Samsung | SHR-6040P | Samsung SHR-6040P Bruksanvisning

SHR-6040
SHR-6042
Swedish
Realtids DVR bruksanvisning
Realtids DVR
Bruksanvisning
tänk dig det omöjliga
Tack för att du har valt en Samsung produkt.
För att få en mer komplett service, vänligen
registrera dig på
www.samsung.com/global/register
AB82-01497A Rev-02
SHR-6042_SWE.indb 1
6/6/2009 8:51:45 AM
nyckelfunktioner för din DVR
Din inköpta digital video recorder (DVR) komprimerar en 4-kanals kameraingång till en MPEG4-video; dessutom, erbjuder den
funktioner som spelar in på hårddisken i realtid och spelar upp innehållet genom att komprimera 4-kanaliga ljudingången med
G.723. Likaså sänder den video och ljud genom nätverket i realtid till en extern enhet och tillåter övervakning av video och ljud
genom en PC från en avlägsen plats.
4-kanals kompositingångsanslutningar
Kompatibel med videokälla NTSC/PAL
Videons D1-storlek (NTSC : 704x480 / PAL : 704x576) kan sparas i en hastighet av 90ips(NTSC)/75ips(PAL)
(bild per sekund)
4-kanals videoanslutningar (Loop Through)
Stödjer överskrivarläge av HDD
Stor HDD backup-kapacitet med USB 2.0 interface
Backup med USB 2.0-minne och DVD-RW
Inspelning, uppspelning och simultan video- och ljudöverföring till Windows Network Viewer (Net I)
Möjlighet att spela in och upp 4-kanals ljud
Flera lagringslägen (Fortlöpande, Rörelse, Larm In och Schema)
Larmgränssnitt (ingång: 4, utgång: 2)
Fjärrkontrollfunktion med Windows Network Viewer (Net I)
VAD SOM KOMMER MED DIN DVR
När du har köpt den här produkten, ta bort förpackningen och ställ enheten på plant golv eller placera den där den ska
användas. Kontrollera sedan att följande komponenter finns med i kartongen. Om du upptäcker att en komponent saknas,
vänligen kontakta stället där du köpte den här produkten.
Fjärrkontroll
1 nätkabel
Mjukvaru-cd
(inklusive pdf-bruksanvisning)
Adapter
2 EA AAA-batterier
Bruksanvisning
SHR-6042_SWE.indb ii
4 specialskruvar
6/6/2009 8:51:46 AM
säkerhetsbestämmelser
Se till att komma ihåg följande för att använda produkten på rätt sätt och förhindra egendomsrisk eller skada.
Använd inte flera stickkontakter på en gång.
Det kan orsaka onormal upphettning eller brand.
Sätt inte en kruka, blomvas, kopp, kosmetika, medicin eller kärl med vatten nära dig.
Det kan orsaka brand.
Böj inte sladden med kraft och lägg inget tungt föremål på den.
Det kan orsaka brand.
Rör inte stickkontakten med våta händer.
This may cause electric shock.
Sätt i stickkontakten säkert, så att den inte vibrerar.
En osäker anslutning kan orsaka brand.
Förvara produkten på säkert avstånd från fukt, damm eller sot.
Det kan orsaka brand eller elstöt.
Placera inga metallföremål (slantar, hårnålar, metallbitar, etc.) eller lättantändliga material (tändsticka,
papper, etc.) i fläktöppningen.
Det kan orsaka brand.
Håll omgivningstemperaturen mellan 0°C och 40°C och förvara produkten på torrt ställe.
Apparaten kan gå sönder.
Garantera tillräcklig luftcirkulation.
Det kan orsaka onormal funktion på grund av att temperaturen höjs.
Förvara produkten på avstånd från direkt ljusstråle eller värme från värmeanordning.
Det kan orsaka brand.
Demontera eller reparera inte produkten och gör inga modifieringar på den.
Det kan orsaka brand, elstöt, eller skada på grund av onormal funktion.
Dra inte ut strömsladden.
Det kan förstöra sladden, orsaka brand eller elstöt.
Dra ur stickkontakten vid åsk- och blixtväder.
Det kan orsaka brand.
Förvara batteriet utom räckhåll för barn när du tagit ut det ur produkten. De kan
råka svälja det.
Kontakta läkare omedelbart, om ditt barn råkar svälja batteriet.
Placera produkten på säkert ställe eller fäst den på väggen eller i taket med
säker hållare så att den inte kan falla.
Det kan leda till personskada.
SHR-6042_SWE.indb iii
6/6/2009 8:51:48 AM
före användning
Den här användarmanualen ger information om hur din DVR används, med kort inledning, produktdelarnas namn, funktioner,
anslutning till annan utrustning, menyinställning och liknande.
Du måste komma ihåg följande:
SEC har upphovsrätten för den här manualen.
Manualen får inte kopieras utan att ha SEC:s skriftliga godkännande.
Vi är inte ansvariga för någon eller några förluster på produkten som uppstår på grund av att du använder produkt som inte är
standardenlig eller inte följer de instruktioner som ges i manualen.
Om du vill öppna skyddshuven på systemet för att kontrollera eventuella problem, rådfråga experten i den butik där du
inhandlat produkten.
Du kan ladda ner öppna källkoder från följande webbsida: http://www.samsung.com.
Innan du installerar en extern enhet, som t ex ett externt minne eller en hårddisk, ska du kontrollera enhetens kompatibilitet
gentemot Samsung DVR. Du kan hämta en lista över enheter som är kompatibla med Samsung DVR hos din säljare.
VARNING
Batteri
Utbyte till fel sorts batteri i produkten kan leda till explosion. Därför måste du alltid använda samma sorts batteri som det du har i
apparaten. Följande specifikationer gäller det batteri du använder nu.
Normal spänning: 3V
Normal kapacitet: 220mAh
Kontinuerlig standardbelastning: 0.2mA
Drifttemperatur: -30 to +60°C
BARA FÖR KALIFORNIEN, USA
Denna varning om perklorat gäller bara för primära CR (Manganesdioxid)
Litiumceller i apparaten som uteslutande säljs och distribueras i Kalifornien,
USA. “Perkloratmaterial - speciell hantering kan krävas,
Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.”
Avstängning av systemet
Om strömmen stängs av medan apparaten är i funktion, eller otillåtna åtgärder utförs, kan det orsaka skada på hårddiskenheten
eller produkten. Det kan även orsaka en felfunktion på hårddisken när produkten används. Bryt strömmen genom att använda
knappen strömmen ( /I) på framsidan av din DVR. När du valt OK på pop-up-menyn, kan du dra ur strömsladden.
Du kanske vill installera ett UPS-system för säker användning så att du förhindrar skada som orsakas genom oväntad
avstängning av strömmen. (Rådfråga din USP-försäljare om alla problem som rör UPS).
För att koppla ur apparaten från elnätet måste kontakten dras ut från vägguttaget, se därför till att kontakten är lättåtkomlig.
Den här apparaten ska alltid vara ansluten till vägguttaget med en jordad kontakt.
Drifttemperatur
Produktens garanterade drifttemperatur ligger mellan 0°C och 45°C.
Apparaten kan inte fungera korrekt om du kör den efter en lång tids stillastående vid lägre temperatur än den angivna.
När du använder en apparat som stått stilla en längre tid vid låg temperatur, ska du placera den i rumstemperatur en stund,
innan du sätter i gång den.
Speciellt gäller för den inbyggda hårddisken i apparaten att den garanterade temperaturen ligger mellan 5°C och 55°C.
På samma sätt kanske hårddiskenheten inte fungerar vid lägre temperatur än den angivna.
GODKÄNNANDEN AV STANDARDER
TDen här utrustningen har testats och funnits överensstämma med gränserna för en digital anordning av klass A,
enligt del 15 av FCC:s bestämmelser. Dessa gränser är avsedda att ge tillräckligt skydd mot störningar när utrustningen
används i industrimiljö.
Utrustningen genererar, använder och kan utge radiovågor och, om den inte installeras och används i
överensstämmelsemed instruktionerna i manualen, kan det leda till störningar på radiosändningar. Användningen av
utrustningen i ett bostadsområde leder troligen till störningar och i så fall kommer användaren att ombedas att korrigera
störningen på egen bekostnad.
De laddningsbara batterierna i denna produkt är inte avsedda att bytas av användare.
Mer information om batteribyte kan du få från närmaste serviceställe.
SHR-6042_SWE.indb iv
6/6/2009 8:51:48 AM
innehåll
INTRODUKTION AV DIN REALTIDS DVR
03
07
08
Knappar på DVR
Kontakter på bakpanelen
Fjärrkontroll
INSTALLATION
10
Kontrollera installationsmiljön
ANSLUTA ANDRA ENHETER
11
12
13
14
15
15
Anslutning av video, ljud och bildskärm
Ansluta nätverket
Ansluta larmingången
Ansluta larmutgången
Ansluta enhet RS-485
Ansluta USB
16
16
18
18
19
19
Starta systemet
Live bildruteläge
Sätta på/stänga av ljudet
Frysning och zoomning
Händelsövervakning
Spot-out övervakning
20
20
20
27
29
31
31
34
34
35
Före användning
Anv.login
System
Kamera
Övervakning
Insp.läge
Händelseinsp.inst.
Inspl.schema
Backup
Nätverk
41
41
42
42
43
43
PTZ kamerakontrolläge
Basfunktion för pan, tilt & zoom
PTZ-enhetens menyinställning
Preset setup
Förinställ namn Inst.
Inställning av kamerameny
44
44
44
Rec (normal inspelning)
Inspl.schema
Kontrola snimanje
03
11
LIVE
16
MENYINSTÄLLNING
20
PTZ KAMERAKONTROLL
41
INSPELNING
44
innehåll _01
SHR-6042_SWE.indb 01
6/6/2009 8:51:48 AM
SÖKNING OCH UPPSPELNING
45
BILAGA
48
45
45
45
46
46
Anv.login
Sökbildruta
Sökdatum & tidval
Kanalsökningsval & inspelningsdiagram
Avspelning
48
53
55
56
56
57
59
60
63
63
75
77
78
79
79
Net I
System
Kamera
Övervakningsläge
Inspelningsläge
Händelseinspelningsläge
Nätverk
SDB tittare
SFX-spelare
WEB VIEWER
Popupp-meny
Specifikationer
Konturritning
Problemsökning (FAQ)
Open source license report on the product
02_ innehåll
SHR-6042_SWE.indb 02
6/6/2009 8:51:49 AM
introduktion av din realtids DVR
KNAPPAR PÅ DVR
SHR-6040
16
15
14
13
12
01 INTRODUKTION AV DIN REALTIDS DVR
17
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SHR-6042
17
16
15
14
13
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
introduktion av din realtids DVR_03
SHR-6042_SWE.indb 03
6/6/2009 8:51:49 AM
Nr.
Namn
Funktion
En användarverifiering kommer att begäras om strömknappen trycks in när
du försöker avsluta systemet.
Den stänger av och sätter på strömmen till DVR-systemet.
1
Strömknapp
2
USB-port
3
Kanalknapp
Används när kanalen som valts i display-läget växlas till fullskärm.
Används som en numerisk inmatningsknapp från sifferinmatningsläget.
4
PTZ-knapp
TELE, WIDE eller VIEW-funktion när du väljer PTZ-knappen.
5
ZOOM
(TELE) -knapp
Den här funktionen fördubblar den digitala bilden.
Tryck på Inmatningsknappen ( ) när du har utsett området som du vill
förstora. (TELE, WIDE, FÖRINSTÄLLD eller VIEW-funktion när du väljer
PTZ-knappen.)
6
FRYS
(WIDE) -knapp
Utför FRYS-funktion i display-läget.
(TELE, WIDE, FÖRINSTÄLLD eller VIEW-funktion när du väljer
PTZ-knappen.)
7
SÖK
(VIEW)-knapp
Den här funktionen växlar över till sök-läge.
(TELE, WIDE, FÖRINSTÄLLD eller VIEW-funktion när du väljer
PTZ-knappen.)
8
MENY-knapp
Den här funktionen växlar över systemet till inställningsläget.
Den används när du vill flytta från en undre meny till den övre eller lämna
systemets inställningsläge.
Den här porten används för att ansluta en USB-enhet.
Den används när du ska uppgradera systemets mjukvara.
Den används för anslutning av mus med USB-port.
Y
Z
U
9
Riktnings-knapp
V
Inmatning
( )
När du flyttar till en meny används dessa knappar som
riktningsknappar. (De används som riktningsknappar
för PTZ-funktionen.)
När du ställer in detaljerna i en meny, används dessa
för att ändra värde eller riktning. (De används som
riktningsknappar för PTZ-funktionen.)
När du ställer in en meny, används den som
Inmatningsknappen.
Tryck på Inmatningsknappen när du ändrar
inställningsvärdet i en meny.
04_ introduktion av din realtids DVR
SHR-6042_SWE.indb 04
6/6/2009 8:51:49 AM
Nr.
Namn
LARM-LED
HDD LED
10
NÄTVERKS-LED
REC-LED
11
EJECT-knapp
Om en händelse (som rörelse eller larm) inträffar så tänds LARM-LED.
Den här LED:n indikerar om åtkomsten av hårddisken är normal. Vid åtkomst
av hårddisken blinkar den här LED upprepade gånger.
Den här LED indikerar nätverkets anslutningsstatus och dataöverföring.
Den här LED indikerar backup-funktionens status.
Den här LED indikerar inspelningsstatusen.
Öppnar och stänger DVD-RW.
Snabb/steg
tillbakaspolning
Stopp
12
Snabb tillbakaspolning: Den här funktionen används
för snabbsökning bakåt vid uppspelning.
Steg-tillbakaspolning: Den här funktionen används
för sökning bakåt scen för scen i pausläge.
Används för att avsluta en sökning vid uppspelning.
01 INTRODUKTION AV DIN REALTIDS DVR
BACKUP-LED
Funktion
Sök-knapp
13
REC-knapp
14
LARM-knapp
15
LJUDinställningsknapp
Uppspelning/
Paus
Med den här knappen växlar man mellan uppspelning-/
pausfunktion vid uppspelning.
Snabb/steg
framåtspolning
Snabb framåtspolning: Den här funktionen används
för snabbsökning framåt vid uppspelning.
Steg-framåtspolning: Den här funktionen används för
att söka framåt scen för scen i pausläge.
Den här funktionen spelar in alla kamerakanaler oberoende av
inspelningsschemat.
Används för att upphäva ett larm.
Ställer in ljudets På/Av-funktion.
introduktion av din realtids DVR_05
SHR-6042_SWE.indb 05
6/6/2009 8:51:50 AM
Nr.
Namn
Funktion
Visar 4-delad bildruta.
Delad skärm/valknapp
Liveläge
Visar Picture in Picture (PIP) bildruta.
Bildruteomställning: Den övergår till enkel
kanalbildsruta i enlighet med tiden som
ställts in i systeminställningen.
16
Visar 4-delad bildruta.
Sökläge/valknapp
17
Signalmottagare
för fjärrkontroll
Sökläge
Visar 9-delad bildruta.
Det är den här delen som tar emot signaler från fjärrkontrollen.
06_ introduktion av din realtids DVR
SHR-6042_SWE.indb 06
6/6/2009 8:51:51 AM
KONTAKTER PÅ BAKPANELEN
8
9
10
01 INTRODUKTION AV DIN REALTIDS DVR
7
6
5
4
3
2
1
1
DC-IN
Det här är anslutningen för en 12V kontakt.
2
ALARM/RS485
ALARM IN 1~4: Det här är porten för larmingång.
ALARM OUT 1~2: Det här är porten för larmutgång.
RS485: Det här är porten för anslutning av PTZ.
3
USB
Den här porten används för att ansluta en enhet med USB.
Den används när du ska göra en backup eller uppgradera systemets mjukvara.
4
AUDIO
AUDIO OUT : Det här är utgången (RCA) för en ljudsignal.
(Vid utgång av en ljudsignal, använd högtalaren med en inbyggd ljudförstärkare.)
AUDIO IN : Det här är porten (RCA) för ljudsignalingång.
5
SPOT OUT
Det här är porten (BNC-typ) för SPOT OUT-utgång.
6
THROUGH
THROUGH-porten kan användas för att sända en videosignal till en annan videoenhet.
7
VIDEO-IN
Det här är porten (BNC-typ) för en komposit videosignalingång.
Den stödjer både NTSC och PAL videosignalerna.
8
VGA
Port för VGA signalutgång.
9
VIDEO OUT
Det här är porten (BNC-typ) för en komposit ljudsignalutgång.
10
NETWORK
Det här är porten för anslutning till ett nätverk.
introduktion av din realtids DVR_07
SHR-6042_SWE.indb 07
6/6/2009 8:51:51 AM
SHR-6042_SWE.indb 08
Tryck på 0(10+)-knappen, släpp, och tryck sedan på knapp 1 (eller 2, 3, 4, 5, 6) igen inom 3 sekunder.
KANAL 11-16
FR (snabb framåtspolning)
FR (snabb bakåtspolning) Används för
snabbsökning bakåt under uppspelning.
(-x2, -x4, -x8, -x16, -x32)
AUDIO
Stänger av och sätter på
ljudet.
REC LOCK
Den här knappen används
inte till SHR-6040/6042.
0~9
Väljer en enkelkanal i liveläge.
Används för att föra in
numeriska värden.
FF (snabb framåtspolning)
Används för snabbsökning framåt under
uppspelning. (x2, x4, x8, x16, x32)
MODE
Väljer en delad bildruta.
ALARM
Avbryter larmsändning.
BACKUP
Den här knappen används
inte till SHR-6040/6042.
ÖPPNA/STÄNGA
Öppnar och stänger DVD-RW
lådfacket.
Tryck på 0(10+)-knappen, släpp, och tryck sedan på 0-knappen igen inom 3 sekunder. Eller tryck på 0(10+)-knappen, släpp,
och vänta i 3 sekunder.
KANAL 10
RECORD
Startar eller avslutar
inspelning.
Tryck på 1 till 9 knapparna var för sig.
KANAL 1-9
Använda de NUMERISKA knapparna
FJÄRRKONTROLL
08_ introduktion av din realtids DVR
6/6/2009 8:51:52 AM
SHR-6042_SWE.indb 09
Vid leverans är fjärrkontrollens ID inställt på ‘00’.
För att ändra fjärrkontrollens ID, tryck på SYS ID-knappen och gå till “Fjärr-ID”.
WIDE
WIDE-funktion i PTZ-läge.
TELE
TELE-funktion i PTZ-läge.
PTZ
Sätter på och stänger av
PTZ-läget.
UPPSNERTVÄNSTERWHÖGERX
Används för att ändra inställningar eller för
att flytta markören uppåt/nedåt/vänster/
höger.
MENU
Går till systemmenyns bildruta
eller flyttar till den övre menyn.
ZOOM
Digital zoom (x2).
STOP
Avslutar uppspelning.
VIEW
Utför VIEW-funktionen i PTZ-läge.
PRESET
Den här knappen används
inte till SHR-6040/6042.
SYS ID
Används för att föra in
eller bekräfta system- eller
fjärrkontroll-ID.
INMATNINGSKNAPP
Visar markören för kanalval i liveläge
eller används som valknapp för
menykonfigurering.
SEARCH
Går till bildrutan för sökning.
FREEZE
Utför FRYS-funktion i liveläge.
Uppspelning/Paus
Pausar eller återupptar
uppspelning.
01 INTRODUKTION AV DIN REALTIDS DVR
introduktion av din realtids DVR_09
6/6/2009 8:51:52 AM
installation
Uppmärksamma följande innan du använder produkten.
Använd ej utomhus.
Undvik vatten eller andra vätskor i närheten av
anslutningsdelarna och produkten.
Utsätt ej för slag eller kraft.
Dra inte ut nätkabeln utan anledning.
Plocka inte isär produkten på egen hand.
Överskrid ej det maximala spänningsområdet för inoch utgångar.
Använd endast godkänd nätkabel.
För produkt med jordad ingång, använd en jordad
kontakt.
KONTROLLERA
INSTALLATIONSMILJÖN
Samsung Digital Video Recorder (hädanefter kallad
för “DVR”) är en högteknologisk säkerhetsutrustning
som innehåller en hårddisk med stor kapacitet och
förstaklassiga kretsar.Om produkten utsätts för hög
temperatur utvändigt eller invändigt kan produktens
livslängd förkortas, prestandan försämras (se figur 1
nedan; den förklarar sambandet mellan hög temperatur
och produktens livslängd), och kan leda till felaktig
funktion.
Temperatur
-enhet: ºC
Ett år: 24HR X 365 DAGAR =8,760 TIM
Figur 2
Behåll följande instruktioner för att ställningsmontera
Samsung DVR.
1. Ställningen på vilken DVR monteras bör inte tillslutas.
2. Och den tillåter också luften att cirkulera genom
ventilen.
3. Så som visas på bild 2, rekommenderar vi att du
staplar produkten med andra DVR eller använder
ställningsmonterade enheter på visst avstånd, eller
installerar ett ventilsystem för att tillgodose luftflöde.
Livslängd (enhet: TIMMAR)
Figur 1
4. För att få en naturlig kylning, bör luftintaget placeras
nere och utstrålningen uppe.
5. Vi rekommenderar att du installerar vart och ett av
luftintagen och utstrålningshålen med fläktmotorer
för att få tillräckligt luftflöde.(Luftintagets fläkt bör
vara utrustat med ett filter för att förhindra damm
och andra smutspartiklar från att komma in).
6. Så som visas i figur 1, ska temperaturen inne i
ställningen och runt DVR:n hållas mellan 5 och
45°C.
10_ installation
SHR-6042_SWE.indb 10
6/6/2009 8:51:52 AM
ansluta andra enheter
ANSLUTNING AV VIDEO, LJUD OCH BILDSKÄRM
03 ANSLUTA ANDRA ENHETER
LJUDUTGÅNG
Video in
Ljudingång
MONITOR
Varning
Beroende på huruvida strömkabeln är jordad kan det finnas högspänningsström i videokablarna som
är anslutna till kameran. Därför är det viktigt att systemet är avstängt när du ansluter videokablarna till
VIDEO IN-uttaget.
ansluta andra enheter_11
SHR-6042_SWE.indb 11
6/6/2009 8:51:57 AM
ANSLUTA NÄTVERKET
Anslutning till internet via Ethernet (10/100BaseT)
RJ45 Ethernet Cable
(Direct Cable)
INTERNET
Back Bone
Hub/Switcher
Hub/Switcher
Windows NET-i
Anslutning till internet via ADSL
RJ45 Ethernet Cable
(Direct Cable)
INTERNET
Phone(ADSL) Line
Hub/Switcher
ADSL MODEM
Windows NET-i
12_ ansluta andra enheter
SHR-6042_SWE.indb 12
6/6/2009 8:51:57 AM
ANSLUTA LARMINGÅNGEN
03 ANSLUTA ANDRA ENHETER
Anslut en av signalkabelns ledningar (2 ledningar) till flera sensorer (såsom IR-sensor, varmtrådsdetektor och magnetsensor)
till jordanslutningen och anslut återstående signalledning till önskad LARM-ingångs portnummer.
Använd ADAPTER lämpad för de olika sensorernas strömspecifikationer.
Varning
ansluta andra enheter_13
SHR-6042_SWE.indb 13
6/6/2009 8:51:57 AM
ANSLUTA LARMUTGÅNGEN
Såsom sirenlampa, förstärkt siren och externt relä
Extern ström
Anslut en av signalkabelns ledningar (2 ledningar) till flera sensorer (såsom IR-sensor, varmtrådsdetektor och magnetsensor)
till jordanslutningen och anslut återstående signalledning till önskad LARM-ingångs portnummer.
14_ ansluta andra enheter
SHR-6042_SWE.indb 14
6/6/2009 8:51:57 AM
ANSLUTA ENHET RS-485
03 ANSLUTA ANDRA ENHETER
Anslutningsport för signalkabel RS-485
(anslut till RX-mottagare)
Varning
Kontrollera att enheten RS-485 stödjs av produkten SHR-6040/6042. Och, vidtag försiktighet vid anslutning
till RS-485 uttaget då det har polaritet (+ och -).
ANSLUTA USB
1. Det finns totalt 2 USB-anslutningsportar på fram- och baksidan av SHR-6040/6042.
2. Anslut USB-hårddisk,och USB-minne till främre/bakre portar på SHR-6040/6042.
3. Endast en USB-enhet kan anslutas till varje USB-port.
4. Den har en hot-plugging funktion som tillåter anslutning/urkoppling av USB-enhet medan systemet är i drift.
ansluta andra enheter_15
SHR-6042_SWE.indb 15
6/6/2009 8:51:57 AM
live
STARTA SYSTEMET
När du slår på strömmen visas följande Samsunglogotyp.
LIVE BILDRUTELÄGE
Live-bildrutesymboler
Symbolen indikerar varje bildrutas inställnings- och
funktionsstatus.
Genomför systemets initieringsprocessen efter det att
logotypen har framträtt på bildskärmen.
Livevideon visas om initieringsprocessen har avslutats
normalt.
Det kan ta 40 till 60 sekunder innan live-videon
framträder.
När live-videon framträder, behålls den tidigare
inställda inställningsmiljön. Och om systemet har
omstartats, kommer live-videon att visas och du kan
börja spela in.
Vid installation av en ny hårddisk, kan det ta
längre tid innan live-videon framträder på grund
av hårddiskens initieringstid.
Om live-video inte visas, kontrollera att interna
och externa anslutningar är normala. Om
problemet kvarstår, kontakta stället där du
inhandlade den här produkten.
CAM_01
V.Loss
CAM_01
: Inspelningssymbol
Den indikerar statusen för REC inspelning / Händelse
(rörelse + larm) / Kontinuerliginspelning.
: Symbol förvideoinspelningsstorlek
Den visar respektive inspelningsstorlek: Stor/Normal/CIF.
Stor: Full D1 - (NTSC) 702X480
(PAL) 704X576
Normal: Halv D1 – (NTSC) 702X240
(PAL) 702X288
CIF: CIF - (NTSC) 352X240
(PAL) 352X288
16_ live
SHR-6042_SWE.indb 16
6/6/2009 8:51:58 AM
: Ikon för inspelningslås
Den indikerar att inspelningslåset aktiverats. Denna ikon
visas när du spelar in videobilder medan inspelningslåset
är inställt. För att avbryta inspelningen ska du skriva in
det förinställda lösenordet.
: PTZ-symbol
PTZ-symbolen visas för den kanal till vilken PTZfunktionen har ställts in. Den ändras och blir gul när PTZfunktionen är aktiverad.
Efter 4 live-videoingångar tagits, visas bilder i följande 3
lägen.
CAM_01
CAM_02
CAM_03
CAM_04
< 4 delad >
CAM_01
CAM_02
04 LIVE
: Ljudsymbol
Den här symbolen indikerar ljudets På/Av-status, och när
den slås på blir symbolen gul.
Den här symbolen framträder inte när video eller ljud är
frånkopplat.
Live-bildrutelägen
< PIP >
: Larm in-ikon
Den visas när en händelse från Larm in upptäcks.
: Rörelse-ikon
Den visas när en rörelsehändelse inträffar.
: Zoomsymbol
Visas när zoom-funktionen är aktiverad och försvinner
när den avbryts.
: Fryssymbol
Visas när frys-funktionen är aktiverad och försvinner när
den avbryts.
< Autosekvens >
4-delat läge:
Den visar 4 videokanaler på respektive delade bildrutor.
PIP (Picture in Picture):
Den lilla 1/4-skärmen framträder på fullskärmen.
Kanalerna för både full och liten bild kan väljas.
PIP-skärmen kan placeras på någon av de 5
positionerna inom den fulla bildrutan med hjälp av
S eller T knapparna.
Autosekvensläge:
: Otillräckligt hårddiskutrymmessymbol
Framträder när det inte finns tillräckligt utrymme på
hårddisken.
Flera kanaler visas i följd på fullskärmen efter förinställt
intervall.
: Den visas när HDD är underordnad vara.
: Bildru teväxlingssymbol
Visas när den är i
Loss / V.Off : Videoingångsstatus
Om inga videoingångar upptäcks trots att
videoinställningen är på, visas [V.Loss]-symbolen för
motsvarande kanal; och kanalen där videoinställningen är
Av visar [V.Off]-symbolen.
Varning
OSD Positions Kontroll Funktion
Det är möjligt att styra OSD position
för CH1, CH3 och CH4 på live skärm
genom Upp/Ner/Vänster/Höger
knapparna, när i kvadrat indelnings
läge.
live_17
SHR-6042_SWE.indb 17
6/6/2009 8:51:59 AM
Val av live-bildruteläge
Varje läge kan väljas med hjälp av MODE-knappen och
knapparnaCH1 till CH4.
Följande figur visar diagrammet för de olika
växlingslägena.
4 delad
Inställningar för Ljud På/Av i 4-delat
läge
Om du trycker på Inmatningsknappen( ) i 4-delat
läge, framträder markören såsom visas i figuren nedan
och motsvarande kanal kan väljas. Om du trycker på
AUDIO-knappen efter att en kanal har valts, kan du ställa
in funktionen för ljud På/Av för den kanalen.
Nu ändras ljudsymbolen till gul eller vit för motsvarande
kanal beroende på om ljudet är på eller av.
MODE-knapp
< Autosekvens >
CAM_01
CAM_02
CAM_03
CAM_04
PIP
Startläget är läget för 4-delad skärm.
Lägen, förutom för fullskärmen, kan väljas i följd med
hjälp av MODE-knappen.
När MODE-knappen trycks in, ändras läget i följande
ordning: [4-delad] [PIP] [Autosekvens] [4-delad].
Du kan se fullskärmen för varje kanal genom att välja
respektive knapp av CH1~CH4.
När du växlar till fullskärm från delad skärm, kan du
återvända till föregående delad skärm genom att
trycka på MODE-knappen.
Kanalval & inställning av ljud På/Av
i PIP-läge
Om du trycker på Inmatningsknappen( ) i PIP-läget
visas valmarkören visas och respektive kanal väljs.
Efter att en kanal valts kan du gå till kanalen med hjälp
av CH1 till CH4-knapparna och kan ställa in ljud på/av
funktionen såsom i 4bildsläget med AUDIO-knappen.
Nu ändras ljud-symbolen till gul eller vit för motsvarande
kanal beroende på om ljudet är på/av.
SÄTTA PÅ/STÄNGA AV LJUDET
FRYSNING OCH ZOOMNING
Från det delade läget förutom för autosekvensläget, kan
vilken bild som helst som visas på varje delat läge väljas
arbiträrt. Du kan aktivera eller avaktivera kanalerna.
Frysfunktion
Frysfunktionen stoppar videon på live-skärmen tillfälligt
men är endast aktiverad i live-läge. Du kan ställa in
På/Av-funktionen för frysning med FREEZE-knappen.
Ljud På/Av-inställningar i
fullskärmsläget
I fullskärmsläget sätts ljudfunktionen för vald kanal
automatiskt på och du kan ställa in ljud På/Av-funktionen
genom att trycka på AUDIO-knappen. Audio-symbolen
blir gul eller vit på motsvarande kanal beroende på om
ljudet är på eller av.
18_ live
SHR-6042_SWE.indb 18
6/6/2009 8:51:59 AM
Zoomfunktion
Om ingen ny händelse inträffar under tiden
händelsedisplayen visas, kommer den att återgå till
föregående liveläge. Om du trycker på ALARM-knappen
innan tiden för händelsedisplay överskrids, avstannar
händelseövervakningen. Om en händelse inträffar, tänds
LARM LED och LARM LED stängs av om du trycker på
ALARM-knappen när LED är tänd.
Larminställningen påbörjas när ALARM-knappen
trycks in. I detta fall försvinner händelsesymbolen.
Övervakningsfunktionen kan avbrytas i
händelseövervakning. Händelseövervakningen med förhändelsetiden och efter-händelsetiden återgår efter ett
nytt larm inträffat.
04 LIVE
Zoomfunktionen dubblar storleken på det valda området
men är endast aktiverad i fullskärmsläge.
Zoomens inställningsområde visas när ZOOM-knappen
trycks in i fullskärmsläget. Du kan justera placeringen av
zoomens inställningsområde med Riktnings
(STWX) -knapparna. Om du väljer inställningsområde
och sedan trycker på Inmatningsknappen
( ) så fördubblas det valda området. Bildplaceringen
kan justeras med riktnings (STWX) -knapparna
även efter det att storleken har förstorats. Om
Inmatningsknappen( ) trycks in igen när bilden är
förstorad, återgår den till zoomens inställningsområde
och du kan stänga av zoomfunktionen med ZOOMknappen.
När en händelse inträffar från kanal 1 och 3 inom 30
sekunder efter det att en händelse har inträffat i kanal 2
(såsom visas i figuren). Därefter växlar kanalerna 1, 2 och
3 till fullskärm.
SPOT-OUT ÖVERVAKNING
Spot-out övervakningen är den funktion som övervakar
hela bildrutan för en specifik kanal med en utgång
annorlunda den från live-skärmens utgång. Om en
övervakningspost väljs från menybildrutan kan du välja en
specifik kanal som spot out kanal mellan kanalerna 1 till 4
och du kan även övervaka alla kanalerna i en intervall av
autosekvenstid. Live-skärmens symboler framträder inte
för spot out övervakning.
HÄNDELSÖVERVAKNING
Funktionen för händelseövervakning visar kanalen
som är länkad till händelsen även när en specifik
händelse (sensor/rörelse) inträffar. Funktionerna för
händelseövervakning På/Av och händelsevaraktighet kan
ställas in med “MENU” “Monitoring” “Live Mode”.
Vid denna tid är den inre autosekvenstiden identisk med
autosekvenstiden för Spotläget.
Om spot-out händelsövervakningen är aktiverad, kan
kanalen där en händelse inträffar anses som spot-out
utgång. Om händelser sker från flera kanaler samtidigt,
ges kanalen som kontinuerlig Spotutgång.
När händelseövervakningstiden har ställts in på 30
sekunder, till exempel, kanal 2 visas i 30 sekunder i
fullskärmsläge om en händelse till en början inträffar
på kanal 2 såsom visas i figuren nedan. Om en annan
händelse inträffar inom loppet av 30 sekunder, så visas
den tillsammans med existerande händelse.
live_19
SHR-6042_SWE.indb 19
6/6/2009 8:52:00 AM
menyinställning
FÖRE ANVÄNDNING
Val
Den gula markören visar det nuvarande valfönstret.
Flytta markören i menyn som du vill ändra med hjälp
av riktnings (STWX)-knapparna på systemets
frontpanel. För att komma in i ett underfönster ska du
trycka på Inmatningsknappen( ) när markören är
placerad i önskad meny.
Tryck på Inmatningsknappen( ) för att välja en
post i menyn. Använd S eller T -knappen för att
förflytta markören till önskad post i rullgardinsmenyn.
“OK” och “Cancel” i varje inställningsfönster
När ändringar har gjorts i ett inställnings
fönster kan de tillämpas genom att välja “OK”.
När “Cancel” väljs, är inte de ändrade inställningar
tillämpade utan återgår till den övre menyn.
MENU och SEARCH-knappar
Om MENU eller SEARCH-knappen trycks in först
fungerar den som en ingångsknapp. Efter det att en
ingångsmeny visas och om knappen trycks in, återgår
skärmen till föregående sida.
ANV.LOGIN
Tryck på MENU-knappen för att gå till menyskärmen.
User Login
Anv.login
Menu Login
Meny-login
Anv.ID
admin
Anv.ID
Lösenord
ADMIN
Lösenord
OK
Avbryt
OK
Avbryt
Flytt/kontrl
Select
Flytt/kontrl
Välj
Gå ut
För att använda olika DVR-funktioner såsom systemets
miljöinställning och sök, måste du logga in i systemet
med rätt användarrättighet. Du kan logga in i systemet
genom att mata in användar-ID och lösenord.
När produkten skickas är användarnamnet inställt på
‘ADMIN’ och lösenordet på ‘4321’.
SYSTEM
Symbol (X) Bredvid titeln
Den visar rullgardinsmenyn.
Systemmenyns detaljer är följande:
Virtuellt tangentbord
Inmatning av tecken görs med (
) eller ( ).
För att mata in ett tecken, flytta markören till önskad
teckentangent och tryck på Inmatningsknappen
( ).
SHR-6042/6040 MENY
System
►
Tid-/Datum-/språkinst.
Kamera
►
Övervakning
►
Anv.manager
- Lösenord
- Anv. add/rad
- Gruppbehörighet
Insp.läge
Händelseinsp.
Profil
►
Insp.schema
Systeminformation & inst.
HD-inst.
Backup
Nätverk
Flytt/kontrl
Systemlogg
►
Syst.nedstängn
Välj
Gå ut
20_ menyinställning
SHR-6042_SWE.indb 20
6/6/2009 8:52:00 AM
DST (Daylight Saving Time)
DST ställer fram klockan till en timme före lokal tid.
Den här inställningen gör det möjligt för systemet att
visa tiden justerad för DST. Om datumet inställt för DST
kommer, körs systemet en timme fortare.
Om DST ställs in på “OFF”, kommer det inte att
tillämpas. Det går inte att komma in i datummenyn till
höger. När du ställer in DST till “ON”, ange starttiden
på vänster sida och sluttiden på höger samtidigt som
du håller inne “~” märket.
Tid-/Datum-/språkinst.
Datum-/tid-/språkinst.
Tidinst.
2007/04/03
Datumtyp
YYYY / mm / dd
05:12:46
Tidtyp
24
Språk
English
OK
Välj
Gå ut
Time Setup
Följande bildruta visas om Inmatningsknappen
( ) trycks in.
Mån
2007
DST
Mån
OFF
1
4
Tim
Dag
V.
V.vis
1st
SUN
Min
6
3
Tim
0
Mån
~
1
5
Sek
10
V.
V.vis
2nd
SUN
OK
Tidtyp
Den stödjer två format, 24 timmar / 12 timmar (AM/PM).
Språk
När du har valt språk visas OSD på det språket.
Tillgängliga språk visas på listan.
(GMT) Greenwich Mean Time : D
År
Datumtyp
Den stödjer totalt 9 format (såsom år-månad-dag /
dag-månad-år / månad-dag-år).
05 MENYINSTÄLLNING
Flytt/kontrl
Avbryt
Tim
LÖSENORD
0
Avbryt
Anv.manager - Lösenord
Flytt/kontrl
Välj
Gå ut
Välj tidzonen för motsvarande region.
För att ändra datum och tid, flytta markören till
önskad punkt och tryck på Inmatningsknappen
( ). Ändra sedan dag/månad/år eller sekunder/
minuter med hjälp av S eller T-knapparna. Tryck
på Inmatningsknappen( ) igen för att lämna
ändringsläget.
När tiden ändras, stannar datum och tid upp tills
“OK” eller “Avbryt” trycks in.
Varning
Om datum och tid ändras till tidigare
värden, kan det hända att data som
skrivits in innan raderas. Till exempel
när klockan är 8 på morgonen och
tiden ändras till 7 på morgonen, så
kommer datan som skrevs mellan 7
och 8 på morgonen att raderas.
Gammalt lösen
****
Nytt lösen
****
Bekr.lösenord
****
Inspelningslås
OK
Flytt/kontrl
Välj
Avbryt
Gå ut
Gammalt lösen
Vid leverans av den här produkten är lösenordet för
“ADMIN”-användarkontot inställt på “4321”.
Nytt lösen
Ett virtuellt tangentbord visas om Inmatningknappen
( ) trycks in. Du kan föra in tecken ett efter ett upp till
16 tecken.
Bekr.lösenord
Det här är menyn för bekräftelse av nyligen ändrat
lösenord.
Inspelningslås
Om Inspelningslås är inställt On På dyker
ett fönster upp, som frågar efter lösenordet
samtidig som inspelningen upphör.
menyinställning _21
SHR-6042_SWE.indb 21
6/6/2009 8:52:02 AM
Anv. add/rad
GRUPPBEHÖRIGHET
Anv.manager - Anv. add/rad
Anv.manager - Gruppbehörighet
Grupp
Anv.ID
user1
Lösenord
****
Grupp
Grupp1
user1
Grupp1
user2
Grupp1
user3
Grupp2
user4
Rensa
Grupp 2
Grupp 3
Meny
Grupp 1
Add
Grupp 1
Anv.ID
Radera
Radera all
OK
Avbryt
System
Kamera
Övervakning
Normal insp.
Händelseinsp.
Insp.schema
Backup
Nätverk
Sök
Uppspeln
OK
User Add
Du kan föra in “Anv.ID” och “Lösenord”.
Du kan välja en grupp som användaren kan tillhöra,
välj en utav “Grupp1”, “Grupp2” och “Grupp3”.
När användarrättighet har beviljats av varje grupp, utse
en användare för den gruppen.
Om du trycker på “Add”, registreras ingången på
listan till höger.
Om du trycker på “Rensa”, raderas användar-ID och
lösenordet till vänster.
User Delete
Efter att ha flyttat markören till det användar-ID som
ska raderas från listan, välj det genom att trycka på
Inmatningsknappen( ).
Om du trycker på “Radera”, raderas endast valt
användar-ID från listan.
Om du trycker på “Radera all”, raderas alla
användar-ID från listan.
Avbryt
Grupp
Användargrupp delas in i 3 grupper, Grupp1, Grupp2
och Grupp3.
Tryck på Inmatningsknappen( ) efter att du har
flyttat markören till den grupp en användarrätt ska
beviljas.
Meny
Du kan bevilja systeminställningen och helt eller delvis
övervaka rättigheter till gruppen.
Vad det gäller rätten att bevilja inställning, kan
du ställa in/avbryta den genom att trycka på
Inmatningsknappen( ) när du har flyttat
markören till motsvarande post.
“System” posten tillåter beviljande av rättigheter för
‘Time/Date/Language Setup’, ‘User Manager’,
‘Profile’, ‘System Log’, ‘System Information & Setup’,
‘HDD Setup’ och ‘System Shutdown’.
“Kamera” posten tillåter bevilljande av rättigheter för
‘Camera Configuration’, ‘PTZ Device’ och ‘Screen
Setup’.
“Övervakning” -posten tillåter beviljande av rättigheter
för ‘Live Mode’ och ‘Spot Mode’.
“Normal insp.” -posten tillåter beviljande av
inställningsrättigheter för ‘Quality’, ‘Frame’ och ‘Video
Size’.
“Händelseinsp.” -posten tillåter beviljande av
rättigheterna för ‘Event Record Setup’, ‘Alarm
Detection Setup’, ‘Motion Detection Setup’ och ‘Video
Loss Detection Setup’.
“Insp.schema” -posten tillåter beviljande av
inspelningsschemats inställningsrättighet.
“Backup” -posten tillåter beviljande av backupinställningsrättigheten.
“Nätverk” -posten tillåter beviljande av rättigheterna för
‘IP Setup’, ‘IP Test’, ‘DDNS Setup’, ‘NTP Setup’,
‘Callback Setup’ och ‘Transfer Picture Setup’.
Sök
“Uppspeln” tillåter beviljande av sökrättighet.
22_ menyinställning
SHR-6042_SWE.indb 22
6/6/2009 8:52:03 AM
Profil
Systemlogg
Profil
Systemlogg
Ladda fabriksinst.
OK
Profilexport
OK
04/02 06:08:09 C3 C REC Stop
Profilimport
OK
04/02 06:08:09 C3 M REC Start C3
Progress
Trying.. 0%
REC
System
04/02 06:08:47 C2 M REC Stop
Fel
04/02 06:08:47 C1 M REC Stop
Sök
04/02 06:08:50 C4 M REC Stop
Nätverk
04/02 06:08:50 C3 M REC Stop
Backup
OK
2007/04/02 05:39:53 € 2007/04/03 05:39:53
Välj
Gå ut
Ladda fabriksinst.
Den här funktionen återställer alla menyinställningar till
de fabriksinställda värdena.
Om du trycker på “OK”, framträder
meddelandefönstret för återstart. Du kan välja “Ja”.
Inspelad data kommer inte att raderas.
Profilexport
På detta sätt kan du enkelt konfigurera flera DVRenheter. Den här funkionen använder du för att
exportera den filen som just nu finns inställd i
systemet till en lagringsenhet ansluten till en USBport. Profilfilen kommer att kopieras till USB-minnet
om du trycker på “OK”. (Filnamn: SetupData.tar)
Profilimport
Den här funktionen använder du när du vill importera
systemprofilen som finns lagrad i ett USB-minne och
föra över den till aktuellt system. Profilfilen kommer att
kopieras till systemet om du trycker på “OK”. Sedan
dyker återstartmeddelandefönstret upp. Du kan välja
“Ja”.
OK
Den här funktionen visar en rad loggade uppgifter som
gjorts vid drift av DVR-systemet och om inte systemet
fungerar som det ska, kan du lätt hitta felet och rätta
till det.
Tryck på Inmatningsknappen( ) när du har flyttat
markören till önskad loggpost.
( ) : Gå till föregående sida.
( ) : Gå till nästa sida.
Scope Designation
Om ( ) symbolen trycks in framträder följande
bildruta.
Starttid
År
2007
Varning
Ta inte bort USB-minnet när du kör
funktionen för profilexport/-import. Det
kan hända att profilfilen inte kopieras
helt eller inte kan tillämpas av systemet.
När systemprofilfilen som är inkluderad
gäller värdet för en annan DVR:s
nätverksinställning, kan en
IP-adresskonflikt kan inträffa på grund
av att adresserna är likadana. Återställ
i sådant fall nätverkskonfigurationen för
att undvika en IP-adresskonflikt.
2007 / 04 / 02
Mån
4
Sluttid
År
Progress
Den här funktionen visar förloppstatusen för jobbet
som systemet håller på att utföra.
05 MENYINSTÄLLNING
Flytt/kontrl
2007
Dag
2
2007 / 04 / 03
Mån
4
Dag
3
05 : 39 : 53
Tim
5
Min
39
Sek
53
16 : 35 : 44
Tim
16
Min
35
Sek
44
OK
Ställ in “Starttid” och “Sluttid” för att söka efter
loggdata. För att ändra datum och tid, flytta markören
till önskad post och tryck på Inmatningsknappen
( ). Ändra sedan dag/månad/år eller sekunder/
minuter med hjälp av S eller T-knapparna.
Lämna ändringsläget genom att trycka på
Inmatningsknappen( ) igen.
menyinställning _23
SHR-6042_SWE.indb 23
6/6/2009 8:52:04 AM
REC
Visar inspelningsinformation enligt inspelningshändelse
och schema.
Sök
Visar tidinformation mellan införande och utgång ur
sökläge.
System
Visar systemstart/stopp, systemtillträde användare och
ändringsinformation för inställning.
Nätverk
Visar tid och IP-adress för anslutna system genom
fjärrmjukvara.
Fel
Visar felinformation som inträffar på grund av
hårdvarufel.
Backup
Visar backup-information.
Systemlogglista
Loggtyp
REC
System
Fel
Loggdetaljer
Beskrivning
C(Channel) C REC START/STOP
Fortlöpande inspelning start/stopp
C(Channel) A REC START/STOP
Alarm In inspelning start/slut
C(Channel) M REC START/STOP
Rörelseinspelning start/slut
SYSTEM START/STOP
System ON/OFF
SYSTEM NET TIMESET
Systemtidsändring
SYSTEM SHUTDOWN
Systemnedstängning
SYSTEM REBOOT
Systemåterstart
SETUP START/END
Menyläge inloggning/utloggning
HDD Format M
HDD(Master) Format
HDD Format S
HDD(Slave) Format
VIDEO LOSS START/STOP
Video förlust/återhämtning
SMART ERROR HDD-M
HDD(Master) Smart Check Failure
SMART ERROR HDD-S
HDD(Slave) Smart Search Failure
24_ menyinställning
SHR-6042_SWE.indb 24
6/6/2009 8:52:06 AM
Loggtyp
Sök
Nätverk
BACKUP
Loggdetaljer
Beskrivning
Logga in/logga ut med sökläge
NETWORK CONNECTED
Fjärrmjukvaruanslutning
NETWORK DISCONNECTED
Frånkoppling av fjärrmjukvaruanslutning
BACKUP AVI-OK/FAILED
AVI Backup lyckades/misslyckades
BACKUP SDB-OK/FAILED
SDB Backup lyckades/misslyckades
BACKUP SFX-OK/FAILED
SFX Backup lyckades/misslyckades
USB PROBLEM DETECTED
Media togs bort vid kopiering till USB-minne
CD-ROM WRITE FAIL
CD skrivfel
CD MEDIA SIZE FULL
Fanns inget CD utrymme kvar
CD MEDIA NOT EXIST
Ingen CD media
05 MENYINSTÄLLNING
SEARCH IN/OUT
menyinställning _25
SHR-6042_SWE.indb 25
6/6/2009 8:52:06 AM
Systeminformation & inst.
För att DVR:n ska känna igen
uppdateringsfilen måste den läggas in i en
mapp som döpts till “uppdatera”.Skapa
den mappen på ett USB-minne och
kopiera sedan uppgraderingsfilen till den
mappen.
Vid uppgradering av mjukvaran ska du
inte stänga av strömmen eller ta bort
USB-enheten. Systemet kan fungera
felaktigt.
När du använder ett USB-minne,
använd en USB-enhet som kan stödja
Linux 2.6.0 eller högre. Systemet kan
inte stödja en enhet som inte stödjer
Linux.
Filsystemet för USB-enheten måste vara
antingen FAT16 eller FAT32. Systemet
stödjer inte NTFS eller andra filsystem.
Då vissa USB-enheter inte har någon
strömtillförsel eller har låg volt kan
separat strömtillförsel behövas för att de
ska kunna kännas igen.
Varning
Systeminfo/inst.
Mac-adress
00:C:8C:FF:00:A9
Mjukvaruversion
V1.000A10
Paketsök
Find package in USB
Uppgrad version
None
Remocon ID
00
Micom Version
V1.0.0
Uppgrade
OK
Flytt/kontrl
Välj
Avbryt
Gå ut
Mac-adress
Visar det unika nummret på nätverkets hårdvaruenhet
som är ansluten till systemet.
Mjukvaruversion
Visar aktuell mjukvaruversion.
Paketsök
Efter att USB-enheten har anslutits (innehållandes DVR
mjukvaran) till en USB-port, tryck på ( ) symbolen
och DVR-mjukvaran söks efter automatiskt.Om DVR
mjukvaran inte finns i USB-enheten så kommer inte
den uppgraderade versionen att visas.
Uppgrad version
Mjukvaran som ska uppgraderas kommer att
visas. Om du trycker på “Uppgrade”, kommer
återstartmeddelandefönstret att visas. Du kan välja
“Ja” för att fortsätta med uppgraderingen.
Remocon ID
För att kunna kontrollera DVR enheten med en
fjärrkontroll installera DVR och Remocon ID
Vid frakt är fjärrkontrollens ID inställd på ‘00’.
För att byta fjärrkontroll-ID, tryck på
“Remocon ID” och gå till DVR ID.
HD-inst
HD-inst
Info
ATA
1
SATA2
Format
160 GB / 232 GB
2
Micom Version
Denna meny anger den fasta programvaruversionen
för mikroprocessorn.
HD-SLUT
Inst
Insp.
Överskriv
Off
Format
OK
Avbryt
HDD HD-inst
Visar installerad HDD-information och kapacitet.
26_ menyinställning
SHR-6042_SWE.indb 26
6/6/2009 8:52:06 AM
HDD Format
Vid uppstart av HDD, flytta markören till motsvarande
HDD och tryck på Inmatningsknappen( ). Då
aktiveras (Format)-symbolen. Om du trycker på
“Format”, kommer HDD-formatfönstret att visas. Du
kan välja “OK” för att starta HDD.
HDD END ALARM ( )
On: Om hårddisken blir full under inspelning så går ett
larm.
Off: Om hårddisken blir full under inspelning så går
inget larm.
Om utrymmet på hårddisken inte är tillräckligt
visas Disk_Full (
)-symbolen.
Varning
Varning
Eftersom all data kommer att raderas
när formatering av hårddisken sker,
vänligen fortsätt med uppstarten efter
att du gjort en backup av viktig data till
annat ställe.
Om upprepad HDD-inspelning är
inställd på “Överskriv” och datan som
skulle säkerhetskopieras skrivs över så
kan starttiden för backupen ändras eller
så avbryts backupen.
Kontrollerar hårddiskdata
Tänk på följande för att minska risken för
förlust av hårddiskdata.
Kom ihåg att du bör skydda HDD från
slag och felaktig användning då det kan
orsaka skada.
Tillverkaren är inte ansvarig för förlust
av data eller skador som orsakats av
misskötsel.
Obs: Vid anslutning av extern hårddisk.
Kontrollera i förväg att hårddisken är
kompatibel med tillverkarens DVR.
Exempel på vad som kan orsaka förlust
av data eller skada på hårddisken.
Stötar och slag på höljet under
demontering eller inställning av DVR.
Strömavbrott eller felaktig avstängning
medan DVR är igång.(Se sedan 27 för
information om hur man stänger av
DVR:n)
Flytta eller utsätta DVR:n för stötar
medan den är påslagen.
Säkerhetskopiera händelser så snart som
möjligt för att undvika att hårddiskdata
förloras.
Systemavstäng.
Vill du stänga av?
OK
Flytt/kontrl
Välj
Avbryt
Gå ut
Den här funktionen används för att säkert avsluta jobb
eller för att stänga av strömmen.
Stäng av strömmen om du ser systemets
avstängningsmeddelande efter att du har tryckt på “OK”
i bekräftelsefönstret.
Varning
05 MENYINSTÄLLNING
HD-SLUT
Stop: Inspelningen avstannar om hårddisken blir full
under inspelning.
Överskriv: Om HDD blir full under inspelning, så
kommer den tidigaste inspelade datan att raderas
och ny data kommer att skrivas.
Systemavstäng.
Om systemet stängs av utan att
det har avslutats med systmets
avstängningsmeny, kan det leda till
dataförlust och diskfel. När du stänger
av strömmen, avsluta systemet först
med avstängningsmenyn.
KAMERA
Kameramenyns detaljer är följande:
SHR-6042/6040 MENY
System
►
Kamera
►
Kamerakonfiguration
Övervakning
►
PTZ-enhet
Skärminställ
Insp.läge
Händelseinsp.
►
Fjärrkontrollsenhet
Insp.schema
Backup
Nätverk
Flytt/kontrl
►
Välj
Gå ut
menyinställning _27
SHR-6042_SWE.indb 27
6/6/2009 8:52:07 AM
Kamerakonfiguration
PTZ-enhet
Kamerakonfiguration
PTZ-enhet
Video
Autosekv
Titel
On
3 SEK
Kamera1
0
Samsung
9600
On
3 SEK
Kamera2
1
Pel-D
9600
On
3 SEK
Kamera3
2
AD
19200
On
3 SEK
Kamera4
3
Tech
4800
OK
Flytt/kontrl
Välj
ID
Avbryt
Gå ut
Video
On : Den visar videon för vald kanal.
Off : Den visar inte videon för vald kanal.
Covert : Visar återstående information förutom för
videoinformationen för vald kanal.
Autosekv
För varje kanal kan du ställa in intervall för autosekvens.
Inställningarna tillämpas i liveläge. Kanalen inställd med
“Off” eller “Covert” visas inte i autosekvensläget.
Titel
Kameranamnet för vald kanal kan ställas in.
Ett virtuellt tangentbord visas om
Inmatningsknappen( ) trycks in. Tecken kan
skrivas in genom att flytta markören. Du kan skriva in
upp till 10 tecken. Om du trycker pp “Shift”, kan du
skriva in stora bokstäver och numeriska tangenter.
Baudrate
OK
Flytt/kontrl
Välj
Avbryt
gå ut
ID
Välj PTZ-ID (0~99).
Protocol
För att ställa in PTZ-funktionen, flytta markören till
önskad kanal och tryck på Inmatningsknappen( ).
Välj sedan PTZ med S eller T -knappen.
Tryck på Inmatningsknappen( ) igen för att lämna
ändringsläget. Denna produkt stödjer protokoll av
Samsung, Vic., Pan., AD, Phi., Pel-D, Pel-P, Ern, Vcl.,
Dia., Kal., och Tech.
Baudrate
Välj PTZ-hastighet.
(2400/4800/9600/19200/38400)
Ovanstående poster ska stämma överens
med PTZ-enhetens inställningar. För närmare
information se bruksanvisningen från tillverkaren
av PTZ-enheten.
Endast Half Duplex metoden stödjs för
sändning.
tang.bord.dial
Kameranamn
Protocol
Kamera 1
Shift
Back
OK
Avbryt
28_ menyinställning
SHR-6042_SWE.indb 28
6/6/2009 8:52:08 AM
Skärminställ
ÖVERVAKNING
Detaljerna för övervakningsmenyn är följande:
Skärminställ
128
SHR-6042/6040 MENY
128
128
System
►
Camera
►
Övervakning
►
►
Händelseinsp.
OK
Använ all
Avbryt
Insp.schema
Backup
►
Nätverk
Den här bildrutan ställer in värdena för ljusstyrka/kontrast/
färg för varje kanals kamerabild.
Placera markören på önskad kanal för justering och välj
den för att ställa in ljusstyrka/kontrast/färg.
Den valda kanalen visas inom PIP området till höger.
Justeringen kan göras från “0” till “255” med S eller T
-knappen.
Om du trycker pp “Använ all”, kopieras värdena för den
senast uppdaterade kanalen till alla kanaler.
Om du trycker på “Grundin” återställs värdena för aktuell
kanal med “128”.
05 MENYINSTÄLLNING
Grundin
Live-läge
Spot-läge
Insp.läge
Flytt/kontrl
Välj
Gå ut
Live-läge
Live-läge
Händelseöverv.
Varaktig
OFF
OSD
Dat
ON
Title
ON
Tid
ON
Status
ON
Fjärrkontrollsenhet
OK
Avbryt
Fjärrkontrollsenhet
0
ID
Baudrate
9600
OK
Flytt/kontrl
Välj
Avbryt
gå ut
Detta fönster tillåter dig att kontrollera funktionerna
för DVR genom att använda system kontrollant
tangentbordet (SSC-2000, SSC-5000).
ID
Väljer ID på system kontrollant tangentbordet.
Baudrate
Väljer överföringshastighet på system kontrollanten
(1200/2400/4800/9600/19200/38400).
Tillgängligt System Kontrollant Tangentbord
Nr
1
Tillverkare
SAMSUNG
Modell Namn
SSC-2000, SSC-5000
Händelseöverv. Varaktig
Kan ställs in på Av, 30 sekunder, och FORTSÄTT.
OFF : Händelseövervakningen som växlar till bildrutan
för händelse fungerar ej.
30 Sek: Ställer in displayvaraktigheten för aktuell
kanal tills nästa kanal visas.
CONTINUE : Händelseövervakningsbildrutan behålls
tills den avbryts genom att trycka på ALARMknappen på frontpanelen.
OSD
Dat : När det är på visas datumet på bildrutan. När
det är av kommer datumet inte att visas på bildrutan.
Tid : När den är på kommer tiden att visas på
bildrutan. När den är av kommer tiden inte att visas
på bildrutan.
Title : När den är på kommer kameranamnet att visas
på bildrutan. När den är av kommer kameranamnet
inte att visas på bildrutan.
Status : När den är på kommer ljud/PTZ att visas
på bildrutan. När den är av kommer ljud/PTZ inte att
visas på bildrutan.
Ovanstående element bör motsvara
inställningarna för system kontrollant
tangentbordet. För vidare information, hänvisa
till den manual som tillhandahålls av system
kontrollant tangentbordets tillverkare.
Denna enhet stödjer enbart halv duplex som
överförings metod.
menyinställning _29
SHR-6042_SWE.indb 29
6/6/2009 8:52:09 AM
Spot-läge
Spot Out
Övervakninstid
Varaktig
Hände
Normal
OFF
3 Sek
Kamera
OK
Flytt/kontrl
Välj
Avbryt
Gå ut
När du har två skärmar, kan Spot Out kanalen användas
för att övervaka en specifik kanal på en avsedd skärm.
Övervakninstid Varaktig
Ställer in om händelsövervakningsfunktionen ska vara
på för Spot-out kanalen eller inte. Kan ställs in på Av,
30 sekunder, och FORTSÄTT.
OFF: Händelsövervakningsfunktionen är inte tillgänglig
på Spot Out kanalen.
CONTINUE: Händelseövervakningsbildrutan behålls
tills den avbryts genom att trycka på ALARMknappen på frontpanelen.
Normal Varaktig
1~60 Sek: Ställer in displayvaraktigheten för aktuell
kanal tills nästa kanal visas.
Kamera
Ställer in önskad kanal som ska användas med Spot
Out-funktionen.
30_ menyinställning
SHR-6042_SWE.indb 30
6/6/2009 8:52:11 AM
INSP.LÄGE
HÄNDELSEINSP.INST.
Detaljerna för inspelningsmenyn är följande:
Detaljerna för händelseinspelning är följande:
SHR-6042/6040 MENY
Insp.läge
System
►
CIF
Standard
30
Kamera
►
CIF
Standard
30
Övervakning
►
CIF
Standard
30
Insp.läge
CIF
Standard
5
Händelseinsp.
Videostrl
Kvalite
Ruta
ON
Grundin
OK
99
Videostrl
Ställer in bildrutestorleken för inspelning.
Halv D1
704 X 240
704 X 288
Rörelsedetek.inst.
►
Nätverk
Avbryt
Händelseinsp.inst.
Larmdetektionsinst
Insp.schema
Backup
Ställ in inspelningsvärdena som ska tillämpas när man
trycker på REC-knappen på frampanelen.
Videokälla Full D1
NTSC
704 X 480
PAL
704 X 576
►
05 MENYINSTÄLLNING
Auto Deletion
Videoförlustdetek.inst.
Flytt/kontrl
Välj
Gå ut
Händelinspinst
Händelinspinst
Videostrl
CIF
352 X 240
352 X 288
Kvalite
Ställer in videoinspelningskvaliteten.
Välj mellan Very High, High, Standard, Low.
Ruta
Ställer in antalet ramar för inspelning. Antalet ramar
syftar till antalet bildrutor som spelas in per sekund.
Auto Deletion
Du kan välja antingen OFF eller ON genom att trycka
på “OFF”.
Om “ON” är vald så är datumet för sökning
begränsat. Datumet kan begränsas från 1 till 99
dagar. Om “OFF” är vald så kan markören inte flyttas
till datumets valområde och datumet för sökning är
inte begränsat. Om du trycker på “Default” återgår den
till de ursprungliga värdena.
Bildfrekvensinställningen får högst vara NTSC 90 fps
eller PAL 75 fps för varje kanal i både Inspelningsläge
och Händelseläge i Full D1-standard.
Kvalite
Ruta
CIF
Standard
30
CIF
Standard
30
CIF
Standard
30
CIF
Standard
5
Förhändel
Efterhänd
3 Sek
10 Sek
Grundin
OK
Avbryt
Ställer in inspelninglägets värden som ska tillämpas när
en händelse inträffar.
Videostrl
Ställer in bildrutestorleken för inspelning.
Videokälla Full D1
NTSC
704 X 480
704 X 576
PAL
Halv D1
704 X 240
704 X 288
CIF
352 X 240
352 X 288
Kvalite
Ställer in videoinspelningskvaliteten för vilken som helst
händelse.
Ruta
Ställer in antalet ramar för inspelning. Antalet ramar
indikerar antalet bildrutor som spelas in per sekund.
Förhändel
Pre-Event Section
Tid då en händelse inträffade
Spelar in förtillstånden från det ställe där en händelse
har skett.
3~5 Seconds : Ställer in inspelningstiden innan en
händelseförekomst.
menyinställning _31
SHR-6042_SWE.indb 31
6/6/2009 8:52:11 AM
Kamera
Ställer in kameran länkad till aktuellt inlarm.
Det fabriksinställda värdet är inställt till aktuellt
in-larmnummer.
Åtminstone en länk mellan inlarm och kamera måste
fastställas. Flerval är möjligt.
Följande bildruta kommer att visas om
Inmatningsknappen( ) rycks in genom att förflytta
markören från kameraposten.
Efterhänd
Post Event Section
Tid då en händelse inträffade
Spelar in förtillstånden från det ställe där en händelse
har inträffat.
Efter att händelse har skett ställs inspelningstiden in på
5 sekunder ~ 5 minuter och 1 timmar.
Kamera 1
Kamera 2
Kamera 4
All
OK
Om 1-kanalens DVR support är på i
övervakningsmenyn så blir upplösningen
Full D1.
Larmdetektioninst.
State
Kamera
Larm ut
Varaktig
Larm in 1
N.O
1
1, Pip
CONTINUE
Larm in 2
N.O
2
2, Pip
CONTINUE
Larm in 3
N.O
3
Pip
CONTINUE
Larm in 4
N.O
4
Pip
CONTINUE
OK
Flytt/kontrl
Avbryt
Larm ut
Ställer in en utlarmsmetod när en händelse har inträffat
från inlarm.
För tillfället stödjer detta system 2 utlarmsfunktioner
och 1 inbyggd högtalarutgång.
Följande bildruta kommer att visas om
Inmatningsknappen( ) trycks in genom att flytta
markören från utlarmsposten.
Larmdetektionsinst
Larm in
Kamera 3
Välj
Avbryt
1
2
Pip
All
OK
Avbryt
Gå ut
State
Larm In kan ställas in till “N.O” eller “N.C”.
N.O (normalt öppen) : Sensor förblir öppen. Men om
den stängs går ett larm.
N.C (normalt stängd) : Sensor förblir stängd. Men
om den öppnas går ett larm.
Varaktig
Ställer in varaktigheten för utlarm. Larmljudet kommer
att behållas med det inställda värdet.
CONTINUE: Larmutgångsljudet bibehålls tills det
avbryts genom att manuellt trycka på ALARM
-knappen på frontpanelen.
10~300 Seconds: Du kan ställa in varaktigheten för
larmutgången.
32_ menyinställning
SHR-6042_SWE.indb 32
6/6/2009 8:52:12 AM
Rörelsedetek.inst.
Videoförlustdetek.inst.
Rörelsedetek.inst.
Videoförlustdetek.inst.
Larm ut
Larm ut
1,Pip
Varaktig
Känslighet
Medium
Varaktig
1
CONTINUE
2
CONTINUE
None
CONTINUE
None
CONTINUE
Omr.inst
OK
Avbryt
Ställ in rörelsupptäcktområdet, känsligheten och larmet
för varje kameravideo.
Tryck på Inmatningsknappen( ) när du har flyttat
marköret till kameran som ska ställas in.
Larm ut
Den ställer in larmutgång när en rörelse upptäcks. För
tillfället stödjer detta system 2 utlarmsfunktioner och 1
inbyggd högtalarutgång.
Varaktig
Ställer in varaktigheten för utlarm. Larmljudet är
ihållande under den förinställda perioden.
CONTINUE: Larmutgångsljudet bibehålls tills det
avbryts genom att manuellt trycka på
ALARM-knappen på frontpanelen.
10~300 Seconds : Ställer in varaktigheten för
larmutgång.
Känslighet
Syftar till konfigurationen för rörelseupptäckt och
känslighet.
Känsligheten kan ställas in på Very High, High,
Medium, Low, Very Low.
Omr.inst
Om du trycker på Inmatningsknappen( ) efter
att du har flyttat markören till videodisplayområdet till
höger kan rörelsområdet ställas in/avbrytas.
( ) : Ställer in hela delen som rörelseområde.
( ) : Avbryter hela rörelseområdet.
Om du trycker på “Grundin” återgår
rörelseinställningen till de ursprungliga värdena.
Flytt/kontrl
Välj
Avbryt
Gå ut
Om videoförlust inträffar från varje kanal kan den ställas in
för att generera ett utgångslarmljud.
Larm ut
Ställer in en utlarmsmetod när en händelse har inträffat
från inlarm.
För tillfället stödjer detta system 2 utlarmsfunktioner
och 1 inbyggd högtalarutgång.
Följande bild kommer att visas om
Inmatningsknappen( ) trycks in efter att markören
har flyttats till utlarm.
1
2
Pip
All
OK
05 MENYINSTÄLLNING
Grundin
OK
Avbryt
Varaktig
Ställer in varaktigheten för utlarm. Larmljudet är
ihållande under den förinställda perioden.
CONTINUE : Larmutgångsljudet bibehålls tills det
avbryts genom att manuellt trycka på
ALARM-knappen på frontpanelen.
10~300 Seconds : Ställer in varaktigheten för
larmutgång.
menyinställning _33
SHR-6042_SWE_2.indd 33
6/10/2009 1:51:11 PM
INSPL.SCHEMA
Menydetaljerna för inspelningsschemat är följande:
V.dag
Ställ in Delar in för dagen i veckan för en
reserverad schemalagd inspelning. Tryck på
Inmatningsknappen( ), välj den dag som du vill
använda med S, T.
Inspl.schema
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
Kontinuerlig
Rörels
Backupmenyns detaljer är följande:
Larm in
REC-val
Larm in
00-01
C:M:A
SUN
00-24
C:M:A
BACKUP
Backup
Använ all
OK
Genom att ställa in önskade tidsramar kan systemet
automatiskt spela in bilder.
Tryck på Inmatningsknappen( ) när du har flyttat
marköret till kameran som ska ställas in.
Time Selection
För att välja inspelningstidsluckan varje timme,
flytta markören till delen såsom visas i figuren
nedan och tryck på Inmatningsknappen( ).
Välj sedan tidslucka för inspelning med S eller T
-knappen. Lämna ändringsläget genom att trycka på
Inmatningsknappen( ) igen.
00-01
REC-val
Ställer in inspelningsmetod. Se följande tabell för olika
typer av inspelningsmetoder.
Du kan tillämpa förinställd inspelningsmetod för vald
tidslucka med S eller T-knappen efter att man har
tryckt på Inmatningsknappen( ).
“00-24” : Inspelningsmetoden kan ställas in mellan
noll och 24 timmar.
Om du trycker på “Tillämpa för alla” kopieras
värdena för aktuell kanal till alla kanaler och alla dagar.
Inspelningstyp Inspelningssupport
Ingen inspelning
Fortlöpande
inspelning
Rörelseinspelning
Inlarmsinspelning
C: Fortlöpande Fortlöpande &
M: Rörelse
Rörelseinspelning
Fortlöpande &
A: Inlarm
inlarmsinspelning
Rörelse &
inlarmsinspelning
Fortlöpande & rörelse
& inlarmsinspelning
Symbol
INGEN
C
M
A
C: M
C: A
M: A
C: M: A
Backup-läge
Video (SDB)
Starttid
2009-02-12
11:01:08
Sluttid
2009-02-12
11:03:08
Backup-enhet
USB - No Detect
Format
Kamera
OK
Flytt/kontrl
Välj
Avbryt
Gå ut
Det här är för att säkerhetskopiera videodatan sparad på
HDD till en backup-enhet.
Backup-läge
Väljer läget som ska användas för backup. Backup
läge stödjer totalt tre typer som SDB, SFX, och AVI.
Tryck på Inmatningsknappen( ) och välj
backup-läge med S eller T-knappen. Tryck
på Inmatningsknappen( ) igen för att lämna
ändringsläget.
Samsung Database (SDB) : Detta är en skyddad
data typ av Samsung. När data blir säkerhetskopierat
i SDB, så blir säkerhetskopierad data automatiskt
kopierat in i SDB Viewer såsom SDB. Således
används SDB till att säkerhetskopiera mass-lagringsdata.
SFX : Det här läget kör en backup tillsammans med
den auto-exekverbara videospelaren. Om backupfilen exekveras kommer spelaren automatiskt att
spela upp videon. Backup-datan för SFX sparas med
en exekverbar fil (.EXE).
AVI : Det här läget sparar i video-formatet som kan
spelas upp från Windows Media Player. Ljudkodek
kan göra backup.
Starttid & Sluttid
Ställer in datum och tid för backup.
(Minimum backuptid är 2 minuter.)
Backup-enhet
Ställer in lagringsenheten för backup Backup-enheten
stödjer USB-minne och CD/DVD, USB-CD/DVD.
Tryck Inmatningsknappen( ) och välj backupenhet
(USB lagringssystem) genom att använda S eller T
knapparna. Tryck på Inmatningsknappen( ) igen
för att lämna ändringsläget.
När USB-minnessystem är anslutna under normala
förhållanden i systemet, aktiveras [Format]-knappen.
Dessutom, i situationer när USB-minnessystemen
återställer, tryck ned [Format]-knappen.
34_ menyinställning
SHR-6042_SWE.indb 34
6/6/2009 8:52:14 AM
MODEL
SONY
TRANSCEND
SAMSUNG
AXXEN
SANDISK
DADAM
LG XTICK
AXIAN
SIZE
512MB, 1GB, 2GB
128MB, 2GB, 4GB
1GB, 2GB
1GB
256MB
640MB
1GB
256MB
NÄTVERK
Detaljerna för nätverksmenyn är följande:
SHR-6042/6040 MENY
System
►
Kamera
►
Övervakning
►
Insp.läge
Händelseinsp.
IP-inst
Webläsarens portinställning
►
Nätverksstatus
DDNS-inst
Insp.schema
NTP-inst
Nätverk
05 MENYINSTÄLLNING
Kamera
Ställer in kamerakanalen för backup.
Backup
Inst.återuppr.
►
Transferbildinst
Flytt/kontrl
Välj
Gå ut
Format
Den stöder USB-formatfunktioner.
IP-INST
Backup-filen kan spelas upp på en PC, men
inte från en DVR.
För AVI-backup kan du behöva en DivX
avkodare för att spela upp den sparade filen.
Du kan ladda ner DivX-avkodaren från
www.divx.com.
Ett varningsmeddelande visas om det inte
finns någon backup-enhet.
För en vattenstämpel, lägg in en stämpel som
endast tillverkaren känner till i video-data, så
att ingen person kan identifiera den med sina
bara ögon. Om sparad data blir förfalskad
eller omändrad, visas “Tampered” på skärmen
på SDB Viewer eller SFX Player. Om inte,
visas “Approved”.
Varning
Ta inte bort lagringsenheten eller
stäng av strömmen medan du gör
en backup. Systemet kan fungera
felaktigt.
Systemhastigheten kan saktas ner så
länge säkerhetskopiering pågår.
Vi säkerhetskopiering till CD kan
inspelad data skadas beroende på
diskens inspelningsyta.
IP-inst
Anslutningsläge
NOT USE
ID/lösenord
USER
IP-plats
000.000.000.000
Subnet Mask
255.255.255.000
Gateway
000.000.000.000
Port(TCP)
554
Bandbredd
10Mbps
OK
Avbryt
Anslutningsläge
Ställer in huvudsystemets nätverkstyp.
Tryck på Inmatningsknappen( ) och välj nätverk
med S eller T-knappen.
NOT USE : Välj det när du inte använder något
nätverk.
STATIC-IP : Välj den här när huvudsystemet som är
anslutet till nätverket använder sig av den fasta IP.
DHCP : Välj den här när huvudsystemet som är
anslutet till nätverket har en dynamisk IP-adress
angiven av DHCP.
ADSL(PPPoE) : Välj den här när huvudsystemet är
anslutet till ADSL-nätverk och använder PPPoE.
ID/lösenord
Du kan manuellt för in ID/LÖSENORD när ADSL är
vald.
När huvudsystemet är anslutet till ADSL-nätverket
måste du ange användar-ID och lösenordet du har fått
från ADSL-leverantören. Användar-ID och lösenord
skriver du in med hjälp av det virtuella tangentbordet.
menyinställning _35
SHR-6042_SWE.indb 35
6/6/2009 8:52:16 AM
Webbläsarens Portinställning
tang.bord.dial
Anv.ID
USER
Lösenord
****
Webbläsarens Portinställning
Port
Shift
80
Back
OK
Avbryt
OK
IP-plats
Ställer in IP-adress för huvudsystemet som ska
anslutas till nätverket.Om anslutningsläget är inställt till
STATIC-IP måste användaren ange IP-adressen direkt.
Subnet Mask
Ställer in subnet mask adress för huvudsystemet.
Gateway
Ställer in gateway adress för huvudsystemet.
Port(TCP)
Ett portnummer kan väljas från 554 till 561.
Bandbredd
Ställ in maximum hastighet för överföring av data över
nätverk.
Flytt/kontrl
Välj
Avbryt
Gå ut
Ställ in numret på en port där webbläsaren kommer
att användas på webbläsaren. Portnumret är
standardinställt på 80.
Port
Ställ in numret på en port där webbläsaren kommer att
användas på webbläsaren. Du kan ställa portnumret
på 80 till 60080.
Om porten för webbläsaren i DVR är stängd
av en brandvägg eller delar utrustning, så kan
ej webbläsaren köra webbläsaren. I detta fall,
kontakta nätverksadministratören.
36_ menyinställning
SHR-6042_SWE.indb 36
6/6/2009 8:52:16 AM
Nätverksstatus
DDNS-inst
Nätverksstatus
Tilldelad IP
DDNS-inst
222.112.139.76
Anslutningsstatus
0%
DDNS-plats
DYNAMIC DDNS
Värdnamn
SAMSUNG
Anv.ID
SHR
Lösenord
****
OK
Välj
Gå ut
Tilldelad IP
Visar den IP adress som blivit tilldelad det aktuella
systemet.
Anslutningsstatus
Displays in colors whether the system is currently
connected to the network in a normal state or in an
abnormal state.
Om “OK” visas, betyder det att IP kan anslutas. Om
“Failed” visas, betyder det att IP ej kan anslutas.
Färg
Grön
Gul
Röd
Ping Svars Hastighet
Lägre än 500 ms
500~2000 ms
Högre än 2000 ms
Flytt/kontrl
Välj
Avbryt
Gå ut
DDNS inställningsfunktion tillåter dig att använda den
dynamiska IP-adressen ansluten till systemet som om
det vore en fast IP-adress.
DDNS-plats
DDNS-platsen är valbar mellan SAMSUNG,
DYNAMISK DDNS, INGEN IP och ÄNDRA IP.
Om SAMSUNG väljs kommer IP att registreras till
DDNS:n som drivs av Samsung Electronics.
DYNAMISK DDNS, INGEN IP och ÄNDRA IP är
offentliga DDNS-hemsidor där du kan registrera
en dynamisk IP och tilldelas en URL gratis. Ange
värdnamn, användar-ID och lösenord när du har gått in
på hemsidan och registrerat URL.
05 MENYINSTÄLLNING
Flytt/kontrl
OK
Värdnamn
Ställer in värdnamnet för DDNS-platsen.
Anv.ID
Ställer in användar-ID som angavs vid registrering av
DDNS-plats.
Lösenord
Ställer in lösenordet som angavs vid registrering av
DDNS-plats.
Samsung DDNS använder produktens
Mac-adress. Om Mac-adressen är
00:0C.:83:00:00:32, registreras Samsungs
domännamn som “h0000032.websamsung.net”.
menyinställning _37
SHR-6042_SWE.indb 37
6/6/2009 8:52:17 AM
Om du har ställt in en offentlig DDNS (dyndns.
com, no-ip.com ellre changeip.com) kan det ta
30 till 60 sekunder innan värdnamnets (URL)
IP-adress kan uppdateras i DNS.
När du använder nätverket genom att
ansluta en IP-router till huvudsystemet
måste nätverksporten anges från IP-routerns
inställningsmeny.Huvudsystemet använder 1494
ports (554-2048) till TCP-kommunikation. När
du använder den genom att tilldela IIP-adresser
dynamiskt till huvudsystemet medan du
använder DHCP-funktionen stödd av IP-routern
måste portnumret för IP-adressen anges.
Om en IP-router används rekommenderas
att ange IP-adressen och portnumret som
ska tilldelas huvudsystemet från IP-routerns
inställningsmeny, för att ställa in en statisk
IP-adress för huvudsystemets anslutningsläge,
och för att ange IP-adressen som är tilldelad
IP-routern. Vänligen se IP-routerns
bruksanvisning eller kontakta tillverkaren för att
få IP-routerns inställningsmetod.
NTP-inst
NTP-inst
Primäradress
pool.ntp.org
Sekundäradress
asia.pool.ntp.org
Anslutningsstatus
Test
NTP-aktive
Trying.. 0%
OK
Flytt/kontrl
Välj
Avbryt
Gå ut
NTP-inställning används för att konfigurera systemet
för nätverksbaserad synkronisering.
Primäradress & Sekundäradress
Ställer in NTP serveradress.
Anslutningsstatus
Du kan kontrollera anslutningsstatusen med
NTP-servern genom att trycka på “Test” efter att du
har angett NTP serveradress.
Om meddelandet “Success” visas så kan
NTP-servern kommunicera; om meddelandet “Failed”
ivisas är kommunikation inte möjligt.
NTP-aktive
När du använder NTP-funktionen ska du markera
“NTP-aktive” -rutan.
Om DVR-systemtiden innan NTPinställningsfunktionen används ställs in snabbare
än NTP-standardtiden (DVR-systemtiden ställs
in på en förfluten tid längre än 10 minuter med
NTP-inställning), raderar inspelningsfunktionen
automatiskt inspelad data.
När NTP-funktionen används, så kan ingen
tidsförändring göras från tidsinställningsmenyn
och man kan bara ställa in tidzonen.
TSynkroniseringen mellan NTP-server och
DVR-system görs varje timme.
38_ menyinställning
SHR-6042_SWE.indb 38
6/6/2009 8:52:18 AM
NTP (Network Time Protocol) Serverlista
NTP-serveradress
pool.ntp.org
asia.pool.ntp.org
Europe.pool.ntp.org
North-america.pool.ntp.org
Oceania.pool.ntp.org
South-america.pool.ntp.org
at.pool.ntp.org
au.pool.ntp.org
be.pool.ntp.org
ca.pool.ntp.org
ch.pool.ntp.org
cl.pool.ntp.org
de.pool.ntp.org
dk.pool.ntp.org
es.pool.ntp.org
fi.pool.ntp.org
fr.pool.ntp.org
gt.pool.ntp.org
ie.pool.ntp.org
it.pool.ntp.org
jp.pool.ntp.org
mx.pool.ntp.org
my.pool.ntp.org
nl.pool.ntp.org
no.pool.ntp.org
nz.pool.ntp.org
ph.pool.ntp.org
pl.pool.ntp.org
pt.pool.ntp.org
ru.pool.ntp.org
se.pool.ntp.org
us.pool.ntp.org
Inst. Återuppringnig
Från (Sändare)
Tryck in e-mail sändarens konto. Tryck på Enter( )
knappen. Så kommer text-rutan att visas, såsom synes
nedan:
05 MENYINSTÄLLNING
ISO
Område
Över hela världen
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Sydamerika
AT Österrike
AU Australien
BE Belgien
CA Kanada
CH Schweiz
CL Chile
DE Tyskland
DK Danmark
ES Spanien
FI Finland
FR Frankrike
GT Guatemala
IE Irland
IT Italien
JP Japan
MX Mexico
MY Malaysia
NL Nederländerna
NO Norge
NZ Nya Zeeland
PH Filippinerna
PL Polen
PT Portugal
RU Ryssland
SE Sverige
US USA
HXnde
: Välj vilken alarmkanal där callback-funktionen ska
kunna användas.
: Välj vilken rörelsekanal där callback.funktionen
ska kunna användas.
: Välj vilken kamerakanal där callback-funktionen
ska kunna användas. När video loss visas från
vald kanal skickas callback-meddelanden.
: Välj vilken kamerakanal där callback-funktionen
ska kunna användas. Inspelningen har startats
från kanal som väljer och, när den är avslutad,
skickar callback-meddelande.
: Välj HDD error/HDD Full item där callbackfunktionen ska kunna användas. Om felet kommer
från HDD eller HDD is full skickas callbackmeddelanden.
tang.bord.dial
abcdef@samsung.com
Shift
Back
OK
Avbryt
Till(Mottagare)
Tryck in kontot för den användare som ska ta emot e-mail.
Tryck på Enter( ) knappen. Så kommer nedanstående
fönster att visas.
Tryck “Ny”. När ett virtuellt tangentbord kommit fram, tryck
in mottagarens adress.
Välj ett konto från Användbar Adressbok och tryck på
knappen för att registrera mottagarens address I
urvalslistan.
Inst.återuppr.
Hände
Larm in 1
Larm in 2
Larm in 3
Larm in 4
Överföringsinst
Från
abcdef@samsung.com
T
hijklmn@samsung.com
SMTP-server
mail.samsung.com
OK
Avbryt
När varje händelse (Alarm In, Rörelse, Video Loss och Spela
In) har tagits emot, kommer varje callbackmeddelande,
liksom även kamerabilderna som interagerar med alarminput,
att skickas till e-mailadressen. Information om avsändaren,
mottagaren och STMP Server bör bli inställd så att ett
återuppringningsmeddelande sänds till e-mail adressen.
menyinställning _39
SHR-6042_SWE.indb 39
6/6/2009 8:52:19 AM
Vald lista
Anv.bar adressbok
abcdef01@samsung.com
abcdef@samsung.com
abcdef02@samsung.com
hijklmn@samsung.com
abcdef03@samsung.com
mail.samsung.com
abcdef04@samsung.com
abcdef05@samsung.com
Ny
Radera
Radera
OK
Avbryt
SMTP Server :
Tryck in informationen i STMP Server. Tryck på
Enter( ) knappen. Så kommer nedanstående
fönster att visas :
Autentiseringsmetoder
CRAM-MD5/CRAM-SHA1 Autentisering:
Möjliggör dechiffrering när ID eller lösenord
sänds eller tas emot.
PLAIN Autentisering: Använder text-format för
att sända eller tae mot ID eller lösenord.
LOGIN Autentisering: Krypterar ID och
lösenord under Base64 för att förebygga paket
sniffande.
Transferbildinst
Transferbildinst
25
Standard
25
Standard
25
Standard
25
SMTP-serverinfo
SMTP-server
mail.samsung.com
Anv.ID
hijklmn
Lösenord
****
Port
25
Autentiseringsmetoder
None
Ruta
Kvalite
Standard
Videostrl
CIF
Grundin
SSL
OK
Avbryt
STMP Server :
Tryck in adressen för den server som du kommer
sända e-mail till.
Anv.ID :
Tryck in användar-kontot för mail-servern (SMTP).
Lösenord :
Tryck in lösenord för användar-kontot i mail-servern.
Port :
Tryck in port nummer för mail-servern (SMTP). Du kan
ställa in port nummer från 1 till 65535.
Autentiseringsmetoder :
Utför säkerhets-verifiering för att göra det möjligt att
logga in i mail-servern (SMTP). Detta val tillåter dig
att kryptera och verifiera ID och lösenord medan
du sänder eller tar emot e-mail. Detta val används i
huvudsak för att bli inregistrerad i tjänster på Internet
Service Providers (ISPs)/Internet content providers.
OK
Avbryt
Ställ in videoinformationen som ska skickas över
nätverket.
Kvalite
Ställer in bildkvaliteten som ska överföras.
Ställer in på Very High, High, Medium, Low, Very Low.
Ruta
Ställer in antalet ramar för inspelning. Antalet ramar
indikerar antalet bildrutor som spelas in per sekund.
Videostrl
Ställer in bildrutestorleken för inspelning.
Videokälla Full D1
NTSC
704 X 480
PAL
704 X 576
Halv D1
704 X 240
704 X 288
CIF
352 X 240
352 X 288
Om du trycker på “Grundin” återgår den till de
ursprungliga värdena.
Möjlig bildinställning för NTSC : MAX. 30 fps,
PAL : MAX. 25 fps i FULL D1-standard.
SSL :
Välj om den specificerade SMTP-servern ska använda
SSL som sitt säkerhetsprotokoll. SMTP-servern till
Googles Gmail använder till exempel SSL för att
kryptera utgående E-post.
40_ menyinställning
SHR-6042_SWE.indb 40
6/6/2009 8:52:20 AM
PTZ kamerakontroll
PTZ KAMERAKONTROLLÄGE
För att komma in till PTZ-enhetens kontrolläge måste
PTZ-enhetens inställningsvärden ställas in på rätt sätt.
ID
Protocol
Baudrate
0
Samsung
9600
1
Pel-D
9600
2
AD
19200
3
Tech
4800
OK
Flytt/kontrl
Välj
Avbryt
Om PTZ-kontrollen inte används av DVR:
n under 5 minuter så avbryts PTZ-läget
automatiskt.
gå ut
Om PTZ har ställts in från menyn, visas PTZ symbolen
(
) på bildrutans motsvarande kanal.
Om du trycker på Inmatningsknappen( )
i live-bildrutan framträder ett blått band på bildskärmen.
Flytta till kanalen med PTZ symbolen genom att flytta
bandet med hjälp av riktningsknapparna och gå in i PTZ
enhetens kontrollägen genom att trycka på
PTZ-knappen. Om du kommer in i PTZ-kontrolläge,
kommer PTZ symbolen på live-bildrutan att bli gul
istället för vit. I PTZ enhetens kontrolläge på den delade
bildrutan kan endast basfunktioner för Pan, Tile och
Zoom utföras.
BASFUNKTION FÖR PAN,
TILT & ZOOM
06 PTZ KAMERAKONTROLL
PTZ-enhet
Från enkel bildruta kan du kontrollera basfunktioner för
Pan, Tilt eller Zoom, förinställning, kamerameny och
andra funktioner. Från menyn, välj först kanalen som
är inställd med PTZ genom att trycka på CH1 till CH4knapparna på frampanelen och tryck på PTZ-knappen.
Om du går in i enkel bildrutas PTZ-kontrolläge, kommer
PTZ symbolen på live-bildrutan att bli gul istället för vit.
Tryck på PTZ-knappen i live-läge för att avbryta
PTZ-enhetens kontrolläge. Om det avbryts blir PTZ
(
) symbolen vit istället för gul.
PAN
PTZ-kameran kan kontrolleras i horizontal riktning
med hjälp av riktnings- (W eller X)-knapparna på
frampanelen inom PTZ-enhetens kontrolläge.
TILT
PTZ-kameran kan kontrolleras i vertikal riktning
med hjälp av riktnings- (S eller T)-knapparna på
frampanelen inom PTZ-enhetens kontrolläge.
CAM_01
PTZ-kamerakontroll _41
SHR-6042_SWE.indb 41
6/6/2009 8:52:21 AM
y ZOOM
PTZ-kameran kan förstora/förminska med hjälp av
TELE/WIDE-knappen på frampanelen i PTZ-enhetens
kontrolläge.
y ZOOMHAST
Du kan ställa in PTZ-kamerans zoomhastighet steg
för steg. Flytta markören till ZOOMHAST, tryck
på Inmatningknappen( ) och ställ sedan in
hastigheten med hjälp av S eller T-knappen.
Tryck på Inmatningsknappen( ) igen för att lämna
ändringsläget.
PTZ-ENHETENS
MENYINSTÄLLNING
För att gå till PTZ-enhetens menyinställningsläge, välj
först kanalen som är inställd med PTZ genom att trycka
på CH1 till CH4-knapparna på frampanelen och tryck på
PTZ-knappen. Om du går in i enkel bildrutas
PTZ-kontrolläge, kommer PTZ symbolen på live-bildrutan
att bli gul istället för vit. Nu kommer fönstret för PTZ
menyinställning att visas om du trycker på ( ) -knappen.
PTZ-MODEL
Skanna
Autopan
Mönster
Radera
PRESET SETUP
Inst
Den här funktionen sparar en önskad position för
PTZ-kameran.
Det går att spara upp till 20 positioner för PTZ-kamera.
Om man trycker på ( ) -knappen från den enkla
bildrutan i PTZ-enhetens kontrolläge framträder
PTZ-menyns inställningsfönster.
ZOOMHAST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Kör
LÄGESVAL
y LÄGESVAL
Används för att ange en viss position för PTZ-kameran
till det FÖRINSTÄLLDA ID eller kontrollera PTZkamerans position. Tryck flera gånger på knappen för
att växla mellan “Cursor Mode” “P/T-läge”,
“P/T-läge” “Cursor Mode”.
Cursor Mode: Den här visar tillståndet som kan flytta
mellan menyer.
P/T-läge: Den här visar tillståndet som kan kontrollera
PTZ-kamerans Pan, Tilt och Zoomfunktioner.
Samsung
P/T-HAST
GRUNDIN
y P/T-HAST
Du kan ställa in PTZ-kamerans Pan/Tilt hastighet
steg för steg. Flytta markören till P/T-HAST, tryck
på Inmatningsknappen( ) och ställ sedan in
hastigheten med hjälp av S eller T-knappen.
Tryck på Inmatningsknappen( ) igen för att lämna
ändringsläget.
Lista
Cursor Mode
OK
PTZ-MODEL
y PTZ-MODEL
Visar den inställda PTZ modellen.
Funktionsmenyerna som visas av PTZ-modellen
återges. I varje meny kan du ställa in flera
PTZ-funktioner.
Skanna: Den här genomlöper en angiven plats i följd
från FÖRINSTÄLLNING 1 till 20.
Autopan: Om du trycker på “Autopan” efter att ha
ställt in ‘Start’ och ‘Slut’ från PTZ-kamerans interna
meny får den här funktionen den att komma och gå
mellan de två punkterna. Autopan-funktionen kan
avbrytas genom att trycka på “Autopan” igen.
Inst.: Välj den här antingen för att ange en plats till det
FÖRINSTÄLLDA numret eller för att gå in i
PTZ-kamerans interna meny.
Radera: Denna funktion tillåter dig att radera
information på PTZ lokalisering, vilket är ställt på
Mönster: Denna funktion kommer ihåg manuella
operationer såsom PAN, TILT, ZOOM, och FOCUS
och spelar upp som den kommer ihåg.
FÖRINSTÄLL Nr. 1 till FÖRINSTÄLL Nr. 20 när du
trycker “Radera” under tiden som du trycker “Inst.”.
Samsung
Skanna
Autopan
Mönster
Radera
Inst
P/T-HAST
ZOOMHAST
GRUNDIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Kör
LÄGESVAL
Lista
Cursor Mode
OK
Flytta markören till “Inst.” och tryck på
Inmatningsknappen( ) för att ställa in
FÖRINSTÄLLNINGEN.
Om läget ändras till “P/T-läge” genom att trycka på “
Cursor Mode”, kommer det att byta över till
PTZ-positionens manipulationsläge.
Flytta PTZ-kameran till önskat läge med hjälp av
riktningsknapparna (STWX) och TELE/WIDEknappen på frampanelen.
42_ PTZ kamerakontroll
SHR_6042_SWE_3.indd 42
6/6/2009 9:52:47 AM
INSTÄLLNING AV KAMERAMENY
Om du trycker på SEARCH ( ) -knappen i enkel bildruta
i PTZ-enhetens kontrolläge, framträder PTZ-menyns
inställningsfönster.
PTZ-MODEL
Samsung
S
Uppe
T
Nere
Skanna
Autopan
W
Vänster
X
Höger
Mönster
Radera
TELE
Zooma in
WIDE
Zooma ut
P/T-HAST
FÖRINSTÄLL NAMN INST.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Kör
LÄGESVAL
OK
Om ni trycker på “Inst.”, växlar “Skanna” till “Meny”.
PTZ-MODEL
Samsung
Meny
Autopan
Mönster
Radera
Inst
P/T-HAST
ZOOMHAST
GRUNDIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Kör
Förinställ Namn
Förinställ
Namn
1
GRUNDIN 1
2
GRUNDIN 2
3
GRUNDIN 3
4
GRUNDIN 4
5
GRUNDIN 5
6
GRUNDIN 6
7
GRUNDIN 7
8
GRUNDIN 8
9
GRUNDIN 9
10
GRUNDIN 10
Föregående
Lista
Cursor Mode
Förinställ
Namn
OK
Nästa
06 PTZ KAMERAKONTROLL
ZOOMHAST
GRUNDIN
Du kan lämna PTZ-positionens manipulationsläge om du
byter till “Cursor Mode” genom att trycka på
“P/T-läge”.
Tryck in ett FÖRINSTÄLL nummer för att komma ihåg
nuvarande lokalisering av PTZ i FÖRINSTÄLL nummer.
Tryck sedan på Kör knappen. (FÖRINSTÄLL nummer
kan ställas från 1 till 20.)
Du kan lämna det FÖRINSTÄLLDA inställningsläget
genom att trycka på “Inst.” igen.
Inst
LÄGESVAL
Lista
Cursor Mode
OK
Om ni trycker på “Meny”, visas menyskärmen som den
skapas i PTZ-kameran. Med denna meny kan ni ställa in
olika funktiner i PZT-kameran.
Avbryt
** MAIN MENU V2.0 **
Du kan ställa in namn på varje FÖRINSTÄLL
Tryck på
knappen. Då kommer ett virtuellt
tangentbord att visas. Flytta markören för att välja
bokstäver. Du kan trycka in upp till 10 bokstäver.
Tryck på “Shift” för att ändra små bokstäver och
nummer till stora bokstäver och specialtecken respektivt.
KAMERA...
VIDEO SET...
GRUNDIN...
AUTO SET...
OTHER SET...
tang.bord.dial
Du kan flytta till den inbyggda PTZ-menyn eller ställa in
värdet med hjälp av riktnings (STWX) knapparna på
frontpanelen.
Tryck på MENU-knappen på frontpanelen för att gå ur
den inbyggda kameramenyn.
GRUNDIN 1
Back
Shift
OK
Avbryt
Tryck på “Föregående” för att visa från FÖRINSTÄLL
1 till FÖRINSTÄLL 10 och tryck på “Nästa” för att visa
från FÖRINSTÄLL 11 till FÖRINSTÄLL 20.
PTZ-kamerakontroll _43
SHR_6042_SWE_3.indd 43
6/6/2009 9:52:49 AM
inspelning
REC (NORMAL INSPELNING)
All vidobild från kanalerna som aldrig spelats in kan
spelas in genom att trycka på REC-knappen. Då tänds
REC LED och inspelningssymbolen framträder på
bildrutan. När data sparas på hårddisken blinkar HDD
LED på frontpanelen.
Om uppgiften (såsom att ändra tid, radera
fil, HDD-format, eller hårddiskanslutning/frånslagning) kräver att inspelningen avstannar,
kommer aktuell inspelningen att stoppas.
INSPL.SCHEMA
Schemalagd inspelning sker automatiskt så länge
“Inspl.schema”-funktionen är vald från
inspelningschemats meny. Om funktionen ej är inställd
kommer ingen inspelning att ske under den tiden.
Inspelningssymbolen framträder vid schemalagd
inspelning. När data sparas på hårddisken blinkar HDD
LED på frontpanelen.
Händelseinspelningsfunktionen aktiveras
bara ifall funktionen har ställts in från
inspelningschemats inställningsmeny. Om
uppgiften (såsom att ändra tid, radera fil, HDDformat, eller hårddiskanslutning/frånslagning)
kräver att inspelningen avstannar, kommer
aktuell inspelningen att stoppas.
KONTROLA SNIMANJE
Alarm Detection
Inlarmets (sensor) driftläge måste ställas in på N.O
(normalt öppen) eller N.C(normalt stängd) från
händelseinspelningmenyns larmsektion.
Motion Detection
Området för rörelseupptäckt måste ställas in från
händelseinspelningsmenyn.
Event Record
Den ställer in formen sparad när en händelse har
inträffat.
Om för-händelse stängs av, stängs förhändelseinspelningsfunktionen av; om efter-händelse
stängs av, stängs efter-händelseinspelningsfunktionen
av.
Inspl.schema
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
Kontinuerlig
Rörels
Larm in
REC-val
00-01
C
00-24
C
Använ all
Om uppgiften (såsom att ändra tid, radera
fil, HDD-format, eller hårddiskanslutning/frånslagning) kräver att inspelningen avstannar,
kommer aktuell inspelningen att stoppas.
OK
När en händelse inträffar under tiden som en
händelseinspelning är inställd, aktiveras den automatiska
inspelningsfunktionen. I sådana fall kommer inställningen
för händelseinspelning för motsvarande kanal att sparas
inom händelsinspelningslägets inställningsunderpost
(Kvalitet, Ram, För-händelse, Efter-händelse,
Videostorlek) i menyposten för händelseinspelning.
44_ inspelning
SHR-6042_SWE.indb 44
6/6/2009 8:52:28 AM
sökning och uppspelning
ANV.LOGIN
SÖKDATUM & TIDVAL
Tryck på SEARCH-knappen för att gå till sökbildrutan.
Du kan flytta till inspelat datum med hjälp av kalendern.
Om du trycker på ( ) symbolen för att välja önskat
sökdatum framträder kalenderfönstret.
Dat
Sök-login
Anv.ID
Dat
ADMIN
2007/03/21 14:08:03
2007/03/21
Lösenord
OK
Flytt/kontrl
Avbryt
Välj
Tim
14
Min
8
Sek
3
gå ut
OK
För att kunna göra en sökning måste en användare med
relevant sökrättighet logga in. Du kan logga in i systemet
genom att mata in användar-ID och lösenord..
(Vid leverans av den här produkten är lösenordet för
“ADMIN”-användarkontot inställt på “4231”.)
SÖKBILDRUTA
Backupmenyns detaljer är följande:
Sök
Dat
2007/03/26 14:08:03
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
1 KAMERA1
2 KAMERA2
3 KAMERA3
4 KAMERA4
Kontinuerlig
Rörels
Play
Larm in
Avbryt
( ) : Går till föregående månad.
( ) : Går till nästa månad.
För att ställa in söktiden, flytta markören till Timme, Min
och Sek och tryck på Inmatningsknappen( ).
Ändra sedan timme/minute/sekund med hjälp av
S eller T knappen. Tryck på Inmatningsknappen
( ) igen för att lämna ändringsläget.
Datumet som spelats in med en videodata visas i orange.
För att välja ett sökdatum flyttar du markören till datumet
du vill söka efter och trycker på Inmatningsknappen
( ).
Om du väljer ett sökdatum och sedan trycker på “OK” så
återgår bildrutan till föregående bildruta.
Datumfärg
Orange
Svart
Grön
Röd
08 SÖKNING OCH UPPSPELNING
Anv.login
Beskrivning
Det datum som videodata spelades in
Datum som videodata inte spelades in
Datum som ett sökdatum valdes
Helgdag
Live
sökning och uppspelning _45
SHR-6042_SWE.indb 45
6/6/2009 8:52:28 AM
KANALSÖKNINGSVAL &
INSPELNINGSDIAGRAM
Kanalval
Du kan välja den kanal du vill söka efter. När
du har tryckt på CH1 till CH4-knapparna på
frontpanelen eller har flyttat markören till kanalen du
vill söka efter, väljer du kanalen genom att trycka på
Inmatningsknappen( ).
Inspelningsdiagram
Inspelad mängd för varje kanal visas på tidslinjen.
Söktiden kan ställas in genom att flytta tidslinjen till
vänster eller höger.
(
): Flyttar tidslinjen till vänster.
(
): Flyttar tidslinjen till höger.
Diagramfärg
Gul
Blå
Orange
Beskrivning
Fortlöpande inspelning
Rörelseinspelning
Inlarmsinspelning
AVSPELNING
Om du först väljer kanal och datum som du vill söka efter
och sedan trycker på “Uppspelning”, spelas videon
upp.
I liveläget kan omedelbar uppspelning startas genom att
trycka på Uppspelnings/paus (
) –knappen. När
du trycker på den kommer DVR:n att omedelbart spela
upp data som spelades in 2 minuter innan kanppen
aktiverades.
För att stoppa uppspelning och ändra till LIVE-läge,
tryck på Stopp-knappen(
). Och om
datapositionen kommer till slutet så avstannar
uppspelningen och hamnar i pausläge.
För att komma tillbaka till bildrutan för sökning vid
uppspelning av en video trycker du på SÖK-knappen.
Systemet spelar inte upp en video i en meny
även om du har tryckt på Uppspelnings/
paus-knappen (
), utan du måste först
lämna menyn för att kunna spela upp videon.
Snabb framåtuppspelning
Om du under uppspelning trycker på höger eller
vänster knapp (
/
) kan du se bildrutan
baklänges eller framlänges 2, 4, 8, 16 eller 32 gånger
hastigheten.
46_ sökning och uppspelning
SHR-6042_SWE.indb 46
6/6/2009 8:52:30 AM
Uppspelningsområde
Live- område
9-delad bildruta:
Om MODE-knappen trycks in från den 4-delade
bildrutan så framträder den 9-delade bildrutan. De
4 kanalerna som spelas upp visas uppe till höger på
bildrutan och de 4 live-kanalerna visas nere till vänster.
08 SÖKNING OCH UPPSPELNING
Titta på en scen i taget
Om du trycker på vänster eller höger knapp
(
/
) när bildrutan är pausad, kan du se
stillbilder framåt eller bakåt. Vid bakåtsökning kan
intervallerna mellan klippen variera beroende på
inspelningsspecifikationer.
Ljud På/Av
Du kan sätta på/stänga av ljudet på kanalen som
spelas upp genom att trycka på AUDIO-knappen
från bildrutan för uppspelning.
Uppspelningsläge
4-delad bildruta:
Den 4-delade bildrutan framträder om du väljer två
eller fler kanaler från sökbildrutan.
Enkel bildruta:
När en enkelkanal har valts i sökmenyn kan
endast enkelskärm väljas. Om flera kanaler väljs
från sökmenyn kan man välja mellan kanaler i
enkelbildsläget med knapparna CH1 ~ CH4.
sökning och uppspelning _47
SHR-6042_SWE.indb 47
6/6/2009 8:52:31 AM
bilaga
När adresstypen är Static IP
Net I
Net I Inställningsverktyg
När adresstypen är URL
Bildskärmen för Setup Tool består av fyra separata
områden:
1. MENY-område :
Du kan se och utföra inställningsrelaterade funktioner.
2. VERKTYGSFÄLTS-område :
du kan direkt utföra vilken Live Viewer och Search
Viewer applikation som helst genom att klicka på
ikonen. Klicka på ikonen med PLUS-tecknet för att
lägga till en ny enhet. Klicka på ikonen med MINUStecknet för att radera en existerande enhet.
3. TRÄDVY-område :
Du kan se och konfigurera trädvy såsom Logical View
Tree, Physical View Tree, och System View Tree.
4. KONFIGURATIONS-område :
Du kan definiera namn, beskrivning, och relaterade
inställningar för varje enhet och se inställningarna.
När adresstypen är Samsung DDNS
För att manuellt registrera en enhet
1. Välj Action > Create > Device > Add Device,
eller högerklicka i TRÄDVY-området och välj
Create > Device. Du kan även använda Add
Device-knappen ( ) i VERKTYGSFÄLTET och välja
Enhet(manuell)
2. Ställ in värdena för försäljarnamn, modellnamn och
adresstyp.
3. I enlighet med värdena för modellnamn eller adresstyp
visas olika poster.
48_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 48
6/6/2009 8:52:31 AM
När adresstypen är S1 DDNS
När konfigurationen slutförs, visas den registrerade
enheten i physical view tree.
Om något registreringsproblem uppstår visas det i
svarsmeddelanderutan. Möjliga fel är
följande:
Kommentarer
Enheten är okänd.
Parameter Error
De registrerade
parametrarna
är felaktiga.
Disconnected
Enheten är frånkopplad.
Not Connected
Enheten finns inte listad på
nätverket.
Network Error
Nätverkets status är inte
bra.
4. För in värdena för varje adresstyp.
Wrong Address
5. För in användar-ID och lösenord och klicka på
Register.
Enheten har fel
adress.
Wrong User ID
Inmatat användar-ID är
felaktigt.
Om Cancel väljs så återgår värdena till sina
ursprungliga inställningar.
När MAC-adressen behöver föras in beroende
på firmware version, krävs att MAC-adressen
förs in.
Wrong Password
Inmatat lösenord är felaktigt.
Log-In Fail
Inloggningen har
miss-lyckats.
Access Conflicted
Accesskonflikt har
uppstått.
Exceed the Fixed
Number of People
Antalet fastställda användare
är för många.
Authority Error
Användarbehörighet har
misslyckats.
Can’t Receive Device’s
Response
Systemet kan inte ta emot
svar from enheten.
09 BILAGA
Svarsmeddelande
Unused Device
MAC Address Conflicted Dubbla MAC-addresser.
IP Address Conflicted
Dubbla IP:s.
Unknown Error
Ett okänt fel har uppstått.
bilaga _49
SHR-6042_SWE.indb 49
6/6/2009 8:52:32 AM
Det är inställt på phygical view tree. Du kan se och
ändra den registrerade enheten.
Att se enhetsrelaterade inställningar
De enhetsrelaterade inställningarna kan nås genom att
välja Show Device Page efter att ha högerklickat på en
enhet iTRÄDVY-området.
De enhetsrelaterade inställningarna har konfigurerats
i varje enhetsplats som visas här. För mer
information hänvisas till enhetens bruksanvisning.
För att ändra den registrerade enheten.
1. Välj View > Physical, eller klicka på den andra
ikonfliken på TRÄDVY-området.
2. Välj enheten som du vill ändra och klicka på Modify.
3. Ändra värdena för posterna och klicka på Modify.
(Vendor Name, Model Name och MAC Address finns
inte tillängliga för ändringar).
Om Cancel väljs så återgår värdena till de
ursprungliga inställningarna.
Net I Live Viewer
Live Viewer skärmen består av sex separata områden:
1. MENY-område:
Du kan se och utföra funktioner i olika menyer.
50_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 50
6/6/2009 8:52:32 AM
2. VERKTYGSFÄLTS-område:
Du kan direkt utföra ett flertal funktioner eller
applikationer.
Listade från vänster till höger är verktygen Connect/
Disconnect, Search Viewer, Setup Tool, Save
Snapshot, Print Snapshot, Add a Bookmark, Remove
the Selected Tile, Start Recording on All Tiles, Stop
Recording on All Tiles, och Alarm Indicator.
Använda layouts
09 BILAGA
3. KAMERATRÄD-område:
Du kan se logical view tree, som visar tilldelade
kameror, layouts och platser.
4. KAMERAKONTROLL area:
Genom att använda kontrollerna kan du hantera
videorna i VY-området.
5. VY-område:
Genom rutorna i layouten kan du styra bilder
från flera kameror En layout kan tillåta upp till
16 kameror samtidigt i detta område. Med en
dubbelskärmskonfigurering kan du se max 32
kameror. Skärmens bildkvot för varje ruta följer
orginalkällans kvot.
6. MEDDELANDE-område:
Händelser som tas emot från fjärrenheter och
systemloggmeddelande visas i dessa områden.
KAMERATRÄD-området visar logical view trädet, som
innehåller kameror, layouts, och platser som har skapats
genom Setup Tool applikationen.
För varje visad enhet står ett nummer bredvid enhetens
namn. Numret är till för att skilja rutorna i VY-området.
När en ruta är aktiv, visas den i orange.
Men du kan även aktivera eller avaktivera displayen för
fyra områden (KAMERATRÄD, KAMERAKONTROLL,
MEDDELANDE, VERKTYGSFÄLT) med hjälp av valen i
Vymenyn.
Till exempel, när Camera Tree Window avmarkeras
försvinner KAMERATRÄD-området.
Genom att använda Full Screen-funktionen kan du
expandera applikationsfönstret till fullskärm.
För att placera flera layouts i VY-området, dubbelklicka
på varje layout i KAMERATRÄD-området. Eller så kan du
dra önskad layout till KAMERATRÄD-området och släppa
den i VY-området.
Den skapade layouten har inget förhandsdefinierat
mönster.
Du måste tilldela mönster till varje layout i enlighet
med tilldelat antal kameror och kartor. Mönstret för
standardlayout har ett 2 x 2 mönster.
Ljudet kan bli oklart beroende på vilken
bandbredd du använder vid överföring av
ljuddata via nätverket i Net I.
bilaga _51
SHR-6042_SWE.indb 51
6/6/2009 8:52:32 AM
För mer information, se Net l manualen.
Uppdatering av enhetens firmware
För att uppdatera enhetens firmware
Net I Search Viewer
1. Välj Action > Device Firmware Update,
eller högerklicka i VIEW TREE-området och välj
Device Firmware Update.
2. Enheten visas när du väljer försäljar- och
modellnam n som du vill uppdatera.
3. Klicka på valrutan för att uppdatera enheten.
Search Viewer skärmen består av fem separata
områden:
1. MENY-område :
Du kan se och utföra funktionerna i flera olika menyer.
2. VERKTYGSFÄLTS-område :
Du kan direkt utföra flera funktioner eller verktyg.
Listade från vänster till höger är verktygen Connect,
Live Viewer, Setup Tool, Pattern, Digital Zoom, och
Remove Selected.
3. FRÅGEGENERATOR-område :
Du kan ställa in villkoren för fråga. Det inkluderar fyra
olika flikar såsom Camera Search och Event Search.
4. Klicka på FindFile (
firmware-fil.
) –knappen och välj
5. För att uppdatera enheten, klicka på Update.
Om fler än två enheter väljs så uppdateras de
i följd. När uppdateringen är klar, visar Status
OK.
Under uppdatering är andra funktioner ej
tillgängliga.
4. BETRAKTELSE-område :
Du kan övervaka videorna inspelade av flera kameror.
En layout kan tillåta upp till 16 kameror samtidigt i
detta område.
5. FRÅGERESULTATSLISTA och
SYSTEMLOGG-område :
Frågeresultat och systemlogg visas här.
52_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 52
6/6/2009 8:52:33 AM
Före användning
Inställningmenyns knappar
Spara/avbryt ändrad information
OK : Stänger fönster och sparar ändrad information.
Avbryt : Stänger fönster och sparar inte ändrad
information.
Använd : Sparar ändrad information, men stänger inte
fönstret.
Tangentbord
09 BILAGA
Tryck på knapparna för att välja meny.
Huvudgrupper : System, Kamera, Övervakning, Insp.
läge, Händelseinsp. och Nätverk.
SYSTEM
Systeminställning
Dessa inställningar används för att konfigurera ditt DVRsystems visningsalternativ för datum, tid, språk och
hårddiskinformation.
1
10.03.2009
2
3
Klicka på
för att använda tangentbordet.
Klicka på knapparna med musen för att mata in
information.
Språkinställning
Klicka på Språkinställning för att ändra språkalternativ
för Inställningsfönstret eller kontrollera Smart Viewerversionen.
Välj språket som du vill ändra och klicka sedan på OK.
1. Inställning av datum och tid :
Används för att konfigurera systemets datum/tid,
tidszon och DST-inställningar, samt datum- och
tidsformat. Datum och tid, tidszon. Genom att ändra
DST-inställningen avbryts förbindelsen med servern.
- Genom att aktivera NTP-alternativet visas endast
datum och tid och du kan inte konfigurera datumoch tidsinställningarna.
2. Språk :
Används för att ändra systemets
displayspråkinställningar.
3. Hårddisk :
Visar primär och sekundär status för varje hårddisk,
samt individuell och total hårddiskkapacitet.
Användaren kan konfigurera inställningar för
stopp/skriva över och larm för slut på hårddisk.
bilaga _53
SHR-6042_SWE.indb 53
6/6/2009 8:52:33 AM
Användaradministration
1. Parametrar :
Välj tidsramen och typerna av logghändelser som du
vill söka efter.
2. Loggtyp :
Använd loggtypfiltret för att begränsa typerna av
logghändelser som du vill söka efter.
Systeminfo
Fliken Systeminfo innehåller funktionerna Återställa,
Importera och Exportera.
Fliken visar även information om ditt system.
1
2
3
2
1
3
4
1. Ändra lösenord :
Detta alternativ används för att ändra lösenord och
inspelningslåsinställningar för ADMIN-kontot.
Mata in det gamla lösenordet och sedan det nya
lösenordet. Bekräfta det nya lösenordet och klicka
sedan på OK för att aktivera lösenordet.
2. Lägg till/ta bort användare :
Denna funktion används för att skapa och ta bort
användarkonton. Fönstret till vänster visar en lista över
aktuella användarkonton.
3. Ändra Användargruppbefogenhet :
Denna funktion används för att ange individuell
gruppbefogenhet.
Systemlogg
Klicka på denna flik för att visa systemloggen.
Ställ in tidsramen och logghändelsetyper som du vill söka
efter. Klicka på Sök och en lista över matchande resultat
visas.
1
2
5
1. Återställa :
Klicka på Återställa för att ändra systemets
inställningar till deras standardvärden och systemet
startas om automatiskt.
2. Importera :
Klicka på denna knapp för att importera och ladda
ned konfigurationsinställningarna från den angivna
sökvägen och systemet startas om automatiskt.
3. Exportera :
Klicka på denna knapp för att exportera aktuella
konfigurationsinställningar till den angivna sökvägen.
4. Sökväg :
Skriv in sökvägen i detta fält som du vill använda för
att importera/exportera konfigurationsinställningarna.
5. Systeminfo :
Denna sektion visar ditt systems Max-adress,
programvaruversion och fjärrkontrollnamn.
54_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 54
6/6/2009 8:52:34 AM
Inställningar för PTZ-anordning
Ditt DVR-system stöder fjärrkontroll från externa
anordningar såsom en PTZ eller en Speed Dome. Innan
denna funktion används måste du först ansluta den
externa anordningen till systemet via RS485-porten och
konfigurera den anslutna externa anordningen.
KAMERA
Kamerainställningar
Kamerafliken innehåller kamera aktiverad/avaktiverad och
bildkällans ljusstyrka, kontrast och färgalternativ. Denna
flik innehåller även kamerans säkerhetsfunktioner. Välj en
kamera som du vill konfigurera från serverlistan som sitter
på skärmens högra sida.
4
3
3
2
4
5
2
09 BILAGA
8
5
6
7
1. Kamera :
Väljer kamerakanalen som du vill konfigurera.
2. Namn :
Skriva in namnet på valt kameraområde.
3. Video :
Aktiverar/avaktiverar vald kamera.
4. Skärmomvandling :
Ställer in skärmomvandlingstid.
5. Bildinställningar :
Reglerar signalkällans ljusstyrka, kontrast och
färgnivåer.
1
1
1. Kamera :
Visar konfigurerade kamerakanaler.
2. Aktivera/avaktivera :
Aktiverar/avaktiverar den konfigurerade kamerans
PTZ-egenskaper.
3. ID :
Ange ett ID för den konfigurerade PTZ.
4. Protokoll :
Ange kommunikationsprotokollet som du vill använda
med den konfigurerade PTZ eller Speed Dome.
5. Överföringshastighet :
Ange överföringshastigheten för det konfigurerade
PTZ.
6. Tillämpa för alla :
Använd denna funktion för att tillämpa den valda
kamerans bildinställningar för alla eller en viss grupp
av kameror.
7. Återställa :
Återställer ljusstyrka, kontrast och färgnivåer till deras
standardinställningar.
8. Skärm :
Visar den valda kamerans bildmatning. Det går att
visa justeringen av bildinställningarna i realtid.
Justering av bildinställningar korrigerar inte felaktigt
inspelade videofilmer. Det är därför viktigt att både
kameran och bildskärmen är korrekt kalibrerad innan en
film spelas in.
bilaga _55
SHR-6042_SWE.indb 55
6/6/2009 8:52:35 AM
Fjärrkontrollanordning
Denna flik används för att konfigurera ID och
överföringshastigheten för fjärrkontrollanordningarna.
Spotläge
Denna flik används för att konfigurera nödvändig
information för Spotläget.
1
ÖVERVAKNINGSLÄGE
Liveläge
Denna flik används för att konfigurera nödvändig
information för Liveläget.
2
3
1. Händelsetidslängd :
Används för att avaktivera händelsetidslängd eller för
att ange tidslängden.
2. Normal tidslängd :
Används för att konfigurera normal bildtidslängd.
3. Kamera :
Denna flik används för att konfigurera
spotlägekamera.
INSPELNINGSLÄGE
1
2
Inspelningsinställningar
Denna flik används för att konfigurera varje kameras
inspelningsinställningar (bildfrekvens, bildkvalitet,
upplösning, autoradera).
1
2
3
4
5
1. Händelseövervakningens tidslängd :
Avaktiverar händelseövervakningen fullständigt eller
konfigurerar händelseövervakningens tidslängd.
2. Textvisning :
Aktiverar/avaktiverar olika textvisningsalternativ såsom
datum, tid, kameranamn och sensorläge.
1. Återställ :
Återställer alla inställningar till deras standardvärden.
2. Bildfrekvens :
Används för att konfigurera normal
inspelningsbildfrekvens.
3. Bildkvalitet :
Används för att konfigurera inspelningskvalitetens
nivå.
56_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 56
6/6/2009 8:52:36 AM
4. Upplösning :
Används för att konfigurera inspelningens upplösning.
5. Autoradera :
Används för att aktivera/avaktivera autoradera och för
att ange antalet dagar som ska autoraderas.
Schemalagd inspelning
Schemalagd inspelning innebär att användaren kan
planera automatisk inspelning.
3
Inställningar för händelseinspelning
Denna flik används för att konfigurera varje kameras
händelseinspelningsinställningar (bildfrekvens, bildkvalitet,
upplösning, tidslängd för inspelning före och efter
händelse).
1
2
3
4
5
6
09 BILAGA
1
HÄNDELSEINSPELNINGSLÄGE
2
4
1. Återställ :
Återställer alla inställningar till deras standardvärden.
1. Välj dag :
Välj mellan mån, tis, ons, tor, fre, lör och sön.
2. Tillämpa för alla :
Tillämpar aktuell automatisk inspelning för veckans
alla dagar.
3. Visning av inspelningsschema :
Användaren kan schemalägga olika inspelningslägen
för enskilda kameror. Välj önskat inspelningsläge och
dra det med musen till angiven tidsram.
4. Inspelningsläge :
Visar olika inspelningslägen som finns tillgängliga. Välj
önskat inspelningsläge och dra över det med musen
till schemalinjen för att tilldela läget.
Kontinuerlig : Kontinuerlig inspelning oavsett om en
händelse förekommer.
Rörelsedetektering : Spelar endast in när en rörelse
detekteras.
Sensor : Spelar endast in när en sensorhändelse
(larm till) detekteras.
2. Bildfrekvens :
Används för att konfigurera bildfrekvens för
händelseinspelning.
3. Bildkvalitet :
Används för att konfigurera inspelningskvalitetens
nivå.
4. Upplösning :
Används för att konfigurera inspelningens upplösning.
5. Före händelse :
Används för att konfigurera inspelningens tidslängd
fram till en händelse.
6. Efter händelse :
Används för att konfigurera inspelningens tidslängd
efter en händelse.
bilaga _57
SHR-6042_SWE.indb 57
6/6/2009 8:52:38 AM
Inställningar för larmdetektering
Larmdetektering baseras på sensorsignaler som utlöser
inspelning och/eller ljudlarm när en händelse detekteras.
3
1. Kamera :
Väljer kamerakanalen som du vill konfigurera.
2. Rörelsedetekteringsområde :
Används för att bestämma en
kameras rörelsedetekteringsområde.
Rörelsedetekteringsområdet markeras med gröna
block.
Bestämma rörelsedetekteringsområde :
Vänsterklicka med musen och dra till önskat
rörelsedetekteringsområde.
Avaktivering av rörelsedetekteringsområde :
Högerklicka med musen och dra för att avaktivera
rörelsedetekteringsområdet.
2
3. Larm :
Används för att välja ett larm att länka till kameror
som aktiveras vid rörelsedetektering. När en rörelse
detekteras av någon av de aktiverade kamerorna
ljuder larmet/-en.
4
4. Tidslängd :
Används för att konfigurera tidslängden för
händelseutlöst larm.
1
5
1. Sensorkanal :
Väljer sensorn (larm till) som du vill konfigurera.
2. Sensorläge :
Ställer in sensorläget på N.Ö. eller N.S.
5. Känslighet :
Används för att konfigurera känsligheten för
rörelsedetekteringen.
3. Kamera :
Väljer den eller de kameror du vill förknippa med vald
sensor. Den eller de valda kamerorna börjar spela in
när en sensorhändelse förekommer.
Inställningar för bildförlustdetektering
Denna funktion aktiverar ett ljudlarm när bild saknas från
en kamera.
4. Larm :
Används för att konfigurera om larmet ska låta när en
sensorhändelse detekteras.
3
2
5. Tidslängd :
Används för att konfigurera tidslängden för
händelseutlöst larm.
Inställningar för rörelsedetektering
Rörelsedetektering innebär att en inspelning startas,
larmsignal aktiveras eller nödmeddelande skickas om en
kamera upptäcker en rörelse.
5
4
3
1
1. Kamera :
Väljer kamerakanalen som du vill konfigurera.
2
2. Larm :
Väljer det eller de larm som du vill lösa ut när bild
saknas. När bild saknas från någon av de aktiverade
kamerorna, ljuder larmet/-en.
3. Tidslängd :
Används för att konfigurera tidslängden för
händelseutlöst larm.
1
58_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 58
6/6/2009 8:52:38 AM
NÄTVERK
Nätverksinställningar
Nätverksinställningsfliken innehåller olika
nätverksinställningar som ditt DVR-system behöver
för fjärrkontroll, direktuppspelning av bild och
kommunikationsfunktioner.
2
1
1. DDNS-konfigurering :
Välj bland Samsung, Dynamisk DDNS, Ingen IP och
byt IP.
Om Samsung väljs kan inte nodnamn, användarnamn
och lösenord konfigureras. För dessa inställningar
används standardvärden.
2. Nodnamn :
Skriv in DDNS-serverns namn.
09 BILAGA
3. Användarnamn :
Skriv in namnet för DDNS-serverkontot.
4. Lösenord :
Skriv in lösenordet för DDNS-serverkontot.
Anropsinställningar
Anropsfunktionen kan konfigureras för att skicka ett
e-post till en viss e-postadress när en händelse sker eller
ett systemfel uppstår.
2
3
1
1. IP-konfigurering :
Visar olika nätverkskonfigureringsinformation.
IP-konfigurering inkluderar även justeringsalternativ för
bandbredd.
2. Portinställning för webbläsare :
Används för att ange webbläsarport.
Portar från 80 till 60080 stöds, med steg på 2 000
(80, 2080, 4080 upp till 60080).
3. NTP-konfigurering :
Används för att aktivera/avaktivera automatisk tid och
datum som hämtas från en NTP-server.
Aktivering av NTP innebär att du inte kan konfigurera
datum och tid manuellt.
DDNS-inställningar
Denna flik innehåller DDNS-serverinställningar.
2
1
3
4
3
4
1. Sändningstyp :
Används för att ange typen av anropshändelser
och -fel.
2. Avsändare :
Skriv in avsändarens e-postadress.
3. Mottagare :
Ange mottagarnas e-postadresser. E-post skickas
vid anrop till e-postadresserna som anges i fönstret till
höger.
Lägg till i e-postadresser: Genom att klicka på
knappen Ny öppnas fönstret som visas nedan.
Skriv in den nya e-postadressen och klicka på
OK för att lägga till den i mottagarlistan.
bilaga _59
SHR-6042_SWE.indb 59
6/6/2009 8:52:40 AM
SDB Tittare
Ta bort en e-postadress: Välj den eller de adresser
som du vill ta bort och klicka på Ta bort.
Lägg till i mottagarlista: Välj den eller de adresser ur
adressboken som du vill lägga till och klicka på
.
Köra SDB Tittare
Spara backup media i det format av SDB på PC:n där
Tittar-applikationen kommer att köras. Dubbelklicka på
‘SDBTittare’ mappen.
4. SMTP-serverinformation :
Skriv in SMTP-servernamn, kontonamn/lösenord och
portnummer, valautenticeringsmetod och aktivera/
avaktivera SSL.
Bildsändningsinställningar
Denna flik innehåller bildsändningsinställningar
(bildfrekvens, upplösning, bildkvalitet).
1
2
3
4
Dubbelklicka ‘tittare.exe’ för att köra Tittare-applikationen.
1. Återställa :
Återställer alla inställningar till deras standardvärden.
2. Bildfrekvens :
Används för att justera bildfrekvensen för enskilda
kameror.
3. Bildkvalitet :
Används för att konfigurera bildkvaliteten för enskilda
kameror.
4. Upplösning :
Används för att konfigurera upplösningen för bilden
som sänds. Upplösningen kan inte konfigureras
separat för enskilda kameror.
60_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 60
6/6/2009 8:52:41 AM
Huvud Fönster för SDB Tittare
12/05/2009
09 BILAGA
2009
6
9
10
14
3
16
2
4
14
1
5
12
1
Scrolling Camera Buttons:
Denna funktion tillåter dig att skrolla
knappen upp eller ner förden kamera som
ska sökas.
2
Kamera:
Välj nummer på den kamera som ska sökas.
När du trycker på numret, så kommer
färgerna på knappen och kamera-numret
att ändras.
3
4
15
Zooma ut Tid Display och Diagram:
Viasr tiden för data-lagring.
Klicka på tiden för att se diagram i detalj
genom att zooma ut timmes-intervallen i tre
steg.
Display av Lagrings Mängd:
Denna funktion gör det möjligt att spela in
sorter och för lagrings mängd att visas efter
timmar i diagram.
Om data sparas i kontinuerlig inspelning, så
kommer diagram att visas i i rödbrunt.
Om data sparas i rörlig inspelning, så
kommer diagram att visas i blått.
Om data sparas i sensor inspelning, så
kommer diagram att visas i orange. Om
data sparas i pre-alarm, så kommer diagram
att visas i grönt. Om ej, så kommer inget
diagram att visas.
13
7
8
11
17
5
Sök Fält:
Denna funktion gör det möjligt för den sökta
data tid zonen att bli visad
Flytta sök fältet till vänster eller höger för att
söka sparad data i önskad tids zon.
6
Delad Fönster Inställning:
Om du klickar
, så kommer Dela knappen
att visas. Dela-läget i sök-fönstret ändras
automatiskt och 4 delat fönster spelas upp
beroende på nummer av valda kameror.
7
HOPPA ÖVER:
De sökta bilderna visas på skärmen så
många som inställningen.
Inställningsvärdet är ej numret på de visade
bilderna i fönstret utan ett internt differentiellt
värde för SDB Tittare programmet.
8
HASTIGHET:
Detta är en tids-försening för att visa en sökt
bild på skärmen.
bilaga _61
SHR-6042_SWE.indb 61
6/6/2009 8:52:41 AM
9
Zoom ( ) :
Denna funktion gör det möjligt att zooma
sparade bilder ut eller in. Den stödjer zooma
ut i fem steg.
Digital Zoom :
Klicka på Digital Zoom knappen sekventiellt
för att växla till [Zooma ut/Zooma in/
Transfer].
10
Zooma Ut ( ) :
Högerklicka en del av bilden för att zooma
ut bilden steg för steg, koncentrera på
delen. Denna funktion stödjer zooma ut
bilder i 13 steg.
knappen i sök-läge. Då
Klicka på
kommer “Ljud Uppspelning” fönstret
att visas såsom synes nedan. Välj bort
‘Möjliggör’ kryssrutan från ‘Ljud
Uppspelning’ valet för att inaktivera ljud
uppspelning. Välj ‘Möjliggör’ kryssrutan
för att aktivera ljud uppspelning.
Dra volym knappen uppåt för att höja ljudet,
eller dra volym knappen nedåt för att sänka
ljudet.
Zooma In ( ) :
Högerklicka en del av den ut-zoomade
bilden för att zooma in bilden steg för steg,
koncentrera på delen.
Flytta ( ) :
Högerklicka och dra en del av den utzoomade bilden för att se en annan del av
den ut-zoomade bilden.
11
Uppspelnings Sökfönster :
Ställ in kameranummer och tid och datum
som ska sökas innan du spelar upp sök
fönstret.
Justera sökhastighet genom att använda
HOPPA ÖVER och FÖRDRÖJA för att spela
upp sök fönstret effektivt.
15
Förbättra Bild Kvalitet för Sök Fönstret:
Du kan förbättra bildkvaliteten för en vald
bild under sök.
16
Sök Blad
knappen för att söka backup
Klicka på
data. Då kommer fönstret att visas, såsom
synes nedan:
Välj namn på backup modellen. Sedan, välj
den backup data du vill söka från listan och
klicka på ‘Sök’ knappen.
: Flyttar till de första data på valt datum.
: Spelar upp varje fönster i motsatt riktning.
: Spelar upp i motsatt riktning
: Stannar
: Spelar upp i framåt riktning.
: Spelar upp varje fönster i framåt riktning.
: Flyttar till de sista data på valt datum.
12
Backup ( ) :
Välj och zooma ut önskad bild medan
sparad data söks från sök fönstret och
klicka . Då kommer ‘Backup’ fönstret
att synas.
13
Skriva ut( ) :
Klicka på
för att skriva ut sökt bild.
Man kan ej skriva ut förrän ett förnster är
ut-zoomat under sök.
14
Röst Uppspelnings Inställning :
Zooma ut och välj en bild från kameran där
ljud är sparat i sök-läge för att att spela upp
såväl röst som bild.
(Röst spelas ej upp i multi-kanal sök-läge
fönstret.)
SHR-604x
17
Gå ut:
Denna knapp tillåter dig att gå ut ur tillägnat
tittar program.
62_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 62
6/6/2009 8:52:42 AM
SFX-SPELARE
Web Viewer
Verkställande av SFX-player
INTRODUKTION AV Web Viewer
Den här egenskapen flyttar SFX backup-filer
till angivna SFX förvaringsmappar efter det att
systemet har anslutits till din PC. SFX formatfiler
namnges med “.exe” såsom visas nedan.
VAD ÄR Web Viewer?
09 BILAGA
Web Viewer ger fjärraccess till din DVR. Du har tillgång till
live-video, lagrad video, PTZ-kontroll (om konfigurerad),
etc.
Om du dubbelklickar på en fil (.exe fil) så spelar
videospelaren upp backup-datan.
PRODUKTEGENSKAPER
Fjärraccess från en vanlig webbläsare
Stödjer PTZ-kamerakontroller
Stödjer 1, 4, 8, 16 kamerabetraktningsformat (max
16 kameror på listan).
Får bilder i JPEG-format att trycka ut eller spara.
(Uppspelningsläge)
Spelar in video i AVI-format—kompatibel med
vanliga mediaspelare. (Divx-avkodare krävs)
Om du använder SFX-spelaren så sparas en
backup-datafil och en videospelare i samma
exkeveringsfil. När exkeveringsfiler används
behöver du ingen extra videospelare för
avspelning.
bilaga _63
SHR-6042_SWE.indb 63
6/6/2009 8:52:43 AM
SYSTEMKRAV
ANSLUTA Web Viewer
Nedan listas de minimum hårdvaru- och driftsystemkrav
som behövs för att köra Web Viewer.
1. Öppna din webbläsare och skriv in
IP-adressen eller DVR:ens URL i adressrutan
för URL.
OS
Windows XP Professional
Windows 2000
Windows Vista Home Basic /
Premium
Webbläsare
Internet Explorer 6.0.2900.2180
eller högre
Centralenhet
Intel Pentium 4 med 2 GHz
processor
MINNE
512 MB
Monitor
Hög färgintensitet 16-bit 1024 x 768
Hårddiskenhet
50 MB (installationsutrymme krävs)
* Ytterligare hårddiskutrymme krävs
för inspelning. Den inspelade filens
storlek varierar beroende på inställd
inspelningskvalitet.
I de fall med MAC-adress är URL för DVR:
Om MAC adressen är 00-0c-8c-abcd-ef, så kommer domän att visas som
“habcdef.websamsung.net”. Domänens
“abcdef” indikerar de sista 6 siffrorna
för MAC adressen och “h” är en kod för
identifiering av DVR(SHR-6042/6040).
2. För administratör, skriv först in“ADMIN”,
och ange sedan lösenordet för DVR. Icke
administratör användare måste tillägga
användar ID och Lösenord vid
“System p Anv.Manager” meny.
• Det tillåter simultan tillgång till DVR för upp till 4
användare, inklusive Administratör privilegium
användare och Användar privilegium
användare.
• Det fabriksinställda lösenordet för
administratörsförmåner är “4321.”
• Du kan ändra lösenord och tillstånd för
Administratör och Användar privilegium i
“System p Anv. Manager“ meny.
64_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 64
6/6/2009 8:52:43 AM
3. Klicka på “Installera ActiveX Control…”
7. Installationen har slutförts. Nu kan du se Live
Viewer : s huvudskärm.
09 BILAGA
4. Klicka på “Install”.
5. Klicka på “Install”.
6. Du kanske har “Windows Security Alert” som
försöker stoppa detta med Windows Firewall.
I sådana fall, klicka på “Unblock” för att starta
Web Viewer.
bilaga _65
SHR-6042_SWE.indb 65
6/6/2009 8:52:44 AM
ANVÄNDA Live Viewer
2
1
SHR-6042
3
SHR-6042
4
5
6
7
9
8
Bildskärmen för Live Viewer består av följande:
DISPLAY FÖR OSD-INFORMATION
1 Visar IP-adress och modellnamn på ansluten
DVR.
1
2
2 These menus consist of LIVE, SÖK,
INSTÄLLNING, OM.
REC
3 De här knapparna används för delad
bildskärm och fullskärmsläge.
4 Visar IP-adressen och statusen för ansluten
DVR.
5 Används för att ordna och byta
bildskärmskanal.
6 Används för att fånga, trycka ut, och spara
bilden.
3
4
5
6
7 Visar nuvarande kanal.
8 De här knapparna används till PTZ-relaterade
funktioner.
9 Visar bildskärmen för kameran som är
ansluten med DVR.
• Upplösningen är 1024 x 768 pixlar.
• Det inledande läget för bildskärmsdelning är i
enlighet med kanalnumrena på den anslutna
DVR:en. Du kan ändra bildskärmdelningsläget
genom att trycka på knapparna för delning av
skärm.
• Icke-adminanvändare har inte tillgång till
SÖK- och INSTÄLLNINGS-menyn.
• IOm du använder Net I och Web Viewer
samtidigt i Windows Vista kommer Web
Viewer stängas av på felaktigt sätt. Välj
“Run as administrator” om du använder
Internet Explorer.
1 Kanalnumret, videostorleken och IP-adressen
för ansluten DVR visas.
2 Om videodatan för aktuell kanal håller på att
spelas in på din PC så kommer, “REC” att
framträda på bildskärmen.
3 Aktuellt datum och tid för DVR visas.
4 När ett larm har utfärdats framträder
alarmsymbolen. Den försvinner när
ALARM-knappen på DVR trycks in.
5 Rörelsesymbolen framträder när en rörelse
detekteras. Den försvinner när
ALARM-knappen på DVR trycks in.
66_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 66
6/6/2009 8:52:45 AM
6 Den visar om PTZ-kontrollerna är aktiverade.
Om du har ställt in PTZ-kameror för DVR
kommer “PTZ” att visas på bildskärmen. Väljen
PTZ-kamerakanal och använd PTZ-knappen för
kamerakontroll.
FULLSKÄRMSLÄGE
• Klicka på
knappen.
Den valda kameran som är ansluten till DVR
visas på bildskärmen i “FULLSKÄRMSLÄGE”.
Tryck på knappen ESC för att komma tillbaka till
föregående läge.
DELAD BILDSKÄRM
ANSLUTEN DVR
09 BILAGA
Du kan ändra delningsläget genom att klicka på varje
nummersymbol.
Det här visar IP-adressen och statusen för den
anslutande DVR:en.
SHR-6042
SINGLE MODE
QUAD MODE
SHR-6042
• Klicka på
knappen.
Den valda kameran som är ansluten till DVR
visas på bildskärmen i “ENKELLÄGE”.
• Klicka på
• Anslutningsfelmeddelande
Inget svar : Framträder när DVR inte reagerar.
Fel ID : Visas när fel ID angivits.
Fel lösenord : Visas när felaktigt lösenord
angivits.
Fel portnummer : Visas när portnumret är
felaktigt.
Kollision : Visas när Admin-läget redan används
eller vid samtidigt access till samma DVR från
PC:n.
Användare full : Framträder när användare är full.
• Antalet samtidiga anslutningar är 3 inkluderar
användarna för SmartViewer.
knappen.
Den valda kameran som är ansluten till DVR
visas på bildskärmen i “FYRALÄGE”.
bilaga _67
SHR-6042_SWE.indb 67
6/6/2009 8:52:46 AM
ÄNDRA LIVE-BILDSKÄRMSLÄGET
SHR-6042
SPARA LIVE-BILDSKÄRMEN PÅ
PC:N
• FÅNGA: Fångar den bilden som är på bildskärmen och
sparar den som en jpg- eller bmp-bildfil.
• Den förinställda sökvägen är “C:\Program Files\
Samsung\Dvr Web Viewer\SnapShot\Live”. För
att ändra sökväg, klicka på “SPARA SÖKVÄG”
-knappen(
) och välj den sökväg du vill. För
Windows Vista är sökvägen “C:\users\(user
ID)\AppData\LocalLow\Samsung\DVR Web
Viewer\Snapshot\” och den kan inte ändras.
• Filen namnges automatiskt till följande: “IP
address_Port number_YYMMDD_camera
number_index” Ex) 192.168.130.12_554_200
70615_101530_01_00
• SEKVENS: När man klickar på den här knappen
ändras bildskärmarna i förinställda intervaller.
In ENKELLÄGE, kanalnumrena ändras i följd från
1 till 4.
I QUAD MODE uppdateras skärmen med
förinställda intervall.
• TRYCK UT: Trycker ut live-bildskärmen som visas. Den
trycker även ut IP-adress, tid, kameranummer, och
aktuellt händelseläge.
Förinställt intervall (10 sekunder)
• FÖREGÅENDE: När man klickar på den här
knappen visas föregående bildskärm.
I ENKELLÄGE, byts kanalerna i omvänd ordning.
I QUAD MODE uppdateras skärmen.
• NÄSTA: När man klickar på den här knappen
visas nästa bildskärm.
In ENKELLÄGE, kanalnumrena ändras i följd från
1 till 4.
I QUAD MODE uppdateras skärmen.
• INSPELNING: Sparar aktuella bilden på bildskärmen
och sparar den som en avi videofil.
(CH1 to CH4)
4-channel DVR
68_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 68
6/6/2009 8:52:47 AM
ANVÄNDA PTZ-KAMERA
SHR-6042
09 BILAGA
• För att spela in den krävs åtminstone 1GB
ledigt utrymme.
• Den förinställda sökvägen är “C:\Program
Files\Samsung\Dvr Web Viewer\VideoClip\
Live”. För att ändra sökväg, klicka på “SPARA
SÖKVÄG” -knappen( ) och välj den sökväg
du vill. För Windows Vista, är sökvägen “C:\
users\(user ID)\AppData\LocalLow\Samsung\
DVR Web Viewer\VideoClip\” och den kan inte
ändras.
• Filen döps automatiskt till föjande:“IP
address_Port number_YYMMDD_camera
number_index” Ex) 192.168.130.12_554_200
70615_101530_01_00
• Vid Spar AVI, behöver du DivX-avkodare för
att spela upp sparade filer. Du kan nerladda en
gratisversion av Divx codec på
http://sourceforge.net/projects/ffdshow/.
ÄNDRA KANALEN FÖR LIVE-BILDSKÄRM
Varje nummer indikerar bildskärmspositionerna i Web
Viewer.
• Blå nummer: Indikerar att den aktuella kanalen är
ansluten till en kamera.
• Grå nummer: Indikerar att den aktuella kanalen inte är
ansluten till någon kamera.
Klicka på riktningsknapparna för att kontrollera kameran.
Klicka på + eller - knapparna för att zooma ut eller in den
bild som visas.
bilaga _69
SHR-6042_SWE.indb 69
6/6/2009 8:52:48 AM
MENY: Kameramenyn framträder.
• När en DVR använder PTZ-kamerakontrollerna, så kan Web Viewer inte kontrollera
PTZ-kameran.
• PTZ-kamerakontrollerna kan användas av
admin-användaren.
• Funktionen för kameramenyinställning är
endast tillgänglig för stödda kameror.
• Alla PTZ-funktioner är likadana som för DVR.
• Power pan/tilt-funktionen fungerar endast med
understödda kameror. (Exempel: Samsung
SCC-2315)
• Dra ner för att “zooma in” eller dra upp för att
“zooma ut” med power pan/tilt-funktionen.
FÖRINSTÄLLNING: Flyttar objektivets riktning till ett
förinställt håll.
1. Om du klickar på FÖRINSTÄLLD, flyttar sig kameran
till den förinställda positionen.
2. Du kan radera den valda eller alla förinställningar.
3. Du kan spara det nya förinställda numret och namnet.
Du kan spara upp till 20 förinställningar.
AUTOPAN: Flyttar kameraobjektivets riktning mellan 2
inställda punkter.
SCAN: Flyttar kameraobjektivets riktning mellan 2
förinställda punkter.
MÖNSTER: Du kan ställa in olika rörelsemönstren
för kameran som tex zoom, flytta, etc. så att kameran
automatiskt flyttar efter det mönstret.
70_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 70
6/6/2009 8:52:48 AM
ANVÄNDA Search Viewer
2
1
SHR-6042
3
4
SHR-6042
09 BILAGA
5
6
9
7
8
2
Bildskärmen för Sök-Viewer består av följande:
1 Visar IP-adress och modellnamn på ansluten
DVR.
2 These menus consist of LIVE, SÖK,
INSTÄLLNING, OM.
3 De här knapparna används för delad
bildskärm och fullskärmsläge.
9
4 Visar IP-adressen och statusen för ansluten
DVR.
5 Används för att fånga, trycka ut, och spara
bilden.
• SEKVENS, FÖREGÅENDE,
NÄSTA-knapparna är inte tillgängliga
i SÖK-menyn.
• Icke-adminanvändare har inte tillgång till
SÖK- och INSTÄLLNINGS-menyn.
DELAD BILDSKÄRM
Du kan ändra delningsläget genom att klicka på varje
nummersymbol.
6 Visar en almanacka i vilken du kan söka efter
den inspelade videon.
7 Visar en tidlinje på vilken du kan söka efter
den inspelade video.
SINGLE MODE
QUAD MODE
8 De här knapparna används för att kontrollera
uppspelning.
9 Visar bildskärmen för uppspelning av
inspelad video.
bilaga _71
SHR-6042_SWE.indb 71
6/6/2009 8:52:49 AM
• Anslutningsfelmeddelande
Inget svar : Framträder när DVR inte reagerar.
Fel ID : Visas när fel ID angivits.
Fel lösenord : Visas när det inmatade
lösenordet är fel.
Fel portnummer : Visas när portnumret är
felaktigt.
Kollision : Visas när Admin-läget redan
används eller vid samtidigt access till samma
DVR från PC:n.
Användare full : Framträder när användare är
full.
• Antalet samtidiga anslutningar är 3 inkluderar
användarna för SmartViewer.
SHR-6042
SPARA LIVE-BILDSKÄRMEN PÅ
PC:N
• FÅNGA: Fångar den bilden som är på bildskärmen och
sparar den som en jpg- eller bmp-bildfil.
• Klicka på
knappen.
Den valda kameran som är ansluten till DVR visas
på bildskärmen i “ENKELLÄGE”.
• Klicka på
knappen.
Den valda kameran som är ansluten till DVR visas
på bildskärmen i “FYRALÄGE”.
• Endast ENKEL- och FYRA LÄGE är
tillgängliga i SÖK-menyn.
• Om 16-kanals DVR är ansluten, kan du välja
kanalerna som ligger från 1 till 16.
• Den förinställda sökvägen är “C:\Program
Files\Samsung\Dvr Web Viewer\SnapShot\
Search”. För att ändra sökväg, klicka på
“SPARA SÖKVÄG” -knappen( ) och välj den
sökväg du vill. För Windows Vista är sökvägen
“C:\users\(user ID)\AppData\LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\Snapshot\” och den kan
inte ändras.
• Filen namnges automatiskt till följande: “IP
address_Port number_YYMMDD_camera
number_index” Ex) 192.168.130.12_554_200
70615_101453_01_00
ANSLUTEN DVR
Visar IP-adressen och statusen DVR som ansluter.
SHR-6042
72_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 72
6/6/2009 8:52:50 AM
• TRYCK UT: Trycker ut uppspelningsbildskärmen
som nu visas. Den trycker även ut IP-adress, tid,
kameranummer och aktuellt händelseläge.
ATT SÖKA EFTER INSPELAD
VIDEO I ALMANACKAN
SHR-6042
09 BILAGA
• SPELA IN: Om du väljer en kanal och klickar på den
här knappen under avspelning sparas videodatan i
en DVR-fil. (Den sparas i den utsedda mappen på din
PC.) Tryck på den här knappen igen för att stoppa
inspelningen.
• För att spela in den krävs åtminstone 1GB
ledigt utrymme.
• Den förinställda sökvägen är “C:\Program
Files\Samsung\Dvr Web Viewer\VideoClip\
Search”. För att ändra sökväg, klicka på
“SPARA SÖKVÄG” -knappen( ) och välj den
sökväg du vill. För Windows Vista, är sökvägen
“C:\users\(user ID)\AppData\LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\VideoClip\” och den kan
inte ändras.
• Filen döps automatiskt till föjande:“IP
address_Port number_YYMMDD_camera
number_index” Ex) 192.168.130.12_554_200
70615_101530_01_00
• Vid Spar AVI behövs DivX-avkodare för att
spela upp sparade filer. Du kan nerladda en
gratisversion av Divx codec på
http://sourceforge.net/projects/ffdshow/.
Om videodata har spelats in vid ett visst datum
särskiljs det i grönt. Om du klickar på det
datumet så visas information om inpelad video
på tidslinjen.
När du klickar på “IDAG”, ändras den till dagens
datum.
bilaga _73
SHR-6042_SWE.indb 73
6/6/2009 8:52:51 AM
ATT SÖKA EFTER INSPELAD
VIDEO I TIDSLINJEN
KONTROLLERA UPPSPELNING
SHR-6042
SHR-6042
1
2
3
4
Den visar status för inspelad videodata på DVR
efter det att ett datum har valts. Normalläget visar
tiden från klockan 0 till 24 medans extensionläget
visar tiden var 2 timme.
5
6
7
8
9
[Normalläge]
• Om du klickar på
extensionläget.
knappen ändras den till
• Varje linje motsvarar en timme.
1 Snabbt bakåt: Uppspelning bakåt sker snabbare
(2x).
2 Uppspelning bakåt: Omvänd uppspelning.
3 Play: Spela upp.
[Extensionläge]
• Om du klickar på
normalläget.
4 Snabbt framåt: Spelar upp snabbare(2x).
knappen ändras den till
• Varje linje motsvarar 5 minuter.
• Kanalerna sträcker sig från CH01 till CH16.
5 Gå till första: Flyttar den inspelade videons
starttid på tidslinjen.
6 Hoppa bakåt: Hoppar bakåt ett steg med en
bildruta.
7 Stopp: Stoppar uppspelning.
8 Hopppa framåt: Hoppar framåt ett steg med
en bildruta.
9 Gå till sista: Flyttar den senaste tiden för
inspelad video på tidslinjen.
74_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 74
6/6/2009 8:52:51 AM
POPUPP-MENY
Popupp-meny
Du kan använda den här menyn om du högerklickar på musen.
Posterna som visas på popupp-menyn är identiska med knapparna på systemets frontpanel. Fördelarna med den här menyn
är att användaren kan använda DVR systemet enkel genom att bara klicka på musen.
2
3
4
5
6
09 BILAGA
1
7
:OEKEN -ENU -ODUS
/0.
8
9
Nr.
1
11
12
13
Namn
Zoeken
2
3
10
Modus
14
15
16
Egenskaper
Sök-knapp
Den startar sökläget.
Menyknapp
Den växlar systemet till inställningsläge.
Användare kan använda den här menyn för att flytta från en lägre
menynivå till en högre och för att lämna systemets inställningsläge.
Delad skärm/val-knapp
Live-läge
Den visar fyra små bildrutor, PIP-bildruta och
bildväxlingsrutor.
Sökläge/val-knapp
Sökläge
Den visar fyra eller nio små bildrutor.
4
Ljudinställningsknapp
5
Larmknapp
6
Sök-/tillbakaknapp
7
Zoomknapp
Den förstorar en digital bild upp till 200%.
8
PTZ-knapp
TELE, WIDE, FÖRINSTÄLLD eller VIEW-funktion när du väljer PTZknappen.
9
ZOOM TELE
Den erbjuder inzoomningsegenskaper i PTZ-läge.
10
ZOOM WIDE
Den erbjuder utzoomningsegenskaper i PTZ-läge.
11
PTZ inställningsmeny
12
13
OPN
REC-knapp
Avbrytarknapp för
backup
Den sätter på eller stänger av ljudet.
Den återställer larmet när sådant inträffar.
Den byter tillbaka till första sökbildrutan under uppspelning av bilder.
I PTZ-läge visar den PTZ inställningsbildruta.
Den spelar in videobilder från alla kamerakanaler oavsett
inspelningsschema.
Den avbryter backup-processen.
bilaga _75
SHR-6042_SWE.indb 75
6/6/2009 8:52:52 AM
Nr.
Namn
Egenskaper
14
Riktningsknapp
15
FRYS-knapp
Den här knappen kontrollerar PTZ-riktningar i PTZ-läge.
Om användaren trycker på Inmatningsknappenförsvinner popupp-menyn.
Frysegenskaper i live-bildruta.
Snabb tillbakaspolning: Den söker snabbt bakåt under uppspelning av
Snabb/steg
video.
tillbakaspolning Steg-tillbakaspolning: Den söker tillbaka ram för ram när videon är
pausad.
16
Snabb/steg
framåtspolning
Snabb framåtspolning: Den söker snabbt framåt under uppspelning av
video.
Steg-framåtspolning: Den söker framåt ram för ram när videon är pausad.
Uppspelning/
Paus
Den växlar mellan uppspelning och paus under uppspelning av video.
Stopp
Den avslutar sökningen under uppspelning av video.
76_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 76
6/6/2009 8:52:53 AM
SPECIFIKATIONER
Kategori
SHR-6040
OS
SHR-6042
Embedded Linux (Version : 2.6.0)
Video
MPEG-4 ASP
Audio
G.723
Ingång
4-kanal komposit (1Vp-p, 750hm)
utgång
CVBS 1 Port, VGA(1280x1024) 1 Port, SPOT 1 Port, Loop Through Out 4 Kanal
Kompressionsmetod
Audio
4-kanal inspelning/1 kanal utgång
Hastighet
Upplösning
NTSC D1 90fps / PAL D1 75fps
09 BILAGA
Video
NTSC : 704x480, 704x240, 352x240/PAL : 704x576, 704x288, 352x288
Display
Live
Inspelning
Enkel, 4-delad, PIP, Sekvens, Frys, 2x Zoom
Avspelning
Enkel, 4-delad, 9-delad (live/avspelning)
Hastighet
NTSC D1 90fps / PAL D1 75fps
Upplösning
Typ
Inlarm/utlarm
NTSC: 704x480, 704x240, 352x240
PAL : 704x576, 704x288, 352x288
REC-läge, händelse, schema (fortlöpande, rörelse, inlarm)
4 portar/2 portar
PTZ
RS-485
HDD
HDD x 2
HDD x 1
Ingen
Understödd
2 portar
2 portar
DVD-RW
USB (Version : 2. 0)
USB mus
Understödd
Fjärr S/W
Understödd
Nätverk
Statisk IP, DHCP, ADSL(PPPoE)
Media
USB
DVD-RW, USB
Backup
Typ
Dimension
Vikt
Effekt
SDB, SFX, AVI
215(W) x 352(D) x 88(H)
4,0 Kg
AC 100-240V, 50/60Hz, 59W (Model : ADP-5412VE)
DRIFTTEMP / HUDI
0˚C ~ 40˚C / 10% ~ 60% RF
LAGRINGSTEMP / HUDI
0˚C ~ 40˚C / 10% ~ 60% RF
bilaga _77
SHR-6042_SWE.indb 77
6/6/2009 8:52:54 AM
88
215
10.5
215
10.5
88
352
12
KONTURRITNING
78_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 78
6/6/2009 8:52:54 AM
PROBLEMSÖKNING (FAQ)
PROBLEM
LÖSNING
Kontrollera att datorns nätkablar är riktigt anslutna.
Kontrollera ingångsspänningen.
Om du inte kan hitta något fel på anslutningen, men ändå inte kan
slå på strömmen, kontakta ett servicecenter eller tekniker.
Strömmen är påslagen, men du ser bara en
blå bildskärm.
Kontrollera att skärmens nätkablar är riktigt anslutna.
Kontrollera att skärmens strömknapp är påslagen.
Kontrollera att utgångsdatakabeln till SHR-6040/6042-systemet är
ordentligt ansluten till skärmen.
Dra ut nätkabeln och sätt i den igen.
Om du väljer VGA-läge för videoutgång måste du vänta ca 1 minut
innan du kan se bevakningsbildrutan på din skärm.
Kameranumrena visas på bildrutan, men du
kan inte se något från kameran.
Kontrollera att utgångsdatakabeln från kamerorna är ordentligt
anslutna till SHR-6040/6042 systemet.
Kontrollera att kamerans nätkablar är ordentligt anslutna.
Kontrollera kabelanslutningarna mellan kamera och
SHR-6040/6042.
Om videosignaler skickas till flera system kan ibland videosplitter
alstra svag videosignal så att skärmen inte visar någonting. I sådana
fall, anslut kameran direkt tillmittsystemet för att undvika det här
problemet.
Stäng av och sätt på SHR-6040/6042-systemet.
Videobilder visas men jag kan inte spela in
dem.
Kontrollera att du har ställt in inspelningsmetod under
inspelningsinställningar. Om den är inställd på “INGEN” måste du
ställa in den rätt.
Stäng av och sätt på SHR-6040/6042-systemet.
Jag kan inte hitta inspelade bilder.
Kontrollera diagrammen för att se om videobilder spelades in i den
tidzon som du letar efter dem i.
Om inga videobilder spelades in i den tidzonen, kontrollera på
inställningsbildrutan att inspelningsmetoden är rätt inställd.
Kan inte höra något ljud.
Kontrollera att kamerans ljud är rätt inställt.
Kontrollera att ljuduppspelningsalternativet är valt från sökbildrutan.
Kontrollera att mikrofon och högtalare är rätt anslutna på baksidan av
SHR-6040/6042 systemet.
Kontrollera att den anslutna mikrofoningången fungerar som den ska.
Kontrollera att den anslutna högtalarutgången fungerar som den ska.
09 BILAGA
Kan inte slå på strömmen till systemet
bilaga _79
SHR-6042_SWE.indb 79
6/6/2009 8:52:55 AM
PROBLEM
LÖSNING
Vissa kameror visar videobilder i konstiga
färger eller i onormala former.
Kontrollera kamerorna som är anslutna till systemet. Byt ut kameran
som visar dåliga bilder mot en annan som visar bilderna bra, då
vet du om det är kameran eller systemet det är fel på. Du kan byta
kameror genom att byta kameranummer på bildskärmen.
Kontrollera kameratyper. Länder runt om i världen använder
olika videosändningar som tex PAL, NTSC eller SECAM.
Hursomhelst är varje standard inkompatibel med andra
vad det gäller videobildsöverföringsmetod och följdaktligen
videobildbearbetningsmetoder. I sådana fall kommer videobilder att
visas men i oigenkännliga former. Kontrollera att videobildstyperna
skickade från anslutna kameror och bildbearbetningsmetoden
inställd i [Systemmenyn] är identiska.
Visade videosignaler har mycket oljud.
Kontrollera videoutgångarna från kameran. Byt ut kameran som
visar dåliga bilder mot en annan som visar bilderna bra, då vet du
om det är kameran eller systemet det är fel på. Du kan byta kameror
genom att byta kameranummer på bildskärmen.
Kontrollera kabelanslutningarna mellan kamera och SHR-6040/6042.
Kontrollera om de är förkortade, förväxlade eller frånkopplade.
Kontrollera omgivningen runt kabelanslutningarna mellan
kamera och SHR-6040/6042. Kontrollera om det finns några
högspänningsledningar runt kabelanslutningarna. Om det finns
högspänningsledningar i närheten av kabelanslutningar kan det
försämra videobildskvaliteten eller orsaka oljud.
Kontrollera kabelanslutningarna mellan kameran och
SHR-6040/6042. Kontrollera att kablarna är de rätta för att överföra
videosignaler. Om du har använt nätkablar för videobildsöverföring,
kan det orsaka oljud vid visade videobilder.
Ibland omstartar systemet utan anledning.
Om SHR-6040/6042 inte fungerar ordentligt kan den inlagda
självdiagnosen orsaka att systemet omstartas.
Anslutna sensorer fungerar inte som de ska.
Kontrollera att sensortyperna inställda i kamerans inställningsmeny är
identiska med de sensorer som är anslutna till systemet.
Kontrollera om systemets sensorer är aktiverade i menyn för
[Inspelningsinställning]-[Inspelningsschema].
Kontrollera att anslutna sensorer är korrekt anslutna till strömkällan.
Kontrollera att de anslutna sensorernas signalledningar är korrekt
anslutna.
Anslutna kontrollenheter fungerar inte som
de ska.
Kontrollera att anslutna kontrollenheter är aktiverade i kamerans
inställningsmeny.
Kontrollera att anslutna kontrollenheter är korrekt anslutna till
strömkällan.
Kontrollera att de anslutna kontrollenheternas signalledningar är
korrekt anslutna.
80_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 80
6/6/2009 8:52:55 AM
OPEN SOURCE LICENSE REPORT ON THE PRODUCT
This product uses software provided under the name of GPL and LGPL. You can receive the following GPL
and LGPL source codes by email request to www.sec.co.kr.
GPL Software
Kernel, Busybox, Sysvinit, dvd+rw-tools, cdrtools, dosfstools
LGPL Software
gLibc, Inetutils
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it.
By contrast, the GNU General Public License is
intended to guarantee your freedom to share and
change free software to make sure the software
is free for all its users. This General Public
License applies to most of the Free Software
Foundation’s software and to any other program
whose authors commit to using it. (Some other
Free Software Foundation software is covered by
the GNU Lesser General Public License instead.)
You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring
to freedom, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish),
that you receive source code or can get it if you
want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you
know you can do these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid anyone to deny you these
rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if
you modify it.
For example, if you distribute copies of such a
program, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that you have.
You must make sure that they, too, receive or
can get the source code. And you must show
them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps:
(1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we
want to make certain that everyone understands
that there is no warranty for this free software.
If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that
what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on
the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly
by software patents. We wish to avoid the
danger that redistributors of a free program
will individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this,
we have made it clear that any patent must be
licensed for everyone’s free use or not licensed
at all.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow.
09 BILAGA
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin S
0. This License applies to any program or other
work which contains a notice placed by the
copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License.
The “Program”, below, refers to any such
program or work, and a “work based on the
Program” means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Program or a portion
of it, either verbatim or with modifications and/or
translated into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the
term “modification”.) Each licensee is addressed
as “you”.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running
the Program is not restricted, and the output
from the Program is covered only if its contents
bilaga _81
SHR-6042_SWE.indb 81
6/6/2009 8:52:55 AM
constitute a work based on the Program
(independent of having been made by running
the Program). Whether that is true depends on
what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies
of the Program’s source code as you receive it,
in any medium, provided that you conspicuously
and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that refer to
this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a
copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Program or any portion of it, thus forming a work
based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all
of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute
or publish, that in whole or in part contains
or is derived from the Program or any part
thereof, to be licensed as a whole at no
charge to all third parties under the terms of
this License.
c) If the modified program normally reads
commands interactively when run, you must
cause it, when started running for such
interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including
an appropriate copyright notice and a notice
that there is no warranty (or else, saying
that you provide a warranty) and that users
may redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view
a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not
normally print such an announcement, your
work based on the Program is not required
to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work
as a whole. If identifiable sections of that work
are not derived from the Program, and can
be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections
when you distribute them as separate works. But
when you distribute the same sections as part of
a whole which is a work based on the Program,
the distribution of the whole must be on the
terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work
not based on the Program with the Program (or
with a work based on the Program) on a volume
of a storage or distribution medium does not
bring the other work under the scope of this
License.
3. You may copy and distribute the Program (or
a work based on it, under Section 2) in object
code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also
do one of the following:
a) Accompany it with the complete
corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under
the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for
at least three years, to give any third party,
for a charge no more than your cost of
physically performing source distribution,
a complete machine-readable copy of
the corresponding source code, to be
distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you
received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative
is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the
program in object code or executable form
with such an offer, in accord with Subsection
b above.)
The source code for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it.
For an executable work, complete source code
means all the source code for all modules it
contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the executable. However, as
a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and
so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code
is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access
to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or
distribute the Program except as expressly
provided under this License. Any attempt
82_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 82
6/6/2009 8:52:55 AM
otherwise to copy, modify, sublicense or
distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long as
such parties remain in full compliance.
6. Each time you redistribute the Program (or
any work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program
subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance
by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Program at all. For
example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all
those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain
entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply
in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting
the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license
practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to
the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system
8. If the distribution and/or use of the Program
is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
09 BILAGA
5. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not
accept this License. Therefore, by modifying
or distributing the Program (or any work based
on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
9. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the General
Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Program specifies a version
number of this License which applies to it and
“any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the
Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you
may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the
Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the
author to ask for permission. For software which
is copyrighted by the Free Software Foundation,
write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of
preserving the free status of all derivatives of our
free software and of promoting the sharing and
reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED
FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT
WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK
AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
bilaga _83
SHR-6042_SWE.indb 83
6/6/2009 8:52:55 AM
REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR
A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE
WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Programs
If you develop a new program, and you want it
to be of the greatest possible use to the public,
the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and
change under these terms.
To do so, attach the following notices to the
program. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey
the exclusion of warranty; and each file should
have at least the “copyright” line and a pointer to
where the full notice is found.
one line to give the program’s name and an idea
of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can
redistribute it and/or modify it under the terms of
the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of
the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope
that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty
of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
General Public License along with this program;
if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output
a short notice like this when it starts in an
interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year
name of author Gnomovision comes with
ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type ‘show w’. This is free software, and you
are welcome to redistribute it under certain
conditions; type ‘show c’ for details.
The hypothetical commands ‘show w’ and
‘show c’ should show the appropriate parts
of the General Public License. Of course, the
commands you use may be called something
other than ‘show w’ and ‘show c’; they could
even be mouse-clicks or menu items--whatever
suits your program.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to
sign a “copyright disclaimer” for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program ‘Gnomovision’ (which
makes passes at compilers) written by James
Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit
incorporating your program into proprietary
programs. If your program is a subroutine library,
you may consider it more useful to permit linking
proprietary applications with the library. If this
is what you want to do, use the GNU Lesser
General Public License instead of this License.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC
LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies
of this license document, but changing it is not
allowed.
[This is the first released version of the Lesser
GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it.
By contrast, the GNU General Public Licenses
are intended to guarantee your freedom to share
84_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 84
6/6/2009 8:52:55 AM
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these
rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of
the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the
library, whether gratis or for a fee, you must give
the recipients all the rights that we gave you. You
must make sure that they, too, receive or can get
the source code. If you link other code with the
library, you must provide complete object files to
the recipients, so that they can relink them with
the library after making changes to the library
and recompiling it. And you must show them
these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method:
(1) we copyright the library, and (2) we offer you
this license, which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it
very clear that there is no warranty for the free
library. Also, if the library is modified by someone
else and passed on, the recipients should know
that what they have is not the original version, so
that the original author’s reputation will not be
affected by problems that might be introduced
by others.
Finally, software patents pose a constant threat
to the existence of any free program. We wish
to make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore,
we insist that any patent license obtained for a
version of the library must be consistent with the
full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries,
is covered by the ordinary GNU General Public
License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated
libraries, and is quite different from the ordinary
General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library,
whether statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a
combined work, a derivative of the original library.
The ordinary General Public License therefore
permits such linking only if the entire combination
fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking
other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public
License because it does Less to protect the
user’s freedom than the ordinary General Public
License. It also provides other free software
developers Less of an advantage over competing
non-free programs. These disadvantages are
the reason we use the ordinary General Public
License for many libraries. However, the Lesser
license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a
special need to encourage the widest possible
use of a certain library, so that it becomes a
de-facto standard. To achieve this, non-free
programs must be allowed to use the library.
A more frequent case is that a free library does
the same job as widely used non-free libraries.
In this case, there is little to gain by limiting the
free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular
library in non-free programs enables a greater
number of people to use a large body of free
software. For example, permission to use the
GNU C Library in non-free programs enables
many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant, the GNU/
Linux operating system.
Although the Lesser General Public License
is Less protective of the users’ freedom, it
does ensure that the user of a program that is
linked with the Library has the freedom and the
wherewithal to run that program using a modified
version of the Library.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a “work
based on the library” and a “work that uses the
library”. The former contains code derived from
the library, whereas the latter must be combined
with the library in order to run.
09 BILAGA
and change free software to make sure the
software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License,
applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software
Foundation and other authors who decide to
use it. You can use it too, but we suggest you
first think carefully about whether this license or
the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on
the explanations below.
When we speak of free software, we are referring
to freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish);
that you receive source code or can get it if you
want it; that you can change the software and
use pieces of it in new free programs; and that
you are informed that you can do these things.
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any
software library or other program which contains
bilaga _85
SHR-6042_SWE.indb 85
6/6/2009 8:52:55 AM
a notice placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed
under the terms of this Lesser General Public
License (also called “this License”). Each licensee
is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software
functions and/or data prepared so as to be
conveniently linked with application programs
(which use some of those functions and data) to
form executables.
The “Library”, below, refers to any such software
library or work which has been distributed under
these terms. A “work based on the Library”
means either the Library or any derivative work
under copyright law: that is to say, a work
containing the Library or a portion of it, either
verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language.
(Hereinafter, translation is included without
limitation in the term “modification”.)
“Source code” for a work means the preferred
form of the work for making modifications to
it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains,
plus any associated interface definition files,
plus the scripts used to control compilation and
installation of the library.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and
output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library
(independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what
the Library does and what the program that uses
the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies
of the Library’s complete source code as you
receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on
each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices
that refer to this License and to the absence
of any warranty; and distribute a copy of this
License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Library or any portion of it, thus forming a work
based on the Library, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all
of these conditions:
a) The modified work must itself be a software
library.
b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to
be licensed at no charge to all third parties
under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a
function or a table of data to be supplied by
an application program that uses the facility,
other than as an argument passed when
the facility is invoked, then you must make
a good faith effort to ensure that, in the
event an application does not supply such
function or table, the facility still operates,
and performs whatever part of its purpose
remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute
square roots has a purpose that is entirely
well-defined independent of the application.
Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by
this function must be optional: if the application
does not supply it, the square root function must
still compute square roots.)
These requirements apply to the modified
work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Library, and can
be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections
when you distribute them as separate works.
But when you distribute the same sections as
part of a whole which is a work based on the
Library, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work
not based on the Library with the Library (or with
a work based on the Library) on a volume of a
storage or distribution medium does not bring
the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary
GNU General Public License instead of this
License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to
this License, so that they refer to the ordinary
GNU General Public License, version 2, instead
of to this License. (If a newer version than version
2 of the ordinary GNU General Public License
has appeared, then you can specify that version
instead if you wish.) Do not make any other
change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is
irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that
copy.
This option is useful when you wish to copy part
86_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 86
6/6/2009 8:52:56 AM
of the code of the Library into a program that is
not a library.
5. A program that contains no derivative of any
portion of the Library, but is designed to work
with the Library by being compiled or linked with
it, is called a “work that uses the Library”. Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the
Library, and therefore falls outside the scope of
this License.
However, linking a “work that uses the Library”
with the Library creates an executable that is
a derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a “work that
uses the library”. The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms
for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses
material from a header file that is part of the
Library, the object code for the work may be
a derivative work of the Library even though
the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked
without the Library, or if the work is itself a library.
The threshold for this to be true is not precisely
defined by law.
If such an object file uses only numerical
parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the
use of the object file is unrestricted, regardless
of whether it is legally a derivative work.
(Executables containing this object code plus
portions of the Library will still fall under Section
6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the
Library, you may distribute the object code for
the work under the terms of Section 6. Any
executables containing that work also fall under
Section 6, whether or not they are linked directly
with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you
may also combine or link a “work that uses
the Library” with the Library to produce a work
09 BILAGA
4. You may copy and distribute the Library (or
a portion or derivative of it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms
of Sections 1 and 2 above provided that you
accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must
be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for
software interchange.
If distribution of object code is made by offering
access to copy from a designated place,
then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
containing portions of the Library, and distribute
that work under terms of your choice, provided
that the terms permit modification of the work for
the customer’s own use and reverse engineering
for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy
of the work that the Library is used in it and
that the Library and its use are covered by this
License. You must supply a copy of this License.
If the work during execution displays copyright
notices, you must include the copyright notice for
the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License.
Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete
corresponding machine-readable source
code for the Library including whatever
changes were used in the work (which
must be distributed under Sections 1 and
2 above); and, if the work is an executable
linked with the Library, with the complete
machine readable “work that uses the
Library”, as object code and/or source code,
so that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library.
(It is understood that the user who changes
the contents of definitions files in the Library
will not necessarily be able to recompile the
application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism
for linking with the Library. A suitable
mechanism is one that (1) uses at run time
a copy of the library already present on
the user’s computer system, rather than
copying library functions into the executable,
and (2) will operate properly with a modified
version of the library, if the user installs one,
as long as the modified version is interfacecompatible with the version that the work
was made with.
c) Accompany the work with a written offer,
valid for at least three years, to give the
same user the materials specified in
Subsection 6a, above, for a charge no more
than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering
access to copy from a designated place,
offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a
copy of these materials or that you have
already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the “work
that uses the Library” must include any data
and utility programs needed for reproducing
the executable from it. However, as a special
exception, the materials to be distributed need
not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs,
unless that component itself accompanies the
bilaga _87
SHR-6042_SWE.indb 87
6/6/2009 8:52:56 AM
executable.
It may happen that this requirement contradicts
the license restrictions of other proprietary
libraries that do not normally accompany the
operating system. Such a contradiction means
you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work
based on the Library side-by-side in a single
library together with other library facilities not
covered by this License, and distribute such a
combined library, provided that the separate
distribution of the work based on the Library
and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two
things:
a) Accompany the combined library with a
copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities.
This must be distributed under the terms of
the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined
library of the fact that part of it is a work
based on the Library, and explaining where
to find the accompanying uncombined form
of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library except as
expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long as
such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Library or its derivative works. These actions
are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing
the Library (or any work based on the Library),
you indicate your acceptance of this License
to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Library or
works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or
any work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the
Library subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on
the recipients’ exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example,
if a patent license would not permit royalty free
redistribution of the Library by all those who
receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply
in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting
the integrity of the free software distribution
system which is implemented by public license
practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to
the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library
is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Library under
this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the Lesser
General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Library specifies a version number
of this License which applies to it and “any later
version”, you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any
version ever published by the Free Software
88_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 88
6/6/2009 8:52:56 AM
Foundation.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED
FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT
WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST
OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR
A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE
WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
09 BILAGA
14. If you wish to incorporate parts of the
Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible with
these, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals
of preserving the free status of all derivatives of
our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
be of the greatest possible use to the public,
we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can
do so by permitting redistribution under these
terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following
notices to the library. It is safest to attach them
to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file
should have at least the “copyright” line and a
pointer to where the full notice is found. one line
to give the library’s name and an idea of what it
does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute
it and/or modify it under the terms of the GNU
Lesser General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version
2.1 of the License, or (at your option) any later
version.
This library is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
See the GNU Lesser General Public License for
more details.
You should have received a copy of the GNU
Lesser General Public License along with
this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301 USA Also add
information on how to contact you by electronic
and paper mail.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the library, if necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the library ‘Frob’ (a library for tweaking
knobs) written by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon,
President of Vice.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Libraries
If you develop a new library, and you want it to
bilaga _89
SHR-6042_SWE.indb 89
6/6/2009 8:52:56 AM
OpenSSL LICENSE
* Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project.
All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary
forms, with or without
* modification, are permitted provided that the
following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain
the above copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer in
* the documentation and/or other materials
provided with the
* distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features
or use of this
* software must display the following
acknowledgment:
* “This product includes software developed
by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.
openssl.org/)”
* 4. The names “OpenSSL Toolkit” and
“OpenSSL Project” must not be used to
* endorse or promote products derived from
this software without
* prior written permission. For written
permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.
* 5. Products derived from this software may not
be called “OpenSSL”
* nor may “OpenSSL” appear in their names
without prior written
* permission of the OpenSSL Project.
* 6. Redistributions of any form whatsoever must
retain the following
* acknowledgment:
* “This product includes software developed
by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.
openssl.org/)”
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
OpenSSL PROJECT ‘‘AS IS’’ AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* =============================
* This product includes cryptographic software
written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes
software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to
conform with Netscapes SSL.
* This library is free for commercial and noncommercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The
following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it
the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the
same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com).
* Copyright remains Eric Young’s, and as such
any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young
should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at
program startup or
* in documentation (online or textual) provided
with the package.
* Redistribution and use in source and binary
forms, with or without
* modification, are permitted provided that the
following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain
the copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the
* documentation and/or other materials
provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features
or use of this software
* must display the following acknowledgement:
90_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 90
6/6/2009 8:52:56 AM
09 BILAGA
* “This product includes cryptographic
software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
* The word ‘cryptographic’ can be left out if
the rouines from the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or
a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you
must include an acknowledgement:
* “This product includes software written by
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC
YOUNG ‘‘AS IS’’ AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
bilaga _91
SHR-6042_SWE.indb 91
6/6/2009 8:52:56 AM
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska
produkter)
Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när
dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig
återvinning av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och
hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras
tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas
tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna
innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om
batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall
och lämna in dem på en återvinningsstation.
92_ bilaga
SHR-6042_SWE.indb 92
6/6/2009 8:52:56 AM
Download PDF

advertising