Samsung | DVD-HR730 | Samsung DVD-HR730 Bruksanvisning

Bruksanvisning
DVD-HR730
DVD-HR734
ELECTRONICS
www.samsung.com/se
Svenska
Book 1.indb 1
Norsk
Suomi
Dansk
AK68-01025K
2006-03-22 �� 7:58:29
VIKTIG ANMÄRKNING
Komma igång
Varning
Nätsladden till den här utrustningen har en gjuten kontakt
med en inbyggd säkring. Säkringens värden finns på
en yta vid kontaktens stift. Om den behöver bytas skall
en säkring som är godkänd enligt BS1362 med samma
märkning användas.
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA.
ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD
PERSONAL.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISKA
STÖTAR ÖPPNA INTE
Den här symbolen betyder att det finns
„farlig spänning” inuti den här produkten
som kan utgöra risk för elektriska stötar
eller personskador.
Den här symbolen visar att det finns
viktiga instruktioner som tillhör produkten.
Installera inte den här utrustningen i ett begränsat utrymme
som exempelvis en bokhylla eller liknande.
VARNING : För att förhindra skador som kan leda till brand
eller risk för elektriska stötar bör du inte utsätta
den här produkten för regn eller fukt.
OBSERVERA : HDD & DVD-INSPELAREN ANVÄNDER
EN OSYNLIG LASERSTRÅLE SOM KAN
ORSAKA SKADLIG EXPONERING AV
STRÅLNING OM DEN RIKTAS OM. SE
TILL ATT DU ANVÄNDER APPARATEN
ENLIGT ANVISNINGARNA.
OBSERVERA
DEN HÄR PRODUKTEN ANVÄNDER LASER. ANNAN
ANVÄNDNING AV KONTROLLER, ÄNDRING AV
PRESTANDA ELLER PROCEDURER ÄN DE SOM
SPECIFICERATS HÄR KAN ORSAKA SKADLIG
STRÅLNING. ÖPPNA INTE HÖLJET ELLER
REPARERA INTE PRODUKTEN SJÄLV. ÖVERLÄMNA
SERVICEÅTAGANDEN TILL PERSONAL.
Använd aldrig kontakten om säkringens lock saknas
om locket är avtagbart. Om ett nytt säkringslock behövs
skall det ha samma färg som ytan vid kontaktens stift.
Utbyteslock finns att tillgå hos din återförsäljare.
Om den kontakt som är monterad inte passar i uttagen
i ditt hus eller om kabel inte är tillräckligt lång för att
nå till uttaget skall du skaffa en passande godkänd
förlängningssladd eller kontakta din återförsäljare för hjälp.
Om det inte finns något alternativ till att kapa kontakten
skall säkringen tas bort och kontakten skall avlägsnas på
ett säkert sätt. Anslut inte kontakten till ett uttag då det
finns risk för elektriska stötar från den oskyddade sladden.
För att koppla ur apparaten från strömkällan måste
kontakten dras ut helt ur uttaget, så att strömkällan blir
ledig.
Produkten som den här bruksanvisningen tillhör är
licensierad under immaterialrättigheter tillhörande
tredje part. Den här licensen är begränsad till privat
icke-kommersiellt bruk för användare av licensierat
innehåll.
Inga rättigheter gäller för kommersiellt bruk.
Licensen gäller inga andra produktenheter än denna
och licensen gäller inte olicensierade produkter som
tillhör standarderna ISO/IEC 1172-3 eller ISO/IEC
13818-3 som används eller säljs tillsammans med
den här produkten. Licensen gäller användningen
av den här produkten för att koda och/eller avkoda
ljudfiler enligt standarden
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
Inga rättigheter gäller för den för licensen för
produktfunktioner som inte överensstämmer med ISO/IEC
11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
Den här produkten uppfyller kraven för CE-märkning
när skärmade kablar och anslutningar används för att
ansluta enheten till annan utrustning. För att förhindra
elektromagnetiska störningar med annan elektrisk
utrustning som radio- och tv-apparater skall du använda
skärmade kablar och anslutningar.
- Svenska
Book 1.indb 2
2006-03-22 �� 7:58:30
Säkerhetsföreskrifter
Hanteringsföreskrifter
• Se till att du har stängt av alla apparater innan du ansluter
några komponenter till den här spelaren.
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs de här användningsinstruktionerna noggrant
innan du använder enheten. Följ samtliga
säkerhetsinstruktioner nedan.
Förvara användningsinstruktionerna lättåtkomligt för
framtida bruk.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Läs de här instruktionerna.
Behåll instruktionerna.
Beakta alla varningar.
Följ alla instruktioner.
Använd inte den här apparaten nära vatten.
Rengör endast med en torr trasa.
Blockera inga ventilationsöppningar, installera
produkten enligt tillverkarens instruktioner.
8) Installera inte produkten nära värmekällor som
exempelvis element, värmeutsläpp, ugnar eller andra
apparater som avger värme (förstärkare).
9) Ignorera inte säkerhetsavsikten med den polariserade
eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har ett
stift som är bredare än det andra. En jordad kontakt
har två stift och en tredje jordad kontaktyta. Det breda
stiftet eller den tredje kontaktytan finns där för din
säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar
i ditt uttag skall du kontakta en elektriker för utbyte av
ditt felaktiga uttag.
10)Skydda nätsladden så att man inte trampar på eller
klämmer den, speciellt vid kontakten, uttag och där
den kommer ut ur apparaten.
11)Använd endast tillbehör som specificerats av
tillverkaren.
12)Använd endast stativ, fäste eller bord som
specificerats av tillverkaren eller som sålts tillsammans
med apparaten. När du använder en vagn skall du
vara försiktig så att kombinationen vagn/apparat inte
skadas genom att den välter.
13)Koppla ur apparaten ur vägguttaget under åskväder
eller när den inte används under en längre period.
14)Överlämna alla reparationer åt kvalificerad personal.
Reparation krävs när apparaten har skadats på något
sätt, exempelvis om nätsladden eller kontakten har
skadats, vätska har spillts eller föremål kommit in
i apparaten eller om den utsatts för fukt eller regn
alternativt inte fungerar som den skall eller har
tappats.
• Ställ inte blomvaser med vatten eller små metallföremål
på spelaren.
• Var försiktig så att du inte vidrör skivtallriken.
• Placera inget annat än skivor på skivtallriken.
Komma igång
• Flytta inte på spelaren när en skiva spelas upp, detta kan
repa eller förstöra skivan eller spelarens mekanik.
• Exteriöra störningar som blixtar och statisk elektricitet
kan påverka spelarens normala funktion. Om detta skulle
hända skall du stänga av spelaren och slå på den igen
med knappen STANDBY/ON, eller koppla ur och sedan
i nätsladden i vägguttaget. Spelaren skall sedan fungera
normalt.
• Se till att du tar ut skivan och stänger av spelaren när du
använt den.
• Ta ut nätsladden ur vägguttaget när du inte tänker
använda spelaren under en längre tid.
• Rengör skivan genom att torka den i en rät linje inifrån
och ut.
Underhåll av höljet
Av säkerhetsskäl skall du ta ut nätsladden ur vägguttaget.
•Använd inte bensen, thinner eller andra lösningsmedel för
rengöring.
• Torka av höljet med en mjuk trasa.
HDD (Hårddisk)
Hårddisken har stort lagringsutrymme, vilket möjliggör lång
inspelningstid och snabb åtkomst av skriven data. Den kan
lätt skadas av stötar, vibrationer eller damm och måste
hållas borta från magnetfält. För att undvika att förlora viktig
data, observera följande säkerhetsföreskrifter.
• Använd inte HDD/DVD-spelaren på platser med extrema
temperaturväxlingar.
• Utsätt inte HDD/DVD-spelaren för kraftiga stötar.
• Placera inte HDD/DVD-spelaren på platser med
vibrationer eller platser som är ostadiga.
• Placera inte HDD/DVD-spelaren ovanpå värmekällor.
Svenska - Book 1.indb 3
2006-03-22 �� 7:58:32
• Koppla inte ur nätsladden när strömmen är på.
• Använd inte repfria skydd eller fodral.
• Försök inte byta hårddisken. Det kan orsaka skador.
• Använd inte skivor med etiketter från etikettskrivare som
finns att köpa på eftermarknaden.
Komma igång
Skulle hårddisken skadas, kan du inte återskapa förlorad
data. Hårddisken är endast ett tillfälligt lagringsställe.
Hantering av skivorna
• Lägg inte i skeva eller spruckna skivor.
Skivförvaring
•A
nvänd skivor med en
regelbunden form. Om en skiva
med oregelbunden form (eller
med annan specialform) används
i HDD & DVD spelaren kan den
skadas
Var försiktig så att du inte skadar skivorna eftersom
informationen på skivorna är mycket känslig för
miljöpåverkan.
• Förvara dem inte i direkt solljus.
Att hålla i skivorna
• Förvara i en ren förvaringspåse.
• Undvik att vidröra skivan på det
område inspelning sker.
• Förvara dem på en kall ventilerad plats.
• Lagra vertikalt.
• Om du flyttar din HDD/DVD-spelare snabbt från en kall
plats till en varmare kan det uppstå kondensation på
mekaniken och linsen vilket kan ge upphov till onormal
uppspelning. Om detta inträffar, anslut inte kontakten till
ett eluttag och vänta i två timmar. Sätt sedan i skivan och
försök spela upp den igen.
DVD-RAM, DVD-RW och DVD-R
• Rengör med en tillbehörsprodukt för
rengöring, DVD-RAM/PD (om möjligt LFK200DCA1). Använd inte rengörare eller
trasor som är avsedda för CD-skivor för att
rengöra skivor av typen DVD-RAM/-RW/-R.
DVD-Video, Audio-CD
• Torka bort smuts eller föroreningar från skivan med en
mjuk trasa.
Observera vid hantering av skivor
• Skriv inte på den tryckta sidan med blyerts- eller
kulspetspenna.
Skivspecifikationer
Skivtyp
DVD-Video
• En digital versatile disc (DVD) rymmer upp till 135 minuter
film, åtta ljudspråk och textning på 32 språk. Den är
utrustad med filmkompressionen MPEG-2 och Dolby
digital surround vilket gör att du kan uppleva skarp och
klar biokvalitet på ett bekvämt sätt hemma.
• När du växlar mellan det första och andra lagret på en
DVD-skiva med dubbla lager kan det uppstå en tillfällig
störning i bild och ljud. Detta beror inte på något fel på
enheten.
• När en DVD-RW/-R som är inspelad i Videoläge är
avslutad blir den en DVD-Video.
• Använd inte rengöringsmedel eller antistatmedel för
vinylskivor. Använd inte heller flyktiga vätskor som bensen
eller thinner.
• Sätt inte på etiketter eller dekaler på skivorna. (använd
inte skivor med limrester eller rester av borttagna
dekaler).
- Svenska
Book 1.indb 4
2006-03-22 �� 7:58:32
Audio CD
DUpp- och inspelning på DVD-RW
• Inspelning och uppspelning kan genomföras på DVDRW-skivor i båda lägena Video och VR.
• Spelar CD-DA-ljudformaterade CD-R och CD-RWskivor.
• När en DVD-RW som är inspelad både i Video och VRläge är avslutad går det inte att göra fler inspelningar på
den.
• Enheten kanske inte kan spela vissa CD-R eller CD-RWskivor beroende på inspelningens kvalitet.
CD-R/-RW
• Använd en CD-R/-RW på 700 Mb (80 minuter). Om det
är möjligt skall du inte använda en 800 Mb (90 minuter)
eftersom det inte är säkert att denna kan spelas upp.
• Om CD-R/-RW-skivan inte har spelats in med en avslutad
inspelning kan du uppleva en försening i början av
uppspelningen och det är inte säkert att det går att spela
upp alla filer.
• Vissa CD-R/-RW-skivor är inte spelbara i den här
enheten beroende på vilken typ av enhet de bränts på.
För innehåll som spelats in på CD-R/-RW-media från CDskivor för eget bruk kan spelbarheten variera beroende på
innehållet och på skivorna.
Upp- och inspelning på DVD-R
• När en DVD-R som är inspelad i Videoläge är avslutad
blir den en DVD-Video.
• Du kan spela in på hela det tillgängliga utrymmet på
skivan och genomföra redigeringar så som att lägga
till titlar till skivor och program och sedan radera
programmen innan du avslutar.
• När en programmering raderas från en DVD-R blir det
utrymmet inte tillgängligt. När ett område på en DVD-R
har blivit inspelat på är det området inte längre tillgängligt
för inspelning oavsett om inspelningen raderas eller ej.
• Det tar cirka 30 sekunder för enheten att färdigställa
inspelningsinformationen efter det att inspelningen
avslutas.
• Den här produkten optimerar DVD-R-skivan för
varje inspelning. Optimeringen utförs när du påbörjar
inspelningen, efter att du lagt i skivan eller startat
enheten. Det kan bli omöjligt att spela in på skivan om
optimeringen utförs för många gånger.
• I vissa fall går det inte att spela upp skivan beroende på
inspelningskvaliteten.
• Den här enheten kan spela upp DVD-R-skivor som
är inspelade och avslutade på en Samsung DVD
videobrännare. Den kan inte spela upp vissa DVDRskivor beroende på skivan och på kvaliteten på
inspelningen.
• När en DVD-RW som är inspelad i Videoläge är avslutad
blir den en DVD-Video.
• I båda lägen går det att spela före och efter avslutning,
men ytterligare inspelningar, radering eller redigering går
inte att göra efter att skivan avslutats.
Komma igång
• Detta är en audioskiva på vilken 44,1 kHz PCM-ljud
spelats in.
• Om du vill spela in på en skiva i VR-läge och sedan i
V-läge måste du genomföra en formatering. Var försiktig
när du genomför en formatering eftersom all information
kan förloras.
• En tom DVD-RW initialiseras först till VR-läge.
Upp- och DVD-RAM
• På grund av kompatibilitetsproblem går det inte att spela
upp DVD-RAM-skivor på vissa spelare.
• Det går bara att spela upp DVD-RAM standard
Version 2.0 på den här enheten.
• För DVD-RAM-skivor av kassettyp skall du ta bort
kassetten och använda enbart skivan.
Skivkopiering
Kopieringsspecifikationer
Innehåll
HDD ž DVD
DVD ž HDD
Inspelad videotitel Stöds
Stöds
Kopieringsskyddad titel
Stöds ej Stöds ej
Flytt
Kopiera en gång
(Raderar titeln på hårddisken
Stöds ej
efter kopieringen)
MP3
Stöds
Stöds
Stöds
Stöds
JPEG(photo)
Stöds
Stöds
DivX
När programmet “Copy Once” har spelats in på DVDskivan kan den titeln inte kopieras till hårddisken igen.
När programmet “Copy Once” har spelats in på
hårddisken, går det att kopiera det till en DVD-RW(VRläge).
Svenska - Book 1.indb 5
2006-03-22 �� 7:58:32
KOPIERINGSSKYDD
Komma igång
• Många DVD-skivor är kodade med ett
kopieringsskydd. På grund av detta skall du endast
ansluta din HDD/DVD-spelare direkt till din TV, inte
till en videobandspelare. Om du ansluter den till en
videobandspelare får du en bild med störningar från
kopieringsskyddade DVD-skivor.
• Den här produkten innefattar teknik för
kopieringsskydd som skyddas av metodkrav
från amerikanska patent och andra immateriella
rättigheter som ägs av Macrovision Corporation och
andra ägare till rättigheter. Användning av denna
teknik för kopieringsskydd måste auktoriseras av
Macrovision Corporation, den är också avsedd för
hemmabruk och annan sluten visning om den inte är
auktoriserad av Macrovision Corporation. Reverse
engineering eller nedmontering är förbjudet.
DivX
C)
PEG”,
Skydd
Denna HDD/DVD-spelare gör att du kan skydda innehållet
på dina skivor, enligt beskrivningen nedan.
• Programskyddat: Se sedan 90 “Låsa en titel”
• Skrivskydd: Se sidan 115 “Skrivskydd”
¬D
VD-RW/-R-skivor som inte är kompatibla med
formatet DVD-VIDEO går ej att spela upp med den här
produkten.
¬F
ör ytterligare information om inspelningskompatibilitet
för DVD får du kontakta din DVD-RW/-R-tillverkare.
¬O
m du använder DVD-RW/-R-skivor av dålig kvalitet
kan det orsaka följande oväntade problem: utan
begränsning, inspelningsfel, förlust av inspelat eller
redigerat material eller skador på spelaren.
Skivformat
Använda MP3-skiva
• CD-R/-RW, DVD-RAM/-RW/-R, HDD med MP3-filer som
är inspelade med UDF, ISO9660 eller JOLIET format kan
spelas upp.
• Det går bara att spela upp MP3-filer med filtypsändelsen
“.mp3” eller “.MP3”.
• Ljudet kan hacka om du spelar upp MP3-filer som är
inspelade med VBR(Variable Bit Rate) från 32 Kbps till
320 Kbps.
Använda JPEG-skiva
• CD-R/-RW-, DVD-RAM/-RW/-R-skivor som är inspelade
med UDF-, ISO9660- eller JOLIET-format kan spelas
upp.
• Det går bara att titta på JPEG-filer med filtypsändelsen
“.jpg” eller “.JPG”.
• Enheten kan hantera maximalt 500 filer och 100
undermappar i en mapp.
• MOTION JPEG och progressiv JPEG stöds ej.
Använda MPEG4-skivor
• Skiva : CD-R/-RW, DVD-RAM/-RW/-R
• MPEG4(DivX)-filer med följande filtypsändelser kan
spelas upp: .avi, .divx, .AVI, .DIVX
• DivX Video Codec-format : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x
(utan QPEL och GMC)
• DivX Audio Codec-format : MP3, MPEG1 Audio Layer 2,
Windows Media Audio, LPCM, AC3
• Textningsformat som stöds: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
• Enheten kan hantera maximalt 500 filer och 100
undermappar i en mapp.
DVD-RW (VR)
• Detta är ett format som används för att spela in
information på en skiva av typen DVD-RW. På denna
kan du spela in flera titlar, redigera, radera, delvis radera,
skapa en spellista etc.
• En skiva som är inspelad i det här läget går inte att spela
upp i befintliga HDD/DVD-spelare.
DVD-RW (V)/-R
• Detta är ett format som används för att spela in
information på en DVD-RW eller DVD-R. Skivan kan
spelas upp på en befintlig HDD/DVD-spelare när den väl
har avslutats.
• Om en skiva som har spelats in i Video-läge på en
spelare av annat märke men inte har avslutats går det
inte att spela upp eller göra inspelningstillägg på den här
spelaren.
• Det går att spela upp filer med en bitrate mellan 56 Kbps
och 320 Kbps.
• Enheten kan hantera maximalt 500 filer och 100
undermappar i en mapp.
- Svenska
Book 1.indb 6
2006-03-22 �� 7:58:33
Använd inte följande skivor!
Komma igång
• Skivor av typen LD, CD-G, CD-I, CD-ROM eller DVDROM skall inte användas i den här produkten.
[Obs!]
Skivtyper som kan spelas upp: CD/CD-R/ -RW/MP3/
JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/-RW/-R. En DVD-RW/R skiva, som har spelats in i Video-läge på en annan
komponent, kan endast spelas när den är avslutad.
• Vissa kommersiella skivor och DVD-skivor som är
inköpta utanför din region kanske inte går att spela upp
med den här produkten. När sådana skivor spelas upp
visas “No disc” eller “Please check the regional code of
the disc.”.
• Om din DVD-RW är en olaglig kopia eller om den inte är i
DVD video-format går den heller inte att spela upp.
Kompatibilitet med skivor
• Det går att använda skivor för höghastighetsinspelning på
den här enheten.
• Alla skivfabrikat är inte kompatibla med den här enheten.
Svenska - Book 1.indb 7
2006-03-22 �� 7:58:33
Komma igång
Innehåll
Ansluta till AV 3 IN, DV-ingången.........................24
Fall 1 : Ansluta till en videobandspelare, digitalbox
(STB), DVD-spelare eller en videokamera till
AV3 IN......................................................... 24
Fall 2 : Ansluta en videokamera till DV IN............24
Getting Started
System-inställningar
Varning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Säkerhetsföreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Viktiga säkerhetsföreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Skärmmenynavigering............................................25
Plug & Auto-inställningar.......................................26
Ställa in klockan.......................................................27
Ställa in kanalerna med funktionen
Autoinställning.........................................................28
Ställa in kanalerna med funktionen
Manuell inställning...................................................29
Ställa in språkalternativen......................................30
Ställa in Automatisk avstängning.........................31
Ställa in Quick Recording (Snabbinspelning).....32
Automatiska kapitel.................................................33
DivX(R)-registrering.................................................34
Tidsinställning för CM Skip (reklamavbrott).......34
EP-läge tidsinställning............................................35
Ställa in alternativen för ljud..................................36
Ställa in alternativen för videodisplayen..............38
Ställa in alternativ för Video Output.....................39
Ställa in Progressive scan (progressiv skanning).......39
Avbryta Progressive scan (progressiv skanning).......40
Ställa in barnlås.........................................................41
Hanteringsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Underhåll av höljet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
HDD (Hårddisk). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Hantering av skivorna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Skivförvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Skivspecifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Skivkopiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Allmänna funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Innan du läser den här bruksanvisningen. . . . . . 11
Så här använder du HDD/DVD-spelaren . . . . . . . 11
Packa upp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Beskrivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bakre panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Frontpanelens display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Genomgång av fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Anslutning och förberedelser
Snabb översikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
HDD/DVD-spelaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Extra anslutningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Antenn + HDD/DVD-spelare + extern dekoder + TV. . . 20
Annat sätt att ansluta video ut-kabeln. . . . . . . . . . . 20
Fall 1 : Ansluta till en Video (Komposit) -utgång. . . . . . 21
Fall 2 : Ansluta till en S-Video-utgång. . . . . . . . . . . . . . .21
Fall 3 : Komponent Video-utgång. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Annat sätt att ansluta audio ut-kabeln. . . . . . . . . . . . . 22
Fall 1 : Ansluta till din TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Fall 2 : Ansluta till en stereoförstärkare
med AV-utgångar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Fall 3 : Ansluta till en AV-förstärkare
med digital utgång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Om du glömt ditt lösenord..............................................42
Om åldersnivåer..............................................................42
Om att ändra lösenord....................................................42
Uppspelning
Innan uppspelning...................................................43
Spela upp en skiva..................................................44
Använda Skivmeny och Titelmeny.......................45
Använda funktionerna Sök och hoppa över.......45
Uppspelning i Slow-motion/Stegvis uppspelning...46
Om ANYKEY.............................................................47
Spela upp titellistan.................................................48
Navigationsmeny.....................................................49
Använda markörerna...............................................52
Använda bokmärken...............................................54
- Svenska
Book 1.indb 8
2006-03-22 �� 7:58:34
Inspelning
Innan du spelar in....................................................74
Spela in den TV-kanal som du tittar på................76
Spela in från extern enhet som du tittar på.........78
Kopiera från en videokamera.................................79
Göra en Enknappsinspelning (OTR).....................80
Samtidig inspelning och uppspelning..............81
Göra en timerinspelning.........................................82
Redigera schemalagd lista.....................................84
Ta bort schemalagd lista........................................85
Gå till inspelningslista.............................................86
Välja inspelningsläge för varje titel i kopieringslistan....109
Byta inspelningsläge för alla titlar i kopieringslistan....110
Kopiera från DVD till hårddisk............................ 110
Kopiering av MP3, JPEG och Divx.................... 112
Kopiera fil.......................................................................112
Kopiera mapp................................................................113
Skivhanteraren...................................................... 114
Redigera skivnamnet....................................................114
Skrivskydd.....................................................................115
Formatera en skiva.......................................................115
Radera alla titellistor/DivX-listor/musiklistor/fotolistor.......116
Radera alla titellistor......................................................117
Avsluta en skiva............................................................118
Lämna en skiva oavslutad (V/VR-lägena)...................119
Komma igång
Välja språk för textremsor......................................55
Välja kanaler för ljudspår från film och ljud........56
Byta kameravinkel...................................................57
Repeterad uppspelning...........................................58
Zooma in....................................................................59
Välj media..................................................................60
Spela en Audio CD/MP3..........................................60
Spela upp en bild.....................................................67
Samtidig uppspelning av musik och foto............70
Spela upp en MPEG4..............................................72
Felsökning
Felsökning...............................................................120
Specifikationer........................................................124
Redigera
Grundläggande redigering (Titellistan)............... 89
Byta namn (Namnge) en titel.........................................89
Låsa (Skydda) en titel.....................................................90
Ta bort en titel.................................................................91
Ta bort en del av en titel (Split)......................................92
Ta bort en del av en titel (Partial Delete).......................93
Avancerad redigering (Spellista).......................... 95
Skapa en spellista...........................................................95
Spela upp poster i spellistan..........................................97
Byta namn på en post i spellistan..................................97
Redigera en scen för spellistan......................................98
Radera en post från spellistan.....................................103
Kopiera från hårddisk till DVD............................ 104
Om Kopieringsskärmen................................................104
Ändra inspelningsläge..................................................106
Kopiera flera titlar på en gång............................ 107
Ta bort oönskade titlar från kopieringslistan................108
Förhandsgranska en vald titel från kopieringslistan....109
Svenska - Book 1.indb 9
2006-03-22 �� 7:58:34
Komma igång
Allmänna funktioner
Automatisk kvalitetsjustering vid
timerinspelning
Om FR-läget är valt justeras bildkvaliteten automatiskt så
att alla programmerade inspelningar får plats på det lediga
utrymmet på skivan.
(se sidan 83)
Med HDD (hårddisk) & DVD-spelaren kan du spela in
video digitalt med hög kvalitet på DVD-RW/-R-skivor eller
hårddisken. Du kan också redigera på DVD-RW-skivor eller
hårddisken.
Skapa en DVD-videotitel med DVD-RW/-Rskiva
Inspelning på hårddisk
Kopiera från en digital videokamera med
DV-ingång
• DVD-HR730
Du kan spela in upp till 127 timmar video (i EP-läge) på den
interna 80 GB (gigabyte) hårddisken (HDD).
• DVD-HR734
Du kan spela in upp till 272 timmar video (i EP-läge) på den
interna 160 GB (gigabyte) hårddisken (HDD).
Med både inspelningsbar DVD och en hårddisk med hög
kapacitet i samma spelare, har du möjlighet att spara
inspelningar på hårddisken för snabb åtkomst när som helst,
eller spela in på DVD för arkivering eller för att spela i andra
DVD-spelare.
Kopiera mellan hårddisk och DVD
Du kan kopiera inspelningar från hårddisken till
inspelningsbara DVD, eller från DVD till hårddisken. Vanligtvis
kan du använda dig av höghastighets kopieringsfunktionen.
Du kan också välja att kopiera med olika inspelningskvalitet
från originalet. Till exempel kan du kopiera en inspelning i
XPläge (högsta kvalitet) på hårddisken till SP kvalitet (standard
uppspelning) på en DVD så att du kan få plats med andra
inspelningar på samma skiva.
Med HDD/DVD-spelaren kan du skapa dina egna DVDvideotitlarpå 4,7 GB DVD-RW/-R-skivor.
Spela in video från DV enhet på hårddisken och skivor av
typen DVD-RW/-R med ingången DV input (IEEE 13944pin/4pin). (se sidan 79)
Högkvalitativ progressiv skanning
Progressiv skanning ger högre upplösning och
en flimmerfri bild. 10-bitars 54-MHz DAC och 2D
Y/C separeringskretsar medför högsta kvalitet för
bilduppspelning och inspelning. (se sidorna 39~41)
Ett antal funktioner med ett lättanvänt
gränssnitt
Det integrerade menysystemet och meddelandefunktionen
gör att du når alla funktioner enkelt och bekvämt. Med en
skiva av typen HDD, DVD-RW kan du redigera inspelade
bilder, skapa en spellista, redigera bilder i den ordning som
passar dig.
MPEG4 uppspelning
Samtidig inspelning och uppspelning
Uppspelning och inspelning på både DVD:n och den inbyggda
hårddisken är helt oberoende av varandra. Till exempel kan du
spela in ett program som sänds antingen på en inspelningsbar
DVD eller på hårddisken, medan du tittar på en inspelning du
redan gjort på en DVD eller hårddisken.
Högkvalitativt digitalt ljud och bild med
inspelning och uppspelning
Denna HDD/DVD-spelaren kan spela MPEG4 format inom
en avi-fil.
DivX-certifiering
DivX, DivX Certified och logotyper
associerade till dessa är varumärken
som tillhör DivXNetworks, Inc och
används under licens.
Spela in upp till 8 timmar video på en 4,7 GB DVD-RW/-Rskiva beroende på inspelningsläge.
Valbart inspelningsläge
Du kan ställa in inspelningen på en av de fyra olika
inspelningshastigheterna, vart och ett varierar i
inspelningskvalitet och –tid. EP-läge (6Hr eller 8Hr) tar mest
inspelningstid, LP & SP-lägen medför mindre inspelningstid
med högre inspelningskvalitet, XP-läge ger dig den högsta
inspelningskvaliteten.
10 - Svenska
Book 1.indb 10
2006-03-22 �� 7:58:35
Kontrollera följande termer innan du läser den här
manualen.
Ikoner som används i manualen
Ikon
Term
Definition
HDD
Detta omfattar en funktion som är
tillgänglig för HDD (hårddisken).
DVD
RAM
Detta omfattar en funktion som är
tillgänglig på skivor av typen eller
DVD-R/DVD-RW som har spelats
in och avslutats i Videoläge.
Detta omfattar en funktion
som är tillgänglig för DVD-RAM.
RW
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för DVD-RW.
R
Detta omfattar en funktion som
är tillgänglig för DVD-R.
CD
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för data-CD (CD-R eller CD-RW).
JPEG
Detta omfattar en funktion
som är tillgänglig för CD-R/-RW
eller DVD-R/-RW/-RAM-skivor.
MP3
Detta omfattar en funktion
som är tillgänglig för CD-R/-RW
eller DVD-R/-RW/-RAM-skivor.
MPEG4
Detta omfattar en funktion
som är tillgänglig för CD-R/-RW
eller DVD-R/-RW/-RAM-skivor.
Detta omfattar ett fall där en
Observera funktion inte fungerar eller
inställningarna avbryts
OBS!
Detta omfattar tips eller instruktioner på sidan som en hjälp för att
använda funktionen.
Enknap- En funktion som kan användas
psfunktion med endast en knapp.
ANYKEY En funktion som kan användas
button med knappen ANYKEY.
Om den här bruksanvisningen
©2006 Samsung Electronics Co.
Alla rättigheter förbehållna, det är förbjudet att helt eller
delvis kopiera eller återge denna bruksanvisning utan
föregående tillstånd från Samsung Electronics Co.
Så här använder du
HDD/DVD-spelaren
Steg 1
Komma igång
Innan du läser den här
bruksanvisningen
Upphovsrätt
Välj skivtyp eller hårddisk
Den här enheten kan spela in på följande skivtyper.
Välj en omskrivningsbar DVD-RW-skiva om du vill
spela in upprepade gånger på samma skiva eller
om du vill redigera skivan efter inspelning. Om du vill
spara inspelningen utan ändringar skall du välja en
icke skrivbar DVD-R. Du kan spela in filer direkt på
den inbyggda hårddisken eller redigera en inspelad fil.
Steg 2
Formatera skivan för att påbörja inspelningen
Till skillnad från en videobandspelare börjar den här
spelaren att formatera när en oanvänd skiva sätts
i. Detta är nödvändigt för att förbereda skivan för
inspelning.
Använda en hårddisk
Formatering är inte nödvändig.
Använda en DVD-RW
Den här skivtypen kan formateras antingen i DVD Videoformat (V-läge) eller i DVD-Video Recording-format (VRläge). För en oanvänd skiva visas ett meddelande som
ber dig meddela om skivan ska initieras eller inte.Om du
väljer “Yes” (Ja) formateras skivan i VR-läge. En skiva
som spelas in i VR-läge tillåter mer varierad redigering.
Använda en DVD-R
DVD-skivor måste inte formateras och endast Video
Mode Recording stöds. Den här typen av skivor går
bara att spela upp på olika DVD-komponenter när de
har blivit avslutade.
1) F
örsäkra dig om att du känner till säkerhetsinstruktionerna
innan du använder produkten. (se sidorna 2~7)
2) Kontrollera Felsökning om det uppstår problem.
(se sidorna 120~123)
Svenska - 11
Book 1.indb 11
2006-03-22 �� 7:58:37
n
OBS!
Komma igång
n
Det går endast att använda antingen
läget VR eller Video på en DVD-RW,
aldrig båda på en gång.
Du kan byta DVD-RW-format till ett annat
genom att återinitialisera. Observera att
informationen på skivan kan förloras när
du byter format.
Steg 5
Redigera en inspelad skiva
Det är enklare att redigera en skiva än ett
konventionellt videoband. Spelaren stöder många
olika redigeringsfunktioner. Fungerar enbart med
DVD-skivor och hårddisk.
Med en lättanvänd redigeringsmeny kan du använda
olika redigeringsfunktioner så som, radera, kopiera,
byt namn och lås etcetera i en inspelad titel.
Steg 3
Inspelning
Det finns två olika inspelningsmetoder,
Direktinspelning och Timerinspelning.
Timerinspelning är systematiserad.
Inspelningsläge: XP (högkvalitetsläge),
SP (standardkvalitetsläge), LP (långt
inspelningsläge) och EP (utökat läge) med
avseende på inspelningsläget. När inspelningen
är inställd på läget FR spelas den högsta
bildkvaliteten in oavsett återstående tid på skivan.
Skapa en spelningslista (DVD-RW i läget VR,
HDD)
Med den här spelaren kan du skapa en ny
spelningslista på samma skiva och redigera den utan
att ändra originalinspelningen.
Steg 6
Avsluta och spela upp på
andra DVD-komponenter
För att spela upp din DVD på andra
DVDkomponenter måste den vara avslutad.
Först skall du avsluta alla redigerings- och
inspelningsarbeten och sedan avsluta skivan.
Steg 4
Uppspelning
Du kan välja titeln du vill spela upp på en meny som
visas och sedan starta uppspelningen omedelbart.
En DVD består av sektioner, som kallas för titlar, och
undersektioner, som kallas kapitel.
Under en inspelning skapas en titel mellan de två
punkterna där du startar och avslutar en inspelning.
Kapitel skapas automatiskt när du avslutar en
inspelning på en skiva av typen DVD-RW /-R i
Videoläget.
Kapitlens längd (intervallet mellan kapitlen) varierar
beroende på inspelningsläget.
När du använder en DVD-RW-skiva i VR-läget.
Även om avslutning i allmänhet är onödig när
du spelar upp skivan på en komponent som
är kompatibel med VR-läget skall en avslutad
skiva användas för uppspelning på den typen av
komponent.
När du använder en DVD-RW-skiva i Video-läget.
Skivan skall vara avslutad för att kunna spelas upp på
någon annan enhet än den här spelaren. Det går inte
att göra fler redigeringar eller inspelningar på skivan
när den har avslutats.
För att kunna spela in på skivan igen, måste skivan
vara oavslutad.
När du använder en DVD-R-skiva
Skivan måste avslutas för att det skall gå att spela
upp den på en annan komponent än den här
spelaren. Det går inte att redigera eller spela in på en
skiva när den har avslutats.har avslutats.
12 - Svenska
Book 1.indb 12
2006-03-22 �� 7:58:38
Packa upp
Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.
Video/Audio-kabel
Fjärrkontroll
Bruksanvisning
Det går att styra vissa funktioner på en TV från en
annan tillverkare med den här fjärrkontrollen.
Knapparna för styrfunktioner omfattar:
Knapparna TV STANDBY/ON, PROG
, VOL + -,
sifferknapparna och knapparna TV MUTE och INPUT
SEL..
Komma igång
Ställa in fjärrkontrollen
Tillbehör
RF-kabel för TV
Batterier till fjärrkontrollen
(AAA-storlek)
Snabbguide
Förbereda fjärrkontrollen
Sätt i batterierna i fjärrkontrollen
• Öppna batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen.
• Sätt i två batterier av typen AAA. Se till att batteriernas poler
(+ och –) hamnar rätt.
• Sätt tillbaka batteriluckan.
Om fjärrkontrollen inte fungerar som den skall:
• Kontrollera batteriernas polaritet + – (torrbatterier)
• Kontrollera om batterierna är tomma.
• Kontrollera om fjärrkontrollens fjärrsensor är blockerad.
• Kontrollera om det finns fluorescerande ljus i närheten.
Avyttrande av batterier skall ske i enlighet med lokala
miljöregler. Släng dem inte med hushållssoporna.
Svenska - 13
Book 1.indb 13
2006-03-22 �� 7:58:40
Komma igång
Följ instruktionerna nedan för att se om din tv är
kompatibel eller inte.
1. Slå på tv:n.
2. Rikta fjärrkontrollen mot tv:n.
3. Tryck och håll nere knappen TV STANDBY/ON
på tv:n och ange den tvåsiffriga koden som
motsvarar fabrikatet på din tv genom att trycka på
motsvarande sifferknappar.
Styrbara TV-koder
FABRIKAT SAMSUNG AIWA ANAM BANG & OLUFSEN BLAUPUNKT BRANDT BRIONVEGA CGE CONTINENTAL EDISON DAEWOO EMERSON FERGUSON FINLUX FORMENTI FUJITSU GRADIENTE GRUNDIG HITACHI IMPERIAL JVC LG LOEWE LOEWE OPTA MAGNAVOX METZ MITSUBISHI MIVAR NEC NEWSAN NOBLEX NOKIA NORDMENDE PANASONIC PHILIPS PHONOLA PIONEER RADIOLA RADIOMARELLI RCA REX SABA SALORA SANYO SCHNEIDER KNAPP
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
82
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
FABRIKAT SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
KNAPP
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
Resultat: Om din tv är kompatibel med fjärrkontrollen
kommer den att stängas av.
Den är nu programmerad att fungera med
fjärrkontrollen.
Om det finns flera koder till ditt tv-fabrikat
försöker du dem en i taget tills du hittar
en som fungerar.
Om du byter ut fjärrkontrollens batterier
måste du ange fabrikatskoden igen.
n OBS!
n
Sedan kan du sköta tv:n genom att använda följande
knappar.
Knapp TV STANDBY/ON INPUT SEL.
VOL (+ -) )
PROG (
TV MUTE Nummer n
OBS!
Funktion
Används för att sätta på eller stänga av tv:n.
Används för att välja en extern källa.
Används för att ändra volymen på tv:n.
Används för att välja önskad kanal.
Används för att sätta på eller stänga av ljudet.
Används för att ange ett nummer direkt.
Det är inte säkert att alla funktioner fungerar
med alla tv-apparater. Om det uppstår
problem skall du styra tv:n direkt.
14 - Svenska
Book 1.indb 14
2006-03-22 �� 7:58:40
Beskrivning
Komma igång
Frontpanel
< DVD-HR730 >
< DVD-HR734 >
1. KNAPPEN STANDBY/ON
Sätter på eller stänger av spelaren.
2. SKIVFACK
Öppnas för att ta emot en skiva.
3. KNAPPEN OPEN/CLOSE
Öppnar och stänger skivfacket.
4. DISPLAY
Visar uppspelningsstatus, tid etc.
5. KNAPPEN PLAY/PAUSE
Spelar upp eller pausar en uppspelning eller
en inspelning.
6. KNAPPARNA FÖR SÖK
Hoppar till nästa titel/kapitel/spår eller tillbaka
till föregående titel/kapitel/spår.
7. AV 3 INPUT
Anslutning för extern utrustning.
8. DV-INPUT
Anslutning för extern digital utrustning med
en DV-anslutning. (som exempelvis en
videokamera)
9. KNAPPEN P.SCAN
Väljer läget progressiv skanning.
10. KNAPPEN DVD
Välj DVD-läge.
11. KNAPPEN HDD
Välj hårddisk-läge.
12. KNAPPARNA PROG
Väljer förinställda tv-kanaler. Samma som
knappen PROG på fjärrkontrollen.
13. KNAPPEN REC
Startar en inspelning.
14. KNAPPEN STOP
Stoppar uppspelning av skiva.
Svenska - 15
Book 1.indb 15
2006-03-22 �� 7:58:42
Komma igång
Bakre panel
Fläkt
Fläkten roterar alltid när apparaten är på. Se till att
det finns 10 cm fritt på alla sidor om fläkten när du
installerar produkten.
1. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Anslutning för en förstärkare med en digital optisk
audioanslutning.
5. S-VIDEO OUT
Anslutning för extern enhet med en Svideokabel.
2. DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)
Anslutning för en förstärkare med en digital
koaxial audioanslutning.
6. COMPONENT VIDEO OUT
Anslutning för utrustning som har Component
video-utgång.
3. AUDIO OUT
Anslutning för audio in från en extern enhet med
audiokablar.
7. AV1(TV) OUTPUT SCART-anslutning.
4. VIDEO OUT
Anslutning för extern enhet med en videokabel.
8. AV2(EXT) INPUT SCART-anslutning.
9.
10.
In från antennanslutning
Ut till TV-anslutning
n
OBS!
Antennanslutningen överför utsignaler från
DVD-spelaren. För att titta på en DVD på din
TV måste du ansluta audio/videokablar eller
Scart-kablar.
Frontpanelens display
1. Lyser när en skiva är laddad.
2. Lyser i inspelningsläge.
3. Lyser när HDD/DVD är vald.
4. Lyser när en skiva av typen -R/-RW/-RAMär laddad.
5. Indikator för aktuell speltid/klocka/status.
6. Lyser i läget progressiv skanning.
7. Lyser för att indikera timerinspelningsläge.
16 - Svenska
Book 1.indb 16
2006-03-22 �� 7:58:43
Genomgång av fjärrkontrollen
20
21
22
23
15. Knappen ANYKEY
Gör det möjligt att se och välja de funktioner som går att
använda vid aktuell status.
16. Knappen SUBTITLE
Tryck på denna för att byta DVD:ns textningsspråk.
17. Knappen REC
Används för att göra en inspelning på hårddisken eller
-RW/-R-skivor.
4
18. Knappen REC PAUSE
Använd denna för att pausa en inspelning.
5
24
6
7
8
9
6
10
26
19. Knappen COPY
Tryck på denna när du ska kopiera DVD till hårddisk eller
hårddisk till DVD. För att starta kopiering, tryck på COPY
på skärmen för titellistan eller tryck på COPY under
uppspelningen.
11
27
28
20. Knappen INPUT SEL.
Väljer insignal i läget extern insignal (PROG, AV1, AV2,
AV3 eller DV)
8
25
21. Knappen HDD
Tryck på denna för att använda hårddisken.
12
13
14
15
16
17
18
19
Komma igång
1
2
3
14.Knappen INFO
Denna visar aktuella inställningar eller skivans status.
29
30
31
32
33
34
35
22. Knappen TV STANDBY/ON
23. K
nappen OPEN/CLOSE
Öppnar och stänger skivfacket.
24.Knappen CM SKIP
När ett program som är inspelat på DVD-skiva eller
hårddisk spelas upp, kan enheten ställas in så att den
automatiskt hoppar över en del av programmet.
25. Knappen TOISTO/KESKEYTYS
Tryck på denna för att spela upp/pausa en skiva.
26. Knappen PROG
Tryck på denna för att byta TV-kanal.
1. Knappen TV
Tryck på denna för att använda TV.
2. Knappen DVD
Tryck på denna för att använda DVD:n.
3. Knappen STANDBY/ON
4.Sifferknappar
5.Knappen TV/DVD
6.Knapparna REVERSE/FORWARD OHITUS
Tryck på dessa för att hoppa framåt eller bakåt på en
skiva.
7.Knapparna REVERSE/FORWARD ASKELLETTU
Varje gång denna knapp är intryckt visas en ny ruta.
27. Knappen AUDIO/TV MUTE
För att sätta på eller stänga av ljudet. (TV-läge)
Med den här knapp kan du använda olika funktioner på
en skiva (DVD-läge).
28. Knappen RETURN
29. Knappen PLAY LIST/TITLE MENU
Använd denna för att återgå till Titelmenyn eller för att
visa listan över inspelade filer.
30. Knappen CANCEL
31. Knappen REPEAT A-B
Med denna knappen kan du repetera ett kapitel, ett spår
eller en skiva.
8.Knapparna REVERSE/FORWARD HAKU
Tryck på dessa för att söka framåt eller bakåt på en skiva.
32. Knappen REPEAT
Med denna knappen kan du repetera ett kapitel, ett spår
eller en skiva.
9.Knappen STOP
Tryck på denna för att stoppa en skiva.
33. Knappen TIMER
Tryck för att komma direkt till menyn Timerinspelning.
10. Knappen VOL
Justering av TV-volymen
34. Knappen REC MODE
Använd denna för att ställa in önskad inspelningstid och
bildkvalitet. (XP/SP/LP/EP)
11.Knappen MENU
Visar HDD/DVD-spelarens inställningsmeny.
12. Knapparna OK/DIRECTION (pqt u knapparna)
13. Knappen TITLE LIST/DISC MENU
Använd denna för att gå in i menyn Visa inspelningslista/skiva.
Book 1.indb 17
35. Knappen MARKER
Använd denna för att markera en position under
uppspelning av en skiva.
Svenska - 17
2006-03-22 �� 7:58:43
Anslutning och förberedelser
Anslutning och
förberedelser
Det här avsnittet omfattar två anslutningsmetoder för
HDD/DVD-spelaren till andra externa komponenter
och nödvändiga initiala inställningslägen.
Snabb översikt
En snabb översikt presenteras i den här guiden som ger
dig nog med information för att börja använda spelaren.
Ansluta HDD/DVD-spelaren
q
Extra anslutningar
q
Antenn + HDD/DVD-spelare + extern
dekoder + TV
q
Annat sätt att ansluta video ut-kabeln
q
Annat sätt att ansluta audio ut-kabeln
q
Ansluta till AV 3 IN, DV-ingången
Snabb översikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ansluta HDD/DVD-spelaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Extra anslutningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Antenn + HDD/DVD-spelare +
extern dekoder + TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Annat sätt att ansluta video ut-kabeln. . . . . . . . . . . . . 20
Annat sätt att ansluta audio ut-kabeln. . . . . . . . . . . . . 22
Ansluta till AV 3 IN, DV-ingången . . . . . . . . . . . . . . . . 24
18 - Svenska
Book 1.indb 18
2006-03-22 �� 7:58:45
HDD/DVD-spelaren
Extra anslutningar
Du kan ansluta din HDD/DVD-spelare till en satelliteller
digitalmottagare.
1. Anslut RF-kabeln så som visas.
2. Anslut den ena änden på SCART-kabeln till uttaget AV1
på HDD/DVD-spelarens baksida.
3. Sätt i den andra änden i rätt anslutning på tv:n.
4. Koppla in HDD/DVD-spelaren och tv:n
5. Sätt på HDD/DVD-spelaren och tv:n
6. Tryck på INPUT SEL. på TV:ns fjärrkontroll tills
bildsignalen från HDD/DVD-spelaren visas på TVskärmen.
extern enhet (videobandspelare/satellitmottagare)
1
Anslutning och förberedelser
Du kan ansluta HDD/DVD-spelaren till en tv med en
SCART-kabel om TV-apparaten har en passande ingång.
Till RF IN
1
Till TV
RF-kabel
Till ANT INPUT
- DVD-läge
1. Anslut AV2-anslutningen på HDD/DVD-spelaren
och videobandspelaren/satellit- eller
digitalmottagaren med en SCART-kabel.
2. Anslut AV1-anslutningen till TV-apparatens SCART
AV-anslutning.
3. Sätt på HDD/DVD-spelaren, videobandspelaren/satelliteller digitalmottagaren och tv:n.
4. Ställ AV2 i Input-läge
OBS!
nAnslutningen med RF kabeln på denna
produkt skickar bara TV-signaler. Du måste
ansluta SCART-kabel eller Audio/Videokablar för att kunna se en DVD på din HDD/
DVD-spelare.
nTryck på : Tryck på TV/DVD knappen på
fjärrkontrollen, så “TV” visas på den upplysta
frontdisplayen. (eller stäng av HDD/DVDspelaren.) Sedan kan du se program som
tas emot via TV.
- TV-läge
1. Tryck på TV/DVD knappen på fjärrkontrollen, så “TV”
visas på den upplysta frontdisplayen. (eller stäng av
HDD/DVD-spelaren.)
2. Du kan titta på program från en satellit- eller
digitalmottagare ansluten till HDD/DVD-spelaren, även
om HDD/DVD-spelaren är avstängd.
Svenska - 19
Book 1.indb 19
2006-03-22 �� 7:58:48
Anslutning och förberedelser
Antenn + HDD/DVDspelare + extern dekoder
+ TV
Om du ansluter en extern dekoder till HDD/DVD-spelaren
kan du spela in kodade kanaler (exempelvis CANAL+)
som tas in genom den inbyggda tv-mottagaren i HDD/
DVD-spelaren.
Vägg
Annat sätt att ansluta
video ut-kabeln
Det finns flera sätt att ta ut en videosignal utan att
använda scart-kablar. Välj den av följande
videoanslutningar nedan som passar dig bäst.
• Fall 1 : Ansluta till en Video (Komposit)-utgång
• Fall 2 : Ansluta till en S-Video-utgång
• Fall 3 : Komponent Video-utgång
S-Video, Komponent video och progressiva
utgångssignaler
1
• S
-Video och komponent video utgångar är endast
tillgängliga om din TV stöder insignaler i form av S-Video
eller komponent video. Om S-Video eller Komponentvideo utsignalerna inte fungerar skall du kontrollera
TV-apparatens anslutningar och inställningarna för TVapparatens insignal
DEKODER
1. Anslut RF-antennkablarna så som visas.
• J ämfört med standard sammanflätad video dubblerar
progressiv skanning mängden videolinjer som skickas
till din tv vilket resulterar i en mer stabil, flimmerfri och
klar bild. Detta är bara möjligt med en tv som stöder
progressiv skanning.
• P
rogressiv skanningsutsignal (576p)
“Konsumenten skall notera att inte alla HDTV-apparater
är fullt kompatibla med den här produkten och att
den kan skapa störningar som syns i bilden, om det
skulle uppstå problem med progressiv skanning 576,
rekommenderas det att användaren byter anslutningen
till utgången ‘standard definition’ ”. Om du har frågor
angående din tv-apparats kompatibilitet med denna
576p HDD/DVD-spelare skall du kontakta din kundtjänst.
2. Anslut spelarens AV1-anslutning till TV-apparatens
SCART AV-anslutning med en SCART-kabel.
3. Anslut AV2-anslutningen till en SCART AV-anslutning
på dekodern.
4. För att titta på betal-tv eller Canal Plus-program skall
du ställa in din HDD/DVD-spelare för att ta emot dessa
signaler på skärmmenyn.
(se sidan 28~30)
20 - Svenska
Book 1.indb 20
2006-03-22 �� 7:58:50
Fall 1 : Ansluta till en Video
(Komposit) -utgång
1. Anslut videokabeln (gul) mellan VIDEO OUT (gul) på
HDD/DVD-spelaren och VIDEO INPUT (gul) på din TV
(eller AV-förstärkare).
• Du kommer att kunna njuta av kvalitativa bilder.
1. Anslut S-Videokabeln (medföljer inte) mellan S-VIDEO
OUT på HDD/DVD-spelaren och S-VIDEO INPUT på din
TV (eller AV-förstärkare).
• Du kommer att kunna njuta av högkvalitativa bilder.
2. Anslut audiokablarna (vit och röd) mellan AUDIO OUT
på HDD/DVD-spelaren och AUDIO IN på TV-apparaten
(eller AV-förstärkaren).
(se sidorna 22~23)
Anslutning och förberedelser
2. Anslut audiokablarna (vit och röd) mellan AUDIO OUT
på HDD/DVD-spelaren och AUDIO IN på TV-apparaten
(eller AV-förstärkaren).
(se sidorna 22~23)
Fall 2 : Ansluta till en S-Video-utgång
gul
Video/Audio-kabel
gul
Svenska - 21
Book 1.indb 21
2006-03-22 �� 7:58:51
Fall 3 : Komponent Video-utgång
Anslutning och förberedelser
1. Anslut komponent-videokablarna (medföljer inte) mellan
COMPONENT OUT(Y,PB,PR)- anslutningarna på HDD/
DVD-spelaren och COMPONENT IN(Y,PB,PR) på din
TV.
• Du kommer att kunna njuta av högkvalitativa bilder
med utmärkt färgåtergivning.
2. Anslut audiokablarna (vit och röd) mellan AUDIO OUT
på HDD/DVD-spelaren och AUDIO IN på TV-apparaten
(eller AV-förstärkaren).
(se sidorna 22~23).
3. Efter anslutning, se sidorna 39~41.
Annat sätt att ansluta
audio ut-kabeln
Det finns flera sätt att ta ut en audiosignal utan att använda
scart-kablar. Välj den audioanslutning nedan som passar
dig bäst.
• Fall 1 : Ansluta till din TV
• Fall 2 : Ansluta till en stereoförstärkare med
AV-utgångar
• Fall 3 : Ansluta till en AV-förstärkare med digital utgång
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
“Dolby” och symbolen double-D är varumärken
som tillhör Dolby Laboratories.
“DTS” och “DTS Digital Out” är varumärken
som tillhör Digital Theater Systems, Inc.
grön
blå
röd
grön
Fall 1 : Ansluta till din TV
Om din TV har audioingångar, använd denna anslutning.
blå
röd
n
OBS!
gul
vit
gul
röd
n
Försäkra dig om att de färgkodade
anslutningarna sitter rätt. Y, PB, PRkomponentutgångarna på din
HDD/DVD-spelare måste anslutas till
exakt motsvarande komponentingångar
på din TV.
Progressiv inställning fungerar bara om
Video Out är inställd på Komponent.
(se sidorna 39~41)
vit
röd
22 - Svenska
Book 1.indb 22
2006-03-22 �� 7:58:54
Fall 2 : Ansluta till en
stereoförstärkare med AV-utgångar
Om din förstärkare bara har AUDIO INPUT
ingånga (L och R) kan du använda AUDIO OUTanslutningarna.
vit
röd
vit
Vänster
framhögtalare (V)
Höger
framhögtalare (H)
Om din AV-förstärkare har en Dolby Digital, MPEG2
eller DTS-dekoder och en digital ingång skall du
använda denna anslutning. För att kunna använda
Dolby Digital, MPEG2 eller DTS-ljud måste du ställa in
ljudinställningarna.
Anslut med en optisk eller koaxial kabel beroende på din
förstärkare. (se sidan 36~37)
Anslutning och förberedelser
röd
Fall 3 : Ansluta till en
AV-förstärkare med digital utgång
eller
Bakre (V)
Bakre(H)
Framsida (V)
Framsida (H)
Subbas Mitthögtalare
Svenska - 23
Book 1.indb 23
2006-03-22 �� 7:58:55
Anslutning och förberedelser
Ansluta till AV 3 IN,
DV-ingången
Fall 2 : Ansluta en videokamera
till DV IN.
Om din digitala videokamera har en DV-utgång skall du
ansluta den till DV-ingången på din HDD/DVD-spelare.
Detta gör att du kan ansluta din HDD/DVD-spelare till
andra externa enheter och titta på eller spela in deras
utsignaler.
< DVD-HR730 >
• Fall 1 : A
nsluta till en videobandspelare, digitalbox
(STB), DVD-spelare eller en videokamera till
AV3 IN.
• Fall 2 : Ansluta en DV-enhet till DV IN.
Videokamera
Fall 1 : Ansluta till en
videobandspelare, digitalbox (STB),
DVD-spelare eller en videokamera till
AV3 IN
Ansluta en videobandspelare eller extern enhet till AV3 IN
på HDD/DVD-spelaren. Du kan spela in från en ansluten
enhet (videobandspelare, digitalbox, DVD-spelare eller en
videokamera).
n
OBS!
< DVD-HR730 >
Om ingångssignalen inte väljs automatiskt
kan du använda knappen INPUT SEL. för
att välja.
Videokamera
VCR
röd
vit
gul
STB
DVD
gul
vit
röd
AV 3 IN väljs automatiskt. Om
ingångssignalen inte väljs automatiskt kan
du använda knappen INPUT SEL. för att
välja.
n
n
OBS!
Kopieringsskyddat innehåll kan
inte spelas in.
24 - Svenska
Book 1.indb 24
2006-03-22 �� 7:58:57
Systeminställningar
Skärmmenynavigering
Skärmmenyn låter dig aktivera eller avaktivera olika
funktioner för din HDD/DVD-spelare.
Använd följande knappar för att öppna och navigera
genom skärmmenyerna.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Title

DivX (MPEG4)

Music

Photo

1 Knappen MENU
Skärmmenynavigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Plug & Auto-inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ställa in klockan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Ställa in kanalerna med funktionen
Autoinställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på den här knappen på fjärrkontrollen för att
öppna meny-skärmen. Tryck på knappen igen för
att stänga ned skärmen meny.
Systeminställningar
MOVE
2 Knapparna pq t u
Ställa in kanalerna med funktionen
,
Tryck på de här knapparna på fjärrkontrollen för
att flytta markeringslisten pq, t u för att bläddra
igenom menyalternativen.
Manuell inställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ställa in språkalternativen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ställa in Automatisk avstängning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3 KNAPPEN OK
Tryck på den här knappen på fjärrkontrollen för att
bekräfta nya inställningar.
Ställa in Quick Recording (Snabbinspelning). . . . . . . . . . 32
Automatiska kapitel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
DivX(R)-registrering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tidsinställning för CM Skip (reklamavbrott). . . . . . . . . . . . 34
4 KNAPPEN RETURN
Tryck på den här knappen på fjärrkontrollen för att
återgå till senaste meny-skärmen som visades eller
för att gå ur skärmen meny.
EP-läge tidsinställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ställa in alternativen för ljud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ställa in alternativen för videodisplayen. . . . . . . . . . . . . . . 38
Ställa in alternativ för Video Output. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ställa in Progressive scan (progressiv skanning) . . . . . . . . . . . 39
Avbryta Progressive scan (progressiv skanning). . . . . . . . . . . . 40
Ställa in barnlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Svenska - 25
Book 1.indb 25
2006-03-22 �� 7:59:00
Plug & Autoinställningar
5
Välj “Land” med knapparna pq, t u för att välja
ditt land.
Country Selection
Systeminställningar
Din HDD/DVD-spelare ställer in sig själv när den kopplas
in första gången. TV-stationer och klockan lagras i minnet.
Processen tar ett par minuter. Din HDD/DVD-spelare är
sedan färdig att använda.
1
Anslut RF-kabeln så som visas på sidan 19.
2
Anslut HDD/DVD-spelaren till nätuttaget.
(Ansluta din HDD/DVD-spelare till TV-apparaten med
RF-kabel och SCART-kabel)
“AUTO” blinkar på frontpanelens display.
3
A
NL
S
PL
B
I
CH
CZ
DK
N
TR
Others
FIN
P
GR
D
E
HU
• Se följande förkortningstabell när du väljer “Land”.
A(Austria) B(Belgium) DK(Denmark) FIN(Finland) D(Deutschland) NL(Netherlands) I(Italy) N(Norway) P(Portugal) E(Spain) S(Sweden) CH(Swiss) TR(Turkey) GR(Greece)
HU(Hungary)
PL(Poland)
CZ(Czech)
Others
• HDD/DVD-spelaren söker stationerna i förhållande till en
förinställd lista som överensstämmer med det land du har valt.
Tryck på sifferknapparna för att välja språk.
6
Auto channel scan (Automatisk kanalsökning) startas.
Auto Setup
Please wait.
68%
4
•Antalet stationer som lagras automatiskt av HDD/DVDspelaren beror på antalet stationer som hittas.
Tryck på knappen OK för att avsluta
autoinställningen.
7
Auto setup will be started.
Yes
Efter att Automatisk kanalsökning är genomförd,
startas automatisk tidsinställning inom 10 sekunder.
Om du vill starta automatisk tidsinställning direkt
trycker du på knappen OK. Om du inte vill göra
automatisk tidsinställning trycker du på knapparna
CANCEL eller MENU.
No
Auto channel scan completed successfully.
Press the [OK] button to auto clock set.
Yes
No
26 - Svenska
Book 1.indb 26
2006-03-22 �� 7:59:02
8
Vänta tills aktuell tid och datum visas automatiskt.
Om du vill avsluta automatisk tidsinställning direkt
trycker du på knappen MENU.
Please wait. Now setting the clock.
If you want to exit clock setting,
press the [MENU] button.
Ställa in klockan
Den här menyn används för att ställa in klockan. Du måste
ställa in tiden för att kunna använda timerinspelning.
1
Tryck på knappen MENU i läget stopp.
HDD & DVD RECORDER
Library
Kontrollera datum och tid.
mo. da.
JAN
01
Title

DivX (MPEG4)

Programme
Music

Setup
Photo

Disc Manager
yr.
hr.
min. Auto
2006
12
00
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
On
Sunday
2
•Om det är: Rätt, trycker du på knappen OK för att
spara datum och tid. Om du inte trycker på knappen
OK sparas datum och tid automatiskt efter 5
sekunder.
Tryck på knappen pq för att välja Setup och tryck
sedan på knappen OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
Library
Disc Manager
Programme
• Om det är fel, matar du in rätt tid, datum och år med
knapparna pq t u eller sifferknapparna.
Tryck sedan på knappen OK för att spara datum
och tid. När du vill ändra klockinställningen kan du
göra det manuellt.
n
OBS!
n
Nu är HDD/DVD-spelaren färdig att
använda. Funktionen “Plug & Autoinställning” är redan genomförd. Så
om du vill ändra denna kan du göra
det genom att ställa in stationerna i
skärmmenyn “Ställa in kanalerna med
funktionen Manuell inställning”.
(se sidan 29~30)
Setup
HDD
Setup
Systeminställningar
9
Library
HDD
System
System


PVR Option 
Language

Audio

Video Parental Lock
MOVE
3
SELECT


RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja System och
tryck sedan på OK eller u.
Funktionen Autoinställning kan genomföras
genom att trycka på STOP ( ) på enheten
i fem sekunder eller mer när den är avstängd
och ingen skiva ligger i.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Channel Set

Disc Manager
Clock Set

Auto Power Off
: Off

Quick Recording
: Off

Chapter Creator
: Off

DivX(R) Registration 
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 27
Book 1.indb 27
2006-03-22 �� 7:59:04
4
Tryck på knapparna pq för att välja Clock Set och
tryck sedan på knappen OK eller u.
Använd navigeringsknapparna pq t u för att
ange månad, dag, år, timme och minut. Använd
sifferknapparna för att ange tidsinformationen direkt.
Veckodagen visas automatiskt.
HDD & DVD RECORDER
Clock Set
HDD
Library
Disc Manager
mo. da.
Programme
JAN
Setup
Systeminställningar
yr.
hr.
min. Auto
2006
12
00
Den här funktionen låter dig manuellt ställa in HDD/DVDspelarens mottagare till antenn eller kabel beroende
på vad du anslutit till antenningången under den första
inställningen.
On
Sunday
MOVE
5
01
Ställa in kanalerna
med funktionen
Autoinställning
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja On för auto
clock.
HDD & DVD RECORDER
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2
Tryck på knapparna pq för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller u.
Clock Set
HDD & DVD RECORDER
HDD
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Library
mo. da.
JAN
01
yr.
hr.
min. Auto
2006
12
00
Disc Manager
Programme
On
Setup
Sunday
System
System


PVR Option

Language

Audio
Parental Lock
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knappen OK för att spara datum och tid.
Om du inte trycker på knappen OK sparas det inte.
MOVE
3

Video SELECT


RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja System och
tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
n
OBS!
n
RF-kabeln måste vara ansluten för att du skall
kunna använda Automatisk tidsinställning.
(se sidan 19)
HDD/DVD-spelaren ställer automatiskt in
klockan efter den tidssignal som sänds mellan
kanalerna PR1 och PR5. Om du inte behöver
funktionen automatisk tidsinställning väljer du
Off.
Library
Channel Set

Disc Manager
Clock Set

Auto Power Off
: Off

Quick Recording
: Off

Chapter Creator
: Off

DivX(R) Registration 
Programme
Setup
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Channel Set,
tryck sedan på OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Disc Manager
Auto Setup
Setup

Manual Setup

Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
28 - Svenska
Book 1.indb 28
2006-03-22 �� 7:59:07
5
• Den första frekvensen skannas in och den första
stationen visas och lagras. HDD/DVD-spelaren
söker efter den andra stationen etc.
• När den automatiska sökningen har avslutats växlar
HDD/DVD-spelaren automatiskt till program 1.
• Antalet stationer som lagras automatiskt av HDD/
DVD-spelaren beror på antalet stationer som hittas.
Tryck på knapparna pq för att välja Auto
Setup och tryck sedan på knappen OK eller u.
Meddelandet “Your data will be lost. Press [OK] to
continue, [Return] to exit.” visas.
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Auto Setup

Disc Manager
Add/Delete

Programme Your data will be lost.
Press [OK] to continue, [Return] to exit.
Setup
OK
SELECT
Kanalsökning startas. Tryck på knappen OK för att
avsluta Autoinställning.
EXIT
Tryck på knappen OK, och sedan knapparna
pq t u för att välja Land.
• HDD/DVD-spelaren söker stationerna i förhållande
till en förinställd lista som överensstämmer med det
land du har valt.
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Country Selection
Disc
Manager
A
NL
S
PL
Programme
B
I
CH
CZ
DKSetup
N
TR
Others
FIN
P
GR
D
E
HU
MOVE
SELECT
RETURN
Du kan lägga till en kanal som Automatisk kanalsökninghar
missat. Du kan också radera en kanal som du vill tabort.
Du kan programmera ordningen på kanalerna.
EXIT
Se följande tabell när du väljer land.
A(Austria) B(Belgium) DK(Denmark) FIN(Finland) D(Deutschland) Ställa in kanalerna med
funktionen Manuell
inställning
Systeminställningar
6
RETURN
8
NL(Netherlands) (Sweden) PL(Poland)
I(Italy) CH(Swiss) CZ(Czech)
N(Norway) TR(Turkey) Others
P(Portugal) GR(Greece)
E(Spain) HU(Hungary)
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2
Tryck på knapparna pq för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Setup
7
Tryck på knappen OK. Tryck på knappen MENU om
du vill avsluta.
System
System


PVR Option

Language

Audio
Parental Lock
MOVE

Video SELECT


RETURN
EXIT
Auto Setup
Please wait.
Auto Channel Memory
3%
Stop
Svenska - 29
Book 1.indb 29
2006-03-22 �� 7:59:10
3
Tryck på knapparna pq för att välja System och
tryck sedan på OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
•O
m du vill redigera: Du kan lägga till eller redigera
PR(program) information. Efter att du ändrat information
om PR (CH, Name, Decoder, MFT) väljer du Save och
trycker sedan på knappen OK.
System
HDD
Add/Delete
Manual
Setup
Library
Channel Set

PR 01
Disc Manager
Clock Set

CH
002
Auto Power Off
: Off

Name
- - - -
Quick Recording
: Off

Chapter Creator
: Off

DivX(R) Registration 
Programme
Setup
MOVE
Systeminställningar
4
SELECT
RETURN
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
Auto Setup
Setup


Manual Setup

Programme
Setup
Setup
MOVE
5
SELECT
Save
RETURN
CHANGE
EXIT
HDD
Disc Manager
Off
MFT
MOVE
Tryck på knapparna pq för att välja Channel Set,
tryck sedan på OK eller u.
Library
Decoder
EXIT
Tryck på knapparna pqför att välja Manual Setup
och tryck sedan på knappen OK eller u.
- CH: Ställ in kanalen med knapparna t u.
- Name: Visar det stationsnamn som automatiskt hittades
i sändarsignalen. Om den inte hittades kan du
ange namnet med knapparna pq t u .
- Decoder: Om denna är inställd till På kan duspela in
kodade kanaler från enextern dekoder. Innan
du ställer På, se anslutning till extern dekoder
påsidan 20.
- MFT(Manual Frequency Tunning) : Du kanställa in
kanalfrekvensen bättre med knapparnaœ t u.
• Om du vill ta bort : kanalinformationen för valt PR
(program) tas bort.
• Om du vill Flytta: Du kan byta kanalinformationen för två
PR (program). Om duvill kan du till exempel byta plats
mellan PR2 och PR5, välj Flytta vid PR2 och tryck sedan
på OK vid PR5.
Manual Setup
PR CH Name
Decoder
01
002
- - -
- - - -
-Off
--
02
004
- - - -
Off
03
- - -
- - - -
---
04
- - -
- - - -
---
05
- - -
- - - -
---
06
- - -
- - - -
---
07
- - -
- - - -
MOVE
6
SELECT
---
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja det PR som
du vill redigera, ta bort eller flyttaoch tryck sedan på
knappen ANYKEY. Välj Edit, Delete eller Swap.
PR 01
02
03
04
05
Edit
Delete
06
07
Swap
CH 002
- - -
004
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Manual Setup
Name
MOVE
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
SELECT
Om du ställer in ljudspråk, textningsspråk, skivmeny och
skärmmeny i förväg kommer de att visas automatiskt varje
gång du tittar på en film. Om det valda språket inte är
inspelat på skivan väljs det förinspelade originalspråket.
Decoder
Off
-Off
------
RETURN
Ställa in
språkalternativen
EXIT
1
Tryck på knappen MENU i läget stopp.
30 - Svenska
Book 1.indb 30
2006-03-22 �� 7:59:12
2
Tryck på knapparna pq för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
5
Tryck på knapparna pq för att välja önskat språk
och tryck sedan på knappen OK eller u.
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
System


PVR Option

Language

Audio

Video Parental Lock
MOVE
3
SELECT
n
OBS!
n


RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Language och
tryck sedan på knappen OK eller u.
Menyn för språkinställningar visas.
Ställa in Automatisk
avstängning
Language
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Audio
:: Original
O riginal

Subtitle
: Automatic

Disc Menu
: English

Menu
: English

MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja önskat språk
och tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
Den här funktionen stänger automatiskt av din HDD/DVDspelare om du inte trycker på någon knappför den valda
tiden.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2
Tryck på knapparna pq för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller u.
Language
HDD & DVD RECORDER
HDD
Systeminställningar
HDD & DVD RECORDER
Tryck på knappen RETURN eller t för
att återgå till föregående meny. Tryck på
knappen MENU för att lämna menyn.
Det valda språket visas bara om det finns
på skivan.
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
MOVE
Audio
Subtitle
Disc Menu
Menu
SELECT
:: Original
Original
Original
Original
: Automatic
English
: English
Français
Deutsch
: English
Español
Italiano
Nederlands
Korean
RETURN
Library


Disc Manager

Programme

Setup
System
• Audio: För skivans ljudspråk.
• Subtitle: För skivans textningsspråk.
• Disc Menu: För skivmenyn som finns på skivan.
• Menu: För skärmmenyn på din HDD/DVD-spelare.


Audio

Video MOVE
3

Language
Parental Lock
EXIT
PVR Option
SELECT


RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja System och
tryck sedan på knappen OK eller u.
Systemmenyn visas.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Channel Set

Disc Manager
Clock Set

Auto Power Off
: Off

Quick Recording
: Off

Chapter Creator
: Off

DivX(R) Registration 
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 31
Book 1.indb 31
2006-03-22 �� 7:59:14
4
Tryck på knapparna pq för att välja Auto Power
Off och tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
4
Tryck på knapparna pq för att välja Setup, och
tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
System
System
System


PVR Option

Language

Audio

Library
Channel Set

Clock Set

Disc Manager
Off
:: Off


Programme
Quick Recording2 Hours : Off
Chapter Creator 6 Hours : Off

Setup

Video DivX(R) Registration 
Parental Lock
Setup
MOVE
Auto Power Off Off
SELECT
RETURN
MOVE
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja önskat
Systeminställningar
Library
Disc Manager
Programme
5
Setup
HDD
HDD
alternativ och tryck sedan på knappen OK eller u.
3
SELECT


RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja System och
tryck sedan på knappen OK eller u.
• Off: Automatisk avstängning är avaktiverad
HDD & DVD RECORDER
• 2 Hours: HDD/DVD-mottagaren kommer
automatiskt att stängas av två timmar
efter senaste knapptrycket.
Library
Channel Set

Disc Manager
Clock Set

Auto Power Off
: Off

Quick Recording
: Off

Chapter Creator
: Off

DivX(R) Registration 
Programme
• 6 Hours: HDD/DVD-mottagaren kommer
automatiskt att stängas av sex timmar
efter senaste knapptrycket.
• Om avstängningstiden som är inställd i den
automatiska avstängningstiden uppnås under en
inspelning eller uppspelning kommer enheten att
fungerat tills uppspelningen eller avspelningen
avslutats.
System
HDD
Setup
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Quick
Recording, och tryck sedan på OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Channel Set
Disc Manager
Clock Set
Programme
Ställa in Quick Recording
(Snabbinspelning)
Om den här funktionen är ställd på ‘on', slås HDD/
DVD-spelare på snabbt, vilket gör det möjligt för dig att
omedelbart spela in önskad kanal.
1
Setup
MOVE
5

: Off

Quick Recording Off
: Off

Chapter Creator On
: Off

DivX(R) Registration 
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja On och tryck
sedan på knappen OK eller u.
Tryck på knappen MENU när enheten är i Stop-läge/
No Disc-läge.

Auto Power Off
n
OBS!
n
Quick Recording (Snabbinspelning) är
inställd på Off (Av) som standard.
Om den här funktionen är inställd till on
(på) ökar strömförbrukningen när enheten
är i avaktiverat läge
32 - Svenska
Book 1.indb 32
2006-03-22 �� 7:59:17
Automatiska kapitel
4
Tryck på knapparna pq för att välja Chapter
Creator och tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
System
DVD-RW(V)
En DVD-Video består av ‘titlar', och ‘kapitel'.
När du spelar in ett program skapas en Title (titel). Om du
använder den här funktionen delas titeln in i kapitel.
Library
Channel Set

Disc Manager
Clock Set

Auto Power Off
: Off

Quick Recording
: Off

Chapter Creator Off
:: Off
Off

DivX(R) Registration
On

Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
(V-läge)
2
Tryck på knapparna pq för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
5
Disc Manager
Programme
Setup


PVR Option

Language

Audio

Video Parental Lock
MOVE
3
SELECT


RETURN
automatiska kapitel.
• On: V
älj detta alternativ när du vill ha Skapa
Tryck på knappen MENU för att lämna menyn.
Setup
System
System
• Off: Välj detta alternativ när du inte vill ha Skapa
automatiska kapitel.
DVD-RW(V)
Library
Tryck på knapparna pq för att välja Off eller On,
och tryck sedan på OK eller u.
6
EXIT
Tryck på knappen REC för att påbörja inspelningen.
(Se sidan 75 för hur inspelningshastighet ställs in)
Meddelandet “Do you want to create the chapter
menu after this recording?” visas.
Systeminställningar
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Tryck på knapparna pq för att välja System och
tryck sedan på knappen OK eller u.
Systemmenyn visas.
Do you want to create the chapter menu
after this recording?
HDD & DVD RECORDER
Yes
System
No
DVD-RW(V)
Library
Channel Set
Set

Disc Manager
Clock Set

Auto Power Off
: Off

Quick Recording
: Off

Chapter Creator
: Off

DivX(R) Registration 
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
7
Tryck på knapparna t u för att välja Yes och tryck
8
Tryck på knappen STOP för att avsluta inspelningen.
sedan på knappen OK.
• Ett nytt kapitel skapas i enlighet med det valda
inspelningsläget. Ett kapitel blir cirka 5 minuter långt
i XP och SP och cirka 15 minuter långt i LPoch EP.
Svenska - 33
Book 1.indb 33
2006-03-22 �� 7:59:19
9
För att visa de titlar som skapats skall du avsluta
skivan (se sidan 118) och trycka på knappen TITLE
MENU. Titelmenyn visas nu.
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
Systeminställningar
Previous
10
Top
Tidsinställning för CM
Skip (reklamavbrott)
När du spelar upp ett program som är inspelat på
hårddisken eller en DVD-RW eller DVD-R kan enheten
automatiskt hoppa över ett avsnitt som motsvarar tiden för
ett reklamavbrott (CM), inställt av användaren.
Next
För att visa de kapitel som skapats skall du välja
skivan och trycka på knappen DISC MENU.
Kapitelmenyn för den valda titeln visas nu.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stop.
2
Tryck på knapparna pq för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller u. CHAPTER
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
System


PVR Option

Language

Audio

Video Parental Lock
Previous
n
Caution
Top
Next
Funktionen Automatiska kapitel fungerar
inte under Timerinspelning eller om du
stänger av apparaten.
MOVE
SELECT


RETURN
EXIT
3
Tryck på knapparna pq för att välja PVR Option,
tryck sedan OK eller u.
Menyn för PVR Option visas.
HDD & DVD RECORDER
PVR Option
HDD
Library
DivX(R)-registrering
Disc Manager
CM Skip Time
: :15
15Sec
Sec
EP Mode Time : 6 Hours


Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använd registreringskoden för att registrera den här
HDD/DVD-spelaren med formatet DivX(R) Video On
Demand.
För ytterligare information, besök www.divx.com/vod
34 - Svenska
01025K_HR730-734_01_56swe.indd 34
2006-03-22 �� 9:43:24
4
Tryck på knapparna pq för att välja CM Skip Time
och tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
EP-läge tidsinställning
PVR Option
HDD
Library
Disc Manager
CM Skip Time
EP Mode Time 15
Sec
15::15
Sec
15Sec
Sec
30: 6Hours
Sec


60 Sec
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja önskat
6
Om du trycker på knappen CM SKIP under
alternativ och tryck sedan på knappen OK eller u.
uppspelning, hoppar den över avsnittet som
motsvarar den inställda tiden, och sedan spelas
nästa del upp.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2
Tryck på knapparna pq för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
Library
Disc Manager
n
OBS!
Setup
HDD
n
n
n
n
n
n
CM Skip kan bara användas vid normal
uppspelning.
När den inställda tiden är längre än
kvarvarande tid på den aktuella titeln:
Nästa titel spelas från början.
När den inställda tiden är kortare än den
kvarvarande tiden på en spellista, spelas
nästa scen upp.
CM Skip fungerar inte i stillbildsläge.
När en inställd tid är kortare än
kvarvarande tid på en scen, en sista titel
eller ett sista spår som visas, kommer en
varningsmarkering att synas.
CM Skip avaktiverar Repeat (inklusive
Repeat A-B, Chapter, och Title).
CM Skip kanske inte fungerar med vissa
DVD-Video skivor.
Programme
Setup
System
System


PVR Option

Language

Audio

Video Parental Lock
MOVE
3
SELECT
Systeminställningar
5
Du kan välja ett av fyra inspelningslägen genom att trycka
flera gånger på knappen REC MODE.
EP-läge är ett av fyra inspelningslägen (XP, SP, LP, EP) I
EP-läget (extended play) kan du ställa in inspelningstiden
till sex eller åtta timmar med den här inställningen.


RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja PVR Option,
tryck sedan OK eller u.
Menyn för PVR Option visas.
HDD & DVD RECORDER
PVR Option
HDD
Library
Disc Manager
CM Skip Time
::15
15Sec
Sec
EP Mode Time : 6 Hours


Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 35
Book 1.indb 35
2006-03-22 �� 7:59:25
4
Tryck på knapparna pq för att välja EP Mode Time
och tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
3
Tryck på knapparna pq för att välja Audio och
tryck sedan på knappen OK eller u.
PVR Option
HDD & DVD RECORDER
HDD
Disc Manager
CM Skip Time
EP
EPMode
ModeTime
Time Library
: 15 Sec
66: :Hours
6Hours
6Hours
Hours
► ►
8 Hours
Programme
Setup
Systeminställningar
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja önskad tid och
tryck sedan på knappen OK eller u.
Ställa in alternativen
för ljud
Du kan ansluta HDD/DVD-spelaren till en extra förstärkare
eller en hemmabio.
Låter dig göra inställningar för ljudenheten och ljudstatus
beroende på vilket ljudsystem duanvänder. Du kan även
ställa in NICAM-läge.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2
Tryck på knapparna pq för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
Disc Manager
Programme
Setup
►►
: Off
►
DRC
: On
►
NICAM
: Off
►
V-Mode Compatibility
: Off
►
►
PVR Option
►
Language
►
Audio
SELECT
5
Tryck på knapparna pq för att välja önskat
alternativ och tryck sedan på knappen OK eller u.
n
OBS!
EXIT
Tryck på knappen RETURN eller t för att
återgå till föregående meny.
Tryck på knappen MENU för att lämna
menyn.
Digital Output
1. PCM : Välj detta alternativ om du inte har någon
utrustning som kan avkoda signaler av typen
Dolby Digital (eller MPEG-2). När du spelar
ett ljudspår med Dolby Digital (eller MPEG2) omvandlas den digitala signalen till PCM
Stereo.
2. Bitstream : Skickar ut Dolby Digital (eller MEPG-2)
som en bitström. Välj detta när din AVmottagare eller AV-förstärkare har Dolby
Digital (eller MPEG-2) dekoder.
n
OBS!
►
RETURN
EXIT
ljudalternativ och tryck sedan på knappen OK eller u.
►
RETURN
Tryck på knapparna pq för att välja önskat
►
Video SELECT
4
Setup
System
Parental Lock
MOVE
: PCM
DTS
Programme
MOVE
HDD
Library
Digital Output
Disc Manager
Setup
MOVE
5
Audio
HDD
Library
n
Inställningen digital ut signal fungerar
likadant på ljud i form av Dolby Digital
och MPEG-2. LPCM-ljudspår skickas
alltid ut som PCM. Detta är inte
relaterat till inställningen för den digitala
utsignalen.
Se till att du väljer rätt digital utsignal
annars hör du inget ljud eller bara högt
oljud.
36 - Svenska
Book 1.indb 36
2006-03-22 �� 7:59:27
DTS
V-Mode Compatibility
1. Off : Ger inte ut någon DTS-signal. Välj detta när
din AV-mottagare eller AV-förstärkare inte har
någon DTS-dekoder.
2. On : Ger ut en DTS-bitström via den digitala
utgången om du spelar ett DTS-spår. Välj
endast detta när din AV-mottagare (eller AVförstärkare) har DTS-dekoder.
n
OBS!
När ett DTS-ljudspår spelas upp ges
inget ljud ut från AV Audio Output.
Detta är endast aktivt när en Dolby Digitalsignal upptäcks.
1. Off : Både “Dual L” och “Dual R” av multiaudiosändningen spelas in på hårddisken.
Titlar som spelas in på hårddisk med den
inställningen kan inte kopieras till V-läge
(DVD-RW/-R).
2. On : Varken “Dual L” eller “Dual R” av multiaudiosändningen spelas in på hårddisken.
Titlar som spelas in på hårddisk med den
inställningen kan kopieras till DVD-R eller DVDRW (V-läge). “Dual L” och “Dual R” alternativ
kan väljas under “Audio Selection.”
HDD & DVD RECORDER
Audio
HDD
Library
Digital Output
: PCM
Disc Manager
DTS
: Off
Programme
DRC
: On
NICAM
: Off
1. Off : Du kan titta på filmen med vanligt dynamiskt
omfång.
2. On : När ljudspår från en film spelas upp på låg
volym eller från små högtalare, kan systemet
lägga på passande komprimering för att
lågnivåinnehåll skall bli hörbart och för att
förebygga att dramatiska passager blir för
höga.
Systeminställningar
DRC
Denna funktion handlar om inställningen för att
välja ljud när du spelar in NICAM STEREO(Multiaudio)-sändningen till hårddisk. Den påverkar inte
direktinspelningen av program på DVD.
Setup
V-Mode Compatibility
Compatibilityav
Off : Off
On
On
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
HDD & DVD RECORDER
Audio
HDD
Library
Digital Output
: PCM
Disc Manager
DTS
: Off
Programme
DRC
: On
NICAM
: Off
Setup
V-Mode Compatibility
Audio Selection
Selection
Audio
: On
Dual:L: Off
LOff
Dual
►
Dual R
NICAM
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
NICAM-program är uppdelade i tre typer. NICAM
Stereo, NICAM Mono och Bilingual (överföring på
ett annat språk). NICAM-program innehåller alltid
sändning av standardmonoljud och du kan välja
önskat ljud genom att ställa in NICAM till på eller av.
1. Off: Ställ bara in detta alternativ om du vill
spela in standardmonoljud från en NICAMsändning om stereoljudet är förvrängt på
grund av störningar i mottagningen.
2. On: NICAM-läge
Svenska - 37
Book 1.indb 37
2006-03-22 �� 7:59:28
Ställa in alternativen för
videodisplayen
4
Tryck på knapparna pq för att välja önskat
videoalternativ och tryck sedan på knappen
OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Med den här funktionen kan du justera TV-skärmens
inställningar. Den här funktionen är beroende av skivtypen
Den kanske inte fungerar med alla skivtyper.
Disc Manager
Programme
Systeminställningar
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2
Tryck på knapparna pq för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller u.
5
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
►
Audio
►
Video ►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Setup
HDD
Programme
: 4:3 Letter Box ►►
3D Noise Reduction : Off
►
Video Output
►
: Component
Setup
MOVE
SELECT
EXIT
Tryck på knappen RETURN eller t för att
återgå till föregående meny.
Tryck på knappen MENU för att lämna
menyn.
HDD & DVD RECORDER
TV Aspect
RETURN
►
Menyn för videoinställningar visas.
Library
SELECT
Tryck på knapparna pq för att välja Video och tryck
sedan på knappen OK eller u.
Disc Manager
OBS!
Language
►
alternativ och tryck sedan på knappen OK eller u.
►►
►
Parental Lock
3
PVR Option
►►
Tryck på knapparna pq för att välja önskat
n
HDD & DVD RECORDER
4:3
Letter
Box
: 4:3
Letter
Box
4:3Off
Pan-Scan
3D Noise Reduction:
16:9
Wide
Video Output
: Component
Setup
MOVE
1
TV
TV Aspect
Aspect
RETURN
EXIT
TV Aspect
Beroende på vilken typ av TV du har kan du behöva
justera skärminställningarna.
(bildformat)
1. 4:3 Letter Box : Välj detta när du vill se hala16:9skärmen som DVD ger,även
om din TV har formatet 4:3. Det
kommer att synas svarta fält överst
och nederst på skär men.
2. 4:3 Pan-Scan : Välj detta för normal TV-storlek när
du vill se mittdelen av 16:9-skärmen.
(kanterna till höger och vänster
kommer att klippas bort)
3. 16:9 Wide
: Med detta ser du hela 16:9-bilden på
din bred bilds-tv.
3D Noise Reduction
(rörelseadaptiv brusreducering)
1. Off : Normal
2. On : Ger en renare bild genom brusreducering
(för inspelning).
38 - Svenska
Book 1.indb 38
2006-03-22 �� 7:59:31
Ställa in alternativ för
Video Output
4
Tryck på knapparna pq för att välja Video Output
och tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
Library
Disc Manager
Programme
Du kommer att kunna njuta av högkvalitativa bilder genom
RGB- eller Component video-anslutningar.
RGB videoutgång finns genom att ansluta en scart i AV1ingången och komponentvideoutgång finns genom att
ansluta i komponent (Y, PB, PR) ingång. Bara en signal i
taget kan väljas.
2
Tryck på knapparna pq för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
Disc Manager
Programme
Setup
System
System
►►
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video Parental Lock
MOVE
3
►
Video Output
►►
5
: Component
Component
:Component
RGB
Setup
MOVE
: 4:3 Letter Box ►
3D Noise Reduction: Off
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja önskat
alternativ och tryck sedan på knappen OK eller u.
I komponentläge kan du ställa in videoutgång till
Progressive (P.SCAN) eller Sammanflätad, se sid.39~41.
De tillgängliga videoutgångarna är följande.
Setup
HDD
Library
TV Aspect
SELECT
►
►
RETURN
EXIT
Tillgängliga videoutgångar
Inställningsläge
Komponentläge
RGB-läge
Utgång
Läget P.SCAN off (av) (sammanflätat) Läget P.SCAN p
Komponentutgån
O
X
O
(TV i progressivt läge)
(Y, PB, PR)
O
R, G, B
X
X
AV1 Scart Composite
X
O
X
Composite Video out
O
O
X
S-Video out
O
O
X
Systeminställningar
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Video
HDD
Tryck på knapparna pq för att välja Video och
tryck sedan på knappen OK eller u.
Menyn för videoinställningar visas.
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Disc Manager
Programme
TV
TVAspect
Aspect
: 4:3 Letter Box
Box ►
3D Noise Reduction: Off
►
Video Output
►
: Component
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Ställa in Progressive scan
(progressiv skanning)
Om TV-apparaten stöder progressiv skanning trycker du
på knappen P.SCAN på HDD/DVD-spelarens front för att
få högre bildkvalitet.
Om du väljer “Läget progressiv skanning” skall componentkabeln anslutas först. (se sidan 22)
Se till att du ansluter Component-kablarna korrekt.
Svenska - 39
Book 1.indb 39
2006-03-22 �� 7:59:34
1
Med enheten i läget Stopp trycker du på knappen
P.SCAN på HDD/DVD-spelarens front.
Meddelandet “Press [Yes] to confirm Progressive scan
mode. Otherwise, press [No]” visas.
Tryck på knapparna t u för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
Press [Yes] to confirm Progressive scan mode.
Otherwise, press [No].
Systeminställningar
Yes
2
1
No
Med enheten i läget Stopp trycker du på knappen
P.SCAN på HDD/DVD-spelarens front.
Meddelandet “Press [Yes] to confirm Interlace
scan mode. Otherwise, press [No]” visas.Tryck på
knapparna t u för att välja Yes och tryck sedan på
knappen OK.
Meddelandet “Please, set your TV to Progressive
Press [Yes] to confirm Interlace scan mode.
Otherwise, press [No].
input. To deactivate, press [STOP] key” visas.
Tryck på knappen OK.
Please, set your TV to Progressive input.
To deactivate, press [STOP] key.
OK
3
Avbryta
Progressive scan
(progressivskanning)
Yes
2
No
Meddelandet “Please, set your TV to Interlace input.
To deactivate, press [STOP] key.” visas.
Tryck på knappen OK.
Meddelandet “Video Output Mode Progressive Scan”
Please, set your TV to Interlace input.
To deactivate, press [STOP] key.
visas.
OK
Video Output Mode
Progressive Scan.
3
n
OBS!
n
Om knappen P.SCAN på HDD/DVDspelarens frontpanel trycks in under
uppspelning visas meddelandet “This
function is possible only on stop mode”.
Det är endast möjligt att göra progressiv
inställning när HDD/DVD-spelaren är i
stoppläge.
Meddelandet “Video Output Mode Progressive Scan”
visas.
Video Output Mode
Interlace Scan.
40 - Svenska
Book 1.indb 40
2006-03-22 �� 7:59:35
n
OBS!
n
Tryck inte på knappen P.SCAN om
du använder en TV som inte stöder
progressive scan. Det kommer inte att
synas någonting på skärmen om du
trycker på denna.
Om du trycker på knappen P.SCAN av
misstag när du använder en TV som inte
stöder progressive scan måste du stänga
av funktionen.
Tryck tre gånger på knappen P.SCAN
på frontpanelen för att avbryta läget
progressiv skanning. Skärmen återgår
efter att PS
indikatorn på frontpanelen
släcks.
3
Tryck på knapparna pq för att välja Parental Lock
och tryck sedan på knappen OK eller u.
När du använder din HDD/DVD-spelare första
gången kommer meddelandet “Create the
password.” att visas.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Create the password
Programme
Setup
0-9NUMBER
RETURN
EXIT
Ange det fyr-siffriga lösenordet med siffer knapparna
på fjärrkontrollen. Meddelandet “Confirm the
password” visas.Ange ditt lösenord igen.
Ställa in barnlås
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Confirm the password
Programme
Funktionen Barnlås fungerar tillsammans med DVD-skivor
som har tilldelats en åldersgräns och låter dig kontrollera
vilken typ av DVD som din familj tittar på.
Det finns upp till åtta nivåer på en skiva.
Setup
0-9NUMBER
5
SELECT
EXIT
Tryck på knappen OK eller u för att välja Password.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Password
Disc Manager
2
RETURN
Systeminställningar
4
SELECT
Programme
Tryck på knapparna pq för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller u.
Setup
MOVE
HDD & DVD RECORDER
Off
On
SELECT
RETURN
EXIT
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
System
►►
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video Parental Lock
MOVE
SELECT
►
►
RETURN
6
Tryck på knapparna pq för att välja On eller Off
och tryck sedan på knappen OK eller u.
EXIT
n
OBS!
Tryck på knappen RETURN eller t för att
återgå till föregående meny.
Tryck på knappen MENU för att lämna
menyn.
Svenska - 41
Book 1.indb 41
2006-03-22 �� 7:59:38
Om du glömt ditt lösenord
1
2
Om att ändra lösenord
1
Ta ut skivan.
Tryck in och håll in knappen PROG (
) på
frontpanelen i 5 sekunder eller mer.
Tryck på knapparna pq för att välja Change
Password och tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Password
: On
Rating Level
: Level1 - Kids
Change Password
Password
Change
►
►
►►
Setup
MOVE
SELECT
Systeminställningar
HDD & DVD RECORDER
RETURN
EXIT
Change Password
HDD
Om åldersnivåer
Library
Disc Manager
Programme
Enter the password
Setup
Setup
1
Tryck på knappen pq för att välja Rating Level och
tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
0~9 NUMBER
SELECT
RETURN
EXIT
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Password
Level8
: On - Adults ►
Level7- Kids
Rating Level
Level
: Level1
Rating
Change Password Level6
2
► ►
►
Level5
Setup
Level4
Level3
Ange det fyr-siffriga lösenordet med sifferknapparna
på fjärrkontrollen. Meddelandet “Confirm the
password” visas.
Level2
Level1-Kids
Level1-Kids
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
HDD & DVD RECORDER
Change Password
HDD
Library
Disc Manager
2
Programme
Tryck på knappen pq för att välja åldersnivå och
tryck sedan på knappen OK eller u.
Om du till exempel väljer upp till Nivå 6 kommer
skivor som är Nivå 7, 8 inte att spelas. Ett högre
nummer indikerar att programmet är avsett endast
för vuxna.
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Password
: On
►
Level
: Level6
Rating Level
►
►
Change Password
►
Confirm the password
Setup
Setup
0~9 NUMBER
3
SELECT
RETURN
EXIT
Ange lösenordet med sifferknapparna på
fjärrkontrollen.
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
42 - Svenska
Book 1.indb 42
2006-03-22 �� 7:59:40
Uppspelning
Innan uppspelning
Läs följande information innan du spelar upp en skiva..
Det här avsnittet presenterar de grundläggande
funktionerna vid uppspelning av en skiva.
Dolby Digital
Stereo
DTS
För PAL-system i
Storbritannien, Frankrike,
Tyskland, etc.
Regionskod (endast DVD-Video)
Både HDD/DVD-spelaren och skivorna är
kodade enligt region. Dessa regionskoder måste
överensstämma för att det skall gå att spela upp
skivan. Om koderna inte överensstämmer går det inte
att spela upp den.
Regionsnumret för den här HDD/DVD-spelaren
beskrivs på dess baksida.
Digital Audio
MP3
DivX
Max. uppspelningstid
Skivtyper
Logotyp
Innehåll
Format
eller minuter
Enkelsidig (12cm)
240
Dubbelsidig ((12cm)
480
DVD-VIDEO
AUDIO + VIDEO
Enkelsidig (8cm)
80
Dubbelsidig ((8cm)
160
Enkelsidig (12cm)
74
AUDIO-CD
AUDIO
Enkelsidig (8cm)
20
1 (XP: Excellent Quality)
Enkelsidig 2 (SP: Standard Quality)
12cm (4.7GB) 4 (LP: Long Playback)
6 or 8 (EP:Extended)
AUDIO + VIDEO
DVD-RAM
2 (XP: Excellent Quality)
Dubbelsidig 4 (SP: Standard Quality)
12cm (9.4GB) 8 (LP: Long Playback)
12 or 16 (EP:Extended)
1 (XP: Hög kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
DVD-RW
AUDIO + VIDEO 12cm (4.7GB)
4 (LP: Lång uppspelning)
6 eller 8 (EP: Utökad)
1 (XP: Hög kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
DVD-R
AUDIO + VIDEO 12cm (4.7GB)
4 (LP: Lång uppspelning)
6 eller 8 (EP: Utökad)
CD-R/-RW
JPEG
DVD-RAM/
MP3
-
-RW/-R
MPEG4
Cirka 19 (XP: Hög kvalitet)
Cirka 35 (SP: Standardkvalitet)
Cirka 68 (LP: Lång uppspelning)
AUDIO + VIDEO
DVD
Cirka 101 eller cirka 127
HR730
(EP: Utökad)
HDD
Cirka 38 (XP: Hög kvalitet)
Ci
rka 72 (SP: Standardkvalitet)
DVD
Cirka 138 (LP: Lång uppspelning)
AUDIO
+
VIDEO
HR734
Cirka 205 eller cirka 272
(EP: Utökad)
4
Uppspelning
Innan uppspelning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Spela upp en skiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Använda Skivmeny och Titelmeny. . . . . . . . . . . . . . 45
Använda funktionerna Sök och hoppa över . . . . . . 45
Uppspelning i Slow-motion/Stegvis uppspelning. . . 46
Om ANYKEY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Spela upp titellistan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Navigationsmeny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Använda markörerna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Använda bokmärken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Välja språk för textremsor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Välja kanaler för ljudspår från film och ljud . . . . . . . 56
Byta kameravinkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Repeterad uppspelning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Zooma in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Välj media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Spela en Audio CD/MP3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Spela upp en bild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Samtidig uppspelning av musik och foto Playback. . . 70
Spela upp en MPEG4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Skivtyper som kan spelas upp
Svenska - 43
Book 1.indb 43
2006-03-22 �� 7:59:43
Skivtyper som inte kan spelas upp
•DVD-Video med ett regionsnummer som inte innehåller “2” eller
“ALL”
• 12cm 2.6 GB och 5.2 GB DVD-RAM
• 3.9 GB DVD-R Disc for Authoring.
•DVD-RAM/-RW (VR-läge) går inte att spela in på enligt
standarden för videoinspelning
•Oavslutade DVD-R, oavslutade DVD-RW (V-läge) inspelade på
annan utrustning.
• DVD-ROM/PD/MV-Disc, e.t.c.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
n
OBS!
n
n
Uppspelning
n
n
Den här HDD/DVD-spelaren fungerar
endast med skivor som är kompatibla med
DVD-RAM Standard Version 2.0.
Uppspelning och/eller inspelning kanske
inte fungerar för vissa skivtyper, eller
vid specifika förhållanden, såsom
vinkelförändring och justeringar av
bildkvoten. Information om skivan anges
detaljerat på förpackningen. Läs där vid
behov.
Var noggrann med att inte låta skivan bli
smutsig eller repig, eftersom fingeravtryck,
smuts, damm, repor eller cigarettrök på ytan
kan göra det omöjligt att spela in på den.
DVD-RAM/-RW/R-skivor kanske inte kan
spelas upp på vissa DVD-spelare beroende
på skivan och på kvaliteten på inspelningen.
Skivor med lagrade NTSC-program kan
inte spelas in på vid användning av denna
produkt.
1
Tryck på knappen OPEN/CLOSE.
2
Placera försiktigt en skiva i facket med etikettsidan
3
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
uppåt.
facket
•Din HDD/DVD-spelare stänger facket och skivan
spelas upp automatiskt.
• HDD/DVD-spelaren spelar inte upp skivor
automatiskt efter att strömmen har slagits på.
• När enheten är inkopplad och skivan är i facket
aktiveras enheten och väntar på stoppstatus.
• Tryck på knappen PLAY(
uppspelningen.
) för att påbörja
• Om du vill att enheten skall spela upp automatiskt
när den sätts på med en skiva i startar du den med
knappen PLAY( ).
4
Tryck på knappen STOP (
uppspelningen.
n
OBS!
Spela upp en skiva
n
Caution
n
n
n
n
n
n
) för att avsluta
När du avbryter uppspelningen av en skiva har
HDD/DVD-spelaren lagrat stoppstället, så när
du trycker på knappen PLAY ( ) igen startar
den där den senast slutade. (om inte skivan
är bortplockad, om HDD/DVD-spelaren inte
är inkopplad till en strömkälla eller om du har
tryckt på knappen STOP ( ) två gånger.)
Flytta inte HDD/DVD-spelaren under
uppspelning, eftersom det kan skada
skivan.
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att
öppna och stänga skivfacket.
Tryck inte på facket under tiden det
öppnas eller stängs, eftersom det kan
skada produkten.
Placera inte främmande föremål på
skivfacket.
Vissa funktioner kan fungera olika eller
avaktiveras, beroende på skivtyp. Läs
instruktionerna som finns på skivans
omslag om detta skulle inträffa.
Var speciellt försiktig så att inte barns
fingrar kläms i skivfacket när det öppnas
och stängs.
Du får endast föra in en DVD-skiva i taget.
Om du för in två eller fler skivor går det
inte att spela upp dem och HDD och DVDspelaren kan skadas.
44 - Svenska
Book 1.indb 44
2006-03-22 �� 7:59:45
Använda Skivmeny
och Titelmeny
Vissa skivtyper innehåller dedikerade menysystem som
tillåter dig att välja specialfunktioner för titel, kapitel,
ljudspår, undertextning, filmgranskning, teckeninformation
etc.
För DVD-VIDEO-skivor
1
2
Tryck på knappen DISC MENU för att ange skivans
skivmeny.
• Gå till inställningsmenyn som gäller för uppspelning.
• Du kan välja språk för ljud och undertextning etc.
som finns för skivan.
Använda funktionerna
Sök och hoppa öve
Söka igenom ett kapitel eller spår
1
Tryck på knapparna SEARCH (
Fast 1 ➞
Fast 3 ➞
Fast 5 ➞
MPEG4
Fast 1 ➞
Fast 2 ➞
AUDIO CD(CD-DA)
X2 ➞
X4 ➞
Tryck på knappen TITLE MENU för att ange skivans
• Den hastighet som är markerad i den här
funktionen kan skilja sig från den faktiska
uppspelningshastigheten.
n
OBS!
n
Titellista: Titellistan visar en lista för att
hjälpa dig att välja en titel. Eftersom
titellistan består av informationen om
videoström som faktiskt spelas in, kan en
titel som tas bort inte spelas upp igen.
Spellista : Det här står för en
enhetsuppspelning, som aktiveras
genom att du väljerönskad scen i titel
listan. När spellistan spelas upp spelas
endast den valda scenen upp och sedan
stoppas uppspelningen. Eftersom endast
informationen som är nödvändig för
uppspelning av en önskad scen finns i
spellistan, även om spellistan tas bort, tas
originalinspelningen inte bort.(endast i VRläge)
X8
•N
är du trycker in och håller nere knapparna
SEARCH (
) blir uppspelningen i hastigheten
X4.
Om du släpper knapparna SEARCH (
) blir
uppspelningen i normal hastighet.
Tryck på knappen TITLE LIST för att visatitellistan.
OBS!
Fast 3
Uppspelning
• Använd den här knappen om skivan innehåller mer
än en titel. Vissa skivor kan inte hantera mer än en
titelmeny.
Fast 2 ➞
Fast 4 ➞
Fast 6 ➞
• Du kan söka programmen i motsatt ordning. Tryck
på knappen PLAY ( ) för att återgå till normal
visning.
titelmeny.
n
) på
HDD/
DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
För HDD, DVD-RAM/-RW/-R-skivor
1
fjärrkontrollen under uppspelning.
Det går inte att höra ljud under skanning
eller sökning förutom för CD-skivor (CDDA).
(Du kan höra ljud under snabbspolning
framåt (Fast 1) för skivan.)
Svenska - 45
Book 1.indb 45
2006-03-22 �� 7:59:49
Hoppa över kapitel, spår eller
markörer
Uppspelning stegvis
Under uppspelning kan du snabbt söka dig genom ett
kapitel eller spår.
1
T
ryck på knapparna SKIP (
under uppspelning.
) på fjärrkontrollen
• Om du trycker på knappen SKIP ( )
flyttas du till början av kapitlet, spåret eller markören
(HDD/DVD-RAM/-RW (VR-läge)).
Om du trycker på knappen igen inom 3 sekunder flyttar
den till början av föregående kapitel, spår eller markör
(HDD/DVD-RAM/-RW(VR-läge)).
Tryck på knapparna STEP (
pause-läge (stillbildsläge).
) på fjärrkontrollen i
• Varje gång knappen är intryckt visas en ny ruta.
När knappen STEP ( )är intryckt, aktiveras den
föregående rutan.
När knappen STEP ( )är intryckt, aktiveras den
nästkommande rutan.
• Tryck på knappen PLAY ( ) för att återgå till normal
visning.
• Om du trycker på knappen SKIP ( )
flyttas du till nästa kapitel, spår eller markör(HDD/DVDRAM/-RW (VR-läge)).
n
OBS!
Stegvis uppspelning fungerar endast i
riktningen framåt på MPEG4-skivor.
Uppspelning
Uppspelning i
Slow-motion/Stegvis
uppspelning
Uppspelning i slow-motion
I pause eller stegläge trycker du på knapparna SEARCH
(
) på fjärrkontrollen.
),
• Om du trycker på knappen SEARCH (
Slow 1 ➞
Slow 2 ➞
Slow 3
• Om du trycker på knappen SEARCH ( ) knappen,
Slow 1 ➞
Slow 2 ➞
Slow 3
• Tryck på knappen PLAY ( ) för att åt ergå till normal
visning.
Tryck in och håll ner knapparna SEARCH ( )
stillbildsläge, skivan kommer då att spelas upp med 1/4
hastighet. Om knappen släpps återgår det till pause-läge.
Den hastighet som är markerad i den här
funktionen kan skilja sig från den faktiska
uppspelningshastigheten.
n
n
OBS!
Slow motion fungerar endast i riktningen
framåt på MPEG4-skivor.
46 - Svenska
Book 1.indb 46
2006-03-22 �� 7:59:54
Om ANYKEY
2
Tryck på knapparna pq för att välja Search, tryck
sedan OK eller u.
Search Title
1/3
Time
00:00:37
CHANGE
ANYKEY-funktionen gör det möjligt för dig att enkelt söka
efter en scen genom att ange titel, kapitel, spår och tid.
Du kan även ändra inställningar förtextremsor och ljud
och vissa funktioner, inklusive Markering, Vinkel, Zoom,
Upprepa, media.
Gå direkt till en scen med ANYKEY
HDD
ANYKEY
Search
Navigation Time
ANYKEY
Title
1/5
Chapter 1/40
Time
00:02:16
CHANGE
SELECT
3
Tryck på knapparna pq för att välja Title eller
4
Tryck på knapparna t u eller nummer för att välja
Chapter.
önskad scen och tryck sedan på knappen OK.
Marker
Subtitle
Off
D 2/0 L+R
Audio
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
SELECT
DVD-VIDEO
ANYKEY
Search
Bookmark
• Om du vill gå direkt till en viss tidpunkt kommer detta
hjälpa dig att lättare hitta en viss scen.
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
Audio
ENG
Subtitle
Off
Angle
1/1
Search
Repeat
Off
Navigation Time
Zoom
Off
Marker
Media
DVD
Subtitle
MOVE
Uppspelning
1
SELECT
Search
• Om du vill gå direkt till en titel, ett kapitel för att hitta en
viss scen.
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
ANYKEY
D5.1CH
SELECT
HDD
ANYKEY
Off
D 2/0 L+R
Audio
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
SELECT
DVD-VIDEO
ANYKEY
Search
Bookmark
Audio
ENG
Subtitle
Off
Angle
1/1
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
DVD
MOVE
D5.1CH
SELECT
Svenska - 47
Book 1.indb 47
2006-03-22 �� 7:59:58
2
Tryck på knapparna pq för att välja Search, tryck
sedan OK eller u.
Search
ANYKEY
Title
1/3
Time
00:00:37
CHANGE
Search
Title
Chapter
Time
CHANGE
Spela upp titellistan
SELECT
Följ de här instruktionerna för att spela upp en scen från
titellistan.
Att använda knappen TITLE LIST
ANYKEY
1/5
1/40
00:02:16
SELECT
1
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge /
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
Title List
Uppspelning
JAN/01/2006 17:30 PR1
3
Tryck på knapparna pq för att välja Time.
4
Ange tiden i sekvensen över timmar, minuter och
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
sekunder genom att använda sifferknapparna och
tryck sedan på knappen OK.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge / uppspelningsläge.
n
OBS!
n
n
Funktionen kanske inte fungerar med alla
skivtyper. När en audio CD (CD-DA) eller
en MP3-skiva är isatt är det inte säkert att
informationsskärmen visas.
Tidssökningsfunktionen fungerar inte på
vissa skivor.
För att ta bort skärmen trycker du på
knappen RETURN.
• Tryck på knapparna pq för att välja Library, tryck
sedan OK eller u.
• Tryck på knapparna pq för att välja Title, och tryck
sedan två gånger på knappen OK eller u.
2
Tryck på knapparna pq för att markera den post
3
som du vill spela upp från spellistan och tryck sedan
på OK eller PLAY ( ).
Den valda posten (titeln) spelas upp.
Tryck på knappen STOP ( ) för att avsluta
uppspelningen. Tryck på knappen TITLE LIST för att
återgå till skärmen för titellista.
48 - Svenska
Book 1.indb 48
2006-03-22 �� 8:00:00
- Om INFO-knappen
Om du under uppspelning trycker på knappen INFO en
gång visas systeminfoskärmen: Active Status, Background
Status, och information visas.
HDD
Active status Play
System Info
Background Status – –
Screen
Playback
JAN/01/2006(SUN)
12:00
Om du trycker på INFO-knappen två gånger, visas
Skivinfoskärm: Total numbers of Titles och Playlists ,
Recordable Time (Title), Available Space (Music/Photo)
visas.
HDD
Total Title 3
Total Playlist 1
Recordable Time : Title
35:41 SP
Available Space : Music/Photo 4755 MB
JAN/01/2006(SUN)
Disc Info
Navigationsmeny
Scennavigering
Om en titel består av markeringar (se sidan 52), kan du
söka den önskade scenen med hjälp av Scennavigering.
(VR-läge)
Att använda knappen TITLE LIST
1
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
12:00
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Uppspelning
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
Om du trycker på INFO-knappen tre gånger, visas aktuell
uppspelningsinfo: Information om Playback Name, Title,
Created Time, Length, Playing Time, Audio samt om
skrivskydd är aktiverat visas.
HDD
Playing Info
Name JAN/01/2006 17:30 PR
1
Title
1/3
Created Time
JAN/01/2006 17:30
Length
01:00:00 SP
Playing Time
00:00:02
Audio
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
•T
ryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna pq för att välja Libray (Arkiv),
tryck sedan OK eller u.
• Tryck på knapparna pq för att väljaTitle, och tryck
sedan två gånger på knappen OK eller u.
Dolby Digital 2/0 L+R
Title Protection
Not Protected
JAN/01/2006(SUN)
12:00
2
Tryck på knapparna pq för att markera den post
som du vill spela upp från Title List och tryck sedan
på ANYKEY.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Rename
Protection
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
►
Navigation
SP
►
Select Media
►
JAN/01/2006 00:00
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 49
Book 1.indb 49
2006-03-22 �� 8:00:03
3
Tryck på knapparna pq för att välja Navigation
och tryck sedan på knappen OK eller u.
3
Tryck på knappen OK.
HDD
Scene Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
HDD
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Rename
Protection
01
02
00:00:35
03
00:01:05
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
►
Navigation
Navigation
SP
►
Scena Navigation
Navigation
Scene
►
Time Navigation
JAN/01/2006 00:00
Select Media
MOVE
SELECT
RETURN
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Scene
4
Tryck på knapparna pq t u för att välja önskad scen
och tryck sedan på knappen OK eller PLAY (
)
Navigation och tryck sedan på knappen OK eller u.
n
HDD
Scene Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
01
00:00:05
02
1/3
00:00:35
MOVE
Uppspelning
00:00:05
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
4
1/3
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
03
OBS!
Scene Navigation fungerar inte om en vald
titel inte har markörer.
00:01:05
SELECT
RETURN
EXIT
Tidsnavigering
(VR-läge)
5
Tryck på knapparna pq t u för att välja önskad
scen och tryck sedan på knappen OK eller PLAY
( ).
Använda knappen ANYKEY.
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna pq för att välja Navigation,
tryck sedan på t u för att välja Scene.
Med den här funktionen kan du söka scen minut för minut
från inspelad titellista.
Att använda knappen TITLE LIST
1
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
HDD
ANYKEY
Search
►
Navigation Scene
Marker
Subtitle
Off
Audio
►
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
►
SELECT
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna pq för att välja Library (Arkiv),
tryck sedan OK eller u.
• Tryck på knapparna pq för att välja Title, och tryck
sedan två gånger på knappen OK eller u.
50 - Svenska
Book 1.indb 50
2006-03-22 �� 8:00:07
2
Tryck på knapparna pq för att markera den post
som du vill spela upp från Title List och tryck sedan
på ANYKEY.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Rename
Rename
Protection
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
►
Navigation
SP
►
JAN/01/2006 00:00
Select Media
Använda knappen ANYKEY.
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna pq för att välja Navigation,
tryck sedan på u för att välja Time.
►
MOVE
SELECT
RETURN
HDD
EXIT
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
3
Tryck på knapparna pq för att välja Navigation
och tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Rename
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
►
Select Media
MOVE
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
3
►
►
SELECT
Tryck på knappen OK.
HDD
Time Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
Scena Navigation
Navigation
Scene
►
Off
Audio
1/3
Uppspelning
JAN/01/2006 00:00
SP
Navigation
4
1/3
No.
Title
Length
001
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Protection
Subtitle
Time Navigation
SELECT
RETURN
EXIT
00:00
Tryck på knapparna pq för att välja Time
Navigation och tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD
Time Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
01:00
01:00
00:00
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna t u för att hoppa över en minut
åt gången och söka önskad scen, tryck sedan på
knappen OK eller PLAY ( ).
00:00
01:00
01:00
00:00
MOVE
SELECT
RETURN
n
EXIT
OBS!
n
5
Tryck på knapparna t u för att hoppa över en minut
åt gången och söka önskad scen, tryck sedan på
knappen OK eller PLAY ( ).
n
Markören flyttar sig inte om den valda
inspelade titeln är kortare än en minut.
En skiva som inte har spelats in på
den här enheten fungerar inte med
navigationsfunktionerna.
En redigerad titel kanske inte visar exakt
söktid.
Svenska - 51
Book 1.indb 51
2006-03-22 �� 8:00:09
Använda markörerna
4
Tryck på knappen OK igen när den önskade scenen
Markera scener som du vill se igen så att du kan påbörja
uppspelning från den markerade platsen.
visas.
• Siffran 02 visas och scenen memoreras.
Marker
MOVE
Använda knappen MARKER.
(VR-läge)
1
Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
Uppspelning
Marker
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
01 02 -- -- -- -- -- -- -- -- N : 2
PLAY
CANCEL
RETURN
• HDD och DVD-RW (VR-läge) har funktionen Marker
istället för bokmärken.
Eftersom att scenerna kan visas som många olika sidor
är numreringen viktig. Om en skiva är skyddad eller om
det är en DVD-RAM-skiva går det inte att göra eller ta
bort markeringar. Endast uppspelning är tillgängligt.
N:0
Att spela upp en markering
SELECT
RETURN
Använda knappen ANYKEY.
(VR-läge)
• Tryck på ANYKEY under uppspelning.
• Tryck på knapparna pq för att välja Marker, tryck
sedan OK eller u.
2
Tryck på knappen OK när den önskade scenen
visas.
• Siffran 01 visas och scenen memoreras.
Marker
01 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Använda knappen MARKER.
1
Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
Marker
N:1
MOVE
MOVE
3
PLAY
CANCEL
01 02 -- -- -- -- -- -- -- -- N : 2
PLAY
CANCEL
RETURN
RETURN
Tryck på knappen u för att flytta till nästa position.
Använda knappen ANYKEY.
• Tryck på ANYKEY under uppspelning.
• Tryck på knapparna pq för att välja Marker, tryck
sedan OK eller u.
52 - Svenska
Book 1.indb 52
2006-03-22 �� 8:00:12
2
Tryck på knapparna t u för att välja en markerad
scen.
Marker
Tryck på knapparna t u för att välja en markerad
scen.
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- -- N : 2
MOVE
3
2
PLAY
CANCEL
RETURN
MOVE
Tryck på knappen OK eller PLAY (
) för att
påbörja uppspelningen från den valda scenen.
3
PLAY
CANCEL
RETURN
Tryck på knappen CANCEL för att ta bort den valda
markeringen.
• Om du trycker på knappen SKIP ( ) flyttar den till
början av markeringen. Om du trycker på knappen
igen inom tre sekunder går den tillbörjan av
föregående markering.
• Om du trycker på knappen SKIP (
nästa markering.
01 02 03 04 05 06 07 08 - - - - N : 8
Marker
01 02 03 04 05 06 07 - - - - - - N : 7
) flyttar den till
MOVE
n
(VR-läge)
RETURN
När en markering tas bort medan HDD/DVD-RW (VRläge) spelas upp kommer markeringarnas numrering
att ändras. Om tillexempel den sjunde markeringen
tas bort efter det att tio markeringar har gjorts kommer
markeringsnumren efter åtta automatiskt att döpas om
och markering nr åtta blir nr sju.
Uppspelning
Ta bort en markering
SELECT
Använda knappen MARKER
1
Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
Marker
01 02 03 04 05 06 07 08 - - - - N : 8
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
Använda knappen ANYKEY.
• Tryck på ANYKEY under uppspelning.
•T
ryck på knapparna pq för att välja Marker, tryck
sedan OK eller u.
Svenska - 53
Book 1.indb 53
2006-03-22 �� 8:00:13
Använda bokmärken
4
Tryck på knappen OK igen när den önskade scenen
visas.
Siffran 2 visas och scenen memoreras
Bookmark
1 2 - - - - - - -
--
(V-läge)
MOVE
Använda knappen MARKER.
- - - - - - - - -
--
n
Uppspelning
SELECT
RETURN
Använda knappen ANYKEY.
• Tryck på ANYKEY under uppspelning.
• Tryck på knapparna pq för att välja Bookmark,
tryck sedan OK eller u.
2
Att spela upp ett bokmärke
Använda knappen MARKER.
1
Tryck på knappen MARKER under uppspelning
Tryck på knappen OK när den önskade scenenvisas.
Bookmark
• Siffran 1 visas och scenen memoreras.
Bookmark
1 - - - - - - - -
När skivfacket öppnas och sedan stängs
försvinner bokmärken.
OBS!
MOVE
3
PLAY
CANCEL
1 2 - - - - - - -
--
--
MOVE
MOVE
RETURN
• Det går att markera upp till 10 scener.
1
Bookmark
CANCEL
• Repetera ovanstående för att markera andra
positioner.
Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
PLAY
PLAY
CANCEL
RETURN
Använda knappen ANYKEY.
• Tryck på ANYKEY under uppspelning.
RETURN
• Tryck på knapparna pq för att välja Bookmark,
tryck sedan OK eller u.
Tryck på knappen u för att flytta till nästa position.
2
Tryck på knapparna t u för att välja en markerad
3
Tryck på knappen OK eller PLAY (
scen.
) för att
påbörja uppspelningen från den valda scenen.
54 - Svenska
Book 1.indb 54
2006-03-22 �� 8:00:15
Ta bort ett bokmärke
Välja språk
för textremsor
Använda knappen MARKER.
1
Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
Bookmark
1 2 3 4 5 6 7 8 -
Välj ett av de textningsspråk som är inspelade på skivan.
--
(VR-läge)
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
Använda knappen ANYKEY.
• Tryck på ANYKEY under uppspelning
• Tryck på knapparna pq för att välja Bookmark,
tryck sedan OK eller u.
Använda knappen SUBTITLE
1
Off
scen.
Bookmark 1 2 3 4 5 6 7 8 -
MOVE
3
Subtitle
Tryck på knapparna t u för att välja en markerad
PLAY
CANCEL
--
RETURN
Tryck på knappen CANCEL för att ta bort detvalda
bokmärket.
Bookmark 1 2 3 4 5 6 7 - -
MOVE
SELECT
Uppspelning
2
Tryck på SUBTITLE under uppspelning.
2
Tryck på knapparn pq för att välja önskat språk
för textremsor. Tryck även på knappen SUBTITLE
upprepade gånger för att välja önskat språk för
textremsor.
• För att ta bort skärmen trycker du på knappen
CANCEL eller RETURN.
--
RETURN
Svenska - 55
Book 1.indb 55
2006-03-22 �� 8:00:17
Använda knappen ANYKEY.
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna pq för att välja Subtitle.
Välja kanaler för ljudspår
från film och ljud
Selecting the Audio
Väljer ett av de ljudspår som är inspelade på skivan.
Väljer även ljudkanaler.
HDD
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
D 2/0 L+R
Audio
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
3
►
Off
(VR-läge)
►
CHANGE
Tryck på knapparna t u för att välja önskat språk
för undertextning.
Använda knappen AUDIO
1
Tryck på AUDIO under uppspelning.
HDD/DVD-RAM/-RW
Audio
Uppspelning
n
OBS!
n
***Dolby Digital 2/0 L+R
Språken för textremsor kan vara olika
beroende på skivtyp.
För vissa skivor kan du endast välja språk
i skivmenyn.
DVD-VIDEO
Audio ENG Dolby Digital 5.1CH
2
Tryck på knapparna pq för att välja det önskade
ljudspåret eller ljudkanalen. Tryck även på knappen
AUDIO upprepade gånger för att välja det önskade
ljudspåret eller ljudkanalen.
• För att ta bort skärmen trycker du på knappen
CANCEL eller RETURN
56 - Svenska
Book 1.indb 56
2006-03-22 �� 8:00:18
Använda knappen ANYKEY
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna pq för att välja Audio.
Byta kameravinkel
När en DVD-skiva innehåller flera olika vinklar av en
speciell scen kan du välja funktionen Vinkel.
HDD
ANYKEY
Search
►
Använda knappen ANYKEY
Navigation Time
Marker
Subtitle
►
Off
D 2/0 L+R
Audio
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
3
►
CHANGE
Tryck på knapparna t u för att välja det önskade
ljudspåret eller ljudkanalen.
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna pq för att välja Angle.
ANYKEY
Search
►
Bookmark
n
OBS!
n
Ljudspår eller ljudkanal kan vara olika
beroende på skivtyp.
För vissa skivor kan du endast välja språk
i skivmenyn.
3
►
Audio
ENG
Subtitle
Off
Angle
1/5
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
DVD
MOVE
Uppspelning
DVD-VIDEO
D5.1CH
►
CHANGE
Tryck på knapparna t u för att välja önskad vinkel.
n
OBS!
n
n
Den här funktionen är beroende av skivan
och fungerar inte med alla DVD-skivor.
Funktionen fungerar inte om DVD-skivan
inte har spelats in med ett system med
flera kameror och vinklar.
Visar aktuell vinkel, totalt antal vinklar.
Svenska - 57
Book 1.indb 57
2006-03-22 �� 8:00:21
Repeterad uppspelning
Spela upp repeterat (Repeat Playback)
3
Tryck på knapparna t u för att välja Repeat Off,
Repeat A-B eller Repeat Title eller Repeat Chapter
(Repetera kapitel) som du vill spela upprepade
gånger, tryck sedan OK.
n
OBS!
n
Använda knappen REPEAT
1
HDD/DVD-RAM/-RW (VR läge),
oavslutade DVD-R-skivor och oavslutade
DVD-RW (V läge) upprepar inte ett kapitel.
Du kan även aktivera Normal Playback
(Normal uppspelning) genom att trycka på
knappen CANCEL.
Tryck på REPEAT under uppspelning.
Repeat
Upprepa A-B
Off
Uppspelning
Använda knappen REPEAT A-B
2
Tryck på knapparna pq för att välja Off, Title eller
Chapter du vill repetera, tryck sedan på knappen
OK.
1
Tryck på REPEAT A-B under uppspelning.
Repeat A-B
Off
Använda knappen ANYKEY
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna pq för att välja Repeat.
2
Tryck på knappen OK där du vill att den upprepade
uppspelningen skall starta (A) och tryck på den
igen där du vill att den skall sluta (B). Upprepad
uppspelning för avsnitt A-B startar.
Repeat A-B
HDD
ANYKEY
Search
►
A-B
Navigation Time
Marker
Subtitle
►
Off
D 2/0 L+R
Audio
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
►
SELECT
58 - Svenska
Book 1.indb 58
2006-03-22 �� 8:00:23
- Återgå till normal uppspelning -
3
n
OBS!
n
Tryck på CANCEL för att återgå till normal
uppspelning.
n
Om du anger punkt (B) inom fem
sekunder visas varnings ( ) markeringen.
Du kan också aktivera Normal
uppspelning genom att trycka på knappen
CANCEL.
Audio CD (CD-DA), MP3 och MPEG4skivor stöder inte funktionen Repeat A-B
(Repetera A till B).
Använda knappen ANYKEY
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna pq för att välja Repeat.
HDD
ANYKEY
Search
►
Zooma in
Navigation Time
Marker
Subtitle
►
Off
D 2/0 L+R
Audio
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
►
SELECT
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
HDD
ANYKEY
Search
►
Uppspelning
Repeat
Navigation Time
3
Marker
Subtitle
Tryck på knapparna t u för att välja Repeat A-B,
tryck sedan OK.
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
4
►
Off
Audio
►
SELECT
Tryck på knappen OK där du vill att denupprepade
uppspelningen skall starta (A) ochtryck på den
igen där du vill att den skall sluta (B). Upprepa
uppspelning där A-B startar.
Repeat A-B
2
Tryck på knapparna pq för att välja Zoom, tryck
sedan OK eller u. (
) visas.
A-B
- Återgå till normal uppspelning -
5
Tryck på CANCEL för att återgå till normal
uppspelning.
Svenska - 59
Book 1.indb 59
2006-03-22 �� 8:00:25
3
Tryck på knapparna pq t u för att välja det
4
Tryck på knappen OK.
område som du vill förstora.
Spela en Audio CD/MP3
Skärmen kommer att förstoras till dubbel storlek.
Skärmen kommer att förstoras till fyrdubbel storlek.
Spela upp en Audio CD (CD-DA)
HDD/DVD-VIDEO/ DVD-RAM/-RW/-R n
OBS!
normal storlek ž X2 ž X4
ž X2 ž normal storlek
1
Sätt i en audio-CD (CD-DA) i skivsfacket.
• Menyn för audio-CD visas och spåren (låtarna)
spelas upp automatiskt.
När inspelningen är gjord i EP-läge
fungerar inte Zoomfunktionen förutom om
inspelningen gjorts i V-läge.
CD
Music List
TRACK01
1/16
No.
Title
Length
TRACK
014:19
TRACK
14:19
002 TRACK 023:57
►
00:02:22
TRACK01
003 TRACK 033:57
004 TRACK 044:03
005 TRACK 054:09
006 TRACK 065:08
▼
007 TRACK 073:31
Uppspelning
MOVE
2
Välj media
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja det spår (låt)
du vill lyssna på och tryck sedan på knappen OK.
Skärmfunktioner för Audio-CD
(CD-DA)
1
2
CD
Music List
TRACK01
No.
Tryck på knapparna pq för att välja Media.
HDD
ANYKEY
Search
►
Marker
Subtitle
►

►
00:02:22
TRACK01


003 TRACK 033:57
004 TRACK 044:03
005 TRACK 054:09
006 TRACK 065:08
007 TRACK 073:31 ▼

MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Off
D 2/0 L+R
Audio
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
1/16
Length
Title
TRACK 014:19
002 TRACK 023:57

Navigation Time
3

Tryck på ANYKEY under uppspelning.
►
SELECT
Tryck på knapparna t u för att välja HDD eller DVD
och tryck sedan på knappen OK.
1. A
ktuellt spår (låt): Visar numret för det spår som
spelas upp just nu.
2. Visar numret för det aktuella spåret och det totala
antalet spår.
3. Visar aktuell filtyp och aktuellt filnamn.
4. Visa tillgängliga knappar.
5. Detta visar status för skivan och uppspelningstid
motsvarande den del som spelas upp för tillfället.
6. Stoppar listan över spår (låtlistan).
60 - Svenska
Book 1.indb 60
2006-03-22 �� 8:00:28
Knappar på fjärrkontrollen som används
till att spela upp Audio CD (CD-DA)
Spela en MP3-skiva
1
Lägg i en MP3-CD i skivfacket
2
Tryck på knapparna pq för att välja Library, tryck
sedan OK eller u.
3
Tryck på knapparna pq för att välja Music, tryck
sedan OK eller u.
4
Tryck på knapparna pq för att välja det spår du vill
• Menyn visas.
lyssna på och tryck sedan på knappen OK.
CD
Music List
Song 1.mp3
1/10
No.
Title
Size
ROOT
►00:02:22
00:02:22
√
►
MP3
Song 1.mp33.8
1.mp33.8 MB
Song
MB
002 Song 10.mp33.8 MB
003 Song 2.mp35.1 MB
Song1.mp3
004 Song 3.mp3
ROOT
005 Song 4.mp35.2 MB
006 Song 5.mp3
MOVE
SELECT
9.2 MB
10.3 MB ▼
RETURN
EXIT
Uppspelning
Skärmfunktioner för MP3

ROOT
CD
Music List
Song 1.mp3
1/10
No.
1. pq: Väljer spår (låt).
2. Knappen OK, knappen Play ( ): Spelar upp valt spår
(låt).
3. Knappen SKIP ( ): Spelar upp nästa spår.
4. K
nappen SKIP ( ): Återgår till början på aktuellt spår
om du trycker på den under uppspelning. Om du trycker
på den igen hoppar HDD/DVD-spelaren till föregående
spår och spelar upp det. Om du trycker på den här
knappen inom tre sekunder efter att uppspelningen
påbörjats spelas föregående spår upp. Om du trycker
på knappen efter tre sekunder spelas aktuellt spår upp
från början.
5. Knappen STEP (
) : Flyttar sida upp/ned.
6. T
ryck på knappen SEARCH (
) : Fast Play (X2,
X4, X8) spelas aktuellt spår upp från början.
7. Tryck på knappen STOP ( ) : Stoppar ett spår (låt).
8. T
ryck på knappen PLAY ( ) : Spelar upp ett spår (låt)
eller pausar en uppspelning.
9. Knappen ANYKEY: Menyn ANYKEY visas.

►
√
MP3


00:02:22
00:02:22
Song1.mp3
ROOT
Title
Size
ROOT
Song1.mp33.8
1.mp33.8 MB
MB
Song
Song
1.mp33.8
MB


002 Song 10.mp33.8 MB
003 Song 2.mp35.1 MB
004 Song 3.mp3
9.2 MB
005 Song 4.mp35.2 MB
006 Song 5.mp3
MOVE
SELECT
10.3 MB ▼
RETURN
EXIT
1. Aktuellt spår (låt): Visar numret för det spår som spelas
upp just nu.
2. Visar numret för den aktuella mappen och aktuell
spårstorlek.
3. Visar aktuell filtyp, aktuellt filnamn och mappnamn.
4. Detta visar status för skivan och uppspelningstid
motsvarande den del som spelas upp för tillfället.
5. Visar numret för det aktuella spåret och det totala antalet
spår.
6. Visar listan över spår (låtlistan).
Svenska - 61
Book 1.indb 61
2006-03-22 �� 8:00:31
Knappar på fjärrkontrollen som
används till MP3-uppspelning
Upprepa CD (CD-DA) & MP3
Använda knappen Repetera
1
Tryck på knappen REPEAT flera gånger under
uppspelning för att välja önskat upprepningsläge.
CD
Music List
TRACK01
1/16
Title
Length
TRACK
TRACK
01
4:19
14:19
No.
002 TRACK 023:57
►
00:02:22
TRACK01
003 TRACK 033:57
004 TRACK 044:03
005 TRACK 054:09
006 TRACK 065:08
007 TRACK 073:31 ▼
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Uppspelning
• Normal (CD (CD-DA)/MP3): Spåren på skivan
spelas upp i den ordning som de spelats in på
skivan.
•
Upprepa spår (CD (CD-DA)/MP3)
• Upprepa mapp (MP3)
•
Upprepa alla (CD (CD-DA)/MP3)
• Slumpvis (CD (CD-DA)/MP3): Slumpvis spelar
upp skivans spår i slumpvis ordning.
- Återgå till normal uppspelning -
2
Tryck på REPEAT eller CANCEL flera gånger föratt
återgå till normal uppspelning.
1. pq: Väljer spår (låt).
2. Knappen OK, knappen Play ( ): Spelar upp valt spår
(låt).
3. Knappen SKIP ( )Spelar upp nästa spår.
4. K
nappen SKIP ( ) Återgår till början på aktuellt spår
om du trycker på den under uppspelning. Om du trycker
på den igen hoppar HDD/DVD-spelaren till föregående
spår och spelar upp det. Om du trycker på den här
knappen inom tre sekunder efter att uppspelningen
påbörjats spelas föregående spår upp. Om du trycker
på knappen efter tre sekunder spelas aktuellt spår upp
från början.
5. K
nappen STEP (
) : Flyttar sida upp/ned.
6. Tryck på knappen STOP ( ) Stoppar ett spår (låt).
7. Tryck på knappen PLAY ( ) Spelar upp ett spår (låt)
eller pausar en uppspelning.
8. K
nappen ANYKEY: Menyn ANYKEY visas.
62 - Svenska
Book 1.indb 62
2006-03-22 �� 8:00:34
Använda knappen ANYKEY
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
CD
Music List
TRACK01
1/16
Ny spellista
Du kan registrera maximalt 28 spår i en spellista.
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
CD
No.
Title
Length
TRACK
014:19
TRACK
14:19
Music List
TRACK01
1/16
No.
Title
Length
TRACK
014:19
TRACK
14:19
002 TRACK 023:57
00:02:22
TRACK01
Play
Play Mode
Mode
003 TRACK 033:57
002 TRACK 023:57
004 TRACK 044:03
00:02:22
003 TRACK 033:57
004 TRACK 044:03
Playlist
005►►► TRACK 054:09
006► TRACK 065:08
TRACK01
Play Mode
Select Media
007► TRACK 073:31 ▼
Playlist
005►►► TRACK 054:09
006► TRACK 065:08
Select Media
007► TRACK 073:31 ▼
MOVE
SELECT
RETURN
Play Mode
EXIT
MOVE
2
Tryck på knapparna pq för att välja Play Mode och
tryck sedan på knappen OK eller u.
CD
2
CD
1/16
No.
Title
Length
TRACK
014:19
TRACK
14:19
TRACK01
Play Mode
Playlist
Select Media
002 TRACK 023:57
3
003 TRACK 033:57
00:02:22
004 TRACK
Normal044:03
005► TRACK
Repeat054:09
Track
006► TRACK 065:08
Repeat All
007► TRACK 073:31 ▼
Random
SELECT
RETURN
TRACK01
Play Mode
003 TRACK 033:57
004 TRACK 044:03
005►► TRACK 054:09
006► TRACK
065:08
New
NewPlaylist
Playlist
007► TRACK
▼
Go To 073:31
Playlist
Playlist
Select Media
MOVE
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Play Mode och
tryck sedan på knappen OK eller u.
Length
3
• Normal (CD (CD-DA)/MP3): Spåren på skivan
spelas upp i samma ordning som de spelades in.
•
Repeat Track (CD (CD-DA)/MP3)
• Repeat Folder (MP3)
•
Repeat All (CD (CD-DA)/MP3)
• Random (CD (CD-DA)/MP3): Slumpvis spelar
upp skivans spår i slumpvis ordning
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja New Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller u.
Make Playlist
CD
No.
Uppspelning
MOVE
Title
TRACK
014:19
TRACK
14:19
002 TRACK 023:57
00:02:22
EXIT
Music List
TRACK01
1/16
No.
RETURN
Tryck på knapparnaa pq för att välja Playlist, tryck
sedan OK eller u.
Music List
TRACK01
SELECT
Title
No.
Playlist
001
001 TRACK 01
002 TRACK 02
003 TRACK 03
004 TRACK 04
005 TRACK 05
006 TRACK 06
007 TRACK 07
MOVE
4
ADD
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja spåren i den
ordning du vill lyssna på dem och tryck sedan
påknappen OK.
Make Playlist
CD
No.
Title
001 TRACK 01
No.
Playlist
001 TRACK 04
002 TRACK 02
003 TRACK 06
002 TRACK 02
003 TRACK 03
004 TRACK 04
004 TRACK 01
005 TRACK 07
005 TRACK 05
006 TRACK 06
007
007 TRACK
TRACK 07
07
MOVE
ADD
RETURN
EXIT
Svenska - 63
Book 1.indb 63
2006-03-22 �� 8:00:36
5
Om du har lagt till fel spår i spellistan trycker du på
knappen upq och sedan på knappen OK eller
CANCEL för att markera det felaktiga spåret.
Det felaktiga spåret tas bort.
Make Playlist
CD
No.
Title
001 TRACK 01
Playlist
001
001 TRACK
TRACK 04
04
002 TRACK 02
002
002 TRACK
TRACK 02
02
003 TRACK 03
003
003 TRACK
TRACK06
06
003
004 TRACK 04
004
004 TRACK
TRACK 01
01
005 TRACK 05
005
005 TRACK
TRACK 07
07
Gå till spellistan
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
CD
No.
Music List
TRACK01
No.
002 TRACK 023:57
003 TRACK 033:57
00:02:22
004 TRACK 044:03
TRACK01
007 TRACK 07
CANCEL
Play Mode
2Play
Mode
005►√ TRACK 054:09
Playlist
006► TRACK 065:08
007► TRACK 073:31
Select Media
EXIT
MOVE
6
spelningslistan.
Make Playlist
CD
Title
2
No.
Playlist
001 TRACK
TRACK 04
04
001
002
TRACK
02
002 TRACK 02
001 TRACK 01
002 TRACK 02
004 TRACK 04
003 TRACK
TRACK 06
06
003
004 TRACK
TRACK 01
01
004
005 TRACK 05
005 TRACK
TRACK 07
07
005
003 TRACK 03
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Playlist, tryck
sedan OK eller u.
CD
Music List
TRACK01
1/16
No.
Title
Length
TRACK 014:19
TRACK 14:19
002 TRACK 023:57
Delete
DeleteTRACK 06
006
003 TRACK 033:57
00:02:22
007
Go ToTRACK
Playlist 07
004 TRACK 044:03
Play Mode
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
005► TRACK 054:09
New
New Playlist
Playlist
006► TRACK
065:08
Playlist
Select Media
Uppspelning
SELECT
Tryck på knappen ANYKEY för att lagra
No.
Go To 073:31
Playlist
007► TRACK
MOVE
7
1/16
Length
TRACK
14:19
TRACK
014:19
006 TRACK 06
MOVE
Title
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Go To Playlist
och tryck sedan på knappen OK.
En ny playlist skapas..
CD
Playlist
No.
Title
PLAYLIST
PLAYLIST
3
Length
Tryck på knapparna pq för att välja Go To Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller u.
CD
Playlist
Playlist01
No.
00:00:00
Playlist
Title
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist 01
Length
00:00:00
Playlist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja önskad mapp
och tryck sedan på knappen OK. De markerade
spåren spelas upp automatiskt.
64 - Svenska
Book 1.indb 64
2006-03-22 �� 8:00:37
Ta bort spellistan
4
Tryck på knapparna pq för att välja Playlist som
1
5
Tryck på knappen ANYKEY.
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
CD
du vill ta bort.
Music List
TRACK01
No.
CD
1/16
Length
Title
Playlist
No.
TRACK
4:19 014:19
TRACK
002 TRACK 023:57
Play Mode
2Play
Mode
005►√ TRACK 054:09
Playlist
006► TRACK 065:08
Select Media
007► TRACK 073:31
MOVE
2
SELECT
RETURN
CD
Playlist2
√
00:02:22
Delete
Playlist
Playlist
Edit Playist
New Playlist
Go To Music List
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Playlist, tryck
sedan OK eller u.
MOVE
6
Music List
TRACK01
Length
PLAYLIST01
Playlist01
003 TRACK 033:57
00:02:22
II 00:00:02
004 TRACK 044:03
TRACK01
Title
PLAYLIST
SELECT
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Delete Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller u.
CD
1/16
Title
Length
TRACK
TRACK
4:19 014:19
RETURN
Playlist
No.
No.
002 TRACK 023:57
00:02:22
TRACK01
003 TRACK 033:57
004 TRACK 044:03
Playlist
Select Media
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Go To Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller u.
CD
Do youPlaylist2v
want to delete?
Yes
MOVE
7
Length
No
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna t u för att välja Yes och tryck
Uppspelning
006► TRACK
065:08
New Playlist
007► TRACK
073:31
Go To Playlist
Playlist
3
√
00:02:22
Delete
Playlist
005► TRACK 054:09
Play Mode
Title
PLAYLIST
Playlist01
PLAYLIST01
sedan på knappen OK. Den valda spellistan tas bort.
Playlist
No.
Title
PLAYLIST
PLAYLIST
Length
Playlist01
00:00:00
Playlist02
Playlist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 65
Book 1.indb 65
2006-03-22 �� 8:00:38
Gå till Redigera spellistan
1
5
Tryck på ANYKEY i läget spellista.
CD
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
CD
Music List
No.
Title
Playlist
Edit Playist
New Playlist
Go To Music List
003 TRACK 033:57
00:02:22
MOVE
004 TRACK 044:03
TRACK01
Play Mode
SELECT
RETURN
EXIT
005►√ TRACK 054:09
006► TRACK 065:08
Playlist
007► TRACK 073:31
Select Media
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
6
Tryck på knapparna pq för att välja Edit Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller u.
Tryck på knapparna pq för att välja Playlist, tryck
sedan OK eller u.
Edit Playlist
CD
No.
Title
No.
007 TRACK 01
07
001
CD
004 TRACK 04
Music List
TRACK01
No.
Title
006 TRACK 06
007 TRACK 07
014:19
TRACK
14:19
TRACK
002 TRACK 023:57
MOVE
003 TRACK 033:57
00:02:22
004 TRACK 01
005 TRACK 07
005 TRACK 05
1/16
Length
Playlist
001 TRACK 04
002 TRACK 02
003 TRACK 06
002 TRACK 02
003 TRACK 03
ADD
RETURN
EXIT
004 TRACK 044:03
TRACK01
Play Mode
005► TRACK 054:09
Playlist
006►
65:08
New Playlist
Playlist
► TRACK
New
007► TRACK
73:31
Go To Playlist
Select Media
Uppspelning
Length
Playlist02
√
00:02:22
Delete
Playlist
Delete
Playlist
1/16
Length
014:19
TRACK
14:19
TRACK
002 TRACK 023:57
MOVE
3
Title
PLAYLIST
PLAYLIST01
Playlist01
TRACK01
2
Playlist
No.
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Go To Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller u.
CD
Playlist
No.
00:00:00
Title
Length
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist01
Playlist02
7
Tryck på knapparna pq för att välja spåren i den
8
Om du har lagt till fel spår i spellistan trycker du på
knappen upq och sedan på knappen OK eller
9
Tryck på knappen ANYKEY för att lagra
ordning du vill lyssna på dem och tryck sedan på
knappen OK.
CANCEL för att markera det felaktiga spåret.
spelningslistan.
Edit Playlist
CD
Playlist
No.
Title
001 TRACK 01
MOVE
SELECT
RETURN
002 TRACK 02
EXIT
003 TRACK 03
004 TRACK 04
No.
Playlist
001
001 TRACK
TRACK04
04
002
002 TRACK
TRACK02
02
003
003 TRACK
TRACK06
06
004
004 TRACK
TRACK01
01
005 TRACK 05
Delete
006 TRACK 06
Delete
4
007ToTRACK
Go
Playlist 07
Tryck på knapparna pq för att välja Playlist som
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
du vill redigera.
10
Tryck på knapparna pq för att välja Go To
Playlist och tryck sedan på knappen OK.
Spellistan redigeras.
66 - Svenska
Book 1.indb 66
2006-03-22 �� 8:00:39
Gå till musiklistan
1
2
Tryck på knapparna pq för att välja Select Media
och tryck sedan på knappen OK eller u.
Tryck på ANYKEY under uppspelning av spellistan.
CD
Music List
TRACK01
No.
01
CD
002 TRACK 023:57
Playlist
TRACK04
1/4
No.
Title
00:02:22
Length
TRACK01
Play Mode
Playlist01
TRACK044:03
TRACK013:57
Select Meadia
003 TRACK065:08
003 TRACK 033:57
004 TRACK 044:03
005 ►TRACK 054:09
HDD 065:08
006 ►TRACK
Playlist
002 TRACK023:57
00:02:22
TRACK04
1/16
Title
Length
TRACK14:19
014:19
TRACK
DVD 073:31 007 ►TRACK
MOVE
004 TRACK014:19
SELECT
RETURN
EXIT
New
NewPlaylist
Playlist
Go To Music List
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq att välja Go To Music List
och tryck sedan på knappen OK eller u.
CD
3
Tryck på knapparna pq för att välja HDD eller DVD
och tryck sedan på knappen OK eller u.
Music List
TRACK01
No.
01
1/16
Title
Length
014:19
TRACK 14:19
002 TRACK 023:57
003 TRACK 033:57
0
0:00:05
►
004 TRACK 044:03
TRACK01
005 TRACK 054:09
006 TRACK 065:08
007 TRACK 073:31 SELECT
RETURN
Välj media
1
Tryck på knappen ANYKEY.
EXIT
Spela upp en bild
Uppspelning
MOVE
1
Lägg in en JPEG-skiva i skivfacket.
2
Tryck på knapparna pq för att välja Library, tryck
sedan OK eller u.
• Menyn visas.
HDD & DVD RECORDER
Library
CD
Library
Library
CD
Music List
TRACK01
No.
01
1/16
Title
Length
TRACK14:19
014:19
TRACK
Title
Title
√
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
002 TRACK 023:57
00:02:22
TRACK01
Play Mode
2Play
Mode
Playlist
Select Meadia
003 TRACK 033:57
004 TRACK 044:03
MOVE
005 ►√TRACK 054:09
SELECT
RETURN
EXIT
006 ►TRACK 065:08
007 ►TRACK 073:31 MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 67
Book 1.indb 67
2006-03-22 �� 8:00:41
3
Tryck på knapparna pq för att välja Photo och
tryck sedan på knappen OK eller u.
CD
6
Tryck på knapparna pq för att välja Slideshow och
tryck sedan på knappen OK eller u.
CD
Photo List
Image 1.jpg
ROOT
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Photo List
Image 1.jpg
1/7
ROOT
Image 11.jpg
1/17
Image 1.jpg
Copy
Slideshow
Slideshow
Image 13.jpg
Image 14.jpg
MOVE
Uppspelning
4
Image 15.jpg
SELECT
RETURN
• Tryck på knappen SKIP ( ) för att se nästa åtta
bilder.
• Tryck på knappen SKIP ( ) för att se
föregående åtta bilder.
Fast
Image 15.jpg
Image 16.jpg
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparn pq för att ställa in hastigheten
för bildspelet och tryck sedan på knappen OK eller
u.
Bildspelet startar.
- Stoppa bildspelet -
Bildspel
5
7
Image 11.jpg
Normal
Normal
► 14.jpg
Image
MOVE
EXIT
Tryck på knapparna pq t u för att välja en bild.
►
►
Select13.jpg
Media
Image
Image 16.jpg
Image 10.jpg
Slow
1
Tryck på knappen ANYKEY.
CD
Tryck på knappen ANYKEY.
Photo List
Image 1.jpg
1/17
Slideshow
►
►
Slideshow Off
é 00:00:00
Go to Photolist
ROOT
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Copy
Copy
Slideshow
Image
Select13.jpg
Media
►
Image
► 14.jpg
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
2
Tryck på knapparna pq för att välja Slideshow Off
och tryck sedan på knappen OK eller u.
68 - Svenska
Book 1.indb 68
2006-03-22 �� 8:00:47
Rotera
- Stoppa rotering -
Följ stegen 1 till 4 på sidorna 67~68 för att göra
inställningar.
5
1
Tryck på knappen ANYKEY.
-1 Tryck på knappen OK för att välja hur du vill se
bilden och tryck sedan på knappen ANYKEY.
Image 15.jpg
Rotate
Rotate
Go to Photolist
6/17
√
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Slideshow
►√
é 00:00:00 ►
Rotate
Zoom
Go to Photolist
MOVE
6
SELECT
RETURN
Tryck på knapparna pq för att välja Rotate och
tryck sedan på knappen OK eller u.
Image 15.jpg
►
Rotate 90
Rotate 180
Go to Photolist
MOVE
3
Tryck på knapparna pq för att välja Rotate Off och
tryck sedan på knappen OK eller u.
Följ stegen 1 till 4 på sidorna 67~68 för att göra
inställningar.
Rotate Off
Zoom
Tryck på knapparna pq för att välja Rotate, tryck
sedan OK eller u.
Zoom
6/17
é 00:00:00►
►
Rotate
2
Rotate 270
SELECT
RETURN
EXIT
5
-1 Tryck på knappen OK för att välja hur du vill se
bilden och tryck sedan på knappen ANYKEY.
Tryck på knapparna pq för att välja önskad vinkel
och tryck sedan på knappen OK eller u.
Image 15.jpg
Uppspelning
Slideshow
7
EXIT
6/17
Slideshow
►√
é 00:00:00 ►
Rotate
Zoom
Go to Photolist
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Zoom och
tryck sedan på knappen OK eller u.
Svenska - 69
Book 1.indb 69
2006-03-22 �� 8:00:51
7
Bilden förstoras upp till 4x (fyra gånger normal
storlek) varje gång knappen OK trycks in.
6
ž X2 ž X4 ž X2 ž Normal
Tryck på knapparna pq för att välja Go to Photo
list och tryck sedan på knappen OK eller u.
CD
Photo List
Image 15.jpg
- Stoppa zoomen -
1
ROOT
Tryck på knappen ANYKEY.
Uppspelning
2
Image 14.jpg
MOVE
Go to Photolist
SELECT
Image 1.jpg
Image 13.jpg
Zoom
ZoomOff
Off
MOVE
6/17
RETURN
EXIT
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
SELECT
RETURN
EXIT
Samtidig uppspelning
av musik och foto
Tryck på knapparna pq för att välja Zoom Off och
tryck sedan på knappen OK eller u.
Screen Saver
(Simultan visning av bild)
Du kan visa ett bildspel medan du lyssnar på musik.
Skärmsläckaren aktiveras automatiskt om någon
knapp inte har rörts på 10 minuter.
Gå till bildlistan
Följ stegen 1 till 4 på sidorna 67~68 för att göra
inställningar.
5
-1 Tryck på knappen OK för att välja hur du vill se
bilden och tryck sedan på knappen ANYKEY.
Image 15.jpg
6/17
1
Lägg en mixad skiva (JPEG+MP3) i skivfacket.
2
Tryck på knapparna pq för att välja Library, tryck
sedan OK eller u.
HDD & DVD RECORDER
Library
CD
Library
Title
►√
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setupa
Photo
►
Disc Manager
Slideshow
►√
é 00:00:00
Rotate
►
Zoom
Go to Photolist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
70 - Svenska
Book 1.indb 70
2006-03-22 �� 8:00:55
3
Tryck på knapparna pq för att välja Music, tryck
sedan OK eller u.
CD
Music List
Song1.mp3
1/10
No.
Title
Size
MP3
00:02:22
Song1.mp3
003 Song 2.mp35.1 MB
9.2 MB
005 Song 4.mp35.2 MB
006 Song 5.mp3
MOVE
4
• Standardvärde: Om det går 10 minuter utan att någon
knapp tryckts in kommer speltiteln att
visas under övergången till svart skärm.
002 Song 10.mp33.8 MB
004 Song 3.mp3
ROOT
Tryck på knapparna pq för att välja önskat
alternativ, tryck sedan OK eller u.
• Med foto: Bildspelet att övergå till skärmsläckare.
ROOT
Song 1.mp33.8
1.mp33.8MB
MB
Song
1.mp33.8
MB
►
6
SELECT
- Så här går du till musiklistan -
10.3 MB
RETURN
EXIT
Tryck på ANYKEY under uppspelning av Playlist/
Music.
CD
• Tryck på valfri knapp för att stoppa skärmsläckaren och
återgå till musiklistan.
Men, knappen STANDBY/ON kommer att stänga
av, och knappen OPEN/CLOSE kommer att stoppa
uppspelningen och öppna facket.
Music List
Song1.mp3
1/10
No.
Size
ROOT
1.mp33.8
Song
1.mp33.8MB
MB
SongSong
1.mp33.8
MB
2Copy
Copy
►
00:02:22
Play Mode
MP3 Song1.mp3
Playlist
ROOT
Title
n
002 Song 10.mp33.8 MB
OBS!
003►Song 2.mp35.1 MB
004►Song 3.mp3
9.2 MB
Screen Saver
005►Song 4.mp35.2 MB
Select Media
006►Song 5.mp3
SELECT
RETURN
EXIT
n
5
Tryck på knapparna pq för att välja Screen Saver,
tryck sedan OK eller u.
n
CD
Music List
Song1.mp3
1/10
No.
Title
Size
ROOT
1.mp33.8
Song
1.mp33.8 MB
SongSong
1.mp33.8
MB
Copy
►
00:02:22
Play Mode
MP3 Song1.mp3
Playlist
ROOT
002 Song 10.mp33.8 MB
003►Song 2.mp35.1 MB
004►Song 3.mp3
9.2 MB
Screen Saver
Default
Default
005►Song
4.mp35.2 MB
Select Media
006►Song
5.mp3
With
Photo
MOVE
SELECT
10.3 MB
RETURN
EXIT
n
Uppspelning
MOVE
n
10.3 MB
För att kunna köra denna funktion måste
du ha valt ett media som innehåller både
musikfiler och fotofiler.
Funktionen för Screen Saver(with photo)
(skärmsläckare(med bild)) fungerar endast
om bildfilerna finns i 10 mappar bland de
mappar som tillhör valt media.
Musikfiler kommer att spela i det
uppspelningsläge du valt, och alla fotofiler
på skivan kommer att visas innan någon
knapp trycks in.
Standardläget för bildspel är Slow
(Långsamt).
Tryck på knappen OK eller u för att starta
bildspelet när "With Photo(Med foto)" är
inställt och musiklistan visas.
Bildspelet startar automatiskt efter tio
minuter när ingen tangen trycks ned när
"With Photo (Med foto)"är inställt och
musiklistan visas. Svenska - 71
Book 1.indb 71
2006-03-22 �� 8:00:56
Spela upp en MPEG4
4
Tryck på knapparna pq för att välja en avi-fil (DivX)
5
När MPEG4-filen spelas upp kan du använda
och tryck sedan på knappen OK eller PLAY (
).
följande funktioner. Tryck på knappen STOP ( ) en
gång under uppspelning för att visa fillistan, tryck på
knappen igen för att gå ur menyn.
Använda knappen MENU
1
Lägg in en DivX-skiva i skivfacket.
Beskrivning av MPEG4-funktionen.
• Menyn visas.
Funktion
2
Tryck på knapparna pq för att välja Library, tryck
sedan OK eller u.
(När du spelar upp en Div X-skiva, se nummer 4 på
nästa sida.)
HDD & DVD RECORDER
Library
CD
Library
Library
Disc Manager
Uppspelning
Hoppa
Programme
Setup
MOVE
Title
Title
►√
DivX (MPEG4)
►
Music
►
Photo
►
SELECT
RETURN
Uppspelning i I paus eller stegläge trycker du på knapparna
slow-motion SEARCH ( ) på fjärrkontrollen. (Slow1, Slow2, Slow3)
Uppspelning Tryck på knappen STEP (
stegvis paus-läge (stillbildsläge).
n
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja DivX(MPEG4),
tryck sedan OK eller u.
Skärmen för DivX(MPEG4) visas.
n
CD
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 001
Movie 1.avi
Movie
1.av
162.8MB
DivX(MPEG4)
MPEG4
MOVE
SELECT
RETURN
Tryck på knappen SEARCH (
) under
uppspelning och tryck på den igen för att söka i
högre hastighet. (Fast1, Fast2, Fast3)
Sök
OBS!
3
Beskrivning
Om du trycker på SKIP (
) under uppspelning
flyttar den 5 minuter framåt eller bakåt.
n
) på fjärrkontrollen i
Den här enheten kan spela upp följande
format för videokomprimering.
-D
ivX Video Codec-format : DivX 3.11 DivX
4.x DivX 5.x (utan QPEL och GMC)
-D
ivX Audio Codec-format : MP3, MPEG1
Audio Layer 2, Windows Media Audio,
LPCM, AC3
Textningsformat som stöds: .smi, .srt,
.sub, .psb, .txt, .ass (textningsfilen skall
ha exakt samma namn som motsvarande
MPEG4-fil)
Vissa MPEG4 filer som skapats med en
dator kan inte spelas upp. Detta kan bero
på att typen av Codec, version eller att
upplösningen är högre än den som stöds.
EXIT
72 - Svenska
Book 1.indb 72
2006-03-22 �� 8:00:59
Textningsspråk
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
CD
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 001
Movie 1.avi Movie
1.av
0.7MB
ROOT
Copy
Subtitle
Encoding
ROOT
►
Select Media
►
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Subtitle
Encoding och tryck sedan på knappen OK eller u.
CD
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 001
Movie 1.avi Copy
►
►
Greek(Windows)
Select Media
►
Cyrillic(Windows)
SELECT
RETURN
Uppspelning
Subtitle
Encoding
Subtitle
Encoding
ROOT
MOVE
3
Movie
1.av
0.7MB
Western(Windows)
Western(Windows)
Central(Windows)
EXIT
Tryck på knapparna pqför att välja önskat DivX-
textningsspråk och tryck sedan OK.
Afrikaans, Baskiska, Katalanska, Danska,
Nederländska, Engelska, Färöiska, Finska,
Western
Franska, Tyska, Isländska, Indonesiska,
Italienska, Malayiska, Norska, Portugisiska,
Spanska, Swahili, Svenska
EngelskaAlbanska, Kroatiska, Tjeckiska,
Central Ungerska, Polska, Rumänska, Serbiska (Latin)
Slovakiska, Slovenska
Greek
Engelska, Grekiska
Cyrillic
EngelskaAzeri, Vitryska, Bulgariska,
Kazakiska, Makedonska, Ryska,
Serbiska, Tatar, Ukrainska, Uzbekiska
n
OBS!
Om textningsspråket visas med brutet
teckensnitt ändrar du DivX textningsspråket
till lämplig region. Om det fortfarande inte
fungerar stöds inte formatet.
Svenska - 73
Book 1.indb 73
2006-03-22 �� 8:01:01
Inspelning
Innan du spelar in
Den här enheten kan spela in på följande skivtyper. Läs
den här instruktionen och välj en passande skivtyp innan
du påbörjar inspelning.
I Inspelningsbara skivor
Det här avsnittet beskriver olika
inspelningsmetoder för HDD/DVD.
Den här spelaren kan spela in på skivor
HDD
DVD-RW
DVD-R
•DVD-RW är återskrivningsbara.
•DVD-R-skivor är inte återskrivningsbara.
Kompatibilitet mellan Samsung och spelare från andra
fabrikat.
Inspelning
Skivtyper Inspelnings Inspelningsenhet Avslutning Tilläggsinspelning med
format Samsung-spelare
avslutad Inte inspelningsbar
Samsung inte avslutad Inspelningsbar
VR-läge
Inte inspelningsbar
Annat fabrikat avslutad
inte avslutad Inspelningsbar
DVD-RW
avslutad Inte inspelningsbar
Samsung
inte avslutad Inspelningsbar
VR-läge
Annat fabrikat avslutad Inte inspelningsbar
inte avslutad Inte inspelningsbar
avslutad Inte inspelningsbar
Samsung
inte avslutad Inspelningsbar
DVD-R V-läge
avslutad Inte inspelningsbar
Annat fabrikat inte avslutad Inte inspelningsbar
Avsluta
- Detta stänger DVD-RW/-R-skivan så att det
inte går att göra fler inspelningar på den.
n Oavslutad
- Detta gör det möjligt att lägga till material på
en DVD-RW-skivan som spelats in på en
HDD/DVD-spelaren.
- En DVD-RW som har spelats in med DAO
(Disc At Once) på en dator kan inte bli
oavslutad.
- En DVD-RW som har spelats in i Videoläge
på en spelare av annat fabrikat kan inte bli
oavslutad.
- En DVD-R kan inte bli oavslutad.
n
OBS!
Innan du spelar in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Spela in den TV-kanal som du tittar på. . . . . . . . . . . . 76
Spela in från extern enhet som du tittar på. . . . . . . . . 78
Kopiera från en videokamera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Göra en Enknappsinspelning (OTR). . . . . . . . . . . . . . 80
Samtidig inspelning och uppspelning. . . . . . . . . . . . . . 81
Göra en timerinspelning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Redigera schemalagd lista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Ta bort schemalagd lista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Gå till inspelningslista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
74 - Svenska
Book 1.indb 74
2006-03-22 �� 8:01:03
I Inspelningsformat
I Inspelningsläge
När du sätter i en tom skiva visas följande meddelande.
Eftersom de tillgängliga funktionerna varierar beroende på
typ av skiva väljer du en som bäst passar dina behov.
Välj ett av fyra inspelningslägen genom att trycka på REC
MODE upprepade gånger när enheten är iläget stopp
för att komma till önskad inspelningstid och bildkvalitet.
Bildkvaliteten ökar normalt när inspelningstiden minskas.
I läget FR väljs det mest passande inspelningsläget
automatiskt i förhållande till återstående tid på skivan
och längden på timerinspelningen. Den här funktionen
väljs endast i lägena XP, SP, LP och EP och den går att
använda vid timerinspelning.
DVD-RW: Meddelandet “Uninitialized Disc. Do you want to
initialize this disc” visas när en oanvänd DVDRW sätts i första gången. Om du väljer Yes
kommer skivan att formateras i VR-läge.
Se avsnittet Formatera en skiva på sidan
115~116 om du vill byta läge för inspelningen.
Uninitialized Disc.
Do you want to initialize this disc?
Yes
No
DVD-R: DVD-skivor måste inte formateras och endast
Video Mode Recording stöds.
DVD-RW (V mode)/-R
• Kapitel skapas automatiskt när du avslutar en inspelning
på en skiva av typen DVD-RW /-R i Videoläget.
Kapitlens längd (intervallet mellan kapitlen) varierar
beroende på inspelningsläget.
• Enkel redigering (radera titlar/byta titelnamn).
• Det här läget omfattar ett flertal redigeringsfunktioner
(som radering av en hel titel, delvis radering av en titel
etc.).
• Olika alternativ för redigering med en skapad spellista.
Inspelningstider
Inspelningsläge
HDD (80GB)
DVD-RW/-R
Cirka 1 timme
XP
Cirka 19 timmar
(hög kvalitet)
cirka 8.5 Mbps
SP
Cirka 35 timmar
(standardkvalitet)
Cirka 2 timmar
cirka 4.5 Mbps
LP
Cirka 68 timmar
(lång inspelning)
Cirka 101 timmar
EP
(utökat läge)
Cirka 127 timmar
FR
(Flexibel inspelning) Cirka 19~101 timmar
Cirka 4 timmar
cirka 2 Mbps
Cirka 6 timmar/
cirka 1.6 Mbps
Cirka 8 timmar/
cirka 1,2 Mbps
Cirka 1~6 timmar
• DVD-HR734
Inspelningstider
Inspelningsläge
HDD (160GB)
DVD-RW/-R
Cirka 1 timme
XP
Cirka 38 timmar
(hög kvalitet)
cirka 8.5 Mbps
SP
Cirka 72 timmar
(standardkvalitet)
Cirka 2 timmar
cirka 4.5 Mbps
LP
Cirka 138 timmar
(lång inspelning)
Cirka 205 timmar
EP
(utökat läge)
Cirka 272 timmar
FR
(Flexibel inspelning) Cirka 38~205 timmar
Cirka 4 timmar
cirka 2 Mbps
Cirka 6 timmar/
cirka 1.6 Mbps
Cirka 8 timmar/
cirka 1,2 Mbps
n
OBS!
Inspelning
DVD-RW (VR-läge)
• DVD-HR730
Cirka 1~6 timmar
Inspelningstidenkan variera enligt följande
villkor.
Svenska - 75
Book 1.indb 75
2006-03-22 �� 8:01:04
I Ej inspelningsbara bilder
Filmer med kopieringsskydd går inte att spela in med
denna HDD/DVD-spelaren.
När HDD/DVD-spelaren tar emot en signal om
kopieringsskydd under inspelning avslutas inspelningen
och följande meddelande visas på skärmen.
You cannot record copy protected movie.
Angående Signaler för styrning av kopiering
TV-sändningar som innehåller signaler för styrning av
kopiering kan ha följande tre signaltyper, Fri kopiering,
Kopiera en gång och Kopiera aldrig. Om du vill spela in ett
program av typen Kopiera en gång skall du använda en
DVD-RW med CPRM i VR-läge.
Inspelning
Signaltyp
Fri kopiering Kopiera en gång Kopiera aldri
Media
DVD-RW(Ver.1.1) O
-
DVD-RW(Ver.1.1)
with CPRM
VR mode O
O* V mode O
DVD-R O
-
Spela in den TV-kanal som
du tittar på
Kontrollera att skivan har tillräckligt mycket ledigt utrymme
för inspelningen. Justera inspelningsläget.
1
Tryck på knappen HDD eller DVD.
Tryck på knappen DVD, tryck på OPEN/CLOSE och
lägg i en inspelningsbar skiva i skivfacket.
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
skivfacket.
Vänta tills LOAD försvinner från frontpanelens
display.
Om en oanvänd DVD-RW-skiva används ombeds du
formatera den först. Gör ditt val med knapparna t u och
tryck sedan på knappen OK (se sidan 75).
Uninitialized Disc.
Do you want to initialize this disc?
Yes
No
När Kopiera en gång har spelats in går det inte att göra
tilläggsinspelningar.
- Content Protection for Recordable Media (CPRM)
är en mekanism som knyter en inspelning till det media på
vilket den spelats in. Det stöds av vissa HDD/DVD-spelare
med inspelningsfunktion men inte av många vanliga DVDspelare. Varje tom inspelningsbar DVD har ett unikt 64bitars media-ID inbränt i BCA. När skyddat innehåll spelas
in på skivan kan det krypteras med ett 56-bitars C2 chiffer
(Cryptomeria) som tas från mediet.
Under uppspelning läses ID från BCA och används till att
generera en nyckel för att dekryptera innehållet på skivan.
Om innehållet på skivan kopierats till annat media kommer
ID att saknas eller vara fel och informationen går inte att
dekryptera.
2
Tryck på knappen PROG (
) eller nummer för att
välja det program som du vill spela in.
76 - Svenska
Book 1.indb 76
2006-03-22 �� 8:01:05
3
Tryck på knappen REC MODE upprepade gånger
(eller på REC MODE och tryck sedan på knapparna
pq för att välja inspelningshastighet (kvalitet).
n
OBS!
n
n
ž SP ž LP ž EP ž XP
n
Record Mode
n
SP(35:12)
n
n
n
4
Tryck på knappen REC.
Det går inte att byta inspelningsläge och
PROG under en inspelning.
Inspelningen avslutas automatiskt om det
inte finns något utrymme kvar på skivan.
Upp till 99 titlar kan lagras på en DVDRW/-R-skiva.
Det går att spela in upp till 999 titlar på en
HDD.
HDD-inspelning finns tillgänglig för upp till
24 timmar och vid inspelning för upp till 24
timmar, där fyra titlar spelas och varje titel
har en längd på sex timmar.
Inspelningen stoppas automatiskt om en
kopieringsskyddad film väljs.
DVD-RW-skivor skall formateras innan
inspelning påbörjas. De flesta nya skivor
säljs oformaterade.
Använd inte skivor av typen DVD-R
Authoring tillsammans med den här
enheten.
Kanalinformation visas på skärmen och inspelningen
påbörjas.
Ikonen ( ) visas på frontpanelen.
Recording : PR 1 [SP]
Inspelning
- Pausa inspelning • Tryck på knappen REC PAUSE för att pausa
inspelningen som pågår.
• Tryck på knappen REC PAUSE en gång till under
pausningen för att återgå till inspelningen.
• Du kan byta kanal genom att trycka på PROG (
inspelningen är pausad.
) när
- Stoppa inspelningen Tryck på knappen STOP ( ) för att stoppa eller avsluta
en inspelning som pågår.
• Vid användning av DVD-RW/-R-skivor visas meddelandet
“Updating the information of disc. Please wait for a
moment”.
Svenska - 77
Book 1.indb 77
2006-03-22 �� 8:01:07
Spela in från extern enhet
som du tittar på
4
Tryck på knappen REC.
Information för externt ingångsläge visas på skärmen
och inspelningen på börjas. Ikonen ( ) visas på
frontpanelen.
- Pausa inspelning • Tryck på knappen REC PAUSE för att pausa
inspelningen som pågår.
Innan du börjar
Kontrollera att skivan har tillräckligt mycket ledigt utrymme
för inspelningen. Justera inspelningsläget.
1
2
Tryck på knappen HDD eller DVD.
Tryck på knappen DVD, tryck på OPEN/CLOSE och
lägg i en inspelningsbar skiva i skivfacket. Tryck på
knappen OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket.
Vänta tills LOAD försvinner från frontpanelens
display. Om en oanvänd DVD-RW-skiva används
ombeds du kontrollera om den är initierad först. (se
sidan 75)
• Tryck på knappen REC PAUSE en gång till under
pausningen för att återgå till inspelningen.
• Du kan byta kanal genom att trycka på PROG (
inspelningen är pausad
) när
- Stoppa inspelningen Tryck på knappen STOP ( ) för att stoppa eller avsluta
en inspelning som pågår.
• Vid användning av DVD-RW/-R-skivor visas meddelandet
“Updating the information of disc. Please wait for a
moment”.
Tryck på knappen INPUT SEL. för att välja
ingångskälla enligt den anslutning du har gjort.
Frontpanelens display ändras vid följande sekvens:
Inspelning
ž PR Nummer ž AV1 ž AV2 ž AV3 ž DV
3
Om du har en digital enhet trycker du på knappen
INPUT SEL. eller för att välja DV. (se sidan 79)
Tryck på knappen REC MODE upprepade gånger,
(eller på REC MODE och sedan på knapparna pq
för att välja inspelningshastighet (kvalitet).
ž SP ž LP ž EP ž XP
Record Mode
SP(35:12)
78 - Svenska
Book 1.indb 78
2006-03-22 �� 8:01:09
Kopiera från en videokamera
4
Tryck på knappen INPUT SEL. för att välja DV.
Om insignalen är inställd på DV visas en meny
där det är möjligt att styra videokameran överst
påskärmen.
DV
Du kan styra videokameran med gränssnittet IEEE 1394
(DV).
The DV device is connected
MOVE
1
Anslut videokamerans DV-utgång till DV-ingången
2
Tryck på knappen HDD eller DVD.Tryck på
3
på frontpanelen på din HDD/DVD-spelare med en
DV-kabel.
knappen DVD, tryck på OPEN/CLOSE och lägg i en
inspelningsbar skiva i skivfacket. Tryck på knappen
OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket. Vänta tills
LOAD örsvinner från frontpanelens display.
Tryck på knappen REC MODE upprepade gånger
RETURN
5
Välj ikonen Spela (u) i den övre delen av skärmen
6
För att starta inspelningen använder du t u för att
välja ikonen Record ( l ) överst på skärmens sida
för att spela upp från videokameran och hitta
startpositionen för kopieringen.
och tryck sedan på knappen OK.
Du kan också trycka på knappen REC på
fjärrkontrollen för att påbörja inspelningen.
för att välja inspelningshastighet (kvalitet).
- Stoppa inspelningen -
ž SP ž LP ž EP ž XP
Tryck på knappen STOP ( ) för att stoppa eller avsluta
en inspelning som pågår.
SP(35:12)
n
OBS!
Inspelning
Record Mode
• Vid användning av DVD-RW/-R-skivor visas meddelandet
“Updating the information of disc. Please wait for a
moment”.
För att visa uppspelningsrelaterade ikoner på
skärmen trycker du på någon riktningsknapp på
fjärrkontrollen.
Svenska - 79
Book 1.indb 79
2006-03-22 �� 8:01:11
Göra en Enknappsinspelning
(OTR)
Du kan ställa in HDD/DVD-spelaren på inspelning i steg
om 30 minuter för upp till åtta timmar genom att trycka
påknappen REC.
n
OBS!
Räkneverket minskar minutvis från 08:00
till 0:00 och sedan slutar HDD/DVDspelaren att spela in.
- Stoppa inspelningen Tryck på knappen STOP (
to stop recording?” visas.
) Meddelandet “Do you want
• Tryck på knapparna t u för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
1
2
Tryck på knappen DVD, tryck på OPEN/CLOSE och
lägg i en inspelningsbar skiva i skivfacket. Tryck på
knappen OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket.
Vänta tills LOAD för svinner från frontpanelens
display.
Tryck på PROG (
) eller sifferknapparna för
attvälja den kanal som du vill spela in.
Tryck på INPUT SEL. om du vill spela in via en
ansluten extern component för att välja rätt ingång
(AV1, AV2, AV3,DV eller PR01).
4
• Tryck annars på knappen STOP (
) igen.
Om INFO-knappen
Om du trycker på INFO-knappen två gånger, visas
systeminformationsskärmen: Active Status, Background
Status, och Main Screen information visas.
HDD
Active status Record SP
Background Status – –
Screen
Recording:PR1 [SP]
JAN/01/2006 (SUN)
System Info
12:00
Tryck på knappen REC för att påbörja inspelningen.
Recording : PR 1 [SP]
Inspelning
3
Tryck på knappen HDD eller DVD.
Om du trycker på INFO-knappen två gånger, visas
Skivinfoskärm: Total numbers of Titles och Playlists,
Recordable Time (Title), Available Space(Music/Photo)
visas.
HDD
Total TItle 3
Total Playlist
None
Recordable Time :Title
35:37 SP
Available Space :Music/Photo
4745MB
JAN/01/2006 (SUN)
Disc Info
12:00
Tryck på knappen REC upprepade gånger för att
justera inspelningstiden.
ž 0:30 ž 1:00 ž ... 8:00 ž Off
OTR Mode
0:30
Tryck på knappen INFO tre gånger: Skärmen för aktuell
inspelningsinformation visas: Visar information för namn,
titel, avsatt tid och inspelningstid.
HDD
Name Recording Title
Recording Info
JAN/01/2006 12:00 PR
1
4
Created Time
JAN/01/2006 12:00
Recording Time
00:13:27
JAN/01/2006 (SUN)
12:00
80 - Svenska
Book 1.indb 80
2006-03-22 �� 8:01:13
Samtidig inspelning och
uppspelning
2
Tryck på knappen OK eller PLAY (
Då spelas titeln upp för det aktuella
inspelningsprogrammet.

).
Play
Du kan spela upp från början av det program du spelar in.
Du kan titta på föregående titellista samtidigt som du
spelar in ett program.
Under inspelningen
1
- Stoppa uppspelning/inspelning -
Tryck på knappen PLAY (
).
Då spelas titeln upp för det aktuella
inspelningsprogrammet.
Uppspelningen finns inte tillgänglig i mer än 10
sekunder från det att inspelningen startar.
Du kan använda SKIP (
) och andra
uppspelningsrelaterade knappar fram till listan över
tidigare inspelade titlar.

1
Tryck på knappen STOP (
2
Tryck på knappen STOP (
)
Uppspelningsskärmen försvinner och inspelningen
startar.
inspelningen.
) igen för att avbryta
Play
Inget ljud hörs i sökningsläget.
DVD-skivuppspelning finns tillgänglig under
HDD-inspelning. Det går dock inte att spela
upp JPEG-, MP3- och DivX-filer på skivan.
Uppspelning från hårddisken är möjlig under
inspelning på DVD. Det går dock inte att
spela upp JPEG-, och MP3-filer på HDD.
n OBS!
n Inspelning
n
Att använda knappen TITLE LIST
1
Tryck på knappen TITLE LIST i uppspelningsläge.
Tryck på knapparna pq/ SKIP (
) för att välja
titellistan.
HDD
Title List
RECORDING...
4/4
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
004 RECORDING...
00:00:00
004
Recording
JAN/02/2006 00:00
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 81
Book 1.indb 81
2006-03-22 �� 8:01:17
Göra en timerinspelning
3
Tryck på knappen OK för att välja Add a list.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
Date
Start
End
Mode
VPS/PDC
No. 01 No Title
To
Source
HDD PR 01
Date
Start
JAN 01 10 : 54
Recordable Time HDD 35:45 SP
End
Mode
12 : 54
SP
Title
V/P
Off
Save
Recordable Time HDD35:45 SP
MOVE
1. Kontrollera att antennkabeln är ansluten.
2. Kontrollera återstående tid på skivan.
3. Kontrollera datum och tid.
Kontrollera att Klocka (Inställningar-Klockinställning) är
inställd korrekt innan du fortsätter med en inspelning via
timer.
(se sidan 27~28)
Använda knappen TIMER
1
Tryck på knappen TIMER i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen Programme visas.
HDD & DVD RECORDER
Programme
HDD
Library
Disc Manager
List
Scheduled List
√
Rcorded List

Programme
Setup
Inspelning
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna pq för att välja Programme
och tryck sedan på knappen OK eller u.
2
Tryck på OK eller u för att välja Scheduled List.
HDD
RETURN
EXIT
Använda knappen ANYKEY.
• Tryck på knappen ANYKEY.
• Tryck på knapparna pq för att välja Add och tryck
sedan på knappen OK eller u.
4
Ställa in alternativ för timerinspelning.
• Fyll i ingångsalternativen genom att använda
sifferkapparna och pq t u.
t u: Flyttar till föregående/nästa uppgift
pq, 0~9: Ställer in ett värde.
• To: Väljer det media du vill spela in på, DVD eller
HDD.
• Source: Ingångskälla för video (AV 1, AV 2
eller AV3) eller den kanal som du vill göra
timerinspelningen ifrån.
• Date: Timerinspelning tillåter att du ställer in en
inspelningstid inom perioden av en månad.
Ställa in inspelningsdag. (month/day)
JAN 31
JAN 30
JAN 29
JAN 02
JAN 01
Every SUN
Every SAT
MON-FRI
MON-SAT
Every Day
Scheduled List
No.
SELECT
Current Time 10:54
To
Source
Date
Start
End Mode VPS/PDC
Add a list
Recordable Time HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
82 - Svenska
Book 1.indb 82
2006-03-22 �� 8:01:19
• Start/End Time: Start- och sluttid för timerinspelningen.
• Mode (Inspelningsläge):
- FR (Flexibel inspelning): Välj detta när du vill ställa in
videokvaliteten automatiskt. I läget FR väljs det mest
passande inspelningsläget automatiskt i förhållande
till återstående tid på skivan och längden på
timerinspelningen. Funktionen väljer endast ett av fyra
inspelningslägen (XP, SP, LP, EP)
- XP (hög kvalitet): Välj detta när videokvaliteten är viktig.
- SP (standardkvalitet): Välj detta för att spela in i
standardkvalitet.
- LP (låg kvalitet): Välj detta när du behöver en lång
inspelningstid.
- EP (utökad): Välj detta när du behöver en ännu längre
inspelningstid.
n
OBS!
När du spelar in i EP-läge på en DVD-RW
(V läge)/R är det inte säkert att den spelar
in fulla sex eller åtta timmar på grund av
att enheten använder VBR ENCODING
(variabel bitrate-kodning).
Om du till exempel vill spela in ett program
med mycket händelser använder det en
högre bitrate vilket i sin tur använder mer
skivutrymme.
• VPS/PDC: funktion för VPS (Video Programme
System) eller PDC (Programme Delivery
Control).
Efter att du har valt inställningsvärde för varje värde
trycker du på knappen OK för att välja Save och
tryck sedan på OK igen.
• visas på frontpanelen. Detta betyder att en
timerinspelning har registrerats.
Programmen spelas in i prioritetsordning om
timerinställningarna överlappar varandra.
Om timerinspelning är inställd för det första programmet
och sedan för ett andra program och dessa överlappar
varandra kommer följande meddelande att visas på
skärmen: “This setting is identical with 1.” Meddelandet
visar att det första programmet har prioritet. Efter att
inspelningen avdet första programmet är färdig startas
inspelningenav det andra.
Att avsluta utan att spara aktuell inställning
Tryck på knappen MENU.
För att återgå till föregående meny
Tryck på RETURN om du inte vill ställa in
timerinspelningen.
6
När du vill göra en inspelning på en DVD-RW/-R-
7
Stäng av strömmen för att avsluta inställningen
skiva, måste du sätta i skivan.
avtimerinspelningen.
Timerinspelning fungerar inte om strömmen är på.
n
OBS!
- Ställer in starttiden exakt enligt den publicerade TVplaneringen. I annat fall fungerar inte timerinspelningen.
- Välj inte PDC eller VPS om du inte är säker på att
programmet du vill spela in sänds i VPS/PDC.
• TITLE : För att välja titelnamn markerar du titel och tryck
n
n
Tiden för timerinspelningen kan variera
från den inställda tiden beroende
på skivans status och den allmänna
statusen för inspelningen (exempelvis
inspelningstidens överlappning eller
om föregående inspelning slutar inom
två minuter före starttiden för nästa
inspelning).
Du kan göra timerinspelning för upp till 12
program.
Om HDD-skivan inte har något tillgängligt
utrymme blinkar . Det betyder att det
inte finns plats på HDD för att spela in.
Inspelning
- Om du ställer in den här funktionen på on, kan du styra
start- och sluttid för inspelningen genom den inkluderade
specialsignalen i sändningssignalen. Om ett TV-program
är förkortat eller startar tidigare eller senare än planerat
synkroniserar funktionen start- och sluttid för inspelningen
med den automatiska sändningstiden automatiskt.
5
sedan på knappen OK.
Skärmen Namnbyte visas.
Se sidan 89 för ytterligare information.
Svenska - 83
Book 1.indb 83
2006-03-22 �� 8:01:20
Redigera schemalagd
lista
3
Tryck på knapparna pqför att välja numret på den
planerade inspelningslistan som du vill redigera och
tryck sedan på ANYKEY.
• Alternativen Add, Edit, Delete och Go to
Recorded List visas.
Följ de här anvisningarna för att redigera den schemalagda
inspelningslistan.
HDD
1
HDD & DVD RECORDER
Programme
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
List
√
Rcorded List

No. To Source
----- ----
Date
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
02 HDD PR 01
Add
03 HDD PR 01
Edit
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
MOVE
4
uppspelningsläge.
Skärmen Programme visas.
Current Time 10:54
Start
End Mode VPS/PDC
--:-- --:-- -- --
17:30
18:30
SP
On
Delete
Recordable
Time ListHDD 35:45 SP
Go to Recorded
Använda knappen TIMER
Tryck på knappen TIMER i stoppläge/
Scheduled List
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Edit och tryck
sedan på knappen OK eller u.
• Alternativen för schemalagd inspelningslista visas.
Redigera de funktioner du vill ändra. Se avsnittet
“Gora en timerinspelning” för ytterligare information
om detaljer kring timerinspelning (Se sidan 82~83).
Programme
HDD
Scheduled List
Setup
Current Time 10:54
No.
To
Source
Date
Start
End
Mode
VPS/PDC
No.01 No Title
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
To
Source
HDD PR 01
Date
Start
JAN 01 17 : 30
Recordable Time HDD 35:45 SP
Recordable Time
Inspelning
Använda knappen MENU.
MOVE
End
Mode
18 : 30
SP
Title
V/P
On
Save
HDD 35:45 SP
SELECT
RETURN
EXIT
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna pq för att välja Programme
och tryck sedan på knappen OK eller u.
2
5
Tryck på knappen OK för att välja Save och
6
Tryck på knappen MENU när du är färdig.
tryck sedan på knappen OK för att bekräfta den
redigerade inställningen.
Tryck på OK eller u för att välja Scheduled List.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To Source
----- ----
01 HDD
01
HDD PR
PR01
01
02
PR01
01
02 HDD PR
03
PR01
01
03 HDD PR
Recordable Time
Date
Start
End Mode VPS/PDC
-- --
--:-- --:-- -- -Add a list
JAN
01
17:30 18:30
18:30 SP
SP
On
JAN/01
17:30
On
JAN/01
JAN
01
JAN/01
JAN
01
21:00
21:00
23:15
23:15
22:00
22:00 SP
SP
23:45
23:45 SP
SP
Skärmen för den planerade inspelningslistan
försvinner.
On
On
On
On
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
84 - Svenska
01025K_HR730-734_75_88swe.indd 84
2006-03-22 �� 9:43:07
Ta bort schemalagd lista
3
Följ de här anvisningarna för att radera en post från listan
över schemalagd inspelning
Tryck på knapparna pq för att välja numret på den
planerade inspelningslistan som du vill ta bort och
tryck sedan på ANYKEY.
• Alternativen Add, Edit, Delete och Go to
Recorded List visas.
HDD
Scheduled List
Current Time 11:01
No. To Source
----- ----
Date
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
Start
End Mode VPS/PDC
--:-- --:-- -- --
02 HDD PR 01
Add
03 HDD PR 01
Edit
JAN 0121:0022:00
SP
On
JAN 0123:1523:45
SP
On
17:30
18:30
SP
On
Delete
Recordable
Time List
HDD 35:45 SP
Go to Recorded
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen TIMER
1
4
Tryck på knappen TIMER i stoppläge/
uppspelningsläge. Skärmen Programme visas.
HDD & DVD RECORDER
Tryck på knapparna pq för att välja Delete och
tryck sedan på knappen OK eller u.
• Du kommer att bli till frågad att bekräfta
borttagningen “Do you want to delete?”.
Programme
HDD
HDD
Scheduled List
Library
Disc Manager
List
Scheduled List
√
Rcorded List

Current Time 11:01
No.
To
Source
Date
Start
End Mode VPS/PDC
Programme
Do you want to delete?
Setup
Recordable Time
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knapparna pq för att välja Programme
och tryck sedan på knappen OK eller u.
MOVE
5
No
SELECT
RETURN
Tryck på knapparna t u för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
• Den valda posten kommer att tas bort från listan.
HDD
Scheduled List
2
Tryck på OK eller u för att välja Scheduled List.
HDD
EXIT
Current Time 11:01
No. To Source
----- ----
Date
-- --
01 HDD PR 01
JAN 0121:0022:00
SP
On
02 HDD PR 01
JAN 0123:1523:45
SP
On
Inspelning
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
Yes
HDD 35:45 SP
Start
End Mode VPS/PDC
--:-- --:-- -- --
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To Source
----- ----
01 HDD
01
HDD PR
PR01
01
02
PR01
01
02 HDD PR
03
PR01
01
03 HDD PR
Recordable Time
Recordable Time
Date
Start
End Mode VPS/PDC
-- --
--:-- --:-- -- -Add a list
JAN
17:30 18:30
18:30 SP
SP
On
JAN 01
01
17:30
On
0121:0022:00 SP
JAN 0121:0022:00
SP
0123:1523:45 SP
JAN 0123:1523:45
SP
SELECT
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
On
On
On
On
HDD 35:45 SP
MOVE
HDD 35:45 SP
MOVE
EXIT
6
Tryck på knappen MENU när du är färdig.
Skärmen för den planerade inspelningslistan
försvinner.
Svenska - 85
Book 1.indb 85
2006-03-22 �� 8:01:24
Gå till inspelningslista
3
Tryck på knappen MENU när du är färdig.
Skärmen för inspelningslistan försvinner.
Du kan bekräfta prestandaresultatet för titellistan som har
gått över den reserverade inspelningstiden.
Information om inspelningslistan
Informerar huruvida den valda inspelningslistan
genomförde en timerinspelning felfritt.
Använda knappen TIMER
1
3
-1 Tryck på knapparna pq för att välja numret på
Recorded List, tryck sedan på ANYKEY.
Tryck på knappen TIMER i stoppläge/
uppspelningsläge. Skärmen Programme visas.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Programme
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
List
√
Rcorded List

Recorded List
No. To Source Date
Start End Mode V/P
01 HDD PR 01 JAN
JAN 01
01
17:30 18:30
18:30 SP On
17:30
02 HDD PR 01 JAN 0121:0022:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
Info
OK
JAN 0123:1523:45 SP On
Delete
List Clear
Programme
Go to Scheduled List
Setup
MOVE
MOVE
SELECT
RETURN
Inspelning
SELECT
4
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Info och tryck
sedan på knappen OK eller u.
HDD
Recorded List
No. To Source
Tryck på knappen pq för att välja Recorded List
(inspelningslista), tryck sedan OK eller u.
Skärmen för Recorded List visas.
Date
Start
End Mode V/P
Status
Timer rec was finished successfully
OK
Recordable Time
HDD 35:45 SP
SELECT
HDD
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna pq för att välja Programme
och tryck sedan på knappen OK eller u.
2
OK
OK
RETURN
EXIT
Recorded List
No. To Source
Date
End Mode V/P
Status
01
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
JAN 01
17:30 18:30 SP On
JAN 0121:0022:00 SP On
OK
OK
03 HDD PR 01
JAN 0123:1523:45 SP On
OK
MOVE
Start
SELECT
RETURN
EXIT
86 - Svenska
Book 1.indb 86
2006-03-22 �� 8:01:25
Ta bort inspelningslista
4
Tar bort en inspelningslista individuell.
3
Tryck på knapparna pq för att välja List Clear och
tryck sedan på knappen OK eller u.
-1 Tryck på knapparna pq för att välja numret på
No.
To Source
Source Date
Date
No. To
den Recorded List som du vill ta bort, tryck sedan
på ANYKEY.
StartStartEnd End
Mode Mode
V/P VPS/PDC
Status
Do you want to delete a Recorded list?
Yes
HDD
MOVE
Recorded List
No
SELECT
RETURN
EXIT
No. To Source Date
Start End Mode V/P
01 HDD PR 01 JAN
JAN 01
01
17:30 18:30
18:30 SP On
17:30
02 HDD PR 01 JAN 0121:0022:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
Info
OK
OK
OK
JAN 0123:1523:45 SP On
Delete
List Clear
Go to Scheduled List
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Delete och
tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD
Recorded List
No. To Source
Date
Start
End Mode V/P
Status
No.01
Do you want to delete?
Gå till schemalagd inspelningslista
Ändrar direkt från inspelningslistan till den schemalagda
inspelningslistan.
3
-1 Tryck på knappen ANYKEY.
HDD
Yes
Recordable Time
MOVE
HDD 35:45 SP
SELECT
Recorded List
No
RETURN
EXIT
No. To Source Date
Start End Mode V/P
01 HDD PR 01 JAN 01
17:30 18:30
18:30 SP On
17:30
02 HDD PR 01 JAN 0121:0022:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
Info
Info
Delete
OK
JAN 0123:1523:45 SP On
OK
OK
List Clear
MOVE
Rensa inspelningslistan
Rensa alla inspelningslistor på en gång.
3
4
RETURN
Scheduled List
No.
Recorded List
No. To Source Date
Start End Mode V/P
01
01 HDD PR 01 JAN 01
17:30 18:30 SP On
02 HDD PR 01 JAN 0121:0022:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
Info
Delete
OK
JAN 0123:1523:45 SP On
OK
OK
EXIT
Tryck på knapparna p q för att välja Go to
Scheduled List, tryck sedan OK eller u.
HDD
-1Tryck på knappen ANYKEY.
HDD
SELECT
Inspelning
Go to Scheduled List
Current Time 10:54
To
Source
Date
Start
End Mode VPS/PDC
----- ----
-- --
--:-- --
Add a --:--
list
--
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
03 HDD PR 01
JAN 01
17:30 18:30
JAN 0121:0022:00
JAN 0123:1523:45
On
On
On
Recordable Time
SP
SP
SP
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
List Clear
Go to Scheduled List
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 87
Book 1.indb 87
2006-03-22 �� 8:01:26
Redigera
Det här avsnittet beskriver grundfunktioner för
redigering och förklarar redigeringsfunktioner för
inspelning på en skiva och redigeringsfunktioner
för hela skivan.
• Titellista
Redigera
En titel är ett avsnitt inspelad bild eller ljud.
Titellistan visar en lista för att hjälpa dig att välja en titel.
Eftersom titeln består av informationen om det som faktiskt
spelas in, kan en titel som tas bort inte spelas upp igen.
• Spellista
Grundläggande redigering (Titellistan). . . . . . . . . . . . . . . 89
Avancerad redigering (Spellista) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Kopiera från hårddisk till DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Kopiera flera titlar på en gång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Kopiera från DVD till hårddisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Kopiering av MP3, JPEG och Divx . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Skivhanteraren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Det här står för en enhetsuppspelning, som aktiveras
genom att du väljer önskad scen i titellistan.
När spellistan spelas upp spelas endast den valda scenen
upp och sedan stoppas uppspelningen. Eftersom endast
informationen är nödvändig för uppspelning av en önskad
scen som finns i spellistan (även om spellistan tas bort) tas
originalstringen inte bort.
Inspelning eller redigering kan eventuellt inte slutföras
om ett fel uppstår, till exempel ett strömavbrott.
Notera att material som har skadats inte går att
återställa till sitt original.
88 - Svenska
Book 1.indb 88
2006-03-22 �� 8:01:27
Grundläggande
redigering (Titellistan)
3
Tryck på knapparna pq för att välja Rename och
tryck sedan på knappen OK eller u.
Skärmen Byt namn visas.
HDD
Rename
JAN / 01 / 2006 17:30 PR1
I Byta namn (Namnge) en titel
Följ de här instruktionerna för att byta namn på en post
i titellistan, det vill säga redigera en titel på ett inspelat
program.
Back Space
Space
MOVE
4
SELECT
Delete
Clear
RETURN
EXIT
Välj de önskade tecknen med knapparna pq t u
och tryck sedan på knappen OK.
Att använda knappen TITLE LIST
HDD
1
Rename
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
Sports(A1)
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Back Space
1/3
No.
Title
Space
MOVE
Length
SELECT
Delete
Clear
RETURN
EXIT
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 •B
ack Space: Tar bort och flyttar markören bakåt
ett steg.
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
•S
pace: Skriver ett mellanslag och flyttar markören
ett steg framåt (åt höger).
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
•T
ryck på knapparna pq för att välja Library,
tryck sedan OK eller u.
• Tryck på knapparna pq för att välja Title, tryck
sedan OK eller u.
Tryck på knapparna pq för att markera den post
som du vill byta namn på i Title List och tryck sedan
på ANYKEY.
• Clear: Tar bort alla teckeninmatningar.
• Save: Registrerar teckeninmatningarna.
5
Tryck på knapparna pq t u för att välja Save och
tryck sedan på knappen OK.
Det ändrade titelnamnet visas i titelfältet för den
valda posten.
HDD
Title List
Sports(A1)
HDD
1/3
No.
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Length
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Protection
Title
001
001 JAN/01/2006
Sports(A1) 17:30 PR 01:00:00
1/3
No.
Rename
Redigera
2
• Delete:Raderar ett tecken vid markörens
placering.
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
►
►
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
►
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 89
Book 1.indb 89
2006-03-22 �� 8:01:31
I Låsa (Skydda) en titel
Följ de här instruktionerna för att låsa en post för att
skydda den mot radering.
3
Tryck på knapparna pq för att välja Protection
och tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title Protection:
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 JAN/01/2006 17:30
SP
On
V-Mode Compatibility
Att använda knappen TITLE LIST
1
MOVE
Off
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
4
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
Tryck på knapparna t u för att välja On och tryck
sedan på knappen OK. Låsikonen i
informationsfönstret för den valda posten ändras till
låst status. ( ➞ )
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
MOVE
SELECT
RETURN
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 EXIT
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
•T
ryck på knapparna pq för att välja Library,
tryck sedan OK eller u.
• Tryck på knapparna pq för att välja Title, tryck
sedan OK eller u.
2
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att markera den
postsom du vill skyddai Title List och tryck sedan på
ANYKEY.
HDD
Redigera
MOVE
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Rename
Title
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Protection
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
►
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
90 - Svenska
Book 1.indb 90
2006-03-22 �� 8:01:34
I Ta bort en titel
Följ de här anvisningarna för att radera en post från
titellistan.
3
Tryck på knapparna pq för att välja Delete och
tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006
Do you want
to delete?21:00 PR 01:00:00
003 may
JAN/01/2006
23:15 PR 00:30:00 (Related playlists
be deleted.)
Att använda knappen TITLE LIST
JAN/01/2006 17:30
Yes
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
1
No
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXaIT
Använda knappen MENU.
•T
ryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna pq för att välja Library,
tryck sedan OK eller u.
• Tryck på knapparna pq för att välja Title, tryck
sedan OK eller u.
• Meddelandet kan variera beroende på vilken typ av skiva
det är. Du kommer att få ett meddelande som ber dig att
bekräfta. HDD, DVD-RW(VR-läge): Eftersom spellistan
syns visas meddelandet “Do you want to delete?
(Related playlists may be deleted)”
DVD-RW (Videoläge)/-R: Eftersom att spellistan inte syns
visas meddelandet “Do you want to delete?”.
4
Tryck på knapparna t u för välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Deleting...
(Please
003 wait.)
JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
HDD
2
Tryck på knapparna pq för att markera den post
Title List
JAN/01/2006 21:00 PR1
1/2
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
01:00:00
001
som du vill ta bort från Title List och tryck sedanpå
ANYKEY.
002 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Rename
Title
MOVE
SELECT
RETURN
Redigera
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
EXIT
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Protection
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
►
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 91
Book 1.indb 91
2006-03-22 �� 8:01:37
n
OBS!
n
n
n
Det går inte att radera en skyddad titel.
Om du vill ta bort en skyddad titel måste
du välja “Off”i menyn Titelskydd.
(se sidan 90)
När Skrivskydd har ställts in på Skyddad
går det inte att ta bort titlar.
(se sidan 115)
När en post väl har tagits bort från
titellistan går det inte att återställa den.
När en DVD-RW/-R har avslutats går det
inte att radera den.
2
Tryck på knapparna pq för att markera den post
som du vill dela på i Title List och tryck sedan på
ANYKEY.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Rename
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
►
►
MOVE
I Ta bort en del av en titel (Split)
SELECT
Menyn Edit visas.
HDD
Title List
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Protection
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Delete
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 Edit
Split
►
►
MOVE
Att använda knappen TITLE LIST
4
1/3
No.
Rename
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Edit och tryck
sedan på knappen OK eller u.
Copy
1
RETURN
JAN/01/2006 17:30 PR1
Följ de här anvisningarna för att dela ett avsnitt i titellistan.
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Protection
3
Title
►
Partial Delete
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Split och
trycksedan på knappen OK eller u.
HDD
Split
JAN/01/2006 17:30 PR1
HDD
Title List No. 001
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Split 1
Split 2
00:00:00
00:00:00
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 00:00:01
Select
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
Redigera
MOVE
MOVE
SELECT
RETURN
Return
Split
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna pq för att välja Library, tryck
sedan OK eller u.
• Tryck på knapparna pq för att välja Title, tryck
sedan OK eller u.
92 - Svenska
Book 1.indb 92
2006-03-22 �� 8:01:39
5
Använd de uppspelningsrelaterade knapparna
(PLAY ( ), SEARCH (
)) för att flytta till en
delningspunkt och tryck på knappen OK.
Om detta inte är den punkt där du vill dela trycker du
på knappen RETURN för att avbryta valet. Använd
de uppspelningsrelaterade knapparna för att flytta till
en delningspunkt och tryck på knappen OK.
7
Tryck på knapparna t u för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
Den delade titeln delas i två och efterföljande titlar
flyttas bakåt en och en.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/4
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 00:00:55
00:30:55
HDD
002 JAN/01/2006 17:30 PR 00:29:05
Split
003 JAN/01/2006 21:00 PR 00:02:00
JAN/01/2006 17:30 PR1
004 JAN/01/2006 23:15 PR 00:02:06
Title List No. 001
➀
Split 1
Split 2
00:00:00
00:30:55
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
00:30:55
Select
MOVE
➂
➁
SELECT
RETURN
EXIT
Return
Split
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
➀ Första delningsintervallet
➁ Speltid
➂ Starttiden för den andra delningen och dess skärm
HDD
Split
I Ta bort en del av en titel
(Partial Delete)
Följ de här anvisningarna för att ta bort ett avsnitt i
titellistan.
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Split 1
Split 2
00:00:00
00:30:55
(VR läge)
Att använda knappen TITLE LIST
00:30:55
Select
Return
Split
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knappen OK för att välja Split.
1
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
Meddelandet “This title cannot be recovered after
splitting. Do you want to split?” visas.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
HDD
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Split
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 JAN/01/2006 17:30 PR1
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
Split 2
This title cannot be recovered after spliting
Do you want to split?
00:00:00
Yes
Select
SELECT
RETURN
EXIT
00:00:01
Return
Split
MOVE
MOVE
00:00:00
No
Redigera
Title List No. 001
Split 1
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna pq för att välja Library, tryck
sedan OK eller u.
• Tryck på knapparna pq för att välja Title, tryck
sedan OK eller u.
Svenska - 93
Book 1.indb 93
2006-03-22 �� 8:01:42
2
Tryck på knapparna pq för att markera den post
Delvis ta bort skärmlisteelement
som du vill redigera i Title List och tryck sedan på
ANYKEY.
HDD
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
HDD
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Protection
00:19:10
00:00:00
➀
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
00:19:10
Start
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 Delete
Edit
End
Return
Delete
MOVE
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
SELECT
RETURN
➃
➁
EXIT
►
►
➂
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• När du använder skivor av typen DVD-RW(VR)
kan du välja Delvis borttagning genom att trycka på
tangenten ANYKEY. (Gå sedan till steg 5)
Tryck på knapparna pq för att välja Edit och tryck
sedan på knappen OK eller u.
Skärmen för Edit Title List visas.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Rename
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Protection
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Delete
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 Edit
►
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
➀ Uppspelningslist
➁ Speltid
➂ Fönster för borttagning av startpunkt och tid.
➃F
önster för borttagning av slutpunkt och tid.
• Välj start- och slutpunkter som du vill ta bort från
avsnittet med de uppspelningsrelaterade knapparna.
• Knappar relaterade till uppspelning:
(PLAY ( ), SEARCH (
))
6
Tryck på knappen OK vid slutpunkten.
Tiden för slutpunkten visas i området för borttagning
av slutpunkt.
Split
Partial Delete
►
HDD
►
MOVE
4
End
1/3
No.
Rename
3
Start
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
SELECT
RETURN
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
EXIT
Title List No. 001
Tryck på knapparna pq för att välja Partial Delete
och tryck sedan på knappen OK eller u.
End
00:19:10
00:41:20
00:41:20
Start
End
Return
Delete
MOVE
HDD
Start
SELECT
RETURN
EXIT
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Start
End
Redigera
MOVE
7
Tryck på knapparna t u för att välja Delete och
tryck sedan på knappen OK.
Return
Delete
SELECT
RETURN
HDD
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
EXIT
Title List No. 001
Start
5
Tryck på knappen OK vid startpunkten.
Tiden för startpunkten visas i området för borttagning
av startpunkt.
HDD
End
Do you want to delete?
(Deleted part will not be restored.)
00:00:00
Yes
Start
End
MOVE
00:00:00
00:19:10
No
Return
Delete
SELECT
RETURN
EXIT
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:19:10
Start
End
MOVE
Return
Delete
SELECT
RETURN
EXIT
94 - Svenska
Book 1.indb 94
2006-03-22 �� 8:01:45
8
Tryck på knapparna t u för att välja Yes och tryck
9
Tryck på knapparna t u för att välja Return
sedan på knappen OK. Det valda avsnittet har tagits
bort.
och tryck sedan på knappen OK för att avsluta
funktionen.
Avancerad redigering
(Spellista)
I Skapa en spellista
Följ de här instruktionerna för att skapa en ny post i en
spellista från en inspelad titel.
OBS!
n Längden
på det avsnitt som skall tas bort
måste vara minst fem sekunder långt.
avsnittet som du vill ta bort är kortare
n Om
än fem sekunder kommer du att få ett
meddelande som säger “The range is too
short”.
sluttiden är vid en tidpunkt före
n Om
starttiden kommer ett meddelande att
visas som säger “End point cannot be
marked earlier than start point”.
går inte att ta bort om det
n Avsnittet
innehåller en stillbild.
på knappen MENU när du är färdig.
n Tryck
Skärmen för titellista försvinner.
(VR läge)
Att använda knappen Titel List
1
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna pq för att välja Library, tryck
sedan OK eller u.
• Tryck på knapparna pq för att välja Title, tryck
sedan OK eller u.
Tryck på knappen ANYKEY.
Tryck på knapparna pq för att välja Playlist och
tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD
Redigera
2
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Rename
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Protection
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
►
►
►
Split
New Playlist Go To Playlist
►
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 95
Book 1.indb 95
2006-03-22 �� 8:01:48
3
Tryck på knapparna pq för att välja New Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller u.
Skärmen Skapa spellista visas.
HDD
6
Tryck på knapparna t u för att välja Make tryck
sedan på knappen OK.
• En ny skärm för Skapa scen visas. Repetera stegen
4-6 för att göra en scen av en spellista.
Den nya scenen läggs till den aktuella spellistan.
Du kan kontrollera och titta på alla scener på
skärmen Redigera spellista. (se sidan 98)
Make Playlist
New Playlist
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:00:00
00:00:00
• Så här gör du en ny spellista.
Repetera stegen 1-6 om du vill göra en ny spellista.
00:00:00
Start
End
MOVE
4
Return
Make
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knappen OK vid startpunkten.
HDD
7
Tryck på knappen t u för att välja Return och tryck
Make Playlist
n
New Playlist
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:08:38
00:00:00
sedan på knappen OK för att avsluta funktionen.
OBS!
n
Det går att skapa upp till 99 titlar i
spellistan.
Beroende på skivtypen kan den skärm
som visas se olika ut.
00:08:38
Start
End
MOVE
Return
Make
SELECT
RETURN
EXIT
• Bilden och tiden vid startpunkten visas i Startfönstret.
• Den gula markeringslisten flyttas till slutdelen.
• Välj en startpunkt i avsnittet med de
uppspelningsrelaterade knapparna (PLAY ( ),
SEARCH (
)) där du vill skapa en ny scen.
5
Tryck på knappen OK vid slutpunkten.
HDD
Make Playlist
New Playlist
Scene No. 001
Redigera
Title List 1/3
Start
End
00:08:38
00:11:03
00:11:03
Start
End
MOVE
Make
SELECT
Return
RETURN
EXIT
• Bilden och tiden för slutpunkten visas i slutfönstret.
• Den gula markeringslisten flyttas till Make item
(Skapa del).
96 - Svenska
Book 1.indb 96
2006-03-22 �� 8:01:49
Spela upp poster i spellistan
I
Följ de här instruktionerna för att spela upp poster från
spellistan.
I Byta namn på en post i spellistan
Följ de här instruktionerna för att byta namn (redigera)
en post i spellistan
(VR läge)
(VR läge)
Att använda knappen PLAY LIST
1
Tryck på knappen PLAY LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen Playlist visas.
Att använda knappen PLAY LIST
1
Tryck på knappen PLAY LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen Playlist visas.
HDD
HDD
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
002 JAN/02/2006 13:51
00:06:09
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
Playlist
JAN/02/2006 13:47 Playlist
MOVE
SELECT
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna pq för att välja Library, tryck
sedan OK eller u.
• Tryck på knapparna pq för att välja Library, tryck
sedan OK eller u.
• Tryck på knapparna pq för att välja Title, tryck
sedan OK eller u.
Skärmen för titellista visas.
• Tryck på knapparna pq för att välja Title, tryck
sedan OK eller u.
• Tryck på knappen ANYKEY.
• Tryck på knapparna pq för att välja Playlist och
tryck sedan på knappen OK eller u.
• Tryck på knappen ANYKEY.
• Tryck på knapparna pq för att välja Playlist och
tryck sedan på knappen OK eller u.
• Tryck på knapparna pq för att välja Go To Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller u.
2
Tryck på knapparna pq för att välja den
3
Tryck på knappen STOP ( ) för att avsluta
spelningslista som du vill spela upp och tryck sedan
på knappen OK eller PLAY ( )
2
Tryck på knapparna pq för att markera den titel
som du vill byta namn på i Playlist och tryck sedan
på ANYKEY.
Menyn ANYKEY visas: Rename, Copy, Delete, Edit
Playlist, New Playlist, Go to Titlelist
HDD
uppspelningen.
Skärmen återgår till skärmen Playlist.
Redigera
•T
ryck på knapparna pq för att välja Go To
Playlist och tryck sedan på knappen OK eller u.
Playlist
JAN/02/2006 13:47 1/3
No.
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
Rename
Copy
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 97
Book 1.indb 97
2006-03-22 �� 8:01:51
3
Tryck på knapparna pq för att välja Rename och
tryck sedan på knappen OK eller u.
Skärmen Byt namn visas.
I Redigera en scen för spellistan
Följ de här instruktionerna för att redigera scener på en
spellista.
HDD
Rename
JAN /02 / 2006 13:47
Back Space
Space
MOVE
4
(VR läge)
Delete
SELECT
Att använda knappen PLAYLIST
Clear
RETURN
EXIT
Välj de önskade tecknen med knapparna pq t u
1
Tryck på knappen PLAY LIST i stoppläge/
uppspelningsläge.
Skärmen Redigera spellista visas.
och tryck sedan på knappen OK.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
HDD
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Rename
Dolphin
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
Back Space
Space
MOVE
Delete
SELECT
SELECT
RETURN
EXIT
Clear
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Den här funktionen är samma som funktionen
Rename för namnbyte på titeln. (se sidan 89)
• Tryck på knapparna pq för att välja Library, tryck
sedan OK eller u.
• Maximalt antal tecken som kan anges är 31.
Alla 31 tecken kan visas genom att trycka
påknappen INFO.
• Tryck på knapparna pq för att välja Title, tryck
sedan OK eller u.
• Tryck på knappen ANYKEY.
5
och tryck sedan på knappen OK.
Det ändrade titelnamnet visas i titelfältet för den
valda posten.
HDD
Redigera
• Tryck på knapparna pq för att välja Playlist och
tryck sedan på knappen OK eller u.
Tryck på knapparna pq t u för att välja Save
Playlist
Dolphin
1/3
No.
Title
Length
001
001 Dolphin
Dolphin 00:01:07
00:08:15
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:50
6 Scenes
MOVE
SELECT
RETURN
• Tryck på knapparna pq för att välja Go To Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller u.
2
Tryck på knapparna pq för att markera den titel
som du vill redigera i Playlist och tryck sedan på
ANYKEY.
Menyn Redigera spellista visas: Rename, Copy,
Delete, Edit Playlist, New Playlist, Go to Titlelist
EXIT
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47 PR1
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
001
Rename
Copy
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
98 - Svenska
Book 1.indb 98
2006-03-22 �� 8:01:53
3
Tryck på knapparna pq för att välja Edit Playlist
ochtryck sedan på knappen OK eller u.
Skärmen Redigera scen visas.
Följ stegen 1 till 3 på sidan 98~99 för att görainställningar.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
01
00:02:24
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
04
SELECT
Modifiera en scen (Byta ut en scen)
4
Tryck på knapparna pq t u för att välja den
scen som du vill ändra och tryck sedan på knappen
ANYKEY.
0:01:22
RETURN
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
EXIT
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
06
00:01:06
03
00:00:31
07
00:00:00
04
0:01:22
Modify
Move
Add
05
Delete0:00:09
MOVE
Spela upp en vald scen
4
Tryck på knapparna pq t u för att välja den scen
som du vill spela upp och tryck sedan på knappen
ANYKEY.
Posten från spellistan som skall spelas upp väljs.
5
SELECT
RETURN
Tryck på knapparna pq för att välja Modify
ochtryck sedan på knappen OK eller u.
Skärmen Modify Scene visas.
HDD
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
03
00:00:31
04
Modify Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
0:01:22
Title List : 1/3
Modify
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Move
Add
05
Delete0:00:09
End
Start
06
00:01:06
MOVE
5
EXIT
07
SELECT
00:00:00
RETURN
Change
MOVE
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Play och tryck
sedan på knappen OK eller u.
Den valda scenen spelas upp.
6
Tryck på knappen OK vid scenens startpunkt.
HDD
Modify Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
End
Title List : 1/3
00:04:54
00:00:00
Redigera
Start
► Play
00:05:27
Start
End
MOVE
• Tryck på knappen STOP ( ) för att avsluta
uppspelningen av scenen.
Change
SELECT
Cancel
RETURN
EXIT
• Bilden och tiden för startpunkten visas i
startfönstret.
• Välj start- och slutpunkter som du vill ändra med
hjälp av de uppspelningsrelaterade knapparna
(PLAY( ), SEARCH (
)).
Svenska - 99
Book 1.indb 99
2006-03-22 �� 8:01:56
7
Tryck på knappen OK vid scenens slutpunkt.
HDD
Modify Scene
JAN/02/2006 13:47
Flytta en scen (ändra placering för en scen)
Följ stegen 1 till 3 på sidan 98~99 för att göra nställningar.
Scene No. 001
Title List : 1/3
Start
End
00:01:44
00:06:25
00:06:25
End
Start
Change
MOVE
Cancel
SELECT
RETURN
4
EXIT
-1Tryck på knapparna pq t u för att välja den
scen som du vill flytta och tryck sedan på knappen
ANYKEY.
• Bilden och tiden för slutpunkten visas islutfönstret.
8
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
Tryck på knapparna pq för att välja Change och
02
0:00:34
06
00:01:06
tryck sedan på knappen OK.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
02
05
06
0:00:09
00:01:07
06
00:01:06
MOVE
0:00:34
03
07
07
00:00:00
04
0:01:22
Add
MOVE
00:02:10
00:00:31
Move
05
Delete0:00:09
01
03
Modify
00:00:31
04
0:01:22
5
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Move och tryck
sedan på knappen OK eller u.
00:00:00
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
• Scenen du vill modifiera ändras i det valdaavsnittet.
01
00:04:31
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
SELECT
04
RETURN
0:01:22
EXIT
Redigera
• E
tt gult markeringsfönster visas på scenen som
skall flyttas.
100 - Svenska
Book 1.indb 100
2006-03-22 �� 8:01:58
6
Tryck på knapparna pq t u för att välja den
Lägga till en scen
platsdit du vill flytta den markerade scenen och
trycksedan på knappen OK.
Följ stegen 1 till 3 på sidan 98~99 för att göra inställningar.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 5/6
01
00:04:31
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
SELECT
04
4
0:01:22
RETURN
EXIT
-1Tryck på knapparna pq t u för att välja den scen
du vill ersätta med en annan och tryck sedan på
knappen ANYKEY.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
• Den markerade scenen flyttas till den markerade
positionen.
02
0:00:34
06
00:01:06
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 5/6
01
00:04:31
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
SELECT
04
RETURN
0:01:22
00:00:31
07
00:00:00
04
0:01:22
Move
Add
05
Delete0:00:09
MOVE
HDD
03
Modify
5
EXIT
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Add och tryck
sedan på knappen OK eller u.
Skärmen Add Scene visas.
HDD
Add Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
n
OBS!
n
Det går inte flytta den markerade scenen
till nästa scens position eftersom den
markerade scenen skall föras in innan
denna position, vilket inte behövs då den
redan är där.
Beroende på skivtypen kan den skärm
som visas se olika ut.
Title List 1/3
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Start
End
MOVE
6
Cancel
Add
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knappen OK vid scenens startpunkt.
HDD
Add Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
End
00:01:51
00:00:00
Redigera
Title List 1/3
Start
00:01:51
Start
End
MOVE
Add
SELECT
Cancel
RETURN
EXIT
• Bilden och tiden för startpunkten visas i
startfönstret.
• Välj start- och slutpunkter som du vill ändra med
hjälp av de uppspelningsrelaterade knapparna
(PLAY( ), SKIP (
)).
Svenska - 101
Book 1.indb 101
2006-03-22 �� 8:02:00
7
Tryck på knappen OK vid scenens slutpunkt.
HDD
Add Scene
JAN/02/2006 13:47
Radera en scen
Följ stegen 1 till 3 på sidan 98~99 för att göra inställningar.
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:01:51
00:07:28
00:07:28
End
Start
-1Tryck på knapparna pq t u för att välja den
scensom du vill ta bort och tryck sedan på knappen
ANYKEY.
Cancel
Add
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
• Bilden och tiden för slutpunkten visas i slutfönstret.
• Tryck på knapparna t u för att välja Cancel tryck
sedan på knappen OK.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
06
00:01:06
03
00:00:31
07
00:00:00
04
0:01:22
Modify
Move
Add
05
Delete0:00:09
8
MOVE
Tryck på knapparna t u för att välja Add och tryck
SELECT
RETURN
EXIT
sedan på knappen OK.
01
05
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/8
00:03:3
0:01:22
02
06
0:02:24
00:00:09
MOVE
03
07
00:00:34
00:01:06
SELECT
04
08
RETURN
5
Tryck på knapparna pq för att välja Delete och
tryck sedan på knappen OK eller u.
0:00:31
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
00:00:00
EXIT
01
• Det avsnitt som du vill lägga till förs in före den
scen som valdes i steg 4 i Lägg till en scen på
föregående sida.
05
00:02:24 Do 02
0:00:34to
you want
0:00:09
06
MOVE
Yes
00:01:06
03 00:00:31
delete
the scene04?
07
SELECT
0:01:22
No
00:00:00
RETURN
EXIT
• Meddelandet “Do you want to delete the scene? ”
visas.
Tryck på knapparna t u för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK för att ta bort den valda
scenen.
Redigera
6
102 - Svenska
Book 1.indb 102
2006-03-22 �� 8:02:01
Radera en post från spellistan
Att använda knappen PLAY LIST
1
3
Tryck på knappen PLAY LIST i stoppläge/
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
00:03:33
00:01:54
MOVE
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
RETURN
002 JAN/02/2006 13:51
Yes
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna pq för att välja Library, tryck
sedan OK eller u.
• Tryck på knapparna pq för att välja Title, tryck
sedan OK eller u.
Skärmen för titellista visas.
4
Length
00:06:09
003 to
JAN/02/2006
Do you want
delete? 14:08
No
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
1/3
SELECT
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Playlist
MOVE
Playlist
JAN/02/2006 13:47
JAN/02/2006 13:47
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
• Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta
borttagningen “Do you want to delete?”.
HDD
uppspelningsläge.
Skärmen Redigera spellista visas.
HDD
Tryck på knapparna pq för att välja Delete och
trycksedan på knappen OK eller u.
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna t u för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
Du återgår automatiskt till menyn Playlist efter att
borttagningen har genomförts.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47 1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
Deleting...
003 JAN/02/2006 14:08
(Please wait.)
00:01:54
No.
Title
001 JAN/02/2006
002
JAN/02/2006 13:51
13:51
Length
00:03:33
00:03:33
002 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
• Tryck på knappen ANYKEY.
• Tryck på knapparna pq för att välja Playlist
ochtryck sedan på knappen OK eller u.
• Tryck på knapparna pq för att välja Go To
Playlist och tryck sedan på knappen OK eller u.
2
Tryck på knapparn pq för att markera den titel
HDD
Playlist
2/2
JAN/02/2006 13:51
3 Scenes
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Redigera
somdu vill redigera i Playlist och tryck sedan på
ANYKEY.
Menyn Redigera spellista visas: Rename, Copy,
Delete, Edit Playlist, New Playlist, Go to Titlelist.
HDD
JAN/02/2006 13:51
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
Rename
Copy
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 103
Book 1.indb 103
2006-03-22 �� 8:02:02
Kopiera från hårddisk till
DVD
I Om Kopieringsskärmen
HDD
Att använda knappen TITLE LIST
1
Tryck på knappen OPEN/CLOSE och lägg i
2
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
3
Välj hårddisken genom att trycka på knappen
4
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD


No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
Rec. Mode
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
[DVD] Available


SP
04:01:01
4.44GB

Total
00:01:05
0.02 GB
➇
MOVE
SELECT


RETURN
EXIT
➀L
ägg till de titlar som skall kopieras (Upp till sju titlarkan
kopieras på en gång).
eninspelningsbar skiva i skivfacket.
skivfacket. Vänta tills LOAD försvinner från
frontpanelens display. Kontrollera att skivan har
tillräckligt mycket ledigt utrymme för inspelningen.
HDD på HDD/DVD-spelarens frontpanel eller på
fjärrkontrollen.
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
➁T
iteln som skall kopieras
➂ Inspelningsläge för att kopiera
- HS(high speed): det går att kopiera snabbare änden
normala uppspelningshastigheten. Kopierar i samma
inspelningsläge som källtiteln.
- XP/SP/LP/EP: du kan inte använda snabbkopiering.
HDD
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
➅ Inställningsknapp för inspelningsläge
➆Å
terstående tid och utrymme på den aktuella skivan i
DVD-inspelningsläge.
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
➇T
otal inspelningstid och utrymme för den valda titeln
som skall kopieras.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna pq för att välja Library, tryck
sedan OK eller u.
Kopieringsspecifikationer
Redigera
Title
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
­­­­­­­➄ Startknapp för kopieringen
Kopiera en gång
1/3
No.
➃ Inspelningstiden för titeln som skall kopieras
Innehåll
Inspelad videotitel
Kopieringsskyddad titel
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
HDD ➞ DVD
Stöds
Stöds ej Flytt
(Raderar titeln på hårddisken efter kopieringen)
När programmet “Copy Once” har spelats in på DVDskivan kan den titeln inte kopieras till hårddisken igen.
När programmet “Copy Once” har spelats in på
hårddisken, går det att kopiera det till en DVD-RW(VRläge).
• Tryck på knapparna pq för att välja Title, tryck
sedan OK eller u.
5
Tryck på knapparna pq för att välja den titel duvill
kopiera.
För att gå till andra sidor trycker du på knapparna
SKIP (
).
SKIP ( ): föregående sida i titellistan
SKIP ( ): nästa sida i titellistan
104 - Svenska
Book 1.indb 104
2006-03-22 �� 8:02:04
6
- Kopiera en titel som har redigerats
tidigare -
Tryck på knappen ANYKEY.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Protection
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
9
Meddelandet “Do you want to view screen of
copying title?” visas.
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 Delete
Edit
HDD
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
►
No.
- ---
►
►
MOVE
7
1/3
No.
Rename
SELECT
RETURN
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
Start
Rec.
Mode
1 JAN/01/2006
SP ➞ HS
01:00:00
Do you 17:30
wantPR
to view
screen
of copying
title?
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Yes
No
Total
00:03:05
0.06 GB
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Copy och tryck
sedan på knappen OK eller u.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Skärmen Copy visas.
10
För att kopiera en titel samtidigt som du tittar
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
på titeln på kopieringsskärmen trycker du på
knapparna t u för att välja Yes och tryck sedan
på knappen OK.
Rec. Mode
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
[DVD] Available
SP
04:01:01
4.44GB
MOVE
SELECT
Total
00:01:05
0.02 GB
RETURN
EXIT
• Se sidan 109 om du vill ändra inspelningsläge
under kopiering.
8
21%
If you want to stop copy, press CANCEL key.
• Om No är valt visas inte den titel som skall
kopieraspå skärmen och kopieraingen börjar när
detprogrammet som sänds visas på skärmen.
Tryck på knappen OK eller u för att välja Start och
tryck sedan på knappen OK.
HDD
• Tryck på knappen INFO för att ändra statusfältet för
kopiering.
Om du trycker på knappen INFO igen visas statusfältet.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
• För attt avbryta den kopieringen som pågårtrycker
du på knappen CANCEL.
Start
Rec. Mode
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
MOVE
SELECT
RETURN
Total
00:03:05
0.06 GB
EXIT
- Om COPY-knappen Tryck på knapparna pq för att välja den titel
som du vill kopiera från titellistan och tryck sedan
på knappen COPY på fjärrkontrollen för att gå till
kopieringsskärmen.
• Under uppspelning kan du även kopiera titeln
genom att trycka på knappen COPY.
- Kopiera en oredigerad titel - 9
-1 Meddelandet “Do you want to use high speed
copy mode?” visas.
HDD
Redigera
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
Start
Mode
1 JAN/01/2006
17:30 PR
SP ➞high
HS 01:00:00
Do you want
to use
speed copyRec.
mode?
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Yes
No
Total
00:03:05
0.06 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Svenska - 105
Book 1.indb 105
2006-03-22 �� 8:02:07
n
OBS!
10
Snabbkopiering: Detta betyder att du kan
överföra utan att behöva bry dig om att
kvaliteten blir sämre för varje ‘generation'.
Det betyder också att kopieringen kan
utföras i högsta möjliga hastighet.
I Ändra inspelningsläge
Följ stegen 1 till 7 på sidan 104~105 för att göra
inställningar.
8
-1 Tryck på knapparna u och q för att välja Rec.
Mode och tryck sedan på knappen OK.
För att påbörja snabbkopieringen trycker du på
t u för att välja Yes och tryck sedan på knappen
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
OK. Snabbkopieringen påbörjas.
Den titel som kopieras spelas inte upp samtidigt
som det program som sänds visas på skärmen.
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:-XP
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
SP
LP
EP
SP
03:59:42
4.42GB
High Speed
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
21%
If you want to stop copy, press CANCEL key.
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
9
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck p knapparna pq för att välja det
inspelningsläge som du vill ha och tryck sedan
påknappen OK.
• HS (High-speed): Kopierar i samma
inspelningsläge som hårddisken.
• XP/SP/LP/EP: Det går inte att välja ett
inspelningsläge med högre kvalitet än titellistan på
hårddisken. Om du väljer samma inspelningsläge
som på hårddisken genomförs snabbkopiering.
• Om No är valt visas inte den titel som skall
kopieras på skärmen och kopieraingen börjar när
detprogrammet som sänds visas på skärmen.
• Tryck på knappen INFO för att ändra statusfältet för
kopiering.
Om du trycker på knappen INFO igen visas statusfältet.
• För attt avbryta den kopiering som pågår trycker du
på knappen CANCEL.
11
Efter att kopieringen genomförts visas meddelandet
Redigera
“The title is successfullycopied”.
The title is successfully copied.
Med samma metod kan du kopiera en
Spellista.
n Det går inte att snabbkopiera en titellista
som har tagits bort delvis.
n Det går inte att genomföra en
timerinspelning under pågående kopiering.
n Höghastighetskopiering är inte tillgänglig
när:
- Du kopierar en titel som bara kan
kopieras en gång
- Du kopierar en spellista
- Kopierar en delvis borttagen titel
n Angående titellistor som bara går att
kopiera en gång:
- Endast tillgängligt för DVD-skivor som
stöder CPRM
- Om en spellista innehåller en titellista
som bara går att kopiera n gång går den
inte att kopiera.
n
OBS!
106 - Svenska
Book 1.indb 106
2006-03-22 �� 8:02:07
6
Kopiera flera titlar
på en gång
Tryck på knappen ANYKEY.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
►
►
MOVE
Tryck på knappen OPEN/CLOSE och lägg i en
2
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
inspelningsbar skiva i skivfacket.
skivfacket. Vänta tills LOAD försvinner från
frontpanelens display. Kontrollera att skivan har
tillräckligt mycket ledigt utrymme för inspelningen.
7
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
1
Title
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Protection
Att använda knappen Titel List
1/3
No.
Rename
SELECT
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Copy och tryck
sedan på knappen OK eller u.
Skärmen Copy visas.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
3
4
No.
Välj hårddisken genom att trycka på knappen
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
Rec. Mode
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
HDD på HDD/DVD-spelarens frontpanel eller på
fjärrkontrollen.
[DVD] Available
SP
04:01:01
4.44GB
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
MOVE
SELECT
Total
00:01:05
0.02 GB
RETURN
EXIT
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
8
Tryck på knappen ANYKEY.
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00 HDD
No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
Rec. Mode
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
SELECT
RETURN
[DVD] Available
SP
04:01:01
4.44GB
EXIT
Add
Add
MOVE
SELECT
Total
00:01:05
0.02 GB
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
Redigera
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna pq för att välja Library, tryck
sedan OK eller u.
• Tryck på knapparna pq för att välja Title, tryck
sedan OK eller u.
5
Tryck på knapparna pq för att välja den titel du vill
kopiera.
För att gå till andra sidor trycker du på knapparna
SKIP (
) buttons.
SKIP ( ): föregående sida i titellistan.
SKIP ( ): nästa sida i titellistan.
Svenska - 107
Book 1.indb 107
2006-03-22 �� 8:02:10
9
I Ta bort oönskade titlar från
Tryck på knappen OK.
kopieringslistan
Skärmen Add Copy List visas.
HDD
Add Copy List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Följ stegen 1 till 7 på sidorna 107 för att görainställningar.
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 21:00 PR 00:35:00 JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
8
-1 Tryck på knapparna pq för att välja den titel som
du vill radera från kopieringsskärmen.
HDD HDD
EXIT
Copy Copy
: HDD
➞ DVD
CopyCopy
To :To
HDD
➞ DVD
No.Title
No.
- --- - ---
10
Title Mode Rec.Mode
Length Length
Start
-- --:--:-- Start
-- --:--:-Rec. Mode
1
JAN/01/2006
17:30
PR
1
JAN/01/2006
17:30
PR
SP
➞ HS 01:00:00
Rec. Mode
1
JAN/01/2006
17:30
PR
SP
➞
HS
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
01:00:00
[DVD] Available
[DVD] Available
SP
03:59:42
SP
03:59:42
4.42GB
4.42GB
Tryck på knapparna pq för att välja en extra titel
som du vill kopiera och tryck sedan på knappen
OK.
Upprepa steg 8~10 för att välja den titel som du vill
kopiera.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
2 JAN/01/2006 21:00 PR SP ➞ HS 01:00:00
Start
Rec. Mode
MOVE
9
Total
Total
00:03:05
00:01:05
0.06 GB
0.02 GB
MOVESELECT SELECTRETURN RETURNEXIT
EXIT
Tryck på knappen ANYKEY. Tryck på knapparna
pq för att välja Delete och tryck sedan på knappen
OK eller u.
Meddelandet “Do you want to delete?” visas.
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
MOVE
11
SELECT
Total
00:03:05
0.06 GB
RETURN
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
No.
Title
Rec.Mode
Length
Copy To : HDD ➞ DVD
- ---
-- --:--:-No.
Title
Mode Length
11 JAN/01/2006
PR
JAN/01/2006 17:30
17:30Do
PRyou
SP want
➞ HS to
01:00:00
- ---
-- --:--:-- delete?
EXIT
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
Do you want to delete?
Tryck på knappen OK eller u för att välja Start
Yes
och tryck sedan på knappen OK.
Yes
NO
HDD
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
Rec. Mode
SP
03:59:42
4.42GB
[DVD] Available
No
SP
03:59:42
Total
00:03:05
4.42GB
0.06 GB
Total
00:01:05
RETURN
EXIT
0.06 GB
SELECT
MOVE
MOVE
Copy
SELECT
RETURN
EXIT
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
2 JAN/01/2006 21:00 PR SP ➞ HS 01:00:00
SP
03:59:42
4.42GB
MOVE
SELECT
RETURN
10
Tryck på knapparna t u för att välja Yes och tryck
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
sedan på knappen OK.
Den valda titeln tas bort.
Total
00:03:05
0.06 GB
EXIT
HDD
Copy
Redigera
Copy To : HDD ➞ DVD
De tillagda titellistorna i kopieringslistorna kopieras.
För attt avbryta den kopiering som pågår trycker du
på knappen CANCEL.
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
Add a list -- --:--:--
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
Title
Mode
OBS!
Om kopieringslistan innehåller minst en
titel som inte går att höghastighetskopiera
genomförs steg 9 som beskrivs på sidan
105.
I annat fall genomförs steg 9-1 som
beskrivs på sidan 105.
MOVE
SP
03:59:42
4.42GB
Start
Total
00:00:00
Rec. Mode
0.00 GB
[DVD] Available
03:59:42
SELECT SP RETURN
EXIT
4.42GB
Total
00:00:00
0.00 GB
Length
Add a list
MOVE
n
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SELECT
RETURN
EXIT
108 - Svenska
Book 1.indb 108
2006-03-22 �� 8:02:13
IFörhandsgranska en vald titel från
IVälja inspelningsläge för varjetitel i
Följ stegen 1 till 7 på sidorna 107 för att görainställningar.
Du kan välja flera titlar med olika inställningar för varjetitel.
Följ stegen 1 till 7 på sidorna 107 för att görainställningar.
kopieringslistan
8
-1 Tryck på knapparna pq för att välja den titel som
du vill förhandsgranska från kopieringsskärmen.
HDD
kopieringslistan
8
-1 Tryck på knapparna pq för att välja den
titel som du vill ändra inställningsläge för från
kopieringsskärmen.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode Length
-- --:--:--
HDD
Start
No.
- ---
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
MOVE
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
Rec. Mode
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
Title
Rec.Mode Length
-- --:--:--
[DVD] Available
Total
00:01:05
0.02 GB
SELECT
RETURN
SP
03:59:42
4.42GB
EXIT
MOVE
9
Tryck på knappen ANYKEY. Tryck på knapparna
pq för att välja Preview och tryck sedan på
knappen OK eller u.
Du kan förhandsgranska den markerade titeln
genom visningsfönstret som finns i mitten på
skärmen.
Start
Rec. Mode
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
9
SELECT
Total
00:01:05
0.02 GB
RETURN
EXIT
Tryck på knappen ANYKEY. Tryck på knapparna
pq för att välja Rec. Mode och tryck på knappen
OK eller u.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
HDD
No.
- ---
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Title
Rec.Mode Length
-- --:--:--
Start
Rec. Mode
1
1 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
[DVD] Available
Rec.Mode Length
-- --:--:--
Start
Rec. Mode
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
SP
03:59:42
4.42GB
SELECT
XP
Delete
SP
LP
►
MOVE
Total
00:01:05
0.02 GB
RETURN
Add
Preview
Rec.Mode
Rec.Mode
[DVD] Available
EP
SELECT
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
RETURN
EXIT
EXIT
10
Tryck på knapparna pq för att välja det
förhandsgranskningsläget.
11
inspelningsläge du vill och tryck sedan på knappen
OK eller u.
Upprepa steg 9~11 för att välja en titel som ska få
ett annat inspelningsläge.
Resterande del av kopieringsprocessen kan utföras
enligt beskrivningen på sidorna104~106.
Redigera
10
Tryck på knappen RETURN för att lämna
Svenska - 109
Book 1.indb 109
2006-03-22 �� 8:02:13
I Byta inspelningsläge för alla titlar i
kopieringslistan
Du kan välja flera titlar med olika inställningar för varjetitel.
Följ stegen 1 till 7 på sidorna 107 för att göra inställningar.
8
-1 Välj Rec. Mode på den högra sidan av skärmen
med knapparna pq t u och tryck sedan på
Att använda knappen TITELLIST
knappen OK.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:-XP
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
SP
LP
EP
MOVE
SELECT
1
Tryck på knappen OPEN/CLOSE och lägg i en
2
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
3
Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/
inspelningsbar skiva i skivfacket.
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
High Speed
9
Kopiera från DVD
till hårddisk
RETURN
Total
00:01:05
0.02 GB
skivfacket.
EXIT
uppspelningsläge.
Skärmen för titellista visas.
Tryck på knapparna pq för att välja det
inspelningsläge du vill och tryck sedan på knappen
OK.
Resterande del av kopieringsprocessen kan utföras
enligt beskrivningen på sidorna 104~106.
DVD-RW(VR)
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 00:17:55
01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:02:06
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:01:03 JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Använda knappen MENU.
• Tryck på knappen MENU i stoppläge/
uppspelningsläge.
• Tryck på knapparna pq för att välja Library, tryck
sedan OK eller u.
Redigera
• Tryck på knapparna pq för att välja Title, tryck
sedan OK eller u.
110 - Svenska
Book 1.indb 110
2006-03-22 �� 8:02:15
4
Tryck på knapparna pq för att välja den titel du vill
5
Tryck på knappen ANYKEY.
kopiera.
För att gå till andra sidor trycker du på knapparna
SKIP (
).
SKIP ( ): föregående sida i titellista
SKIP ( ): nästa sida i titellistan
Tryck på knappen OK eller u för att välja Start och
tryck sedan på knappen OK.
21%
If you want to stop copy, press CANCEL key.
DVD-RW(VR)
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Rename
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 00:17:55
01:00:00
Protection
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:02:06
Copy
• Tryck på knappen INFO för att ändra statusfältet
för kopiering.
Om du trycker på knappen INFO igen visas statusfältet.
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:01:03 Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
►
►
MOVE
6
7
SELECT
RETURN
EXIT
8
Efter att kopieringen har utförts visas meddelandet
“The title is successfully copied”.
Tryck på knapparna pq för att välja Copy och tryck
sedan på knappen OK eller u.
Skärmen Copy visas.
The title is successfully copied.
DVD/RW(VR)
Copy
Copy To : DVD ➞ HDD
No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 00:17:55
[HDD] Available
SP65:02:32
72.88GB
MOVE
SELECT
Total
00:17:55
0.02 GB
RETURN
EXIT
- Om COPY -knappen -
• Ta bort en oönskad titel från kopieringslistan – Samma
metod som för HDD (se sidan 108)
• Förhandsgranska en vald titel från kopieringslistan
– Samma metod som för HDD (se sidan 109)
Redigera
Tryck på knapparna pq för att välja den titel
som du vill kopiera från titellistan och tryck sedan
på knappen COPY på fjärrkontrollen för att gå till
kopieringsskärmen.
• Under uppspelning kan du även kopiera
titelngenom att trycka på knappen COPY.
•K
opiera flera titlar på en gång – Samma metod som för
HDD (se sidan 107)
Svenska - 111
Book 1.indb 111
2006-03-22 �� 8:02:17
n
OBS!
n
n
n
n
Du kan inte kopiera något annat på en
avslutad DVD-R och DVD-RW(V läge).
Du kan inte kopiera en DVD-VIDEO till
HDD.
Höghastighetskopiering från en DVD-RW
(VR-läge) finns.
När du kopierar från skivor av typen DVDRW(V-läge/-R) till hårddisken går det inte
att använda höghastighetskopiering.
Inspelningsläget kan inte ändras när du
kopierar en titel från DVD till HDD.
5
Tryck på knapparna pq för att välja MP3, JPEG-
filer eller DivX som du vill kopiera och tryck sedan
påknappen ANYKEY.
CD
No.
Copy
►
00:02:22
Play Mode
MP3 Song1.mp3
Playlist
DVD ➞ HDD
Stöds
Stöds ej
Stöds ej
Kopiering av MP3,
JPEG och DivX
003 ►Song 2.mp35.1 MB
004 ►Song 3.mp3
6
006 ►Song 5.mp3
SELECT
10.3 MB
RETURN
▼
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Copy och tryck
sedan på knappen OK eller u.
Filkopieringen startar.
CD
Music List
Song1.mp3
Copying...
No.
Title
1/10
Size
ROOT
Song1.mp3.3.8
1.mp33.8 MB
Song
MB
Song1.mp3.3.8
Free space : 4699 MB
002: 1/1
Song 10.mp33.8 MB
Total file number
►
00:02:22
003 Song 2.mp35.1 MB
File Name : Song 1.mp3
Song1.mp3
ROOT
004 Song 3.mp3 33%
9.2 MB
005 Song 4.mp35.2 MB
006 Song 5.mp3
Kopiera fil
9.2 MB
005 ►Song 4.mp35.2 MB
Select Media
MP3
Redigera
ROOT
Song1.mp3.3.8
1.mp33.8 MB
Song
MB
Song1.mp3.3.8
002 Song 10.mp33.8 MB
MOVE
Innehåll
Inspelad videotitel
Kopieringsskyddad titel
Kopiera en gång
1/10
Size
Title
ROOT
Screen
Saver
Kopieringsspecifikationer
I
Music List
Song1.mp3
10.3 MB
▼
CANCEL
1
Lägg i en JPEG-skiva, MP3-skiva eller DivX-skiva i
2
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
3
Tryck på knapparna pq för att välja Library, tryck
sedan OK eller u.
4
Tryck på knapparna pq för att välja Music, Photo
skivfacket.
skivfacket. Vänta tills LOAD försvinner från
frontpanelens display. Kontrollera att skivan har
tillräckligt mycket ledigt utrymme för inspelningen.
eller DivX(MPEG4) och tryck sedan på knappen OK
eller u.
CD
Music List
Song1.mp3
No.
1/10
Size
Title
ROOT
►
MP3
00:02:22
Song1.mp3
ROOT
Song
Song1.mp3.3.8
1.mp33.8 MB
1.mp3.3.8
MB
Song
002 Song 10.mp33.8 MB
003 Song 2.mp35.1 MB
004 Song 3.mp3
9.2 MB
005 Song 4.mp35.2 MB
006 Song 5.mp3
MOVE
SELECT
10.3 MB
RETURN
▼
EXIT
112 - Svenska
Book 1.indb 112
2006-03-22 �� 8:02:19
I Kopiera mapp
5
1
Lägg i en JPEG-skiva MP3- eller blandad skiva
2
Tryck på knapparna pq för att välja Library och
tryck sedan på knappen OK eller u.
3
Tryck på knapparna pq för att välja Music, Photo
Tryck på knapparna pq för att välja Copy och tryck
sedan på knappen OK eller u.
(JPEG + MP3 eller DivX) i skivfacket.
Filkopieringen startar.
Undermappar och filer i den markerade mappen
kopieras.
CD
Copying...
Title
ROOT
ROOT
Size
MP3
é
CANCEL
Title
Size
ROOT
ROOT
n
DivX(MPEG4)
Jpg
00:00:00
OBS!
MP3
ROOT
ROOT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
n
n
Tryck på knapparna pq för att välja MP3, JPEG-
filer eller DivX(MPEG4) som du vill kopiera och tryck
sedan på knappen ANYKEY.
CD
Music List
No.
Title
é
00:00:00
►
►
Select Media
n
n
MP3
Screen
Saver
ROOT
n
n
Jpg
Playlist
ROOT
n
Size
ROOT
DivX(MPEG4)
DivX(MPEG4)
Copy
Copy
13%
ROOT
Music List
No.

Free space : 4699 MB
Jpg
Total 00:00:00
file number : 2/8
DivX(MPEG4)
File Name : Song 2.mp3
ROOT
eller DivX(MPEG4) och tryck sedan på knappen OK
eller u.
Fillistan för MP3- eller JPEG-filer visas.
CD
4
Music List
No.
Genom
att trycka på knappen CANCEL
under kopierng av en mapp avbryts
kopieringen efter att den aktuella filen har
kopierats.
Upp
till 500 filer och 100 undermappar kan
kopieras till en mapp för MP3-filer.
Upp
till 500 filer och 100 undermappar kan
kopieras till en mapp för JPEG-filer.
Upp
till 500 filer och 100 undermappar kan
kopieras till en mapp för DivX-filer.
Filer
som har ett befintligt namn enligt
***.mp3/***.jpg, döps automatiskt om
till ***01.mp3/***01.jpg och kopieras.
Upp
till 999 kopior kan då ha samma
namn.
Det går inte att kopiera en Audio CD.
Storlekarna
för en fil på en skiva som
är kopierade på HDD kan variera något
beroende på olika filsystem.
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Kopieringsspecifikationer
HDD ➞ DVD
Stöds Stöds Stöds DVD ➞ HDD
Stöds
Stöds
Stöds
Redigera
Contents
MP3
JPEG(photo)
DivX
• Skivorna (CD-R/ CD-RW/ DVD-R(Avsluta)/ DVDRW(Avsluta)/ DVD-RAM) ➞ HDD
• HDD ➞ DVD-R, DVD-RW(V)
• Skivan som har videoinspelning eller titeldubbning på
HDD kan inte kopieras.
• Om skivan avslutas genom Disc Manager
(skivhanteraren) kan den bli PC-kompatibel genom att
användas som UDF Disc.
Svenska - 113
Book 1.indb 113
2006-03-22 �� 8:02:20
3
Skivhanteraren
Tryck på knapparna pqt u för att välja Rename
och tryck sedan på knappen OK.
Skärmen Byt namn visas.
DVD-RW(VR)
Rename
I Redigera skivnamnet
Följ de här instruktionerna för att namnge en skiva.
Back Space
Space
MOVE
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
HDD & DVD RECORDER
4
DVD-RW(VR)
2
DivX (MPEG4)
►
Music
►
Setup
Photo
►
SELECT
RETURN
DVD-RW(VR)
Disc
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
5
SELECT
RETURN
Clear
RETURN
EXIT
tryck sedan på knappen OK.
Skivan namnges.
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Disc_ 1
00:17
02:10 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Rename
Format
Protection
EXIT
MOVE
Redigera
MOVE
Finalise
Delete
SELECT
Tryck på knapparna pq t u för att välja Save och
Rename
Delete All
Space
MOVE
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
1
Back Space
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller u.
Protection
Rename
►
MOVE
EXIT
och tryck sedan på knappen OK.
Library
Title
Programme
Disc Manager
Clear
RETURN
Välj de önskade tecknen med knapparna pq t u
DVD-RW(VR)
Library
Library
Delete
SELECT
n
OBS!
n
Delete All
SELECT
Finalise
RETURN
Format
EXIT
Eventuellt måste du ta bort skrivskydd
innan du börjar redigera.
Den skärm som visas kan se olika ut
beroende på skivtyp.
114 - Svenska
Book 1.indb 114
2006-03-22 �� 8:02:22
I Skrivskydd
I Formatera en skiva
Skrivskydd gör att du kan skydda dina skivor från att bli
formaterade eller raderade oavsiktligen
Använd de här instruktionerna för att formatera en skiva.
Skrivskyddet måste också tas bort.
1
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
HDD & DVD RECORDER
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Library
HDD & DVD RECORDER
Library
Library
Title
►
Library
DivX (MPEG4)
►
Disc Manager
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
MOVE
2
SELECT
RETURN
DVD-RW(VR)
Programme
Setup
EXIT
Tryck på knapparna pq för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller u.
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
2
Delete All
3
Finalise
DVD-RW(VR)
4
3
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna t u för att välja Format och
tryck sedan på knappen OK.
HDD
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
Do you want to format this disc?
[Music/Photo Partition]
Used Space
0119MB
Availlable Space4636MB
Yes
No
Off
Finalise
RETURN
Format
Delete All
EXIT
Tryck på knapparna t u för att välja On och tryck
sedan på knappen OK.
Disc Manager
MOVE
Disc
NotProtection
Protected
VR-Mode
SELECT
EXIT
Redigera
MOVE
RETURN
Delete All
EXIT
00:17
01:54 SP
Delete All
SELECT
HDD
Disc Manager
On
Protection
►
Format
RETURN
Protection och tryck sedan på knappen OK.
Rename
►
Photo
[Music/Photo Partition]
Used Space
0119MB
Availlable Space4636MB
Tryck på knapparna pqt u för att välja
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
►
Music
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000:20
Available Space
035:29 SP
SELECT
Disc Name
Used Space
Available Space
►
DivX (MPEG4)
Tryck på knapparna pq för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller u.
Rename
MOVE
Title
MOVE
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Protection
Library
HDD
DVD-RW(VR)
MOVE
SELECT
Format
RETURN
EXIT
HDD
• Du kommer att bli tillfrågad att
bekräftaborttagningen “Do you want to format this
disc?”.
• Om du markerar Yes visas ett meddelande
somsäger “All data will be deleted. Do you want to
continue?”.
Svenska - 115
Book 1.indb 115
2006-03-22 �� 8:02:23
DVD-RW
• Ett meddelande visas som säger “Choose the
recording format for DVD- RW”.
2
Tryck på knapparna pq för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller u.
HDD
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
00:17
Available Space
01:54 SP
Choose the recoding format for DVD-RW.
Disc Protection Info
Not Protected
VR-Mode
Current Rec.Mode
DVD-VR
Rename
Protection
4
[Music/Photo Partition]
Used Space
Availlable Space
0119MB
4636MB
Delete All
DVD-V
Delete All
MOVE
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000:20
Available Space
035:29 SP
Finalise
SELECT
RETURN
MOVE
Format
SELECT
sedan på knappen OK. Skivan formateras.
3
Tryck på knapparna t u för att välja Delete All och
tryck sedan på knappen OK.
HDD
DVD-VR och DVD-V definieras enligt deras
inspelningsformat.
DVD-VR
DVD-RW
EXIT
EXIT
Tryck på knapparna t u för att välja Yes och tryck
SKIVA
Format
RETURN
DVD-V
DVD-RW/DVD-R
I Radera alla titellistor/DivX-listor/
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
Select contents to delete all?
[Music/Photo Partition]
Used Space
0119MB
Availlable Space
4636MB
Title
DivX
Music
Photo
Delete All
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
• När det finns skrivskyddade poster fungerar inte
funktionen Ta bort alla poster. Om någon titel
innehåller en stillbild fungerar inte funktionen heller.
Om du vill ta bort en skrivskyddad post måste du
avaktivera Skrivskydd i funktionen Lås.
Redigera
musiklistor/fotolistor
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Music
►
Photo
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
116 - Svenska
01025K_HR730-734_89_127swe.indd 116
2006-03-22 �� 8:07:07
4
Tryck på knapparna t u för att välja Title, DivX,
Music eller Photo, tryck sedan OK.
HDD
I Radera alla titellistor
Disc Manager
1
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All playlists will also be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Availlable Space4636MB
Yes
No
HDD & DVD RECORDER
Delete All
MOVE
SELECT
Library
DVD-RW(VR)
Format
RETURN
HDD
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Library
Library
EXIT
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All DivX(MPEG4) will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Availlable Space4636MB
Yes
No
MOVE
Delete All
MOVE
SELECT
Format
RETURN
HDD
EXIT
2
Disc Manager
MOVE
SELECT
HDD
Tryck på knapparna pq för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller u.
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Protection
EXIT
Delete All
MOVE
Finalise
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Disc Manager
3
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All photo will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Availlable Space4636MB
Yes
No
Delete All
MOVE
SELECT
RETURN
Format
Tryck på knapparna pqt u för att välja Delete All
och tryck sedan på knappen OK.
• Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta
borttagningen “Do you want to delete all title lists?”.
EXIT
DVD-RW(VR)
Tryck på knapparna t u för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
Alla titellistor, DivX-listor, musiklistor eller fotolistor
tas bort.
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Redigera
5
EXIT
Rename
Format
RETURN
RETURN
DVD-RW(VR)
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All music will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Availlable Space4636MB
Yes
No
Delete All
SELECT
00:17
01:54 SP
Do you want to delete all title lists?
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Yes
Rename
Protection
MOVE
Not Protected
VR-Mode
No
Delete All
SELECT
Finalise
Format
RETURN
EXIT
Svenska - 117
Book 1.indb 117
2006-03-22 �� 8:02:25
• När det finns skrivskyddade poster: Funktionen
Ta bort alla titellistor fungerar inte. Om någon titel
innehåller en stillbild fungerar inte funktionen heller.
Om du vill ta bort en skrivskyddad post måste du
avaktivera Skrivskydd i funktionen Lås.
3
Tryck på knappen pq t u för att välja Finalise
och tryck sedan på knappen OK.
Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta borttagningen
“Do you want to finalise disc?”.
• När en skrivskyddad DVD-RW används kan inte
data tas bort från skivan.
DVD-RW(VR)
• Om du markerar Yes visas ett meddelande
somsäger “All playlists will also be deleted. Do you
want to continue?”.
00:17
01:54 SP
Do you want to finalise disc?
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec.Mode
VR-Mode
Yes
Rename
4
Protection
Tryck på knapparna t u för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
Alla titellistor tas bort.
Delete All
MOVE
No
Finalise
SELECT
DVD-RW(VR)
Efter att du har lagrat titlar på en DVD-RW/DVD-R-skiva
med din HDD/DVD-spelare behöver den färdigställas
innan det går att spela upp på externa enheter.
Disc Manager
00:17
01:54 SP
Disc will be finalised.
Disc Protection InfoDo you want
Not Protected
to continue?
Current Rec.Mode
VR-Mode
Yes
Rename
MOVE
HDD & DVD RECORDER
EXIT
Disc Name
Used Space
Available Space
Protection
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Format
RETURN
Om du väljer Yes kommer du att tillfrågas igen med
meddelandet “Disc will be finalised. Do you want to
continue?”.
I Avsluta en skiva
1
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
4
Delete All
SELECT
No
Finalise
RETURN
Format
EXIT
Tryck på knapparna t u för att välja Yes och tryck
Library
sedan på knappen OK.
Skivan avslutas.
DVD-RW(VR)
Library
Library
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
n
OBS!
MOVE
SELECT
RETURN
n
EXIT
Redigera
n
2
Tryck på knapparna pq för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller u.
n
n
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
När en skiva är avslutad går det inte att
tabort titlar från skivans spellista.
När de är avslutade fungerar skivor av
typen DVD-R/DVD-RW(Video-läge) på
samma sätt som en DVD-video.
Den skärm som visas kan se olika ut
beroende på skivtyp.
Tiden för avslutning kan vara olika
beroende på mängden information som
finns inspelad på skivan.
Informationen på skivan skadas
om spelaren stängs av under
avslutningsprocessen.
Rename
Protection
MOVE
Delete All
SELECT
Finalise
RETURN
Format
EXIT
118 - Svenska
Book 1.indb 118
2006-03-22 �� 8:02:26
ILämna en skiva oavslutad
(V/VR-lägena)
DVD-RW(VR:F)
Disc Manager
Disc Name
Current Rec.Mode
1
VR-Mode
Disc will be unfinalised.
Do you want to continue?
Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Yes
No
Unfinalise
MOVE
HDD & DVD RECORDER
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Library
DVD-RW(VR:F)
Library
Library
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
MOVE
2
SELECT
RETURN
4
Tryck på knapparna t u för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
Skivan blir oavslutad.
EXIT
n
Tryck på knapparna pq för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller u.
OBS!
En DVD-RW-skiva kan avslutas
ellerlämnas oavslutad i Video-läge.
DVD-RW(VR:F)
Disc Manager
Funktion
Disc Name
Current Rec.Mode
VR-Mode
n
Unfinalise
MOVE
3
SELECT
Finalise
DVD-Video(RW)
Samma som
DVD-Video
Unfinalise
DVD-RW(V)
Tilläggsinspelningar,
skrivskydd och radering möjligt.
En DVD-RW-skiva kan avslutas eller
lämnas oavslutad i VR-läge.
Format
RETURN
EXIT
Tryck på knapparna t u för att välja Unfinalise och
tryck sedan på knappen OK.
Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta borttagningen
“Do you want to unfinalise disc?”.
DVD-RW(VR:F)
Typ
Avsluta
Oavslutad
Typ
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR)
Tilläggsinspelningar, Tilläggsinspelningar,
Funktion radering, redigering och radering, redigering och
skrivskydd går att göra. skrivskydd går inte att göra.
Disc Manager
Disc Name
Current Rec.Mode
Redigera
VR-Mode
Do you want to unfinalise disc?
Yes
No
Unfinalise
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Om du väljer Yes kommer du att tillfrågas igen med
meddelandet “Disc will be unfinalised. Do you want
to continue?”.
Svenska - 119
Book 1.indb 119
2006-03-22 �� 8:02:27
Felsökning
Felsökning
Gå igenom checklistorna nedan innan du kontaktar
Samsungs auktoriserade servicecenter om du får
problem med produkten.
I Strömtillförsel
Insignalen visas en kort stund när apparatensätts på.
Kontroll 1
HDD/DVD-spelaren kräver en kort tid
för att initieras och ingången visas i
omkring. tio sekunder efter att den har
slagtits på.
Om den här funktionen är inställd till ‘on’
(på), slås HDD- och DVD-spelaren på
snabbt, vilket gör det möjligt för dig att
omedelbart lagra en önskad kanal. (se
sidan 32)
I Inspelning
Det går inte att spela in tv-program.
Kontroll 1
Kontroll 2
Kontroll 3
Kontrollera att elsladden är ordentligt
isatt i vägguttaget.
Har du ställt in HDD/DVD-spelarens
kanaler riktigt?
Kontrollera att det finns ledigt utrymme
på HDD/DVD-RW/DVD-R.
Felsökning
Jag har tryckt på knappen REC men det händer inget.
Kontroll 1
Felsökning.......................................................................... 120
Det går bara att spela in på hårddisken
eller på skivor av typen DVD-RW och
DVD-R.
Om programmet är kopieringsskyddat
går det inte att spela in.
Specifikationer.................................................................... 124
120 - Svenska
Book 1.indb 120
2006-03-22 �� 8:02:28
I Uppspelning
Det går inte att spela upp skivan.
Kontroll 1
Kontrollera att skivan är ilagd på rätt sätt
med etiketten uppåt.
Kontroll 2
Kontrollera DVD-skivans regionskod.
Kontroll 3
Den här HDD/DVD-spelaren kan inte
spela upp alla typer av skivor.
(Se sidorna 7, 44).
Ikonen
Kontroll 1
syns på skärmen.
Det går inte att använda funktionen på
grund av en av följande orsaker:
(1) Din DVD-skiva är begränsad av den.
(2) Din DVD-skiva stöder inte funktionen
(exempelvis vinklar)
(3) Funktionen är inte tillgänglig just nu.
(4) Du försöker använda en titel,
ettkapitel eller en skanningstid som
är felaktig.
Vinkelfunktionen fungerar inte under uppspelning av
en DVD-skiva.
Kontroll 1
Vinkelfunktionen är endast tillgänglig när
skivan innehåller bilder som är tagna ur
olika vinklar.
Det valda språket för ljud och/eller textremsor
fungerar inte.
Kontroll 1
Ljudspråk och textningsspråk ärspecifika
för skivan. Det är bara de ljud- och
textningsspråksom är tillgängliga på
DVD-skivan somär tillgängliga och visas
på skivmenyn.
Det går inte att kopiera titel eller fil till annat läge.
Inställningarna för uppspelningsläget skiljer sig från
de som konfigurerats i menyn Inställningar.
Kontroll 1
Kontroll 1
Skivan stöder inte alla valda
inställningar. I det här fallet fungerar
kanske inte vissa av de inställningar som
du gjort i menyn Inställningar.
Kontroll 2
DVD-skivor som är kodade med
kopieringsskydd kan inte kopieras till
HDD
Se “Kopieringsspecifikationer” på sidan 5
för att se om kopiering stöds.
Se “V-Mode Compatibility” på sidan 37 för
att se om kopiering stöds.
Felsökning
Det går inte att ändra formatet.
Kontroll 1
Formatet är fast på den här DVD-skivan.
(Se sidorna 38)
Svenska - 121
Book 1.indb 121
2006-03-22 �� 8:02:29
I Inspelning med time
I Video
Skivan snurrar men det syns ingen bild eller bilden
visas med dålig kvalitet.
Kontroll 1
Kontroll 2
Kontroll 3
Kontroll 4
Kontrollera att videoinställningarna är
korrekt gjorda. (Se sidorna 38~39)
Kontrollera om det finns skador eller
främmande material på din skiva.
Timerlampan blinkar.
Kontroll 1
Kontroll 2
Vissa lågkvalitativa skivor kanske inte
spelas upp ordentligt.
Timerinspelningen fungerar inte som den skall.
Inget ljud.
Kontroll 1
Kontroll 2
Kontroll 2
Kontroll 3
Kontroll 4
Kontrollera om den aktuella skivan är
inspelningsbar eller inte.
Kontrollera följande före inspelningens
starttid.
Om scenen ändras från mörk till
ljus plötsligt kan skärmen skaka till
temporärt, men detta är ingen defekt.
I Ljud.
Kontroll 1
Kontrollera att det finns tillräckligt
med plats på skivan eller på HDD för
inspelningen.
Tittar du på ett program i lägena slow
eller hoppa? Om du spelar upp ett
program i någon annan hastighet än
normalt hörs inget ljud.
(förutom för sökning framåt (Fast 1))
Kontrollera inspelningstiden, sluttiden
och aktuella tidsinställningar igen.
Inspelningen avbryts om strömmen
bryts på grund av ett strömavbrott eller
av någon annan anledning.
Kontrollera anslutningarna och
inställningarna.
(se sidorna 22~23, 36~37)
Kontrollera om skivan är skadad.
Rengör skivan om det behövs.
Kontrollera att skivan är ilagd på rätt
sätt med etiketten uppåt.
Felsökning
Inget ljud hörs.
Kontroll 1
Kontrollera om du har valt rätt alternativ
för den digitala signalen i menyn
Alternativ för digitalautsignaler.
(se sidan 36~37)
122 - Svenska
Book 1.indb 122
2006-03-22 �� 8:02:29
I Mottagare för fjärrkontrollen
Andra problem
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Kontroll 1
Kontroll 1
Rikta fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn på din HDD/DVDspelare.
Använd rätt avstånd.
Flytta eventuella hinder som finns
mellan HDD/DVD-spelaren och
fjärrkontrollen.
Kontroll 2
Kontrollera om batterierna är tomma.
Kontroll 3
Kontrollera knappen TV/DVD.
Kontroll 4
Kontroll 2
Kontroll 3
Läs innehållsförteckningen och läs de
avsnitt som beskriver ditt problem, följ
de anvisningar som finns där.
Koppla ur och återanslut HDD/DVDspelaren.
Om problemen kvarstår skall du
kontakta närmaste Samsung
servicecenter.
Kontrollera om TV:ns kontrollknapp är
vald eller inte.
I Övrigt
Jag har glömt lösenordet för barnlåset.
Kontroll 1
Tryck och håll ner knapparna PROG
(
) på frontpanelen i mer än
5 sekunder, när ingen skiva sitter i
enheten. Samtligainställningar inklusive
lösenordet återgår till fabriksinställningar.
Använd inte den här funktionen mer
än när det är absolut nödvändigt.
(Observera att den här funktionen bara
fungerar om det inte ligger någon skiva
i spelaren).
Kontroll 1
Felsökning
Går det att ändra en textremsor och en ljudsignal på
en inspelad skiva?
En inspelad skiva går endast att
spela upp med de textremsor och
den ljudsignal som användes under
inspelningen.
Svenska - 123
Book 1.indb 123
2006-03-22 �� 8:02:29
Specifikationer
Ström
AC 220 -240V, 50Hz
Effekt
35 Watt / 4.3 Watt (vid strömmen av)
Vikt
Allmänt
Storlek
Arbetstemperatur.
Övriga förhållanden
Video
Audio (Ljudspråk)
Insignaler
DV Input (DV-ingång)
3,9 Kg
430 mm (B) x 300 mm (D) x 59 mm (H)
+5°C till +35°C
Skall användas i horisontellt läge. Se till att luftfuktigheten är under 75 %
Composite Video : 1,0 V p-p at 75W laddning, synknegativ
Max. Audio Input Level (Max ljudingång): 2Vrms
IEEE-kompatibelt uttag 1394(4p)
Mottagningsbara kanaler
PAL, SECAM-B/G, D/K, I
AV1 (Scart TV) AV2 (Scart Ext)
Video: Composite, RGB
Audio
Audio: analogt
Analoga uttag x 2
Optisk/koaxial digital ljudutgång
Composite Video : Videoutgångar x 1
Video
Utsignaler
S-Video-utgång x 1 (Y:1,0Vp-p, C:0,286Vp-p at 75W belastning)
Component output x 1 (Y:1,0Vp-p, Pb: 0,70Vp-p, Pr: 0,70Vp-p vid 75W belastning)
Scart-uttag
Inspelning
AV1 (Scart TV)
Felsökning
Audio: analogt
Bildkomprimering
MPEG-II
Ljudkomprimering
Dolby Digital 2ch/256Kbps, MPEG-II
Inspelningskvalitet
Ljudfrekvensområde
HDD
kapacitet
Video : Composite, RGB
XP (om 8,5 Mbps), SP (om 4,5 Mbps), LP (om 2,5 Mbps),
EP (om 1,6 Mbps eller om 1,2 Mbps)
20 Hz~20 kH
DVD-HR730
80 GB
DVD-HR734
160 GB
Ljudutsignal
För DVD-skivor, konverteras ljudsignaler som är inspelade med en samplingsfrekvens på 96 kHz till en utsignal på 48 kHz.
Skivtyp
Analog Audio ut
DVD
48 / 96KHz
AUDIO CD(CD-DA)
44,1 KHz
Digital Audio ut
48 KHz
44,1 KHz
124 - Svenska
Book 1.indb 124
2006-03-22 �� 8:02:31
Book 1.indb 125
2006-03-22 �� 8:02:32
Book 1.indb 126
2006-03-22 �� 8:02:34
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat
hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten
hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare
information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Svenska
Book 1.indb 127
Norsk
Suomi
Dansk
AK68-01025K
2006-03-22 �� 8:02:35
Brukerveiledning
DVD-HR730
DVD-HR734
ELECTRONICS
www.samsung.com/no
Svenska
Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 1
Suomi
Dansk
AK68-01025K
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:05:22
Komme i gang
Advarsel
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE
DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE
I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA
HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK
STØT MÅ IKKE ÅPNES
Dette symbolet angir at det er “farlig
spenning” i produktet, som medfører fare for
elektrisk støt eller personskade.
Dette symbolet indikerer viktige instruksjoner
som følger med produktet.
Plasser ikke dette utstyret på et innelukket sted, for
eksempel i en bokhylle eller lignende enheter.
ADVARSEL : Utsett ikke dette apparatet for regn eller
fuktighet som kan forårsake skade som
kan føre til brann eller elektrisk støt.
FORSIKTIG : HDD & DVD-OPPTAKER BRUKER EN
USYNLIG LASERSTRÅLE SOM KAN GI
FARLIG STRÅLINGSEKSPONERING DER
DEN RETTES. SØRG FOR Å BRUKE
OPPTAKEREN KORREKTI HENHOLD TIL
INSTRUKSJONENE.
FORSIKTIG
DETTE PRODUKTET BRUKER EN LASER.
BRUK AV KONTROLLERE ELLER JUSTERINGER
ELLER UTFØRELSE AV PROSEDYRER SOM
IKKE ER ANGITT HER, KAN MEDFØRE FARLIG
STRÅLINGSEKSPONERING.
ÅPNE IKKE DEKSLENE OG UTFØR INGEN
REPARASJONER SELV. LA KVALIFISERT
PERSONALE TA HÅND OM ALT
SERVICEARBEID.
VIKTIG MERKNAD
Strømledningen på dette utstyret er utstyrt med en
formstøpt kontakt som inneholder en sikring. Sikringens
verdi er angitt på kontaktens pinneside. Hvis den må
byttes ut, må det brukes en BS1362-sikring med samme
styrke.
Hvis dekselet kan fjernes, må du aldri bruke
kontakten uten at dekselet er på. Hvis du må bytte ut
sikringsdekselet, må det ha samme farge som kontaktens
pinneside. Deksler kan du få kjøpt hos forhandleren din.
Hvis kontakten ikke passer til kontakthullene i huset
ditt, eller hvis ledningen ikke er lang nok til å nå en
kontakt, må du skaffe en passende sikkerhetsgodkjent
forlengelsesledning eller spørre forhandleren om hjelp.
Hvis du må kutte av kontakten, fjerner du sikringen før
du deponerer kontakten på en forsvarlig måte. Koble
ikke kontakten til en stikkontakt fordi den ubeskyttede
ledningen kan forårsake elektrisk støt.
For å koble apparatet fra nettet, trekker du støpslet ut av
stikkontakten. Støpslet må derfor alltid være tilgjengelig.
Produktet som følger med denne brukerveiledningen,
er lisensiert under visse immaterielle opphavsrettigheter
hos visse tredjeparter. Denne lisensen begrenses til
sluttbrukernes private ikke-kommersielle bruk av lisensiert
innhold.
Det gis ingen rett til kommersiell bruk.
Lisensen dekker ingen andre produktenheter enn
denne produktenheten, og lisensen utvides ikke til noen
ulisensiert produktenhet eller prosess som overholder
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3, som brukes eller
ble solgt sammen med denne produktenheten. Lisensen
dekker bare bruk av denne produktenheten for koding og/
eller dekoding av lydfiler som overholder ISO/IEC 111723 eller ISO/IEC 13818-3. Det gis ingen rettigheter under
denne lisensen for produktegenskaper eller funksjoner
som ikke overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC
13818-3.
Dette produktet oppfyller CE-regelverket for beskyttede
kabler og kontakter som brukes til å koble enheten til
annet utstyr. For å hindre elektromagnetiske forstyrrelser
fra elektriske apparater som radio og fjernsyn, brukes
skjermede kabler og kontakter til tilkoblinger.
2 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 2
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:05:24
Forholdsregler
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
enheten. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner som er angitt
nedenfor. Oppbevar denne brukerveiledningen for
fremtidig oppslag.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Les disse instruksjonene.
Behold disse instruksjonene.
Lytt til alle advarsler.
Følg alle instruksjoner.
Bruk ikke dette apparatet nær vann.
Rengjør bare med en tørr klut.
Blokker ikke noen ventilasjonsåpninger, plasser
apparatet i henhold til produsentens instruksjoner.
8) Plasser ikke apparatet nær noen varmekilder,
for eksempel radiatorer, varmepaneler, ovner
eller andre apparater (inkludert forsterkere) som
produserer varme.
9) Opphev ikke sikkerhetsmålet for den polariserte
eller jordede kontakten. En polarisert kontakt har to
pinner hvor én er bredere enn den andre. En jordet
kontakt har to pinner og en tredje jordingstind.
Det brede, tredje pinnen er der av hengsyn til din
sikkerhet. Hvis den medfølgende kontakten ikke
passer i din stikkontakt, kan du be en elektriker
erstatte stikkontakten.
10) Beskytt strømledningen slik at den ikke kan tråkkes
på eller komme i klem, spesielt ved kontakter,
stikkontakter og der de går ut fra apparatet.
11) Bruk bare ekstrautstyr/tilbehør som er angitt av
produsenten.
12) Bruk bare med vogn, stativ, fotostativ, brakett eller
bord som er spesifisert av produsenten eller som
selges med apparatet. Ved bruk av vogn, vær
forsiktig når vognen med apparatet beveges for å
unngå at den velter og forårsaker skade.
13) Ta kontakten ut av stikkontakten under tordenvær
eller hvis apparatet skal stå ubrukt over lengre tid.
14) La kvalifisert servicepersonell ta hånd om alt
servicearbeid.Service er påkrevd hvis apparatet
har blitt skadet på noen måte, for eksempel hvis
strømledningen eller kontakten er skadet, væske
søles på apparatet eller objekter kommer inn i det,
apparatet eksponeres for regn eller fuktighet, ikke
fungerer som det skal eller har falt ned.
• Før du kobler andre komponenter til denne
opptakeren, sørg for at alle komponentene er slått
av.
• Flytt ikke opptakeren mens en plate spilles, ellers
kan platen få riper eller ødelegges og spillerens
interne deler kan skades.
• Sett ikke vannfylte blomstervaser eller små
metallobjekter på opptakeren.
• Legg aldri hånden inn i plateskuffen.
Komme i gang
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Forsiktighetsregler
• Plasser aldri noe annet enn platen i plateskuffen.
• Ytre påvirkning som lynnedslag og statisk
elektrisitet kan hindre normal bruk av denne
opptakeren. Hvis dette skjer, slår du opptakeren av
og deretter på med STANDBY/ON-knappen eller
ved å ta strømkontakten ut av stikkontakten før du
setter den inn igjen. Opptakeren vil igjen fungere
normalt.
• Sørg for å ta ut platen og slå av opptakeren etter
bruk.
• Ta strømledningen ut av stikkontakten hvis du ikke
skal bruke opptakeren på en stund.
• Rengjør platen ved å tørke den på tvers av rillene,
fra innerst til ytterst på platen.
Vedlikehold av kabinettet
Av sikkerhetsgrunner bør du ta strømledningen ut
av stikkontakten.
• Bruk ikke benzen, tynner eller andre løsemidler
til rengjøringen.
• Tørk kabinettet med en myk klut.
HDD (Harddisk)
Harddisken har en svært høy lagringstetthet,
noe som muliggjør lange innspillinger og rask
tilgang til data. Den kan imidlertid lett skades
av støt, vibrasjon eller støv og bør holdes borte
fra magneter. Unngå tap av viktige data ved å
overholde følgende forholdsregler.
• Bruk ikke HDD & DVD RECORDER på steder
som er utsatt for store temperaturendringer.
• Utsett ikke HDD & DVD RECORDER for sterkt
støt.
• Plasser ikke HDD & DVD RECORDER på steder
som kan utsettes for mekaniske vibrasjoner eller
med ustabilt underlag.
Norsk - 3
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 3
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:05:25
Komme i gang
• Plasser ikke HDD & DVD RECORDER på en
varmekilde.
• Ta ikke ut strømledningen mens enheten er slått
på.
• Prøv ikke å endre harddisken. Dette kan føre til
funksjonsfeil.
Skulle harddisken bli skadet, vil det ikke være
mulig å gjenopprette tapte data. Harddisken er
bare et midlertidig lagringssted.
Håndtering av plater
• Bruk plater med
regelmessig form. Hvis det
brukes en uregelmessig
plate (en plate med en
spesiell form), kan denne
HDD & DVD RECORDER bli skadet.
Holde plater
• Unngå å berøre platens overflate
der innspillingen lagres.
DVD-RAM, DVD-RW og DVD-R
• Rengjør med en DVD-RAM/PDdiskrengjører (LF-K200DCA1 der
den er tilgjengelig) (ekstrautstyr).
Bruk ikke CD-rengjøringsmidler eller
-kluter når du rengjør DVD-RAM/RW/-R-plater.
DVD-Video, Audio-CD
• Tørk av smuss eller forurensing på platen med
en myk klut.
Forsiktighetsregler for håndtering av
plater
• Fest ikke etiketter eller klistremerker på plater.
(Bruk ikke plater med rester av tapeklister eller
fjernede klistremerker.)
• Bruk ikke ripesikre beskyttelser eller deksler.
• Bruk ikke plater som er skrevet på med
etikettskrivere som finnes på markedet.
• Legg ikke inn skjeve eller sprukne plater.
Lagring av plater
Pass på at du ikke skader platen siden dataene på
disse platene er svært sårbare for miljøpåvirkninger.
• Hold dem unna direkte sollys.
• Plasser dem på et kjølig, luftig sted.
• Lagre dem stående.
• La dem ligge i et rent beskyttelsesdeksel.
• Hvis HDD & DVD-OPPTAKER plutselig flyttes fra
et kaldt til et varmt sted, kan det dannes kondens
på linsen og de bevegelige delene, noe som kan
forårsake unormal diskavspilling. Hvis dette skjer, må
du ikke sette inn støpslet i stikkontakten, men vente
i to timer. Deretter setter du inn platen og forsøker å
spille den av igjen.
Platespesifikasjoner
Platetype
DVD-Video
• En DVD (Digital Versatile Disc) kan inneholde
inntil 135 minutter med bilder, 8 talespråk og 32
undertekstspråk. Den er utstyrt med MPEG-2bildekomprimering og Dolby Digital Surround som gir
livaktige og klare bilder med kinokvalitet i din egen
stue.
• Når du bytter fra det første til det andre laget i
en tolags DVD Video-plate, kan det oppstå små
forstyrrelser i bilde og lyd. Dette er ikke et tegn på feil
i spilleren.
• Etter at en DVD-RW/-R som er innspilt i videomodus,
er sluttbehandlet, blir den en DVD-Video.
• Skriv ikke på den trykte siden med kulepenn
eller blyant.
• Bruk ikke spray eller antistatiske midler ved
rengjøring av LP-plater. Bruk heller ikke flyktige
kjemikalier som benzen eller tynner.
4 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 4
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:05:26
Audio CD
CD-RW/-R
• Bruk en CD-R-RW-plate på 700 MB (80 minutter).
Bruk om mulig ikke en CD på 800 MB (90 minutter),
da platen kanskje ikke kan spilles av.
• Hvis CD-R/-RW-platen ikke ble spilt inn som en lukket
økt, kan det bli en forsinkelse tidlig i avspillingstiden.
Det er ikke sikkert at alle de innspilte filene kan spilles
av.
• Noen CD-R/-RW-plater vil kanskje ikke kunne spilles
av på dette apparatet, avhengig av enheten som ble
brukt til brenningen. For innhold spilt inn på CD-R/RW-medier fra CDer for personlig bruk, kan spillbarhet
variere i forhold til innhold og plater.
Avspilling og innspilling av DVD-R-plate
• Når en DVD-R som er innspilt i video-modus, blir
sluttbehandlet, blir den en DVD-Video.
• Du kan spille inn til plassen som er tilgjengelig på
platen, og utføre redigeringsfunksjoner som å lage
titler for plater og programmer samt slette programmer
før sluttbehandlingen.
• Når programmering blir slettet fra en DVD-R, vil ikke
den plassen bli tilgjengelig. Når data er spilt inn på
et område på en DVD-R, vil ikke det området bli
tilgjengelig igjen, enten innspillingen blir slettet eller
ikke.
• Det tar rundt 30 sekunder for enheten å fullføre
innspillingsstyringsinformasjonen etter at innspillingen
er fullført.
• Dette apparatet optimaliserer DVD-R-platen for hver
innspilling.
Optimaliseringen skjer når innspillingen startes etter at
platen er satt inn eller enheten slått på.
Det kan bli umulig å spille inn til platen hvis
optimaliseringen utføres for mange ganger.
• Avspilling kan i noen tilfeller bli umulig på grunn av
kvaliteten på innspillingen.
• Denne enheten kan spille av DVD-R-plater som er
innspilt og sluttbehandlet med en Samsung DVD/videoopptaker. Den vil kanskje ikke kunne spille av
noen DVD-R-plater, avhengig av platen og kvaliteten
på innspillingen.
• Innspilling til og avspilling av DVD-RW-plater kan skje
i både Video- og VR-modus.
• Når en DVD-RW som er innspilt i både Video- og VRmodus, er sluttbehandlet, kan det ikke spilles inn på
dem flere ganger.
• Når en DVD-RW som er innspilt i video-modus, blir
sluttbehandlet, blir den en DVD-Video.
• I begge modusene kan avspilling utføres før og etter
sluttbehandling, men ekstra innspilling, sletting og
redigering kan ikke utføres etter sluttbehandling.
Komme i gang
• En lyd-plate med innspilt 44,1 kHz PCM-lyd
• Spiller CD-R- og CD-RW-plater med lyd i CD-DAformat.
• Enkelte CD-R- eller CD-RW-plater kan kanskje ikke
spilles av på enheten på grunn av kvaliteten på
innspillingen.
DVD-RW Disc Playback and Recording
• Hvis du vil spille inn platen i VR-modus og deretter
spille inn i V-modus, må du sørge for å kjøre Format
(Formater). Vær forsiktig med å kjøre Format
(Formater) siden alle innspilte data vil gå tapt.
• En tom DVD-RW-plate initialiseres til VR-modus
første gang den initialiseres.
Avspilling med DVD-RAM-plate
• En DVD-RAM kan ikke spilles av på vanlige DVDkomponenter på grunn av kompatibilitetspro
• Det kan bare spilles standard DVD-RAM Versjon 2.0plater på dette apparatet.
• Hvis DVD-RAM-platen er av kassettype, fjerner du
kassetten og bruker bare platen.
Diskkopiering
Spesifikasjoner for innholdskopiering
Innhold
Innspilt videotittel
Kopibeskyttet tittel
HDD ➞DVD
DVD ➞HDD
Støttes
Støttes
Støttes ikke
Støttes ikke
Flytt
Kopier én gang-tittel (Sletter tittelen fra HDD- Støttes ikke
disken etter kopiering)
MP3
Støttes
støttes
JPEG(foto)
Støttes
støttes
DivX
Støttes
støttes
Når et program med “Engangskopiering” er spilt inn på
DVD-platen kan ikke dette programmet kopieres til HDD
lenger. Men når et program med “Engangskopiering” har
blitt spilt inn på HDD kan programmet kopieres til DVDRW (VR-modus).
Norsk - 5
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 5
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:05:26
Komme i gang
KOPIBESKYTTELSE
• Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse.
Derfor bør HDD & DVD-OPPTAKER bare kobles
direkte til fjernsynet, ikke til en videospiller. Hvis
den kobles til en videospiller, fører det til et
forvrengt bilde fra kopibeskyttede DVD-plater.
• Dette produktet inneholder kopibeskyttelses
teknologi som er beskyttet av metodekrav i
visse amerikanske patentrettigheter og andre
opphavsrettigheter som eies av Macrovision
Corporation og andre rettighetseiere. Bruk
av denne kopibeskyttelsesteknologien må
godkjennes av Macrovision Corporation og
kan bare brukes til private visninger og andre
begrensede visninger uten godkjenning av
Macrovision Corporation. Omvendt utvikling eller
demontering er forbudt.
Beskyttelse
Med denne HDD & DVD-OPPTAKER kan du beskytte
innholdet på platene dine som beskrevet nedenfor.
• Programbeskyttelse: Se side 90 “Låse (beskytte) en
tittel”
Bruke JPEG-plate
• CD-R/-RW, DVD-RAM/-RW-R innspilt med UDF,
ISO9660 eller JOLIET-formatet kan spilles av.
• Kun JPEG filer av .jpg eller .JPG filtype kan vises.
• Enheten kan maksimalt håndtere 500 filer og 100
undermapper under en mappe.
• MOTION JPEG og progressive JPEG støttes ikke.
Bruke MPEG4-plater
• Plate: CD-RW/-R, DVD-RAM/-RW/-R
• MPEG4-filer med følgende filtyper kan spilles. : .avi,
.divx, .AVI, .DIVX
• DivX Vidio (Codec) Format : DivX 3.11, DivX 4.x, DivX
5.x,(uden QPEL og GMC)
• DivX Audio (Codec) Format : MP3, MPEG1 Audio
Layer 2, Windows Mdeia Audio, LPCM, AC3
• Undertekstformater som støttes : .smi, .srt, .sub, .psb,
.txt, .ass
• Enheten kan maksimalt håndtere 500 filer og 100
undermapper under en mappe.
• Platebeskyttelse: Se side 115 “Platebeskyttelse”
❋ DVD-RW/-R-plater som ikke er kompatible med DVDVIDEO-formatet, kan ikke spilles på dette produktet.
❋ Mer informasjon om kompatibilitet ved DVDinnspilling får du ved å kontakte produsenten av din
DVD-RW/-R.
❋ Bruk av DVD-RW/-R-plater med dårlig kvalitet kan
forårsake følgende uventede problemer, inkludert,
uten begrensning, mislykket innspilling, tap av innspilt
eller redigert materiale eller skade på HDD & DVDopptakeren.
Plateformat
Bruke MP3 disk
• CD-R/-RW, DVD-RAM/-RW/-R, HDD med MP3-filer
innspilt i UDF-, ISO9660- eller JOLIET-formatet kan
spilles av.
• Kun MP3 filer av .mp3 eller .MP3 filtype kan spilles.
• For MP3 filer innspilt med VBR (variabel bit rate)
fra 32 Kbps til 320 Kbps, kan det oppstå brudd i
lydkvalitet.
• Avspillbar bit rate område er fra 56 Kbps til 320 Kbps.
• Enheten kan maksimalt håndtere 500 filer og 100
undermapper under en mappe.
DVD-RW(VR)
• Dette er et format som brukes til innspilling av data
på en DVD-RW-plate. Du kan spille inn flere titler,
redigere, slette, slette delvis, opprette en spilleliste og
så videre.
• En plate som spilles inn i denne modusen, kan ikke
spilles av på eksisterende HDD & DVD-OPPTAKER.
DVD-RW (V)/-R
• Dette er et format som brukes til innspilling av data på
en DVD-RW- eller DVD-R-plate. Platen kan spilles av
på en eksisterende HDD & DVD-OPPTAKER etter at
den er sluttbehandlet.
• Hvis en plate er spilt inn i Video-modus på en
opptaker fra en annen produsent, uten å være
sluttbehandlet, kan den ikke spilles av eller motta flere
innspillinger med denne opptakeren.
6 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 6
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:05:26
Bruk ikke følgende plater!
Komme i gang
• LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM-og DVD-ROM- plater bør
ikke brukes i dette produktet.
[Merk]
Platetyper som kan spilles av: CD/CD-R/-RW/MP3
/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/-RW/-R.
En DVD-RW/-R-plate som er innspilt i Video-modus
på en annen komponent, kan bare spilles av hvis den
har blitt sluttbehandlet.
• Noen kommersielle plater og DVD-plater som er kjøpt
utenfor ditt område, vil kanskje ikke kunne spilles av
med dette produktet. Når disse platene spilles av,
vises en av meldingene “No disc” eller “Please check
the regional code of the disc.”.
• Hvis din DVD-RW-plate er en ulovlig kopi eller ikke er
i DVD-video-format, kan det også hende at den ikke
kan spilles av.
Diskkompatibilitet
• Højhastighedsdiske til at optage på kan anvendes i
denne enhed.
• Ikke alle diskmærker er kompatible med denne enhed.
Norsk - 7
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 7
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:05:26
Komme i gang
Innhold
Komme i gang
Advarsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Viktige sikkerhetsinstruksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Vedlikehold av kabinettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
HDD (Harddisk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Håndtering av plater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Lagring av plater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Platespesifikasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Diskkopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Generelle funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Før du leser brukerhåndboken . . . . . . . . . . . . . . .11
Slik bruker du HDD & DVD-OPPTAKER . . . . . . .11
Utpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Bakpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Frontpanelets display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Gjennomgang av fjernkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Tilkobling og forberedelser
Rask oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Koble til HDD & DVD-OPPTAKER . . . . . . . . . . . . .19
Flere tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Antenne + HDD & DVD-OPPTAKER + ekstern
dekoderboks + TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Andre tilkoblingsmåter for video ut-kabel . . . . . . . .20
Tilfelle 1 : Koble til en Video (Composite)-utgang . . . . .21
Tilfelle 2 : Koble til en S-Video-utgang . . . . . . . . . . . . . .21
Tilfelle 3 : Component Video-utganger . . . . . . . . . . . . . .22
Andre tilkoblingsmåter for lyd ut-kabelen . . . . . . . . . .22
Tilfelle 1 : Koble til fjernsynet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Tilfelle 2 : Koble til en stereoforsterker
med AV-kontakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Tilfelle 3 : Koble til en AV-forsterker
med en digital ut-kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Tilkobling til AV 3 IN, DV-inngang........................24
Tilfelle 1 : Koble en Videospiller, Set-Top-boks (STB),
DVD-spiller eller videokamera til
AV3 IN-kontaktene ..................................................24
Tilfelle 2 : Koble et videokamera til DV
IN-kontakten...........................................................24
Systemoppsett
Bruke skjermmenyen .............................................25
Tilkobling og automatisk oppsett ........................26
Stille inn klokken .....................................................27
Forhåndsinnstille kanaler med funksjonen
for automatisk oppsett ...........................................28
Forhåndsinnstille kanaler med funksjonen
for manuelt oppsett ................................................29
Angi språkalternativer ............................................30
Innstillingen Autopåslag av...................................31
Angi alternativene for hurtigopptak.....................32
Lage kapitler automatisk .......................................33
DivX(R)-registrering ................................................34
Innstillingen CM Skip Time
(hopp over reklamepause) ....................................34
Angi tid for EP-modus............................................35
Angi alternativer for lyd .........................................36
Angi alternativene for frontdisplayet ...................38
Angi alternativer for Video Output .......................39
Angi progressiv skanning .....................................39
Avbryte progressiv skanning ...............................40
Angi foreldrekontroll ..............................................41
Hvis du glemte passordet ..............................................42
Om klassifiseringsnivået ................................................42
Om Endre passord.........................................................42
Avspilling
Før du spiller av ......................................................43
Spille en plate ..........................................................44
Plate-menyen og Tittel-menyen............................45
Bruke funksjonene Søk og Hopp .........................45
Sakte avspilling / trinnvis avspilling ....................46
Om ANYKEY ............................................................47
Spille av tittellisten..................................................48
Navigasjonsmeny ...................................................49
Bruke merkefunksjonen ........................................52
8 - Norsk
01025K_XEE-NOR_01-56.indd 8
2006-03-22 ¿ÀÈÄ 6:57:05
Innspilling
Før innspillingen .....................................................74
Spille inn TV-programmet du ser på....................76
Spille inn fra eksternt utstyr du ser på................78
Kopiere fra et videokamera ...................................79
Gjøre et One Touch-opptak (OTR) .......................80
Fortløpende avspilling ...........................................81
Spille inn med timer................................................82
Redigere den planlagte listen ...............................84
Slette en planlagt liste ............................................85
listen med opptak ...................................................86
Slette en uønsket tittel fra kopieringslisten .................108
Forhåndsvise en valgt tittel fra kopilisten....................109
Velge opptaksmodus for hver tittel i kopilisten ...........109
Endre opptaksmodus for alle titler i kopilisten ............110
Kopiere fra DVD til HDD...................................... 110
Kopiere MP3, JPEG eller Divx ........................... 112
Filkopiering ...................................................................112
Mappekopiering............................................................113
Diskbehandling .................................................... 114
Redigere platenavnet...................................................114
Platebeskyttelse ...........................................................115
Formatere en plat.........................................................115
Slette alle titler/DivX-lister/musikklister/fotolister.........116
Slette alle tittellister ......................................................117
Sluttbehandle en plate .................................................118
Fjerne sluttbehandling på en plate (V-/VR-modus) ...119
Komme i gang
Bruke bokmerker ....................................................54
Velge språk for undertekster ................................55
Velge lydspor og lydkanaler .................................56
Bytte kameravinkel .................................................57
Gjentatt avspilling ...................................................58
Zoome inn ................................................................59
Velg medier ..............................................................60
Spille en lyd-CD/MP3 ..............................................60
Vise et bilde .............................................................67
Samtidig avspilling av musikk og foto ................70
Spille av en MPEG4 ................................................72
Referanse
Feilsøking ...............................................................120
Spesifikasjoner ......................................................124
Redigering
Grunnleggende redigering (tittelliste) ................ 89
Gi en tittel nytt navn .......................................................89
Låse (beskytte) en tittel..................................................90
Slette en tittel ..................................................................91
Slette en del av en tittel (splitt) ......................................92
Slette en del av en tittel (Delvis sletting).......................93
Avansert redigering (spilleliste) .......................... 95
Opprette en spilleliste ....................................................95
Spille oppføringer i spillelistent ......................................97
Endre navn på en spillelisteoppføring ..........................97
Redigere en scene for spillelisten .................................98
Slette en spillelisteoppføring fra spillelisten ................103
Kopiere fra HDD til DVD...................................... 104
Om kopieringsskjermbildet ..........................................104
Endre opptaksmodus...................................................106
Kopiere flere titler samtidig ................................ 107
Norsk - 9
01025K_XEE-NOR_01-56.indd 9
2006-03-22 ¿ÀÈÄ 6:57:05
Komme i gang
Generelle funksjoner
Med HDD (harddisk) & DVD-OPPTAKER kan du spille
inn (ta opp) og spille av digital video i høy kvalitet på
plater av typen DVD-RW/-R-plater eller harddisk. Du
kan også redigere digitale bilder på DVD-RW-plater eller
harddisk.
Harddiskinnspilling
Innspillingsmodus som kan velges
Du kan innstille spilleren på én av fire forskjellige
innspillingshastigheter, hver med sin egen
innspillingskvalitet og varighet. EP-modus (6Teller 8T)
gir mest innspillingstid, LP- & SP-modusene gir mindre
innspillingstid med høyere kvalitet på innspillingen, XPmodus gir den høyeste innspillingskvaliteten.
Automatisert kvalitetsjustering for innspilling
med timer
Hvis FR-modus er valgt, justeres videokvaliteten
automatisk slik at all video for det planlagte tidspunktet
kan spilles inn på den ledige diskplassen.
(Se side 83)
• DVD-HR730
Du kan spille inn inntil 127 timer med video (i EP-modus)
på den interne 80 GB (gigabyte) harddisken (HDD).
• DVD-HR734
Du kan spille inn inntil 272 timer med video (i EP-modus)
på den interne 160 GB (gigabyte) harddisken (HDD).
Med innspillbar DVD og en høykapasitets harddisk
i samme opptaker har du fleksibilitet til å beholde
innspillingene på harddisken for rask tilgang når som
helst, eller spille inn til DVD for arkivering eller avspilling
på andre DVD-spillere.
Lage en DVD-videotittel med DVD-RW-/-Rplate
Med HDD & DVD-OPPTAKER kan du lage dine egne
titler for DVD-videoer på 4.7 GB DVD-RW-/-R-plater.
Kopiere data fra et digitalt videokamera med
en DV-inngang
Spill inn DV Device-video på harddisk og DVD-RW/-Rplate gjennom DV-kontakten (IEEE 1394-4-pins/4-pins).
(Se side 79)
Kopiere mellom harddisk og DVD
Du kan kopiere innspillinger fra harddisken til innspillbar
DVD, eller fra DVD til harddisken. Vanligvis kan du bruke
den høyhastighets kopieringsfunksjonen.
Du kan også velge å kopiere materiale med forskjellig
innspillingskvalitet fra originalen. Du kan for eksempel
ønske å kopiere en innspilling i XP-modus (høyeste
kvalitet) på harddisken, til SP-kvalitet (Standard Play) på
en DVD slik at du kan få plass til flere innspillinger på
samme plate.
Samtidig opptak og avspilling
Avspilling og innspilling for både DVDer og den innebygde
harddisken (HDD) skjer fullstendig uavhengig. Du kan for
eksempel spille inn et kringkastingsprogram til enten en
innspillbar DVD eller harddisken, samtidig som du ser en
annen innspilling du allerede har utført på samme DVD,
eller på harddisken.
Høykvalitets digital innspilling og avspilling
av lyd og video
Spill inn opp til 8 timer med video på en 4.7 GB plate i
formatene DVD-RW/-R, avhengig av innspillingsmodus.
Progressive Scan med høy kvalitet
Progressive Scan gir flimmerfri video med høy
oppløsning. 10-bits 54 MHz DAC og 2D Y/C-skillende
elektroniske kretser gir høyeste kvalitet på bildeavspilling
og -innspilling. (Se side 39~41)
Mange forskjellige funksjoner med et
brukervennlig brukergrensesnitt
Det integrerte menysystem lar deg utføre de ønskede
operasjonene enkelt og praktisk. Med en harddisk, DVDRW-plate kan du redigere innspilt video, opprette en
spilleliste og redigere bilder i en rekkefølge som du angir.
MPEG4-avspilling
Denne HDD & DVD-OPPTAKER kan spille av MPEG4formater i en avi-fil.
DivX-sertifisering
DivX, DivX Certified og tilhørende logoer
er varemerker for DivXNetworks, Inc og
brukes under lisens.
10 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 10
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:05:28
©2006 Samsung Electronics Co.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke
reproduseres eller kopieres, helt eller delvis, uten
forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co.
Sørg for å sjekke følgende vilkår før du leser
brukerhåndboken.
Ikoner som brukes i håndboken
Ikon
Term
Definisjon
HDD
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for harddisk.
DVD
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for DVD- eller DVDR/DVD-RW-plater som er innspilt
og sluttbehandlet i Video-modus.
RAM
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for DVD-RAM.
RW
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for DVD-RW.
R
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for DVD-R.
CD
Involverer en funksjon som er tilgjengelig
for data-CD (CD-R eller CD-RW).
JPEG
Dette involverer en funksjon som
er tilgjengelig for CD-R/-RW eller
DVD-R/-RW/-RAM-plater.
MP3
Dette involverer en funksjon som
er tilgjengelig for CD-R/-RW eller
DVD-R/-RW/-RAM-plater.
MPEG4
Dette involverer en funksjon som
er tilgjengelig for CD-R/-RW eller
DVD-R/-RW/-RAM-plater.
Forsiktig
Involverer et tilfelle hvor en
funksjon ikke fungerer eller
hvor innstillinger kan bli avbrutt.
OBS
Involverer tips eller instruksjoner
på siden som kan bidra til å
få hver funksjon til å fungere.
Ettrykks
-knapp
En funksjon som kan brukes
med bare én knapp.
ANYKEY A function that can be operated
-knappen by using ANYKEY button.
Om bruken av denne brukerhåndboken
1) Sørg for å gjøre deg kjent med sikkerhetsinstruksjonene
før du bruker dette produktet. (Se side 2~7)
2) Hvis det oppstår et problem, se Feilsøking.
(Se side 120~123)
Slik bruker du HDD &
DVD-OPPTAKER
Komme i gang
Før du leser
brukerhåndboken
Copyright
Trinn 1 Velg platetypen eller harddisken
Dette apparatet kan spille inn til følgende platetyper.
Hvis du ønsker å spille inn på den samme platen flere
ganger, eller hvis du ønsker å redigere platen etter
innspilling, velger du en plate av typen som kan spilles
inn flere ganger, nemlig DVD-RW. Hvis du vil lagre
en innspilling uten noen endringer, velger du en ikkeoverskrivbar DVD-R. Du kan spille inn filer direkte til den
innebygde harddisken eller redigere en innspilt fil.
Trinn 2 Formater platen for å starte innspilling
Til forskjell fra en videospiller begynner opptakeren
automatisk å formatere når en ubrukt plate settes inn.
Dette er en nødvendig del av forberedelsene før en plate
kan innspilles.
Bruke en harddisk
Formatering er unødvendig.
Bruke en DVD-RW
Denne typen plate kan enten formateres med
DVD Video-format (V-modus) eller DVD-Videoinnspillingsformat (VR-modus). Hvis platen er ubrukt,
vises en melding med spørsmål om den skal initialiseres
eller ikke. Hvis du velger “Yes” (Ja), formateres platen
i VR-modus. En videomodusplate kan spilles av på
forskjellige DVD-komponenter. En plate i VR-modus
tillater mer variert redigering.
Bruke en DVD-R
Det er ikke nødvendigt at formatere en dvd, og kun
videooptagetilstand understøttes. Det er ikke nødvendig
å formatere en DVD, og kun innspilling i videomodus
støttes.
Norsk - 11
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 11
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:05:30
■
Komme i gang
OBS
■
Du kan bruke VR- eller Video-modus på
en DVD-RW, men ikke begge samtidig.
Du kan endre DVD-RW-formatet til et
annet format ved å initialisere på nytt.
Legg merke til at dataene på platen blir
borte når formatet endres.
Trinn 5 Redigere en innspilt plate
Det er lettere å redigere plater enn vanlige
videobånd. Spilleren støtter mange forskjellige
redigeringsfunksjoner som bare kan brukes med
DVD-plater og harddisker (HDD).
Fra en enkel meny kan du utføre forskjellige
redigeringsfunksjoner som sletting, kopiering, gi nytt
navn, låsing osv., for en innspilt tittel.
Trinn 3 Innspilling
To forskjellige innspillingsmetoder kan brukes,
direkteinnspilling og innspilling med timer. Innspilling
med timer er klassifisert.
Innspillingsmodus : XP(høy kvalitet), SP
(standardkvalitet), LP(lang innspilling) og EP (forlenget
spilletid) i henhold til innspillingsmodusen. Når
innspillingen skjer i FR-modus blir bildet med best
kvalitet spilt inn i forhold til hvor mye tid det er igjen
på platen.
Opprette en spilleliste (DVD-RW i VR-modus,
HDD)
Med denne spilleren kan en ny spilleliste lages og
redigeres på samme plate uten at originalinnspillingen
endres.
Trinn 6
Sluttbehandling og avspilling
på andre DVD-komponenter
Før DVD-platen kan spilles på andre DVDkomponenter, må den sluttbehandles. Først må alle
redigerings- og innspillingsoperasjoner fullføres,
deretter må platen sluttbehandles.
Step 4
Playing
Velg ønsket tittel fra en meny, og start deretter
avspillingen umiddelbart.
En DVD består av seksjoner kalt titler og
underseksjoner kalt kapitler.
Under innspilling opprettes en tittel mellom de to
punktene hvor innspillingen startes og sluttes.
Kapitler opprettes automatisk når du sluttbehandler
opptaket på DVD-RW-/DVD-R-plater i Videomodus.
Kapittelets lengde (intervallet mellom kapitlene)
varierer, avhengig av innspillingsmodus.
Med en DVD-RW-plate i VR-modus
Selv om sluttbehandling vanligvis er unødvendig
når platen spilles på en VR-modus-kompatibel
komponent, bør det brukes en sluttbehandlet plate
ved avspilling på denne komponenttypen.
Med en DVD-RW-plate i videomodus
Platen bør sluttbehandles før den kan spilles på noe
annet enn denne opptakeren. Når platen har blitt
sluttbehandlet, er det ikke lenger mulig å redigere eller
spille inn på den.
Hvis du skal aktivere ny innspilling til platen, må
platens sluttbehandling fjernes.
Med en DVD-R-plate
Du bør sluttbehandle platen før den kan spilles av på
noen annen komponent enn denne spilleren. Etter
sluttbehandling kan ikke platen redigeres eller spilles
inn til.
12 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 12
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:05:32
Utpakking
Se etter medfølgende tilbehør nedenfor.
Video-/lydkabel
Fjernkontroll
Brukerveiledning
Med denne fjernkontrollen kan du kontrollere visse
funksjoner på TV-apparater fra andre produsenter.
Noen funksjonsknapper på fjernkontrollen: Knappene
TV STANDBY/ON, PROG
, VOL+ –, nummertaster,
TV MUTE, INPUT.
Komme i gang
Stille inn fjernkontrollen
Tilbehør
RF-kabel for TV
Batterier for fjernkontroll
(AAA-størrelse)
Hurtigveiledning
Klargjøre fjernkontrollen
Installere batterier i fjernkontrollen
• Åpne batteridekslet på baksiden av fjernkontrollen.
• Sett inn to AAA-batterier. Sørg for at polene (+ og –) blir riktig plassert.
• Sett batteridekselet tilbake på plass.
Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal:
• Sjekk om batteriene er riktig plassert i forhold til polene + – (tørrbatteri)
• Sjekk om batteriene er utladet.
• Kontroller om fjernkontrollens sensor blokkeres av hindringer.
• Se om det finnes fluorescerende lys i nærheten.
Brukte batterier må avhendes i henhold til
lokale miljøbestemmelser. De må ikke legges i
husholdningsavfallet.
Norsk - 13
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 13
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:05:34
Komme i gang
Bruk fremgangsmåten nedenfor til å finne ut om
fjernsynet er kompatibelt.
1. Slå på fjernsynet.
2. Pek fjernkontrollen mot fjernsynet.
3. Trykk på og hold TV STANDBY/ON-knappen,
og tast den tosifrede koden som tilsvarer ditt
fjernsynsmerke ved å trykke på de aktuelle
nummerknappene.
Kontrollerbare TV-koder
MERKE
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
BUTTON
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
82
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
57
71
73
57
52
75
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
06, 56, 57
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
BRAND
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
BUTTON
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
57
06
63
Resultat: Hvis fjernsynet er kompatibelt med
fjernkontrollen, blir det slått av.
Nå er det programmert for å fungere med
fjernkontrollen.
■
OBS
■
Hvis det er angitt flere koder for ditt
fjernsynsmerke, prøver du dem etter tur
til du finner én som fungerer.
Hvis batteriene i fjernkontrollen skiftes ut,
må produsentkoden angis på nytt.
Da kan du kontrollere fjernsynet ved å bruke følgende
knapper etter TV-knappen.
Knapp
Funksjon
TV STANDBY/ON
Brukes til å slå fjernsynet på og av.
INPUT SEL.
Brukes til å velge en ekstern kilde.
VOL (+ –)
Brukes til å justere volumet på fjernsynet.
PROG (
)
Brukes til å velge ønsket kanal.
TV MUTE
Brukes til å slå lyden på og av.
NUMMER
Brukes til direkte inntasting av tall.
■
OBS
De forskjellige funksjonene vil ikke nødvendigvis
fungere på alle fjernsynsapparater. Hvis du får
problemer, kan du bruke fjernsynets knapper
direkte.
14 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 14
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:05:35
Beskrivelse
Komme i gang
Frontpanel
< DVD-HR730 >
< DVD-HR734 >
1. STANDBY/ON KNAPP
Slår spilleren på og av.
2. DISC TRAY
Velger DVD-modus
3. OPEN/CLOSE KNAPP
Åpner og lukker plateskuffen.
4. DISPLAY
Viser avspillingsstatus, tidspunkt osv.
5. PLAY/PAUSE KNAPP
Spiller av en plate eller stanser avspillingen.
6. SØK/HOPP KNAPPER
Går til neste eller foregående tittel/kapittel/spor.
7. AV 3-INN
Connect external equipment.
8. DV-INN
Kobler til eksternt digitalt utstyr med en DVkontakt. (for eksempel et videokamera)
9. P.SCAN KNAPP
Velger Progressive Scan-modus.
10. DVD KNAPP
Velger DVD-modus.
11. HDD KNAPP
Velger HDD-modus.
12. PROG
KNAPPER
Velger forhåndsinnstilte TV-kanaler. Samme
som PROG-knappen på fjernkontrollen.
13. REC KNAPP
Starter innspilling.
14. STOP KNAPP
Stanser avspillingen av platen.
Norsk - 15
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 15
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:05:37
Komme i gang
Bakpanel
Vifte
Viften går alltid rundt mens strømmen er på.
Sørg for minimum 10 cm klaring på alle sider av viften
når du plasserer produktet.
1. DIGITALAUDIO OUT(OPTICAL)
5. S-VIDEO OUT
Kobles til inngangen på eksternt utstyr som
bruker en S-Video-kabel.
Kobles til en forsterker med en digital optisk
lydkontakt.
2. DIGITALAUDIO OUT(COAXIAL)
Kobles til en forsterker med en digital koaksial
lydkontakt.
3. AUDIO OUT
Kobles til lydinngangen på eksternt utstyr som
bruker lydkabler.
4. VIDEO OUT
Kobles til inngangen på eksternt utstyr som
bruker en Video-kabel.
6. COMPONENT VIDEO OUT
Kobles til utstyr som har en Componentvideoinngang.
7. AV1(TV) OUTPUT SCART-kontakt
8. AV2(EXT) INPUT SCART-kontakt
9.
10.
Inn fra antennekontakt
Ut til TV-kontakt
■
OBS
Antennetilkoblingen overfører ikke ut-signal
fra DVD. Før du kan se DVD på fjernsynet,
må det kobles til med audio-/videokabler eller
Scart-kabler.
Frontpanelets display
1.
2.
3.
4.
Lyser
Lyser
Lyser
Lyser
når en plate er lagt inn.
i innspillingsmodusen.
når en HDD/DVD er valgt.
når en -R/-RW/-RAM-plate er lagt inn.
5. Indikator for avspillingstid/klokke/gjeldende status.
6. Lyser i Progressive Scan-modus.
7. Lyser for å indikere modus for innspilling med
timer.
16 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 16
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:05:38
Gjennomgang av fjernkontrollen
20
21
22
23
15. ANYKEY-knapp
Vis og velg de aktuelle funksjonene under gjeldende
status.
16. SUBTITLE-knapp
Trykk på denne for å bytte språk for DVD-undertekster.
17. REC-knapp
Brukes ti å lage en innspilling på HDD/-RW/-R-plater.
4
5
24
6
7
8
9
6
10
26
11
27
28
8
25
12
18. REC PAUSE-knapp
Trykk på denne for å ta en pause under innspilling.
Komme i gang
1
2
3
14. INFO-knapp
Viser gjeldende innstillinger eller platestatus.
19. COPY-knapp
Trykk denne nå du kopierer DVD til HDD eller HDD til
DVD. For å starte kopiering, trykk COPY knappen på tittel
liste skjermen eller trykk på COPY under avspilling.
20. INPUT SEL-knapp
Velger inputsignal i ekstern inputmodus (PROG-, AV1-,
AV2-, AV3- eller DV-input)
21. HDD-knapp
Trykk på denne for å betjene harddisken.
22. TV STANDBY/ON-knapp
29
30
31
32
33
34
35
13
14
15
16
17
18
19
23. OPEN/CLOSE-knapp
Brukes til å åpne og lukke plateskuffen.
24. CM SKIP-knapp
Når et program som er spilt inn på en DVD-plate eller
harddisk, spilles av, kan innstilles for å hoppe over en del
av programmet, automatisk.
25. PLAY/PAUSE-knapp
Trykk for å spille en plate/stanse platen midlertidig.
1.
2.
TV-knapp
Trykk på denne for å betjene fjernsynet.
DVD-knapp
Trykk denne for å bruke DVD.
3.
STANDBY/ON-knapp
4.
NUMMER-knapper
5.
TV/DVD-knapp
6.
HOPPBAKOVER/FREMOVER-knapper
Trykk for å hoppe bakover eller fremover på en plate.
7.
TRINNVIS BAKOVER/FREMOVER-knapper
Hver gang denne knappen trykkes, vises en ny ramme.
8.
SØK BAKOVER/FREMOVER-knapper
Trykk for å søke bakover eller fremover på en plate.
9.
STOP-knapp
Trykk for å stanse en plate.
10. VOL-knapper
Volumjustering for fjernsynet
11. MENU-knapp
Viser innstillingsmenyen for HDD & DVD-OPPTAKER.
12. OK/DIRECTION-knapper (▲▼◄► knapper)
13. TITLE LIST/ DISC MENU-knapp
Bruk denne til å gå inn i View Recording list-/Disc-menyen
(Vis innspillingsliste/Plate).
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 17
26. PROG-knapp
Bruk denne til å velge TV-program.
27. AUDIO/TV MUTE-knapp
Bruk denne til å få tilgang til forskjellige lydfunksjoner på
en plate. (DVD-modus)
Denne fungerer som lyddemping. (TV-modus)
28. RETURN-knapp
29. PLAYLIST-/TITLE MENU-knappen
Bruk denne til å gå tilbake til Title-menyen (Tittel) eller
vise listen over innspilte filer.
30. CANCEL-knapp
31. REPEAT A-B-knapp
Lar deg repetere tittel, kapittel, spor eller plate.
32. REPEAT-knapp
Lar deg repetere tittel, kapittel, spor eller plate.
33. TIMER-knapp
Trykk for å gå direkte inn i Timer Recording Modemenyen.
34. REC MODE-knapp
Bril denne til å angi ønsket innspillingstid og bildekvalitet.
(XP/SP/LP/EP)
35. MARKER-knapp
Brukes til å bokmerke en posisjon mens platen spilles av.
Norsk - 17
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:05:40
Tilkobling og forberedelser
Tilkoblingog
forberedelser
Denne delen viser hvordan HDD & DVDOPPTAKEREN kan kobles til andre
eksterne komponenter og de forberedende
innstillingsmodusene.
Rask oversikt
I denne raske oversikten får du den informasjonen du trenger
for å kunne ta spilleren i bruk.
Koble til HDD & DVD-OPPTAKER
▼
Flere tilkoblinger
▼
Antenne + HDD & DVD-OPPTAKER +
ekstern dekoderboks + TV
▼
Andre tilkoblingsmåter for video utkabel
▼
Andre tilkoblingsmåter for lyd utkabelen
▼
Tilkobling til AV 3 IN, DV-inngang
Rask oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Koble til HDD & DVD-OPPTAKER . . . . . . . . . . . . 19
Flere tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Antenne + HDD & DVD-OPPTAKER + ekstern
dekoderboks + TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Andre tilkoblingsmåter for video ut-kabel . . . . . . . . 20
Andre tilkoblingsmåter for lyd ut-kabelen . . . . . . . . 22
Tilkobling til AV 3 IN, DV-inngang . . . . . . . . . . . . . 24
18 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 18
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:05:41
Koble til HDD & DVDOPPTAKER
Du kan koble HDD & DVD-OPPTAKER til en
parabolantenne eller digitaltuner.
1
external device (VCR/Satellite receiver)
1
Tilkobling og forberedelser
HDD & DVD-OPPTAKER kan kobles til fjernsynet
med SCART-kabelen hvis fjernsynet har den aktuelle
inngangen.
1. Koble RF-kabler som vist.
2. Koble én ende av SCART-kabelen til AV1-kontakten
på baksiden av HDD & DVD-OPPTAKER.
3. Koble den andre enden til aktuell kontakt på
fjernsynet.
4. Koble til HDD & DVD-OPPTAKER og fjernsynet
5. Slå på fjernsyn og HDD & DVD-OPPTAKER.
6. Trykk INPUT SEL. Hold INPUT-knappen på
fjernsynets fjernkontroll nede til videosignalet fra
HDD & DVD-OPPTAKER vises på TV-skjermen.
Flere tilkoblinger
2
2
To RF IN
2
1
To TV
3
RF Cable
To ANT INPUT
■
OBS
■
RF-kabeltilkoblingen på dette produktet sender
bare TV-signaler. Du må koble til SCARTkabelen eller lyd-/videokabler for å kunne se
en DVD på din HDD & DVD-OPPTAKER.
TV-modus : Trykk på TV/DVD-knappen
på fjernkontrollen, deretter vises “TV” på
LED-displayet på forsiden (eller slå av DVDopptakeren). Deretter kan du se programmer
som mottas gjennom TV.
- DVD-modus
1. Koble AV2-kontakten på HDD & DVD-OPPTAKER
til video-/parabolmottakeren eller den digitale
tuneren, med en SCART-kabel.
2. Koble AV1-kontakten til SCARTAV-kontakten på
fjernsynet.
3. Slå på HDD & DVD-OPPTAKER, video/
parabolmottaker eller digital tuner, og fjernsynet.
4. Angi inputmodus på AV2.
- TV-modus
1. Trykk på TV/DVD-knappen på fjernkontrollen,
så vises “TV” på LED-displayet på forsiden.
(alternativt kan du slå av HDD & DVDOPPTAKER.)
2. Du kan se programmer fra en paraboltuner eller
digitaltuner som er koblet til denne HDD & DVDOPPTAKER, også når HDD & DVD-OPPTAKER
er slått av.
Norsk - 19
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 19
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:05:52
Tilkobling og forberedelser
Antenne + HDD & DVDOPPTAKER + ekstern
dekoderboks + TV
Hvis du kobler en ekstern dekoderboks til HDD &
DVD-OPPTAKER, kan du spille inn kodede kanaler
(CANAL+ eller Premiere-sendinger) som mottas
via den innebygde TV-tuneren i HDD & DVDOPPTAKER.
Andre tilkoblingsmåter
for video ut-kabel
Videosignaler kan overføres på flere måter uten bruk
av Scart-kabler. Velg den av de følgende videotilkoblingsmåtene som passer best for deg.
• Tilfelle 1 : Koble til en Video (Composite)-utgang
• Tilfelle 2 : Koble til en S-Video-utgang
• Tilfelle 3 : Component Video-utganger
S-Video-, Component-video- og
Progressive-signalmoduser
Wall
1
3
DECODER
4
2
• S-Video- og Component video-signaler er bare
tilgjengelig hvis fjernsynet støtter mottak av SVideo eller Component video. Hvis visning av
S-Video eller Component video ikke fungerer,
kontrollerer du fjernsynstilkoblingene og de valgte
innstillingene for TV-mottak.
• Sammenlignet med standard linjesprangvideo
(interlaced) dobles antall videolinjer som mates
inn til fjernsynet ved Progressive Scan. Dermed
blir bildet mer stabilt, flimmerfritt og klart enn med
linjesprangvideo (interlaced).
Dette er bare mulig med fjernsynsapparater som
støtter Progressive Scan.
• Progressive Scan-utgang (576p)
Brukere bør legge merke til at det finnes high
definition-fjernsynsapparater som ikke er fullt ut
kompatible med dette produktet, noe som kan
føre til at uregelmessigheter vises i bildet. Skulle
det oppstå bildeproblemer i forbindelse med 576
Progressive Scan, anbefales det at tilkoblingen
endres til visning med ‘standard definition’. Skulle
du ha spørsmål i forhold til fjernsynsapparaters
kompatibilitet med denne modellens 576p
HDD & DVD-OPPTAKER, kan du kontakte vårt
kundeservicesenter.
1. Koble RF-antennekabler som vist.
2. Bruk en SCART-kabel til å koble AV1-kontakten
på denne spilleren til SCARTAV-kontakten på
fjernsynet.
3. Koble AV2-kontakten til en SCARTAV-kontakt på
dekoderboksen.
4. Hvis du vil se eller spille inn Canal+-programmer
på PAY-TV, angir du via skjermdisplayet at HDD
& DVD-OPPTAKER skal motta kanalene (se side
28~30 )
20 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 20
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:05:55
Tilfelle 1 : Koble til en Video
(Composite)-utgang
Tilfelle 2 : Koble til en S-Videoutgang
1. Koble en S-Video-kabel (følger ikke med) mellom
S-VIDEO OUT-kontakten på HDD & DVDOPPTAKER og S-VIDEO INPUT-kontakten på
fjernsynet (eller AV-forsterkeren).
• Dette gir høy bildekvalitet.
2. Koble lydkabler (hvite og røde) mellom HDD & DVDopptakerens AUDIO OUT-kontakter og fjernsynets
(eller AV-forsterkerens) AUDIO IN-kontakter.
(Se side 22~23)
2. Koble lydkabler (hvite og røde) mellom HDD
& DVD-opptakerens AUDIO OUT-kontakter og
fjernsynets (eller AV-forsterkerens) AUDIO INkontakter.
(Se side 22~23)
Tilkobling og forberedelser
1. Koble en videokabel (gul) mellom HDD & DVDopptakerens VIDEO OUT-kontakt (gul) og
fjernsynets (eller AV-forsterkerens) VIDEO INkontakt (gul).
• Dette gir jevn bildekvalitet.
yellow
Video/Audio Cable
yellow
Norsk - 21
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 21
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:05:56
Tilfelle 3 : Component Videoutganger
Tilkobling og forberedelser
1. Koble Component-videokabler (følger ikke
med) mellom COMPONENTOUT(Y,PB,PR)kontaktene på DVD-opptakeren og COMPONENT
IN(Y,PB,PR)-kontaktene på fjernsynet.
• Dette gir høy kvalitet og nøyaktig
fargegjengivelse i bildet.
2. Koble lydkabler (hvite og røde) mellom HDD
& DVD-opptakerens AUDIO OUT-kontakter og
fjernsynets (eller AV-forsterkerens) AUDIO INkontakter.
(Se side 22~23).
3. Etter tilkobling kan du se side 39~41.
Andre tilkoblingsmåter for
lyd ut-kabelen
Lydsignaler kan overføres på flere måter uten
bruk av Scart-kabler. Velg den av de følgende lydtilkoblingsmåtene som passer deg best.
• Tilfelle 1 : Koble til fjernsynet
• Tilfelle 2 : Koble til en stereoforsterker med AVkontakter
• Tilfelle 3 : Koble til en AV-forsterker med en digital
ut-kontakt
Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
“Dolby” og dobbel D-symbolet er varmerker for
Dolby Laboratories.
“DTS” og “DTS Digital Out” er varemerker for
Digital Theatre System, Inc.
Tilfelle 1 : Koble til fjernsynet
grønn
blå
rød
Hvis fjernsynet har lydkontakter, bruker du denne
tilkoblingen.
grønn
blå
rød
■
gul
OBS
Sørg for at de fargekodede koblingene
samsvarer. Y, PB, PR Componentutgangene på din HDD & DVDOPPTAKER må være koblet til fjernsynets
eksakt tilsvarende Component-innganger.
hvit
■
rød
gul
hvit
rød
Progressive-innstillingen er bare
tilgjengelig når Video Out er satt til
Component. (Se side 39~41)
22 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 22
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:00
Tilfelle 2 : Koble til en
stereoforsterker med AV-kontakter
Hvis stereoforsterkeren bare har AUDIO INPUTkontakter (Log R), bruker du AUDIO OUT-kontakter.
white
red
white
Front(L)
speaker
Front(R)
speaker
Hvis AV-forsterkeren din har en Dolby Digital-,
MPEG2- eller DTS-dekoder og en digital inngang,
bruker du denne koblingen. Hvis du vil nyte Dolby
Digital- eller DTS-lyd, må du angi lydinnstillingene.
Avhengig av type forsterker, kobler du til en optisk
kabel eller en koaksialkabel. (Se side 36~37)
Tilkobling og forberedelser
red
Tilfelle 3 : Koble til en AV-forsterker
med en digital ut-kontakt
eller
Bak (V)
Bak (H)
Foran(V)
Foran(H)
Subwoofer
Senter
Norsk - 23
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 23
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:02
Tilkobling og forberedelser
Tilkobling til AV 3 IN,
DV-inngang
Tilfelle 2 : Koble et videokamera til
DV IN-kontakten
Hvis det digitale videokameraet har en DV-utgang,
koble det til DV-inngangen på din HDD & DVDOPPTAKER.
På denne måten kan du koble din HDD & DVDOPPTAKER til andre eksterne enheter og vise eller
spille inn fra dem.
< DVD-HR730 >
• Tilfelle 1 : Koble en Videospiller, Set-Top-boks
(STB), DVD-spiller eller videokamera til
AV3 IN-kontaktene
• Tilfelle 2 : Koble en DV-enhet til DV IN-kontakten
Camcorder
Tilfelle 1 : Koble en Videospiller, SetTop-boks (STB), DVD-spiller eller
videokamera til AV3 IN-kontaktene
Koble en videospiller eller ekstern enhet til AV3 INkontaktene på HDD & DVD-OPPTAKER.
Du kan spille inn fra tilkoblet utstyr (videospiller,
STB, DVD-spiller eller videokamera).
■
OBS
< DVD-HR730 >
Hvis innsignalene ikke velges automatisk,
bruker du INPUT SEL.-knappen til å velge
riktiginnsignal.
Videokamera
VCR
rød
hvit
gul
STB
DVD
yellow
white
gul
red
hvit
rød
■
OBS
■
AV 3 inn-valg vil skje automatisk. Hvis
innsignalene ikke velges automatisk, bruk
INPUT SEL.-knappen til å velge riktig
innsignal.
Kopibeskyttet innhold kan ikke spilles inn.
24 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 24
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:05
Systemoppsett
Bruke skjermmenyen
skjermmenyene kan du aktivere eller deaktivere
forskjellige funksjoner på HDD & DVD-OPPTAKER.
Bruk følgende knapper til å åpne og navigere
gjennom menyene på skjermen.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Library
Title

DivX (MPEG4)

Programme
Music

Setup
Photo

Disc Manager
Bruke skjermmenyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tilkobling og automatisk oppsett . . . . . . . . . . . . 26
SELECT
RETURN
EXIT
1 MENU-knapp
Trykk denne knappen på fjernkontrollen for å åpne
MENU på skjermen.
Trykk igjen for å avslutte MENU på skjermen.
Systemoppsett
MOVE
Stille inn klokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Forhandsinnstille kanaler med funksjonen for
manuelt oppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Forhåndsinnstille kanaler med funksjonen
for manuelt oppsett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2 Knappene ▲▼◄►
Trykk på disse knappene på fjernkontrollen
for å flytte merkingen ▲▼◄► og gå gjennom
menyalternativene.
Angi språkalternativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Innstillingen Autopåslag av . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Angi alternativene for hurtigopptak . . . . . . . . . . 32
3 OK-KNAPP
Trykk på denne knappen på fjernkontrollen for å
bekrefte alle nye innstillinger.
Lage kapitler automatisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
DivX(R)-registrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Innstillingen CM Skip Time
(hopp over reklamepause) . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Angi tid for EP-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4 RETURN-KNAPP
Trykk denne knappen på fjernkontrollen for å gå
tilbake til den forrige MENU-skjermen som ble vist
eller for å gå ut av MENU-skjermen.
Angi alternativer for lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Angi alternativene for frontdisplayet . . . . . . . . . . 38
Angi alternativer for Video Output . . . . . . . . . . . 39
Angi progressiv skanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Avbryte progressiv skanning . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Angi foreldrekontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Norsk - 25
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 25
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:08
Tilkobling og
automatisk oppsett
5
Velg ditt “Country” ved hjelp av ▲▼◄►knappene.
Country Selection
Systemoppsett
Din HDD & DVD-OPPTAKER vil konfigureres automatisk
første gang den kobles til. TV-stasjoner og klokke blir lagret
i minnet. Prosessen tar noen minutter. Din HDD & DVDOPPTAKER er deretter klar til å brukes.
1
Koble RF-kabelen som angitt på side 19.
(Koble HDD & DVD-OPPTAKER til fjernsynet med
RF-kabelen og Scart-kabelen.)
2
Koble HDD & DVD-OPPTAKER til strømuttaket.
“AUTO” blinker på frontpanelet.
A
NL
S
PL
B
I
CH
CZ
Others
DK
N
TR
FIN
P
GR
D
E
HU
• Se i følgende tabell med forkortelser når du velger “Country”.
A(Austria)
B(Belgium)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
NL(Netherlands)
I(Italy)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
S(Sweden) PL(Poland)
CH(Swiss) CZ (Czech)
TR(Turkey) Others
GR(Greece)
HU(Hungary)
• HDD & DVD-OPPTAKER søker etter stasjonene i tråd med en
forhåndsinnstilt preferanseliste som tilsvarer landet du har valgt.
3
Trykk en tallknapp for å velge ønsket språk.
6
Automatisk kanalsøk starter.
Auto Setup
Please wait.
68%
• Hvor mange stasjoner som lagres automatisk av
HDD & DVD-OPPTAKER, avhenger av hvor mange
stasjoner den finner.
4
Du starter det automatiske søket ved å trykke på
OK-knappen.
Auto setup will be started.
Yes
7
Etter at automatisk kanalsøk er fullført, startes
klokkeinnstilling automatisk etter 10 sekunder.
Hvis du vil starte automatisk klokkeinnstilling
umiddelbart, trykker du OK-knappen. Hvis du ikke
vil kjøre automatisk klokkeinnstilling, trykker du
CANCEL- eller MENU-knappen.
No
Auto channel scan completed successfully.
Press the [OK] button to auto clock set.
Yes
No
26 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 26
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:09
8
Vent til gjeldende dato og klokkeslett vises
automatisk. Hvis du vil avslutte automatisk
klokkeinnstilling, trykker du MENU-knappen.
Please wait. Now setting the clock.
If you want to exit clock setting,
press the [MENU] button.
Stille inn klokken
Denne menyen brukes til å angi gjeldende klokkeslett.
Du må angi klokkeslettet for å bruke innspilling med timer.
1
9
Sjekk dato og klokkeslett.
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Library
Title

DivX (MPEG4)

Programme
Music

Setup
Photo

Disc Manager
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
On
MOVE
Sunday
2
RETURN
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System


PVR Option

Language

Audio

Video

Parental Lock

MOVE
OBS
■
Nå er HDD & DVD-OPPTAKER klar
til å brukes. Funksjonen for “Tilkobling
og automatisk oppsett” er allerede
fastsatt. Hvis du vil endre denne
forhåndsinnstillingen, gjør du det ved
å velge stasjoner i henhold til OSDmenyen “Forhåndsinnstille kanaler med
funksjonen for manuelt oppsett”.
(se side 29~30)
Funksjonen for automatisk oppsett kan
utføres ved å holde nede STOP ( )
på enheten i minst 5 sekunder mens
enheten er slått av og det ikke er noen
plate i plateskuffen.
Setup
HDD
• hvis det er : Hvis det er feil, skriver du inn riktig
klokkeslett, måned, dag, år, time eller minutt
▲▼◄►-knappene eller nummerknappene.
Trykk OK-knappen for å lagre datoen
og klokkeslettet. Når du trenger å endre
klokkeinnstillingen, kan du gjøre det manuelt.
■
EXIT
Systemoppsett
• Hvis det er : riktig, trykker du OK-knappen for
å lagre dato og klokkeslett. Hvis du ikke trykker
på OK-knappen, blir dato og klokkeslett lagret
automatisk etter 5 sekunder.
SELECT
3
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set

Clock Set

Auto Power Off
: Off

Quick Recording
: Off

Chapter Creator
: Off

DivX(R) Registration
MOVE
SELECT
RETURN

EXIT
Norsk - 27
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 27
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:11
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Clock Set, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Trykk på ▲▼◄►-knappene for å angi måned,
dag, år, time eller minutt. Bruk nummerknappene
til å skrive inn tidsdata direkte.
nummerknappene til å skrive inn tidsdata direkte.
Dagen i uken vises automatisk.
HDD & DVD RECORDER
Clock Set
HDD
Forhåndsinnstille kanaler med
funksjonen for automatisk oppsett
Med denne funksjonen kan du manuelt sette HDD
& DVD-OPPTAKERENS tunerbånd til Antenne eller
Kabel. Du angir den antennetypen som er koblet til
antenneinngangen under initialiseringen.
Library
Disc Manager
Programme
Setup
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
Systemoppsett
MOVE
5
On
Sunday
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge On for Auto
Clock.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD & DVD RECORDER
Disc Manager
Clock Set
Programme
HDD
Setup
Library
Disc Manager
Programme
Setup
mo.
da.
yr.
hr.
min. Auto
JAN
01
2006
12
00
System


PVR Option

Language

Audio

Video

Parental Lock

On
MOVE
Sunday
MOVE
SELECT
RETURN
SELECT
RETURN
Trykk på OK-knappen, så lagres datoen og
klokkeslettet. Hvis du ikke trykker på OK-knappen,
blir det ikke lagret.
på ▲▼-knappene for å velge System, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set

Clock Set

Auto Power Off
: Off

Quick Recording
: Off

Chapter Creator
: Off

DivX(R) Registration
■
OBS
■
EXIT
EXIT
3
6
Setup
HDD
RF-kabelen må være tilkoblet før du kan
angi Auto Clock (Automatisk Klokke). (Se
side 19)
HDD & DVD-OPPTAKER stiller
automatisk klokken i henhold til
tidssignalet som kringkastes mellom
kanalene PR1 til PR5. Hvis du ikke
trenger funksjonen Auto Clock Set
(automatisk klokkeinnstilling), velger du
Off (av).
MOVE
4
SELECT

RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Channel Set,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Disc Manager
Auto Setup

Manual Setup

Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
28 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 28
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:13
5
• Det første frekvensbåndet skannes og den første
stasjonen som blir funnet, vises og lagres.
Deretter søker HDD & DVD-OPPTAKER etter
den andre stasjonen, og så videre.
• Når den automatiske skanneprosedyren
er fullført, bytter HDD & DVD-OPPTAKER
automatisk til program 1.
• Hvor mange stasjoner som lagres automatisk
av HDD & DVD-OPPTAKER, avhenger av hvor
mange stasjoner den finner.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Auto Setup,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Du ser meldingen “Your data will be lost. Press
[OK] to continue, [Return] to exit.”
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Auto Setup

Disc Manager
Add/Delete

Programme Your data will be lost.
Press [OK] to continue, [Return] to exit.
Setup
OK
SELECT
6
RETURN
8
EXIT
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
HDD
Library
Country Selection
Disc Manager
A
NL
S
PL
Programme
B
I
CH
CZ
DKSetup
Others
N
TR
FIN
P
GR
D
E
HU
MOVE
SELECT
RETURN
Du kan legge til forhåndsinnstilte kanaler som ikke ble
funnet under automatisk søk. Du kan også slette en
kanal du vil fjerne. Du kan programmere rekkefølgen for
kanalene.
EXIT
Se i følgende tabell med forkortelser når du
velger ditt land.
A(Austria)
B(Belgium)
DK(Denmark)
FIN(Finland)
D(Deutschland)
7
NL(Netherlands)
I(Italy)
N(Norway)
P(Portugal)
E(Spain)
S(Sweden)
CH(Swiss)
TR(Turkey)
GR(Greece)
HU(Hungary)
Forhåndsinnstille kanaler med
funksjonen for manuelt oppsett
PL(Poland)
CZ (Czech)
Others
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Trykk på OK-knappen. Hvis du vil avslutte, trykker
du på MENU-knappen.
Auto Setup
Library
Disc Manager
Programme
System

PVR Option

Language

Audio

Video

Parental Lock

MOVE
Auto Channel Memory
Setup
HDD
Setup
Setup
Please wait.
Systemoppsett
Trykk på OK-knappen og trykk derette r på
▲▼◄►-knappene for å velge ditt land.
• HDD & DVD-OPPTAKER søker etter stasjonene
i tråd med en forhåndsinnstilt preferanseliste som
tilsvarer landet du har valgt.
Kanalsøk starter. Du avslutter det automatiske
søket ved å trykke på OK-knappen.
SELECT
RETURN
EXIT
3%
Stop
Norsk - 29
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 29
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:14
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
• Hvis du skal redigere : Du kan legge til eller
redigere PR-informasjon (PR - Program) Etter at PRinformasjonen er endret (CH, Name, Decoder, MFT)
velger du Save, og deretter trykker du på OK-knappen.
System
Add/Delete
Manual
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set

Clock Set
002

Name
----
: Off

Decoder
Quick Recording
: Off

MFT
Chapter Creator
: Off

MOVE
SELECT
RETURN
HDD & DVD RECORDER
Channel Set
Systemoppsett
Auto Setup


Manual Setup

Programme
Setup
Setup
MOVE
5
SELECT
RETURN
EXIT
CHANGE
- CH : Finjuster kanalen ved å bruke ◄►-knappene.
- Name : Viser stasjonsnavnet som identifiseres automatisk
i kringkastingssignalet. Hvis det ikke identifiseres,
kan du redigere navnet med ▲▼◄►-knappene.
- Decoder : Hvis du setter denne til on, kan du spille
inn kodede kanaler gjennom en ekstern
dekoderboks. Før du setter den til on, se
side 20 om hvordan du kobler til en ekstern
dekoderboks.
- MFT (Manuell frekvensjustering) : Du kan finjustere
kanalfrekvensen ved hjelp av ◄►-knappene.
• Hvis du bruker Delete : Kanalinformasjonen om valgt
PR(program) vil bli fjernet.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Manual
Setup, og trykk deretter på OK- eller ►
-knappen.
Manual Setup
PR
CH
Name
Decoder
01
002
---
----
-Off
--
02
004
----
Off
03
---
----
---
04
---
----
---
05
---
----
---
06
---
----
---
07
---
----
MOVE
6
MOVE
EXIT
HDD
Disc Manager
Off
Save

Trykk på ▲▼-knappene for å velge Channel Set,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Library
01
CH
Auto Power Off
DivX(R) Registration
4
PR
SELECT
---
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge et PR
(program) du vil redigere, slette eller bytte plass
for, og trykk deretter på ANYKEY-knappen.
Velg Edit, Delete eller Swap.
PR
01
02
03
04
05
Edit
Delete
06
07
Swap
CH
002
--004
-----------
MOVE
Manual Setup
Name
Angi språkalternativer
Hvis du på forhånd angir språk for lyd, undertekster,
platemeny og skjermmeny, vil disse brukes automatisk
hver gang du ser en film.
Hvis det valgte språket ikke fines på platen, brukes det
opprinnelige, forhåndsinnspilte språket.
Decoder
----------------------
SELECT
• Hvis du bruker Swap : Bytter plass for
kanalinformasjonen om to PR(programmer). Hvis du for
eksempel ønsker å bytte plass for PR2 og PR5, velger
du Bytt ved PR2, og deretter velger du PR5 og trykker på
OK-knappen.
Off
-Off
------
RETURN
EXIT
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
30 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 30
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:15
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket språk,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System


PVR Option

Language

Audio

Video

Parental Lock

■
OBS
■
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Language, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Menyen for språkoppsett vil vises.
Det valgte språket vil bare vises hvis det
støttes på platen.
Innstillingen
Autopåslag av
Language
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Audio
:: Original
Original

Subtitle
: Automatic

Disc Menu
: English

Menu
: English

MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
språkvalg og trykk på OK- eller ►-knappen.
Denne funksjonen slår automatisk av din HDD & DVDOPPTAKER, du trenger ikke å trykke noen knapp på
det angitte tidspunktet.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
HDD & DVD RECORDER
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Menu
:: Original
Original
Original
Original
: Automatic
English
: English
Français
Deutsch
: English
Español
Italiano
Nederlands
Korean
Disc Manager


Programme

Setup

System

PVR Option

Language

Audio

Video

Parental Lock

MOVE
MOVE
SELECT
RETURN
Setup
HDD
Language
HDD
Library
Systemoppsett
HDD & DVD RECORDER
Trykk på RETURN- eller ◄-knappen for å
gå tilbake til foregående meny. Trykk på
MENU-knappen for å gå ut av menyen.
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
• Audio : For platens talespråk.
• Subtitle : For platens undertekster.
• Disc Menu: For menyene som følger med platen
• Menu: For skjermmenyen på HDD & DVDOPPTAKER.
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
System-menyen vises.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set

Clock Set

Auto Power Off
: Off

Quick Recording
: Off

Chapter Creator
: Off

DivX(R) Registration
MOVE
SELECT
RETURN

EXIT
Norsk - 31
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 31
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:17
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Auto Power
Off, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
System
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup

Clock Set
Auto Power Off Off


Quick Recording 2 Hours : Off
Chapter Creator 6 Hours : Off

DivX(R) Registration

SELECT
Library

Off
:: Off
MOVE
5
RETURN
Disc Manager
Programme
Setup

EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
element, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
3


PVR Option

Language

Audio

Video

Parental Lock

SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
• 2 Hours : DVD-HDD-mottaker slås automatisk
av 2 timer etter siste knappetrykk.
• 6 Hours : DVD-HDD-mottakeren slås automatisk
av 6 timer etter siste knappetrykk.
• Hvis tidspunktet når den slår seg av automatisk
er nådd under avspilling eller opptak, slik det er
stilt inn i den automatiske avslåingsfunksjonen,
vil apparatet fortsette avspillingen eller opptaket
til det er ferdig.
System
MOVE
• Off : Auto power off er deaktivert .
Systemoppsett
Setup
HDD
Channel Set
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set

Clock Set

Auto Power Off
: Off

Quick Recording
: Off

Chapter Creator
: Off

DivX(R) Registration
MOVE
4
SELECT

RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge for å velge
Quick Recording, og trykk deretter på OK- eller
►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Angi alternativene for
hurtigopptak
Hvis denne funksjonen er slått på, vil DVD-opptakeren/
videospilleren slå seg på raskt slik at du kan ta opp fra
den valgte kanalen med en gang.
1
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set

Clock Set

Auto Power Off
: Off

Quick Recording Off
: Off

On
: Off

Chapter Creator
DivX(R) Registration
MOVE
5
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge On, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
■
OBS
SELECT

■
Hurtigopptak er slått av som standard.
Hvis denne funksjonen er slått på vil
strømforbruket øke når enheten er slått av.
32 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 32
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:18
4
Lage kapitler
automatisk
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Chapter
Creator, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
HDD & DVD RECORDER
System
DVD-RW(V)
En DVD-video består av ‘Titler’ og ‘Kapitler’.
Når du spiller inn ett program, utgjør det én tittel.
Hvis du bruker denne funksjonen, vil tittelen bli delt inn i
kapitler.
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set

Clock Set

Auto Power Off
: Off

Quick Recording
: Off

:: Off
Off

Chapter Creator
Off
DivX(R) Registration
On
MOVE
SELECT
RETURN

EXIT
(VR-modus)
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
5
Disc Manager
Programme
Setup
System


PVR Option

Language

Audio

Video

Parental Lock

MOVE
3
• Off: Velg dette alternativet når du ikke ønsker at
kapitler skal opprettes automatisk.
• On: Velg dette alternativet når ikke ønsker at
kapitler skal opprettes automatisk.
Setup
DVD-RW(V)
Library
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Off eller On,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
SELECT
RETURN
Gå ut av menyen ved å trykke på MENU-knappen.
6
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
System-menyen vises.
HDD & DVD RECORDER
Systemoppsett
1
Trykk REC-knappen for å starte innspilling. (Se på
side 75 hvordan du angir innspillingshastighet) Du
ser meldingen “Do you want to create the chapter
menu after this recording?”.
Do you want to create the chapter menu
after this recording?
Yes
System
No
DVD-RW(V)
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Channel Set

Clock Set

Auto Power Off
: Off

Quick Recording
: Off

Chapter Creator
: Off

DivX(R) Registration
MOVE
SELECT
RETURN

EXIT
7
Velg Yes ved å trykke på  -knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
• Et nytt kapittel opprettes i henhold til valgt
innspillingsmodus. Et kapittel vil vare omtrent
5 minutter i XP- og SP-modus, og omtrent 15
minutter i LP- og EP-modus.
8
Trykk på STOP-knappen for å stanse
innspillingen.
Norsk - 33
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 33
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:19
9
Du kan vise de opprettede titlene ved å
sluttbehandle platen (se side 118) og deretter
trykke på TITLE MENU-knappen. Tittelmenyen vil
bli vist.
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
JAN/01/2006
17:30 PR1
Previous
Systemoppsett
10
Top
Innstillingen CM Skip Time
(hopp over reklamepause)
Når et program som er innspilt på en HDD, DVD-RW eller
DVD-R, blir spilt, kan det angis at apparatet automatisk
skal hoppe over en del av programmet som tilsvarer en
vanlig varighet for reklamepause (CM - Commercial)
angitt av brukeren.
Next
Du kan vise de opprettede kapitlene ved å velge
den ønskede tittelen, og deretter trykke på
DISC MENU-knappen. Kapittel-menyen for den
ønskede tittelen blir vist.
CHAPTER
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Previous
Top
Next
System


PVR Option

Language

Audio

Video

Parental Lock

MOVE
■
Forsiktig
Funksjonen for automatisk kapitteloppretting
fungerer ikke under innspilling med timer eller
når strømmen er slått av.
3
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge PVR Option,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Menyen for PVR Option vises.
HDD & DVD RECORDER
PVR Option
HDD
DivX(R)-registrering
Library
CM Skip Time
: :15
15Sec
Sec
Disc Manager
EP Mode Time
: 6 Hours


Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruk registreringskoden til å registrere denne HDD &
DVD-OPPTAKER med DivX(R) Video On Demandformat. Du finner mer informasjon på www.divx.com/vod
34 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 34
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:22
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge CM Skip
Time, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Angi tid for EP-modus
PVR Option
HDD
Library
CM Skip Time
Disc Manager
EP Mode Time
15
Sec
15::15
Sec
15Sec
Sec
30: 6Hours
Sec


60 Sec
Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
tidsintervall, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
6
Hvis du trykker CM SKIP-knappen under
avspilling, vil en del som tilsvarer den angitte
varigheten, hoppes over, og dereter blir neste del
avspilt.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
■
OBS
■
■
■
■
■
■
CM Skip kan bare utføres under normal
avspilling.
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Når den angitte tiden er lenger enn
gjenværende tid for en pågående tittel:
Neste tittel spilles av fra begynnelsen.
Når den angitte tiden er lenger enn en
gjenværende tid i en spilleliste, blir neste
scene spilt av.
CM Skip fungerer ikke i stillbildemodus.
Når en angitt tid er kortere enn den
gjenværenden tiden i en scene, den siste
tittelen eller i det siste sporet som spilles
av, vises en indikator om at operasjonen
er forbudt.
CM Skip (Hopp over reklamepause)
frigir Repetisjon (inkludert Repeter A-B,
Kapittel og Tittel).
System


PVR Option

Language

Audio

Video

Parental Lock

MOVE
3
SELECT
RETURN
Systemoppsett
5
Du kan velge én av fire innspillingsmoduser ved å
trykke flere ganger på REC MODE-knappen.
EP-modus er én av fire innspillingsmoduser
(XP, SP, LP, EP).
I EP-modus (Extended Play) kan du med denne
innstillingen sette innspillingstiden til 6 eller 8 timer.
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge PVR Option,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Menyen for PVR Option vises.
HDD & DVD RECORDER
PVR Option
HDD
Library
CM Skip Time
::15
15Sec
Sec
Disc Manager
EP Mode Time
: 6 Hours


Programme
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
CM Skip vil kanskje ikke fungere med
enkelte DVD-Video-plater.
Norsk - 35
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 35
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:23
4
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge EP Mode
Time, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
3
Trykk på ▲▼ knappene for å velge Audio, og
trykk deretter på OK- eller ► knappen.
PVR Option
HDD & DVD RECORDER
HDD
Disc Manager
CM Skip Time
: 15 Sec
EP
EPMode
ModeTime
Time
66: :Hours
6Hours
6Hours
Hours
Library
� �
8 Hours
Programme
Setup
Systemoppsett
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge ønsket tid,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen
Angi alternativer for
lyd
Du kan koble HDD & DVD-opptakeren til en ekstern
forsterker eller et hjemmekinoanlegg.
Lar deg installere lydenheten og lydstatusen avhengig
av lydsystemet som brukes.
Du kan også justere NICAM-modus.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Programme
Setup
►�
: Off
►
Programme
DRC
: On
►
NICAM
: Off
►
V-Mode Compatibility
: Off
►
►
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
alternativ for lyd, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
5
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge ønsket
element, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
■
OBS
Trykk på RETURN- eller ◄-knappen
for å gå tilbake til foregående meny.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av
menyen.
Digital Output
1. PCM : Velg dette alternativet når utstyret ditt
ikke er kompatibelt med Dolby Digital.
2. Bitstream : Sender Dolby Digital-lyd (eller
MPEG-2) som en strøm av
databiter. Velg denne når AVmottakeren eller AV-forsterkeren
din har Dolby Digital (eller MPEG2)-dekoder.
OBS
System
SELECT
4
Setup
HDD
Library
: PCM
DTS
MOVE
■
HDD & DVD RECORDER
Disc Manager
Digital Output
Disc Manager
Setup
MOVE
5
Audio
HDD
Library
■
Innstilling for digitale signaler brukes på
samme måte for Dolby Digital- og MPEG2-lyd. LPCM-lydspor sendes alltid ut som
PCM. Det har ikke noe med innstilling av
Digital Output å gjøre.
Sørg for å velge riktig Digital Output,
ellers høres det ingen lyd eller bare sterk
støy.
36 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 36
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:24
DTS
V-Mode Compatibility
1. Off : Sender ikke ut DTS-signaler. Velg dette når
AV-mottakeren eller AV-forsterkeren ikke
har noen DTS-dekoder.
2. On : Sender ut DTS-bitstrøm via digital output
når du spiller av DTS-spor. Denne må du
bare velge hvis AV-mottakeren (eller AVforsterkeren) har dekoder for DTS.
■
OBS
Når DTS-lydsporet spilles av, kommer det
ingen lyd fra AV Audio Output.
Dette er bare aktivt når et Dolby Digital-signal blir
identifisert.
1. Off : Du kan nyte filmen i standard
dynamikkområde.
1. Off : Både “Dual L” (DOBBEL V) og “Dual R”
(DOBBEL H) i kringkasting med flere lyder,
er innspilt på harddisk. Titler innspilt på
Harddisk under en slik oppsettstatus, kan
ikke kopieres til V-modus (DVD-RW/-R).
2. On : Ett av alternativene “Dual L” (DOBBEL V)
eller “Dual R” (DOBBEL H) i kringkasting
med flere lyder, er innspilt på harddisk.
Titler som er innspilt på harddisk med
en slik oppsettstatus, kan ikke kopieres
til DVD-R eller DVD-RW (V-modus).
Alternativene “Dual R” (DOBBEL H) kan
velges fra “Audio Selection” (Lydvalg).
HDD & DVD RECORDER
Audio
HDD
Library
Digital Output
: PCM
Disc Manager
DTS
: Off
Programme
DRC
: On
NICAM
: Off
2. On : Når filmlydspor spilles på lavt volum på
mindre høyttalere, kan systemet bruke
riktig komprimering slik at innhold på
lavt nivå blir tydelig nok samtidig som
dramatiske partier ikke får for sterk lyd.
Setup
Systemoppsett
DRC
Denne funksjonen handler om oppsett for valg
av lydspor ved innspilling av NICAM STEREOkringkasting (Multi-audio) på harddisk. Den
har ingen innvirkning på den direkte DVDinnspillingen av et program.
V-Mode Compatibility
Compatibilityav
OFF : Off
On
On
MOVE
SELECT
RETURN
HDD & DVD RECORDER
EXIT
Audio
HDD
NICAM
NICAM-programmer er inndelt i 3 typer. NICAM Stereo,
NICAM Mono og tospråklig (overføring til et annet
språk). Med NICAM-prorammer følger alltid en standard
mono-lydkringkasting. Du velger den ønskede lyden
ved å sette NICAM til på eller av.
Library
Digital Output
: PCM
Disc Manager
DTS
: Off
Programme
DRC
Setup
: On
NICAM
: Off
V-Mode Compatibility
: On
Audio Selection
Selection
Audio
DUAL:L: Off
LOff
Dual
�
Dual R
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
1. Off: Bruk bare denne posisjonen til å spille inn
standard monolyd under NICAMkringkastinger
hvor stereolyden forstyrres på grunn av dårlige
mottaksforhold.
2. On: NICAM-modus
Norsk - 37
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 37
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:24
Angi alternativene for
frontdisplayet
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
alternativ for video, og trykk deretter på OK- eller
►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Systemoppsett
Med denne funksjonen kan du konfigurere
innstillinger for fjernsynsskjermen. Denne funksjonen
avhenger av platetype. Den vil kanskje ikke fungere
for enkelte platetyper.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ► knappen.
HDD & DVD RECORDER
Disc Manager
Programme
Library
Programme
Setup
��
�
MOVE
5
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼ knappene for å velge ønsket element,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Setup
■
System
►�
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
MOVE
4:3
Letter
Box
: 4:3
Letter
Box
Pan-Scan
3D Noise Reduction4:3
: Off
16:9
Wide
Video Output
: Component
Setup
HDD
Disc Manager
TV
TV Aspect
Aspect
SELECT
RETURN
OBS
Trykk på RETURN- eller ◄-knappen for å
gå tilbake til foregående meny.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av menyen.
EXIT
TV Aspect
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Video, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Menyen for videooppsett vil vises.
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Disc Manager
Programme
TV Aspect
: 4:3 Letter Box
►�
3D Noise Reduction : Off
►
Video Output
►
: Component
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Avhengig av hva slags fjernsyn du har, vil du
kanskje trenge å justere skjerminnstillingen.
(sideforhold)
1. 4:3 Letter Box : Velges hvis du ønsker å se
hele 16:9-skjermen DVDspilleren støtter, selv om
fjernsynet har en 4:3-skjerm.
Det vises da sorte felter øverst
og nederst på skjermen.
2. 4:3 Pan-Scan : Velges for fjernsyn med
standard størrelse når du
ønsker å se den midtre delen
av 16:9-skjermen.
(Det av bildet som er ytterst til
høyre og venstre i filmbildet, vil
bli kuttet bort.)
3. 16:9 Wide
: Lar deg vise hele 16:9-bildet
hvis du har fjernsyn med
bredskjerm.
3D Noise Reduction
(bevegelsesaktiv støyreduksjon)
1. Off : Normalt
2. On : Gir et renere bilde gjennom støyreduksjon
(for innspilling).
38 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 38
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:25
Angi alternativer for
Video Output
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Video
Output, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Du får bilde med høy kvalitet gjennom RGB- eller
Component Video-koblinger. RGB video ut er
tilgjengelig via Scart (AV1) og Komponent video ut er
tilgjengelig via Component (Y, PB, PR) kontakten. Kun
en av disse kan brukes av gangen.
Library
Disc Manager
Programme
TV Aspect
►
��
RGB
Setup
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
5
: Component
Component
:Component
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
element, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
I Component-modus kan du sette videoutdata til
Progressive (P.SCAN) eller linjesprang (interlace), se
stoppmodus. side 39~41.
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
►�
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
MOVE
3
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Video, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Menyen for videooppsett vil vises.
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Disc Manager
Programme
TV
TVAspect
Aspect
: 4:3 Letter Box
►
3D Noise Reduction : Off
►
Video Output
►
: Component
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tilgjengelige video ut-kontakter
Systemoppsett
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
►
Video Output
MOVE
1
: 4:3 Letter Box
3D Noise Reduction : Off
Innstillingsmodus
Component-modus
RGB-modus
Ut-kontakt
P.SCAN off-modus (Linjesprangmodus) P.SCAN on-modus
O
Component-utgang
X
O
(TV i progressiv modus)
(Y, PB, PR)
R, G, B
O
X
X
AV1 Scart Composite
X
O
X
Composite Video out
O
O
X
O
S-Video out
O
X
Angi progressiv
skanning
Hvis fjernsynet støtter Progressive Scan, trykk på
P.SCAN-knappen på forsiden av HDD & DVDOPPTAKER for å få video med bedre kvalitet.
Hvis du velger “Progressive scan mode”, må
komponentkabelen kobles til først. (se side 22)
Kontroller at komponentkablene er godt festet.
Norsk - 39
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 39
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:27
1
Mens enheten er i Stopp-modus, trykker du på
P.SCAN-knappen på forsiden av HDD & DVDOPPTAKER.
Du ser meldingen “Please [Yes] to confirm
Progressive scan mode. Otherwise, press [No]”.
Trykk på ◄► -knappene for å velge Yes, og trykk
deretter på OK-knappen.
Avbryte progressiv
skanning
1
Press [Yes] to confirm Progressive scan mode.
Otherwise, press [No].
Systemoppsett
Yes
2
No
Press [Yes] to confirm Interlace scan mode.
Otherwise, press [No].
Du ser meldingen “Please set your TV to
Progressive input, To deactivate, press [STOP]
key.” Trykk på OK-knappen.
Please, set your TV to Progressive input.
To deactivate, press [STOP] key.
OK
OK
Mens enheten er i Stopp-modus, trykker du
på P.SCAN-knappen på forsiden av HDD &
DVDOPPTAKER.
Du ser meldingen “Please [Yes] to confirm
Interlace scan mode. Otherwise, press [No]”.
Trykk på◄►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter på OK-knappen.
Yes
2
No
Du ser meldingen “Please set your TV to Interlace
input. To deactivate, press [STOP] key.”
Trykk på OK-knappen.
Please, set your TV to Interlace input.
3
To deactivate, press [STOP] key.
Du ser meldingen “Video Output Mode
Progressive Scan”.
Videoen skal nå være progressivt skannet
Video Output Mode
Progressive Scan.
■
OBS
■
Hvis P.SCAN-knappen på HDD &
DVD-OPPTAKER forside trykkes under
avspilling, vil meldingen “This function
is possible only on stop mode” vises på
skjermen.
OK
3
Du ser meldingen “Video Output Mode Interlace
Scan”.
Video Output Mode
Interlace Scan.
Progressive-innstillingen er bare
tilgjengelig når HDD & DVD-OPPTAKER
er i stoppmodus.
40 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 40
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:28
■
OBS
■
Trykk ikke på P.SCAN-knappen hvis du
bruker et TV-apparat som ikke støtter
progressiv modus. Hvis du trykker på denne
knappen vises ingenting på skjermen.
Hvis du trykker på P.SCAN-knappen ved
en feil, selv om TV-apparatet ikke støtter
progressiv modus, må du slå av progressiv
modus. Trykk på P.SCAN-knappen
på frontpanelet 3 ganger for å slå av
progressiv modus. Skjermen gjenopprettes
etter at PS -indikatoren på frontpanelet
er slukket.
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Parental
Lock, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Når du bruker HDD & DVD-OPPTAKER for første
gang, vises meldingen “Create the Password”.
HDD & DVD RECORDER
Library
Disc Manager
Create the password
Programme
Setup
0-9NUMBER
Angi foreldrekontroll
Parental Lock
HDD
RETURN
Skriv inn det 4-sifrede passordet med
fjernkontrollens talltaster nummer.
Du ser meldingen “Confirm the password”.
Skriv inn passordet på nytt.
HDD & DVD RECORDER
Library
Disc Manager
Confirm the password
Programme
Setup
0-9NUMBER
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Parental Lock
HDD
Foreldrekontrollfunksjonen fungerer sammen med DVDplater som har fått en klassifisering som gjør det lettere
å kontrollere hva slags DVD-filmer familien kan se.
En plate har inntil 8 klassifiseringsnivåer.
1
EXIT
Systemoppsett
4
SELECT
5
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på OK- eller ►-knappen for å velge
Passordet.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Password
Disc Manager
Off
On
Programme
Setup
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
System
►�
PVR Option
►
Language
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
6
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge On eller Off,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
■
OBS
SELECT
Trykk på RETURN- eller ◄-knappen for å
gå tilbake til foregående meny.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av
menyen.
Norsk - 41
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 41
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:29
Hvis du glemte passordet
1
2
Om Endre passord
1
Ta ut platen.
Trykk og hold nede PROG (
frontpanelet i minst 5 sekunder.
) -knappen på
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Change
Password, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Disc Manager
Password
: On
Rating Level
: Level1 - Kids
Change Password
Password
Change
Programme
►
►
►�
Setup
Systemoppsett
MOVE
Om klassifiseringsnivået
SELECT
HDD & DVD RECORDER
RETURN
EXIT
Change Password
HDD
Library
1
Disc Manager
Trykk på ▲▼-knappene for å velge et Rating
Level, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Programme
Parental Lock
0~9 NUMBER
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Password
�
�
Level4
Level1-Kids
Level1-Kids
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
2
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Password
: On
►
Rating Level
: Level6
►
►
Change Password
Skriv inn det 4-sifrede passordet med
fjernkontrollens talltaster nummer.
Du ser meldingen “Confirm the password”.
HDD & DVD RECORDER
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
klassifiseringsnivå, og trykk deretter på OK- eller
►-knappen.
Når du bruker HDD & DVD-OPPTAKER for første
gang, vises meldingen “Create the Password”.
Hvis du for eksempel velger opp til nivå 6, kan
ikke plater med nivå 7- eller nivå 8-innhold spilles.
Et høyere tall indikerer at programmet er ment kun
for voksen bruk.
Programme
EXIT
�
Level2
Library
RETURN
Level5
Level3
Disc Manager
SELECT
Level8
: On - Adults �
Level7- Kids
Rating Level
Level
: Level1
Rating
Change Password Level6
Setup
2
Enter the password
Setup
Setup
Change Password
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Confirm the password
Setup
Setup
0~9 NUMBER
3
SELECT
RETURN
EXIT
Skriv inn passordet igjen med fjernkontrollens
nummer-knapper.
►
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
42 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 42
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:30
Før du spiller av
Avspilling
Les følgende informasjon før du spiller en plate.
I denne delen introduseres grunnleggende
funksjoner for avspilling og avspilling etter platetype.
Dolby Digital
DTS
Områdekode (bare DVD-Video)
Både HDD & DVD-OPPTAKER og platene er kodet etter område.
Disse regionale kodene må passe sammen hvis platen skal kunne
spilles av. Hvis kodene ikke passer sammen, kan ikke platen spilles.
Områdenummeret for denne HDD & DVD-OPPTAKER er beskrevet
på bakpanelet til HDD & DVD-opptakeren.
Digital Audio
Platetyper som kan spilles av
Stereo
PALkringkastingssystem
i Storbritannia, Norge,
Tyskland osv.
MP3
DivX
Platetyper
DVD-VIDEO
AUDIO-CD
Plate-logo Innspilt innhold
Plateform
Enkeltsidig (12cm)
Dobbeltsidig (12cm)
LYD + VIDEO
Enkeltsidig (8cm)
Dobbeltsidig (8cm)
Enkeltsidig (12cm)
LYD
Enkeltsidig(8cm)
DVD-RAM
4
LYD + VIDEO
Dobbeltsidig
12cm (9.4GB)
Før du spiller av................................................................. 43
Spille en plate .................................................................... 44
Plate-menyen og Tittel-menyen ....................................... 45
Bruke funksjonene Søk og Hopp ..................................... 45
DVD-RW
LYD + VIDEO
12cm (4.7GB)
DVD-R
LYD + VIDEO
12cm (4.7GB)
JPEG
MP3
MPEG4
–
Sakte avspilling / trinnvis avspilling .................................. 46
Om ANYKEY ..................................................................... 47
Spille av tittellisten ............................................................. 48
Navigasjonsmeny .............................................................. 49
Bruke merkefunksjonen .................................................... 52
Bruke bokmerker ............................................................... 54
Velge språk for undertekster ............................................ 55
CD-R/-RW
DVD-RAM/
-RW/-R
Velge lydspor og lydkanaler ............................................. 56
DVDHR730
Bytte kameravinkel ............................................................ 57
Gjentatt avspilling .............................................................. 58
Zoome inn .......................................................................... 59
Velg medier........................................................................ 60
Spille en lyd-CD/MP3 ........................................................ 60
Viewing a Picture............................................................... 67
DVDHR734
–
LYD + VIDEO
Omtrent 19 (XP: Overlegen kvalitet)
Omtrent 35 (SP: Standard kvalitet)
Omtrent 68 (LP: Lang avspil ing)
Omtrent 101 eller omtrent 127
(EP: Extended)
LYD + VIDEO
Om 38 (XP: Overlegen kvalitet)
Om 72 (SP: Standard kvalitet)
Om 138 (LP: Lang avspil ing)
Om 205 eller om 272
(EP: Extended)
HDD
Avspilling
Enkeltsidig
12cm (4.7GB)
Maks. spilletid
eller minutt
240
480
80
160
74
20
1 (XP: Overlegen kvalitet)
2 (SP: Standard kvalitet)
4 (LP :Lang avspilling)
6 eller 8 (EP: Extended)
2 (XP: Overlegen kvalitet)
4 (SP: Standard kvalitet)
8 (LP: Lang avspilling)
12 eller 16 (EP: Extended)
1 (XP: Overlegen kvalitet)
2 (SP: Standard kvalitet)
4 (LP: Lang avspil ing)
6 eller 8 (EP: Extended)
1 (XP: Overlegen kvalitet)
2 (SP: Standard kvalitet)
4 (LP: Lang avspil ing)
6 eller 8 (EP: Extended)
Samtidig avspilling av musikk og foto .............................. 70
Spille av en MPEG4.......................................................... 72
Norsk - 43
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 43
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:33
Plater som ikke kan spilles av
•
•
•
•
DVD-Video med et annet områdenummer enn “2” eller “ALL”
12 cm 2,6 GB og 5,2 GB DVD-RAM
3,9 GB DVD-R-plate for redigering.
Uinnspilt DVD-RAM/-RW(VR-modus) som ikke er innspilt, følger
videoinnspillingsstandarden.
• Ikke-sluttbehandlet DVD-R, ikke-sluttbehandlet DVD-RW(Vmodus) innspilt på annet utstyr.
• DVD-ROM/PD/MV-plate, osv.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
■
OBS
■
■
■
Avspilling
■
Din HDD & DVD-OPPTAKER kan bare brukes
med plater som er kompatible med DVD-RAMstandard versjon 2.0.
Avspilling og/eller innspilling vil kanskje ikke
fungere for noen platetyper, eller når det
utføres spesielle operasjoner som endring av
vinkel eller justering av sideforhold.
Informasjon om platene er skrevet i detalj på
boksen. Se om nødvendig på den.
La ikke platen bli skitten eller få riper.
Fingeravtrykk, smuss, støv, riper eller avleiringer
av sigarettrøyk på innspillingssiden kan gjøre det
umulig å bruke platen til innspilling.
DVD-RAM/-RW/-R-plater vil kanskje ikke kunne
spilles av på enkelte DVD-spillere, avhengig av
spilleren, platen og kvaliteten på innspillingen.
Du kan ikke bruke dette apparatet til å spille
inn på plater med innspilte NTSC-program.
1
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen.
2
Plasser forsiktig en plate i skuffen med platens
etikett vendt opp.
3
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen for å lukke
plateskuffen.
• HDD & DVD-OPPTAKER lukker plateskuffen og
spiller platen automatisk.
• HDD & DVD-OPPTAKEREN spiller ikke automatisk
av plater etter at den slås på første gang.
• Når spilleren blir slått på og det ligger en plate
i skuffen, vil enheten bli aktivert og vente i
stopptilstand.
• Trykk på PLAY(
avspilling.
• Hvis du vil at enheten skal spille av automatisk
når en plate legges inn i enheten, slår du på den
med PLAY( )-knappen.
4
Trykk på STOP (
avspillingen.
■
Spille en plate
) -knappen for å starte
OBS
■
Forsiktig
■
■
■
■
■
■
)-knappen for å stanse
Når avspillingen av en plate stanses, husker HDD &
DVD-OPPTAKER hvor den stanset slik at den kan
fortsette der du stanset når du trykker PLAY( )knappen (SPILL AV) igjen. (hvis ikke platen er fjernet
eller HDD & DVD-OPPTAKER er frakoblet, eller hvis
du trykker to ganger på STOP( )-knappen.)
Flytt ikke DVD-/videospilleren under
avspilling da det kan føre til at platen
skades.
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen når du
skal åpne eller lukke plateskuffen.
Trykk ikke på plateskuffen mens den blir
åpnet eller lukket da det kan forårsake en
produktfeil.
Plasser ikke fremmedlegemer på eller i
plateskuffen.
Noen funksjoner kan utføres annerledes
eller bli deaktivert avhengig av platetype.
Hvis dette skjer, se instruksjonene som er
skrevet på platecoveret.
Sørg spesielt for at barns fingre ikke
blir sittende fast mellom plateskuffen og
dekselet når den lukkes.
Du kan bare sette inn én DVD-plate om gangen.
Hvis du setter inn to eller flere plater, er det ikke
mulig å spille av platene. I tillegg kan det føre til
skade på HDD & DVDOPPTAKEREN.
44 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 44
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:35
Plate-menyen og
Tittel-menyen
Noen platetyper har et eget menysystem hvor du kan velge
spesielle funksjoner for tittel, kapittel, lydspor, undertekst,
filmtrailer, informasjon om rollefigurer osv.
For DVD-VIDEO Disc
1
• Gå til installasjonsmenyen for
avspillingsoperasjonen.
• Du kan velge lydspråk og undertekster osv. fra
platen.
Søke gjennom et kapittel eller spor
1
Fast 1 
Fast 3 
Fast 5 
Fast 2 
Fast 4 
Fast 6
MPEG4
Fast 1 
Fast 2 
AUDIO CD(CD-DA)
X2
Trykk på TITLE MENU-knappen får å gå til platens
tittelmeny.
• Bruk denne knappen hvis platen inneholder mer enn
én tittel. Noen plater støtter kanskje ikke tittelmenyfu
nksjonaliteten.
■
OBS
■
X4
Fast 3
X8
• Du kan skanne programmet i omvendt rekkefølge.
Trykk på PLAY ( ) knappen for å gå tilbake til
vanlig avspillingshastighet.
• Når du trykker og holder SEARCH (
)knappene, utføres avspilling i standardhastighet X4.
Hvis du slipper SEARCH (
) -knappene,
utføres avspilling ved normal hastighet.
• Den markerte hastigheten i denne
funksjonen kan avvike fra den faktiske
avspillingshastigheten.
■
Trykk på TITLE LIST-knappen for å vise tittellisten.
)-
HDD/
DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
For harddisk/DVD-RAM-/-RW-/-R-plate
1
Under avspilling trykker du på SEARCH (
knappene på fjernkontrollen.
Avspilling
2
Trykk på DISC MENU-knappen for å åpne
platemenyen for platen.
Bruke funksjonene Søk
og Hopp
OBS
Ingen lyd høres under Scan-modus
(Skannemodus), bortsett fra CD-er (CD-DA).
(du kan høre på lyden mens du spoler
fremover (Fast 1) på platen)
Title List :
Tittelliste viser en liste hvor du kan
velge en tittel. Fordi tittellisten består av
informasjonen om videostrøm som faktisk
blir spilt inn, vil ikke en tittel som er slettet
kunne spilles av igjen.
Play List :
Dette refererer til en enhet med avspillinger
som utføres ved å velge en ønsket scene
i hele tittellisten. Når én spilleliste spilles,
vises bare scenen som brukeren har valgt, og
deretter stanser avspillingen. Fordi det bare er
informasjonen som trengs for å spille av en ønsket
scene som er med i en spilleliste, vil ikke den
opprinnelige innspillingen bli slettet hvis spillelisten
slettes. (bare VR-modus)
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 45
Norsk - 45
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:41
Hoppe over kapitler, spor eller
merker
Trinnvis avspilling
Under avspilling kan du søke raskt gjennom et
kapittel eller spor.
1
Under avspilling trykker du på SKIP (
knappene på fjernkontrollen.
)-
Avspilling
• Hvis du trykker på SKIP ( ) -knappen,
går den til begynnelsen av kapitlet, sporet eller
markøren (HDD/DVD-RAM/-RW (VR-modus)).
Hvis du trykker én gang til på knappen innen 3
sekunder, går den til begynnelsen av foregående
kapittel, spor eller markør (HDD/DVD-RAM/-RW
(VR-modus)).
• Hvis du trykker på SKIP ( ) -knappen,
går den til neste kapittel, spor eller markør
(HDD/DVD-RAM/-RW (VR-modus)).
Trykk på STEP(
stillbildemodus.
) -knappene på fjernkontrollen i
• Hver gang knappen trykkes, vises en ny ramme.
Når STEP(
) knappen trykkes, aktiveres den
foregående rammen.
Når STEP(
) knappen trykkes, aktiveres den neste
rammen.
• Trykk på PLAY (
■
OBS
) -knappen for å gå tilbake til vanlig
Trinnvis avspilling fungerer bare ved
avspilling fremover for MPEG4-plater.
Sakte avspilling /
trinnvis avspilling
Sakte film
I pausemodus eller under trinnvis avspilling trykker du på
SEARCH (
) -knappene på fjernkontrollen.
• Hvis du trykker på SEARCH (
Slow 1 ➞
Slow 2 ➞
• Hvis du trykker på SEARCH (
Slow 1 ➞
Slow 2 ➞
) -knappen,
Slow 3
) -knappen,
Slow 3
• Trykk på PLAY ( ) -knappen for å gå tilbake til
vanlig avspillingshastighet.
Trykk og hold nede SEARCH (
) -knappene under
pause, platen vil spilles sakte med 1/4 hastighet. Hvis
knappen slippes, vil pauseoperasjonen gjenopptas.
■
OBS
■
The speed marked in this function may be
different from the actual playback speed.
Slow motion operates only in the forward
direction on MPEG4 discs.
46 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 46
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:06:52
Om ANYKEY
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Search, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Search
Med ANYKEY-funksjonen kan du enkelt søke etter
en ønsket scene ved å søke på tittel, kapittel, spor og
tidspunkt. Du kan også endre innstillinger for undertekst
og lyd og angi noen funksjoner, inkludert merking,
vinkel, zoom, repetisjon, medier.
ANYKEY
Search
Navigation
Title
Chapter
Time
Time
3
Trykk på ▲▼ knappene for å velge Title eller
Chapter.
4
Trykk på ◄► knappene eler nummer-knappene
for å velge ønsket element, og trykk deretter på
OK-knappen.
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
• Hvis du vil gå til et ønsket tidspunkt, vil det følgende
hjelpe deg med å finne en scene.
HDD
SELECT
DVD-VIDEO
ANYKEY
Search
Bookmark
Audio
ENG
Subtitle
Off
Angle
1/1
Repeat
Off
Zoom
Media
MOVE
SELECT
Off
Audio
MOVE
ANYKEY
1/5
1/40
00:02:16
CHANGE
Marker
Subtitle
SELECT
Avspilling
HDD
00:00:37
Search
• Hvis du vil gå til en tittel, et kapittel eller for å finne
en ønsket scene.
1
1/3
Time
CHANGE
Gå direkte til en scene ved hjelp av
ANYKEY
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
ANYKEY
Title
Off
DVD
SELECT
D5.1CH
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
HDD
ANYKEY
Search
Navigation
Time
Marker
Subtitle
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
MOVE
HDD
SELECT
DVD-VIDEO
ANYKEY
Search
Bookmark
Audio
ENG
Subtitle
Off
Angle
1/1
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
MOVE
D5.1CH
DVD
SELECT
Norsk - 47
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 47
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:07:04
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Search, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Search
ANYKEY
Title
1/3
Time
00:00:37
CHANGE
Search
Title
Chapter
Time
Spille av tittellisten
SELECT
Følg anvisningene under hvis du vil spille av en scene
fra tittellisten.
Bruke TITLE LIST-knappen
ANYKEY
1/5
1/40
00:02:16
CHANGE
SELECT
1
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
Avspilling
HDD
3
Trykk på ▲▼-knappen for å velge Time.
4
Skriv inn tiden i sekvensen av timer, minutter og
sekunder ved hjelp av nummerknappene, og trykk
deretter OK-knappen.
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
■
OBS
■
■
Dette vil kanskje ikke fungere for enkelte
platetyper. Når en lyd-CD (CD-DA) eller
en MP3-plate settes inn, vil kanskje ikke
informasjonsdisplayet vises avhengig av
hva slags plate det er.
Tidssøkfunksjonen virker ikke på alle
plater.
Trykk på RETURN-knappen igjen hvis du
vil fjerne skjermbildet.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
trykk deretter to ganger på OK eller ►.
2
Velg tittelen du vil spille fra spillelisten ved å
trykke på ▲▼-knappene, og trykk deretter på
OK-knappen ellerPLAY ( ) -knappen.
The selected entry (title) will be played back.
3
Trykk på STOP( ) -knappen når du vil avslutte
avspillingen.
TTrykk på TITLE LIST -knappen hvis du vil
tilbake til tittellisten.
48 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 48
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:07:06
- Om INFO-knappen -
Hvis du trykker INFO-knappen under en avspilling, vil
ett trykk på INFO-knappen vise
systeminformasjonsskjermen.: Viser aktiv status,
bakgrunnsstatus og informasjon om hovedskjermen.
HDD
Active status
Play
Background Status
––
Screen
Playback
Navigasjonsmeny
Scenenavigasjon
System Info
JAN/01/2006(SUN)
12:00
Hvis en tittel er komponert av merker (se side 52), kan du
søke etter den ønskede scenen med Scene Navigation
(scenenavigasjon).
(VR-modus)
To trykk på INFO-knappen viser skjermen Disc
information (plateinformasjon).: Viser Total Title, Total
Playlist og Available Space information
HDD
Total Title
Total Playlist
Recordable Time : Title
Available Space : Music/Photo
JAN/01/2006(SUN)
Disc Info
3
1
35:41 SP
4755 MB
Bruke TITLE LIST-knappen
1
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
12:00
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Avspilling
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Hvis du trykker tre ganger på INFO-knappen,
Informasjonsskjermen for gjeldende avspilling vises.:
Viser informasjon om innspillingens navn, tittel,
opprettelsestidspunkt, lengde, spilletid, lyd og om
platebeskyttelsen er aktivert.
HDD
Name
Title
Created Time
Length
Playing Time
Playing Info
JAN/01/2006 17:30 PR
1
1/3
JAN/01/2006 17:30
01:00:00 SP
00:00:02
Audio
Dolby Digital 2/0 L+R
Title Protection
Not Protected
JAN/01/2006(SUN)
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title,
og trykk deretter to ganger på OK- eller ►knappen.
12:00
2
Velg oppføringen du vil spille fra spillelisten ved
å trykke på ▲▼-knappene, og deretter trykke på
ANYKEY-knappen.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Rename
Protection
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
►
Navigation
SP
►
JAN/01/2006 00:00
Select Media
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 49
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 49
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:07:08
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Navigation,
og trykk deretter på OK- eller ► knappen.
Trykk på OK-knappen.
HDD
Scene Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
HDD
1/3
01
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Protection
00:00:05
02
00:00:35
03
00:01:05
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
►
Navigation
SP
►
Scena Navigation
Navigation
Scene
Select Media
►
Time Navigation
JAN/01/2006 00:00
MOVE
MOVE
SELECT
RETURN
4
00:00:05
Scene Navigation
02
00:00:35
1/3
03
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼ ◄►-knappene for å velge ønsket
scene, og trykk deretter på OK- eller PLAY ( )
-knappen.
■
HDD
JAN/01/2006 17:30 PR1
SELECT
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Scene
Navigation, og trykk deretter på OK- ellerr ►knappen.
01
1/3
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Rename
4
3
OBS
Scenenavigasjon vil ikke fungere hvis en
valgt tittel ikke har merker.
00:01:05
Tidsnavigasjon
Avspilling
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
(VR-modus)
5
Trykk på ▲▼◄► knappene for å velge ønsket
scene, og trykk deretter på OK- eller PLAY ( )
-knappen.
Ved å bruke denne funksjonen kan du søke i scener
minutt for minutt fra opptakslisten.
Bruke TITLE LIST-knappen
Bruke ANYKEY-knappen
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
1
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Navigation,
og trykk deretter på◄►-knappen for å velge
Scene.
HDD
ANYKEY
Search
►
Navigation Scene
Marker
Subtitle
Audio
Off
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
►
D 2/0 L+R
Repeat
SELECT
►
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title,
og trykk deretter to ganger på OK- eller ►knappen.
50 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 50
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:07:11
2
Velg oppføringen du vil spille fra spillelisten ved
å trykke på ▲▼-knappene, og deretter trykke på
ANYKEY-knappen.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
Copy
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Delete
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Rename
Rename
Protection
Edit
►
Playlist
►
Navigation
SP
►
JAN/01/2006 00:00
Select Media
Bruke ANYKEY-knappen
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Navigation,
og trykk deretter på ◄►-knappenen for å velge
Time.
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
ANYKEY
Search
Navigation
3
Marker
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Navigation, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
►
SELECT
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Rename
1/3
No.
Title
Length
001
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Protection
3
002 JAN/02/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/03/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
►
JAN/01/2006 00:00
SP
Scena Navigation
Navigation
Scene
Navigation
Select Media
►
Subtitle
CHANGE
HDD
►
Time
►
Time Navigation
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
Time Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Time
Navigation, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
HDD
1/3
00:00
01:00
01:00
00:00
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Time Navigation
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
4
00:00
Trykk på ◄►-knappene for å velge ønsket
scene, og trykk deretter på OK- eller PLAY (
-knappen.
)
01:00
01:00
00:00
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
■
5
Avspilling
MOVE
Trykk på OK-knappen.
OBS
Trykk på ◄►-knappene for å velge ønsket
scene, og trykk deretter på OK- eller PLAY (
-knappen.
■
)
■
Markøren flyttes ikke hvis den valgte
innspilte tittelen er kortere enn 1 minutt.
En plate som ikke er innspilt på
denne enheten, kan ikke gi presis
tidssynkronisert avspilling.
En redigert tittel vil kanskje ikke vise
nøyaktig søketid.
Norsk - 51
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 51
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:07:16
4
Bruke
merkefunksjonen
Trykk på OK-knappen igjen når scenen du ønsker
vises.
• Tallet 02 vises og scenen lagres.
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
N:2
Du kan legge bokmerker ved scener du vil se om igjen,
slik at du kan begynne avspillingen fra den avmerkede
posisjonen.
MOVE
(VR-modus)
Bruke MARKER-knappen
1
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
Marker
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PLAY
RETURN
CANCEL
• Plater med formatet HDD, DVD-RW (VR-modus) har
en merkefunksjon (Marker) i stedet for bokmerker.
Siden scenene kan vises som mange ulike sider, er
det nødvendig å nummerere dem. Hvis platen som
skal benyttes er kodet med en Platebeskyttelse, eller
er en DVD-RAM-plate, kan ikke bokmerker angis eller
slettes. Den kan bare spilles av.
N:0
Avspilling
Spille av et merke
SELECT
RETURN
(VR-modus)
Bruke ANYKEY-knappen.
• Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
• Velg Marker ved å trykke på ▲▼-knappene, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
2
Trykk på OK-knappen når scenen du ønsker vises.
• Tallet 01 vises, og scenen lagres.
Marker
01 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Bruke MARKER-knappen
1
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
N:2
N:1
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
Bruke ANYKEY-knappen.
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
• Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
• Velg Marker ved å trykke på ▲▼-knappene, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
3
Gå til neste posisjon ved å trykke på ►-knappene.
52 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 52
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:07:19
2
Trykk på ◄►-knappene for å velge en merket
scene.
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
2
Trykk på ◄►-knappene for å velge en merket
scene.
Marker
N:2
01 02 03 04 05 06 07 08 - - - - N : 8
MOVE
MOVE
3
PLAY
CANCEL
Trykk på OK eller PLAY ( )-knappen for å
starte avspillingen fra den valgte scenen.
3
CANCEL
RETURN
Trykk på CANCEL-knappen for å slette det
valgte merket.
• Hvis du trykker på SKIP ( )-knappen, går den
til begynnelsen av merket. Hvis knappen trykkes
én gang til innen 3 sekunder, returneres du til
begynnelsen av foregående merke.
• Hvis du trykker på SKIP (
til neste merke.
PLAY
RETURN
Marker
01 02 03 04 05 06 07 - - - - - - N : 7
)-knappen, går den
MOVE
■
(VR-modus)
RETURN
Hvis et merke slettes mens HDD/DVD-RW
(VR-modus) spilles av, vil merkenumrene
endres. Hvis for eksempel det sjuende merket
fjernes etter at ti merker har blitt registrert, vil
merkenumrene etter det åttende automatisk
flyttes ett hakk fremover og det åttende merket
blir det sjuende.
Avspilling
Slette et merke
SELECT
Bruke MARKER-knappen
1
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
01 02 03 04 05 06 07 08 - - - - N : 8
Marker
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
Bruke ANYKEY-knappen.
• Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Marker, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Norsk - 53
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 53
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:07:21
4
Bruke bokmerker
Trykk på OK-knappen igjen når scenen du ønsker
vises.
Tallet 2 vises, og scenen lagres.
Bookmark
1 2 - - - - - - -
--
(V-modus)
MOVE
Bruke MARKER-knappen
1
- - - - - - - - -
--
■
SELECT
Spille av et bokmerke
Avspilling
• Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Bookmark,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Trykk på OK-knappen når scenen du ønsker
vises.
Bruke MARKER-knappen
1
• Tallet 1 vises, og scenen lagres.
Bookmark
Når plateskuffen åpnes og deretter lukkes,
vil bokmerker forsvinne.
RETURN
Bruke ANYKEY-knappen.
2
RETURN
• Du kan legge inn bokmerke på inntil 10 scener.
OBS
MOVE
CANCEL
• Gjenta prosessen over hvis du vil legge inn flere
bokmerker.
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
Bookmark
PLAY
1 - - - - - - - -
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
Bookmark
1 2 - - - - - - -
--
--
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
Bruke ANYKEY-knappen.
MOVE
3
PLAY
CANCEL
RETURN
• Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Bookmark,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Gå til neste posisjon ved å trykke på ►-knappene.
2
Velg en bokmerket scene ved å trykke på ◄►knappene.
3
Trykk på OK eller PLAY ( )-knappen for å starte
avspillingen fra den valgte scenen.
54 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 54
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:07:24
Slette et bokmerke
Bruke MARKER-knappen
1
Velge språk for
undertekster
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
Bookmark
1 2 3 4 5 6 7 8 -
--
Velger en av undertekstspråkene som er tilgjengelig på
DVD platen.
(VR-modus)
MOVE
PLAY
CANCEL
RETURN
Bruke ANYKEY-knappen.
Bruke SUBTITLE-knappen
• Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Bookmark,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
2
Velg en bokmerket scene ved å trykke på ◄►knappene.
MOVE
PLAY
CANCEL
MOVE
SELECT
Subtitle
Off
--
RETURN
Trykk på CANCEL-knappen for å slette det valgte
bokmerket.
Bookmark 1 2 3 4 5 6 7 - -
Trykk på SUBTITLE-knappen under avspilling.
Avspilling
Bookmark 1 2 3 4 5 6 7 8 -
3
1
2
Trykk på ▲▼-knappen for å velge ønsket
språk for undertekster. Trykk flere ganger på
SUBTITLE-knappen for å velge ønsket språk for
undertekster.
• Trykk på CANCEL- eller RETURN-knappen
for å få skjermbildet til å forsvinne.
--
RETURN
Norsk - 55
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 55
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:07:26
Bruke ANYKEY-knappen
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
2
Velg Subtitle ved å trykke på ▲▼-knappene.
Velge lydspor og
lydkanaler
Velge lyden
Velger en av lydsporene som er tilgjengelige på
DVD platen. Velger også lydkanalene.
HDD
ANYKEY
Search
Navigation
►
Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
(VR-modus)
►
CHANGE
Bruke AUDIO-knappen
3
Trykk på ◄►-knappene for å velge ønsket språk
for undertekster.
1
Trykk på AUDIO-knappen under avspilling.
HDD/DVD-RAM/-RW
Avspilling
Audio
■
OBS
■
***Dolby Digital 2/0 L+R
Skjermen for undertekster kan variere
avhengig av platetypen.
Noen plater lar deg bare velge språk for
platemenyen.
DVD-VIDEO
Audio ENG Dolby Digital 5.1CH
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønskede lydspor
eller lydkanaler. Trykk også flere ganger på AUDIOknappen for å velge ønsket lydspor eller lydkanal.
• Trykk på CANCEL- eller RETURN-knappen for å få
skjermbildet til å forsvinne.
56 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 56
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:07:28
Bruke ANYKEY-knappen
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Audio.
HDD
Bytte kameravinkel
Hvis en DVD-VIDEO inneholder flere vinkler for en
bestemt scene, kan du bruke funksjonen Angle (Vinkel).
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
Audio
Bruke ANYKEY-knappen
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
3
►
Off
►
CHANGE
Trykk på ◄►-knappene for å velge ønskede
lydspor eller lydkanaler.
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Angle.
DVD-VIDEO
ANYKEY
Search
►
Bookmark
Audio
OBS
■
Lydspor eller lydkanal kan variere fordi de
er platespesifikke.
På noen plater kan du bare velge lydspråk
for platemenyen.
Subtitle
Off
Angle
1/5
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
DVD
MOVE
3
D5.1CH
►
CHANGE
Trykk på ◄►-knappene for å velge ønskede
lydspor eller lydkanaler.
■
OBS
■
■
Avspilling
■
►
ENG
Denne funksjonen er avhengig av platen,
og fungerer kanskje ikke med alle DVD-er.
Denne funksjonen fungerer ikke hvis en
DVD ikke er spilt inn med et system med
flere kameravinkler.
Viser gjeldende vinkel og totalt
vinkelnummer.
Norsk - 57
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 57
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:07:31
Gjentatt avspilling
3
Spille av flere ganger (Gjentatt
avspilling)
Trykk på  -knappene for å velge Repeat Off.
Repeat A-B (gjenta A-B), Repeat Title (gjenta
tittel) eller Repeat Chapter (gjenta kapittel) du
ønsker å spille flere ganger, og trykk deretter på
OK-knappen.
■
OBS
■
Titler kan ikke gjentas på HDD/DVD-RAM,
DVD-RW (VR-modus), ikke sluttbehandlet
DVD-R og ikke sluttbehandlet DVD-RW
(Vmodus).
DVD-R og ikke sluttbehandlet DVD-RW
(Vmodus).
Bruke REPEAT-knappen
1
Trykk på REPEAT-knappen under avspilling.
Repeat A-B
Repeat
Off
Avspilling
Bruke REPEAT A-B-knappen
1
2
Trykk inn ▲▼-knappene for å Velg Off, Title
eller Chapter du vil spille på repeat. Trykk så
på OK knappen.
Bruke ANYKEY-knappen
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Repeat.
HDD
Trykk på REPEAT A-B-knappen under avspilling.
Repeat A-B
2
Off
Trykk på OK-knappen der du vil at repetisjonen
skal starte (A), og trykk den igjen der du vil
at repetisjonen skal slutte (B). Den repeterte
avspillingen av A-B-delen starter.
Repeat A-B
A-B
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
►
SELECT
58 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 58
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:07:34
- Gå tilbake til normal avspilling -
3
■
OBS
Trykk på CANCEL-knappen for å gå tilbake til
normal avspilling.
■
■
If you set point (B) before five seconds
has lapsed, the prohibition mark ( ) will
appear.
Du kan også aktivere Normal avspilling
ved å trykke på CANCEL-knappen.
Lyd-CD-er(CD-DA) og MP3-plater og
MPEG4 støtter ikke funksjonen Repeat
A-B.
Bruke ANYKEY-knappen
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Repeat.
HDD
Zoome inn
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
►
Off
Audio
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
►
SELECT
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
HDD
ANYKEY
Search
3
4
Avspilling
1
►
Navigation Time
Trykk på ◄►-knappene for å velge Repeat
A-B (gjenta A-B), og trykk deretter på OKknappen.
Trykk på OK-knappen der du vil at repetisjonen
skal starte (A), og trykk den igjen der du vil
at repetisjonen skal slutte (B). Den repeterte
avspillingen av A-B-delen starter.
Repeat A-B
Marker
Subtitle
Audio
2
►
Off
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
MOVE
SELECT
►
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Zoom, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen. ( ) vil bli
vist.
A-B
- Gå tilbake til normal avspilling -
5
Trykk på CANCEL-knappen for å gå tilbake til
normal avspilling.
Norsk - 59
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 59
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:07:36
3
Flytt til området du vil forstørre ved å trykke på
▲▼◄►-knappene.
4
Trykk på OK-knappen.
Skjermen forstørres til to ganger normal størrelse.
Skjermstørrelsen forstørres til fire ganger normal
størrelse.
HDD/DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
■
OBS
normal størrelse ➞ X2 ➞ X4
➞ X2 ➞ normal størrelse
Spille en lyd-CD/MP3
Spille av en lyd-CD (CD-DA)
1
Legg en lyd-CD (CD-DA) i plateskuffen.
• Menyen for lyd-CD vises, og sporene (sangene)
spilles automatisk.
CD
Når innspillingen er utført i EP-modus,
støttes ikke Zoom-funksjonen bortsett fra når
innspillingen er utført i V-modus.
Music List
TRACK01
1/16
No.
►
00:02:22
TRACK01
Avspilling
2
Length
TRACKTRACK
1
01
4:19
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
TRACK 05
4:09
006
TRACK 06
5:08
007
TRACK 07
MOVE
Velg medier
Title
SELECT
▼
3:31
RETURN
EXIT
Velg sporet (sangen) du vil spille ved å trykke på
▲▼-knappene , og trykk deretter på OK-knappen.
Audio CD(CD-DA) Screen Elements
1
2

Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
CD
1/16
Length

TRACK 01
4:19
002
TRACK 02
3:57

003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
TRACK 05
4:09
006
TRACK 06
5:08
007
TRACK 07
No.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Select Media.


HDD
ANYKEY
Search
►
Navigation Time
Marker
Subtitle
Audio

►
00:02:22
TRACK01
MOVE
Title
SELECT
3:31
RETURN
▼
EXIT
►
Off
D 2/0 L+R
Repeat
Off
Zoom
Off
Media
HDD
CHANGE
3
Music List
TRACK01
►
SELECT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge HDD eller
DVD, og trykk deretter på OK-knappen.
1. Gjeldende spor (sang): Viser nummeret til sporet
som spilles for øyeblikket.
2. Dette viser driftsstatusen til en plate og en
avspillingstid som samsvarer med en del som spilles
av for øyeblikket.
3. Viser gjeldende filtype og filnavn.
4. Vis tilgjengelige knapper.
5. Viser gjeldende spilleindeks og totalt antall spor.
6. Viser listen med spor (sanger).
60 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 60
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:07:39
Knapper på fjernkontrollen som
brukes til avspilling av lyd-CD (CDDA)
Spille av en MP3-plate
1
Legg en MP3-plate i plateskuffen.
• Menyen vises
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Music, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
4
Velg filen du vil høre ved å trykke på ▲▼-knappene
og deretter trykke på OK-knappen.
CD
Music List
Song 1.mp3
1/10
No.
Title
Size
ROOT
►00:02:22
00:02:22
√
►
Song 1.mp3
1.mp3
Song
002 Song 10.mp3
3.8
3.8 MB
MB
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
Song1.mp3
004 Song 3.mp3
ROOT
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
MP3
MOVE
9.2 MB
SELECT
RETURN
▼
EXIT
Avspilling
Skjermelementer for MP3

ROOT
CD
Music List
Song 1.mp3

►
√
MP3

1. ▲▼: Velger et spor (en sang).
2. OK-knapp, Play( )-knapp : Spiller av det valgte
sporet (den valgte sangen).
3. SKIP ( )-knappen: Spiller av neste spor.
4. SKIP ( )-knappen: Går tilbake til begynnelsen
av det aktive sporet hvis den trykkes ned under
avspilling. Hvis du trykker på den en gang til, flytter
HDD & DVD-OPPTAKER til foregående spor og
spille det av. Hvis du trykker på denne knappen
innen tre sekunder etter at avspillingen begynner, vil
foregående spor bli spilt av. Hvis du trykker på denne
knappen etter at tre sekunder har gått, spilles det
aktive sporet om igjen fra begynnelsen.
5. STEP(
)-knappen: Flytt siden opp/ned.
6. Trykk på SEARCH (
)-knappen:
Hurtigspoling (X2, X4, X8)
7. STOP ( )-knapp: Stopper et spor (en sang).
8. PLAY ( )-knapp: Spiller av et spor (en sang) eller
setter avspillingen på pause.
9. ANYKEY-knappen: ANYKEY-menyen vises..

00:02:22
00:02:22
Song1.mp3
ROOT

1/10
No.
Title
Size
ROOT
Song 1.mp3
1.mp3
Song
Song
1.mp3
002 Song 10.mp3
3.8 MB
MB
3.8
3.8
MB
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
004 Song 3.mp3
9.2 MB
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
MOVE
SELECT

RETURN
▼
EXIT
1. Current track (Aktivt spor/sang) : Viser navnet til
sporet som spilles.
2. Dette viser driftsstatusen til en plate og en
avspillingstid som samsvarer med en del som spilles
av for øyeblikket.
3. Viser gjeldende filtype, filnavn og mappenavn.
4. Vis tilgjengelige knapper.
5. Viser gjeldende spilleindeks og totalt antall spor.
6. Viser listen med spor (sanger).
Norsk - 61
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 61
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:07:43
Knapper på fjernkontrollen som
brukes til MP3-avspilling
Repeter CD (CD-DA) & MP3
Bruke REPEAT-knappen.
1
Under avspilling trykker du REPEAT-knappen flere
ganger for å velge repetisjonsmodusen du ønsker.
CD
Music List
TRACK01
No.
Title
TRACK
01
TRACK
1
►
00:02:22
TRACK01
1/16
Length
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005
006
TRACK 05
TRACK 06
4:09
5:08
007
TRACK 07
MOVE
SELECT
▼
3:31
RETURN
EXIT
Avspilling
• Normal (CD (CD-DA)/MP3):Sporene på en plate
spilles i den rekkefølgen de ble spilt inn på platen.
•
Repeat Track (CD (CD-DA)/MP3)
•
Repeat Folder (MP3)
•
Repeat All (CD (CD-DA)/MP3)
•
Random (CD (CD-DA)/MP3): Alternativet
Random spiller av sporene på platen i tilfeldig
rekkefølge.
- Gå tilbake til normal avspilling -
2
Trykk på REPEAT- eller CANCEL-knappen for å
gå tilbake til normal avspilling.
1. ▲▼: Velger et spor (en sang).
2. OK-knapp, Play ( )-knapp: Spiller av det valgte
sporet (den valgte sangen).
3. SKIP ( )-knappen: Plays the next track.
4. SKIP ( )-knappen: Går tilbake til begynnelsen
av det aktive sporet hvis den trykkes ned under
avspilling. Hvis du trykker på den en gang til, flytter
HDD & DVD-OPPTAKER til foregående spor og
spille det av. Hvis du trykker på denne knappen
innen tre sekunder etter at avspillingen begynner, vil
foregående spor bli spilt av. Hvis du trykker på denne
knappen etter at tre sekunder har gått, spilles det
aktive sporet om igjen fra begynnelsen.
5. STEP(
)-knappen: Flytt siden opp/ned.
6. STOP (
)-knapp: Stopper et spor (en sang).
7. PLAY (
)-knapp: Spiller av et spor (en sang) eller
setter avspillingen på pause.
8. ANYKEY-knappen: ANYKEY-menyen vises.
62 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 62
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:07:55
Ny spilleliste
Bruke ANYKEY-knappen
1
Du kan registrere maksimalt 28 spor i spillelisten.
Trykk på ANYKEY-knappen under avspillingen av
musikklisten.
CD
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspillingen av
musikklisten.
Music List
TRACK01
1/16
No.
00:02:22
Title
Music List
TRACK01
1/16
4:19
002
TRACK 02
3:57
No.
003
TRACK 03
3:57
01
TRACKTRACK
1
4:19
004
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
TRACK 04
4:03
Playlist
005 ►►► TRACK 05
006 ► TRACK 06
4:09
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
3:31
TRACK01
Play
Play Mode
Mode
CD
Length
01
TRACKTRACK
1
MOVE
SELECT
RETURN
00:02:22
TRACK01
Play
Play Mode
Mode
▼
EXIT
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Play
Mode, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
2
Length
4:03
005 ►►► TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
3:31
MOVE
2
Title
SELECT
RETURN
Trykk ▲▼-knappene for å velge Playlist, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
CD
CD
TRACK01
Playlist
Select Media
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK
Normal04
TRACK
Repeat05
Track
TRACK 06
Repeat All
TRACK 07
Random
4:03
005 ►
006 ►
007 ►
MOVE
3
Length
SELECT
00:02:22
TRACK01
Play Mode
Playlist
4:09
5:08
3:31
RETURN
Select Media
▼
Length
01
TRACKTRACK
1
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005 ►► TRACK 05
006 ► TRACK
06
New
NewPlaylist
Playlist
007 ► TRACK
Go To 07
Playlist
4:09
5:08
MOVE
SELECT
▼
3:31
RETURN
EXIT
EXIT
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge ønsket
spillemodus, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
3
Velg New Playlist ved å trykke på ▲▼knappene, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
CD
• Normal (CD (CD-DA)/MP3): Sporene på en plate
spilles i den rekkefølgen de ble spilt inn på platen.
No.
Make Playlist
Title
Playlist
002 TRACK 02
Repeat Track (CD (CD-DA)/MP3)
003 TRACK 03
•
Repeat Folder (MP3)
005 TRACK 05
•
Repeat All (CD (CD-DA)/MP3)
007 TRACK 07
•
Random (CD (CD-DA)/MP3): Alternativet
Random spiller av sporene på platen i tilfeldig
No.
001
001 TRACK 01
•
rekkefølge.
Title
Avspilling
Play Mode
Title
TRACKTRACK
1
01
1/16
No.
1/16
No.
00:02:22
00:02:22
Music List
TRACK01
Music List
TRACK01
▼
EXIT
004 TRACK 04
006 TRACK 06
MOVE
4
ADD
RETURN
EXIT
Velg sporene i rekkefølgen du ønsker at de skal
spilles av ved å trykke på ▲▼-knappene, og
trykk deretter på OK-knappen.
CD
No.
Make Playlist
Title
No.
Playlist
001 TRACK 04
002 TRACK 02
003 TRACK 06
001 TRACK 01
002 TRACK 02
003 TRACK 03
004 TRACK 04
004 TRACK 01
005 TRACK 07
005 TRACK 05
006 TRACK 06
007
007 TRACK
TRACK 07
07
MOVE
ADD
RETURN
EXIT
Norsk - 63
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 63
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:08:00
5
Hvis et feil spor er lagt inn, trykker du på
►▲▼-knappene for å velge sporet som er feil,
og deretter trykker du på OK eller CANCELknappen. Sporet som ble lagt inn feil fjernes.
CD
Gå til spilleliste
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspillingen av
musikklisten.
Make Playlist
CD
No.
Title
No.
001 TRACK 01
Playlist
001
001 TRACK
TRACK 04
04
002 TRACK 02
002
002 TRACK
TRACK 02
02
003 TRACK 03
003
003 TRACK
TRACK06
06
004 TRACK 04
004
004 TRACK
TRACK 01
01
005 TRACK 05
005
005 TRACK
TRACK 07
07
Music List
TRACK01
No.
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Play Mode
2Play
Mode
005 ►√ TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
TRACK01
007 TRACK 07
MOVE
CANCEL
EXIT
MOVE
6
Trykk på ANYKEY-knappen for å lagre
spillelisten.
CD
2
Title
001 TRACK 01
3:31
RETURN
EXIT
Trykk ▲▼-knappene for å velge Playlist, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
CD
No.
Playlist
001 TRACK
TRACK 04
04
001
002 TRACK
TRACK 02
02
002
003 TRACK
TRACK 06
06
003
002 TRACK 02
003 TRACK 03
005 TRACK 05
00:02:22
Play Mode
007
Go ToTRACK
Playlist 07
Playlist
MOVE
SELECT
RETURN
1/16
No.
004 TRACK
TRACK 01
01
004
005 TRACK
TRACK 07
07
005
004 TRACK 04
Music List
TRACK01
Delete
006
DeleteTRACK 06
Avspilling
SELECT
Make Playlist
No.
Select Media
EXIT
Title
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Go To
Playlist, og trykk deretter på OK-knappen.
En ny Spilleliste vil bli opprettet.
CD
3
Length
TRACKTRACK
1
01
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
TRACK 05
4:09
005
►
New
New Playlist
Playlist
006 ► TRACK
06
5:08
Go To 07
Playlist
007 ► TRACK
MOVE
7
1/16
Length
TRACKTRACK
1
01
00:02:22
006 TRACK 06
Title
SELECT
3:31
RETURN
EXIT
Velg Go To Playlist ved å trykke på ▲▼knappene, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
Playlist
No.
Title
CD
Length
Playlist
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist01
No.
Title
Length
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist 01
00:00:00
00:00:00
PLAYLIST
PLAYLIST
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
spillelistemappe, og trykk deretter på OK-knappen.
De valgte sporene spilles automatisk.
64 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 64
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:08:02
Slette spillelisten
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspillingen av
musikklisten.
CD
No.
5
Trykk på ANYKEY-knappen.
CD
Title
1/16
Length
TRACKTRACK
4:19 01
002 TRACK 02
4:19
3:57
003
TRACK 03
3:57
00:02:22
00:00:02 004
TRACK 04
4:03
Play Mode
2Play
Mode
005 ►√ TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
3:31
TRACK01
MOVE
2
Trykk på ▲▼ for å velge Playlist du vil slette.
Music List
TRACK01
II
4
SELECT
RETURN
Title
PLAYLIST
Playlist2
√
00:02:22
Delete
Playlist
PLAYLIST
Edit Playist
New Playlist
Go To Music List
MOVE
EXIT
6
SELECT
RETURN
EXIT
Velg Delete Playlist ved å trykke på ▲▼knappene, og trykk deretter på OK-eller ►knappen.
Music List
TRACK01
No.
00:02:22
TRACK01
Play Mode
Select Media
Title
1/16
Length
TRACKTRACK
4:19 01
4:19
002
TRACK 02
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005 ► TRACK 05
4:09
006 ► TRACK
06
New Playlist
007 ► TRACK
07
Go To Playlist
5:08
MOVE
SELECT
CD
No.
Title
√
00:02:22
Delete
Playlist
PLAYLIST
Do you
want to delete?
Playlist2v
Yes
Velg Go To Playlist ved å trykke på ▲▼knappene, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
Playlist
No.
Title
No
EXIT
MOVE
CD
Length
PLAYLIST
PLAYLIST01
Playlist01
3:31
RETURN
Playlist
Avspilling
Playlist
3
Length
PLAYLIST01
Playlist01
Trykk ▲▼-knappene for å velge Playlist, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
CD
Playlist
No.
7
SELECT
RETURN
EXIT
Velg Yes ved å trykke på œ ◄►-knappene,
og trykk deretter på OK-knappen. Den valgte
spillelisten slettes.
Length
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist01
Playlist02
00:00:00
PLAYLIST
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 65
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 65
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:08:04
Gå til redigering av spilleliste
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspillingen av
musikklisten.
5
Trykk på ANYKEY-knappen i spillelistemodus.
CD
Playlist
No.
Title
Length
PLAYLIST
PLAYLIST01
Playlist01
CD
Music List
TRACK01
No.
00:02:22
Title
TRACKTRACK
1
01
002 TRACK 02
4:19
3:57
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
005►√ TRACK 05
4:09
Playlist
006 ► TRACK 06
5:08
Select Media
007 ► TRACK 07
3:31
TRACK01
Play Mode
MOVE
2
SELECT
√
00:02:22
Delete
Playlist
Delete
Playlist
1/16
Length
RETURN
Playlist02
PLAYLIST
Edit Playist
New Playlist
Go To Music List
MOVE
Trykk ▲▼-knappene for å velge Playlist, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
CD
Edit Playlist
Title
No.
007 TRACK 01
07
001
003
TRACK 03
3:57
004
TRACK 04
4:03
Play Mode
005 ► TRACK 05
4:09
Playlist
006►
6
New Playlist
Playlist
► TRACK
New
5:08
00:02:22
Select Media
007 ► TRACK
7
Go To Playlist
MOVE
3
SELECT
004 TRACK 04
004 TRACK 01
005 TRACK 07
005 TRACK 05
006 TRACK 06
007 TRACK 07
MOVE
ADD
RETURN
EXIT
3:31
RETURN
EXIT
Velg Go To Playlist ved å trykke på ▲▼knappene, og trykk deretter på OK-eller ►knappen.
CD
003 TRACK 03
1/16
Length
4:19
3:57
TRACK01
Avspilling
Title
TRACKTRACK
1
01
002 TRACK 02
Playlist
001 TRACK 04
002 TRACK 02
003 TRACK 06
002 TRACK 02
Music List
No.
EXIT
Velg Edit Playlist ved å trykke på ▲▼knappene og deretter trykke på OK- eller ►knappen.
No.
TRACK01
RETURN
EXIT
6
CD
SELECT
7
Velg sporene i rekkefølgen du ønsker at de skal
spilles av ved å trykke på ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
8
Hvis et feil spor er lagt inn, trykker du på ►▲▼knappene for å velge sporet som er feil, og
deretter trykker du på OK eller CANCEL knappen.
9
Trykk på ANYKEY-knappen for å lagre
spillelisten.
Playlist
No.
Title
Length
PLAYLIST
PLAYLIST
Playlist01
Playlist02
00:00:00
PLAYLIST
CD
Edit Playlist
No.
MOVE
SELECT
RETURN
Title
001 TRACK 01
EXIT
No.
003 TRACK 03
Playlist
001
001 TRACK
TRACK04
04
002
002 TRACK
TRACK02
02
003
TRACK
06
003 TRACK 06
004 TRACK 04
004
004 TRACK
TRACK01
01
002 TRACK 02
005 TRACK 05
006 TRACK 06
Delete
4
007ToTRACK
Go
Playlist 07
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Playlist du vil
redigere.
MOVE
10
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Go To
Playlist, og trykk deretter på OK-knappen.
Spillelisten blir endret.
66 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 66
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:08:06
Gå til musikkliste
1
2
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling av
spilleliste.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Select Media,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
CD
Music List
TRACK01
No.
01
CD
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
4:09
Playlist
005 ►TRACK 05
HDD 06
006 ►TRACK
Select Meadia
DVD 07
007 ►TRACK
1/4
No.
00:02:22
TRACK04
Title
00:02:22
Length
Play TRACK01
Mode
Playlist01
TRACK04
TRACK01
4:03
3:57
002 TRACK02
3:57
003 TRACK06
5:08
004 TRACK01
4:19
1/16
Length
4:19
002 TRACK 02
Playlist
TRACK04
Title
TRACK 01
1
MOVE
SELECT
5:08
3:31
RETURN
EXIT
New
NewPlaylist
Playlist
Go To Music List
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
3
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge HDD eller
DVD, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Velg Go To Music List ved å trykke på ▲▼knappene, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
CD
Music List
TRACK01
No.
01
TRACK01
002 TRACK 02
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
005 TRACK 05
4:09
006 TRACK 06
5:08
007 TRACK 07
MOVE
SELECT
Vise et bilde
Avspilling
00:00:05
►
1/16
Length
4:19
Title
TRACK 101
3:31
RETURN
EXIT
Velg medier
1
Sett inn en JPEG-plate eller blandet plate
• Menyen vises
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD & DVD RECORDER
Library
CD
Library
Library
1
Title
Title
√
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
Trykk på ANYKEY-knappen.
CD
Music List
TRACK01
No.
01
00:02:22
Play TRACK01
Mode
2Play
Mode
Title
TRACK 01
1
1/16
Length
4:19
002 TRACK 02
3:57
003 TRACK 03
3:57
004 TRACK 04
4:03
005 TRACK 05
4:09
Playlist
006 ►TRACK 06
5:08
Select Meadia
007 ►TRACK 07
►√
MOVE
SELECT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
3:31
RETURN
EXIT
Norsk - 67
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 67
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:08:08
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Photo, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
6
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Slideshow,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
CD
CD
Image 1.jpg
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image
Select13.jpg
Media
Image 14.jpg
MOVE
4
Image 15.jpg
SELECT
Image 16.jpg
RETURN
Image 1.jpg
Copy
Slideshow
Slideshow
Image 13.jpg
1/17
1/7
ROOT
ROOT
Photo List
Image 1.jpg
Photo List
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Slow
►
►
Normal
Normal
Image
14.jpg
►
Fast
MOVE
Image 15.jpg
SELECT
Image 16.jpg
RETURN
EXIT
EXIT
Velg et bilde med ▲▼◄►-knappene.
• Trykk på SKIP ( )-knappen hvis du vil se de
neste 8 bildene.
• Trykk på SKIP ( )-knappen hvis du vil se de
foregående 8 bildene.
7
Trykk på ▲▼-knappene for å velge hastighet for
lysbildevisningen, og trykk deretter på OK- eller
►-knappen.
Lysbildefremvisningen begynner.
- Slik stanser du lysbildefremvisningen -
1
Avspilling
Lysbildevisning
5
Trykk på ANYKEY-knappen.
Trykk på ANYKEY-knappen.
CD
Photo List
Image 1.jpg
1/17
Slideshow
►
►
Off
éSlideshow
00:00:00
Go to Photolist
ROOT
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Image 11.jpg
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Copy
Slideshow
Image
Select13.jpg
Media
►
Image
14.jpg
►
MOVE
Image 15.jpg
SELECT
Image 16.jpg
RETURN
EXIT
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Slideshow
Off, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
68 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 68
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:08:13
Rotere
Følg trinn 1 til 4 på side 67~68 for konfigurasjon.
5
-1 Trykk på OK-knappen for å angi at du vil se
bildet, og trykk deretter på ANYKEY-knappen.
Image 15.jpg
- Stoppe Rotere -
1
Trykk på ANYKEY-knappen.
6/17
Rotate
Rotate
►√
Go to Photolist
MOVE
Slideshow
é
Rotate
Go to Photolist
MOVE
SELECT
RETURN
Image 15.jpg
é
Rotate
EXIT
2
Trykk ▲▼-knappene for å velge Rotate, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen
3
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Rotate Off,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
6/17
►
00:00:00►
►
Zoom
Rotate Off
Rotate 180
Go to Photolist
Rotate 270
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Rotate, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
5
-1 Trykk på OK-knappen for å angi at du vil se
bildet, og trykk deretter på ANYKEY-knappen.
Image 15.jpg
Slideshow
é
Rotate
Avspilling
Følg trinn 1 til 4 på side 67~68 for konfigurasjon.
Rotate 90
Zoom
MOVE
7
EXIT
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Rotate, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Slideshow
RETURN
►
Zoom
6
SELECT
►√
00:00:00
6/17
►√
00:00:00
►
Zoom
Go to Photolist
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Zoom, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Norsk - 69
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 69
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:08:36
7
Hver gang OK-knappen trykkes inn, forstørres
bildet til 4x (fire ganger normal størrelse).
6
➞ X2 ➞ X4 ➞ X2 ➞ Normal
Trykk på knappene ▲▼ for å velge Go to
Photolist, og trykk deretter på OK eller.
CD
Photo List
Image 15.jpg
- Stoppe Zoom -
1
Trykk på ANYKEY-knappen.
6/17
ROOT
Image 1.jpg
Image 13.jpg
Image 14.jpg
MOVE
Image 10.jpg
Image 15.jpg
SELECT
Image 11.jpg
Image 16.jpg
RETURN
EXIT
Zoom
ZoomOff
Off
Go to Photolist
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Zoom off, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Samtidig avspilling av
musikk og foto
Avspilling
Screen Saver
(samtidig visning av et bilde)
Du kan se lysbildefremvisning samtidig som du lytter
til musikk. Skjermspareren kobles inn automatisk
hvis du ikke har trykket en tast i løpet av 10 minutter.
Gå til fotoliste
Følg trinn 1 til 4 på side 67~68 for konfigurasjon.
5
-1 Trykk på OK-knappen for å angi at du vil se
bildet, og trykk deretter på ANYKEY-knappen.
Image 15.jpg
1
Sett en blandet plate (JPEG+MP3) i plateskuffen.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
6/17
HDD & DVD RECORDER
Library
CD
Library
Slideshow
é
Rotate
00:00:00
Title
►√
DivX (MPEG4)
►
►√
Disc Manager
►
Programme
Music
►
Setupa
Photo
►
Zoom
Go to Photolist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
70 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 70
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:08:40
3
Trykk ▲▼-knappene for å velge Music, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
CD
1/10
No.
Title
Size
ROOT
►
00:02:22
MP3
Song1.mp3
Song1.mp3
1.mp3
Song
002 Song 10.mp3
3.8 MB
MB
3.8
3.8 MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
004 Song 3.mp3
ROOT
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
MOVE
4
SELECT
• Med Photo (foto): Vil lysbildeframvisningen av filene
byttes ut med skjermspareren.
9.2 MB
005 Song 4.mp3
RETURN
EXIT
Trykk på ANYKEY-knappen under avspillingen av
spillelisten/musikklisten.
CD
• Trykk en vilkårlig tast for å slå av skjermspareren og
gå tilbake til musikklisten.
Men STANDBY/ON-knappen vil slå av, og OPEN/
CLOSE-knappen vil stoppe avspillingen og åpne
skuffen.
1/10
No.
Title
ROOT
Song1.mp3
1.mp3
Song
ROOT
- For å gå til Music List (Musikkliste) -
Music List
Song1.mp3
2Copy
Copy
►
00:02:22
Play Mode
MP3 Song1.mp3
Playlist
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
element, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
• Standard: : Hvis det går 10 minutter uten at det
trykkes en knapp, vises spillelisten når
man flytter plassering på den svarte
skjermen.
Music List
Song1.mp3
6
Size
002 Song 10.mp3
3.8 MB
MB
3.8
3.8 MB
003 ►Song 2.mp3
5.1 MB
004 ►Song 3.mp3
9.2 MB
Screen Saver
005 ►Song 4.mp3
5.2 MB
Select Media
006 ►Song 5.mp3
10.3 MB
SELECT
RETURN
■
EXIT
■
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Screen
Saver, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
■
CD
Music List
Song1.mp3
1/10
No.
Title
ROOT
Song1.mp3
1.mp3
Song
Copy
►
00:02:22
Play Mode
MP3 Song1.mp3
Playlist
ROOT
Size
002 Song 10.mp3
3.8 MB
MB
3.8
3.8 MB
003 ►Song 2.mp3
5.1 MB
004 ►Song 3.mp3
Screen Saver
Default
Default
005 ►Song
4.mp3
Select Media
006 ►Song
5.mp3
With
Photo
MOVE
SELECT
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
RETURN
EXIT
■
For å bruke denne funksjoenn må du
velge media som inneholder både
musikkfiler og fotofiler.
Kun hvis fotofilene finnes i de 10 mappene
blant mappene til valgt media, kan Screen
Saver(with photo) (skjermspareren(med
foto)) fungere.
Avspillingen av musikkfiler vil følge valgt
avspillingsmodus, og avspilling av fotofiler
vil skje fra hele disken før du trykker en
knapp.
Standardinnstillingen for lysbildefremvisning
er Slow (sakte).
Avspilling
MOVE
■
OBS
Trykk OK- eller ►-knappen for å starte
Slideshow (Lysbildevisning) mens
“With Photo” (Med Photo) er valgt og
musikklisten vises.
Slideshow (Lysbildevisning) starter
automatisk etter 10 minutter uten at det er
trykket noen tast, når “With Photo” (Med
Photo) er valgt og musikklisten vises.
Norsk - 71
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 71
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:08:48
Spille av en MPEG4
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge avi-filen
(DivX), og trykk deretter på OK eller PLAY (
5
Når en MPEG4-fil spilles av, kan du bruke
følgende funksjoner. Hvis du trykker på STOP
( ) én gang under avspilling, vises fillisten.
Hvis du trykker på knappen igjen, lukkes
menyskjermbildet.
Bruke MENU-knappen
1
2
Sett en DivX-plate i plateskuffen.
• Menyen vises
MPEG4-funksjonsbeskrivelse
Trykk ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
(Se punkt 4 på denne siden hvis du spiller av en
DivX-plate.)
HDD & DVD RECORDER
Library
CD
Library
Library
Title
►√
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Avspilling
Disc Manager
MOVE
SELECT
RETURN
Funksjon
Under avspilling trykker du på SEARCH
) og trykker om igjen for å søke med
Search (Søk) (
høyere hastighet. (Fast1, Fast2, Fast3)
Slow Motion Play I pausemodus eller under trinnvis avspilling trykker du
(Sakte film) SEARCH ( ) på fjernkontrollen. (Slow1, Slow2, Slow3)
Step Motion
Play (Trinnvis Trykk på STEP (
avspilling) stillbildemodus.
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
OBS
■
Size
Movie
1.av
162.8MB
■
DivX(MPEG4)
MPEG4
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Dette apparatet kan spille følgende videok
ompresjonsformater,
- DivX Vidio (Codec) Format : DivX 3.11,
DivX 4.x, DivX 5.x,(uden QPEL og GMC)
ROOT
001 001
Movie 1.avi
) på fjernkontrollen i
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge DivX
(MPEG4), og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
Skjermbildet med DivX (MPEG4) vises.
CD
Beskrivelse
Under avspilling trykker du på SKIP(
)-knappene
Skip (Hopp) for å hoppe 5 minutter fremover eller tilbake.
■
3
).
- DivX Audio (Codec) Format : MP3, MPEG1
Audio Layer 2, Windows Mdeia Audio,
LPCM, AC3
Undertekstformater som støttes: .smi,
.srt, .sub, .psb, .txt, .ass (Undertekstfilen
må ha nøyaktig samme navn som det
tilsvarende MPEG4-filnavnet)
Noen MPEG4-filer som er laget på en PC
vil kanskje ikke kunne spilles av.
Det er derfor kodektype, versjon og
høyere oppløsning enn den angitte ikke
støttes.
72 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 72
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:08:51
DivX-undertekstkoding
1
Trykk på ANYKEY-knappen i fillisten.
CD
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 001
Movie 1.avi
Movie
1.av
0.7MB
ROOT
Copy
Subtitle
Encoding
ROOT
Select Media
►
►
MOVE
2
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Subtitle
Encoding, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
CD
DivX (MPEG4) List
Movie 1.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 001
Movie 1.avi
Copy
Subtitle
Encoding
Subtitle
Encoding
ROOT
►
►
Greek(Windows)
Select Media
►
Cyrillic(Windows)
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼ for å velge et støttet DivXundertekstspråk etter region, og trykk deretter
OK-knappen.
Western
Afrikaans, Baskisk, Katalansk, Dansk, Nederlandsk,
Engelsk, Færøyisk, Finsk, Fransk,Tysk, Islands,
Indonesisk, Italiensk, Malayisk, Norsk, Portugisisk,
Spansk, Swahili, Svensk
Central
Engelsk, Albansk, Kroatisk, Tsjekkisk, Ungarsk
Polsk, Rumensk, Serbisk (Latin), Slovakisk,
Slovensk
Greek
Engelsk, gresk
Cyrillic
EngelskAzeri, Hviterussisk, Bulgarsk,
Kazakstansk, Makedonisk, Russisk, Serbisk,
Tatar, Ukrainsk, Uzbek
■
OBS
SELECT
Avspilling
MOVE
3
Movie
1.av
0.7MB
Western(Windows)
Western(Windows)
Central(Windows)
Hvis språket for underteksten
vises i ødelagt skrifttype, endrer du
DivXunderteksten til riktig område. Hvis
det fremdeles ikke fungerer, blir ikke
formatet støttet.
Norsk - 73
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 73
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:08:56
Innspilling
Før innspillingen
Dette apparatet kan spille inn på ulike typer plater. Les
instruksjonene før du spiller inn, og velg platetypen som
samsvarer med det du ønsker.
Innspillbare plater
Dette avsnittet viser ulike innspillingsmetoder for
DVD og HDD.
Denne opptakeren kan spille inn på følgende plater.
HDD
DVD-RW
DVD-R
• DVD-RW-plater er overskrivbare.
• DVD-R kan ikke spilles inn på flere ganger.
Kompatibilitet mellom Samsung og opptakere fra
andre leverandører
Platetyper
Innspillings
Sluttbe Ekstra innspilling
format Innspillingsapparat handling i Samsung-opptaker
Ikke innspillbar
Sluttbehandlet
Samsung
Innspillbar
ikke sluttbehandlet
VR-Mode
Ikke innspillbar
Other Company Sluttbehandlet
Innspillbar
ikke sluttbehandlet
Ikke innspillbar
Sluttbehandlet
Samsung
ikke sluttbehandlet
Innspillbar
V-Mode
Ikke innspillbar
Sluttbehandlet
Other Company
ikke sluttbehandlet
Ikke innspillbar
Sluttbehandlet
Ikke innspillbar
Samsung
ikke sluttbehandlet
Innspillbar
V-Mode
Sluttbehandlet
Ikke innspillbar
Other Company
ikke sluttbehandlet
Ikke innspillbar
Innspilling
DVD-RW
DVD-R
■
OBS
Før innspillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Spille inn TV-programmet du ser på . . . . . . . . . . . . . . . .76
Spille inn fra eksternt utstyr du ser på . . . . . . . . . . . . . . .78
Kopiere fra et videokamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Gjøre et One Touch-opptak (OTR) . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Fortløpende avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Spille inn med timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Redigere den planlagte listen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Slette en planlagt liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
listen med opptak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
■
Sluttbehandling
- Dette låser DVD-RW/-R-platen, slik at
videre innspilling ikke kan gjøres.
Fjerne sluttbehandling
- Dette muliggjør ekstra innspilling på
en DVD-RW-plate som opprinnelig ble
innspilt på HDD- og DVD-opptakeren.
- En DVD-RW-plate som er spilt inn med
DAO (Disc At Once) på en PC kan ikke
få fjernet sluttbehandlingen.
- En DVD-RW-plate som er spilt
inn i videomodus på en annen
produsents opptaker kan ikke få fjernet
sluttbehandlingen.
- En DVD-R-plate kan ikke få fjernet
sluttbehandlingen.
74 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 74
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:08:58
Innspillingsformater
Når du setter inn en ubrukt plate, vises følgende melding:
På grunn av at egenskapene varierer avhengig av
platetype, bør du velge en plate som passer til dine
behov.
DVD-RW : Når en ubrukt DVD-RW-plate settes inn, vises
meldingen “Uninitialized Disc. Do you want
to initialize this disc”. Hvis du velger Yes,
formateres platen i VR-modus.
Hvis du vil endre modus, se Formatere en
plate på side 115~116.
Innspillingsmodus
Velg ønsket innspillingstid og bildekvalitet blant en
av fire innspillingsmoduser ved å trykke på REC
MODE-knappen flere ganger mens apparatet er i
stoppmodus Generelt sett vil bildekvaliteten øke når
innspillingstiden minsker. I FR-modus velges den mest
passende innspillingsmodusen automatisk, i forhold
til gjenværende tid på platen og lengden på timerinnspillingen. Denne funksjonen velger kun én modus
i XP-, SP-, LP- og EP-modus, og du kan bruke denne
modusen for timer-innspilling.
• DVD-HR730
Innspillingsmodus
Uninitialized Disc.
Do you want to initialize this disc?
Yes
No
DVD-R: Det er ikke nødvendig å formatere en disc, og kun
innspilling i videomodus støttes.
DVD-RW(V-modus)/-R
• Kapitler opprettes automatisk når du sluttbehandler
opptaket på DVD-RW-/DVD-R-plater i Video-modus.
Kapittelets lengde (intervallet mellom kapitlene)
varierer, avhengig av innspillingsmodus.
• Enkel redigering (fjerning av titler/endring av tittelnavn)
• I denne modusen benyttes flere redigeringsfunksjoner
(for eksempel sletting av hele tittelen, delvis sletting av
en tittel, osv.).
• Diverse redigeringsalternativer ved hjelp av en opprettet
spilleliste.
LP
(modus for lang innspillingstid)
EP
(utvidet modus)
Omtrent 68 timer
Omtrent 101 timer
Omtrent 127 timer
FR
(fleksibel Innspilling) Omtrent 19~101 timer
Omtrent 4 timer
Cirka 2 Mbps
Omtrent 6 timer/
cirka 1,6 Mbps
Omtrent 8 timer/
cirka 1,2 Mbps
Omtrent 1~6 timer
• DVD-HR734
Innspillingsmodus
Innspillingstider
HDD (160GB)
DVD-RW/-R
Omtrent 1 time
XP
(høykvalitetsmodus) Omtrent 38 timer
Cirka 8,5 Mbps
SP
Omtrent 2 timer
(standard kvalitetsmodus) Omtrent 72 timer
Cirka 4,5 Mbps
LP
(modus for lang innspillingstid) Omtrent 138 timer
EP
(utvidet modus)
Omtrent 205 timer
Omtrent 272 timer
FR
(fleksibel Innspilling) Omtrent 38~205 timer
■
OBS
Omtrent 4 timer
Cirka 2 Mbps
Omtrent 6 timer/
cirka 1,6 Mbps
Omtrent 8 timer/
cirka 1,2 Mbps
Innspilling
DVD-RW(VR-modus)
Innspillingstider
HDD (80GB)
DVD-RW/-R
XP
Omtrent 1 time
(høykvalitetsmodus) Omtrent 19 timer
Cirka 8,5 Mbps
SP
Omtrent 2 timer
(standard kvalitetsmodus) Omtrent 35 timer
Cirka 4,5 Mbps
Omtrent 1~6 timer
Innspillingstiden kan variere, avhengig av
bestemte forhold.
Norsk - 75
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 75
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:08:59
Ikke innspillbare bilder
Video med kopibeskyttelse kan ikke spilles inn på denne
HDD og DVD-opptakeren.
Når HDD og DVD-opptakeren mottar et
kopibeskyttelsessignal under innspilling, stoppes
innspillingen, og følgende melding vises på skjermen.
Spille inn TV-programmet
du ser på
Kontroller at platen har tilstrekkelig ledig plass til
innspillingen. Velg innspillingsmodus.
You cannot record copy protected movie.
1
Angående kopibeskyttelsessignaler
TV-sendinger som inneholder kopibeskyttelsessignaler
kan ha én av følgende tre signaltyper : Fri kopiering,
Engangskopiering og Ingen kopiering. Hvis du vil spille inn
et program av typen engangskopiering, bruker du DVD-RW
med CPRM i VR-modus.
Trykk på HDD eller DVD.
Hvis du velger DVD, trykker du på OPEN/CLOSEknappen, og legger en innspillbar plate i plateskuffen.
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen.
Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
Hvis en ubrukt DVD-RW settes inn, blir du spurt om du
vil initialisere den. Velg riktig alternativ, og trykk deretter
på OK-knappen. (Se side 75).
Signaltype Fri kopiering Engangskopiering Ingen kopiering
Medier
DVD-RW(Ver.1.1)
O
-
-
VR-modus
O
O*
-
V-modus
O
-
DVD-R
O
-
DVD-RW(Ver.1.1)
Innspilling
med CPRM
Uninitialized Disc.
Do you want to initialize this disc?
Yes
No
Når et program med “Engangskopiering” er spilt inn,
kan det ikke spilles inn mer.
- Innholdsbeskyttelse for innspillbare medier (CPRM)
CPRM er en funksjon som binder en innspilling til mediet den
er innspilt på. Det støttes av noen HDD og DVD-opptakere,
men ikke av mange DVD-spillere. Hver tomme innspillbare
DVD har en unik 64-biters medie-ID etset inn i BCA. Når
beskyttet innhold spilles inn på platen, kan det krypteres med
et 56-biters C2-siffer (Cryptomeria) avledet fra medie-IDen.
2
Trykk på PROG (
) eller nummer for å velge
programmet du vil spille inn.
Under avspilling blir ID-en lest fra BCA og brukt til å generere
en nøkkel for å dekryptere innholdet på platen. Hvis innholdet
på platen kopieres til andre medier, vil ID-en ikke bli funnet
eller være feil slik at dataene ikke kan dekrypteres.
76 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 76
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:01
3
■
Trykk flere ganger på REC MODE, (eller trykk
på REC MODE og deretter på ▲▼) for å velge
innspillingshastighet (kvalitet).
OBS
■
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
■
■
Record Mode
SP(35:12)
■
■
■
4
Trykk på REC-knappen.
Informasjon om kanalen vises på skjermen, og
deretter starter innspillingen.
Ikonet ( ) vises på frontpanelet.
■
Du kan ikke endre innspillingsmodus og
kanal mens du spiller inn.
Innspillingen stopper automatisk hvis det
ikke er mer ledig plass til innspilling.
Opptil 99 titler kan spilles inn på en
plate.(DVD-RW/-R)
Opptil 999 titler kan registreres på HDDenheten.
HDD-innspilling er tilgjengelig for opptil
24 timer, og ved innspilling i 24 timer kan
4 titler spilles inn, der hver tittel har en
lengde på 6 timer.
Avspillingen stoppes automatisk hvis
kopibeskyttet materiale velges.
DVD-RW-plater må formateres før
innspillingen starter. De fleste nye plater
selges uformatert.
Bruk ikke DVD-R Authoring-plater i dette
apparatet.
Recording : PR 1 [SP]
Innspilling
- Ta pause i innspillingen • Trykk på REC PAUSE-knappen for å stanse en
pågående innspilling midlertidig.
• Trykk på REC PAUSE-knappen igjen hvis du vil
fortsette innspillingen.
• Du kan bytte kanal ved å trykke på PROG (
mens innspillingen står på pause.
)
- Stoppe en innspilling Trykk på STOP ( ) hvis du vil stoppe eller avslutte
en innspilling som pågår.
• Hvis du bruker en DVD/-RW/-R-plate, vises
meldingen “Updating the information of disc.
Please wait for a moment”.
Norsk - 77
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 77
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:03
Spille inn fra eksternt utstyr
du ser på
4
Trykk på REC-knappen.
Informasjon om ekstern inngang vises på skjermen,
og deretter starter innspillingen.
Ikonet ( ) vises på frontpanelet.
- Ta pause i innspillingen • Trykk på REC PAUSE-knappen for å stanse en
pågående innspilling midlertidig.
Før du begynner
Kontroller at platen har tilstrekkelig ledig plass til
innspillingen. Velg innspillingsmodus.
1
2
Trykk på HDD eller DVD.
Hvis du velger DVD, trykker du på OPEN/CLOSEknappen, og legger en innspillbar plate i plateskuffen.
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen.
Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
Hvis en ubrukt DVD-RW settes inn, blir du spurt om du
vil initialisere den. (Se side 75)
• Trykk på REC PAUSE-knappen igjen hvis du vil
fortsette innspillingen.
• Du kan bytte kanal ved å trykke på PROG (
mens innspillingen står på pause.
)
- Stoppe en innspilling Trykk på STOP ( ) hvis du vil stoppe eller avslutte
en innspilling som pågår.
• Hvis du bruker en DVD-RW/-R-plate, vises
meldingen “Updating the information of disc.
Please wait for a moment”.
Trykk på INPUT for å velge innsignalkilde i henhold til
den tilkoblingen du har gjort.
Frontpanelet bytter i følgende rekkefølge:
➞ PR Number ➞ AV1 ➞ AV2 ➞ AV3 ➞ DV
Innspilling
Hvis du kobler til et digitalt videokamera, trykker du
på INPUT for å velge DV. (Se side 79)
3
Trykk flere ganger på REC MODE, (eller trykk på
REC MODE og deretter på ▲▼ -knappene) for å
velge innspillingshastighet (kvalitet).
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
Record Mode
SP(35:12)
78 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 78
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:06
Kopiere fra et videokamera
4
Velg DV ved å trykke på INPUT SEL.-knappen.
Hvis inngangen er satt til DV, vil en avspillings/innspillingsmeny med videokamerakontroller vises
øverst på skjermen.
DV
Du kan kontrollere videokameraet med IEEE1394grensesnittet (DV).
The DV device is connected
MOVE
1
2
3
Koble DV-utgangen på videokameraet til DVinngangen foran på HDD og DVD-opptakeren med
RETURN
en DV-kabel.
5
Velg Play-ikonet (►) på øvre del av skjermen for å
spille av videokameraet og finne startposisjonen for
kopieringen.
Trykk på HDD eller DVD.
Hvis du velger DVD, trykker du på OPEN/CLOSEknappen, og legger en innspillbar plate i plateskuffen.
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen. Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
6
Start innspillingen ved å bruke ◄► til å velge
innspillingsikonet ( ● ) øverst på siden av skjermen,
og trykk deretter på OK.
Du kan starte innspillingen ved å trykke på
fjernkontrollens REC-knapp.
Trykk på REC MODE flere ganger for å velge
innspillingshastighet (kvalitet).
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
SP(35:12)
Trykk på STOP ( ) hvis du vil stoppe eller avslutte
en innspilling som pågår.
• Når du bruker plater av typen DVD-RW/-R, vises
meldingen “Updating the information of disc.
Please wait for a moment”.
■
OBS
Du kan vise avspillingsrelaterte ikoner
på skjermen ved å trykke på en
retningsknapp på fjernkontrollen.
Innspilling
Record Mode
- Stoppe en innspilling -
Norsk - 79
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 79
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:10
Gjøre et One Touchopptak (OTR)
Du kan angi at HDD & DVD RECORDER skal spille inn
i intervaller på 30 minutter opptil 8 timer ved å trykke på
REC-knappen.
■
OBS
Timeren teller ned hvert minutt fra 8:00 til
0:00, og deretter stopper HDD- og DVDopptakeren innspillingen.
- Stoppe en innspilling Trykk på STOP ( )-knappen. Meldingen “Do you want
to stop recording?” (Vil du stoppe innspillingen) vises.
• Trykk på ◄►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK.
• Trykk på STOP (
1
2
3
Trykk på HDD eller DVD.
Hvis du velger DVD, trykker du på OPEN/CLOSEknappen, og legger en innspillbar plate i plateskuffen.
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen. Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
Trykk på PROG (
) eller nummerknappene for
å velge programmet som skal spilles inn. Hvis du
ønsker å ta opp fra en tilkoblet ekstern komponent,
trykker du INPUT SEL. komponent, trykker du på
INPUT-knappen for å velge den aktuelle inngangen
(AV1, AV2, AV3, DV eller PR01).
)-knappen igjen.
Om INFO-knappen
Under innspilling kan du trykke en gang på INFOknappen for å vise systeminformasjonsskjermbildet:
Viser aktiv status, bakgrunnsstatus og informasjon om
hovedskjermen.
HDD
Active status
Record SP
Background Status – –
Screen
Recording:PR1 [SP]
JAN/01/2006 (SUN)
12:00
Trykk REC-knappen for å starte innspilling.
Innspilling
Recording : PR 1 [SP]
Hvis du trykker to ganger på INFO-knappen, vises
informasjon om platen: Viser totalt antall titler og
spillelister, tilgjengelig innspillingstid (tittel), tilgjengelig
plass (musikk/foto).
HDD
Total TItle
Total Playlist
Recordable Time :Title
Available Space :Music/Photo
JAN/01/2006 (SUN)
4
System Info
Disc Info
3
None
35:37 SP
4745MB
12:00
Trykk flere ganger på REC-knappen for å justere
ønsket innspillingstid.
➞ 0:30 ➞ 1:00 ➞ ... 8:00 ➞ Off
OTR Mode
0:30
Hvis du trykker tre ganger på INFO-knappen:
Informasjonsskjermbildet for gjeldende innspilling vises:
Viser informasjon om innspillingsnavn, tittel, tidspunkt for
oppretting og innspillingstid.
HDD
Name
Recording Title
Recording Info
JAN/01/2006 12:00 PR
1
4
Created Time
JAN/01/2006 12:00
Recording Time
00:13:27
JAN/01/2006 (SUN)
12:00
80 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 80
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:13
Fortløpende avspilling
2
Trykk på OK eller PLAY (
).
Programmet du spiller
begynnelsen.
inn, spilles av fra

Play
Du kan spille av fra begynnelsen av programmet du spiller
inn.
Du kan se gjennom den forrige tittellisten mens du spiller
inn et program.
Ved innspilling
1
Trykk på PLAY (
- Stoppe avspilling / innspilling -
)-knappen.
Programmet du spiller inn, spilles av fra
begynnelsen.
Avspilling er ikke tilgjengelig de første 10
sekundene etter at innspillingen starter.
Du kan bruke SKIP (
) og andre
avspillingsrelaterte knapper til å se gjennom den
forrige innspillingslisten.

1
Trykk på STOP ( )-knappen.
Avspillingsskjermbildet forsvinner, og skjermbildet
for pågående innspilling vises.
2
Hvis du trykker på STOP (
til, stoppes innspillingen.
Play
■
OBS
■
Bruke TITLE LIST-knappen
Du hører ingen lyd i søkemodus
DVD-avspilling er tilgjengelig mens HDDopptak pågår. JPEG, MP3 og DivX-filer på
platen kan imidlertid ikke spilles av.
HDD-avspilling er tilgjengelig mens DVDopptak pågår. JPEG og MP3 -filer på HDDdisken kan imidlertid ikke spilles av.
Innspilling
■
1
)-knappen en gang
Når enheten er i innspillingsmodus, trykker du på TITLE
LIST-knappen.
Tittelliste-skjermen vises.
Trykk på ▲▼ /SKIP (
)-knappene for å velge
tittelliste for innspillingen.
HDD
Title List
RECORDING...
4/4
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
004
Recording
004 RECORDING...
00:00:00
JAN/02/2006 00:00
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 81
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 81
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:20
Spille inn med timer
3
Trykk på OK for å velge Add a list.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
Date
Start
End
Mode
VPS/PDC
No. 01 No Title
To
Source
Date
Start
End
HDD
PR 01
JAN 01
10 : 54
12 : 54
Recordable Time
Bruke TIMER-knappen
1
Trykk på TIMER-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Programskjermbildet vises.
HDD & DVD RECORDER
Programme
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
√
Rcorded List

Programme
Setup
Innspilling
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼ -knappene for å velge
Programme, og trykk deretter på OK eller ►.
2
HDD
MOVE
SP
Title
Recordable Time HDD 35:45 SP
1. Kontroller at antennekabelen er koblet til.
2. Sjekk gjenværende tid på platen.
3. Sjekk at dato og klokkeslett er riktig.
Kontroller at klokken (Setup-Clock Set (Oppsett-Still
klokke)) er riktig innstilt før du fortsetter med et timeropptak.(Se side 27~28)
Mode
V/P
Off
Save
35:45 SP
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke ANYKEY-knappen.
• Trykk på ANYKEY-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Add, og
trykk deretter på OK eller ►.
4
Velg alternativ for tidsinnstilt opptak.
• Fyll inn elementene med knappene ▲▼◄► og
nummerknappene.
◄► : Går til forrige/neste felt.
▲▼, 0~9 : Stiller inn en verdi.
• To : Velger mediet det skal spilles inn på, HDD
eller DVD.
• Source : Videokilden (AV 1, AV 2 eller AV3) eller
TV-kanalen du vil gjøre en timer-innspilling fra.
• Date : Med timer-opptak kan opptakstiden
stilles inn innen en periode på en måned. Angir
innspillingsdag. (måned/dag)
JAN 31
JAN 30
JAN 29
JAN 02
JAN 01
Every SUN (hver søndag)
Every SAT (hver lørdag)
MON-FRI (MAN-FRE)
MON-SAT (MAN-LØR)
Every Day (hver dag)
Trykk OK- eller ►-knappen for å velge Scheduled
List.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
Date
Start
End Mode VPS/PDC
Add a list
Recordable Time HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
82 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 82
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:26
• Start/End Time : Start- og sluttidspunkt for
timerinnspillingen.
• Mode (Innspillingsmodus) :
- FR (Flexible Recording) (Fleksibel Innspilling)
: Velg når du vil at videokvaliteten skal angis
automatisk. I FR-modus velges den mest passende
innspillingsmodusen automatisk, i forhold til
gjenværende tid på platen og lengden på timerinnspillingen. Denne funksjonen velger bare en
modus i XP, SP, LP og EP-modus.
5
- SP (standardkvalitet) : Velges når det skal spilles inn
med standard kvalitet.
- LP (lav kvalitet) : Velges når det trengs lang
innspillingstid.
- EP (extended) (utvidet) : Velges når det trengs enda
lengre innspillingstid.
OBS
Når du spiller inn i EP-modus på en
DVD-RW(V-modus)/-R-plate, vil kanskje
ikke hele tiden på 6 eller 8 timer bli brukt,
fordi enheten bruker kodingssystemet
VBR(Variable Bit Rate). Hvis du for eksempel
spiller inn et program med mye fart og
spenning, brukes en høyere bithastighet som
i sin tur bruker mer plateminne.
• VPS/PDC : Funksjonene VPS (Video Programme System
(Videoprogramsystem)) og PDC (Programme
Delivery Control (Programleveringskontroll)).
Avslutte uten å lagre gjeldende innstilling
Trykk på MENU-knappen.
Gå tilbake til forrige meny
Trykk på RETURN-knappen hvis du ikke vil stille
inn en timer-innspilling.
6
7
Når du vil spille inn på DVD-RW/-R, må du sette inn
en plate.
Avslutt innstillingen av timer-innspilling ved å skru
apparatet av.
Timer-innspilling fungerer ikke når apparatet er skrudd på.
■
OBS
■
■
• TITLE : Velg tittelen for å angi tittelnavn, og trykk deretter på
OK-knappen. Skjermbildet for ny tittel vises.
Se instruksjoner for registrering på side 89.
Tiden for timer-innspillingen kan variere i
forhold til den innstilte tiden, avhengig av
platestatus og status for timer-innspilling
totalt (for eksempel innspillingstider
som overlapper, eller hvis forrige
innspilling avsluttes innen 2 minutter før
starttidspunktet for neste innspilling).
Innspilling
- Hvis du slår denne funksjonen på, kan du styre start- og
sluttidspunktet for opptak ved hjelp av et spesielt signal
som finnes i kringkastingssignalet. Hvis et TV-program
blir kortere enn planlagt, eller starter senere eller
tidligere enn planlage, synkroniserer denne funksjonen
automatisk start- og sluttidspunktet for opptaket med
klokkeslettet da programmet sendes.
- Angi starttidspunktet NØYAKTIG i henhold til
TVsendeplanen. Ellers vil timer-opptaket ikke fungere.
- Ikke velg PDC eller VPS med mindre du er sikker på
at programmet du vil spille inn sendes med PDC eller
VPS.
igjen.
•
vises på frontpanelet. Dette betyr at en
timerinnspilling er registrert.
Hvis timer-innstillingene overlapper:
Programmene spilles inn i prioritert rekkefølge.
Hvis det er satt opp en timer-innspilling for det
første programmet og deretter for det andre
programmet, og programmene overlapper, vises
følgende melding på skjermen: “This setting is
identical with 1.” (Denne innstillingen er identisk
med 1.) Meldingen viser at det første programmet
prioriteres. Etter at innspillingen av det første
programmet er ferdig, begynner innspillingen av det
andre programmet.
- XP (høy kvalitet) : Velges når videokvalitet er viktig.
■
Når oppsettverdien for hver modus er valgt, trykker
du på OK for å velge Save, og trykker deretter på OK
Du kan stille inn timer-innspilling av opptil
12 programmer.
IHvis harddisken ikke har ledig plass,
blinker . Dette betyr at harddisken ikke
har ledig plass til å ta opp mer.
Norsk - 83
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 83
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:26
Redigere den planlagte
listen
3
Følg disse anvisningene hvis du vil endre den planlagte
listen.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge nummeret på
den planlagte listen du vil redigere, og trykk deretter
på ANYKEY-knappen.
• Elementene Add, Edit, Delete og Go to Recorded
List vises.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To Source
-- --- ----
Date
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
17:30
18:30
SP
On
02 HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
PR 01
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
Add
03 HDD
Start
End Mode VPS/PDC
--:-- --:-- ---
Edit
Delete
Recordable
Time ListHDD 35:45 SP
Go to Recorded
MOVE
Bruke TIMER-knappen
1
Trykk på TIMER-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus. Programskjermbildet
vises.
HDD & DVD RECORDER
4
Programme
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
√
Rcorded List

SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Edit, og trykk
deretter på OK eller ► button.
• Elementet for innstilling av planlagt opptak vises.
Endre feltene du ønsker. Se avsnittet “Spille inn
med timer” hvis du vil vite mer om innstillingsfeltene
for timer-innspilling.(Se side 82~83)
Programme
HDD
Setup
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source
Date
Start
End
Mode
VPS/PDC
No.01 No Title
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
To
Source
Date
Start
End
HDD
PR 01
JAN 01
17 : 30
18 : 30
Recordable Time HDD 35:45 SP
Recordable Time
Bruke MENU-knappen.
MOVE
Innspilling
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼ knappene for å velge
Programme, og trykk deretter på OK eller ►.
2
Trykk OK- eller ►-knappen for å velge Scheduled
List.
HDD
Scheduled List
Mode
SP
Title
V/P
On
Save
HDD 35:45 SP
SELECT
RETURN
EXIT
5
Trykk på OK-knappen for å velge Save, og
trykk deretter på OK-knappen for å bekrefte den
redigerte innstillingen.
6
Trykk på MENU-knappen etter at du har fullført
operasjonen.
Skjermbildet med den planlagte listen forsvinner.
Current Time 10:54
No.
To Source
-- --- ----
0101 HDD
HDD PR
PR01
01
0202 HDD PR
PR01
01
0303 HDD PR
PR01
01
Recordable Time
Date
Start
End Mode VPS/PDC
-- ---:-- --:-- --Add a list
JAN
01
17:30 18:30
18:30 SP
SP
On
JAN/01
17:30
On
JAN/01
21:00
On
JAN
01
21:00 22:00
22:00 SP
SP
On
JAN/01
23:15
On
JAN
01
23:15 23:45
23:45 SP
SP
On
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
84 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 84
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:27
Slette en planlagt liste
3
Følg disse anvisningene hvis du vil slette en oppføring fra
den planlagte listen.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge nummeret
på den planlagte listen du vil slette, og trykk
deretter på ANYKEY-knappen.
• Elementene Add, Edit, Delete og Go to Recorded
List vises.
HDD
Scheduled List
Current Time 11:01
No.
To
Source
Date
Start
End
Mode VPS/PDC
-- --- ----
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
17:30
18:30
SP
On
02 HDD PR 01
Add
03 HDD PR 01
Edit
JAN 01
--:-- --:-- -21:00
22:00
SP
-On
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
Delete
Recordable
Time List
HDD 35:45 SP
Go to Recorded
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke TIMER-knappen
1
Trykk på TIMER-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus. Programskjermbildet
vises.
HDD & DVD RECORDER
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Delete, og
trykk deretter på OK eller ►.
• Du vil bli bedt om å bekrefte slettingen med en
melding som denne: “Do you want to delete?”.
Programme
HDD
HDD
Library
Disc Manager
Scheduled List
√
Rcorded List

Scheduled List
Current Time 11:01
No.
To
Source
Date
Start
End Mode VPS/PDC
No. 01
Programme
Setup
Do you want to delete?
Recordable Time
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Yes
HDD 35:45 SP
MOVE
No
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på ▲▼ knappene for å velge
Programme, og trykk deretter på OK eller ►.
5
Trykk på ◄► knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK.
• Den valgte oppføringen slettes fra listen.
HDD
2
Scheduled List
Innspilling
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Current Time 11:01
Trykk OK- eller ► -knappen for å velge Scheduled
List.
HDD
No.
To Source
-- --- ----
0101
0202
0303
HDD
HDD PR
PR01
01
PR01
01
HDD PR
HDD PR
PR01
01
Recordable Time
Date
Start
-- ---:-Add a list
JAN
01
17:30
JAN 01
17:30
21:00
JAN 01
21:00
JAN 01
23:15
23:15
SP
SP
SP
SP
SP
SP
On
On
On
On
On
On
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Date
6
Start
End
Mode VPS/PDC
-- --- ----
-- --
01 HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
02 HDD PR 01
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
--:-- --:-- --
--
HDD 35:45 SP
MOVE
End Mode VPS/PDC
--:-- ---
18:30
18:30
22:00
22:00
23:45
23:45
Source
Recordable Time
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på MENU-knappen etter at du har fullført
operasjonen.
Skärmen för den planerade inspelningslistan
försvinner.
Norsk - 85
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 85
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:29
listen med opptak
3
Trykk på MENU-knappen etter at du har fullført
operasjonen.
Skjermbildet med listen med opptak forsvinner.
Du kan kontrollere resultatene for tittellister der den oppsatte
innspillingstiden er passert.
Informasjon om listen med opptak
Viser om den valgte listen med opptak utførte en vellykket
timer-innspilling.
3
Bruke TIMER-knappen
1
Trykk på TIMER-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus. Programskjermbildet
vises.
-1 Trykk på ▲▼ -knappene for å velge nummeret
på Recorded List, og trykk deretter på ANYKEYknappen.
HDD
Recorded List
No.
HDD & DVD RECORDER
Programme
HDD
Library
Disc Manager
To Source
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
01
JAN
JAN 01
Start
17:30
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
18:30
22:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
Info
JAN 01
23:15
23:45
OK
Scheduled List
√
Delete
Rcorded List

List Clear
Go to Scheduled List
Programme
MOVE
Setup
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
Innspilling
SP On
OK
OK
4
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼ knappene for å velge Info, og trykk
deretter på OK eller ►.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼ -knappene for å velge
Programme, og trykk deretter på OK eller ►.
SELECT
HDD
No.
To
Recorded List
Source
Date
Start
End
Mode
V/P
Status
Timer rec was finished successfully
OK
2
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Recorded List,
og trykk på OK- eller ►-knappen.
Recordable Time
HDD 35:45 SP
SELECT
RETURN
EXIT
Skjermbildet med listen med opptak vises.
HDD
Recorded List
No.
To Source
01
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
JAN 01
Start
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
22:00 SP On
03 HDD PR 01
JAN 01
23:15
23:45
MOVE
SELECT
SP On
RETURN
Status
OK
OK
OK
EXIT
86 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 86
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:31
Slette listen med opptak
4
Sletter en bestemt listen med opptak
3
-1 Trykk på ▲▼ -knappene for å velge nummeret
på Recorded List du vil slette, og trykk deretter
på ANYKEY-knappen.
Trykk på ▲▼ knappene for å velge List Clear, og
trykk deretter på OK eller ►.
HDD
No.
No.
Recorded List
To Source
Source
To
Date
Date
Start Start End End
Mode
Mode
V/P VPS/PDC
Status
Do you want to delete a Recorded list?
HDD
Yes
No
MOVE
SELECT
Recorded List
No.
To Source
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
01
JAN
JAN 01
Start
17:30
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
18:30
22:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
info
JAN 01
23:15
23:45
OK
RETURN
EXIT
OK
OK
SP On
Delete
List Clear
Go to Scheduled List
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
Gå til den planlagte listen
Trykk på ▲▼ knappene for å velge Delete, og
trykk deretter på OK eller ►.
HDD
No.
To
Recorded List
Source
Date
Start
End
Mode
V/P
Status
No.01
Do you want to delete?
Yes
Recordable Time
Skifter direkte fra listen med opptak til listen med planlagte
opptak.
3
-1 Trykk på ANYKEY-knappen.
No
HDD 35:45 SP
MOVE
HDD
SELECT
RETURN
Recorded List
EXIT
No.
To Source
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
Date
JAN 01
JAN 01
Start
17:30
17:30
21:00
End Mode V/P
18:30 SP On
18:30
22:00 SP On
Status
03 HDD PR 01
info
Info
Delete
JAN 01
23:15
23:45
OK
OK
OK
Innspilling
SP On
List Clear
Go to Scheduled List
MOVE
Tømme listen med opptak
SELECT
RETURN
EXIT
Fjerner alle lister med opptak samtidig.
3
4
-1 Trykk på ANYKEY-knappen.
HDD
No.
To
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Go to
Scheduled List og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
Recorded List
Source
Date
Start
End
Mode
V/P
01
01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
JAN 01
JAN 01
17:30
21:00
18:30
22:00
SP On
SP On
Status
OK
OK
03 HDD PR 01
Info
Delete
JAN 01
23:15
23:45
SP On
OK
HDD
No.
List Clear
Go to Scheduled List
MOVE
SELECT
RETURN
Scheduled List
Current Time 10:54
To Source
-- --- ----
Date
Start
End Mode VPS/PDC
-- ---:-- --Add a --:-list
01
02
03
JAN 01
JAN 01
JAN 01
HDD
HDD
HDD
PR 01
PR 01
PR 01
17:30
21:00
23:15
18:30
22:00
23:45
SP
SP
SP
On
On
On
EXIT
Recordable Time
HDD 35:45 SP
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 87
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 87
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:32
Redigering
Dette avsnittet gir en innføring i grunnleggende
redigeringsfunksjoner, og forklarer både
redigeringsfunksjoner for innspilling på plate og
redigeringsfunksjoner for hele platen.
• Tittelliste
Redigering
En tittel er en seksjon med innspilt video og lyd.
Title List (Tittelliste) viser en liste hvor du kan velge en
tittel. Fordi tittelen består av informasjon om strømmen
som faktisk er innspilt, vil ikke en tittel som er slettet
kunne spilles av igjen.
Grunnleggende redigering (tittelliste) . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Avansert redigering (spilleliste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Kopiere fra HDD til DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Kopiere flere titler samtidig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Kopiere fra DVD til HDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Kopiere MP3, JPEG eller DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Diskbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
• Spilleliste
Dette refererer til en enhet med avspillinger som
utføres ved å velge en ønsket scene i hele tittellisten.
Når én spilleliste spilles, vises bare scenen som
brukeren har valgt, og deretter stanser avspillingen.
Fordi det bare er informasjonen som trengs for å spille
av en ønsket scene som er med i en spilleliste, vil ikke
originalstrømmen bli slettet hvis spillelisten slettes.
Innspilling eller redigering kan kanskje ikke
fullføres hvis det oppstår en feil, for eksempel ved
strømstans.
Legg merke til at materiale som er skadet ikke kan
gjenopprettes til opprinnelig innhold.
88 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 88
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:32
Grunnleggende
redigering (tittelliste)
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Rename,
ogtrykk deretter på OK eller ►.
Skjermbildet for nytt navn vises.
HDD
Gi en tittel nytt navn
Rename
JAN / 01 / 2006 17:30 PR1
Følg disse anvisningene når du vil gi nytt navn til
entittellisteoppføring, dvs. redigere tittelen til et
innspiltprogram.
Back Space
Space
MOVE
Bruke TITLE LIST-knappen
1
4
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
HDD
SELECT
Delete
RETURN
Clear
EXIT
Velg tegnene du ønsker ved hjelp av ▲▼ ◄ ►knappene, og trykk på OK-knappen.
HDD
Rename
Sports(A1)
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Back Space
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Space
MOVE
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
SELECT
Delete
RETURN
Clear
EXIT
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
• Back Space: Sletter og flytter markøren ett trinn
tilbake.
• Space: Legger inn et mellomrom og flytter
markøren én posisjon fremover (mot høyre).
• Delete: Sletter tegnet ved markørposisjonen.
• Clear : Sletter alle tegnene.
• Save: Registrerer de inntastede tegnene.
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK - eller ► -knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
2
Velg oppføringen du vil gi nytt navn fra tittellisten
vedå trykke på ▲▼-knappene, og trykk deretter på
ANYKEY-knappen.
5
Trykk på ▲▼◄ ►-knappene for å velge Save,
ogtrykk deretter på OK-knappen.
Det endrede tittelnavnet vises i tittelelementet til den
valgte oppføringen.
HDD
Title List
Sports(A1)
Redigering
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
1/3
No.
Title
Length
001
001 JAN/01/2006
Sports(A1) 17:30 PR 01:00:00
HDD
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
No.
Rename
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Protection
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Delete
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Edit
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
1/3
MOVE
►
SELECT
RETURN
EXIT
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 89
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 89
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:37
Låse (beskytte) en tittel
Følg disse anvisningene hvis du vil låse en oppføring
og dermed beskytte den mot å bli slettet ved et uhell.
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Protection, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Title Protection:
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Bruke TITLE LIST-knappen
JAN/01/2006 17:30
SP
On
V-Mode Compatibility
MOVE
1
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
4
Off
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge On, og
trykk deretter på OK-knappen. Nøkkelikonet i
informasjonsvinduet for den valgte oppføringen
endres til låst status. ( ➝ )
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
MOVE
SELECT
RETURN
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
EXIT
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
Bruke MENU-knappen.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library,
ogtrykk deretter to ganger på OK eller ►.
• Trykk på ▲▼-knappene og velg Title, og
trykk deretter på OK eller ►-knappen.
Redigering
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge en oppføring
du vil beskytte på tittellisten, og trykk deretter på
ANYKEY-knappen.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Rename
Title
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Protection
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
►
►
►
SELECT
RETURN
EXIT
90 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 90
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:39
Slette en tittel
Følg disse anvisningene hvis du vil slette en
oppføring fra tittellisten.
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Delete, og trykk
deretter på OK eller ►.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
002 JAN/01/2006
21:00 PR 01:00:00
Do you want
to delete?
003 may
JAN/01/2006
23:15 PR 00:30:00
(Related playlists
be deleted.)
JAN/01/2006 17:30
Yes
SP
V-Mode Compatibility
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
HDD
MOVE
1/3
No.
Title
Length
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
4
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Deleting...
(Please
003 wait.)
JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
2
No
• Meldingen kan variere, avhengig av type plate. Du vil
bli bedt om å bekrefte. Du vil bli bedt om å bekrefte.
HDD, DVD-RW (VR-modus): Siden en spilleliste
finnes, vises meldingen “Do you want to delete?
(Related playlists may be deleted)”.
DVD-RW(videomodus)/-R: Siden det ingen
spilleliste finnes, vises meldingen “Do you want to
delete?”.
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
Bruke TITLE LIST-knappen
1
Title
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
Trykk på ▲▼-knappene for å velge en oppføring du
vil slette i tittellisten, og trykk deretter på ANYKEYknappen.
HDD
Title List
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title
Title
Length
001 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
001
1/3
No.
Rename
1/2
No.
Redigering
JAN/01/2006 21:00 PR1
Length
002 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Protection
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
►
►
MOVE
►
SELECT
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Norsk - 91
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 91
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:41
■
OBS
■
■
■
Du kan ikke slette en beskyttet oppføring.
Hvis du ønsker å slette en beskyttet
oppføring, må du velge “Off” i menyen
Protection (Beskyttelse) for tittelen.
(Se side 90)
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge en oppføring du
vil splitte på tittellisten, og trykk deretter på ANYKEYknappen.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Hvis platebeskyttelse er satt til Protected
(Beskyttet), kan du ikke slette titler.
(Se side 115)
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
Når DVD-RW/-R er sluttbehandlet, kan de
ikke slettes.
►
►
►
MOVE
Slette en del av en tittel (splitt)
SELECT
HDD
Title List
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Protection
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
►
►
Split
Partial Delete
►
►
MOVE
4
1/3
No.
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
EXIT
JAN/01/2006 17:30 PR1
Følg disse anvisningene hvis du vil splitte en del av
en tittellisteoppføring.
1
RETURN
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Edit, og trykk
deretter på OK eller ►.
Redigeringsmenyen vises.
Rename
Bruke TITLE LIST-knappen
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
3
Title
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
Protection
Når en oppføring er slettet fra tittellisten
kan den ikke gjenopprettes.
1/3
No.
Rename
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Split, og trykk
deretter på OK eller ►.
HDD
Split
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Split 1
Split 2
00:00:00
00:00:00
00:00:01
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
Select
Return
Split
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
001 JAN/01/2006
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Redigering
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library,
og trykk deretter på OK- eller ► -knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
92 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 92
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:44
5
Bruk avspillingsknappene (PLAY( ) og SEARCH
(
)), til å gå til punktet der splitten skal settes inn,
og trykk på OK-knappen.
Hvis dette ikke er punktet der du vil splitte, trykker du
på RETURN-knappen for å annullere valget. Bruk
avspillingsknappene til å gå til punktet der splitten skal
settes inn, og trykk på OK-knappen.
7
Velg Yes ved å trykke på ◄ ►-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Den splittede tittelen deles i to, og de neste titlene
flyttes tilbake en etter en.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/4
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 00:00:55
00:30:55
002 JAN/01/2006 17:30 PR 00:29:05
HDD
Split
003 JAN/01/2006 21:00 PR 00:02:00
JAN/01/2006 17:30 PR1
004 JAN/01/2006 23:15 PR 00:02:06
Title List No. 001
①
Split 1
Split 2
00:00:00
00:30:55
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
00:30:55
SELECT
RETURN
EXIT
Return
Split
Select
MOVE
➂
➁
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
① Første splittintervall
➁ Avspillingstid
➂ Starttidspunkt og skjermbilde for andre splitt.
Slette en del av en tittel
(Delvis sletting)
Følg disse anvisningene hvis du vil slette en del av
en tittellisteoppføring.
HDD
Split
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Split 1
Split 2
00:00:00
00:30:55
(VR-modus)
Bruke TITLE LIST-knappen
00:30:55
Select
Return
Split
MOVE
6
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på OK-knappen for å velge Split.
Meldingen “This title cannot be recovered after
splitting. Do you want to split?” vises.
1
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
HDD
Split
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Title List No. 001
Split 1
Split 2
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
This title cannot be recovered after spliting
Do you want to split?
00:00:00
Select
00:00:00
No
00:00:01
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Return
Split
MOVE
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
JAN/01/2006 17:30 PR1
Yes
Title
Redigering
No.
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Norsk - 93
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 93
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:47
2
Delvis sletting av skjermelementer
Trykk på ▲▼-knappene for å velge en oppføring du vil
redigere på tittellisten, og trykk deretter på ANYKEYknappen.
HDD
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
HDD
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Protection
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Delete
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Edit
00:19:10
00:00:00
①
00:19:10
Start
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
End
Return
Delete
MOVE
►
SELECT
RETURN
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Edit, og trykk
deretter på OK eller ►.
Redigeringsskjermen for tittellisten vises.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
① Avspillingslinje
➁ Avspillingstid
➂ Vindu og tid for startpunkt for delvis sletting
➃ Vindu og tid for sluttpunkt for delvis sletting
• Velg start- og sluttpunkt for delen du vil slette ved
hjelp av de avspillingsrelaterte knappene.
• Avspillingsrelaterte knapper :
(PLAY( ), SEARCH (
))
6
1/3
No.
Rename
Title
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Delete
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Edit
►
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
Trykk på OK-knappen på sluttpunktet.
Bilde og tid for sluttpunktet vises i vinduet for valg av
sluttpunkt for sletting.
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Protection
HDD
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Split
Partial Delete
Start
End
00:19:10
00:41:20
►
►
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
00:41:20
Start
End
Return
Delete
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Partial Delete, og
trykk deretter på OK eller ►.
HDD
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Start
End
00:00:00
00:00:00
7
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Delete, og
trykk deretter på OK-knappen.
HDD
Redigering
EXIT
➂
►
• Når du bruker DVD/-RW (VR)-plater, kan du
velge Partial Delete (Delvis sletting) ved å trykke
på ANYKEY-knappen. (Deretter går du til trinn 5)
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
00:00:00
Start
End
Start
Return
Delete
MOVE
SELECT
RETURN
00:00:00
Start
Trykk på OK-knappen ved startpunktet.
Bilde og tid for startpunktet vises i vinduet for valg av
startpunkt for sletting.
HDD
End
Do you want to delete?
(Deleted part will not be restored.)
EXIT
Yes
5
➃
➁
►
MOVE
4
End
1/3
No.
Rename
3
Start
Title List
End
MOVE
00:00:00
00:19:10
No
Return
Delete
SELECT
RETURN
EXIT
Partial Delete
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title List No. 001
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:19:10
Start
End
Return
Delete
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
94 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 94
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:51
8
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK. Den valgte delen er slettet.
9
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Return, og
trykk deretter på OK-knappen for å fullføre.
Avansert redigering
(spilleliste)
Opprette en spilleliste
Følg disse anvisningene hvis du vil opprette en ny
spillelisteoppføring fra en innspilt tittel.
■
OBS
■
■
■
■
Delen som skal slettes må være minst 5
sekunder lang.
(VR-modus)
Hvis delen som skal slettes er kortere enn
5 sekunder, vises meldingen “The range
is too short”.
Hvis sluttiden kommer foran starttiden,
vises meldingen “End point cannot
be marked earlier than start point”
(Sluttpunktet kan ikke ligge før
startpunktet).
Bruke TITLE LIST-knappen
1
Trykk på TITLE LIST mens enheten er i stopp/
avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
Delen kan ikke slettes hvis den inneholder
et stillbilde.
HDD
Trykk på MENU-knappen når operasjonen er
fullført.
Tittellisten forsvinner.
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
2
Trykk på ANYKEY-knappen.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Playlist, og
trykk deretter på OK eller ►.
HDD
Redigering
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Rename
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Protection
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
MOVE
►
►
►
Split
New Playlist
Go To Playlist
►
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 95
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 95
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:54
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge New
Playlist, og trykk deretter på OK eller ►.
Skjermbildet Make Playlist vises.
HDD
6
Make Playlist
New Playlist
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:00:00
00:00:00
End
MOVE
4
Return
Make
SELECT
RETURN
• Lage en scene til spillelisten.
Skjermen Make Scene (Opprett scene) vises. Gjenta
trinn 4~6 for å lage en scene i spillelisten. En ny
scene blir lagt til i den aktive spillelisten.
Du kan kontrollere og se over alle scenene på
skjermen Edit Playlist (Rediger spilleliste).
(Se side 98)
• Lage en ny spilleliste.
Gjenta trinn 1~6 hvis du vil opprette en ny spilleliste.
00:00:00
Start
Trykk på  -knappene for å velge Make,
og trykk deretter på OK-knappen.
EXIT
Trykk på OK-knappen på startpunktet.
7
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Return, og
trykk deretter på OK-knappen for å fullføre.
■
OBS
HDD
Make Playlist
New Playlist
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:08:38
00:00:00
■
Du kan opprette opptil 99
spillelisteoppføringer.
Skjermbildet som vises kan se noe
annerledes ut, avhengig av type plate.
00:08:38
Start
End
Return
Make
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Bilde og tid ved startpunktet vises i Start-vinduet.
• Den gule valglinjen går til End (Slutt).
• Velg startpunkt for delen som du vil opprette en
nyscene fra, med avspillingsknappene (PLAY( ),
)).
SEARCH (
5
Trykk på OK-knappen på sluttpunktet.
HDD
Make Playlist
New Playlist
Redigering
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:08:38
00:11:03
00:11:03
Start
End
MOVE
Make
Return
SELECT
RETURN
EXIT
• Bilde og tid for sluttpunktet vises i End-vinduet.
• Den gule valglinjen går til elementet Make.
96 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 96
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:55
Spille oppføringer i spillelisten
Endre navn på en spillelisteoppføring
Følg disse anvisningene hvis du vil gi nytt navn til
en spillelisteoppføring, dvs. redigere navnet på en
oppføring i spillelisten.
Følg disse anvisningene hvis du vil spille av
oppføringene i spillelisten.
(VR-modus)
(VR-modus)
Bruke PLAYLIST-knappen
1
Bruke PLAYLIST-knappen
Trykk på PLAYLIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Spillelisteskjermen vises.
HDD
1
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
002 JAN/02/2006 13:51
00:06:09
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Trykk på PLAYLIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Skjermen Edit Playlist vises.
SELECT
RETURN
MOVE
EXIT
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Tittelliste-skjermen vises.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Tittelliste-skjermen vises.
• Trykk på ANYKEY-knappen.
• Trykk på ANYKEY-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Playlist, og
trykk deretter på OK eller ►.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Playlist, og
trykk deretter på OK eller ►.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Go To
Playlist, og trykk deretter på OK eller ►.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Go To
Playlist, og trykk deretter på OK eller ►.
Trykk på STOP ( )-knappen for å stoppe
avspillingen.
avspillingen.Skjermen går tilbake til skjermbildet
Playlist.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge den tittelen du
vil gi nytt navn fra spillelisten, og trykk deretter på
ANYKEY-knappen.
ANYKEY-menyen vises : Rename, Copy, Delete, Edit
Playlist, New Playlist, Go to Titlelist
HDD
Redigering
3
EXIT
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
2
RETURN
Bruke MENU-knappen.
Bruke MENU-knappen.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge den
spillelisten du vil spille, og trykk deretter på OK
eller PLAY ( ).
SELECT
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Rename
Copy
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 97
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 97
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:09:59
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Rename, og trykk
deretter på OK eller ►.
Skjermbildet for nytt navn vises.
HDD
Redigere en scene for spillelisten
Følg disse anvisningene hvis du vil redigere scener for
en spilleliste.
Rename
(VR-modus)
JAN /02 / 2006 13:47 PR1
Bruke PLAYLIST-knappen
Back Space
MOVE
4
Space
Delete
SELECT
Clear
RETURN
EXIT
1
Velg tegnene du ønsker ved hjelp av▲▼◄►knappene, og trykk på OK-knappen.
HDD
Trykk på PLAYLIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Skjermen Edit Playlist vises.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47 PR1
Rename
Dolphin
Back Space
MOVE
Space
Delete
SELECT
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
EXIT
HDD
Playlist
1/3
No.
Title
Length
001
001 Dolphin
Dolphin
00:01:07
00:08:15
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:50
6 Scenes
MOVE
RETURN
EXIT
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ANYKEY-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Playlist, og
trykk deretter på OK eller ►.
Trykk på ▲▼◄►knappene for å velge Save, og
trykk deretter på OK-knappen.
Det endrede tittelnavnet vises i tittelfeltet til den valgte
spillelisteoppføringen.
Dolphin
SELECT
Bruke MENU-knappen.
Clear
RETURN
• Denne funksjonen tilsvarer funksjonen Rename (Gi
nytt navn) for å gi nytt navn til tittelen. (Se side 89)
• Det maksimale antallet tegn som kan skrives inn er
31. Du kan deretter vise alle de 31 tegnene ved å
trykke på INFO-knappen.
Redigering
Length
00:06:09
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
5
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Go To
Playlist, og trykk deretter på OK eller ►.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge den tittelen du vil
redigere fra spillelisten, og trykk deretter på ANYKEYknappen. Menyen Edit Playlist vises: Rename, Copy,
Delete, Edit Playlist, New Playlist, Go to Titlelist.
HDD
SELECT
RETURN
Playlist
1/3
EXIT
No.
Rename
Copy
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
98 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 98
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:01
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Edit Playlist, og
trykk deretter på OK eller ►.
Skjermen Edit Scene vises.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
01
00:02:24
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
SELECT
04
Modifisere en scene (bytte ut en scene)
Følg trinn 1 til 3 på side 98~99 for konfigurasjon.
4
Trykk på ▲▼◄►-knappene for å velge den scenen
du vil endre, og trykk deretter på ANYKEY-knappen.
0:01:22
RETURN
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
EXIT
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
06
00:01:06
03
00:00:31
07
00:00:00
04
0:01:22
Modify
Move
Add
05
Delete0:00:09
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Spille av en valgt scene
4
Trykk på ▲▼◄ ►-knappene for å velge den
scenen du vil spille av, og trykk deretter på
ANYKEY-knappen.
Spillelisteoppføringen som skal spilles av velges.
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Modify, og trykk
deretter på OK eller ►.
Skjermen Modify Scene (Modifiser scene) vises.
HDD
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
03
00:00:31
04
Scene No. 001
0:01:22
Title List : 1/3
Modify
End
Start
Add
06
MOVE
5
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Move
05
Delete0:00:09
Modify Scene
JAN/02/2006 13:47
00:01:06
07
SELECT
00:00:00
RETURN
Change
MOVE
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
6
Trykk på OK-knappen på scenens startpunkt.
HDD
Modify Scene
Redigering
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Play, og trykk
deretter på OK eller ►.
Den valgte scenen spilles av.
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
► Play
Title List : 1/3
Start
End
00:04:54
00:00:00
00:05:27
Start
End
MOVE
• Trykk på STOP ( ) -knappen hvis du vil
avslutteavspillingen av scenen.
Change
SELECT
Cancel
RETURN
EXIT
• Bilde og tid for startpunktet vises i Start-vinduet.
• Velg start- eller sluttpunkt for delen du
vilmodifisere, med avspillingsknappene
(PLAY( ), SEARCH (
)).
Norsk - 99
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 99
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:06
7
Trykk på OK-knappen ved scenens sluttpunkt.
HDD
Modify Scene
Flytte en scene (endre posisjon for en scene)
Følg trinn 1 til 3 på side 98~99 for konfigurasjon.
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
Title List : 1/3
Start
End
00:01:44
00:06:25
4
00:06:25
Start
End
Change
MOVE
-1 Trykk på ▲▼◄►-knappene for å velge den
scenen du vil flytte (endre posisjon), og trykk
deretter på ANYKEY-knappen.
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
• Bilde og tid for sluttpunktet vises i End-vinduet.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
06
00:01:06
03
00:00:31
07
00:00:00
04
0:01:22
Modify
Move
Add
8
05
Delete0:00:09
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Change, og
trykk deretter på OK-knappen.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
01
00:02:10
05
06
0:00:09
02
0:00:34
00:01:07
06
00:01:06
MOVE
03
07
SELECT
00:00:31
04
0:01:22
MOVE
5
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Move, og trykk
deretter på OK eller ►.
00:00:00
RETURN
SELECT
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
EXIT
• Scenen du modifiserer endres med den valgte delen.
01
00:04:31
05
0:00:09
02
0:00:34
03
00:00:31
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
SELECT
04
RETURN
0:01:22
EXIT
Redigering
• Et gult valgvindu vises på scenen som skal flyttes.
100 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 100
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:10
6
Trykk på ▲▼◄►-knappene for å velge posisjonen
du vil flytte den valgte scenen til, og trykk deretter på
OK-knappen.
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 5/6
01
00:04:31
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
SELECT
04
Legge til en scene
Følg trinn 1 til 3 på side 98~99 for konfigurasjon.
4
-1 Trykk på ▲▼◄ ►-knappene for å velge scenen
som den nye scenen skal settes inn foran, og trykk
deretter på ANYKEY-knappen.
0:01:22
RETURN
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
EXIT
Play 00:02:24
01
02
0:00:34
06
00:01:06
03
00:00:31
07
00:00:00
04
0:01:22
Modify
• Den valgte scenen flyttes til den valgte posisjonen.
Move
Add
05
Delete0:00:09
MOVE
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 5/6
01
00:04:31
02
0:00:34
03
00:00:31
05
0:00:09
06
00:01:06
07
00:00:00
MOVE
SELECT
04
RETURN
0:01:22
5
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Add, og trykk
deretter på OK eller ►.
Skjermen Add Scene vises.
EXIT
HDD
Add Scene
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
■
OBS
■
Du kan ikke flytte den valgte scenen
til neste scenes posisjon, fordi den
valgte scenen ville blitt satt inn før den
posisjonen, noe som ikke krever noen
handling.
Title List 1/3
Start
End
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Start
End
Cancel
Add
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Skjermbildet som vises kan se noe
annerledes ut, avhengig av type plate.
6
Trykk på OK-knappen ved scenens startpunkt.
HDD
Add Scene
Redigering
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:01:51
00:00:00
00:01:51
Start
End
MOVE
Add
Cancel
SELECT
RETURN
EXIT
• Bilde og tid for startpunktet vises i Start-
vinduet.
• Velg start- eller sluttpunkt for delen du
vilmodifisere, med avspillingsknappene
(PLAY( ), SKIP (
)).
Norsk - 101
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 101
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:12
7
Trykk på OK-knappen ved scenens sluttpunkt.
HDD
Add Scene
JAN/02/2006 13:47
Slette en scene
Følg trinn 1 til 3 på side 98~99 for konfigurasjon.
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:01:51
00:07:28
-1 Trykk på ▲▼◄ ►-knappene for å velge den scenen
du vil slette, og trykk deretter på ANYKEY-knappen.
00:07:28
Start
End
Cancel
Add
MOVE
4
SELECT
RETURN
EXIT
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
Play 00:02:24
01
• Bilde og tid for sluttpunktet vises i End-vinduet.
• Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Cancel hvis du
vil avbryte, og trykk deretter på OK-knappen.
02
0:00:34
06
00:01:06
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Add, og trykk
deretter på OK-knappen.
01
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/8
00:03:3
02
0:02:24
03
06
00:00:09
07
00:00:34
04
0:00:31
0:01:22
MOVE
SELECT
00:01:06
08
00:00:00
RETURN
07
00:00:00
04
0:01:22
Add
05
Delete0:00:09
5
EXIT
05
RETURN
EXIT
HDD
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
Scene No. 1/6
00:02:24 Do 02
0:00:34to
you want
0:00:09
06
MOVE
• Seksjonen du vil legge til settes inn foran scenen som
blir valgt i trinn 4 i Legge til en scene, på forrige side.
SELECT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Delete, og trykk
deretter på OK eller ►.
01
05
00:00:31
Move
MOVE
8
03
Modify
Yes
00:01:06
03
00:00:31
delete
the scene04?
07
SELECT
0:01:22
No
00:00:00
RETURN
EXIT
• Meldingen “Do you want to delete the scene?” vises.
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes,
og trykk deretter OK for å slette den valgte scenen.
Redigering
6
102 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 102
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:14
Slette en spillelisteoppføring fra
spillelisten
3
Bruke PLAYLIST-knappen
1
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Delete, og trykk
deretter på OK eller ►.
• Du vil bli bedt om å bekrefte slettingen med
meldingen “Do you want to delete?”.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
Trykk på PLAYLIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Skjermen Edit Playlist vises.
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 to
JAN/02/2006
Do you want
delete? 14:08
00:01:54
Yes
No
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
HDD
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
SELECT
RETURN
EXIT
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
4
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK.
Du kommer automatisk tilbake til skjermbildet Playlist
når slettingen er fullført.
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:47
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library,
og trykk deretter på OK- eller►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2006 13:47
Length
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
Deleting...
003 JAN/02/2006 14:08
(Please wait.)
00:01:54
JAN/02/2006 13:47
6 Scenes
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Tittelliste-skjermen vises.
• Trykk på ANYKEY-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Playlist, og
trykk deretter på OK eller ►.
HDD
Playlist
JAN/02/2006 13:51
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Go To
Playlist, og trykk deretter på OK eller ►.
2
1/2
No.
Title
001 JAN/02/2006
002
JAN/02/2006 13:51
13:51
Length
00:03:33
00:03:33
002 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
JAN/02/2006 13:51
3 Scenes
HDD
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Redigering
Trykk på ▲▼-knappene for å velge den tittelen
du vil redigere fra spillelisten, og trykk deretter på
ANYKEY-knappen.
Menyen Edit Playlist vises: Rename, Copy, Delete,
Edit Playlist, New Playlist, Go to Titlelist.
Playlist
JAN/02/2006 13:47
1/3
No.
Rename
Copy
Title
Length
001 JAN/02/2006 13:47
001
00:06:09
002 JAN/02/2006 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2006 14:08
00:01:54
Delete
Edit Playlist
JAN/02/2006 13:47
New Playlist
6 Scenes
Go to Titlelist
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 103
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 103
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:15
Kopiere fra HDD til DVD
Om kopieringsskjermbildet
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD


No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
Rec. Mode
01:00:00
[DVD] Available
SP


MOVE
SELECT
RETURN
Bruke TITLE LIST-knappen
1
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen, og legg en
innspillbar plate i plateskuffen.
2
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen. Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
Kontroller at platen har tilstrekkelig ledig plass til
innspillingen.
3
Velg HDD ved å trykke på HDD-knappen på
frontpanelet på HDD og DVD-opptakeren eller på
fjernkontrollen.
4
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.


04:01:01
4.44GB

Total
00:01:05
0.02 GB

EXIT
 Legg til titler som skal kopieres (opptil 7 titler kan
kopieres samtidig)
 Tittel som skal kopieres
 Innspillingsmodus for kopiering





HDD
- HS(høy hastighet): du kan kopiere raskere enn
vanlig avspillingshastighet.
Kopier i samme innspillingsmodus som kildetittelen.
- XP/SP/LP/EP: du kan ikke bruke kopiering med
høy hastighet.
Spilletid for tittelen som skal kopieres
Start kopiering-knapp
Knapp for innstilling av opptaksmodus
Gjenværende tid og plass på gjeldende plate i
DVD-opptaksmodus
Total opptakstid og plass for titlene som er valgt for
kopiering
Redigering
HDD ➞ DVD
Støttes
Støttes ikke
Flytt
Kopier én gang-tittel
(Sletter tittelen fra HDD-disken etter kopiering)
Når et program med “Engangskopiering” er spilt inn på
DVD-platen kan ikke dette programmet kopieres til HDD
lenger.
Men når et program med “Engangskopiering” har blitt spilt
inn på HDD kan programmet kopieres til DVD-RW (VRmodus).
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Spesifikasjoner for innholdskopiering
Innhold
Innspilt videotittel
Kopibeskyttet tittel
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge tittelen du
vilkopiere.
Trykk på SKIP (
sider.
)-knappene for å gå til andre
SKIP(
) : forrige side i en tittelliste
SKIP(
) : neste side i en tittelliste
104 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 104
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:17
6
- Kopiere en tittel som er redigert
tidligere -
Trykk på ANYKEY-knappen.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Protection
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
9
Meldingen “Do you want to view screen of copying
title?” vises.
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
HDD
►
No.
- ---
►
SELECT
RETURN
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
01:00:00
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
Start
Rec.
Mode
1 JAN/01/2006
SP ➞ HS
01:00:00
Do you 17:30
wantPRto view
screen
of copying
title?
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Yes
No
Total
00:03:05
0.06 GB
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Copy, og trykk
deretter på OK eller ►.
Kopieringsskjermbildet vises.
No.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
►
MOVE
7
1/3
No.
Rename
MOVE
10
Rec. Mode
SELECT
RETURN
EXIT
Hvis du vil kopiere tittelen på kopieringsskjermbildet,
trykker du på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og
trykker deretter på OK-knappen.
[DVD] Available
SP
04:01:01
4.44GB
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Hvis du vil endre opptaksmodus ved kopiering,
se side 109.
8
21%
If you want to stop copy, press CANCEL key.
• Hvis du velger No vises ikke tittelen som skal kopieres
på skjermen, og kopieringen starter mens gjeldende
program vises på skjermen.
• Trykk INFO-knappen for å endre progresjonsstolpen for
kopiering.
Hvis du trykker INFO en gang til, vil progresjonsstolpen
for kopiering vises.
• Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på CANCEL.
Om du trycker på knappen INFO igen visas statusfältet.
Trykk på OK eller ►-knappen for å velge Start, og
trykk deretter på OK-knappen.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:03:05
0.06 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge den tittelen
du vil kopiere fra tittellisten, og trykk deretter på
COPY-knappen på fjernkontrollen. Du kan gå til
kopieringsskjermbildet.
• Under avspilling kan du også kopiere tittelen ved
å trykke på COPY-knappen.
9
-1 Meldingen “Do you want to use high speed copy mode? ”vises.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
Redigering
- Om bruk av COPY-knappen -
- Kopiere en uredigert tittel -
Start
Mode
1 JAN/01/2006
17:30 PR
SP ➞high
HS 01:00:00
Do you want
to use
speed copyRec.
mode?
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Yes
No
Total
00:03:05
0.06 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Norsk - 105
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 105
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:20
■
OBS
Høyhastighetskopiering : Dette betyr at
du kan overføre uten at kvaliteten blir
dårligere for hver ‘kopigenerasjon’. Det
betyr også at kopieringen utføres med
høyeste mulige hastighet.
Endre opptaksmodus
Følg trinn 1 til 7 på side 104~105 for konfigurasjon.
8
-1
Trykk på ► og ▼ for å velge Rec. Mode, og trykk
deretter på OK.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
10
No.
- ---
Rec.Mode
Length
-- --:--:-XP
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
SP
Start kopiering i høy hastighet ved å trykke på
◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk deretter på
OK-knappen.
Kopiering i høy hastighet starter. Tittelen som skal
kopieres blir ikke spilt av, og gjeldende program vises
på skjermen.
LP
MOVE
21%
If you want to stop copy, press CANCEL key.
Redigering
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
RETURN
EXIT
opptaksmodus, og trykk deretter på OK.
• HS (høy hastighet) : Kopier i samme opptaksmodus
som HDD.
• XP/SP/LP/EP : Du kan ikke kopiere i høyere
kvalitetsmodus enn originalen. Hvis samme
innspillingsmodus velges, kopieres tittelen i høy
hastighet.
■
OBS
■
■
Når kopieringen er fullført, vises meldingen “The title
is successfully copied”.
■
The title is successfully copied.
[DVD] Available
Trykk på ▲▼-knappene for å velge
■
11
SELECT
Start
Rec. Mode
High Speed
EP
9
• Hvis du velger No, vises tittelen som kopieres i
avspillingshastighet mens kopieringen pågår.
• Trykk INFO-knappen for å endre progresjonsstolpen for
kopiering.
Hvis du trykker INFO en gang til, vil progresjonsstolpen
for kopiering vises.
• Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på
CANCEL.
Om du trycker på knappen INFO igen visas statusfältet.
Title
Du kan bruke samme fremgangsmåte for å
kopiere en spilleliste.
Kopiering i høy hastighet er ikke tilgjengelig
for en tittelliste som er delvis slettet.
Under kopiering er timeropptak ikke
tilgjengelig.
Kopiering i høy hastighet er ikke tilgjengelig i
følgende situasjoner:
- Kopiering av en tittel som bare kan
kopieresén gang.
- Kopiering av en spilleliste.
- Kopiering av en delvis slettet tittel.
Tittellister som bare kan kopieres én gang:
- Bare tilgjengelig for DVD-plater som støtter
CPRM.
- Hvis en spilleliste inneholder en tittelliste
som bare kan kopieres én gang, kan den
ikke kopieres.
106 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 106
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:22
Kopiere flere titler
samtidig
6
Trykk på ANYKEY-knappen.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
Delete
Edit
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen, og legg en
innspillbar plate i plateskuffen.
2
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen. Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
Kontroller at platen har tilstrekkelig ledig plass til
innspillingen.
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
►
►
MOVE
7
Length
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
Copy
1
Title
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 01:00:00
01:00:00
Protection
Bruke TITLE LIST-knappen
1/3
No.
Rename
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Copy, og trykk
deretter på OK eller ►.
Kopieringsskjermbildet vises.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
Rec. Mode
01:00:00
[DVD] Available
3
4
SP
Velg HDD ved å trykke på HDD-knappen på
frontpanelet på HDD og DVD-opptakeren eller på
fjernkontrollen.
Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
HDD
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:00:00
MOVE
8
SELECT
MOVE
RETURN
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
01:00:00
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
04:01:01
4.44GB
Total
00:01:05
0.02 GB
Add
Add
SELECT
RETURN
EXIT
EXIT
Trykk på ANYKEY-knappen.
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:30:00
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
04:01:01
4.44GB
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Redigering
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge en av titlene
du vil kopiere.
Trykk på SKIP (
)-knappene for å gå til
andresider.
SKIP( ) : forrige side i en tittelliste
SKIP( ) : neste side i en tittelliste
Norsk - 107
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 107
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:24
9
Slette en uønsket tittel fra
kopieringslisten
Trykk på OK-knappen.
Legg til kopiliste-skjermbildet vises.
Følg trinn 1 til 7 på side 107 for konfigurasjon.
HDD
Add Copy List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
002 JAN/01/2006 17:30 PR 01:00:00
003 JAN/01/2006 21:00 PR 00:35:00
8
-1 Trykk på ▲▼-knappene for å velge en tittel du vil
slette fra kopiskjermbildet.
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
HDD
EXIT
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode Length
-- --:--:--
Start
Rec. Mode
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
[DVD] Available
SP
10
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ytterligere en
tittel du vil kopiere, og trykk deretter på OK-knappen.
Gjenta trinn 8~10 for å velge en tittel du vil kopiere.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
2 JAN/01/2006 21:00 PR SP ➞ HS 01:00:00
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
03:59:42
4.42GB
Total
00:03:05
0.06 GB
MOVE
9
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ANYKEY-knappen. Trykk på ▲▼-knappene
for åvelge Delete, og trykk deretter på OK eller ►
Meldingen “Do you want to delete?” vises.
Total
00:03:05
0.06 GB
MOVE
SELECT
RETURN
HDD
EXIT
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
Start
PR
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30Do
PRyou
SP want
➞ HS to
01:00:00
delete?
11
SP
Trykk på OK eller ►-knappen for å velge Start, og
trykk deretter på OK-knappen.
Yes
MOVE
HDD
Rec. Mode
[DVD] Available
03:59:42
4.42GB
No
SELECT
Total
00:03:05
0.06 GB
RETURN
EXIT
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
2 JAN/01/2006 21:00 PR SP ➞ HS 01:00:00
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
Total
00:03:05
0.06 GB
Redigering
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Tittellisten som ble lagt til i kopilisten blir kopiert.
Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på CANCEL.
10
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK.
Den valgte tittelen blir slettet.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
Add a list -- --:--:--
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
■
OBS
Hvis kopilisten inneholder minst én tittel som
ikke kan kopieres i høy hastighet, utføres
trinn 9 som beskrevet på side 105. Ellers
utføres trinn 9-1, beskrevet på side 105.
03:59:42
4.42GB
Total
00:00:00
0.00 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
108 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 108
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:27
Forhåndsvise en valgt tittel fra
kopilisten
Følg trinn 1 til 7 på side 107 for konfigurasjon.
Velge opptaksmodus for hver tittel i
kopilisten.
Du kan kopiere flere titler med forskjellig opptaksmodus for
hver tittel.
8
-1 Trykk på ▲▼-knappene for å velge en tittel du vil
forhåndsvise i kopiskjermbildet.
HDD
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode Length
-- --:--:--
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
Følg trinn 1 til 7 på side 107 for konfigurasjon.
8
-1 Trykk på ▲▼-knappene for å velge en tittel og
endre opptaksmodus i kopiskjermbildet.
Start
Rec. Mode
HDD
[DVD] Available
SP
No.
- ---
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
03:59:42
4.42GB
Title
Rec.Mode Length
-- --:--:--
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
EXIT
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
MOVE
9
Trykk på ANYKEY-knappen. Trykk på ▲▼-knappene
for å velge Preview, og trykk deretter på OK eller ►.
Du kan forhåndsvise den valgte tittelen på
visningsvinduet som er plassert midt på skjermen.
HDD
9
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ANYKEY-knappen. Trykk på ▲▼-knappene
for å velge Rec. Mode, og trykk deretter på OK
elleror ►.
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode Length
-- --:--:--
11 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
HDD
Start
No.
- ---
[DVD] Available
SP
03:59:42
4.42GB
RETURN
RETURN
Title
Add
XP
Delete
SP
LP
Preview
Rec.Mode
EXIT
EXIT
Trykk på RETURN-knappen for å gå ut av
forhåndsvisningsmodus.
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
►
MOVE
10
Rec.Mode Length
-- --:--:--
1 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR SP ➞ HS 01:00:00
Total
00:01:05
0.02 GB
SELECT
SELECT
Copy
Copy To : HDD ➞ DVD
Rec. Mode
11
EP
SELECT
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
opptaksmodus, og trykk deretter på OK eller ►.
Gjenta trinn 9~11 for å velge en tittel og endre
opptaksmodus.
Resten av kopieringsprosessen utføres som
beskrevet på side 104~106.
Redigering
10
SP
Norsk - 109
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 109
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:28
Endre opptaksmodus for alle titler i
kopilisten.
Du kan kopiere flere titler og angi samme opptaksmodus
for alle titlene.
Kopiere fra DVD til HDD
Følg trinn 1 til 7 på side 107 for konfigurasjon.
8
-1 Velg Rec. Mode på høyre side av skjermen med
▲▼◄►-knappene, og trykk deretter på OKknappen.
HDD
Copy
Bruke Title List-knappen
1
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen, og legg en innspilt
plate i plateskuffen.
2
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen.
3
Trykk på TITLE LIST mens enheten er i stopp/
avspillingsmodus.
Tittelliste-skjermen vises.
Copy To : HDD ➞ DVD
No.
- ---
Title
Rec.Mode
Length
-- --:--:-XP
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS 01:00:00
SP
LP
EP
Start
Rec. Mode
[DVD] Available
SP
High Speed
MOVE
9
SELECT
03:59:42
4.42GB
Total
00:01:05
0.02 GB
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
opptaksmodus, og trykk deretter på OK-knappen.
Resten av kopieringsprosessen utføres som
beskrevet på side 104 til 106.
DVD-RW(VR)
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 00:17:55
01:00:00
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:02:06
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:01:03
JAN/01/2006 17:30
SP
V-Mode Compatibility
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Bruke MENU-knappen.
• Trykk på MENU-knappen, mens enheten er i
stopp/avspillingsmodus.
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Redigering
• Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
110 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 110
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:30
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge tittelen du
vil kopiere.
)-knappene for å gå til andre
Trykk på SKIP (
7
Trykk på OK eller ► for å velge Start, og trykk deretter
på OK-knappen.
sider.
SKIP(
SKIP(
5
) : forrige side i en tittelliste
) : neste side i en tittelliste
Trykk på ANYKEY-knappen.
21%
If you want to stop copy, press CANCEL key.
DVD-RW(VR)
Title List
JAN/01/2006 17:30 PR1
Title
Length
• Tryck på knappen INFO för att ändra statusfältet
001 JAN/01/2006
JAN/01/2006 17:30
17:30 PR
PR 00:17:55
01:00:00
Protection
Copy
002 JAN/01/2006 21:00 PR 01:02:06
Delete
003 JAN/01/2006 23:15 PR 00:01:03
Edit
för kopiering.
• Om du trycker på knappen INFO igen visas
►
Playlist
JAN/01/2006 17:30
Navigation
SP
Select
Media
V-Mode
Compatibility
►
statusfältet
►
►
MOVE
6
1/3
No.
Rename
SELECT
RETURN
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Copy, og trykk
deretter på OK eller ►.
Kopieringsskjermbildet vises.
DVD/RW(VR)
Copy
8
Når kopieringen er fullført, vises meldingen “The title is
successfully copied.”.
The title is successfully copied
Copy To : DVD ➞ HDD
No.
Title
Rec.Mode
Length
Start
Add a list
1 JAN/01/2006 17:30 PR SP ➞ HS
00:17:55
[HDD] Available
SP
65:02:32
72.88GB
Total
00:17:55
0.02 GB
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Kopiere flere titler samtidig
- Om bruk av COPY-knappen -
– Samme som for HDD (se side 108)
• Forhåndsvise en valgt tittel fra kopilisten
– Samme som for HDD (se side 109)
Redigering
Trykk på ▲▼-knappene for å velge den tittelen
du vil kopiere fra tittellisten, og trykk deretter på
COPY-knappen på fjernkontrollen. Du kan gå til
kopieringsskjermbildet.
• Under avspilling kan du også kopiere tittelen ved
å trykke på COPY-knappen.
– Samme som for HDD (se side 107)
• Slette en uønsket tittel fra kopilisten
Norsk - 111
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 111
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:31
■
OBS
■
■
■
■
Du kan ikke kopiere noe til en sluttbehandlet
DVD-R eller DVD-RW (V-modus).
Du kan ikke kopiere en DVD-VIDEO til HDD.
Kopiering i høy hastighet fra en DVD-RW
(VR-modus) er tilgjengelig.
Når du kopierer fra DVD-RW (V-modus)/-R
til HDD, er ikke kopiering i høy hastighet
tilgjengelig.
Opptaksmodus kan ikke endres når du
kopierer en tittel fra DVD til HDD.
5
CD
Music List
Song1.mp3
No.
Copy
►
00:02:22
Play Mode
MP3 Song1.mp3
Playlist
Spesifikasjoner for innholdskopiering
Innhold
Innspilt videotittel
Kopibeskyttet tittel
Kopier én gang-tittel
Trykk på ▲▼-knappene for å velge MP3, JPEG
eller DivX filene du vil kopiere, og trykk deretter på
ANYKEY-knappen.
1/10
Size
Title
ROOT
Song1.mp3.
1.mp3
Song
Song 1.mp3.
002 Song 10.mp3
3.8
3.8 MB
MB
3.8
MB
3.8 MB
003 ►Song 2.mp3
5.1 MB
004 ►Song 3.mp3
9.2 MB
ROOT
Screen
Saver
005 ►Song 4.mp3
5.2 MB
Select Media
006 ►Song 5.mp3
10.3 MB
DVD ➞ HDD
MOVE
SELECT
RETURN
▼
EXIT
Støttes
Støttes ikke
Støttes ikke
Kopiere MP3, JPEG eller
DivX
6
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Copy, og trykk
deretter på OK eller ►.
Filkopieringen starter.
CD
Copying...
No.
Title
MP3
Song 1.mp3.
Free space : 4699 MB
002: 1/1
Song 10.mp3
Total file number
00:02:22
0031.mp3
Song 2.mp3
File Name : Song
Song1.mp3
ROOT
1/10
Size
ROOT
Song1.mp3.
1.mp3
Song
►
Filkopiering
Music List
Song1.mp3
004 Song 3.mp3 33%
005 Song 4.mp3
006 Song 5.mp3
3.8
3.8MB
MB
3.8
MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
▼
CANCEL
Redigering
1
Sett en JPEG-plate, en MP3-plate eller DivX disc i
plateskuffen.
2
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen. Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
Kontroller at platen har tilstrekkelig ledig plass til
innspillingen.
3
Trykk ▲▼-knappene for å velge Library, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
4
Trykk på ▲▼ knappene for å velge Music, Photo
eller DivX(MPEG4) og trykk deretter på OK eller ►.
CD
Music List
Song1.mp3
No.
Title
1/10
Size
ROOT
►
MP3
00:02:22
Song
1.mp3
Song
Song1.mp3.
1.mp3.
002 Song 10.mp3
3.8
3.8MB
MB
3.8
MB
003 Song 2.mp3
5.1 MB
3.8 MB
Song1.mp3
004 Song 3.mp3
ROOT
005 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 5.mp3
10.3 MB
MOVE
SELECT
9.2 MB
RETURN
▼
EXIT
112 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 112
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:35
Mappekopiering
1
2
Legg en plate (JPEG, MP3 eller DivX) i plateskuffen.
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Copy, og trykk
deretter på OK eller ►.
Filkopieringen starter.
Undermapper og filer i den valgte mappen blir kopiert.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Library, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
CD
Copying...
Size
ROOT
ROOT
Free space : 4699 MB
Jpg
Total 00:00:00
file number : 2/8
DivX(MPEG4)
File Name : Song 2.mp3
ROOT
ROOT
13%
Trykk på ▲▼ knappene for å velge Music, Photo
eller DivX(MPEG4) og trykk deretter på OK eller ►.
MP3, JPEG eller DivX(MPEG4) -fillisten vises.
CD
Title
■
Size
ROOT
ROOT
OBS
DivX(MPEG4)
Jpg
00:00:00

CANCEL
Music List
No.
MP3
■
ROOT
ROOT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
■
■
4
Title
MP3
é
3
Music List
No.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge MP3, JPEG
eller DivX(MPEG4) -mappen du vil kopiere, og trykk
deretter på ANYKEY-knappen.
CD
Music List
No.
Title
Size
é
00:00:00
Jpg
►
Screen
Saver
ROOT
►
Opptil 500 filer og 100 undermapper kan
kopieres til en mappe for JPEG-filer.
Opptil 500 filer og 100 undermapper kan
kopieres til en mappe for DivX-filer.
Filer som har filnavn av typen ***.mp3/***.
jpg blir automatisk endret til ***01.mp3/
***01.jpg og kopiert.
Dette gjør det mulig å ha opptil 999 kopier
med samme navn.
Du kan ikke kopiere en lyd-CD.
Filstørrelsene på platen og kopien på HDD
kan avvike noe, på grunn av filsystemet.
SELECT
RETURN
EXIT
Innhold
MP3
JPEG(foto)
DivX
HDD ➞ DVD
Støttes
Støttes
Støttes
DVD ➞ HDD
Støttes
Støttes
Støttes
Redigering
Spesifikasjoner for innholdskopiering
►
MOVE
■
Opptil 500 filer og 100 undermapper kan
kopieres til en mappe for MP3-filer.
MP3
Playlist
ROOT
Select Media
■
■
ROOT
DivX(MPEG4)
Copy
Copy
■
Hvis du trykker på CANCEL-knappen
under mappekopiering, vil kopieringen bli
avbrutt etter at gjeldende fil er kopiert.
• Plate (CD-R/ CD-RW/ DVD-R(Sluttbehandling)/
DVD-RW(Sluttbehandling)/ DVD-RAM)➞ HDD
• HDD ➞ DVD-R, DVD-RW(V)
• Platen som inneholder videopptaket eller som har
titteldubbing på harddisken kan ikke kopieres.
• Hvis platen er sluttbehandlet gjennom Disc
Manager (Diskbehandling), kan den være
kompatibel med PC som UDF-enhet.
Norsk - 113
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 113
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:37
Diskbehandling
3
Trykk på  -knappene for å velge Rename, og
trykk deretter på OK-knappen.
Skjermbildet for nytt navn vises.
Rename
DVD-RW(VR)
Redigere platenavnet
Følg disse anvisningene hvis du vil gi en plate et navn.
Back Space
Space
MOVE
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
HDD & DVD RECORDER
4
Title
Rename
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
MOVE
SELECT
RETURN
Disc
1
Back Space
EXIT
Space
MOVE
Velg Disc Manager med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
DVD-RW(VR)
Disc Name
Used Space
Available Space
5
Clear
RETURN
EXIT
Disc Manager
DVD-RW(VR)
Not Protected
VR-Mode
Rename
Delete All
MOVE
Delete
SELECT
Trykk på ▲▼◄►-knappene for å velge Save, og
trykk deretter på OK-knappen.
Platen gis et navn.
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
EXIT
Library
DVD-RW(VR)
Library
Library
Protection
Clear
RETURN
Velg tegnene du ønsker ved hjelp av ▲▼◄►knappene, og trykk på OK-knappen.
DVD-RW(VR)
2
Delete
SELECT
Finalise
SELECT
RETURN
Format
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Disc_ 1
00:17
02:10 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Rename
EXIT
Protection
Delete All
Redigering
MOVE
■
OBS
■
Finalise
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Du må kanskje fjerne platebeskyttelsen før
du kan redigere.
Skjermbildet som vises kan avvike,
avhengig av platetype.
114 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 114
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:39
Platebeskyttelse
Formatere en plate
Med Disc Protection (Platebeskyttelse) kan du beskytte
platene mot å bli formatert eller slettet utilsiktet.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
Bruk disse instruksjonene når du skal formatere en
plate. Platebeskyttelsen bør også fjernes.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
HDD & DVD RECORDER
HDD & DVD RECORDER
Library
Library
Library
Title
►
Disc Manager
DivX (MPEG4)
►
Programme
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
Setup
MOVE
MOVE
2
SELECT
RETURN
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Music
►
Photo
►
SELECT
RETURN
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Disc Manager,
ogtrykk deretter på OK eller ►.
Disc Manager
HDD
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Delete All
MOVE
[Music/Photo Partition]
Used Space
Availlable Space
Finalise
SELECT
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000:20
Available Space
035:29 SP
Rename
Protection
RETURN
Delete All
EXIT
Trykk på œ  -knappene for å velge
Protection, og trykk deretter på OK-knappen.
DVD-RW(VR)
Disc Manager
On
Delete All
MOVE
Off
Finalise
SELECT
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Format, og trykk
deretter på OK-knappen.
Disc Manager
RETURN
Format
EXIT
Do you want to format this disc?
[Music/Photo Partition]
Used Space
0119MB
Availlable Space
4636MB
Yes
No
Delete All
MOVE
4
EXIT
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
Disc
NotProtection
Protected
VR-Mode
Rename
Protection
Format
RETURN
HDD
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
3
SELECT
Redigering
Disc Name
Used Space
Available Space
0119MB
4636MB
Format
MOVE
3
EXIT
EXIT
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Disc Manager,
ogtrykk deretter på OK eller ►.
DVD-RW(VR)
Library
HDD
Library
DVD-RW(VR)
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge On, og trykk
deretter på OK-knappen.
SELECT
Format
RETURN
EXIT
HDD
• Meldingen “Do you want to format this disc?”
vises.
• Hvis du velger Yes, vises meldingen “All data
will be deleted. Do you want to continue?”.
Norsk - 115
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 115
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:41
DVD-RW
• Meldingen “Choose the recording format for
DVD- RW.” vises.
DVD-RW(VR)
2
HDD
Disc Manager
DVD-VR
Protection
Delete All
MOVE
4
[Music/Photo Partition]
Used Space
Availlable Space
DVD-V
Finalise
SELECT
DVD-V
DVD-RW/DVD-R
Redigering
Slette alle titler/DivX-lister/
musikklister/fotolister
1
Delete All
MOVE
EXIT
DVD-VR og DVD-V defineres i samsvar med
innspillingsformatet.
DVD-VR
DVD-RW
0119MB
4636MB
Format
RETURN
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK. Platen formateres.
PLATE
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000:20
Available Space
035:29 SP
Disc Name
Used Space
00:17
Available Space
01:54 SP
Choose the recoding format for DVD-RW.
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec.Mode
VR-Mode
Rename
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Disc Manager, og
trykk deretter på OK eller ►.
3
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Delete All, og
trykk deretter på OK-knappen.
HDD
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
Select contents to delete all?
[Music/Photo Partition]
Used Space
0119MB
Availlable Space
4636MB
Title
DivX
Music
Photo
Delete All
MOVE
SELECT
Format
RETURN
EXIT
• Hvis det finnes beskyttede oppføringer: Funksjonen
Slett alle tittellister fungerer ikke.Hvis det finnes
en tittel med et stillbilde, vil ikke denne funksjonen
fungere. Hvis du vil slette en beskyttet oppføring,
må du deaktivere Beskyttelse for den under Lockfunksjonen (Lås).
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Library
Disc Manager
Programme
Setup
MOVE
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Music
►
Photo
►
SELECT
RETURN
EXIT
116 - Norsk
01025K_XEE-NOR_88~127.indd 116
2006-03-22 ¿ÀÈÄ 6:37:32
4
Slette alle tittellister
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Title, DivX, Music
eller Photo, og trykk deretter på OK-knappen.
HDD
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All playlists will also be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Availlable Space
Yes 4636MB
No
Delete All
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
HDD & DVD RECORDER
Format
Library
DVD-RW(VR)
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Library
Library
Disc Manager
HDD
Programme
Setup
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All DivX(MPEG4) will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Availlable Space
Yes 4636MB
No
Delete All
MOVE
SELECT
►
Music
►
Photo
►
SELECT
RETURN
EXIT
Format
EXIT
Disc Manager
2
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All music will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Availlable Space
Yes 4636MB
No
Delete All
►
DivX (MPEG4)
MOVE
RETURN
HDD
Title
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Disc Manager, og
trykk deretter på OK eller ►.
DVD-RW(VR)
Format
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
Rename
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Protection
Delete All
MOVE
HDD
Finalise
SELECT
EXIT
Disc Manager
[Title/DivX(MPEG4) Partition]
Used Space
000 20
Available Space
035 29 SP
All photo will be deleted.
[Music/Photo Partition]
Do you want to continue?
Used Space
0119MB
Availlable Space
Yes 4636MB
No
Delete All
MOVE
SELECT
3
Trykk på  -knappene for å velge Delete All,
og trykk deretter på OK-knappen.
• Meldingen “Do you want to delete all title lists?” vises.
Format
RETURN
EXIT
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK.
Alle tittellister, DivX musikklister eller fotolister blir slettet.
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Redigering
DVD-RW(VR)
5
Format
RETURN
00:17
01:54 SP
Do you want to delete all title lists?
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Yes
Rename
Protection
Not Protected
VR-Mode
No
Delete All
MOVE
Finalise
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Norsk - 117
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 117
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:44
• Hvis det finnes beskyttede oppføringer: Funksjonen
Slett alle tittellister fungerer ikke.Hvis det finnes
en tittel med et stillbilde, vil ikke denne funksjonen
fungere. Hvis du vil slette en beskyttet oppføring,
må du deaktivere Beskyttelse for den under Lockfunksjonen (Lås).
• Hvis det brukes en beskyttet DVD-RW, kan data ikke
slettes fra platen.
• Hvis du velger Yes, vises meldingen “All
playlists will also be deleted. Do you want to
continue?”.
3
Trykk på ▲▼ ◄ ►-knappene for å velge Finalise,
og trykk deretter på OK-knappen.
Meldingen “Do you want to finalise disc?” vises.
DVD-RW(VR)
00:17
01:54 SP
Do you want to finalise disc?
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec.Mode
VR-Mode
Yes
Rename
Protection
4
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
Delete All
MOVE
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK.
Alle tittellister slettes.
No
Finalise
SELECT
Format
RETURN
EXIT
Hvis du velger Yes, vises meldingen “Disc will be
finalised. Do you want to continue?”.
Sluttbehandle en plate
DVD-RW(VR)
Når du har spilt inn titler på en DVD-RW/DVD-R-plate
med HDD & DVD-opptakeren, må den sluttbehandles
før den kan spilles av på andre apparater.
00:17
01:54 SP
Disc will be finalised.
Disc Protection InfoDo you want
Not Protected
to continue?
Current Rec.Mode
VR-Mode
Yes
Rename
Protection
Delete All
MOVE
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
HDD & DVD RECORDER
Library
4
DVD-RW(VR)
Library
Library
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Programme
Music
►
Setup
Photo
►
Disc Manager
■
■
Redigering
SELECT
RETURN
EXIT
■
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Disc Manager,
og trykk deretter på OK eller ►.
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
00:17
01:54 SP
Disc Protection Info
Current Rec.Mode
Not Protected
VR-Mode
No
Finalise
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK.
Platen sluttbehandles.
OBS
MOVE
Disc Manager
Disc Name
Used Space
Available Space
■
■
Når en plate er sluttbehandlet, kan du ikke
slette oppføringer fra innspillingslisten.
Etter sluttbehandlingen vil DVD-R/DVDRW (videomodus) fungere på samme
måte som en DVD-Video.
Skjermbildet kan avvike, avhengig av
platetype.
Sluttbehandlingstiden kan variere,
avhengig av hvor mye data som er lagret
på platen.
Data på platen vil bli skadet hvis
opptakeren blir slått av i sluttbehandlingsp
rosessen.
Rename
Protection
Delete All
MOVE
Finalise
SELECT
RETURN
Format
EXIT
118 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 118
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:46
Fjerne sluttbehandling på en plate
(V-/VR-modus)
DVD-RW(VR:F)
Disc Manager
Disc Name
Current Rec.Mode
VR-Mode
Disc will be unfinalised.
Do you want to continue?
Yes
No
Unfinalise
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
HDD & DVD RECORDER
Library
DVD-RW(VR:F)
Library
Library
Disc Manager
Programme
Setup
Title
►
DivX (MPEG4)
►
Music
►
Photo
►
MOVE
SELECT
RETURN
MOVE
4
EXIT
■
DVD-RW(VR:F)
Bruk
Disc Manager
■
VR-Mode
Unfinalise
MOVE
3
SELECT
Sluttbehandling
DVD-Video(RW)
Samme som
DVD-Video
Fjerne sluttbehandling
DVD-RW(V)
Mulighet for ekstra innspilling,
beskyttelse og sletting.
Du kan sluttbehandle eller fjerne
sluttbehandlingen på en DVD-RW i VRmodus.
Sluttbehandling
Fjerne sluttbehandling
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR)
Format
RETURN
EXIT
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Unfinalise, og
trykk deretter på OK-knappen.
Meldingen “Do you want to unfinalise disc?” vises.
DVD-RW(VR:F)
EXIT
Du kan sluttbehandle eller fjerne
sluttbehandling på en DVD-RW i videomodus.
Type
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Disc Manager,
og trykk deretter på OK eller ►.
Disc Name
Current Rec.Mode
Format
RETURN
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Yes, og trykk
deretter OK.
Sluttbehandlingen fjernes.
OBS
2
SELECT
Type
Bruk
Mulighet for ekstra,
Ingen mulighet for,
innspilling, sletting
ekstra innspilling, sletting
redigering eller beskyttelse. redigering eller beskyttelse.
Disc Manager
Redigering
Disc Name
Current Rec.Mode
VR-Mode
Do you want to unfinalise disc?
Yes
No
Unfinalise
MOVE
SELECT
RETURN
Format
EXIT
Hvis du velger Yes, vises meldingen “Disc will be
unfinalised. Do you want to continue?”
Norsk - 119
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 119
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:47
Referanse
Feilsøking
Hvis du får et problem med produktet, gå gjennom
punktene under før du kontakter et Samsung-godkjent
servicesenter.
Strøm
Inn-signalet vises en stund mens strømmen
skrus på.
Kontrollpunkt 1
HDD & DVD RECORDER trenger litt
tid for å initialiseres, og innsignalet
vises i ca. 10 sekunder etter at den
slås på.
Men hvis funksjonen Quick recording
(Hurtigopptak) er slått på, vil DVDopptakeren/videospilleren slå seg på
raskt slik at du kan ta opp fra den
valgte kanalen med en gang.
(se side 32)
Innspilling
Kan ikke spille inn TV-programmer.
Referanse
Kontrollpunkt 1
Sjekk om strømledningen er plugget
skikkelig inn i stikkontakten.
Kontrollpunkt 2
Har du stilt inn kanalinnstillingene for
HDD og DVD-opptakeren riktig?
Kontrollpunkt 3
Kontroller leding plass på HDD/DVDRW/-R-platen.
Jeg trykket på REC-knappen, men ingenting skjer.
Kontrollpunkt 1
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Innspilling er bare mulig på HDD/DVD-RW/R-plater.
Hvis et program er kopibeskyttet, kan
det ikke spilles inn.
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
120 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 120
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:49
Avspilling
Jeg kan ikke spille av en plate.
Kontrollpunkt 1
Kontrollpunkt 2
Kontrollpunkt 3
Kontroller at platen er satt inn riktig
med etiketten opp.
Kontrollpunkt 1
Kontroller regionskoden på DVDplaten.
Bytte av kameravinkler er kun
tilgjengelig hvis platen inneholder
bilder tatt fra ulike vinkler.
HDD og DVD-opptakeren kan ikke
spille av enkelte platetyper.
(Se side 7, 44)
-ikoner vises på skjermen.
Kontrollpunkt 1
Kameravinkelfunksjonen fungerer ikke ved
avspilling av en DVD-plate.
Du kan ikke bruke denne operasjonen
eller funksjonen av en av følgende
årsaker:
(1) DVD-platen er sperret mot denne
muligheten.
(2) DVD-platen støtter ikke funksjonen
(for eksempel: kameravinkler))
(3) Funksjonen er ikke tilgjengelig for
øyeblikket.
(4) Du har bedt om en tittel, et kapittel
eller en søketid som ligger utenfor
området.
Valgt språk for lyd og/eller undertekst spilles ikke
av.
Kontrollpunkt 1
Hvilke språk som er tilgjengelig for
tale og tekst bestemmes av platen.
Kun lyden og tekstingen som ligger på
DVD-platen er tilgjengelig og vises på
platemenyen.
Kan ikke kopier tittel eller fil til annet modus.
Innstillinger for avspillingsmodus samsvarer ikke med
innstillingene som er konfigurert i menyen Settings
(Innstillinger).
Kontrollpunkt 1
Kontrollpunkt 1
Platen støtter ikke alle de valgte
funksjonene. I så fall vil enkelte
konfigurerte innstillinger på menyen
Setting (Innstillinger) kanskje ikke
fungere skikkelig.
Kontrollpunkt 1
Se to “Spesifikasjoner for innholds
kopiering” på side 5 for åkontrollere om
det er støtte for kopiering.
Se “Kompatibilitet for V-modus” på side
37 for å kontrollere om det er støtte for
kopiering.
Referanse
Jeg kan ikke endre sideforholdet.
Kontrollpunkt 2
DVD-plater som er kopibeskyttet kan
ikke kopieres til HDD.
Sideforholdet er ikke justerbart
forDVD-plater. (Se side 38)
Norsk - 121
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 121
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:49
Timeropptak
Video
Platen går rundt, men det vises ikke noe bilde,
eller det vises bilder av dårlig kvalitet.
Kontrollpunkt 1
Kontrollpunkt 2
Kontrollpunkt 3
Kontrollpunkt 4
Kontroller at videoinnstillingen er stilt
inn riktig. (Se side 38~39)
Kontroller om platen er skadet eller
om det er fremmedlegemer på platen
Timerlampen blinker.
Kontrollpunkt 1
Kontrollpunkt 2
Hvis scenen plutselig bytter fra mørkt
til lyst, kan skjermbildet riste litt, men
dette er ingen defekt.
Timer-innspilling fungerer ikke skikkelig.
Kontrollpunkt 1
Kontrollpunkt 2
Ingen lyd.
Referanse
Kontrollpunkt 2
Kontroller om gjeldende plate er
innspillbar.
Kontroller dette før opptaket starter.
Enkelte plater med dårlig kvalitet blir
ikke spilt av riktig.
Lyd
Kontrollpunkt 1
Kontroller at det er tilstrekkelig plass
til opptak på platen eller harddisken.
Kontroller innstillingene for opptakstid
og sluttid på nytt.
Innspillingen blir avbrutt hvis
strømmen blir borte ved et
strømbrudd eller av andre grunner
under innspillingen.
Ser du på et program i sakte film
eller bilde for bilde?
Hvis du spiller et program i noen
annen hastighet enn normal
hastighet, vil du ikke høre noen lyd.
((unntatt hurtig spoling fremover
(Fast 1) på platen).
Sjekk tilkoblinger og innstillinger.
(Se side 22~23, 36~37)
Kontrollpunkt 3
Kontroller om platen er skadet.
Rengjør platen om nødvendig.
Kontrollpunkt 4
Kontroller at platen er satt inn riktig
med etiketten opp.
Det kommer ingen lyd.
Kontrollpunkt 1
Kontroller at du har valgt riktige
alternativer for digitallyd i
menyen Audio Output Options
(Lydalternativer).
(Se side 36~37)
122 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 122
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:49
Fjernkontrollen
Andre problemer.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
Kontrollpunkt 1
Kontrollpunkt 1
Rett fjernkontrollen motf
jernkontrollsensoren på HDD og
DVD-opptakeren. Hold riktig avstand.
Fjern hindringer mellom HDD og
DVD-opptakeren og fjernkontrollen.
Kontrollpunkt 2
Kontroller om batteriene er utladet.
Kontrollpunkt 3
Kontroller TV/DVD-velgerknappen.
Kontrollpunkt 4
Kontroller om TV-kontrollknappen
ervalgt.
Kontrollpunkt 2
Kontrollpunkt 3
Les innholdsfortegnelsen, finn og les
avsnittet som omhandler problemet,
og følg anvisningene.
Trekk ut kontakten til HDD & DVDopptakeren og sett den inn igjen.
Hvis problemet vedvarer, kontakt
nærmeste Samsung-godkjente
servicesenter.
Annet
Jeg har glemt passordet for barnesikringen.
Kontrollpunkt 1
Trykk og hold inne PROG (
)
knappen på frontpanelet på opptakeren
i minst 5 sekunder mens det ikke står
noen plate i enheten. Alle innstillinger,
inkludert passordet, tilbakestilles
tilfabrikkinnstillinger. Ikke bruk denne
funksjonen hvis det ikke er absolutt
nødvendig. (Denne funksjonen er kun
tilgjengelig når det ikke står noen plate i.)
Kontrollpunkt 1
Referanse
Er det mulig å endre undertittel og lydsignal på
en innspilt plate?
En innspilt plate kan bare spilles
av med den undertittelen og detl
ydsignalet som var valgt ved opptak.
Norsk - 123
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 123
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:50
Spesifikasjoner
Strømkrav
Strømforbruk
Vekt
Generelt
Dimensjoner
Driftstemperatur
Andre forhold
Video
Lyd
Inn-signaler
DV-inngang
Kanaler som kan tas inn
Scart-plugg AV2 (Scart Ext)
Lyd
220 – 240V vekselstrøm, 50Hz
35 Watt / 4.3Watt (Strøm av)
3,9 Kg
430 mm (Bredde) x 300mm (Dybde) x 59 mm (Høyde)
+5°C – +35°C
Må stå rett når den er i bruk. Maksimalt 75% luftfuktighet.
Sammensatt video : 1,0 V p-p ved 75Ω belastning, synk. negativ
Maksimalt nivå for inngående lydsignal : 2Vrms
IEEE 1394(4p)-kompatibel plugg
PAL, SECAM-B/G, D/K, I
Video : Sammensatt, RGB lyd : analog
Analoge utplugger x 2
Optisk/koaksial digital lydutgang
Sammensatt video: Videoutgangsplugg x 1
Ut-signaler
Video
S-Videoutgang x 1 (Y:1,0Vp-p, C:0,286Vp-p ved 75Ω belastning)
Komponentutgang x 1 (Y: 1,0Vp-p, Pb: 0,70Vp-p, Pr: 0,70Vp-p ved 75Ω belastning)
Scart-plugg
Innspilling
AV1 (Scart TV)
lyd : analog
Bildekomprimeringsformat
MPEG-II
Lydkomprimeringsformat
Dolby Digital 2 kanaler/256Kbps, MPEG-II
Innspillingskvalitet
Lydfrekvensrespons
Kapasitet
harddisk
Referanse
Video : Sammensatt, RGB
XP (ca. 8,5 Mbps), SP (ca. 4,5 Mbps), LP (ca. 2,5 Mbps),
EP (ca. 1,6 Mbps eller ca. 1,2 Mbps)
20 Hz~20 kHz
DVD-HR730
80 GB
DVD-HR734
160 GB
Lydsignaler
For DVD-plater blir lydsignaler som er innspilt med en samplingfrekvens på 96kHz konvertert og spilt av med
48kHz
DVD
AUDIO CD(CD-DA)
Analoge lydsignaler ut
Platetype
48 / 96kHz
44,1kHz
Digitale lydsignaler ut
48kHz
44,1kHz
124 - Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 124
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:53
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 125
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:10:55
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 126
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:11:00
Korrekt avhending av dette produkt
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet
eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og
resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter,
for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette
produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Svenska
Norsk
01025K_HR730_XEE-NOR-IB.indb 127
Suomi
Dansk
AK68-01025K
2006-03-22 ¿ÀÀü 11:11:09
Download PDF

advertising