Samsung | DVD-SH893A | Samsung DVD-SH893A Bruksanvisning

DVD-SH893
DVD-SH895
DVD-SH897
DVD
käyttöopas
kuvittele mahdollisuudet
Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen.
Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun,
kun rekisteröit sen osoitteessa
www.samsung.com/register
ennen aloitusta
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ). KONEEN SISÄLLÄ EI OLE
OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN HUOLTOHENKILÖSTÖN
TEHTÄVÄKSI.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
Tämä symboli ilmaisee, että laitteen sisällä
on vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa
sähköiskun tai henkilövahingon.
VAROITUS: SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI
ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ). KONEEN
SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI
HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
Tämä symboli kehottaa katsomaan laitteen
mukana toimitettuja tärkeitä ohjeita.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan.
VAROITUS : Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun välttämiseksi.
VAROITUS : HDD/DVD-TALLENTIMESSA KÄYTETÄÄN NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄDETTÄ, JOKA VOI AIHEUTTAA
VAARALLISTA SÄTEILYALTISTUSTA. KÄYTÄ TALLENNINTA AINA OHJEIDEN MUKAISESTI.
VAROITUS
TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETÄÄN LASERIA.
MUIDEN KUIN NÄISSÄ OHJEISSA MÄÄRITETTYJEN SÄÄTIMIEN, SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTAMENETELMIEN
KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA SÄTEILYALTISTUSTA. ÄLÄ AVAA KANSIA ÄLÄKÄ YRITÄ KORJATA
LAITETTA ITSE. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
Tämä laite täyttää CE-määräykset, kun se kytketään muihin laitteisiin suojatuilla kaapeleilla ja liittimillä. Muiden
sähkölaitteiden, kuten radioiden ja televisioiden, sähkömagneettisten häiriöiden ehkäisemiseksi käytä kytkennöissä
suojattuja kaapeleita ja liittimiä.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Laitteen virtajohdossa on sulakkeella varustettu valettu pistotulppa. Sulakkeen arvo on ilmoitettu pistotulpan napapinnalla.
Jos se täytyy vaihtaa, on käytettävä BS1362-hyväksyttyä samanarvoista sulaketta.
Älä koskaan käytä pistotulppaa ilman sulakekantta, jos kansi on irrotettavissa. Jos sulakekansi täytyy vaihtaa, sen
täytyy olla samanvärinen kuin pistotulpan napapinta. Vaihtokansia on saatavana jälleenmyyjältä.
Jos pistotulppa ei sovi asunnon pistorasioihin tai jos johto ei yllä pistorasiaan, hanki sopiva turvahyväksytty jatkojohto
tai kysy neuvoa jälleenmyyjältä.
Jos pistotulpan poistamiselle ei ole vaihtoehtoja, irrota sulake ja hävitä pistotulppa sitten turvallisesti. Älä kytke
pistotulppaa pistorasiaan, koska paljas johto voi aiheuttaa sähköiskun.
Laite irrotetaan verkkovirrasta irrottamalla sen pistoke pistorasiasta, minkä vuoksi pistokkeen tulee olla helposti
ulottuvilla.
Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on lisensoitu kolmansien osapuolien teollisoikeuksien mukaisesti.
Tämä lisenssi rajoittuu kuluttajien yksityiseen ei-kaupalliseen luvallisen sisällön käyttöön.
Kaupalliseen käyttöön ei myönnetä oikeuksia.
Lisenssi koskee ainoastaan tätä tuotetta, eikä se ulotu mihinkään lisensoimattomaan ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC
13818-3 -standardin mukaiseen tuotteeseen tai prosessiin, jota käytetään tai myydään tämän tuotteen yhteydessä.
Lisenssi koskee ainoastaan tämän tuotteen käyttöä ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaisten
äänitiedostojen koodaukseen ja/tai niiden koodauksen purkuun.
Tämä lisenssi ei anna mitään oikeuksia tuotteen ominaisuuksiin tai toimintoihin, jotka eivät noudata ISO/IEC 111723- tai ISO/IEC 13818-3 -standardia.
2_ ennen aloitusta
TURVAOHJE
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata kaikkia alla lueteltuja turvallisuusohjeita.
Säilytä nämä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.
Lue nämä ohjeet.
2)
Säilytä nämä ohjeet.
3)
Ota huomioon kaikki varoitukset.
4)
Noudata kaikkia ohjeita.
5)
Älä käytä laitetta veden lähellä.
6)
Puhdista laite vain kuivalla liinalla.
7)
Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8)
Älä asenna laitetta lähelle lämpöä tuottavia laitteita, kuten pattereita, lämpöventtiileitä, liesiä tai muita
vastaavia laitteita (vahvistimet mukaan lukien).
9)
Älä käytä polarisoitua tai maadoitettua pistotulppaa muuten kuin tarkoitetulla tavalla. Polarisoidussa
pistotulpassa on kaksi lehteä, joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistotulpassa on kaksi lehteä ja
kolmas maadoituskärki. Leveä lehti tai kolmas kärki ovat turvallisuusominaisuuksia. Jos toimitettu
pistotulppa ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut pistorasia.
10) Huolehdi siitä, että virtajohdon päällä ei kävellä ja ettei se jää puristuksiin etenkään pistotulppien,
jakorasioiden ja laitteen ulostulopisteen kohdalla.
11) Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita ja -varusteita.
12) Käytä vain valmistajan määrittämää tai laitteen mukana myytävää kärryä, telinettä, kolmijalkaa, kiinnikettä
tai pöytää. Kärryä käytettäessä ole varovainen siirtäessäsi kärry-laiteyhdistelmää, jotta sen kaatuminen ei
aiheuta vammoja.
13) Irrota laite sähköverkosta ukonilman aikana tai silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14) Jätä kaikki huoltotoimet koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun
virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, laitteeseen on läikkynyt nestettä tai sinne on pudonnut esineitä,
laite on joutunut alttiiksi sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
Käsittelyä koskevia varoituksia
• Ennen kuin kytket muita laitteita tähän tallentimeen, muista katkaista niistä ensin virta.
• Älä siirrä tallenninta levyn toiston aikana, jotta levy ei naarmuunnu tai mene rikki ja jotta tallentimen sisäosat
eivät vaurioidu.
• Älä laita vettä täynnä olevaa maljakkoa tai pieniä metalliesineitä tallentimen päälle.
• Älä laita kättäsi levykelkkaan.
• Älä laita, levyä lukuun, ottamatta mitään levykelkkaan.
• Ulkoiset häiriöt, kuten ukonilma ja staattinen sähkö, voivat vaikuttaa tämän tallentimen normaaliin toimintaan.
Jos näin tapahtuu, sammuta tallennin ja käynnistä se uudelleen STANDBY/ON-painikkeella tai irrota
pistotulppa pistorasiasta ja laita se sitten takaisin. Tallennin toimii taas normaalisti.
• Muista poistaa levy ja sammuttaa tallennin käytön jälkeen.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos tallenninta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan.
• Puhdista levy pyyhkimällä sitä suoraan keskeltä ulospäin.
• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle eikä sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä astioita,
kuten maljakkoja.
• Virtapistoketta käytetään virrankatkaisuun, joten sen tulee olla aina käytettävissä.
Suomi _3
● ENNEN ALOITUSTA
1)
ennen aloitusta
Kotelon hoitaminen
Muista turvallisuussyistä irrottaa virtajohto pistorasiasta.
• Älä käytä puhdistukseen bensiiniä, tinneriä tai muita liuottimia.
• Pyyhi kotelo pehmeällä liinalla.
HDD (kiintolevy)
Kiintolevyllä on suuri tallennustiheys, mikä mahdollistaa pitkät tallennukset ja tallennetun tiedon nopean haun.
Se voi kuitenkin vaurioitua helposti iskusta, tärinästä tai pölystä ja se on pidettävä kaukana magneeteista.
Jotta tietoja ei häviäisi, noudata seuraavia varotoimia.
• Älä käytä HDD-/DVD-TALLENNINTA paikassa, jossa on suuria lämpötilavaihteluja.
• Älä altista HDD-/DVD-TALLENNINTA voimakkaille iskuille.
• Älä aseta HDD-/DVD-TALLENNINTA paikkaan, jossa se altistuu mekaaniselle tärinälle, tai epävakaaseen
paikkaan.
• Älä aseta HDD-/DVD-TALLENNINTA lämpölähteen yläpuolelle.
• Älä irrota pistoketta pistorasiasta, kun virta on päällä.
• Älä yritä vaihtaa kiintolevyä. Tämä saattaa vaurioittaa laitetta.
Jos kiintolevy vahingoittuu, kadonneita tietoja ei voi palauttaa. Kiintolevy on vain tilapäinen tallennuspaikka.
Levyjen käsitteleminen
• Käytä säännöllisen muotoisia levyjä. Jos käytetään epäsäännöllistä (erikoisen
muotoista) levyä, HDD-/DVD-tallennin voi vaurioitua.
Levyjen koskettaminen
• Vältä koskettamasta levyn tallennuspintaa.
DVD-RAM, DVD±RW ja DVD±R
• Puhdistukseen voi käyttää DVD-RAM/PD-levynpuhdistusainetta (LF-K200DCA1, jos
saatavilla). Älä käytä CD-levyille tarkoitettuja puhdistusaineita tai liinoja DVD-RAM/±RW/±R levyjen puhdistukseen.
DVD-Video, CD-äänilevy
• Pyyhi pöly tai lika pois levyltä pehmeällä liinalla.
Levyjen käsittelyä koskevia varoituksia
• Älä kirjoita painetulle puolelle kuulakärki- tai lyijykynällä.
• Älä käytä äänilevyille tarkoitettuja tai antistaattisia suihkeita. Älä myöskään käytä haihtuvia kemikaaleja, kuten
bensiiniä tai tinneriä.
• Älä kiinnitä etikettejä tai tarroja levyihin. (Älä käytä teipillä korjattuja levyjä tai levyjä, joissa on osittain irronneita
tarroja.)
• Älä käytä naarmunkestäviä suojuksia tai kansia.
• Älä käytä kaupallisesti saatavilla etikettitulostimilla tulostettuja levyjä.
• Älä käytä vääntyneitä tai halkeilleita levyjä.
Levyjen säilyttäminen
Varo vahingoittamasta levyä, koska levyllä oleva data reagoi herkästi ympäristön vaikutukseen.
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon.
• Säilytä levyä viileässä ja tuuletetussa paikassa.
• Säilytä levy pystyasennossa.
4_ ennen aloitusta
• Säilytä levy puhtaassa suojakotelossa.
• Jos siirrät HDD-/DVD-tallennin äkillisesti kylmästä lämpimään, toiminnallisiin osiin ja linssiin voi kehittyä
huurua, joka voi aiheuttaa epänormaalia äänentoistoa. Jos näin tapahtuu, älä kytke pistotulppaa
pistorasiaan ja odota kaksi tuntia. Aseta levy laitteeseen ja koeta toistaa uudelleen.
Levyjen tekniset tiedot
Levyn tyyppi
❖ DVD-Video
• DVD-levy voi sisältää jopa 135 minuuttia kuvaaineistoa, 8 ääniraitakieltä ja 32 tekstityskieltä. DVD-levyllä
käytetään MPEG-2-kuvanpakkausta ja Dolby Digital Surround -ääntä, joiden avulla voit nauttia loistavasta
elokuvateatteria vastaavasta kuvanlaadusta omassa kodissasi.
• Kun kaksikerroksisella DVD Video -levyllä siirrytään ensimmäisestä kerroksesta toiseen, kuvassa ja äänessä
voi olla hetkellinen häiriö. Tämä ei ole laitteen vika.
• Kun Video Mode -tilassa tallennettu DVD-RW/±R levy viimeistellään, siitä tulee DVD-Video-levy.
❖ CD-äänilevy
• Äänilevylle on tallennettu ääntä 44,1 kHz PCM Audio -muodossa.
• Laitteella voi toistaa CD-DA-muotoisia CD-R- ja CD-RW-levyjä.
• Tallennuksen laadusta riippuen laitteella ei ehkä voi toistaa kaikkia CD-R- tai CD-RW-levyjä.
❖ CD-R/-RW
• Käytä 700 Mt:n (80 minuutin) CD-R/-RW-levyä. Vältä mahdollisuuksien mukaan käyttämästä 800 Mt:n (90
minuutin) tai kapasiteetiltaan sitä suurempia levyjä, sillä laite ei välttämättä pysty toistamaan niitä.
• Jos CD-R/-RW-levyä ei ole tallennettu suljettuna istuntona, toiston alussa voi esiintyä viiveitä ja kaikkia
tallennettuja tiedostoja ei ehkä voi toistaa.
• Tällä laitteella ei ehkä voi toistaa kaikilla laitteilla poltettuja CD-R/-RW-levyjä. CD-levyiltä omaan käyttöön CDR/-RW-levylle tallennetun sisällön toistettavuus vaihtelee sisällön ja levyn mukaan.
❖ DVD±R-levyn toistaminen ja tallennus
• Kun Video Mode -tilassa tallennettu DVD±R-levy viimeistellään, siitä tulee DVD-Video-levy.
• Ennen viimeistelyä levyn käytettävissä olevaan tilaan voidaan tallentaa sisältöä, jota voidaan muokata
esimerkiksi antamalla levyille ja sisältökohteille nimiä tai poistamalla kohteita.
• Kun kohde poistetaan DVD±R-levyltä, sen käyttämä tila ei tule uudelleen käyttöön. Kun DVD±R-levyn
alueelle on kerran tallennettu jotain, kyseiselle alueelle ei voi enää tallentaa riippumatta siitä, poistetaanko
tallennus vai ei.
• Kun tallennus päättyy, kestää noin 30 sekuntia, kun laite täydentää tallennuksen hallintatiedot.
• Laite optimoi DVD±R-levyn jokaista tallennusta varten. Optimointi suoritetaan, kun tallennus aloitetaan levyn
asettamisen tai laitteen käynnistyksen jälkeen. Levylle ei välttämättä voi tallentaa, jos optimointi on suoritettu
liian monta kertaa.
• Tallennus voi olla joissakin tapauksissa suoritettu siten, että toisto on mahdotonta.
• Tällä laitteella voi toistaa Samsungin DVD-videotallentimella tallennettuja ja viimeisteltyjä DVD±R-levyjä.
Sillä ei ehkä voi toistaa kaikkia DVD±R-levyjä, jos levyn tai tallenteen laatu ei ole riittävän hyvä.
❖ DVD-RW-levyn toistaminen ja tallennus
•
•
•
•
DVD-RW-levyjä voidaan toistaa ja niille voidaan tallentaa sekä Video- että VR-tilassa.
Kun sekä Video- että VR-tilassa tallennettu DVD-RW-levy viimeistellään, sille ei voi enää tallentaa.
Kun Video Mode -tilassa tallennettu DVD-RW-levy viimeistellään, siitä tulee DVD-Video-levy.
Kummassakin tilassa levyä voidaan toistaa ennen ja jälkeen viimeistelyn, mutta viimeistelyn jälkeen levylle ei
voi enää tehdä tallennus-, poisto- tai muokkaustoimia.
• Jos olet tallentanut levyn VR-tilassa ja sitten haluta tallentaa V-tilassa, muista suorittaa Format (alustus) toiminto. Kun Format (alustus) -komento annetaan, kaikki tallennettu data saattaa kadota.
• Tyhjä DVD-RW-levy alustetaan ensimmäisellä kerralla VR-tilaan.
Suomi _5
● ENNEN ALOITUSTA
Tällä laitteella voi tallentaa korkealaatuista digitaalista videokuvaa DVD-RAM-, DVD±RW- ja DVD±R-levyille tai
kiintolevylle ja toistaa sitä.
Laitteella voi myös muokata DVD-RAM- tai DVD±RW-levyllä tai kiintolevyllä olevia digitaalikuvia.
ennen aloitusta
❖ DVD+RW-levyn toistaminen ja tallennus
• DVD+RW-levyjä käytettäessä DVD-Video-muodon (Vtila) ja DVD-Video-tallennusmuodon (VR-tila) välillä ei
ole eroja.
• DVD+RW-levyjä käytettäessä viimeistely on yleensä tarpeetonta.
❖ DVD-RAM-levyn toistaminen ja tallennus
•
•
•
•
Varmista, että tallennustilaksi on asetettu VR-tila. Muuten tämä laite ei voi toistaa tallennetta.
Yhteensopivuusongelmien takia DVD-RAM-levyä ei voi toistaa useimmilla DVD-laitteilla.
Tällä laitteella voi toistaa vain DVD-RAM-standardin 2.0 mukaisia levyjä.
Tällä laitteella tallennetut DVD-RAM-levyt eivät välttämättä toimi toisissa DVD-laitteissa. Tarkista DVD-RAMlevyjen yhteensopivuus soittimen käyttöoppaasta.
• Poista kotelo suojakotelollisia DVD-RAM-levyjä käytettäessä ja käytä ainoastaan levyä.
Levyn kopioiminen
Nimikkeen kopioinnin tiedot
Sisältö
HDD € DVD
DVD € HDD
Tallennettu videonimike
Tuettu
Tuettu
Kopiosuojattu nimike
Ei tuettu
Ei tuettu
Kerran kopioitava nimike
Siirto
(Poistaa nimikkeen kiintolevyltä kopioinnin
jälkeen)
Ei tuettu
Kertaalleen kopioi kerran -toiminnolla DVD-levylle tallennettua nimikettä ei voi enää tallentaa kiintolevylle.
Kun “Copy Once programme” (Kertakopiointi-ohjelma) on tallennettu kiintolevylle, se voidaan kuitenkin
kopioida DVD-RW-levylle (VR-tilassa) CPRM-ominaisuuden avulla tai DVD-RAM-levylle.
Sisällön kopioinnin tiedot
Sisältö
HDD ➔ DVD or USB
DVD ➔ HDD or USB
USB ➔ HDD or DVD
MP3
Tuettu
Tuettu
Tuettu
JPEG (photo)
Tuettu
Tuettu
Tuettu
DivX
Tuettu
Tuettu
Tuettu
CD-DA
Ei tuettu
Ei tuettu
Ei tuettu
• Levyjen(CD-DA/CD-R/ CD-RW/ DVD-RAM/ DVD±R (Viimeistely)/DVD+RW/ DVD-RW (Viimeistely))
➔ HDD tai USB
• HDD ➔ DVD-R, DVD-RW(V) tai USB
• USB ➔ HDD tai DVD-R, DVD-RW(V)
• PTP USB ei ole käytettävissä, kun kopioit USB liitännässä olevaan laitteeseen.
• Jos levy on viimeistelty Disc Manager(levyn hallinta) -toiminnon avulla, se voi olla tietokoneen kanssa
yhteensopiva UDF-tiedostojärjestelmää käyttävänä levynä.
6_ ennen aloitusta
KOPIOSUOJAUS
• Useat DVD-levyt on kopiosuojattu.
• Laite sisältää kopiosuojausteknologiaa, joka on suojattu tiettyjen yhdysvaltalaisten patenttien menetelmävaateilla ja muilla
Macrovision Corporationin ja muiden oikeuksienomistajien teollisoikeuksilla. Tekijänoikeuksien alaisen teknologian käyttöön on
saatava Macrovision Corporationin lupa, ja käyttö on tarkoitettu koti- ja muuhun rajoitettuun katselukäyttöön, ellei Macrovision
Corporationin kanssa ole toisin sovittu. Käytetyn salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Tällä HDD-/DVD-tallennin voit suojata levyjesi sisällön alla kuvatulla tavalla.
• Ohjelmallinen suojaus : Katso sivua 87, “Nimikkeen lukitus (suojaus)”.
• Levyn suojaus: Katso sivua 102, “Levyn suojaus”.
❋ DVD-VIDEO-muodon kanssa yhteensopimattomia DVD-RAM/±RW/±R-levyjä ei voi toistaa tällä laitteella.
❋ Lisätietoja DVD-levyjen tallennukseen liittyvästä yhteensopivuudesta saat DVD-RAM/±RW/±R-levyn
valmistajalta.
❋ Heikkolaatuisten DVD-RAM/±RW/±R-levyjen käyttö voi aiheuttaa mm. seuraavia odottamattomia
ongelmia: tallennusvirhe, tallennetun tai muokatun materiaalin menetys tai HDD-/DVD-tallennin
vaurioituminen.
Levyn muoto
❖ MP3-levyn käyttäminen
• Sellaisia MP3-tiedostoja voidaan toistaa, jotka on tallennettu CD-R/-RW-, DVD-RAM/±RW/±R-, HDD, USB
tai kiintolevylle UDF-, ISO9660- tai JOLIET-muodossa.
• Vain sellaisia MP3-tiedostoja voidaan toistaa, joiden tiedostopääte on “.mp3” tai “.MP3”.
• VBR-muodossa (Variable Bit Rate, muuttuva bittinopeus) nopeudella 32–320 kbit/s tallennettujen MP3tiedostojen ääni saattaa katkeilla.
• Toistettava bittinopeusalue on 56-320 kbit/s.
• Kussakin kansiossa voi olla enintään 500 tiedostoa ja alikansiota.
❖ JPEG-levyn käyttäminen
• CD-R/-RW- ja DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB-levyjä , jotka ovat UDF-, ISO9660- tai JOLIET-muotoisia,
voidaan toistaa.
• Vain sellaisia JPEG-tiedostoja voidaan toistaa, joiden tiedostopääte on “.jpg” tai “.JPG”.
• Kussakin kansiossa voi olla enintään 500 tiedostoa ja alikansiota.
• MOTION JPEG ja progressiivinen JPEG eivät ole tuettuja.
❖ DivX-levyn käyttäminen
•
•
•
•
•
•
•
Disc : CD-R/-RW, DVD-RAM//±RW/±R, HDD, USB
Laitteella voi toistaa videotiedostoja, joilla on seuraava tiedostopääte : .avi, .divx, .AVI, .DIVX
DivX Video-koodekkimuoto : DivX 3.11, DivX 4.x, DIVX 5.x (ei QPEL ja GMC)
DivX Audio-koodekkimuoto : MP3, MPEG1 Audio Layer 2, LPCM, AC3, DTS
Tuetut tekstitystiedostomuodot: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
Kussakin kansiossa voi olla enintään 500 tiedostoa ja alikansiota.
Levyä, jonka resoluutio on yli 720 x 576, ei voi toistaa.
Suomi _7
● ENNEN ALOITUSTA
Suojaus
ennen aloitusta
Älä käytä seuraavia levyjä!
• Tässä laitteessa ei saa käyttää seuraavia levyjä : LD, CD-G, CD-I, CD-ROM ja DVD-ROM.
[Huomautus]
Levytyypit, joita voidaan toistaa : CD/CD-R/-RW/MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/±RW/±R.
DVD-RW/DVD±R-levy, joka on tallennettu toisella laitteella Video Mode -tilassa, voidaan toistaa vain, kun se
on viimeistelty.
• Laitteella ei välttämättä voi toistaa kaikkia kaupallisia levyjä ja oman alueen ulkopuolelta ostettuja DVDlevyjä. Kun tällaisia levyjä yritetään toistaa, esiin tulee ilmoitus “Ei levyä” tai “Tarkista levyn aluekoodi.”.
• Jos DVD-RAM/±RW/±R-levy on laiton kopio tai se ei ole DVDvideomuodossa, sitä ei ehkä voi toistaa.
❖ Levyjen yhteensopivuus
• Kaikkien valmistajien levyt eivät ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa.
❖ Yhteensopivat USB-laitteet isäntäportissa
• USB-isäntäportti toimii kuten tietokoneen vastaava.
❋ Tämä tuote on yhteensopiva massamuistilaitteiden (siirrettävien tallennusvälineiden) ja PTP-laitteiden
(esim. digitaalikameroiden) kanssa.
• USB-isäntäportti mahdollistaa USB2.0-liitännän ja on myös taaksepäin yhteensopiva USB1.1 (USB1.0) laitteiden kanssa.
• Isäntäportin tukemat laitteet
❋ Massamuistilaitteet
- Digitaalikamera
- MP3-soitin
- Muistitikku
- Kortinlukija (yksi- tai monipaikkainen kortinlukija)
- Ulkoinen kiintolevy : vain FAT32-muotoinen kiintolevy on tuettu.
- Muut siirrettävät tallennusvälineet.
❋ PTP (Picture Transfer Protocol) -laitteet
- Digitaalikamera (USB-liitäntätiloista PTP)
• Tämä tuote tukee vain FAT16/32-tiedostojärjestelmää.
• Tämä tuote tukee enintään neljää osiota
• Huomautus (Varoitus)
❋ Jos käytät huonolaatuista USB-kaapelia, USB-laitetta ei ehkä tunnisteta.
❋ Yhteensopivuus MP3-soitinten kanssa on jossain määrin rajallista.
- Tämä laite voi toistaa vain mp3-tiedostoja.
- Tämä tuote ei tue musiikkitiedostoja, jotka käyttävät DRM (Digital Right Management) -suojausta.
❋ Laitteeseen ei voi liittää USB-keskitinlaitetta tai keskitinlaajennusta
❋ Erilaisia USB-laitteita on olemassa valtava määrä.
Jotkin yllä mainitut USB-laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia tämän tuotteen kanssa. Toisin sanoen tämän
tuotteen USB-isäntätoiminto ei takaa yhteensopivuutta kaikkien USB-laitteiden kanssa.
8_ ennen aloitusta
• TPL (lisälaiteluettelo)
Koska tämä laite ei käytä Windows XP - käyttöjärjestelmää vaan kyseessä on sisäänrakennettu USBisäntäjärjestelmä, tuettujen laitteiden määrä on luonnollisesti rajallinen.
Tämän tuotteen USB-isäntätoiminnon yhteensopivuus on tarkastettu seuraavien laitteiden kanssa.
(On luultavaa, että näiden laitteiden lisäksi monet muutkin USB-laitteet toimivat tämän tuotteen kanssa)
❋ Digitaalikamera
Valmistaja
Malli
Samsung
VP-MS11, S800, Pro815, V20, V10, D60, UCA5
DSC-W50, DSC-R1, DSC-P150, DSC-P200
IXUS 60, IXUS 600, PowerShot A700, IXUS 700, A620, S80
Panasonic
DMC-FX01, DMC LX1S, DMC-FZ5
Nikon
Coolpix 7900, Coolpix-p3, Coolpix S2
Olympus
C-70 zoom, SP-700, FE5500, C-470Z
Fuji
Finepix-F700
● ENNEN ALOITUSTA
Sony
Canon
❋ MP3 Player
Valmistaja
Malli
Samsung
YP-T8, YP-U2, YP-T9, YP-P2
i-river
H10, N11, T30, Mplayer
❋ Muut
M
Tuotteet
Valmistaja
Malli
Kortinlukija
Unicon
UC-601R
Kann. mediasoitin
Cowon
A2
Ulkoinen kiintolevy
DATAgram
DHC-350
 Niitä yllä olevan luettelon MP3-soittimia, joissa ei käytetä massamuistia, ei tueta.
Suomi _9
ennen aloitusta
ENNEN ALOITUSTA
2
KYTKEMINEN JA ASETUKSET
23
JÄRJESTELMÄ-ASETUKSET
35
DIGI-TV-TOIMINNOT
51
10_ ennen aloitusta
2
3
12
14
15
17
19
22
Varoitus
Turvaohje
Yleisominaisuudet
Ennen käyttöoppaan lukemista
HDD-/DVD-tallennin käyttäminen
Laitteen purkaminen paketista
Kuvaus
Kaukosäätimen asetukset
23
24
25
HDD-/DVD-tallennin kytkeminen
Muut kytkennät
Antenni, HDD-/DVD-tallennin, ulkoinen
dekooderiboksi ja televisio
Muita Video-lähtökaapelin kytkentätapoja
Muita Audio-lähtökaapelin kytkentätapoja
Koble HDMI/DVI til et TV-apparat
Kytkeminen AV IN 3- ja DV Input -liitäntöihin
Kytkeminen USB-laitteisiin
26
28
31
33
34
35
35
37
38
41
43
44
45
48
49
Kuvaruutuvalikossa liikkuminen
Automaattinen asetusten määrittäminen
kytkettäessä
Kellon asetukset
Kanavien viritys
Järjestelmä-asetusten tekeminen
Kieliominaisuuksien asetukset
Ääniasetukset
Videoasetusten tekeminen
Lapsilukon asentaminen
Tallennusasetusten määrittäminen
51
52
Perustoiminnot
Opas
TOISTAMINEN
54
71
MUOKKAAMINEN
86
LISÄTIETOJA
67
69
Aluekoodi (vain DVD-Video)
Toistettavissa levyissä olevat logot
Levytyypit, joita voidaan toistaa
Levyn toistaminen
Levy- ja nimikevalikkojen käyttäminen
Toistoon liittyvät painikkeet
INFO-painikkeen käyttäminen
Tekstityksen kielen valitseminen
Ääniraitojen ja -kanavien valitseminen
Kuvakulman vaihtaminen
Uudelleen toistaminen
Zoomaaminen
Merkintöjen käyttäminen
Kirjanmerkkien käyttäminen
CD/MP3-äänilevyn toistaminen
Musiikin ja valokuvien samanaikainen
toistaminen
Kuvan toistaminen
DivX-levyn toistaminen
71
72
73
75
75
77
78
78
79
81
84
Tallennettavat levyt
Tallennusmuodot
Tallennustila
Kuvat, joita ei voi tallentaa
Välitön tallentaminen
Kopioiminen videokamerasta
Pikatallennus (OTR)
Viivästetty toisto
Aika vaihto -toiminto television katselussa
Ajastintallennusv
Siirry Tallennusluettelon
86
90
90
91
92
97
Perusmuokkaus (nimikeluettelo)
Lajittelu -toiminnon käyttäminen (Nimikeluettelo)
Liikkuminen -valikko
Sisältö-vaihtoehdon valitseminen
Muokkauksen lisätoiminnot (soittolista)
Kopioiminen kiintolevyltä DVD-levylle ja
päinvastoin
98 MP3-, JPEG- tai DivX-levyjen kopioiminen
100 Musiikki-, kuva- tai DivX-tiedoston nimen
muuttaminen
101 Levyn hallinta
106 Vianetsintä
106
LIITE
108
108 Tekniset tiedot
109 Takuukortti
Suomi _11
● ENNEN ALOITUSTA
TALLENTAMINEN
54
54
54
56
56
57
58
58
59
59
59
60
61
61
62
67
ennen aloitusta
YLEISOMINAISUUDET
Tällä laitteella voi tallentaa korkealaatuista digitaalista videokuvaa DVD-RAM-, DVD±RW- ja DVD±R-levyille tai
kiintolevylle ja toistaa sitä. Laitteella voi myös muokata DVD-RAM- tai DVD±RW-levyllä tai kiintolevyllä olevia
digitaalikuvia.
Tallentaminen kiintolevylle
• DVD-SH893
Sisäiselle 264 gigatavun kiintolevylle (HDD) voi tallentaa enintään noin 160 tuntia videokuvaa (EP-tilassa).
• DVD-SH895
Sisäiselle 421 gigatavun kiintolevylle (HDD) voi tallentaa enintään noin 250 tuntia videokuvaa (EP-tilassa).
• DVD-SH897
Sisäiselle 534 gigatavun kiintolevylle (HDD) voi tallentaa enintään noin 320 tuntia videokuvaa (EP-tilassa).
Kun tallentimessa on sekä tallentava DVD- että suurikapasiteettinen HDD-levy, voit toistaa HDD-levyn
tallenteita helposti tai tallentaa DVD-levylle arkistointia varten tai toistettavaksi myöhemmin muissa DVDsoittimissa. (Katso sivut 71~74)
Kopioiminen kiintolevyn ja DVD-levyn välillä
Tiedostoja voi kopioida kiintolevyltä tallennettavalle DVD-levylle ja tallennettavalta DVD-levyltä kiintolevylle.
Tiedoston voi kopioida käyttäen ainoastaan samaa tallennustilaa kuin alkuperäisessä. (Katso sivu 97)
Yhtäaikainen tallentaminen ja toistaminen
Toistaminen ja tallentaminen ovat täysin toisistaan riippumattomia toimintoja sekä DVD-levyjä että kiintolevyä
(HDD) käytettäessä. Esimerkiksi kiintolevylle (HDD) tallennettaessa toista toinen kiintolevyllä oleva nimike tai
toista aiemmin DVD-levylle tallennettu ohjelma. Toista DVD-levylle tallennettaessa aiemmin kiintolevylle
tallennettu ohjelma. (Katso sivuja 76–77.)
Automaattinen laadun säätö ajastintallennuksessa
Jos on valittu FR-tila, kuvanlaatua säädetään automaattisesti niin, että kaikki ajastetut tallennukset saadaan
mahtumaan käytettävissä olevaan vapaaseen levytilaan. (Katso sivu 81)
Kopioiminen digitaalivideokamerasta DVtuloliitäntää käyttäen
Voit tallentaa DV Device -videokuvaa kiintolevylle ja DVD-RAM/±RW/±R-levyille käyttäen DV:n tuloliitintä
(IEEE 1394-4pin/4pin). (Katso sivu 77)
Korkealuokkainen progressiivinen kuvanmuodostus
Progressiivisella kuvanmuodostuksella saavutetaan korkea kuvatarkkuus ja värisemätön videokuva.
10- bittiset, 54 MHz:in DAC- ja 2D Y/C -erotuspiirit varmistavat parhaan mahdollisen kuvalaadun toiston ja
tallennuksen aikana. (Katso sivut 46)
DivX-sertifikaatti
DivX® on DivX, Inc -yhtiön luoma digitaalinen videoformaatti. Tämä laite on virallinen DivXsertifioitu tai DivX Ultra -sertifioitu laite, joka toistaa DivX-videokuvaa.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
DMI reduserer bildestøy ved å benytte en ren digital video/audio signalvei fra spilleren til
TV-apparatet. Tämä HDD-/DVD-tallennin tukee 576p-, 720p- ja 1080i, 1080presoluutioita.
12_ ennen aloitusta
Anynet+(HDMI CEC)
Anynet+ on toiminto, jonka avulla HDD-/DVD-tallennin voidaan käyttää television
kaukosäätimellä, kun tallennin on kytketty SAMSUNG-televisioon HDMI-kaapelilla.
(Toiminto on käytössä ainoastaan Anynet+ -toimintoa tukevissa SAMSUNG-televisioissa.)
(Katso sivua 41)
n
EZ-tallennus -tila
Tämän toiminnon avulla voit alustaa ja viimeistellä levyn automaattisesti. (Katso sivua 50)
USB-liitäntä datasiirtoa varten
USB-liitännän avulla voit siirtää MP3-soittimesta, USB muistista tai digitaalikamerasta JPEG-, MP3- ja
DivXtiedostoja HDD/DVD-tallentimeen. USB-liitännän avulla voit myös kopioida JPEG-, MP3 ja DivX-tiedostoja
Suomi _13
● ENNEN ALOITUSTA
EPG-toiminnot
EPG on kehittynyt sähköinen ohjelmaopas.
Sen kaikkia toimintoja voi käyttää kaukosäätimellä.
Toimintoihin kuuluvat Auto Scan (automaattinen kanavahaku) ja Manual Scan (manuaalinen kanavahaku) sekä
Channel Organizing (kanavien järjestäminen) (ohjelmoitava).
ennen aloitusta
HDD/DVD-tallentimesta MP3-soittimeen, USB-muistiin tai digitaalikameraan.
ENNEN KÄYTTÖOPPAAN LUKEMISTA
Tutustu ennen käyttöoppaan lukemista seuraaviin termeihin.
Oppaassa käytetyt kuvakkeet
Kuvake
S
Z
X
C
V
K
L
G
A
D
J
M
N
F
Termi
Definition
HDD
Toiminto, joka on käytettävissä kiintolevyllä.
DVD
Toiminto, joka on käytettävissä DVD-, DVD±R- ja DVD-RW(V)-tallenteilla,
jotka on viimeistelty.
RAM
Toiminto, joka on käytettävissä DVD-RAM- levyillä.
-RW
Toiminto, joka on käytettävissä DVD-RW- levyillä.
-R
+RW
+R
Toiminto, joka on käytettävissä DVD-R- levyillä.
Toiminto, joka on käytettävissä DVD+RW-levyillä.
Toiminto, joka on käytettävissä DVD+R-levyillä.
CD-DA
Toiminto, joka on käytettävissä data-CD-levyillä (CD-R tai CD-RW).
JPEG
Toiminto, joka on käytettävissä CD-R-, CD-RW-,DVD±R-, DVD±RW- ja
DVD-RAM- tallenteilla sekä kiintolevyllä (HDD).
MP3
Toiminto, joka on käytettävissä CD-R-, CD-RW-,DVD±R-, DVD±RW- ja
DVD-RAM- tallenteilla sekä kiintolevyllä (HDD).
DivX
Toiminto, joka on käytettävissä CD-R-, CD-RW-,DVD±R-, DVD±RW- ja
DVD-RAM- tallenteilla sekä kiintolevyllä (HDD).
Varoitus
Tämä koskee tapausta, jossa toiminto ei toimi tai asetukset voivat
peruuntua.
HUOMAUTUS Sivulla olevia vinkkejä tai ohjeita, jotka auttavat toiminnon käytössä.
Pikapainike
USB
Toiminto, jota voidaan käyttää yhdellä painikkeella.
Toiminto, joka on käytettävissä USB-liitännän avulla.
Tietoja käyttöoppaan käyttämisestä
1) Muista perehtyä turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttämistä. (Katso sivut 2~9)
2) Jos ongelmia esiintyy, katso Vianetsintä-lukua. (Katso sivut 106~107)
Tekijänoikeudet
©2009 Samsung Electronics Co.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai sen osaa ei saa jäljentää tai kopioida ilman Samsung
14_ ennen aloitusta
Electronics Co. - yhtiön antamaa kirjallista lupaa.
HDD-/DVD-TALLENNIN KÄYTTÄMINEN
Vaihe 1: Levytyypin tai kiintolevyn valitseminen
Tarkista levyn tyyppi ennen tallentamista.
Vaihe 2 : Levyn alustaminen tallennusta varten
Toisin kuin videonauhuri, tallennin aloittaa alustamisen automaattisesti, kun laitteeseen asetetaan käyttämätön
levy. Tämä on välttämätöntä levyn valmistelemiseksi tallennusta varten.
Kiintolevy
Alustusta ei tarvita.
DVD-RAM-levyt
Nämä levyt voidaan alustaa DVD-videotallennusmuotoon (VR-tila). Voit muokata tallennettua kuvaa, luoda
soittolistan ja muokata kuvia haluamassasi järjestyksessä.
DVD-RW-levyt
Nämä levyt voidaan alustaa joko DVD-videomuotoon (V-tila) tai DVD-videotallennusmuotoon (VR-tila). Jos levy
on käyttämätön, esiin tulee ilmoitus, joka kysyy, alustetaanko levy. Jos valitset alustusmuodoksi “DVD-VR” tai
“DVD-V”, laite aloittaa levyn alustuksen. Videotilaan tallennettua levyä voidaan toistaa muilla DVD-laitteilla. VRtilaan tallennettu levy sallii monipuolisemman muokkauksen.
DVD-R-levyt
Levyä ei tarvitse alustaa, ja ainoastaan Videotilan tallennusta tuetaan. Tällaista levyä voidaan toistaa muilla
DVD-laitteilla vasta sitten, kun se on viimeistelty.
DVD+RW-levyt
Jos DVD+RW-levy on käyttämätön, esiin tulee ilmoitus, jossa kysytään, alustetaanko levy. Jos valitset
“DVD+RW”, laite aloittaa levyn alustuksen.
DVD+R-levyt
Nämä levyt alustetaan automaattisesti.
Vaihe 3 : Tallentaminen
Käytössäsi on kaksi erilaista tallennustapaa, suora tallennus ja ajastintallennus. Ajastintallennus on luokiteltu.
Tallennustila : XP (korkea laatu), SP (standardi laatu), LP (pitkä tallennus) ja EP (jatkettu tallennus) tallennustilan
mukaan. FR-tallennusmuoto käyttää parasta mahdollista tallennustapaa, johon levyssä oleva aika antaa
mahdollisuuden.
Vaihe 4 : Toistaminen
Voit valita haluamasi nimikkeen näytössä olevasta valikosta ja aloittaa toiston välittömästi.
Suomi _15
● ENNEN ALOITUSTA
Jos haluat tallentaa toistuvasti samalle levylle tai muokata levyä tallennuksen jälkeen, valitse
uudelleenkirjoitettava DVD±RW- tai DVD-RAM-tyyppinen levy. Jos haluat tehdä tallenteen, jota ei muuteta,
valitse DVD±R-levy, jolle ei voi kirjoittaa uudelleen. Voit tallentaa tiedostoja suoraan laitteen kiintolevylle tai
muokata tallennettua tiedostoa.
ennen aloitusta
DVD muodostuu nimikkeiksi kutsutuista osista ja jaksoiksi kutsutuista alaosista.
Vaihe 5 : Tallennetun levyn muokkaaminen
Levyjä voidaan muokata perinteisiä videonauhoja helpommin. Laite tukee monia erilaisia muokkaustoimintoja,
joita voidaan käyttää ainoastaan DVD-levyjen ja kiintolevyn kanssa.
Yksinkertaisen ja helppokäyttöisen muokkausvalikon avulla voit käyttää erilaisia muokkaustoimintoja, joita ovat
mm. tallennetun nimikkeen poisto, kopiointi, nimen vaihto ja lukitus.
Soittolistan luonti (DVD-RAM/-RW VR-tilassa, HDD)
Tällä tallentimella voit luoda samalle levylle uuden soittolistan ja muokata sitä alkuperäistä tallennetta
muuttamatta.
Vaihe 6 : Viimeistely ja toistaminen muilla DVD-laitteilla
Viimeistely saattaa olla tarpeen, jos haluat toistaa DVD-levysi myös muilla DVD-laitteilla. Suorita ensin kaikki
muokkaus- ja tallennustoimenpiteet loppuun ja viimeistele levy sen jälkeen.
DVD-RW-levyn käyttäminen VR-tilassa
Vaikka viimeistelyä ei yleensä tarvita toistettaessa levyä VR-tilan kanssa yhteensopivalla laitteella, tällaisessa
laitteessa on syytä käyttää viimeisteltyä levyä.
DVD-RW-levyn käyttäminen Video-tilassa
Levy täytyy viimeistellä ensin, jos sitä halutaan toistaa tämän tallentimen lisäksi myös muilla laitteilla.
Viimeistelyn jälkeen levyä ei voi enää muokata eikä sille voi myöskään tallentaa.
Jos levylle halutaan tallentaa uudelleen, levyn viimeistely on purettava.
DVD±R-levyn käyttäminen
Viimeistele levy, jos aiot toistaa sitä tämän tallentimen lisäksi myös muilla laitteilla. Viimeistelyn jälkeen et voi
enää muokata levyä etkä tallentaa sille.
M
 Voit viimeistellä levyn automaattisesti käyttämällä EZ-tallennus -toimintoa. (Katso sivua 50)
16_ ennen aloitusta
LAITTEEN PURKAMINEN PAKETISTA
Tarvikkeet
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
Television RF-kaapeli
Kaukosäädin
Kaukosäätimen paristot (koko AAA)
Käyttöopas
Pikaopas
Kaukosäätimen käyttöönotto
Aseta paristot kaukosäätimeen
• Avaa kaukosäätimen takapuolella oleva paristokotelon kansi.
• Aseta kaksi AAA-paristoa paikalleen. Varmista, että napaisuus (+ ja -) on oikein.
• Sulje paristokotelon kansi.
Jos kaukosäädin ei toimi oikein:
• Tarkista paristojen napaisuus +/- (kuivaparistot)
• Tarkista, että paristot eivät ole tyhjentyneet.
• Varmista, että kaukosäätimen sensorin edessä ei ole esteitä.
• Tarkista, että lähellä ei ole loistevaloja.
Hävitä paristot paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Älä laita niitä talousjätteen
sekaan.
Tarkista televisiosi yhteensopivuus alla olevien ohjeiden mukaisesti.
1. Kytke televisiosi päälle.
2. Suuntaa kaukosäädin televisiota kohti.
3. Paina TV STANDBY/ON -painiketta ja syötä television valmistajan mukainen kaksinumeroinen koodi
painamalla sitä vastaavia numeropainikkeita.
Suomi _17
● ENNEN ALOITUSTA
Video- ja audiokaapeli
ennen aloitusta
Ohjattavat televisiokoodit
LAITEMERKKI
PAINIKE
LAITEMERKKI
PAINIKE
SAMSUNG
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
NOBLEX
66
AIWA
82
NOKIA
74
ANAM
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
NORDMENDE
72, 73, 75
BANG & OLUFSEN
57
PANASONIC
53, 54, 74, 75
BLAUPUNKT
71
PHILIPS
06, 55, 56, 57
BRANDT
73
PHONOLA
06, 56, 57
BRIONVEGA
57
PIONEER
58, 59, 73, 74
06, 56
CGE
52
RADIOLA
CONTINENTAL EDISON
75
RADIOMARELLI
57
DAEWOO
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
RCA
45, 46
EMERSON
64
REX
74
FERGUSON
73
SABA
57, 72, 73, 74, 75
FINLUX
06, 49, 57
SALORA
74
FORMENTI
57
SANYO
41, 42, 43, 44, 48
06
FUJITSU
84
SCHNEIDER
GRADIENTE
70
SELECO
74
GRUNDIG
49, 52, 71
SHARP
36, 37, 38, 39, 48
HITACHI
60, 72, 73, 75
SIEMENS
71
IMPERIAL
52
SINGER
57
JVC
61, 79
SINUDYNE
57
LG
06, 19, 20, 21, 22, 78
SONY
35, 48
LOEWE
06, 69
TELEAVA
73
LOEWE OPTA
06, 57
TELEFUNKEN
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
MAGNAVOX
40
THOMSON
METZ
57
THOMSON ASIA
80, 81
MITSUBISHI
06, 48, 62, 65
TOSHIBA
47, 48, 49, 50, 51, 52
MIVAR
52, 77
WEGA
57
NEC
83
YOKO
06
NEWSAN
68
ZENITH
63
Tulos : Jos televisiosi on kaukosäätimen kanssa yhteensopiva, se kytkeytyy pois päältä. Se on nyt ohjelmoitu
toimimaan yhdessä kaukosäätimen kanssa.
M
 Jos televisiollesi on varattu useita laitemerkkikoodeja, koeta niitä yksi kerrallaan, kunnes löydät toimivan.
 Jos vaihdat kaukosäätimen paristot, ohjelmoi laitemerkkikoodi uudelleen.
Sitten voit käyttää televisiota käyttäen seuraavia painikkeita TV-painikkeen
painamisen jälkeen.
Painike
TV STANDBY/ON
SOURCE
TV VOL (+ -)
PROG (,.)
TV MUTE
Numeron
M
Toiminto
Käytetään television kytkemiseen päälle ja pois päältä.
Käytetään ulkoisen ohjelmalähteen valintaan.
Käytetään television äänenvoimakkuuden säätöön.
Käytetään halutun kanavan valintaan.
Käytetään kytkemään ääni päälle ja pois päältä.
Käytetään numeron suoraan syöttämiseen.
 Eri toiminnot eivät välttämättä toimi kaikkien televisioiden kanssa. Ongelmatilanteissa voit käyttää televisiota suoraan.
18_ ennen aloitusta
KUVAUS
Etupaneeli (DVD-SH893/895/897)
● ENNEN ALOITUSTA
LEVYKELKKA
Avautuu levyn syöttöä varten.
OPEN/CLOSE-PAINIKE
Avaa ja sulkee levykelkan.
SEARCH/SKIP
(ohitus/haku) -PAINIKKEET
Siirtyy seuraavaan nimikkeeseen/jaksoon/raitaan tai palaa edelliseen nimikkeeseen/jaksoon/raitaan.
(Toistotila.)
Valitsee television esiviritetyt kanavat. (Pysäytystila.)
PLAY/PAUSE-PAINIKE
Toistaa levyn tai pysäyttää toiston.
STOP (pysäytys) -PAINIKE
Pysäyttää levyn toiston.
REC-PAINIKE
Käynnistää tallennuksen.
HDD/DVD-PAINIKE
Valitsee HDD/DVD-tilan.
LEVYKELKKA
Avautuu levyn asettamista varten.
USB HOST
Kytke digitaalikamera, MP3-soitin, muistitikku, kortinlukija, ulkoinen kiintolevy tai muut
siirrettävät muistivälineet.
10
DV-INPUT
Ulkoisen digitaalilaitteen kytkentä DV-liittimellä. (esimerkiksi videokamera)
11
AV INPUT 3
Ulkoisen laitteen kytkentä.
12
STANDBY/ON-PAINIKE
Kytkee tallentimen päälle ja pois päältä.
Suomi _19
ennen aloitusta
Takapaneeli
Tuuletin
Tuuletin käy aina laitteen ollessa päällä.
Laitetta asennettaessa jätä ainakin 10 cm
vapaata tilaa tuulettimen jokaiselle
puolelle.
Ulkoantennin tulo
Antennin RF-kaapelin liitäntä.
VIDEO OUT
Liitetään videokaapelia käyttävien ulkoisten laitteiden tuloon.
AV2(EXT) INPUT
SCART -liitäntä
Kytketään SCART-lähtöliitännällä varustettuihin laitteisiin.
HDMI OUT
Kytketään HDMI-tuloliitännöillä varustettuihin laitteisiin.
DIGITAL AUDIO
OUT(OPTICAL)
Kytketään digitaalisella, optisella audiotuloliitännällä varustettuun vahvistimeen.
AV1(TV) OUTPUT
SCART -liitäntä
Kytketään SCART-tuloliitännällä varustettuihin laitteisiin.
AUDIO OUT
Liitetään audiokaapeleita käyttävien ulkoisten laitteiden audiotuloon.
COMPONENT VIDEO
OUT
Voidaan kytkeä komponenttivideotulolla varustettuihin laitteisiin.
TV-liitännän lähtö
Yhdistää RF-kaapelin TV-antennin tuloliitäntään.
20_ ennen aloitusta
Etupaneelin näyttö
● ENNEN ALOITUSTA
Levyilmaisin
Kuvake tulee näkyviin.
DVD-katseluilmaisin
Palaa, kun DVD-tila on valittuna.
HDD-katseluilmaisin
Palaa, kun HDD-tila on valittuna.
USB-katseluilmaisin
Palaa, kun USB-tila on valittuna.
TIMER-ilmaisin
Palaa laitteen ollessa ajastintallennustilassa.
HDMI-ilmaisin
Palaa, kun HDMI-yhteys on käytössä, ja ilmaisee käytettävän HDMI-tarkkuuden.
REC-ilmaisin
Palaa tallennustilassa.
STATUS-ilmaisin
Ilmaisee toistoajan, kellonajan ja käytössä olevan tilan.
Suomi _21
ennen aloitusta
KAUKOSÄÄTIMEN ASETUKSET
HDD-/DVD-tallennin kaukosäädin toimii Samsung-televisioiden ja yhteensopivien laitemerkkien kanssa.
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
1.
Nosta kaukosäätimen takapuolella
oleva kansi pois paikaltaan kuvan
osoittamalla tavalla.
2.
STANDBY/ON-painike
SOURCE-painike
Aseta kaksi AAA-kokoista paristoa
paikalleen.
Varmista, että paristojen plus- ja
miinusmerkintöjen suunnat vastaavat
lokeron merkintöjä.
3.
Aseta kansi takaisin paikalleen.
Tavallisessa television käytössä
paristot kestävät noin vuoden ajan.
OPEN/CLOSE-painike
Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
TV STANDBY/ON-painike
Valitse tulosignaali ulkoista tuloa käytettäessä (PROG-,
AV1-, AV2-, AV3- tai DV-tulo).
DTV/ANALOG -painike
Valitse digitaaliset tai analogiset lähetykset.
VALITSE
(TV, USB, DVD, HDD)
Numero-painikkeet
TV/DVD-painike
COPY-painike
REPEAT-painike
Antaa mahdollisuuden nimikkeen, jakson, raidan tai levyn
uudelleentoistoon.
Toistoon liittyvät painikkeet
Pikasiirto eteenpäin/taaksepäin, haku, ohittaminen, pysäytys,
toisto/pysäytyskuva.
TV VOL (äänenvoimakkuus)-painike
Television äänenvoimakkuuden säätö.
MENU-painike
Tuo HDD-/DVD-tallennin asetusvalikon esiin.
(INFO)-painike
Paina tätä painiketta, kun digi-tv-toiminto on käytössä ja haluat
saada ohjelmatietoruudun näkyviin. Tällä painikkeella voi käyttää
HDD-/DVD-tallentimen yleisimpiä toimintoja. (Katso sivua 58~60.)
A, B, C, D-painike
Näillä painikkeilla voi käyttää monia HDD/DVD-TALLENTIMEN
toimintoja.
TV MUTE-painike
Tämä painike mykistää television äänen TV-tilassa.
PROG-painike
Tällä painikkeella voit valita televisiokanavan.
AUDIO (ääni) -painike
Tällä painikkeella voit vaihtaa DVD-levyn ääniraidan kielen.
Tällä painikkeella voi valita ääniraidan, jos käytössä digitaalinen
televisio.
RETURN-painike
OK/SUUNTA-painikkeet
(▲▼◄ ► -painikkeet)
EXIT-painike
MARKER-painike
Merkitse levyn tietty paikka toiston aikana tällä painikkeella.
TITLE LIST/DISC MENU-painike
Tällä painikkeella voit toistaa levyn tai keskeyttää sen toiston.
SUBTITLE-painike
Tällä painikkeella voi vaihtaa DVD-levyn tekstityskielen. Tällä
painikkeella voit valita tekstityksen, jos digi-tv-toiminto on käytössä.
TEXT-painike
Tällä painikkeella voit valita tekstitelevisiotoiminnon, jos digi-tvtoiminto on käytössä.
TV/RADIO-painike
Voit siirtyä TV- tai radiotilaan painamalla tätä painiketta
DTV (digi-tv) -tilassa.
REC-painike
Käytetään tallennettaessa kiintolevylle tai HDD/DVD-RAM/
±RW/±R-levyille.
GUIDE-painike
Siirry ohjelmaoppaaseen painamalla tätä painiketta.
22_ ennen aloitusta
PLAY LIST/TITLE MENU-painike
Palaa nimikevalikkoon tai tarkastele tallennettujen tiedostojen
luetteloa tällä painikkeella.
TIMER-painike
Siirry ajastintallennustila - valikkoon tällä painikkeella.
FAV LIST-painike
Tällä painikkeella voit siirtyä suosikkiluetteloon, kun digi-tv-toiminto
on käytössä.
REC PAUSE/TIME SHIFT -painike
Tällä painikkeella voi keskeyttää tallennuksen. Tällä painikkeella voit
HDD (kiintolevy) -tilassa käyttää Time shift (aikasiirtymä) -toimintoa.
REC MODE-painike
Tällä painikkeella voit valita tallennusajan ja kuvanlaadun.
(XP/SP/LP/EP).
kytkeminen ja asetukset
HDD-/DVD-TALLENNIN KYTKEMINEN
Tässä osassa käsitellään erilaisia tapoja kytkeä HDD-/DVD-tallennin muihin ulkoisiin laitteisiin ja tarvittavia
alkuasetuksia.
1. Kytke RF-antennikaapeli kuvan osoittamalla tavalla.
2. Kytke SCART-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan AV1-liit äntään.
3. Kytke toinen pää television vastaavaan liitäntään.
4. Liitä HDD-/DVD-tallennin ja television virtapistokkeet pistorasiaan.
5. Kytke HDD-/DVD-tallennin ja televisioon virta.
6. Paina television kaukosäätimen SOURCE -painiketta, kunnes HDD-/DVD-tallennin videosignaali näkyy
television kuvaruudussa.
ANT IN -liitäntään
Televisioon
SCART-kaapeli
(ei toimiteta mukana)
RF-kaapeli
ANT INPUT-antennituloon
M
 Tämän laitteen RF-kaapeliliitäntä lähettää vain televisiosignaalia. Jos haluat katsoa DVD-levyä HDD-/DVD-tallennin,
sinun on kytkettävä SCART-kaapeli tai Audio/Video-kaapelit.
Suomi _23
● KYTKEMINEN JA ASETUKSET
Voit kytkeä HDD-/DVD-tallennin televisioon SCART-kaapelilla, jos televisiosi on varustettu tähän tarkoitukseen
varatulla tuloliitännällä.
kytkeminen ja asetukset
MUUT KYTKENNÄT
HDD-/DVD-tallentimen voi kytkeä ulkoiseen laitteeseen (videonauhuriin tai satelliittivastaanottimeen).
SCART-kaapeli
(ei toimiteta mukana)
1
Ulkoinen laite (videonauhuri/satelliittivastaanotin)
SCART-kaapeli
(ei toimiteta mukana)
- DVD-tila
1. Kytke HDD-/DVD-tallennin AV2-liitännän kautta SCART-kaapelilla ulkoiseen laitteeseen (videonauhuriin tai
satelliittivastaanottimeen.
2. Kytke AV1-liitäntä television SCART AV-liitäntään.
3. Kytke virta HDD-/DVD-tallentimeen, ulkoiseen laitteeseen (videonauhuriin tai satelliittivastaanottimeen) ja
televisioon.
4. Valitse tulotilaksi AV2.
- TV-tila
1. Paina kaukosäätimen TV/DVD-painiketta, jolloin etupaneelin -näytössä näkyy “TV” (tai katkaise virta HDD-/
DVD-tallennin).
2. Voit katsoa ohjelmaa HDD-/DVD-tallennin kytketyn satelliittivastaanottimen tai digitaalisen virittimen kautta,
vaikka HDD-/DVD-tallennin ei olisikaan virtaa.
24_ kytkeminen ja asetukset
ANTENNI, HDD-/DVD-TALLENNIN, ULKOINEN DEKOODERIBOKSI JA
TELEVISIO
Jos kytket ulkoisen dekooderiboksin HDD/DVD-TALLENTIMEEN, voit tallentaa HDD-/DVD-tallennin
sisäänrakennetun televisiovirittimen kautta vastaanotettujen salattujen kanavien (CANAL+ tai Premiere) lähetyksiä.
SCART-kaapeli
(ei toimiteta mukana)
Seinä
RF-kaapeli
RF-kaapeli
SCART-kaapeli
(ei toimiteta mukana)
1. Kytke RF-antennikaapelit kuvan osoittamalla tavalla.
2. Kytke tämän tallentimen AV1-liitäntä SCART-kaapelilla television SCART AV -liitäntään.
3. Yhdistä AV2-liitäntä dekooderiboksin SCART AV-liitäntään.
4. Jos haluat katsoa tai tallentaa maksullisia Canal+ - ohjelmia, aseta HDD-/DVD-tallennin vastaanottamaan
kyseiset kanavat kuvaruutunäytöllä. (Katso sivut 38)
Suomi _25
● KYTKEMINEN JA ASETUKSET
3
DEKOODERI
kytkeminen ja asetukset
MUITA VIDEO-LÄHTÖKAAPELIN KYTKENTÄTAPOJA
Videosignaalien lähtö voidaan toteuttaa usealla tavalla ilman Scart-kaapeleita. Valitse seuraavista videoliitännöistä
itsellesi parhaiten sopiva.
• Tapaus 1 : Kytkeminen Video (yhdistelmä)- lähtöliitäntään
• Tapaus 2 : Component Video -lähtöliitännät
Komponenttivideon ja progressiivisen signaalin lähtötilat
• Komponenttivideosignaalia voidaan lähettää vain jos televisio tukee komponenttivideosignaalin
vastaanottoa.
Jos komponenttivideosignaalia ei voi lähettää, tarkista television kytkennät ja television tuloasetukset.
• Perinteiseen lomitettuun kuvanmuodostukseen nähden progressiivisessa kuvanmuodostuksessa televisioon
syötetään kaksinkertainen määrä videojuovia, minkä ansiosta kuva on vakaampi, värinättömämpi ja
puhtaampi kuin lomitetussa kuvanmuodostuksessa. Toiminto on käytössä ainoastaan progressiivista
kuvanmuodostusta tukevissa televisioissa.
• Progressiivisen kuvanmuodostuksen lähtö (576p)
Kuluttajien tulee huomata, että kaikki korkeapiirtoiset televisiolaitteet eivät ole yhteensopivia tämän laitteen
kanssa ja että kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä. Jos progressiivisessa kuvanmuodostuksessa esiintyy
ongelmia asetuksella 576, suosittelemme, että liitäntätavaksi valitaan ‘vakiopiirtoterävyys‘- lähtö. Jos sinulla
on kysyttävää tämän 576p-mallisen HDD-/DVD-tallennin yhteensopivuudesta televisiolaitteesi kanssa, ota
yhteyttä asiakaspalveluumme.
Tapaus 1 : Kytkeminen Video (yhdistelmä) -lähtöliitäntään
1. Yhdistä HDD-/DVD-tallennin (keltainen) VIDEO OUT -liitäntä ja televisiosi (keltainen) VIDEO INPUT -liitäntä
(keltaisella) videokaapelilla.
• Voit nauttia normaaliluokkaisesta kuvanlaadusta.
2. Yhdistä HDD-/DVD-tallennin AUDIO OUT - liitännät ja television (tai AV-vahvistimen) AUDIO IN - liitännät
(valkoisella ja punaisella) audiokaapelilla. (Katso sivut 28~33)
Video- ja audiokaapeli
Keltainen Punainen Valkoinen
26_ kytkeminen ja asetukset
Tapaus 2 : Component Video -lähtöliitännät
1. Yhdistä HDD-/DVD-tallennin COMPONENT OUT(Y, PB, PR)- liitännät ja televisiosi COMPONENT IN
(Y, PB, PR) -liitännät Componentvideokaapeleilla (lisävaruste).
• Näin kuva on laadukas ja värit toistuvat tarkasti.
2. Yhdistä HDD-/DVD-tallennin AUDIO OUT - liitännät ja television (tai AV-vahvistimen) AUDIO IN -liitännät
(valkoisella ja punaisella) audiokaapelilla. (Katso sivut 28~33).
3. Kytkemisen jälkeen katso sivut 46.
Vihreä
M
Sininen Punainen
 Varmista, että liitäntöjen värikoodit täsmäävät. HDD-/DVD-tallennin Y, PB, PR Componentlähtöliitännät on kytkettävä
televisiosi vastaaviin tuloliitäntöihin.
 käytettävissä ainoastaan silloin, kun Video Out -liitännäksi on asetettu Component.
(Katso sivut 46)
Suomi _27
● KYTKEMINEN JA ASETUKSET
Komponenttikaapeli
(ei toimiteta mukana)
kytkeminen ja asetukset
MUITA AUDIO-LÄHTÖKAAPELIN KYTKENTÄTAPOJA
Audiosignaalien lähtö voidaan toteuttaa usealla tavalla ilman Scart-kaapeleita. Valitse seuraavista audioliitännöistä
itsellesi parhaiten sopiva.
• Tapaus 1 : Kytkeminen televisioon
• Tapaus 2 : Kytkeminen stereovahvistimeen AV-lähtöliitännöistä
• Tapaus 3 : Kytkeminen AV-vahvistimeen digitaalisesta lähtöliitännästä
Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.
DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc.
© 1996-2009 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. “Dolby” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Tapaus 1 : Kytkeminen televisioon
Jos televisiosi on varustettu audiotuloliitännöillä, käytä tätä.
Komponenttikaapeli
(ei toimiteta mukana)
Keltainen Punainen Valkoinen
28_ kytkeminen ja asetukset
Tapaus 2 : Kytkeminen stereovahvistimeen AV-lähtöliitännöistä
Jos stereovahvistimesi on varustettu ainoastaan AUDIO INPUT (L ja R) -liitännöillä, käytä AUDIO OUT -liitäntöjä.
● KYTKEMINEN JA ASETUKSET
Audiokaapeli
Punainen Valkoinen
Etukaiutin
(vasen)
Etukaiutin
(oikea)
Suomi _29
kytkeminen ja asetukset
Tapaus 3: Kytkeminen AV-vahvistimeen digitaalisesta lähtöliitännästä
Jos AV-vahvistimesi on varustettu Dolby Digital-, MPEG2- tai DTS-dekooderilla ja digitaalisella tuloliitännällä,
käytä tätä kytkentätapaa. Sinun on määriteltävä ääniasetukset erikseen, jos haluat nauttia Dolby Digital-,
MPEG2- tai DTS-äänestä. Käytä liitäntään optistakaapelia vahvistintyypin mukaan.
(Katso sivut 44~45)
Optinen kaapeli
(ei toimiteta mukana)
Takakaiutin
(vasen)
Etukaiutin
(vasen)
30_ kytkeminen ja asetukset
Takakaiutin
(oikea)
Bassokaiutin Keskikaiutin
Etukaiutin
(oikea)
KOBLE HDMI/DVI TIL ET TV-APPARAT
Audiosignaalien lähtö voidaan toteuttaa usealla tavalla ilman Scart-kaapeleita. Valitse seuraavista audioliitännöistä
itsellesi parhaiten sopiva.
• Tapaus 1 : Koble til et TV-apparat med en HDMI-kontakt
• Tapaus 2 : Koble til et TV-apparat med en DVI-kontakt
Tapaus 1 : Koble til et TV-apparat med en HDMI-kontakt
HDMI-HDMI-kaapeli
(ei toimiteta mukana)
M
 Jos HDD/DVD-TALLENNIN on liitetty televisioon HDMI 1080p -lähtötilassa, on HDMI-kaapelin oltava
suurinopeuksinen (luokka 2).
Suomi _31
● KYTKEMINEN JA ASETUKSET
• Kytke HDD-/DVD-tallennin takana oleva HDMI OUT -liitäntä television takana olevaan HDMI IN -liitäntään
HDMI-kaapelilla (lisävaruste).
• Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til HDMI-signalet fra DVD-opptakeren vises på TVskjermen.
kytkeminen ja asetukset
Tapaus 2 : Koble til et TV-apparat med en DVI-kontakt
• Med DVI-adapterkabelen kobler du HDMI OUT-kontakten bak på DVD-opptakeren til DVI IN-kontakten på
TV-apparatet.
• Koble lydkablene fra AUDIO (rød og hvit) OUT-kontaktene bak på DVD-opptakeren til AUDIO (rød og hvit)
IN-kontaktene på TV-apparatet. Slå på DVD-spilleren og TVapparatet.
• Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til DVI-signalet fra DVD-opptakeren vises på TVskjermen.
HDMI-DVI-kaapeli
(ei toimiteta mukana)
Punainen Valkoinen
J
 For å kunne bruke en HDMI-kabel (lisävaruste), må du koble kabelen før du setter inn strømpluggen eller etter at du
har fullført "Tilkobling og automatisk oppsett". Ikke sett inn HDMI-kabelen mens "Tilkobling og automatisk oppsett"
er i gang.
 Progressiv skanning aktiveres automatisk når HDMI er tilkoblet.
 Hvis TV/HDMI-apparatet ikke støtter DTS, er ikke lydutgangen tilgjengelig når du spiller av plater i DTS-formatet.
 Du kan kun endre utsignal fra HDMI til andre utsignaler i stoppmodus.
 Jos kytket Samsung-merkkisen television HDD-/DVD-tallennin HDMI-kaapelilla, voit käyttää tallenninta television
kaukosäätimellä. (Toiminto on käytössä ainoastaan Anynet+-toimintoa tukevissa SAMSUNG-televisioissa.
(HDMI CEC).) (Se side 41~42)
 Tarkista, onko televisiossa n -logo (jos televisiossa on n -logo, televisio tukee Anynet+-toimintoa.)
M
 HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI er et grensesnitt for digital overføring av videoog lyddata i én og samme kontakt. Fordi HDMI er basert på DVI,
er den fullstendig kompatibel med DVI. Den eneste forskjellen mellom HDMI og DVI er at HDMI støtter flerkanals lyd.
Med HDMI sender DVD-spilleren et digitalt video- og lydsignal og viser et livaktig bilde på TV-apparater som er
utstyrt med HDMI-inngangskontakt.
32_ kytkeminen ja asetukset
 Beskrivelse av HDMI-tilkoblingen
HDMI-kontakt - Både ukomprimerte videodata og digitale lyddata (LPCM- eller Bit Stream-data).
- Selv om spilleren benytter en HDMI-kabel (lisävaruste), sender spilleren ut et rent digitalt signal til TV-apparatet.
- Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection -Innholdsbeskyttelse for digitale
medier med høy båndbredde), vises det snø på skjermen.
 Hvorfor benytter Samsung HDMI?
 Hva er HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et system som beskytter DVD-innholdet som sendes via HDMI
mot å bli kopiert. Det etablerer en sikker digital kobling mellom videokilden (PC, DVD. etc) og visningsenheten (TV,
projektor etc.). Innholdet krypteres i kildeenheten for å hindre at det tas uautoriserte kopier.
KYTKEMINEN AV IN 3- JA DV INPUT -LIITÄNTÖIHIN
Tätä kytkentätapaa käyttämällä voit liittää HDD-/DVD-tallennin muihin ulkoisiin laitteisiin sekä katsoa tai tallentaa
niistä lähtevää kuvaa.
• Tapaus 1 : Videonauhurin, digisovittimen, DVD-soittimen tai videokameran kytkeminen AV IN 3 -liitäntöihin
• Tapaus 2 : Videokameran kytkeminen DV IN - liitäntään
Tapaus 1 : Videonauhurin, digisovittimen, DVD-soittimen tai
videokameran kytkeminen AV IN 3 -liitäntöihin
Videonauhurin tai ulkoisen laitteen kytkeminen HDD/DVD-tallentimen AV IN 3 liitäntöihin.
Voit tallentaa kytketyn laitteen (videonauhurin, digisovittimen, DVD-soittimen tai videonauhurin) kuvaa.
Videokamera
Keltainen Punainen Valkoinen
M
 AV in 3 -valinta suoritetaan automaattisesti.
Jos tuloa ei valita automaattisesti, valitse oikea tulo SOURCE-painikkeella.
 Kopiosuojatun aineiston tallentaminen ei ole mahdollista.
Suomi _33
● KYTKEMINEN JA ASETUKSET
Analoge TV-apparater krever et analogt video/lyd-signal. Når du spiller en DVD, sendes imidlertid data til TVapparatet digitalt. Derfor trenger man enten en digitaltil- analogomformer (i DVD-opptakere) eller en analog-tildigitalomformer (i TV-apparatet). I denne konverteringsprosessen reduseres bildekvaliteten på grunn av støy og
signaltap. HDMI-teknologien er overlegen, fordi den ikke trenger noen form for D/A-konvertering, og fordi det sendes
et rent digitalt signal fra spilleren til TV-apparatet.
kytkeminen ja asetukset
Tapaus 2 : Videokameran kytkeminen DV IN -liitäntään
Jos digitaalivideokamerasi on varustettu DV-lähtöliitännällä, kytke se HDD-/DVD-tallennin DV-tuloliitäntään.
Videokamera
M
 Jos tuloa ei valita automaattisesti, valitse oikea tulo SOURCE-painikkeella.
KYTKEMINEN USB-LAITTEISIIN
Näin voit liittää HDD- ja DVD-tallentimen USBlaitteisiin.
USB-muistin, MP3-soittimen ja digitaalikameran liittäminen USB HOST.
MP3-soitin
Digitaalikameran
M
 USB-kaapelin irrottaminen tiedonsiirron aikana katkaisee yhteyden ja voi vahingoittaa muistiin tallennettuja tietoja.
 Jos tiedonsiirto häiriintyy staattisen sähkön, magneettikentän tai jonkin muun syyn takia, käynnistä ohjelma
uudelleen tai irrota USB-kaapeli ja kytke se sitten uudelleen.
34_ kytkeminen ja asetukset
järjestelmä-asetukset
KUVARUUTUVALIKOSSA LIIKKUMINEN
Kuvaruutuvalikkojen avulla voit kytkeä HDD-/DVD-tallennin eri toiminnot päälle tai pois päältä.
Avaa näyttövalikko painamalla MENU-painiketta ja selaa sitten valikkoa seuraavilla painikkeilla:
HDD- & DVD-TALLENNIN
Kirjasto
2. OK -painike
Tällä kaukosäätimen painikkeella voit vahvistaa uudet asetukset.
3. RETURN -painike
Tällä kaukosäätimen painikkeella voit palata edelliseen
valikkonäyttöön tai poistua kuvaruutuvalikosta.
Kirjasto
HDD
Opas
Kanava
Nimike
►
DivX
►
Musiikki
►
Valokuva
►
Ajast. tall.
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
4. EXIT -painike
Voit sulkea näyttövalikon painamalla uudestaan menu-painiketta.
AUTOMAATTINEN ASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN KYTKETTÄESSÄ
HDD-/DVD-tallennin suorittaa tarvittavat asetukset automaattisesti silloin, kun se kytketään verkkoon ensimmäistä
kertaa. Televisioasemien ja kellon asetukset tallennetaan laitteen muistiin. Toimenpiteen suorittaminen kestää
muutaman minuutin. Tämän jälkeen HDD-/DVD-tallennin on valmiina käyttöön.
1. Kytke RF-kaapeli sivulla 23 olevan kaavion mukaisesti.
(HDD-/DVD-tallennin kytkeminen televisioon RF- ja Scart-kaapeleita käyttäen.)
For å kunne bruke en HDMI-kabel (lisävaruste), må du koble kabelen før du setter inn strømpluggen eller
etter at du har fullført “Tilkobling og automatisk oppsett”. Ikke sett inn HDMI-kabelen mens “Tilkobling og
automatisk oppsett” er i gang.
2. Kytke HDD-/DVD-tallennin verkkoon. Etupaneelissa oleva AUTO-ilmaisin
vilkkuu.
3. Paina OK- tai ►-painiketta ja valitse sitten Maa.
Valitse maa ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten OK-painiketta.
4. Paina OK- tai ►-painiketta ja valitse sitten Kieli.
Valitse kieli ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten OK-painiketta.
5. Paina OK- tai ►-painiketta ja valitse sitten Aikavyöhyke.
Valitse aikavyöhyke ◄ ► -painikkeilla.
Valitse OK ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten OK-painiketta.
Alkuasennus
Maa
: Finland
United Kingdom
France
: Suomi
Austria
: GMT
- 12:00
Belgium
: EiDenmark
Kieli
Aikavyöhyke
Kesäaika
M
 Kun valitset maan, aikavyöhyke määritetään sen mukaan
OK
automaattisesti.
►
►
►
►
Deutschland
Netherlands
Alkuasennus
Aikavyöhyke
Maa
Kieli
Aikavyöhyke
Kesäaika
◄
GMT +:02:00
Finland
►
►
: Suomi
OK
: GMT - 12:00
►
: Ei
►
►
OK
Suomi _35
● JÄRJESTELMÄ-ASETUKSET
1. ▲▼, ◄ ► -painike
Voit siirtää valintapalkkia ja selata valikon vaihtoehtoja ▲▼, ◄ ►
-painikkeilla.
järjestelmä-asetukset
6. Paina OK- tai ►-painiketta ja valitse sitten Daylight Kesäaika.
Valitse Päällä tai Ei ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten OK-painiketta.
Alkuasennus
7. Valitse OK ▼ -painikkeilla ja paina sitten OK-painiketta.
Digitaalisten kanavien automaattinen haku käynnistyy.
Maa
: Finland
►
Kieli
: Suomi
►
Aikavyöhyke
: GMT
Ei + 02:00
►
8. Kun automaattinen kanavahaku on päättynyt, näyttöön tulee
ilmoitus “Digitaalinen vastaanotin löydetty”.
Kesäaika
: Ei Päällä
►
OK
9. Paina OK-painiketta.
Analogisten kanavien automaattinen haku käynnistyy.
10. Automaattinen kellonajan asetus käynnistyy automaattisesti 10
sekunnin kuluttua automaattisen kanavahaun päättymisestä.
Jos haluat käynnistää automaattisen kellonajan asetuksen
välittömästi, paina OK-painiketta.
11. Odota, kunnes nykyinen päivämäärä ja kellonaika ilmestyvät
näytölle automaattisesti. Jos haluat poistua automaattisesta
kellonajan asetustoiminnosta, paina MENU-painiketta.
M
Automaattihaku
Digitaalinen 578.000MHz, BW:8MHz, FFT:Auto
DTV
Radio
5
Digitaalinen vastaanotin löydetty
TF1
NRJ12
LCI
Eurosp
TPS ST
DTV
Radio
5
OK
Eteneminen
Signaalin tila
ePOISTU
 HDD/DVD-tallennin on nyt valmiina käyttöön. “Automaattinen
asetusten määrittäminen kytkettäessä” -toiminto on jo suoritettu. Jos
haluat muuttaa näitä vakioasetuksia, voit tehdä sen esivirittämällä
asemat kuvaruutunäytöllä “Kanavien virity - Asetusten käsinvalinta(Ana
looginen)” - valikon avulla. (Katso sivut 38~39)
 Automaattinen asetustoiminto voidaan suorittaa painamalla laitteessa
olevaa STOP ( ) -painiketta yhtäjaksoisesti vähintään 5 sekunnin
ajan, kun laite on kytketty pois päältä ja siinä ei ole levyä.
12. Tarkista päivämäärä ja kellonaika.
• Jos ne ovat : oikein, paina OK-painiketta, jolloin päivämäärä ja
kellonaika tallennetaan muistiin. Jos et paina OK-painiketta,
päivämäärä ja kellonaika tallentuvat automaattisesti 5 sekunnin
kuluttua.
• Jos ne ovat : Kuukausi, Päivä, Vuosi, Tunnit tai Minuutit
buttons. ja vuosi ▲▼, ◄ ► -painikkeita tai numeropainikkeita
käyttäen. Paina OK-painiketta, jolloin päivämäärä ja kellonaika
tallennetaan muistiin. Jos kellon asetuksia tarvitsee muuttaa,
voit tehdä tämän käsin.
Automaattihaku
ATV
3
PR
CH
Nimi
1
2
3
034
045
046
----------
Decoder
Ei
Ei
Ei
Eteneminen
ePOISTU
Odota. Kellonaikaa asetetaan.
Jos haluat poistua kellonajan asetuksesta, paina
[MENU/Valikko] -painiketta.
Kellon asetukset
kk.
p.
v.
h.
min. Auto
TAM
01
2009
12
00 Päällä
Torstai
36_ järjestelmä-asetukset
5
5
KELLON ASETUKSET
1. Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
HDD- & DVD- TALLENNIN
2. Valitse Viritys painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ► - painiketta.
Viritys
HDD
Kirjasto
Opas
3. Valitse Kellon asetukset painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK- tai ► -painiketta.
Kanava
Ajast. tall.
Disc Manager
Viritys
►
Kellon asetukset
►
Kieli
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock 1
►
Tallennus
►
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
Aikavyöhyke
Tee asetukset vaiheiden 1 - 3 mukaan.
4. Valitse Aikavyöhyke ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►painiketta.
Valitse oikea aikavyöhyke ◄ ► -painikkeilla ja valitse sitten OK
▲▼ -painikkeilla.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Kellon asetukset
HDD
Kirjasto Aikavyöhyke
Time Zone
Opas
Kanava
►
Manual Clock Set
GMT + 02:00
Daylight Saving
OK
►
: Ei
►
Ajast. tall.
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
❖ GMT (Greenwichin aika) -taulukko
Maa
GMT
Kaupunki
United Kingdom, Portugali
GMT+00:00
Dublin, Edinburgh, Lontoo, Lissabon, Casablanca
Ranska, Itävalta, Belgia, Tanska, Saksa, Alankomaat,
Italia, Norja, Espanja, Ruotsi, Sveitsi,
Unkari, Tsekki
Suomi, Turkki, Kreikka
Berliini, Tukholma, Rooma, Wien, Pariisi, Madrid, Praha,
GMT+01:00 Varsova, Bryssel, Kööpenhamina, Oslo, Bern, Budapest,
Varsova, Praha
GMT+02:00
Ateena, Helsinki, Istanbul, Kairo, Itä-Eurooppa, Pretoria,
Israel
Kellon asetus käsin
Tee asetukset vaiheiden 1 - 3 mukaan.
4. Valitse Kellon asetus käsin -painikkeilla ja paina sitten OKtai ►-painiketta.
Määritä kellonaika, päivämäärä ja vuosi ◄ ► -painikkeilla.
Voit antaa oikeat tiedot numeropainikkeilla myös suoraan.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Kirjasto
Opas
Kanava
5. Tallenna aika- ja päivämäärätiedot painamalla OK-painiketta.
Jos OK-painiketta ei paineta, tiedot eivät tallennu.
Kellon asetukset
HDD
Ajast. tall.
kk.
p.
v.
TAM
01
2009
h. min. Auto
12
00 Päällä
Torstai
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
M
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
 Auto Clock (automaattinen kellonajan asetus) -toiminnon käyttäminen
edellyttää RF-kaapelin kytkemistä.
(Katso sivua 23)
 DVD-tallennin asettaa kellonajan automaattisesti kanavien PR1 ja PR5 välillä lähetettävän aikasignaalin mukaisesti.
Jos analogisessa lähetyksessä ei ole aikatietoja, DVB-T:ssä niitä haetaan automaattisesti. Jos et tarvitse
automaattista kellonajan asetusta, määritä se Ei -tilaan.
 Jos analogisen ja digitaalisen lähetyksen aikatiedot eroavat toisistaan, DVB-T-lähetyksen sisältö ei ehkä ole kaikilta
osin käytettävissä.
Suomi _37
● JÄRJESTELMÄ-ASETUKSET
m SIIRRÄ
Järjestelmä
järjestelmä-asetukset
Kesäaika
Tee asetukset sivun 37 vaiheiden 1 - 3 mukaan.
4. Valitse Kesäaika -painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►painiketta.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Kellon asetukset
HDD
Kirjasto
5. Valitse Ei tai Päällä -painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►painiketta.
Opas
Kanava
Aikavyöhyke
►
Kellon asetus käsin
Kesäaika
►
✔►
Ei
Päällä
Ajast. tall.
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
KANAVIEN VIRITYS
Tämä valikko sisältää 5 alivalikkoa (Kanavaluettelo(Digitaalinen), Suosikkilista(Digitaalinen), Automaattihaku, Manuaali
haku(Digitaalinen), Asetusten käsinvalinta(Analooginen)).
Automaattihaku
This function allows you to download of the channels automatically from the programmed load.
1. Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2. Valitse Kanava painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
Automaattihaku
OK- tai ► - painiketta.
Maa
:
Finland
Kanavatyyppi
:
Kaikki
3. Valitse Automaattihaku ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten OK- tai
Hakutila
:
Kaikki
Aloitustaajuus
:
CH
5/177500kHz
►- painiketta.
Lopetustaajuus
:
CH 69/858000kHz
Näyttöön tulee ilmoitus “Automaattinen asetus poistaa kaikki
Alku
Peruuta
kanavat. Paina [OK], jos haluat jatkaa tai [RETURN], jos haluat
poistua.”.
4. Paina OK-painiketta ja valitse sitten haluamasi vaihtoehdot
◄ ►-painikkeilla.
(kanavatyyppi : digitaalinen)
• Maa : Valitse maa ◄► -painikkeilla.
• Kanavatyyppi : Valitse Digital (digitaalinen), Analog (analoginen)
Automaattihaku
Digitaalinen 578.000MHz, BW:8MHz, FFT:Auto
tai All (kaikki kanavat) ◄► -painikkeilla. (Jos
DTV
Radio
5
5
valitset asetukseksi Analog (analoginen), Scan
Digitaalinen vastaanotin löydetty
TF1
Mode (hakutila), Start frequency (aloitustaajuus)
DTV
Radio
5
5
NRJ12
LCI
ja End frequency (lopetustaajuus) -asetuksia ei
OK
Eurosp
TPS ST
voi valita.)
Eteneminen
• Hakutila : - Vain vapaa : muiden paitsi salattujen kanavien
Signaalin tila
signaalia vastaanotetaan.
ePOISTU
- Kaikki : Kaikkien, myös salattujen, kanavien
signaalia vastaanotetaan.
(kanavatyyppi : analoginen)
• Aloitustaajuus/Lopetustaajuus : Taajuus muuttuu
automaattisesti maan asetuksen mukaan.
Automaattihaku
5. Valitse Alku ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten OK-painiketta.
ATV
3
Automaattihaku käynnistyy.
◄
►
◄
►
◄
►
◄
►
◄
►
PR
CH
Nimi
1
2
3
034
045
046
----------
Decoder
Ei
Ei
Ei
Eteneminen
ePOISTU
M
 Voit valita RADIO-tilan painamalla kaukosäätimen TV/RADIO-painiketta.
Painiketta painamalla voi myös vaihtaa TV- ja RADIO-tilan välillä.
38_ järjestelmä-asetukset
Manuaalihaku(Digitaalinen)
Tässä HDD-/DVD-tallentimessa on Manual Scan (manuaalinen kanavahaku) -toiminto, jonka avulla käyttäjä voi
virittää uusia kanavia antamalla niiden tiedot itse.
Tee asetukset sivun 38 vaiheiden 1 - 3 mukaan.
3. Valitse Manuaalihaku(Digitaalinen) -painikkeilla ja paina
sitten OK- tai ►-painiketta.
Kanava
HDD
Kirjasto
Opas
Kanava
Ajast. tall.
Kanavaluettelo(Digitaalinen)
►
Suosikkilista(Digitaalinen)
►
Automaattihaku
►
Manuaalihaku(Digitaalinen)
►
Asetusten käsinvalinta(Analooginen)
►
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
Manuaalihaku(Digitaalinen)
Maa
Kanavatyyppi
Hakutila
Kanvanumero
Taajuus
Kaistanleveys
Signaalin tila 50%
:
:
:
:
:
:
Finland
Digitaalinen
Kaikki
CH 5
177500kHz
7MHz
◄
◄
◄
◄
Alku
►
►
►
►
Peruuta
Asetusten käsinvalinta(Analooginen)
Tee asetukset sivun 38 vaiheiden 1 - 3 mukaan.
3. Valitse Asetusten käsinvalinta(Analooginen) -painikkeilla ja
paina sitten OK- tai ►-painiketta.
4. Valitse -painikkeilla PR(ohjelma)-, jota haluat muokata tai
jonka haluat poistaa tai vaihtaa, ja paina sitten VÄRILLISTÄ
painiketta.
Valitse Muokk., Poista tai Vaihda.
• Muokk. (PUNAINEN (A) -painike) : Voit lisätä tai muokata
ohjelmia. Kun olet muuttanut ohjelmatiedot (CH, Nimi, Decoder,
MFT), valitse Tallenna ja paina lopuksi OK-painiketta.
- CH : Viritä kanava ◄► -painikkeilla.
- Nimi : Aseman nimi tunnistetaan automaattisesti
lähetyssignaalin avulla. Jos asemaa ei tunnisteta, voit
muokata sen nimeä ▲▼◄► -painikkeilla.
- Decoder : Jos toiminto kytketään päälle, voit vastaanottaa
salattujen kanavien lähetyksiä ulkoista
dekooderiboksia käyttäen. Katso sivulla 25 olevia
ulkoisen dekooderiboksin kytkentään liittyviä
ohjeita ennen toiminnon ottamista käyttöön.
- MFT(manuaalinen taajuuden viritys) :
Voit hienovirittää kanavan ◄► -painikkeilla.
• Poista (VIHREÄ (B) -painike) : Valitun ohjelman kanavatiedot
poistetaan.
• Vaihda (KELTAINEN (C) -painike) : Voit vaihtaa kahden
ohjelman kanavatiedot keskenään. Jos haluat esimerkiksi vaihtaa
ohjelmat PR2 ja PR5 keskenään, valitse vaihto ohjelman PR2
tietojen kohdalla ja paina OK-painiketta ohjelman PR5 tietojen
kohdalla.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Kanava
HDD
Kirjasto
Opas
Kanava
Ajast. tall.
Kanavaluettelo(Digitaalinen)
►
Suosikkilista(Digitaalinen)
►
Automaattihaku
►
Manuaalihaku(Digitaalinen)
►
Asetusten käsinvalinta(Analooginen)
►
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
Asetusten käsinvalinta(Analooginen)
PR
CH
Nimi
Decoder
01
02
03
04
05
06
07
---------------
----------------------
---------------
A
Muokk.
B
Poista
C
Vaihda
Asetusten käsinvalinta
PR
CH
Nimi
Decoder
MFT
01
◄
►
Ei
Tallenna
m SIIRRÄ sVALITSE
Suomi _39
● JÄRJESTELMÄ-ASETUKSET
4. Valitse haettava Kanvanumero ◄► -painikkeilla.
Valitse numeropainikkeilla Taajuus ja määritä haettavan kanavan
taajuus.
Valitse haettava Kaistanleveys ◄► -painikkeilla. Kun käytössä
oleva taajuus on määritetty, järjestelmä valitsee kaistanleveyden
automaattisesti. Voit valita arvoksi 6,7 tai 8 MHz. Valitse
jompikumpi. Aloita sitten kanavahaku painamalla OK-painiketta.
HDD- & DVD- TALLENNIN
järjestelmä-asetukset
Kanavaluettelo(Digitaalinen)
Tämä toiminto on käytössä vain DVB-T-tilassa.
Tämän toiminnon avulla voi muokata suosikkikanavien luetteloa ja poistaa kanavia.
Tee asetukset sivun 38 vaiheiden 1 - 2 mukaan.
3. Valitse Kanavaluettelo(Digitaalinen) ▲▼ -painikkeilla ja paina
sitten OK- tai ►-painiketta.
4. Voit poistaa kanavan kanavaluettelosta (digitaalikanavien)
painamalla PUNAISTA (A)-painiketta.
Aloita kanavan katselu painamalla OK-painiketta.
5. Voit numeroida DTV-luettelon kanavan uudelleen painamalla
VIHREÄÄ (B)-painiketta. Näyttöön tulee ilmoitus “Syötä uusi
kanavanumero”.
DTV kanavaluettelo
001 SVT1
002 SVT2 ABC
003 TV3
004 TV4 Stockholm
005 Kanal 5
006 TV6
007 Eurosport
Poista
Num. uud.
#/$ Sivu
r Palaa
6. Anna uusi kanavanumero painamalla numeropainikkeita.
Radio kanavaluettelo
M
 Voit tuoda kanavaluettelon (digitaalikanavat) näkyviin painamalla OKpainiketta DVB-T-näkymässä.
 Voit valita RADIO-tilan painamalla kaukosäätimen TV/RADIOpainiketta. Painiketta painamalla voi myös vaihtaa TV- ja RADIO-tilan
välillä.
045 YLE PEILI
046 YLEN KLASSINEN
047 YLE FSR+
048 YLEMONDO
049 YLE X3M
Poista
Num. uud.
#/$ Sivu
r Palaa
 Jos määrität suunnitellun tallennusluettelon sisältämälle
ohjelmakanavalle uuden numeron, kanava poistetaan suunnitellusta
tallennusluettelosta.
 Jos uusi kanava lisätään tai vastaanotettuja kanavia on TV-kanavia
vähemmän, suorita Automaattihaku uudelleen.
Suosikkilista(Digitaalinen)
Tämä toiminto on käytössä vain DVB-T-tilassa.
Voit tallentaa parhaillaan katseltavan kanavan suosikkiluetteloon (digitaalikanavien) heti.
Tee asetukset sivun 38 vaiheiden 1 - 2 mukaan.
3. Valitse Suosikkilista(Digitaalinen) ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
OK-tai ►-painiketta.
4. Voit lisätä katselemasi kanavan suosikkiluetteloon
(digitaalikanavien) painamalla VIHREÄÄ (B) -painiketta.
Voit poistaa suosikkikanavan suosikkiluettelosta (digitaalikanavien)
painamalla PUNAISTA (A) -painiketta.
Aloita kanavan katselu painamalla OK-painiketta.
40_ järjestelmä-asetukset
Suosikkilista(Digitaalinen)
001 TF1
002 NRJ12
Poista
Lisää nyk.
#/$ Sivu
r Palaa
JÄRJESTELMÄ-ASETUSTEN TEKEMINEN
Tämän toiminnon avulla voit määrittää järjestelmäasetukset.
1. Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2. Valitse Viritys painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ► -painiketta.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Kirjasto
Opas
3. Valitse Järjestelmä ▲▼-painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►painiketta.
Kanava
Ajast. tall.
Disc Manager
Auto. Virta Pois
: Ei
►
Virransäästö
: Ei
►
Anynet+ (HDMI CEC) : Päällä
►
DVB-T Auto. tekstitys : Päällä
►
Kosketusnäppäinääni : Päällä
►
DivX(R) Rekisteröinti
►
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
5. Valitse haluamasi vaihtoehto ▲▼-painikkeilla ja paina sitten OKtai ►-painiketta.
Automaattinen virrankatkaisu
Tämä toiminto katkaisee HDD-/DVD-tallennin virran automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta valitun
ajan sisällä.
1. Valitse Auto. Virta Pois painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK- tai ► -painiketta.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Järjestelmä
HDD
Kirjasto
Auto. Virta Pois
Ei: Ei
✔
2. Valitse haluttu kohta ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai
Virransäästö
Ei
2 :tuntia
Opas
► - painiketta.
Anynet+ (HDMI CEC) 6 :tuntia
Päällä
Kanava
DVB-T Auto. tekstitys : Päällä
• Ei : Automaattinen virrankatkaisu on pois käytöstä.
Ajast. tall.
Kosketusnäppäinääni : Päällä
DivX(R) Rekisteröinti
Disc Manager
• 2 tuntia : HDD-/DVD-vastaanottimesta katkaistaan virta
Viritys
automaattisesti 2 tuntia viimeisen painikkeen
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
painalluksen jälkeen.
• 6 tuntia : HDD-/DVD-vastaanottimesta katkaistaan virta
automaattisesti 6 tuntia viimeisen painikkeen painalluksen jälkeen.
• Jos automaattisen virrankatkaisun määrittämä virrankatkaisuaika saavutetaan toiston tai tallennuksen
aikana, laite toimii kunnes toisto tai tallennus loppuu.
►
►
►
►
►
►
M
 Jos sammutat HDD-/DVD-tallentimen virran ja kytket sen takaisin päälle, oletusasetus otetaan
käyttöön.
Virransäästöasetus
• Päällä : Kun toiminto on käytössä ja HDD/DVD-tallentimen virta
katkaistaan, tallennin siirtyy virransäästötilaan ja etupaneelin
näyttö sammuu.
• Ei : Power Save (virransäästö) ei ole käytössä, valitse asetukseksi
normaalisti OFF (ei käytössä).
HDD- & DVD- TALLENNIN
Järjestelmä
HDD
Kirjasto
Opas
Kanava
Ajast. tall.
Disc Manager
Auto. Virta Pois
Virransäästö
: Ei
►
Ei: Ei
✔►
Anynet+ (HDMI CEC) Päällä
: Päällä
►
DVB-T Auto. tekstitys : Päällä
►
Kosketusnäppäinääni : Päällä
►
DivX(R) Rekisteröinti
►
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
Anynet+ (HDMI CEC)
Anynet+ on toiminto, jonka avulla HDD-/DVD-tallennin voidaan käyttää television kaukosäätimellä, kun
tallennin on kytketty SAMSUNG-televisioon HDMI-kaapelilla. (Katso sivuja 31~32) (Toiminto on käytössä
ainoastaan Anynet+-toimintoa tukevissa SAMSUNG-televisioissa.)
1. Valitse -painikkeilla Anynet+ (HDMI CEC) ja paina sitten OKtai ►- painiketta.
Anynet+ (HDMI CEC) -kohteet tulevat näkyviin.
2. Valitse -painikkeilla Päällä ja paina sitten OK- tai ►-painiketta.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Järjestelmä
HDD
Kirjasto
Opas
Auto. Virta Pois
: Ei
Virransäästö
: Ei
►
►
Kanava
Anynet+ (HDMI CEC) Ei: Päällä
DVB-T Auto. tekstitysPäällä
: Päällä
Ajast. tall.
Kosketusnäppäinääni : Päällä
►
DivX(R) Rekisteröinti
►
Disc Manager
►
✔►
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
Suomi _41
● JÄRJESTELMÄ-ASETUKSET
4. Valitse haluamasi asetus ▲▼-painikkeilla ja paina sitten OK- tai
►-painiketta.
Järjestelmä
HDD
järjestelmä-asetukset
Anynet+ (HDMI CEC) -toiminnon käyttäminen
1. Kytke HDD-/DVD-tallennin Samsung-merkkiseen televisioon HDMI-kaapelin avulla. (Katso sivuja 31~32)
2. Määritä HDD-/DVD-tallennin Anynet+ (HDMI CEC) -asetukseksi “Päällä” (Katso sivuja 41).
3. Ota television Anynet+-toiminto käyttöön.
(Lisätietoja on television käyttöoppaassa.)
• Voit käyttää HDD-/DVD-tallennin television kaukosäätimellä.
(television painikkeet, joita voi käyttää HDD-/DVD-tallennin ohjaamiseen :
, , , ~ , REC- ja väripainikkeet.)
,
,
• Kun painat Anynet+-painiketta television kaukosäätimestä,
< TV-valikko >
vasemmanpuoleinen kuvaruutunäyttö tulee näkyviin.
- Valitse laite : Valitse laite tämän vaihtoehdon avulla.
DVDR
Näytä TV
- Tallenna : Tämän vaihtoehdon avulla voit aloittaa tai lopettaa
Valitse laite
Tallenna
tallennuksen.
Laitteen valikko
- Laitteen valikko : Toimii samoin kuin HDD-/DVD-tallennin
Laitteen toiminta
Vastaanotin : Pois käyt.
kaukosäätimen MENU-painike ( ).
Asetukset
- Laitteen toiminta : Toimii samoin kuin HDD-/DVD-tallennin
kaukosäätimen INFO-painike ( ).
,
,
,
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
sEnter
> SIIRRÄ
ePOISTU
M
,
 Jos painat tallentimen Power On-painiketta television katselun aikana, televisioon tulee näkyviin toistokuva.
 Jos kytket DVD-tallentimeen virran, kun television virta on katkaistu, televisioon kytkeytyy virta.
 Jos television virta katkaistaan, HDD-/DVD-tallennin virta katkeaa automaattisesti. (Virtaa ei voi katkaista, jos HDD-/
DVD-tallennin tallentaa parhaillaan.)
 Jos vaihdat HDMI-lähdön televisiossa toiseen lähteeseen (esimerkiksi Composite, Component tai RF) DVD-levyn toiston
aikana, HDD-/DVD-tallennin lopettaa toiston. HDD-/DVD-tallennin saattaa kuitenkin jatkaa DVD-levyn tallentamista.
DVB-T Auto. tekstitys
• Päällä : tekstitys näkyy automaattisesti, kun DVB-T-lähetystä
vastaanotetaan.
• Ei : toiminto ei ole käytössä.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Kirjasto
Opas
M
Järjestelmä
HDD
Kanava
 Toiminto on käytettävissä, kun vastaanotetaan DVB-T-lähetystä, joka
Ajast. tall.
sisältää tekstityksen.
Auto. Virta Pois
: Ei
►
Virransäästö
: Ei
►
Anynet+ (HDMI CEC) : Päällä
►
DVB-T Auto. tekstitysEi: Päällä
KosketusnäppäinääniPäällä
: Päällä
✔►
DivX(R) Rekisteröinti
Disc Manager
►
►
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
Painikkeiden äänimerkkien käyttö
Voit määrittää asetukset toimimalla yllä olevien vaiheiden 1 - 3 mukaisesti.
4. Valitse Kosketusnäppäinääni -painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-tai ► -painiketta.
5. Valitse Päällä tai Ei -painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►painiketta.
6. Poistu asetusvalikosta painamalla MENU-painiketta.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Järjestelmä
HDD
Kirjasto
Opas
Kanava
Ajast. tall.
Disc Manager
Auto. Virta Pois
: Ei
►
Virransäästö
: Ei
►
Anynet+ (HDMI CEC) : Päällä
►
DVB-T Auto. tekstitys : Päällä
►
KosketusnäppäinääniEi: Päällä
DivX(R) Rekisteröinti Päällä
✔►
►
Viritys
m SIIRRÄ
42_ järjestelmä-asetukset
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
DivX(R) Rekisteröinti
Käytä rekisteröintikoodia tämän HDD-/DVD-tallennin rekisteröintiin
DivX(R) Video On Demand -muotoon. Lisätietoja löydät osoitteesta
www. divx.com/vod
HDD- & DVD- TALLENNIN
Järjestelmä
HDD
Kirjasto
Auto. Virta Pois
: Ei
►
DivX(R)
On Demand
Virransäästö
: Ei
Opas Video
Anynet+ (HDMI CEC) : Päällä
Kanava Rekisteröintikoodisi on XXXXXXXX
DVB-T Auto.
tekstitys : Päällä
Lisätietoja
www.divx.com/vod
Ajast. tall. Kosketusnäppäinääni : Päällä
Disc Manager
►
►
►
►
OK
DivX(R) Rekisteröinti
►
Viritys
rPALAA
ePOISTU
KIELIOMINAISUUKSIEN ASETUKSET
Jos teet kieliasetukset etukäteen, asetuksia käytetään automaattisesti jokaisella katselukerralla.
1. Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2. Valitse Viritys painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ► -painiketta.
3. Valitse Kieli painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen OKtai ► - painiketta.
Esiin tulee kieliasetusvalikko.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Kieli
HDD
Kirjasto
Opas
Kanava
Ajast. tall.
Disc Manager
DVD-ääni
: Alkuperäinen
►
DVB-T-ääni
: Suomi
►
DVD-tekstitys
: Automaattinen
►
DVB-T-tekstitys
: Suomi
►
Levyvalikko
: Suomi
►
Valikko
: Suomi
►
Viritys
4. Valitse haluttu kieliasetus ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
OK- tai ► -painiketta.
• DVD-ääni : Levyn äänen kielen valinta.
• DVB-T-ääni : Katseltavassa ohjelmassa on ääni.
• DVD-tekstitys : Levyn tekstityskielen valinta.
• DVB-T-tekstitys : Katseltavassa ohjelmassa on tekstitys.
• Levyvalikko : Levyvalikon kielen valinta.
• Valikko : HDD-/DVD-tallennin kuvaruutuvalikon kielen valinta.
- Automaattinen: Määrittää HDD/DVD-tallentimen valikkokielen samaksi kuin television valikoissa.
- Automaattisen toiminnon käyttäminen
1. Kytkettävän television täytyy tukea Anynet+-toimintoa.
2. Kytke HDD/DVD-tallennin televisioon HDMI-kaapelilla. (Katso sivuja 31 - 32.)
3. Jos HDD/DVD-tallentimen Anynet+-toiminnon asetuksena on “Käytössä” (katso sivua 41) ja
valikkokielen asetuksena on “Automaattinen”, valikkokieli määritetään television valikkokielen
mukaiseksi.
4. Jos tallennin ei tue television valikkokieltä Automaattinen-tilassa, tallentimen valikkokieli määräytyy
oletusasetuksen mukaan.
5. Valitse haluttu kieli ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ► -painiketta.
M
 Jos levylle ei ole valittu kieltä, käytetään etukäteen tallennettua alkuperäiskieltä.
 Valittu kieli tulee näyttöön vain, jos levy ja DVB-T-lähetys tukevat sitä.
 Voit valita DVD:n tekstityksen toiston aikana painamalla SUBTITLE - painiketta. Koska DVD-tekstityksen oletusasetus
on Ei, tekstitys pitää valita ▲▼ -painikkeilla.
Suomi _43
● JÄRJESTELMÄ-ASETUKSET
sVALITSE
järjestelmä-asetukset
ÄÄNIASETUKSET
HDD-/DVD-tallennin voidaan kytkeä ulkoiseen vahvistimeen tai kotiteatteriin.
Voit määritellä äänentoistolaitteen ja äänitilan asetukset käyttämäsi äänentoistojärjestelmän mukaan.
Voit myös valita asetukseksi NICAM.
1. Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2. Valitse Viritys painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ► -painiketta.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Kirjasto
Opas
3. Valitse Audio -painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK-tai ► -painiketta.
4. Valitse haluamasi äänivaihtoehto painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-tai ► - painiketta.
Viritys
HDD
Kanava
Ajast. tall.
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
Järjestelmä
►
Kellon asetukset
►
Kieli
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock 1
►
Tallennus
sVALITSE
►
rPALAA
ePOISTU
5. Valitse haluttu kohta painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-tai ► -painiketta.
Digitaalinen ulos
• PCM : Valitse tämä, jos laitteistosi ei tue Dolby Digital(tai MPEG-2) koodauksen purkua.
• Bitstream : Lähtevä Dolby Digital (tai MPEG-2) -muotoinen ääni
muutetaan bittivirraksi. Valitse tämä vaihtoehto, jos AVvastaanottimesi tai AVvahvistimesi on varustettu Dolby
Digital (tai MPEG-2) - dekooderilla.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Audio
HDD
Kirjasto
Opas
Kanava
✔►
Digitaalinen ulos
: PCM
PCM
DTS
Bitstream
: Off
►
DRC
: Päällä
►
NICAM
: Päällä
►
Ajast. tall.
Disc Manager
Viritys
M
 Digitaalisen lähdön asetuksia sovelletaan sekä Dolby Digital- että
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
MPEG-2- muodossa olevaan ääneen. LPCM-ääniraita toistetaan aina
PCM-muotoisena. Se ei liity millään tavalla digitaalisen lähdön asetukseen.
 Huolehdi oikean digitaalisen lähdön valinnasta, sillä muuten et kuule mitään ääntä tai kuulet äänen hyvin
voimakkaana.
DTS
• Ei : Laite ei lähetä DTS-signaaleja. Valitse tämä vaihtoehto, jos
AV-vastaanottimessasi tai AV-vahvistimessasi ei ole DTSdekooderia.
• Päällä : Laite lähettää DTS Bitstream -signaaleja digitaalisen lähdön
kautta DTS-muotoisia raitoja soitettaessa. Valitse tämä
vaihtoehto ainoastaan silloin, jos AV-vastaanottimesi
(tai AV- vahvistimesi) on varustettu DTS-dekooderilla.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Kirjasto
Opas
Kanava
Digitaalinen ulos
: PCM
DTS
Ei: Off
DRC
Päällä
: On
NICAM
: Päällä
►
✔►
►
►
Ajast. tall.
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
M
Audio
HDD
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
 DTS-muotoista ääniraitaa toistettaessa AV Audio -lähtöliitännästä ei lähde ääntä.
DRC
Tämä toiminto on käytössä ainoastaan Dolby Digital -signaalien
yhteydessä.
• Päällä : Elokuvamusiikkia matalalla äänenvoimakkuudella tai pienten
kaiutinten kautta soitettaessa järjestelmä säätelee
äänenpainetta tilanteen mukaan ja tuo matalataajuiset
äänet paremmin esiin sekä estää dramaattisten kohtien
ylikorostumisen.
• Ei : Voit nauttia elokuvasta tavallisella dynaamiikka-alueella.
44_ järjestelmä-asetukset
HDD- & DVD- TALLENNIN
Audio
HDD
Kirjasto
Opas
Kanava
Digitaalinen ulos
: PCM
DTS
: Ei
DRC
Ei: On
NICAM
Päällä
: On
►
►
►
✔►
Ajast. tall.
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
NICAM
HDD- & DVD- TALLENNIN
Audio
HDD
Kirjasto
Opas
Kanava
Digitaalinen ulos
: PCM
►
DTS
: Ei
►
DRC
: Päällä
►
Ei: On
NICAM
Ajast. tall.
►
✔
Päällä
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
VIDEOASETUSTEN TEKEMINEN
Tämän toiminnon avulla voit määrittää videoasetukset.
Tämän toiminnon käytettävyys vaihtelee levyn tyypin mukaan.Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla levytyypeillä.
1. Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2. Valitse Viritys painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ► -painiketta.
3. Valitse Video painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen OKtai ► -painiketta.
Esiin tulee videoasetusvalikko.
4. Valitse haluamasi videokuvan vaihtoehto painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ► -painiketta.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Viritys
HDD
Kirjasto
Opas
Kanava
Ajast. tall.
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
Järjestelmä
►
Kellon asetukset
►
Kieli
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock 1
►
Tallennus
sVALITSE
►
rPALAA
ePOISTU
5. Valitse haluttu kohta painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen OK-tai ► -painiketta.
TV Kuva koko
Käytettävän television tyypistä riippuen kuvaruutuasetusten
(kuvasuhteen) säätö saattaa olla tarpeen.
• 4:3 Letter Box : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat nähdä DVDlevyllä kuvasuhteessa 16:9 olevan kuvan
kokonaan, vaikka televisiosi kuvasuhde onkin 4:3.
Kuvaruudun ylä- ja alareunaan tulee musta palkki.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Video
HDD
Kirjasto
Opas
Kanava
Ajast. tall.
Disc Manager
TV Kuva koko
: 4:3
Letter
Box
4:3
Letter
Box
3D melu vähennys
4:3
► Pan-Scan
16:9
Wide
: Component
Video Ulos
►
✔►
Komponentti Ulos
: Interlace
►
BD Wise
: Ei
►
HDMI resoluutio
: 576p
►
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
• 4:3 Pan-Scan : Valitse tämä vaihtoehto, jos sinulla on kooltaan perinteinen televisio ja haluat nähdä
kuvasuhteessa 16:9 olevan kuvan keskiosan. (Elokuvan vasen ja oikea ulkoreuna
leikkautuvat pois.)
• 16:9 Wide : Voit katsoa kuvasuhteessa 16:9 olevan kuvan laajakuvatelevisiossasi kokonaisuudessaan.
3D melu vähennys (liikkeeseen sopeutuva kohinanvaimennus)
• Ei : Normaali kuva
• Päällä : Kohinanvaimennus takaa tarkemman kuvan (tallennusta
varten).
HDD- & DVD- TALLENNIN
Video
HDD
Kirjasto
Opas
Kanava
Ajast. tall.
Disc Manager
TV Kuva koko
: 16:9 Wide
►
✔
3D melu vähennys
Ei►
Video Ulos
Päällä
: Component
►
Komponentti Ulos
: Interlace
►
BD Wise
: Ei
►
HDMI resoluutio
: 576p
►
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
Suomi _45
● JÄRJESTELMÄ-ASETUKSET
NICAM-ohjelmat voidaan jakaa 3 ryhmään : NICAM Stereo, NICAM
Mono ja Bilingual (lähetys toisella kielellä). NICAM-ohjelmat lähetetään
aina standardilla monoäänellä varustettuna. Voit valita haluamasi
äänen kytkemällä NICAM-toiminnon päälle tai pois päältä.
• Päällä : NICAM-tila
• Ei : Käytä tätä toimintatilaa NICAM-lähetyksen standardin
monoäänen tallennukseen ainoastaan silloin, jos huonot
vastaanotto-olosuhteet johtavat stereoäänen vääristymiseen.
järjestelmä-asetukset
Videolähtö ominaisuuksien asetukset
Voit nauttia korkealaatuisesta kuvasta RGB- tai
komponenttivideoliitäntöjen kautta. RGB-videolähtö on käytettävissä
Scart-kaapelilla kytkettäessä (AV1) ja Component video -lähtö on
käytettävissä kytkettäessä komponenttiliittimellä (Y, PB, PR) Vain yksi
näistä signaaleista voidaan valita kerrallaan.
• Komponentti
• RGB
HDD- & DVD- TALLENNIN
Video
HDD
Kirjasto
Opas
Kanava
Ajast. tall.
Disc Manager
TV Kuva koko
: 16:9 Wide
3D melu vähennys
Video Ulos
Komponentti Ulos
►
: Ei
►
✔►
Komponentti
: Component
RGB
: Interlace
►
BD Wise
: Ei
►
HDMI resoluutio
: 576p
►
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
Komponenttitilassa voit asettaa videolähdöksi Progressive tai lomitettu, katso sivu 46.
Når HDMI-kabelen (lisävaruste) ikke er tilkoblet, er tilgjengelige videoutgangskontakter som følger.
Käytettävissä oleva videolähtöliitäntä
Asetustila
Lähtöliitäntä
Component Output (Y, PB, PR)
AV1 Scart
RGB-TILA
O
X
R, G, B
X
O
Composite
O
X
O
O
Composite Video out
M
Komponenttitila
 Jos HDMI-kaapeli (lisävaruste) ei ole kytkettynä, RGB-lähtö ei toimi. Video Output -asetuksena on Komponentti.
COMPONENT OUTPUT (LOMITTAMATON KUVA)
Tätä toimintoa voi käyttää lähetettäessä komponenttivideosignaalia. Tämän toiminnon avulla voit valita haluamasi
lomittelemattoman tilan. Lomittamattoman kuvan katseleminen edellyttää, että komponenttikaapeli on kytketty.
(Katso sivua 27.) Varmista, että komponenttikaapelit on kytketty oikein.
• Progressiivinen
HDD- & DVD- TALLENNIN
Näyttöön tulee ilmoitus “Haluatko pitää voimassa progressiivisen
tilan? Palaa 10:ssä sekunnissa”.
Valitse “kyllä”, jos haluat palata lomittamattomaan tilaan.
• Interlace
Näyttöön tulee ilmoitus “Haluatko pitää voimassa Interlace tilan?
Palaa 10:ssä sekunnissa”.
Valitse “kyllä”, jos haluat palata lomiteltuun tilaan.
M
 Når HDMI-kabelen (lisävaruste) er tilkoblet, vises ikke dette skjermbildet.
46_ järjestelmä-asetukset
Video
HDD
Kirjasto
Opas
Kanava
Ajast. tall.
Disc Manager
TV Kuva koko
: 16:9 Wide
►
3D melu vähennys
: Ei
Video Ulos
: Komponentti
►
Komponentti Ulos
: Interlace
Interlace
BD Wise
Progressiivinen
: Ei
HDMI resoluutio
: 576p
►
✔►
►
►
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
BD Wise (vain Samsung-tuotteet)
BD Wise on Samsungin uusin kytkentäominaisuus.
Kun kytket toisiinsa Samsungin BD-Wise-tuotteita HDMI-liitännän kautta, käyttöön tulee automaattisesti paras
mahdollinen tarkkuus.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Video
HDD
Kirjasto
Opas
Kanava
Ajast. tall.
Disc Manager
TV Kuva koko
: 16:9 Wide
►
3D melu vähennys
: Ei
►
Video Ulos
: Komponentti
Komponentti Ulos
: Interlace
►
►
✔►
BD Wise
Ei: Ei
HDMI resoluutio
Päällä
: 576p
►
Viritys
m SIIRRÄ
M
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
 Jos haluat muuttaa tarkkuutta BD Wise -toiminnossa, BD Wise -asetukseksi on valittava ensin Off.
 Jos poistat BD Wise -toiminnon käytöstä, kytketyn television tarkkuudeksi tulee automaattisesti sen
enimmäistarkkuus.
 Jos soitin kytketään laitteeseen, joka ei tue BD Wise -toimintoa, tätä toimintoa ei voi käyttää.
 BD Wise -toimintoa varten on sekä soittimen että television BD Wise -asetukseksi valittava On.
HDMI-resoluutio
Tätä asetusta käytetään, kun laite on kytketty HDMI-liitännän kautta näyttölaitteeseen (esimerkiksi televisioon
tai projektoriin).
• BD Wise : Valitsee optimaalisen tarkkuuden automaattisesti BD
Wise -toimintoa tukevan television mukaan.
(BD Wise -valikkovaihto on näkyvissä vain, jos BD Wise
-asetuksena on käytössä.
• 576p : 720 x 576
• 720p : 1280 x 720
• 1080i : 1920 x 1080
• 1080p : 1920 x 1080
HDD- & DVD- TALLENNIN
Video
HDD
Kirjasto
Opas
Kanava
Ajast. tall.
Disc Manager
TV Kuva koko
3D melu vähennys
Video Ulos
Komponentti Ulos
BD Wise
HDMI resoluutio
Viritys
m SIIRRÄ
: 16:9 Wide
sVALITSE
►
: Ei
►
: Komponentti
BD
Wise
576p
: Interlace
720p
: Ei
✔►
1080i
: 576p
1080p
rPALAA
►
►
►
ePOISTU
Lähtöasetuksen valinta
• Kytke HDD-/DVD-tallennin televisioosi HDMI-liitännän kautta.
Aseta television tuloasetukseksi HDMI.
M
 BD Wise -valikkovaihto on näkyvissä vain, jos BD Wise -asetuksena on “Käytössä”.
BD Wise -toiminto toimii vain, jos BD Wise -yhteensopivat Samsung-laitteet on kytketty toisiinsa HDMI-kaapelilla.
 Progressiivinen kuvanmuodostus aktivoituu automaattisesti, kun HDMI on kytketty.
 Katso televisiosi käyttöoppaasta, tukeeko televisio progressiivista kuvanmuodostusta. Jos televisio tukee
progressiivista kuvanmuodostusta, määritä progressiivisen kuvanmuodostuksen asetukset television
valikkojärjestelmässä käyttöoppaan mukaisesti.
 Jos Video Output on määritetty väärin, kuvaruudussa ei ehkä näy mitään.
 HDMI-lähdölle käytettävissä olevat resoluutiot määräytyvät laitteeseen kytketyn television tai projektorin mukaan.
Lisätietoja on television tai projektorin käyttöoppaassa.
 Kun resoluutiota muutetaan, kuvan tuleminen kuvaruutuun voi kestää muutaman sekunnin.
Suomi _47
● JÄRJESTELMÄ-ASETUKSET
• Päällä : DVD-levyn alkuperäinen tarkkuus näkyy suoraan
televisiossa.
• Ei : Näyttötarkkuus määräytyy aiemmin määritetyn tarkkuuden
perusteella olipa levyn tarkkuus mikä tahansa.
järjestelmä-asetukset
LAPSILUKON ASENTAMINEN
Parental Lock (lapsilukko) -toimintoa voidaan käyttää sellaisten DVD-levyjen ja DVB-T-lähetysten kanssa, joissa on
ikäraja. Sen avulla voidaan määrittää helposti, minkä tyyppisiä DVD-levyjä perheessä katsotaan. Levyllä voi olla
korkeintaan kahdeksan rajoitustasoa.
Z
1. Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2. Valitse Viritys painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ► -painiketta.
3. Valitse Parental Lock ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen OKtai ► - painiketta.
Kun käytät HDD-/DVD-tallennin ensimmäisen kerran, näkyviin
tulee ilmoitus “Luo salasana”.
4. Anna nelinumeroinen salasana kaukosäätimen numeropainikkeilla 4.
Esiin tulee ilmoitus “Vahvista salasana”. Anna salasanasi uudelleen.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Viritys
HDD
Kirjasto
Opas
Kanava
Ajast. tall.
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
Järjestelmä
►
Kellon asetukset
►
Kieli
►
Audio
►
Video
►
Parental Lock 1
►
Tallennus
sVALITSE
►
rPALAA
ePOISTU
Jos salasanasi on päässyt unohtumaan
1. Siirry DVD-tilaan ja poista levy.
2. Paina etupaneelissa oleva PLAY/PAUSE (
) -painiketta ainakin 10 sekunnin ajan.
Ohjelman luokitus -asetus
1. Valitse Ohjelman luokitus ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten OK- tai
►- painiketta.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Parental Lock
HDD
Kirjasto
2. Valitse ikäraja ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►-painiketta.
Jos valitset ikärajaksi esimerkiksi 15, yli 16, 17- ja 18-vuotiaille
tarkoitetut DVB-T-lähetykset eivät näy.
Opas
Kanava
Ajast. tall.
Disc Manager
Ohjelman luokitus Ei
18 : Level1-Kids
DVD-taso
17
Vaihda salasana
16
15
14
13
12
✔►
►
►
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
DVD-taso -asetus
1. Valitse DVD-taso ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►painiketta.
2. Valitse haluamasi DVD-taso ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten OKtai ►- painiketta.
Jos valitset esimerkiksi turvatason 6, turvatason 7 tai 8 taso ei voi
toistaa.
Suuri numero osoittaa, että ohjelma on tarkoitettu ainoastaan
aikuisille.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Parental Lock
HDD
Kirjasto
Opas
Kanava
Ohjelman luokitus Ei
DVD-taso
: Level1-Kids
Taso8-Aikuiset
Vaihda salasana
Ajast. tall.
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
Taso7
Taso6
Taso5
Taso4
Taso3
Taso2
rPALAA
✔►
►
►
ePOISTU
Vaihda salasana
1. Valitse Vaihda salasana painamalla ▲▼ - painikkeita ja paina sen
jälkeen OK- tai ► - painiketta.
2. Anna nelinumeroinen salasana kaukosäätimen numeropainikkeilla.
Esiin tulee ilmoitus “Vahvista salasana”.
3. Anna salasana uudelleen kaukosäätimen numeropainikkeilla.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Parental Lock
HDD
Kirjasto
Opas
Kanava
Ohjelman luokitus
: Ei
►
DVD-taso
: Ei
►
Vaihda salasana
►
Ajast. tall.
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
48_ järjestelmä-asetukset
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
TALLENNUSASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN
Automaattinen jaksojen luonti
CVKL
(V-tila)
►
►
►
►
6. Käynnistä tallennus painamalla REC-painiketta.
(Katso sivulta 73~74 tietoja tallennusnopeuden asettamisesta.)
Esiin tulee ilmoitus “Haluatko luoda kappalevalikon tämän tallennuksen jälkeen?”.
7. Valitse OK painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
• Uusi jakso luodaan valitun tallennustilan mukaisesti. XP- ja SP-tilassa jakson pituus on noin 5 minuuttia,
LP- ja EP-tilassa noin 15 minuuttia.
8. Pysäytä tallennus painamalla STOP -painiketta.
9. Jos haluat tarkastella luotuja nimikkeitä, viimeistele levy (katso sivu 104) ja paina TITLE MENU -painiketta.
Esiin tulee nimikevalikko.
• DVD+RW-levyjä käytettäessä viimeistely on yleensä tarpeetonta.
10.Jos haluat tarkastella luotuja jaksoja, valitse haluamasi nimike ja paina sen jälkeen DISC MENU painiketta. Esiin tulee valitun nimikkeen jaksovalikko.
J
 Automaattinen jaksojen luonti -toiminto ei toimi ajastintallennuksen aikana eikä laitteen virran ollessa sammutettuna.
Ajan asetus EP Tila aika
Voit valita neljästä tallennustilasta painamalla REC MODE-painiketta
useamman kerran peräkkäin.
EP (Extended Play) -tilassa voit asettaa tallennusajan kestoksi 6-8
tuntia.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Kirjasto
Luvuntekijä
Opas
EP Tila aika
6 Hours
6: tuntia
EZ-tallennus
8: tuntia
Ei
Kanava
• 6 tuntia
• 8 tuntia
Tallennus
HDD
: Ei
V-Mode-yhteensopivuus : Ei
►
✔►
►
►
Ajast. tall.
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
Suomi _49
● JÄRJESTELMÄ-ASETUKSET
DVD-Video-levy koostuu nimikkeistä ja jaksoista. Kun tallennat yhden ohjelman, siitä tulee yksi nimike. Jos
käytät tätä toimintoa, nimike jaetaan jaksoihin.
1. Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Tallennus
HDD
2. Valitse Viritys painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
Kirjasto Luvuntekijä
OK- tai ► -painiketta.
:
On
Ei
✔
: 6 Hours
Päällä
Opas EP Tila aika
3. Valitse Tallennus ▲▼-painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►EZ-tallennus
: Ei
Kanava
painiketta.
V-Mode-yhteensopivuus : Ei
Ajast. tall.
4. Valitse Luvuntekijä painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sen
Disc Manager
jälkeen OK-tai ► -painiketta.
Viritys
5. Valitse Ei tai Päällä ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
► -painiketta.
• Ei : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että Automatic Chapter Creation - toiminto ei ole käytössä.
• Päällä : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että Automatic Chapter Creation -toiminto on käytössä.
Poistu valikosta painamalla EXIT -painiketta.
järjestelmä-asetukset
EZ-tallennus
CVKL
(V-tila)
Tämän toiminnon avulla levy voidaan alustaa ja viimeistellä automaattisesti.
1. Valitse -painikkeilla EZ-tallennus ja paina sitten OK- tai ►painiketta.
HDD- & DVD- TALLENNIN
2. Valitse -painikkeilla Päällä ja paina sitten OK- tai ►painiketta.
Poistu valikosta painamalla EXIT-painiketta.
3. Aseta laitteeseen levy.
Jos levy on uusi, celui-ci est automatiquement initialisé en mode
V. (vain DVD-RW-levyt)
Tallennus
HDD
Kirjasto
Luvuntekijä
: Ei
Opas
EP Tila aika
: 6 tuntia
EZ-tallennus
Ei: Ei
V-Mode-yhteensopivuus Päällä
: Ei
Kanava
►
►
✔►
►
Ajast. tall.
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
4. Paina REC-painiketta.
5. EZ-tallennus -toiminto viimeistelee levyn automaattisesti seuraavassa tapauksessa:
• Painat HDD-/DVD-tallennin OPEN/CLOSE-painiketta, kun vähintään 70 % tiedostosta on jo tallennettu
levylle. Levykelkka avautuu, kun levy on viimeistelty.
• Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteessa on DVD-RW(V), DVD+R- tai DVD-R-levy.
M
 Jos asetat laitteeseen uuden DVD-RW-levyn, se alustetaan automaattisesti V-tilaan.
 Jos asetat laitteeseen uuden DVD+RW-levyn, laite alustaa sen automaattisesti.
 Jos otat toiminnon pois käytöstä, levy täytyy alustaa (katso sivua 72) ja viimeistellä manuaalisesti Disc Manager valikon avulla. (Katso sivua 104)
 Tallentamisen kesto vaihtelee tallennustilan mukaan. (Katso sivua 73~74)
V-Mode-yhteensopivuus
Tämän toiminnon avulla valitaan ääni tallennettaessa kiintolevylle Dual
STEREO (Multi-audio) -lähetystä. Se ei vaikuta ohjelman
tallentamiseen suoraan DVD-levylle.
• Ei : Moniäänisen lähetyksen Dual V (vasen)- ja Dual O (oikea) -ääni
tallennetaan kiintolevylle. Jos kiintolevylle on tallennettu
tiedostoja tämän asetuksen ollessa käytössä, niitä ei voi
kopioida DVD+RW/±R tai DVD-RW-levylle (V-tila).
• Päällä : Moniäänisestä lähetyksestä tallennetaan kiintolevylle joko
Dual V (vasen)- tai Dual O (oikea) -ääni. Tässä tilassa
kiintolevylle tallennettuja nimikkeitä voi kopioida DVD+RW/
±R tai DVD-RW-levylle (V-tila). Dual V- ja Dual O vaihtoehdot voi valita ääniasetuksissa.
HDD- & DVD- TALLENNIN
Tallennus
HDD
Kirjasto
Luvuntekijä
: Ei
Opas
EP Tila aika
: 6 tuntia
EZ-tallennus
: Ei
►
V-Mode-yhteensopivuus Ei: Ei
✔►
Kanava
Ajast. tall.
►
►
Päällä
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
HDD- & DVD- TALLENNIN
ePOISTU
Tallennus
HDD
Kirjasto
Luvuntekijä
: Ei
►
Opas
EP Tila aika
: 6 tuntia
►
EZ-tallennus
: Ei
Kanava
Ajast. tall.
V-Mode-yhteensopivuus : Päällä
Äänen valinta
: OffV
Dual
►
►
✔►
Dual O
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
50_ järjestelmä-asetukset
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
digi-tv-toiminnot
EPG’ tarkoittaa samaa kuin 'TNT’.
PERUSTOIMINNOT
Kun televisiokanavat on tallennettu, näkyviin tulee alla oleva kuva (ilmoituspalkki) aina kanavaa vaihdettaessa.
Ilmoituspalkin osat
Tuo suosikkikanavan näkyviin.
HDD
DTV
001
TF1
Tuo tekstitelevision näkyviin.
Tuo tekstityksen näkyviin.
Tuo näkyviin useita ääniraitoja.
M
 Tämä kuvake tulee näkyviin signaalin palvelutietojen mukaan.
 Tämä kuvake tulee näkyviin vain jos ääniraitoja tai kieliä on enemmän kuin yksi.
 Painamalla -painiketta saat näkyviin lisätietoja.
Ääniraidan valinta
1. Saat ääniraitojen luettelon näkyviin painamalla AUDIO-painiketta.
2. Valitse haluamasi Ääniraita ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten OKpainiketta.
Ääniraita
FIN MPEG
sValitse
>Vaihda
Suosikkiluettelon (digitaalikanavien) määrittäminen
Voit tallentaa parhaillaan katseltavan kanavan Digital Favorite Channel
List (digitaalisten suosikkikanavien luettelo) -kohteeseen.
1. Paina FAV LIST -painiketta ohjelman katselun aikana.
2. Lisää katselemasi kanava digitaalisiin suosikkikanaviin painamalla
VIHREÄ (B) -painiketta.
Voit poistaa kanavan Digital Favorite channel list (digitaalisten
suosikkikanavien luettelo) -kohteesta painamalla PUNAINEN(A) painiketta.
Suosikkilista(Digitaalinen)
001 TF1
002 NRJ12
Poista
Lisää nyk.
#/$ Sivu
r Palaa
– Suosikkiluettelon (digitaalikanavien) katseleminen –
Paina FAV LIST -painiketta ja valitse kanava.
Aloita kanavan katselu painamalla OK-painiketta.
Suomi _51
● DIGI-TV-TOIMINNOT
Näyttöruutu
digi-tv-toiminnot
Tekstityskielen vaihtaminen
Jos katseltavaan ohjelmaan on saatavilla tekstitys, paina SUBTITLE Tekstitys
painiketta. Jos Subtitle (tekstitys) on saatavilla, näytön yläreunassa
näkyy valikkopalkki.
Ei
1. Paina SUBTITLE -painiketta.
2. Valitse tekstitys -painikkeilla ja paina sitten OK-painiketta.
sValitse
>Vaihda
Teletext (tekstitelevisio) -asetukset
Jos tekstitelevisiotoiminto on käytettävissä katseltavan lähetyksen
Teksti-tv
yhteydessä, voit näyttää tekstitelevisionäkymän painamalla TEXT painiketta. Jos tekstitelevisio on käytettävissä, näytön yläreunassa
näkyy valikkopalkki.
FIN(Läpikuultavuus:Ei)
1. Paina TEXT -painiketta.
2. Valitse haluamasi tekstitelevision sivu -painikkeilla.
3. Määritä sivun läpinäkyvyys ◄► -painikkeilla ja paina sitten OKpainiketta.
>Vaihda
P100
<Läpikuultavuus
TF1
30 . 01
TFI
15 : 08 : 09
S O U S - TI TR A G E
PROGRAMMES SOUSTI TR E S
B O N P LA N
D I A LO G U E Z PA R S M S E N D I R E C T S U R
N O TR E C H AT
J o u e z
e n
a p p e l a n t
M E TE O
102
3 2 8 0
e t
g a g n e z
I N FO S
200
s
é
j
o
u r
a u
s k 1
p o u
S P O R TS
250
A S TR O
270
FO O T
300
Gagnez jusqu'à
CINE
1000
euros
190
PETITES
ANNONCES
OFFRES D'EMPLOI 400
888
145
199
r
l e
u n
4
219
510
RESUL TATS ET RAPPORTS PMU
FINI LA SOLITUDE !
LA NEIGE ARRIVE ?
EXCLUSIF : RENCONTRES PAR SMS
217
290
216
213
PACK MICRO POUR 38 EUROS/MOIS
256
OPAS
Sähköisestä ohjelmaoppaasta näet kanavaluettelon.
1. Paina MENU -painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2. Valitse Opas -painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►-painiketta.
• Paina Opas -painiketta ohjelman katselun aikana. (digi-tv)
• PUNAINEN(A) -painike (Timer Record) (ajastintallennus) :
Timer Record (ajastintallennus) -toiminnon ottaminen käyttöön.
• ($)-painike : siirry seuraavaan päiväänv
• (#)-painike : siirry edelliseen päivään
€ Ohjelmaopas kattaa seuraavan 7 päivän ohjelmat.
• ◄ ► -painikkeet : valitse ohjelma ja kanava.
• INFO-painike (lisätiedot) : tarkastele ohjelmatietoja
M
DTV Opas
12:00 TI 1 TAM 2009
12:00 - 12:25 Blue Peter
TI 1 TAM
001
BBC ONE
002
BBC TWO
007
BBC THREE
030
CBBC Channel
040
BBC NEWS 24
001
BBCi
A
12:30
13:00
Blue Peter
---
---
The Weakest Link
Basli Brush
Neighbours
---
Tracy
Beake
BBC News
13:30
BBC News
Look North
Beg. Borrow or Steal
Strictly Come Dancing: It T
Blue Peter
BBC News
BBCi
BBCi
Ajast. tall.
#/$ ED./SEUR. PÄIVÄ
INFO
TIEDOT
 Ohjelmaopastoiminto ei tue digitaalisia kaapelikanavia.
 Jos Daylight Saving Time (kesäaika)- ja GMT Time (GMT-aika) -asetukset ovat väärin, EPG-aika on väärä.
52_ digi-tv-toiminnot
Out There
---
Ajastintallennus ohjelmaoppaan avulla
Varmista ennen tämän toiminnon käyttöä, että laitteen kello on
oikeassa ajassa. (katso sivuja 37~38)
1. Valitse ohjelma ◄► -painikkeilla ja paina sitten PUNAINEN(A)
- painiketta.
2. Ohjelmaoppaassa mainittu aika on ohjelman alkamisaika.
3. Voit tarkastaa tämän asetuksen suunniteltujen tallennettavien
luettelosta (katso sivuja 81~83)
12:00 - 12:25 Blue Peter
TI 1 TAM
001
BBC ONE
002
BBC TWO
007
BBC THREE
030
CBBC Channel
040
BBC NEWS 24
001
BBCi
A
12:30
13:00
Blue Peter
---
---
The Weakest Link
Basli Brush
Neighbours
---
13:30
BBC News
Look North
Beg. Borrow or Steal
Strictly Come Dancing: It T
Tracy
Beake
Blue Peter
BBC News
Out There
BBC News
BBCi
---
BBCi
Ajast. tall.
#/$ ED./SEUR. PÄIVÄ
INFO
TIEDOT
 Guide REC (tallennus ohjelmaoppaan avulla) -toiminnossa tarvittavat
DTV Opas
nimikkeen tiedot näkyvät Title List (nimikeluettelo) -kohteessa.
 Scheduled Record (suunniteltu tallennus) tehdään määritettyyn aikaan.
 Ohjelmaoppaassa ja muualla määritettyjen tallennusten
enimmäismäärä on 12.
12:00 TI 1 TAM 2009
12:00 - 12:25 Blue Peter
Ajast. tall.
TI 1 TAM
001
BBC ONE
002
BBC TWO
007
BBC THREE
030
CBBC Channel
040
BBC NEWS 24
001
BBCi
A
12:30
Blue Peter
13:00
---
Neighbours
13:30
BBC News
Look North
Valitse
The Weakestajastusväline
Link
Beg. Borrow or Steal
---
HDD
Basli Brush
---
Tracy
Beake
BBC News
Strictly Come Dancing: It T
Blue Peter
DVD
Out There
BBC News
BBCi
---
BBCi
Ajast. tall.
#/$ ED./SEUR. PÄIVÄ
INFO
TIEDOT
Suomi _53
● DIGI-TV-TOIMINNOT
M
DTV Opas
12:00 TI 1 TAM 2009
toistaminen
Tässä luvussa kuvataan toiston perustoiminnot ja toisto levytyypeittäin.
Lue seuraavat ohjeet ennen levyn toistamista.
ALUEKOODI (VAIN DVD-VIDEO)
Sekä HDD-/DVD-tallennin että levyissä on aluekoodi. Näiden aluekoodien on oltava samat, jotta levyä
voidaan toistaa laitteessa. Jos soittimella ja levyllä on eri koodi, levyä ei voida toistaa. Tämä HDD-/DVDtallennin aluekoodi on merkitty laitteen takapaneeliin.
TOISTETTAVISSA LEVYISSÄ OLEVAT LOGOT
Dolby Digital
Stereo
DTS
Digital Audio
Stereo PAL lähetyssysteemi
Isossa- Britanissa, Ranskassa,
Saksassa, jne..
DivX
MP3
Levyn muoto
Enimmäistoistoaika
Yksipuolinen(12cm)
Kaksipuolinen(12cm)
Yksipuolinen(8cm)
Kaksipuolinen(8cm)
Yksipuolinen(12cm)
Yksipuolinen(8cm)
Yksipuolinen(12cm)
Yksipuolinen(8cm)
Yksipuolinen(12cm)
Yksipuolinen(8cm)
Yksipuolinen(12cm)
Yksipuolinen(8cm)
240 min.
480 min.
80 min.
160 min.
74 min.
20 min.
1 h (XP : Hieno laatu)
2 h (SP : Tavallinen laatu)
4 h (LP : Pitkä toisto)
6 tai 8 h (EP : Jatkettu)
2 h (XP : Hieno laatu)
4 h (SP : Tavallinen laatu)
8 h (LP : Pitkä toisto)
12 tai 16 h (EP : Jatkettu)
LEVYTYYPIT, JOITA VOIDAAN TOISTAA
Levytyypit
Levyn logo
Tallennettu sisältö
DVD-VIDEO
ÄÄNI-VIDEO
ÄÄNI-CD
ÄÄNI
JPEG
JPEG-kuvat
MP3
MP3-ääni
DivX
DivX-elokuva
Yksipuolinen(12cm)
(4.7GB)
DVD-RAM
ÄÄNI-VIDEO
Kaksipuolinen(12cm)
(9.4GB)
54_ toistaminen
Levytyypit
Levyn logo
DVD-RW
Tallennettu sisältö
ÄÄNI-VIDEO
Levyn muoto
12cm (4.7GB)
Single Layer(12cm)
(4.7GB)
ÄÄNI-VIDEO
Dual Layer(12cm)
(8.5GB)
DVD+RW
ÄÄNI-VIDEO
12cm (4.7GB)
Single Layer(12cm)
(4.7GB)
DVD+R
ÄÄNI-VIDEO
Dual Layer(12cm)
(8.5GB)
CD-R/-RW
DVD-RAM/-RW/-R
1 h (XP : Hieno laatu)
2 h (SP : Tavallinen laatu)
4 h (LP : Pitkä toisto)
6 tai 8 h (EP : Jatkettu)
1 h (XP : Hieno laatu)
2 h (SP : Tavallinen laatu)
4 h (LP : Pitkä toisto)
6 tai 8 h (EP : Jatkettu)
1 h 50min (XP : Hieno laatu)
3 h 40min (SP : Tavallinen laatu)
7 h 20min (LP : Pitkä toisto)
11 tai 14 h 40min (EP : Jatkettu)
1 h (XP : Hieno laatu)
2 h (SP : Tavallinen laatu)
4 h (LP : Pitkä toisto)
6 tai 8 h (EP : Jatkettu)
1 h (XP : Hieno laatu)
2 h (SP : Tavallinen laatu)
4 h (LP : Pitkä toisto)
6 tai 8 h (EP : Jatkettu)
1 h 50min (XP : Hieno laatu)
3 h 40min (SP : Tavallinen laatu)
7 h 20min (LP : Pitkä toisto)
11 tai 14 h 40min (EP : Jatkettu)
JPEG
MP3
-
-
DivX
Levyt, joita ei voi toistaa
• DVD-Video-levy, jossa on jokin muu aluekoodi kuin “2” tai “ALL”.
• 3,9 Gt:n DVD-R for Authoring.
• DVD-RAM/DVD-RW-levy (VR-tila), jonka tallennuksessa ei ole käytetty Video Recording Standard standardia.
• DVD±R- tai DVD-RW(V)-levy, joka on tallennettu toisen valmistajan laitteella ja jota ei ole viimeistelty.
• DVD-ROM/PD/MV-Disc jne.
• VCD/SVCD/CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
• BD, HD-DVD
M
 Tässä HDD-/DVD-tallennin voi käyttää vain levyjä, jotka ovat yhteensopivia DVD-RAM-standardin version 2.0 kanssa.
 Toisto ja/tai tallennus ei ehkä toimi joidenkin levytyyppien kanssa tai kun tehdään tiettyjä toimintoja, kuten muutetaan
kuvakulmaa tai vaihdetaan kuvasuhdetta. Yksityiskohtaisia tietoja levyistä löytyy laatikosta. Lue ne tarvittaessa.
 Älä anna levyjen likaantua tai naarmuuntua. Sormenjäljet, lika, pöly, naarmut tai tupakansavu tallennuspinnalla
saattavat estää levyn käytön tallentamiseen.
 DVD-RAM/±RW/±R-levyjä ei ehkä voi toistaa joissakin DVD-soittimissa riippuen soittimesta, levystä ja tallennuksen
laadusta.
 Tällä laitteella voi toistaa levyjä, joihin on tallennettu NTSC-ohjelmia, mutta NTSC-ohjelmia ei voi tallentaa.
Suomi _55
● TOISTAMINEN
DVD-R
Enimmäistoistoaika
toistaminen
LEVYN TOISTAMINEN
1. Paina OPEN/CLOSE-painiketta.
2. Aseta levy varovasti levykelkkaan tekstipuoli ylöspäin.
3. Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta.
• HDD-/DVD-tallennin levykelkka sulkeutuu ja levyn toisto alkaa automaattisesti.
• HDD & DVD RECORDER -soitin ei toista levyjä automaattisesti, kun virta kytketään.
• Aloita toisto painamalla PLAY ( ) -painiketta.
4. Pysäytä toisto painamalla STOP(
) -painiketta.
M
 Kun pysäytät levyn toiston, HDD-/DVD-tallennin muistaa pysäytyskohdan. Kun painat PLAY ( ) -painiketta
J





uudestaan, toisto jatkuu pysäytyskohdasta. (Paitsi jos poistat levyn, katkaiset laitteesta virran tai painat STOP(
painiketta kaksi kertaa.)
)-
Älä siirrä HDD-/DVD-tallennin toiston aikana, koska se saattaa vahingoittaa levyä.
Käytä OPEN/CLOSE-painiketta levykelkan avaamiseen ja sulkemiseen.
Älä työnnä levykelkkaa, kun se avautuu tai sulkeutuu, koska laitteeseen voi tulla vika.
Älä aseta vieraita esineitä levykelkkaan tai laitteen sisään.
Jotkin toiminnot voivat toimia eri tavalla tai olla pois käytöstä käytetyn levytyypin mukaan. Jos näin tapahtuu, katso
ohjeita levyn kotelosta.
 Pidä erityisesti huolta siitä, että lasten sormet eivät jää levykelkan ja sen kehikon väliin levykelkan sulkeutuessa.
 Aseta laitteeseen vain yksi DVD-levy kerrallaan. Jos asetat laitteeseen kaksi tai useita levyjä, niitä ei voi toistaa ja
HDD-/DVD-tallennin voi vaurioitua.
LEVY- JA NIMIKEVALIKKOJEN KÄYTTÄMINEN
Joillakin levyillä on oma valikkojärjestelmänsä, jonka avulla voit käyttää nimikettä, jaksoja, ääniraitaa, tekstitystä,
trailereita, henkilöiden tietoja yms. koskevia erikoistoimintoja.
DVD-VIDEO-levy
Z
• Levyvalikko : Avaa levyn levyvalikko painamalla DISC MENU -painiketta.
• Siirry toistoa koskevaan asetusvalikkoon.
• Voit valita ääniraidan kielen ja tekstityksen jne. sen mukaan, mitä levyllä on käytettävissä.
• Nimikevalikko : Siirry levyn nimikevalikkoon painamalla TITLE MENU -painiketta.
• Jotkin levyt eivät ehkä tue nimikevalikkotoimintoa.
HDD/DVD-RAM/±RW/±R-levy
SXCVKL
• Nimikeluettelo
Paina TITLE LIST -painiketta. Nimikeluettelo näyttää listan, josta voit valita nimikkeen. Koska nimike
koostuu varsinaisesta tallenteesta, sitä ei voi toistaa sen jälkeen, kun se kerran on poistettu.
• Soittolista (HDD/DVD-RAM/-RW(VR))
Paina PLAY LIST -painiketta. Tämä viittaa toistoyksikköön, joka luodaan valitsemalla haluttu kohtaus
nimikeluettelosta. Kun yksi soittolista toistetaan, vain käyttäjän valitsema kohtaus toistetaan ja sen jälkeen
toisto pysähtyy. Koska vain tieto, joka tarvitaan halutun kohtauksen toistamiseen, on tallennettu
soittolistaan, alkuperäinen tallenne ei katoa, vaikka soittolista poistetaan. (Vain VR-tila).
56_ toistaminen
TOISTOON LIITTYVÄT PAINIKKEET
Hakeminen jaksosta tai raidasta
SZXCV
Paina toiston aikana kaukosäätimen SEARCH (
HDD/DVD-VIDEO/
X2X4X8
 X 16  X 32  X 128
DivX
X2X4X8
AUDIO CD (CD-DA)
X2X4X8
• Voit selata ohjelmia taaksepäin.
) painikkeita, toiston nopeus on X 4 kertaa normaalinopeus.
• Kun painat ja pidät alhaalla SEARCH (
Kun vapautat SEARCH (
) -painikkeet, toistoa jatketaan normaalinopeudella.
• Palaa normaalinopeuksiseen toistoon painamalla PLAY ( ) -painiketta.
M
 Äänet kuuluvat käytettäessä kaksinkertaista toistonopeutta (X 2) kiintolevyllä sekä DVD-VIDEO-, DVD-RAM-,
DVD±RW- ja DVD±R-levyillä. (DivX-levyn Scan (haku) -tilassa ei kuulu ääntä.)
 Toiminnon nopeus voi poiketa todellisesta toistonopeudesta.
Jaksojen, nimikkeiden tai merkkien ohittaminen
SXCV
Paina toiston aikana kaukosäätimen SKIP (
KL
) - painikkeita.
• Jos painat SKIP ( ) -painiketta,
soitin siirtyy jakson, nimikkeen tai merkin alkuun. Jos painiketta painetaan uudelleen kolmen sekunnin
kuluessa, siirrytään edellisen jakson, nimikkeen tai merkin alkuun.
• Jos painat SKIP ( ) -painiketta,
siirryt seuraavan jakson, raidan tai merkinnän alkuun.
Hidastettu toisto
SZXCVKLD
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen SEARCH (
• Jos painat SEARCH ( ) -painiketta,
 1/2 Œ  1/4 Œ  1/8
• Jos painat SEARCH ( ) -painiketta,
 1/2 Œ  1/4 Œ  1/8
• Palaa normaalinopeuksiseen toistoon painamalla PLAY (
) -painikkeita.
) -painiketta.
Paina ja pidä alhaalla SEARCH (
) -painikkeita keskeytystilassa, niin levy toistetaan hitaasti 1/4
nopeudella. Kun painike vapautetaan, keskeytystila jatkuu.
M
 Toiminnolle merkitty nopeus voi poiketa todellisesta toistonopeudesta.
 Hidastettu toisto toimii DivX-levyillä vain siirryttäessä eteenpäin.
Suomi _57
● TOISTAMINEN
DVD-RAM/±RW/±R
KL
) -painikkeita.
toistaminen
Askellettu toisto
SZXCVKLD
Paina kaukosäätimen SKIP( , ) -painikkeita keskeytystilassa.
• Jokainen painikkeen painallus tuo esiin uuden kuvan.
Kun painetaan SKIP( ) -painiketta, esiin tulee edellinen kuva.
Kun painetaan SKIP( ) -painiketta, esiin tulee seuraava kuva.
• Palaa normaalinopeuksiseen toistoon painamalla PLAY ( ) -painiketta.
M
 Askellettu toisto toimii DivX-levyillä vain siirryttäessä eteenpäin.
INFO-PAINIKKEEN KÄYTTÄMINEN
INFO-toiminnolla voit helposti etsiä halutun kohtauksen nimikkeen, jakson, raidan ja ajan perusteella. Voit myös
muuttaa tekstitys- ja ääniasetuksia sekä asettaa joitakin toimintoja, kuten kuvakulma, uudelleentoisto, zoomaus.
Siirtyminen suoraan kohtaukseen INFO avulla
SZXCVKLD
Jos haluat siirtyä tiettyyn nimikkeeseen, jaksoon tai aikaan, käytä tätä
toimintoa:
1. Paina INFO-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Etsi ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ► painiketta.
DVD-VIDEO
t Etsi
O Tekstitys
Q Audio
z Kamerakulma
P Toista
v Zoomaus
>SIIRRÄ
Tietoa
|
Ei
ENG Dolby Digital 5.1 CH
1/1
Ei
Ei
|
<VAIHDA
3. Valitse Nimike, Jakso tai Aika painamalla ▲▼ - painikkeita.
4. Valitse haluttu kohtaus painamalla ◄► -painikkeita tai painikkeita
numeron ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Jos etsit tiettyä aikaa, syötä numeropainikkeilla järjestyksessä ensin tunnit, minuutit ja lopuksi sekunnit.
Paina sitten OK-painiketta.
M
 Tämä ei välttämättä toimi joidenkin levytyyppien kanssa.
Kun ääni-CD (CD-DA) tai MP3/JPEG-levy asetetaan laitteeseen, tietonäyttö ei välttämättä näy riippuen levytyypistä.
 Aikahakutoiminto ei toimi joillakin levyillä.
 Paina RETURN-, jos haluat poistaa näytön näkyvistä.
TEKSTITYKSEN KIELEN VALITSEMINEN
ZD
Valitsee yhden levylle tallennetuista tekstityskielistä.
Voit käyttää tätä toimintoa myös painamalla kaukosäätimen SUBTITLE-painiketta.
1. Paina INFO-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Tekstitys ▲▼ -painikkeilla.
3. Valitse haluamasi tekstityksen kieli ◄► -painikkeilla.
M
 Tekstityksen näyttö voi vaihdella levytyypin mukaan.
 Joillakin levyillä voit valita vain levyvalikon kielen.
58_ toistaminen
ÄÄNIRAITOJEN JA -KANAVIEN VALITSEMINEN
SZXCKLD
Valitsee yhden levylle tallennetuista ääniraidoista. Valitsee myös äänikanavat.
Voit käyttää tätä toimintoa myös painamalla kaukosäätimen AUDIO-painiketta.
1. Paina INFO-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Audio ▲▼ -painikkeilla.
● TOISTAMINEN
3. Valitse haluamasi ääniraidat tai äänikanava ◄► -painikkeilla.
M
 Tekstityksen näyttö voi vaihdella levytyypin mukaan.
 Joillakin levyillä voit valita vain levyvalikon kielen.
KUVAKULMAN VAIHTAMINEN
Z
Jos DVD-VIDEO-levyllä on jostakin kohtauksesta useita kuvakulmia, voit valita Angle -toiminnon.
1. Paina INFO-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Kamerakulma ▲▼ -painikkeilla.
3. Valitse halutut kuvakulma ◄► -painikkeilla.
M
 Tämä toiminto on levykohtainen eikä välttämättä toimi kaikilla DVD-levyillä.
 Tämä toiminto ei toimi, jos DVD-levyä ei ole tallennettu järjestelmällä, jossa on useita kameroita eri kuvakulmissa.
 Esiin tulee nykyinen katselukulma.
UUDELLEEN TOISTAMINEN
Toistaminen toistuvasti (uudelleentoisto)
SZXCVKLD
Voit käyttää tätä toimintoa myös painamalla kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
1. Paina INFO-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Toista ▲▼ -painikkeilla.
3. Valitse Ei, A-B, Nimike tai Jakso painamalla ◄► -painikkeita ja paina sitten OK -painiketta.
M
 HDD/DVD-RAM/DVD-RW (VR-tila), viimeistelemätön DVD±R ja viimeistelemätön DVD-RW (V-tila) eivät toista jaksoa
uudelleen.
 Voit aktivoida tavallisen toiston myös painamalla EXIT(
)-painiketta.
Suomi _59
toistaminen
Toista A-B
SZXCVKL
1. Paina INFO-painiketta toiston aikana.
Toista
2. Valitse Toista painamalla ▲▼ -painikkeita
A-B >
3. Valitse Toista A-B painamalla ◄► -painikeita ja paina sitten OKpainiketta.
4. Paina OK-painiketta kohdassa, josta haluat uudelleentoiston
alkavan (A), ja paina sitä uudelleen kohdassa, johon haluat
uudelleentoiston päättyvän (B). Osan A-B uudelleentoisto alkaa.
M
>VAIHDA
sVALITSE
 Jos asetat kohdan (B) ennen kuin viisi sekuntia on kulunut, esiin tulee kieltomerkki ( ).
 Voit aktivoida tavallisen toiston myös painamalla EXIT(
)-painiketta.
 Audio-CD (CD-DA)-, MP3- ja DivX-levyt eivät tue Kertaus A-B -toimintoa.
ZOOMAAMINEN
SZXCVKL
1. Paina INFO-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Zoomaus painamalla -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ► -painiketta.
( ) tulee näkyviin.
3. Siirry suurennettavaan kohtaan painamalla ◄► -painikkeita.
4. Paina OK-painiketta.
Kuvaruutu suurennetaan kaksi kertaa normaalin kokoiseksi.
Kuvaruutu suurennetaan neljä kertaa normaalin kokoiseksi.
HDD/DVD-VIDEO/DVD-RAM/±RW/±R
M
normaali koko → X2 → X4 → X2 → normaali koko
 Jos tiedosto on tallennettu EP-tilassa, zoomaustoiminnon käyttöä ei tueta, paitsi jos tallennus on DVD-VIDEO-levyllä
tai viimeistellyllä DVD-R- tai DVD-RW(V)-levyllä.
60_ toistaminen
MERKINTÖJEN KÄYTTÄMINEN
SXC
(VR-tila)
Aseta merkit niihin kohtauksiin, joita haluat katsella uudelleen, niin voit aloittaa toiston valistusta kohdasta.
Merkkien asettaminen
1. Paina MARKER-painiketta toiston aikana.
Merkki
01 02 -- -- -- -- -- -- -- -- N : 2
3. Siirry seuraavaan kohtaan painamalla ► -painikkeita.
4. Paina OK-painiketta uudestaan, kun haluttu kohtaus alkaa.
• Kuvaruudussa näkyy numero 02 ja kohtaus lisätään muistiin.
• Kiintolevyllä ja DVD-RAM- ja DVD-RW (VR-tila) - levyillä
< SIIRRÄ
sSOITA
Peruuta
rPALAA
käytetään merkintätoimintoa kirjanmerkkien sijasta. Koska
kohtaukset voidaan näyttää useina eri sivuina, numerointi on tarpeen. Jos käytettävä levy on kooditettu
Levyn suojaus -toiminnolla, merkintöjä ei voida asettaa tai poistaa. Ainoastaan toistoa voidaan käyttää.
Merkinnän toistaminen
1. Paina MARKER-painiketta toiston aikana.
2. Valitse merkitty kohtaus painamalla ◄► -painikkeita.
3. Aloita toisto valitusta kohtauksesta painamalla OK- tai PLAY ( ) -painiketta.
• Jos painat SKIP ( ) -painiketta, siirrytään merkinnän alkuun. Jos painiketta painetaan uudelleen 3
sekunnin kuluessa, siirrytään edellisen merkinnän alkuun.
• Jos painat SKIP ( ) -painiketta, siirrytään seuraavan merkinnän kohdalle.
Merkinnän poistaminen
1. Paina MARKER-painiketta toiston aikana.
2. Valitse merkitty kohtaus painamalla ◄► - painikkeita.
3. Poista valittu merkki painamalla PUNAINEN (A) -painiketta.
• Kun merkintä poistetaan kiintolevyn tai HDD/DVD-RAM/-RW (VR-tila) - levyn toiston aikana, merkintöjen
numerot muuttuvat. Jos esimerkiksi seitsemäs merkintä poistetaan kymmenestä kirjatusta merkinnästä,
kahdeksatta merkintää seuraavat merkinnät siirtyvät automaattisesti yhdellä ja näin kahdeksannesta
merkinnästä tulee seitsemäs.
KIRJANMERKKIEN KÄYTTÄMINEN
ZCVKL
(V-tila)
Kirjanmerkkien asettaminen
1. Paina MARKER-painiketta toiston aikana.
2. Paina OK-painiketta, kun haluttu kohtaus alkaa.
• Kuvaruudussa näkyy numero 1 ja kohtaus lisätään muistiin.
Kirjainmerkki
1 2 - - - - - - - --
3. Siirry seuraavaan kohtaan ► -painikeilla.
4. Paina OK-painiketta uudestaan, kun haluttu kohtaus alkaa.
Kuvaruudussa näkyy numero 2 ja kohtaus lisätään muistiin.
• Merkitse muut haluamasi kohtaukset samalla tavalla.
• Voit merkitä kirjanmerkillä enintään 10 kohtausta.
M
< SIIRRÄ
sSOITA
Peruuta
rPALAA
 Kun levykelkka avataan ja suljetaan, kirjanmerkit katoavat.
Suomi _61
● TOISTAMINEN
2. Paina OK-painiketta, kun haluttu kohtaus alkaa.
• Kuvaruudussa näkyy numero 01 ja kohtaus lisätään muistiin.
toistaminen
Kirjanmerkin toistaminen
1. Paina MARKER-painiketta toiston aikana.
2. Valitse kirjanmerkillä merkitty kohtaus painamalla ◄► -painikkeita.
3. Aloita toisto valitusta kohtauksesta painamalla OK- tai PLAY (
) -painiketta.
Kirjanmerkin poistaminen
1. Paina MARKER-painiketta toiston aikana.
2. Valitse kirjanmerkillä merkitty kohtaus painamalla ◄► -painikkeita.
3. Poista valittu kirjanmerkki painamalla PUNAINEN (A)-painiketta.
CD/MP3-ÄÄNILEVYN TOISTAMINEN
Kaukosäätimen CD-äänilevyjen (CD-DA) ja MP3- levyjen toistopainikkeet
SKIP (
sivulle.
) -painike : Siirtyy edelliselle tai seuraavalle
Paina SEARCH (
) -painikkeita :
pikatoisto (X2, X4, X8) (Vain CD-äänilevy)
STOP (
PAUSE (
) -painike : Pysäyttää raidan (kappaleen) toiston.
) -painike : Keskeyttää toiston.
PLAY ( ) -painike, OK -painike : Toistaa valitun raidan
(kappaleen).
: Valitsee raidan (kappaleen).
7
PUNAINEN (A) -painike : • Luo soittolistan tai siirtyy
soittolistaan.
• Valitse kaikki: MP3, CD-DA
• Kopioi : MP3
• CD-tuonti : CD-äänilevy
8 VIHREÄ (B) -painike : Määrittää lajittelujärjestyksen.
(vain MP3-levyt)
9
KELTAINEN (C) -painike : Määrittää toistotilan. (Toista)
10 SININEN (D) -painike : Määrittää sisällön. (Vain MP3-levyt)
Ääni-CD-levyn (CD-DA) toistaminen
1. Aseta ääni-CD-levy (CD-DA) levykelkkaan.
• Ääni-CD-valikko ilmestyy ja raidat (kappaleet)
2. Valitse kuunneltava raita (kappale) painamalla -painikkeita ja paina sitten OK-painiketta.
62_ toistaminen
Ääni-CD (CD-DA) -näytön osat
CD
Musiikkiluettelo
TRACK01
1/10
Nro
  ►   00:02:22
CDDA
TRACK01
Nimi
Muokk.
Pituus
4:19
3:57
3:57
4:03
4:09
5:08
3:31
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
Esiin tulee parhaillaan toistettavan tiedoston tyyppi ja nimi.
Näyttää käytettävissä olevat painikkeet.
Toistotila
#/$ Edell,/Seur. Sivu
a Merkki
Tämä näyttää levyn toimintatilan ja parhaillaan toistettavan
osan toistoajan.
ePOISTU
Näyttää raitaluettelon (kappaleluettelon).
MP3-levyn toistaminen
1. Aseta MP3-levy levykelkkaan.
• Valikko tulee esiin.
2. Valitse Kirjasto -painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ► -painiketta.
3. Valitse Musiikki -painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ► -painiketta.
4. Valitse raita, jonka haluat kuunnella, painamalla - painikkeita ja paina sitten OK-painiketta.
MP3-näytön osat
CD
Musiikkiluettelo
Song1.mp3
1/9
Nro
Y
►
00:02:22
9 Song1.mp3
E ROOT
Muokk.
#/$ Edell,/Seur. Sivu
Q
002
003
004
005
006
Lajittelu
Nimi
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Toistotila
a Merkki
Koko
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Sisältö
Nykyinen raita (kappale) : Näyttää sen raidan nimen, jonka
toisto on meneillään.
Näyttää käytettävissä olevat painikkeet ja parhaillaan
toistettavan osan toistoajan.
Esiin tulee senhetkisen tiedoston tyyppi, nimi ja kansion nimi.
Näyttää käytettävissä olevat painikkeet.
Esiin tulee nykyisen soittolistan ja raitojen kokonaismäärä.
ePOISTU
Näyttää raitaluettelon (kappaleluettelon).
Ääni-CD (CD-DA)- ja MP3-levyjen
Voit käyttää tätä toimintoa myös painamalla kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
Toiston aikana voit valita haluamasi toistotilan painamalla REPEAT-painiketta useaan kertaan.
1. Paina KELTAINEN (C) -painiketta Mus.luettelo -toiston aikana.
CD
Musiikkiluettelo
TRACK01
1/10
2. Valitse haluttu soittotapa painamalla -painikkeita ja paina
Nro
Nimi
Pituus
Q TRACK01
4:19
sen jälkeen OK- tai ► -painiketta.
002 TRACK02
3:57
• Normaali (CD (CD-DA)/MP3) : Levyn raidat toistetaan siinä
003 TRACK03
3:57
  ►   00:02:22
004 TRACK04
4:03
Normaali
järjestyksessä, jossa ne on levylle tallennettu.
TRACK01
005 TRACK05
4:09
Toista raita
006 TRACK06
5:08
Toista kaikki
Toista raita (CD (CD-DA)/MP3)
•
007 TRACK07
3:31
Satunnainen
Muokk.
Toistotila
•
Toista kansio (MP3)
#/$ Edell,/Seur. Sivu
a Merkki
ePOISTU
•
Toista kaikki (CD (CD-DA)/MP3)
•
Satunnainen (CD (CD-DA)/MP3) : Satunnaistoisto toistaa levyn raidat satunnaisessa järjestyksessä.
CDDA
Suomi _63
● TOISTAMINEN
Q
002
003
004
005
006
007
Nykyinen raita (kappale) : Näyttää sen raidan numeron,
jonka toisto on meneillään.
Näyttää käytettävissä olevat painikkeet ja parhaillaan
toistettavan osan toistoajan.
toistaminen
tuominen CD-levyltä
1. Paina PUNAINEN (A) -painiketta Mus.luettelo -toiston aikana.
CD
2. Valitse CD-tuonti -painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►
-painiketta.
3. Valitse kopioitava tiedosto -painikkeilla ja paina sitten
MARKER-painiketta, kunnes valintamerkki tulee näkyviin.
• Jos et halua kopioida jotakin valittua kohdetta, valitse kohde ja
paina MARKER-painiketta, kunnes valintamerkki katoaa.
Nimi
Q
002
003
004
005
006
007
CD-tuonti
CDDA TRACK01
Uusi
soittol.
Mene soittolistaan
Valitse kaikki
Pituus
4:19
3:57
3:57
4:03
4:09
5:08
3:31
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
Muokk.
Toistotila
#/$ Edell,/Seur. Sivu
a Merkki
ePOISTU
CD
CD-tuonti
Valitut kohteet:
5. Valitse Aloita kopiointi painamalla PUNAINEN (A) -painiketta.
Näkyviin tulee ilmoitus "Kohteen numero : x".
M
1/10
Nro
  ►   00:02:22
4. Valitse tallennuskohde ►-painikkeilla ja paina sitten OKpainiketta.
• Voit luoda uuden kansion painamalla VIHREÄ (B) -painiketta.
6. Valitse aloita ◄►-painikkeilla ja paina sitten OK-painiketta.
Tiedoston kopiointi alkaa.
• Voit peruuttaa käynnissä olevan kopioinnin painamalla EXIT (
-painiketta.
Musiikkiluettelo
TRACK01
Käytettävissä:
Asti :
Lähde : DVD
9 CDDA
8 3.64MB
)
 Tuotujen mp3-tiedostojen ominaisuudet muuttuvat seuraavasti:
Siirtonopeus 128 kbps
2 kanavaa (stereo)
Näytteenottotaajuus 44 KHz
 DTS CD-DA -levyjä tai kopiosuojattuja levyjä ei voi tuoda.
001
002
003
004
005
006
Aloita kopiointi
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
E HDD
Lajittelu
#/$ Edell,/Seur. Sivu
Valitse kaikki
Poista valinnat
a Merkki
ePOISTU
CD
CD-tuonti
CD Import
Valitut kohteet: 9.68MB (2)
Käytettävissä: 236724MB
Lähde
: :DVD
Source
DVD
Kopioi...
To : HDD
Vapaata tilaa : 236623 MB
Kohteen numero : 1 / 2
Tiedoston nimi : TRACK01.CDA
9
CDDA
9 CDDA
8
3.64MB
8 3.84MB
33%
Start Copy
Aloita
kopiointi
Sort
Lajittelu
Select All
Valitse
kaikki
Unselect
All
Poista
valinnat
ePOISTU
Uusi Soittolista
A
Voit lisätä soittolistaan enintään 30 raitaa.
1. Paina PUNAINEN (A) -painiketta Mus.luettelo -toiston aikana.
2. Valitse Uusi soittol. painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-tai ► -painiketta.
3. Valitse raidat haluamassasi toistojärjestyksessä painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sitten OK-painiketta.
• Jos lisäsit soittolistaan väärän raidan, valitse se painamalla ►▲▼
-painikkeita ja paina OK-painiketta.
4. Voit tallentaa soittolistan painamalla PUNAINEN (A) -painiketta.
Uusi soittol. luodaan.
CD
Nro
001
002
003
004
005
006
007
Luo soittolista
Nimike
Nro
001
002
003
004
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
Tallenna
mSIIRRÄ
Soittolista
TRACK10
TRACK08
TRACK04
TRACK07
Mus.luettelo
sLISÄÄ
rPALAA
CD
ePOISTU
Soittolista
q
U
Nro
Y
E
Nimi
SOITTOLISTA
PLAYLIST01
Pituus
  ►   00:00:00
Y SOITTOLISTA
mSIIRRÄ
64_ toistaminen
sVALITSE
a Merkki
ePOISTU
Siirry Soittolistaan
A
1. Paina PUNAINEN (A) -painiketta Mus.luettelo -toiston aikana.
2. Valitse Mene soittolistaan-painamalla ▲▼ - painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ► - painiketta.
Soittolista
U
q
Nro
Y
E
Nimi
SOITTOLISTA
PLAYLISTA01
Pituus
  ►   00:02:22
Y SOITTOLISTA
mSIIRRÄ
sVALITSE
a Merkki
ePOISTU
Poista Soittolista
A
1. Paina PUNAINEN (A) -painiketta Mus.luettelo -toiston aikana.
2. Valitse Mene soittolistaan painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ► -painiketta.
3. Valitse poistettava Soittolista painamalla ▲▼ - painikkeita.
4. Paina PUNAINEN (A) -painiketta.
5. Valitse Kyllä painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen OKpainiketta.
Valittu soittolista poistetaan.
M
CD
Soittolista
q
U
No.
  ►   00:00:00
k PLAYLIST01
Poista
<SIIRRÄ
Title
Y Playlist
E Playlist01
Haluatko
poistaa?
E Playlist02
Kyllä
Editoi soittol.
sVALITSE
1/2
Length
Ei
Uusi soittol.
Mus.luettelo
ePOISTU
rPALAA
 Jos soittimen virta katkeaa, tiedosto avataan tai yhteys katkeaa, levyllä tai USB-muistissa olevat toistoluettelot
poistetaan.
Siirry Soittolistan Muokkaukseen
A
1. Paina PUNAINEN (A) -painiketta Mus.luettelo -toiston aikana.
2. Valitse Mene soittolistaan painamalla ▲▼ - painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ► - painiketta.
3. Valitse Soittolista soittolista painamalla ▲▼ -painikkeita.
4. Paina soittolistatilassa VIHREÄ (B) -painiketta.
5. Valitse raidat haluamassasi toistojärjestyksessä painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sitten OK- painiketta.
• Jos toistit väärän raidan, valitse väärä raita painamalla ►▲▼ painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
CD
Nro
001
002
003
004
005
006
007
Editoi soittol.
Nimike
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
Tallenna
mSIIRRÄ
Nro
001
002
003
004
Soittolista
TRACK10
TRACK04
TRACK06
TRACK07
Mus.luettelo
sLISÄÄ
rPALAA
ePOISTU
6. Voit tallentaa soittolistan painamalla PUNAINEN (A) -painiketta.
Soittolistaa muokataan.
Suomi _65
● TOISTAMINEN
3. Valitse haluttu soittolistakansio painamalla ▲▼ - painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
Valitut raidat toistetaan automaattisesti.
CD
toistaminen
Siirry Musiikkiluetteloon
A
1. Paina SININEN (D) -painiketta Soittolista -toiston aikana.
Musiikkiluettelo tulee näkyviin.
CD
Soittolista
U
TRACK04
  ►   00:02:22
TRACK04
k PLAYLIST01
CDDA
Nro
Y
R
003
004
005
Nimi
PLAYLIST01
TRACK04
TRACK02
TRACK06
TRACK01
Editoi soittol.
Uusi soittol.
1/4
Pituus
4:03
3:57
5:08
4:19
Mus.luettelo
ePOISTU
Lajittelu-toiminnon käytäminen
A
Tämän toiminnon avulla voit helposti muuttaa Mus.luettelo lajittelujärjestystä.
CD
Musiikkiluettelo
Song1.mp3
1/10
Nro
1. Kun luettelovalikko on näkyvissä, valitse Lajittelu painamalla
VIHREÄ (B) - painiketta.
2. Valitse haluamasi vaihtoehto -painikkeilla ja paina sitten OKtai ►- painiketta.
• Nimi : aakkosjärjestys
• Koko : äänitiedostojen koon mukainen järjestys
M
Y
 ►  00:02:22
9 Song1.mp3
E ROOT
Nimi
Koko
Muokk.
Q
002
003
004
005
006
Lajittelu
Nimi
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Toistotila
#/$ Edell,/Seur. Sivu
a Merkki
Koko
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Sisältö
ePOISTU
 CD-äänilevy (CD-DA) ei ole käytettävissä.
 Luettelon voi lajitella nimen ja pituuden mukaan. Lajitellun luettelon lajittelu muuttuu kopiointijärjestyksen mukaan,
kun siirrytään Mus. luettelo -näyttöön.
Sisältö-vaihtoehdon valitseminen
A
1. Valitse Sisältö painamalla SININEN (D) -painiketta.
2. Valitse siirrettävä sisältö -painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►painiketta.
M
 Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun laitteessa olevalla
levyllä on valitun kaltaista sisältöä.
 CD-äänilevy (CD-DA) ei ole käytettävissä.
66_ toistaminen
CD
Musiikkiluettelo
Song1.mp3
1/10
Nro
Y
 ►  00:02:22
9 Song1.mp3
E ROOT
Muokk.
#/$ Edell,/Seur. Sivu
Q
002
003
004
005
006
Lajittelu
Nimi
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Toistotila
a Merkki
Koko
3.8 MB
5.8 MB
Nimike 5.1 MB
DivX 9.2 MB
Musiikki5.2 MB
10.3(mus.)
MB
Valokuva
Sisältö
ePOISTU
MUSIIKIN JA VALOKUVIEN SAMANAIKAINEN TOISTAMINEN
A
Voit kuunnella musiikkia samalla kun katselet valokuvia.
1. Valitse Sisältö painamalla SININEN (D) painiketta.
2. Valitse Valokuva (mus.) -painikkeilla ja paina sitten OK-tai ►.
Valokuvaluettelo tulee näkyviin. (Katso sivuja 67~69.)
että kuvatiedostoja sisältävän levyn.
Musiikkiluettelo
Song1.mp3
1/10
Nro
Y
Q
002
003
004
005
006
 ►  00:02:22
9 Song1.mp3
E ROOT
Muokk.
Lajittelu
#/$ Edell,/Seur. Sivu
Nimi
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Koko
3.8 MB
5.8 MB
Nimike 5.1 MB
DivX 9.2 MB
Musiikki5.2 MB
10.3(mus.)
MB
Valokuva
Toistotila
Sisältö
a Merkki
ePOISTU
KUVAN TOISTAMINEN
G
1. Aseta JPEG-levy tai yhdistelmälevy.
• Valikko tulee esiin.
CD
Kuvaluettelo
1/17
Image 1.jpg
2. Valitse Kirjasto ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ► painiketta.
3. Valitse Valokuva painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ► -painiketta.
• Seuraavat 8 kuvaa näet painamalla SKIP ( ) -painiketta.
• Edelliset 8 kuvaa näet painamalla SKIP ( ) -painiketta.
ROOT
Image 1.jpg
Image 13.jpg
Image 14.jpg
Muokk.
Lajittelu
#/$ Edell,/Seur. Sivu
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
Diashow
Sisältö
a Merkki
ePOISTU
4. Valitse kuva ▲▼◄► -painikkeilla ja paina sitten OK-painiketta.
Diashow
5. Paina PLAY ( ) -painiketta.
• Kuvaluettelo -tilassa Diashow voi aloittaa myös painamalla
KELTAINEN (C) -painiketta.
Image 1.jpg
1/17
6. Valitse Nopeus painamalla PUNAINEN (A) -painiketta.
7. Valitse Diashow nopeus ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen OKtai ► -painiketta.
Diaesitys alkaa ja se toistetaan valitulla nopeudella.
• Voit siirtyä Kuvaluettelo -kohtaan painamalla KELTAINEN (C) painiketta.
Kierrä
mKUVA
► DIASHOW
Zoomaus
rPALAA
ePOISTU
❖ Diashow pysäyttäminen
Paina joko painiketta VIHREÄ (B), STOP(
) tai RETURN.
Image 1.jpg
1/17
Nopea
Normaali
Hidas
Nopeus
mKUVA
Diashow pois
► DIASHOW
Kuvaluettelo
rPALAA
ePOISTU
Suomi _67
● TOISTAMINEN
M
 Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että valitset sekä musiikki-
CD
toistaminen
Kierrä
Tee asetukset sivun 67 vaiheiden 1 - 4 mukaan.
5-1. Valitse Kierrä painamalla VIHREÄ (B) -painiketta.
6. Valitse ▲▼ -painikkeilla, kuinka monta astetta kuvaa pyöritetään,
ja paina sen jälkeen OK- tai ► -painiketta.
• Jo valitun kääntökulman voi vaihtaa painamalla PUNAINEN (A)
- painiketta.
• Voit siirtyä Kuvaluettelo -kohtaan painamalla KELTAINEN (C)
-painiketta.
❖ Pyörityksen lopettaminen
Paina joko painiketta VIHREÄ (B), STOP(
Image 1.jpg
1/17
Ei
Käännä 90
Käännä 180
Käännä 270
Kierrä
mKUVA
► DIASHOW
Kierrä
Kiertäm. pois
Zoomaus
rPALAA
ePOISTU
) tai RETURN.
mKUVA
Kuvaluettelo
rPALAA
ePOISTUT
Zoomaus
Tee asetukset sivun 67 vaiheiden 1 - 4 mukaan.
5-1. Valitse Zoomaus painamalla KELTAINEN (C) -painiketta.
6. Aina kun OK-painiketta painetaan, kuvaa suurennetaan.
Suurin suurennos on 4X (neljä kertaa normaali koko).
€ X2 € X4 € X2 € normaali
• Voit siirtyä Kuvaluettelo -kohtaan painamalla KELTAINEN (C) painiketta.
❖ Zoomauksen lopettaminen
Paina joko painiketta VIHREÄ (B), STOP(
) tai RETURN.
Siirry Kuvaluetteloon
Tee asetukset sivun 67 vaiheiden 1 - 4 mukaan.
5-1. Palaa Kuvaluettelo -tilaan painamalla RETURN-painiketta.
Lajittelu-toiminnon käytäminen
Tämän toiminnon avulla voit helposti muuttaa Kuvaluettelo - lajittelujärjestystä.
Tee asetukset sivun 67 vaiheiden 1 - 4 mukaan.
5-1. Kun luettelovalikko on näkyvissä, valitse Lajittelu painamalla
VIHREÄ (B) - painiketta.
6. Valitse haluamasi vaihtoehto -painikkeilla ja paina sitten OKtai ►- painiketta.
• Nimi : aakkosjärjestys
• Koko : kuvatiedostojen koon mukainen järjestys
CD
Kuvaluettelo
01/17
Image 1.jpg
ROOT
Image 1.jpg
Image 13.jpg
Nimi
Koko
Image 14.jpg
Muokk.
#/$ Edell,/Seur. Sivu
M
 Luettelon voi lajitella nimen ja koon mukaan. Lajitellun luettelon
lajittelu muuttuu kopiointijärjestyksen mukaan, kun siirrytään Kuvaluettelo -näyttöön.
68_ toistaminen
Lajittelu
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
Diashow
a Merkki
Sisältö
ePOISTU
Sisältö-vaihtoehdon valitseminen
Tee asetukset sivun 67 vaiheiden 1 - 3 mukaan.
1. Valitse Sisältö painamalla SININEN (D) -painiketta.
CD
2. Valitse siirrettävä sisältö -painikkeilla ja paina sitten OK- tai
►- painiketta.
Kuvaluettelo
1/17
Image 1.jpg
ROOT
Image 1.jpg
Image 13.jpg
Image 14.jpg
Lajittelu
M
Image 15.jpg
Image 11.jpg
Nimike
DivX
Musiikki
Image 16.jpg
Valokuva
Diashow
Sisältö
a Merkki
ePOISTU
 Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun laitteessa
olevalla levyllä on valitun kaltaista sisältöä.
DIVX-LEVYN TOISTAMINEN
N MENU-painikkeen käyttäminen
CD
1. Aseta levykelkkaan DivX-levy.
• Valikko tulee näyttöön.
DivX luettelo
Movie_01.avi
1/1
Nro
Nimike
ROOT
001 Movie_01.avi
Koko
Y
2. Valitse Kirjasto -painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ► painiketta.
162.8 MB
3 DivX
E ROOT
3. Valitse DivX -painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ► painiketta.
Muokk.
4. Valitse AVI-tiedosto (DivX) painamalla -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai PLAY ( ) -painiketta.
Lajittelu
Tekstit. purku.
a Merkki
Sisältö
ePOISTU
5. DivX -tiedostoa toistettaessa käytettävissä on seuraavat toiminnot. STOP ( ) -painikkeen painaminen
kerran toiston aikana näyttää tiedostoluettelon. Painikkeen uusi painallus sulkee valikkonäytön.
DivX-toimintojen kuvaus
Toiminto
Ohittaminen
Haku
M
Kuvaus
Paina SKIP (
) -painikkeita toiston aikana ja laite siirtyy 5 minuuttia eteen- tai taaksepäin.
Paina toiston aikana SEARCH (
(X 2, X 4, X 8)
) -painikkeita. Painamalla uudelleen voit nopeuttaa hakua.
Hidastettu toisto
Kun laite on pysäytystilassa ( ), paina kaukosäätimen SEARCH (
1/8). Hidastettu taaksepäin toisto ei ole käytettävissä.
Askellettu toisto
Kun laite on pysäytystilassa ( ), paina pysäytyskuvatilassa kaukosäätimen SKIP (
painiketta. Askellettu toisto taaksepäin ei ole käytettävissä.
) -painiketta (1/2, 1/4,
)-
 Joitakin tietokoneella luotuja DivX- tiedostoja ei välttämättä pystytä toistamaan. Tästä syystä laitteen ominaisuudet
ylittäviä koodekkityyppejä, versioita ja tarkkuutta ei tueta.
Suomi _69
● TOISTAMINEN
Muokk.
#/$ Edell,/Seur. Sivu
Image 10.jpg
toistaminen
DivX-tekstityksen koodaus
1. Paina tiedostoluettelossa KELTAINEN (C) -painiketta.
2. Valitse tuettu DivX-tekstityskieli -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK-painiketta.
CD
DivX luettelo
Movie_01.avi
1/1
Nro
Nimike
Muokk.
162.8 MB
Western(Windows)
Central(Windows)
Greek(Windows)
Cyrillic(Windows)
3 DivX
E ROOT
Lajittelu
Tekstit. purku
a Merkki
M
Koko
ROOT
001 Movie_01.avi
Y
Sisältö
ePOISTU
Western
Afrikaans, Baski, Katalaani, Tanska, Hollanti, Englanti, Fääri, Suomi, Ranska, Saksa, Islanti, Indonesia,
Italia, Malaiji, Norja, Portugali, Espanja, Suahili, Ruotsi
Central
Englanti, Albania, Kroaatti, Tsekki, Unkari, Puola, Romania, Serbi (latinalainen), Slovakki, Sloveeni
Greek
Englanti, Kreikka
Cyrillic
Englanti, Azeri, Valkovenäjä, Bulgaria, Kazakki, Makedonia, Venäjä, Serbi, Tataari, Ukraina, Uzbekki
 Jos tekstityskieli näkyy rikkinäisillä fonteilla, vaihda DivX-tekstitykselle oikea alue. Jos se ei vieläkään toimi, muotoa
ei tueta.
Lajittelu-toiminnon käytäminen
Tämän toiminnon avulla voit helposti muuttaa DivX luettelo - lajittelujärjestystä.
1. Kun luettelovalikko on näkyvissä, valitse Lajittelu painamalla
VIHREÄ (B) - painiketta.
2. Valitse haluamasi vaihtoehto -painikkeilla ja paina sitten OKtai ►- painiketta.
• Nimi : aakkosjärjestys
• Koko : DivX-tiedostojen koon mukainen järjestys
CD
1/3
Nro
Nimike
ROOT
001 Movie_01.avi
002 Movie_02.avi
003 Movie_03.avi
Koko
Y
3 DivX
E ROOT
Muokk.
M
DivX luettelo
Movie_01.avi
162.8 MB
238.2 MB
118.4 MB
Nimi
Koko
Lajittelu
 Luettelon voi lajitella nimen ja koon mukaan. Lajitellun luettelon
Tekstit. purku
a Merkki
Sisältö
ePOISTU
lajittelu muuttuu kopiointijärjestyksen mukaan, kun siirrytään DivX
luettelo -näyttöön.
Sisältö-vaihtoehdon valitseminen
1. Valitse Sisältö painamalla SININEN (D) -painiketta.
2. Valitse siirrettävä sisältö -painikkeilla ja paina sitten OK- tai
►- painiketta.
CD
DivX luettelo
Movie_01.avi
1/1
Nro
Nimike
ROOT
001 Movie_01.avi
Muokk.
 Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun laitteessa olevalla
levyllä on valitun kaltaista sisältöä.
70_ toistaminen
162.8 MB
Nimike
DivX
Musiikki
Valokuva
3 DivX
E ROOT
M
Koko
Y
Lajittelu
Tekstit. purku
a Merkki
Sisältö
ePOISTU
tallentaminen
Tässä luvussa esitellään kiintolevylle ja DVD-levylle Laitteella voidaan tallentaa erityyppisille
levyille. Lue ennen tallennusta seuraavat ohjeet ja valitse haluamasi levytyyppi.
TALLENNETTAVAT LEVYT
● TALLENTAMINEN
Tällä laitteella voidaan tallentaa seuraaville levyille.
HDD
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
• DVD±RW- ja DVD-RAM-levyt ovat uudelleenkirjoitettavia.
• DVD±R-levyt eivät ole uudelleenkirjoitettavia.
Samsungin ja muiden valmistajien tallentimien yhteensopivuus
Levytyypit
Tallennus
muoto
Tallennuslaite
Viimeistely
Lisätallennus
Samsung-tallentimessa
DVD-RAM
VR-tila
Samsung
Muu valmistaja
X
X
Viimeistelty
Ei viimeistelty
Viimeistelty
Ei viimeistelty
Viimeistelty
Ei viimeistelty
Viimeistelty
Ei viimeistelty
Viimeistelty
Ei viimeistelty
Viimeistelty
Ei viimeistelty
X
X
Viimeistelty
Ei viimeistelty
Viimeistelty
Ei viimeistelty
Voi tallentaa
Voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Ei voida aina tallentaa
Ei voida aina tallentaa
Ei voi tallentaa
Ei voida aina tallentaa
Ei voi tallentaa
Ei voida aina tallentaa
Samsung
VR-tila
Muu valmistaja
DVD-RW
Samsung
V-tila
Muu valmistaja
Samsung
DVD-R
V-tila
Muu valmistaja
DVD+RW
-
DVD+R
-
Samsung
Muu valmistaja
Samsung
Muu valmistaja
Suomi _71
tallentaminen
M
 Viimeistely
- Tämä toiminto sulkee DVD-RW/DVD±R-levyn niin, ettei sille voi enää tallentaa.
 Viimeistelyn poisto
- Tämän toiminnon avulla voidaan tallentaa lisää sellaiselle DVD-RW-levylle, joka on alun perin tallennettu HDD-/DVD-tallennin.
- Tietokoneella DAO (Disc At Once) -tilassa tallennetun DVD-RW-levyn viimeistelyä ei voi poistaa.
- Toisen valmistajan tallentimella tallennetun DVD-RW-levyn viimeistelyä ei voi poistaa.
- DVD±R-levyn viimeistelyä ei voi poistaa.
 Lisätallennus ei välttämättä toimi toisessa samanlaisessa SAMSUNG-tallentimessa.
TALLENNUSMUODOT
Jos asetat laitteeseen käyttämättömän levyn, näyttöön tulee seuraava ilmoitus. Koska käytettävissä olevat toiminnot
vaihtelevat levytyypin mukaan, valitse haluamaasi käyttötarkoitusta parhaiten vastaava levy.
DVD-RAM/+R : Levyn alustaminen alkaa automaattisesti.
DVD+RW : Alusta levy ennen käyttöä.
DVD-RW : Käytä levyn alustamisen jälkeen.
Jos haluat vaihtaa tilan, katso kohta “Levyn alustaminen” sivulla 103~104.
DVD-R : Levyä ei tarvitse alustaa, ja ainoastaan Video-tilan tallennusta tuetaan.
DVD-RAM/-RW(VR-tila)
• Tässä tilassa on useita muokkaustoimintoja (esim. koko nimikkeen poistaminen, nimikkeen osan
poistaminen jne.).
• Erilaisia muokkausvaihtoehtoja, kun käytetään luotua soittolistaa.
DVD-RW(V-tila)/-R
• Jaksot luodaan automaattisesti, kun DVD-RW- tai DVD-R-levyn tallennus viimeistellään V-tilassa.
Jaksojen pituus (jaksojen välinen aika) vaihtelee tallennustilan mukaan.
• Yksinkertainen muokkaus (nimikkeiden poisto / nimikkeen nimen muuttaminen).
DVD+RW
• DVD+RW-levyjä käytettäessä DVD-Video-muodon (V-tila) ja DVD-Video-tallennusmuodon (VR-tila) välillä ei
ole eroja.
72_ tallentaminen
TALLENNUSTILA
Valitse jokin neljästä tallennustilasta halutun tallennusajan ja kuvanlaadun mukaan painamalla REC MODE -painiketta
toistuvasti, kun laite on pysäytystilassa. Yleensä kuvanlaatu paranee, kun tallennusaika lyhenee. FR-tilassa sopivin
tallennustila valitaan automaattisesti levyn jäljellä olevan ajan ja ajastintallennuksen pituuden mukaan. Tämä toiminto
valitaan XP-, SP-, LP- ja EP-tiloissa, ja sitä voidaan käyttää ajastintallennukseen.
• DVD-SH893
Tallennusajat
HDD (160GB)
DVD-RAM/±RW/±R
XP
(korkea laatu)
Noin 33 tuntia
Noin 1 Tunti
noin 8,5 Mb it/s
SP
(standardilaatu)
Noin 67 tuntia
Noin 2 tuntia
noin 4,5 Mbit/s
LP
(pitkä tallennus)
Noin 133 tuntia
Noin 4 tuntia
noin 2 Mbit/s
EP
(jatkettu tallennus)
FR
(joustava tallennus)
Noin 6 tuntia /
noin 1,6 Mbit/s
Noin 8 tuntia /
noin 1,2 Mbit/s
Noin 199 tuntia
Noin 264 tuntia
Noin 33 tuntia ~ 264 tuntia
Noin 1-8 tuntia
• DVD-SH895
Recording Mode
Tallennusajat
HDD (250GB)
DVD-RAM/±RW/±R
XP
(korkea laatu)
Noin 53 tuntia
Noin 1 Tunti
noin 8,5 Mb it/s
SP
(standardilaatu)
Noin 106 tuntia
Noin 2 tuntia
noin 4,5 Mbit/s
LP
(pitkä tallennus)
Noin 211 tuntia
Noin 4 tuntia
noin 2 Mbit/s
EP
(jatkettu tallennus)
FR
(joustava tallennus)
Noin 316 tuntia
Noin 421 tuntia
Noin 53 tuntia ~ 421 tuntia
Noin 6 tuntia /
noin 1,6 Mbit/s
Noin 8 tuntia /
noin 1,2 Mbit/s
Noin 1-8 tuntia
Suomi _73
● TALLENTAMINEN
Tallennustila
tallentaminen
• DVD-SH897
Tallennusajat
Recording Mode
HDD (320GB)
DVD-RAM/±RW/±R
XP
(korkea laatu)
Noin 68 tuntia
Noin 1 Tunti
noin 8,5 Mb it/s
SP
(standardilaatu)
Noin 135 tuntia
Noin 2 tuntia
noin 4,5 Mbit/s
LP
(pitkä tallennus)
Noin 270 tuntia
Noin 4 tuntia
noin 2 Mbit/s
Noin 405 tuntia
EP
(jatkettu tallennus)
FR
(joustava tallennus)
M
Noin 534 tuntia
Noin 68 tuntia ~ 534 tuntia
Noin 6 tuntia /
noin 1,6 Mbit/s
Noin 8 tuntia /
noin 1,2 Mbit/s
Noin 1-8 tuntia
 Tallennusaika saattaa vaihdella tilanteen mukaan.
 1 Gt = 1 000 000 000 tavua; alustetun levyn todellinen kapasiteetti voi olla myös tätä vähemmän, sillä sisäinen
laiteohjelmisto käyttää osan muistista.
 Kaksikerroksisen DVD±R-levyn kapasiteetti on noin kaksi kertaa niin suuri kuin yksikerroksisen DVD±R-levyn.
(Katso sivua 54~55)
 DVB-T-tallennus on mahdollista vain FR-tilassa.
 DVB-T-tallennuksessa tallennustila määrittyy automaattisesti videon (tai äänen) laadun perusteella.
74_ tallentaminen
KUVAT, JOITA EI VOI TALLENTAA
Tällä HDD-/DVD-tallennin ei voi tallentaa kopiosuojattuja videoita.
Kun laite vastaanottaa kopiosuojaussignaalin tallennuksen aikana, tallennus pysähtyy ja esiin tulee seuraava ilmoitus.
Tietoja kopiosuojaussignaaleista
Kopiosuojaussignaaleja sisältäviä TV-lähetyksiä on kolmea tyyppiä: vapaasti kopioitava, kerran kopioitava ja ei
koskaan kopioitava. Jos haluat tallentaa kertaalleen kopioitavan ohjelman, käytä kiintolevyä tai VR-tilassa
olevaa CPRM-ominaisuudella varustettua DVD-RW- tai DVD-RAM-levyä.
Vapaasti Kopioitava
Kerran Kopioitava
Ei Koskaan Kopioitava
O
-
-
VR-tila
O
O*
-
V-tila
O
DVD-R
O
DVD-RAM (Ver.2.0)
O
O*
-
DVD+RW
O
-
-
DVD+R
O
-
-
HDD
O
O*
-
DVD-RW (Ver.1.1)
DVD-RW(Ver.1.1)
ja CPRM
-
Kun kerran kopioitava ohjelma on tallennettu, sitä ei voi tallentaa enää uudelleen.
❖ CPRM (Content Protection for Recordable Media)
CPRM on mekanismi, joka sitoo tallenteen siihen mediaan, jolle se on tallennettu. Jotkin HDD-/DVD-tallennin
tukevat toimintoa, mutta monet DVD-soittimet eivät. Jokainen tyhjä DVD-levy on varustettu ainutlaatuisella
BCA : han syövytetyllä 64-bittisellä tunnuksella. Kun suojattu sisältö tallennetaan levylle, se voidaan salata
levyn tunnuksesta johdetulla 56- bittisellä C2 (Cryptomeria) -salakirjoitusmenetelmällä.
Toiston aikana tunnus luetaan BCA : sta ja sen avulla muodostetaan avain, jolla levyn sisältö voidaan purkaa.
Jos levyn sisältö kopioidaan toiselle medialle, tunnus jää puuttumaan tai se on väärä, jolloin tietojen salausta ei
voida purkaa.
VÄLITÖN TALLENTAMINEN
SXCVKL
Ennen kuin aloitat
1. Tarkista, että levyllä on riittävästi vapaata tilaa tallentamista varten.
2. Paina HDD- tai DVD-painiketta.
Jos valitset DVD:n, paina OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta tallennettava levy levykelkkaan.
Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta.
Odota kunnes LOAD -katoaa etupaneelin näytöstä.
Suomi _75
● TALLENTAMINEN
Signaalityyppi
Levy
tallentaminen
Katseltavan TV-ohjelman tallentaminen
1. Valitse tallennettava ohjelma painamalla PROG (
tallennettava ohjelma painamalla.
) -Valitse
Tallennusmuoto
SP(35:12)
2. Valitse tallennusnopeus (laatu) painamalla REC MODE -painiketta
useita kertoja (tai paina REC MODE -painiketta ja sitten ▲▼ painikkeita).
€ SP € LP € EP € XP
3. Paina REC-painiketta.
Kanavan tiedot näytetään kuvaruudulla ja tallennus alkaa.
Etupaneeliin ilmestyy ( REC) -kuvake.
HDD
● Tallennus :
PR 1 [SP]
M
 REC (tallennus) -tila ei ole käytettävissä DTV (digi-tv) -tilassa.
Tallentaminen katseltavasta ulkoisesta laitteesta
1. Valitse kuvalähde tehtyjen kytkentöjen mukaan painamalla SOURCE-painiketta.
Etupaneelin näyttö vaihtuu seuraavassa järjestyksessä:
€ Kanavanumero € AV1 € AV2 € AV3 € DV
Jos kytket digitaalivideokameran, valitse DV -painamalla SOURCE-painiketta. (Katso sivu 77)
2. Valitse tallennusnopeus (laatu) painamalla REC MODE -painiketta useaan kertaan (tai paina ensin REC
MODE -painiketta ja sitten ▲▼ -painikkeita.)
3. Paina REC-painiketta.
Ulkoisen tulotilan tiedot näytetään kuvaruudulla ja tallennus alkaa.
Etupaneeliin ilmestyy ( REC) -kuvake.
Tallennuksen keskeyttäminen
• Paina REC PAUSE -painiketta, jos haluat keskeyttää käynnissä olevan tallennuksen.
• Jatka tallennusta painamalla REC PAUSE -painiketta uudelleen.
• Voit vaihtaa kanavaa painamalla PROG (
) painikkeita, kun tallennus on keskeytetty.
(Vain analogiset lähetykset)
• Jos valitset DV-tilan tallennuksen taukotilassa, tallennus lopetetaan. Jos muutat tulosignaalin lähdettä DVtilan tallennustauon aikana, tallennus lopetetaan.
M
 Painettaessa REC PAUSE -painiketta digikanavia katseltaessa:
- Kanava ei vaihdu, eikä TV/RADIO -painike ole käytössä.
- Analogiselle kanavalle tai tulolähdettä vaihdetaan sen jälkeen, kun tallentamistoiminto on pysäytetty.
 Painettaessa REC PAUSE -painiketta analogisia kanavia katseltaessa:
- Digikanavien katselutilaan vaihdetaan, kun tallentamistoiminto on pysäytetty.
Tallennuksen pysäyttäminen
Paina STOP ( ) -painiketta, kun haluat pysäyttää tai lopettaa käynnissä olevan tallennuksen.
• Jos käytössä on DVD-RAM/±RW/±R-levy, näyttöön tulee sanoma “Levyn tietoja päivitetään. Odota hetki.”.
76_ tallentaminen
M
 Tallennustilaa ei voi muuttaa tallentamisen aikana.
 Tallennus loppuu automaattisesti, jos tallennustilaa ei ole jäljellä.
 DVD-RAM-, DVD-RW- tai DVD-R-levylle voidaan tallentaa enintään 99 nimikettä ja DVD+RW- tai DVD+R-levylle
voidaan tallentaa enintään 48 nimikettä.
 Kiintolevylle voidaan tallentaa enintään 999 nimikettä.
 Kiintolevylle tallennuksen enimmäisaika on 24 tuntia. Tallennettaessa 24 tuntia, levylle tallennetaan 3 nimikettä,
 DVD-RAM/±RW-levyt on alustettava ennen tallennusta. Useimmat uudet levyt myydään alustamattomina.
 Älä käytä DVD-R -Authoring -levyjä tässä laitteessa.
KOPIOIMINEN VIDEOKAMERASTA
SXCVKL
Voit hallita videokameraa IEEE1394 (DV) -liitännän kautta.
1. Kytke videokameran DV-lähtöliitäntä HDD-/DVD-tallennin
etuosassa olevaan DV-tuloliitäntään DV-kaapelilla.
Tallennusmuoto
-SP(35:12)
2. Paina HDD- tai DVD-painiketta.
Jos valitset DVD:n, paina OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta
tallennettava levy levykelkkaan. Sulje levykelkka painamalla
OPEN/CLOSE-painiketta.
Odota kunnes LOAD katoaa etupaneelin näytöstä.
3. Valitse tallennusnopeus (laatu) painelemalla REC MODE painiketta.
4. Valitse DV -painamalla SOURCE -painiketta.
Jos tuloksi on asetettu DV, kuvaruudun yläosaan tulee
videokameran hallintaan tarkoitettu toisto- ja tallennusvalikko.
5. Käynnistä videokameran toisto painamalla kuvaruudun yläosassa
näkyvää Toisto (►) kuvaketta ja etsi kopioitavan aineiston
aloituskohta.
6. Käynnistä tallennus valitsemalla kuvaruudun yläosassa näkyvä
Tallennus () -kuvake painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-painiketta.
Voit aloittaa tallennuksen painamalla kaukosäätimen REC-painiketta.
DV
DV-laite on liitetty.
< SIIRRÄ
rPALAA
Tallennuksen pysäyttäminen
Paina STOP ( ) -painiketta, kun haluat pysäyttää tai lopettaa käynnissä olevan tallennuksen.
• Jos käytössä on DVD-RAM/±RW/±R -levy, näyttöön tulee sanoma “Levyn tietoja päivitetään. Odota hetki.”.
M
 Toistoon liittyvät kuvakkeet saat kuvaruudulle painamalla mitä tahansa kaukosäätimen suuntapainiketta.
Suomi _77
● TALLENTAMINEN
joista kukin on 8 tunnin mittainen.
 Tallennus päättyy automaattisesti, jos valitaan kopiosuojattu kuva.
tallentaminen
PIKATALLENNUS (OTR)
SXCVKL
Painamalla REC-painiketta voit asettaa HDD-/DVD-tallennin tallentamaan jopa 8 tuntia niin, että tallennusaika
asetetaan 30 minuutin tarkkuudella.
1. Paina HDD- tai DVD-painiketta.
Jos valitset DVD:n, paina OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta
tallennettava levy levykelkkaan. Sulje levykelkka painamalla
OPEN/CLOSE-painiketta. Odota kunnes LOAD -katoaa
etupaneelin näytöstä.
2. Valitse tallennettava kanava painamalla PROG (
tai numeropainikkeita.
HDD
● Tallennus:
PR 1 [SP]
) -painikkeita
3. Käynnistä tallennus painamalla REC-painiketta.
4. Paina REC-painiketta useita kertoja, kunnes tallennusaika on
halutun mittainen.
OTR Mode
0:30
€ 0:30 € 1:00 € ... 8:00 € Ei
M
 Ajastimen laskuri laskee alaspäin minuutti kerrallaan välillä 8:000:00, minkä jälkeen HDD-/DVD-tallennin lopettaa.
Tallennuksen pysäyttäminen
Paina STOP ( ) -painiketta. Esiin tulee ilmoitus “Haluatko lopettaa tallennuksen?”.
• Valitse Kyllä painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
• Tai paina STOP ( ) -painiketta uudelleen.
VIIVÄSTETTY TOISTO
S
Voit aloittaa toiston parhaillaan tallennettavan ohjelman alusta.
Voit katsella aiemmin tallennettujen nimikkeiden luetteloa myös tallennuksen aikana.
PLAY ( ) -painikkeen käyttäminen
1. Paina PLAY ( ) -painiketta laitteen ollessa tallennustilassa.
Parhaillaan tallennettavan nimikkeen toisto aloitetaan sen alusta.
Toisto ei ole käytettävissä tallennuksen ensimmäisen 10 sekunnin
aikana.
Käytä SKIP (
) -painiketta ja muita toistoon liittyviä
painikkeita, jos haluat nähdä aiemmin tallennettujen ohjelmien
luettelon.
78_ tallentaminen
HDD
► Toista
Toiston/tallennuksen pysäyttäminen
1. Paina STOP (
) -painiketta. Toistonäyttö katoaa ja tilalle tulee tallennuksen tilan näyttö.
2. Paina STOP (
) -painikkeen painaminen uudelleen pysäyttää tallennuksen.
N TITLE LIST-painikkeen käyttäminen
2. Paina OK -tai PLAY ( ) -painiketta.
Parhaillaan tallennettavan nimikkeen toisto aloitetaan sen alusta.
Nimikeluettelo
HDD
RECORDING...
4/4
Nro
001
002
003
004
3 MPEG2
Nimike
JAN/01/2009 17:30 PR
JAN/01/2009 21:00 PR
JAN/01/2009 23:15 PR
RECORDING...
Pituus
01:00:00
01:00:00
00:30:00
00:00:00
4 TAM/02/2009 00:00
1 XP
ePOISTU
N MENU-painikkeen käyttäminen
1. Paina MENU-painiketta laitteen ollessa tallennustilassa.
2. Valitse Nimike ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten OK-painiketta.
Nimikeluettelo -näyttö tulee näkyviin.
3. Valitse tallennettava nimikeluettelo /SKIP (
) -painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►-painiketta.
Laite aloittaa parhaillaan tallennettavan nimikkeen toiston nimikkeen alusta.
Toiston/tallennuksen pysäyttäminen
1. Paina kerran STOP (
) -painiketta, jolloin toistonäytön tilalle tulee Nimikeluettelo-näyttö.
2. Jos MENU (
) -painiketta painetaan uudestaan, näkyviin tulee tallennusnäyttö.
3. Jos STOP (
) -painiketta painetaan vielä kerran, laite keskeyttää tallentamisen.
M
 Hakutoiminnon aikana ei kuulu ääntä.
 Toisto DVD-levyltä tai kiintolevyltä on mahdollista samalla, kun kiintolevylle tallennetaan. Levyllä olevia JPEG-, MP3ja DivX-tiedostoja ei kuitenkaan voi toistaa.
 Kiintolevyn toisto on käytettävissä DVD-levylle tallentamisen aikana. Kiintolevyllä olevia JPEG- ja MP3-tiedostoja ei
kuitenkaan voi toistaa.
AIKA VAIHTO -TOIMINTO TELEVISION KATSELUSSA
S
Tämän toiminnon avulla voit kätevästi tallentaa televisio-ohjelmia.
Jos televisio-ohjelman katselu keskeytyy, voit tallentaa ohjelman kyseisestä
kohdasta alkaen painamalla TIME SHIFT -painiketta, jolloin HDD-/DVDtallennin aloittaa ohjelman tallentamisen.
Aika vaihto
>VAIHDA
Päällä
sVALITSE
Suomi _79
● TALLENTAMINEN
1. Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa tallennustilassa.
Tämä toiminto on käytettävissä, kun tallentamisen alkamisesta on
kulunut vähintään 10 sekuntia.
Valitse tallennettavana oleva nimike painamalla /SKIP (
)
-painikkeita.
tallentaminen
Aika vaihto -toiminnon käyttäminen
1. Paina kaukosäätimen TIME SHIFT -painiketta.
Kuvaruutuun tulee Aika vaihto -valikko.
2. Valitse Päällä painamalla ▲▼-painiketta ja paina sitten OK-painiketta.
3. Paina ohjelman katselun aikana PAUSE ( ) -painiketta.
Televisio siirtyy pysäytystilaan ja näkyviin tulee Time Shift -palkki.
4. Palaa takaisin ohjelman katseluun painamalla uudestaan PLAY (
) -painiketta.
Aika vaihto -näytön osat
Ilmaisee, että aikasiirto on parhaillaan käytössä.
Tila.
Katselukohta.
14:02:28
14:02:28
Live
Jo nähdyn osuuden kesto.
Lähetyksen kohta.
Lähetyksen kesto.
7
Time Shift -aikapalkki
Aika vaihto -toiminnossa tarvittavat kaukosäätimen painikkeet
1. PLAY (
) -painike : Toistaminen.
2. PAUSE (
) -painike : Television kuvan pysäyttäminen.
3. SEARCH (
4. SKIP (
5. STOP (
) -painikkeet : Nopea toisto ( X 2, X 4, X 8, X 16, X 32, X 128)
) -painike, STOP (
) -painike : Siirtyy lähetyskohtaan.
) -painike : Jos painat tätä painiketta lähetyskohdassa, näkyviin tulee valintaikkuna, jossa voit
lopettaa Time Shift -toiminnon.
6. SKIP (
) -painike : Siirtyy kohtaan, jossa Time Shift -toiminto otettiin käyttöön.
7. EXIT (
) - tai RETURN (
) -painike : Piilottaa Time Shift -kuvakkeen tai aikapalkin.
8. ◄ ► : Tuo Time shift -edistymispalkki näkyviin.
M
 Time Shift -toiminto on käytössä vain, jos HDD on valittuna.
 Tätä toimintoa voi käyttää enintään kahden tunnin ajan.
 Sisältöä voi toistaa valikon avulla vain, jos Aika vaihto -asetuksena on Päällä.
 Voit ottaa Time shift -toiminnon käytöstä painamalla TIME SHIFT - painiketta.
80_ tallentaminen
AJASTINTALLENNUSV
SXCVKL
1. Tarkista, että antennikaapeli on kytketty.
2. Tarkista levyn jäljellä oleva aika.
3. Tarkista päivämäärä ja kellonaika.
Varmista, että kello on asetettu asetukset-kellon asetus -toiminnolla, ennen kuin jatkat ajastintallennusta.
(Katso sivut 37~38)
1. Paina TIMER-painiketta laitteen ollessa pysäytys-/toistotilassa.
HDD- & DVD-TALLENNIN
Kirjasto
2. Valitse Ohjelm. luett. -painikkeilla ja paina sen jälkeen OKtai ► -painiketta.
Opas
Ohjelm. luett.
►
Tallennettu luettelo
►
Kanava
3. Valitse Lisää luettelo painamalla OK-painiketta.
4. Aseta ajastintallennusasetukset.
• Täytä tiedot käyttäen ◄► -painikkeita ja numeropainikkeita.
◄ ► : Siirtää edelliseen/seuraavaan kohtaan.
, 0~9 : Asettaa arvon.
• Asti : Valitse, tehdäänkö tallennus DVD:lle vai kiintolevylle.
• Lähde : Videotulolähde (AV1, AV2 tai AV3) tai televisiokanava,
jolta ajastustallennus tehdään. Voit vaihtaa digikanavista
analogisiin ja päinvastoin painamalla kaukosäätimen DTV/
ANALOG (digitaaliset/analogiset kanavat) - painiketta.
Voit vaihtaa TV:n ja RADIO:n välillä DVT-tilassa painamalla
kaukosäätimen TV/RADIO-painiketta.
• Päivä : Ajastintallennuksen avulla voit asettaa tallennusajan
kuukaudeksi eteenpäin. Aseta tallennuspäivämäärä.
(päivä/kuukausi)
Ajast. tall.
HDD
Ajast. tall.
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
HDD
Ohjelm. luett.
Aika nyt 10:54
Nro
Asti
Lähde
Päivä
Alku
Loppu Mode VPS/PDC
Lisää luettelo
Tallennettavissa oleva aika HDD 69:30 SP
< SIIRRÄ
Tallennettu luettelo
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
HDD
Ohjelm. luett.
Aika nyt 10:54
Nro
Asti
Lähde
Päivä
Alku
Loppu Mode VPS/PDC
Nro01 Ei nimikettä
TAM 31
joka SU
TAM 30
TAM 29
Asti
Lähde
Päivä
Alku
HDD
AV 1
TAM 01
12:00
Loppu Mode VPS/PDC
14:00
SP
joka LA
MA-PE
TAM 02
MA-LA
TAM 01
joka päivä
< SIIRRÄ
sVALITSE
Ei
Nimike sTallenna
Tallennettavissa oleva aika HDD 69:30 SP
Tallennettavissa oleva aika HDD 69:30 SP
Tallennettu luettelo
rPALAA
ePOISTU
• Alku/Loppu Aika : Ajastintallennuksen alku- ja loppuaika.
• Tila (tallennustila) :
- FR (joustava tallennus) : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat asettaa laitteen videokuvan laadun
automaattisesti. FR-tilassa sopivin tallennustila valitaan automaattisesti levyn jäljellä olevan ajan ja
ajastintallennuksen pituuden mukaan. Tämä toiminto valitaan XP-, SP-, LP- ja EPtiloissa.
- XP (korkea laatu) : Valitse tämä vaihtoehto, jos videon laatu on sinulle tärkeä.
- SP (standardilaatu) : Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää tallennuksessa standardilaatua.
- LP (heikko laatu) : Valitse tämä vaihtoehto, kun tarvitset pitkää tallennusaikaa.
- EP (jatkettu) : Valitse tämä vaihtoehto, kun tarvitset normaalia pidempää tallennusaikaa.
M
 DVB-T-lähetyksen Timer (ajastin) -tallennus on mahdollista vain FR-tilassa.
 DVB-T-tallennuksessa tallennustila määrittyy automaattisesti videon (tai äänen) laadun perusteella.
Suomi _81
● TALLENTAMINEN
N TIMER-painikkeen käyttäminen
tallentaminen
• VPS/PDC : VPS (Video Programme System, video-ohjelmointijärjestelmä) -toiminto tai PDC (Programme
Delivery Control, ohjelman lähetyksen tarkkailu) -toiminto.
- Jos asetat tämän toiminnon käyttöön, voit hallita tallennuksen aloitus-ja lopetusaikaa
lähetyssignaalin sisältämän erityisen signaalin avulla. Jos TV-ohjelma on lyhyempi tai alkaa
aiemmin tai myöhemmin kuin on ajastettu, tämä toiminto synkronoi tallennuksen aloitus- ja
lopetusajan automaattisesti oikean lähetysajan kanssa.
- Aseta aloitusaika TÄSMÄLLEEN TV-ohjelmatiedoissa julkaistun mukaan. Muuten
ajastintallennus ei toimi.
- Älä valitse PDC- tai VPS-asetusta, ellet ole varma siitä, että tallennettava ohjelma lähetetään
PDC- tai VPS-ominaisuuden kanssa.
• Nimike : Voit antaa nimikkeelle nimen painamalla PUNAINEN (A) - painiketta.
Nimikkeen nimen muokkausnäyttö tulee esiin.
Toimi sivun 86~87 (”Nimikkeen nimeäminen uudelleen”) kohtien 4 ja 5 mukaan.
5. Kun kullekin tilalle on määritetty asetus, valitse Tallenna painamalla OK-painiketta.
•
Etupaneeliin ilmestyy. Se tarkoittaa, että ajastintallennus on rekisteröity.
Jos ajastinasetukset menevät päällekkäin:
Ohjelmat tallennetaan ensisijaisuusjärjestyksessä. Kun ensimmäinen ohjelma on tallennettu, seuraavan
ohjelman tallennus alkaa.
Poistuminen nykyistä asetusta tallentamatta
Paina EXIT ( )-painiketta.
Palaaminen edelliseen valikkoon
Paina RETURN-painiketta, jos et halua asettaa ajastintallennusta.
6. Viimeistele ajastinnauhoituksen asetukset katkaisemalla virta.
Ajastinnauhoitus ei toimi, jos virta on päällä.
M
 Ajastintallennusaika saattaa erota asetetusta ajasta levyn tilan ja ajastintallennuksen yleistilan mukaan (esimerkiksi
tallennusajat menevät päällekkäin tai edellinen tallennus päättyy 2 minuutin sisällä ennen seuraavan tallennuksen
alkua).
 Voit asettaa ajastintallennukseen enintään 12 ohjelmaa.
 IIos kiintolevyllä ei ole vapaata tallennustilaa,
vilkkuu. Se tarkoittaa, että kiintolevyllä ei ole tilaa tallennusta varten.
 Jos olet asettanut ajastintallennuksen VPS/PDC-toiminnon avulla, tuuletin saattaa jatkaa toimintaansa ja pitää ääntä,
vaikka virta olisi katkaistu.
Ohjelm. luett. -asetusten muokkaus
Voit muokata Ohjelm. luett. -asetuksia toimimalla näiden ohjeiden mukaisesti.
N TIMER-painikkeen käyttäminen
1. Paina TIMER-painiketta laitteen ollessa pysäytys- /toistotilassa.
2. Valitse Ohjelm. luett. -painikkeilla ja paina sen jälkeen OKtai ► -painiketta.
HDD- & DVD-TALLENNIN
Ajast. tall.
HDD
Kirjasto
Opas
Ohjelm. luett.
►
Tallennettu luettelo
►
Kanava
Ajast. tall.
Disc Manager
Viritys
m SIIRRÄ
82_ tallentaminen
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
3. Valitse -painikkeilla Ohjelm. luett. -numero, jota haluat
muokata, ja paina sitten OK-painiketta.
• Ajastintallennukseen määritetyt tiedot näytetään. Muokkaa
haluamiasi kohtia. Katso kohdasta “Ajastintallennus” lisätietoja
ajastintallennukseen määritetyistä tiedoista. (Katso sivu 81~82)
HDD
Ohjelm. luett.
Aika nyt 10:54
Nro Asti
---01 HDD
02 HDD
03 HDD
Lähde Päivä Alku
----- -- -:- PR 01 TAM 01 17:30
PR 01 TAM 01 21:00
PR 01 TAM 01 23:15
Loppu Mode VPS/PDC
- -:- --18:30
SP Päällä
22:00
SP Päällä
23:45
SP Päällä
4. Vahvista muutokset painamalla OK-painiketta.
5. Paina EXIT ( )-painiketta toimenpiteen suorittamisen jälkeen.
Ohjelm. luett. -näyttö katoaa näkyvistä.
Tallennettavissa oleva aika HDD 65:19 XP
Lisää
Poista
Tallennettu luettelo
< SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
● TALLENTAMINEN
Ohjelmoidun luettelon lisääminen
Voit lisätä ohjelmoidun luettelon toimimalla näiden ohjeiden mukaisesti.
N TIMER-painikkeen käyttäminen
1. Paina TIMER-painiketta laitteen ollessa pysäytys- /toistotilassa.
2. Valitse Ohjelm. luett. -painikkeilla ja paina sen jälkeen OKtai ► -painiketta.
3. Valitse -painikkeilla jokin Ohjelm. luett. -kohdan
vaihtoehdoista ja paina sitten PUNAINEN (A) -painiketta.
• Tee haluamasi lisäykset. Kohdassa “Ajastintallennus” on
lisätietoja ajastintallennuksesta (katso sivuja 81~82)
Ohjelm. luett.
Aika nyt 10:54
Nro Asti
---01 HDD
02 HDD
03 HDD
Lähde Päivä Alku
----- -- -:- PR 01 TAM 01 17:30
PR 01 TAM 01 21:00
PR 01 TAM 01 23:15
Loppu Mode VPS/PDC
- -:- --18:30
SP Päällä
22:00
SP Päällä
23:45
SP Päällä
Tallennettavissa oleva aika HDD 65:19 XP
Lisää
Poista
Tallennettu luettelo
< SIIRRÄ
4. Vahvista lisäykset painamalla OK-painiketta.
5. Paina toimenpiteen suorittamisen jälkeen EXIT (
Ohjelm. luett. -näyttö katoaa näkyvistä.
HDD
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
)-painiketta.
HDD
Ohjelm. luett.
Aika nyt 10:54
Nro
Asti
Lähde
Päivä
Alku
Loppu Mode VPS/PDC
Nro04 Ei nimikettä
Asti
Lähde
Päivä
Alku
HDD
PR 01
TAM 01
17:30
Loppu Mode VPS/PDC
18:30
SP
Päällä
Nimike sTallenna
Tallennettavissa oleva aika HDD 69:30 SP
Tallennettavissa oleva aika HDD 65:19 XP
Lisää
Poista
Tallennettu luettelo
< SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
HDD
ePOISTU
Ohjelm. luett.
Aika nyt 10:54
Nro
-01
02
03
04
Asti
--HDD
HDD
HDD
HDD
Lähde
---PR 01
PR 01
PR 01
PR 01
Päivä
-- -TAM 01
TAM 01
TAM 01
TAM 02
Alku
- -:- 17:30
21:00
23:15
17:30
Loppu Mode VPS/PDC
- -:- --18:30
SP Päällä
22:00
SP Päällä
23:45
SP Päällä
18:30
SP Päällä
Tallennettavissa oleva aika HDD 65:19 XP
Lisää
Poista
Tallennettu luettelo
< SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
Suomi _83
tallentaminen
Ohjelm. luett. -asetuksen poisto
SXCVKL
Voit poistaa Ohjelm. luett. -asetuksen toimimalla näiden ohjeiden mukaisesti.
N TIMER-painikkeen käyttäminen
1. Paina TIMER-painiketta laitteen ollessa pysäytys- /toistotilassa.
2. Valitse Ohjelm. luett. -painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ► -painiketta.
3. Valitse -painikkeilla Ohjelm. luett. -kohdasta kohde, jonka haluat poistaa, ja paina sitten VIHREÄ (B) painiketta.
• Esiin tulee poiston vahvistusilmoitus, esimerkiksi “Haluatko poistaa?”.
4. Valitse Kyllä painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
• Valittu nimike poistetaan luettelosta.
5. Paina EXIT (
) -painiketta toimenpiteen suorittamisen jälkeen. Ohjelm. luett. -näyttö katoaa näkyvistä.
SIIRRY TALLENNUSLUETTELON
SXCVKL
Voit tarkistaa varatun tallennusajan ohittaneiden nimikeluetteloiden suorituksen.
N TIMER-painikkeen käyttäminen
1. Paina TIMER-painiketta laitteen ollessa pysäytys- /toistotilassa.
2. Valitse Tallennettu luettelo -painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK- tai ► -painiketta.
3. Paina EXIT ( ) -painiketta toimenpiteen suorittamisen jälkeen.
Tallennettu luettelo -näyttö poistuu näkyvistä.
Tallennettu luettelo
HDD
Nro
01
02
03
Asti
HDD
HDD
HDD
Poista
> SIIRRÄ
Lähde
PR 01
PR 01
PR 01
Päivä
TAM 01
TAM 01
TAM 01
Alku
17:30
21:00
23:15
Poista kaikki
sVALITSE
Loppu Mode
18:30
SP
22:00
SP
23:45
SP
V/P Status
Päällä OK
Päällä OK
Päällä OK
Ohjelm. luett.
rPALAA
ePOISTU
Tietoja tallennusluettelosta
Ilmoittaa, onko valitun tallennusluettelon ajastinnauhoitus onnistunut.
3-1. Valitse -painikkeilla Tallennettu luettelo -numero ja paina
sitten OK-painiketta.
Tallennettu luettelo
HDD
Nro
01
02
03
Asti
HDD
HDD
HDD
Lähde Päivä Alku Loppu Mode
PR 01 JAN 01 17:30 18:30
SP
PR 01 JAN 01 21:00 22:00
SP
PR 01 Ajastintallennus
JAN 01 23:15 23:45
onnistuiSP
V/P
On
On
On
Status
OK
OK
OK
OK
Poista
Poista kaikki
sVALITSE
84_ tallentaminen
Ohjelm. luett.
rPALAA
ePOISTU
Tallennusluettelon poisto
Poistaa yksittäisen Tallennusluettelon.
3-1. Valitse -painikkeilla Tallennettu luettelo -luettelosta kohde,
jonka haluat poistaa, ja paina sitten PUNAINEN (A) -painiketta.
Nro Asti
01NroHDD
HDD
01
01
02 HDD
HDD
02
03 HDD
HDD
03
Lähde
PR 01
01
PR
PR 01
01
PR
PR 01
01
PR
Päivä Alku Loppu Mode
JAN 01
01 17:30
17:30 18:30
18:30
SP
JAN
SP
JAN 01
01 21:00
21:00 22:00
22:00
SP
JAN
SP
JAN 01
01 23:15
23:15 23:45
23:45
SP
JAN
Haluatko
poistaa? SP
Kyllä
Poista
m SIIRRÄ
Poista kaikki
sVALITSE
V/P
On
On
On
On
On
On
Status
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Ei
Ohjelm. luett.
rPALAA
ePOISTU
Tallennusluettelon tyhjentäminen
Tyhjentää heti kaikki Tallennettu luettelo.
Tallennettu luettelo
HDD
3-1. Paina VIHREÄ (B) -painiketta.
4. Valitse Kyllä painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen OK-
Nro
01
01
02
02
03
03
Asti
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
Lähde Päivä Alku Loppu Mode
V/P
PR 01
01 JAN
JAN 01
01 17:30
17:30 18:30
18:30
SP
On
PR
SP
On
PR 01
01 JAN
JAN 01
01 21:00
21:00 22:00
22:00
SP
On
PR
SP
On
PR 01
01 JAN
JAN 01
01 23:15
23:15 23:45
23:45
SP
On
PR
SP
Haluatko
poistaa
tallennetun listan
?On
painiketta.
Kyllä
Poista
m SIIRRÄ
Poista kaikki
sVALITSE
Status
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Ei
Ohjelm. luett.
rPALAA
ePOISTU
Siirtyminen Ohjelm. luett. -luetteloon
Siirtyy heti tallennusluettelosta suunniteltuun luetteloon.
3-1. Paina KELTAINEN (C) -painiketta.
HDD
Ohjelm. luett.
Aika nyt 10:54
Nro
Asti
Lähde
Päivä
Alku
Loppu Mode VPS/PDC
Lisää luettelo
Tallennettavissa oleva aika HDD 105:44 SP
m SIIRRÄ
sVALITSE
Tallennettu luettelo
rPALAA
ePOISTU
Suomi _85
● TALLENTAMINEN
4. Valitse Kyllä painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen OKpainiketta.
Tallennettu luettelo
HDD
muokkaaminen
Tässä luvussa esitellään muokkauksen perustoiminnot sekä tallenteen ja koko levyn
muokkaustoiminnot.
Virheiden, kuten yllättävän sähkökatkoksen esiintyessä tallennusta tai muokkausta ei
välttämättä pystytä suorittamaan loppuun. Huomaa, että vaurioitunutta materiaalia ei
pystytä palauttamaan alkuperäiseen muotoonsa.
PERUSMUOKKAUS (NIMIKELUETTELO)
Nimikkeen toistaminen
SXCVKL
Seuraa näitä ohjeita, kun haluat toistaa kohtauksen nimikeluettelosta (Title List).
N TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1. Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/
toistotilassa.
2. Valitse toistettava nimike nimikeluettelosta painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sitten OK -tai PLAY ( ) -painiketta.
Valittu nimike toistetaan.
3. Lopeta nimikkeen toisto painamalla STOP(
Nimikeluettelo -näyttö tulee taas näkyviin.
) -painiketta.
Nimikeluettelo
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
Nro
Nimike
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Pituus
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
4 TAM/01/2009 17:30
1 SP
V-Mode-yhteensopivuus
Muokk.
Lajittelu
Mene
Sisältö
a Merkki
ePOISTU
Nimikkeen nimeäminen uudelleen
SXCVKL
Voit vaihtaa nimikkeen nimen eli muokata tallennetun ohjelman nimikettä seuraavien ohjeiden mukaisesti.
N TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1. Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/
toistotilassa.
Nimikeluettelo
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
2. Valitse -painikkeilla Nimikeluettelo -luettelosta kohde, jonka
haluat poistaa, ja paina sitten PUNAINEN (A) -painiketta.
3. Valitse Nimeä uud. painamalla -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-tai ► -painiketta.
Esiin tulee Nimeä uud. -näyttö.
4. Valitse haluamasi merkit ◄► -painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK-painiketta.
• Peruuta (PUNAINEN (A) -painike) : Poistaa merkkejä yhden
kerrallaan ja siirtää kohdistinta samalla taaksepäin.
• Tila (VIHREÄ (B) -painike) : Lisää välilyönnin ja siirtää
kohdistinta yhdellä merkkipaikalla eteenpäin (oikealle).
• Tyhjä (KELTAINEN (C) -painike) : Poistaa kaikki kirjoitetut
merkit.
• Tallenna (SININEN (D) -painike) : Tallentaa kirjoitetut merkit.
86_ muokkaaminen
1/3
Nro
Nimike
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Pituus
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
4 TAM/01/2009 17:30
1 SP
V-Mode-yhteensopivuus
Muokk.
Lajittelu
Mene
Sisältö
a Merkki
ePOISTU
Nimikeluettelo
HDD
JAN/01/2009
17:30 PR1
Poista
1/3
Nro
Nimike
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Kopioi
Nimeä uud.
Suojaus
Ositt. poisto
Pituus
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
Jaa
4 JAN/01/2009 17:30
Uusi
soittol.
1 SP
Valitse
kaikki
V-Mode Compatibility
Muokk.
Lajittelu
Mene
a Merkki
Sisältö
ePOISTU
5. Valitse Tallenna painamalla SININEN (D) -painiketta.
Muutettu nimi näkyy valitun nimikkeen nimenä.
Nimeä uud.
HDD
Sports(A1)
Tila
Tyhjä
sVALITSE
Tallenna
rPALAA
ePOISTU
Nimikkeen lukitus (suojaus)
SXCVKL
Näiden ohjeiden avulla voit estää nimikkeen tahattoman muokkauksen lukitsemalla sen.
N TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1. Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/
toistotilassa.
2. Valitse -painikkeilla Nimikeluettelo -luettelosta kohde, jonka
haluat suojata, ja paina sitten MARKER-painiketta, kunnes
näkyviin tulee valintamerkki. Toista tätä vaihetta, jos haluat
suojata lisää nimikkeitä.
• os et halua suojata jotakin valittua kohdetta, siirry sen kohdalle
ja paina MARKER-painiketta, kunnes valintamerkki katoaa.
3. Valitse Muokk. painamalla PUNAINEN (A) -painiketta.
Näkyviin tulee Muokk.-valikko.
4. Valitse Suojaus painamalla -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ► -painiketta.
5. Valitse Päällä painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK
-painiketta. Valitun nimikkeen tietoikkunassa oleva avainkuvake
muuttuu osoittamaan lukittua tilaa. (1Œ0)
Nimikeluettelo
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
2/3
Nro
Nimike
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Poista
Kopioi
Suojaus
3 MPEG2
Uusi soittol.
4 JAN/01/2009 17:30
Valitse
kaikki
1 SP
Poista
kaikki val.
V-Mode Compatibility
Muokk.
Lajittelu
Mene
Pituus
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Sisältö
a Merkki
ePOISTU
Nimikeluettelo
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
2/3
Nro
Nimike
001 JAN/01/2009 17:30 PR
2 nimikettä
valittu 21:00 PR
002 JAN/02/2009
Esityksen
suojaus: 23:15 PR
003 JAN/03/2009
Suojaus
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
Päällä
Pituus
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Ei
V-Mode-yhteensopivuus
Muokk.
< SIIRRÄ
Lajittelu
sVALITSE
Mene
Sisältö
rPALAA
ePOISTU
6. Jos haluat peruuttaa nimikkeen suojauksen, valitse kohdassa 5
Ei ja paina OK-painiketta. Lukkokuvakkeesta näkyy, että suojaus on poistettu. (0Œ1)
M
 Jos valitset Muokk.-valikossa “Valitse kaikki”, kaikki nimikkeet valitaan.
Suomi _87
● MUOKKAAMINEN
Peruuta
m SIIRRÄ
muokkaaminen
Nimikkeen poistaminen
SXCVKL
Voit poistaa nimikkeen nimikeluettelosta seuraavien ohjeiden mukaisesti.
N TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1. Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/
toistotilassa.
2. Valitse -painikkeilla Nimikeluettelo -luettelosta kohde, jonka
haluat poistaa, ja paina sitten MARKER-painiketta, kunnes
näkyviin tulee valintamerkki. Toista tätä vaihetta, jos haluat poistaa
lisää nimikkeitä.
• Jos et halua poistaa jotakin valittua kohdetta, siirry sen kohdalle
ja paina MARKER-painiketta, kunnes valintamerkki katoaa.
2/3
Nro
Nimike
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Poista
Kopioi
Suojaus
3 MPEG2
Uusi soittol.
4 JAN/01/2009 17:30
Valitse
1 SP kaikki
Poista
kaikki val.
V-Mode Compatibility
Muokk.
Lajittelu
Pituus
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Mene
Sisältö
a Merkki
3. Valitse Muokk. painamalla PUNAINEN (A) -painiketta.
Näkyviin tulee Muokk.-valikko.
4. Valitse Poista painamalla -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai + -painiketta.
• Ilmoitus riippuu levyn tyypistä. Esiin tulee vahvistusilmoitus.
Näyttöön tulee vahvistussanoma. HDD, DVD-RAM(VR-tila),
DVD-RW(VR-tila) : Koska soittolista on olemassa, esiin tulee
ilmoitus “Haluatko poistaa? (Läheiset toistoluettelot voidaan
poistaa.)”.
DVD-RW(V-tila)/±RW/±R : Koska soittolistaa ei ole, esiin tulee
ilmoitus “Haluatko poistaa?”.
Nimikeluettelo
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
ePOISTU
Nimikeluettelo
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
2/3
Nro
Nimike
001 JAN/01/2009 17:30 PR
2 nimikettä
valittu 21:00 PR
002 JAN/02/2009
Haluatko poistaa?
003 JAN/03/2009 23:15 PR
(Läheiset toistoluettelot voidaan poistaa.)
3 MPEG2
Kyllä
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
Pituus
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Ei
V-Mode-yhteensopivuus
Muokk.
< SIIRRÄ
Lajittelu
Mene
sVALITSE
Sisältö
ePOISTU
rPALAA
5. Valitse Kyllä painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
M
 Suojattua nimikettä ei voi poistaa. Jos haluat poistaa suojatun kohteen, valitse nimikkeen suojausvalikosta “Ei”.
(Katso sivu 87)
 Kun Levyn suojaus -asetuksena on Protected, et voi poistaa nimikkeitä. (Katso sivu 102)
 Kun nimike on poistettu nimikeluettelosta, sitä ei voi palauttaa.
 Kun DVD-RW- tai DVD±R-levy on viimeistelty, sitä ei voi poistaa.
 DVD±R-levyn nimikkeet voi poistaa vain levyn valikosta, sillä poistetut nimikkeet jäävät levylle.
 Jos valitset Muokk.-valikossa “Valitse kaikki”, kaikki nimikkeet valitaan.
Nimikkeen osan jakaminen (Jaa)
SK
Voit jakaa nimikeluettelon nimikkeen osan seuraavien ohjeiden mukaisesti.
N TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1. Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/
toistotilassa.
2. Valitse -painikkeilla Nimikeluettelo -luettelosta kohde, jonka
haluat jakaa, ja paina sitten PUNAINEN (A) -painiketta.
Kuvaruutuun tulee Muokk. -valikko.
Nimikeluettelo
HDD
JAN/01/2009
17:30 PR1
Poista
1/3
Nro
Nimike
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Kopioi
Nimeä uud.
Suojaus
Ositt. poisto
Pituus
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
Jaa
4 JAN/01/2009 17:30
Uusi
soittol.
1 SP
Valitse
kaikki
V-Mode Compatibility
Muokk.
Lajittelu
Mene
a Merkki
88_ muokkaaminen
Sisältö
ePOISTU
3. Valitse Jaa painamalla -painikkeita ja paina sen jälkeen OKtai ► -painiketta.
5. Valitse Jaa painamalla OK-painiketta.
6. Valitse Kyllä painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen OKpainiketta.
Jaettu nimike on jaettu kahteen osaan ja seuraavat nimikkeet
siirretään yhden eteenpäin.
Nimikeluettelo Nro 001
Jaa 1
Jaa 2
00:00:00
00:00:00
00:00:01
►
Valitse
Jaa
► Soita
Palaa
  SKANN.
 Tauko
< SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
Jaa
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Nimikeluettelo Nro 001
Jaa 1
Jaa 2
00:20:00
00:00:00

Valitse
00:20:00
Jaa
► Soita
Palaa
  SKANN.
 Tauko
< SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
Jaa
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Title List No. 001
Split 1
Split 2
Nimikettä ei voi palauttaa entiselleen
jakamisen jälkeen.
Haluatko jakaa?
00:00:00
Ei
Kyllä
00:20:00

Valitse
► Soita
00:20:00
Jaa
Palaa
  SKANN.
 Tauko
< SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
Nimikkeen osan poistaminen (osittainen poisto)
SXCK
(VR-tila)
Voit poistaa nimikeluettelon nimikkeen osan seuraavien ohjeiden mukaisesti.
N TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1. Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/
toistotilassa.
2. Valitse -painikkeilla Nimikeluettelo -luettelosta kohde, jota
haluat muokata, ja paina sitten PUNAINEN (A) -painiketta.
Kuvaruutuun tulee Muokk. -valikko.
3. Valitse Ositt. poisto painamalla -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-tai ► -painiketta.
4. Paina alkukohdassa OK-painiketta.
Kuva ja alkukohdan aika näkyvät osan poiston
alkukohtaikkunassa.
• Valitse poistettavan osan alku- ja toistoon liittyvillä painikkeilla.
• Toistoon liittyvät painikkeet : (PLAY ( ), PAUSE ( ),
SEARCH (
)).
5. Paina loppukohdassa OK-painiketta.
Kuva ja loppukohdan aika näkyvät osan poiston
loppukohtaikkunassa.
Nimikeluettelo
HDD
JAN/01/2009
17:30 PR1
Poista
1/3
Nro
Nimike
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Kopioi
Nimeä uud.
Suojaus
Ositt. poisto
Pituus
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
Jaa
4 JAN/01/2009 17:30
Uusi
soittol.
1 SP
Valitse
kaikki
V-Mode Compatibility
Muokk.
Lajittelu
Mene
Sisältö
a Merkki
ePOISTU
Ositt. poisto
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Nimikeluettelo Nro 001
Alku
Loppu
00:19:10
00:41:20
00:41:20
►
Alku
► Soita
< SIIRRÄ
Loppu
 Tauko
sVALITSE
Poista
Palaa
  SKANN.
rPALAA
ePOISTU
Suomi _89
● MUOKKAAMINEN
4. Siirry jakokohtaan toiston painikkeilla (PLAY ( ), PAUSE ( ),
SEARCH (
)), ja paina OK-painiketta.
Jos et halua jakaa tästä kohdasta, peruuta valinta painamalla
RETURN-painiketta.
Siirry jakokohtaan toiston painikkeilla ja paina OK-painiketta.
Jaa
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
muokkaaminen
6. Valitse Poista painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK-painiketta.
Ositt. poisto
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Title List No. 001
Start
End
Haluatko poistaa?
(Poistettua osaa ei säilytetä)
7. Valitse Kyllä painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen OKpainiketta. Valittu osa on poistettu.
8. Valitse Palaa painamalla ◄► -painikkeita ja lopeta toiminto
painamalla OK-painiketta.
 Poistettavan osan täytyy olla vähintään 5 sekuntia pitkä.
00:41:20
00:41:20
►
Loppu
► Soita
M
00:19:10
Ei
Kyllä
Alku
Poista
< SIIRRÄ
Palaa
  SKANN.
 Tauko
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
 Lopetuskohtaa ei voi merkitä aloituskohtaa aikaisemmaksi.
 Osaa ei voi poistaa, jos se sisältää pysäytyskuvan.
 Paina EXIT (
)-painiketta toimenpiteen suorittamisen jälkeen.
Nimikeluettelonäyttö poistuu näkyvistä.
LAJITTELU -TOIMINNON KÄYTTÄMINEN (NIMIKELUETTELO)
SXCVKL
Tämän toiminnon avulla voit helposti muuttaa Nimikeluettelo -luettelon lajittelujärjestystä. Luettelon voi lajitella Päivä,
Nimi, Pituus ja Kanavatiedot mukaan. Lajitellun luettelon lajittelu muuttuu aikajärjestyksen mukaan, kun siirrytään Title
List (nimikeluettelo) -näyttöön.
1. Kun luettelovalikko on näkyvissä, valitse Lajittelu painamalla
VIHREÄ (B) - painiketta.
2. Valitse haluamasi vaihtoehto -painikkeilla ja paina sitten OKtai ►- painiketta.
• Päivä : tallennusajankohdan mukainen järjestys
• Nimi : aakkosjärjestys
• Pituus : tallennettujen nimikkeiden keston mukainen järjestys
• Kanavatiedot : kanavatietojen mukainen järjestys
M
Nimikeluettelo
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Päivä
3 MPEG2
1/3
Nro
Nimike
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Pituus
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Nimi
4 TAM/01/2009 17:30
Pituus
1 SP
Kanavatiedot
V-Mode-yhteensopivuus
Muokk.
Lajittelu
Mene
Sisältö
a Merkki
ePOISTU
 Luettelon voi lajitella päivämäärän, nimen, pituuden ja kanavatietojen mukaan. Lajitellun luettelon lajittelu muuttuu
opiointijärjestyksen mukaan, kun siirrytään Nimikeluettelo -näyttöön.
LIIKKUMINEN -VALIKKO
Siirtyminen aikatietojen perusteella
SXC
(VR-tila)
Tällä toiminnolla voit hakea kohtausta minuutti minuutilta tallennettujen nimikkeiden luettelosta.
N TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1. Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/
toistotilassa.
Nimikeluettelo
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
2. Valitse -painikkeilla Nimikeluettelo -luettelosta kohde, jonka
haluat toistaa, ja paina sitten KELTAINEN (C) -painiketta.
3. Valitse Navigointi ajassa painamalla ▲▼ -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai ► - painiketta.
1/3
Nro
Nimike
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Soittolista
3 MPEG2
4 TAM/01/2009 17:30
1 SP
Navigointi ajassa
Kohtaussiirtym.
V-Mode-yhteensopivuus
Muokk.
Lajittelu
Mene
a Merkki
90_ muokkaaminen
Pituus
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Sisältö
ePOISTU
4. Siirry ◄► -painikkeilla minuutti kerrallaan ja etsi haluttu kohtaus ja
paina sen jälkeen OK- tai PLAY ( ) -painiketta.
M
Navigointi ajassa
HDD
3 JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
 Osoitin ei liiku, jos valittu tallennettu nimike on lyhyempi kuin 1
minuutti.
laitteella.
 Muokattu nimike ei välttämättä näytä tarkkaa hakuaikaa.
00:00
►
17:30
18:30
< SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
Kohtauksesta toiseen siirtyminen
SXC
(VR-tila)
Jos kappale koostuu merkinnöistä (katso sivu 61), voit hakea halutun kohtauksen Kohtauksissa liikkuminen toiminnon avulla.
N TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1. Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/
toistotilassa.
Nimikeluettelo
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
2. Valitse -painikkeilla Nimikeluettelo -luettelosta kohde, jonka
haluat toistaa, ja paina sitten KELTAINEN (C) -painiketta.
3. Valitse Kohtausslirtym. painamalla ▲▼ - painikkeita ja paina sen
jälkeen OK- tai ► - painiketta.
4. Valitse haluttu kohtaus painamalla ▲▼◄► - painikkeita ja paina
sen jälkeen OK- tai PLAY ( ) - painiketta.
M
 Kohtaushaku ei toimi, jos valitussa nimikkeessä ei ole merkintöjä.
1/3
Nro
Nimike
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Soittolista
3 MPEG2
4 TAM/01/2009 17:30
1 SP
Navigointi ajassa
Kohtaussiirtym.
V-Mode-yhteensopivuus
Muokk.
Lajittelu
Mene
Sisältö
a Merkki
ePOISTU
Kohtaussiirtym.
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
01 00:00:05
Pituus
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Kohtaus nro 1/3
02 00:00:35
03 00:01:05
sSOITA
ePOISTU
SISÄLTÖ-VAIHTOEHDON VALITSEMINEN
SXCVKL
1. Valitse Sisältö painamalla SININEN (D) -painiketta.
2. Valitse siirrettävä sisältö -painikkeilla ja paina sitten OK- tai
►- painiketta.
M
 Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun laitteessa olevalla
levyllä on valitun kaltaista sisältöä.
Nimikeluettelo
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
Nro
Nimike
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Nimike
DivX
3 MPEG2
4 TAM/01/2009 17:30
1 SP
Musiikki
Valokuva
V-Mode-yhteensopivuus
Muokk.
Pituus
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Lajittelu
Mene
Sisältö
a Merkki
ePOISTU
Suomi _91
● MUOKKAAMINEN
 Liikkuminen -toimintoa ei voi käyttää levyllä, jota ei ole tallennettu tällä
muokkaaminen
MUOKKAUKSEN LISÄTOIMINNOT (SOITTOLISTA)
Soittolistan luominen
SXC
(VR-tila)
Voit luoda soittolistan tallennetusta nimikkeestä noudattamalla seuraavia ohjeita.
N TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1. Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/
toistotilassa.
2. Paina PUNAINEN (A) -painiketta.
Näkyviin tulee Muokk.-valikko.
3. Valitse Uusi soittol. painamalla -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-tai ► -painiketta.
Esiin tulee Luo soittolista -näyttö.
4. Paina alkukohdassa OK-painiketta.
• Alkukohdan kuva ja aika näkyvät Alku - ikkunassa.
• Keltainen valintapalkki siirtyy kohtaan Loppu.
• Valitse sen osan alkukohta, josta uusi kohtaus luodaan,
käyttämällä toistoon liittyviä painikkeita
(PLAY ( ), PAUSE ( ), SEARCH (
), SKIP (
)).
5. Paina loppukohdassa OK-painiketta.
• Kuva ja loppukohdan aika näkyvät Loppu -ikkunassa.
• Keltainen valintapalkki siirtyy Tee -kuvakkeen kohdalle.
6. Valitse Tee painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen OKpainiketta.
• Esiin tulee uusi tee kohtaus -näyttö.
Toista vaiheet 4–6, jos haluat tehdä kohtauksen soittolistasta.
Uusi kohtaus lisätään nykyiseen soittolistaan. Voit tarkistaa ja
nähdä kaikki kohtaukset soittolistan muokkaus -näytössä. (Katso
sivu 92~96)
• Uuden soittolistan tekeminen.
Toista vaiheet 1–6, jos haluat tehdä uuden soittolistan.
7. Valitse Palaa painamalla ◄► -painikkeita ja lopeta toiminto
painamalla OK-painiketta.
M
 Voit luoda enintään 99 soittolistan nimikettä.
 Levyn tyypin mukaan näytössä voi olla pieniä eroja.
 Jos soittolistan nimike poistetaan, myös koko soittolista poistetaan.
92_ muokkaaminen
Nimikeluettelo
HDD
JAN/01/2009
17:30 PR1
Poista
1/3
Nro
Nimike
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Kopioi
Nimeä uud.
Suojaus
Ositt. poisto
Pituus
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
Jaa
4 JAN/01/2009 17:30
Uusi
soittol.
1 SP
Valitse
kaikki
V-Mode Compatibility
Muokk.
Lajittelu
Mene
a Merkki
Sisältö
ePOISTU
Luo soittolista
HDD
Uusi soittol.
Kohtaus Nro 001
Alku
Loppu
00:08:38
Nimikeluettelo: 1/3
00:00:00
00:20:00
►
Alku
Loppu
► Soita
 Tauko
< SIIRRÄ
Tee
Palaa
  SKANN.
#$ OHITA
rPALAA
ePOISTU
sVALITSE
Luo soittolista
HDD
Uusi soittol.
Kohtaus Nro 001
Alku
Loppu
00:08:38
Nimikeluettelo: 1/3
► Soita
< SIIRRÄ
00:11:03
00:11:03

Alku
Loppu
 Tauko
sVALITSE
Tee
Palaa
  SKANN.
#$ OHITA
rPALAA
ePOISTU
Soittolistan nimikkeiden toistaminen
SXC
(VR-tila)
N PLAY LIST -painikkeen käyttäminen
1. Paina PLAY LIST -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/
toistotilassa.
Soittolista
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Nro
Nimike
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
2. Valitse toistettava soittolista -painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK- tai PLAY ( ) -painiketta.
3. Pysäytä toisto painamalla STOP (
Esiin palaa Soittolista -näyttö.
) -painiketta.
Pituus
00:06:09
00:03:33
00:01:54
i SOITTOLISTA
4 TAM/02/2009 13:47
7 6 Kohtaukset
Muokk.
Lajittelu
Nimikeluettelo
a Merkki
ePOISTU
Soittolistan nimikkeen nimeäminen uudelleen
SXC
(VR-tila)
Voit antaa soittolistan nimikkeelle uuden nimen eli muokata soittolistan nimikkeen nimeä seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
N PLAY LIST -painikkeen käyttäminen
1. Paina PLAY LIST -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/
toistotilassa.
2. Valitse -painikkeilla Soittolista-luettelosta kohde, jonka haluat
nimetä uudelleen, ja paina sitten PUNAINEN (A) -painiketta.
Näkyviin tulee Muokk.-valikko.
3. Valitse Nimeä uud. painamalla -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-tai ► -painiketta.
Esiin tulee Nimeä uud. -näyttö.
4. Valitse haluamasi merkit ◄► -painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK-painiketta.
• Peruuta (PUNAINEN (A) -painike) : Poistaa ja siirtää kursorin
yhdellä merkkipaikalla taaksepäin.
• Tila (VIHREÄ (B) -painike) : Lisää välilyönnin ja siirtää
kohdistinta yhden merkkipaikan eteenpäin (oikealle).
• Tyhjä (KELTAINEN (C) -painike) : Poistaa kaikki syötetyt
merkit.
• Tallenna (SININEN (D) -painike) : Tallentaa syötetyt merkit.
5. Valitse Tallenna painamalla SININEN (D) -painiketta.
Muutettu nimi näkyy valitun soittolistan nimikkeen nimikentässä.
Soittolista
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Nro
Nimike
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Pituus
00:06:09
00:03:33
00:01:54
i SOITTOLISTA
4 TAM/02/2009 13:47
7 6 Kohtaukset
Muokk.
Lajittelu
Nimikeluettelo
a Merkki
Soittolista
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Nro
Nimike
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Poista
Kopioi
Nimeä uud.
i SOITTOLISTA
Editoi
soittol.
4 JAN/02/2009 13:47
Uusi
soittol.
7 6 Scenes
Valitse kaikki
Muokk.
ePOISTU
Lajittelu
Pituus
00:06:09
00:03:33
00:01:54
Nimikeluettelo
a Merkki
ePOISTU
Nimeä uud.
HDD
Dolphin
Peruuta
m SIIRRÄ
Tila
sVALITSE
Tyhjä
rPALAA
Tallenna
ePOISTU
Suomi _93
● MUOKKAAMINEN
Voit toistaa soittolistan nimikkeitä seuraavien ohjeiden mukaisesti.
muokkaaminen
Soittolistan kohtauksen muokkaaminen
SXC
(VR-tila)
Voit muokata soittolistan kohtauksia seuraavien.
N PLAY LIST -painikkeen käyttäminen
1. Paina PLAY LIST -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/
toistotilassa.
2. Valitse -painikkeilla Soittolista-luettelosta kohde, jota haluat
muokata, ja paina sitten PUNAINEN (A) -painiketta.
Näkyviin tulee Muokk.-valikko.
3. Valitse Editoi soittol. painamalla -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-tai ► -painiketta.
Näkyviin tulee Editoi soittol. -näyttö.
Soittolista
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Nro
Nimike
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Poista
Kopioi
Nimeä uud.
i SOITTOLISTA
Editoi
soittol.
4 JAN/02/2009 13:47
Uusi
soittol.
7 6 Scenes
Valitse kaikki
Muokk.
Lajittelu
Pituus
00:06:09
00:03:33
00:01:54
Nimikeluettelo
a Merkki
ePOISTU
Editoi soittol.
HDD
JAN/02/2009 13:47
Kohtaus nro 1/6
01 00:02:24
02 00:00:34
03 00:00:31
05 00:00:09
06 00:01:06
07 00:00:00
Muunna
Siirrä
04 00:01:22
Lisää
sSOITA
Poista
ePOISTU
Valitun kohtauksen toistaminen
4. Valitse toistettava kohtaus painamalla ◄► - painikkeita ja paina sen jälkeen OK-tai PLAY (
painiketta.
• Lopeta kohtauksen toisto painamalla STOP ( ) -painiketta.
)-
Kohtauksen muuttaminen (kohtauksen korvaaminen)
Tee asetukset vaiheiden 1 - 3 mukaan.
4-1. Valitse muokattava kohtaus ◄► -painikkeilla ja paina sitten
PUNAINEN (A) -painiketta.
Esiin tulee Muunna kohtausta -näyttö.
5. Paina kohtauksen alkukohdassa OK-painiketta.
• Alkukohdan kuva ja aika näkyvät Alku -ikkunassa.
• Valitse muokattavan osan alku- tai loppukohta toistoon liittyvillä
),
painikkeilla (PLAY ( ), PAUSE ( ), SEARCH (
SKIP (
)).
6. Paina kohtauksen loppukohdassa OK-painiketta.
• Kuva ja loppukohdan aika näkyvät Loppu -ikkunassa.
7. Valitse Vaihda painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK-painiketta.
• Muutettava kohtaus vaihdetaan valitun kohtauksen kanssa.
Muunna kohtausta
HDD
JAN/02/2009 13:47
Kohtaus Nro 001
Alku
Loppu
Nimikeluettelo: 1/3
00:04:54
00:00:00
00:05:27
►
Alku
Loppu
► Soita
 Tauko
< SIIRRÄ
sVALITSE
Vaihda
Palaa
  SKANN.
#$ OHITA
rPALAA
ePOISTU
Muunna kohtausta
HDD
JAN/02/2009 13:47
Kohtaus Nro 001
Alku
Loppu
Nimikeluettelo: 1/3
00:04:54
► Soita
< SIIRRÄ
94_ muokkaaminen
00:06:25
00:06:25

Alku
Loppu
 Tauko
sVALITSE
Vaihda
Palaa
  SKANN.
#$ OHITA
rPALAA
ePOISTU
Kohtauksen siirtäminen (kohtauksen sijainnin muuttaminen)
Tee asetukset sivun 94 vaiheiden 1 - 3 mukaan.
5. Valitse paikka, johon valittu kohtaus siirretään, painamalla ◄►
-painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Editoi soittol.
HDD
JAN/02/2009 13:47
Kohtaus nro 1/6
01 00:02:24
02 00:00:34
03 00:00:31
05 00:00:09
06 00:01:06
07 00:00:00
04 00:01:22
sTALLENNA
M
ePOISTU
 Valittua kohtausta ei voi siirtää sitä seuraavan kohtauksen paikalle,
koska valittu kohtaus lisättäisiin ennen kyseistä paikkaa, mikä ei vaadi toimenpiteitä.
 Levyn tyypin mukaan näytössä voi olla pieniä eroja.
Kohtauksen lisääminen
Tee asetukset sivun 94 vaiheiden 1 - 3 mukaan.
4-1. Valitse ◄► -painikkeilla kohtaus, jonka edelle valittu kohtaus
siirretään, ja paina sitten KELTAINEN (C) -painiketta.
Esiin tulee Lisää kohtaus -näyttö.
5. Paina kohtauksen alkukohdassa OK-painiketta.
• Alkukohdan kuva ja aika näkyvät Alku - ikkunassa.
• Valitse muokattavan osan alku- tai loppukohta toistoon liittyvillä
painikkeilla (PLAY ( ), PAUSE ( ), SEARCH (
),
)).
SKIP (
6. Paina kohtauksen loppukohdassa OK-painiketta.
• Kuva ja loppukohdan aika näkyvät Loppu - ikkunassa.
• Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla Palaa ◄► -painikkeilla ja
painamalla sen jälkeen OK-painiketta.
7. Valitse Lisää painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK-painiketta.
• Valitsemasi osio lisätään kohdan “Kohtauksen lisääminen”
vaiheessa 4-1 valitun kohtauksen edelle.
Lisää kohtaus
HDD
JAN/02/2009 13:47
Kohtaus Nro 001
Alku
Loppu
00:00:00
00:01:51
Nimikeluettelo: 1/3
00:01:51
►
Alku
Loppu
► Soita
 Tauko
< SIIRRÄ
Lisää
Palaa
  SKANN.
#$ OHITA
rPALAA
ePOISTU
sVALITSE
Lisää kohtaus
HDD
JAN/02/2009 13:47
Kohtaus Nro 001
Alku
Loppu
00:07:28
00:01:51
Nimikeluettelo: 1/3
00:07:28

Alku
► Soita
< SIIRRÄ
Loppu
 Tauko
sVALITSE
Lisää
Palaa
  SKANN.
#$ OHITA
rPALAA
ePOISTU
Kohtauksen poistaminen
Tee asetukset sivun 94 vaiheiden 1 - 3 mukaan.
4-1. Valitse poistettava kohtaus ◄► -painikkeilla ja paina sitten
SININEN (D) -painiketta.
• Esiin tulee ilmoitus “Haluatko poistaa kohtauksen?”.
5. Valitse Kyllä painamalla ◄► -painikkeita ja poista sitten valittu
kohtaus painamalla OK-painiketta.
Editoi soittol.
HDD
JAN/02/2009 13:47
01 00:02:24
Kohtaus nro 1/6
Haluatko
02 poistaa kohtauksen?
03
Kyllä
05 00:00:09
Muunna
< SIIRRÄ
06 00:01:06
Siirrä
sVALITSE
04 00:01:22
Ei
07 00:00:00
Lisää
Poista
rPALAA
ePOISTU
Suomi _95
● MUOKKAAMINEN
4-1. Valitse ◄► -painikkeilla kohtaus, jonka haluat siirtää (eli
jonka paikkaa haluat muuttaa) ja paina sitten VIHREÄ (B) painiketta.
• Keltainen valintaikkuna näkyy siirrettävässä kohtauksessa.
muokkaaminen
Soittolistan nimikkeen poistaminen soittolistasta
N PLAY LIST -painikkeen käyttäminen
1. Paina PLAY LIST -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/
toistotilassa.
2. Valitse -painikkeilla Soittolista-luettelosta poistettava kohde
ja paina sitten MARKER-painiketta, kunnes näkyviin tulee
valintamerkki. Toista tätä vaihetta, jos haluat poistaa lisää
nimikkeitä.
• Jos et halua poistaa jotakin valittua kohdetta, siirry sen kohdalle
ja paina MARKER-painiketta, kunnes valintamerkki katoaa.
3. Valitse Muokk. painamalla PUNAINEN (A) -painiketta.
Näkyviin tulee Muokk.-valikko.
4. Valitse Poista painamalla -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK- tai ► -painiketta.
• Esiin tulee poiston vahvistusilmoitus “Haluatko poistaa?”.
5. Valitse Kyllä painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen OKpainiketta.
Kun poisto on suoritettu, Soittolista -näyttö tulee automaattisesti
näkyviin.
M
 Jos valitset Muokk.-valikossa ”Valitse kaikki”, kaikki nimikkeet valitaan.
Soittolista
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Nro
Nimike
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Pituus
00:06:09
00:03:33
00:01:54
i SOITTOLISTA
4 TAM/02/2009 13:47
7 6 Kohtaukset
Muokk.
Lajittelu
Nimikeluettelo
a Merkki
ePOISTU
Soittolista
HDD
JAN/02/2009 13:51
2/3
Nro
Nimike
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Poista
Kopioi
i SOITTOLISTA
Uusi
soittol. 13:47
4 JAN/02/2009
Valitse
kaikki
7 6 Scenes
Poista kaikki val.
Muokk.
Lajittelu
Pituus
00:06:09
00:03:33
00:01:54
Nimikeluettelo
a Merkki
ePOISTU
Soittolista
HDD
JAN/02/2009 13:51
2/3
Nro
Nimike
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009
2 nimikettä
valittu 13:51
003 JAN/02/2009
Haluatko
poistaa? 14:08
i SOITTOLISTA
Kyllä
4 TAM/02/2009 13:47
Pituus
00:06:09
00:03:33
00:01:54
Ei
7 6 Kohtauksets
Muokk.
Lajittelu
< SIIRRÄ
Nimikeluettelo
sVALITSE
rPALAA
ePOISTU
Lajittelu-toiminnon käyttäminen (Soittolista)
Tämän toiminnon avulla voit helposti muuttaa Soittolista lajittelujärjestystä.
Soittolista
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Nro
Nimike
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
1. Kun luettelovalikko on näkyvissä, valitse Lajittelu painamalla
VIHREÄ (B) - painiketta.
2. Valitse haluamasi vaihtoehto -painikkeilla ja paina sitten OKtai ►- painiketta.
• Päivä : soittolistojen luontiajankohtien mukainen järjestys
• Nimi : aakkosjärjestys
M
Pituus
00:06:09
00:03:33
00:01:54
i SOITTOLISTA
4 TAM/02/2009 13:47
7 6 Kohtauk
Muokk.
Päivä
Nimi
Lajittelu
Nimikeluettelo
a Merkki
ePOISTU
 Luettelon voi lajitella päivämäärän ja nimen mukaan. Lajitellun luettelon lajittelu muuttuu kopiointijärjestyksen
mukaan, kun siirrytään Soittolista-näyttöön.
96_ muokkaaminen
KOPIOIMINEN KIINTOLEVYLTÄ DVD-LEVYLLE JA PÄINVASTOIN
Kopiointinäyttö
● MUOKKAAMINEN
Kopioitavaksi valittujen nimikkeiden lukumäärä ja koko
yhteensä
Kopioitava nimike
Kopioi
HDD
Valitut kohteet :
Käytettävissä oleva levytila
Käytettävissä : 4099MB
Lähde : HDD
Asti : DVD
001 JAN/01/2009 1
002 JAN/01/2009 1
003 JAN/01/2009 1
Kohde, johon kopioidut tiedostot tallennetaan
DVD
Kopioinnin aloituspainike
3 MPEG2
0 SP
8 36.5MB
Aloita kopiointi
Lajittelu
Valinta
a Merkki
Lajittelu-painike (Päivä, Nimi, Pituus, Kanavatiedot)
ePOISTU
7
Valinta-painike
- Valitse kaikki : Kaikki kansion kohteet valitaan.
- Poista valinnat : Kaikki valinnat poistetaan.
Sisällön kopioinnin tiedot
Sisältö
HDD ΠDVD
DVD ΠHDD
Tallennettu videonimike
Tuettu
Tuettu
Kopiosuojattu nimike
Ei tuettu
Ei tuettu
Kerran kopioitava nimike
Siirto
(Poistaa nimikkeen kiintolevyltä kopioinnin jälkeen)
Ei tuettu
Kopiointi on mahdollista vain CPRM-yhteensopivia levyjä käytettäessä.
Kertaalleen kopioi kerran -toiminnolla dvd-levylle tallennettua nimikettä ei voi enää tallentaa kiintolevylle.
Kopioi kerran -toiminnolla kiintolevylle tallennetun nimikkeen voi kuitenkin tallentaa DVD-RW(VR-tila)- tai DVDRAM -levylle.
N TITLE LIST -painikkeen käyttäminen
1. Paina OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta tallennettava levy
levykelkkaan.
2. Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta.
Odota kunnes LOAD katoaa etupaneelin näytöstä.
Tarkista, että levyllä on riittävästi vapaata tilaa tallentamista varten.
3. Valitse haluamasi tila painamalla kaukosäätimen HDD- tai DVDpainiketta.
Voit valita haluamasi tilan myös painamalla etupaneelin HDD-/
DVD-painiketta.
Nimikeluettelo
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
Nro
Nimike
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Pituus
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
4 TAM/01/2009 17:30
1 SP
V-Mode-yhteensopivuus
Muokk.
Lajittelu
Mene
Sisältö
a Merkki
ePOISTU
4. Paina TITLE LIST -painiketta laitteen ollessa pysäytys-/toistotilassa.
5. Paina PUNAISTA(A) painiketta, valitse sitten Kopioi painamalla - painiketta. Paina OK-painiketta.
Kopioi -näyttö näytetään.
Suomi _97
muokkaaminen
6. Valitse kopioitava nimike ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
MARKER-painiketta, kunnes näkyviin tulee valintamerkki.Toista
tätä vaihetta, jos haluat valita lisää nimikkeitä kopioitaviksi.
• Jos et halua kopioida jotakin valittua kohdetta, siirry sen kohdalle
ja paina MARKER-painiketta, kunnes valintamerkki katoaa.
7. Valitse Aloita kopiointi painamalla PUNAINEN (A) -painiketta.
• Kopioitava nimike ei näy vaan kopiointi alkaa, kun kuvaruudussa
on parhaillaan lähetettävä ohjelma.
• Vaihda kopioprosessipalkkia painamalla INFO-painiketta.
Jos painat INFO-painiketta uudelleen, kopioprosessipalkki tulee
näkyviin.
• Voit peruuttaa jo käynnissä olevan kopioinnin painamalla
PUNAINEN (A) -painiketta.
8. Kun kopiointi on onnistunut, esiin tulee ilmoitus “Nimikkeen
kopiointi onnistui.”.
M
Kopioi
HDD
Valitut kohteet :
Käytettävissä : 4099MB
Lähde : HDD
Asti : DVD
001 JAN/01/2009 1
002 JAN/01/2009 1
003 JAN/01/2009 1
DVD
3 MPEG2
0 SP
8 36.5MB
Aloita kopiointi
Lajittelu
Valinta
a Merkki
ePOISTU
x
21%
Peruuta
 Kopioinnin aikana HDD-/DVD-tallennin saattaa toimia normaalia
b Palkin tyyppi
c Kanava
äänekkäämmin, koska se tukee nopeaa kopiointia.
DVD-Video-levyn kopioiminen
1. Paina OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta levykelkkaan DVD-Videolevy.
DVD ➝ HDD
● Copying
2. Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta.
3. Paina toiston aikana COPY-painiketta.
Kopiointi alkaa.
M
 Kopiointi ei onnistu, jos:
- yrität kopioida alivalikossa
- yrität kopioida NTSC-levyä tai kopiosuojattua levyä.
- Jos nimikkeissä käytetään eri lähetysjärjestelmää
- Kiintolevylle kopioitava ääninimike tallennetaan 2-kanavaisessa AC3-muodossa.
- Äänilähdettä ei kopioida, kun ääni toistetaan DTS-tilassa.
MP3-, JPEG- TAI DIVX-LEVYJEN KOPIOIMINEN
Sisällön kopioinnin tiedot
Sisältö
HDD ΠDVD or USB
DVD ΠHDD or USB
MP3
Tuettu
Tuettu
USB ΠHDD or DVD
Tuettu
JPEG(Valokuva)
Tuettu
Tuettu
Tuettu
DivX
Tuettu
Tuettu
Tuettu
CD-DA
Ei tuettu
Tuettu
Ei tuettu
• Levyjen(CD-DA/CD-R/ CD-RW/ DVD-RAM/ DVD±R (Viimeistely)/ DVD+RW/DVD-RW (Viimeistely))
ΠHDD tai USB
• HDD Œ DVD-R, DVD-RW(V) tai USB
• USB Œ HDD tai DVD-R, DVD-RW(V)
• PTP USB ei ole käytettävissä, kun kopioit USB liitännässä olevaan laitteeseen.
• Jos levy on viimeistelty Disc Manager(levyn hallinta) -toiminnon avulla, se voi olla tietokoneen kanssa
yhteensopiva UDF-tiedostojärjestelmää käyttävänä levynä.
98_ muokkaaminen
Tiedoston kopioiminen
1. Aseta JPEG- tai MP3- tai DivX-levy levykelkkaan.
3. Valitse Kirjasto -painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►
-painiketta.
4. Valitse Musiikki tai Valokuva tai DivX painamalla painikkeita ja paina sen jälkeen OK- tai ► - painiketta.
5. Paina PUNAISTA(A) -painiketta, valitse sitten Kopioi painamalla
- painiketta.
Paina OK-painiketta. Kopioi -näyttö näytetään.
6. Valitse -painikkeilla MP3-, kuva- tai DivX-tiedosto, jonka
haluat kopioida, ja paina sitten MARKER-painiketta, kunnes
näkyviin tulee valintamerkki.
• Jos et halua kopioida jotakin valittua kohdetta, siirry sen kohdalle
ja paina MARKER-painiketta, kunnes valintamerkki katoaa.
7. Valitse kansio, johon kopioidut tiedostot tallennetaan, painamalla
► -painiketta ja sitten OK-painiketta.
• Voit luoda uuden kansion painamalla VIHREÄ (B) -painiketta.
CD
Käytettävissä :
Asti :
Lähde : DVD
9 MP3
8 5.85MB
Y ROOT
001 Song1.mp3
002 Song2.mp3
003 Song3.mp3
004 Song4.mp3
005 Song5.mp3
Aloita kopiointi
E HDD
E USB
Lajittelu
#/$ Edell,/Seur. Sivu
Valitse kaikki
Poista valinnat
a Merkki
ePOISTU
CD
Kopioi
Valitut kohteet: 9.68MB (2)
Käytettävissä : 236724MB
Asti : HDD
Lähde : DVD
9 MP3
8 3.84MB
Y ROOT
001 Song1.mp3
002 Song2.mp3
003 Song3.mp3
004 Song4.mp3
005 Song5.mp3
Aloita kopiointi
ROOT
Uusi kansio
ePOISTU
CD
Kopioi
Valitut kohteet: 9.68MB (2)
Käytettävissä : 236724MB
Lähde : DVD
8. Valitse Aloita kopiointi painamalla PUNAINEN (A) -painiketta.
• Näkyviin tulee ilmoitus “Kohteen numero : x”.
9. Valitse Alku painamalla ◄► -painikkeita ja paina sitten OK
-painiketta.
Tiedostojen kopiointi alkaa.
• Voit peruuttaa jo käynnissä olevan kopioinnin painamalla
EXIT ( ) - painiketta.
Kopioi
Valitut kohteet: 5.85MB (1)
9 MP3
8 3.84MB
To : HDD
Y ROOT
001 0.mp3
Kohteen numero : 2
002 SONG 1.mp3
003 Alku
SONG 2.mp3
POISTU
004 SONG 3.mp3
005 SONG 5.mp3
Aloita kopiointi
Uusi kansio
ePOISTU
CD
Kopioi
Valitut kohteet: 9.68MB (2)
Käytettävissä : 236724MB
Asti : HDD
Lähde : DVD
Kopioi...
Y ROOT
Vapaata tilaa : 236623 MB
001 SONG 10.mp3
Kohteen numero : 1 / 2
SONG 1.mp3
Tiedoston nimi002
: Song1.mp3
003 SONG 2.mp3
9 MP3
004 SONG 3.mp3
8 3.84MB
005 SONG 5.mp3
Aloita kopiointi
ROOT
33%
Uusi kansio
ePOISTU
Kansion kopioiminen
1. Aseta (JPEG-levy, MP3-levy tai DivX-levy) levykelkkaan.
2. Valitse Kirjasto -painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ► painiketta.
3. Valitse Musiikki, Valokuva tai DivX painamalla -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
MP3, JPEG- tai DivX-kansio näytetään.
4. Paina PUNAISTA(A) painiketta, valitse sitten Kopioi painamalla
CD
Kopioi
Valitut kohteet: 33.7MB (2)
Lähde : DVD
9 MP3
8 40.2MB
Aloita kopiointi
Käytettävissä :
Asti :
Y
E
E
E
ROOT
MP3 (1)
MP3 (2)
MP3 (3)
Lajittelu
E HDD
E USB
Valitse kaikki
a Merkki
Poista valinnat
ePOISTU
Suomi _99
● MUOKKAAMINEN
2. Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta.
Odota kunnes LOAD katoaa etupaneelin näytöstä. Tarkista, että
levyllä on riittävästi vapaata tilaa tallentamista varten.
muokkaaminen
- painiketta.
Paina OK-painiketta. Kopioi -näyttö näytetään.
5. Valitse kopioitava kansio -painikkeilla ja paina sitten
MARKER-painiketta, kunnes näkyviin tulee valintamerkki.
• Jos et halua kopioida jotakin valittua kansiota, siirry sen kohdalle
ja paina MARKER-painiketta, kunnes valintamerkki katoaa.
6. Valitse tallennuskohde kopioiduille tiedostoille painamalla ► tai OK-painikkeita.
• Voit luoda uuden kansion painamalla VIHREÄ (B) -painiketta.
7. Valitse Aloita kopiointi painamalla PUNAINEN (A) -painiketta.
Näkyviin tulee ilmoitus “Kohteen numero : x”.
• Kohde nimetään kansiossa olevan tiedoston numeron mukaan.
8. Valitse Alku painamalla ◄► -painikkeita ja paina sitten OKpainiketta.
Tiedostojen kopiointi alkaa.
Alikansiot ja valitun kansion tiedostot kopioidaan.
• Voit peruuttaa jo käynnissä olevan kopioinnin painamalla
EXIT ( ) - painiketta.
CD
Kopioi
Valitut kohteet: 76.8MB (2)
Käytettävissä : 236715MB
Lähde : DVD
9 MP3
8 36.6MB
Asti : HDD
Y
E
E
E
Aloita kopiointi
ROOT
ROOT
MP3 (1)
MP3 (2)
MP3 (3)
Uusi kansio
ePOISTU
CD
Kopioi
Valitut kohteet: 76.8MB (2)
Käytettävissä : 236715MB
Source : DVD
9 MP3
8 3.84MB
To : HDD
Y ROOT
ROOT
001 SONG 10.mp3
Kohteen numero : 2
002 SONG 1.mp3
003 SONG 2.mp3
Alku
POISTU
004 SONG 3.mp3
005 SONG 5.mp3
Aloita kopiointi
Uusi kansio
ePOISTU
CD
Kopioi
Valitut kohteet: 76.8MB (2)
Käytettävissä : 236715MB
To : HDD
Lähde
: DVD
Kopioi…
Y ROOT
Vapaata tilaa : 236615 MB
001: 1SONG
10.mp3
Kohteen numero
/2
Tiedoston nimi002
: 01.SONG
### ##1.mp3
1.mp3
003 SONG 2.mp3
9 MP3
004 SONG 3.mp3
8 3.84MB
005 SONG 5.mp3
M
 EXIT (
Aloita kopiointi
ROOT
33%
Uusi kansio
))-painikkeen painaminen kansion kopioinnin aikana
peruuttaa kansion kopioinnin sen jälkeen, kun parhaillaan kopioitava
tiedosto on kopioitu.
ePOISTU
 Kansioon voi kopioida enintään 500 tiedostoa ja alikansiota. [ MP3, JPEG, DivX ]
 Jos haluat kopioida tiedostoja, luo ensin uusi kansio.
Tiedostoja ei voi kopioida ylätason kansioon (ROOT), vaan niitä varten täytyy luoda uusi kansio.
 Jos ylätason kansiossa (ROOT) on jo 500 kansiota, siitä on poistettava yksi tai useampi kansio, ennen kuin siihen voi
luoda uuden kansion.
 Levyllä olevan tiedoston ja kiintolevyllä olevan kopion koossa saattaa olla eroa erilaisten
tdostojärjestelmien vuoksi.
 Jos valitset joitakin kohteita senhetkisestä kansiosta ja siirryt toiseen kansioon, kyseisten kohteiden
valinnat poistetaan automaattisesti ja kohteet poistetaan valittujen luettelosta.
MUSIIKKI-, KUVA- TAI DIVX-TIEDOSTON NIMEN MUUTTAMINEN
S
Voit nimetä uudelleen kiintolevylle (HDD) tallennetun musiikki-, kuva- tai DivX-tiedostoja.
1. Valitse -painikkeilla tiedosto, jonka haluat nimetä uudelleen,
ja paina sitten PUNAINEN (A) -painiketta.
Musiikkiluettelo
HDD
Song1.mp3
Nro
Y
001
002
003
004
005
006
Kopioi
Uusi soittol.
 ►  00:02:22
Mene soittolistaan
9 SONG 10.mp3
Valitse kaikki
E ROOT
Poista
Nimeä uud.
Muokk.
Lajittelu
#/$ Edell,/Seur. Sivu
100_ muokkaaminen
Nimi
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Koko
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Toistotila
Sisältö
a Merkki
ePOISTU
2. Valitse Nimeä uud. -painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►painiketta.
Näkyviin tulee Nimeä uud.-näyttö.
4. Valitse Tallenna painamalla SININEN (D) -painiketta.
Kohde on nimetty uudelleen.
Dream
Peruuta
Tila
m SIIRRÄ
Tyhjä
sVALITSE
Tallenna
rPALAA
ePOISTU
Musiikkiluettelo
HDD
Dream.mp3
1/9
Nro
Y
Q
002
003
004
005
006
 ►  00:00:00
9 Dream.mp3
E ROOT
Muokk.
Nimi
Lajittelu
#/$ Edell,/Seur. Sivu
Koko
ROOT
Dream.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Toistotila
Sisältö
a Merkki
ePOISTU
LEVYN HALLINTA
Levyn nimen muokkaaminen
XCVKL
Voit antaa levylle nimen seuraavien ohjeiden mukaisesti.
DVD-RAM(VR)
Disc Manager
1. Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop (pysähdys) -tilassa.
2. Valitse Disc Manager painamalla -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-tai ►-painiketta.
Levyn nimi
3. Valitse Nimeä uud. painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK-painiketta.
Esiin tulee Nimeä uud. -näyttö.
4. Valitse haluamasi merkit ◄► -painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK-painiketta.
5. Valitse Tallenna painamalla SININEN (D) -painiketta.
Levylle annetaan nimi.
Käytetty tila
00:17
Tilaa käytettävissä
01:54 SP ( 3.85 GB)
Levyn suojausta koskeva tieto
Suojaamaton
Tämänhetkinen tallennusmuoto
VR-Tila
Nimeä uud.
< SIIRRÄ
Suojaus
sVALITSE
( 0.52 GB)
Poista kaikki
rPALAA
DVD-RAM(VR)
Formaatti
ePOISTU
Nimeä uud.
DISC–1
M
 Ennen muokkauksen aloittamista levyn suojaus täytyy mahdollisesti
poistaa.
 Levyn tyypin mukaan näytössä voi olla pieniä eroja.
 Jos olet tallentanut DVB-T-radio-ohjelmaa, vapaan ja käytetyn tilan
Peruuta
m SIIRRÄ
Tila
sVALITSE
Tyhjä
rPALAA
Tallenna
ePOISTU
tiedot eivät ehkä näy oikein.
Suomi _101
● MUOKKAAMINEN
3. Valitse haluamasi merkit ◄► -painikkeilla ja paina sitten OKpainiketta.
• Peruuta (PUNAINEN (A) -painike) : Poistaa merkkejä yhden
kerrallaan ja siirtää kohdistinta samalla taaksepäin.
• Tila (VIHREÄ (B) -painike) : Lisää välilyönnin ja siirtää
kohdistinta yhdellä merkkipaikalla eteenpäin (oikealle).
• Tyhjä (KELTAINEN (C) -painike) : Poistaa kaikki kirjoitetut
merkit.
• Tallenna (SININEN (D) -painike) : Tallentaa kirjoitetut merkit.
Nimeä uud.
HDD
muokkaaminen
Levyn suojaus
XCV
Levyn suojauksen avulla voit suojata levysi vahingossa tapahtuvalta alustamiselta tai poistolta.
1. Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop (pysähdys) -tilassa.
2. Valitse Disc Manager painamalla -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-tai ► -painiketta.
3. Valitse Suojaus painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK-painiketta.
4. Valitse Päällä painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK-painiketta.
DVD-RAM(VR)
Disc Manager
Levyn nimi
Käytetty tila
00:17
Tilaa käytettävissä
01:54 SP ( 3.85 GB)
Levyn suojausta koskeva tieto
Suojaamaton
Tämänhetkinen tallennusmuoto
VR-Tila
Nimeä uud.
Suojaus
< SIIRRÄ
( 0.52 GB)
Poista kaikki
sVALITSE
Formaatti
rPALAA
DVD-RAM(VR)
ePOISTU
Disc Manager
Levyn nimi
Käytetty tila
00:17
Tilaa käytettävissä
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Levyn suojaus:
Levyn suojausta koskeva tieto
Not Protected
Tämänhetkinen tallennusmuoto
Päällä
VR-Mode
Ei
Nimeä uud.
Suojaus
< SIIRRÄ
Poista kaikki
sVALITSE
Formaatti
rPALAA
ePOISTU
Kaikkien nimikeluetteloiden poistaminen
XCVKL
1. Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop (pysähdys) -tilassa.
2. Valitse Disc Manager -painamalla -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
3. Valitse Poista kaikki painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-painiketta.
• Esiin tulee vahvistusilmoitus “Haluatko poistaa kaikki
nimikeluettelot?”.
• Jos jokin nimike on suojattu: Poista kaikki nimikeluettelot
toiminto ei toimi. Jos jokin nimike sisältää pysäytyskuvan,
toiminto ei toimi. Jos haluat poistaa suojatun tiedoston, poista
ensin sen suojaus.
• Jos käytössä on suojattu DVD-RAM/-RW-levy, tietoja ei voi
poistaa levyltä.
• Jos valitset Kyllä, esiin tulee vahvistusilmoitus “Myös kaikki
soittolistat poistetaan. Haluatko jatkaa?”.
4. Valitse Kyllä painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen OKpainiketta.
Kaikki nimikeluettelot poistetaan.
102_ muokkaaminen
DVD-RAM(VR)
Disc Manager
Levyn nimi
Käytetty tila
00:17
Tilaa käytettävissä
01:54 SP ( 3.85 GB)
Levyn suojausta koskeva tieto
Suojaamaton
Tämänhetkinen tallennusmuoto
VR-Tila
Nimeä uud.
Suojaus
< SIIRRÄ
( 0.52 GB)
Poista kaikki
sVALITSE
Formaatti
rPALAA
DVD-RAM(VR)
ePOISTU
Disc Manager
Levyn nimi
Käytetty tila
00:17
Tilaa käytettävissä
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Haluatko poistaa kaikki nimikeluettelot?
Levyn suojausta koskeva tieto
Not Protected
Tämänhetkinen tallennusmuoto
Kyllä
VR-Mode
Ei
Nimeä uud.
< SIIRRÄ
Suojaus
sVALITSE
Poista kaikki
rPALAA
Formaatti
ePOISTU
Kaikkien nimike-/DivX- /musiikki- /kuvaluetteloiden poistaminen
S
1. Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop (pysähdys) -tilassa.
Disc Manager
Käytetty tila
000:39
Tilaa käytettävissä
065:19 XP ( 231.01 GB)
( 1.68 GB)
3. Valitse Poista painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK-painiketta.
4. Valitse Nimike, DivX, Musiikki tai Valokuva ◄ ► -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
5. Valitse Kyllä painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK-painiketta.
Kaikki nimike-, DivX-, musiikki- tai kuvaluettelot katoavat.
Poista
< SIIRRÄ
sVALITSE
Formaatti
rPALAA
HDD
ePOISTU
Disc Manager
Käytetty tila
000:39
Tilaa käytettävissä
065:19 XP ( 231.01 GB)
( 1.68 GB)
Valitse poistettava sisältö
DivX
Nimike
Musiikki Valokuva
Poista
< SIIRRÄ
sVALITSE
Formaatti
rPALAA
HDD
ePOISTU
Disc Manager
Käytetty tila
000:39
Tilaa käytettävissä
( 1.68 GB)
065:19 XP ( 231.01 GB)
Myös kaikki soittolistat poistetaan.
Haluatko jatkaa?
Kyllä
Ei
Poista
< SIIRRÄ
sVALITSE
Formaatti
rPALAA
ePOISTU
Levyn alustaminen
SXCK
Voit alustaa levyn seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Levyn suojaus täytyy myös poistaa.
1. Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop (pysähdys) -tilassa.
2. Valitse Disc Manager -painamalla -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-tai ►-painiketta.
3. Valitse Formaatti painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-painiketta.
HDD/DVD-RAM/+RW
• Esiin tulee vahvistusilmoitus “Nykyinen väline : ✳✳✳ Haluatko
alustaa tämän levyn?”.
• Jos valitset Kyllä, esiin tulee vahvistusilmoitus “Kaikki data
poistetaan. Haluatko jatkaa?”.
HDD
Disc Manager
Käytetty tila
000:39
Tilaa käytettävissä
065:19 XP ( 231.01 GB)
( 1.68 GB)
Poista
< SIIRRÄ
sVALITSE
Formaatti
rPALAA
HDD
ePOISTU
Disc Manager
Käytetty tila
000:39
Tilaa käytettävissä
( 1.68 GB)
065:19 XP ( 231.01 GB)
Nykyinen väline : HDD
Haluatko alustaa tämän levyn?
Kyllä
Ei
Poista
< SIIRRÄ
sVALITSE
rPALAA
Formaatti
ePOISTU
Suomi _103
● MUOKKAAMINEN
2. Valitse Disc Manager -painamalla -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-tai ►-painiketta.
HDD
muokkaaminen
DVD-RW
• Esiin tulee vahvistusilmoitus “Valitse tallennusmuoto DVD-RW tä
varten”.
• Jos valitset ehdotetun alustustavan, näkyviin tulee
vahvistusilmoitus “Kaikki data poistetaan. Haluatko jatkaa?”.
4. Valitse Kyllä painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen jälkeen OKpainiketta. Levy alustetaan.
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Levyn nimi
Käytetty tila
00:17
Tilaa käytettävissä
01:54 SP ( 3.85 GB)
( 0.52 GB)
Valitse tallennusmuoto DVD-RW tä varten
Levyn suojausta koskeva tieto
Not Protected
Tämänhetkinen tallennusmuoto
VR-Mode
DVD-V
DVD-VR
Rename
Suojaus
< SIIRRÄ
Poista kaikki
Sulje
sVALITSE
Formaatti
rPALAA
ePOISTU
DVD-VR- ja DVD-V-levyt määritellään niiden tallennusmuodon mukaan.
DISC
DVD-VR
DVD-V
DVD-RAM/-RW
DVD-RW/DVD-R
• DVD+RW-levyjä käytettäessä DVD-Video-muodon (V-tila) ja DVD Video-tallennusmuodon (VR-tila) välillä
ei ole eroja.
Levyn viimeistely
CVL
Kun olet tallentanut nimikkeitä DVD-RW/DVD±R-levylle HDD-/DVD-tallennin, levy on viimeisteltävä ennen kuin
sitä voi toistaa muissa laitteissa.
1. Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop (pysähdys) -tilassa.
2. Valitse Disc Manager -painamalla -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-tai ►-painiketta.
3. Valitse Sulje painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK-painiketta. Esiin tulee vahvistusilmoitus “Haluatko sulkea
levyn?”.
4. Valitse Kyllä painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK-painiketta.
Vahvistusta kysytään uudelleen: “Levy suljetaan. Haluatko
jatkaa?”.
5. Valitse Kyllä painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen OKpainiketta. Levy viimeistellään.
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Levyn nimi
Käytetty tila
00:17
Tilaa käytettävissä
01:54 SP ( 3.85 GB)
Levyn suojausta koskeva tieto
Suojaamaton
Tämänhetkinen tallennusmuoto
VR-Tila
( 0.52 GB)
Nimeä uud.
Suojaus
m SIIRRÄ
Poista kaikki
Sulje
sVALITSE
Formaatti
rPALAA
DVD-RW(VR)
ePOISTU
Disc Manager
Levyn nimi
Käytetty tila
00:17
Tilaa käytettävissä
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Haluatko sulkea levyn?
M
 Kun levy on viimeistelty, lennelistasta ei voi poistaa nimikkeitä.
 Viimeistelyn jälkeen DVD±R/-RW (videotila) toimii samalla tavalla kuin
DVD-Video.
 Levyn tyypin mukaan näytössä voi olla pieniä eroja.
 Viimeistelyaika vaihtelee levylle tallennetun tiedon määrän mukaan.
 Levyllä olevat tiedot vahingoittuvat, jos tallentimen virta katkaistaan
viimeistelyn aikana.
 Voit viimeistellä levyn automaattisesti käyttämällä EZ-tallennus toimintoa. (Katso sivua 50)
Levyn suojausta koskeva tieto
Not Protected
Tämänhetkinen tallennusmuoto
VR-Mode
Kyllä
Suojaus
< SIIRRÄ
Poista kaikki
Sulje
sVALITSE
Formaatti
rPALAA
DVD-RW(VR)
ePOISTU
Disc Manager
Levyn nimi
Käytetty tila
00:17
Tilaa käytettävissä
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Levyn suojausta koskeva tieto
Levy suljetaan.
Haluatko jatkaa?
Tämänhetkinen tallennusmuoto
Kyllä
Not Protected
VR-Mode
Ei
Rename
Suojaus
< SIIRRÄ
104_ muokkaaminen
Ei
Rename
Poista kaikki
sVALITSE
Sulje
rPALAA
Formaatti
ePOISTU
Levyn viimeistelyn poistaminen (V/VR-tila)
C
1. Paina MENU-painiketta laitteen ollessa Stop (pysähdys) -tilassa.
DVD-RW(VR:F)
Disc Manager
Levyn nimi
Tämänhetkinen tallennusmuoto
VR-Tila
3. Valitse Älä sulje painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK-painiketta.
Esiin tulee vahvistusilmoitus “Haluatko jättää levyn auki?”.
4. Valitse Kyllä painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen
OK-painiketta.
Vahvistusta kysytään uudelleen : “Levy jää auki. Haluatko jatkaa?”.
5. Valitse Kyllä painamalla ◄ ► -painikkeita ja paina sen jälkeen OKpainiketta. Levyn viimeistely poistetaan.
Älä sulje
< SIIRRÄ
sVALITSE
Formaatti
rPALAA
DVD-RW(VR:F)
ePOISTU
Disc Manager
Levyn nimi
Current Rec. Mode
VR-Mode
Haluatko jättää levyn auki?
Kyllä
Ei
Älä sulje
< SIIRRÄ
sVALITSE
Formaatti
rPALAA
DVD-RW(VR:F)
ePOISTU
Disc Manager
Levyn nimi
Current Rec. Mode
VR-Mode
Levy jää auki.
Haluatko jatkaa?
Kyllä
Ei
Älä sulje
< SIIRRÄ
M
sVALITSE
rPALAA
Formaatti
ePOISTU
 DVD-RW-levy voidaan viimeistellä tai sen viimeistely voidaan poistaa Video-tilassa.
Viimeistely
Merkki
Toimenpide
Viimeistelyn poisto
DVD-Video(RW)
DVD-RW(V)
Sama kuin DVD-Videolla
Lisätallennus, suojaus ja poisto ovat
mahdollisia.
 DVD-RW-levy voidaan viimeistellä tai sen viimeistely voidaan poistaa VR-tilassa.
Viimeistely
Viimeistelyn poisto
Merkki
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR)
Toimenpide
Lisätallennus, poisto, muokkaus ja suojaus
ovat mahdollisia.
Lisätallennus, poisto, muokkaus ja suojaus
eivät ole mahdollisia.
Suomi _105
● MUOKKAAMINEN
2. Valitse Disc Manager painamalla -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-tai ►-painiketta.
lisätietoja
VIANETSINTÄ
Jos tuotteessa esiintyy toimintahäiriöitä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyden valtuutettuun Samsunghuoltokeskukseen.
ONGELMA
SELITYS/RATKAISU
Sisäänmeno näkyy hetken, kun virta
kytketään.
HDD-/DVD-tallennin käynnistymiseen menee jonkin aikaa ja sisääntulo näkyy noin 10
sekunnin ajan virran kytkemisestä.
TV-ohjelmia ei voi tallentaa.
• Tarkista, onko virtajohto kunnolla kiinni pistorasiassa.
• Onko HDD-/DVD-tallennin kanavaasetukset tehty oikein?
• Tarkista HDD/DVD-RAM/±RW/±R-levyjen vapaa levytila.
Painoin REC-painiketta, mutta mitään ei
tapahdu.
Tarkista käytettävissä olevat levytyypit. (Katso sivua 71)
Jos ohjelma on kopiosuojattu, sitä ei voi tallentaa.
Levyä ei voi toistaa.
• Varmista, että levy on asetettu etikettipuoli ylöspäin.
• Tarkista DVD-levyn aluekoodi.
• Tämä HDD-/DVD-tallennin ei voi toistaa tietyn tyyppisiä levyjä. (Katso sivut 8, 55)
Kuvaruudussa näkyy -kuvake.
Toimenpidettä tai toimintoa ei voi käyttää jostain seuraavista syistä:
(1) DVD-levy estää sen.
(2) DVD-levy ei tue ominaisuutta (esimerkiksi kuvakulmia).
(3) Toiminto ei ole tällä hetkellä käytettävissä.
(4) Hakemaasi nimikettä, jaksoa tai hakuaikaa ei löydy.
Toistotilan asetukset eroavat Setting valikossa määritetyistä asetuksista.
Levy ei tue kaikkia valittuja toimintoja.
Tässä tapauksessa eräät Setting (asetukset) - valikossa määritetyt asetukset eivät
ehkä toimi oikein.
Kuvasuhdetta ei voi muuttaa.
DVD-levyn kuvasuhde on kiinteä. (Katso sivut 45)
Kuvakulmatoiminto ei toimi DVD-levyn
toiston aikana.
Kuvakulmatoiminto on käytettävissä vain silloin, kun levyllä on eri kulmista kuvattuja
kuvia.
Valitun äänen ja/tai tekstityksen kielen toisto
ei toimi.
Äänen kielet ja tekstityskielet ovat levykohtaisia. Vain DVD-levyllä olevat äänen ja
tekstityksen kielet ovat käytettävissä ja näkyvissä levyvalikossa.
Nimikettä tai tiedostoa ei voi kopioida
toiseen tilaan.
• Kopiosuojattuja DVD-levyjä ei voi kopioida kiintolevylle.
• Katso sivun 6 levykopiointitaulukosta, onko kopioiminen tuettu.
• Tarkasta, tuetaanko kopiointia kohdasta “V-Mode-yhteensopivuus” sivulla 50.
Levy pyörii, mutta kuvaa ei tule tai
kuvanlaatu on huono.
• Varmista, että Video Setting on suoritettu oikein. (Katso sivut 45~46)
• Tarkista, onko levy vahingoittunut tai likainen.
• Jotkin heikkolaatuiset levyt eivät välttämättä toistu oikein.
• Jos kohtaus vaihtuu nopeasti pimeästä kirkkaaksi, kuvaruutu saattaa väristä
hetken, mutta se ei ole vika.
106_ lisätietoja
ONGELMA
SELITYS/RATKAISU
• Katseletko ohjelmaa hidastettuna tai ohitustilassa?
Jos toistat ohjelmaa muulla kuin normaalinopeudella, ääntä ei kuulu.
(med undtagelse af forlæns søgning (X2) på disken.)
• Tarkista kytkennät ja alkuasetukset. (Katso sivut 28~33, 44~45)
• Tarkista, onko levy vahingoittunut. Puhdista levy tarvittaessa.
• Varmista, että levy on asetettu etikettipuoli ylöspäin.
Ei äänilähtöä.
Tarkista, onko Ääniasetukset-valikossa valittu oikeat digitaaliset lahtoasetukset.
(Katso sivu 44~45)
Ajastimen lamppu vilkkuu
• Tarkista, että levyllä tai kiintolevyllä on riittävästi tilaa tallennusta varten.
• Tarkista, onko laitteessa oleva levy kirjoitettava.
Muista tarkistaa tämä ennen tallennuksen alkamisaikaa.
Ajastintallennus ei toimi oikein.
• Tarkista tallennusajan ja loppumisajan asetukset uudelleen.
• Tallennus peruuntuu, jos virta katkeaa sähkökatkon tai muun syyn takia
tallennuksen aikana.
USB-laitteeseen/USB-laitteesta ei voi
kopioida
• Tarkasta USB-liitäntä. Katkaise yhteys ja yhdistä uudelleen.
• Katso kohtaa “Yhteensopivat laitteet isäntäportissa” sivulla 8, 34.
Ingen HDMI-utgang.
• Kontroller at videoutgangen er HDM-Iaktivert.
• Kontroller tilkoblingen mellom TV-apparatet og HDMI-kontakten på DVDopptakeren.
• Sjekk om TV-apparatet ditt støtter HDMI.
Unormalt HDMI-utgangsskjermbilde.
Hvis det vises snø på skjermen, betyr det at TV-apparatet ikke støtter HDCP
(Highbandwidth Digital Content Protection).
HDMI output JitterHDMI-utgangen skjelver
• Kontroller at TV-systemet er riktig innstilt.
• Se i brukerveiledningen til TVapparatet hvis du vil vite mer.
Kaukosäädin ei toimi.
• Osoita kaukosäätimellä HDD-/DVD-tallennin kaukosäätimen tunnistinta. Ole
sopivalla etäisyydellä. Poista esteet HDD-/DVD-tallennin ja kaukosäätimen välistä.
• Tarkista, ovatko paristot tyhjentyneet.
• Tarkista, onko TV-, DVD- tai HDD-ohjauspainike valittuna.
• Tarkista, onko TV-painike valittuna.
Unohdin lapsilukon salasanan.
Paina etupaneelin PLAY/PAUSE (❯II) -painiketta yli 10 sekunnin ajan, kun laitteessa
ei ole levyä. Kaikki asetukset, myös salasana, palaavat oletusasetuksiksi. Käytä tätä
toimintoa vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.
Voiko tallennetun levyn tekstityksen ja
äänisignaalin muuttaa?
Tallennettulta levyltä toistetaan vain se tekstitys ja äänisignaali, jotka valittiin
tallennuksen aikana.
Muut ongelmat.
• Etsi sisällysluettelosta ongelmaan liittyvät osat ja noudata sitten annettuja ohjeita.
• Irrota HDD-/DVD-tallennin virtapistoke pistorasiasta ja kytke se takaisin.
• Jos ongelma ei vieläkään poistu, ota yhteys lähimpään Samsunghuoltokeskukseen.
 This product uses parts of the software from the Independent JPEG Group.
Suomi _107
● LISÄTIETOJA
Ei ääntä.
liite
TEKNISET TIEDOT
Yleiset
Tulo
Vaihtovirtajännite
AC 220-24 0V, 50 Hz
Virrankulutus
28 W / 1 W (virta poiskytkettynä)
Paino
3,6 Kg
Mitat
430 mm(W) x 300 mm(D) x 55 mm(H)
Käyttölämpötila
+5 °C to +35 °C
Muut olosuhteet
Pidä vaakasuorassa käytön aikana. Käyttötilan ilmankosteus alle 75 %
Video
Composite Video: 1,0 V p-p 75Ω:n vastuksella, negatiivinen synkr.
Ääni
Äänen maksimitulotaso: 2Vrms
DV-sisääntulo
IEEE 1394(4p)-yhteensopiva liitin
Vastaanotettavat kanavat
PAL-B/G, D/K, I, DVB-T
Scart-liitäntä
Video: Composite, RGB Ääni: analoginen
AV2 (Scart ulkoinen)
Analogiset lähtöliitännät x 1
Ääni
Optinen digitaalinen äänilähtö
Composite Video: Videolähtöliitäntä x 1
Lähtö
Component-lähtö x 1 (Y: 1,0Vp-p, PB: 0,70Vp-p, PR: 0,70Vp-p 75Ω:n vastuksella)
Video
HDMI/DVI (576p, 720p,1080i, 1080p)
Scart-liitäntä
AV1 (Scart TV)
Kuvan pakkausmuoto
Tallentaminen
HDD kapasitetti
USB
Video: Composite, RGB Ääni: analoginen
MPEG-II
Äänen pakkausmuoto
Dolby Digital 2 kanavaa / 256 Kbps, MPEG-II
Tallennuslaatu
XP (noin 8,5 Mbps), SP (noin 4,5 Mbps), LP (noin 2,5 Mbps),
EP (noin 1,6 Mbpstai noin 1,2 Mbps)
Äänitaajuusvaste
20 Hz~20 kHz
DVD-SH893
160 GB
DVD-SH895
250 GB
DVD-SH897
320 GB
USB 2.0 H/S
Host x 1
Äänilähtö
DVD-levyillä näytteenottotaajuudella 96 kHz tallennetut äänisignaalit muunnetaan ja lähetetään digitaalisena taajuudella
48 kHz.
Levyn tyyppi
DVD
Ääni-CD (CD-DA)
Analoginen äänilähtö
48 / 96 kHz
44 ,1 kHz
Digitaalinen äänilähtö
48 kHz
44,1 kHz
108_ liite
FINLAND
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä
alkaen materiaali- tai valmistusvioille. Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palauttaa sen
myyneeseen liikkeeseen. Kuitenkin myös muissa EU-maissa toimivat Samsungin valtuutetut
myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin toisessa EU-maissa myönnettyjä
takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista
huolloistamme saa osoitteesta:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Puh: 30 - 6227 515
www.samsung.com/fi
TAKUUEHDOT
1. Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuuhuoltoa tarvittaessa takuukortti on täysin ja oikein
täytetty sekä se esitetään yhdessä alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostoksen vahvistavan todisteen kanssa, eikä tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan tuotteen tai sen viallisen
osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä tai Samsungin valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan jälleenmyyjällä, joka ei ole Samsungin valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään kata sellaisia
korjauksia eikä niiden Samsungtuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali-eikä valmistusvikoja silloin kun se pitää
muuttaa yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai paikallisen teknisen tai turvastandardin
kanssa, joka on voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin suunniteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta eikä muutostyön mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä aiheutuvia kustannuksia myöskään makseta korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin kulumisen aiheuttamia
korjauksia tai osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen normaalista poikkeava
käyttö tai väärä asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon, luonnonmullistusten,
mellakoiden tai minkä muun tahansa Samsungin vaikuttamattomissa olevan seikan
aiheuttamia vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen omistusoikeuden
takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin lakisääteisiin oikeuksiin
minkään maan lainsäädännössä, riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen pohjalta jälleenmyyjään tai johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista,
tämän takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen yksinomaisia oikeuksiaan, eikä
Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa levyjen, CD-levyjen,
video- tai audionauhojen tai muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista tai
seurannaisista menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Country
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
30-6227 515
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Customer Care Center
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä.)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei
saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai
Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos
paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne
kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina
toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana
niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen
mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen
myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen
lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Code No. AK68-01785E-01
Download PDF

advertising