Samsung | DVD-SH830 | Samsung DVD-SH830 Bruksanvisning

Bruksanvisning
DVD-SH830
DVD-SH835
www.samsung.com/se
Svenska
Suomi
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 1
AK68-01120A-00
2006-05-19 오후 5:34:35
VIKTIG ANMÄRKNING
Komma igång
Varning
Nätsladden till den här utrustningen har en gjuten kontakt
med en inbyggd säkring. Säkringens värden finns på
en yta vid kontaktens stift. Om den behöver bytas skall
en säkring som är godkänd enligt BS1362 med samma
märkning användas.
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA.
ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD
PERSONAL.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISKA
STÖTAR ÖPPNA INTE
Den här symbolen betyder att det finns
"farlig spänning” inuti den här produkten
som kan utgöra risk för elektriska stötar
eller personskador.
Den här symbolen visar att det finns
viktiga instruktioner som tillhör produkten.
Installera inte den här utrustningen i ett begränsat utrymme
som exempelvis en bokhylla eller liknande.
VARNING : För att förhindra skador som kan leda till brand
eller risk för elektriska stötar bör du inte utsätta
den här produkten för regn eller fukt.
OBSERVERA : STB-DVD-HDD-INSPELAREN
ANVÄNDER EN OSYNLIG
LASERSTRÅLE SOM KAN ORSAKA
SKADLIG EXPONERING AV STRÅLNING
OM DEN RIKTAS OM. SE TILL ATT
DU ANVÄNDER APPARATEN ENLIGT
ANVISNINGARNA.
OBSERVERA
DEN HÄR PRODUKTEN ANVÄNDER LASER. ANNAN
ANVÄNDNING AV KONTROLLER, ÄNDRING AV
PRESTANDA ELLER PROCEDURER ÄN DE SOM
SPECIFICERATS HÄR KAN ORSAKA SKADLIG
STRÅLNING. ÖPPNA INTE HÖLJET ELLER
REPARERA INTE PRODUKTEN SJÄLV. ÖVERLÄMNA
SERVICEÅTAGANDEN TILL PERSONAL.
Använd aldrig kontakten om säkringens lock saknas
om locket är avtagbart. Om ett nytt säkringslock behövs
skall det ha samma färg som ytan vid kontaktens stift.
Utbyteslock finns att tillgå hos din återförsäljare.
Om den kontakt som är monterad inte passar i uttagen
i ditt hus eller om kabel inte är tillräckligt lång för att
nå till uttaget skall du skaffa en passande godkänd
förlängningssladd eller kontakta din återförsäljare för hjälp.
Om det inte finns något alternativ till att kapa kontakten
skall säkringen tas bort och kontakten skall avlägsnas på
ett säkert sätt. Anslut inte kontakten till ett uttag då det
finns risk för elektriska stötar från den oskyddade sladden.
För att koppla ur apparaten från strömkällan måste
kontakten dras ut helt ur uttaget, så att strömkällan blir
ledig.
Produkten som den här bruksanvisningen tillhör är
licensierad under immaterialrättigheter tillhörande
tredje part. Den här licensen är begränsad till privat
icke-kommersiellt bruk för användare av licensierat
innehåll.
Inga rättigheter gäller för kommersiellt bruk.
Licensen gäller inga andra produktenheter än denna
och licensen gäller inte olicensierade produkter som
tillhör standarderna ISO/IEC 1172-3 eller ISO/IEC
13818-3 som används eller säljs tillsammans med
den här produkten. Licensen gäller användningen
av den här produkten för att koda och/eller avkoda
ljudfiler enligt standarden
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
Inga rättigheter gäller för den för licensen för
produktfunktioner som inte överensstämmer med ISO/IEC
11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
Den här produkten uppfyller kraven för CE-märkning
när skärmade kablar och anslutningar används för att
ansluta enheten till annan utrustning. För att förhindra
elektromagnetiska störningar med annan elektrisk
utrustning som radio- och tv-apparater skall du använda
skärmade kablar och anslutningar.
2 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 2
2006-05-19 오전 10:24:48
Säkerhetsföreskrifter
Hanteringsföreskrifter
• Se till att du har stängt av alla apparater innan du ansluter
några komponenter till den här spelaren.
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs de här användningsinstruktionerna noggrant
innan du använder enheten. Följ samtliga
säkerhetsinstruktioner nedan.
Förvara användningsinstruktionerna lättåtkomligt för
framtida bruk.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Läs de här instruktionerna.
Behåll instruktionerna.
Beakta alla varningar.
Följ alla instruktioner.
Använd inte den här apparaten nära vatten.
Rengör endast med en torr trasa.
Blockera inga ventilationsöppningar, installera
produkten enligt tillverkarens instruktioner.
Installera inte produkten nära värmekällor som
exempelvis element, värmeutsläpp, ugnar eller andra
apparater som avger värme (förstärkare).
Ignorera inte säkerhetsavsikten med den polariserade
eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har ett
stift som är bredare än det andra. En jordad kontakt
har två stift och en tredje jordad kontaktyta. Det breda
stiftet eller den tredje kontaktytan finns där för din
säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar
i ditt uttag skall du kontakta en elektriker för utbyte av
ditt felaktiga uttag.
Skydda nätsladden så att man inte trampar på eller
klämmer den, speciellt vid kontakten, uttag och där
den kommer ut ur apparaten.
Använd endast tillbehör som specificerats av
tillverkaren.
Använd endast stativ, fäste eller bord som
specificerats av tillverkaren eller som sålts tillsammans
med apparaten. När du använder en vagn skall du
vara försiktig så att kombinationen vagn/apparat inte
skadas genom att den välter.
Koppla ur apparaten ur vägguttaget under åskväder
eller när den inte används under en längre period.
Överlämna alla reparationer åt kvalificerad personal.
Reparation krävs när apparaten har skadats på något
sätt, exempelvis om nätsladden eller kontakten har
skadats, vätska har spillts eller föremål kommit in
i apparaten eller om den utsatts för fukt eller regn
alternativt inte fungerar som den skall eller har
tappats.
• Ställ inte blomvaser med vatten eller små metallföremål
på spelaren.
• Var försiktig så att du inte vidrör skivtallriken.
• Placera inget annat än skivor på skivtallriken.
Komma igång
• Flytta inte på spelaren när en skiva spelas upp, detta kan
repa eller förstöra skivan eller spelarens mekanik.
• Exteriöra störningar som blixtar och statisk elektricitet
kan påverka spelarens normala funktion. Om detta skulle
hända skall du stänga av spelaren och slå på den igen
med knappen STANDBY/ON, eller koppla ur och sedan
i nätsladden i vägguttaget. Spelaren skall sedan fungera
normalt.
• Se till att du tar ut skivan och stänger av spelaren när du
använt den.
• Ta ut nätsladden ur vägguttaget när du inte tänker
använda spelaren under en längre tid.
• Rengör skivan genom att torka den i en rät linje inifrån
och ut.
Underhåll av höljet
Av säkerhetsskäl skall du ta ut nätsladden ur vägguttaget.
• Använd inte bensen, thinner eller andra lösningsmedel för
rengöring.
• Torka av höljet med en mjuk trasa.
HDD (Hårddisk)
Hårddisken har stort lagringsutrymme, vilket möjliggör lång
inspelningstid och snabb åtkomst av skriven data. Den kan
lätt skadas av stötar, vibrationer eller damm och måste
hållas borta från magnetfält. För att undvika att förlora viktig
data, observera följande säkerhetsföreskrifter.
• Använd inte STB-DVD-HDD-SPELAREN på platser med
extrema temperaturväxlingar.
• Utsätt inte STB-DVD-HDD-SPELAREN för kraftiga stötar.
• Placera inte STB-DVD-HDD-SPELAREN på platser med
vibrationer eller platser som är ostadiga.
• Placera inte STB-DVD-HDD-SPELAREN ovanpå
värmekällor.
• Koppla inte ur nätsladden när strömmen är på.
• Försök inte byta hårddisken. Det kan orsaka skador.
Skulle hårddisken skadas, kan du inte återskapa förlorad
data. Hårddisken är endast ett tillfälligt lagringsställe.
Svenska - 3
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 3
2006-05-19 오전 10:24:49
Komma igång
Hantering av skivorna
• Använd skivor med en
regelbunden form. Om en skiva
med oregelbunden form (eller
med annan specialform) används
i STB-DVD-HDD-SPELAREN
kan den skadas
Skivförvaring
Var försiktig så att du inte skadar skivorna eftersom
informationen på skivorna är mycket känslig för
miljöpåverkan.
• Förvara dem inte i direkt solljus.
• Förvara dem på en kall ventilerad plats.
• Lagra vertikalt.
• Förvara i en ren förvaringspåse.
Att hålla i skivorna
• Undvik att vidröra skivan på det
område inspelning sker.
DVD-RAM, DVD-RW och DVD-R
• Rengör med en tillbehörsprodukt för
rengöring, DVD-RAM/PD (om möjligt LFK200DCA1). Använd inte rengörare eller
trasor som är avsedda för CD-skivor för att
rengöra skivor av typen DVD-RAM/-RW/-R.
DVD-Video, Audio-CD
• Torka bort smuts eller föroreningar från skivan med en
mjuk trasa.
Observera vid hantering av skivor
• Skriv inte på den tryckta sidan med blyerts- eller
kulspetspenna.
• Använd inte rengöringsmedel eller antistatmedel för
vinylskivor. Använd inte heller flyktiga vätskor som bensen
eller thinner.
• Sätt inte på etiketter eller dekaler på skivorna. (använd
inte skivor med limrester eller rester av borttagna
dekaler).
• Använd inte repfria skydd eller fodral.
• Använd inte skivor med etiketter från etikettskrivare som
finns att köpa på eftermarknaden.
• Lägg inte i skeva eller spruckna skivor.
• Om du flyttar din STB-DVD-HDD-SPELAREN snabbt från
en kall plats till en varmare kan det uppstå kondensation
på mekaniken och linsen vilket kan ge upphov till onormal
uppspelning. Om detta inträffar, anslut inte kontakten till
ett eluttag och vänta i två timmar. Sätt sedan i skivan och
försök spela upp den igen.
Skivspecifikationer
Skivtyp
DVD-Video
• En digital versatile disc (DVD) rymmer upp till 135 minuter
film, åtta ljudspråk och textning på 32 språk. Den är
utrustad med filmkompressionen MPEG-2 och Dolby
digital surround vilket gör att du kan uppleva skarp och
klar biokvalitet på ett bekvämt sätt hemma.
• När du växlar mellan det första och andra lagret på en
DVD-skiva med dubbla lager kan det uppstå en tillfällig
störning i bild och ljud. Detta beror inte på något fel på
enheten.
• När en DVD-RW/-R som är inspelad i Videoläge är
avslutad blir den en DVD-Video.
Video CD
• Det går bara att spela upp CD-R skivor som är gjorda i
VCD-format. (ver. 1.1 eller 2.0).
• Rörliga bilder för datorer går bara att spela upp
förutsatt att de är inspelade i VCD-formatet i CDbrännarprogrammet.
• Kontakta tillverkaren av CD-skivan om du har frågor som
rör skivorna.
Audio CD
• Detta är en audioskiva på vilken 44,1 kHz PCM-ljud
spelats in.
• Spelar CD-DA-ljudformaterade CD-R och CD-RWskivor.
• Enheten kanske inte kan spela vissa CD-R eller CD-RWskivor beroende på inspelningens kvalitet.
4 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 4
2006-05-19 오전 10:24:51
CD-R/-RW
• Använd en CD-R/-RW på 700 Mb (80 minuter). Om det
är möjligt skall du inte använda en 800 Mb (90 minuter)
eftersom det inte är säkert att denna kan spelas upp.
• Vissa CD-R/-RW-skivor är inte spelbara i den här
enheten beroende på vilken typ av enhet de bränts på.
För innehåll som spelats in på CD-R/-RW-media från CDskivor för eget bruk kan spelbarheten variera beroende på
innehållet och på skivorna.
Upp- och inspelning på DVD-R
• När en DVD-R som är inspelad i Videoläge är avslutad
blir den en DVD-Video.
• Du kan spela in på hela det tillgängliga utrymmet på
skivan och genomföra redigeringar så som att lägga
till titlar till skivor och program och sedan radera
programmen innan du avslutar.
• När en programmering raderas från en DVD-R blir det
utrymmet inte tillgängligt. När ett område på en DVD-R
har blivit inspelat på är det området inte längre tillgängligt
för inspelning oavsett om inspelningen raderas eller ej.
• Det tar cirka 30 sekunder för enheten att färdigställa
inspelningsinformationen efter det att inspelningen
avslutas.
• Den här produkten optimerar DVD-R-skivan för
varje inspelning. Optimeringen utförs när du påbörjar
inspelningen, efter att du lagt i skivan eller startat
enheten. Det kan bli omöjligt att spela in på skivan om
optimeringen utförs för många gånger.
• I vissa fall går det inte att spela upp skivan beroende på
inspelningskvaliteten.
• Den här enheten kan spela upp DVD-R-skivor som
är inspelade och avslutade på en Samsung DVD
videobrännare. Den kan inte spela upp vissa DVDRskivor beroende på skivan och på kvaliteten på
inspelningen.
DUpp- och inspelning på DVD-RW
• Inspelning och uppspelning kan genomföras på DVDRW-skivor i båda lägena Video och VR.
• När en DVD-RW som är inspelad både i Video och VRläge är avslutad går det inte att göra fler inspelningar på
den.
• När en DVD-RW som är inspelad i Videoläge är avslutad
blir den en DVD-Video.
• I båda lägen går det att spela före och efter avslutning,
men ytterligare inspelningar, radering eller redigering går
inte att göra efter att skivan avslutats.
• En tom DVD-RW initialiseras först till VR-läge.
Upp- och DVD-RAM
• På grund av kompatibilitetsproblem går det inte att spela
upp DVD-RAM-skivor på vissa spelare.
• Det går bara att spela upp DVD-RAM standard Version
2.0 på den här enheten.
Komma igång
• Om CD-R/-RW-skivan inte har spelats in med en avslutad
inspelning kan du uppleva en försening i början av
uppspelningen och det är inte säkert att det går att spela
upp alla filer.
• Om du vill spela in på en skiva i VR-läge och sedan i
V-läge måste du genomföra en formatering. Var försiktig
när du genomför en formatering eftersom all information
kan förloras.
• För DVD-RAM-skivor av kassettyp skall du ta bort
kassetten och använda enbart skivan.
Skivkopiering
Kopieringsspecifikationer
Innehåll
Inspelad videotitel
Kopieringsskyddad titel
Kopiera en gång
MP3
JPEG(photo)
DivX
HDD DVD
DVD HDD
Stöds
Stöds
Stöds ej
Stöds ej
Flytt
(Raderar titeln på hårddisken
Stöds ej
efter kopieringen)
Stöds
Stöds
Stöds
Stöds
Stöds
Stöds
När programmet “Copy Once” har spelats in på DVDskivan kan den titeln inte kopieras till hårddisken igen.
När programmet “Copy Once” har spelats in på
hårddisken, går det att kopiera det till en DVD-RW
(med CPRM i VR-läge). MP3, JPEG och DivX-filer kan
inte kopieras i VR-läge.
KOPIERINGSSKYDD
• Många DVD-skivor är kodade med ett
kopieringsskydd. På grund av detta skall du endast
ansluta din STB-DVD-HDD-SPELAREN direkt till
din TV, inte till en videobandspelare. Om du ansluter
den till en videobandspelare får du en bild med
störningar från kopieringsskyddade DVD-skivor.
• Den här produkten innefattar teknik för
kopieringsskydd som skyddas av metodkrav
från amerikanska patent och andra immateriella
rättigheter som ägs av Macrovision Corporation och
andra ägare till rättigheter. Användning av denna
teknik för kopieringsskydd måste auktoriseras av
Macrovision Corporation, den är också avsedd för
hemmabruk och annan sluten visning om den inte är
auktoriserad av Macrovision Corporation. Reverse
engineering eller nedmontering är förbjudet.
Svenska - 5
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 5
2006-05-19 오전 10:24:52
Skydd
Denna STB-DVD-HDD-SPELAREN gör att du kan skydda
innehållet på dina skivor, enligt beskrivningen nedan.
Komma igång
• Programskyddat: Se sedan 93 “Låsa en titel”
• Skrivskydd: Se sidan 118 “Skrivskydd”
❋ DVD-RW/-R-skivor som inte är kompatibla med
formatet DVD-VIDEO går ej att spela upp med den här
produkten.
❋ För ytterligare information om inspelningskompatibilitet
för DVD får du kontakta din DVD-RW/-R-tillverkare.
❋ Om du använder DVD-RW/-R-skivor av dålig kvalitet
kan det orsaka följande oväntade problem: utan
begränsning, inspelningsfel, förlust av inspelat eller
redigerat material eller skador på spelaren.
Skivformat
Använda MP3-skiva
• CD-R/-RW, DVD-RAM/-RW/-R, HDD med MP3-filer som
är inspelade med UDF, ISO9660 eller JOLIET format kan
spelas upp.
• Det går bara att spela upp MP3-filer med filtypsändelsen
“.mp3” eller “.MP3”.
• Ljudet kan hacka om du spelar upp MP3-filer som är
inspelade med VBR(Variable Bit Rate) från 32 Kbps till
320 Kbps.
• Det går att spela upp filer med en bitrate mellan 56 Kbps
och 320 Kbps.
• Enheten kan hantera maximalt 500 filer och 100
undermappar i en mapp.
Använda JPEG-skiva
• CD-R/-RW-, DVD-RAM/-RW/-R-skivor som är inspelade
med UDF-, ISO9660- eller JOLIET-format kan spelas
upp.
• Det går bara att titta på JPEG-filer med filtypsändelsen
“.jpg” eller “.JPG”.
• Enheten kan hantera maximalt 500 filer och 100
undermappar i en mapp.
• MOTION JPEG och progressiv JPEG stöds ej.
• DivX Audio Codec-format : MP3, MPEG1 Audio Layer 2,
Windows Media Audio, LPCM, AC3
• Textningsformat som stöds: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
• Enheten kan hantera maximalt 500 filer och 100
undermappar i en mapp.
DVD-RW (VR)
• Detta är ett format som används för att spela in
information på en skiva av typen DVD-RW. På denna
kan du spela in flera titlar, redigera, radera, delvis radera,
skapa en spellista etc.
• En skiva som är inspelad i det här läget går inte att spela
upp i befintliga STB-DVD-HDD-SPELAREN.
DVD-RW (V)/-R
• Detta är ett format som används för att spela in
information på en DVD-RW eller DVD-R. Skivan kan
spelas upp på en befintlig STB-DVD-HDD-SPELAREN
när den väl har avslutats.
• Om en skiva som har spelats in i Video-läge på en
spelare av annat märke men inte har avslutats går det
inte att spela upp eller göra inspelningstillägg på den här
spelaren.
Använd inte följande skivor!
• Skivor av typen LD, CD-G, CD-I, CD-ROM eller DVDROM skall inte användas i den här produkten.
[Obs!]
Skivtyper som kan spelas upp: CD/CD-R/-RW/MP3/
JPEG/VCD/DVD-Video/DVD-RAM/-RW/-R. En DVDRW/-R skiva, som har spelats in i Video-läge på en
annan komponent, kan endast spelas när den är
avslutad.
• Vissa kommersiella skivor och DVD-skivor som är
inköpta utanför din region kanske inte går att spela upp
med den här produkten. När sådana skivor spelas upp
visas “No disc” eller “Please check the regional code of
the disc.”.
• Om din DVD-RW är en olaglig kopia eller om den inte är i
DVD video-format går den heller inte att spela upp.
Använda MPEG4-skivor
• Skiva : CD-R/-RW, DVD-RAM/-RW/-R
• MPEG4(DivX)-filer med följande filtypsändelser kan
spelas upp: .avi, .divx, .AVI, .DIVX
• DivX Video Codec-format : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x
(utan QPEL och GMC)
Kompatibilitet med skivor
• Det går att använda skivor för höghastighetsinspelning på
den här enheten.
• Alla skivfabrikat är inte kompatibla med den här enheten.
6 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 6
2006-05-19 오전 10:24:53
Innehåll
Varning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Viktiga säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Hanteringsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Underhåll av höljet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
HDD (Hårddisk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Hantering av skivorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Skivförvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Skivspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Skivkopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Allmänna funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Innan du läser den här bruksanvisningen. . . . . .10
Så här använder du STB-DVD-HDD-SPELAREN. . .10
Packa upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Bakre panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Frontpanelens display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Genomgång av fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Anslutning och förberedelser
Snabb översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Ansluta STB-DVD-HDD-SPELAREN . . . . . . . . . . .18
Extra anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Antenn + STB-DVD-HDD-SPELAREN +
extern dekoder + TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Annat sätt att ansluta video ut-kabeln . . . . . . . . . . .19
Fall 1 : Ansluta till en Video (Komposit) -utgång . . . . . .20
Fall 2 : Ansluta till en S-Video-utgång. . . . . . . . . . . . . . .20
Fall 3 : Komponent Video-utgång . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
System-inställningar
Komma igång
Komma igång
Ansluta HDMI/DVI till en TV ...................................22
Fall 1 : Ansluta till en TV med HDMI-uttag ..........22
Fall 2 : Ansluta till en TV med DVI-uttag..............22
Ansluta till AV 3 IN, DV-ingången.........................23
Fall 1 : Ansluta till en videobandspelare, digitalbox
(STB), DVD-spelare eller en videokamera
till AV3 IN.................................................... 23
Fall 2 : Ansluta en videokamera till DV IN ...........23
Skärmmenynavigering ...........................................24
Plug & Auto-inställningar ......................................25
Ställa in klockan ......................................................26
Ställa in kanalerna med funktionen
Autoinställning ........................................................27
Ställa in kanalerna med funktionen
Manuell inställning..................................................28
Ställa in språkalternativen .....................................29
Ställa in Automatisk avstängning ........................30
Automatiska kapitel ................................................31
DivX(R)-registrering ................................................32
EP-läge tidsinställning ...........................................32
Ställa in alternativen för ljud .................................33
Ställa in alternativen för videodisplayen.............35
Ställa in alternativ för Video Output.....................36
Ställa in Progressive scan (progressiv skanning)......36
Avbryta Progressive scan (progressiv skanning)......37
Ställa in barnlås ........................................................38
Om åldersnivåer.............................................................39
Om att ändra lösenord ...................................................39
DTT-funktioner
Grundläggande funktioner ........................... 40
Använda mottagaren ..................................... 42
Channel (Kanal) .............................................. 43
System ............................................................. 46
Annat sätt att ansluta audio ut-kabeln. . . . . . . . . . . . .21
Fall 1 : Ansluta till din TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Fall 2 : Ansluta till en stereoförstärkare
med AV-utgångar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Fall 3 : Ansluta till en AV-förstärkare
med digital utgång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Svenska - 7
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 7
2006-05-19 오전 10:24:54
Komma igång
Uppspelning
Innan uppspelning ..................................................48
Spela upp en skiva .................................................49
Använda Skivmeny och Titelmeny ......................50
Använda funktionerna Sök och hoppa över ......50
Uppspelning i Slow-motion......................................51
Om ANYKEY ............................................................51
Spela upp titellistan ................................................53
Navigationsmeny ....................................................54
Använda markörerna..............................................56
Använda bokmärken ..............................................58
Välja språk för textremsor .....................................60
Välja kanaler för ljudspår från film och ljud .......61
Byta kameravinkel ..................................................62
Repeterad uppspelning..........................................62
Zooma in...................................................................64
Välj media .................................................................64
Spela en Audio CD/MP3.........................................65
Spela upp en bild ....................................................72
Spela upp en MPEG4 .............................................75
Inspelning
Innan du spelar in ...................................................77
Spela in den TV-kanal som du tittar på ...............79
Spela in från extern enhet som du tittar på ........81
Kopiera från en videokamera................................82
Göra en Enknappsinspelning (OTR)....................83
Samtidig inspelning och uppspelning.............84
Göra en timerinspelning ........................................85
Redigera schemalagd lista ....................................87
Ta bort schemalagd lista .......................................88
Gå till inspelningslista............................................89
Avancerad redigering (Spellista) ......................... 98
Skapa en spellista ..........................................................98
Spela upp poster i spellistan .......................................100
Byta namn på en post i spellistan ...............................100
Redigera en scen för spellistan...................................101
Radera en post från spellistan ....................................106
Kopiera från hårddisk till DVD ........................... 107
Om Kopieringsskärmen ...............................................107
Ändra inspelningsläge .................................................109
Kopiera flera titlar på en gång ........................... 110
Ta bort oönskade titlar från kopieringslistan...............111
Förhandsgranska en vald titel från kopieringslistan...112
Välja inspelningsläge för varje titel i kopieringslistan ...112
Byta inspelningsläge för alla titlar i kopieringslistan ...113
Kopiera från DVD till hårddisk ........................... 113
Kopiering av MP3, JPEG och Divx.................... 115
Kopiera fil ......................................................................115
Kopiera mapp ...............................................................116
Skivhanteraren ..................................................... 117
Redigera skivnamnet ...................................................117
Skrivskydd ....................................................................118
Formatera en skiva ......................................................118
Radera alla titellistor/DivX-listor/musiklistor/fotolistor ......119
Radera alla titellistor.....................................................120
Avsluta en skiva ...........................................................121
Lämna en skiva oavslutad (V/VR-lägena) ..................122
Felsökning
Felsökning..............................................................123
Specifikationer.......................................................127
Redigera
Grundläggande redigering (Titellistan) .............. 92
Byta namn (Namnge) en titel ........................................92
Låsa (Skydda) en titel ....................................................93
Ta bort en titel ................................................................94
Ta bort en del av en titel (Split) .....................................95
Ta bort en del av en titel (Partial Delete) ......................96
8 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 8
2006-05-19 오전 10:24:55
Allmänna funktioner
Inspelning på hårddisk
• DVD-SH830
Du kan spela in upp till 272 timmar video (i EP-läge) på den
interna 160 GB (gigabyte) hårddisken (HDD).
• DVD-SH835
Du kan spela in upp till 437 timmar video (i EP-läge) på den
interna 250 GB (gigabyte) hårddisken (HDD).
Med både inspelningsbar DVD och en hårddisk med hög
kapacitet i samma spelare, har du möjlighet att spara
inspelningar på hårddisken för snabb åtkomst när som helst,
eller spela in på DVD för arkivering eller för att spela i andra
DVD-spelare.
Kopiera mellan hårddisk och DVD
Du kan kopiera inspelningar från hårddisken till
inspelningsbara DVD, eller från DVD till hårddisken. Vanligtvis
kan du använda dig av höghastighets kopieringsfunktionen.
Du kan också välja att kopiera med olika inspelningskvalitet
från originalet. Till exempel kan du kopiera en inspelning i
XPläge (högsta kvalitet) på hårddisken till SP kvalitet (standard
uppspelning) på en DVD så att du kan få plats med andra
inspelningar på samma skiva.
Samtidig inspelning och uppspelning
Uppspelning och inspelning på både DVD:n och den inbyggda
hårddisken är helt oberoende av varandra. Till exempel kan du
spela in ett program som sänds antingen på en inspelningsbar
DVD eller på hårddisken, medan du tittar på en inspelning du
redan gjort på en DVD eller hårddisken.
Högkvalitativt digitalt ljud och bild med
inspelning och uppspelning
Spela in upp till 8 timmar video på en 4,7 GB DVD-RW/-Rskiva beroende på inspelningsläge.
Valbart inspelningsläge
Du kan ställa in inspelningen på en av de fyra olika
inspelningshastigheterna, vart och ett varierar i
inspelningskvalitet och –tid. EP-läge (6Hr eller 8Hr) tar mest
inspelningstid, LP & SP-lägen medför mindre inspelningstid
med högre inspelningskvalitet, XP-läge ger dig den högsta
inspelningskvaliteten.
Om FR-läget är valt justeras bildkvaliteten automatiskt så
att alla programmerade inspelningar får plats på det lediga
utrymmet på skivan.
(se sidan 86)
Skapa en DVD-videotitel med DVD-RW/-Rskiva
Med STB-DVD-HDD-SPELAREN kan du skapa dina egna
DVD-videotitlarpå 4,7 GB DVD-RW/-R-skivor.
Komma igång
Med STB-DVD-HDD-SPELAREN kan du spela in video
digitalt med hög kvalitet på DVD-RW/-R-skivor eller
hårddisken. Du kan också redigera på DVD-RW-skivor eller
hårddisken.
Automatisk kvalitetsjustering vid
timerinspelning
Kopiera från en digital videokamera med
DV-ingång
Spela in video från DV enhet på hårddisken och skivor av
typen DVD-RW/-R med ingången DV input (IEEE 13944pin/4pin). (se sidan 82)
Högkvalitativ progressiv skanning
Progressiv skanning ger högre upplösning och
en flimmerfri bild. 10-bitars 54-MHz DAC och 2D
Y/C separeringskretsar medför högsta kvalitet för
bilduppspelning och inspelning. (se sidorna 36~38)
Ett antal funktioner med ett lättanvänt
gränssnitt
Det integrerade menysystemet och meddelandefunktionen
gör att du når alla funktioner enkelt och bekvämt. Med en
skiva av typen HDD, DVD-RW kan du redigera inspelade
bilder, skapa en spellista, redigera bilder i den ordning som
passar dig.
MPEG4 uppspelning
Denna STB-DVD-HDD-SPELAREN kan spela MPEG4
format inom en avi-fil.
DivX-certifiering
DivX, DivX Certified och logotyper
associerade till dessa är varumärken
som tillhör DivXNetworks, Inc och
används under licens.
DTT-funktioner
DTT är en avancerad elektronisk programguide.
Du kan använda alla funktioner via fjärrkontrollen.
Den har en automatisk och manuell sökfunktion och
kanalsorteringsfunktion (programmerbar).
DTT används i samma betydelse med TNT.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI minskar bruset i bilden genom att tillåta en ren
digital video/audiosignal från spelaren till din TV.
Denna STB-DVD-HDD-SPELAREN stöder endast 576p.
Svenska - 9
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 9
2006-05-19 오후 5:34:53
Komma igång
Innan du läser den här
bruksanvisningen
Kontrollera följande termer innan du läser den här
manualen.
Ikoner som används i manualen
Ikon
Term
Detta omfattar en funktion som är
tillgänglig för HDD (hårddisken).
DVD
Detta omfattar en funktion som är
tillgänglig på skivor av typen eller
DVD-R/DVD-RW som har spelats
in och avslutats i Videoläge.
VCD
Detta omfattar en funktion som är
tillgänglig för skivor av typen VCD.
RAM
Detta omfattar en funktion
som är tillgänglig för DVD-RAM.
RW
Detta omfattar en funktion
som är tillgänglig för DVD-RW.
R
Detta omfattar en funktion som
är tillgänglig för DVD-R.
Detta omfattar en funktion som är
tillgänglig för data-CD (CD-R eller CD-RW).
JPEG
Detta omfattar en funktion
som är tillgänglig för CD-R/-RW
eller DVD-R/-RW/-RAM-skivor.
MP3
Detta omfattar en funktion
som är tillgänglig för CD-R/-RW
eller DVD-R/-RW/-RAM-skivor.
MPEG4
Detta omfattar en funktion
som är tillgänglig för CD-R/-RW
eller DVD-R/-RW/-RAM-skivor.
Detta omfattar ett fall där en
Observera funktion inte fungerar eller
inställningarna avbryts
OBS!
Detta omfattar tips eller instruktioner
på sidan som en hjälp för att
använda funktionen.
Enknap- En funktion som kan användas
psfunktion med endast en knapp.
knappen
ANYKEY
1) Försäkra dig om att du känner till säkerhetsinstruktionerna
innan du använder produkten. (se sidorna 2~6)
2) Kontrollera Felsökning om det uppstår problem.
(se sidorna 123~126)
Upphovsrätt
©2006 Samsung Electronics Co.
Alla rättigheter förbehållna, det är förbjudet att helt eller
delvis kopiera eller återge denna bruksanvisning utan
föregående tillstånd från Samsung Electronics Co.
Definition
HDD
CD
Om den här bruksanvisningen
En funktion som kan användas
med knappen ANYKEY.
Så här använder du
STB-DVD-HDD-SPELAREN
Steg 1
Välj skivtyp eller hårddisk
Den här enheten kan spela in på följande skivtyper.
Välj en omskrivningsbar DVD-RW-skiva om du vill
spela in upprepade gånger på samma skiva eller
om du vill redigera skivan efter inspelning. Om du vill
spara inspelningen utan ändringar skall du välja en
icke skrivbar DVD-R. Du kan spela in filer direkt på
den inbyggda hårddisken eller redigera en inspelad fil.
Steg 2
Formatera skivan för att påbörja inspelningen
Till skillnad från en videobandspelare börjar den här
spelaren att formatera när en oanvänd skiva sätts
i. Detta är nödvändigt för att förbereda skivan för
inspelning.
Använda en hårddisk
Formatering är inte nödvändig.
Använda en DVD-RW
Den här skivtypen kan formateras antingen i DVD Videoformat (V-läge) eller i DVD-Video Recording-format (VRläge). För en oanvänd skiva visas ett meddelande som
ber dig meddela om skivan ska initieras eller inte.Om du
väljer “Yes” (Ja) formateras skivan i VR-läge. En skiva
som spelas in i VR-läge tillåter mer varierad redigering.
Använda en DVD-R
DVD-skivor måste inte formateras och endast Video
Mode Recording stöds. Den här typen av skivor går
bara att spela upp på olika DVD-komponenter när de
har blivit avslutade.
10 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 10
2006-05-19 오전 10:24:57
OBS!
Steg 5
Redigera en inspelad skiva
Det är enklare att redigera en skiva än ett
konventionellt videoband. Spelaren stöder många
olika redigeringsfunktioner. Fungerar enbart med
DVD-skivor och hårddisk.
Med en lättanvänd redigeringsmeny kan du använda
olika redigeringsfunktioner så som, radera, kopiera,
byt namn och lås etcetera i en inspelad titel.
Steg 3
Inspelning
Det finns två olika inspelningsmetoder,
Direktinspelning och Timerinspelning.
Timerinspelning är systematiserad.
Inspelningsläge: XP (högkvalitetsläge),
SP (standardkvalitetsläge), LP (långt
inspelningsläge) och EP (utökat läge) med
avseende på inspelningsläget. När inspelningen
är inställd på läget FR spelas den högsta
bildkvaliteten in oavsett återstående tid på skivan.
Komma igång
Det går endast att använda antingen
läget VR eller Video på en DVD-RW,
aldrig båda på en gång.
Du kan byta DVD-RW-format till ett annat
genom att återinitialisera. Observera att
informationen på skivan kan förloras när
du byter format.
Skapa en spelningslista (DVD-RW i läget VR,
HDD)
Med den här spelaren kan du skapa en ny
spelningslista på samma skiva och redigera den utan
att ändra originalinspelningen.
Steg 6
Avsluta och spela upp på
andra DVD-komponenter
För att spela upp din DVD på andra
DVDkomponenter måste den vara avslutad.
Först skall du avsluta alla redigerings- och
inspelningsarbeten och sedan avsluta skivan.
Steg 4
Uppspelning
Du kan välja titeln du vill spela upp på en meny som
visas och sedan starta uppspelningen omedelbart.
En DVD består av sektioner, som kallas för titlar, och
undersektioner, som kallas kapitel.
Under en inspelning skapas en titel mellan de två
punkterna där du startar och avslutar en inspelning.
Kapitel skapas automatiskt när du avslutar en
inspelning på en skiva av typen DVD-RW/-R i
Videoläget.
Kapitlens längd (intervallet mellan kapitlen) varierar
beroende på inspelningsläget.
När du använder en DVD-RW-skiva i VR-läget.
Även om avslutning i allmänhet är onödig när
du spelar upp skivan på en komponent som
är kompatibel med VR-läget skall en avslutad
skiva användas för uppspelning på den typen av
komponent.
När du använder en DVD-RW-skiva i Video-läget.
Skivan skall vara avslutad för att kunna spelas upp på
någon annan enhet än den här spelaren. Det går inte
att göra fler redigeringar eller inspelningar på skivan
när den har avslutats.
För att kunna spela in på skivan igen, måste skivan
vara oavslutad.
När du använder en DVD-R-skiva
Skivan måste avslutas för att det skall gå att spela
upp den på en annan komponent än den här
spelaren. Det går inte att redigera eller spela in på en
skiva när den har avslutats.har avslutats.
Svenska - 11
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 11
2006-05-19 오전 10:24:59
Komma igång
Packa upp
Tillbehör
Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.
Video/Audio-kabel
Avyttrande av batterier skall ske i enlighet
med lokala miljöregler. Släng dem inte med
hushållssoporna.
RF-kabel för TV
Ställa in fjärrkontrollen
Batterier till fjärrkontrollen
(AAA-storlek)
HDMI-kabel
Det går att styra vissa funktioner på en TV från en
annan tillverkare med den här fjärrkontrollen.
Knapparna för styrfunktioner omfattar:
Knapparna TV STANDBY/ON, PROG
, VOL + -,
sifferknapparna och knapparna TV MUTE och INPUT
SEL..
Fjärrkontroll
Bruksanvisning
Snabbguide
Förbereda fjärrkontrollen
Sätt i batterierna i fjärrkontrollen
• Öppna batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen.
• Sätt i två batterier av typen AAA. Se till att batteriernas poler
(+ och –) hamnar rätt.
• Sätt tillbaka batteriluckan.
Om fjärrkontrollen inte fungerar som den skall:
• Kontrollera batteriernas polaritet + – (torrbatterier)
• Kontrollera om batterierna är tomma.
• Kontrollera om fjärrkontrollens fjärrsensor är blockerad.
• Kontrollera om det finns fluorescerande ljus i närheten.
12 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 12
2006-05-19 오전 10:25:00
Följ instruktionerna nedan för att se om din tv är
kompatibel eller inte.
Styrbara TV-koder
FABRIKAT
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
KNAPP
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
82
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
KNAPP
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
Komma igång
1. Slå på tv:n.
2. Rikta fjärrkontrollen mot tv:n.
3. Tryck och håll nere knappen TV STANDBY/ON
på tv:n och ange den tvåsiffriga koden som
motsvarar fabrikatet på din tv genom att trycka på
motsvarande sifferknappar.
FABRIKAT
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
Resultat: Om din tv är kompatibel med fjärrkontrollen
kommer den att stängas av.
Den är nu programmerad att fungera med
fjärrkontrollen.
OBS!
Om det finns flera koder till ditt tv-fabrikat
försöker du dem en i taget tills du hittar
en som fungerar.
Om du byter ut fjärrkontrollens batterier
måste du ange fabrikatskoden igen.
Sedan kan du sköta tv:n genom att använda följande
knappar.
Knapp
TV STANDBY/ON
INPUT SEL.
VOL (+ -)
)
PROG (
TV MUTE
Nummer
OBS!
Funktion
Används för att sätta på eller stänga av tv:n.
Används för att välja en extern källa.
Används för att ändra volymen på tv:n.
Används för att välja önskad kanal.
Används för att sätta på eller stänga av ljudet.
Används för att ange ett nummer direkt.
Det är inte säkert att alla funktioner fungerar
med alla tv-apparater. Om det uppstår
problem skall du styra tv:n direkt.
Svenska - 13
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 13
2006-05-19 오전 10:25:03
Komma igång
Beskrivning
Frontpanel
1. KNAPPEN STANDBY/ON
Sätter på eller stänger av spelaren.
2. SKIVFACK
Öppnas för att ta emot en skiva.
3. KNAPPEN OPEN/CLOSE
Öppnar och stänger skivfacket.
4. DISPLAY
Visar uppspelningsstatus, tid etc.
8. DV-INPUT
Anslutning för extern digital utrustning med
en DV-anslutning. (som exempelvis en
videokamera)
9. KNAPPEN P.SCAN
Väljer läget progressiv skanning.
10. KNAPPEN DVD/HDD (inget ljus)
Välj DVD/HDD-läge.
5. KNAPPEN PLAY/PAUSE
Spelar upp eller pausar en uppspelning eller
en inspelning.
11. KNAPPEN DTT
Välj Digital/Analog sändning.
Lysdioden tänds när du väljer digital sändning.
6. KNAPPARNA FÖR SÖK
Hoppar till nästa titel/kapitel/spår eller tillbaka
till föregående titel/kapitel/spår.
12. KNAPPARNA PROG
Väljer förinställda tv-kanaler. Samma som
knappen PROG på fjärrkontrollen.
7. AV 3 INPUT
Anslutning för extern utrustning.
13. KNAPPEN REC
Startar en inspelning.
14. KNAPPEN STOP
Stoppar uppspelning och inspelning av skiva.
14 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 14
2006-05-19 오전 10:25:04
Bakre panel
Komma igång
Fläkt
Fläkten roterar alltid när apparaten är på.
Se till att det finns 10 cm fritt på alla sidor
om fläkten när du installerar produkten.
1.
In från antennanslutning
9. VIDEO OUT
Anslutning för extern enhet med en videokabel.
2.
Ut till TV-anslutning
10. S-VIDEO OUT
Anslutning för extern enhet med en Svideokabel.
3. RS-232
Detta uttag kan användas för uppdatering av
DTT-firmware.
Kontakta vår kundtjänst när du ska göra detta.
4. AV1(TV) OUTPUT SCART-anslutning.
5. AV2(EXT) INPUT SCART-anslutning.
6. COMPONENT VIDEO OUT
Anslutning för utrustning som har Component
video-utgång.
11. DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
Anslutning för en förstärkare med en digital
koaxial audioanslutning.
12. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Anslutning för en förstärkare med en digital
optisk audioanslutning.
7. HDMI OUT
8. AUDIO OUT
Anslutning för audio in från en extern enhet med
audiokablar.
OBS!
Antennanslutningen överför utsignaler från
DVD-spelaren. För att titta på en DVD/HDD
på din TV måste du ansluta audio/videokablar
eller Scart-kablar.
Frontpanelens display
1. Lyser när en skiva är laddad.
2. Lyser i inspelningsläge.
3. Lyser när HDD/DVD är vald.
4. Lyser när en skiva av typen -R/-RW/-RAM är laddad.
5. Indikator för aktuell speltid/klocka/status.
6. Lyser i läget progressiv skanning.
7. Lyser för att indikera timerinspelningsläge.
Svenska - 15
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 15
2006-05-19 오전 10:25:06
Komma igång
Genomgång av fjärrkontrollen
1
2
20
21
3
22
23
4
5
24
6
7
8
9
6
25
8
26
10
27
11
28
29
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
30
31
32
33
34
35
36
Knappen TV
Tryck på denna för att använda TV.
2. Knappen DVD
Tryck på denna för att använda DVD:n.
3. Knappen STANDBY/ON
4. Sifferknappar
5. Knappen TV/DVD
6. Knapparna REVERSE/FORWARD OHITUS
Tryck på dessa för att hoppa framåt eller bakåt på en
skiva.
7. Knappen COPY
Tryck på denna när du ska kopiera DVD till hårddisk
eller hårddisk till DVD. För att starta kopiering, tryck på
COPY på skärmen för titellistan eller tryck på COPY under
uppspelningen.
8. Knapparna REVERSE/FORWARD HAKU
Tryck på dessa för att söka framåt eller bakåt på en skiva.
9. Knappen STOP
Tryck på denna för att stoppa en skiva.
10. Knappen VOL
Justering av TV-volymen
11. Knappen MENU
Visar STB-DVD-HDD-SPELAREN inställningsmeny.
12. Knapparna OK/DIRECTION (
knapparna)
16 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 16
13. Knappen TITLE LIST/DISC MENU
Använd denna för att gå in i menyn Visa inspelningslista/
skiva.
14. Knappen INFO
Denna visar aktuella inställningar eller skivans status.
15. Knappen REC
Används för att göra en inspelning på hårddisken eller
-RW/-R-skivor.
16. Knappen REC PAUSE
Använd denna för att pausa en inspelning.
17. knappen i
Tryck för att visa rutan med programinformation på
skärmen när du använder DTT.
18. Knappen EPG
Tryck på denna för att växla programguide.
19. Knappen SUBTITLE/TEXT
Tryck för att välja undertextning när du använder
DTT. I undertextningsläget trycker du på knappen
TEXT för att välja text-tv. Tryck på denna för att byta
undertextningsspråk för DVD:n.
20. Knappen DTT
Välj Digital/Analog sändning.
Lysdioden tänds när du väljer digital sändning.
21. Knappen HDD
Tryck på denna för att använda hårddisken.
22. Knappen TV STANDBY/ON
23. Knappen OPEN/CLOSE
Öppnar och stänger skivfacket.
24. Knappen INPUT SEL., TV/RADIO
Väljer insignal i läget extern insignal (PROG, AV1, AV2,
AV3 eller DV)
I DTT-läget trycker du på den här för att växla mellan TVoch Radioläge.
25. Knappen TIMER
Tryck för att komma direkt till menyn Timerinspelning.
26. Knappen PLAY/PAUSE
Tryck på denna för att spela upp/pausa en skiva.
27. Knappen PROG
Tryck på denna för att byta TV-kanal.
28. Knappen RETURN
29. Knappen TV MUTE/REPEAT
För att sätta på eller stänga av ljudet.
Med denna knappen kan du repetera ett kapitel, ett spår
eller en skiva.
30. Knappen PLAY LIST/TITLE MENU
Använd denna för att återgå till Titelmenyn eller för att
visa listan över inspelade filer.
31. Knappen CANCEL
32. Knappen ANYKEY
Gör det möjligt att se och välja de funktioner som går att
använda vid aktuell status.
33. Knappen REC MODE
Använd denna för att ställa in önskad inspelningstid och
bildkvalitet. (XP/SP/LP/EP)
34. Knappen AUDIO
Med den här knappen kan du använda olika funktioner på
en skiva. (DVD-läge)
35. Knappen FAV
Med den här knappen växlar du mellan favoritlistor när du
använder DTT.
36. Knappen ALT
Tryck en gång på knappen för att välja ljudspåret när du
använder DTT.
2006-05-19 오전 10:25:07
Det här avsnittet omfattar två anslutningsmetoder
för STB-DVD-HDD-SPELAREN till andra
externa komponenter och nödvändiga initiala
inställningslägen.
En snabb översikt presenteras i den här guiden som ger
dig nog med information för att börja använda spelaren.
Anslutning och förberedelser
Anslutning och
förberedelser
Snabb översikt
Ansluta STB-DVD-HDD-SPELAREN
Extra anslutningar
Antenn + STB-DVD-HDD-SPELAREN +
extern dekoder + TV
Annat sätt att ansluta video ut-kabeln
Annat sätt att ansluta audio ut-kabeln
Ansluta HDMI/DVI till en TV
Ansluta till AV 3 IN, DV-ingången
Snabb översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ansluta STB-DVD-HDD-SPELAREN . . . . . . . . . . . . 18
Extra anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Antenn + STB-DVD-HDD-SPELAREN +
extern dekoder + TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Annat sätt att ansluta video ut-kabeln . . . . . . . . . . . . 19
Annat sätt att ansluta audio ut-kabeln . . . . . . . . . . . . 21
Ansluta HDMI/DVI till en TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ansluta till AV 3 IN, DV-ingången . . . . . . . . . . . . . . . 23
Svenska - 17
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 17
2006-05-19 오전 10:25:09
Anslutning och förberedelser
Ansluta STB-DVD-HDDSPELAREN
Extra anslutningar
Du kan ansluta STB-DVD-HDD-SPELAREN till en tv med
en SCART-kabel om TV-apparaten har en passande
ingång.
Du kan ansluta din STB-DVD-HDD-SPELAREN till en
satelliteller digitalmottagare.
1. Anslut RF-kabeln så som visas.
2. Anslut den ena änden på SCART-kabeln till uttaget AV1
på STB-DVD-HDD-SPELAREN baksida.
3. Sätt i den andra änden i rätt anslutning på tv:n.
4. Koppla in STB-DVD-HDD-SPELAREN och tv:n
5. Sätt på STB-DVD-HDD-SPELAREN och tv:n
6. Tryck på INPUT SEL. på TV:ns fjärrkontroll tills
bildsignalen från STB-DVD-HDD-SPELAREN visas på
TV-skärmen.
extern enhet
(videobandspelare/satellitmottagare)
Till RF IN
2
1
Till TV
3
- DVD-läge
1. Anslut AV2-anslutningen på STB-DVD-HDDSPELAREN och videobandspelaren/satellit- eller
digitalmottagaren med en SCART-kabel.
2. Anslut AV1-anslutningen till TV-apparatens SCART
AV-anslutning.
RF-kabel
Till ANT INPUT
3. Sätt på STB-DVD-HDD-SPELAREN, videobandspelaren/
satellit- eller digitalmottagaren och tv:n.
4. Ställ AV2 i Input-läge
OBS!
Anslutningen med RF kabeln på denna
produkt skickar bara TV-signaler. Du måste
ansluta SCART-kabel eller Audio/Videokablar för att kunna se en DVD på din STBDVD-HDD-SPELAREN.
Tryck på : Tryck på TV/DVD knappen
på fjärrkontrollen, så “TV” visas på den
upplysta frontdisplayen. (eller stäng av STBDVD-HDD-SPELAREN.) Sedan kan du se
program som tas emot via TV.
- TV-läge
1. Tryck på TV/DVD knappen på fjärrkontrollen, så “TV”
visas på den upplysta frontdisplayen. (eller stäng av
STB-DVD-HDD-SPELAREN.)
2. Du kan titta på program från en satellit- eller
digitalmottagare ansluten till STB-DVD-HDDSPELAREN, även om STB-DVD-HDD-SPELAREN är
avstängd.
18 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 18
2006-05-19 오전 10:25:10
Antenn + STB-DVD-HDDSPELAREN + extern
dekoder + TV
Det finns flera sätt att ta ut en videosignal utan att
använda scart-kablar. Välj den av följande
videoanslutningar nedan som passar dig bäst.
• Fall 1 : Ansluta till en Video (Komposit)-utgång
• Fall 2 : Ansluta till en S-Video-utgång
• Fall 3 : Komponent Video-utgång
S-Video, Komponent video och progressiva
utgångssignaler
Vägg
DEKODER
3
1
• S-Video och komponent video utgångar är endast
tillgängliga om din TV stöder insignaler i form av S-Video
eller komponent video. Om S-Video eller Komponentvideo utsignalerna inte fungerar skall du kontrollera
TV-apparatens anslutningar och inställningarna för TVapparatens insignal
Anslutning och förberedelser
Om du ansluter en extern dekoder till STB-DVD-HDDSPELAREN kan du spela in kodade kanaler (exempelvis
CANAL+) som tas in genom den inbyggda tv-mottagaren i
STB-DVD-HDD-SPELAREN.
Annat sätt att ansluta
video ut-kabeln
• Jämfört med standard sammanflätad video dubblerar
progressiv skanning mängden videolinjer som skickas
till din tv vilket resulterar i en mer stabil, flimmerfri och
klar bild. Detta är bara möjligt med en tv som stöder
progressiv skanning.
4
2
1. Anslut RF-antennkablarna så som visas.
• Progressiv skanningsutsignal (576p)
“Konsumenten skall notera att inte alla HDTV-apparater
är fullt kompatibla med den här produkten och att
den kan skapa störningar som syns i bilden, om det
skulle uppstå problem med progressiv skanning 576,
rekommenderas det att användaren byter anslutningen
till utgången ‘standard definition’ ”. Om du har frågor
angående din tv-apparats kompatibilitet med denna
576p STB-DVD-HDD-SPELAREN skall du kontakta din
kundtjänst.
2. Anslut spelarens AV1-anslutning till TV-apparatens
SCART AV-anslutning med en SCART-kabel.
3. Anslut AV2-anslutningen till en SCART AV-anslutning
på dekodern.
4. För att titta på betal-tv eller Canal Plus-program skall du
ställa in din STB-DVD-HDD-SPELAREN för att ta emot
dessa signaler på skärmmenyn.
(se sidan 27~29)
Svenska - 19
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 19
2006-05-19 오전 10:25:12
Fall 1 : Ansluta till en Video
(Komposit) -utgång
2. Anslut audiokablarna (vit och röd) mellan AUDIO OUT
på STB-DVD-HDD-SPELAREN och AUDIO IN på TVapparaten (eller AV-förstärkaren). (se sidan 21)
1. Anslut komponent-videokablarna (medföljer inte)
mellan COMPONENT OUT(Y,PB,PR)- anslutningarna
på STB-DVD-HDD-SPELAREN och COMPONENT
IN (Y,PB,PR) på din TV.
• Du kommer att kunna njuta av högkvalitativa bilder
med utmärkt färgåtergivning.
2. Anslut audiokablarna (vit och röd) mellan AUDIO OUT
på STB-DVD-HDD-SPELAREN och AUDIO IN på TVapparaten (eller AV-förstärkaren). (se sidan 21).
3. Efter anslutning, se sidorna 36~38.
gul
Video/Audio-kabel
Anslutning och förberedelser
1. Anslut videokabeln (gul) mellan VIDEO OUT (gul) på
STB-DVD-HDD-SPELAREN och VIDEO INPUT (gul) på
din TV (eller AV-förstärkare).
• Du kommer att kunna njuta av kvalitativa bilder.
Fall 3 : Komponent Video-utgång
gul
grön
blå
röd
grön
blå
Fall 2 : Ansluta till en S-Video-utgång
röd
1. Anslut S-Videokabeln (medföljer inte) mellan S-VIDEO
OUT på STB-DVD-HDD-SPELAREN och S-VIDEO
INPUT på din TV (eller AV-förstärkare).
• Du kommer att kunna njuta av högkvalitativa bilder.
2. Anslut audiokablarna (vit och röd) mellan AUDIO OUT
på STB-DVD-HDD-SPELAREN och AUDIO IN på TVapparaten (eller AV-förstärkaren). (se sidan 21)
OBS!
Försäkra dig om att de färgkodade
anslutningarna sitter rätt. Y, PB, PRkomponentutgångarna på din
STB-DVD-HDD-SPELAREN måste
anslutas till exakt motsvarande
komponentingångar
på din TV.
Progressiv inställning fungerar bara om
Video Out är inställd på Komponent.
(se sidorna 36~38)
20 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 20
2006-05-19 오전 10:25:14
Annat sätt att ansluta
audio ut-kabeln
Fall 2 : Ansluta till en
stereoförstärkare med AV-utgångar
Om din förstärkare bara har AUDIO INPUT
ingånga (L och R) kan du använda AUDIO OUTanslutningarna.
• Fall 1 : Ansluta till din TV
• Fall 2 : Ansluta till en stereoförstärkare med
AV-utgångar
• Fall 3 : Ansluta till en AV-förstärkare med digital utgång
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
“Dolby” och symbolen double-D är varumärken
som tillhör Dolby Laboratories.
“DTS” och “DTS Digital Out” är varumärken
som tillhör DTS, Inc.
vit
röd
vit
Vänster framhögtalare (V)
Höger framhögtalare (H)
Fall 3 : Ansluta till en
AV-förstärkare med digital utgång
Fall 1 : Ansluta till din TV
Om din TV har audioingångar, använd denna anslutning.
Om din AV-förstärkare har en Dolby Digital, MPEG2 eller
DTS-dekoder och en digital ingång skall du använda denna
anslutning. För att kunna använda Dolby Digital, MPEG2
eller DTS-ljud måste du ställa in ljudinställningarna.
Anslut med en optisk eller koaxial kabel beroende på din
förstärkare. (se sidorna 33~34)
gul
vit
röd
gul
röd
Anslutning och förberedelser
Det finns flera sätt att ta ut en audiosignal utan att använda
scart-kablar. Välj den audioanslutning nedan som passar
dig bäst.
eller
vit
röd
Bakre (V)
Bakre(H)
Framsida (H)
Framsida (V)
Subbas
Mitthögtalare
Svenska - 21
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 21
2006-05-19 오전 10:25:17
Anslutning och förberedelser
Ansluta HDMI/DVI till
en TV
■
Om du skall använda HDMI-kabeln skall du
göra kabelanslutningen innan du kopplar in
nätsladden eller efter att du avslutat "Plug
& Auto-inställning". Anslut inte HDMI-kabeln
när "Plug & Auto-inställning" pågår.
■
Progressiv skanning aktiveras automatiskt
när HDMI är ansluten.
■
Om din TV inte har en dekoder för bithastighet
måste du ställa in den digitala ljudutgången till
PCN för att titta på TV med HDMI-utgång.
(Se sidan 33)
■
Ljudet kanske inte stöds beroende på
vilken HDMI-enhet (TV/HDMI-mottagare) du
använder. Om TV:n inte stöder Dolby digital/
DTS fungerar inte ljudet när du ställer in den
digitala utgången till Bitström eller om du
väljer DTS På i menyn Ljudinställningarna.
I det här fallet ställer du in den digitala
utgången till PCM eller DTS off (av).
■
Du kan endast växla från HDMI-utgång till en
annan utgång i stoppläge.
Observera
Om din TV har HDMI/DVI-ingång skall du ansluta en
HDMI/DVI-kabel till TV:n. Du kan då njuta av den bästa
kvaliteten på bild och ljud.
• Fall 1 : Ansluta till en TV med HDMI-uttag
• Fall 2 : Ansluta till en TV med DVI-uttag
Fall 1 : Ansluta till en TV med HDMIuttag
• Använd HDMI-kabeln för att ansluta HDMI OUT-polen
på den kombinerade STB-DVD-HDD-SPELAREN
baksida till HDMI IN-polen på din TV.
• Tryck på input selector på TV:ns fjärrkontroll tills
HDMI-signalen från den kombinerade STB-DVD-HDDSPELAREN visas på TV-skärmen.
vit
röd
vit
röd
Fall 2 : Ansluta till en TV med
DVI-uttag
• Använd en DVI-kabel och anslut polen HDMI OUT på
STB-DVD-HDD-SPELAREN baksida till polen DVI IN
på TV:n.
• Använd audiokablarna och anslut polerna AUDIO (röd
och vit) OUT på STB-DVD-HDD-SPELAREN baksida
till polerna AUDIO (röd och vit) IN på TV:n. Sätt på
STB-DVD-HDD-SPELAREN och TV:n.
• Tryck på input selector på TV:ns fjärrkontroll tills DVIsignalen från STB-DVD-HDD-SPELAREN visas på
TV-skärmen.
OBS!
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI är ett gränssnitt för att tillåta digital
överföring av video- och audioinformation
med endast en anslutning. Eftersom HDMI
är baserat på DVI är det helt kompatibelt
med DVI. Den enda skillnaden mellan HDMI
och DVI är att HDMI stöder flerkanalsljud.
Med HDMI överför STB-DVD-HDDSPELAREN en digital video- och audiosignal
och visar en mycket skarp bild på en TV
som har en HDMI-ingång.
22 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 22
2006-05-19 오전 10:25:20
Beskrivning av HDMI-anslutningen
HDMI-anslutning – Både okromprimerad
videoinformation och digital information
(LPCM eller Bit stream-information).
- Även om spelaren använder en HDMI-kabel
ger spelaren endast ut en ren digital signal
till TV:n.
- Om TV:n inte stöder HDCP (Highbandwitdth
Digital Content Protection) uppstår snöbrus
på tv-skärmen.
Videokamera
VCR
Anslutning och förberedelser
röd
Ansluta till AV 3 IN,
DV-ingången
vit
Vad är HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) är ett system för att skydda DVDinnehåll som sänds ut via HDMI for att bli
kopierat. Det medför en säker digital länk
mellan videokällan (PC, DVD, etc.) och
visningsenheten (TV, projektor, etc.).
Innehållet kodas vid källenheten för att
förhindra att olagliga kopior görs.
gul
STB
Va rför använder Samsung HDMI?
Analoga TV-apparater kräver en analog
video/audio-signal. När du spelar en DVD
är informationen som överförs till TV:n
digital. Därför krävs antingen en konverter
från digital till analog (i STB-DVD-HDDSPELAREN) eller en konverter från analog
till digital (i TV:n). Vid den här konverteringen
försämras bildkvaliteten med brus och
signalförlust som resultat. HDMI-teknologin är
överlägsen eftersom den inte kräver någon
D/A-omvandling och att det är en ren digital
signal från spelaren till TV:n.
DVD
gul
vit
röd
OBS!
AV 3 IN väljs automatiskt. Om
ingångssignalen inte väljs automatiskt kan
du använda knappen INPUT SEL. för att
välja.
Kopieringsskyddat innehåll kan
inte spelas in.
Fall 2 : Ansluta en videokamera
till DV IN.
Om din digitala videokamera har en DV-utgång skall
du ansluta den till DV-ingången på din STB-DVD-HDDSPELAREN.
Detta gör att du kan ansluta din STB-DVD-HDDSPELAREN till andra externa enheter och titta på eller
spela in deras utsignaler.
• Fall 1 : Ansluta till en videobandspelare, digitalbox
(STB), DVD-spelare eller en videokamera till
AV3 IN.
• Fall 2 : Ansluta en DV-enhet till DV IN.
Videokamera
Fall 1 : Ansluta till en
videobandspelare, digitalbox (STB),
DVD-spelare eller en videokamera till
AV3 IN
Ansluta en videobandspelare eller extern enhet till AV3 IN
på STB-DVD-HDD-SPELAREN. Du kan spela in från en
ansluten enhet (videobandspelare, digitalbox, DVD-spelare
eller en videokamera).
OBS!
Om ingångssignalen inte väljs automatiskt
kan du använda knappen INPUT SEL. för
att välja.
Svenska - 23
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 23
2006-05-19 오전 10:25:22
Systeminställningar
Skärmmenynavigering
Skärmmenyn låter dig aktivera eller avaktivera olika
funktioner för din STB-DVD-HDD-SPELAREN.
Använd följande knappar för att öppna och navigera
genom skärmmenyerna.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Library
Systeminställningar
Disc Manager
Title
DivX (MPEG4)
Programme
Music
Setup
Photo
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
1 Knappen MENU
Tryck på den här knappen på fjärrkontrollen för att
öppna meny-skärmen. Tryck på knappen igen för
att stänga ned skärmen meny.
Skärmmenynavigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Plug & Auto-inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ställa in klockan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ställa in kanalerna med funktionen
Autoinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ställa in kanalerna med funktionen
Manuell inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2 Knapparna
,
Tryck på de här knapparna på fjärrkontrollen för
att flytta markeringslisten
,
för att bläddra
igenom menyalternativen.
3 KNAPPEN OK
Tryck på den här knappen på fjärrkontrollen för att
bekräfta nya inställningar.
Ställa in språkalternativen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ställa in Automatisk avstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Automatiska kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
DivX(R)-registrering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4 KNAPPEN RETURN
Tryck på den här knappen på fjärrkontrollen för att
återgå till senaste meny-skärmen som visades eller
för att gå ur skärmen meny.
EP-läge tidsinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ställa in alternativen för ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ställa in alternativen för videodisplayen. . . . . . . . . . . . . . . 35
Ställa in alternativ för Video Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ställa in Progressive scan (progressiv skanning) . . . . . . . . . . . 36
Avbryta Progressive scan (progressiv skanning). . . . . . . . . . . . 37
Ställa in barnlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
24 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 24
2006-05-19 오전 10:25:24
Plug & Autoinställningar
5
Välj “Land” med knapparna
ditt land.
,
för att välja
Country Selection
Din STB-DVD-HDD-SPELAREN ställer in sig själv när den
kopplas in första gången. TV-stationer och klockan lagras i
minnet. Processen tar ett par minuter. Din STB-DVD-HDDSPELAREN är sedan färdig att använda.
1
Om du skall använda HDMI-kabeln skall du göra
kabelanslutningen innan du kopplar in nätsladden
eller efter att du avslutat "Plug & Auto-inställning".
Anslut inte HDMI-kabeln när "Plug & Autoinställning" pågår.
2
Anslut STB-DVD-HDD-SPELAREN till nätuttaget.
“AUTO” blinkar på frontpanelens display.
A
S
I
CH
CZ
N
TR
Others
PL
FIN
P
GR
D
E
HU
• Se följande förkortningstabell när du väljer “Land”.
A(Austria)
B(Belgium)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
NL(Netherlands)
I(Italy)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
S(Sweden)
CH(Swiss)
TR(Turkey)
GR(Greece)
HU(Hungary)
PL(Poland)
CZ(Czech)
Others
• STB-DVD-HDD-SPELAREN söker stationerna i
förhållande till en förinställd lista som överensstämmer
med det land du har valt.
6
Systeminställningar
Anslut RF-kabeln så som visas på sidan 18.
(Ansluta din STB-DVD-HDD-SPELAREN till TVapparaten med RF-kabel och SCART-kabel)
NL
B
DK
Auto channel scan (Automatisk kanalsökning) startas.
Auto Setup
3
Please wait.
Tryck på sifferknapparna för att välja språk.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulse
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
Für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
68%
• Antalet stationer som lagras automatiskt av STB-DVDHDD-SPELAREN beror på antalet stationer som hittas.
7
4
Tryck på knappen OK för att avsluta
autoinställningen.
Auto setup will be started.
Yes
No
Efter att Automatisk kanalsökning är genomförd,
startas automatisk tidsinställning inom 10 sekunder.
Om du vill starta automatisk tidsinställning direkt
trycker du på knappen OK. Om du inte vill göra
automatisk tidsinställning trycker du på knapparna
CANCEL eller MENU.
Auto channel scan completed successfully.
Press the [OK] button to auto clock set.
Yes
No
Svenska - 25
01120A_SH830,835_XEE-SWE_01-60.i25 25
2006-05-22 오후 5:20:17
8
Vänta tills aktuell tid och datum visas automatiskt.
Om du vill avsluta automatisk tidsinställning direkt
trycker du på knappen MENU.
Please wait. Now setting the clock.
If you want to exit clock setting,
press the [MENU] button.
Ställa in klockan
Den här menyn används för att ställa in klockan. Du måste
ställa in tiden för att kunna använda timerinspelning.
1
Tryck på knappen MENU i läget stopp.
HDD & DVD RECORDER
Library
Systeminställningar
HDD
9
Library
Kontrollera datum och tid.
Disc Manager
Title
DivX (MPEG4)
Programme
Music
Setup
Photo
DTT
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
On
Sunday
2
• Om det är: Rätt, trycker du på knappen OK för att
spara datum och tid. Om du inte trycker på knappen
OK sparas datum och tid automatiskt efter 5
sekunder.
Tryck på knappen
för att välja Setup och tryck
sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Library
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
• Om det är fel, matar du in rätt tid, datum och år med
knapparna
eller sifferknapparna.
Tryck sedan på knappen OK för att spara datum
och tid. När du vill ändra klockinställningen kan du
göra det manuellt.
OBS!
Funktionen Autoinställning kan genomföras
genom att trycka på STOP ( ) på enheten
i fem sekunder eller mer när den är avstängd
och ingen skiva ligger i.
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
3
Nu är STB-DVD-HDD-SPELAREN
färdig att använda. Funktionen “Plug &
Auto-inställning” är redan genomförd.
Så om du vill ändra denna kan du göra
det genom att ställa in stationerna i
skärmmenyn “Ställa in kanalerna med
funktionen Manuell inställning”.
(se sidan 28~29)
Setup
HDD
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja System och
tryck sedan på OK eller .
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Channel Set
Clock Set
Programme
Auto Power Off
: Off
Setup
Chapter Creator
: Off
DTT
MOVE
DivX(R) Registration
SELECT
RETURN
EXIT
26 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 26
2006-05-19 오전 10:25:28
4
Tryck på knapparna
för att välja Clock Set och
tryck sedan på knappen OK eller .
Använd navigeringsknapparna
för att
ange månad, dag, år, timme och minut. Använd
sifferknapparna för att ange tidsinformationen direkt.
Veckodagen visas automatiskt.
HDD & DVD RECORDER
Clock Set
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
Den här funktionen låter dig manuellt ställa in STBDVD-HDD-SPELARENs mottagare till antenn eller
kabel beroende på vad du anslutit till antenningången
under den första inställningen.
Sunday
DTT
MOVE
SELECT
Tryck på knapparna
clock.
RETURN
EXIT
för att välja On för auto
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
HDD & DVD RECORDER
Clock Set
Library
HDD
Disc Manager
Library
Programme
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
Setup
On
DTT
Sunday
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
MOVE
6
SELECT
RETURN
Systeminställningar
5
On
Ställa in kanalerna
med funktionen
Autoinställning
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Tryck på knappen OK för att spara datum och tid.
Om du inte trycker på knappen OK sparas det inte.
3
Tryck på knapparna
för att välja System och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
OBS!
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Setup
Chapter Creator
: Off
RF-kabeln måste vara ansluten för att du skall
kunna använda Automatisk tidsinställning.
(se sidan 18)
STB-DVD-HDD-SPELAREN ställer
automatiskt in klockan efter den tidssignal
som sänds mellan kanalerna PR1 och PR5.
Om du inte behöver funktionen automatisk
tidsinställning väljer du Off.
Channel Set
Programme
DTT
DivX(R) Registration
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Channel Set,
tryck sedan på OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Disc Manager
Auto Setup
Manual Setup
Programme
Setup
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 27
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 27
2006-05-19 오전 10:25:31
5
• Den första frekvensen skannas in och den första
stationen visas och lagras. STB-DVD-HDDSPELAREN söker efter den andra stationen etc.
• När den automatiska sökningen har avslutats
växlar STB-DVD-HDD-SPELAREN automatiskt till
program 1.
• Antalet stationer som lagras automatiskt av STBDVD-HDD-SPELAREN beror på antalet stationer
som hittas.
Tryck på knapparna
för att välja Auto
Setup och tryck sedan på knappen OK eller .
Meddelandet “Your data will be lost. Press [OK] to
continue, [RETURN] to exit.” visas.
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Auto Setup
Manual Setup
Disc Manager
Programme Your data will be lost.
Press [OK] to continue, [RETURN] to exit.
Setup
DTT
OK
Systeminställningar
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knappen OK, och sedan knapparna
för att välja Land.
• STB-DVD-HDD-SPELAREN söker stationerna
i förhållande till en förinställd lista som
överensstämmer med det land du har valt.
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Country
Selection
Auto Setup
Manual
SetupS
NL
Disc Manager
A
Programme
B
I
DKSetup
FIN DTT
D
PL
CH
CZ
N
TR
Others
P
GR
E
MOVE
RETURN
NL(Netherlands)
I(Italy)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
Ställa in kanalerna med
funktionen Manuell
inställning
EXIT
Se följande tabell när du väljer land.
A(Austria)
B(Belgium)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
Kanalsökning startas. Tryck på knappen OK för att
avsluta Autoinställning.
Du kan lägga till en kanal som Automatisk kanalsökninghar
missat. Du kan också radera en kanal som du vill tabort.
Du kan programmera ordningen på kanalerna.
HU
SELECT
8
(Sweden)
PL(Poland)
CH(Swiss) CZ(Czech)
TR(Turkey) Others
GR(Greece)
HU(Hungary)
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
7
Tryck på knappen OK. Tryck på knappen MENU om
du vill avsluta.
DTT
MOVE
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
SELECT
RETURN
EXIT
Auto Setup
Please wait.
Auto Channel Memory
3%
Stop
28 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 28
2006-05-19 오전 10:25:34
3
Tryck på knapparna
för att välja System och
tryck sedan på OK eller .
HDD & DVD RECORDER
• Om du vill redigera: Du kan lägga till eller redigera
PR(program) information. Efter att du ändrat information
om PR (CH, Name, Decoder, MFT) väljer du Save och
trycker sedan på knappen OK.
System
HDD
Add/Delete
Manual
Setup
Library
Disc Manager
Channel Set
PR
Clock Set
CH
002
Name
----
Programme
Auto Power Off
: Off
Setup
Chapter Creator
: Off
DTT
Decoder
Save
MOVE
SELECT
RETURN
Channel Set
HDD
Disc Manager
Auto Setup
Manual Setup
Programme
Setup
DTT
MOVE
5
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Manual Setup
och tryck sedan på knappen OK eller .
- CH: Ställ in kanalen med knapparna
.
- Name: Visar det stationsnamn som automatiskt hittades
i sändarsignalen. Om den inte hittades kan du
.
ange namnet med knapparna
- Decoder: Om denna är inställd till På kan duspela in
kodade kanaler från enextern dekoder. Innan
du ställer På, se anslutning till extern dekoder
påsidan 19.
- MFT(Manual Frequency Tunning) : Du kanställa in
.
kanalfrekvensen bättre med knapparnaœ
• Om du vill ta bort : kanalinformationen för valt PR
(program) tas bort.
Systeminställningar
HDD & DVD RECORDER
CHANGE
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Channel Set,
tryck sedan på OK eller .
Library
Off
MFT
DivX(R) Registration
MOVE
4
01
• Om du vill Flytta: Du kan byta kanalinformationen för två
PR (program). Om duvill kan du till exempel byta plats
mellan PR2 och PR5, välj Flytta vid PR2 och tryck sedan
på OK vid PR5.
Manual Setup
PR
CH
002
---
Name
Decoder
01
----
-Off
--
02
004
----
Off
03
---
----
---
04
---
----
---
05
---
----
---
06
---
----
07
---
----
MOVE
6
SELECT
-----
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja det PR som
du vill redigera, ta bort eller flyttaoch tryck sedan på
knappen ANYKEY.
Välj Edit, Delete eller Swap.
PR
01
02
03
04
05
Edit
Delete
06
07
Swap
CH
002
--004
-----------
Manual Setup
Name
MOVE
Decoder
----------------------
SELECT
Off
-Off
------
RETURN
EXIT
Ställa in
språkalternativen
Om du ställer in ljudspråk, textningsspråk, skivmeny och
skärmmeny i förväg kommer de att visas automatiskt varje
gång du tittar på en film. Om det valda språket inte är
inspelat på skivan väljs det förinspelade originalspråket.
1
Tryck på knappen MENU i läget stopp.
Svenska - 29
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 29
2006-05-19 오전 10:25:37
2
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
5
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
System
PVR Option
Systeminställningar
3
OBS!
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
Tryck på knapparna
för att välja önskat språk
och tryck sedan på knappen OK eller .
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Language och
tryck sedan på knappen OK eller .
Menyn för språkinställningar visas.
HDD & DVD RECORDER
Tryck på knappen RETURN eller för
att återgå till föregående meny. Tryck på
knappen MENU för att lämna menyn.
Det valda språket visas bara om det finns
på skivan.
Ställa in Automatisk
avstängning
Language
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Audio
: Original
Subtitle
: Automatic
Disc Menu
: English
Menu
: English
Den här funktionen stänger automatiskt av din STB-DVDHDD-SPELAREN om du inte trycker på någon knappför
den valda tiden.
DTT
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja önskat språk
och tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
Language
HDD & DVD RECORDER
HDD
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Disc Manager
Programme
Deutsch
: English
Español
Italiano
Nederlands
Korean
Menu
DTT
MOVE
Library
: Original
Original
Original
: Automatic
English
: English
Français
SELECT
RETURN
Setup
DTT
EXIT
• Audio: För skivans ljudspråk.
• Subtitle: För skivans textningsspråk.
• Disc Menu: För skivmenyn som finns på skivan.
• Menu: För skärmmenyn på din STB-DVD-HDDSPELAREN.
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja System och
tryck sedan på knappen OK eller .
Systemmenyn visas.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Channel Set
Clock Set
Programme
Auto Power Off
: Off
Setup
Chapter Creator
: Off
DTT
MOVE
DivX(R) Registration
SELECT
RETURN
EXIT
30 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 30
2006-05-19 오전 10:25:40
4
Tryck på knapparna
för att välja Auto Power
Off och tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
3
System
HDD
Library
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
Library
Auto Power Off Off
: Off
Chapter Creator 2 Hours : Off
6 Hours
DivX(R) Registration
Programme
Setup
DTT
Disc Manager
SELECT
RETURN
Channel Set
Clock Set
Programme
Auto Power Off
: Off
Setup
Chapter Creator
: Off
DTT
MOVE
DivX(R) Registration
EXIT
MOVE
5
System
DVD-RW(V)
Clock Set
Disc Manager
Tryck på knapparna
för att välja System och
tryck sedan på knappen OK eller .
Systemmenyn visas.
Tryck på knapparna
för att välja önskat
alternativ och tryck sedan på knappen OK eller
.
4
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Chapter
Creator och tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Systeminställningar
• Off: Automatisk avstängning är avaktiverad
• 2 Hours: STB-DVD-HDD-SPELAREN kommer
automatiskt att stängas av två timmar
efter senaste knapptrycket.
• 6 Hours: STB-DVD-HDD-SPELAREN kommer
automatiskt att stängas av sex timmar
efter senaste knapptrycket.
• Om avstängningstiden som är inställd i den
automatiska avstängningstiden uppnås under en
inspelning eller uppspelning kommer enheten att
fungerat tills uppspelningen eller avspelningen
avslutats.
• Om du slår av strömmen ändras läget till 'Off' (Av).
SELECT
System
DVD-RW(V)
Library
Disc Manager
Channel Set
Clock Set
Programme
Auto Power Off
Setup
Chapter Creator
DTT
: Off
DivX(R) Registration
On
MOVE
5
: Off
Off
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Off eller On,
och tryck sedan på OK eller .
• Off: Välj detta alternativ när du inte vill ha Skapa
Automatiska kapitel
automatiska kapitel.
• On: Välj detta alternativ när du vill ha Skapa
automatiska kapitel.
Tryck på knappen MENU för att lämna menyn.
En DVD-Video består av ‘titlar', och ‘kapitel'.
När du spelar in ett program skapas en Title (titel). Om du
använder den här funktionen delas titeln in i kapitel.
6
Tryck på knappen REC för att påbörja inspelningen.
(Se sidan 78 för hur inspelningshastighet ställs in)
Meddelandet “Do you want to create the chapter
menu after this recording?” visas.
(V-läge)
1
2
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Do you want to create the chapter menu
after this recording?
Yes
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Setup
DVD-RW(V)
Library
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
SELECT
RETURN
7
No
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
• Ett nytt kapitel skapas i enlighet med det valda
inspelningsläget. Ett kapitel blir cirka 5 minuter långt
i XP och SP och cirka 15 minuter långt i LPoch EP.
EXIT
Svenska - 31
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 31
2006-05-19 오전 10:25:43
8
Tryck på knappen STOP för att avsluta inspelningen.
9
För att visa de titlar som skapats skall du avsluta
skivan (se sidan 121) och trycka på knappen TITLE
MENU. Titelmenyn visas nu.
EP-läge tidsinställning
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
Systeminställningar
Previous
10
Top
Du kan välja ett av fyra inspelningslägen genom att trycka
flera gånger på knappen REC MODE.
EP-läge är ett av fyra inspelningslägen (XP, SP, LP, EP) I
EP-läget (extended play) kan du ställa in inspelningstiden
till sex eller åtta timmar med den här inställningen.
Next
För att visa de kapitel som skapats skall du välja
skivan och trycka på knappen DISC MENU.
Kapitelmenyn för den valda titeln visas nu.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
CHAPTER
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
Previous
Top
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
Next
MOVE
Observera
Funktionen Automatiska kapitel fungerar
inte under Timerinspelning eller om du
stänger av apparaten.
3
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja PVR Option,
tryck sedan OK eller .
Menyn för PVR Option visas.
HDD & DVD RECORDER
PVR Option
HDD
DivX(R)-registrering
Library
EP Mode Time
: 6 Hours
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använd registreringskoden för att registrera den här
STB-DVD-HDD-SPELAREN med formatet DivX(R)
Video On Demand. För ytterligare information, besök
www.divx.com/vod
32 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 32
2006-05-19 오전 10:25:46
4
Tryck på knapparna
för att välja EP Mode Time
och tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
3
Tryck på knapparna
för att välja Audio och
tryck sedan på knappen OK eller .
PVR Option
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
EP Mode Time
Disc Manager
66 Hours
: 6 Hours
Hours
Library
8 Hours
Programme
Setup
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja önskad tid och
tryck sedan på knappen OK eller .
Du kan ansluta STB-DVD-HDD-SPELAREN till en extra
förstärkare eller en hemmabio.
Låter dig göra inställningar för ljudenheten och ljudstatus
beroende på vilket ljudsystem duanvänder. Du kan även
ställa in NICAM-läge.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Setup
DTT
MOVE
►
Programme
DRC
: On
►
NICAM
: Off
►
V-Mode Compatibility
: Off
►
MOVE
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
SELECT
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja önskat
ljudalternativ och tryck sedan på knappen OK eller .
5
Tryck på knapparna
för att välja önskat
alternativ och tryck sedan på knappen OK eller
OBS!
.
Tryck på knappen RETURN eller för att
återgå till föregående meny.
Tryck på knappen MENU för att lämna
menyn.
Digital Output
1. PCM : Välj detta alternativ om du inte har någon
utrustning som kan avkoda signaler av typen
Dolby Digital (eller MPEG-2). När du spelar
ett ljudspår med Dolby Digital (eller MPEG2) omvandlas den digitala signalen till PCM
Stereo.
2. Bitstream : Skickar ut Dolby Digital (eller MEPG-2)
som en bitström. Välj detta när din AVmottagare eller AV-förstärkare har Dolby
Digital (eller MPEG-2) dekoder.
OBS!
System
SELECT
4
Setup
HDD
Programme
►
: Off
Systeminställningar
Ställa in alternativen
för ljud
Library
: PCM
DTS
DTT
MOVE
Disc Manager
Digital Output
Disc Manager
Setup
DTT
5
Audio
HDD
Inställningen digital ut signal fungerar
likadant på ljud i form av Dolby Digital
och MPEG-2. LPCM-ljudspår skickas
alltid ut som PCM. Detta är inte
relaterat till inställningen för den digitala
utsignalen.
Se till att du väljer rätt digital utsignal
annars hör du inget ljud eller bara högt
oljud.
Svenska - 33
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 33
2006-05-19 오전 10:25:50
DTS
V-Mode Compatibility
1. Off : Ger inte ut någon DTS-signal. Välj detta när
din AV-mottagare eller AV-förstärkare inte har
någon DTS-dekoder.
2. On : Ger ut en DTS-bitström via den digitala
utgången om du spelar ett DTS-spår. Välj
endast detta när din AV-mottagare (eller AVförstärkare) har DTS-dekoder.
Denna funktion handlar om inställningen för att
välja ljud när du spelar in NICAM STEREO(Multiaudio)-sändningen till hårddisk. Den påverkar inte
direktinspelningen av program på DVD.
Systeminställningar
OBS!
När ett DTS-ljudspår spelas upp ges
inget ljud ut från AV Audio Output.
DRC
Detta är endast aktivt när en Dolby Digitalsignal upptäcks.
1. Off : Både “Dual L” och “Dual R” av multiaudiosändningen spelas in på hårddisken.
Titlar som spelas in på hårddisk med den
inställningen kan inte kopieras till V-läge
(DVD-RW/-R).
2. On : Varken “Dual L” eller “Dual R” av multiaudiosändningen spelas in på hårddisken.
Titlar som spelas in på hårddisk med den
inställningen kan kopieras till V-läge
(DVD-RW/-R) “Dual L” och “Dual R” alternativ
kan väljas under “Audio Selection.”
HDD & DVD RECORDER
Library
: PCM
►
Disc Manager
DTS
: Off
►
Programme
DRC
: On
►
NICAM
: Off
►
Off
V-Mode Compatibility
: Off
►
1. Off : Du kan titta på filmen med vanligt dynamiskt
omfång.
2. On : När ljudspår från en film spelas upp på låg
volym eller från små högtalare, kan systemet
lägga på passande komprimering för att
lågnivåinnehåll skall bli hörbart och för att
förebygga att dramatiska passager blir för
höga.
Audio
HDD
Setup
DTT
Digital Output
On
MOVE
SELECT
RETURN
HDD & DVD RECORDER
EXIT
Audio
HDD
Library
Digital Output
: PCM
Disc Manager
DTS
: Off
Programme
DRC
: On
NICAM
: Off
Setup
DTT
V-Mode Compatibility
Audio Selection
: On
DUALL:LOff
Dual
Dual R
NICAM
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
NICAM-program är uppdelade i tre typer. NICAM
Stereo, NICAM Mono och Bilingual (överföring på
ett annat språk). NICAM-program innehåller alltid
sändning av standardmonoljud och du kan välja
önskat ljud genom att ställa in NICAM till på eller av.
1. Off: Ställ bara in detta alternativ om du vill
spela in standardmonoljud från en NICAMsändning om stereoljudet är förvrängt på
grund av störningar i mottagningen.
2. On: NICAM-läge
34 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 34
2006-05-19 오전 10:25:53
Ställa in alternativen för
videodisplayen
4
Tryck på knapparna
för att välja önskat
videoalternativ och tryck sedan på knappen
OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Med den här funktionen kan du justera TV-skärmens
inställningar. Den här funktionen är beroende av skivtypen
Den kanske inte fungerar med alla skivtyper.
Disc Manager
Programme
2
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
System
PVR Option
DTT
5
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja önskat
alternativ och tryck sedan på knappen OK eller
OBS!
.
Tryck på knappen RETURN eller för att
återgå till föregående meny.
Tryck på knappen MENU för att lämna
menyn.
Parental Lock
SELECT
RETURN
EXIT
Video
HDD
Programme
►
Video
HDD & DVD RECORDER
Disc Manager
►
Audio
Tryck på knapparna
för att välja Video och tryck
sedan på knappen OK eller .
Menyn för videoinställningar visas.
Library
►
Language
MOVE
3
3D Noise Reduction 4:3
: OffPan-Scan
16:9
Wide
Video Output
: Component
TV Aspect
: 4:3 Letter Box
►
Video Output
►
Setup
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
TV Aspect
Beroende på vilken typ av TV du har kan du behöva
justera skärminställningarna.
(bildformat)
1. 4:3 Letter Box : Välj detta när du vill se hala16:9skärmen som DVD ger,även
om din TV har formatet 4:3. Det
kommer att synas svarta fält överst
och nederst på skär men.
►
3D Noise Reduction : Off
: Component
Systeminställningar
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
: 4:3Letter
LetterBox
Box
4:3
Setup
MOVE
1
TV Aspect
EXIT
2. 4:3 Pan-Scan : Välj detta för normal TV-storlek
när du vill se mittdelen av 16:9skärmen. (kanterna till höger och
vänster kommer att klippas bort)
3. 16:9 Wide
: Med detta ser du hela 16:9-bilden
på din bred bilds-tv.
3D Noise Reduction
(rörelseadaptiv brusreducering)
1. Off : Normal
2. On : Ger en renare bild genom brusreducering
(för inspelning).
Svenska - 35
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 35
2006-05-19 오전 10:25:55
Ställa in alternativ för
Video Output
4
Tryck på knapparna
för att välja Video Output
och tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Library
Disc Manager
Programme
Systeminställningar
Du kommer att kunna njuta av högkvalitativa bilder genom
RGB- eller Component video-anslutningar.
RGB videoutgång finns genom att ansluta en scart i AV1ingången och komponentvideoutgång finns genom att
ansluta i komponent (Y, PB, PR) ingång. Bara en signal i
taget kan väljas.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
System
Audio
►
Video Output
►
:Component
Component
RGB
Setup
DTT
MOVE
5
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja önskat
alternativ och tryck sedan på knappen OK eller
.
I Komponent-läge kan du ställa in videoutgången på
Progressive (Progressiv) (P.SCAN) eller Interlace
(Sammanflätad), se sidorna 36~38
När HDMI-kabeln inte är ansluten är videoutgångarna
tillgängliga enligt följande.
Parental Lock
SELECT
RETURN
EXIT
Inställningsläge
Komponentläge
RGB-läge
Utgång
Läget P.SCAN off (av) (sammanflätat) Läget P.SCAN p
Komponentutgån
O
X
O
(TV i progressivt läge)
(Y, PB, PR)
O
R, G, B
X
X
AV1 Scart Composite
X
O
X
Composite Video out
O
O
X
S-Video out
O
O
X
Video
■
HDD
Programme
►
Tillgängliga videoutgångar
Video
HDD & DVD RECORDER
Disc Manager
: 4:3 Letter Box
3D Noise Reduction : Off
Language
Tryck på knapparna
för att välja Video och
tryck sedan på knappen OK eller .
Menyn för videoinställningar visas.
Library
TV Aspect
PVR Option
MOVE
3
Video
HDD
TV Aspect
: 4:3 Letter Box
►
3D Noise Reduction : Off
►
Video Output
►
: Component
OBS!
När HDMI-kabeln är ansluten fungerar
inte andra Video-utgångar.
Setup
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Ställa in Progressive scan
(progressiv skanning)
Om TV-apparaten stöder progressiv skanning trycker du
på knappen P.SCAN på STB-DVD-HDD-SPELAREN front
för att få högre bildkvalitet.
Om du väljer “Läget progressiv skanning” skall componentkabeln anslutas först. (se sidan 20)
Se till att du ansluter Component-kablarna korrekt.
36 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 36
2006-05-19 오전 10:25:57
1
Med enheten i läget Stopp trycker du på knappen
P.SCAN på STB-DVD-HDD-SPELAREN front.
Meddelandet “Press [Yes] to confirm Progressive scan
mode. Otherwise, press [No]” visas.
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
Avbryta
Progressive scan
(progressivskanning)
1
Press [Yes] to confirm Progressive scan mode.
Otherwise, press [No].
Yes
Meddelandet “Please, set your TV to Progressive
input. To deactivate, press [STOP] key” visas.
Tryck på knappen OK.
Please, set your TV to Progressive input.
To deactivate, press [STOP] key.
OK
3
Systeminställningar
2
No
Med enheten i läget Stopp trycker du på knappen
P.SCAN på STB-DVD-HDD-SPELAREN front.
Meddelandet “Press [Yes] to confirm Interlace
scan mode. Otherwise, press [No]” visas.Tryck på
för att välja Yes och tryck sedan på
knapparna
knappen OK.
Press [Yes] to confirm Interlace scan mode.
Otherwise, press [No].
Yes
2
Meddelandet “Video Output Mode Progressive Scan”
visas.
No
Meddelandet “Please, set your TV to Interlace input.
To deactivate, press [STOP] key.” visas.
Tryck på knappen OK.
Please, set your TV to Interlace input.
To deactivate, press [STOP] key.
OK
Video Output Mode
Progressive Scan.
3
OBS!
När HDMI-kabeln är ansluten visas inte
den här skärmen.
Om knappen P.SCAN på STB-DVDHDD-SPELARENs frontpanel trycks in
under uppspelning visas meddelandet
“This function is possible only on stop
mode”.
Det är endast möjligt att göra progressiv inställning när STB-DVD-HDDSPELAREN är i stoppläge.
Meddelandet “Video Output Mode Interlace Scan”
visas.
Video Output Mode
Interlace Scan.
Svenska - 37
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 37
2006-05-19 오전 10:26:00
OBS!
Tryck inte på knappen P.SCAN om
du använder en TV som inte stöder
progressive scan. Det kommer inte att
synas någonting på skärmen om du
trycker på denna.
Om du trycker på knappen P.SCAN av
misstag när du använder en TV som inte
stöder progressive scan måste du stänga
av funktionen.
Tryck tre gånger på knappen P.SCAN
på frontpanelen för att avbryta läget
progressiv skanning. Skärmen återgår
efter att PS
indikatorn på frontpanelen
släcks.
3
Tryck på knapparna
för att välja Parental Lock
och tryck sedan på knappen OK eller .
När du använder din STB-DVD-HDD-SPELAREN
första gången kommer meddelandet “Create the
password.” att visas.
HDD & DVD RECORDER
Library
Disc Manager
Programme
Create the password
Setup
DTT
Systeminställningar
0-9 NUMBER
4
Ställa in barnlås
Parental Lock
HDD
SELECT
RETURN
EXIT
Ange det fyr-siffriga lösenordet med siffer knapparna
på fjärrkontrollen. Meddelandet “Confirm the
password” visas.Ange ditt lösenord igen.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Funktionen Barnlås fungerar tillsammans med DVD-skivor
som har tilldelats en åldersgräns och låter dig kontrollera
vilken typ av DVD som din familj tittar på.
Det finns upp till åtta nivåer på en skiva.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Confirm the password
Setup
DTT
0-9 NUMBER
5
SELECT
Tryck på knappen OK eller
EXIT
för att välja Password.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Password
Disc Manager
2
RETURN
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
Setup
DTT
MOVE
HDD & DVD RECORDER
Off
On
Programme
SELECT
RETURN
EXIT
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
MOVE
System
PVR Option
Language
6
Audio
Video
Parental Lock
SELECT
RETURN
Tryck på knapparna
för att välja On eller Off
och tryck sedan på knappen OK eller .
EXIT
OBS!
Tryck på knappen RETURN eller för att
återgå till föregående meny.
Tryck på knappen MENU för att lämna
menyn.
38 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 38
2006-05-19 오전 10:26:02
Om åldersnivåer
1
Om att ändra lösenord
Tryck på knappen
för att välja Rating Level och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
1
Tryck på knapparna
för att välja Change
Password och tryck sedan på knappen OK eller
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
.
Parental Lock
HDD
HDD
Library
Disc Manager
Password
:Level8
On - Adults
►
Library
Rating Level
:Level7
Level 6
►
Disc Manager
►
Programme
Programme
Change Password Level6
Setup
Level4
Setup
Level3
DTT
Level5
DTT
Password
: On
Rating Level
: Level1 - Kids
Change Password
►
►
►
Level2
Level1-Kids
Level1-Kids
MOVE
SELECT
RETURN
MOVE
EXIT
SELECT
2
Change Password
HDD
Tryck på knappen
för att välja åldersnivå och
tryck sedan på knappen OK eller .
Om du till exempel väljer upp till Nivå 6 kommer
skivor som är Nivå 7, 8 inte att spelas. Ett högre
nummer indikerar att programmet är avsett endast
för vuxna.
HDD & DVD RECORDER
EXIT
Systeminställningar
HDD & DVD RECORDER
RETURN
Library
Disc Manager
Programme
Enter the password
Setup
DTT
0-9 NUMBER
SELECT
RETURN
EXIT
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Password
: On
►
Rating Level
: Level 6
►
Change Password
►
Setup
2
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Ange det fyr-siffriga lösenordet med sifferknapparna
på fjärrkontrollen. Meddelandet “Confirm the
password” visas.
HDD & DVD RECORDER
Change Password
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Confirm the password
Setup
DTT
0-9 NUMBER
3
SELECT
RETURN
EXIT
Ange lösenordet med sifferknapparna på
fjärrkontrollen.
Svenska - 39
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 39
2006-05-19 오전 10:26:05
DTTfunktioner
DTT-funktioner
DTT används i samma mening med TNT
Grundläggande
funktioner
Display
Du måste göra installationen innan du kan titta på TV,
därför visas endast menybilder initialt.
När TV-kanalerna är programmerade kommer du att se
följande bild (fält) varje gång du byter kanal.
1
Tryck på knappen DTT för att växla till läget DTT.
DTT-lysdioden på frontpanelen tänds.
2
Tryck en gång på i-knappen för att visa kanalen
och kanalnamnet.
3
Välj kanal med de NUMERISKA knapparna eller
knapparna PROG ( / ) för att gå till TV-kanal.
Du kommer även att se detta fält varje gång du byter kanal.
28
UKTV Style
Kanalnummer
18:00~18:30
Kanalnamn
- Detaljerad programinformation 1. Tryck två gånger på i-knappen medan du tittar på ett
program.
2. När i-knappen trycks in en andra gång kan detaljerad
information visas i ett annat fält, om det finns mer
information.
■
Denna service beror på vad som
tillhandahålls.
■
Om du trycker på knappen PLAY medan
du tittar på program i DTT-läge kan skivan
spelas upp.
Men DTT-lysdioden slås inte av.
■
Du kan titta på digitala sändningar om du
trycker på DTT-knappen. (Lysdiod på)
OBS!
Grundläggande funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Använda mottagaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Channel (Kanal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Använd DTT-knappen för att titta på analoga
sändningar. (Lysdiod av)
40 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 40
2006-05-19 오전 10:26:08
Välj ljudspår
Favorite Channel
1
012
030
NRJ12
TPS Star
Tryck på knappen ALT för att visa listan över ljudspår.
DEL.
Audio Track
01
02
FAV
fra
eng
EXIT
EXIT
ALT
2
Tryck på den BLÅA knappen för att lägga till aktuell
kanal till favoritkanalerna.
Tryck på den RÖDA knappen för att ta bort en favoritkanal
från listan över favoritkanaler.
2
Välj ljudläge
Tryck på knappen FAV och välj sedan kanal. Tryck på
knappen OK för att titta på den kanalen.
Ändra undertextningsspråk
Tryck på knappen AUDIO.
Om aktuell sändning har undertextning trycker du på
knappen TEXT för att visa listan över aktuella
undertextningsspråk. Om det finns undertextning för
i fältet.
aktuellt program visas
Stereo
1
Tryck på knappen TEXT för att visa listan över
undertextningsspråk.
DTT-funktioner
1
– Titta på en favoritkanal –
Tryck på knapparna
för att välja önskat
ljudspår och tryck sedan på knappen OK.
Subtitle
01
02
2
off
eng
TEXT
Tryck på knapparna
ljudläge.
för att välja önskat
OSD
Du kan välja mellan Stereo, Right (Höger), Left (Vänster) eller
Mono för ljudläget.
Ställa in favoritkanal
Du kan lägga in aktuell kanal som favoritkanal direkt.
1
Tryck på knappen FAV medan du tittar på ett
program.
2
Tryck på knapparna
undertextningsspråk.
3
Tryck på knappen OK och sedan önskat språk för
undertextning.
för att välja önskat
Om du vill ta bort textningen trycker du på text-knappen och
väljer "01 off" (01 av). Tryck sedan på knappen OK.
Favorite Channel
ADD
FAV
EXIT
Svenska - 41
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 41
2006-05-19 오전 10:26:10
Ändra visning av text-tv
1
Använda mottagaren
Om aktuell sändning har text-tv kan du trycka två
gånger på knappen TEXT för att visa aktuell texttv-lista.
EPG-Elektronisk programguide
Teletext OSD
01
02
eng
TEXT
Den elektroniska programguiden ger dig en kanallista
över kanalerna.
EXIT
1
2
Tryck på knapparna
tv-visning.
Tryck på knappen EPG medan du tittar på ett
program.
Sunday 01 January 2006
M-BLOODHOUNDS
för att välja önskad text-
EPG
12:00-14:00
DTT-funktioner
Sun Jan 02 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30
007 7 Digital
M-BLOOD HOUNDS BLUE HEELERS
012 HFU12
3
Tryck på OK och sedan önskad text-tv-visning.
4
När text-tv-visningen visas trycker du på knapparna
eller de numeriska knapparna för att gå till
önskad sida.
Text-TV-skärmen kan hantera upp till sidan 999.
Riktningen växlar när den har nått sidan 999.
070 7 HD Digital M-BLOOD HOUNDS
Info
MOVE
✻ i-knappen fungerar i text-tv-läget
●
●
●
5
030 EPS Star
Tryck en gång på knappen i : Text-tv:s bakgrund blir
transparent och endast texten visas.
Tryck två gånger på knappen i : Text-tv:s bakgrund blir svart
och visar ingen bild, endast text.
Tryck tre gånger på knappen i : Samma skärmvisning som
när du valde text-tv visas.
Tryck på knappen TEXT för att avsluta.
●
●
●
●
●
Prev.Day
TV/RADIO
Next Day
TV/RADIO
BLUE HEELERS
Timer REC
EPG
EXIT
RÖD knapp : RÖD knapp kan användas för att visa detaljerad
kanalinformation. Om du vill ha ytterligare information
trycker du på knappen
.
GRÖN knapp : Använd grön knapp för att gå tillbaka till föregående
datum.
GUL knapp : Använd gul knapp för att gå till nästkommande datum.
BLÅ knapp : Använd den BLÅA knappen för att ställa in inspelning
med timer.
TV/RADIO-knappen: Tryck på TV/Radio-knappen för att visa
radioprogram. Om du trycker på knappen igen
går du tillbaka till TV-program.
2
Tryck på knapparna
för att välja önskad
kanal, tryck sedan på knappen OK.
42 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 42
2006-05-19 오전 10:26:12
EPG timerinspelning
Kontrollera att klockan är ställd innan du använder den
här funktionen. (se sidorna 26-27)
1
Tryck på knapparna
för att välja önskat
program, tryck sedan på den BLÅA knappen.
Sunday 01 January 2006
M-BLOODHOUNDS
EPG
12:00-14:00
Please, select the target
Sun Jan 02 12:30 medium!
13:00 13:30 14:00 14:30
007 7 Digital
M-BLOOD HOUNDS BLUE HEELERS
012 HFU12
HDD
DVD
030 EPS Star
070 7 HD Digital M-BLOOD HOUNDS
Info
MOVE
2
Prev.Day
TV/RADIO
Next Day
TV/RADIO
Channel (Kanal)
Denna meny innehåller 5 undermenyer (Auto Scan
(Automatisk sökning), Manual Scan (Manuell sökning),
Channel List (Kanallista), Favorite Channel (Favoritkanal)
och Parental Guide (Barnlås)).
Auto Scan (Automatisk sökning)
Med den här funktionen kan du hämta och lagra kanaler
automatiskt.
BLUE HEELERS
Timer REC
EPG
EXIT
1
Tryck på knappen MENU.
HDD & DVD RECORDER
Library
Library
Disc Manager
Title
DivX (MPEG4)
Music
Setup
Photo
DTT
Du kan visa inställningarna i schemalistan.
(se sidan 87)
2
SELECT
Använd knapparna
på OK eller .
RETURN
för att välja DTT, tryck sedan
Set Top Box
■
OBS!
■
■
■
■
■
■
■
■
EPG timerinspelning gäller endast den
inställda dagen.
Om timerinspelning är inställd för det första
programmet och sedan för ett andra program
och dessa överlappar varandra visas
meddelandet "This setting is identical with 1".
Du kan göra timerinspelning för upp till 12
program.
EPG kan markeras för ett program för 7 dagar.
Om starttiden för programmet ligger bakåt
i tiden kan du inte ställa in timerinspelning.
Meddelandet "The recording time is invalid.
Please try again." visas.
OTR och direktinspelningsfunktionen är inte
tillgängliga i EPG. Du kan endast använda den
här funktionen i visningsläget.
Du kan inte ändra program eller inställningar
under inspelning. (inklusive OTR eller
direktinspelning)
Du kan inte ställa in inspelningsläge med
knappen REC MODE på fjärrkontrollen, men
du kan redigera listan över schemalagda
inspelningar.
Standardvärdet för timerinspelning är FR.
(se sidan 78)
Channel
EXIT
DTT-funktioner
Programme
MOVE
3
Library
HDD
Tryck på knapparna
för att välja önskad media
och tryck sedan på knappen OK.
Meddelandet "Timer REC is set up." (Timerinsp. är
inställd) visas
Channel
l
System
Auto Scan
Manual Scan
Channel List
Favorite Channel
Parental Guide
RETURN
3
Använd knapparna
sedan OK eller .
för att välja Channel, tryck
Set Top Box
Channel
EXIT
Channel
l
System
Auto Scan
Manual Scan
Channel List
Favorite Channel
Parental Guide
RETURN
EXIT
Svenska - 43
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 43
2006-05-19 오전 10:26:13
4
Använd knapparna
sedan på OK eller .
för att välja Auto Scan, tryck
Set Top Box
Auto Scan
Channel
l
System
Auto Scan will remove all channels,
Select OK button to start scanning.
OK
RETURN
5
Manual Scan (Manuell sökning)
För att kunna lägga in nya kanaler har STB-DVD-HDDSPELAREN alternativet Manual Scan (Manuell sökning) där
användaren kan ange kanalinformation.
Ställ in genom att följa steg 1-3 på sidan 43.
Cancel
EXIT
4
knapparna
för att välja Manual Scan, tryck
sedan på OK eller .
Set Top Box
Tryck på knappen
för att välja OK och tryck
sedan på knappen OK.
Manual Scan
Scan Mode : Digital
Channel Number
Auto Scan startas.
5
Frequency
177500 KHz
Bandwidth
7MHz
Signal Status
Press OK button to start scanning
Set Top Box
Auto Scan
TV
Progress
Signal Status
DTT-funktioner
RETURN
EXIT
Radio
Digital : 184500KHz
BW : 7MHz
FFT : AUTO
RETURN
EXIT
5
Välj det Channel Number du vill hitta med knapparna
.
Tryck sedan på knappen
för att välja Frequency och ange
för
frekvensen för den kanal du vill hitta. Tryck på knappen
att välja Bandwidth. Du kan välja antingen 6, 7 eller 8 MHz. När
du valt alternativ. Tryck på knappen OK för att starta sökningen.
Set Top Box
Auto Scan
TV
Set Top Box
Radio
Progress
Signal Status
TV
TV
0
Radio
Radio
Manual Scan
TV
Scanning has completed!
Your digital receiver found :
Radio
0
Press OK button to exit.
Digital : 198500KHz
BW : 7MHz
FFT : AUTO
Progress
Signal Status
Digital : 184500KHz
RETURN
BW : 7MHz
FFT : AUTO
EXIT
RETURN
Set Top Box
EXIT
Manual Scan
TV
Radio
Scanning has completed!
Your digital receiver found :
Progress
Signal Status
TV
TV
0
Radio
Radio
0
Press OK button to exit.
Digital : 198500KHz
BW : 7MHz
RETURN
FFT : AUTO
EXIT
44 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 44
2006-05-19 오전 10:26:16
Channel List (Kanallista)
Favorite Channel
012
030
Den här funktionen används för att ta bort kanaler.
NRJ12
TPS Star
Ställ in genom att följa steg 1-3 på sidan 43.
DEL.
FAV
4
EXIT
Använd knapparna
för att välja Channel List,
tryck sedan OK eller .
5
TV List
012
030
070
NRJ12
TPS Star
7 HD Digital
071
072
7 Digital 1
7 Digital 2
073
7 Digital 3
Tryck på den BLÅA knappen för att lägga till aktuell
kanal som favoritkanal.
För att ta bort en favoritkanal från listan trycker du på den RÖDA
knappen.
Tryck OK för att visa kanalen.
Delete
EXIT
Barnlås
Den här funktionen ställer in behörighet för visning av vissa
program via din STB-DVD-HDD-SPELAREN, för åtkomst
krävs en fyrsiffrig PIN-kod. (PIN-KOD FÖR ÅTERSTÄLLNING
AV FABRIKSSTANDARD: 0000)
Radio List
NRJ12
TPS Star
7 HD Digital
071
072
7 Digital 1
7 Digital 2
073
7 Digital 3
I den här menyn kan du låsa önskad kanal.
Delete
EXIT
5
Ställ in genom att följa steg 1-3 på sidan 43.
4
Använd knapparna
för att välja den kanal du vill
ta bort, tryck sedan på den RÖDA knappen.
Använd knapparna
för att välja Parental Guide,
tryck sedan på OK eller .
Set Top Box
Channel
Channel
Om du vill titta på program i TV-listan (radiolistan) väljer du kanal
l
System
DTT-funktioner
012
030
070
Auto Scan
Manual Scan
Channel List
och trycker på knappen OK.
PleaseFavorite
enter the
PIN code.
Channel
Parental
- - -Guide
-
RETURN
EXIT
Favoritkanal
Du kan lägga till aktuell kanal direkt i listan över
favoritkanaler.
Ställ in genom att följa steg 1-3 på sidan 43.
5
Ange PIN-kod.
Tryck på knapparna
för att välja nivå för ålder
(3~18) och tryck sedan på OK.
Set Top Box
Channel
4
Channel
l
System
Använd knapparna
för att välja Favorite Channel,
tryck sedan OK eller .
Favorite Channel
Manual Scan
Channel List
Favorite Channel
Parental Guide
RETURN
ADD
FAV
Auto Scan
EXIT
All
EXIT
När den låsta kanalen har markerats visas “Please
enter the PIN Code” (Ange PIN-kod).
Om du inte har angett någon PIN-kod trycker du
på '0000', vilket är fabriksinställningen.
Om du vill avaktivera spärren skriver du PINkoden.
Svenska - 45
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 45
2006-05-19 오전 10:26:19
4
System
Tryck på knapparna
för att välja Reset och tryck
sedan på knappen OK eller .
Meddelandet “Please enter the PIN Code” (Ange PIN-kod) visas.
Set Top Box
System
Channel
Reset
System
Change PIN code
Please enter the PIN code.
Återställ
----
RETURN
1
EXIT
Tryck på knappen MENU.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Library
Library
Disc Manager
Title
5
Ange PIN-kod, en varning visas.
Set Top Box
DivX (MPEG4)
Programme
Music
Setup
Photo
Channel
System
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
Reset
WARNING!
All channel setting and user preference will
be lost and factory defaults will be loaded.
You should only perform the reset if you
are experiencing problems.
EXIT
Yes
DTT-funktioner
RETURN
2
Använd knapparna
på OK eller .
Channel
l
System
EXIT
för att välja DTT, tryck sedan
Set Top Box
Channel
No
6
Om du väljer Yes (Ja), återställs systemet.
Om du väljer No (Nej), återställs inte systemet.
Auto Scan
Manual Scan
Channel List
Favorite Channel
Parental Guide
RETURN
■
EXIT
OBS!
3
Använd knapparna
sedan OK eller .
Om du väljer 'Yes' (Ja) återställs alla
inställningar för DTT till fabriksstandard.
för att välja System, tryck
Set Top Box
System
Channel
Reset
System
Change PIN code
RETURN
EXIT
46 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 46
2006-05-19 오전 10:26:22
Ändra PIN-kod
Ställ in genom att följa steg 1-3 på sidan 46.
4
Använd knapparna
för att välja Change PIN
Code (Ändra PIN-kod), tryck sedan på OK eller .
Meddelandet “Please enter the PIN Code” (Ange PIN-kod) visas.
Set Top Box
System
Channel
System
Reset
Change PIN code
Please enter the PIN code.
----
RETURN
5
EXIT
Ange PIN-kod.
Change PIN code
DTT-funktioner
Set Top Box
Channel
System
Enter the old PIN code
----
Enter the new PIN code
----
Confirm the new PIN code
----
RETURN
6
Ange aktuell PIN-kod vid den första markeringen och
önskad PIN-kod vid den andra markeringen.
Du måste bekräfta PIN-koden genom att ange den igen.
Kom ihåg att PIN-koden ska vara ett fyrsiffrigt värde.
FABRIKSSTANDARD PIN-KOD: 0 0 0 0.
■
OBS!
EXIT
Om du ändrar lösenord, se till att du förvarar
det på ett säkert ställe.
Om du skulle glömma din PIN-kod, se
Felsökning på sidan 126.
Svenska - 47
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 47
2006-05-19 오전 10:26:25
Innan uppspelning
Uppspelning
Läs följande information innan du spelar upp en skiva..
Det här avsnittet presenterar de grundläggande
funktionerna vid uppspelning av en skiva.
Dolby Digital
Stereo
DTS
För PAL-system i
Storbritannien, Frankrike,
Tyskland, etc.
Regionskod (endast DVD-Video)
Både STB-DVD-HDD-SPELAREN och skivorna är
kodade enligt region. Dessa regionskoder måste
överensstämma för att det skall gå att spela upp
skivan. Om koderna inte överensstämmer går det inte
att spela upp den. Regionsnumret för den här STBDVD-HDD-SPELAREN beskrivs på dess baksida.
Digital Audio
Skivtyper som kan spelas upp
MP3
Skivtyper
DVD-VIDEO
DivX
VCD
Uppspelning
AUDIO-CD
Innan uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Spela upp en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Använda Skivmeny och Titelmeny . . . . . . . . . . . . . 50
Använda funktionerna Sök och hoppa över . . . . . 50
Uppspelning i Slow-motion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Om ANYKEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Spela upp titellistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Navigationsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Använda markörerna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Använda bokmärken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Välja språk för textremsor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Välja kanaler för ljudspår från film och ljud . . . . . . 61
Byta kameravinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Repeterad uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Zooma in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Välj media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Spela en Audio CD/MP3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Spela upp en bild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Spela upp en MPEG4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Logotyp
Innehåll
Format
Enkelsidig (12cm)
Dubbelsidig (12cm)
AUDIO + VIDEO
Enkelsidig (8cm)
Dubbelsidig (8cm)
Enkelsidig (12cm)
AUDIO + VIDEO
Enkelsidig (8cm)
Enkelsidig (12cm)
AUDIO
Enkelsidig (8cm)
Enkelsidig
12cm (4.7GB)
DVD-RAM
AUDIO + VIDEO
Dubbelsidig
12cm (9.4GB)
DVD-RW
AUDIO + VIDEO
12cm (4.7GB)
DVD-R
AUDIO + VIDEO
12cm (4.7GB)
JPEG
MP3
MPEG4
-
CD-R/-RW
DVD-RAM/
-RW/-R
DVDSH830
AUDIO + VIDEO
160GB
DVDSH835
AUDIO + VIDEO
250GB
HDD
Max. uppspelningstid
eller minuter
240
480
80
160
74
20
74
20
1 (XP: Hög kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
4 (LP: Lång uppspelning)
6 eller 8 (EP: Utökad)
2 (XP: Hög kvalitet)
4 (SP: Standardkvalitet)
8 (LP: Lång uppspelning)
12 eller 16 (EP: Utökad)
1 (XP: Hög kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
4 (LP: Lång uppspelning)
6 eller 8 (EP: Utökad)
1 (XP: Hög kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
4 (LP: Lång uppspelning)
6 eller 8 (EP: Utökad)
Cirka 38(XP: Hög kvalitet)
Cirka 72(SP: Standardkvalitet)
Cirka 138(LP: Lång uppspelning)
Cirka 205 eller cirka 272
(EP: Utökad)
Cirka 62(XP: Hög kvalitet)
Cirka 116(SP: Standardkvalitet)
Cirka 223(LP: Lång uppspelning)
Cirka 330 eller cirka 437
(EP: Utökad)
48 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 48
2006-05-19 오후 5:34:54
Skivtyper som inte kan spelas upp
• DVD-Video med ett regionsnummer som inte innehåller “2”
eller “ALL”
• 12cm 2.6 GB och 5.2 GB DVD-RAM
• 3.9 GB DVD-R Disc for Authoring.
• DVD-RAM/-RW (VR-läge) går inte att spela in på enligt
standarden för videoinspelning
• Oavslutade DVD-R, oavslutade DVD-RW (V-läge)
inspelade på annan utrustning.
• DVD-ROM/PD/MV-Disc, e.t.c.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
OBS!
Den här STB-DVD-HDD-SPELAREN
fungerar endast med skivor som är
kompatibla med DVD-RAM Standard
Version 2.0.
Uppspelning och/eller inspelning kanske
inte fungerar för vissa skivtyper, eller
vid specifika förhållanden, såsom
vinkelförändring och justeringar av
bildkvoten. Information om skivan anges
detaljerat på förpackningen. Läs där vid
behov.
Var noggrann med att inte låta skivan bli
smutsig eller repig, eftersom fingeravtryck,
smuts, damm, repor eller cigarettrök på ytan
kan göra det omöjligt att spela in på den.
DVD-RAM/-RW/R-skivor kanske inte kan
spelas upp på vissa DVD-spelare beroende
på skivan och på kvaliteten på inspelningen.
Skivor med lagrade NTSC-program kan
inte spelas in på vid användning av denna
produkt.
1
Tryck på knappen OPEN/CLOSE.
2
Placera försiktigt en skiva i facket med etikettsidan
uppåt.
3
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
facket
• Din STB-DVD-HDD-SPELAREN stänger facket
och skivan spelas upp automatiskt.
• STB-DVD-HDD-SPELAREN spelar inte upp skivor
automatiskt efter att strömmen har slagits på.
• När enheten är inkopplad och skivan är i facket
aktiveras enheten och väntar på stoppstatus.
• Tryck på knappen PLAY(
uppspelningen.
) för att påbörja
• Om du vill att enheten skall spela upp automatiskt
när den sätts på med en skiva i startar du den med
knappen PLAY( ).
4
OBS!
Caution
) för att avsluta
När du avbryter uppspelningen av en skiva har
STB-DVD-HDD-SPELAREN lagrat stoppstället,
så när du trycker på knappen PLAY ( ) igen
startar den där den senast slutade. (om inte
skivan är bortplockad, om STB-DVD-HDDSPELAREN inte är inkopplad till en strömkälla
eller om du har tryckt på knappen STOP ( )
två gånger.)
Uppspelning
Spela upp en skiva
Tryck på knappen STOP (
uppspelningen.
Flytta inte STB-DVD-HDD-SPELAREN
under uppspelning, eftersom det kan
skada skivan.
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att
öppna och stänga skivfacket.
Tryck inte på facket under tiden det
öppnas eller stängs, eftersom det kan
skada produkten.
Placera inte främmande föremål på
skivfacket.
Vissa funktioner kan fungera olika eller
avaktiveras, beroende på skivtyp. Läs
instruktionerna som finns på skivans
omslag om detta skulle inträffa.
Var speciellt försiktig så att inte barns
fingrar kläms i skivfacket när det öppnas
och stängs.
Du får endast föra in en DVD-skiva i taget.
Om du för in två eller fler skivor går det
inte att spela upp dem och STB-DVDHDD-SPELAREN kan skadas.
Svenska - 49
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 49
2006-05-19 오전 10:26:30
Använda Skivmeny
och Titelmeny
Använda funktionerna
Sök och hoppa öve
Vissa skivtyper innehåller dedikerade menysystem som
tillåter dig att välja specialfunktioner för titel, kapitel,
ljudspår, undertextning, filmgranskning, teckeninformation
etc.
Skivmenyn
Tryck på knappen DISC MENU för att öppna skivans
skivmeny.
• Gå till inställningsmenyn som gäller för uppspelning.
• Du kan välja språk för ljud och undertextning etc. som
finns för skivan.
• Vid uppspelning med VCD2.0 kan du välja Menu On
(Meny På) eller Menu Off (Meny Av) med knappen
DISC MENU.
Söka igenom ett kapitel eller spår
1
Fast 1 ➞
Fast 3 ➞
Fast 5 ➞
MPEG4/VCD
Fast 1 ➞
Fast 2 ➞
AUDIO CD(CD-DA)
X2 ➞
X4 ➞
Uppspelning
Fast 2 ➞
Fast 4 ➞
Fast 6 ➞
Fast 3
X8
• Du kan söka programmen i motsatt ordning. Tryck
på knappen PLAY ( ) för att återgå till normal
visning.
Tryck på knappen TITLE MENU för att gå till skivans
titelmeny.
• Använd den här knappen om skivan innehåller mer
än en titel. Vissa skivor kan inte hantera mer än en
titelmeny
• När du trycker in och håller nere knapparna
SEARCH (
) blir uppspelningen i hastigheten
X4. Om du släpper knapparna SEARCH (
) blir
uppspelningen i normal hastighet.
• Den hastighet som är markerad i den här
funktionen kan skilja sig från den faktiska
uppspelningshastigheten.
För HDD, DVD-RAM/-RW/-R-skivor
Tryck på knappen TITLE LIST för att visatitellistan.
OBS!
OBS!
) på
HDD/
DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
Titelmenyn
1
Tryck på knapparna SEARCH (
fjärrkontrollen under uppspelning.
Titellista : Titellistan visar en lista för
att hjälpa dig att välja en titel. Eftersom
titellistan består av informationen om
videoström som faktiskt spelas in, kan en
titel som tas bort inte spelas upp igen.
Spellista : Det här står för en
enhetsuppspelning, som aktiveras
genom att du väljerönskad scen i titel
listan. När spellistan spelas upp spelas
endast den valda scenen upp och sedan
stoppas uppspelningen. Eftersom endast
informationen som är nödvändig för
uppspelning av en önskad scen finns i
spellistan, även om spellistan tas bort, tas
originalinspelningen inte bort.(endast i VRläge)
Inget ljud hörs under skanning av alla
MPEG4, VCD-lägen.
Beroende på skivtyp kan ljudkvaliteten
försämras i läget Fast 1.
50 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 50
2006-05-19 오전 10:26:33
Hoppa över kapitel, spår eller
markörer
Om ANYKEY
Under uppspelning kan du snabbt söka dig genom ett
kapitel eller spår.
1
Tryck på knapparna SKIP (
under uppspelning.
) på fjärrkontrollen
• Om du trycker på knappen SKIP ( )
flyttas du till början av kapitlet, spåret eller markören
(HDD/DVD-RAM/-RW (VR-läge)).
Om du trycker på knappen igen inom 3 sekunder flyttar
den till början av föregående kapitel, spår eller markör
(HDD/DVD-RAM/-RW(VR-läge)).
ANYKEY-funktionen gör det möjligt för dig att enkelt söka
efter en scen genom att ange titel, kapitel, spår och tid.
Du kan även ändra inställningar förtextremsor och ljud
och vissa funktioner, inklusive Markering, Vinkel, Zoom,
Upprepa, media.
Gå direkt till en scen med ANYKEY
• Om du vill gå direkt till en titel, ett kapitel för att hitta en
viss scen.
• Om du trycker på knappen SKIP ( )
flyttas du till nästa kapitel, spår eller markör(HDD/DVDRAM/-RW (VR-läge)).
Uppspelning i
Slow-motion
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
HDD
ANYKEY
Search
Navigation
Time
Marker
Subtitle
Off
Audio
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
SELECT
DVD-VIDEO
I pause eller stegläge trycker du på knapparna SEARCH
(
) på fjärrkontrollen.
),
• Om du trycker på knappen SEARCH (
Slow 1 ➞
Slow 2 ➞
Slow 3
• Om du trycker på knappen SEARCH ( ) knappen,
Slow 1 ➞
Slow 2 ➞
Slow 3
• Tryck på knappen PLAY ( ) för att åt ergå till normal
visning.
Uppspelning
Uppspelning i slow-motion
D 2/0 L+R
Repeat
ANYKEY
Search
Bookmark
Audio
ENG
Subtitle
Off
Angle
1/1
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
DVD
MOVE
D5.1CH
SELECT
Tryck in och håll ner knapparna SEARCH ( )
stillbildsläge, skivan kommer då att spelas upp med 1/4
hastighet. Om knappen släpps återgår det till pause-läge.
OBS!
Den hastighet som är markerad i den här
funktionen kan skilja sig från den faktiska
uppspelningshastigheten.
Slow motion fungerar endast i riktningen
framåt på VCD och MPEG4-skivor.
Svenska - 51
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 51
2006-05-19 오전 10:26:37
2
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Search, tryck
Search
ANYKEY
1/3
00:00:37
Time
00:00:37
SELECT
CHANGE
Search
Title
Chapter
Time
ANYKEY
1/5
1/40
00:02:16
CHANGE
CHANGE
SELECT
Tryck på knapparna
Chapter.
för att välja Title eller
Tryck på knapparna
eller nummer för att välja
önskad scen och tryck sedan på knappen OK.
HDD
ANYKEY
Search
Navigation
Time
Marker
Subtitle
SELECT
4
Ange tiden i sekvensen över timmar, minuter och
sekunder genom att använda sifferknapparna och
tryck sedan på knappen OK.
för att välja Time.
Funktionen kanske inte fungerar med alla
skivtyper. När en audio CD (CD-DA) eller
en MP3-skiva är isatt är det inte säkert att
informationsskärmen visas.
Tidssökningsfunktionen fungerar inte på
vissa skivor.
För att ta bort skärmen trycker du på
knappen RETURN.
Endast när VCD 2.0 är i menyläget Off (Av)
fungerar denna funktionen. (se sidan 50)
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
ANYKEY
1/5
1/40
00:02:16
Tryck på knapparna
OBS!
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
SELECT
3
• Om du vill gå direkt till en viss tidpunkt kommer detta
hjälpa dig att lättare hitta en viss scen.
1
för att välja Search, tryck
ANYKEY
Title
Time
Title
Chapter
Time
Uppspelning
Search
1/3
Search
4
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
Title
CHANGE
3
2
SELECT
DVD-VIDEO
ANYKEY
Search
Bookmark
Audio
ENG
Subtitle
Off
Angle
1/1
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
DVD
MOVE
D5.1CH
SELECT
52 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 52
2006-05-19 오전 10:26:43
Spela upp titellistan
Följ de här instruktionerna för att spela upp en scen från
titellistan.
- Om INFO-knappen
Om du under uppspelning trycker på knappen INFO en
gång visas systeminfoskärmen: Active Status, Background
Status, och information visas.
HDD
Active status
Play
Background Status
––
System Info
Screen
Playback
JAN/01/2006(SUN)
12:00
Att använda knappen TITLE LIST
1
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge /
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
Om du trycker på INFO-knappen två gånger, visas
Skivinfoskärm: Total numbers of Titles och Playlists ,
Recordable Time (Title), Available Space (Music/Photo)
visas.
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
HDD
Total Title
Total Playlist
Recordable Time : Title
Available Space : Music/Photo
JAN/01/2006(SUN)
Disc Info
3
1
35:41 SP
4755 MB
12:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Tryck på knappen MENU i stoppläge / uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
för att välja Title, och tryck
• Tryck på knapparna
sedan två gånger på knappen OK eller .
Om du trycker på INFO-knappen tre gånger, visas aktuell
uppspelningsinfo: Information om Playback Name, Title,
Created Time, Length, Playing Time, Audio samt om
skrivskydd är aktiverat visas.
HDD
Name
2
3
Tryck på knapparna
för att markera den post
som du vill spela upp från spellistan och tryck sedan
på OK eller PLAY ( ).
Den valda posten (titeln) spelas upp.
Title
Created Time
Length
Playing Time
Playing Info
JAN/01/2006 17:30 PR
1
1/3
JAN/01/2006 17:30
01:00:00 SP
00:00:02
Audio
Dolby Digital 2/0 L+R
Title Protection
Not Protected
JAN/01/2006(SUN)
Uppspelning
Använda knappen MENU.
12:00
Tryck på knappen STOP ( ) för att avsluta
uppspelningen. Tryck på knappen TITLE LIST för att
återgå till skärmen för titellista.
Svenska - 53
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 53
2006-05-19 오전 10:26:46
3
Navigationsmeny
Tryck på knapparna
för att välja Navigation
och tryck sedan på knappen OK eller .
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Scennavigering
Protection
Copy
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
►
Navigation
SP
►
Scena Navigation
Navigation
Scene
Select Media
►
Time Navigation
JAN/01/2006 00:00
Om en titel består av markeringar (se sidan 56), kan du
söka den önskade scenen med hjälp av Scennavigering.
(VR-läge)
Att använda knappen TITLE LIST
1
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Scene
Navigation och tryck sedan på knappen OK eller
HDD
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Rename
Scene Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
01
00:00:05
.
02
1/3
00:00:35
03
00:01:05
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Uppspelning
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5
Tryck på knapparna
för att välja önskad
scen och tryck sedan på knappen OK eller PLAY
( ).
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Libray, tryck
för att välja Title, och tryck
• Tryck på knapparna
sedan två gånger på knappen OK eller .
2
Tryck på knapparna
för att markera den post
som du vill spela upp från Title List och tryck sedan
på ANYKEY.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Använda knappen ANYKEY.
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna
för att välja Navigation,
för att välja Scene.
tryck sedan på
HDD
Protection
Marker
Copy
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Subtitle
Delete
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Audio
Edit
ANYKEY
Search
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Rename
►
Navigation Scene
Off
►
D 2/0 L+R
►
Repeat
Playlist
►
Zoom
Off
Navigation
SP
►
Media
HDD
Select Media
►
JAN/01/2006 00:00
MOVE
CHANGE
SELECT
RETURN
Off
►
SELECT
EXIT
54 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 54
2006-05-19 오전 10:26:49
3
2
Tryck på knappen OK.
HDD
Scene Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
01
00:00:05
02
00:00:35
Tryck på knapparna
för att markera den post
som du vill spela upp från Title List och tryck sedan
på ANYKEY.
1/3
03
HDD
00:01:05
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Copy
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
MOVE
SELECT
RETURN
Edit
EXIT
►
Playlist
►
Navigation
SP
►
JAN/01/2006 00:00
Select Media
►
MOVE
4
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Rename
Rename
Protection
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja önskad scen
och tryck sedan på knappen OK eller PLAY ( )
OBS!
Scene Navigation fungerar inte om en vald
titel inte har markörer.
3
Tryck på knapparna
för att välja Navigation
och tryck sedan på knappen OK eller .
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Rename
Copy
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Tidsnavigering
1/3
Protection
No.
Title
Length
001
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Edit
►
Playlist
►
JAN/01/2006 00:00
SP
Scena Navigation
Navigation
Scene
Navigation
Select Media
►
MOVE
Time Navigation
SELECT
RETURN
EXIT
(VR-läge)
Att använda knappen TITLE LIST
1
4
Tryck på knapparna
för att välja Time
Navigation och tryck sedan på knappen OK eller
HDD
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
.
Time Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Uppspelning
Med den här funktionen kan du söka scen minut för minut
från inspelad titellista.
00:00
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
01:00
01:00
00:00
1/3
MOVE
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
SELECT
RETURN
EXIT
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5
Tryck på knapparna
för att hoppa över en minut
åt gången och söka önskad scen, tryck sedan på
knappen OK eller PLAY ( ).
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
för att välja Title, och tryck
sedan två gånger på knappen OK eller .
Svenska - 55
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 55
2006-05-19 오전 10:26:53
Använda knappen ANYKEY.
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna
för att välja Navigation,
tryck sedan på för att välja Time.
HDD
Markera scener som du vill se igen så att du kan påbörja
uppspelning från den markerade platsen.
(VR-läge)
ANYKEY
Search
►
Navigation
Time
Marker
►
Subtitle
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
3
Använda markörerna
Använda knappen ANYKEY.
►
SELECT
1
Tryck på knappen ANYKEY under uppspelning.
Marker
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
HDD
Time Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
SELECT
Uppspelning
00:00
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
01:00
01:00
00:00
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att hoppa över en minut
åt gången och söka önskad scen, tryck sedan på
knappen OK eller PLAY ( ).
2
Markören flyttar sig inte om den valda
inspelade titeln är kortare än en minut.
En skiva som inte har spelats in på
den här enheten fungerar inte med
navigationsfunktionerna.
En redigerad titel kanske inte visar exakt
söktid.
MOVE
3
RETURN
för att välja Marker, tryck
Tryck på knappen OK när den önskade scenen
visas.
• Siffran 01 visas och scenen memoreras.
Marker
OBS!
N:0
Tryck på knappen OK.
Tryck på knappen
01 -- -- -- -- -- -- -- -- --
PLAY
CANCEL
N:1
RETURN
för att flytta till nästa position.
56 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 56
2006-05-19 오전 10:26:58
4
Tryck på knappen OK igen när den önskade scenen
visas.
• Siffran 02 visas och scenen memoreras.
2
Tryck på knapparna
scen.
Marker
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
PLAY
CANCEL
N:2
N:2
MOVE
MOVE
för att välja en markerad
PLAY
CANCEL
RETURN
RETURN
• HDD och DVD-RW (VR-läge) har funktionen Marker
istället för bokmärken. Eftersom att scenerna kan visas
som många olika sidor är numreringen viktig. Om en
skiva är skyddad eller om det är en DVD-RAM-skiva
går det inte att göra eller ta bort markeringar. Endast
uppspelning är tillgängligt.
3
Tryck på knappen OK eller PLAY ( ) för att
påbörja uppspelningen från den valda scenen.
• Om du trycker på knappen SKIP ( ) flyttar den till
början av markeringen. Om du trycker på knappen
igen inom tre sekunder går den tillbörjan av
föregående markering.
• Om du trycker på knappen SKIP (
nästa markering.
) flyttar den till
Att spela upp en markering
Ta bort en markering
(VR-läge)
Använda knappen ANYKEY.
Använda knappen ANYKEY
1
Uppspelning
(VR-läge)
Tryck på knappen ANYKEY under uppspelning.
1
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
Tryck på knappen ANYKEY under uppspelning.
N:2
Marker
MOVE
PLAY
CANCEL
01 02 03 04 05 06 07 08 - - - - N : 8
RETURN
MOVE
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
PLAY
CANCEL
RETURN
för att välja Marker, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Marker, tryck
Svenska - 57
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 57
2006-05-19 오전 10:27:01
2
Tryck på knapparna
scen.
Marker
PLAY
CANCEL
(V-läge)
RETURN
Använda knappen ANYKEY.
Tryck på knappen CANCEL för att ta bort den valda
markeringen.
1
Marker
01 02 03 04 05 06 07 - - - - - - N : 7
MOVE
Uppspelning
Använda bokmärken
01 02 03 04 05 06 07 08 - - - - N : 8
MOVE
3
för att välja en markerad
SELECT
Bookmark
RETURN
När en markering tas bort medan HDD/DVD-RW (VRläge) spelas upp kommer markeringarnas numrering
att ändras. Om tillexempel den sjunde markeringen
tas bort efter det att tio markeringar har gjorts kommer
markeringsnumren efter åtta automatiskt att döpas om
och markering nr åtta blir nr sju.
Tryck på knappen ANYKEY under uppspelning.
- - - - - - - - -
MOVE
SELECT
• Tryck på knapparna
tryck sedan OK eller
2
RETURN
för att välja Bookmark,
.
Tryck på knappen OK när den önskade scenenvisas.
• Siffran 1 visas och scenen memoreras.
Bookmark
MOVE
3
--
Tryck på knappen
1 - - - - - - - -
PLAY
CANCEL
--
RETURN
för att flytta till nästa position.
58 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 58
2006-05-19 오전 10:27:04
4
Ta bort ett bokmärke
Tryck på knappen OK igen när den önskade scenen
visas.
Siffran 2 visas och scenen memoreras
Använda knappen ANYKEY.
Bookmark
1 2 - - - - - - -
--
1
Tryck på knappen ANYKEY under uppspelning.
Bookmark
MOVE
PLAY
CANCEL
1 2 3 4 5 6 7 8 -
--
RETURN
• Repetera ovanstående för att markera andra
positioner.
• Det går att markera upp till 10 scener.
MOVE
• Tryck på knapparna
tryck sedan OK eller
Att spela upp ett bokmärke
Använda knappen ANYKEY.
1
2
Tryck på knappen ANYKEY under uppspelning
Bookmark
1 2 - - - - - - -
CANCEL
RETURN
för att välja Bookmark,
för att välja en markerad
Bookmark 1 2 3 4 5 6 7 8 -
--
--
PLAY
CANCEL
Uppspelning
• Tryck på knapparna
tryck sedan OK eller
PLAY
CANCEL
.
Tryck på knapparna
scen.
MOVE
MOVE
PLAY
RETURN
RETURN
för att välja Bookmark,
3
Tryck på knappen CANCEL för att ta bort detvalda
bokmärket.
.
Bookmark 1 2 3 4 5 6 7 - -
2
Tryck på knapparna
scen.
3
Tryck på knappen OK eller PLAY ( ) för att
påbörja uppspelningen från den valda scenen.
--
för att välja en markerad
MOVE
OBS!
SELECT
RETURN
När skivfacket öppnas och sedan stängs
försvinner bokmärken.
Endast när VCD 2.0 är i menyläget Off (Av)
fungerar denna funktionen. (se sidan 50)
Svenska - 59
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 59
2006-05-19 오전 10:27:07
Välja språk för
textremsor
Använda knappen ANYKEY.
Välj ett av de textningsspråk som är inspelade på skivan.
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna
HDD
ANYKEY
Search
Navigation
(VR-läge)
►
Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
Repeat
Använda knappen SUBTITLE
1
Off
3
OBS!
Uppspelning
Off
Off
Media
HDD
►
CHANGE
Tryck på SUBTITLE under uppspelning.
Subtitle
2
D 2/0 L+R
Zoom
MOVE
för att välja Subtitle.
Tryck på knapparna
för undertextning.
för att välja önskat språk
Språken för textremsor kan vara olika
beroende på skivtyp.
För vissa skivor kan du endast välja språk
i skivmenyn.
Tryck på knapparn
för att välja önskat språk
för textremsor. Tryck även på knappen SUBTITLE
upprepade gånger för att välja önskat språk för
textremsor.
• För att ta bort skärmen trycker du på knappen
CANCEL eller RETURN.
60 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_01-60.indd 60
2006-05-19 오전 10:27:10
Välja kanaler för ljudspår
från film och ljud
Selecting the Audio
Väljer ett av de ljudspår som är inspelade på skivan.
Väljer även ljudkanaler.
Använda knappen ANYKEY
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna
HDD
för att välja Audio.
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
(VR-läge)
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
Repeat
Använda knappen AUDIO
1
D 2/0 L+R
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
►
CHANGE
Tryck på AUDIO under uppspelning.
HDD/DVD-RAM/-RW
Audio
***Dolby Digital 2/0 L+R
3
DVD-VIDEO
Ljudspår eller ljudkanal kan vara olika
beroende på skivtyp.
För vissa skivor kan du endast välja språk
i skivmenyn.
Endast när VCD 2.0 är i menyläget Off (Av)
fungerar denna funktionen. (se sidan 50)
Audio ENG Dolby Digital 5.1CH
2
Uppspelning
OBS!
Tryck på knapparna
för att välja det önskade
ljudspåret eller ljudkanalen.
Tryck på knapparna
för att välja det önskade
ljudspåret eller ljudkanalen. Tryck även på knappen
AUDIO upprepade gånger för att välja det önskade
ljudspåret eller ljudkanalen.
• För att ta bort skärmen trycker du på knappen
CANCEL eller RETURN
Svenska - 61
01120A_SH830_XEE-SWE_61-76.indd 61
2006-05-19 오전 10:28:56
Byta kameravinkel
Repeterad uppspelning
Spela upp repeterat (Repeat Playback)
När en DVD-skiva innehåller flera olika vinklar av en
speciell scen kan du välja funktionen Vinkel.
Använda knappen REPEAT
Använda knappen ANYKEY
1
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna
DVD-VIDEO
Uppspelning
OBS!
Off
ANYKEY
►
Bookmark
3
Repeat
för att välja Angle.
Search
►
Audio
ENG
Subtitle
Off
Angle
1/5
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
DVD
MOVE
Tryck på REPEAT under uppspelning.
2
D5.1CH
►
Tryck på knapparna
för att välja Off, Title eller
Chapter du vill repetera, tryck sedan på knappen
OK.
CHANGE
Tryck på knapparna
Använda knappen ANYKEY
för att välja önskad vinkel.
Den här funktionen är beroende av skivan
och fungerar inte med alla DVD-skivor.
Funktionen fungerar inte om DVD-skivan
inte har spelats in med ett system med
flera kameror och vinklar.
Visar aktuell vinkel, totalt antal vinklar.
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna
HDD
för att välja Repeat.
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
Repeat
D 2/0 L+R
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
►
SELECT
62 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_61-76.indd 62
2006-05-19 오전 10:29:01
3
Tryck på knapparna
för att välja Repeat Off,
Repeat A-B eller Repeat Title eller Repeat Chapter
(Repetera kapitel) som du vill spela upprepade
gånger, tryck sedan OK.
4
Tryck på knappen OK där du vill att denupprepade
uppspelningen skall starta (A) ochtryck på den
igen där du vill att den skall sluta (B). Upprepa
uppspelning där A-B startar.
Repeat A-B
OBS!
A-B
HDD/DVD-RAM/-RW (VR läge),
oavslutade DVD-R-skivor och oavslutade
DVD-RW (V läge) upprepar inte ett kapitel.
Du kan även aktivera Normal Playback
(Normal uppspelning) genom att trycka på
knappen CANCEL.
Endast när VCD 2.0 är i menyläget Off (Av)
fungerar denna funktionen. (se sidan 50)
- Återgå till normal uppspelning -
5
Upprepa A-B
Använda knappen ANYKEY
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna
HDD
för att välja Repeat.
Om du anger punkt (B) inom fem
sekunder visas varnings ( ) markeringen.
Du kan också aktivera Normal
uppspelning genom att trycka på knappen
CANCEL.
Audio CD (CD-DA), MP3 och MPEG4skivor stöder inte funktionen Repeat A-B
(Repetera A till B).
Endast när VCD 2.0 är i menyläget Off (Av)
fungerar denna funktionen. (se sidan 50)
Uppspelning
1
OBS!
Tryck på CANCEL för att återgå till normal
uppspelning.
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
Repeat
D 2/0 L+R
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
3
►
SELECT
Tryck på knapparna
tryck sedan OK.
för att välja Repeat A-B,
Svenska - 63
01120A_SH830_XEE-SWE_61-76.indd 63
2006-05-19 오전 10:29:03
Zooma in
1
OBS!
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
HDD
När inspelningen är gjord i EP-läge
fungerar inte Zoomfunktionen förutom om
inspelningen gjorts i V-läge.
Endast när VCD 2.0 är i menyläget Off (Av)
fungerar denna funktionen. (se sidan 50)
Välj media
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
2
D 2/0 L+R
Repeat
►
SELECT
Tryck på knapparna
sedan OK eller . (
för att välja Zoom, tryck
) visas.
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna
HDD
för att välja Media.
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Uppspelning
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
Repeat
Tryck på knapparna
område som du vill förstora.
4
Tryck på knappen OK.
Skärmen kommer att förstoras till dubbel storlek.
Skärmen kommer att förstoras till fyrdubbel storlek.
HDD/DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
VCD
för att välja det
3
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
3
D 2/0 L+R
►
SELECT
Tryck på knapparna
för att välja HDD eller DVD
och tryck sedan på knappen OK.
normal storlek X2 X4
X2 normal storlek
normal storlek
X2 ➞ normal storlek
64 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_61-76.indd 64
2006-05-19 오전 10:29:05
Spela en Audio CD/MP3
Knappar på fjärrkontrollen som används
till att spela upp Audio CD (CD-DA)
Spela upp en Audio CD (CD-DA)
1
Sätt i en audio-CD (CD-DA) i skivsfacket.
• Menyn för audio-CD visas och spåren (låtarna)
spelas upp automatiskt.
CD
Music List
TRACK01
1/16
No.
Title
01
TRACKTRACK
1
00:02:22
►
TRACK01
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
TRACK 05
4:09
006
TRACK 06
5:08
007
TRACK 07
MOVE
2
Length
4:19
4:19
SELECT
3:31
RETURN
▼
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja det spår (låt)
du vill lyssna på och tryck sedan på knappen OK.
Uppspelning
Skärmfunktioner för Audio-CD
(CD-DA)
CD
Music List
TRACK01
No.
►
00:02:22
TRACK01
1/16
Length
Title
TRACK 01
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
TRACK 05
4:09
006
TRACK 06
5:08
007
TRACK 07
MOVE
SELECT
3:31
RETURN
▼
EXIT
1. Aktuellt spår (låt): Visar numret för det spår som
spelas upp just nu.
2. Visar numret för det aktuella spåret och det totala
antalet spår.
3. Visar aktuell filtyp och aktuellt filnamn.
4. Visa tillgängliga knappar.
5. Detta visar status för skivan och uppspelningstid
motsvarande den del som spelas upp för tillfället.
6. Stoppar listan över spår (låtlistan).
1.
: Väljer spår (låt).
2. Knappen OK, knappen Play ( ): Spelar upp valt spår
(låt).
3. Knappen SKIP ( ): Spelar upp nästa spår.
4. Knappen SKIP ( ): Återgår till början på aktuellt spår
om du trycker på den under uppspelning. Om du trycker
på den igen hoppar STB-DVD-HDD-SPELAREN till
föregående spår och spelar upp det. Om du trycker
på den här knappen inom tre sekunder efter att
uppspelningen påbörjats spelas föregående spår upp.
Om du trycker på knappen efter tre sekunder spelas
aktuellt spår upp från början.
5. Tryck på knappen SEARCH (
) : Fast Play (X2,
X4, X8) spelas aktuellt spår upp från början.
6. Tryck på knappen STOP ( ) : Stoppar ett spår (låt).
7. Tryck på knappen PLAY ( ) : Spelar upp ett spår (låt)
eller pausar en uppspelning.
8. Knappen ANYKEY: Menyn ANYKEY visas.
Svenska - 65
01120A_SH830_XEE-SWE_61-76.indd 65
2006-05-19 오전 10:29:07
Knappar på fjärrkontrollen som
används till MP3-uppspelning
Spela en MP3-skiva
1
Lägg i en MP3-CD i skivfacket
• Menyn visas.
2
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
3
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Music, tryck
4
Tryck på knapparna
för att välja det spår du vill
lyssna på och tryck sedan på knappen OK.
CD
Music List
Song 1.mp3
1/10
No.
Title
Size
ROOT
√
►
►00:02:22
00:02:22
MP3
Song 1.mp3
1.mp3
Song
002 Song 10.mp3
3.8
3.8 MB
MB
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
Song1.mp3
004 Song 3.mp3
ROOT
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
Uppspelning
MOVE
9.2 MB
SELECT
RETURN
▼
EXIT
Skärmfunktioner för MP3
ROOT
CD
Music List
Song 1.mp3
1/10
No.
Title
ROOT
Song1.mp3
1.mp3
Song
Song
1.mp3
00:02:22
00:02:22
►
√
MP3
Size
3.8 MB
MB
3.8
3.8
MB
002 Song 10.mp3
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
Song1.mp3
004 Song 3.mp3
9.2 MB
ROOT
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
MOVE
SELECT
RETURN
▼
EXIT
1. Aktuellt spår (låt): Visar numret för det spår som spelas
upp just nu.
2. Visar numret för den aktuella mappen och aktuell
spårstorlek.
3. Visar aktuell filtyp, aktuellt filnamn och mappnamn.
4. Detta visar status för skivan och uppspelningstid
motsvarande den del som spelas upp för tillfället.
5. Visar numret för det aktuella spåret och det totala antalet
spår.
6. Visar listan över spår (låtlistan).
1.
: Väljer spår (låt).
2. Knappen OK, knappen Play ( ): Spelar upp valt spår
(låt).
3. Knappen SKIP ( )Spelar upp nästa spår.
4. Knappen SKIP ( ) Återgår till början på aktuellt spår
om du trycker på den under uppspelning. Om du trycker
på den igen hoppar STB-DVD-HDD-SPELAREN till
föregående spår och spelar upp det. Om du trycker
på den här knappen inom tre sekunder efter att
uppspelningen påbörjats spelas föregående spår upp.
Om du trycker på knappen efter tre sekunder spelas
aktuellt spår upp från början.
5. Tryck på knappen STOP ( ) Stoppar ett spår (låt).
6. Tryck på knappen PLAY ( ) Spelar upp ett spår (låt)
eller pausar en uppspelning.
7. Knappen ANYKEY: Menyn ANYKEY visas.
66 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_61-76.indd 66
2006-05-19 오전 10:29:10
Upprepa CD (CD-DA) & MP3
Använda knappen ANYKEY
Använda knappen Repetera
1
1
Tryck på knappen REPEAT flera gånger under
uppspelning för att välja önskat upprepningsläge.
CD
1/16
No.
Title
01
TRACKTRACK
1
Music List
TRACK01
No.
Title
TRACK
01
TRACK
1
00:02:22
TRACK01
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
006
TRACK 05
TRACK 06
4:09
5:08
007
TRACK 07
SELECT
3:31
RETURN
Length
4:19
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Playlist
005 ►►► TRACK 05
006 ► TRACK 06
4:09
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
TRACK01
Play Mode
Play Mode
1/16
Length
4:19
002
MOVE
MOVE
SELECT
3:31
RETURN
▼
EXIT
▼
EXIT
2
• Normal (CD (CD-DA)/MP3): Spåren på skivan
spelas upp i den ordning som de spelats in på
skivan.
•
Upprepa spår (CD (CD-DA)/MP3)
•
Upprepa mapp (MP3)
Upprepa alla (CD (CD-DA)/MP3)
•
•
Slumpvis (CD (CD-DA)/MP3): Slumpvis spelar
upp skivans spår i slumpvis ordning.
Tryck på REPEAT eller CANCEL flera gånger föratt
återgå till normal uppspelning.
Tryck på knapparna
för att välja Play Mode och
tryck sedan på knappen OK eller .
CD
Music List
TRACK01
1/16
No.
Title
01
TRACKTRACK
1
00:02:22
TRACK01
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK
Normal04
TRACK
Repeat05
Track
TRACK 06
Repeat All
TRACK 07
Random
4:03
Playlist
Select Media
007 ►
MOVE
3
002
005 ►
006 ►
Play Mode
Length
4:19
4:19
SELECT
4:09
5:08
3:31
RETURN
▼
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Play Mode och
tryck sedan på knappen OK eller .
• Normal (CD (CD-DA)/MP3): Spåren på skivan
spelas upp i samma ordning som de spelades in.
•
Repeat Track (CD (CD-DA)/MP3)
•
Repeat Folder (MP3)
•
Repeat All (CD (CD-DA)/MP3)
Random (CD (CD-DA)/MP3): Slumpvis spelar
•
upp skivans spår i slumpvis ordning
Uppspelning
- Återgå till normal uppspelning -
2
Music List
TRACK01
00:02:22
CD
►
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
Svenska - 67
01120A_SH830_XEE-SWE_61-76.indd 67
2006-05-19 오전 10:29:14
Ny spellista
Du kan registrera maximalt 28 spår i en spellista.
1
Om du har lagt till fel spår i spellistan trycker du på
knappen
och sedan på knappen OK eller
CANCEL för att markera det felaktiga spåret.
Det felaktiga spåret tas bort.
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
CD
No.
Title
001 TRACK 01
1/16
No.
Title
01
TRACKTRACK
1
Length
4:19
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Playlist
005 ►►► TRACK 05
006 ► TRACK 06
4:09
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
3:31
00:02:22
TRACK01
Play Mode
Play Mode
MOVE
SELECT
Tryck på knapparnaa
sedan OK eller .
RETURN
Make Playlist
CD
Music List
TRACK01
2
5
No.
Playlist
001
001 TRACK
TRACK 04
04
002 TRACK 02
002
002 TRACK
TRACK 02
02
003 TRACK 03
003
003 TRACK
TRACK06
06
004 TRACK 04
004
004 TRACK
TRACK 01
01
005 TRACK 05
005
005 TRACK
TRACK 07
07
006 TRACK 06
007 TRACK 07
MOVE
EXIT
för att välja Playlist, tryck
6
Tryck på knappen ANYKEY för att lagra
spelningslistan.
Make Playlist
CD
CD
Music List
TRACK01
Title
01
TRACKTRACK
1
00:02:22
TRACK01
Play Mode
Playlist
Select Media
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005 ►► TRACK 05
006 ► TRACK
06
New
NewPlaylist
Playlist
007 ► TRACK
Go To 07
Playlist
4:09
5:08
Uppspelning
SELECT
3:31
RETURN
Title
No.
Playlist
001 TRACK
TRACK 04
04
001
002 TRACK
TRACK 02
02
002
003 TRACK
TRACK 06
06
003
003 TRACK 03
004 TRACK
TRACK 01
01
004
005 TRACK
TRACK 07
07
005
004 TRACK 04
005 TRACK 05
Delete
006
DeleteTRACK 06
007
Go ToTRACK
Playlist 07
▼
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Make Playlist
CD
No.
002 TRACK 02
Tryck på knapparna
för att välja New Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller .
No.
Title
001 TRACK 01
Length
4:19
4:19
002
MOVE
3
No.
1/16
No.
EXIT
CANCEL
▼
7
Tryck på knapparna
för att välja Go To Playlist
och tryck sedan på knappen OK.
En ny playlist skapas.
CD
Playlist
Playlist
No.
001
001 TRACK 01
002 TRACK 02
Title
PLAYLIST
PLAYLIST
Length
Playlist01
003 TRACK 03
004 TRACK 04
00:00:00
005 TRACK 05
PLAYLIST
006 TRACK 06
007 TRACK 07
MOVE
4
ADD
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja spåren i den
ordning du vill lyssna på dem och tryck sedan
påknappen OK.
Make Playlist
CD
No.
Title
No.
Playlist
001 TRACK 04
002 TRACK 02
003 TRACK 06
001 TRACK 01
002 TRACK 02
003 TRACK 03
004 TRACK 04
004 TRACK 01
005 TRACK 07
005 TRACK 05
006 TRACK 06
007
007 TRACK
TRACK 07
07
MOVE
ADD
RETURN
EXIT
68 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_61-76.indd 68
2006-05-19 오전 10:29:16
Gå till spellistan
1
Ta bort spellistan
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
CD
Music List
TRACK01
No.
Title
01
TRACKTRACK
1
00:02:22
CD
1/16
Length
4:19
4:19
Music List
TRACK01
No.
1/16
Length
Title
002
TRACK 02
3:57
TRACKTRACK
4:19 01
003
TRACK 03
3:57
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
II 00:02:22
00:00:02 004
004
4:19
TRACK 04
4:03
005 ►√ TRACK 05
4:09
TRACK 04
4:03
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
Play Mode
2Play
Mode
005 ►√ TRACK 05
4:09
Select Media
007 ► TRACK 07
3:31
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
MOVE
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
SELECT
RETURN
TRACK01
EXIT
för att välja Playlist, tryck
CD
MOVE
2
Title
TRACK 1TRACK 01
00:02:22
Play Mode
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
4:09
Playlist
005 ► TRACK 05
New
New Playlist
Playlist
006 ► TRACK
06
Select Media
Go To 07
Playlist
007 ► TRACK
3:31
SELECT
Music List
Title
TRACKTRACK
4:19 01
RETURN
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Play Mode
005 ► TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK
06
New Playlist
007 ► TRACK
07
Go To Playlist
5:08
TRACK01
Select Media
MOVE
EXIT
3
SELECT
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Go To Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller .
CD
CD
3:31
RETURN
Playlist
Playlist
No.
No.
Title
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist 01
Length
Title
PLAYLIST
PLAYLIST
Length
Uppspelning
Tryck på knapparna
för att välja Go To Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller .
1/16
Length
4:19
002
00:02:22
5:08
EXIT
för att välja Playlist, tryck
No.
Length
4:19
4:19
002
MOVE
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
RETURN
TRACK01
1/16
No.
3:31
SELECT
CD
Music List
TRACK01
3
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
Play Mode
2Play
Mode
TRACK01
2
1
Playlist01
Playlist02
00:00:00
00:00:00
PLAYLIST
PLAYLIST
MOVE
MOVE
4
SELECT
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja önskad mapp
och tryck sedan på knappen OK. De markerade
spåren spelas upp automatiskt.
Svenska - 69
01120A_SH830_XEE-SWE_61-76.indd 69
2006-05-19 오전 10:29:20
4
Tryck på knapparna
vill ta bort.
5
Tryck på knappen ANYKEY.
Gå till Redigera spellistan
för att välja Playlist som du
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
CD
CD
No.
Title
PLAYLIST
Playlist01
PLAYLIST01
Music List
TRACK01
Playlist
No.
Length
00:02:22
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005►√ TRACK 05
4:09
PLAYLIST
Edit Playist
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
New Playlist
Select Media
007 ► TRACK 07
Go To Music List
MOVE
MOVE
SELECT
RETURN
3:31
SELECT
RETURN
2
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Playlist, tryck
CD
Playlist
Music List
TRACK01
No.
No.
√
00:02:22
Delete
Playlist
PLAYLIST
Length
Do youPlaylist2v
want to delete?
00:02:22
Yes
No
SELECT
RETURN
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005 ► TRACK 05
4:09
006►
6
New Playlist
Playlist
► TRACK
New
5:08
Select Media
007 ► TRACK
7
Go To Playlist
MOVE
3
1/16
Length
01
TRACKTRACK
1
Playlist
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK. Den valda spellistan tas bort.
Title
Play Mode
TRACK01
MOVE
Uppspelning
Title
PLAYLIST
Playlist01
PLAYLIST01
EXIT
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Delete Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller .
CD
7
1/16
Length
01
TRACKTRACK
1
TRACK01
Play Mode
Playlist2
√
00:02:22
Delete
Playlist
6
Title
SELECT
3:31
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Go To Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller .
CD
Playlist
No.
Title
PLAYLIST
PLAYLIST
Length
Playlist01
Playlist02
00:00:00
PLAYLIST
MOVE
4
Tryck på knapparna
vill redigera.
SELECT
RETURN
EXIT
för att välja Playlist som du
70 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_61-76.indd 70
2006-05-19 오전 10:29:23
5
Gå till musiklistan
Tryck på ANYKEY i läget spellista.
CD
Playlist
No.
Title
PLAYLIST
Playlist01
PLAYLIST01
Length
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning av spellistan.
Playlist02
√
00:02:22
Delete
Playlist
Delete
Playlist
CD
PLAYLIST
Edit Playist
Playlist
TRACK04
1/4
New Playlist
No.
SELECT
RETURN
EXIT
00:02:22
TRACK04
Length
Playlist01
TRACK04
TRACK01
4:03
3:57
002 TRACK02
3:57
003 TRACK06
5:08
004 TRACK01
4:19
Go To Music List
MOVE
Title
New
NewPlaylist
Playlist
Go To Music List
6
Tryck på knapparna
för att välja Edit Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller .
Edit Playlist
CD
No.
Title
No.
007 TRACK 01
07
001
Playlist
MOVE
2
RETURN
003 TRACK 03
004 TRACK 04
Tryck på knapparna
att välja Go To Music List
och tryck sedan på knappen OK eller .
004 TRACK 01
005 TRACK 07
005 TRACK 05
CD
Music List
TRACK01
006 TRACK 06
No.
007 TRACK 07
01
MOVE
ADD
RETURN
EXIT
00:00:05
►
TRACK01
1/16
Length
4:19
Title
TRACK 101
002 TRACK 02
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
005 TRACK 05
4:09
006 TRACK 06
5:08
007 TRACK 07
8
Om du har lagt till fel spår i spellistan trycker du på
knappen
och sedan på knappen OK eller
CANCEL för att markera det felaktiga spåret.
9
Tryck på knappen ANYKEY för att lagra
spelningslistan.
Edit Playlist
CD
Title
No.
Playlist
003 TRACK 03
001
001 TRACK
TRACK04
04
002
002 TRACK
TRACK02
02
003
TRACK
06
003 TRACK 06
004 TRACK 04
004
004 TRACK
TRACK01
01
001 TRACK 01
002 TRACK 02
MOVE
1
CD
Music List
TRACK01
No.
01
EXIT
Title
TRACK101
TRACK
1/16
Length
4:19
4:19
002 TRACK 02
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
TRACK01
Play Mode
2Play
Mode
005 ►√TRACK 05
4:09
Playlist
006 ►TRACK 06
5:08
Select Media
007 ►TRACK 07
007ToTRACK
Go
Playlist 07
RETURN
EXIT
Tryck på knappen ANYKEY.
005 TRACK 05
SELECT
RETURN
Välj media
006 TRACK 06
Delete
MOVE
3:31
SELECT
Uppspelning
7
Tryck på knapparna
för att välja spåren i den
ordning du vill lyssna på dem och tryck sedan på
knappen OK.
No.
EXIT
001 TRACK 04
002 TRACK 02
003 TRACK 06
002 TRACK 02
10
SELECT
00:02:22
MOVE
SELECT
3:31
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Go To
Playlist och tryck sedan på knappen OK.
Spellistan redigeras.
Svenska - 71
01120A_SH830_XEE-SWE_61-76.indd 71
2006-05-19 오전 10:29:26
2
Tryck på knapparna
för att välja Select Media
och tryck sedan på knappen OK eller .
CD
No.
01
002 TRACK 02
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
005 ►TRACK 05
HDD 06
006 ►TRACK
4:09
Playlist
Meadia
Select Media
DVD 07
007 ►TRACK
00:02:22
TRACK01
Play Mode
MOVE
SELECT
ROOT
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja HDD eller DVD
och tryck sedan på knappen OK eller .
Uppspelning
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 14.jpg
MOVE
Image 15.jpg
Image 16.jpg
4
RETURN
Tryck på knapparna
• Tryck på knappen SKIP (
bilder.
• Tryck på knappen SKIP (
åtta bilder.
EXIT
för att välja en bild.
) för att se nästa åtta
) för att se föregående
Tryck på knappen ANYKEY.
CD
Photo List
Image 1.jpg
ROOT
för att välja Library, tryck
1/17
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
Copy
Slideshow
Image
Select13.jpg
Media
►
Image
► 14.jpg
MOVE
HDD & DVD RECORDER
SELECT
Bildspel
Lägg in en JPEG-skiva i skivfacket.
• Menyn visas.
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
Image 1.jpg
Image 13.jpg
3:31
RETURN
5
2
1/7
5:08
Spela upp en bild
1
Photo List
Image 1.jpg
1/16
Length
4:19
4:19
Title
TRACK101
TRACK
Tryck på knapparna
för att välja Photo och
tryck sedan på knappen OK eller .
CD
Music List
TRACK01
3
3
SELECT
RETURN
EXIT
Library
CD
Library
Library
Disc Manager
Title
Title
√
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
72 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_61-76.indd 72
2006-05-19 오전 10:29:29
6
Rotera
Tryck på knapparna
för att välja Slideshow och
tryck sedan på knappen OK eller .
Följ stegen 1 till 4 på sidan 72 för att göra inställningar.
CD
Photo List
Image 1.jpg
ROOT
1/17
Image 1.jpg
Copy
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
5
-1 Tryck på knappen OK för att välja hur du vill se
bilden och tryck sedan på knappen ANYKEY.
Slow
Slideshow
Slideshow
►
►
Select13.jpg
Media
Image
Normal
Normal
► 14.jpg
Image
Fast
MOVE
7
Image 10.jpg
SELECT
RETURN
Image 15.jpg
EXIT
Slideshow
Tryck på knapparn
för att ställa in hastigheten
för bildspelet och tryck sedan på knappen OK eller
.
Bildspelet startar.
►√
00:00:00 ►
é
Rotate
Zoom
Go to Photolist
MOVE
6
RETURN
Image 15.jpg
EXIT
6/17
Tryck på knappen ANYKEY.
Slideshow
é
Rotate
►
00:00:00►
►
Zoom
►
►
Slideshow Off
00:00:00
Go to Photolist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
7
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja önskad vinkel
och tryck sedan på knappen OK eller .
Uppspelning
Slideshow
Rotate 90
Rotate 270
MOVE
é
Rotate Off
Rotate 180
Go to Photolist
2
SELECT
Tryck på knapparna
för att välja Rotate och
tryck sedan på knappen OK eller .
- Stoppa bildspelet -
1
6/17
Tryck på knapparna
för att välja Slideshow Off
och tryck sedan på knappen OK eller .
Svenska - 73
01120A_SH830_XEE-SWE_61-76.indd 73
2006-05-19 오전 10:29:33
7
- Stoppa rotering -
1
Tryck på knappen ANYKEY.
Bilden förstoras upp till 4x (fyra gånger normal
storlek) varje gång knappen OK trycks in.
X2
X4
X2
Normal
- Stoppa zoomen -
Rotate
Rotate
Go to Photolist
1
√
►
MOVE
SELECT
RETURN
Tryck på knappen ANYKEY.
EXIT
2
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
3
Tryck på knapparna
för att välja Rotate Off och
tryck sedan på knappen OK eller .
för att välja Rotate, tryck
Zoom
ZoomOff
Off
Go to Photolist
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Zoom Off och
tryck sedan på knappen OK eller .
Zoom
Gå till bildlistan
Följ stegen 1 till 4 på sidan 72 för att göra inställningar.
Uppspelning
Följ stegen 1 till 4 på sidan 72 för att göra inställningar.
5
-1 Tryck på knappen OK för att välja hur du vill se
bilden och tryck sedan på knappen ANYKEY.
Image 15.jpg
5
-1 Tryck på knappen OK för att välja hur du vill se
bilden och tryck sedan på knappen ANYKEY.
6/17
Image 15.jpg
Slideshow
é
Rotate
6/17
►√
00:00:00 ►
Zoom
Slideshow
Go to Photolist
é
Rotate
MOVE
SELECT
RETURN
►√
00:00:00
►
Zoom
EXIT
Go to Photolist
MOVE
6
Tryck på knapparna
för att välja Zoom och
tryck sedan på knappen OK eller .
6
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Go to Photo
-list och tryck sedan på knappen OK eller .
CD
Photo List
Image 15.jpg
ROOT
Image 13.jpg
Image 1.jpg
Image 14.jpg
MOVE
6/17
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
SELECT
RETURN
EXIT
74 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_61-76.indd 74
2006-05-19 오전 10:29:36
Spela upp en MPEG4
4
Tryck på knapparna
för att välja en avi-fil (DivX)
och tryck sedan på knappen OK eller PLAY ( ).
5
När MPEG4-filen spelas upp kan du använda
följande funktioner. Tryck på knappen STOP ( ) en
gång under uppspelning för att visa fillistan, tryck på
knappen igen för att gå ur menyn.
Använda knappen MENU
1
Lägg in en DivX-skiva i skivfacket.
• Menyn visas.
Beskrivning av MPEG4-funktionen.
Funktion
2
Tryck på knapparna
för att välja Library, tryck
sedan OK eller .
(När du spelar upp en Div X-skiva, se nummer 4 på
nästa sida.)
HDD & DVD RECORDER
Library
CD
Library
Library
Disc Manager
Title
Title
√
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Hoppa
Sök
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja DivX(MPEG4),
tryck sedan OK eller .
Skärmen för DivX(MPEG4) visas.
CD
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 001
Movie 1.avi
Movie
1.av
162.8MB
DivX(MPEG4)
) under
Tryck på knappen SEARCH (
uppspelning och tryck på den igen för att söka i
högre hastighet. (Fast1, Fast2, Fast3)
OBS!
Den här enheten kan spela upp följande
format för videokomprimering.
- DivX Video Codec-format : DivX 3.11 DivX
4.x DivX 5.x (utan QPEL och GMC)
- DivX Audio Codec-format : MP3, MPEG1
Audio Layer 2, Windows Media Audio,
LPCM, AC3
Textningsformat som stöds: .smi, .srt,
.sub, .psb, .txt, .ass (textningsfilen skall
ha exakt samma namn som motsvarande
MPEG4-fil)
Vissa MPEG4 filer som skapats med en
dator kan inte spelas upp. Detta kan bero
på att typen av Codec, version eller att
upplösningen är högre än den som stöds.
Uppspelning
3
SELECT
Om du trycker på SKIP (
) under uppspelning
flyttar den 5 minuter framåt eller bakåt.
Uppspelning i I paus eller stegläge trycker du på knapparna
slow-motion SEARCH ( ) på fjärrkontrollen. (Slow1, Slow2, Slow3)
DTT
MOVE
Beskrivning
MPEG4
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 75
01120A_SH830_XEE-SWE_61-76.indd 75
2006-05-19 오전 10:29:40
Textningsspråk
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
CD
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 001
Movie 1.avi
Movie
1.av
0.7MB
ROOT
Copy
Subtitle
Encoding
ROOT
►
Select Media
►
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Subtitle
Encoding och tryck sedan på knappen OK eller
CD
.
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 001
Movie 1.avi
Copy
Subtitle
Encoding
Subtitle
Encoding
ROOT
►
►
Greek(Windows)
Select Media
►
Cyrillic(Windows)
Uppspelning
MOVE
3
Movie
1.av
0.7MB
Western(Windows)
Western(Windows)
Central(Windows)
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja önskat DivXtextningsspråk och tryck sedan OK.
Afrikaans, Baskiska, Katalanska, Danska,
Nederländska, Engelska, Färöiska, Finska,
Western
Franska, Tyska, Isländska, Indonesiska,
Italienska, Malayiska, Norska, Portugisiska,
Spanska, Swahili, Svenska
Engelska, Albanska, Kroatiska, Tjeckiska,
Central Ungerska, Polska, Rumänska, Serbiska (Latin)
Slovakiska, Slovenska
OBS!
Greek
Engelska, Grekiska
Cyrillic
Engelska, Azeri, Vitryska, Bulgariska,
Kazakiska, Makedonska, Ryska,
Serbiska, Tatar, Ukrainska, Uzbekiska
Om textningsspråket visas med brutet
teckensnitt ändrar du DivX textningsspråket
till lämplig region. Om det fortfarande inte
fungerar stöds inte formatet.
76 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_61-76.indd 76
2006-05-19 오전 10:29:43
Innan du spelar in
Inspelning
Den här enheten kan spela in på följande skivtyper. Läs
den här instruktionen och välj en passande skivtyp innan
du påbörjar inspelning.
I
Det här avsnittet beskriver olika
inspelningsmetoder för HDD/DVD.
Inspelningsbara skivor
Den här STB-DVD-HDD-SPELAREN kan spela in på skivor
HDD
DVD-RW
DVD-R
• DVD-RW är återskrivningsbara.
• DVD-R-skivor är inte återskrivningsbara.
Kompatibilitet mellan Samsung och spelare från andra
fabrikat.
OBS!
Innan du spelar in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Spela in den TV-kanal som du tittar på . . . . . . . . . . . 79
Spela in från extern enhet som du tittar på . . . . . . . . 81
Kopiera från en videokamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Göra en Enknappsinspelning (OTR) . . . . . . . . . . . . . 83
Samtidig inspelning och uppspelning. . . . . . . . . . . . . 84
Göra en timerinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Redigera schemalagd lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Ta bort schemalagd lista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Inspelning
Skivtyper Inspelnings Inspelningsenhet Avslutning Tilläggsinspelning med
format
Samsung-spelare
avslutad Inte inspelningsbar
Samsung inte avslutad Inspelningsbar
VR-läge
Inte inspelningsbar
Annat fabrikat avslutad
inte avslutad Inspelningsbar
DVD-RW
avslutad Inte inspelningsbar
Samsung
inte avslutad Inspelningsbar
V-läge
Annat fabrikat avslutad Inte inspelningsbar
inte avslutad Inte inspelningsbar
avslutad Inte inspelningsbar
Samsung
inte avslutad Inspelningsbar
DVD-R V-läge
avslutad Inte inspelningsbar
Annat fabrikat inte avslutad Inte inspelningsbar
Avsluta
- Detta stänger DVD-RW/-R-skivan så att det
inte går att göra fler inspelningar på den.
Oavslutad
- Detta gör det möjligt att lägga till material på
en DVD-RW-skivan som spelats in på en
STB-DVD-HDD-SPELAREN.
- En DVD-RW som har spelats in med DAO
(Disc At Once) på en dator kan inte bli
oavslutad.
- En DVD-RW som har spelats in i Videoläge
på en spelare av annat fabrikat kan inte bli
oavslutad.
- En DVD-R kan inte bli oavslutad.
Gå till inspelningslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Svenska - 77
01120A_SH830_XEE-SWE_77-90.indd 77
2006-05-19 오전 10:30:41
I
Inspelningsformat
När du sätter i en tom skiva visas följande meddelande.
Eftersom de tillgängliga funktionerna varierar beroende på
typ av skiva väljer du en som bäst passar dina behov.
DVD-RW: Meddelandet “Uninitialized Disc. Do you want to
initialize this disc” visas när en oanvänd DVDRW sätts i första gången. Om du väljer Yes
kommer skivan att formateras i VR-läge.
Se avsnittet Formatera en skiva på sidorna
118~119 om du vill byta läge för inspelningen.
I
Inspelningsläge
Välj ett av fyra inspelningslägen genom att trycka på REC
MODE upprepade gånger när enheten är iläget stopp
för att komma till önskad inspelningstid och bildkvalitet.
Bildkvaliteten ökar normalt när inspelningstiden minskas.
I läget FR väljs det mest passande inspelningsläget
automatiskt i förhållande till återstående tid på skivan
och längden på timerinspelningen. Den här funktionen
väljs endast i lägena XP, SP, LP och EP och den går att
använda vid timerinspelning.
• DVD-SH830
Inspelningsläge
Uninitialized Disc.
Do you want to initialize this disc?
Yes
No
DVD-R: DVD-skivor måste inte formateras och endast
Video Mode Recording stöds.
DVD-RW (V mode)/-R
• Kapitel skapas automatiskt när du avslutar en inspelning
på en skiva av typen DVD-RW /-R i Videoläget.
Kapitlens längd (intervallet mellan kapitlen) varierar
beroende på inspelningsläget.
Inspelning
• Enkel redigering (radera titlar/byta titelnamn).
DVD-RW (VR-läge)
• Det här läget omfattar ett flertal redigeringsfunktioner
(som radering av en hel titel, delvis radering av en titel
etc.).
• Olika alternativ för redigering med en skapad spellista.
Inspelningstider
XP
(hög kvalitet)
Cirka 38 timmar
DVD-RW/-R
Cirka 1 timme
cirka 8.5 Mbps
SP
(standardkvalitet)
Cirka 72 timmar
Cirka 2 timmar
cirka 4.5 Mbps
LP
(lång inspelning)
Cirka 138 timmar
EP
(utökat läge)
HDD (160GB)
Cirka 205 timmar
Cirka 272 timmar
Cirka 4 timmar
cirka 2 Mbps
Cirka 6 timmar/
cirka 1.6 Mbps
Cirka 8 timmar/
cirka 1,2 Mbps
FR
(Flexibel inspelning) Cirka 38~272 timmar Cirka 1~6 timmar
• DVD-SH835
Inspelningsläge
Inspelningstider
XP
(hög kvalitet)
Cirka 62 timmar
DVD-RW/-R
Cirka 1 timme
cirka 8.5 Mbps
SP
(standardkvalitet)
Cirka 116 timmar
Cirka 2 timmar
cirka 4.5 Mbps
LP
(lång inspelning)
Cirka 223 timmar
EP
(utökat läge)
HDD (250GB)
Cirka 330 timmar
Cirka 437 timmar
Cirka 4 timmar
cirka 2 Mbps
Cirka 6 timmar/
cirka 1.6 Mbps
Cirka 8 timmar/
cirka 1,2 Mbps
FR
(Flexibel inspelning) Cirka 62~437 timmar Cirka 1~6 timmar
OBS!
Inspelningstidenkan variera enligt följande
villkor.
78 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_77-90.indd 78
2006-05-19 오후 4:21:54
I
Ej inspelningsbara bilder
Filmer med kopieringsskydd går inte att spela in med
denna STB-DVD-HDD-SPELAREN.
När STB-DVD-HDD-SPELAREN tar emot en signal om
kopieringsskydd under inspelning avslutas inspelningen
och följande meddelande visas på skärmen.
You cannot record copy protected movie.
Angående Signaler för styrning av kopiering
Spela in den TV-kanal som
du tittar på
Kontrollera att skivan har tillräckligt mycket ledigt utrymme
för inspelningen. Justera inspelningsläget.
1
TV-sändningar som innehåller signaler för styrning av
kopiering kan ha följande tre signaltyper, Fri kopiering,
Kopiera en gång och Kopiera aldrig. Om du vill spela in ett
program av typen Kopiera en gång skall du använda en
DVD-RW med CPRM i VR-läge.
Tryck på knappen HDD eller DVD på fjärrkontrollen.
Tryck på knappen DVD, tryck på OPEN/CLOSE och
lägg i en inspelningsbar skiva i skivfacket.
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
skivfacket.
Vänta tills LOAD försvinner från frontpanelens
display.
Om en oanvänd DVD-RW-skiva används ombeds du
formatera den först. Gör ditt val med knapparna
och tryck sedan på knappen OK (se sidan 78).
Signaltyp Fri kopiering Kopiera en gång Kopiera aldri
Media
DVD-RW(Ver.1.1)
O
DVD-RW(Ver.1.1)
with CPRM
VR mode
O
O*
V mode
O
DVD-R
O
-
Uninitialized Disc.
Do you want to initialize this disc?
Yes
No
- Content Protection for Recordable Media (CPRM)
är en mekanism som knyter en inspelning till det media på
vilket den spelats in. Det stöds av vissa STB-DVD-HDDSPELAREN med inspelningsfunktion men inte av många
vanliga DVD-spelare. Varje tom inspelningsbar DVD har
ett unikt 64-bitars media-ID inbränt i BCA. När skyddat
innehåll spelas in på skivan kan det krypteras med ett 56bitars C2 chiffer (Cryptomeria) som tas från mediet.
Under uppspelning läses ID från BCA och används till att
generera en nyckel för att dekryptera innehållet på skivan.
Om innehållet på skivan kopierats till annat media kommer
ID att saknas eller vara fel och informationen går inte att
dekryptera.
2
Tryck på knappen PROG (
) eller nummer för att
välja det program som du vill spela in.
Inspelning
När Kopiera en gång har spelats in går det inte att göra
tilläggsinspelningar.
Svenska - 79
01120A_SH830_XEE-SWE_77-90.indd 79
2006-05-19 오전 10:30:49
3
Tryck på knappen REC MODE upprepade gånger
(eller på REC MODE och tryck sedan på knapparna
för att välja inspelningshastighet (kvalitet).
SP
LP
EP
Record Mode
4
XP
SP(35:12)
Tryck på knappen REC.
Kanalinformation visas på skärmen och inspelningen
påbörjas.
Ikonen ( ) visas på frontpanelen.
OBS!
Det går inte att byta inspelningsläge och
PROG under en inspelning.
Inspelningen avslutas automatiskt om det
inte finns något utrymme kvar på skivan.
Upp till 99 titlar kan lagras på en DVDRW/-R-skiva.
Det går att spela in upp till 999 titlar på en
HDD.
HDD-inspelning finns tillgänglig för upp till
24 timmar och vid inspelning för upp till 24
timmar, där fyra titlar spelas och varje titel
har en längd på sex timmar.
Inspelningen stoppas automatiskt om en
kopieringsskyddad film väljs.
DVD-RW-skivor skall formateras innan
inspelning påbörjas. De flesta nya skivor
säljs oformaterade.
Använd inte skivor av typen DVD-R
Authoring tillsammans med den här
enheten.
Recording : PR 1 [SP]
Inspelning
- Pausa inspelning • Tryck på knappen REC PAUSE för att pausa
inspelningen som pågår.
• Tryck på knappen REC PAUSE en gång till under
pausningen för att återgå till inspelningen.
• Du kan byta kanal genom att trycka på PROG (
inspelningen är pausad.
) när
- Stoppa inspelningen Tryck på knappen STOP ( ) för att stoppa eller avsluta
en inspelning som pågår.
• Vid användning av DVD-RW/-R-skivor visas meddelandet
“Updating the information of disc. Please wait for a
moment”.
80 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_77-90.indd 80
2006-05-19 오전 10:30:50
Spela in från extern enhet
som du tittar på
4
Tryck på knappen REC.
Information för externt ingångsläge visas på skärmen
och inspelningen på börjas. Ikonen ( ) visas på
frontpanelen.
- Pausa inspelning • Tryck på knappen REC PAUSE för att pausa
inspelningen som pågår.
Innan du börjar
Kontrollera att skivan har tillräckligt mycket ledigt utrymme
för inspelningen. Justera inspelningsläget.
1
2
Tryck på knappen HDD eller DVD på fjärrkontrollen.
Tryck på knappen DVD, tryck på OPEN/CLOSE och
lägg i en inspelningsbar skiva i skivfacket. Tryck på
knappen OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket.
Vänta tills LOAD försvinner från frontpanelens
display. Om en oanvänd DVD-RW-skiva används
ombeds du kontrollera om den är initierad först.
(se sidan 78)
• Tryck på knappen REC PAUSE en gång till under
pausningen för att återgå till inspelningen.
• Du kan byta kanal genom att trycka på PROG (
inspelningen är pausad
) när
- Stoppa inspelningen Tryck på knappen STOP ( ) för att stoppa eller avsluta
en inspelning som pågår.
• Vid användning av DVD-RW/-R-skivor visas meddelandet
“Updating the information of disc. Please wait for a
moment”.
Tryck på knappen INPUT SEL. för att välja
ingångskälla enligt den anslutning du har gjort.
Frontpanelens display ändras vid följande sekvens:
PR Nummer
AV1
AV2
AV3
DV
Om du har en digital enhet trycker du på knappen
INPUT SEL. eller för att välja DV. (se sidan 82)
Inspelning
3
Tryck på knappen REC MODE upprepade gånger,
(eller på REC MODE och sedan på knapparna
för att välja inspelningshastighet (kvalitet).
SP
LP
EP
Record Mode
XP
SP(35:12)
Svenska - 81
01120A_SH830_XEE-SWE_77-90.indd 81
2006-05-19 오전 10:30:52
Kopiera från en videokamera
4
Tryck på knappen INPUT SEL. för att välja DV.
Om insignalen är inställd på DV visas en meny
där det är möjligt att styra videokameran överst
påskärmen.
DV
Du kan styra videokameran med gränssnittet IEEE 1394
(DV).
The DV device is connected
MOVE
1
Anslut videokamerans DV-utgång till DV-ingången
på frontpanelen på din STB-DVD-HDD-SPELAREN
med en DV-kabel.
2
Tryck på knappen HDD eller DVD på fjärrkontrollen.
Tryck på knappen DVD, tryck på OPEN/CLOSE och
lägg i en inspelningsbar skiva i skivfacket. Tryck på
knappen OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket.
Vänta tills LOAD örsvinner från frontpanelens
display.
3
Tryck på knappen REC MODE upprepade gånger
för att välja inspelningshastighet (kvalitet).
SP
LP
EP
Inspelning
Record Mode
XP
RETURN
5
Välj ikonen Spela ( ) i den övre delen av skärmen
för att spela upp från videokameran och hitta
startpositionen för kopieringen.
6
För att starta inspelningen använder du
för att
välja ikonen Record ( ● ) överst på skärmens sida
och tryck sedan på knappen OK.
Du kan också trycka på knappen REC på
fjärrkontrollen för att påbörja inspelningen.
- Stoppa inspelningen Tryck på knappen STOP ( ) för att stoppa eller avsluta
en inspelning som pågår.
• Vid användning av DVD-RW/-R-skivor visas meddelandet
“Updating the information of disc. Please wait for a
moment”.
SP(35:12)
OBS!
För att visa uppspelningsrelaterade ikoner på
skärmen trycker du på någon riktningsknapp på
fjärrkontrollen.
82 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_77-90.indd 82
2006-05-19 오전 10:30:54
Göra en Enknappsinspelning
(OTR)
Du kan ställa in STB-DVD-HDD-SPELAREN på inspelning
i steg om 30 minuter för upp till åtta timmar genom att
trycka påknappen REC.
OBS!
Räkneverket minskar minutvis från 08:00
till 0:00 och sedan slutar STB-DVD-HDDSPELAREN att spela in.
- Stoppa inspelningen Tryck på knappen STOP (
to stop recording?” visas.
• Tryck på knapparna
sedan på knappen OK.
1
2
3
Tryck på knappen HDD eller DVD på fjärrkontrollen.
Tryck på knappen DVD, tryck på OPEN/CLOSE och
lägg i en inspelningsbar skiva i skivfacket. Tryck på
knappen OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket.
Vänta tills LOAD för svinner från frontpanelens
display.
Tryck på PROG (
) eller sifferknapparna för
attvälja den kanal som du vill spela in.
Tryck på INPUT SEL. om du vill spela in via en
ansluten extern component för att välja rätt ingång
(AV1, AV2, AV3, DV eller PR01).
för att välja Yes och tryck
• Tryck annars på knappen STOP (
) igen.
Om INFO-knappen
Om du trycker på INFO-knappen två gånger, visas
systeminformationsskärmen: Active Status, Background
Status, och Main Screen information visas.
HDD
Active status
Record SP
Background Status – –
Screen
Recording:PR1 [SP]
JAN/01/2006 (SUN)
System Info
12:00
Tryck på knappen REC för att påbörja inspelningen.
Om du trycker på INFO-knappen två gånger, visas
Skivinfoskärm: Total numbers of Titles och Playlists,
Recordable Time (Title), Available Space(Music/Photo)
visas.
Recording : PR 1 [SP]
HDD
Total TItle
Total Playlist
Recordable Time :Title
Available Space :Music/Photo
JAN/01/2006 (SUN)
Inspelning
4
) Meddelandet “Do you want
Disc Info
3
None
35:37 SP
4745MB
12:00
Tryck på knappen REC upprepade gånger för att
justera inspelningstiden.
0:30
1:00
... 8:00
OTR Mode
0:30
Off
Tryck på knappen INFO tre gånger: Skärmen för aktuell
inspelningsinformation visas: Name, Recording Time,
Created Time och Recording Time visas.
HDD
Name
Recording Title
Recording Info
JAN/01/2006 12:00 PR
1
4
Created Time
JAN/01/2006 12:00
Recording Time
00:13:27
JAN/01/2006 (SUN)
12:00
Svenska - 83
01120A_SH830_XEE-SWE_77-90.indd 83
2006-05-19 오전 10:30:56
Samtidig inspelning och
uppspelning
2
Tryck på knappen OK eller PLAY (
Då spelas titeln upp för det aktuella
inspelningsprogrammet.
).
Play
Du kan spela upp från början av det program du spelar in.
Du kan titta på föregående titellista samtidigt som du
spelar in ett program.
Under inspelningen
- Stoppa uppspelning/inspelning -
1
Tryck på knappen PLAY ( ).
Då spelas titeln upp för det aktuella
inspelningsprogrammet.
Uppspelningen finns inte tillgänglig i mer än 10
sekunder från det att inspelningen startar.
Du kan använda SKIP (
) och andra
uppspelningsrelaterade knappar fram till listan över
tidigare inspelade titlar.
1
Tryck på knappen STOP ( )
Uppspelningsskärmen försvinner och inspelningen
startar.
2
Tryck på knappen STOP ( ) igen för att avbryta
inspelningen.
Play
Inspelning
OBS!
Inget ljud hörs i sökningsläget.
DVD-skivuppspelning finns tillgänglig under
HDD-inspelning. Det går dock inte att spela
upp JPEG-, MP3- och DivX-filer på skivan.
Uppspelning från hårddisken är möjlig under
inspelning på DVD. Det går dock inte att
spela upp JPEG-, och MP3-filer på HDD.
Att använda knappen TITLE LIST
1
Tryck på knappen TITLE LIST i uppspelningsläge.
/ SKIP (
) för att välja
Tryck på knapparna
titellistan.
HDD
Title List
RECORDING...
4/4
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
004 RECORDING...
00:00:00
004
Recording
JAN/02/2006 00:00
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
84 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_77-90.indd 84
2006-05-19 오전 10:30:58
Göra en timerinspelning
3
Tryck på knappen OK för att välja Add a list.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
Date
Start
End
Mode
VPS/PDC
No. 01 No Title
To
Source
Date
Start
End
HDD
PR 01
JAN 01
10 : 54
12 : 54
Recordable Time HDD 35:45 SP
Recordable Time
1. Kontrollera att antennkabeln är ansluten.
2. Kontrollera återstående tid på skivan.
3. Kontrollera datum och tid.
Kontrollera att Klocka (Inställningar-Klockinställning) är
inställd korrekt innan du fortsätter med en inspelning via
timer. (se sidorna 26~27)
Använda knappen TIMER
1
Tryck på knappen TIMER i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen Programme visas.
HDD & DVD RECORDER
Programme
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
√
Rcorded List
Programme
Setup
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
MOVE
Mode
SP
Title
V/P
Off
Save
35:45 SP
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen ANYKEY.
• Tryck på knappen ANYKEY.
för att välja Add och tryck
• Tryck på knapparna
sedan på knappen OK eller .
4
Ställa in alternativ för timerinspelning.
• Fyll i ingångsalternativen genom att använda
sifferkapparna och
.
: Flyttar till föregående/nästa uppgift
, 0~9: Ställer in ett värde.
• To: Väljer det media du vill spela in på, DVD eller
HDD.
• Source: Ingångsskälla för video (AV 1, AV 2 eller
AV3), eller den digitala eller analoga kanal som du
vill göra timerinspelningen ifrån.
• Date: Timerinspelning tillåter att du ställer in en
inspelningstid inom perioden av en månad.
Ställa in inspelningsdag. (month/day)
Använda knappen MENU.
• Tryck på knapparna
för att välja Programme
och tryck sedan på knappen OK eller .
2
Tryck på OK eller
JAN 31
JAN 30
JAN 29
JAN 02
JAN 01
Every SUN
Every SAT
MON-FRI
MON-SAT
Inspelning
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
Every Day
för att välja Scheduled List.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
Date
Start
End Mode VPS/PDC
Add a list
Recordable Time HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 85
01120A_SH830_XEE-SWE_77-90.indd 85
2006-05-19 오전 10:31:01
• Start/End Time: Start- och sluttid för timerinspelningen.
• Mode (Inspelningsläge):
- FR (Flexibel inspelning): Välj detta när du vill ställa in
videokvaliteten automatiskt. I läget FR väljs det mest
passande inspelningsläget automatiskt i förhållande
till återstående tid på skivan och längden på
timerinspelningen. Funktionen väljer endast ett av fyra
inspelningslägen (XP, SP, LP, EP)
- XP (hög kvalitet): Välj detta när videokvaliteten är viktig.
- SP (standardkvalitet): Välj detta för att spela in i
standardkvalitet.
- LP (låg kvalitet): Välj detta när du behöver en lång
inspelningstid.
- EP (utökad): Välj detta när du behöver en ännu längre
inspelningstid.
OBS!
När du spelar in i EP-läge på en DVD-RW
(V läge)/R är det inte säkert att den spelar
in fulla sex eller åtta timmar på grund av
att enheten använder VBR ENCODING
(variabel bitrate-kodning).
Om du till exempel vill spela in ett program
med mycket händelser använder det en
högre bitrate vilket i sin tur använder mer
skivutrymme.
• VPS/PDC: funktion för VPS (Video Programme
Inspelning
System) eller PDC (Programme Delivery
Control).
- Om du ställer in den här funktionen på on, kan du styra
start- och sluttid för inspelningen genom den inkluderade
specialsignalen i sändningssignalen. Om ett TV-program
är förkortat eller startar tidigare eller senare än planerat
synkroniserar funktionen start- och sluttid för inspelningen
med den automatiska sändningstiden automatiskt.
- Ställer in starttiden exakt enligt den publicerade TVplaneringen. I annat fall fungerar inte timerinspelningen.
- Välj inte PDC eller VPS om du inte är säker på att
programmet du vill spela in sänds i VPS/PDC.
• TITLE : För att välja titelnamn markerar du titel och tryck
5
Efter att du har valt inställningsvärde för varje värde
trycker du på knappen OK för att välja Save och
tryck sedan på OK igen.
• visas på frontpanelen. Detta betyder att en
timerinspelning har registrerats.
Programmen spelas in i prioritetsordning om
timerinställningarna överlappar varandra.
Om timerinspelning är inställd för det första programmet
och sedan för ett andra program och dessa överlappar
varandra kommer följande meddelande att visas på
skärmen: “This setting is identical with 1.” Meddelandet
visar att det första programmet har prioritet. Efter att
inspelningen avdet första programmet är färdig startas
inspelningenav det andra.
Att avsluta utan att spara aktuell inställning
Tryck på knappen MENU.
För att återgå till föregående meny
Tryck på RETURN om du inte vill ställa in
timerinspelningen.
6
När du vill göra en inspelning på en DVD-RW/-Rskiva, måste du sätta i skivan.
7
Stäng av strömmen för att avsluta inställningen
avtimerinspelningen.
Timerinspelning fungerar inte om strömmen är på.
OBS!
Tiden för timerinspelningen kan variera
från den inställda tiden beroende
på skivans status och den allmänna
statusen för inspelningen (exempelvis
inspelningstidens överlappning eller
om föregående inspelning slutar inom
två minuter före starttiden för nästa
inspelning).
Du kan göra timerinspelning för upp till 12
program.
Om HDD-skivan inte har något tillgängligt
utrymme blinkar . Det betyder att det
inte finns plats på HDD för att spela in.
sedan på knappen OK.
Skärmen Namnbyte visas.
Se sidan 92 för ytterligare information.
86 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_77-90.indd 86
2006-05-19 오전 10:31:03
Redigera schemalagd
lista
3
• Alternativen Add, Edit, Delete och Go to
Recorded List visas.
Följ de här anvisningarna för att redigera den schemalagda
inspelningslistan.
HDD
1
HDD & DVD RECORDER
Library
Source
Date
Start
End
Mode VPS/PDC
-- --- ----
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
17:30
18:30
SP
On
02 HDD PR 01
Add
03 HDD PR 01
Edit
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
MOVE
4
Programme
Scheduled List
To
--:-- --:-- --
--
Delete
Recordable
Time ListHDD 35:45 SP
Go to Recorded
HDD
Disc Manager
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
Använda knappen TIMER
Tryck på knappen TIMER i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen Programme visas.
Tryck på knapparna
för att välja numret på den
planerade inspelningslistan som du vill redigera och
tryck sedan på ANYKEY.
√
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Edit och tryck
sedan på knappen OK eller .
• Alternativen för schemalagd inspelningslista
visas.Redigera de funktioner du vill ändra. Se
avsnittet “Gora en timerinspelning” för ytterligare
information om detaljer kring timerinspelning
(Se sidorna 85~86).
Rcorded List
Programme
Setup
HDD
DTT
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
MOVE
SELECT
RETURN
Scheduled List
Current Time 10:54
0101
0202
0303
Date
Start
-- ---:-Add a list
JAN
01
17:30
JAN/01
17:30
JAN/01
21:00
JAN
01
21:00
JAN/01
23:15
JAN 01
23:15
HDD
HDD PR
PR01
01
PR01
01
HDD PR
HDD PR
PR01
01
Recordable Time
End Mode VPS/PDC
--:-- ---
18:30
18:30
22:00
22:00
23:45
23:45
SP
SP
SP
SP
SP
SP
Mode
VPS/PDC
To
Source
Date
Start
End
PR 01
JAN 01
17 : 30
18 : 30
MOVE
Mode
V/P
SP
On
Title
Save
HDD 35:45 SP
SELECT
RETURN
EXIT
5
Tryck på knappen OK för att välja Save och
tryck sedan på knappen OK för att bekräfta den
redigerade inställningen.
6
Tryck på knappen MENU när du är färdig.
Skärmen för den planerade inspelningslistan
försvinner.
Inspelning
HDD
End
HDD
Recordable Time
för att välja Scheduled List.
To Source
-- --- ----
Start
Recordable Time HDD 35:45 SP
• Tryck på knapparna
för att välja Programme
och tryck sedan på knappen OK eller .
No.
Date
No.01 No Title
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
Tryck på OK eller
Source
EXIT
Använda knappen MENU.
2
To
On
On
On
On
On
On
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 87
01120A_SH830_XEE-SWE_77-90.indd 87
2006-05-19 오전 10:31:04
Ta bort schemalagd lista
3
Följ de här anvisningarna för att radera en post från listan
över schemalagd inspelning
Tryck på knapparna
för att välja numret på den
planerade inspelningslistan som du vill ta bort och
tryck sedan på ANYKEY.
• Alternativen Add, Edit, Delete och Go to
Recorded List visas.
HDD
Scheduled List
Current Time 11:01
No.
To Source
-- --- ----
Date
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
17:30
18:30
SP
On
02 HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
Add
03 HDD
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
PR 01
Start
End Mode VPS/PDC
--:-- --:-- ---
Edit
Delete
Recordable
Time List
HDD 35:45 SP
Go to Recorded
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen TIMER
1
4
Tryck på knappen TIMER i stoppläge/
uppspelningsläge. Skärmen Programme visas.
HDD & DVD RECORDER
Tryck på knapparna
för att välja Delete och
tryck sedan på knappen OK eller .
• Du kommer att bli till frågad att bekräfta
borttagningen “Do you want to delete?”.
Programme
HDD
Scheduled List
HDD
Current Time 11:01
Library
Scheduled List
Disc Manager
No.
√
To
Source
Date
Start
End Mode VPS/PDC
Rcorded List
Programme
Do you want to delete?
Setup
DTT
Recordable Time
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
MOVE
5
• Tryck på knapparna
för att välja Programme
och tryck sedan på knappen OK eller .
Inspelning
Yes
HDD 35:45 SP
No
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
• Den valda posten kommer att tas bort från listan.
HDD
Scheduled List
Current Time 11:01
2
Tryck på OK eller
No.
för att välja Scheduled List.
HDD
To
Source
-- --- ---0101
0202
0303
Date
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
Start
End Mode VPS/PDC
--:-- --:-- ---
21:00
22:00
SP
On
02 HDD PR 01
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To Source
-- --- ----
HDD
HDD PR
PR01
01
PR01
01
HDD PR
HDD PR
PR01
01
Recordable Time
Date
Start
-- ---:-Add a list
JAN
17:30
JAN 01
01
17:30
21:00
JAN 01
21:00
JAN 01
23:15
23:15
--:-- --
--
18:30
18:30
22:00
22:00
23:45
23:45
On
On
On
On
On
On
SP
SP
SP
SP
SP
SP
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
Recordable Time
HDD 35:45 SP
End Mode VPS/PDC
RETURN
EXIT
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knappen MENU när du är färdig.
Skärmen för den planerade inspelningslistan
försvinner.
88 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_77-90.indd 88
2006-05-19 오전 10:31:06
Gå till inspelningslista
3
Tryck på knappen MENU när du är färdig.
Skärmen för inspelningslistan försvinner.
Du kan bekräfta prestandaresultatet för titellistan som har
gått över den reserverade inspelningstiden.
Information om inspelningslistan
Informerar huruvida den valda inspelningslistan
genomförde en timerinspelning felfritt.
Använda knappen TIMER
1
3
-1 Tryck på knapparna
för att välja numret på
Recorded List, tryck sedan på ANYKEY.
Tryck på knappen TIMER i stoppläge/
uppspelningsläge. Skärmen Programme visas.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Programme
HDD
Library
Scheduled List
Disc Manager
√
Recorded List
No.
To Source
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
01
JAN
JAN 01
Start
17:30
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
18:30
22:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
Info
JAN 01
23:15
23:45
OK
SP On
OK
OK
Delete
Rcorded List
List Clear
Programme
Go to Scheduled List
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
2
Tryck på knappen
för att välja Recorded List
(inspelningslista), tryck sedan OK eller .
Skärmen för Recorded List visas.
Tryck på knapparna
för att välja Info och tryck
sedan på knappen OK eller .
HDD
No.
To
Recorded List
Source
Date
Start
Mode
V/P
Status
Timer rec was finished successfully
OK
Recordable Time
HDD 35:45 SP
SELECT
HDD
End
Inspelning
för att välja Programme
• Tryck på knapparna
och tryck sedan på knappen OK eller
4
RETURN
EXIT
Recorded List
No.
To Source
01
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
JAN 01
Start
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
22:00 SP On
03 HDD PR 01
JAN 01
23:15
23:45
MOVE
SELECT
SP On
RETURN
Status
OK
OK
OK
EXIT
Svenska - 89
01120A_SH830_XEE-SWE_77-90.indd 89
2006-05-19 오전 10:31:08
Ta bort inspelningslista
4
Tar bort en inspelningslista individuell.
3
Tryck på knapparna
för att välja List Clear och
tryck sedan på knappen OK eller .
-1 Tryck på knapparna
för att välja numret på
den Recorded List som du vill ta bort, tryck sedan
på ANYKEY.
No.
No.
To Source
Source
To
Date
Date
Start Start End End
Mode
Do you want to delete a Recorded list?
Yes
HDD
No.
To
Recorded List
Source
Date
Start
End
Mode
V/P
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
JAN 01
01
JAN
JAN 01
17:30
17:30
21:00
18:30 SP On
18:30
22:00 SP On
OK
OK
03 HDD PR 01
Info
JAN 01
23:15
23:45
OK
Mode
V/P VPS/PDC
Status
MOVE
No
SELECT
RETURN
EXIT
Status
SP On
Delete
List Clear
Go to Scheduled List
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Gå till schemalagd inspelningslista
4
Tryck på knapparna
för att välja Delete och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD
No.
To
Recorded List
Source
Date
Start
End
Mode
V/P
Status
No.01
Do you want to delete?
Ändrar direkt från inspelningslistan till den schemalagda
inspelningslistan.
3
-1 Tryck på knappen ANYKEY.
HDD
Yes
Recordable Time
No
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Recorded List
No.
To Source
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
JAN 01
Start
17:30
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
18:30
22:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
Info
Info
Delete
JAN 01
23:15
23:45
OK
SP On
OK
OK
List Clear
Go to Scheduled List
Inspelning
MOVE
Rensa inspelningslistan
Rensa alla inspelningslistor på en gång.
3
4
HDD
EXIT
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
No.
RETURN
Tryck på knapparna
för att välja Go to
Scheduled List, tryck sedan OK eller .
-1Tryck på knappen ANYKEY.
HDD
SELECT
Recorded List
To Source
01
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
JAN 01
Start
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
22:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
Info
Delete
JAN 01
23:15
23:45
OK
SP On
OK
OK
To
Source
Date
Start
End Mode VPS/PDC
-- --- ----
-- ---:-- -Add a --:-list
--
01
02
03
JAN 01
JAN 01
JAN 01
On
On
On
HDD
HDD
HDD
PR 01
PR 01
PR 01
Recordable Time
17:30
21:00
23:15
18:30
22:00
23:45
SP
SP
SP
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
List Clear
Go to Scheduled List
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
90 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_77-90.indd 90
2006-05-19 오전 10:31:10
Redigera
Det här avsnittet beskriver grundfunktioner för
redigering och förklarar redigeringsfunktioner för
inspelning på en skiva och redigeringsfunktioner
för hela skivan.
• Titellista
• Spellista
Grundläggande redigering (Titellistan). . . . . . . . . . . . . . .92
Avancerad redigering (Spellista) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Kopiera från hårddisk till DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Kopiera flera titlar på en gång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Kopiera från DVD till hårddisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Kopiering av MP3, JPEG och Divx . . . . . . . . . . . . . . . .115
Skivhanteraren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Det här står för en enhetsuppspelning, som aktiveras
genom att du väljer önskad scen i titellistan.
När spellistan spelas upp spelas endast den valda scenen
upp och sedan stoppas uppspelningen. Eftersom endast
informationen är nödvändig för uppspelning av en önskad
scen som finns i spellistan (även om spellistan tas bort) tas
originalstringen inte bort.
Redigera
En titel är ett avsnitt inspelad bild eller ljud.
Titellistan visar en lista för att hjälpa dig att välja en titel.
Eftersom titeln består av informationen om det som faktiskt
spelas in, kan en titel som tas bort inte spelas upp igen.
Inspelning eller redigering kan eventuellt inte slutföras
om ett fel uppstår, till exempel ett strömavbrott.
Notera att material som har skadats inte går att
återställa till sitt original.
Svenska - 91
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd91 91
2006-05-19 오전 10:32:19
Grundläggande
redigering (Titellistan)
I
3
Tryck på knapparna
för att välja Rename och
tryck sedan på knappen OK eller .
Skärmen Byt namn visas.
HDD
Rename
JAN / 01 / 2006 17:30 PR1
Byta namn (Namnge) en titel
Följ de här instruktionerna för att byta namn på en post
i titellistan, det vill säga redigera en titel på ett inspelat
program.
Back Space
Space
MOVE
4
Att använda knappen TITLE LIST
SELECT
Delete
Clear
RETURN
EXIT
Välj de önskade tecknen med knapparna
och tryck sedan på knappen OK.
HDD
Rename
Sports(A1)
1
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
Back Space
Space
MOVE
HDD
Clear
RETURN
EXIT
1/3
No.
Title
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
• Back Space: Tar bort och flyttar markören bakåt
ett steg.
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
• Space: Skriver ett mellanslag och flyttar markören
ett steg framåt (åt höger).
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Delete: Raderar ett tecken vid markörens
placering.
• Clear: Tar bort alla teckeninmatningar.
• Save: Registrerar teckeninmatningarna.
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
Redigera
Delete
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
2
SELECT
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Title, tryck
Tryck på knapparna
för att markera den post
som du vill byta namn på i Title List och tryck sedan
på ANYKEY.
5
Tryck på knapparna
för att välja Save och
tryck sedan på knappen OK.
Det ändrade titelnamnet visas i titelfältet för den
valda posten.
HDD
Title List
Sports(A1)
1/3
No.
Title
Length
001
001 JAN/01/2006
Sports(A1) 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Protection
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Delete
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Edit
Title
Length
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
►
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
92 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd92 92
2006-05-19 오전 10:32:32
I
Låsa (Skydda) en titel
Följ de här instruktionerna för att låsa en post för att
skydda den mot radering.
3
Tryck på knapparna
för att välja Protection och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title Protection:
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
On
V-Mode Compatibility
Att använda knappen TITLE LIST
MOVE
1
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
4
Off
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja On och tryck
sedan på knappen OK. Låsikonen i
informationsfönstret för den valda posten ändras till
låst status. ( ➞ )
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
HDD
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
för att välja Library, tryck
sedan OK eller .
• Tryck på knapparna
för att välja Title, tryck
sedan OK eller .
2
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att markera den
postsom du vill skyddai Title List och tryck sedan på
ANYKEY.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
Protection
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Redigera
Rename
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
►
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 93
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd93 93
2006-05-19 오전 10:32:36
I
Ta bort en titel
3
Tryck på knapparna
för att välja Delete och
tryck sedan på knappen OK eller .
Följ de här anvisningarna för att radera en post från
titellistan.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006
Do you want
to delete?21:00 PR 01:00:00
003 may
JAN/01/2006
23:15 PR 00:30:00
(Related playlists
be deleted.)
Att använda knappen TITLE LIST
JAN/01/2006 17:30
Yes
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
1
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXaIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Title, tryck
No
SELECT
RETURN
EXIT
• Meddelandet kan variera beroende på vilken typ av skiva
det är. Du kommer att få ett meddelande som ber dig att
bekräfta. HDD, DVD-RW(VR-läge): Eftersom spellistan
syns visas meddelandet “Do you want to delete?
(Related playlists may be deleted)”
DVD-RW (Videoläge)/-R: Eftersom att spellistan inte syns
visas meddelandet “Do you want to delete?”.
4
Tryck på knapparna
sedan på knappen OK.
för välja Yes och tryck
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Deleting...
(Please
003 wait.)
JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
HDD
2
Tryck på knapparna
för att markera den post
som du vill ta bort från Title List och tryck sedanpå
ANYKEY.
Title List
JAN/01/2006 21:00 PR1
1/2
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
001
002 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
HDD
Title List
Redigera
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Title
Protection
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
►
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
94 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd94 94
2006-05-19 오전 10:32:39
OBS!
Det går inte att radera en skyddad titel.
Om du vill ta bort en skyddad titel måste
du välja “Off”i menyn Titelskydd.
(se sidan 93)
När Skrivskydd har ställts in på Skyddad
går det inte att ta bort titlar.
(se sidan 118)
När en post väl har tagits bort från
titellistan går det inte att återställa den.
När en DVD-RW/-R har avslutats går det
inte att radera den.
2
Tryck på knapparna
för att markera den post
som du vill dela på i Title List och tryck sedan på
ANYKEY.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
►
►
MOVE
I
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
3
Title
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Edit och tryck
sedan på knappen OK eller .
Menyn Edit visas.
Ta bort en del av en titel (Split)
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Följ de här anvisningarna för att dela ett avsnitt i titellistan.
1/3
Rename
No.
Title
Length
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
►
Split
Partial Delete
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
Att använda knappen TITLE LIST
1
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
4
Tryck på knapparna
för att välja Split och
trycksedan på knappen OK eller .
HDD
Split
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Split 1
Split 2
00:00:00
00:00:00
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
00:00:01
Select
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
MOVE
SELECT
RETURN
Return
Split
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Redigera
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Title, tryck
Svenska - 95
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd95 95
2006-05-19 오전 10:32:42
5
Använd de uppspelningsrelaterade knapparna
(PLAY ( ), SEARCH (
)) för att flytta till en
delningspunkt och tryck på knappen OK.
Om detta inte är den punkt där du vill dela trycker du
på knappen RETURN för att avbryta valet. Använd
de uppspelningsrelaterade knapparna för att flytta till
en delningspunkt och tryck på knappen OK.
7
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
Den delade titeln delas i två och efterföljande titlar
flyttas bakåt en och en.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/4
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 00:00:55
00:30:55
HDD
002 JAN/01/2006 17:30 PR 00:29:05
Split
003 JAN/01/2006 21:00 PR 00:02:00
JAN/01/2006 17:30 PR1
004 JAN/01/2006 23:15 PR 00:02:06
Title List No. 001
➀
Split 1
Split 2
00:00:00
00:30:55
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
00:30:55
Select
Return
Split
MOVE
SELECT
RETURN
MOVE
➂
➁
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
➀ Första delningsintervallet
➁ Speltid
➂ Starttiden för den andra delningen och dess skärm
HDD
Split
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Split 1
Split 2
00:00:00
00:30:55
I
Ta bort en del av en titel
(Partial Delete)
Följ de här anvisningarna för att ta bort ett avsnitt i
titellistan.
(VR läge)
00:30:55
Select
Return
Split
MOVE
6
SELECT
RETURN
Att använda knappen TITLE LIST
EXIT
Tryck på knappen OK för att välja Split.
Meddelandet “This title cannot be recovered after
splitting. Do you want to split?” visas.
1
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
HDD
Split
JAN/01/2006 17:30 PR1
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Split 2
This title cannot be recovered after spliting
Do you want to split?
00:00:00
Redigera
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title List No. 001
Yes
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
00:00:00
No
00:00:01
Return
Split
MOVE
Title
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Split 1
Select
1/3
No.
SELECT
RETURN
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Title, tryck
96 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd96 96
2006-05-19 오전 10:32:45
2
Tryck på knapparna
för att markera den post
som du vill redigera i Title List och tryck sedan på
ANYKEY.
Delvis ta bort skärmlisteelement
HDD
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
HDD
JAN/01/2006 17:30 PR1
End
00:19:10
00:00:00
1/3
Rename
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Delete
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Edit
Title
Length
➀
00:19:10
Start
End
Return
Delete
MOVE
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
SELECT
RETURN
➃
➁
EXIT
►
►
➂
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• När du använder skivor av typen DVD-RW(VR)
kan du välja Delvis borttagning genom att trycka på
tangenten ANYKEY. (Gå sedan till steg 5)
3
Start
Title List
Tryck på knapparna
för att välja Edit och tryck
sedan på knappen OK eller .
Skärmen för Edit Title List visas.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Title
Length
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
➀ Uppspelningslist
➁ Speltid
➂ Fönster för borttagning av startpunkt och tid.
➃ Fönster för borttagning av slutpunkt och tid.
• Välj start- och slutpunkter som du vill ta bort från
avsnittet med de uppspelningsrelaterade knapparna.
• Knappar relaterade till uppspelning:
))
(PLAY ( ), SEARCH (
6
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
Tryck på knappen OK vid slutpunkten.
Tiden för slutpunkten visas i området för borttagning
av slutpunkt.
Split
Partial Delete
►
►
HDD
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
4
Tryck på knapparna
för att välja Partial Delete
och tryck sedan på knappen OK eller .
End
00:19:10
00:41:20
00:41:20
Start
HDD
Start
End
MOVE
Partial Delete
Return
Delete
SELECT
RETURN
EXIT
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Start
End
MOVE
Return
Delete
SELECT
RETURN
7
Tryck på knapparna
för att välja Delete och
tryck sedan på knappen OK.
EXIT
HDD
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Tryck på knappen OK vid startpunkten.
Tiden för startpunkten visas i området för borttagning
av startpunkt.
Start
00:00:00
Yes
Partial Delete
End
Do you want to delete?
(Deleted part will not be restored.)
Start
HDD
Redigera
5
Title List No. 001
End
MOVE
00:00:00
00:19:10
No
Return
Delete
SELECT
RETURN
EXIT
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:19:10
Start
End
MOVE
Return
Delete
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 97
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd97 97
2006-05-19 오전 10:32:49
8
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK. Det valda avsnittet har tagits
bort.
9
Tryck på knapparna
för att välja Return
och tryck sedan på knappen OK för att avsluta
funktionen.
Avancerad redigering
(Spellista)
I
Skapa en spellista
Följ de här instruktionerna för att skapa en ny post i en
spellista från en inspelad titel.
OBS!
Längden på det avsnitt som skall tas bort
måste vara minst fem sekunder långt.
Om avsnittet som du vill ta bort är kortare
än fem sekunder kommer du att få ett
meddelande som säger “The range is too
short”.
Om sluttiden är vid en tidpunkt före
starttiden kommer ett meddelande att
visas som säger “End point cannot be
marked earlier than start point”.
Avsnittet går inte att ta bort om det
innehåller en stillbild.
Tryck på knappen MENU när du är färdig.
Skärmen för titellista försvinner.
(VR läge)
Att använda knappen Titel List
1
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
Redigera
2
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Title, tryck
Tryck på knappen ANYKEY.
för att välja Playlist och
Tryck på knapparna
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Title
Length
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
►
►
►
Split
New Playlist
Go To Playlist
►
SELECT
RETURN
EXIT
98 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd98 98
2006-05-19 오전 10:32:54
3
Tryck på knapparna
för att välja New Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller .
Skärmen Skapa spellista visas.
HDD
6
Make Playlist
Scene No. 001
Title List 1/3
End
00:00:00
00:00:00
• Så här gör du en ny spellista.
Repetera stegen 1-6 om du vill göra en ny spellista.
00:00:00
Start
End
MOVE
4
för att välja Make tryck
• En ny skärm för Skapa scen visas. Repetera stegen
4-6 för att göra en scen av en spellista.
Den nya scenen läggs till den aktuella spellistan.
Du kan kontrollera och titta på alla scener på
skärmen Redigera spellista. (se sidan 101)
New Playlist
Start
Tryck på knapparna
sedan på knappen OK.
Return
Make
SELECT
RETURN
EXIT
7
Tryck på knappen
för att välja Return och tryck
sedan på knappen OK för att avsluta funktionen.
OBS!
Det går att skapa upp till 99 titlar i
spellistan.
Beroende på skivtypen kan den skärm
som visas se olika ut.
Tryck på knappen OK vid startpunkten.
HDD
Make Playlist
New Playlist
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:08:38
00:00:00
00:08:38
Start
End
MOVE
Return
Make
SELECT
RETURN
EXIT
• Bilden och tiden vid startpunkten visas i Startfönstret.
• Den gula markeringslisten flyttas till slutdelen.
• Välj en startpunkt i avsnittet med de
uppspelningsrelaterade knapparna (PLAY ( ),
SEARCH (
)) där du vill skapa en ny scen.
5
Tryck på knappen OK vid slutpunkten.
HDD
Make Playlist
New Playlist
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:08:38
00:11:03
00:11:03
Start
End
SELECT
Return
RETURN
EXIT
Redigera
MOVE
Make
• Bilden och tiden för slutpunkten visas i slutfönstret.
• Den gula markeringslisten flyttas till Make item
(Skapa del).
Svenska - 99
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd99 99
2006-05-19 오전 10:32:57
upp poster i spellistan
IFölj Spela
de här instruktionerna för att spela upp poster från
spellistan.
I
Byta namn på en post i spellistan
Följ de här instruktionerna för att byta namn (redigera)
en post i spellistan
(VR läge)
(VR läge)
Att använda knappen PLAY LIST
1
Tryck på knappen PLAY LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen Playlist visas.
Att använda knappen PLAY LIST
1
Tryck på knappen PLAY LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen Playlist visas.
HDD
HDD
JAN/02/2006 13:47
Playlist
JAN/02/2006 13:47
Playlist
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
MOVE
SELECT
RETURN
Length
001 JAN/02/2006 13:47
002 JAN/02/2006 13:51
00:06:09
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Använda knappen MENU.
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Title, tryck
• Tryck på knapparna
för att välja Title, tryck
sedan OK eller .
Skärmen för titellista visas.
för att välja Playlist och
• Tryck på knapparna
tryck sedan på knappen OK eller .
• Tryck på knapparna
för att välja Playlist och
tryck sedan på knappen OK eller .
för att välja Go To
• Tryck på knapparna
Playlist och tryck sedan på knappen OK eller
för att välja Library, tryck
• Tryck på knappen ANYKEY.
• Tryck på knappen ANYKEY.
Redigera
Title
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
1/3
No.
för att välja Go To Playlist
• Tryck på knapparna
och tryck sedan på knappen OK eller .
.
2
Tryck på knapparna
för att välja den
spelningslista som du vill spela upp och tryck sedan
på knappen OK eller PLAY ( )
3
Tryck på knappen STOP ( ) för att avsluta
uppspelningen.
Skärmen återgår till skärmen Playlist.
2
Tryck på knapparna
för att markera den titel
som du vill byta namn på i Playlist och tryck sedan
på ANYKEY.
Menyn ANYKEY visas: Rename, Copy, Delete, Edit
Playlist, New Playlist, Go to Titlelist
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Rename
Copy
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
100 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd100 100
2006-05-19 오전 10:33:00
3
Tryck på knapparna
för att välja Rename och
tryck sedan på knappen OK eller .
Skärmen Byt namn visas.
HDD
I
Redigera en scen för spellistan
Följ de här instruktionerna för att redigera scener på en
spellista.
Rename
JAN /02 / 2006 13:47
(VR läge)
Att använda knappen PLAYLIST
Back Space
Space
MOVE
4
Delete
SELECT
Clear
RETURN
EXIT
1
Välj de önskade tecknen med knapparna
och tryck sedan på knappen OK.
Tryck på knappen PLAY LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen Redigera spellista visas.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
HDD
Rename
Dolphin
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
Back Space
Space
MOVE
Delete
SELECT
SELECT
RETURN
EXIT
Clear
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Den här funktionen är samma som funktionen
Rename för namnbyte på titeln. (se sidan 92)
• Maximalt antal tecken som kan anges är 31.
Alla 31 tecken kan visas genom att trycka
påknappen INFO.
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Title, tryck
• Tryck på knappen ANYKEY.
5
för att välja Playlist och
• Tryck på knapparna
tryck sedan på knappen OK eller .
Tryck på knapparna
för att välja Save
och tryck sedan på knappen OK.
Det ändrade titelnamnet visas i titelfältet för den
valda posten.
HDD
Playlist
Dolphin
1/3
No.
Title
Length
00:01:07
00:08:15
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:50
6 Scenes
MOVE
SELECT
RETURN
2
Tryck på knapparna
för att markera den titel
som du vill redigera i Playlist och tryck sedan på
ANYKEY.
Menyn Redigera spellista visas: Rename, Copy,
Delete, Edit Playlist, New Playlist, Go to Titlelist
EXIT
HDD
Redigera
001
001 Dolphin
Dolphin
• Tryck på knapparna
för att välja Go To Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller .
Playlist
JAN/02/2006 13:47 PR1
1/3
No.
Rename
Copy
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 101
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd101 101
2006-05-19 오전 10:33:02
3
Tryck på knapparna
för att välja Edit Playlist
ochtryck sedan på knappen OK eller .
Skärmen Redigera scen visas.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
01
00:02:24
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
04
SELECT
Modifiera en scen (Byta ut en scen)
Följ stegen 1 till 3 på sidorna 101~102 för att görainställningar.
4
Tryck på knapparna
för att välja den
scen som du vill ändra och tryck sedan på knappen
ANYKEY.
0:01:22
RETURN
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
EXIT
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
06
00:01:06
03
00:00:31
07
00:00:00
04
0:01:22
Modify
Move
Add
05
Delete0:00:09
MOVE
Spela upp en vald scen
4
Tryck på knapparna
för att välja den scen
som du vill spela upp och tryck sedan på knappen
ANYKEY.
Posten från spellistan som skall spelas upp väljs.
5
SELECT
RETURN
Tryck på knapparna
för att välja Modify
ochtryck sedan på knappen OK eller .
Skärmen Modify Scene visas.
HDD
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
03
00:00:31
04
Modify Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
Start
End
00:00:00
00:00:00
0:01:22
Title List : 1/3
Modify
00:00:00
Move
Add
05
Delete0:00:09
End
Start
06
00:01:06
MOVE
5
EXIT
07
SELECT
00:00:00
RETURN
Change
MOVE
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Play och tryck
sedan på knappen OK eller .
Den valda scenen spelas upp.
6
Tryck på knappen OK vid scenens startpunkt.
HDD
Modify Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
Start
End
00:04:54
00:00:00
► Play
Title List : 1/3
00:05:27
Redigera
Start
End
MOVE
• Tryck på knappen STOP ( ) för att avsluta
uppspelningen av scenen.
Change
SELECT
Cancel
RETURN
EXIT
• Bilden och tiden för startpunkten visas i
startfönstret.
• Välj start- och slutpunkter som du vill ändra med
hjälp av de uppspelningsrelaterade knapparna
(PLAY( ), SEARCH (
)).
102 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd102 102
2006-05-19 오전 10:33:05
7
Tryck på knappen OK vid scenens slutpunkt.
HDD
Modify Scene
JAN/02/2006 13:47
Flytta en scen (ändra placering för en scen)
Följ stegen 1 till 3 på sidorna 101~102 för att görainställningar.
Scene No. 001
Title List : 1/3
Start
End
00:01:44
00:06:25
00:06:25
End
Start
Change
MOVE
Cancel
SELECT
RETURN
4
EXIT
-1Tryck på knapparna
för att välja den
scen som du vill flytta och tryck sedan på knappen
ANYKEY.
• Bilden och tiden för slutpunkten visas islutfönstret.
8
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
Tryck på knapparna
för att välja Change och
tryck sedan på knappen OK.
02
0:00:34
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
01
00:02:10
02
05
06
0:00:09
00:01:07
06
00:01:06
MOVE
0:00:34
03
07
00:00:31
04
0:01:22
07
00:00:00
04
0:01:22
Add
06
00:01:06
MOVE
Edit Playlist
00:00:31
Move
05
Delete0:00:09
HDD
03
Modify
5
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Move och tryck
sedan på knappen OK eller .
00:00:00
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
• Scenen du vill modifiera ändras i det valdaavsnittet.
01
00:04:31
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
SELECT
04
RETURN
0:01:22
EXIT
• Ett gult markeringsfönster visas på scenen som
skall flyttas.
Redigera
Svenska - 103
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd103 103
2006-05-19 오전 10:33:11
6
Tryck på knapparna
för att välja den
platsdit du vill flytta den markerade scenen och
trycksedan på knappen OK.
Lägga till en scen
Följ stegen 1 till 3 på sidorna 101~102 för att görainställningar.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 5/6
01
00:04:31
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
SELECT
04
4
0:01:22
RETURN
EXIT
-1 Tryck på knapparna
för att välja den scen
du vill ersätta med en annan och tryck sedan på
knappen ANYKEY.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
• Den markerade scenen flyttas till den markerade
positionen.
02
0:00:34
06
00:01:06
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 5/6
01
00:04:31
02
0:00:34
05
0:00:09
06
00:01:06
MOVE
03
00:00:31
07
00:00:00
SELECT
04
RETURN
0:01:22
00:00:31
07
00:00:00
04
0:01:22
Move
Add
05
Delete0:00:09
MOVE
HDD
03
Modify
5
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Add och tryck
sedan på knappen OK eller .
Skärmen Add Scene visas.
EXIT
HDD
Add Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
OBS!
Det går inte flytta den markerade scenen
till nästa scens position eftersom den
markerade scenen skall föras in innan
denna position, vilket inte behövs då den
redan är där.
Beroende på skivtypen kan den skärm
som visas se olika ut.
Title List 1/3
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Start
End
MOVE
6
Cancel
Add
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knappen OK vid scenens startpunkt.
HDD
Add Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:01:51
00:00:00
Redigera
00:01:51
Start
End
MOVE
Add
SELECT
Cancel
RETURN
EXIT
• Bilden och tiden för startpunkten visas i
startfönstret.
• Välj start- och slutpunkter som du vill ändra med
hjälp av de uppspelningsrelaterade knapparna
)).
(PLAY( ), SKIP (
104 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd104 104
2006-05-19 오전 10:33:16
7
Tryck på knappen OK vid scenens slutpunkt.
HDD
Add Scene
JAN/02/2006 13:47
Radera en scen
Följ stegen 1 till 3 på sidorna 101~102 för att görainställningar.
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:01:51
00:07:28
4
00:07:28
End
Start
för att välja den
scensom du vill ta bort och tryck sedan på knappen
ANYKEY.
Cancel
Add
MOVE
-1Tryck på knapparna
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
• Bilden och tiden för slutpunkten visas i slutfönstret.
för att välja Cancel tryck
• Tryck på knapparna
sedan på knappen OK.
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
06
00:01:06
03
00:00:31
07
00:00:00
04
0:01:22
Modify
Move
Add
05
Delete0:00:09
8
Tryck på knapparna
sedan på knappen OK.
01
05
för att välja Add och tryck
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/8
00:03:3
0:01:22
02
06
0:02:24
00:00:09
MOVE
03
07
MOVE
00:00:34
00:01:06
SELECT
04
08
RETURN
5
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Delete och
tryck sedan på knappen OK eller .
0:00:31
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
00:00:00
EXIT
01
00:02:24 Do 02
0:00:34to
you want
03
00:00:31
delete
the scene04?
Yes
• Det avsnitt som du vill lägga till förs in före den
scen som valdes i steg 4 i Lägg till en scen på
föregående sida.
05
0:00:09
06
MOVE
00:01:06
0:01:22
No
07
SELECT
00:00:00
RETURN
EXIT
• Meddelandet “Do you want to delete the scene? ”
visas.
6
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK för att ta bort den valda
scenen.
Redigera
Svenska - 105
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd105 105
2006-05-19 오전 10:33:21
Radera en post från spellistan
3
• Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta
borttagningen “Do you want to delete?”.
Att använda knappen PLAY LIST
1
Tryck på knappen PLAY LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen Redigera spellista visas.
HDD
HDD
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
SELECT
RETURN
4
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 to
JAN/02/2006
Do you want
delete? 14:08
00:01:54
MOVE
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Yes
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Playlist
JAN/02/2006 13:47
Playlist
JAN/02/2006 13:47
Tryck på knapparna
för att välja Delete och
trycksedan på knappen OK eller .
No
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
Du återgår automatiskt till menyn Playlist efter att
borttagningen har genomförts.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
för att välja Library, tryck
för att välja Title, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
Skärmen för titellista visas.
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
Deleting...
003 JAN/02/2006 14:08
(Please wait.)
00:01:54
No.
Title
001 JAN/02/2006
002
JAN/02/2006 13:51
13:51
Length
00:03:33
00:03:33
002 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
• Tryck på knappen ANYKEY.
för att välja Playlist
• Tryck på knapparna
ochtryck sedan på knappen OK eller .
• Tryck på knapparna
för att välja Go To
Playlist och tryck sedan på knappen OK eller
Redigera
2
HDD
.
Tryck på knapparn
för att markera den titel
somdu vill redigera i Playlist och tryck sedan på
ANYKEY.
Menyn Redigera spellista visas: Rename, Copy,
Delete, Edit Playlist, New Playlist, Go to Titlelist.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:51
2/2
JAN/02/2006 13:51
3 Scenes
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Rename
Copy
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
106 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd106 106
2006-05-19 오전 10:33:26
Kopiera från hårddisk till
DVD
I
Om Kopieringsskärmen
HDD
Att använda knappen TITLE LIST
1
Tryck på knappen OPEN/CLOSE och lägg i
eninspelningsbar skiva i skivfacket.
2
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
skivfacket. Vänta tills LOAD försvinner från
frontpanelens display. Kontrollera att skivan har
tillräckligt mycket ledigt utrymme för inspelningen.
3
Välj hårddisken genom att trycka på knappen HDD
på fjärrkontrollen för STB-DVD-HDD-SPELAREN.
4
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
01:00:00
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
04:01:01
4.44GB
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
➇
EXIT
➀ Lägg till de titlar som skall kopieras (Upp till sju titlarkan
kopieras på en gång).
➁ Titeln som skall kopieras
HDD
➂ Inspelningsläge för att kopiera
- HS(high speed): det går att kopiera snabbare änden
normala uppspelningshastigheten. Kopierar i samma
inspelningsläge som källtiteln.
- XP/SP/LP/EP: du kan inte använda snabbkopiering.
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
➃ Inspelningstiden för titeln som skall kopieras
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
➄ Startknapp för kopieringen
➅ Inställningsknapp för inspelningsläge
➆ Återstående tid och utrymme på den aktuella skivan i
DVD-inspelningsläge.
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
➇ Total inspelningstid och utrymme för den valda titeln
som skall kopieras.
Kopieringsspecifikationer
HDD ➞ DVD
Stöds
Stöds ej
Innehåll
Inspelad videotitel
Kopieringsskyddad titel
Flytt
(Raderar titeln på hårddisken efter kopieringen)
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Title, tryck
Tryck på knapparna
för att välja den titel duvill
kopiera.
För att gå till andra sidor trycker du på knapparna
SKIP (
).
SKIP ( ): föregående sida i titellistan
SKIP ( ): nästa sida i titellistan
När programmet “Copy Once programme” har spelats
in på DVD-skivan kan den titeln inte kopieras till
hårddisken igen.
När programmet “Copy Once programme” har spelats
in på hårddisken, går det att kopiera det till en DVDRW(VR-läge).
Redigera
Kopiera en gång
5
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
Svenska - 107
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd107 107
2006-05-19 오전 10:33:28
6
Tryck på knappen ANYKEY.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No.
Protection
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Delete
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Title
Length
9
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
Meddelandet “Do you want to view screen of
copying title?” visas.
►
►
HDD
►
MOVE
7
1/3
Rename
Edit
- Kopiera en titel som har redigerats
tidigare -
RETURN
EXIT
No.
- ---
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
01:00:00
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
MOVE
10
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
Title
Start
Rec.
Mode
1 JAN/01/2006
SP ➞ HS
01:00:00
Do you 17:30
wantPRto view
screen
of copying
title?
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Yes
No
Total
00:03:05
0.06 GB
Tryck på knapparna
för att välja Copy och tryck
sedan på knappen OK eller .
Skärmen Copy visas.
No.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
SELECT
04:01:01
4.44GB
SELECT
RETURN
EXIT
För att kopiera en titel samtidigt som du tittar
på titeln på kopieringsskärmen trycker du på
knapparna
för att välja Yes och tryck sedan
på knappen OK.
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Se sidorna 112~113 om du vill ändra
inspelningsläge under kopiering.
21%
If you want to stop copy, press CANCEL key.
8
Tryck på knappen OK eller för att välja Start och
tryck sedan på knappen OK.
HDD
• Om No är valt visas inte den titel som skall
kopieraspå skärmen och kopieraingen börjar när
detprogrammet som sänds visas på skärmen.
• Tryck på knappen INFO för att ändra statusfältet för
kopiering.
Om du trycker på knappen INFO igen visas statusfältet.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
Start
Rec. Mode
• För attt avbryta den kopieringen som pågårtrycker
du på knappen CANCEL.
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:03:05
0.06 GB
Redigera
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
- Kopiera en oredigerad titel - Om COPY-knappen Tryck på knapparna
för att välja den titel
som du vill kopiera från titellistan och tryck sedan
på knappen COPY på fjärrkontrollen för att gå till
kopieringsskärmen.
• Under uppspelning kan du även kopiera titeln
genom att trycka på knappen COPY.
9
-1 Meddelandet “Do you want to use high speed
copy mode?” visas.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
Start
Mode
1 JAN/01/2006
17:30 PR
SP ➞high
HS 01:00:00
Do you want
to use
speed copyRec.
mode?
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Yes
No
Total
00:03:05
0.06 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
108 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd108 108
2006-05-19 오전 10:33:31
OBS!
Snabbkopiering: Detta betyder att du kan
överföra utan att behöva bry dig om att
kvaliteten blir sämre för varje ‘generation'.
Det betyder också att kopieringen kan
utföras i högsta möjliga hastighet.
I
Följ stegen 1 till 7 på sidorna 107~108 för att göra
inställningar.
8
10
Ändra inspelningsläge
-1 Tryck på knapparna
För att påbörja snabbkopieringen trycker du på
för att välja Yes och tryck sedan på knappen
OK. Snabbkopieringen påbörjas.
Den titel som kopieras spelas inte upp samtidigt
som det program som sänds visas på skärmen.
och för att välja Rec.
Mode och tryck sedan på knappen OK.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:-XP
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
SP
LP
21%
9
If you want to stop copy, press CANCEL key.
SELECT
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
High Speed
Total
00:01:05
0.02 GB
EP
MOVE
Start
Rec. Mode
RETURN
EXIT
Tryck p knapparna
för att välja det
inspelningsläge som du vill ha och tryck sedan
påknappen OK.
• HS (High-speed): Kopierar i samma
inspelningsläge som hårddisken.
• XP/SP/LP/EP: Det går inte att välja ett
inspelningsläge med högre kvalitet än titellistan på
hårddisken. Om du väljer samma inspelningsläge
som på hårddisken genomförs snabbkopiering.
• Om No är valt visas inte den titel som skall
kopieras på skärmen och kopieraingen börjar när
detprogrammet som sänds visas på skärmen.
• Tryck på knappen INFO för att ändra statusfältet för
kopiering.
Om du trycker på knappen INFO igen visas statusfältet.
• För attt avbryta den kopiering som pågår trycker du
på knappen CANCEL.
11
Efter att kopieringen genomförts visas meddelandet
“The title is successfullycopied”.
The title is successfully copied.
OBS!
Redigera
Med samma metod kan du kopiera en
Spellista.
Det går inte att snabbkopiera en titellista
som har tagits bort delvis.
Det går inte att genomföra en
timerinspelning under pågående kopiering.
Höghastighetskopiering är inte tillgänglig
när:
- Du kopierar en titel som bara kan
kopieras en gång
- Du kopierar en spellista
- Kopierar en delvis borttagen titel
Angående titellistor som bara går att
kopiera en gång:
- Endast tillgängligt för DVD-skivor som
stöder CPRM
- Om en spellista innehåller en titellista
som bara går att kopiera n gång går den
inte att kopiera.
Svenska - 109
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd109 109
2006-05-19 오전 10:33:34
6
Kopiera flera titlar
på en gång
Tryck på knappen ANYKEY.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Edit
Tryck på knappen OPEN/CLOSE och lägg i en
inspelningsbar skiva i skivfacket.
2
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
skivfacket. Vänta tills LOAD försvinner från
frontpanelens display. Kontrollera att skivan har
tillräckligt mycket ledigt utrymme för inspelningen.
7
Length
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
►
►
MOVE
1
Title
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Att använda knappen Titel List
1/3
Rename
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Copy och tryck
sedan på knappen OK eller .
Skärmen Copy visas.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
3
4
No.
Välj hårddisken genom att trycka på knappen HDD
på fjärrkontrollen för STB-DVD-HDD-SPELAREN.
Title
HDD
Title List
1/3
No.
Title
Length
Length
Start
Rec. Mode
01:00:00
[DVD] Available
SP
04:01:01
4.44GB
Total
00:01:05
0.02 GB
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
JAN/01/2006 17:30 PR1
Rec.Mode
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
MOVE
8
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knappen ANYKEY.
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
HDD
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
SELECT
RETURN
Rec. Mode
01:00:00
[DVD] Available
SP
04:01:01
4.44GB
EXIT
Total
00:01:05
0.02 GB
Add
Add
Använda knappen MENU.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Redigera
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
5
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Title, tryck
Tryck på knapparna
för att välja den titel du vill
kopiera.
För att gå till andra sidor trycker du på knapparna
SKIP (
) buttons.
SKIP ( ): föregående sida i titellistan.
SKIP ( ): nästa sida i titellistan.
9
Tryck på knappen OK.
Skärmen Add Copy List visas.
HDD
Add Copy List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 21:00 PR 00:35:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
110 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd110 110
2006-05-19 오전 10:33:35
10
Tryck på knapparna
för att välja en extra titel
som du vill kopiera och tryck sedan på knappen
OK.
Upprepa steg 8~10 för att välja den titel som du vill
kopiera.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
2 JAN/01/2006 21:00 PR SP ➞ HS 01:00:00
Start
I
Ta bort oönskade titlar från
kopieringslistan
Följ stegen 1 till 7 på sidan 110 för att görainställningar.
8
-1 Tryck på knapparna
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
HDD
11
SELECT
RETURN
HDD
No.Title
- ---
Title Mode Rec.Mode
No.
Length Length
Start
-- --:--:-- Start
- ---- --:--:-Rec. Mode
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006
17:30
PR
➞ HS 01:00:00
Rec. Mode
11 JAN/01/2006
17:30
SP
HS
01:00:00
JAN/01/2006
17:30 PR
PR 17:30
SP ➞
➞PR
HS SP
01:00:00
EXIT
[DVD] Available
[DVD] Available
SP
03:59:42
SP
03:59:42
4.42GB 4.42GB
Total
Total
00:01:05 00:03:05
0.06 GB
0.02 GB
Tryck på knappen OK eller
för att välja Start
och tryck sedan på knappen OK.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
2 JAN/01/2006 21:00 PR SP ➞ HS 01:00:00
MOVE
9
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
SELECT
RETURN
MOVESELECT SELECTRETURN RETURNEXIT
EXIT
Tryck på knappen ANYKEY. Tryck på knapparna
för att välja Delete och tryck sedan på knappen
OK eller .
Meddelandet “Do you want to delete?” visas.
03:59:42
4.42GB
Total
00:03:05
0.06 GB
MOVE
Copy Copy
: HDD
➞ DVD
CopyCopy
To :To
HDD
➞ DVD
Total
00:03:05
0.06 GB
MOVE
för att välja den titel som
du vill radera från kopieringsskärmen.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
Copy
No.
Title
Rec.Mode
Length
Copy To : HDD ➞ DVD
- ---- --:--:-No.
Title
Mode Length
11 JAN/01/2006
17:30
PR
SP
➞
HS
01:00:00
JAN/01/2006 17:30Do
PR
want to delete?
- ---- you
--:--:--
EXIT
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
Rec. Mode
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
SP
03:59:42
Do you want to delete?
[DVD] Available 4.42GB
Yes
De tillagda titellistorna i kopieringslistorna kopieras.
För attt avbryta den kopiering som pågår trycker du
på knappen CANCEL.
Yes
MOVE
MOVE
10
OBS!
Om kopieringslistan innehåller minst en
titel som inte går att höghastighetskopiera
genomförs steg 9 som beskrivs på sidan
108.
I annat fall genomförs steg 9-1 som
beskrivs på sidan 108.
No
SP
NO
SELECT
SELECT
03:59:42Total
4.42GB 00:03:05
0.06 GB
Total
00:01:05
RETURN
EXIT
0.06 GB
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
Den valda titeln tas bort.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
Add a list -- --:--:--
Start
Rec. Mode
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
Title
Mode
03:59:42
4.42GB
Start
Add a list
MOVE
MOVE
SP
Length
Redigera
[DVD] Available
SELECT
Total
Rec. Mode 00:00:00
0.00 GB
[DVD] Available
03:59:42
SELECT SP RETURN
EXIT
4.42GB
Total
00:00:00
0.00 GB
RETURN
EXIT
Svenska - 111
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd111 111
2006-05-19 오전 10:33:40
I
Förhandsgranska en vald titel från
kopieringslistan
I
Välja inspelningsläge för varjetitel i
kopieringslistan
Följ stegen 1 till 7 på sidan 110 för att görainställningar.
Du kan välja flera titlar med olika inställningar för varjetitel.
Följ stegen 1 till 7 på sidan 110 för att görainställningar.
8
8
-1 Tryck på knapparna
för att välja den titel som
du vill förhandsgranska från kopieringsskärmen.
HDD
-1 Tryck på knapparna
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
för att välja den
titel som du vill ändra inställningsläge för från
kopieringsskärmen.
Title
HDD
Rec.Mode Length
-- --:--:--
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
No.
- ---
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
Start
Title
Rec.Mode Length
-- --:--:--
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
03:59:42
4.42GB
SP
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knappen ANYKEY. Tryck på knapparna
för att välja Preview och tryck sedan på
knappen OK eller .
Du kan förhandsgranska den markerade titeln
genom visningsfönstret som finns i mitten på
skärmen.
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
9
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
9
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knappen ANYKEY. Tryck på knapparna
för att välja Rec. Mode och tryck på knappen
OK eller .
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Title
Rec.Mode Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
Rec.Mode Length
-- --:--:--
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
Start
Rec. Mode
XP
Delete
SP
LP
Preview
Rec.Mode
[DVD] Available
SP
Add
03:59:42
4.42GB
►
MOVE
EP
SELECT
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
RETURN
EXIT
Total
00:01:05
0.02 GB
SELECT
EXIT
Tryck på knappen RETURN för att lämna
förhandsgranskningsläget.
Redigera
10
RETURN
10
Tryck på knapparna
för att välja det
inspelningsläge du vill och tryck sedan på knappen
OK eller .
11
Upprepa steg 9~11 för att välja en titel som ska få
ett annat inspelningsläge.
Resterande del av kopieringsprocessen kan utföras
enligt beskrivningen på sidorna 107~109.
112 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd112 112
2006-05-19 오전 10:33:43
I
Byta inspelningsläge för alla titlar i
kopieringslistan
Du kan välja flera titlar med olika inställningar för varjetitel.
Följ stegen 1 till 7 på sidan 110 för att görainställningar.
8
-1 Välj Rec. Mode på den högra sidan av skärmen
med knapparna
knappen OK.
HDD
No.
- ---
Att använda knappen TITELLIST
och tryck sedan på
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
Rec.Mode
Length
-- --:--:-XP
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
SP
1
Tryck på knappen OPEN/CLOSE och lägg i en
inspelningsbar skiva i skivfacket.
2
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
skivfacket.
3
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
Title
LP
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
EP
High Speed
MOVE
9
Kopiera från DVD
till hårddisk
SELECT
RETURN
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja det
inspelningsläge du vill och tryck sedan på knappen
OK.
Resterande del av kopieringsprocessen kan utföras
enligt beskrivningen på sidorna 107~109.
DVD-RW(VR)
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 00:17:55
01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:02:06
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:01:03
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Title, tryck
Redigera
Svenska - 113
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd113 113
2006-05-19 오전 10:33:45
4
Tryck på knapparna
för att välja den titel du vill
kopiera.
För att gå till andra sidor trycker du på knapparna
).
SKIP (
SKIP ( ): föregående sida i titellista
SKIP ( ): nästa sida i titellistan
5
Tryck på knappen ANYKEY.
Tryck på knappen OK eller för att välja Start och
tryck sedan på knappen OK.
21%
If you want to stop copy, press CANCEL key.
DVD-RW(VR)
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 00:17:55
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:02:06
Title
• Tryck på knappen INFO för att ändra statusfältet
för kopiering.
Om du trycker på knappen INFO igen visas statusfältet.
Length
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:01:03
Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
►
►
MOVE
6
7
SELECT
RETURN
EXIT
8
Tryck på knapparna
för att välja Copy och tryck
sedan på knappen OK eller .
Skärmen Copy visas.
DVD/RW(VR)
Efter att kopieringen har utförts visas meddelandet
“The title is successfully copied”.
The title is successfully copied.
Copy
Copy To : DVD ➞ HDD
No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
00:17:55
[HDD] Available
SP
65:02:32
72.88GB
Total
00:17:55
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
- Om COPY -knappen -
Redigera
Tryck på knapparna
för att välja den titel
som du vill kopiera från titellistan och tryck sedan
på knappen COPY på fjärrkontrollen för att gå till
kopieringsskärmen.
• Under uppspelning kan du även kopiera
titelngenom att trycka på knappen COPY.
• Kopiera flera titlar på en gång – Samma metod som för
HDD (se sidan 110)
• Ta bort en oönskad titel från kopieringslistan – Samma
metod som för HDD (se sidan 111)
• Förhandsgranska en vald titel från kopieringslistan
– Samma metod som för HDD (se sidan 112)
OBS!
Du kan inte kopiera något annat på en
avslutad DVD-R och DVD-RW(V läge).
Du kan inte kopiera en DVD-VIDEO till
HDD.
Höghastighetskopiering från en DVD-RW
(VR-läge) finns.
När du kopierar från skivor av typen DVDRW(V-läge/-R) till hårddisken går det inte
att använda höghastighetskopiering.
Inspelningsläget kan inte ändras när du
kopierar en titel från DVD till HDD.
Kopieringsspecifikationer
Innehåll
Inspelad videotitel
Kopieringsskyddad titel
Kopiera en gång
DVD ➞ HDD
Stöds
Stöds ej
Stöds ej
114 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd114 114
2006-05-19 오전 10:33:47
Kopiering av MP3,
JPEG och DivX
5
Tryck på knapparna
för att välja MP3, JPEGfiler eller DivX som du vill kopiera och tryck sedan
påknappen ANYKEY.
CD
I
Kopiera fil
No.
1
Lägg i en JPEG-skiva, MP3-skiva eller DivX-skiva i
skivfacket.
2
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
skivfacket. Vänta tills LOAD försvinner från
frontpanelens display. Kontrollera att skivan har
tillräckligt mycket ledigt utrymme för inspelningen.
3
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
ROOT
Song1.mp3.
1.mp3
Song
Song
1.mp3.
3.8
3.8 MB
MB
002 Song 10.mp3
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
ROOT
Playlist
005 ►Song 4.mp3
5.2 MB
Select Media
006 ►Song 5.mp3
10.3 MB
004 ►Song 3.mp3
MOVE
6
SELECT
RETURN
CD
▼
EXIT
Music List
Song1.mp3
No.
Copying...
CD
9.2 MB
Tryck på knapparna
för att välja Copy och tryck
sedan på knappen OK eller .
Filkopieringen startar.
för att välja Library, tryck
Tryck på knapparna
för att välja Music, Photo
eller DivX(MPEG4) och tryck sedan på knappen OK
eller .
1/10
Size
Title
►
00:02:22
Copy
MP3 Song1.mp3
Play Mode
►
4
Music List
Song1.mp3
MP3
Title
ROOT
Song1.mp3.
1.mp3
Song
Song
1.mp3.
Free space : 4699 MB
002: 1/1
Song 10.mp3
Total file number
00:02:22
0031.mp3
Song 2.mp3
File Name : Song
Song1.mp3
ROOT
004 Song 3.mp3 33%
005 Song 4.mp3
006 Song 5.mp3
1/10
Size
3.8
3.8MB
MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
▼
CANCEL
Music List
Song1.mp3
No.
1/10
Size
Title
ROOT
Song
Song1.mp3.
1.mp3
Song
1.mp3.
►
MP3
00:02:22
Song1.mp3
ROOT
3.8
3.8 MB
MB
002 Song 10.mp3
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
004 Song 3.mp3
9.2 MB
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
MOVE
SELECT
RETURN
▼
EXIT
Redigera
Svenska - 115
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd115 115
2006-05-19 오전 10:33:50
I
Kopiera mapp
5
1
Lägg i en JPEG-skiva MP3- eller blandad skiva
(JPEG + MP3 eller DivX) i skivfacket.
2
Tryck på knapparna
för att välja Library och
tryck sedan på knappen OK eller .
Tryck på knapparna
för att välja Copy och tryck
sedan på knappen OK eller .
Filkopieringen startar.
Undermappar och filer i den markerade mappen
kopieras.
CD
Music List
No.
Copying...
Title
Size
ROOT
ROOT
MP3
3
é
Tryck på knapparna
för att välja Music, Photo
eller DivX(MPEG4) och tryck sedan på knappen OK
eller .
Fillistan för MP3- eller JPEG-filer visas.
CD
ROOT
CANCEL
Title
Size
ROOT
ROOT
DivX(MPEG4)
Jpg
00:00:00
OBS!
MP3
ROOT
ROOT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja MP3, JPEGfiler eller DivX(MPEG4) som du vill kopiera och tryck
sedan på knappen ANYKEY.
CD
Music List
No.
Title
Size
ROOT
DivX(MPEG4)
DivX(MPEG4)
é
13%
ROOT
Music List
No.
4
Free space : 4699 MB
Jpg
Total 00:00:00
file number : 2/8
DivX(MPEG4)
File Name : Song 2.mp3
00:00:00
00:00:00
Jpg
MP3
Copy
CopyROOT
Playlist
ROOT
►
Select Media
Genom att trycka på knappen CANCEL
under kopierng av en mapp avbryts
kopieringen efter att den aktuella filen har
kopierats.
Upp till 500 filer och 100 undermappar kan
kopieras till en mapp för MP3-filer.
Upp till 500 filer och 100 undermappar kan
kopieras till en mapp för JPEG-filer.
Upp till 500 filer och 100 undermappar kan
kopieras till en mapp för DivX-filer.
Filer som har ett befintligt namn enligt
***.mp3/***.jpg, döps automatiskt om
till ***01.mp3/***01.jpg och kopieras.
Upp till 999 kopior kan då ha samma
namn.
Det går inte att kopiera en Audio CD.
Storlekarna för en fil på en skiva som
är kopierade på HDD kan variera något
beroende på olika filsystem.
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Kopieringsspecifikationer
Redigera
Contents
MP3
JPEG(photo)
DivX
HDD ➞ DVD
Stöds
Stöds
Stöds
DVD ➞ HDD
Stöds
Stöds
Stöds
• Skivorna (CD-R/ CD-RW/ DVD-R(Avsluta)/ DVD-RW
(Avsluta)) ➞ HDD
• HDD ➞ DVD-R, DVD-RW(V)
• Skivan som har videoinspelning eller titeldubbning på
HDD kan inte kopieras.
• Om skivan avslutas genom Disc Manager
(skivhanteraren) kan den bli PC-kompatibel genom att
användas som UDF Disc.
116 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd116 116
2006-05-19 오전 10:33:53
3
Skivhanteraren
Tryck på knapparna
för att välja Rename
och tryck sedan på knappen OK.
Skärmen Byt namn visas.
Rename
DVD-RW(VR)
I
Redigera skivnamnet
Följ de här instruktionerna för att namnge en skiva.
Back Space
Space
MOVE
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
HDD & DVD RECORDER
4
Library
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Clear
RETURN
EXIT
Välj de önskade tecknen med knapparna
och tryck sedan på knappen OK.
Rename
DVD-RW(VR)
DVD-RW(VR)
Library
Library
Disc Manager
Delete
SELECT
Disc
1
DTT
MOVE
2
SELECT
RETURN
Tryck på knapparna
för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller .
DVD-RW(VR)
Back Space
EXIT
Space
MOVE
5
Delete
SELECT
Tryck på knapparna
tryck sedan på knappen OK.
Skivan namnges.
för att välja Save och
DVD-RW(VR)
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Rename
Delete All
SELECT
Finalise
RETURN
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Disc_ 1
00:17
02:10 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Rename
Format
Protection
MOVE
EXIT
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Protection
Clear
RETURN
Delete All
Finalise
Format
EXIT
MOVE
RETURN
EXIT
Eventuellt måste du ta bort skrivskydd
innan du börjar redigera.
Den skärm som visas kan se olika ut
beroende på skivtyp.
Redigera
OBS!
SELECT
Svenska - 117
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd117 117
2006-05-19 오전 10:33:55
I
I
Skrivskydd
Formatera en skiva
Skrivskydd gör att du kan skydda dina skivor från att bli
formaterade eller raderade oavsiktligen
Använd de här instruktionerna för att formatera en skiva.
Skrivskyddet måste också tas bort.
1
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
HDD & DVD RECORDER
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Library
HDD & DVD RECORDER
DVD-RW(VR)
Library
Library
Disc Manager
Title
►
Library
DivX (MPEG4)
►
Disc Manager
Programme
Music
►
Programme
Music
Setup
Photo
►
Setup
Photo
DTT
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller .
DVD-RW(VR)
2
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Delete All
MOVE
HDD
Finalise
Redigera
Protection
MOVE
4
Delete All
EXIT
MOVE
3
HDD
Disc
NotProtection
Protected
VR-Mode
Tryck på knapparna
sedan på knappen OK.
EXIT
Disc Manager
Do you want to format this disc?
[Music/Photo Partition]
Used Space
0119MB
Availlable Space
4636MB
Yes
No
Off
SELECT
Format
RETURN
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
00:17
01:54 SP
Delete All
SELECT
Tryck på knapparna
för att välja Format och
tryck sedan på knappen OK.
Disc Manager
On
0119MB
4636MB
Format
RETURN
DVD-RW(VR)
Rename
EXIT
Disc Manager
[Music/Photo Partition]
Used Space
Availlable Space
Tryck på knapparna
för att välja
Protection och tryck sedan på knappen OK.
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
RETURN
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000:20
Available Space
035:29 SP
SELECT
Disc Name
Used Space
Available Space
SELECT
Tryck på knapparna
för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller .
Rename
3
DivX (MPEG4)
MOVE
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Protection
Title
DTT
MOVE
2
Library
HDD
Finalise
RETURN
Format
Delete All
EXIT
för att välja On och tryck
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
HDD
• Du kommer att bli tillfrågad att
bekräftaborttagningen “Do you want to format this
disc?”.
• Om du markerar Yes visas ett meddelande
somsäger “All data will be deleted. Do you want to
continue?”.
118 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd118 118
2006-05-19 오전 10:33:58
DVD-RW
• Ett meddelande visas som säger “Choose the
recording format for DVD- RW”.
2
Tryck på knapparna
för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller .
HDD
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
00:17
Available Space
01:54 SP
Choose the recoding format for DVD-RW.
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec.Mode
VR-Mode
DVD-VR
Rename
Protection
4
[Music/Photo Partition]
Used Space
Availlable Space
0119MB
4636MB
Delete All
DVD-V
Delete All
MOVE
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000:20
Available Space
035:29 SP
Finalise
SELECT
MOVE
Format
RETURN
SELECT
3
Tryck på knapparna
för att välja Delete All och
tryck sedan på knappen OK.
HDD
DVD-VR och DVD-V definieras enligt deras
inspelningsformat.
DVD-VR
DVD-RW
I
1
EXIT
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK. Skivan formateras.
SKIVA
Format
RETURN
DVD-V
DVD-RW/DVD-R
Radera alla titellistor/DivX-listor/
musiklistor/fotolistor
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
Select contents to delete all?
[Music/Photo Partition]
Used Space
0119MB
Availlable Space
4636MB
Title
DivX
Music
Photo
Delete All
MOVE
SELECT
Format
RETURN
EXIT
• När det finns skrivskyddade poster fungerar inte
funktionen Ta bort alla poster. Om någon titel
innehåller en stillbild fungerar inte funktionen heller.
Om du vill ta bort en skrivskyddad post måste du
avaktivera Skrivskydd i funktionen Lås.
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Title
Redigera
Library
Disc Manager
DivX (MPEG4)
Programme
Music
Setup
Photo
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 119
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd119 119
2006-05-19 오전 10:34:01
4
Tryck på knapparna
för att välja Title, DivX,
Music eller Photo, tryck sedan OK.
HDD
I
Radera alla titellistor
Disc Manager
1
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All playlists will also be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Availlable Space
Yes 4636MB
No
HDD & DVD RECORDER
Delete All
MOVE
SELECT
Library
Library
Disc Manager
EXIT
Programme
Setup
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All DivX(MPEG4) will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Availlable Space
Yes 4636MB
No
Format
RETURN
HDD
EXIT
2
Disc Manager
Delete All
►
SELECT
RETURN
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
EXIT
Delete All
MOVE
Finalise
SELECT
Delete All
MOVE
3
EXIT
SELECT
RETURN
Tryck på knapparna
för att välja Delete All
och tryck sedan på knappen OK.
• Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta
borttagningen “Do you want to delete all title lists?”.
Format
EXIT
DVD-RW(VR)
Redigera
Format
RETURN
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All photo will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Availlable Space
Yes 4636MB
No
5
EXIT
Rename
Format
RETURN
HDD
►
Photo
Tryck på knapparna
för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller .
Protection
SELECT
►
Music
DVD-RW(VR)
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All music will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Availlable Space
Yes 4636MB
No
MOVE
►
DivX (MPEG4)
MOVE
Delete All
SELECT
Title
DTT
Disc Manager
MOVE
Library
DVD-RW(VR)
Format
RETURN
HDD
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
Alla titellistor, DivX-listor, musiklistor eller fotolistor
tas bort.
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Do you want to delete all title lists?
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Yes
Rename
Protection
MOVE
Not Protected
VR-Mode
No
Delete All
SELECT
Finalise
RETURN
Format
EXIT
120 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd120 120
2006-05-19 오전 10:34:04
• När det finns skrivskyddade poster: Funktionen
Ta bort alla titellistor fungerar inte. Om någon titel
innehåller en stillbild fungerar inte funktionen heller.
Om du vill ta bort en skrivskyddad post måste du
avaktivera Skrivskydd i funktionen Lås.
3
• När en skrivskyddad DVD-RW används kan inte
data tas bort från skivan.
Tryck på knappen
för att välja Finalise
och tryck sedan på knappen OK.
Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta borttagningen
“Do you want to finalise disc?”.
DVD-RW(VR)
• Om du markerar Yes visas ett meddelande
somsäger “All playlists will also be deleted. Do you
want to continue?”.
00:17
01:54 SP
Do you want to finalise disc?
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec.Mode
VR-Mode
Yes
Rename
4
I
Protection
Tryck på knapparna
sedan på knappen OK.
Alla titellistor tas bort.
för att välja Yes och tryck
Delete All
MOVE
No
Finalise
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Om du väljer Yes kommer du att tillfrågas igen med
meddelandet “Disc will be finalised. Do you want to
continue?”.
Avsluta en skiva
DVD-RW(VR)
Efter att du har lagrat titlar på en DVD-RW/DVD-Rskiva med din STB-DVD-HDD-SPELAREN behöver
den färdigställas innan det går att spela upp på externa
enheter.
00:17
01:54 SP
Disc will be finalised.
Disc Protection InfoDo you want
Not Protected
to continue?
Current Rec.Mode
VR-Mode
Yes
Rename
MOVE
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
HDD & DVD RECORDER
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Protection
1
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
4
Delete All
SELECT
Tryck på knapparna
sedan på knappen OK.
Skivan avslutas.
No
Finalise
RETURN
Format
EXIT
för att välja Yes och tryck
Library
DVD-RW(VR)
Library
Library
Disc Manager
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
DTT
MOVE
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller .
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
När en skiva är avslutad går det inte att
tabort titlar från skivans spellista.
När de är avslutade fungerar skivor av
typen DVD-R/DVD-RW(Video-läge) på
samma sätt som en DVD-video.
Den skärm som visas kan se olika ut
beroende på skivtyp.
Tiden för avslutning kan vara olika
beroende på mängden information som
finns inspelad på skivan.
Informationen på skivan skadas
om spelaren stängs av under
avslutningsprocessen.
Redigera
2
SELECT
OBS!
Rename
Protection
MOVE
Delete All
Finalise
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Svenska - 121
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd121 121
2006-05-19 오전 10:34:07
I
Lämna en skiva oavslutad
(V/VR-lägena)
DVD-RW(VR:F)
Disc Manager
Disc Name
Current Rec.Mode
1
VR-Mode
Disc will be unfinalised.
Do you want to continue?
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Yes
No
Unfinalise
MOVE
HDD & DVD RECORDER
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Library
DVD-RW(VR:F)
Library
Library
Disc Manager
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
4
DTT
MOVE
2
SELECT
RETURN
Tryck på knapparna
sedan på knappen OK.
Skivan blir oavslutad.
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller .
OBS!
En DVD-RW-skiva kan avslutas
ellerlämnas oavslutad i Video-läge.
Typ
DVD-RW(VR:F)
Disc Manager
Disc Name
Current Rec.Mode
för att välja Yes och tryck
Funktion
VR-Mode
Finalise
DVD-Video(RW)
Samma som
DVD-Video
Unfinalise
DVD-RW(V)
Tilläggsinspelningar,
skrivskydd och radering möjligt.
En DVD-RW-skiva kan avslutas eller
lämnas oavslutad i VR-läge.
Unfinalise
MOVE
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Typ
3
Tryck på knapparna
för att välja Unfinalise och
tryck sedan på knappen OK.
Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta borttagningen
“Do you want to unfinalise disc?”.
DVD-RW(VR:F)
Oavslutad
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR)
Tilläggsinspelningar,
Tilläggsinspelningar,
radering, redigering och radering, redigering och
skrivskydd går att göra. skrivskydd går inte att göra.
Disc Manager
Disc Name
Current Rec.Mode
Redigera
Funktion
Avsluta
VR-Mode
Do you want to unfinalise disc?
Yes
No
Unfinalise
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Om du väljer Yes kommer du att tillfrågas igen med
meddelandet “Disc will be unfinalised. Do you want
to continue?”.
122 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd122 122
2006-05-19 오전 10:34:10
Felsökning
Felsökning
Gå igenom checklistorna nedan innan du kontaktar
Samsungs auktoriserade servicecenter om du får
problem med produkten.
I
Strömtillförsel
Insignalen visas en kort stund när apparatensätts på.
Kontroll 1
I
STB-DVD-HDD-SPELAREN kräver en
kort tid för att initieras och ingången
visas i omkring. tio sekunder efter att
den har slagtits på.
Inspelning
Det går inte att spela in tv-program.
Kontroll 1
Kontroll 2
Kontroll 3
Kontrollera att elsladden är ordentligt
isatt i vägguttaget.
Har du ställt in STB-DVD-HDDSPELAREN kanaler riktigt?
Kontrollera att det finns ledigt utrymme
på HDD/DVD-RW/DVD-R.
Jag har tryckt på knappen REC men det händer inget.
Felsökning ......................................................................... 123
Det går bara att spela in på hårddisken
eller på skivor av typen DVD-RW och
DVD-R.
Om programmet är kopieringsskyddat
går det inte att spela in.
Felsökning
Kontroll 1
Specifikationer ................................................................... 127
Svenska - 123
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd123 123
2006-05-19 오전 10:34:12
I
Uppspelning
Det går inte att spela upp skivan.
Kontroll 1
Kontrollera att skivan är ilagd på rätt sätt
med etiketten uppåt.
Kontroll 2
Kontrollera DVD-skivans regionskod.
Kontroll 3
Den här STB-DVD-HDD-SPELAREN
kan inte spela upp alla typer av skivor.
(Se sidorna 6, 49).
Ikonen
Kontroll 1
syns på skärmen.
Det går inte att använda funktionen på
grund av en av följande orsaker:
(1) Din DVD-skiva är begränsad av den.
(2) Din DVD-skiva stöder inte funktionen
(exempelvis vinklar)
(3) Funktionen är inte tillgänglig just nu.
(4) Du försöker använda en titel,
ettkapitel eller en skanningstid som
är felaktig.
Vinkelfunktionen fungerar inte under uppspelning av
en DVD-skiva.
Kontroll 1
Vinkelfunktionen är endast tillgänglig när
skivan innehåller bilder som är tagna ur
olika vinklar.
Det valda språket för ljud och/eller textremsor
fungerar inte.
Kontroll 1
Ljudspråk och textningsspråk ärspecifika
för skivan. Det är bara de ljud- och
textningsspråksom är tillgängliga på
DVD-skivan somär tillgängliga och visas
på skivmenyn.
Det går inte att kopiera titel eller fil till annat läge.
Inställningarna för uppspelningsläget skiljer sig från
de som konfigurerats i menyn Inställningar.
Kontroll 1
Felsökning
Kontroll 1
Skivan stöder inte alla valda
inställningar. I det här fallet fungerar
kanske inte vissa av de inställningar som
du gjort i menyn Inställningar.
Kontroll 2
DVD-skivor som är kodade med
kopieringsskydd kan inte kopieras till
HDD
Se “Kopieringsspecifikationer” på sidan 5
för att se om kopiering stöds.
Se “V-Mode Compatibility” på sidan 34 för
att se om kopiering stöds.
Det går inte att ändra formatet.
Kontroll 1
Formatet är fast på den här DVD-skivan.
(Se sidan 35)
124 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd124 124
2006-05-19 오전 10:34:13
I
I
Video
Skivan snurrar men det syns ingen bild eller bilden
visas med dålig kvalitet.
Kontroll 1
Kontroll 2
Kontroll 3
Kontroll 4
Kontrollera att videoinställningarna är
korrekt gjorda. (Se sidan 35)
Kontrollera om det finns skador eller
främmande material på din skiva.
Inspelning med time
Timerlampan blinkar.
Kontroll 1
Kontroll 2
Vissa lågkvalitativa skivor kanske inte
spelas upp ordentligt.
Kontrollera att det finns tillräckligt
med plats på skivan eller på HDD för
inspelningen.
Kontrollera om den aktuella skivan är
inspelningsbar eller inte.
Kontrollera följande före inspelningens
starttid.
Om scenen ändras från mörk till
ljus plötsligt kan skärmen skaka till
temporärt, men detta är ingen defekt.
Timerinspelningen fungerar inte som den skall.
I
Ljud.
Kontroll 1
Inget ljud.
Kontroll 2
Kontroll 1
Kontroll 2
Kontroll 3
Kontroll 4
Tittar du på ett program i lägena slow
eller hoppa? Om du spelar upp ett
program i någon annan hastighet än
normalt hörs inget ljud.
(förutom för sökning framåt (Fast 1))
Kontrollera anslutningarna och
inställningarna.
(se sidorna 21, 33~34)
Kontrollera om skivan är skadad.
Rengör skivan om det behövs.
Ingen HDMI-signal.
Kontroll 1
Kontrollera om det aktuella läget är
stoppläge eller inte. Du kan växla
HDMI-läge i stoppläge.
Kontroll 2
Kontrollera att videoutsignalen är
HDMI-aktiverad.
Kontroll 3
Kontrollera anslutningen mellan
TV:n och HDMI-utgången på STBDVD-HDD-SPELAREN.
Kontroll 4
Kontrollera om din TV stöder HDMI.
Felsökning
Kontrollera om du har valt rätt alternativ
för den digitala signalen i menyn
Alternativ för digitalautsignaler.
(se sidorna 33~34)
Inspelningen avbryts om strömmen
bryts på grund av ett strömavbrott eller
av någon annan anledning.
HDMI
Kontrollera att skivan är ilagd på rätt
sätt med etiketten uppåt.
Inget ljud hörs.
Kontroll 1
I
Kontrollera inspelningstiden, sluttiden
och aktuella tidsinställningar igen.
Svenska - 125
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd125 125
2006-05-19 오전 10:34:14
Onormal utsignal på HDMI-skärmen.
I
Övrigt
Jag har glömt mitt lösenord.
Kontroll 1
Om det uppstår snöbrus på skärmen
betyder det att TV:n inte stöder
HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection).
Kontroll 1
Skakig HDMI-utsignal
Kontroll 1
Kontrollera att ditt TV-system är riktigt
inställt.
Kontroll 2
Se bruksanvisningen för din TV.
I
Tryck och håll ner knapparna PROG
(
) på frontpanelen i mer än
5 sekunder, när ingen skiva sitter i
enheten. Samtliga inställningar, inklusive
lösenord återställs till fabriksstandard.
Använd inte den här funktionen mer
än när det är absolut nödvändigt.
(Observera att den här funktionen bara
fungerar om det inte ligger någon skiva
i spelaren).
Går det att ändra en textremsor och en ljudsignal på
en inspelad skiva?
DTT
Felmeddelandet “Searching for signal” (Söker efter
signal) visas på skärmen.
Kontroll 1
Kontroll 1
Kontrollera att antennkabeln är ansluten
korrekt.
Kontroll 2
Kontrollera signalstyrkan i menyn “Auto
Scanning” (Automatisk sökning).
I
Andra problem
Mottagare för fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Kontroll 1
Felsökning
En inspelad skiva går endast att
spela upp med de textremsor och
den ljudsignal som användes under
inspelningen.
Rikta fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn på din STB-DVDHDD-SPELAREN. Använd rätt avstånd.
Flytta eventuella hinder som finns
mellan STB-DVD-HDD-SPELAREN och
fjärrkontrollen.
Kontroll 2
Kontrollera om batterierna är tomma.
Kontroll 3
Kontrollera knappen TV/DVD.
Kontroll 4
Kontrollera om TV:ns kontrollknapp är
vald eller inte.
Kontroll 1
Kontroll 2
Kontroll 3
Läs innehållsförteckningen och läs de
avsnitt som beskriver ditt problem, följ
de anvisningar som finns där.
Koppla ur och återanslut STB-DVDHDD-SPELAREN.
Om problemen kvarstår skall du
kontakta närmaste Samsung
servicecenter.
126 - Svenska
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd126 126
2006-05-19 오전 10:34:16
Specifikationer
Ström
AC 220 -240V, 50Hz
Effekt
42 Watt / 4.3 Watt (vid strömmen av)
4,3 Kg
Vikt
Allmänt
430 mm (B) x 330 mm (D) x 59 mm (H)
Storlek
+5°C till +35°C
Arbetstemperatur.
Övriga förhållanden
Skall användas i horisontellt läge. Se till att luftfuktigheten är under 75 %
Video
Composite Video : 1,0 V p-p at 75Ω laddning, synknegativ
Audio (Ljudspråk)
Insignaler
Max. Audio Input Level (Max ljudingång): 2Vrms
DV Input (DV-ingång)
Mottagningsbara kanaler
AV1 (Scart TV) AV2 (Scart Ext)
IEEE-kompatibelt uttag 1394(4p)
PAL, SECAM-B/G, D/K, I
Video: Composite, RGB
Audio: analogt
Analoga uttag x 2
Audio
Optisk/koaxial digital ljudutgång
Composite Video : Videoutgångar x 1
Utsignaler
S-Video-utgång x 1 (Y:1,0Vp-p, C:0,286Vp-p at 75Ω belastning)
Video
Component output x 1 (Y:1,0Vp-p, Pb: 0,70Vp-p, Pr: 0,70Vp-p vid 75Ω belastning)
HDMI/DVI (576p)
Scart-uttag
Inspelning
AV1 (Scart TV)
Audio: analogt
Bildkomprimering
MPEG-II
Ljudkomprimering
Dolby Digital 2ch/256Kbps, MPEG-II
XP (om 8,5 Mbps), SP (om 4,5 Mbps), LP (om 2,5 Mbps),
Inspelningskvalitet
EP (om 1,6 Mbps eller om 1,2 Mbps)
Ljudfrekvensområde
HDD
kapacitet
Video : Composite, RGB
20 Hz~20 kH
DVD-SH830
160GB
DVD-SH835
250GB
Ljudutsignal
Skivtyp
Analog Audio ut
DVD
VCD
AUDIO CD(CD-DA)
48 / 96KHz
44,1KHz
44,1KHz
Digital Audio ut
48KHz
44,1KHz
44,1KHz
Felsökning
För DVD-skivor, konverteras ljudsignaler som är inspelade med en samplingsfrekvens på 96 kHz till en utsignal på 48 kHz.
Svenska - 127
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd127 127
2006-05-19 오후 4:29:33
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd128 128
2006-05-19 오전 10:34:18
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd129 129
2006-05-19 오전 10:34:21
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat
hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten
hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare
information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Svenska
Suomi
01120A_SH830_XEE-SWE_91-130.indd130 130
AK68-01120A-00
2006-05-19 오전 10:34:24
Käyttöopas
DVD-SH830
DVD-SH835
www.samsung.com/fi
Svenska
Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 1
AK68-01120A-00
2006-05-19 오후 4:39:36
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Ennen aloitusta
Varoitus
Laitteen virtajohdossa on sulakkeella varustettu valettu
pistotulppa. Sulakkeen arvo on ilmoitettu pistotulpan
napapinnalla. Jos se täytyy vaihtaa, on käytettävä
BS1362-hyväksyttyä samanarvoista sulaketta.
SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA
KANTTA (TAI TAKALEVYÄ).
KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ
VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
Tämä symboli ilmaisee, että laitteen sisällä
on vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa
sähköiskun tai henkilövahingon.
Tämä symboli kehottaa katsomaan laitteen
mukana toimitettuja tärkeitä ohjeita.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai
vastaavaan.
VAROITUS : Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle
tulipalon tai sähköiskun välttämiseksi.
VAROITUS : STB-DVD-HDD-TALLENTIMESSA KÄYTETÄÄN
NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄDETTÄ,
JOKA VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA
SÄTEILYALTISTUSTA. KÄYTÄ TALLENNINTA
AINA OHJEIDEN MUKAISESTI.
VAROITUS
TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETÄÄN
LASERIA. MUIDEN KUIN NÄISSÄ
OHJEISSA MÄÄRITETTYJEN SÄÄTIMIEN,
SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTAMENETELMIEN
KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA
SÄTEILYALTISTUSTA. ÄLÄ AVAA KANSIA
ÄLÄKÄ YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE. ANNA
HUOLTOTOIMET KOULUTETUN HENKILÖSTÖN
TEHTÄVÄKSI.
Älä koskaan käytä pistotulppaa ilman sulakekantta, jos
kansi on irrotettavissa. Jos sulakekansi täytyy vaihtaa,
sen täytyy olla samanvärinen kuin pistotulpan napapinta.
Vaihtokansia on saatavana jälleenmyyjältä.
Jos pistotulppa ei sovi asunnon pistorasioihin tai jos
johto ei yllä pistorasiaan, hanki sopiva turvahyväksytty
jatkojohto tai kysy neuvoa jälleenmyyjältä.
Jos pistotulpan poistamiselle ei ole vaihtoehtoja, irrota
sulake ja hävitä pistotulppa sitten turvallisesti. Älä kytke
pistotulppaa pistorasiaan, koska paljas johto voi aiheuttaa
sähköiskun.
Laite irrotetaan verkkovirrasta irrottamalla sen pistoke
pistorasiasta, minkä vuoksi pistokkeen tulee olla helposti
ulottuvilla.
Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on
lisensoitu kolmansien osapuolien teollisoikeuksien
mukaisesti. Tämä lisenssi rajoittuu kuluttajien yksityiseen
ei-kaupalliseen luvallisen sisällön käyttöön.
Kaupalliseen käyttöön ei myönnetä oikeuksia.
Lisenssi koskee ainoastaan tätä tuotetta, eikä se ulotu
mihinkään lisensoimattomaan ISO/IEC 11172-3- tai
ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaiseen tuotteeseen
tai prosessiin, jota käytetään tai myydään tämän
tuotteen yhteydessä. Lisenssi koskee ainoastaan tämän
tuotteen käyttöä ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3
-standardin mukaisten äänitiedostojen koodaukseen ja/tai
niiden koodauksen purkuun.
Tämä lisenssi ei anna mitään oikeuksia tuotteen
ominaisuuksiin tai toimintoihin, jotka eivät noudata ISO/
IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardia.
Tämä laite täyttää CE-määräykset, kun se kytketään
muihin laitteisiin suojatuilla kaapeleilla ja liittimillä.
Muiden sähkölaitteiden, kuten radioiden ja televisioiden,
sähkömagneettisten häiriöiden ehkäisemiseksi käytä
kytkennöissä suojattuja kaapeleita ja liittimiä.
2 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 2
2006-05-19 오전 10:38:28
Turvaohje
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
laitteen käyttöä. Noudata kaikkia alla lueteltuja
turvallisuusohjeita. Säilytä nämä käyttöohjeet
myöhempää käyttöä varten.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Lue nämä ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Ota huomioon kaikki varoitukset.
Noudata kaikkia ohjeita.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
Puhdista laite vain kuivalla liinalla.
Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
8) Älä asenna laitetta lähelle lämpöä tuottavia laitteita,
kuten pattereita, lämpöventtiileitä, liesiä tai muita
vastaavia laitteita (vahvistimet mukaan lukien).
9) Älä käytä polarisoitua tai maadoitettua pistotulppaa
muuten kuin tarkoitetulla tavalla. Polarisoidussa
pistotulpassa on kaksi lehteä, joista toinen on
leveämpi. Maadoitetussa pistotulpassa on kaksi
lehteä ja kolmas maadoituskärki. Leveä lehti
tai kolmas kärki ovat turvallisuusominaisuuksia.
Jos toimitettu pistotulppa ei sovi pistorasiaan,
pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut
pistorasia.
10) Huolehdi siitä, että virtajohdon päällä ei kävellä
ja ettei se jää puristuksiin etenkään pistotulppien,
jakorasioiden ja laitteen ulostulopisteen kohdalla.
11) Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita ja
-varusteita.
12) Käytä vain valmistajan määrittämää tai laitteen
mukana myytävää kärryä, telinettä, kolmijalkaa,
kiinnikettä tai pöytää. Kärryä käytettäessä ole
varovainen siirtäessäsi kärry-laiteyhdistelmää, jotta
sen kaatuminen ei aiheuta vammoja.
13) Irrota laite sähköverkosta ukonilman aikana tai
silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14) Jätä kaikki huoltotoimet koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan
esimerkiksi silloin, kun virtajohto tai pistotulppa on
vaurioitunut, laitteeseen on läikkynyt nestettä tai
sinne on pudonnut esineitä, laite on joutunut alttiiksi
sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai
se on pudonnut.
• Ennen kuin kytket muita laitteita tähän tallentimeen,
muista katkaista niistä ensin virta.
• Älä siirrä tallenninta levyn toiston aikana, jotta levy
ei naarmuunnu tai mene rikki ja jotta tallentimen
sisäosat eivät vaurioidu.
• Älä laita vettä täynnä olevaa maljakkoa tai pieniä
metalliesineitä tallentimen päälle.
• Älä laita kättäsi levykelkkaan.
• Älä laita, levyä lukuun, ottamatta mitään
levykelkkaan.
• Ulkoiset häiriöt, kuten ukonilma ja staattinen sähkö,
voivat vaikuttaa tämän tallentimen normaaliin
toimintaan. Jos näin tapahtuu, sammuta tallennin ja
käynnistä se uudelleen STANDBY/ON-painikkeella
tai irrota pistotulppa pistorasiasta ja laita se sitten
takaisin. Tallennin toimii taas normaalisti.
• Muista poistaa levy ja sammuttaa tallennin käytön
jälkeen.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos tallenninta ei ole
tarkoitus käyttää pitkään aikaan.
• Puhdista levy pyyhkimällä sitä suoraan keskeltä
ulospäin.
Ennen aloitusta
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Käsittelyä koskevia varoituksia
Kotelon hoitaminen
Muista turvallisuussyistä irrottaa virtajohto
pistorasiasta.
• Älä käytä puhdistukseen bensiiniä, tinneriä tai
muita liuottimia.
• Pyyhi kotelo pehmeällä liinalla.
HDD (kiintolevy)
Kiintolevyllä on suuri tallennustiheys, mikä
mahdollistaa pitkät tallennukset ja tallennetun
tiedon nopean haun. Se voi kuitenkin vaurioitua
helposti iskusta, tärinästä tai pölystä ja se on
pidettävä kaukana magneeteista. Jotta tietoja ei
häviäisi, noudata seuraavia varotoimia.
• Älä käytä STB-DVD-HDD-TALLENNINTA
paikassa, jossa on suuria lämpötilavaihteluja.
• Älä altista STB-DVD-HDD-TALLENNINTA
voimakkaille iskuille.
• Älä aseta STB-DVD-HDD-TALLENNINTA
paikkaan, jossa se altistuu mekaaniselle
tärinälle, tai epävakaaseen paikkaan.
• Älä aseta STB-DVD-HDD-TALLENNINTA
lämpölähteen yläpuolelle.
• Älä irrota pistoketta pistorasiasta, kun virta on
päällä.
• Älä yritä vaihtaa kiintolevyä. Tämä saattaa
vaurioittaa laitetta.
Jos kiintolevy vahingoittuu, kadonneita tietoja
ei voi palauttaa. Kiintolevy on vain tilapäinen
tallennuspaikka.
Suomi - 3
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 3
2006-05-19 오전 10:38:30
Ennen aloitusta
Levyjen käsitteleminen
• Käytä säännöllisen
muotoisia levyjä. Jos
käytetään epäsäännöllistä
(erikoisen muotoista) levyä,
STB-DVD-HDD-TALLENNIN
voi vaurioitua.
Levyjen koskettaminen
• Vältä koskettamasta levyn
tallennuspintaa.
Levyjen säilyttäminen
Varo vahingoittamasta levyä, koska levyllä oleva data
reagoi herkästi ympäristön vaikutukseen.
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon.
• Säilytä levyä viileässä ja tuuletetussa paikassa.
• Säilytä levy pystyasennossa.
• Säilytä levy puhtaassa suojakotelossa.
• Jos siirrät STB-DVD-HDD-TALLENNINTA äkillisesti
kylmästä lämpimään, toiminnallisiin osiin ja linssiin
voi kehittyä huurua, joka voi aiheuttaa epänormaalia
äänentoistoa. Jos näin tapahtuu, älä kytke
pistotulppaa pistorasiaan ja odota kaksi tuntia. Aseta
levy laitteeseen ja koeta toistaa uudelleen.
Levyjen tekniset tiedot
DVD-RAM, DVD-RW ja DVD-R
• Puhdistukseen voi käyttää DVD-RAM/PDlevynpuhdistusainetta (LFK200DCA1, jos saatavilla). Älä
käytä CD-levyille tarkoitettuja
puhdistusaineita tai liinoja DVDRAM/DVD-RW/DVD-R -levyjen
puhdistukseen.
DVD-Video, CD-äänilevy
• Pyyhi pöly tai lika pois levyltä pehmeällä liinalla.
Levyjen käsittelyä koskevia varoituksia
• Älä kirjoita painetulle puolelle kuulakärki- tai
lyijykynällä.
• Älä käytä äänilevyille tarkoitettuja tai
antistaattisia suihkeita. Älä myöskään käytä
haihtuvia kemikaaleja, kuten bensiiniä tai
tinneriä.
• Älä kiinnitä etikettejä tai tarroja levyihin. (Älä
käytä teipillä korjattuja levyjä tai levyjä, joissa on
osittain irronneita tarroja.)
• Älä käytä naarmunkestäviä suojuksia tai kansia.
• Älä käytä kaupallisesti saatavilla
etikettitulostimilla tulostettuja levyjä.
• Älä käytä vääntyneitä tai halkeilleita levyjä.
Levyn tyyppi
DVD-Video
• DVD-levy voi sisältää jopa 135 minuuttia
kuvaaineistoa, 8 ääniraitakieltä ja 32 tekstityskieltä.
DVD-levyllä käytetään MPEG-2-kuvanpakkausta
ja Dolby Digital Surround -ääntä, joiden avulla voit
nauttia loistavasta elokuvateatteria vastaavasta
kuvanlaadusta omassa kodissasi.
• Kun kaksikerroksisella DVD Video -levyllä siirrytään
ensimmäisestä kerroksesta toiseen, kuvassa ja
äänessä voi olla hetkellinen häiriö. Tämä ei ole
laitteen vika.
• Kun Video Mode -tilassa tallennettu DVD-RW/-R-levy
viimeistellään, siitä tulee DVD-Video-levy.
Video CD
• Vain VCD-muotoisia (versio 1.1 tai 2.0) CR-R-levyjä
voidaan toistaa.
• Tietokoneelle tarkoitettua liikkuvaa kuvaa voidaan
toistaa vain, jos se on tallennettu VCD-muodossa
CD-tallennusohjelmalla.
• Jos sinulla on kysyttävää CD-R-levyistä, ota yhteyttä
levyjen valmistajaan.
CD-äänilevy
• Äänilevylle on tallennettu ääntä 44,1 kHz PCM Audio
- muodossa.
• Laitteella voi toistaa CD-DA-muotoisia CD-R- ja
CDRW-levyjä.
• Tallennuksen laadusta riippuen laitteella ei ehkä voi
toistaa kaikkia CD-R- tai CD-RW-levyjä.
4 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 4
2006-05-19 오전 10:38:31
CD-R/-RW
DVD-R-levyn toistaminen ja tallennus
• Kun Video Mode -tilassa tallennettu DVD-R-levy
viimeistellään, siitä tulee DVD-Video-levy.
• Ennen viimeistelyä levyn käytettävissä olevaan tilaan
voidaan tallentaa sisältöä, jota voidaan muokata
esimerkiksi antamalla levyille ja sisältökohteille nimiä
tai poistamalla kohteita.
• Kun kohde poistetaan DVD-R-levyltä, sen käyttämä
tila ei tule uudelleen käyttöön. Kun DVD-R-levyn
alueelle on kerran tallennettu jotain, kyseiselle alueelle
ei voi enää tallentaa riippumatta siitä, poistetaanko
tallennus vai ei.
• Kun tallennus päättyy, kestää noin 30 sekuntia, kun
laite täydentää tallennuksen hallintatiedot.
• Laite optimoi DVD-R-levyn jokaista tallennusta varten.
Optimointi suoritetaan, kun tallennus aloitetaan levyn
asettamisen tai laitteen käynnistyksen jälkeen. Levylle
ei välttämättä voi tallentaa, jos optimointi on suoritettu
liian monta kertaa
• Tallennus voi olla joissakin tapauksissa suoritettu
siten, että toisto on mahdotonta.
• Tällä laitteella voi toistaa Samsungin
DVDvideotallentimella tallennettuja ja viimeisteltyjä
DVD-Rlevyjä. Sillä ei ehkä voi toistaa kaikkia DVDR-levyjä, jos levyn tai tallenteen laatu ei ole riittävän
hyvä.
DVD-RW-levyn toistaminen ja tallennus
• DVD-RW-levyjä voidaan toistaa ja niille voidaan
tallentaa sekä Video- että VR-tilassa.
• Kun sekä Video- että VR-tilassa tallennettu DVDRWlevy viimeistellään, sille ei voi enää tallentaa.
• Kun Video Mode -tilassa tallennettu DVD-RW-levy
viimeistellään, siitä tulee DVD-Video-levy.
• Kummassakin tilassa levyä voidaan toistaa ennen
ja jälkeen viimeistelyn, mutta viimeistelyn jälkeen
levylle ei voi enää tehdä tallennus-, poisto- tai
muokkaustoimia.
• Tyhjä DVD-RW-levy alustetaan ensimmäisellä kerralla
VR-tilaan.
DVD-RAM-levyn toistaminen
• Yhteensopivuusongelmien takia DVD-RAM-levyä ei
voi toistaa useimmilla DVD-laitteilla.
• Tällä laitteella voi toistaa vain DVD-RAM-standardin
2.0 mukaisia levyjä.
• Poista kotelo suojakotelollisia DVD-RAM-levyjä
käytettäessä ja käytä ainoastaan levyä.
Ennen aloitusta
• Käytä 700 Mt:n (80 minuutin) CD-R/-RW-levyä. Vältä
mahdollisuuksien mukaan käyttämästä 800 Mt:n (90
minuutin) tai kapasiteetiltaan sitä suurempia levyjä,
sillä laite ei välttämättä pysty toistamaan niitä.
• Jos CD-R/-RW-levyä ei ole tallennettu suljettuna
istuntona, toiston alussa voi esiintyä viiveitä ja kaikkia
tallennettuja tiedostoja ei ehkä voi toistaa.
• Tällä laitteella ei ehkä voi toistaa kaikilla laitteilla
poltettuja CD-R/-RW-levyjä. CD-levyiltä omaan
käyttöön CD-R/-RW-levylle tallennetun sisällön
toistettavuus vaihtelee sisällön ja levyn mukaan.
• Jos olet tallentanut levyn VR-tilassa ja sitten haluta
tallentaa V-tilassa, muista suorittaa Format (alustus)
- toiminto. Kun Format (alustus) -komento annetaan,
kaikki tallennettu data saattaa kadota.
Levyn kopioiminen
Sisällön kopioinnin tiedot
Sisältö
Tallennettu videonimike
Kopiosuojattu nimike
HDD ➞ DVD
Tuettu
Ei tuettu
Siirto (Poistaa
Kerran kopioitava nimike nimikkeen kiintolevyltä
kopioinnin jälkeen)
MP3
Tuettu
JPEG(photo)
Tuettu
DivX
Tuettu
DVD ➞ HDD
Tuettu
Ei tuettu
Ei tuettu
Tuettu
Tuettu
Tuettu
Kertaalleen kopioi kerran -toiminnolla dvd-levylle
tallennettua nimikettä ei voi enää tallentaa kiintolevylle.
Kun "Copy Once programme" on tallennettu kiintolevylle,
se voidaan kuitenkin kopioida DVD-RW-levylle (CPRMominaisuudella, VR-tilassa). MP3-, JPEG- tai DivXtiedostoja ei kuitenkaan voi kopioida VR-tilassa.
KOPIOSUOJAUS
• Useat DVD-levyt on kopiosuojattu. Kytke
tämän takia STB-DVD-HDD-TALLENNIN
suoraan televisioon, ei videonauhuriin. Kytkentä
videonauhuriin vääristää kopiosuojatun DVD-levyn
kuvan.
• Laite sisältää kopiosuojausteknologiaa, joka on
suojattu tiettyjen yhdysvaltalaisten patenttien
menetelmävaateilla ja muilla Macrovision
Corporationin ja muiden oikeuksienomistajien
teollisoikeuksilla. Tekijänoikeuksien alaisen
teknologian käyttöön on saatava Macrovision
Corporationin lupa, ja käyttö on tarkoitettu kotija muuhun rajoitettuun katselukäyttöön, ellei
Macrovision Corporationin kanssa ole toisin sovittu.
Käytetyn salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Suomi - 5
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 5
2006-05-19 오전 10:38:32
Suojaus
Ennen aloitusta
Tällä STB-DVD-HDD-TALLENNINTA voit suojata
levyjesi sisällön alla kuvatulla tavalla.
• Ohjelmallinen suojaus: Katso sivua 93,
“Nimikkeen lukitus (suojaus)”.
• Levyn suojaus: Katso sivua 118, “Levyn suojaus”.
❋ DVD-VIDEO-muodon kanssa yhteensopimattomia
DVD-RW/-R-levyjä ei voi toistaa tällä laitteella.
❋ Lisätietoja DVD-levyjen tallennukseen liittyvästä
yhteensopivuudesta saat DVD-RW/-R-levyn
valmistajalta.
❋ Heikkolaatuisten DVD-RW/-R-levyjen käyttö voi
aiheuttaa mm. seuraavia odottamattomia ongelmia:
tallennusvirhe, tallennetun tai muokatun materiaalin
menetys tai STB-DVD-HDD-TALLENNINTA
vaurioituminen.
• DivX Audio-koodekkimuoto : MP3, MPEG1 Audio Layer 2,
Windows Media Audio, LPCM, AC3
• Tuetut tekstitystiedostomuodot : .smi, .srt, .sub, .psb,
.txt, .ass
• Laite pysyy käsittelemään enintään 500 tiedostoa ja
100 kansiossa olevaa alikansiota.
DVD-RW (VR)
• Tätä muotoa käytetään tietojen tallennukseen DVDRW-levylle. Voit tallentaa useita nimikkeitä, muokata
ja poistaa niitä kokonaan tai osittain, luoda soittolistan
jne.
• Tässä tilassa tallennettua levyä ei voi toistaa muulla
STB-DVD-HDD-TALLENNINTA.
DVD-RW (V)/-R
Levyn muoto
MP3-levyn käyttäminen
• Sellaisia MP3-tiedostoja voidaan toistaa, jotka on
tallennettu CD-R/-RW-, DVD-RAM/-RW/-R- tai
kiintolevylle UDF-, ISO9660- tai JOLIET-muodossa.
• Vain sellaisia MP3-tiedostoja voidaan toistaa, joiden
tiedostopääte on “.mp3” tai “.MP3”.
• VBR-muodossa (Variable Bit Rate, muuttuva
bittinopeus) nopeudella 32–320 kbit/s tallennettujen
MP3-tiedostojen ääni saattaa katkeilla.
• Toistettava bittinopeusalue on 56-320 kbit/s.
• Laite pysyy käsittelemään enintään 500 tiedostoa ja
100 kansiossa olevaa alikansiota.
JPEG-levyn käyttäminen
• CD-R/-RW- ja DVD-RAM/-RW/-R-levyjä , jotka ovat
UDF-, ISO9660- tai JOLIET-muotoisia, voidaan
toistaa.
• Vain sellaisia JPEG-tiedostoja voidaan toistaa, joiden
tiedostopääte on “.jpg” tai “.JPG”.
• Laite pysyy käsittelemään enintään 500 tiedostoa ja
100 kansiossa olevaa alikansiota.
• MOTION JPEG ja progressiivinen JPEG eivät ole
tuettuja.
• Tätä muotoa käytetään datan tallennukseen
DVD-RW- tai DVD-R-levylle. Levy voidaan toistaa
muulla STB-DVD-HDD-TALLENNINTA, kun se on
viimeistelty.
• Toisen valmistajan tallentimen Video Mode -tilassa
tallennettua levyä, jota ei ole viimeistelty, ei voi
toistaa, eikä sille voi tallentaa lisää tällä tallentimella.
Älä käytä seuraavia levyjä!
• Tässä laitteessa ei saa käyttää seuraavia levyjä : LD,
CD-G, CD-I, CD-ROM ja DVD-ROM.
[Huomautus]
Levytyypit, joita voidaan toistaa : CD/CD-R/-RW
/MP3/JPEG/VCD/DVD-Video/DVD-RAM/-RW/-R.
DVD-RW/DVD-R-levy, joka on tallennettu toisella
laitteella Video Mode -tilassa, voidaan toistaa vain,
kun se on viimeistelty.
• Laitteella ei välttämättä voi toistaa kaikkia kaupallisia
levyjä ja oman alueen ulkopuolelta ostettuja DVDlevyjä. Kun tällaisia levyjä yritetään toistaa, esiin tulee
ilmoitus “No disc” tai “Please check the regional code
of the disc.”
• Jos DVD-RW-levy on laiton kopio tai se ei ole
DVDvideomuodossa, sitä ei ehkä voi toistaa.
Levyjen yhteensopivuus
MPEG4-levyn käyttäminen
• Disc : CD-R/-RW, DVD-RAM/-RW/-R
• Laitteella voi toistaa MPEG4(DivX)-tiedostoja, joilla on
seuraava tiedostopääte : .avi, .divx, .AVI, .DIVX
• DivX Video-koodekkimuoto : DivX 3.11, DivX 4.x,
DIVX 5.x (ei QPEL ja GMC)
• Tässä laitteessa voidaan käyttää korkealla nopeudella
tallennettavia levyjä.
• Kaikkien valmistajien levyt eivät ole yhteensopivia
tämän laitteen kanssa.
6 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 6
2006-05-19 오전 10:38:33
HDMI/DVI:n kytkeminen televisioon ....................22
Sisältö
Tapaus 1: Kytkeminen televisioon HDMI-liittimellä ......22
Tapaus 2: Kytkeminen televisioon DVI-liittimellä .........22
Kytkeminen AV3 IN- tai DV-tuloliitäntään ...........23
Varoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Turvaohje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Tärkeitä turvallisuusohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Käsittelyä koskevia varoituksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Kotelon hoitaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
HDD (kiintolevy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Levyjen käsitteleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Levyjen säilyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Levyjen tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Levyn kopioiminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Yleisominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Ennen käyttöoppaan lukemista . . . . . . . . . . . . . . .10
STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN käyttäminen . . . .10
Laitteen purkaminen paketista . . . . . . . . . . . . . . .12
Kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Etupaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Takapaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Etupaneelin näyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Kaukosäätimen toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Kytkeminen ja asetukset
Pikakatsaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN kytkeminen . . . .18
Muut kytkennät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Antenni, STB-DVD-HDD-TALLENNIN,
ulkoinen dekooderiboksi ja televisio . . . . . . . . . .19
Muita Video-lähtökaapelin kytkentätapoja. . . . . .19
Tapaus 1 : Kytkeminen Video (yhdistelmä)
-lähtöliitäntään . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Tapaus 2 : Kytkeminen S-Video-lähtöliitäntään . . . . . . .20
Tapaus 3 : Component Video -lähtöliitännät . . . . . . . . . .20
Muita Audio-lähtökaapelin kytkentätapoja . . . . . . . . . . 21
Tapaus 1 : Kytkeminen televisioon . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Tapaus 2 : Kytkeminen stereovahvistimeen
AVlähtöliitännöistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tapaus 3: Kytkeminen AV-vahvistimeen digitaalisesta
lähtöliitännästä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ennen aloitusta
Ennen aloitusta
Tapaus 1 : Videonauhurin, digiboksin (STB),
DVD-soittimen tai videokameran kytkeminen AV3 IN
-liitäntöihin.......................................................................23
Tapaus 2: Videokameran kytkeminen DV IN
-liitäntään ........................................................................23
Järjestelmäasetukset
Kuvaruutuvalikossa liikkuminen ..........................24
Automaattinen asetusten määrittäminen
kytkettäessä .............................................................25
Kellon asettaminen aikaan ....................................26
Kanavien esiviritys automaattista
asetustoimintoa käyttäen ......................................27
Kanavien esiviritys manuaalista
asetustoimintoa käyttäen ......................................28
Kieliominaisuuksien asetukset.............................29
Automaattinen virrankatkaisu...............................30
Automaattinen jaksojen luonti..............................31
DivX(R)-rekisteröinti ...............................................32
Ajan asetus EP-tilassa ...........................................32
Ääniasetukset ..........................................................33
Videonäytön asetukset ..........................................35
Videolähtö ominaisuuksien asetukset ................36
Progressiivisen tilan käyttäminen........................36
Progressiivisen tilan peruuttaminen....................37
Lapsilukon asentaminen .......................................38
Rating Level -asetus ......................................................39
Change Password -asetus ............................................39
DTT–toiminnot
Perustoiminnot ............................................... 40
Vastaanottimen käyttäminen ....................... 42
Kanava ............................................................. 43
System (järjestelmä) ...................................... 46
Suomi - 7
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 7
2006-05-19 오전 10:38:34
Ennen aloitusta
Toistaminen
Ennen toistamista ...................................................48
Levyn toistaminen ..................................................49
Levy- ja nimikevalikkojen käyttäminen ...............50
Haku- ja ohitustoimintojen käyttäminen .............50
Hidastettu toisto ......................................................51
ANYKEY....................................................................51
Nimikeluettelon toistaminen .................................53
Liikkuminen -valikko...............................................54
Merkintöjen käyttäminen .......................................56
Kirjanmerkkien käyttäminen .................................58
Tekstityksen kielen valitseminen .........................60
Ääniraitojen ja -kanavien valitseminen ...............61
Kuvakulman vaihtaminen ......................................62
Uudelleen toistaminen ...........................................62
Zoomaaminen ..........................................................64
Median valitseminen...............................................64
CD/MP3-äänilevyn toistaminen.............................65
Kuvan toistaminen..................................................72
MPEG4-levyn toistaminen .....................................75
Nimikkeen poistaminen .................................................94
Nimikkeen osan jakaminen ...........................................95
Nimikkeen osan poistaminen
(osittainen poisto) ...........................................................96
Muokkauksen lisätoiminnot (soittolista) ............ 98
Soittolistan luominen ......................................................98
Soittolistan nimikkeiden toistaminen ...........................100
Soittolistan nimikkeen nimeäminen uudelleen ...........100
Soittolistan kohtauksen muokkaaminen .....................101
Soittolistan nimikkeen poistaminen soittolistasta .......106
Kopioiminen kiintolevyltä DVD-levylle ............. 107
Kopiointinäyttö ..............................................................107
Tallennustilan valitseminen .........................................109
Useiden nimikkeiden kopioiminen kerralla ..... 110
Nimikkeen poistaminen kopiointiluettelosta ................111
Kopiointiluettelosta valitun nimikkeen esikatselu........112
Tallennustilan valitseminen kullekin kopiointiluettelon
nimikkeelle ....................................................................112
Kaikkien kopiointiluettelon nimikkeiden tallennustilan
vaihtaminen ..................................................................113
Kopioiminen DVDlevyltä kiintolevylle .............. 113
MP3-, JPEG- tai DivX-levyjen kopioiminen ...... 115
Tiedoston kopioiminen .................................................115
Kansion kopioiminen....................................................116
Tallentaminen
Ennen tallennusta ...................................................77
Katseltavan TV-ohjelman tallentaminen .............79
Tallentaminen katseltavasta ulkoisesta
laitteesta ...................................................................81
Kopioiminen videokamerasta ...............................82
Pikatallennus (OTR)................................................83
Viivästetty toisto......................................................84
Ajastintallennus.......................................................85
Scheduled List (suunniteltu luettelo)
-asetusten muokkaus .............................................87
Scheduled List (suunniteltu luettelo)
-asetuksen poisto ...................................................88
Siirry Tallennusluettelon........................................89
Levyn hallinta ....................................................... 117
Levyn nimen muokkaaminen ......................................117
Levyn suojaus ..............................................................118
Levyn alustaminen .......................................................118
Kaikkien nimike-/DivX- /musiikki- /
kuvaluetteloiden poistaminen ......................................119
Kaikkien nimikeluetteloiden poistaminen ....................120
Levyn viimeistely ..........................................................121
Levyn viimeistelyn poistaminen (V/VR-tila) ................122
Lisätietoja
Vianetsintä..............................................................123
Tekniset tiedot .......................................................127
Muokkaaminen
Perusmuokkaus (nimikeluettelo)......................... 92
Nimikkeen nimeäminen uudelleen ................................92
Nimikkeen lukitus (suojaus)...........................................93
8 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 8
2006-05-19 오전 10:38:35
Yleisominaisuudet
Tallentaminen kiintolevylle
• DVD-SH830
Voit tallentaa jopa 272 tuntia videokuvaa (EP-tilassa)
sisäiselle 160 Gt:n (gigatavun) kiintolevylle (HDD).
• DVD-SH835
Voit tallentaa jopa 437 tuntia videokuvaa (EP-tilassa)
sisäiselle 250 Gt:n (gigatavun) kiintolevylle (HDD).
Koska samalla tallentimessa on käytettävissä DVDlevylle
tallennus ja suuri kiintolevy, voit valita joustavasti,
pidätkö tallenteet kiintolevyllä nopeasti käytettävissä
vai tallennatko ne DVD-levylle arkistointia tai muissa
DVDlaitteissa käyttämistä varten.
Kopioiminen kiintolevyn ja DVD-levyn välillä
Voit kopioida tallenteita kiintolevyltä DVD-levylle tai DVDlevyltä kiintolevylle. Yleensä voit käyttää pikanopeudella
kopiointia.
Voit myös kopioida materiaalia alkuperäisestä
poikkeavalla tallennuslaadulla. Esimerkiksi XP-tilassa
(paras laatu) tehty tallennus kiintolevylle voidaan kopioida
SP (standardi) -laatuna DVD-levylle, niin samalle levylle
mahtuu useampia tallenteita.
Yhtäaikainen tallentaminen ja toistaminen
Toistaminen ja tallentaminen ovat täysin toisistaan
riippumattomia toimintoja sekä DVD-levyjä että
kiintolevyä (HDD) käytettäessä. Voit esimerkiksi
tallentaa vastaanottamaasi ohjelmaa joko DVD-levylle tai
kiintolevylle ja samalla katsoa toista tallennetta, jonka olet
aiemmin tallentanut samalle DVD-levylle tai kiintolevylle.
Jos on valittu FR-tila, kuvanlaatua säädetään
automaattisesti niin, että kaikki ajastetut tallennukset
saadaan mahtumaan käytettävissä olevaan vapaaseen
levytilaan. (Katso sivu 86.)
DVD-videonimikkeen luominen DVD-RW/
DVDR-levyä käyttäen
STB-DVD-HDD-TALLENNINTA voit luoda omia
DVDvideonimikkeitä 4,7 Gt:n DVD-RW/DVD-R-levyille.
Ennen aloitusta
HDD (kiintolevy)- & DVD RECORDER -tallentimen
avulla voit tallentaa korkealaatuista videokuvaa DVDRW/-R-levyille tai kiintolevylle ja toistaa kuvaa. Voit
myös muokata DVD-RW-levyillä ja kiintolevyllä olevia
digitaalikuvia.
Automaattinen laadun säätö
ajastintallennuksessa
Kopioiminen digitaalivideokamerasta
DVtuloliitäntää käyttäen
Voit tallentaa DV Device -videokuvaa kiintolevylle ja
DVD-RW/R-levyille käyttäen DV:n tuloliitintä (IEEE 13944pin/4pin). (Katso sivu 82.)
Korkealuokkainen progressiivinen
kuvanmuodostus
Progressiivisella kuvanmuodostuksella saavutetaan
korkea kuvatarkkuus ja värisemätön videokuva.
10- bittiset, 54 MHz:in DAC- ja 2D Y/C -erotuspiirit
varmistavat parhaan mahdollisen kuvalaadun toiston ja
tallennuksen aikana. (Katso sivut 36–38.)
Paljon toimintoja ja helppokäyttöinen
käyttöliittymä
Integroidun valikon ansiosta voit tehdä halutut
toimenpiteet helposti ja vaivattomasti. Kiintolevyn ja DVDRW-levyn avulla voit muokata tallennettuja videoita, luoda
soittolistoja ja muokata videoita tietyssä järjestyksessä
omien tarpeittesi mukaan.
MPEG4-toisto
Tämä STB-DVD-HDD-TALLENNIN pystyy toistamaan
avitiedostossa olevia MPEG4-muotoja.
DivX-sertifikaatti
DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat
DivXNetworks, Inc.:in omaisuutta ja niitä
käytetään luvanvaraisesti.
DTT-toiminnot
Korkealaatuinen digitaalisen äänen ja
videokuvan tallennus ja toisto
Voit tallentaa 4,7 Gt:n DVD-RW/-R-levylle jopa 8 tuntia
videokuvaa valitun tallennustilan mukaan.
Valittava tallennustila
Voit asettaa tallentimen yhteen neljästä eri
tallennusnopeudesta, joiden tallennuslaatu ja tallenteen
pituus vaihtelevat. EP (6Hr tai 8Hr) -tilassa saadaan
eniten tallennusaikaa, LP- ja SP-tilat antavat vähemmän
tallennusaikaa ja paremman tallenteen laadun ja XPtilassa tallenteen laatu on kaikkein paras.
DTT on kehittynyt sähköinen ohjelmaopas. Voit käyttää
kaikkia toimintoja kaukosäätimellä.
Toimintoihin kuuluvat Auto Scan (automaattinen haku)
ja Manual Scan (manuaalinen haku) sekä Channel
Organizing (kanavien järjestäminen) (ohjelmoitava).
'DTT' tarkoittaa samaa kuin 'TNT'
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI vähentää kuvan kohinaa mahdollistamalla täysin
digitaalisen video-/äänisignaalin siirron soittimesta
televisioon.
Tämä STB-DVD-HDD-TALLENNIN tukee ainoastaan
576-mallia.
Suomi - 9
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 9
2006-05-19 오후 4:40:03
Ennen aloitusta
Ennen käyttöoppaan
lukemista
Tutustu ennen käyttöoppaan lukemista seuraaviin
termeihin.
Oppaassa käytetyt kuvakkeet
Kuvake
Termi
Tietoja käyttöoppaan käyttämisestä
1) Muista perehtyä turvallisuusohjeisiin ennen laitteen
käyttämistä. (Katso sivut 2~6.)
2) Jos ongelmia esiintyy, katso Vianetsintä-lukua.
(Katso sivut 123~126.)
Tekijänoikeudet
©2006 Samsung Electronics Co.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai sen osaa
ei saa jäljentää tai kopioida ilman Samsung Electronics Co.
-yhtiön antamaa kirjallista lupaa.
Definition
HDD
Toiminto, joka on käytettävissä
kiintolevyllä.
DVD
Toiminto, joka on käytettävissä
DVD- tai DVD-R/DVD-RWlevyillä, jotka on tallennettu ja
viimeistelty Video Mode -tilassa.
VCD
Toiminto, joka on käytettävissä
VCD-levyillä.
RAM
Toiminto, joka on käytettävissä
DVD-RAM-levyillä.
RW
Toiminto, joka on käytettävissä
DVD-RW-levyillä.
R
Toiminto, joka on käytettävissä
DVD-R-levyillä.
CD
Toiminto, joka on käytettävissä dataCD-levyillä (CD-R tai CD-RW).
JPEG
Toiminto, joka on käytettävissä
CD-R- ja CD-RW-levyillä sekä DVD-R-,
DVD-RW- ja DVD-RAM-levyillä.
MP3
Toiminto, joka on käytettävissä
CD-R- ja CD-RW-levyillä sekä DVD-R-,
DVD-RW- ja DVD-RAM-levyillä.
MPEG4
Toiminto, joka on käytettävissä
CD-R- ja CD-RW-levyillä sekä DVD-R-,
DVD-RW- ja DVD-RAM-levyillä.
Varoitus
Tämä koskee tapausta, jossa
toiminto ei toimi tai asetukset
voivat peruuntua.
Sivulla olevia vinkkejä tai ohjeita,
HUOMAUTUS jotka auttavat toiminnon
käytössä.
Toiminto, jota voidaan käyttää
Pikapainike
yhdellä painikkeella.
ANYKEY Toiminto, jota voidaan käyttää
-painike ANYKEY-painikkeella.
STB-DVD-HDDTALLENTIMEN
käyttäminen
Vaihe 1 Levytyypin tai kiintolevyn valitseminen
Laitteella voidaan tallentaa seuraavan tyyppisille
levyille.Jos haluat jatkuvasti tallentaa samalle levylle
tai muokata levyn sisältöä tallennuksen jälkeen,
valitse uudelleenkirjoitettava DVD-RW-tyyppinen levy.
Jos haluat tehdä tallenteen, jota ei muuteta, valitse
DVD-R-levy, jolle ei voi kirjoittaa uudelleen. Voit
tallentaa tiedostoja suoraan laitteen kiintolevylle tai
muokata tallennettua tiedostoa.
Vaihe 2 Levyn alustaminen tallennusta varten
Toisin kuin videonauhuri, tallennin aloittaa alustamisen
automaattisesti, kun laitteeseen asetetaan käyttämätön
levy. Tämä on välttämätöntä levyn valmistelemiseksi
tallennusta varten.
Kiintolevy
Alustusta ei tarvita.
DVD-RW-levyt
Nämä levyt voidaan alustaa joko DVD-videomuotoon
(V-tila) tai DVD-videotallennusmuotoon (VR-tila). Jos
levy on käyttämätön, esiin tulee ilmoitus, joka kysyy,
alustetaanko levy. Jos valitset "Yes" (kyllä), levy
alustetaan VR-tilassa. Videotilaan tallennettua levyä
voidaan toistaa muilla DVD-laitteilla. VR-tilaan tallennettu
levy sallii monipuolisemman muokkauksen.
DVD-R-levyt
Levyä ei tarvitse alustaa, ja ainoastaan Videotilan
tallennusta tuetaan. Tällaista levyä voidaan toistaa muilla
DVD-laitteilla vasta sitten, kun se on viimeistelty.
10 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 10
2006-05-19 오전 10:38:38
■
HUOMAUTUS
■
Vaihe 3 Tallentaminen
Vaihe 5 Tallennetun levyn muokkaaminen
Levyjä voidaan muokata perinteisiä videonauhoja
helpommin. Laite tukee monia erilaisia
muokkaustoimintoja, joita voidaan käyttää ainoastaan
DVD-levyjen ja kiintolevyn kanssa.
Yksinkertaisen ja helppokäyttöisen muokkausvalikon
avulla voit käyttää erilaisia muokkaustoimintoja, joita
ovat mm. tallennetun nimikkeen poisto, kopiointi,
nimen vaihto ja lukitus.
Ennen aloitusta
Voit käyttää DVD-RW-levyllä joko
VR- tai Video-tilaa, mutta et molempia
samanaikaisesti.
Voit vaihtaa DVD-RW-levyn muodon
toiseksi alustamalla levyn uudelleen.
Kannattaa huomata, että levyn tiedot
katoavat, kun muoto vaihdetaan.
Soittolistan luonti (DVD-RW VR-tilassa, HDD)
Käytössäsi on kaksi erilaista tallennustapaa, suora
tallennus ja ajastintallennus. Ajastintallennus on
luokiteltu.
Tällä tallentimella voit luoda samalle levylle uuden
soittolistan ja muokata sitä alkuperäistä tallennetta
muuttamatta.
Tallennustila: XP (korkea laatu), SP (standardi
laatu), LP (pitkä tallennus) ja EP (jatkettu tallennus)
tallennustilan mukaan. FR-tallennusmuoto käyttää
parasta mahdollista tallennustapaa, johon levyssä
oleva aika antaa mahdollisuuden.
Viimeistely ja toistaminen
Vaihe 6 muilla DVD-laitteilla
Vaihe 4 Toistaminen
Voit valita haluamasi nimikkeen näytössä olevasta
valikosta ja aloittaa toiston välittömästi.
DVD muodostuu nimikkeiksi kutsutuista osista ja
jaksoiksi kutsutuista alaosista.
Tallennuksen aikana nimike luodaan käynnistys- ja
pysäytyskohdan rajaaman kahden pisteen välille.
Jaksot luodaan automaattisesti, kun viimeistelet
tallenteen DVD-RW/-R-levyillä Video-tilassa.
Jaksojen pituus (jaksojen välinen aika) vaihtelee
tallennustilan mukaan.
Viimeistely saattaa olla tarpeen, jos haluat toistaa
DVD-levysi myös muilla DVD-laitteilla. Suorita ensin
kaikki muokkaus- ja tallennustoimenpiteet loppuun ja
viimeistele levy sen jälkeen.
DVD-RW-levyn käyttäminen VR-tilassa
Vaikka viimeistelyä ei yleensä tarvita toistettaessa
levyä VR-tilan kanssa yhteensopivalla laitteella,
tällaisessa laitteessa on syytä käyttää viimeisteltyä
levyä.
DVD-RW-levyn käyttäminen Video-tilassa
Levy täytyy viimeistellä ensin, jos sitä halutaan
toistaa tämän tallentimen lisäksi myös muilla laitteilla.
Viimeistelyn jälkeen levyä ei voi enää muokata eikä
sille voi myöskään tallentaa.
Jos levylle halutaan tallentaa uudelleen, levyn
viimeistely on purettava.
DVD-R-levyn käyttäminen
Viimeistele levy, jos aiot toistaa sitä tämän tallentimen
lisäksi myös muilla laitteilla. Viimeistelyn jälkeen et voi
enää muokata levyä etkä tallentaa sille.
Suomi - 11
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 11
2006-05-19 오전 10:38:40
Ennen aloitusta
Laitteen purkaminen paketista
Tarvikkeet
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
Video- ja audiokaapeli
Hävitä paristot paikallisten ympäristönsuojelumä
äräysten mukaisesti. Älä laita niitä talousjätteen
sekaan.
Television RF-kaapeli
Kaukosäätimen asetukset
Kaukosäätimen paristot
(koko AAA)
HDMI-johto
Tällä kaukosäätimellä voit käyttää toisten valmistajien
televisioiden tiettyjä toimintoja. Laitteen hallintaan
käytettäviä toimintopainikkeita ovat muun muassa:
, VOL +/–,
TV STANDBY/ON, PROG
numeropainikkeet, TV MUTE ja INPUT SEL.
Kaukosäädin
Käyttöopas
Pikaopas
Kaukosäätimen käyttöönotto
Aseta paristot kaukosäätimeen
• Avaa kaukosäätimen takapuolella oleva paristokotelon
kansi.
• Aseta kaksi AAA-paristoa paikalleen. Varmista, että
napaisuus (+ ja -) on oikein.
• Sulje paristokotelon kansi.
Jos kaukosäädin ei toimi oikein:
• Tarkista paristojen napaisuus + ja - (kuivaparistot)
• Tarkista, että paristot eivät ole tyhjentyneet.
• Varmista, että kaukosäätimen sensorin edessä ei ole
esteitä.
• Tarkista, että lähellä ei ole loistevaloja.
12 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 12
2006-05-19 오전 10:38:41
Ohjattavat televisiokoodit
LAITEMERKKI
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
PAINIKE
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
82
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
LAITEMERKKI
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
PAINIKE
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
Ennen aloitusta
Tarkista televisiosi yhteensopivuus alla olevien
ohjeiden mukaisesti.
1. Kytke televisiosi päälle.
2. Suuntaa kaukosäädin televisiota kohti.
3. Paina TV STANDBY/ON -painiketta ja
syötä television valmistajan mukainen
kaksinumeroinen koodi painamalla sitä vastaavia
numeropainikkeita.
Tulos: Jos televisiosi on kaukosäätimen kanssa
yhteensopiva, se kytkeytyy pois päältä.
Se on nyt ohjelmoitu toimimaan yhdessä
kaukosäätimen kanssa.
Jos televisiollesi on varattu useita
laitemerkkikoodeja, koeta niitä yksi
kerrallaan, kunnes löydät toimivan.
■
HUOMAUTUS
Jos vaihdat kaukosäätimen paristot,
ohjelmoi laitemerkkikoodi uudelleen.
■
Sitten voit käyttää televisiota käyttäen seuraavia
painikkeita TV-painikkeen painamisen jälkeen.
Painike
Toiminto
TV STANDBY/ON
Käytetään television kytkemiseen päälle ja pois päältä.
INPUT SEL.
Käytetään ulkoisen ohjelmalähteen valintaan.
VOL (+ –)
Käytetään television äänenvoimakkuuden säätöön.
PROG (
)
Käytetään halutun kanavan valintaan.
TV MUTE
Käytetään kytkemään ääni päälle ja pois päältä.
Numeron
Käytetään numeron suoraan syöttämiseen.
■
HUOMAUTUS
Eri toiminnot eivät välttämättä toimi kaikkien
televisioiden kanssa. Ongelmatilanteissa voit
käyttää televisiota suoraan.
Suomi - 13
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 13
2006-05-19 오전 10:38:44
Ennen aloitusta
Kuvaus
Etupaneeli
1. STANDBY/ON-PAINIKE
Kytkee tallentimen päälle ja pois päältä.
2. DVD-PAINIKE
Valitsee DVD-tilan.
3. OPEN/CLOSE-PAINIKE
Avaa ja sulkee levykelkan.
4. LEVYKELKKA
Avautuu levyn syöttöä varten.
5. PLAY/PAUSE-PAINIKE
Toistaa levyn tai pysäyttää toiston.
6. SEARCH/SKIP (ohitus/haku) -PAINIKKEET
Siirtyy seuraavaan nimikkeeseen/jaksoon/raitaan
tai palaa edelliseen nimikkeeseen/jaksoon/
raitaan
7. AV 3 INPUT
Ulkoisen laitteen kytkentä.
8. DV-INPUT
Ulkoisen digitaalilaitteen kytkentä DVliittimellä.
(esimerkiksi videokamera)
9. P.SCAN-PAINIKE
Valitsee progressiivisen kuvanmuodostustilan.
10. DVD/HDD-PAINIKE (ei valoa)
Valitsee DVD/HDD-tilan.
11. DTT-PAINIKE
Valitse digitaaliset tai analogiset lähetykset.
LED-valo syttyy, kun valitset digitaaliset
lähetykset.
PAINIKKEET
12. PROG
Valitsee television esiviritetyt kanavat. Vastaa
kaukosäätimen PROG-painiketta.
13. REC-PAINIKE
Käynnistää tallennuksen.
14. STOP (pysäytys) -PAINIKE
Pysäyttää levyn toiston ja tallennuksen.
14 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 14
2006-05-19 오전 10:38:45
Takapaneeli
Ennen aloitusta
Tuuletin
Tuuletin käy aina laitteen ollessa päällä.
Laitetta asennettaessa jätä ainakin 10 cm
vapaata tilaa tuulettimen jokaiselle puolelle.
1.
Ulkoantennin tulo
2.
TV-liitännän lähtö
3. RS-232
Tätä liitintä voi käyttää DTT (digisovitin)
-laiteohjelmiston päivittämiseen.
Jos haluat suorittaa päivityksen, ota yhteys
asiakaspalveluumme.
4. AV1(TV) OUTPUT SCART -liitäntä
5. AV2(EXT) INPUT SCART -liitäntä
6. COMPONENT VIDEO OUT
Voidaan kytkeä komponenttivideotulolla
varustettuihin laitteisiin.
9. VIDEO OUT
Liitetään videokaapelia käyttävien ulkoisten
laitteiden tuloon.
10. S-VIDEO OUT
Liitetään S-videokaapelia käyttävien ulkoisten
laitteiden tuloon.
11. DIGITAL AUDIO OUT(COAXIAL)
Kytketään digitaalisella koaksiaaliaudiotuloliitänn
ällä varustettuun vahvistimeen.
12. DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)
Kytketään digitaalisella, optisella
audiotuloliitännällä varustettuun vahvistimeen.
7. HDMI OUT
8. AUDIO OUT
Liitetään audiokaapeleita käyttävien ulkoisten
laitteiden audiotuloon.
■
HUOMAUTUS
Antenniliitännän kautta ei välitetä DVD
-signaalia. Jos haluat katsoa DVD-levyä
televisiosta, sinun täytyy kytkeä audio- ja
videokaapelit tai Scart-kaapeli.
Etupaneelin näyttö
1.
2.
3.
4.
Palaa, jos laitteessa on levy.
Palaa tallennustilassa.
Syttyy, kun HDD/DVD on valittu.
Palaa, jos laitteessa on -R/-RW/-RAM-levy.
5. Soittoajan, kellon ja nykyisen statuksen
merkkivalo.
6. Palaa progressiivisessa kuvanmuodostustilassa.
7. Palaa laitteen ollessa ajastintallennustilassa.
Suomi - 15
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 15
2006-05-19 오전 10:38:47
Ennen aloitusta
Kaukosäätimen toiminnot
1
2
20
21
3
22
23
4
5
24
6
7
8
9
6
25
8
26
10
27
11
28
29
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
30
31
32
33
34
35
36
TV-painike
Tällä painikkeella voit käyttää televisiota.
2. DVD-painike
Tällä painikkeella voit käyttää DVD:tä.
3. STANDBY/ON -painike
4. Numeropainikkeet
5. TV/DVD-painike
6. OHITUS TAAKSE-/ETEENPÄIN -painikkeet
Näillä painikkeilla voit siirtyä levyllä taakse- tai eteenpäin.
7. COPY-painike
Paina tätä, kun kopioit DVD:ltä kiintolevylle tai kiintolevyltä
DVD:lle. Aloita kopioiminen painamalla COPY-painiketta
nimikeluettelonäytössä tai painamalla COPY-painiketta
toiston aikana.
8. HAKU TAAKSE-/ETEENPÄIN -painikkeet
Näillä painikkeilla voit hakea levyllä taakse- tai eteenpäin.
9. STOP -painike
Tällä painikkeella voit pysäyttää levyn.
10. VOL (äänenvoimakkuus) -painike
Television äänenvoimakkuuden säätö
11. MENU-painike
Tuo STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN asetusvalikon esiin.
12. OK/SUUNTA -painikkeet (▲▼◄ ► -painikkeet)
16 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 16
13. TOISTO/KESKEYTYS -painike
Tällä painikkeella voit toistaa levyn tai keskeyttää sen
toiston.
14. INFO-painike
Tämä painike näyttää käytössä olevan asetuksen tai
levyn tilan.
15. REC-painike
Käytetään tallennettaessa kiintolevylle tai DVD-RW/DVDR-levyille.
16. REC PAUSE -painike
Tällä painikkeella voit keskeyttää tallennuksen.
17. i -painike
Paina tätä painiketta, kun DTT-toiminto on käytössä ja
haluat saada ohjelmatietoruudun näkyviin.
18. EPG (ohjelmaopas) -painike
Vaihda ohjelmaopasta painamalla tätä painiketta.
19. SUBTITLE/TEXT (tekstitys/teksti) -painike
Valitse tekstitys painamalla tätä painiketta, kun käytössä
on DTT. Valitse tekstitelevisioteksti painamalla
tekstitystilassa TEXT (teksti) -painiketta.
Tällä painikkeella voi vaihtaa DVD-levyn tekstityskielen.
20. DTT (digisovitin) -painike
Valitse digitaaliset tai analogiset lähetykset.
LED-valo syttyy, kun valitset digitaaliset lähetykset.
21. HDD-painike
Tällä painikkeella voit käyttää kiintolevyä.
22. TV STANDBY/ON -painike
23. OPEN/CLOSE-painike
Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
24. INPUT SEL., TV/RADIO -painike
Valitse tulosignaali ulkoista tuloa käytettäessä (PROG-,
AV1-, AV2-, AV3- tai DV-tulo).
Paina DTT (digisovitin) -tilassa tätä, kun haluat vaihtaa
TV- tai Radio-tilaa.
25. TIMER-painike
Siirry Timer Recording Mode (ajastintallennustila) valikkoon tällä painikkeella.
26. PLAY/PAUSE (toisto/tauko) -painike
Levyn toisto tai toiston keskeytys.
27. PROG-painike
Tällä painikkeella voit valita televisiokanavan.
28. RETURN-painike
29. TV MUTE/REPEAT -painike
Tämä painike mykistää television äänen TV-tilassa.
Antaa mahdollisuuden nimikkeen, jakson, raidan tai levyn
uudelleentoistoon.
30. PLAY LIST/TITLE MENU -painike
Palaa nimikevalikkoon tai tarkastele tallennettujen
tiedostojen luetteloa tällä painikkeella.
31. CANCEL-painike
32. ANYKEY-painike
Tällä painikkeella voit tarkastella ja valita nykyisessä
tilassa käytettävissä olevia toimintoja.
33. REC MODE -painike
Tällä painikkeella voit valita tallennusajan ja kuvanlaadun.
(XP/SP/LP/EP)
34. AUDIO (ääni) -painike
Voit hyödyntää levyn eri äänitoimintoja tällä painikkeella
(DVD-tilassa).
35. FAV (suosikit) -painike
Tämän painikkeen avulla voit vaihtaa suosikkilistasta
toiseen, kun käytät DTT-toimintoa.
36. ALT-painike
Kun käytät DTT (digisovitin) -toimintoa, valitse ääniraita
painamalla tätä painiketta.
2006-05-19 오전 10:38:48
Tämän käyttöoppaan pikakatsaus sisältää tallentimen
käyttöönottoon tarvittavat tiedot.
Kytkeminen ja asetukset
Kytkeminen
ja asetukset
Pikakatsaus
Tässä osassa käsitellään erilaisia tapoja
kytkeä STB-DVD-HDD-TALLENNIN muihin
ulkoisiin laitteisiin ja tarvittavia alkuasetuksia.
STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN
kytkeminen
▼
Muut kytkennät
▼
Antenni, STB-DVD-HDD-TALLENNIN,
ulkoinen dekooderiboksi ja televisio
▼
Muita Video-lähtökaapelin kytkentätapoja
▼
Muita Audio-lähtökaapelin
kytkentätapoja
▼
HDMI/DVI:n kytkeminen televisioon
▼
Pikakatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kytkeminen AV3 IN- tai DV- tuloliitäntään
STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN kytkeminen . . . . 18
Muut kytkennät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Antenni, STB-DVD-HDD-TALLENNIN,
ulkoinen dekooderiboksi ja televisio . . . . . . . . . . . . 19
Muita Video-lähtökaapelin kytkentätapoja . . . . . . . 19
Muita Audio-lähtökaapelin kytkentätapoja . . . . . . . 21
HDMI/DVI:n kytkeminen televisioon . . . . . . . . . . . . 22
Kytkeminen AV3 IN- tai DV-tuloliitäntään . . . . . . . 23
Suomi - 17
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 17
2006-05-19 오전 10:38:50
Kytkeminen ja asetukset
STB-DVD-HDDTALLENTIMEN kytkeminen
Voit kytkeä HDD/DVD-tallentimesi televisioon
SCARTkaapelilla, jos televisiosi on varustettu tähän
tarkoitukseen varatulla tuloliitännällä.
1. Kytke RF-antennikaapeli kuvan osoittamalla tavalla.
2. Kytke SCART-kaapelin toinen pää laitteen takana
olevaan AV1-liitäntään.
3. Kytke toinen pää television vastaavaan liitäntään.
4. Liitä STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN ja television
virtapistokkeet pistorasiaan.
5. Kytke STB-DVD-HDD-TALLENTIMEEN ja televisioon
virta.
6. Paina television kaukosäätimen INPUT SEL.
-painiketta, kunnes STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN
videosignaali näkyy television kuvaruudussa.
Muut kytkennät
Voit kytkeä STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN
satelliittivastaanottimeen tai digitaaliseen virittimeen.
ulkoinen laite
(videonauhuri/satelliittivastaanotin)
RF IN -tuloon
2
1
Televisioon
3
RF-kaapeli
ANT INPUT -antennituloon
■
HUOMAUTUS
■
Tämän laitteen RF-kaapeliliitäntä lähettää
vain televisiosignaalia. Jos haluat katsoa
DVD-levyä STB-DVD-HDD-TALLENTIMESTA,
sinun on kytkettävä SCART-kaapeli tai Audio/
Video-kaapelit.
TV-tila : Paina kaukosäätimen TV/DVDpainiketta, jolloin etupaneelin LED-näytössä
näkyy “TV” (tai katkaise virta STB-DVD-HDDTALLENTIMESTA). Sen jälkeen voit katsoa
TV kautta vastaanotettua ohjelmaa.
- DVD-tila
1. Kytke videonauhuri/satelliittivastaanotin STBDVD-HDD-TALLENTIMEN AV2-liitäntään
SCART-kaapelilla.
2. Kytke AV1-liitäntä television SCART AV liitäntään.
3. Kytke virta STB-DVD-HDD-TALLENTIMEEN,
videonauhuriin/satelliittivastaanottimeen ja
televisioon.
4. Valitse tulotilaksi AV2.
- TV-tila
1. Paina kaukosäätimen TV/DVD-painiketta, jolloin
etupaneelin LED-näytössä näkyy “TV” (tai
katkaise virta STB-DVD-HDD-TALLENTIMESTA).
2. Voit katsoa ohjelmaa STB-DVD-HDDTALLENTIMEEN kytketyn satelliittivastaanottimen
tai digitaalisen virittimen kautta, vaikka STB-DVDHDD-TALLENTIMESTA ei olisikaan virtaa.
18 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 18
2006-05-19 오전 10:38:51
Antenni, STB-DVD-HDDTALLENNIN, ulkoinen
dekooderiboksi ja televisio
Videosignaalien lähtö voidaan toteuttaa usealla
tavalla ilman Scart-kaapeleita. Valitse seuraavista
videoliitännöistä itsellesi parhaiten sopiva.
• Tapaus 1 : Kytkeminen Video (yhdistelmä) lähtöliitäntään
• Tapaus 2 : Kytkeminen S-Video-lähtöliitäntään
• Tapaus 3 : Component Video -lähtöliitännät
S-Video-, Component video- ja Progressive
Output -tilat
Seinä
DECODER
3
1
4
2
1. Kytke RF-antennikaapelit kuvan osoittamalla
tavalla.
• S-Video- ja Component video -lähdöt ovat
käytettävissä ainoastaan silloin, jos televisiosi
tukee vastaavasti S-Video- ja Component video
- tuloja. Jos S-Video- tai Component video lähtö ei toimi, tarkista television liitännät ja valitut
tuloasetukset.
• Perinteiseen lomitettuun kuvanmuodostukseen
nähden progressiivisessa kuvanmuodostuksessa
televisioon syötetään kaksinkertainen määrä
videojuovia, minkä ansiosta kuva on vakaampi,
värinättömämpi ja puhtaampi kuin lomitetussa
kuvanmuodostuksessa. Toiminto on käytössä
ainoastaan progressiivista kuvanmuodostusta
tukevissa televisioissa.
• Progressiivisen kuvanmuodostuksen lähtö (576p)
Kuluttajien tulee huomata, että kaikki
korkeapiirtoiset televisiolaitteet eivät ole
yhteensopivia tämän laitteen kanssa ja
että kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä. Jos
progressiivisessa kuvanmuodostuksessa esiintyy
ongelmia asetuksella 576, suosittelemme, että
liitäntätavaksi valitaan ‘vakiopiirtoterävyys‘lähtö. Jos sinulla on kysyttävää tämän
576pmallisen STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN
yhteensopivuudesta televisiolaitteesi kanssa, ota
yhteyttä asiakaspalveluumme.
Kytkeminen ja asetukset
Jos kytket ulkoisen dekooderiboksin STB-DVD-HDDTALLENTIMEEN, voit tallentaa STB-DVD-HDDTALLENTIMEN sisäänrakennetun televisiovirittimen
kautta vastaanotettujen salattujen kanavien
(CANAL+ tai Premiere) lähetyksiä.
Muita Video-lähtökaapelin
kytkentätapoja
2. Kytke tämän tallentimen AV1-liitäntä
SCARTkaapelilla television SCART AV -liitäntään.
3. Yhdistä AV2-liitäntä dekooderiboksin SCART AV
- liitäntään.
4. Jos haluat katsoa tai tallentaa maksullisia Canal+
-ohjelmia, aseta STB-DVD-HDD-TALLENTIMESI
vastaanottamaan kyseiset kanavat
kuvaruutunäytöllä. (Katso sivut 27~29.)
Suomi - 19
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 19
2006-05-19 오전 10:38:53
1. Yhdistä STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN (keltainen)
VIDEO OUT -liitäntä ja televisiosi (keltainen) VIDEO
INPUT -liitäntä (keltaisella) videokaapelilla.
• Voit nauttia normaaliluokkaisesta kuvanlaadusta.
2. Yhdistä STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN AUDIO OUT
- liitännät ja television (tai AV-vahvistimen) AUDIO IN
- liitännät (valkoisella ja punaisella) audiokaapelilla.
(Katso sivut 21.)
Tapaus 3 : Component Video lähtöliitännät
1. Yhdistä STB-DVD-HDD-TALLENTIMESI
COMPONENT OUT (Y,PB,PR) -liitännät ja
televisiosi COMPONENT IN (Y,PB,PR) -liitännät
Componentvideokaapeleilla (lisävaruste).
• Näin kuva on laadukas ja värit toistuvat tarkasti.
2. Yhdistä STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN AUDIO
OUT - liitännät ja television (tai AV-vahvistimen)
AUDIO IN -liitännät (valkoisella ja punaisella)
audiokaapelilla. (Katso sivut 21.)
3. Kytkemisen jälkeen katso sivut 36~38.
keltainen
Video- ja audiokaapeli
Kytkeminen ja asetukset
Tapaus 1 : Kytkeminen Video
(yhdistelmä) -lähtöliitäntään
keltainen
vihreä
sininen
punainen
vihreä
sininen
Tapaus 2 : Kytkeminen S-Videolähtöliitäntään
punainen
1. Yhdistä STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN S-VIDEO
OUT -liitäntä ja televisiosi S-VIDEO INPUT -liitäntä
SVideo-kaapelilla (lisävaruste).
• Voit nauttia korkealuokkaisesta kuvanlaadusta.
2. Yhdistä STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN AUDIO
OUT - liitännät ja television (tai AV-vahvistimen)
AUDIO IN -liitännät (valkoisella ja punaisella)
audiokaapelilla. (Katso sivut 21.)
■
HUOMAUTUS
■
Varmista, että liitäntöjen värikoodit
täsmäävät. STB-DVD-HDDTALLENTIMESI Y,PB,PR Component
-lähtöliitännät on kytkettävä televisiosi
vastaaviin tuloliitäntöihin.
Progressive (progressiivinen) -asetus on
käytettävissä ainoastaan silloin, kun Video
Out -liitännäksi on asetettu Component.
(Katso sivut 36~38.)
20 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 20
2006-05-19 오전 10:38:55
Muita Audio-lähtökaapelin
kytkentätapoja
• Tapaus 1 : Kytkeminen televisioon
• Tapaus 2 : Kytkeminen stereovahvistimeen
AVlähtöliitännöistä
• Tapaus 3 : Kytkeminen AV-vahvistimeen
digitaalisesta lähtöliitännästä
Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. “Dolby”
ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
“DTS” ja “DTS Digital Out” ovat DTS Inc.:in
tavaramerkkejä.
Tapaus 1 : Kytkeminen televisioon
Jos televisiosi on varustettu audiotuloliitännöillä,
käytä tätä.
valkoinen
punainen
valkoinen
Etukaiutin (vasen)
Etukaiutin (oikea)
Tapaus 3: Kytkeminen AV-vahvistimeen
digitaalisesta lähtöliitännästä
Jos AV-vahvistimesi on varustettu Dolby Digital-,
MPEG2- tai DTS-dekooderilla ja digitaalisella
tuloliitännällä, käytä tätä kytkentätapaa. Sinun on
määriteltävä ääniasetukset erikseen, jos haluat
nauttia Dolby Digital-, MPEG2- tai DTS-äänestä.
Käytä liitäntään optista tai koaksiaalikaapelia
vahvistintyypin mukaan. (Katso sivut 33~34.)
keltainen
valkoinen
punainen
keltainen
punainen
Kytkeminen ja asetukset
Audiosignaalien lähtö voidaan toteuttaa usealla
tavalla ilman Scart-kaapeleita. Valitse seuraavista
audioliitännöistä itsellesi parhaiten sopiva.
valkoinen
tai
punainen
Takakaiutin (vasen)
Tapaus 2 : Kytkeminen
stereovahvistimeen AV-lähtöliitännöistä
Jos stereovahvistimesi on varustettu ainoastaan
AUDIO INPUT (L ja R) -liitännöillä, käytä AUDIO
OUT -liitäntöjä.
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 21
Takakaiutin (oikea)
Etukaiutin (vasen)
Bassokaiutin
Etukaiutin (oikea)
Keskikaiutin
Suomi - 21
2006-05-19 오전 10:38:58
HDMI/DVI:n kytkeminen
televisioon
■
Varoitus
Kytkeminen ja asetukset
■
Jos televisiossasi on HDMI/DVI IN -liitäntä, liitä HDMI/
DVI-johto televisioon. Saat parhaan mahdollisen kuvanja äänenlaadun.
●
●
■
■
Tapaus 1: Kytkeminen televisioon HDMIliittimellä
Tapaus 2: Kytkeminen televisioon DVI-liittimellä
Tapaus 1: Kytkeminen televisioon
HDMI-liittimellä
• Kytke HDMI-johto DVD-tallentimen takana olevaan
HDMI OUT -lähtöliitäntään ja television HDMI IN tuloliitäntään.
■
• Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta,
kunnes DVD-tallentimen HDMI-signaali näkyy
television kuvaruudussa.
Kytke HDMI-johto, ennen kuin kytket
virtajohdon, tai kun Plug & Auto Set Up
(Kytke ja aseta automaattisesti) -toiminto on
päättynyt. Älä kytke HDMI-johtoa, kun Plug &
Auto Set Up (Kytke ja aseta automaattisesti)
-toiminto on käynnissä.
Progressiivinen kuvanmuodostus aktivoituu
automaattisesti, kun HDMI on kytketty.
Jos televisiossasi ei ole bittivirtadekooderia,
määritä digitaaliseksi äänilähdöksi PCM,
jotta voit käyttää kuvalähteenä HDMI-lähtöä.
(change to 33)
Käytetyn HDMI-laitteen tyyppi (TV/HDMIvastaanotin) määrää sen, onko ääni tuettu.
Jos TV-/HDMI-vastaanotin ei tue Dolby
Digital -ääntä, äänilähtö ei ole käytettävissä,
kun Audio Setup (Ääniasetukset) -valikon
digitaaliseksi äänilähdöksi on määritetty
Bitstream (Bittivirta). Määritä tällöin
digitaaliseksi äänilähdöksi PCM. Jos
TV-/HDMI-vastaanotin ei tue DTS-ääntä,
äänilähtö ei ole käytettävissä, kun toistat
DTS-formaatissa olevaa levyä.
Voit vaihtaa HDMI-lähtöliitännän
toiseen lähtöliitäntään vain, kun laite on
pysäytystilassa.
valkoinen
punainen
valkoinen
punainen
Tapaus 2: Kytkeminen televisioon
DVI-liittimellä
• Kytke DVI-johto DVD-tallentimen takana olevaan
HDMI OUT -lähtöliitäntään ja television DVI IN
-tuloliitäntään.
• Kytke audiojohdot DVD-tallentimen takana oleviin
AUDIO OUT (punainen ja valkoinen) -lähtöliitäntöihin
ja television AUDIO IN (punainen ja valkoinen)
-tuloliitäntöihin. Kytke virta DVD-soittimeen ja
televisioon.
• Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta,
kunnes DVD-tallentimen DVI-signaali näkyy television
kuvaruudussa.
■
HUOMAUTUS
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)
HDMI on liitäntä, jonka avulla on mahdollista
siirtää digitaalinen video- ja äänidata yhden
liittimen kautta. Koska HDMI perustuu DVI:
hin, se on täysin yhteensopiva DVI:n kanssa.
Ainut ero HDMI:n ja DVI:n välillä on se, että
HDMI tukee monikanavaista ääntä.
Kun käytetään HDMI:tä, DVD-soitin lähettää
digitaalisen video- ja äänisignaalin ja näyttää
korkealaatuisen kuvan televisiossa, jossa on
HDMI-tuloliitäntä.
22 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 22
2006-05-19 오전 10:39:00
■
STB
Kytkeminen ja asetukset
DVD
punainen
Kytkeminen AV3 INtai DV-tuloliitäntään
VCR
valkoinen
■
Videokamera
keltainen
■
HDMI-liitännän kuvaus
HDMI-liitin - Sekä pakkaamaton videodata
että digitaalinen äänidata (LPCM tai
bittivirta).
- Vaikka soitin käyttää HDMI-johtoa,
soittimesta lähtee vain digitaalinen
signaali televisioon.
- Jos televisio ei tue HDCP:tä (Highbandwith Digital Content Protection),
ruudulla näkyy “lumisadetta”.
Miksi Samsung käyttää HDMI:tä?
Analogiset televisiot vaativat analogisen
video-/äänisignaalin. DVD-levyä
toistettaessa televisioon siirrettävä data
on kuitenkin digitaalista. Niinpä tarvitaan
joko digitaalisesta analogiseen -muunnin
(DVD-tallentimessa) tai analogisesta
digitaaliseen -muunnin (televisiossa).
Tämän muunnon aikana kuvan laatu kärsii
häiriöiden ja signaalin katoamisen vuoksi.
DVI-teknologia on ylivoimainen, koska se
ei vaadi tällaista muuntoa, vaan puhtaasti
digitaalinen signaali siirretään soittimesta
televisioon.
Mikä on HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) on järjestelmä, jolla suojataan
DVI:n kautta siirretty DVD-sisältö
kopioimiselta. Se muodostaa turvallisen
digitaalisen yhteyden videolähteen (PC,
DVD, tms.) ja näyttölaitteen (televisio,
projektori, tms.) välille.
Sisältö koodataan lähdelaitteessa, mikä
estää luvattomien kopioiden tekemisen.
keltainen
valkoinen
punainen
■
HUOMAUTUS
■
AV 3 IN -valinta suoritetaan
automaattisesti. Jos tuloa ei valita
automaattisesti, valitse oikea tulo INPUT
SEL.-painikkeella.
Kopiosuojatun aineiston tallentaminen ei
ole mahdollista.
Tapaus 2: Videokameran
kytkeminen DV IN -liitäntään
Jos digitaalivideokamerasi on varustettu
DV-lähtöliitännällä, kytke se STB-DVD-HDDTALLENTIMESI DV-tuloliitäntään.
Tätä kytkentätapaa käyttämällä voit liittää HDD/
DVDTALLENTIMESI muihin ulkoisiin laitteisiin sekä
katsoa tai tallentaa niistä lähtevää kuvaa.
• Tapaus 1: Videonauhurin, digiboksin (STB),
DVDsoittimen tai videokameran
kytkeminen AV3 IN -liitäntöihin
• Tapaus 2: Videokameran kytkeminen DV IN liitäntään
Videokamera
Tapaus 1: Videonauhurin, digiboksin
(STB), DVD-soittimen tai videokameran
kytkeminen AV3 IN -liitäntöihin
Videonauhurin tai ulkoisen laitteen kytkentä STBDVD-HDD-TALLENTIMEN AV3 IN -liitäntöihin.
Voit tallentaa DVD-tallentimeen kytkettyjen laitteiden
(videonauhuri, digiboksi tai DVD-soitin) lähettämän
kuvan..
■
HUOMAUTUS
Jos tuloa ei valita automaattisesti, valitse
oikea tulo INPUT SEL.-painikkeella.
Suomi - 23
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 23
2006-05-19 오전 10:39:02
Järjestelmäasetukset
Kuvaruutuvalikossa
liikkuminen
Kuvaruutuvalikkojen avulla voit kytkeä STB-DVD-HDDTALLENTIMESI eri toiminnot päälle tai pois päältä. Käytä
seuraavia painikkeita kuvaruutuvalikkojen avaamiseen ja
niissä liikkumiseen.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Library
Järjestelmäasetukset
Disc Manager
Title
DivX (MPEG4)
Programme
Music
Setup
Photo
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
1 MENU-painike
Avaa kuvaruutuvalikko (MENU) painamalla tätä
kaukosäätimen painiketta.
Sulje kuvaruutuvalikko painamalla painiketta
uudelleen.
Kuvaruutuvalikossa liikkuminen . . . . . . . . . . . . . .24
Automaattinen asetusten määrittäminen
kytkettäessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Kellon asettaminen aikaan . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Kanavien esiviritys automaattista
asetustoimintoa käyttäen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Kanavien esiviritys manuaalista
asetustoimintoa käyttäen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
2 ▲▼ ◄ ►-painike
Voit siirtää valintapalkkia ja selata valikon
vaihtoehtoja ▲▼ ◄ ► -painikkeilla.
3 OK-PAINIKE
Tällä kaukosäätimen painikkeella voit vahvistaa
uudet asetukset.
Kieliominaisuuksien asetukset . . . . . . . . . . . . . . .29
Automaattinen virrankatkaisu . . . . . . . . . . . . . . . .30
Automaattinen jaksojen luonti . . . . . . . . . . . . . . . .31
DivX(R)-rekisteröinti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
4 RETURN-PAINIKE
Tällä kaukosäätimen painikkeella voit
palata edelliseen valikkonäyttöön tai poistua
kuvaruutuvalikosta.
Ajan asetus EP-tilassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Ääniasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Videonäytön asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Videolähtö ominaisuuksien asetukset . . . . . . . . .36
Progressiivisen tilan käyttäminen . . . . . . . . . . . . .36
Progressiivisen tilan peruuttaminen . . . . . . . . . . .37
Lapsilukon asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
24 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 24
2006-05-19 오전 10:39:04
Automaattinen asetusten
määrittäminen kytkettäessä
5
Valitse haluamasi “Maa”▲▼◄ ►-painikkeita
käyttäen.
Country Selection
STB-DVD-HDD-TALLENNIN suorittaa tarvittavat asetukset
automaattisesti silloin, kun se kytketään verkkoon
ensimmäistä kertaa. Televisioasemien ja kellon asetukset
tallennetaan laitteen muistiin. Toimenpiteen suorittaminen
kestää muutaman minuutin. Tämän jälkeen HDD/DVDTALLENTIMESI on valmiina käyttöön.
2
NL
S
PL
B
I
CH
CZ
DK
Others
N
TR
FIN
P
GR
D
E
HU
• "Maa" -asetusten yhteydessä käytetään alla olevan
taulukon mukaisia maalyhenteitä:
Kytke RF-kaapeli sivulla 18 olevan kaavion
mukaisesti. (STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN
kytkeminen televisioon RF- ja Scart-kaapeleita
käyttäen.)Kytke HDMI-johto, ennen kuin kytket
virtajohdon, tai kun Plug & Auto Set Up (Kytke ja
aseta automaattisesti) -toiminto on päättynyt. Älä
kytke HDMI-johtoa, kun Plug & Auto Set Up (Kytke ja
aseta automaattisesti) -toiminto on käynnissä.
A(Austria)
NL(Netherlands) S(Sweden)
PL(Poland)
B(Belgium)
I(Italy)
CH(Swiss)
CZ (Czech)
DK(Denmark)
N(Norway)
TR(Turkey)
Others
Kytke STB-DVD-HDD-TALLENNIN verkkoon.
Etupaneelissa oleva AUTO-ilmaisin vilkkuu.
6
FIN(Finland)
P(Portugal)
D(Deutschland) E(Spain)
GR(Greece)
HU(Hungary)
• STB-DVD-HDD-TALLENNIN käyttää asemien etsinnässä
valitsemasi maan esiasetettua suosikkiluetteloa.
Automaattinen kanavahaku käynnistyy.
Järjestelmäasetukset
1
A
Auto Setup
Please wait.
68%
3
Valitse kieli numeropainikkeilla.
tallentamien kanavien määrä riippuu löydettyjen
kanavien määrästä.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulse
Premere
Druk op
4
• STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN automaattisesti
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
Für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
Käynnistä automaattinen asetustoiminto
painamalla OK-painiketta.
7
Automaattinen kellonajan asetus käynnistyy
automaattisesti 10 sekunnin kuluttua
automaattisen kanavahaun päättymisestä. Jos
haluat käynnistää automaattisen kellonajan
asetuksen välittömästi, paina OK-painiketta. Jos
et halua asettaa kelloa automaattisesti, paina
CANCEL- tai MENU-painiketta.
Auto channel scan completed successfully.
Press the [OK] button to auto clock set.
Auto setup will be started.
Yes
Yes
No
No
Suomi - 25
01120A_SH830,835_XEE-FIN_01-60.i25 25
2006-05-22 오후 5:23:14
8
Odota, kunnes nykyinen päivämäärä ja
kellonaika ilmestyvät näytölle automaattisesti.
Jos haluat poistua automaattisesta kellonajan
asetustoiminnosta, paina MENU-painiketta.
Please wait. Now setting the clock.
If you want to exit clock setting,
press the [MENU] button.
Kellon asettaminen
aikaan
Tätä valikkoa käytetään oikean kellonajan asettamiseen.
Ajastintallennustoiminnon käyttö edellyttää kellonajan
asettamista.
Järjestelmäasetukset
1
9
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
HDD & DVD RECORDER
Tarkista päivämäärä ja kellonaika.
Library
HDD
Library
Disc Manager
Title
DivX (MPEG4)
Programme
Music
Setup
Photo
DTT
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
On
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Sunday
• Jos ne ovat: oikein, paina OK-painiketta, jolloin
päivämäärä ja kellonaika tallennetaan muistiin.
Jos et paina OK-painiketta, päivämäärä ja
kellonaika tallentuvat automaattisesti 5 sekunnin
kuluttua.
2
HDD & DVD RECORDER
HUOMAUTUS
■
STB-DVD-HDD-TALLENNIN on nyt
valmiina käyttöön. “Automaattinen
asetusten määrittäminen kytkettäessä”
-toiminto on jo suoritettu. Jos haluat
muuttaa näitä vakioasetuksia, voit
tehdä sen esivirittämällä asemat
kuvaruutunäytöllä “Kanavien esiviritys
manuaalista asetustoimintoa käyttäen”
-valikon avulla. (Katso sivut 28~29.)
Setup
HDD
Library
Disc Manager
• Jos ne ovat: Month (kuukausi), Day (päivä),
Year (vuosi), Hours (tunnit) tai Minute
(minuutit) buttons. ja vuosi ▲▼◄ ► painikkeita tai numeropainikkeita käyttäen.
Paina OK-painiketta, jolloin päivämäärä ja
kellonaika tallennetaan muistiin. Jos kellon
asetuksia tarvitsee muuttaa, voit tehdä tämän
käsin.
■
Valitse Setup ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Programme
Setup
DTT
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse System ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
MOVE
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
SELECT
RETURN
EXIT
Automaattinen asetustoiminto voidaan
suorittaa painamalla laitteessa olevaa
STOP ( ) -painiketta yhtäjaksoisesti
vähintään 5 sekunnin ajan, kun laite on
kytketty pois päältä ja siinä ei ole levyä.
26 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 26
2006-05-19 오전 10:39:09
4
Valitse Clock Set painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Syötä Month (kuukausi), Day (päivä), Year
(vuosi), Hours (tunnit) tai Minute (minuutit)
▲▼◄ ► -painikkeilla. Syötä kellonaika suoraan
numeropainikkeilla.
Viikonpäivä näkyy automaattisesti.
HDD & DVD RECORDER
Clock Set
HDD
Kanavien esiviritys automaattista
asetustoimintoa käyttäen
Tämän toiminnon avulla voit asettaa STB-DVD-HDDTALLENTIMEN virittimen taajuusalueen manuaalisesti
asentoon Antenna tai Cable sen mukaan, kumman
kytkit Antenna In -antennituloon alkuasetusten
yhteydessä.
Library
Disc Manager
Programme
Setup
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
On
Sunday
DTT
5
SELECT
RETURN
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
2
Valitse Setup painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
EXIT
HDD & DVD RECORDER
Aseta Auto Clock käyttöön valitsemalla On ▲▼
-painikkeilla.
Library
Disc Manager
Programme
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Setup
Clock Set
DTT
HDD
System
PVR Option
Language
Audio
Järjestelmäasetukset
MOVE
1
Video
Parental Lock
Library
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
On
Sunday
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
3
Valitse System ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
6
Disc Manager
Paina OK-painiketta, jolloin päivämäärä ja
kellonaika tallentuvat muistiin. Jos et paina OKpainiketta, asetukset eivät tallennu muistiin.
Programme
Setup
DTT
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
MOVE
■
HUOMAUTUS
■
Automaattisen kellonajan
asetustoiminnon käyttö edellyttää RFkaapelin kytkemistä. Katso sivu 18.
STB-DVD-HDD-TALLENNIN asettaa
kellonajan automaattisesti kanavien PR1
ja PR5 välillä lähetettävän aikasignaalin
mukaisesti. Jos et halua käyttää
automaattista kellonajan asetustoimintoa,
valitse Off (ei käytössä).
4
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Channel Set ▲▼ -painikkeilla, ja paina
sitten OK- tai ►-painikketta.
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Disc Manager
Auto Setup
Manual Setup
Programme
Setup
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Suomi - 27
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 27
2006-05-19 오전 10:39:13
5
• Ensimmäinen taajuusalue selataan, ja
ensimmäinen löytynyt asema näytetään ja
tallennetaan. Sen jälkeen laite etsii seuraavan
aseman ja niin edelleen.
• Kun automaattinen kanavahaku on päättynyt,
laite siirtyy automaattisesti ohjelmapaikkaan 1.
• STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN automaattisesti
tallentamien kanavien määrä riippuu löydettyjen
kanavien määrästä.
Valitse Auto Setup painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee ilmoitus “Your data will be lost. Press
[OK] to continue, [RETURN] to exit.”.
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Auto Setup
Manual Setup
Disc Manager
Programme Your data will be lost.
Press [OK] to continue, [RETURN] to exit.
Setup
8
DTT
Järjestelmäasetukset
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
Paina OK-painiketta ja valitse maa painamalla
▲▼◄ ► -painikkeita.
• STB-DVD-HDD-TALLENNIN käyttää asemien
etsinnässä valitsemasi maan esiasetettua
suosikkiluetteloa.
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Country
Selection
Auto Setup
Manual
SetupS
NL
Disc Manager
A
Programme
B
I
DKSetup
FIN DTT
D
PL
CH
CZ
N
TR
Others
P
GR
E
HU
MOVE
SELECT
RETURN
Kanavahaku käynnistyy. Keskeytä automaattinen
asetustoiminto painamalla OK-painiketta.
Kanavien esiviritys
manuaalista
asetustoimintoa käyttäen
Toiminnon avulla voit lisätä esiviritettyjä kanavia, joita
automaattinen kanavahaku -toiminto ei löytänyt sekä
poistaa haluamasi kanavat.
Voit myös ohjelmoida kanavien järjestyksen.
EXIT
Maan valinnan yhteydessä käytetään alla olevan
taulukon mukaisia maalyhenteitä:
A(Austria)
B(Belgium)
NL(Netherlands)
I(Italy)
S(Sweden)
CH(Swiss)
PL(Poland)
CZ (Czech)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
TR(Turkey)
GR(Greece)
HU(Hungary)
Others
7
Paina OK-painiketta. Jos haluat poistua, paina
MENU-painiketta.
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
2
Valitse Setup painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Auto Setup
Please wait.
DTT
Auto Channel Memory
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
3%
Stop
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
28 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 28
2006-05-19 오전 10:39:18
3
Valitse System ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
• Edit (muokkaus) : Voit lisätä tai muokata ohjelmia. Kun
olet muuttanut ohjelmatiedot (CH, Name, Decoder,
MFT), valitse Save ja paina lopuksi OK-painiketta.
System
Add/Delete
Manual
Setup
HDD
PR
Library
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Chapter Creator
: Off
Save
MOVE
RETURN
Channel Set
HDD
Library
Disc Manager
Auto Setup
Manual Setup
Programme
Setup
DTT
MOVE
SELECT
CHANGE
EXIT
Valitse Channel Set▲▼ -painikkeilla, ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Off
MFT
RETURN
EXIT
- CH : Viritä kanava ◄ ► -painikkeilla.
- Name : Aseman nimi tunnistetaan automaattisesti
lähetyssignaalin avulla. Jos asemaa ei tunnisteta,
voit muokata sen nimeä ▲▼◄ ► -painikkeilla.
- Decoder : Jos toiminto kytketään päälle, voit
vastaanottaa salattujen kanavien lähetyksiä
ulkoista dekooderiboksia käyttäen. Ennen
laitteen kytkemistä päälle katso sivulla 20
olevia ulkoisen dekooderiboksin kytkentään
liittyviä ohjeita.
- MFT(manuaalinen taajuuden viritys) : Voit hienovirittää
kanavan ◄ ► -painikkeilla.
Järjestelmäasetukset
4
SELECT
002
----
Decoder
DivX(R) Registration
MOVE
01
CH
Name
• Delete : Valitun ohjelman kanavatiedot poistetaan.
5
Valitse Manual Setup ▲▼ -painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ► -painiketta.
Manual Setup
PR
CH
Name
Decoder
01
002
---
----
-Off
--
02
004
----
Off
03
---
----
---
04
---
----
---
05
---
----
---
06
---
----
---
07
---
----
MOVE
6
SELECT
---
RETURN
EXIT
Valitse muokattava, poistettava tai vaihdettava PR
(ohjelma) painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sen
jälkeen ANYKEY-painiketta.
Valitse Edit, Delete tai Swap.
PR
01
02
03
04
05
Edit
Delete
06
07
Swap
CH
002
--004
-----------
MOVE
Manual Setup
Name
Decoder
----------------------
SELECT
• Swap : Voit vaihtaa kahden ohjelman kanavatiedot
keskenään. Jos haluat esimerkiksi vaihtaa ohjelmat PR2
ja PR5 keskenään, valitse vaihto ohjelman PR2 tietojen
kohdalla ja paina OK-painiketta ohjelman PR5 tietojen
kohdalla.
Off
-Off
------
RETURN
EXIT
Kieliominaisuuksien
asetukset
Jos asetat äänen, tekstityksen, levyvalikon ja
kuvaruutuvalikon kielen etukäteen, ne otetaan käyttöön
jokaisella katselukerralla automaattisesti.
Jos levylle ei ole valittu kieltä, käytetään etukäteen
tallennettua alkuperäiskieltä.
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
Suomi - 29
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 29
2006-05-19 오전 10:39:21
2
Valitse Setup painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
5
Valitse haluttu kieli ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
PVR Option
Järjestelmäasetukset
HUOMAUTUS
Language
Audio
Video
■
Parental Lock
MOVE
3
■
System
SELECT
RETURN
Valittu kieli tulee näytölle vain, jos levy
tukee sen käyttöä.
EXIT
Valitse Language painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee kieliasetusvalikko.
HDD & DVD RECORDER
Palaa edelliseen valikkoon painamalla
RETURN- tai ◄-painiketta. Poistu
valikosta painamalla MENU-painiketta.
Automaattinen
virrankatkaisu
Language
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Audio
: Original
Subtitle
: Automatic
Disc Menu
: English
Menu
: English
Tämä toiminto katkaisee STB-DVD-HDDTALLENTIMESTA virran automaattisesti, jos mitään
painiketta ei paineta valitun ajan sisällä.
DTT
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse haluttu kieliasetus ▲▼ -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
2
Valitse Setup painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
HDD & DVD RECORDER
Language
Library
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Menu
DTT
: Original
Original
Original
: Automatic
English
Disc Manager
Programme
Français
: English
Deutsch
: English
Español
Italiano
Nederlands
Korean
Setup
DTT
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
MOVE
SELECT
RETURN
Setup
HDD
HDD
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
• Audio : Levyn äänen kielen valinta.
• Subtitle : Levyn tekstityskielen valinta.
• Disc Menu: Levyvalikon kielen valinta.
• Menu: STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN
kuvaruutuvalikon kielen valinta.
3
Valitse System painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee järjestelmävalikko.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
MOVE
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
SELECT
RETURN
EXIT
30 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 30
2006-05-19 오전 10:39:24
4
Valitse Auto Power Off painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
HDD & DVD RECORDER
3
System
HDD & DVD RECORDER
HDD
System
DVD-RW(V)
Library
Channel Set
Disc Manager
Library
Clock Set
Auto Power Off Off
Programme
Disc Manager
: Off
Programme
Chapter Creator 2 Hours : Off
6 Hours
DivX(R) Registration
Setup
DTT
Setup
DTT
MOVE
5
Valitse System-painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee järjestelmävalikko.
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse haluttu kohta ▲▼ -painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• 2 Hours : STB-DVD-HDD-vastaanottimesta
katkaistaan virta automaattisesti
2 tuntia viimeisen painikkeen
painalluksen jälkeen.
• 6 Hours : STB-DVD-HDD-vastaanottimesta
katkaistaan virta automaattisesti
6 tuntia viimeisen painikkeen
painalluksen jälkeen.
• Jos automaattisen virrankatkaisun määrittämä
virrankatkaisuaika saavutetaan toiston tai
tallennuksen aikana, laite toimii kunnes toisto tai
tallennus loppuu.
• Jos kytket virran pois päältä, tilaksi vaihtuu ’Off’
(pois päältä).
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Chapter Creator painamalla ▲▼
painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Järjestelmäasetukset
• Off : Automaattinen virrankatkaisu on pois
käytöstä.
Channel Set
System
DVD-RW(V)
Library
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
On
MOVE
5
: Off
Off
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Off tai On ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Off (pois): Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat,
että Automatic Chapter Creation toiminto ei ole käytössä.
• On (päällä): Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat,
että Automatic Chapter Creation toiminto on käytössä.
Automaattinen
jaksojen luonti
Poistu valikosta painamalla MENU-painiketta.
DVD-Video-levy koostuu nimikkeistä ja jaksoista. Kun
tallennat yhden ohjelman, siitä tulee yksi nimike. Jos
käytät tätä toimintoa, nimike jaetaan
jaksoihin.
6
Käynnistä tallennus painamalla REC-painiketta.
(Katso sivulta 78 tietoja tallennusnopeuden
asettamisesta.) Esiin tulee ilmoitus “Do you want
to create the chapter menu after this recording?”.
(V-tila)
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
Do you want to create the chapter menu
after this recording?
Yes
2
No
Valitse Setup-painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Setup
DVD-RW(V)
Library
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
SELECT
RETURN
7
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
• Uusi jakso luodaan valitun tallennustilan mukaisesti.
XP- ja SP-tilassa jakson pituus on noin 5 minuuttia,
LP- ja EP-tilassa noin 15 minuuttia.
EXIT
Suomi - 31
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 31
2006-05-19 오전 10:39:27
Järjestelmäasetukset
8
Pysäytä tallennus painamalla STOP-painiketta.
9
Jos haluat tarkastella luotuja nimikkeitä,
viimeistele levy (katso sivu 121) ja paina TITLE
MENU -painiketta. Esiin tulee nimikevalikko.
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
Previous
10
Top
Next
Jos haluat tarkastella luotuja jaksoja, valitse
haluamasi nimike ja paina sen jälkeen DISC
MENU -painiketta. Esiin tulee valitun nimikkeen
jaksovalikko.
Ajan asetus EP-tilassa
Voit valita neljästä tallennustilasta painamalla REC
MODE-painiketta useamman kerran peräkkäin.
EP-tila on yksi neljästä tallennustilasta (XP, SP, LP, EP).
EP (Extended Play) -tilassa voit asettaa tallennusajan
kestoksi 6-8 tuntia.
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
2
Valitse Setup painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
CHAPTER
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
Previous
■
Varoitus
Top
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
Next
Automaattinen jaksojen luonti -toiminto ei toimi
ajastintallennuksen aikana eikä laitteen virran
ollessa sammutettuna.
System
3
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse PVR Option ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ► -painiketta.
Esiin tulee PVR Option -valikko.
HDD & DVD RECORDER
PVR Option
HDD
DivX(R)rekisteröinti
Library
EP Mode Time
: 6 Hours
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Käytä rekisteröintikoodia tämän STB-DVD-HDDTALLENTIMEN rekisteröintiin DivX(R) Video On
Demand -muotoon. Lisätietoja löydät osoitteesta
www.divx.com/vod
32 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 32
2006-05-19 오전 10:39:31
4
Valitse EP Mode Time ▲▼ painamalla
painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
3
Valitse Audio painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
HDD & DVD RECORDER
PVR Option
HDD
Library
Library
EP Mode Time
Disc Manager
Audio
HDD
66 Hours
: 6 Hours
Hours
8 Hours
Programme
Digital Output
: PCM
►
Disc Manager
DTS
: Off
►
Programme
DRC
: On
►
NICAM
: Off
►
V-Mode Compatibility
: Off
►
Setup
Setup
DTT
DTT
MOVE
MOVE
RETURN
Valitse haluamasi aika ▲▼ -painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
5
Valitse haluttu kohta painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
■
STB-DVD-HDD-TALLENNIN voidaan kytkeä ulkoiseen
vahvistimeen tai kotiteatteriin.
Voit määritellä äänentoistolaitteen ja äänitilan asetukset
käyttämäsi äänentoistojärjestelmän mukaan.
Voit myös valita asetukseksi NICAM.
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
2
Valitse Setup painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
1. PCM : Valitse tämä, jos laitteistosi ei tue Dolby
Digital -koodauksen purkua.
2. Bitstream : Lähtevä Dolby Digital (tai MPEG2) -muotoinen ääni muutetaan
bittivirraksi. Valitse tämä
vaihtoehto, jos AV-vastaanottimesi
tai AVvahvistimesi on varustettu
Dolby Digital (tai MPEG-2) dekooderilla.
■
Setup
Programme
Setup
DTT
MOVE
HUOMAUTUS
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
SELECT
RETURN
EXIT
Palaa edelliseen valikkoon painamalla
RETURN- tai ◄-painiketta.
Poistu valikosta painamalla MENU-painiketta.
Digital Output
HDD
Library
EXIT
Valitse haluamasi äänivaihtoehto painamalla
▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
HUOMAUTUS
Disc Manager
RETURN
4
Ääniasetukset
HDD & DVD RECORDER
SELECT
EXIT
Järjestelmäasetukset
5
SELECT
■
Digitaalisen lähdön asetuksia
sovelletaan sekä Dolby Digital- että
MPEG-2- muodossa olevaan ääneen.
LPCM-ääniraita toistetaan aina PCMmuotoisena. Se ei liity millään tavalla
digitaalisen lähdön asetukseen.
Huolehdi oikean digitaalisen lähdön
valinnasta, sillä muuten et kuule
mitään ääntä tai kuulet äänen hyvin
voimakkaana.
Suomi - 33
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 33
2006-05-19 오전 10:39:35
DTS
V-Mode Compatibility
1. Off : Laite ei lähetä DTS-signaaleja. Valitse tämä
vaihtoehto, jos AVvastaanottimessasi tai
AV-vahvistimessasi ei ole DTS-dekooderia.
2. On : Laite lähettää DTS Bitstream -signaaleja
digitaalisen lähdön kautta DTS-muotoisia
raitoja soitettaessa. Valitse tämä vaihtoehto
ainoastaan silloin, jos AVvastaanottimesi
(tai AV-vahvistimesi) on varustettu DTSdekooderilla.
■
Järjestelmäasetukset
HUOMAUTUS
DTS-muotoista ääniraitaa toistettaessa
AV Audio -lähtöliitännästä ei lähde ääntä.
Tällä asetuksella valitaan ääni, kun
tallennetaan NICAM STEREO (moniääninen)
-lähetys kiintolevylle. Se ei vaikuta ohjelman
tallentamiseen suoraan DVD-levylle.
1. Off : Moniäänisen lähetyksen Dual L (vasen)ja Dual R (oikea) -ääni tallennetaan
kiintolevylle. Tässä tilassa kiintolevylle
tallennettuja nimikkeitä ei voi kopioida Vtilassa (DVD-RW/DVD-R).
2. On : Moniäänisestä lähetyksestä tallennetaan
kiintolevylle joko Dual L (vasen)- tai Dual
R (oikea) -ääni. Tässä tilassa kiintolevylle
tallennettuja nimikkeitä voi kopioida Vtilassa (DVD-RW/DVD-R).
Dual L- ja Dual R -vaihtoehdot voi valita
ääniasetuksissa.
DRC
HDD & DVD RECORDER
Tämä toiminto on käytössä ainoastaan Dolby Digital
-signaalien yhteydessä.
Library
: PCM
►
Disc Manager
DTS
: Off
►
Programme
DRC
: On
►
NICAM
: Off
►
OFF : Off
V-Mode Compatibility
►
Setup
1. Off : Voit nauttia elokuvasta tavallisella
dynaamiikka-alueella.
2. On : Elokuvamusiikkia matalalla
äänenvoimakkuudella tai pienten
kaiutinten kautta soitettaessa järjestelmä
säätelee äänenpainetta tilanteen mukaan
ja tuo matalataajuiset äänet paremmin
esiin sekä estää dramaattisten kohtien
ylikorostumisen.
Audio
HDD
DTT
Digital Output
On
On
MOVE
SELECT
RETURN
HDD & DVD RECORDER
EXIT
Audio
HDD
Library
Digital Output
: PCM
►
Disc Manager
DTS
: Off
►
Programme
DRC
: On
►
NICAM
: Off
►
: Off
►
DUALL: LOff
Dual
►
Setup
DTT
V-Mode Compatibility
Audio Selection
Dual R
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
NICAM
NICAM-ohjelmat voidaan jakaa 3 ryhmään: NICAM
Stereo, NICAM Mono ja Bilingual (lähetys toisella
kielellä). NICAM-ohjelmat lähetetään aina standardilla
monoäänellä varustettuna. Voit valita haluamasi äänen
kytkemällä NICAM-toiminnon päälle tai pois päältä.
1. Off : Käytä tätä toimintatilaa NICAM-lähetyksen
standardin monoäänen tallennukseen
ainoastaan silloin, jos huonot vastaanottoolosuhteet johtavat stereoäänen vääristymiseen.
2. On : NICAM-tila
34 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 34
2006-05-19 오전 10:39:37
Videonäytön asetukset
4
Valitse haluamasi videokuvan vaihtoehto
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Tämän toiminnon avulla voit määrittää television
kuvaruudun asetukset. Tämä toiminto määräytyy
käytettävän levyn tyypin mukaan. Sitä ei välttämättä
voi käyttää kaikkien levytyyppien kanssa.
Disc Manager
Programme
2
Valitse Setup painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Setup
HDD
Library
►
DTT
5
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse haluttu kohta painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
■
HDD & DVD RECORDER
►
HUOMAUTUS
Palaa edelliseen valikkoon painamalla
RETURN- tai ◄ -painiketta.
Poistu valikosta painamalla MENU-painiketta.
System
Disc Manager
PVR Option
Language
Programme
Audio
Setup
Video
DTT
TV Aspect
Parental Lock
MOVE
SELECT
Järjestelmäasetukset
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
►
Setup
MOVE
1
4:3
: 4:3Letter
LetterBox
Box
3D Noise Reduction 4:3
: OffPan-Scan
16:9 Wide
Video Output
: Component
TV Aspect
RETURN
EXIT
Käytettävän television tyypistä riippuen
kuvaruutuasetusten (kuvasuhteen) säätö saattaa
olla tarpeen.
3
Valitse Video painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee videoasetusvalikko.
HDD&&DVD
DVDRECORDER
RECORDER
HDD
Video
Video
HDD
Library
Disc Manager
Programme
TV Aspect
: 4:3 Letter Box
►
3D Noise Reduction : Off
►
Video Output
►
: Component
Setup
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
1. 4:3 Letter Box : Valitse tämä vaihtoehto, jos
haluat nähdä DVD-levyllä
kuvasuhteessa 16:9 olevan
kuvan kokonaan, vaikka
televisiosi kuvasuhde onkin
4:3. Kuvaruudun ylä- ja
alareunaan tulee musta palkki.
2. 4:3 Pan-Scan : Valitse tämä vaihtoehto, jos
sinulla on kooltaan perinteinen
televisio ja haluat nähdä
kuvasuhteessa 16:9 olevan
kuvan keskiosan. (Elokuvan
vasen ja oikea ulkoreuna
leikkautuvat pois.)
3. 16:9 Wide : Voit katsoa kuvasuhteessa
16:9 olevan kuvan
laajakuvatelevisiossasi
kokonaisuudessaan.
3D Noise Reduction (liikkeeseen
sopeutuva kohinanvaimennus)
1. Off : Normaali kuva
2. On : Kohinanvaimennus takaa tarkemman
kuvan (tallennusta varten).
Suomi - 35
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 35
2006-05-19 오전 10:39:39
Videolähtö
ominaisuuksien asetukset
4
Valitse Video Output painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Disc Manager
Järjestelmäasetukset
Voit nauttia korkealaatuisesta kuvasta RGB- tai
komponenttivideoliitäntöjen kautta. RGB-videolähtö
on käytettävissä Scart-kaapelilla kytkettäessä (AV1) ja
Component video -lähtö on käytettävissä kytkettäessä
komponenttiliittimellä (Y,PB,PR) Vain yksi näistä
signaaleista voidaan valita kerrallaan.
Programme
TV Aspect
: 4:3 Letter Box
►
3D Noise Reduction : Off
►
Video Output
►
: Component
Component
RGB
Setup
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
5
2
Valitse Setup painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Component-tilassa voit asettaa videolähdön
progressiiviseen (P.SCAN) tai lomitettuun
kuvanmuodostustilaan. Katso sivu 36~38.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
System
Jos HDMI-johto ei ole kytkettynä, käytettävissä ovat
seuraavat videolähtöliitännät.
PVR Option
Language
Käytettävissä oleva videolähtöliitäntä
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
3
Valitse haluttu kohta painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Video painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee videoasetusvalikko.
HDD & DVD RECORDER
Asetustila
Lähtöliitäntä
Component Output
(Y, PB, PR)
R, G, B
AV1 Scart Composite
Composite Video out
S-Video out
Video
■
HDD
Library
Disc Manager
Programme
TV Aspect
: 4:3 Letter Box
►
3D Noise Reduction : Off
►
Video Output
►
: Component
HUOMAUTUS
Komponenttitila
Ei P.SCAN-tilaa (lomitettu tila)
P.SCAN-tila
O
O
(TV progressiivisessa tilassa)
X
O
O
O
RGB-tila
X
X
X
X
X
O
X
O
O
Kun HDMI-johto on kytketty, muut Video
lähdöt eivät toimi.
Setup
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Progressiivisen tilan
käyttäminen
Jos televisio tukee progressiivista kuvanmuodostusta, voit
nauttia siitä painamalla STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN
etupaneelissa olevaa P.SCAN-painiketta.
Jos valitset “Progressiivisen kuvanmuodostustilan”,
komponenttijohto täytyy kytkeä ensimmäisenä.
(Katso sivu 20)
Varmista, että komponenttikaapelit ovat kunnolla kiinni.
36 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 36
2006-05-19 오전 10:39:42
1
Paina STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN etupaneelissa
olevaa P.SCAN-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
Esiin tulee ilmoitus “Press [Yes] to confirm
Progressive scan mode. Otherwise, press [No].”
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
Progressiivisen tilan
peruuttaminen
1
Press [Yes] to confirm Progressive scan mode.
Otherwise, press [No].
Yes
3
Press [Yes] to confirm Interlace scan mode.
Otherwise, press [No].
Esiin tulee ilmoitus “Please set your TV to
Progressive input. To deactivate, press [STOP]
key.”. Paina OK-painiketta.
Please, set your TV to Progressive input.
To deactivate, press [STOP] key.
Järjestelmäasetukset
2
No
Paina STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN etupaneelissa
olevaa P.SCAN-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa. Esiin tulee ilmoitus “Press [Yes] to
confirm Interlace scan mode. Otherwise, press [No].”.
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
Yes
2
Esiin tulee ilmoitus “Video Output Mode
Progressive Scan”.
No
Esiin tulee ilmoitus “Please set your TV to
Interlace input. To deactivate, press [STOP] key.”.
Paina OK-painiketta.
Please, set your TV to Interlace input.
To deactivate, press [STOP] key.
OK
Video Output Mode
Progressive Scan.
3
■
HUOMAUTUS
■
■
Esiin tulee ilmoitus “Video Output Mode Interlace
Scan”.
Kun HDMI-kaapeli on kytkettynä, tämä
näyttö ei ole esillä.
Jos STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN
etupaneelissa olevaa P.SCAN-painiketta
painetaan toiston aikana, kuvaruudulle
ilmestyy ilmoitus “This function is possible
only on stop mode”.
Video Output Mode
Interlace Scan.
Progressive -asetus on käytettävissä
ainoastaan silloin, kun STB-DVD-HDDTALLENNIN on pysäytystilassa.
Suomi - 37
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 37
2006-05-19 오전 10:39:45
■
HUOMAUTUS
■
Älä paina P.SCAN-painiketta, jos
käyttämäsi televisio ei tue Progressive
- tilaa. Kuvaruudussa ei näy mitään, jos
painiketta painetaan.
Jos painat P.SCAN-painiketta vahingossa
ja käyttämäsi televisio ei tue Progressive tilaa, Progressive -tila pitää kytkeä pois
päältä. Progressive -tilan voit kytkeä pois
päältä painamalla etupaneelissa olevaa P.
SCAN-painiketta kolme kertaa. Kuvaruutu
palaa normaalitilaan etupaneelissa olevan
PS -merkkivalon sammuttua.
3
Valitse Parental Lock ▲▼ -painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Kun käytät STB-DVD-HDD-TALLENNINTA
ensimmäisen kerran, näkyviin tulee ilmoitus
”Create the Password” (Luo salasana).
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Create the password
Setup
DTT
Järjestelmäasetukset
0-9 NUMBER
Lapsilukon asentaminen
4
SELECT
RETURN
EXIT
Anna nelinumeroinen salasana kaukosäätimen
numeropainikkeilla 4.
Esiin tulee ilmoitus “Confirm the password”. Anna
salasanasi uudelleen.
Lapsilukko -toimintoa voidaan käyttää ikärajalla
varustettujen levyjen kanssa. Sen avulla voit ohjata
helpommin, minkä tyyppisiä DVD-elokuvia perheessäsi
katsotaan.
Levyllä voi olla korkeintaan kahdeksan rajoitustasoa.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Confirm the password
Setup
DTT
0-9 NUMBER
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
2
Valitse Setup painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
5
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Password painamalla OK- tai ►painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Password
Disc Manager
Off
On
►
Programme
HDD & DVD RECORDER
Setup
Setup
DTT
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
DTT
System
PVR Option
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
6
Valitse Off tai On painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
■
HUOMAUTUS
Palaa edelliseen valikkoon painamalla
RETURN- tai ◄-painiketta.
Poistu valikosta painamalla MENUpainiketta.
38 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 38
2006-05-19 오전 10:39:47
Rating Level -asetus
1
Change Password -asetus
Valitse haluamasi Rating Level painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
HDD & DVD RECORDER
1
Parental Lock
Valitse Change Password painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Password
:Level8
On - Adults
Rating Level
:Level7
Level6
Change Password Level6
►
Library
►
Disc Manager
►
Programme
Level5
Setup
Level4
Setup
DTT
Level3
DTT
Password
: On
Rating Level
: Level1 - Kids
Change Password
►
►
►
Level2
Level1-Kids
Level1-Kids
MOVE
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
HDD & DVD RECORDER
Valitse haluamasi turvataso painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
Jos valitset esimerkiksi turvatason 6, turvatasoa 7
tai 8 olevia levyjä ei voida toistaa. Suuri numero
osoittaa, että ohjelma on tarkoitettu ainoastaan
aikuisten katseltavaksi.
HDD & DVD RECORDER
RETURN
EXIT
Järjestelmäasetukset
2
SELECT
Change Password
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Enter the password
Setup
DTT
0~9 NUMBER
SELECT
RETURN
EXIT
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Password
: On
►
Rating Level
: Level6
►
Change Password
►
Setup
2
Anna nelinumeroinen salasana kaukosäätimen
numeropainikkeilla.
Esiin tulee ilmoitus “Confirm the password”.
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
HDD & DVD RECORDER
Change Password
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Confirm the password
Setup
DTT
0~9 NUMBER
3
SELECT
RETURN
EXIT
Anna salasana uudelleen kaukosäätimen
numeropainikkeilla.
Suomi - 39
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 39
2006-05-19 오전 10:39:50
DTT–
toiminnot
DTT-toiminnot
'DTT' tarkoittaa samaa kuin 'TNT'
Perustoiminnot
Näyttöruutu
Televisio-ohjelmien katselu edellyttää asentamista.
Tämän vuoksi aluksi näkyvissä on vain valikkokuvia.
Kun televisiokanavat on ohjelmoitu, näkyviin tulee seuraava
kuva (ilmoituspalkki) aina kanavaa vaihdettaessa.
1
Muuta DTT -tilaa painamalla DTT-painiketta.
Etupaneelin DTT (digisovitin) -LED-valo syttyy.
2
Voit tuoda kanavan ja kanavanimen näkyviin
painamalla i-painiketta.
3
Valitse kanava NUMBER-painikkeilla tai siirry
televisiokanaviin PROG ( / ) -painikkeilla.
Näkyviin tulee tämä ilmoituspalkki aina kanavaa
vaihdettaessa.
28
UKTV Style
18:00~18:30
Kanavanumero Kanavanimi
- Tarkat ohjelmatiedot 1. Paina i-painiketta kahdesti ohjelman katselun aikana.
2. Kun i-painiketta on painettu toisen kerran, meneillään
olevasta ohjelmasta voi näkyä mahdollisia lisätietoja
toisessa ilmoituspalkissa.
■
Tämä palvelu vaihtelee palveluntarjoajien
mukaan.
■
Jos painat PLAY -painiketta, kun katselet
ohjelmaa DTT-tilassa, levyä voidaan toistaa.
DTT (digisovitin) -LED-valo ei kuitenkaan
sammu.
■
Jos painat DTT -painiketta, voit katsella
digitaalisia televisiolähetyksiä. (LED-valo päällä)
Jos haluat katsella analogisia
televisiolähetyksiä, paina DTT -painiketta.
(LED-valo pois päältä)
HUOMAUTUS
Perustoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Vastaanottimen käyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . .42
Kanava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
System (järjestelmä) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
40 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 40
2006-05-19 오전 10:39:53
Valitse ääniraita
Favorite Channel
1
012
030
NRJ12
TPS Star
Saat ääniraitojen luettelon näkyviin painamalla ALTpainiketta.
DEL.
FAV
EXIT
Audio Track
01 fra
02 eng
ALT
EXIT
2
Voit lisätä katselemasi kanavan suosikkikanaviin
painamalla BLUE (sininen) -painiketta.
Voit poistaa kanavan suosikkikanavien luettelosta painamalla
RED (punainen) -painiketta.
2
– Suosikkikanavien katseleminen –
Tekstityskielen vaihtaminen
Valitse Audio -tila
Kun lähetettävässä ohjelmassa on tekstitys, saat
näkyviin tekstityskielten luettelon painamalla TEXT
(teksti) -painiketta. Jos kyseistä ohjelmaa varten on
.
tekstitys, ilmoituspalkissa näkyy
Paina AUDIO -painiketta.
Stereo
1
Saat tekstityskielten luettelon näkyviin painamalla
TEXT (teksti) -painiketta.
DTT-toiminnot
1
Paina FAV (suosikit) -painiketta ja valitse kanava sitten.
Aloita kanavan katselu painamalla OK-painiketta.
Valitse haluamasi ääniraita painamalla
-painikkeita ja paina sitten OK-painiketta.
Subtitle
01
02
off
eng
TEXT
2
Valitse haluamasi Audio -tila
-painikkeilla.
Valittavia Audio (ääni) -tiloja ovat: Stereo, Right (oikea), Left
(vasen) ja Mono.
Suosikkikanavien määrittäminen
Voit tallentaa parhaillaan katseltavan kanavan
suosikkikanavaksi heti.
1
OSD
Paina FAV -painiketta ohjelman katselun aikana.
2
Valitse haluamasi tekstityksen kieli
3
Haluamasi kielinen tekstitys tulee ruutuun, kun
painat OK-painiketta.
-painikkeilla.
Voit poistaa tekstityksen painamalla tekstipainiketta ja
valitsemalla ‘01 off’. Paina sitten OK-painiketta.
Favorite Channel
ADD
FAV
EXIT
Suomi - 41
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 41
2006-05-19 오전 10:39:55
Tekstitelevisiotekstien muuttaminen
1
Vastaanottimen
käyttäminen
Kun lähetettävässä ohjelmassa on tekstitelevisiotekstit,
saat niiden luettelon näkyviin painamalla TEXT (teksti)
painiketta kahdesti.
EPG - Sähköinen ohjelmaopas
Teletext OSD
01
eng
Sähköisestä ohjelmaoppaasta näet kanavaluettelon.
TEXT
EXIT
1
2
Paina EPG (ohjelmaopas) -painiketta ohjelman
katselun aikana.
Sunday 01 January 2006
M-BLOODHOUNDS
Valitse haluamasi Teletext OSD (tekstitelevisio)
-näyttö
-painikkeilla.
EPG
12:00-14:00
Sun Jan 02 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30
007 7 Digital
M-BLOOD HOUNDS BLUE HEELERS
DTT-toiminnot
012 HFU12
030 EPS Star
3
Paina OK-painiketta. Ruutuun tulee valitsemasi
teksitelevisioteksti.
4
Siirry haluamallesi sivulle
- tai numeropainikkeilla,
kun Teletext OSD (tekstitelevisio) -näyttö on
esillä. Tekstitelevisiosivujen numerot voivat ulottua
numeroon 999 asti.
Numerot alkavat alusta sivun 999 jälkeen.
070 7 HD Digital M-BLOOD HOUNDS
Info
MOVE
●
✻ i-painikkeen toiminnot teksitelevisiossa
●
●
●
●
●
Paina i-painiketta kerran: Tekstitelevision tausta muuttuu
läpinäkyväksi, mutta tekstit näkyvät.
Paina i-painiketta kahdesti: Tekstitelevision tausta muuttuu
mustaksi, jolloin kuva katoaa näkyvistä, mutta tekstit eivät.
Paina i-painiketta kolme kertaa: Näkyviin tulee
tekstitelevision aloitusnäyttö.
●
●
Prev.Day
TV/RADIO
Next Day
TV/RADIO
BLUE HEELERS
Timer REC
EPG
EXIT
RED (punainen) -painike : RED (punainen) -painikkeen avulla voidaan
tarkastella kanavien tarkkoja tietoja. Jos
tietoja on enemmän, pääset tarkastelemaan
niitä painamalla
-painiketta.
GREEN (vihreä) -painike : Vihreällä painikkeella palataan edelliseen
päivämäärään.
YELLOW (keltainen) -painike: Keltaisella painikkeella siirrytään
seuraavaan päivämäärään.
BLUE (sininen) -painike: Voit asettaa ajastintallennuksen painamalla
BLUE (sininen) -painiketta.
TV/RADIO-painike : Jos haluat katsella radion ohjelmatietoja, paina
TV/Radio-painiketta. Voit palata televisio-ohjelmiin
painamalla painiketta uudelleen
5
Poistu tilasta painamalla TEXT (teksti) -painiketta.
2
Valitse haluamasi kanava
-painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
42 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 42
2006-05-19 오전 10:39:57
EPG-ajastintallennus
Varmista, että kello on ajassa ennen kuin käytät tätä
toimintoa. (katso sivuja 26~27)
1
Valitse haluamasi ohjelma
-painikkeilla ja
paina sitten BLUE (sininen) -painiketta.
Sunday 01 January 2006
M-BLOODHOUNDS
EPG
12:00-14:00
Please, select the target
Sun Jan 02 12:30 medium!
13:00 13:30 14:00 14:30
007 7 Digital
M-BLOOD HOUNDS BLUE HEELERS
012 HFU12
HDD
DVD
030 EPS Star
070 7 HD Digital M-BLOOD HOUNDS
Info
Prev.Day
MOVE
2
TV/RADIO
Next Day
TV/RADIO
BLUE HEELERS
Kanava
Tämä valikko koostuu viidestä alivalikosta (Auto Scan
(automaattinen haku), Manual Scan (manuaalinen
haku), Channel List (kanavaluettelo), Favorite Channel
(suosikkikanavat) ja Parental Guide (käytönvalvonta)).
Auto Scan (automaattinen haku)
Tämän toiminnon avulla voit ladata kanavat
automaattisesti ohjelmoitujen kanavien valikoimasta.
Timer REC
EPG
EXIT
Paina MENU-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Library
Library
Disc Manager
Title
DivX (MPEG4)
Programme
Music
Setup
Photo
DTT
3
Voit tarkastaa tämän asetuksen suunnitellusta
tallennusluettelosta. (katso sivua 87)
MOVE
2
■
HUOMAUTUS
■
■
■
■
■
■
■
■
EPG-ajastintallennus on käytettävissä
ainoastaan asetuspäivänä.
Jos ajastintallennus on asetettu sekä
ensimmäiselle että seuraavalle ohjelmalle,
ja ohjelmat menevät päällekkäin, ruutuun
tulee ilmoitus: ‘This setting is identical with 1’
(Asetus on sama kuin 1:ssä).
Voit asettaa enintään 12 ohjelmaa ajastimella
tallennettavaksi.
EPG-tallennus voidaan asettaa korkeintaan
seitsemän päivän päähän.
Ajastintallennusta ei voi tehdä ohjelmalle,
joka on jo alkanut. Ruutuun tulee ilmoitus: ‘The
recording time is invalid. Please try again.’
(Tallennusaika ei kelpaa, yritä uudelleen).
OTR-pikatallennus tai suora tallennus
eivät ole käytettävissä EPG-näytössä.
Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan
katselutilassa.
Kanavaa tai muita asetuksia ei voi vaihtaa
tallennuksen aikana. (Tämä koskee myös
OTR-pikatallennusta ja suoraa tallennusta)
REC (tallennus) -tilaa ei voi asettaa
painamalla kaukosäätimen REC MODE
-painiketta, mutta REC -tilaa voi muokata
suunnitellussa tallennusluettelossa.
Ajastintallennuksen oletusarvo on FR.
(katso sivu 78)
Valitse DTT
-painiketta.
SELECT
EXIT
-painikkeilla ja paina sitten OK- tai
Set Top Box
Channel
RETURN
DTT-toiminnot
Valitse haluamasi tallennusväline painamalla
-painiketta ja paina sitten OK-painiketta.
Ruutuun tulee ilmoitus: ‘Timer REC is set up.’
(Ajastintallennus on asetettu).
1
Channel
l
System
Auto Scan
Manual Scan
Channel List
Favorite Channel
Parental Guide
RETURN
3
Valitse Channel (kanava)
sitten OK- tai -painiketta.
Set Top Box
Channel
EXIT
-painikkeilla ja paina
Channel
l
System
Auto Scan
Manual Scan
Channel List
Favorite Channel
Parental Guide
RETURN
EXIT
Suomi - 43
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 43
2006-05-19 오전 10:39:58
4
Valitse Auto Scan (automaattinen haku)
-painikkeilla ja paina sitten OK- tai -painiketta.
Set Top Box
Auto Scan
Channel
l
System
Auto Scan will remove all channels,
Select OK button to start scanning.
OK
RETURN
5
Manual Scan (manuaalinen haku)
Tässä digivastaanottimessa/DVD-tallentimessa on Manual
Scan (manuaalinen haku) -toiminto, jonka avulla käyttäjä
voi virittää uusia kanavia antamalla niiden tiedot itse.
Tee asetukset sivulla 43 esitettyjen vaiheiden 1~3 mukaan.
Cancel
EXIT
4
Valitse Manual Scan (manuaalinen haku)
-painikkeilla ja paina sitten OK- tai -painiketta.
Set Top Box
Valitse B painamalla
OK-painiketta.
-painiketta ja paina sitten
Manual Scan
Scan Mode : Digital
Channel Number
Auto Scan (automaattinen haku) käynnistyy.
5
Frequency
177500 KHz
Bandwidth
7MHz
Signal Status
Press OK button to start scanning
Set Top Box
Auto Scan
TV
Progress
Signal Status
Digital : 184500KHz
DTT-toiminnot
RETURN
EXIT
Radio
BW : 7MHz
FFT : AUTO
RETURN
Set Top Box
EXIT
5
Valitse Channel Number (kanavanumero), jonka
-painikkeilla.
haluat hakea
Valitse sitten Frequency (taajuus)
-painikkeilla ja syötä
haettavan kanavan taajuus. Valitse Bandwidth (kaistanleveys)
-painikkeilla. Voit valita arvoksi 6,7 tai 8 MHz. Valitse
jompikumpi. Aloita kanavahaku painamalla OK-painiketta.
Auto Scan
TV
Radio
Set Top Box
Scanning has completed!
Your digital receiver found :
Progress
Signal Status
TV
TV
0
Radio
Radio
Manual Scan
TV
Radio
0
Press OK button to exit.
Digital : 198500KHz
BW : 7MHz
RETURN
FFT : AUTO
EXIT
Progress
Signal Status
Digital : 184500KHz
BW : 7MHz
FFT : AUTO
RETURN
Set Top Box
EXIT
Manual Scan
TV
Radio
Scanning has completed!
Your digital receiver found :
Progress
Signal Status
TV
TV
0
Radio
Radio
0
Press OK button to exit.
Digital : 198500KHz
BW : 7MHz
RETURN
FFT : AUTO
EXIT
44 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 44
2006-05-19 오전 10:40:01
Channel List (kanavaluettelo)
Favorite Channel
012
030
Tämän toiminnon avulla poistetaan kanavia.
NRJ12
TPS Star
Tee asetukset sivulla 43 esitettyjen vaiheiden 1~3 mukaan.
DEL.
FAV
4
EXIT
Valitse Channel List (kanavaluettelo)
-painikkeilla ja paina sitten OK- tai -painiketta.
5
TV List
012
030
070
NRJ12
TPS Star
7 HD Digital
071
072
7 Digital 1
7 Digital 2
073
7 Digital 3
Voit lisätä katselemasi kanavan suosikkikanaviin
painamalla BLUE (sininen) -painiketta.
Voit poistaa kanavan suosikkikanavien luettelosta painamalla
RED (punainen) -painiketta.
Aloita kanavan katselu painamalla OK-painiketta.
Delete
EXIT
Parental Guide (käytönvalvonta)
Tämä ominaisuuden avulla voit rajoittaa katselua ja estää
laitteen luvattoman käytön nelinumeroisen PIN (Personal
Identification Number) -koodin avulla. (PIN-KOODIN
TEHDASASETUS: 0 0 0 0)
Radio List
NRJ12
TPS Star
7 HD Digital
071
072
7 Digital 1
7 Digital 2
073
7 Digital 3
Tämän valikon avulla voit lukita minkä tahansa kanavan.
Delete
EXIT
5
Valitse poistettava kanava
-painikkeilla ja paina
sitten RED (punainen) -painiketta.
Tee asetukset sivulla 43 esitettyjen vaiheiden 1~3 mukaan.
4
Valitse Parental Guide (käytönvalvonta)
-painikkeilla ja paina sitten OK- tai -painiketta.
Set Top Box
Channel
Channel
Jos haluat katsella tai kuunnella jotakin kanavaa kohdasta TV List
(televisioluettelo) tai Radio List (radioluettelo), valitse kanava ja
DTT-toiminnot
012
030
070
l
System
Auto Scan
Manual Scan
Channel List
PleaseFavorite
enter the
PIN code.
Channel
paina sitten OK-painiketta.
Parental
- - -Guide
-
RETURN
Favorite Channel (suosikkikanavat)
Voit tallentaa parhaillaan katseltavan kanavan
suosikkikanavaluetteloon heti.
Tee asetukset sivulla 43 esitettyjen vaiheiden 1~3 mukaan.
5
Syötä PIN-koodi.
Valitse ikätaso (3 - 18) painamalla
paina sitten OK-painiketta.
Set Top Box
Channel
4
Favorite Channel
Auto Scan
Manual Scan
Channel List
Favorite Channel
Parental Guide
RETURN
ADD
FAV
EXIT
-painikkeita ja
Channel
l
System
Valitse Favorite Channel (suosikkikanavat)
-painikkeilla ja paina sitten OK- tai -painiketta.
EXIT
All
EXIT
Kun lukittu kanava valitaan, näyttöön tulee teksti
“Please enter the PIN Code” (Syötä PIN-koodi).
Jos et ole asettanut omaa PIN-koodia, syötä tehtaalla
asetettu koodi ’0000’.
Jos haluat poistaa lukituksen, syötä PIN-koodi.
Suomi - 45
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 45
2006-05-19 오전 10:40:04
System (järjestelmä)
4
Valitse Reset (nollaus)
-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai -painiketta.
Näkyviin tulee kehotus: "Please enter the PIN Code".
Set Top Box
System
Channel
Reset
System
Change PIN code
Please enter the PIN code.
Reset (nollaus)
----
RETURN
1
EXIT
Paina MENU-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Library
Library
Disc Manager
Title
5
Ilmoituksessa kehotetaan syöttämään PIN-koodi.
Set Top Box
DivX (MPEG4)
Programme
Music
Setup
Photo
Channel
System
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
Reset
WARNING!
All channel setting and user preference will
be lost and factory defaults will be loaded.
You should only perform the reset if you
are experiencing problems.
EXIT
Yes
DTT-toiminnot
RETURN
2
Valitse DTT
-painiketta.
EXIT
-painikkeilla ja paina sitten OK- tai
Set Top Box
Channel
No
Channel
l
System
6
Jos valitset Yes (kyllä), järjestelmä nollataan.
Jos valitset No (ei), järjestelmää ei nollata.
Auto Scan
Manual Scan
Channel List
Favorite Channel
Parental Guide
RETURN
■
EXIT
HUOMAUTUS
3
Valitse System
tai -painiketta.
Jos valitset "Yes" (kyllä), kaikki DTT (digisovitin)
-estot palautetaan tehdasasetuksiin.
-painikkeilla ja paina sitten OK-
Set Top Box
System
Channel
Reset
System
Change PIN code
RETURN
EXIT
46 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 46
2006-05-19 오전 10:40:06
PIN-koodin vaihtaminen
Tee asetukset sivulla 46 esitettyjen vaiheiden 1~3 mukaan.
4
Valitse Change PIN Code (PIN-koodin vaihtaminen)
-painikkeilla ja paina sitten OK- tai -painiketta.
Näkyviin tulee kehotus: "Please enter the PIN Code".
Set Top Box
System
Channel
Reset
Change PIN code
System
Please enter the PIN code.
----
RETURN
5
EXIT
Syötä PIN-koodi.
Change PIN code
DTT-toiminnot
Set Top Box
Channel
System
Enter the old PIN code
----
Enter the new PIN code
----
Confirm the new PIN code
----
RETURN
6
Syötä nykyinen PIN-koodi ensimmäisen osoittimen
kohdalle ja uusi PIN-koodi toisen osoittimen kohdalle.
Uusi PIN-koodi täytyy vahvistaa syöttämällä se uudelleen.
Muista, että PIN-koodin tulee olla nelinumeroinen luku.
PIN-KOODIN TEHDASASETUS: 0 0 0 0.
■
HUOMAUTUS
EXIT
Salasanan vaihdon yhteydessä kannattaa
olla tarkkana, että muistaa uuden salasanan.
Jos unohdat PIN-koodin, katso vianetsintää
käsittelevää osiota sivulla 126.
Suomi - 47
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 47
2006-05-19 오전 10:40:10
Ennen toistamista
Toistaminen
Tässä luvussa kuvataan toiston perustoiminnot ja
toisto levytyypeittäin.
Dolby Digital
DTS
Lue seuraavat ohjeet ennen levyn toistamista.
Aluekoodi (vain DVD-Video)
Sekä STB-DVD-HDD-TALLENTIMESSA että levyissä
on aluekoodi. Näiden aluekoodien on oltava samat, jotta
levyä voidaan toistaa laitteessa. Jos soittimella ja levyllä
on eri koodi, levyä ei voida toistaa. Tämä STB-DVD-HDDTALLENTIMEN aluekoodi on merkitty laitteen takapaneeliin.
Digital Audio
Levytyypit, joita voidaan toistaa
Stereo
Stereo PAL
lähetyssysteemi IsossaBritanissa, Ranskassa,
Saksassa, jne..
MP3
Levytyypit
DVD-VIDEO
DivX
VCD
Toistaminen
ÄÄNI-CD
Levyn logo Tallennettu sisältö
Levyn muoto
Yksipuolinen(12cm)
Kaksipuolinen(12cm)
ÄÄNI + VIDEO
Yksipuolinen(8cm)
Kaksipuolinen(8cm)
Yksipuolinen(12cm)
ÄÄNI + VIDEO
Yksipuolinen(8cm)
Yksipuolinen(12cm)
ÄÄNI
Yksipuolinen(8cm)
Yksipuolinen
12cm (4.7GB)
Ennen toistamista .............................................................. 48
DVD-RAM
ÄÄNI + VIDEO
Levyn toistaminen ............................................................. 49
Kaksipuolinen
12cm (9.4GB)
Levy- ja nimikevalikkojen käyttäminen ............................. 50
Haku- ja ohitustoimintojen käyttäminen ........................... 50
Hidastettu toisto ................................................................. 51
ANYKEY ............................................................................ 51
DVD-RW
ÄÄNI + VIDEO
12cm (4.7GB)
DVD-R
ÄÄNI + VIDEO
12cm (4.7GB)
JPEG
MP3
MPEG4
-
Nimikeluettelon toistaminen .............................................. 53
Liikkuminen -valikko .......................................................... 54
Merkintöjen käyttäminen ................................................... 56
Kirjanmerkkien käyttäminen.............................................. 58
Tekstityksen kielen valitseminen ...................................... 60
Ääniraitojen ja -kanavien valitseminen............................. 61
CD-R/-RW
DVD-RAM/
-RW/-R
Kuvakulman vaihtaminen.................................................. 62
Uudelleen toistaminen....................................................... 62
Zoomaaminen ................................................................... 64
Median valitseminen ......................................................... 64
CD/MP3-äänilevyn toistaminen ........................................ 65
Kuvan toistaminen............................................................. 72
MPEG4-levyn toistaminen ................................................ 75
DVDSH830
ÄÄNI + VIDEO
160GB
DVDSH835
ÄÄNI + VIDEO
250GB
HDD
Enimmäistoistoaika
240
480
80
160
74
20
74
20
1 (XP: hieno laatu)
2 (SP: tavallinen laatu)
4 (LP: pitkä toisto)
6 tai 8 (EP: jatkettu)
2 (XP: hieno laatu)
4 (SP: tavallinen laatu)
8 (LP: pitkä toisto)
12 tai 16 (EP: jatkettu)
1 (XP: hieno laatu)
2 (SP: tavallinen laatu)
4 (LP: pitkä toisto)
6 tai 8 (EP: jatkettu)
1 (XP: hieno laatu)
2 (SP: tavallinen laatu)
4 (LP: pitkä toisto)
6 tai 8 (EP: jatkettu)
Noin 38 (XP: hieno laatu)
Noin 72 (SP: tavallinen laatu)
Noin 138 (LP: pitkä toisto)
Noin 205 tai noin 272
(EP: jatkettu)
Noin 62 (XP: hieno laatu)
Noin 116 (SP: tavallinen laatu)
Noin 223 (LP: pitkä toisto)
Noin 330 tai noin 437
(EP: jatkettu)
48 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 48
2006-05-19 오후 4:40:05
Levyt, joita ei voi toistaa
•
•
•
•
DVD-Video-levy, jossa on jokin muu aluekoodi kuin “2” tai “ALL”.
12 cm 2,6 Gt:n ja 5,2 Gt:n DVD-RAM-levy
3,9 Gt:n DVD-R for Authoring.
DVD-RAM/DVD-RW-levy (VR-tila), jonka tallennuksessa ei ole
käytetty Video Recording Standard -standardia.
• Jollain toisella laitteella tallennettu viimeistelemätön DVD-R,
viimeistelemätön DVD-RW (V-tila).
• DVD-ROM/PD/MV-Disc jne.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
■
HUOMAUTUS
■
■
■
■
Tässä STB-DVD-HDD-TALLENTIMESSA voi
käyttää vain levyjä, jotka ovat yhteensopivia DVDRAM-standardin version 2.0 kanssa.
Toisto ja/tai tallennus ei ehkä toimi joidenkin
levytyyppien kanssa tai kun tehdään tiettyjä
toimintoja, kuten muutetaan kuvakulmaa tai
vaihdetaan kuvasuhdetta. Yksityiskohtaisia
tietoja levyistä löytyy laatikosta. Lue ne
tarvittaessa.
Älä anna levyjen likaantua tai naarmuuntua.
Sormenjäljet, lika, pöly, naarmut tai tupakansavu
tallennuspinnalla saattavat estää levyn käytön
tallentamiseen.
DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R-levyjä ei ehkä
voi toistaa joissakin DVD-soittimissa riippuen
soittimesta, levystä ja tallennuksen laadusta.
Levyjä, joille on nauhoitettu ohjelmia NTSCmuodossa, ei voi käyttää tallentamiseen
tässä laitteessa.
1
Paina OPEN/CLOSE-painiketta.
2
Aseta levy varovasti levykelkkaan tekstipuoli
ylöspäin.
3
Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta.
• STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN levykelkka
sulkeutuu ja levyn toisto alkaa automaattisesti.
• STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN -soitin ei toista
levyjä automaattisesti, kun virta kytketään.
• Kun tallentimeen kytketään virta jalevykelkassa on
levy, laite aktivoituu jaodottaa pysäytystilassa.
• Aloita toisto painamalla PLAY(
)-painiketta.
• Jos haluat laitteen käynnistävän siinä olevan
levyn toiston välittömästi virran kytkemisen
jälkeen, kytke se päälle PLAY( )-painikkeesta.
4
Pysäytä toisto painamalla STOP(
■
Levyn toistaminen
■
Varoitus
■
■
■
■
■
■
Kun pysäytät levyn toiston, STB-DVD-HDDTALLENNIN muistaa pysäytyskohdan. Kun
painat PLAY ( ) -painiketta uudestaan, toisto
jatkuu pysäytyskohdasta. (Paitsi jos poistat levyn,
katkaiset laitteesta virran tai painat STOP ( )
-painiketta kaksi kertaa.)
Toistaminen
HUOMAUTUS
) -painiketta.
Älä siirrä STB-DVD-HDD-TALLENNINTA
toiston aikana, koska se saattaa vahingoittaa
levyä.
Käytä OPEN/CLOSE-painiketta levykelkan
avaamiseen ja sulkemiseen.
Älä työnnä levykelkkaa, kun se avautuu tai
sulkeutuu, koska laitteeseen voi tulla vika.
Älä aseta vieraita esineitä levykelkkaan tai
laitteen sisään.
Jotkin toiminnot voivat toimia eri tavalla
tai olla pois käytöstä käytetyn levytyypin
mukaan. Jos näin tapahtuu, katso ohjeita
levyn kotelosta.
Pidä erityisesti huolta siitä, että lasten
sormet eivät jää levykelkan ja sen kehikon
väliin levykelkan sulkeutuessa.
Aseta laitteeseen vain yksi DVD-levy
kerrallaan. Jos asetat laitteeseen kaksi tai
useita levyjä, niitä ei voi toistaa ja STBDVD-HDD-TALLENNIN voi vaurioitua.
Suomi - 49
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 49
2006-05-19 오전 10:40:14
Levy- ja nimikevalikkojen
käyttäminen
Joillakin levyillä on oma valikkojärjestelmänsä, jonka
avulla voit käyttää nimikettä, jaksoja, ääniraitaa,
tekstitystä, trailereita, henkilöiden tietoja yms. koskevia
erikoistoimintoja.
Levyvalikko
Avaa levyn levyvalikko painamalla DISC MENU
(levyvalikko) -painiketta.
• Siirry toistoa koskevaan asetusvalikkoon.
• Voit valita ääniraidan kielen ja tekstityksen tms. sen
mukaan, mitä levyllä on käytettävissä.
• Kun toistat VCD2.0-levyä, voit valita Menu On
(valikko käytössä) tai Menu Off (valikko pois käytöstä)
painamalla DISC MENU (levyvalikko) -painiketta.
Nimikevalikko
Toistaminen
Siirry levyn nimikevalikkoon painamalla TITLE MENU
(nimikevalikko) -painiketta.
• Käytä tätä painiketta, jos levyllä on useampi
kuin yksi nimike. Jotkin levyt eivät ehkä tue
nimikevalikkotoimintoa
HDD/DVD-RAM/-RW/-R-levy
Haku- ja ohitustoimintojen
käyttäminen
Hakeminen jaksosta tai raidasta
1
Paina toiston aikana kaukosäätimen SEARCH (
) -painikkeita.
HDD/
DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
Fast 1 ➞
Fast 3 ➞
Fast 5 ➞
Fast 2 ➞
Fast 4 ➞
Fast 6
MPEG4/VCD
Fast 1 ➞
Fast 3
Fast 2 ➞
AUDIO CD
(CD-DA)
X2➞
X4➞
X8
• Voit selata ohjelmia taaksepäin. Palaa
normaalinopeuksiseen toistoon painamalla PLAY
( ) -painiketta.
• Kun painat ja pidät alhaalla SEARCH (
)
painikkeita, toiston nopeus on 4 kertaa normaalinopeus.
) -painikkeet,
Kun vapautat SEARCH (
toistoa jatketaan normaalinopeudella.
• Toiminnon nopeus voi poiketa todellisesta
toistonopeudesta.
1
Avaa nimikeluettelo painamalla TITLE LIST painiketta.
■
■
HUOMAUTUS
■
Title List : Nimikeluettelo näyttää listan,
josta voit valita nimikkeen.
Koska nimike koostuu
varsinaisesta tallenteesta, sitä
ei voi toistaa sen jälkeen, kun
se kerran on poistettu.
HUOMAUTUS
Haun aikana ei kuulu ääntä MPEG4- tai
VCD-tilassa.
Joitakin levytyyppejä käytettäessä
äänenlaatu saattaa olla heikompi, kun
käytössä on Fast 1 -tila.
Play List : Tämä viittaa toistoyksikköön, joka
luodaan valitsemalla haluttu kohtaus
nimikeluettelosta. Kun yksi soittolista
toistetaan, vain käyttäjän valitsema
kohtaus toistetaan ja sen jälkeen
toisto pysähtyy. Koska vain tieto,
joka tarvitaan halutun kohtauksen
toistamiseen, on tallennettu
soittolistaan, alkuperäinen tallenne ei
katoa, vaikka soittolista poistetaan.
(Vain VRtila).
50 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 50
2006-05-19 오전 10:40:18
Jaksojen, raitojen tai merkintöjen
ohittaminen
ANYKEY
Toiston aikana voit hakea nopeasti jaksosta tai
raidasta.
1
Paina toiston aikana kaukosäätimen SKIP (
painikkeita.
)-
• Jos painat SKIP ( ) -painiketta,
siirryt jakson, raidan tai merkinnän alkuun (HDD/
DVD-RAM/-RW (VR-tila)).
Painikkeen painaminen uudelleen 3 sekunnin
sisällä siirtää edellisen jakson, raidan tai
merkinnän alkuun (HDD/DVD-RAM/-RW (VR-tila)).
• Jos painat SKIP ( ) -painiketta,
siirryt seuraavan jakson, raidan tai merkinnän
alkuun (HDD/DVD-RAM/-RW (VR-tila)).
ANYKEY-toiminnolla voit helposti etsiä halutun
kohtauksen nimikkeen, jakson, raidan ja ajan
perusteella. Voit myös muuttaa tekstitys- ja
ääniasetuksia sekä asettaa joitakin toimintoja, kuten
merkintä, kuvakulma, zoomaus, uudelleentoisto,
median.
Siirtyminen suoraan kohtaukseen
ANYKEYn avulla
• Jos haluat etsiä halutun kohtauksen siirtymällä
nimikkeeseen tai jaksoon:
Hidastettu toisto
1
Hidastettu toisto
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
HDD
ANYKEY
Search
Toistaminen
Navigation
Time
Marker
Subtitle
Off
Audio
Paina tauko- tai askellustilassa kaukosäätimen SEARCH (
) -painikkeita.
• Jos painat SEARCH (
Slow 1 ➞
Slow 2 ➞
• Jos painat SEARCH (
Slow 1 ➞
)-painiketta,
Slow 3
)-painiketta,,
Slow 2 ➞
Slow 3
• Palaa normaalinopeuksiseen toistoon painamalla
) -painiketta.
PLAY (
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
SELECT
DVD-VIDEO
ANYKEY
Search
Bookmark
Audio
ENG
Subtitle
Off
Angle
1/1
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
DVD
MOVE
D5.1CH
SELECT
Paina ja pidä alhaalla SEARCH (
) -painikkeita
keskeytystilassa, niin levy
toistetaan hitaasti 1/4- nopeudella. Kun painike
vapautetaan, keskeytystila jatkuu.
■
HUOMAUTUS
■
Toiminnolle merkitty nopeus voi poiketa
todellisesta toistonopeudesta.
Hidastettu toisto toimii VCD- ja MPEG 4
-levyillä vain eteenpäin.
Suomi - 51
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 51
2006-05-19 오전 10:40:22
2
Valitse Search ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Search
1/3
Time
00:00:37
CHANGE
SELECT
Search
Title
Chapter
Time
ANYKEY
1/5
1/40
00:02:16
CHANGE
CHANGE
Valitse Title tai Chapter painamalla ▲▼
- painikkeita.
Valitse haluttu kohtaus painamalla ◄ ►
- painikkeita
HDD
ANYKEY
Search
4
Anna aika tunteina, minuutteina ja sekunteina
käyttämällä numeropainikkeita ja paina sitten OKpainiketta.
■
■
■
Time
Marker
Off
Audio
Repeat
D 2/0 L+R
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
SELECT
Valitse Time painamalla ▲▼ -painikkeita.
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
Subtitle
ANYKEY
1/5
1/40
00:02:16
3
HUOMAUTUS
Navigation
SELECT
SELECT
• Jos haluat siirtyä haluttuun aikaan, seuraavien
ohjeiden avulla löydät kohtauksen:
1
ANYKEY
Title
00:00:37
Title
Chapter
Time
Toistaminen
Search
ANYKEY
1/3
Time
Search
4
Valitse Search painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Title
CHANGE
3
2
■
Tämä ei välttämättä toimi joidenkin
levytyyppien kanssa. Kun ääni-CD (CDDA) tai MP3-levy asetetaan laitteeseen,
tietonäyttö ei välttämättä näy riippuen
levytyypistä.
Aikahakutoiminto ei toimi joillakin levyillä.
Paina RETURN, jos haluat poistaa näytön
näkyvistä.
Tämä toiminto toimii vain, kun VCD2.0 on
Menu Off -tilassa. (Katso sivua 50.)
SELECT
DVD-VIDEO
ANYKEY
Search
Bookmark
Audio
ENG
Subtitle
Off
Angle
1/1
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
DVD
MOVE
D5.1CH
SELECT
52 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 52
2006-05-19 오전 10:40:28
Nimikeluettelon
toistaminen
- INFO-painike Jos painat INFO-painiketta toiston aikana: INFOpainikkeen painaminen kerran tuo näkyviin System Info
-näytön, jossa näkyvät seuraavat tiedot: Active Status,
Background Status ja Screen.
Seuraa näitä ohjeita, kun haluat toistaa kohtauksen
nimikeluettelosta (Title List).
HDD
Active status
Play
Background Status
––
System Info
Screen
Playback
JAN/01/2006(SUN)
12:00
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
INFO-painikkeen painaminen kahdesti tuo näkyviin Disc
Info-näytön, jossa näkyvät seuraavat tiedot: nimikkeiden
(Title) ja soittolistojen (Playlist) kokonaismäärät,
Recordable Time:Title, Available Space:Music/Photo.
HDD
Total Title
Total Playlist
Recordable Time : Title
Available Space : Music/Photo
JAN/01/2006(SUN)
Disc Info
3
1
35:41 SP
4755 MB
12:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta
kahdesti.
2
Valitse toistettava nimike nimikeluettelosta
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten OK
tai PLAY ( ) -painiketta.
Valittu nimike toistetaan.
3
Lopeta nimikkeen toisto painamalla STOP
( ) painiketta. Palaa nimikeluettelonäyttöön
painamalla TITLE LIST -painiketta.
HDD
Name
Audio
Playing Info
JAN/01/2006 17:30 PR
1
1/3
JAN/01/2006 17:30
01:00:00 SP
00:00:02
Dolby Digital 2/0 L+R
Title Protection
Not Protected
Title
Created Time
Length
Playing Time
JAN/01/2006(SUN)
Toistaminen
MENU-painikkeen käyttäminen.
INFO-painikkeen painaminen kolme kertaa tuo näkyviin
senhetkisen toiston tietonäytön, jossa näytetään
seuraavat tiedot: Playback Name, Title, Created Time,
Length, Playing Time, Audio, sekä se, onko levyn
suojaus käytössä.
12:00
Suomi - 53
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 53
2006-05-19 오전 10:40:31
Liikkuminen -valikko
3
Valitse Navigation painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Copy
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Rename
Scene Navigation
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
Jos kappale koostuu merkinnöistä (katso sivu 56), voit
hakea halutun kohtauksen Kohtauksissa liikkuminen toiminnon avulla.
(VR-tila)
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1/3
Protection
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
►
Playlist
►
Navigation
SP
►
►
Scena Navigation
Navigation
Scene
Select Media
►
Time Navigation
JAN/01/2006 00:00
MOVE
4
SELECT
RETURN
Valitse Scene Navigation painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
HDD
1
HDD
Scene Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
EXIT
01
00:00:05
02
1/3
00:00:35
03
00:01:05
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
MOVE
1/3
SELECT
RETURN
EXIT
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Toistaminen
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5
Valitse haluttu kohtaus painamalla ▲▼◄ ► painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai PLAY
( ) painiketta.
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta
kahdesti.
2
Valitse toistettava nimike nimikeluettelosta
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten
ANYKEY-painiketta.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Rename
Protection
Copy
Delete
1/3
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Valitse ensin Navigation ▲▼ -painikkeilla ja
sitten Scene ◄ ► -painikkeilla.
HDD
ANYKEY
Search
►
Navigation Scene
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Marker
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Subtitle
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Audio
Off
►
D 2/0 L+R
►
Repeat
Playlist
►
Zoom
Off
Navigation
SP
►
Media
HDD
Select Media
►
Edit
JAN/01/2006 00:00
MOVE
CHANGE
SELECT
RETURN
Off
►
SELECT
EXIT
54 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 54
2006-05-19 오전 10:40:33
3
Valitse OK-painiketta.
2
HDD
Scene Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
Valitse toistettava nimike nimikeluettelosta
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten
ANYKEY-painiketta.
1/3
HDD
01
00:00:05
02
00:00:35
03
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
00:01:05
Rename
Rename
Protection
Copy
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
MOVE
SELECT
RETURN
Edit
EXIT
►
Playlist
►
Navigation
SP
►
JAN/01/2006 00:00
Select Media
►
MOVE
4
Valitse haluttu kohtaus painamalla ▲▼◄ ► painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai PLAY
( ) -painiketta.
■
HUOMAUTUS
3
Kohtaushaku ei toimi, jos valitussa
nimikkeessä ei ole merkintöjä.
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
SELECT
EXIT
Valitse Navigation painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Rename
Time Navigation
Copy
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
►
JAN/01/2006 00:00
SP
Select Media
Scena Navigation
Navigation
Scene
4
Time Navigation
SELECT
RETURN
Valitse Time Navigation painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
HDD
Time Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
EXIT
1/3
Toistaminen
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
►
MOVE
(VR-tila)
Tällä toiminnolla voit hakea kohtausta minuutti
minuutilta tallennettujen nimikkeiden luettelosta.
1/3
Protection
No.
Title
Length
001
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Navigation
1
RETURN
00:00
HDD
01:00
01:00
00:00
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
MOVE
1/3
SELECT
RETURN
EXIT
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5
Siirry ◄ ► -painikkeilla minuutti kerrallaan ja
etsi haluttu kohtaus ja paina sen jälkeen OK- tai
PLAY ( ) button.
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta kahdesti.
Suomi - 55
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 55
2006-05-19 오전 10:40:38
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Valitse ensin Navigation ▲▼ - painikkeilla ja
sitten Time ◄ ►-painikkeilla.
HDD
Merkintöjen
käyttäminen
Aseta merkit niihin kohtauksiin, joita haluat katsella
uudelleen, niin voit aloittaa toiston valistusta kohdasta.
(VR-tila)
ANYKEY
Search
►
Navigation
Time
Marker
►
Subtitle
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
►
SELECT
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
Marker
3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
N:0
Paina OK-painiketta.
HDD
Time Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
SELECT
RETURN
Toistaminen
00:00
MOVE
4
• Valitse Marker ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
01:00
01:00
00:00
SELECT
RETURN
EXIT
Siirry ◄ ► -painikkeilla minuutti kerrallaan ja
etsi haluttu kohtaus ja paina sen jälkeen OK- tai
PLAY ( ) -painiketta.
2
Paina OK-painiketta, kun haluttu kohtaus alkaa.
• Kuvaruudussa näkyy numero 01 ja kohtaus
lisätään muistiin.
Marker
■
HUOMAUTUS
■
■
Osoitin ei liiku, jos valittu tallennettu
nimike on lyhyempi kuin 1 minuutti.
Liikkuminen -toimintoa ei voi käyttää
levyllä, jota ei ole tallennettu tällä laitteella.
Muokattu nimike ei välttämättä näytä
tarkkaa hakuaikaa.
MOVE
3
01 -- -- -- -- -- -- -- -- --
PLAY
CANCEL
N:1
RETURN
Siirry seuraavaan kohtaan painamalla ►-painikkeita.
56 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 56
2006-05-19 오전 10:40:42
4
Paina OK-painiketta uudestaan, kun haluttu kohtaus
alkaa.
• Kuvaruudussa näkyy numero 02 ja kohtaus lisätään
muistiin.
2
Valitse merkitty kohtaus painamalla ◄ ►
-painikkeita.
Marker
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
N:2
MOVE
MOVE
PLAY
N:2
PLAY
CANCEL
RETURN
RETURN
CANCEL
• Kiintolevyllä ja DVD-RW (VR-tila) - levyillä käytetään
merkintätoimintoa kirjanmerkkien sijasta. Koska
kohtaukset voidaan näyttää useina eri sivuina,
numerointi on tarpeen. Jos käytettävä levy on
suojattu Disc Protection -toiminnolla tai jos se on
DVD-RAM-levy, merkintöjä ei voida asettaa tai
poistaa. Ainoastaan toistoa voidaan käyttää.
3
Aloita toisto valitusta kohtauksesta painamalla
OK- tai PLAY ( ) -painiketta.
• Jos painat SKIP ( ) -painiketta, siirrytään
merkinnän alkuun. Jos painiketta painetaan
uudelleen 3 sekunnin kuluessa, siirrytään
edellisen merkinnän alkuun.
• Jos painat SKIP ( ) -painiketta, siirrytään
seuraavan merkinnän kohdalle.
Merkinnän toistaminen
Merkinnän poistaminen
(VR-tila)
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
1
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
N:2
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
Marker
MOVE
PLAY
CANCEL
Toistaminen
(VR-tila)
01 02 03 04 05 06 07 08 - - - - N : 8
RETURN
MOVE
• Valitse Marker ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
PLAY
CANCEL
RETURN
• Valitse Marker ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Suomi - 57
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 57
2006-05-19 오전 10:40:45
2
Valitse merkitty kohtaus painamalla ◄ ►
-painikkeita.
Marker
Kirjanmerkkien
käyttäminen
01 02 03 04 05 06 07 08 - - - - N : 8
(V-tila)
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
3
Poista valittu merkintä painamalla CANCELpainiketta.
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
Bookmark
Marker
MOVE
MOVE
Toistaminen
■
- - - - - - - - -
--
01 02 03 04 05 06 07 - - - - - - N : 7
SELECT
SELECT
RETURN
RETURN
Kun merkintä poistetaan kiintolevyn tai
HDD/DVD-RW (VR-tila) -levyn toiston
aikana, merkintöjen numerot muuttuvat. Jos
esimerkiksi seitsemäs merkintä poistetaan
kymmenestä kirjatusta merkinnästä,
kahdeksatta merkintää seuraavat merkinnät
siirtyvät automaattisesti yhdellä ja näin
kahdeksannesta merkinnästä tulee seitsemäs.
• Valitse Bookmark ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
2
Paina OK-painiketta, kun haluttu kohtaus alkaa.
• Kuvaruudussa näkyy numero 1 ja kohtaus lisätään
muistiin.
Bookmark
MOVE
3
1 - - - - - - - -
PLAY
CANCEL
--
RETURN
Siirry seuraavaan kohtaan ►-painikeilla.
58 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 58
2006-05-19 오전 10:40:49
4
Kirjanmerkin poistaminen
Paina OK-painiketta uudestaan, kun haluttu
kohtaus alkaa.
Kuvaruudussa näkyy numero 2 ja kohtaus lisätään
muistiin.
Bookmark
1 2 - - - - - - -
--
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
Bookmark
MOVE
PLAY
CANCEL
1 2 3 4 5 6 7 8 -
--
RETURN
MOVE
• Merkitse muut haluamasi kohtaukset samalla
tavalla.
• Voit merkitä kirjanmerkillä enintään 10 kohtausta.
Kirjanmerkin toistaminen
PLAY
CANCEL
RETURN
• Valitse Bookmark ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
2
Valitse kirjanmerkillä merkitty kohtaus painamalla
◄ ►-painikkeita.
Bookmark 1 2 3 4 5 6 7 8 -
--
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
MOVE
Bookmark
1 2 - - - - - - -
3
MOVE
PLAY
CANCEL
PLAY
CANCEL
RETURN
--
Poista valittu kirjanmerkki painamalla CANCELpainiketta.
Toistaminen
1
RETURN
Bookmark 1 2 3 4 5 6 7 - -
• Valitse Bookmark ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
2
Valitse kirjanmerkillä merkitty kohtaus painamalla
◄ ►-painikkeita.
3
Aloita toisto valitusta kohtauksesta painamalla OKtai PLAY(
) -painiketta.
MOVE
■
HUOMAUTUS
■
SELECT
--
RETURN
Kun levykelkka avataan ja suljetaan,
kirjanmerkit katoavat.
Tämä toiminto toimii vain, kun VCD2.0 on
Menu Off -tilassa. (Katso sivua 50.)
Suomi - 59
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 59
2006-05-19 오전 10:40:52
Tekstityksen kielen
valitseminen
Valitsee yhden levylle tallennetuista tekstityskielistä.
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Valitse Audio ▲▼ -painikkeilla.
HDD
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
(VR-tila)
Subtitle
►
Off
Audio
Repeat
D 2/0 L+R
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
►
CHANGE
SUBTITLE-painikkeen käyttäminen
1
Paina SUBTITLE-painiketta toiston aikana.
Subtitle
Off
3
Valitse haluamasi ääniraidat tai äänikanava ◄ ►
-painikkeilla.
■
HUOMAUTUS
Toistaminen
■
2
Tekstityksen näyttö voi vaihdella levytyypin
mukaan.
Joillakin levyillä voit valita vain levyvalikon
kielen.
Valitse haluamasi tekstityksen kieli painamalla
▲▼-painikkeita. Valitse haluamasi tekstityksen
kieli painamalla SUBTITLE-painiketta useita
kertoja.
• Näyttö katoaa painamalla CANCEL- tai
RETURN-painiketta.
60 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_01-60.indd 60
2006-05-19 오전 10:40:55
Ääniraitojen ja -kanavien
valitseminen
Äänen valitseminen
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Valitse Audio ▲▼ -painikkeilla.
Valitsee yhden levylle tallennetuista ääniraidoista.
Valitsee myös äänikanavat.
HDD
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
Repeat
(VR-läge)
D 2/0 L+R
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
►
CHANGE
AUDIO-painikkeen käyttäminen
1
Paina AUDIO-painiketta toiston aikana..
HDD/DVD-RAM/-RW
Audio
3
Valitse haluamasi ääniraidat tai äänikanava ◄ ►painikkeilla.
***Dolby Digital 2/0 L+R
■
HUOMAUTUS
■
Audio ENG Dolby Digital 5.1CH
2
Toistaminen
■
DVD-VIDEO
Tekstityksen näyttö voi vaihdella levytyypin
mukaan.
Joillakin levyillä voit valita vain levyvalikon
kielen.
Tämä toiminto toimii vain, kun VCD2.0 on
Menu Off -tilassa. (Katso sivua 50.)
Valitse halutut ääniraidat tai -kanava
painamalla ▲▼ -painikkeita. Voit myös valita
halutut ääniraidat tai -kanavan painamalla
AUDIOpainiketta useita kertoja.
• Näyttö katoaa painamalla CANCEL- tai
RETURN-painiketta.
Suomi - 61
01120A_SH830_XEE-FIN_61~76.indd 61
2006-05-19 오전 10:41:57
Kuvakulman
vaihtaminen
Uudelleen toistaminen
Jos DVD-VIDEO-levyllä on jostakin kohtauksesta useita
kuvakulmia, voit valita Angle -toiminnon.
Toistaminen toistuvasti (uudelleentoisto)
REPEAT-painikkeen käyttäminen
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
1
Paina REPEAT-painiketta toiston aikana.
Repeat
2
Valitse Angle ▲▼ -painikkeilla.
DVD-VIDEO
ANYKEY
Search
►
Bookmark
►
Audio
ENG
Subtitle
Off
Angle
1/3
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
DVD
Toistaminen
MOVE
3
Off
D5.1CH
►
CHANGE
2
Valitse Off tai uudelleentoistettava Title tai
Chapter soittolistasta painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sitten OK- painiketta.
Valitse halutut kuvakulma ◄ ►-painikkeilla.
■
HUOMAUTUS
■
■
Tämä toiminto on levykohtainen eikä
välttämättä toimi kaikilla DVD-levyillä.
Tämä toiminto ei toimi, jos DVD-levyä
ei ole tallennettu järjestelmällä, jossa on
useita kameroita eri kuvakulmissa.
Esiin tulee nykyinen katselukulma.
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Valitse Repeat ▲▼-painikkeilla.
HDD
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
Repeat
D 2/0 L+R
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
►
SELECT
62 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_61~76.indd 62
2006-05-19 오전 10:42:07
3
Valitse Repeat Off ◄ ► -painikkeilla.
Valitse Repeat A-B tai Repeat Title tai Repeat
Chapter sen mukaan, mitä haluat kuunnella
useaan kertaan, ja paina sitten OK-painiketta.
4
Paina OK-painiketta kohdassa, josta haluat
uudelleentoiston alkavan (A), ja paina
sitä uudelleen kohdassa, johon haluat
uudelleentoiston päättyvän (B). Osan A-B
uudelleentoisto alkaa.
Repeat A-B
■
HUOMAUTUS
■
■
A-B
HDD/DVD-RAM/DVD-RW (VRtila), viimeistelemätön DVD-R ja
viimeistelemätön DVD-RW (V-tila) eivät
toista jaksoa uudelleen.
Voit aktivoida tavallisen toiston myös
painamalla CANCEL-painiketta.
Tämä toiminto toimii vain, kun VCD2.0 on
Menu Off -tilassa. (Katso sivua 50.)
- Palaaminen tavalliseen toistoon -
5
Palaa tavalliseen toistoon painamalla CANCELpainiketta.
Repeat A-B
■
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
2
Valitse Repeat painamalla ▲▼ -painikkeita
■
■
HDD
■
Jos asetat kohdan (B) ennen kuin viisi
sekuntia on kulunut, esiin tulee
kieltomerkki ( ).
Voit aktivoida tavallisen toiston myös
painamalla CANCEL-painiketta.
Audio-CD (CD-DA)-, MP3- ja MPEG4-levyt
eivät tue Kertaus A-B -toimintoa.
Tämä toiminto toimii vain, kun VCD2.0 on
Menu Off -tilassa. (Katso sivua 50.)
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
Repeat
D 2/0 L+R
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
3
Toistaminen
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
HUOMAUTUS
►
SELECT
Valitse Repeat A-B painamalla ◄ ► -painikeita
ja paina sitten OK-painiketta.
Suomi - 63
01120A_SH830_XEE-FIN_61~76.indd 63
2006-05-19 오전 10:42:10
Zoomaaminen
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
HDD
■
EP-tilassa tallennettaessa zoomaus
- toiminnon käyttöä ei tueta, paitsi jos
tallennus on tehty V-tilassa.
■
Tämä toiminto toimii vain, kun VCD2.0 on
Menu Off -tilassa. (Katso sivua 50.)
HUOMAUTUS
Median valitseminen
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
►
SELECT
Valitse Zoom painamalla ▲▼-painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
( ) tulee esiin.
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Valitse Select Media painamalla ▲▼ -painikkeita.
Toistaminen
2
D 2/0 L+R
HDD
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
Repeat
Siirry suurennettavaan kohtaan painamalla ▲▼
◄ ► -painikkeita.
4
Paina OK-painiketta.
Kuvaruutu suurennetaan kaksi kertaa normaalin
kokoiseksi. Kuvaruutu suurennetaan neljä kertaa
normaalin kokoiseksi.
HDD/DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
VCD
3
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
3
D 2/0 L+R
►
SELECT
Valitse HDD tai DVD painamalla ◄ ► -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
normaali koko ➞ X2 ➞ X4
➞ X2 ➞ normaali koko
normaali koko ➞ X2 ➞
normaali koko
64 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_61~76.indd 64
2006-05-19 오전 10:42:11
Kaukosäätimen ääni-CD (CD-DA) toistoon käytetyt painikkeet
CD/MP3-äänilevyn
toistaminen
Ääni-CD-levyn (CD-DA) toistaminen
1
Aseta ääni-CD-levy (CD-DA) levykelkkaan.
• Ääni-CD-valikko ilmestyy ja raidat (kappaleet)
CD
Music List
TRACK01
1/16
No.
Title
01
TRACKTRACK
1
00:02:22
►
TRACK01
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
TRACK 05
4:09
006
TRACK 06
5:08
007
TRACK 07
MOVE
2
Length
4:19
4:19
SELECT
3:31
RETURN
▼
EXIT
Valitse kuunneltava raita (kappale) painamalla
▲▼ -painikkeita ja paina sitten OK-painiketta.
Toistaminen
Ääni-CD (CD-DA) -näytön osat
c
CD
Music List
TRACK01
No.
d
►
00:02:22
TRACK01
e
f
1/16
Length
Title
TRACK 01
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
TRACK 05
4:09
006
TRACK 06
5:08
007
TRACK 07
3:31
MOVE
SELECT
RETURN
g
1. ▲▼: Valitsee raidan (kappaleen).
h
2. OK-painike, Play ( ) -painike: Toistaa valitun
raidan (kappaleen).
3. SKIP (
▼
EXIT
1. Nykyinen raita (kappale): Näyttää sen raidan
numeron, jonka toisto on meneillään.
2. Näyttää nykyisen soittolistan ja raitojen
kokonaismäärän.
3. Esiin tulee parhaillaan toistettavan tiedoston tyyppi
ja nimi.
4. Näyttää käytettävissä olevat painikkeet.
5. Tämä näyttää levyn toimintatilan ja parhaillaan
toistettavan osan toistoajan.
6. Näyttää raitaluettelon (kappaleluettelon).
)-painike: Toistaa seuraavan raidan.
4. SKIP ( )-painike: Palauttaa toistettavana olevan
raidan alkuun, kun painiketta painetaan toiston
aikana. Jos sitä painetaan uudestaan, STB-DVDHDD-TALLENTIMEN palaa takaisin edelliseen
raitaan ja toistaa sen. Jos painiketta painetaan
kolmen sekunnin kuluessa toiston alkamisesta,
edellinen raita toistetaan. Jos painiketta painetaan
kolmen sekunnin jälkeen, toistettavana oleva raita
toistetaan uudelleen alusta.
5. Paina SEARCH (
) -painikkeita:
pikatoisto (X2, X4, X8)
6. STOP ( ) -painike: Pysäyttää raidan (kappaleen)
toiston.
7. PLAY ( ) -painike: Toistaa raidan (kappaleen) tai
keskeyttää toiston.
8. ANYKEY-painike: Esiin tulee ANYKEY-valikko.
Suomi - 65
01120A_SH830_XEE-FIN_61~76.indd 65
2006-05-19 오전 10:42:14
MP3-levyn toistaminen
Kaukosäätimen MP3-toistoon
käytetyt painikkeet
1
Aseta MP3-levy levykelkkaan.
• MP3-valikko ilmestyy ja raidat (kappaleet)
toistetaan automaattisesti.
2
Valitse Library ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
3
Valitse Music ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
4
Valitse raita, jonka haluat kuunnella, painamalla ▲▼
painikkeita ja paina sitten OK-painiketta.
CD
Music List
Song 1.mp3
1/10
No.
Title
Size
ROOT
√
►
Song 1.mp3
1.mp3
Song
002 Song 10.mp3
3.8
3.8 MB
MB
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
Song1.mp3
004 Song 3.mp3
9.2 MB
ROOT
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
►00:02:22
00:02:22
MP3
Toistaminen
MOVE
SELECT
RETURN
▼
EXIT
MP3-näytön osat
c
ROOT
CD
Music List
Song 1.mp3
Title
ROOT
Song1.mp3
1.mp3
Song
Song
1.mp3
d
►
√
MP3
e
f
00:02:22
00:02:22
g
1/10
No.
Size
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
Song1.mp3
004 Song 3.mp3
ROOT
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
MOVE
SELECT
h
3.8 MB
MB
3.8
3.8
MB
002 Song 10.mp3
9.2 MB
RETURN
1. ▲▼: Valitsee raidan (kappaleen).
▼
EXIT
2. OK-painike, Play ( )-painike: Toistaa valitun
raidan (kappaleen).
3. SKIP (
1. Nykyinen raita (kappale): Näyttää sen raidan
nimen, jonka toisto on meneillään.
2. Näyttää nykyisen kansion, toistohakemiston ja
nykyisen raidan koon.
3. Esiin tulee senhetkisen tiedoston tyyppi, nimi ja
kansion nimi.
4. Näyttää käytettävissä olevat painikkeet.
5. Esiin tulee nykyisen soittolistan ja raitojen
kokonaismäärä.
6. Näyttää soittolistan.
) -painike: Toistaa seuraavan raidan.
4. SKIP ( ) -painike: Palauttaa toistettavana olevan
raidan alkuun, kun painiketta painetaan toiston
aikana. Jos sitä painetaan uudestaan, STB-DVDHDD-TALLENTIMEN palaa takaisin edelliseen
raitaan ja toistaa sen. Jos painiketta painetaan
kolmen sekunnin kuluessa toiston alkamisesta,
edellinen raita toistetaan. Jos painiketta painetaan
kolmen sekunnin jälkeen, toistettavana oleva raita
toistetaan uudelleen alusta.
5. STOP ( ) -painike: Pysäyttää raidan (kappaleen)
toiston.
6. PLAY ( ) -painike: Toistaa raidan (kappaleen) tai
keskeyttää toiston.
7. ANYKEY-painike: Esiin tulee ANYKEY-valikko.
66 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_61~76.indd 66
2006-05-19 오전 10:42:18
Ääni-CD (CD-DA)- ja MP3-levyjen
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
REPEAT-painikkeen käyttäminen.
1
1
Toiston aikana voit valita haluamasi toistotilan painamalla
REPEAT-painiketta useaan kertaan.
Paina ANYKEY-painiketta musiikkiluettelon toiston
aikana.
CD
Music List
TRACK01
1/16
No.
Title
01
TRACKTRACK
1
00:02:22
CD
Music List
TRACK01
No.
Title
TRACK
01
TRACK
1
►
TRACK01
Play
Play Mode
Mode
00:02:22
TRACK01
1/16
Length
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
006
TRACK 05
TRACK 06
4:09
5:08
007
TRACK 07
3:31
MOVE
SELECT
RETURN
Playlist
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005 ►►► TRACK 05
006 ► TRACK 06
4:09
5:08
MOVE
▼
2
Palaa tavalliseen toistoon painamalla REPEATtai CANCEL-painiketta useita kertoja.
3:31
RETURN
Valitse Play Mode painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Music List
TRACK01
1/16
No.
Title
01
TRACKTRACK
1
00:02:22
TRACK01
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK
Normal04
TRACK
Repeat05
Track
TRACK 06
Repeat All
TRACK 07
Random
4:03
Playlist
Select Media
007 ►
MOVE
Length
4:19
4:19
002
005 ►
006 ►
Play Mode
3
▼
EXIT
SELECT
4:09
5:08
3:31
RETURN
▼
EXIT
Valitse haluttu soittotapa painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Normal (CD (CD-DA)/MP3): Levyn raidat toistetaan
siinä järjestyksessä, jossa ne on levylle tallennettu.
•
Repeat Track (CD (CD-DA)/MP3)
•
Repeat Folder (MP3)
•
Repeat All (CD (CD-DA)/MP3)
•
Random (CD (CD-DA)/MP3): Satunnaistoisto
toistaa levyn raidat satunnaisessa järjestyksessä.
Toistaminen
- Palaaminen tavalliseen toistoon -
SELECT
CD
• Normal (CD (CD-DA)/MP3): Levyn raidat toistetaan
siinä järjestyksessä, jossa ne on levylle tallennettu.
•
Repeat Track (CD (CD-DA)/MP3)
•
Repeat Folder (MP3)
•
Repeat All (CD (CD-DA)/MP3)
•
Random (CD (CD-DA)/MP3): Satunnaistoisto
toistaa levyn raidat satunnaisessa järjestyksessä.
2
002
007 ► TRACK 07
Select Media
EXIT
Length
4:19
4:19
Suomi - 67
01120A_SH830_XEE-FIN_61~76.indd 67
2006-05-19 오전 10:42:22
Uusi Soittolista
5
Voit lisätä soittolistaan enintään 28 raitaa.
1
Jos lisäsit soittolistaan väärän raidan, valitse se
painamalla ►▲▼ -painikkeita ja paina OK- tai
CANCEL-painiketta. Väärä raita poistetaan.
Paina ANYKEY-painiketta musiikkiluettelon toiston
aikana.
CD
Music List
001 TRACK 01
Playlist
001
001 TRACK
TRACK 04
04
1/16
002 TRACK 02
002
002 TRACK
TRACK 02
02
Length
4:19
4:19
003 TRACK 03
003
003 TRACK
TRACK06
06
004 TRACK 04
004
004 TRACK
TRACK 01
01
005
005 TRACK
TRACK 07
07
TRACK01
No.
Title
01
TRACKTRACK
1
TRACK 02
3:57
005 TRACK 05
003
TRACK 03
3:57
006 TRACK 06
004
TRACK 04
4:03
007 TRACK 07
Playlist
005 ►►► TRACK 05
006 ► TRACK 06
4:09
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
3:31
TRACK01
Play
Play Mode
Mode
MOVE
SELECT
RETURN
CD
CANCEL
EXIT
EXIT
6
Soittolista voidaan tallentaa painamalla
ANYKEY-painiketta.
Make Playlist
CD
1/16
Title
01
TRACKTRACK
1
00:02:22
TRACK01
Play Mode
Playlist
Select Media
Length
4:19
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005 ►► TRACK 05
006 ► TRACK
06
New
NewPlaylist
Playlist
007 ► TRACK
Go To 07
Playlist
4:09
5:08
MOVE
Toistaminen
MOVE
Music List
No.
SELECT
3:31
RETURN
No.
Title
001 TRACK 01
No.
Playlist
001 TRACK
TRACK 04
04
001
002 TRACK
TRACK 02
02
002
003 TRACK
TRACK 06
06
003
002 TRACK 02
003 TRACK 03
004 TRACK
TRACK 01
01
004
005 TRACK
TRACK 07
07
005
004 TRACK 04
005 TRACK 05
Delete
006
DeleteTRACK 06
▼
007
Go toTRACK
Playlist 07
EXIT
Valitse New Playlist painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
MOVE
7
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Go To Playlist painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Uusi soittolista luodaan.
Make Playlist
CD
No.
No.
▼
Valitse Playlist ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta.
TRACK01
3
Title
002
00:02:22
2
Make Playlist
CD
No.
Title
No.
Playlist
001
001 TRACK 01
002 TRACK 02
Playlist
CD
003 TRACK 03
004 TRACK 04
No.
005 TRACK 05
Title
PLAYLIST
PLAYLIST
006 TRACK 06
Playlist01
Length
007 TRACK 07
MOVE
4
ADD
RETURN
EXIT
00:00:00
PLAYLIST
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse raidat haluamassasi toistojärjestyksessä
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten OKpainiketta.
Make Playlist
CD
No.
Title
No.
Playlist
001 TRACK 04
002 TRACK 02
003 TRACK 06
001 TRACK 01
002 TRACK 02
003 TRACK 03
004 TRACK 04
004 TRACK 01
005 TRACK 07
005 TRACK 05
006 TRACK 06
007
007 TRACK
TRACK 07
07
MOVE
ADD
RETURN
EXIT
68 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_61~76.indd 68
2006-05-19 오전 10:42:25
Poista Soittolista
Siirry Soittolistaan
1
Paina ANYKEY-painiketta musiikkiluettelon toiston
aikana.
CD
No.
Title
01
TRACKTRACK
1
00:02:22
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Play Mode
2Play
Mode
005 ►√ TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
3:31
TRACK01
MOVE
SELECT
RETURN
No.
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
II 00:02:22
00:00:02 004
TRACK 04
4:03
Play Mode
2Play
Mode
005 ►√ TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
MOVE
EXIT
2
SELECT
3:31
RETURN
EXIT
Valitse Playlist ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta.
Music List
TRACK01
1/16
No.
Title
TRACK 1TRACK 01
00:02:22
Play Mode
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Playlist
005 ► TRACK 05
New
New Playlist
Playlist
006 ► TRACK
06
Select Media
007
►
Music List
TRACK01
No.
Title
TRACKTRACK
4:19 01
00:02:22
4:09
Go To 07
Playlist
TRACK
SELECT
CD
Length
4:19
4:19
002
MOVE
TRACK01
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
5:08
Play Mode
005 ► TRACK 05
4:09
3:31
Playlist
006 ► TRACK
06
New Playlist
007 ► TRACK
07
Go To Playlist
5:08
RETURN
Select Media
EXIT
3
SELECT
3:31
RETURN
EXIT
Valitse Go To Playlist painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
Toistaminen
Valitse Go To Playlist-painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
CD
1/16
Length
4:19
002
MOVE
3
1/16
Length
Title
TRACKTRACK
4:19 01
TRACK01
Valitse Playlist ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta.
CD
Music List
TRACK01
1/16
Length
4:19
4:19
002
Paina ANYKEY-painiketta musiikkiluettelon toiston
aikana.
CD
Music List
TRACK01
2
1
Playlist
No.
Title
PLAYLIST
PLAYLIST
CD
Length
Playlist
Playlist 01
No.
00:00:00
Title
PLAYLIST
PLAYLIST
Length
Playlist01
PLAYLIST
Playlist02
00:00:00
PLAYLIST
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse haluttu soittolistakansio painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Valitut raidat toistetaan automaattisesti.
Suomi - 69
01120A_SH830_XEE-FIN_61~76.indd 69
2006-05-19 오전 10:42:28
4
5
Siirry Soittolistan Muokkaukseen
Valitse poistettava Playlist painamalla ▲▼ painikkeita.
1
Paina ANYKEY-painiketta.
Paina ANYKEY-painiketta musiikkiluettelon toiston
aikana.
CD
Music List
TRACK01
CD
No.
Playlist
No.
Title
PLAYLIST
Playlist01
PLAYLIST01
√
00:02:22
Delete
Playlist
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
TRACK01
Play Mode
005►√ TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
00:02:22
PLAYLIST
Edit Playist
New Playlist
MOVE
Go To Music List
MOVE
6
SELECT
Valitse Delete Playlist painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
√
00:02:22
Delete
Playlist
Toistaminen
PLAYLIST
Title
PLAYLIST
Playlist01
PLAYLIST01
CD
MOVE
EXIT
Music List
No.
1/16
Length
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Play Mode
005 ► TRACK 05
4:09
Playlist
006►
6
New Playlist
Playlist
► TRACK
New
5:08
Select Media
007 ► TRACK
7
Go To Playlist
00:02:22
TRACK01
Length
Title
01
TRACKTRACK
1
Do youPlaylist2v
want to delete?
Yes
3:31
RETURN
Valitse Playlist ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta.
TRACK01
Playlist
No.
SELECT
EXIT
2
CD
7
RETURN
1/16
Length
01
TRACKTRACK
1
Length
Playlist02
Title
MOVE
SELECT
3:31
RETURN
EXIT
No
SELECT
RETURN
EXIT
3
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK-painiketta. Valittu
soittolista poistetaan.
Valitse Go To Playlist painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
CD
Playlist
No.
Title
PLAYLIST
PLAYLIST
Length
Playlist01
Playlist02
00:00:00
PLAYLIST
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Playlist soittolista painamalla ▲▼ painikkeita.
70 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_61~76.indd 70
2006-05-19 오전 10:42:31
5
Siirry Musiikkiluetteloon
Paina ANYKEY-painiketta soittolistatilassa.
CD
Playlist
No.
Title
PLAYLIST
Playlist01
PLAYLIST01
Length
1
Paina ANYKEY-painiketta soittolistan toiston
aikana.
Playlist02
√
00:02:22
Delete
Playlist
Delete
Playlist
PLAYLIST
Edit Playist
CD
New Playlist
Playlist
TRACK04
1/4
Go To Music List
No.
MOVE
SELECT
RETURN
Title
Length
Playlist01
TRACK04
TRACK01
EXIT
00:02:22
TRACK04
4:03
3:57
002 TRACK02
3:57
003 TRACK06
5:08
004 TRACK01
4:19
New
NewPlaylist
Playlist
6
Go To Music List
Valitse Edit Playlist painamalla ▲▼ painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►- painiketta.
SELECT
RETURN
EXIT
Edit Playlist
CD
No.
MOVE
Title
No.
007 TRACK 01
07
001
2
Playlist
001 TRACK 04
002 TRACK 02
003 TRACK 06
002 TRACK 02
003 TRACK 03
004 TRACK 04
004 TRACK 01
005 TRACK 07
005 TRACK 05
Valitse Go To Music List painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
006 TRACK 06
007 TRACK 07
MOVE
ADD
RETURN
CD
EXIT
Music List
TRACK01
No.
01
7
Valitse raidat haluamassasi toistojärjestyksessä
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten OKpainiketta.
00:00:05
►
TRACK01
Title
TRACK1 01
TRACK
002 TRACK 02
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
005 TRACK 05
4:09
006 TRACK 06
5:08
007 TRACK 07
MOVE
Jos toistit väärän raidan, valitse väärä raita
painamalla ►▲▼ -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK- tai CANCEL-painiketta.
9
Soittolista voidaan tallentaa painamalla
ANYKEY-painiketta.
Edit Playlist
CD
No.
Title
No.
Playlist
003 TRACK 03
001
001 TRACK
TRACK04
04
002
002 TRACK
TRACK02
02
003
003 TRACK
TRACK06
06
004 TRACK 04
004
004 TRACK
TRACK01
01
001 TRACK 01
002 TRACK 02
1
CD
Music List
006 TRACK 06
Delete
01
007to TRACK
Go
Playlist 07
RETURN
Title
TRACK101
TRACK
1/16
Length
4:19
4:19
002 TRACK 02
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
TRACK01
Play Mode
2Play
Mode
005 ►√TRACK 05
4:09
Playlist
006 TRACK 06
Select Media
007 ►TRACK 07
EXIT
00:02:22
5:08
►
MOVE
10
EXIT
Paina ANYKEY-painiketta.
No.
SELECT
3:31
RETURN
Select Media (kohteen lähde)
TRACK01
005 TRACK 05
MOVE
SELECT
Toistaminen
8
1/16
Length
4:19
4:19
SELECT
3:31
RETURN
EXIT
Valitse Go To Playlist ▲▼ -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
Soittolistaa muokataan.
Suomi - 71
01120A_SH830_XEE-FIN_61~76.indd 71
2006-05-19 오전 10:42:35
2
Valitse Select Media painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
CD
3
Valitse Photo painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Music List
TRACK01
No.
01
00:02:22
TRACK01
Play Mode
Playlist
Select Media
Meadia
002 TRACK 02
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
005 ►TRACK 05
HDD 06
006 ►TRACK
4:09
SELECT
Photo List
Image 1.jpg
ROOT
1/17
Image 1.jpg
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
3:31
RETURN
Image 13.jpg
EXIT
Image 14.jpg
MOVE
3
Image 10.jpg
5:08
DVD 07
007 ►TRACK
MOVE
CD
1/16
Length
4:19
4:19
Title
TRACK101
TRACK
Valitse HDD tai DVD painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
4
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse kuva painamalla ▲▼◄ ► -painikkeita.
• Seuraavat 8 kuvaa näet painamalla SKIP ( ) painiketta.
• Edelliset 8 kuvaa näet painamalla SKIP ( ) painiketta.
Kuvan toistaminen
Toistaminen
Diaesitys
5
1
Aseta JPEG-levy tai yhdistelmälevy.
• Valikko tulee esiin.
2
Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
Paina ANYKEY-painiketta.
CD
Photo List
Image 1.jpg
ROOT
1/17
Image 1.jpg
Slideshow
Image
Select13.jpg
Media
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
►
Image
► 14.jpg
MOVE
HDD & DVD RECORDER
Image 10.jpg
Copy
SELECT
RETURN
EXIT
Library
CD
Library
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
72 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_61~76.indd 72
2006-05-19 오전 10:42:38
6
Valitse Slideshow painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
CD
Pyöritä
Suorita asetukset sivulla 72 olevien kohtien 1-4 mukaisesti.
Photo List
Image 1.jpg
ROOT
1/17
Image 1.jpg
Copy
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
5
-1 Paina OK-painiketta haluamasi kuvan kohdalla ja
paina ANYKEY-painiketta.
Slow
Slideshow
Slideshow
►
►
Image
Select13.jpg
Media
Normal
Normal
Image
14.jpg
►
Fast
MOVE
SELECT
RETURN
Image 15.jpg
Slideshow
é
Rotate
7
6/17
EXIT
►√
00:00:00
►
Zoom
Go to Photolist
Valitse diaesityksen nopeus ▲▼ -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Diaesitys alkaa.
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Rotate-painamalla ▲▼-painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Image 15.jpg
6/17
- Diaesityksen pysäyttäminen -
1
Paina ANYKEY-painiketta
Slideshow
é
Rotate
►
00:00:00►
►
Rotate 270
Go to Photolist
MOVE
Off
éSlideshow
00:00:00
Go to Photolist
MOVE
2
SELECT
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse ▲▼ -painikkeilla, kuinka monta astetta
kuvaa pyöritetään, ja paina sen jälkeen OK- tai
►-painiketta.
EXIT
Toistaminen
7
►
►
Rotate 90
Rotate 180
Zoom
Slideshow
Rotate Off
Valitse Slideshow Off painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
Suomi - 73
01120A_SH830_XEE-FIN_61~76.indd 73
2006-05-19 오전 10:42:43
7
- Pyörityksen lopettaminen -
1
Paina ANYKEY-painiketta.
Aina kun OK-painiketta painetaan, kuvaa
suurennetaan. Suurin suurennos on 4X (neljä
kertaa normaali koko).
➞ X2 ➞ X4 ➞ X2 ➞ normaali
- Zoomauksen lopettaminen Rotate
Rotate
►√
Go to Photolist
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
1
Paina ANYKEY-painiketta.
Valitse Rotate ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Zoom
ZoomOff
Off
Go to Photolist
3
Valitse Rotate Off painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Zoom Off painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Zoomaus
Suorita asetukset sivulla 72 olevien kohtien 1-4 mukaisesti.
Toistaminen
Siirry Kuvaluetteloon
5
-1 Paina OK-painiketta haluamasi kuvan kohdalla ja
paina ANYKEY-painiketta.
Image 15.jpg
Slideshow
é
Rotate
Suorita asetukset sivulla 72 olevien kohtien 1-4 mukaisesti.
5
6/17
-1 Paina OK-painiketta haluamasi kuvan kohdalla ja
paina ANYKEY-painiketta.
Image 15.jpg
►√
00:00:00
6/17
►
Zoom
Go to Photolist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Slideshow
é
Rotate
00:00:00
►√
►
Zoom
Go to Photolist
6
MOVE
Valitse Zoom painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
6
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Go to Photolist painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►
-painiketta.
CD
Photo List
Image 15.jpg
ROOT
Image 13.jpg
Image 1.jpg
Image 14.jpg
MOVE
6/17
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
SELECT
RETURN
EXIT
74 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_61~76.indd 74
2006-05-19 오전 10:42:46
MPEG4-levyn
toistaminen
4
Valitse AVI-tiedosto (DivX) painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai PLAY
( )-painiketta.
5
MPEG4-tiedostoa toistettaessa käytettävissä
on seuraavat toiminnot. STOP ( ) -painikkeen
painaminen kerran toiston aikana näyttää
tiedostoluettelon. Painikkeen uusi painallus
sulkee valikkonäytön.
MENU-painikkeen käyttäminen
1
2
Aseta levykelkkaan DivX-levy.
• Valikko tulee näyttöön.
MPEG4-toimintojen kuvaus
Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
(Jos käytät DivX-levyä, ks. tämän sivun kohta 4).
Toiminto
Kuvaus
Ohittaminen
Paina SKIP (
) -painikkeita toiston aikana ja
laite siirtyy 5 minuuttia eteen- tai taaksepäin.
Haku
HDD & DVD RECORDER
Library
CD
Library
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
Paina toiston aikana SEARCH (
)
painikkeita. Painamalla uudelleen voit nopeuttaa
hakua. (Fast 1, Fast 2, Fast 3)
Hidastettu Paina tauko- tai askellustilassa kaukosäätimen
toisto
SEARCH ( ) -painiketta. (Slow1, Slow2, Slow3)
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
■
HUOMAUTUS
Valitse DivX(MPEG4) ▲▼ -painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
(Jos käytät DivX-levyä, ks. tämän sivun kohta 4).
CD
- DivX Video-koodekkimuoto : DivX 3.11
DivX 4.x DivX 5.x (ei QPEL ja GMC)
■
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
■
ROOT
001 001
Movie 1.avi
Movie
1.av
162.8MB
DivX(MPEG4)
MPEG4
MOVE
SELECT
RETURN
- DivX Audio-koodekkimuoto : MP3,
MPEG1 Audio Layer 2, Windows Media Audio,
LPCM, AC3
Tuetut tekstitystiedostomuodot: .smi, .srt,
.sub, .psb, .txt, .ass (Tekstitystiedostolla
tulee olla täsmälleen sama nimi kuin
vastaavalla MPEG4-tiedostolla.)
Joitakin tietokoneella luotuja MPEG4tiedostoja ei välttämättä pystytä
toistamaan.
Tästä syystä laitteen ominaisuudet ylittäviä
koodekkityyppejä, versioita ja tarkkuutta
ei tueta.
Toistaminen
3
Tällä laitteella voidaan toistaa seuraavia
videopakkausmuotoja:
EXIT
Suomi - 75
01120A_SH830_XEE-FIN_61~76.indd 75
2006-05-19 오전 10:42:49
DivX-tekstityksen koodaus
1
Paina ANYKEY-painiketta tiedostolistassa.
CD
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 001
Movie 1.avi
Movie
1.av
0.7MB
ROOT
Copy
Subtitle
Encoding
ROOT
►
Select Media
►
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Subtitle Encoding painamalla ▲▼painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
CD
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 001
Movie 1.avi
Copy
Subtitle
Encoding
Subtitle
Encoding
ROOT
►
►
Greek(Windows)
Select Media
►
Cyrillic(Windows)
Toistaminen
MOVE
3
Movie
1.av
0.7MB
Western(Windows)
Western(Windows)
Central(Windows)
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse tuettu DivX-tekstityskieli ▲▼ painikkeilla ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Western
Afrikaans, Baski, Katalaani, Tanska, Hollanti,
Englanti, Fääri, Suomi, Ranska, Saksa, Islanti,
Indonesia, Italia, Malaiji, Norja, Portugali,
Espanja, Suahili, Ruotsi
Central
Englanti, Albania, Kroaatti, Tsekki, Unkari,
Puola, Romania, Serbi (latinalainen), Slovakki,
Sloveeni
Greek
Englanti, Kreikka
Cyrillic
Englanti, Azeri, Valkovenäjä, Bulgaria, Kazakki,
Makedonia, Venäjä, Serbi, Tataari, Ukraina,
Uzbekki
■
HUOMAUTUS
Jos tekstityskieli näkyy rikkinäisillä
fonteilla, vaihda DivX-tekstitykselle oikea
alue. Jos se ei vieläkään toimi, muotoa ei
tueta.
76 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_61~76.indd 76
2006-05-19 오전 10:42:53
Tallentaminen
Ennen tallennusta
Laitteella voidaan tallentaa erityyppisille levyille. Lue
ennen tallennusta seuraavat ohjeet ja valitse haluamasi
levytyyppi.
Tallennettavat levyt
Tässä luvussa esitellään kiintolevylle ja DVD-levylle
Tällä laitteella voidaan tallentaa seuraaville levyille.
HDD
DVD-RW
DVD-R
• DVD-RW-levyt ovat uudelleenkirjoitettavia.
• DVD-R-levyt eivät ole uudelleenkirjoitettavia.
Samsungin ja muiden valmistajien tallentimien
yhteensopivuus
Levytyypit
Tallennus
muoto
VR-tila
DVD-RW
Viimeistely
Samsung
Viimeistelty
Ei viimeistelty
Viimeistelty
Ei viimeistelty
Viimeistelty
Ei viimeistelty
Viimeistelty
Ei viimeistelty
Viimeistelty
Ei viimeistelty
Viimeistelty
Ei viimeistelty
Muu valmistaja
Samsung
V-tila
Muu valmistaja
Samsung
V-tila
DVD-R
Muu valmistaja
Ennen tallennusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Lisätallennus
iSamsung-tallentimessa
Ei voi tallentaa
Voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Katseltavan TV-ohjelman tallentaminen . . . . . . . . . . . . .79
■
Tallentaminen katseltavasta ulkoisesta laitteesta . . . . . .81
Kopioiminen videokamerasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Pikatallennus (OTR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Viivästetty toisto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Ajastintallennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Scheduled List (suunniteltu luettelo)
-asetusten muokkaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Scheduled List (suunniteltu luettelo)
-asetuksen poisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Siirry Tallennusluettelon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
HUOMAUTUS
■
Tallentaminen
Tallennuslaite
Viimeistely
- Tämä toiminto sulkee DVD-RW/DVDRlevyn niin, ettei sille voi enää tallentaa.
Viimeistelyn poisto
- Tämän toiminnon avulla voidaan
tallentaa lisää sellaiselle DVD-RWlevylle,
joka on alun perin tallennettu STB-DVDHDD-TALLENTIMELLA.
- Tietokoneella DAO (Disc At Once)
-tilassa tallennetun DVD-RW-levyn
viimeistelyä ei voi poistaa.
- Toisen valmistajan tallentimella
tallennetun DVD-RW-levyn viimeistelyä
ei voi poistaa.
- DVD-R-levyn viimeistelyä ei voi poistaa.
Suomi - 77
01120A_SH830_XEE-FIN_77~90.indd 77
2006-05-19 오전 10:43:51
Tallennustila
Tallennusmuodot
Jos asetat laitteeseen käyttämättömän levyn, näyttöön
tulee seuraava ilmoitus. Koska käytettävissä olevat
toiminnot vaihtelevat levytyypin mukaan, valitse
haluamaasi käyttötarkoitusta parhaiten vastaava levy.
DVD-RW: Jos laitteeseen asetetaan käyttämätön DVDRW- levy, näyttöön tulee seuraava ilmoitus:
“Uninitialized Disc Do you want to initialize
this disc”. Jos valitset Yes, levy alustetaan
VR-tilaan. Jos haluat vaihtaa tilan, katso kohta
“Levyn alustaminen” sivulla 118~119.
Valitse jokin neljästä tallennustilasta halutun
tallennusajan ja kuvanlaadun mukaan painamalla
REC MODE -painiketta toistuvasti, kun laite on
pysäytystilassa. Yleensä kuvanlaatu paranee, kun
tallennusaika lyhenee. FR-tilassa sopivin tallennustila
valitaan automaattisesti levyn jäljellä olevan ajan ja
ajastintallennuksen pituuden mukaan. Tämä toiminto
valitaan XP-, SP-, LP- ja EP-tiloissa, ja sitä voidaan
käyttää ajastintallennukseen.
• DVD-SH830
Tallennustila
XP
(korkea laatu)
SP
(standardilaatu)
Tallennusajat
DVD-RW/-R
Noin 1 tunti
Noin 38 tuntia
noin 8,5 Mbit/s
Noin 2 tuntia
Noin 72 tuntia
noin 4,5 Mbit/s
LP
(pitkä tallennus)
Noin 138 tuntia
HDD (160GB)
Uninitialized Disc.
Do you want to initialize this disc?
Yes
No
DVD-R: Levyä ei tarvitse alustaa, ja ainoastaan Videotilan
tallennusta tuetaan.
EP
(jatkettu tallennus)
FR
(joustava tallennus)
Noin 205 tuntia
Noin 272 tuntia
Noin 38-272 tuntia
Noin 4 tuntia
noin 2 Mbit/s
Noin 6 tuntia /
noin 1,6 Mbit/s
Noin 8 tuntia /
noin 1,2 Mbit/s
Noin 1-6 tuntia
DVD-RW(V-tila)/-R
• Jaksojen pituus (jaksojen välinen aika) vaihtelee
tallennustilan mukaan.
• Yksinkertainen muokkaus (nimikkeiden poisto /
nimikkeen nimen muuttaminen).
Tallentaminen
DVD-RW(VR mode)
• Tässä tilassa on useita muokkaustoimintoja (esim. koko
nimikkeen poistaminen, nimikkeen osan poistaminen
jne.).
• Erilaisia muokkausvaihtoehtoja, kun käytetään luotua
soittolistaa.
• DVD-SH835
Tallennustila
XP
(korkea laatu)
SP
(standardilaatu)
Tallennusajat
DVD-RW/-R
Noin 1 tunti
Noin 62 tuntia
noin 8,5 Mbit/s
Noin 2 tuntia
Noin 116 tuntia
noin 4,5 Mbit/s
LP
(pitkä tallennus)
Noin 223 tuntia
HDD (250GB)
EP
(jatkettu tallennus)
FR
(joustava tallennus)
■
HUOMAUTUS
Noin 330 tuntia
Noin 437 tuntia
Noin 62-437 tuntia
Noin 4 tuntia
noin 2 Mbit/s
Noin 6 tuntia /
noin 1,6 Mbit/s
Noin 8 tuntia /
noin 1,2 Mbit/s
Noin 1-6 tuntia
Tallennusaika saattaa vaihdella tilanteen
mukaan.
78 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_77~90.indd 78
2006-05-19 오후 4:43:24
Kuvat, joita ei voi tallentaa
Tällä STB-DVD-HDD-TALLENTIMELLA ei voi tallentaa
kopiosuojattuja videoita.
Kun laite vastaanottaa kopiosuojaussignaalin tallennuksen
aikana, tallennus pysähtyy ja esiin tulee seuraava
ilmoitus.
Katseltavan TVohjelman tallentaminen
Tarkista, että levyllä on riittävästi vapaata tilaa
tallentamista varten.
You cannot record copy protected movie.
1
Tietoja kopiosuojaussignaaleista
Kopiosuojaussignaaleja sisältäviä TV-lähetyksiä on kolmea
tyyppiä: vapaasti kopioitava, kerran kopioitava ja ei koskaan
kopioitava. Jos haluat tallentaa kerran kopioitavan ohjelman,
käytä DVD-RW-levyä (CPRM, VR-tila).
Paina kaukosäätimen HDD - tai DVD-painiketta.
Jos valitset DVD:n, paina OPEN/CLOSE-painiketta ja
aseta tallennettava levy levykelkkaan.
Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta.
Odota kunnes LOAD katoaa etupaneelin näytöstä.
Jos käytetään käyttämätöntä DVD-RW-levyä, laite kysyy
alustetaanko se ensin. Tee valintasi ja paina sen jälkeen
OK-painiketta. (Katso sivu 78.)
Signaalityyppi Vapaasti Kopioitava Kerran Kopioitava Ei Koskaan Kopioitava
Levy
DVD-RW(Ver.1.1)
O
-
DVD-RW(Ver.1.1)
ja CPRM
VR-tila
O
O*
V-tila
O
-
DVD-R
O
-
Uninitialized Disc.
Do you want to initialize this disc?
-
- CPRM (Content Protection for Recordable Media)
CPRM on mekanismi, joka sitoo tallenteen siihen mediaan,
jolle se on tallennettu. Jotkin STB-DVD-HDD-TALLENTIMET
tukevat toimintoa, mutta monet DVDsoittimet eivät.
Jokainen tyhjä DVD-levy on varustettu ainutlaatuisella BCA:
han syövytetyllä 64-bittisellä tunnuksella. Kun suojattu
sisältö tallennetaan levylle, se voidaan salata levyn
tunnuksesta johdetulla 56-bittisellä C2 (Cryptomeria) salakirjoitusmenetelmällä.
2
No
Valitse tallennettava ohjelma painamalla PROG
) Valitse tallennettava ohjelma painamalla.
(
Tallentaminen
Kun kerran kopioitava ohjelma on tallennettu, sitä ei voi
tallentaa enää uudelleen.
Yes
Toiston aikana tunnus luetaan BCA:sta ja sen avulla
muodostetaan avain, jolla levyn sisältö voidaan purkaa.
Jos levyn sisältö kopioidaan toiselle medialle, tunnus jää
puuttumaan tai se on väärä, jolloin tietojen salausta ei voida
purkaa.
Suomi - 79
01120A_SH830_XEE-FIN_77~90.indd 79
2006-05-19 오전 10:44:00
3
Valitse tallennusnopeus (laatu) painamalla REC
MODE -painiketta useita kertoja (tai paina REC
MODE -painiketta ja sitten ▲▼ -painikkeita).
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
■
HUOMAUTUS
■
■
■
Record Mode
SP(35:12)
■
■
■
4
Paina REC-painiketta.
Kanavan tiedot näytetään kuvaruudulla ja tallennus
alkaa.
Etupaneeliin ilmestyy ( ) -kuvake.
■
Tallennustilaa ja ohjelmaa ei voi vaihtaa
tallennuksen aikana.
Tallennus loppuu automaattisesti, jos
tallennustilaa ei ole jäljellä.
Levylle (DVD-RW/-R) voidaan tallentaa
enintään 99 nimikettä.
Kiintolevylle voidaan tallentaa enintään
999 nimikettä.
Kiintolevylle tallennuksen enimmäisaika on
24 tuntia. Tallennettaessa 24 tuntia, levylle
tallennetaan 4 nimikettä, joista kukin on 6
tunnin mittainen.
Tallennus päättyy automaattisesti, jos
valitaan kopiosuojattu kuva.
DVD-RW-levyt on alustettava ennen
tallennusta. Useimmat uudet levyt
myydään alustamattomina.
Älä käytä DVD-R Authoring -levyjä tässä
laitteessa.
Tallentaminen
Recording : PR 1 [SP]
- Tallennuksen keskeyttäminen • Paina REC PAUSE -painiketta, jos haluat keskeyttää
käynnissä olevan tallennuksen.
• Jatka tallennusta painamalla REC PAUSE -painiketta
uudelleen.
• Voit vaihtaa kanavaa painamalla
) painikkeita, kun tallennus on
PROG (
keskeytetty.
- Tallennuksen pysäyttäminen Paina STOP (
) -painiketta, kun haluat pysäyttää
tai lopettaa käynnissä olevan tallennuksen.
• Jos käytössä on DVD-RW/-R-levy, näyttöön tulee
sanoma “Updating the information of disc. Please
wait for a moment”.
80 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_77~90.indd 80
2006-05-19 오전 10:44:02
Tallentaminen katseltavasta
ulkoisesta laitteesta
4
Paina REC-painiketta.
Ulkoisen tulotilan tiedot näytetään kuvaruudulla ja
tallennus alkaa. Etupaneeliin ilmestyy ( ) -kuvake.
- Tallennuksen keskeyttäminen • Paina REC PAUSE -painiketta, jos haluat keskeyttää
käynnissä olevan tallennuksen.
Ennen kuin aloitat
Tarkista, että levyllä on riittävästi vapaata tilaa
tallentamista varten. Valitse tallennustila.
1
2
Paina kaukosäätimen HDD - tai DVD-painiketta.
Jos valitset DVD:n, paina OPEN/CLOSE-painiketta ja
aseta tallennettava levy levykelkkaan. Sulje levykelkka
painamalla OPEN/CLOSE-painiketta. Odota kunnes
LOAD katoaa etupaneelin näytöstä. Jos käytetään
käyttämätöntä DVD-RW-levyä, laite kysyy alustetaanko
se ensin. (Katso sivu 78.)
Valitse kuvalähde tehtyjen kytkentöjen mukaan
painamalla INPUT SEL.-painiketta.
Etupaneelin näyttö vaihtuu seuraavassa
järjestyksessä:
• Jatka tallennusta painamalla REC PAUSE painiketta uudelleen.
• Voit vaihtaa kanavaa painamalla PROG (
painikkeita, kun tallennus on keskeytetty.
)
- Tallennuksen pysäyttäminen Paina STOP (
) -painiketta, kun haluat pysäyttää
tai lopettaa käynnissä olevan tallennuksen.
• Jos käytössä on DVD-RW/-R-levy, näyttöön tulee
sanoma “Updating the information of disc. Please
wait for a moment”.
➞ PR Number ➞ AV1 ➞ AV2 ➞ AV3 ➞ DV
Jos kytket digitaalivideokameran, valitse DV
painamalla INPUT SEL.-painiketta. (Katso sivu 82.)
Valitse tallennusnopeus (laatu) painamalla REC
MODE -painiketta useaan kertaan (tai paina ensin
REC MODE -painiketta ja sitten ▲▼ -painikkeita.
Tallentaminen
3
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Record Mode
SP(35:12)
Suomi - 81
01120A_SH830_XEE-FIN_77~90.indd 81
2006-05-19 오전 10:44:04
Kopioiminen
videokamerasta
4
Valitse DV painamalla INPUT SEL -painiketta.
Jos tuloksi on asetettu DV, kuvaruudun yläosaan
tulee videokameran hallintaan tarkoitettu toisto- ja
tallennusvalikko.
DV
Voit hallita videokameraa IEEE1394 (DV) -liitännän kautta.
The DV device is connected
MOVE
1
2
3
Kytke videokameran DV-lähtöliitäntä STB-DVD-HDDTALLENTIMEN etuosassa olevaan DV-tuloliitäntään
RETURN
DV-kaapelilla.
5
Käynnistä videokameran toisto painamalla
kuvaruudun yläosassa näkyvää Play (►) kuvaketta
ja etsi kopioitavan aineiston aloituskohta.
Paina kaukosäätimen HDD - tai DVD-painiketta.
Jos valitset DVD:n, paina OPEN/CLOSE-painiketta ja
aseta tallennettava levy levykelkkaan. Sulje levykelkka
painamalla OPEN/CLOSE-painiketta. Odota kunnes
LOAD katoaa etupaneelin näytöstä.
6
Käynnistä tallennus valitsemalla kuvaruudun
yläosassa näkyvä Record ( ● ) -kuvake painamalla
◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Voit aloittaa tallennuksen painamalla kaukosäätimen
REC-painiketta.
Valitse tallennusnopeus (laatu) painelemalla REC
MODE -painiketta.
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
- Tallennuksen pysäyttäminen Paina STOP (
) -painiketta, kun haluat pysäyttää
tai lopettaa käynnissä olevan tallennuksen.
Tallentaminen
Record Mode
SP(35:12)
• Jos käytössä on DVD-RW/-R -levy, näyttöön
tulee sanoma “Updating the information of disc.
Please wait for a moment”.
■
HUOMAUTUS
Toistoon liittyvät kuvakkeet saat
kuvaruudulle painamalla mitä tahansa
kaukosäätimen suuntapainiketta.
82 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_77~90.indd 82
2006-05-19 오전 10:44:06
Pikatallennus (OTR)
Painamalla REC-painiketta voit asettaa STB-DVD-HDDTALLENTIMEN tallentamaan jopa 8 tuntia niin, että
tallennusaika asetetaan 30 minuutin tarkkuudella.
■
HUOMAUTUS
Ajastimen laskuri laskee alaspäin minuutti
kerrallaan välillä 8:00-0:00, minkä jälkeen
STB-DVD-HDD-TALLENNIN lopettaa
- Tallennuksen pysäyttäminen Paina STOP (
) -painiketta. Esiin tulee ilmoitus “Do
you want to stop recording?”.
• Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-painiketta.
• Tai paina STOP (
1
2
3
Paina kaukosäätimen HDD - tai DVD-painiketta.
Jos valitset DVD:n, paina OPEN/CLOSE-painiketta ja
aseta tallennettava levy levykelkkaan. Sulje levykelkka
painamalla OPEN/CLOSE-painiketta. Odota kunnes
LOAD katoaa etupaneelin näytöstä.
Valitse tallennettava kanava painamalla PROG (
) -painikkeita tai numeropainikkeita.Jos haluat
tallentaa kuvaa ulkoisesta laitteesta,valitse oikea
ulkoinen tulo (AV1, AV2, AV3, DV tai PR01)
painamalla INPUT SEL.-painiketta.
) -painiketta uudelleen.
INFO-painike
Kun painat tallennuksen aikana INFO-painiketta kerran,
esiin tulee System Info-näyttö, jossa näkyvät seuraavat
tiedot: Active Status, Background Status ja Screen.
HDD
Active status
Record SP
Background Status – –
Screen
Recording:PR1 [SP]
JAN/01/2006 (SUN)
12:00
Käynnistä tallennus painamalla REC-painiketta.
Recording : PR 1 [SP]
INFO-painikkeen painaminen kahdesti tuo näkyviin Disc
Info -näytön, jossa näkyvät seuraavat tiedot: nimikkeiden
ja soittolistojen kokonaismäärät, Recordable Time:Title,
Available Space:Music/Photo.
Tallentaminen
HDD
Total TItle
Total Playlist
Recordable Time :Title
Available Space :Music/Photo
JAN/01/2006 (SUN)
4
System Info
Disc Info
3
None
35:37 SP
4745MB
12:00
Paina REC-painiketta useita kertoja, kunnes
tallennusaika on halutun mittainen.
➞ 0:30 ➞ 1:00 ➞ ... 8:00 ➞ Off
OTR Mode
Kun painat INFO-painiketta kolme kertaa, esiin tulevat
tallennuksen tiedot, jossa näkyvät seuraavat tiedot: Name,
Title, Created Time ja Recording Time.
0:30
HDD
Name
Recording Title
Recording Info
JAN/01/2006 12:00 PR
1
4
Created Time
JAN/01/2006 12:00
Recording Time
00:13:27
JAN/01/2006 (SUN)
12:00
Suomi - 83
01120A_SH830_XEE-FIN_77~90.indd 83
2006-05-19 오전 10:44:09
Viivästetty toisto
2
Paina OK tai PLAY ( ) -painiketta.
Parhaillaan tallennettavan nimikkeen toisto
aloitetaan sen alusta.
X
Play
Voit aloittaa toiston parhaillaan tallennettavan ohjelman
alusta.
Voit katsella aiemmin tallennettujen nimikkeiden luetteloa
myös tallennuksen aikana.
Tallennuksen aikana
1
Paina PLAY ( ) -painiketta.
Parhaillaan tallennettavan nimikkeen toisto
aloitetaan sen alusta.
Toisto ei ole käytettävissä tallennuksen
ensimmäisen 10 sekunnin aikana.
Käytä SKIP (
) -painiketta ja muita toistoon
liittyviä painikkeita, jos haluat nähdä aiemmin
tallennettujen ohjelmien luettelon.
X
- Toiston/tallennuksen pysäyttäminen -
1
ja tilalle tulee tallennuksen tilan näyttö.
2
uudelleen pysäyttää tallennuksen.
Paina STOP (
Paina STOP (
) -painikkeen painaminen
Play
■
HUOMAUTUS
■
■
Tallentaminen
) -painiketta. Toistonäyttö katoaa
Hakutoiminnon aikana ei kuulu ääntä.
DVD-levyn toisto on käytettävissä
kiintolevylle tallentamisen aikana. Levyllä
olevia JPEG-, MP3- ja DivX-tiedostoja ei
kuitenkaan voi toistaa.
Kiintolevyn toisto on käytettävissä
DVDlevylle tallentamisen aikana.
Kiintolevyllä olevia JPEG- ja MP3-tiedostoja
ei kuitenkaan voi toistaa.
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
tallennustilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
Valitse tallennettavana oleva nimike painamalla ▲▼/
SKIP (
) -painikkeita.
HDD
Title List
RECORDING...
4/4
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
004 RECORDING...
00:00:00
004
Recording
JAN/02/2006 00:00
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
84 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_77~90.indd 84
2006-05-19 오전 10:44:11
Ajastintallennus
3
Valitse Add a list painamalla OK-painiketta.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
Date
Start
End
Mode
VPS/PDC
No. 01 No Title
To
Source
Date
Start
End
HDD
PR 01
JAN 01
10 : 54
12 : 54
Recordable Time HDD 35:45 SP
Recordable Time
1. Tarkista, että antennikaapeli on kytketty.
2. Tarkista levyn jäljellä oleva aika.
3. Tarkista päivämäärä ja kellonaika.
Varmista, että kello on asetettu asetuksetkellon asetus -toiminnolla, ennen kuin jatkat
ajastintallennusta. (Katso sivut 26~27.)
TIMER-painikkeen käyttäminen
1
Paina TIMER-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
Esiin tulee Programme -näyttö.
HDD & DVD RECORDER
Programme
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
X√
Rcorded List
X
Programme
Setup
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
HDD
Mode
SP
Title
V/P
Off
Save
35:45 SP
SELECT
RETURN
EXIT
ANYKEY-painikkeen käyttäminen.
• Paina ANYKEY-painiketta.
• Valitse Add painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
4
Aseta ajastintallennusasetukset.
• Täytä tiedot käyttäen ▲▼◄ ► -painikkeita ja
numeropainikkeita.
◄ ► : Siirtää edelliseen/seuraavaan kohtaan.
▲▼, 0~9 : Asettaa arvon.
• To : Valitse, tehdäänkö tallennus DVD:lle vai
kiintolevylle.
• Source : Videosignaalin lähde (AV1, AV2 tai AV3)
tai digitaalinen tai analoginen televisiokanava, josta
haluat tehdä ajastetun tallennuksen.
• Date : Ajastintallennuksen avulla voit asettaa
tallennusajan kuukaudeksi eteenpäin. Aseta
tallennuspäivämäärä. (päivä/kuukausi) (päivä/
kuukausi)
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Valitse Programme painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
2
Valitse Scheduled List painamalla OK- tai ►-
JAN 31 (tammi 31) Every SUN (joka Su)
JAN 30 (tammi 30) Every SAT (joka La)
JAN 29 (tammi 29) MON-FRI (Ma-Pe)
MON-SAT (Ma-La)
JAN 02 (tammi 2)
JAN 01 (tammi 1) Every Day (joka päivä)
Tallentaminen
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
painiketta.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
Date
Start
End Mode VPS/PDC
Add a list
Recordable Time HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Suomi - 85
01120A_SH830_XEE-FIN_77~90.indd 85
2006-05-19 오전 10:44:15
• Start/End Time : Ajastintallennuksen alku- ja
loppuaika.
• Mode (tallennustila) :
- FR (joustava tallennus): Valitse tämä vaihtoehto,
jos haluat asettaa laitteen videokuvan laadun
automaattisesti. FR-tilassa sopivin tallennustila
valitaan automaattisesti levyn jäljellä olevan ajan
ja ajastintallennuksen pituuden mukaan. Tämä
toiminto valitaan XP-, SP-, LP- ja EPtiloissa.
5
Jos ajastinasetukset menevät päällekkäin;
Ohjelmat tallennetaan tärkeysjärjestyksessä. Jos
ajastintallennus asetetaan ensimmäiselle ohjelmalle
ja sitten uudelleen toiselle ohjelmalle ja ohjelmat
menevät päällekkäin, esiin tulee seuraava ilmoitus:
“This setting is identical with 1”. Ilmoitus kertoo, että
ensimmäistä ohjelmaa pidetään tärkeämpänä. Kun
ensimmäisen ohjelman tallennus on suoritettu, toisen
ohjelman tallennus aloitetaan.
- XP (korkea laatu): Valitse tämä vaihtoehto, jos
videon laatu on sinulle tärkeä.
- SP (standardilaatu): Valitse tämä vaihtoehto, kun
haluat käyttää tallennuksessa standardilaatua.
- LP (heikko laatu): Valitse tämä vaihtoehto, kun
tarvitset pitkää tallennusaikaa.
- EP (jatkettu): Valitse tämä vaihtoehto, kun tarvitset
normaalia pidempää tallennusaikaa.
■
HUOMAUTUS
Jos tallennat DVD-RW(V-tila)/DVD-Rlevylle EP-tilassa, sille ei välttämättä
pystytä tallentamaan täyttä 6 tai 8
tuntia, koska laite käyttää VBR (Variable
Bit Rate eli muuttuva bittinopeus)kooditusjärjestelmää. Esimerkiksi
runsaasti toimintakohtauksia sisältävää
ohjelmaa tallennettaessa käytetään
korkeampaa bittinopeutta, joka puolestaan
käyttää enemmän levyn muistia.
Kun olet asettanut arvon jokaiselle tilalle, valitse Save
painamalla OK-painiketta ja paina OK-painiketta
uudelleen.
•
Etupaneeliin ilmestyy. Se tarkoittaa, että
ajastintallennus on rekisteröity.
Poistuminen nykyistä asetusta tallentamatta
Paina MENU-painiketta.
Palaaminen edelliseen valikkoon
Paina RETURN-painiketta, jos et halua asettaa
ajastintallennusta.
6
7
Kun haluat tallentaa DVD-RW/-R-levylle, aseta levy
kelkkaan.
Viimeistele ajastinnauhoituksen asetukset
katkaisemalla virta.
Ajastinnauhoitus ei toimi, jos virta on päällä.
Tallentaminen
• VPS/PDC : VPS (Video Programme System)- tai PDC
(Programme Delivery Control) -toiminto.
- Jos asetat tämän toiminnon käyttöön, voit hallita
tallennuksen aloitus- ja lopetusaikaa lähetyssignaalin
sisältämän erityisen signaalin avulla. Jos TV-ohjelma
on lyhyempi tai alkaa aiemmin tai myöhemmin kuin on
ajastettu, tämä toiminto synkronoi tallennuksen aloitusja lopetusajan automaattisesti oikean lähetysajan
kanssa.
- Aseta aloitusaika TÄSMÄLLEEN TV-ohjelmatiedoissa
julkaistun mukaan. Muuten ajastintallennus ei toimi.
- Älä valitse PDC- tai VPS-asetusta, ellet ole varma siitä,
että tallennettava ohjelma lähetetään PDC- tai VPSominaisuuden kanssa.
■
HUOMAUTUS
■
■
Ajastintallennusaika saattaa erota asetetusta
ajasta levyn tilan ja ajastintallennuksen
yleistilan mukaan (esimerkiksi tallennusajat
menevät päällekkäin tai edellinen tallennus
päättyy 2 minuutin sisällä ennen seuraavan
tallennuksen alkua).
Voit asettaa ajastintallennukseen enintään
12 ohjelmaa.
Ios kiintolevyllä ei ole vapaata tallennustilaa,
vilkkuu. Se tarkoittaa, että kiintolevyllä ei
ole tilaa tallennusta varten.
• TITLE : Vaihda nimikkeen nimi valitsemalla se ja painamalla
OK-painiketta. Nimikkeen nimen muokkausnäyttö
tulee esiin.
Katso tietoja rekisteröinnistä sivulta 92.
86 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_77~90.indd 86
2006-05-19 오전 10:44:17
Scheduled List
(suunniteltu luettelo) asetusten muokkaus
3
Valitse ▲▼-painikkeilla Scheduled List -numero, jota
haluat muokata, ja paina sitten ANYKEY-painiketta.
• Vaihtoehdot Add, Edit, Delete ja Go to Recorded
List tulevat näyttöön.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
Voit muokata Scheduled List -asetuksia toimimalla näiden
ohjeiden mukaisesti.
No.
To Source
-- --- ----
Date
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
17:30
18:30
SP
On
02 HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
Add
03 HDD
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
PR 01
Start
End Mode VPS/PDC
--:-- --:-- ---
Edit
Delete
Recordable
Time ListHDD 35:45 SP
Go to Recorded
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
1
Paina TIMER-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa. Esiin tulee Programme -näyttö.
HDD & DVD RECORDER
4
Programme
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
X√
Rcorded List
X
Programme
Valitse Edit painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Suunnitellut tallennukset syöttötoiminto tulee
näkyviin.
Ajastintallennukseen määritetyt tiedot näytetään.
Muokkaa haluamiasi kohtia. Katso kohdasta
“Ajastintallennus” lisätietoja ajastintallennukseen
määritetyistä tiedoista. (Katso sivu 85-86.)
Setup
DTT
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
MOVE
SELECT
RETURN
No.
EXIT
To
Source
Date
Start
End
Mode
VPS/PDC
No.01 No Title
MENU-painikkeen käyttäminen.
To
Source
Date
Start
End
HDD
PR 01
JAN 01
17 : 30
18 : 30
Recordable Time HDD 35:45 SP
Recordable Time
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
MOVE
Mode
SP
Title
V/P
On
Save
HDD 35:45 SP
SELECT
RETURN
EXIT
• Valitse Programme painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Valitse Save painamalla OK-painiketta, ja vahvista
sen jälkeen muutettu asetus painamalla OKpainiketta.
Valitse Scheduled List painamalla OK- tai ►-painiketta.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To Source
-- --- ----
0101
0202
0303
HDD
HDD PR
PR01
01
PR01
01
HDD PR
HDD PR
PR01
01
Recordable Time
Date
Start
End Mode VPS/PDC
-- ---:-- --:-- --Add a list
JAN
01
17:30 18:30
18:30 SP
SP
On
JAN/01
17:30
On
JAN/01
21:00
On
JAN
01
21:00 22:00
22:00 SP
SP
On
JAN/01
23:15
23:45
SP
On
JAN 01
23:15 23:45 SP
On
6
Paina MENU-painiketta toimenpiteen suorittamisen
jälkeen. Scheduled List -näyttö katoaa näkyvistä.
Tallentaminen
2
5
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Suomi - 87
01120A_SH830_XEE-FIN_77~90.indd 87
2006-05-19 오전 10:44:18
Scheduled List
(suunniteltu luettelo) asetuksen poisto
3
Voit poistaa Scheduled List -asetuksen toimimalla näiden
ohjeiden mukaisesti.
Valitse ▲▼-painikkeilla Scheduled List -numero,
jonka haluat poistaa, ja paina sitten ANYKEYpainiketta.
• Vaihtoehdot Add, Edit, Delete ja Go to
Recorded List tulevat näyttöön.
HDD
Scheduled List
Current Time 11:01
No.
To Source
-- --- ----
Date
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
17:30
18:30
SP
On
02 HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
Add
03 HDD
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
PR 01
Start
End Mode VPS/PDC
--:-- --:-- ---
Edit
Delete
Recordable
Time List
HDD 35:45 SP
Go to Recorded
MOVE
TIMER-painikkeen käyttäminen
1
Paina TIMER-painiketta laitteen ollessa pysäytys- /
toistotilassa.
Esiin tulee Programme -näyttö.
4
SELECT
RETURN
Valitse Delete painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Esiin tulee poiston vahvistusilmoitus,
esimerkiksi “Do you want to delete?”.
HDD
HDD & DVD RECORDER
EXIT
Scheduled List
Current Time 11:01
Programme
No.
HDD
To
Source
Date
Start
End Mode VPS/PDC
No.01
Library
Disc Manager
Scheduled List
X√
Rcorded List
X
Do you want to delete?
Programme
Setup
Yes
DTT
Recordable Time
MOVE
MOVE
SELECT
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
Tallentaminen
No
HDD 35:45 SP
5
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
• Valittu nimike poistetaan luettelosta.
• Valitse Programme painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
Scheduled List
Current Time 11:01
No.
2
Valitse Scheduled List painamalla OK- tai ►painiketta.
To Source
-- --- ----
Date
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
02 HDD PR 01
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
Recordable Time
HDD
HDD 35:45 SP
MOVE
Scheduled List
Start
End Mode VPS/PDC
--:-- --:-- ---
SELECT
RETURN
EXIT
Current Time 10:54
No.
To Source
-- --- ----
0101 HDD
HDD PR
PR01
01
0202 HDD PR
PR01
01
0303 HDD PR
PR01
01
Recordable Time
Date
Start
End Mode VPS/PDC
-- ---:-- --Add a --:-list
JAN
17:30 18:30
18:30 SP
SP
On
JAN 01
01
17:30
On
21:00
On
JAN 01
21:00 22:00 SP
SP
On
23:15
On
JAN 01
23:15 23:45 SP
SP
On
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
6
Paina MENU-painiketta toimenpiteen
suorittamisen jälkeen. Scheduled List -näyttö
katoaa näkyvistä.
EXIT
88 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_77~90.indd 88
2006-05-19 오전 10:44:21
Siirry
Tallennusluettelon
3
Paina MENU-painiketta toimenpiteen
suorittamisen jälkeen. Record List
(tallennusluettelo) -näyttö poistuu näkyvistä.
Voit tarkistaa varatun tallennusajan ohittaneiden
nimikeluetteloiden suorituksen.
Tietoja tallennusluettelosta
Ilmoittaa, onko valitun tallennusluettelon ajastinnauhoitus
onnistunut.
TIMER-painikkeen käyttäminen
1
3
-1 Valitse ▲▼ -painikkeilla Recorded List -numero ja
paina sitten ANYKEY-painiketta.
Paina TIMER-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa. Esiin tulee Programme -näyttö.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Programme
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
X√
Rcorded List
X
No.
To Source
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
01
JAN
JAN 01
Start
17:30
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
18:30
22:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
Info
JAN 01
23:15
23:45
OK
SP On
OK
OK
Delete
Programme
List Clear
Setup
Go to Scheduled List
DTT
MOVE
MOVE
SELECT
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
4
Valitse Info painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
No.
To
Recorded List
Source
Date
Start
End
Mode
V/P
Tallentaminen
• Valitse Programme painamalla ▲▼-painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
2
Recorded List
Status
Timer rec was finished successfully
Valitse Recorded List ▲▼ -painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Recorded List -näyttö tulee esiin.
HDD
No.
OK
Recordable Time
HDD 35:45 SP
SELECT
RETURN
EXIT
Recorded List
To Source
01
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
JAN 01
Start
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
22:00 SP On
03 HDD PR 01
JAN 01
23:15
23:45
MOVE
SELECT
SP On
RETURN
Status
OK
OK
OK
EXIT
Suomi - 89
01120A_SH830_XEE-FIN_77~90.indd 89
2006-05-19 오전 10:44:24
Tallennusluettelon poisto
4
Poistaa yksittäisen Tallennusluettelon.
3
Valitse List Clear painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
-1 Valitse ▲▼ -painikkeilla Recorded List -numero,
jonka haluat poistaa ja paina sitten ANYKEYpainiketta.
No.
No.
Recorded List
To Source
Source
To
Date
Date
Start Start End End
Mode
Do you want to delete a Recorded list?
Yes
HDD
Recorded List
No.
To Source
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
01
JAN
JAN 01
Start
17:30
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
18:30
22:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
Info
JAN 01
23:15
23:45
OK
Mode
V/P VPS/PDC
Status
MOVE
No
SELECT
RETURN
EXIT
OK
OK
SP On
Delete
List Clear
Go to Scheduled List
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Siirtyminen Scheduled List
(suunniteltu luettelo) -luetteloon
Valitse Delete painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
No.
To
Siirtyy heti tallennusluettelosta suunniteltuun
luetteloon.
Recorded List
Source
Date
Start
End
Mode
V/P
Status
No.01
Do you want to delete?
Yes
Recordable Time
3
-1 Paina ANYKEY-painiketta.
HDD
No
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Recorded List
No.
To Source
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
JAN 01
Start
17:30
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
18:30
22:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
info
Info
Delete
JAN 01
23:15
23:45
OK
SP On
OK
OK
List Clear
Go to Scheduled List
Tallentaminen
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tallennusluettelon tyhjentäminen
4
Tyhjentää heti kaikki tallennusluettelot.
3
Valitse Go to Scheduled List ▲▼ -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
-1 Paina ANYKEY-painiketta.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
HDD
No.
To
Recorded List
Source
Date
Start
End
Mode
V/P
Status
01
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
JAN 01
JAN 01
17:30
21:00
18:30
22:00
SP On
SP On
OK
OK
03 HDD PR 01
Info
Delete
JAN 01
23:15
23:45
SP On
OK
To Source
-- --- ----
Date
Start
End Mode VPS/PDC
-- ---:-- --Add a --:-list
01
02
03
JAN 01
JAN 01
JAN 01
HDD
HDD
HDD
PR 01
PR 01
PR 01
Recordable Time
17:30
21:00
23:15
18:30
22:00
23:45
SP
SP
SP
On
On
On
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
List Clear
Go to Scheduled List
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
90 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_77~90.indd 90
2006-05-19 오전 10:44:26
Muokkaaminen
Tässä luvussa esitellään muokkauksen
perustoiminnot sekä tallenteen ja koko levyn
muokkaustoiminnot.
• Nimikeluettelo
• Soittolista
Perusmuokkaus (nimikeluettelo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Muokkauksen lisätoiminnot (soittolista) . . . . . . . . . . . . . . 98
Kopioiminen kiintolevyltä DVD-levylle . . . . . . . . . . . . . . 107
Useiden nimikkeiden kopioiminen kerralla . . . . . . . . . . 110
Kopioiminen DVD-levyltä kiintolevylle . . . . . . . . . . . . . . 113
MP3-, JPEG- tai DivX-levyjen kopioiminen . . . . . . . . . . 115
Levyn hallinta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Tämä viittaa toistoyksikköön, joka luodaan valitsemalla
haluttu kohtaus nimikeluettelosta.
Kun yksi soittolista toistetaan, vain käyttäjän valitsema
kohtaus toistetaan ja sen jälkeen toisto pysähtyy.
Koska vain tieto, joka tarvitaan halutun kohtauksen
toistamiseen, on tallennettu soittolistaan, alkuperäinen
tieto ei katoa, vaikka soittolista poistetaan.
Muokkaaminen
Nimike on osa tallennettua videota tai ääntä.
Nimikeluettelo näyttää listan, josta voit valita nimikkeen.
Koska nimike koostuu varsinaisesta tallenteesta, sitä ei
voi toistaa sen jälkeen, kun se kerran on poistettu.
Virheiden, kuten yllättävän sähkökatkoksen
esiintyessä tallennusta tai muokkausta ei
välttämättä pystytä suorittamaan loppuun.
Huomaa, että vaurioitunutta materiaalia ei pystytä
palauttamaan alkuperäiseen muotoonsa.
Suomi - 91
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd91 91
2006-05-19 오전 10:45:35
3
Perusmuokkaus
(nimikeluettelo)
Valitse Rename painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Rename -näyttö.
HDD
Rename
JAN / 01 / 2006 17:30 PR1
Nimikkeen nimeäminen uudelleen
Voit vaihtaa nimikkeen nimen eli muokata tallennetun
ohjelman nimikettä seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Back Space
MOVE
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1
4
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
HDD
Space
SELECT
Delete
RETURN
Clear
EXIT
Valitse haluamasi merkit ▲▼◄ ► -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
HDD
Rename
Sports(A1)
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Back Space
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
MOVE
Space
SELECT
Delete
RETURN
Clear
EXIT
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
• Back Space: Poistaa ja siirtää kursorin yhdellä
merkkipaikalla taaksepäin.
• Space: Lisää välilyönnin ja siirtää kohdistinta yhden
merkkipaikan eteenpäin (oikealle).
• Delete: Poistaa merkin kohdistimen kohdalta.
• Clear: Poistaa kaikki syötetyt merkit.
• Save: Tallentaa syötetyt merkit.
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
Muokkaaminen
OK- tai ►-painikkeita.
2
Valitse uudelleennimettävä nimike nimikeluettelosta
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten
ANYKEY-painiketta.
5
Valitse Save painamalla ▲▼◄ ► -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
Muutettu nimi näkyy valitun nimikkeen nimenä.
HDD
Title List
Sports(A1)
1/3
No.
Title
Length
001
001 JAN/01/2006
Sports(A1) 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Rename
No.
Protection
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Delete
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Edit
Title
Length
MOVE
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
1/3
SELECT
RETURN
EXIT
►
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
92 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd92 92
2006-05-19 오전 10:45:45
Nimikkeen lukitus (suojaus)
Voit suojata nimikkeen vahingossa tapahtuvalta
poistolta lukitsemalla sen seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
3
Valitse Protection painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title Protection:
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
On
V-Mode Compatibility
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
MOVE
4
Off
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse On painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-painiketta. Valitun nimikkeen
tietoikkunassa oleva avainkuvake muuttuu
osoittamaan lukittua tilaa. ( ➝ )
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
HDD
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SE CT
RETURN
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta kahdesti.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
2
Valitse suojattava nimike nimikeluettelosta
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten
ANYKEY-painiketta.
Muokkaaminen
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Title
Length
Protection
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
►
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
Suomi - 93
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd93 93
2006-05-19 오전 10:45:49
Nimikkeen poistaminen
Voit poistaa nimikkeen nimikeluettelosta seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
3
Valitse Delete painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006
Do you want
to delete?21:00 PR 01:00:00
003 may
JAN/01/2006
23:15 PR 00:30:00
(Related playlists
be deleted.)
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
JAN/01/2006 17:30
Yes
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
1
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
HDD
1/3
No.
Title
SELECT
RETURN
EXIT
• Ilmoitus riippuu levyn tyypistä. Esiin tulee
vahvistusilmoitus. Näyttöön tulee vahvistussanoma.
HDD, DVD-RW(VR-tila): Koska soittolista on
olemassa, esiin tulee ilmoitus “Do you want to
delete? (Related playlists may be deleted.)”. DVDRW (Video-tila) / DVD-R: Koska soittolistaa ei ole,
esiin tulee ilmoitus “Do you want to delete?”.
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-painiketta.
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
2
Valitse poistettava nimike nimikeluettelosta
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten
ANYKEY-painiketta.
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Deleting...
(Please
003 wait.)
JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
OK- tai ►-painikkeita.
Title
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
1/3
No.
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
HDD
Title List
JAN/01/2006 21:00 PR1
1/2
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
001
002 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Muokkaaminen
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Protection
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Delete
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Edit
Title
Length
JAN/01/2006 21:00
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
►
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
94 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd94 94
2006-05-19 오전 10:45:52
■
HUOMAUTUS
■
■
■
Suojattua nimikettä ei voi poistaa. Jos
haluat poistaa suojatun kohteen, valitse
nimikkeen suojausvalikosta Off.
(Katso sivu 93)
2
Kun Levyn suojaus -asetuksena on
Protected, et voi poistaa nimikkeitä.
(Katso sivu 118)
Valitse jaettava nimike nimikeluettelosta
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten
ANYKEY-painiketta.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No.
Protection
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
►
►
MOVE
3
Nimikkeen osan jakaminen
Length
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Kun DVD-RW- tai DVD-R-levy on
viimeistelty, sitä ei voi poistaa.
Title
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
Kun nimike on poistettu nimikeluettelosta,
sitä ei voi palauttaa.
1/3
Rename
SELECT
RETURN
Valitse Edit painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Kuvaruutuun tulee Edit -valikko.
HDD
Voit jakaa nimikeluettelon nimikkeen osan
seuraavien ohjeiden mukaisesti.
EXIT
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Title
Length
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
Split
Partial Delete
►
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
4
Valitse Split painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
Split
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
HDD
Split 1
Split 2
00:00:00
00:00:00
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
00:00:01
Select
Return
Split
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
Muokkaaminen
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys- /toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Suomi - 95
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd95 95
2006-05-19 오전 10:45:55
5
Siirry jakokohtaan toiston painikkeilla (PLAY( ),
)), ja paina OK-painiketta.
SEARCH (
Jos et halua jakaa tästä kohdasta, peruuta valinta
painamalla RETURN-painiketta. Siirry jakokohtaan
toiston painikkeilla ja paina OK-painiketta.
7
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
The split title is divided into two, and the following
titles will be shifted down by one.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/4
No.
HDD
Split
002 JAN/01/2006 17:30 PR 00:29:05
003 JAN/01/2006 21:00 PR 00:02:00
Title List No. 001
004 JAN/01/2006 23:15 PR 00:02:06
Split 1
Split 2
00:00:00
00:30:55
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
00:30:55
Select
Return
Split
MOVE
SELECT
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 00:00:55
00:30:55
JAN/01/2006 17:30 PR1
①
Title
RETURN
➂
➁
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
① Jaon ensimmäinen osa
➁ Toistoaika
➂ Jaon toisen osan aloitusaika ja näyttö
HDD
Split
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Split 1
Split 2
00:00:00
00:30:55
Nimikkeen osan poistaminen
(osittainen poisto)
Voit poistaa nimikeluettelon nimikkeen osan
seuraavien ohjeiden mukaisesti.
(VR-tila)
00:30:55
Select
Return
Split
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
6
Valitse Split painamalla OK-painiketta.
Esiin tulee ilmoitus “This title cannot be recovered
after splitting. Do you want to split?”.
HDD
1
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
Split
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Split 1
HDD
Split 2
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Muokkaaminen
00:00:00
Yes
Select
MOVE
Return
SELECT
RETURN
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
00:00:01
Split
Title
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
00:00:00
No
1/3
No.
This title cannt be recovered after spliting
Do you want to split?
EXIT
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
96 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd96 96
2006-05-19 오전 10:45:58
2
Osittaisen poiston näyttö
Valitse muokattava nimike nimikeluettelosta painamalla
▲▼ -painikkeita ja paina sitten ANYKEY-painiketta.
HDD
HDD
Title List No. 001
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Delete
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Edit
Title
Start
End
00:19:10
00:00:00
Length
①
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
00:19:10
Start
►
End
MOVE
Return
Delete
SELECT
RETURN
➃
➁
EXIT
►
►
MOVE
SELECT
RETURN
➂
EXIT
① Toistopalkki
➁ Toistoaika
➂ Osan poiston alkukohtaikkuna ja aika
➃ Osan poiston loppukohtaikkuna ja aika
• Valitse poistettavan osan alku- ja toistoon liittyvillä
painikkeilla.
• Toistoon liittyvät painikkeet: :
(PLAY ( ), SEARCH (
))
• Valitse Partial Delete painamalla ANYKEY
painiketta, kun käytät DVD-RW (VR-tila) -levyjä.
(Siirry sitten kohtaan 5.)
3
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Valitse Edit painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Edit Title List -näyttö.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title
Length
6
Paina loppukohdassa OK-painiketta.
Kuva ja loppukohdan aika näkyvät osan poiston
loppukohtaikkunassa.
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
Split
HDD
Partial Delete
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
►
Title List No. 001
►
MOVE
SELECT
RETURN
Start
End
00:19:10
00:41:20
EXIT
00:41:20
4
Start
Valitse Partial Delete painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
HDD
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Start
End
00:00:00
00:00:00
End
MOVE
7
Return
Delete
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Delete painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
HDD
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
00:00:00
End
MOVE
Start
Return
Delete
SELECT
RETURN
End
Do you want to delete?
(Deleted part will not be restored.)
EXIT
00:00:00
Yes
Start
5
Paina alkukohdassa OK-painiketta.
Kuva ja alkukohdan aika näkyvät osan poiston
alkukohtaikkunassa.
HDD
Muokkaaminen
Start
End
MOVE
00:00:00
00:19:10
No
Return
Delete
SELECT
RETURN
EXIT
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:19:10
Start
End
MOVE
Return
Delete
SELECT
RETURN
EXIT
Suomi - 97
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd97 97
2006-05-19 오전 10:46:03
8
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta. Valittu osa on poistettu.
9
Valitse Return painamalla ◄ ► -painikkeita ja lopeta
toiminto painamalla OK-painiketta.
Muokkauksen
lisätoiminnot (soittolista)
Soittolistan luominen
Voit luoda soittolistan tallennetusta nimikkeestä
noudattamalla seuraavia ohjeita.
■
Poistettavan osan täytyy olla vähintään 5
sekuntia pitkä.
■
Jos poistettava osa on lyhyempi kuin 5
sekuntia, esiin tulee ilmoitus “The range is
too short.”.
HUOMAUTUS
■
Jos loppuaika on ennen alkuaikaa, esiin
tulee ilmoitus “End point cannot be
marked earlier than start point”.
■
Osaa ei voi poistaa, jos se sisältää
pysäytyskuvan.
■
Paina MENU-painiketta toimenpiteen
suorittamisen jälkeen.
Nimikeluettelonäyttö poistuu näkyvistä.
(VR-tila)
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
Muokkaaminen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
2
Paina ANYKEY-painiketta.
Valitse Playlist painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Title
Length
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
►
►
►
Split
New Playlist
Go To Playlist
►
SELECT
RETURN
EXIT
98 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd98 98
2006-05-19 오전 10:46:09
3
Valitse New Playlist painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Make Playlist -näyttö.
HDD
6
Make Playlist
New Playlist
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:00:00
00:00:00
End
MOVE
4
Return
Make
SELECT
RETURN
EXIT
Paina alkukohdassa OK-painiketta.
HDD
• Esiin tulee uusi tee kohtaus -näyttö.
Toista vaiheet 4–6, jos haluat tehdä kohtauksen
soittolistasta.
Uusi kohtaus lisätään nykyiseen soittolistaan.
Voit tarkistaa ja nähdä kaikki kohtaukset
soittolistan muokkaus -näytössä. (Katso sivu 101.)
• Uuden soittolistan tekeminen.
Toista vaiheet 1–6, jos haluat tehdä uuden
soittolistan.
00:00:00
Start
Valitse Make painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
7
Valitse Return painamalla ◄ ► -painikkeita ja
lopeta toiminto painamalla OK-painiketta.
Make Playlist
New Playlist
■
Scene No. 001
Start
End
00:08:38
00:00:00
HUOMAUTUS
■
Title List 1/3
00:08:38
Start
End
MOVE
Voit luoda enintään 99 soittolistan
nimikettä.
Levyn tyypin mukaan näytössä voi olla
pieniä eroja.
Return
Make
SELECT
RETURN
EXIT
• Alkukohdan kuva ja aika näkyvät Start ikkunassa.
• Keltainen valintapalkki siirtyy kohtaan End.
• Valitse sen osan alkukohta, josta uusi kohtaus
luodaan, käyttämällä toistoon liittyviä painikkeita
(PLAY( ), SEARCH (
)).
5
Paina loppukohdassa OK-painiketta.
HDD
Make Playlist
New Playlist
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:08:38
00:11:03
Muokkaaminen
00:11:03
Start
End
MOVE
Make
SELECT
Return
RETURN
EXIT
• Kuva ja loppukohdan aika näkyvät End ikkunassa.
• Keltainen valintapalkki siirtyy Make -kuvakkeen
kohdalle.
Suomi - 99
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd99 99
2006-05-19 오전 10:46:11
Soittolistan nimikkeiden
toistaminen
Soittolistan nimikkeen nimeäminen
uudelleen
Voit toistaa soittolistan nimikkeitä seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
Voit antaa soittolistan nimikkeelle uuden nimen eli
muokata soittolistan nimikkeen nimeä seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
(VR-tila)
(VR-tila)
PLAY LIST -painikkeen käyttäminen
1
Paina PLAY LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Soittolistanäyttö näytetään.
HDD
PLAY LIST -painikkeen käyttäminen
1
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
002 JAN/02/2006 13:51
00:06:09
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
SELECT
RETURN
MOVE
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee nimikeluettelo -näyttö.
Esiin tulee nimikeluettelo -näyttö.
• Paina ANYKEY-painiketta.
• Paina ANYKEY-painiketta.
• Valitse Playlist painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Playlist painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Muokkaaminen
1/3
No.
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Paina PLAY LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Edit Playlist -näyttö.
• Valitse Go To Playlist painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
• Valitse Go To Playlist painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
2
Valitse toistettava soittolista ▲▼ -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai PLAY ( ) -painiketta.
3
Pysäytä toisto painamalla STOP (
Esiin palaa Playlist -näyttö.
) -painiketta.
2
Valitse uudelleennimettävä nimike soittolistasta
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten
ANYKEY-painiketta.
Esiin tulee ANYKEY-valikko: Rename, Copy, Delete,
Edit Playlist, New Playlist, Go to Titlelist.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Rename
Copy
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
100 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd100 100
2006-05-19 오전 10:46:15
3
Valitse Rename painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Rename -näyttö.
HDD
Soittolistan kohtauksen
muokkaaminen
Voit muokata soittolistan kohtauksia seuraavien
Rename
(VR-tila)
JAN /02 / 2006 13:47
PLAY LIST -painikkeen käyttäminen
Back Space
MOVE
4
Space
Delete
SELECT
RETURN
Clear
EXIT
1
Valitse haluamasi merkit ▲▼◄ ► -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
HDD
Paina PLAY LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Edit Playlist -näyttö.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
Rename
Dolphin
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
Back Space
MOVE
Space
Delete
SELECT
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
Clear
MENU-painikkeen käyttäminen.
EXIT
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
• Tämä toiminto on sama kuin nimikeluettelon
nimen vaihdossa käytetty Rename -toiminto.
(Katso sivu 92.)
• Suurin syötettävissä oleva merkkimäärä on 31.
Kaikki 31 merkkiä saadaan näkyviin painamalla
INFO-painiketta.
5
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Paina ANYKEY-painiketta.
• Valitse Playlist painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Valitse Save ▲▼◄ ► -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK-painiketta.
Muutettu nimi näkyy valitun soittolistan nimikkeen
nimikentässä.
Playlist
1/3
No.
Title
Length
001
001 Dolphin
Dolphin
00:01:07
00:08:15
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:50
6 Scenes
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
2
Valitse muokattava nimike soittolistasta ▲▼
- painikkeilla ja paina sitten ANYKEY-painiketta.
Esiin tulee Edit Playlist -valikko: Rename, Copy,
Delete, Edit Playlist, New Playlist, Go to
Titlelist.
HDD
Muokkaaminen
HDD
Dolphin
• Valitse Go To Playlist painamalla ▲▼
painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
Playlist
JAN/02/2006 13:47 PR1
1/3
No.
Rename
Copy
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Suomi - 101
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd101 101
2006-05-19 오전 10:46:18
3
Kohtauksen muuttaminen (kohtauksen korvaaminen)
Valitse Edit Playlist painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Edit Scene -näyttö.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
01
00:02:24
05
0:00:09
02
0:00:34
06
00:01:06
MOVE
03
00:00:31
07
00:00:00
SELECT
04
Suorita ensin vaiheet 1–3 sivulta 101~102.
4
0:01:22
RETURN
Valitse muokattava kohtaus painamalla ▲▼◄
► painikkeita ja paina sen jälkeen ANYKEYpainiketta.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
EXIT
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
03
06
00:01:06
07
00:00:31
04
0:01:22
Modify
Move
07
Add
05
Delete0:00:09
MOVE
00:00:00
00:00:00
SELECT
RETURN
EXIT
Valitun kohtauksen toistaminen
4
5
Valitse toistettava kohtaus painamalla ▲▼◄►
- painikkeita ja paina sen jälkeen ANYKEYpainiketta.
Soittolistan toistettava nimike valitaan.
Valitse Modify painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Modify Scene -näyttö.
HDD
Modify Scene
JAN/02/2006 13:47
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
Scene No. 001
Title List : 1/3
02
0:00:34
03
00:00:31
04
Move
Add
MOVE
5
07
SELECT
00:00:00
Change
MOVE
00:01:06
00:00:00
00:00:00
End
Start
06
End
0:01:22
Modify
05
Delete0:00:09
Start
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
00:00:00
RETURN
EXIT
6
Valitse Play painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Valittu kohtaus toistetaan.
Paina kohtauksen alkukohdassa OK-painiketta.
HDD
Modify Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
Start
End
00:04:54
00:00:00
Muokkaaminen
► Play
Title List : 1/3
00:05:27
Start
End
MOVE
• Lopeta kohtauksen toisto painamalla STOP (
-painiketta.
)
Change
SELECT
Cancel
RETURN
EXIT
• Alkukohdan kuva ja aika näkyvät Start (alku) ikkunassa.
• Valitse muokattavan osan alku- tai loppukohta
toistoon liittyvillä painikkeilla (PLAY( ),
)).
SEARCH (
102 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd102 102
2006-05-19 오전 10:46:21
7
Paina kohtauksen loppukohdassa OK-painiketta.
HDD
Modify Scene
Kohtauksen siirtäminen (kohtauksen sijainnin muuttaminen)
Suorita ensin vaiheet 1–3 sivulta 101~102.
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
Title List : 1/3
Start
End
00:01:44
00:06:25
4
00:06:25
Start
End
Change
MOVE
-1 Valitse siirrettävä kohtaus painamalla ▲▼◄
► - painikkeita ja paina sen jälkeen ANYKEYpainiketta.
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
• Kuva ja loppukohdan aika näkyvät End ikkunassa.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
06
00:01:06
03
00:00:31
07
00:00:00
04
0:01:22
Modify
Move
Add
8
05
Delete0:00:09
Valitse Change painamalla ◄ ► -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
01
00:02:10
02
05
06
0:00:09
00:01:07
06
00:01:06
MOVE
0:00:34
03
07
SELECT
00:00:31
04
MOVE
5
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Move painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
0:01:22
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
00:00:00
RETURN
EXIT
• Muutettava kohtaus vaihdetaan valitun
kohtauksen kanssa.
01
00:04:31
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
SELECT
04
RETURN
0:01:22
EXIT
• Keltainen valintaikkuna näkyy siirrettävässä
kohtauksessa.
Muokkaaminen
Suomi - 103
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd103 103
2006-05-19 오전 10:46:28
6
Valitse paikka, johon valittu kohtaus siirretään,
painamalla ▲▼◄ ► -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-painiketta.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 6/6
01
00:04:31
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
SELECT
04
0:01:22
RETURN
Kohtauksen lisääminen
Suorita ensin vaiheet 1–3 sivulta 101~102.
4
-1 Valitse kohtaus, jonka eteen uusi kohtaus lisätään,
painamalla ▲▼◄ ► -painikkeita ja paina sen
jälkeen ANYKEY-painiketta.
EXIT
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
• Valittu kohtaus siirretään valittuun paikkaan.
02
0:00:34
03
06
00:01:06
07
07
Add
MOVE
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 5/6
01
00:04:31
05
0:00:09
02
0:00:34
06
00:01:06
MOVE
03
00:00:31
07
00:00:00
SELECT
04
RETURN
0:01:22
04
0:01:22
Move
05
Delete0:00:09
HDD
00:00:31
Modify
5
00:00:00
00:00:00
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Add painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Add Scene -näyttö.
EXIT
HDD
Add Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
■
HUOMAUTUS
■
Valittua kohtausta ei voi siirtää sitä
seuraavan kohtauksen paikalle, koska
valittu kohtaus lisättäisiin ennen kyseistä
paikkaa, mikä ei vaadi toimenpiteitä.
Title List 1/3
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Start
End
MOVE
Levyn tyypin mukaan näytössä voi olla
pieniä eroja.
6
Cancel
Add
SELECT
RETURN
EXIT
Paina kohtauksen alkukohdassa OK-painiketta.
HDD
Add Scene
Muokkaaminen
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:01:51
00:00:00
00:01:51
Start
End
MOVE
Add
SELECT
Cancel
RETURN
EXIT
• Alkukohdan kuva ja aika näkyvät Start -
ikkunassa.
• Valitse muokattavan osan alku- tai loppukohta
toistoon liittyvillä painikkeilla (PLAY( ),
)).
SKIP (
104 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd104 104
2006-05-19 오전 10:46:32
7
Kohtauksen poistaminen
Paina kohtauksen loppukohdassa OK-painiketta.
Suorita ensin vaiheet 1–3 sivulta 101~102.
HDD
Add Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:01:51
00:07:28
4
00:07:28
End
Start
Cancel
Add
MOVE
-1 Valitse poistettava kohtaus painamalla ▲▼◄
► - painikkeita ja paina sen jälkeen ANYKEYpainiketta.
SELECT
RETURN
EXIT
• Kuva ja loppukohdan aika näkyvät End ikkunassa.
• Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla Cancel
◄► -painikkeilla ja painamalla sen jälkeen OKpainiketta.
8
Valitse Add painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
01
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/8
00:03:3
02
0:02:24
03
06
00:00:09
07
00:00:34
04
0:00:31
08
00:00:00
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
06
00:01:06
03
00:00:31
07
00:00:00
0:01:22
MOVE
•
00:01:06
SELECT
RETURN
0:01:22
Move
Add
05
Delete0:00:09
MOVE
5
SELECT
01
05
EXIT
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
00:02:24 Do 02
0:00:34to
you want
0:00:09
06
MOVE
EXIT
RETURN
Valitse Delete painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
03
00:00:31
delete
the scene04?
Yes
05
04
Modify
00:01:06
0:01:22
No
07
SELECT
00:00:00
RETURN
EXIT
• Esiin tulee ilmoitus “Do you want to delete the
scene?”.
Osa, jonka haluat lisätä, lisätään ennen
kohtausta, joka valittiin edellisellä sivulla
kohtauksen lisäämisen kohdassa 4.
6
Valitse Yes painamalla ◄ ►-painikkeita ja poista
sitten valittu kohtaus painamalla OK-painiketta.
Muokkaaminen
Suomi - 105
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd105 105
2006-05-19 오전 10:46:38
Soittolistan nimikkeen poistaminen
soittolistasta
3
PLAY LIST -painikkeen käyttäminen
1
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
Paina PLAY LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Edit Playlist -näyttö.
HDD
Valitse Delete painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Esiin tulee poiston vahvistusilmoitus “Do you
want to delete?”.
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 to
JAN/02/2006
Do you want
delete? 14:08
00:01:54
Yes
No
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
4
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
SELECT
RETURN
Valitse Yes painamalla ◄ ►-painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
Kun poisto on suoritettu, Playlist -näyttö tulee
automaattisesti näkyviin.
EXIT
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
Deleting...
003 JAN/02/2006 14:08
(Please wait.)
00:01:54
No.
Title
001 JAN/02/2006
002
JAN/02/2006 13:51
13:51
Length
00:03:33
00:03:33
002 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Title List -näyttö.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:51
• Paina ANYKEY-painiketta.
• Valitse Playlist painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Go To Playlist painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
Muokkaaminen
2
1/2
JAN/02/2006 13:51
3 Scenes
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse muokattava nimike soittolistasta painamalla
▲▼ -painikkeita ja paina sitten ANYKEY-painiketta.
Esiin tulee Edit Playlist -valikko: Rename, Copy,
Delete, Edit Playlist, New Playlist, Go to Titlelist.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Rename
Copy
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
106 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd106 106
2006-05-19 오전 10:46:43
Kopioiminen kiintolevyltä
DVD-levylle
Kopiointinäyttö
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
c
d
No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
Rec. Mode
01:00:00
[DVD] Available
SP
e
f
MOVE
SELECT
RETURN
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1
2
Paina OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta
tallennettava levy levykelkkaan.
3
Valitse kiintolevy painamalla kaukosäätimen HDD
(kiintolevy) -painiketta.
4
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
g
h
04:01:01
4.44GB
i
Total
00:01:05
0.02 GB
➇
EXIT
c Lisää kopioitavat nimikkeet (kerralla voidaan
kopioida enintään 7 nimikettä)
d Kopioitava nimike
e Kopioinnin tallennustila
HDD
Kertaalleen kopioi kerran -toiminnolla dvd-levylle
tallennettua nimikettä ei voi enää tallentaa kiintolevylle.
Kopioi kerran -toiminnolla kiintolevylle tallennetun
nimikkeen voi kuitenkin tallentaa DVD-RW(VR-tila)-levylle.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
5
Valitse kopioitava nimike painamalla ▲▼ painikkeita.
Voit siirtyä muille sivuille painamalla SKIP(
-painikkeita.
SKIP( ) : nimikeluettelon edellinen sivu
SKIP( ) : nimikeluettelon seuraava sivu
)
Muokkaaminen
Kerran kopioitava nimike
1/3
No.
Sisällön kopioinnin tiedot
HDD ➞ DVD
Tuettu
Ei tuettu
Siirto
(Poistaa nimikkeen kiintolevyltä kopioinnin jälkeen)
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
- HS (suuri nopeus): voit kopioida nopeammin kuin
normaalilla toistonopeudella.Kopioi samassa tal
lennustilassa kuin lähden imike.
- XP/SP/LP/EP: et voi käyttää suurinopeuksista
kopiointia.
f Kopioitavan nimikkeen tallennusaika
g Kopioinnin aloituspainike
h Tallennustilan asetuspainike
i Levyllä jäljellä oleva tallennusaika ja -tila DVDtal
lennustilassa
➇ Kopioitavaksi valittujen nimikkeiden
kokonaistallennusaika ja -tila
Sisältö
Tallennettu videonimike
Kopiosuojattu nimike
Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSEpainiketta. Odota kunnes LOAD katoaa
etupaneelin näytöstä. Tarkista, että levyllä on
riittävästi vapaata tilaa tallentamista varten.
Suomi - 107
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd107 107
2006-05-19 오전 10:46:46
6
- Kerran muokatun nimikkeen
kopioiminen -
Paina ANYKEY-painiketta.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No.
Protection
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title
Length
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
9
Esiin tulee ilmoitus “Do you want to view screen of
copying title?”.
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
HDD
►
No.
- ---
►
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
Title
Rec.Mode
Length
01:00:00
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
MOVE
10
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
Title
Start
Rec.
Mode
1 JAN/01/2006
SP ➞ HS
01:00:00
Do you 17:30
wantPRto view
screen
of copying
title?
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Yes
No
Total
00:03:05
0.06 GB
Valitse Copy painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Copy -näyttö näytetään.
No.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
►
MOVE
7
1/3
Rename
Rec. Mode
SELECT
RETURN
EXIT
Kun katsot nimikettä kopiointinäytöllä, voit
kopioida sen valitsemalla Yes ◄ ► -painikkeilla ja
painamalla sitten OK-painiketta.
[DVD] Available
SP
04:01:01
4.44GB
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Jos haluat muuttaa tallennustilaa kopioinnin
aikana, Katso sivut 112~113.
8
21%
If you want to stop copy, press CANCEL key.
• Jos valitset No, kopioitavaa nimikettä ei näytetä
kuvaruudulla ja kopiointi alkaa samalla kun
parhaillaan katsottava ohjelma näkyy kuvaruudulla.
• Vaihda kopioprosessipalkkia painamalla INFOpainiketta. Jos painat INFO-painiketta uudelleen,
kopioprosessipalkki tulee näkyviin.
• Voit peruuttaa meneillään olevan kopioinnin
painamalla CANCEL-painiketta.
Valitse Start painamalla OK- tai ►-painiketta ja
paina sitten OK-painiketta.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:03:05
0.06 GB
Muokkaaminen
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
- COPY-painike Valitse nimikeluettelosta nimike, jonka haluat
kopioida, painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sitten kaukosäätimen COPY-painiketta. Siirryt
Copy -näyttöön.
• Voit myös kopioida nimikkeen painamalla COPYpainiketta toiston aikana.
- Muokkaamattoman nimikkeen kopioiminen -
9
-1 Esiin tulee ilmoitus “Do you want to use high
speed copy mode?”.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
Start
Mode
1 JAN/01/2006
17:30 PR
SP ➞high
HS 01:00:00
Do you want
to use
speed copyRec.
mode?
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Yes
No
Total
00:03:05
0.06 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
108 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd108 108
2006-05-19 오전 10:46:49
■
HUOMAUTUS
Suurinopeuksinen kopiointi Tällä
toiminnolla voit kopioida ilman, että laatu
heikkenee kopiointikertojen myötä. Sitä
käytettäessä kopiointi myös tehdään
suurimmalla mahdollisella nopeudella.
Tallennustilan valitseminen
Suorita ensin vaiheet 1–7 sivulta 107~108.
8
-1 Valitse Rec. Mode painamalla ►, ▼-painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
10
Aloita suurinopeuksinen kopiointi valitsemalla Yes
◄ ► -painikkeilla ja painamalla sen jälkeen OKpainiketta.
Suurinopeuksinen kopiointi alkaa. Kopioitavaa
nimikettä ei toisteta, vaan kuvaruudulla näkyy
parhaillaan lähetettävä ohjelma.
HDD
No.
- ---
Rec.Mode
Length
-- --:--:-XP
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
SP
MOVE
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
RETURN
EXIT
Valitse haluamasi tallennustila painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
■
HUOMAUTUS
■
■
■
■
Voit kopioida soittolistan samalla tavalla.
Suurinopeuksinen kopiointi ei ole
käytettävissä nimiluettelolle, joka on osittain
poistettu.
Ajastintallennus ei ole käytettävissä
kopioinnin aikana.
Kopiointi suurella nopeudella ei ole
käytettävissä, kun:
- Kopioidaan nimike, jonka voi kopioida vain
kerran
- Kopioidaan soittolista
- Kopioidaan osittain poistettu nimike
Koskien nimikeluetteloita, jotka voi kopioida
vain kerran:
- Käytettävissä vain DVD-levyillä, jotka tukevat
CPRM:ää
- Jos soittolistassa on nimikeluettelo, jonka voi
kopioida vain kerran, sitä ei voi kopioida.
Muokkaaminen
The title is successfully copied.
[DVD] Available
• HS (suuri nopeus): Kopioi samassa tallennustilassa
kuin kiintolevy.
• XP/SP/LP/EP: Et voi tallentaa alkuperäistä
korkealaatuisemmin. Jos valitaan sama
tallennustila, kopiointi tehdään suurella
nopeudella.
If you want to stop copy, press CANCEL key.
Kun kopiointi on onnistunut, esiin tulee ilmoitus “The
title is successfully copied”.
SELECT
Start
Rec. Mode
High Speed
EP
21%
11
Title
LP
9
• Jos valitset No, kopioitava nimike näytetään
toistonopeudella kopioinnin aikana.
• Vaihda kopioprosessipalkkia painamalla INFOpainiketta. Jos painat INFO-painiketta uudelleen,
kopioprosessipalkki tulee näkyviin.
• Voit peruuttaa meneillään olevan kopioinnin
painamalla CANCEL-painiketta.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
Suomi - 109
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd109 109
2006-05-19 오전 10:46:52
6
Useiden nimikkeiden
kopioiminen kerralla
Paina ANYKEY-painiketta.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Edit
Paina OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta
tallennettava levy levykelkkaan.
2
Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSEpainiketta. Odota kunnes LOAD katoaa
etupaneelin näytöstä. Tarkista, että levyllä on
riittävästi vapaata tilaa tallentamista varten.
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
►
►
MOVE
7
Length
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
1
Title
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1/3
Rename
No.
SELECT
RETURN
Valitse Copy painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Copy -näyttö näytetään.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
3
Rec. Mode
01:00:00
[DVD] Available
Valitse kiintolevy painamalla kaukosäätimen HDD
(kiintolevy) -painiketta.
SP
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
HDD
8
Title
RETURN
Paina ANYKEY-painiketta.
No.
Length
Copy
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Rec. Mode
01:00:00
[DVD] Available
SP
04:01:01
4.44GB
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
Total
00:01:05
0.02 GB
Add
Add
MOVE
MOVE
SELECT
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
9
MENU-painikkeen käyttäminen.
Muokkaaminen
EXIT
Copy To : HDD ➞ DVD
1/3
No.
SELECT
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
04:01:01
4.44GB
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
4
EXIT
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Paina OK-painiketta.
Add Copy List (lisäys, kopiointi, luettelo)-näyttö
tulee näkyviin.
HDD
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Add Copy List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 21:00 PR 00:35:00
5
Valitse kopioitava nimike painamalla ▲▼ painikkeita.
Voit siirtyä muille sivuille painamalla SKIP (
- painikkeita.
SKIP( ) : nimikeluettelon edellinen sivu
SKIP( ) : nimikeluettelon seuraava sivu
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
)
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
110 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd110 110
2006-05-19 오전 10:46:54
10
Valitse seuraava kopioitava nimike painamalla
▲▼-painikkeita ja paina sen jälkeen OKpainiketta.
Valitse kopioitava nimike toistamalla vaiheet 8-10.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
2 JAN/01/2006 21:00 PR SP ➞ HS 01:00:00
Nimikkeen poistaminen
kopiointiluettelosta
Suorita ensin vaiheet 1-7 sivulta 110.
8
-1 Valitse kopiointinäytöltä poistettava nimike
painamalla ▲▼ -painikkeita.
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
HDD
MOVE
SELECT
RETURN
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
Total
00:03:05
0.06 GB
No.
- ---
Title
Rec.Mode Length
-- --:--:--
Start
Rec. Mode
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
EXIT
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:03:05
0.06 GB
11
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Start painamalla OK- tai ►-painiketta ja
paina sitten OK-painiketta.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
2 JAN/01/2006 21:00 PR SP ➞ HS 01:00:00
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
9
Paina ANYKEY-painiketta. Valitse Delete
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ►- painiketta.
Esiin tulee ilmoitus “Do you want to delete?”.
Total
00:03:05
0.06 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
Kopiointilistaan lisätyt nimikkeet kopioidaan.
Voit peruuttaa meneillään olevan kopioinnin
painamalla CANCEL-painiketta.
HUOMAUTUS
Jos joku näistä nimikeluetteloista
sisältääuudelleenkoodatun nimikkeen,
suoritetaanvaihe 9 sivulta 108. Muuten
suoritetaanvaihe 9-1 sivulta 108.
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
Yes
MOVE
■
Start
PR
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30Do
PRyou
SP want
➞ HS to
01:00:00
delete?
10
03:59:42
4.42GB
No
SELECT
Total
00:03:05
0.06 GB
RETURN
EXIT
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
Valittu nimike poistetaan.
Muokkaaminen
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
Add a list -- --:--:--
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:00:00
0.00 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Suomi - 111
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd111 111
2006-05-19 오전 10:46:58
Tallennustilan valitseminen kullekin
kopiointiluettelon nimikkeelle
Kopiointiluettelosta valitun
nimikkeen esikatselu
Voit kopioida useita nimikkeitä ja asettaa kullekin
nimikkeelle eri tallennustilan.
Suorita ensin vaiheet 1-7 sivulta 110.
8
-1 Valitse kopiointinäytöltä poistettava nimike
painamalla ▲▼ -painikkeita.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode Length
-- --:--:--
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
Suorita ensin vaiheet 1-7 sivulta 110.
8
-1 Valitse kopiointinäytöltä nimike, jonka
tallennustila vaihdetaan, painamalla ▲▼ painikkeita.
Start
Rec. Mode
HDD
[DVD] Available
SP
No.
- ---
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
03:59:42
4.42GB
Title
Rec.Mode Length
-- --:--:--
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
EXIT
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
9
Paina ANYKEY-painiketta. Valitse Delete
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ►- painiketta.
Voit esikatsella nimikettä kuvaruudun keskellä
olevassa näyttöikkunassa.
HDD
9
Copy
Title
HDD
No.
- ---
Start
Rec. Mode
SP
RETURN
RETURN
Rec.Mode Length
-- --:--:--
Add
XP
Delete
SP
LP
Preview
Rec.Mode
EXIT
EXIT
Poistu esikatselutilasta painamalla RETURNpainiketta.
Muokkaaminen
Title
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
10
Copy
1 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
[DVD] Available
SELECT
SELECT
EXIT
Copy To : HDD ➞ DVD
Rec.Mode Length
-- --:--:--
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
RETURN
Paina ANYKEY-painiketta. Valitse Rec. Mode
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
SELECT
►
MOVE
SP
EP
SELECT
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
RETURN
EXIT
10
Valitse haluttu tallennustila ▲▼ -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
11
Muuta nimikkeiden tallennustilat toistamalla
vaiheet 9-11.
Kopiointiprosessin loppuosa suoritetaan sivuilla
107~109 kuvatulla tavalla.
112 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd112 112
2006-05-19 오전 10:47:01
Kaikkien kopiointiluettelon nimikkeiden
tallennustilan vaihtaminen
Voit kopioida useita nimikkeitä ja asettaa niille kaikille
saman tallennustilan.
Suorita ensin vaiheet 1-7 sivulta 110.
Kopioiminen DVD-levyltä
kiintolevylle
8
-1 Valitse Rec. Mode kuvaruudun oikeasta reunasta
▲▼◄ ► -painikkeilla ja paina sitten OKpainiketta.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:-XP
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
SP
LP
SP
High Speed
9
SELECT
1
Paina OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta
levykelkkaan tallennettu levy.
2
Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSEpainiketta.
3
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
EP
MOVE
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
RETURN
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
EXIT
Valitse haluttu tallennustila painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Kopiointiprosessin loppuosa suoritetaan sivuilla
107~109 kuvatulla tavalla.
DVD-RW(VR)
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 00:17:55
01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:02:06
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:01:03
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Muokkaaminen
Suomi - 113
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd113 113
2006-05-19 오전 10:47:03
4
Valitse kopioitava nimike painamalla ▲▼ painikkeita.
Voit siirtyä muille sivuille painamalla SKIP (
-painikkeita.
SKIP( ) : nimikeluettelon edellinen sivu
SKIP( ) : nimikeluettelon seuraava sivu
5
Paina ANYKEY-painiketta.
Valitse Start painamalla OK- tai ►-painiketta ja
paina sitten OK-painiketta.
21%
If you want to stop copy, press CANCEL key.
DVD-RW(VR)
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 00:17:55
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:02:06
Delete
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:01:03
Edit
Title
Length
• Vaihda kopioprosessipalkkia painamalla INFO-
painiketta. Jos painat INFO-painiketta uudelleen,
kopioprosessipalkki tulee näkyviin.
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
►
►
MOVE
6
)
7
SELECT
RETURN
EXIT
8
Kun kopiointi on onnistunut, esiin tulee ilmoitus
“The title is successfully copied”.
Valitse Copy painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Copy -näyttö näytetään.
DVD/RW(VR)
The title is successfully copied.
Copy
Copy To : DVD ➞ HDD
No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
00:17:55
[HDD] Available
SP
65:02:32
72.88GB
Total
00:07:55
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Useiden nimikkeiden kopioiminen kerralla – sama
kuin kiintolevytoiminto (katso sivu 110)
• Nimikkeen poistaminen kopiointiluettelosta – sama
kuin kiintolevytoiminto (katso sivu 111)
Muokkaaminen
- COPY-painike Valitse nimikeluettelosta nimike, jonka haluat
kopioida, painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sitten kaukosäätimen COPY-painiketta. Siirryt
Copy -näyttöön.
• Voit myös kopioida nimikkeen painamalla COPYpainiketta toiston aikana.
• Kopiointiluettelosta valitun nimikkeen esikatselu
– sama kuin kiintolevytoiminto (katso sivu 112)
■
HUOMAUTUS
■
■
■
■
Et voi kopioida mitään muuta, kun
kyseessä on viimeistelty DVD-R- tai DVDRW(V-tila)-levy.
Et voi kopioida DVD-VIDEOta kiintolevylle.
Nopea kopiointi DVD-RW-levystä (VR-tila)
on mahdollista.
Suurinopeuksista kopiointia ei tueta
tallennettaessa DVD-RW(V-tila)- tai DVD-R
-levyiltä kiintolevylle.
Tallennustilaa ei voi muuttaa, kun kopioit
nimikkeen DVD-levyltä kiintolevylle.
Sisällön kopioinnin tiedot
Sisältö
Tallennettu videonimike
Kopiosuojattu nimike
Kerran kopioitava nimike
DVD ➞ HDD
Tuettu
Ei tuettu
Ei tuettu
114 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd114 114
2006-05-19 오전 10:47:05
MP3-, JPEG- tai DivXlevyjen kopioiminen
5
Valitse kopioitavat MP3- tai JPEG- tai DivXtiedostot painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
ANYKEY-painiketta.
CD
Music List
Song1.mp3
Tiedoston kopioiminen
No.
1
Aseta JPEG- tai MP3- tai DivX-levy levykelkkaan.
2
Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSEpainiketta. Odota kunnes LOAD katoaa
etupaneelin näytöstä. Tarkista, että levyllä on
riittävästi vapaata tilaa tallentamista varten.
3
Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
3.8
3.8 MB
MB
002 Song 10.mp3
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
ROOT
Playlist
005 ►Song 4.mp3
5.2 MB
Select Media
006 ►Song 5.mp3
10.3 MB
004 ►Song 3.mp3
SELECT
9.2 MB
RETURN
CD
No.
Copying...
No.
MP3
ROOT
Song1.mp3.
1.mp3
Song
Song
1.mp3.
Song1.mp3
004 Song 3.mp3 33%
005 Song 4.mp3
006 Song 5.mp3
1/10
Size
3.8
3.8MB
MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
▼
CANCEL
Music List
Song1.mp3
►
Title
Free space : 4699 MB
002: 1/1
Song 10.mp3
Total file number
00:02:22
0031.mp3
Song 2.mp3
File Name : Song
ROOT
CD
Music List
Song1.mp3
MP3
Valitse Music tai Photo tai DivX(MPEG4)
painamalla ▲▼ - painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ►- painiketta.
▼
EXIT
Valitse Copy painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Tiedostojen kopiointi alkaa.
►
4
ROOT
Song1.mp3.
1.mp3
Song
Song
1.mp3.
►
00:02:22
Copy
MP3 Song1.mp3
Play Mode
MOVE
6
1/10
Size
Title
00:02:22
Song1.mp3
ROOT
1/10
Size
Title
ROOT
Song1.mp3.
1.mp3
Song
Song
1.mp3.
3.8
3.8MB
MB
002 Song 10.mp3
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
004 Song 3.mp3
9.2 MB
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
MOVE
SELECT
RETURN
▼
EXIT
Muokkaaminen
Suomi - 115
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd115 115
2006-05-19 오전 10:47:08
Kansion kopioiminen
5
1
Aseta (JPEG-levy, MP3-levy tai DivX-levy)
levykelkkaan.
2
Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Valitse Copy painamalla ▲▼-painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Tiedostojen kopiointi alkaa.
Alikansiot ja valitun kansion tiedostot kopioidaan.
CD
Music List
No.
Title
Size
ROOT
ROOT
Copying...
MP3
3
é
Valitse Music, Photo tai DivX(MPEG4)
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
MP3, JPEG- tai DivX(MPEG4)-kansio näytetään.
CD
ROOT
CANCEL
Title
Size
■
ROOT
ROOT
DivX(MPEG4)
HUOMAUTUS
Jpg
00:00:00
MP3
ROOT
ROOT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
■
■
4
Valitse kopioitava MP3, JPEG- tai DivX(MPEG)kansio painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
ANYKEY-painiketta.
CD
■
■
Music List
No.
é
13%
ROOT
Music List
No.
Free space : 4699 MB
Jpg
Total 00:00:00
file number : 2/8
DivX(MPEG4)
File Name : Song 2.mp3
00:00:00
Title
Size
MP3-tiedostojen kansioon voidaan kopioida
jopa 500 tiedostoa ja 100 alikansiota.
JPEG-tiedostojen kansioon voidaan kopioida
jopa 500 tiedostoa ja 100 alikansiota.
DivX-tiedostojen kansioon voidaan kopioida
jopa 500 tiedostoa ja 100 alikansiota.
Tiedostot, joilla on olemassa oleva nimi
***.mp3/***.jpg, nimetään automaattisesti
uudelleen nimellä ***01.mp3/***01.jpg ja
kopioidaan.
ROOT
DivX(MPEG4)
DivX(MPEG4)
■
Enintään 999 kopiolla voi olla sama nimi.
Jpg
■
Et voi kopioida ääni-CD-levyä.
MP3
Copy
CopyROOT
■
Playlist
ROOT
►
Select Media
►
MOVE
CANCEL-painikkeen painaminen kansion
kopioinnin aikana peruuttaa kansion
kopioinnin sen jälkeen, kun parhaillaan
kopioitava tiedosto on kopioitu.
SELECT
RETURN
EXIT
Levyllä olevan tiedoston ja kiintolevyllä
olevan kopion koossa saattaa olla eroa
erilaisten tiedostojärjestelmien vuoksi.
Muokkaaminen
Sisällön kopioinnin tiedot
Sisältö
MP3
JPEG(photo)
DivX
HDD ➞ DVD
Tuettu
Tuettu
Tuettu
DVD ➞ HDD
Tuettu
Tuettu
Tuettu
• Levyjen(CD-R/ CD-RW/ DVD-R(Viimeistely)/ DVDRW(Viimeistely)) ➞ HDD
• HDD ➞ DVD-R, DVD-RW(V)
• Levyjä, joille on tallennettu Video recording
(videotallennus) -muotoisia tiedostoja tai nimikkeitä
kiintolevyltä, ei voi kopioida.
• Jos levy on viimeistelty Disc Manager(levyn hallinta)
-toiminnon avulla, se voi olla tietokoneen kanssa
yhteensopiva UDF-tiedostojärjestelmää käyttävänä
levynä.
116 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd116 116
2006-05-19 오전 10:47:11
4
Levyn hallinta
Valitse haluamasi merkit ▲▼◄ ► -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
Rename
DVD-RW(VR)
Disc
1
Levyn nimen muokkaaminen
Voit antaa levylle nimen seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
Back Space
Space
MOVE
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop
(pysähdys) -tilassa.
HDD & DVD RECORDER
5
Delete
SELECT
Library
DVD-RW(VR)
Disc Manager
EXIT
Valitse Save painamalla ▲▼◄ ► -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
Levylle annetaan nimi.
DVD-RW(VR)
Library
Clear
RETURN
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
DTT
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Disc_ 1
00:17
02:10 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Rename
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Protection
MOVE
2
Delete All
SELECT
Finalise
RETURN
Format
EXIT
Valitse Disc Manager painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
■
DVD-RW(VR)
Disc Manager
HUOMAUTUS
■
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Ennen muokkauksen aloittamista levyn
suojaus täytyy mahdollisesti poistaa.
Levyn tyypin mukaan näytössä voi olla
pieniä eroja.
Rename
Protection
Delete All
MOVE
Finalise
RETURN
Format
EXIT
Muokkaaminen
3
SELECT
Valitse Rename painamalla ▲▼◄ ► -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Esiin tulee Rename -näyttö.
Rename
DVD-RW(VR)
Back Space
MOVE
Space
SELECT
Delete
RETURN
Clear
EXIT
Suomi - 117
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd117 117
2006-05-19 오전 10:47:14
Levyn alustaminen
Levyn suojaus
Levyn suojauksen avulla voit suojata levysi vahingossa
tapahtuvalta alustamiselta tai poistolta.
Voit alustaa levyn seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Levyn suojaus täytyy myös poistaa.
1
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop
(pysähdys) -tilassa.
HDD & DVD RECORDER
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop
(pysähdys) -tilassa.
HDD & DVD RECORDER
Library
Library
Library
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
DTT
DTT
MOVE
2
SELECT
RETURN
DVD-RW(VR)
MOVE
EXIT
Valitse Disc Manager painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
2
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
3
Finalise
SELECT
Muokkaaminen
DVD-RW(VR)
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Rename
Protection
MOVE
4
Format
RETURN
EXIT
Valitse Format painamalla ◄ ► -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
HDD
Disc Manager
Do you want to format this disc?
[Music/Photo Partition]
Used Space
0119MB
Availlable Space
4636MB
Yes
No
Disc
NotProtection
Protected
VR-Mode
Off
SELECT
3
SELECT
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
00:17
01:54 SP
Delete All
0119MB
4636MB
Delete All
MOVE
EXIT
Disc Manager
On
Disc Manager
Format
RETURN
Valitse Protection painamalla ▲▼◄ ► painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Disc Name
Used Space
Available Space
EXIT
Valitse Disc Manager painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
[Music/Photo Partition]
Used Space
Availlable Space
Rename
Delete All
RETURN
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000:20
Available Space
035:29 SP
00:17
01:54 SP
MOVE
SELECT
HDD
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Protection
Library
HDD
DVD-RW(VR)
Finalise
RETURN
Delete All
Format
EXIT
Valitse On painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
HDD
• Esiin tulee vahvistusilmoitus “Do you want to
format this disc?”.
• Jos valitset Yes, esiin tulee vahvistusilmoitus “All
data will be deleted. Do you want to continue?”.
118 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd118 118
2006-05-19 오전 10:47:17
DVD-RW
• Esiin tulee vahvistusilmoitus “Choose the
recoding format for DVD-RW.”.
DVD-RW(VR)
2
Disc Manager
HDD
Disc Name
Used Space
00:17
Available Space
01:54 SP
Choose the recoding format for DVD-RW.
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec.Mode
VR-Mode
DVD-VR
Rename
Protection
Valitse Disc Manager painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
Delete All
MOVE
SELECT
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000:20
Available Space
035:29 SP
[Music/Photo Partition]
Used Space
Availlable Space
DVD-V
Finalise
Disc Manager
Format
RETURN
Delete All
EXIT
MOVE
4
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta. Levy alustetaan.
DVD-VR- ja DVD-V-levyt määritellään niiden
tallennusmuodon mukaan.
DVD-VR
DVD-RW
DISC
0119MB
4636MB
DVD-V
DVD-RW/DVD-R
3
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Valitse Delete All painamalla ◄ ► -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
HDD
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
Select contents to delete all?
[Music/Photo Partition]
Used Space
0119MB
Availlable Space
4636MB
Title
DivX
Music
Photo
Delete All
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
• Jos jokin nimike on suojattu: Delete All Title
Lists -toiminto ei toimi. Jos jokin nimike sisältää
pysäytyskuvan, toiminto ei toimi. Jos haluat poistaa
suojatun tiedoston, poista ensin sen suojaus.
Kaikkien nimike-/DivX- /musiikki- /
kuvaluetteloiden poistaminen
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop
(pysähdys) -tilassa.
HDD & DVD RECORDER
Muokkaaminen
1
Library
HDD
Library
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
DTT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Suomi - 119
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd119 119
2006-05-19 오전 10:47:21
4
Kaikkien nimikeluetteloiden
poistaminen
Valitse Title, DivX, Music tai Photo ◄ ► painikkeilla ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
HDD
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All playlists will also be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Availlable Space
Yes 4636MB
No
1
Delete All
MOVE
SELECT
Format
RETURN
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop
(pysähdys) -tilassa.
HDD & DVD RECORDER
EXIT
Library
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
HDD
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All DivX(MPEG4) will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Availlable Space
Yes 4636MB
No
DTT
MOVE
Delete All
MOVE
SELECT
EXIT
2
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All music will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Availlable Space
Yes 4636MB
No
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Disc Manager painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
DVD-RW(VR)
Delete All
MOVE
SELECT
Format
RETURN
HDD
Library
DVD-RW(VR)
Format
RETURN
EXIT
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Rename
Protection
Delete All
MOVE
HDD
Finalise
SELECT
Delete All
MOVE
SELECT
RETURN
3
Format
EXIT
Valitse Delete All painamalla ▲▼◄ ► painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
• Esiin tulee vahvistusilmoitus “Do you want to
delete all title lists?”.
DVD-RW(VR)
Muokkaaminen
EXIT
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All photo will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Availlable Space
Yes 4636MB
No
5
Format
RETURN
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
Kaikki nimike-, DivX-, musiikki- tai kuvaluettelot
katoavat.
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Do you want to delete all title lists?
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Yes
Rename
Protection
MOVE
Not Protected
VR-Mode
No
Delete All
SELECT
Finalise
RETURN
Format
EXIT
120 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd120 120
2006-05-19 오전 10:47:23
• Jos jokin nimike on suojattu: Delete All Title
Lists toiminto ei toimi. Jos jokin nimike sisältää
pysäytyskuvan, toiminto ei toimi. Jos haluat
poistaa suojatun tiedoston, poista ensin sen
suojaus.
• Jos käytössä on suojattu DVD-RW-levy, tietoja ei voi
poistaa levyltä.
• Jos valitset Yes, esiin tulee vahvistusilmoitus
“All Playlists will also be deleted. Do you want to
continue?”.
4
3
Valitse Finalise painamalla ▲▼◄ ► -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Esiin tulee vahvistusilmoitus “Do you want to
finalise disc?”.
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Do you want to finalise disc?
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec.Mode
VR-Mode
Yes
Rename
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
Kaikki nimikeluettelot poistetaan.
Protection
Delete All
MOVE
No
Finalise
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Jos valitset Yes, esiin tulee uusi ilmoitus “Disc will
be finalised. Do you want to continue?”.
Levyn viimeistely
Kun olet tallentanut nimikkeitä DVD-RW/DVD-R-levylle
STB-DVD-HDD-TALLENTIMELLA, levy on viimeisteltävä
ennen kuin sitä voi toistaa muissa laitteissa.
DVD-RW(VR)
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc will be finalised.
Disc Protection InfoDo you want
Not Protected
to continue?
Current Rec.Mode
VR-Mode
Yes
Rename
Protection
MOVE
1
Disc Manager
Delete All
SELECT
No
Finalise
RETURN
Format
EXIT
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop
(pysähdys) -tilassa.
HDD & DVD RECORDER
Library
DVD-RW(VR)
Library
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
4
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
Levy viimeistellään.
DTT
■
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
HUOMAUTUS
■
Valitse Disc Manager painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
■
■
DVD-RW(VR)
Disc Manager
■
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Viimeistelyn jälkeen DVD-R/DVD-RW
(videotila) toimii samalla tavalla kuin DVDVideo.
Levyn tyypin mukaan näytössä voi olla
pieniä eroja.
Viimeistelyaika vaihtelee levylle
tallennetun tiedon määrän mukaan.
Levyllä olevat tiedot vahingoittuvat, jos
tallentimen virta katkaistaan viimeistelyn
aikana.
Muokkaaminen
2
Kun levy on viimeistelty, tallennelistasta ei
voi poistaa nimikkeitä.
Rename
Protection
MOVE
Delete All
SELECT
Finalise
RETURN
Format
EXIT
Suomi - 121
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd121 121
2006-05-19 오전 10:47:27
Levyn viimeistelyn poistaminen
(V/VR-tila)
DVD-RW(VR:F)
Disc Manager
Disc Name
Current Rec.Mode
VR-Mode
Disc will be unfinalised.
Do you want to continue?
Yes
No
Unfinalise
1
MOVE
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop
(pysähdys) -tilassa.
HDD & DVD RECORDER
Library
DVD-RW(VR:F)
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Music
►
Photo
►
4
HUOMAUTUS
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
■
DVD-RW(VR:F)
Disc Manager
Merkki
Unfinalise
3
SELECT
EXIT
Lisätallennus, suojaus
ja poisto ovat mahdollisia.
Viimeistely
Viimeistelyn poisto
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR)
Lisätallennus, poisto,
Toimenpide muokkaus ja suojaus ovat
mahdollisia.
Lisätallennus, poisto,
muokkaus ja suojaus
eivät ole mahdollisia.
Valitse Unfinalise painamalla ◄ ► -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
Esiin tulee vahvistusilmoitus “Do you want to
unfinalise disc?”.
DVD-RW(VR:F)
Muokkaaminen
Format
RETURN
Viimeistelyn poisto
DVD-RW(V)
DVD-RW-levy voidaan viimeistellä tai sen
viimeistely voidaan poistaa VR-tilassa.
VR-Mode
MOVE
Viimeistely
DVD-Video(RW)
Toimenpide Sama kuin DVD-Videolla
Valitse Disc Manager painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Disc Name
Current Rec.Mode
EXIT
DVD-RW-levy voidaan viimeistellä tai sen
viimeistely voidaan poistaa Video-tilassa.
Merkki
2
Format
RETURN
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
Levyn viimeistely poistetaan.
■
DTT
SELECT
Disc Manager
Disc Name
Current Rec.Mode
VR-Mode
Do you want to unfinalise disc?
Yes
No
Unfinalise
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Jos valitset Yes, esiin tulee uusi ilmoitus “Disc will
be unfinalised. Do you want to continue?”.
122 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd122 122
2006-05-19 오전 10:47:30
Lisätietoja
Vianetsintä
Jos tuotteessa esiintyy toimintahäiriöitä, tarkista
seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyden
valtuutettuun Samsung-huoltokeskukseen.
Virtapainike
Sisäänmeno näkyy hetken, kun virta
kytketään.
Tarkistuskohta 1
STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN
käynnistymiseen menee jonkin aikaa
ja sisääntulo näkyy noin 10 sekunnin
ajan virran kytkemisestä.
Tallentaminen
TV-ohjelmia ei voi tallentaa.
Tarkistuskohta 1
Tarkista, onko virtajohto kunnolla kiinni
pistorasiassa.
Tarkistuskohta 2
Onko STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN
kanavaasetukset tehty oikein?
Tarkistuskohta 3
Tarkista HDD/DVD-RW/-R-levyjen
vapaa levytila.
Painoin REC-painiketta, mutta mitään ei tapahdu.
Tallennus on mahdollista vain HDD/
DVD-RW/-R-levyille.
Jos ohjelma on kopiosuojattu, sitä ei
voi tallentaa.
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Lisätietoja
Tarkistuskohta 1
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Suomi - 123
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd123 123
2006-05-19 오전 10:47:32
Toistaminen
Levyä ei voi toistaa.
Tarkistuskohta 1
Tarkistuskohta 2
Tarkistuskohta 3
Varmista, että levy on asetettu
etikettipuoli ylöspäin.
Kuvakulmatoiminto ei toimi DVD-levyn toiston
aikana.
Tarkistuskohta 1
Tarkista DVD-levyn aluekoodi.
Kuvakulmatoiminto on käytettävissä
vain silloin, kun levyllä on eri kulmista
kuvattuja kuvia.
Tämä STB-DVD-HDD-TALLENNIN ei
voi toistaa tietyn tyyppisiä levyjä.
(Katso sivut 6, 49.)
Valitun äänen ja/tai tekstityksen kielen toisto ei
toimi.
Kuvaruudussa näkyy -kuvake.
Tarkistuskohta 1
Toimenpidettä tai toimintoa ei voi
käyttää jostain seuraavista syistä:
(1) DVD-levy estää sen.
(2) DVD-levy ei tue ominaisuutta
(esimerkiksi kuvakulmia).
(3) Toiminto ei ole tällä hetkellä
käytettävissä.
(4) Hakemaasi nimikettä, jaksoa tai
hakuaikaa ei löydy.
Tarkistuskohta 1
Äänen kielet ja tekstityskielet ovat
levykohtaisia.
Vain DVD-levyllä olevat äänen ja
tekstityksen kielet ovat käytettävissä ja
näkyvissä levyvalikossa.
Nimikettä tai tiedostoa ei voi kopioida toiseen
tilaan.
Toistotilan asetukset eroavat Setting -valikossa
määritetyistä asetuksista.
Tarkistuskohta 1
Tarkistuskohta 1
Levy ei tue kaikkia valittuja toimintoja.
Tässä tapauksessa eräät Setting
(asetukset) -valikossa määritetyt
asetukset eivät ehkä toimi oikein.
Tarkistuskohta 2
Kopiosuojattuja DVD-levyjä ei voi
kopioida kiintolevylle.
Katso sivun 5 levykopiointitaulukosta,
onko kopioiminen tuettu.
Tarkasta, tuetaanko kopiointia kohdasta
“V-Mode Compatibility” sivulla 34.
Lisätietoja
Kuvasuhdetta ei voi muuttaa.
Tarkistuskohta 1
DVD-levyn kuvasuhde on kiinteä.
(Katso sivut 35.)
124 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd124 124
2006-05-19 오전 10:47:34
Videokuva
Levy pyörii, mutta kuvaa ei tule tai kuvanlaatu
on huono.
Tarkistuskohta 1
Tarkistuskohta 2
Tarkistuskohta 3
Tarkistuskohta 4
Varmista, että Video Setting on
suoritettu oikein. (Katso sivu 35.)
Tarkista, onko levy vahingoittunut tai
likainen.
Ajastintallennus
Ajastimen lamppu vilkkuu
Tarkistuskohta 1
Tarkistuskohta 2
Jotkin heikkolaatuiset levyt eivät
välttämättä toistu oikein.
Jos kohtaus vaihtuu nopeasti
pimeästä kirkkaaksi, kuvaruutu
saattaa väristä hetken, mutta se ei
ole vika.
Ääni
Tarkistuskohta 1
Tarkistuskohta 2
Katseletko ohjelmaa hidastettuna tai
ohitustilassa?
Jos toistat ohjelmaa muulla kuin
normaalinopeudella, ääntä ei kuulu.
(med undtagelse af forlæns søgning
(Fast 1) på disken.)
Tarkistuskohta 2
Tarkista kytkennät ja alkuasetukset.
(Katso sivut 21, 33~34.)
Tarkistuskohta 3
Tarkista, onko levy vahingoittunut.
Puhdista levy tarvittaessa.
Tarkistuskohta 4
Varmista, että levy on asetettu
etikettipuoli ylöspäin.
Tarkista tallennusajan ja
loppumisajan asetukset uudelleen.
Tallennus peruuntuu, jos virta
katkeaa sähkökatkon tai muun syyn
takia tallennuksen aikana.
HDMI
Ei HDMI-lähtöliitäntää
Tarkistuskohta 1
Tarkista onko laite pysäytystilassa.
Voit kytkeä HDMI-tilan kun laite on
pysäytystilassa.
Tarkista, että videolähtö tukee
HDMI:tä.
Tarkistuskohta 3
Tarkista kytkennät television ja STBDVD-HDD-TALLENTIMEN HDMIliitäntöjen välillä.
Tarkistuskohta 4
Tarkista, onko televisiosi HDMIyhteensopiva.
Lisätietoja
Tarkistuskohta 2
Ei äänilähtöä.
Tarkistuskohta 1
Tarkista, onko laitteessa oleva levy
kirjoitettava.
Muista tarkistaa tämä ennen
tallennuksen alkamisaikaa.
Ajastintallennus ei toimi oikein.
Ei ääntä.
Tarkistuskohta 1
Tarkista, että levyllä tai kiintolevyllä
on riittävästi tilaa tallennusta varten.
Tarkista, onko Audio Output Options
-valikossa valittu oikeat digitaaliset
lähtöasetukset.
(Katso sivut 33~34.)
Suomi - 125
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd125 125
2006-05-19 오전 10:47:35
Epänormaali HDMI-lähdön näyttö.
Muuta
Unohdin salasanani.
Tarkistuskohta 1
Jos ruudulla näkyy "lumisadetta",
televisio ei tue HDCP:tä
(High-bandwidth Digital Content
Protection).
Tarkistuskohta 1
HDMI-lähdön kuva tärisee
Tarkistuskohta 1
Tarkistuskohta 2
Tarkista televisiosi asetukset.
Katso ohjeet televisiosi
käyttöoppaasta.
DTT (digisovitin)
Ruutuun tulee virheilmoitus: "Searching for
signal" (Signaalin haku käynnissä).
Tarkistuskohta 1
Tarkistuskohta 2
Voiko tallennetun levyn tekstityksen ja
äänisignaalin muuttaa?
Tarkistuskohta 1
Varmista, että signaalin voimakkuus
on riittävä "Auto Scanning"
(automaattinen haku) -valikosta.
Kaukosäädin ei toimi.
Muut ongelmat.
Tarkistuskohta 1
Tarkistuskohta 2
Tarkistuskohta 3
Lisätietoja
Tallennettulta levyltä toistetaan vain
se tekstitys ja äänisignaali, jotka
valittiin tallennuksen aikana.
Varmista, että antennikaapeli ei ole
irronnut tai löystynyt.
Kaukosäädin
Tarkistuskohta 1
Paina etupaneelissa oleva PROG
) -painiketta yli 5 sekunnin ajan,
(
kun laitteessa ei ole levyä. Kaikki
asetukset, myös salasana, palautetaan
tehdasasetuksiin. Käytä tätä toimintoa
vain silloin, kun se on ehdottoman
välttämätöntä. (Huomaa, että toimintoa
voi käyttää vain silloin, kun laitteessa ei
ole levyä.)
Osoita kaukosäätimellä STB-DVDHDD-TALLENTIMEN kaukosäätimen
tunnistinta. Ole sopivalla etäisyydellä.
Poista esteet STB-DVD-HDDTALLENTIMEN ja kaukosäätimen
välistä.
Tarkistuskohta 2
Tarkista, ovatko paristot tyhjentyneet.
Tarkistuskohta 3
Tarkista TV/DVD-valintapainike.
Tarkistuskohta 4
Tarkista, onko TV-painike valittuna.
Etsi sisällysluettelosta ongelmaan
liittyvät osat ja noudata sitten
annettuja ohjeita.
Irrota STB-DVD-HDD-TALLENTIMEN
virtapistoke pistorasiasta ja kytke se
takaisin.
Jos ongelma ei vieläkään
poistu, ota yhteys lähimpään
Samsunghuoltokeskukseen.
126 - Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd126 126
2006-05-19 오전 10:47:36
Tekniset tiedot
Vaihtovirtajännite
AC 220-240V, 50Hz
Virrankulutus
Yleiset
Tulo
42 W / 4.3 W (virta poiskytkettynä)
Paino
4,3 Kg
Mitat
430mm(W) x 330mm(D) x 59mm(H)
Käyttölämpötila
+5°C to +35°C
Muut olosuhteet
Pidä vaakasuorassa käytön aikana. Käyttötilan ilmankosteus alle 75%
Video
Composite Video: 1,0 V p-p 75Ω:n vastuksella, negatiivinen synkr.
Ääni
Äänen maksimitulotaso: 2Vrms
IEEE 1394(4p) -yhteensopiva liitin
DV-sisääntulo
Vastaanotettavat kanavat
PAL, SECAM-B/G, D/K, I
Scart-liitäntä AV2 (Scart ulkoinen) Video: Composite, RGB ääni: analoginen
Analogiset lähtöliitännät x 2
Ääni
Optinen/koaksiaali digitaalinen äänilähtö
Composite Video: Videolähtöliitäntä x 1
Lähtö
S-Video-lähtö x 1 (Y:1,0Vp-p, C:0,286Vp-p 75Ω:n vastuksella)
Video
Component-lähtö x 1 (Y: 1,0Vp-p, Pb: 0,70Vp-p, Pr: 0,70Vp-p 75Ω:n vastuksella)
HDMI/DVI (576p)
Scart-liitäntä AV1 (Scart TV)
Video: Composite, RGB
Ääni: analoginen
Kuvan pakkausmuoto
MPEG-II
Äänen pakkausmuoto
Dolby Digital 2 kanavaa / 256 Kbps, MPEG-II
Tallentaminen
XP (noin 8,5 Mbps), SP (noin 4,5 Mbps), LP (noin 2,5 Mbps),
Tallennuslaatu
EP (noin 1,6 Mbpstai noin 1,2 Mbps)
Äänitaajuusvaste
HDD
kapasitetti
20 Hz~20 kHz
DVD-SH830
160GB
DVD-SH835
250GB
Levyn tyyppi
DVD
VCD
Ääni-CD (CD-DA)
Analoginen äänilähtö
48 / 96KHz
44,1KHz
44,1KHz
Digitaalinen äänilähtö
48KHz
44,1KHz
44,1KHz
Lisätietoja
Äänilähtö
DVD-levyillä näytteenottotaajuudella 96 kHz tallennetut äänisignaalit muunnetaan ja lähetetään digitaalisena
taajuudella 48 kHz.
Suomi - 127
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd127 127
2006-05-19 오후 4:48:21
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd128 128
2006-05-19 오전 10:47:39
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd129 129
2006-05-19 오전 10:47:42
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää
kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle
ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä
erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä
tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Svenska
Suomi
01120A_SH830_XEE-FIN_91~130.indd130 130
AK68-01120A-00
2006-05-19 오전 10:47:44
Download PDF

advertising