Samsung | DVD-HR730 | Samsung DVD-HR730 Bruksanvisning

Bruksanvisning
DVD-HR730
DVD-HR734
www.samsung.com/se
Svenska
Norsk
Suomi
Dansk
AK68-01025K
VIKTIG ANMÄRKNING
Komma igång
Varning
Nätsladden till den här utrustningen har en gjuten kontakt
med en inbyggd säkring. Säkringens värden finns på
en yta vid kontaktens stift. Om den behöver bytas skall
en säkring som är godkänd enligt BS1362 med samma
märkning användas.
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA.
ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD
PERSONAL.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISKA
STÖTAR ÖPPNA INTE
Den här symbolen betyder att det finns
„farlig spänning” inuti den här produkten
som kan utgöra risk för elektriska stötar
eller personskador.
Den här symbolen visar att det finns
viktiga instruktioner som tillhör produkten.
Installera inte den här utrustningen i ett begränsat utrymme
som exempelvis en bokhylla eller liknande.
VARNING : För att förhindra skador som kan leda till brand
eller risk för elektriska stötar bör du inte utsätta
den här produkten för regn eller fukt.
OBSERVERA : HDD & DVD-INSPELAREN ANVÄNDER
EN OSYNLIG LASERSTRÅLE SOM KAN
ORSAKA SKADLIG EXPONERING AV
STRÅLNING OM DEN RIKTAS OM. SE
TILL ATT DU ANVÄNDER APPARATEN
ENLIGT ANVISNINGARNA.
OBSERVERA
DEN HÄR PRODUKTEN ANVÄNDER LASER. ANNAN
ANVÄNDNING AV KONTROLLER, ÄNDRING AV
PRESTANDA ELLER PROCEDURER ÄN DE SOM
SPECIFICERATS HÄR KAN ORSAKA SKADLIG
STRÅLNING. ÖPPNA INTE HÖLJET ELLER
REPARERA INTE PRODUKTEN SJÄLV. ÖVERLÄMNA
SERVICEÅTAGANDEN TILL PERSONAL.
Den här produkten uppfyller kraven för CE-märkning
när skärmade kablar och anslutningar används för att
ansluta enheten till annan utrustning. För att förhindra
elektromagnetiska störningar med annan elektrisk
utrustning som radio- och tv-apparater skall du använda
skärmade kablar och anslutningar.
2 - Svenska
Använd aldrig kontakten om säkringens lock saknas
om locket är avtagbart. Om ett nytt säkringslock behövs
skall det ha samma färg som ytan vid kontaktens stift.
Utbyteslock finns att tillgå hos din återförsäljare.
Om den kontakt som är monterad inte passar i uttagen
i ditt hus eller om kabel inte är tillräckligt lång för att
nå till uttaget skall du skaffa en passande godkänd
förlängningssladd eller kontakta din återförsäljare för hjälp.
Om det inte finns något alternativ till att kapa kontakten
skall säkringen tas bort och kontakten skall avlägsnas på
ett säkert sätt. Anslut inte kontakten till ett uttag då det
finns risk för elektriska stötar från den oskyddade sladden.
För att koppla ur apparaten från strömkällan måste
kontakten dras ut helt ur uttaget, så att strömkällan blir
ledig.
Produkten som den här bruksanvisningen tillhör är
licensierad under immaterialrättigheter tillhörande
tredje part. Den här licensen är begränsad till privat
icke-kommersiellt bruk för användare av licensierat
innehåll.
Inga rättigheter gäller för kommersiellt bruk.
Licensen gäller inga andra produktenheter än denna
och licensen gäller inte olicensierade produkter som
tillhör standarderna ISO/IEC 1172-3 eller ISO/IEC
13818-3 som används eller säljs tillsammans med
den här produkten. Licensen gäller användningen
av den här produkten för att koda och/eller avkoda
ljudfiler enligt standarden
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
Inga rättigheter gäller för den för licensen för
produktfunktioner som inte överensstämmer med ISO/IEC
11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
Säkerhetsföreskrifter
Hanteringsföreskrifter
• Se till att du har stängt av alla apparater innan du ansluter
några komponenter till den här spelaren.
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs de här användningsinstruktionerna noggrant
innan du använder enheten. Följ samtliga
säkerhetsinstruktioner nedan.
Förvara användningsinstruktionerna lättåtkomligt för
framtida bruk.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Läs de här instruktionerna.
Behåll instruktionerna.
Beakta alla varningar.
Följ alla instruktioner.
Använd inte den här apparaten nära vatten.
Rengör endast med en torr trasa.
Blockera inga ventilationsöppningar, installera
produkten enligt tillverkarens instruktioner.
Installera inte produkten nära värmekällor som
exempelvis element, värmeutsläpp, ugnar eller andra
apparater som avger värme (förstärkare).
Ignorera inte säkerhetsavsikten med den polariserade
eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har ett
stift som är bredare än det andra. En jordad kontakt
har två stift och en tredje jordad kontaktyta. Det breda
stiftet eller den tredje kontaktytan finns där för din
säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar
i ditt uttag skall du kontakta en elektriker för utbyte av
ditt felaktiga uttag.
Skydda nätsladden så att man inte trampar på eller
klämmer den, speciellt vid kontakten, uttag och där
den kommer ut ur apparaten.
Använd endast tillbehör som specificerats av
tillverkaren.
Använd endast stativ, fäste eller bord som
specificerats av tillverkaren eller som sålts tillsammans
med apparaten. När du använder en vagn skall du
vara försiktig så att kombinationen vagn/apparat inte
skadas genom att den välter.
Koppla ur apparaten ur vägguttaget under åskväder
eller när den inte används under en längre period.
Överlämna alla reparationer åt kvalificerad personal.
Reparation krävs när apparaten har skadats på något
sätt, exempelvis om nätsladden eller kontakten har
skadats, vätska har spillts eller föremål kommit in
i apparaten eller om den utsatts för fukt eller regn
alternativt inte fungerar som den skall eller har
tappats.
• Ställ inte blomvaser med vatten eller små metallföremål
på spelaren.
• Var försiktig så att du inte vidrör skivtallriken.
• Placera inget annat än skivor på skivtallriken.
• Exteriöra störningar som blixtar och statisk elektricitet
kan påverka spelarens normala funktion. Om detta skulle
hända skall du stänga av spelaren och slå på den igen
med knappen STANDBY/ON, eller koppla ur och sedan
i nätsladden i vägguttaget. Spelaren skall sedan fungera
normalt.
• Se till att du tar ut skivan och stänger av spelaren när du
använt den.
• Ta ut nätsladden ur vägguttaget när du inte tänker
använda spelaren under en längre tid.
• Rengör skivan genom att torka den i en rät linje inifrån
och ut.
Underhåll av höljet
Av säkerhetsskäl skall du ta ut nätsladden ur vägguttaget.
• Använd inte bensen, thinner eller andra lösningsmedel för
rengöring.
• Torka av höljet med en mjuk trasa.
HDD (Hårddisk)
Hårddisken har stort lagringsutrymme, vilket möjliggör lång
inspelningstid och snabb åtkomst av skriven data. Den kan
lätt skadas av stötar, vibrationer eller damm och måste
hållas borta från magnetfält. För att undvika att förlora viktig
data, observera följande säkerhetsföreskrifter.
• Använd inte HDD/DVD-spelaren på platser med extrema
temperaturväxlingar.
• Utsätt inte HDD/DVD-spelaren för kraftiga stötar.
• Placera inte HDD/DVD-spelaren på platser med
vibrationer eller platser som är ostadiga.
• Placera inte HDD/DVD-spelaren ovanpå värmekällor.
Svenska - 3
Komma igång
• Flytta inte på spelaren när en skiva spelas upp, detta kan
repa eller förstöra skivan eller spelarens mekanik.
• Koppla inte ur nätsladden när strömmen är på.
• Använd inte repfria skydd eller fodral.
• Försök inte byta hårddisken. Det kan orsaka skador.
• Använd inte skivor med etiketter från etikettskrivare som
finns att köpa på eftermarknaden.
Komma igång
Skulle hårddisken skadas, kan du inte återskapa förlorad
data. Hårddisken är endast ett tillfälligt lagringsställe.
Hantering av skivorna
• Lägg inte i skeva eller spruckna skivor.
Skivförvaring
• Använd skivor med en
regelbunden form. Om en skiva
med oregelbunden form (eller
med annan specialform) används
i HDD & DVD spelaren kan den
skadas
Var försiktig så att du inte skadar skivorna eftersom
informationen på skivorna är mycket känslig för
miljöpåverkan.
• Förvara dem inte i direkt solljus.
Att hålla i skivorna
• Förvara i en ren förvaringspåse.
• Undvik att vidröra skivan på det
område inspelning sker.
• Förvara dem på en kall ventilerad plats.
• Lagra vertikalt.
• Om du flyttar din HDD/DVD-spelare snabbt från en kall
plats till en varmare kan det uppstå kondensation på
mekaniken och linsen vilket kan ge upphov till onormal
uppspelning. Om detta inträffar, anslut inte kontakten till
ett eluttag och vänta i två timmar. Sätt sedan i skivan och
försök spela upp den igen.
DVD-RAM, DVD-RW och DVD-R
• Rengör med en tillbehörsprodukt för
rengöring, DVD-RAM/PD (om möjligt LFK200DCA1). Använd inte rengörare eller
trasor som är avsedda för CD-skivor för att
rengöra skivor av typen DVD-RAM/-RW/-R.
Skivspecifikationer
Skivtyp
DVD-Video
DVD-Video, Audio-CD
• Torka bort smuts eller föroreningar från skivan med en
mjuk trasa.
Observera vid hantering av skivor
• Skriv inte på den tryckta sidan med blyerts- eller
kulspetspenna.
• Använd inte rengöringsmedel eller antistatmedel för
vinylskivor. Använd inte heller flyktiga vätskor som bensen
eller thinner.
• Sätt inte på etiketter eller dekaler på skivorna. (använd
inte skivor med limrester eller rester av borttagna
dekaler).
4 - Svenska
• En digital versatile disc (DVD) rymmer upp till 135 minuter
film, åtta ljudspråk och textning på 32 språk. Den är
utrustad med filmkompressionen MPEG-2 och Dolby
digital surround vilket gör att du kan uppleva skarp och
klar biokvalitet på ett bekvämt sätt hemma.
• När du växlar mellan det första och andra lagret på en
DVD-skiva med dubbla lager kan det uppstå en tillfällig
störning i bild och ljud. Detta beror inte på något fel på
enheten.
• När en DVD-RW/-R som är inspelad i Videoläge är
avslutad blir den en DVD-Video.
Audio CD
DUpp- och inspelning på DVD-RW
• Inspelning och uppspelning kan genomföras på DVDRW-skivor i båda lägena Video och VR.
• Spelar CD-DA-ljudformaterade CD-R och CD-RWskivor.
• När en DVD-RW som är inspelad både i Video och VRläge är avslutad går det inte att göra fler inspelningar på
den.
• Enheten kanske inte kan spela vissa CD-R eller CD-RWskivor beroende på inspelningens kvalitet.
CD-R/-RW
• Använd en CD-R/-RW på 700 Mb (80 minuter). Om det
är möjligt skall du inte använda en 800 Mb (90 minuter)
eftersom det inte är säkert att denna kan spelas upp.
• Om CD-R/-RW-skivan inte har spelats in med en avslutad
inspelning kan du uppleva en försening i början av
uppspelningen och det är inte säkert att det går att spela
upp alla filer.
• Vissa CD-R/-RW-skivor är inte spelbara i den här
enheten beroende på vilken typ av enhet de bränts på.
För innehåll som spelats in på CD-R/-RW-media från CDskivor för eget bruk kan spelbarheten variera beroende på
innehållet och på skivorna.
Upp- och inspelning på DVD-R
• När en DVD-R som är inspelad i Videoläge är avslutad
blir den en DVD-Video.
• Du kan spela in på hela det tillgängliga utrymmet på
skivan och genomföra redigeringar så som att lägga
till titlar till skivor och program och sedan radera
programmen innan du avslutar.
• När en DVD-RW som är inspelad i Videoläge är avslutad
blir den en DVD-Video.
• I båda lägen går det att spela före och efter avslutning,
men ytterligare inspelningar, radering eller redigering går
inte att göra efter att skivan avslutats.
• Om du vill spela in på en skiva i VR-läge och sedan i
V-läge måste du genomföra en formatering. Var försiktig
när du genomför en formatering eftersom all information
kan förloras.
• En tom DVD-RW initialiseras först till VR-läge.
Upp- och DVD-RAM
• På grund av kompatibilitetsproblem går det inte att spela
upp DVD-RAM-skivor på vissa spelare.
• Det går bara att spela upp DVD-RAM standard
Version 2.0 på den här enheten.
• För DVD-RAM-skivor av kassettyp skall du ta bort
kassetten och använda enbart skivan.
Skivkopiering
Kopieringsspecifikationer
• När en programmering raderas från en DVD-R blir det
utrymmet inte tillgängligt. När ett område på en DVD-R
har blivit inspelat på är det området inte längre tillgängligt
för inspelning oavsett om inspelningen raderas eller ej.
Innehåll
Inspelad videotitel
Kopieringsskyddad titel
• Det tar cirka 30 sekunder för enheten att färdigställa
inspelningsinformationen efter det att inspelningen
avslutas.
Kopiera en gång
• Den här produkten optimerar DVD-R-skivan för
varje inspelning. Optimeringen utförs när du påbörjar
inspelningen, efter att du lagt i skivan eller startat
enheten. Det kan bli omöjligt att spela in på skivan om
optimeringen utförs för många gånger.
• I vissa fall går det inte att spela upp skivan beroende på
inspelningskvaliteten.
• Den här enheten kan spela upp DVD-R-skivor som
är inspelade och avslutade på en Samsung DVD
videobrännare. Den kan inte spela upp vissa DVDRskivor beroende på skivan och på kvaliteten på
inspelningen.
MP3
JPEG(photo)
DivX
HDD DVD
DVD HDD
Stöds
Stöds
Stöds ej
Stöds ej
Flytt
(Raderar titeln på hårddisken
Stöds ej
efter kopieringen)
Stöds
Stöds
Stöds
Stöds
Stöds
Stöds
När programmet “Copy Once” har spelats in på DVDskivan kan den titeln inte kopieras till hårddisken igen.
När programmet “Copy Once” har spelats in på
hårddisken, går det att kopiera det till en DVD-RW(VRläge).
Svenska - 5
Komma igång
• Detta är en audioskiva på vilken 44,1 kHz PCM-ljud
spelats in.
DivX
C)
PEG”,
Komma igång
KOPIERINGSSKYDD
• Många DVD-skivor är kodade med ett
kopieringsskydd. På grund av detta skall du endast
ansluta din HDD/DVD-spelare direkt till din TV, inte
till en videobandspelare. Om du ansluter den till en
videobandspelare får du en bild med störningar från
kopieringsskyddade DVD-skivor.
• Den här produkten innefattar teknik för
kopieringsskydd som skyddas av metodkrav
från amerikanska patent och andra immateriella
rättigheter som ägs av Macrovision Corporation och
andra ägare till rättigheter. Användning av denna
teknik för kopieringsskydd måste auktoriseras av
Macrovision Corporation, den är också avsedd för
hemmabruk och annan sluten visning om den inte är
auktoriserad av Macrovision Corporation. Reverse
engineering eller nedmontering är förbjudet.
Skydd
Denna HDD/DVD-spelare gör att du kan skydda innehållet
på dina skivor, enligt beskrivningen nedan.
• Programskyddat: Se sedan 89 “Låsa en titel”
• Skrivskydd: Se sidan 114 “Skrivskydd”
DVD-RW/-R-skivor som inte är kompatibla med
formatet DVD-VIDEO går ej att spela upp med den här
produkten.
För ytterligare information om inspelningskompatibilitet
för DVD får du kontakta din DVD-RW/-R-tillverkare.
Om du använder DVD-RW/-R-skivor av dålig kvalitet
kan det orsaka följande oväntade problem: utan
begränsning, inspelningsfel, förlust av inspelat eller
redigerat material eller skador på spelaren.
Skivformat
Använda MP3-skiva
• CD-R/-RW, DVD-RAM/-RW/-R, HDD med MP3-filer som
är inspelade med UDF, ISO9660 eller JOLIET format kan
spelas upp.
• Det går bara att spela upp MP3-filer med filtypsändelsen
“.mp3” eller “.MP3”.
• Ljudet kan hacka om du spelar upp MP3-filer som är
inspelade med VBR(Variable Bit Rate) från 32 Kbps till
320 Kbps.
• Det går att spela upp filer med en bitrate mellan 56 Kbps
och 320 Kbps.
• Enheten kan hantera maximalt 500 filer och 100
undermappar i en mapp.
6 - Svenska
Använda JPEG-skiva
• CD-R/-RW-, DVD-RAM/-RW/-R-skivor som är inspelade
med UDF-, ISO9660- eller JOLIET-format kan spelas
upp.
• Det går bara att titta på JPEG-filer med filtypsändelsen
“.jpg” eller “.JPG”.
• Enheten kan hantera maximalt 500 filer och 100
undermappar i en mapp.
• MOTION JPEG och progressiv JPEG stöds ej.
Använda MPEG4-skivor
• Skiva : CD-R/-RW, DVD-RAM/-RW/-R
• MPEG4(DivX)-filer med följande filtypsändelser kan
spelas upp: .avi, .divx, .AVI, .DIVX
• DivX Video Codec-format : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x
(utan QPEL och GMC)
• DivX Audio Codec-format : MP3, MPEG1 Audio Layer 2,
Windows Media Audio, LPCM, AC3
• Textningsformat som stöds: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
• Enheten kan hantera maximalt 500 filer och 100
undermappar i en mapp.
DVD-RW (VR)
• Detta är ett format som används för att spela in
information på en skiva av typen DVD-RW. På denna
kan du spela in flera titlar, redigera, radera, delvis radera,
skapa en spellista etc.
• En skiva som är inspelad i det här läget går inte att spela
upp i befintliga HDD/DVD-spelare.
DVD-RW (V)/-R
• Detta är ett format som används för att spela in
information på en DVD-RW eller DVD-R. Skivan kan
spelas upp på en befintlig HDD/DVD-spelare när den väl
har avslutats.
• Om en skiva som har spelats in i Video-läge på en
spelare av annat märke men inte har avslutats går det
inte att spela upp eller göra inspelningstillägg på den här
spelaren.
Använd inte följande skivor!
Komma igång
• Skivor av typen LD, CD-G, CD-I, CD-ROM eller DVDROM skall inte användas i den här produkten.
[Obs!]
Skivtyper som kan spelas upp: CD/CD-R/ -RW/MP3/
JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/-RW/-R. En DVD-RW/R skiva, som har spelats in i Video-läge på en annan
komponent, kan endast spelas när den är avslutad.
• Vissa kommersiella skivor och DVD-skivor som är
inköpta utanför din region kanske inte går att spela upp
med den här produkten. När sådana skivor spelas upp
visas “No disc” eller “Please check the regional code of
the disc.”.
• Om din DVD-RW är en olaglig kopia eller om den inte är i
DVD video-format går den heller inte att spela upp.
Kompatibilitet med skivor
• Det går att använda skivor för höghastighetsinspelning på
den här enheten.
• Alla skivfabrikat är inte kompatibla med den här enheten.
Svenska - 7
Komma igång
Innehåll
Ansluta till AV 3 IN, DV-ingången.........................24
Fall 1 : Ansluta till en videobandspelare, digitalbox
(STB), DVD-spelare eller en videokamera till
AV3 IN........................................................ 24
Fall 2 : Ansluta en videokamera till DV IN ...........24
Getting Started
System-inställningar
Varning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Skärmmenynavigering ...........................................25
Plug & Auto-inställningar ......................................26
Ställa in klockan ......................................................27
Ställa in kanalerna med funktionen
Autoinställning ........................................................28
Ställa in kanalerna med funktionen
Manuell inställning..................................................29
Ställa in språkalternativen .....................................30
Ställa in Automatisk avstängning ........................31
Ställa in Quick Recording (Snabbinspelning) ....32
Automatiska kapitel ................................................33
DivX(R)-registrering ................................................34
Tidsinställning för CM Skip (reklamavbrott) ......34
EP-läge tidsinställning ...........................................35
Ställa in alternativen för ljud .................................36
Ställa in alternativen för videodisplayen.............38
Ställa in alternativ för Video Output.....................39
Ställa in Progressive scan (progressiv skanning)......39
Avbryta Progressive scan (progressiv skanning)......40
Ställa in barnlås ........................................................41
Viktiga säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Hanteringsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Underhåll av höljet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
HDD (Hårddisk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Hantering av skivorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Skivförvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Skivspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Skivkopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Allmänna funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Innan du läser den här bruksanvisningen. . . . . .11
Så här använder du HDD/DVD-spelaren . . . . . . .11
Packa upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Bakre panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Frontpanelens display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Genomgång av fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Anslutning och förberedelser
Snabb översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
HDD/DVD-spelaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Extra anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Antenn + HDD/DVD-spelare + extern dekoder + TV. . .20
Annat sätt att ansluta video ut-kabeln . . . . . . . . . . .20
Fall 1 : Ansluta till en Video (Komposit) -utgång . . . . . .21
Fall 2 : Ansluta till en S-Video-utgång. . . . . . . . . . . . . . .21
Fall 3 : Komponent Video-utgång . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Annat sätt att ansluta audio ut-kabeln. . . . . . . . . . . . .22
Fall 1 : Ansluta till din TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Fall 2 : Ansluta till en stereoförstärkare
med AV-utgångar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Fall 3 : Ansluta till en AV-förstärkare
med digital utgång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
8 - Svenska
Om du glömt ditt lösenord .............................................42
Om åldersnivåer.............................................................42
Om att ändra lösenord ...................................................42
Uppspelning
Innan uppspelning ..................................................43
Spela upp en skiva .................................................44
Använda Skivmeny och Titelmeny ......................45
Använda funktionerna Sök och hoppa över ......45
Uppspelning i Slow-motion/Stegvis uppspelning..46
Om ANYKEY ............................................................47
Spela upp titellistan ................................................48
Navigationsmeny ....................................................49
Använda markörerna..............................................52
Använda bokmärken ..............................................54
Inspelning
Innan du spelar in ...................................................73
Spela in den TV-kanal som du tittar på ...............75
Spela in från extern enhet som du tittar på ........77
Kopiera från en videokamera................................78
Göra en Enknappsinspelning (OTR)....................79
Samtidig inspelning och uppspelning.............80
Göra en timerinspelning ........................................81
Redigera schemalagd lista ....................................83
Ta bort schemalagd lista .......................................84
Gå till inspelningslista............................................85
Byta inspelningsläge för alla titlar i kopieringslistan ...109
Kopiera från DVD till hårddisk ........................... 109
Kopiering av MP3, JPEG och Divx.................... 111
Kopiera fil ......................................................................111
Kopiera mapp ...............................................................112
Skivhanteraren ..................................................... 113
Redigera skivnamnet ...................................................113
Skrivskydd ....................................................................114
Formatera en skiva ......................................................114
Radera alla titellistor/DivX-listor/musiklistor/fotolistor ......115
Radera alla titellistor.....................................................116
Avsluta en skiva ...........................................................117
Lämna en skiva oavslutad (V/VR-lägena) ..................118
Felsökning
Felsökning..............................................................119
Specifikationer.......................................................123
Redigera
Grundläggande redigering (Titellistan) .............. 88
Byta namn (Namnge) en titel ........................................88
Låsa (Skydda) en titel ....................................................89
Ta bort en titel ................................................................90
Ta bort en del av en titel (Split) .....................................91
Ta bort en del av en titel (Partial Delete) ......................92
Avancerad redigering (Spellista) ......................... 94
Skapa en spellista ..........................................................94
Spela upp poster i spellistan .........................................96
Byta namn på en post i spellistan .................................96
Redigera en scen för spellistan.....................................97
Radera en post från spellistan ....................................102
Kopiera från hårddisk till DVD ........................... 103
Om Kopieringsskärmen ...............................................103
Ändra inspelningsläge .................................................105
Kopiera flera titlar på en gång ........................... 106
Ta bort oönskade titlar från kopieringslistan...............107
Förhandsgranska en vald titel från kopieringslistan...108
Välja inspelningsläge för varje titel i kopieringslistan ...108
Svenska - 9
Komma igång
Välja språk för textremsor .....................................55
Välja kanaler för ljudspår från film och ljud .......56
Byta kameravinkel ..................................................57
Repeterad uppspelning..........................................58
Zooma in...................................................................59
Välj media .................................................................60
Spela en Audio CD/MP3.........................................60
Spela upp en bild ....................................................67
Spela upp en MPEG4 .............................................71
Komma igång
Allmänna funktioner
Automatisk kvalitetsjustering vid
timerinspelning
Om FR-läget är valt justeras bildkvaliteten automatiskt så
att alla programmerade inspelningar får plats på det lediga
utrymmet på skivan.
(se sidan 82)
Med HDD (hårddisk) & DVD-spelaren kan du spela in
video digitalt med hög kvalitet på DVD-RW/-R-skivor eller
hårddisken. Du kan också redigera på DVD-RW-skivor eller
hårddisken.
Skapa en DVD-videotitel med DVD-RW/-Rskiva
Inspelning på hårddisk
Kopiera från en digital videokamera med
DV-ingång
• DVD-HR730
Du kan spela in upp till 127 timmar video (i EP-läge) på den
interna 80 GB (gigabyte) hårddisken (HDD).
• DVD-HR734
Du kan spela in upp till 272 timmar video (i EP-läge) på den
interna 160 GB (gigabyte) hårddisken (HDD).
Med både inspelningsbar DVD och en hårddisk med hög
kapacitet i samma spelare, har du möjlighet att spara
inspelningar på hårddisken för snabb åtkomst när som helst,
eller spela in på DVD för arkivering eller för att spela i andra
DVD-spelare.
Kopiera mellan hårddisk och DVD
Du kan kopiera inspelningar från hårddisken till
inspelningsbara DVD, eller från DVD till hårddisken. Vanligtvis
kan du använda dig av höghastighets kopieringsfunktionen.
Du kan också välja att kopiera med olika inspelningskvalitet
från originalet. Till exempel kan du kopiera en inspelning i
XPläge (högsta kvalitet) på hårddisken till SP kvalitet (standard
uppspelning) på en DVD så att du kan få plats med andra
inspelningar på samma skiva.
Med HDD/DVD-spelaren kan du skapa dina egna DVDvideotitlarpå 4,7 GB DVD-RW/-R-skivor.
Spela in video från DV enhet på hårddisken och skivor av
typen DVD-RW/-R med ingången DV input (IEEE 13944pin/4pin). (se sidan 78)
Högkvalitativ progressiv skanning
Progressiv skanning ger högre upplösning och
en flimmerfri bild. 10-bitars 54-MHz DAC och 2D
Y/C separeringskretsar medför högsta kvalitet för
bilduppspelning och inspelning. (se sidorna 39~41)
Ett antal funktioner med ett lättanvänt
gränssnitt
Det integrerade menysystemet och meddelandefunktionen
gör att du når alla funktioner enkelt och bekvämt. Med en
skiva av typen HDD, DVD-RW kan du redigera inspelade
bilder, skapa en spellista, redigera bilder i den ordning som
passar dig.
MPEG4 uppspelning
Samtidig inspelning och uppspelning
Uppspelning och inspelning på både DVD:n och den inbyggda
hårddisken är helt oberoende av varandra. Till exempel kan du
spela in ett program som sänds antingen på en inspelningsbar
DVD eller på hårddisken, medan du tittar på en inspelning du
redan gjort på en DVD eller hårddisken.
Högkvalitativt digitalt ljud och bild med
inspelning och uppspelning
Spela in upp till 8 timmar video på en 4,7 GB DVD-RW/-Rskiva beroende på inspelningsläge.
Valbart inspelningsläge
Du kan ställa in inspelningen på en av de fyra olika
inspelningshastigheterna, vart och ett varierar i
inspelningskvalitet och –tid. EP-läge (6Hr eller 8Hr) tar mest
inspelningstid, LP & SP-lägen medför mindre inspelningstid
med högre inspelningskvalitet, XP-läge ger dig den högsta
inspelningskvaliteten.
10 - Svenska
Denna HDD/DVD-spelaren kan spela MPEG4 format inom
en avi-fil.
DivX-certifiering
DivX, DivX Certified och logotyper
associerade till dessa är varumärken
som tillhör DivXNetworks, Inc och
används under licens.
©2006 Samsung Electronics Co.
Alla rättigheter förbehållna, det är förbjudet att helt eller
delvis kopiera eller återge denna bruksanvisning utan
föregående tillstånd från Samsung Electronics Co.
Kontrollera följande termer innan du läser den här
manualen.
Ikoner som används i manualen
Ikon
Term
HDD
DVD
RAM
Definition
Detta omfattar en funktion som är
tillgänglig för HDD (hårddisken).
Detta omfattar en funktion som är
tillgänglig på skivor av typen eller
DVD-R/DVD-RW som har spelats
in och avslutats i Videoläge.
Detta omfattar en funktion
som är tillgänglig för DVD-RAM.
RW
Detta omfattar en funktion
som är tillgänglig för DVD-RW.
R
Detta omfattar en funktion som
är tillgänglig för DVD-R.
CD
Detta omfattar en funktion
som är tillgänglig för CD-R/-RW
eller DVD-R/-RW/-RAM-skivor.
MP3
Detta omfattar en funktion
som är tillgänglig för CD-R/-RW
eller DVD-R/-RW/-RAM-skivor.
MPEG4
Detta omfattar en funktion
som är tillgänglig för CD-R/-RW
eller DVD-R/-RW/-RAM-skivor.
Detta omfattar ett fall där en
Observera funktion inte fungerar eller
inställningarna avbryts
Detta omfattar tips eller instruktioner
på sidan som en hjälp för att
använda funktionen.
Enknap- En funktion som kan användas
psfunktion med endast en knapp.
ANYKEY
button
Steg 1
Välj skivtyp eller hårddisk
Den här enheten kan spela in på följande skivtyper.
Välj en omskrivningsbar DVD-RW-skiva om du vill
spela in upprepade gånger på samma skiva eller
om du vill redigera skivan efter inspelning. Om du vill
spara inspelningen utan ändringar skall du välja en
icke skrivbar DVD-R. Du kan spela in filer direkt på
den inbyggda hårddisken eller redigera en inspelad fil.
Detta omfattar en funktion som är
tillgänglig för data-CD (CD-R eller CD-RW).
JPEG
OBS!
Så här använder du
HDD/DVD-spelaren
En funktion som kan användas
med knappen ANYKEY.
Om den här bruksanvisningen
Steg 2
Formatera skivan för att påbörja inspelningen
Till skillnad från en videobandspelare börjar den här
spelaren att formatera när en oanvänd skiva sätts
i. Detta är nödvändigt för att förbereda skivan för
inspelning.
Använda en hårddisk
Formatering är inte nödvändig.
Använda en DVD-RW
Den här skivtypen kan formateras antingen i DVD Videoformat (V-läge) eller i DVD-Video Recording-format (VRläge). För en oanvänd skiva visas ett meddelande som
ber dig meddela om skivan ska initieras eller inte.Om du
väljer “Yes” (Ja) formateras skivan i VR-läge. En skiva
som spelas in i VR-läge tillåter mer varierad redigering.
Använda en DVD-R
DVD-skivor måste inte formateras och endast Video
Mode Recording stöds. Den här typen av skivor går
bara att spela upp på olika DVD-komponenter när de
har blivit avslutade.
1) Försäkra dig om att du känner till säkerhetsinstruktionerna
innan du använder produkten. (se sidorna 2~7)
2) Kontrollera Felsökning om det uppstår problem.
(se sidorna 119~122)
Svenska - 11
Komma igång
Innan du läser den här
bruksanvisningen
Upphovsrätt
Komma igång
OBS!
Det går endast att använda antingen
läget VR eller Video på en DVD-RW,
aldrig båda på en gång.
Du kan byta DVD-RW-format till ett annat
genom att återinitialisera. Observera att
informationen på skivan kan förloras när
du byter format.
Steg 5
Redigera en inspelad skiva
Det är enklare att redigera en skiva än ett
konventionellt videoband. Spelaren stöder många
olika redigeringsfunktioner. Fungerar enbart med
DVD-skivor och hårddisk.
Med en lättanvänd redigeringsmeny kan du använda
olika redigeringsfunktioner så som, radera, kopiera,
byt namn och lås etcetera i en inspelad titel.
Steg 3
Inspelning
Det finns två olika inspelningsmetoder,
Direktinspelning och Timerinspelning.
Timerinspelning är systematiserad.
Inspelningsläge: XP (högkvalitetsläge),
SP (standardkvalitetsläge), LP (långt
inspelningsläge) och EP (utökat läge) med
avseende på inspelningsläget. När inspelningen
är inställd på läget FR spelas den högsta
bildkvaliteten in oavsett återstående tid på skivan.
Skapa en spelningslista (DVD-RW i läget VR,
HDD)
Med den här spelaren kan du skapa en ny
spelningslista på samma skiva och redigera den utan
att ändra originalinspelningen.
Steg 6
Avsluta och spela upp på
andra DVD-komponenter
För att spela upp din DVD på andra
DVDkomponenter måste den vara avslutad.
Först skall du avsluta alla redigerings- och
inspelningsarbeten och sedan avsluta skivan.
Steg 4
Uppspelning
Du kan välja titeln du vill spela upp på en meny som
visas och sedan starta uppspelningen omedelbart.
En DVD består av sektioner, som kallas för titlar, och
undersektioner, som kallas kapitel.
Under en inspelning skapas en titel mellan de två
punkterna där du startar och avslutar en inspelning.
Kapitel skapas automatiskt när du avslutar en
inspelning på en skiva av typen DVD-RW /-R i
Videoläget.
Kapitlens längd (intervallet mellan kapitlen) varierar
beroende på inspelningsläget.
När du använder en DVD-RW-skiva i VR-läget.
Även om avslutning i allmänhet är onödig när
du spelar upp skivan på en komponent som
är kompatibel med VR-läget skall en avslutad
skiva användas för uppspelning på den typen av
komponent.
När du använder en DVD-RW-skiva i Video-läget.
Skivan skall vara avslutad för att kunna spelas upp på
någon annan enhet än den här spelaren. Det går inte
att göra fler redigeringar eller inspelningar på skivan
när den har avslutats.
För att kunna spela in på skivan igen, måste skivan
vara oavslutad.
När du använder en DVD-R-skiva
Skivan måste avslutas för att det skall gå att spela
upp den på en annan komponent än den här
spelaren. Det går inte att redigera eller spela in på en
skiva när den har avslutats.har avslutats.
12 - Svenska
Packa upp
Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.
Video/Audio-kabel
Fjärrkontroll
Bruksanvisning
Det går att styra vissa funktioner på en TV från en
annan tillverkare med den här fjärrkontrollen.
Knapparna för styrfunktioner omfattar:
Knapparna TV STANDBY/ON, PROG
, VOL + -,
sifferknapparna och knapparna TV MUTE och INPUT
SEL..
RF-kabel för TV
Batterier till fjärrkontrollen
(AAA-storlek)
Snabbguide
Förbereda fjärrkontrollen
Sätt i batterierna i fjärrkontrollen
• Öppna batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen.
• Sätt i två batterier av typen AAA. Se till att batteriernas poler
(+ och –) hamnar rätt.
• Sätt tillbaka batteriluckan.
Om fjärrkontrollen inte fungerar som den skall:
• Kontrollera batteriernas polaritet + – (torrbatterier)
• Kontrollera om batterierna är tomma.
• Kontrollera om fjärrkontrollens fjärrsensor är blockerad.
• Kontrollera om det finns fluorescerande ljus i närheten.
Avyttrande av batterier skall ske i enlighet med lokala
miljöregler. Släng dem inte med hushållssoporna.
Svenska - 13
Komma igång
Ställa in fjärrkontrollen
Tillbehör
Komma igång
Följ instruktionerna nedan för att se om din tv är
kompatibel eller inte.
1. Slå på tv:n.
2. Rikta fjärrkontrollen mot tv:n.
3. Tryck och håll nere knappen TV STANDBY/ON
på tv:n och ange den tvåsiffriga koden som
motsvarar fabrikatet på din tv genom att trycka på
motsvarande sifferknappar.
Styrbara TV-koder
FABRIKAT
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
14 - Svenska
KNAPP
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
82
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
FABRIKAT
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
KNAPP
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
Resultat: Om din tv är kompatibel med fjärrkontrollen
kommer den att stängas av.
Den är nu programmerad att fungera med
fjärrkontrollen.
OBS!
Om det finns flera koder till ditt tv-fabrikat
försöker du dem en i taget tills du hittar
en som fungerar.
Om du byter ut fjärrkontrollens batterier
måste du ange fabrikatskoden igen.
Sedan kan du sköta tv:n genom att använda följande
knappar.
Knapp
TV STANDBY/ON
INPUT SEL.
VOL (+ -)
)
PROG (
TV MUTE
Nummer
OBS!
Funktion
Används för att sätta på eller stänga av tv:n.
Används för att välja en extern källa.
Används för att ändra volymen på tv:n.
Används för att välja önskad kanal.
Används för att sätta på eller stänga av ljudet.
Används för att ange ett nummer direkt.
Det är inte säkert att alla funktioner fungerar
med alla tv-apparater. Om det uppstår
problem skall du styra tv:n direkt.
Beskrivning
Komma igång
Frontpanel
< DVD-HR730 >
< DVD-HR734 >
1. KNAPPEN STANDBY/ON
Sätter på eller stänger av spelaren.
2. SKIVFACK
Öppnas för att ta emot en skiva.
3. KNAPPEN OPEN/CLOSE
Öppnar och stänger skivfacket.
4. DISPLAY
Visar uppspelningsstatus, tid etc.
5. KNAPPEN PLAY/PAUSE
Spelar upp eller pausar en uppspelning eller
en inspelning.
6. KNAPPARNA FÖR SÖK
Hoppar till nästa titel/kapitel/spår eller tillbaka
till föregående titel/kapitel/spår.
7. AV 3 INPUT
Anslutning för extern utrustning.
8. DV-INPUT
Anslutning för extern digital utrustning med
en DV-anslutning. (som exempelvis en
videokamera)
9. KNAPPEN P.SCAN
Väljer läget progressiv skanning.
10. KNAPPEN DVD
Välj DVD-läge.
11. KNAPPEN HDD
Välj hårddisk-läge.
12. KNAPPARNA PROG
Väljer förinställda tv-kanaler. Samma som
knappen PROG på fjärrkontrollen.
13. KNAPPEN REC
Startar en inspelning.
14. KNAPPEN STOP
Stoppar uppspelning av skiva.
Svenska - 15
Komma igång
Bakre panel
Fläkt
Fläkten roterar alltid när apparaten är på. Se till att
det finns 10 cm fritt på alla sidor om fläkten när du
installerar produkten.
1. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Anslutning för en förstärkare med en digital optisk
audioanslutning.
5. S-VIDEO OUT
Anslutning för extern enhet med en Svideokabel.
2. DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
Anslutning för en förstärkare med en digital
koaxial audioanslutning.
6. COMPONENT VIDEO OUT
Anslutning för utrustning som har Component
video-utgång.
3. AUDIO OUT
Anslutning för audio in från en extern enhet med
audiokablar.
7. AV1(TV) OUTPUT SCART-anslutning.
4. VIDEO OUT
Anslutning för extern enhet med en videokabel.
8. AV2(EXT) INPUT SCART-anslutning.
9.
10.
OBS!
In från antennanslutning
Ut till TV-anslutning
Antennanslutningen överför utsignaler från
DVD-spelaren. För att titta på en DVD på din
TV måste du ansluta audio/videokablar eller
Scart-kablar.
Frontpanelens display
1. Lyser när en skiva är laddad.
2. Lyser i inspelningsläge.
3. Lyser när HDD/DVD är vald.
4. Lyser när en skiva av typen -R/-RW/-RAMär laddad.
16 - Svenska
5. Indikator för aktuell speltid/klocka/status.
6. Lyser i läget progressiv skanning.
7. Lyser för att indikera timerinspelningsläge.
Genomgång av fjärrkontrollen
20
21
22
23
16. Knappen SUBTITLE
Tryck på denna för att byta DVD:ns textningsspråk.
17. Knappen REC
Används för att göra en inspelning på hårddisken eller
-RW/-R-skivor.
4
5
24
6
7
8
9
6
10
26
11
27
28
8
25
18. Knappen REC PAUSE
Använd denna för att pausa en inspelning.
19. Knappen COPY
Tryck på denna när du ska kopiera DVD till hårddisk eller
hårddisk till DVD. För att starta kopiering, tryck på COPY
på skärmen för titellistan eller tryck på COPY under
uppspelningen.
20. Knappen INPUT SEL.
Väljer insignal i läget extern insignal (PROG, AV1, AV2,
AV3 eller DV)
21. Knappen HDD
Tryck på denna för att använda hårddisken.
12
13
14
15
16
17
18
19
15. Knappen ANYKEY
Gör det möjligt att se och välja de funktioner som går att
använda vid aktuell status.
29
30
31
32
33
34
35
22. Knappen TV STANDBY/ON
23. Knappen OPEN/CLOSE
Öppnar och stänger skivfacket.
24. Knappen CM SKIP
När ett program som är inspelat på DVD-skiva eller
hårddisk spelas upp, kan enheten ställas in så att den
automatiskt hoppar över en del av programmet.
25. Knappen TOISTO/KESKEYTYS
Tryck på denna för att spela upp/pausa en skiva.
26. Knappen PROG
Tryck på denna för att byta TV-kanal.
27. Knappen AUDIO/TV MUTE
För att sätta på eller stänga av ljudet. (TV-läge)
Med den här knapp kan du använda olika funktioner på
en skiva (DVD-läge).
1.
Knappen TV
Tryck på denna för att använda TV.
2.
Knappen DVD
Tryck på denna för att använda DVD:n.
3.
Knappen STANDBY/ON
4.
Sifferknappar
5.
Knappen TV/DVD
6.
Knapparna REVERSE/FORWARD OHITUS
Tryck på dessa för att hoppa framåt eller bakåt på en
skiva.
28. Knappen RETURN
29. Knappen PLAY LIST/TITLE MENU
Använd denna för att återgå till Titelmenyn eller för att
visa listan över inspelade filer.
30. Knappen CANCEL
31. Knappen REPEAT A-B
Med denna knappen kan du repetera ett kapitel, ett spår
eller en skiva.
7.
Knapparna REVERSE/FORWARD ASKELLETTU
Varje gång denna knapp är intryckt visas en ny ruta.
8.
Knapparna REVERSE/FORWARD HAKU
Tryck på dessa för att söka framåt eller bakåt på en skiva.
32. Knappen REPEAT
Med denna knappen kan du repetera ett kapitel, ett spår
eller en skiva.
9.
Knappen STOP
Tryck på denna för att stoppa en skiva.
33. Knappen TIMER
Tryck för att komma direkt till menyn Timerinspelning.
10. Knappen VOL
Justering av TV-volymen
11. Knappen MENU
Visar HDD/DVD-spelarens inställningsmeny.
12. Knapparna OK/DIRECTION (
knapparna)
13. Knappen TITLE LIST/DISC MENU
Använd denna för att gå in i menyn Visa inspelningslista/skiva.
34. Knappen REC MODE
Använd denna för att ställa in önskad inspelningstid och
bildkvalitet. (XP/SP/LP/EP)
35. Knappen MARKER
Använd denna för att markera en position under
uppspelning av en skiva.
Svenska - 17
Komma igång
1
2
3
14. Knappen INFO
Denna visar aktuella inställningar eller skivans status.
Anslutning och förberedelser
Anslutning och
förberedelser
Det här avsnittet omfattar två anslutningsmetoder för
HDD/DVD-spelaren till andra externa komponenter
och nödvändiga initiala inställningslägen.
Snabb översikt
En snabb översikt presenteras i den här guiden som ger
dig nog med information för att börja använda spelaren.
Ansluta HDD/DVD-spelaren
Extra anslutningar
Antenn + HDD/DVD-spelare + extern
dekoder + TV
Annat sätt att ansluta video ut-kabeln
Annat sätt att ansluta audio ut-kabeln
Ansluta till AV 3 IN, DV-ingången
Snabb översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ansluta HDD/DVD-spelaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Extra anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Antenn + HDD/DVD-spelare +
extern dekoder + TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Annat sätt att ansluta video ut-kabeln . . . . . . . . . . . . 20
Annat sätt att ansluta audio ut-kabeln . . . . . . . . . . . . 22
Ansluta till AV 3 IN, DV-ingången . . . . . . . . . . . . . . . 24
18 - Svenska
HDD/DVD-spelaren
Extra anslutningar
Du kan ansluta din HDD/DVD-spelare till en satelliteller
digitalmottagare.
1. Anslut RF-kabeln så som visas.
2. Anslut den ena änden på SCART-kabeln till uttaget AV1
på HDD/DVD-spelarens baksida.
3. Sätt i den andra änden i rätt anslutning på tv:n.
4. Koppla in HDD/DVD-spelaren och tv:n
5. Sätt på HDD/DVD-spelaren och tv:n
6. Tryck på INPUT SEL. på TV:ns fjärrkontroll tills
bildsignalen från HDD/DVD-spelaren visas på TVskärmen.
1
extern enhet (videobandspelare/satellitmottagare)
2
Till RF IN
2
1
Till TV
3
RF-kabel
Till ANT INPUT
- DVD-läge
1. Anslut AV2-anslutningen på HDD/DVD-spelaren
och videobandspelaren/satellit- eller
digitalmottagaren med en SCART-kabel.
2. Anslut AV1-anslutningen till TV-apparatens SCART
AV-anslutning.
3. Sätt på HDD/DVD-spelaren, videobandspelaren/satelliteller digitalmottagaren och tv:n.
4. Ställ AV2 i Input-läge
OBS!
Anslutningen med RF kabeln på denna
produkt skickar bara TV-signaler. Du måste
ansluta SCART-kabel eller Audio/Videokablar för att kunna se en DVD på din HDD/
DVD-spelare.
Tryck på : Tryck på TV/DVD knappen på
fjärrkontrollen, så “TV” visas på den upplysta
frontdisplayen. (eller stäng av HDD/DVDspelaren.) Sedan kan du se program som
tas emot via TV.
- TV-läge
1. Tryck på TV/DVD knappen på fjärrkontrollen, så “TV”
visas på den upplysta frontdisplayen. (eller stäng av
HDD/DVD-spelaren.)
2. Du kan titta på program från en satellit- eller
digitalmottagare ansluten till HDD/DVD-spelaren, även
om HDD/DVD-spelaren är avstängd.
Svenska - 19
Anslutning och förberedelser
Du kan ansluta HDD/DVD-spelaren till en tv med en
SCART-kabel om TV-apparaten har en passande ingång.
Anslutning och förberedelser
Antenn + HDD/DVDspelare + extern dekoder
+ TV
Om du ansluter en extern dekoder till HDD/DVD-spelaren
kan du spela in kodade kanaler (exempelvis CANAL+)
som tas in genom den inbyggda tv-mottagaren i HDD/
DVD-spelaren.
Annat sätt att ansluta
video ut-kabeln
Det finns flera sätt att ta ut en videosignal utan att
använda scart-kablar. Välj den av följande
videoanslutningar nedan som passar dig bäst.
• Fall 1 : Ansluta till en Video (Komposit)-utgång
• Fall 2 : Ansluta till en S-Video-utgång
• Fall 3 : Komponent Video-utgång
Vägg
S-Video, Komponent video och progressiva
utgångssignaler
1
• S-Video och komponent video utgångar är endast
tillgängliga om din TV stöder insignaler i form av S-Video
eller komponent video. Om S-Video eller Komponentvideo utsignalerna inte fungerar skall du kontrollera
TV-apparatens anslutningar och inställningarna för TVapparatens insignal
3
DEKODER
4
2
1. Anslut RF-antennkablarna så som visas.
2. Anslut spelarens AV1-anslutning till TV-apparatens
SCART AV-anslutning med en SCART-kabel.
3. Anslut AV2-anslutningen till en SCART AV-anslutning
på dekodern.
4. För att titta på betal-tv eller Canal Plus-program skall
du ställa in din HDD/DVD-spelare för att ta emot dessa
signaler på skärmmenyn.
(se sidan 28~30)
20 - Svenska
• Jämfört med standard sammanflätad video dubblerar
progressiv skanning mängden videolinjer som skickas
till din tv vilket resulterar i en mer stabil, flimmerfri och
klar bild. Detta är bara möjligt med en tv som stöder
progressiv skanning.
• Progressiv skanningsutsignal (576p)
“Konsumenten skall notera att inte alla HDTV-apparater
är fullt kompatibla med den här produkten och att
den kan skapa störningar som syns i bilden, om det
skulle uppstå problem med progressiv skanning 576,
rekommenderas det att användaren byter anslutningen
till utgången ‘standard definition’ ”. Om du har frågor
angående din tv-apparats kompatibilitet med denna
576p HDD/DVD-spelare skall du kontakta din kundtjänst.
Fall 1 : Ansluta till en Video
(Komposit) -utgång
1. Anslut videokabeln (gul) mellan VIDEO OUT (gul) på
HDD/DVD-spelaren och VIDEO INPUT (gul) på din TV
(eller AV-förstärkare).
• Du kommer att kunna njuta av kvalitativa bilder.
1. Anslut S-Videokabeln (medföljer inte) mellan S-VIDEO
OUT på HDD/DVD-spelaren och S-VIDEO INPUT på din
TV (eller AV-förstärkare).
• Du kommer att kunna njuta av högkvalitativa bilder.
2. Anslut audiokablarna (vit och röd) mellan AUDIO OUT
på HDD/DVD-spelaren och AUDIO IN på TV-apparaten
(eller AV-förstärkaren).
(se sidorna 22~23)
gul
Video/Audio-kabel
gul
Svenska - 21
Anslutning och förberedelser
2. Anslut audiokablarna (vit och röd) mellan AUDIO OUT
på HDD/DVD-spelaren och AUDIO IN på TV-apparaten
(eller AV-förstärkaren).
(se sidorna 22~23)
Fall 2 : Ansluta till en S-Video-utgång
Fall 3 : Komponent Video-utgång
2. Anslut audiokablarna (vit och röd) mellan AUDIO OUT
på HDD/DVD-spelaren och AUDIO IN på TV-apparaten
(eller AV-förstärkaren).
(se sidorna 22~23).
3. Efter anslutning, se sidorna 39~41.
Det finns flera sätt att ta ut en audiosignal utan att använda
scart-kablar. Välj den audioanslutning nedan som passar
dig bäst.
• Fall 1 : Ansluta till din TV
• Fall 2 : Ansluta till en stereoförstärkare med
AV-utgångar
• Fall 3 : Ansluta till en AV-förstärkare med digital utgång
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
“Dolby” och symbolen double-D är varumärken
som tillhör Dolby Laboratories.
“DTS” och “DTS Digital Out” är varumärken
som tillhör Digital Theater Systems, Inc.
P
Anslutning och förberedelser
1. Anslut komponent-videokablarna (medföljer inte) mellan
COMPONENT OUT(Y,PB,PR)- anslutningarna på HDD/
DVD-spelaren och COMPONENT IN(Y,PB,PR) på din
TV.
• Du kommer att kunna njuta av högkvalitativa bilder
med utmärkt färgåtergivning.
Annat sätt att ansluta
audio ut-kabeln
grön
blå
röd
grön
Fall 1 : Ansluta till din TV
Om din TV har audioingångar, använd denna anslutning.
blå
röd
OBS!
röd
gul
vit
vit
22 - Svenska
gul
röd
Försäkra dig om att de färgkodade
anslutningarna sitter rätt. Y, PB, PRkomponentutgångarna på din
HDD/DVD-spelare måste anslutas till
exakt motsvarande komponentingångar
på din TV.
Progressiv inställning fungerar bara om
Video Out är inställd på Komponent.
(se sidorna 39~41)
Fall 2 : Ansluta till en
stereoförstärkare med AV-utgångar
Om din förstärkare bara har AUDIO INPUT
ingånga (L och R) kan du använda AUDIO OUTanslutningarna.
vit
röd
vit
Vänster
framhögtalare (V)
Höger
framhögtalare (H)
Om din AV-förstärkare har en Dolby Digital, MPEG2
eller DTS-dekoder och en digital ingång skall du
använda denna anslutning. För att kunna använda
Dolby Digital, MPEG2 eller DTS-ljud måste du ställa in
ljudinställningarna.
Anslut med en optisk eller koaxial kabel beroende på din
förstärkare. (se sidan 36~37)
Anslutning och förberedelser
röd
Fall 3 : Ansluta till en
AV-förstärkare med digital utgång
eller
Bakre (V)
Bakre(H)
Framsida (V)
Framsida (H)
Subbas Mitthögtalare
Svenska - 23
Om din digitala videokamera har en DV-utgång skall du
ansluta den till DV-ingången på din HDD/DVD-spelare.
Detta gör att du kan ansluta din HDD/DVD-spelare till
andra externa enheter och titta på eller spela in deras
utsignaler.
< DVD-HR730 >
P
• Fall 1 : Ansluta till en videobandspelare, digitalbox
(STB), DVD-spelare eller en videokamera till
AV3 IN.
• Fall 2 : Ansluta en DV-enhet till DV IN.
Videokamera
Fall 1 : Ansluta till en
videobandspelare, digitalbox (STB),
DVD-spelare eller en videokamera till
AV3 IN
Ansluta en videobandspelare eller extern enhet till AV3 IN
på HDD/DVD-spelaren. Du kan spela in från en ansluten
enhet (videobandspelare, digitalbox, DVD-spelare eller en
videokamera).
OBS!
< DVD-HR730 >
P
Anslutning och förberedelser
Ansluta till AV 3 IN,
DV-ingången
Fall 2 : Ansluta en videokamera
till DV IN.
Videokamera
VCR
röd
vit
gul
STB
DVD
gul
vit
röd
OBS!
AV 3 IN väljs automatiskt. Om
ingångssignalen inte väljs automatiskt kan
du använda knappen INPUT SEL. för att
välja.
Kopieringsskyddat innehåll kan
inte spelas in.
24 - Svenska
Om ingångssignalen inte väljs automatiskt
kan du använda knappen INPUT SEL. för
att välja.
Systeminställningar
Skärmmenynavigering
Skärmmenyn låter dig aktivera eller avaktivera olika
funktioner för din HDD/DVD-spelare.
Använd följande knappar för att öppna och navigera
genom skärmmenyerna.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Library
Disc Manager
Title
DivX (MPEG4)
Programme
Music
Setup
Photo
Skärmmenynavigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Plug & Auto-inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ställa in klockan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ställa in kanalerna med funktionen
Autoinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ställa in kanalerna med funktionen
SELECT
RETURN
EXIT
1 Knappen MENU
Tryck på den här knappen på fjärrkontrollen för att
öppna meny-skärmen. Tryck på knappen igen för
att stänga ned skärmen meny.
2 Knapparna
,
Tryck på de här knapparna på fjärrkontrollen för
att flytta markeringslisten
,
för att bläddra
igenom menyalternativen.
Manuell inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ställa in språkalternativen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ställa in Automatisk avstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3 KNAPPEN OK
Tryck på den här knappen på fjärrkontrollen för att
bekräfta nya inställningar.
Ställa in Quick Recording (Snabbinspelning) . . . . . . . . . . 32
Automatiska kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
DivX(R)-registrering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tidsinställning för CM Skip (reklamavbrott) . . . . . . . . . . . . 34
4 KNAPPEN RETURN
Tryck på den här knappen på fjärrkontrollen för att
återgå till senaste meny-skärmen som visades eller
för att gå ur skärmen meny.
EP-läge tidsinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ställa in alternativen för ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ställa in alternativen för videodisplayen. . . . . . . . . . . . . . . 38
Ställa in alternativ för Video Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ställa in Progressive scan (progressiv skanning) . . . . . . . . . . . 39
Avbryta Progressive scan (progressiv skanning). . . . . . . . . . . . 40
Ställa in barnlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Svenska - 25
Systeminställningar
MOVE
Plug & Autoinställningar
5
Välj “Land” med knapparna
ditt land.
Systeminställningar
2
Anslut RF-kabeln så som visas på sidan 19.
(Ansluta din HDD/DVD-spelare till TV-apparaten med
RF-kabel och SCART-kabel)
Anslut HDD/DVD-spelaren till nätuttaget.
“AUTO” blinkar på frontpanelens display.
för att välja
Country Selection
Din HDD/DVD-spelare ställer in sig själv när den kopplas
in första gången. TV-stationer och klockan lagras i minnet.
Processen tar ett par minuter. Din HDD/DVD-spelare är
sedan färdig att använda.
1
,
A
NL
S
PL
B
I
CH
CZ
Others
DK
N
TR
FIN
P
GR
D
E
HU
• Se följande förkortningstabell när du väljer “Land”.
A(Austria)
B(Belgium)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
NL(Netherlands)
I(Italy)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
S(Sweden)
CH(Swiss)
TR(Turkey)
GR(Greece)
HU(Hungary)
PL(Poland)
CZ(Czech)
Others
• HDD/DVD-spelaren söker stationerna i förhållande till en
förinställd lista som överensstämmer med det land du har valt.
3
Tryck på sifferknapparna för att välja språk.
6
Auto channel scan (Automatisk kanalsökning) startas.
Auto Setup
Press
1
for English
Touche
2
pour Français
Drücken Sie
4
3
Please wait.
Für Deutsch
Pulse
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
Нажмите
7
для Pусского яз.
68%
• Antalet stationer som lagras automatiskt av HDD/DVDspelaren beror på antalet stationer som hittas.
Tryck på knappen OK för att avsluta
autoinställningen.
Auto setup will be started.
Yes
7
Efter att Automatisk kanalsökning är genomförd,
startas automatisk tidsinställning inom 10 sekunder.
Om du vill starta automatisk tidsinställning direkt
trycker du på knappen OK. Om du inte vill göra
automatisk tidsinställning trycker du på knapparna
CANCEL eller MENU.
No
Auto channel scan completed successfully.
Press the [OK] button to auto clock set.
Yes
26 - Svenska
No
8
Vänta tills aktuell tid och datum visas automatiskt.
Om du vill avsluta automatisk tidsinställning direkt
trycker du på knappen MENU.
Please wait. Now setting the clock.
If you want to exit clock setting,
press the [MENU] button.
Ställa in klockan
Den här menyn används för att ställa in klockan. Du måste
ställa in tiden för att kunna använda timerinspelning.
1
Tryck på knappen MENU i läget stopp.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Disc Manager
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
Title
DivX (MPEG4)
Programme
Music
Setup
Photo
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
On
Sunday
2
• Om det är: Rätt, trycker du på knappen OK för att
spara datum och tid. Om du inte trycker på knappen
OK sparas datum och tid automatiskt efter 5
sekunder.
Tryck på knappen
för att välja Setup och tryck
sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Funktionen Autoinställning kan genomföras
genom att trycka på STOP ( ) på enheten
i fem sekunder eller mer när den är avstängd
och ingen skiva ligger i.
PVR Option
Language
Audio
Parental Lock
MOVE
3
OBS!
System
Video
• Om det är fel, matar du in rätt tid, datum och år med
knapparna
eller sifferknapparna.
Tryck sedan på knappen OK för att spara datum
och tid. När du vill ändra klockinställningen kan du
göra det manuellt.
Nu är HDD/DVD-spelaren färdig att
använda. Funktionen “Plug & Autoinställning” är redan genomförd. Så
om du vill ändra denna kan du göra
det genom att ställa in stationerna i
skärmmenyn “Ställa in kanalerna med
funktionen Manuell inställning”.
(se sidan 29~30)
Setup
HDD
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja System och
tryck sedan på OK eller .
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 27
Systeminställningar
9
Library
Kontrollera datum och tid.
4
Tryck på knapparna
för att välja Clock Set och
tryck sedan på knappen OK eller .
Använd navigeringsknapparna
för att
ange månad, dag, år, timme och minut. Använd
sifferknapparna för att ange tidsinformationen direkt.
Veckodagen visas automatiskt.
HDD & DVD RECORDER
Clock Set
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
Systeminställningar
Den här funktionen låter dig manuellt ställa in HDD/DVDspelarens mottagare till antenn eller kabel beroende
på vad du anslutit till antenningången under den första
inställningen.
On
Sunday
MOVE
5
Ställa in kanalerna
med funktionen
Autoinställning
SELECT
Tryck på knapparna
clock.
RETURN
EXIT
för att välja On för auto
HDD & DVD RECORDER
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
Clock Set
HDD & DVD RECORDER
HDD
Setup
HDD
Library
Library
Disc Manager
Programme
Setup
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
Disc Manager
Programme
On
Setup
Sunday
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knappen OK för att spara datum och tid.
Om du inte trycker på knappen OK sparas det inte.
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja System och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
OBS!
Disc Manager
RF-kabeln måste vara ansluten för att du skall
kunna använda Automatisk tidsinställning.
(se sidan 19)
HDD/DVD-spelaren ställer automatiskt in
klockan efter den tidssignal som sänds mellan
kanalerna PR1 och PR5. Om du inte behöver
funktionen automatisk tidsinställning väljer du
Off.
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Channel Set,
tryck sedan på OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Disc Manager
Auto Setup
Manual Setup
Programme
Setup
MOVE
28 - Svenska
SELECT
RETURN
EXIT
5
• Den första frekvensen skannas in och den första
stationen visas och lagras. HDD/DVD-spelaren
söker efter den andra stationen etc.
• Antalet stationer som lagras automatiskt av HDD/
DVD-spelaren beror på antalet stationer som hittas.
Tryck på knapparna
för att välja Auto
Setup och tryck sedan på knappen OK eller .
Meddelandet “Your data will be lost. Press [OK] to
continue, [Return] to exit.” visas.
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Auto Setup
Disc Manager
Add/Delete
Programme Your data will be lost.
8
Kanalsökning startas. Tryck på knappen OK för att
avsluta Autoinställning.
Press [OK] to continue, [Return] to exit.
Setup
OK
SELECT
EXIT
Tryck på knappen OK, och sedan knapparna
för att välja Land.
• HDD/DVD-spelaren söker stationerna i förhållande
till en förinställd lista som överensstämmer med det
land du har valt.
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Disc Manager
A
Country Selection
NL
S
PL
Programme
B
I
CH
CZ
DKSetup
Others
N
TR
FIN
P
GR
D
E
HU
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Se följande tabell när du väljer land.
A(Austria)
B(Belgium)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
NL(Netherlands)
I(Italy)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
(Sweden)
PL(Poland)
CH(Swiss) CZ(Czech)
TR(Turkey) Others
GR(Greece)
HU(Hungary)
Ställa in kanalerna med
funktionen Manuell
inställning
Du kan lägga till en kanal som Automatisk kanalsökninghar
missat. Du kan också radera en kanal som du vill tabort.
Du kan programmera ordningen på kanalerna.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
7
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knappen OK. Tryck på knappen MENU om
du vill avsluta.
Auto Setup
Please wait.
Auto Channel Memory
3%
Stop
Svenska - 29
Systeminställningar
6
RETURN
3
Tryck på knapparna
för att välja System och
tryck sedan på OK eller .
HDD & DVD RECORDER
• Om du vill redigera: Du kan lägga till eller redigera
PR(program) information. Efter att du ändrat information
om PR (CH, Name, Decoder, MFT) väljer du Save och
trycker sedan på knappen OK.
System
HDD
Add/Delete
Manual
Setup
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
PR
01
Clock Set
CH
002
Name
----
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
Decoder
Save
DivX(R) Registration
MOVE
MOVE
Systeminställningar
4
SELECT
RETURN
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Auto Setup
Manual Setup
Disc Manager
CHANGE
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Channel Set,
tryck sedan på OK eller .
Library
Off
MFT
Programme
Setup
Setup
- CH: Ställ in kanalen med knapparna
.
- Name: Visar det stationsnamn som automatiskt hittades
i sändarsignalen. Om den inte hittades kan du
ange namnet med knapparna
.
- Decoder: Om denna är inställd till På kan duspela in
kodade kanaler från enextern dekoder. Innan
du ställer På, se anslutning till extern dekoder
påsidan 20.
- MFT(Manual Frequency Tunning) : Du kanställa in
.
kanalfrekvensen bättre med knapparnaœ
MOVE
5
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Manual Setup
och tryck sedan på knappen OK eller .
• Om du vill ta bort : kanalinformationen för valt PR
(program) tas bort.
• Om du vill Flytta: Du kan byta kanalinformationen för två
PR (program). Om duvill kan du till exempel byta plats
mellan PR2 och PR5, välj Flytta vid PR2 och tryck sedan
på OK vid PR5.
Manual Setup
PR
CH
Name
Decoder
01
002
---
----
-Off
--
02
004
----
Off
03
---
----
---
04
---
----
---
05
---
----
---
06
---
----
---
07
---
----
MOVE
6
SELECT
---
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja det PR som
du vill redigera, ta bort eller flyttaoch tryck sedan på
knappen ANYKEY. Välj Edit, Delete eller Swap.
PR
01
02
03
04
05
Edit
Delete
06
07
Swap
CH
002
--004
-----------
Manual Setup
Name
MOVE
30 - Svenska
----------------------
SELECT
Om du ställer in ljudspråk, textningsspråk, skivmeny och
skärmmeny i förväg kommer de att visas automatiskt varje
gång du tittar på en film. Om det valda språket inte är
inspelat på skivan väljs det förinspelade originalspråket.
Decoder
Off
-Off
------
RETURN
Ställa in
språkalternativen
EXIT
1
Tryck på knappen MENU i läget stopp.
2
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
5
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
PVR Option
OBS!
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
3
Tryck på knapparna
för att välja önskat språk
och tryck sedan på knappen OK eller .
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Language och
tryck sedan på knappen OK eller .
Menyn för språkinställningar visas.
Ställa in Automatisk
avstängning
Language
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Audio
: Automatic
Disc Menu
: English
Menu
: English
MOVE
4
:: Original
O riginal
Subtitle
SELECT
RETURN
Den här funktionen stänger automatiskt av din HDD/DVDspelare om du inte trycker på någon knappför den valda
tiden.
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja önskat språk
och tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
Language
HDD & DVD RECORDER
HDD
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
MOVE
Audio
Subtitle
Disc Menu
Menu
SELECT
Library
:: Original
Original
Original
Original
: Automatic
English
Disc Manager
: English
Français
Deutsch
: English
Español
Italiano
Nederlands
Korean
RETURN
Programme
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
EXIT
• Audio: För skivans ljudspråk.
• Subtitle: För skivans textningsspråk.
• Disc Menu: För skivmenyn som finns på skivan.
• Menu: För skärmmenyn på din HDD/DVD-spelare.
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja System och
tryck sedan på knappen OK eller .
Systemmenyn visas.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 31
Systeminställningar
HDD & DVD RECORDER
Tryck på knappen RETURN eller för
att återgå till föregående meny. Tryck på
knappen MENU för att lämna menyn.
Det valda språket visas bara om det finns
på skivan.
4
Tryck på knapparna
för att välja Auto Power
Off och tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
4
HDD & DVD RECORDER
System
Library
Programme
Setup
Library
Channel Set
System
PVR Option
Disc Manager
Clock Set
Off
:: Off
Programme
Quick Recording 2 Hours : Off
Chapter Creator 6 Hours : Off
Setup
Auto Power Off Off
Language
Audio
Video
Parental Lock
DivX(R) Registration
MOVE
5
SELECT
RETURN
Setup
HDD
HDD
Disc Manager
Tryck på knapparna
för att välja Setup, och
tryck sedan på knappen OK eller .
MOVE
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja önskat
alternativ och tryck sedan på knappen OK eller
.
3
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja System och
tryck sedan på knappen OK eller .
Systeminställningar
• Off: Automatisk avstängning är avaktiverad
HDD & DVD RECORDER
• 2 Hours: HDD/DVD-mottagaren kommer
automatiskt att stängas av två timmar
efter senaste knapptrycket.
Library
Disc Manager
Programme
• 6 Hours: HDD/DVD-mottagaren kommer
automatiskt att stängas av sex timmar
efter senaste knapptrycket.
• Om avstängningstiden som är inställd i den
automatiska avstängningstiden uppnås under en
inspelning eller uppspelning kommer enheten att
fungerat tills uppspelningen eller avspelningen
avslutats.
System
HDD
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Quick
Recording, och tryck sedan på OK eller .
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Ställa in Quick Recording
(Snabbinspelning)
Om den här funktionen är ställd på ‘on', slås HDD/
DVD-spelare på snabbt, vilket gör det möjligt för dig att
omedelbart spela in önskad kanal.
1
Tryck på knappen MENU när enheten är i Stop-läge/
No Disc-läge.
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording Off
: Off
On
: Off
Chapter Creator
DivX(R) Registration
MOVE
5
OBS!
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja On och tryck
sedan på knappen OK eller .
Quick Recording (Snabbinspelning) är
inställd på Off (Av) som standard.
Om den här funktionen är inställd till on
(på) ökar strömförbrukningen när enheten
är i avaktiverat läge
Om funktionen för snabbstart av inspelning
är på kan fläkten fortfarande arbeta och ge
ifrån sig ljud när strömmen är frånslagen.
32 - Svenska
Automatiska kapitel
4
Tryck på knapparna
för att välja Chapter
Creator och tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
System
DVD-RW(V)
Library
Disc Manager
En DVD-Video består av ‘titlar', och ‘kapitel'.
När du spelar in ett program skapas en Title (titel). Om du
använder den här funktionen delas titeln in i kapitel.
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
Off
:: Off
Off
DivX(R) Registration
On
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
(V-läge)
2
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
5
• Off: Välj detta alternativ när du inte vill ha Skapa
automatiska kapitel.
• On: Välj detta alternativ när du vill ha Skapa
automatiska kapitel.
HDD & DVD RECORDER
Tryck på knappen MENU för att lämna menyn.
Setup
DVD-RW(V)
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
PVR Option
Language
6
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
3
Tryck på knapparna
för att välja Off eller On,
och tryck sedan på OK eller .
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja System och
tryck sedan på knappen OK eller .
Systemmenyn visas.
HDD & DVD RECORDER
Tryck på knappen REC för att påbörja inspelningen.
(Se sidan 74 för hur inspelningshastighet ställs in)
Meddelandet “Do you want to create the chapter
menu after this recording?” visas.
Do you want to create the chapter menu
after this recording?
Yes
System
No
DVD-RW(V)
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
7
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
• Ett nytt kapitel skapas i enlighet med det valda
inspelningsläget. Ett kapitel blir cirka 5 minuter långt
i XP och SP och cirka 15 minuter långt i LPoch EP.
8
Tryck på knappen STOP för att avsluta inspelningen.
Svenska - 33
Systeminställningar
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
9
För att visa de titlar som skapats skall du avsluta
skivan (se sidan 117) och trycka på knappen TITLE
MENU. Titelmenyn visas nu.
Systeminställningar
Previous
10
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
Top
Tidsinställning för CM
Skip (reklamavbrott)
När du spelar upp ett program som är inspelat på
hårddisken eller en DVD-RW eller DVD-R kan enheten
automatiskt hoppa över ett avsnitt som motsvarar tiden för
ett reklamavbrott (CM), inställt av användaren.
Next
För att visa de kapitel som skapats skall du välja
skivan och trycka på knappen DISC MENU.
Kapitelmenyn för den valda titeln visas nu.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stop.
2
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
CHAPTER
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
Previous
Caution
Top
Next
Funktionen Automatiska kapitel fungerar
inte under Timerinspelning eller om du
stänger av apparaten.
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja PVR Option,
tryck sedan OK eller .
Menyn för PVR Option visas.
HDD & DVD RECORDER
PVR Option
HDD
DivX(R)-registrering
Library
CM Skip Time
: :15
15Sec
Sec
Disc Manager
EP Mode Time
: 6 Hours
Programme
Setup
MOVE
Använd registreringskoden för att registrera den här
HDD/DVD-spelaren med formatet DivX(R) Video On
Demand.
För ytterligare information, besök www.divx.com/vod
34 - Svenska
SELECT
RETURN
EXIT
4
Tryck på knapparna
för att välja CM Skip Time
och tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
EP-läge tidsinställning
PVR Option
HDD
Library
CM Skip Time
Disc Manager
EP Mode Time
15
Sec
15::15
Sec
15Sec
Sec
30: 6Hours
Sec
60 Sec
Programme
Du kan välja ett av fyra inspelningslägen genom att trycka
flera gånger på knappen REC MODE.
EP-läge är ett av fyra inspelningslägen (XP, SP, LP, EP) I
EP-läget (extended play) kan du ställa in inspelningstiden
till sex eller åtta timmar med den här inställningen.
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja önskat
alternativ och tryck sedan på knappen OK eller
6
Om du trycker på knappen CM SKIP under
uppspelning, hoppar den över avsnittet som
motsvarar den inställda tiden, och sedan spelas
nästa del upp.
.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
OBS!
CM Skip kan bara användas vid normal
uppspelning.
När den inställda tiden är längre än
kvarvarande tid på den aktuella titeln:
Nästa titel spelas från början.
När den inställda tiden är kortare än den
kvarvarande tiden på en spellista, spelas
nästa scen upp.
CM Skip fungerar inte i stillbildsläge.
När en inställd tid är kortare än
kvarvarande tid på en scen, en sista titel
eller ett sista spår som visas, kommer en
varningsmarkering att synas.
CM Skip avaktiverar Repeat (inklusive
Repeat A-B, Chapter, och Title).
CM Skip kanske inte fungerar med vissa
DVD-Video skivor.
Programme
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja PVR Option,
tryck sedan OK eller .
Menyn för PVR Option visas.
HDD & DVD RECORDER
PVR Option
HDD
Library
CM Skip Time
::15
15Sec
Sec
Disc Manager
EP Mode Time
: 6 Hours
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 35
Systeminställningar
5
4
Tryck på knapparna
för att välja EP Mode Time
och tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
3
Tryck på knapparna
för att välja Audio och
tryck sedan på knappen OK eller .
PVR Option
HDD & DVD RECORDER
HDD
Disc Manager
CM Skip Time
: 15 Sec
EP
EPMode
ModeTime
Time
66: :Hours
6Hours
6Hours
Hours
Library
8 Hours
Programme
Setup
Systeminställningar
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja önskad tid och
tryck sedan på knappen OK eller .
Ställa in alternativen
för ljud
Du kan ansluta HDD/DVD-spelaren till en extra förstärkare
eller en hemmabio.
Låter dig göra inställningar för ljudenheten och ljudstatus
beroende på vilket ljudsystem duanvänder. Du kan även
ställa in NICAM-läge.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Disc Manager
Programme
Setup
MOVE
36 - Svenska
►
DTS
: Off
►
Programme
DRC
: On
►
NICAM
: On
►
V-Mode Compatibility
: Off
►
MOVE
►
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
SELECT
RETURN
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja önskat
ljudalternativ och tryck sedan på knappen OK eller .
5
Tryck på knapparna
för att välja önskat
alternativ och tryck sedan på knappen OK eller
OBS!
.
Tryck på knappen RETURN eller för att
återgå till föregående meny.
Tryck på knappen MENU för att lämna
menyn.
Digital Output
1. PCM : Välj detta alternativ om du inte har någon
utrustning som kan avkoda signaler av typen
Dolby Digital (eller MPEG-2). När du spelar
ett ljudspår med Dolby Digital (eller MPEG2) omvandlas den digitala signalen till PCM
Stereo.
2. Bitstream : Skickar ut Dolby Digital (eller MEPG-2)
som en bitström. Välj detta när din AVmottagare eller AV-förstärkare har Dolby
Digital (eller MPEG-2) dekoder.
Setup
System
Digital Output
4
HDD
Library
: PCM
Disc Manager
Setup
MOVE
5
Audio
HDD
Library
OBS!
Inställningen digital ut signal fungerar
likadant på ljud i form av Dolby Digital
och MPEG-2. LPCM-ljudspår skickas
alltid ut som PCM. Detta är inte
relaterat till inställningen för den digitala
utsignalen.
Se till att du väljer rätt digital utsignal
annars hör du inget ljud eller bara högt
oljud.
DTS
V-Mode Compatibility
1. Off : Ger inte ut någon DTS-signal. Välj detta när
din AV-mottagare eller AV-förstärkare inte har
någon DTS-dekoder.
Denna funktion handlar om inställningen för att
välja ljud när du spelar in NICAM STEREO(Multiaudio)-sändningen till hårddisk. Den påverkar inte
direktinspelningen av program på DVD.
2. On : Ger ut en DTS-bitström via den digitala
utgången om du spelar ett DTS-spår. Välj
endast detta när din AV-mottagare (eller AVförstärkare) har DTS-dekoder.
OBS!
När ett DTS-ljudspår spelas upp ges
inget ljud ut från AV Audio Output.
Detta är endast aktivt när en Dolby Digitalsignal upptäcks.
2. On : Varken “Dual L” eller “Dual R” av multiaudiosändningen spelas in på hårddisken.
Titlar som spelas in på hårddisk med den
inställningen kan kopieras till DVD-R eller DVDRW (V-läge). “Dual L” och “Dual R” alternativ
kan väljas under “Audio Selection.”
HDD & DVD RECORDER
Library
Digital Output
: PCM
Disc Manager
DTS
: Off
Programme
DRC
: On
NICAM
: On
1. On : När ljudspår från en film spelas upp på låg
volym eller från små högtalare, kan systemet
lägga på passande komprimering för att
lågnivåinnehåll skall bli hörbart och för att
förebygga att dramatiska passager blir för
höga.
2. Off : Du kan titta på filmen med vanligt dynamiskt
omfång.
Audio
HDD
Setup
V-Mode Compatibility
Compatibilityav
OFF : Off
On
On
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
HDD & DVD RECORDER
Audio
HDD
Library
Digital Output
: PCM
Disc Manager
DTS
: Off
Programme
DRC
: On
NICAM
: On
Setup
V-Mode Compatibility
Audio Selection
Selection
Audio
: On
DUAL:L: Off
LOff
Dual
Dual R
NICAM
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
NICAM-program är uppdelade i tre typer. NICAM
Stereo, NICAM Mono och Bilingual (överföring på
ett annat språk). NICAM-program innehåller alltid
sändning av standardmonoljud och du kan välja
önskat ljud genom att ställa in NICAM till på eller av.
1. On : NICAM-läge
2. Off : Ställ bara in detta alternativ om du vill
spela in standardmonoljud från en NICAMsändning om stereoljudet är förvrängt på
grund av störningar i mottagningen.
Svenska - 37
Systeminställningar
DRC
1. Off : Både “Dual L” och “Dual R” av multiaudiosändningen spelas in på hårddisken.
Titlar som spelas in på hårddisk med den
inställningen kan inte kopieras till V-läge
(DVD-RW/-R).
Ställa in alternativen för
videodisplayen
4
Tryck på knapparna
för att välja önskat
videoalternativ och tryck sedan på knappen
OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Med den här funktionen kan du justera TV-skärmens
inställningar. Den här funktionen är beroende av skivtypen
Den kanske inte fungerar med alla skivtyper.
Disc Manager
Programme
Systeminställningar
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
►
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Video och tryck
sedan på knappen OK eller .
Menyn för videoinställningar visas.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
TV Aspect
: 4:3 Letter Box
►
Video Output
►
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
5
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja önskat
alternativ och tryck sedan på knappen OK eller
OBS!
Tryck på knappen RETURN eller för att
återgå till föregående meny.
Tryck på knappen MENU för att lämna
menyn.
TV Aspect
Beroende på vilken typ av TV du har kan du behöva
justera skärminställningarna.
(bildformat)
1. 4:3 Letter Box : Välj detta när du vill se hala16:9skärmen som DVD ger,även
om din TV har formatet 4:3. Det
kommer att synas svarta fält överst
och nederst på skär men.
EXIT
2. 4:3 Pan-Scan : Välj detta för normal TV-storlek när
du vill se mittdelen av 16:9-skärmen.
(kanterna till höger och vänster
kommer att klippas bort)
3. 16:9 Wide
: Med detta ser du hela 16:9-bilden på
din bred bilds-tv.
3D Noise Reduction
(rörelseadaptiv brusreducering)
1. Off : Normal
2. On : Ger en renare bild genom brusreducering
(för inspelning).
38 - Svenska
.
►
3D Noise Reduction : Off
: Component
4:3
Letter
Box
: 4:3
Letter
Box
Pan-Scan
3D Noise Reduction4:3
: Off
16:9
Wide
Video Output
: Component
Setup
MOVE
1
TV
TV Aspect
Aspect
Ställa in alternativ för
Video Output
4
Tryck på knapparna
för att välja Video Output
och tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Library
Disc Manager
Programme
Du kommer att kunna njuta av högkvalitativa bilder genom
RGB- eller Component video-anslutningar.
RGB videoutgång finns genom att ansluta en scart i AV1ingången och komponentvideoutgång finns genom att
ansluta i komponent (Y, PB, PR) ingång. Bara en signal i
taget kan väljas.
2
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Disc Manager
Programme
Setup
System
►
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
MOVE
3
Video Output
5
►
►
: Component
Component
:Component
RGB
Setup
MOVE
: 4:3 Letter Box
3D Noise Reduction : Off
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja önskat
alternativ och tryck sedan på knappen OK eller
.
I komponentläge kan du ställa in videoutgång till
Progressive (P.SCAN) eller Sammanflätad, se sid.39~41.
De tillgängliga videoutgångarna är följande.
Setup
HDD
Library
TV Aspect
SELECT
RETURN
EXIT
Tillgängliga videoutgångar
Inställningsläge
Komponentläge
RGB-läge
Utgång
Läget P.SCAN off (av) (sammanflätat) Läget P.SCAN p
Komponentutgån
O
X
O
(TV i progressivt läge)
(Y, PB, PR)
O
R, G, B
X
X
AV1 Scart Composite
X
O
X
Composite Video out
O
O
X
S-Video out
O
O
X
Tryck på knapparna
för att välja Video och
tryck sedan på knappen OK eller .
Menyn för videoinställningar visas.
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Disc Manager
Programme
TV
TVAspect
Aspect
: 4:3 Letter Box
►
3D Noise Reduction : Off
►
Video Output
►
: Component
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Ställa in Progressive scan
(progressiv skanning)
Om TV-apparaten stöder progressiv skanning trycker du
på knappen P.SCAN på HDD/DVD-spelarens front för att
få högre bildkvalitet.
Om du väljer “Läget progressiv skanning” skall componentkabeln anslutas först. (se sidan 22)
Se till att du ansluter Component-kablarna korrekt.
Svenska - 39
Systeminställningar
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Video
HDD
1
Med enheten i läget Stopp trycker du på knappen
P.SCAN på HDD/DVD-spelarens front.
Meddelandet “Press [Yes] to confirm Progressive scan
mode. Otherwise, press [No]” visas.
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
Press [Yes] to confirm Progressive scan mode.
Otherwise, press [No].
Systeminställningar
Yes
2
1
No
Meddelandet “Please, set your TV to Progressive
input. To deactivate, press [STOP] key” visas.
Tryck på knappen OK.
Please, set your TV to Progressive input.
To deactivate, press [STOP] key.
OK
3
Avbryta
Progressive scan
(progressivskanning)
Med enheten i läget Stopp trycker du på knappen
P.SCAN på HDD/DVD-spelarens front.
Meddelandet “Press [Yes] to confirm Interlace
scan mode. Otherwise, press [No]” visas.Tryck på
för att välja Yes och tryck sedan på
knapparna
knappen OK.
Press [Yes] to confirm Interlace scan mode.
Otherwise, press [No].
Yes
2
Meddelandet “Video Output Mode Progressive Scan”
visas.
No
Meddelandet “Please, set your TV to Interlace input.
To deactivate, press [STOP] key.” visas.
Tryck på knappen OK.
Please, set your TV to Interlace input.
To deactivate, press [STOP] key.
OK
Video Output Mode
Progressive Scan.
3
OBS!
Om knappen P.SCAN på HDD/DVDspelarens frontpanel trycks in under
uppspelning visas meddelandet “This
function is possible only on stop mode”.
Det är endast möjligt att göra progressiv
inställning när HDD/DVD-spelaren är i
stoppläge.
40 - Svenska
Meddelandet “Video Output Mode Progressive Scan”
visas.
Video Output Mode
Interlace Scan.
OBS!
Tryck inte på knappen P.SCAN om
du använder en TV som inte stöder
progressive scan. Det kommer inte att
synas någonting på skärmen om du
trycker på denna.
Om du trycker på knappen P.SCAN av
misstag när du använder en TV som inte
stöder progressive scan måste du stänga
av funktionen.
Tryck tre gånger på knappen P.SCAN
på frontpanelen för att avbryta läget
progressiv skanning. Skärmen återgår
efter att PS
indikatorn på frontpanelen
släcks.
3
Tryck på knapparna
för att välja Parental Lock
och tryck sedan på knappen OK eller .
När du använder din HDD/DVD-spelare första
gången kommer meddelandet “Create the
password.” att visas.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Create the password
Programme
Setup
0-9NUMBER
Ställa in barnlås
RETURN
EXIT
Ange det fyr-siffriga lösenordet med siffer knapparna
på fjärrkontrollen. Meddelandet “Confirm the
password” visas.Ange ditt lösenord igen.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Confirm the password
Programme
Funktionen Barnlås fungerar tillsammans med DVD-skivor
som har tilldelats en åldersgräns och låter dig kontrollera
vilken typ av DVD som din familj tittar på.
Det finns upp till åtta nivåer på en skiva.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Setup
SELECT
0-9NUMBER
5
Tryck på knappen OK eller
EXIT
för att välja Password.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Password
Disc Manager
2
RETURN
Programme
Tryck på knapparna
för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller .
Setup
MOVE
HDD & DVD RECORDER
Off
On
SELECT
RETURN
EXIT
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
MOVE
System
►
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
SELECT
RETURN
6
Tryck på knapparna
för att välja On eller Off
och tryck sedan på knappen OK eller .
EXIT
OBS!
Tryck på knappen RETURN eller för att
återgå till föregående meny.
Tryck på knappen MENU för att lämna
menyn.
Svenska - 41
Systeminställningar
4
SELECT
Om du glömt ditt lösenord
1
2
Om att ändra lösenord
1
Ta ut skivan.
Tryck in och håll in knappen PROG (
frontpanelen i 5 sekunder eller mer.
) på
Tryck på knapparna
för att välja Change
Password och tryck sedan på knappen OK eller
HDD & DVD RECORDER
.
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Password
: On
Rating Level
: Level1 - Kids
Change Password
Password
Change
►
►
►
Setup
MOVE
SELECT
HDD & DVD RECORDER
RETURN
EXIT
Change Password
Systeminställningar
HDD
Om åldersnivåer
Library
Disc Manager
Programme
Enter the password
Setup
Setup
1
Tryck på knappen
för att välja Rating Level och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
0~9 NUMBER
SELECT
RETURN
EXIT
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Password
Level8
: On - Adults
2
Level7- Kids
Rating Level
Level
: Level1
Rating
Change Password Level6
Level5
Setup
Level4
Level3
Ange det fyr-siffriga lösenordet med sifferknapparna
på fjärrkontrollen. Meddelandet “Confirm the
password” visas.
Level2
Level1-Kids
Level1-Kids
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
HDD & DVD RECORDER
Change Password
HDD
Library
Disc Manager
2
Programme
Tryck på knappen
för att välja åldersnivå och
tryck sedan på knappen OK eller .
Om du till exempel väljer upp till Nivå 6 kommer
skivor som är Nivå 7, 8 inte att spelas. Ett högre
nummer indikerar att programmet är avsett endast
för vuxna.
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Password
: On
►
Rating Level
: Level6
►
►
Change Password
►
Setup
MOVE
42 - Svenska
SELECT
RETURN
EXIT
Confirm the password
Setup
Setup
0~9 NUMBER
3
SELECT
RETURN
EXIT
Ange lösenordet med sifferknapparna på
fjärrkontrollen.
Innan uppspelning
Uppspelning
Läs följande information innan du spelar upp en skiva..
Det här avsnittet presenterar de grundläggande
funktionerna vid uppspelning av en skiva.
Dolby Digital
Stereo
DTS
För PAL-system i
Storbritannien, Frankrike,
Tyskland, etc.
Regionskod (endast DVD-Video)
Både HDD/DVD-spelaren och skivorna är
kodade enligt region. Dessa regionskoder måste
överensstämma för att det skall gå att spela upp
skivan. Om koderna inte överensstämmer går det inte
att spela upp den.
Regionsnumret för den här HDD/DVD-spelaren
beskrivs på dess baksida.
Digital Audio
Skivtyper som kan spelas upp
MP3
Skivtyper
Logotyp
Innehåll
AUDIO + VIDEO
AUDIO-CD
AUDIO
DVD-RAM
AUDIO + VIDEO
Innan uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Spela upp en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Använda Skivmeny och Titelmeny . . . . . . . . . . . . . 45
Använda funktionerna Sök och hoppa över . . . . . 45
Uppspelning i Slow-motion/Stegvis uppspelning. . 46
Om ANYKEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Spela upp titellistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Navigationsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Använda markörerna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Använda bokmärken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Välja språk för textremsor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Välja kanaler för ljudspår från film och ljud . . . . . . 56
Byta kameravinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Repeterad uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Zooma in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Välj media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Spela en Audio CD/MP3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Spela upp en bild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Spela upp en MPEG4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
DVD-RW
AUDIO + VIDEO
DVD-R
AUDIO + VIDEO
CD-R/-RW
DVD-RAM/
-RW/-R
DVDHR730
JPEG
MP3
MPEG4
-
AUDIO + VIDEO
Cirka 19 (XP: Hög kvalitet)
Cirka 35 (SP: Standardkvalitet)
Cirka 68 (LP: Lång uppspelning)
Cirka 101 eller cirka 127
(EP: Utökad)
AUDIO + VIDEO
Cirka 38 (XP: Hög kvalitet)
Cirka 72 (SP: Standardkvalitet)
Cirka 138 (LP: Lång uppspelning)
Cirka 205 eller cirka 272
(EP: Utökad)
HDD
DVDHR734
-
Svenska - 43
Uppspelning
DVD-VIDEO
DivX
Max. uppspelningstid
eller minuter
Enkelsidig (12cm)
240
Dubbelsidig ((12cm)
480
Enkelsidig (8cm)
80
Dubbelsidig ((8cm)
160
Enkelsidig (12cm)
74
Enkelsidig (8cm)
20
1 (XP: Excellent Quality)
Enkelsidig 2 (SP: Standard Quality)
12cm (4.7GB) 4 (LP: Long Playback)
6 or 8 (EP:Extended)
2 (XP: Excellent Quality)
Dubbelsidig 4 (SP: Standard Quality)
12cm (9.4GB) 8 (LP: Long Playback)
12 or 16 (EP:Extended)
1 (XP: Hög kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
12cm (4.7GB)
4 (LP: Lång uppspelning)
6 eller 8 (EP: Utökad)
1 (XP: Hög kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
12cm (4.7GB)
4 (LP: Lång uppspelning)
6 eller 8 (EP: Utökad)
Format
Skivtyper som inte kan spelas upp
• DVD-Video med ett regionsnummer som inte innehåller “2” eller
“ALL”
• 12cm 2.6 GB och 5.2 GB DVD-RAM
• 3.9 GB DVD-R Disc for Authoring.
• DVD-RAM/-RW (VR-läge) går inte att spela in på enligt
standarden för videoinspelning
• Oavslutade DVD-R, oavslutade DVD-RW (V-läge) inspelade på
annan utrustning.
• DVD-ROM/PD/MV-Disc, e.t.c.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
Uppspelning
OBS!
Den här HDD/DVD-spelaren fungerar
endast med skivor som är kompatibla med
DVD-RAM Standard Version 2.0.
Uppspelning och/eller inspelning kanske
inte fungerar för vissa skivtyper, eller
vid specifika förhållanden, såsom
vinkelförändring och justeringar av
bildkvoten. Information om skivan anges
detaljerat på förpackningen. Läs där vid
behov.
Var noggrann med att inte låta skivan bli
smutsig eller repig, eftersom fingeravtryck,
smuts, damm, repor eller cigarettrök på ytan
kan göra det omöjligt att spela in på den.
DVD-RAM/-RW/R-skivor kanske inte kan
spelas upp på vissa DVD-spelare beroende
på skivan och på kvaliteten på inspelningen.
Skivor med lagrade NTSC-program kan
inte spelas in på vid användning av denna
produkt.
1
Tryck på knappen OPEN/CLOSE.
2
Placera försiktigt en skiva i facket med etikettsidan
uppåt.
3
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
facket
• Din HDD/DVD-spelare stänger facket och skivan
spelas upp automatiskt.
• HDD/DVD-spelaren spelar inte upp skivor
automatiskt efter att strömmen har slagits på.
• När enheten är inkopplad och skivan är i facket
aktiveras enheten och väntar på stoppstatus.
• Tryck på knappen PLAY(
uppspelningen.
• Om du vill att enheten skall spela upp automatiskt
när den sätts på med en skiva i startar du den med
knappen PLAY( ).
4
OBS!
Spela upp en skiva
Caution
44 - Svenska
) för att påbörja
Tryck på knappen STOP (
uppspelningen.
) för att avsluta
När du avbryter uppspelningen av en skiva har
HDD/DVD-spelaren lagrat stoppstället, så när
du trycker på knappen PLAY ( ) igen startar
den där den senast slutade. (om inte skivan
är bortplockad, om HDD/DVD-spelaren inte
är inkopplad till en strömkälla eller om du har
tryckt på knappen STOP ( ) två gånger.)
Flytta inte HDD/DVD-spelaren under
uppspelning, eftersom det kan skada
skivan.
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att
öppna och stänga skivfacket.
Tryck inte på facket under tiden det
öppnas eller stängs, eftersom det kan
skada produkten.
Placera inte främmande föremål på
skivfacket.
Vissa funktioner kan fungera olika eller
avaktiveras, beroende på skivtyp. Läs
instruktionerna som finns på skivans
omslag om detta skulle inträffa.
Var speciellt försiktig så att inte barns
fingrar kläms i skivfacket när det öppnas
och stängs.
Du får endast föra in en DVD-skiva i taget.
Om du för in två eller fler skivor går det
inte att spela upp dem och HDD och DVDspelaren kan skadas.
Använda Skivmeny
och Titelmeny
Använda funktionerna
Sök och hoppa öve
Vissa skivtyper innehåller dedikerade menysystem som
tillåter dig att välja specialfunktioner för titel, kapitel,
ljudspår, undertextning, filmgranskning, teckeninformation
etc.
För DVD-VIDEO-skivor
1
Tryck på knappen DISC MENU för att ange skivans
skivmeny.
• Gå till inställningsmenyn som gäller för uppspelning.
• Du kan välja språk för ljud och undertextning etc.
som finns för skivan.
2
Söka igenom ett kapitel eller spår
1
Fast 1 ➞
Fast 3 ➞
Fast 5 ➞
MPEG4
Fast 1 ➞
Fast 2 ➞
AUDIO CD(CD-DA)
X2 ➞
X4 ➞
Fast 2 ➞
Fast 4 ➞
Fast 6 ➞
Fast 3
X8
• När du trycker in och håller nere knapparna
SEARCH (
) blir uppspelningen i hastigheten
X4.
Om du släpper knapparna SEARCH (
) blir
uppspelningen i normal hastighet.
För HDD, DVD-RAM/-RW/-R-skivor
• Den hastighet som är markerad i den här
funktionen kan skilja sig från den faktiska
uppspelningshastigheten.
Tryck på knappen TITLE LIST för att visatitellistan.
OBS!
Titellista: Titellistan visar en lista för att
hjälpa dig att välja en titel. Eftersom
titellistan består av informationen om
videoström som faktiskt spelas in, kan en
titel som tas bort inte spelas upp igen.
Spellista : Det här står för en
enhetsuppspelning, som aktiveras
genom att du väljerönskad scen i titel
listan. När spellistan spelas upp spelas
endast den valda scenen upp och sedan
stoppas uppspelningen. Eftersom endast
informationen som är nödvändig för
uppspelning av en önskad scen finns i
spellistan, även om spellistan tas bort, tas
originalinspelningen inte bort.(endast i VRläge)
Det går inte att höra ljud under skanning
eller sökning förutom för CD-skivor (CDDA).
(Du kan höra ljud under snabbspolning
framåt (Fast 1) för skivan.)
Svenska - 45
Uppspelning
• Du kan söka programmen i motsatt ordning. Tryck
på knappen PLAY ( ) för att återgå till normal
visning.
• Använd den här knappen om skivan innehåller mer
än en titel. Vissa skivor kan inte hantera mer än en
titelmeny.
OBS!
) på
HDD/
DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
Tryck på knappen TITLE MENU för att ange skivans
titelmeny.
1
Tryck på knapparna SEARCH (
fjärrkontrollen under uppspelning.
Hoppa över kapitel, spår eller
markörer
Uppspelning stegvis
Under uppspelning kan du snabbt söka dig genom ett
kapitel eller spår.
1
Tryck på knapparna SKIP (
under uppspelning.
) på fjärrkontrollen
• Om du trycker på knappen SKIP ( )
flyttas du till början av kapitlet, spåret eller markören
(HDD/DVD-RAM/-RW (VR-läge)).
Om du trycker på knappen igen inom 3 sekunder flyttar
den till början av föregående kapitel, spår eller markör
(HDD/DVD-RAM/-RW(VR-läge)).
Tryck på knapparna STEP (
pause-läge (stillbildsläge).
) på fjärrkontrollen i
• Varje gång knappen är intryckt visas en ny ruta.
När knappen STEP ( )är intryckt, aktiveras den
föregående rutan.
När knappen STEP ( )är intryckt, aktiveras den
nästkommande rutan.
• Tryck på knappen PLAY ( ) för att återgå till normal
visning.
• Om du trycker på knappen SKIP ( )
flyttas du till nästa kapitel, spår eller markör(HDD/DVDRAM/-RW (VR-läge)).
OBS!
Uppspelning
Uppspelning i
Slow-motion/Stegvis
uppspelning
Uppspelning i slow-motion
I pause eller stegläge trycker du på knapparna SEARCH
(
) på fjärrkontrollen.
• Om du trycker på knappen SEARCH ( ),
 Slow 1 ➞  Slow 2 ➞  Slow 3
• Om du trycker på knappen SEARCH ( ) knappen,
 Slow 1 ➞  Slow 2 ➞  Slow 3
• Tryck på knappen PLAY ( ) för att åt ergå till normal
visning.
Tryck in och håll ner knapparna SEARCH ( )
stillbildsläge, skivan kommer då att spelas upp med Slow 2
hastighet. Om knappen släpps återgår det till pause-läge.
OBS!
Den hastighet som är markerad i den här
funktionen kan skilja sig från den faktiska
uppspelningshastigheten.
Slow motion fungerar endast i riktningen
framåt på MPEG4-skivor.
46 - Svenska
Stegvis uppspelning fungerar endast i
riktningen framåt på MPEG4-skivor.
Om ANYKEY
2
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Search, tryck
Search
Gå direkt till en scen med ANYKEY
ANYKEY
Search
Navigation
SELECT
Title
Chapter
Time
ANYKEY
1/5
1/40
00:02:16
CHANGE
SELECT
3
Tryck på knapparna
Chapter.
4
Tryck på knapparna
eller nummer för att välja
önskad scen och tryck sedan på knappen OK.
för att välja Title eller
Time
Marker
Subtitle
Off
Audio
Repeat
D 2/0 L+R
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
SELECT
DVD-VIDEO
ANYKEY
Search
• Om du vill gå direkt till en viss tidpunkt kommer detta
hjälpa dig att lättare hitta en viss scen.
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
Bookmark
Audio
ENG
Subtitle
Off
D5.1CH
HDD
Angle
1/1
Search
Repeat
Off
Navigation
Zoom
Off
Marker
Media
DVD
Subtitle
MOVE
SELECT
ANYKEY
Time
Off
Audio
Repeat
D 2/0 L+R
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
SELECT
DVD-VIDEO
ANYKEY
Search
Bookmark
Audio
ENG
Subtitle
Off
Angle
1/1
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
DVD
MOVE
D5.1CH
SELECT
Svenska - 47
Uppspelning
HDD
00:00:37
Search
• Om du vill gå direkt till en titel, ett kapitel för att hitta en
viss scen.
1
1/3
Time
CHANGE
ANYKEY-funktionen gör det möjligt för dig att enkelt söka
efter en scen genom att ange titel, kapitel, spår och tid.
Du kan även ändra inställningar förtextremsor och ljud
och vissa funktioner, inklusive Markering, Vinkel, Zoom,
Upprepa, media.
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
ANYKEY
Title
2
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
Search
1/3
Time
00:00:37
Search
Title
Chapter
Time
CHANGE
Spela upp titellistan
ANYKEY
Title
CHANGE
för att välja Search, tryck
SELECT
Följ de här instruktionerna för att spela upp en scen från
titellistan.
Att använda knappen TITLE LIST
ANYKEY
1/5
1/40
00:02:16
1
SELECT
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge /
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
Title List
Uppspelning
JAN/01/2006 17:30 PR1
3
Tryck på knapparna
4
Ange tiden i sekvensen över timmar, minuter och
sekunder genom att använda sifferknapparna och
tryck sedan på knappen OK.
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
för att välja Time.
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge / uppspelningsläge.
OBS!
Funktionen kanske inte fungerar med alla
skivtyper. När en audio CD (CD-DA) eller
en MP3-skiva är isatt är det inte säkert att
informationsskärmen visas.
Tidssökningsfunktionen fungerar inte på
vissa skivor.
För att ta bort skärmen trycker du på
knappen RETURN.
48 - Svenska
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
för att välja Title, och tryck
• Tryck på knapparna
sedan två gånger på knappen OK eller .
2
Tryck på knapparna
för att markera den post
som du vill spela upp från spellistan och tryck sedan
på OK eller PLAY ( ).
Den valda posten (titeln) spelas upp.
3
Tryck på knappen STOP ( ) för att avsluta
uppspelningen. Tryck på knappen TITLE LIST för att
återgå till skärmen för titellista.
- Om INFO-knappen
Om du under uppspelning trycker på knappen INFO en
gång visas systeminfoskärmen: Active Status, Background
Status, och information visas.
HDD
Active status
Play
Background Status
––
Screen
Playback
Navigationsmeny
Scennavigering
System Info
JAN/01/2006(SUN)
12:00
Om du trycker på INFO-knappen två gånger, visas
Skivinfoskärm: Total numbers of Titles och Playlists ,
Recordable Time (Title), Available Space (Music/Photo)
visas.
HDD
Total Title
Total Playlist
Recordable Time : Title
Available Space : Music/Photo
JAN/01/2006(SUN)
Om en titel består av markeringar (se sidan 52), kan du
söka den önskade scenen med hjälp av Scennavigering.
(VR-läge)
Att använda knappen TITLE LIST
1
Disc Info
3
1
35:41 SP
4755 MB
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
12:00
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
Om du trycker på INFO-knappen tre gånger, visas aktuell
uppspelningsinfo: Information om Playback Name, Title,
Created Time, Length, Playing Time, Audio samt om
skrivskydd är aktiverat visas.
HDD
Name
Title
Created Time
Length
Playing Time
Playing Info
JAN/01/2006 17:30 PR
1
1/3
JAN/01/2006 17:30
01:00:00 SP
00:00:02
Audio
Dolby Digital 2/0 L+R
Title Protection
Not Protected
JAN/01/2006(SUN)
12:00
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
tryck sedan OK eller
för att välja Libray (Arkiv),
.
för att väljaTitle, och tryck
• Tryck på knapparna
sedan två gånger på knappen OK eller .
2
Tryck på knapparna
för att markera den post
som du vill spela upp från Title List och tryck sedan
på ANYKEY.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Protection
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Copy
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Rename
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
►
Navigation
SP
►
JAN/01/2006 00:00
Select Media
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 49
Uppspelning
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
3
3
Tryck på knapparna
för att välja Navigation
och tryck sedan på knappen OK eller .
Tryck på knappen OK.
HDD
Scene Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
HDD
1/3
Protection
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Delete
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Rename
Edit
01
►
►
Scena Navigation
Navigation
Scene
Select Media
►
Time Navigation
MOVE
02
00:00:35
SELECT
RETURN
MOVE
03
00:01:05
HDD
Scene Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
00:00:05
02
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Scene
Navigation och tryck sedan på knappen OK eller
01
00:00:05
►
Playlist
Navigation
SP
JAN/01/2006 00:00
4
1/3
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
4
Tryck på knapparna
för att välja önskad scen
och tryck sedan på knappen OK eller PLAY ( )
.
OBS!
Scene Navigation fungerar inte om en vald
titel inte har markörer.
1/3
00:00:35
03
00:01:05
Tidsnavigering
Uppspelning
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
(VR-läge)
5
Tryck på knapparna
för att välja önskad
scen och tryck sedan på knappen OK eller PLAY
( ).
Med den här funktionen kan du söka scen minut för minut
från inspelad titellista.
Att använda knappen TITLE LIST
Använda knappen ANYKEY.
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna
för att välja Navigation,
tryck sedan på
för att välja Scene.
1
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
HDD
Search
Off
Audio
Repeat
EXIT
Använda knappen MENU.
►
D 2/0 L+R
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
RETURN
►
Navigation Scene
Marker
Subtitle
SELECT
ANYKEY
►
SELECT
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
tryck sedan OK eller
för att välja Library (Arkiv),
.
för att välja Title, och tryck
• Tryck på knapparna
sedan två gånger på knappen OK eller .
50 - Svenska
2
Tryck på knapparna
för att markera den post
som du vill spela upp från Title List och tryck sedan
på ANYKEY.
HDD
Använda knappen ANYKEY.
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna
för att välja Navigation,
tryck sedan på för att välja Time.
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Rename
Rename
Protection
Copy
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
►
Navigation
SP
►
JAN/01/2006 00:00
Select Media
►
MOVE
SELECT
RETURN
HDD
EXIT
ANYKEY
Search
►
Navigation
Time
Marker
3
Tryck på knapparna
för att välja Navigation
och tryck sedan på knappen OK eller .
HDD
Rename
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
►
SELECT
Tryck på knappen OK.
►
Playlist
Select Media
HDD
►
►
MOVE
Time Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
Scena Navigation
Navigation
Scene
1/3
Time Navigation
SELECT
RETURN
EXIT
00:00
Tryck på knapparna
för att välja Time
Navigation och tryck sedan på knappen OK eller
HDD
.
Time Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
01:00
01:00
00:00
1/3
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att hoppa över en minut
åt gången och söka önskad scen, tryck sedan på
knappen OK eller PLAY ( ).
00:00
01:00
01:00
00:00
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
OBS!
5
Tryck på knapparna
för att hoppa över en minut
åt gången och söka önskad scen, tryck sedan på
knappen OK eller PLAY ( ).
Markören flyttar sig inte om den valda
inspelade titeln är kortare än en minut.
En skiva som inte har spelats in på
den här enheten fungerar inte med
navigationsfunktionerna.
En redigerad titel kanske inte visar exakt
söktid.
Svenska - 51
Uppspelning
JAN/01/2006 00:00
SP
Navigation
4
3
1/3
No.
Title
Length
001
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Protection
Off
Audio
CHANGE
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
►
Subtitle
Använda markörerna
4
Markera scener som du vill se igen så att du kan påbörja
uppspelning från den markerade platsen.
Tryck på knappen OK igen när den önskade scenen
visas.
• Siffran 02 visas och scenen memoreras.
Marker
MOVE
Använda knappen MARKER.
(VR-läge)
1
Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
Uppspelning
Marker
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
PLAY
N:2
RETURN
CANCEL
• HDD och DVD-RW (VR-läge) har funktionen Marker
istället för bokmärken.
Eftersom att scenerna kan visas som många olika sidor
är numreringen viktig. Om en skiva är skyddad eller om
det är en DVD-RAM-skiva går det inte att göra eller ta
bort markeringar. Endast uppspelning är tillgängligt.
N:0
Att spela upp en markering
SELECT
RETURN
Använda knappen ANYKEY.
(VR-läge)
• Tryck på ANYKEY under uppspelning.
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
2
för att välja Marker, tryck
Använda knappen MARKER.
Tryck på knappen OK när den önskade scenen
visas.
• Siffran 01 visas och scenen memoreras.
1
Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
Marker
Marker
01 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3
Tryck på knappen
52 - Svenska
PLAY
CANCEL
N:2
N:1
MOVE
MOVE
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
PLAY
CANCEL
RETURN
RETURN
för att flytta till nästa position.
Använda knappen ANYKEY.
• Tryck på ANYKEY under uppspelning.
• Tryck på knapparna
för att välja Marker, tryck
sedan OK eller .
2
Tryck på knapparna
scen.
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
MOVE
3
för att välja en markerad
PLAY
CANCEL
2
Marker
N:2
RETURN
• Om du trycker på knappen SKIP ( ) flyttar den till
början av markeringen. Om du trycker på knappen
igen inom tre sekunder går den tillbörjan av
föregående markering.
3
för att välja en markerad
01 02 03 04 05 06 07 08 - - - - N : 8
MOVE
Tryck på knappen OK eller PLAY ( ) för att
påbörja uppspelningen från den valda scenen.
• Om du trycker på knappen SKIP (
nästa markering.
Tryck på knapparna
scen.
PLAY
CANCEL
RETURN
Tryck på knappen CANCEL för att ta bort den valda
markeringen.
Marker
01 02 03 04 05 06 07 - - - - - - N : 7
) flyttar den till
MOVE
(VR-läge)
RETURN
När en markering tas bort medan HDD/DVD-RW (VRläge) spelas upp kommer markeringarnas numrering
att ändras. Om tillexempel den sjunde markeringen
tas bort efter det att tio markeringar har gjorts kommer
markeringsnumren efter åtta automatiskt att döpas om
och markering nr åtta blir nr sju.
Använda knappen MARKER
1
Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
Marker
01 02 03 04 05 06 07 08 - - - - N : 8
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
Använda knappen ANYKEY.
• Tryck på ANYKEY under uppspelning.
för att välja Marker, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
Svenska - 53
Uppspelning
Ta bort en markering
SELECT
Använda bokmärken
4
Tryck på knappen OK igen när den önskade scenen
visas.
Siffran 2 visas och scenen memoreras
Bookmark
1 2 - - - - - - -
--
(V-läge)
MOVE
Använda knappen MARKER.
1
- - - - - - - - -
Uppspelning
SELECT
--
RETURN
Använda knappen ANYKEY.
• Tryck på ANYKEY under uppspelning.
• Tryck på knapparna
för att välja Bookmark,
tryck sedan OK eller .
2
1 - - - - - - - -
När skivfacket öppnas och sedan stängs
försvinner bokmärken.
Att spela upp ett bokmärke
Använda knappen MARKER.
1
Tryck på knappen OK när den önskade scenenvisas.
• Siffran 1 visas och scenen memoreras.
Bookmark
Tryck på knappen MARKER under uppspelning
Bookmark
1 2 - - - - - - -
3
PLAY
CANCEL
54 - Svenska
PLAY
CANCEL
RETURN
Använda knappen ANYKEY.
• Tryck på ANYKEY under uppspelning.
RETURN
• Tryck på knapparna
tryck sedan OK eller
Tryck på knappen
--
--
MOVE
MOVE
RETURN
• Det går att markera upp till 10 scener.
OBS!
MOVE
CANCEL
• Repetera ovanstående för att markera andra
positioner.
Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
Bookmark
PLAY
för att välja Bookmark,
.
för att flytta till nästa position.
2
Tryck på knapparna
scen.
3
Tryck på knappen OK eller PLAY ( ) för att
påbörja uppspelningen från den valda scenen.
för att välja en markerad
Ta bort ett bokmärke
Använda knappen MARKER.
1
Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
Bookmark
1 2 3 4 5 6 7 8 -
Välja språk
för textremsor
Välj ett av de textningsspråk som är inspelade på skivan.
--
(VR-läge)
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
Använda knappen ANYKEY.
• Tryck på ANYKEY under uppspelning
• Tryck på knapparna
tryck sedan OK eller
för att välja Bookmark,
.
Använda knappen SUBTITLE
1
Tryck på SUBTITLE under uppspelning.
Subtitle
Bookmark 1 2 3 4 5 6 7 8 -
MOVE
3
PLAY
CANCEL
--
RETURN
Tryck på knappen CANCEL för att ta bort detvalda
bokmärket.
Bookmark 1 2 3 4 5 6 7 - -
MOVE
Off
för att välja en markerad
SELECT
Uppspelning
2
Tryck på knapparna
scen.
2
Tryck på knapparn
för att välja önskat språk
för textremsor. Tryck även på knappen SUBTITLE
upprepade gånger för att välja önskat språk för
textremsor.
• För att ta bort skärmen trycker du på knappen
CANCEL eller RETURN.
--
RETURN
Svenska - 55
Använda knappen ANYKEY.
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna
Selecting the Audio
för att välja Subtitle.
Väljer ett av de ljudspår som är inspelade på skivan.
Väljer även ljudkanaler.
HDD
ANYKEY
Search
Navigation
►
Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
3
Välja kanaler för ljudspår
från film och ljud
(VR-läge)
►
CHANGE
Tryck på knapparna
för undertextning.
Använda knappen AUDIO
för att välja önskat språk
1
Tryck på AUDIO under uppspelning.
HDD/DVD-RAM/-RW
Uppspelning
Audio
OBS!
***Dolby Digital 2/0 L+R
Språken för textremsor kan vara olika
beroende på skivtyp.
För vissa skivor kan du endast välja språk
i skivmenyn.
DVD-VIDEO
Audio ENG Dolby Digital 5.1CH
2
56 - Svenska
Tryck på knapparna
för att välja det önskade
ljudspåret eller ljudkanalen. Tryck även på knappen
AUDIO upprepade gånger för att välja det önskade
ljudspåret eller ljudkanalen.
• För att ta bort skärmen trycker du på knappen
CANCEL eller RETURN
Använda knappen ANYKEY
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna
Byta kameravinkel
När en DVD-skiva innehåller flera olika vinklar av en
speciell scen kan du välja funktionen Vinkel.
HDD
för att välja Audio.
ANYKEY
Search
►
Använda knappen ANYKEY
Navigation Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
3
D 2/0 L+R
Repeat
►
CHANGE
Tryck på knapparna
för att välja det önskade
ljudspåret eller ljudkanalen.
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna
ANYKEY
Search
►
Bookmark
OBS!
Ljudspår eller ljudkanal kan vara olika
beroende på skivtyp.
För vissa skivor kan du endast välja språk
i skivmenyn.
3
OBS!
►
Audio
ENG
Subtitle
Off
Angle
1/5
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
DVD
MOVE
Uppspelning
DVD-VIDEO
för att välja Angle.
D5.1CH
►
CHANGE
Tryck på knapparna
för att välja önskad vinkel.
Den här funktionen är beroende av skivan
och fungerar inte med alla DVD-skivor.
Funktionen fungerar inte om DVD-skivan
inte har spelats in med ett system med
flera kameror och vinklar.
Visar aktuell vinkel, totalt antal vinklar.
Svenska - 57
Repeterad uppspelning
3
Spela upp repeterat (Repeat Playback)
OBS!
Använda knappen REPEAT
1
Tryck på knapparna
för att välja Repeat Off,
Repeat A-B eller Repeat Title eller Repeat Chapter
(Repetera kapitel) som du vill spela upprepade
gånger, tryck sedan OK.
HDD/DVD-RAM/-RW (VR läge),
oavslutade DVD-R-skivor och oavslutade
DVD-RW (V läge) upprepar inte ett kapitel.
Du kan även aktivera Normal Playback
(Normal uppspelning) genom att trycka på
knappen CANCEL.
Tryck på REPEAT under uppspelning.
Repeat
Upprepa A-B
Off
Uppspelning
Använda knappen REPEAT A-B
2
Tryck på knapparna
för att välja Off, Title eller
Chapter du vill repetera, tryck sedan på knappen
OK.
1
Tryck på REPEAT A-B under uppspelning.
Repeat A-B
Off
Använda knappen ANYKEY
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna
2
Tryck på knappen OK där du vill att den upprepade
uppspelningen skall starta (A) och tryck på den
igen där du vill att den skall sluta (B). Upprepad
uppspelning för avsnitt A-B startar.
för att välja Repeat.
Repeat A-B
HDD
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
Repeat
D 2/0 L+R
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
58 - Svenska
►
SELECT
A-B
- Återgå till normal uppspelning -
3
OBS!
Tryck på CANCEL för att återgå till normal
uppspelning.
Om du anger punkt (B) inom fem
sekunder visas varnings ( ) markeringen.
Du kan också aktivera Normal
uppspelning genom att trycka på knappen
CANCEL.
Audio CD (CD-DA), MP3 och MPEG4skivor stöder inte funktionen Repeat A-B
(Repetera A till B).
Använda knappen ANYKEY
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna
HDD
Zooma in
för att välja Repeat.
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
Repeat
D 2/0 L+R
Off
Media
HDD
CHANGE
►
SELECT
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
HDD
Uppspelning
1
Off
Zoom
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
3
Marker
Tryck på knapparna
tryck sedan OK.
Subtitle
för att välja Repeat A-B,
Repeat
Tryck på knappen OK där du vill att denupprepade
uppspelningen skall starta (A) ochtryck på den
igen där du vill att den skall sluta (B). Upprepa
uppspelning där A-B startar.
Repeat A-B
D 2/0 L+R
2
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
4
►
Off
Audio
►
SELECT
Tryck på knapparna
sedan OK eller . (
för att välja Zoom, tryck
) visas.
A-B
- Återgå till normal uppspelning -
5
Tryck på CANCEL för att återgå till normal
uppspelning.
Svenska - 59
3
Tryck på knapparna
område som du vill förstora.
4
Tryck på knappen OK.
Skärmen kommer att förstoras till dubbel storlek.
Skärmen kommer att förstoras till fyrdubbel storlek.
för att välja det
Spela en Audio CD/MP3
Spela upp en Audio CD (CD-DA)
HDD/DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
OBS!
normal storlek
X2 X4
X2 normal storlek
1
Sätt i en audio-CD (CD-DA) i skivsfacket.
• Menyn för audio-CD visas och spåren (låtarna)
spelas upp automatiskt.
När inspelningen är gjord i EP-läge
fungerar inte Zoomfunktionen förutom om
inspelningen gjorts i V-läge.
CD
Music List
TRACK01
1/16
No.
Title
01
TRACKTRACK
1
00:02:22
►
TRACK01
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
TRACK 05
4:09
006
TRACK 06
5:08
007
TRACK 07
Uppspelning
MOVE
Välj media
2
Length
4:19
4:19
SELECT
3:31
RETURN
▼
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja det spår (låt)
du vill lyssna på och tryck sedan på knappen OK.
Skärmfunktioner för Audio-CD
(CD-DA)
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
CD
Music List
TRACK01
2
No.
Tryck på knapparna
för att välja Media.
►
HDD
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Subtitle
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
TRACK 05
4:09
006
TRACK 06
5:08
007
TRACK 07
SELECT
3:31
RETURN
▼
EXIT
►
Off
Off
Media
HDD
►
SELECT
Tryck på knapparna
för att välja HDD eller DVD
och tryck sedan på knappen OK.
60 - Svenska
TRACK 02
D 2/0 L+R
Zoom
CHANGE
4:19
002
Off
Audio
Repeat
TRACK 01
MOVE
Marker
3
00:02:22
TRACK01
1/16
Length
Title
1. Aktuellt spår (låt): Visar numret för det spår som
spelas upp just nu.
2. Visar numret för det aktuella spåret och det totala
antalet spår.
3. Visar aktuell filtyp och aktuellt filnamn.
4. Visa tillgängliga knappar.
5. Detta visar status för skivan och uppspelningstid
motsvarande den del som spelas upp för tillfället.
6. Stoppar listan över spår (låtlistan).
Knappar på fjärrkontrollen som används
till att spela upp Audio CD (CD-DA)
Spela en MP3-skiva
1
Lägg i en MP3-CD i skivfacket
• Menyn visas.
2
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
3
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Music, tryck
4
Tryck på knapparna
för att välja det spår du vill
lyssna på och tryck sedan på knappen OK.
CD
Music List
Song 1.mp3
1/10
No.
Title
Size
ROOT
√
►
►00:02:22
00:02:22
MP3
Song 1.mp3
1.mp3
Song
002 Song 10.mp3
3.8
3.8 MB
MB
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
Song1.mp3
004 Song 3.mp3
ROOT
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
MOVE
9.2 MB
SELECT
RETURN
▼
EXIT
Uppspelning
Skärmfunktioner för MP3
ROOT
CD
Music List
Song 1.mp3
1/10
No.
Title
ROOT
Song1.mp3
1.mp3
Song
Song
1.mp3
1.
: Väljer spår (låt).
2. Knappen OK, knappen Play ( ): Spelar upp valt spår
(låt).
3. Knappen SKIP ( ): Spelar upp nästa spår.
4. Knappen SKIP ( ): Återgår till början på aktuellt spår
om du trycker på den under uppspelning. Om du trycker
på den igen hoppar HDD/DVD-spelaren till föregående
spår och spelar upp det. Om du trycker på den här
knappen inom tre sekunder efter att uppspelningen
påbörjats spelas föregående spår upp. Om du trycker
på knappen efter tre sekunder spelas aktuellt spår upp
från början.
5. Knappen STEP (
) : Flyttar sida upp/ned.
6. Tryck på knappen SEARCH (
) : Fast Play (X2,
X4, X8) spelas aktuellt spår upp från början.
7. Tryck på knappen STOP ( ) : Stoppar ett spår (låt).
8. Tryck på knappen PLAY ( ) : Spelar upp ett spår (låt)
eller pausar en uppspelning.
9. Knappen ANYKEY: Menyn ANYKEY visas.
►
√
MP3
00:02:22
00:02:22
Size
3.8 MB
MB
3.8
3.8
MB
002 Song 10.mp3
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
Song1.mp3
004 Song 3.mp3
ROOT
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
MOVE
SELECT
9.2 MB
RETURN
▼
EXIT
1. Aktuellt spår (låt): Visar numret för det spår som spelas
upp just nu.
2. Visar numret för den aktuella mappen och aktuell
spårstorlek.
3. Visar aktuell filtyp, aktuellt filnamn och mappnamn.
4. Detta visar status för skivan och uppspelningstid
motsvarande den del som spelas upp för tillfället.
5. Visar numret för det aktuella spåret och det totala antalet
spår.
6. Visar listan över spår (låtlistan).
Svenska - 61
Knappar på fjärrkontrollen som
används till MP3-uppspelning
Upprepa CD (CD-DA) & MP3
Använda knappen Repetera
1
Tryck på knappen REPEAT flera gånger under
uppspelning för att välja önskat upprepningsläge.
CD
Music List
TRACK01
No.
Title
TRACK
01
TRACK
1
►
00:02:22
TRACK01
1/16
Length
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
006
TRACK 05
TRACK 06
4:09
5:08
007
TRACK 07
MOVE
SELECT
3:31
RETURN
▼
EXIT
Uppspelning
• Normal (CD (CD-DA)/MP3): Spåren på skivan
spelas upp i den ordning som de spelats in på
skivan.
•
Upprepa spår (CD (CD-DA)/MP3)
•
Upprepa mapp (MP3)
•
Upprepa alla (CD (CD-DA)/MP3)
•
Slumpvis (CD (CD-DA)/MP3): Slumpvis spelar
upp skivans spår i slumpvis ordning.
- Återgå till normal uppspelning -
2
1.
: Väljer spår (låt).
2. Knappen OK, knappen Play ( ): Spelar upp valt spår
(låt).
3. Knappen SKIP ( )Spelar upp nästa spår.
4. Knappen SKIP ( ) Återgår till början på aktuellt spår
om du trycker på den under uppspelning. Om du trycker
på den igen hoppar HDD/DVD-spelaren till föregående
spår och spelar upp det. Om du trycker på den här
knappen inom tre sekunder efter att uppspelningen
påbörjats spelas föregående spår upp. Om du trycker
på knappen efter tre sekunder spelas aktuellt spår upp
från början.
5. Knappen STEP (
) : Flyttar sida upp/ned.
6. Tryck på knappen STOP ( ) Stoppar ett spår (låt).
7. Tryck på knappen PLAY ( ) Spelar upp ett spår (låt)
eller pausar en uppspelning.
8. Knappen ANYKEY: Menyn ANYKEY visas.
62 - Svenska
Tryck på REPEAT eller CANCEL flera gånger föratt
återgå till normal uppspelning.
Ny spellista
Använda knappen ANYKEY
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
CD
1
Music List
TRACK01
Du kan registrera maximalt 28 spår i en spellista.
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
CD
1/16
No.
Title
01
TRACKTRACK
1
00:02:22
Length
4:19
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Playlist
005 ►►► TRACK 05
006 ► TRACK 06
4:09
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
3:31
TRACK01
Play
Play Mode
Mode
MOVE
SELECT
RETURN
Music List
TRACK01
1/16
No.
Title
01
TRACKTRACK
1
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Playlist
005 ►►► TRACK 05
006 ► TRACK 06
4:09
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
00:02:22
TRACK01
Play Mode
Play Mode
▼
EXIT
MOVE
2
Tryck på knapparna
för att välja Play Mode och
tryck sedan på knappen OK eller .
3:31
SELECT
Tryck på knapparnaa
sedan OK eller .
RETURN
Music List
No.
Title
01
TRACKTRACK
1
00:02:22
TRACK01
Playlist
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK
Normal04
TRACK
Repeat05
Track
TRACK 06
Repeat All
TRACK 07
Random
4:03
007 ►
Select Media
SELECT
00:02:22
TRACK01
Play Mode
4:09
5:08
3:31
RETURN
Playlist
Select Media
▼
Tryck på knapparna
för att välja Play Mode och
tryck sedan på knappen OK eller .
3
• Normal (CD (CD-DA)/MP3): Spåren på skivan
spelas upp i samma ordning som de spelades in.
•
Repeat Track (CD (CD-DA)/MP3)
•
Repeat Folder (MP3)
•
Repeat All (CD (CD-DA)/MP3)
Random (CD (CD-DA)/MP3): Slumpvis spelar
•
upp skivans spår i slumpvis ordning
Length
01
TRACKTRACK
1
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005 ►► TRACK 05
006 ► TRACK
06
New
NewPlaylist
Playlist
007 ► TRACK
Go To 07
Playlist
4:09
5:08
MOVE
EXIT
Title
SELECT
3:31
RETURN
▼
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja New Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller .
Make Playlist
CD
No.
Title
No.
Playlist
ADD
RETURN
001
001 TRACK 01
002 TRACK 02
003 TRACK 03
004 TRACK 04
005 TRACK 05
006 TRACK 06
007 TRACK 07
MOVE
4
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja spåren i den
ordning du vill lyssna på dem och tryck sedan
påknappen OK.
Make Playlist
CD
No.
Title
001 TRACK 01
No.
Playlist
001 TRACK 04
002 TRACK 02
003 TRACK 06
002 TRACK 02
003 TRACK 03
004 TRACK 04
004 TRACK 01
005 TRACK 07
005 TRACK 05
006 TRACK 06
007
007 TRACK
TRACK 07
07
MOVE
ADD
RETURN
EXIT
Svenska - 63
Uppspelning
MOVE
1/16
No.
Length
4:19
4:19
002
005 ►
006 ►
Play Mode
Music List
TRACK01
1/16
▼
EXIT
för att välja Playlist, tryck
CD
CD
TRACK01
3
2
Length
4:19
4:19
5
Om du har lagt till fel spår i spellistan trycker du på
och sedan på knappen OK eller
knappen
CANCEL för att markera det felaktiga spåret.
Det felaktiga spåret tas bort.
Make Playlist
CD
Gå till spellistan
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
CD
No.
Title
No.
001 TRACK 01
Playlist
001
001 TRACK
TRACK 04
04
002 TRACK 02
002
002 TRACK
TRACK 02
02
003 TRACK 03
003
003 TRACK
TRACK06
06
004 TRACK 04
004
004 TRACK
TRACK 01
01
005 TRACK 05
005
005 TRACK
TRACK 07
07
Music List
TRACK01
No.
00:02:22
006 TRACK 06
CANCEL
MOVE
EXIT
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005 ►√ TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
MOVE
6
Tryck på knappen ANYKEY för att lagra
spelningslistan.
Make Playlist
CD
No.
Title
2
Playlist
001 TRACK
TRACK 04
04
001
002
TRACK
02
002 TRACK 02
003 TRACK
TRACK 06
06
003
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
002 TRACK 02
003 TRACK 03
3:31
RETURN
EXIT
för att välja Playlist, tryck
CD
Music List
TRACK01
1/16
No.
Title
TRACK 1TRACK 01
004 TRACK
TRACK 01
01
004
005 TRACK
TRACK 07
07
005
004 TRACK 04
005 TRACK 05
Delete
006
DeleteTRACK 06
00:02:22
007
Go ToTRACK
Playlist 07
Play Mode
MOVE
Uppspelning
SELECT
No.
001 TRACK 01
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Go To Playlist
och tryck sedan på knappen OK.
En ny playlist skapas..
CD
Playlist
No.
Title
PLAYLIST
PLAYLIST
3
Length
Length
4:19
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Playlist
005 ► TRACK 05
New
New Playlist
Playlist
006 ► TRACK
06
Select Media
Go To 07
Playlist
007 ► TRACK
MOVE
7
1/16
Length
TRACKTRACK
1
01
Play Mode
2Play
Mode
TRACK01
007 TRACK 07
Title
SELECT
4:09
5:08
3:31
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Go To Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller .
CD
Playlist
Playlist01
No.
00:00:00
PLAYLIST
Title
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist 01
Length
00:00:00
PLAYLIST
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
4
64 - Svenska
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja önskad mapp
och tryck sedan på knappen OK. De markerade
spåren spelas upp automatiskt.
Ta bort spellistan
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
CD
No.
5
Tryck på knappen ANYKEY.
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
II 00:02:22
00:00:02 004
TRACK 03
3:57
TRACK 04
4:03
Play Mode
2Play
Mode
005 ►√ TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
3:31
MOVE
SELECT
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
RETURN
CD
Title
TRACKTRACK
4:19 01
TRACK 02
3:57
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Play Mode
005 ► TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK
06
New Playlist
007 ► TRACK
07
Go To Playlist
5:08
TRACK01
Go To Music List
MOVE
6
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Delete Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller .
CD
Playlist
No.
√
00:02:22
Delete
Playlist
PLAYLIST
Title
PLAYLIST
Playlist01
PLAYLIST01
Length
Do youPlaylist2v
want to delete?
Yes
No
3:31
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Go To Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller .
CD
SELECT
MOVE
7
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK. Den valda spellistan tas bort.
Playlist
No.
Title
PLAYLIST
PLAYLIST
Length
Playlist01
Playlist02
00:00:00
PLAYLIST
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 65
Uppspelning
Select Media
Playlist2
New Playlist
1/16
Length
4:19
003
Length
PLAYLIST
Edit Playist
EXIT
002
00:02:22
Title
PLAYLIST
PLAYLIST01
Playlist01
Music List
No.
Playlist
No.
√
00:02:22
Delete
Playlist
för att välja Playlist, tryck
TRACK01
för att välja Playlist som
CD
1/16
Length
Title
TRACKTRACK
4:19 01
TRACK01
3
Tryck på knapparna
du vill ta bort.
Music List
TRACK01
2
4
Gå till Redigera spellistan
1
Tryck på ANYKEY i läget spellista.
CD
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
Playlist
No.
CD
00:02:22
Title
1/16
Length
01
TRACKTRACK
1
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
TRACK01
Play Mode
005►√ TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
MOVE
New Playlist
Go To Music List
MOVE
RETURN
EXIT
6
för att välja Playlist, tryck
Title
No.
007 TRACK 01
07
001
CD
Title
01
TRACKTRACK
1
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Play Mode
005 ► TRACK 05
4:09
Playlist
006►
6
New Playlist
Playlist
► TRACK
New
5:08
Select Media
007 ► TRACK
7
Go To Playlist
MOVE
SELECT
Title
007 TRACK 07
ADD
RETURN
EXIT
3:31
RETURN
EXIT
Playlist
No.
006 TRACK 06
MOVE
Tryck på knapparna
för att välja Go To Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller .
CD
004 TRACK 01
005 TRACK 07
005 TRACK 05
1/16
Length
Playlist
001 TRACK 04
002 TRACK 02
003 TRACK 06
004 TRACK 04
Music List
00:02:22
EXIT
Edit Playlist
CD
No.
TRACK01
TRACK01
RETURN
Tryck på knapparna
för att välja Edit Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller .
003 TRACK 03
No.
SELECT
3:31
SELECT
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
PLAYLIST
Edit Playist
002 TRACK 02
Uppspelning
Length
Playlist02
√
00:02:22
Delete
Playlist
Delete
Playlist
Music List
No.
3
Title
PLAYLIST
PLAYLIST01
Playlist01
TRACK01
2
5
Length
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist01
7
Tryck på knapparna
för att välja spåren i den
ordning du vill lyssna på dem och tryck sedan på
knappen OK.
8
Om du har lagt till fel spår i spellistan trycker du på
knappen
och sedan på knappen OK eller
CANCEL för att markera det felaktiga spåret.
9
Tryck på knappen ANYKEY för att lagra
spelningslistan.
Playlist02
00:00:00
Edit Playlist
CD
PLAYLIST
No.
Title
SELECT
RETURN
001
001 TRACK
TRACK04
04
002
002 TRACK
TRACK02
02
003
003 TRACK
TRACK06
06
004 TRACK 04
004
004 TRACK
TRACK01
01
002 TRACK 02
EXIT
Playlist
003 TRACK 03
001 TRACK 01
MOVE
No.
005 TRACK 05
006 TRACK 06
Delete
4
007ToTRACK
Go
Playlist 07
Tryck på knapparna
du vill redigera.
för att välja Playlist som
MOVE
10
66 - Svenska
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Go To
Playlist och tryck sedan på knappen OK.
Spellistan redigeras.
Gå till musiklistan
1
2
Tryck på knapparna
för att välja Select Media
och tryck sedan på knappen OK eller .
Tryck på ANYKEY under uppspelning av spellistan.
CD
Music List
TRACK01
No.
01
CD
Playlist
TRACK04
1/4
No.
Title
Length
TRACK01
Play Mode
TRACK04
002 TRACK 02
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
4:09
4:03
3:57
Playlist
005 ►TRACK 05
HDD 06
006 ►TRACK
002 TRACK02
3:57
Select Meadia
DVD 07
007 TRACK
003 TRACK06
5:08
004 TRACK01
4:19
Playlist01
TRACK04
TRACK01
00:02:22
00:02:22
1/16
Length
4:19
4:19
Title
TRACK101
TRACK
5:08
3:31
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
New
NewPlaylist
Playlist
Go To Music List
MOVE
2
SELECT
RETURN
Tryck på knapparna
att välja Go To Music List
och tryck sedan på knappen OK eller .
CD
No.
01
00:00:05
►
3
Tryck på knapparna
för att välja HDD eller DVD
och tryck sedan på knappen OK eller .
Music List
TRACK01
TRACK01
1/16
Length
4:19
Title
TRACK 101
002 TRACK 02
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
005 TRACK 05
4:09
006 TRACK 06
5:08
007 TRACK 07
3:31
SELECT
RETURN
Välj media
Tryck på knappen ANYKEY.
EXIT
Spela upp en bild
1
Lägg in en JPEG-skiva i skivfacket.
• Menyn visas.
2
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
Uppspelning
MOVE
1
EXIT
för att välja Library, tryck
HDD & DVD RECORDER
Library
CD
Library
Library
CD
Music List
TRACK01
No.
01
Title
TRACK101
TRACK
1/16
Length
4:19
4:19
002 TRACK 02
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
TRACK01
Play Mode
2Play
Mode
005 ►√TRACK 05
4:09
Playlist
006 ►TRACK 06
5:08
00:02:22
Select Meadia
007 ►TRACK 07
MOVE
SELECT
Title
Title
√
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
3:31
RETURN
EXIT
Svenska - 67
3
Tryck på knapparna
för att välja Photo och
tryck sedan på knappen OK eller .
CD
6
Tryck på knapparna
för att välja Slideshow och
tryck sedan på knappen OK eller .
CD
Photo List
Image 1.jpg
ROOT
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Photo List
Image 1.jpg
1/7
ROOT
Image 11.jpg
1/17
Image 1.jpg
Copy
Slideshow
Slideshow
Image 13.jpg
Image 14.jpg
MOVE
4
Image 15.jpg
SELECT
RETURN
7
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
Normal
Normal
► 14.jpg
Image
Fast
MOVE
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja en bild.
• Tryck på knappen SKIP ( ) för att se nästa åtta
bilder.
• Tryck på knappen SKIP ( ) för att se
föregående åtta bilder.
►
►
Select13.jpg
Media
Image
Image 16.jpg
Image 10.jpg
Slow
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparn
för att ställa in hastigheten
för bildspelet och tryck sedan på knappen OK eller
.
Bildspelet startar.
- Stoppa bildspelet -
Uppspelning
Bildspel
5
1
Tryck på knappen ANYKEY.
Tryck på knappen ANYKEY.
CD
Photo List
Image 1.jpg
1/17
Slideshow
►
►
Slideshow Off
00:00:00
Go to Photolist
é
ROOT
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Copy
Slideshow
Image
Select13.jpg
Media
►
Image
► 14.jpg
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
2
68 - Svenska
Tryck på knapparna
för att välja Slideshow Off
och tryck sedan på knappen OK eller .
Rotera
- Stoppa rotering -
Följ stegen 1 till 4 på sidorna 67~68 för att göra
inställningar.
5
1
Tryck på knappen ANYKEY.
-1 Tryck på knappen OK för att välja hur du vill se
bilden och tryck sedan på knappen ANYKEY.
Image 15.jpg
Rotate
Rotate
Go to Photolist
6/17
√
►
MOVE
Slideshow
SELECT
RETURN
EXIT
►√
00:00:00 ►
é
Rotate
Zoom
Go to Photolist
MOVE
6
SELECT
RETURN
Tryck på knapparna
för att välja Rotate och
tryck sedan på knappen OK eller .
Image 15.jpg
2
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
3
Tryck på knapparna
för att välja Rotate Off och
tryck sedan på knappen OK eller .
6/17
►
00:00:00►
►
Zoom
Zoom
Följ stegen 1 till 4 på sidorna 67~68 för att göra
inställningar.
Rotate Off
Rotate 90
Rotate 180
Go to Photolist
för att välja Rotate, tryck
Rotate 270
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5
-1 Tryck på knappen OK för att välja hur du vill se
bilden och tryck sedan på knappen ANYKEY.
Tryck på knapparna
för att välja önskad vinkel
och tryck sedan på knappen OK eller .
Image 15.jpg
Slideshow
é
Rotate
6/17
►√
00:00:00 ►
Zoom
Go to Photolist
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Zoom och
tryck sedan på knappen OK eller .
Svenska - 69
Uppspelning
Slideshow
é
Rotate
7
EXIT
7
X2
X4
X2
Följ stegen 1 till 4 på sidorna 67~68 för att göra
inställningar.
Normal
5
- Stoppa zoomen -
1
Gå till bildlistan
Bilden förstoras upp till 4x (fyra gånger normal
storlek) varje gång knappen OK trycks in.
-1
Tryck på knappen OK för att välja hur du vill se
bilden och tryck sedan på knappen ANYKEY.
Tryck på knappen ANYKEY.
Image 15.jpg
Slideshow
►√
00:00:00
é
Rotate
6/17
►
Zoom
Go to Photolist
Zoom
ZoomOff
Off
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Go to Photolist
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Zoom Off och
tryck sedan på knappen OK eller .
6
Tryck på knapparna
för att välja Go to Photo
list och tryck sedan på knappen OK eller .
CD
Photo List
Uppspelning
Image 15.jpg
ROOT
Image 13.jpg
Image 1.jpg
Image 14.jpg
MOVE
70 - Svenska
6/17
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
SELECT
RETURN
EXIT
Spela upp en MPEG4
4
Tryck på knapparna
för att välja en avi-fil (DivX)
och tryck sedan på knappen OK eller PLAY ( ).
5
När MPEG4-filen spelas upp kan du använda
följande funktioner. Tryck på knappen STOP ( ) en
gång under uppspelning för att visa fillistan, tryck på
knappen igen för att gå ur menyn.
Använda knappen MENU
1
Lägg in en DivX-skiva i skivfacket.
• Menyn visas.
Beskrivning av MPEG4-funktionen.
Funktion
2
Tryck på knapparna
för att välja Library, tryck
sedan OK eller .
(När du spelar upp en Div X-skiva, se nummer 4 på
nästa sida.)
HDD & DVD RECORDER
Library
CD
Library
Library
Disc Manager
Programme
Setup
►√
DivX (MPEG4)
►
Music
►
Photo
►
SELECT
RETURN
Sök
Uppspelning i I paus eller stegläge trycker du på knapparna
slow-motion SEARCH ( ) på fjärrkontrollen. (Slow1, Slow2, Slow3)
Uppspelning Tryck på knappen STEP (
stegvis paus-läge (stillbildsläge).
EXIT
OBS!
3
Tryck på knapparna
för att välja DivX(MPEG4),
tryck sedan OK eller .
Skärmen för DivX(MPEG4) visas.
CD
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 001
Movie 1.avi
Movie
1.av
162.8MB
DivX(MPEG4)
MPEG4
MOVE
SELECT
RETURN
Tryck på knappen SEARCH (
) under
uppspelning och tryck på den igen för att söka i
högre hastighet. (Fast1, Fast2, Fast3)
) på fjärrkontrollen i
Den här enheten kan spela upp följande
format för videokomprimering.
- DivX Video Codec-format : DivX 3.11 DivX
4.x DivX 5.x (utan QPEL och GMC)
- DivX Audio Codec-format : MP3, MPEG1
Audio Layer 2, Windows Media Audio,
LPCM, AC3
Textningsformat som stöds: .smi, .srt,
.sub, .psb, .txt, .ass (textningsfilen skall
ha exakt samma namn som motsvarande
MPEG4-fil)
Vissa MPEG4 filer som skapats med en
dator kan inte spelas upp. Detta kan bero
på att typen av Codec, version eller att
upplösningen är högre än den som stöds.
EXIT
Svenska - 71
Uppspelning
MOVE
Title
Hoppa
Beskrivning
Om du trycker på SKIP (
) under uppspelning
flyttar den 5 minuter framåt eller bakåt.
Textningsspråk
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
CD
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 001
Movie 1.avi
Movie
1.av
0.7MB
ROOT
Copy
Subtitle
Encoding
ROOT
►
Select Media
►
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna ST för att välja Subtitle
Encoding och tryck sedan på knappen OK eller X.
CD
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 001
Movie 1.avi
Uppspelning
Copy
Subtitle
Encoding
Subtitle
Encoding
ROOT
►
►
Greek(Windows)
Select Media
►
Cyrillic(Windows)
MOVE
3
Movie
1.av
0.7MB
Western(Windows)
Western(Windows)
Central(Windows)
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna STför att välja önskat DivXtextningsspråk och tryck sedan OK.
Afrikaans, Baskiska, Katalanska, Danska,
Nederländska, Engelska, Färöiska, Finska,
Western
Franska, Tyska, Isländska, Indonesiska,
Italienska, Malayiska, Norska, Portugisiska,
Spanska, Swahili, Svenska
Engelska, Albanska, Kroatiska, Tjeckiska,
Central Ungerska, Polska, Rumänska, Serbiska (Latin)
Slovakiska, Slovenska
OBS!
Greek
Engelska, Grekiska
Cyrillic
Engelska, Azeri, Vitryska, Bulgariska,
Kazakiska, Makedonska, Ryska,
Serbiska, Tatar, Ukrainska, Uzbekiska
Om textningsspråket visas med brutet
teckensnitt ändrar du DivX textningsspråket
till lämplig region. Om det fortfarande inte
fungerar stöds inte formatet.
72 - Svenska
Innan du spelar in
Inspelning
Det här avsnittet beskriver olika
inspelningsmetoder för HDD/DVD.
Den här enheten kan spela in på följande skivtyper. Läs
den här instruktionen och välj en passande skivtyp innan
du påbörjar inspelning.
I
Inspelningsbara skivor
Den här spelaren kan spela in på skivor
HDD
DVD-RW
DVD-R
• DVD-RW är återskrivningsbara.
• DVD-R-skivor är inte återskrivningsbara.
Kompatibilitet mellan Samsung och spelare från andra
fabrikat.
OBS!
Innan du spelar in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Spela in den TV-kanal som du tittar på . . . . . . . . . . . 75
Spela in från extern enhet som du tittar på . . . . . . . . 77
Kopiera från en videokamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Göra en Enknappsinspelning (OTR) . . . . . . . . . . . . . 79
Samtidig inspelning och uppspelning. . . . . . . . . . . . . 80
Göra en timerinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Redigera schemalagd lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Ta bort schemalagd lista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Gå till inspelningslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Avsluta
- Detta stänger DVD-RW/-R-skivan så att det
inte går att göra fler inspelningar på den.
Oavslutad
- Detta gör det möjligt att lägga till material på
en DVD-RW-skivan som spelats in på en
HDD/DVD-spelaren.
- En DVD-RW som har spelats in med DAO
(Disc At Once) på en dator kan inte bli
oavslutad.
- En DVD-RW som har spelats in i Videoläge
på en spelare av annat fabrikat kan inte bli
oavslutad.
- En DVD-R kan inte bli oavslutad.
Svenska - 73
Inspelning
Skivtyper Inspelnings Inspelningsenhet Avslutning Tilläggsinspelning med
format
Samsung-spelare
avslutad Inte inspelningsbar
Samsung inte avslutad Inspelningsbar
VR-läge
Inte inspelningsbar
Annat fabrikat avslutad
inte avslutad Inspelningsbar
DVD-RW
avslutad Inte inspelningsbar
Samsung
inte avslutad Inspelningsbar
VR-läge
Annat fabrikat avslutad Inte inspelningsbar
inte avslutad Inte inspelningsbar
avslutad Inte inspelningsbar
Samsung
inte avslutad Inspelningsbar
DVD-R V-läge
avslutad Inte inspelningsbar
Annat fabrikat inte avslutad Inte inspelningsbar
I
Inspelningsformat
När du sätter i en tom skiva visas följande meddelande.
Eftersom de tillgängliga funktionerna varierar beroende på
typ av skiva väljer du en som bäst passar dina behov.
DVD-RW: Meddelandet “Uninitialized Disc. Do you want to
initialize this disc” visas när en oanvänd DVDRW sätts i första gången. Om du väljer Yes
kommer skivan att formateras i VR-läge.
Se avsnittet Formatera en skiva på sidan
114~115 om du vill byta läge för inspelningen.
I
Inspelningsläge
Välj ett av fyra inspelningslägen genom att trycka på REC
MODE upprepade gånger när enheten är iläget stopp
för att komma till önskad inspelningstid och bildkvalitet.
Bildkvaliteten ökar normalt när inspelningstiden minskas.
I läget FR väljs det mest passande inspelningsläget
automatiskt i förhållande till återstående tid på skivan
och längden på timerinspelningen. Den här funktionen
väljs endast i lägena XP, SP, LP och EP och den går att
använda vid timerinspelning.
• DVD-HR730
Inspelningsläge
Uninitialized Disc.
Do you want to initialize this disc?
Yes
No
DVD-R: DVD-skivor måste inte formateras och endast
Video Mode Recording stöds.
DVD-RW (V mode)/-R
• Kapitel skapas automatiskt när du avslutar en inspelning
på en skiva av typen DVD-RW /-R i Videoläget.
Kapitlens längd (intervallet mellan kapitlen) varierar
beroende på inspelningsläget.
Inspelning
• Enkel redigering (radera titlar/byta titelnamn).
DVD-RW (VR-läge)
• Det här läget omfattar ett flertal redigeringsfunktioner
(som radering av en hel titel, delvis radering av en titel
etc.).
• Olika alternativ för redigering med en skapad spellista.
Inspelningstider
XP
(hög kvalitet)
Cirka 19 timmar
DVD-RW/-R
Cirka 1 timme
cirka 8.5 Mbps
SP
(standardkvalitet)
Cirka 35 timmar
Cirka 2 timmar
cirka 4.5 Mbps
LP
(lång inspelning)
Cirka 68 timmar
EP
(utökat läge)
HDD (80GB)
Cirka 101 timmar
Cirka 127 timmar
Cirka 4 timmar
cirka 2 Mbps
Cirka 6 timmar/
cirka 1.6 Mbps
Cirka 8 timmar/
cirka 1,2 Mbps
FR
(Flexibel inspelning) Cirka 19~101 timmar Cirka 1~6 timmar
• DVD-HR734
Inspelningsläge
Inspelningstider
XP
(hög kvalitet)
Cirka 38 timmar
DVD-RW/-R
Cirka 1 timme
cirka 8.5 Mbps
SP
(standardkvalitet)
Cirka 72 timmar
Cirka 2 timmar
cirka 4.5 Mbps
LP
(lång inspelning)
Cirka 138 timmar
EP
(utökat läge)
HDD (160GB)
Cirka 205 timmar
Cirka 272 timmar
Cirka 4 timmar
cirka 2 Mbps
Cirka 6 timmar/
cirka 1.6 Mbps
Cirka 8 timmar/
cirka 1,2 Mbps
FR
(Flexibel inspelning) Cirka 38~205 timmar Cirka 1~6 timmar
OBS!
74 - Svenska
Inspelningstidenkan variera enligt följande
villkor.
I
Ej inspelningsbara bilder
Filmer med kopieringsskydd går inte att spela in med
denna HDD/DVD-spelaren.
När HDD/DVD-spelaren tar emot en signal om
kopieringsskydd under inspelning avslutas inspelningen
och följande meddelande visas på skärmen.
You cannot record copy protected movie.
Angående Signaler för styrning av kopiering
TV-sändningar som innehåller signaler för styrning av
kopiering kan ha följande tre signaltyper, Fri kopiering,
Kopiera en gång och Kopiera aldrig. Om du vill spela in ett
program av typen Kopiera en gång skall du använda en
DVD-RW med CPRM i VR-läge.
Signaltyp Fri kopiering Kopiera en gång Kopiera aldri
Media
DVD-RW(Ver.1.1)
O
DVD-RW(Ver.1.1)
with CPRM
VR mode
O
O*
V mode
O
DVD-R
O
-
Spela in den TV-kanal som
du tittar på
Kontrollera att skivan har tillräckligt mycket ledigt utrymme
för inspelningen. Justera inspelningsläget.
1
Tryck på knappen HDD eller DVD.
Tryck på knappen DVD, tryck på OPEN/CLOSE och
lägg i en inspelningsbar skiva i skivfacket.
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
skivfacket.
Vänta tills LOAD försvinner från frontpanelens
display.
Om en oanvänd DVD-RW-skiva används ombeds du
formatera den först. Gör ditt val med knapparna
och
tryck sedan på knappen OK (se sidan 74).
Uninitialized Disc.
Do you want to initialize this disc?
No
Inspelning
Yes
När Kopiera en gång har spelats in går det inte att göra
tilläggsinspelningar.
- Content Protection for Recordable Media (CPRM)
är en mekanism som knyter en inspelning till det media på
vilket den spelats in. Det stöds av vissa HDD/DVD-spelare
med inspelningsfunktion men inte av många vanliga DVDspelare. Varje tom inspelningsbar DVD har ett unikt 64bitars media-ID inbränt i BCA. När skyddat innehåll spelas
in på skivan kan det krypteras med ett 56-bitars C2 chiffer
(Cryptomeria) som tas från mediet.
Under uppspelning läses ID från BCA och används till att
generera en nyckel för att dekryptera innehållet på skivan.
Om innehållet på skivan kopierats till annat media kommer
ID att saknas eller vara fel och informationen går inte att
dekryptera.
2
Tryck på knappen PROG (
) eller nummer för att
välja det program som du vill spela in.
Svenska - 75
3
Tryck på knappen REC MODE upprepade gånger
(eller på REC MODE och tryck sedan på knapparna
för att välja inspelningshastighet (kvalitet).
SP
LP
EP
Record Mode
4
XP
SP(35:12)
Tryck på knappen REC.
Kanalinformation visas på skärmen och inspelningen
påbörjas.
Ikonen ( ) visas på frontpanelen.
Inspelning
Recording : PR 1 [SP]
- Pausa inspelning • Tryck på knappen REC PAUSE för att pausa
inspelningen som pågår.
• Tryck på knappen REC PAUSE en gång till under
pausningen för att återgå till inspelningen.
• Du kan byta kanal genom att trycka på PROG (
inspelningen är pausad.
) när
- Stoppa inspelningen Tryck på knappen STOP ( ) för att stoppa eller avsluta
en inspelning som pågår.
• Vid användning av DVD-RW/-R-skivor visas meddelandet
“Updating the information of disc. Please wait for a
moment”.
76 - Svenska
OBS!
Det går inte att byta inspelningsläge och
PROG under en inspelning.
Inspelningen avslutas automatiskt om det
inte finns något utrymme kvar på skivan.
Upp till 99 titlar kan lagras på en DVDRW/-R-skiva.
Det går att spela in upp till 999 titlar på en
HDD.
HDD-inspelning finns tillgänglig för upp till
24 timmar och vid inspelning för upp till 24
timmar, där fyra titlar spelas och varje titel
har en längd på sex timmar.
Inspelningen stoppas automatiskt om en
kopieringsskyddad film väljs.
DVD-RW-skivor skall formateras innan
inspelning påbörjas. De flesta nya skivor
säljs oformaterade.
Använd inte skivor av typen DVD-R
Authoring tillsammans med den här
enheten.
Spela in från extern enhet
som du tittar på
4
Tryck på knappen REC.
Information för externt ingångsläge visas på skärmen
och inspelningen på börjas. Ikonen ( ) visas på
frontpanelen.
- Pausa inspelning • Tryck på knappen REC PAUSE för att pausa
inspelningen som pågår.
Innan du börjar
Kontrollera att skivan har tillräckligt mycket ledigt utrymme
för inspelningen. Justera inspelningsläget.
1
2
Tryck på knappen HDD eller DVD.
Tryck på knappen DVD, tryck på OPEN/CLOSE och
lägg i en inspelningsbar skiva i skivfacket. Tryck på
knappen OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket.
Vänta tills LOAD försvinner från frontpanelens
display. Om en oanvänd DVD-RW-skiva används
ombeds du kontrollera om den är initierad först. (se
sidan 74)
• Tryck på knappen REC PAUSE en gång till under
pausningen för att återgå till inspelningen.
• Du kan byta kanal genom att trycka på PROG (
inspelningen är pausad
) när
- Stoppa inspelningen Tryck på knappen STOP ( ) för att stoppa eller avsluta
en inspelning som pågår.
• Vid användning av DVD-RW/-R-skivor visas meddelandet
“Updating the information of disc. Please wait for a
moment”.
Tryck på knappen INPUT SEL. för att välja
ingångskälla enligt den anslutning du har gjort.
Frontpanelens display ändras vid följande sekvens:
PR Nummer
AV1
AV2
AV3
DV
3
Inspelning
Om du har en digital enhet trycker du på knappen
INPUT SEL. eller för att välja DV. (se sidan 78)
Tryck på knappen REC MODE upprepade gånger,
(eller på REC MODE och sedan på knapparna
för att välja inspelningshastighet (kvalitet).
SP
LP
EP
Record Mode
XP
SP(35:12)
Svenska - 77
Kopiera från en videokamera
4
Tryck på knappen INPUT SEL. för att välja DV.
Om insignalen är inställd på DV visas en meny
där det är möjligt att styra videokameran överst
påskärmen.
DV
Du kan styra videokameran med gränssnittet IEEE 1394
(DV).
The DV device is connected
MOVE
1
Anslut videokamerans DV-utgång till DV-ingången
på frontpanelen på din HDD/DVD-spelare med en
DV-kabel.
2
Tryck på knappen HDD eller DVD.Tryck på
knappen DVD, tryck på OPEN/CLOSE och lägg i en
inspelningsbar skiva i skivfacket. Tryck på knappen
OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket. Vänta tills
LOAD örsvinner från frontpanelens display.
3
Tryck på knappen REC MODE upprepade gånger
för att välja inspelningshastighet (kvalitet).
Inspelning
SP
LP
EP
Record Mode
XP
SP(35:12)
5
Välj ikonen Spela ( ) i den övre delen av skärmen
för att spela upp från videokameran och hitta
startpositionen för kopieringen.
6
För att starta inspelningen använder du
för att
välja ikonen Record ( ● ) överst på skärmens sida
och tryck sedan på knappen OK.
Du kan också trycka på knappen REC på
fjärrkontrollen för att påbörja inspelningen.
- Stoppa inspelningen Tryck på knappen STOP ( ) för att stoppa eller avsluta
en inspelning som pågår.
• Vid användning av DVD-RW/-R-skivor visas meddelandet
“Updating the information of disc. Please wait for a
moment”.
OBS!
78 - Svenska
RETURN
För att visa uppspelningsrelaterade ikoner på
skärmen trycker du på någon riktningsknapp på
fjärrkontrollen.
Göra en Enknappsinspelning
(OTR)
Du kan ställa in HDD/DVD-spelaren på inspelning i steg
om 30 minuter för upp till åtta timmar genom att trycka
påknappen REC.
OBS!
Räkneverket minskar minutvis från 08:00
till 0:00 och sedan slutar HDD/DVDspelaren att spela in.
- Stoppa inspelningen Tryck på knappen STOP (
to stop recording?” visas.
• Tryck på knapparna
sedan på knappen OK.
1
2
3
Tryck på knappen HDD eller DVD.
Tryck på knappen DVD, tryck på OPEN/CLOSE och
lägg i en inspelningsbar skiva i skivfacket. Tryck på
knappen OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket.
Vänta tills LOAD för svinner från frontpanelens
display.
Tryck på PROG (
) eller sifferknapparna för
attvälja den kanal som du vill spela in.
Tryck på INPUT SEL. om du vill spela in via en
ansluten extern component för att välja rätt ingång
(AV1, AV2, AV3,DV eller PR01).
för att välja Yes och tryck
• Tryck annars på knappen STOP (
) igen.
Om INFO-knappen
Om du trycker på INFO-knappen två gånger, visas
systeminformationsskärmen: Active Status, Background
Status, och Main Screen information visas.
HDD
Active status
Record SP
Background Status – –
Screen
Recording:PR1 [SP]
JAN/01/2006 (SUN)
System Info
12:00
Tryck på knappen REC för att påbörja inspelningen.
HDD
Total TItle
Total Playlist
Recordable Time :Title
Available Space :Music/Photo
JAN/01/2006 (SUN)
Disc Info
3
None
35:37 SP
4745MB
12:00
Tryck på knappen REC upprepade gånger för att
justera inspelningstiden.
0:30
1:00
... 8:00
OTR Mode
0:30
Off
Tryck på knappen INFO tre gånger: Skärmen för aktuell
inspelningsinformation visas: Visar information för namn,
titel, avsatt tid och inspelningstid.
HDD
Name
Recording Title
Recording Info
JAN/01/2006 12:00 PR
1
4
Created Time
JAN/01/2006 12:00
Recording Time
00:13:27
JAN/01/2006 (SUN)
12:00
Svenska - 79
Inspelning
Om du trycker på INFO-knappen två gånger, visas
Skivinfoskärm: Total numbers of Titles och Playlists,
Recordable Time (Title), Available Space(Music/Photo)
visas.
Recording : PR 1 [SP]
4
) Meddelandet “Do you want
Samtidig inspelning och
uppspelning
2
Tryck på knappen OK eller PLAY (
Då spelas titeln upp för det aktuella
inspelningsprogrammet.
).
Play
Du kan spela upp från början av det program du spelar in.
Du kan titta på föregående titellista samtidigt som du
spelar in ett program.
Under inspelningen
- Stoppa uppspelning/inspelning -
1
Tryck på knappen PLAY ( ).
Då spelas titeln upp för det aktuella
inspelningsprogrammet.
Uppspelningen finns inte tillgänglig i mer än 10
sekunder från det att inspelningen startar.
Du kan använda SKIP (
) och andra
uppspelningsrelaterade knappar fram till listan över
tidigare inspelade titlar.
1
Tryck på knappen STOP ( )
Uppspelningsskärmen försvinner och inspelningen
startar.
2
Tryck på knappen STOP ( ) igen för att avbryta
inspelningen.
Play
Inspelning
OBS!
Att använda knappen TITLE LIST
1
Tryck på knappen TITLE LIST i uppspelningsläge.
Tryck på knapparna
/ SKIP (
) för att välja
titellistan.
HDD
Title List
RECORDING...
4/4
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
004 RECORDING...
00:00:00
004
Recording
JAN/02/2006 00:00
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
80 - Svenska
SELECT
RETURN
EXIT
Inget ljud hörs i sökningsläget.
DVD-skivuppspelning finns tillgänglig under
HDD-inspelning. Det går dock inte att spela
upp JPEG-, MP3- och DivX-filer på skivan.
Uppspelning från hårddisken är möjlig under
inspelning på DVD. Det går dock inte att
spela upp JPEG-, och MP3-filer på HDD.
Göra en timerinspelning
3
Tryck på knappen OK för att välja Add a list.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
Date
Start
End
Mode
VPS/PDC
No. 01 No Title
To
Source
Date
Start
End
HDD
PR 01
JAN 01
10 : 54
12 : 54
Recordable Time HDD 35:45 SP
Recordable Time
1. Kontrollera att antennkabeln är ansluten.
2. Kontrollera återstående tid på skivan.
3. Kontrollera datum och tid.
Kontrollera att Klocka (Inställningar-Klockinställning) är
inställd korrekt innan du fortsätter med en inspelning via
timer.
(se sidan 27~28)
Använda knappen TIMER
1
Tryck på knappen TIMER i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen Programme visas.
HDD & DVD RECORDER
Programme
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
√
Rcorded List
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
MOVE
Mode
SP
Title
V/P
Off
Save
35:45 SP
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen ANYKEY.
• Tryck på knappen ANYKEY.
för att välja Add och tryck
• Tryck på knapparna
sedan på knappen OK eller .
4
Ställa in alternativ för timerinspelning.
• Fyll i ingångsalternativen genom att använda
sifferkapparna och
.
: Flyttar till föregående/nästa uppgift
, 0~9: Ställer in ett värde.
• To: Väljer det media du vill spela in på, DVD eller
HDD.
• Source: Ingångskälla för video (AV 1, AV 2
eller AV3) eller den kanal som du vill göra
timerinspelningen ifrån.
• Date: Timerinspelning tillåter att du ställer in en
inspelningstid inom perioden av en månad.
Ställa in inspelningsdag. (month/day)
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
för att välja Programme
och tryck sedan på knappen OK eller .
2
Tryck på OK eller
JAN 31
JAN 30
JAN 29
JAN 02
JAN 01
Every SUN
Every SAT
MON-FRI
MON-SAT
Every Day
för att välja Scheduled List.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
Date
Start
End Mode VPS/PDC
Add a list
Recordable Time HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 81
Inspelning
Använda knappen MENU.
• Start/End Time: Start- och sluttid för timerinspelningen.
• Mode (Inspelningsläge):
- FR (Flexibel inspelning): Välj detta när du vill ställa in
videokvaliteten automatiskt. I läget FR väljs det mest
passande inspelningsläget automatiskt i förhållande
till återstående tid på skivan och längden på
timerinspelningen. Funktionen väljer endast ett av fyra
inspelningslägen (XP, SP, LP, EP)
- XP (hög kvalitet): Välj detta när videokvaliteten är viktig.
- SP (standardkvalitet): Välj detta för att spela in i
standardkvalitet.
- LP (låg kvalitet): Välj detta när du behöver en lång
inspelningstid.
- EP (utökad): Välj detta när du behöver en ännu längre
inspelningstid.
OBS!
När du spelar in i EP-läge på en DVD-RW
(V läge)/R är det inte säkert att den spelar
in fulla sex eller åtta timmar på grund av
att enheten använder VBR ENCODING
(variabel bitrate-kodning).
Om du till exempel vill spela in ett program
med mycket händelser använder det en
högre bitrate vilket i sin tur använder mer
skivutrymme.
• VPS/PDC: funktion för VPS (Video Programme
Inspelning
System) eller PDC (Programme Delivery
Control).
- Om du ställer in den här funktionen på on, kan du styra
start- och sluttid för inspelningen genom den inkluderade
specialsignalen i sändningssignalen. Om ett TV-program
är förkortat eller startar tidigare eller senare än planerat
synkroniserar funktionen start- och sluttid för inspelningen
med den automatiska sändningstiden automatiskt.
5
Efter att du har valt inställningsvärde för varje värde
trycker du på knappen OK för att välja Save och
tryck sedan på OK igen.
• visas på frontpanelen. Detta betyder att en
timerinspelning har registrerats.
Programmen spelas in i prioritetsordning om
timerinställningarna överlappar varandra.
Om timerinspelning är inställd för det första programmet
och sedan för ett andra program och dessa överlappar
varandra kommer följande meddelande att visas på
skärmen: “This setting is identical with 1.” Meddelandet
visar att det första programmet har prioritet. Efter att
inspelningen avdet första programmet är färdig startas
inspelningenav det andra.
Att avsluta utan att spara aktuell inställning
Tryck på knappen MENU.
För att återgå till föregående meny
Tryck på RETURN om du inte vill ställa in
timerinspelningen.
6
När du vill göra en inspelning på en DVD-RW/-Rskiva, måste du sätta i skivan.
7
Stäng av strömmen för att avsluta inställningen
avtimerinspelningen.
Timerinspelning fungerar inte om strömmen är på.
- Ställer in starttiden exakt enligt den publicerade TVplaneringen. I annat fall fungerar inte timerinspelningen.
Tiden för timerinspelningen kan variera
från den inställda tiden beroende på
skivans status och den allmänna statusen
för inspelningen (exempelvis
inspelningstidens överlappning eller om
föregående inspelning slutar inom två
minuter före starttiden för nästa
inspelning).
- Välj inte PDC eller VPS om du inte är säker på att
programmet du vill spela in sänds i VPS/PDC.
Du kan göra timerinspelning för upp till 12
program.
• TITLE : För att välja titelnamn markerar du titel och tryck
Om HDD-skivan inte har något tillgängligt
utrymme blinkar . Det betyder att det
inte finns plats på HDD för att spela in.
sedan på knappen OK.
Skärmen Namnbyte visas.
Se sidan 88 för ytterligare information.
82 - Svenska
OBS!
Om du har ställt in timerinspelning med
VPS/PDC kan fläkten fortfarande arbeta
och ge ifrån sig ljud när den är frånslagen.
Redigera schemalagd
lista
3
Tryck på knapparna
för att välja numret på den
planerade inspelningslistan som du vill redigera och
tryck sedan på ANYKEY.
• Alternativen Add, Edit, Delete och Go to
Recorded List visas.
Följ de här anvisningarna för att redigera den schemalagda
inspelningslistan.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To Source
-- --- ----
Date
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
17:30
18:30
SP
On
02 HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
Add
03 HDD
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
PR 01
Start
End Mode VPS/PDC
--:-- --:-- ---
Edit
Delete
Recordable
Time ListHDD 35:45 SP
Go to Recorded
Använda knappen TIMER
1
4
Tryck på knappen TIMER i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen Programme visas.
HDD & DVD RECORDER
MOVE
Programme
HDD
Library
Scheduled List
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Edit och tryck
sedan på knappen OK eller .
• Alternativen för schemalagd inspelningslista visas.
Redigera de funktioner du vill ändra. Se avsnittet
“Gora en timerinspelning” för ytterligare information
om detaljer kring timerinspelning (Se sidan 81~82).
√
Rcorded List
Disc Manager
Programme
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
Setup
No.
To
Source
Date
Start
End
Mode
VPS/PDC
No.01 No Title
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
To
Source
Date
Start
End
HDD
PR 01
JAN 01
17 : 30
18 : 30
Recordable Time HDD 35:45 SP
Recordable Time
Använda knappen MENU.
MOVE
Mode
V/P
SP
On
Title
Save
HDD 35:45 SP
SELECT
RETURN
EXIT
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
2
Tryck på OK eller
Scheduled List
Current Time 10:54
To Source
-- --- ----
0101 HDD
HDD PR
PR01
01
0202 HDD PR
PR01
01
0303 HDD PR
PR01
01
Recordable Time
Tryck på knappen OK för att välja Save och
tryck sedan på knappen OK för att bekräfta den
redigerade inställningen.
6
Tryck på knappen MENU när du är färdig.
Skärmen för den planerade inspelningslistan
försvinner.
för att välja Scheduled List.
HDD
No.
5
Date
Start
End Mode VPS/PDC
-- ---:-- --:-- --Add a list
JAN
01
17:30 18:30
18:30 SP
SP
On
JAN/01
17:30
On
JAN/01
21:00
On
JAN
01
21:00 22:00
22:00 SP
SP
On
JAN/01
23:15
On
JAN
01
23:15 23:45
23:45 SP
SP
On
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 83
Inspelning
• Tryck på knapparna
för att välja Programme
och tryck sedan på knappen OK eller .
Ta bort schemalagd lista
3
Följ de här anvisningarna för att radera en post från listan
över schemalagd inspelning
Tryck på knapparna
för att välja numret på den
planerade inspelningslistan som du vill ta bort och
tryck sedan på ANYKEY.
• Alternativen Add, Edit, Delete och Go to
Recorded List visas.
HDD
Scheduled List
Current Time 11:01
No.
To Source
-- --- ----
Date
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
17:30
18:30
SP
On
02 HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
Add
03 HDD
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
PR 01
Start
End Mode VPS/PDC
--:-- --:-- ---
Edit
Delete
Recordable
Time List
HDD 35:45 SP
Go to Recorded
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen TIMER
1
4
Tryck på knappen TIMER i stoppläge/
uppspelningsläge. Skärmen Programme visas.
HDD & DVD RECORDER
Tryck på knapparna
för att välja Delete och
tryck sedan på knappen OK eller .
• Du kommer att bli till frågad att bekräfta
borttagningen “Do you want to delete?”.
Programme
HDD
HDD
Scheduled List
Current Time 11:01
Library
Scheduled List
No.
√
To
Source
Date
Start
End Mode VPS/PDC
Rcorded List
Disc Manager
Programme
Do you want to delete?
Setup
Recordable Time
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
Inspelning
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
Yes
HDD 35:45 SP
MOVE
5
• Tryck på knapparna
för att välja Programme
och tryck sedan på knappen OK eller .
No
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
• Den valda posten kommer att tas bort från listan.
HDD
Scheduled List
Current Time 11:01
2
Tryck på OK eller
No.
för att välja Scheduled List.
HDD
Date
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
Start
End Mode VPS/PDC
--:-- --:-- ---
21:00
22:00
SP
On
02 HDD PR 01
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To Source
-- --- ----
0101 HDD
HDD PR
PR01
01
0202 HDD PR
PR01
01
0303 HDD PR
PR01
01
Recordable Time
Recordable Time
Date
Start
End Mode VPS/PDC
-- ---:-- --:-- --Add a list
JAN
17:30 18:30
18:30 SP
SP
On
JAN 01
01
17:30
On
21:00
On
JAN 01
21:00 22:00
22:00 SP
SP
On
23:15
On
JAN 01
23:15 23:45
23:45 SP
SP
On
HDD 35:45 SP
MOVE
84 - Svenska
To Source
-- --- ----
SELECT
RETURN
EXIT
HDD 35:45 SP
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knappen MENU när du är färdig.
Skärmen för den planerade inspelningslistan
försvinner.
Gå till inspelningslista
3
Tryck på knappen MENU när du är färdig.
Skärmen för inspelningslistan försvinner.
Du kan bekräfta prestandaresultatet för titellistan som har
gått över den reserverade inspelningstiden.
Information om inspelningslistan
Informerar huruvida den valda inspelningslistan
genomförde en timerinspelning felfritt.
Använda knappen TIMER
1
3
-1 Tryck på knapparna
för att välja numret på
Recorded List, tryck sedan på ANYKEY.
Tryck på knappen TIMER i stoppläge/
uppspelningsläge. Skärmen Programme visas.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Programme
HDD
Library
Scheduled List
√
Rcorded List
Disc Manager
Recorded List
No.
To Source
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
01
JAN
JAN 01
Start
17:30
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
18:30
22:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
Info
JAN 01
23:15
23:45
OK
List Clear
Go to Scheduled List
Setup
MOVE
MOVE
SELECT
RETURN
SELECT
Tryck på knappen
för att välja Recorded List
(inspelningslista), tryck sedan OK eller .
Skärmen för Recorded List visas.
Tryck på knapparna
för att välja Info och tryck
sedan på knappen OK eller .
HDD
To
Recorded List
Source
Date
Start
End
Mode
V/P
Status
Timer rec was finished successfully
OK
Recordable Time
HDD 35:45 SP
SELECT
To
EXIT
RETURN
EXIT
Recorded List
Source
Date
Start
End
01
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
JAN 01
JAN 01
17:30
21:00
03 HDD PR 01
JAN 01
23:15
MOVE
V/P
Status
18:30
22:00
SP On
SP On
OK
OK
23:45
SP On
OK
SELECT
Mode
RETURN
EXIT
Svenska - 85
Inspelning
4
No.
HDD
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
för att välja Programme
och tryck sedan på knappen OK eller .
No.
OK
OK
Delete
Programme
2
SP On
Ta bort inspelningslista
4
Tar bort en inspelningslista individuell.
3
Tryck på knapparna
för att välja List Clear och
tryck sedan på knappen OK eller .
-1 Tryck på knapparna
för att välja numret på
den Recorded List som du vill ta bort, tryck sedan
på ANYKEY.
No.
No.
To Source
Source
To
Date
Date
Start Start End End
Mode
Do you want to delete a Recorded list?
Yes
HDD
MOVE
Recorded List
No.
To Source
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
01
JAN
JAN 01
Start
17:30
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
18:30
22:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
Info
JAN 01
23:15
23:45
OK
Mode
V/P VPS/PDC
Status
No
SELECT
RETURN
EXIT
OK
OK
SP On
Delete
List Clear
Go to Scheduled List
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Gå till schemalagd inspelningslista
4
Tryck på knapparna
för att välja Delete och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD
No.
To
Recorded List
Source
Date
Start
End
Mode
V/P
Status
No.01
Do you want to delete?
Ändrar direkt från inspelningslistan till den schemalagda
inspelningslistan.
3
-1 Tryck på knappen ANYKEY.
HDD
Yes
Recordable Time
No
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Recorded List
No.
To Source
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
JAN 01
Start
17:30
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
18:30
22:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
Info
Info
Delete
JAN 01
23:15
23:45
OK
SP On
OK
OK
Inspelning
List Clear
Go to Scheduled List
MOVE
Rensa inspelningslistan
Rensa alla inspelningslistor på en gång.
3
4
HDD
Recorded List
No.
To Source
01
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
JAN 01
Start
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
22:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
Info
Delete
JAN 01
23:15
23:45
OK
SP On
OK
OK
86 - Svenska
Scheduled List
Source
Date
EXIT
Start
End Mode VPS/PDC
-- --- ----
-- ---:-- -Add a --:-list
--
01
02
03
JAN 01
JAN 01
JAN 01
On
On
On
HDD
HDD
HDD
PR 01
PR 01
PR 01
17:30
21:00
23:15
18:30
22:00
23:45
SP
SP
SP
HDD 35:45 SP
MOVE
Go to Scheduled List
RETURN
To
Recordable Time
List Clear
SELECT
EXIT
Current Time 10:54
No.
MOVE
RETURN
Tryck på knapparna
för att välja Go to
Scheduled List, tryck sedan OK eller .
-1Tryck på knappen ANYKEY.
HDD
SELECT
SELECT
RETURN
EXIT
Redigera
Det här avsnittet beskriver grundfunktioner för
redigering och förklarar redigeringsfunktioner för
inspelning på en skiva och redigeringsfunktioner
för hela skivan.
• Titellista
• Spellista
Grundläggande redigering (Titellistan). . . . . . . . . . . . . . .88
Avancerad redigering (Spellista) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Kopiera från hårddisk till DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Kopiera flera titlar på en gång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Kopiera från DVD till hårddisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Kopiering av MP3, JPEG och Divx . . . . . . . . . . . . . . . .111
Skivhanteraren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Det här står för en enhetsuppspelning, som aktiveras
genom att du väljer önskad scen i titellistan.
När spellistan spelas upp spelas endast den valda scenen
upp och sedan stoppas uppspelningen. Eftersom endast
informationen är nödvändig för uppspelning av en önskad
scen som finns i spellistan (även om spellistan tas bort) tas
originalstringen inte bort.
Inspelning eller redigering kan eventuellt inte slutföras
om ett fel uppstår, till exempel ett strömavbrott.
Notera att material som har skadats inte går att
återställa till sitt original.
Svenska - 87
Redigera
En titel är ett avsnitt inspelad bild eller ljud.
Titellistan visar en lista för att hjälpa dig att välja en titel.
Eftersom titeln består av informationen om det som faktiskt
spelas in, kan en titel som tas bort inte spelas upp igen.
Grundläggande
redigering (Titellistan)
I
3
Tryck på knapparna
för att välja Rename och
tryck sedan på knappen OK eller .
Skärmen Byt namn visas.
HDD
Rename
JAN / 01 / 2006 17:30 PR1
Byta namn (Namnge) en titel
Följ de här instruktionerna för att byta namn på en post
i titellistan, det vill säga redigera en titel på ett inspelat
program.
Back Space
Space
MOVE
4
SELECT
Delete
Clear
RETURN
EXIT
Välj de önskade tecknen med knapparna
och tryck sedan på knappen OK.
Att använda knappen TITLE LIST
HDD
1
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Back Space
1/3
No.
Title
Rename
Sports(A1)
Space
MOVE
Length
SELECT
Delete
Clear
RETURN
EXIT
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
• Back Space: Tar bort och flyttar markören bakåt
ett steg.
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Space: Skriver ett mellanslag och flyttar markören
ett steg framåt (åt höger).
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
för att välja Library,
tryck sedan OK eller .
Redigera
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
2
• Delete: Raderar ett tecken vid markörens
placering.
• Clear: Tar bort alla teckeninmatningar.
• Save: Registrerar teckeninmatningarna.
för att välja Title, tryck
5
Tryck på knapparna
för att markera den post
som du vill byta namn på i Title List och tryck sedan
på ANYKEY.
Tryck på knapparna
för att välja Save och
tryck sedan på knappen OK.
Det ändrade titelnamnet visas i titelfältet för den
valda posten.
HDD
Title List
Sports(A1)
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No.
Protection
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Title
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Length
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Title
001
001 JAN/01/2006
Sports(A1) 17:30 PR 01:00:00
1/3
Rename
88 - Svenska
1/3
No.
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
►
►
MOVE
►
SELECT
RETURN
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
I
Låsa (Skydda) en titel
Följ de här instruktionerna för att låsa en post för att
skydda den mot radering.
3
Tryck på knapparna
för att välja Protection
och tryck sedan på knappen OK eller .
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title Protection:
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
On
V-Mode Compatibility
Att använda knappen TITLE LIST
MOVE
1
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
4
Off
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja On och tryck
sedan på knappen OK. Låsikonen i
informationsfönstret för den valda posten ändras till
låst status. ( ➞ )
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
MOVE
SELECT
RETURN
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
EXIT
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
för att välja Library,
tryck sedan OK eller .
• Tryck på knapparna
för att välja Title, tryck
sedan OK eller .
2
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att markera den
postsom du vill skyddai Title List och tryck sedan på
ANYKEY.
Title List
Redigera
HDD
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Title
Length
Protection
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
►
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 89
I
Ta bort en titel
3
Tryck på knapparna
för att välja Delete och
tryck sedan på knappen OK eller .
Följ de här anvisningarna för att radera en post från
titellistan.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006
Do you want
to delete?21:00 PR 01:00:00
003 may
JAN/01/2006
23:15 PR 00:30:00
(Related playlists
be deleted.)
Att använda knappen TITLE LIST
JAN/01/2006 17:30
Yes
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
1
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXaIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
tryck sedan OK eller
för att välja Title, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
SELECT
RETURN
EXIT
• Meddelandet kan variera beroende på vilken typ av skiva
det är. Du kommer att få ett meddelande som ber dig att
bekräfta. HDD, DVD-RW(VR-läge): Eftersom spellistan
syns visas meddelandet “Do you want to delete?
(Related playlists may be deleted)”
DVD-RW (Videoläge)/-R: Eftersom att spellistan inte syns
visas meddelandet “Do you want to delete?”.
4
Tryck på knapparna
sedan på knappen OK.
för välja Yes och tryck
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Deleting...
(Please
003 wait.)
JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
för att välja Library,
.
No
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
HDD
Redigera
2
Tryck på knapparna
för att markera den post
som du vill ta bort från Title List och tryck sedanpå
ANYKEY.
Title List
JAN/01/2006 21:00 PR1
1/2
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
001
002 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Protection
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
90 - Svenska
Title
►
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
OBS!
Det går inte att radera en skyddad titel.
Om du vill ta bort en skyddad titel måste
du välja “Off”i menyn Titelskydd.
(se sidan 89)
När Skrivskydd har ställts in på Skyddad
går det inte att ta bort titlar.
(se sidan 114)
När en post väl har tagits bort från
titellistan går det inte att återställa den.
När en DVD-RW/-R har avslutats går det
inte att radera den.
2
Tryck på knapparna
för att markera den post
som du vill dela på i Title List och tryck sedan på
ANYKEY.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Protection
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
►
►
MOVE
I
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
3
Title
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Edit och tryck
sedan på knappen OK eller .
Menyn Edit visas.
Ta bort en del av en titel (Split)
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Följ de här anvisningarna för att dela ett avsnitt i titellistan.
1/3
Rename
No.
Title
Length
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
Delete
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Edit
Split
►
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
►
Partial Delete
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
Att använda knappen TITLE LIST
1
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
4
Tryck på knapparna
för att välja Split och
trycksedan på knappen OK eller .
HDD
Split
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Split 1
Split 2
00:00:00
00:00:00
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
00:00:01
Select
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
MOVE
SELECT
RETURN
Return
Split
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Redigera
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Title, tryck
Svenska - 91
5
Använd de uppspelningsrelaterade knapparna
)) för att flytta till en
(PLAY ( ), SEARCH (
delningspunkt och tryck på knappen OK.
Om detta inte är den punkt där du vill dela trycker du
på knappen RETURN för att avbryta valet. Använd
de uppspelningsrelaterade knapparna för att flytta till
en delningspunkt och tryck på knappen OK.
7
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
Den delade titeln delas i två och efterföljande titlar
flyttas bakåt en och en.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/4
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 00:00:55
00:30:55
HDD
002 JAN/01/2006 17:30 PR 00:29:05
Split
003 JAN/01/2006 21:00 PR 00:02:00
JAN/01/2006 17:30 PR1
004 JAN/01/2006 23:15 PR 00:02:06
Title List No. 001
➀
Split 1
Split 2
00:00:00
00:30:55
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
00:30:55
Select
Return
Split
MOVE
SELECT
RETURN
MOVE
➂
➁
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
➀ Första delningsintervallet
➁ Speltid
➂ Starttiden för den andra delningen och dess skärm
HDD
Split
I
Ta bort en del av en titel
(Partial Delete)
Följ de här anvisningarna för att ta bort ett avsnitt i
titellistan.
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Split 1
Split 2
00:00:00
00:30:55
(VR läge)
Att använda knappen TITLE LIST
00:30:55
Select
Return
Split
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knappen OK för att välja Split.
Meddelandet “This title cannot be recovered after
splitting. Do you want to split?” visas.
1
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
HDD
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Split
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Redigera
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Split 1
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
Split 2
This title cannot be recovered after spliting
Do you want to split?
00:00:00
Yes
Select
92 - Svenska
SELECT
RETURN
EXIT
00:00:01
Return
Split
MOVE
MOVE
00:00:00
No
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Title, tryck
2
Tryck på knapparna
för att markera den post
som du vill redigera i Title List och tryck sedan på
ANYKEY.
Delvis ta bort skärmlisteelement
HDD
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
HDD
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title
00:19:10
00:00:00
Length
➀
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Edit
00:19:10
Start
End
Return
Delete
MOVE
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
SELECT
RETURN
➃
➁
EXIT
►
►
➂
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• När du använder skivor av typen DVD-RW(VR)
kan du välja Delvis borttagning genom att trycka på
tangenten ANYKEY. (Gå sedan till steg 5)
Tryck på knapparna
för att välja Edit och tryck
sedan på knappen OK eller .
Skärmen för Edit Title List visas.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Title
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
➀ Uppspelningslist
➁ Speltid
➂ Fönster för borttagning av startpunkt och tid.
➃ Fönster för borttagning av slutpunkt och tid.
• Välj start- och slutpunkter som du vill ta bort från
avsnittet med de uppspelningsrelaterade knapparna.
• Knappar relaterade till uppspelning:
))
(PLAY ( ), SEARCH (
6
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
Tryck på knappen OK vid slutpunkten.
Tiden för slutpunkten visas i området för borttagning
av slutpunkt.
Split
Partial Delete
►
HDD
►
MOVE
4
End
1/3
Rename
Delete
3
Start
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
SELECT
RETURN
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
EXIT
Title List No. 001
Tryck på knapparna
för att välja Partial Delete
och tryck sedan på knappen OK eller .
End
00:19:10
00:41:20
00:41:20
Start
End
Return
Delete
MOVE
HDD
Start
SELECT
RETURN
EXIT
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Start
End
00:00:00
00:00:00
7
Tryck på knapparna
för att välja Delete och
tryck sedan på knappen OK.
00:00:00
Start
End
MOVE
Return
Delete
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
5
End
Do you want to delete?
(Deleted part will not be restored.)
Tryck på knappen OK vid startpunkten.
Tiden för startpunkten visas i området för borttagning
av startpunkt.
HDD
00:00:00
Yes
Start
End
MOVE
00:00:00
00:19:10
No
Return
Delete
SELECT
RETURN
EXIT
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:19:10
Start
End
MOVE
Return
Delete
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 93
Redigera
Title List No. 001
Start
8
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK. Det valda avsnittet har tagits
bort.
9
Tryck på knapparna
för att välja Return
och tryck sedan på knappen OK för att avsluta
funktionen.
Avancerad redigering
(Spellista)
I
Skapa en spellista
Följ de här instruktionerna för att skapa en ny post i en
spellista från en inspelad titel.
OBS!
Längden på det avsnitt som skall tas bort
måste vara minst fem sekunder långt.
Om avsnittet som du vill ta bort är kortare
än fem sekunder kommer du att få ett
meddelande som säger “The range is too
short”.
Om sluttiden är vid en tidpunkt före
starttiden kommer ett meddelande att
visas som säger “End point cannot be
marked earlier than start point”.
Avsnittet går inte att ta bort om det
innehåller en stillbild.
Tryck på knappen MENU när du är färdig.
Skärmen för titellista försvinner.
(VR läge)
Att använda knappen Titel List
1
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
Redigera
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
2
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Title, tryck
Tryck på knappen ANYKEY.
Tryck på knapparna
för att välja Playlist och
tryck sedan på knappen OK eller .
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Title
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
94 - Svenska
1/3
Rename
►
►
►
Split
New Playlist
Go To Playlist
►
SELECT
RETURN
EXIT
3
Tryck på knapparna
för att välja New Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller .
Skärmen Skapa spellista visas.
HDD
6
Make Playlist
Scene No. 001
Title List 1/3
End
00:00:00
00:00:00
• Så här gör du en ny spellista.
Repetera stegen 1-6 om du vill göra en ny spellista.
00:00:00
Start
End
MOVE
4
för att välja Make tryck
• En ny skärm för Skapa scen visas. Repetera stegen
4-6 för att göra en scen av en spellista.
Den nya scenen läggs till den aktuella spellistan.
Du kan kontrollera och titta på alla scener på
skärmen Redigera spellista. (se sidan 97)
New Playlist
Start
Tryck på knapparna
sedan på knappen OK.
Return
Make
SELECT
RETURN
EXIT
7
Tryck på knappen
för att välja Return och tryck
sedan på knappen OK för att avsluta funktionen.
OBS!
Det går att skapa upp till 99 titlar i
spellistan.
Beroende på skivtypen kan den skärm
som visas se olika ut.
Tryck på knappen OK vid startpunkten.
HDD
Make Playlist
New Playlist
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:08:38
00:00:00
00:08:38
Start
End
MOVE
Return
Make
SELECT
RETURN
EXIT
• Bilden och tiden vid startpunkten visas i Startfönstret.
• Den gula markeringslisten flyttas till slutdelen.
• Välj en startpunkt i avsnittet med de
uppspelningsrelaterade knapparna (PLAY ( ),
)) där du vill skapa en ny scen.
SEARCH (
5
Tryck på knappen OK vid slutpunkten.
HDD
Make Playlist
New Playlist
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:08:38
00:11:03
Redigera
00:11:03
Start
End
MOVE
Make
SELECT
Return
RETURN
EXIT
• Bilden och tiden för slutpunkten visas i slutfönstret.
• Den gula markeringslisten flyttas till Make item
(Skapa del).
Svenska - 95
upp poster i spellistan
IFölj Spela
de här instruktionerna för att spela upp poster från
spellistan.
I
Byta namn på en post i spellistan
Följ de här instruktionerna för att byta namn (redigera)
en post i spellistan
(VR läge)
(VR läge)
Att använda knappen PLAY LIST
1
Tryck på knappen PLAY LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen Playlist visas.
Att använda knappen PLAY LIST
1
Tryck på knappen PLAY LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen Playlist visas.
HDD
HDD
JAN/02/2006 13:47
Playlist
JAN/02/2006 13:47
Playlist
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
MOVE
SELECT
RETURN
Length
001 JAN/02/2006 13:47
002 JAN/02/2006 13:51
00:06:09
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Använda knappen MENU.
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Title, tryck
• Tryck på knapparna
för att välja Title, tryck
sedan OK eller .
Skärmen för titellista visas.
för att välja Playlist och
• Tryck på knapparna
tryck sedan på knappen OK eller .
för att välja Playlist och
• Tryck på knapparna
tryck sedan på knappen OK eller .
för att välja Go To
• Tryck på knapparna
Playlist och tryck sedan på knappen OK eller
för att välja Library, tryck
• Tryck på knappen ANYKEY.
• Tryck på knappen ANYKEY.
Redigera
Title
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
1/3
No.
för att välja Go To Playlist
• Tryck på knapparna
och tryck sedan på knappen OK eller .
.
2
Tryck på knapparna
för att välja den
spelningslista som du vill spela upp och tryck sedan
på knappen OK eller PLAY ( )
3
Tryck på knappen STOP ( ) för att avsluta
uppspelningen.
Skärmen återgår till skärmen Playlist.
2
Tryck på knapparna
för att markera den titel
som du vill byta namn på i Playlist och tryck sedan
på ANYKEY.
Menyn ANYKEY visas: Rename, Copy, Delete, Edit
Playlist, New Playlist, Go to Titlelist
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Rename
Copy
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
96 - Svenska
SELECT
RETURN
EXIT
3
Tryck på knapparna
för att välja Rename och
tryck sedan på knappen OK eller .
Skärmen Byt namn visas.
HDD
I
Redigera en scen för spellistan
Följ de här instruktionerna för att redigera scener på en
spellista.
Rename
JAN /02 / 2006 13:47
(VR läge)
Att använda knappen PLAYLIST
Back Space
Space
MOVE
4
Delete
SELECT
Clear
RETURN
EXIT
1
Välj de önskade tecknen med knapparna
och tryck sedan på knappen OK.
Tryck på knappen PLAY LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen Redigera spellista visas.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
HDD
Rename
Dolphin
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
Back Space
Space
MOVE
Delete
SELECT
SELECT
RETURN
EXIT
Clear
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Den här funktionen är samma som funktionen
Rename för namnbyte på titeln. (se sidan 88)
• Maximalt antal tecken som kan anges är 31.
Alla 31 tecken kan visas genom att trycka
påknappen INFO.
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Title, tryck
• Tryck på knappen ANYKEY.
5
för att välja Playlist och
• Tryck på knapparna
tryck sedan på knappen OK eller .
Tryck på knapparna
för att välja Save
och tryck sedan på knappen OK.
Det ändrade titelnamnet visas i titelfältet för den
valda posten.
Playlist
1/3
No.
Title
Length
001
001 Dolphin
Dolphin
00:01:07
00:08:15
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:50
6 Scenes
MOVE
SELECT
RETURN
2
Tryck på knapparna
för att markera den titel
som du vill redigera i Playlist och tryck sedan på
ANYKEY.
Menyn Redigera spellista visas: Rename, Copy,
Delete, Edit Playlist, New Playlist, Go to Titlelist
EXIT
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47 PR1
1/3
No.
Rename
Copy
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 97
Redigera
HDD
Dolphin
• Tryck på knapparna
för att välja Go To Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller .
3
Tryck på knapparna
för att välja Edit Playlist
ochtryck sedan på knappen OK eller .
Skärmen Redigera scen visas.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
01
00:02:24
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
04
SELECT
Modifiera en scen (Byta ut en scen)
Följ stegen 1 till 3 på sidan 97~98 för att görainställningar.
4
Tryck på knapparna
för att välja den
scen som du vill ändra och tryck sedan på knappen
ANYKEY.
0:01:22
RETURN
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
EXIT
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
06
00:01:06
03
00:00:31
07
00:00:00
04
0:01:22
Modify
Move
Add
05
Delete0:00:09
MOVE
Spela upp en vald scen
4
Tryck på knapparna
för att välja den scen
som du vill spela upp och tryck sedan på knappen
ANYKEY.
Posten från spellistan som skall spelas upp väljs.
5
SELECT
RETURN
Tryck på knapparna
för att välja Modify
ochtryck sedan på knappen OK eller .
Skärmen Modify Scene visas.
HDD
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
03
00:00:31
04
Modify Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
Start
End
00:00:00
00:00:00
0:01:22
Title List : 1/3
Modify
00:00:00
Move
Add
05
Delete0:00:09
End
Start
06
00:01:06
MOVE
5
EXIT
07
SELECT
00:00:00
RETURN
Change
MOVE
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Play och tryck
sedan på knappen OK eller .
Den valda scenen spelas upp.
6
Tryck på knappen OK vid scenens startpunkt.
HDD
Modify Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
Start
End
00:04:54
00:00:00
Redigera
► Play
Title List : 1/3
00:05:27
Start
End
MOVE
• Tryck på knappen STOP ( ) för att avsluta
uppspelningen av scenen.
98 - Svenska
Change
SELECT
Cancel
RETURN
EXIT
• Bilden och tiden för startpunkten visas i
startfönstret.
• Välj start- och slutpunkter som du vill ändra med
hjälp av de uppspelningsrelaterade knapparna
(PLAY( ), SEARCH (
)).
7
Tryck på knappen OK vid scenens slutpunkt.
HDD
Modify Scene
JAN/02/2006 13:47
Flytta en scen (ändra placering för en scen)
Följ stegen 1 till 3 på sidan 97~98 för att göra nställningar.
Scene No. 001
Title List : 1/3
Start
End
00:01:44
00:06:25
00:06:25
End
Start
Change
MOVE
Cancel
SELECT
RETURN
4
EXIT
-1Tryck på knapparna
för att välja den
scen som du vill flytta och tryck sedan på knappen
ANYKEY.
• Bilden och tiden för slutpunkten visas islutfönstret.
8
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
Tryck på knapparna
för att välja Change och
tryck sedan på knappen OK.
02
0:00:34
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
01
00:02:10
02
05
06
0:00:09
00:01:07
06
00:01:06
MOVE
0:00:34
03
07
00:00:31
04
0:01:22
07
00:00:00
04
0:01:22
Add
06
00:01:06
MOVE
Edit Playlist
00:00:31
Move
05
Delete0:00:09
HDD
03
Modify
5
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Move och tryck
sedan på knappen OK eller .
00:00:00
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
• Scenen du vill modifiera ändras i det valdaavsnittet.
01
00:04:31
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
SELECT
04
RETURN
0:01:22
EXIT
• Ett gult markeringsfönster visas på scenen som
skall flyttas.
Redigera
Svenska - 99
6
Tryck på knapparna
för att välja den
platsdit du vill flytta den markerade scenen och
trycksedan på knappen OK.
Lägga till en scen
Följ stegen 1 till 3 på sidan 97~98 för att göra inställningar.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 5/6
01
00:04:31
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
SELECT
04
4
0:01:22
RETURN
EXIT
-1 Tryck på knapparna
för att välja den scen
du vill ersätta med en annan och tryck sedan på
knappen ANYKEY.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
• Den markerade scenen flyttas till den markerade
positionen.
02
0:00:34
06
00:01:06
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 5/6
01
00:04:31
02
0:00:34
05
0:00:09
06
00:01:06
MOVE
03
00:00:31
07
00:00:00
SELECT
04
RETURN
0:01:22
00:00:31
07
00:00:00
04
0:01:22
Move
Add
05
Delete0:00:09
MOVE
HDD
03
Modify
5
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Add och tryck
sedan på knappen OK eller .
Skärmen Add Scene visas.
EXIT
HDD
Add Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
OBS!
Det går inte flytta den markerade scenen
till nästa scens position eftersom den
markerade scenen skall föras in innan
denna position, vilket inte behövs då den
redan är där.
Beroende på skivtypen kan den skärm
som visas se olika ut.
Title List 1/3
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Start
End
MOVE
6
Cancel
Add
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knappen OK vid scenens startpunkt.
HDD
Add Scene
JAN/02/2006 13:47
Redigera
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:01:51
00:00:00
00:01:51
Start
End
MOVE
Add
SELECT
Cancel
RETURN
EXIT
• Bilden och tiden för startpunkten visas i
startfönstret.
• Välj start- och slutpunkter som du vill ändra med
hjälp av de uppspelningsrelaterade knapparna
)).
(PLAY( ), SKIP (
100 - Svenska
7
Tryck på knappen OK vid scenens slutpunkt.
HDD
Add Scene
JAN/02/2006 13:47
Radera en scen
Följ stegen 1 till 3 på sidan 97~98 för att göra inställningar.
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:01:51
00:07:28
4
00:07:28
End
Start
för att välja den
scensom du vill ta bort och tryck sedan på knappen
ANYKEY.
Cancel
Add
MOVE
-1Tryck på knapparna
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
• Bilden och tiden för slutpunkten visas i slutfönstret.
för att välja Cancel tryck
• Tryck på knapparna
sedan på knappen OK.
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
06
00:01:06
03
00:00:31
07
00:00:00
04
0:01:22
Modify
Move
Add
05
Delete0:00:09
8
Tryck på knapparna
sedan på knappen OK.
01
05
för att välja Add och tryck
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/8
00:03:3
0:01:22
02
06
0:02:24
00:00:09
MOVE
03
07
MOVE
00:00:34
00:01:06
SELECT
04
08
RETURN
5
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Delete och
tryck sedan på knappen OK eller .
0:00:31
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
00:00:00
EXIT
01
00:02:24 Do 02
0:00:34to
you want
03
00:00:31
delete
the scene04?
Yes
• Det avsnitt som du vill lägga till förs in före den
scen som valdes i steg 4 i Lägg till en scen på
föregående sida.
05
0:00:09
06
MOVE
00:01:06
0:01:22
No
07
SELECT
00:00:00
RETURN
EXIT
• Meddelandet “Do you want to delete the scene? ”
visas.
6
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK för att ta bort den valda
scenen.
Redigera
Svenska - 101
Radera en post från spellistan
3
• Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta
borttagningen “Do you want to delete?”.
Att använda knappen PLAY LIST
1
Tryck på knappen PLAY LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen Redigera spellista visas.
HDD
HDD
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
SELECT
RETURN
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 to
JAN/02/2006
Do you want
delete? 14:08
00:01:54
MOVE
4
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
No
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
Du återgår automatiskt till menyn Playlist efter att
borttagningen har genomförts.
HDD
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
Length
00:06:09
Yes
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Playlist
JAN/02/2006 13:47
Playlist
JAN/02/2006 13:47
Tryck på knapparna
för att välja Delete och
trycksedan på knappen OK eller .
• Tryck på knapparna
för att välja Title, tryck
sedan OK eller .
Skärmen för titellista visas.
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
Deleting...
003 JAN/02/2006 14:08
(Please wait.)
00:01:54
No.
Title
001 JAN/02/2006
002
JAN/02/2006 13:51
13:51
Length
00:03:33
00:03:33
002 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
• Tryck på knappen ANYKEY.
för att välja Playlist
• Tryck på knapparna
ochtryck sedan på knappen OK eller .
• Tryck på knapparna
för att välja Go To
Playlist och tryck sedan på knappen OK eller
Redigera
2
HDD
.
Tryck på knapparn
för att markera den titel
somdu vill redigera i Playlist och tryck sedan på
ANYKEY.
Menyn Redigera spellista visas: Rename, Copy,
Delete, Edit Playlist, New Playlist, Go to Titlelist.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Rename
Copy
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
102 - Svenska
SELECT
RETURN
EXIT
Playlist
JAN/02/2006 13:51
2/2
JAN/02/2006 13:51
3 Scenes
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Kopiera från hårddisk till
DVD
I
Om Kopieringsskärmen
HDD
Att använda knappen TITLE LIST
1
Tryck på knappen OPEN/CLOSE och lägg i
eninspelningsbar skiva i skivfacket.
2
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
skivfacket. Vänta tills LOAD försvinner från
frontpanelens display. Kontrollera att skivan har
tillräckligt mycket ledigt utrymme för inspelningen.
3
Välj hårddisken genom att trycka på knappen
HDD på HDD/DVD-spelarens frontpanel eller på
fjärrkontrollen.
4
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
01:00:00
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
04:01:01
4.44GB
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
➇
EXIT
➀ Lägg till de titlar som skall kopieras (Upp till sju titlarkan
kopieras på en gång).
➁ Titeln som skall kopieras
➂ Inspelningsläge för att kopiera
- HS(high speed): det går att kopiera snabbare änden
normala uppspelningshastigheten. Kopierar i samma
inspelningsläge som källtiteln.
- XP/SP/LP/EP: du kan inte använda snabbkopiering.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
➃ Inspelningstiden för titeln som skall kopieras
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
➄ Startknapp för kopieringen
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
➅ Inställningsknapp för inspelningsläge
➆ Återstående tid och utrymme på den aktuella skivan i
DVD-inspelningsläge.
Använda knappen MENU.
➇ Total inspelningstid och utrymme för den valda titeln
som skall kopieras.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
Kopieringsspecifikationer
Kopiera en gång
HDD ➞ DVD
Stöds
Stöds ej
Flytt
(Raderar titeln på hårddisken efter kopieringen)
När programmet “Copy Once” har spelats in på DVDskivan kan den titeln inte kopieras till hårddisken igen.
När programmet “Copy Once” har spelats in på
hårddisken, går det att kopiera det till en DVD-RW(VRläge).
5
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Title, tryck
Tryck på knapparna
för att välja den titel duvill
kopiera.
För att gå till andra sidor trycker du på knapparna
SKIP (
).
SKIP ( ): föregående sida i titellistan
SKIP ( ): nästa sida i titellistan
Svenska - 103
Redigera
Innehåll
Inspelad videotitel
Kopieringsskyddad titel
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
6
- Kopiera en titel som har redigerats
tidigare -
Tryck på knappen ANYKEY.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No.
Protection
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Title
Length
9
Meddelandet “Do you want to view screen of
copying title?” visas.
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
HDD
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
No.
- ---
►
►
SELECT
RETURN
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
Title
Rec.Mode
10
Start
01:00:00
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
MOVE
Length
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
Title
Start
Rec.
Mode
1 JAN/01/2006
SP ➞ HS
01:00:00
Do you 17:30
wantPRto view
screen
of copying
title?
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Yes
No
Total
00:03:05
0.06 GB
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Copy och tryck
sedan på knappen OK eller .
Skärmen Copy visas.
No.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
►
MOVE
7
1/3
Rename
SELECT
RETURN
EXIT
För att kopiera en titel samtidigt som du tittar
på titeln på kopieringsskärmen trycker du på
för att välja Yes och tryck sedan
knapparna
på knappen OK.
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
04:01:01
4.44GB
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Se sidan 108 om du vill ändra inspelningsläge
under kopiering.
8
21%
If you want to stop copy, press CANCEL key.
• Om No är valt visas inte den titel som skall
kopieraspå skärmen och kopieraingen börjar när
detprogrammet som sänds visas på skärmen.
Tryck på knappen OK eller för att välja Start och
tryck sedan på knappen OK.
HDD
• Tryck på knappen INFO för att ändra statusfältet för
kopiering.
Om du trycker på knappen INFO igen visas statusfältet.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
• För attt avbryta den kopieringen som pågårtrycker
du på knappen CANCEL.
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
Redigera
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:03:05
0.06 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
- Om COPY-knappen Tryck på knapparna
för att välja den titel
som du vill kopiera från titellistan och tryck sedan
på knappen COPY på fjärrkontrollen för att gå till
kopieringsskärmen.
• Under uppspelning kan du även kopiera titeln
genom att trycka på knappen COPY.
- Kopiera en oredigerad titel -
9
-1 Meddelandet “Do you want to use high speed
copy mode?” visas.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
MOVE
104 - Svenska
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
Start
Mode
1 JAN/01/2006
17:30 PR
SP ➞high
HS 01:00:00
Do you want
to use
speed copyRec.
mode?
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Yes
No
Total
00:03:05
0.06 GB
SELECT
RETURN
EXIT
OBS!
Snabbkopiering: Detta betyder att du kan
överföra utan att behöva bry dig om att
kvaliteten blir sämre för varje ‘generation'.
Det betyder också att kopieringen kan
utföras i högsta möjliga hastighet.
I
Följ stegen 1 till 7 på sidan 103~104 för att göra
inställningar.
8
10
Ändra inspelningsläge
-1 Tryck på knapparna
För att påbörja snabbkopieringen trycker du på
för att välja Yes och tryck sedan på knappen
OK. Snabbkopieringen påbörjas.
Den titel som kopieras spelas inte upp samtidigt
som det program som sänds visas på skärmen.
och för att välja Rec.
Mode och tryck sedan på knappen OK.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:-XP
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
SP
LP
21%
SP
03:59:42
4.42GB
High Speed
Total
00:01:05
0.02 GB
EP
MOVE
9
If you want to stop copy, press CANCEL key.
SELECT
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
RETURN
EXIT
Tryck p knapparna
för att välja det
inspelningsläge som du vill ha och tryck sedan
påknappen OK.
• HS (High-speed): Kopierar i samma
inspelningsläge som hårddisken.
• XP/SP/LP/EP: Det går inte att välja ett
inspelningsläge med högre kvalitet än titellistan på
hårddisken. Om du väljer samma inspelningsläge
som på hårddisken genomförs snabbkopiering.
• Om No är valt visas inte den titel som skall
kopieras på skärmen och kopieraingen börjar när
detprogrammet som sänds visas på skärmen.
• Tryck på knappen INFO för att ändra statusfältet för
kopiering.
Om du trycker på knappen INFO igen visas statusfältet.
• För attt avbryta den kopiering som pågår trycker du
på knappen CANCEL.
11
Efter att kopieringen genomförts visas meddelandet
“The title is successfullycopied”.
Med samma metod kan du kopiera en
Spellista.
Det går inte att snabbkopiera en titellista
som har tagits bort delvis.
Det går inte att genomföra en
timerinspelning under pågående kopiering.
Höghastighetskopiering är inte tillgänglig
när:
- Du kopierar en titel som bara kan
kopieras en gång
- Du kopierar en spellista
- Kopierar en delvis borttagen titel
Angående titellistor som bara går att
kopiera en gång:
- Endast tillgängligt för DVD-skivor som
stöder CPRM
- Om en spellista innehåller en titellista
som bara går att kopiera n gång går den
inte att kopiera.
Svenska - 105
Redigera
The title is successfully copied.
OBS!
6
Kopiera flera titlar
på en gång
Tryck på knappen ANYKEY.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
►
►
MOVE
Tryck på knappen OPEN/CLOSE och lägg i en
inspelningsbar skiva i skivfacket.
2
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
skivfacket. Vänta tills LOAD försvinner från
frontpanelens display. Kontrollera att skivan har
tillräckligt mycket ledigt utrymme för inspelningen.
7
Length
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
1
Title
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
Att använda knappen Titel List
1/3
Rename
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Copy och tryck
sedan på knappen OK eller .
Skärmen Copy visas.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
3
4
No.
Välj hårddisken genom att trycka på knappen
HDD på HDD/DVD-spelarens frontpanel eller på
fjärrkontrollen.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
01:00:00
SP
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
Title List
1/3
No.
Title
MOVE
8
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
HDD
Copy
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
RETURN
01:00:00
EXIT
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Title, tryck
Tryck på knapparna
för att välja den titel du vill
kopiera.
För att gå till andra sidor trycker du på knapparna
SKIP (
) buttons.
SKIP ( ): föregående sida i titellistan.
SKIP ( ): nästa sida i titellistan.
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
04:01:01
4.44GB
Add
Add
106 - Svenska
EXIT
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
SELECT
RETURN
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
MOVE
SELECT
Tryck på knappen ANYKEY.
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Redigera
04:01:01
4.44GB
Total
00:01:05
0.02 GB
JAN/01/2006 17:30 PR1
5
Rec. Mode
[DVD] Available
SELECT
RETURN
EXIT
9
I
Tryck på knappen OK.
Skärmen Add Copy List visas.
HDD
Add Copy List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Ta bort oönskade titlar från
kopieringslistan
Följ stegen 1 till 7 på sidorna 106 för att görainställningar.
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 21:00 PR 00:35:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
8
-1 Tryck på knapparna
för att välja den titel som
du vill radera från kopieringsskärmen.
EXIT
HDD
HDD
Copy Copy
: HDD
➞ DVD
CopyCopy
To :To
HDD
➞ DVD
Title Mode Rec.Mode
Length Length
Start
-- --:--:-- Start
-- --:--:-Rec. Mode
1
JAN/01/2006
17:30
PR
1
JAN/01/2006
17:30
PR
SP
➞ HS 01:00:00
Rec. Mode
11 JAN/01/2006
17:30
PR
SP
➞
HS
JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
01:00:00
[DVD] Available
[DVD] Available
SP
03:59:42
SP
03:59:42
4.42GB 4.42GB
No.
- ---
10
Tryck på knapparna
för att välja en extra titel
som du vill kopiera och tryck sedan på knappen
OK.
Upprepa steg 8~10 för att välja den titel som du vill
kopiera.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
2 JAN/01/2006 21:00 PR SP ➞ HS 01:00:00
Total
Total
00:01:05 00:03:05
0.06 GB
0.02 GB
MOVE
9
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
11
SELECT
MOVESELECT SELECTRETURN RETURNEXIT
EXIT
Tryck på knappen ANYKEY. Tryck på knapparna
för att välja Delete och tryck sedan på knappen
OK eller .
Meddelandet “Do you want to delete?” visas.
03:59:42
4.42GB
Total
00:03:05
0.06 GB
MOVE
No.Title
- ---
RETURN
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
Do you want to delete?
Tryck på knappen OK eller
för att välja Start
och tryck sedan på knappen OK.
Yes
Yes
No
SP
SELECT
SELECT
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
Rec. Mode
SP
03:59:42
[DVD] Available 4.42GB
NO
MOVE
MOVE
HDD
Copy
No.
Title
Rec.Mode
Length
Copy To : HDD ➞ DVD
- ---- --:--:-No.
Title
Mode Length
PR
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30Do
PRyou
SP want
➞ HS to
01:00:00
- ---- --:--:-- delete?
EXIT
03:59:42Total
4.42GB 00:03:05
0.06 GB
Total
00:01:05
RETURN
EXIT
0.06 GB
RETURN
EXIT
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
2 JAN/01/2006 21:00 PR SP ➞ HS 01:00:00
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
10
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
Den valda titeln tas bort.
Total
00:03:05
0.06 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
Title
Rec.Mode
Length
Add a list -- --:--:--
Copy
[DVD] Available
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
Title
Mode
Om kopieringslistan innehåller minst en
titel som inte går att höghastighetskopiera
genomförs steg 9 som beskrivs på sidan
104.
I annat fall genomförs steg 9-1 som
beskrivs på sidan 104.
MOVE
SP
Length
03:59:42
4.42GB
Start
Add a list
MOVE
OBS!
Start
Rec. Mode
HDD
SELECT
Total
Rec. Mode 00:00:00
0.00 GB
[DVD] Available
03:59:42
SELECT SP RETURN
EXIT
4.42GB
Total
00:00:00
0.00 GB
RETURN
EXIT
Svenska - 107
Redigera
De tillagda titellistorna i kopieringslistorna kopieras.
För attt avbryta den kopiering som pågår trycker du
på knappen CANCEL.
No.
- ---
I
Förhandsgranska en vald titel från
kopieringslistan
Följ stegen 1 till 7 på sidorna 106 för att görainställningar.
8
-1 Tryck på knapparna
för att välja den titel som
du vill förhandsgranska från kopieringsskärmen.
HDD
I
Välja inspelningsläge för varjetitel i
kopieringslistan
Du kan välja flera titlar med olika inställningar för varjetitel.
Följ stegen 1 till 7 på sidorna 106 för att görainställningar.
8
-1 Tryck på knapparna
för att välja den
titel som du vill ändra inställningsläge för från
kopieringsskärmen.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode Length
-- --:--:--
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
HDD
Start
No.
- ---
[DVD] Available
SP
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
Rec. Mode
03:59:42
4.42GB
Title
Rec.Mode Length
-- --:--:--
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
SP
EXIT
Tryck på knappen ANYKEY. Tryck på knapparna
för att välja Preview och tryck sedan på
knappen OK eller .
Du kan förhandsgranska den markerade titeln
genom visningsfönstret som finns i mitten på
skärmen.
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
9
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
9
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knappen ANYKEY. Tryck på knapparna
för att välja Rec. Mode och tryck på knappen
OK eller .
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
No.
- ---
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Start
Rec. Mode
SP
03:59:42
4.42GB
RETURN
Start
Rec. Mode
SP
LP
►
EP
SELECT
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
RETURN
EXIT
EXIT
Tryck på knappen RETURN för att lämna
förhandsgranskningsläget.
Redigera
XP
Delete
MOVE
Total
00:01:05
0.02 GB
SELECT
Add
Preview
Rec.Mode
[DVD] Available
108 - Svenska
Rec.Mode Length
-- --:--:--
[DVD] Available
Rec.Mode Length
-- --:--:--
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
10
Title
1 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
10
Tryck på knapparna
för att välja det
inspelningsläge du vill och tryck sedan på knappen
OK eller .
11
Upprepa steg 9~11 för att välja en titel som ska få
ett annat inspelningsläge.
Resterande del av kopieringsprocessen kan utföras
enligt beskrivningen på sidorna103~105.
I
Byta inspelningsläge för alla titlar i
kopieringslistan
Du kan välja flera titlar med olika inställningar för varjetitel.
Följ stegen 1 till 7 på sidorna 106 för att göra inställningar.
8
-1 Välj Rec. Mode på den högra sidan av skärmen
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:-XP
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
SP
LP
[DVD] Available
SP
High Speed
SELECT
1
Tryck på knappen OPEN/CLOSE och lägg i en
inspelningsbar skiva i skivfacket.
2
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
skivfacket.
3
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
Start
Rec. Mode
EP
MOVE
Att använda knappen TITELLIST
och tryck sedan på
med knapparna
knappen OK.
HDD
9
Kopiera från DVD
till hårddisk
RETURN
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja det
inspelningsläge du vill och tryck sedan på knappen
OK.
Resterande del av kopieringsprocessen kan utföras
enligt beskrivningen på sidorna 103~105.
DVD-RW(VR)
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 00:17:55
01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:02:06
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:01:03
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
för att välja Library, tryck
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
för att välja Title, tryck
Svenska - 109
Redigera
• Tryck på knapparna
sedan OK eller .
4
Tryck på knapparna
för att välja den titel du vill
kopiera.
För att gå till andra sidor trycker du på knapparna
).
SKIP (
SKIP ( ): föregående sida i titellista
SKIP ( ): nästa sida i titellistan
5
Tryck på knappen ANYKEY.
Tryck på knappen OK eller för att välja Start och
tryck sedan på knappen OK.
21%
If you want to stop copy, press CANCEL key.
DVD-RW(VR)
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 00:17:55
01:00:00
Title
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:02:06
Copy
• Tryck på knappen INFO för att ändra statusfältet
för kopiering.
Om du trycker på knappen INFO igen visas statusfältet.
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:01:03
Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
►
►
MOVE
6
7
SELECT
RETURN
EXIT
8
Efter att kopieringen har utförts visas meddelandet
“The title is successfully copied”.
Tryck på knapparna
för att välja Copy och tryck
sedan på knappen OK eller .
Skärmen Copy visas.
The title is successfully copied.
DVD/RW(VR)
Copy
Copy To : DVD ➞ HDD
No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
00:17:55
[HDD] Available
SP
65:02:32
72.88GB
Total
00:17:55
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Redigera
- Om COPY -knappen Tryck på knapparna
för att välja den titel
som du vill kopiera från titellistan och tryck sedan
på knappen COPY på fjärrkontrollen för att gå till
kopieringsskärmen.
• Under uppspelning kan du även kopiera
titelngenom att trycka på knappen COPY.
110 - Svenska
• Kopiera flera titlar på en gång – Samma metod som för
HDD (se sidan 106)
• Ta bort en oönskad titel från kopieringslistan – Samma
metod som för HDD (se sidan 107)
• Förhandsgranska en vald titel från kopieringslistan
– Samma metod som för HDD (se sidan 108)
OBS!
Du kan inte kopiera något annat på en
avslutad DVD-R och DVD-RW(V läge).
Du kan inte kopiera en DVD-VIDEO till
HDD.
Höghastighetskopiering från en DVD-RW
(VR-läge) finns.
När du kopierar från skivor av typen DVDRW(V-läge/-R) till hårddisken går det inte
att använda höghastighetskopiering.
Inspelningsläget kan inte ändras när du
kopierar en titel från DVD till HDD.
5
Tryck på knapparna
för att välja MP3, JPEGfiler eller DivX som du vill kopiera och tryck sedan
påknappen ANYKEY.
CD
No.
DVD ➞ HDD
Stöds
Stöds ej
Stöds ej
Kopiering av MP3,
JPEG och DivX
6
ROOT
Song1.mp3.
1.mp3
Song
Song
1.mp3.
3.8
3.8 MB
MB
002 Song 10.mp3
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
ROOT
Playlist
005 ►Song 4.mp3
5.2 MB
Select Media
006 ►Song 5.mp3
10.3 MB
004 ►Song 3.mp3
MOVE
Innehåll
Inspelad videotitel
Kopieringsskyddad titel
Kopiera en gång
SELECT
9.2 MB
RETURN
▼
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Copy och tryck
sedan på knappen OK eller .
Filkopieringen startar.
CD
Music List
Song1.mp3
No.
Copying...
►
MP3
Title
ROOT
Song1.mp3.
1.mp3
Song
Song
1.mp3.
Free space : 4699 MB
002: 1/1
Song 10.mp3
Total file number
00:02:22
0031.mp3
Song 2.mp3
File Name : Song
Song1.mp3
ROOT
004 Song 3.mp3 33%
005 Song 4.mp3
006 Song 5.mp3
Kopiera fil
1/10
Size
Title
►
00:02:22
Copy
MP3 Song1.mp3
Play Mode
Kopieringsspecifikationer
I
Music List
Song1.mp3
1/10
Size
3.8
3.8 MB
MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
▼
CANCEL
1
Lägg i en JPEG-skiva, MP3-skiva eller DivX-skiva i
skivfacket.
2
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
skivfacket. Vänta tills LOAD försvinner från
frontpanelens display. Kontrollera att skivan har
tillräckligt mycket ledigt utrymme för inspelningen.
3
Tryck på knapparna
sedan OK eller .
4
Tryck på knapparna
för att välja Music, Photo
eller DivX(MPEG4) och tryck sedan på knappen OK
eller .
för att välja Library, tryck
Redigera
CD
Music List
Song1.mp3
No.
1/10
Size
Title
ROOT
Song
Song1.mp3.
1.mp3
Song
1.mp3.
►
MP3
00:02:22
Song1.mp3
ROOT
3.8
3.8 MB
MB
002 Song 10.mp3
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
004 Song 3.mp3
9.2 MB
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
MOVE
SELECT
RETURN
▼
EXIT
Svenska - 111
I
Kopiera mapp
5
1
Lägg i en JPEG-skiva MP3- eller blandad skiva
(JPEG + MP3 eller DivX) i skivfacket.
2
Tryck på knapparna
för att välja Library och
tryck sedan på knappen OK eller .
Tryck på knapparna
för att välja Copy och tryck
sedan på knappen OK eller .
Filkopieringen startar.
Undermappar och filer i den markerade mappen
kopieras.
CD
Music List
No.
Copying...
Title
Size
ROOT
ROOT
MP3
3
é
Tryck på knapparna
för att välja Music, Photo
eller DivX(MPEG4) och tryck sedan på knappen OK
eller .
Fillistan för MP3- eller JPEG-filer visas.
CD
ROOT
CANCEL
Title
Size
ROOT
ROOT
DivX(MPEG4)
Jpg
00:00:00
OBS!
MP3
ROOT
ROOT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja MP3, JPEGfiler eller DivX(MPEG4) som du vill kopiera och tryck
sedan på knappen ANYKEY.
CD
Music List
No.
Title
Size
ROOT
DivX(MPEG4)
DivX(MPEG4)
é
13%
ROOT
Music List
No.
4
Free space : 4699 MB
Jpg
Total 00:00:00
file number : 2/8
DivX(MPEG4)
File Name : Song 2.mp3
00:00:00
Jpg
MP3
Copy
CopyROOT
Playlist
ROOT
►
Select Media
Genom att trycka på knappen CANCEL
under kopierng av en mapp avbryts
kopieringen efter att den aktuella filen har
kopierats.
Upp till 500 filer och 100 undermappar kan
kopieras till en mapp för MP3-filer.
Upp till 500 filer och 100 undermappar kan
kopieras till en mapp för JPEG-filer.
Upp till 500 filer och 100 undermappar kan
kopieras till en mapp för DivX-filer.
Filer som har ett befintligt namn enligt
***.mp3/***.jpg, döps automatiskt om
till ***01.mp3/***01.jpg och kopieras.
Upp till 999 kopior kan då ha samma
namn.
Det går inte att kopiera en Audio CD.
Storlekarna för en fil på en skiva som
är kopierade på HDD kan variera något
beroende på olika filsystem.
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Kopieringsspecifikationer
Redigera
Contents
MP3
JPEG(photo)
DivX
HDD ➞ DVD
Stöds
Stöds
Stöds
DVD ➞ HDD
Stöds
Stöds
Stöds
• Skivorna (CD-R/ CD-RW/ DVD-R(Avsluta)/ DVDRW(Avsluta)) ➞ HDD
• HDD ➞ DVD-R, DVD-RW(V)
• Skivan som har videoinspelning eller titeldubbning på
HDD kan inte kopieras.
• Om skivan avslutas genom Disc Manager
(skivhanteraren) kan den bli PC-kompatibel genom att
användas som UDF Disc.
112 - Svenska
3
Skivhanteraren
Tryck på knapparna
för att välja Rename
och tryck sedan på knappen OK.
Skärmen Byt namn visas.
Rename
DVD-RW(VR)
I
Redigera skivnamnet
Följ de här instruktionerna för att namnge en skiva.
Back Space
Space
MOVE
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
HDD & DVD RECORDER
4
Library
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
2
SELECT
RETURN
Disc
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller .
DVD-RW(VR)
Rename
1
Space
MOVE
5
Delete
SELECT
Tryck på knapparna
tryck sedan på knappen OK.
Skivan namnges.
EXIT
för att välja Save och
DVD-RW(VR)
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Rename
Delete All
Finalise
SELECT
RETURN
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Disc_ 1
00:17
02:10 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Rename
Format
Protection
MOVE
Clear
RETURN
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Protection
EXIT
Välj de önskade tecknen med knapparna
och tryck sedan på knappen OK.
Back Space
MOVE
Clear
RETURN
DVD-RW(VR)
DVD-RW(VR)
Library
Library
Delete
SELECT
Delete All
Finalise
Format
EXIT
MOVE
RETURN
EXIT
Eventuellt måste du ta bort skrivskydd
innan du börjar redigera.
Den skärm som visas kan se olika ut
beroende på skivtyp.
Svenska - 113
Redigera
OBS!
SELECT
I
I
Skrivskydd
Formatera en skiva
Skrivskydd gör att du kan skydda dina skivor från att bli
formaterade eller raderade oavsiktligen
Använd de här instruktionerna för att formatera en skiva.
Skrivskyddet måste också tas bort.
1
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
HDD & DVD RECORDER
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Library
HDD & DVD RECORDER
Library
Library
Title
►
Library
DivX (MPEG4)
►
Disc Manager
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
MOVE
2
SELECT
RETURN
Programme
Setup
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller .
DVD-RW(VR)
2
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Protection
Delete All
MOVE
Finalise
Redigera
MOVE
4
3
0119MB
4636MB
SELECT
Format
RETURN
EXIT
HDD
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
Do you want to format this disc?
[Music/Photo Partition]
Used Space
0119MB
Available Space
4636MB
Yes
No
Off
Tryck på knapparna
sedan på knappen OK.
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Format och
tryck sedan på knappen OK.
Disc
NotProtection
Protected
VR-Mode
SELECT
RETURN
Disc Manager
MOVE
00:17
01:54 SP
Delete All
SELECT
Delete All
EXIT
Disc Manager
On
Protection
►
Format
RETURN
DVD-RW(VR)
Rename
►
Photo
HDD
[Music/Photo Partition]
Used Space
Available Space
Tryck på knapparna
för att välja
Protection och tryck sedan på knappen OK.
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
►
Music
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000:20
Available Space
035:29 SP
SELECT
Disc Name
Used Space
Available Space
►
DivX (MPEG4)
Tryck på knapparna
för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller .
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Title
MOVE
Rename
3
Library
HDD
DVD-RW(VR)
Finalise
RETURN
Format
Delete All
EXIT
för att välja On och tryck
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
HDD
• Du kommer att bli tillfrågad att
bekräftaborttagningen “Do you want to format this
disc?”.
• Om du markerar Yes visas ett meddelande
somsäger “All data will be deleted. Do you want to
continue?”.
114 - Svenska
DVD-RW
• Ett meddelande visas som säger “Choose the
recording format for DVD- RW”.
2
Tryck på knapparna
för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller .
HDD
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
00:17
Available Space
01:54 SP
Choose the recording format for DVD-RW.
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec.Mode
VR-Mode
DVD-VR
Rename
Protection
4
[Music/Photo Partition]
Used Space
Available Space
0119MB
4636MB
Delete All
DVD-V
Delete All
MOVE
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000:20
Available Space
035:29 SP
Finalise
SELECT
RETURN
MOVE
Format
SELECT
3
Tryck på knapparna
för att välja Delete All och
tryck sedan på knappen OK.
HDD
DVD-VR och DVD-V definieras enligt deras
inspelningsformat.
DVD-VR
DVD-RW
I
DVD-V
DVD-RW/DVD-R
Radera alla titellistor/DivX-listor/
musiklistor/fotolistor
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
Select contents to delete all
[Music/Photo Partition]
Used Space
0119MB
Available Space
4636MB
Title
DivX
Music
Photo
Delete All
MOVE
SELECT
Format
RETURN
EXIT
• När det finns skrivskyddade poster fungerar inte
funktionen Ta bort alla poster. Om någon titel
innehåller en stillbild fungerar inte funktionen heller.
Om du vill ta bort en skrivskyddad post måste du
avaktivera Skrivskydd i funktionen Lås.
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
HDD & DVD RECORDER
Redigera
1
EXIT
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK. Skivan formateras.
SKIVA
Format
RETURN
Library
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
MOVE
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Music
►
Photo
►
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 115
4
Tryck på knapparna
för att välja Title, DivX,
Music eller Photo, tryck sedan OK.
HDD
I
Radera alla titellistor
Disc Manager
1
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All playlists will also be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Available Space
Yes 4636MB
No
HDD & DVD RECORDER
Delete All
MOVE
SELECT
Library
DVD-RW(VR)
Format
RETURN
HDD
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Library
Library
EXIT
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All DivX(MPEG4) will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Available Space
Yes 4636MB
No
MOVE
Delete All
MOVE
SELECT
Format
RETURN
HDD
EXIT
2
Disc Manager
SELECT
HDD
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Rename
Format
RETURN
EXIT
Delete All
MOVE
Finalise
SELECT
Delete All
MOVE
3
EXIT
SELECT
RETURN
Tryck på knapparna
för att välja Delete All
och tryck sedan på knappen OK.
• Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta
borttagningen “Do you want to delete all title lists?”.
Format
EXIT
DVD-RW(VR)
Redigera
Format
RETURN
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All photo will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Available Space
Yes 4636MB
No
5
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller .
Protection
MOVE
RETURN
DVD-RW(VR)
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All music will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Available Space
Yes 4636MB
No
Delete All
SELECT
Tryck på knapparna
för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
Alla titellistor, DivX-listor, musiklistor eller fotolistor
tas bort.
00:17
01:54 SP
Do you want to delete all title lists?
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Yes
Rename
Protection
MOVE
116 - Svenska
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Not Protected
VR-Mode
No
Delete All
SELECT
Finalise
RETURN
Format
EXIT
• När det finns skrivskyddade poster: Funktionen
Ta bort alla titellistor fungerar inte. Om någon titel
innehåller en stillbild fungerar inte funktionen heller.
Om du vill ta bort en skrivskyddad post måste du
avaktivera Skrivskydd i funktionen Lås.
3
• När en skrivskyddad DVD-RW används kan inte
data tas bort från skivan.
Tryck på knappen
för att välja Finalise
och tryck sedan på knappen OK.
Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta borttagningen
“Do you want to finalise disc?”.
DVD-RW(VR)
• Om du markerar Yes visas ett meddelande
somsäger “All playlists will also be deleted. Do you
want to continue?”.
00:17
01:54 SP
Do you want to finalise disc?
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec.Mode
VR-Mode
Yes
Rename
4
I
Protection
Tryck på knapparna
sedan på knappen OK.
Alla titellistor tas bort.
för att välja Yes och tryck
Delete All
MOVE
No
Finalise
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Om du väljer Yes kommer du att tillfrågas igen med
meddelandet “Disc will be finalised. Do you want to
continue?”.
Avsluta en skiva
DVD-RW(VR)
Efter att du har lagrat titlar på en DVD-RW/DVD-R-skiva
med din HDD/DVD-spelare behöver den färdigställas
innan det går att spela upp på externa enheter.
00:17
01:54 SP
Disc will be finalised.
Disc Protection InfoDo you want
Not Protected
to continue?
Current Rec.Mode
VR-Mode
Yes
Rename
MOVE
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
HDD & DVD RECORDER
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Protection
1
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
4
Library
Delete All
SELECT
Tryck på knapparna
sedan på knappen OK.
Skivan avslutas.
No
Finalise
RETURN
Format
EXIT
för att välja Yes och tryck
DVD-RW(VR)
Library
Library
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
OBS!
MOVE
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller .
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Rename
Protection
MOVE
Delete All
SELECT
Finalise
RETURN
Format
EXIT
Svenska - 117
Redigera
2
SELECT
När en skiva är avslutad går det inte att
tabort titlar från skivans spellista.
När de är avslutade fungerar skivor av
typen DVD-R/DVD-RW(Video-läge) på
samma sätt som en DVD-video.
Den skärm som visas kan se olika ut
beroende på skivtyp.
Tiden för avslutning kan vara olika
beroende på mängden information som
finns inspelad på skivan.
Informationen på skivan skadas
om spelaren stängs av under
avslutningsprocessen.
I
Lämna en skiva oavslutad
(V/VR-lägena)
DVD-RW(VR:F)
Disc Manager
Disc Name
Current Rec.Mode
1
VR-Mode
Disc will be unfinalised.
Do you want to continue?
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Yes
No
Unfinalise
MOVE
HDD & DVD RECORDER
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Library
DVD-RW(VR:F)
Library
Library
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
MOVE
2
SELECT
RETURN
4
Tryck på knapparna
sedan på knappen OK.
Skivan blir oavslutad.
EXIT
Tryck på knapparna
för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller .
OBS!
En DVD-RW-skiva kan avslutas
ellerlämnas oavslutad i Video-läge.
Typ
DVD-RW(VR:F)
Disc Manager
Disc Name
Current Rec.Mode
för att välja Yes och tryck
Funktion
VR-Mode
Finalise
DVD-Video(RW)
Samma som
DVD-Video
Unfinalise
DVD-RW(V)
Tilläggsinspelningar,
skrivskydd och radering möjligt.
En DVD-RW-skiva kan avslutas eller
lämnas oavslutad i VR-läge.
Unfinalise
MOVE
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Typ
3
Tryck på knapparna
för att välja Unfinalise och
tryck sedan på knappen OK.
Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta borttagningen
“Do you want to unfinalise disc?”.
Redigera
DVD-RW(VR:F)
Disc Manager
Disc Name
Current Rec.Mode
VR-Mode
Do you want to unfinalise disc?
Yes
No
Unfinalise
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Om du väljer Yes kommer du att tillfrågas igen med
meddelandet “Disc will be unfinalised. Do you want
to continue?”.
118 - Svenska
Funktion
Avsluta
Oavslutad
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR)
Tilläggsinspelningar,
Tilläggsinspelningar,
radering, redigering och radering, redigering och
skrivskydd går att göra. skrivskydd går inte att göra.
Felsökning
Felsökning
Gå igenom checklistorna nedan innan du kontaktar
Samsungs auktoriserade servicecenter om du får
problem med produkten.
I
Strömtillförsel
Insignalen visas en kort stund när apparatensätts på.
Kontroll 1
I
HDD/DVD-spelaren kräver en kort tid
för att initieras och ingången visas i
omkring. tio sekunder efter att den har
slagtits på.
Om den här funktionen är inställd till ‘on’
(på), slås HDD- och DVD-spelaren på
snabbt, vilket gör det möjligt för dig att
omedelbart lagra en önskad kanal. (se
sidan 32)
Inspelning
Det går inte att spela in tv-program.
Kontroll 1
Kontroll 2
Kontroll 3
Kontrollera att elsladden är ordentligt
isatt i vägguttaget.
Har du ställt in HDD/DVD-spelarens
kanaler riktigt?
Kontrollera att det finns ledigt utrymme
på HDD/DVD-RW/DVD-R.
Kontroll 1
Felsökning ......................................................................... 119
Det går bara att spela in på hårddisken
eller på skivor av typen DVD-RW och
DVD-R.
Om programmet är kopieringsskyddat
går det inte att spela in.
Specifikationer ................................................................... 123
Svenska - 119
Felsökning
Jag har tryckt på knappen REC men det händer inget.
I
Uppspelning
Det går inte att spela upp skivan.
Kontroll 1
Kontrollera att skivan är ilagd på rätt sätt
med etiketten uppåt.
Kontroll 2
Kontrollera DVD-skivans regionskod.
Kontroll 3
Den här HDD/DVD-spelaren kan inte
spela upp alla typer av skivor.
(Se sidorna 7, 44).
Ikonen
Kontroll 1
syns på skärmen.
Det går inte att använda funktionen på
grund av en av följande orsaker:
(1) Din DVD-skiva är begränsad av den.
(2) Din DVD-skiva stöder inte funktionen
(exempelvis vinklar)
(3) Funktionen är inte tillgänglig just nu.
(4) Du försöker använda en titel,
ettkapitel eller en skanningstid som
är felaktig.
Vinkelfunktionen fungerar inte under uppspelning av
en DVD-skiva.
Kontroll 1
Vinkelfunktionen är endast tillgänglig när
skivan innehåller bilder som är tagna ur
olika vinklar.
Det valda språket för ljud och/eller textremsor
fungerar inte.
Kontroll 1
Ljudspråk och textningsspråk ärspecifika
för skivan. Det är bara de ljud- och
textningsspråksom är tillgängliga på
DVD-skivan somär tillgängliga och visas
på skivmenyn.
Det går inte att kopiera titel eller fil till annat läge.
Inställningarna för uppspelningsläget skiljer sig från
de som konfigurerats i menyn Inställningar.
Kontroll 1
Felsökning
Kontroll 1
Skivan stöder inte alla valda
inställningar. I det här fallet fungerar
kanske inte vissa av de inställningar som
du gjort i menyn Inställningar.
Det går inte att ändra formatet.
Kontroll 1
Formatet är fast på den här DVD-skivan.
(Se sidorna 38)
120 - Svenska
Kontroll 2
DVD-skivor som är kodade med
kopieringsskydd kan inte kopieras till
HDD
Se “Kopieringsspecifikationer” på sidan 5
för att se om kopiering stöds.
Se “V-Mode Compatibility” på sidan 37 för
att se om kopiering stöds.
I
I
Video
Skivan snurrar men det syns ingen bild eller bilden
visas med dålig kvalitet.
Kontroll 1
Kontroll 2
Kontroll 3
Kontroll 4
I
Kontrollera att videoinställningarna är
korrekt gjorda. (Se sidorna 38~39)
Kontrollera om det finns skador eller
främmande material på din skiva.
Inspelning med time
Timerlampan blinkar.
Kontroll 1
Kontroll 2
Vissa lågkvalitativa skivor kanske inte
spelas upp ordentligt.
Timerinspelningen fungerar inte som den skall.
Inget ljud.
Kontroll 1
Kontroll 2
Kontroll 2
Kontroll 3
Kontroll 4
Kontrollera om den aktuella skivan är
inspelningsbar eller inte.
Kontrollera följande före inspelningens
starttid.
Om scenen ändras från mörk till
ljus plötsligt kan skärmen skaka till
temporärt, men detta är ingen defekt.
Ljud.
Kontroll 1
Kontrollera att det finns tillräckligt
med plats på skivan eller på HDD för
inspelningen.
Tittar du på ett program i lägena slow
eller hoppa? Om du spelar upp ett
program i någon annan hastighet än
normalt hörs inget ljud.
(förutom för sökning framåt (Fast 1))
Kontrollera inspelningstiden, sluttiden
och aktuella tidsinställningar igen.
Inspelningen avbryts om strömmen
bryts på grund av ett strömavbrott eller
av någon annan anledning.
Kontrollera anslutningarna och
inställningarna.
(se sidorna 22~23, 36~37)
Kontrollera om skivan är skadad.
Rengör skivan om det behövs.
Kontrollera att skivan är ilagd på rätt
sätt med etiketten uppåt.
Inget ljud hörs.
Felsökning
Kontroll 1
Kontrollera om du har valt rätt alternativ
för den digitala signalen i menyn
Alternativ för digitalautsignaler.
(se sidan 36~37)
Svenska - 121
I
Mottagare för fjärrkontrollen
Andra problem
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Kontroll 1
Kontroll 1
Rikta fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn på din HDD/DVDspelare.
Använd rätt avstånd.
Flytta eventuella hinder som finns
mellan HDD/DVD-spelaren och
fjärrkontrollen.
Kontroll 2
Kontrollera om batterierna är tomma.
Kontroll 3
Kontrollera knappen TV/DVD.
Kontroll 4
I
Kontrollera om TV:ns kontrollknapp är
vald eller inte.
Övrigt
Jag har glömt lösenordet för barnlåset.
Felsökning
Kontroll 1
Tryck och håll ner knapparna PROG
(
) på frontpanelen i mer än
5 sekunder, när ingen skiva sitter i
enheten. Samtligainställningar inklusive
lösenordet återgår till fabriksinställningar.
Använd inte den här funktionen mer
än när det är absolut nödvändigt.
(Observera att den här funktionen bara
fungerar om det inte ligger någon skiva
i spelaren).
Går det att ändra en textremsor och en ljudsignal på
en inspelad skiva?
Kontroll 1
En inspelad skiva går endast att
spela upp med de textremsor och
den ljudsignal som användes under
inspelningen.
122 - Svenska
Kontroll 2
Kontroll 3
Läs innehållsförteckningen och läs de
avsnitt som beskriver ditt problem, följ
de anvisningar som finns där.
Koppla ur och återanslut HDD/DVDspelaren.
Om problemen kvarstår skall du
kontakta närmaste Samsung
servicecenter.
Specifikationer
Ström
AC 220 -240V, 50Hz
Effekt
35 Watt / 4.3 Watt (vid strömmen av)
Vikt
Allmänt
Storlek
Arbetstemperatur.
Övriga förhållanden
Video
Audio (Ljudspråk)
Insignaler
DV Input (DV-ingång)
3,9 Kg
430 mm (B) x 300 mm (D) x 59 mm (H)
+5°C till +35°C
Skall användas i horisontellt läge. Se till att luftfuktigheten är under 75 %
Composite Video : 1,0 V p-p at 75Ω laddning, synknegativ
Max. Audio Input Level (Max ljudingång): 2Vrms
IEEE-kompatibelt uttag 1394(4p)
Mottagningsbara kanaler
PAL, SECAM-B/G, D/K, I
AV1 (Scart TV) AV2 (Scart Ext)
Video: Composite, RGB
Audio
Audio: analogt
Analoga uttag x 2
Optisk/koaxial digital ljudutgång
Composite Video : Videoutgångar x 1
Video
Utsignaler
S-Video-utgång x 1 (Y:1,0Vp-p, C:0,286Vp-p at 75Ω belastning)
Component output x 1 (Y:1,0Vp-p, Pb: 0,70Vp-p, Pr: 0,70Vp-p vid 75Ω belastning)
Scart-uttag
Inspelning
AV1 (Scart TV)
Audio: analogt
Bildkomprimering
MPEG-II
Ljudkomprimering
Dolby Digital 2ch/256Kbps, MPEG-II
Inspelningskvalitet
Ljudfrekvensområde
HDD
kapacitet
Video : Composite, RGB
XP (om 8,5 Mbps), SP (om 4,5 Mbps), LP (om 2,5 Mbps),
EP (om 1,6 Mbps eller om 1,2 Mbps)
20 Hz~20 kH
DVD-HR730
80 GB
DVD-HR734
160 GB
För DVD-skivor, konverteras ljudsignaler som är inspelade med en samplingsfrekvens på 96 kHz till en utsignal på 48 kHz.
Skivtyp
Analog Audio ut
DVD
48 / 96KHz
AUDIO CD(CD-DA)
44,1 KHz
Digital Audio ut
48 KHz
44,1 KHz
Svenska - 123
Felsökning
Ljudutsignal
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat
hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten
hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare
information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Svenska
Norsk
Suomi
Dansk
AK68-01025K
Brukerveiledning
DVD-HR730
DVD-HR734
www.samsung.com/no
Svenska
Norsk
Suomi
Dansk
AK68-01025K
VIKTIG MERKNAD
Komme i gang
Advarsel
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE
DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE
I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA
HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK
STØT MÅ IKKE ÅPNES
Dette symbolet angir at det er “farlig
spenning” i produktet, som medfører fare for
elektrisk støt eller personskade.
Dette symbolet indikerer viktige instruksjoner
som følger med produktet.
Plasser ikke dette utstyret på et innelukket sted, for
eksempel i en bokhylle eller lignende enheter.
ADVARSEL : Utsett ikke dette apparatet for regn eller
fuktighet som kan forårsake skade som
kan føre til brann eller elektrisk støt.
FORSIKTIG : HDD & DVD-OPPTAKER BRUKER EN
USYNLIG LASERSTRÅLE SOM KAN GI
FARLIG STRÅLINGSEKSPONERING DER
DEN RETTES. SØRG FOR Å BRUKE
OPPTAKEREN KORREKTI HENHOLD TIL
INSTRUKSJONENE.
FORSIKTIG
DETTE PRODUKTET BRUKER EN LASER.
BRUK AV KONTROLLERE ELLER JUSTERINGER
ELLER UTFØRELSE AV PROSEDYRER SOM
IKKE ER ANGITT HER, KAN MEDFØRE FARLIG
STRÅLINGSEKSPONERING.
ÅPNE IKKE DEKSLENE OG UTFØR INGEN
REPARASJONER SELV. LA KVALIFISERT
PERSONALE TA HÅND OM ALT
SERVICEARBEID.
Dette produktet oppfyller CE-regelverket for beskyttede
kabler og kontakter som brukes til å koble enheten til
annet utstyr. For å hindre elektromagnetiske forstyrrelser
fra elektriske apparater som radio og fjernsyn, brukes
skjermede kabler og kontakter til tilkoblinger.
2 - Norsk
Strømledningen på dette utstyret er utstyrt med en
formstøpt kontakt som inneholder en sikring. Sikringens
verdi er angitt på kontaktens pinneside. Hvis den må
byttes ut, må det brukes en BS1362-sikring med samme
styrke.
Hvis dekselet kan fjernes, må du aldri bruke
kontakten uten at dekselet er på. Hvis du må bytte ut
sikringsdekselet, må det ha samme farge som kontaktens
pinneside. Deksler kan du få kjøpt hos forhandleren din.
Hvis kontakten ikke passer til kontakthullene i huset
ditt, eller hvis ledningen ikke er lang nok til å nå en
kontakt, må du skaffe en passende sikkerhetsgodkjent
forlengelsesledning eller spørre forhandleren om hjelp.
Hvis du må kutte av kontakten, fjerner du sikringen før
du deponerer kontakten på en forsvarlig måte. Koble
ikke kontakten til en stikkontakt fordi den ubeskyttede
ledningen kan forårsake elektrisk støt.
For å koble apparatet fra nettet, trekker du støpslet ut av
stikkontakten. Støpslet må derfor alltid være tilgjengelig.
Produktet som følger med denne brukerveiledningen,
er lisensiert under visse immaterielle opphavsrettigheter
hos visse tredjeparter. Denne lisensen begrenses til
sluttbrukernes private ikke-kommersielle bruk av lisensiert
innhold.
Det gis ingen rett til kommersiell bruk.
Lisensen dekker ingen andre produktenheter enn
denne produktenheten, og lisensen utvides ikke til noen
ulisensiert produktenhet eller prosess som overholder
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3, som brukes eller
ble solgt sammen med denne produktenheten. Lisensen
dekker bare bruk av denne produktenheten for koding og/
eller dekoding av lydfiler som overholder ISO/IEC 111723 eller ISO/IEC 13818-3. Det gis ingen rettigheter under
denne lisensen for produktegenskaper eller funksjoner
som ikke overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC
13818-3.
Forholdsregler
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
enheten. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner som er angitt
nedenfor. Oppbevar denne brukerveiledningen for
fremtidig oppslag.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Les disse instruksjonene.
Behold disse instruksjonene.
Lytt til alle advarsler.
Følg alle instruksjoner.
Bruk ikke dette apparatet nær vann.
Rengjør bare med en tørr klut.
Blokker ikke noen ventilasjonsåpninger, plasser
apparatet i henhold til produsentens instruksjoner.
8) Plasser ikke apparatet nær noen varmekilder,
for eksempel radiatorer, varmepaneler, ovner
eller andre apparater (inkludert forsterkere) som
produserer varme.
9) Opphev ikke sikkerhetsmålet for den polariserte
eller jordede kontakten. En polarisert kontakt har to
pinner hvor én er bredere enn den andre. En jordet
kontakt har to pinner og en tredje jordingstind.
Det brede, tredje pinnen er der av hengsyn til din
sikkerhet. Hvis den medfølgende kontakten ikke
passer i din stikkontakt, kan du be en elektriker
erstatte stikkontakten.
10) Beskytt strømledningen slik at den ikke kan tråkkes
på eller komme i klem, spesielt ved kontakter,
stikkontakter og der de går ut fra apparatet.
11) Bruk bare ekstrautstyr/tilbehør som er angitt av
produsenten.
12) Bruk bare med vogn, stativ, fotostativ, brakett eller
bord som er spesifisert av produsenten eller som
selges med apparatet. Ved bruk av vogn, vær
forsiktig når vognen med apparatet beveges for å
unngå at den velter og forårsaker skade.
13) Ta kontakten ut av stikkontakten under tordenvær
eller hvis apparatet skal stå ubrukt over lengre tid.
14) La kvalifisert servicepersonell ta hånd om alt
servicearbeid.Service er påkrevd hvis apparatet
har blitt skadet på noen måte, for eksempel hvis
strømledningen eller kontakten er skadet, væske
søles på apparatet eller objekter kommer inn i det,
apparatet eksponeres for regn eller fuktighet, ikke
fungerer som det skal eller har falt ned.
• Før du kobler andre komponenter til denne
opptakeren, sørg for at alle komponentene er slått
av.
• Flytt ikke opptakeren mens en plate spilles, ellers
kan platen få riper eller ødelegges og spillerens
interne deler kan skades.
• Sett ikke vannfylte blomstervaser eller små
metallobjekter på opptakeren.
• Legg aldri hånden inn i plateskuffen.
• Plasser aldri noe annet enn platen i plateskuffen.
• Ytre påvirkning som lynnedslag og statisk
elektrisitet kan hindre normal bruk av denne
opptakeren. Hvis dette skjer, slår du opptakeren av
og deretter på med STANDBY/ON-knappen eller
ved å ta strømkontakten ut av stikkontakten før du
setter den inn igjen. Opptakeren vil igjen fungere
normalt.
• Sørg for å ta ut platen og slå av opptakeren etter
bruk.
• Ta strømledningen ut av stikkontakten hvis du ikke
skal bruke opptakeren på en stund.
• Rengjør platen ved å tørke den på tvers av rillene,
fra innerst til ytterst på platen.
Vedlikehold av kabinettet
Av sikkerhetsgrunner bør du ta strømledningen ut
av stikkontakten.
• Bruk ikke benzen, tynner eller andre løsemidler
til rengjøringen.
• Tørk kabinettet med en myk klut.
HDD (Harddisk)
Harddisken har en svært høy lagringstetthet,
noe som muliggjør lange innspillinger og rask
tilgang til data. Den kan imidlertid lett skades
av støt, vibrasjon eller støv og bør holdes borte
fra magneter. Unngå tap av viktige data ved å
overholde følgende forholdsregler.
• Bruk ikke HDD & DVD RECORDER på steder
som er utsatt for store temperaturendringer.
• Utsett ikke HDD & DVD RECORDER for sterkt
støt.
• Plasser ikke HDD & DVD RECORDER på steder
som kan utsettes for mekaniske vibrasjoner eller
med ustabilt underlag.
Norsk - 3
Komme i gang
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Forsiktighetsregler
Komme i gang
• Plasser ikke HDD & DVD RECORDER på en
varmekilde.
• Ta ikke ut strømledningen mens enheten er slått
på.
• Prøv ikke å endre harddisken. Dette kan føre til
funksjonsfeil.
Skulle harddisken bli skadet, vil det ikke være
mulig å gjenopprette tapte data. Harddisken er
bare et midlertidig lagringssted.
• Fest ikke etiketter eller klistremerker på plater.
(Bruk ikke plater med rester av tapeklister eller
fjernede klistremerker.)
• Bruk ikke ripesikre beskyttelser eller deksler.
• Bruk ikke plater som er skrevet på med
etikettskrivere som finnes på markedet.
• Legg ikke inn skjeve eller sprukne plater.
Lagring av plater
Håndtering av plater
• Bruk plater med
regelmessig form. Hvis det
brukes en uregelmessig
plate (en plate med en
spesiell form), kan denne
HDD & DVD RECORDER bli skadet.
Holde plater
• Unngå å berøre platens overflate
der innspillingen lagres.
DVD-RAM, DVD-RW og DVD-R
• Rengjør med en DVD-RAM/PDdiskrengjører (LF-K200DCA1 der
den er tilgjengelig) (ekstrautstyr).
Bruk ikke CD-rengjøringsmidler eller
-kluter når du rengjør DVD-RAM/RW/-R-plater.
DVD-Video, Audio-CD
• Tørk av smuss eller forurensing på platen med
en myk klut.
Forsiktighetsregler for håndtering av
plater
• Skriv ikke på den trykte siden med kulepenn
eller blyant.
• Bruk ikke spray eller antistatiske midler ved
rengjøring av LP-plater. Bruk heller ikke flyktige
kjemikalier som benzen eller tynner.
4 - Norsk
Pass på at du ikke skader platen siden dataene på
disse platene er svært sårbare for miljøpåvirkninger.
• Hold dem unna direkte sollys.
• Plasser dem på et kjølig, luftig sted.
• Lagre dem stående.
• La dem ligge i et rent beskyttelsesdeksel.
• Hvis HDD & DVD-OPPTAKER plutselig flyttes fra
et kaldt til et varmt sted, kan det dannes kondens
på linsen og de bevegelige delene, noe som kan
forårsake unormal diskavspilling. Hvis dette skjer, må
du ikke sette inn støpslet i stikkontakten, men vente
i to timer. Deretter setter du inn platen og forsøker å
spille den av igjen.
Platespesifikasjoner
Platetype
DVD-Video
• En DVD (Digital Versatile Disc) kan inneholde
inntil 135 minutter med bilder, 8 talespråk og 32
undertekstspråk. Den er utstyrt med MPEG-2bildekomprimering og Dolby Digital Surround som gir
livaktige og klare bilder med kinokvalitet i din egen
stue.
• Når du bytter fra det første til det andre laget i
en tolags DVD Video-plate, kan det oppstå små
forstyrrelser i bilde og lyd. Dette er ikke et tegn på feil
i spilleren.
• Etter at en DVD-RW/-R som er innspilt i videomodus,
er sluttbehandlet, blir den en DVD-Video.
Audio CD
CD-RW/-R
• Bruk en CD-R-RW-plate på 700 MB (80 minutter).
Bruk om mulig ikke en CD på 800 MB (90 minutter),
da platen kanskje ikke kan spilles av.
• Hvis CD-R/-RW-platen ikke ble spilt inn som en lukket
økt, kan det bli en forsinkelse tidlig i avspillingstiden.
Det er ikke sikkert at alle de innspilte filene kan spilles
av.
• Noen CD-R/-RW-plater vil kanskje ikke kunne spilles
av på dette apparatet, avhengig av enheten som ble
brukt til brenningen. For innhold spilt inn på CD-R/RW-medier fra CDer for personlig bruk, kan spillbarhet
variere i forhold til innhold og plater.
Avspilling og innspilling av DVD-R-plate
• Når en DVD-R som er innspilt i video-modus, blir
sluttbehandlet, blir den en DVD-Video.
• Du kan spille inn til plassen som er tilgjengelig på
platen, og utføre redigeringsfunksjoner som å lage
titler for plater og programmer samt slette programmer
før sluttbehandlingen.
• Når programmering blir slettet fra en DVD-R, vil ikke
den plassen bli tilgjengelig. Når data er spilt inn på
et område på en DVD-R, vil ikke det området bli
tilgjengelig igjen, enten innspillingen blir slettet eller
ikke.
• Det tar rundt 30 sekunder for enheten å fullføre
innspillingsstyringsinformasjonen etter at innspillingen
er fullført.
• Dette apparatet optimaliserer DVD-R-platen for hver
innspilling.
Optimaliseringen skjer når innspillingen startes etter at
platen er satt inn eller enheten slått på.
Det kan bli umulig å spille inn til platen hvis
optimaliseringen utføres for mange ganger.
• Avspilling kan i noen tilfeller bli umulig på grunn av
kvaliteten på innspillingen.
• Denne enheten kan spille av DVD-R-plater som er
innspilt og sluttbehandlet med en Samsung DVD/videoopptaker. Den vil kanskje ikke kunne spille av
noen DVD-R-plater, avhengig av platen og kvaliteten
på innspillingen.
• Innspilling til og avspilling av DVD-RW-plater kan skje
i både Video- og VR-modus.
• Når en DVD-RW som er innspilt i både Video- og VRmodus, er sluttbehandlet, kan det ikke spilles inn på
dem flere ganger.
• Når en DVD-RW som er innspilt i video-modus, blir
sluttbehandlet, blir den en DVD-Video.
• I begge modusene kan avspilling utføres før og etter
sluttbehandling, men ekstra innspilling, sletting og
redigering kan ikke utføres etter sluttbehandling.
• Hvis du vil spille inn platen i VR-modus og deretter
spille inn i V-modus, må du sørge for å kjøre Format
(Formater). Vær forsiktig med å kjøre Format
(Formater) siden alle innspilte data vil gå tapt.
• En tom DVD-RW-plate initialiseres til VR-modus
første gang den initialiseres.
Avspilling med DVD-RAM-plate
• En DVD-RAM kan ikke spilles av på vanlige DVDkomponenter på grunn av kompatibilitetspro
• Det kan bare spilles standard DVD-RAM Versjon 2.0plater på dette apparatet.
• Hvis DVD-RAM-platen er av kassettype, fjerner du
kassetten og bruker bare platen.
Diskkopiering
Spesifikasjoner for innholdskopiering
HDD ➞ DVD
DVD ➞ HDD
Støttes
Støttes
Støttes ikke
Støttes ikke
Flytt
Kopier én gang-tittel (Sletter tittelen fra HDD- Støttes ikke
disken etter kopiering)
MP3
Støttes
støttes
JPEG(foto)
Støttes
støttes
DivX
Støttes
støttes
Innhold
Innspilt videotittel
Kopibeskyttet tittel
Når et program med “Engangskopiering” er spilt inn på
DVD-platen kan ikke dette programmet kopieres til HDD
lenger. Men når et program med “Engangskopiering” har
blitt spilt inn på HDD kan programmet kopieres til DVDRW (VR-modus).
Norsk - 5
Komme i gang
• En lyd-plate med innspilt 44,1 kHz PCM-lyd
• Spiller CD-R- og CD-RW-plater med lyd i CD-DAformat.
• Enkelte CD-R- eller CD-RW-plater kan kanskje ikke
spilles av på enheten på grunn av kvaliteten på
innspillingen.
DVD-RW Disc Playback and Recording
Komme i gang
KOPIBESKYTTELSE
• Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse.
Derfor bør HDD & DVD-OPPTAKER bare kobles
direkte til fjernsynet, ikke til en videospiller. Hvis
den kobles til en videospiller, fører det til et
forvrengt bilde fra kopibeskyttede DVD-plater.
• Dette produktet inneholder kopibeskyttelses
teknologi som er beskyttet av metodekrav i
visse amerikanske patentrettigheter og andre
opphavsrettigheter som eies av Macrovision
Corporation og andre rettighetseiere. Bruk
av denne kopibeskyttelsesteknologien må
godkjennes av Macrovision Corporation og
kan bare brukes til private visninger og andre
begrensede visninger uten godkjenning av
Macrovision Corporation. Omvendt utvikling eller
demontering er forbudt.
Beskyttelse
Med denne HDD & DVD-OPPTAKER kan du beskytte
innholdet på platene dine som beskrevet nedenfor.
• Programbeskyttelse: Se side 89 “Låse (beskytte) en
tittel”
Bruke JPEG-plate
• CD-R/-RW, DVD-RAM/-RW-R innspilt med UDF,
ISO9660 eller JOLIET-formatet kan spilles av.
• Kun JPEG filer av .jpg eller .JPG filtype kan vises.
• Enheten kan maksimalt håndtere 500 filer og 100
undermapper under en mappe.
• MOTION JPEG og progressive JPEG støttes ikke.
Bruke MPEG4-plater
• Plate: CD-RW/-R, DVD-RAM/-RW/-R
• MPEG4-filer med følgende filtyper kan spilles. : .avi,
.divx, .AVI, .DIVX
• DivX Vidio (Codec) Format : DivX 3.11, DivX 4.x, DivX
5.x,(uden QPEL og GMC)
• DivX Audio (Codec) Format : MP3, MPEG1 Audio
Layer 2, Windows Mdeia Audio, LPCM, AC3
• Undertekstformater som støttes : .smi, .srt, .sub, .psb,
.txt, .ass
• Enheten kan maksimalt håndtere 500 filer og 100
undermapper under en mappe.
• Platebeskyttelse: Se side 114 “Platebeskyttelse”
❋ DVD-RW/-R-plater som ikke er kompatible med DVDVIDEO-formatet, kan ikke spilles på dette produktet.
❋ Mer informasjon om kompatibilitet ved DVDinnspilling får du ved å kontakte produsenten av din
DVD-RW/-R.
❋ Bruk av DVD-RW/-R-plater med dårlig kvalitet kan
forårsake følgende uventede problemer, inkludert,
uten begrensning, mislykket innspilling, tap av innspilt
eller redigert materiale eller skade på HDD & DVDopptakeren.
Plateformat
Bruke MP3 disk
• CD-R/-RW, DVD-RAM/-RW/-R, HDD med MP3-filer
innspilt i UDF-, ISO9660- eller JOLIET-formatet kan
spilles av.
• Kun MP3 filer av .mp3 eller .MP3 filtype kan spilles.
• For MP3 filer innspilt med VBR (variabel bit rate)
fra 32 Kbps til 320 Kbps, kan det oppstå brudd i
lydkvalitet.
• Avspillbar bit rate område er fra 56 Kbps til 320 Kbps.
• Enheten kan maksimalt håndtere 500 filer og 100
undermapper under en mappe.
6 - Norsk
DVD-RW(VR)
• Dette er et format som brukes til innspilling av data
på en DVD-RW-plate. Du kan spille inn flere titler,
redigere, slette, slette delvis, opprette en spilleliste og
så videre.
• En plate som spilles inn i denne modusen, kan ikke
spilles av på eksisterende HDD & DVD-OPPTAKER.
DVD-RW (V)/-R
• Dette er et format som brukes til innspilling av data på
en DVD-RW- eller DVD-R-plate. Platen kan spilles av
på en eksisterende HDD & DVD-OPPTAKER etter at
den er sluttbehandlet.
• Hvis en plate er spilt inn i Video-modus på en
opptaker fra en annen produsent, uten å være
sluttbehandlet, kan den ikke spilles av eller motta flere
innspillinger med denne opptakeren.
Bruk ikke følgende plater!
Komme i gang
• LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM-og DVD-ROM- plater bør
ikke brukes i dette produktet.
[Merk]
Platetyper som kan spilles av: CD/CD-R/-RW/MP3
/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/-RW/-R.
En DVD-RW/-R-plate som er innspilt i Video-modus
på en annen komponent, kan bare spilles av hvis den
har blitt sluttbehandlet.
• Noen kommersielle plater og DVD-plater som er kjøpt
utenfor ditt område, vil kanskje ikke kunne spilles av
med dette produktet. Når disse platene spilles av,
vises en av meldingene “No disc” eller “Please check
the regional code of the disc.”.
• Hvis din DVD-RW-plate er en ulovlig kopi eller ikke er
i DVD-video-format, kan det også hende at den ikke
kan spilles av.
Diskkompatibilitet
• Højhastighedsdiske til at optage på kan anvendes i
denne enhed.
• Ikke alle diskmærker er kompatible med denne enhed.
Norsk - 7
Komme i gang
Innhold
Tilkobling til AV 3 IN, DV-inngang........................24
Tilfelle 1 : Koble en Videospiller, Set-Top-boks (STB),
DVD-spiller eller videokamera til
AV3 IN-kontaktene ..................................................24
Tilfelle 2 : Koble et videokamera til DV
IN-kontakten...........................................................24
Komme i gang
Systemoppsett
Advarsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Viktige sikkerhetsinstruksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Vedlikehold av kabinettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
HDD (Harddisk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Håndtering av plater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Lagring av plater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Platespesifikasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Diskkopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Generelle funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Før du leser brukerhåndboken . . . . . . . . . . . . . . .11
Slik bruker du HDD & DVD-OPPTAKER . . . . . . .11
Utpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Bakpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Frontpanelets display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Gjennomgang av fjernkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Tilkobling og forberedelser
Rask oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Koble til HDD & DVD-OPPTAKER . . . . . . . . . . . . .19
Flere tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Antenne + HDD & DVD-OPPTAKER + ekstern
dekoderboks + TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Andre tilkoblingsmåter for video ut-kabel . . . . . . . .20
Tilfelle 1 : Koble til en Video (Composite)-utgang . . . . .21
Tilfelle 2 : Koble til en S-Video-utgang . . . . . . . . . . . . . .21
Tilfelle 3 : Component Video-utganger . . . . . . . . . . . . . .22
Andre tilkoblingsmåter for lyd ut-kabelen . . . . . . . . . .22
Tilfelle 1 : Koble til fjernsynet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Tilfelle 2 : Koble til en stereoforsterker
med AV-kontakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Tilfelle 3 : Koble til en AV-forsterker
med en digital ut-kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
8 - Norsk
Bruke skjermmenyen .............................................25
Tilkobling og automatisk oppsett ........................26
Stille inn klokken .....................................................27
Forhåndsinnstille kanaler med funksjonen
for automatisk oppsett ...........................................28
Forhåndsinnstille kanaler med funksjonen
for manuelt oppsett ................................................29
Angi språkalternativer ............................................30
Innstillingen Autopåslag av...................................31
Angi alternativene for hurtigopptak.....................32
Lage kapitler automatisk .......................................33
DivX(R)-registrering ................................................34
Innstillingen CM Skip Time
(hopp over reklamepause) ....................................34
Angi tid for EP-modus............................................35
Angi alternativer for lyd .........................................36
Angi alternativene for frontdisplayet ...................38
Angi alternativer for Video Output .......................39
Angi progressiv skanning .....................................39
Avbryte progressiv skanning ...............................40
Angi foreldrekontroll ..............................................41
Hvis du glemte passordet ..............................................42
Om klassifiseringsnivået ................................................42
Om Endre passord.........................................................42
Avspilling
Før du spiller av ......................................................43
Spille en plate ..........................................................44
Plate-menyen og Tittel-menyen............................45
Bruke funksjonene Søk og Hopp .........................45
Sakte avspilling / trinnvis avspilling ....................46
Om ANYKEY ............................................................47
Spille av tittellisten..................................................48
Navigasjonsmeny ...................................................49
Bruke merkefunksjonen ........................................52
Innspilling
Før innspillingen .....................................................73
Spille inn TV-programmet du ser på....................75
Spille inn fra eksternt utstyr du ser på................77
Kopiere fra et videokamera ...................................78
Gjøre et One Touch-opptak (OTR) .......................79
Fortløpende avspilling ...........................................80
Spille inn med timer................................................81
Redigere den planlagte listen ...............................83
Slette en planlagt liste ............................................84
listen med opptak ...................................................85
Forhåndsvise en valgt tittel fra kopilisten....................108
Velge opptaksmodus for hver tittel i kopilisten ...........108
Endre opptaksmodus for alle titler i kopilisten ............109
Kopiere fra DVD til HDD...................................... 109
Kopiere MP3, JPEG eller Divx ........................... 111
Filkopiering ...................................................................111
Mappekopiering............................................................112
Diskbehandling .................................................... 113
Redigere platenavnet...................................................113
Platebeskyttelse ...........................................................114
Formatere en plat.........................................................114
Slette alle titler/DivX-lister/musikklister/fotolister.........115
Slette alle tittellister ......................................................116
Sluttbehandle en plate .................................................117
Fjerne sluttbehandling på en plate (V-/VR-modus) ...118
Referanse
Feilsøking ...............................................................119
Spesifikasjoner ......................................................123
Redigering
Grunnleggende redigering (tittelliste) ................ 88
Gi en tittel nytt navn .......................................................88
Låse (beskytte) en tittel..................................................89
Slette en tittel ..................................................................90
Slette en del av en tittel (splitt) ......................................91
Slette en del av en tittel (Delvis sletting).......................92
Avansert redigering (spilleliste) .......................... 94
Opprette en spilleliste ....................................................94
Spille oppføringer i spillelistent ......................................96
Endre navn på en spillelisteoppføring ..........................96
Redigere en scene for spillelisten .................................97
Slette en spillelisteoppføring fra spillelisten ................102
Kopiere fra HDD til DVD...................................... 103
Om kopieringsskjermbildet ..........................................103
Endre opptaksmodus...................................................105
Kopiere flere titler samtidig ................................ 106
Slette en uønsket tittel fra kopieringslisten .................107
Norsk - 9
Komme i gang
Bruke bokmerker ....................................................54
Velge språk for undertekster ................................55
Velge lydspor og lydkanaler .................................56
Bytte kameravinkel .................................................57
Gjentatt avspilling ...................................................58
Zoome inn ................................................................59
Velg medier ..............................................................60
Spille en lyd-CD/MP3 ..............................................60
Vise et bilde .............................................................67
Spille av en MPEG4 ................................................71
Innspillingsmodus som kan velges
Komme i gang
Generelle funksjoner
Med HDD (harddisk) & DVD-OPPTAKER kan du spille
inn (ta opp) og spille av digital video i høy kvalitet på
plater av typen DVD-RW/-R-plater eller harddisk. Du
kan også redigere digitale bilder på DVD-RW-plater eller
harddisk.
Harddiskinnspilling
Du kan innstille spilleren på én av fire forskjellige
innspillingshastigheter, hver med sin egen
innspillingskvalitet og varighet. EP-modus (6Teller 8T)
gir mest innspillingstid, LP- & SP-modusene gir mindre
innspillingstid med høyere kvalitet på innspillingen, XPmodus gir den høyeste innspillingskvaliteten.
Automatisert kvalitetsjustering for innspilling
med timer
Hvis FR-modus er valgt, justeres videokvaliteten
automatisk slik at all video for det planlagte tidspunktet
kan spilles inn på den ledige diskplassen.
(Se side 82)
• DVD-HR730
Du kan spille inn inntil 127 timer med video (i EP-modus)
på den interne 80 GB (gigabyte) harddisken (HDD).
Lage en DVD-videotittel med DVD-RW-/-Rplate
• DVD-HR734
Med HDD & DVD-OPPTAKER kan du lage dine egne
titler for DVD-videoer på 4.7 GB DVD-RW-/-R-plater.
Du kan spille inn inntil 272 timer med video (i EP-modus)
på den interne 160 GB (gigabyte) harddisken (HDD).
Med innspillbar DVD og en høykapasitets harddisk
i samme opptaker har du fleksibilitet til å beholde
innspillingene på harddisken for rask tilgang når som
helst, eller spille inn til DVD for arkivering eller avspilling
på andre DVD-spillere.
Kopiere data fra et digitalt videokamera med
en DV-inngang
Spill inn DV Device-video på harddisk og DVD-RW/-Rplate gjennom DV-kontakten (IEEE 1394-4-pins/4-pins).
(Se side 78)
Kopiere mellom harddisk og DVD
Du kan kopiere innspillinger fra harddisken til innspillbar
DVD, eller fra DVD til harddisken. Vanligvis kan du bruke
den høyhastighets kopieringsfunksjonen.
Du kan også velge å kopiere materiale med forskjellig
innspillingskvalitet fra originalen. Du kan for eksempel
ønske å kopiere en innspilling i XP-modus (høyeste
kvalitet) på harddisken, til SP-kvalitet (Standard Play) på
en DVD slik at du kan få plass til flere innspillinger på
samme plate.
Samtidig opptak og avspilling
Avspilling og innspilling for både DVDer og den innebygde
harddisken (HDD) skjer fullstendig uavhengig. Du kan for
eksempel spille inn et kringkastingsprogram til enten en
innspillbar DVD eller harddisken, samtidig som du ser en
annen innspilling du allerede har utført på samme DVD,
eller på harddisken.
Høykvalitets digital innspilling og avspilling
av lyd og video
Spill inn opp til 8 timer med video på en 4.7 GB plate i
formatene DVD-RW/-R, avhengig av innspillingsmodus.
10 - Norsk
Progressive Scan med høy kvalitet
Progressive Scan gir flimmerfri video med høy
oppløsning. 10-bits 54 MHz DAC og 2D Y/C-skillende
elektroniske kretser gir høyeste kvalitet på bildeavspilling
og -innspilling. (Se side 39~41)
Mange forskjellige funksjoner med et
brukervennlig brukergrensesnitt
Det integrerte menysystem lar deg utføre de ønskede
operasjonene enkelt og praktisk. Med en harddisk, DVDRW-plate kan du redigere innspilt video, opprette en
spilleliste og redigere bilder i en rekkefølge som du angir.
MPEG4-avspilling
Denne HDD & DVD-OPPTAKER kan spille av MPEG4formater i en avi-fil.
DivX-sertifisering
DivX, DivX Certified og tilhørende logoer
er varemerker for DivXNetworks, Inc og
brukes under lisens.
Copyright
©2006 Samsung Electronics Co.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke
reproduseres eller kopieres, helt eller delvis, uten
forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co.
Sørg for å sjekke følgende vilkår før du leser
brukerhåndboken.
Ikoner som brukes i håndboken
Ikon
Term
Definisjon
HDD
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for harddisk.
DVD
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for DVD- eller DVDR/DVD-RW-plater som er innspilt
og sluttbehandlet i Video-modus.
RAM
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for DVD-RAM.
RW
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for DVD-RW.
R
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for DVD-R.
CD
Involverer en funksjon som er tilgjengelig
for data-CD (CD-R eller CD-RW).
JPEG
Dette involverer en funksjon som
er tilgjengelig for CD-R/-RW eller
DVD-R/-RW/-RAM-plater.
MP3
Dette involverer en funksjon som
er tilgjengelig for CD-R/-RW eller
DVD-R/-RW/-RAM-plater.
MPEG4
Dette involverer en funksjon som
er tilgjengelig for CD-R/-RW eller
DVD-R/-RW/-RAM-plater.
Forsiktig
Involverer et tilfelle hvor en
funksjon ikke fungerer eller
hvor innstillinger kan bli avbrutt.
OBS
Involverer tips eller instruksjoner
på siden som kan bidra til å
få hver funksjon til å fungere.
Ettrykks
-knapp
En funksjon som kan brukes
med bare én knapp.
ANYKEY A function that can be operated
-knappen by using ANYKEY button.
Om bruken av denne brukerhåndboken
Slik bruker du HDD &
DVD-OPPTAKER
Trinn 1 Velg platetypen eller harddisken
Dette apparatet kan spille inn til følgende platetyper.
Hvis du ønsker å spille inn på den samme platen flere
ganger, eller hvis du ønsker å redigere platen etter
innspilling, velger du en plate av typen som kan spilles
inn flere ganger, nemlig DVD-RW. Hvis du vil lagre
en innspilling uten noen endringer, velger du en ikkeoverskrivbar DVD-R. Du kan spille inn filer direkte til den
innebygde harddisken eller redigere en innspilt fil.
Trinn 2 Formater platen for å starte innspilling
Til forskjell fra en videospiller begynner opptakeren
automatisk å formatere når en ubrukt plate settes inn.
Dette er en nødvendig del av forberedelsene før en plate
kan innspilles.
Bruke en harddisk
Formatering er unødvendig.
Bruke en DVD-RW
Denne typen plate kan enten formateres med
DVD Video-format (V-modus) eller DVD-Videoinnspillingsformat (VR-modus). Hvis platen er ubrukt,
vises en melding med spørsmål om den skal initialiseres
eller ikke. Hvis du velger “Yes” (Ja), formateres platen
i VR-modus. En videomodusplate kan spilles av på
forskjellige DVD-komponenter. En plate i VR-modus
tillater mer variert redigering.
Bruke en DVD-R
Det er ikke nødvendigt at formatere en dvd, og kun
videooptagetilstand understøttes. Det er ikke nødvendig
å formatere en DVD, og kun innspilling i videomodus
støttes.
1) Sørg for å gjøre deg kjent med sikkerhetsinstruksjonene
før du bruker dette produktet. (Se side 2~7)
2) Hvis det oppstår et problem, se Feilsøking.
(Se side 119~122)
Norsk - 11
Komme i gang
Før du leser
brukerhåndboken
■
Komme i gang
OBS
■
Du kan bruke VR- eller Video-modus på
en DVD-RW, men ikke begge samtidig.
Du kan endre DVD-RW-formatet til et
annet format ved å initialisere på nytt.
Legg merke til at dataene på platen blir
borte når formatet endres.
Trinn 5 Redigere en innspilt plate
Det er lettere å redigere plater enn vanlige
videobånd. Spilleren støtter mange forskjellige
redigeringsfunksjoner som bare kan brukes med
DVD-plater og harddisker (HDD).
Fra en enkel meny kan du utføre forskjellige
redigeringsfunksjoner som sletting, kopiering, gi nytt
navn, låsing osv., for en innspilt tittel.
Trinn 3 Innspilling
To forskjellige innspillingsmetoder kan brukes,
direkteinnspilling og innspilling med timer. Innspilling
med timer er klassifisert.
Innspillingsmodus : XP(høy kvalitet), SP
(standardkvalitet), LP(lang innspilling) og EP (forlenget
spilletid) i henhold til innspillingsmodusen. Når
innspillingen skjer i FR-modus blir bildet med best
kvalitet spilt inn i forhold til hvor mye tid det er igjen
på platen.
Opprette en spilleliste (DVD-RW i VR-modus,
HDD)
Med denne spilleren kan en ny spilleliste lages og
redigeres på samme plate uten at originalinnspillingen
endres.
Trinn 6
Sluttbehandling og avspilling
på andre DVD-komponenter
Før DVD-platen kan spilles på andre DVDkomponenter, må den sluttbehandles. Først må alle
redigerings- og innspillingsoperasjoner fullføres,
deretter må platen sluttbehandles.
Step 4
Playing
Velg ønsket tittel fra en meny, og start deretter
avspillingen umiddelbart.
En DVD består av seksjoner kalt titler og
underseksjoner kalt kapitler.
Under innspilling opprettes en tittel mellom de to
punktene hvor innspillingen startes og sluttes.
Kapitler opprettes automatisk når du sluttbehandler
opptaket på DVD-RW-/DVD-R-plater i Videomodus.
Kapittelets lengde (intervallet mellom kapitlene)
varierer, avhengig av innspillingsmodus.
12 - Norsk
Med en DVD-RW-plate i VR-modus
Selv om sluttbehandling vanligvis er unødvendig
når platen spilles på en VR-modus-kompatibel
komponent, bør det brukes en sluttbehandlet plate
ved avspilling på denne komponenttypen.
Med en DVD-RW-plate i videomodus
Platen bør sluttbehandles før den kan spilles på noe
annet enn denne opptakeren. Når platen har blitt
sluttbehandlet, er det ikke lenger mulig å redigere eller
spille inn på den.
Hvis du skal aktivere ny innspilling til platen, må
platens sluttbehandling fjernes.
Med en DVD-R-plate
Du bør sluttbehandle platen før den kan spilles av på
noen annen komponent enn denne spilleren. Etter
sluttbehandling kan ikke platen redigeres eller spilles
inn til.
Utpakking
Stille inn fjernkontrollen
Se etter medfølgende tilbehør nedenfor.
Med denne fjernkontrollen kan du kontrollere visse
funksjoner på TV-apparater fra andre produsenter.
Noen funksjonsknapper på fjernkontrollen: Knappene
TV STANDBY/ON, PROG
, VOL+ –, nummertaster,
TV MUTE, INPUT.
Video-/lydkabel
Fjernkontroll
Brukerveiledning
RF-kabel for TV
Batterier for fjernkontroll
(AAA-størrelse)
Hurtigveiledning
Klargjøre fjernkontrollen
Installere batterier i fjernkontrollen
• Åpne batteridekslet på baksiden av fjernkontrollen.
• Sett inn to AAA-batterier. Sørg for at polene (+ og –) blir riktig plassert.
• Sett batteridekselet tilbake på plass.
Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal:
• Sjekk om batteriene er riktig plassert i forhold til polene + – (tørrbatteri)
• Sjekk om batteriene er utladet.
• Kontroller om fjernkontrollens sensor blokkeres av hindringer.
• Se om det finnes fluorescerende lys i nærheten.
Brukte batterier må avhendes i henhold til
lokale miljøbestemmelser. De må ikke legges i
husholdningsavfallet.
Norsk - 13
Komme i gang
Tilbehør
Komme i gang
Bruk fremgangsmåten nedenfor til å finne ut om
fjernsynet er kompatibelt.
1. Slå på fjernsynet.
2. Pek fjernkontrollen mot fjernsynet.
3. Trykk på og hold TV STANDBY/ON-knappen,
og tast den tosifrede koden som tilsvarer ditt
fjernsynsmerke ved å trykke på de aktuelle
nummerknappene.
Kontrollerbare TV-koder
MERKE
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
14 - Norsk
BUTTON
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
82
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
BRAND
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
BUTTON
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
Resultat: Hvis fjernsynet er kompatibelt med
fjernkontrollen, blir det slått av.
Nå er det programmert for å fungere med
fjernkontrollen.
■
Hvis det er angitt flere koder for ditt
fjernsynsmerke, prøver du dem etter tur
til du finner én som fungerer.
■
Hvis batteriene i fjernkontrollen skiftes ut,
må produsentkoden angis på nytt.
OBS
Da kan du kontrollere fjernsynet ved å bruke følgende
knapper etter TV-knappen.
Knapp
Funksjon
TV STANDBY/ON
Brukes til å slå fjernsynet på og av.
INPUT SEL.
Brukes til å velge en ekstern kilde.
VOL (+ –)
PROG (
Brukes til å justere volumet på fjernsynet.
)
Brukes til å velge ønsket kanal.
TV MUTE
Brukes til å slå lyden på og av.
NUMMER
Brukes til direkte inntasting av tall.
■
OBS
De forskjellige funksjonene vil ikke nødvendigvis
fungere på alle fjernsynsapparater. Hvis du får
problemer, kan du bruke fjernsynets knapper
direkte.
Beskrivelse
Komme i gang
Frontpanel
< DVD-HR730 >
< DVD-HR734 >
1. STANDBY/ON KNAPP
Slår spilleren på og av.
2. DISC TRAY
Velger DVD-modus
3. OPEN/CLOSE KNAPP
Åpner og lukker plateskuffen.
4. DISPLAY
Viser avspillingsstatus, tidspunkt osv.
5. PLAY/PAUSE KNAPP
Spiller av en plate eller stanser avspillingen.
6. SØK/HOPP KNAPPER
Går til neste eller foregående tittel/kapittel/spor.
7. AV 3-INN
Connect external equipment.
8. DV-INN
Kobler til eksternt digitalt utstyr med en DVkontakt. (for eksempel et videokamera)
9. P.SCAN KNAPP
Velger Progressive Scan-modus.
10. DVD KNAPP
Velger DVD-modus.
11. HDD KNAPP
Velger HDD-modus.
12. PROG
KNAPPER
Velger forhåndsinnstilte TV-kanaler. Samme
som PROG-knappen på fjernkontrollen.
13. REC KNAPP
Starter innspilling.
14. STOP KNAPP
Stanser avspillingen av platen.
Norsk - 15
Komme i gang
Bakpanel
Vifte
Viften går alltid rundt mens strømmen er på.
Sørg for minimum 10 cm klaring på alle sider av viften
når du plasserer produktet.
1. DIGITALAUDIO OUT(OPTICAL)
5. S-VIDEO OUT
Kobles til en forsterker med en digital optisk
lydkontakt.
2. DIGITALAUDIO OUT(COAXIAL)
Kobles til en forsterker med en digital koaksial
lydkontakt.
3. AUDIO OUT
Kobles til lydinngangen på eksternt utstyr som
bruker lydkabler.
4. VIDEO OUT
Kobles til inngangen på eksternt utstyr som
bruker en Video-kabel.
Kobles til inngangen på eksternt utstyr som
bruker en S-Video-kabel.
6. COMPONENT VIDEO OUT
Kobles til utstyr som har en Componentvideoinngang.
7. AV1(TV) OUTPUT SCART-kontakt
8. AV2(EXT) INPUT SCART-kontakt
9.
10.
Inn fra antennekontakt
Ut til TV-kontakt
■
OBS
Antennetilkoblingen overfører ikke ut-signal
fra DVD. Før du kan se DVD på fjernsynet,
må det kobles til med audio-/videokabler eller
Scart-kabler.
Frontpanelets display
1.
2.
3.
4.
Lyser
Lyser
Lyser
Lyser
når en plate er lagt inn.
i innspillingsmodusen.
når en HDD/DVD er valgt.
når en -R/-RW/-RAM-plate er lagt inn.
16 - Norsk
5. Indikator for avspillingstid/klokke/gjeldende status.
6. Lyser i Progressive Scan-modus.
7. Lyser for å indikere modus for innspilling med
timer.
Gjennomgang av fjernkontrollen
15. ANYKEY-knapp
Vis og velg de aktuelle funksjonene under gjeldende
status.
16. SUBTITLE-knapp
Trykk på denne for å bytte språk for DVD-undertekster.
17. REC-knapp
Brukes ti å lage en innspilling på HDD/-RW/-R-plater.
4
5
24
6
7
8
9
6
10
26
11
27
28
8
25
12
18. REC PAUSE-knapp
Trykk på denne for å ta en pause under innspilling.
19. COPY-knapp
Trykk denne nå du kopierer DVD til HDD eller HDD til
DVD. For å starte kopiering, trykk COPY knappen på tittel
liste skjermen eller trykk på COPY under avspilling.
20. INPUT SEL-knapp
Velger inputsignal i ekstern inputmodus (PROG-, AV1-,
AV2-, AV3- eller DV-input)
21. HDD-knapp
Trykk på denne for å betjene harddisken.
22. TV STANDBY/ON-knapp
29
30
31
32
33
34
35
13
14
15
16
17
18
19
23. OPEN/CLOSE-knapp
Brukes til å åpne og lukke plateskuffen.
24. CM SKIP-knapp
Når et program som er spilt inn på en DVD-plate eller
harddisk, spilles av, kan innstilles for å hoppe over en del
av programmet, automatisk.
25. PLAY/PAUSE-knapp
Trykk for å spille en plate/stanse platen midlertidig.
26. PROG-knapp
Bruk denne til å velge TV-program.
1.
2.
TV-knapp
Trykk på denne for å betjene fjernsynet.
DVD-knapp
Trykk denne for å bruke DVD.
3.
STANDBY/ON-knapp
4.
NUMMER-knapper
5.
TV/DVD-knapp
6.
HOPPBAKOVER/FREMOVER-knapper
Trykk for å hoppe bakover eller fremover på en plate.
7.
TRINNVIS BAKOVER/FREMOVER-knapper
Hver gang denne knappen trykkes, vises en ny ramme.
8.
SØK BAKOVER/FREMOVER-knapper
Trykk for å søke bakover eller fremover på en plate.
9.
STOP-knapp
Trykk for å stanse en plate.
10. VOL-knapper
Volumjustering for fjernsynet
11. MENU-knapp
Viser innstillingsmenyen for HDD & DVD-OPPTAKER.
12. OK/DIRECTION-knapper (▲▼◄► knapper)
13. TITLE LIST/ DISC MENU-knapp
Bruk denne til å gå inn i View Recording list-/Disc-menyen
(Vis innspillingsliste/Plate).
27. AUDIO/TV MUTE-knapp
Bruk denne til å få tilgang til forskjellige lydfunksjoner på
en plate. (DVD-modus)
Denne fungerer som lyddemping. (TV-modus)
28. RETURN-knapp
29. PLAYLIST-/TITLE MENU-knappen
Bruk denne til å gå tilbake til Title-menyen (Tittel) eller
vise listen over innspilte filer.
30. CANCEL-knapp
31. REPEAT A-B-knapp
Lar deg repetere tittel, kapittel, spor eller plate.
32. REPEAT-knapp
Lar deg repetere tittel, kapittel, spor eller plate.
33. TIMER-knapp
Trykk for å gå direkte inn i Timer Recording Modemenyen.
34. REC MODE-knapp
Bril denne til å angi ønsket innspillingstid og bildekvalitet.
(XP/SP/LP/EP)
35. MARKER-knapp
Brukes til å bokmerke en posisjon mens platen spilles av.
Norsk - 17
Komme i gang
20
21
22
23
1
2
3
14. INFO-knapp
Viser gjeldende innstillinger eller platestatus.
Tilkobling og forberedelser
Tilkobling og
forberedelser
Denne delen viser hvordan HDD & DVDOPPTAKEREN kan kobles til andre
eksterne komponenter og de forberedende
innstillingsmodusene.
Rask oversikt
I denne raske oversikten får du den informasjonen du trenger
for å kunne ta spilleren i bruk.
Koble til HDD & DVD-OPPTAKER
▼
Flere tilkoblinger
▼
Antenne + HDD & DVD-OPPTAKER +
ekstern dekoderboks + TV
▼
Andre tilkoblingsmåter for video utkabel
▼
Andre tilkoblingsmåter for lyd utkabelen
▼
Tilkobling til AV 3 IN, DV-inngang
Rask oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Koble til HDD & DVD-OPPTAKER . . . . . . . . . . . . 19
Flere tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Antenne + HDD & DVD-OPPTAKER + ekstern
dekoderboks + TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Andre tilkoblingsmåter for video ut-kabel . . . . . . . . 20
Andre tilkoblingsmåter for lyd ut-kabelen . . . . . . . . 22
Tilkobling til AV 3 IN, DV-inngang . . . . . . . . . . . . . 24
18 - Norsk
Koble til HDD & DVDOPPTAKER
Du kan koble HDD & DVD-OPPTAKER til en
parabolantenne eller digitaltuner.
1
external device (VCR/Satellite receiver)
1
2
2
To RF IN
2
1
To TV
3
RF Cable
To ANT INPUT
■
OBS
■
RF-kabeltilkoblingen på dette produktet sender
bare TV-signaler. Du må koble til SCARTkabelen eller lyd-/videokabler for å kunne se
en DVD på din HDD & DVD-OPPTAKER.
TV-modus : Trykk på TV/DVD-knappen
på fjernkontrollen, deretter vises “TV” på
LED-displayet på forsiden (eller slå av DVDopptakeren). Deretter kan du se programmer
som mottas gjennom TV.
- DVD-modus
1. Koble AV2-kontakten på HDD & DVD-OPPTAKER
til video-/parabolmottakeren eller den digitale
tuneren, med en SCART-kabel.
2. Koble AV1-kontakten til SCARTAV-kontakten på
fjernsynet.
3. Slå på HDD & DVD-OPPTAKER, video/
parabolmottaker eller digital tuner, og fjernsynet.
4. Angi inputmodus på AV2.
- TV-modus
1. Trykk på TV/DVD-knappen på fjernkontrollen,
så vises “TV” på LED-displayet på forsiden.
(alternativt kan du slå av HDD & DVDOPPTAKER.)
2. Du kan se programmer fra en paraboltuner eller
digitaltuner som er koblet til denne HDD & DVDOPPTAKER, også når HDD & DVD-OPPTAKER
er slått av.
Norsk - 19
Tilkobling og forberedelser
HDD & DVD-OPPTAKER kan kobles til fjernsynet
med SCART-kabelen hvis fjernsynet har den aktuelle
inngangen.
1. Koble RF-kabler som vist.
2. Koble én ende av SCART-kabelen til AV1-kontakten
på baksiden av HDD & DVD-OPPTAKER.
3. Koble den andre enden til aktuell kontakt på
fjernsynet.
4. Koble til HDD & DVD-OPPTAKER og fjernsynet
5. Slå på fjernsyn og HDD & DVD-OPPTAKER.
6. Trykk INPUT SEL. Hold INPUT-knappen på
fjernsynets fjernkontroll nede til videosignalet fra
HDD & DVD-OPPTAKER vises på TV-skjermen.
Flere tilkoblinger
Tilkobling og forberedelser
Antenne + HDD & DVDOPPTAKER + ekstern
dekoderboks + TV
Hvis du kobler en ekstern dekoderboks til HDD &
DVD-OPPTAKER, kan du spille inn kodede kanaler
(CANAL+ eller Premiere-sendinger) som mottas
via den innebygde TV-tuneren i HDD & DVDOPPTAKER.
Andre tilkoblingsmåter
for video ut-kabel
Videosignaler kan overføres på flere måter uten bruk
av Scart-kabler. Velg den av de følgende videotilkoblingsmåtene som passer best for deg.
• Tilfelle 1 : Koble til en Video (Composite)-utgang
• Tilfelle 2 : Koble til en S-Video-utgang
• Tilfelle 3 : Component Video-utganger
S-Video-, Component-video- og
Progressive-signalmoduser
Wall
1
3
DECODER
4
2
1. Koble RF-antennekabler som vist.
2. Bruk en SCART-kabel til å koble AV1-kontakten
på denne spilleren til SCARTAV-kontakten på
fjernsynet.
3. Koble AV2-kontakten til en SCARTAV-kontakt på
dekoderboksen.
4. Hvis du vil se eller spille inn Canal+-programmer
på PAY-TV, angir du via skjermdisplayet at HDD
& DVD-OPPTAKER skal motta kanalene (se side
28~30 )
20 - Norsk
• S-Video- og Component video-signaler er bare
tilgjengelig hvis fjernsynet støtter mottak av SVideo eller Component video. Hvis visning av
S-Video eller Component video ikke fungerer,
kontrollerer du fjernsynstilkoblingene og de valgte
innstillingene for TV-mottak.
• Sammenlignet med standard linjesprangvideo
(interlaced) dobles antall videolinjer som mates
inn til fjernsynet ved Progressive Scan. Dermed
blir bildet mer stabilt, flimmerfritt og klart enn med
linjesprangvideo (interlaced).
Dette er bare mulig med fjernsynsapparater som
støtter Progressive Scan.
• Progressive Scan-utgang (576p)
Brukere bør legge merke til at det finnes high
definition-fjernsynsapparater som ikke er fullt ut
kompatible med dette produktet, noe som kan
føre til at uregelmessigheter vises i bildet. Skulle
det oppstå bildeproblemer i forbindelse med 576
Progressive Scan, anbefales det at tilkoblingen
endres til visning med ‘standard definition’. Skulle
du ha spørsmål i forhold til fjernsynsapparaters
kompatibilitet med denne modellens 576p
HDD & DVD-OPPTAKER, kan du kontakte vårt
kundeservicesenter.
Tilfelle 1 : Koble til en Video
(Composite)-utgang
Tilfelle 2 : Koble til en S-Videoutgang
1. Koble en S-Video-kabel (følger ikke med) mellom
S-VIDEO OUT-kontakten på HDD & DVDOPPTAKER og S-VIDEO INPUT-kontakten på
fjernsynet (eller AV-forsterkeren).
• Dette gir høy bildekvalitet.
2. Koble lydkabler (hvite og røde) mellom HDD & DVDopptakerens AUDIO OUT-kontakter og fjernsynets
(eller AV-forsterkerens) AUDIO IN-kontakter.
(Se side 22~23)
2. Koble lydkabler (hvite og røde) mellom HDD
& DVD-opptakerens AUDIO OUT-kontakter og
fjernsynets (eller AV-forsterkerens) AUDIO INkontakter.
(Se side 22~23)
yellow
Video/Audio Cable
yellow
Norsk - 21
Tilkobling og forberedelser
1. Koble en videokabel (gul) mellom HDD & DVDopptakerens VIDEO OUT-kontakt (gul) og
fjernsynets (eller AV-forsterkerens) VIDEO INkontakt (gul).
• Dette gir jevn bildekvalitet.
Tilfelle 3 : Component Videoutganger
2. Koble lydkabler (hvite og røde) mellom HDD
& DVD-opptakerens AUDIO OUT-kontakter og
fjernsynets (eller AV-forsterkerens) AUDIO INkontakter.
(Se side 22~23).
3. Etter tilkobling kan du se side 39~41.
Lydsignaler kan overføres på flere måter uten
bruk av Scart-kabler. Velg den av de følgende lydtilkoblingsmåtene som passer deg best.
• Tilfelle 1 : Koble til fjernsynet
• Tilfelle 2 : Koble til en stereoforsterker med AVkontakter
• Tilfelle 3 : Koble til en AV-forsterker med en digital
ut-kontakt
Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
“Dolby” og dobbel D-symbolet er varmerker for
Dolby Laboratories.
“DTS” og “DTS Digital Out” er varemerker for
Digital Theatre System, Inc.
P
Tilkobling og forberedelser
1. Koble Component-videokabler (følger ikke
med) mellom COMPONENTOUT(Y,PB,PR)kontaktene på DVD-opptakeren og COMPONENT
IN(Y,PB,PR)-kontaktene på fjernsynet.
• Dette gir høy kvalitet og nøyaktig
fargegjengivelse i bildet.
Andre tilkoblingsmåter for
lyd ut-kabelen
Tilfelle 1 : Koble til fjernsynet
grønn
blå
rød
Hvis fjernsynet har lydkontakter, bruker du denne
tilkoblingen.
grønn
blå
rød
■
Progressive-innstillingen er bare
tilgjengelig når Video Out er satt til
Component. (Se side 39~41)
22 - Norsk
hvit
rød
gul
OBS
Sørg for at de fargekodede koblingene
samsvarer. Y, PB, PR Componentutgangene på din HDD & DVDOPPTAKER må være koblet til fjernsynets
eksakt tilsvarende Component-innganger.
hvit
■
rød
gul
Tilfelle 2 : Koble til en
stereoforsterker med AV-kontakter
Hvis stereoforsterkeren bare har AUDIO INPUTkontakter (Log R), bruker du AUDIO OUT-kontakter.
white
red
white
Front(L)
speaker
Front(R)
speaker
Hvis AV-forsterkeren din har en Dolby Digital-,
MPEG2- eller DTS-dekoder og en digital inngang,
bruker du denne koblingen. Hvis du vil nyte Dolby
Digital- eller DTS-lyd, må du angi lydinnstillingene.
Avhengig av type forsterker, kobler du til en optisk
kabel eller en koaksialkabel. (Se side 36~37)
Tilkobling og forberedelser
red
Tilfelle 3 : Koble til en AV-forsterker
med en digital ut-kontakt
eller
Bak (V)
Bak (H)
Foran(V)
Foran(H)
Subwoofer
Senter
Norsk - 23
Tilfelle 2 : Koble et videokamera til
DV IN-kontakten
Hvis det digitale videokameraet har en DV-utgang,
koble det til DV-inngangen på din HDD & DVDOPPTAKER.
På denne måten kan du koble din HDD & DVDOPPTAKER til andre eksterne enheter og vise eller
spille inn fra dem.
< DVD-HR730 >
P
• Tilfelle 1 : Koble en Videospiller, Set-Top-boks
(STB), DVD-spiller eller videokamera til
AV3 IN-kontaktene
• Tilfelle 2 : Koble en DV-enhet til DV IN-kontakten
Camcorder
Tilfelle 1 : Koble en Videospiller, SetTop-boks (STB), DVD-spiller eller
videokamera til AV3 IN-kontaktene
Koble en videospiller eller ekstern enhet til AV3 INkontaktene på HDD & DVD-OPPTAKER.
Du kan spille inn fra tilkoblet utstyr (videospiller,
STB, DVD-spiller eller videokamera).
■
OBS
< DVD-HR730 >
P
Tilkobling og forberedelser
Tilkobling til AV 3 IN,
DV-inngang
Videokamera
VCR
rød
hvit
gul
STB
DVD
yellow
white
gul
red
hvit
rød
■
AV 3 inn-valg vil skje automatisk. Hvis
innsignalene ikke velges automatisk, bruk
INPUT SEL.-knappen til å velge riktig
innsignal.
■
Kopibeskyttet innhold kan ikke spilles inn.
OBS
24 - Norsk
Hvis innsignalene ikke velges automatisk,
bruker du INPUT SEL.-knappen til å velge
riktiginnsignal.
Systemoppsett
Bruke skjermmenyen
skjermmenyene kan du aktivere eller deaktivere
forskjellige funksjoner på HDD & DVD-OPPTAKER.
Bruk følgende knapper til å åpne og navigere
gjennom menyene på skjermen.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Library
Title
DivX (MPEG4)
Programme
Music
Setup
Photo
Disc Manager
Bruke skjermmenyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tilkobling og automatisk oppsett . . . . . . . . . . . . 26
SELECT
RETURN
EXIT
1 MENU-knapp
Trykk denne knappen på fjernkontrollen for å åpne
MENU på skjermen.
Trykk igjen for å avslutte MENU på skjermen.
Stille inn klokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Forhandsinnstille kanaler med funksjonen for
manuelt oppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Forhåndsinnstille kanaler med funksjonen
for manuelt oppsett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2 Knappene ▲▼◄►
Trykk på disse knappene på fjernkontrollen
for å flytte merkingen ▲▼◄► og gå gjennom
menyalternativene.
Angi språkalternativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Innstillingen Autopåslag av . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Angi alternativene for hurtigopptak . . . . . . . . . . 32
3 OK-KNAPP
Trykk på denne knappen på fjernkontrollen for å
bekrefte alle nye innstillinger.
Lage kapitler automatisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
DivX(R)-registrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Innstillingen CM Skip Time
(hopp over reklamepause) . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Angi tid for EP-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4 RETURN-KNAPP
Trykk denne knappen på fjernkontrollen for å gå
tilbake til den forrige MENU-skjermen som ble vist
eller for å gå ut av MENU-skjermen.
Angi alternativer for lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Angi alternativene for frontdisplayet . . . . . . . . . . 38
Angi alternativer for Video Output . . . . . . . . . . . 39
Angi progressiv skanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Avbryte progressiv skanning . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Angi foreldrekontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Norsk - 25
Systemoppsett
MOVE
Tilkobling og
automatisk oppsett
5
Velg ditt “Country” ved hjelp av ▲▼◄►knappene.
Country Selection
Systemoppsett
Din HDD & DVD-OPPTAKER vil konfigureres automatisk
første gang den kobles til. TV-stasjoner og klokke blir lagret
i minnet. Prosessen tar noen minutter. Din HDD & DVDOPPTAKER er deretter klar til å brukes.
1
Koble RF-kabelen som angitt på side 19.
(Koble HDD & DVD-OPPTAKER til fjernsynet med
RF-kabelen og Scart-kabelen.)
2
Koble HDD & DVD-OPPTAKER til strømuttaket.
“AUTO” blinker på frontpanelet.
A
NL
S
PL
B
I
CH
CZ
Others
DK
N
TR
FIN
P
GR
D
E
HU
• Se i følgende tabell med forkortelser når du velger “Country”.
A(Austria)
B(Belgium)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
NL(Netherlands)
I(Italy)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
S(Sweden) PL(Poland)
CH(Swiss) CZ (Czech)
TR(Turkey) Others
GR(Greece)
HU(Hungary)
• HDD & DVD-OPPTAKER søker etter stasjonene i tråd med en
forhåndsinnstilt preferanseliste som tilsvarer landet du har valgt.
6
3
Automatisk kanalsøk starter.
Trykk en tallknapp for å velge ønsket språk.
Auto Setup
Please wait.
68%
Press
1
for English
Touche
2
pour Français
Drücken Sie
3
Für Deutsch
Pulse
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
Нажмите
7
для Pусского яз.
• Hvor mange stasjoner som lagres automatisk av
HDD & DVD-OPPTAKER, avhenger av hvor mange
stasjoner den finner.
4
Du starter det automatiske søket ved å trykke på
OK-knappen.
Auto setup will be started.
Yes
7
Etter at automatisk kanalsøk er fullført, startes
klokkeinnstilling automatisk etter 10 sekunder.
Hvis du vil starte automatisk klokkeinnstilling
umiddelbart, trykker du OK-knappen. Hvis du ikke
vil kjøre automatisk klokkeinnstilling, trykker du
CANCEL- eller MENU-knappen.
No
Auto channel scan completed successfully.
Press the [OK] button to auto clock set.
Yes
26 - Norsk
No
8
Vent til gjeldende dato og klokkeslett vises
automatisk. Hvis du vil avslutte automatisk
klokkeinnstilling, trykker du MENU-knappen.
Please wait. Now setting the clock.
If you want to exit clock setting,
press the [MENU] button.
Stille inn klokken
Denne menyen brukes til å angi gjeldende klokkeslett.
Du må angi klokkeslettet for å bruke innspilling med timer.
1
9
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
HDD & DVD RECORDER
Sjekk dato og klokkeslett.
Library
HDD
Library
Title
DivX (MPEG4)
Programme
Music
Setup
Photo
Disc Manager
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
On
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Sunday
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
• hvis det er : Hvis det er feil, skriver du inn riktig
klokkeslett, måned, dag, år, time eller minutt
▲▼◄►-knappene eller nummerknappene.
Trykk OK-knappen for å lagre datoen
og klokkeslettet. Når du trenger å endre
klokkeinnstillingen, kan du gjøre det manuelt.
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
■
OBS
Nå er HDD & DVD-OPPTAKER klar
til å brukes. Funksjonen for “Tilkobling
og automatisk oppsett” er allerede
fastsatt. Hvis du vil endre denne
forhåndsinnstillingen, gjør du det ved
å velge stasjoner i henhold til OSDmenyen “Forhåndsinnstille kanaler med
funksjonen for manuelt oppsett”.
(se side 29~30)
3
SELECT
RETURN
Trykk på ▲▼-knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
■
Funksjonen for automatisk oppsett kan
utføres ved å holde nede STOP ( )
på enheten i minst 5 sekunder mens
enheten er slått av og det ikke er noen
plate i plateskuffen.
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 27
Systemoppsett
• Hvis det er : riktig, trykker du OK-knappen for
å lagre dato og klokkeslett. Hvis du ikke trykker
på OK-knappen, blir dato og klokkeslett lagret
automatisk etter 5 sekunder.
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Clock Set, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Trykk på ▲▼◄►-knappene for å angi måned,
dag, år, time eller minutt. Bruk nummerknappene
til å skrive inn tidsdata direkte.
nummerknappene til å skrive inn tidsdata direkte.
Dagen i uken vises automatisk.
HDD & DVD RECORDER
Clock Set
HDD
Forhåndsinnstille kanaler med
funksjonen for automatisk oppsett
Med denne funksjonen kan du manuelt sette HDD
& DVD-OPPTAKERENS tunerbånd til Antenne eller
Kabel. Du angir den antennetypen som er koblet til
antenneinngangen under initialiseringen.
Library
Disc Manager
Programme
Setup
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
Systemoppsett
MOVE
5
On
Sunday
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge On for Auto
Clock.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
HDD & DVD RECORDER
Clock Set
Programme
HDD
Setup
Library
Disc Manager
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
Programme
Setup
On
MOVE
Sunday
MOVE
SELECT
RETURN
RETURN
Trykk på OK-knappen, så lagres datoen og
klokkeslettet. Hvis du ikke trykker på OK-knappen,
blir det ikke lagret.
på ▲▼-knappene for å velge System, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
■
RF-kabelen må være tilkoblet før du kan
angi Auto Clock (Automatisk Klokke). (Se
side 19)
■
HDD & DVD-OPPTAKER stiller
automatisk klokken i henhold til
tidssignalet som kringkastes mellom
kanalene PR1 til PR5. Hvis du ikke
trenger funksjonen Auto Clock Set
(automatisk klokkeinnstilling), velger du
Off (av).
OBS
EXIT
EXIT
3
6
SELECT
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Channel Set,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Disc Manager
Auto Setup
Manual Setup
Programme
Setup
MOVE
28 - Norsk
SELECT
RETURN
EXIT
5
• Det første frekvensbåndet skannes og den første
stasjonen som blir funnet, vises og lagres.
Deretter søker HDD & DVD-OPPTAKER etter
den andre stasjonen, og så videre.
• Hvor mange stasjoner som lagres automatisk
av HDD & DVD-OPPTAKER, avhenger av hvor
mange stasjoner den finner.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Auto Setup,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Du ser meldingen “Your data will be lost. Press
[OK] to continue, [Return] to exit.”
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Auto Setup
Disc Manager
Add/Delete
8
Programme Your data will be lost.
Press [OK] to continue, [Return] to exit.
Setup
OK
SELECT
6
RETURN
EXIT
Channel Set
HDD
Library
Country Selection
Disc Manager
A
NL
S
PL
Programme
B
I
CH
CZ
DKSetup
N
TR
Others
FIN
P
GR
D
E
HU
MOVE
SELECT
RETURN
Forhåndsinnstille kanaler
med funksjonen for
manuelt oppsett
Du kan legge til forhåndsinnstilte kanaler som ikke ble
funnet under automatisk søk. Du kan også slette en
kanal du vil fjerne. Du kan programmere rekkefølgen for
kanalene.
EXIT
Se i følgende tabell med forkortelser når du
velger ditt land.
A(Austria)
B(Belgium)
NL(Netherlands)
I(Italy)
S(Sweden)
CH(Swiss)
PL(Poland)
CZ (Czech)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
TR(Turkey)
GR(Greece)
HU(Hungary)
Others
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
7
Trykk på OK-knappen. Hvis du vil avslutte, trykker
du på MENU-knappen.
Programme
Setup
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Auto Setup
Please wait.
Auto Channel Memory
3%
Stop
Norsk - 29
Systemoppsett
Trykk på OK-knappen og trykk derette r på
▲▼◄►-knappene for å velge ditt land.
• HDD & DVD-OPPTAKER søker etter stasjonene
i tråd med en forhåndsinnstilt preferanseliste som
tilsvarer landet du har valgt.
HDD & DVD RECORDER
Kanalsøk starter. Du avslutter det automatiske
søket ved å trykke på OK-knappen.
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
• Hvis du skal redigere : Du kan legge til eller
redigere PR-informasjon (PR - Program) Etter at PRinformasjonen er endret (CH, Name, Decoder, MFT)
velger du Save, og deretter trykker du på OK-knappen.
System
Add/Delete
Manual
Setup
HDD
PR
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
: Off
Decoder
: Off
MFT
Chapter Creator
: Off
SELECT
RETURN
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
Systemoppsett
Auto Setup
Manual Setup
Programme
Setup
Setup
SELECT
MOVE
CHANGE
EXIT
HDD
MOVE
Off
Save
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Channel Set,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Disc Manager
----
Quick Recording
MOVE
Library
002
Name
Auto Power Off
DivX(R) Registration
4
01
CH
RETURN
EXIT
- CH : Finjuster kanalen ved å bruke ◄►-knappene.
- Name : Viser stasjonsnavnet som identifiseres automatisk
i kringkastingssignalet. Hvis det ikke identifiseres,
kan du redigere navnet med ▲▼◄►-knappene.
- Decoder : Hvis du setter denne til on, kan du spille
inn kodede kanaler gjennom en ekstern
dekoderboks. Før du setter den til on, se
side 20 om hvordan du kobler til en ekstern
dekoderboks.
- MFT (Manuell frekvensjustering) : Du kan finjustere
kanalfrekvensen ved hjelp av ◄►-knappene.
• Hvis du bruker Delete : Kanalinformasjonen om valgt
PR(program) vil bli fjernet.
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Manual
Setup, og trykk deretter på OK- eller ►
-knappen.
Manual Setup
PR
CH
Name
Decoder
01
002
---
----
-Off
--
02
004
----
Off
03
---
----
---
04
---
----
---
05
---
----
---
06
---
----
---
07
---
----
MOVE
6
SELECT
---
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge et PR
(program) du vil redigere, slette eller bytte plass
for, og trykk deretter på ANYKEY-knappen.
Velg Edit, Delete eller Swap.
PR
01
02
03
04
05
Edit
Delete
06
07
Swap
CH
002
--004
-----------
MOVE
30 - Norsk
Manual Setup
Name
Angi språkalternativer
Hvis du på forhånd angir språk for lyd, undertekster,
platemeny og skjermmeny, vil disse brukes automatisk
hver gang du ser en film.
Hvis det valgte språket ikke fines på platen, brukes det
opprinnelige, forhåndsinnspilte språket.
Decoder
----------------------
SELECT
• Hvis du bruker Swap : Bytter plass for
kanalinformasjonen om to PR(programmer). Hvis du for
eksempel ønsker å bytte plass for PR2 og PR5, velger
du Bytt ved PR2, og deretter velger du PR5 og trykker på
OK-knappen.
Off
-Off
------
RETURN
EXIT
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket språk,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Language, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Menyen for språkoppsett vil vises.
Trykk på RETURN- eller ◄-knappen for å
gå tilbake til foregående meny. Trykk på
MENU-knappen for å gå ut av menyen.
■
Det valgte språket vil bare vises hvis det
støttes på platen.
Innstillingen
Autopåslag av
Language
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Audio
:: Original
Original
Subtitle
: Automatic
Disc Menu
: English
Menu
: English
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
språkvalg og trykk på OK- eller ►-knappen.
Denne funksjonen slår automatisk av din HDD & DVDOPPTAKER, du trenger ikke å trykke noen knapp på
det angitte tidspunktet.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
HDD & DVD RECORDER
Library
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Menu
:: Original
Original
Original
Original
: Automatic
English
: English
Français
Deutsch
: English
Español
Italiano
Nederlands
Korean
Disc Manager
Programme
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
MOVE
SELECT
RETURN
Setup
HDD
Language
HDD
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
• Audio : For platens talespråk.
• Subtitle : For platens undertekster.
• Disc Menu: For menyene som følger med platen
• Menu: For skjermmenyen på HDD & DVDOPPTAKER.
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
System-menyen vises.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 31
Systemoppsett
HDD & DVD RECORDER
■
OBS
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Auto Power
Off, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
System
HDD & DVD RECORDER
HDD
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off Off
Quick Recording 2 Hours : Off
Chapter Creator 6 Hours : Off
DivX(R) Registration
SELECT
Library
Off
:: Off
MOVE
5
RETURN
Disc Manager
Programme
Setup
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
element, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Off : Auto power off er deaktivert .
Systemoppsett
Setup
HDD
Library
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
• 2 Hours : DVD-HDD-mottaker slås automatisk
av 2 timer etter siste knappetrykk.
• 6 Hours : DVD-HDD-mottakeren slås automatisk
av 6 timer etter siste knappetrykk.
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
• Hvis tidspunktet når den slår seg av automatisk
er nådd under avspilling eller opptak, slik det er
stilt inn i den automatiske avslåingsfunksjonen,
vil apparatet fortsette avspillingen eller opptaket
til det er ferdig.
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge for å velge
Quick Recording, og trykk deretter på OK- eller
►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Angi alternativene for
hurtigopptak
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
1
: Off
Quick Recording Off
: Off
On
: Off
Chapter Creator
DivX(R) Registration
5
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
OBS
32 - Norsk
Auto Power Off
MOVE
Hvis denne funksjonen er slått på, vil DVD-opptakeren/
videospilleren slå seg på raskt slik at du kan ta opp fra
den valgte kanalen med en gang.
Clock Set
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge On, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
■
Hurtigopptak er slått av som standard.
■
Hvis denne funksjonen er slått på vil
strømforbruket øke når enheten er slått av.
■
Hvis hurtigstart for opptak er slått på, kan det
hende at viften fortsatt går og lager lyd selv
om strømmen er slått av.
4
Lage kapitler
automatisk
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Chapter
Creator, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
HDD & DVD RECORDER
System
DVD-RW(V)
En DVD-video består av ‘Titler’ og ‘Kapitler’.
Når du spiller inn ett program, utgjør det én tittel.
Hvis du bruker denne funksjonen, vil tittelen bli delt inn i
kapitler.
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
:: Off
Off
Chapter Creator
Off
DivX(R) Registration
On
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
(VR-modus)
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
5
• Off: Velg dette alternativet når du ikke ønsker at
kapitler skal opprettes automatisk.
• On: Velg dette alternativet når ikke ønsker at
kapitler skal opprettes automatisk.
Setup
DVD-RW(V)
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Off eller On,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
SELECT
RETURN
Gå ut av menyen ved å trykke på MENU-knappen.
6
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
System-menyen vises.
Trykk REC-knappen for å starte innspilling. (Se på
side 74 hvordan du angir innspillingshastighet) Du
ser meldingen “Do you want to create the chapter
menu after this recording?”.
Do you want to create the chapter menu
after this recording?
Yes
HDD & DVD RECORDER
No
System
DVD-RW(V)
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
7
Velg Yes ved å trykke på -knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
• Et nytt kapittel opprettes i henhold til valgt
innspillingsmodus. Et kapittel vil vare omtrent
5 minutter i XP- og SP-modus, og omtrent 15
minutter i LP- og EP-modus.
8
Trykk på STOP-knappen for å stanse
innspillingen.
Norsk - 33
Systemoppsett
1
9
Du kan vise de opprettede titlene ved å
sluttbehandle platen (se side 117) og deretter
trykke på TITLE MENU-knappen. Tittelmenyen vil
bli vist.
Previous
Systemoppsett
10
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
Top
Innstillingen CM Skip Time
(hopp over reklamepause)
Når et program som er innspilt på en HDD, DVD-RW eller
DVD-R, blir spilt, kan det angis at apparatet automatisk
skal hoppe over en del av programmet som tilsvarer en
vanlig varighet for reklamepause (CM - Commercial)
angitt av brukeren.
Next
Du kan vise de opprettede kapitlene ved å velge
den ønskede tittelen, og deretter trykke på
DISC MENU-knappen. Kapittel-menyen for den
ønskede tittelen blir vist.
CHAPTER
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Previous
Top
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
Next
MOVE
■
Forsiktig
Funksjonen for automatisk kapitteloppretting
fungerer ikke under innspilling med timer eller
når strømmen er slått av.
3
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge PVR Option,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Menyen for PVR Option vises.
HDD & DVD RECORDER
PVR Option
HDD
DivX(R)-registrering
Library
CM Skip Time
: :15
15Sec
Sec
Disc Manager
EP Mode Time
: 6 Hours
34 - Norsk
Programme
Setup
MOVE
Bruk registreringskoden til å registrere denne HDD &
DVD-OPPTAKER med DivX(R) Video On Demandformat. Du finner mer informasjon på www.divx.com/vod
SELECT
RETURN
EXIT
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge CM Skip
Time, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Angi tid for EP-modus
PVR Option
HDD
Library
CM Skip Time
Disc Manager
EP Mode Time
15
Sec
15::15
Sec
15Sec
Sec
30: 6Hours
Sec
60 Sec
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
tidsintervall, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
6
Hvis du trykker CM SKIP-knappen under
avspilling, vil en del som tilsvarer den angitte
varigheten, hoppes over, og dereter blir neste del
avspilt.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
■
OBS
■
■
Library
CM Skip kan bare utføres under normal
avspilling.
Disc Manager
Programme
Setup
Når den angitte tiden er lenger enn
gjenværende tid for en pågående tittel:
Neste tittel spilles av fra begynnelsen.
Når den angitte tiden er lenger enn en
gjenværende tid i en spilleliste, blir neste
scene spilt av.
■
CM Skip fungerer ikke i stillbildemodus.
■
Når en angitt tid er kortere enn den
gjenværenden tiden i en scene, den siste
tittelen eller i det siste sporet som spilles
av, vises en indikator om at operasjonen
er forbudt.
■
CM Skip (Hopp over reklamepause)
frigir Repetisjon (inkludert Repeter A-B,
Kapittel og Tittel).
■
CM Skip vil kanskje ikke fungere med
enkelte DVD-Video-plater.
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge PVR Option,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Menyen for PVR Option vises.
HDD & DVD RECORDER
PVR Option
HDD
Library
CM Skip Time
::15
15Sec
Sec
Disc Manager
EP Mode Time
: 6 Hours
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 35
Systemoppsett
5
Du kan velge én av fire innspillingsmoduser ved å
trykke flere ganger på REC MODE-knappen.
EP-modus er én av fire innspillingsmoduser
(XP, SP, LP, EP).
I EP-modus (Extended Play) kan du med denne
innstillingen sette innspillingstiden til 6 eller 8 timer.
4
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge EP Mode
Time, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
3
Trykk på ▲▼ knappene for å velge Audio, og
trykk deretter på OK- eller ► knappen.
PVR Option
HDD & DVD RECORDER
HDD
Disc Manager
CM Skip Time
: 15 Sec
EP
EPMode
ModeTime
Time
66: :Hours
6Hours
6Hours
Hours
Library
8 Hours
Programme
Setup
Systemoppsett
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge ønsket tid,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen
Angi alternativer for
lyd
Du kan koble HDD & DVD-opptakeren til en ekstern
forsterker eller et hjemmekinoanlegg.
Lar deg installere lydenheten og lydstatusen avhengig
av lydsystemet som brukes.
Du kan også justere NICAM-modus.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Library
Programme
Setup
►
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
MOVE
36 - Norsk
►
DTS
: Off
►
Programme
DRC
: On
►
NICAM
: On
►
V-Mode Compatibility
: Off
►
SELECT
RETURN
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
alternativ for lyd, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
5
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge ønsket
element, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
■
OBS
Trykk på RETURN- eller ◄-knappen
for å gå tilbake til foregående meny.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av
menyen.
Digital Output
1. PCM : Velg dette alternativet når utstyret ditt
ikke er kompatibelt med Dolby Digital.
2. Bitstream : Sender Dolby Digital-lyd (eller
MPEG-2) som en strøm av
databiter. Velg denne når AVmottakeren eller AV-forsterkeren
din har Dolby Digital (eller MPEG2)-dekoder.
■
Innstilling for digitale signaler brukes på
samme måte for Dolby Digital- og MPEG2-lyd. LPCM-lydspor sendes alltid ut som
PCM. Det har ikke noe med innstilling av
Digital Output å gjøre.
■
Sørg for å velge riktig Digital Output,
ellers høres det ingen lyd eller bare sterk
støy.
OBS
System
Digital Output
MOVE
Setup
HDD
Disc Manager
: PCM
Disc Manager
Setup
MOVE
5
Audio
HDD
Library
DTS
V-Mode Compatibility
1. Off : Sender ikke ut DTS-signaler. Velg dette når
AV-mottakeren eller AV-forsterkeren ikke
har noen DTS-dekoder.
2. On : Sender ut DTS-bitstrøm via digital output
når du spiller av DTS-spor. Denne må du
bare velge hvis AV-mottakeren (eller AVforsterkeren) har dekoder for DTS.
■
OBS
Når DTS-lydsporet spilles av, kommer det
ingen lyd fra AV Audio Output.
1. Off : Både “Dual L” (DOBBEL V) og “Dual R”
(DOBBEL H) i kringkasting med flere lyder,
er innspilt på harddisk. Titler innspilt på
Harddisk under en slik oppsettstatus, kan
ikke kopieres til V-modus (DVD-RW/-R).
2. On : Ett av alternativene “Dual L” (DOBBEL V)
eller “Dual R” (DOBBEL H) i kringkasting
med flere lyder, er innspilt på harddisk.
Titler som er innspilt på harddisk med
en slik oppsettstatus, kan ikke kopieres
til DVD-R eller DVD-RW (V-modus).
Alternativene “Dual R” (DOBBEL H) kan
velges fra “Audio Selection” (Lydvalg).
Dette er bare aktivt når et Dolby Digital-signal blir
identifisert.
HDD & DVD RECORDER
Audio
HDD
1. On : Når filmlydspor spilles på lavt volum på
mindre høyttalere, kan systemet bruke
riktig komprimering slik at innhold på lavt
nivå blir tydelig nok samtidig som
dramatiske partier ikke får for sterk lyd.
Library
Digital Output
: PCM
Disc Manager
DTS
: Off
Programme
DRC
: On
NICAM
: On
Setup
V-Mode Compatibility
Compatibilityav
OFF : Off
On
On
2. Off : Du kan nyte filmen i standard
dynamikkområde.
MOVE
SELECT
RETURN
HDD & DVD RECORDER
EXIT
Audio
HDD
Library
NICAM
NICAM-programmer er inndelt i 3 typer. NICAM
Stereo, NICAM Mono og tospråklig (overføring til et
annet språk). Med NICAM-prorammer følger alltid
en standard mono-lydkringkasting. Du velger den
ønskede lyden ved å sette NICAM til på eller av.
Digital Output
: PCM
Disc Manager
DTS
: Off
Programme
DRC
: On
Setup
NICAM
: On
V-Mode Compatibility
Audio Selection
Selection
Audio
: On
DUAL:L: Off
LOff
Dual
Dual R
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
1. On : NICAM-modus
2. Off : Bruk bare denne posisjonen til å spille inn
standard monolyd under
NICAMkringkastinger hvor stereolyden
forstyrres på grunn av dårlige
mottaksforhold.
Norsk - 37
Systemoppsett
DRC
Denne funksjonen handler om oppsett for valg
av lydspor ved innspilling av NICAM STEREOkringkasting (Multi-audio) på harddisk. Den
har ingen innvirkning på den direkte DVDinnspillingen av et program.
Angi alternativene for
frontdisplayet
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
alternativ for video, og trykk deretter på OK- eller
►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Med denne funksjonen kan du konfigurere
innstillinger for fjernsynsskjermen. Denne funksjonen
avhenger av platetype. Den vil kanskje ikke fungere
for enkelte platetyper.
Disc Manager
Programme
TV
TV Aspect
Aspect
Setup
MOVE
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ► knappen.
Systemoppsett
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
HDD & DVD RECORDER
5
Library
Programme
Setup
RETURN
EXIT
Setup
■
System
►
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
MOVE
SELECT
Trykk på ▲▼ knappene for å velge ønsket element,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD
Disc Manager
4:3
Letter
Box
: 4:3
Letter
Box
Pan-Scan
3D Noise Reduction4:3
: Off
16:9
Wide
Video Output
: Component
SELECT
RETURN
OBS
Trykk på RETURN- eller ◄-knappen for å
gå tilbake til foregående meny.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av menyen.
EXIT
TV Aspect
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Video, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Menyen for videooppsett vil vises.
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Disc Manager
Programme
TV Aspect
: 4:3 Letter Box
►
3D Noise Reduction : Off
►
Video Output
►
: Component
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Avhengig av hva slags fjernsyn du har, vil du
kanskje trenge å justere skjerminnstillingen.
(sideforhold)
1. 4:3 Letter Box : Velges hvis du ønsker å se
hele 16:9-skjermen DVDspilleren støtter, selv om
fjernsynet har en 4:3-skjerm.
Det vises da sorte felter øverst
og nederst på skjermen.
2. 4:3 Pan-Scan : Velges for fjernsyn med
standard størrelse når du
ønsker å se den midtre delen
av 16:9-skjermen.
(Det av bildet som er ytterst til
høyre og venstre i filmbildet, vil
bli kuttet bort.)
3. 16:9 Wide
: Lar deg vise hele 16:9-bildet
hvis du har fjernsyn med
bredskjerm.
3D Noise Reduction
(bevegelsesaktiv støyreduksjon)
1. Off : Normalt
2. On : Gir et renere bilde gjennom støyreduksjon
(for innspilling).
38 - Norsk
Angi alternativer for
Video Output
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Video
Output, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Du får bilde med høy kvalitet gjennom RGB- eller
Component Video-koblinger. RGB video ut er
tilgjengelig via Scart (AV1) og Komponent video ut er
tilgjengelig via Component (Y, PB, PR) kontakten. Kun
en av disse kan brukes av gangen.
Library
Disc Manager
Programme
TV Aspect
Video Output
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
5
►
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
element, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
I Component-modus kan du sette videoutdata til
Progressive (P.SCAN) eller linjesprang (interlace), se
stoppmodus. side 39~41.
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
►
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Video, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Menyen for videooppsett vil vises.
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Disc Manager
Programme
TV
TVAspect
Aspect
: 4:3 Letter Box
►
3D Noise Reduction : Off
►
Video Output
►
: Component
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tilgjengelige video ut-kontakter
Innstillingsmodus
Component-modus
RGB-modus
Ut-kontakt
P.SCAN off-modus (Linjesprangmodus) P.SCAN on-modus
O
Component-utgang
X
O
(TV i progressiv modus)
(Y, PB, PR)
R, G, B
O
X
X
AV1 Scart Composite
X
O
X
Composite Video out
O
O
X
O
S-Video out
O
X
Angi progressiv
skanning
Hvis fjernsynet støtter Progressive Scan, trykk på
P.SCAN-knappen på forsiden av HDD & DVDOPPTAKER for å få video med bedre kvalitet.
Hvis du velger “Progressive scan mode”, må
komponentkabelen kobles til først. (se side 22)
Kontroller at komponentkablene er godt festet.
Norsk - 39
Systemoppsett
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
►
: Component
Component
:Component
RGB
Setup
MOVE
1
: 4:3 Letter Box
3D Noise Reduction : Off
1
Mens enheten er i Stopp-modus, trykker du på
P.SCAN-knappen på forsiden av HDD & DVDOPPTAKER.
Du ser meldingen “Please [Yes] to confirm
Progressive scan mode. Otherwise, press [No]”.
Trykk på ◄► -knappene for å velge Yes, og trykk
deretter på OK-knappen.
Avbryte progressiv
skanning
1
Press [Yes] to confirm Progressive scan mode.
Otherwise, press [No].
Systemoppsett
Yes
2
No
Press [Yes] to confirm Interlace scan mode.
Otherwise, press [No].
Du ser meldingen “Please set your TV to
Progressive input, To deactivate, press [STOP]
key.” Trykk på OK-knappen.
Please, set your TV to Progressive input.
To deactivate, press [STOP] key.
Mens enheten er i Stopp-modus, trykker du
på P.SCAN-knappen på forsiden av HDD &
DVDOPPTAKER.
Du ser meldingen “Please [Yes] to confirm
Interlace scan mode. Otherwise, press [No]”.
Trykk på◄►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter på OK-knappen.
Yes
2
OK
OK
No
Du ser meldingen “Please set your TV to Interlace
input. To deactivate, press [STOP] key.”
Trykk på OK-knappen.
Please, set your TV to Interlace input.
To deactivate, press [STOP] key.
3
Du ser meldingen “Video Output Mode
Progressive Scan”.
Videoen skal nå være progressivt skannet
Video Output Mode
Progressive Scan.
■
Hvis P.SCAN-knappen på HDD &
DVD-OPPTAKER forside trykkes under
avspilling, vil meldingen “This function
is possible only on stop mode” vises på
skjermen.
■
Progressive-innstillingen er bare
tilgjengelig når HDD & DVD-OPPTAKER
er i stoppmodus.
OBS
40 - Norsk
OK
3
Du ser meldingen “Video Output Mode Interlace
Scan”.
Video Output Mode
Interlace Scan.
■
OBS
■
Trykk ikke på P.SCAN-knappen hvis du
bruker et TV-apparat som ikke støtter
progressiv modus. Hvis du trykker på denne
knappen vises ingenting på skjermen.
Hvis du trykker på P.SCAN-knappen ved
en feil, selv om TV-apparatet ikke støtter
progressiv modus, må du slå av progressiv
modus. Trykk på P.SCAN-knappen
på frontpanelet 3 ganger for å slå av
progressiv modus. Skjermen gjenopprettes
etter at PS -indikatoren på frontpanelet
er slukket.
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Parental
Lock, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Når du bruker HDD & DVD-OPPTAKER for første
gang, vises meldingen “Create the Password”.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Create the password
Setup
0-9NUMBER
Angi foreldrekontroll
4
SELECT
RETURN
HDD & DVD RECORDER
Library
Disc Manager
Programme
Confirm the password
Setup
0-9NUMBER
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Parental Lock
HDD
5
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på OK- eller ►-knappen for å velge
Passordet.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Password
Disc Manager
Off
On
Programme
Setup
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
►
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
6
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge On eller Off,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
■
OBS
SELECT
Trykk på RETURN- eller ◄-knappen for å
gå tilbake til foregående meny.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av
menyen.
Norsk - 41
Systemoppsett
Skriv inn det 4-sifrede passordet med
fjernkontrollens talltaster nummer.
Du ser meldingen “Confirm the password”.
Skriv inn passordet på nytt.
Foreldrekontrollfunksjonen fungerer sammen med DVDplater som har fått en klassifisering som gjør det lettere
å kontrollere hva slags DVD-filmer familien kan se.
En plate har inntil 8 klassifiseringsnivåer.
1
EXIT
Hvis du glemte passordet
Om Endre passord
1
1
Ta ut platen.
2
Trykk og hold nede PROG (
frontpanelet i minst 5 sekunder.
) -knappen på
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Change
Password, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Password
: On
Rating Level
: Level1 - Kids
Change Password
Password
Change
Programme
►
►
►
Setup
Systemoppsett
MOVE
Om klassifiseringsnivået
SELECT
HDD & DVD RECORDER
RETURN
EXIT
Change Password
HDD
Library
Disc Manager
1
Trykk på ▲▼-knappene for å velge et Rating
Level, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Programme
Enter the password
Setup
Setup
Parental Lock
0~9 NUMBER
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Password
Level8
: On - Adults
Level7- Kids
Rating Level
Level
: Level1
Rating
Change Password Level6
Level5
Setup
Level4
Level3
Level2
Level1-Kids
Level1-Kids
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
2
HDD & DVD RECORDER
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
klassifiseringsnivå, og trykk deretter på OK- eller
►-knappen.
Når du bruker HDD & DVD-OPPTAKER for første
gang, vises meldingen “Create the Password”.
Hvis du for eksempel velger opp til nivå 6, kan
ikke plater med nivå 7- eller nivå 8-innhold spilles.
Et høyere tall indikerer at programmet er ment kun
for voksen bruk.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Password
: On
►
Rating Level
: Level6
►
►
Change Password
►
Setup
MOVE
42 - Norsk
SELECT
RETURN
EXIT
Skriv inn det 4-sifrede passordet med
fjernkontrollens talltaster nummer.
Du ser meldingen “Confirm the password”.
Change Password
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Confirm the password
Setup
Setup
0~9 NUMBER
3
SELECT
RETURN
EXIT
Skriv inn passordet igjen med fjernkontrollens
nummer-knapper.
Før du spiller av
Avspilling
Les følgende informasjon før du spiller en plate.
I denne delen introduseres grunnleggende
funksjoner for avspilling og avspilling etter platetype.
Dolby Digital
DTS
Områdekode (bare DVD-Video)
Både HDD & DVD-OPPTAKER og platene er kodet etter område.
Disse regionale kodene må passe sammen hvis platen skal kunne
spilles av. Hvis kodene ikke passer sammen, kan ikke platen spilles.
Områdenummeret for denne HDD & DVD-OPPTAKER er beskrevet
på bakpanelet til HDD & DVD-opptakeren.
Digital Audio
Platetyper som kan spilles av
Stereo
PALkringkastingssystem
i Storbritannia, Norge,
Tyskland osv.
MP3
DivX
Platetyper
DVD-VIDEO
AUDIO-CD
Plate-logo Innspilt innhold
Plateform
Enkeltsidig (12cm)
Dobbeltsidig (12cm)
LYD + VIDEO
Enkeltsidig (8cm)
Dobbeltsidig (8cm)
Enkeltsidig (12cm)
LYD
Enkeltsidig(8cm)
DVD-RAM
LYD + VIDEO
Dobbeltsidig
12cm (9.4GB)
Før du spiller av................................................................. 43
Spille en plate .................................................................... 44
Plate-menyen og Tittel-menyen ....................................... 45
DVD-RW
LYD + VIDEO
12cm (4.7GB)
DVD-R
LYD + VIDEO
12cm (4.7GB)
JPEG
MP3
MPEG4
–
Bruke funksjonene Søk og Hopp ..................................... 45
Sakte avspilling / trinnvis avspilling .................................. 46
Om ANYKEY ..................................................................... 47
Spille av tittellisten ............................................................. 48
Navigasjonsmeny .............................................................. 49
Bruke merkefunksjonen .................................................... 52
CD-R/-RW
DVD-RAM/
-RW/-R
Bruke bokmerker ............................................................... 54
Velge språk for undertekster ............................................ 55
DVDHR730
Velge lydspor og lydkanaler ............................................. 56
LYD + VIDEO
Omtrent 19 (XP: Overlegen kvalitet)
Omtrent 35 (SP: Standard kvalitet)
Omtrent 68 (LP: Lang avspil ing)
Omtrent 101 eller omtrent 127
(EP: Extended)
LYD + VIDEO
Om 38 (XP: Overlegen kvalitet)
Om 72 (SP: Standard kvalitet)
Om 138 (LP: Lang avspil ing)
Om 205 eller om 272
(EP: Extended)
Bytte kameravinkel ............................................................ 57
Gjentatt avspilling .............................................................. 58
HDD
Zoome inn .......................................................................... 59
Velg medier........................................................................ 60
Spille en lyd-CD/MP3 ........................................................ 60
DVDHR734
–
Viewing a Picture............................................................... 67
Spille av en MPEG4.......................................................... 71
Norsk - 43
Avspilling
Enkeltsidig
12cm (4.7GB)
Maks. spilletid
eller minutt
240
480
80
160
74
20
1 (XP: Overlegen kvalitet)
2 (SP: Standard kvalitet)
4 (LP :Lang avspilling)
6 eller 8 (EP: Extended)
2 (XP: Overlegen kvalitet)
4 (SP: Standard kvalitet)
8 (LP: Lang avspilling)
12 eller 16 (EP: Extended)
1 (XP: Overlegen kvalitet)
2 (SP: Standard kvalitet)
4 (LP: Lang avspil ing)
6 eller 8 (EP: Extended)
1 (XP: Overlegen kvalitet)
2 (SP: Standard kvalitet)
4 (LP: Lang avspil ing)
6 eller 8 (EP: Extended)
Plater som ikke kan spilles av
•
•
•
•
DVD-Video med et annet områdenummer enn “2” eller “ALL”
12 cm 2,6 GB og 5,2 GB DVD-RAM
3,9 GB DVD-R-plate for redigering.
Uinnspilt DVD-RAM/-RW(VR-modus) som ikke er innspilt, følger
videoinnspillingsstandarden.
• Ikke-sluttbehandlet DVD-R, ikke-sluttbehandlet DVD-RW(Vmodus) innspilt på annet utstyr.
• DVD-ROM/PD/MV-plate, osv.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
■
OBS
■
■
■
Avspilling
■
Din HDD & DVD-OPPTAKER kan bare brukes
med plater som er kompatible med DVD-RAMstandard versjon 2.0.
Avspilling og/eller innspilling vil kanskje ikke
fungere for noen platetyper, eller når det
utføres spesielle operasjoner som endring av
vinkel eller justering av sideforhold.
Informasjon om platene er skrevet i detalj på
boksen. Se om nødvendig på den.
La ikke platen bli skitten eller få riper.
Fingeravtrykk, smuss, støv, riper eller avleiringer
av sigarettrøyk på innspillingssiden kan gjøre det
umulig å bruke platen til innspilling.
DVD-RAM/-RW/-R-plater vil kanskje ikke kunne
spilles av på enkelte DVD-spillere, avhengig av
spilleren, platen og kvaliteten på innspillingen.
Du kan ikke bruke dette apparatet til å spille
inn på plater med innspilte NTSC-program.
Spille en plate
1
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen.
2
Plasser forsiktig en plate i skuffen med platens
etikett vendt opp.
3
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen for å lukke
plateskuffen.
• HDD & DVD-OPPTAKER lukker plateskuffen og
spiller platen automatisk.
• HDD & DVD-OPPTAKEREN spiller ikke automatisk
av plater etter at den slås på første gang.
• Når spilleren blir slått på og det ligger en plate
i skuffen, vil enheten bli aktivert og vente i
stopptilstand.
• Trykk på PLAY(
• Hvis du vil at enheten skal spille av automatisk
når en plate legges inn i enheten, slår du på den
med PLAY( )-knappen.
4
Trykk på STOP (
avspillingen.
)-knappen for å stanse
■
Når avspillingen av en plate stanses, husker HDD &
DVD-OPPTAKER hvor den stanset slik at den kan
fortsette der du stanset når du trykker PLAY( )knappen (SPILL AV) igjen. (hvis ikke platen er fjernet
eller HDD & DVD-OPPTAKER er frakoblet, eller hvis
du trykker to ganger på STOP( )-knappen.)
■
Flytt ikke DVD-/videospilleren under
avspilling da det kan føre til at platen
skades.
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen når du
skal åpne eller lukke plateskuffen.
Trykk ikke på plateskuffen mens den blir
åpnet eller lukket da det kan forårsake en
produktfeil.
Plasser ikke fremmedlegemer på eller i
plateskuffen.
Noen funksjoner kan utføres annerledes
eller bli deaktivert avhengig av platetype.
Hvis dette skjer, se instruksjonene som er
skrevet på platecoveret.
Sørg spesielt for at barns fingre ikke
blir sittende fast mellom plateskuffen og
dekselet når den lukkes.
Du kan bare sette inn én DVD-plate om gangen.
Hvis du setter inn to eller flere plater, er det ikke
mulig å spille av platene. I tillegg kan det føre til
skade på HDD & DVDOPPTAKEREN.
OBS
Forsiktig
■
■
■
■
■
■
44 - Norsk
) -knappen for å starte
avspilling.
Plate-menyen og
Tittel-menyen
Noen platetyper har et eget menysystem hvor du kan velge
spesielle funksjoner for tittel, kapittel, lydspor, undertekst,
filmtrailer, informasjon om rollefigurer osv.
Bruke funksjonene Søk
og Hopp
Søke gjennom et kapittel eller spor
For DVD-VIDEO Disc
1
1
Trykk på DISC MENU-knappen for å åpne
platemenyen for platen.
• Gå til installasjonsmenyen for
avspillingsoperasjonen.
• Du kan velge lydspråk og undertekster osv. fra
platen.
2
Under avspilling trykker du på SEARCH (
knappene på fjernkontrollen.
HDD/
DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
Fast 1 Fast 3 Fast 5 Fast 2 Fast 4 Fast 6
MPEG4
Fast 1 Fast 2 AUDIO CD(CD-DA)
X2
• Når du trykker og holder SEARCH (
)knappene, utføres avspilling i standardhastighet X4.
Hvis du slipper SEARCH (
) -knappene,
utføres avspilling ved normal hastighet.
• Den markerte hastigheten i denne
funksjonen kan avvike fra den faktiske
avspillingshastigheten.
■
1
■
Title List :
Tittelliste viser en liste hvor du kan
velge en tittel. Fordi tittellisten består av
informasjonen om videostrøm som faktisk
blir spilt inn, vil ikke en tittel som er slettet
kunne spilles av igjen.
■
Play List :
Dette refererer til en enhet med avspillinger
som utføres ved å velge en ønsket scene
i hele tittellisten. Når én spilleliste spilles,
vises bare scenen som brukeren har valgt, og
deretter stanser avspillingen. Fordi det bare er
informasjonen som trengs for å spille av en ønsket
scene som er med i en spilleliste, vil ikke den
opprinnelige innspillingen bli slettet hvis spillelisten
slettes. (bare VR-modus)
OBS
X8
• Du kan skanne programmet i omvendt rekkefølge.
Trykk på PLAY ( ) knappen for å gå tilbake til
vanlig avspillingshastighet.
For harddisk/DVD-RAM-/-RW-/-R-plate
Trykk på TITLE LIST-knappen for å vise tittellisten.
Fast 3
OBS
Ingen lyd høres under Scan-modus
(Skannemodus), bortsett fra CD-er (CD-DA).
(du kan høre på lyden mens du spoler
fremover (Fast 1) på platen)
Norsk - 45
Avspilling
Trykk på TITLE MENU-knappen får å gå til platens
tittelmeny.
• Bruk denne knappen hvis platen inneholder mer enn
én tittel. Noen plater støtter kanskje ikke tittelmenyfu
nksjonaliteten.
X4
)-
Hoppe over kapitler, spor eller
merker
Trinnvis avspilling
Under avspilling kan du søke raskt gjennom et
kapittel eller spor.
Trykk på STEP(
stillbildemodus.
1
Under avspilling trykker du på SKIP (
knappene på fjernkontrollen.
)-
Avspilling
• Hver gang knappen trykkes, vises en ny ramme.
Når STEP(
• Hvis du trykker på SKIP ( ) -knappen,
går den til begynnelsen av kapitlet, sporet eller
markøren (HDD/DVD-RAM/-RW (VR-modus)).
Hvis du trykker én gang til på knappen innen 3
sekunder, går den til begynnelsen av foregående
kapittel, spor eller markør (HDD/DVD-RAM/-RW
(VR-modus)).
• Hvis du trykker på SKIP ( ) -knappen,
går den til neste kapittel, spor eller markør
(HDD/DVD-RAM/-RW (VR-modus)).
Sakte avspilling /
trinnvis avspilling
Sakte film
I pausemodus eller under trinnvis avspilling trykker du på
SEARCH (
) -knappene på fjernkontrollen.
• Hvis du trykker på SEARCH (
) -knappen,
 Slow 1 ➞  Slow 2 ➞  Slow 3
• Hvis du trykker på SEARCH (
) -knappen,
 Slow 1 ➞  Slow 2 ➞  Slow 3
• Trykk på PLAY ( ) -knappen for å gå tilbake til
vanlig avspillingshastighet.
) -knappene under
Trykk og hold nede SEARCH (
pause, platen vil spilles sakte med Slow 2 hastighet.
Hvis knappen slippes, vil pauseoperasjonen gjenopptas.
■
OBS
■
The speed marked in this function may be
different from the actual playback speed.
Slow motion operates only in the forward
direction on MPEG4 discs.
46 - Norsk
) -knappene på fjernkontrollen i
) knappen trykkes, aktiveres den
foregående rammen.
Når STEP(
) knappen trykkes, aktiveres den neste
rammen.
• Trykk på PLAY (
■
OBS
) -knappen for å gå tilbake til vanlig
Trinnvis avspilling fungerer bare ved
avspilling fremover for MPEG4-plater.
Om ANYKEY
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Search, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Search
Med ANYKEY-funksjonen kan du enkelt søke etter
en ønsket scene ved å søke på tittel, kapittel, spor og
tidspunkt. Du kan også endre innstillinger for undertekst
og lyd og angi noen funksjoner, inkludert merking,
vinkel, zoom, repetisjon, medier.
ANYKEY
Search
Title
Chapter
Time
Navigation
Time
3
Trykk på ▲▼ knappene for å velge Title eller
Chapter.
4
Trykk på ◄► knappene eler nummer-knappene
for å velge ønsket element, og trykk deretter på
OK-knappen.
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
• Hvis du vil gå til et ønsket tidspunkt, vil det følgende
hjelpe deg med å finne en scene.
HDD
SELECT
DVD-VIDEO
ANYKEY
Search
Bookmark
Audio
ENG
Subtitle
Off
Angle
1/1
Repeat
Off
Zoom
Media
MOVE
SELECT
Off
Audio
MOVE
ANYKEY
1/5
1/40
00:02:16
CHANGE
Marker
Subtitle
SELECT
D5.1CH
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
HDD
ANYKEY
Search
Off
Navigation
DVD
Marker
SELECT
Subtitle
Time
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
MOVE
HDD
SELECT
DVD-VIDEO
ANYKEY
Search
Bookmark
Audio
ENG
Subtitle
Off
Angle
1/1
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
DVD
MOVE
D5.1CH
SELECT
Norsk - 47
Avspilling
HDD
00:00:37
Search
• Hvis du vil gå til en tittel, et kapittel eller for å finne
en ønsket scene.
1
1/3
Time
CHANGE
Gå direkte til en scene ved hjelp av
ANYKEY
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
ANYKEY
Title
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Search, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Search
ANYKEY
Title
1/3
Time
00:00:37
CHANGE
Search
Title
Chapter
Time
CHANGE
Spille av tittellisten
SELECT
Følg anvisningene under hvis du vil spille av en scene
fra tittellisten.
Bruke TITLE LIST-knappen
ANYKEY
1/5
1/40
00:02:16
SELECT
1
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
HDD
Title List
Avspilling
JAN/01/2006 17:30 PR1
3
Trykk på ▲▼-knappen for å velge Time.
4
Skriv inn tiden i sekvensen av timer, minutter og
sekunder ved hjelp av nummerknappene, og trykk
deretter OK-knappen.
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
■
OBS
■
■
Dette vil kanskje ikke fungere for enkelte
platetyper. Når en lyd-CD (CD-DA) eller
en MP3-plate settes inn, vil kanskje ikke
informasjonsdisplayet vises avhengig av
hva slags plate det er.
Tidssøkfunksjonen virker ikke på alle
plater.
Trykk på RETURN-knappen igjen hvis du
vil fjerne skjermbildet.
48 - Norsk
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
trykk deretter to ganger på OK eller ►.
2
Velg tittelen du vil spille fra spillelisten ved å
trykke på ▲▼-knappene, og trykk deretter på
OK-knappen ellerPLAY ( ) -knappen.
The selected entry (title) will be played back.
3
Trykk på STOP( ) -knappen når du vil avslutte
avspillingen.
TTrykk på TITLE LIST -knappen hvis du vil
tilbake til tittellisten.
- Om INFO-knappen Hvis du trykker INFO-knappen under en avspilling, vil
ett trykk på INFO-knappen vise
systeminformasjonsskjermen.: Viser aktiv status,
bakgrunnsstatus og informasjon om hovedskjermen.
HDD
Active status
Play
Background Status
––
Screen
Playback
Navigasjonsmeny
Scenenavigasjon
System Info
JAN/01/2006(SUN)
12:00
Hvis en tittel er komponert av merker (se side 52), kan du
søke etter den ønskede scenen med Scene Navigation
(scenenavigasjon).
(VR-modus)
To trykk på INFO-knappen viser skjermen Disc
information (plateinformasjon).: Viser Total Title, Total
Playlist og Available Space information
HDD
Total Title
Total Playlist
Recordable Time : Title
Available Space : Music/Photo
JAN/01/2006(SUN)
Disc Info
3
1
35:41 SP
4755 MB
Bruke TITLE LIST-knappen
1
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
12:00
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Hvis du trykker tre ganger på INFO-knappen,
Informasjonsskjermen for gjeldende avspilling vises.:
Viser informasjon om innspillingens navn, tittel,
opprettelsestidspunkt, lengde, spilletid, lyd og om
platebeskyttelsen er aktivert.
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
HDD
Name
Title
Created Time
Length
Playing Time
Playing Info
JAN/01/2006 17:30 PR
1
1/3
JAN/01/2006 17:30
01:00:00 SP
00:00:02
Audio
Dolby Digital 2/0 L+R
Title Protection
Not Protected
JAN/01/2006(SUN)
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title,
og trykk deretter to ganger på OK- eller ►knappen.
12:00
2
Velg oppføringen du vil spille fra spillelisten ved
å trykke på ▲▼-knappene, og deretter trykke på
ANYKEY-knappen.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Protection
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Copy
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Rename
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
►
Navigation
SP
►
JAN/01/2006 00:00
Select Media
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 49
Avspilling
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Navigation,
og trykk deretter på OK- eller ► knappen.
3
Trykk på OK-knappen.
HDD
Scene Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Protection
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Rename
01
Edit
►
Playlist
►
Navigation
SP
►
Scena Navigation
Navigation
Scene
Select Media
►
Time Navigation
JAN/01/2006 00:00
02
00:00:35
MOVE
MOVE
SELECT
RETURN
03
00:01:05
■
HDD
00:00:05
Scene Navigation
02
00:00:35
1/3
03
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼ ◄►-knappene for å velge ønsket
scene, og trykk deretter på OK- eller PLAY ( )
-knappen.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Scene
Navigation, og trykk deretter på OK- ellerr ►knappen.
JAN/01/2006 17:30 PR1
SELECT
EXIT
4
01
00:00:05
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
4
1/3
OBS
Scenenavigasjon vil ikke fungere hvis en
valgt tittel ikke har merker.
00:01:05
Tidsnavigasjon
Avspilling
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
(VR-modus)
5
Trykk på ▲▼◄► knappene for å velge ønsket
scene, og trykk deretter på OK- eller PLAY ( )
-knappen.
Ved å bruke denne funksjonen kan du søke i scener
minutt for minutt fra opptakslisten.
Bruke TITLE LIST-knappen
Bruke ANYKEY-knappen
1
1
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Navigation,
og trykk deretter på◄►-knappen for å velge
Scene.
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
HDD
ANYKEY
Search
Marker
Audio
Off
►
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
►
Navigation Scene
Subtitle
SELECT
SELECT
►
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title,
og trykk deretter to ganger på OK- eller ►knappen.
50 - Norsk
2
Velg oppføringen du vil spille fra spillelisten ved
å trykke på ▲▼-knappene, og deretter trykke på
ANYKEY-knappen.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Copy
Delete
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Edit
►
Playlist
►
Navigation
SP
►
JAN/01/2006 00:00
Select Media
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Navigation,
og trykk deretter på ◄►-knappenen for å velge
Time.
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Rename
Rename
Protection
Bruke ANYKEY-knappen
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
ANYKEY
Search
Navigation
►
Time
Marker
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Navigation, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
HDD
►
SELECT
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Rename
1/3
No.
Title
Length
001
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Protection
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
3
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
►
JAN/01/2006 00:00
SP
Scena Navigation
Navigation
Scene
Navigation
Select Media
►
Subtitle
►
Time Navigation
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
Time Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Time
Navigation, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
HDD
1/3
00:00
01:00
01:00
00:00
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Time Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
4
00:00
Trykk på ◄►-knappene for å velge ønsket
scene, og trykk deretter på OK- eller PLAY (
-knappen.
)
01:00
01:00
00:00
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
■
OBS
5
Avspilling
MOVE
Trykk på OK-knappen.
Trykk på ◄►-knappene for å velge ønsket
scene, og trykk deretter på OK- eller PLAY (
-knappen.
■
)
■
Markøren flyttes ikke hvis den valgte
innspilte tittelen er kortere enn 1 minutt.
En plate som ikke er innspilt på
denne enheten, kan ikke gi presis
tidssynkronisert avspilling.
En redigert tittel vil kanskje ikke vise
nøyaktig søketid.
Norsk - 51
4
Bruke
merkefunksjonen
Trykk på OK-knappen igjen når scenen du ønsker
vises.
• Tallet 02 vises og scenen lagres.
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
N:2
Du kan legge bokmerker ved scener du vil se om igjen,
slik at du kan begynne avspillingen fra den avmerkede
posisjonen.
MOVE
(VR-modus)
Bruke MARKER-knappen
1
PLAY
RETURN
CANCEL
• Plater med formatet HDD, DVD-RW (VR-modus) har
en merkefunksjon (Marker) i stedet for bokmerker.
Siden scenene kan vises som mange ulike sider, er
det nødvendig å nummerere dem. Hvis platen som
skal benyttes er kodet med en Platebeskyttelse, eller
er en DVD-RAM-plate, kan ikke bokmerker angis eller
slettes. Den kan bare spilles av.
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Avspilling
Marker
N:0
Spille av et merke
SELECT
RETURN
(VR-modus)
Bruke ANYKEY-knappen.
• Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
• Velg Marker ved å trykke på ▲▼-knappene, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
2
Trykk på OK-knappen når scenen du ønsker vises.
• Tallet 01 vises, og scenen lagres.
Marker
01 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Bruke MARKER-knappen
1
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
N:2
N:1
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
Bruke ANYKEY-knappen.
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
• Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
• Velg Marker ved å trykke på ▲▼-knappene, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
3
Gå til neste posisjon ved å trykke på ►-knappene.
52 - Norsk
2
Trykk på ◄►-knappene for å velge en merket
scene.
2
Trykk på ◄►-knappene for å velge en merket
scene.
Marker
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
01 02 03 04 05 06 07 08 - - - - N : 8
N:2
MOVE
MOVE
3
PLAY
CANCEL
Trykk på OK eller PLAY ( )-knappen for å
starte avspillingen fra den valgte scenen.
3
CANCEL
RETURN
Trykk på CANCEL-knappen for å slette det
valgte merket.
• Hvis du trykker på SKIP ( )-knappen, går den
til begynnelsen av merket. Hvis knappen trykkes
én gang til innen 3 sekunder, returneres du til
begynnelsen av foregående merke.
• Hvis du trykker på SKIP (
til neste merke.
PLAY
RETURN
Marker
01 02 03 04 05 06 07 - - - - - - N : 7
)-knappen, går den
MOVE
■
(VR-modus)
RETURN
Hvis et merke slettes mens HDD/DVD-RW
(VR-modus) spilles av, vil merkenumrene
endres. Hvis for eksempel det sjuende merket
fjernes etter at ti merker har blitt registrert, vil
merkenumrene etter det åttende automatisk
flyttes ett hakk fremover og det åttende merket
blir det sjuende.
Bruke MARKER-knappen
1
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
Marker
01 02 03 04 05 06 07 08 - - - - N : 8
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
Bruke ANYKEY-knappen.
• Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Marker, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Norsk - 53
Avspilling
Slette et merke
SELECT
4
Bruke bokmerker
Trykk på OK-knappen igjen når scenen du ønsker
vises.
Tallet 2 vises, og scenen lagres.
Bookmark
1 2 - - - - - - -
--
(V-modus)
MOVE
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
Bookmark
- - - - - - - - -
--
■
SELECT
Når plateskuffen åpnes og deretter lukkes,
vil bokmerker forsvinne.
RETURN
Bruke ANYKEY-knappen.
Avspilling
RETURN
• Du kan legge inn bokmerke på inntil 10 scener.
OBS
MOVE
CANCEL
• Gjenta prosessen over hvis du vil legge inn flere
bokmerker.
Bruke MARKER-knappen
1
PLAY
Spille av et bokmerke
• Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Bookmark,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Bruke MARKER-knappen
2
Trykk på OK-knappen når scenen du ønsker
vises.
1
• Tallet 1 vises, og scenen lagres.
Bookmark
1 - - - - - - - -
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
Bookmark
1 2 - - - - - - -
--
--
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
Bruke ANYKEY-knappen.
MOVE
3
PLAY
CANCEL
RETURN
• Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Bookmark,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Gå til neste posisjon ved å trykke på ►-knappene.
54 - Norsk
2
Velg en bokmerket scene ved å trykke på ◄►knappene.
3
Trykk på OK eller PLAY ( )-knappen for å starte
avspillingen fra den valgte scenen.
Slette et bokmerke
Bruke MARKER-knappen
1
Velge språk for
undertekster
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
Bookmark
1 2 3 4 5 6 7 8 -
--
Velger en av undertekstspråkene som er tilgjengelig på
DVD platen.
(VR-modus)
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
Bruke ANYKEY-knappen.
Bruke SUBTITLE-knappen
• Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Bookmark,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
2
PLAY
CANCEL
--
RETURN
Trykk på CANCEL-knappen for å slette det valgte
bokmerket.
Bookmark 1 2 3 4 5 6 7 - -
MOVE
SELECT
Off
Avspilling
MOVE
Trykk på SUBTITLE-knappen under avspilling.
Subtitle
Velg en bokmerket scene ved å trykke på ◄►knappene.
Bookmark 1 2 3 4 5 6 7 8 -
3
1
2
Trykk på ▲▼-knappen for å velge ønsket
språk for undertekster. Trykk flere ganger på
SUBTITLE-knappen for å velge ønsket språk for
undertekster.
• Trykk på CANCEL- eller RETURN-knappen
for å få skjermbildet til å forsvinne.
--
RETURN
Norsk - 55
Bruke ANYKEY-knappen
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
2
Velg Subtitle ved å trykke på ▲▼-knappene.
Velge lydspor og
lydkanaler
Velge lyden
Velger en av lydsporene som er tilgjengelige på
DVD platen. Velger også lydkanalene.
HDD
ANYKEY
Search
Navigation
►
Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
(VR-modus)
►
CHANGE
Bruke AUDIO-knappen
3
Trykk på ◄►-knappene for å velge ønsket språk
for undertekster.
1
Trykk på AUDIO-knappen under avspilling.
HDD/DVD-RAM/-RW
Avspilling
Audio
■
OBS
■
***Dolby Digital 2/0 L+R
Skjermen for undertekster kan variere
avhengig av platetypen.
Noen plater lar deg bare velge språk for
platemenyen.
DVD-VIDEO
Audio ENG Dolby Digital 5.1CH
2
56 - Norsk
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønskede lydspor
eller lydkanaler. Trykk også flere ganger på AUDIOknappen for å velge ønsket lydspor eller lydkanal.
• Trykk på CANCEL- eller RETURN-knappen for å få
skjermbildet til å forsvinne.
Bruke ANYKEY-knappen
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Audio.
HDD
Bytte kameravinkel
Hvis en DVD-VIDEO inneholder flere vinkler for en
bestemt scene, kan du bruke funksjonen Angle (Vinkel).
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
3
►
Off
Bruke ANYKEY-knappen
►
CHANGE
Trykk på ◄►-knappene for å velge ønskede
lydspor eller lydkanaler.
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Angle.
DVD-VIDEO
ANYKEY
Search
►
Bookmark
Audio
Subtitle
OBS
■
Lydspor eller lydkanal kan variere fordi de
er platespesifikke.
På noen plater kan du bare velge lydspråk
for platemenyen.
3
Off
Angle
1/5
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
DVD
MOVE
D5.1CH
Avspilling
■
►
ENG
►
CHANGE
Trykk på ◄►-knappene for å velge ønskede
lydspor eller lydkanaler.
■
OBS
■
■
Denne funksjonen er avhengig av platen,
og fungerer kanskje ikke med alle DVD-er.
Denne funksjonen fungerer ikke hvis en
DVD ikke er spilt inn med et system med
flere kameravinkler.
Viser gjeldende vinkel og totalt
vinkelnummer.
Norsk - 57
Gjentatt avspilling
3
Spille av flere ganger (Gjentatt
avspilling)
Trykk på -knappene for å velge Repeat Off.
Repeat A-B (gjenta A-B), Repeat Title (gjenta
tittel) eller Repeat Chapter (gjenta kapittel) du
ønsker å spille flere ganger, og trykk deretter på
OK-knappen.
■
OBS
■
Titler kan ikke gjentas på HDD/DVD-RAM,
DVD-RW (VR-modus), ikke sluttbehandlet
DVD-R og ikke sluttbehandlet DVD-RW
(Vmodus).
DVD-R og ikke sluttbehandlet DVD-RW
(Vmodus).
Bruke REPEAT-knappen
1
Trykk på REPEAT-knappen under avspilling.
Repeat A-B
Repeat
Off
Avspilling
Bruke REPEAT A-B-knappen
1
2
Trykk inn ▲▼-knappene for å Velg Off, Title
eller Chapter du vil spille på repeat. Trykk så
på OK knappen.
Bruke ANYKEY-knappen
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Repeat.
HDD
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
58 - Norsk
►
Off
►
SELECT
Trykk på REPEAT A-B-knappen under avspilling.
Repeat A-B
2
Off
Trykk på OK-knappen der du vil at repetisjonen
skal starte (A), og trykk den igjen der du vil
at repetisjonen skal slutte (B). Den repeterte
avspillingen av A-B-delen starter.
Repeat A-B
A-B
- Gå tilbake til normal avspilling -
3
■
OBS
Trykk på CANCEL-knappen for å gå tilbake til
normal avspilling.
■
■
If you set point (B) before five seconds
has lapsed, the prohibition mark ( ) will
appear.
Du kan også aktivere Normal avspilling
ved å trykke på CANCEL-knappen.
Lyd-CD-er(CD-DA) og MP3-plater og
MPEG4 støtter ikke funksjonen Repeat
A-B.
Bruke ANYKEY-knappen
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Repeat.
Zoome inn
HDD
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
►
SELECT
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
HDD
Avspilling
1
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
3
4
Marker
Trykk på ◄►-knappene for å velge Repeat
A-B (gjenta A-B), og trykk deretter på OKknappen.
Trykk på OK-knappen der du vil at repetisjonen
skal starte (A), og trykk den igjen der du vil
at repetisjonen skal slutte (B). Den repeterte
avspillingen av A-B-delen starter.
Repeat A-B
Subtitle
Audio
2
►
Off
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
SELECT
►
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Zoom, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen. ( ) vil bli
vist.
A-B
- Gå tilbake til normal avspilling -
5
Trykk på CANCEL-knappen for å gå tilbake til
normal avspilling.
Norsk - 59
3
Flytt til området du vil forstørre ved å trykke på
▲▼◄►-knappene.
4
Trykk på OK-knappen.
Skjermen forstørres til to ganger normal størrelse.
Skjermstørrelsen forstørres til fire ganger normal
størrelse.
normal størrelse ➞ X2 ➞ X4
➞ X2 ➞ normal størrelse
HDD/DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
■
OBS
Spille en lyd-CD/MP3
Spille av en lyd-CD (CD-DA)
1
Legg en lyd-CD (CD-DA) i plateskuffen.
• Menyen for lyd-CD vises, og sporene (sangene)
spilles automatisk.
CD
Når innspillingen er utført i EP-modus,
støttes ikke Zoom-funksjonen bortsett fra når
innspillingen er utført i V-modus.
Music List
TRACK01
1/16
No.
TRACKTRACK
1
01
00:02:22
►
TRACK01
Avspilling
2
Length
4:19
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
TRACK 05
4:09
006
TRACK 06
5:08
007
TRACK 07
MOVE
Velg medier
Title
SELECT
3:31
RETURN
▼
EXIT
Velg sporet (sangen) du vil spille ved å trykke på
▲▼-knappene , og trykk deretter på OK-knappen.
Audio CD(CD-DA) Screen Elements
1
2
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
CD
No.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Select Media.
HDD
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
Audio
00:02:22
TRACK01
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
TRACK 05
4:09
006
TRACK 06
5:08
007
TRACK 07
MOVE
SELECT
4:19
3:31
RETURN
▼
EXIT
►
D 2/0 L+R
Off
Zoom
Off
Media
HDD
►
SELECT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge HDD eller
DVD, og trykk deretter på OK-knappen.
60 - Norsk
►
1/16
Length
Off
Repeat
CHANGE
Title
TRACK 01
3
Music List
TRACK01
1. Gjeldende spor (sang): Viser nummeret til sporet
som spilles for øyeblikket.
2. Dette viser driftsstatusen til en plate og en
avspillingstid som samsvarer med en del som spilles
av for øyeblikket.
3. Viser gjeldende filtype og filnavn.
4. Vis tilgjengelige knapper.
5. Viser gjeldende spilleindeks og totalt antall spor.
6. Viser listen med spor (sanger).
Knapper på fjernkontrollen som
brukes til avspilling av lyd-CD (CDDA)
Spille av en MP3-plate
1
Legg en MP3-plate i plateskuffen.
• Menyen vises
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Music, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
4
Velg filen du vil høre ved å trykke på ▲▼-knappene
og deretter trykke på OK-knappen.
CD
Music List
Song 1.mp3
1/10
No.
Title
Size
ROOT
√
►
►00:02:22
00:02:22
Song 1.mp3
1.mp3
Song
002 Song 10.mp3
3.8
3.8 MB
MB
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
Song1.mp3
004 Song 3.mp3
9.2 MB
ROOT
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
MP3
MOVE
SELECT
RETURN
▼
EXIT
Avspilling
Skjermelementer for MP3
ROOT
CD
Music List
Song 1.mp3
►
√
MP3
1. ▲▼: Velger et spor (en sang).
2. OK-knapp, Play( )-knapp : Spiller av det valgte
sporet (den valgte sangen).
3. SKIP ( )-knappen: Spiller av neste spor.
4. SKIP ( )-knappen: Går tilbake til begynnelsen
av det aktive sporet hvis den trykkes ned under
avspilling. Hvis du trykker på den en gang til, flytter
HDD & DVD-OPPTAKER til foregående spor og
spille det av. Hvis du trykker på denne knappen
innen tre sekunder etter at avspillingen begynner, vil
foregående spor bli spilt av. Hvis du trykker på denne
knappen etter at tre sekunder har gått, spilles det
aktive sporet om igjen fra begynnelsen.
5. STEP(
)-knappen: Flytt siden opp/ned.
6. Trykk på SEARCH (
)-knappen:
Hurtigspoling (X2, X4, X8)
7. STOP ( )-knapp: Stopper et spor (en sang).
8. PLAY ( )-knapp: Spiller av et spor (en sang) eller
setter avspillingen på pause.
9. ANYKEY-knappen: ANYKEY-menyen vises..
00:02:22
00:02:22
1/10
No.
Title
Size
ROOT
Song 1.mp3
1.mp3
Song
Song
1.mp3
002 Song 10.mp3
3.8 MB
MB
3.8
3.8
MB
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
Song1.mp3
004 Song 3.mp3
ROOT
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
MOVE
SELECT
9.2 MB
RETURN
▼
EXIT
1. Current track (Aktivt spor/sang) : Viser navnet til
sporet som spilles.
2. Dette viser driftsstatusen til en plate og en
avspillingstid som samsvarer med en del som spilles
av for øyeblikket.
3. Viser gjeldende filtype, filnavn og mappenavn.
4. Vis tilgjengelige knapper.
5. Viser gjeldende spilleindeks og totalt antall spor.
6. Viser listen med spor (sanger).
Norsk - 61
Knapper på fjernkontrollen som
brukes til MP3-avspilling
Repeter CD (CD-DA) & MP3
Bruke REPEAT-knappen.
1
Under avspilling trykker du REPEAT-knappen flere
ganger for å velge repetisjonsmodusen du ønsker.
CD
Music List
TRACK01
No.
Title
TRACK
01
TRACK
1
►
00:02:22
TRACK01
1/16
Length
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
006
TRACK 05
TRACK 06
4:09
5:08
007
TRACK 07
MOVE
SELECT
3:31
RETURN
▼
EXIT
Avspilling
• Normal (CD (CD-DA)/MP3):Sporene på en plate
spilles i den rekkefølgen de ble spilt inn på platen.
•
Repeat Track (CD (CD-DA)/MP3)
•
Repeat Folder (MP3)
•
Repeat All (CD (CD-DA)/MP3)
•
Random (CD (CD-DA)/MP3): Alternativet
Random spiller av sporene på platen i tilfeldig
rekkefølge.
- Gå tilbake til normal avspilling -
2
1. ▲▼: Velger et spor (en sang).
2. OK-knapp, Play ( )-knapp: Spiller av det valgte
sporet (den valgte sangen).
3. SKIP ( )-knappen: Plays the next track.
4. SKIP ( )-knappen: Går tilbake til begynnelsen
av det aktive sporet hvis den trykkes ned under
avspilling. Hvis du trykker på den en gang til, flytter
HDD & DVD-OPPTAKER til foregående spor og
spille det av. Hvis du trykker på denne knappen
innen tre sekunder etter at avspillingen begynner, vil
foregående spor bli spilt av. Hvis du trykker på denne
knappen etter at tre sekunder har gått, spilles det
aktive sporet om igjen fra begynnelsen.
5. STEP(
)-knappen: Flytt siden opp/ned.
6. STOP (
)-knapp: Stopper et spor (en sang).
7. PLAY (
)-knapp: Spiller av et spor (en sang) eller
setter avspillingen på pause.
8. ANYKEY-knappen: ANYKEY-menyen vises.
62 - Norsk
Trykk på REPEAT- eller CANCEL-knappen for å
gå tilbake til normal avspilling.
Ny spilleliste
Bruke ANYKEY-knappen
1
Du kan registrere maksimalt 28 spor i spillelisten.
Trykk på ANYKEY-knappen under avspillingen av
musikklisten.
CD
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspillingen av
musikklisten.
Music List
TRACK01
1/16
No.
00:02:22
Title
Music List
TRACK01
1/16
4:19
002
TRACK 02
3:57
No.
003
TRACK 03
3:57
01
TRACKTRACK
1
004
TRACK 04
4:03
Playlist
005 ►►► TRACK 05
006 ► TRACK 06
4:09
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
3:31
TRACK01
Play
Play Mode
Mode
CD
Length
01
TRACKTRACK
1
MOVE
SELECT
RETURN
TRACK 02
3:57
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Playlist
005 ►►► TRACK 05
006 ► TRACK 06
4:09
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
MOVE
2
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Play
Mode, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
2
4:19
003
TRACK01
Play
Play Mode
Mode
EXIT
Length
002
00:02:22
▼
Title
3:31
SELECT
RETURN
Trykk ▲▼-knappene for å velge Playlist, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
CD
Music List
TRACK01
00:02:22
00:02:22
TRACK01
Playlist
Select Media
4:19
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK
Normal04
005 ► TRACK
Repeat05
Track
006 ► TRACK 06
Repeat All
007 ► TRACK 07
Random
MOVE
SELECT
00:02:22
TRACK01
Play Mode
4:03
Playlist
4:09
5:08
3:31
RETURN
Length
01
TRACKTRACK
1
Length
002
Title
Select Media
▼
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005 ►► TRACK 05
006 ► TRACK
06
New
NewPlaylist
Playlist
007 ► TRACK
Go To 07
Playlist
4:09
5:08
MOVE
SELECT
3:31
RETURN
▼
EXIT
EXIT
3
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge ønsket
spillemodus, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
Velg New Playlist ved å trykke på ▲▼knappene, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
Make Playlist
CD
• Normal (CD (CD-DA)/MP3): Sporene på en plate
spilles i den rekkefølgen de ble spilt inn på platen.
No.
Title
No.
Playlist
001
001 TRACK 01
002 TRACK 02
•
Repeat Track (CD (CD-DA)/MP3)
003 TRACK 03
•
Repeat Folder (MP3)
005 TRACK 05
•
Repeat All (CD (CD-DA)/MP3)
•
Random (CD (CD-DA)/MP3): Alternativet
004 TRACK 04
006 TRACK 06
007 TRACK 07
MOVE
ADD
RETURN
EXIT
Random spiller av sporene på platen i tilfeldig
rekkefølge.
4
Velg sporene i rekkefølgen du ønsker at de skal
spilles av ved å trykke på ▲▼-knappene, og
trykk deretter på OK-knappen.
Make Playlist
CD
No.
Title
No.
Playlist
001 TRACK 04
002 TRACK 02
003 TRACK 06
001 TRACK 01
002 TRACK 02
003 TRACK 03
004 TRACK 04
004 TRACK 01
005 TRACK 07
005 TRACK 05
006 TRACK 06
007
007 TRACK
TRACK 07
07
MOVE
ADD
RETURN
EXIT
Norsk - 63
Avspilling
Play Mode
Title
TRACKTRACK
1
01
1/16
No.
1/16
No.
3
Music List
TRACK01
CD
▼
EXIT
5
Hvis et feil spor er lagt inn, trykker du på
►▲▼-knappene for å velge sporet som er feil,
og deretter trykker du på OK eller CANCELknappen. Sporet som ble lagt inn feil fjernes.
Gå til spilleliste
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspillingen av
musikklisten.
Make Playlist
CD
CD
No.
Title
No.
Music List
001 TRACK 01
Playlist
001
001 TRACK
TRACK 04
04
002 TRACK 02
002
002 TRACK
TRACK 02
02
TRACKTRACK
1
01
4:19
003 TRACK 03
003
003 TRACK
TRACK06
06
002
TRACK 02
3:57
004 TRACK 04
004
004 TRACK
TRACK 01
01
003
TRACK 03
3:57
005 TRACK 05
005
005 TRACK
TRACK 07
07
004
TRACK01
No.
00:02:22
007 TRACK 07
MOVE
CANCEL
TRACK 04
4:03
005 ►√ TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
Trykk på ANYKEY-knappen for å lagre
spillelisten.
2
No.
Title
001 TRACK 01
RETURN
EXIT
Trykk ▲▼-knappene for å velge Playlist, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
CD
No.
Playlist
001 TRACK
TRACK 04
04
001
002 TRACK
TRACK 02
02
002
003 TRACK
TRACK 06
06
003
002 TRACK 02
003 TRACK 03
005 TRACK 05
00:02:22
Play Mode
SELECT
RETURN
Title
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Go To
Playlist, og trykk deretter på OK-knappen.
En ny Spilleliste vil bli opprettet.
3
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Playlist
005 ► TRACK 05
New
New Playlist
Playlist
006 ► TRACK
06
Select Media
Go To 07
Playlist
007 ► TRACK
MOVE
CD
Length
TRACKTRACK
1
01
007
Go ToTRACK
Playlist 07
MOVE
1/16
No.
004 TRACK
TRACK 01
01
004
005 TRACK
TRACK 07
07
005
004 TRACK 04
Music List
TRACK01
Delete
006
DeleteTRACK 06
Avspilling
SELECT
Make Playlist
CD
7
3:31
EXIT
MOVE
6
1/16
Length
Play Mode
2Play
Mode
TRACK01
006 TRACK 06
Title
SELECT
4:09
5:08
3:31
RETURN
EXIT
Velg Go To Playlist ved å trykke på ▲▼knappene, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
Playlist
CD
No.
Title
Playlist
Length
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist01
No.
Title
Length
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist 01
00:00:00
00:00:00
PLAYLIST
PLAYLIST
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
4
64 - Norsk
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
spillelistemappe, og trykk deretter på OK-knappen.
De valgte sporene spilles automatisk.
Slette spillelisten
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspillingen av
musikklisten.
CD
No.
5
Trykk på ANYKEY-knappen.
CD
Title
1/16
Length
TRACKTRACK
4:19 01
002 TRACK 02
4:19
3:57
003
TRACK 03
3:57
00:02:22
00:00:02 004
TRACK 04
4:03
Play Mode
2Play
Mode
005 ►√ TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
3:31
TRACK01
MOVE
2
Trykk på ▲▼ for å velge Playlist du vil slette.
Music List
TRACK01
II
4
SELECT
RETURN
Title
PLAYLIST
Playlist2
√
00:02:22
Delete
Playlist
PLAYLIST
Edit Playist
New Playlist
Go To Music List
MOVE
EXIT
6
SELECT
RETURN
EXIT
Velg Delete Playlist ved å trykke på ▲▼knappene, og trykk deretter på OK-eller ►knappen.
Music List
TRACK01
No.
00:02:22
Title
1/16
Length
TRACKTRACK
4:19 01
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
4:03
Play Mode
4:09
Playlist
006 ► TRACK
06
New Playlist
007 ► TRACK
07
Go To Playlist
5:08
Select Media
MOVE
SELECT
CD
No.
Title
Do you
want to delete?
Playlist2v
√
00:02:22
Delete
Playlist
PLAYLIST
Yes
No
EXIT
MOVE
Velg Go To Playlist ved å trykke på ▲▼knappene, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
CD
Length
PLAYLIST
PLAYLIST01
Playlist01
3:31
RETURN
Playlist
7
SELECT
RETURN
EXIT
Velg Yes ved å trykke på œ ◄►-knappene,
og trykk deretter på OK-knappen. Den valgte
spillelisten slettes.
Playlist
No.
Title
Length
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist01
Playlist02
00:00:00
PLAYLIST
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 65
Avspilling
TRACK 04
005 ► TRACK 05
TRACK01
3
Length
PLAYLIST01
Playlist01
Trykk ▲▼-knappene for å velge Playlist, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
CD
Playlist
No.
Gå til redigering av spilleliste
1
5
Trykk på ANYKEY-knappen i spillelistemodus.
Trykk på ANYKEY-knappen under avspillingen av
musikklisten.
CD
Playlist
No.
Title
Length
PLAYLIST
PLAYLIST01
Playlist01
CD
Playlist02
Music List
TRACK01
No.
00:02:22
Title
TRACKTRACK
1
01
002 TRACK 02
4:19
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
TRACK01
Play Mode
005►√ TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
3:31
MOVE
SELECT
√
00:02:22
Delete
Playlist
Delete
Playlist
1/16
Length
RETURN
PLAYLIST
Edit Playist
New Playlist
Go To Music List
MOVE
Trykk ▲▼-knappene for å velge Playlist, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
CD
Edit Playlist
Title
No.
007 TRACK 01
07
001
00:02:22
1/16
Length
004 TRACK 04
4:19
3:57
006 TRACK 06
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Avspilling
Title
Play Mode
005 ► TRACK 05
4:09
Playlist
006►
6
New Playlist
Playlist
► TRACK
New
5:08
Select Media
007 ► TRACK
7
Go To Playlist
MOVE
3
003 TRACK 03
TRACKTRACK
1
01
002 TRACK 02
No.
TRACK01
Music List
SELECT
004 TRACK 01
005 TRACK 07
005 TRACK 05
007 TRACK 07
MOVE
ADD
RETURN
EXIT
3:31
RETURN
EXIT
Velg Go To Playlist ved å trykke på ▲▼knappene, og trykk deretter på OK-eller ►knappen.
CD
Playlist
001 TRACK 04
002 TRACK 02
003 TRACK 06
002 TRACK 02
TRACK01
EXIT
Velg Edit Playlist ved å trykke på ▲▼knappene og deretter trykke på OK- eller ►knappen.
No.
CD
RETURN
EXIT
6
2
SELECT
7
Velg sporene i rekkefølgen du ønsker at de skal
spilles av ved å trykke på ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
8
Hvis et feil spor er lagt inn, trykker du på ►▲▼knappene for å velge sporet som er feil, og
deretter trykker du på OK eller CANCEL knappen.
9
Trykk på ANYKEY-knappen for å lagre
spillelisten.
Playlist
No.
Title
Length
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist01
Playlist02
00:00:00
PLAYLIST
CD
Edit Playlist
No.
MOVE
SELECT
RETURN
Title
001 TRACK 01
EXIT
No.
003 TRACK 03
Playlist
001
001 TRACK
TRACK04
04
002
002 TRACK
TRACK02
02
003
TRACK
06
003 TRACK 06
004 TRACK 04
004
004 TRACK
TRACK01
01
002 TRACK 02
005 TRACK 05
006 TRACK 06
Delete
007ToTRACK
Go
Playlist 07
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Playlist du vil
redigere.
MOVE
10
66 - Norsk
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Go To
Playlist, og trykk deretter på OK-knappen.
Spillelisten blir endret.
Gå til musikkliste
1
2
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling av
spilleliste.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Select Media,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
CD
Music List
TRACK01
No.
01
CD
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
005 ►TRACK 05
HDD 06
006 ►TRACK
4:09
Playlist
Select Meadia
DVD 07
007 ►TRACK
1/4
No.
Title
00:02:22
TRACK04
00:02:22
Length
Playlist01
TRACK04
TRACK01
Play TRACK01
Mode
4:03
3:57
002 TRACK02
3:57
003 TRACK06
5:08
004 TRACK01
4:19
1/16
Length
4:19
002 TRACK 02
Playlist
TRACK04
Title
TRACK 01
1
MOVE
SELECT
5:08
3:31
RETURN
EXIT
New
NewPlaylist
Playlist
Go To Music List
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
3
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge HDD eller
DVD, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Velg Go To Music List ved å trykke på ▲▼knappene, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
CD
Music List
TRACK01
No.
01
TRACK01
002 TRACK 02
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
005 TRACK 05
4:09
006 TRACK 06
5:08
007 TRACK 07
MOVE
SELECT
Vise et bilde
3:31
RETURN
EXIT
Velg medier
1
Sett inn en JPEG-plate eller blandet plate
• Menyen vises
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Library
CD
Library
Library
Title
Title
√
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
1
Trykk på ANYKEY-knappen.
CD
Music List
TRACK01
No.
01
Title
TRACK 01
1
002 TRACK 02
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
Play TRACK01
Mode
2Play
Mode
005 TRACK 05
4:09
Playlist
006 ►TRACK 06
5:08
Select Meadia
007 ►TRACK 07
00:02:22
►√
MOVE
SELECT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
1/16
Length
4:19
3:31
RETURN
EXIT
Norsk - 67
Avspilling
00:00:05
►
1/16
Length
4:19
Title
TRACK 101
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Photo, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
6
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Slideshow,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
CD
CD
Image 1.jpg
1/17
1/7
ROOT
ROOT
Photo List
Image 1.jpg
Photo List
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Image 1.jpg
Copy
Slideshow
Slideshow
Image
Select13.jpg
Media
Image 13.jpg
Image 14.jpg
Image 15.jpg
4
SELECT
Image 11.jpg
Slow
►
►
Normal
Normal
Image
14.jpg
►
Fast
Image 15.jpg
Image 16.jpg
Image 16.jpg
MOVE
MOVE
Image 10.jpg
Image 11.jpg
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Velg et bilde med ▲▼◄►-knappene.
• Trykk på SKIP ( )-knappen hvis du vil se de
neste 8 bildene.
• Trykk på SKIP ( )-knappen hvis du vil se de
foregående 8 bildene.
7
Trykk på ▲▼-knappene for å velge hastighet for
lysbildevisningen, og trykk deretter på OK- eller
►-knappen.
Lysbildefremvisningen begynner.
- Slik stanser du lysbildefremvisningen -
Avspilling
Lysbildevisning
5
1
Trykk på ANYKEY-knappen.
Trykk på ANYKEY-knappen.
CD
Photo List
Image 1.jpg
1/17
Slideshow
►
►
Off
éSlideshow
00:00:00
Go to Photolist
ROOT
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Image 11.jpg
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Copy
Slideshow
Image
Select13.jpg
Media
►
Image
14.jpg
►
MOVE
Image 15.jpg
SELECT
Image 16.jpg
RETURN
EXIT
2
68 - Norsk
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Slideshow
Off, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Rotere
- Stoppe Rotere -
Følg trinn 1 til 4 på side 67~68 for konfigurasjon.
1
5
Trykk på ANYKEY-knappen.
-1 Trykk på OK-knappen for å angi at du vil se
bildet, og trykk deretter på ANYKEY-knappen.
Image 15.jpg
6/17
Rotate
Rotate
►√
Go to Photolist
MOVE
Slideshow
Rotate
SELECT
RETURN
EXIT
►√
00:00:00
é
►
Zoom
Go to Photolist
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Rotate, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Image 15.jpg
2
Trykk ▲▼-knappene for å velge Rotate, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen
3
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Rotate Off,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
6/17
Zoom
Slideshow
é
Rotate
►
00:00:00 ►
►
Rotate Off
Rotate 180
Go to Photolist
Rotate 270
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5
7
-1 Trykk på OK-knappen for å angi at du vil se
bildet, og trykk deretter på ANYKEY-knappen.
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Rotate, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Image 15.jpg
Slideshow
é
Rotate
6/17
►√
00:00:00
►
Zoom
Go to Photolist
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Zoom, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Norsk - 69
Avspilling
Følg trinn 1 til 4 på side 67~68 for konfigurasjon.
Rotate 90
Zoom
7
Hver gang OK-knappen trykkes inn, forstørres
bildet til 4x (fire ganger normal størrelse).
Gå til fotoliste
Følg trinn 1 til 4 på side 67~68 for konfigurasjon.
➞ X2 ➞ X4 ➞ X2 ➞ Normal
5
-1 Trykk på OK-knappen for å angi at du vil se
bildet, og trykk deretter på ANYKEY-knappen.
- Stoppe Zoom Image 15.jpg
1
6/17
Trykk på ANYKEY-knappen.
Slideshow
é
Rotate
►√
00:00:00
►
Zoom
Go to Photolist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Zoom
ZoomOff
Off
Go to Photolist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
6
Trykk på knappene ▲▼ for å velge Go to
Photolist, og trykk deretter på OK eller.
CD
Avspilling
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Zoom off, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Photo List
Image 15.jpg
6/17
ROOT
Image 1.jpg
Image 13.jpg
Image 14.jpg
MOVE
70 - Norsk
Image 10.jpg
Image 15.jpg
SELECT
Image 11.jpg
Image 16.jpg
RETURN
EXIT
Spille av en MPEG4
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge avi-filen
(DivX), og trykk deretter på OK eller PLAY (
5
Når en MPEG4-fil spilles av, kan du bruke
følgende funksjoner. Hvis du trykker på STOP
( ) én gang under avspilling, vises fillisten.
Hvis du trykker på knappen igjen, lukkes
menyskjermbildet.
Bruke MENU-knappen
1
Sett en DivX-plate i plateskuffen.
• Menyen vises
2
Trykk ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
(Se punkt 4 på denne siden hvis du spiller av en
DivX-plate.)
MPEG4-funksjonsbeskrivelse
Funksjon
HDD & DVD RECORDER
Library
Library
Title
►√
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
Under avspilling trykker du på SKIP(
)-knappene
Skip (Hopp) for å hoppe 5 minutter fremover eller tilbake.
Under avspilling trykker du på SEARCH
) og trykker om igjen for å søke med
Search (Søk) (
høyere hastighet. (Fast1, Fast2, Fast3)
SELECT
RETURN
Slow Motion Play I pausemodus eller under trinnvis avspilling trykker du
(Sakte film) SEARCH ( ) på fjernkontrollen. (Slow1, Slow2, Slow3)
Step Motion
Play (Trinnvis Trykk på STEP (
avspilling) stillbildemodus.
EXIT
■
Trykk på ▲▼-knappene for å velge DivX
(MPEG4), og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
Skjermbildet med DivX (MPEG4) vises.
CD
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
OBS
■
Size
Movie
1.av
162.8MB
■
DivX(MPEG4)
MPEG4
SELECT
RETURN
EXIT
Dette apparatet kan spille følgende videok
ompresjonsformater,
- DivX Vidio (Codec) Format : DivX 3.11,
DivX 4.x, DivX 5.x,(uden QPEL og GMC)
ROOT
001 001
Movie 1.avi
) på fjernkontrollen i
Avspilling
MOVE
MOVE
Beskrivelse
Library
CD
3
).
- DivX Audio (Codec) Format : MP3, MPEG1
Audio Layer 2, Windows Mdeia Audio,
LPCM, AC3
Undertekstformater som støttes: .smi,
.srt, .sub, .psb, .txt, .ass (Undertekstfilen
må ha nøyaktig samme navn som det
tilsvarende MPEG4-filnavnet)
Noen MPEG4-filer som er laget på en PC
vil kanskje ikke kunne spilles av.
Det er derfor kodektype, versjon og
høyere oppløsning enn den angitte ikke
støttes.
Norsk - 71
DivX-undertekstkoding
1
Trykk på ANYKEY-knappen i fillisten.
CD
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 001
Movie 1.avi
Movie
1.av
0.7MB
ROOT
Copy
Subtitle
Encoding
ROOT
Select Media
►
►
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Subtitle
Encoding, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
CD
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 001
Movie 1.avi
Avspilling
Copy
Subtitle
Encoding
Subtitle
Encoding
ROOT
►
►
Greek(Windows)
Select Media
►
Cyrillic(Windows)
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼ for å velge et støttet DivXundertekstspråk etter region, og trykk deretter
OK-knappen.
Western
Afrikaans, Baskisk, Katalansk, Dansk, Nederlandsk,
Engelsk, Færøyisk, Finsk, Fransk,Tysk, Islands,
Indonesisk, Italiensk, Malayisk, Norsk, Portugisisk,
Spansk, Swahili, Svensk
Central
Engelsk, Albansk, Kroatisk, Tsjekkisk, Ungarsk
Polsk, Rumensk, Serbisk (Latin), Slovakisk,
Slovensk
Greek
Engelsk, gresk
Cyrillic
EngelskAzeri, Hviterussisk, Bulgarsk,
Kazakstansk, Makedonisk, Russisk, Serbisk,
Tatar, Ukrainsk, Uzbek
■
OBS
Movie
1.av
0.7MB
Western(Windows)
Western(Windows)
Central(Windows)
Hvis språket for underteksten
vises i ødelagt skrifttype, endrer du
DivXunderteksten til riktig område. Hvis
det fremdeles ikke fungerer, blir ikke
formatet støttet.
72 - Norsk
Innspilling
Før innspillingen
Dette apparatet kan spille inn på ulike typer plater. Les
instruksjonene før du spiller inn, og velg platetypen som
samsvarer med det du ønsker.
Innspillbare plater
Dette avsnittet viser ulike innspillingsmetoder for
DVD og HDD.
Denne opptakeren kan spille inn på følgende plater.
HDD
DVD-RW
DVD-R
• DVD-RW-plater er overskrivbare.
• DVD-R kan ikke spilles inn på flere ganger.
Kompatibilitet mellom Samsung og opptakere fra
andre leverandører
Platetyper
DVD-RW
DVD-R
■
OBS
Før innspillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Spille inn TV-programmet du ser på . . . . . . . . . . . . . . . .75
Spille inn fra eksternt utstyr du ser på . . . . . . . . . . . . . . .77
Kopiere fra et videokamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Gjøre et One Touch-opptak (OTR) . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Fortløpende avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Spille inn med timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Redigere den planlagte listen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Slette en planlagt liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
listen med opptak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
■
Sluttbehandling
- Dette låser DVD-RW/-R-platen, slik at
videre innspilling ikke kan gjøres.
Fjerne sluttbehandling
- Dette muliggjør ekstra innspilling på
en DVD-RW-plate som opprinnelig ble
innspilt på HDD- og DVD-opptakeren.
- En DVD-RW-plate som er spilt inn med
DAO (Disc At Once) på en PC kan ikke
få fjernet sluttbehandlingen.
- En DVD-RW-plate som er spilt
inn i videomodus på en annen
produsents opptaker kan ikke få fjernet
sluttbehandlingen.
- En DVD-R-plate kan ikke få fjernet
sluttbehandlingen.
Norsk - 73
Innspilling
Innspillings
Sluttbe Ekstra innspilling
format Innspillingsapparat handling i Samsung-opptaker
Ikke innspillbar
Sluttbehandlet
Samsung
Innspillbar
ikke sluttbehandlet
VR-Mode
Ikke innspillbar
Other Company Sluttbehandlet
Innspillbar
ikke sluttbehandlet
Ikke innspillbar
Sluttbehandlet
Samsung
ikke sluttbehandlet
Innspillbar
V-Mode
Ikke innspillbar
Sluttbehandlet
Other Company
ikke sluttbehandlet
Ikke innspillbar
Sluttbehandlet
Ikke innspillbar
Samsung
ikke sluttbehandlet
Innspillbar
V-Mode
Sluttbehandlet
Ikke innspillbar
Other Company
ikke sluttbehandlet
Ikke innspillbar
Innspillingsformater
Når du setter inn en ubrukt plate, vises følgende melding:
På grunn av at egenskapene varierer avhengig av
platetype, bør du velge en plate som passer til dine
behov.
DVD-RW : Når en ubrukt DVD-RW-plate settes inn, vises
meldingen “Uninitialized Disc. Do you want
to initialize this disc”. Hvis du velger Yes,
formateres platen i VR-modus.
Hvis du vil endre modus, se Formatere en
plate på side 114~115.
Innspillingsmodus
Velg ønsket innspillingstid og bildekvalitet blant en
av fire innspillingsmoduser ved å trykke på REC
MODE-knappen flere ganger mens apparatet er i
stoppmodus Generelt sett vil bildekvaliteten øke når
innspillingstiden minsker. I FR-modus velges den mest
passende innspillingsmodusen automatisk, i forhold
til gjenværende tid på platen og lengden på timerinnspillingen. Denne funksjonen velger kun én modus
i XP-, SP-, LP- og EP-modus, og du kan bruke denne
modusen for timer-innspilling.
• DVD-HR730
Innspillingsmodus
Uninitialized Disc.
Do you want to initialize this disc?
Yes
Innspillingstider
HDD (80GB)
DVD-RW/-R
XP
Omtrent 1 time
(høykvalitetsmodus) Omtrent 19 timer
Cirka 8,5 Mbps
SP
Omtrent 2 timer
(standard kvalitetsmodus) Omtrent 35 timer
Cirka 4,5 Mbps
No
LP
(modus for lang innspillingstid)
DVD-R: Det er ikke nødvendig å formatere en disc, og kun
innspilling i videomodus støttes.
EP
(utvidet modus)
Omtrent 68 timer
Omtrent 101 timer
Omtrent 127 timer
FR
(fleksibel Innspilling) Omtrent 19~101 timer
Omtrent 4 timer
Cirka 2 Mbps
Omtrent 6 timer/
cirka 1,6 Mbps
Omtrent 8 timer/
cirka 1,2 Mbps
Omtrent 1~6 timer
DVD-RW(V-modus)/-R
Innspilling
• Kapitler opprettes automatisk når du sluttbehandler
opptaket på DVD-RW-/DVD-R-plater i Video-modus.
Kapittelets lengde (intervallet mellom kapitlene)
varierer, avhengig av innspillingsmodus.
• Enkel redigering (fjerning av titler/endring av tittelnavn)
DVD-RW(VR-modus)
• I denne modusen benyttes flere redigeringsfunksjoner
(for eksempel sletting av hele tittelen, delvis sletting av
en tittel, osv.).
• Diverse redigeringsalternativer ved hjelp av en opprettet
spilleliste.
• DVD-HR734
Innspillingsmodus
Innspillingstider
HDD (160GB)
DVD-RW/-R
Omtrent 1 time
XP
(høykvalitetsmodus) Omtrent 38 timer
Cirka 8,5 Mbps
SP
Omtrent 2 timer
(standard kvalitetsmodus) Omtrent 72 timer
Cirka 4,5 Mbps
LP
(modus for lang innspillingstid) Omtrent 138 timer
EP
(utvidet modus)
Omtrent 272 timer
FR
(fleksibel Innspilling) Omtrent 38~205 timer
■
OBS
74 - Norsk
Omtrent 205 timer
Omtrent 4 timer
Cirka 2 Mbps
Omtrent 6 timer/
cirka 1,6 Mbps
Omtrent 8 timer/
cirka 1,2 Mbps
Omtrent 1~6 timer
Innspillingstiden kan variere, avhengig av
bestemte forhold.
Ikke innspillbare bilder
Video med kopibeskyttelse kan ikke spilles inn på denne
HDD og DVD-opptakeren.
Når HDD og DVD-opptakeren mottar et
kopibeskyttelsessignal under innspilling, stoppes
innspillingen, og følgende melding vises på skjermen.
Spille inn TV-programmet
du ser på
Kontroller at platen har tilstrekkelig ledig plass til
innspillingen. Velg innspillingsmodus.
You cannot record copy protected movie.
1
Angående kopibeskyttelsessignaler
TV-sendinger som inneholder kopibeskyttelsessignaler
kan ha én av følgende tre signaltyper : Fri kopiering,
Engangskopiering og Ingen kopiering. Hvis du vil spille inn
et program av typen engangskopiering, bruker du DVD-RW
med CPRM i VR-modus.
Trykk på HDD eller DVD.
Hvis du velger DVD, trykker du på OPEN/CLOSEknappen, og legger en innspillbar plate i plateskuffen.
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen.
Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
Hvis en ubrukt DVD-RW settes inn, blir du spurt om du
vil initialisere den. Velg riktig alternativ, og trykk deretter
på OK-knappen. (Se side 74).
Signaltype Fri kopiering Engangskopiering Ingen kopiering
Medier
DVD-RW(Ver.1.1)
O
-
-
VR-modus
O
O*
-
V-modus
O
-
DVD-R
O
-
DVD-RW(Ver.1.1)
med CPRM
Uninitialized Disc.
Do you want to initialize this disc?
Yes
No
kan det ikke spilles inn mer.
- Innholdsbeskyttelse for innspillbare medier (CPRM)
CPRM er en funksjon som binder en innspilling til mediet den
er innspilt på. Det støttes av noen HDD og DVD-opptakere,
men ikke av mange DVD-spillere. Hver tomme innspillbare
DVD har en unik 64-biters medie-ID etset inn i BCA. Når
beskyttet innhold spilles inn på platen, kan det krypteres med
et 56-biters C2-siffer (Cryptomeria) avledet fra medie-IDen.
2
Trykk på PROG (
) eller nummer for å velge
programmet du vil spille inn.
Under avspilling blir ID-en lest fra BCA og brukt til å generere
en nøkkel for å dekryptere innholdet på platen. Hvis innholdet
på platen kopieres til andre medier, vil ID-en ikke bli funnet
eller være feil slik at dataene ikke kan dekrypteres.
Norsk - 75
Innspilling
Når et program med “Engangskopiering” er spilt inn,
3
Trykk flere ganger på REC MODE, (eller trykk
på REC MODE og deretter på ▲▼) for å velge
innspillingshastighet (kvalitet).
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Record Mode
4
Recording : PR 1 [SP]
Innspilling
Du kan ikke endre innspillingsmodus og
kanal mens du spiller inn.
■
Innspillingen stopper automatisk hvis det
ikke er mer ledig plass til innspilling.
■
Opptil 99 titler kan spilles inn på en
plate.(DVD-RW/-R)
■
Opptil 999 titler kan registreres på HDDenheten.
■
HDD-innspilling er tilgjengelig for opptil
24 timer, og ved innspilling i 24 timer kan
4 titler spilles inn, der hver tittel har en
lengde på 6 timer.
■
Avspillingen stoppes automatisk hvis
kopibeskyttet materiale velges.
■
DVD-RW-plater må formateres før
innspillingen starter. De fleste nye plater
selges uformatert.
■
Bruk ikke DVD-R Authoring-plater i dette
apparatet.
SP(35:12)
Trykk på REC-knappen.
Informasjon om kanalen vises på skjermen, og
deretter starter innspillingen.
Ikonet ( ) vises på frontpanelet.
- Ta pause i innspillingen • Trykk på REC PAUSE-knappen for å stanse en
pågående innspilling midlertidig.
• Trykk på REC PAUSE-knappen igjen hvis du vil
fortsette innspillingen.
• Du kan bytte kanal ved å trykke på PROG (
mens innspillingen står på pause.
)
- Stoppe en innspilling Trykk på STOP ( ) hvis du vil stoppe eller avslutte
en innspilling som pågår.
• Hvis du bruker en DVD/-RW/-R-plate, vises
meldingen “Updating the information of disc.
Please wait for a moment”.
76 - Norsk
■
OBS
Spille inn fra eksternt utstyr
du ser på
4
Trykk på REC-knappen.
Informasjon om ekstern inngang vises på skjermen,
og deretter starter innspillingen.
Ikonet ( ) vises på frontpanelet.
- Ta pause i innspillingen • Trykk på REC PAUSE-knappen for å stanse en
pågående innspilling midlertidig.
Før du begynner
Kontroller at platen har tilstrekkelig ledig plass til
innspillingen. Velg innspillingsmodus.
1
2
Trykk på HDD eller DVD.
Hvis du velger DVD, trykker du på OPEN/CLOSEknappen, og legger en innspillbar plate i plateskuffen.
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen.
Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
Hvis en ubrukt DVD-RW settes inn, blir du spurt om du
vil initialisere den. (Se side 74)
• Trykk på REC PAUSE-knappen igjen hvis du vil
fortsette innspillingen.
• Du kan bytte kanal ved å trykke på PROG (
mens innspillingen står på pause.
)
- Stoppe en innspilling Trykk på STOP ( ) hvis du vil stoppe eller avslutte
en innspilling som pågår.
• Hvis du bruker en DVD-RW/-R-plate, vises
meldingen “Updating the information of disc.
Please wait for a moment”.
Trykk på INPUT for å velge innsignalkilde i henhold til
den tilkoblingen du har gjort.
Frontpanelet bytter i følgende rekkefølge:
➞ PR Number ➞ AV1 ➞ AV2 ➞ AV3 ➞ DV
Hvis du kobler til et digitalt videokamera, trykker du
på INPUT for å velge DV. (Se side 78)
Trykk flere ganger på REC MODE, (eller trykk på
REC MODE og deretter på ▲▼ -knappene) for å
velge innspillingshastighet (kvalitet).
Innspilling
3
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Record Mode
SP(35:12)
Norsk - 77
Kopiere fra et videokamera
4
Velg DV ved å trykke på INPUT SEL.-knappen.
Hvis inngangen er satt til DV, vil en avspillings/innspillingsmeny med videokamerakontroller vises
øverst på skjermen.
DV
Du kan kontrollere videokameraet med IEEE1394grensesnittet (DV).
The DV device is connected
MOVE
RETURN
Koble DV-utgangen på videokameraet til DVinngangen foran på HDD og DVD-opptakeren med
en DV-kabel.
5
Velg Play-ikonet (►) på øvre del av skjermen for å
spille av videokameraet og finne startposisjonen for
kopieringen.
2
Trykk på HDD eller DVD.
Hvis du velger DVD, trykker du på OPEN/CLOSEknappen, og legger en innspillbar plate i plateskuffen.
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen. Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
6
Start innspillingen ved å bruke ◄► til å velge
innspillingsikonet ( ● ) øverst på siden av skjermen,
og trykk deretter på OK.
Du kan starte innspillingen ved å trykke på
fjernkontrollens REC-knapp.
3
Trykk på REC MODE flere ganger for å velge
innspillingshastighet (kvalitet).
- Stoppe en innspilling -
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Trykk på STOP ( ) hvis du vil stoppe eller avslutte
en innspilling som pågår.
Innspilling
1
Record Mode
SP(35:12)
• Når du bruker plater av typen DVD-RW/-R, vises
meldingen “Updating the information of disc.
Please wait for a moment”.
■
OBS
78 - Norsk
Du kan vise avspillingsrelaterte ikoner
på skjermen ved å trykke på en
retningsknapp på fjernkontrollen.
Gjøre et One Touchopptak (OTR)
Du kan angi at HDD & DVD RECORDER skal spille inn
i intervaller på 30 minutter opptil 8 timer ved å trykke på
REC-knappen.
■
OBS
Timeren teller ned hvert minutt fra 8:00 til
0:00, og deretter stopper HDD- og DVDopptakeren innspillingen.
- Stoppe en innspilling Trykk på STOP ( )-knappen. Meldingen “Do you want
to stop recording?” (Vil du stoppe innspillingen) vises.
• Trykk på ◄►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK.
• Trykk på STOP (
1
2
3
Trykk på HDD eller DVD.
Hvis du velger DVD, trykker du på OPEN/CLOSEknappen, og legger en innspillbar plate i plateskuffen.
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen. Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
Trykk på PROG (
) eller nummerknappene for
å velge programmet som skal spilles inn. Hvis du
ønsker å ta opp fra en tilkoblet ekstern komponent,
trykker du INPUT SEL. komponent, trykker du på
INPUT-knappen for å velge den aktuelle inngangen
(AV1, AV2, AV3, DV eller PR01).
)-knappen igjen.
Om INFO-knappen
Under innspilling kan du trykke en gang på INFOknappen for å vise systeminformasjonsskjermbildet:
Viser aktiv status, bakgrunnsstatus og informasjon om
hovedskjermen.
HDD
Active status
Record SP
Background Status – –
Screen
Recording:PR1 [SP]
JAN/01/2006 (SUN)
12:00
Trykk REC-knappen for å starte innspilling.
Recording : PR 1 [SP]
Disc Info
3
None
35:37 SP
4745MB
12:00
Trykk flere ganger på REC-knappen for å justere
ønsket innspillingstid.
➞ 0:30 ➞ 1:00 ➞ ... 8:00 ➞ Off
OTR Mode
0:30
Hvis du trykker tre ganger på INFO-knappen:
Informasjonsskjermbildet for gjeldende innspilling vises:
Viser informasjon om innspillingsnavn, tittel, tidspunkt for
oppretting og innspillingstid.
HDD
Name
Recording Title
Recording Info
JAN/01/2006 12:00 PR
1
4
Created Time
JAN/01/2006 12:00
Recording Time
00:13:27
JAN/01/2006 (SUN)
12:00
Norsk - 79
Innspilling
Hvis du trykker to ganger på INFO-knappen, vises
informasjon om platen: Viser totalt antall titler og
spillelister, tilgjengelig innspillingstid (tittel), tilgjengelig
plass (musikk/foto).
HDD
Total TItle
Total Playlist
Recordable Time :Title
Available Space :Music/Photo
JAN/01/2006 (SUN)
4
System Info
Fortløpende avspilling
2
Trykk på OK eller PLAY (
).
Programmet du spiller inn, spilles av fra
begynnelsen.
Play
Du kan spille av fra begynnelsen av programmet du spiller
inn.
Du kan se gjennom den forrige tittellisten mens du spiller
inn et program.
Ved innspilling
1
Trykk på PLAY (
- Stoppe avspilling / innspilling -
)-knappen.
Programmet du spiller inn, spilles av fra
begynnelsen.
Avspilling er ikke tilgjengelig de første 10
sekundene etter at innspillingen starter.
Du kan bruke SKIP (
) og andre
avspillingsrelaterte knapper til å se gjennom den
forrige innspillingslisten.
1
Trykk på STOP ( )-knappen.
Avspillingsskjermbildet forsvinner, og skjermbildet
for pågående innspilling vises.
2
Hvis du trykker på STOP (
til, stoppes innspillingen.
Play
■
Innspilling
OBS
■
■
Bruke TITLE LIST-knappen
1
Når enheten er i innspillingsmodus, trykker du på TITLE
LIST-knappen.
Tittelliste-skjermen vises.
Trykk på ▲▼ /SKIP (
)-knappene for å velge
tittelliste for innspillingen.
HDD
Title List
RECORDING...
4/4
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
004
Recording
004 RECORDING...
00:00:00
JAN/02/2006 00:00
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
80 - Norsk
)-knappen en gang
SELECT
RETURN
EXIT
Du hører ingen lyd i søkemodus
DVD-avspilling er tilgjengelig mens HDDopptak pågår. JPEG, MP3 og DivX-filer på
platen kan imidlertid ikke spilles av.
HDD-avspilling er tilgjengelig mens DVDopptak pågår. JPEG og MP3 -filer på HDDdisken kan imidlertid ikke spilles av.
Spille inn med timer
3
Trykk på OK for å velge Add a list.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
Date
Start
End
Mode
VPS/PDC
No. 01 No Title
To
Source
Date
Start
End
HDD
PR 01
JAN 01
10 : 54
12 : 54
Recordable Time
HDD
MOVE
SP
Title
Recordable Time HDD 35:45 SP
1. Kontroller at antennekabelen er koblet til.
2. Sjekk gjenværende tid på platen.
3. Sjekk at dato og klokkeslett er riktig.
Kontroller at klokken (Setup-Clock Set (Oppsett-Still
klokke)) er riktig innstilt før du fortsetter med et timeropptak.(Se side 27~28)
Mode
V/P
Off
Save
35:45 SP
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke ANYKEY-knappen.
• Trykk på ANYKEY-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Add, og
trykk deretter på OK eller ►.
Bruke TIMER-knappen
1
Trykk på TIMER-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Programskjermbildet vises.
HDD & DVD RECORDER
Programme
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
√
Rcorded List
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4
Velg alternativ for tidsinnstilt opptak.
• Fyll inn elementene med knappene ▲▼◄► og
nummerknappene.
◄► : Går til forrige/neste felt.
▲▼, 0~9 : Stiller inn en verdi.
• To : Velger mediet det skal spilles inn på, HDD
eller DVD.
• Source : Videokilden (AV 1, AV 2 eller AV3) eller
TV-kanalen du vil gjøre en timer-innspilling fra.
• Date : Med timer-opptak kan opptakstiden
stilles inn innen en periode på en måned. Angir
innspillingsdag. (måned/dag)
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼ -knappene for å velge
Programme, og trykk deretter på OK eller ►.
2
JAN 31
JAN 30
JAN 29
JAN 02
JAN 01
Every SUN (hver søndag)
Every SAT (hver lørdag)
MON-FRI (MAN-FRE)
MON-SAT (MAN-LØR)
Every Day (hver dag)
Trykk OK- eller ►-knappen for å velge Scheduled
List.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
Date
Start
End Mode VPS/PDC
Add a list
Recordable Time HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 81
Innspilling
Bruke MENU-knappen.
• Start/End Time : Start- og sluttidspunkt for
timerinnspillingen.
• Mode (Innspillingsmodus) :
- FR (Flexible Recording) (Fleksibel Innspilling)
: Velg når du vil at videokvaliteten skal angis
automatisk. I FR-modus velges den mest passende
innspillingsmodusen automatisk, i forhold til
gjenværende tid på platen og lengden på timerinnspillingen. Denne funksjonen velger bare en
modus i XP, SP, LP og EP-modus.
5
- SP (standardkvalitet) : Velges når det skal spilles inn
med standard kvalitet.
- LP (lav kvalitet) : Velges når det trengs lang
innspillingstid.
- EP (extended) (utvidet) : Velges når det trengs enda
lengre innspillingstid.
OBS
Når du spiller inn i EP-modus på en
DVD-RW(V-modus)/-R-plate, vil kanskje
ikke hele tiden på 6 eller 8 timer bli brukt,
fordi enheten bruker kodingssystemet
VBR(Variable Bit Rate). Hvis du for eksempel
spiller inn et program med mye fart og
spenning, brukes en høyere bithastighet som
i sin tur bruker mer plateminne.
Innspilling
• VPS/PDC : Funksjonene VPS (Video Programme System
(Videoprogramsystem)) og PDC (Programme
Delivery Control (Programleveringskontroll)).
- Hvis du slår denne funksjonen på, kan du styre start- og
sluttidspunktet for opptak ved hjelp av et spesielt signal
som finnes i kringkastingssignalet. Hvis et TV-program
blir kortere enn planlagt, eller starter senere eller
tidligere enn planlage, synkroniserer denne funksjonen
automatisk start- og sluttidspunktet for opptaket med
klokkeslettet da programmet sendes.
- Angi starttidspunktet NØYAKTIG i henhold til
TVsendeplanen. Ellers vil timer-opptaket ikke fungere.
- Ikke velg PDC eller VPS med mindre du er sikker på
at programmet du vil spille inn sendes med PDC eller
VPS.
• TITLE : Velg tittelen for å angi tittelnavn, og trykk deretter på
OK-knappen. Skjermbildet for ny tittel vises.
Se instruksjoner for registrering på side 88.
82 - Norsk
igjen.
•
vises på frontpanelet. Dette betyr at en
timerinnspilling er registrert.
Hvis timer-innstillingene overlapper:
Programmene spilles inn i prioritert rekkefølge.
Hvis det er satt opp en timer-innspilling for det
første programmet og deretter for det andre
programmet, og programmene overlapper, vises
følgende melding på skjermen: “This setting is
identical with 1.” (Denne innstillingen er identisk
med 1.) Meldingen viser at det første programmet
prioriteres. Etter at innspillingen av det første
programmet er ferdig, begynner innspillingen av det
andre programmet.
- XP (høy kvalitet) : Velges når videokvalitet er viktig.
■
Når oppsettverdien for hver modus er valgt, trykker
du på OK for å velge Save, og trykker deretter på OK
Avslutte uten å lagre gjeldende innstilling
Trykk på MENU-knappen.
Gå tilbake til forrige meny
Trykk på RETURN-knappen hvis du ikke vil stille
inn en timer-innspilling.
6
Når du vil spille inn på DVD-RW/-R, må du sette inn
en plate.
7
Avslutt innstillingen av timer-innspilling ved å skru
apparatet av.
Timer-innspilling fungerer ikke når apparatet er skrudd på.
■
Tiden for timer-innspillingen kan variere i
forhold til den innstilte tiden, avhengig av
platestatus og status for timer-innspilling
totalt (for eksempel innspillingstider
som overlapper, eller hvis forrige
innspilling avsluttes innen 2 minutter før
starttidspunktet for neste innspilling).
■
Du kan stille inn timer-innspilling av opptil
12 programmer.
■
Hvis harddisken ikke har ledig plass,
blinker . Dette betyr at harddisken ikke
har ledig plass til å ta opp mer.
■
Hvis du har stilt inn tidsstyrt opptak ved
hjelp av VPS/PDC, kan det hende at viften
fortsatt går, selv om strømmen er slått av.
OBS
Redigere den planlagte
listen
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge nummeret på
den planlagte listen du vil redigere, og trykk deretter
på ANYKEY-knappen.
• Elementene Add, Edit, Delete og Go to Recorded
List vises.
HDD
Følg disse anvisningene hvis du vil endre den planlagte
listen.
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To Source
-- --- ----
Date
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
Start
End Mode VPS/PDC
--:-- --:-- ---
17:30
18:30
SP
On
02 HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
Add
03 HDD
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
PR 01
Edit
Delete
Recordable
Time ListHDD 35:45 SP
Go to Recorded
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke TIMER-knappen
1
Trykk på TIMER-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus. Programskjermbildet
vises.
HDD & DVD RECORDER
4
Programme
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
√
Rcorded List
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Edit, og trykk
deretter på OK eller ► button.
• Elementet for innstilling av planlagt opptak vises.
Endre feltene du ønsker. Se avsnittet “Spille inn
med timer” hvis du vil vite mer om innstillingsfeltene
for timer-innspilling.(Se side 81~82)
Programme
HDD
Setup
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
Date
Start
End
Mode
VPS/PDC
No.01 No Title
MOVE
SELECT
RETURN
To
Source
Date
Start
End
HDD
PR 01
JAN 01
17 : 30
18 : 30
Mode
V/P
EXIT
Recordable Time HDD 35:45 SP
Recordable Time
Bruke MENU-knappen.
MOVE
SP
Title
On
Save
HDD 35:45 SP
SELECT
RETURN
EXIT
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Programme, og trykk deretter på OK eller ►.
2
5
Trykk på OK-knappen for å velge Save, og
trykk deretter på OK-knappen for å bekrefte den
redigerte innstillingen.
6
Trykk på MENU-knappen etter at du har fullført
operasjonen.
Skjermbildet med den planlagte listen forsvinner.
Trykk OK- eller ►-knappen for å velge Scheduled
List.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To Source
-- --- ----
0101 HDD
HDD PR
PR01
01
0202 HDD PR
PR01
01
0303 HDD PR
PR01
01
Recordable Time
Date
Start
End Mode VPS/PDC
-- ---:-- --:-- --Add a list
JAN
01
17:30 18:30
18:30 SP
SP
On
JAN/01
17:30
On
JAN/01
21:00
On
JAN
01
21:00 22:00
22:00 SP
SP
On
JAN/01
23:15
On
JAN
01
23:15 23:45
23:45 SP
SP
On
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 83
Innspilling
• Trykk på ▲▼ knappene for å velge
Slette en planlagt liste
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge nummeret
på den planlagte listen du vil slette, og trykk
deretter på ANYKEY-knappen.
• Elementene Add, Edit, Delete og Go to Recorded
List vises.
Følg disse anvisningene hvis du vil slette en oppføring fra
den planlagte listen.
HDD
Scheduled List
Current Time 11:01
No.
To
Source
Date
Start
End
Mode VPS/PDC
-- --- ----
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
17:30
18:30
SP
02 HDD PR 01
Add
03 HDD PR 01
Edit
JAN 01
--:-- --:-- -21:00
22:00
SP
-On
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
On
Delete
Recordable
Time List
HDD 35:45 SP
Go to Recorded
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke TIMER-knappen
1
Trykk på TIMER-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus. Programskjermbildet
vises.
HDD & DVD RECORDER
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Delete, og
trykk deretter på OK eller ►.
• Du vil bli bedt om å bekrefte slettingen med en
melding som denne: “Do you want to delete?”.
Programme
HDD
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
Current Time 11:01
Scheduled List
√
Rcorded List
No.
To
Source
Date
Start
End Mode VPS/PDC
No. 01
Programme
Setup
Do you want to delete?
Yes
Recordable Time
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
No
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
Innspilling
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼ knappene for å velge
Programme, og trykk deretter på OK eller ►.
5
Trykk på ◄► knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK.
• Den valgte oppføringen slettes fra listen.
HDD
Scheduled List
Current Time 11:01
2
No.
Trykk OK- eller ► -knappen for å velge Scheduled
List.
HDD
To Source
-- --- ----
0101
0202
0303
HDD
HDD PR
PR01
01
PR01
01
HDD PR
HDD PR
PR01
01
Recordable Time
Date
Start
-- ---:-Add a list
JAN
01
17:30
JAN 01
17:30
21:00
JAN 01
21:00
JAN 01
23:15
23:15
84 - Norsk
SELECT
Date
Start
End
Mode VPS/PDC
-- --- ----
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
02 HDD PR 01
JAN 01
--:-- --:-- -23:15
23:45
SP
-On
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
End Mode VPS/PDC
--:-- ---
18:30
18:30
22:00
22:00
23:45
23:45
SP
SP
SP
SP
SP
SP
On
On
On
On
On
On
6
HDD 35:45 SP
MOVE
Source
Recordable Time
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
RETURN
EXIT
Trykk på MENU-knappen etter at du har fullført
operasjonen.
Skärmen för den planerade inspelningslistan
försvinner.
listen med opptak
3
Trykk på MENU-knappen etter at du har fullført
operasjonen.
Skjermbildet med listen med opptak forsvinner.
Du kan kontrollere resultatene for tittellister der den oppsatte
innspillingstiden er passert.
Informasjon om listen med opptak
Viser om den valgte listen med opptak utførte en vellykket
timer-innspilling.
3
Bruke TIMER-knappen
1
-1 Trykk på ▲▼ -knappene for å velge nummeret
på Recorded List, og trykk deretter på ANYKEYknappen.
Trykk på TIMER-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus. Programskjermbildet
vises.
HDD
Recorded List
No.
HDD & DVD RECORDER
Programme
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
√
Rcorded List
To Source
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
01
JAN
JAN 01
Start
17:30
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
18:30
22:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
Info
JAN 01
23:15
23:45
OK
SP On
OK
OK
Delete
List Clear
Go to Scheduled List
Programme
MOVE
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
4
Bruke MENU-knappen.
Trykk på ▲▼ knappene for å velge Info, og trykk
deretter på OK eller ►.
• Trykk på ▲▼ -knappene for å velge
Programme, og trykk deretter på OK eller ►.
HDD
No.
To
Innspilling
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Recorded List
Source
Date
Start
End
Mode
V/P
Status
Timer rec was finished successfully
OK
Recordable Time
2
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Recorded List,
og trykk på OK- eller ►-knappen.
HDD 35:45 SP
SELECT
RETURN
EXIT
Skjermbildet med listen med opptak vises.
HDD
Recorded List
No.
To Source
01
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
JAN 01
Start
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
22:00 SP On
03 HDD PR 01
JAN 01
23:15
23:45
MOVE
SELECT
SP On
RETURN
Status
OK
OK
OK
EXIT
Norsk - 85
Slette listen med opptak
4
Sletter en bestemt listen med opptak
3
-1 Trykk på ▲▼ -knappene for å velge nummeret
på Recorded List du vil slette, og trykk deretter
på ANYKEY-knappen.
Trykk på ▲▼ knappene for å velge List Clear, og
trykk deretter på OK eller ►.
HDD
No.
No.
Recorded List
To Source
Source
To
Date
Date
Start Start End End
Mode
Mode
V/P VPS/PDC
Status
Do you want to delete a Recorded list?
HDD
Yes
No
MOVE
SELECT
Recorded List
No.
To Source
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
01
JAN
JAN 01
Start
17:30
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
18:30
22:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
info
JAN 01
23:15
23:45
OK
RETURN
EXIT
OK
OK
SP On
Delete
List Clear
Go to Scheduled List
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
No.
To
Recorded List
Source
Date
Start
End
Mode
V/P
3
Do you want to delete?
Yes
Recordable Time
Skifter direkte fra listen med opptak til listen med planlagte
opptak.
Status
No.01
-1 Trykk på ANYKEY-knappen.
No
HDD 35:45 SP
MOVE
Innspilling
Gå til den planlagte listen
Trykk på ▲▼ knappene for å velge Delete, og
trykk deretter på OK eller ►.
HDD
SELECT
RETURN
Recorded List
EXIT
No.
To Source
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
JAN 01
Start
17:30
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
18:30
22:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
info
Info
Delete
JAN 01
23:15
23:45
OK
SP On
OK
OK
List Clear
Go to Scheduled List
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tømme listen med opptak
Fjerner alle lister med opptak samtidig.
3
4
-1 Trykk på ANYKEY-knappen.
HDD
No.
To
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Go to
Scheduled List og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
Recorded List
Source
Date
Start
End
Mode
V/P
01
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
JAN 01
JAN 01
17:30
21:00
18:30
22:00
SP On
SP On
Status
OK
OK
03 HDD PR 01
Info
Delete
JAN 01
23:15
23:45
SP On
OK
HDD
No.
List Clear
Go to Scheduled List
MOVE
SELECT
RETURN
Scheduled List
Current Time 10:54
To Source
-- --- ----
Date
Start
End Mode VPS/PDC
-- ---:-- --Add a --:-list
01
02
03
JAN 01
JAN 01
JAN 01
HDD
HDD
HDD
PR 01
PR 01
PR 01
18:30
22:00
23:45
SP
SP
SP
On
On
On
EXIT
Recordable Time
HDD 35:45 SP
MOVE
86 - Norsk
17:30
21:00
23:15
SELECT
RETURN
EXIT
Redigering
Dette avsnittet gir en innføring i grunnleggende
redigeringsfunksjoner, og forklarer både
redigeringsfunksjoner for innspilling på plate og
redigeringsfunksjoner for hele platen.
• Tittelliste
Grunnleggende redigering (tittelliste) . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Avansert redigering (spilleliste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Kopiere fra HDD til DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Kopiere flere titler samtidig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Kopiere fra DVD til HDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Kopiere MP3, JPEG eller DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Diskbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
• Spilleliste
Dette refererer til en enhet med avspillinger som
utføres ved å velge en ønsket scene i hele tittellisten.
Når én spilleliste spilles, vises bare scenen som
brukeren har valgt, og deretter stanser avspillingen.
Fordi det bare er informasjonen som trengs for å spille
av en ønsket scene som er med i en spilleliste, vil ikke
originalstrømmen bli slettet hvis spillelisten slettes.
Innspilling eller redigering kan kanskje ikke
fullføres hvis det oppstår en feil, for eksempel ved
strømstans.
Legg merke til at materiale som er skadet ikke kan
gjenopprettes til opprinnelig innhold.
Norsk - 87
Redigering
En tittel er en seksjon med innspilt video og lyd.
Title List (Tittelliste) viser en liste hvor du kan velge en
tittel. Fordi tittelen består av informasjon om strømmen
som faktisk er innspilt, vil ikke en tittel som er slettet
kunne spilles av igjen.
Grunnleggende
redigering (tittelliste)
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Rename,
ogtrykk deretter på OK eller ►.
Skjermbildet for nytt navn vises.
HDD
Gi en tittel nytt navn
Rename
JAN / 01 / 2006 17:30 PR1
Følg disse anvisningene når du vil gi nytt navn til
entittellisteoppføring, dvs. redigere tittelen til et
innspiltprogram.
Back Space
Space
MOVE
Bruke TITLE LIST-knappen
1
4
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
HDD
SELECT
Delete
RETURN
Clear
EXIT
Velg tegnene du ønsker ved hjelp av ▲▼ ◄ ►knappene, og trykk på OK-knappen.
HDD
Rename
Sports(A1)
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Back Space
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Space
MOVE
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
SELECT
Delete
RETURN
Clear
EXIT
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
• Back Space: Sletter og flytter markøren ett trinn
tilbake.
• Space: Legger inn et mellomrom og flytter
markøren én posisjon fremover (mot høyre).
• Delete: Sletter tegnet ved markørposisjonen.
• Clear : Sletter alle tegnene.
• Save: Registrerer de inntastede tegnene.
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK - eller ► -knappen.
Redigering
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
2
Velg oppføringen du vil gi nytt navn fra tittellisten
vedå trykke på ▲▼-knappene, og trykk deretter på
ANYKEY-knappen.
5
Trykk på ▲▼◄ ►-knappene for å velge Save,
ogtrykk deretter på OK-knappen.
Det endrede tittelnavnet vises i tittelelementet til den
valgte oppføringen.
HDD
Title List
Sports(A1)
1/3
No.
Title
Length
001
001 JAN/01/2006
Sports(A1) 17:30 PR 01:00:00
HDD
No.
Protection
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Delete
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Edit
Title
Length
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
1/3
Rename
88 - Norsk
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
MOVE
►
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
Låse (beskytte) en tittel
Følg disse anvisningene hvis du vil låse en oppføring
og dermed beskytte den mot å bli slettet ved et uhell.
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Protection, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title Protection:
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
On
V-Mode Compatibility
Bruke TITLE LIST-knappen
MOVE
1
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
4
Off
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge On, og
trykk deretter på OK-knappen. Nøkkelikonet i
informasjonsvinduet for den valgte oppføringen
endres til låst status. ( ➝ )
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
Bruke MENU-knappen.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library,
ogtrykk deretter to ganger på OK eller ►.
• Trykk på ▲▼-knappene og velg Title, og
trykk deretter på OK eller ►-knappen.
2
HDD
Redigering
Trykk på ▲▼-knappene for å velge en oppføring
du vil beskytte på tittellisten, og trykk deretter på
ANYKEY-knappen.
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Title
Length
Protection
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
►
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 89
Slette en tittel
Følg disse anvisningene hvis du vil slette en
oppføring fra tittellisten.
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Delete, og trykk
deretter på OK eller ►.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Bruke TITLE LIST-knappen
002 JAN/01/2006
21:00 PR 01:00:00
Do you want
to delete?
003 may
JAN/01/2006
23:15 PR 00:30:00
(Related playlists
be deleted.)
JAN/01/2006 17:30
Yes
SP
V-Mode Compatibility
1
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
HDD
MOVE
1/3
No.
Title
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
• Meldingen kan variere, avhengig av type plate. Du vil
bli bedt om å bekrefte. Du vil bli bedt om å bekrefte.
HDD, DVD-RW (VR-modus): Siden en spilleliste
finnes, vises meldingen “Do you want to delete?
(Related playlists may be deleted)”.
DVD-RW(videomodus)/-R: Siden det ingen
spilleliste finnes, vises meldingen “Do you want to
delete?”.
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
4
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Deleting...
(Please
003 wait.)
JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge en oppføring du
vil slette i tittellisten, og trykk deretter på ANYKEYknappen.
Redigering
HDD
Title List
JAN/01/2006 21:00 PR1
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No.
Protection
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Length
Edit
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
Length
002 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
90 - Norsk
Title
Title
001 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
001
1/3
Rename
1/2
No.
►
►
MOVE
►
SELECT
RETURN
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
■
Du kan ikke slette en beskyttet oppføring.
Hvis du ønsker å slette en beskyttet
oppføring, må du velge “Off” i menyen
Protection (Beskyttelse) for tittelen.
(Se side 89)
■
Hvis platebeskyttelse er satt til Protected
(Beskyttet), kan du ikke slette titler.
(Se side 114)
OBS
■
■
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge en oppføring du
vil splitte på tittellisten, og trykk deretter på ANYKEYknappen.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No.
Protection
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Edit
Når DVD-RW/-R er sluttbehandlet, kan de
ikke slettes.
►
►
►
MOVE
Slette en del av en tittel (splitt)
SELECT
HDD
Title List
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Title
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
4
1/3
Rename
►
►
►
Split
Partial Delete
►
►
MOVE
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Edit, og trykk
deretter på OK eller ►.
Redigeringsmenyen vises.
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
1
RETURN
JAN/01/2006 17:30 PR1
Følg disse anvisningene hvis du vil splitte en del av
en tittellisteoppføring.
Bruke TITLE LIST-knappen
Length
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
3
Title
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Når en oppføring er slettet fra tittellisten
kan den ikke gjenopprettes.
1/3
Rename
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Split, og trykk
deretter på OK eller ►.
HDD
Split
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Split 1
Split 2
00:00:00
00:00:00
00:00:01
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
Select
Return
Split
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Redigering
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library,
og trykk deretter på OK- eller ► -knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Norsk - 91
5
Bruk avspillingsknappene (PLAY( ) og SEARCH
(
)), til å gå til punktet der splitten skal settes inn,
og trykk på OK-knappen.
Hvis dette ikke er punktet der du vil splitte, trykker du
på RETURN-knappen for å annullere valget. Bruk
avspillingsknappene til å gå til punktet der splitten skal
settes inn, og trykk på OK-knappen.
7
Velg Yes ved å trykke på ◄ ►-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Den splittede tittelen deles i to, og de neste titlene
flyttes tilbake en etter en.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/4
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 00:00:55
00:30:55
002 JAN/01/2006 17:30 PR 00:29:05
HDD
Split
003 JAN/01/2006 21:00 PR 00:02:00
JAN/01/2006 17:30 PR1
004 JAN/01/2006 23:15 PR 00:02:06
Title List No. 001
①
Split 1
Split 2
00:00:00
00:30:55
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
00:30:55
Select
Return
Split
MOVE
SELECT
RETURN
MOVE
➂
➁
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
① Første splittintervall
➁ Avspillingstid
➂ Starttidspunkt og skjermbilde for andre splitt.
Slette en del av en tittel
(Delvis sletting)
Følg disse anvisningene hvis du vil slette en del av
en tittellisteoppføring.
HDD
Split
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Split 1
Split 2
00:00:00
00:30:55
(VR-modus)
00:30:55
Select
MOVE
6
Bruke TITLE LIST-knappen
Return
Split
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på OK-knappen for å velge Split.
Meldingen “This title cannot be recovered after
splitting. Do you want to split?” vises.
1
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Redigering
No.
HDD
Split
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Title List No. 001
Split 1
Split 2
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
This title cannot be recovered after spliting
Do you want to split?
00:00:00
Select
00:00:00
No
00:00:01
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Return
Split
MOVE
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
JAN/01/2006 17:30 PR1
Yes
Title
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
92 - Norsk
2
Delvis sletting av skjermelementer
Trykk på ▲▼-knappene for å velge en oppføring du vil
redigere på tittellisten, og trykk deretter på ANYKEYknappen.
HDD
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
HDD
JAN/01/2006 17:30 PR1
End
00:19:10
00:00:00
1/3
Rename
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Delete
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Edit
Title
Length
①
➃
➁
00:19:10
Start
End
Return
Delete
►
MOVE
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
SELECT
RETURN
EXIT
►
►
➂
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
① Avspillingslinje
➁ Avspillingstid
➂ Vindu og tid for startpunkt for delvis sletting
➃ Vindu og tid for sluttpunkt for delvis sletting
• Velg start- og sluttpunkt for delen du vil slette ved
hjelp av de avspillingsrelaterte knappene.
• Avspillingsrelaterte knapper :
(PLAY( ), SEARCH (
))
• Når du bruker DVD/-RW (VR)-plater, kan du
velge Partial Delete (Delvis sletting) ved å trykke
på ANYKEY-knappen. (Deretter går du til trinn 5)
3
Start
Title List
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Edit, og trykk
deretter på OK eller ►.
Redigeringsskjermen for tittellisten vises.
HDD
6
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Delete
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Edit
►
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
Trykk på OK-knappen på sluttpunktet.
Bilde og tid for sluttpunktet vises i vinduet for valg av
sluttpunkt for sletting.
Title
Length
HDD
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Split
Partial Delete
Start
End
00:19:10
00:41:20
►
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
00:41:20
Start
End
Return
Delete
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Partial Delete, og
trykk deretter på OK eller ►.
HDD
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
7
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Delete, og
trykk deretter på OK-knappen.
Title List No. 001
Start
End
00:00:00
00:00:00
HDD
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
End
MOVE
Start
Return
Delete
SELECT
RETURN
00:00:00
Yes
Start
5
HDD
End
Do you want to delete?
(Deleted part will not be restored.)
EXIT
Trykk på OK-knappen ved startpunktet.
Bilde og tid for startpunktet vises i vinduet for valg av
startpunkt for sletting.
Redigering
Title List No. 001
00:00:00
Start
End
MOVE
00:00:00
00:19:10
No
Return
Delete
SELECT
RETURN
EXIT
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:19:10
Start
End
Return
Delete
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 93
8
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK. Den valgte delen er slettet.
9
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Return, og
trykk deretter på OK-knappen for å fullføre.
Avansert redigering
(spilleliste)
Opprette en spilleliste
Følg disse anvisningene hvis du vil opprette en ny
spillelisteoppføring fra en innspilt tittel.
■
Delen som skal slettes må være minst 5
sekunder lang.
■
Hvis delen som skal slettes er kortere enn
5 sekunder, vises meldingen “The range
is too short”.
OBS
■
Hvis sluttiden kommer foran starttiden,
vises meldingen “End point cannot
be marked earlier than start point”
(Sluttpunktet kan ikke ligge før
startpunktet).
■
Delen kan ikke slettes hvis den inneholder
et stillbilde.
■
Trykk på MENU-knappen når operasjonen er
fullført.
Tittellisten forsvinner.
(VR-modus)
Bruke TITLE LIST-knappen
1
Trykk på TITLE LIST mens enheten er i stopp/
avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Redigering
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
2
Trykk på ANYKEY-knappen.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Playlist, og
trykk deretter på OK eller ►.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Title
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
94 - Norsk
1/3
Rename
No.
►
►
►
Split
New Playlist
Go To Playlist
►
SELECT
RETURN
EXIT
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge New
Playlist, og trykk deretter på OK eller ►.
Skjermbildet Make Playlist vises.
HDD
6
• Lage en scene til spillelisten.
Skjermen Make Scene (Opprett scene) vises. Gjenta
trinn 4~6 for å lage en scene i spillelisten. En ny
scene blir lagt til i den aktive spillelisten.
Du kan kontrollere og se over alle scenene på
skjermen Edit Playlist (Rediger spilleliste).
(Se side 97)
Make Playlist
New Playlist
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:00:00
00:00:00
• Lage en ny spilleliste.
Gjenta trinn 1~6 hvis du vil opprette en ny spilleliste.
00:00:00
Start
End
Return
Make
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
7
4
Trykk på -knappene for å velge Make,
og trykk deretter på OK-knappen.
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Return, og
trykk deretter på OK-knappen for å fullføre.
Trykk på OK-knappen på startpunktet.
■
Du kan opprette opptil 99
spillelisteoppføringer.
■
Skjermbildet som vises kan se noe
annerledes ut, avhengig av type plate.
OBS
HDD
Make Playlist
New Playlist
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:08:38
00:00:00
00:08:38
Start
End
Return
Make
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Bilde og tid ved startpunktet vises i Start-vinduet.
• Den gule valglinjen går til End (Slutt).
• Velg startpunkt for delen som du vil opprette en
nyscene fra, med avspillingsknappene (PLAY( ),
)).
SEARCH (
5
Trykk på OK-knappen på sluttpunktet.
HDD
Make Playlist
New Playlist
Scene No. 001
End
00:08:38
00:11:03
Redigering
Title List 1/3
Start
00:11:03
Start
End
MOVE
Make
Return
SELECT
RETURN
EXIT
• Bilde og tid for sluttpunktet vises i End-vinduet.
• Den gule valglinjen går til elementet Make.
Norsk - 95
Spille oppføringer i spillelisten
Endre navn på en spillelisteoppføring
Følg disse anvisningene hvis du vil gi nytt navn til
en spillelisteoppføring, dvs. redigere navnet på en
oppføring i spillelisten.
Følg disse anvisningene hvis du vil spille av
oppføringene i spillelisten.
(VR-modus)
(VR-modus)
Bruke PLAYLIST-knappen
1
Bruke PLAYLIST-knappen
Trykk på PLAYLIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Spillelisteskjermen vises.
HDD
1
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Length
00:06:09
Title
Length
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
001 JAN/02/2006 13:47
002 JAN/02/2006 13:51
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
003 JAN/02/2006 14:08
00:06:09
00:03:33
00:01:54
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Trykk på PLAYLIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Skjermen Edit Playlist vises.
SELECT
RETURN
MOVE
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Tittelliste-skjermen vises.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Tittelliste-skjermen vises.
• Trykk på ANYKEY-knappen.
• Trykk på ANYKEY-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Playlist, og
trykk deretter på OK eller ►.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Playlist, og
trykk deretter på OK eller ►.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Go To
Playlist, og trykk deretter på OK eller ►.
Redigering
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Go To
Playlist, og trykk deretter på OK eller ►.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge den
spillelisten du vil spille, og trykk deretter på OK
eller PLAY ( ).
3
Trykk på STOP ( )-knappen for å stoppe
avspillingen.
avspillingen.Skjermen går tilbake til skjermbildet
Playlist.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge den tittelen du
vil gi nytt navn fra spillelisten, og trykk deretter på
ANYKEY-knappen.
ANYKEY-menyen vises : Rename, Copy, Delete, Edit
Playlist, New Playlist, Go to Titlelist
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
Rename
Copy
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
96 - Norsk
SELECT
RETURN
EXIT
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Rename, og trykk
deretter på OK eller ►.
Skjermbildet for nytt navn vises.
HDD
Redigere en scene for spillelisten
Følg disse anvisningene hvis du vil redigere scener for
en spilleliste.
Rename
(VR-modus)
JAN /02 / 2006 13:47 PR1
Bruke PLAYLIST-knappen
Back Space
MOVE
4
Space
Delete
SELECT
Clear
RETURN
EXIT
1
Velg tegnene du ønsker ved hjelp av▲▼◄►knappene, og trykk på OK-knappen.
HDD
Trykk på PLAYLIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Skjermen Edit Playlist vises.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47 PR1
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Rename
Dolphin
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
Back Space
MOVE
Space
Delete
SELECT
Clear
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
EXIT
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Denne funksjonen tilsvarer funksjonen Rename (Gi
nytt navn) for å gi nytt navn til tittelen. (Se side 88)
• Det maksimale antallet tegn som kan skrives inn er
31. Du kan deretter vise alle de 31 tegnene ved å
trykke på INFO-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ANYKEY-knappen.
5
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Playlist, og
trykk deretter på OK eller ►.
Trykk på ▲▼◄►knappene for å velge Save, og
trykk deretter på OK-knappen.
Det endrede tittelnavnet vises i tittelfeltet til den valgte
spillelisteoppføringen.
Playlist
Dolphin
1/3
No.
Title
001
001 Dolphin
Dolphin
Length
00:01:07
00:08:15
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge den tittelen du vil
redigere fra spillelisten, og trykk deretter på ANYKEYknappen. Menyen Edit Playlist vises: Rename, Copy,
Delete, Edit Playlist, New Playlist, Go to Titlelist.
JAN/02/2006 13:50
6 Scenes
HDD
MOVE
SELECT
RETURN
Playlist
1/3
EXIT
No.
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
Rename
Copy
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 97
Redigering
HDD
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Go To
Playlist, og trykk deretter på OK eller ►.
Modifisere en scene (bytte ut en scene)
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Edit Playlist, og
trykk deretter på OK eller ►.
Skjermen Edit Scene vises.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
01
00:02:24
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
SELECT
04
Følg trinn 1 til 3 på side 97~98 for konfigurasjon.
4
Trykk på ▲▼◄►-knappene for å velge den scenen
du vil endre, og trykk deretter på ANYKEY-knappen.
0:01:22
RETURN
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
EXIT
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
06
00:01:06
03
00:00:31
07
00:00:00
04
0:01:22
Modify
Move
Add
05
Delete0:00:09
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Spille av en valgt scene
4
Trykk på ▲▼◄ ►-knappene for å velge den
scenen du vil spille av, og trykk deretter på
ANYKEY-knappen.
Spillelisteoppføringen som skal spilles av velges.
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Modify, og trykk
deretter på OK eller ►.
Skjermen Modify Scene (Modifiser scene) vises.
HDD
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
03
00:00:31
04
Modify Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
0:01:22
Title List : 1/3
Modify
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Move
Add
05
Delete0:00:09
06
Redigering
00:01:06
07
Change
SELECT
Cancel
00:00:00
MOVE
MOVE
5
End
Start
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Play, og trykk
deretter på OK eller ►.
Den valgte scenen spilles av.
6
Trykk på OK-knappen på scenens startpunkt.
HDD
Modify Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
► Play
Title List : 1/3
Start
End
00:04:54
00:00:00
00:05:27
Start
End
MOVE
• Trykk på STOP ( ) -knappen hvis du vil
avslutteavspillingen av scenen.
98 - Norsk
Change
SELECT
Cancel
RETURN
EXIT
• Bilde og tid for startpunktet vises i Start-vinduet.
• Velg start- eller sluttpunkt for delen du
vilmodifisere, med avspillingsknappene
(PLAY( ), SEARCH (
)).
7
Trykk på OK-knappen ved scenens sluttpunkt.
Flytte en scene (endre posisjon for en scene)
Følg trinn 1 til 3 på side 97~98 for konfigurasjon.
HDD
Modify Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
Title List : 1/3
Start
End
00:01:44
00:06:25
4
-1 Trykk på ▲▼◄►-knappene for å velge den
scenen du vil flytte (endre posisjon), og trykk
deretter på ANYKEY-knappen.
00:06:25
Start
End
Change
MOVE
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
• Bilde og tid for sluttpunktet vises i End-vinduet.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
06
00:01:06
03
00:00:31
07
00:00:00
04
0:01:22
Modify
Move
Add
05
Delete0:00:09
8
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Change, og
trykk deretter på OK-knappen.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
01
00:02:10
05
06
0:00:09
02
0:00:34
00:01:07
06
00:01:06
MOVE
03
07
SELECT
00:00:31
04
0:01:22
MOVE
5
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Move, og trykk
deretter på OK eller ►.
00:00:00
RETURN
SELECT
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
EXIT
01
00:04:31
05
0:00:09
02
0:00:34
03
00:00:31
06
00:01:06
07
00:00:00
04
0:01:22
• Scenen du modifiserer endres med den valgte delen.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Et gult valgvindu vises på scenen som skal flyttes.
Redigering
Norsk - 99
Legge til en scene
6
Trykk på ▲▼◄►-knappene for å velge posisjonen
du vil flytte den valgte scenen til, og trykk deretter på
OK-knappen.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 5/6
01
00:04:31
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
SELECT
04
Følg trinn 1 til 3 på side 97~98 for konfigurasjon.
4
-1 Trykk på ▲▼◄ ►-knappene for å velge scenen
som den nye scenen skal settes inn foran, og trykk
deretter på ANYKEY-knappen.
0:01:22
RETURN
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
EXIT
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
06
00:01:06
03
00:00:31
07
00:00:00
04
0:01:22
Modify
• Den valgte scenen flyttes til den valgte posisjonen.
Move
Add
05
Delete0:00:09
MOVE
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 5/6
01
00:04:31
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
SELECT
04
RETURN
0:01:22
5
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Add, og trykk
deretter på OK eller ►.
Skjermen Add Scene vises.
EXIT
HDD
Add Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
■
OBS
■
Du kan ikke flytte den valgte scenen
til neste scenes posisjon, fordi den
valgte scenen ville blitt satt inn før den
posisjonen, noe som ikke krever noen
handling.
Title List 1/3
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Start
End
Cancel
Add
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Skjermbildet som vises kan se noe
annerledes ut, avhengig av type plate.
6
Trykk på OK-knappen ved scenens startpunkt.
Redigering
HDD
Add Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:01:51
00:00:00
00:01:51
Start
End
MOVE
Add
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
• Bilde og tid for startpunktet vises i Start-
vinduet.
• Velg start- eller sluttpunkt for delen du
vilmodifisere, med avspillingsknappene
(PLAY( ), SKIP (
)).
100 - Norsk
Slette en scene
7
Trykk på OK-knappen ved scenens sluttpunkt.
HDD
Add Scene
Følg trinn 1 til 3 på side 97~98 for konfigurasjon.
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
Start
Title List 1/3
End
00:01:51
4
-1 Trykk på ▲▼◄ ►-knappene for å velge den scenen
du vil slette, og trykk deretter på ANYKEY-knappen.
00:07:28
00:07:28
Start
End
Cancel
Add
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
• Bilde og tid for sluttpunktet vises i End-vinduet.
• Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Cancel hvis du
vil avbryte, og trykk deretter på OK-knappen.
02
0:00:34
06
00:01:06
00:00:31
07
00:00:00
04
0:01:22
Move
Add
05
Delete0:00:09
MOVE
8
03
Modify
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Add, og trykk
deretter på OK-knappen.
01
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/8
00:03:3
02
0:02:24
03
06
00:00:09
07
00:00:34
04
0:00:31
08
00:00:00
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Delete, og trykk
deretter på OK eller ►.
01
05
0:01:22
MOVE
SELECT
00:01:06
RETURN
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
00:02:24 Do 02
0:00:34to
you want
03
00:00:31
delete
the scene04?
Yes
EXIT
05
0:00:09
06
MOVE
• Seksjonen du vil legge til settes inn foran scenen som
blir valgt i trinn 4 i Legge til en scene, på forrige side.
00:01:06
0:01:22
No
07
SELECT
00:00:00
RETURN
EXIT
• Meldingen “Do you want to delete the scene?” vises.
6
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes,
og trykk deretter OK for å slette den valgte scenen.
Redigering
Norsk - 101
Slette en spillelisteoppføring fra
spillelisten
3
Bruke PLAYLIST-knappen
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Delete, og trykk
deretter på OK eller ►.
• Du vil bli bedt om å bekrefte slettingen med
meldingen “Do you want to delete?”.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
1
Trykk på PLAYLIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Skjermen Edit Playlist vises.
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 to
JAN/02/2006
Do you want
delete? 14:08
00:01:54
Yes
No
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
HDD
Length
00:06:09
SELECT
RETURN
EXIT
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
4
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK.
Du kommer automatisk tilbake til skjermbildet Playlist
når slettingen er fullført.
Bruke MENU-knappen.
HDD
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library,
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
Deleting...
003 JAN/02/2006 14:08
(Please wait.)
00:01:54
No.
Title
001 JAN/02/2006
002
JAN/02/2006 13:51
13:51
Length
00:03:33
00:03:33
002 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
og trykk deretter på OK- eller►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Tittelliste-skjermen vises.
• Trykk på ANYKEY-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Playlist, og
trykk deretter på OK eller ►.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:51
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Go To
Playlist, og trykk deretter på OK eller ►.
1/2
JAN/02/2006 13:51
3 Scenes
Redigering
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge den tittelen
du vil redigere fra spillelisten, og trykk deretter på
ANYKEY-knappen.
Menyen Edit Playlist vises: Rename, Copy, Delete,
Edit Playlist, New Playlist, Go to Titlelist.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
Rename
Copy
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
102 - Norsk
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Kopiere fra HDD til DVD
Om kopieringsskjermbildet
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
Rec. Mode
01:00:00
[DVD] Available
SP
MOVE
SELECT
RETURN
Bruke TITLE LIST-knappen
1
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen, og legg en
innspillbar plate i plateskuffen.
2
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen. Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
Kontroller at platen har tilstrekkelig ledig plass til
innspillingen.
3
Velg HDD ved å trykke på HDD-knappen på
frontpanelet på HDD og DVD-opptakeren eller på
fjernkontrollen.
4
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
04:01:01
4.44GB
Total
00:01:05
0.02 GB
➇
EXIT
Legg til titler som skal kopieres (opptil 7 titler kan
kopieres samtidig)
Tittel som skal kopieres
Innspillingsmodus for kopiering
➇
HDD
- HS(høy hastighet): du kan kopiere raskere enn
vanlig avspillingshastighet.
Kopier i samme innspillingsmodus som kildetittelen.
- XP/SP/LP/EP: du kan ikke bruke kopiering med
høy hastighet.
Spilletid for tittelen som skal kopieres
Start kopiering-knapp
Knapp for innstilling av opptaksmodus
Gjenværende tid og plass på gjeldende plate i
DVD-opptaksmodus
Total opptakstid og plass for titlene som er valgt for
kopiering
Når et program med “Engangskopiering” er spilt inn på
DVD-platen kan ikke dette programmet kopieres til HDD
lenger.
Men når et program med “Engangskopiering” har blitt spilt
inn på HDD kan programmet kopieres til DVD-RW (VRmodus).
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge tittelen du
vilkopiere.
Trykk på SKIP (
)-knappene for å gå til andre
sider.
SKIP(
) : forrige side i en tittelliste
SKIP(
) : neste side i en tittelliste
Norsk - 103
Redigering
HDD ➞ DVD
Støttes
Støttes ikke
Flytt
Kopier én gang-tittel
(Sletter tittelen fra HDD-disken etter kopiering)
1/3
No.
Spesifikasjoner for innholdskopiering
Innhold
Innspilt videotittel
Kopibeskyttet tittel
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
6
- Kopiere en tittel som er redigert
tidligere -
Trykk på ANYKEY-knappen.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title
9
Length
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
Meldingen “Do you want to view screen of copying
title?” vises.
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
HDD
►
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
►
No.
- ---
►
MOVE
7
1/3
Rename
SELECT
RETURN
Title
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Copy, og trykk
deretter på OK eller ►.
Kopieringsskjermbildet vises.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
Title
Rec.Mode
Length
MOVE
10
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
01:00:00
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
Start
Rec.
Mode
1 JAN/01/2006
SP ➞ HS
01:00:00
Do you 17:30
wantPRto view
screen
of copying
title?
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Yes
No
Total
00:03:05
0.06 GB
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
Hvis du vil kopiere tittelen på kopieringsskjermbildet,
trykker du på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og
trykker deretter på OK-knappen.
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
04:01:01
4.44GB
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Hvis du vil endre opptaksmodus ved kopiering,
se side 108.
8
21%
If you want to stop copy, press CANCEL key.
• Hvis du velger No vises ikke tittelen som skal kopieres
på skjermen, og kopieringen starter mens gjeldende
program vises på skjermen.
• Trykk INFO-knappen for å endre progresjonsstolpen for
kopiering.
Hvis du trykker INFO en gang til, vil progresjonsstolpen
for kopiering vises.
• Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på CANCEL.
Om du trycker på knappen INFO igen visas statusfältet.
Trykk på OK eller ►-knappen for å velge Start, og
trykk deretter på OK-knappen.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:03:05
0.06 GB
Redigering
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
- Om bruk av COPY-knappen Trykk på ▲▼-knappene for å velge den tittelen
du vil kopiere fra tittellisten, og trykk deretter på
COPY-knappen på fjernkontrollen. Du kan gå til
kopieringsskjermbildet.
• Under avspilling kan du også kopiere tittelen ved
å trykke på COPY-knappen.
- Kopiere en uredigert tittel -
9
-1 Meldingen “Do you want to use high speed copy mode? ”vises.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
MOVE
104 - Norsk
Start
Mode
1 JAN/01/2006
17:30 PR
SP ➞high
HS 01:00:00
Do you want
to use
speed copyRec.
mode?
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Yes
No
Total
00:03:05
0.06 GB
SELECT
RETURN
EXIT
■
OBS
Høyhastighetskopiering : Dette betyr at
du kan overføre uten at kvaliteten blir
dårligere for hver ‘kopigenerasjon’. Det
betyr også at kopieringen utføres med
høyeste mulige hastighet.
Endre opptaksmodus
Følg trinn 1 til 7 på side 103~104 for konfigurasjon.
8
-1
Trykk på ► og ▼ for å velge Rec. Mode, og trykk
deretter på OK.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
10
No.
- ---
Rec.Mode
Length
-- --:--:-XP
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
SP
Start kopiering i høy hastighet ved å trykke på
◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk deretter på
OK-knappen.
Kopiering i høy hastighet starter. Tittelen som skal
kopieres blir ikke spilt av, og gjeldende program vises
på skjermen.
LP
MOVE
21%
SP
03:59:42
4.42GB
High Speed
Total
00:01:05
0.02 GB
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge
opptaksmodus, og trykk deretter på OK.
■
OBS
■
■
■
Når kopieringen er fullført, vises meldingen “The title
is successfully copied”.
Du kan bruke samme fremgangsmåte for å
kopiere en spilleliste.
Kopiering i høy hastighet er ikke tilgjengelig
for en tittelliste som er delvis slettet.
Under kopiering er timeropptak ikke
tilgjengelig.
Kopiering i høy hastighet er ikke tilgjengelig i
følgende situasjoner:
- Kopiering av en tittel som bare kan
kopieresén gang.
- Kopiering av en spilleliste.
- Kopiering av en delvis slettet tittel.
Tittellister som bare kan kopieres én gang:
- Bare tilgjengelig for DVD-plater som støtter
CPRM.
- Hvis en spilleliste inneholder en tittelliste
som bare kan kopieres én gang, kan den
ikke kopieres.
Norsk - 105
Redigering
■
The title is successfully copied.
[DVD] Available
• HS (høy hastighet) : Kopier i samme opptaksmodus
som HDD.
• XP/SP/LP/EP : Du kan ikke kopiere i høyere
kvalitetsmodus enn originalen. Hvis samme
innspillingsmodus velges, kopieres tittelen i høy
hastighet.
If you want to stop copy, press CANCEL key.
11
Start
Rec. Mode
EP
9
• Hvis du velger No, vises tittelen som kopieres i
avspillingshastighet mens kopieringen pågår.
• Trykk INFO-knappen for å endre progresjonsstolpen for
kopiering.
Hvis du trykker INFO en gang til, vil progresjonsstolpen
for kopiering vises.
• Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på
CANCEL.
Om du trycker på knappen INFO igen visas statusfältet.
Title
Kopiere flere titler
samtidig
6
Trykk på ANYKEY-knappen.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Edit
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen, og legg en
innspillbar plate i plateskuffen.
2
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen. Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
Kontroller at platen har tilstrekkelig ledig plass til
innspillingen.
7
Length
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
►
►
MOVE
1
Title
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Bruke TITLE LIST-knappen
1/3
Rename
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Copy, og trykk
deretter på OK eller ►.
Kopieringsskjermbildet vises.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
Rec. Mode
01:00:00
[DVD] Available
SP
3
4
Velg HDD ved å trykke på HDD-knappen på
frontpanelet på HDD og DVD-opptakeren eller på
fjernkontrollen.
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
MOVE
8
Length
SELECT
HDD
Copy
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
01:00:00
SELECT
RETURN
EXIT
Redigering
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge en av titlene
du vil kopiere.
Trykk på SKIP (
)-knappene for å gå til
andresider.
SKIP( ) : forrige side i en tittelliste
SKIP( ) : neste side i en tittelliste
106 - Norsk
Total
00:01:05
0.02 GB
Add
Add
Bruke MENU-knappen.
5
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
04:01:01
4.44GB
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
MOVE
EXIT
Copy To : HDD ➞ DVD
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
RETURN
Trykk på ANYKEY-knappen.
No.
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
04:01:01
4.44GB
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
9
Slette en uønsket tittel fra
kopieringslisten
Trykk på OK-knappen.
Legg til kopiliste-skjermbildet vises.
Følg trinn 1 til 7 på side 106 for konfigurasjon.
HDD
Add Copy List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 21:00 PR 00:35:00
8
-1 Trykk på ▲▼-knappene for å velge en tittel du vil
slette fra kopiskjermbildet.
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
HDD
EXIT
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode Length
-- --:--:--
Start
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
10
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ytterligere en
tittel du vil kopiere, og trykk deretter på OK-knappen.
Gjenta trinn 8~10 for å velge en tittel du vil kopiere.
HDD
03:59:42
4.42GB
Total
00:03:05
0.06 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
2 JAN/01/2006 21:00 PR SP ➞ HS 01:00:00
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
9
Trykk på ANYKEY-knappen. Trykk på ▲▼-knappene
for åvelge Delete, og trykk deretter på OK eller ►
Meldingen “Do you want to delete?” vises.
Total
00:03:05
0.06 GB
MOVE
SELECT
RETURN
HDD
EXIT
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
Start
PR
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30Do
PRyou
SP want
➞ HS to
01:00:00
delete?
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
11
Trykk på OK eller ►-knappen for å velge Start, og
trykk deretter på OK-knappen.
Yes
MOVE
HDD
03:59:42
4.42GB
No
SELECT
Total
00:03:05
0.06 GB
RETURN
EXIT
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
2 JAN/01/2006 21:00 PR SP ➞ HS 01:00:00
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:03:05
0.06 GB
SELECT
RETURN
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK.
Den valgte tittelen blir slettet.
EXIT
Tittellisten som ble lagt til i kopilisten blir kopiert.
Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på CANCEL.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
Add a list -- --:--:--
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
■
OBS
Hvis kopilisten inneholder minst én tittel som
ikke kan kopieres i høy hastighet, utføres
trinn 9 som beskrevet på side 104. Ellers
utføres trinn 9-1, beskrevet på side 104.
03:59:42
4.42GB
Total
00:00:00
0.00 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 107
Redigering
MOVE
10
Forhåndsvise en valgt tittel fra
kopilisten
Følg trinn 1 til 7 på side 106 for konfigurasjon.
8
-1 Trykk på ▲▼-knappene for å velge en tittel du vil
forhåndsvise i kopiskjermbildet.
HDD
Velge opptaksmodus for hver tittel i
kopilisten.
Du kan kopiere flere titler med forskjellig opptaksmodus for
hver tittel. Følg trinn 1 til 7 på side 106 for konfigurasjon.
8
-1 Trykk på ▲▼-knappene for å velge en tittel og
endre opptaksmodus i kopiskjermbildet.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
HDD
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
Rec.Mode Length
-- --:--:--
Start
No.
- ---
Rec. Mode
Rec.Mode Length
-- --:--:--
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
[DVD] Available
SP
Title
03:59:42
4.42GB
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
Total
00:01:05
0.02 GB
EXIT
MOVE
9
Trykk på ANYKEY-knappen. Trykk på ▲▼-knappene
for å velge Preview, og trykk deretter på OK eller ►.
Du kan forhåndsvise den valgte tittelen på
visningsvinduet som er plassert midt på skjermen.
HDD
9
Title
Rec.Mode Length
-- --:--:--
No.
- ---
Start
03:59:42
4.42GB
108 - Norsk
Add
XP
Delete
SP
LP
Preview
Rec.Mode
►
MOVE
EXIT
EXIT
Trykk på RETURN-knappen for å gå ut av
forhåndsvisningsmodus.
Redigering
10
Rec.Mode Length
-- --:--:--
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
Total
00:01:05
0.02 GB
RETURN
RETURN
Title
1 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
[DVD] Available
SELECT
SELECT
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
Rec. Mode
SP
EXIT
HDD
Copy
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
RETURN
Trykk på ANYKEY-knappen. Trykk på ▲▼-knappene
for å velge Rec. Mode, og trykk deretter på OK
elleror ►.
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
SELECT
SP
EP
SELECT
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
RETURN
EXIT
10
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
opptaksmodus, og trykk deretter på OK eller ►.
11
Gjenta trinn 9~11 for å velge en tittel og endre
opptaksmodus.
Resten av kopieringsprosessen utføres som
beskrevet på side 103~105.
Endre opptaksmodus for alle titler i
kopilisten.
Du kan kopiere flere titler og angi samme opptaksmodus
for alle titlene.
Kopiere fra DVD til HDD
Følg trinn 1 til 7 på side 106 for konfigurasjon.
8
-1 Velg Rec. Mode på høyre side av skjermen med
▲▼◄►-knappene, og trykk deretter på OKknappen.
HDD
Bruke Title List-knappen
1
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen, og legg en innspilt
plate i plateskuffen.
2
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen.
3
Trykk på TITLE LIST mens enheten er i stopp/
avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:-XP
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
SP
LP
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
EP
High Speed
MOVE
9
SELECT
Total
00:01:05
0.02 GB
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
opptaksmodus, og trykk deretter på OK-knappen.
Resten av kopieringsprosessen utføres som
beskrevet på side 103 til 105.
DVD-RW(VR)
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 00:17:55
01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:02:06
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:01:03
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Norsk - 109
Redigering
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge tittelen du
vil kopiere.
7
Trykk på OK eller ► for å velge Start, og trykk deretter
på OK-knappen.
)-knappene for å gå til andre
Trykk på SKIP (
sider.
SKIP(
SKIP(
5
) : forrige side i en tittelliste
) : neste side i en tittelliste
Trykk på ANYKEY-knappen.
21%
If you want to stop copy, press CANCEL key.
DVD-RW(VR)
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 00:17:55
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:02:06
Delete
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:01:03
Edit
Title
Length
• Tryck på knappen INFO för att ändra statusfältet
för kopiering.
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
• Om du trycker på knappen INFO igen visas
►
statusfältet
►
►
MOVE
6
1/3
Rename
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Copy, og trykk
deretter på OK eller ►.
Kopieringsskjermbildet vises.
DVD/RW(VR)
Copy
8
Når kopieringen er fullført, vises meldingen “The title is
successfully copied.”.
The title is successfully copied
Copy To : DVD ➞ HDD
No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
00:17:55
[HDD] Available
SP
65:02:32
72.88GB
Total
00:17:55
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Kopiere flere titler samtidig
– Samme som for HDD (se side 106)
Redigering
- Om bruk av COPY-knappen Trykk på ▲▼-knappene for å velge den tittelen
du vil kopiere fra tittellisten, og trykk deretter på
COPY-knappen på fjernkontrollen. Du kan gå til
kopieringsskjermbildet.
• Under avspilling kan du også kopiere tittelen ved
å trykke på COPY-knappen.
110 - Norsk
• Slette en uønsket tittel fra kopilisten
– Samme som for HDD (se side 107)
• Forhåndsvise en valgt tittel fra kopilisten
– Samme som for HDD (se side 108)
■
OBS
■
■
■
■
Du kan ikke kopiere noe til en sluttbehandlet
DVD-R eller DVD-RW (V-modus).
Du kan ikke kopiere en DVD-VIDEO til HDD.
Kopiering i høy hastighet fra en DVD-RW
(VR-modus) er tilgjengelig.
Når du kopierer fra DVD-RW (V-modus)/-R
til HDD, er ikke kopiering i høy hastighet
tilgjengelig.
Opptaksmodus kan ikke endres når du
kopierer en tittel fra DVD til HDD.
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge MP3, JPEG
eller DivX filene du vil kopiere, og trykk deretter på
ANYKEY-knappen.
CD
No.
Spesifikasjoner for innholdskopiering
1/10
Size
Title
ROOT
Song1.mp3.
1.mp3
Song
Song 1.mp3.
002 Song 10.mp3
3.8
3.8 MB
MB
3.8
MB
3.8 MB
►
00:02:22
Copy
MP3 Song1.mp3
Play Mode
003 Song 2.mp3
5.1 MB
ROOT
Playlist
005 ►Song 4.mp3
5.2 MB
Select Media
006 ►Song 5.mp3
10.3 MB
DVD ➞ HDD
Innhold
Innspilt videotittel
Kopibeskyttet tittel
Kopier én gang-tittel
Music List
Song1.mp3
004 ►Song 3.mp3
MOVE
SELECT
9.2 MB
RETURN
▼
EXIT
Støttes
Støttes ikke
Støttes ikke
6
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Copy, og trykk
deretter på OK eller ►.
Filkopieringen starter.
Kopiere MP3, JPEG eller
DivX
CD
Music List
Song1.mp3
No.
Copying...
Title
Song1.mp3.
1.mp3
Song
►
MP3
Filkopiering
Song 1.mp3.
Free space : 4699 MB
002: 1/1
Song 10.mp3
Total file number
00:02:22
0031.mp3
Song 2.mp3
File Name : Song
Song1.mp3
ROOT
1/10
Size
ROOT
004 Song 3.mp3 33%
005 Song 4.mp3
006 Song 5.mp3
3.8
3.8MB
MB
3.8
MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
▼
CANCEL
Sett en JPEG-plate, en MP3-plate eller DivX disc i
plateskuffen.
2
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen. Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
Kontroller at platen har tilstrekkelig ledig plass til
innspillingen.
3
Trykk ▲▼-knappene for å velge Library, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
4
Trykk på ▲▼ knappene for å velge Music, Photo
eller DivX(MPEG4) og trykk deretter på OK eller ►.
CD
Redigering
1
Music List
Song1.mp3
No.
Title
1/10
Size
ROOT
►
MP3
00:02:22
Song
1.mp3
Song
Song1.mp3.
1.mp3.
002 Song 10.mp3
3.8
3.8MB
MB
3.8
MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
3.8 MB
Song1.mp3
004 Song 3.mp3
ROOT
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
MOVE
SELECT
9.2 MB
RETURN
▼
EXIT
Norsk - 111
Mappekopiering
5
1
Legg en plate (JPEG, MP3 eller DivX) i plateskuffen.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Copy, og trykk
deretter på OK eller ►.
Filkopieringen starter.
Undermapper og filer i den valgte mappen blir kopiert.
CD
Music List
No.
Copying...
Title
Size
ROOT
ROOT
MP3
é
Free space : 4699 MB
Jpg
Total 00:00:00
file number : 2/8
DivX(MPEG4)
File Name : Song 2.mp3
ROOT
13%
ROOT
3
Trykk på ▲▼ knappene for å velge Music, Photo
eller DivX(MPEG4) og trykk deretter på OK eller ►.
MP3, JPEG eller DivX(MPEG4) -fillisten vises.
CD
CANCEL
Music List
No.
Title
Size
ROOT
ROOT
■
Hvis du trykker på CANCEL-knappen
under mappekopiering, vil kopieringen bli
avbrutt etter at gjeldende fil er kopiert.
■
Opptil 500 filer og 100 undermapper kan
kopieres til en mappe for MP3-filer.
■
Opptil 500 filer og 100 undermapper kan
kopieres til en mappe for JPEG-filer.
■
Opptil 500 filer og 100 undermapper kan
kopieres til en mappe for DivX-filer.
■
Filer som har filnavn av typen ***.mp3/***.
jpg blir automatisk endret til ***01.mp3/
***01.jpg og kopiert.
■
Dette gjør det mulig å ha opptil 999 kopier
med samme navn.
■
Du kan ikke kopiere en lyd-CD.
■
Filstørrelsene på platen og kopien på HDD
kan avvike noe, på grunn av filsystemet.
OBS
DivX(MPEG4)
Jpg
00:00:00
■
MP3
ROOT
ROOT
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge MP3, JPEG
eller DivX(MPEG4) -mappen du vil kopiere, og trykk
deretter på ANYKEY-knappen.
CD
Music List
No.
Title
Size
ROOT
DivX(MPEG4)
Jpg
é
00:00:00
MP3
Copy
Copy
ROOT
Playlist
ROOT
►
Redigering
Select Media
Spesifikasjoner for innholdskopiering
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Innhold
MP3
JPEG(foto)
DivX
HDD ➞ DVD
Støttes
Støttes
Støttes
DVD ➞ HDD
Støttes
Støttes
Støttes
• Plate (CD-R/ CD-RW/ DVD-R(Sluttbehandling)/
DVD-RW(Sluttbehandling))➞ HDD
• HDD ➞ DVD-R, DVD-RW(V)
• Platen som inneholder videopptaket eller som har
titteldubbing på harddisken kan ikke kopieres.
• Hvis platen er sluttbehandlet gjennom Disc
Manager (Diskbehandling), kan den være
kompatibel med PC som UDF-enhet.
112 - Norsk
Diskbehandling
3
Trykk på -knappene for å velge Rename, og
trykk deretter på OK-knappen.
Skjermbildet for nytt navn vises.
Rename
DVD-RW(VR)
Redigere platenavnet
Følg disse anvisningene hvis du vil gi en plate et navn.
Back Space
Space
MOVE
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
HDD & DVD RECORDER
4
Title
Rename
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
MOVE
SELECT
RETURN
Disc
1
Back Space
EXIT
Space
MOVE
Velg Disc Manager med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
DVD-RW(VR)
Disc Name
Used Space
Available Space
5
Clear
RETURN
EXIT
Disc Manager
DVD-RW(VR)
Not Protected
VR-Mode
Rename
Delete All
MOVE
Delete
SELECT
Trykk på ▲▼◄►-knappene for å velge Save, og
trykk deretter på OK-knappen.
Platen gis et navn.
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
EXIT
Library
DVD-RW(VR)
Library
Library
Protection
Clear
RETURN
Velg tegnene du ønsker ved hjelp av ▲▼◄►knappene, og trykk på OK-knappen.
DVD-RW(VR)
2
Delete
SELECT
Finalise
SELECT
RETURN
Format
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Disc_ 1
00:17
02:10 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Rename
EXIT
Protection
Delete All
MOVE
Finalise
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Du må kanskje fjerne platebeskyttelsen før
du kan redigere.
■
Skjermbildet som vises kan avvike,
avhengig av platetype.
Norsk - 113
Redigering
■
OBS
Platebeskyttelse
Formatere en plate
Med Disc Protection (Platebeskyttelse) kan du beskytte
platene mot å bli formatert eller slettet utilsiktet.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
Bruk disse instruksjonene når du skal formatere en
plate. Platebeskyttelsen bør også fjernes.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
HDD & DVD RECORDER
HDD & DVD RECORDER
Library
Library
Library
Title
►
Disc Manager
DivX (MPEG4)
►
Programme
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
Setup
MOVE
MOVE
2
SELECT
RETURN
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Music
►
Photo
►
SELECT
RETURN
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Disc Manager,
ogtrykk deretter på OK eller ►.
Disc Manager
HDD
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Delete All
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000:20
Available Space
035:29 SP
[Music/Photo Partition]
Used Space
Available Space
Rename
Protection
Finalise
0119MB
4636MB
Format
Delete All
MOVE
SELECT
RETURN
Trykk på œ -knappene for å velge
Protection, og trykk deretter på OK-knappen.
DVD-RW(VR)
Redigering
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Format, og trykk
deretter på OK-knappen.
On
Delete All
Off
Finalise
SELECT
Disc Manager
RETURN
Format
EXIT
Do you want to format this disc?
[Music/Photo Partition]
Used Space
0119MB
Available Space
4636MB
Yes
No
Delete All
MOVE
4
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge On, og trykk
deretter på OK-knappen.
114 - Norsk
EXIT
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
Disc
NotProtection
Protected
VR-Mode
MOVE
RETURN
HDD
00:17
01:54 SP
Rename
Protection
3
SELECT
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Format
EXIT
MOVE
3
EXIT
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Disc Manager,
ogtrykk deretter på OK eller ►.
DVD-RW(VR)
Library
HDD
Library
DVD-RW(VR)
SELECT
Format
RETURN
EXIT
HDD
• Meldingen “Do you want to format this disc?”
vises.
• Hvis du velger Yes, vises meldingen “All data
will be deleted. Do you want to continue?”.
DVD-RW
• Meldingen “Choose the recording format for
DVD- RW.” vises.
DVD-RW(VR)
2
HDD
Disc Manager
DVD-VR
Protection
Delete All
MOVE
4
[Music/Photo Partition]
Used Space
Available Space
Finalise
SELECT
DVD-VR
DVD-RW
Delete All
Format
RETURN
MOVE
EXIT
DVD-VR og DVD-V defineres i samsvar med
innspillingsformatet.
DVD-V
DVD-RW/DVD-R
3
Slette alle titler/DivX-lister/
musikklister/fotolister
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Delete All, og
trykk deretter på OK-knappen.
HDD
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
Select contents to delete all
[Music/Photo Partition]
Used Space
0119MB
Available Space
4636MB
Title
DivX
Music
Photo
Delete All
MOVE
SELECT
Format
RETURN
EXIT
• Hvis det finnes beskyttede oppføringer: Funksjonen
Slett alle tittellister fungerer ikke.Hvis det finnes
en tittel med et stillbilde, vil ikke denne funksjonen
fungere. Hvis du vil slette en beskyttet oppføring,
må du deaktivere Beskyttelse for den under Lockfunksjonen (Lås).
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
HDD & DVD RECORDER
Redigering
1
0119MB
4636MB
DVD-V
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK. Platen formateres.
PLATE
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000:20
Available Space
035:29 SP
Disc Name
Used Space
00:17
Available Space
01:54 SP
Choose the recording format for DVD-RW.
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec.Mode
VR-Mode
Rename
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Disc Manager, og
trykk deretter på OK eller ►.
Library
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
MOVE
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Music
►
Photo
►
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 115
Slette alle tittellister
4
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Title, DivX, Music
eller Photo, og trykk deretter på OK-knappen.
HDD
Disc Manager
1
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All playlists will also be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Available Space
Yes 4636MB
No
Delete All
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
HDD & DVD RECORDER
Format
Library
DVD-RW(VR)
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Library
Library
Disc Manager
HDD
Programme
Setup
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All DivX(MPEG4) will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Available Space
Yes 4636MB
No
Delete All
MOVE
SELECT
►
DivX (MPEG4)
►
Music
►
Photo
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Format
RETURN
EXIT
2
HDD
Title
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Disc Manager, og
trykk deretter på OK eller ►.
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All music will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Available Space
Yes 4636MB
No
Delete All
DVD-RW(VR)
Format
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Rename
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Protection
Delete All
MOVE
HDD
Delete All
MOVE
SELECT
3
Format
RETURN
EXIT
DVD-RW(VR)
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK.
Alle tittellister, DivX musikklister eller fotolister blir slettet.
Disc Manager
00:17
01:54 SP
Do you want to delete all title lists?
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Yes
Rename
Protection
Not Protected
VR-Mode
No
Delete All
MOVE
116 - Norsk
EXIT
Trykk på -knappene for å velge Delete All,
og trykk deretter på OK-knappen.
• Meldingen “Do you want to delete all title lists?” vises.
Disc Name
Used Space
Available Space
5
Format
RETURN
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All photo will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Available Space
Yes 4636MB
No
Redigering
Finalise
SELECT
Finalise
SELECT
RETURN
Format
EXIT
• Hvis det finnes beskyttede oppføringer: Funksjonen
Slett alle tittellister fungerer ikke.Hvis det finnes
en tittel med et stillbilde, vil ikke denne funksjonen
fungere. Hvis du vil slette en beskyttet oppføring,
må du deaktivere Beskyttelse for den under Lockfunksjonen (Lås).
• Hvis det brukes en beskyttet DVD-RW, kan data ikke
slettes fra platen.
• Hvis du velger Yes, vises meldingen “All
playlists will also be deleted. Do you want to
continue?”.
3
Trykk på ▲▼ ◄ ►-knappene for å velge Finalise,
og trykk deretter på OK-knappen.
Meldingen “Do you want to finalise disc?” vises.
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Do you want to finalise disc?
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec.Mode
VR-Mode
Yes
Rename
Protection
Delete All
MOVE
4
No
Finalise
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK.
Alle tittellister slettes.
Hvis du velger Yes, vises meldingen “Disc will be
finalised. Do you want to continue?”.
Sluttbehandle en plate
DVD-RW(VR)
Når du har spilt inn titler på en DVD-RW/DVD-R-plate
med HDD & DVD-opptakeren, må den sluttbehandles
før den kan spilles av på andre apparater.
00:17
01:54 SP
Disc will be finalised.
Disc Protection InfoDo you want
Not Protected
to continue?
Current Rec.Mode
VR-Mode
Yes
Rename
Protection
Delete All
MOVE
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
HDD & DVD RECORDER
Library
4
DVD-RW(VR)
Library
Library
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
RETURN
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
RETURN
Format
EXIT
■
Når en plate er sluttbehandlet, kan du ikke
slette oppføringer fra innspillingslisten.
■
Etter sluttbehandlingen vil DVD-R/DVDRW (videomodus) fungere på samme
måte som en DVD-Video.
■
Skjermbildet kan avvike, avhengig av
platetype.
■
Sluttbehandlingstiden kan variere,
avhengig av hvor mye data som er lagret
på platen.
■
Data på platen vil bli skadet hvis
opptakeren blir slått av i sluttbehandlingsp
rosessen.
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Disc Manager,
og trykk deretter på OK eller ►.
SELECT
Rename
Protection
Delete All
MOVE
Finalise
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Norsk - 117
Redigering
2
SELECT
No
Finalise
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK.
Platen sluttbehandles.
OBS
MOVE
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Fjerne sluttbehandling på en plate
(V-/VR-modus)
DVD-RW(VR:F)
Disc Manager
Disc Name
Current Rec.Mode
VR-Mode
Disc will be unfinalised.
Do you want to continue?
Yes
No
Unfinalise
1
MOVE
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
HDD & DVD RECORDER
Library
DVD-RW(VR:F)
Library
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Music
►
Photo
►
MOVE
SELECT
RETURN
4
OBS
2
DVD-RW(VR:F)
Bruk
Disc Manager
■
VR-Mode
Unfinalise
MOVE
3
SELECT
RETURN
Redigering
DVD-RW(VR:F)
EXIT
Disc Manager
VR-Mode
Do you want to unfinalise disc?
Yes
No
Unfinalise
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Hvis du velger Yes, vises meldingen “Disc will be
unfinalised. Do you want to continue?”
118 - Norsk
Sluttbehandling
DVD-Video(RW)
Samme som
DVD-Video
Fjerne sluttbehandling
DVD-RW(V)
Mulighet for ekstra innspilling,
beskyttelse og sletting.
Du kan sluttbehandle eller fjerne
sluttbehandlingen på en DVD-RW i VRmodus.
Sluttbehandling
Fjerne sluttbehandling
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR)
Format
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Unfinalise, og
trykk deretter på OK-knappen.
Meldingen “Do you want to unfinalise disc?” vises.
Disc Name
Current Rec.Mode
EXIT
Du kan sluttbehandle eller fjerne
sluttbehandling på en DVD-RW i videomodus.
Type
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Disc Manager,
og trykk deretter på OK eller ►.
Disc Name
Current Rec.Mode
Format
RETURN
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK.
Sluttbehandlingen fjernes.
■
EXIT
SELECT
Type
Bruk
Mulighet for ekstra,
Ingen mulighet for,
innspilling, sletting
ekstra innspilling, sletting
redigering eller beskyttelse. redigering eller beskyttelse.
Feilsøking
Referanse
Hvis du får et problem med produktet, gå gjennom
punktene under før du kontakter et Samsung-godkjent
servicesenter.
Strøm
Inn-signalet vises en stund mens strømmen
skrus på.
Kontrollpunkt 1
HDD & DVD RECORDER trenger litt
tid for å initialiseres, og innsignalet
vises i ca. 10 sekunder etter at den
slås på.
Men hvis funksjonen Quick recording
(Hurtigopptak) er slått på, vil DVDopptakeren/videospilleren slå seg på
raskt slik at du kan ta opp fra den
valgte kanalen med en gang.
(se side 32)
Innspilling
Kan ikke spille inn TV-programmer.
Kontrollpunkt 1
Sjekk om strømledningen er plugget
skikkelig inn i stikkontakten.
Kontrollpunkt 2
Har du stilt inn kanalinnstillingene for
HDD og DVD-opptakeren riktig?
Kontrollpunkt 3
Kontroller leding plass på HDD/DVDRW/-R-platen.
Kontrollpunkt 1
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Innspilling er bare mulig på HDD/DVD-RW/R-plater.
Hvis et program er kopibeskyttet, kan
det ikke spilles inn.
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Norsk - 119
Referanse
Jeg trykket på REC-knappen, men ingenting skjer.
Avspilling
Jeg kan ikke spille av en plate.
Kontrollpunkt 1
Kontrollpunkt 2
Kontrollpunkt 3
Kontroller at platen er satt inn riktig
med etiketten opp.
Kontrollpunkt 1
Kontroller regionskoden på DVDplaten.
Bytte av kameravinkler er kun
tilgjengelig hvis platen inneholder
bilder tatt fra ulike vinkler.
HDD og DVD-opptakeren kan ikke
spille av enkelte platetyper.
(Se side 7, 44)
-ikoner vises på skjermen.
Kontrollpunkt 1
Kameravinkelfunksjonen fungerer ikke ved
avspilling av en DVD-plate.
Du kan ikke bruke denne operasjonen
eller funksjonen av en av følgende
årsaker:
(1) DVD-platen er sperret mot denne
muligheten.
(2) DVD-platen støtter ikke funksjonen
(for eksempel: kameravinkler))
(3) Funksjonen er ikke tilgjengelig for
øyeblikket.
(4) Du har bedt om en tittel, et kapittel
eller en søketid som ligger utenfor
området.
Valgt språk for lyd og/eller undertekst spilles ikke
av.
Kontrollpunkt 1
Hvilke språk som er tilgjengelig for
tale og tekst bestemmes av platen.
Kun lyden og tekstingen som ligger på
DVD-platen er tilgjengelig og vises på
platemenyen.
Kan ikke kopier tittel eller fil til annet modus.
Innstillinger for avspillingsmodus samsvarer ikke med
innstillingene som er konfigurert i menyen Settings
(Innstillinger).
Referanse
Kontrollpunkt 1
Platen støtter ikke alle de valgte
funksjonene. I så fall vil enkelte
konfigurerte innstillinger på menyen
Setting (Innstillinger) kanskje ikke
fungere skikkelig.
Jeg kan ikke endre sideforholdet.
Kontrollpunkt 1
120 - Norsk
Sideforholdet er ikke justerbart
forDVD-plater. (Se side 38)
Kontrollpunkt 1
DVD-plater som er kopibeskyttet kan
ikke kopieres til HDD.
Kontrollpunkt 2
Se to “Spesifikasjoner for innholds
kopiering” på side 5 for åkontrollere om
det er støtte for kopiering.
Se “Kompatibilitet for V-modus” på side
37 for å kontrollere om det er støtte for
kopiering.
Video
Timeropptak
Platen går rundt, men det vises ikke noe bilde,
eller det vises bilder av dårlig kvalitet.
Kontrollpunkt 1
Kontroller at videoinnstillingen er stilt
inn riktig. (Se side 38~39)
Kontrollpunkt 2
Kontroller om platen er skadet eller
om det er fremmedlegemer på platen
Kontrollpunkt 3
Kontrollpunkt 4
Hvis scenen plutselig bytter fra mørkt
til lyst, kan skjermbildet riste litt, men
dette er ingen defekt.
Ingen lyd.
Kontrollpunkt 2
Kontrollpunkt 1
Kontroller at det er tilstrekkelig plass
til opptak på platen eller harddisken.
Kontrollpunkt 2
Kontroller om gjeldende plate er
innspillbar.
Kontroller dette før opptaket starter.
Enkelte plater med dårlig kvalitet blir
ikke spilt av riktig.
Lyd
Kontrollpunkt 1
Timerlampen blinker.
Timer-innspilling fungerer ikke skikkelig.
Kontrollpunkt 1
Kontroller innstillingene for opptakstid
og sluttid på nytt.
Kontrollpunkt 2
Innspillingen blir avbrutt hvis
strømmen blir borte ved et
strømbrudd eller av andre grunner
under innspillingen.
Ser du på et program i sakte film
eller bilde for bilde?
Hvis du spiller et program i noen
annen hastighet enn normal
hastighet, vil du ikke høre noen lyd.
((unntatt hurtig spoling fremover
(Fast 1) på platen).
Sjekk tilkoblinger og innstillinger.
(Se side 22~23, 36~37)
Kontrollpunkt 3
Kontroller om platen er skadet.
Rengjør platen om nødvendig.
Kontrollpunkt 4
Kontroller at platen er satt inn riktig
med etiketten opp.
Kontrollpunkt 1
Referanse
Det kommer ingen lyd.
Kontroller at du har valgt riktige
alternativer for digitallyd i
menyen Audio Output Options
(Lydalternativer).
(Se side 36~37)
Norsk - 121
Fjernkontrollen
Andre problemer.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
Kontrollpunkt 1
Rett fjernkontrollen motf
jernkontrollsensoren på HDD og
DVD-opptakeren. Hold riktig avstand.
Fjern hindringer mellom HDD og
DVD-opptakeren og fjernkontrollen.
Kontrollpunkt 2
Kontroller om batteriene er utladet.
Kontrollpunkt 3
Kontroller TV/DVD-velgerknappen.
Kontrollpunkt 4
Kontroller om TV-kontrollknappen
ervalgt.
Annet
Jeg har glemt passordet for barnesikringen.
Referanse
Kontrollpunkt 1
Trykk og hold inne PROG (
)
knappen på frontpanelet på opptakeren
i minst 5 sekunder mens det ikke står
noen plate i enheten. Alle innstillinger,
inkludert passordet, tilbakestilles
tilfabrikkinnstillinger. Ikke bruk denne
funksjonen hvis det ikke er absolutt
nødvendig. (Denne funksjonen er kun
tilgjengelig når det ikke står noen plate i.)
Er det mulig å endre undertittel og lydsignal på
en innspilt plate?
Kontrollpunkt 1
En innspilt plate kan bare spilles
av med den undertittelen og detl
ydsignalet som var valgt ved opptak.
122 - Norsk
Kontrollpunkt 1
Les innholdsfortegnelsen, finn og les
avsnittet som omhandler problemet,
og følg anvisningene.
Kontrollpunkt 2
Trekk ut kontakten til HDD & DVDopptakeren og sett den inn igjen.
Kontrollpunkt 3
Hvis problemet vedvarer, kontakt
nærmeste Samsung-godkjente
servicesenter.
Spesifikasjoner
Strømkrav
Strømforbruk
Vekt
Generelt
Dimensjoner
Driftstemperatur
Andre forhold
Video
Lyd
Inn-signaler
DV-inngang
220 – 240V vekselstrøm, 50Hz
35 Watt / 4.3Watt (Strøm av)
3,9 Kg
430 mm (Bredde) x 300mm (Dybde) x 59 mm (Høyde)
+5°C – +35°C
Må stå rett når den er i bruk. Maksimalt 75% luftfuktighet.
Sammensatt video : 1,0 V p-p ved 75Ω belastning, synk. negativ
Maksimalt nivå for inngående lydsignal : 2Vrms
IEEE 1394(4p)-kompatibel plugg
Kanaler som kan tas inn
PAL, SECAM-B/G, D/K, I
Scart-plugg AV2 (Scart Ext)
Video : Sammensatt, RGB
Lyd
lyd : analog
Analoge utplugger x 2
Optisk/koaksial digital lydutgang
Sammensatt video: Videoutgangsplugg x 1
Ut-signaler
Video
S-Videoutgang x 1 (Y:1,0Vp-p, C:0,286Vp-p ved 75Ω belastning)
Komponentutgang x 1 (Y: 1,0Vp-p, Pb: 0,70Vp-p, Pr: 0,70Vp-p ved 75Ω belastning)
Scart-plugg
Innspilling
AV1 (Scart TV)
Video : Sammensatt, RGB
lyd : analog
Bildekomprimeringsformat
MPEG-II
Lydkomprimeringsformat
Dolby Digital 2 kanaler/256Kbps, MPEG-II
Innspillingskvalitet
XP (ca. 8,5 Mbps), SP (ca. 4,5 Mbps), LP (ca. 2,5 Mbps),
EP (ca. 1,6 Mbps eller ca. 1,2 Mbps)
Lydfrekvensrespons
Kapasitet
harddisk
20 Hz~20 kHz
DVD-HR730
80 GB
DVD-HR734
160 GB
Platetype
DVD
AUDIO CD(CD-DA)
Analoge lydsignaler ut
48 / 96kHz
44,1kHz
Digitale lydsignaler ut
48kHz
44,1kHz
Norsk - 123
Referanse
Lydsignaler
For DVD-plater blir lydsignaler som er innspilt med en samplingfrekvens på 96kHz konvertert og spilt av med
48kHz
Korrekt avhending av dette produkt
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet
eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og
resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter,
for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette
produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Svenska
Norsk
Suomi
Dansk
AK68-01025K
Käyttöopas
DVD-HR730
DVD-HR734
www.samsung.com/fi
Svenska
Norsk
Suomi
Dansk
AK68-01025K
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Ennen aloitusta
Varoitus
Laitteen virtajohdossa on sulakkeella varustettu valettu
pistotulppa. Sulakkeen arvo on ilmoitettu pistotulpan
napapinnalla. Jos se täytyy vaihtaa, on käytettävä
BS1362-hyväksyttyä samanarvoista sulaketta.
SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA
KANTTA (TAI TAKALEVYÄ).
KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ
VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
Tämä symboli ilmaisee, että laitteen sisällä
on vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa
sähköiskun tai henkilövahingon.
Tämä symboli kehottaa katsomaan laitteen
mukana toimitettuja tärkeitä ohjeita.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai
vastaavaan.
VAROITUS : Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle
tulipalon tai sähköiskun välttämiseksi.
VAROITUS : HDD/DVD-TALLENTIMESSA KÄYTETÄÄN
NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄDETTÄ,
JOKA VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA
SÄTEILYALTISTUSTA. KÄYTÄ TALLENNINTA
AINA OHJEIDEN MUKAISESTI.
VAROITUS
TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETÄÄN
LASERIA. MUIDEN KUIN NÄISSÄ
OHJEISSA MÄÄRITETTYJEN SÄÄTIMIEN,
SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTAMENETELMIEN
KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA
SÄTEILYALTISTUSTA. ÄLÄ AVAA KANSIA
ÄLÄKÄ YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE. ANNA
HUOLTOTOIMET KOULUTETUN HENKILÖSTÖN
TEHTÄVÄKSI.
Tämä laite täyttää CE-määräykset, kun se kytketään
muihin laitteisiin suojatuilla kaapeleilla ja liittimillä.
Muiden sähkölaitteiden, kuten radioiden ja televisioiden,
sähkömagneettisten häiriöiden ehkäisemiseksi käytä
kytkennöissä suojattuja kaapeleita ja liittimiä.
2 - Suomi
Älä koskaan käytä pistotulppaa ilman sulakekantta, jos
kansi on irrotettavissa. Jos sulakekansi täytyy vaihtaa,
sen täytyy olla samanvärinen kuin pistotulpan napapinta.
Vaihtokansia on saatavana jälleenmyyjältä.
Jos pistotulppa ei sovi asunnon pistorasioihin tai jos
johto ei yllä pistorasiaan, hanki sopiva turvahyväksytty
jatkojohto tai kysy neuvoa jälleenmyyjältä.
Jos pistotulpan poistamiselle ei ole vaihtoehtoja, irrota
sulake ja hävitä pistotulppa sitten turvallisesti. Älä kytke
pistotulppaa pistorasiaan, koska paljas johto voi aiheuttaa
sähköiskun.
Laite irrotetaan verkkovirrasta irrottamalla sen pistoke
pistorasiasta, minkä vuoksi pistokkeen tulee olla helposti
ulottuvilla.
Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on
lisensoitu kolmansien osapuolien teollisoikeuksien
mukaisesti. Tämä lisenssi rajoittuu kuluttajien yksityiseen
ei-kaupalliseen luvallisen sisällön käyttöön.
Kaupalliseen käyttöön ei myönnetä oikeuksia.
Lisenssi koskee ainoastaan tätä tuotetta, eikä se ulotu
mihinkään lisensoimattomaan ISO/IEC 11172-3- tai
ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaiseen tuotteeseen
tai prosessiin, jota käytetään tai myydään tämän
tuotteen yhteydessä. Lisenssi koskee ainoastaan tämän
tuotteen käyttöä ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3
-standardin mukaisten äänitiedostojen koodaukseen ja/tai
niiden koodauksen purkuun.
Tämä lisenssi ei anna mitään oikeuksia tuotteen
ominaisuuksiin tai toimintoihin, jotka eivät noudata ISO/
IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardia.
Käsittelyä koskevia varoituksia
Turvaohje
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
laitteen käyttöä. Noudata kaikkia alla lueteltuja
turvallisuusohjeita. Säilytä nämä käyttöohjeet
myöhempää käyttöä varten.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Lue nämä ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Ota huomioon kaikki varoitukset.
Noudata kaikkia ohjeita.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
Puhdista laite vain kuivalla liinalla.
Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
8) Älä asenna laitetta lähelle lämpöä tuottavia laitteita,
kuten pattereita, lämpöventtiileitä, liesiä tai muita
vastaavia laitteita (vahvistimet mukaan lukien).
9) Älä käytä polarisoitua tai maadoitettua pistotulppaa
muuten kuin tarkoitetulla tavalla. Polarisoidussa
pistotulpassa on kaksi lehteä, joista toinen on
leveämpi. Maadoitetussa pistotulpassa on kaksi
lehteä ja kolmas maadoituskärki. Leveä lehti tai
kolmas kärki ovat turvallisuusominaisuuksia. Jos
toimitettu pistotulppa ei sovi pistorasiaan, pyydä
sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut
pistorasia.
10) Huolehdi siitä, että virtajohdon päällä ei kävellä
ja ettei se jää puristuksiin etenkään pistotulppien,
jakorasioiden ja laitteen ulostulopisteen kohdalla.
11) Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita ja
-varusteita.
12) Käytä vain valmistajan määrittämää tai laitteen
mukana myytävää kärryä, telinettä, kolmijalkaa,
kiinnikettä tai pöytää. Kärryä käytettäessä ole
varovainen siirtäessäsi kärry-laiteyhdistelmää, jotta
sen kaatuminen ei aiheuta vammoja.
13) Irrota laite sähköverkosta ukonilman aikana tai
silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14) Jätä kaikki huoltotoimet koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan
esimerkiksi silloin, kun virtajohto tai pistotulppa on
vaurioitunut, laitteeseen on läikkynyt nestettä tai
sinne on pudonnut esineitä, laite on joutunut alttiiksi
sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai
se on pudonnut.
• Älä siirrä tallenninta levyn toiston aikana, jotta levy
ei naarmuunnu tai mene rikki ja jotta tallentimen
sisäosat eivät vaurioidu.
• Älä laita vettä täynnä olevaa maljakkoa tai pieniä
metalliesineitä tallentimen päälle.
• Älä laita kättäsi levykelkkaan.
• Älä laita, levyä lukuun, ottamatta mitään
levykelkkaan.
• Ulkoiset häiriöt, kuten ukonilma ja staattinen sähkö,
voivat vaikuttaa tämän tallentimen normaaliin
toimintaan. Jos näin tapahtuu, sammuta tallennin ja
käynnistä se uudelleen STANDBY/ON-painikkeella
tai irrota pistotulppa pistorasiasta ja laita se sitten
takaisin. Tallennin toimii taas normaalisti.
• Muista poistaa levy ja sammuttaa tallennin käytön
jälkeen.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos tallenninta ei ole
tarkoitus käyttää pitkään aikaan.
• Puhdista levy pyyhkimällä sitä suoraan keskeltä
ulospäin.
Kotelon hoitaminen
Muista turvallisuussyistä irrottaa virtajohto
pistorasiasta.
• Älä käytä puhdistukseen bensiiniä, tinneriä tai
muita liuottimia.
• Pyyhi kotelo pehmeällä liinalla.
HDD (kiintolevy)
Kiintolevyllä on suuri tallennustiheys, mikä
mahdollistaa pitkät tallennukset ja tallennetun
tiedon nopean haun. Se voi kuitenkin vaurioitua
helposti iskusta, tärinästä tai pölystä ja se on
pidettävä kaukana magneeteista. Jotta tietoja ei
häviäisi, noudata seuraavia varotoimia.
• Älä käytä HDD/DVD-TALLENNINTA paikassa,
jossa on suuria lämpötilavaihteluja.
• Älä altista HDD/DVD-TALLENNINTA
voimakkaille iskuille.
• Älä aseta HDD/DVD-TALLENNINTA paikkaan,
jossa se altistuu mekaaniselle tärinälle, tai
epävakaaseen paikkaan.
• Älä aseta HDD/DVD-TALLENNINTA
lämpölähteen yläpuolelle.
Suomi - 3
Ennen aloitusta
Tärkeitä turvallisuusohjeita
• Ennen kuin kytket muita laitteita tähän tallentimeen,
muista katkaista niistä ensin virta.
Ennen aloitusta
• Älä irrota pistoketta pistorasiasta, kun virta on
päällä.
• Älä yritä vaihtaa kiintolevyä. Tämä saattaa
vaurioittaa laitetta.
• Älä käytä naarmunkestäviä suojuksia tai kansia.
• Älä käytä kaupallisesti saatavilla
etikettitulostimilla tulostettuja levyjä.
• Älä käytä vääntyneitä tai halkeilleita levyjä.
Jos kiintolevy vahingoittuu, kadonneita tietoja
ei voi palauttaa. Kiintolevy on vain tilapäinen
tallennuspaikka.
Levyjen säilyttäminen
Levyjen käsitteleminen
• Käytä säännöllisen
muotoisia levyjä. Jos
käytetään epäsäännöllistä
(erikoisen muotoista) levyä,
HDD/DVD-TALLENNIN voi
vaurioitua.
Levyjen koskettaminen
Varo vahingoittamasta levyä, koska levyllä oleva data
reagoi herkästi ympäristön vaikutukseen.
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon.
• Säilytä levyä viileässä ja tuuletetussa paikassa.
• Säilytä levy pystyasennossa.
• Säilytä levy puhtaassa suojakotelossa.
• Jos siirrät HDD/DVD-TALLENNINTA äkillisesti
kylmästä lämpimään, toiminnallisiin osiin ja linssiin
voi kehittyä huurua, joka voi aiheuttaa epänormaalia
äänentoistoa. Jos näin tapahtuu, älä kytke
pistotulppaa pistorasiaan ja odota kaksi tuntia. Aseta
levy laitteeseen ja koeta toistaa uudelleen.
• Vältä koskettamasta levyn
tallennuspintaa.
Levyjen tekniset tiedot
DVD-RAM, DVD-RW ja DVD-R
• Puhdistukseen voi käyttää DVDRAM/PD-levynpuhdistusainetta
(LF-K200DCA1, jos saatavilla).
Älä käytä CD-levyille tarkoitettuja
puhdistusaineita tai liinoja DVDRAM/DVD-RW/DVD-R -levyjen
puhdistukseen.
DVD-Video, CD-äänilevy
• Pyyhi pöly tai lika pois levyltä pehmeällä liinalla.
Levyn tyyppi
DVD-Video
• DVD-levy voi sisältää jopa 135 minuuttia
kuvaaineistoa, 8 ääniraitakieltä ja 32 tekstityskieltä.
DVD-levyllä käytetään MPEG-2-kuvanpakkausta
ja Dolby Digital Surround -ääntä, joiden avulla voit
nauttia loistavasta elokuvateatteria vastaavasta
kuvanlaadusta omassa kodissasi.
• Kun kaksikerroksisella DVD Video -levyllä siirrytään
ensimmäisestä kerroksesta toiseen, kuvassa ja
äänessä voi olla hetkellinen häiriö. Tämä ei ole
laitteen vika.
• Kun Video Mode -tilassa tallennettu DVD-RW/-Rlevy
viimeistellään, siitä tulee DVD-Video-levy.
Levyjen käsittelyä koskevia varoituksia
• Älä kirjoita painetulle puolelle kuulakärki- tai
lyijykynällä.
• Älä käytä äänilevyille tarkoitettuja tai
antistaattisia suihkeita. Älä myöskään käytä
haihtuvia kemikaaleja, kuten bensiiniä tai
tinneriä.
• Älä kiinnitä etikettejä tai tarroja levyihin. (Älä
käytä teipillä korjattuja levyjä tai levyjä, joissa on
osittain irronneita tarroja.)
4 - Suomi
CD-äänilevy
CD-R/-RW
• Käytä 700 Mt:n (80 minuutin) CD-R/-RW-levyä. Vältä
mahdollisuuksien mukaan käyttämästä 800 Mt:n (90
minuutin) tai kapasiteetiltaan sitä suurempia levyjä,
sillä laite ei välttämättä pysty toistamaan niitä.
• Jos CD-R/-RW-levyä ei ole tallennettu suljettuna
istuntona, toiston alussa voi esiintyä viiveitä ja kaikkia
tallennettuja tiedostoja ei ehkä voi toistaa.
• Tällä laitteella ei ehkä voi toistaa kaikilla laitteilla
poltettuja CD-R/-RW-levyjä. CD-levyiltä omaan
käyttöön CD-R/-RW-levylle tallennetun sisällön
toistettavuus vaihtelee sisällön ja levyn mukaan.
DVD-R-levyn toistaminen ja tallennus
• Kun Video Mode -tilassa tallennettu DVD-R-levy
viimeistellään, siitä tulee DVD-Video-levy.
• Ennen viimeistelyä levyn käytettävissä olevaan tilaan
voidaan tallentaa sisältöä, jota voidaan muokata
esimerkiksi antamalla levyille ja sisältökohteille nimiä
tai poistamalla kohteita.
• Kun kohde poistetaan DVD-R-levyltä, sen käyttämä
tila ei tule uudelleen käyttöön. Kun DVD-R-levyn
alueelle on kerran tallennettu jotain, kyseiselle alueelle
ei voi enää tallentaa riippumatta siitä, poistetaanko
tallennus vai ei.
• Kun tallennus päättyy, kestää noin 30 sekuntia, kun
laite täydentää tallennuksen hallintatiedot.
• Laite optimoi DVD-R-levyn jokaista tallennusta varten.
Optimointi suoritetaan, kun tallennus aloitetaan levyn
asettamisen tai laitteen käynnistyksen jälkeen. Levylle
ei välttämättä voi tallentaa, jos optimointi on suoritettu
liian monta kertaa
• Tallennus voi olla joissakin tapauksissa suoritettu
siten, että toisto on mahdotonta.
• Tällä laitteella voi toistaa Samsungin
DVDvideotallentimella tallennettuja ja viimeisteltyjä
DVD-Rlevyjä. Sillä ei ehkä voi toistaa kaikkia DVDR-levyjä, jos levyn tai tallenteen laatu ei ole riittävän
hyvä.
• DVD-RW-levyjä voidaan toistaa ja niille voidaan
tallentaa sekä Video- että VR-tilassa.
• Kun sekä Video- että VR-tilassa tallennettu DVDRWlevy viimeistellään, sille ei voi enää tallentaa.
• Kun Video Mode -tilassa tallennettu DVD-RW-levy
viimeistellään, siitä tulee DVD-Video-levy.
• Kummassakin tilassa levyä voidaan toistaa ennen
ja jälkeen viimeistelyn, mutta viimeistelyn jälkeen
levylle ei voi enää tehdä tallennus-, poisto- tai
muokkaustoimia.
• Jos olet tallentanut levyn VR-tilassa ja sitten haluta
tallentaa V-tilassa, muista suorittaa Format (alustus)
- toiminto. Kun Format (alustus) -komento annetaan,
kaikki tallennettu data saattaa kadota.
• Tyhjä DVD-RW-levy alustetaan ensimmäisellä kerralla
VR-tilaan.
DVD-RAM-levyn toistaminen
• Yhteensopivuusongelmien takia DVD-RAM-levyä ei
voi toistaa useimmilla DVD-laitteilla.
• Tällä laitteella voi toistaa vain DVD-RAM-standardin
2.0 mukaisia levyjä.
• Poista kotelo suojakotelollisia DVD-RAM-levyjä
käytettäessä ja käytä ainoastaan levyä.
Levyn kopioiminen
Sisällön kopioinnin tiedot
HDD ➞ DVD
Tuettu
Ei tuettu
Siirto (Poistaa
Kerran kopioitava nimike nimikkeen kiintolevyltä
kopioinnin jälkeen)
MP3
Tuettu
JPEG(photo)
Tuettu
DivX
Tuettu
Sisältö
Tallennettu videonimike
Kopiosuojattu nimike
DVD ➞ HDD
Tuettu
Ei tuettu
Ei tuettu
Tuettu
Tuettu
Tuettu
Kertaalleen kopioi kerran -toiminnolla dvd-levylle
tallennettua nimikettä ei voi enää tallentaa kiintolevylle.
Kopioi kerran -toiminnolla kiintolevylle tallennetun
nimikkeen voi kuitenkin tallentaa DVD-RW(VR-tila).
Suomi - 5
Ennen aloitusta
• Äänilevylle on tallennettu ääntä 44,1 kHz PCM Audio
- muodossa.
• Laitteella voi toistaa CD-DA-muotoisia CD-R- ja
CDRW-levyjä.
• Tallennuksen laadusta riippuen laitteella ei ehkä voi
toistaa kaikkia CD-R- tai CD-RW-levyjä.
DVD-RW-levyn toistaminen ja tallennus
Ennen aloitusta
KOPIOSUOJAUS
• Useat DVD-levyt on kopiosuojattu. Kytke tämän
takia HDD/DVD-TALLENNIN suoraan televisioon,
ei videonauhuriin. Kytkentä videonauhuriin
vääristää kopiosuojatun DVD-levyn kuvan.
• Laite sisältää kopiosuojausteknologiaa, joka on
suojattu tiettyjen yhdysvaltalaisten patenttien
menetelmävaateilla ja muilla Macrovision
Corporationin ja muiden oikeuksienomistajien
teollisoikeuksilla. Tekijänoikeuksien alaisen
teknologian käyttöön on saatava Macrovision
Corporationin lupa, ja käyttö on tarkoitettu kotija muuhun rajoitettuun katselukäyttöön, ellei
Macrovision Corporationin kanssa ole toisin
sovittu. Käytetyn salaustekniikan purkaminen on
kielletty..
Suojaus
Tällä HDD/DVD-TALLENTIMELLA voit suojata levyjesi
sisällön alla kuvatulla tavalla.
• Ohjelmallinen suojaus: Katso sivua 89, “Nimikkeen
lukitus (suojaus)”.
• Levyn suojaus: Katso sivua 114, “Levyn suojaus”.
❋ DVD-VIDEO-muodon kanssa yhteensopimattomia
DVD-RW/-R-levyjä ei voi toistaa tällä laitteella.
❋ Lisätietoja DVD-levyjen tallennukseen liittyvästä
yhteensopivuudesta saat DVD-RW/-R-levyn
valmistajalta.
❋ Heikkolaatuisten DVD-RW/-R-levyjen käyttö voi
aiheuttaa mm. seuraavia odottamattomia ongelmia:
tallennusvirhe, tallennetun tai muokatun materiaalin
menetys tai HDD & DVD -tallentimen vaurioituminen.
JPEG-levyn käyttäminen
• CD-R/-RW- ja DVD-RAM/-RW/-R-levyjä , jotka ovat
UDF-, ISO9660- tai JOLIET-muotoisia, voidaan
toistaa.
• Vain sellaisia JPEG-tiedostoja voidaan toistaa, joiden
tiedostopääte on “.jpg” tai “.JPG”.
• Laite pysyy käsittelemään enintään 500 tiedostoa ja
100 kansiossa olevaa alikansiota.
• MOTION JPEG ja progressiivinen JPEG eivät ole
tuettuja.
MPEG4-levyn käyttäminen
• Disc : CD-R/-RW, DVD-RAM/-RW/-R
• Laitteella voi toistaa MPEG4(DivX)-tiedostoja, joilla on
seuraava tiedostopääte : .avi, .divx, .AVI, .DIVX
• DivX Video-koodekkimuoto : DivX 3.11, DivX 4.x,
DIVX 5.x (ei QPEL ja GMC)
• DivX Audio-koodekkimuoto : MP3, MPEG1 Audio Layer 2,
Windows Media Audio, LPCM, AC3
• Tuetut tekstitystiedostomuodot : .smi, .srt, .sub, .psb,
.txt, .ass
• Laite pysyy käsittelemään enintään 500 tiedostoa ja
100 kansiossa olevaa alikansiota.
DVD-RW (VR)
• Tätä muotoa käytetään tietojen tallennukseen DVDRW-levylle. Voit tallentaa useita nimikkeitä, muokata
ja poistaa niitä kokonaan tai osittain, luoda soittolistan
jne.
• Tässä tilassa tallennettua levyä ei voi toistaa muulla
HDD/DVD-TALLENTIMELLA.
Levyn muoto
MP3-levyn käyttäminen
• Sellaisia MP3-tiedostoja voidaan toistaa, jotka on
tallennettu CD-R/-RW-, DVD-RAM/-RW/-R- tai
kiintolevylle UDF-, ISO9660- tai JOLIET-muodossa.
• Vain sellaisia MP3-tiedostoja voidaan toistaa, joiden
tiedostopääte on “.mp3” tai “.MP3”.
• VBR-muodossa (Variable Bit Rate, muuttuva
bittinopeus) nopeudella 32–320 kbit/s tallennettujen
MP3-tiedostojen ääni saattaa katkeilla.
• Toistettava bittinopeusalue on 56-320 kbit/s.
• Laite pysyy käsittelemään enintään 500 tiedostoa ja
100 kansiossa olevaa alikansiota.
6 - Suomi
DVD-RW (V)/-R
• Tätä muotoa käytetään datan tallennukseen DVDRW- tai DVD-R-levylle. Levy voidaan toistaa muulla
HDD/DVD-TALLENTIMELLA, kun se on viimeistelty.
• Toisen valmistajan tallentimen Video Mode -tilassa
tallennettua levyä, jota ei ole viimeistelty, ei voi
toistaa, eikä sille voi tallentaa lisää tällä tallentimella.
Älä käytä seuraavia levyjä!
Ennen aloitusta
• Tässä laitteessa ei saa käyttää seuraavia levyjä : LD,
CD-G, CD-I, CD-ROM ja DVD-ROM.
[Huomautus]
Levytyypit, joita voidaan toistaa : CD/CD-R/-RW
/MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/-RW/-R.
DVD-RW/DVD-R-levy, joka on tallennettu toisella
laitteella Video Mode -tilassa, voidaan toistaa vain,
kun se on viimeistelty.
• Laitteella ei välttämättä voi toistaa kaikkia kaupallisia
levyjä ja oman alueen ulkopuolelta ostettuja DVDlevyjä. Kun tällaisia levyjä yritetään toistaa, esiin tulee
ilmoitus “No disc” tai “Please check the regional code”.
• Jos DVD-RW-levy on laiton kopio tai se ei ole
DVDvideomuodossa, sitä ei ehkä voi toistaa.
Levyjen yhteensopivuus
• Tässä laitteessa voidaan käyttää korkealla nopeudella
tallennettavia levyjä.
• Kaikkien valmistajien levyt eivät ole yhteensopivia
tämän laitteen kanssa.
Suomi - 7
Ennen aloitusta
Sisältö
Ennen aloitusta
Varoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Turvaohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Tärkeitä turvallisuusohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Käsittelyä koskevia varoituksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Kotelon hoitaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
HDD (kiintolevy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Levyjen käsitteleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Levyjen säilyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Levyjen tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Levyn kopioiminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Yleisominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Ennen käyttöoppaan lukemista . . . . . . . . . . . . . . .11
HDD/DVD-TALLENTIMEN käyttäminen . . . . . . . .11
Laitteen purkaminen paketista . . . . . . . . . . . . . . .13
Kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Etupaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Takapaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Etupaneelin näyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Kaukosäätimen toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Kytkeminen ja asetukset
Pikakatsaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
HDD/DVD-TALLENTIMEN kytkeminen . . . . . . . . .19
Muut kytkennät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Antenni, HDD/DVD-TALLENNIN,
ulkoinen dekooderiboksi ja televisio . . . . . . . . . 20
Muita Video-lähtökaapelin kytkentätapoja. . . . . .20
Tapaus 1 : Kytkeminen Video (yhdistelmä)
-lähtöliitäntään . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Tapaus 2 : Kytkeminen S-Video-lähtöliitäntään . . . . . . .21
Tapaus 3 : Component Video -lähtöliitännät . . . . . . . . . .22
Muita Audio-lähtökaapelin kytkentätapoja . . . . . . . . . . 22
Tapaus 1 : Kytkeminen televisioon . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Tapaus 2 : Kytkeminen stereovahvistimeen
AVlähtöliitännöistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
8 - Suomi
Tapaus 3: Kytkeminen AV-vahvistimeen digitaalisesta
lähtöliitännästä................................................................23
Kytkeminen AV3 IN- tai DV-tuloliitäntään ...........24
Tapaus 1 : Videonauhurin, digiboksin (STB),
DVD-soittimen tai videokameran kytkeminen AV3 IN
-liitäntöihin.......................................................................24
Tapaus 2: Videokameran kytkeminen DV IN
-liitäntään ........................................................................24
Järjestelmäasetukset
Kuvaruutuvalikossa liikkuminen ..........................25
Automaattinen asetusten määrittäminen
kytkettäessä .............................................................26
Kellon asettaminen aikaan ....................................27
Kanavien esiviritys automaattista
asetustoimintoa käyttäen ......................................28
Kanavien esiviritys manuaalista asetustoimintoa
käyttäen ....................................................................29
Kieliominaisuuksien asetukset.............................30
Automaattinen virrankatkaisu...............................31
Quick Recording -pikatallennusasetusten
määritys ....................................................................32
Automaattinen jaksojen luonti..............................33
DivX(R)-rekisteröinti ...............................................34
CM Skip Time -asetus ............................................34
Ajan asetus EP-tilassa ...........................................35
Ääniasetukset ..........................................................36
Videonäytön asetukset ..........................................38
Videolähtö ominaisuuksien asetukset ................39
Progressiivisen tilan käyttäminen........................39
Progressiivisen tilan peruuttaminen ...................40
Lapsilukon asentaminen .......................................41
Jos salasanasi on päässyt unohtumaan ......................42
Rating Level -asetus ......................................................42
Change Password -asetus ............................................42
Toistaminen
Ennen toistamista ...................................................43
Levyn toistaminen ..................................................44
Levy- ja nimikevalikkojen käyttäminen ...............45
Haku- ja ohitustoimintojen käyttäminen .............45
Soittolistan nimikkeiden toistaminen .............................96
Soittolistan nimikkeen nimeäminen uudelleen .............96
Soittolistan kohtauksen muokkaaminen .......................97
Soittolistan nimikkeen poistaminen soittolistasta .......102
Kopioiminen kiintolevyltä DVD-levylle ............. 103
Kopiointinäyttö ..............................................................103
Tallennustilan valitseminen .........................................105
Useiden nimikkeiden kopioiminen kerralla ..... 106
Nimikkeen poistaminen kopiointiluettelosta ................107
Kopiointiluettelosta valitun nimikkeen esikatselu........108
Tallennustilan valitseminen kullekin kopiointiluettelon
nimikkeelle ....................................................................108
Kaikkien kopiointiluettelon nimikkeiden tallennustilan
vaihtaminen ..................................................................109
Kopioiminen DVDlevyltä kiintolevylle .............. 109
MP3-, JPEG- tai DivX-levyjen kopioiminen ...... 111
Tiedoston kopioiminen .................................................111
Kansion kopioiminen....................................................112
Tallentaminen
Ennen tallennusta ...................................................73
Katseltavan TV-ohjelman tallentaminen .............75
Tallentaminen katseltavasta ulkoisesta
laitteesta ...................................................................77
Kopioiminen videokamerasta ...............................78
Pikatallennus (OTR)................................................79
Viivästetty toisto......................................................80
Ajastintallennus.......................................................81
Scheduled List (suunniteltu luettelo)
-asetusten muokkaus .............................................83
Scheduled List (suunniteltu luettelo)
-asetuksen poisto ...................................................84
Siirry Tallennusluettelon........................................85
Levyn hallinta ....................................................... 113
Levyn nimen muokkaaminen ......................................113
Levyn suojaus ..............................................................114
Levyn alustaminen .......................................................114
Kaikkien nimike-/DivX- /musiikki- /
kuvaluetteloiden poistaminen ......................................115
Kaikkien nimikeluetteloiden poistaminen ....................116
Levyn viimeistely ..........................................................117
Levyn viimeistelyn poistaminen (V/VR-tila) ................118
Lisätietoja
Vianetsintä .............................................................119
Tekniset tiedot .......................................................123
Muokkaaminen
Perusmuokkaus (nimikeluettelo) ........................ 88
Nimikkeen nimeäminen uudelleen ................................88
Nimikkeen lukitus (suojaus)...........................................89
Nimikkeen poistaminen .................................................90
Nimikkeen osan jakaminen ...........................................91
Nimikkeen osan poistaminen
(osittainen poisto) ...........................................................92
Muokkauksen lisätoiminnot (soittolista) ............ 94
Soittolistan luominen ......................................................94
Suomi - 9
Ennen aloitusta
Hidastettu toisto / askellettu toisto ......................46
ANYKEY....................................................................47
Nimikeluettelon toistaminen .................................48
Liikkuminen -valikko ..............................................49
Merkintöjen käyttäminen .......................................52
Kirjanmerkkien käyttäminen .................................54
Tekstityksen kielen valitseminen .........................55
Ääniraitojen ja -kanavien valitseminen ...............56
Kuvakulman vaihtaminen ......................................57
Uudelleen toistaminen ...........................................58
Zoomaaminen ..........................................................59
Median valitseminen...............................................60
CD/MP3-äänilevyn toistaminen.............................60
Kuvan toistaminen..................................................67
MPEG4-levyn toistaminen .....................................71
Valittava tallennustila
Ennen aloitusta
Yleisominaisuudet
HDD (kiintolevy)- & DVD RECORDER -tallentimen
avulla voit tallentaa korkealaatuista videokuvaa DVDRW/-R-levyille tai kiintolevylle ja toistaa kuvaa. Voit
myös muokata DVD-RW-levyillä ja kiintolevyllä olevia
digitaalikuvia.
Voit asettaa tallentimen yhteen neljästä eri
tallennusnopeudesta, joiden tallennuslaatu ja tallenteen
pituus vaihtelevat. EP (6Hr tai 8Hr) -tilassa saadaan
eniten tallennusaikaa, LP- ja SP-tilat antavat vähemmän
tallennusaikaa ja paremman tallenteen laadun ja XPtilassa tallenteen laatu on kaikkein paras.
Automaattinen laadun säätö
ajastintallennuksessa
Jos on valittu FR-tila, kuvanlaatua säädetään
automaattisesti niin, että kaikki ajastetut tallennukset
saadaan mahtumaan käytettävissä olevaan vapaaseen
levytilaan. (Katso sivu 82.)
Tallentaminen kiintolevylle
• DVD-HR730
Voit tallentaa jopa 127 tuntia videokuvaa (EP-tilassa)
sisäiselle 80 Gt:n (gigatavun) kiintolevylle (HDD).
• DVD-HR734
Voit tallentaa jopa 272 tuntia videokuvaa (EP-tilassa)
sisäiselle 160 Gt:n (gigatavun) kiintolevylle (HDD).
DVD-videonimikkeen luominen DVD-RW/
DVDR-levyä käyttäen
HDD/DVD-TALLENTIMELLA voit luoda omia
DVDvideonimikkeitä 4,7 Gt:n DVD-RW/DVD-R-levyille.
Koska samalla tallentimessa on käytettävissä DVDlevylle
tallennus ja suuri kiintolevy, voit valita joustavasti,
pidätkö tallenteet kiintolevyllä nopeasti käytettävissä
vai tallennatko ne DVD-levylle arkistointia tai muissa
DVDlaitteissa käyttämistä varten.
Kopioiminen digitaalivideokamerasta
DVtuloliitäntää käyttäen
Kopioiminen kiintolevyn ja DVD-levyn välillä
Korkealuokkainen progressiivinen
kuvanmuodostus
Voit kopioida tallenteita kiintolevyltä DVD-levylle tai DVDlevyltä kiintolevylle. Yleensä voit käyttää pikanopeudella
kopiointia.
Voit myös kopioida materiaalia alkuperäisestä
poikkeavalla tallennuslaadulla. Esimerkiksi XP-tilassa
(paras laatu) tehty tallennus kiintolevylle voidaan kopioida
SP (standardi) -laatuna DVD-levylle, niin samalle levylle
mahtuu useampia tallenteita.
Yhtäaikainen tallentaminen ja toistaminen
Toistaminen ja tallentaminen ovat täysin toisistaan
riippumattomia toimintoja sekä DVD-levyjä että
kiintolevyä (HDD) käytettäessä. Voit esimerkiksi
tallentaa vastaanottamaasi ohjelmaa joko DVD-levylle tai
kiintolevylle ja samalla katsoa toista tallennetta, jonka olet
aiemmin tallentanut samalle DVD-levylle tai kiintolevylle.
Voit tallentaa DV Device -videokuvaa kiintolevylle ja
DVD-RV/R-levyille käyttäen DV:n tuloliitintä (IEEE 13944pin/4pin). (Katso sivu 78.)
Progressiivisella kuvanmuodostuksella saavutetaan
korkea kuvatarkkuus ja värisemätön videokuva.
10- bittiset, 54 MHz:in DAC- ja 2D Y/C -erotuspiirit
varmistavat parhaan mahdollisen kuvalaadun toiston ja
tallennuksen aikana. (Katso sivut 39–41.)
Paljon toimintoja ja helppokäyttöinen
käyttöliittymä
Integroidun valikon ansiosta voit tehdä halutut
toimenpiteet helposti ja vaivattomasti. Kiintolevyn ja DVDRW-levyn avulla voit muokata tallennettuja videoita, luoda
soittolistoja ja muokata videoita tietyssä järjestyksessä
omien tarpeittesi mukaan.
MPEG4-toisto
Korkealaatuinen digitaalisen äänen ja
videokuvan tallennus ja toisto
Tämä HDD/DVD-TALLENNIN pystyy toistamaan
avitiedostossa olevia MPEG4-muotoja.
Voit tallentaa 4,7 Gt:n DVD-RW/-R-levylle jopa 8 tuntia
videokuvaa valitun tallennustilan mukaan.
DivX-sertifikaatti
DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat
DivXNetworks, Inc.:in omaisuutta ja niitä
käytetään luvanvaraisesti.
10 - Suomi
Tekijänoikeudet
©2006 Samsung Electronics Co.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai sen osaa
ei saa jäljentää tai kopioida ilman Samsung Electronics Co.
-yhtiön antamaa kirjallista lupaa.
Tutustu ennen käyttöoppaan lukemista seuraaviin
termeihin.
Oppaassa käytetyt kuvakkeet
Kuvake
Termi
Definition
HDD
Toiminto, joka on käytettävissä
kiintolevyllä.
DVD
Toiminto, joka on käytettävissä
DVD- tai DVD-R/DVD-RWlevyillä, jotka on tallennettu ja
viimeistelty Video Mode -tilassa.
RAM
Toiminto, joka on käytettävissä
DVD-RAM-levyillä.
RW
Toiminto, joka on käytettävissä
DVD-RW-levyillä.
R
Toiminto, joka on käytettävissä
DVD-R-levyillä.
CD
Toiminto, joka on käytettävissä dataCD-levyillä (CD-R tai CD-RW).
JPEG
Toiminto, joka on käytettävissä
CD-R- ja CD-RW-levyillä sekä DVD-R-,
DVD-RW- ja DVD-RAM-levyillä.
MP3
Toiminto, joka on käytettävissä
CD-R- ja CD-RW-levyillä sekä DVD-R-,
DVD-RW- ja DVD-RAM-levyillä.
MPEG4
Toiminto, joka on käytettävissä
CD-R- ja CD-RW-levyillä sekä DVD-R-,
DVD-RW- ja DVD-RAM-levyillä.
Varoitus
Tämä koskee tapausta, jossa
toiminto ei toimi tai asetukset
voivat peruuntua.
Sivulla olevia vinkkejä tai ohjeita,
HUOMAUTUS jotka auttavat toiminnon
käytössä.
Pikapainike
Toiminto, jota voidaan käyttää
yhdellä painikkeella.
ANYKEY Toiminto, jota voidaan käyttää
-painike ANYKEY-painikkeella.
HDD/DVD-TALLENTIMEN
käyttäminen
Vaihe 1 Levytyypin tai kiintolevyn valitseminen
Laitteella voidaan tallentaa seuraavan tyyppisille
levyille.Jos haluat jatkuvasti tallentaa samalle levylle
tai muokata levyn sisältöä tallennuksen jälkeen,
valitse uudelleenkirjoitettava DVD-RW-tyyppinen levy.
Jos haluat tehdä tallenteen, jota ei muuteta, valitse
DVD-R-levy, jolle ei voi kirjoittaa uudelleen. Voit
tallentaa tiedostoja suoraan laitteen kiintolevylle tai
muokata tallennettua tiedostoa.
Vaihe 2 Levyn alustaminen tallennusta varten
Toisin kuin videonauhuri, tallennin aloittaa alustamisen
automaattisesti, kun laitteeseen asetetaan käyttämätön
levy. Tämä on välttämätöntä levyn valmistelemiseksi
tallennusta varten.
Kiintolevy
Alustusta ei tarvita.
DVD-RW-levyt
Nämä levyt voidaan alustaa joko DVD-videomuotoon
(V-tila) tai DVD-videotallennusmuotoon (VR-tila). Jos
levy on käyttämätön, esiin tulee ilmoitus, joka kysyy,
alustetaanko levy. Jos valitset "Yes" (kyllä), levy
alustetaan VR-tilassa. Videotilaan tallennettua levyä
voidaan toistaa muilla DVD-laitteilla. VR-tilaan tallennettu
levy sallii monipuolisemman muokkauksen.
DVD-R-levyt
Tietoja käyttöoppaan käyttämisestä
Levyä ei tarvitse alustaa, ja ainoastaan Videotilan
tallennusta tuetaan. Tällaista levyä voidaan toistaa muilla
DVD-laitteilla vasta sitten, kun se on viimeistelty.
1) Muista perehtyä turvallisuusohjeisiin ennen laitteen
käyttämistä. (Katso sivut 2~7.)
2) Jos ongelmia esiintyy, katso Vianetsintä-lukua.
(Katso sivut 119~122.)
Suomi - 11
Ennen aloitusta
Ennen käyttöoppaan
lukemista
■
HUOMAUTUS
Ennen aloitusta
■
Voit käyttää DVD-RW-levyllä joko
VR- tai Video-tilaa, mutta et molempia
samanaikaisesti.
Voit vaihtaa DVD-RW-levyn muodon
toiseksi alustamalla levyn uudelleen.
Kannattaa huomata, että levyn tiedot
katoavat, kun muoto vaihdetaan.
Vaihe 5 Tallennetun levyn muokkaaminen
Levyjä voidaan muokata perinteisiä videonauhoja
helpommin. Laite tukee monia erilaisia
muokkaustoimintoja, joita voidaan käyttää ainoastaan
DVD-levyjen ja kiintolevyn kanssa.
Yksinkertaisen ja helppokäyttöisen muokkausvalikon
avulla voit käyttää erilaisia muokkaustoimintoja, joita
ovat mm. tallennetun nimikkeen poisto, kopiointi,
nimen vaihto ja lukitus.
Vaihe 3 Tallentaminen
Käytössäsi on kaksi erilaista tallennustapaa, suora
tallennus ja ajastintallennus. Ajastintallennus on
luokiteltu.
Tallennustila: XP (korkea laatu), SP (standardi
laatu), LP (pitkä tallennus) ja EP (jatkettu tallennus)
tallennustilan mukaan. FR-tallennusmuoto käyttää
parasta mahdollista tallennustapaa, johon levyssä
oleva aika antaa mahdollisuuden.
Soittolistan luonti (DVD-RW VR-tilassa, HDD)
Tällä tallentimella voit luoda samalle levylle uuden
soittolistan ja muokata sitä alkuperäistä tallennetta
muuttamatta.
Viimeistely ja toistaminen
Vaihe 6 muilla DVD-laitteilla
Viimeistely saattaa olla tarpeen, jos haluat toistaa
DVD-levysi myös muilla DVD-laitteilla. Suorita ensin
kaikki muokkaus- ja tallennustoimenpiteet loppuun ja
viimeistele levy sen jälkeen.
Vaihe 4 Toistaminen
Voit valita haluamasi nimikkeen näytössä olevasta
valikosta ja aloittaa toiston välittömästi.
DVD muodostuu nimikkeiksi kutsutuista osista ja
jaksoiksi kutsutuista alaosista.
Tallennuksen aikana nimike luodaan käynnistys- ja
pysäytyskohdan rajaaman kahden pisteen välille.
Jaksot luodaan automaattisesti, kun viimeistelet
tallenteen DVD-RW/-R-levyillä Video-tilassa.
Jaksojen pituus (jaksojen välinen aika) vaihtelee
tallennustilan mukaan.
DVD-RW-levyn käyttäminen VR-tilassa
Vaikka viimeistelyä ei yleensä tarvita toistettaessa
levyä VR-tilan kanssa yhteensopivalla laitteella,
tällaisessa laitteessa on syytä käyttää viimeisteltyä
levyä.
DVD-RW-levyn käyttäminen Video-tilassa
Levy täytyy viimeistellä ensin, jos sitä halutaan
toistaa tämän tallentimen lisäksi myös muilla laitteilla.
Viimeistelyn jälkeen levyä ei voi enää muokata eikä
sille voi myöskään tallentaa.
Jos levylle halutaan tallentaa uudelleen, levyn
viimeistely on purettava.
DVD-R-levyn käyttäminen
Viimeistele levy, jos aiot toistaa sitä tämän tallentimen
lisäksi myös muilla laitteilla. Viimeistelyn jälkeen et voi
enää muokata levyä etkä tallentaa sille.
12 - Suomi
Laitteen purkaminen paketista
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
Video- ja audiokaapeli
Kaukosäädin
Tällä kaukosäätimellä voit käyttää toisten valmistajien
televisioiden tiettyjä toimintoja. Laitteen hallintaan
käytettäviä toimintopainikkeita ovat muun muassa:
TV STANDBY/ON, PROG
, VOL +/–,
numeropainikkeet, TV MUTE ja INPUT SEL.
Television RF-kaapeli
Kaukosäätimen paristot
(koko AAA)
Käyttöopas
Pikaopas
Kaukosäätimen käyttöönotto
Aseta paristot kaukosäätimeen
• Avaa kaukosäätimen takapuolella oleva paristokotelon
kansi.
• Aseta kaksi AAA-paristoa paikalleen. Varmista, että
napaisuus (+ ja -) on oikein.
• Sulje paristokotelon kansi.
Jos kaukosäädin ei toimi oikein:
• Tarkista paristojen napaisuus + ja - (kuivaparistot)
• Tarkista, että paristot eivät ole tyhjentyneet.
• Varmista, että kaukosäätimen sensorin edessä ei ole
esteitä.
• Tarkista, että lähellä ei ole loistevaloja.
Hävitä paristot paikallisten ympäristönsuojelumääräysten
mukaisesti. Älä laita niitä talousjätteen sekaan.
Suomi - 13
Ennen aloitusta
Kaukosäätimen asetukset
Tarvikkeet
Ennen aloitusta
Tarkista televisiosi yhteensopivuus alla olevien
ohjeiden mukaisesti.
1. Kytke televisiosi päälle.
2. Suuntaa kaukosäädin televisiota kohti.
3. Paina TV STANDBY/ON -painiketta ja
syötä television valmistajan mukainen
kaksinumeroinen koodi painamalla sitä vastaavia
numeropainikkeita.
Ohjattavat televisiokoodit
LAITEMERKKI
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
14 - Suomi
PAINIKE
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
82
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
LAITEMERKKI
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
PAINIKE
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
Tulos: Jos televisiosi on kaukosäätimen kanssa
yhteensopiva, se kytkeytyy pois päältä.
Se on nyt ohjelmoitu toimimaan yhdessä
kaukosäätimen kanssa.
■
Jos televisiollesi on varattu useita
laitemerkkikoodeja, koeta niitä yksi
kerrallaan, kunnes löydät toimivan.
■
Jos vaihdat kaukosäätimen paristot,
ohjelmoi laitemerkkikoodi uudelleen.
HUOMAUTUS
Sitten voit käyttää televisiota käyttäen seuraavia
painikkeita TV-painikkeen painamisen jälkeen.
Painike
Toiminto
TV STANDBY/ON
Käytetään television kytkemiseen päälle ja pois päältä.
INPUT SEL.
Käytetään ulkoisen ohjelmalähteen valintaan.
VOL (+ –)
Käytetään television äänenvoimakkuuden säätöön.
PROG (
)
Käytetään halutun kanavan valintaan.
TV MUTE
Käytetään kytkemään ääni päälle ja pois päältä.
Numeron
Käytetään numeron suoraan syöttämiseen.
■
HUOMAUTUS
Eri toiminnot eivät välttämättä toimi kaikkien
televisioiden kanssa. Ongelmatilanteissa voit
käyttää televisiota suoraan.
Kuvaus
Ennen aloitusta
Etupaneeli
< DVD-HR730 >
< DVD-HR734 >
1. STANDBY/ON-PAINIKE
Kytkee tallentimen päälle ja pois päältä.
2. DVD-PAINIKE
Valitsee DVD-tilan.
3. OPEN/CLOSE-PAINIKE
Avaa ja sulkee levykelkan.
4. LEVYKELKKA
Avautuu levyn syöttöä varten.
5. PLAY/PAUSE-PAINIKE
Toistaa levyn tai pysäyttää toiston.
6. SEARCH/SKIP (ohitus/haku) -PAINIKKEET
Siirtyy seuraavaan nimikkeeseen/jaksoon/raitaan
tai palaa edelliseen nimikkeeseen/jaksoon/
raitaan
7. AV 3 INPUT
Ulkoisen laitteen kytkentä.
8. DV-INPUT
Ulkoisen digitaalilaitteen kytkentä DVliittimellä.
(esimerkiksi videokamera)
9. P.SCAN-PAINIKE
Valitsee progressiivisen kuvanmuodostustilan.
10. DVD-PAINIKE
Valitsee DVD-tilan.
11. HDD-PAINIKE
Valitsee HDD-tilan.
12. PROG
PAINIKKEET
Valitsee television esiviritetyt kanavat. Vastaa
kaukosäätimen PROG-painiketta.
13. REC-PAINIKE
Käynnistää tallennuksen.
14. STOP (pysäytys) -PAINIKE
Pysäyttää levyn toiston.
Suomi - 15
Ennen aloitusta
Takapaneeli
Tuuletin
Tuuletin käy aina laitteen ollessa päällä.
Laitetta asennettaessa jätä ainakin 10 cm vapaata tilaa
tuulettimen jokaiselle puolelle.
1. DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)
5. S-VIDEO OUT
Kytketään digitaalisella, optisella
audiotuloliitännällä varustettuun vahvistimeen.
2. DIGITAL AUDIO OUT(COAXIAL)
Kytketään digitaalisella koaksiaaliaudiotuloliitännä
llä varustettuun vahvistimeen.
Liitetään S-videokaapelia käyttävien ulkoisten
laitteiden tuloon.
6. COMPONENT VIDEO OUT
Voidaan kytkeä komponenttivideotulolla
varustettuihin laitteisiin.
3. AUDIO OUT
Liitetään audiokaapeleita käyttävien ulkoisten
laitteiden audiotuloon.
7. AV1(TV) OUTPUT SCART -liitäntä
4. VIDEO OUT
10.
8. AV2(EXT) INPUT SCART -liitäntä
9.
Ulkoantennin tulo
TV-liitännän lähtö
Liitetään videokaapelia käyttävien ulkoisten
laitteiden tuloon.
■
HUOMAUTUS
Antenniliitännän kautta ei välitetä DVD
-signaalia. Jos haluat katsoa DVD-levyä
televisiosta, sinun täytyy kytkeä audio- ja
videokaapelit tai Scart-kaapeli.
Etupaneelin näyttö
1.
2.
3.
4.
Palaa, jos laitteessa on levy.
Palaa tallennustilassa.
Syttyy, kun HDD/DVD on valittu.
Palaa, jos laitteessa on -R/-RW/-RAM-levy.
16 - Suomi
5. Soittoajan, kellon ja nykyisen statuksen
merkkivalo.
6. Palaa progressiivisessa kuvanmuodostustilassa.
7. Palaa laitteen ollessa ajastintallennustilassa.
Kaukosäätimen toiminnot
20
21
22
23
4
5
24
6
7
8
9
6
10
26
11
27
28
8
25
12
13
14
15
16
17
18
19
29
30
31
32
33
34
35
1.
TV-painike
Tällä painikkeella voit käyttää televisiota.
2. DVD-painike
Tällä painikkeella voit käyttää DVD:tä.
3. STANDBY/ON -painike
4. Numeropainikkeet
5. TV/DVD-painike
6. OHITUS TAAKSE-/ETEENPÄIN -painikkeet
Näillä painikkeilla voit siirtyä levyllä taakse- tai eteenpäin.
7. ASKELLETTU TAAKSE-/ETEENPÄIN -painikkeet
Uusi kuva tulee esiin aina, kun tätä painiketta painetaan.
8. HAKU TAAKSE-/ETEENPÄIN -painikkeet
Näillä painikkeilla voit hakea levyllä taakse- tai eteenpäin.
9. STOP -painike
Tällä painikkeella voit pysäyttää levyn.
10. VOL (äänenvoimakkuus) -painike
Television äänenvoimakkuuden säätö
11. MENU-painike
Tuo HDD/DVD-TALLENTIMEN asetusvalikon esiin.
12. OK/SUUNTA -painikkeet (▲▼◄ ► -painikkeet)
13. TOISTO/KESKEYTYS -painike
Tällä painikkeella voit toistaa levyn tai keskeyttää sen
toiston.
Suomi - 17
Ennen aloitusta
1
2
3
14. INFO-painike
Tämä painike näyttää käytössä olevan asetuksen tai
levyn tilan.
15. ANYKEY-painike
Tällä painikkeella voit tarkastella ja valita nykyisessä
tilassa käytettävissä olevia toimintoja.
16. SUBTITLE-painike
Tällä painikkeella voit vaihtaa DVD-levyn tekstityskielen.
17. REC-painike
Käytetään tallennettaessa kiintolevylle tai DVD-RW/DVDR-levyille.
18. REC PAUSE -painike
Tällä painikkeella voit keskeyttää tallennuksen.
19. COPY-painike
Paina tätä, kun kopioit DVD:ltä kiintolevylle tai kiintolevyltä
DVD:lle. Aloita kopioiminen painamalla COPY-painiketta
nimikeluettelonäytössä tai painamalla COPY-painiketta
toiston aikana.
20. INPUT SEL -painike
Valitse tulosignaali ulkoista tuloa käytettäessä (PROG-,
AV1-, AV2-, AV3- tai DV-tulo).
21. HDD-painike
Tällä painikkeella voit käyttää kiintolevyä.
22. TV STANDBY/ON -painike
23. OPEN/CLOSE-painike
Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
24. CM SKIP-painike
Kun toistetaan ohjelmaa, joka on tallennettu DVD-levylle
tai kiintolevylle, laite voidaan asettaa automaattisesti
jättämään väliin osa ohjelmaa.
25. PLAY/PAUSE (toisto/tauko) -painike
Levyn toisto tai toiston keskeytys.
26. PROG-painike
Tällä painikkeella voit valita televisiokanavan.
27. TV MUTE/AUDIO (television mykistys/ääni) -painike
Tämä painike mykistää television äänen TV-tilassa.
Voit hyödyntää levyn eri äänitoimintoja tällä painikkeella
(DVD-tilassa).
28. RETURN-painike
29. PLAY LIST/TITLE MENU -painike
Palaa nimikevalikkoon tai tarkastele tallennettujen
tiedostojen luetteloa tällä painikkeella.
30. CANCEL-painike
31. REPEAT A-B-painike
Antaa mahdollisuuden nimikkeen, jakson, raidan tai levyn
uudelleentoistoon.
32. REPEAT-painike
Antaa mahdollisuuden nimikkeen, jakson, raidan tai levyn
uudelleentoistoon.
33. TIMER-painike
Siirry Timer Recording Mode (ajastintallennustila) valikkoon tällä painikkeella.
34. REC MODE -painike
Tällä painikkeella voit valita tallennusajan ja kuvanlaadun.
(XP/SP/LP/EP)
35. MARKER-painike
Merkitse levyn tietty paikka toiston aikana tällä
painikkeella.
Kytkeminen ja asetukset
Kytkeminen
ja asetukset
Pikakatsaus
Tämän käyttöoppaan pikakatsaus sisältää tallentimen
käyttöönottoon tarvittavat tiedot.
Tässä osassa käsitellään erilaisia tapoja
kytkeä HDD/DVD-TALLENNIN muihin ulkoisiin
laitteisiin ja tarvittavia alkuasetuksia.
HDD/DVD-TALLENTIMEN kytkeminen
▼
Muut kytkennät
▼
Antenni, HDD/DVD-TALLENNIN,
ulkoinen dekooderiboksi ja televisio
▼
Muita Video-lähtökaapelin kytkentätapoja
▼
Muita Audio-lähtökaapelin
kytkentätapoja
▼
Kytkeminen AV3 IN- tai DV- tuloliitäntään
Pikakatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
HDD/DVD-TALLENTIMEN kytkeminen . . . . . . . . . 19
Muut kytkennät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Antenni, HDD/DVD-TALLENNIN,
ulkoinen dekooderiboksi ja televisio . . . . . . . . . . . . 20
Muita Video-lähtökaapelin kytkentätapoja . . . . . . . 20
Muita Audio-lähtökaapelin kytkentätapoja . . . . . . . 22
Kytkeminen AV3 IN- tai DV-tuloliitäntään . . . . . . . 24
18 - Suomi
HDD/DVD-TALLENTIMEN
kytkeminen
Voit kytkeä HDD/DVD-TALLENTIMEN satelliittivasta
anottimeen tai digitaaliseen virittimeen.
1
ulkoinen laite (videonauhuri/satelliittivastaanotin)
2
RF IN -tuloon
2
1
Televisioon
3
RF-kaapeli
ANT INPUT -antennituloon
■
HUOMAUTUS
■
Tämän laitteen RF-kaapeliliitäntä lähettää vain
televisiosignaalia. Jos haluat katsoa DVDlevyä HDD/DVD-TALLENTIMESTA, sinun on
kytkettävä SCART-kaapeli tai Audio/Videokaapelit.
TV-tila : Paina kaukosäätimen TV/DVDpainiketta, jolloin etupaneelin LED-näytössä
näkyy “TV” (tai katkaise virta HDD/
DVDTALLENTIMESTA). Sen jälkeen voit
katsoa TV kautta vastaanotettua ohjelmaa.
- DVD-tila
1. Kytke videonauhuri/satelliittivastaanotin HDD/
DVD-TALLENTIMEN AV2-liitäntään SCARTkaapelilla.
2. Kytke AV1-liitäntä television SCART AV liitäntään.
3. Kytke virta HDD/DVD-TALLENTIMEEN,
videonauhuriin/satelliittivastaanottimeen ja
televisioon.
4. Valitse tulotilaksi AV2.
- TV-tila
1. Paina kaukosäätimen TV/DVD-painiketta, jolloin
etupaneelin LED-näytössä näkyy “TV” (tai
katkaise virta HDD/DVD-TALLENTIMESTA).
2. Voit katsoa ohjelmaa HDD/DVD-TALLENTIMEEN
kytketyn satelliittivastaanottimen tai
digitaalisen virittimen kautta, vaikka HDD/DVDTALLENTIMESSA ei olisikaan virtaa.
Suomi - 19
Kytkeminen ja asetukset
Voit kytkeä HDD/DVD-tallentimesi televisioon
SCARTkaapelilla, jos televisiosi on varustettu tähän
tarkoitukseen varatulla tuloliitännällä.
1. Kytke RF-antennikaapeli kuvan osoittamalla tavalla.
2. Kytke SCART-kaapelin toinen pää laitteen takana
olevaan AV1-liitäntään.
3. Kytke toinen pää television vastaavaan liitäntään.
4. Liitä HDD/DVD-TALLENTIMEN ja television
virtapistokkeet pistorasiaan.
5. Kytke HDD/DVD-TALLENTIMEEN ja televisioon
virta.
6. Paina television kaukosäätimen INPUT SEL.
-painiketta, kunnes HDD/DVD-TALLENTIMEN
videosignaali näkyy television kuvaruudussa.
Muut kytkennät
Kytkeminen ja asetukset
Antenni, HDD/
DVDTALLENNIN, ulkoinen
dekooderiboksi ja televisio
Jos kytket ulkoisen dekooderiboksin HDD/
DVDTALLENTIMEEN, voit tallentaa HDD/
DVDTALLENTIMEN sisäänrakennetun
televisiovirittimen kautta vastaanotettujen salattujen
kanavien (CANAL+ tai Premiere) lähetyksiä.
Muita Video-lähtökaapelin
kytkentätapoja
Videosignaalien lähtö voidaan toteuttaa usealla
tavalla ilman Scart-kaapeleita. Valitse seuraavista
videoliitännöistä itsellesi parhaiten sopiva.
• Tapaus 1 : Kytkeminen Video (yhdistelmä) lähtöliitäntään
• Tapaus 2 : Kytkeminen S-Video-lähtöliitäntään
• Tapaus 3 : Component Video -lähtöliitännät
S-Video-, Component video- ja Progressive
Output -tilat
Seinä
1
3
DECODER
4
2
1. Kytke RF-antennikaapelit kuvan osoittamalla
tavalla.
2. Kytke tämän tallentimen AV1-liitäntä
SCARTkaapelilla television SCART AV -liitäntään.
3. Yhdistä AV2-liitäntä dekooderiboksin SCART AV
- liitäntään.
4. Jos haluat katsoa tai tallentaa maksullisia Canal+
-ohjelmia, aseta HDD/DVD-TALLENTIMESI
vastaanottamaan kyseiset kanavat
kuvaruutunäytöllä. (Katso sivut 28~30.)
20 - Suomi
• S-Video- ja Component video -lähdöt ovat
käytettävissä ainoastaan silloin, jos televisiosi
tukee vastaavasti S-Video- ja Component video
- tuloja. Jos S-Video- tai Component video lähtö ei toimi, tarkista television liitännät ja valitut
tuloasetukset.
• Perinteiseen lomitettuun kuvanmuodostukseen
nähden progressiivisessa kuvanmuodostuksessa
televisioon syötetään kaksinkertainen määrä
videojuovia, minkä ansiosta kuva on vakaampi,
värinättömämpi ja puhtaampi kuin lomitetussa
kuvanmuodostuksessa. Toiminto on käytössä
ainoastaan progressiivista kuvanmuodostusta
tukevissa televisioissa.
• Progressiivisen kuvanmuodostuksen lähtö (576p)
Kuluttajien tulee huomata, että kaikki
korkeapiirtoiset televisiolaitteet eivät ole
yhteensopivia tämän laitteen kanssa ja
että kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä. Jos
progressiivisessa kuvanmuodostuksessa esiintyy
ongelmia asetuksella 576, suosittelemme, että
liitäntätavaksi valitaan ‘vakiopiirtoterävyys‘- lähtö.
Jos sinulla on kysyttävää tämän 576pmallisen
HDD/DVD-TALLENTIMEN yhteensopivuudesta
televisiolaitteesi kanssa, ota yhteyttä
asiakaspalveluumme.
Tapaus 1 : Kytkeminen Video
(yhdistelmä) -lähtöliitäntään
Tapaus 2 : Kytkeminen S-Videolähtöliitäntään
1. Yhdistä HDD/DVD-TALLENTIMEN S-VIDEO OUT
-liitäntä ja televisiosi S-VIDEO INPUT -liitäntä
SVideo-kaapelilla (lisävaruste).
• Voit nauttia korkealuokkaisesta kuvanlaadusta.
2. Yhdistä HDD/DVD-TALLENTIMEN AUDIO OUT
- liitännät ja television (tai AV-vahvistimen)
AUDIO IN - liitännät (valkoisella ja punaisella)
audiokaapelilla.(Katso sivut 22~23.)
2. Yhdistä HDD/DVD-TALLENTIMEN AUDIO OUT
- liitännät ja television (tai AV-vahvistimen)
AUDIO IN -liitännät (valkoisella ja punaisella)
audiokaapelilla. (Katso sivut 22~23.)
keltainen
Video- ja audiokaapeli
keltainen
Suomi - 21
Kytkeminen ja asetukset
1. Yhdistä HDD/DVD-TALLENTIMEN (keltainen)
VIDEO OUT -liitäntä ja televisiosi (keltainen)
VIDEO INPUT -liitäntä (keltaisella) videokaapelilla.
• Voit nauttia normaaliluokkaisesta kuvanlaadusta.
Tapaus 3 : Component Video lähtöliitännät
2. Yhdistä HDD/DVD-TALLENTIMEN AUDIO OUT
- liitännät ja television (tai AV-vahvistimen)
AUDIO IN -liitännät (valkoisella ja punaisella)
audiokaapelilla.
(Katso sivut 22~23.)
3. Kytkemisen jälkeen katso sivut 39~41.
Audiosignaalien lähtö voidaan toteuttaa usealla
tavalla ilman Scart-kaapeleita. Valitse seuraavista
audioliitännöistä itsellesi parhaiten sopiva.
• Tapaus 1 : Kytkeminen televisioon
• Tapaus 2 : Kytkeminen stereovahvistimeen
AVlähtöliitännöistä
• Tapaus 3 : Kytkeminen AV-vahvistimeen
digitaalisesta lähtöliitännästä
Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. “Dolby”
ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
“DTS” ja “DTS Digital Out” ovat Digital Theater
Systems Inc.:in tavaramerkkejä.
P
Kytkeminen ja asetukset
1. Yhdistä HDD/DVD-TALLENTIMESI COMPONENT
OUT (Y,PB,PR) -liitännät ja televisiosi
COMPONENT IN (Y,PB,PR) -liitännät Componentvi
deokaapeleilla (lisävaruste).
• Näin kuva on laadukas ja värit toistuvat tarkasti.
Muita Audio-lähtökaapelin
kytkentätapoja
Tapaus 1 : Kytkeminen televisioon
vihreä
sininen
punainen
vihreä
Jos televisiosi on varustettu audiotuloliitännöillä, käytä
tätä.
sininen
punainen
valkoinen
punainen
■
Progressive (progressiivinen) -asetus on
käytettävissä ainoastaan silloin, kun Video
Out -liitännäksi on asetettu Component.
(Katso sivut 39~41.)
22 - Suomi
keltainen
keltainen
valkoinen
HUOMAUTUS
Varmista, että liitäntöjen värikoodit
täsmäävät. HDD/DVD-TALLENTIMESI
Y,PB,PR Component -lähtöliitännät
on kytkettävä televisiosi vastaaviin
tuloliitäntöihin.
punainen
■
Tapaus 2 : Kytkeminen
stereovahvistimeen AVlähtöliitännöistä
Jos stereovahvistimesi on varustettu ainoastaan
AUDIO INPUT (L ja R) -liitännöillä, käytä AUDIO
OUT -liitäntöjä.
Jos AV-vahvistimesi on varustettu Dolby Digital-,
MPEG2- tai DTS-dekooderilla ja digitaalisella
tuloliitännällä, käytä tätä kytkentätapaa. Sinun on
määriteltävä ääniasetukset erikseen, jos haluat
nauttia Dolby Digital-, MPEG2- tai DTS-äänestä.
Käytä liitäntään optista tai koaksiaalikaapelia
vahvistintyypin mukaan.(Katso sivut 36~37.)
valkoinen
tai
punainen
valkoinen
Takakaiutin (vasen)
Etukaiutin
(vasen)
Takakaiutin (oikea)
Etukaiutin
(oikea)
Etukaiutin (vasen)
Bassokaiutin
Etukaiutin (oikea)
Keskikaiutin
Suomi - 23
Kytkeminen ja asetukset
punainen
Tapaus 3: Kytkeminen AVvahvistimeen digitaalisesta
lähtöliitännästä
Jos digitaalivideokamerasi on varustettu DVlähtöliitännällä, kytke se HDD/DVD-TALLENTIMESI
DV-tuloliitäntään.
Tätä kytkentätapaa käyttämällä voit liittää HDD/
DVDTALLENTIMESI muihin ulkoisiin laitteisiin sekä
katsoa tai tallentaa niistä lähtevää kuvaa.
< DVD-HR730 >
P
• Tapaus 1: Videonauhurin, digiboksin (STB),
DVDsoittimen tai videokameran
kytkeminen AV3 IN -liitäntöihin
• Tapaus 2: Videokameran kytkeminen DV IN liitäntään
Camcorder
Tapaus 1: Videonauhurin, digiboksin
(STB), DVD-soittimen tai videokameran
kytkeminen AV3 IN -liitäntöihin
Videonauhurin tai ulkoisen laitteen kytkentä HDD/
DVDTALLENTIMEN AV3 IN -liitäntöihin.
Voit tallentaa DVD-tallentimeen kytkettyjen laitteiden
(videonauhuri, digiboksi tai DVD-soitin) lähettämän
kuvan..
■
HUOMAUTUS
< DVD-HR730 >
P
Kytkeminen ja asetukset
Kytkeminen AV3 INtai DV-tuloliitäntään
Tapaus 2: Videokameran
kytkeminen DV IN -liitäntään
Videokamera
VCR
punainen
DVD
valkoinen
keltainen
STB
keltainen
valkoinen
punainen
■
AV 3 IN -valinta suoritetaan
automaattisesti. Jos tuloa ei valita
automaattisesti, valitse oikea tulo INPUT
SEL.-painikkeella.
■
Kopiosuojatun aineiston tallentaminen ei
ole mahdollista.
HUOMAUTUS
24 - Suomi
Jos tuloa ei valita automaattisesti, valitse
oikea tulo INPUT SEL.-painikkeella.
Järjestelmäasetukset
Kuvaruutuvalikossa
liikkuminen
KuvaruutuvalikkojenavullavoitkytkeäHDD/DVDTALLENTIMESI
eri toiminnot päälle tai pois päältä. Käytä seuraavia painikkeita
kuvaruutuvalikkojen avaamiseen ja niissä liikkumiseen.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Title
DivX (MPEG4)
Music
Photo
SELECT
RETURN
EXIT
1 MENU-painike
Kuvaruutuvalikossa liikkuminen . . . . . . . . . . . . . .25
Automaattinen asetusten määrittäminen
kytkettäessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Kellon asettaminen aikaan . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Avaa kuvaruutuvalikko (MENU) painamalla tätä
kaukosäätimen painiketta.
Sulje kuvaruutuvalikko painamalla painiketta
uudelleen.
2 ▲▼ ◄ ►-painike
Voit siirtää valintapalkkia ja selata valikon
vaihtoehtoja ▲▼ ◄ ► -painikkeilla.
Kanavien esiviritys automaattista
asetustoimintoa käyttäen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Kanavien esiviritys manuaalista
asetustoimintoa käyttäen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Kieliominaisuuksien asetukset . . . . . . . . . . . . . . .30
3 OK-PAINIKE
Tällä kaukosäätimen painikkeella voit vahvistaa
uudet asetukset.
Automaattinen virrankatkaisu . . . . . . . . . . . . . . . .31
Quick Recording -pikatallennusasetusten
määritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Automaattinen jaksojen luonti . . . . . . . . . . . . . . . .33
4 RETURN-PAINIKE
Tällä kaukosäätimen painikkeella voit
palata edelliseen valikkonäyttöön tai poistua
kuvaruutuvalikosta.
DivX(R)-rekisteröinti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
CM Skip Time -asetus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Ajan asetus EP-tilassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Ääniasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Videonäytön asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Videolähtö ominaisuuksien asetukset . . . . . . . . .39
Progressiivisen tilan käyttäminen . . . . . . . . . . . . .39
Progressiivisen tilan peruuttaminen . . . . . . . . . . .40
Lapsilukon asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Suomi - 25
Järjestelmäasetukset
MOVE
Automaattinen asetusten
määrittäminen kytkettäessä
5
Valitse haluamasi “Maa”▲▼◄ ►-painikkeita
käyttäen.
Country Selection
HDD/DVD-TALLENNIN suorittaa tarvittavat asetukset
automaattisesti silloin, kun se kytketään verkkoon
ensimmäistä kertaa. Televisioasemien ja kellon asetukset
tallennetaan laitteen muistiin. Toimenpiteen suorittaminen
kestää muutaman minuutin. Tämän jälkeen HDD/DVDTALLENTIMESI on valmiina käyttöön.
Järjestelmäasetukset
1
2
Kytke RF-kaapeli sivulla 19 olevan kaavion
mukaisesti. (HDD/DVD-TALLENTIMEN
kytkeminen televisioon RF- ja Scart-kaapeleita
käyttäen.)
Kytke HDD/DVD-TALLENNIN verkkoon.
Etupaneelissa oleva AUTO-ilmaisin vilkkuu.
A
NL
S
PL
B
I
CH
CZ
Others
DK
N
TR
FIN
P
GR
D
E
HU
• "Maa” -asetusten yhteydessä käytetään alla olevan
taulukon mukaisia maalyhenteitä:
A(Austria)
NL(Netherlands) S(Sweden)
PL(Poland)
B(Belgium)
I(Italy)
CH(Swiss)
CZ (Czech)
DK(Denmark)
N(Norway)
TR(Turkey)
Others
FIN(Finland)
P(Portugal)
D(Deutschland) E(Spain)
GR(Greece)
HU(Hungary)
• HDD/DVD-TALLENNIN käyttää asemien etsinnässä
valitsemasi maan esiasetettua suosikkiluetteloa.
6
Automaattinen kanavahaku käynnistyy.
Auto Setup
Please wait.
3
4
Valitse kieli numeropainikkeilla.
Press
1
Touche
2
pour Français
Drücken Sie
3
Für Deutsch
Pulse
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
Нажмите
7
для Pусского яз.
68%
for English
Käynnistä automaattinen asetustoiminto
painamalla OK-painiketta.
• HDD/DVD-TALLENTIMEN automaattisesti tallentamien
kanavien määrä riippuu löydettyjen kanavien
määrästä.
7
Automaattinen kellonajan asetus käynnistyy
automaattisesti 10 sekunnin kuluttua
automaattisen kanavahaun päättymisestä. Jos
haluat käynnistää automaattisen kellonajan
asetuksen välittömästi, paina OK-painiketta. Jos
et halua asettaa kelloa automaattisesti, paina
CANCEL- tai MENU-painiketta.
Auto setup will be started.
Yes
No
Auto channel scan completed successfully.
Press the [OK] button to auto clock set.
Yes
26 - Suomi
No
8
Odota, kunnes nykyinen päivämäärä ja
kellonaika ilmestyvät näytölle automaattisesti.
Jos haluat poistua automaattisesta kellonajan
asetustoiminnosta, paina MENU-painiketta.
Please wait. Now setting the clock.
If you want to exit clock setting,
press the [MENU] button.
Kellon asettaminen
aikaan
Tätä valikkoa käytetään oikean kellonajan asettamiseen.
Ajastintallennustoiminnon käyttö edellyttää kellonajan
asettamista.
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
HDD & DVD RECORDER
9
Tarkista päivämäärä ja kellonaika.
Library
DivX (MPEG4)
Programme
Music
Setup
Photo
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
01
2006
12
00
On
MOVE
Sunday
• Jos ne ovat: oikein, paina OK-painiketta, jolloin
päivämäärä ja kellonaika tallennetaan muistiin.
Jos et paina OK-painiketta, päivämäärä ja
kellonaika tallentuvat automaattisesti 5 sekunnin
kuluttua.
2
HUOMAUTUS
■
Automaattinen asetustoiminto voidaan
suorittaa painamalla laitteessa olevaa
STOP ( ) -painiketta yhtäjaksoisesti
vähintään 5 sekunnin ajan, kun laite on
kytketty pois päältä ja siinä ei ole levyä.
EXIT
Valitse Setup ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Setup
HDD
Library
HDD/DVD-tallennin on nyt valmiina
käyttöön. “Automaattinen asetusten
määrittäminen kytkettäessä” -toiminto
on jo suoritettu. Jos haluat muuttaa
näitä vakioasetuksia, voit tehdä sen
esivirittämällä asemat kuvaruutunäytöllä
“Kanavien esiviritys manuaalista
asetustoimintoa käyttäen” -valikon avulla.
(Katso sivut 29~30.)
RETURN
HDD & DVD RECORDER
Disc Manager
• Jos ne ovat: Month (kuukausi), Day (päivä),
Year (vuosi), Hours (tunnit) tai Minute
(minuutit) buttons. ja vuosi ▲▼◄ ► painikkeita tai numeropainikkeita käyttäen.
Paina OK-painiketta, jolloin päivämäärä ja
kellonaika tallennetaan muistiin. Jos kellon
asetuksia tarvitsee muuttaa, voit tehdä tämän
käsin.
■
SELECT
Programme
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse System ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Suomi - 27
Järjestelmäasetukset
Title
Disc Manager
JAN
Library
HDD
4
Valitse Clock Set painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Syötä Month (kuukausi), Day (päivä), Year
(vuosi), Hours (tunnit) tai Minute (minuutit)
▲▼◄ ► -painikkeilla. Syötä kellonaika suoraan
numeropainikkeilla.
Viikonpäivä näkyy automaattisesti.
HDD & DVD RECORDER
Clock Set
HDD
Kanavien esiviritys automaattista
asetustoimintoa käyttäen
Tämän toiminnon avulla voit asettaa HDD/
DVDTALLENTIMEN virittimen taajuusalueen
manuaalisesti asentoon Antenna tai Cable sen mukaan,
kumman kytkit Antenna In -antennituloon alkuasetusten
yhteydessä.
Library
Disc Manager
Programme
Setup
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
Järjestelmäasetukset
MOVE
5
On
Sunday
SELECT
RETURN
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
2
Valitse Setup painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
EXIT
HDD & DVD RECORDER
Aseta Auto Clock käyttöön valitsemalla On ▲▼
-painikkeilla.
Library
Disc Manager
Programme
Setup
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Clock Set
HDD
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
Library
Disc Manager
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Programme
Setup
On
Sunday
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
3
Valitse System ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
6
Disc Manager
Paina OK-painiketta, jolloin päivämäärä ja
kellonaika tallentuvat muistiin. Jos et paina OKpainiketta, asetukset eivät tallennu muistiin.
Programme
Setup
Channel Set
HUOMAUTUS
■
Automaattisen kellonajan
asetustoiminnon käyttö edellyttää RFkaapelin kytkemistä. Katso sivu 19.
HDD/DVD-tallennin asettaa kellonajan
automaattisesti kanavien PR1 ja
PR5 välillä lähetettävän aikasignaalin
mukaisesti. Jos et halua käyttää
automaattista kellonajan asetustoimintoa,
valitse Off (ei käytössä).
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
4
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Channel Set ▲▼ -painikkeilla, ja paina
sitten OK- tai ►-painikketta.
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Disc Manager
Auto Setup
Manual Setup
Programme
Setup
MOVE
28 - Suomi
Auto Power Off
MOVE
■
Clock Set
SELECT
RETURN
EXIT
5
• Ensimmäinen taajuusalue selataan, ja
ensimmäinen löytynyt asema näytetään ja
tallennetaan. Sen jälkeen laite etsii seuraavan
aseman ja niin edelleen.
• HDD/DVD-TALLENTIMEN automaattisesti
tallentamien kanavien määrä riippuu löydettyjen
kanavien määrästä.
Valitse Auto Setup painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee ilmoitus “Your data will be lost. Press
[OK] to continue, [Return] to exit.”.
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Auto Setup
Disc Manager
Add/Delete
8
Programme Your data will be lost.
Press [OK] to continue, [Return] to exit.
Setup
OK
SELECT
EXIT
Paina OK-painiketta ja valitse maa painamalla
▲▼◄ ► -painikkeita.
• HDD/DVD-TALLENNIN käyttää asemien
etsinnässä valitsemasi maan esiasetettua
suosikkiluetteloa.
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
Kanavien esiviritys
manuaalista
asetustoimintoa käyttäen
HDD
Country Selection
Library
Disc Manager
A
NL
S
PL
Programme
B
I
CH
CZ
Others
DKSetup
N
TR
FIN
P
GR
D
E
HU
MOVE
SELECT
RETURN
Toiminnon avulla voit lisätä esiviritettyjä kanavia, joita
automaattinen kanavahaku -toiminto ei löytänyt sekä
poistaa haluamasi kanavat.
Voit myös ohjelmoida kanavien järjestyksen.
EXIT
Maan valinnan yhteydessä käytetään alla olevan
taulukon mukaisia maalyhenteitä:
A(Austria)
B(Belgium)
NL(Netherlands)
I(Italy)
S(Sweden)
CH(Swiss)
PL(Poland)
CZ (Czech)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
TR(Turkey)
GR(Greece)
HU(Hungary)
Others
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
2
Valitse Setup painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
7
Paina OK-painiketta. Jos haluat poistua, paina
MENU-painiketta.
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Setup
Auto Setup
Please wait.
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Auto Channel Memory
3%
Stop
Suomi - 29
Järjestelmäasetukset
6
RETURN
Kanavahaku käynnistyy. Keskeytä automaattinen
asetustoiminto painamalla OK-painiketta.
3
Valitse System ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
• Edit (muokkaus) : Voit lisätä tai muokata ohjelmia. Kun
olet muuttanut ohjelmatiedot (CH, Name, Decoder,
MFT), valitse Save ja paina lopuksi OK-painiketta.
Add/Delete
Manual
Setup
System
HDD
PR
Library
Channel Set
Clock Set
Disc Manager
Programme
Setup
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
MOVE
Järjestelmäasetukset
4
SELECT
Channel Set
HDD
Library
Disc Manager
Auto Setup
Manual Setup
Programme
Setup
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
Off
MFT
Save
MOVE
CHANGE
EXIT
Valitse Channel Set▲▼ -painikkeilla, ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
002
----
Decoder
RETURN
01
CH
Name
EXIT
- CH : Viritä kanava ◄ ► -painikkeilla.
- Name : Aseman nimi tunnistetaan automaattisesti
lähetyssignaalin avulla. Jos asemaa ei tunnisteta,
voit muokata sen nimeä ▲▼◄ ► -painikkeilla.
- Decoder : Jos toiminto kytketään päälle, voit
vastaanottaa salattujen kanavien lähetyksiä
ulkoista dekooderiboksia käyttäen. Ennen
laitteen kytkemistä päälle katso sivulla 20
olevia ulkoisen dekooderiboksin kytkentään
liittyviä ohjeita.
- MFT(manuaalinen taajuuden viritys) : Voit hienovirittää
kanavan ◄ ► -painikkeilla.
• Delete : Valitun ohjelman kanavatiedot poistetaan.
5
Valitse Manual Setup ▲▼ -painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ► -painiketta.
Manual Setup
PR
CH
Name
Decoder
01
002
---
----
-Off
--
02
004
----
Off
03
---
----
---
04
---
----
---
05
---
----
---
06
---
----
07
---
----
MOVE
6
SELECT
-----
RETURN
EXIT
Valitse muokattava, poistettava tai vaihdettava PR
(ohjelma) painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sen
jälkeen ANYKEY-painiketta.
Valitse Edit, Delete tai Swap.
PR
01
02
03
04
05
Edit
Delete
06
07
Swap
CH
002
--004
-----------
MOVE
30 - Suomi
Manual Setup
Name
Decoder
----------------------
SELECT
• Swap : Voit vaihtaa kahden ohjelman kanavatiedot
keskenään. Jos haluat esimerkiksi vaihtaa ohjelmat PR2
ja PR5 keskenään, valitse vaihto ohjelman PR2 tietojen
kohdalla ja paina OK-painiketta ohjelman PR5 tietojen
kohdalla.
Off
-Off
------
RETURN
EXIT
Kieliominaisuuksien
asetukset
Jos asetat äänen, tekstityksen, levyvalikon ja
kuvaruutuvalikon kielen etukäteen, ne otetaan käyttöön
jokaisella katselukerralla automaattisesti.
Jos levylle ei ole valittu kieltä, käytetään etukäteen
tallennettua alkuperäiskieltä.
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
2
Valitse Setup painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
5
Valitse haluttu kieli ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
3
SELECT
RETURN
Palaa edelliseen valikkoon painamalla
RETURN- tai ◄-painiketta. Poistu
valikosta painamalla MENU-painiketta.
■
Valittu kieli tulee näytölle vain, jos levy
tukee sen käyttöä.
HUOMAUTUS
EXIT
Valitse Language painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee kieliasetusvalikko.
Automaattinen
virrankatkaisu
Language
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Audio
:: Original
Original
Subtitle
: Automatic
Disc Menu
: English
Menu
: English
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse haluttu kieliasetus ▲▼ -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Tämä toiminto katkaisee HDD/DVD-TALLENTIMESTA
virran automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta
valitun ajan sisällä.
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
2
Valitse Setup painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
HDD & DVD RECORDER
Language
Library
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Deutsch
: English
Español
Italiano
Nederlands
Korean
Menu
MOVE
:: Original
Original
Original
Original
: Automatic
English
: English
Français
SELECT
RETURN
Disc Manager
Programme
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
• Audio : Levyn äänen kielen valinta.
• Subtitle : Levyn tekstityskielen valinta.
• Disc Menu: Levyvalikon kielen valinta.
• Menu: HDD/DVD-TALLENTIMEN kuvaruutuvalikon
kielen valinta.
3
Valitse System painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee järjestelmävalikko.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Suomi - 31
Järjestelmäasetukset
HDD & DVD RECORDER
■
4
Valitse Auto Power Off painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
2
Valitse Setup ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jäkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
HDD & DVD RECORDER
System
Library
HDD
Disc Manager
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off Off
Off
:: Off
Quick Recording 2 Hours : Off
Chapter Creator 6 Hours : Off
DivX(R) Registration
Programme
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
MOVE
Järjestelmäasetukset
5
SELECT
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Valitse haluttu kohta ▲▼ -painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
3
Valitse System ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
• Off : Automaattinen virrankatkaisu on pois
käytöstä.
Library
Disc Manager
Programme
• 2 Hours : HDD/DVD-vastaanottimesta
katkaistaan virta automaattisesti
2 tuntia viimeisen painikkeen
painalluksen jälkeen.
• 6 Hours : HDD/DVD-vastaanottimesta
katkaistaan virta automaattisesti
6 tuntia viimeisen painikkeen
painalluksen jälkeen.
• Jos automaattisen virrankatkaisun määrittämä
virrankatkaisuaika saavutetaan toiston tai
tallennuksen aikana, laite toimii kunnes toisto tai
tallennus loppuu.
System
HDD
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Quick Recorking ▲▼ -painikkeilla ja paina
sitten OK- tai ►-painikketta.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Quick Recording pikatallennusasetusten määritys
Jos tämän toiminnon asetukseksi on valittu “on”, HDD/
DVD-TALLENTIMESTA virta kytkeytyy nopeasti, jolloin
halutun kanavan tallennus voi alkaa heti.
1
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording Off
: Off
On
: Off
Chapter Creator
DivX(R) Registration
MOVE
5
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse On ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten OK- tai
►-painikkeita.
Paina MENU-painiketta, kun laite on Stop/No Disc
(pysäytys/Ei levyä) -tilassa.
■
Quick Recording -pikatallennuksen
oletusasetus on Off (pois).
■
Jos tämän toiminnon asetukseksi on valittu
On (päällä), virrankulutus kasvaa laitteen
virran ollessa katkaistuna.
■
Jos pikatallennus on käytössä, tuuletin
saattaa jatkaa toimintaansa ja pitää ääntä,
vaikka virta olisi katkaistu.
HUOMAUTUS
32 - Suomi
Channel Set
4
Automaattinen
jaksojen luonti
Valitse Chapter Creator painamalla ▲▼
painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
HDD & DVD RECORDER
System
DVD-RW(V)
DVD-Video-levy koostuu nimikkeistä ja jaksoista. Kun
tallennat yhden ohjelman, siitä tulee yksi nimike. Jos
käytät tätä toimintoa, nimike jaetaan jaksoihin.
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
:: Off
Off
Chapter Creator
Off
DivX(R) Registration
On
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
(V-tila)
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
2
Valitse Setup-painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
5
• Off (pois): Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat,
että Automatic Chapter Creation toiminto ei ole käytössä.
• On (päällä): Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat,
että Automatic Chapter Creation toiminto on käytössä.
Setup
DVD-RW(V)
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Off tai On ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Poistu valikosta painamalla MENU-painiketta.
6
Käynnistä tallennus painamalla REC-painiketta.
(Katso sivulta 74 tietoja tallennusnopeuden
asettamisesta.) Esiin tulee ilmoitus “Do you want
to create the chapter menu after this recording?”.
Valitse System-painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee järjestelmävalikko.
Do you want to create the chapter menu
after this recording?
HDD & DVD RECORDER
Yes
System
No
DVD-RW(V)
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
7
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
• Uusi jakso luodaan valitun tallennustilan mukaisesti.
XP- ja SP-tilassa jakson pituus on noin 5 minuuttia,
LP- ja EP-tilassa noin 15 minuuttia.
8
Pysäytä tallennus painamalla STOP -painiketta.
Suomi - 33
Järjestelmäasetukset
1
9
Jos haluat tarkastella luotuja nimikkeitä,
viimeistele levy (katso sivu 117) ja paina TITLE
MENU -painiketta. Esiin tulee nimikevalikko.
Järjestelmäasetukset
Previous
10
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
Top
CM Skip Time -asetus
Kun kiintolevylle tai DVD-RW- tai DVD-R-levylle
tallennettua ohjelmaa toistetaan, laite voidaan ohjelmoida
ohittamaan mainokset.
Next
Jos haluat tarkastella luotuja jaksoja, valitse
haluamasi nimike ja paina sen jälkeen DISC
MENU -painiketta. Esiin tulee valitun nimikkeen
jaksovalikko.
CHAPTER
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
2
Valitse Setup painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Previous
Top
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
Next
MOVE
■
Varoitus
SELECT
RETURN
EXIT
Automaattinen jaksojen luonti -toiminto ei toimi
ajastintallennuksen aikana eikä laitteen virran
ollessa sammutettuna.
3
Valitse PVR Option ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ► -painiketta.
Esiin tulee PVR Option -valikko.
HDD & DVD RECORDER
PVR Option
HDD
DivX(R)rekisteröinti
Library
CM Skip Time
: :15
15Sec
Sec
Disc Manager
EP Mode Time
: 6 Hours
34 - Suomi
Programme
Setup
MOVE
Käytä rekisteröintikoodia tämän HDD/
DVDTALLENTIMEN rekisteröintiin DivX(R) Video On
Demand -muotoon. Lisätietoja löydät osoitteesta
www.divx.com/vod
SELECT
RETURN
EXIT
4
Valitse CM Skip Time painamalla ▲▼-painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Ajan asetus EP-tilassa
PVR Option
HDD
Library
CM Skip Time
Disc Manager
EP Mode Time
15
Sec
15::15
Sec
15Sec
Sec
30: 6Hours
Sec
60 Sec
Programme
Setup
MOVE
5
RETURN
EXIT
Valitse haluttu aikaväli painamalla ▲▼-painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Kun painat CM SKIP -painiketta toiston aikana,
asetettua aikaa vastaava osa ohitetaan ja toisto
jatkuu seuravasta osasta.
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
2
Valitse Setup painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
■
HUOMAUTUS
Library
Mainosten ohitus toimii vain normaalin
toiston aikana.
Disc Manager
Programme
Setup
■
Kun asetettu aika on pitempi kuin
nykyisen nimikkeen jäljellä oleva aika,
Seuraava nimike toistetaan alusta.
■
Kun asetettu aika on pitempi kuin
soittolistan jäljellä oleva aika, seuraava
kohtaus toistetaan.
■
Mainosten ohitus ei toimi
pysäytyskuvatilassa.
■
Kun asetettu aika on lyhyempi kuin jäljellä
oleva aika parhaillaan näytettävästä
kohtauksesta, viimeisestä nimikkeestä tai
viimeisestä raidasta, kieltomerkki ilmestyy
näkyviin.
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse PVR Option ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ► -painiketta.
Esiin tulee PVR Option -valikko.
HDD & DVD RECORDER
PVR Option
HDD
Library
CM Skip Time
::15
15Sec
Sec
Disc Manager
EP Mode Time
: 6 Hours
Programme
Setup
■
■
Mainosten ohitus peruu Repeat toiminnon
(myös Repeat A-B ja jakson ja nimikkeen
uudelleentoisto).
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Mainosten ohitus ei ehkä toimi joidenkin
DVD-Video-levyjen kanssa.
Suomi - 35
Järjestelmäasetukset
6
SELECT
Voit valita neljästä tallennustilasta painamalla REC
MODE-painiketta useamman kerran peräkkäin.
EP-tila on yksi neljästä tallennustilasta (XP, SP, LP, EP).
EP (Extended Play) -tilassa voit asettaa tallennusajan
kestoksi 6-8 tuntia.
4
Valitse EP Mode Time ▲▼ painamalla
painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
3
Valitse Audio painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Audio
HDD
HDD & DVD RECORDER
PVR Option
Library
HDD
Library
Disc Manager
CM Skip Time
EP
EPMode
ModeTime
Time
: 15 Sec
66: :Hours
6Hours
6Hours
Hours
►
DTS
: Off
►
Programme
DRC
: On
►
NICAM
: On
►
V-Mode Compatibility
: Off
►
Setup
8 Hours
Programme
: PCM
Disc Manager
Digital Output
Setup
MOVE
Järjestelmäasetukset
MOVE
5
SELECT
RETURN
Valitse haluamasi aika ▲▼ -painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
5
Valitse haluttu kohta painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
■
HDD/DVD-TALLENNIN voidaan kytkeä ulkoiseen
vahvistimeen tai kotiteatteriin.
Voit määritellä äänentoistolaitteen ja äänitilan asetukset
käyttämäsi äänentoistojärjestelmän mukaan.
Voit myös valita asetukseksi NICAM.
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
2
Valitse Setup painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
1. PCM : Valitse tämä, jos laitteistosi ei tue Dolby
Digital -koodauksen purkua.
2. Bitstream : Lähtevä Dolby Digital (tai MPEG2) -muotoinen ääni muutetaan
bittivirraksi. Valitse tämä
vaihtoehto, jos AV-vastaanottimesi
tai AVvahvistimesi on varustettu
Dolby Digital (tai MPEG-2) dekooderilla.
Setup
Programme
Setup
System
►
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
MOVE
36 - Suomi
SELECT
RETURN
EXIT
Palaa edelliseen valikkoon painamalla
RETURN- tai ◄-painiketta.
Poistu valikosta painamalla MENU-painiketta.
Digital Output
HDD
Disc Manager
EXIT
Valitse haluamasi äänivaihtoehto painamalla
▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
HUOMAUTUS
Library
RETURN
4
Ääniasetukset
HDD & DVD RECORDER
SELECT
EXIT
■
Digitaalisen lähdön asetuksia
sovelletaan sekä Dolby Digital- että
MPEG-2- muodossa olevaan ääneen.
LPCM-ääniraita toistetaan aina PCMmuotoisena. Se ei liity millään tavalla
digitaalisen lähdön asetukseen.
■
Huolehdi oikean digitaalisen lähdön
valinnasta, sillä muuten et kuule
mitään ääntä tai kuulet äänen hyvin
voimakkaana.
HUOMAUTUS
DTS
V-Mode Compatibility
1. Off : Laite ei lähetä DTS-signaaleja. Valitse tämä
vaihtoehto, jos AVvastaanottimessasi tai AVvahvistimessasi ei ole DTS-dekooderia.
2. On : Laite lähettää DTS Bitstream -signaaleja
digitaalisen lähdön kautta DTS-muotoisia
raitoja soitettaessa. Valitse tämä vaihtoehto
ainoastaan silloin, jos AVvastaanottimesi
(tai AV-vahvistimesi) on varustettu DTSdekooderilla.
■
HUOMAUTUS
DTS-muotoista ääniraitaa toistettaessa
AV Audio -lähtöliitännästä ei lähde ääntä.
Tällä asetuksella valitaan ääni, kun
tallennetaan NICAM STEREO (moniääninen)
-lähetys kiintolevylle. Se ei vaikuta ohjelman
tallentamiseen suoraan DVD-levylle.
1. Off : Moniäänisen lähetyksen Dual L (vasen)ja Dual R (oikea) -ääni tallennetaan
kiintolevylle. Tässä tilassa kiintolevylle
tallennettuja nimikkeitä ei voi kopioida Vtilassa (DVD-RW/DVD-R).
DRC
HDD & DVD RECORDER
Audio
HDD
Tämä toiminto on käytössä ainoastaan Dolby
Digital -signaalien yhteydessä.
1. On : Elokuvamusiikkia matalalla
äänenvoimakkuudella tai pienten
kaiutinten kautta soitettaessa järjestelmä
säätelee äänenpainetta tilanteen mukaan
ja tuo matalataajuiset äänet paremmin
esiin sekä estää dramaattisten kohtien
ylikorostumisen.
2. Off : Voit nauttia elokuvasta tavallisella
dynaamiikka-alueella.
Library
Digital Output
: PCM
Disc Manager
DTS
: Off
Programme
DRC
: On
Setup
NICAM
: On
V-Mode Compatibility
Compatibilityav
OFF : Off
On
On
MOVE
SELECT
RETURN
HDD & DVD RECORDER
EXIT
Audio
HDD
Library
Digital Output
: PCM
Disc Manager
DTS
: Off
Programme
DRC
: On
NICAM
: On
Setup
V-Mode Compatibility
Audio Selection
Selection
Audio
: On
DUAL:L: Off
LOff
Dual
Dual R
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
NICAM
NICAM-ohjelmat voidaan jakaa 3 ryhmään:
NICAM Stereo, NICAM Mono ja Bilingual (lähetys
toisella kielellä). NICAM-ohjelmat lähetetään aina
standardilla monoäänellä varustettuna. Voit valita
haluamasi äänen kytkemällä NICAM-toiminnon
päälle tai pois päältä.
1. On : NICAM-tila
2. Off : Käytä tätä toimintatilaa NICAM-lähetyksen
standardin monoäänen tallennukseen
ainoastaan silloin, jos huonot vastaanottoolosuhteet johtavat stereoäänen
vääristymiseen.
Suomi - 37
Järjestelmäasetukset
2. On : Moniäänisestä lähetyksestä tallennetaan
kiintolevylle joko Dual L (vasen)- tai Dual
R (oikea) -ääni. Tässä tilassa kiintolevylle
tallennettuja nimikkeitä voi kopioida
DVD-R- tai DVD-RW-levylle (V-tila).
Dual L- ja Dual R -vaihtoehdot voi valita
ääniasetuksissa.
Videonäytön asetukset
4
Valitse haluamasi videokuvan vaihtoehto
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Tämän toiminnon avulla voit määrittää television
kuvaruudun asetukset. Tämä toiminto määräytyy
käytettävän levyn tyypin mukaan. Sitä ei välttämättä
voi käyttää kaikkien levytyyppien kanssa.
Disc Manager
Programme
TV
TV Aspect
Aspect
Setup
Järjestelmäasetukset
MOVE
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
2
Valitse Setup painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
►
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Video painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee videoasetusvalikko.
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Disc Manager
Programme
TV Aspect
: 4:3 Letter Box
►
3D Noise Reduction : Off
►
Video Output
►
: Component
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4:3
Letter
Box
: 4:3
Letter
Box
Pan-Scan
3D Noise Reduction4:3
: Off
16:9
Wide
Video Output
: Component
5
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse haluttu kohta painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
■
HUOMAUTUS
Palaa edelliseen valikkoon painamalla
RETURN- tai ◄ -painiketta.
Poistu valikosta painamalla MENU-painiketta.
TV Aspect
Käytettävän television tyypistä riippuen
kuvaruutuasetusten (kuvasuhteen) säätö saattaa
olla tarpeen.
1. 4:3 Letter Box : Valitse tämä vaihtoehto, jos
haluat nähdä DVD-levyllä
kuvasuhteessa 16:9 olevan
kuvan kokonaan, vaikka
televisiosi kuvasuhde onkin
4:3. Kuvaruudun ylä- ja
alareunaan tulee musta palkki.
2. 4:3 Pan-Scan : Valitse tämä vaihtoehto, jos
sinulla on kooltaan perinteinen
televisio ja haluat nähdä
kuvasuhteessa 16:9 olevan
kuvan keskiosan. (Elokuvan
vasen ja oikea ulkoreuna
leikkautuvat pois.)
3. 16:9 Wide : Voit katsoa kuvasuhteessa
16:9 olevan kuvan
laajakuvatelevisiossasi
kokonaisuudessaan.
3D Noise Reduction (liikkeeseen
sopeutuva kohinanvaimennus)
1. Off : Normaali kuva
2. On : Kohinanvaimennus takaa tarkemman
kuvan (tallennusta varten).
38 - Suomi
Videolähtö
ominaisuuksien asetukset
4
Valitse Video Output painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Disc Manager
Voit nauttia korkealaatuisesta kuvasta RGB- tai
komponenttivideoliitäntöjen kautta. RGB-videolähtö
on käytettävissä Scart-kaapelilla kytkettäessä (AV1) ja
Component video -lähtö on käytettävissä kytkettäessä
komponenttiliittimellä (Y,PB,PR) Vain yksi näistä
signaaleista voidaan valita kerrallaan.
Programme
TV Aspect
: 4:3 Letter Box
3D Noise Reduction : Off
Video Output
►
►
: Component
Component
:Component
RGB
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
5
2
Valitse Setup painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Komponenttitilassa voit asettaa videolähdöksi
Progressive (P.SCAN) tai lomitettu, katso sivu 39–41.
Käytettävissä on alla mainitut videolähtöliitännät.
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
►
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
MOVE
3
Käytettävissä oleva videolähtöliitäntä
System
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Video painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee videoasetusvalikko.
HDD & DVD RECORDER
Disc Manager
Programme
TV
TVAspect
Aspect
: 4:3 Letter Box
►
3D Noise Reduction : Off
►
Video Output
►
: Component
Setup
MOVE
Komponenttitila
Ei P.SCAN-tilaa (lomitettu tila)
P.SCAN-tila
O
O
(TV progressiivisessa tilassa)
X
O
O
O
RGB-tila
X
X
X
X
X
O
X
O
O
Video
HDD
Library
Asetustila
Lähtöliitäntä
Component Output
(Y, PB, PR)
R, G, B
AV1 Scart Composite
Composite Video out
S-Video out
SELECT
RETURN
Progressiivisen tilan
käyttäminen
EXIT
Jos televisio tukee progressiivista kuvanmuodostusta,
voit nauttia siitä painamalla HDD/DVD-TALLENTIMEN
etupaneelissa olevaa P.SCAN-painiketta.
Jos valitset “Progressiivisen kuvanmuodostustilan”,
komponenttijohto täytyy kytkeä ensimmäisenä.
(Katso sivu 22)
Varmista, että komponenttikaapelit ovat kunnolla kiinni.
Suomi - 39
Järjestelmäasetukset
HDD & DVD RECORDER
Valitse haluttu kohta painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
1
Paina HDD/DVD-TALLENTIMEN etupaneelissa
olevaa P.SCAN-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
Esiin tulee ilmoitus “Press [Yes] to confirm
Progressive scan mode. Otherwise, press [No].”
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
Progressiivisen tilan
peruuttaminen
1
Press [Yes] to confirm Progressive scan mode.
Otherwise, press [No].
Järjestelmäasetukset
Yes
2
No
3
Press [Yes] to confirm Interlace scan mode.
Otherwise, press [No].
Esiin tulee ilmoitus “Please set your TV to
Progressive input. To deactivate, press [STOP]
key.”. Paina OK-painiketta.
Please, set your TV to Progressive input.
To deactivate, press [STOP] key.
Paina HDD/DVD-TALLENTIMEN etupaneelissa
olevaa P.SCAN-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa. Esiin tulee ilmoitus “Press [Yes] to
confirm Interlace scan mode. Otherwise, press [No].”.
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
Yes
2
Esiin tulee ilmoitus “Video Output Mode
Progressive Scan”.
No
Esiin tulee ilmoitus “Please set your TV to
Interlace input. To deactivate, press [STOP] key.”.
Paina OK-painiketta.
Please, set your TV to Interlace input.
To deactivate, press [STOP] key.
OK
Video Output Mode
Progressive Scan.
3
■
HUOMAUTUS
■
Jos HDD/DVD-TALLENTIMEN
etupaneelissa olevaa P.SCAN-painiketta
painetaan toiston aikana, kuvaruudulle
ilmestyy ilmoitus “This function is possible
only on stop mode”.
Progressive -asetus on käytettävissä
ainoastaan silloin, kun HDD/DVDTALLENNIN on pysäytystilassa.
40 - Suomi
Esiin tulee ilmoitus “Video Output Mode Interlace
Scan”.
Video Output Mode
Interlace Scan.
■
HUOMAUTUS
■
Älä paina P.SCAN-painiketta, jos
käyttämäsi televisio ei tue Progressive
- tilaa. Kuvaruudussa ei näy mitään, jos
painiketta painetaan.
Jos painat P.SCAN-painiketta vahingossa
ja käyttämäsi televisio ei tue Progressive
-tilaa, Progressive -tila pitää kytkeä pois
päältä. Progressive -tilan voit kytkeä pois
päältä painamalla etupaneelissa olevaa
P.SCAN-painiketta kolme kertaa. Kuvaruutu
palaa normaalitilaan etupaneelissa olevan
PS -merkkivalon sammuttua.
3
Valitse Parental Lock ▲▼ -painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Kun käytät HDD & DVD -tallenninta ensimmäisen
kerran, näkyviin tulee ilmoitus ”Create the
Password” (Luo salasana).
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Create the password
Setup
0-9NUMBER
4
HDD & DVD RECORDER
2
Valitse Setup painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Confirm the password
Setup
0-9NUMBER
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
EXIT
Anna nelinumeroinen salasana kaukosäätimen
numeropainikkeilla 4.
Esiin tulee ilmoitus “Confirm the password”. Anna
salasanasi uudelleen.
Lapsilukko -toimintoa voidaan käyttää ikärajalla
varustettujen levyjen kanssa. Sen avulla voit ohjata
helpommin, minkä tyyppisiä DVD-elokuvia perheessäsi
katsotaan.
Levyllä voi olla korkeintaan kahdeksan rajoitustasoa.
1
RETURN
5
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Password painamalla OK- tai ►painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Password
Disc Manager
Off
On
Programme
Setup
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
►
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
6
RETURN
EXIT
Valitse Off tai On painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
■
HUOMAUTUS
SELECT
Palaa edelliseen valikkoon painamalla
RETURN- tai ◄-painiketta.
Poistu valikosta painamalla MENUpainiketta.
Suomi - 41
Järjestelmäasetukset
Lapsilukon asentaminen
SELECT
Jos salasanasi on päässyt
unohtumaan
Change Password -asetus
1
1
Poista levy.
Valitse Change Password painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
2
Paina etupaneelissa oleva PROG (
painiketta ainakin 5 sekunnin ajan.
)-
Library
Disc Manager
Programme
Password
: On
Rating Level
: Level1 - Kids
Change Password
Password
Change
►
►
►
Setup
Järjestelmäasetukset
MOVE
Rating Level -asetus
SELECT
HDD & DVD RECORDER
RETURN
EXIT
Change Password
HDD
Library
Disc Manager
1
Valitse haluamasi Rating Level painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
Programme
0~9 NUMBER
HDD & DVD RECORDER
Enter the password
Setup
Setup
SELECT
RETURN
EXIT
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Password
Level8
: On - Adults
Level7- Kids
Rating Level
Level
: Level1
Rating
Change Password Level6
Level5
Setup
Level4
2
Level3
Level2
Level1-Kids
Level1-Kids
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Anna nelinumeroinen salasana kaukosäätimen
numeropainikkeilla.
Esiin tulee ilmoitus “Confirm the password”.
HDD & DVD RECORDER
Change Password
HDD
2
Valitse haluamasi turvataso painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
Jos valitset esimerkiksi turvatason 6, turvatasoa 7
tai 8 olevia levyjä ei voida toistaa. Suuri numero
osoittaa, että ohjelma on tarkoitettu ainoastaan
aikuisten katseltavaksi.
HDD & DVD RECORDER
Library
Disc Manager
Programme
Confirm the password
Setup
Setup
0~9 NUMBER
SELECT
RETURN
EXIT
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Password
: On
►
Rating Level
: Level6
►
►
Change Password
►
Setup
MOVE
42 - Suomi
SELECT
RETURN
EXIT
3
Anna salasana uudelleen kaukosäätimen
numeropainikkeilla.
Ennen toistamista
Toistaminen
Lue seuraavat ohjeet ennen levyn toistamista.
Tässä luvussa kuvataan toiston perustoiminnot ja
toisto levytyypeittäin.
Dolby Digital
DTS
Aluekoodi (vain DVD-Video)
Sekä HDD/DVD-TALLENTIMESSA että levyissä on
aluekoodi. Näiden aluekoodien on oltava samat, jotta levyä
voidaan toistaa laitteessa. Jos soittimella ja levyllä on eri
koodi, levyä ei voida toistaa. Tämä HDD/DVD-TALLENTIMEN
aluekoodi on merkitty laitteen takapaneeliin.
Digital Audio
Levytyypit, joita voidaan toistaa
Stereo
Stereo PAL
lähetyssysteemi IsossaBritanissa, Ranskassa,
Saksassa, jne..
MP3
Levytyypit
DVD-VIDEO
DivX
ÄÄNI-CD
Levyn logo Tallennettu sisältö
Levyn muoto Enimmäistoistoaika
Yksipuolinen
12cm (4.7GB)
DVD-RAM
ÄÄNI + VIDEO
Kaksipuolinen
12cm (9.4GB)
Ennen toistamista .............................................................. 43
Levyn toistaminen ............................................................. 44
Levy- ja nimikevalikkojen käyttäminen ............................. 45
DVD-RW
ÄÄNI + VIDEO
12cm (4.7GB)
DVD-R
ÄÄNI + VIDEO
12cm (4.7GB)
JPEG
MP3
MPEG4
-
Haku- ja ohitustoimintojen käyttäminen ........................... 45
Hidastettu toisto / askellettu toisto .................................... 46
ANYKEY ............................................................................ 47
Nimikeluettelon toistaminen .............................................. 48
Liikkuminen -valikko .......................................................... 49
Merkintöjen käyttäminen ................................................... 52
Kirjanmerkkien käyttäminen.............................................. 54
CD-R/-RW
DVD-RAM/
-RW/-R
DVDHR730
Kuvakulman vaihtaminen.................................................. 57
Uudelleen toistaminen ...................................................... 58
ÄÄNI + VIDEO
ÄÄNI + VIDEO
Noin 38 (XP: hieno laatu)
Noin 72 (SP: tavallinen laatu)
Noin 138 (LP: pitkä toisto)
Noin 205 tai noin 272
(EP: jatkettu)
HDD
Zoomaaminen ................................................................... 59
Median valitseminen ......................................................... 60
CD/MP3-äänilevyn toistaminen ........................................ 60
Kuvan toistaminen............................................................. 67
DVDHR734
Noin 19 (XP: hieno laatu)
Noin 35 (SP: tavallinen laatu)
Noin 68 (LP: pitkä toisto)
Noin 101 tai noin 127
(EP: jatkettu)
Tekstityksen kielen valitseminen ...................................... 55
Ääniraitojen ja -kanavien valitseminen............................. 56
240
480
80
160
74
20
1(XP: hieno laatu)
2(SP: tavallinen laatu)
4 (LP: pitkä toisto)
6 tai 8 (EP: jatkettu)
2 (XP: hieno laatu)
4 (SP: tavallinen laatu)
8 (LP: pitkä toisto)
12 tai 16 (EP: jatkettu)
1 (XP: hieno laatu)
2 (SP: tavallinen laatu)
4 (LP: pitkä toisto)
6 tai 8 (EP: jatkettu)
1 (XP: hieno laatu)
2 (SP: tavallinen laatu)
4 (LP: pitkä toisto)
6 tai 8 (EP: jatkettu)
MPEG4-levyn toistaminen ................................................ 71
Suomi - 43
Toistaminen
Yksipuolinen(12cm)
Kaksipuolinen(12cm)
ÄÄNI + VIDEO
Yksipuolinen(8cm)
Kaksipuolinen(8cm)
Yksipuolinen(12cm)
ÄÄNI
Yksipuolinen(8cm)
Levyt, joita ei voi toistaa
•
•
•
•
DVD-Video-levy, jossa on jokin muu aluekoodi kuin “2” tai “ALL”.
12 cm 2,6 Gt:n ja 5,2 Gt:n DVD-RAM-levy
3,9 Gt:n DVD-R for Authoring.
DVD-RAM/DVD-RW-levy (VR-tila), jonka tallennuksessa ei ole
käytetty Video Recording Standard -standardia.
• Jollain toisella laitteella tallennettu viimeistelemätön DVD-R,
viimeistelemätön DVD-RW (V-tila).
• DVD-ROM/PD/MV-Disc jne.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
■
HUOMAUTUS
■
■
Toistaminen
■
■
Tässä HDD/DVD-TALLENTIMESSA voi käyttää
vain levyjä, jotka ovat yhteensopivia DVD-RAMstandardin version 2.0 kanssa.
Toisto ja/tai tallennus ei ehkä toimi joidenkin
levytyyppien kanssa tai kun tehdään tiettyjä
toimintoja, kuten muutetaan kuvakulmaa tai
vaihdetaan kuvasuhdetta. Yksityiskohtaisia
tietoja levyistä löytyy laatikosta. Lue ne
tarvittaessa.
Älä anna levyjen likaantua tai naarmuuntua.
Sormenjäljet, lika, pöly, naarmut tai tupakansavu
tallennuspinnalla saattavat estää levyn käytön
tallentamiseen.
DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R-levyjä ei ehkä
voi toistaa joissakin DVD-soittimissa riippuen
soittimesta, levystä ja tallennuksen laadusta.
Levyjä, joille on nauhoitettu ohjelmia NTSCmuodossa, ei voi käyttää tallentamiseen
tässä laitteessa.
1
Paina OPEN/CLOSE-painiketta.
2
Aseta levy varovasti levykelkkaan tekstipuoli
ylöspäin.
3
Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta.
• HDD/DVD-TALLENTIMEN levykelkka sulkeutuu
ja levyn toisto alkaa automaattisesti.
• HDD & DVD RECORDER -soitin ei toista levyjä
automaattisesti, kun virta kytketään.
• Kun tallentimeen kytketään virta jalevykelkassa on
levy, laite aktivoituu jaodottaa pysäytystilassa.
• Aloita toisto painamalla PLAY(
levyn toiston välittömästi virran kytkemisen
jälkeen, kytke se päälle PLAY( )-painikkeesta.
4
Pysäytä toisto painamalla STOP(
Kun pysäytät levyn toiston, HDD/DVDTALLENNIN muistaa pysäytyskohdan. Kun
painat PLAY ( ) -painiketta uudestaan, toisto
jatkuu pysäytyskohdasta. (Paitsi jos poistat levyn,
katkaiset laitteesta virran tai painat STOP ( )
-painiketta kaksi kertaa.)
■
Älä siirrä HDD/DVD-TALLENNINTA toiston
aikana, koska se saattaa vahingoittaa levyä.
Käytä OPEN/CLOSE-painiketta levykelkan
avaamiseen ja sulkemiseen.
Älä työnnä levykelkkaa, kun se avautuu tai
sulkeutuu, koska laitteeseen voi tulla vika.
Älä aseta vieraita esineitä levykelkkaan tai
laitteen sisään.
Jotkin toiminnot voivat toimia eri tavalla
tai olla pois käytöstä käytetyn levytyypin
mukaan. Jos näin tapahtuu, katso ohjeita
levyn kotelosta.
Pidä erityisesti huolta siitä, että lasten
sormet eivät jää levykelkan ja sen kehikon
väliin levykelkan sulkeutuessa.
Aseta laitteeseen vain yksi DVD-levy
kerrallaan. Jos asetat laitteeseen kaksi tai
useita levyjä, niitä ei voi toistaa ja HDD/
DVD-tallennin voi vaurioitua.
Levyn toistaminen
Varoitus
) -painiketta.
■
HUOMAUTUS
■
■
■
■
■
■
44 - Suomi
)-painiketta.
• Jos haluat laitteen käynnistävän siinä olevan
Levy- ja nimikevalikkojen
käyttäminen
Joillakin levyillä on oma valikkojärjestelmänsä, jonka
avulla voit käyttää nimikettä, jaksoja, ääniraitaa,
tekstitystä, trailereita, henkilöiden tietoja yms. koskevia
erikoistoimintoja.
DVD-VIDEO-levy
1
Avaa levyn levyvalikko painamalla DISC MENU painiketta.
• Siirry toistoa koskevaan asetusvalikkoon.
• Voit valita ääniraidan kielen ja tekstityksen jne. sen
mukaan, mitä levyllä on käytettävissä.
2
Hakeminen jaksosta tai raidasta
1
Paina toiston aikana kaukosäätimen SEARCH (
) -painikkeita.
HDD/
DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
Fast 1 ➞
Fast 3 ➞
Fast 5 ➞
Fast 2 ➞
Fast 4 ➞
Fast 6
MPEG4
Fast 1 ➞
Fast 3
Fast 2 ➞
AUDIO CD
(CD-DA)
X2➞
X4➞
X8
• Voit selata ohjelmia taaksepäin. Palaa
normaalinopeuksiseen toistoon painamalla PLAY
( ) -painiketta.
• Kun painat ja pidät alhaalla SEARCH (
)
painikkeita, toiston nopeus on 4 kertaa normaalinopeus.
) -painikkeet,
Kun vapautat SEARCH (
toistoa jatketaan normaalinopeudella.
HDD/DVD-RAM/-RW/-R-levy
• Toiminnon nopeus voi poiketa todellisesta
toistonopeudesta.
1
Avaa nimikeluettelo painamalla TITLE LIST painiketta.
■
HUOMAUTUS
■
Title List : Nimikeluettelo näyttää listan,
josta voit valita nimikkeen.
Koska nimike koostuu
varsinaisesta tallenteesta, sitä
ei voi toistaa sen jälkeen, kun
se kerran on poistettu.
■
Play List : Tämä viittaa toistoyksikköön, joka
luodaan valitsemalla haluttu kohtaus
nimikeluettelosta. Kun yksi soittolista
toistetaan, vain käyttäjän valitsema
kohtaus toistetaan ja sen jälkeen
toisto pysähtyy. Koska vain tieto,
joka tarvitaan halutun kohtauksen
toistamiseen, on tallennettu
soittolistaan, alkuperäinen tallenne ei
katoa, vaikka soittolista poistetaan.
(Vain VRtila).
HUOMAUTUS
Hakutilassa ei kuulu ääntä, paitsi CD-haun
aikana (CD-DA).
(Ääni kuuluu levyn eteenpäin
suuntautuvan haun (Fast 1) aikana.)
Suomi - 45
Toistaminen
Siirry levyn nimikevalikkoon painamalla TITLE MENU
-painiketta.
• Käytä tätä painiketta, jos levyllä on useampi
kuin yksi nimike. Jotkin levyt eivät ehkä tue
nimikevalikkotoimintoa.
Haku- ja ohitustoimintojen
käyttäminen
Askellettu toisto
Jaksojen, raitojen tai merkintöjen
ohittaminen
Toiston aikana voit hakea nopeasti jaksosta tai
raidasta.
1
Paina toiston aikana kaukosäätimen SKIP (
- painikkeita.
)
• Jos painat SKIP ( ) -painiketta,
siirryt jakson, raidan tai merkinnän alkuun (HDD/
DVD-RAM/RW (VR-tila)).
Painikkeen painaminen uudelleen 3 sekunnin
sisällä siirtää edellisen jakson, raidan tai
merkinnän alkuun (HDD/DVD-RAM/-RW (VR-tila)).
• Jos painat SKIP ( ) -painiketta,
siirryt seuraavan jakson, raidan tai merkinnän
alkuun (HDD/DVD-RAM/-RW (VR-tila)).
Paina kaukosäätimen STEP(
keskeytystilassa.
• Jokainen painikkeen painallus tuo esiin uuden kuvan.
Kun painetaan STEP(
Kun painetaan STEP(
Paina tauko- tai askellustilassa kaukosäätimen SEARCH (
) -painikkeita.
• Jos painat SEARCH (
)-painiketta,
 Slow 1 ➞  Slow 2 ➞  Slow 3
• Jos painat SEARCH (
)-painiketta,,
 Slow 1 ➞  Slow 2 ➞  Slow 3
• Palaa normaalinopeuksiseen toistoon painamalla
PLAY ( ) -painiketta.
) -painikkeita
Paina ja pidä alhaalla SEARCH (
keskeytystilassa, niin levy toistetaan hitaasti Slow 2
nopeudella. Kun painike vapautetaan, keskeytystila
jatkuu.
■
HUOMAUTUS
■
Toiminnolle merkitty nopeus voi poiketa
todellisesta toistonopeudesta.
Hidastettu toisto toimii MPEG4-levyillä
vain siirryttäessä eteenpäin.
46 - Suomi
Toistaminen
) -painiketta, esiin tulee
seuraava kuva.
• Palaa normaalinopeuksiseen toistoon painamalla
PLAY ( )-painiketta.
■
Hidastettu toisto
) -painiketta, esiin tulee
edellinen kuva.
HUOMAUTUS
Hidastettu toisto /
askellettu toisto
) -painikkeita
Askellettu toisto toimii MPEG4-levyillä vain
siirryttäessä eteenpäin.
2
ANYKEY
Valitse Search ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Search
ANYKEY-toiminnolla voit helposti etsiä halutun
kohtauksen nimikkeen, jakson, raidan ja ajan
perusteella. Voit myös muuttaa tekstitys- ja
ääniasetuksia sekä asettaa joitakin toimintoja, kuten
merkintä, kuvakulma, zoomaus, uudelleentoisto,
median.
ANYKEY
Title
1/3
Time
00:00:37
CHANGE
SELECT
Search
Siirtyminen suoraan kohtaukseen
ANYKEYn avulla
Title
Chapter
Time
ANYKEY
1/5
1/40
00:02:16
CHANGE
SELECT
• Jos haluat etsiä halutun kohtauksen siirtymällä
nimikkeeseen tai jaksoon:
HDD
ANYKEY
Search
Navigation
Time
3
Valitse Title tai Chapter painamalla ▲▼ painikkeita.
4
Valitse haluttu kohtaus painamalla ◄ ► painikkeita
Marker
Subtitle
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
• Jos haluat siirtyä haluttuun aikaan, seuraavien
ohjeiden avulla löydät kohtauksen:
SELECT
DVD-VIDEO
ANYKEY
Search
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
Bookmark
ANYKEY
ENG
Subtitle
Off
Search
Angle
1/1
Navigation
Repeat
Off
Marker
Zoom
Off
Subtitle
Media
DVD
Audio
SELECT
Repeat
Off
Zoom
Off
MOVE
D5.1CH
HDD
Audio
Media
MOVE
Time
Off
D 2/0 L+R
HDD
SELECT
DVD-VIDEO
ANYKEY
Search
Bookmark
Audio
ENG
Subtitle
Off
Angle
1/1
Repeat
Off
Zoom
Media
MOVE
D5.1CH
Off
DVD
SELECT
Suomi - 47
Toistaminen
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Valitse Search painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Search
ANYKEY
Title
1/3
Time
00:00:37
CHANGE
Search
Title
Chapter
Time
CHANGE
Nimikeluettelon
toistaminen
SELECT
Seuraa näitä ohjeita, kun haluat toistaa kohtauksen
nimikeluettelosta (Title List).
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
ANYKEY
1/5
1/40
00:02:16
SELECT
1
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
HDD
Title List
Toistaminen
JAN/01/2006 17:30 PR1
3
Valitse Time painamalla ▲▼ -painikkeita.
4
Anna aika tunteina, minuutteina ja sekunteina
käyttämällä numeropainikkeita ja paina sitten OKpainiketta.
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
■
HUOMAUTUS
■
■
Tämä ei välttämättä toimi joidenkin
levytyyppien kanssa. Kun ääni-CD (CDDA) tai MP3-levy asetetaan laitteeseen,
tietonäyttö ei välttämättä näy riippuen
levytyypistä.
Aikahakutoiminto ei toimi joillakin levyillä.
Paina RETURN, jos haluat poistaa näytön
näkyvistä.
48 - Suomi
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta
kahdesti.
2
Valitse toistettava nimike nimikeluettelosta
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten OK
tai PLAY ( ) -painiketta.
Valittu nimike toistetaan.
3
Lopeta nimikkeen toisto painamalla STOP
( ) painiketta. Palaa nimikeluettelonäyttöön
painamalla TITLE LIST -painiketta.
- INFO-painike Jos painat INFO-painiketta toiston aikana: INFOpainikkeen painaminen kerran tuo näkyviin System Info
-näytön, jossa näkyvät seuraavat tiedot: Active Status,
Background Status ja Screen.
HDD
Active status
Liikkuminen -valikko
Scene Navigation
System Info
Play
Background Status
––
Screen
Playback
JAN/01/2006(SUN)
12:00
Jos kappale koostuu merkinnöistä (katso sivu 52), voit
hakea halutun kohtauksen Kohtauksissa liikkuminen toiminnon avulla.
(VR-tila)
INFO-painikkeen painaminen kahdesti tuo näkyviin Disc
Info-näytön, jossa näkyvät seuraavat tiedot: nimikkeiden
(Title) ja soittolistojen (Playlist) kokonaismäärät,
Recordable Time:Title, Available Space:Music/Photo.
HDD
Total Title
Total Playlist
Recordable Time : Title
Available Space : Music/Photo
JAN/01/2006(SUN)
Disc Info
3
1
35:41 SP
4755 MB
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
12:00
HDD
Title List
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
INFO-painikkeen painaminen kolme kertaa tuo näkyviin
senhetkisen toiston tietonäytön, jossa näytetään
seuraavat tiedot: Playback Name, Title, Created Time,
Length, Playing Time, Audio, sekä se, onko levyn
suojaus käytössä.
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
HDD
Name
Title
Created Time
Length
Playing Time
Playing Info
JAN/01/2006 17:30 PR
1
1/3
JAN/01/2006 17:30
01:00:00 SP
00:00:02
Audio
Dolby Digital 2/0 L+R
Title Protection
Not Protected
JAN/01/2006(SUN)
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta
kahdesti.
12:00
2
Valitse toistettava nimike nimikeluettelosta
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten
ANYKEY-painiketta.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Protection
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Copy
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Rename
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
►
Navigation
SP
►
JAN/01/2006 00:00
Select Media
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Suomi - 49
Toistaminen
JAN/01/2006 17:30 PR1
3
Valitse Navigation painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
3
Valitse OK-painiketta.
HDD
Scene Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
HDD
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Protection
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Rename
Edit
►
Playlist
►
Navigation
SP
►
►
Scena Navigation
Navigation
Scene
Select Media
►
Time Navigation
JAN/01/2006 00:00
MOVE
SELECT
RETURN
HDD
01
00:00:05
02
00:00:35
MOVE
03
00:01:05
00:00:05
4
00:00:35
MOVE
1/3
03
■
HUOMAUTUS
00:01:05
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse haluttu kohtaus painamalla ▲▼◄ ►
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai PLAY
( ) -painiketta.
Scene Navigation
02
SELECT
EXIT
Valitse Scene Navigation painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
JAN/01/2006 17:30 PR1
Toistaminen
01
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
4
1/3
Title List
Kohtaushaku ei toimi, jos valitussa
nimikkeessä ei ole merkintöjä.
Time Navigation
RETURN
EXIT
(VR-tila)
Tällä toiminnolla voit hakea kohtausta minuutti
minuutilta tallennettujen nimikkeiden luettelosta.
5
Valitse haluttu kohtaus painamalla ▲▼◄ ►
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai PLAY
( ) painiketta.
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
2
Valitse ensin Navigation ▲▼ -painikkeilla ja
sitten Scene ◄ ► -painikkeilla.
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
HDD
MENU-painikkeen käyttäminen.
Marker
Off
►
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
EXIT
►
Navigation Scene
Audio
RETURN
ANYKEY
Search
Subtitle
SELECT
SELECT
►
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta kahdesti.
50 - Suomi
2
Valitse toistettava nimike nimikeluettelosta
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten
ANYKEY-painiketta.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Copy
Delete
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Edit
►
Playlist
►
Navigation
SP
►
JAN/01/2006 00:00
Select Media
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Valitse ensin Navigation ▲▼ - painikkeilla ja
sitten Time ◄ ►-painikkeilla.
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Rename
Rename
Protection
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
ANYKEY
Search
Navigation
►
Time
Marker
3
Valitse Navigation painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
►
SELECT
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Rename
1/3
Protection
No.
Title
Length
001
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Delete
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Edit
►
Playlist
►
3
Paina OK-painiketta.
HDD
►
MOVE
Time Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
Scena Navigation
Navigation
Scene
1/3
Time Navigation
SELECT
RETURN
EXIT
00:00
01:00
01:00
00:00
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Time Navigation painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
HDD
Time Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
4
Siirry ◄ ► -painikkeilla minuutti kerrallaan ja
etsi haluttu kohtaus ja paina sen jälkeen OK- tai
PLAY ( ) -painiketta.
00:00
01:00
01:00
00:00
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
■
HUOMAUTUS
5
Siirry ◄ ► -painikkeilla minuutti kerrallaan ja
etsi haluttu kohtaus ja paina sen jälkeen OK- tai
PLAY ( ) button.
■
■
Osoitin ei liiku, jos valittu tallennettu
nimike on lyhyempi kuin 1 minuutti.
Liikkuminen -toimintoa ei voi käyttää
levyllä, jota ei ole tallennettu tällä laitteella.
Muokattu nimike ei välttämättä näytä
tarkkaa hakuaikaa.
Suomi - 51
Toistaminen
JAN/01/2006 00:00
Navigation
SP
Select Media
►
Subtitle
Merkintöjen
käyttäminen
4
Aseta merkit niihin kohtauksiin, joita haluat katsella
uudelleen, niin voit aloittaa toiston valistusta kohdasta.
Paina OK-painiketta uudestaan, kun haluttu kohtaus
alkaa.
• Kuvaruudussa näkyy numero 02 ja kohtaus lisätään
muistiin.
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
MOVE
PLAY
N:2
RETURN
CANCEL
(VR-tila)
MARKER-painikkeen käyttäminen
1
Paina MARKER-painiketta toiston aikana.
Toistaminen
Marker
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
SELECT
N:0
• Kiintolevyllä ja DVD-RW (VR-tila) - levyillä käytetään
merkintätoimintoa kirjanmerkkien sijasta. Koska
kohtaukset voidaan näyttää useina eri sivuina,
numerointi on tarpeen. Jos käytettävä levy on
suojattu Disc Protection -toiminnolla tai jos se on
DVD-RAM-levy, merkintöjä ei voida asettaa tai
poistaa. Ainoastaan toistoa voidaan käyttää.
Merkinnän toistaminen
RETURN
ANYKEY-painikkeen käyttäminen.
• Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
(VR-tila)
• Valitse Marker ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
2
Paina OK-painiketta, kun haluttu kohtaus alkaa.
• Kuvaruudussa näkyy numero 01 ja kohtaus
lisätään muistiin.
Marker
01 -- -- -- -- -- -- -- -- --
MOVE
3
PLAY
CANCEL
N:1
RETURN
Siirry seuraavaan kohtaan painamalla ►-painikkeita.
52 - Suomi
MARKER-painikkeen käyttäminen
1
Paina MARKER-painiketta toiston aikana.
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
MOVE
PLAY
CANCEL
N:2
RETURN
ANYKEY-painikkeen käyttäminen.
• Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
• Valitse Marker ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
2
Valitse merkitty kohtaus painamalla ◄ ► painikkeita.
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
MOVE
3
PLAY
CANCEL
2
Valitse merkitty kohtaus painamalla ◄ ► painikkeita.
N:2
Marker
RETURN
01 02 03 04 05 06 07 08 - - - - N : 8
MOVE
Aloita toisto valitusta kohtauksesta painamalla
OK- tai PLAY ( ) -painiketta.
3
Marker
RETURN
01 02 03 04 05 06 07 - - - - - - N : 7
MOVE
SELECT
RETURN
Kun merkintä poistetaan kiintolevyn tai
HDD/DVD-RW (VR-tila) -levyn toiston
aikana, merkintöjen numerot muuttuvat. Jos
esimerkiksi seitsemäs merkintä poistetaan
kymmenestä kirjatusta merkinnästä,
kahdeksatta merkintää seuraavat merkinnät
siirtyvät automaattisesti yhdellä ja näin
kahdeksannesta merkinnästä tulee seitsemäs.
MARKER-painikkeen käyttäminen
1
Paina MARKER-painiketta toiston aikana.
Marker
01 02 03 04 05 06 07 08 - - - - N : 8
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
ANYKEY-painikkeen käyttäminen.
• Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
• Valitse Marker ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Suomi - 53
Toistaminen
■
(VR-tila)
CANCEL
Poista valittu merkintä painamalla CANCELpainiketta.
• Jos painat SKIP ( ) -painiketta, siirrytään
merkinnän alkuun. Jos painiketta painetaan
uudelleen 3 sekunnin kuluessa, siirrytään
edellisen merkinnän alkuun.
• Jos painat SKIP ( ) -painiketta, siirrytään
seuraavan merkinnän kohdalle.
Merkinnän poistaminen
PLAY
Kirjanmerkkien
käyttäminen
4
Paina OK-painiketta uudestaan, kun haluttu
kohtaus alkaa.
Kuvaruudussa näkyy numero 2 ja kohtaus lisätään
muistiin.
Bookmark
1 2 - - - - - - -
--
(V-tila)
MOVE
PLAY
RETURN
CANCEL
MARKER-painikkeen käyttäminen
1
• Merkitse muut haluamasi kohtaukset samalla
tavalla.
Paina MARKER-painiketta toiston aikana.
• Voit merkitä kirjanmerkillä enintään 10 kohtausta.
Bookmark
- - - - - - - - -
--
■
HUOMAUTUS
Toistaminen
MOVE
SELECT
Kun levykelkka avataan ja suljetaan,
kirjanmerkit katoavat.
RETURN
Kirjanmerkin toistaminen
ANYKEY-painikkeen käyttäminen.
• Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
• Valitse Bookmark ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
2
Paina OK-painiketta, kun haluttu kohtaus alkaa.
MARKER-painikkeen käyttäminen
1
• Kuvaruudussa näkyy numero 1 ja kohtaus lisätään
muistiin.
Bookmark
1 - - - - - - - -
Paina MARKER-painiketta toiston aikana.
Bookmark
1 2 - - - - - - -
--
--
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
ANYKEY-painikkeen käyttäminen.
MOVE
PLAY
CANCEL
• Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
RETURN
• Valitse Bookmark ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
3
Siirry seuraavaan kohtaan ►-painikeilla.
54 - Suomi
2
Valitse kirjanmerkillä merkitty kohtaus painamalla
◄ ►-painikkeita.
3
Aloita toisto valitusta kohtauksesta painamalla OKtai PLAY( ) -painiketta.
Kirjanmerkin poistaminen
MARKER-painikkeen käyttäminen
1
Tekstityksen kielen
valitseminen
Paina MARKER-painiketta toiston aikana.
Valitsee yhden levylle tallennetuista tekstityskielistä.
Bookmark
1 2 3 4 5 6 7 8 -
--
(VR-tila)
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
SUBTITLE-painikkeen käyttäminen
ANYKEY-painikkeen käyttäminen.
• Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
• Valitse Bookmark ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
2
1
Subtitle
Off
Valitse kirjanmerkillä merkitty kohtaus painamalla
◄ ►-painikkeita.
--
2
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
Valitse haluamasi tekstityksen kieli painamalla
▲▼-painikkeita. Valitse haluamasi tekstityksen
kieli painamalla SUBTITLE-painiketta useita
kertoja.
• Näyttö katoaa painamalla CANCEL- tai
RETURN-painiketta.
Poista valittu kirjanmerkki painamalla CANCELpainiketta.
Bookmark 1 2 3 4 5 6 7 - -
MOVE
SELECT
--
RETURN
Suomi - 55
Toistaminen
Bookmark 1 2 3 4 5 6 7 8 -
3
Paina SUBTITLE-painiketta toiston aikana.
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Valitse Subtitle ▲▼-painikkeilla.
Ääniraitojen ja -kanavien
valitseminen
Äänen valitseminen
Valitsee yhden levylle tallennetuista ääniraidoista.
Valitsee myös äänikanavat.
HDD
ANYKEY
Search
Navigation
►
Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
MOVE
(VR-tila)
►
HDD
CHANGE
AUDIO-painikkeen käyttäminen
3
Valitse haluamasi tekstityksen kieli ◄ ►painikkeilla.
1
Paina AUDIO-painiketta toiston aikana..
HDD/DVD-RAM/-RW
Toistaminen
Audio
■
HUOMAUTUS
■
***Dolby Digital 2/0 L+R
Tekstityksen näyttö voi vaihdella
levytyypin mukaan.
Joillakin levyillä voit valita vain levyvalikon
kielen.
DVD-VIDEO
Audio ENG Dolby Digital 5.1CH
2
56 - Suomi
Valitse halutut ääniraidat tai -kanava
painamalla ▲▼ -painikkeita. Voit myös valita
halutut ääniraidat tai -kanavan painamalla
AUDIOpainiketta useita kertoja.
• Näyttö katoaa painamalla CANCEL- tai
RETURN-painiketta.
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Valitse Audio ▲▼ -painikkeilla.
HDD
Kuvakulman
vaihtaminen
Jos DVD-VIDEO-levyllä on jostakin kohtauksesta useita
kuvakulmia, voit valita Angle -toiminnon.
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
Audio
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
3
►
Off
►
CHANGE
Valitse haluamasi ääniraidat tai äänikanava ◄ ►painikkeilla.
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Valitse Angle ▲▼ -painikkeilla.
DVD-VIDEO
ANYKEY
Search
►
Bookmark
HUOMAUTUS
■
Tekstityksen näyttö voi vaihdella
levytyypin mukaan.
Joillakin levyillä voit valita vain levyvalikon
kielen.
ENG
Off
Angle
1/3
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
DVD
MOVE
3
D5.1CH
Toistaminen
■
►
Audio
Subtitle
►
CHANGE
Valitse halutut kuvakulma ◄ ►-painikkeilla.
■
HUOMAUTUS
■
■
Tämä toiminto on levykohtainen eikä
välttämättä toimi kaikilla DVD-levyillä.
Tämä toiminto ei toimi, jos DVD-levyä
ei ole tallennettu järjestelmällä, jossa on
useita kameroita eri kuvakulmissa.
Esiin tulee nykyinen katselukulma.
Suomi - 57
Uudelleen toistaminen
3
Valitse Repeat Off ◄ ► -painikkeilla.
Valitse Repeat A-B tai Repeat Title tai Repeat
Chapter sen mukaan, mitä haluat kuunnella
useaan kertaan, ja paina sitten OK-painiketta.
Toistaminen toistuvasti (uudelleentoisto)
■
HUOMAUTUS
■
REPEAT-painikkeen käyttäminen
1
HDD/DVD-RAM/DVD-RW (VRtila), viimeistelemätön DVD-R ja
viimeistelemätön DVD-RW (V-tila) eivät
toista jaksoa uudelleen.
Voit aktivoida tavallisen toiston myös
painamalla CANCEL-painiketta.
Paina REPEAT-painiketta toiston aikana.
Repeat
Repeat A-B
Off
Toistaminen
REPEAT A-B -painikkeen käyttäminen
2
Valitse Off tai uudelleentoistettava Title
tai Chapter soittolistasta painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sitten OK- painiketta.
1
Paina REPEAT A-B -painiketta toiston aikana.
Repeat A-B
Off
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Valitse Repeat ▲▼-painikkeilla.
2
Paina OK-painiketta kohdassa, josta haluat
uudelleentoiston alkavan (A), ja paina sitä uudelleen
kohdassa, johon haluat uudelleentoiston päättyvän
(B). Osan A-B uudelleentoisto alkaa.
Repeat A-B
HDD
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
58 - Suomi
►
Off
►
SELECT
A-B
- Palaaminen tavalliseen toistoon -
3
■
HUOMAUTUS
Palaa tavalliseen toistoon painamalla CANCELpainiketta.
■
■
Jos asetat kohdan (B) ennen kuin
viisi sekuntia on kulunut, esiin tulee
kieltomerkki ( ).
Voit aktivoida tavallisen toiston myös
painamalla CANCEL-painiketta.
Audio-CD (CD-DA)-, MP3- ja MPEG4-levyt
eivät tue Kertaus A-B -toimintoa.
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Valitse Repeat painamalla ▲▼ -painikkeita
HDD
Zoomaaminen
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
►
SELECT
3
Valitse Repeat A-B painamalla ◄ ► -painikeita
ja paina sitten OK-painiketta.
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
HDD
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
Audio
4
ANYKEY
Search
Paina OK-painiketta kohdassa, josta haluat
uudelleentoiston alkavan (A), ja paina
sitä uudelleen kohdassa, johon haluat
uudelleentoiston päättyvän (B). Osan A-B
uudelleentoisto alkaa.
2
Repeat A-B
A-B
►
Off
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
SELECT
►
Valitse Zoom painamalla ▲▼-painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
( ) tulee esiin.
- Palaaminen tavalliseen toistoon -
5
Palaa tavalliseen toistoon painamalla CANCELpainiketta.
Suomi - 59
Toistaminen
1
3
Siirry suurennettavaan kohtaan painamalla ▲▼
◄ ► -painikkeita.
4
Paina OK-painiketta.
Kuvaruutu suurennetaan kaksi kertaa normaalin
kokoiseksi. Kuvaruutu suurennetaan neljä kertaa
normaalin kokoiseksi.
normaali koko ➞ X2 ➞ X4
➞ X2 ➞ normaali koko
HDD/DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
CD/MP3-äänilevyn
toistaminen
Ääni-CD-levyn (CD-DA) toistaminen
1
Aseta ääni-CD-levy (CD-DA) levykelkkaan.
• Ääni-CD-valikko ilmestyy ja raidat (kappaleet)
CD
■
HUOMAUTUS
Music List
TRACK01
EP-tilassa tallennettaessa zoomaus
- toiminnon käyttöä ei tueta, paitsi jos
tallennus on tehty V-tilassa.
1/16
No.
00:02:22
►
TRACK01
Toistaminen
2
Length
TRACKTRACK
1
01
4:19
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
TRACK 05
4:09
006
TRACK 06
5:08
007
TRACK 07
MOVE
Median valitseminen
Title
SELECT
3:31
RETURN
▼
EXIT
Valitse kuunneltava raita (kappale) painamalla
▲▼ -painikkeita ja paina sitten OK-painiketta.
Ääni-CD (CD-DA) -näytön osat
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
CD
Music List
TRACK01
No.
Title
2
Valitse Select Media painamalla ▲▼ -painikkeita.
HDD
ANYKEY
Search
►
►
00:02:22
TRACK01
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
TRACK 05
4:09
006
TRACK 06
5:08
007
TRACK 07
SELECT
4:19
002
MOVE
1/16
Length
TRACK 01
3:31
RETURN
▼
EXIT
Navigation Time
Marker
Subtitle
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
3
►
Off
►
SELECT
Valitse HDD tai DVD painamalla ◄ ► -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
60 - Suomi
1. Nykyinen raita (kappale): Näyttää sen raidan
numeron, jonka toisto on meneillään.
2. Näyttää nykyisen soittolistan ja raitojen
kokonaismäärän.
3. Esiin tulee parhaillaan toistettavan tiedoston tyyppi
ja nimi.
4. Näyttää käytettävissä olevat painikkeet.
5. Tämä näyttää levyn toimintatilan ja parhaillaan
toistettavan osan toistoajan.
6. Näyttää raitaluettelon (kappaleluettelon).
Kaukosäätimen ääni-CD (CD-DA) toistoon käytetyt painikkeet
MP3-levyn toistaminen
1
Aseta MP3-levy levykelkkaan.
• MP3-valikko ilmestyy ja raidat (kappaleet)
toistetaan automaattisesti.
2
Valitse Library ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
3
Valitse Music ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
4
Valitse raita, jonka haluat kuunnella, painamalla ▲▼
painikkeita ja paina sitten OK-painiketta.
CD
Music List
Song 1.mp3
1/10
No.
Title
Size
ROOT
►00:02:22
00:02:22
√
►
MP3
Song 1.mp3
1.mp3
Song
002 Song 10.mp3
3.8
3.8 MB
MB
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
Song1.mp3
004 Song 3.mp3
ROOT
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
SELECT
RETURN
▼
Toistaminen
MOVE
9.2 MB
EXIT
MP3-näytön osat
ROOT
CD
Music List
Song 1.mp3
1. ▲▼: Valitsee raidan (kappaleen).
2. OK-painike, Play ( ) -painike: Toistaa valitun
raidan (kappaleen).
3. SKIP (
)-painike: Toistaa seuraavan raidan.
4. SKIP ( )-painike: Palauttaa toistettavana olevan
raidan alkuun, kun painiketta painetaan toiston
aikana. Jos sitä painetaan uudestaan, HDD/DVDTALLENNIN palaa takaisin edelliseen raitaan
ja toistaa sen. Jos painiketta painetaan kolmen
sekunnin kuluessa toiston alkamisesta, edellinen
raita toistetaan. Jos painiketta painetaan kolmen
sekunnin jälkeen, toistettavana oleva raita toistetaan
uudelleen alusta.
5. STEP (
)-painikkeita: Siirtää sivua ylös/alas.
6. Paina SEARCH (
) -painikkeita:
pikatoisto (X2, X4, X8)
7. STOP (
toiston.
►
√
MP3
00:02:22
00:02:22
1/10
No.
Title
Size
ROOT
Song 1.mp3
1.mp3
Song
Song
1.mp3
002 Song 10.mp3
3.8 MB
MB
3.8
3.8
MB
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
Song1.mp3
004 Song 3.mp3
ROOT
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
MOVE
SELECT
9.2 MB
RETURN
▼
EXIT
1. Nykyinen raita (kappale): Näyttää sen raidan
nimen, jonka toisto on meneillään.
2. Näyttää nykyisen kansion, toistohakemiston ja
nykyisen raidan koon.
3. Esiin tulee senhetkisen tiedoston tyyppi, nimi ja
kansion nimi.
4. Näyttää käytettävissä olevat painikkeet.
5. Esiin tulee nykyisen soittolistan ja raitojen
kokonaismäärä.
6. Näyttää soittolistan.
) -painike: Pysäyttää raidan (kappaleen)
8. PLAY ( ) -painike: Toistaa raidan (kappaleen) tai
keskeyttää toiston.
9. ANYKEY-painike: Esiin tulee ANYKEY-valikko.
Suomi - 61
Kaukosäätimen MP3-toistoon
käytetyt painikkeet
Ääni-CD (CD-DA)- ja MP3-levyjen
REPEAT-painikkeen käyttäminen.
1
Toiston aikana voit valita haluamasi toistotilan painamalla
REPEAT-painiketta useaan kertaan.
CD
Music List
TRACK01
No.
Title
TRACK
01
TRACK
1
►
00:02:22
TRACK01
1/16
Length
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
006
TRACK 05
TRACK 06
4:09
5:08
007
TRACK 07
MOVE
SELECT
3:31
RETURN
▼
EXIT
Toistaminen
• Normal (CD (CD-DA)/MP3): Levyn raidat toistetaan
siinä järjestyksessä, jossa ne on levylle tallennettu.
•
Repeat Track (CD (CD-DA)/MP3)
•
Repeat Folder (MP3)
•
Repeat All (CD (CD-DA)/MP3)
•
Random (CD (CD-DA)/MP3): Satunnaistoisto
toistaa levyn raidat satunnaisessa järjestyksessä.
- Palaaminen tavalliseen toistoon -
2
1. ▲▼: Valitsee raidan (kappaleen).
2. OK-painike, Play ( )-painike: Toistaa valitun
raidan (kappaleen).
3. SKIP (
) -painike: Toistaa seuraavan raidan.
4. SKIP ( ) -painike: Palauttaa toistettavana olevan
raidan alkuun, kun painiketta painetaan toiston
aikana. Jos sitä painetaan uudestaan, HDD/DVDTALLENNIN palaa takaisin edelliseen raitaan
ja toistaa sen. Jos painiketta painetaan kolmen
sekunnin kuluessa toiston alkamisesta, edellinen
raita toistetaan. Jos painiketta painetaan kolmen
sekunnin jälkeen, toistettavana oleva raita toistetaan
uudelleen alusta.
5. STEP (
)-painikkeita: Siirtää sivua ylös/alas.
6. STOP ( ) -painike: Pysäyttää raidan (kappaleen)
toiston.
7. PLAY ( ) -painike: Toistaa raidan (kappaleen) tai
keskeyttää toiston.
8. ANYKEY-painike: Esiin tulee ANYKEY-valikko.
62 - Suomi
Palaa tavalliseen toistoon painamalla REPEATtai CANCEL-painiketta useita kertoja.
Uusi Soittolista
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
1
Paina ANYKEY-painiketta musiikkiluettelon toiston
aikana.
CD
Voit lisätä soittolistaan enintään 28 raitaa.
1
Paina ANYKEY-painiketta musiikkiluettelon toiston
aikana.
Music List
TRACK01
00:02:22
Title
Music List
TRACK01
Length
1/16
01
TRACKTRACK
1
4:19
No.
002
TRACK 02
3:57
01
TRACKTRACK
1
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Playlist
005 ►►► TRACK 05
006 ► TRACK 06
4:09
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
3:31
TRACK01
Play
Play Mode
Mode
CD
1/16
No.
00:02:22
TRACK01
Play
Play Mode
Mode
Playlist
▼
Select Media
MOVE
SELECT
RETURN
Length
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005 ►►► TRACK 05
006 ► TRACK 06
4:09
5:08
007 ► TRACK 07
3:31
Valitse Play Mode painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
2
SELECT
RETURN
Music List
TRACK01
Title
TRACK01
Play Mode
Select Media
3:57
TRACK 03
3:57
004
TRACK
Normal04
005 ► TRACK
Repeat05
Track
006 ► TRACK 06
Repeat All
007 ► TRACK 07
Random
00:02:22
TRACK01
Play Mode
4:03
4:09
5:08
3:31
Playlist
Select Media
3
SELECT
RETURN
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005 ►► TRACK 05
006 ► TRACK
06
New
NewPlaylist
Playlist
007 ► TRACK
Go To 07
Playlist
4:09
5:08
3:31
▼
▼
MOVE
MOVE
Length
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Valitse haluttu soittotapa painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
3
• Normal (CD (CD-DA)/MP3): Levyn raidat toistetaan
siinä järjestyksessä, jossa ne on levylle tallennettu.
•
Repeat Track (CD (CD-DA)/MP3)
•
Repeat Folder (MP3)
•
Repeat All (CD (CD-DA)/MP3)
•
Random (CD (CD-DA)/MP3): Satunnaistoisto
toistaa levyn raidat satunnaisessa järjestyksessä.
Valitse New Playlist painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
Make Playlist
CD
No.
Title
No.
Playlist
001
001 TRACK 01
002 TRACK 02
003 TRACK 03
004 TRACK 04
005 TRACK 05
006 TRACK 06
007 TRACK 07
MOVE
4
ADD
RETURN
EXIT
Valitse raidat haluamassasi toistojärjestyksessä
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten OKpainiketta.
CD
No.
Make Playlist
Title
No.
Playlist
001 TRACK 04
002 TRACK 02
003 TRACK 06
001 TRACK 01
002 TRACK 02
003 TRACK 03
004 TRACK 04
004 TRACK 01
005 TRACK 07
005 TRACK 05
006 TRACK 06
007
007 TRACK
TRACK 07
07
MOVE
ADD
RETURN
EXIT
Suomi - 63
Toistaminen
Playlist
TRACK 02
003
Title
01
TRACKTRACK
1
4:19
002
1/16
No.
Length
TRACKTRACK
1
01
00:02:22
00:02:22
Music List
TRACK01
1/16
No.
EXIT
Valitse Playlist ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta.
CD
CD
▼
EXIT
MOVE
2
Title
Siirry Soittolistaan
5
Jos lisäsit soittolistaan väärän raidan, valitse se
painamalla ►▲▼ -painikkeita ja paina OK- tai
CANCEL-painiketta. Väärä raita poistetaan.
Paina ANYKEY-painiketta musiikkiluettelon toiston
aikana.
Make Playlist
CD
No.
1
Title
001 TRACK 01
Playlist
001
001 TRACK
TRACK 04
04
002 TRACK 02
002
002 TRACK
TRACK 02
02
003 TRACK 03
003
003 TRACK
TRACK06
06
004 TRACK 04
004
004 TRACK
TRACK 01
01
005 TRACK 05
005
005 TRACK
TRACK 07
07
CD
No.
Music List
TRACK01
No.
00:02:22
006 TRACK 06
MOVE
CANCEL
EXIT
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005 ►√ TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
3:31
MOVE
6
Soittolista voidaan tallentaa painamalla
ANYKEY-painiketta.
2
SELECT
No.
Playlist
001 TRACK
TRACK 04
04
001
002 TRACK
TRACK 02
02
002
003 TRACK
TRACK 06
06
003
002 TRACK 02
003 TRACK 03
Toistaminen
005 TRACK 05
Delete
006
DeleteTRACK 06
Music List
TRACK01
00:02:22
Play Mode
007
Go toTRACK
Playlist 07
MOVE
SELECT
RETURN
1/16
No.
004 TRACK
TRACK 01
01
004
005 TRACK
TRACK 07
07
005
004 TRACK 04
Title
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Playlist
005 ► TRACK 05
New
New Playlist
Playlist
006 ► TRACK
06
Select Media
Go To 07
Playlist
007 ► TRACK
EXIT
Valitse Go To Playlist painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Uusi soittolista luodaan.
3
No.
Title
SELECT
4:09
5:08
3:31
RETURN
EXIT
Valitse Go To Playlist-painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
CD
Playlist
CD
Length
TRACKTRACK
1
01
MOVE
Playlist
No.
Length
Title
Length
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist 01
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist01
00:00:00
00:00:00
PLAYLIST
PLAYLIST
MOVE
SELECT
RETURN
MOVE
EXIT
4
64 - Suomi
EXIT
Valitse Playlist ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta.
CD
Title
001 TRACK 01
7
RETURN
Make Playlist
CD
No.
1/16
Length
TRACKTRACK
1
01
Play Mode
2Play
Mode
TRACK01
007 TRACK 07
Title
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse haluttu soittolistakansio painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Valitut raidat toistetaan automaattisesti.
Poista Soittolista
1
4
Valitse poistettava Playlist painamalla ▲▼ painikkeita.
5
Paina ANYKEY-painiketta.
Paina ANYKEY-painiketta musiikkiluettelon toiston
aikana.
CD
Music List
TRACK01
No.
Title
1/16
Length
TRACKTRACK
4:19 01
002 TRACK 02
003
00:02:22
00:00:02 004
CD
4:19
3:57
3:57
TRACK 04
4:03
Play Mode
2Play
Mode
005 ►√ TRACK 05
4:09
√
00:02:22
Delete
Playlist
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
PLAYLIST
Edit Playist
TRACK01
Select Media
007 ► TRACK 07
MOVE
SELECT
Playlist02
New Playlist
Go To Music List
EXIT
MOVE
2
Valitse Playlist ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta.
CD
6
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Delete Playlist painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
Music List
TRACK01
No.
Title
1/16
Length
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Play Mode
005 ► TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK
06
New Playlist
007 ► TRACK
07
Go To Playlist
5:08
TRACK01
Select Media
MOVE
SELECT
CD
Title
PLAYLIST
√
00:02:22
Delete
Playlist
PLAYLIST
Yes
No
EXIT
MOVE
Valitse Go To Playlist painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
CD
Length
PLAYLIST01
Playlist01
Do you
want to delete?
Playlist2v
3:31
RETURN
Playlist
No.
7
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK-painiketta. Valittu
soittolista poistetaan.
Playlist
No.
Title
Length
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist01
Playlist02
00:00:00
PLAYLIST
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Suomi - 65
Toistaminen
TRACKTRACK
4:19 01
00:02:22
3
Length
PLAYLIST01
Playlist01
3:31
RETURN
Title
PLAYLIST
TRACK 03
II
Playlist
No.
Siirry Soittolistan Muokkaukseen
1
5
Paina ANYKEY-painiketta soittolistatilassa.
Paina ANYKEY-painiketta musiikkiluettelon toiston
aikana.
CD
Playlist
No.
Title
Length
PLAYLIST
PLAYLIST01
Playlist01
CD
No.
00:02:22
Title
4:19
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
TRACK01
Play Mode
005►√ TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
SELECT
√
00:02:22
Delete
Playlist
Delete
Playlist
1/16
Length
TRACKTRACK
1
01
002 TRACK 02
MOVE
2
Playlist02
Music List
TRACK01
PLAYLIST
Edit Playist
New Playlist
Go To Music List
MOVE
EXIT
6
Edit Playlist
CD
No.
Title
No.
003 TRACK 03
Music List
004 TRACK 04
1/16
Length
005 TRACK 05
TRACKTRACK
1
01
002 TRACK 02
4:19
3:57
007 TRACK 07
003
TRACK 03
3:57
00:02:22
004
TRACK 04
4:03
Play Mode
005 ► TRACK 05
4:09
Playlist
006►
6
New Playlist
Playlist
► TRACK
New
5:08
Select Media
007 ► TRACK
7
Go To Playlist
TRACK01
Toistaminen
Title
MOVE
3
SELECT
004 TRACK 01
005 TRACK 07
006 TRACK 06
MOVE
ADD
RETURN
EXIT
3:31
RETURN
EXIT
Valitse Go To Playlist painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
CD
Playlist
001 TRACK 04
002 TRACK 02
003 TRACK 06
002 TRACK 02
No.
EXIT
Valitse Edit Playlist painamalla ▲▼ painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►- painiketta.
007 TRACK 01
07
001
CD
RETURN
3:31
RETURN
Valitse Playlist ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta.
TRACK01
SELECT
7
Valitse raidat haluamassasi toistojärjestyksessä
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten OKpainiketta.
8
Jos toistit väärän raidan, valitse väärä raita
painamalla ►▲▼ -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK- tai CANCEL-painiketta.
9
Soittolista voidaan tallentaa painamalla
ANYKEY-painiketta.
Playlist
No.
Title
Length
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist01
Playlist02
00:00:00
PLAYLIST
Edit Playlist
CD
MOVE
SELECT
RETURN
No.
EXIT
Title
No.
Playlist
003 TRACK 03
001
001 TRACK
TRACK04
04
002
002 TRACK
TRACK02
02
003
003 TRACK
TRACK06
06
004 TRACK 04
004
004 TRACK
TRACK01
01
001 TRACK 01
002 TRACK 02
005 TRACK 05
4
006 TRACK 06
Delete
Valitse Playlist soittolista painamalla ▲▼ painikkeita.
007to TRACK
Go
Playlist 07
MOVE
10
66 - Suomi
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Go To Playlist ▲▼ -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
Soittolistaa muokataan.
Siirry Musiikkiluetteloon
1
2
Paina ANYKEY-painiketta soittolistan toiston
aikana.
Valitse Select Media painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
CD
Music List
TRACK01
No.
01
00:02:22
CD
1/4
No.
00:02:22
TRACK04
Title
Length
Playlist01
TRACK04
TRACK01
4:03
3:57
002 TRACK02
3:57
003 TRACK06
5:08
004 TRACK01
4:19
New
NewPlaylist
Playlist
Go To Music List
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
005 ►TRACK 05
HDD 06
006 ►TRACK
4:09
Select Meadia
DVD 07
007 ►TRACK
SELECT
5:08
3:31
RETURN
EXIT
Valitse HDD tai DVD painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Valitse Go To Music List painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
CD
Music List
TRACK01
No.
01
TRACK01
Title
TRACK 101
1/16
Length
4:19
002 TRACK 02
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
005 TRACK 05
4:09
006 TRACK 06
5:08
007 TRACK 07
MOVE
SELECT
Kuvan toistaminen
3:31
RETURN
EXIT
Select Media (kohteen lähde)
1
Aseta JPEG-levy tai yhdistelmälevy.
• Valikko tulee esiin.
2
Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
HDD & DVD RECORDER
Paina ANYKEY-painiketta.
Title
Title
√
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
Music List
TRACK01
No.
01
Title
TRACK 01
1
1/16
Length
4:19
002 TRACK 02
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
Play TRACK01
Mode
2Play
Mode
005 TRACK 05
4:09
Playlist
006 ►TRACK 06
5:08
Select Meadia
007 ►TRACK 07
00:02:22
►√
MOVE
SELECT
Library
CD
Library
Library
CD
Toistaminen
00:00:05
►
1
002 TRACK 02
MOVE
3
1/16
Length
4:19
Playlist
Play TRACK01
Mode
Playlist
TRACK04
Title
TRACK 01
1
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
3:31
RETURN
EXIT
Suomi - 67
3
Valitse Photo painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
6
Valitse Slideshow painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
CD
Photo List
Image 1.jpg
CD
Image 1.jpg
1/17
ROOT
ROOT
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image
Select13.jpg
Media
Image 14.jpg
MOVE
4
Image 15.jpg
SELECT
Image 16.jpg
RETURN
Image 1.jpg
Copy
Slideshow
Slideshow
Image 13.jpg
1/17
Photo List
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Slow
►
►
Normal
Normal
Image
14.jpg
►
Fast
MOVE
Image 15.jpg
SELECT
Image 16.jpg
RETURN
EXIT
EXIT
Valitse kuva painamalla ▲▼◄ ► -painikkeita.
• Seuraavat 8 kuvaa näet painamalla SKIP ( )
-painiketta.
• Edelliset 8 kuvaa näet painamalla SKIP ( )
-painiketta.
7
Valitse diaesityksen nopeus ▲▼ -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Diaesitys alkaa.
Toistaminen
- Diaesityksen pysäyttäminen -
1
Paina ANYKEY-painiketta
Diaesitys
5
Paina ANYKEY-painiketta.
Slideshow
CD
►
►
Off
éSlideshow
00:00:00
Photo List
Image 1.jpg
1/17
Go to Photolist
MOVE
ROOT
Image 1.jpg
Image 10.jpg
SELECT
RETURN
EXIT
Image 11.jpg
Copy
Slideshow
Image
Select13.jpg
Media
►
Image
► 14.jpg
MOVE
68 - Suomi
Image 15.jpg
SELECT
Image 16.jpg
RETURN
EXIT
2
Valitse Slideshow Off painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
Pyöritä
Suorita asetukset sivulla 67~68 olevien kohtien 1-4
mukaisesti.
5
- Pyörityksen lopettaminen -
1
Paina ANYKEY-painiketta.
-1 Paina OK-painiketta haluamasi kuvan kohdalla ja
paina ANYKEY-painiketta.
Image 15.jpg
Rotate
Rotate
6/17
►√
Go to Photolist
MOVE
Slideshow
EXIT
►
Zoom
Go to Photolist
MOVE
6
RETURN
►√
00:00:00
é
Rotate
SELECT
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Rotate-painamalla ▲▼-painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Image 15.jpg
2
Valitse Rotate ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
3
Valitse Rotate Off painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
6/17
Zoomaus
►
00:00:00►
►
Zoom
Go to Photolist
Rotate 90
Rotate 180
Rotate 270
MOVE
7
Suorita asetukset sivulla 67~68 olevien kohtien 1-4
mukaisesti.
Rotate Off
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse ▲▼ -painikkeilla, kuinka monta astetta
kuvaa pyöritetään, ja paina sen jälkeen OK- tai
►-painiketta.
5
-1 Paina OK-painiketta haluamasi kuvan kohdalla ja
paina ANYKEY-painiketta.
Image 15.jpg
Slideshow
é
Rotate
6/17
►√
00:00:00
►
Zoom
Go to Photolist
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Zoom painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Suomi - 69
Toistaminen
Slideshow
é
Rotate
7
Aina kun OK-painiketta painetaan, kuvaa
suurennetaan. Suurin suurennos on 4X (neljä
kertaa normaali koko).
Siirry Kuvaluetteloon
Suorita asetukset sivulla 67~68 olevien kohtien 1-4
mukaisesti.
➞ X2 ➞ X4 ➞ X2 ➞ normaali
5
-1 Paina OK-painiketta haluamasi kuvan kohdalla ja
paina ANYKEY-painiketta.
- Zoomauksen lopettaminen -
1
Paina ANYKEY-painiketta.
Image 15.jpg
Slideshow
é
Rotate
6/17
►√
00:00:00
►
Zoom
Go to Photolist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Zoom
ZoomOff
Off
Go to Photolist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Toistaminen
6
2
Valitse Zoom Off painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Valitse Go to Photolist painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
CD
Photo List
Image 15.jpg
6/17
ROOT
Image 1.jpg
Image 13.jpg
Image 14.jpg
MOVE
70 - Suomi
Image 10.jpg
Image 15.jpg
SELECT
Image 11.jpg
Image 16.jpg
RETURN
EXIT
MPEG4-levyn
toistaminen
4
Valitse AVI-tiedosto (DivX) painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai PLAY
( )-painiketta.
5
MPEG4-tiedostoa toistettaessa käytettävissä
on seuraavat toiminnot. STOP ( ) -painikkeen
painaminen kerran toiston aikana näyttää
tiedostoluettelon. Painikkeen uusi painallus
sulkee valikkonäytön.
MENU-painikkeen käyttäminen
1
Aseta levykelkkaan DivX-levy.
• Valikko tulee näyttöön.
2
Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
(Jos käytät DivX-levyä, ks. tämän sivun kohta 4).
MPEG4-toimintojen kuvaus
Toiminto
Paina SKIP (
) -painikkeita toiston aikana ja
Ohittaminen laite siirtyy 5 minuuttia eteen- tai taaksepäin.
Haku
HDD & DVD RECORDER
Title
►√
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
Paina tauko- tai askellustilassa kaukosäätimen
Hidastettu
SEARCH ( ) -painiketta.
toisto
(Slow 1, Slow 2, Slow 3)
MOVE
SELECT
RETURN
■
Valitse DivX(MPEG4) ▲▼ -painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
(Jos käytät DivX-levyä, ks. tämän sivun kohta 4).
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
■
Size
Movie
1.av
162.8MB
■
DivX(MPEG4)
MPEG4
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tällä laitteella voidaan toistaa seuraavia
videopakkausmuotoja:
- DivX Video-koodekkimuoto : DivX 3.11
DivX 4.x DivX 5.x (ei QPEL ja GMC)
ROOT
001 001
Movie 1.avi
) -painiketta
EXIT
HUOMAUTUS
CD
Paina kaukosäätimen STEP (
pysäytyskuvatilassa.
- DivX Audio-koodekkimuoto : MP3,
MPEG1 Audio Layer 2, Windows Media Audio,
LPCM, AC3
Tuetut tekstitystiedostomuodot: .smi, .srt,
.sub, .psb, .txt, .ass (Tekstitystiedostolla
tulee olla täsmälleen sama nimi kuin
vastaavalla MPEG4-tiedostolla.)
Joitakin tietokoneella luotuja MPEG4tiedostoja ei välttämättä pystytä
toistamaan.
Tästä syystä laitteen ominaisuudet ylittäviä
koodekkityyppejä, versioita ja tarkkuutta
ei tueta.
Suomi - 71
Toistaminen
Askellettu
toisto
3
)
Paina toiston aikana SEARCH (
painikkeita. Painamalla uudelleen voit nopeuttaa
hakua. (Fast 1, Fast 2, Fast 3)
Library
CD
Library
Library
Kuvaus
DivX-tekstityksen koodaus
1
Paina ANYKEY-painiketta tiedostolistassa.
CD
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 001
Movie 1.avi
Movie
1.av
0.7MB
ROOT
Copy
Subtitle
Encoding
ROOT
Select Media
►
►
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Subtitle Encoding painamalla ▲▼painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
CD
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 001
Movie 1.avi
Toistaminen
Copy
Subtitle
Encoding
Subtitle
Encoding
ROOT
►
►
Greek(Windows)
Select Media
►
Cyrillic(Windows)
MOVE
3
Movie
1.av
0.7MB
Western(Windows)
Western(Windows)
Central(Windows)
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse tuettu DivX-tekstityskieli ▲▼ painikkeilla ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Western
Afrikaans, Baski, Katalaani, Tanska, Hollanti,
Englanti, Fääri, Suomi, Ranska, Saksa, Islanti,
Indonesia, Italia, Malaiji, Norja, Portugali,
Espanja, Suahili, Ruotsi
Central
Englanti, Albania, Kroaatti, Tsekki, Unkari,
Puola, Romania, Serbi (latinalainen), Slovakki,
Sloveeni
Greek
Englanti, Kreikka
Cyrillic
Englanti, Azeri, Valkovenäjä, Bulgaria, Kazakki,
Makedonia, Venäjä, Serbi, Tataari, Ukraina,
Uzbekki
■
HUOMAUTUS
Jos tekstityskieli näkyy rikkinäisillä
fonteilla, vaihda DivX-tekstitykselle oikea
alue. Jos se ei vieläkään toimi, muotoa ei
tueta.
72 - Suomi
Ennen tallennusta
Tallentaminen
Laitteella voidaan tallentaa erityyppisille levyille. Lue
ennen tallennusta seuraavat ohjeet ja valitse haluamasi
levytyyppi.
Tallennettavat levyt
Tässä luvussa esitellään kiintolevylle ja DVD-levylle
Tällä laitteella voidaan tallentaa seuraaville levyille.
HDD
DVD-RW
DVD-R
• DVD-RW-levyt ovat uudelleenkirjoitettavia.
• DVD-R-levyt eivät ole uudelleenkirjoitettavia.
Samsungin ja muiden valmistajien tallentimien
yhteensopivuus
Levytyypit
Tallennus
muoto
Viimeistely
Samsung
Viimeistelty
Ei viimeistelty
Viimeistelty
Ei viimeistelty
Viimeistelty
Ei viimeistelty
Viimeistelty
Ei viimeistelty
Viimeistelty
Ei viimeistelty
Viimeistelty
Ei viimeistelty
VR-tila
Muu valmistaja
DVD-RW
Samsung
VR-tila
Muu valmistaja
Samsung
VR-tila
DVD-R
Muu valmistaja
Ennen tallennusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Katseltavan TV-ohjelman tallentaminen . . . . . . . . . . . . .75
Tallentaminen katseltavasta ulkoisesta laitteesta . . . . . .77
Kopioiminen videokamerasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Pikatallennus (OTR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Viivästetty toisto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Ajastintallennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Scheduled List (suunniteltu luettelo)
-asetusten muokkaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Scheduled List (suunniteltu luettelo)
-asetuksen poisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Siirry Tallennusluettelon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
■
HUOMAUTUS
■
Lisätallennus
iSamsung-tallentimessa
Ei voi tallentaa
Voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Viimeistely
- Tämä toiminto sulkee DVD-RW/DVDRlevyn niin, ettei sille voi enää tallentaa.
Viimeistelyn poisto
- Tämän toiminnon avulla voidaan
tallentaa lisää sellaiselle DVD-RWlevylle,
joka on alun perin tallennettu HDD/DVDTALLENTIMELLA.
- Tietokoneella DAO (Disc At Once)
-tilassa tallennetun DVD-RW-levyn
viimeistelyä ei voi poistaa.
- Toisen valmistajan tallentimella
tallennetun DVD-RW-levyn viimeistelyä
ei voi poistaa.
- DVD-R-levyn viimeistelyä ei voi poistaa.
Suomi - 73
Tallentaminen
Tallennuslaite
Tallennustila
Tallennusmuodot
Jos asetat laitteeseen käyttämättömän levyn, näyttöön
tulee seuraava ilmoitus. Koska käytettävissä olevat
toiminnot vaihtelevat levytyypin mukaan, valitse
haluamaasi käyttötarkoitusta parhaiten vastaava levy.
DVD-RW: Jos laitteeseen asetetaan käyttämätön DVDRW- levy, näyttöön tulee seuraava ilmoitus:
“Uninitialized Disc Do you want to initialize
this disc”. Jos valitset Yes, levy alustetaan
VR-tilaan. Jos haluat vaihtaa tilan, katso kohta
“Levyn alustaminen” sivulla 114~115.
Valitse jokin neljästä tallennustilasta halutun
tallennusajan ja kuvanlaadun mukaan painamalla
REC MODE -painiketta toistuvasti, kun laite on
pysäytystilassa. Yleensä kuvanlaatu paranee, kun
tallennusaika lyhenee. FR-tilassa sopivin tallennustila
valitaan automaattisesti levyn jäljellä olevan ajan ja
ajastintallennuksen pituuden mukaan. Tämä toiminto
valitaan XP-, SP-, LP- ja EP-tiloissa, ja sitä voidaan
käyttää ajastintallennukseen.
• DVD-HR730
Tallennustila
XP
(korkea laatu)
SP
(standardilaatu)
Tallennusajat
DVD-RW/-R
Noin 1 tunti
Noin 19 tuntia
noin 8,5 Mbit/s
Noin 2 tuntia
Noin 35 tuntia
noin 4,5 Mbit/s
LP
(pitkä tallennus)
Noin 68 tuntia
HDD (80GB)
Uninitialized Disc.
Do you want to initialize this disc?
Yes
No
DVD-R: Levyä ei tarvitse alustaa, ja ainoastaan Videotilan
tallennusta tuetaan.
EP
(jatkettu tallennus)
FR
(joustava tallennus)
DVD-RW(V-tila)/-R
Tallentaminen
• Jaksojen pituus (jaksojen välinen aika) vaihtelee
tallennustilan mukaan.
• Yksinkertainen muokkaus (nimikkeiden poisto /
nimikkeen nimen muuttaminen).
DVD-RW(VR mode)
• Tässä tilassa on useita muokkaustoimintoja (esim. koko
nimikkeen poistaminen, nimikkeen osan poistaminen
jne.).
• Erilaisia muokkausvaihtoehtoja, kun käytetään luotua
soittolistaa.
Noin 127 tuntia
Noin 19-101 tuntia
Noin 1-6 tuntia
• DVD-HR734
Tallennustila
XP
(korkea laatu)
SP
(standardilaatu)
Tallennusajat
DVD-RW/-R
Noin 1 tunti
Noin 38 tuntia
noin 8,5 Mbit/s
Noin 2 tuntia
Noin 72 tuntia
noin 4,5 Mbit/s
LP
(pitkä tallennus)
Noin 138 tuntia
HDD (160GB)
EP
(jatkettu tallennus)
FR
(joustava tallennus)
■
HUOMAUTUS
74 - Suomi
Noin 101 tuntia
Noin 4 tuntia
noin 2 Mbit/s
Noin 6 tuntia /
noin 1,6 Mbit/s
Noin 8 tuntia /
noin 1,2 Mbit/s
Noin 205 tuntia
Noin 272 tuntia
Noin 38-205 tuntia
Noin 4 tuntia
noin 2 Mbit/s
Noin 6 tuntia /
noin 1,6 Mbit/s
Noin 8 tuntia /
noin 1,2 Mbit/s
Noin 1-6 tuntia
Tallennusaika saattaa vaihdella tilanteen
mukaan.
Kuvat, joita ei voi tallentaa
Tällä HDD/DVD-TALLENTIMELLA ei voi tallentaa
kopiosuojattuja videoita.
Kun laite vastaanottaa kopiosuojaussignaalin tallennuksen
aikana, tallennus pysähtyy ja esiin tulee seuraava
ilmoitus.
You cannot record copy protected movie.
Katseltavan TVohjelman tallentaminen
Tarkista, että levyllä on riittävästi vapaata tilaa
tallentamista varten.
1
Tietoja kopiosuojaussignaaleista
Kopiosuojaussignaaleja sisältäviä TV-lähetyksiä on kolmea
tyyppiä: vapaasti kopioitava, kerran kopioitava ja ei koskaan
kopioitava. Jos haluat tallentaa kerran kopioitavan ohjelman,
käytä DVD-RW-levyä (CPRM, VR-tila).
Paina HDD- tai DVD-painiketta.
Jos valitset DVD:n, paina OPEN/CLOSE-painiketta ja
aseta tallennettava levy levykelkkaan.
Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta.
Odota kunnes LOAD katoaa etupaneelin näytöstä.
Jos käytetään käyttämätöntä DVD-RW-levyä, laite kysyy
alustetaanko se ensin. Tee valintasi ja paina sen jälkeen
OK-painiketta. (Katso sivu 74.)
Signaalityyppi Vapaasti Kopioitava Kerran Kopioitava Ei Koskaan Kopioitava
Levy
DVD-RW(Ver.1.1)
O
-
DVD-RW(Ver.1.1)
ja CPRM
O
V-tila
O
O*
-
DVD-R
O
-
Uninitialized Disc.
Do you want to initialize this disc?
Yes
No
Kun kerran kopioitava ohjelma on tallennettu, sitä ei voi
tallentaa enää uudelleen.
- CPRM (Content Protection for Recordable Media)
CPRM on mekanismi, joka sitoo tallenteen siihen mediaan,
jolle se on tallennettu. Jotkin HDD/DVD-TALLENTIMET
tukevat toimintoa, mutta monet DVDsoittimet eivät. Jokainen
tyhjä DVD-levy on varustettu ainutlaatuisella BCA:han
syövytetyllä 64-bittisellä tunnuksella. Kun suojattu sisältö
tallennetaan levylle, se voidaan salata levyn tunnuksesta
johdetulla 56-bittisellä C2 (Cryptomeria) -salakirjoitusmenete
lmällä.
2
Valitse tallennettava ohjelma painamalla PROG
(
) Valitse tallennettava ohjelma painamalla.
Toiston aikana tunnus luetaan BCA:sta ja sen avulla
muodostetaan avain, jolla levyn sisältö voidaan purkaa.
Jos levyn sisältö kopioidaan toiselle medialle, tunnus jää
puuttumaan tai se on väärä, jolloin tietojen salausta ei voida
purkaa.
Suomi - 75
Tallentaminen
VR-tila
3
Valitse tallennusnopeus (laatu) painamalla REC
MODE -painiketta useita kertoja (tai paina REC
MODE -painiketta ja sitten ▲▼ -painikkeita).
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Record Mode
4
Recording : PR 1 [SP]
Tallentaminen
Tallennustilaa ja ohjelmaa ei voi vaihtaa
tallennuksen aikana.
■
Tallennus loppuu automaattisesti, jos
tallennustilaa ei ole jäljellä.
■
Levylle (DVD-RW/-R) voidaan tallentaa
enintään 99 nimikettä.
■
Kiintolevylle voidaan tallentaa enintään
999 nimikettä.
■
Kiintolevylle tallennuksen enimmäisaika on
24 tuntia. Tallennettaessa 24 tuntia, levylle
tallennetaan 4 nimikettä, joista kukin on 6
tunnin mittainen.
■
Tallennus päättyy automaattisesti, jos
valitaan kopiosuojattu kuva.
■
DVD-RW-levyt on alustettava ennen
tallennusta. Useimmat uudet levyt
myydään alustamattomina.
■
Älä käytä DVD-R Authoring -levyjä tässä
laitteessa.
SP(35:12)
Paina REC-painiketta.
Kanavan tiedot näytetään kuvaruudulla ja tallennus
alkaa.
Etupaneeliin ilmestyy ( ) -kuvake.
- Tallennuksen keskeyttäminen • Paina REC PAUSE -painiketta, jos haluat keskeyttää
käynnissä olevan tallennuksen.
• Jatka tallennusta painamalla REC PAUSE -painiketta
uudelleen.
• Voit vaihtaa kanavaa painamalla
) painikkeita, kun tallennus on
PROG (
keskeytetty.
- Tallennuksen pysäyttäminen Paina STOP ( ) -painiketta, kun haluat pysäyttää tai
lopettaa käynnissä olevan tallennuksen.
• Jos käytössä on DVD-RW/-R-levy, näyttöön tulee
sanoma “Updating the information of disc. Please
wait for a moment”.
76 - Suomi
■
HUOMAUTUS
Tallentaminen katseltavasta
ulkoisesta laitteesta
4
Paina REC-painiketta.
Ulkoisen tulotilan tiedot näytetään kuvaruudulla ja
tallennus alkaa. Etupaneeliin ilmestyy ( ) -kuvake.
- Tallennuksen keskeyttäminen • Paina REC PAUSE -painiketta, jos haluat keskeyttää
käynnissä olevan tallennuksen.
Ennen kuin aloitat
Tarkista, että levyllä on riittävästi vapaata tilaa
tallentamista varten. Valitse tallennustila.
1
2
Paina HDD- tai DVD-painiketta.
Jos valitset DVD:n, paina OPEN/CLOSE-painiketta ja
aseta tallennettava levy levykelkkaan. Sulje levykelkka
painamalla OPEN/CLOSE-painiketta. Odota kunnes
LOAD katoaa etupaneelin näytöstä. Jos käytetään
käyttämätöntä DVD-RW-levyä, laite kysyy alustetaanko
se ensin. (Katso sivu 74.)
• Jatka tallennusta painamalla REC PAUSE painiketta uudelleen.
• Voit vaihtaa kanavaa painamalla PROG (
painikkeita, kun tallennus on keskeytetty.
)
- Tallennuksen pysäyttäminen Paina STOP ( ) -painiketta, kun haluat pysäyttää tai
lopettaa käynnissä olevan tallennuksen.
• Jos käytössä on DVD-RW/-R-levy, näyttöön tulee
sanoma “Updating the information of disc. Please
wait for a moment”.
Valitse kuvalähde tehtyjen kytkentöjen mukaan
painamalla INPUT SEL.-painiketta.
Etupaneelin näyttö vaihtuu seuraavassa
järjestyksessä:
➞ PR Number ➞ AV1 ➞ AV2 ➞ AV3 ➞ DV
Jos kytket digitaalivideokameran, valitse DV
painamalla INPUT SEL.-painiketta. (Katso sivu 78.)
Tallentaminen
3
Valitse tallennusnopeus (laatu) painamalla REC
MODE -painiketta useaan kertaan (tai paina ensin
REC MODE -painiketta ja sitten ▲▼ -painikkeita.
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Record Mode
SP(35:12)
Suomi - 77
Kopioiminen
videokamerasta
4
Valitse DV painamalla INPUT SEL -painiketta.
Jos tuloksi on asetettu DV, kuvaruudun yläosaan
tulee videokameran hallintaan tarkoitettu toisto- ja
tallennusvalikko.
DV
Voit hallita videokameraa IEEE1394 (DV) -liitännän kautta.
The DV device is connected
MOVE
1
Kytke videokameran DV-lähtöliitäntä HDD/DVDTALLENTIMEN etuosassa olevaan DV-tuloliitäntään
2
Paina HDD- tai DVD-painiketta.
Jos valitset DVD:n, paina OPEN/CLOSE-painiketta ja
aseta tallennettava levy levykelkkaan. Sulje levykelkka
painamalla OPEN/CLOSE-painiketta. Odota kunnes
LOAD katoaa etupaneelin näytöstä.
3
Valitse tallennusnopeus (laatu) painelemalla REC
MODE -painiketta.
RETURN
5
Käynnistä videokameran toisto painamalla
kuvaruudun yläosassa näkyvää Play (►) kuvaketta
ja etsi kopioitavan aineiston aloituskohta.
6
Käynnistä tallennus valitsemalla kuvaruudun
yläosassa näkyvä Record ( ● ) -kuvake painamalla
◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Voit aloittaa tallennuksen painamalla kaukosäätimen
REC-painiketta.
DV-kaapelilla.
- Tallennuksen pysäyttäminen -
Tallentaminen
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Record Mode
Paina STOP ( ) -painiketta, kun haluat pysäyttää tai
lopettaa käynnissä olevan tallennuksen.
• Jos käytössä on DVD-RW/-R -levy, näyttöön
tulee sanoma “Updating the information of disc.
Please wait for a moment”.
SP(35:12)
■
HUOMAUTUS
78 - Suomi
Toistoon liittyvät kuvakkeet saat
kuvaruudulle painamalla mitä tahansa
kaukosäätimen suuntapainiketta.
■
Pikatallennus (OTR)
Painamalla REC-painiketta voit asettaa HDD/DVDTALLENTIMEN tallentamaan jopa 8 tuntia niin, että
tallennusaika asetetaan 30 minuutin tarkkuudella.
HUOMAUTUS
Ajastimen laskuri laskee alaspäin minuutti
kerrallaan välillä 8:00-0:00, minkä jälkeen
HDD/DVD-TALLENNIN lopettaa
- Tallennuksen pysäyttäminen Paina STOP ( ) -painiketta. Esiin tulee ilmoitus “Do
you want to stop recording?”.
• Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-painiketta.
• Tai paina STOP (
1
2
3
Paina HDD- tai DVD-painiketta.
Jos valitset DVD:n, paina OPEN/CLOSE-painiketta ja
aseta tallennettava levy levykelkkaan. Sulje levykelkka
painamalla OPEN/CLOSE-painiketta. Odota kunnes
LOAD katoaa etupaneelin näytöstä.
Valitse tallennettava kanava painamalla PROG
) -painikkeita tai numeropainikkeita.Jos
(
haluat tallentaa kuvaa ulkoisesta laitteesta,valitse
oikea ulkoinen tulo (AV1, AV2, AV3, DV tai PR01)
painamalla INPUT SEL.-painiketta.
) -painiketta uudelleen.
INFO-painike
Kun painat tallennuksen aikana INFO-painiketta kerran,
esiin tulee System Info-näyttö, jossa näkyvät seuraavat
tiedot: Active Status, Background Status ja Screen.
HDD
Active status
Record SP
Background Status – –
Screen
Recording:PR1 [SP]
JAN/01/2006 (SUN)
12:00
Käynnistä tallennus painamalla REC-painiketta.
Recording : PR 1 [SP]
Disc Info
3
None
35:37 SP
4745MB
12:00
Paina REC-painiketta useita kertoja, kunnes
tallennusaika on halutun mittainen.
➞ 0:30 ➞ 1:00 ➞ ... 8:00 ➞ Off
OTR Mode
Kun painat INFO-painiketta kolme kertaa, esiin tulevat
tallennuksen tiedot, jossa näkyvät seuraavat tiedot: Name,
Title, Created Time ja Recording Time.
0:30
HDD
Name
Recording Title
Recording Info
JAN/01/2006 12:00 PR
1
4
Created Time
JAN/01/2006 12:00
Recording Time
00:13:27
JAN/01/2006 (SUN)
12:00
Suomi - 79
Tallentaminen
INFO-painikkeen painaminen kahdesti tuo näkyviin Disc
Info -näytön, jossa näkyvät seuraavat tiedot: nimikkeiden
ja soittolistojen kokonaismäärät, Recordable Time:Title,
Available Space:Music/Photo.
HDD
Total TItle
Total Playlist
Recordable Time :Title
Available Space :Music/Photo
JAN/01/2006 (SUN)
4
System Info
Viivästetty toisto
2
Paina OK tai PLAY ( ) -painiketta.
Parhaillaan tallennettavan nimikkeen toisto
aloitetaan sen alusta.
Play
Voit aloittaa toiston parhaillaan tallennettavan ohjelman
alusta.
Voit katsella aiemmin tallennettujen nimikkeiden luetteloa
myös tallennuksen aikana.
Tallennuksen aikana
1
Paina PLAY ( ) -painiketta.
Parhaillaan tallennettavan nimikkeen toisto
aloitetaan sen alusta.
Toisto ei ole käytettävissä tallennuksen
ensimmäisen 10 sekunnin aikana.
Käytä SKIP (
) -painiketta ja muita toistoon
liittyviä painikkeita, jos haluat nähdä aiemmin
tallennettujen ohjelmien luettelon.
- Toiston/tallennuksen pysäyttäminen -
1
Paina STOP ( ) -painiketta. Toistonäyttö katoaa
ja tilalle tulee tallennuksen tilan näyttö.
2
Paina STOP ( ) -painikkeen painaminen
uudelleen pysäyttää tallennuksen.
Play
■
Tallentaminen
HUOMAUTUS
■
■
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
tallennustilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
Valitse tallennettavana oleva nimike painamalla ▲▼/
SKIP (
) -painikkeita.
HDD
Title List
RECORDING...
4/4
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
004 RECORDING...
00:00:00
004
Recording
JAN/02/2006 00:00
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
80 - Suomi
SELECT
RETURN
EXIT
Hakutoiminnon aikana ei kuulu ääntä.
DVD-levyn toisto on käytettävissä
kiintolevylle tallentamisen aikana. Levyllä
olevia JPEG-, MP3- ja DivX-tiedostoja ei
kuitenkaan voi toistaa.
Kiintolevyn toisto on käytettävissä
DVDlevylle tallentamisen aikana.
Kiintolevyllä olevia JPEG- ja MP3-tiedostoja
ei kuitenkaan voi toistaa.
Ajastintallennus
3
Valitse Add a list painamalla OK-painiketta.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
Date
Start
End
Mode
VPS/PDC
No. 01 No Title
To
Source
Date
Start
End
HDD
PR 01
JAN 01
10 : 54
12 : 54
Recordable Time HDD 35:45 SP
Recordable Time
1. Tarkista, että antennikaapeli on kytketty.
2. Tarkista levyn jäljellä oleva aika.
3. Tarkista päivämäärä ja kellonaika.
Varmista, että kello on asetettu asetuksetkellon asetus -toiminnolla, ennen kuin jatkat
ajastintallennusta. (Katso sivut 27~28.)
HDD
MOVE
Mode
SP
Title
V/P
Off
Save
35:45 SP
SELECT
RETURN
EXIT
ANYKEY-painikkeen käyttäminen.
• Paina ANYKEY-painiketta.
• Valitse Add painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
TIMER-painikkeen käyttäminen
1
Paina TIMER-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
Esiin tulee Programme -näyttö.
HDD & DVD RECORDER
Programme
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
√
Rcorded List
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
• Valitse Programme painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
2
Aseta ajastintallennusasetukset.
• Täytä tiedot käyttäen ▲▼◄ ► -painikkeita ja
numeropainikkeita.
◄ ► : Siirtää edelliseen/seuraavaan kohtaan.
▲▼, 0~9 : Asettaa arvon.
• To : Valitse, tehdäänkö tallennus DVD:lle vai
kiintolevylle.
• Source : Videotulolähde (AV1, AV2 tai AV3) tai
televisiokanava, jolta ajastustallennus tehdään.
• Date : Ajastintallennuksen avulla voit asettaa
tallennusajan kuukaudeksi eteenpäin. Aseta
tallennuspäivämäärä. (päivä/kuukausi) (päivä/
kuukausi)
JAN 31 (tammi 31) Every SUN (joka Su)
JAN 30 (tammi 30) Every SAT (joka La)
JAN 29 (tammi 29) MON-FRI (Ma-Pe)
MON-SAT (Ma-La)
JAN 02 (tammi 2)
JAN 01 (tammi 1) Every Day (joka päivä)
Valitse Scheduled List painamalla OK- tai ►painiketta.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
Date
Start
End Mode VPS/PDC
Add a list
Recordable Time HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Suomi - 81
Tallentaminen
MENU-painikkeen käyttäminen.
4
• Start/End Time : Ajastintallennuksen alku- ja
loppuaika.
• Mode (tallennustila) :
- FR (joustava tallennus): Valitse tämä vaihtoehto,
jos haluat asettaa laitteen videokuvan laadun
automaattisesti. FR-tilassa sopivin tallennustila
valitaan automaattisesti levyn jäljellä olevan ajan
ja ajastintallennuksen pituuden mukaan. Tämä
toiminto valitaan XP-, SP-, LP- ja EPtiloissa.
5
- SP (standardilaatu): Valitse tämä vaihtoehto, kun
haluat käyttää tallennuksessa standardilaatua.
- LP (heikko laatu): Valitse tämä vaihtoehto, kun
tarvitset pitkää tallennusaikaa.
- EP (jatkettu): Valitse tämä vaihtoehto, kun tarvitset
normaalia pidempää tallennusaikaa.
Tallentaminen
HUOMAUTUS
Jos tallennat DVD-RW(V-tila)/DVD-Rlevylle EP-tilassa, sille ei välttämättä
pystytä tallentamaan täyttä 6 tai 8
tuntia, koska laite käyttää VBR (Variable
Bit Rate eli muuttuva bittinopeus)kooditusjärjestelmää. Esimerkiksi
runsaasti toimintakohtauksia sisältävää
ohjelmaa tallennettaessa käytetään
korkeampaa bittinopeutta, joka puolestaan
käyttää enemmän levyn muistia.
• VPS/PDC : VPS (Video Programme System)- tai PDC
(Programme Delivery Control) -toiminto.
- Jos asetat tämän toiminnon käyttöön, voit hallita
tallennuksen aloitus- ja lopetusaikaa lähetyssignaalin
sisältämän erityisen signaalin avulla. Jos TV-ohjelma
on lyhyempi tai alkaa aiemmin tai myöhemmin kuin on
ajastettu, tämä toiminto synkronoi tallennuksen aloitusja lopetusajan automaattisesti oikean lähetysajan
kanssa.
- Aseta aloitusaika TÄSMÄLLEEN TV-ohjelmatiedoissa
julkaistun mukaan. Muuten ajastintallennus ei toimi.
- Älä valitse PDC- tai VPS-asetusta, ellet ole varma siitä,
että tallennettava ohjelma lähetetään PDC- tai VPSominaisuuden kanssa.
• TITLE : Vaihda nimikkeen nimi valitsemalla se ja painamalla
OK-painiketta. Nimikkeen nimen muokkausnäyttö
tulee esiin.
Katso tietoja rekisteröinnistä sivulta 88.
82 - Suomi
uudelleen.
•
Etupaneeliin ilmestyy. Se tarkoittaa, että
ajastintallennus on rekisteröity.
Jos ajastinasetukset menevät päällekkäin;
Ohjelmat tallennetaan tärkeysjärjestyksessä. Jos
ajastintallennus asetetaan ensimmäiselle ohjelmalle
ja sitten uudelleen toiselle ohjelmalle ja ohjelmat
menevät päällekkäin, esiin tulee seuraava ilmoitus:
“This setting is identical with 1”. Ilmoitus kertoo, että
ensimmäistä ohjelmaa pidetään tärkeämpänä. Kun
ensimmäisen ohjelman tallennus on suoritettu, toisen
ohjelman tallennus aloitetaan.
- XP (korkea laatu): Valitse tämä vaihtoehto, jos
videon laatu on sinulle tärkeä.
■
Kun olet asettanut arvon jokaiselle tilalle, valitse Save
painamalla OK-painiketta ja paina OK-painiketta
Poistuminen nykyistä asetusta tallentamatta Paina
MENU-painiketta.
Poistuminen nykyistä asetusta tallentamatta
Paina MENU-painiketta.
Palaaminen edelliseen valikkoon
Paina RETURN-painiketta, jos et halua asettaa
ajastintallennusta.
6
Kun haluat tallentaa DVD-RW/-R-levylle, aseta levy
kelkkaan.
7
Viimeistele ajastinnauhoituksen asetukset
katkaisemalla virta.
Ajastinnauhoitus ei toimi, jos virta on päällä.
■
Ajastintallennusaika saattaa erota asetetusta
ajasta levyn tilan ja ajastintallennuksen
yleistilan mukaan (esimerkiksi tallennusajat
menevät päällekkäin tai edellinen tallennus
päättyy 2 minuutin sisällä ennen seuraavan
tallennuksen alkua).
■
Voit asettaa ajastintallennukseen enintään
12 ohjelmaa.
■
Ios kiintolevyllä ei ole vapaata tallennustilaa,
vilkkuu. Se tarkoittaa, että kiintolevyllä ei
ole tilaa tallennusta varten.
■
Jos olet asettanut ajastintallennuksen
VPS/PDC-toiminnon avulla, tuuletin saattaa
jatkaa toimintaansa ja pitää ääntä, vaikka
virta olisi katkaistu.
HUOMAUTUS
Scheduled List
(suunniteltu luettelo) asetusten muokkaus
3
Valitse ▲▼-painikkeilla Scheduled List -numero, jota
haluat muokata, ja paina sitten ANYKEY-painiketta.
• Vaihtoehdot Add, Edit, Delete ja Go to Recorded
List tulevat näyttöön.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
Voit muokata Scheduled List -asetuksia toimimalla näiden
ohjeiden mukaisesti.
No.
To Source
-- --- ----
Date
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
17:30
18:30
SP
On
02 HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
Add
03 HDD
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
PR 01
Start
End Mode VPS/PDC
--:-- --:-- ---
Edit
Delete
Recordable
Time ListHDD 35:45 SP
Go to Recorded
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
1
Paina TIMER-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa. Esiin tulee Programme -näyttö.
HDD & DVD RECORDER
4
Programme
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
√
Rcorded List
Programme
Valitse Edit painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Suunnitellut tallennukset syöttötoiminto tulee
näkyviin.
Ajastintallennukseen määritetyt tiedot näytetään.
Muokkaa haluamiasi kohtia. Katso kohdasta
“Ajastintallennus” lisätietoja ajastintallennukseen
määritetyistä tiedoista. (Katso sivu 81-82.)
Setup
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
MOVE
SELECT
RETURN
No.
EXIT
To
Source
Date
Start
End
Mode
VPS/PDC
No.01 No Title
MENU-painikkeen käyttäminen.
To
Source
Date
Start
End
HDD
PR 01
JAN 01
17 : 30
18 : 30
Recordable Time HDD 35:45 SP
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
Recordable Time
MOVE
Mode
SP
Title
V/P
On
Save
HDD 35:45 SP
SELECT
RETURN
EXIT
• Valitse Programme painamalla ▲▼ -painikkeita
2
5
Valitse Save painamalla OK-painiketta, ja vahvista
sen jälkeen muutettu asetus painamalla OKpainiketta.
6
Paina MENU-painiketta toimenpiteen suorittamisen
jälkeen. Scheduled List -näyttö katoaa näkyvistä.
Valitse Scheduled List painamalla OK- tai ►-painiketta.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
-- --- ---0101 HDD
HDD PR
PR01
01
0202 HDD PR
PR01
01
0303 HDD PR
PR01
01
Recordable Time
Date
Start
End Mode VPS/PDC
-- ---:-- --:-- -Add a list
JAN
01
17:30 18:30
18:30 SP
SP
JAN/01
17:30
JAN/01
21:00
JAN
01
21:00 22:00
22:00 SP
SP
JAN/01
23:15
JAN
01
23:15 23:45
23:45 SP
SP
-On
On
On
On
On
On
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Suomi - 83
Tallentaminen
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Scheduled List
(suunniteltu luettelo) asetuksen poisto
3
Valitse ▲▼-painikkeilla Scheduled List -numero,
jonka haluat poistaa, ja paina sitten ANYKEYpainiketta.
• Vaihtoehdot Add, Edit, Delete ja Go to
Recorded List tulevat näyttöön.
Voit poistaa Scheduled List -asetuksen toimimalla näiden
ohjeiden mukaisesti.
HDD
Scheduled List
Current Time 11:01
No.
To
Source
Date
Start
End
Mode VPS/PDC
-- --- ----
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
17:30
18:30
SP
On
02 HDD PR 01
Add
03 HDD PR 01
Edit
JAN 01
--:-- --:-- -21:00
22:00
SP
-On
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
Delete
Recordable
Time List
HDD 35:45 SP
Go to Recorded
MOVE
TIMER-painikkeen käyttäminen
1
4
Paina TIMER-painiketta laitteen ollessa pysäytys- /
toistotilassa.
Esiin tulee Programme -näyttö.
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Delete painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Esiin tulee poiston vahvistusilmoitus,
esimerkiksi “Do you want to delete?”.
HDD
Scheduled List
Current Time 11:01
HDD & DVD RECORDER
Programme
No.
To
Source
Date
HDD
Start
End Mode VPS/PDC
No.01
Library
Disc Manager
Scheduled List
√
Rcorded List
Do you want to delete?
Programme
Setup
Yes
Recordable Time
MOVE
MOVE
SELECT
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
Tallentaminen
No
HDD 35:45 SP
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
5
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
• Valittu nimike poistetaan luettelosta.
• Valitse Programme painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
Scheduled List
Current Time 11:01
No.
2
Valitse Scheduled List painamalla OK- tai ►painiketta.
To
Source
End
Mode VPS/PDC
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
02 HDD PR 01
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
--:-- --:-- --
--
HDD 35:45 SP
MOVE
Scheduled List
Start
-- --- ----
Recordable Time
HDD
Date
SELECT
RETURN
EXIT
Current Time 10:54
No.
To Source
-- --- ----
0101 HDD
HDD PR
PR01
01
0202 HDD PR
PR01
01
0303 HDD PR
PR01
01
Recordable Time
Date
Start
End Mode VPS/PDC
-- ---:-- --Add a --:-list
JAN
17:30 18:30
18:30 SP
SP
On
JAN 01
01
17:30
On
21:00
On
JAN 01
21:00 22:00 SP
SP
On
23:15
On
JAN 01
23:15 23:45 SP
SP
On
HDD 35:45 SP
MOVE
84 - Suomi
SELECT
RETURN
EXIT
6
Paina MENU-painiketta toimenpiteen
suorittamisen jälkeen. Scheduled List -näyttö
katoaa näkyvistä.
Siirry
Tallennusluettelon
3
Paina MENU-painiketta toimenpiteen
suorittamisen jälkeen. Record List
(tallennusluettelo) -näyttö poistuu näkyvistä.
Voit tarkistaa varatun tallennusajan ohittaneiden
nimikeluetteloiden suorituksen.
Tietoja tallennusluettelosta
Ilmoittaa, onko valitun tallennusluettelon ajastinnauhoitus
onnistunut.
TIMER-painikkeen käyttäminen
1
3
-1 Valitse ▲▼ -painikkeilla Recorded List -numero ja
paina sitten ANYKEY-painiketta.
Paina TIMER-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa. Esiin tulee Programme -näyttö.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Programme
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
√
Rcorded List
Recorded List
No.
To Source
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
01
JAN
JAN 01
Start
17:30
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
18:30
22:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
Info
JAN 01
23:15
23:45
OK
SP On
OK
OK
Delete
Programme
List Clear
Setup
Go to Scheduled List
MOVE
MOVE
SELECT
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
4
Valitse Info painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Programme painamalla ▲▼-painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
No.
To
Recorded List
Source
Date
Start
End
Mode
V/P
Status
Timer rec was finished successfully
2
Valitse Recorded List ▲▼ -painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Recorded List -näyttö tulee esiin.
HDD
OK
Recordable Time
HDD 35:45 SP
SELECT
RETURN
EXIT
Recorded List
No.
To Source
01
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
JAN 01
Start
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
22:00 SP On
03 HDD PR 01
JAN 01
23:15
23:45
MOVE
SELECT
SP On
RETURN
Status
OK
OK
OK
EXIT
Suomi - 85
Tallentaminen
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
Tallennusluettelon poisto
4
Poistaa yksittäisen Tallennusluettelon.
Valitse List Clear painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
3
-1 Valitse ▲▼ -painikkeilla Recorded List -numero,
jonka haluat poistaa ja paina sitten ANYKEYpainiketta.
HDD
No.
To
No.
No.
Recorded List
To Source
Source
To
Date
Start
End
Mode
V/P
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
JAN 01
01
JAN
JAN 01
17:30
17:30
21:00
18:30 SP On
18:30
22:00 SP On
OK
OK
03 HDD PR 01
Info
JAN 01
23:15
23:45
OK
Start Start End End
Mode
Mode
V/P VPS/PDC
Status
Do you want to delete a Recorded list?
Recorded List
Source
Date
Date
Yes
No
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Status
SP On
Delete
List Clear
Go to Scheduled List
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Siirtyminen Scheduled List
(suunniteltu luettelo) -luetteloon
Valitse Delete painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
No.
To
Recorded List
Source
Date
Start
End
Mode
V/P
Status
Siirtyy heti tallennusluettelosta suunniteltuun
luetteloon.
No.01
Do you want to delete?
Yes
Recordable Time
3
No
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
-1 Paina ANYKEY-painiketta.
EXIT
Tallentaminen
HDD
Recorded List
No.
To Source
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
JAN 01
Start
17:30
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
18:30
22:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
info
Info
Delete
JAN 01
23:15
23:45
OK
SP On
OK
OK
List Clear
Go to Scheduled List
Tallennusluettelon tyhjentäminen
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tyhjentää heti kaikki tallennusluettelot.
3
4
-1 Paina ANYKEY-painiketta.
HDD
Valitse Go to Scheduled List ▲▼ -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Recorded List
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
Date
Start
End
Mode
V/P
Status
01
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
JAN 01
JAN 01
17:30
21:00
18:30
22:00
SP On
SP On
OK
OK
03 HDD PR 01
Info
Delete
JAN 01
23:15
23:45
SP On
OK
No.
To
Source
Date
Start
End Mode VPS/PDC
-- --- ----
-- ---:-- -Add a --:-list
--
01
02
03
JAN 01
JAN 01
JAN 01
On
On
On
HDD
HDD
HDD
PR 01
PR 01
PR 01
17:30
21:00
23:15
18:30
22:00
23:45
SP
SP
SP
List Clear
Go to Scheduled List
MOVE
86 - Suomi
Recordable Time
SELECT
RETURN
EXIT
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Muokkaaminen
Tässä luvussa esitellään muokkauksen
perustoiminnot sekä tallenteen ja koko levyn
muokkaustoiminnot.
• Nimikeluettelo
• Soittolista
Perusmuokkaus (nimikeluettelo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Muokkauksen lisätoiminnot (soittolista) . . . . . . . . . . . . . . 94
Kopioiminen kiintolevyltä DVD-levylle . . . . . . . . . . . . . . 103
Useiden nimikkeiden kopioiminen kerralla . . . . . . . . . . 106
Kopioiminen DVD-levyltä kiintolevylle . . . . . . . . . . . . . . 109
MP3-, JPEG- tai DivX-levyjen kopioiminen . . . . . . . . . . 111
Levyn hallinta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Tämä viittaa toistoyksikköön, joka luodaan valitsemalla
haluttu kohtaus nimikeluettelosta.
Kun yksi soittolista toistetaan, vain käyttäjän valitsema
kohtaus toistetaan ja sen jälkeen toisto pysähtyy.
Koska vain tieto, joka tarvitaan halutun kohtauksen
toistamiseen, on tallennettu soittolistaan, alkuperäinen
tieto ei katoa, vaikka soittolista poistetaan.
Virheiden, kuten yllättävän sähkökatkoksen
esiintyessä tallennusta tai muokkausta ei
välttämättä pystytä suorittamaan loppuun.
Huomaa, että vaurioitunutta materiaalia ei pystytä
palauttamaan alkuperäiseen muotoonsa.
Suomi - 87
Muokkaaminen
Nimike on osa tallennettua videota tai ääntä.
Nimikeluettelo näyttää listan, josta voit valita nimikkeen.
Koska nimike koostuu varsinaisesta tallenteesta, sitä ei
voi toistaa sen jälkeen, kun se kerran on poistettu.
3
Perusmuokkaus
(nimikeluettelo)
Valitse Rename painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Rename -näyttö.
HDD
Rename
JAN / 01 / 2006 17:30 PR1
Nimikkeen nimeäminen uudelleen
Voit vaihtaa nimikkeen nimen eli muokata tallennetun
ohjelman nimikettä seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Back Space
MOVE
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1
4
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
HDD
Space
Delete
SELECT
Clear
RETURN
EXIT
Valitse haluamasi merkit ▲▼◄ ► -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
HDD
Rename
Sports(A1)
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Back Space
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
MOVE
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
Space
Delete
SELECT
Clear
RETURN
EXIT
• Back Space: Poistaa ja siirtää kursorin yhdellä
merkkipaikalla taaksepäin.
• Space: Lisää välilyönnin ja siirtää kohdistinta yhden
merkkipaikan eteenpäin (oikealle).
• Delete: Poistaa merkin kohdistimen kohdalta.
• Clear: Poistaa kaikki syötetyt merkit.
• Save: Tallentaa syötetyt merkit.
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Muokkaaminen
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painikkeita.
2
Valitse uudelleennimettävä nimike nimikeluettelosta
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten
ANYKEY-painiketta.
5
Valitse Save painamalla ▲▼◄ ► -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
Muutettu nimi näkyy valitun nimikkeen nimenä.
HDD
Title List
Sports(A1)
1/3
No.
Title
Length
001
001 JAN/01/2006
Sports(A1) 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Rename
No.
Protection
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title
Length
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
MOVE
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
88 - Suomi
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
1/3
►
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
Nimikkeen lukitus (suojaus)
Voit suojata nimikkeen vahingossa tapahtuvalta
poistolta lukitsemalla sen seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
3
Valitse Protection painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title Protection:
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
On
V-Mode Compatibility
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
MOVE
1
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
4
Off
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse On painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta. Valitun nimikkeen
tietoikkunassa oleva avainkuvake muuttuu
osoittamaan lukittua tilaa. ( ➝ )
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
HDD
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta kahdesti.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Valitse suojattava nimike nimikeluettelosta
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten
ANYKEY-painiketta.
HDD
Muokkaaminen
2
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Title
Length
Protection
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
►
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
Suomi - 89
Nimikkeen poistaminen
Voit poistaa nimikkeen nimikeluettelosta seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
3
Valitse Delete painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006
Do you want
to delete?21:00 PR 01:00:00
003 may
JAN/01/2006
23:15 PR 00:30:00
(Related playlists
be deleted.)
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
JAN/01/2006 17:30
Yes
SP
V-Mode Compatibility
1
MOVE
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
HDD
1/3
No.
Title
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
• Ilmoitus riippuu levyn tyypistä. Esiin tulee
vahvistusilmoitus. Näyttöön tulee vahvistussanoma.
HDD, DVD-RW(VR-tila): Koska soittolista on
olemassa, esiin tulee ilmoitus “Do you want to
delete? (Related playlists may be deleted.)”. DVDRW (Video-tila) / DVD-R: Koska soittolistaa ei ole,
esiin tulee ilmoitus “Do you want to delete?”.
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No
EXIT
4
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/toistotilassa.
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-painiketta.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Muokkaaminen
2
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Deleting...
(Please
003 wait.)
JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painikkeita.
1/3
No.
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
Valitse poistettava nimike nimikeluettelosta
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten
ANYKEY-painiketta.
HDD
Title List
JAN/01/2006 21:00 PR1
1/2
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
001
002 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Protection
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
JAN/01/2006 21:00
SP
V-Mode Compatibility
Length
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
MOVE
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
90 - Suomi
Title
►
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
■
Suojattua nimikettä ei voi poistaa. Jos
haluat poistaa suojatun kohteen, valitse
nimikkeen suojausvalikosta Off.
(Katso sivu 89)
■
Kun Levyn suojaus -asetuksena on
Protected, et voi poistaa nimikkeitä.
(Katso sivu 114)
HUOMAUTUS
■
■
2
Valitse jaettava nimike nimikeluettelosta
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten
ANYKEY-painiketta.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Protection
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
►
►
MOVE
3
Length
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Kun DVD-RW- tai DVD-R-levy on
viimeistelty, sitä ei voi poistaa.
Title
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
Kun nimike on poistettu nimikeluettelosta,
sitä ei voi palauttaa.
1/3
Rename
No.
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Edit painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Kuvaruutuun tulee Edit -valikko.
Nimikkeen osan jakaminen
HDD
Voit jakaa nimikeluettelon nimikkeen osan
seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Title
Length
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
Split
Partial Delete
►
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
4
Valitse Split painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
Split
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
HDD
Split 1
Split 2
00:00:00
00:00:00
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
00:00:01
Return
Split
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys- /toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Suomi - 91
Muokkaaminen
Select
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
5
Siirry jakokohtaan toiston painikkeilla (PLAY( ),
)), ja paina OK-painiketta.
SEARCH (
Jos et halua jakaa tästä kohdasta, peruuta valinta
painamalla RETURN-painiketta. Siirry jakokohtaan
toiston painikkeilla ja paina OK-painiketta.
7
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
The split title is divided into two, and the following
titles will be shifted down by one.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/4
No.
HDD
Split
002 JAN/01/2006 17:30 PR 00:29:05
003 JAN/01/2006 21:00 PR 00:02:00
Title List No. 001
Split 1
004 JAN/01/2006 23:15 PR 00:02:06
Split 2
00:00:00
00:30:55
00:30:55
Select
Return
Split
MOVE
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 00:00:55
00:30:55
JAN/01/2006 17:30 PR1
①
Title
SELECT
RETURN
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
➂
➁
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
① Jaon ensimmäinen osa
➁ Toistoaika
➂ Jaon toisen osan aloitusaika ja näyttö
HDD
Split
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Split 1
Split 2
00:00:00
00:30:55
Nimikkeen osan poistaminen
(osittainen poisto)
Voit poistaa nimikeluettelon nimikkeen osan
seuraavien ohjeiden mukaisesti.
00:30:55
Select
(VR-tila)
Return
Split
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
6
Valitse Split painamalla OK-painiketta.
Esiin tulee ilmoitus “This title cannot be recovered
after splitting. Do you want to split?”.
HDD
1
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
Split
JAN/01/2006 17:30 PR1
HDD
Title List No. 001
Muokkaaminen
Split 1
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Split 2
This title cannt be recovered after spliting
Do you want to split?
00:00:00
Yes
Select
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Return
SELECT
Length
00:00:01
Split
MOVE
Title
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
00:00:00
No
1/3
No.
RETURN
EXIT
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
92 - Suomi
Osittaisen poiston näyttö
2
Valitse muokattava nimike nimikeluettelosta painamalla
▲▼ -painikkeita ja paina sitten ANYKEY-painiketta.
HDD
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Title
①
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
End
00:00:00
Return
Delete
➃
➁
►
MOVE
►
SELECT
RETURN
EXIT
►
MOVE
SELECT
RETURN
➂
EXIT
① Toistopalkki
➁ Toistoaika
➂ Osan poiston alkukohtaikkuna ja aika
➃ Osan poiston loppukohtaikkuna ja aika
• Valitse poistettavan osan alku- ja toistoon liittyvillä
painikkeilla.
• Toistoon liittyvät painikkeet: :
(PLAY ( ), SEARCH (
))
• Valitse Partial Delete painamalla ANYKEY
painiketta, kun käytät DVD-RW (VR-tila) -levyjä.
(Siirry sitten kohtaan 5.)
3
00:19:10
00:19:10
Start
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
End
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
Start
1/3
Rename
Valitse Edit painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Edit Title List -näyttö.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title
Length
6
Paina loppukohdassa OK-painiketta.
Kuva ja loppukohdan aika näkyvät osan poiston
loppukohtaikkunassa.
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
Split
HDD
Partial Delete
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
►
Title List No. 001
►
MOVE
SELECT
RETURN
Start
End
00:19:10
00:41:20
EXIT
00:41:20
4
Start
Valitse Partial Delete painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
HDD
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
End
00:00:00
00:00:00
Return
Delete
MOVE
7
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Delete painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
HDD
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
00:00:00
Start
End
MOVE
Start
Return
Delete
SELECT
RETURN
00:00:00
Yes
Start
5
Paina alkukohdassa OK-painiketta.
Kuva ja alkukohdan aika näkyvät osan poiston
alkukohtaikkunassa.
HDD
End
Do you want to delete?
(Deleted part will not be restored.)
EXIT
End
MOVE
00:00:00
00:19:10
No
Return
Delete
SELECT
RETURN
EXIT
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:19:10
Start
End
Return
Delete
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Suomi - 93
Muokkaaminen
Start
End
8
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta. Valittu osa on poistettu.
9
Valitse Return painamalla ◄ ► -painikkeita ja lopeta
toiminto painamalla OK-painiketta.
Muokkauksen
lisätoiminnot (soittolista)
Soittolistan luominen
Voit luoda soittolistan tallennetusta nimikkeestä
noudattamalla seuraavia ohjeita.
■
Poistettavan osan täytyy olla vähintään 5
sekuntia pitkä.
■
Jos poistettava osa on lyhyempi kuin 5
sekuntia, esiin tulee ilmoitus “The range is
too short.”.
HUOMAUTUS
■
Jos loppuaika on ennen alkuaikaa, esiin
tulee ilmoitus “End point cannot be
marked earlier than start point”.
■
Osaa ei voi poistaa, jos se sisältää
pysäytyskuvan.
■
Paina MENU-painiketta toimenpiteen
suorittamisen jälkeen.
Nimikeluettelonäyttö poistuu näkyvistä.
(VR-tila)
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
Muokkaaminen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
2
Paina ANYKEY-painiketta.
Valitse Playlist painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title
Length
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
94 - Suomi
1/3
Rename
No.
►
►
►
Split
New Playlist
Go To Playlist
►
SELECT
RETURN
EXIT
3
Valitse New Playlist painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Make Playlist -näyttö.
HDD
6
• Esiin tulee uusi tee kohtaus -näyttö.
Toista vaiheet 4–6, jos haluat tehdä kohtauksen
soittolistasta.
Uusi kohtaus lisätään nykyiseen soittolistaan.
Voit tarkistaa ja nähdä kaikki kohtaukset
soittolistan muokkaus -näytössä. (Katso sivu 97.)
Make Playlist
New Playlist
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:00:00
00:00:00
• Uuden soittolistan tekeminen.
Toista vaiheet 1–6, jos haluat tehdä uuden
soittolistan.
00:00:00
Start
End
4
Return
Make
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Paina alkukohdassa OK-painiketta.
HDD
7
Make Playlist
New Playlist
Scene No. 001
Title List 1/3
Valitse Make painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
Valitse Return painamalla ◄ ► -painikkeita ja
lopeta toiminto painamalla OK-painiketta.
■
Voit luoda enintään 99 soittolistan
nimikettä.
■
Levyn tyypin mukaan näytössä voi olla
pieniä eroja.
HUOMAUTUS
Start
End
00:08:38
00:00:00
00:08:38
Start
End
Return
Make
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Alkukohdan kuva ja aika näkyvät Start ikkunassa.
• Keltainen valintapalkki siirtyy kohtaan End.
• Valitse sen osan alkukohta, josta uusi kohtaus
luodaan, käyttämällä toistoon liittyviä painikkeita
(PLAY( ), SEARCH (
)).
5
Paina loppukohdassa OK-painiketta.
HDD
Make Playlist
New Playlist
Scene No. 001
End
00:08:38
00:11:03
Muokkaaminen
Title List 1/3
Start
00:11:03
Start
End
MOVE
Make
Return
SELECT
RETURN
EXIT
• Kuva ja loppukohdan aika näkyvät End ikkunassa.
• Keltainen valintapalkki siirtyy Make -kuvakkeen
kohdalle.
Suomi - 95
Soittolistan nimikkeiden
toistaminen
Soittolistan nimikkeen nimeäminen
uudelleen
Voit toistaa soittolistan nimikkeitä seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
Voit antaa soittolistan nimikkeelle uuden nimen eli
muokata soittolistan nimikkeen nimeä seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
(VR-tila)
(VR-tila)
PLAY LIST -painikkeen käyttäminen
1
Paina PLAY LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Soittolistanäyttö näytetään.
PLAY LIST -painikkeen käyttäminen
1
Paina PLAY LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Edit Playlist -näyttö.
HDD
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
Title
Length
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Length
00:06:09
001 JAN/02/2006 13:47
002 JAN/02/2006 13:51
00:06:09
00:03:33
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
MOVE
1/3
No.
SELECT
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee nimikeluettelo -näyttö.
Esiin tulee nimikeluettelo -näyttö.
• Paina ANYKEY-painiketta.
• Paina ANYKEY-painiketta.
• Valitse Playlist painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Muokkaaminen
• Valitse Playlist painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Go To Playlist painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
• Valitse Go To Playlist painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
2
Valitse toistettava soittolista ▲▼ -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai PLAY ( ) -painiketta.
3
Pysäytä toisto painamalla STOP (
Esiin palaa Playlist -näyttö.
) -painiketta.
2
Valitse uudelleennimettävä nimike soittolistasta
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sitten
ANYKEY-painiketta.
Esiin tulee ANYKEY-valikko: Rename, Copy, Delete,
Edit Playlist, New Playlist, Go to Titlelist.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Rename
Copy
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
96 - Suomi
SELECT
RETURN
EXIT
3
Valitse Rename painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Rename -näyttö.
HDD
Soittolistan kohtauksen
muokkaaminen
Voit muokata soittolistan kohtauksia seuraavien
Rename
(VR-tila)
JAN /02 / 2006 13:47
PLAY LIST -painikkeen käyttäminen
Back Space
MOVE
4
Space
Delete
SELECT
Clear
RETURN
EXIT
1
Valitse haluamasi merkit ▲▼◄ ► -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
Paina PLAY LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Edit Playlist -näyttö.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
HDD
Rename
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Dolphin
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
Back Space
MOVE
Space
Delete
SELECT
SELECT
RETURN
EXIT
Clear
RETURN
MENU-painikkeen käyttäminen.
EXIT
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
• Tämä toiminto on sama kuin nimikeluettelon
nimen vaihdossa käytetty Rename -toiminto.
(Katso sivu 88.)
• Suurin syötettävissä oleva merkkimäärä on 31.
Kaikki 31 merkkiä saadaan näkyviin painamalla
INFO-painiketta.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Paina ANYKEY-painiketta.
• Valitse Playlist painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Valitse Save ▲▼◄ ► -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK-painiketta.
Muutettu nimi näkyy valitun soittolistan nimikkeen
nimikentässä.
HDD
• Valitse Go To Playlist painamalla ▲▼
painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
Playlist
Dolphin
1/3
No.
Title
001
001 Dolphin
Dolphin
Length
00:01:07
00:08:15
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:50
6 Scenes
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
2
Valitse muokattava nimike soittolistasta ▲▼
- painikkeilla ja paina sitten ANYKEY-painiketta.
Esiin tulee Edit Playlist -valikko: Rename, Copy,
Delete, Edit Playlist, New Playlist, Go to
Titlelist.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
Rename
Copy
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Suomi - 97
Muokkaaminen
5
3
Valitse Edit Playlist painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Edit Scene -näyttö.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
01
00:02:24
05
0:00:09
02
0:00:34
06
00:01:06
MOVE
03
00:00:31
07
00:00:00
SELECT
04
Kohtauksen muuttaminen (kohtauksen korvaaminen)
Suorita ensin vaiheet 1–3 sivulta 97~98.
4
0:01:22
RETURN
Valitse muokattava kohtaus painamalla ▲▼◄
► painikkeita ja paina sen jälkeen ANYKEYpainiketta.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
EXIT
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
03
06
00:01:06
07
00:00:31
04
0:01:22
Modify
Move
07
Add
05
Delete0:00:09
MOVE
00:00:00
00:00:00
SELECT
RETURN
EXIT
Valitun kohtauksen toistaminen
4
5
Valitse toistettava kohtaus painamalla ▲▼◄►
- painikkeita ja paina sen jälkeen ANYKEYpainiketta.
Soittolistan toistettava nimike valitaan.
Valitse Modify painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Modify Scene -näyttö.
HDD
Modify Scene
JAN/02/2006 13:47
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Scene No. 001
Title List : 1/3
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
03
00:00:31
04
Start
End
00:00:00
00:00:00
0:01:22
00:00:00
Modify
End
Start
Change
Cancel
Move
Add
05
Delete0:00:09
MOVE
06
MOVE
5
00:01:06
07
SELECT
SELECT
RETURN
EXIT
00:00:00
RETURN
EXIT
Valitse Play painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Valittu kohtaus toistetaan.
6
Paina kohtauksen alkukohdassa OK-painiketta.
HDD
Modify Scene
Muokkaaminen
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
Start
End
00:04:54
00:00:00
► Play
Title List : 1/3
00:05:27
Start
End
MOVE
• Lopeta kohtauksen toisto painamalla STOP (
-painiketta.
98 - Suomi
)
Change
SELECT
Cancel
RETURN
EXIT
• Alkukohdan kuva ja aika näkyvät Start (alku) ikkunassa.
• Valitse muokattavan osan alku- tai loppukohta
toistoon liittyvillä painikkeilla (PLAY( ),
)).
SEARCH (
Kohtauksen siirtäminen (kohtauksen sijainnin muuttaminen)
7
Paina kohtauksen loppukohdassa OK-painiketta.
HDD
Modify Scene
Suorita ensin vaiheet 1–3 sivulta 97~98.
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
Title List : 1/3
Start
End
00:01:44
00:06:25
4
00:06:25
Start
End
Change
MOVE
-1 Valitse siirrettävä kohtaus painamalla ▲▼◄
► - painikkeita ja paina sen jälkeen ANYKEYpainiketta.
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
• Kuva ja loppukohdan aika näkyvät End ikkunassa.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
06
00:01:06
03
00:00:31
07
00:00:00
04
0:01:22
Modify
Move
Add
05
Delete0:00:09
8
Valitse Change painamalla ◄ ► -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
01
00:02:10
02
05
06
0:00:09
00:01:07
06
00:01:06
MOVE
0:00:34
03
07
SELECT
00:00:31
04
MOVE
5
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Move painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
0:01:22
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
00:00:00
RETURN
EXIT
• Muutettava kohtaus vaihdetaan valitun
kohtauksen kanssa.
01
00:04:31
05
0:00:09
02
0:00:34
03
00:00:31
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
SELECT
04
RETURN
0:01:22
EXIT
• Keltainen valintaikkuna näkyy siirrettävässä
kohtauksessa.
Muokkaaminen
Suomi - 99
6
Valitse paikka, johon valittu kohtaus siirretään,
painamalla ▲▼◄ ► -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-painiketta.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 6/6
01
00:04:31
05
0:00:09
02
0:00:34
03
00:00:31
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
SELECT
04
0:01:22
RETURN
Kohtauksen lisääminen
Suorita ensin vaiheet 1–3 sivulta 97~98.
4
-1 Valitse kohtaus, jonka eteen uusi kohtaus lisätään,
painamalla ▲▼◄ ► -painikkeita ja paina sen
jälkeen ANYKEY-painiketta.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
EXIT
Play 00:02:24
01
• Valittu kohtaus siirretään valittuun paikkaan.
02
0:00:34
03
06
00:01:06
07
07
Add
MOVE
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 5/6
01
00:04:31
05
0:00:09
02
0:00:34
06
00:01:06
MOVE
03
00:00:31
07
00:00:00
SELECT
04
RETURN
0:01:22
04
0:01:22
Move
05
Delete0:00:09
HDD
00:00:31
Modify
5
00:00:00
00:00:00
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Add painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Add Scene -näyttö.
EXIT
HDD
Add Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
■
HUOMAUTUS
■
Valittua kohtausta ei voi siirtää sitä
seuraavan kohtauksen paikalle, koska
valittu kohtaus lisättäisiin ennen kyseistä
paikkaa, mikä ei vaadi toimenpiteitä.
Title List 1/3
End
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Start
Levyn tyypin mukaan näytössä voi olla
pieniä eroja.
End
Cancel
Add
MOVE
6
Muokkaaminen
Start
SELECT
RETURN
EXIT
Paina kohtauksen alkukohdassa OK-painiketta.
HDD
Add Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:01:51
00:00:00
00:01:51
Start
End
MOVE
Add
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
• Alkukohdan kuva ja aika näkyvät Start -
ikkunassa.
• Valitse muokattavan osan alku- tai loppukohta
toistoon liittyvillä painikkeilla (PLAY( ),
)).
SKIP (
100 - Suomi
Kohtauksen poistaminen
7
Paina kohtauksen loppukohdassa OK-painiketta.
Suorita ensin vaiheet 1–3 sivulta 97~98.
HDD
Add Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:01:51
00:07:28
4
00:07:28
End
Start
Cancel
Add
MOVE
-1 Valitse poistettava kohtaus painamalla ▲▼◄
► - painikkeita ja paina sen jälkeen ANYKEYpainiketta.
SELECT
RETURN
EXIT
• Kuva ja loppukohdan aika näkyvät End ikkunassa.
• Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla Cancel ◄
► -painikkeilla ja painamalla sen jälkeen OKpainiketta.
8
Valitse Add painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
01
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
06
00:01:06
03
00:00:31
07
00:00:00
Add
05
Delete0:00:09
MOVE
5
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Delete painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
HDD
Edit Playlist
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/8
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
00:03:3
02
0:02:24
03
0:01:22
06
00:00:09
07
MOVE
•
0:01:22
Move
00:00:34
04
0:00:31
01
08
00:00:00
05
00:02:24 Do 02
0:00:34to
you want
03
00:00:31
delete
the scene04?
Yes
05
04
Modify
SELECT
00:01:06
RETURN
0:00:09
06
MOVE
EXIT
00:01:06
0:01:22
No
07
SELECT
00:00:00
RETURN
EXIT
• Esiin tulee ilmoitus “Do you want to delete the
scene?”.
Osa, jonka haluat lisätä, lisätään ennen
kohtausta, joka valittiin edellisellä sivulla
kohtauksen lisäämisen kohdassa 4.
6
Valitse Yes painamalla ◄ ►-painikkeita ja poista
sitten valittu kohtaus painamalla OK-painiketta.
Muokkaaminen
Suomi - 101
Soittolistan nimikkeen poistaminen
soittolistasta
3
PLAY LIST -painikkeen käyttäminen
Valitse Delete painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Esiin tulee poiston vahvistusilmoitus “Do you
want to delete?”.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
1
Paina PLAY LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Edit Playlist -näyttö.
HDD
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 to
JAN/02/2006
Do you want
delete? 14:08
00:01:54
Yes
No
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
4
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
SELECT
RETURN
Valitse Yes painamalla ◄ ►-painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
Kun poisto on suoritettu, Playlist -näyttö tulee
automaattisesti näkyviin.
EXIT
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
Deleting...
003 JAN/02/2006 14:08
(Please wait.)
00:01:54
No.
Title
001 JAN/02/2006
002
JAN/02/2006 13:51
13:51
Length
00:03:33
00:03:33
002 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Title List -näyttö.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:51
• Paina ANYKEY-painiketta.
• Valitse Playlist painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Muokkaaminen
• Valitse Go To Playlist painamalla ▲▼
- painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
2
Valitse muokattava nimike soittolistasta painamalla
▲▼ -painikkeita ja paina sitten ANYKEY-painiketta.
Esiin tulee Edit Playlist -valikko: Rename, Copy,
Delete, Edit Playlist, New Playlist, Go to Titlelist.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
Rename
Copy
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
102 - Suomi
SELECT
RETURN
EXIT
1/2
JAN/02/2006 13:51
3 Scenes
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Kopioiminen kiintolevyltä
DVD-levylle
1
2
Kopiointinäyttö
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
Rec. Mode
01:00:00
[DVD] Available
SP
MOVE
SELECT
RETURN
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
04:01:01
4.44GB
Total
00:01:05
0.02 GB
➇
Paina OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta
tallennettava levy levykelkkaan.
Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSEpainiketta. Odota kunnes LOAD katoaa
etupaneelin näytöstä. Tarkista, että levyllä on
riittävästi vapaata tilaa tallentamista varten.
3
Valitse kiintolevy painamalla HDD/DVDTALLENTIMEN etupaneelin tai kaukosäätimen HDDpainiketta.
4
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
EXIT
Lisää kopioitavat nimikkeet (kerralla voidaan
kopioida enintään 7 nimikettä)
Kopioitava nimike
Kopioinnin tallennustila
- HS (suuri nopeus): voit kopioida nopeammin kuin
normaalilla toistonopeudella.Kopioi samassa tal
lennustilassa kuin lähden imike.
- XP/SP/LP/EP: et voi käyttää suurinopeuksista
kopiointia.
Kopioitavan nimikkeen tallennusaika
Kopioinnin aloituspainike
Tallennustilan asetuspainike
Levyllä jäljellä oleva tallennusaika ja -tila DVDtal
lennustilassa
➇ Kopioitavaksi valittujen nimikkeiden
kokonaistallennusaika ja -tila
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Sisällön kopioinnin tiedot
Kerran kopioitava nimike
HDD ➞ DVD
Tuettu
Ei tuettu
Siirto
(Poistaa nimikkeen kiintolevyltä kopioinnin jälkeen)
Kertaalleen kopioi kerran -toiminnolla dvd-levylle
tallennettua nimikettä ei voi enää tallentaa kiintolevylle.
Kopioi kerran -toiminnolla kiintolevylle tallennetun
nimikkeen voi kuitenkin tallentaa DVD-RW(VR-tila)-levylle.
5
Valitse kopioitava nimike painamalla ▲▼ painikkeita.
Voit siirtyä muille sivuille painamalla SKIP(
-painikkeita.
SKIP( ) : nimikeluettelon edellinen sivu
SKIP( ) : nimikeluettelon seuraava sivu
)
Suomi - 103
Muokkaaminen
Sisältö
Tallennettu videonimike
Kopiosuojattu nimike
6
- Kerran muokatun nimikkeen
kopioiminen -
Paina ANYKEY-painiketta.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No.
Protection
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title
9
Length
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
Esiin tulee ilmoitus “Do you want to view screen of
copying title?”.
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
HDD
►
No.
- ---
►
SELECT
RETURN
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
Title
Rec.Mode
Length
01:00:00
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
MOVE
10
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
Title
Start
Rec.
Mode
1 JAN/01/2006
SP ➞ HS
01:00:00
Do you 17:30
wantPRto view
screen
of copying
title?
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Yes
No
Total
00:03:05
0.06 GB
EXIT
Valitse Copy painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Copy -näyttö näytetään.
No.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
►
MOVE
7
1/3
Rename
Rec. Mode
SELECT
RETURN
EXIT
Kun katsot nimikettä kopiointinäytöllä, voit
kopioida sen valitsemalla Yes ◄ ► -painikkeilla ja
painamalla sitten OK-painiketta.
[DVD] Available
SP
04:01:01
4.44GB
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Jos haluat muuttaa tallennustilaa kopioinnin
aikana, katso sivu 108.
21%
If you want to stop copy, press CANCEL key.
8
• Jos valitset No, kopioitavaa nimikettä ei näytetä
kuvaruudulla ja kopiointi alkaa samalla kun
parhaillaan katsottava ohjelma näkyy kuvaruudulla.
• Vaihda kopioprosessipalkkia painamalla INFOpainiketta. Jos painat INFO-painiketta uudelleen,
kopioprosessipalkki tulee näkyviin.
• Voit peruuttaa meneillään olevan kopioinnin
painamalla CANCEL-painiketta.
Valitse Start painamalla OK- tai ►-painiketta ja
paina sitten OK-painiketta.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
Muokkaaminen
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:03:05
0.06 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
- COPY-painike Valitse nimikeluettelosta nimike, jonka haluat
kopioida, painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sitten kaukosäätimen COPY-painiketta. Siirryt
Copy -näyttöön.
• Voit myös kopioida nimikkeen painamalla COPYpainiketta toiston aikana.
- Muokkaamattoman nimikkeen kopioiminen -
9
-1 Esiin tulee ilmoitus “Do you want to use high
speed copy mode?”.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
MOVE
104 - Suomi
Start
Mode
1 JAN/01/2006
17:30 PR
SP ➞high
HS 01:00:00
Do you want
to use
speed copyRec.
mode?
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Yes
No
Total
00:03:05
0.06 GB
SELECT
RETURN
EXIT
■
HUOMAUTUS
Suurinopeuksinen kopiointi Tällä
toiminnolla voit kopioida ilman, että laatu
heikkenee kopiointikertojen myötä. Sitä
käytettäessä kopiointi myös tehdään
suurimmalla mahdollisella nopeudella.
Tallennustilan valitseminen
Suorita ensin vaiheet 1–7 sivulta 103~104.
8
-1 Valitse Rec. Mode painamalla ►, ▼-painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
10
Aloita suurinopeuksinen kopiointi valitsemalla Yes
◄ ► -painikkeilla ja painamalla sen jälkeen OKpainiketta.
Suurinopeuksinen kopiointi alkaa. Kopioitavaa
nimikettä ei toisteta, vaan kuvaruudulla näkyy
parhaillaan lähetettävä ohjelma.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:-XP
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
SP
LP
9
If you want to stop copy, press CANCEL key.
SELECT
RETURN
EXIT
■
HUOMAUTUS
■
■
■
Voit kopioida soittolistan samalla tavalla.
Suurinopeuksinen kopiointi ei ole
käytettävissä nimiluettelolle, joka on osittain
poistettu.
Ajastintallennus ei ole käytettävissä
kopioinnin aikana.
Kopiointi suurella nopeudella ei ole
käytettävissä, kun:
- Kopioidaan nimike, jonka voi kopioida vain
kerran
- Kopioidaan soittolista
- Kopioidaan osittain poistettu nimike
Koskien nimikeluetteloita, jotka voi kopioida
vain kerran:
- Käytettävissä vain DVD-levyillä, jotka tukevat
CPRM:ää
- Jos soittolistassa on nimikeluettelo, jonka voi
kopioida vain kerran, sitä ei voi kopioida.
Suomi - 105
Muokkaaminen
The title is successfully copied.
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
Valitse haluamasi tallennustila painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
■
11
SP
High Speed
• HS (suuri nopeus): Kopioi samassa tallennustilassa
kuin kiintolevy.
• XP/SP/LP/EP: Et voi tallentaa alkuperäistä
korkealaatuisemmin. Jos valitaan sama
tallennustila, kopiointi tehdään suurella
nopeudella.
21%
Kun kopiointi on onnistunut, esiin tulee ilmoitus “The
title is successfully copied”.
[DVD] Available
EP
MOVE
• Jos valitset No, kopioitava nimike näytetään
toistonopeudella kopioinnin aikana.
• Vaihda kopioprosessipalkkia painamalla INFOpainiketta. Jos painat INFO-painiketta uudelleen,
kopioprosessipalkki tulee näkyviin.
• Voit peruuttaa meneillään olevan kopioinnin
painamalla CANCEL-painiketta.
Start
Rec. Mode
6
Useiden nimikkeiden
kopioiminen kerralla
Paina ANYKEY-painiketta.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Edit
Paina OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta
tallennettava levy levykelkkaan.
2
Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSEpainiketta. Odota kunnes LOAD katoaa
etupaneelin näytöstä. Tarkista, että levyllä on
riittävästi vapaata tilaa tallentamista varten.
7
Length
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
►
►
MOVE
1
Title
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1/3
Rename
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Copy painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Copy -näyttö näytetään.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
01:00:00
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
3
4
Valitse kiintolevy painamalla HDD/DVDTALLENTIMEN etupaneelin tai kaukosäätimen
HDD-painiketta.
04:01:01
4.44GB
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
8
SELECT
RETURN
EXIT
Paina ANYKEY-painiketta.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
No.
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1/3
No.
Title
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
Length
01:00:00
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
04:01:01
4.44GB
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Total
00:01:05
0.02 GB
Add
Add
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
Muokkaaminen
MOVE
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
5
Valitse kopioitava nimike painamalla ▲▼ painikkeita.
Voit siirtyä muille sivuille painamalla SKIP (
- painikkeita.
SKIP( ) : nimikeluettelon edellinen sivu
SKIP( ) : nimikeluettelon seuraava sivu
106 - Suomi
)
SELECT
RETURN
EXIT
9
Paina OK-painiketta.
Add Copy List (lisäys, kopiointi, luettelo)-näyttö
tulee näkyviin.
HDD
Add Copy List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Nimikkeen poistaminen
kopiointiluettelosta
Suorita ensin vaiheet 1-7 sivulta 106.
8
-1 Valitse kopiointinäytöltä poistettava nimike
painamalla ▲▼ -painikkeita.
003 JAN/01/2006 21:00 PR 00:35:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
MOVE
SELECT
RETURN
No.
- ---
EXIT
Title
Rec.Mode Length
-- --:--:--
Start
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:03:05
0.06 GB
10
Valitse seuraava kopioitava nimike painamalla
▲▼-painikkeita ja paina sen jälkeen OKpainiketta.
Valitse kopioitava nimike toistamalla vaiheet 8-10.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
2 JAN/01/2006 21:00 PR SP ➞ HS 01:00:00
Start
Rec. Mode
MOVE
9
SELECT
RETURN
EXIT
Paina ANYKEY-painiketta. Valitse Delete
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ►- painiketta.
Esiin tulee ilmoitus “Do you want to delete?”.
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:03:05
0.06 GB
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
Start
PR
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30Do
PRyou
SP want
➞ HS to
01:00:00
delete?
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
11
Yes
Valitse Start painamalla OK- tai ►-painiketta ja
paina sitten OK-painiketta.
HDD
MOVE
03:59:42
4.42GB
No
SELECT
Total
00:03:05
0.06 GB
RETURN
EXIT
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:03:05
0.06 GB
MOVE
SELECT
RETURN
10
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
Valittu nimike poistetaan.
EXIT
HDD
Kopiointilistaan lisätyt nimikkeet kopioidaan.
Voit peruuttaa meneillään olevan kopioinnin
painamalla CANCEL-painiketta.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
Add a list -- --:--:--
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:00:00
0.00 GB
MOVE
■
HUOMAUTUS
SELECT
RETURN
EXIT
Jos joku näistä nimikeluetteloista
sisältääuudelleenkoodatun nimikkeen,
suoritetaanvaihe 9 sivulta 104. Muuten
suoritetaanvaihe 9-1sivulta 104.
Suomi - 107
Muokkaaminen
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
2 JAN/01/2006 21:00 PR SP ➞ HS 01:00:00
Tallennustilan valitseminen kullekin
kopiointiluettelon nimikkeelle
Kopiointiluettelosta valitun
nimikkeen esikatselu
Voit kopioida useita nimikkeitä ja asettaa kullekin
nimikkeelle eri tallennustilan.
Suorita ensin vaiheet 1-7 sivulta 106.
Suorita ensin vaiheet 1-7 sivulta 106.
8
-1 Valitse kopiointinäytöltä poistettava nimike
painamalla ▲▼ -painikkeita.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode Length
-- --:--:--
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
8
-1 Valitse kopiointinäytöltä nimike, jonka
tallennustila vaihdetaan, painamalla ▲▼ painikkeita.
Start
Rec. Mode
HDD
[DVD] Available
SP
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
03:59:42
4.42GB
No.
- ---
Total
00:01:05
0.02 GB
Title
Rec.Mode Length
-- --:--:--
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
9
Paina ANYKEY-painiketta. Valitse Delete
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ►- painiketta.
Voit esikatsella nimikettä kuvaruudun keskellä
olevassa näyttöikkunassa.
HDD
9
Copy
Title
HDD
No.
- ---
Start
Rec. Mode
SP
03:59:42
4.42GB
Muokkaaminen
RETURN
RETURN
Rec.Mode Length
-- --:--:--
Add
XP
Delete
SP
LP
Preview
Rec.Mode
EXIT
EXIT
Poistu esikatselutilasta painamalla RETURNpainiketta.
108 - Suomi
Title
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
Total
00:01:05
0.02 GB
10
Copy
1 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
[DVD] Available
SELECT
SELECT
EXIT
Copy To : HDD ➞ DVD
Rec.Mode Length
-- --:--:--
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
RETURN
Paina ANYKEY-painiketta. Valitse Rec. Mode
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
SELECT
►
MOVE
SP
EP
SELECT
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
RETURN
EXIT
10
Valitse haluttu tallennustila ▲▼ -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
11
Muuta nimikkeiden tallennustilat toistamalla
vaiheet 9-11.
Kopiointiprosessin loppuosa suoritetaan sivuilla
103~105 kuvatulla tavalla.
Kaikkien kopiointiluettelon nimikkeiden
tallennustilan vaihtaminen
Voit kopioida useita nimikkeitä ja asettaa niille kaikille
saman tallennustilan.
Suorita ensin vaiheet 1-7 sivulta 106.
Kopioiminen DVD-levyltä
kiintolevylle
8
-1 Valitse Rec. Mode kuvaruudun oikeasta reunasta
▲▼◄ ► -painikkeilla ja paina sitten OKpainiketta.
HDD
TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1
Paina OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta
levykelkkaan tallennettu levy.
2
Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSEpainiketta.
3
Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
Esiin tulee Title List -näyttö.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:-XP
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
SP
LP
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
EP
High Speed
MOVE
9
SELECT
Total
00:01:05
0.02 GB
RETURN
EXIT
Valitse haluttu tallennustila painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Kopiointiprosessin loppuosa suoritetaan sivuilla
103~105 kuvatulla tavalla.
DVD-RW(VR)
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 00:17:55
01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:02:06
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:01:03
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MENU-painikkeen käyttäminen.
• Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys-/toistotilassa.
• Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Title ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Muokkaaminen
Suomi - 109
4
5
Valitse kopioitava nimike painamalla ▲▼ painikkeita.
Voit siirtyä muille sivuille painamalla SKIP (
-painikkeita.
SKIP( ) : nimikeluettelon edellinen sivu
SKIP( ) : nimikeluettelon seuraava sivu
Valitse Start painamalla OK- tai ►-painiketta ja
paina sitten OK-painiketta.
)
Paina ANYKEY-painiketta.
21%
DVD-RW(VR)
If you want to stop copy, press CANCEL key.
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Rename
No.
Protection
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 00:17:55
01:00:00
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:02:06
Title
Length
• Vaihda kopioprosessipalkkia painamalla INFO-
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:01:03
Delete
Edit
painiketta. Jos painat INFO-painiketta uudelleen,
kopioprosessipalkki tulee näkyviin.
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
►
►
MOVE
6
7
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Copy painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Copy -näyttö näytetään.
DVD/RW(VR)
8
Kun kopiointi on onnistunut, esiin tulee ilmoitus
“The title is successfully copied”.
Copy
Copy To : DVD ➞ HDD
No.
Title
The title is successfully copied.
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
00:17:55
[HDD] Available
SP
65:02:32
72.88GB
Total
00:07:55
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Muokkaaminen
- COPY-painike Valitse nimikeluettelosta nimike, jonka haluat
kopioida, painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sitten kaukosäätimen COPY-painiketta. Siirryt
Copy -näyttöön.
• Voit myös kopioida nimikkeen painamalla COPYpainiketta toiston aikana.
• Useiden nimikkeiden kopioiminen kerralla – sama
kuin kiintolevytoiminto (katso sivu 106)
• Nimikkeen poistaminen kopiointiluettelosta – sama
kuin kiintolevytoiminto (katso sivu 107)
• Kopiointiluettelosta valitun nimikkeen esikatselu
– sama kuin kiintolevytoiminto (katso sivu 108)
■
HUOMAUTUS
■
■
■
■
110 - Suomi
Et voi kopioida mitään muuta, kun
kyseessä on viimeistelty DVD-R- tai DVDRW(V-tila)-levy.
Et voi kopioida DVD-VIDEOta kiintolevylle.
Nopea kopiointi DVD-RW-levystä (VR-tila)
on mahdollista.
Suurinopeuksista kopiointia ei tueta
tallennettaessa DVD-RW(V-tila)- tai DVD-R
-levyiltä kiintolevylle.
Tallennustilaa ei voi muuttaa, kun kopioit
nimikkeen DVD-levyltä kiintolevylle.
Sisällön kopioinnin tiedot
DVD ➞ HDD
Sisältö
Tallennettu videonimike
Kopiosuojattu nimike
Kerran kopioitava nimike
Tuettu
Ei tuettu
Ei tuettu
5
Valitse kopioitavat MP3- tai JPEG- tai DivXtiedostot painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
ANYKEY-painiketta.
CD
Music List
Song1.mp3
No.
MP3-, JPEG- tai DivXlevyjen kopioiminen
Tiedoston kopioiminen
ROOT
Song1.mp3.
1.mp3
Song
Song 1.mp3.
002 Song 10.mp3
3.8
3.8 MB
MB
3.8
MB
►
00:02:22
Copy
MP3 Song1.mp3
Play Mode
003 Song 2.mp3
5.1 MB
ROOT
Playlist
005 ►Song 4.mp3
5.2 MB
Select Media
006 ►Song 5.mp3
10.3 MB
3.8 MB
004 ►Song 3.mp3
MOVE
6
SELECT
9.2 MB
RETURN
CD
Music List
No.
Aseta JPEG- tai MP3- tai DivX-levy levykelkkaan.
Copying...
Title
MP3
Song 1.mp3.
Free space : 4699 MB
002: 1/1
Song 10.mp3
Total file number
00:02:22
0031.mp3
Song 2.mp3
File Name : Song
Song1.mp3
ROOT
004 Song 3.mp3 33%
005 Song 4.mp3
006 Song 5.mp3
3
Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
4
Valitse Music tai Photo tai DivX(MPEG4)
painamalla ▲▼ - painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ►- painiketta.
CD
3.8
3.8MB
MB
3.8
MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
▼
CANCEL
Muokkaaminen
2
1/10
Size
ROOT
Song1.mp3.
1.mp3
Song
►
Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSEpainiketta. Odota kunnes LOAD katoaa
etupaneelin näytöstä. Tarkista, että levyllä on
riittävästi vapaata tilaa tallentamista varten.
▼
EXIT
Valitse Copy painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Tiedostojen kopiointi alkaa.
Song1.mp3
1
1/10
Size
Title
Music List
Song1.mp3
No.
Title
1/10
Size
ROOT
►
MP3
00:02:22
Song
1.mp3
Song
Song1.mp3.
1.mp3.
002 Song 10.mp3
3.8
3.8MB
MB
3.8
MB
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
Song1.mp3
004 Song 3.mp3
9.2 MB
ROOT
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
MOVE
SELECT
RETURN
▼
EXIT
Suomi - 111
Kansion kopioiminen
5
1
Aseta (JPEG-levy, MP3-levy tai DivX-levy)
levykelkkaan.
2
Valitse Library ▲▼ -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Valitse Copy painamalla ▲▼-painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Tiedostojen kopiointi alkaa.
Alikansiot ja valitun kansion tiedostot kopioidaan.
CD
Music List
No.
Title
Size
ROOT
ROOT
Copying...
MP3
é
3
Valitse Music, Photo tai DivX(MPEG4)
painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
MP3, JPEG- tai DivX(MPEG4)-kansio näytetään.
CD
ROOT
CANCEL
Title
Size
■
CANCEL-painikkeen painaminen kansion
kopioinnin aikana peruuttaa kansion
kopioinnin sen jälkeen, kun parhaillaan
kopioitava tiedosto on kopioitu.
■
MP3-tiedostojen kansioon voidaan kopioida
jopa 500 tiedostoa ja 100 alikansiota.
■
JPEG-tiedostojen kansioon voidaan kopioida
jopa 500 tiedostoa ja 100 alikansiota.
■
DivX-tiedostojen kansioon voidaan kopioida
jopa 500 tiedostoa ja 100 alikansiota.
■
Tiedostot, joilla on olemassa oleva nimi
***.mp3/***.jpg, nimetään automaattisesti
uudelleen nimellä ***01.mp3/***01.jpg ja
kopioidaan.
ROOT
DivX(MPEG4)
■
Enintään 999 kopiolla voi olla sama nimi.
Jpg
■
Et voi kopioida ääni-CD-levyä.
■
Levyllä olevan tiedoston ja kiintolevyllä
olevan kopion koossa saattaa olla eroa
erilaisten tiedostojärjestelmien vuoksi.
ROOT
ROOT
DivX(MPEG4)
HUOMAUTUS
Jpg
00:00:00
MP3
ROOT
ROOT
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse kopioitava MP3, JPEG- tai DivX(MPEG)kansio painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
ANYKEY-painiketta.
CD
Music List
No.
é
00:00:00
Title
Size
MP3
Copy
Copy
ROOT
Playlist
ROOT
►
Select Media
►
MOVE
Muokkaaminen
13%
ROOT
Music List
No.
■
Free space : 4699 MB
Jpg
Total 00:00:00
file number : 2/8
DivX(MPEG4)
File Name : Song 2.mp3
SELECT
RETURN
EXIT
Sisällön kopioinnin tiedot
Sisältö
MP3
JPEG(photo)
DivX
HDD ➞ DVD
Tuettu
Tuettu
Tuettu
DVD ➞ HDD
Tuettu
Tuettu
Tuettu
• Levyjen(CD-R/ CD-RW/ DVD-R(Viimeistely)/ DVDRW(Viimeistely)) ➞ HDD
• HDD ➞ DVD-R, DVD-RW(V)
• Levyjä, joille on tallennettu Video recording
(videotallennus) -muotoisia tiedostoja tai nimikkeitä
kiintolevyltä, ei voi kopioida.
• Jos levy on viimeistelty Disc Manager(levyn hallinta)
-toiminnon avulla, se voi olla tietokoneen kanssa
yhteensopiva UDF-tiedostojärjestelmää käyttävänä
levynä.
112 - Suomi
3
Levyn hallinta
Valitse Rename painamalla ▲▼◄ ► -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Esiin tulee Rename -näyttö.
Rename
DVD-RW(VR)
Levyn nimen muokkaaminen
Voit antaa levylle nimen seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
Back Space
Space
MOVE
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop
(pysähdys) -tilassa.
4
Delete
SELECT
Clear
RETURN
Valitse haluamasi merkit ▲▼◄ ► -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
Rename
DVD-RW(VR)
HDD & DVD RECORDER
EXIT
Library
Disc
1
DVD-RW(VR)
Library
Library
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
Back Space
Space
MOVE
MOVE
2
SELECT
RETURN
5
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
EXIT
Valitse Save painamalla ▲▼◄ ► -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
Levylle annetaan nimi.
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Clear
RETURN
EXIT
Valitse Disc Manager painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
DVD-RW(VR)
Delete
SELECT
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Disc_ 1
00:17
02:10 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Rename
Rename
Protection
Protection
Delete All
SELECT
RETURN
Delete All
Finalise
Format
Format
MOVE
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
■
Ennen muokkauksen aloittamista levyn
suojaus täytyy mahdollisesti poistaa.
■
Levyn tyypin mukaan näytössä voi olla
pieniä eroja.
HUOMAUTUS
Suomi - 113
Muokkaaminen
MOVE
Finalise
Levyn alustaminen
Levyn suojaus
Levyn suojauksen avulla voit suojata levysi vahingossa
tapahtuvalta alustamiselta tai poistolta.
Voit alustaa levyn seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Levyn suojaus täytyy myös poistaa.
1
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop
(pysähdys) -tilassa.
HDD & DVD RECORDER
HDD & DVD RECORDER
Library
Library
HDD
DVD-RW(VR)
Library
Library
Disc Manager
Library
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Disc Manager
Music
Programme
MOVE
Programme
►
Photo
Setup
2
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop
(pysähdys) -tilassa.
Setup
►
SELECT
RETURN
Valitse Disc Manager painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
DVD-RW(VR)
MOVE
EXIT
2
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Music
►
Photo
►
SELECT
RETURN
Valitse Disc Manager painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
HDD
Disc Manager
EXIT
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000:20
Available Space
035:29 SP
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
[Music/Photo Partition]
Used Space
Available Space
0119MB
4636MB
Rename
Protection
Delete All
MOVE
3
Finalise
SELECT
Muokkaaminen
DVD-RW(VR)
Disc Manager
On
Delete All
MOVE
4
Off
Finalise
SELECT
RETURN
EXIT
Valitse Format painamalla ◄ ► -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
HDD
Disc Manager
Delete All
Format
EXIT
Valitse On painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
114 - Suomi
Format
RETURN
Do you want to format this disc?
[Music/Photo Partition]
Used Space
0119MB
Available Space
4636MB
Yes
No
Disc
NotProtection
Protected
VR-Mode
Rename
Protection
3
SELECT
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
MOVE
EXIT
Valitse Protection painamalla ▲▼◄ ► painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Disc Name
Used Space
Available Space
Delete All
Format
RETURN
MOVE
SELECT
Format
RETURN
EXIT
HDD
• Esiin tulee vahvistusilmoitus “Do you want to
format this disc?”.
• Jos valitset Yes, esiin tulee vahvistusilmoitus “All
data will be deleted. Do you want to continue?”.
DVD-RW
• Esiin tulee vahvistusilmoitus “Choose the
recording format for DVD-RW.”.
DVD-RW(VR)
2
Valitse Disc Manager painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
Disc Manager
HDD
Disc Name
Used Space
00:17
Available Space
01:54 SP
Choose the recording format for DVD-RW.
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec.Mode
VR-Mode
DVD-VR
Rename
Protection
Delete All
MOVE
[Music/Photo Partition]
Used Space
Available Space
DVD-V
Finalise
SELECT
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000:20
Available Space
035:29 SP
Format
RETURN
Delete All
EXIT
MOVE
4
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta. Levy alustetaan.
DVD-VR- ja DVD-V-levyt määritellään niiden
tallennusmuodon mukaan.
DVD-VR
DVD-RW
DISC
0119MB
4636MB
DVD-V
DVD-RW/DVD-R
3
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Valitse Delete All painamalla ◄ ► -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
HDD
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
Select contents to delete all
[Music/Photo Partition]
Used Space
0119MB
Available Space
4636MB
Title
DivX
Music
Photo
Delete All
MOVE
SELECT
Format
RETURN
EXIT
• Jos jokin nimike on suojattu: Delete All Title
Lists -toiminto ei toimi. Jos jokin nimike sisältää
pysäytyskuvan, toiminto ei toimi. Jos haluat poistaa
suojatun tiedoston, poista ensin sen suojaus.
Kaikkien nimike-/DivX- /musiikki- /
kuvaluetteloiden poistaminen
Muokkaaminen
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop
(pysähdys) -tilassa.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
MOVE
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Music
►
Photo
►
SELECT
RETURN
EXIT
Suomi - 115
4
Kaikkien nimikeluetteloiden
poistaminen
Valitse Title, DivX, Music tai Photo ◄ ► painikkeilla ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
HDD
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All playlists will also be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Available Space
Yes 4636MB No
1
Delete All
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop
(pysähdys) -tilassa.
Format
HDD & DVD RECORDER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Library
Library
Disc Manager
HDD
Disc Manager
Programme
Setup
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All DivX(MPEG4) will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Available Space
Yes 4636MB
No
Delete All
MOVE
SELECT
EXIT
2
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All music will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Available Space
Yes 4636MB No
MOVE
SELECT
►
DivX (MPEG4)
►
Music
►
Photo
►
SELECT
Format
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Rename
EXIT
Protection
Delete All
MOVE
Delete All
Muokkaaminen
Finalise
SELECT
MOVE
SELECT
3
EXIT
Format
RETURN
Valitse Delete All painamalla ▲▼◄ ► painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
• Esiin tulee vahvistusilmoitus “Do you want to
delete all title lists?”.
EXIT
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
Kaikki nimike-, DivX-, musiikki- tai kuvaluettelot
katoavat.
116 - Suomi
Format
RETURN
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All photo will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Available Space
Yes 4636MB No
5
EXIT
Valitse Disc Manager painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
DVD-RW(VR)
RETURN
HDD
RETURN
Format
Disc Manager
Delete All
Title
MOVE
RETURN
HDD
Library
DVD-RW(VR)
00:17
01:54 SP
Do you want to delete all title lists?
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Yes
Rename
Protection
Not Protected
VR-Mode
No
Delete All
MOVE
Finalise
SELECT
RETURN
Format
EXIT
• Jos jokin nimike on suojattu: Delete All Title
Lists toiminto ei toimi. Jos jokin nimike sisältää
pysäytyskuvan, toiminto ei toimi. Jos haluat
poistaa suojatun tiedoston, poista ensin sen
suojaus.
• Jos käytössä on suojattu DVD-RW-levy, tietoja ei voi
poistaa levyltä.
• Jos valitset Yes, esiin tulee vahvistusilmoitus
“All Playlists will also be deleted. Do you want to
continue?”.
3
Valitse Finalise painamalla ▲▼◄ ► -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Esiin tulee vahvistusilmoitus “Do you want to
finalise disc?”.
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Do you want to finalise disc?
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec.Mode
VR-Mode
4
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
Kaikki nimikeluettelot poistetaan.
Yes
Rename
Protection
Delete All
MOVE
No
Finalise
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Jos valitset Yes, esiin tulee uusi ilmoitus “Disc will
be finalised. Do you want to continue?”.
Levyn viimeistely
Kun olet tallentanut nimikkeitä DVD-RW/DVD-R-levylle
HDD/DVD-TALLENTIMELLA, levy on viimeisteltävä
ennen kuin sitä voi toistaa muissa laitteissa.
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc will be finalised.
Disc Protection InfoDo you want
Not Protected
to continue?
Current Rec.Mode
VR-Mode
Yes
Rename
Protection
1
MOVE
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop
(pysähdys) -tilassa.
HDD & DVD RECORDER
Library
Library
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
MOVE
SELECT
RETURN
4
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
Levy viimeistellään.
Kun levy on viimeistelty, tallennelistasta ei
voi poistaa nimikkeitä.
■
Viimeistelyn jälkeen DVD-R/DVD-RW
(videotila) toimii samalla tavalla kuin DVDVideo.
Valitse Disc Manager painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
■
Levyn tyypin mukaan näytössä voi olla
pieniä eroja.
DVD-RW(VR)
■
Viimeistelyaika vaihtelee levylle
tallennetun tiedon määrän mukaan.
■
Levyllä olevat tiedot vahingoittuvat, jos
tallentimen virta katkaistaan viimeistelyn
aikana.
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Rename
Protection
Delete All
MOVE
Finalise
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Suomi - 117
Muokkaaminen
■
EXIT
HUOMAUTUS
2
No
Finalise
Library
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Delete All
Levyn viimeistelyn poistaminen
(V/VR-tila)
DVD-RW(VR:F)
Disc Manager
Disc Name
Current Rec.Mode
VR-Mode
Disc will be unfinalised.
Do you want to continue?
Yes
No
Unfinalise
1
MOVE
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop
(pysähdys) -tilassa.
HDD & DVD RECORDER
Library
DVD-RW(VR:F)
Library
Library
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
4
HUOMAUTUS
SELECT
RETURN
Merkki
Viimeistely
DVD-Video(RW)
Toimenpide Sama kuin DVD-Videolla
2
DVD-RW(VR:F)
■
Unfinalise
MOVE
Muokkaaminen
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Valitse Unfinalise painamalla ◄ ► -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
Esiin tulee vahvistusilmoitus “Do you want to
unfinalise disc?”.
DVD-RW(VR:F)
Disc Manager
Disc Name
Current Rec.Mode
VR-Mode
Do you want to unfinalise disc?
Yes
No
Unfinalise
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Jos valitset Yes, esiin tulee uusi ilmoitus “Disc will
be unfinalised. Do you want to continue?”.
118 - Suomi
Viimeistely
Viimeistelyn poisto
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR)
VR-Mode
Merkki
3
Viimeistelyn poisto
DVD-RW(V)
Lisätallennus, suojaus
ja poisto ovat mahdollisia.
DVD-RW-levy voidaan viimeistellä tai sen
viimeistely voidaan poistaa VR-tilassa.
Disc Manager
Disc Name
Current Rec.Mode
EXIT
DVD-RW-levy voidaan viimeistellä tai sen
viimeistely voidaan poistaa Video-tilassa.
EXIT
Valitse Disc Manager painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
Format
RETURN
Valitse Yes painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
Levyn viimeistely poistetaan.
■
MOVE
SELECT
Lisätallennus, poisto,
Toimenpide muokkaus ja suojaus ovat
mahdollisia.
Lisätallennus, poisto,
muokkaus ja suojaus
eivät ole mahdollisia.
Lisätietoja
Vianetsintä
Jos tuotteessa esiintyy toimintahäiriöitä, tarkista
seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyden
valtuutettuun Samsung-huoltokeskukseen.
Virtapainike
Sisäänmeno näkyy hetken, kun virta
kytketään.
Tarkistuskohta 1
HDD/DVD-TALLENTIMEN
käynnistymiseen menee jonkin aikaa
ja sisääntulo näkyy noin 10 sekunnin
ajan virran kytkemisestä.
Jos Quick recording (pikatallennus)
-toiminto on käytössä, HDD/DVDtallentimen virta kytkeytyy nopeasti,
jolloin halutun kanavan tallentamisen
voi aloittaa välittömästi.
(Katso sivua 32)
Tallentaminen
TV-ohjelmia ei voi tallentaa.
Tarkistuskohta 1
Tarkista, onko virtajohto kunnolla kiinni
pistorasiassa.
Tarkistuskohta 2
Onko HDD/DVD-TALLENTIMEN
kanavaasetukset tehty oikein?
Tarkistuskohta 3
Tarkista HDD/DVD-RW/-R-levyjen
vapaa levytila.
Tarkistuskohta 1
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Tallennus on mahdollista vain kiintolevylle/
DVD-RW/-R-levyille.
Jos ohjelma on kopiosuojattu, sitä ei voi
tallentaa.
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Suomi - 119
Lisätietoja
Painoin REC-painiketta, mutta mitään ei tapahdu.
Toistaminen
Levyä ei voi toistaa.
Tarkistuskohta 1
Tarkistuskohta 2
Tarkistuskohta 3
Varmista, että levy on asetettu
etikettipuoli ylöspäin.
Tarkistuskohta 1
Tarkista DVD-levyn aluekoodi.
Kuvakulmatoiminto on käytettävissä
vain silloin, kun levyllä on eri kulmista
kuvattuja kuvia.
Tämä HDD/DVD-TALLENNIN ei voi
toistaa tietyn tyyppisiä levyjä.
(Katso sivut 7, 44.)
Kuvaruudussa näkyy -kuvake.
Tarkistuskohta 1
Kuvakulmatoiminto ei toimi DVD-levyn toiston
aikana.
Toimenpidettä tai toimintoa ei voi
käyttää jostain seuraavista syistä:
(1) DVD-levy estää sen.
(2) DVD-levy ei tue ominaisuutta
(esimerkiksi kuvakulmia).
(3) Toiminto ei ole tällä hetkellä
käytettävissä.
(4) Hakemaasi nimikettä, jaksoa tai
hakuaikaa ei löydy.
Valitun äänen ja/tai tekstityksen kielen toisto ei
toimi.
Tarkistuskohta 1
Äänen kielet ja tekstityskielet ovat
levykohtaisia.
Vain DVD-levyllä olevat äänen ja
tekstityksen kielet ovat käytettävissä ja
näkyvissä levyvalikossa.
Nimikettä tai tiedostoa ei voi kopioida toiseen
tilaan.
Toistotilan asetukset eroavat Setting -valikossa
määritetyistä asetuksista.
Lisätietoja
Tarkistuskohta 1
Levy ei tue kaikkia valittuja toimintoja.
Tässä tapauksessa eräät Setting
(asetukset) -valikossa määritetyt
asetukset eivät ehkä toimi oikein.
Kuvasuhdetta ei voi muuttaa.
Tarkistuskohta 1
DVD-levyn kuvasuhde on kiinteä.
(Katso sivut 38.)
120 - Suomi
Tarkistuskohta 1
Kopiosuojattuja DVD-levyjä ei voi
kopioida kiintolevylle.
Tarkistuskohta 2
Katso sivun 5 levykopiointitaulukosta,
onko kopioiminen tuettu.
Tarkasta, tuetaanko kopiointia kohdasta
“V-Mode Compatibility” sivulla 37.
Videokuva
Levy pyörii, mutta kuvaa ei tule tai kuvanlaatu
on huono.
Tarkistuskohta 1
Varmista, että Video Setting on
suoritettu oikein. (Katso sivut 38~39.)
Tarkistuskohta 2
Tarkista, onko levy vahingoittunut tai
likainen.
Tarkistuskohta 3
Tarkistuskohta 4
Ajastintallennus
Ajastimen lamppu vilkkuu
Tarkistuskohta 1
Tarkista, että levyllä tai kiintolevyllä
on riittävästi tilaa tallennusta varten.
Tarkistuskohta 2
Tarkista, onko laitteessa oleva levy
kirjoitettava.
Muista tarkistaa tämä ennen
tallennuksen alkamisaikaa.
Jotkin heikkolaatuiset levyt eivät
välttämättä toistu oikein.
Jos kohtaus vaihtuu nopeasti
pimeästä kirkkaaksi, kuvaruutu
saattaa väristä hetken, mutta se ei
ole vika.
Ääni
Ei ääntä.
Tarkistuskohta 1
Katseletko ohjelmaa hidastettuna tai
ohitustilassa?
Jos toistat ohjelmaa muulla kuin
normaalinopeudella, ääntä ei kuulu.
(med undtagelse af forlæns søgning
(Fast 1) på disken.)
Tarkistuskohta 2
Tarkista kytkennät ja alkuasetukset.
(Katso sivut 22–23, 36~37.)
Tarkistuskohta 3
Tarkista, onko levy vahingoittunut.
Puhdista levy tarvittaessa.
Tarkistuskohta 4
Varmista, että levy on asetettu
etikettipuoli ylöspäin.
Ajastintallennus ei toimi oikein.
Tarkistuskohta 1
Tarkista tallennusajan ja
loppumisajan asetukset uudelleen.
Tarkistuskohta 2
Tallennus peruuntuu, jos virta
katkeaa sähkökatkon tai muun syyn
takia tallennuksen aikana.
Ei äänilähtöä.
Lisätietoja
Tarkistuskohta 1
Tarkista, onko Audio Output Options
-valikossa valittu oikeat digitaaliset
lähtöasetukset.
(Katso sivu 36~37.)
Suomi - 121
Kaukosäädin
Muut ongelmat.
Kaukosäädin ei toimi.
Tarkistuskohta 1
Tarkistuskohta 1
Osoita kaukosäätimellä HDD/DVDTALLENTIMEN kaukosäätimen
tunnistinta. Ole sopivalla etäisyydellä.
Poista esteet HDD/DVDTALLENTIMEN ja kaukosäätimen
välistä.
Tarkistuskohta 2
Tarkista, ovatko paristot tyhjentyneet.
Tarkistuskohta 3
Tarkista TV/DVD-valintapainike.
Tarkistuskohta 4
Tarkista, onko TV-painike valittuna.
Muuta
Unohdin lapsilukon salasanan.
Lisätietoja
Tarkistuskohta 1
Paina etupaneelissa oleva PROG
) -painiketta yli 5 sekunnin ajan,
(
kun laitteessa ei ole levyä. Kaikki
asetukset, myös salasana, palaavat
oletusasetuksiksi. Käytä tätä toimintoa
vain silloin, kun se on ehdottoman
välttämätöntä. (Huomaa, että toimintoa
voi käyttää vain silloin, kun laitteessa
ei ole levyä.)
Voiko tallennetun levyn tekstityksen ja
äänisignaalin muuttaa?
Tarkistuskohta 1
Tallennettulta levyltä toistetaan vain
se tekstitys ja äänisignaali, jotka
valittiin tallennuksen aikana.
122 - Suomi
Tarkistuskohta 2
Tarkistuskohta 3
Etsi sisällysluettelosta ongelmaan
liittyvät osat ja noudata sitten
annettuja ohjeita.
Irrota HDD/DVD-TALLENTIMEN
virtapistoke pistorasiasta ja kytke se
takaisin.
Jos ongelma ei vieläkään
poistu, ota yhteys lähimpään
Samsunghuoltokeskukseen.
Tekniset tiedot
Vaihtovirtajännite
Virrankulutus
Yleiset
Tulo
AC 220-240V, 50Hz
35 W / 4.3 W (virta poiskytkettynä)
Paino
3,9 Kg
Mitat
430mm(W) x 300mm(D) x 59mm(H)
Käyttölämpötila
+5°C to +35°C
Muut olosuhteet
Pidä vaakasuorassa käytön aikana. Käyttötilan ilmankosteus alle 75 %
Video
Composite Video: 1,0 V p-p 75Ω:n vastuksella, negatiivinen synkr.
Ääni
Äänen maksimitulotaso: 2Vrms
DV-sisääntulo
Vastaanotettavat kanavat
IEEE 1394(4p) -yhteensopiva liitin
PAL, SECAM-B/G, D/K, I
Scart-liitäntä AV2 (Scart ulkoinen) Video: Composite, RGB
Ääni
Ääni: analoginen
Analogiset lähtöliitännät x 2
Optinen/koaksiaali digitaalinen äänilähtö
Composite Video: Videolähtöliitäntä x 1
Lähtö
Video
S-Video-lähtö x 1 (Y:1,0Vp-p, C:0,286Vp-p 75Ω:n vastuksella)
Component-lähtö x 1 (Y: 1,0Vp-p, Pb: 0,70Vp-p, Pr: 0,70Vp-p 75Ω:n vastuksella)
Scart-liitäntä AV1 (Scart TV)
Tallentaminen
Video: Composite, RGB
Ääni: analoginen
Kuvan pakkausmuoto
MPEG-II
Äänen pakkausmuoto
Dolby Digital 2 kanavaa / 256 Kbps, MPEG-II
Tallennuslaatu
XP (noin 8,5 Mbps), SP (noin 4,5 Mbps), LP (noin 2,5 Mbps),
EP (noin 1,6 Mbpstai noin 1,2 Mbps)
Äänitaajuusvaste
HDD
kapasitetti
20 Hz~20 kHz
DVD-HR730
80 GB
DVD-HR734
160 GB
Levyn tyyppi
DVD
Analoginen äänilähtö
48 / 96kHz
Ääni-CD (CD-DA)
44,1kHz
Digitaalinen äänilähtö
48kHz
44,1kHz
Suomi - 123
Lisätietoja
Äänilähtö
DVD-levyillä näytteenottotaajuudella 96 kHz tallennetut äänisignaalit muunnetaan ja lähetetään digitaalisena
taajuudella 48 kHz.
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää
kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle
ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä
erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä
tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Svenska
Norsk
Suomi
Dansk
AK68-01025K
Brugervejledning
DVD-HR730
DVD-HR734
www.samsung.com/dk
Svenska
Norsk
Suomi
Dansk
AK68-01025K
VIGTIG BEMÆRKNING
Sådan kommer du i gang
Advarsel
FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DADER
ER RISIKOFOR ELEKTRISK STØD.DER ER INGEN
INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AFBRUGEREN.
REPARATIONER SKALOVERLADES TILTEKNIKERE.
ADVARSEL
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD MÅ IKKE ÅBNES
Dette symbol indikerer “farlig spænding”
inden i produktet og udgør risiko for
stødeller personskade.
Dette symbol henviser til vigtigeinstruktioner,
der følger med produktet.
Installér ikke dette udstyr et sted med begrænset pladssom
f.eks. en bogreol e.l.
ADVARSEL : For at forhindre skade, der kan
medførebrand eller elektrisk stød, må du
ikkeudsætte apparatet for regn eller fugt.
FORSIGTIG : HARDDISK/DVD-OPTAGEREN ANVENDER
EN USYNLIG LASERSTRÅLE, DER KAN
MEDFØRE SKADELIG STRÅLING, HVIS
MAN UDSÆTTES FOR DEN. SØRG FOR
ATBETJENE OPTAGEREN KORREKTIHT.
INSTRUKTIONERNE
FORSIGTIG
DETTE PRODUKTINDEHOLDER EN LASER.BRUG
AF KONTROLLER ELLER JUSTERINGERELLER
UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURER,END DE,
DER ER ANGIVETHERI, KANMEDFØRE SKADELIG
STRÅLING.ÅBN IKKE ENHEDEN, OG FORSØG
IKKE ATREPARERE DEN SELV. REPARATIONER
SKALOVERLADES TILKVALIFICEREDE TEKNIKERE.
Dette produkt opfylder CE-bestemmelser, når
der anvendesskærmede kabler og stik, når
enheden tilsluttes til andetudstyr. For at forhindre
elektromagnetiske forstyrrelser påelektrisk udstyr, som
f.eks. radioer og tv, skal du anvendeskærmede kabler
og stik til tilslutningerne.
2 - Dansk
Netledningen på dette udstyr er forsynet med et
støbtnetstik med en sikring. Sikringens værdi er anført
påstikkets benside. Skal sikringen udskiftes, skal du
brugeen BS1362-godkendt sikring af samme størrelse.
Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet.
Hvis etsikringsdæksel skal udskiftes, skal det nye
være i sammefarve som stikbensoverfladen. Ekstra
sikringsdæksler fåshos forhandleren.
Hvis det isatte stik ikke passer til stikkontakterne i
dit hus,eller hvis kablet ikke er langt nok til at nå en
stikkontakt,kan du bruge en egnet, sikkerhedsgodkendt
forlængerledning eller få hjælp hos din forhandler.
Men hvis der ikke er anden udvej end at skære stikket
af,fjerner du sikringen og kasserer stikket på forsvarlig
vis.Stikket må ikke forbindes til en stikkontakt, da der
er risikofor elektrisk stød fra den ubeskyttede ledning.
For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket
fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten
være klar til brug
Produktenheden, der følger med denne
brugervejledning,gives i licens under bestemte
intellektuelleejendomsrettigheder tilhørende bestemte
tredjeparter.Denne licens er begrænset til privat, ikkekommerciel brugaf slutbrugere til licenseret indhold.
Der gives ingen rettigheder til kommerciel anvendelse.
Licensen omfatter ikke andre produktenheder end
denneproduktenhed, og licensen omfatter ikke nogen
form forikke-licenseret produktenhed eller proces
ioverensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 ellerISO/
IEC13818-3, der anvendes eller sælges sammenmed
denne produktenhed. Licensen omfatter kun brug
afdette produkt til at afkode og/eller dekode lydfiler,
deroverholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 138183. Dergives ingen rettigheder under denne licens
tilproduktegenskaber eller funktioner, der ikke er
ioverensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/
IEC13818-3.
Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsler vedr. håndtering
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Læs disse brugsinstruktioner omhyggeligt,
indenenheden tages i anvendelse. Følg allesikkerhe
dsinstruktioner, der er nævnt herunder. Behold disse
sikkerhedsinstruktioner i nærheden forsenere reference.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Læs disse instruktioner.
Gem disse instruktioner.
Vær opmærksom på alle advarsler
Følg alle instruktioner.
Brug ikke dette udstyr nær vand.
Brug kun en tør klud til rengøring.
Blokér ikke nogen ventilationsåbning, og installér
ioverensstemmelse med fabrikantens instruktioner.
8) Installér ikke tæt på opvarmningskilder, som
f.eks.radiatorer, varmeovne, kakkelovne eller
andetudstyr (herunder forstærkere), der afgiver
varme.
9) Du må ikke modarbejde sikkerhedsformålet
med detpolariserede stik eller stikket med
jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvor
det ene er bredereend det andet. Et stik med
jordforbindelse har to benog en tredje “tand” til
jordforbindelsen. Det brede beneller den tredje
“tand” findes af hensyn til dinsikkerhed. Hvis det
leverede stik ikke passer til dinstikkontakt, skal du
konsultere en elektriker for at få enerstatning for det
forkerte stik.
10) Sørg for, at der ikke trædes eller trykkes
pånetledningen, specielt ved stikkene,opbevaringss
teder og det sted, hvor de udgår fraapparatet.
11) Brug kun tilbehør, der er specificeret af fabrikanten.
12) Brug kun et rullebord, en sokkel, en skammel,
etophæng eller et bord, der er anbefalet
affabrikanten, eller som sælges sammen
medapparatet. Når der anvendes et rullebord, skal
duvære forsigtig, når du flytter rullebordet/apparatet
forat forhindre skade pga. tippende apparater.
13) Fjern apparatet fra stikkontakten ved uvejr med
lynog torden, eller hvis det ikke skal anvendes
ilængere tid.
14) Overlad al service til kvalificeret servicepersonale.
Service er nødvendig, hvis apparatet er
blevetbeskadiget på nogen måde, som f.eks.
beskadigetnetledning eller stik, hvis der er
spildt væske, ellerhvis objekter er kommet ind i
apparatet, hvisapparatet har været udsat for regn
eller fugt,fungerer unormalt eller er blevet tabt.
• Flyt ikke optageren, når en disk afspilles.
Ellers kandisken blive ridset eller ødelagt, og
optagerensinterne dele kan blive beskadiget.
• Anbring ikke en blomstervase fyldt med vand ellersmå
metaldele på optageren.
• Pas på, du ikke anbringer din hånd på diskbakken.
• Anbring ikke andet end disken i diskbakken.
• Ydre omstændigheder, som f.eks. lyn og
statiskelektricitet, kan påvirke denne optagers
normaledrift. Hvis dette sker, skal du slukke og tænde
foroptageren med knappen STANDBY/ON ellerslukke
og tænde på stikkontakten. Herefterfungerer optageren
normalt.
• Sørg for at fjerne disken og slukke for optagerenefter
brug.
• Fjern netledningen fra stikkontakten, hvis du ikkehar
planer om at bruge optageren i længere tid.
• Rens disken ved at tørre i en lige linje fra inderst
tilyderst på disken.
Vedligeholdelse af kabinettet
Af sikkerhedsmæssige årsager skal du huske
atfjerne netledningen fra stikkontakten.
• Brug ikke rensebenzin, fortynder
elleropløsningsmidler til rengøring.
• Aftør kabinettet med en tør klud.
Harddisken (HDD)
Harddisken har en stor lagringskapacitet,
hvilketmuliggør optagelser med lang varighed
og hurtigadgang til de gemte data. Men den kan
letbeskadiges af stød, vibrationer eller støj og
skalholdes borte fra magneter. For at undgå at
misteværdifulde data, skal du overholde følgendef
oranstaltninger.
• Brug ikke HARDDISK/DVD-OPTAGEREN etsted
med ekstreme temperaturændringer.
• Udsæt ikke HARDDISK/DVD-OPTAGEREN
forhårde stød.
• Anbring ikke HARDDISK/DVD-OPTAGEREN
etsted, der er udsat for mekaniske vibrationer.
ellerer ustabilt
• Anbring ikke HARDDISK/DVD-OPTAGERENoven
på en varmekilde.
• Afbryd ikke netledningen, mens der er tændt
forapparatet.
Dansk - 3
Sådan kommer du i gang
• Inden andre komponenter tilsluttes til denneoptager,
skal du sørge for at slukke for dem alle.
Sådan kommer du i gang
• Forsøg ikke at ændre harddisken. Det
kanmedføre funktionssvigt.
Hvis harddisken ødelægges, kan du ikkegendanne
mistede data. Harddisken er kun etmidlertidigt
opbevaringssted.
Disk håndtering
• Use discs with regular Brug
diske med ensartetform.
Hvis en uregelmæssigdisk
(en disk med en
specielform) anvendes,
bliverdenne HARDDISK/
DVD-OPTAGER muligvis beskadiget.
Disk opbevaring
Sørg for ikke at beskadige disken, da dataene på
dissediske er meget sårbare i forhold til omgivelserne.•
Opbevar ikke i direkte sollys.
• Opbevar i et køligt, ventileret område.
• Opbevar lodret.
• Opbevar i et rent beskyttelsesomslag.
• Hvis du flytter din HARDDISK/DVD-OPTAGER
hurtigtfra et koldt sted til et varmt sted, kan
der danneskondens på de drivende dele og
medføre unormaldiskafspilning. Hvis dette sker,
skal du vente to timer,inden du slutter stikket til
stikkontakten. Indsætderefter disken, og forsøg
afspilning igen..
Hold på diske
Disk specifikationer
• Undgå at berøre den del
afdiskens overflade, hvorpå
deroptages.
DVD-RAM, DVD-RW og DVD-R
• Rengør med en valgfri DVD-RAM/
PD-diskrenser (LF-K200DCA1hvis
den er tilgængelig). Brug
ikkerengøringsartikler eller -klude til
cd’ertil rengøring af DVD-RAM/-RW/R-diske.
DVD-Video, lyd-cd
• Børst støv eller snavs bort fra disken med
enblød klud.
Advarsler vedr. håndtering af diske
• Skriv ikke på den trykte side med kuglepen
ellerblyant.
• Brug ikke antistatiske midler eller sprayer
tilrengøring af optagere. Brug heller ikke
flygtigekemikalier, som f.eks. rensebenzin eller
fortynder.
• Anbring ikke etiketter eller klistermærker på
diske. (Brug ikke diske fastgjort med blotlagttape
eller rester fra aftagelige klistermærker).
• Brug ikke ridsesikre beskyttelser eller omslag.
• Brug ikke diske, hvorpå der er skrevet med
delabelprintere, der findes på markedet.
• Indsæt ikke skæve eller knækkede diske.
4 - Dansk
Disk type
DVD-Video
• En dvd (Digital Versatile Disc) kan indeholde op til
135minutter billeder, 8 lydsprog og undertekster
på 32sprog. Den er udstyret med MPEG2billedkomprimering og Dolby digital surround,
hvormeddu kan nyde livlige og klare billeder i teaterkv
alitet,behageligt i dit eget hjem..
• Når der skiftes fra det første lag til det andet
lag på endobbeltlags-DVD-Video-disk, kan der
forekommeforvrængning af billede og lyd et kort
øjeblik. Detteskyldes ikke en fejlfunktion i enheden.
• Når en DVD-RW/-R, der er optaget i Videotilstandafsluttes, bliver den til en DVD-Video.
Lyd-CD
CD-RW/-R
• Brug en 700 MB (80 minutter) CD-R/-RW-disk.
Brughelst ikke diske på 800 MB (90 minutter) eller
derover,da disse muligvis ikke kan afspilles.
• I Hvis CD-R/-RW-disken ikke blev optaget som
enlukket session, kan du opleve en forsinkelse i
startenaf afspilningen, og alle indspillede filer kan
muligvisikke afspilles.
• Nogle CD-R/-RW-diske kan muligvis ikke afspilles
pådenne enhed. Det skyldes den enhed, der blev
brugt til atbrænde dem. For indhold optaget på
CD-R/-RW-medierfra cd’er til personligt brug, kan
afspillemuligheden variereafhængig af indhold og
diske.
Afspilning og optagelse på DVD-R-disk
• Når en DVD-R, der er optaget i Video-tilstandafsluttes,
bliver den til en DVD-Video.
• Du kan optage på den tilgængelige plads på
disken ogudføre redigeringsfunktioner som f.eks.
navngivning aftitler til diske og programmer og sletning
afprogrammer inden lukning.
• Når programmer slettes fra en DVD-R, bliver denne
pladsikke tilgængelig. Når der er optaget på et
område på enDVD-R, er dette område ikke længere
tilgængeligt foroptagelse, uanset om optagelsen
slettes eller ej.
• Enheden bruger ca. 30 sekunder til at færdiggøreopta
geinformationer, når optagelsen er færdig.
• Dette produkt optimerer DVD-R’en til hver optagelse.
Optimering udføres, når du starter optagelse
efteranbringelse af disken, eller når enheden
tændes.Optagelse på disken er muligvis ikke mulig,
hvisoptimering er udført for mange gange.
• Afspilning kan i visse tilfælde være umulig pga.
optagelsens beskaffenhed.
• Denne enhed kan afspille DVD-R-diske, der er
optagetog lukket med en Samsung dvd/videooptager.
Denkan muligvis ikke afspille visse DVD-R-diske
afhængigaf disken og optagelsens beskaffenhed.
• Optagelse og afspilning kan foretages på DVD-RWdiske i både Video- og VR-tilstand.
• Når en DVD-RW optaget i både Video- og VRtilstandlukkes, kan du ikke foretage yderligere
indspilninger.
• Når en DVD-RW, der er optaget i Videotilstandafsluttes, bliver den til en DVD-Video.
• I begge tilstande kan afspilning udføres før og
efterlukning, men yderligere optagelse, sletning
ogredigering kan ikke udføres efter lukning.
• Hvis du ønsker at optage på disken i VR-tilstand
ogderefter optage i V-tilstand, skal du sørge
for atanvende Format. Vær omhyggelig, når du
anvenderFormat, da alle indspillede data muligvis
forsvinder.
• En tom DVD-RW-disk initialiseres til VR-tilstand,
nården initialiseres første gang.
Optagelse på DVD-RAM-disk
• Af kompatibilitetsårsager kan du på de fleste dvdenheder ikke afspille en DVD-RAM.
• Kun DVD-RAM-standard Version 2.0-diske
kanafspilles i denne enhed.
• For DVD-RAM-diske i kassetter skal du
fjernekassetten, og kun bruge disken.
Disk kopiering
Specifikationer vedr. kopiering af indhold
Indhold
Optaget videotitel
Kopibeskyttet titel
HDDDVD
DVDHDD
Understøttet
Understøttet
Ikke understøttet Ikke understøttet
Flyt
Kopiér én gang-titel (Sletter titlen på harddisken Ikke understøttet
efter kopiering)
MP3
Understøttet
Understøttet
JPEG (foto)
Understøttet
Understøttet
DivX
Understøttet
Understøttet
Når “Kopiér én gang-programmet” er blevet optaget
pådvd-disken, kan denne titel ikke kopieres til
harddiskenmere. Men er “Kopiér én gang-programmet”
optaget påharddisken, kan denne titel kopieres til DVDRW (VR-tilstand).
Dansk - 5
Sådan kommer du i gang
• En lyddisk hvorpå der er optaget 44,1 kHz PCM-lyd
• Afspiller CD-DA-format CD-R- og CD-RW-lyddiske.
• Denne enhed kan muligvis ikke afspille visse CDReller CD-RW-diske pga. optagelsens beskaffenhed.
Afspilning og optagelse på DVD-RW-disk
Sådan kommer du i gang
KOPIBESKYTTELSE
• Mange dvd-diske er kodet med kopibeskyttelse.
Derfor bør du kun tilslutte din HARDDISK/
DVD-OPTAGER direkte til dit tv; ikke
til envideomaskine. Hvis du tilslutter til
envideomaskine, får du måske et forvrænget
billedefra kopibeskyttede dvd-diske.
• Dette produkt indeholder teknologi til
beskyttelseaf ophavsret, dvs. beskyttet af
metoder med visseUSA-patenter og rettigheder til
andre intellektuelleaktiver, der ejes af Macrovision
Corporation ogandre rettighedsindehavere. Brug
af dennecopyright-beskyttelsesteknologi skal
godkendesaf Macrovision Corporation og er
kun tiltænktprivat og anden begrænset visning,
medmindreandet er godkendt af Macrovision
Corporation.Reverse engineering eller adskillelse
er forbudt.
Beskyttelse
Med denne HARDDISK/DVD-OPTAGER kan du
beskytteindholdet på dine diske som beskrevet
herunder.
• Programbeskyttet: Se side 89 “Låsning (beskyttelse)af
en titel”
Brug af JPEG-disk
• CD-R/-RW, DVD-RAM/-RW/-R optaget med
formaterne UDF, ISO9660 eller JOLIET kan afspilles.
• Kun JPEG-filer med filtypen “.jpg” eller “.JPG”
kanvises.
• Enheden kan højst håndtere 500 filer og 100
undermapper i en mappe.
• MOTION JPEG og progressiv JPEG understøttesikke.
Brug af MPEG4-diske
• Disk: CD-RW/-R, DVD-RAM/-RW/-R
• MPEG4-filer med følgende filtypenavne kan afspilles. :
avi, .divx, .AVI, .DIVX
• DivX Vidio (Codec) Format : DivX 3.11, DivX 4.x, DivX
5.x,(uden QPEL og GMC)
• DivX Audio (Codec) Format : MP3, MPEG1 Audio
Layer 2, Windows Mdeia Audio, LPCM, AC3
• Understøttede filformater til undertekster: .smi, .srt,.
sub, .psb, .txt, .ass
• Enheden kan højst håndtere 500 filer og 100
undermapper i en mappe.
DVD-RW (VR)
• Diskbeskyttet: Se side 114 “Diskbeskyttelse”
❋ DVD-RW/-R-diske, der ikke er kompatible med DVDVIDEO-formatet, kan ikke afspilles på dette produkt.
❋ Undersøg hos fabrikanten af din DVD-RW/-R for flere
informationer om kompatibilitet ved dvd-optagelse
❋ Brug af DVD-RW/-R-diske af ringe kvalitet kan
medføre uventede problemer, herunder uden
begrænsning, fejl ved optagelse, tab af optaget eller
redigeret materiale eller beskadigelse af HDD- og
DVD-optageren.
Diskformatt
Brug af MP3-diske
• CD-R/-RW, DVD-RAM/-RW/-R, HDD med MP3-filer
optaget med formaterne UDF, ISO9660 eller JOLIET
kan afspilles.
• Kun MP3-filer med filtypen “.mp3” eller “.MP3”
kananvendes.
• For MP3-filer, der er optaget med variabelbithastighed
(VBR) fra 32 Kbps til 320 Kbps, kan dermuligvis være
huller i lyden.
• Området, der kan afspilles, går fra 56 Kbps til 320
Kbps.
• Enheden kan højst håndtere 500 filer og 100
undermapper i en mappe.
6 - Dansk
• Dette er et format, der anvendes til optagelse af
data på en DVD-RW-disk. Du kan optage flere titler,
redigere, slette, slette delvist, oprette en spilleliste mv.
• En disk, der er optaget i denne tilstand, kan muligvis
ikkeafspilles i eksisterende HARDDISK/DVDOPTAGERE.
DVD-RW (V)/-R
• Dette er et format, der anvendes til optagelse af
datapå en DVD-RW- eller DVD-R-disk. Disken
kanafspilles på eksisterende HARDDISK/DVDOPTAGERE, når den er lukket.
• Hvis en disk er optaget i Video-tilstand på en
andenfabrikants optager, men endnu ikke er lukket,
kandenne optager ikke afspille eller optage yderligere
pådisken.
Brug ikke følgende diske!
Sådan kommer du i gang
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM og DVD-ROM-diske må
ikke anvendes i dette produkt.[Bemærkning]Disktyper
der kan afspilles: CD/CD-R/-RW/MP3/JPEG/DVDVideo/DVD-RAM/-RW/-R. DVD-RW/-R-diske, der er
optaget i Video-tilstand påen anden enhed, kan først
afspilles, når de er lukket.
• Visse kommercielle diske og dvd-diske, der er
købtudenfor dit område, kan muligvis ikke afspilles
pådette produkt. Når disse diske afspilles, vises
enten“No disc.” eller “Please check the regional code
of the disc”.
• Hvis din DVD-RW-disk er en ulovlig kopi eller ikke er
idvd-format, kan den muligvis heller ikke afspilles.
Diskkompatibilitet
• Højhastighedsdiske til at optage på kan anvendes
idenne enhed.
• Ikke alle diskmærker er kompatible med denneenhed.
Dansk - 7
Sådan kommer du i gang
Indhold
Situation 3: Tilslutning til en AV-forstærker
med digitalt udgangsstik ................................................. 23
Tilslutning til AV 3 IN, DV-indgang ......................24
Situation 1 : Tilslutning af videomaskine, Set-Top Box
(STB), dvd- afspiller eller digitalt videokamera til
AV3 IN-stik......................................................................24
Situation 2 : Tilslut et videokamera til DV IN-stikket ....24
Sådan kommer du i gang
Advarsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Sikkerhedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vigtige sikkerhedsinstruktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Advarsler vedr. håndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Vedligeholdelse af kabinettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Harddisken (HDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Disk håndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Disk opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Disk specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Disk kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Generelle funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Før du læser brugervejledningen . . . . . . . . . . . . .11
Sådan bruges HARDDISK/DVD-PTAGEREN . . . .11
Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Set forfra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Bagpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Display på forsiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Beskrivelse af fjernbetjeningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Tilslutning og opsætning
Hurtig oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Tilslutning af HARDDISK/DVD-OPTAGEREN . . .19
Yderligere tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Antenne + HARDDISK/DVD-OPTAGER +
ekstern dekoderboks + tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Andre tilslutningstyper med
videoudgangskablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Situation 1 : Tilslutning til et videoudgangsstik
(komposit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Situation 2 : Tilslutning til et S-Video-udgangsstik . . . . .21
Situation 3 : Komponentvideo-udgangsstik . . . . . . . . . .22
Andre tilslutningstyper med lydudgangskablet . .22
Situation 1 : Tilslutning til dit tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Situation 2 : Tilslutning til en stereoforstærker
med AV-udgangsstik....................................................... 23
8 - Dansk
Opsætning af systemet
Skærmmenunavigering .........................................25
Plug & Auto-opsætning .........................................26
Indstilling af uret .....................................................27
Forudindstilling af kanaler med funktionen
Automatisk opsætning .........................................28
Forudindstilling af kanaler med funktionen
Manuel opsætning ..................................................29
Opsætning af sprog ...............................................30
Automatisk slukning ..............................................31
Opsætning af indstillinger for Quick Recording
(Hurtig optagelse) ...................................................32
Automatisk kapiteloprettelse ................................33
DivX(R)-registrering ................................................34
Indstillinger for Spring reklamer over .................34
Tidsindstillinger (EP-tilstand)................................35
Opsætning af lydindstillinger ...............................36
Opsætning af skærmindstillinger ........................38
Opsætning af videoudgange ................................39
Opsætning af progressiv scanning. ....................39
Annullering af progressiv scanning ....................40
Opsætning af børnespærring ...............................41
Hvis du glemmer din adgangskode ..............................42
Om censurniveauer .......................................................42
Om skift af adgangskode...............................................42
Afspilning
Inden afspilning.......................................................43
Afspilning af disk. ...................................................44
Brug af diskmenuen og titelmenuen ...................45
Brug af funktionerne Søg og Spring over. .........45
Afspilning i slowmotion/trinvis afspilning ..........46
Om ANYKEY ............................................................47
Afspilning af titellisten ...........................................48
Navigations menu ...................................................49
Brug af markeringerne ...........................................52
Optagelse
Inden optagelse .......................................................73
Optagelse af det tv-program du ser nu ...............75
Optagelse fra eksternt udstyr, du ser nu ............77
Kopiering fra et videokamera ...............................78
Optagelse ved hjælp af OTR
(Et-Tryk optagelse) .................................................79
Samtidig optagelse og afspilning ........................80
Udfør en timeroptagelse ........................................81
Redigering af planlagt liste ...................................83
Slet en planlagt liste ...............................................84
Gå til listen Optaget ................................................85
Valg af optagetilstand for hver titel på kopilisten ........108
Ændring af optagetilstand for alle titler på kopilisten ....109
Kopiering fra DVD til Harddisk .......................... 109
Kopiering MP3, JPEG eller DivX ....................... 111
Kopiering af filer ...........................................................111
Kopiering af mapper ....................................................112
Diskhåndtering ................................................... 113
Redigering af disknavnet .............................................113
Diskbeskyttelse ............................................................114
Formatering af en disk .................................................114
Sletning af alle titler/DivX- lister/
musikklister/fotolister .............................................115
Sletning af alle titellister ...............................................116
Lukning af en disk ........................................................117
Annullering af en lukning af en disk (V-/VR-tilstand) ....118
Reference
Fejlfinding...............................................................119
Specifikationer ......................................................123
Redigering
Grundlægge redigering (tittelliste) ...................... 88
Omdøbning (navngivning) af en titel.............................88
Låsning (beskyttelse) af en titel ....................................89
Sletning af en titel...........................................................90
Sletning af en del af en sektion i en (opdel) .................91
Sletning af en sektion i en titel (Delvis sletning)...........92
Avanceret redigering (spilleliste) ........................ 94
Oprettelse af en spilleliste .............................................94
Afspilning af punkter på spillelisten ...............................96
Omdøbning af et punkt på spillelisten ..........................96
Redigering af en scene til spillelisten............................97
Sletning af et punkt på spillelisten...............................102
Kopiering fra Harddisk til DVD .......................... 103
Om skærmbilledet Copy (Kopiering) ..........................103
Skift af optagetilstand .................................................105
Kopiering af flere titler på èn gang ................... 106
Sletning af en uønsket titel fra kopieringslisten ..........107
Eksempelvisning af en markeret titel på kopilisten ....108
Dansk - 9
Sådan kommer du i gang
Brug af bogmærker ................................................54
Valg af sprog til undertekster ...............................55
Valg af lydspor og lydkanaler ...............................56
Ændring af kameravinkel.......................................57
Gentagelse af afspilning ........................................58
Sådan zoomer duind ..............................................59
Valg af medie ...........................................................60
Afspilning af en lyd-CD/MP3 .................................60
Afspilning af et billede ..........................................67
Afspilning af en MPEG4 .........................................71
Sådan kommer du i gang
Automatisk kvalitetsjustering til
timeroptagelse
Generelle funktioner
Hvis tilstanden FR er valgt, justeres videokvalitetenauto
matisk, så al video for den planlagte tid kan optagespå
diskens ledige plads. (Se side 82)
Opret en DVD Video-titel på DVD-RW/-R-diske
Med HARDDISK-/DVD-OPTAGEREN kan du optage og
afspille digital video i høj kvalitet på/fra DVDRW/-R-diske
eller på/fra harddisken. Du kan også redigere digitale
billeder på DVD-RW -diske eller på harddisken.
Harddiskoptagelse
Med HARDDISK/DVD-OPTAGEREN kan du oprette
dineegne DVD Video-titler på 4,7 GB DVD-RW/-R-diske.
Kopiering af data fra et digitalt
videokameravha. DV-indgangsstikket
Optag video fra DV-enheder på harddisken eller DVD-RW/R-diske med DV-indgangen (IEEE 1394-4 ben/4 ben).
(Se side 78)
•DVD-HR730
Du kan optage op til 127 timer video (i EP-tilstand) på den
interne 80 GB (gigabyte) harddisk (HDD).
• DVD-HR734
Du kan optage op til 272 timer video (i EP-tilstand) på
deninterne 160 GB (gigabyte) harddisk (HDD).
Med både skrivbar dvd og en harddisk med høj kapacitet
isamme optager, har du fleksibilitet, så du kan have
optagelserpå harddisken for hurtig adgang når som helst,
eller optagelserpå dvd til arkivering eller afspilning på
andre dvd-afspillere.
Kopiering mellem harddisk og DVD
Du kan kopiere optagelser fra harddisken til en skrivbardvd
eller fra en dvd til harddisken. Du kan som regelbruge
funktionen til kopiering med høj hastighed.Du kan også
vælge at kopiere materiale med en andenoptagekvalitet
end originalens. F.eks. ønsker du måske atkopiere en
optagelse i XP-tilstand (den højeste kvalitet) påharddisken
til SP-kvalitet (standardkvalitet) på en dvd, såder kan være
andre optagelser på den samme disk
Samtidig optagelse og afspilning
Afspilning og optagelse for både dvd’er og denindbyggede
harddisk er helt uafhængige. Du kan f.eks.optage et tvprogram på enten en skrivbar dvd eller påharddisken,
mens du se en anden optagelse, du alleredehar foretaget
på den samme dvd eller på harddisken.
Digital lyd- og billedoptagelse/gengivelse i
højkvalitet
Optag op til 8 timer video på en 4,7 GB DVD-RW/-R-disk,
afhængigt af optagetilstanden.
Valgfri optagetilstand
Du kan indstille din optager til en af fire forskelligeopta
gehastigheder, der hver har forskellig optagekvalitetog
optagelængde. EP-tilstand (6 eller 8 timer) har
denlængste optagetid, tilstandene LPog SPgiver
kortereoptagetid med højere optagekvalitet, og XP-tilstand
giverdig den højeste optagekvalitet.
10 - Dansk
Højkvalitets progressiv scanning
Progressiv scanning giver flimmerfri video i høj opløsning.
Adskillelseskredsløbene med 10-bit 54-MHz DAC og
2DY/C giver den højeste billedkvalitet ved afspilning
ogoptagelse. (Se side 39-41)
En række funktioner med en
enkelbrugerflade
Integreret menusystem betyder, at du kan udføre de
ønskede handlinger let og bekvemt. Med en harddisk eller
en DVD-RW-disk kan du redigere indspillet video, oprette
en spilleliste og redigere video i en bestemt rækkefølge
efter dine ønsker.
MPEG4-afspilning
Denne HARDDISK/DVD-OPTAGER kan afspille MPEG4formater med en avi-fil.
DivX-certificering
DivX, DivX Certified og tilhørende logoerer
varemærker tilhørende DivXNetworks,Inc
og anvendes under licens.
Copyright
©2006 Samsung Electronics Co.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning måikke
helt eller delvist reproduceres eller kopieres udenforudgående
skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co.
Sørg for at undersøge følgende udtryk, inden du
læserbrugervejledningen.
Ikoner der anvendes i denne vejledning
Ikon
Udtryk
Definition
Dette henviser til en funktion,
Harddisk derer tilgængelig på harddisken.
DVD
Dette henviser til en funktion,
der er tilgængelig på DVD- eller
DVD-R/DVD-RW-diske, der er
optaget og lukket i Video-tilstand.
RAM
Dette henviser til en funktion, der
er tilgængelig på DVD-RAM.
RW
Dette henviser til en funktion, der
er tilgængelig på DVD-RW.
R
Dette henviser til en funktion, der
er tilgængelig på DVD-R.
CD
JPEG
MP3
MPEG4
Advarsel
Dette henviser til funktion, der
ertilgængelig på en data-cd (CDR eller CD-RW).
Dette henviser til en funktion, der
er tilgængelig på følgende diske:
CD-R/RW eller DVD-R/-RW/-RAM.
Dette henviser til en funktion, der
er tilgængelig på følgende diske:
CD-R/RW eller DVD-R/-RW/-RAM.
Dette henviser til en funktion, der
erMPEG4tilgængelig på følgende diske:
CD-R/RW eller DVD-R/-RW/-RAM.
Dette henviser til en situation, hvor
en funktion ikke fungerer, eller
indstillinger muligvis annulleres.
Dette henviser til tips eller
BEMÆRKi instruktioner på siden, der hjælper
hver funktion med at fungere.
One touch En funktion der kan styres med kun
knap
én knap.
ANYKEYknap
En funktion der kan styres med
knappen ANYKEY.
Sådan bruges HARDDISK/
DVD-PTAGEREN
Trin 1
Vælg disktypen eller harddisk
Denne enhed kan optage på følgende disktyper.
Hvis du ønsker at optage flere gange på den
samme disk, eller ønsker du at redigere disken efter
optagelse, skal du vælge en genskrivelig DVD-RWdisk.I Hvis du ønsker at gemme en optagelse uden
nogenændring, skal du vælge en ikke-genskrivelig
DVD-R. Du kan optage filer direkte på den
indbyggede harddiskeller redigere en optaget fil.
Trin 2
Formatering af disken til optagelse
I modsætning til en videomaskine starter
optagerenautomatisk med at formatere, når der indsættes
enubenyttet disk. Denne forberedelse er nødvendig for
atkunne optage på en disk.
Brug af harddisk
Formatering er unødvendig.
Brug af DVD-RW
Denne disktype kan formateres i enten DVD-Video-format
(V-tilstand) eller DVD-Video Recording-format(VRtilstand). Ved en ubenyttet disk vises en meddelelse,
der spørger, om disken skal initialiseres eller ikke.Hvis
du vælger “Yes” (“Ja”), formateres disken i VR-tilstand.
Du kan afspille en disk i Video-tilstand påen række dvdkomponenter. På en disk i VR-tilstand kander udføres
forskellige former for redigering.
Brug af DVD-R
Om brug af denne brugervejledning
1) Sørg for at gøre dig bekendt med sikkerhedsinstruktioner
ne, inden du anvender dette produkt. (Se side 2~7)
2) Læs Fejlfinding, hvis der opstår et problem.
(Se side 119-122)
Det er ikke nødvendigt at formatere en disc, og kun
videooptagetilstand understøttes. Nårdenne disktype er
lukket, kan du afspille den på enrække DVD-komponenter.
Dansk - 11
Sådan kommer du i gang
Før du læser
brugervejledningen
■
Sådan kommer du i gang
BEMÆRK
■
Du kan kun bruge enten VR- eller
Video-tilstand på en DVD-RW, men ikke
beggepå samme tid.
Du kan ændre DVD-RW-formatet til
etandet format ved geninitialisering.
Du skalvære opmærksom på, at dataene
pådisken forsvinder, når formatet ændres.
Trin 5
Redigering af en optaget disk
Redigering på diske er lettere end med almindelige
videobånd.Optageren indeholder mange forskellige
redigeringsfunktioner,der kun er mulige på dvd’er og
harddisk.
Med en enkel og let redigeringsmenu kan du udføre
forskelligeredigeringsfunktioner som f.eks. sletning,
kopiering, omdøbning,låsning osv. af en optaget titel.
Trin 3
Optagelse
Der findes to forskellige optagemetoder,
direkteoptagelse og timeroptagelse. Timeroptagelsek
lassificeres.
Oprettelse af en spilleliste (DVD-RW i VR-tilstand,
harddisk)
Med denne optager kan du oprette en ny spilleliste på
densamme disk og redigere den uden at ændre den
originaleoptagelse.
Optagetilstand : XP(høj kvalitet), SP(standardkvalitet),
LP(lang optagelse) og EP(udvidet)iht.
optagetilstanden. Når optagelsen indstilles til
FR-tilstand, optages i den bedste billedkvalitet
underhensyn til den ledige plads på disken.
Trin 6
Lukning og afspilning
påandre dvd-komponenter
For at afspille din dvd på andre dvd-komponenter
er detmuligvis nødvendigt at lukke den. Start med
atfærdiggøre al optagelse og redigering, og luk
herefterdisken.
Ved brug af en DVD-RW-disk i VR-tilstand
Trin 4
Afspilning
Du kan vælge den titel, du ønsker at afspille,
på enmenu, der vises, og med det samme
starteafspilningen.
En dvd består af dele, der kaldes for titler
ogunderdele, der kaldes for kapitler.
Ved optagelsen oprettes en titel mellem
de topunkter, hvor du starter og standser
optagelsen. Kapitler oprettes automatisk, når du
lukkeroptagelser på DVD-RW/-R-diske i Videotilstand.Kapitlets længde (intervallet mellem
kapitler)varierer. Det afhænger af optagetilstanden.
12 - Dansk
Selvom lukning som hovedregel er unødvendig
vedafspilning af disken på en VR-tilstandskompa
tibelkomponent, bør der anvendes en lukket disk
vedafspilning på denne type komponent.
Ved brug af en DVD-RW-disk i Video-tilstand
Disken bør lukkes først for at gøre det muligt at
afspilleden på andet udstyr end denne optager. Når
disken førster lukket, kan der ikke udføres yderligere
redigering elleroptagelse på den. For at gøre det
muligt at optage på disken igen, skallukningen
annulleres.
Ved brug af DVD-R-disk
Du bør lukke disken for at afspille den i
andrekomponenter end denne optager. Du kan ikke
redigereeller optage på disken, når den er lukket.
Udpakning
Kontrollér følgende medfølgende tilbehør
Du kan styre visse funktioner på andre tvfabrikatermed denne fjernbetjening.Knapper til
kontrolfunktioner omfatter: TV STANDBY/ON, PROG
, VOL+ –, numeriske knapper, TV MUTE,
INPUT SEL. -knap.
Video/lydkabel
Fjernbetjening
Brugervejledning
Antennekabel til tv
Batterier til
fjernbetjening(størrelse AAA)
Lynvejledning
Klargør fjernbetjeningen
Installér batterier i fjernbetjeningen
• Åbn batteridækslet på fjernbetjeningens bagside.
• Indsæt to AAA-batterier. Kontrollér, at batteriernes poler
(+og –) vender rigtigt.
• Sæt batteridækslet på igen.
Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt:
• Kontrollér, at batteriernes poler vender rigtigt (Dry-Cell)
• Kontrollér, om batterierne er brugt op.
• Kontrollér, om fjernbetjeningssensoren er blokeret.
• Kontrollér, om der er noget fluorescerende lys i nærheden.
Aflever brugte batterier iht. lokale miljøbestemmelser.
Kom dem ikke i husholdningsaffaldet.
Dansk - 13
Sådan kommer du i gang
Opsætning af fjernbetjeningen
Tilbehør
Sådan kommer du i gang
Følg instruktionerne herunder for at afgøre,
omdit fjernsyn er kompatibelt.
1. Tænd for dit fjernsyn.
2. Ret fjernbetjeningen mod fjernsynet.
3. Tryk på knapperne TV, STANDBY/ON, hold
demnede, og brug de numeriske knapper til at
tasteden tocifrede kode, der svarer til navnet på
ditfjernsyn.
Kontrollerbare tv-koder
MÆRKE
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
14 - Dansk
KNAP
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
82
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
MÆRKE
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
KNAP
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
Resultat: Hvis dit fjernsyn er kompatibelt med
fjernbetjeningen, afbrydes det.Det er
nu programmeret til at arbejde med
fjernbetjeningen.
■
Hvis der står flere koder for
ditfjernsynsmærke, skal du prøve dem
enefter en, til du finder en, der fungerer.
■
Hvis du udskifter fjernbetjeningensbatteri
er, skal du indstille mærkekodenigen.
BEMÆRK
Du kan herefter styre fjernsynet med følgende
knapperefter TV-knappen.
Knap
TV STANDBY/ON
INPUT SEL.
VOL (+ –)
PROG ( )
TV MUTE
Numeriske knapper
■
BEMÆRK
Funktion
Bruges til at tænde og slukke for fjernsynet.
Bruges til at vælge en ekstern kilde.
Bruges til at justere fjernsynets lydstyrke.
Bruges til at vælge den ønskede kanal.
Bruges til at tænde og slukke for lyden.
Bruges til direkte indtastning af tal.
De forskellige funktioner fungerer
ikkenødvendigvis på alle fjernsyn. Hvis
deropstår problemer, skal du betjenefjernsynet
direkte.
Beskrivelse
Sådan kommer du i gang
Set forfra
< DVD-HR730 >
< DVD-HR734 >
1. STANDBY/ON KNAP
Tænder og slukker for optageren.
2. DISKBAKKE
Åbner for at modtage en disk.
3. OPEN/CLOSE KNAP
Åbner og lukker diskbakken.
4. DISPLAY
Afspiller en disk eller holder pause ved
afspilning.
5. PLAY/PAUSE KNAP
Afspiller en disk eller holder pause ved
afspilning eller optagelse.
6. SØGE/SPRING KNAPPER
Flytter til næste titel/kapitel/nummer eller
flytter tilbage til forrige titel/kapitel/nummer.
7. AV 3 INPUT
Tilslutter eksternt udstyr.
8. DV-INPUT
Tilslutter eksternt digitalt udstyr med et DVstik.
(som f.eks. videokamera)
9. P.SCAN KNAP
Vælger progressiv scanning-tilstanden.
10. DVD-KNAP
Vlger dvd-tilstand.
11. HDD-KNAP
Vælger harddisktilstand
12. PROG
KNAPPER
Vælger forudindstillede tv-kanaler.
Det samme som knappen PROG på fjernbetjeningen.
13. REC KNAP
Starter optagelse.
14. STOP-KNAP
Stopper afspilning af disken.
Dansk
Dansk - 15
Sådan kommer du i gang
Bagpanel
Blæser
Blæseren kører altid, når der er tændt for strømmen.
Sørg for mindst 10 cm fri plads på alle sider af
blæseren, når du installerer produktet.
1. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Tilsluttes til en forstærker med et indgangsstik til
digital, optisk lyd.
5. S-VIDEO OUT
Tilsluttes til indgangen på eksternt udstyr med et
S-Video-kabel.
2. DIGITAL AUDIO OUT(COAXIAL)
Tilsluttes til en forstærker med et indgangsstik til
digital, koaksial lyd.
6. COMPONENT VIDEO OUT
Tilsluttes til udstyr der har
komponentvideoindgang.
3. AUDIO OUT
Tilsluttes til lydindgangen på eksternt udstyr med
lydkabler.
7. AV1 (TV) SCART-udgangsstik
4. VIDEO OUT
Tilsluttes til indgangen på eksternt udstyr med et
videokabel.
8. AV2 (EXT) SCART-indgangsstik
9.
10.
Antennestik (indgang)
Udgang til tv
■
BEMÆRK
Antenneforbindelsen lader ikke
outputsignalfra dvd passere. For at se DVD
på ditfjernsyn skal du anvende audio/videoellerSCART-kabler.
Display på forsiden
1.
2.
3.
4.
Lyser
Lyser
Lyser
Lyser
når en disk er indsat.
i optagetilstand.
når harddisken eller en DVD vælges.
når en -RAM/-RW/-R-disk er indsat.
16 - Dansk
5. Indikator for spilletid/tid/aktuel status.
6. Lyser ved progressiv scanning-tilstand.
7. Lyser for at indikere optagelse i timertilstand.
Beskrivelse af fjernbetjeningen
4
15. ANYKEY-knap
Viser og vælger tilgængelige funktioner i den aktuelle status.
16. SUBTITLE-knap
Tryk på denne for at skifte sprog på dvd’ens undertekst.
17. REC-knap
Bruges til at optage på harddisk eller på -RW/- R-diske.
18. REC PAUSE-knap
Bruges til at holde pause under optagelse.
5
24
6
7
8
9
6
10
26
20. INPUT SEL. -knap
Vælger indgangssignal i tilstanden ekstern indgang
(PROG, AV1, AV2, AV3 eller DV-indgang)
11
27
28
21. HDD-knap
Tryk for at styre harddisken.
8
25
12
19. COPY-knap
Tryk på knappen, hvis du vil kopiere fra dvd til harddisk
eller fra harddisk til dvd.For at starte kopiering skal du
trykke på knappen COPY på titellisteskærmen eller trykke
på COPY-knappen under afspilning.
22. TV STANDBY/ON-knap
29
30
31
32
33
34
35
13
14
15
16
17
18
19
23. OPEN/CLOSE-knap
Åbner og lukker diskbakken.
24. CM SKIP-knap
Når et program, der er optaget på dvd-disk eller harddisk,
afspilles, kan enheden indstilles til automatisk at springe
en del af programmet over.
25. AFSPIL/PAUSE-knap
Tryk for at afspille eller stoppe en disk midlertidigt.
26. PROG-knap
Anvend denne til at vælge et tv-program.
1.
TV/DVD-knap
2.
DVD-knap
Tryk for at styre dvd’en.
3.
STANDBY/ON-knap
27. AUDIO/TV MUTE-knap
Brug denne for at få adgang til forskellige lydfunktioner på
en disk (DVD-tilstand).
Denne bruges til frakobling af lyd. (Tv-tilstand) Brug
denne til at vende tilbage til titelmenuen eller til at
vise listen med optagne filer.
4.
NUMERISKE knapper
28. RETURN-knap
5.
TV/DVD-knap
6.
SPRING TILBAGE/SPRING FREM-knapper
Hver gang du trykker på knappen, vises en ny frame
(billede).
29. PLAY LIST/TITLE MENU-knap
Brug denne til at vende tilbage til titelmenuen eller til at
vise listen med optagne filer.
7.
TRINVIS TILBAGE/TRINVIS FREM-knapper
Hvert tryk afspiller én ramme fremad eller tilbage.
8.
SØG TILBAGE/SØG FREM-knapper
Tryk for at søge frem eller tilbage på en disk.
9.
STOP-knap
Tryk for at stoppe afspilning af en disk.
10. VOL-knap
Justerer fjernsynets lydstyrke
11. MENU-knap
Viser HARDDISK/DVD-OPTAGERENS opsætningsmenu.
12. OK/RETNINGS-knapper (knapperne ).
13. TITLE LIST/DISC MENU-knap
Brug denne til at åbne listen med optagelser/diskmenuen.
30. CANCEL-knap
31. REPEAT A-B-knap
Med denne kan du gentage en titel, et kapitel, et nummer
eller en disk.
32. REPEAT-knap
Med denne kan du gentage en titel, et kapitel, et nummer
eller en disk.
33. TIMER-knap
Tryk for direkte at gå til menuen til Timer Recording Mode
(Timer-optagelse).
34. REC MODE-knap
Brug denne til at indstille den ønskede optagetid og
billedkvalitet. (XP/SP/LP/EP)
35. MARKER-knap
Brug denne til at sætte et bogmærke et sted under
afspilning af en disk.
Dansk - 17
Sådan kommer du i gang
20
21
22
23
1
2
3
14. INFO-knap
Denne viser aktuel opsætning eller diskstatus.
Tilslutning og opsætning
Tilslutning
og
opsætning
Dette afsnit handler om forskellige metoder til
tilslutning af HARDDISK/DVD-OPTAGEREN til
andre eksterne komponenter og de første,
nødvendige opsætninger.
Hurtig oversigt
Den hurtige oversigt i denne vejledning indeholder tilstrækkelige
informationer, så du kan begynde at anvende optageren.
Tilslutning af HARDDISK/DVDOPTAGEREN
▼
Yderligere tilslutninger
▼
Antenne + HARDDISK/DVD-OPTAGER
+ekstern dekoderboks + tv
▼
Andre tilslutningstyper
medvideoudgangskablet
▼
Andre tilslutningstyper
medlydudgangskablet
▼
Tilslutning til AV 3 IN, DV-indgang
Hurtig oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tilslutning af HARDDISK/DVD-OPTAGEREN . . . 19
Yderligere tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Antenne + HARDDISK/DVD-OPTAGER + ekstern
dekoderboks + tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Andre tilslutningstyper med videoudgangskablet . 20
Andre tilslutningstyper med lydudgangskablet . . . 22
Tilslutning til AV 3 IN, DV-indgang . . . . . . . . . . . . . 24
18 - Dansk
Tilslutning af HARDDISK/
DVD-OPTAGEREN
Du kan tilslutte din HARDDISK/DVD-OPTAGER tilen
satellittuner eller digital tuner.
1
ekstern enhed (Videobåndoptager/satellitmodtager)
2
2
antenneindgang
1
Til tv
3
Antennekabel
Til antenneindgang
■
BEMÆRK
■
Antennekablet på dette produkt udsenderkun
tv-signaler. Du skal tilslutte SCART-kabel
eller lyd/videokabler for at se en dvdfra din
HARDDISK/DVD-OPTAGER.
TV-tilstand : ryk på knappen TV/DVD
påfjernbetjeningen, hvorefter “TV” vises påLEDdisplayet på forsiden (eller sluk for HARDDISK/
DVD-OPTAGEREN). Du kan herefter se
programmer, dermodtages gennem TV.
- DVD-tilstand
1. Tilslut AV2-stikket på HARDDISK/DVDOPTAGERENtil videobåndoptageren/
satellitmodtageren eller dendigitale tuner med et
SCART-kabel.
2. Tilslut AV1-stikket til SCARTAV-stikket
påfjernsynet.
3. Tænd for HARDDISK/DVD-OPTAGEREN,videob
åndoptageren/satellitmodtageren eller dendigitale
tuner og fjernsynet.4. Indstil indgangen til AV2.
- TV-tilstand
1. Tryk på knappen TV/DVD på fjernbetjenin
gen,hvorefter “TV” vises på LED-displayet
på forsiden.(eller sluk for HARDDISK/DVDOPTAGEREN.)
2. Du kan herefter se programmer fra
satellittunereneller digitaltuneren, der er tilsluttet
til denneHARDDISK/DVD-OPTAGER, også
nårHARDDISK/DVD-OPTAGEREN ikke er tændt.
Dansk - 19
Tilslutning og opsætning
Du kan tilslutte din HARDDISK/DVD-OPTAGER
tilfjernsynet med SCART-kablet, hvis der findes
etpassende indgangsstik på fjernsynet.
1. Tilslut antennekablet som vist.
2. Tilslut den ene ende af SCART-kablet til
AV1-stikketpå bagsiden af HARDDISK/DVDOPTAGEREN.
3. Slut den anden ende til det relevante stik
påfjernsynet.
4.Tilslut HARDDISK/DVD-OPTAGEREN og fjernsynet
til stikkontakten.
5.Tænd for HARDDISK/DVD-OPTAGEREN og
fjernsynet.
6. Tryk på knappen INPUT SEL. på tvfjernbetjeningen,indtil videosignalet fra HARDDISK/
DVD-OPTAGEREN vises på tv-skærmen.
Yderligere
tilslutninger
Tilslutning og opsætning
Antenne + HARDDISK/
DVD-OPTAGER +
eksterndekoderboks + tv
Hvis du tilslutter en ekstern dekoderboks til HARDDISK/
DVD-OPTAGEREN, kan du optagekodede kanal
er (f.eks. udsendelser fra CANAL+ ellerPremiere),
der modtages gennem den indbyggedetv-tuner i
HARDDISK/DVD-OPTAGEREN.
Wall
Andre tilslutningstyper
med videoudgangskablet
Der er flere metoder til udsendelse af videosignaler
uden brug af SCART-kabler. Vælg den af følgende
videotilslutninger herunder, der passer dig bedst.
• Situation 1 : Tilslutning til et videoudgangsstik
(komposit)
• Situation 2 : Tilslutning til et S-Video-udgangsstik
• Situation 3 : Komponentvideo-udgangsstik
S-Video-, komponentvideo- og progressive
udgange
1
3
DECODER
4
2
1. Tilslut antennekablet som vist.
2. Tilslut vha. et SCART-kabel AV1-stikket på
denneoptager til SCART AV-stikket på fjernsynet.
3. Tilslut AV2-stikket til et SCART AV-stik
pådekoderboksen.
4. For at se eller optage Canal Plus
betalingsprogrammer skal du vha. skærmmenuen
indstille din HARDDISK/DVD-OPTAGER til
atmodtage kanalerne. (Se side 28~30).
20 - Dansk
• S-Video- og komponentvideoudgange er kun til
gængelige, hvis dit fjernsyn understøtter S-Videoog/eller komponentvideoindgange. Hvis S-Videoeller komponentvideoudgangene ikke fungerer,skal
du undersøge fjernsynets stik ogindstillingerne i
fjernsynets indgangsvælger. .
• Sammenlignet med almindelig interlaced
videofordobler progressiv scanning antallet
af linjer, dervises på fjernsynet, og det giver
et mere stabilt,flimmerfrit og klart billede end
interlaced video.Dette er kun muligt, hvis tv’et
understøtterprogressiv scanning.
• Progressiv scanning-udgang (576p)
Forbrugerne skal være opmærksomme på, at
ikkealle højdefinitionsfjernsyn er helt kompatible
meddette produkt, og det kan medføre digitale
fejl påbilledet. Er der problemer med progressiv
scanning(576p-billeder), anbefales det, at brugeren
skiftertilslutning til ’standarddefinition’-udgang. Hvis
der er spørgsmål mht. vores tv-kompatibilitet med
denne model 576p-HARDDISK/DVD-OPTAGER,
bedes du kontakte vores kundeservice.
Situation 1 : Tilslutning til et
videoudgangsstik (komposit)
Situation 2 : Tilslutning til et SVideoudgangsstik
1. Tilslut et S-Video-kabel (medfølger ikke)
mellemS-VIDEO OUT-stikket på HARDDISK/
DVDOPTAGEREN og S-VIDEO INPUT-stikket på
dit tv(eller din AV-forstærker).
• Du vil kunne se billeder af høj kvalitet.
2. Tilslut lydkabler (hvide og røde) mellem AV
AUDIOOUT-stikkene på HARDDISK/DVDOPTAGERENog AUDIO IN-stikkene på dit tv (eller
din AVforstærker).(Se side 22-23)
2. Tilslut lydkabler (hvide og røde) mellem AV
AUDIOOUT-stikkene på HARDDISK/DVDOPTAGEREN og AUDIO IN-stikkene på dit tv (eller
din AVforstærker).(Se side 22-23)
gul
Video/lydkabel
gul
Dansk - 21
Tilslutning og opsætning
1. Tilslut et videokabel (gult) mellem VIDEO OUT
stikket(gult) på HARDDISK/DVD-OPTAGEREN
og VIDEO INPUT-stikket (gult) på dit tv (eller
AVforstærker).
• Du vil glæde dig over billeder i almindelig kvalitet.
1. Tilslut komponentvideokabler (medfølger ikke)
mellem COMPONENT OUT (Y,PB,PR)-stikkene på
HARDDISK/DVD-OPTAGEREN og COMPONENT
IN (Y,PB,PR)-stikkene på dit tv.
• Du vil glæde dig over den høje kvalitet og
dennøjagtige gengivelse af farvebilleder.
2. Tilslut lydkabler (hvide og røde) mellem AV
AUDIO OUT-stikkene på HARDDISK/DVDOPTAGEREN og AUDIO IN-stikkene på dit tv
(eller din AVforstærker).
(Se side 22-23).
3. Se side 39-41, når du har udført tilslutningerne.
Andre tilslutningstyper
med lydudgangskablet
Der er flere metoder til tilslutning af lydsignaler uden
brug af SCART-kabler. Vælg den lydtilslutning,
derpasser dig bedst, herunder.
• Situation 1 : Tilslutning til dit tv
• Situation 2 : Tilslutning til en stereoforstærker
med AV-udgangsstik
• Situation 3 : Tilslutning til en AV-forstærker
meddigitalt udgangsstik
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby” og dobbelt-D-symbolet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
“DTS” og “DTS Digital Out” er varemærker
tilhørende Digital Theatre System, Inc.
P
Tilslutning og opsætning
Situation 3 : Komponentvideoudgan
gsstik
grøn
blå
rød
Situation 1 : Tilslutning til dit tv
Brug denne tilslutning, hvis dit tv har lydindgangsstik.
grøn
blå
rød
Progressiv-indstillingen er kun
tilgængelig, når Video Out er indstillet til
Component.(Se side 39-41)
22 - Dansk
hvid
rød
gul
gul
hvid
BEMÆRK
Kontrollér, at farverne på
forbindelsernepasser sammen. Y, PB,
PR -komponentudgangsstikkene på din
HARDDISK/DVD-OPTAGER skal tilsluttes
til de samme, tilsvarende indgangsstik på
dit tv.
rød
Situation 2 : Tilslutning til en
stereoforstærker med AV-udgangsstik
Brug AUDIO OUT-stikkene, hvis din forstærker kun
har AUDIO INPUT-stik (L og R).
hvid
rød
hvid
Fronthøjttaler
(V)
Fronthøjttaler
(H)
Brug denne tilslutning, hvis din AV-forstærker har
en Dolby Digital, MPEG2 eller DTS-dekoder samt
etdigitalt indgangsstik. For at få glæde af Dolby
Digital-MPEG2- eller DTS-lyd skal du indstille
lydindstillingerne.
Afhængigt af din forstærker, tilslut et optisk kabel
eller et koaksialkabel. (Se side 36-37)
eller
Bag (V)
Bag (H)
Front(L)
Front(R)
Subwoofer
Center
Dansk - 23
Tilslutning og opsætning
rød
Situation 3: Tilslutning til en AVforstærker med digitalt udgangsstik
AV 3 IN vælges automatisk. Hvis denne
indgang ikke vælges automatisk, skal du
anvende INPUT SEL.-knappen til at vælge
den ønskede indgang.
Kopibeskyttet indhold kan ikke kopieres.
BEMÆRK
Med denne kan du tilslutte din HARDDISK/
DVDOPTAGER til andre eksterne enheder og vise
eller optage deres output.
• Situation 1 : Tilslutning af videomaskine, Set-Top
Box (STB), dvd-afspiller eller digitalt
videokamera til AV3 IN-stik.
• Situation 2 : Tilslutning af en DV-enhed til DV
INstikket
Situation 1 : Tilslutning af
videomaskine, Set-Top Box (STB), dvdafspiller eller digitalt videokamera til
AV3 IN-stik
Situation 2 : Tilslut et videokamera
til DV IN-stikket
Hvis dit digitale videokamera har et DV-udgangsstik,
skal du tilslutte det til DV-indgangsstikket på din
HARDDISK/DVD-OPTAGER.
Tilslutning af videomaskine eller ekstern enhed til
AV3 IN-stik HARDDISK/DVD-OPTAGEREN.
Du kan optage fra tilsluttet udstyr (videomaskine,
STB, dvd-afspiller eller digitalt videokamera).
< DVD-HR730 >
P
videokamera
< DVD-HR730 >
P
Tilslutning og opsætning
Tilslutning til AV 3
IN, DV-indgang
videokamera
VCR
rød
hvid
gul
STB
DVD
BEMÆRK
yellow
white
red
24 - Dansk
Hvis indgang ikke vælges automatisk, skal
du anvende INPUT SEL knappen til at
vælge den ønskede indgang.
Opsætning
af systemet
Skærmmenunavigering
Med skærmmenuerne kan du aktivere eller deaktivere
forskellige funktioner i din HARDDISK/DVD-OPTAGER.
Brug følgende knapper til at åbne og navigere
gennem skærmmenuerne.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Library
DivX (MPEG4)
Programme
Music
Setup
Photo
Disc Manager
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
1 MENU-knap
Skærmmenunavigering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Plug & Auto-opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tryk på denne knap på fjernbetjeningen for at
åbne skærmmenuen.
Tryk igen for at afslutte skærmmenuen.
Indstilling af uret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Forudindstilling af kanaler med funktionen
Automatisk opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Forudindstilling af kanaler med funktionen
Manuel opsætning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Opsætning af sprog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Automatisk slukning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Opsætning af indstillinger for Quick Recording
(Hurtig optagelse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Automatisk kapiteloprettelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
DivX(R)-registrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Indstillinger for Spring reklamer over . . . . . . . . . . . . . . 34
2 knapper
Tryk på disse knapper på fjernbetjeningen for at
flytte markeringslinjen og rulle gennem
menupunkternea
3 OK-knap
Tryk på denne knap på fjernbetjeningen for at
bekræfte nye opsætninger.
4 RETURN-knap
Tryk på denne knap på fjernbetjeningen for at vende
tilbage til det senest viste menubillede eller for at
lukke skærmmenuen.
Tidsindstillinger (EP-tilstand). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Opsætning af lydindstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Opsætning af skærmindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Opsætning af videoudgange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Opsætning af progressiv scanning. . . . . . . . . . . . . . . . 39
Annullering af progressiv scanning . . . . . . . . . . . . . . . 40
Opsætning af børnespærring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Dansk - 25
Opsætning af systemet
Title
Plug & Autoopsætning
5
Vælg “Country” (“Land”) med knapperne for at vælge dit land.
Country Selection
Din HARDDISK/DVD-OPTAGER indstiller sig selv automatisk,
første gang der tændes for den. Tv-stationer og klokkeslæt
gemmes i hukommelsen. Denne proces tager nogle få
minutter. Din HARDDISK/DVD-OPTAGER er herefter klar til
brug.
A
NL
S
PL
B
I
CH
CZ
Others
DK
N
TR
FIN
P
GR
D
E
HU
Opsætning af systemet
• Følgende tabel viser forkortelserne, når du vælger “Country” (“Land”).
1
Tilslut antennekablet som forklaret på side 19.
(Tilslutning af din HARDDISK/DVD-OPTAGER til
fjernsynet med antennekabel og SCART-kabel).
2
Tilslut HARDDISK/DVD-OPTAGEREN til lysnettet.
I displayet på frontpanelet blinker meddelelsen “AUTO”
A(Austria)
B(Belgium)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
NL(Netherlands)
I(Italy)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
S(Sweden) PL(Poland)
CH(Swiss) CZ (Czech)
TR(Turkey) Others
GR(Greece)
HU(Hungary)
• HARDDISK/DVD-OPTAGEREN søger efter stationer iht.
en foruddefineret liste, der svarer til det land, du har valgt.
6
3
Automatisk kanalsøgning startes.
Tryk på en numerisk knap for at vælge sproget.
Auto Setup
Please wait.
68%
Press
1
for English
Touche
2
pour Français
Drücken Sie
3
Für Deutsch
Pulse
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
Нажмите
7
для Pусского яз.
• Det antal stationer, der automatisk lagres i
HARDDISK/DVD-OPTAGEREN, afhænger af det antal
stationer, den har fundet.
4
Tryk på knappen OK for at starte automatisk
opsætning.
Auto setup will be started.
Yes
7
Når automatisk kanalsøgning er udført, startes
automatisk opsætning af uret i løbet af 10 sekunder.
Hvis du ønsker at starte automatisk opsætning af uret
med det samme, skal du trykke på knappen OK.
Hvis du ikke ønsker automatisk opsætning af uret,
skal du trykke på knappen CANCEL eller MENU.
No
Auto channel scan completed successfully.
Press the [OK] button to auto clock set.
Yes
26 - Dansk
No
8
Vent, indtil aktuel dato og aktuelt klokkeslæt
automatisk vises. Hvis du ønsker at afslutte
automatisk opsætning af uret, skal du trykke på
knappen MENU.
Indstilling af uret
Denne menu anvendes til at indstille aktuel tid.
Du skal indstille uret for at optage med timer.
Please wait. Now setting the clock.
If you want to exit clock setting,
press the [MENU] button.
1
Tryk på MENU, når enheden er i Stoptilstand.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Library
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
DivX (MPEG4)
Programme
Music
Setup
Photo
Disc Manager
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
On
Sunday
2
• Hvis det er korrekt: Tryk på knappen OK, hvorefter
datoen og klokkeslættet lagres. Hvis du ikke trykker
på knappen OK, bliver datoen og klokkeslættet
automatisk gemt efter fem sekunder.
Tryk på knapperne for at vælge Setup, og tryk
derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Library
Disc Manager
Programme
• Hvis det er forkert: Indtast korrekt klokkeslæt, måned,
dag, time eller minut. eller med de
numeriske knapper. Tryk på knappen OK, hvorefter datoen
og klokkeslættet lagres. Når du har brug for at ændre urets
opsætning, kan du gøre dette manuelt.
■
BEMÆRK
Nu er HARDDISK/DVD-OPTAGEREN
klar til brug. Funktionen “Plug & AutoOpsætning” er allerede indstillet. Så hvis
du ønsker at ændre dette, kan du ændre
det ved forudindstilling af stationerne
i skærmmenuen. Se “Forudindstilling
af kanaler med funktionen Manuel
opsætning”. (se side 29~30)
Setup
HDD
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
3
SELECT
RETURN
Tryk på knapperne for at vælge System, og
tryk derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
■
Funktionen til automatisk opsætning
kan udføres ved at trykke på STOP ( )
på enheden i mindst fem sekunder, når
strømmen tændes, og der ikke er nogen
disk isat.
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Dansk - 27
Opsætning af systemet
9
Kontrollér dato og klokkeslæt.
Title
4
Tryk på knapperne for at vælge Clock Set,
og tryk derefter på knappen OK eller .
Tryk på knapperne for at angive måned,
dag, time eller minut. Tryk på de numeriske
knapper for at indtaste data direkte.
Ugedagen vises automatisk.
HDD & DVD RECORDER
Clock Set
HDD
Forudindstilling af kanaler med
funktionen Automatisk opsætning
Med denne funktion kan du manuelt indstille
HARDDISK/DVD-OPTAGERENS tunerområde til
antenne eller kabel. Det afhænger af det, du tilsluttede
til antenneindgangen ved den første opsætning.
Library
Disc Manager
Programme
Setup
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
Opsætning af systemet
MOVE
5
On
Sunday
SELECT
RETURN
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i
stoptilstand.
2
Tryk på knapperne for at vælge Setup, og
tryk derefter på knappen OK eller .
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge On for
automatisk opsætning af ur.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
HDD & DVD RECORDER
Clock Set
Programme
HDD
Setup
Library
Disc Manager
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
Programme
Setup
On
MOVE
Sunday
MOVE
SELECT
RETURN
RETURN
Tryk på knappen OK, hvorefter datoen og
klokkeslættet gemmes. Hvis du ikke trykker på
knappen OK, gemmes det ikke.
Tryk på knapperne for at vælge System , og
tryk derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
■
Antennekablet skal være tilsluttet for
automatisk indstilling af uret. (Se side 19)
■
HARDDISK/DVD-OPTAGEREN indstiller
automatisk uret efter sendestationernes
tidssignal mellem kanalerne PR1 til PR5.
Hvis du ikke har brug for funktionen til
automatisk indstilling af uret, skal du
vælge Off (Fra).
BEMÆRK
EXIT
EXIT
3
6
SELECT
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge Channel Set,
og tryk derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Disc Manager
Auto Setup
Manual Setup
Programme
Setup
MOVE
28 - Dansk
SELECT
RETURN
EXIT
5
• Det første frekvensbånd scannes, og den første
station, der findes, vises og lagres. HARDDISK/
DVD-OPTAGEREN søger herefter efter den
anden station osv.
• Det antal stationer, der automatisk lagres i
HARDDISK/DVD-OPTAGEREN, afhænger af
det antal stationer, den har fundet.
Tryk på knapperne for at vælge Auto Setup,
og tryk derefter på knappen OK eller .
Meddelelsen “Your data will be lost. Press [OK] to
continue, [Return] to exit.” vises.
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Auto Setup
Disc Manager
Add/Delete
8
Programme Your data will be lost.
Press [OK] to continue, [Return] to exit.
Setup
OK
SELECT
EXIT
Tryk på knappen OK, og tryk derefter på
knapperne for at vælge dit land.
• HARDDISK/DVD-OPTAGEREN søger efter
stationer iht. en foruddefineret liste, der svarer til
det land, du har valgt.
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Forudindstilling af kanaler med
funktionen Manuel opsætning
Country Selection
Disc Manager
A
NL
S
PL
Programme
B
I
CH
CZ
DKSetup
N
TR
Others
FIN
P
GR
D
E
HU
MOVE
SELECT
RETURN
Du kan tilføje forudindstillede kanaler, som den
automatiske kanalsøgning overså. Og du kan slette en
kanal, som du ønsker at fjerne. Du kan programmere
kanalernes rækkefølge.
EXIT
Brug følgende tabel, når du vælger dit land.
A(Austria)
B(Belgium)
NL(Netherlands)
I(Italy)
S(Sweden)
CH(Swiss)
PL(Poland)
CZ (Czech)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
TR(Turkey)
GR(Greece)
HU(Hungary)
Others
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i
stoptilstand.
2
Tryk på knapperne for at vælge Setup, og
tryk derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
7
Tryk på knappen OK. Hvis du ønsker at afslutte,
skal du trykke på knappen MENU.
Disc Manager
Programme
Setup
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Auto Setup
Please wait.
Auto Channel Memory
3%
Stop
Dansk - 29
Opsætning af systemet
6
RETURN
Kanalsøgningen startes. Tryk på knappen OK for
at stoppe automatisk opsætning.
3
Tryk på knapperne for at vælge System, og
tryk derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
System
• I tilfælde af Edit (Redigér) : Du kan tilføje eller
redigere PR-informationer (programinformationer).
Når du har ændret programinformationer (CH, Name,
Decoder, MFT), skal du vælge Save og derefter
trykke på knappen OK.
HDD
Library
Disc Manager
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
Programme
Setup
Add/Delete
Manual
Setup
PR
01
CH
002
Name
----
: Off
Quick Recording
: Off
Decoder
Chapter Creator
: Off
MFT
DivX(R) Registration
Save
MOVE
MOVE
Opsætning af systemet
4
SELECT
RETURN
Channel Set
HDD
Library
Disc Manager
Auto Setup
Manual Setup
Programme
Setup
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
CHANGE
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge Channel Set,
og tryk derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Off
- CH : Søg kanalen med knapperne .
- Name : Viser stationsnavnet som det automatisk detekteres i
det udsendte signal. Hvis det ikke detekteres, kan du
redigere navnet med knapperne .
- Decoder : Hvis du vælger On, kan du optage kodede kanaler
med en ekstern dekoderboks.
Inden du vælger On, skal du på side 20 læse,
hvordan du tilslutter din eksterne dekoderboks.
- MFT (Manual Frequency Tuning) : Du kan finjustere
kanalfrekvensen med knapperne .
EXIT
• I tilfælde af Delete : Kanalinformationerne for det valgte
PR (Program) bliver fjernet.
5
Tryk på knapperne for at vælge Manual
Setup, og tryk derefter på knappen OK eller .
Manual Setup
PR
CH
002
---
Name
01
02
004
----
Off
03
---
----
---
04
---
----
---
05
---
----
---
06
---
----
---
07
---
----
MOVE
6
Decoder
----
SELECT
-Off
--
---
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge et PR, du
vil redigere, slette eller skifte, og tryk derefter på
knappen ANYKEY.
Vælg Edit, Delete eller Swap.
PR
01
02
03
04
05
Edit
Delete
06
07
Swap
CH
002
--004
-----------
MOVE
30 - Dansk
Manual Setup
Name
Decoder
----------------------
SELECT
• I tilfælde af Swap : Du kan skifte kanalinformationerne
for to programmer. Hvis du f.eks. ønsker at ombytte PR2
og PR5, skal du vælge Swap ved PR2 og derefter trykke
på knappen OK ved PR5.
Off
-Off
------
RETURN
EXIT
Opsætning af sprog
Hvis du opsætter lyd, undertekst, diskmenu og
skærmmenu på forhånd, anvendes disse hver gang, du
ser en film.
Hvis det valgte sprog ikke findes på disken, skal du
vælge originalsproget.
1
Tryk på MENU, når enheden er i Stoptilstand.
2
Tryk på knapperne for at vælge Setup, og
tryk derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
5
Tryk på knapperne for at vælge det ønskede
sprog, og tryk derefter på knappen OK eller .
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
3
SELECT
RETURN
Tryk på knappen RETURN eller for at
vende tilbage til den forrige menu. Tryk
på knappen MENU for at forlade menuen.
■
Det valgte sprog vises kun, hvis disken
understøtter det.
BEMÆRK
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge Language,
Automatisk
slukning
Language
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Audio
:: Original
Original
Subtitle
: Automatic
Disc Menu
: English
Menu
: English
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge det ønskede
sprog, og tryk derefter på knappen OK eller .
Denne funktion slukker automatisk for HARDDISK/
DVD-OPTAGEREN, hvis du ikke trykker på nogen knap
i det angivne tidsrum.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i
stoptilstand.
2
Tryk på knapperne for at vælge Setup, og
tryk derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Menu
MOVE
SELECT
:: Original
Original
Original
Original
: Automatic
English
: English
Français
Deutsch
: English
Español
Italiano
Nederlands
Korean
RETURN
Setup
HDD
Language
Disc Manager
Programme
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
• Audio : Til disklydsproget.
• Subtitle : Til diskens undertekster.
• Disc Menu : Til diskens menu, der findes på
disken.
• Menu : Til HARDDISK/DVD-OPTAGERENS
skærmmenu.
3
Tryk på knapperne for at vælge System, og
tryk derefter på knappen OK eller .
Systemmenuen vises.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Dansk - 31
Opsætning af systemet
og tryk derefter på knappen OK eller knappen.
Sprogmenuen vises.
HDD & DVD RECORDER
■
4
Tryk på knapperne for at vælge Auto Power
Off, og tryk derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
2
Tryk på knapperne for at vælge Setup, og
tryk derefter på knappen OK eller .
System
HDD
HDD & DVD RECORDER
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off Off
Off
:: Off
Library
Disc Manager
Quick Recording 2 Hours : Off
Chapter Creator 6 Hours : Off
DivX(R) Registration
MOVE
SELECT
RETURN
Programme
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
EXIT
MOVE
Opsætning af systemet
5
Setup
HDD
Tryk på knapperne for at vælge det ønskede
punkt, og tryk derefter på knappen OK eller .
3
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge System , og
tryk derefter på knappen OK eller .
• Off : Automatisk slukning er slået fra.
• 2 Hours : HARDDISK/DVD-OPTAGEREN
slukker automatisk to timer efter, der
sidst er trykket på en knap.
• 6 Hours : HARDDISK/DVD-OPTAGEREN slukker
automatisk seks timer efter, der sidst er
trykket på en knap.
• Hvis slukketid, der er indstillet med automatisk
sluk-funktion, nås under afspilning eller
optagelse, fortsætter enheden med at være
tændt, indtil afspilningen eller optagelsen er
færdig.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge Quick
Recording, og tryk derefter på knappen OK eller
.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Opsætning af indstillinger for
Quick Recording (Hurtig optagelse)
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording Off
: Off
On
: Off
Chapter Creator
DivX(R) Registration
MOVE
Hvis denne funktion er aktiveret, starter harddisk/
dvdoptageren hurtigt, så du med det samme kan
optage en ønsket kanal.
5
1
Clock Set
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge On, og tryk
derefter på knappen OK eller .
Tryk på knappen MENU, når enheden er i
tilstanden Stop/No Disc.
Quick Recording (Hurtig optagelse) er som
standard indstillet til Off (Fra).
Hvis denne funktion indstilles til On (Til),
forøges strømforbruget, når enheden afbrydes.
Hvis Hurtig start af optagelse er indstillet til
Til, kan blæseren alligevel køre og støje,
når enheden er afbrudt.
BEMÆRK
32 - Dansk
Automatisk
kapiteloprettelse
4
Tryk på knapperne for at vælge Chapter
Creator, og tryk derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
System
DVD-RW(V)
En DVD-Video består af ‘titler’ og ‘kapitler’.
Når du optager et program, udgør det en titel.
Hvis du bruger denne funktion, bliver en titel opdelt i
kapitler.
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
Quick Recording
Chapter Creator
Off
: Off
: Off
:: Off
Off
DivX(R) Registration
On
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
(V-tilstand)
Tryk på knappen MENU, når enheden er i
stoptilstand.
2
Tryk på knapperne for at vælge Setup, og tryk
derefter på knappen OK eller .
5
Tryk på knapperne for at vælge On eller Off,
og tryk derefter på knappen OK eller .
• Off : Vælg denne indstilling, når du ikke ønsker
automatisk kapiteloprettelse.
• On : Vælg denne indstilling, når du ønsker
automatisk kapiteloprettelse.
Tryk på knappen MENU for at forlade menuen.
HDD & DVD RECORDER
Setup
DVD-RW(V)
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
3
SELECT
RETURN
6
Tryk på knappen REC for at starte optagelsen.
(Se side 74 for indstilling af optagehastighed)
Meddelelsen “Do you want to create the chapter
menu after this recording?” vises.
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge System, og
tryk derefter på knappen OK eller .
Systemmenuen vises.
Do you want to create the chapter menu
after this recording?
Yes
HDD & DVD RECORDER
No
System
DVD-RW(V)
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set
Clock Set
Auto Power Off
: Off
Quick Recording
: Off
Chapter Creator
: Off
DivX(R) Registration
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
7
Tryk på knapperne for at vælge Yes, og tryk
derefter på knappen OK.
• Et nyt kapitel oprettes iht. den valgte optagetilstand.
En kapitel er omkring fem minutter langt i XP og
SP og omkring 15 minutter langt i tilstandene LP
og EP.
8
Tryk på knappen STOP for at stoppe optagelsen.
Dansk - 33
Opsætning af systemet
1
9
For at vise de oprettede titler skal du lukke disken
(se side 117), og derefter trykke på knappen
TITLE MENU. Titelmenuen vises.
Opsætning af systemet
Previous
10
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
Top
Indstillinger for Spring
reklamer over
Når et program, der er optaget på harddisken, en DVDRW eller en DVD-R afspilles, kan enheden indstilles til
automatisk at springe den del af programmet over, der
svarer til en "Spring reklamer over"-tid, der indstilles af
brugeren.
Next
For at vise de oprettede kapitler skal du vælge
den ønskede titel, og derefter trykke på knappen
DISC MENU. Kapitelmenuen for den valgte titel
vises.
CHAPTER
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i
stoptilstand.
2
Tryk på knapperne for at vælge Setup, og
tryk derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Previous
Top
Next
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
■
Advarsel
Funktionen Automatic Chapter Creation
(Automatisk kapiteloprettelse) fungerer ikke
ved timeroptagelse, eller når du slukker for
strømmen.
3
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge PVR Option, og
tryk derefter på knappen OK eller .
Menuen PVR Option med videoemner vises.
HDD & DVD RECORDER
PVR Option
HDD
DivX(R)registrering
Brug venligst registreringskoden for at registrere denne
HARDDISK/DVD-OPTAGER med formatet DivX(R)
Video On Demand. Besøg www.divx.com/vod for flere
informationer.
34 - Dansk
Library
CM Skip Time
: :15
15Sec
Sec
Disc Manager
EP Mode Time
: 6 Hours
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4
Tryk på knapperne for at vælge CM Skip
Time, og tryk derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
PVR Option
Tidsindstillinger
(EP-tilstand)
HDD
Library
CM Skip Time
Disc Manager
EP Mode Time
15
Sec
15::15
Sec
15Sec
Sec
30: 6Hours
Sec
60 Sec
Programme
Setup
MOVE
5
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge det ønskede
interval, og tryk derefter på knappen OK eller .
Hvis du trykker på knappen CM SKIP under
afspilning, springes en sektion over, der svarer til
den indstillede tid, og den næste sektion afspilles.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i
stoptilstand.
2
Tryk på knapperne for at vælge Setup, og
tryk derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
■
BEMÆRK
■
CM Skip (Spring reklamer over) kan kun
bruges ved normal afspilning.
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Når den indstillede tid er større end den
resterende tid i en aktuel titel: Den næste
titel afspilles fra begyndelsen.
■
Når den indstillede tid er større end den
resterende tid i en spilleliste, afspilles den
næste scene.
■
CM Skip (Spring reklamer over) fungerer
ikke tilstanden Stillbillede.
■
Når den indstillede tid er mindre end den
reste- rrende tid i en scene, i den sidste
titel, eller i det sidste spor, som vises på
skærmen, vil dette ak- tivere et “funktion
ikke-tilgængelig” skærmsymbol.
■
CM Skip annullerer Gentag (herunder AB-gentag, Kapitel og Titel).
■
CM Skip fungerer muligvis ikke med visse
DVD-Video-diske.
System
PVR Option
Language
Audio
Video
Parental Lock
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge PVR Option, og
tryk derefter på knappen OK eller .
Menuen PVR Option med videoemner vises.
HDD & DVD RECORDER
PVR Option
HDD
Library
CM Skip Time
::15
15Sec
Sec
Disc Manager
EP Mode Time
: 6 Hours
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Dansk - 35
Opsætning af systemet
6
SELECT
Du kan vælge en af fire optagetilstande ved at trykke på
knappen REC MODE flere gange.
EP-tilstand er en af fire optagetilstande (XP, SP, LP, EP).
I EP-tilstand (Extended Play) kan du med denne
opsætning indstille optagetid til 6 eller 8 timer.
4
Tryk på knapperne for at vælge EP Mode
Time, og tryk derefter på knappen OK eller .
Tryk på knapperne for at vælge Audio, og
tryk derefter på knappen OK eller .
3
HDD & DVD RECORDER
HDD & DVD RECORDER
PVR Option
Library
Library
Disc Manager
CM Skip Time
: 15 Sec
EP
EPMode
ModeTime
Time
66: :Hours
6Hours
6Hours
Hours
8 Hours
Programme
: PCM
►
Disc Manager
DTS
: Off
►
Programme
Digital Output
DRC
: On
►
NICAM
: On
►
V-Mode Compatibility
: Off
►
Setup
Setup
MOVE
Opsætning af systemet
MOVE
5
SELECT
RETURN
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i
stoptilstand.
2
Tryk på knapperne for at vælge Setup, og tryk
derefter på knappen OK eller .
5
Tryk på knapperne for at vælge det ønskede
punkt, og tryk derefter på knappen OK eller .
1. PCM : Vælg denne, når du ikke har udstyr,
der kan dekode Dolby Digital- (eller
MPEG2-) signaler. Når du afspiller
Dolby Digital- eller MPEG2-lydspor,
konverteres digitalt output til PCM
stereo.
2. Bitstream : Udsender Dolby Digital- eller
MPEG2-lyd som bitstream. Vælg
denne, hvis din AV-receiver eller
AV-forstærker har Dolby Digitaleller MPEG2-dekoder.
Setup
Setup
System
►
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
MOVE
36 - Dansk
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knappen RETURN eller for at
vende tilbage til den forrige menu.
Tryk på knappen MENU for at forlade
menuen.
Digital Output
Indstillingerne for digital output (digital udgang)
anvendes på både Dolby Digital- og MPEG2lyd. LPCM-lydspor udsendes altid som PCM.
Der er ingen relation til indstillingen for Digital
Output (Digital udgang).
Sørg for at vælge den korrekte digitale
udgang, ellers vil du opleve ingen lyd eller høj
støj.
HDD
Programme
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge den ønskede
lydindstilling, og tryk derefter på knappen OK eller .
BEMÆRK
Du kan tilslutte HARDDISK/DVD-OPTAGEREN til en
ekstern forstærker eller en hjemmebiograf.
Du kan opsætte lydenheden og lydstatus. Det afhænger
af det anvendte lydsystem.
Du kan også angive NICAM-tilstand.
Library
RETURN
4
Opsætning af
lydindstillinger
Disc Manager
SELECT
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge det ønskede
tidspunkt, og tryk derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Audio
HDD
HDD
BEMÆRK
DTS
V-Mode Compatibility
1. Off : Afgiver ikke DTS-signal. Vælg dette, hvis
din AV-receiver eller AV-forstærker ikke
har en DTS-dekoder.
Denne funktion vedrører opsætning for valg af
lyd ved optagelse af NICAM-stereoudsendelser
(Multi-audio) på harddisken. Den påvirker ikke
den direkte dvd-optagelse af et program.
2. On : Afgiver DTS Bitstream-data via digital
udgang, når du afspiller DTS-spor. Vælg
kun dette, hvis din AV-receiver (eller AVforstærker) har en DTS-dekoder.
BEMÆRK
Når der afspilles DTS-lydspor, udsendes
ingen lyd på AV Audio-udgangen.
1. Off : Både “Dual L” og “Dual R” fra en tvudsendelse med flere lydsprog optages
på harddisken.Titler, der er optaget på
harddisken med denne opsætning, kan
ikke kopieres til V-tilstand (DVD-RW/-R).
DRC
HDD & DVD RECORDER
Audio
HDD
Denne er kun aktiv, når der detekteres et Dolby
Digital-signal.
Library
2. Off : Du kan nyde filmen med det dynamiske
standardområde.
: PCM
DTS
Programme
DRC
: On
NICAM
: On
Setup
1. On : Når filmlydspor afspilles ved lav styrke
eller på små højttalere, kan systemet
anvende en passende komprimering for
at gøre indhold med lavt niveau tydeligere
og forhindre dramatiske passager i at
blive for høje.
Digital Output
Disc Manager
: Off
V-Mode Compatibility
Compatibilityav
OFF : Off
On
On
MOVE
SELECT
RETURN
HDD & DVD RECORDER
EXIT
Audio
HDD
Library
Digital Output
: PCM
Disc Manager
DTS
: Off
Programme
DRC
: On
Setup
NICAM
: On
V-Mode Compatibility
Audio Selection
Selection
Audio
: On
Dual
:LOff
Off
Dual:L
Dual R
NICAM
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
NICAM-programmer er opdelt i tre typer. NICAM
Stereo, NICAM Mono og Bilingual (transmission på
et andet sprog). Sammen med NICAM-programmer
sendes altid en standardmonolyd, og du kan vælge
den ønskede lyd ved at indstille NICAM til Fra eller
Til.
1. On : NICAM-tilstand
2. Off : Indstilles kun på denne position for at
optage standard monolyd under en
NICAMudsendelse, hvis stereolyden
er forvrænget på grund af dårlige
modtageforhold.
Dansk - 37
Opsætning af systemet
2. On : Enten “Dual L” eller “Dual R” fra en tvudsendelse med flere lydsprog optages på
harddisken.Titler, der er optaget på harddisken
med denne opsætning, kan kopieres til DVD-R
eller DVD-RW (V-tilstand). Mulighederne “Dual
L” og “Dual R” kan vælges fra “Audio Selection”
(“Lydvalg”).
Opsætning af
skærmindstillinger
Tryk på knapperne for at vælge den ønskede
videoindstilling, og tryk derefter på knappen OK
eller .
4
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Opsætning af systemet
Med denne funktion kan du opsætte tv-skærmen.
Denne funktion afhænger af disktypen. Den fungerer
muligvis ikke for visse disktyper.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i
stoptilstand.
2
Tryk på knapperne for at vælge Setup, og tryk
derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Library
Disc Manager
Programme
Library
Programme
Setup
►
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
Pan-Scan
3D Noise Reduction4:3
: Off
16:9
Wide
Video Output
: Component
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge det ønskede
punkt, og tryk derefter på knappen OK eller .
5
■
Setup
System
4:3
Letter
Box
: 4:3
Letter
Box
Setup
HDD
Disc Manager
TV
TV Aspect
Aspect
BEMÆRK
Tryk på knappen RETURN eller for at
vende tilbage til den forrige menu.
Tryk på knappen MENU for at forlade
menuen.
TV Aspect
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Alt efter hvilken type tv du har, vil du måske
justere skærmopsætningen. (forholdet)
3
Tryk på knapperne for at vælge Video, og
tryk derefter på knappen OK eller .
Menuen til opsætning af video vises.
HDDHDD
& DVD RECORDER
Library
Disc Manager
Programme
Video
TV Aspect
: 4:3 Letter Box
►
3D Noise Reduction : Off
►
Video Output
►
: Component
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
1. 4:3 Letter Box : Vælges, hvis du ønsker
dvd-skærmformatet 16:9,
selvom du har et fjernsyn
med 4:3-skærmformat. Der
fremkommer sorte bjælker
øverst og nederst på
skærmen.
2. 4:3 Pan-Scan : Vælges, hvis du ønsker at
se den midterste del af 16:9skærmbilledet. (Den yderste
venstre og højre side af
billedet skæres fra.)
3. 16:9 Wide
: Du kan se hele 16:9-billedet
på dit widescreen-tv.
3D-støjreduktion (motion adaptivstøjreduktion)
1. Off : Normal
2. On : Giver et mere klart billede vha.
støjreduktion (ved optagelse).
38 - Dansk
4
Opsætning af
videoudgange
Tryk på knapperne for at gå til Video Output,
og tryk derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Disc Manager
Du vil glæde dig over billeder i høj kvalitet gennem
RGB- eller komponentvideotilslutningerne. RGBvideoudgang er tilgængelig til tilslutning af SCART-stik
(AV1), og komponentvideoudgang er tilgængelig til
tilslutning af komponentstik (Y,PB,PR). Kun ét af disse
signaler kan vælges på samme tid.
Tryk på knappen MENU, når enheden er i
stoptilstand.
2
Tryk på knapperne for at vælge Setup, og tryk
derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
3D Noise Reduction : Off
Video Output
►
►
: Component
Component
:Component
RGB
Setup
MOVE
5
: 4:3 Letter Box
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge det ønskede
punkt, og tryk derefter på knappen OK eller .
I komponenttilstand kan du indstille videoudgang til
Progressiv (P.SCAN) eller Interlace. Se side 39~41.
Mulige videoudgangsstik er følgende.
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
►
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge Video, og
tryk derefter på knappen OK eller .
Menuen til opsætning af video vises.
HDD & DVD RECORDER
Videoudgangsstik
Komponenttilstand
Opsætning
Udgangsstik
P.SCAN fra-tilstand (interlace-tilstand) P.SCAN til-tilstand RGB-tilstand
Component Output
O
O
X
(Y, PB, PR)
(Tv i progressiv tilstand)
R, G, B
X
X
O
AV1 Scart Komposit
X
O
X
Composite Video out
X
O
O
S-VIDEO-udgang
X
O
O
Video
HDD
Library
Disc Manager
Programme
TV
TVAspect
Aspect
: 4:3 Letter Box
►
3D Noise Reduction : Off
►
Video Output
►
: Component
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
Opsætning af
progressiv scanning
EXIT
Hvis dit tv understøtter progressiv scanning, skal
du trykke knappen P.SCAN på HARDDISK/DVDOPTAGERENS forside for at nyde dette.
Hvis du vælger “Tilstand progressiv scanning” må
komponentkablet tilsluttes først. (se side 22)
Sørg for at slutte komponentkablerne korrekt til.
Dansk - 39
Opsætning af systemet
1
Programme
TV Aspect
1
Tryk på knappen P.SCAN på HARDDISK/DVDOPTAGERENS forside, når enheden er i stoptilstand.
Meddelelsen “Press [Yes] to confirm Progressive
scan mode. Otherwise, press [No]” vises. Tryk på
knapperne for at vælge Yes, og tryk derefter
på knappen OK.
Annullering af
progressiv scanning
1
Press [Yes] to confirm Progressive scan mode.
Otherwise, press [No].
Opsætning af systemet
Yes
2
No
Press [Yes] to confirm Interlace scan mode.
Otherwise, press [No].
Meddelelsen “Please set your TV to Progressive
input. To deactivate, press [STOP] key.” vises.
Tryk på knappen OK.
Please, set your TV to Progressive input.
To deactivate, press [STOP] key.
Tryk på knappen P.SCAN på HARDDISK/DVDOPTAGERENS forside, når enheden er i stoptilstand.
Meddelelsen “Press [Yes] to confirm Interlace
scan mode. Otherwise, press [No]” vises. Tryk på
knapperne for at vælge Yes, og tryk derefter
på knappen OK.
Yes
2
OK
OK
No
Meddelelsen “Please set your TV to Interlace
input. To deactivate, press [STOP] key” vises.
Tryk på knappen OK.
Please, set your TV to Interlace input.
3
To deactivate, press [STOP] key.
Meddelelsen “Video Output Mode Progressive Scan”
vises.
Video Output Mode
Progressive Scan.
■
Hvis knappen P.SCAN på HARDDISK/
DVD-OPTAGERENS forside trykkes ind
under afspilning, vises meddelelsen “This
function is possible only on stop mode”
på skærmen.
■
Progressiv-indstilling er kun tilgængelig,
når HARDDISK/DVD-OPTAGEREN er i
stoptilstand.
BEMÆRK
40 - Dansk
OK
3
Meddelelsen “Video Output Mode Interlace Scan”
vises.
Video Output Mode
Interlace Scan.
■
BEMÆRK
■
Tryk ikke på knappen P.SCAN, hvis
du bruger et tv, der ikke understøtter
progressivtilstand. Hvis knappen
trykkes, vises intet på skærmen.
Hvis du ved en fejl trykker på knappen
P.SCAN, og dit tv ikke understøtter
progressivtilstand, skal du ophæve
progressivtilstanden. For at ophæve
progressivtilstanden skal du trykke
på knappen P.SCAN på forsiden tre
gange. Skærmen gendannes, når
på forsiden ikke
indikatoren PS
længere lyser.
3
Tryk på knapperne for at vælge Parental
Control, og tryk derefter på knappen OK eller .
Når du bruger din HARDDISK/DVD-OPTAGER
første gang, vises meddelelsen “Create the
Password”.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Create the password
Setup
0-9NUMBER
4
RETURN
EXIT
Tast den firecifrede adgangskode vha. de
numeriske knapper på fjernbetjeningen.
Meddelelsen “Confirm the password” vises.
Indtast din adgangskode igen.
Funktionen til børnespærring arbejder sammen med dvd’er,
hvortil der er knyttet et censurniveau, der hjælper dig med
at bestemme, hvilke dvd-typer din familie ser. Der er op til
otte klassificeringsniveauer for en disk.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Confirm the password
Setup
0-9NUMBER
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i
stoptilstand.
2
Tryk på knapperne for at vælge Setup, og
tryk derefter på knappen OK eller .
5
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knappen OK eller for at vælge
Password (Adgangskode).
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Password
Disc Manager
Off
On
Programme
Setup
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
►
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
6
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge On eller Off,
og tryk derefter på knappen OK eller .
■
BEMÆRK
SELECT
Tryk på knappen RETURN eller for at
vende tilbage til den forrige menu.
Tryk på knappen MENU for at forlade
menuen.
Dansk - 41
Opsætning af systemet
Opsætning af
børnespærring
SELECT
Hvis du glemmer din adgangskode
Om skift af adgangskode
1
1
Fjern disken.
2
Tryk på og hold PROG (
mindst fem sekunder.
Tryk på knapperne for at vælge Change
Password, og tryk derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
) på forsiden nede i
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Password
: On
Rating Level
: Level1 - Kids
Change Password
Password
Change
►
►
►
Setup
Opsætning af systemet
MOVE
SELECT
HDD & DVD RECORDER
RETURN
EXIT
Change Password
HDD
Om censurniveauer
Library
Disc Manager
Programme
1
Tryk på knapperne for at vælge Rating
Level, og tryk derefter på knappen OK eller .
0~9 NUMBER
HDD & DVD RECORDER
Enter the password
Setup
Setup
SELECT
RETURN
EXIT
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Password
Level8
: On - Adults
Level7- Kids
Rating Level
Level
: Level1
Rating
Change Password Level6
2
Level5
Setup
Level4
Level3
Level2
Level1-Kids
Level1-Kids
MOVE
SELECT
RETURN
Tast den firecifrede adgangskode vha. de
numeriske knapper på fjernbetjeningen.
Meddelelsen “Confirm the password” vises.
EXIT
HDD & DVD RECORDER
Change Password
HDD
Library
Disc Manager
2
Programme
Tryk på knapperne for at vælge det ønskede
censurniveau, og tryk derefter på knappen OK
eller .
Hvis du f.eks. vælger op til niveau 6, kan diske,
der indeholder niveau 7 og 8, ikke afspilles.
Et højere tal indikerer, at programmet kun er
beregnet til voksne personer.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Password
: On
►
Rating Level
: Level6
►
►
Change Password
►
Setup
MOVE
42 - Dansk
SELECT
RETURN
EXIT
Confirm the password
Setup
Setup
0~9 NUMBER
3
SELECT
RETURN
EXIT
Tast den firecifrede adgangskode igen med de
numeriske knapper på fjernbetjeningen.
Inden afspilning
Afspilning
Læs følgende informationer inden afspilning af en disk.
Dette afsnit introducerer grundlæggende
afspilningsfunktioner og afspilning efter disktype.
Dolby Digital
DTS
Regionskode (kun DVD-Video)
Både HARDDISK/DVD-OPTAGEREN og diskene er kodet
efter region. Disse regionale koder skal stemme overens,
for at disken kan afspilles. Hvis koderne ikke stemmer
overens, afspilles disken ikke. Regionsnummeret for denne
HARDDISK/DVD-OPTAGER findes på enhedens bagside.
Digital Audio
Disktyper der kan afspilles
Stereo
PAL sendesystem
i UK, Frankrig,
Tyskland, osv.
MP3
Disktype
DVD-VIDEO
DivX
LYD-CD
Inden afspilning ................................................................. 43
Afspilning af disk................................................................ 44
DVD-RW
Brug af diskmenuen og titelmenuen ................................ 45
Brug af funktionerne Søg og Spring over ........................ 45
Afspilning i slowmotion/trinvis afspilning .......................... 46
DVD-R
Om ANYKEY ..................................................................... 47
Afspilning af titellisten ........................................................ 48
Navigations menu ............................................................. 49
Brug af markeringerne ...................................................... 52
CD-RW/-R
DVD-RAM/
-RW/-R
Brug af bogmærker ........................................................... 54
Valg af sprog til undertekster ............................................ 55
DVDHR730
Valg af lydspor og lydkanaler ........................................... 56
Ændring af kameravinkel .................................................. 57
Harddisk
Indhold
Diskform
Maks. afspilningstid eller minutter
Enkeltsidet (12cm)
240
Dobbeltsidet (12cm)
480
LYD + VIDEO
Enkeltsidet (8 cm)
80
Dobbeltsidet (8 cm)
160
Enkeltsidet (12cm)
74
LYD
Enkeltsidet (8 cm)
20
1 (XP: Fortrinlig kvalitet)
Enkeltsidet:
2 (SP: Standardkvalitet)
12cm (4.7GB) 4 (LP: Lang afspilning)
6 eller 8 (EP:Udvidet)
LYD + VIDEO
2 (XP: Fortrinlig kvalitet)
Dobbeltsidet 4 (SP: Standardkvalitet)
12cm (9.4GB) 8 (LP: Lang afspilning)
12 eller 16 (EP:Udvidet)
1 (XP: Fortrinlig kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
LYD + VIDEO
12cm (4.7GB)
4 (LP: Lang afspilning)
6 eller 8 (EP:Udvidet)
1 (XP: Fortrinlig kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
LYD + VIDEO
12cm (4.7GB)
4 (LP: Lang afspilning)
6 eller 8 (EP:Udvidet)
JPEG
MP3
MPEG4
Cirka 19 (XP:Fortrinlig kvalitet)
Cirka 35 (SP: Standardkvalitet)
LYD + VIDEO
Cirka 68 (LP: Lang afspilning)
Cirka 101 eller cirka 127
(EP:Udvidet)
Gentagelse af afspilning ................................................... 58
Sådan zoomer du ind........................................................ 59
Valg af medie..................................................................... 60
Afspilning af en lyd-CD/MP3............................................. 60
DVDHR734
LYD + VIDEO
Cirka 38 (XP: Fortrinlig kvalitet)
Cirka 72 (SP: Standardkvalitet)
Cirka 138 (LP: Lang afspilning)
Cirka 205 eller Cirka 272
(EP:Udvidet)
Afspilning af et billede ....................................................... 67
Afspilning af en MPEG4 ................................................... 71
Dansk - 43
Afspilning
DVD-RAM
Disklogo
Diske der ikke kan afspilles
•
•
•
•
DVD-Video med en anden regionsværdi end “2” eller “ALL”
12 cm 2,6 GB og 5,2 GB DVD-RAM
3,9 GB DVD-R-diske til mastering.
DVD-RAM/-RW (VR-tilstand) der ikke er optaget efter Video
Recording-standarden.
• Ikke-lukket DVD-R, ikke lukket DVD-RW (V-tilstand) der er optaget
på andet udstyr.
• DVD-ROM/PD/MV-diske mv.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
■
BEMÆRK
■
■
■
Afspilning
■
Denne HARDDISK/DVD-OPTAGER kan kun
fungere med diske, der er kompatible med
DVD-RAM Standard Version 2.0.
Afspilning og/eller optagelse fungerer
muligvis ikke med visse disktyper, eller når
visse handlinger, som f.eks. ændring af
vinkel og justering af formatforhold, udføres.
Oplysninger om diskene er detaljeret angivet
på æsken. Læs om nødvendigt dette.
Sørg for, at disken ikke bliver snavset eller
ridset. Fingeraftryk, snavs, støv, ridser eller
cigaretaske på den side, der optages på, kan
betyde, at det ikke er muligt at optage på disken.
DVD-RAM/-RW/-R-diske kan muligvis ikke
afspilles på visse dvd-afspillere. Det afhænger
af afspilleren og optagelsens beskaffenhed.
Med dette produkt kan der ikke optages
på diske, hvorpå der er optaget NTSCprogrammer
Afspilning af disk
1
Tryk på knappen OPEN/CLOSE.
2
Anbring forsigtigt en disk i skuffen med etiketten
opad.
3
Tryk for OPEN/CLOSE at lukke diskbakken.
• Din HARDDISK/DVD-OPTAGER lukker diskbakken
og afspiller automatisk disken.
• HARDDISK/DVD-OPTAGEREN afspiller ikke
diske automatisk, når der første gang tændes for
strømmen.
• Når der tændes for strømmen, og der er en disk i
bakken, aktiveres enheden og venter i stoptilstand.
• Tryk på knappen PLAY (
• Hvis du ønsker, at enheden skal afspille
automatisk, når der tændes for den med en disk
isat, skal du starte enheden med knappen PLAY
( ).
4
Tryk på knappen STOP (
) for at stoppe afspilningen.
■
Når du stopper afspilning af en disk, husker
HARDDISK/DVD-OPTAGEREN, hvor du
stoppede, og når du trykker på knappen PLAY
( ) igen, fortsætter den derfra.(medmindre
disken er fjernet, HARDDISK/DVDOPTAGEREN ikke er tilsluttet, eller du trykker
på knappen STOP ( ) to gange).
■
Flyt ikke din HARDDISK/DVD-OPTAGER
under afspilning, da dette kan beskadige
disken.
Sørg for at trykke på knappen OPEN/
CLOSE for at åbne eller lukke diskbakken.
Skub ikke diskbakken, mens den åbnes eller
lukkes, da dette kan medføre fejlfunktion.
Anbring ikke fremmede materialer på
diskbakken.
Nogle funktioner fungerer anderledes eller
kan være deaktiveret afhængig af disktypen.
Hvis dette sker, skal du følge instruktionerne
på diskemballagen.
Vær særlig opmærksom på, at børns fingre
ikke kommer i klemme i diskbakken, når den
lukkes.
Du må kun indsætte én dvd-disk ad gangen.
Hvis du indsætter to eller flere diske, kan de
ikke afspilles, og det kan medføre skade på
HARDDISK/DVD-OPTAGEREN.
BEMÆRK
Advarsel
■
■
■
■
■
■
44 - Dansk
) for at starte afspilning.
Brug af diskmenuen
og titelmenuen
Nogle disktyper indeholder et dedikeret menusystem, med
hvilket du kan vælge særlige funktioner til titel, kapitel, lydspor,
undertekster, filmeksempler, rolleinformationer mv.
Brug af funktionerne
Søg og Spring over
Søgning i et kapitel eller
musiknummer
For DVD-VIDEO-diske
1
Tryk på knappen DISC MENU for at få adgang til
diskens diskmenu.
• Flyt til opsætningsmenuen mht. afspilning.
• Du kan vælge lydsprog og undertekster mv., der
findes på disken.
2
) på
Fast 2 Fast 4 Fast 6
Harddisk/DVDVIDEO/DVDRAM/-RW/-R
Fast 1
Fast 3
Fast 5
MPEG4
Fast 1 Fast 2 Fast 3
LYD-CD(CD-DA)
X2 X4 X8
• Du kan scanne programmet i den anden retning.
Tryk på knappen PLAY ( ) for at vende tilbage
til normal afspilningshastighed.
• Når du trykker på og holder knapperne
SEARCH (
) nede, foregår afspilningen med
standardhastigheden på 4X.
Hvis du slipper knapperne SEARCH (
)
udføres afspilningen med normal hastighed.
• Den hastighed, der markeret i denne
funktion, kan være forskellig fra den faktiske
afspilningshastighed.
For harddisk og DVD-RAM/-RW/-R-diske
1
Tryk på knapperne SEARCH (
fjernbetjeningen under afspilning.
Tryk på knappen TITLE LIST for at vise titellisten.
■
BEMÆRK
■
Titelliste: Titellisten hjælper dig med at vælge
en titel. Da titellisten består af
informationer om videosekvenser,
der rent faktisk er optaget, betyder
det, at hvis en titel slettes, kan
denne titel ikke afspilles igen.
■
Spilleliste : Spilleliste: Denne henviser til et
afspilningselement, der er oprettet
ved at vælge en scene fra den
komplette titelliste. Når en spilleliste
afspilles, afspilles kun den scene,
brugeren har valgt, hvorefter der
stoppes. Da kun de nødvendigste
oplysninger for afspilning af en
ønsket scene er indeholdt i en
spilleliste, slettes den originale
optagelse ikke, selvom spillelisten
slettes. (kun VR-tilstand)
BEMÆRK
Med undtagelse af cd’er (CD-DA) høres
der ingen lyd i scanning/søgetilstand.
(Du kan høre lyden under forlæns søgning
(Fast 1) på disken).
Dansk - 45
Afspilning
Tryk på knappen TITLE MENU for at få adgang til
diskens titelmenu.
• Tryk på denne knap, hvis disken indeholder
mere end én titel. Nogle diske understøtter ikke
titelmenuer.
1
Spring over kapitler, spor eller
markeringer
Trinvis afspilning
Under afspilning kan du hurtigt søge gennem et
kapitel eller et spor.
Tryk på knapperne STEP (
pausetilstand.
1
Tryk på knapperne SKIP (
) på fjernbetjeningen
under afspilning.
• Hvis du trykker på knappen SKIP ( ),
flytter den til starten af kapitlet, sporet eller
markeringen (HDD/DVD-RAM/-RW (VR-tilstand)).
Hvis du trykker på knappen igen i løbet af 3
sekunder, flyttes der tilbage til starten af forrige
kapitel, spor eller markering (HDD/DVD-RAM/-RW
(VR-tilstand)).
• Hvis du trykker på knappen SKIP ( ) ,
flyttes der til næste kapitel, spor eller markering
(HDD/DVD-RAM/-RW (VR-tilstand)).
• Hver gang du trykker på knappen, vises en ny frame
(billede).
Når knappen STEP (
Når knappen STEP (
In pause or step mode, press the SEARCH (
the remote control.
• Hvis du trykker på knappen SEARCH (
) buttons on
),
 Slow 1  Slow 2  Slow 3
• Hvis du trykker på knappen SEARCH (
),
 Slow 1  Slow 2  Slow 3
• Tryk på knappen PLAY ( ) for at vende tilbage
til normal afspilningshastighed.
) nede
Tryk på og hold knapperne SEARCH (
under pause for at afspille disken langsomt med Slow 2
hastighed. Når knappen slippes, fortsætter pausen.
resume.
BEMÆRK
Den hastighed, der markeret i denne funktion, kan
være forskellig fra den faktiske afspilningshastighed.
Slowmotion fungerer kun i forlæns retning på MPEG4diske.
46 - Dansk
Afspilning
) trykkes, aktiveres det næste
billede.
• Tryk på knappen PLAY ( ) for at vende tilbage til
normal afspilningshastighed.
Afspilning i slowmotion
) trykkes, aktiveres det forrige
billede.
BEMÆRK
Afspilning i slowmotion/
trinvis afspilning
) på fjernbetjeningen i
Trinvis afspilning fungerer kun i forlæns
retning på MPEG4-diske.
Om ANYKEY
2
Tryk på knapperne for at vælge Search, og
tryk derefter på knappen OK eller .
Search
ANYKEY
Title
1/3
Time
00:00:37
CHANGE
Med ANYKEY-funktionen kan du let via adgang til titel,
kapitel, spor og tid søge efter en ønsket scene. Du kan
også ændre undertekst- og lydindstillinger samt indstille
visse funktioner, herunder Marker, Angle, Zoom, Repeat,
Media.
SELECT
Search
Flyt direkte til en scene med
ANYKEY
Title
Chapter
Time
ANYKEY
1/5
1/40
00:02:16
CHANGE
SELECT
• Hvis du ønsker at flytte til en titel, et kapitel eller
et spor for at finde en ønsket scene.
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
HDD
ANYKEY
Tryk på knapperne for at vælge Title eller
Chapter.
4
Tryk på knapperne eller knapperne
numeriske for at vælge den ønskede scene, og
tryk derefter på knappen OK.
Search
Navigation
Time
Marker
Subtitle
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
• Hvis du ønsker at flytte til et bestemt tidspunkt, vil
følgende hjælpe med at finde en scene.
SELECT
DVD-VIDEO
ANYKEY
Search
Bookmark
Audio
ENG
Subtitle
Off
1
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
D5.1CH
HDD
Angle
1/1
Search
Repeat
Off
Navigation
Off
Marker
DVD
Subtitle
SELECT
Audio
Zoom
Media
MOVE
Repeat
Zoom
Media
MOVE
ANYKEY
Time
Off
D 2/0 L+R
Off
Off
HDD
SELECT
DVD-VIDEO
ANYKEY
Search
Bookmark
Audio
ENG
Subtitle
Off
Angle
1/1
Repeat
Off
Zoom
Media
MOVE
D5.1CH
Off
DVD
SELECT
Dansk - 47
Afspilning
1
3
2
Tryk på knapperne for at vælge Search, og
tryk derefter på knappen OK eller .
Search
ANYKEY
Title
1/3
Time
00:00:37
CHANGE
Search
Title
Chapter
Time
CHANGE
SELECT
Afspilning af
titellisten
Følg disse instruktioner for at afspille en scene fra
titellisten.
ANYKEY
1/5
1/40
00:02:16
Brug af knappen TITLE LIST
SELECT
1
Tryk på knappen TITLE LIST, når enheden er i
stop/afspilningstilstand.
Skærmbilledet Title List vises.
Afspilning
HDD
3
Tryk på knapperne for at vælge Time.
4
Indtast tiden i form af timer, minutter og sekunder
med de numeriske knapper, og tryk herefter på
knappen OK.
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Brug af knappen MENU.
• Tryk på knappen MENU, når enheden er i stop/
afspilningstilstand.
■
BEMÆRK
■
■
Dette fungerer muligvis ikke for visse diske.
Når en lyd-cd (CD-DA) eller en MP3-disk
indsættes, vises informationsdisplayet
muligvis ikke. Det afhænger af disktypen.
Tidssøgefunktionen fungerer ikke på visse
diske.
Tryk på knappen RETURN for at få
skærmbilledet til at forsvinde.
48 - Dansk
• Tryk på knapperne for at vælge Library,
og tryk derefter på knappen OK eller .
• Tryk på knapperne for at vælge Title, og
tryk derefter to gange på knappen OK eller .
2
Tryk på knapperne for at vælge det punkt
på titellisten, du ønsker at afspille, og tryk
derefter på knappen OK eller PLAY ( ).
Den markerede titel afspilles.
3
Tryk på knappen STOP ( ) for at stoppe
titelafspilningen.
Tryk på knappen TITLE LIST for at komme
tilbage til titellisteskærmen.
- Om INFO-knappen Hvis du trykker på knappen INFO under afspilning:
Hvis du trykker på knappen INFO én gang, vises
billedet med systeminformationer: Active Status,
Background Status og Screen.
Navigations menu
Scenenavigering
HDD
Active status
System Info
Play
Background Status
––
Screen
Playback
JAN/01/2006(SUN)
12:00
Hvis en titel er sammensat med markeringer (se
side 52), kan du søge den ønskede scene med
Scenenavigering.
(VR-tilstand)
Når du trykker på knappen INFO to gange, vises
billedet med diskinformationer: Total Title, Total
Playlist, Recordable Time:Title, Available Space:
Music/Photo.
HDD
Total Title
Total Playlist
Recordable Time : Title
Available Space : Music/Photo
JAN/01/2006(SUN)
Disc Info
3
1
35:41 SP
4755 MB
Brug af knappen TITLE LIST
1
Tryk på knappen TITLE LIST, når enheden er i stop/
afspilningstilstand.
Skærmbilledet Title List vises.
12:00
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
Når du trykker på knappen INFO tre gange vises
billedet med aktuelle afspilleinformationer. Følgende
oplysninger vises: Name, Title, Created Time,
Length, Playing Time , Audio, og om diskbeskyttelse
er aktiveret.
HDD
Name
Title
Created Time
Length
Playing Time
Dolby Digital 2/0 L+R
Title Protection
Not Protected
12:00
SELECT
RETURN
EXIT
Brug af knappen MENU.
• Tryk på knappen MENU, når enheden er i stop/
afspilningstilstand.
• Tryk på knapperne for at vælge Library, og
tryk derefter på knappen OK eller .
Playing Info
JAN/01/2006 17:30 PR
1
1/3
JAN/01/2006 17:30
01:00:00 SP
00:00:02
Audio
JAN/01/2006(SUN)
MOVE
• Tryk på knapperne for at vælge Title, og tryk
derefter to gange på knappen OK eller .
2
Tryk på knapperne for at vælge et punkt på
titellisten, du ønsker at afspille, og tryk derefter
på knappen ANYKEY.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Rename
Protection
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
►
Navigation
SP
►
JAN/01/2006 00:00
Select Media
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Dansk - 49
Afspilning
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
3
Tryk på knapperne for at vælge Navigation,
og tryk derefter på knappen OK eller .
3
Tryk på knappen OK.
HDD
Scene Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
HDD
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Protection
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Delete
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Rename
Edit
01
►
►
Scena Navigation
Navigation
Scene
Select Media
►
Time Navigation
MOVE
SELECT
RETURN
HDD
00:00:35
03
00:01:05
00:00:05
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge den
ønskede scene, og tryk derefter på knappen
OK eller PLAY ( ).
4
Scene Navigation
1/3
■
BEMÆRK
01
02
00:00:35
MOVE
Afspilning
02
MOVE
Tryk på knapperne for at vælge Scene
Navigation, og tryk derefter på knappen OK
eller .
JAN/01/2006 17:30 PR1
5
00:00:05
►
Playlist
Navigation
SP
JAN/01/2006 00:00
4
1/3
Title List
03
Scenenavigering fungerer ikke, hvis en
valgt titel ikke indeholder markeringer.
00:01:05
SELECT
RETURN
Tidsnavigering
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge den
ønskede scene, og tryk derefter på knappen
OK eller PLAY ( ).
(VR-tilstand)
Med denne funktion kan du søge en scene minut for
minut fra den optagne titelliste.
Brug af knappen TITLE LIST
Brug knappen ANYKEY
1
2
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
1
Tryk på knappen TITLE LIST, når enheden er i
stop/afspilningstilstand.
Skærmbilledet Title List vises.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Tryk på knapperne for at vælge Navigation,
og tryk derefter på knappen for at vælge
Scene.
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
HDD
Search
►
Navigation Scene
Marker
Subtitle
Audio
50 - Dansk
Off
►
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
SELECT
RETURN
EXIT
ANYKEY
SELECT
►
Brug af knappen MENU.
• Tryk på knappen MENU, når enheden er i stop/
afspilningstilstand.
• Tryk på knapperne for at vælge Library, og
tryk derefter på knappen OK eller .
• Tryk på knapperne for at vælge Title, og
tryk derefter to gange på knappen OK eller 2
Tryk på knapperne for at vælge et punkt på
titellisten, du ønsker at afspille, og tryk derefter
på knappen ANYKEY.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Copy
Delete
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Edit
►
Playlist
►
Navigation
SP
►
JAN/01/2006 00:00
Select Media
1
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
2
Tryk på knapperne for at vælge
Navigation, og tryk derefter på knappen for at vælge Time.
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Rename
Rename
Protection
Brug knappen ANYKEY
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
ANYKEY
Search
Navigation
►
Time
Marker
3
Tryk på knapperne for at vælge
Navigation, og tryk derefter på knappen OK
eller .
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
HDD
SELECT
1/3
Protection
No.
Title
Length
001
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Copy
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
3
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
►
Tryk på knappen OK.
Scena Navigation
Navigation
Scene
►
Time Navigation
HDD
Time Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
MOVE
4
SELECT
RETURN
00:00
Tryk på knapperne for at vælge Time
Navigation, og tryk derefter på knappen OK
eller .
HDD
1/3
EXIT
01:00
01:00
00:00
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Time Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
4
Tryk på knapperne for at springe ét minut
ad gangen og søge den ønskede scene, og tryk
derefter på knappen OK eller PLAY ( ).
00:00
01:00
01:00
00:00
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
■
BEMÆRK
5
Tryk på knapperne for at springe ét minut
ad gangen og søge den ønskede scene, og tryk
derefter på knappen OK eller PLAY ( ).
■
■
Markøren flyttes ikke, hvis den indspillede
titel er kortere end 1 minut.
Navigeringsfunktionen kan muligvis ikke
anvendes på en disk, der ikke er optaget
på denne enhed.
En redigeret titel viser muligvis ikke den
nøjagtige søgetid.
Dansk - 51
Afspilning
JAN/01/2006 00:00
SP
Navigation
Select Media
►
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Rename
Playlist
►
Subtitle
Brug af
markeringerne
4
Marker de scener, du ønsker at se igen og igen, så du
kan starte afspilningen fra den markerede position.
Tryk på knappen OK igen, når den ønskede scene
vises.
• Tallet 02 vises, og scenen lagres.
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
MOVE
PLAY
CANCEL
N:2
RETURN
(VR-tilstand)
Brug af knappen MARKER
1
Tryk på knappen MARKER under afspilning.
Afspilning
Marker
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
SELECT
N:0
• Harddisken samt eller DVD-RW-diske (VRtilstand) har markeringsfunktionen i stedet for
bogmærkefunktionen. Da scenerne muligvis vises
som mange forskellige sider, kan nummerering
være nødvendig. Hvis en disk i brug er kodet med
diskbeskyttelse eller er en DVD-RAM-disk, kan
markeringer ikke sættes eller slettes. Kun afspilning
er mulig.
RETURN
Afspilning af en markering
Brug knappen ANYKEY.
• Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
• Tryk på knapperne for at vælge Marker
(Markering), og tryk derefter på knappen OK
eller .
2
(VR-tilstand)
Brug af knappen MARKER
Tryk på knappen OK, når den ønskede scene vises.
• Tallet 01 vises, og scenen lagres.
1
Tryk på knappen MARKER under afspilning.
Marker
Marker
01 -- -- -- -- -- -- -- -- --
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
MOVE
MOVE
3
PLAY
CANCEL
PLAY
CANCEL
RETURN
RETURN
Tryk på knapperne for at flytte til næste position.
52 - Dansk
N:2
N:1
Brug knappen ANYKEY.
• Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
• Tryk på knapperne for at vælge Marker, og
tryk derefter på knappen OK eller .
2
Tryk på knapperne for at vælge en markeret
scene.
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
MOVE
3
PLAY
2
Tryk på knapperne for at vælge en markeret
scene.
Marker
N:2
CANCEL
MOVE
RETURN
Tryk på OK eller PLAY ( ) for at starte
afspilningen fra den valgte scene.
3
PLAY
CANCEL
RETURN
Tryk på knappen CANCEL for at slette den valgte
markering.
• Hvis du trykker på knappen SKIP ( ) flyttes til
begyndelsen af markeringen. Hvis du trykker på
knappen en gang igen i løbet af tre sekunder,
flyttes til starten af den forrige markering.
• Hvis du trykker på knappen SKIP (
næste markering.
01 02 03 04 05 06 07 08 - - - - N : 8
Marker
01 02 03 04 05 06 07 - - - - - - N : 7
) flyttes til
MOVE
Rydning af markering
RETURN
Hvis en markering ryddes, mens harddisken
eller DVD-RW (VR-tilstand) afspiller,
ændres markeringsnumrene. Hvis den 7.
markering f.eks. slettes, når der er oprettet 10
markeringer, flyttes markeringsnumrene efter
den 8. automatisk, og markering nummer 8
bliver nummer 7.
(VR-tilstand)
Brug af knappen MARKER
1
Tryk på knappen MARKER under afspilning.
Marker
01 02 03 04 05 06 07 08 - - - - N : 8
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
Brug knappen ANYKEY.
• Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
• Tryk på knapperne for at vælge Marker, og
tryk derefter på knappen OK eller .
Dansk - 53
Afspilning
■
SELECT
Brug af bogmærker
4
Tryk på knappen OK igen, når den ønskede
scene vises.
Tallet 2 vises, og scenen lagres.
Bookmark
1 2 - - - - - - -
--
(V-tilstaand)
MOVE
Tryk på knappen MARKER under afspilning.
Bookmark
- - - - - - - - -
--
■
Afspilning
SELECT
RETURN
• Du kan markere op til 10 scener.
BEMÆRK
MOVE
CANCEL
• Gentag som ovenfor for at markere andre
positioner.
Brug af knappen MARKER
1
PLAY
Når diskbakken åbnes og derefter lukkes,
forsvinder bogmærkerne.
RETURN
Afspilning af et bogmærke
Brug knappen ANYKEY.
• Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
• Tryk på knapperne for at vælge Bookmark,
og tryk derefter på knappen OK eller .
2
Tryk på knappen OK, når den ønskede scene
vises.
• Tallet 1 vises, og scenen lagres.
Bookmark
1 - - - - - - - -
Brug af knappen MARKER
1
Tryk på knappen MARKER under afspilning.
Bookmark
1 2 - - - - - - -
--
MOVE
MOVE
PLAY
CANCEL
--
PLAY
CANCEL
RETURN
Brug knappen ANYKEY.
RETURN
• Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
3
• Tryk på knapperne for at vælge Bookmark,
og tryk derefter på knappen OK eller .
Tryk på knapperne for at flytte til næste position.
54 - Dansk
2
Tryk på knapperne for at vælge en scene
med bogmærke.
3
Tryk på OK eller PLAY ( ) for at starte
afspilningen fra den valgte scene.
Sletning af et bogmærke
Brug af knappen MARKER
1
Valg af sprog til
undertekster
Tryk på knappen MARKER under afspilning.
Vælger et af undertekstsprogene der er optaget på
disken.
Bookmark
1 2 3 4 5 6 7 8 -
--
(VR-tilstand)
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
Brug knappen SUBTITLE
Brug knappen ANYKEY.
• Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
• Tryk på knapperne for at vælge Bookmark,
og tryk derefter på knappen OK eller .
1
Tryk på knappen SUBTITLE under afspilning.
Subtitle
2
Tryk på knapperne for at vælge en scene
med bogmærke.
Afspilning
Bookmark 1 2 3 4 5 6 7 8 -
--
2
MOVE
3
Off
PLAY
CANCEL
RETURN
Tryk på knapperne for at vælge det ønskede
sprog til undertekster. Tryk også på knappen
SUBTITLE flere gange for at vælge det ønskede
sprog til undertekster.
• Tryk på knappen CANCEL eller RETURN for at få
skærmbilledet til at forsvinde.
Tryk på knappen CANCEL for at slette det valgte
bogmærke.
Bookmark 1 2 3 4 5 6 7 - -
MOVE
SELECT
--
RETURN
Dansk - 55
Brug knappen ANYKEY
1
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
2
Tryk på knapperne for at vælge Subtitle.
Valg af lydspor og
lydkanaler
Valg af lyd
Vælger et af lydsporene der er optaget på disken.
Vælger også lydkanalerne
HDD
Search
ANYKEY
--
Navigation Time
Marker
Subtitle
-Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
MOVE
(VR-tilstand)
HDD
CHANGE
Brug af knappen AUDIO
3
Tryk på knapperne for at vælge det ønskede
undertekstsprog.
1
Tryk på knappen AUDIO under afspilning.
Harddisk/DVD-RAM/-RW
Afspilning
Audio
■
BEMÆRK
■
Undertekstsprog kan være forskellige.
Det afhænger af disktypen.
På nogle diske er det kun muligt at vælge
sproget til diskmenuen.
***Dolby Digital 2/0 L+R
DVD-VIDEO
Audio ENG Dolby Digital 5.1CH
2
56 - Dansk
Tryk på knapperne for at vælge de ønskede
lydspor eller lydkanal. Tryk også flere gange på
knappen AUDIO for at vælge det ønskede lydspor
eller lydkanal.
• Tryk på knappen CANCEL eller RETURN for
at lukke skærmbilledet.
Brug knappen ANYKEY
1
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
2
Tryk på knapperne for at vælge Audio.
HDD
Ændring af
kameravinkel
Når en DVD-Video indeholder flere vinkler af en
bestemt scene, kan du vælge funktionen Vinkel.
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
Audio
Brug knappen ANYKEY
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
3
►
Off
►
CHANGE
Tryk på knapperne for at vælge det ønskede
lydspor eller den ønskede lydkanal.
1
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
2
Tryk på knapperne for at vælge Angle.
DVD-VIDEO
ANYKEY
■
BEMÆRK
■
Lydsprog eller lydkanaler kan være
forskellige, fordi de afhænger af disken.
På nogle diske er det kun muligt at vælge
lydsproget til diskmenuen.
►
Bookmark
3
►
Audio
ENG
Subtitle
Off
Angle
1/5
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
DVD
MOVE
Afspilning
Search
D5.1CH
►
CHANGE
Tryk på knapperne for at vælge den ønskede
vinkel.
■
BEMÆRK
■
■
Denne funktion er diskafhængig og
fungerer muligvis ikke på alle dvd’er.
Denne funktion virker ikke, når
en dvd ikke er optaget med et
multikameravinkelsystem.
Viser den aktuelle vinkel, totale antal
vinkler.
Dansk - 57
Gentagelse af
afspilning
3
Tryk på knapperne for at vælge Repeat
Off, Vælg Repeat A-B eller Repeat Title eller
Repeat Chapter afhængigt af hvad du vil afspille
gentaget, og tryk derefter på knappen OK.
Gentagelse af afspilning
■
BEMÆRK
■
Brug af knappen REPEAT
1
Tryk på knappen REPEAT under afspilning.
Repeat
Afspilning
HDD/DVD-RAM/-RW(VR-tilstand),
ikkelukket DVD-R og ikke-lukket DVD-RW
(Vtilstand) kan ikke gentage et kapitel.
Du kan også aktivere normal afspilning
ved at trykke på knappen CANCEL
(Annuller).
Gentag fra A-B
Off
Brug af knappen REPEAT A-B
2
Tryk på knapperne for at vælge Off, Title
eller Chapter, du ønsker at gentage afspilningen
af, og tryk derefter på knappen OK.
1
Tryk på knappen REPEAT A-B under afspilning.
Repeat A-B
Off
Brug knappen ANYKEY
1
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
2
Tryk på knapperne for at vælge Repeat.
2
HDD
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
Audio
►
Off
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
58 - Dansk
Tryk på knappen OK på det sted, hvor du ønsker,
at gentag-afspilningen skal starte (A), og tryk
på knappen igen på det sted, hvor du ønsker at
gentagafspilningen skal stoppe (B). Gentagen
afspilningen af A-B-sektionen starter.
►
SELECT
Repeat A-B
A-B
- For at vende tilbage til normal afspilning -
3
■
BEMÆRK
Tryk på knappen CANCEL for at vende tilbage til
normal afspilning.
■
■
Hvis du indstiller punktet (B), inden der er
gået fem sekunder, vises forbudsmærket
( ).
Du kan også aktivere normal afspilning
ved at trykke på knappen CANCEL.
Lyd-cd’er (CD-DA), MP3-diske og
MPEG4-diske understøtter ikke funktionen
A-B-gentag.
Brug knappen ANYKEY
1
2
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
Tryk på knapperne for at vælge Repeat.
HDD
Sådan zoomer duind
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
►
SELECT
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
HDD
3
4
Repeat A-B
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
Audio
Tryk på knappen OK på det sted, hvor du
ønsker, at gentag-afspilningen skal starte (A),
og tryk på knappen igen på det sted, hvor du
ønsker at gentag-afspilningen skal stoppe (B).
Gentagen afspilningen af A-B-sektionen starter.
ANYKEY
Search
Tryk på knapperne for at vælge Repeat A-B,
og tryk derefter på knappen OK.
Afspilning
1
2
►
Off
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
SELECT
►
Tryk på knapperne for at vælge Zoom, og
tryk derefter på knappen OK. ( ) vises.
A-B
- For at vende tilbage til normal afspilning -
5
Tryk på knappen CANCEL for at vende tilbage til
normal afspilning.
Dansk - 59
3
Tryk på knapperne for at flytte til det
område, du ønsker at forstørre.
4
Tryk på knappen OK.
Skærmbilledet forstørres til to gange sin
normalstørrelse. Skærmbilledets størrelse
forstørres til fire gange sin normalstørrelse.
normal size ➞ X2 ➞ X4
➞ X2 ➞ normal size
HDD/DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
■
BEMÆRK
Afspilning af en
lyd-CD/MP3
Afspilning af en lyd-cd (CD-DA)
1
Indsæt en lyd-cd (CD-DA) i diskbakken.
• Lyd-cd’ens menu vises, og numrene (sangene)
afspilles automatisk.
Når optagelsen er sket i EP-tilstand,
understøttes zoom-funktionen ikke, med
mindre optagelsen er sket i V-tilstand.
CD
Music List
TRACK01
1/16
No.
00:02:22
►
TRACK01
Afspilning
2
Length
TRACKTRACK
1
01
4:19
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
005
TRACK 05
4:09
006
TRACK 06
5:08
007
TRACK 07
MOVE
Valg af medie
Title
SELECT
4:03
3:31
RETURN
▼
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge det nummer
(den sang), du ønsker at høre, og tryk derefter på
knappen OK.
Skærmelementer for lyd-cd (CD-DA)
1
2
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
Tryk på knapperne for at gå til Media.
CD
Music List
TRACK01
No.
HDD
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
Audio
D 2/0 L+R
Off
Zoom
Off
Media
HDD
►
00:02:22
TRACK01
1/16
Length
TRACK 01
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
TRACK 05
4:09
006
TRACK 06
5:08
007
TRACK 07
3:31
MOVE
SELECT
RETURN
▼
EXIT
►
SELECT
Tryk på knapperne for at vælge HDD eller
DVD, og tryk derefter på knappen OK.
60 - Dansk
Title
►
Off
Repeat
CHANGE
3
1. Aktuelt nummer (sang): Viser nummeret på det
nummer, der aktuelt afspilles.
2. Viser det aktuelle afspilningsindeks og det totale
antal numre.
3. Viser den aktuelle filtype og det aktuelle filnavn.
4. Viser tilgængelige knapper.
5. Viser diskens brugstilstand og en afspilningstid, som
svarer til den del, der aktuelt afspilles.
6. Viser sporlisten (listen med sange).
Knapper på fjernbetjeningen til
afspilning af lyd-cd (CD-DA)
Afspilning af MP3-disk
1
Indsæt en MP3-disk i diskbakken.
• Numrene (sangene) afspilles automatisk.
2
Tryk på knapperne for at vælge Library, og tryk
derefter på knappen OK eller .
3
Tryk på knapperne for at vælge til Music, og
tryk derefter på knappen OK eller .
4
Tryk på knapperne for at vælge det spor, du
ønsker at høre, og tryk derefter på knappen OK.
CD
Music List
Song 1.mp3
1/10
No.
Title
Size
ROOT
√
►
►00:02:22
00:02:22
MP3
Song 1.mp3
1.mp3
Song
002 Song 10.mp3
3.8
3.8 MB
MB
3.8 MB
5.1 MB
004 Song 3.mp3
9.2 MB
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
MOVE
SELECT
RETURN
Afspilning
003 Song 2.mp3
Song1.mp3
ROOT
▼
EXIT
MP3 Screen Elements
ROOT
CD
Music List
Song 1.mp3
1. : Vælger et nummer (sang).
2. Knappen OK, knappen Play ( ) : Afspiller det
valgte nummer (sang).
3. Knappen SKIP ( ): Afspiller næste nummer.
4. Knappen SKIP ( ): Hvis du trykker på denne knap
under afspilningen, vender du tilbage til begyndelsen
af det aktuelle nummer.Hvis du trykker på knappen
igen, flytter HARDDISK/DVD-OPTAGEREN til og
afspiller forrige nummer.
Hvis du trykker på denne knap inden for tre sekunder
efter start af afspilningen, afspilles forrige nummer.
Hvis du trykker på denne knap efter tre sekunder,
afspilles det aktuelle nummer igen fra start.
5. Knappen STEP (
): Flytter siden op/ned.
6. Tryk på knapperne SEARCH (
):
Hurtig afspilning (X2, X4, X8).
7. Knappen STOP ( ): Stopper et nummer (sang).
8. Knappen PLAY ( ): Afspiller et nummer (sang)
eller holder pause ved afspilning.
9. Knappen ANYKEY: Menuen ANYKEY vises.
►
√
MP3
00:02:22
00:02:22
1/10
No.
Title
ROOT
Song 1.mp3
1.mp3
Song
Song
1.mp3
002 Song 10.mp3
Size
3.8 MB
MB
3.8
3.8
MB
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
Song1.mp3
004 Song 3.mp3
ROOT
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
MOVE
SELECT
9.2 MB
RETURN
▼
EXIT
1. Aktuelt nummer (sang): Viser nummeret på det
nummer, der afspilles.
2. Viser den aktuelle mappe, spilleindeks og aktuel
sporstørrelse.
3. Viser den aktuelle filtype, det aktuelle filnavn og det
aktuelle mappenavn.
4. Viser tilgængelige knapper.
5. Viser det aktuelle afspilningsindeks og det totale
antal numre.
6. Viser sporlisten (listen med sange).
Dansk - 61
Knapper på fjernbetjeningen til
afspilning af MP3
Gentag cd (CD-DA) og MP3
Brug af knappen REPEAT.
1
Tryk på knappen REPEAT (GENTAG) flere gange for at
vælge den gentagetilstand, du ønsker.
CD
Music List
TRACK01
No.
Title
TRACK
01
TRACK
1
►
00:02:22
TRACK01
1/16
Length
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
006
TRACK 05
TRACK 06
4:09
5:08
007
TRACK 07
MOVE
SELECT
3:31
RETURN
▼
EXIT
• Normal (CD (CD-DA)/MP3): Numrene på en disk
afspilles i den rækkefølge, de blev optaget i på disken.
Afspilning
•
•
•
•
Repeat Track (CD (CD-DA)/MP3)
Repeat Folder (MP3)
Repeat All (CD (CD-DA)/MP3)
Random (CD (CD-DA)/MP3): Menuvalget
Random afspiller numrene på en disk i tilfældig
rækkefølge.
- For at vende tilbage til normal afspilning -
2
1. ▲▼: Vælger et nummer (sang).
2. Knappen OK, knappen Play ( ): Afspiller det
valgte nummer (sang).
3. Knappen SKIP ( ): Afspiller næste nummer.
4. Knappen SKIP ( ): Hvis du trykker på denne knap
under afspilningen, vender du tilbage til begyndelsen
af det aktuelle nummer. Hvis du trykker på knappen
igen, flytter HARDDISK/DVD-OPTAGEREN til og
afspiller forrige nummer.
Hvis du trykker på denne knap inden for tre sekunder
efter start af afspilningen, afspilles forrige nummer.
Hvis du trykker på denne knap efter tre sekunder,
afspilles det aktuelle nummer igen fra start.
5. Knappen STEP (
): Flytter siden op/ned
6. Knappen STOP ( ): Stopper et nummer (sang).
7. Knappen PLAY ( ): Afspiller et nummer (sang)
eller holder pause ved afspilning.
8. Knappen ANYKEY: Menuen ANYKEY vises.
62 - Dansk
Tryk på knappen REPEAT eller CANCEL flere
gange for at vende tilbage til normal afspilning.
Ny spilleliste
Brug knappen ANYKEY
1
Du kan maks. registrere 28 numre på spillelisten.
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning af
musiklisten.
CD
1
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning af
musiklisten.
Music List
TRACK01
1/16
No.
Title
Length
CD
01
TRACKTRACK
1
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
No.
004
TRACK 04
4:03
01
TRACKTRACK
1
4:19
005 ►►► TRACK 05
006 ► TRACK 06
4:09
5:08
002
TRACK 02
3:57
Playlist
003
TRACK 03
3:57
Select Media
007 ► TRACK 07
3:31
004
TRACK 04
4:03
Playlist
005 ►►► TRACK 05
006 ► TRACK 06
4:09
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
00:02:22
TRACK01
Play
Play Mode
Mode
Music List
TRACK01
00:02:22
▼
TRACK01
Play Mode
Play Mode
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
1/16
MOVE
2
Tryk på knapperne for at vælge Play Mode,
og tryk derefter på knappen OK eller .
CD
2
SELECT
Length
3:31
RETURN
▼
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge Playlist, og
tryk derefter på knappen OK eller .
Music List
TRACK01
1/16
No.
00:02:22
00:02:22
TRACK01
Play Mode
Select Media
Title
Length
CD
Music List
TRACKTRACK
1
01
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
No.
4:03
01
TRACKTRACK
1
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005 ►► TRACK 05
006 ► TRACK
06
New
NewPlaylist
Playlist
007 ► TRACK
Go To 07
Playlist
4:09
5:08
004
TRACK
Normal04
005 ► TRACK
Repeat05
Track
006 ► TRACK 06
Repeat All
007 ► TRACK 07
Random
MOVE
SELECT
TRACK01
4:09
5:08
3:31
00:02:22
▼
TRACK01
Play Mode
RETURN
EXIT
Playlist
Select Media
1/16
MOVE
Tryk på knapperne for at vælge den ønskede
afspilningstilstand, og tryk derefter på knappen OK
eller .
3
• Normal (CD (CD-DA)/MP3):Numrene på en disk
afspilles i den rækkefølge, de blev optaget i på
disken.
Title
SELECT
Length
3:31
RETURN
▼
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge New
Playlist, og tryk derefter på knappen OK eller .
Make Playlist
CD
No.
Title
No.
Playlist
001
001 TRACK 01
•
•
•
•
Repeat Track (CD (CD-DA)/MP3)
Repeat Folder (MP3)
Repeat All (CD (CD-DA)/MP3)
Random (CD (CD-DA)/MP3): Menuvalget
Random afspiller numrene på en disk i tilfældig
rækkefølge.
002 TRACK 02
003 TRACK 03
004 TRACK 04
005 TRACK 05
006 TRACK 06
007 TRACK 07
MOVE
4
ADD
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge numre i
den rækkefølge, du vil afspille dem i, og tryk
derefter på knappen OK.
CD
Make Playlist
No.
Title
001 TRACK 01
No.
Playlist
001 TRACK 04
002 TRACK 02
003 TRACK 06
002 TRACK 02
003 TRACK 03
004 TRACK 04
004 TRACK 01
005 TRACK 07
005 TRACK 05
006 TRACK 06
007
007 TRACK
TRACK 07
07
MOVE
ADD
RETURN
EXIT
Dansk - 63
Afspilning
Playlist
3
Title
5
Hvis du har angivet et forkert spor på
spillelisten, skal du trykke på knapperne for at vælge det forkerte spor og derefter trykke
på knappen OK eller CANCEL.
Det forkerte nummer fjernes.
1
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning af
musiklisten.
Make Playlist
CD
No.
Gå til spilleliste
Title
CD
No.
Music List
001 TRACK 01
Playlist
001
001 TRACK
TRACK 04
04
002 TRACK 02
002
002 TRACK
TRACK 02
02
No.
003 TRACK 03
003
003 TRACK
TRACK06
06
TRACKTRACK
1
01
4:19
004 TRACK 04
004
004 TRACK
TRACK 01
01
002
TRACK 02
3:57
005
005 TRACK
TRACK 07
07
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Play Mode
2Play
Mode
005 ►√ TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
005 TRACK 05
TRACK01
00:02:22
006 TRACK 06
TRACK01
007 TRACK 07
MOVE
CANCEL
EXIT
Title
MOVE
6
CD
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge Playlist, og
tryk derefter på knappen OK eller .
Make Playlist
No.
Title
001 TRACK 01
No.
Playlist
001 TRACK
TRACK 04
04
001
002 TRACK
TRACK 02
02
002
003 TRACK
TRACK 06
06
003
002 TRACK 02
003 TRACK 03
CD
Music List
TRACK01
004 TRACK
TRACK 01
01
004
005 TRACK
TRACK 07
07
005
004 TRACK 04
005 TRACK 05
00:02:22
007
Go ToTRACK
Playlist 07
Play Mode
MOVE
SELECT
RETURN
1/16
No.
Delete
006
DeleteTRACK 06
Afspilning
3:31
RETURN
Tryk på knappen ANYKEY for at gemme
spillelisten.
2
EXIT
Title
Tryk på knapperne for at vælge Go To
Playlist, og tryk derefter på knappen OK.
Der oprettes en ny spilleliste.
CD
3
Length
TRACKTRACK
1
01
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Playlist
005 ► TRACK 05
New
New Playlist
Playlist
006 TRACK
06
Select Media
Go To 07
Playlist
007 ► TRACK
MOVE
7
SELECT
1/16
Length
SELECT
4:09
5:08
3:31
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge Go To
Playlist, og tryk derefter på knappen OK eller
.
Playlist
No.
Title
CD
Length
Playlist
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist01
No.
Title
Length
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist 01
00:00:00
PLAYLIST
00:00:00
PLAYLIST
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
4
64 - Dansk
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge den
ønskede spillelistemappe, og tryk derefter på
knappen OK.
De markerede spor afspilles automatisk.
Slet spillelisten
1
4
Tryk på knapperne for at vælge den
Playlist, du ønsker at slette.
5
Tryk på knappen ANYKEY.
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning af
musiklisten.
CD
Music List
TRACK01
No.
Title
003
00:02:22
II
00:00:02 004
CD
1/16
Length
TRACKTRACK
4:19 01
002 TRACK 02
TRACK 03
TRACK 04
Title
Length
PLAYLIST
3:57
PLAYLIST01
Playlist01
4:03
Playlist2
Play Mode
2Play
Mode
005 ►√ TRACK 05
4:09
√
00:02:22
Delete
Playlist
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
PLAYLIST
Edit Playist
Select Media
007 ► TRACK 07
3:31
New Playlist
TRACK01
Playlist
No.
4:19
3:57
Go To Music List
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge Playlist, og
tryk derefter på knappen OK eller .
CD
Music List
TRACK01
No.
00:02:22
TRACK01
Title
6
Tryk på knapperne for at vælge Delete
Playlist, og tryk derefter på knappen OK eller .
1/16
Length
TRACKTRACK
4:19 01
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
CD
Playlist
No.
Title
005 ► TRACK 05
4:09
PLAYLIST
006 ► TRACK
06
New Playlist
007 ► TRACK
07
Go To Playlist
5:08
PLAYLIST01
Playlist01
Select Media
Length
Do you
want to delete?
Playlist2v
3:31
√
00:02:22
Delete
Playlist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
PLAYLIST
Yes
MOVE
3
Tryk på knapperne for at vælge Go To
Playlist, og tryk derefter på knappen OK eller
.
CD
Playlist
No.
Title
7
No
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge Yes,
og tryk derefter på knappen OK. Den valgte
spilleliste slettes.
Length
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist01
Playlist02
00:00:00
PLAYLIST
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Dansk - 65
Afspilning
Play Mode
Playlist
Gå til redigér spilleliste
5
1
Tryk på tasten ANYKEY i afspilningstilstand.
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning af
musiklisten.
CD
Playlist
No.
Title
Length
PLAYLIST
PLAYLIST01
Playlist01
CD
Playlist02
Music List
TRACK01
No.
Title
TRACKTRACK
1
01
002 TRACK 02
003
TRACK 03
3:57
TRACK 04
4:03
TRACK01
Play Mode
005►√ TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
MOVE
SELECT
PLAYLIST
Edit Playist
New Playlist
4:19
3:57
004
00:02:22
√
00:02:22
Delete
Playlist
Delete
Playlist
1/16
Length
Go To Music List
MOVE
EXIT
Edit Playlist
CD
No.
Title
No.
007 TRACK 01
07
001
No.
Title
Music List
003 TRACK 03
1/16
Length
004 TRACK 04
4:19
3:57
006 TRACK 06
TRACKTRACK
1
01
002 TRACK 02
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Play Mode
005 ► TRACK 05
4:09
Playlist
006►
6
New Playlist
Playlist
► TRACK
New
5:08
00:02:22
Afspilning
TRACK01
Select Media
007 ► TRACK
7
Go To Playlist
MOVE
3
SELECT
MOVE
Title
ADD
RETURN
EXIT
3:31
RETURN
EXIT
7
Tryk på knapperne for at vælge numre i den
rækkefølge, du vil afspille dem i, og tryk derefter
på knappen OK.
8
Hvis du har angivet et forkert spor på spillelisten,
skal du trykke på knapperne for at markere
det forkerte spor og derefter trykke på knappen
OK eller CANCEL
9
Tryk på knappen ANYKEY for at gemme
spillelisten.
Playlist
No.
004 TRACK 01
005 TRACK 07
005 TRACK 05
007 TRACK 07
Tryk på knapperne for at vælge Go To
Playlist, og tryk derefter på knappen OK eller .
CD
Playlist
001 TRACK 04
002 TRACK 02
003 TRACK 06
002 TRACK 02
TRACK01
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge Edit
Playlist, og tryk derefter på knappen OK eller .
Tryk på knapperne for at vælge Playlist, og
tryk derefter på knappen OK eller .
CD
RETURN
3:31
RETURN
6
2
SELECT
Length
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist01
Playlist02
00:00:00
PLAYLIST
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Edit Playlist
CD
No.
Title
No.
003 TRACK 03
001
001 TRACK
TRACK04
04
002
002 TRACK
TRACK02
02
003
003 TRACK
TRACK06
06
004 TRACK 04
004
004 TRACK
TRACK01
01
001 TRACK 01
002 TRACK 02
4
Tryk på knapperne for at vælge den
Playlist, du ønsker at redigere.
005 TRACK 05
006 TRACK 06
Delete
007ToTRACK
Go
Playlist 07
MOVE
10
66 - Dansk
Playlist
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge Go To
Playlist, og tryk derefter på knappen OK.
Spillelisten redigeres.
Gå til musikliste
1
2
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning af en
spilleliste.
Tryk på knapperne for at gå til Select Media,
og tryk derefter på knappen OK eller .
CD
Music List
TRACK01
No.
01
CD
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
4:09
Playlist
005 ►TRACK 05
HDD 06
006 ►TRACK
Select Meadia
DVD 07
007 ►TRACK
No.
00:02:22
TRACK04
00:02:22
1/4
Title
Playlist01
Play TRACK01
Mode
Length
TRACK04
TRACK01
4:03
3:57
002 TRACK02
3:57
003 TRACK06
5:08
004 TRACK01
4:19
1/16
Length
4:19
002 TRACK 02
Playlist
TRACK04
Title
TRACK 01
1
MOVE
SELECT
5:08
3:31
RETURN
EXIT
New
NewPlaylist
Playlist
Go To Music List
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
3
2
Tryk på knapperne for at vælge Go To
Music List, og tryk derefter på knappen OK eller
.
CD
Music List
TRACK01
No.
01
Title
TRACK 101
1/16
Length
4:19
002 TRACK 02
TRACK01
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
005 TRACK 05
4:09
006 TRACK 06
5:08
007 TRACK 07
MOVE
SELECT
3:31
RETURN
EXIT
Valg af medie
Tryk på knappen ANYKEY.
CD
Music List
TRACK01
No.
01
Title
TRACK 01
1
1/16
Length
4:19
Afspilning af et
billede
1
Insert a JPEG disc into the disc tray.
• Menuen vises
2
Tryk på knapperne for at vælge Library, og tryk
derefter på knappen OK eller .
HDD & DVD RECORDER
Library
CD
Library
Title
►√
DivX (MPEG4)
►
3:57
Disc Manager
003 TRACK 03
3:57
Programme
Music
►
004 TRACK 04
4:03
Setupa
Photo
►
Play TRACK01
Mode
2Play
Mode
005 ►√TRACK 05
4:09
Playlist
006 ►TRACK 06
5:08
002 TRACK 02
00:02:22
Select Meadia
007 ►TRACK 07
MOVE
SELECT
3:31
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Dansk - 67
Afspilning
00:00:05
►
1
Tryk på knapperne for at vælge HDD eller
DVD, og tryk derefter på knappen OK eller .
Tryk på knapperne for at vælge Photo, og tryk
derefter på knappen OK eller .
3
CD
Image 10.jpg
Photo List
Image 1.jpg
1/7
Image 1.jpg
Klik på knapperne for at vælge Slideshow,
og tryk derefter på knappen OK eller .
CD
Photo List
Image 1.jpg
ROOT
6
ROOT
Image 11.jpg
1/17
Image 1.jpg
Copy
Slideshow
Slideshow
Image 13.jpg
Image 14.jpg
MOVE
4
Image 15.jpg
SELECT
RETURN
Tryk på knapperne for at vælge et billede.
•Tryk på knappen SKIP ( ) for at få vist de næste 8
billeder.
• Tryk på knappen SKIP ( ) for at få vist de forrige
8 billeder.
Afspilning
7
CD
1
Image 1.jpg
Image 16.jpg
RETURN
EXIT
Klik på knapperne for at indstille
diasshowets hastighed, og tryk derefter på
knappen OK eller .
Slide-showet starter.
Tryk på knappen ANYKEY.
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Slideshow
►
►
Off
éSlideshow
00:00:00
Go to Photolist
►
Image
► 14.jpg
MOVE
Image 15.jpg
SELECT
Image 16.jpg
RETURN
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
2
68 - Dansk
Image 15.jpg
SELECT
1/17
Copy
Slideshow
Normal
Normal
Photo List
Image 1.jpg
Image
Select13.jpg
Media
Image 11.jpg
- Sådan standses slide-showet -
Tryk på knappen ANYKEY.
ROOT
►
►
Image
► 14.jpg
Fast
MOVE
EXIT
Slide Show
5
Image
Select13.jpg
Media
Image 16.jpg
Image 10.jpg
Slow
Tryk på knapperne for at vælge Slideshow
Off, og tryk derefter på knappen OK eller .
Roter
- Sådan standses rotationen -
Følg trin 1-4 på side 67-68 for opsætning.
1
5
Tryk på knappen ANYKEY.
-1 Tryk på knappen OK for at vælge det billede,
du ønsker at se, og tryk derefter på knappen
ANYKEY.
Image 15.jpg
Rotate
Rotate
6/17
►√
Go to Photolist
MOVE
Slideshow
RETURN
EXIT
►
►
00:00:00 ►
é
Rotate
Zoom
Go to Photolist
MOVE
6
SELECT
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge Rotate, og
tryk derefter på knappen OK eller .
Image 15.jpg
2
Tryk på knapperne for at vælge Rotate, og
tryk derefter på knappen OK eller .
3
Tryk på knapperne for at vælge Rotate Off,
og tryk derefter på knappen OK eller .
6/17
é
Rotate
►
00:00:00 ►
►
Zoom
Go to Photolist
Rotate Off
Følg trin 1-4 på side 67-68 for opsætning.
Rotate 90
Rotate 180
Rotate 270
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5
7
Tryk på knapperne for at vælge
rotationsvinklen, og tryk derefter på knappen
OK eller .
-1 Tryk på knappen OK for at vælge det billede,
du ønsker at se, og tryk derefter på knappen
ANYKEY.
Image 15.jpg
Slideshow
é
Rotate
6/17
►√
00:00:00
►
Zoom
Go to Photolist
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge Zoom, og
tryk derefter på knappen OK eller .
Dansk - 69
Afspilning
Zoom
Slideshow
7
Hver gang du trykker på knappen OK, forstørres
billedet op til 4X (fire gange normalstørrelsen).
Gå til fotoliste
Følg trin 1-4 på side 67-68 for opsætning.
➞ X2 ➞ X4 ➞ X2 ➞ Normal
5
-1 Tryk på knappen OK for at vælge det billede,
du ønsker at se, og tryk derefter på knappen
ANYKEY.
- Sådan standses rotationen -
1
Tryk på knappen ANYKEY.
Image 15.jpg
Slideshow
é
Rotate
6/17
►√
00:00:00
►
Zoom
Go to Photolist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Zoom
ZoomOff
Off
Go to Photolist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
6
Tryk på knapperne for at vælge Go to
Photolist, og tryk derefter på knappen OK eller .
Afspilning
CD
2
Tryk på knapperne for at vælge Zoom Off,
og tryk derefter på knappen OK eller .
Photo List
Image 15.jpg
6/17
ROOT
Image 1.jpg
Image 13.jpg
Image 14.jpg
MOVE
70 - Dansk
Image 10.jpg
Image 15.jpg
SELECT
Image 11.jpg
Image 16.jpg
RETURN
EXIT
Afspilning af en
MPEG4
4
Tryk på knapperne for at vælge en AVI-fil
(DivX), og tryk derefter på knappen OK eller
PLAY ( )
5
Når en MPEG4-fil afspilles, kan du anvende
følgende funktioner. Når du trykker én gang
på knappen STOP ( ) under afspilning vises
fillisten. Trykker du på knappen igen afsluttes
menubilledet.
Brug af knappen MENU
1
Indsæt en DivX-disk i diskbakken.
• Menuen vises
MPEG4-funktionsbeskrivelse
Funktion
2
Tryk på knapperne for at vælge Library, og
tryk derefter på knappen OK eller .
(I tilfælde af en DivX-cd skal du se nummer 4 på
denne side.)
Tryk på knapperne SEARCH (
) under
afspilning, og tryk igen for at søge med en
højere hastighed. (Fast 1, Fast 2, Fast 3)
Søgning
Afspilning i
slowmotion
HDD & DVD RECORDER
Title
►√
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
MOVE
SELECT
RETURN
Trinvis
afspilning
EXIT
■
BEMÆRK
3
■
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 001
Movie 1.avi
Movie
1.av
162.8MB
DivX(MPEG4)
MPEG4
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Denne enhed kan afspille følgende videok
omprimeringsformater,
- DivX Vidio (Codec) Format : DivX 3.11,
DivX 4.x, DivX 5.x,(uden QPEL og GMC)
Tryk på knapperne for at vælge DivX
(MPEG4), og tryk derefter på knappen OK eller
.
Skærmbilledet DivX(MPEG4) vises.
CD
Tryk på knapperne STEP ( )på
fjernbetjeningen i stilltilstand.
■
- DivX Audio (Codec) Format : MP3, MPEG1
Audio Layer 2, Windows Mdeia Audio,
LPCM, AC3
Supported subtitle file formats: .smi, .srt,
.sub, .psb, .txt, .ass (The subtitle file
should have exactly the same name to
corresponding MPEG4 file name)
Visse MPEG4-filer oprettet på en pc kan
muligvis ikke afspilles.
Det er derfor, Codec-type, version og
opløsning større end specifikation ikke er
understøttet.
Dansk - 71
Afspilning
Library
Library
Under afspilning eller pause skal du trykke på knappen
SEARCH ( ) på fjernbetjeningen (Slow1, Slow2, Slow3)
Library
CD
Disc Manager
Beskrivelse
Tryk på knapperne SKIP (
)under afspilning.
Spring over Der flyttes 5 minutter frem eller tilbage.
DivX-undertekstafkodning
1
Tryk på knappen ANYKEY i fillisten.
CD
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 001
Movie 1.avi
Movie
1.av
0.7MB
ROOT
Copy
Subtitle
Encoding
ROOT
Select Media
►
►
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge Subtitle
Encoding, og tryk derefter på knappen OK
eller .
CD
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
Afspilning
001 001
Movie 1.avi
Copy
Subtitle
Encoding
Subtitle
Encoding
ROOT
►
►
Greek(Windows)
Select Media
►
Cyrillic(Windows)
MOVE
3
Movie
1.av
0.7MB
Western(Windows)
Western(Windows)
Central(Windows)
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge et
understøttet DivX-undertekstsprog efter region,
og tryk derefter på knappen OK.
Western
Afrikaans, Baskisk, Catalansk, Dansk, Hollandsk,
Engelsk, Færøsk, Finsk, Fransk, Tysk, Islandsk,
Indonesisk, Italiensk, Malajisk, Norsk, Portugisisk,
Spansk, Swahili , Svensk
Central
Engelsk, Albansk, Kroatisk, Tjekkisk, Ungarsk,
Polsk, Rumænsk, Serbisk (latin), Slovakisk,
Slovensk
Greek
Engelsk, græsk
Cyrillic
Engelsk, Aserbadjansk, Belarussisk, Bulgarsk,
Kasakhisk, Makedonsk, Russisk, Serbisk,
Tatarisk, Ukrainsk, Usbekisk
■
BEMÆRK
Hvis undertekstsproget vises med brudt
skrift, skal du ændre DivX-undertekst til
den passende region. Hvis det stadig ikke
fungerer, er formatet ikke understøttet.
72 - Dansk
Optagelse
Inden optagelse
Denne enhed kan optage på forskellige disktyper.
følgende instruktioner før optagelse, og vælg din
foretrukne disktype.
Diske der kan optages på
I dette afsnit kan du læse om forskellige
optagelsesmetoder for harddisk og dvd.
Denne optager kan optage på følgende diske:
HDD
DVD-RW
DVD-R
• DVD-RW'er læs-/skrivbare diske.
• DVD-R'er er ikke-læs-/skrivbare diske
Kompatibilitet mellem Samsung og andre mærker
Disktype
Optageformat
Optageenhed
Lukning
Yderligere optagelse med
Samsung-optager
Samsung
lukket
Ikke skrivbar
VR-tilstand
Andre
mærker
ikke lukket
Skrivbar
lukket
Ikke skrivbar
Skrivbar
lukket
Ikke skrivbar
Samsung
ikke lukket
Skrivbar
lukket
Ikke skrivbar
ikke lukket
Ikke skrivbar
lukket
Ikke skrivbar
VR-tilstand
Andre
mærker
Samsung
DVD-R
ikke lukket
Skrivbar
lukket
Ikke skrivbar
ikke lukket
Ikke skrivbar
VR-tilstand
Andre
mærker
Inden optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Optagelse af det tv-program du ser nu . . . . . . . . . . . . . .75
Optagelse fra eksternt udstyr, du ser nu . . . . . . . . . . . . .77
Kopiering fra et videokamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Optagelse ved hjælp af OTR (Et-Tryk optagelse). . . . . .79
Samtidig optagelse og afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Udfør en timeroptagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Redigering af planlagt liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Slet en planlagt liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Gå til listen Optage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
BEMÆRK
Lukke
- Dette lukker DVD-RW/-R-disken, så der
ikke kan optages igen.
Annullere lukning
- Dette muliggør yderligere optagelse på
en DVD-RW-disk oprindeligt optaget på
denne HARDDISK/DVD-OPTAGER.
- En DVD-RW-disk, som er optaget ved
hjælp af DAO (Disc At Once) på en pc
kan ikke lukkes op igen.
- En DVD-RW-disk, som er optaget i
videotilstand ved hjælp af en optager af
et andet mærke, kan ikke lukkes op igen.
- En DVD-R-disk kan ikke være ikkelukket.
Dansk - 73
Optagelse
ikke lukket
DVD-RW
Optagetilstand
Optageformater
Når du indsætter en ubrugt disk, vises følgende
meddelelse. Da tilgængelige funktioner afhænger af
disktypen, skal du vælge en disk, som bedst passer til de
funktioner, du har brug for.
DVD-RW: Når en ubrugt DVD-RW-disk indsættes første
gang, vises meddelelsen “Uninitialized Disc.
Do you want to initialize this disc”. Hvis du
vælger Yes, formateres disken i VR-tilstand.
For ændring af tilstand henvises der til
“Formatering af en disk” på side 114~115.
Vælg en af de fire optagetilstande ved at trykke på
knappen REC MODE flere gange, mens enheden er
i stoptilstand, for at vælge den ønskede optagetid og
billedkvalitet. I almindelighed forbedres billedkvaliteten,
jo mere optagetiden reduceres. I tilstanden FR vælges
den bedst passende optagetilstand automatisk i forhold
til den resterende tid på disken og timeroptagelsens
længde. Denne funktion vælges kun i XP-, SP-,
LP- og EP-tilstande, og du kan bruge tilstanden til
timeroptagelse.
• DVD-HR730
Optagetilstand
Uninitialized Disc.
Do you want to initialize this disc?
Yes
No
DVD-R: Det er ikke nødvendigt at formatere en disc, og kun
videooptagetilstand understøttes.
DVD-RW (V-tilstand)/-R
Optagelse
• Kapitler oprettes automatisk, når du lukker optagelser
på DVD-RW/-R-diske i Video-tilstand.
Kapitlets længde (intervallet mellem kapitler) varierer.
Det afhænger af optagetilstanden.
• Enkel redigering (sletning af titler/ændring af titelnavn).
DVD-RW (VR-tilstand)
• Denne tilstand muliggør flere redigeringsfunktioner
(som f.eks. sletning af en hel titel, delvis sletning af en
titel osv.)
• Forskellige redigeringsfunktioner ved brug af en oprettet
spilleliste.
XP
(højkvalitetstilstand)
SP
(standardkvalitetstilstand)
Optagelseslængder
HDD (80GB)
DVD-RW/-R
Cirka 1 hour
Cirka 19 timer
cirka 8.5 Mbps
Cirka 2 timer
Cirka 35 timer
cirka 4.5 Mbps
LP
(lang optagelsestilstand)
Cirka 68 timer
EP
(udvidet tilstand)
FR
(Fleksibel optagelse)
Cirka 127 timer
Cirka19~101 timer
Cirka1~6 timer
• DVD-HR734
Optagetilstand
XP
(højkvalitetstilstand)
SP
(standardkvalitetstilstand)
Optagelseslængder
HDD (160GB)
DVD-RW/-R
Cirka 1 hour
Cirka 38 timer
cirka 8.5 Mbps
Cirka 2 timer
Cirka 72 timer
cirka 4.5 Mbps
LP
(lang optagelsestilstand)
Cirka 138 timer
EP
(udvidet tilstand)
FR
(Fleksibel optagelse)
■
BEMÆRK
74 - Dansk
Cirka 101 timer
Cirka 4 timer
cirka 2 Mbps
Cirka 6 timer/
cirka 1.6 Mbps
Cirka 8 timer/
cirka 1.2 Mbps
Cirka 205 timer
Cirka 272 timer
Cirka38~205 timer
Cirka 4 timer
cirka 2 Mbps
Cirka 6 timer/
cirka 1.6 Mbps
Cirka 8 timer/
cirka 1.2 Mbps
Cirka1~6 timer
Optagelseslængden kan variere pga. visse
mstændigheder.
Billeder der ikke kan optages
Video med kopibeskyttelse kan ikke optages på denne
HARDDISK/DVD-OPTAGER.
Når HARDDISK/DVD-OPTAGEREN modtager et
kopibeskyttelsessignal under optagelse, stopper
optagelsen, og følgende meddelelse vises på skærmen.
Optagelse af det
tv-program du ser nu
Kontrollér, at disken har tilstrækkelig med plads til
optagelsen. Justér optagetilstanden.
You cannot record copy protected movie.
1
Kopikontrolsignaler
Tv-udsendelser, som indeholder kopikontrolsignaler, kan
have en af tre følgende signaltyper: Copy-Free, Copy-Once
og Copy-Never. Hvis du ønsker at optage et “copy-once”program, skal du anvende en DVD-RW-disk med CPRM i
VR-tilstand.
Signal type
Copy-Free
Copy-Once
Copy-Never
O
-
-
VR-tilstand
O
O*
-
V-tilstand
O
-
DVD-R
O
-
Media
DVD-RW(Ver.1.1)
TTryk på knappen HDD eller DVD.
Hvis du vælger DVD, skal du trykke på knappen OPEN/
CLOSE, og anbringe en skrivbar disk i diskbakken.
Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at lukke
diskbakken. Vent, indtil LOAD forsvinder fra
frontdisplayet.
Hvis der anvendes en helt ny DVD-RW-disk, bliver du
først spurgt, om den skal initialiseres. Foretag dit valg,
og tryk derefter på knappen OK. (Se side 74).
DVD-RW(Ver.1.1)
med CPRM
Uninitialized Disc.
Do you want to initialize this disc?
Yes
No
- Content Protection for Recordable Media (CPRM)
CPRM er en mekanisme, der binder en optagelse til det
medie, den er optaget på. Det er understøttet på nogle
HARDDISK/DVDOPTAGERE, men ikke på mange dvdafspillere. Hver tom skrivbar dvd har “indgraveret” et unikt 64
bit medie-ID i BCA’et (et område tæt på hullet). Når beskyttet
indhold optages på disken, kan det dekrypteres med en 56
bit C2-nøgle
2
Tryk på knapperne PROG (
) eller numeriske for
at vælge det aktuelle program, du ønsker at optage.
(Ved afspilningen læses ID’en fra BCA’et og anvendes til en
generere en nøgle til dekryptering af indholdet på disken.
Hvis diskens indhold kopieres til et andet medie, er ID’en
forkert eller mangler, og dataene kan ikke dekrypteres.
Dansk - 75
Optagelse
Når “Copy Once” er optaget, kan der ikke udføres
yderligere optagelse.
3
Tryk på knappen REC MODE flere gange, (eller tryk
på knappen REC MODE og derefter på knapperne
) for at vælge indspilningshastigheden (kvalitet).
➞SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Record Mode
4
Recording : PR 1 [SP]
Optagelse
Du kan ikke ændre optagelsestilstand og
program under optagelse.
■
Optagelsen stopper automatisk, hvis der
ikke er mere ledig plads til optagelsen.
■
Der kan optages op til 99 titler på en disk.
(DVD-RW/-R)
■
Der kan registreres op til 999 titler på
harddisken.
■
En harddiskoptagelse kan være på op til
24 timer, og når der optages i 24 timer,
optages fire titler på hver seks timer.
■
Optagelse stopper automatisk, hvis et
kopibeskyttet billede vælges.
■
DVD-RW-diske skal formateres, inden
optagelsen begynder. De fleste nye diske
sælges som uformaterede diske.
■
Brug ikke DVD-R-diske til mastering
sammen med denne enhed.
SP(35:12)
Tryk på knappen REC.
Informationer om kanalen vises på skærmen.
Derefter starter indspilningen. Ikonet ( ) vises på
forsiden.
- Sådan holdes pause i indspilningen •Tryk på knappen REC PAUSE for midlertidigt at
stoppe en optagelse, der er i gang.
• Tryk på knappen REC PAUSE igen under pausen
for at genoptage optagelsen.
• Du kan skifte kanaler ved at trykke på knapperne
) under pause i optagelserne.
PROG (
- Sådan standses optagelse Tryk på knappen STOP ( ) for at stoppe eller
afslutte en igangværende optagelse.
• Når der anvendes DVD-RW/-R-diske, vises
meddelelsen "Updating the information of disc.
Please wait for a moment”.
76 - Dansk
■
BEMÆRK
Optagelse fra eksternt
udstyr, du ser nu
4
Tryk på knappen REC. Informationer om den eksterne
indgangstilstand vises på skærmen. Derefter starter
indspilningen. Ikonet ( ) vises på forsiden.
- Sådan holdes pause i indspilningen • Tryk på knappen REC PAUSE for midlertidigt at
stoppe en optagelse, der er i gang.
Inden du starter
Kontrollér, at disken har tilstrækkelig med plads til
optagelsen. Justér optagetilstanden.
1
2
Tryk på knappen HDD eller DVD.
Hvis du vælger DVD, skal du trykke på knappen OPEN/
CLOSE, og anbringe en skrivbar disk i diskbakken.
Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at lukke
diskbakken.
Vent, indtil LOAD forsvinder fra frontdisplayet. Hvis
der anvendes en helt ny DVD-RW-disk, bliver du først
spurgt, om den skal initialiseres (Se side 74)
• Tryk på knappen REC PAUSE igen under pausen for
at genoptage optagelsen.
• Du kan skifte kanaler ved at trykke på knapperne
) under pause i optagelserne.
PROG (
- Sådan standses optagelse Tryk på knappen STOP ( ) for at stoppe eller
afslutte en igangværende optagelse.
• Når der anvendes DVD-RW/-R-diske, vises
meddelelsen "Updating the information of disc.
Please wait for a moment”.
Tryk på knappen INPUT SEL. for at vælge
indgangskilden iht. den tilslutning, du anvender.
Frontdisplayet ændres som følger:
➞Programnummer ➞ AV1 ➞ AV2 ➞ AV3 ➞ DV
3
Optagelse
Hvis du tilslutter et digitalt videokamera, skal du
trykke på knappen INPUT SEL. for at vælge DV.
(Se side 78)
Tryk på knappen REC MODE flere gange, (eller tryk
på knappen REC MODE og derefter på knapperne
) for at vælge indspilningshastigheden (kvalitet).
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Record Mode
SP(35:12)
Dansk - 77
Kopiering fra et
videokamera
4
Tryk på knappen INPUT SEL. for at vælge DV.
IHvis indgangen er indstillet til DV, vises en afspille/
optagemenu øverst på skærmen, der muliggør
styring af videokamera.
DV
Du kan muligvis styre videokameraet med IEEE 1394interfacet (DV).
The DV device is connected
MOVE
1
RETURN
Tilslut videokameraets DV-udgangsstik til
DVinputstikket på forsiden af HARDDISK/
DVDOPTAGEREN ved brug af et DV-kabel.
2
Tryk på knappen HDD eller DVD.
Hvis du vælger DVD, skal du trykke på knappen OPEN/
CLOSE, og anbringe en skrivbar disk i diskbakken. Tryk
på knappen OPEN/CLOSE for at lukke diskbakken.
Vent, indtil LOAD forsvinder fra frontdisplayet.
3
Tryk på knappen REC MODE flere gange for at
vælge indspilningshastigheden (kvalitet).
Optagelse
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Record Mode
SP(35:12)
5
Vælg ikonet Afspil () i skærmens øverste del for
at afspille fra videokameraet og finde det startsted,
hvorfra der skal kopieres.
6
For at starte optagelsen skal du bruge knapperne
til at vælge ikonet Record (●) øverst på
skærmen. Tryk herefter på knappen OK.
Du kan trykke på knappen REC på fjernbetjeningen
for at starte optagelsen.
- Sådan standses optagelse Tryk på knappen STOP ( ) for at stoppe eller
afslutte en igangværende optagelse.
• Når der anvendes DVD-RW/-R-diske, vises
meddelelsen "Updating the information of disc.
Please wait for a moment".
■
BEMÆRK
78 - Dansk
For at vise ikoner relateret til afspilning
på skærmen skal du trykke på en vilkårlig
navigationstast på fjernbetjeningen.
Optagelse ved hjælp af
OTR (Et-Tryk optagelse)
Du kan indstille HARDDISK/DVD-OPTAGEREN til at
optage i intervaller på 30 minutter i op til otte timer ved at
trykke på knappen REC.
■
BEMÆRK
Tidstælleren tæller ned fra 8:00 til
0:00. Herefter standser HARDDISK/
DVDOPTAGEREN med at optage.
- Sådan standses optagelse Tryk på knappen STOP ( ) Meddelelsen “Do you want
to stop recording?” vises.
• Tryk på knapperne for at vælge Yes, og tryk
derefter på knappen OK.
• Du kan også trykke på knappen STOP (
1
2
3
Tryk på knappen HDD eller DVD. Hvis du vælger DVD,
skal du trykke på knappen OPEN/CLOSE, og anbringe
en skrivbar disk i diskbakken. Tryk på knappen OPEN/
CLOSE for at lukke diskbakken. Vent, indtil LOAD
forsvinder fra frontdisplayet.
Tryk på knapperne PROG (
) eller de
numeriske knapper for at vælge det program, du
ønsker at optage. Hvis du vil optage gennem en
tilsluttet ekstern komponent, skal du trykke på INPUT
SEL. for at vælge den relevante eksterne indgang
(AV 1, AV 2, DV eller PR01).
Om INFO-knappen
Under optagelse kan du trykke én gang på knappen
INFO for at vise billedet med systeminformationer: Active
Status, Background Status og Main (oplysninger om
hovedskærm).
HDD
Active status
Record SP
Background Status – –
Screen
Recording:PR1 [SP]
JAN/01/2006 (SUN)
System Info
12:00
Tryk på knappen REC for at starte optagelsen.
Recording : PR 1 [SP]
Disc Info
3
None
35:37 SP
4745MB
12:00
Tryk på knappen REC flere gange for at justere
den ønskede optagetid.
➞ 0:30 ➞ 1:00 ➞ ... 8:00 ➞ Off
OTR Mode
Når du trykker på knappen INFO tre gange: Billedet med
aktuelle optageinformationer vises: Name, Recording
Title, Created Time og Recording Time.
0:30
HDD
Name
Recording Title
Recording Info
JAN/01/2006 12:00 PR
1
4
Created Time
JAN/01/2006 12:00
Recording Time
00:13:27
JAN/01/2006 (SUN)
12:00
Dansk - 79
Optagelse
Når du trykker på knappen INFO to gange, vises billedet
med diskinformationer: Total Title, Total Playlist
Recordable Time:Title, Available Space:Music/Photo.
HDD
Total TItle
Total Playlist
Recordable Time :Title
Available Space :Music/Photo
JAN/01/2006 (SUN)
4
) igen.
Samtidig optagelse og
afspilning
2
Tryk på knappen OK eller PLAY ( ) .
Enheden afspiller fra starten den titel, du er i
gang med at optage.
Play
Du kan afspille fra starten af det program, du optager.
Du kan se listen med tidligere titler, mens du optager et
program.
Under optagelse
- Stop afspilning/optagelse -
1
Knappen PLAY ( ).
Enheden afspiller fra starten den titel, du er i gang
med at optage.
Afspilning er ikke tilgængelig i 10 sekunder fra
optagelsens start.
Du kan anvende knapperne SKIP (
) og andre
afspillerelaterede knapper frem til optagepunktet.
1
Tryk på knappen STOP ( ). Afspillebilledet
forsvinder, og billedet med den igangværende
optagelse vises.
2
Trykker på du på knappen STOP (
mere afbrydes optagelsen.
Play
■
BEMÆRK
■
Optagelse
■
Brug af knappen TITLE LIST
1
Tryk på knappen TITLE LIST, når enheden er i
optagetilstand.
Skærmbilledet Title List vises.
Tryk på knapperne /SKIP (
) for at vælge
listen med optagne titler.
HDD
Title List
RECORDING...
4/4
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
004 RECORDING...
00:00:00
004
Recording
JAN/02/2006 00:00
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
80 - Dansk
) én gang
SELECT
RETURN
EXIT
Der høres ingen lyd under søgning.
Dvd-diskafspilning er mulig under optagelse
på harddisk. Men JPEG-, MP3- og DivX-filer
på disken kan ikke afspilles.
Harddiskafspilning er mulig under optagelse
på dvd. Men JPEG- og MP3-filer på
harddisken kan ikke afspilles.
Udfør en
timeroptagelse
3
Tryk på knappen OK for at vælge Add a list.
Skærmbilledet Timer Record List vises.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
Date
Start
End
Mode
VPS/PDC
No. 01 No Title
1. Kontrollér, at antennekablet er tilsluttet.
2. Kontrollér den resterende tid på disken.
3. Kontrollér, at dato og klokkeslæt er korrekt.
Kontrollér, at uret (Setup - Clock Set) er indstillet, inden
du fortsætter med en timeroptagelse. (Se side 27~28)
To
Source
Date
Start
End
HDD
PR 01
JAN 01
10 : 54
12 : 54
HDD
MOVE
V/P
SP
Title
Recordable Time HDD 35:45 SP
Recordable Time
Mode
Off
Save
35:45 SP
SELECT
RETURN
EXIT
Brug knappen ANYKEY.
• Tryk på knappen ANYKEY.
• Tryk på knapperne for at vælge Add, og
tryk derefter på knappen OK eller .
Brug af knappen TIMER
1
Tryk på knappen TIMER, når nheden er i stop/
afspilningstilstand.
Skærmbilledet Programme vises.
HDD & DVD RECORDER
Programme
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
√
Rcorded List
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4
Indstil timeroptagelse.
• Indtast værdierne for timeroptagelsen vha. knapperne og de numeriske knapper.
: Flytter til forrige/næste element.
, 0~9 : Indstiller en værdi.
• To : Vælg det medie der skal optages på HDD
(harddisk) eller DVD.
• Source : Den videoindgangskilde (AV 1, AV 2
eller AV3) eller tv-kanal, du ønsker at lave en
timeroptagelse fra.
Brug af knappen MENU.
• Tryk på knappen MENU, når enheden er i stop/
afspilningstilstand.
• Tryk på knapperne for at vælge
Programme, og tryk derefter på knappen OK
eller .
2
Tryk på OK eller for at vælge Scheduled List.
HDD
JAN 31
JAN 30
JAN 29
JAN 02
JAN 01
Hver SUN (SØN)
Hver SAT (LØR)
MON-FRI (MAN-FRE)
MON-SAT (MAN-LØR)
Hver dag
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
Date
Start
End Mode VPS/PDC
Add a list
Recordable Time HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Dansk - 81
Optagelse
• Date : Med timeroptagelse er det muligt at indstille
optagetidspunktet i en periode på en måned. Indstil
optagedagen. (måned/dag)
• Start/End Time (Start/sluttid): Start- og sluttiden
for timeroptagelsen.
• Mode (optagetilstand):
- FR (Fleksibel optagelse) : Vælges når du ønsker
at indstille videokvaliteten automatisk. I tilstanden
FR vælges den bedst passende optagetilstand
automatisk i forhold til den resterende tid på disken
og timeroptagelsens længde. Denne funktion vælger
kun én af tilstandene XP, SP, LP og EP.
5
•
- SP (standardkvalitet) : Vælges for at optage i
standardkvalitet.
- LP (lav kvalitet) : Vælges når der er brug for en lang
optagetid.
- EP (udvidet) : Vælges når der er brug for en
længere optagetid.
BEMÆRK
Når du optager i EP-tilstand på en
DVDRW( V-tilstand)/R-disk, optages
muligvis ikke alle 6 eller 8 timer, fordi
enheden anvender kodningssystemet
VBR (variabel bithastighed). Hvis du
f.eks. optager et program med mange
hurtige bevægelser, anvendes en højere
bithastighed, der bruger mere plads på
disken.
Optagelse
• VPS/PDC : Funktionerne VPS (Video Programme System)
eller PDC (Programme Delivery Control).
- Hvis du aktiverer denne funktion, kan du bestemme
en optagelses start- og sluttidspunkt med særlige
signaler, der er indeholdt i tv-signalet. Hvis et tvprogram
afkortes eller starter tidligere end planlagt, synkroniserer
denne funktion automatisk optagelsens start- og sluttid
med den faktiske udsendelses tid.
- Indstil starttidspunktet NØJAGTIGT som i det trykte tvprogram. Eller fungerer timeroptagelsen ikke.
- Du må ikke vælge PDC eller VPS, medmindre du er
sikker på, at det program, du vil optage, udsendes med
VPS eller PDC.
• TITLE : Til navngivning af titlen. Vælg titlen, og tryk på
knappen OK. Billedet til omdøbning vises. Se side
88 for registrering.
82 - Dansk
vises på frontpanelet. Dette betyder, at der er
registreret en timeroptagelse.
Hvis timerindstillingerne overlapper:
Programmerne optages i prioritetsrækkefølge. Hvis
timeroptagelsen er indstillet først til et program
og så til et andet program, og programmerne
overlapper hinanden, vises følgende meddelelse på
skærmen: “This setting is identical with 1.”Denne
meddelelse viser, at det første program har prioritet.
Efter optagelse af det første program begynder
optagelsen af det andet program.
- XP (høj kvalitet): Vælges når videokvaliteten er
vigtig.
Når du har valgt indstillingerne for hver tilstand, skal du
trykke på knappen OK for at vælge Save og herefter
trykke på knappen OK igen.
For at afslutte uden af gemme den aktuelle
indstilling.
Tryk på knappen MENU.
For at vende tilbage til forrige menu
Tryk på knappen RETURN, hvis du ikke ønsker at
indstille en timeroptagelse.
6
Hvis du ønsker at optage på DVD-RW/-R, skal du
indsætte disken.
7
Sluk for strømmen for at afslutte indstillingen af
timeroptagelse.
Timeroptagelse fungerer ikke, når der er tændt for
enheden.
Timeroptagelsestiden kan være forskellig
fra den indstillede tid, afhængig af
diskstatussen og den overordnede
timeroptagelsesstatus (for eksempel
overlappende indspilningstider, eller hvis
den første optagelse slutter inden for 2
minutter før starttidspunktet for den næste
optagelse).
Du kan optage op til 12 programmer med
timeroptagelse.
Hvis harddisken ikke har tilgængelig plads
ti optagelse, blinker . Det betyder, at
harddisken ikke har plads at optage på.
Hvis du har indstillet Timer-optagelse til brug
af VPS/PDC, kan blæseren alligevel køre og
støje, når enheden er afbrudt.
BEMÆRK
3
Redigering af
planlagt liste
Tryk på knapperne for at vælge det nummer
på den planlagte listen, som du vil redigere, og tryk
derefter på knappen ANYKEY.
• Punkterne Add, Edit, Delete og Go to Recorded
List vises.
Følg disse anvisninger for at redigere den planlagte listen.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To Source
-- --- ----
Date
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
17:30
18:30
02 HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
Add
03 HDD
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
PR 01
Start
End Mode VPS/PDC
--:-- --:-- ---
SP
On
Edit
Delete
Recordable
Time ListHDD 35:45 SP
Go to Recorded
Brug af knappen TIMER
1
MOVE
Tryk på knappen TIMER, når enheden er i stop/
afspilningstilstand. Skærmbilledet Programme
vises.
HDD & DVD RECORDER
4
Programme
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
√
Rcorded List
Programme
SELECT
RETURN
EXIT
Tryk på knapperne for at vælge Edit, og tryk
derefter på knappen OK eller .
• Elementet med den planlagte optagelse vises.
Redigér de elementer, du ønsker at ændre.
Se afsnittet “Udfør en timeroptagelse” for flere
oplysninger om inputelementer til timeroptagelse.
(Se side 81~82)
Setup
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
No.
To
Source
Date
Start
End
Mode
VPS/PDC
No.01 No Title
Brug af knappen MENU.
To
Source
Date
Start
End
HDD
PR 01
JAN 01
17 : 30
18 : 30
Recordable Time HDD 35:45 SP
Recordable Time
• Tryk på knappen MENU, når enheden er i
MOVE
Mode
SP
Title
V/P
On
Save
HDD 35:45 SP
SELECT
RETURN
EXIT
stop/afspilningstilstand.
eller .
2
5
Tryk på knappen OK for at vælge Save, og tryk
derefter på knappen OK for at bekræfte den
redigerede indstilling.
6
Tryk på knappen MENU, når du har udført
handlingen. Skærmbilledet Scheduled List
forsvinder.
Tryk på OK eller for at vælge Scheduled List.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
-- --- ---0101 HDD
HDD PR
PR01
01
0202 HDD PR
PR01
01
0303 HDD PR
PR01
01
Recordable Time
Date
Start
End Mode VPS/PDC
-- ---:-- --:-- -Add a list
JAN
01
17:30 18:30
18:30 SP
SP
JAN/01
17:30
JAN/01
21:00
JAN
01
21:00 22:00
22:00 SP
SP
JAN/01
23:15
JAN
01
23:15 23:45
23:45 SP
SP
-On
On
On
On
On
On
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Dansk - 83
Optagelse
• Tryk på knapperne for at vælge
Programme, og tryk derefter på knappen OK
Slet en planlagt liste
3
Følg disse anvisninger for at slette et punkt fra den
planlagte listen.
Tryk på knapperne for at vælge det nummer
på den planlagte listen, som du vil slette, og tryk
derefter på knappen ANYKEY.
• Punkterne Add, Edit, Delete og Go to Recorded
List vises.
HDD
Scheduled List
Current Time 11:01
No.
To Source
-- --- ----
Date
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
17:30
18:30
02 HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
Add
03 HDD
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
PR 01
Start
End Mode VPS/PDC
--:-- --:-- ---
SP
On
Edit
Delete
Recordable
Time List
HDD 35:45 SP
Go to Recorded
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Brug af knappen TIMER
1
Tryk på knappen TIMER, når enheden er i stop/
afspilningstilstand. Skærmbilledet Programme
vises.
HDD & DVD RECORDER
4
Tryk på knapperne for at vælge Delete, og tryk
derefter på knappen OK eller .
• Du får en meddelelse om at bekræfte dit valg for
eksempel “Do you want to delete?”.
Programme
HDD
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
√
Rcorded List
Scheduled List
Current Time 11:01
No.
To
Source
Date
Start
End Mode VPS/PDC
Programme
Setup
Do you want to delete?
Yes
MOVE
SELECT
RETURN
Recordable Time
EXIT
No
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Brug af knappen MENU.
Optagelse
• Tryk på knappen MENU, når enheden er i stop/
afspilningstilstand.
• Tryk på knapperne for at vælge
Programme, og tryk derefter på knappen OK
eller .
5
Tryk på knapperne for at vælge Yes, og tryk
derefter på knappen OK
• Den markerede titel slettes fra listen.
HDD
Scheduled List
Current Time 11:01
No.
2
Tryk på OK eller for at vælge Scheduled List.
HDD
To Source
-- -