Samsung | DVD-SH893A | Samsung DVD-SH893A Bruksanvisning

DVD-SH893
DVD-SH895
DVD-SH897
DVD
brukerhåndbok
se for deg mulighetene
Takk for at du har kjøpt dette Samsung-produktet.
Hvis du ønsker å motta en mer omfattende
service, må du registrere produktet på
www.samsung.com/register
komme i gang
ADVARSEL
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA
HÅND OM ALT SERVICEARBEID
FORSIKTIG
FARE FOR STØT. MÅ IKKE ÅPNES
Dette symbolet angir at det er "farlig
spenning" i produktet, som medfører fare
for elektrisk støt eller personskade.
FORSIKTIG: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU
Dette symbolet indikerer viktige
IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
instruksjoner som følger med produktet.
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE
I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA
HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
Plasser ikke dette utstyret på et innelukket sted, for eksempel i en bokhylle eller lignende enheter.
ADVARSEL : Utsett ikke dette apparatet for regn eller fuktighet som kan forårsake skade som kan føre til brann eller
elektrisk støt.
FORSIKTIG : HDD & DVD-OPPTAKER BRUKER EN USYNLIG LASERSTRÅLE SOM KAN GI FARLIG
STRÅLINGSEKSPONERING DER DEN RETTES. SØRG FOR Å BRUKE HDD- OG DVDOPPTAKEREN KORREKT I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
FORSIKTIG
DETTE PRODUKTET BRUKER EN LASER.
BRUK AV KONTROLLERE ELLER JUSTERINGER ELLER UTFØRELSE AV PROSEDYRER SOM IKKE ER ANGITT
HER, KAN MEDFØRE FARLIG STRÅLINGSEKSPONERING.
ÅPNE IKKE DEKSLENE OG UTFØR INGEN REPARASJONER SELV. LA KVALIFISERT PERSONALE TA HÅND OM
ALT SERVICEARBEID.
Dette produktet oppfyller CE-regelverket for beskyttede kabler og kontakter som brukes til å koble enheten til annet
utstyr. For å hindre elektromagnetiske forstyrrelser fra elektriske apparater som radio og fjernsyn, brukes skjermede
kabler og kontakter til tilkoblinger.
VIKTIG MERKNAD
Strømledningen på dette utstyret er utstyrt med en formstøpt kontakt som inneholder en sikring. Sikringens verdi er angitt
på kontaktens pinneside. Hvis den må byttes ut, må det brukes en BS1362-sikring med samme styrke.
Hvis dekselet kan fjernes, må du aldri bruke kontakten uten at dekselet er på. Hvis du må bytte ut sikringsdekselet,
må det ha samme farge som kontaktens pinneside. Deksler kan du få kjøpt hos forhandleren din.
Hvis kontakten ikke passer til kontakthullene i huset ditt, eller hvis ledningen ikke er lang nok til å nå en kontakt, må
du skaffe en passende sikkerhetsgodkjent forlengelsesledning eller spørre forhandleren om hjelp.
Hvis du må kutte av kontakten, fjerner du sikringen før du deponerer kontakten på en forsvarlig måte. Koble ikke
kontakten til en stikkontakt fordi den ubeskyttede ledningen kan forårsake elektrisk støt.
For å koble apparatet fra strømnettet må støpselet trekkes ut fra stikkontakten, og må derfor være lett tilgjengelig.
Produktet som følger med denne brukerhåndboken, er lisensiert under visse immaterielle opphavsrettigheter hos
visse tredjeparter Denne lisensen er begrenset til privat, ikke-kommersiell bruk av sluttbrukere for lisensiert innhold.
Ingen rettigheter gis for kommersielt bruk.
Lisensen dekker ingen andre produktenheter enn denne produktenheten, og lisensen utvides ikke til noen ulisensiert
produktenhet eller prosess som overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3, som brukes eller ble solgt
sammen med denne produktenheten.
Lisensen dekker bare bruk av denne produktenheten for koding og/eller dekoding av lydfiler som overholder ISO/
IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Det gis ingen rettigheter under denne lisensen for produktegenskaper eller
funksjoner som ikke overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
2_ komme i gang
FORHOLDSREGLER
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker enheten. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner som er angitt
nedenfor. Oppbevar denne brukerveiledningen for fremtidig oppslag.
Les disse instruksjonene.
2)
Behold disse instruksjonene.
3)
Lytt til alle advarsler.
4)
Følg alle instruksjoner.
5)
Bruk ikke dette apparatet nær vann.
6)
Rengjør bare med en tørr klut.
7)
Blokker ikke noen ventilasjonsåpninger, plasser apparatet i henhold til produsentens instruksjoner.
8)
Plasser ikke apparatet nær noen varmekilder, for eksempel radiatorer, varmepaneler, ovner eller andre
apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
9)
Opphev ikke sikkerhetsmålet for den polariserte eller jordede kontakten. En polarisert kontakt har to
pinner hvor én er bredere enn den andre. En jordet kontakt har to pinner og en tredje jordingstind.
Den brede, tredje pinnen er der for din sikkerhets skyld. Hvis den medfølgende kontakten ikke passer i
din stikkontakt, kan du be en elektriker erstatte stikkontakten.
10) Beskytt strømledningen slik at den ikke kan tråkkes på eller komme i klem, spesielt ved kontakter,
stikkontakter og der de går ut fra apparatet.
11) Bruk bare ekstrautstyr/tilbehør som er angitt av produsenten.
12) Bruk bare med vogn, stativ, fotostativ, brakett eller bord som er spesifisert av produsenten eller som
selges med apparatet. Ved bruk av vogn, vær forsiktig når vognen med apparatet beveges for å unngå
at den velter og forårsaker skade.
13) Ta kontakten ut av stikkontakten under tordenvær eller hvis apparatet skal stå ubrukt over lengre tid.
14) La kvalifisert servicepersonell ta hånd om alt servicearbeid. Service er påkrevd hvis apparatet har blitt
skadet på noen måte, for eksempel hvis strømledningen eller kontakten er skadet, væske søles på
apparatet eller objekter kommer inn i det, apparatet eksponeres for regn eller fuktighet, ikke fungerer som
det skal eller har falt ned.
Forsiktighetsregler
• Før du kobler andre komponenter til denne opptakeren, sørg for at alle komponentene er slått av.
• Flytt ikke HDD- og DVD-opptakeren mens en plate spilles, ellers kan platen få riper eller ødelegges og
spillerens interne deler kan skades.
• Sett ikke vannfylte blomstervaser eller små metallobjekter på HDD- og DVD-opptakeren.
• Legg aldri hånden inn i plateskuffen.
• Plasser aldri noe annet enn platen i plateskuffen.
• tre påvirkning som lynnedslag og statisk elektrisitet kan hindre normal bruk av denne HDD- og DVDopptakeren. Hvis dette skjer, slår du opptakeren av og deretter på med STANDBY/ON-knappen eller ved å
ta strømkontakten ut av stikkontakten før du setter den inn igjen. HDD- og DVI-opptakeren vil igjen fungere
normalt.
• Sørg for å ta ut platen og slå av HDD- og DVD-opptakeren etter bruk.
• Ta strømledningen ut av stikkontakten hvis du ikke skal bruke HDD- og DVD-opptakeren på en stund.
• Rengjør platen ved å tørke den på tvers av rillene, fra innerst til ytterst på platen.
• Apparatet må ikke utsettes for dryppende vann eller vannsprut, og ingen gjenstander som inneholder
væske, som for eksempel vaser, må plasseres på apparatet.
• Strømkontakten brukes som en frakoblingsenhet, og må være klar til bruk til en hver tid.
Norsk _3
● KOMME I GANG
1)
komme i gang
Vedlikehold av kabinettet
Av sikkerhetsgrunner bør du ta strømledningen ut av stikkontakten.
• Bruk ikke benzen, tynner eller andre løsemidler til rengjøringen.
• Tørk kabinettet med en myk klut.
HDD (Harddisk)
Harddisken har en svært høy lagringstetthet, noe som muliggjør lange innspillinger og rask tilgang til
tekstdata. Den kan imidlertid lett skades av støt, vibrasjon eller støv og bør holdes borte fra magneter.
Unngå tap av viktige data ved å overholde følgende forholdsregler.
• Bruk ikke HDD- og DVD-opptakeren på steder som er utsatt for store temperaturendringer.
• Utsett ikke HDD- og DVD-opptakeren for sterkt støt.
• Plasser ikke HDD- og DVD-opptakeren på steder som kan utsettes for mekaniske vibrasjoner eller med
ustabilt underlag.
• Plasser ikke HDD- og DVD-opptakeren på en varmekilde.
• Ta ikke ut strømledningen mens enheten er slått på.
• Prøv ikke å endre harddisken. Dette kan føre til funksjonsfeil.
Skulle harddisken bli skadet, vil det ikke være mulig å gjenopprette tapte data. Harddisken er bare et
midlertidig lagringssted.
Håndtering av plater
• Bruk plater med regelmessig form. Hvis det brukes en uregelmessig plate (en plate
med en spesiell form), kan denne HDD- og DVD-opptakeren.
Holde plater
• Unngå å berøre platens overflate der innspillingen lagres.
DVD-RAM, DVD±RW og DVD±R
• Rengjør med en DVD-RAM/PD-diskrengjører (LF-K200DCA1 der den er tilgjengelig)
(ekstrautstyr).
Bruk ikke CD-rengjøringsmidler eller -kluter når du rengjør plater av typen DVD-RAM/±RW/±R.
DVD-Video, Audio-CD
• Tørk av smuss eller forurensing på platen med en myk klut.
Forsiktighetsregler for håndtering av plater
• Skriv ikke på den trykte siden med kulepenn eller blyant.
• Bruk ikke spray eller antistatiske midler ved rengjøring av LP-plater. Bruk heller ikke flyktige kjemikalier som
benzen eller tynner.
• Fest ikke etiketter eller klistremerker på plater. (Bruk ikke plater med rester av tapeklister eller fjernede
klistremerker.)
• Bruk ikke ripesikre beskyttelser eller deksler.
• Bruk ikke plater som er skrevet på med etikettskrivere som finnes på markedet.
• Legg ikke inn skjeve eller sprukne plater.
Lagring av plater
Pass på at du ikke skader platen siden dataene på disse platene er svært sårbare for miljøpåvirkninger.
• Hold dem unna direkte sollys.
• Plasser dem på et kjølig, luftig sted.
• Lagre dem stående.
4_ komme i gang
• La dem ligge i et rent beskyttelsesdeksel.
• Hvis HDD- og DVD-opptakeren plutselig flyttes fra et kaldt til et varmt sted, kan det dannes kondens på
linsen og de bevegelige delene, noe som kan forårsake unormal diskavspilling. Hvis dette skjer, må du ikke
sette inn støpslet i stikkontakten, men vente i to timer. Deretter setter du inn platen og forsøker å spille den
av igjen.
Platespesifikasjoner
Platetype
❖ DVD-Video
• En DVD (Digital Versatile Disc) kan inneholde inntil 135 minutter med bilder, 8 talespråk og 32
undertekstspråk. Den er utstyrt med MPEG-2-bildekomprimering og Dolby Digital Surround som gir
livaktige og klare bilder med kinokvalitet i din egen stue.
• Når du bytter fra det første til det andre laget i en tolags DVD Video-plate, kan det oppstå små forstyrrelser i
bilde og lyd. Dette er ikke et tegn på feil i spilleren.
• Etter at en DVD-RW/±R som er innspilt i videomodus, er sluttbehandlet, blir den en DVD-Video.
❖ Lyd-CD
• En lyd-plate med innspilt 44,1 kHz PCM-lyd.
• Spiller CD-R- og CD-RW-plater med lyd i CD-DA-format.
• Denne enheten kan kanskje ikke kunne spille av enkelte CD-R- eller CD-RW-plater på grunn av kvaliteten
på innspillingen.
❖ CD-R/-RW
• Bruk en CD-R/-RW-plate på 700 MB (80 minutter). Bruk om mulig ikke en CD på 800 MB (90 minutter), da
platen kanskje ikke kan spilles av.
• Hvis CD-R/RW-platen ikke ble spilt inn som en lukket økt, kan det bli en forsinkelse tidlig i avspillingstiden.
Det er ikke sikkert at alle de innspilte filene kan spilles av.
• Noen CD-R/-RW-plater vil kanskje ikke kunne spilles av på dette apparatet, avhengig av enheten som ble
brukt til brenningen. For innhold spilt inn på CD-R/-RW-medier fra CDer for personlig bruk, kan spillbarhet
variere i forhold til innhold og plater.
❖ Avspilling og opptak av/på DVD±RW-plater
• Når en DVD±RW som er innspilt i video-modus, blir sluttbehandlet, blir den en DVD-Video.
• Du kan spille inn til plassen som er tilgjengelig på platen, og utføre redigeringsfunksjoner som å lage titler for
plater og programmer samt slette programmer før sluttbehandlingen.
• Når programmering blir slettet fra en DVD±R, vil ikke den plassen bli tilgjengelig. Når data er spilt inn på et
område på en DVD±R, vil ikke det området bli tilgjengelig igjen, enten innspillingen blir slettet eller ikke.
• Det tar rundt 30 sekunder for enheten å fullføre innspillingsstyringsinformasjonen etter at innspillingen er fullført.
• Dette apparatet optimaliserer DVD±R-platen for hver innspilling. Optimaliseringen skjer når innspillingen
startes etter at platen er satt inn eller enheten slått på. Det kan bli umulig å spille inn til platen hvis
optimaliseringen utføres for mange ganger.
• Avspilling kan i noen tilfeller bli umulig på grunn av kvaliteten på innspillingen.
• Denne enheten kan spille av DVD±R-plater som er innspilt og sluttbehandlet med en Samsung DVD-/
videoopptaker. Det kan hende det ikke er mulig å spille av enkelte DVD±R-plater, avhengig av platen, og
betingelsene under opptaket.
❖ Avspilling og innspilling av DVD-RW-plate
• Innspilling til og avspilling av DVD-RW-plater kan skje i både Video- og VR-modus.
• Når en DVD-RW som er innspilt i både Video- og VR-modus, er sluttbehandlet, kan det ikke spilles inn på
dem flere ganger.
• Når en DVD-RW som er innspilt i video-modus, blir sluttbehandlet, blir den en DVD-Video.
• I begge modusene kan avspilling utføres før og etter sluttbehandling, men ekstra innspilling, sletting og
redigering kan ikke utføres etter sluttbehandling.
Norsk _5
● KOMME I GANG
Denne enheten lar deg spille inn (ta opp) og spille av digital video i høy kvalitet på plater av DVD-RAM/±RW/
±R eller på harddisk.
Du kan også redigere digitale bilder på DVD-RAM/±RW-plater eller harddisk
komme i gang
• Hvis du vil spille inn platen i VR-modus og deretter spille inn i V-modus, må du sørge for å kjøre Format
(Formater). Vær forsiktig med å kjøre Format (Formater) siden alle innspilte data vil gå tapt.
• En tom DVD-RW-plate initialiseres til VR-modus første gang den initialiseres.
❖ Avspilling og opptak av/på DVD+RW-plater
• På DVD+RW-plater er det ingen forskjell mellom DVD-Video-formatet (videomodus) og DVD-Videoopptaksformatet (VR mode).
• Det er normalt ikke nødvendig å sluttbehandle DVD+RW-plater.
❖ Avspilling og innspilling med DVD-RAM-plate
• Sørg for at innspillingsmodusen er satt til VR-modus. Ellers vil ikke dette produktet kunne spille av
innspillingen.
• En DVD-RAM kan ikke spilles av på vanlige DVD-komponenter på grunn av kompatibilitetsproblemer.
• Det kan bare spilles standard DVD-RAM Versjon 2.0-plater på dette apparatet.
• En DVD-RAM som er innspilt på dette apparatet, vil kanskje ikke fungere med andre DVD-komponenter. Du
kan sjekke DVD-RAM-platenes kompatibilitet ved å se i brukerhåndboken for spilleren.
• Hvis DVD-RAM-platen er av kassettype, fjerner du kassetten og bruker bare platen.
Diskkopiering
Spesifikasjoner for tittelkopiering
HDD € DVD
Innhold
DVD € HDD
Innspilt videotittel
Støttes
Støttes
Kopibeskyttet tittel
Ikke støttet
Ikke støttet
Kopier én gang-tittel
Flytt
(Sletter tittelen fra HDD-disken etter kopiering)
Ikke støttet
Når "Kopier ett program" har blitt tatt opp på platen, kan ikke denne tittelen bli kopiert flere ganger.
Men hvis "Kopier ett program" har blitt lagret på harddisken, kan du kopiere tittelen til en DVD-RW (VRmodus) med CPRM eller DVD-RAM.
Spesifikasjoner for innholdskopiering
Innhold
HDD ➔ DVD or USB
DVD ➔ HDD eller USB
USB ➔ HDD eller DVD
MP3
Støttes
Støttes
Støttes
JPEG(photo)
Støttes
Støttes
Støttes
DivX
Støttes
Støttes
Støttes
CD-DA
Ikke støttet
Støttes
Ikke støttet
• Plate(CD-DA/CD-R/CD-RW/DVD-RAM, DVD±R(Sluttbehandlet)/ DVD+RW/DVD-RW(Sluttbehandlet)) ➔
HDD eller USB
• HDD ➔ DVD-R, DVD-RW(V) eller USB
• USB ➔ HDD eller DVD-R, DVD-RW(V)
• PTP USB er ikke tilgjengelig når du kopierer til USB.
• Hvis platen er sluttbehandlet gjennom Disc Manager (Diskbehandling), kan den være kompatibel med PC
som UDF-enhet.
6_ komme i gang
KOPIBESKYTTELSE
• Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse.
• Dette produktet inneholder kopibeskyttelsesteknologi som er beskyttet av metodekrav i visse amerikanske patentrettigheter og
andre opphavsrettigheter som eies av Macrovision Corporation og andre rettighetseiere. Bruk av denne kopibeskyttelsesteknolo
gien må godkjennes av Macrovision Corporation og kan bare brukes til private visninger og andre begrensede visninger uten
godkjenning av Macrovision Corporation. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
Med denne HDD og DVD-opptakeren kan du beskytte innholdet på platene dine som beskrevet nedenfor.
• Programbeskyttelse: Se side 87 "Låse (beskytte) en tittel"
• Platebeskyttelse: Se side 102 "Platebeskyttelse"
❋ Plater av typen DVD-RAM/±RW/±R som ikke er kompatible med DVD-VIDEO-formatet, kan ikke spilles
på dette produktet.
❋ Mer informasjon om kompatibilitet ved DVD-innspilling får du ved å kontakte produsenten av din DVDRAM/±RW/±R.
❋ Bruk plater av typen DVD-RAM/±RW/±R med dårlig kvalitet kan forårsake følgende uventede
problemer, inkludert, uten begrensning, mislykket innspilling, tap av innspilt eller redigert materiale eller
skade på HDD- og DVD-spilleren.
Plateformat
❖ Bruke MP3-plater
• CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD eller USB med MP3-filer innspilt i UDF-, ISO9669- eller JOLIETformatet kan spilles av.
• Kun MP3-filer med filtypen "mp3" eller "MP3" kan spilles av.
• For MP3-filer innspilt med VBR (Variable Bit Rates - varierende bithastighet) fra 32 Kbps til 320 Kbps, kan
lydkvaliteten variere.
• Du kan spille av filer med en bitrate på 56 Kbps til 320 Kbps.
• Hver mappe kan ha opp til 500 enheter, inkludert filer og undermapper.
❖ Bruke en JPEG-plate
• CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB innspilt med UDF, ISO9660 eller JOLIET-formatet kan spilles
av.
• Kun JPEG-filer med filtypen ".jpg" eller ".JPG" kan vises.
• Hver mappe kan ha opp til 500 enheter, inkludert filer og undermapper.
• MOTION JPEG og progressiv JPEG støttes ikke.
❖ Bruker DivX-plater
•
•
•
•
•
•
•
Plate: CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB
Video-fil med følgende filtyper kan spilles: .avi, .divx, .AVI, .DIVX
DivX Video-formatet (Kodeks): DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (uten QPEL og GMC)
DivX lyd-formatet (Kodeks): MP3, MPEG1 Audio Layer 2, LPCM, AC3, DTS
Støttede filformater for undertekster: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
Hver mappe kan ha opp til 500 enheter, inkludert filer og undermapper.
Du kan ikke spille av plater som har høyere oppløsning enn 720 x 576 piksler.
Norsk _7
● KOMME I GANG
Beskyttelse
komme i gang
Bruk ikke følgende plater!
• Plater av typen LD, CD-G, CD-I, CD-ROM og DVD-ROM bør ikke brukes i dette produktet.
[Merk]
Platetyper som kan spilles av: CD/CD-R/-RW/MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/±RW/±R.
En DVD-RW/±R-plate som er innspilt i Video-modus på en annen komponent, kan bare spilles av hvis den
har blitt sluttbehandlet.
• Noen kommersielle plater og DVD-plater som er kjøpt utenfor ditt område, vil kanskje ikke kunne spilles av
med dette produktet. Når disse platene spilles av, vises en av meldingene "Ingen plate" eller "Kontroller
platens områdekode".
• Hvis din DVD-RAM/±RW/±R-plate er en ulovlig kopi eller ikke er i DVD-video-format, kan det også hende at
den ikke kan spilles av.
❖ Platekompatibilitet
• Ikke alle platemerker vil være kompatible med denne enheten
❖ Kompatible USB-enheter på vertsporten
• USB-vertsporten fungerer som den på en stasjonær/bærbar datamaskin.
❋ Dette produktet er kompatibelt med masselagringsenheter (flyttbare lagringsenheter) og PTP-enheter
(som digitale kamera).
• USB-vertsporten gir en USB 2.0-tilkobling som er bakoverkompatibel med USB 1.1 (USB 1.0) enheter.
• Støttede enheter på vertsporten
❋ Masselagringsenheter
- Digitalt kamera
- MP3-spiller
- Minnepinne
- Kortleser (Kortleser med ett eller flere spor)
- Ekstern harddisk: Støtter bare hardisk som er formatert med filsystemet FAT32.
- Andre flyttbare lagringsenheter.
❋ PTP-enheter ( Picture Transfer Protocol - bildeoverføringsprotokoll)
- Digitalt kamera (i PTP-modus blant USB-tilkoblingsmodusene)
• Dette produktet støtter bare filsystemene FAT16/32.
• Dette produktet støtter maksimalt 4 partisjoner
• Merknad (Forsiktig)
❋ Hvis du benytter en USB-kabel av dårlig kvalitet, kan det hende at USB-enheten ikke blir gjenkjent.
❋ Kompatibiliteten med MP3-spillere er noe begrenset.
- Dette produktet kan kun spille av innhold i formatet MP3.
- Dette produktet støtter ikke lydbasert innhold som er kryptert med en DRM-teknologi (Digital Right
Management - Digital rettighetsadministrasjon)
❋ Enten så støttes ikke en USB-hub, eller en hub-tilkobling.
❋ Det finnes veldig mange forskjellige USB-enheter.
Noen av USB-enhetene nevnt ovenfor kan være ukompatible med dette produktet.
Med andre ord så vil ikke USB funksjonene til dette produktet garantere at du kan benytte det sammen
med alle USB-enheter.
8_ komme i gang
• TPL ( Target Peripheral List )
Siden dette produktet ikke er Windows XP, men et embedded USB-system, kan naturligvis ikke de støtted
e USB-enheten noe for at de begrenses.
USB funksjonaliteten og kompatibiliteten til dette produktet er testet med følgende enheter. (med unntak av
disse enhetene, regner vi med at mange andre USB-enheter vil fungere godt sammen med dette produktet)
❋ DSC (Digital Still Camera (Digitalt kamera))
Merke
Merke
Samsung
VP-MS11, S800, Pro815, V20, V10, D60, UCA5
DSC-W50, DSC-R1, DSC-P150, DSC-P200
IXUS 60, IXUS 600, PowerShot A700, IXUS 700, A620, S80
Panasonic
DMC-FX01, DMC LX1S, DMC-FZ5
Nikon
Coolpix 7900, Coolpix-p3, Coolpix S2
Olympus
C-70 zoom, SP-700, FE5500, C-470Z
Fuji
Finepix-F700
● KOMME I GANG
Sony
Canon
❋ MP3-spiller
Merke
Merke
Samsung
YP-T8, YP-U2, YP-T9, YP-P2
i-river
H10, N11, T30, Mplayer
❋ Andre
M
Produkt
Merke
Merke
Kortleser
Unicon
UC-601R
PMP
Cowon
A2
Ekstern HDD
DATAgram
DHC-350
 Blant MP3-spillerne i listen ovenfor, støttes ikke de som ikke fungerer som masselagringsenheter.
Norsk _9
komme i gang
KOMME I GANG
2
TILKOBLING OG FORBEREDELSER
23
SYSTEMOPPSETT
35
DTV-FUNKSJONER
51
10_ komme i gang
2
3
12
14
15
17
19
22
Advarsel
Forholdsregler
Generelle Funksjoner
Før du Leser Brukerhåndboken
Slik Bruker du HDD- og DVD-opptakeren
Utpakking
Beskrivelse
Oversikt over fjernkontrollen
23
24
25
26
27
31
33
34
Koble til HDD- og DVD-opptakeren
Tilleggstilkoblinger
Antenne + HDD & DVD-opptaker + Ekstern
dekoder + TV
Andre tilkoblingsmuligheter for videokabelen
Andre tilkoblingsmuligheter for lydkabelen
Koble HDMI/DVI til et TV-apparat
Koble til på Inngangen AV 3, DV-inngangen
Koble til USB-enheter
35
35
37
38
41
43
44
45
48
49
Bruke skjermmenyen
Tilkobling og automatisk oppsett
Stille klokken
Kanaloppsett
Sette opp Tilleggsutstyret
Sette opp Språkalternativene
Sette opp Lydalternativene
Sette opp Videoalternativene
Sette opp Foreldrekontrollen
Sette opp Opptaksalternativene
51
52
Basisfunksjoner
Guide
AVSPILLING
54
71
REDIGERING
86
REFERANSE
Områdekode (Bare DVD-Video)
Logoer til plater som ikke kan spilles AV
Platetyper som kan spilles AV
Spille AV en Plate
Bruke Plate- og tittelmenyen
Bruke de Avspillingsrelaterte knappene
Bruke Info-knappen
Velge språk på Undertekster
Velge lydspor og Lydkanaler
Endre kameravinkelen
Gjentatt avspilling
Zoome Inn
Bruke Markører
Bruke Bokmerker
Spille AV lyd-CD/MP3
Samtidig Avspilling av Musikk og bilde
Se på et bilde
Spille AV en DivX-fil
71
72
73
75
75
77
78
78
79
81
84
Innspillbare plater
Opptaksformater
Opptaksmodus
Bilder som ikke kan lagres
Direkteopptak
Kopiere fra et videokamera
Gjøre et ettryks Opptak (One Touch Recording
- OTR)
Samtidig opptak og Avspilling
Time Shift-funksjonen som et Direktesignal
Sette opp et tidsstyrt opptak
Gå til listen over ferdige opptak
86
90
90
91
92
97
98
100
101
Grunnleggende Redigering (Tittelliste)
Bruke Sorteringsfunksjonen (Tittelliste)
Navigeringsmeny
Velg Innhold
Avansert Redigering (Spilleliste)
Kopiere fra Harddisk til DVD eller omvendt
Kopiere MP3, JPEG eller DivX
Endre navn på en Musikk/Foto/DivX-fil
Disc Manager (Diskbehandling)
106 Feilsøking
106
TILLEGG
108
108 Spesifikasjoner
109 Garantikort
Norsk _11
● KOMME I GANG
TA OPP
54
54
54
56
56
57
58
58
59
59
59
60
61
61
62
67
67
69
komme i gang
GENERELLE FUNKSJONER
Denne enheten lar deg spille inn (ta opp) og spille av digital video i høy kvalitet på plater av DVD-RAM/±RW/±R eller
på harddisk.
Du kan også redigere digitale bilder på DVD-RAM/±RW-plater eller harddisk
Harddiskinnspilling
• DVD-SH893
Du kan ta opp ca. 264 timer med video (i EP 8 Hr-modus) på den interne harddisken (HDD) på 160 GB.
• DVD-SH895
Du kan ta opp ca. 421 timer med video (i EP 8 Hr-modus) på den interne harddisken (HDD) på 250 GB.
• DVD-SH897
Du kan ta opp ca. 534 timer med video (i EP 8 Hr-modus) på den interne harddisken (HDD) på 320 GB.
Med innspillbar DVD og en høykapasitets harddisk i samme opptaker har du fleksibilitet til å beholde
innspillingene på harddisken for rask tilgang når som helst, eller spille inn til DVD for arkivering eller avspilling
på andre DVD-spillere. (Se side 71~74)
Kopiere mellom harddisk og DVD
Du kan kopiere innspillinger fra harddisken til innspillbar DVD, eller fra innspillbar DVD til harddisken.
Du kan kun kopiere i samme innspillingsmodus som kildetittelen. (Se side 97)
Samtidig opptak og avspilling
Avspilling og innspilling for både DVDer og den innebygde harddisken (HDD) skjer fullstendig uavhengig.
Esimerkiksi kiintolevylle (HDD) tallennettaessa toista toinen kiintolevyllä oleva nimike tai toista aiemmin DVDlevylle tallennettu ohjelma. Toista DVD-levylle tallennettaessa aiemmin kiintolevylle tallennettu ohjelma. (Katso
sivuja 76–77.)
Automatisert kvalitetsjustering for innspilling med timer
Hvis du har valgt FR-modus, blir videokvaliteten justert automatisk, slik at alle programmerte opptak kan bli
tatt opp på den ledige plassen på harddisken. (Se side 81)
Kopiere data fra et digitalt videokamera med en DV-inngang
Spill inn DV Device-video på harddisk og DVD-RAM/±RW/±R- plate gjennom DV-kontakten
(IEEE 1394-4-pins/4-pins). (Se side 77)
Progressive Scan med høy kvalitet
Progressive Scan gir flimmerfri video med høy oppløsning. 10-bits 54 MHz DAC og 2D Y/C-skillende
elektroniske kretser gir høyeste kvalitet på bildeavspilling og -innspilling. (se side 46)
DivX-sertifisering
DivX® er et digitalt videoformat som er definert av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-sertifisert,
eller DivX Ultra-sertifisert enhet som spiller DivX-video.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI reduserer bildestøy ved å benytte en ren digital video/audio signalvei fra HDD- og
DVD-opptakeren til TV-apparatet.
Denne HDD- & DVD-OPPTAKEREN støtter 576p, 720p, 1080i og 1080p.
12_ komme i gang
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en funksjon som gjør at du kan betjene opptakeren ved hjelp av fjernkontrollen til
et Samsung TV-apparat, når HDD- & DVD-opptakeren er tilkoblet TV-apparatet ved hjelp av
en HDMI-kabel.
(Denne funksjonen er kun tilgjengelig på TV-apparater fra SAMSUNG som støtter Anynet+.) (Se side 41)
n
EZ Record modus
Denne funksjonen gir deg muligheten til å initialisere og sluttbehandle en plate automatisk. (Se side 50)
USB-grensesnitt for dataoverføring
Du kan overføre JPEG, MP3 og DivX filer fra MP3-spilleren, den USB-baserte minneenheten eller det digitale
kameraet til en HDD- og DVD-opptaker ved hjelp av USB-grensesnittet. Du kan også kopiere JPEG, MP3 og DivX
filer fra HDD - og DVD-opptakeren til MP3-spilleren, den USB-baserte minneenheten eller det digitale kameraet
ved hjelp av USB-grensesnittet.
Norsk _13
● KOMME I GANG
EPG-funksjoner
EPG er en avansert elektronisk programguide.
Med en fjernkontroll kan du betjene alle funksjoner.
Den har muligheten for automatisk eller manuell scanning, og organisering av kanaler (program).
komme i gang
FØR DU LESER BRUKERHÅNDBOKEN
Sørg for å sjekke terminologien nedenfor før du leser brukerhåndboken.
Ikoner som brukes i håndboken
Ikon
S
Z
X
C
V
K
L
G
A
D
J
M
N
F
Term
Definisjon
HDD
Involverer en funksjon som er tilgjengelig på harddisken (HDD).
DVD
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig for DVD- eller DVD±R/RW(V)plater som er sluttbehandlet.
RAM
Involverer en funksjon som er tilgjengelig for DVD-RAM.
-RW
Involverer en funksjon som er tilgjengelig for DVD-RW.
-R
+RW
+R
Involverer en funksjon som er tilgjengelig for DVD-R.
Involverer en funksjon som er tilgjengelig for DVD+RW.
Involverer en funksjon som er tilgjengelig for DVD+R.
CD-DA
Involverer en funksjon som er tilgjengelig for data-CD (CD-R eller CD-RW).
JPEG
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig for CD-R/-RW, DVD±R/RW/RAM-plater eller harddisk.
MP3
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig for CD-R/-RW, DVD±R/RW/RAM-plater eller harddisk.
DivX
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig for CD-R/-RW, DVD±R/RW/RAM-plater eller harddisk.
Forsiktig
MERK
Involverer et tilfelle hvor en funksjon ikke fungerer eller hvor innstillinger kan
bli avbrutt.
Involverer tips eller instruksjoner på siden som kan bidra til å få hver funksjon
til å fungere.
Ettrykks-knapp En funksjon som kan brukes med bare én knapp.
USB
Involverer en funksjon som er tilgjengelig for USB.
Om bruken av denne brukerhåndboken
1) Sørg for å gjøre deg kjent med sikkerhetsinstruksjonene før du bruker dette produktet. (Se side 2 - 9)
2) Hvis det oppstår et problem, se Feilsøking. (Se side 106~107)
Copyright
©2009 Samsung Electronics Co.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke reproduseres eller kopieres, helt eller delvis, uten forutgående
skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co.
14_ komme i gang
SLIK BRUKER DU HDD- OG DVD-OPPTAKEREN
Trinn 1: Velg platetypen eller harddisken
Kontroller hvilke plater som er tilgjengelig før opptak.
Trinn 2: Formater platen for å starte innspilling
Til forskjell fra en videospiller begynner HDD- og DVD-opptakeren automatisk å formatere når en ubrukt plate
settes inn. Dette er en nødvendig del av forberedelsene før en plate kan innspilles.
BRUKE HARDDISKEN
Formatering er unødvendig
Bruke en DVD-RAM
Denne typen plate kan formateres i DVD-Video-innspillingsformat (VR-modus). Du kan redigere innspilte bilder
og opprette en spilleliste i en spesiell rekkefølge i henhold til dine ønsker.
Bruke en DVD-RW
Denne typen plate kan enten formateres med DVD Video-format (V-modus) eller DVD-Video-innspillingsformat
(VR-modus). Hvis platen er ubrukt, vises en melding med spørsmål om den skal initialiseres eller ikke. Hvis du
velger “DVD-VR” eller “DVD-V”, vil initialiseringen starte. En videomodusplate kan spilles av på forskjellige
DVD-komponenter. En plate i VR-modus tillater mer variert redigering.
Bruke en DVD-R
Det er ikke nødvendig å formatere en plate, og kun innspilling i videomodus støttes. Du kan spille denne typen
plater på forskjellige DVD-komponenter kun når de er sluttbehandlet.
BRUKE EN DVD+RW
Hvis DVD+RW-platen er ubrukt, vises en melding med spørsmål om den skal formateres eller ikke. Hvis du
velger “DVD+RW”, vil formateringen starte.
BRUKE EN DVD+R
Denne typen plate formateres automatisk.
Trinn 3: Innspilling
To forskjellige innspillingsmetoder kan brukes, direkteinnspilling og innspilling med timer. Timeropptak
klassifiseres som følgende:
Innspillingsmodus: XP (høy kvalitet), SP (standardkvalitet), LP (lang innspilling) og EP (forlenget spilletid) i
henhold til innspillingsmodusen. Når innspillingen skjer i FR-modus blir bildet med best kvalitet spilt inn i
forhold til hvor mye tid det er igjen på platen.
Trinn 4: Avspilling
Velg ønsket tittel fra en meny, og start deretter avspillingen umiddelbart.
En DVD består av seksjoner kalt titler og underseksjoner kalt kapitler.
Norsk _15
● KOMME I GANG
Hvis du vil spille inn flere ganger til samme plate eller redigere platen etter innspilling, velger du en overskrivbar
DVD±RW- eller DVD-RAM-plate. Hvis du vil lagre en innspilling uten noen endringer, velger du en ikkeoverskrivbar DVD±R. Du kan spille inn filer direkte til den innebygde harddisken eller redigere en innspilt fil.
komme i gang
Trinn 5: Redigere en innspilt plate
Det er lettere å redigere plater enn vanlige videobånd. HDD- og DVD-opptakeren støtter mange forskjellige
redigeringsfunksjoner som bare kan brukes med DVD-plater og harddisker (HDD).
Fra en enkel meny kan du utføre forskjellige redigeringsfunksjoner som sletting, kopiering, gi nytt navn, låsing
osv., for en innspilt tittel.
Opprette en spilleliste (DVD-RAM/-RW i VR-modus, HDD)
Med denne HDD- og DVD-opptakeren kan du opprette en ny spilleliste, og redigere denne uten at du trenger
å ha det originale opptaket tilgjengelig.
Trinn 6: Sluttbehandling og avspilling på andre DVD-komponenter
Før DVD-platen kan spilles på andre DVD-komponenter, må den sluttbehandles.
Først må alle redigerings- og innspillingsoperasjoner fullføres, deretter må platen sluttbehandles.
Med en DVD-RW-plate i VR-modus
DVD-plater som er tatt opp i VR-modus kan bare bli spilt av i DVD-opptakere, ikke spillere.
Med en DVD-RW-plate i videomodus
Platen må sluttbehandles før du kan spille den av på noe annet enn denne HDD- og DVD-opptakeren.
Når platen har blitt sluttbehandlet, er det ikke lenger mulig å redigere eller spille inn på den.
Hvis du skal aktivere ny innspilling til platen, må platens sluttbehandling fjernes.
Når du bruker en DVD±R-plate
Du må sluttbehandle platen for å kunne spille den av på en annen enhet enn denne HDD- og DVDopptakeren. Etter sluttbehandling kan ikke platen redigeres eller spilles inn til.
M
 Du kan sluttbehandle platen automatisk ved hjelp av EZ Record-funksjonen. (Se side 50)
16_ komme i gang
UTPAKKING
Tilleggsutstyr
Se etter medfølgende tilbehør nedenfor.
● KOMME I GANG
Video-/lydkabel
RF-kabel for TV
Fjernkontroll
Batterier for fjernkontroll (AAA-størrelse)
Brukerveiledning
Hurtigveiledning
Klargjøre fjernkontrollen
Installere batterier i fjernkontrollen
• Åpne batteridekslet på baksiden av fjernkontrollen.
• Sett inn to AAA-batterier. Sørg for at polene (+ og -) blir riktig plassert.
• Sett batteridekselet tilbake på plass.
Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal :
•
•
•
•
Sjekk om batteriene er riktig plassert i forhold til polene + - (tørrbatteri)
Sjekk om batteriene er utladet.
Kontroller om fjernkontrollens sensor blokkeres av hindringer.
Se om det finnes fluorescerende lys i nærheten.
Brukte batterier må avhendes i henhold til lokale miljøbestemmelser. De må ikke legges i
husholdningsavfallet.
Bruk fremgangsmåten nedenfor til å finne ut om fjernsynet er kompatibelt.
1. Slå på fjernsynet.
2. Pek fjernkontrollen mot fjernsynet.
3. Trykk på og hold TV STANDBY/ON-knappen, og tast den tosifrede koden som tilsvarer ditt
fjernsynsmerke ved å trykke på de aktuelle nummerknappene.
Norsk _17
komme i gang
Kontrollerbare TV-koder
MERKE
KNAPP
MERKE
KNAPP
SAMSUNG
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
NOBLEX
66
AIWA
82
NOKIA
74
ANAM
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
NORDMENDE
72, 73, 75
BANG & OLUFSEN
57
PANASONIC
53, 54, 74, 75
BLAUPUNKT
71
PHILIPS
06, 55, 56, 57
BRANDT
73
PHONOLA
06, 56, 57
BRIONVEGA
57
PIONEER
58, 59, 73, 74
06, 56
CGE
52
RADIOLA
CONTINENTAL EDISON
75
RADIOMARELLI
57
DAEWOO
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
RCA
45, 46
EMERSON
64
REX
74
FERGUSON
73
SABA
57, 72, 73, 74, 75
FINLUX
06, 49, 57
SALORA
74
FORMENTI
57
SANYO
41, 42, 43, 44, 48
06
FUJITSU
84
SCHNEIDER
GRADIENTE
70
SELECO
74
GRUNDIG
49, 52, 71
SHARP
36, 37, 38, 39, 48
HITACHI
60, 72, 73, 75
SIEMENS
71
IMPERIAL
52
SINGER
57
JVC
61, 79
SINUDYNE
57
LG
06, 19, 20, 21, 22, 78
SONY
35, 48
LOEWE
06, 69
TELEAVA
73
LOEWE OPTA
06, 57
TELEFUNKEN
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
MAGNAVOX
40
THOMSON
METZ
57
THOMSON ASIA
80, 81
MITSUBISHI
06, 48, 62, 65
TOSHIBA
47, 48, 49, 50, 51, 52
MIVAR
52, 77
WEGA
57
NEC
83
YOKO
06
NEWSAN
68
ZENITH
63
Resultat : Hvis fjernsynet er kompatibelt med fjernkontrollen, blir det slått av.
Nå er det programmert for å fungere med fjernkontrollen.
M
 Hvis det er angitt flere koder for ditt fjernsynsmerke, prøver du dem etter tur til du finner én som fungerer.
 Hvis batteriene i fjernkontrollen skiftes ut, må produsentkoden angis på nytt.
Da kan du kontrollere fjernsynet ved å bruke følgende knapper etter at du har
trykket TV-knappen.
knapp
TV STANDBY/ON
SOURCE
TV VOL (+ -)
PROG (,.)
TV MUTE
Number
M
Funksjon
Brukes til å slå fjernsynet på og av.
Brukes til å velge en ekstern kilde.
Brukes til å justere volumet på fjernsynet.
Brukes til å velge ønsket kanal.
Brukes til å slå lyden på og av.
Brukes til direkte inntasting av tall.
 Funksjonene som er listet opp ovenfor, vil ikke nødvendigvis fungere på alle fjernsynsapparater. Hvis du får
problemer, kan du bruke fjernsynets knapper direkte.
18_ komme i gang
BESKRIVELSE
Frontpanel (DVD-SH893/895/897)
● KOMME I GANG
SKJERM
Viser avspillingsstatus osv.
OPEN/CLOSE-knapp
Åpner og lukker plateskuffen.
SEARCH/SKIP-knappene
Går til neste eller foregående tittel/kapittel/spor.
(Avspillingsmodus)
Velger forhåndsinnstilte TV-kanaler. (Stoppmodus)
PLAY/PAUSE-knapp
Spiller av en plate eller stanser avspillingen.
STOP-knapp
Stanser avspillingen av platen.
REC-knappen (Opptak)
Starter innspilling.
HDD/DVD-knappen
Velger HDD/DVD-modus
PLATESKUFF
Åpner plateskuffen slik at du kan sette inn en plate.
USB-VERT
Koble til digitale kamera, MP3-spillere, minnepinner, kortlesere, eksterne harddisker
eller andre flyttbare lagringsmedia.
10
DV-INPUT (DV-INN)
Kobler til eksternt digitalt utstyr med en DV-kontakt. (for eksempel et videokamera)
11
AV INPUT 3 (AV-INNGANG 3)
Kobler til eksternt utstyr.
12
STANDBY/ON-knappen
(Hvilemodus/På)
Slår HDD- og DVD-opptakeren av og på.
Norsk _19
komme i gang
Bakpanelet
Vifte
Viften går alltid rundt mens strømmen er
på. Sørg for minimum 10 cm klaring på
alle sider av viften når du plasserer
produktet.
Inn fra antennekontakt
Her kobler du inn RF-kabelen fra antennen.
VIDEO OUT
Kobles til inngangen på eksternt utstyr som bruker en Video-kabel.
AV2(EXT) INPUT
SCART-kontakt
Kobles til utstyr som har en SCART-utgang.
HDMI OUT
Kobles til utstyr som har en HDMI-inngang.
DIGITAL AUDIO
OUT(OPTICAL)
Kobles til en forsterker med en digital optisk lydkontakt.
AV1(TV) OUTPUT
SCART-kontakt
Kobles til utstyr som har en SCART-inngang.
AUDIO OUT
Kobles til lydinngangen på eksternt utstyr som bruker lydkabler.
COMPONENT VIDEO
OUT
Kobles til utstyr som har en Component-videoinngang.
Ut til TV-kontakt
Kobler RF-kabelen til antennekontakten.
20_ komme i gang
Frontpanelets display
● KOMME I GANG
Indikator for at det er en
plate i spilleren
Statusikonet lyser
DVD VIEW-indiaktor
Lyser når DVD-modus er valgt.
HDD VIEW-indikator
Lyser når HDD-modus er valgt.
USB VIEW-indikator
Lyser når USB-modus er valgt.
TIMER-indikator
Lyser for å indikere modus for innspilling med timer.
HDMI-indikator
Lyser for å indikere når HDMI-enhet er tilkoblet og HDMI oppløsningsstatus.
REC-indicator (opptak)
Lyser i innspillingsmodusen.
STATUS-indikator
Indikator for avspillingstid/klokke/gjeldende status.
Norsk _21
komme i gang
OVERSIKT OVER FJERNKONTROLLEN
Fjernkontrollen for DVD-/videospiller vil fungere med Samsung-fjernsynsapparater og kompatible merker.
Installere batterier i fjernkontrollen
1.
Løft dekslet på baksiden av
fjernkontrollen oppover som
illustrert.
2.
STANDBY/ON-knappen
SOURCE-knapp
Legg inn to AAA-batterier.
Sørg for at “+” og “–”-polene på
batteriene korresponderer med
illustrasjonen inne i batterirommet.
3.
Sett batteridekselet tilbake på
plass.
Batteriene varer i ca. ett år ved
vanlig TV-bruk.
OPEN/CLOSE-knapp
Brukes til å åpne og lukke plateskuffen.
TV STANDBY/ON-knapp
Velger inputsignal i ekstern inputmodus (PROG-, AV1-,AV2-,
AV3- eller DV-input)
DTV/ANALOG-knappen
Velg digital eller analoge sendinger.
VELG
(TV, USB, DVD, HDD)
NUMBER-knapper
TV/DVD-knapp
COPY-knappen
REPEAT-knapp
Lar deg repetere tittel, kapittel, spor eller plate.
Avspillingsrelaterte knapper
Spol fremover/bakover, Søk, Hopp, Stopp, Spill/Stillb.
TV MUTE-knapp
I TV-modus brukes denne til å dempe lyden.
TV VOL-knapper
Volumjustering for fjernsynet.
MENU-knapp
Viser innstillingsmenyen for HDD- og DVD-opptakeren.
(INFO)-knappen
Trykkes for å vise programinformasjonen på skjermen når du
bruker DTV. Gir deg tilgang til de vanligste funksjonene på
HDD- & DVD-opptakeren. (Se side 58-60.)
A, B, C, D-knappen
Gir deg tilgang til de forskjellige funksjonene på HARDDISK- &
DVD-OPPTAKEREN.
PROG-knapp
Bruk denne til å velge TV-program.
AUDIO-knapp
Trykk på denne for å bytte språk på lydsporet på en DVD-plate.
Når du bruker DTV, kan du trykke denne for å velge lydspråk.
RETURN-knapp
OK/DIRECTION-knapper (▲▼◄ ► -knappene)
EXIT-knapp
MARKER-knapp
Brukes til å bokmerke en posisjon mens platen spilles av.
TITLE LIST/ DISC MENU-knapp
Bruk denne til å gå inn i Vis innspillingsliste/Plate-menyen.
SUBTITLE-knapp
Trykk på denne for å bytte språk for DVD-undertekster.
Når du bruker DTV, kan du trykke denne for å velge undertekster.
TEXT-knapp
Når du bruker DTV, kan du trykke denne knappen for å vise tekst-tv.
TV/RADIO-knappen
I DTV modus, kan du trykke denne knappen for å veksle
mellom TV- eller radiomodus.
REC-knappen
Brukes til å lage en innspilling på HDD/DVD-RAM-/±RW-/±R-plater.
GUIDE-knappen
Trykk denne for å starte programguiden.
22_ komme i gang
PLAY LIST-/TITLE MENU-knappen
Bruk denne til å gå tilbake til Title-menyen (tittel) eller vise listen
over innspilte filer.
TIMER-knapp
Trykk for å gå direkte inn i Timer Recording Mode-menyen.
FAV LIST-knapp
Når du bruker DTV, trykker du denne knappen for å skifte mellom
favorittlisten.
REC PAUSE/TIME SHIFT tast
Trykk på denne for å ta en pause under innspilling.
I HDD-modus bruker du denne for å aktivere Time shift-funksjonen.
REC MODE-knapp
Bruk denne til å angi ønsket innspillingstid og bildekvalitet.
(XP/SP/LP/EP).
tilkobling og forberedelser
KOBLE TIL HDD- OG DVD-OPPTAKEREN
Denne delen viser hvordan HDD- og DVD-opptakeren kan kobles til andre eksterne komponenter og de
forberedende innstillingsmodusene.
1. Koble RF-kabler som vist.
2. Koble én ende av SCART-kabelen til AV1-kontakten på baksiden av HDD- og DVD-opptakeren.
3. Koble den andre enden til aktuell kontakt på fjernsynet.
4. Koble til HDD- og DVD-opptakeren og fjernsynet
5. Slå på fjernsyn og HDD- og DVD-opptakeren.
6. Hold SOURCE-knappen (Inngangsvalg) på fjernsynets fjernkontroll nede til videosignalet fra HDD- og
DVD-opptakeren vises på TV-skjermen.
Til ANT IN
Til TV
SCART-kabel
(ikke inkludert)
RF-kabel
Til ANT INN
M
 RF-kabeltilkoblingen på dette produktet sender bare TV-signaler. Du må koble til SCART-kabelen eller lyd-/
videokabler for å kunne se en DVD på din HDD- og DVD-opptaker.
Norsk _23
● TILKOBLING OG FORBEREDELSER
HDD- og DVD-opptakeren kan kobles til fjernsynet med SCART-kabelen hvis fjernsynet har den aktuelle
inngangen.
tilkobling og forberedelser
TILLEGGSTILKOBLINGER
Du kan koble HDD- og DVD-opptakeren til en ekstern enhet (Videospiller/parabolmottaker).
SCART-kabel
(ikke inkludert)
1
Ekstern enhet (Video/parabolmottaker)
SCART-kabel
(ikke inkludert)
- DVD-modus
1. Koble AV2-kontakten på HDD- og DVD-opptakeren til en ekstern enhet (video-/parabolmottaker) med en
SCART-kabel.
2. Koble AV1-kontakten til SCART AV-kontakten på fjernsynet.
3. Slå på HDD- og DVD-opptakeren, video/parabolmottaker eller digital tuner, og fjernsynet.
4. Angi inputmodus på AV2.
- TV-modus
1. Trykk på TV/DVD-knappen på fjernkontrollen, så vises “TV” på LED-displayet på forsiden.
(alternativt kan du slå av HDD- og DVD-opptakeren).
2. Du kan se programmer fra en paraboltuner eller digitaltuner som er koblet til denne HDD- og DVDopptakeren, også når HDD- og DVD-opptakeren er slått av.
24_ tilkobling og forberedelser
ANTENNE + HDD & DVD-OPPTAKER + EKSTERN DEKODER + TV
Hvis du kobler en ekstern dekoderboks til HDD- og DVD-opptakeren, kan du spille inn kodede kanaler (CANAL+)
som mottas via den innebygde TV-tuneren i HDD- og DVD-opptakeren.
SCART-kabel
(ikke inkludert)
Vegg
RF-kabel
3
RF-kabel
SCART-kabel
(ikke inkludert)
1. Koble RF-antennekabler som vist.
2. Bruk en SCART-kabel til å koble AV1-kontakten på denne spilleren til SCART AV-kontakten på fjernsynet.
3. Koble AV2-kontakten til en SCART AV-kontakt på dekoderboksen.
4. Hvis du vil se eller spille inn Canal+-programmer på PAY-TV, bruker du skjermdisplayet til å angi at HDDog DVD-opptakeren skal motta kanalene. (Se side 38)
Norsk _25
● TILKOBLING OG FORBEREDELSER
DEKODER
tilkobling og forberedelser
ANDRE TILKOBLINGSMULIGHETER FOR VIDEOKABELEN
Videosignaler kan overføres på flere måter uten bruk av Scart-kabler. Velg den av de følgende videotilkoblingsmåtene som passer best for deg.
• Tilfelle 1 : Koble til en Video (Composite)-utgang
• Tilfelle 2 : Komponentvideo-utganger
Komponentvideo- og progressive utgangmodus
• Komponentsignalet er kun tilgjengelig hvis TV-apparatet støtter komponentformatet.
Hvis visning av komponentsignalet ikke fungerer, kontrollerer du fjernsynstilkoblingene og de valgte
innstillingene for TV-mottak.
• Sammenlignet med standard linjesprangvideo (interlaced) dobles antall videolinjer som mates inn til
fjernsynet ved Progressive Scan. Dermed blir bildet mer stabilt, flimmerfritt og klart enn med linjesprangvideo
(interlaced). Dette er bare mulig med fjernsynsapparater som støtter Progressive Scan.
• Progressive Scan-utgang (576P)
“Brukere bør legge merke til at det finnes high definition-fjernsynsapparater som ikke er fullt ut kompatible
med dette produktet, noe som kan føre til at uregelmessigheter vises i bildet. Skulle det oppstå
bildeproblemer i forbindelse med 576 Progressive Scan, anbefales det at tilkoblingen endres til visning med
’standard definition’. Skulle du ha spørsmål i forhold til fjernsynsapparaters kompatibilitet med denne
modellens 576p HDD- og DVD-opptaker, kan du kontakte vårt kundeservicesenter.
Tilfelle 1 : Koble til en Video (Composite)-utgang
1. Koble en videokabel (gul) mellom HDD & DVD-opptakerens VIDEO OUT-kontakt (gul) og fjernsynets (eller
AV-forsterkerens) VIDEO IN-kontakt (gul).
• Dette gir jevn bildekvalitet.
2. Koble lydkabler (hvite og røde) mellom HDD- og DVD-opptakerens AUDIO OUT-kontakter og fjernsynets
(eller AV-forsterkerens) AUDIO IN-kontakter. (Se side 28~33)
Video-/lydkabel
Gul
Rød
Hvit
26_ tilkobling og forberedelser
Tilfelle 2 : Komponentvideo-utganger
1. Koble Component-videokabler (følger ikke med) mellom COMPONENT OUT(Y, PB, PR)-kontaktene på
HDD- og DVD-opptakeren og COMPONENT IN(Y, PB, PR)-kontaktene på fjernsynet.
• Dette gir høy kvalitet og nøyaktig fargegjengivelse i bildet.
2. Koble lydkabler (hvite og røde) mellom HDD- og DVD-opptakerens AUDIO OUT-kontakter og fjernsynets
(eller AV-forsterkerens) AUDIO IN-kontakter.
(Se side 28~33).
3. Etter tilkobling kan du se side 46.
● TILKOBLING OG FORBEREDELSER
Komponentkabel
(ikke inkludert)
Grønn
M
Blå
Rød
 Sørg for at de fargekodede koblingene samsvarer. Y, PB, PR Component-utgangene på din HDD- og DVD-opptaker
må være koblet til fjernsynets eksakt tilsvarende Component-innganger.
 Progressive-innstillingen er bare tilgjengelig når Video Out er satt til Component.
(se side 46)
Norsk _27
tilkobling og forberedelser
ANDRE TILKOBLINGSMULIGHETER FOR LYDKABELEN
Lydsignaler kan overføres på flere måter uten bruk av Scart-kabler. Velg den av de følgende lyd-tilkoblingsmåtene
som passer deg best.
• Tilfelle 1 : Koble til fjernsynet
• Tilfelle 2 : Koble til en stereoforsterker med AV-kontakter
• Tilfelle 3 : Koble til en AV-forsterker med en digital ut-kontakt
Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.
DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc.
© 1996-2009 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. “Dolby” og dobbel D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.
Tilfelle 1 : Koble til fjernsynet
Hvis fjernsynet har lydkontakter, bruker du denne tilkoblingen.
Komponentkabel
(ikke inkludert)
Gul
Rød
Hvit
28_ tilkobling og forberedelser
Tilfelle 2 : Koble til en stereoforsterker med AV-kontakter
Hvis stereoforsterkeren bare har AUDIO INPUT-kontakter (L og R), bruker du AUDIO OUT-kontakter.
● TILKOBLING OG FORBEREDELSER
Lydkabel
Rød
Hvit
Foran(V)
høyttaler
Foran(H)
høyttaler
Norsk _29
tilkobling og forberedelser
Tilfelle 3 : Koble til en AV-forsterker med en digital ut-kontakt
Hvis AV-forsterkeren din har Dolby Digital-, MPEG2- eller DTS-dekoder og en digital inngang, bruker du
denne tilkoblingen. Hvis du vil nyte Dolby Digital-, MPEG2 eller DTS-lyd, må du angi lydinnstillingene.
Avhengig av type forsterker, kobler du til en optisk kabel. (Se side 44~45)
Optisk kabel
(ikke inkludert)
Bak (H)
Bak (V)
Foran(V)
Foran(H)
Basselement
30_ tilkobling og forberedelser
senter
KOBLE HDMI/DVI TIL ET TV-APPARAT
Hvis TV-apparatet ditt er utstyrt med HDMI/DVI-inngang, kobler du HDMI/DVI-adapteret til TV-apparatet. Dette vil gi
den beste bilde- og lydkvaliteten.
• Tilfelle 1 : Koble til et TV-apparat med en HDMI-kontakt
• Tilfelle 2 : Koble til et TV-apparat med en DVI-kontakt
Tilfelle 1 : Koble til et TV-apparat med en HDMI-kontakt
HDMI-HDMI-kabel
(ikke inkludert)
M
 Hvis HDD- og DVD-opptakeren er koblet til TV-en i modusen HDMI 1080p, må du bruke HDMI-kabelen for
høyhastighet (kategori 2).
Norsk _31
● TILKOBLING OG FORBEREDELSER
• Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) fra HDMI OUT-kontakten bak på HDD- og DVD-opptakeren til HDMI
IN-kontakten på TV-apparatet.
• Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til HDMI-signalet fra HDD- og DVD-opptakeren
vises på TV-skjermen.
tilkobling og forberedelser
Tilfelle 2 : Koble til et TV-apparat med en DVI-kontakt
• Med DVI-adapterkabelen (ikke inkludert) kobler du HDMI OUT-kontakten bak på HDD- og DVD-opptakeren
til DVI IN-kontakten på TV-apparatet.
• Koble lydkablene fra AUDIO (rød og hvit) UT-kontaktene bak på HDD- og DVD-opptakeren til AUDIO (rød
og hvit) INN-kontaktene på TV-apparatet. Slå på fjernsyn og HDD- og DVD-opptakeren.
• Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til DVI-signalet fra HDD- og DVD-opptakeren vises
på TV-skjermen.
HDMI-DVI-kabel
(ikke inkludert)-
Rød
J
Hvit
 For å kunne bruke en HDMI-kabel (ikke vedlagt), må du koble til AV-kabelen før du setter inn strømpluggen eller
etter at du har fullført “Tilkobling og automatisk oppsett”. Ikke koble til HDMI-kabelen mens “Plug & Auto Setup”
(tilkobling og automatisk oppsett) er i gang.
 Progressiv skanning aktiveres automatisk når HDMI er tilkoblet.
 Hvis TV/HDMI-apparatet ikke støtter DTS, er ikke lydutgangen tilgjengelig når du spiller av plater i DTS-formatet.
 Du kan kun endre utsignal fra HDMI til andre utsignaler i stoppmodus.
 Hvis du bruker en HDMI-kabel for å koble en Samsung TV til HDD- og DVD-opptakeren, kan du betjene opptakeren
med fjernkontrollen til TV-apparatet. (Denne funksjonen er kun tilgjengelig på TV-apparater fra SAMSUNG som
støtter Anynet+ (HDMI CEC).) (Se side 41~42)
 Se etter n -logoen (hvis TV-apparatet ditt har en n -logo, støtter den Anynet+-funksjonen.)
M
 HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI er et grensesnitt for digital overføring av video- og lyddata i én og samme kontakt. Fordi HDMI er basert på
DVI, er den fullstendig kompatibel med DVI. Den eneste forskjellen mellom HDMI og DVI er at HDMI støtter flerkanals
lyd. Med HDMI sender HDD- og DVD-opptakeren et digitalt video- og lydsignal og viser et livaktig bilde på TVapparater som er utstyrt med HDMI-inngangskontakt.
32_ tilkobling og forberedelser
 Beskrivelse av HDMI-tilkoblingen
HDMI-kontakt - Både ukomprimerte videodata og digitale lyddata (LPCM- eller Bit Stream-data).
- Selv om HDD- og DVD-opptakeren benytter en HDMI-kabel, sender den ut et rent digitalt signal til TV-apparatet.
- Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP (High-bandwidth Digital content protection - Innholdsbeskyttelse for digitale
medier med høy båndbredde), vises det snø på skjermen.
 Hvorfor benytter Samsung HDMI?
 Hva er HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et system som beskytter DVD-innholdet som sendes via HDMI
mot å bli kopiert. Det etablerer en sikker digital kobling mellom videokilden (PC, DVD. etc) og visningsenheten (TV,
projektor etc.). Innholdet krypteres i kildeenheten for å hindre at det tas uautoriserte kopier.
KOBLE TIL PÅ INNGANGEN AV 3, DV-INNGANGEN
På denne måten kan du koble din HDD- og DVD-opptaker til andre eksterne enheter og vise eller spille inn fra dem.
• Tilfelle 1 : Koble en Videospiller, Set-Top-boks (STB), DVD-spiller eller videokamera til AV IN 3-kontaktene
• Tilfelle 2 : Koble en DV-enhet til DV IN-kontakten
Tilfelle 1 : Koble en Videospiller, Set-Top-boks (STB), DVD-spiller eller
videokamera til AV IN 3-kontaktene
Koble en videospiller eller ekstern enhet til AV IN 3-kontaktene på HDD & DVD-OPPTAKER.
Du kan spille inn fra tilkoblet utstyr (videospiller, STB, DVD-spiller eller videokamera).
Videokamera
Gul
M
Rød
Hvit
 Valg av AV IN 3 vil skje automatisk.
Hvis innsignalene ikke velges automatisk, bruk SOURCE-knappen til å velge riktig innsignal.
 Kopibeskyttet innhold kan ikke spilles inn.
Norsk _33
● TILKOBLING OG FORBEREDELSER
Analoge TV-apparater krever et analogt video-/lydsignal. Når du spiller en DVD, sendes imidlertid data til TVapparatet digitalt. Derfor trenger man enten en digital-til-analogomformer (i HDD- og DVD-opptakeren) eller en
analog-til-digitalomformer (i TV-apparatet). I denne konverteringsprosessen reduseres bildekvaliteten på grunn av
støy og signaltap. HDMI-teknologien er overlegen, fordi den ikke trenger noen form for D/A-konvertering, og fordi det
sendes et rent digitalt signal fra HDD- og DVD-opptakeren til TV-apparatet.
tilkobling og forberedelser
Tilfelle 2 : Koble et videokamera til DV IN-kontakten
Hvis det digitale videokameraet har en DV-utgang, koble det til DV-inngangen på din HDD- og DVD-opptaker.
Videokamera
M
 Hvis innsignalene ikke velges automatisk, bruk SOURCE-knappen til å velge riktig innsignal.
KOBLE TIL USB-ENHETER
Dette lar deg koble din HDD & DVD-opptaker til USB-enheter.
Koble til en USB-basert minneenhet, en MP3-spiller eller et digitalt kamera til USB-verten.
MP3-spiller
Digitalkamera
M
 Hvis du kobler fra USB-kabelen under dataoverføring vil dette stoppe all kommunikasjon, og kan ødelegge data som
er lagret i minnet.
 Når datakommunikasjonen blir avbrutt på grunn av statisk elektrisitet, magnetiske felt eller andre årsaker, må du
starte programmet på nytt eller prøve å koble fra og deretter til USB-kabelen igjen.
34_ tilkobling og forberedelser
systemoppsett
BRUKE SKJERMMENYEN
1. ▲▼, ◄ ► -knappene
Trykk på disse knappene på fjernkontrollen for å flytte merkingen
, ◄ ► og gå gjennom menyalternativene.
DVD-HDD OPPTAK
Bibliotek
HDD
2. OK-knappen
Trykk på denne knappen på fjernkontrollen for å bekrefte alle nye
innstillinger.
Bibliotek
Tittel
►
Veiledning
DivX
►
Musikk
►
Bilde
►
Kanal
Tidsinnspilling
Diskhantering
3. RETURN-knapp
Trykk denne knappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til den forrige
menyskjermen som ble vist eller for å gå ut av menyskjermen.
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
4. EXIT-knapp
Trykk denne knappen en gang til for å avslutte skjermmenyen.
TILKOBLING OG AUTOMATISK OPPSETT
Din HDD- og DVD-opptaker vil konfigureres automatisk første gang den kobles til. TV-stasjoner og klokke blir lagret i
minnet. Prosessen tar noen minutter. Din HDD- og DVD-opptaker er deretter klar til å brukes.
1. Koble RF-kabelen som angitt på side 23.
(Koble HDD- og DVD-opptakeren til fjernsynet med RF-kabelen og Scart-kabelen.)
For å kunne bruke en HDMI-kabel (ikke vedlagt), må du koble til AV-kabelen før du setter inn
strømpluggen eller etter at du har fullført "Tilkobling og automatisk oppsett". Ikke koble til HDMI-kabelen
mens "Plug & Auto Setup" (tilkobling og automatisk oppsett) er i gang.
2. Koble HDD- og DVD-opptakeren til strømuttaket. “AUTO” blinker på
frontpanelet.
3. Trykk OK eller ►, og deretter alternativet Land.
Velg ønsket land ved å trykke på -knappene, og trykk deretter på
OK-knappen.
4. Trykk OK eller ►, og deretter alternativet Språk.
Trykk på -knappene for å velge ønsket språk, og trykk
deretter på OK.
5. Trykk OK eller ►, og deretter alternativet Tidssone.
Trykk ◄ ► for å velge ønsket tidssone.
Bruk til å velge OK, og trykk deretter OK.
M
Førstegangsinstallasjon
Land
: United
Kingdom
Norway
Portugal
: United
Kingdom
Spain
: GMT
- 12:00
Sweden
Swiss
: Off
Turkey
Greece
Hungary
OK
Språk
Tidssone
Sommertid
 Hvis du velger land, vil tidssonen bli satt automatisk i henhold til
landet du velger.
Førstegangsinstallasjon
Tidssone
Land
Språk
Tidssone
Sommertid
◄
GMT +:01:00
Norway ►
►
: Norsk
OK
: GMT - 12:00
►
: Av
►
►
OK
Norsk _35
● SYSTEMOPPSETT
Fra skjermmenyene kan du aktivere eller deaktivere forskjellige funksjoner på HDD- og DVD-opptakeren.
Trykk på MENU-knappen for å vise skjermmenyen, og bruk deretter følgende knapper til å navigere deg igjennom
skjermmenyene.
systemoppsett
6. Trykk OK eller ►, og deretter alternativet Sommertid.
Bruk til å velge PÅ eller AV, og trykk deretter OK.
Førstegangsinstallasjon
7. Bruk til å velge OK, og trykk deretter OK.
Automatisk digitalt kanalsøk starter.
Land
: Norway
►
Språk
: Norsk
►
Tidssone
: GMT
Av+ 01:00
►
8. Etter at kanalsøket er ferdig, vil meldingen "Din digitale mottaker
er funnet" bli vist.
Sommertid
: Av På
►
OK
9. Trykk på OK-knappen.
Automatisk analog kanalsøk starter.
10. Etter at automatisk kanalsøk er fullført, startes klokkeinnstilling
automatisk etter 10 sekunder. Hvis du vil starte automatisk
klokkeinnstilling umiddelbart, trykker du OK-knappen.
11. Vent til gjeldende dato og klokkeslett vises automatisk.
Hvis du vil avslutte automatisk klokkeinnstilling, trykker du MENUknappen.
Automatisk scanning
Digital 578.000MHz, BW:8MHz, FFT:Auto
DTV
Radio
5
Din digitale mottaker er funnet
TF1
NRJ12
LCI
Eurosp
TPS ST
DTV
Radio
5
5
5
OK
Fremsteg
Signalstatus
M
 Hvis du vil endre denne forhåndsinnstillingen, gjør du det ved å velge
eAVSLUTT
stasjoner i henhold til OSD-menyen ”Forhåndsinnstille kanaler med
funksjonen for manuelt oppsett”. (Se side 38~39)
Automatisk scanning
 Funksjonen for automatisk oppsett kan utføres ved å holde nede
STOP ( ) på enheten i minst 5 sekunder mens enheten er slått av
og det ikke er noen plate i plateskuffen.
12. Sjekk dato og klokkeslett.
• hvis det er : Korrekt, må du trykke OK-knappen for å lagre
datoen og klokkeslettet. Hvis du ikke trykker på OK-knappen,
vil dato og klokkeslett lagres automatisk etter 5 sekunder.
• hvis det er : Hvis det er feil, skriver du inn riktig måned, dag, år,
time og minutt ved hjelp av , ◄ ► eller nummerknappene.
Trykk OK-knappen for å lagre datoen og klokkeslettet.
Når du trenger å endre klokkeinnstillingen, kan du gjøre det
manuelt.
ATV
3
PR
CH
Navn
1
2
3
034
045
046
----------
Dekoder
Av
Av
Av
Fremsteg
eAVSLUTT
Vennligst vent, stiller klokke
Vill du avslutte klokkeinnstilling trykk [MENU]
Innstilling av tid
Mnd dag.
JAN
Torsdag
36_ systemoppsett
01
år.
2009
tim.
12
min. Auto
00
På
STILLE KLOKKEN
1. Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
DVD-HDD OPPTAK
2. Trykk på -knappene for å velge Innstilling, og trykk deretter
på OK eller ►.
3. Trykk på -knappene for å velge Innstilling av tid, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Innstilling
HDD
Bibliotek
System
►
Innstilling av tid
►
Språk
►
Lyd
►
Tidsinnspilling
Video
►
Diskhantering
Foreldre lås 1
►
Veiledning
Kanal
Opptak
Innstilling
►
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
Tidssone
Følg trinn 1 til 3 for å stille tidssonen.
4. Trykk på -knappene for å velge Tidssone, og trykk deretter
på OK- eller ►-knappen.
Velg tidssonen du befinner deg i ved hjelp av ◄ ►, og velg
deretter OK ved hjelp av .
DVD-HDD OPPTAK
Innstilling av tid
HDD
Bibliotek Tidssone
Tidssone
Veiledning
Kanal
►
Manual Clock Set
GMT + 01:00
Daylight Saving
OK
►
: Av
►
Tidsinnspilling
Diskhantering
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
❖ GMT-tabell (Greenwich Mean Time)
Land
GMT
By
Storbritannia, Portugal
GMT+00:00
Dublin, Edinburgh, London, Lisboa, Casablanca
Frankrike, Østerrike, Belgia, Danmark, Tyskland,
Nederland, Italia, Norge, Spania, Sverige, Sveits,
Ungarn, Tsjekkia
GMT+01:00
Berlin, Stockholm, Rome, Vienna, Paris, Madrid, Prague,
Warsaw, Brussel, Copenhagen, Oslo, Bern, Budapest,
Warszawa, Prague
Finnland, Tyrkia, Hellas
GMT+02:00
Athens, Helsinki, Istanbul, Cairo, Eastern Europe, Pretoria,
Israel
Manuell stilling av klokken
Følg trinn 1 til 3 for å stille tidssonen.
4. Trykk på -knappene for å velge Stille klokke manuelt, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Bruk ◄►-knappene til å skrive inn Time, dato eller årstall.
Bruk nummerknapper til å skrive inn tidsdata direkte.
5. Trykk på OK-knappen, så lagres datoen og klokkeslettet.
Hvis du ikke trykker på OK-knappen, blir det ikke lagret.
DVD-HDD OPPTAK
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Tidsinnspilling
Mnd
dag.
år.
tim. min. Auto
JAN
01
2009
12
00
På
Torsdag
Diskhantering
Innstilling
< FLYTT
M
Innstilling av tid
HDD
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
 RF-kabelen må være tilkoblet før du kan angi Auto Clock. (se side 23)
 DVD-opptakeren angir automatisk klokken i henhold til tidssignalet som kringkastes mellom kanalene PR1 til PR5.
Hvis det ikke er noen klokkesignaler i den analoge sendingen, vil det bli søkt etter et klokkesignal i DVB-T-signalet.
Hvis du ikke trenger å angi Auto Clock-funksjonen, velger du AV.
 Hvis det er et avvik mellom tidsinformasjonen fra den analoge og den digitale sendingen, kan det hende at du ikke er
normalt tilkoblet DVB-T.
Norsk _37
● SYSTEMOPPSETT
m FLYTT
systemoppsett
Sommer- og vintertid
Følg trinn 1 til 3 på side 37.
4. Trykk på -knappene for å velge Sommertid, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
DVD-HDD OPPTAK
Innstilling av tid
HDD
Bibliotek
5. Trykk for å velge På eller Av, og trykk deretter på OK- eller
►-knappen.
Veiledning
Kanal
Tidssone
►
Stille klokke manuelt
Sommertid
►
✔►
Av
På
Tidsinnspilling
Diskhantering
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
KANALOPPSETT
Denne menyen består av 5 undermenyer (Kanalliste(Digital), Favorittliste(Digital), Automatisk scanning, Manuel
scanning(Digital) og Manuell inst.(Analog)).
Automatisk scanning
Denne funksjonen gir deg muligheten til å laste ned programmer automatisk fra den lastede kanalen.
1. Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
2. Trykk på -knappene for å velge kanal, og trykk deretter på
Automatisk scanning
OK eller ►.
Land
:
Norway
Kanaltype
:
Alle
3. Trykk på -knappene for å velge Automatisk scanning, og
Skannefunksjon
:
Alle
Start frekvens
:
CH 5/178000kHz
trykk deretter på OK eller ►.
Avslutt Frekvens
:
CH 69/858000kHz
Meldingen “Auto Setup vil fjerne alle kanaler. Trykk [OK] for å
Start
Avbryt
fortsette, [RETURN] for å avslutte.” vil bli vist.
4. Trykk OK, og trykk deretter ◄ ► for å velge ønsket
alternativ.
• Land: : Trykk ◄ ► til å velge ønsket land.
(Kanaltype : Digital)
• Kanaltype : Trykk ◄ ► og velg Digital, Analog eller Alle. (Hvis du
Automatisk scanning
velger analog, kan du ikke velge skannemodus, start- og
Digital 578.000MHz, BW:8MHz, FFT:Auto
sluttfrekvens).
DTV
Radio
5
5
Din digitale mottaker er funnet
• Skannefunksjon:
TF1
DTV
Radio
5
5
NRJ12
- Kun gratis : Mottar alle fritt tilgjengelige signaler.
LCI
OK
Eurosp
- Alle : Mottar alle tilgjengelige signaler, inkludert krypterte.
TPS ST
• Start frekvens/Avslutt Frekvens : Endres automatisk hver
Fremsteg
Signalstatus
gang et nytt land velges.
eAVSLUTT
5. Bruk til å velge Start, og trykk deretter OK.
Automatisk scanning vil starte.
(Kanaltype : Analogue)
◄
►
◄
►
◄
►
◄
►
◄
►
Automatisk scanning
ATV
3
PR
CH
Navn
1
2
3
034
045
046
----------
Dekoder
Av
Av
Av
Fremsteg
eAVSLUTT
M
 Du kan velge RADIO-modus ved å trykke TV/RADIO på fjernkontrollen.
Denne knappen brukes til å veksle mellom TV- og RADIO-modus.
38_ systemoppsett
Manuel scanning(Digital)
For å stille inn nye kanaler, har HDD- og DVD-opptakeren en "Manuell skanning", der kanalinformasjon kan
legges inn av brukeren.
Følg trinn 1 til 2 på side 38.
3. Trykk på -knappene for å velge Manuel scanning(Digital),
og trykk deretter på OK eller ►.
Kanal
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Tidsinnspilling
Kanalliste(Digital)
►
Favorittliste(Digital)
►
Automatisk scanning
►
Manuel scanning(Digital)
►
Manuell inst.(Analog)
►
Diskhantering
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
Manuel scanning(Digital)
Land
Kanaltype
Skannefunksjon
Kanalnummer
Frekvens
Båndbredde
Signalstatus 50%
:
:
:
:
:
:
Norway
Digital
Alle
CH 5
178000kHz
8MHz
◄
◄
◄
◄
Start
►
►
►
►
Avbryt
Manuell inst.(Analog)
Følg trinn 1 til 2 på side 38.
3. Trykk på -knappene for å velge Manuell inst.(Analog), og
trykk deretter på OK eller ►.
4. Trykk på -tastene for å velge et PR(program) du vil redigere,
slette eller bytte plass for, og trykk deretter på COLOUR-tasten.
Velg Redigere, Slette eller Byt.
• I tilfellet Edit (RED(A)) : Du kan legge til eller redigere PRinformasjon (PR - Program) Etter at PR-informasjonen er endret
(CH, Navn, Dekoder, MFT) velger du Spare, og deretter trykker
du på OK.
- CH : Finjuster kanalen ved å bruke ◄►-knappene.
- Navn : Viser stasjonsnavnet som identifiseres automatisk i
kringkastingssignalet. Hvis det ikke identifiseres, kan
du redigere navnet med ◄►-knappene.
- Dekoder : Hvis du setter denne til on (på), kan du spille inn
kodede kanaler gjennom en ekstern dekoderboks.
Før du setter den til on, se side 25 om hvordan du
kobler til en ekstern dekoderboks.
- MFT (Manuell frekvensjustering) :
Du kan finjustere kanalfrekvensen ved hjelp av ◄►knappene.
• I tilfelle Delete (GREEN(B)) : Kanalinformasjonen om valgt
PR(program) vil bli fjernet.
• I tilfelle Swap (YELLOW(C)) : Bytter plass for
kanalinformasjonen om to PR(programmer). Hvis du for
eksempel ønsker å bytte plass for PR2 og PR5, velger du
Swap (Bytt) ved PR2, og deretter velger du PR5 og trykker på
OK-knappen.
DVD-HDD OPPTAK
Kanal
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Tidsinnspilling
Kanalliste(Digital)
►
Favorittliste(Digital)
►
Automatisk scanning
►
Manuel scanning(Digital)
►
Manuell inst.(Analog)
►
Diskhantering
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
Manuell inst.(Analog)
PR
CH
Navn
Dekoder
01
02
03
04
05
06
07
---------------
----------------------
---------------
A
Redigere
B
Slette
C
Byt
Manuell inst.
PR
CH
Navn
Dekoder
MFT
01
◄
►
Av
Spare
m FLYTT sVELG
Norsk _39
● SYSTEMOPPSETT
4. Velg Kanalnummer du vil finne ved hjelp av ◄ ►.
Velg Frekvens, og tast inn frekvensen til kanalen du vil finne ved
hjelp av talltastene.
Velg Båndbredde du vil finne ved hjelp av ◄ ►.
Når en gyldig frekvens er tastet inn, blir båndbredden valgt
automatisk. Du kan velge en verdi i området 6,7 til 8 MHz. Etter
at du har valgt alternativet. Trykk OK for å starte skanningen av
kanalene.
DVD-HDD OPPTAK
systemoppsett
Kanalliste(Digital)
Denne funksjonen er bare mulig i DVB-T-modus.
Denne funksjonen brukes til å redigere listen over favoritter, eller slette kanalen.
Følg trinn 1 til 2 på side 38.
3. Bruk til å velge Kanalliste(Digital), og trykk deretter på OK
eller ►.
4. For å slette en kanal til kanallisten (Digital), trykk RØD (A) knapp.
Trykk OK for å se på den kanalen.
5. For å omnummerere en kanal fra DTV-kanallisten, trykk GRØNN
(B) knapp. Meldingen “Tast inn nytt kanalnummer.” vil bli vist.
DTV kanalliste
001 SVT1
002 SVT2 ABC
003 TV3
004 TV4 Stockholm
005 Kanal 5
006 TV6
007 Eurosport
Fjern
Renumr.
#/$ Side
r Tilbake
6. Trykk på talltasene for å taste inn et nytt kanalnummer.
M
 Trykk OK i DVB-T-visningen for å vise kanallisten (Digital).
 Du kan velge RADIO-modus ved å trykke TV/RADIO på
fjernkontrollen.
Denne knappen brukes til å veksle mellom TV- og RADIO-modus.
 Hvis du endrer nummeret til en planlagt kanal, vil kanalen bli fjernet
fra listen over planlagte kanaler.
Radio kanalliste
045 YLE PEILI
046 YLEN KLASSINEN
047 YLE FSR+
048 YLEMONDO
049 YLE X3M
Fjern
Renumr.
#/$ Side
r Tilbake
 Jos uusi kanava lisätään tai vastaanotettuja kanavia on TV-kanavia
vähemmän, suorita Automaattihaku uudelleen.
Favorittliste(Digital)
Denne funksjonen er bare mulig i DVB-T-modus.
Du kan umiddelbart registrere den gjeldende kanalen i favorittlisten (Digital).
Følg trinn 1 til 2 på side 38.
3. Bruk til å velge Favorittliste(Digital), og trykk deretter på OK
eller ►.
4. For å legge til gjeldende kanal til favorittlisten (Digital), trykk
GRØNN (B) knapp.
For å slette en favorittkanal fra favorittlisten (Digital), trykk RØD (A)
knapp.
Trykk OK for å se på den kanalen.
40_ systemoppsett
Favorittliste(Digital)
001 TF1
002 NRJ12
Fjern
Legg til akt.
#/$ Side
r Tilbake
SETTE OPP TILLEGGSUTSTYRET
Med denne funksjonen kan du konfigurere systemets innstillinger.
1. Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
2. Trykk på -knappene for å velge Innstilling, og trykk deretter
på OK eller ►.
3. Trykk på -knappene for å velge System, og trykk deretter på
OK eller ►.
5. Trykk på -knappene for å velge ønsket element, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
System
HDD
Bibliotek
: Av
►
Strømsparing
: Av
►
Anynet+ (HDMI CEC)
: På
►
DVB-T Auto. teksting
: På
Tidsinnspilling
Touch key lyd
: På
Diskhantering
DivX(R) Registrering
Veiledning
Kanal
Automatisk avstengning
►
►
►
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
Innstillingen Automatisk avstengning
Denne funksjonen slår automatisk av din HDD- og DVD-opptaker, du trenger ikke å trykke noen knapp på det
angitte tidspunktet.
1. Bruk til å velge Automatisk avstengning, og trykk deretter
på OK- eller ►.
DVD-HDD OPPTAK
System
HDD
Automatisk avstengning
: Av
2. Trykk på -knappene for å velge ønsket element, og trykk
Av
✔
Strømsparing
2 timer : Av
Veiledning
deretter på OK- eller ►-knappen.
Anynet+ (HDMI CEC) 6 timer : På
Kanal
DVB-T Auto. teksting
: På
• Av : Automatisk avstengning er deaktivert.
Tidsinnspilling
Touch key lyd
: På
• 2 Timer : HDD- og DVD-opptakeren vil slå seg av automatisk
DivX(R) Registrering
Diskhantering
2 timer etter siste knappetrykk.
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
• 6 Timer : HDD- og DVD-opptakeren vil slå seg av automatisk
6 timer etter siste knappetrykk.
• Hvis tidspunktet når den slår seg av automatisk er nådd under avspilling eller opptak, slik det er stilt inn i
den automatiske avslåingsfunksjonen, vil apparatet fortsette avspillingen eller opptaket til det er ferdig.
Bibliotek
►
►
►
►
►
►
M
 Hvis du slår HDD- og DVD-opptakeren av og på, vil alternativene bli tilbakestilt.
Strømspareinnstillinger
• På : Hvis den er slått på, og du slår av HDD- og DVDopptakeren, vil frontskjermen slå seg av, og opptakeren gå i
strømsparemodus.
• Av : Aktiverer ikke strømsparing, velg vanligvis OFF-modus
DVD-HDD OPPTAK
System
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Automatisk avstengning
: Av
►
Av
: Av
✔►
Anynet+ (HDMI CEC) På
: På
►
Strømsparing
DVB-T Auto. teksting
: På
Tidsinnspilling
Touch key lyd
: På
Diskhantering
DivX(R) Registrering
►
►
►
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en funksjon som gjør at du kan betjene opptakeren ved hjelp av fjernkontrollen til et Samsung TVapparat, når HDD- & DVD-opptakeren er tilkoblet TV-apparatet ved hjelp av en HDMI-kabel. (Se side 31 - 32)
(Denne funksjonen er kun tilgjengelig på TV-apparater fra SAMSUNG som støtter Anynet+).
1. Trykk på -knappene for å velge Anynet+ (HDMI CEC), og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Anynet+(HDMI CEC)-enheter vil bli vist.
2. Trykk på -knappene for å velge på, og trykk deretter OK eller
►.
DVD-HDD OPPTAK
System
HDD
Bibliotek
Automatisk avstengning
: Av
►
Strømsparing
: Av
Anynet+ (HDMI CEC) Av
DVB-T Auto. teksting På
: På
►
: På
✔►
Tidsinnspilling
Touch key lyd
: På
Diskhantering
DivX(R) Registrering
Veiledning
Kanal
►
►
►
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
Norsk _41
● SYSTEMOPPSETT
4. Trykk på -knappene for å velge ønsket systemalternativ, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
DVD-HDD OPPTAK
systemoppsett
Bruk av Anynet+ (HDMI CEC)
1. Koble HDD- og DVD-opptakeren til et Samsung TV-apparat ved hjelp av HDMI-kabelen. (se side 31~32)
2. Sett Anynet+ (HDMI CEC) “på” på din HDD- og DVD-opptaker. (se side 41)
3. Aktiver Anynet+-funksjonen på tv-apparatet.
(se TV-apparatets brukerveiledning for mer informasjon).
• Du kan betjene HDD- og DVD-opptakeren ved hjelp av TV-apparatets fjernkontroll.
(TV-knappene som kan benyttes til å styre HDD- og DVD-opptakeren :
, , ,
, , ~ , REC og fargeknappene.)
• Når du trykker Anynet+-knappen på TV-apparatets
< TV-meny >
fjernkontroll, kan du se den venstre skjermmenyen.
- Select Device : Bruk dette alternativet til å velge enhet.
DVDR
View TV
- Opprtak : Bruk dette alternativet til å starte eller stoppe opptak.
Select Device
Opprtak
- Menu on Device : Det samme som MENU-knappen ( ) på
Menu on Device
HDD- og DVD-opptakerens fjernkontroll.
Device Operation
Receiver : Off
- Device Operation : Det samme som INFO-knappen ( ) på
Innstilling
HDD- og DVD-opptakerens fjernkontroll.
,
,
,
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
sEnter
> Flytte
eAvslutt
M
,
 Hvis du trykker på Power On mens du ser på TV, vil TV-bildet veksle
til avspillingsskjermen.
 Hvis du slår på en DVD-opptaker mens TV-apparatet er slått av, vil det slå seg på.
 Hvis du slår av TV-apparatet, blir HDD- og DVD-opptakeren slått av automatisk. (Når HDD- og DVD-opptakeren
spiller inn, kan den ikke slås av).
 Hvis du skifter fra HDMI til andre kilder (Kompositt, Komponent, RF... etc) på tv-en mens du spiller av en DVD-plate,
vil HDD- og DVD-opptakeren stoppe avspillingen. Men HDD- og DVD-opptakeren kan ta vare på opptaket på DVDplaten.
Automatisk undertekst på DVB-T
• På : Undertekstene vises automatisk når du mottar et DVB-T-signal.
• Av : Funksjonen er slått av.
M
DVD-HDD OPPTAK
Bibliotek
Automatisk avstengning
: Av
►
Strømsparing
: Av
►
Anynet+ (HDMI CEC)
: På
: På
►
Tidsinnspilling
DVB-T Auto. teksting Av
På
Touch key lyd
: På
✔►
Diskhantering
DivX(R) Registrering
Veiledning
 Denne funksjonen er tilgjengelig når du mottar et DVB-T-signal med
undertekster.
System
HDD
Kanal
►
►
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
Stille lyden på tasten Sound on/off
Følg trinn 1 og 3 ovenfor for å sette opp.
4. Trykk på -knappene for å velge Touch key lyd, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
5. Bruk til å velge På eller Av, trykk deretter på OK eller ►.
6. Gå ut av menyen ved å trykke på MENU-knappen.
DVD-HDD OPPTAK
System
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Automatisk avstengning
: Av
►
Strømsparing
: Av
►
Anynet+ (HDMI CEC)
: På
►
DVB-T Auto. teksting
: På
Tidsinnspilling
Touch key lyd
Diskhantering
DivX(R) Registrering På
Av
: På
►
►
✔►
Innstilling
m FLYTT
42_ systemoppsett
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
DivX(R)-registrering
Bruk registreringskoden til å registrere denne HDD- DVD-opptakeren
med DivX(R) Video On Demand-format. Du finner mer informasjon på
www.divx.com/vod
DVD-HDD OPPTAK
System
HDD
Bibliotek
Automatisk avstengning
: Av
►
DivX(R) Video
On Demand
Strømsparing
: Av
Veiledning
Anynet+ (HDMI CEC)
: På
KanalDin registreringskode er XXXXXXXX
DVB-T
teksting
: På
For mer
info,Auto.
besøk
www.divx.com/vod
Tidsinnspilling Touch key lyd
: På
Diskhantering
►
►
►
►
OK
DivX(R) Registrering
►
Innstilling
rTILBAKE
eAVSLUTT
SETTE OPP SPRÅKALTERNATIVENE
Hvis du setter opp språkalternativene på forhånd, vil de komme opp hver gang du ser på en film.
1. Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
DVD-HDD OPPTAK
2. Trykk på -knappene for å velge Innstilling, og trykk deretter
på OK eller ►.
3. Trykk på -knappene for å velge Språk, og trykk deretter på
OK- eller ►-knappen.
Menyen for språkoppsett vil vises.
Språk
HDD
Bibliotek
: Original
►
DVB-T-lyd
: Norsk
►
DVD-undertekst
: Automatisk
►
DVB-T-undertekst
: Norsk
►
Tidsinnspilling
Diskmeny
: Norsk
►
Diskhantering
Meny
: Norsk
►
Veiledning
Kanal
DVD Audio
Innstilling
4. Trykk på -knappene for å velge ønsket språkalternativ, og
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• DVD Audio : For platens talespråk.
• DVB-T-lyd : For gjeldende program som tilbyd lyd.
• DVD-undertekst : For platens undertekster.
• DVB-T-undertekst : For gjeldende program som tilbyd undertekster.
• Diskmeny : For menyene som følger med platen
• Meny : For skjermmenyen på HDD- og DVD-opptakeren.
- Automatisk : Setter HDD- og DVD-opptakerens menyspråk til det samme språket som benyttes på
TV-apparatets menyer.
- Hvordan bruke automatikken?
1. TV-apparatet du vil koble til må støtte Anynet+.
2. Bruk en HDMI-kabel til å koble HDD- og DVD-opptakeren til TV-apparatet (Se side 31 - 32)
3. Hvis Anynet+ er aktivert på HDD- og DVD-opptakeren (se side 41), og menyspråket er satt til
“Automatisk”, vil menyspråket bli satt til det samme som på TV-apparatet.
4. Hvis menyspråket på TV-apparatet ikke støttes av opptakeren, vil menyspråket bli satt til
standardvalget,
5. Trykk på -knappene for å velge ønsket språk, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
M
 Hvis det valgte språket ikke finnes på platen, brukes det opprinnelige, forhåndsinnspilte språket.
 Det valgte språket vil bare vises hvis det støttes på platen, og av DVB-T-signalet.
 Under avspilling kan du trykke SUBTITLE for å velge undertekst på DVD-platen. På grunn av at denne funksjonen er
slått av som standard, må du trykke ▲▼ for å velge ønsket undertekst.
Norsk _43
● SYSTEMOPPSETT
sVELG
systemoppsett
SETTE OPP LYDALTERNATIVENE
Du kan koble HDD- og DVD-opptakeren til en ekstern forsterker eller et hjemmekinoanlegg.
Lar deg installere lydenheten og lydstatusen avhengig av lydsystemet som brukes.
Du kan også justere NICAM-modus.
1. WTrykk på MENU-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
2. Trykk på -knappene for å velge Innstilling, og trykk deretter
på OK eller ►.
3. Trykk på -knappene for å velge Lyd, og trykk deretter på OKeller ►-knappen.
4. Trykk på -knappene for å velge ønsket alternativ for lyd, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
DVD-HDD OPPTAK
Innstilling
HDD
Bibliotek
System
►
Innstilling av tid
►
Språk
►
Lyd
►
Tidsinnspilling
Video
►
Diskhantering
Foreldre lås 1
►
Veiledning
Kanal
Innstilling
m FLYTT
Opptak
sVELG
►
rTILBAKE
eAVSLUTT
5. Trykk på -knappene for å velge ønsket element, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Digitale signaler
• PCM : Velg dette alternativet når utstyret ditt ikke er kompatibelt
med Dolby Digital (eller MPEG-2).v
• Bitstream : Sender Dolby Digita-lyd (eller MPEG-2) som
en strøm av databiter. Velg denne når AVmottakeren eller AV-forsterkeren din har
Dolby Digital (eller MPEG-2)-dekoder.
DVD-HDD OPPTAK
Lyd
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Digital utgang
: PCM
PCM
DTS
Bitstream
: Off
✔►
►
DRC
: På
►
NICAM
: På
►
Tidsinnspilling
Diskhantering
Innstilling
m FLYTT
M
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
 Innstilling for digitale signaler brukes på samme måte for Dolby Digital- og MPEG-2-lyd. LPCM-lydspor sendes alltid
ut som PCM. Det har ikke noe med innstilling av Digital Output å gjøre.
 Sørg for å velge riktig Digital Output, ellers får du ingen lyd eller bare lydstøy.
DTS
• Av : Sender ikke ut DTS-signaler.
Velg dette når AV-mottakeren eller AV-forsterkeren ikke har
noen DTS-dekoder.
• På : Sender ut DTS-bitstrøm via digital output når du spiller av
DTS-spor. Denne må du bare velge hvis AV-mottakeren (eller
AV-forsterkeren) har dekoder for DTS.
DVD-HDD OPPTAK
Lyd
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Digital utgang
: PCM
►
DTS
: Off
Av
✔►
DRC
På
: On
►
: På
►
NICAM
Tidsinnspilling
Diskhantering
Innstilling
M
 Når DTS-lydsporet spilles av, kommer det ingen lyd fra AV Audio
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
Output.
DRC
Dette er bare aktivt når et Dolby Digital-signal blir identifisert.
• På : Når filmlydspor spilles på lavt volum på mindre høyttalere,
kan systemet bruke riktig komprimering slik at innhold på
lavt nivå blir tydelig nok samtidig som dramatiske partier
ikke får for sterk lyd.
• Av : Du kan nyte filmen i standard dynamikkområde.
DVD-HDD OPPTAK
Lyd
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Digital utgang
: PCM
►
DTS
: Av
DRC
: On
Av
►
NICAM
På
: On
✔►
►
Tidsinnspilling
Diskhantering
Innstilling
m FLYTT
44_ systemoppsett
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
NICAM
DVD-HDD OPPTAK
Lyd
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Digital utgang
: PCM
►
DTS
: Av
►
DRC
: På
►
Av
: On
NICAM
Tidsinnspilling
►
✔
På
Diskhantering
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
SETTE OPP VIDEOALTERNATIVENE
Med denne funksjonen kan du konfigurere videoens innstillinger.
Denne funksjonen avhenger av platetype. Den vil kanskje ikke fungere for enkelte platetyper.
1. Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
2. Trykk på -knappene for å velge Innstilling, og trykk deretter
på OK eller ►.
3. Trykk for å velge Video, og trykk deretter OK- eller ►.
Menyen for videooppsett vil vises.
4. Trykk på ◄ ►-knappene for å velge ønsket videoalternativ, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
DVD-HDD OPPTAK
Innstilling
HDD
Bibliotek
System
►
Innstilling av tid
►
Språk
►
Lyd
►
Tidsinnspilling
Video
►
Diskhantering
Foreldre lås 1
►
Veiledning
Kanal
Innstilling
m FLYTT
Opptak
sVELG
►
rTILBAKE
eAVSLUTT
5. Trykk på -knappene for å velge ønsket element, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Bildeformat
Avhengig av hva slags fjernsyn du har, vil du kanskje trenge å justere
skjerminnstillingen. (sideforhold)
• 4:3 Letter Box : Velges hvis du ønsker å se hele 16:9-skjermen
DVD-spilleren støtter, selv om fjernsynet har en
4:3-skjerm. Det vises da sorte felter øverst og
nederst på skjermen.
DVD-HDD OPPTAK
Video
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Bildeformat
: 4:3
Letter
Box
4:3
Letter
Box
3D Støyrduksjon
4:3
Pan-Scan
: Off
16:9
Wide
: Komponent
Video utgang
►
►
✔►
Komponentutgang
: Interlace
►
Tidsinnspilling
BD Wise
: Av
►
Diskhantering
HDMI-oppløsning
: 576p
►
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
• 4:3 Pan-Scan : Velges for fjernsyn med standard størrelse når du ønsker å se den midtre delen av 16:9skjermen. (Det av bildet som er ytterst til høyre og venstre i filmbildet, vil bli kuttet bort.)
• 16:9 Wide : Lar deg vise hele 16:9-bildet hvis du har fjernsyn med bredskjerm.
3D-støyreduksjon (bevegelsesaktiv støyreduksjon)
• Av : Normalt
• På : Gir et renere bilde gjennom støyreduksjon (for innspilling).
DVD-HDD OPPTAK
Video
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Bildeformat
: 16:9 Wide
3D Støyrduksjon
Video utgang
►
Av
: Off
På
: Komponent
✔►
►
Komponentutgang
: Interlace
►
Tidsinnspilling
BD Wise
: Av
►
Diskhantering
HDMI-oppløsning
: 576p
►
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
Norsk _45
● SYSTEMOPPSETT
NICAM-programmer er inndelt i 3 typer. NICAM Stereo, NICAM
Mono og tospråklig (overføring til et annet språk). Med NICAMprogrammer følger alltid en standard mono-lydkringkasting. Du velger
den ønskede lyden ved å slå av eller på NICAM.
• På : NICAM-modus
• Av : Bruk bare denne posisjonen til å spille inn standard
monolyd under NICAM-kringkastinger hvor stereolyden
forstyrres på grunn av dårlige mottaksforhold.
systemoppsett
Videoutgang
Du får bilde med høy kvalitet gjennom RGB- eller Komponent Videokoblinger. RGB-utgangen er tilgjengelig ved å koble til en SCARTkontakt (AV1), mens komponentsignalet er tilgjengelig ved å koble til
på komponentutgangen (Y, PB, PR). Bare ett av de to utsignalene
kan velges om gangen.
• Komponent
• RGB
DVD-HDD OPPTAK
Video
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Bildeformat
: 16:9 Wide
3D Støyrduksjon
►
: Av
Video utgang
Komponentutgang
►
Komponent
: Component
RGB
: Interlace
✔►
►
Tidsinnspilling
BD Wise
: Av
►
Diskhantering
HDMI-oppløsning
: 576p
►
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
I Komponent-modus kan du sette videoutdata til Progressive (P.SCAN) eller linjesprang (interlace), se side 46.
Når HDMI-kabelen (Ikke inkludert) ikke er tilkoblet, er tilgjengelige videoutgangskontakter som følger.
Tilgjengelige video ut-kontakter
Innstillingsmodus
ut-kontakt
Komponent-utgang (Y, PB, PR)
AV1 Scart
Composite Video out
M
Komponent-modus
RGB-modus
O
X
R, G, B
X
O
Composite
O
X
O
O
 Når HDMI-kabelen (medfølger ikke) er tilkoblet, fungerer ikke RGB-signalet. Video Output er innstilt på Component.
KOMPONENTUTGANG (PROGRESSIV SKANNING)
Denne funksjonen er tilgjengelig når videosignalet som benyttes er komponent. Denne innstillingen gir deg
muligheten til å velge ønsket progressivt modus. Hvis du vil se alternativet "Progressivt skannemodus", må du
først koble til komponentkabelen. (Se side 27) Kontroller at komponentkablene er godt festet.
• Progressiv
Meldingen “Vil du fortsette i progressiv innstilling? Tilbakestilles om
10 sekunder.”vil bli vist. Velg “Ja” hvis du vil gå tilbake til progressivt
modus.
• Interlace
Meldingen “Vil du fortsette i Interlace innstilling? Tilbakestilles om 10
sekunder.” vil bli vist. Velg “Ja” hvis du vil gå tilbake til
linjesprangmodus.
M
DVD-HDD OPPTAK
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Bildeformat
: 16:9 Wide
3D Støyrduksjon
: Av
Video utgang
: Komponent
►
►
►
Komponentutgang
Tidsinnspilling
: Interlace
Interlace
✔►
BD Wise
Progressiv
: Av
►
Diskhantering
HDMI-oppløsning
: 576p
►
Innstilling
m FLYTT
 When the HDMI cable (not supplied) is connected, this screen is not displayed.
46_ systemoppsett
Video
HDD
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
BD Wise (Kun produkter fra Samsung)
BD Wise er Samsungs nyeste tilkoblingsfunksjon.
Når du kobler sammen produkter fra Samsung og BD-Wise via
HDMI, blir den beste oppløsningen automatisk innstilt.
M
Video
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Bildeformat
: 16:9 Wide
►
3D Støyrduksjon
: Av
►
Video utgang
: Komponent
Komponentutgang
: Interlace
Tidsinnspilling
BD Wise
: Av
Av
Diskhantering
HDMI-oppløsning
På
: 576p
►
►
✔►
►
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
● SYSTEMOPPSETT
• På : Den originale oppløsningen til DVD-platen blir spilt direkte til
TV-apparatet.
• Av : Oppløsningssignalet blir bestemt iht. den tidligere angitte
oppløsningen, uavhengig av oppløsningen på platen.
DVD-HDD OPPTAK
 Hvis du vil endre oppløsningen i BD Wise-modus, må du slå av BD-modus på de avanserte egenskapene.
 Hvis du slår av BD Wise, vil oppløsningen på det tilkoblede TV-apparatet automatisk bli satt til maksimal
oppløsning.
 Hvis spilleren er tilkoblet en enhet som ikke støtter BD Wise, kan du ikke bruke BD wise-funksjonen.
 For korrekt bruk av BD Wise, må du aktivere BD Wise-funksjonen på både TV-apparatet og spilleren.
HDMI-oppløsning
Denne innstillingen brukes hvis enheten er koblet til en visningsenhet (TV, videokanon osv.) med HDMI.
• BD Wise : Velger automatisk optimal oppløsning i henhold til TVapparatet når dette støtter BD Wise.
(BD Wise-menyen vil bare være tilgjengelig hvis BD
Wise er satt til På)
• 576p : 720 x 576
• 720p : 1280 x 720
• 1080i : 1920 x 1080
• 1080p : 1920 x 1080
DVD-HDD OPPTAK
Video
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Bildeformat
: 16:9 Wide
3D Støyrduksjon
Video utgang
Komponentutgang
Tidsinnspilling
BD Wise
Diskhantering
HDMI-oppløsning
Innstilling
m FLYTT
sVELG
►
: Av
►
: Komponent
BD
Wise
576p
: Interlace
720p
: Av
1080i
: 576p
1080p
rTILBAKE
✔►
►
►
►
eAVSLUTT
Velge utgang
• Koble HDD- og DVD-opptakeren til TV-apparatet via HDMI.
Still inngangen på TV-apparatet på HDMI.
M
 BD Wise-menyen vil bare være tilgjengelig hvis BD Wise er satt til “På”.
BD wise-funksjonen er kun tilgjengelig hvis et BD Wise-kompatibelt TV-apparat fra Samsung kobles til spilleren ved
hjelp av en HDMI-kabel.
 Progressiv skanning aktiveres automatisk når HDMI er tilkoblet.
 Se i brukerveiledningen for TV-apparatet for å kontrollere om TV-apparatet støtter progressiv skanning.
Hvis apparatet støtter progressiv skanning, følger du fremgangsmåten i brukerveiledningen for innstilling av
progressiv skanning i TV-apparatets menysystem.
 Hvis video-utsignalet ikke er riktig justert, kan skjermen bli blokkert.
 Oppløsningene som er tilgjengelige for HDMI-utsignalet avhenger av TV-apparatet eller fremviseren som er koblet til.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet eller fremviseren hvis du vil vite mer.
 Hvis oppløsningen endres, kan det ta noen sekunder før bildet vises normalt.
Norsk _47
systemoppsett
SETTE OPP FORELDREKONTROLLEN
Foreldrekontrollfunksjonen fungerer sammen med DVD-plater og DVB-T-sendinger som har fått en klassifisering
som hjelper deg med å kontrollere hva slags DVD-filmer familien kan få se. En plate har inntil 8 klassifiseringsnivåer.
Z
1. Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
2. Trykk på -knappene for å velge Innstilling, og trykk deretter
på OK eller ►.
3. Trykk på -knappene for å velge Foreldre lås, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Når du bruker HDD- og DVD-opptakeren for første gang, vises
meldingen "Opprett passord".
4. Skriv inn det 4-sifrede passordet med fjernkontrollens talltaster.
Du ser meldingen "Bekreft". Skriv inn passordet på nytt.
DVD-HDD OPPTAK
Innstilling
HDD
Bibliotek
System
►
Innstilling av tid
►
Språk
►
Lyd
►
Tidsinnspilling
Video
►
Diskhantering
Foreldre lås 1
►
Veiledning
Kanal
Innstilling
m FLYTT
Opptak
sVELG
►
rTILBAKE
eAVSLUTT
Hvis du glemte passordet
1. Bytt DVD-modus, og ta ut platen.
2. Trykk og hold nede PLAY/PAUSE (
)-knappen på frontpanelet i minst 10 sekunder.
Velge programgrad
1. Velg Programnivå med -knappene, og trykk deretter på OK
eller ►.
2. Bruk -knappene til å velge programgraden du vil benytte, og
trykk deretter på OK eller ►.
Hvis du f.eks. velger opp til 15, vil DVB-T-innhold som har
aldersgrensen 16, 17, 18 eller eldre ikke bli vist. Et høyere tall
indikerer at programmet er ment kun for voksen bruk.
DVD-HDD OPPTAK
Foreldre lås
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Programnivå
DVD-nivå
Endre passord
Tidsinnspilling
Diskhantering
Av
18 : Level1-Kids
17
16
15
14
13
12
✔►
►
►
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
Velge DVD-nivå
1. Trykk på -knappene for å velge DVD-nivå, og trykk deretter
på OK- eller ►-knappen.
2. Trykk på -knappene for å velge DVD-nivå, og trykk deretter
på OK- eller ►-knappen.
Hvis du for eksempel velger opp til nivå 6, kan ikke plater med
nivå 7- eller nivå 8-innhold spilles.
Et høyere tall indikerer at programmet er ment kun for voksen
bruk.
DVD-HDD OPPTAK
Foreldre lås
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Programnivå
DVD-nivå
Endre passord
Tidsinnspilling
Diskhantering
Innstilling
m FLYTT
sVELG
Av
: Level1-Kids
Nivå8-Voksen
Nivå7
Nivå6
Nivå5
Nivå4
Nivå3
Nivå2
rTILBAKE
✔►
►
►
eAVSLUTT
Endre passordet
1. Trykk på -knappene for å velge Endre passord, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
2. Skriv inn det 4-sifrede passordet med fjernkontrollens talltaster.
Du ser meldingen “Bekreft”.
3. Skriv inn passordet igjen med talltastene på fjernkontrollen.
DVD-HDD OPPTAK
Foreldre lås
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Programnivå
: Av
►
DVD-nivå
: Av
►
Endre passord
►
Tidsinnspilling
Diskhantering
Innstilling
m FLYTT
48_ systemoppsett
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
SETTE OPP OPPTAKSALTERNATIVENE
Lage kapitler automatisk
CVKL
(V-modus)
En DVD-video består av ”Titler” og ”Kapitler”. Når du spiller inn ett program, utgjør det én tittel.
Hvis du bruker denne funksjonen, vil tittelen bli delt inn i kapitler.
2. Trykk på -knappene for å velge Innstilling, og trykk deretter
på OK eller ►.
3. Trykk på -knappene for å velge Opptak, og trykk deretter
OK eller ► .
4. Trykk på -knappene for å velge Lag kapittel, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
DVD-HDD OPPTAK
Opptak
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Lag kapittel
: On
Av
EP tids modus
: 6 Hours
På
EZ-opptak
✔►
►
: Av
►
V-Modus kompabilitet : Av
►
Tidsinnspilling
Diskhantering
Innstilling
m FLYTT
5. Bruk til å velge PÅ eller AV, og trykk deretter OK eller ►.
• Av : Velg denne hvis du ikke vil bruke den automatiske kapittelfunksjonen.
• På : SVelg denne hvis du vil bruke den automatiske kapittelfunksjonen.
Gå ut av menyen ved å trykke på EXIT-knappen.
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
6. Trykk REC-knappen for å starte innspilling.
(Se side 73 - 74 for informasjon om hvordan du setter opptakshastigheten)
Du ser meldingen “Vill du opprette nytt kapittel etter opptak?”.
7. Bruk ◄ ► til å velge OK, og trykk deretter OK.
• Et nytt kapittel opprettes i henhold til valgt innspillingsmodus. Et kapittel vil vare omtrent 5 minutter i XPog SP-modus, og omtrent 15 minutter i LP- og EP-modus.
8. Trykk på STOP-knappen for å stanse innspillingen.
9. Du kan vise de opprettede titlene ved å sluttbehandle platen (se side 104) og deretter trykke på TITLE
MENU-knappen. Tittelmenyen vil bli vist
• Det er normalt ikke nødvendig å sluttbehandle DVD+RW-plater.
10.Du kan vise de opprettede kapitlene ved å velge den ønskede tittelen, og deretter trykke på DISC MENUknappen. Kapittel-menyen for den ønskede tittelen blir vist.
J
 Funksjonen Automatic Chapter Creator (Lage kapitler automatisk) fungerer ikke under innspilling med timer eller når
strømmen er slått av.
Angi tid for EP-modus
Du kan velge én av fire innspillingsmoduser ved å trykke flere ganger
på REC Mode-knappen.
I EP-modus (Extended Play) kan du med denne innstillingen sette
innspillingstiden til 6 eller 8 timer.
• 6 timer
• 8 timer
DVD-HDD OPPTAK
Opptak
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Lag kapittel
: Av
►
EP tids modus
6 Hours
6: timer
EZ-opptak
8: timer
Off
V-Modus kompabilitet : Av
✔►
►
►
Tidsinnspilling
Diskhantering
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
Norsk _49
● SYSTEMOPPSETT
1. Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
systemoppsett
EZ-opptak
CVKL
(V-modus)
Denne funksjonen gir deg muligheten til å initialisere og sluttbehandle
en plate automatisk.
DVD-HDD OPPTAK
2. Trykk på -knappene for å velge På, og trykk deretter OK eller
►.
Gå ut av menyen ved å trykke på EXIT-knappen.
3. Sett inn en plate.
Hvis platen er ny, blir den initialisert i V-modus automatisk.
(Kun DVD-RW)
Opptak
HDD
1. Trykk på -knappene for å velge EZ-opptak og trykk på OKeller ►-knappen.
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Lag kapittel
: Av
EP tids modus
: 6 timer
EZ-opptak
: Off
Av
V-Modus kompabilitet På
: Av
►
►
✔►
►
Tidsinnspilling
Diskhantering
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
4. Trykk på REC-knappen.
5. EZ Record vil automatisk sluttbehandle platen ved følgende betingelser.
• Når du trykker OPEN/CLOSE-knappen på HDD- og DVD-opptakeren etter at du har tatt opp over 70%:
Skuffen vil åpne seg når platen er sluttbehandlet.
• Denne modusen er kun tilgjengelig for DVD-RW(V), DVD+R eller DVD-R-plater.
M
 Hvis du setter inn en ny DVD-RW-plate, blir den initialisert i V-modus automatisk.
 Hvis du setter inn en ny DVD+RW-plate, vil denne bli formatert automatisk.
 Hvis du velger off (av), må du initialisere platen manuelt (se side 72), og deretter sluttbeandle platen i
Discbehandling. (se side 104)
 Lengden på opptaket kan variere avhengig av innspillingsmodus. (se side 73 - 74)
Kompatibilitet for V-modus
Denne funksjonen handler om oppsett for valg av lydspor ved
innspilling av Dual STEREO-kringkasting (Multi-audio) på harddisk.
Den har ingen innvirkning på den direkte DVD-innspillingen av et
program.
• Av : Både “Dual V” og “Dual H” i kringkasting med flere lyder, er
innspilt på harddisk. Titler som er innspilt på harddisk med en
slik oppsettstatus, kan ikke kopieres til DVD+RW/±R eller
DVD-RW (V-modus).
• På : Ett av alternativene “Dual V” eller “Dual H” i kringkasting med
flere lyder, er innspilt på harddisk. Titler som er tatt opp på
harddisken under disse betingelsene kan kopieres til
DVD+RW/±R eller DVD-RW (V-modus), mens "Dual V" og
"Dual H" kan velges under "Audio Selection" (Lydvalg).
DVD-HDD OPPTAK
Opptak
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Tidsinnspilling
Lag kapittel
: Av
►
EP tids modus
: 6 timer
EZ-opptak
: Av
►
V-Modus kompabilitet Av
: Av
✔►
►
På
Diskhantering
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
DVD-HDD OPPTAK
eAVSLUTT
Opptak
HDD
Bibliotek
Veiledning
Kanal
Tidsinnspilling
Lag kapittel
: Av
►
EP tids modus
: 6 timer
►
EZ-opptak
: Av
V-Modus kompabilitet : På
Lyd valg
: OffV
Dual
►
►
✔►
Dual H
Diskhantering
Innstilling
m FLYTT
50_ systemoppsett
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
DTV-funksjoner
"EPG" benyttes med samme mening som "TNT".
BASISFUNKSJONER
● DTV-FUNKSJONER
Vis skjerm
Når fjernsynskanalene er programmert, vil du se følgende bilde (fane) hver gang du bytter kanal:
Faneelementer
Viser listen over favorittkanaler.
HDD
DTV
001
Viser tekst-tv
TF1
Viser undertekster.
Viser multi audio.
M
 Ikonet som vises vil være i henhold til signalets serviceinformasjon.
 Ikonet vises bare når det er flere lydtyper og språk tilgjengelig.
 Ved å trykke på knappen kan du se den detaljerte informasjonen.
Velge lydspor
1. Trykk på AUDIO -tasten for å se listen over lydspor.
2. Bruk til å velge ønsket Audiospor, og trykk deretter OK.
Audiospor
FRA MPEG
sVelg
>Endre
Stille inn favorittlisten (Digital)
Du kan registrere den aktive kanalen på den digitale favorittlisten.
1. Trykk FAV LIST mens du ser på et program.
2. Trykk på GRØNN(B) tast for å legge aktuell kanal til listen over
digitale favorittkanaler.
Trykk RØD(A) tast for å slette en digital favorittkanal fra listen.
– For å se på favorittlisten (Digital) –
Trykk FAV LIST, og velg deretter kanalen.
Favorittliste(Digital)
001 TF1
002 NRJ12
Fjern
Legg til akt.
#/$ Side
r Tilbake
Trykk OK for å se på den kanalen.
Norsk _51
DTV-funksjoner
Endre språk for undertekster
Når programmet du ser på har undertekster tilgjengelig, kan du trykke
SUBTITLE. Hvis det er tilgjengelige undertekster på programmet du
ser på, vil du se en menyfane i overkant av bildet.
Undertekst
Av
1. Trykk på SUBTITLE-knappen.
2. Bruk til å velge ønsket undertekst, og trykk deretter OK.
sVelg
>Endre
Sette opp tekst-tv-funksjonen
Når programmet du ser på har tekst-tv, kan du trykke TEXT for å se
på denne. Hvis det er tilgjengelige tekst-tv-signal på programmet du
ser på, vil du se en menyfane i overkant av bildet.
Undertekst
FRA(Transparens:Av)
1. Trykk TEXT.
2. Velg ønsket tekst-tv-side ved å trykke på -knappene.
3. Bruk ◄ ► til å velge Transparens, og trykk deretter OK.
>Endre
P100
<Transparens
TF1
30 . 01
TFI
15 : 08 : 09
S O U S - TI TR A G E
PROGRAMMES SOUSTI TR E S
B O N P LA N
D I A LO G U E Z PA R S M S E N D I R E C T S U R
N O TR E C H AT
J o u e z
e n
a p p e l a n t
M E TE O
102
3 2 8 0
e t
g a g n e z
I N FO S
200
s é j o u r
a u
s k 1
p o u
S P O R TS
250
A S TR O
270
FO O T
300
Gagnez jusqu'à
CINE
1000
euros
190
888
145
199
r
219
PETITES
ANNONCES
OFFRES D'EMPLOI 400
l e
u n
4
510
RESUL TATS ET RAPPORTS PMU
FINI LA SOLITUDE !
LA NEIGE ARRIVE ?
EXCLUSIF : RENCONTRES PAR SMS
217
290
216
213
PACK MICRO POUR 38 EUROS/MOIS
256
GUIDE
Den elektroniske programguiden gir deg en kanalliste for kanalene.
1. Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
2. Bruk til å velge Guide, og trykk deretter OK eller ►.
• Trykk GUIDE mens du ser på et program. (DTV)
• RØD(A) knapp (Timeropptak) : Stille timeropptaket.
• ($)-knappen : Gå til neste dag.
• (#)-knappen : Gå til forrige dag.
€ Viser programmer som er tilgjengelig i de neste 7 dagene.
• ◄ ► -knappen : velg program og handling.
• INFO-knappen (Informasjon) : Se på den detaljere
informasjonen
M
DTV Veiledning
12:00 TIR 1 JAN 2009
12:00 - 12:25 Blue Peter
TIR 1 JAN
001
BBC ONE
002
BBC TWO
007
BBC THREE
030
CBBC Channel
040
BBC NEWS 24
001
BBCi
A
12:30
Blue Peter
---
---
The Weakest Link
Basli Brush
Neighbours
---
Tracy
Beake
13:30
BBC News
Look North
Beg. Borrow or Steal
Strictly Come Dancing: It T
Blue Peter
BBC News
Out There
BBC News
BBCi
BBCi
Tidsinnspilling
#/$ FORRIGE/NESTE DAG
 Innholdet i cellen kan vises med en forsinkelse i henhold til sendingen.
 Hvis innstillingene "Sommertid" og "GMT-tid" er feil, vil tiden EPG bruker også være feil.
52_ DTV-funksjoner
13:00
INFO
INFORMASJON
---
Timeropptak guide
Sørg for at klokken er rett før du bruker denne funksjonen.
(Se side 37~38)
1. Bruk ◄ ► til å velge ønsket program, og trykk deretter
RØD(A).
2. Guidens tid er tiden fra den valgte kanalen.
3. Du kan kontrollere innstillingen på planleggingslisten.
(Se side 81~83)
12:00 - 12:25 Blue Peter
TIR 1 JAN
001
BBC ONE
002
BBC TWO
007
BBC THREE
030
CBBC Channel
040
BBC NEWS 24
001
BBCi
A
12:30
13:00
Blue Peter
---
---
The Weakest Link
Basli Brush
Neighbours
---
13:30
BBC News
Look North
Beg. Borrow or Steal
Strictly Come Dancing: It T
Tracy
Beake
Blue Peter
BBC News
Out There
BBC News
BBCi
Tidsinnspilling
#/$ FORRIGE/NESTE DAG
INFO
INFORMASJON
 Tittelinformasjonen vises på tittellisten som en veiledning for guidet
DTV Veiledning
opptak.
 Hvis Timer REC (timeropptak) er valgt, vil ikonet vises på det valgte
programmet.
 Opp til 12 opptak kan gjøre, inkludert guidet opptak og generelle
opptak.
---
BBCi
12:00 TIR 1 JAN 2009
12:00 - 12:25 Blue Peter
Tidsinnspilling 12:30
TIR 1 JAN
001
BBC ONE
002
BBC TWO
007
BBC THREE
030
CBBC Channel
040
BBC NEWS 24
001
BBCi
A
Blue Peter
13:00
---
Neighbours
13:30
BBC News
Look North
Velg media
The Weakestfor
Link tidsinnspilling
Beg. Borrow or Steal
---
HDD
Basli Brush
---
Tracy
Beake
Strictly Come Dancing: It T
Blue Peter
DVD
BBC News
Out There
BBC News
BBCi
---
BBCi
Tidsinnspilling
#/$ FORRIGE/NESTE DAG
INFO
INFORMASJON
00 TIR 1 JAN 2009
Norsk _53
● DTV-FUNKSJONER
M
DTV Veiledning
12:00 TIR 1 JAN 2009
avspilling
I denne delen introduseres grunnleggende funksjoner for avspilling og avspilling etter
platetype. Les følgende informasjon før du spiller en plate.
OMRÅDEKODE (BARE DVD-VIDEO)
Både HDD- og DVD-opptakeren og platene er kodet etter område. Disse regionale kodene må passe
sammen hvis platen skal kunne spilles av. Hvis kodene ikke passer sammen, kan ikke platen spilles.
Områdenummeret for denne HDD- og DVD-opptakeren er beskrevet på bakpanelet til HDD- og DVDopptakeren.
LOGOER TIL PLATER SOM IKKE KAN SPILLES AV
Dolby Digital
Stereo
DTS
PAL-kringkastingssystem i
Storbritannia, Frankrike,
Tyskland osv.
Digital Audio
DivX
MP3
Plateform
Maks spilletid
Enkeltsidig (12 cm)
Dobbeltsidig (12 cm)
Enkeltsidig (8 cm)
Dobbeltsidig (8 cm)
Enkeltsidig (12 cm)
Enkeltsidig (8 cm)
Enkeltsidig (12 cm)
Enkeltsidig (8 cm)
Enkeltsidig (12 cm)
Enkeltsidig (8 cm)
Enkeltsidig (12 cm)
Enkeltsidig (8 cm)
240 min.
480 min.
80 min.
160 min.
74 min.
20 min.
1 t. (XP: Overlegen kvalitet)
2 t. (SP: Standard kvalitet)
4 t. (LP: Lang avspilling)
6 eller 8 t. (EP: Extended)
2 t. (XP: Overlegen kvalitet)
4 t. (SP: Standard kvalitet)
8 t. (LP: Lang avspilling)
12 eller 16 t. (EP: Extended)
PLATETYPER SOM KAN SPILLES AV
Platetyper
DVD-VIDEO
Plate-logoinnhold
Innspilt innhold
AUDIO
VIDEO
LYD-CD
AUDIO
JPEG
JPEG-bilde
MP3
MP3-lyd
DivX
DivX Movie
Enkeltsidig (12 cm)
(4,7GB)
DVD-RAM
AUDIO
VIDEO
Dobbeltsidig (12 cm)
(9,4GB)
54_ avspilling
Platetyper
Plate-logoinnhold
DVD-RW
Innspilt innhold
AUDIO
VIDEO
Plateform
12 cm (4,7 GB)
Enkeltsidig (12 cm)
(4,7GB)
AUDIO
VIDEO
Dobbeltsidig (12 cm)
(8,5GB)
DVD+RW
AUDIO
VIDEO
12 cm (4,7 GB)
Enkeltsidig (12 cm)
(4,7GB)
DVD+R
AUDIO
VIDEO
Dobbeltsidig (12 cm)
(8,5GB)
CD-R/-RW
DVD-RAM/-RW/-R
1 t. (XP: Overlegen kvalitet)
2 t. (SP: Standard kvalitet)
4 t. (LP: Lang avspilling)
6 eller 8 t. (EP: Extended)
1 t. (XP: Overlegen kvalitet)
2 t. (SP: Standard kvalitet)
4 t. (LP: Lang avspilling)
6 eller 8 t. (EP: Extended)
1 time 50 min. (XP : Overlegen kvalitet)
3 t. 40 min. (SP: Standard kvalitet)
7 t. 20 min. (LP: Lang avspilling)
11 eller 14 t. 40 min. (EP: Extended)
1 t. (XP: Overlegen kvalitet)
2 t. (SP: Standard kvalitet)
4 t. (LP: Lang avspilling)
6 eller 8 t. (EP: Extended)
1 t. (XP: Overlegen kvalitet)
2 t. (SP: Standard kvalitet)
4 t. (LP: Lang avspilling)
6 eller 8 t. (EP: Extended)
1 time 50 min. (XP : Overlegen kvalitet)
3 t. 40 min. (SP: Standard kvalitet)
7 t. 20 min. (LP: Lang avspilling)
11 eller 14 t. 40 min. (EP: Extended)
JPEG
MP3
-
-
DivX
Plater som ikke kan spilles av
•
•
•
•
DVD-Video med et annet områdenummer enn "2" eller "ALL" (Alle)
3,9 GB DVD-R-plate for redigering.
Uinnspilt DVD-RAM/-RW(VR-modus) som ikke er innspilt, følger videoinnspillingsstandarden
En DVD±R/DVD-RW(V)-plate som det allerede er spilt inn på, og som ikke er sluttbehandlet i en opptaker
fra en annen produsent.
• DVD-ROM/PD/MV-plate, osv.
• VCD/SVCD/CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
• BD, HD-DVD
M
 Din HDD- og DVD-opptakeren kan bare brukes med plater som er kompatible med DVD-RAM-standard versjon 2.0.
 Avspilling og/eller innspilling vil kanskje ikke fungere for noen platetyper, eller når det utføres spesielle operasjoner
som endring av vinkel eller justering av sideforhold. Informasjon om platene er skrevet i detalj på boksen. Se om
nødvendig på den.
 La ikke platen bli skitten eller få riper. Fingeravtrykk, smuss, støv, riper eller avleiringer av sigarettrøyk på
innspillingssiden kan gjøre det umulig å bruke platen til innspilling.
 DVD-RAM/±RW/±R-plater vil kanskje ikke kunne spilles av på enkelte DVD-spillere, avhengig av spilleren, platen og
kvaliteten på innspillingen.
 Du kan ikke bruke dette apparatet til å ta opp NTSC-innhold, men du kan spille det av.
Norsk _55
● AVSPILLING
DVD-R
Maks spilletid
avspilling
SPILLE AV EN PLATE
1. Trykk OPEN/CLOSE-knappen.
2. Plasser forsiktig en plate i skuffen med platens etikett vendt opp.
3. Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSE-knappen..
• HDD- og DVD-opptakeren spiller ikke automatisk av plater etter at den slås på første gang.
• Når HDD- og DVD-opptakeren blir slått på og det ligger en plate i skuffen, vil enheten bli aktivert og
vente i stopptilstand.
• Trykk PLAY ( ) for å starte avspillingen.
4. Trykk STOP(
) for å stoppe avspillingen.
M
 Når avspillingen av en plate stanses, husker HDD- og DVD-opptakeren hvor den stanset slik at den kan fortsette der
J





du stanset når du trykker PLAY ( ) igjen. (hvis ikke platen er fjernet eller HDD- og DVD-opptakeren er frakoblet,
eller hvis du trykker to ganger på STOP( ).)
Flytt ikke HDD- og DVD-opptakeren under avspilling da det kan føre til at platen skades.
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen når du skal åpne eller lukke plateskuffen.
Trykk ikke på plateskuffen mens den blir åpnet eller lukket da det kan forårsake en produktfeil.
Plasser ikke fremmedlegemer på eller i plateskuffen.
Noen funksjoner kan utføres annerledes eller bli deaktivert avhengig av platetype.
Hvis dette skjer, se instruksjonene som er skrevet på platecoveret.
 Sørg spesielt for at barns fingre ikke blir sittende fast mellom plateskuffen og dekselet når den lukkes.
 Du kan bare sette inn én DVD-plate om gangen. Hvis du setter inn to eller flere plater, er det ikke mulig å spille av
platene. I tillegg kan det føre til skade på HDD- og DVD-opptakeren.
BRUKE PLATE- OG TITTELMENYEN
Noen platetyper har et eget menysystem hvor du kan velge spesielle funksjoner for tittel, kapittel, lydspor,
undertekst, filmtrailer, informasjon om rollefigurer osv.
For DVD-VIDEO-plate
Z
• Platemeny : Trykk på DISC MENU-knappen for å åpne platemenyen for platen.
• Gå til installasjonsmenyen for avspillingsoperasjonen.
• Du kan velge lydspråk og undertekster osv. fra platen.
• Tittelmeny : Trykk på TITLE MENU-knappen får å gå til platens tittelmeny.
• Noen plater støtter kanskje ikke tittelmenyfunksjonaliteten.
For HDD og plater av typen DVD-RAM/±RW/±R
SXCVKL
• Tittelliste
Trykk på TITLE LIST-knappen. Tittellisten er en liste over tidligere opptatte programmer. Hvis en tittel
slettes, kan ikke den tittelen bli spilt av igjen.
• Spilleliste (HDD/DVD-RAM/-RW(VR))
Trykk på PLAY LIST-knappen. Dette henviser til en liste over brukervalgte titler. Når én spilleliste spilles,
vises bare scenen som brukeren har valgt, og deretter stanser avspillingen. Fordi det bare er informasjonen
som trengs for å spille av en ønsket scene som er med i en spilleliste, vil ikke den opprinnelige innspillingen
bli slettet hvis spillelisten slettes. (bare VR-modus)
56_ avspilling
BRUKE DE AVSPILLINGSRELATERTE KNAPPENE
Søke gjennom et kapittel eller spor
SZXCV
Under avspilling trykker du på SEARCH (
) på fjernkontrollen.
HDD/DVD-VIDEO/
X2X4X8
● AVSPILLING
DVD-RAM/±RW/±R
KL
 X 16  X 32  X 128
DivX
X2X4X8
AUDIO CD (CD-DA)
X2X4X8
• Du kan skanne programmet i omvendt rekkefølge.
), utføres avspilling i standardhastighet X4.
• Når du trykker og holder SEARCH-knappene (
Hvis du slipper SEARCH-knappene (
), utføres avspilling ved normal hastighet.
• Trykk på PLAY-knappen ( ) for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet.
M
 Du kan høre lyden under søking fremover (X 2) på harddisken, og plater av typen DVD-VIDEO/DVD-RAM/±RW/±R.
(Ingen lyd høres under Scan(search)-modus (skanne) på DivX-plater).
 Den markerte hastigheten i denne funksjonen kan avvike fra den faktiske avspillingshastigheten.
Hoppe over kapitler, titler eller merker
SXCV
Under avspilling trykker du på SKIP (
KL
) på fjernkontrollen.
• Hvis du trykker på SKIP ( ),
du går til starten av kapittelen, tittelen eller en markør ved å trykke, og hvir du trykker en gang til innefor 3
sekunder, vil du gå til starten av forrige kapittel, tittel eller markør.
• Hvis du trykker på SKIP ( )-knappen,
går den til neste merke.
Slow Motion Play (Sakte film)
SZXCVKLD
I pausemodus trykker du SEARCH (
) på fjernkontrollen.
• Hvis du trykker på SEARCH-knappen ( ),
 1/2 Œ  1/4 Œ  1/8
• Hvis du trykker på SEARCH-knappen ( ),
 1/2 Œ  1/4 Œ  1/8
• Trykk på PLAY-knappen ( ) for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet.
Trykk og hold nede SEARCH-knappene (
) under pause, platen vil spilles sakte med 1/4 hastighet. Hvis
knappen slippes, vil pauseoperasjonen gjenopptas.
M
 Den markerte hastigheten i denne funksjonen kan avvike fra den faktiske avspillingshastigheten.
 Sakte film fungerer bare i avspilling fremover for DivX-plater.
Norsk _57
avspilling
Step Motion Play (Trinnvis avspilling)
SZXCVKLD
Trykk på SKIP (Hopp over) ( , ) på fjernkontrollen i stillbildemodus.
• Hver gang knappen trykkes, vises en ny ramme.
Når SKIP (Hopp over) ( )-knappen trykkes, aktiveres den foregående rammen.
Når SKIP (Hopp over) ( ) trykkes, aktiveres den neste rammen.
• Trykk PLAY (Spill av) ( ) for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet.
M
 Sakte film fungerer bare i avspilling fremover for DivX-plater.
BRUKE INFO-KNAPPEN
Med INFO-funksjonen kan du enkelt søke etter en ønsket scene ved å søke på tittel, kapittel eller tidspunkt.
Du kan også endre innstillinger for undertekst og lyd og angi noen funksjoner, inkludert Repeat (Repetisjon), Angle
(Vinkel) og Zoom.
Gå direkte til en scene ved hjelp av INFO
SZXCVKLD
Hvis du ønsker å gå direkte til en spesiell tittel, et kapitel eller tid, må
du bruke denne funksjonen.
1. Trykk INFO under avspilling.
2. Bruk for å velge søk, og trykk deretter på OK eller ►.
3. Bruk til å velge Tittel, Kapittel eller Tid.
4. Bruk ◄ ►, eller talltastene til å velge ønsket scene, og trykk
deretter OK.
Hvis du søker etter en tid, må du taste inn tiden i rekkefølgen
timer, minutter og sekunder ved hjelp av talltastene. Deretter
trykker du på OK-knappen.
M
DVD-VIDEO
t Søk
O Undertekst
Q Lyd
z Vinkel
P Repetere
v Zoom
>FLYTT
Info
|
Av
ENG Dolby Digital 5.1 CH
1/1
Av
Av
|
<ENDRE
 Dette vil kanskje ikke fungere for enkelte platetyper.
Når en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-/JPEG-plate settes inn, vil kanskje ikke informasjonsdisplayet vises avhengig av
hva slags plate det er.
 Tidssøkfunksjonen virker ikke på alle plater.
 Trykk på RETURN-knappen igjen hvis du vil fjerne skjermbildet.
VELGE SPRÅK PÅ UNDERTEKSTER
ZD
Velger ett av undertekstene som er innspilt på platen.
Du kan også bruke denne funksjonen ved å trykke på SUBTITLE-knappen på fjernkontrollen.
1. Trykk INFO under avspilling.
2. Bruk til å velge Undertekst.
3. Bruk ◄ ► til å velge ønsket språk for undertekster.
M
 Skjermen for undertekster kan variere avhengig av platetypen.
 Noen plater lar deg bare velge språk for platemenyen.
58_ avspilling
VELGE LYDSPOR OG LYDKANALER
SZXCKLD
Velger ett av lydsporene som er innspilt på platen. I tillegg velges også lydkanalen på innspilte TV-programmer.
Du kan også bruke denne funksjonen ved å trykke på AUDIO-knappen på fjernkontrollen.
1. Trykk INFO under avspilling.
2. Bruk til å velge Lyd.
● AVSPILLING
3. Bruk ◄ ► til å velge ønskede lydspor eller lydkanaler.
M
 Lydspor eller lydkanal kan variere fordi de er platespesifikke.
 På noen plater kan du bare velge lydspråk for platemenyen.
ENDRE KAMERAVINKELEN
Z
Hvis en DVD-VIDEO inneholder flere vinkler for en bestemt scene, kan du bruke funksjonen Vinkel.
1. Trykk INFO under avspilling.
2. Bruk til å velge Vinkel.
3. Bruk ◄ ► til å velge ønsket vinkel.
M
 Denne funksjonen er avhengig av platen, og fungerer kanskje ikke med alle DVD-er.
 Denne funksjonen fungerer ikke hvis en DVD ikke er spilt inn med et system med flere kameravinkler.
 Viser gjeldende vinkel og totalt vinkelnummer.
GJENTATT AVSPILLING
Spille av flere ganger (Gjentatt avspilling)
SZXCVKLD
Du kan også bruke denne funksjonen ved å trykke på REPEAT-knappen på fjernkontrollen.
1. Trykk INFO under avspilling.
2. Bruk til å velge Repetere.
3. Bruk ◄ ► til å velge Av, A-B eller Tittel, eller Kapitlet du vil gjenta, og trykk deretter OK.
M
 Titler kan ikke gjentas på HDD/DVD-RAM/-RW (VR-modus), ikke sluttbehandlet DVD±R og ikke sluttbehandlet DVDRW (V-modus).
 Du kan også aktivere normal avspilling ved å trykke på EXIT (
).
Norsk _59
avspilling
Repetere A-B
SZXCVKL
1. Trykk INFO under avspilling.
Repetere
2. Bruk til å velge Repetere.
A-B >
3. Bruk ◄ ► til å velge Repetere A-B, og trykk deretter OK.
4. Trykk OK der du vil at repetisjonen skal starte (A), og trykk den
igjen der du vil at repetisjonen skal slutte (B). Den repeterte
avspillingen av A-B-delen starter.
>ENDRE
M
sVELG
 Hvis du angir punkt (B) før det har gått fem sekunder, vil
forbudsmerket ( ) vises.
 Du kan også aktivere normal avspilling ved å trykke på EXIT (
).
 Lyd-CD-er (CD-DA), MP3-plater og DivX-plater støtter ikke funksjonen Repeat A-B (Gjenta A-B).
ZOOME INN
SZXCVKL
1. Trykk INFO under avspilling.
2. Bruk til å velge Zoom, og trykk deretter OK eller ►.
( ) vises.
3. Flytt til området du vil forstørre ved å trykke på ◄ ►.
4. Trykk på OK-knappen.
Skjermen forstørres til to ganger normal størrelse.
Skjermstørrelsen forstørres til fire ganger normal størrelse.
HDD/DVD-VIDEO/DVD-RAM/±RW/±R
M
normal størrelse → X2 → X4 → X2 → normal størrelse
 Når innspillingen er utført i EP-modus, støttes ikke Zoom-funksjonen bortsett fra når innspillingen er utført i DVDVIDEO-modus, og på en sluttbehandlet DVD-R/-RW ( V).
60_ avspilling
BRUKE MARKØRER
SXC
(VR-modus)
Du kan legge bokmerker ved scener du vil se om igjen, slik at du kan begynne avspillingen fra den avmerkede posisjonen.
Sette markører
1. Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
01 02 -- -- -- -- -- -- -- -- N : 2
3. Gå til neste posisjon ved å trykke på ►.
4. Trykk på OK-knappen igjen når scenen du ønsker vises.
• Tallet 02 vises og scenen lagres.
< FLYTT
sAVSPILL
Avbryt
• Plater med formatet HDD, DVD-RAM eller DVD-RW (VR-modus)
har en merkefunksjon (Marker) i stedet for bokmerker.
Siden scenene kan vises som mange ulike sider, er det nødvendig å nummerere dem.
Hvis en plate i bruk er kodet med Disc Protection, kan ikke bokmerker angis eller slettes.
rTILBAKE
Spille av et merke
1. Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
2. Velg en merket scene ved å trykke på ◄ ►.
3. Trykk på OK eller PLAY ( )-knappen for å starte avspillingen fra den valgte scenen.
• Hvis du trykker på SKIP ( )-knappen, går den til begynnelsen av merket. Hvis knappen trykkes én
gang til innen 3 sekunder, returneres du til begynnelsen av foregående merke.
• Hvis du trykker på SKIP ( )-knappen, går den til neste merke.
Slette et merke
1. Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
2. Velg en merket scene ved å trykke på ◄ ►.
3. Trykk på RØD(A)-knappen for å slette det valgte merket.
• Hvis et merke slettes mens HDD/DVD-RAM/-RW (VR-modus) spilles av, vil merkenumrene endres.
Hvis for eksempel det sjuende merket fjernes etter at ti merker har blitt registrert, vil merkenumrene etter
det åttende automatisk flyttes ett hakk fremover og det åttende merket blir det sjuende.
BRUKE BOKMERKER
ZCVKL
(V-modus)
Sette bokmerker
1. Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
2. Trykk på OK-knappen når scenen du ønsker vises.
• Tallet 1 vises, og scenen lagres.
Bokmerke
1 2 - - - - - - - --
3. Gå til neste posisjon ved å trykke på ►.
4. Trykk på OK-knappen igjen når scenen du ønsker vises.
Tallet 2 vises, og scenen lagres.
• Gjenta prosessen over hvis du vil legge inn flere bokmerker.
• Du kan legge inn bokmerke på inntil 10 scener.
M
< FLYTT
sAVSPILL
Avbryt
rTILBAKE
 Når plateskuffen åpnes og deretter lukkes, vil bokmerker forsvinne.
Norsk _61
● AVSPILLING
Marker
2. Trykk på OK-knappen når scenen du ønsker vises.
• Tallet 01 vises, og scenen lagres.
avspilling
Spille av et bokmerke
1. Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
2. Velg en merket scene ved å trykke på ◄ ►.
3. Trykk på OK eller PLAY (
)-knappen for å starte avspillingen fra den valgte scenen.
Slette et bokmerke
1. Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
2. Velg en merket scene ved å trykke på ◄ ►.
3. Trykk på RØD(A)-knappen for å slette det valgte bokmerket.
SPILLE AV LYD-CD/MP3
Knapper på fjernkontrollen som brukes til avspilling av lyd-CD (CD-DA)/MP3
SKIP (Hopp over) (
) : Går til forrige eller neste side.
Trykk SEARCH (Søk) (
) : Hurtigspoling
(X 2, X 4, X 8) (Kun Lyd-CD)
STOP (
PAUSE (
)-knapp : Stopper et spor (en sang).
) : Pauser avspillingen.
PLAY ( ), OK : Spiller av det valgte sporet (den valgte
sangen).
: Velger et spor (en sang).
7
RØD(A) knapp : • Lager en spilleliste eller går til spilleliste.
• Velg alle : MP3, CD-DA
• Kopier : MP3
• CD-import : Lyd-CD
8
GRØNN(B) knapp : Velger sorteringsrekkefølge.
(Kun MP3-plater)
9
GUL(C) knapp : Velger avspillingsmodus. (REPEAT)
10 BLÅ(D) knapp : Velger et innhold. (Kun MP3-plater)
Spille av en lyd-CD (CD-DA)
1. Legg en lyd-CD (CD-DA) i plateskuffen.
• Menyen for lyd-CD vises, og sporene (sangene) spilles automatisk.
2. Velg sporet (sangen) du vil høre ved å trykke på , og trykk deretter på OK-knappen.
62_ avspilling
Skjermelementer for lyd-CD (CD-DA)
CD
Musikk liste
TRACK01
1/10
Nr
  ►   00:02:22
TRACK01
Q
002
003
004
005
006
007
Lengde
4:19
3:57
3:57
4:03
4:09
5:08
3:31
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
Redigere
Viser gjeldende filtype og filnavn.
Viser tilgjengelige knapper.
Viser gjeldende spilleindeks og totalt antall spor.
Avspilling
#/$ Forrige/Neste side
a Sjekk
● AVSPILLING
CDDA
Titte
Current track (Aktivt spor/sang) : Viser nummeret til
sporet som spilles for øyeblikket.
Viser tilgjengelige knapper og en avspillingstid som
samsvarer med en del som spilles av for øyeblikket.
eAVSLUTT
Viser listen med spor (sanger).
Spille av en MP3-plate
1. Legg en plate med MP3-filer på plateskuffen.
• Menyen vises
2. Trykk på for å velge Bibliotek, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
3. Trykk -knappene for å velge Musikk, og trykk deretter på OK- eller ►.
4. Velg sporet (sangen) du vil høre ved å trykke på , og trykk deretter på OK-knappen.
Skjermelementer for MP3
CD
Musikk liste
Song1.mp3
1/9
Nr
Titte
Y
►
00:02:22
9 Song1.mp3
E ROOT
Redigere
#/$ Forrige/Neste side
Q
002
003
004
005
006
Sortere
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Avspilling
a Sjekk
Current track (Aktivt spor/sang) : Viser navnet til sporet
som spilles.
Viser tilgjengelige knapper og en avspillingstid som
samsvarer med en del som spilles av for øyeblikket.
Størrelse
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Innhold
Viser gjeldende filtype, filnavn og mappenavn.
Viser tilgjengelige knapper.
Viser gjeldende spilleindeks og totalt antall spor.
eAVSLUTT
Viser listen med spor (sanger).
Repeter CD (CD-DA) & MP3
Du kan også bruke denne funksjonen ved å trykke på REPEAT-knappen på fjernkontrollen.
Under avspilling trykker du REPEAT-knappen flere ganger for å velge repetisjonsmodusen du ønsker.
1. Trykk på GUL(C) knapp under avspilling i Music List.
CD
Musikk liste
TRACK01
1/10
2. Trykk på for å velge ønsket spillemodus, og trykk deretter
Nr
Titte
Lengde
på OK- eller ►.
Q TRACK01
4:19
002 TRACK02
3:57
• Normal (CD (CD-DA)/MP3) : Sporene på en plate spilles i den
003 TRACK03
3:57
  ►   00:02:22
004 TRACK04
4:03
Normal
rekkefølgen de ble spilt inn på platen.
TRACK01
005 TRACK05
4:09
Repetere spor
006 TRACK06
5:08
Repetere alt
•
Repetere spor (CD (CD-DA) /MP3)
007 TRACK07
3:31
Tilfeldig
Redigere
Avspilling
•
Repetere mappe (MP3)
#/$ Forrige/Neste side
a Sjekk
eAVSLUTT
•
Repetere alt (CD (CD-DA) /MP3)
•
Tilfeldig (CD (CD-DA)/MP3) : Alternativet Tilfeldig spiller av sporene på platen i tilfeldig rekkefølge.
CDDA
Norsk _63
avspilling
CD-import
1. Trykk på RØD(C) knapp under avspilling i Music List.
2. Trykk på for å velge CD Import, og trykk deretter på OKeller ►.
3. Trykk på -knappene for å velge filen du vil kopiere, og trykk
deretter på MARKER-knappen inntil en hake vises.
• Hvis du ikke ønsker å slette en av de merkede oppføringene må
du velge dette og trykke MARKER-knappen for å fjerne haken
ved oppføringen.
4. Trykk ► for å velge målet, og trykk deretter på OK- eller.
• Du kan opprette en ny mappe ved å trykke på GRØNN(B).
5. Trykk RØD(A) knapp for å velge Start kopiering.
Meldingen “Antall elementer: X” vises.
6. Trykk på ◄►-knappene for å velge Start, og trykk deretter på
OK-knappen. Filkopieringen starter.
• Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på EXIT ( ).
CD
Musikk liste
TRACK01
1/10
Nr
Titte
Q
002
003
004
005
006
007
  ►   00:02:22
CD-import
CDDA TRACK01
Ny
spilleliste
Gå til spilleliste
Velg alle
Redigere
Avspilling
#/$ Forrige/Neste side
a Sjekk
eAVSLUTT
CD
CD-import
Velg objekt:
Tilgjengelig:
Til :
Kilde : DVD
9 CDDA
8 3.64MB
001
002
003
004
005
006
Start kopiering
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
Sortere
#/$ Forrige/Neste side
M
Lengde
4:19
3:57
3:57
4:03
4:09
5:08
3:31
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
E HDD
Velg alle
Ta bort
a Sjekk
eAVSLUTT
 Formatet til MP3-filen etter importen er som følger:
Bithastighet 128kbps
2-kanals (stereo)
Samplingshastighet 44KHz
CD
CD-import
CD Import
Velg objekt: 9.68MB (2)
Tilgjengelig: 236724MB
Kilde
: DVD
Source
: DVD
Kopierer...
To : HDD
Ledig plass : 236623 MB
Antall elementer : 1 / 2
Filnavn : TRACK01.CDA
 DTS CDDA og kopibeskyttede plater kan ikke importeres.
9
CDDA
9 CDDA
8
3.64MB
8 3.84MB
33%
Copy
Start kopiering
Sort
Sortere
Selectalle
All
Velg
Unselect
Ta
bort All
eAVSLUTT
Ny spilleliste
A
Du kan registrere maksimalt 30 spor i spillelisten.
1. Trykk på RØD(C) knapp under avspilling i Music List.
2. Velg Ny spilleliste med , og trykk deretter på OK- eller ►.
3. Velg sporene i rekkefølgen du ønsker å spille dem i ved å trykke
på , og trykk deretter på OK.
• Hvis et feil spor er lagt inn, trykker du på ► for å velge
sporet som er feil, og deretter trykker du på OK.
4. For å lagre Playlist trykker du RØD(A) knappen.
En ny Spilleliste vil bli opprettet.
CD
Nr
001
002
003
004
005
006
007
Lag spilleliste
Tittel
Nr
001
002
003
004
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
Spare
mFLYTT
Spilleliste
TRACK10
TRACK08
TRACK04
TRACK07
Musikkliste
sTILLFØRE
rTILBAKE
CD
eAVSLUTT
Spilleliste
q
Nr
Y
E
Titte
SPILLELISTE
PLAYLIST01
U
Lengde
  ►   00:00:00
Y SPILLELISTE
mFLYTT
64_ avspilling
sVELG
a Sjekk
eAVSLUTT
Gå til spilleliste
A
1. Trykk på RØD(C) knapp under avspilling i Music List.
2. Trykk på for å velge Gå til spilleliste, og trykk deretter på
OK eller ►.
Spilleliste
U
q
Nr
Y
E
Titte
SPILLELISTE
PLAYLIST01
Lengde
  ►   00:02:22
Y SPILLELISTE
mFLYTT
sVELG
a Sjekk
eAVSLUTT
Slette spillelisten
A
1. Trykk på RØD(C) knapp under avspilling i Music List.
2. Trykk på for å velge Gå til spilleliste, og trykk deretter på
OK eller ►.
3. Trykk på for å velge spillelisten du vil slette.
4. Trykk RØD(A) knapp.
5. Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Ja, og trykk deretter OK.
Den valgte spillelisten slettes.
M
CD
Spilleliste
q
No.
  ►   00:00:00
k PLAYLIST01
Ja
Slette
<FLYTT
U
Title
1/2
Length
Y Playlist
VilE
duPlaylist01
slette?
E Playlist02
Nei
Velg spilleliste
Ny spilleliste
sVELG
rTILBAKE
Musikkliste
eAVSLUTT
 Når spilleren slår seg av, eller åpner en fil/kobler fra, vil alle spillelister som er tilordnet platen eller USB-minnet bli
slettet.
Gå til redigering av spilleliste
A
1. Trykk på RØD(C) knapp under avspilling i Music List.
2. Trykk på for å velge Gå til spilleliste, og trykk deretter på
OK eller ►.
3. Trykk på for å velge spillelisten du vil redigere.
4. Trykk på GRØNN(B) knapp i playlist modus.
5. Velg sporene i rekkefølgen du ønsker å spille dem i ved å trykke
på , og trykk deretter på OK.
• Hvis et feil spor er lagt inn, trykker du på ► for å velge
sporet som er feil, og deretter trykker du på OK.
CD
Nr
001
002
003
004
005
006
007
Redigere spilleliste
Tittel
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
Spare
mFLYTT
Nr
001
002
003
004
Spilleliste
TRACK10
TRACK04
TRACK06
TRACK07
Musikkliste
sTILLFØRE
rTILBAKE
eAVSLUTT
6. For å lagre Playlist trykker du RØD(A) knappen.
Spillelisten vil bli redigert.
Norsk _65
● AVSPILLING
3. Trykk på for å velge ønsket spillelistemappe, og trykk
deretter på OK-knappen.
De valgte sporene spilles av automatisk.
CD
avspilling
Go To Music List (Gå til musikkliste)
A
1. Trykk på BLÅ(D)-knappen under avspilling i Playlist.
Musikklisten vises.
CD
Spilleliste
U
TRACK04
Nr
Y
R
003
004
005
  ►   00:02:22
TRACK04
k PLAYLIST01
CDDA
Titte
PLAYLIST01
TRACK04
TRACK02
TRACK06
TRACK01
Velg spilleliste
Ny spilleliste
1/4
Lengde
4:03
3:57
5:08
4:19
Musikkliste
eAVSLUTT
Bruke Sort (Sortere)
A
Det er enkelt å utføre endringer i Sort-rekkefølgen i Music List.
1. Når listemenyen vises, trykker du GRØNN(B) knapp for å velge
Sort.
2. Trykk på -knappene for å velge ønsket element, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
• Navn : I alfabetisk rekkefølge
• Størrelse : Etter størrelsen på lydfilene.
M
CD
Musikk liste
Song1.mp3
1/10
Nr
Y
 ►  00:02:22
9 Song1.mp3
E ROOT
Navn
Størrelse
Redigere
Q
002
003
004
005
006
Sortere
Titte
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Avspilling
#/$ Forrige/Neste side
a Sjekk
Størrelse
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Innhold
eAVSLUTT
 Audio CD(CD-DA) er ikke tilgjengelig.
 Du kan sortere etter navn og lengde. En sortert liste vil bli sortert på nytt i kopiert rekkefølge når du går inn på
musikklisten igjen.
Velg Contents (Innhold)
A
1. Trykk på BLÅ(D)-knappen for å velge Innhold.
2. Trykk knappene for å velge det innholdet du ønsker å flytte
og trykk OK eller ►-knappen.
CD
Musikk liste
Song1.mp3
1/10
Nr
Y
M
 Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis platen inneholder valgt
innhold.
 Audio CD(CD-DA) er ikke tilgjengelig.
 ►  00:02:22
9 Song1.mp3
E ROOT
Redigere
#/$ Forrige/Neste side
66_ avspilling
Q
002
003
004
005
006
Sortere
Titte
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Avspilling
a Sjekk
Størrelse
3.8 MB
5.8 MB
Tittel 5.1 MB
DivX 9.2 MB
Musikk 5.2 MB
10.3 musikk)
MB
Bilde (Med
Innhold
eAVSLUTT
SAMTIDIG AVSPILLING AV MUSIKK OG BILDE
A
Du kan lytte til musikk samtidig som du ser et bilde.
1. Trykk på BLÅ(D)-knappen for å velge Innhold.
2. Velg Bilde (Med musikk) med , og trykk deretter på OK- eller
►.
Fotolisten vises. (Se side 67 til 69)
musikkfiler og fotofiler.
Musikk liste
Song1.mp3
1/10
Nr
Y
Q
002
003
004
005
006
 ►  00:02:22
9 Song1.mp3
E ROOT
Redigere
Titte
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Sortere
#/$ Forrige/Neste side
Størrelse
3.8 MB
5.8 MB
Tittel 5.1 MB
DivX 9.2 MB
Musikk 5.2 MB
10.3 musikk)
MB
Bilde (Med
Avspilling
Innhold
a Sjekk
eAVSLUTT
SE PÅ ET BILDE
G
1. Sett en JPEG-plate i plateskuffen.
• Menyen vises
2. Trykk på for å velge Bibliotek, og trykk deretter på OK- eller
►-knappen.
3. Bruk til å velge Bilde, og trykk deretter OK eller ►.
• Trykk SKIP ( ) hvis du vil se de neste 8 bildene.
• Trykk SKIP ( )-knappen hvis du vil se de foregående 8 bildene.
4. Trykk ◄ ► knappene for å velge et bilde, og trykk deretter på
OK-knappen.
CD
Bilde liste
1/17
Image 1.jpg
ROOT
Image 1.jpg
Image 13.jpg
Image 14.jpg
Redigere
Sortere
#/$ Forrige/Neste side
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
Bildefremvisning
a Sjekk
Innhold
eAVSLUTT
Bildefremvisning
5. Trykk PLAY ( ).
• Når du er i Bilde liste, kan du også behandle Bildefremvisning
ved å trykke på GUL(C) knapp.
Image 1.jpg
1/17
6. Trykk RØD(A) knapp for å velge Speed.
7. Trykk på -knappene for å velge hastighet for
Bildefremvisning, og trykk deretter på OK- eller ►.
Lysbildefremvisningen starter, og vil spille av i den valgte
hastigheten.
• Du kan gå til Bilde liste ved å trykke på GUL(C)-knappen.
❖ Slik stanser du Bildefremvisning
Trykk GRØNN(B), STOP (
Rotasjon
mBILDE
► BILDEFREMVISNI
Zoom
rTILBAKE
Image 1.jpg
eAVSLUTT
1/17
) eller RETURN.
Hurtig
Normal
Langsom
Hastighet
mBILDE
Bildefrem. Av
► BILDEFREMVISNI
Bildeliste
rTILBAKE
eAVSLUTT
Norsk _67
● AVSPILLING
M
 For å bruke denne funksjonen må du velge media som inneholder både
CD
avspilling
Roter
Følg trinn 1 til 4 på side 67 for konfigurasjon.
5-1. Trykk GRØNN(B)-knapp for å velge Rotasjon.
6. Trykk for å velge roteringsvinkel, og trykk deretter på OKeller ►.
• Når du har valgt en rotasjonsvinkel, kan du endre den ved å
trykke RØD(A)-knapp.
• Du kan gå til Bilde liste ved å trykke på GUL(C)-knappen.
❖ Stoppe roteringen
Trykk GRØNN(B), STOP (
Image 1.jpg
1/17
Av
Rotere 90
Rotere 180
Rotere 270
Rotasjon
Zoom
mBILDE
► BILDEFREMVISNI
rRETURN
Rotasjon
Rotasjon Av
eEXIT
) eller RETURN.
mBILDE
Bildeliste
rTILBAKE
eAVSLUTT
Zoom
Følg trinn 1 til 4 på side 67 for konfigurasjon.
5-1. Trykk GUL(C)-knapp for å velge Zoom.
6. Hver gang OK-knappen trykkes inn, forstørres bildet til 4X (fire
ganger normal størrelse).
€ X2 € X4 € X2 € Normal
• YDu kan gå til Bilde liste ved å trykke på GUL(C)-knappen.
❖ Stoppe Zoom
Trykk GRØNN(B), STOP (
) eller RETURN.
Gå til fotoliste
Følg trinn 1 til 4 på side 67 for konfigurasjon.
5-1. Trykk RETURN-knappen for å gå til Bilde liste.
Bruke sortering
Det er enkelt å utføre endringer i Sort-rekkefølgen i Photo List.
Følg trinn 1 til 4 på side 67 for konfigurasjon.
5-1. Når listemenyen vises, trykker du GRØNN(B) knapp for å velge
Sortere.
6. Trykk på -knappene for å velge ønsket element, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
• Navn : I alfabetisk rekkefølge
• Størrelse : Etter størrelsen på bildefilene.
M
CD
Bilde liste
01/17
Image 1.jpg
ROOT
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 13.jpg
Navn
Størrelse
Image 14.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
Redigere
#/$ Forrige/Neste side
Sortere
Bildefremvisning
a Sjekk
Innhold
eAVSLUTT
 Du kan sortere etter navn og størrelse. En sortert liste vil bli sortert på nytt i kopiert rekkefølge når du går inn på
fotolisten igjen.
68_ avspilling
Velg Contents (Innhold)
Følg trinn 1 til 3 på side 67 for konfigurasjon.
1. Trykk på BLÅ(D)-knappen for å velge Innhold.
CD
Bilde liste
1/17
Image 1.jpg
2. Trykk knappene for å velge det innholdet du ønsker å flytte
og trykk OK eller ►-knappen.
ROOT
Image 1.jpg
Image 13.jpg
Image 14.jpg
Sortere
Image 15.jpg
Bildefremvisning
#/$ Forrige/Neste side
M
Image 11.jpg
Tittel
DivX
Musikk
Image 16.jpg
Bilde
a Sjekk
Innhold
● AVSPILLING
Redigere
Image 10.jpg
eAVSLUTT
 Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis platen inneholder
valgt innhold.
SPILLE AV EN DIVX-FIL
N Bruke MENU-knappen
CD
1. Sett en DivX-plate i plateskuffen.
• Menyen vises
DivX Liste
Movie_01.avi
1/1
Nr
Størrelse
ROOT
001 Movie_01.avi
Y
2. Trykk på for å velge Bibliotek, og trykk deretter på OK- eller
►-knappen.
3. Trykk for å velge DivX, og trykk deretter på OK eller ►.
Tittel
162.8 MB
3 DivX
E ROOT
4. Bruk til å velge avi-filen (DivX), og trykk deretter på OK eller
PLAY ( ).
Redigere
Sortere
Undertekstkod.
a Sjekk
5. Når en DivX-fil spilles av, kan du bruke følgende funksjoner. Hvis du trykker på STOP (
avspilling, vises fillisten. Hvis du trykker på knappen igjen, lukkes menyskjermbildet.
Innhold
eAVSLUTT
) én gang under
Bekrivelse av DivX-funksjoner
Funksjon
Hoppe over scene
Under avspilling trykker du på SKIP-knappene (
tilbake.
Søke etter scene
Under avspilling trykker du på SEARCH (
hastighet. (X 2, X 4, X 8)
Sakte film
Trinnvis film
M
Beskrivelse
) for å hoppe 5 minutter fremover eller
), og trykker om igjen for å søke med høyere
I pausemodu ( ) må du trykke SEARCH ( ) på fjernkontrollen. (1/2, 1/4, 1/8) Reverse Slow
Motion Play (Sakte avspilling bakover) er ikke tilgjengelig.
I pausemodus ( ) må du trykke SKIP ( ) på fjernkontrollen.
Reverse Step Motion Play er ikke tilgjengelig.
 Noen DivX-filer som er laget på en PC vil kanskje ikke kunne spilles av. Det er derfor kodektype, versjon og høyere
oppløsning enn den angitte ikke støttes.
Norsk _69
avspilling
Koding av DivX undertekster
1. Trykk på GUL(C) knapp under avspilling i fillisten.
2. Trykk på for å velge et støttet DivX-undertekstspråk etter
region, og trykk deretter OK-knappen.
CD
DivX Liste
Movie_01.avi
1/1
Nr
Tittel
Størrelse
ROOT
001 Movie_01.avi
Y
Redigere
162.8 MB
Western(Windows)
Central(Windows)
Greek(Windows)
Cyrillic(Windows)
3 DivX
E ROOT
Sortere
Undertekstkod.
a Sjekk
M
Innhold
eAVSLUTT
Vestlig
Afrikaans, Baskisk, Katalonsk, Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Færøyisk, Finsk, Fransk,Tysk, Islandsk,
Indonesisk, Italiensk, Malaysisk, Norsk, Portugesisk, Spansk, Swahili, Svensk
Sentral
Engelsk, albansk, kroatisk, tsjekkisk, ungarsk, polsk, rumensk, serbisk (Latin), slovakisk, slovensk
Gresk
Engelsk, Gresk
Kyrillisk
Engelsk, Azeri, Hviterussisk, Bulgarsk, Kazakstansk, Makedonsk, Russisk, Serbisk, Tatar, Ukrainsk, Uzbekisk
 Hvis språket for underteksten vises i ødelagt skrifttype, endrer du DivX-underteksten til riktig område. Hvis det
fremdeles ikke fungerer, blir ikke formatet støttet.
Bruke sortering
Det er enkelt å utføre endringer i Sort-rekkefølgen i DivX List.
1. Når listemenyen vises, trykker du GRØNN(B) knapp for å velge
Sortere.
2. Trykk på -knappene for å velge ønsket element, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
• Navn : I alfabetisk rekkefølge
• Størrelse : Etter størrelsen på DivX-filene.
CD
1/3
Nr
Tittel
Størrelse
ROOT
001 Movie_01.avi
002 Movie_02.avi
003 Movie_03.avi
Y
3 DivX
E ROOT
Redigere
M
DivX Liste
Movie_01.avi
162.8 MB
238.2 MB
118.4 MB
Navn
Størrelse
Sortere
Undertekstkod.
 Du kan sortere etter navn og størrelse. En sortert liste vil bli sortert på
a Sjekk
Innhold
eAVSLUTT
nytt i kopiert rekkefølge når du går inn på DivX-listen igjen.
Velg Contents (Innhold)
1. Trykk på BLÅ(D)-knappen for å velge Innhold.
2. Trykk knappene for å velge det innholdet du ønsker å flytte
og trykk OK eller ►-knappen.
CD
DivX Liste
Movie_01.avi
1/1
Nr
Tittel
ROOT
001 Movie_01.avi
Y
Redigere
 Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis platen inneholder valgt
innhold.
70_ avspilling
162.8 MB
Titlel
DivX
Musikk
Bilde
3 DivX
E ROOT
M
Størrelse
Sortere
Undertekstkod.
a Sjekk
Innhold
eAVSLUTT
ta opp
Dette avsnittet viser ulike innspillingsmetoder på HDD- og DVD-opptakeren.
Dette apparatet kan spille inn på ulike typer plater. Les instruksjonene før du spiller inn, og
velg platetypen som samsvarer med det du ønsker.
● TA OPP
INNSPILLBARE PLATER
Denne HDD- og DVD-opptakeren kan spille inn på følgende plater.
HDD
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
• Plater av typen DVD-RAM og DVD±RW er overskrivbare.
• Plater av typen DVD±R er ikke overskrivbare.
Kompatibilitet mellom Samsung og opptakere fra andre leverandører
Platetyper
Innspilling
format
Innspillingsapparat
Sluttbehandling
Ekstra innspilling i
Samsung-opptaker
DVD-RAM
VR-modus
Samsung
Annet selskap
X
X
sluttbehandlet
ikke sluttbehandlet
sluttbehandlet
ikke sluttbehandlet
sluttbehandlet
ikke sluttbehandlet
sluttbehandlet
ikke sluttbehandlet
sluttbehandlet
ikke sluttbehandlet
sluttbehandlet
ikke sluttbehandlet
X
X
sluttbehandlet
ikke sluttbehandlet
sluttbehandlet
ikke sluttbehandlet
Innspillbar
Innspillbar
Ikke innspillbar
Innspillbar
Ikke innspillbar
Innspillbar
Ikke innspillbar
Innspillbar
Ikke innspillbar
Ikke innspillbar
Ikke innspillbar
Innspillbar
Ikke innspillbar
Ikke innspillbar
Kan i enkelte tilfeller ikke spilles inn på
Kan i enkelte tilfeller ikke spilles inn på
Ikke innspillbar
Kan i enkelte tilfeller ikke spilles inn på
Ikke innspillbar
Kan i enkelte tilfeller ikke spilles inn på
Samsung
VR-modus
Annet selskap
DVD-RW
Samsung
V-modus
Annet selskap
Samsung
DVD-R
V-modus
Annet selskap
DVD+RW
-
DVD+R
-
Samsung
Annet selskap
Samsung
Annet selskap
Norsk _71
ta opp
M
 Sluttbehandling
- Dette låser DVD-RW/±R-platen, slik at videre innspilling ikke kan gjøres.
 Fjerne sluttbehandling
- Dette muliggjør ekstra innspilling på en DVD-RW-plate som opprinnelig ble innspilt på HDD- og DVD-opptakeren.
- En DVD-RW-plate som er spilt inn med DAO (Disc At Once) på en PC kan ikke få fjernet sluttbehandlingen.
- En DVD-RW-plate som er spilt inn i videomodus på en annen produsents opptaker kan ikke få fjernet sluttbehandlingen.
- Du kan ikke oppheve sluttbehandlingen på en plate av typen DVD±R.
 Et ekstra opptak kan feile på den samme opptakeren fra SAMSUNG.
OPPTAKSFORMATER
Når du setter inn en ubrukt plate, vises følgende melding: På grunn av at egenskapene varierer avhengig av
platetype, bør du velge en plate som passer til dine behov.
DVD-RAM/+R : Formatering startes automatisk.
DVD+RW : Bruk etter at platen er formatert.
DVD-RW : Bruk etter at platen er initialisert.
Se “Formatere en plate" på side 103~104 hvis du vil endre VR eller V modus.
DVD-R : Det er ikke nødvendig å formatere en plate, og kun innspilling i videomodus støttes.
DVD-RAM/-RW (VR-modus)
• I denne modusen benyttes flere redigeringsfunksjoner (for eksempel sletting av hele tittelen, delvis sletting av
en tittel, osv.).
• Diverse redigeringsalternativer ved hjelp av en opprettet spilleliste.
DVD-RW(V-modus)/-R
• Kapitler opprettes automatisk når du sluttbehandler innspillingen på DVD-RW-/-R-plater i Video-modus.
Kapittelets lengde (intervallet mellom kapitlene) varierer, avhengig av innspillingsmodus.
• Enkel redigering (fjerning av titler/endring av tittelnavn).
DVD+RW
• På DVD+RW-plater er det ingen forskjell mellom DVD-Video-formatet (videomodus) og DVD-Videoopptaksformatet (VR mode).
72_ ta opp
OPPTAKSMODUS
Velg ønsket innspillingstid og bildekvalitet blant en av fire innspillingsmoduser ved å trykke på REC MODE-knappen
flere ganger mens apparatet er i stoppmodus. Generelt sett vil bildekvaliteten øke når innspillingstiden minsker.
I FR-modus velges den mest passende innspillingsmodusen automatisk, i forhold til gjenværende tid på platen og
lengden på timer-innspillingen. Denne funksjonen velger kun én modus i XP-, SP-, LP- og EP-modus, og du kan
bruke denne modusen for timer-innspilling.
• DVD-SH893
Innspillingstider
HDD (160GB)
DVD-RAM/±RW/±R
XP
(høykvalitetsmodus)
Omtrent 33 timer
Omtrent 1 time
Cirka 8,5 Mbps
SP
(standard kvalitetsmodus)
Omtrent 67 timer
Omtrent 2 timer
Cirka 4,5 Mbps
LP
(modus for lang innspillingstid)
Omtrent 133 timer
Omtrent 4 timer
Cirka 2 Mbps
EP
(utvidet modus)
FR
(fleksibel Innspilling)
Omtrent 6 timer/
Cirka 1,6 Mbps
Omtrent 8 timer/
Cirka 1,2 Mbps
Omtrent 199 timer
Omtrent 264 timer
Omtrent 33 timer - 264 timer
Omtrent 1 - 8 timer
• DVD-SH895
Innspillingsmodus
Innspillingstider
HDD (250GB)
DVD-RAM/±RW/±R
XP
(høykvalitetsmodus)
Omtrent 53 timer
Omtrent 1 time
Cirka 8,5 Mbps
SP
(standard kvalitetsmodus)
Omtrent 106 timer
Omtrent 2 timer
Cirka 4,5 Mbps
LP
(modus for lang innspillingstid)
Omtrent 211 timer
Omtrent 4 timer
Cirka 2 Mbps
EP
(utvidet modus)
FR
(fleksibel Innspilling)
Omtrent 316 timer
Omtrent 421 timer
Omtrent 53 timer - 421 timer
Omtrent 6 timer/
Cirka 1,6 Mbps
Omtrent 8 timer/
Cirka 1,2 Mbps
Omtrent 1 - 8 timer
Norsk _73
● TA OPP
Innspillingsmodus
ta opp
• DVD-SH897
Innspillingsmodus
Innspillingstider
HDD (320GB)
DVD-RAM/±RW/±R
XP
(høykvalitetsmodus)
Omtrent 68 timer
Omtrent 1 time
Cirka 8,5 Mbps
SP
(standard kvalitetsmodus)
Omtrent 135 timer
Omtrent 2 timer
Cirka 4,5 Mbps
LP
(modus for lang innspillingstid)
Omtrent 270 timer
Omtrent 4 timer
Cirka 2 Mbps
EP
(utvidet modus)
FR
(fleksibel Innspilling)
M
Omtrent 405 timer
Omtrent 534 timer
Omtrent 68 timer - 534 timer
Omtrent 6 timer/
Cirka 1,6 Mbps
Omtrent 8 timer/
Cirka 1,2 Mbps
Omtrent 1 - 8 timer
 Innspillingstiden kan variere, avhengig av bestemte forhold.
 1GB = 1,000,000,000 bytes; reell formateringskapasitet kan være mindre siden den interne fastvaren bruker en del
av minnet.
 DVD±R-plater med to lag har omtrent det dobbelte av kapasiteten til DVD±R-plater med ett lag. (se side 54~55)
 DVB-T-opptak er bare mulig i FR-modus.
 Ved DVB-T-opptak, vil opptaksmodus bli bestemt automatisk basert på filmens kvalitet (eller lydens).
74_ ta opp
BILDER SOM IKKE KAN LAGRES
Video med kopibeskyttelse kan ikke spilles inn på denne HDD- og DVD-opptakeren.
Når HDD- og DVD-opptakeren mottar et kopibeskyttelsessignal under innspilling, stoppes innspillingen, og følgende
melding vises på skjermen:
Angående kopibeskyttelsessignaler
Signaltype
Copy-Free
(Fri kopiering)
Copy-Once
(Engangskopiering)
Copy-Never
(Ingen kopiering)
O
-
-
VR-modus
O
O*
-
V-modus
O
DVD-R
O
DVD-RAM (Ver.2.0)
O
O*
-
DVD+RW
O
-
-
DVD+R
O
-
-
HDD
O
O*
-
Medier
DVD-RW (Ver.1.1)
DVD-RW(Ver.1.1)
med CPRM
-
Når et program med "Copy Once" (Engangskopiering) er spilt inn, kan det ikke spilles inn mer.
❖ CPRM (Content Protection for Recordable Media - innholdsbeskyttelse for innspillbare
medier)
CPRM er en mekanisme som binder en innspilling til mediet det er spilt inn på. Det støttes av noen HDD- og
DVD-opptakere, men ikke av mange DVD-spillere. Hver tomme innspillbare DVD har en unik 64-biters medieID etset inn i BCA. Når beskyttet innhold spilles inn på platen, kan det krypteres med et 56-biters C2-siffer
(Cryptomeria) avledet fra medie-IDen. Under avspilling blir ID-en lest fra BCA og brukt til å generere en nøkkel
for å dekryptere innholdet på platen. Hvis innholdet på platen kopieres til andre medier, vil ID-en ikke bli funnet
eller være feil slik at dataene ikke kan dekrypteres.
DIREKTEOPPTAK
SXCVKL
Før du begynner
1. Kontroller at platen har tilstrekkelig ledig plass til innspillingen.
2. Trykk HDD eller DVD.
Hvis du velger DVD, trykker du på OPEN/CLOSE, og legger en innspillbar plate i plateskuffen.
Lukk plateskuffen ved å trykke OPEN/CLOSE.
Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
Norsk _75
● TA OPP
TV-sendinger som inneholder kopibeskyttelsessignaler kan ha én av følgende tre signaltyper: Copy-Free,
Copy-Once og Copy-Never (Fri kopiering, Engangskopiering og Ingen kopiering). Hvis du vil spille inn et
program av typen engangskopiering, bruker du DVD-RW med CPRM i VR-modus, DVD-RAM og HDD.
ta opp
Spille inn TV-programmet du ser på
1. Trykk på PROG (
) eller nummerknappene for å velge
programmet som skal spilles inn.
Opptaksmodus
SP(35:12)
2. Trykk flere ganger på REC MODE, (eller trykk på REC MODE og
deretter på ) for å velge innspillingshastighet (kvalitet).
€ SP € LP € EP € XP
3. Trykk på REC-knappen.
Informasjon om kanalen vises på skjermen, og deretter starter
innspillingen.
Ikonet( REC) vises på frontpanelet.
HDD
● Opptak :
M
 REC-modus er deaktivert i DTV.
PR 1 [EP]
Spille inn fra eksternt utstyr du ser på
1. Trykk på SOURCE for å velge innsignalkilde i henhold til den tilkoblingen du har gjort.
Frontpanelet bytter i følgende rekkefølge:
€ PR-nummer € AV1 € AV2 € AV3 € DV
Hvis du kobler til et digitalt videokamera, trykker du på SOURCE for å velge DV. (se side 77)
2. Trykk flere ganger på REC MODE, (eller trykk på REC MODE og deretter på -knappene) for å velge
innspillingshastighet (kvalitet).
3. Trykk på REC.
Informasjon om ekstern inngang vises på skjermen, og deretter starter innspillingen.
Ikonet ( REC) vises på frontpanelet.
Ta pause i innspillingen
• Trykk på REC PAUSE for å stanse en pågående innspilling midlertidig.
• Trykk REC PAUSE en gang til for å gjenoppta opptaket.
• Du kan bytte kanal ved å trykke på PROG (
) mens innspillingen står på pause. (kun analoge
sendinger)
• Hvis du velger DV-modus under en pause i opptaket, vil opptaket bli stoppet.
Hvis du endrer kilden under en pause i opptaket, vil opptaket bli stoppet.
M
 I DTV-modus, hvis du trykker REC PAUSE:
- Kanalen vil ikke skifte, og TV/RADIO vil være deaktivert.
- Analog kanal eller inngang vil bli skiftet så snart opptaket er ferdig.
 I ANALOG-modus, hvis du trykker REC PAUSE:
- Du vil kun kunne bytte til DTV-modus etter at opptaket er ferdig.
Stoppe opptaket
Trykk på STOP ( ) hvis du vil stoppe eller avslutte en innspilling som pågår.
• Når du bruker plater av typen DVD-RAM/±RW/±R, vises meldingen "Oppdaterer informasjon på disk.
Vennligst vent, et øyeblikk".
76_ ta opp
M





Du kan ikke endre innspillingsmodus mens du spiller inn.
Innspillingen stopper automatisk hvis det ikke er mer ledig plass til innspilling.
Opp til 99 titler kan spilles inn på en DVD-RAM/-RW/-R-plate, og opp til 48 titler på en DVD+RW/+R-plate.
Opptil 999 titler kan registreres på HDD-enheten.
HDD-innspilling er tilgjengelig for opptil 24 timer, og ved innspilling i 24 timer kan 3 titler spilles inn, der hver tittel
har en lengde på 8 timer.
● TA OPP
 Avspillingen stoppes automatisk hvis kopibeskyttet materiale velges.
 DVD-RAM/±RW-plater må formateres før innspillingen starter. De fleste nye plater selges uformatert.
 Bruk ikke DVD-R Authoring-plater i dette apparatet.
KOPIERE FRA ET VIDEOKAMERA
SXCVKL
Du kan kontrollere videokameraet med IEEE1394-grensesnittet (DV).
1. Koble DV-utgangen på videokameraet til DV-inngangen foran på
HDD- og DVD-opptakeren med en DV-kabel.
Opptaksmodus
SP(35:12)
2. Trykk HDD eller DVD.
Hvis du velger DVD, trykker du på OPEN/CLOSE, og legger en
innspillbar plate i plateskuffen. Lukk plateskuffen ved å trykke
OPEN/CLOSE. Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
3. Trykk på REC MODE flere ganger for å velge innspillingshastighet
(kvalitet).
4. Velg DV ved å trykke på SOURCE-knappen.
Hvis inngangen er satt til DV, vil en avspillings-/innspillingsmeny
med videokamerakontroller vises øverst på skjermen.
DV
5. Velg Play-ikonet (►) på den øvre delen av skjermen for å spille av
videokameraet og finne startposisjonen for kopieringen.
6. Start innspillingen ved å bruke ◄ ► til å velge Rec-ikonet ()
øverst på skjermen, deretter trykker du på OK.
Du kan starte innspillingen ved å trykke på fjernkontrollens RECknapp.
DV enheten tilkoblet.
< FLYTT
rTILBAKE
Stoppe opptaket
Trykk på STOP ( ) hvis du vil stoppe eller avslutte en innspilling som pågår.
• Når du bruker plater av typen DVD-RAM/±RW/±R, vises meldingen "Oppdaterer informasjon på disk.
Vennligst vent, et øyeblikk".
M
 Du kan vise avspillingsrelaterte ikoner på skjermen ved å trykke på en retningsknapp på fjernkontrollen.
Norsk _77
ta opp
GJØRE ET ETTRYKS OPPTAK (ONE TOUCH RECORDING - OTR)
SXCVKL
Du kan angi at HDD- og DVD-opptakeren skal spille inn i intervaller på 30 minutter opptil 8 timer ved å trykke på
REC-knappen.
1. Trykk HDD eller DVD.
Hvis du velger DVD, trykker du på OPEN/CLOSE, og legger en
innspillbar plate i plateskuffen. Lukk plateskuffen ved å trykke
OPEN/CLOSE. Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
HDD
● Opptak :
PR 1 [EP]
) eller nummerknappene for å velge
2. Trykk på PROG (
programmet som skal spilles inn.
3. Trykk REC-knappen for å starte innspilling.
4. Trykk flere ganger på REC-knappen for å justere ønsket
innspillingstid.
€ 0:30 € 1:00 € ... 8:00 € Av
M
OTR Modus
0:30
 Timeren teller ned hvert minutt fra 8:00 til 0:00, og deretter stopper
HDD- og DVD-opptakeren innspillingen.
Stoppe opptaket
Trykk på STOP-knappen ( ). Meldingen “Vil du stoppe innspillingen?” vises.
• Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Ja, og trykk deretter OK.
• Trykk på STOP-knappen ( ) igjen.
SAMTIDIG OPPTAK OG AVSPILLING
S
Du kan spille av fra begynnelsen av programmet du spiller inn.
Du kan se forrige tittelliste under opptak av et program.
Bruke PLAY ( )
1. Når enheten er i innspillingsmodus, trykker du på PLAY ( ).
Programmet du spiller inn, spilles av fra begynnelsen.
Avspilling er ikke tilgjengelig de første 10 sekundene etter at
innspillingen starter.
Du kan bruke SKIP (
) og andre avspillingsknapper frem til
innspillingspunktet.
78_ ta opp
HDD
► Avspill
Stoppe avspilling / innspilling
1. Trykk på STOP-knappen (
vises.
). Avspillingsskjermbildet forsvinner, og skjermbildet for pågående innspilling
2. Hvis du trykker på STOP-knappen (
) en gang til, stoppes innspillingen.
N Bruke TITLE LIST-knappen
2. Trykk på OK eller PLAY ( ).
Programmet du spiller inn, spilles av fra begynnelsen.
Tittelliste
HDD
RECORDING...
4/4
Nr
001
002
003
004
3 MPEG2
Tittel
JAN/01/2009 17:30 PR
JAN/01/2009 21:00 PR
JAN/01/2009 23:15 PR
RECORDING...
Lengde
01:00:00
01:00:00
00:30:00
00:00:00
4 JAN/02/2009 00:00
1 XP
eAVSLUTT
N Bruke MENU-knappen
1. Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i opptaksmodus.
2. Trykk på knappene og velg Tittel og trykk deretter på OK-knappen.
Title List-skjermen vises.
)-knappene for å velge opptakstittel-liste, og trykk deretter på OK eller ►
3. Trykk på /SKIP (
-knappen
Programmet du spiller inn, spilles av fra begynnelsen.
Stoppe avspilling / innspilling
1. Trykk på STOP (
)-knappen én gang, avspillingsskjermen forsvinner og Title List-skjermen vises.
2. Hvis du trykker på MENU (
)-knappen en gang til, vises det pågående opptaket.
3. Hvis du trykker på STOP-knappen (
M
) en gang til, stoppes innspillingen.
 Du hører ingen lyd i søkemodus.
 DVD-avspilling er tilgjengelig mens HDD-opptak pågår. JPEG, MP3 og DivX-filer på platen kan imidlertid ikke spilles av.
 HDD-avspilling er tilgjengelig mens DVD-opptak pågår. JPEG- og MP3 -filer på HDD-disken kan imidlertid ikke
spilles av.
TIME SHIFT-FUNKSJONEN SOM ET DIREKTESIGNAL
S
Denne funksjonen spiller av opptak som live-signal.
Hvis du blir avbrutt mens du ser et tv-program, trykker du TIME SHIFTknappen (Tidsforskyvelse), og HDD- og DVD-opptakeren vil umiddelbart
Time Shift
>ENDRE
Av
sVELG
Norsk _79
● TA OPP
1. Når enheten er i innspillingsmodus, trykker du på TITLE LISTknappen.
Funksjonen over er tilgjengelig etter ca. 10 sekunder etter at et
opptak er startet.
Bruk /SKIP (
) til å velge opptakets tittelliste.
ta opp
Bruke Time Shift-funksjonen (Tidsforskyvelse)
1. Trykk på TIME SHIFT på fjernkontrollen.
Tidsforskyvningsmenyen vises.
2. Bruk til å velge On, og trykk deretter OK.
3. Mens du ser på det programmet som vises akkurat nå, trykker du PAUSE (
Programmet på tv-en settes i pausemodus, og Time Shift-merket vises.
4. Når du trykker på PLAY (
).
) gang til, kan du begynne å se på programmet igjen.
Time Shift skjermelementer
Informerer om at timeshift pågår.
Viser aktuell status.
14:02:28
Synsvinkel.
14:02:28
Live
Aktuell spilletid.
Live Point.
Live Time.
7
Time Shift Time Bar
Knapper på fjernkontrollen som brukes til Time Shift-funksjonen
1. PLAY (
2. PAUSE (
)-knapp : Avspilling.
) : Pauser direktesendinger.
3. SEARCH-knappene (
4. SKIP (
5. STOP (
), STOP (
) : Rask avspilling ( X 2, X 4, X 8, X 16, X 32, X 128)
) : Bytter til Live point.
)-knappen : Hvis du trykker denne knappen i Live point, vil du se en dialogboks hvor du kan
stoppe timeshift-funksjonen.
6. SKIP (
)-knappen : Går tilbake til det punktet der Time Shift begynner.
7. EXIT (
) eller RETURN (
) : Skjuler Timeshift-ikonet på tidslinjen.
8. ◄ ► : Viser fremdriftssøylen for Time shift.
M
 Time Shift er kun tilgjengelig hvis HDD-modus er valgt.
 Denne funksjonen kan du bruke i maks. to timer.
 Du kan spille av innholdet ved å bruke menyen når Time Shift er On.
 Trykk TIME SHIFT for å avbryte funksjonen igjen.
80_ ta opp
SETTE OPP ET TIDSSTYRT OPPTAK
SXCVKL
1. Kontroller at antennekabelen er koblet til.
2. Sjekk gjenværende tid på platen.
3. Sjekk at dato og klokkeslett er riktig.
Kontroller at klokken (Setup-Clock Set (Oppsett-Still klokke)) er riktig innstilt før du fortsetter med et timer-opptak.
(Se side 37 - 38)
● TA OPP
N Bruke TIMER-knappen
1. Trykk på TIMER-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
2. Trykk på ▲▼ for å velge Delte liste, og trykk deretter på OK eller
►.
3. Trykk på OK for å velge Legge til liste.
4. Velg alternativ for tidsinnstilt opptak.
• Fyll inn elementene med ◄ ►, og nummerknappene.
◄ ► : Går til forrige/neste felt.
, 0~9 : Stiller inn en verdi.
• Til : Velger mediet det skal spilles inn på, HDD eller DVD.
• Kilde : Videokilden (AV 1, AV 2 eller AV3) eller TV-kanalen du vil
gjøre en timer-innspilling fra.
Hvis du vil konverete DTV/analog, trykk DTV/ANALOG på
fjernkontrollen.
I DTV-modus kan du endre til TV eller RADIO vedå trykke på
TV/RADIO på fjernkontrollen.
• Dato : Med timer-opptak kan opptakstiden stilles inn innen en
periode på en måned. Angi innspillingsdag. (måned/dag)
DVD-HDD OPPTAK
Tidsinnspilling
HDD
Bibliotek
Veiledning
Delte liste
►
Opptaksliste
►
Kanal
Tidsinnspilling
Diskhantering
Innstilling
m FLYTT
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
HDD
Delte liste
Aktuell tid 10:54
Nr
Til
Kilde
Dato
Start
Slutt
Modus VPS/PDC
Legge til liste
Innspillningsbar tid HDD 69:30 SP
< FLYTT
sVELG
Opptaksliste
rTILBAKE
eAVSLUTT
HDD
JAN 31
Nr
JAN 30
JAN 29
Delte liste
Aktuell tid 10:54
Hver SØN
Til
Kilde
Dato
Start
Slutt
Modus VPS/PDC
Nr01 Ingen titel
Hver LØR
MAN-FRE
Til
Kilde
Dato
Start
Slutt Modus VPS/PDC
HDD
AV 1
JAN 01
12:00
14:00
Innspillningsbar tid HDD 69:30 SP
JAN 02
MAN-LØR
JAN 01
Hver Dag
< FLYTT
sVELG
SP
Av
Tittel sSpare
Innspillningsbar tid HDD 69:30 SP
Opptaksliste
rTILBAKE
eAVSLUTT
• Start-/sluttidspunkt : Start- og sluttidspunkt for timer-innspillingen.
• Modus (Innspillingsmodus):
- FR (Flexible Recording) (Fleksibel Innspilling) : Velg når du vil at videokvaliteten skal angis automatisk. I FRmodus velges den mest passende innspillingsmodusen automatisk, i forhold til gjenværende tid på platen
og lengden på timer-innspillingen. Denne funksjonen velger bare en modus i XP, SP, LP og EP-modus.
- XP (høy kvalitet) : Velges når videokvalitet er viktig.
- SP (standardkvalitet) : Velges når det skal spilles inn med standard kvalitet.
- LP (lav kvalitet) : Velges når det trengs lang innspillingstid.
- EP (extended) (utvidet) : Velges når det trengs enda lengre innspillingstid.
M
 Tidsstyrt DVB-T-opptak er bare mulig i FR-modus.
 Ved DVB-T-opptak, vil opptaksmodus bli bestemt automatisk basert på filmens kvalitet (eller lydens).
Norsk _81
ta opp
• VPS/PDC : Funksjonene VPS (Video Programme System (Videoprogramsystem)) og PDC (Programme
Delivery Control (Programleveringskontroll)).
- Hvis du slår denne funksjonen på, kan du styre start- og sluttidspunktet for opptak ved hjelp
av et spesielt signal som finnes i kringkastingssignalet. Hvis et TV-program blir kortere enn
planlagt, eller starter senere eller tidligere enn planlage, synkroniserer denne funksjonen
automatisk start- og sluttidspunktet for opptaket med klokkeslettet da programmet sendes.
- Angi starttidspunktet NØYAKTIG i henhold til TV-sendeplanen. Ellers vil timer-opptaket ikke
fungere.
- Ikke velg PDC eller VPS med mindre du er sikker på at programmet du vil spille inn sendes
med PDC eller VPS.
• TITLE : For å merke tittelnavn trykker du RØD(A)-knappen.
Skjermbildet for ny tittel vises.
Følg trinn 4 og 5 under “Gi en tittel et nytt navn” på side 86~87.
5. Når du har valgt oppsettverdien for hver modus, trykker du OK-knappen for å velge Spare.
•
vises på frontpanelet. Dette betyr at en timer-innspilling er registrert.
Hvis timer-innstillinger overlapper;
Programmene spilles inn etter prioritet. Etter at innspillingen av det første programmet er ferdig, begynner
innspillingen av det andre programmet..
Avslutte uten å lagre gjeldende innstilling
Trykk EXIT( ).
Gå tilbake til forrige meny
Trykk på RETURN-knappen hvis du ikke vil stille inn en timer-innspilling.
6. Avslutt timerinnspillingen ved å skru apparatet av.
Timerinnspillingen vil ikke fungere når strømmen er på.
M
 Tiden for timer-innspillingen kan variere i forhold til den innstilte tiden, avhengig av platestatus og status for timerinnspilling totalt (for eksempel innspillingstider som overlapper, eller hvis forrige innspilling avsluttes innen 2 minutter
før starttidspunktet for neste innspilling).
 Du kan stille inn timer-innspilling av opptil 12 programmer.
 Hvis harddisken ikke har ledig plass, blinker
. Dette betyr at harddisken ikke har ledig plass til å ta opp mer.
 Hvis du har satt opp det tidsstyrte opptaket ved hjelp av VPS/PDC, kan det hende viften fortsatt går, og lager støy når
strømmen er slått av.
Redigere den planlagte listen
Følg disse anvisningene hvis du vil endre den planlagte listen.
N Bruke TIMER-knappen
1. Trykk på TIMER-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
2. Trykk på ▲▼ for å velge Delte liste, og trykk deretter på OK eller
►.
DVD-HDD OPPTAK
Tidsinnspilling
HDD
Bibliotek
Veiledning
Delte liste
►
Opptaksliste
►
Kanal
Tidsinnspilling
Diskhantering
Innstilling
m FLYTT
82_ ta opp
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
3. Trykk på -knappene for å velge nummeret på den planlagte
listen du vil redigere, og trykk deretter på OK-knappen.
• Rediger oppføringene du vil endre.
Se avsnittet "Gjøre en timer-innspilling" for nærmere informasjon
om innstillingsfeltene for timer-innspilling. (Se side 81 - 82)
4. Bekreft den endrede innstillingen ved å trykke på OK-knappen.
5. Trykk EXIT ( ) etter at du har fullført operasjonen.
Skjermbildet Delte liste forsvinner.
HDD
Delte liste
Aktuell tid 10:54
Nr
-01
02
03
Til
--HDD
HDD
HDD
Kilde
Dato Start Slutt Modus VPS/PDC
----- -- -:- - -:- --PR 01 JAN 01 17:30 18:30
SP
På
PR 01 JAN 01 21:00 22:00
SP
På
PR 01 JAN 01 23:15 23:45
SP
På
Innspillningsbar tid HDD 65:19 XP
Legge til
Slette
m FLYTT
sVELG
Opptaksliste
rTILBAKE
eAVSLUTT
● TA OPP
Legge til en planlagt liste
Følg disse anvisningene hvis du vil legge til en oppføring i den planlagte listen.
N Bruke TIMER-knappen
1. Trykk på TIMER-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
2. Trykk på ▲▼ for å velge Delte liste, og trykk deretter på OK eller
►.
3. Trykk på -knappene for å velge nummeret på Delte liste du vil
redigere, og trykk deretter på RØD(A)-knappen.
• Legg inn de elementene du ønsker å legge til. Se kapittelet
“Gjøre en timer-innspilling” for mer informasjon om Timer
Recording Input-elementer. (Se side 81 - 82)
4. Bekreft den nye innstillingen ved å trykke på OK-knappen.
5. Trykk EXIT ( ) etter at du har fullført operasjonen.
Skjermbildet Scheduled List forsvinner.
HDD
Delte liste
Aktuell tid 10:54
Nr
-01
02
03
Til
--HDD
HDD
HDD
Kilde
Dato Start Slutt Modus VPS/PDC
----- -- -:- - -:- --PR 01 JAN 01 17:30 18:30
SP
På
PR 01 JAN 01 21:00 22:00
SP
På
PR 01 JAN 01 23:15 23:45
SP
På
Innspillningsbar tid HDD 65:19 XP
Legge til
Slette
m FLYTT
sVELG
Opptaksliste
rTILBAKE
eAVSLUTT
HDD
Delte liste
Aktuell tid 10:54
Nr
Til
Kilde
Dato
Start
Slutt
Modus VPS/PDC
Nr01 Ingen titel
Til
Kilde
Dato
Start
HDD
PR 01
JAN 01
17:30
Slutt
Innspillningsbar tid HDD 108:14 SP
Innspillningsbar tid HDD 65:19 XP
Legge til
Slette
< FLYTT
sVELG
Modus VPS/PDC
18:30
SP
På
Tittel sSpare
Opptaksliste
rTILBAKE
HDD
eAVSLUTT
Delte liste
Aktuell tid 10:54
Nr
-01
02
03
04
Til
--HDD
HDD
HDD
HDD
Kilde
---PR 01
PR 01
PR 01
PR 01
Dato
-- -JAN 01
JAN 01
JAN 01
JAN 02
Innspillningsbar tid HDD 65:19 XP
Legge til
Slette
m FLYTT
sVELG
Start Slutt Modus VPS/PDC
- -:- - -:- --17:30 18:30
SP
På
21:00 22:00
SP
På
23:15 23:45
SP
På
17:30 18:30
SP
På
Opptaksliste
rTILBAKE
eAVSLUTT
Norsk _83
ta opp
Slette en planlagt liste
SXCVKL
Følg disse anvisningene hvis du vil slette en oppføring fra den planlagte listen.
N Bruke TIMER-knappen
1. Trykk på TIMER-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
2. Trykk på ▲▼ for å velge Delte liste, og trykk deretter på OK eller ► .
3. Trykk på -knappene for å velge nummeret på Scheduled List du vil slette, og trykk deretter på
GRØNN(B)-knappen.
• Du vil få en bekreftelsesmelding, som “Vil du slette?”.
4. Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Ja, og trykk deretter OK.
• Den valgte oppf?ingen slettes fra listen.
5. Trykk EXIT ( ) etter at du har fullført operasjonen.
Skjermbildet Scheduled List forsvinner.
GÅ TIL LISTEN OVER FERDIGE OPPTAK
SXCVKL
Du kan kontrollere resultatene for tittellister der den oppsatte innspillingstiden er passert.
N Bruke TIMER-knappen
1. Trykk på TIMER-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
2. Trykk på for å velge Opptaksliste, og trykk på OK eller ►.
3. Trykk EXIT ( ) etter at du har fullført operasjonen.
Skjermbildet med listen med opptak forsvinner.
Opptaksliste
HDD
Nr
01
02
03
Til
HDD
HDD
HDD
Slette
> FLYTT
Kilde Dato
Start Slutt Modus
PR 01 JAN 01 17:30 18:30
SP
PR 01 JAN 01 21:00 22:00
SP
PR 01 JAN 01 23:15 23:45
SP
Slette alt
sVELG
V/P
På
På
På
Status
OK
OK
OK
Delte liste
rTILBAKE
eAVSLUTT
Informasjon om listen med opptak
Viser om den valgte opptakslisten utførte en vellykket timer-innspilling.
3-1. Trykk for å velge nummeret på Liste over opptak, og trykk
deretter OK.
HDD
Nr
01
02
03
Opptaksliste
Til
HDD
HDD
HDD
Kilde Dato
Start Slutt Modus
PR 01 JAN 01 17:30 18:30
SP
PR 01 JAN 01 21:00 22:00
SP
PR 01 Tidsinnspilling
JAN 01 23:15 23:45
vellykketSP
V/P
On
On
On
Status
OK
OK
OK
OK
Slette
Slette alt
sVELG
84_ ta opp
Delte liste
rTILBAKE
eAVSLUTT
Slette listen med opptak
Sletter en bestemt opptaksliste.
4. Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Ja, og trykk deretter OK.
Opptaksliste
HDD
Nr Til
01Nr01
HDD
01
HDD
02 HDD
HDD
02
03 HDD
HDD
03
Kilde
PR 01
01
PR
PR 01
01
PR
PR 01
01
PR
Dato
Start Slutt Modus
JAN 01
01 17:30
17:30 18:30
18:30
SP
JAN
SP
JAN 01
01 21:00
21:00 22:00
22:00
SP
JAN
SP
JAN 01
01 23:15
23:15 23:45
23:45
SP
JAN
SP
Vil du slette?
Ja
Slette
m FLYTT
Slette alt
sVELG
V/P
On
On
On
On
On
On
Status
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Nei
Delte liste
rTILBAKE
eAVSLUTT
Tømme listen med opptak
Fjerner alle lister med opptak samtidig.
Opptaksliste
HDD
3-1. Trykk på knappen GREEN(B).
4. Trykk på ◄ ► -knappene for å velge Ja, og trykk deretter OK.
Nr
01
01
02
02
03
03
Til
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
Kilde Dato
Start Slutt Modus
PR 01
01 JAN
JAN 01
01 17:30
17:30 18:30
18:30
SP
PR
SP
PR 01
01 JAN
JAN 01
01 21:00
21:00 22:00
22:00
SP
PR
SP
PR 01
01 JAN
JAN 01
01 23:15 23:45
23:45
SP
PR
SP
Vill du
slette23:15
en innspillet liste?
Ja
Slette
m FLYTT
Slette alt
sVELG
V/P
On
On
On
On
On
On
Status
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Nei
Delte liste
rTILBAKE
eAVSLUTT
Gå til den planlagte listen.
Skifter direkte fra listen med opptak til listen med planlagte opptak.
HDD
Delte liste
3-1. Trykk på GUL(C).
Aktuell tid 10:54
Nr
Til
Kilde
Dato
Start
Slutt
Modus VPS/PDC
Legge til liste
Innspillningsbar tid HDD 105:44 SP
< FLYTT
sVELG
Opptaksliste
rTILBAKE
eAVSLUTT
Norsk _85
● TA OPP
3-1. Trykk på -knappene for å velge det nummeret i
Opptaksliste som du ønsker å slette, og trykk så RØD(A) knappen.
redigering
Dette avsnittet gir en innføring i grunnleggende redigeringsfunksjoner, og forklarer både
redigeringsfunksjoner for innspilling på plate og redigeringsfunksjoner for hele platen.
Innspilling eller redigering kan kanskje ikke fullføres hvis det oppstår en feil, for eksempel
ved strømstans. Legg merke til at materiale som er skadet ikke kan gjenopprettes til
opprinnelig innhold.
GRUNNLEGGENDE REDIGERING (TITTELLISTE)
Spille av tittelen
SXCVKL
Følg anvisningene under hvis du vil spille av en scene fra tittellisten.
N Bruke TITLE LIST-knappen
1. Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i stopp/
avspillingsmodus.
2. Velg tittelen du vil spille fra spillelisten ved å trykke på ▲▼ , og
trykk deretter på OK-knappen eller PLAY ( ).
Den valgte oppføringen (tittelen) blir avspilt.
3. Trykk på STOP( ) når du vil avslutte avspillingen.
Skjermen går tilbake til skjermbildet Title List.
Tittelliste
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
Nr
Tittel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Lengde
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-Modus kompabilitet
Redigere
Sortere
Gå til
a Sjekk
Innhold
eAVSLUTT
Gi en tittel nytt navn
SXCVKL
Følg disse anvisningene når du vil gi nytt navn til en tittellisteoppføring, dvs. redigere tittelen til et innspilt program.
N Bruke TITLE LIST-knappen
1. Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i stopp/
avspillingsmodus.
Tittelliste
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
2. Trykk på -knappene for å velge en oppføring du vil gi nytt
navn fra Title List ved å trykke på RØD(A)-knappen.
3. Velg Nytt navn ved å trykke på -knappene, og trykk deretter
på OK eller ►-knappen.
Rename-skjermen vises.
4. Velg tegnene du ønsker ved hjelp av ◄ ►-knappene, og
trykk på OK-knappen.
• Back Space (RØD(A)-knap) : Sletter og flytter markøren ett
trinn tilbake.
• Space (GRØNN(B) knapp) : Legger inn et mellomrom og flytter
markøren én posisjon fremover (mot høyre).
• Clear (GUL(C) knapp) : Sletter alle tegnene.
• Save (BLÅ(D) knapp) : Registrerer de inntastede tegnene.
1/3
Nr
Tittel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-Modus kompabilitet
Redigere
Sortere
Gå til
a Sjekk
Innhold
eAVSLUTT
Tittelliste
HDD
JAN/01/2009
17:30 PR1
Slette
1/3
Nr
Tittel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Kopier
Nytt navn
Beskyttelse
Slette delvis
Lengde
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
Dele
4 JAN/01/2009 17:30
Ny
spilleliste
1 SP
Velg
alle
V-Modus kompabilitet
Redigere
Sortere
Gå til
a Sjekk
86_ redigering
Lengde
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Innhold
eAVSLUTT
5. Trykk på BLÅ(D)-knappen for å velge Spare.
Det endrede tittelnavnet vises i tittelelementet til den valgte
oppføringen.
Nytt navn
HDD
Sports(A1)
Mellomrom
sVELG
Nullstill’
Spare
rTILBAKE
eAVSLUTT
Låse (beskytte) en tittel
SXCVKL
Følg disse anvisningene hvis du vil låse en oppføring og dermed beskytte den mot å bli redigert ved et uhell.
N Bruke TITLE LIST-knappen
1. Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i stopp/
avspillingsmodus.
2. Trykk på -knappene for å velge en oppføring du vil beskytte
på Title List, og trykk deretter på MARKER-knappen inntil en
hake vises. Gjenta dette trinnet for å velge flere titler som du vil
beskytte.
• Hvis du ikke ønsker å beskytte en av de merkede oppføringene
må du velge dette og trykke MARKER-knappen for å fjerne
haken ved oppføringen.
3. Trykk RØD(A) knapp for å velge Redigere. Edit-menyen vises.
4. Velg Beskyttelse med , og trykk deretter på OK eller ►.
5. Velg På ved å trykke på ◄ ► knappene, og trykk deretter på
OK-knappen.
Nøkkelikonet i informasjonsvinduet for den valgte oppføringen
endres til låst status. (1Œ0)
6. Hvis du ønsker å fjerne beskyttelsen velger du Av i trinn 5 og
trykker OK-knappen. Nøkkelikonet endres til ulåst. (0Œ1)
M
Tittelliste
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
2/3
Nr
Tittel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Slette
Kopier
Beskyttelse
3 MPEG2
Ny spilleliste
4 JAN/01/2009 17:30
Velg
alle
1 SP
Ta
bort kompabilitet
V-Modus
Redigere
Sortere
Gå til
Innhold
a Sjekk
eAVSLUTT
Tittelliste
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
2/3
No.
Title
Beskyttelse
001 JAN/01/2009 17:30 PR
2 objekter
er valgt 21:00 PR
002 JAN/02/2009
Sett i tittelbeskyttelsemodus
003 JAN/03/2009 23:15 PR
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
Lengde
01:00:00
01:00:00
00:30:00
På
Length
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Av
V-Modus kompabilitet
Redigere
< FLYTT
Sortere
sVELG
Gå til
Innhold
rTILBAKE
eAVSLUTT
 Hvis du velger "Velg alle" på Edit-menyen (Rediger), merkes alle titlene.
Norsk _87
● REDIGERING
Tilbake
m FLYTT
redigering
Slette en tittel
SXCVKL
Følg disse anvisningene hvis du vil slette en oppføring fra tittellisten.
N Bruke TITLE LIST-knappen
1. Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i stopp/
avspillingsmodus.
2. Trykk på -knappene for å velge en oppføring du vil slette i
Title List, og trykk deretter på MARKER-knappen inntil en hake
vises. Gjenta dette trinnet for å velge flere titler som du vil slette.
• Hvis du ikke ønsker å slette en av de merkede oppføringene må
du velge dette og trykke MARKER-knappen for å fjerne haken
ved oppføringen.
3. Trykk RØD(A) knapp for å velge Redigere.
Edit-menyen vises.
4. Velg Slette med , og trykk deretter på OK eller ►.
• Meldingen kan variere, avhengig av type plate. Du vil bli bedt om
å bekrefte. HDD, DVD-RAM(VR-modus), DVD-RW(VR-modus):
Meldingen “Vil du slette? (Lignende spillelister kan slettes)".
DVD-RW(V-modus)/±RW/±R : Meldingen “Vil du slette?” vises.
Tittelliste
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
2/3
Nr
Tittel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Slette
Kopier
Beskyttelse
3 MPEG2
Ny spilleliste
4 JAN/01/2009 17:30
Velg
1 SPalle
Ta
bort kompabilitet
V-Modus
Redigere
Sortere
Gå til
a Sjekk
Lengde
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Innhold
eAVSLUTT
Tittelliste
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
2/3
No.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
2 objekter
er valgt 21:00 PR
002 JAN/02/2009
Vil du slette?
003 JAN/03/2009 23:15 PR
(Lignende spillelister kan slettes)
3 MPEG2
Ja
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
Length
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Nei
V-Modus kompabilitet
5. Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Ja, og trykk deretter OK.
Redigere
< FLYTT
M
Sortere
sVELG
Gå til
rTILBAKE
Innhold
eAVSLUTT
 Du kan ikke slette en beskyttet oppføring. Hvis du ønsker å slette en beskyttet oppføring, må du velge "Av" i menyen
Protection (Beskyttelse) for tittelen. (se side 87)
 Hvis Disc Protection (platebeskyttelse) er satt til Protected (Beskyttet), kan du ikke slette titler. (se side 102)
 Når en oppføring er slettet fra tittellisten kan den ikke gjenopprettes.
 Når en DVD-RW/-R er sluttbehandlet, kan de ikke slettes.
 På DVD±plater slettes titlene bare fra menyen. Titlene blir værende fysisk på platen.
 Hvis du velger "Velg alle" på Edit-menyen (Rediger), merkes alle titlene.
Slette en del av en tittel (Dele)
SK
Følg disse anvisningene hvis du vil splitte en del av en tittellisteoppføring i to.
N Bruke TITLE LIST-knappen
1. Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i stopp/
avspillingsmodus.
2. Trykk på -knappene for å velge en oppføring du vil Dele fra
Title List ved å trykke på RØD(A)-knappen.
Redigeringsmenyen vises.
Tittelliste
HDD
JAN/01/2009
17:30 PR1
Slette
1/3
Nr
Tittel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Kopier
Nytt navn
Beskyttelse
Slette delvis
Lengde
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Dele
3 MPEG2
4 JAN/01/2009
Ny
spilleliste 17:30
1 SP
Velg alle
V-Modus kompabilitet
Redigere
Sortere
Gå til
a Sjekk
88_ redigering
Innhold
eAVSLUTT
3. Trykk for å velge Dele, og trykk deretter på OK eller ►.
4. Bruk avspillingsknappene (PLAY ( ), PAUSE ( ), og SEARCH
(
)) til å gå til punktet der splitten skal settes inn, og trykk på
OK-knappen.
Hvis dette ikke er punktet der du vil splitte, trykker du på
RETURN-knappen for å annullere valget. Bruk
avspillingsknappene til å gå til punktet der splitten skal settes inn,
og trykk på OK-knappen.
Dele
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Tittelliste Nr 001
Dele 1
Dele 2
00:00:00
00:00:00
00:00:01
►
Velg
Dele
► Avspill
< FLYTT
Tilbake
 Pause
  Søk
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
5. Trykk på OK-knappen for å velge Dele.
Dele
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Tittelliste Nr 001
Dele 1
Dele 2
00:00:00
00:20:00

Velg
00:20:00
Dele
► Avspill
< FLYTT
Tilbake
 Pause
  Søk
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
Dele
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Title List No. 001
Split 1
Split 2
Denne tittel kan ikke gjenskapes
etter deling.
Vill du dela?
00:00:00
Nei
Ja
00:20:00

Velg
► Avspill
< FLYTT
00:20:00
Dele
Tilbake
 Pause
  Søk
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
Slette en del av en tittel (Delvis sletting)
SXCK
(VR-modus)
Følg disse anvisningene hvis du vil slette en del av en tittellisteoppføring.
N Bruke TITLE LIST-knappen
1. Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i stopp/
avspillingsmodus.
Tittelliste
HDD
JAN/01/2009
17:30 PR1
Slette
2. Trykk på -knappene for å velge en oppføring du vil redigere
fra Title List ved å trykke på RØD(A)-knappen.
Redigeringsmenyen vises.
Kopier
3. Velg Slette delvis med , og trykk deretter på OK eller ►.
4 JAN/01/2009 17:30
Ny
spilleliste
4. Trykk på OK-knappen ved startpunktet.
Bilde og tid for startpunktet vises i vinduet for valg av startpunkt
for sletting.
• Velg start- og sluttpunkt for delen du vil slette ved hjelp av de
avspillingsrelaterte knappene.
• Avspillingsrelaterte knapper : (PLAY ( ), PAUSE ( ),
SEARCH (
)).
5. Trykk på OK-knappen på sluttpunktet.
Bilde og tid for sluttpunktet vises i vinduet for valg av sluttpunkt
for sletting.
1/3
Nr
Tittel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Nytt navn
Beskyttelse
Slette delvis
Lengde
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
Dele
1 SP
Velg
alle
V-Modus kompabilitet
Redigere
Sortere
Gå til
a Sjekk
Innhold
eAVSLUTT
Slette delvis
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Tittelliste Nr 001
Start
Slutt
00:19:10
►
Start
► Avspill
< FLYTT
Slutt
Slette
 Pause
  Søk
sVELG
rTILBAKE
00:41:20
00:41:20
Tilbake
eAVSLUTT
Norsk _89
● REDIGERING
6. Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Ja, og trykk deretter OK.
Den splittede tittelen deles i to, og de neste titlene flyttes tilbake
en etter en.
redigering
6. Velg Slette ved å trykke ◄ ►, og trykk deretter på OK-knappen.
7. Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Ja, og trykk deretter OK.
Den valgte delen er slettet.
Slette delvis
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Title List No. 001
Start
End
Vil du slette?
Slettet del kan ikke gjenskapes
8. Trykk ◄ ► for å velge TILBAKE, og trykk deretter på OKknappen for å fullføre.
00:19:10
Nei
Ja
00:41:20
00:41:20
►
Start
Slutt
► Avspill
M
 Lengden på delen som skal slettes må være på minst 5 sekunder.
< FLYTT
Slette
Tilbake
 Pause
  Søk
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
 Sluttpunkt kan ikke settes tidligere enn startpunktet
 Delen kan ikke slettes hvis den inneholder et stillbilde.
 Trykk EXIT (
) etter at oppgaven er ferdig.
Tittellisten forsvinner.
BRUKE SORTERINGSFUNKSJONEN (TITTELLISTE)
SXCVKL
Det er enkelt å utføre endringer i Sort-rekkefølgen i Title List. Du kan sortere etter dato, navn, lengde og
kanalinformasjon. Den sorterte listen vil bli sortert på nytt i kronologisk rekkefølge når du går inn på tittellisten.
1. Når listemenyen vises, trykker du GRØNN(B) knapp for å velge
Sort.
2. Trykk på knappene for å velge ønsket element, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
• Dato : I den rekkefølge titlene ble tatt opp.
• Navn : I alfabetisk rekkefølge
• Lengde : Etter lengden på opptakene.
• Kanalinfo : I rekkefølge av Channel information.
M
Tittelliste
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Dato
3 MPEG2
1/3
Nr
Tittel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Lengde
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Navn
4 JAN/01/2009 17:30
Lengde
1 SP
Kanalinfo
V-Modus kompabilitet
Redigere
Sortere
Gå til
a Sjekk
Innhold
eAVSLUTT
 Du kan sortere etter dato, navn, lengde og kanalinformasjon. En sortert liste vil bli sortert på nytt i kopiert rekkefølge
når du går inn på tittellisten igjen.
NAVIGERINGSMENY
Tidsnavigasjon
SXC
(VR-modus)
Ved hjelp av denne funksjonen kan du søke igjennom en scene fra minutt til minutt fra listen over innspilte titler.
N Bruke TITLE LIST-knappen
1. Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i stopp/
avspillingsmodus.
Tittelliste
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
2. Velg tittelen du vil spille fra Title List ved å trykke på ▲▼knappene, og trykk deretter på GUL(C)-knappen.
3. Trykk på ▲▼ knappene for å velge Tids navigering, og trykk
deretter på OK- eller ► -knappen.
1/3
Nr
Tittel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Spilleliste
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
Tids navigering
Scene navigering
V-Modus kompabilitet
Redigere
Sortere
Gå til
a Sjekk
90_ redigering
Lengde
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Innhold
eAVSLUTT
4. Trykk på ◄ ► for å velge ønsket scene, og trykk deretter på OKeller PLAY ( ) (Spill av).
M
Tids navigering
HDD
3 JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
 Markøren flyttes ikke hvis den valgte innspilte tittelen er kortere enn 1
minutt.
ikke er tatt opp med denne enheten.
 En redigert tittel vil kanskje ikke vise nøyaktig søketid.
00:00
►
17:30
< FLYTT
18:30
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
Scenenavigasjon
SXC
(VR-modus)
Hvis en tittel er komponert av merker (se side 61), kan du søke etter den ønskede scenen med Scene
Navigation (scenenavigasjon).
N Bruke TITLE LIST-knappen
1. Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i stopp/
avspillingsmodus.
Tittelliste
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
2. Velg tittelen du vil spille fra Title List ved å trykke på ▲▼ knappene, og trykk deretter på GUL(C)-knappen.
3. Trykk ▲▼ for å velge Scene navigering, og trykk deretter på OK
eller ►.
1/3
Nr
Tittel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Spilleliste
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
Tids navigering
Scene navigering
V-Modus kompabilitet
Redigere
Sortere
Gå til
4. Bruk ▲▼◄ ► til å velge ønsket scene, og trykk deretter OK eller
PLAY ( ).
 Scenenavigasjon vil ikke fungere hvis en valgt tittel ikke har merker.
Innhold
a Sjekk
eAVSLUTT
Scene navigering
HDD
M
JAN/01/2009 17:30 PR1
01 00:00:05
Lengde
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Scene No. 1/3
02 00:00:35
03 00:01:05
sAVSPILL
eAVSLUTT
VELG INNHOLD
SXCVKL
1. Trykk på BLÅ(D)-knappen for å velge Contents.
2. Trykk knappene for å velge det innholdet du ønsker å flytte
og trykk OK eller ►-knappen.
M
 Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis platen inneholder valgt
innhold.
Tittelliste
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
Nr
Tittel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Tittel
DivX
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
Musikk
Bilde
V-Modus kompabilitet
Redigere
Lengde
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Sortere
Gå til
a Sjekk
Innhold
eAVSLUTT
Norsk _91
● REDIGERING
 Det er ikke sikkert at navigeringsfunksjonen vil fungere på plater som
redigering
AVANSERT REDIGERING (SPILLELISTE)
Opprette en spilleliste
SXC
(VR-modus)
Følg disse anvisningene hvis du vil opprette en ny spillelisteoppføring fra en innspilt tittel.
N Bruke TITLE LIST-knappen
1. Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i stopp/
avspillingsmodus..
2. Trykk RØD(A) knapp.
Redigeringsmenyen vises.
3. Velg Ny spilleliste med , og trykk deretter på OK- eller ►.
Skjermbildet Opprett spilleliste vises.
4. Trykk på OK-knappen på startpunktet.
• Bilde og tid ved startpunktet vises i Start-vinduet.
• Den gule valglinjen går til Slutt.
• Velg startpunkt for delen du vil opprette en ny scene ut fra ved
hjelp av de avspillingsrelaterte knappene.
(PLAY ( ), PAUSE ( ), SEARCH (
), SKIP (
)).
5. Trykk på OK-knappen på sluttpunktet.
• Bilde og tid for sluttpunktet vises i Slutt-vinduet.
• Den gule valglinjen går til elementet Opprett.
6. Velg Opprett ved å trykke på ◄ ►, og trykk deretter på OKknappen.
• Opprette en scene for spillelisten.
Skjermen Opprett scene vises igjen. Gjenta trinn 4 - 6 for å
opprette en ny scene for spillelisten. En ny scene vil bli lagt til på
den aktive spillelisten. Du kan kontrollere og se over alle scenene
på skjermen Edit Playlist (Rediger spilleliste). (Se side 92~96)
• Opprette en ny spilleliste.
Gjenta trinn 1~6 hvis du vil opprette en ny spilleliste.
7. Trykk ◄ ► for å velge TILBAKE, og trykk deretter på OK for å
fullføre.
M
 Du kan opprette opptil 99 spillelisteoppføringer.
 Avhengig av platetype kan skjermen som vises variere noe.
 Hvis den relaterte tittelen blir slettet, vil spillelisten bli slettet også.
92_ redigering
Tittelliste
HDD
JAN/01/2009
17:30 PR1
Slette
1/3
Nr
Tittel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Kopier
Nytt navn
Beskyttelse
Slette delvis
Lengde
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
Dele
4 JAN/01/2009 17:30
Ny
spilleliste
1 SP
Velg
alle
V-Modus kompabilitet
Redigere
Sortere
Gå til
Innhold
a Sjekk
eAVSLUTT
Lag spilleliste
HDD
Ny spilleliste
Scene Nr 001
Tittelliste 1/3
Start
Slutt
00:08:38
00:00:00
00:20:00
►
Start
Slutt
► Avspill
< FLYTT
Opprette
Tilbake
 Pause
  Søk
#$ HP OVR
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
Lag spilleliste
HDD
Ny spilleliste
Scene Nr 001
Title List 1/3
Start
Slutt
00:08:38
00:11:03
00:11:03

Start
► Avspill
< FLYTT
Slutt
Opprette
Tilbake
 Pause
  Søk
#$ HP OVR
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
Spille oppføringer i spillelisten
SXC
(VR-modus)
N Bruke PLAY LIST-knappen
1. Trykk på PLAY LIST-knappen mens enheten er i stopp/
avspillingsmodus.
2. Trykk for å velge den spillelisten du vil spille, og trykk
deretter på OK eller PLAY ( ).
3. Trykk på STOP ( ) når du vil stanse avspillingen.
Skjermen går tilbake til skjermbildet Playlist.
Spilleliste
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Nr
Tittel
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Lengde
00:06:09
00:03:33
00:01:54
i SPILLELISTE
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Scener
Redigere
Sortere
Tittelliste
a Sjekk
eAVSLUTT
Endre navn på en spillelisteoppføring
SXC
(VR-modus)
Følg disse anvisningene hvis du vil gi nytt navn til en spillelisteoppføring, dvs. redigere navnet på en oppføring i
spillelisten.
N Bruke PLAY LIST-knappen
1. Trykk på PLAY LIST-knappen mens enheten er i stopp/
avspillingsmodus.
2. Trykk på -knappene for å velge den tittelen du vil gi nytt navn
fra Playlist, og trykk deretter på RØD(A)-knappen.
Redigeringsmenyen vises
3. Velg Nytt navn ved å trykke på -knappene, og trykk deretter
på OK eller ►-knappen.
Rename-skjermen vises.
4. Velg tegnene du ønsker ved hjelp av ◄ ►-knappene, og
trykk på OK-knappen.
• Back Space (Slett bakover) (RØD(A)) : Sletter og flytter
markøren ett trinn tilbake.
• Space (Mellomrom) (GRØNN(B)): Legger inn et mellomrom og
flytter markøren én posisjon fremover (mot høyre).
• Clear (Slett) (GUL(C)): Sletter alle tegnene.
• Save (Lagre) (BLÅ(D)): Registrerer de inntastede tegnene.
5. Trykk på BLÅ(D)-knappen for å velge Spare.
Det endrede tittelnavnet vises i tittelfeltet til den valgte
spillelisteoppføringen.
Spilleliste
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Nr
Tittel
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Lengde
00:06:09
00:03:33
00:01:54
i SPILLELISTE
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Scener
Redigere
Sortere
Tittelliste
a Sjekk
Spilleliste
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Nr
Tittel
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Slette
Kopier
Nytt navn
i PLAYLIST
Velg
spilleliste
4 JAN/02/2009 13:47
Ny
Scener
7 6spilleliste
Velg alle
Redigere
eAVSLUTT
Sortere
Lengde
00:06:09
00:03:33
00:01:54
Tittelliste
a Sjekk
eAVSLUTT
Nytt navn
HDD
Dolphin
Tilbake
m FLYTT
Mellomrom
sVELG
Nullstill’
rTILBAKE
Spare
eAVSLUTT
Norsk _93
● REDIGERING
Følg disse anvisningene hvis du vil spille av oppføringene i spillelisten.
redigering
Redigere en scene for spillelisten
SXC
(VR-modus)
Følg disse anvisningene hvis du vil redigere scener for en spilleliste.
N Bruke PLAY LIST-knappen
1. Trykk på PLAY LIST-knappen mens enheten er i stopp/
avspillingsmodus.
Spilleliste
HDD
JAN/02/2009 13:47
2. Trykk på -knappene for å velge den tittelen du vil redigere fra
Playlist, og trykk deretter på RØD(A)-knappen.
Redigeringsmenyen vises.
1/3
Nr
Tittel
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Slette
Kopier
Nytt navn
i PLAYLIST
Velg
spilleliste
4 JAN/02/2009 13:47
Ny
6 Scener
7 spilleliste
Velg alle
3. Velg Velg spilleliste med , og trykk deretter på OK eller ►.
Skjermen Edit Playlist vises.
Redigere
Sortere
Lengde
00:06:09
00:03:33
00:01:54
Tittelliste
a Sjekk
eAVSLUTT
Endre spilleliste
HDD
JAN/02/2009 13:47
Scene nr 1/6
01 00:02:24
02 00:00:34
03 00:00:31
05 00:00:09
06 00:01:06
07 00:00:00
Endre
Flytte
04 00:01:22
Legge til
Slette
sAVSPILL
eAVSLUTT
Spille av en valgt scene
4. Velg scenen du vil spille av med ◄ ►, og trykk deretter på OK eller PLAY (
Den valgte scenen spilles av.
• Trykk STOP ( ) når du vil avslutte avspillingen av scenen.
).
Modifisere en scene (bytte ut en scene)
Følg trinn 1 til 3 på side 94 for konfi gurasjon.
4-1. Velg scenen du ønsker å modifisere med ◄ ►-knappene, og
trykk deretter RØD(A)-knappen.
Skjermen Modify Scene (Modifiser scene) vises.
5. Trykk på OK-knappen på scenens startpunkt.
• Bilde og tid for startpunktet vises i Start-vinduet.
• Velg start- eller sluttpunkt for delen du vil modifisere, med
avspillingsknappene (PLAY ( ), PAUSE ( ), SEARCH (
SKIP (
)).
6. Trykk på OK-knappen ved scenens sluttpunkt.
• Bilde og tid for sluttpunktet vises i Slutt-vinduet.
Endre scene
HDD
JAN/02/2009 13:47
Scene Nr 001
Tittelliste 1/3
Start
Slutt
00:04:54
00:00:00
00:05:27
►
Start
),
Slutt
► Avspill
 Pause
< FLYTT
Endre
Tilbake
  Søk
sVELG
rTILBAKE
eAVSLUTT
Endre scene
HDD
JAN/02/2009 13:47
Scene Nr 001
7. Velg Endre ved å trykke på ◄ ►, og trykk deretter på OK.
• Scenen du modifiserer endres med den valgte delen.
Tittelliste 1/3
Start
Slutt
00:04:54
00:06:25
00:06:25

Start
► Avspill
< FLYTT
94_ redigering
#$ HP OVR
Slutt
 Pause
sVELG
Endre
Tilbake
  Søk
rTILBAKE
#$ HP OVR
eAVSLUTT
Flytte en scene (endre posisjon for en scene)
Følg trinn 1 til 3 på side 94 for konfigurasjon.
Endre spilleliste
HDD
JAN/02/2009 13:47
5. Velg posisjonen du vil flytte den valgte scenen til ved hjelp av
◄ ►, og trykk deretter på OK.
Scene nr 1/6
01 00:02:24
02 00:00:34
03 00:00:31
05 00:00:09
06 00:01:06
07 00:00:00
04 00:01:22
sLAGRE
M
eAVSLUTT
 Du kan ikke flytte den valgte scenen til neste scenes posisjon, fordi
den valgte scenen ville blitt satt inn før denne posisjonen.
 Avhengig av platetype kan skjermen som vises variere noe.
Legge til en scene
Følg trinn 1 til 3 på side 95 for konfigurasjon.
4-1. Velg scenen som skal få en ny scene satt inn foran seg med
◄ ►-knappene, og trykk deretter GUL(C).
Skjermen Add Scene (Legg til scene) vises.
5. Trykk på OK-knappen ved scenens startpunkt.
• Bilde og tid for startpunktet vises i Start-vinduet.
• Velg start- eller sluttpunkt for delen du vil modifisere, med
avspillingsknappene (PLAY ( ), PAUSE ( ), SEARCH (
SKIP (
)).
Tilføye scene
HDD
JAN/02/2009 13:47
Scene Nr 001
Tittelliste 1/3
Start
Slutt
00:01:51
00:00:00
00:01:51
►
),
6. Trykk på OK-knappen ved scenens sluttpunkt.
• Bilde og tid for sluttpunktet vises i Slutt-vinduet.
• Trykk ◄ ► for å velge TILBAKE hvis du vil avbryte, og trykk
deretter på OK.
7. Velg Legg til med ◄ ►, og trykk deretter på OK.
• Seksjonen du vil legge til settes inn foran scenen som blir valgt i
trinn 4-1 under Adding a Scene.
Start
Slutt
► Avspill
Legge til
< FLYTT
Tilbake
  Søk
 Pause
sVELG
#$ HP OVR
rTILBAKE
eAVSLUTT
Tilføye scene
HDD
JAN/02/2009 13:47
Scene Nr 001
Tittelliste 1/3
Start
Slutt
00:01:51
00:07:28
00:07:28

Start
► Avspill
< FLYTT
Slutt
Legge til
 Pause
sVELG
Tilbake
  Søk
#$ HP OVR
rTILBAKE
eAVSLUTT
Slette en scene
Følg trinn 1 til 3 på side 94 for konfigurasjon.
4-1. Velg scenen du vil slette med ◄ ►-knappene, og trykk
deretter BLÅ(D)-knappen.
• Meldingen "Vil du slette scenen?" vises.
5. Trykk ◄ ► for å velge Ja, og trykk deretter OK for å slette
den valgte scenen.
Endre spilleliste
HDD
JAN/02/2009 13:47
01 00:02:24
Scene nr 1/6
Vil du slette scenen?
02
03
Ja
05 00:00:09
Endre
< FLYTT
06 00:01:06
Flytte
sVELG
04 00:01:22
Nei
07 00:00:00
Legge til
rTILBAKE
Slette
eAVSLUTT
Norsk _95
● REDIGERING
4-1. Velg den scenen du vil flytte (bytte posisjon) med ◄ ►knappene, og trykk deretter GRØNN(B).
• Et gult valgvindu vises p_scenen som skal flyttes.
redigering
Slette en spillelisteoppføring fra spillelisten
N Bruke PLAY LIST-knappen
1. Trykk på PLAY LIST-knappen mens enheten er i stopp/
avspillingsmodus.
2. Trykk på -knappene for å velge en oppføring du vil slette i
Spilleliste, og trykk deretter på MARKER-knappen inntil en
hake vises. Gjenta dette trinnet for å velge flere titler som du vil
slette.
• Hvis du ikke ønsker å slette en av de merkede oppføringene
må du velge dette og trykke MARKER-knappen for å fjerne
haken ved oppføringen.
3. Trykk RØD(A) knapp for å velge Redigere.
Edit-menyen vises.
4. Velg Slette med , og trykk deretter på OK eller ►.
• Du vil bli bedt om å bekrefte slettingen med meldingen "Vil du
slette?".
5. Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Ja, og trykk deretter OK.
Du kommer automatisk tilbake til skjermbildet Spilleliste når
slettingen er fullført.
M
 Hvis du velger "Velg alle" på Rediger-menyen, merkes alle titlene.
Spilleliste
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Nr
Tittel
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Lengde
00:06:09
00:03:33
00:01:54
i Spilleliste
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Scener
Redigere
Sortere
Tittelliste
a Sjekk
eAVSLUTT
Spilleliste
HDD
JAN/02/2009 13:51
2/3
Nr
Tittel
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Slette
Kopier
i PLAYLIST
Ny
spilleliste 13:47
4 JAN/02/2009
Velg
alle
7 6 Scener
Ta bort
Redigere
Sortere
Lengde
00:06:09
00:03:33
00:01:54
Tittelliste
a Sjekk
eAVSLUTT
Spilleliste
HDD
JAN/02/2009 13:51
2/3
No.
Title
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009
2 objekter
er valgt 13:51
003
14:08
Vil
duJAN/02/2009
slette?
i PLAYLIST
Ja
4 JAN/02/2009 13:47
Length
00:06:09
00:03:33
00:01:54
Nei
7 6 Scener
Redigere
Sortere
< FLYTT
sVELG
Tittelliste
rTILBAKE
eAVSLUTT
Bruke Sort (Playlist)
Det er enkelt å utføre endringer i Sort-rekkefølgen i Playlist.
1. Når listemenyen vises, trykker du GRØNN(B) knapp for å velge
Sort.
2. Trykk på knappene for å velge ønsket element, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
• Dato : I den rekkefølge spillelistene ble laget
• Navn : I alfabetisk rekkefølge
Spilleliste
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Nr
Tittel
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
i Spilleliste
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Scener
Redigere
Dato
Navn
Sortere
Tittelliste
a Sjekk
M
 Du kan sortere etter dato og navn. En sortert liste vil bli sortert på nytt
i kopiert rekkefølge når du går inn på spillelisten igjen.
96_ redigering
Lengde
00:06:09
00:03:33
00:01:54
eAVSLUTT
KOPIERE FRA HARDDISK TIL DVD ELLER OMVENDT
Om kopieringsskjermbildet
● REDIGERING
Total størrelse og antall valgte titler som skal kopieres
Tittel som skal kopieres
Kopier
HDD
Velg objekt :
Dette viser tilgjengelig kapasitet på platen
Tilgjengelig : 4099MB
Kilde : HDD
Til : DVD
001 JAN/01/2009 1
002 JAN/01/2009 1
003 JAN/01/2009 1
Lokasjonen hvor de kopierte filene lagres
DVD
3 MPEG2
0 SP
8 36.5MB
Copy Start (start kopiering)
Start kopiering
Sortere
Valg
a Sjekk
Sort-knapp (Date, Name, Length, Channel Info)
eAVSLUTT
Selection-knapp
7
- Select All : Alle oppføringer i gjeldende mappe merkes.
- Unselect All : Fjerner merkingen på alle merkede
oppføringer.
Spesifikasjoner for innholdskopiering
Innhold
HDD ΠDVD
DVD ΠHDD
Innspilt videotittel
Støttes
Støttes
Kopibeskyttet tittel
Ikke støttet
Ikke støttet
Kopier én gang-tittel
Move (Flytt)
(Sletter tittelen fra HDD-disken etter kopiering)
Ikke støttet
Kopiering er kun mulig med en CPRM-kompatibel plate.
Når "Kopier ett program" har blitt tatt opp på platen, kan ikke denne tittelen bli kopiert flere ganger.
Men hvis "Kopier ett program" har blitt lagret på harddisken, kan du kopiere tittelen til en DVD-RW (VRmodus) med CPRM eller DVD-RAM.
N Bruke TITLE LIST-knappen
1. Trykk på OPEN/CLOSE-knappen, og legg en innspillbar plate i
plateskuffen.
2. Lukk plateskuffen ved å trykke OPEN/CLOSE. Vent til LOAD \
forsvinner fra frontpanelet. Kontroller at platen har tilstrekkelig
ledig plass til innspillingen.
3. Velg ønsket modus ved å trykke på HDD eller DVD på
fjernkontrollen.
Du kan også velge ønsket modus ved å trykke HDD/DVD på
frontpanelet.
Tittelliste
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
Nr
Tittel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Lengde
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-Modus kompabilitet
Redigere
Sortere
Gå til
Innhold
a Sjekk
eAVSLUTT
4. Trykk på TITLE LIST-knappen mens enheten er i stopp/avspillingsmodus.
Norsk _97
redigering
5. Trykk RØD(A), og bruk deretter ▲▼ til å velge Kopier.
Trykk på OK-knappen. Kopieringsskjermbildet vises.
6. Trykk på ▲▼ -knappene for å velge en oppføring du vil kopiere,
og trykk deretter på MARKER-knappen inntil en hake vises.
Gjenta dette trinnet for å velge flere titler som du vil kopiere.
• Hvis du ikke ønsker å kopiere en av de merkede oppføringene
må du velge dette og trykke MARKER-knappen for å fjerne
haken ved oppføringen.
7. Trykk RØD(A) knapp for å velge Start kopiering.
• Tittelen som skal kopieres vises ikke på skjermen, og
kopieringen starter mens gjeldende program vises på skjermen.
• Trykk INFO-knappen for endre progresjonsstolpen for kopiering.
Hvis du trykker INFO en gang til, vil progresjonsstolpen for
kopiering vises.
• Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på RØD(A).
8. Når kopieringen er fullført, vises meldingen “Vellykket skriving av tittel”.
M
Kopier
HDD
Velg objekt :
Tilgjengelig : 4099MB
Kilde : HDD
Til : DVD
001 JAN/01/2009 1
002 JAN/01/2009 1
003 JAN/01/2009 1
DVD
3 MPEG2
0 SP
8 36.5MB
Start kopiering
Sortere
Valg
a Sjekk
eAVSLUTT
b Indikatortype
c Kanal
x
21%
Avbryt
 Støyen kan oppstå når du kopierer, på grunn av at HDD- og DVD-opptakeren støtter høyhastighets kopiering.
Kopiering av DVD-Video
1. Trykk OPEN/CLOSE-knappen, og legg en DVD-Video-plate i
plateskuffen.
DVD ➝ HDD
● Copying
2. Lukk plateskuffen ved å trykke OPEN/CLOSE.
3. Trykk COPY under avspilling.
Kopieringen vil starte.
M
 Kopieringsfunksjonen vil være deaktivert:
- Hvis du prøver å kopiere en del av en meny.
- NTSC-plate eller kopibeskyttet plate
- Tittler som er forskjellige i kringkastingssystemet
- Lydtittelen som kopieres til harddisken vil bli tatt opp med 2-kanals AC3-format.
- For lydsignaler i DTS-modus, vil ikke lydkilden bli kopiert.
KOPIERE MP3, JPEG ELLER DIVX
Spesifikasjoner for innholdskopiering
•
•
•
•
•
Innhold
HDD ΠDVD eller USB
DVD ΠHDD eller USB
USB ΠHDD eller DVD
MP3
Støttes
Støttes
Støttes
JPEG(foto)
Støttes
Støttes
Støttes
DivX
Støttes
Støttes
Støttes
CD-DA
Ikke støttet
Støttes
Ikke støttet
Plate(CD-DA/CD-RW/DVD-RAM/DVD±R(Sluttbehandlet)/DVD+RW/DVD-RW(Sluttbehandlet)) Œ HDD eller USB
HDD ΠDVD-R, DVD-RW(V) eller USB
USB ΠHDD eller DVD-R, DVD-RW(V)
PTP USB e rikke tilgjengelig når du kopierer til USB.
Hvis platen er sluttbehandlet i Diskbehandling, kan den være kompatibel med datamaskinen på samme
måte som en plate med filsystemet UDF.
98_ redigering
Filkopiering
1. Sett en JPEG-/MP3-/DivX-plate i plateskuffen.
3. Trykk på for å velge Bibliotek, og trykk deretter på OK- eller
► -knappen.
4. Velg Musikk, Bilde eller DivX med , og trykk deretter på OK
eller ►.
5. Trykk RØD(A), og bruk deretter ▲▼ til å velge Kopier.
Trykk på OK-knappen. Kopieringsskjermbildet vises.
6. Trykk på -knappene for å velge den MP3-, foto- eller DivXfilen du vil kopiere, og trykk deretter på MARKER-knappen inntil
en hake vises.
• Hvis du ikke ønsker å slette en av de merkede oppføringene må
du velge dette og trykke MARKER-knappen for å fjerne haken
ved oppføringen.
7. Trykk ► og deretter OK-knappen for å gå til den første mappen
der de kopierte filene lagres.
• Du kan opprette en ny mappe ved å trykke på GRØNN(B).
CD
Tilgjengelig :
Kilde : DVD
9 MP3
8 5.85MB
Til :
Y ROOT
001 Song1.mp3
002 Song2.mp3
003 Song3.mp3
004 Song4.mp3
005 Song5.mp3
Start kopiering
E HDD
E USB
Sortere
#/$ Forrige/Neste side
Velg alle
a Sjekk
Ta bort
eAVSLUTT
CD
Kopier
Velg objekt: 9.68MB (2)
Tilgjengelig : 236724MB
Kilde : DVD
9 MP3
8 3.84MB
Til : HDD
Y ROOT
001 Song1.mp3
002 Song2.mp3
003 Song3.mp3
004 Song4.mp3
005 Song5.mp3
Start kopiering
ROOT
Ny mappe
eAVSLUTT
CD
Kopier
Velg objekt: 9.68MB (2)
Tilgjengelig : 236724MB
Kilde : DVD
8. Trykk RØD(A) knapp for å velge Start kopiering.
• Meldingen “Antall elementer: X” vises.
9. Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Start, og trykk deretter på
OK-knappen.
• Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på EXIT ( ) (Avslutt).
Kopier
Velg objekt: 5.85MB (1)
9 MP3
8 3.84MB
To : HDD
Y ROOT
001 0.mp3
Antall elementer : 2
002 SONG 1.mp3
003 Start
SONG 2.mp3
AVSLUTT
004 SONG 3.mp3
005 SONG 5.mp3
Start kopiering
Ny mappe
eAVSLUTT
CD
Kopier
Kopier: 9.68MB (2)
Tilgjengelig : 236724MB
To : HDD
Kilde : DVD
Kopierer...
Y ROOT
Ledig plass : 236623 MB
001 SONG 10.mp3
Antall elementer : 1 / 2
002 SONG 1.mp3
Filnavn : Song1.mp3
003 SONG 2.mp3
9 MP3
004 SONG 3.mp3
8 3.84MB
005 SONG 5.mp3
Start kopiering
ROOT
33%
Ny mappe
eAVSLUTT
Mappekopiering
1. Legg en plate (JPEG, MP3 eller DivX) på skuffen.
2. Trykk på for å velge Bibliotek, og trykk deretter på OK- eller
►-knappen.
3. Velg Musikk, Bilde eller DivX med , og trykk deretter på OK
eller ►.
MP3-, JPEG- eller DivX-mappen vises.
4. Trykk RØD(A), og bruk deretter ▲▼ til å velge Kopier.
CD
Kopier
Velg objekt: 33.7MB (2)
Tilgjengelig :
Kilde : DVD
9 MP3
8 40.2MB
Start kopiering
Til :
Y
E
E
E
ROOT
MP3 (1)
MP3 (2)
MP3 (3)
Sortere
E HDD
E USB
Velg alle
a Sjekk
Ta bort
eAVSLUTT
Norsk _99
● REDIGERING
2. Lukk plateskuffen ved å trykke OPEN/CLOSE. Vent til LOAD
forsvinner fra frontpanelet. Kontroller at platen har tilstrekkelig
ledig plass til innspillingen.
redigering
Trykk på OK-knappen. Kopieringsskjermbildet vises.
5. Trykk på -knappene for å velge den mappen du vil kopiere,
og trykk deretter på MARKER-knappen inntil en hake vises.
• Hvis du ikke ønsker å slette en av de merkede oppføringene må
du velge dette og trykke MARKER-knappen for å fjerne haken
ved oppføringen.
CD
Tilgjengelig : 236715MB
Kilde : DVD
9 MP3
8 36.6MB
6. Trykk på ►▲ eller OK-knappen for å velge plasseringen der de
kopierte filene lagres.
• Du kan opprette en ny mappe ved å trykke på GRØNN(B).
7. Trykk RØD(A) knapp for å velge Start kopiering.
Meldingen “Antall elementer : X” vises.
• Enheten får navn basert på hvor mange filer det er i mappen.
Kopier
Velg objekt : 76.8MB (2)
Til : HDD
Y
E
E
E
Start kopiering
ROOT
ROOT
MP3 (1)
MP3 (2)
MP3 (3)
Ny mappe
eAVSLUTT
CD
Kopier
Velg objekt : 76.8MB (2)
Tilgjengelig : 236715MB
Source : DVD
8. Trykk på ◄ ► -knappene for å velge Start, og trykk deretter på
OK-knappen.
Mappekopieringen starter.
Undermapper og filer i den valgte mappen blir kopiert.
• Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på EXIT ( ) (Avslutt).
9 MP3
8 3.84MB
To : HDD
Y ROOT
ROOT
001 SONG 10.mp3
Antall elementer : 2
002 SONG 1.mp3
003 SONG 2.mp3
Start
AVSLUTT
004 SONG 3.mp3
005 SONG 5.mp3
Start kopiering
Ny mappe
eAVSLUTT
CD
Kopier
Velg objekt : 76.8MB (2)
Tilgjengelig : 236715MB
To : HDD
Source
: DVD
Kopierer...
Y ROOT
Ledig plass : 236615 MB
001
10.mp3
Antall elementer
: 1 SONG
/2
002
SONG 1.mp3
Filnavn : 01. ###
## 1.mp3
003 SONG 2.mp3
9 MP3
004 SONG 3.mp3
8 3.84MB
005 SONG 5.mp3
Start kopiering
ROOT
33%
Ny mappe
eAVSLUTT
M
 Hvis du trykker EXIT (
) under kopiering av en mappe, vil kopieringen bli stoppet etter at filen som er under
kopiering er kopiert.
 Du kan kopiere opp til 500 mapper, inkludert filer og undermapper til en mappe. [MP3, JPEG, DivX]
 Hvis du vil kopiere en fil, må du opprette en ny mappe før du starter kopieringen.
Du kan ikke kopiere mapper på toppnivå (ROT) direkte uten å opprette en ny mappe.
 Hvis rotmappen allerede har 500 oppførger, inkludert mapper, må du slette en eller flere oppføringer før du kan
opprette en ny mappe.
 Filstørrelsen på filen på platen og harddisken kan avvike noe på grunn av forskjellige filsystem.
 Hvis du merker av enkelte av filene i den valgte mappen, og åpner en annen mappe, blir alle
merkingene automatisk opphevet, og eksludert fra utvalgslisten.
ENDRE NAVN PÅ EN MUSIKK/FOTO/DIVX-FIL
S
Du kan gi nytt navn til en Audio-, Foto- eller DivX-fil som er kopiert over på HARDDISKEN.
1. Trykk på -knappene for å velge den tittelen du vil gi nytt navn,
og trykk deretter på RØD(A)-knappen.
Musikk liste
HDD
Song1.mp3
Nr
Y
001
002
003
004
005
006
Kopier
Ny spilleliste
 ►  00:02:22
Gå til spilleliste
9 SONG 10.mp3
Velg alle
E ROOT
Slette
Nytt navn
Redigere
Sortere
#/$ Forrige/Neste side
100_ redigering
Tittel
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Avspilling
a Sjekk
Størrelse
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Innhold
eAVSLUTT
2. Velg Nytt navn ved å trykke på -knappene, og trykk deretter
på OK eller ►-knappen.
Skjermbildet Rename vises..
4. Trykk på BLÅ(D)-knappen for å velge Spare.
Det endrede tittelnavnet vises på den valgte oppføringen.
Dream
Tilbake
Mellomrom
m FLYTT
sVELG
Nullstill’
rTILBAKE
Spare
eAVSLUTT
Musikk liste
HDD
Dream.mp3
1/9
Nr
Y
Q
002
003
004
005
006
 ►  00:00:00
9 Dream.mp3
E ROOT
Redigere
Tittel
Størrelse
ROOT
Dream.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Sortere
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Avspilling
#/$ Forrige/Neste side
Innhold
a Sjekk
eAVSLUTT
DISKBEHANDLING
Redigere platenavnet
XCVKL
Følg disse anvisningene hvis du vil gi en plate et navn.
1. Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
DVD-RAM(VR)
Diskhantering
2. Velg Diskhantering med , og trykk deretter på OK eller ►.
3. Bruk ◄ ► til å velge Nytt navn, trykk deretter OK.
Rename-skjermen vises.
4. Velg tegnene du ønsker ved hjelp av ◄ ►-knappene, og
trykk på OK-knappen.
5. Trykk på BLÅ(D)-knappen for å velge Spare.
Platen gis et navn.
M
 Du må kanskje fjerne beskyttelsen av platen før du kan redigere.
 Skjermen som vises kan avvike, avhengig av platetypen.
Disknavn
Bruk plass
00:17
Tilgjengelig plass
01:54 SP ( 3.85 GB)
Disk beskyttelse info
Ikke beskyttet
Aktell opptaks info
VR-Modus
Nytt navn
< FLYTT
Beskyttelse
sVELG
( 0.52 GB)
Slette alt
rTILBAKE
DVD-RAM(VR)
Format
eAVSLUTT
Nytt navn
DISC–1
 Hvis du har tatt opp et DVB-T radioprogram, kan tidsinformasjonen
som vises for både brukt og ledig plass være feilaktig.
Tilbake
m FLYTT
Mellomrom
sVELG
Nullstill’
rTILBAKE
Spare
eAVSLUTT
Norsk _101
● REDIGERING
3. Velg tegnene du ønsker ved hjelp av ◄ ►-knappene, og
trykk på OK-knappen.
• Slett bakover (RØD(A)) : Sletter og flytter markøren ett trinn
tilbake.
• Mellomrom (GRØNN(B)): Legger inn et mellomrom og flytter
markøren én posisjon fremover (mot høyre).
• Slett (GUL(C)): Sletter alle tegnene.
• Lagre (BLÅ(D)): Registrerer de inntastede tegnene.
Nytt navn
HDD
redigering
Platebeskyttelse
XCV
Med Platebeskyttelse kan du beskytte platene mot å bli formatert eller slettet utilsiktet.
1. Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
2. Velg Disc Diskhantering med , og trykk deretter på OK eller
►.
DVD-RAM(VR)
Diskhantering
Disknavn
Bruk plass
3. Velg Beskyttelse med ◄ ►, og trykk deretter på OK.
00:17
Tilgjengelig plass
01:54 SP ( 3.85 GB)
4. Velg På ved å trykke på ◄ ►-knappene, og trykk deretter på
OK-knappen.
Disk beskyttelse info
Ikke beskyttet
Aktell opptaks info
VR-Modus
Nytt navn
Beskyttelse
< FLYTT
sVELG
( 0.52 GB)
Slette alt
rTILBAKE
DVD-RAM(VR)
Format
eAVSLUTT
Diskhantering
Disknavn
Bruk plass
00:17
Tilgjengelig plass
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Diskbeskyttelse:
Disk beskyttelse info
Aktell opptaks info
Nytt navn
Not Protected
På
Beskyttelse
< FLYTT
sVELG
VR-Mode
Av
Slette alt
rTILBAKE
Format
eAVSLUTT
Slette alle tittellister
XCVKL
1. Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
2. Velg Diskhantering med , og trykk deretter på OK eller ►.
3. Trykk ◄ ► for å velge Slette alt, og trykk deretter på OK.
• Meldingen “Vil du slette alle tittellister?” vises.
• Hvis det finnes beskyttede oppføringer: Funksjonen Delete All
Title Lists (Slett alle tittellister) fungerer ikke. Hvis det finnes en
tittel med et stillbilde, vil ikke denne funksjonen fungere. Hvis du
vil slette en beskyttet oppføring, må du deaktivere Protect
(Beskyttelse) for den under Lock-funksjonen (Lås).
• Hvis det brukes en beskyttet DVD-RAM/-RW, kan data ikke
slettes fra platen.
• Hvis du velger Ja, vises meldingen “Alle spillelister vil bli slettet
Vill du fortsette?”.
4. Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Ja, og trykk deretter OK.
Alle tittellister slettes.
DVD-RAM(VR)
Bruk plass
00:17
Tilgjengelig plass
01:54 SP ( 3.85 GB)
Disk beskyttelse info
Ikke beskyttet
Aktell opptaks info
VR-Modus
Nytt navn
< FLYTT
Beskyttelse
sVELG
( 0.52 GB)
Slette alt
rTILBAKE
DVD-RAM(VR)
Format
eAVSLUTT
Diskhantering
Disknavn
Used Space
00:17
Tilgjengelig Space
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Vil du slette alle tittellister?
Disc Protection Info
Current Rec. Mode
Nytt navn
< FLYTT
102_ redigering
Diskhantering
Disknavn
Not Protected
Ja
Beskyttelse
sVELG
VR-Mode
Nei
Slette alt
rTILBAKE
Format
eAVSLUTT
Slette alle tittellister/DivX-lister/musikklister/fotolister
S
1. Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
HDD
Diskhantering
3. Velg Slette ved å trykke ◄ ►, og trykk deretter på OK-knappen.
Bruk plass
000:39
Tilgjengelig plass
065:19 XP ( 231.01 GB)
( 1.68 GB)
4. Trykk ◄ ►for å velge tittel, DivX, musikk eller Bilde, og trykk
deretter på OK-knappen.
5. Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Ja, og trykk deretter OK.
Alle tittellister, DivX-lister, musikklister eller fotolister blir slettet.
Slette
< FLYTT
sVELG
Format
rTILBAKE
HDD
eAVSLUTT
Diskhantering
Bruk plass
000:39
Tilgjengelig plass
( 1.68 GB)
065:19 XP ( 231.01 GB)
Marker inhold for å slette alt
Tittel
DivX
Musikk
Bilde
Slette
< FLYTT
sVELG
Format
rTILBAKE
HDD
eAVSLUTT
Diskhantering
Bruk plass
000:39
Tilgjengelig plass
( 1.68 GB)
065:19 XP ( 231.01 GB)
Alle spillelister vil bli slettet
Vil du fortsette?
Ja
Nei
Slette
< FLYTT
sVELG
Format
rTILBAKE
eAVSLUTT
Formatere en plate
SXCK
Bruk disse instruksjonene til å formatere en plate.
Du må ha opphevet platebeskyttelsen.
1. Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
HDD
Diskhantering
Bruk plass
000:39
Tilgjengelig plass
065:19 XP ( 231.01 GB)
2. Velg Diskhantering med , og trykk deretter på OK eller ►.
3. Bruk ◄ ►til å velge Format, og trykk deretter OK.
HDD/DVD-RAM/+RW
• Du vil blir bedt om en bekreftelse med melingen “Aktuell media :
HDD Vil du formatere?”.
• Hvis du velger Ja, vises meldingen "All data vill bli slettet Vil du
fortsette?’.
< FLYTT
sVELG
( 1.68 GB)
Slette
Format
rTILBAKE
eAVSLUTT
HDD
Diskhantering
Bruk plass
000:39
Tilgjengelig plass
( 1.68 GB)
065:19 XP ( 231.01 GB)
Aktuell media : HDD
Vil du formatere?
Ja
Nei
sVELG
rTILBAKE
Slette
< FLYTT
Format
eAVSLUTT
Norsk _103
● REDIGERING
2. Velg Diskhantering med , og trykk deretter på OK eller ►.
redigering
DVD-RW
• Meldingen "Velg opptaksformat på DVD-RW." vises.
• Hvis du velger ønsket formattype, vises den bekreftende
meldingen "Disk vill bli finalisert Vill du fortsette?’.
4. Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Ja, og trykk deretter OK.
Platen formateres.
DVD-RW(VR)
Diskhantering
Disknavn
Bruk plass
00:17
Tilgjengelig plass
Not Protected
Aktell opptaks info
VR-Mode
DVD-V
DISC
DVD-VR
Rename
Beskyttelse
DVD-VR og DVD-V defineres i samsvar med
innspillingsformatet.
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Velg opptaksformat på DVD-RW.
Disk beskyttelse info
< FLYTT
Slette alt
sVELG
Finalisere
Format
rTILBAKE
eAVSLUTT
DVD-VR
DVD-V
DVD-RAM/-RW
DVD-RW/DVD-R
• På DVD+RW-plater er det ingen forskjell mellom DVD-Video-formatet (videomodus) og DVD-Videoopptaksformatet (VR mode).
Sluttbehandle en plate
CVL
Når du har spilt inn titler på en DVD-RW/DVD-R-plate med HDD- og DVD-opptakeren, må den sluttbehandles
før den kan spilles av på andre apparater.
1. Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
DVD-RW(VR)
Diskhantering
2. Velg Diskhantering med , og trykk deretter på OK eller ►.
3. Bruk ◄ ► til å velge Finalisere, og trykk deretter OK.
Meldingen “Vil du finalisere disk?” vises.
Disknavn
4. Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Ja, og trykk deretter OK. Du
vil bli bedt på nytt om å bekrefte med meldingen ’Disk vill bli
finalisert. Vil du fortsette?’.
5. Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Ja, og trykk deretter OK.
Platen sluttbehandles.
M
 Når en plate er sluttbehandlet, kan du ikke slette oppføringer fra
innspillingslisten.
 Etter sluttbehandlingen fungerer DVD±R/DVD-RW-plater (videomodus)
på samme måte som en DVD-Video-plate.
 Skjermen som vises kan avvike, avhengig av platetype.
Bruk plass
00:17
Tilgjengelig plass
01:54 SP ( 3.85 GB)
Disk beskyttelse info
Ikke beskyttet
Aktell opptaks info
VR-Modus
( 0.52 GB)
Nytt navn
Beskyttelse
m FLYTT
Slette alt
sVELG
Finalisere
Format
rTILBAKE
DVD-RW(VR)
eAVSLUTT
Diskhantering
Disknavn
Bruk plass
00:17
Tilgjengelig plass
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Vil du finalisere disk?
Disk beskyttelse info
Aktell opptaks info
Not Protected
Ja
VR-Mode
Nei
Rename
Beskyttelse
< FLYTT
Slette alt
sVELG
Finalisere
Format
rTILBAKE
eAVSLUTT
 Sluttbehandlingstiden kan variere avhengig av hvor mye data som er
lagret på platen.
 Dataene på platen blir skadd hvis opptakeren skrus av under
sluttbehandlingsprosessen.
 Du kan sluttbehandle platen automatisk ved hjelp av EZ Recordfunksjonen.
(Se side 50)
DVD-RW(VR)
Bruk plass
00:17
Tilgjengelig plass
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Disk beskyttelse info
Aktell opptaks info
Disk vill bli finalisert
Vil du fortsette?
Not Protected
Ja
VR-Mode
Nei
Rename
Beskyttelse
< FLYTT
104_ redigering
Diskhantering
Disknavn
Slette alt
sVELG
Finalisere
rTILBAKE
Format
eAVSLUTT
Fjerne sluttbehandling på en plate (V-/VR-modus)
C
1. Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
DVD-RW(VR:F)
Diskhantering
Disknavn
3. Bruk ◄ ► til å velge Avfinalisere, og trykk deretter OK.
Meldingen “Vill du avfinalisere disk” vises.
4. Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Ja, og trykk deretter OK.
Du vil bli bedt på nytt om å bekrefte med meldingen “Disk vil ikke
bli avfinalisert Vil du fortsette?”.
5. Trykk på ◄ ►-knappene for å velge Ja, og trykk deretter OK.
Sluttbehandlingen fjernes.
Aktell opptaks info
VR-Modus
Avfinalisere
< FLYTT
sVELG
rTILBAKE
DVD-RW(VR:F)
Format
eAVSLUTT
Diskhantering
Disknavn
Aktell opptaks info
VR-Mode
Vill du avfinalisere disk
Ja
Nei
Avfinalisere
< FLYTT
sVELG
rTILBAKE
DVD-RW(VR:F)
Format
eAVSLUTT
Diskhantering
Disknavn
Aktell opptaks info
VR-Mode
Disk vil ikke bli avfinalisert
Vil du fortsette?
Ja
Nei
Avfinalisere
< FLYTT
M
sVELG
rTILBAKE
Format
eAVSLUTT
 En DVD-RW kan sluttbehandles eller få fjernet sluttbehandlingen i videomodus.
Sluttbehandling
Fjerne sluttbehandling
Type
DVD-Video(RW)
DVD-RW(V)
Bruk
Samme som DVD-Video
Mulighet for ekstra innspilling, beskyttelse og
sletting.
 En DVD-RW kan sluttbehandles eller få sluttbehandlingen opphevet i VR-modus.
Sluttbehandling
Fjerne sluttbehandling
Type
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR)
Bruk
Ingen mulighet for ekstra innspilling, sletting
redigering eller beskyttelse.
Mulighet for ekstra innspilling, sletting
redigering eller beskyttelse.
Norsk _105
● REDIGERING
2. Velg Diskhantering med , og trykk deretter på OK eller ►.
referanse
FEILSØKING
Hvis du får et problem med produktet, gå gjennom punktene under før du kontakter et Samsung-godkjent
servicesenter.
PROBLEM
FORKLARING/LØSNING
Inn-signalet vises en stund mens strømmen
skrus på.
HDD- og DVD-opptakeren trenger noe tid på fullføring og innleggingen blir vist i
omtrent 10 sekunder før den slås på.
Kan ikke spille inn TV-programmer.
• Sjekk om strømledningen er plugget skikkelig inn i stikkontakten.
• Har du stilt inn kanalinnstillingene for HDD- og DVD-opptakeren riktig?
• Kontroller leding plass på harddisk eller DVD-RAM/±RW/±R-platen.
Jeg trykket på REC-knappen, men ingenting
skjer.
Kontroller tilgjengelige platetyper (se side 71)
Hvis et program er kopibeskyttet, kan det ikke spilles inn.
Jeg kan ikke spille av en plate.
• Kontroller at platen er satt inn riktig med etiketten opp.
• Kontroller regionskoden på DVD-platen.
• HDD og DVD-opptakeren kan ikke spille av enkelte platetyper. (Se side 8, 55)
-ikoner vises på skjermen.
Du kan ikke bruke denne operasjonen eller funksjonen av en av følgende årsaker:
(1) DVD-platen er sperret mot denne muligheten.
(2) DVD-platen støtter ikke funksjonen (for eksempel: kameravinkler)
(3) Funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
(4) Du har bedt om en tittel, et kapittel eller en søketid som ligger utenfor området.
Innstillinger for avspillingsmodus samsvarer ikke med
innstillingene som er konfigurert i menyen Settings (Innstillinger).
Platen støtter ikke alle de valgte funksjonene.
I så fall vil enkelte konfigurerte innstillinger på menyen Setting (Innstillinger) kanskje ikke fungere skikkelig.
Jeg kan ikke endre sideforholdet.
Sideforholdet er ikke justerbart for DVD-plater. (se side 45)
Kameravinkelfunksjonen fungerer ikke ved
avspilling av en DVD-plate.
Bytte av kameravinkler er kun tilgjengelig hvis platen inneholder bilder tatt fra ulike
vinkler.
Valgt språk for lyd og/eller undertekst spilles
ikke av.
Hvilke språk som er tilgjengelig for tale og tekst bestemmes av platen. Kun lyden og
tekstingen som ligger på DVD-platen er tilgjengelig og vises på platemenyen.
Kan ikke kopier tittel eller fil til annet modus.
• DVD-plater som er kopibeskyttet kan ikke kopieres til HDD.
• Se to “Spesifikasjoner for innholdskopiering” på side 6 for å kontrollere om det er
støtte for kopiering.
• Se “Kompatibilitet for V-modus” på side 50 for å kontrollere om det er støtte for
kopiering.
Platen går rundt, men det vises ikke noe
bilde, eller det vises bilder av dårlig kvalitet.
• Kontroller at videoinnstillingen er stilt inn riktig. (Se side 45 - 46).
• Kontroller om platen er skadet eller om det er fremmedlegemer på platen.
• Enkelte plater med dårlig kvalitet blir ikke spilt av riktig.
• Hvis scenen plutselig bytter fra mørkt til lyst, kan skjermbildet riste litt, men dette er
ingen defekt.
106_ referanse
PROBLEM
FORKLARING/LØSNING
• Ser du på et program i sakte film eller bilde for bilde?
Hvis du spiller et program i noen annen hastighet enn normal hastighet, vil du ikke
høre noen lyd. (unntatt hurtig spoling fremover (X 2) på platen).
• Sjekk tilkoblinger og innstillinger. (Se side 28 - 33, 44~45)
• Kontroller om platen er skadet. Rengjør platen om nødvendig.
• Kontroller at platen er satt inn riktig med etiketten opp.
Det kommer ingen lyd.
Kontroller at du har valgt riktige alternativer for digitallyd i menyen Audio Output
Options (Lydalternativer). (Se side 44~45)
Timerlampen blinker.
• Kontroller at det er tilstrekkelig plass til opptak på platen eller harddisken.
• Kontroller om gjeldende plate er innspillbar.
Kontroller dette før opptaket starter.
Timer-innspilling fungerer ikke skikkelig.
• Kontroller innstillingene for opptakstid og sluttid på nytt.
• Innspillingen blir avbrutt hvis strømmen blir borte ved et strømbrudd eller av andre
grunner under innspillingen.
Kan ikke kopiere til USB-enhet eller
omvendt.
• Kontroller USB-tilkoblingen. Koble enhetene fra hverandre og prøv på nytt.
• Se i " Kompatible USB-enheter på vertsporten" på side 8, 34.
Ingen HDMI-utgang.
• Kontroller at videoutgangen er HDMI-aktivert.
• Kontroller tilkoblingen mellom TV-apparatet og HDMI-kontakten på HDD- og DVDopptakeren.
• Sjekk om TV-apparatet ditt støtter HDMI.
Unormalt HDMI-utgangsskjermbilde.
Hvis det vises snø på skjermen, betyr det at TV-apparatet ikke støtter HDCP
(Highbandwidth Digital Content Protection).
HDMI-signalet skjelver.
• Kontroller at TV-systemet er riktig innstilt.
• Se i brukerveiledningen til TV-apparatet hvis du vil vite mer.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
• Rett fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på HDD og DVD-opptakeren.
Hold riktig avstand. Fjern hindringer mellom HDD og DVD-opptakeren og
fjernkontrollen.
• Sjekk om batteriene er utladet.
• Kontroller TV/DVD-velgerknappen.
• Kontroller om kontrollknappen for TV, DVD eller HDD er valgt eller ikke.
Jeg har glemt passordet for barnesikringen.
Trykk og hold inne PLAY/PAUSE (❯II) (Spill av/Pause) på frontpanelet på opptakeren i
minst 10 sekunder mens det ikke står noen plate i enheten. Alle innstillinger,
inkludert passordet, tilbakestilles til fabrikkinnstillinger. Ikke bruk denne funksjonen
hvis det ikke er absolutt nødvendig.
Er det mulig å endre undertittel og lydsignal
på en innspilt plate?
En innspilt plate kan bare spilles av med den undertittelen og det lydsignalet som var
valgt ved opptak.
Andre problemer.
• Les innholdsfortegnelsen, finn og les avsnittet som omhandler problemet, og følg
anvisningene.
• Trekk ut kontakten til HDD- og DVD-opptakeren og sett den inn igjen.
• Hvis problemet vedvarer, kontakt nærmeste Samsung-godkjente servicesenter.
 This product uses parts of the software from the Independent JPEG Group.
Norsk _107
● REFERANSE
Ingen lyd.
tillegg
SPESIFIKASJONER
Strømkrav
Generelt
Inn-signaler
220-240 V AC, 50 Hz
Strømforbruk
28 W / 1 Watt (Hvilemodus)
Vekt
3,6 Kg
Dimensjoner
430 mm (Bredde) x 300 mm (Dybde) x 55 mm (Høyde)
Driftstemperatur
+5 °C til +35 °C
Andre forhold
Må stå rett når den er i bruk. Maksimalt 75% luftfuktighet.
Video
Sammensatt video: 1.0 V p-p ved 75Ω belastning, synk. negativ
Audio
Maksimalt nivå for inngående lydsignal: 2 Vrms
DV-inngang
IEEE 1394(4p)-kompatibel plugg
Kanaler som kan tas inn
PAL-B/G, D/K, I, DVB-T
SCART-kontakt
Video: Sammensatt, RGB, lyd: analog
AV2 (Scart Ext)
Analoge utplugger x 1
Audio
Optisk digital lydutgang
Sammensatt video: Videoutgangsplugg x 1
Utsignaler
Komponentutgang x 1 (Y: 1,0Vp-p, PB: 0,70Vp-p, PR : 0,70Vp-p ved 75Ω
belastning)
Video
HDMI/DVI (576p, 720p,1080i, 1080p)
SCART-kontakt
AV1 (Scart TV)
Bildekomprimeringsformat
Lydkomprimeringsformat
Innspilling
Innspillingskvalitet
Video: Sammensatt, RGB, lyd: analog
MPEG-II
Dolby Digital 2kanaler/256kbps, MPEG-II
XP (ca. 8,5 Mbps), SP (ca. 4,5 Mbps), LP (ca. 2,5 Mbps),
EP (ca. 1,6 Mbps eller ca. 1,2 Mbps)
Lydfrekvensrespons
20 Hz~20 kHz
DVD-SH893
160 GB
Kapasitet harddisk
DVD-SH895
250 GB
DVD-SH897
320GB
USB
USB 2.0 H/S
Vert x 1
Lydutgang
For DVD-plater vil lydsignaler som er spilt inn med en samplingfrekvens på 96kHz konverteres til og sendes ut i
48kHz.
Platetype
DVD
Analoge lydsignaler ut
48 / 96 kHz
44,1 kHz
Digitale lydsignaler ut
48 kHz
44,1 kHz
108_ tillegg
AUDIO CD (CD-DA)
NORWAY
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den
opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse.
Dersom garantiservice blir forlangt, må produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble
kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil oppfylle
garantien på de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis det oppstår
problemer, er mer informasjon om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Tel : 3 - SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/no
GARANTIBETINGELSER
1.Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending
utfylt og blir lagt frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og
serienummeret på produktet ikke er uleselig.
2.Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning av
produktet eller den defekte delen.
3.Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et autorisert
servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er utført av
andre forhandlere, og enhver slik reparajon og skade på produktet som skyldes dette
reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne garantien.
4.Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller fagmessig
utførelse på grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale eller lokale tekniske
standarder eller gjeldende sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst annet land enn det
landet produktet opprinnelig ble konstruert og produsert for. Denne garantien dekker ikke,
og ingen refusjon vil bli gitt, for slik tilpasning eller skader som den måtte forårsake.
5.Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller ukorrekt installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske uroligheter,
gal nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen årsak som er
utenfor Samsungs kontroll.
6.Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg eiendomsretten
til produktet i løpet av garantiperioden.
7.Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten mot
forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller på annen måte, blir ikke påvirket av
denne garantien. Med mindre det er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene
under denne garantien kundens eneste rettigheter, og Samsung, dets datterselskaper og
distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller derav følgende tap eller enhver skade
på plater, CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet relatert utstyr eller
materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte
Samsung Support.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Country
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
30-6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Customer Care Center
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur
av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal
kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske
symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EFdirektiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse
eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre
typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller
det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet
ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på
ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for
detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og
det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Code No. AK68-01785E-01
Download PDF

advertising