Samsung | DVD-SH893A | Samsung DVD-SH893A Bruksanvisning

DVD-SH893
DVD-SH895
DVD-SH897
DVD
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har valt att köpa den här produkten
från Samsung.
För att få mer komplett service ska du registrera
produkten på adressen
www.samsung.com/register
komma igång
VARNING
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA.
ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
ÖPPNA INTE
Den här symbolen betyder att det finns
“farlig spänning” inuti den här produkten
som kan utgöra risk för elektriska stötar
eller personskador.
OBSERVERA: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR
ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT
HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR
INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA
SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
Den här symbolen visar att det finns viktiga
instruktioner som tillhör produkten.
Installera inte den här utrustningen i ett begränsat utrymme som exempelvis en bokhylla eller liknande.
VARNING : För att förhindra skador som kan leda till brand eller risk för elektriska stötar bör du inte utsätta den här
produkten för regn eller fukt.
OBSERVERA : HDD & DVD-INSPELAREN ANVÄNDER EN OSYNLIG LASERSTRÅLE SOM KAN ORSAKA
SKADLIG EXPONERING AV STRÅLNING OM DEN RIKTAS OM. SE TILL ATT DU ANVÄNDER
APPARATEN ENLIGT ANVISNINGARNA.
OBSERVERA
DEN HÄR PRODUKTEN ANVÄNDER LASER.
ANNAN ANVÄNDNING AV KONTROLLER, ÄNDRING AV PRESTANDA ELLER PROCEDURER ÄN DE SOM
SPECIFICERATS HÄR KAN ORSAKA SKADLIG STRÅLNING.
ÖPPNA INTE HÖLJET ELLER REPARERA INTE PRODUKTEN SJÄLV. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL
PERSONAL.
Den här produkten uppfyller kraven för CE-märkning när skärmade kablar och anslutningar används för att ansluta
enheten till annan utrustning. För att förhindra elektromagnetiska störningar med annan elektrisk utrustning som
radio- och tv-apparater skall du använda skärmade kablar och anslutningar.
VIKTIG ANMÄRKNING
Nätsladden till den här utrustningen har en gjuten kontakt med en inbyggd säkring. Säkringens värden finns på en yta vid
kontaktens stift. Om den behöver bytas skall en säkring som är godkänd enligt BS1362 med samma märkning
användas.
Använd aldrig kontakten om säkringens lock saknas om locket är avtagbart. Om ett nytt säkringslock behövs skall
det ha samma färg som ytan vid kontaktens stift. Utbyteslock finns att tillgå hos din återförsäljare.
Om den kontakt som är monterad inte passar i uttagen i ditt hus eller om kabel inte är tillräckligt lång för att nå till
uttaget skall du skaffa en passande godkänd förlängningssladd eller kontakta din återförsäljare för hjälp.
Om det inte finns något alternativ till att kapa kontakten skall säkringen tas bort och kontakten skall avlägsnas på ett
säkert sätt. Anslut inte kontakten till ett uttag då det finns risk för elektriska stötar från den oskyddade sladden.
För att koppla ur apparaten från strömkällan måste kontakten dras ut helt ur uttaget, så att strömkällan blir ledig.
Produkten som den här bruksanvisningen tillhör är licensierad under immaterialrättigheter tillhörande tredje part. Den
här licensen är begränsad till privat icke-kommersiellt bruk för användare av licensierat innehåll. Inga rättigheter gäller
för kommersiellt bruk. Licensen gäller inga andra produktenheter än denna och licensen gäller inte olicensierade
produkter som tillhör standarderna ISO/IEC 1172-3 eller ISO/IEC 13818-3 som används eller säljs tillsammans med
den här produkten. Licensen gäller användningen av den här produkten för att koda och/eller avkoda ljudfiler enligt
standarden ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Inga rättigheter gäller för den för licensen för produktfunktioner
som inte överensstämmer med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
2_ komma igång
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs de här användningsinstruktionerna noggrant innan du använder enheten. Följ samtliga
äkerhetsinstruktioner nedan. Förvara användningsinstruktionerna lättåtkomligt för framtida bruk.
Läs de här instruktionerna.
2)
Behåll instruktionerna.
3)
Beakta alla varningar.
4)
Följ alla instruktioner.
5)
Använd inte den här apparaten nära vatten.
6)
Rengör endast med en torr trasa.
7)
Blockera inga ventilationsöppningar, installera produkten enligt tillverkarens instruktioner.
8)
Installera inte produkten nära värmekällor som exempelvis element, värmeutsläpp, ugnar eller andra
apparater som avger värme (förstärkare).
9)
Ignorera inte säkerhetsavsikten med den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har
ett stift som är bredare än det andra. En jordad kontakt har två stift och en tredje jordad kontaktyta. Det
breda stiftet eller den tredje kontaktytan finns där för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte
passar i ditt uttag skall du kontakta en elektriker för utbyte av ditt felaktiga uttag.
10) Skydda nätsladden så att man inte trampar på eller klämmer den, speciellt vid kontakten, uttag och där
den kommer ut ur apparaten.
11) Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren.
12) Använd endast stativ, fäste eller bord som specificerats av tillverkaren eller som sålts tillsammans med
apparaten. När du använder en vagn skall du vara försiktig så att kombinationen vagn/apparat inte
skadas genom att den välter.
13) Koppla ur apparaten ur vägguttaget under åskväder eller när den inte används under en längre period.
14) Överlämna alla reparationer åt kvalificerad personal. Reparation krävs när apparaten har skadats på
något sätt, exempelvis om nätsladden eller kontakten har skadats, vätska har spillts eller föremål kommit
in i apparaten eller om den utsatts för fukt eller regn alternativt inte fungerar som den skall eller har
tappats.
Hanteringsföreskrifter
• Se till att du har stängt av alla apparater innan du ansluter några komponenter till den här spelaren.
• Flytta inte på HDD & DVD-spelaren när en skiva spelas upp, detta kan repa eller förstöra skivan eller
spelarens mekanik.
• Ställ inte blomvaser med vatten eller små metallföremål på HDD & DVD-spelaren.
• Var försiktig så att du inte vidrör skivtallriken.
• Placera inget annat än skivor på skivtallriken.
• Exteriöra störningar som blixtar och statisk elektricitet kan påverka spelarens normala funktion. Om detta
skulle hända skall du stänga av spelaren och slå på den igen med knappen STANDBY/ON, eller koppla ur
och sedan i nätsladden i vägguttaget. Spelaren skall sedan fungera normalt.
• Se till att du tar ur skivan och stänger av HDD & DVD-spelaren när du använt den.
• Ta ur nätsladden ur vägguttaget när du inte tänker använda HDD & DVD-spelaren under en längre tid.
• Rengör skivan genom att torka den i en rät linje inifrån och ut.
• Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt och därför skall inte föremål som innehåller vatten,
exempelvis vaser, placeras på apparaten.
• Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och skall vara inkopplad under hela användningen.
Svenska _3
● KOMMA IGÅNG
1)
komma igång
Underhåll av höljet
Av säkerhetsskäl skall du ta ut nätsladden ur vägguttaget.
• Använd inte bensen, thinner eller andra lösningsmedel för rengöring.
• Torka av höljet med en mjuk trasa.
HDD (Hårddisk)
Hårddisken har stort lagringsutrymme, vilket möjliggör lång inspelningstid och snabb åtkomst av skriven data.
Den kan lätt skadas av stötar, vibrationer eller damm och måste hållas borta från magnetfält. För att undvika
att förlora viktig data, observera följande säkerhetsföreskrifter.
• Använd inte HDD/DVD-spelaren på platser med extrema temperaturväxlingar.
• Utsätt inte HDD/DVD-spelaren för kraftiga stötar.
• Placera inte HDD/DVD-spelaren på platser med vibrationer eller platser som är ostadiga.
• Placera inte HDD/DVD-spelaren ovanpå värmekällor.
• Koppla inte ur nätsladden när strömmen är på.
• Försök inte byta hårddisken. Det kan orsaka skador.
Skulle hårddisken skadas, kan du inte återskapa förlorad data. Hårddisken är endast ett tillfälligt lagringsställe.
Hantering av skivorna
• Använd skivor med en regelbunden form. Om en skiva med oregelbunden form (eller med annan
specialform) används i HDD & DVD spelaren kan den skadas.
Att hålla i skivorna
• Undvik att vidröra skivan på det område inspelning sker.
DVD-RAM, DVD±RW och DVD±R
• Rengör med en tillbehörsprodukt för rengöring, DVD-RAM/PD (om möjligt
LFK200DCA1). Använd inte rengörare eller trasor som är avsedda för CD-skivor för att
rengöra skivor av typen DVD-RAM/±RW/±R.
DVD-Video, Audio-CD
• Torka bort smuts eller föroreningar från skivan med en mjuk trasa.
Observera vid hantering av skivor
• Skriv inte på den tryckta sidan med blyerts- eller kulspetspenna.
• Använd inte rengöringsmedel eller antistatmedel för vinylskivor. Använd inte heller flyktiga vätskor som
bensen eller thinner.
• Sätt inte på etiketter eller dekaler på skivorna. (använd inte skivor med limrester eller rester av borttagna
dekaler).
• Använd inte repfria skydd eller fodral.
• Använd inte skivor med etiketter från etikettskrivare som finns att köpa på eftermarknaden.
• Lägg inte i skeva eller spruckna skivor.
Skivförvaring
Var försiktig så att du inte skadar skivorna eftersom informationen på skivorna är mycket känslig för
miljöpåverkan.
• Förvara dem inte i direkt solljus.
• Förvara dem på en kall ventilerad plats.
• Lagra vertikalt.
4_ komma igång
• Förvara i en ren förvaringspåse.
• Om du fl yttar din HDD/DVD-spelare snabbt från en kall plats till en varmare kan det uppstå kondensation
på mekaniken och linsen vilket kan ge upphov till onormal uppspelning. Om detta inträff ar, anslut inte
kontakten till ett eluttag och vänta i två timmar. Sätt sedan i skivan och försök spela upp den igen.
Skivspecifi kationer
Med den här enheten kan du spela in och spela upp digital video på DVD-RAM/±RW/±R-skivor eller
hårddisken. Du kan också redigera digitala bilder på DVD-RAM/±RW-skivor eller hårddisken.
❖ DVD-Video
• En digital versatile disc (DVD) rymmer upp till 135 minuter film, åtta ljudspråk och textning på 32 språk. Den
är utrustad med filmkompressionen MPEG-2 och Dolby Digital surround vilket gör att du kan uppleva skarp
och klar biokvalitet på ett bekvämt sätt hemma.
• När du växlar mellan det första och andra lagret på en DVD-skiva med dubbla lager kan det uppstå en
tillfällig störning i bild och ljud. Detta beror inte på något fel på enheten.
• När en DVD-RW/±R som är inspelad i Videoläge är avslutad blir den en DVD-Video.
❖ Audio CD
• Detta är en audioskiva på vilken 44,1 kHz PCM-ljud spelats in.
• Spelar CD-DA-ljudformaterade CD-R och CD-RW-skivor.
• Enheten kanske inte kan spela vissa CD-R eller CD-RW-skivor beroende på inspelningens kvalitet.
❖ CD-R/-RW
• Använd en CD-R/-RW på 700 Mb (80 minuter). Om det är möjligt skall du inte använda en 800 Mb (90
minuter) eftersom det inte är säkert att denna kan spelas upp.
• Om CD-R/-RW-skivan inte har spelats in med en avslutad inspelning kan du uppleva en försening i början
av uppspelningen och det är inte säkert att det går att spela upp alla filer.
• Vissa CD-R/-RW-skivor är inte spelbara i den här enheten beroende på vilken typ av enhet de bränts på.
För innehåll som spelats in på CD-R/-RW-media från CD-skivor för eget bruk kan spelbarheten variera
beroende på innehållet och på skivorna.
❖ Upp- och inspelning på DVD±R
• När en DVD±R som är inspelad i Videoläge är avslutad blir den en DVD-Video.
• Du kan spela in på hela det tillgängliga utrymmet på skivan och genomföra redigeringar så som att lägga till
titlar till skivor och program och sedan radera programmen innan du avslutar.
• När en programmering raderas från en DVD±R blir det utrymmet inte tillgängligt. När ett område på en
DVD±R har blivit inspelat på är det området inte längre tillgängligt för inspelning oavsett om inspelningen
raderas eller ej.
• Det tar cirka 30 sekunder för enheten att färdigställa inspelningsinformationen efter det att inspelningen
avslutas.
• Den här produkten optimerar DVD±R-skivan för varje inspelning. Optimeringen utförs när du påbörjar
inspelningen, efter att du lagt i skivan eller startat enheten. Det kan bli omöjligt att spela in på skivan om
optimeringen utförs för många gånger.
• I vissa fall går det inte att spela upp skivan beroende på inspelningskvaliteten.
• Den här enheten kan spela upp DVD±R-skivor som är inspelade och avslutade på en Samsung DVD
videobrännare. Den kan inte spela upp vissa DVD±R-skivor beroende på skivan och på kvaliteten på
inspelningen.
❖ Upp- och inspelning på DVD-RW
• Inspelning och uppspelning kan genomföras på DVD-RW-skivor i båda lägena Video och VR.
• När en DVD-RW som är inspelad både i Video och VR-läge är avslutad går det inte att göra fler inspelningar
på den.
• När en DVD-RW som är inspelad i Videoläge är avslutad blir den en DVD-Video.
• I båda lägen går det att spela före och efter avslutning, men ytterligare inspelningar, radering eller
redigeringgår inte att göra efter att skivan avslutats.
Svenska _5
● KOMMA IGÅNG
Skivtyp
komma igång
• Om du vill spela in på en skiva i VR-läge och sedan i V-läge måste du genomföra en formatering. Var
försiktig när du genomför en formatering eftersom all information kan förloras.
• En tom DVD-RW initialiseras först till VR-läge.
❖ Upp- och inspelning på DVD+RW
• När du använder DVD+RW-skivor är det ingen skillnad mellan DVD-Videoformat (Videoläge) och DVD-Video
inspelningsformat (VR-läge).
• I normala fall behöver du inte stänga en DVD+RW-skiva.
❖ Upp- och inspelning på DVD-RAM
•
•
•
•
Säkerställ att inspelningsläget är inställt på VR-läge. Annars kan enheten inte spela upp inspelningen.
På grund av kompatibilitetsproblem går det inte att spela upp DVD-RAM-skivor på vissa spelare.
Det går bara att spela upp DVD-RAM standard Version 2.0 på den här enheten.
DVD-RAM som spelats in på den här enheten kanske inte fungerar på andra DVD-spelare. Se spelarens
användarmanual för att bestämma kompatibiliteten med DVD-RAM-skivorna.
• För DVD-RAM-skivor av kassettyp skall du ta bort kassetten och använda enbart skivan.
Skivkopiering
Kopieringsspecifi titelkopia
Innehåll
HDD € DVD
DVD € HDD
Inspelad videotitel
Stöds
Stöds
Kopieringsskyddad titel
Stöds ej
Stöds ej
Flytt
Kopiera en gång
(Raderar titeln på hårddisken efter
Stöds ej
kopieringen)
När programmet “Copy Once” har spelats in på DVD-skivan kan den titeln inte kopieras till hårddisken igen.
När programmet "Copy Once" har spelats in på hårddisken, går det att kopiera titeln till en DVD-RW(VR-läge)
med CPRM eller DVD-RAM.
Kopieringsspecifi kationer
Innehåll
•
•
•
•
•
HDD ➔ DVD eller USB
DVD ➔ HDD eller USB
USB ➔ HDD eller DVD
MP3
Stöds
Stöds
Stöds
JPEG(photo)
Stöds
Stöds
Stöds
DivX
Stöds
Stöds
Stöds
CD-DA
Stöds ej
Stöds ej
Stöds ej
Skivorna(CD-DA/CD-R/CD-RW/DVD-RAM, DVD±R(Avsluta)/DVD+RW/DVD-RW(Avsluta)) ➔ HDD eller USB
HDD ➔ DVD-R, DVD-RW(V) eller USB
USB ➔ HDD eller DVD-R, DVD-RW(V)
PTB USB fungerar inte när du kopierar till USB.
Om skivan avslutas genom Disc Manager (skivhanteraren) kan den bli PC-kompatibel genom att användas
som UDF Disc.
6_ komma igång
KOPIERINGSSKYDD
• Många DVD-skivor är kodade med ett kopieringsskydd.
• Den här produkten innefattar teknik för kopieringsskydd som skyddas av metodkrav från amerikanska patent och andra
immateriella rättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra ägare till rättigheter. Användning av denna teknik för
kopieringsskydd måste auktoriseras av Macrovision Corporation, den är också avsedd för hemmabruk och annan sluten visning
om den inte är auktoriserad av Macrovision Corporation. Reverse engineering eller nedmontering är förbjudet.
Denna HDD/DVD-spelare gör att du kan skydda innehållet på dina skivor, enligt beskrivningen nedan.
• Programskyddat : Se sedan 87 “Låsa en titel”
• Skrivskydd : Se sidan 102 “Skrivskydd”
❋ DVD-RAM/±RW/±R-skivor som inte är kompatibla med formatet DVD-VIDEO går ej att spela upp med
den här produkten
❋ För ytterligare information om inspelningskompatibilitet för DVD får du kontakta din DVD-RAM/±RW/±Rtillverkare.
❋ Om du använder DVD-RAM/±RW/±R-skivor av dålig kvalitet kan det orsaka följande oväntade problem:
utan begränsning, inspelningsfel, förlust av inspelat eller redigerat material eller skador på spelaren.
Skivformat
❖ Använda MP3-skiva
• CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB med MP3-filer som är inspelade med UDF, ISO9660 eller
JOLIET format kan spelas upp.
• Det går bara att spela upp MP3-filer med filtypsändelsen “. mp3” eller “.MP3”.
• Ljudet kan hacka om du spelar upp MP3-filer som är inspelade med VBR(Variable Bit Rate) från 32 Kbps till
320 Kbps.
• Det går att spela upp filer med en bitrate mellan 56 Kbps och 320 Kbps.
• Varje mapp kan ha upp till 500 alternativ inklusive filer och undermappar.
❖ Använda JPEG-skiva
• CD-R/-RW-, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB-skivor som är inspelade med UDF-, ISO9660- eller JOLIETformat kan spelas upp.
• Det går bara att titta på JPEG-filer med filtypsändelsen “.jpg” eller “.JPG”.
• Varje mapp kan ha upp till 500 alternativ inklusive filer och undermappar.
• MOTION JPEG och progressiv JPEG stöds ej.
❖ Använda DivX-skivor
•
•
•
•
•
•
•
Skiva : CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB
Videofi ler med följande filtypsändelser kan spelas upp: .avi, .divx, .AVI, .DIVX
DivX Video Codec-format : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (utan QPEL och GMC)
DivX Audio Codec-format : MP3, MPEG1 Audio Layer 2, LPCM, AC3, DTS
Textningsformat som stöds: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
Varje mapp kan ha upp till 500 alternativ inklusive filer och undermappar.
Du kan inte spela upp skivor som är större än pixelupplösningen 720 x 576.
Svenska _7
● KOMMA IGÅNG
Skydd
komma igång
Använd inte följande skivor!
• Skivor av typen LD, CD-G, CD-I, CD-ROM eller DVD-ROM skall inte användas i den här produkten.
[Obs!]
Skivtyper som kan spelas upp: CD/CD-R/-RW/MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/±RW/±R. En DVD-RW/
±R skiva, som har spelats in i Video-läge på en annan komponent, kan endast spelas när den är avslutad.
• Vissa kommersiella skivor och DVD-skivor som är inköpta utanför din region kanske inte går att spela upp
med den här produkten. När sådana skivor spelas upp visas “Ingen Skiva” eller “Kontrollera regionskod.”.
• Om din DVD-RAM/±RW/±R är en olaglig kopia eller om den inte är i DVD video-format går den heller inte
att spela upp.
❖ Kompatibilitet med skivor
• Alla skivfabrikat är inte kompatibla med den här enheten.
❖ Kompatibla USB-enheter i värdporten
• Värdporten för USB fungerar som den på en stationär eller bärbar pc.
❋ Produkten är kompatibel med lagringsenheter (lösa lagringsenheter) och PTP-enheter (så som
digitalkameror)
• Värdporten för USB har USB2.0 och är även bakåtkompatibel med USB1.1-enheter (USB1.0).
• Enheter som stöds av värdporten
❋ Lagringsenheter
- Digitalkameror
- MP3-spelare
- Minneskort
- Kortläsare ( läsare för ett eller flera kort)
- Extern hårddisk : Stöder endast FAT32-formaterad hårddisk.
- Andra lösa lagringsenheter.
❋ PTP-enheter (Picture Transfer Protocol)
- Digitalkamera (i PTP-läge bland anslutningslägena för USB)
• Produkten stöder filsystemen FAT16/32.
• Produkten stöder upp till maximalt 4 partitioner
• Anmärkning (Observera)
❋ Om du använder en USB-kabel av dålig kvalitet finns det risk att USB-enheten inte hittas.
❋ Kompatibiliteten med MP3-spelare är till viss del begränsad.
- Produkten kan bara spela upp innehåll med formatet mp3.
- Produkten stöder inte ljudmaterial som kodats med DRM (Digital Right Management)
❋ Antingen finns inte stöd för USB-navet eller den externa navanslutningen
❋ Det finns väldigt många olika USB-enheter.
Vissa av USB-enheterna som nämnts ovan kanske inte är kompatibla med den här produkten.
Med andra ord, värdfunktionen för USB garanterar inte kompatibilitet med alla USB-enheter.
8_ komma igång
• TPL (Target Peripheral List)
Eftersom att enheten inte har Windows XP utan är ett inbyggt värdsystem för USB kan det inte hjälpas att
USBenheterna blir begränsade.
USB-värdfunktionen och kompatibiliteten för produkten har testats med följande enheter. (förutom dessa,
förväntar vi oss att många andra USBenheter fungerar bra med den här produkten)
❋ DSC (Digital Still Camera, digitalkamera)
Återförsäljare
Fabrikat
Samsung
VP-MS11, S800, Pro815, V20, V10, D60, UCA5
DSC-W50, DSC-R1, DSC-P150, DSC-P200
IXUS 60, IXUS 600, PowerShot A700, IXUS 700, A620, S80
Panasonic
DMC-FX01, DMC LX1S, DMC-FZ5
Nikon
Coolpix 7900, Coolpix-p3, Coolpix S2
Olympus
C-70 zoom, SP-700, FE5500, C-470Z
Fuji
Finepix-F700
● KOMMA IGÅNG
Sony
Canon
❋ MP3 Player
Återförsäljare
Fabrikat
Samsung
YP-T8, YP-U2, YP-T9, YP-P2
i-river
H10, N11, T30, M-Player
❋ Andra
M
Produkter
Återförsäljare
Fabrikat
Kortläsare
Unicon
UC-601R
PMP
Cowon
A2
Extern hårddisk
DATAgram
DHC-350
 Klass stöds inte hos de MP3-spelare i listan ovan som inte använder masslagring.
Svenska _9
komma igång
KOMMA IGÅNG
2
ANSLUTNING OCH
FÖRBEREDELSER
23
SYSTEM-INSTÄLLNINGAR
35
DTV-FUNKTIONER
51
10_ komma igång
2
3
12
14
15
17
19
22
Varning
Säkerhetsföreskrifter
Allmänna funktioner
Innan du läser den här bruksanvisningen
Så här använder du HDD/DVD-spelaren
Packa upp
Beskrivning
Ställa in fjärrkontrollen
23
24
25
26
28
31
33
34
Ansluta HDD & DVD-spelaren
Extra anslutningar
Antenn + HDD/DVD-spelare + extern dekoder +
TV
Annat sätt att ansluta video ut-kabeln
Annat sätt att ansluta audio ut-kabeln
Ansluta HDMI/DVI till en TV
Ansluta till AV IN 3, DV Input-uttaget
Att ansluta till USB-enheter
35
35
37
38
41
43
44
45
48
49
Skärmmenynavigering
Plug & Auto-inställningar
Klockinställning
Kanalinst.
Ställa in systemalternativen
Ställa in språkalternativen
Ställa in alternativen för ljud
Ställa in alternativ för Video
Ställa in barnlås
Ställa in inspelningsalternativen
51
52
Basfunktioner
Guide
UPPSPELNING
54
71
REDIGERA
86
FELSÖKNING
Regionskod (endast DVD-Video)
Skivlogotyper som kan spelas
Skivtyper som kan spelas upp
Spela upp en skiva
Använda Skivmeny och Titelmeny
Använda uppspelningsrelaterade knappar.
Använda knappen INFO
Välja språk för textremsor
Välja kanaler för ljudspår från film och ljud
Byta kameravinkel
Repeterad uppspelning
Zooma in
Använda markörerna
Använda bokmärken
Spela en Audio CD/MP3
Simultan uppspelning AV Musik/bild
Spela upp en bild
Spela upp en DivX
71
72
73
75
75
77
78
78
79
81
84
Inspelningsbara skivor
Inspelningsformat
Inspelningsläge
Ej inspelningsbara bilder
Direktinspelning
Kopiera från en videokamera
Göra en Enknappsinspelning (OTR)
Samtidig inspelning och uppspelning
Time Shift-funktion som livesignal
Göra en timerinspelning
Gå till inspelningslista
86
90
90
91
92
97
98
100
101
Grundläggande redigering (Titellistan)
Använda funktionen Sortera (Titellista)
Navigationsmeny
Välja Innehåll
Avancerad redigering (Spellista)
Kopiera från Hårddisk till DVD och Omvänt
Kopiering av MP3, JPEG och DivX
Byta namn för Musik-/Foto-/DivX-fil
Skivhanteraren
106 Felsökning
106
BILAGA
108
108 Specifikationer
109 Garantikort
Svenska _11
● KOMMA IGÅNG
INSPELNING
54
54
54
56
56
57
58
58
59
59
59
60
61
61
62
67
67
69
komma igång
ALLMÄNNA FUNKTIONER
Med den här enheten kan du spela in och spela upp digital video på DVD-RAM/±RW/±R-skivor eller hårddisken. Du
kan också redigera digitala bilder på DVD-RAM/±RW-skivor eller hårddisken.
Inspelning på hårddisk
• DVD-SH893
Du kan spela in upp till 264 timmar video (i EP 8Hr-läge) på den interna 160 GB (gigabyte) hårddisken
(HDD).
• DVD-SH895
Du kan spela in upp till 421 timmar video (i EP 8Hr-läge) på den interna 250 GB (gigabyte) hårddisken
(HDD).
• DVD-SH897
Du kan spela in upp till 534 timmar video (i EP 8Hr-läge) på den interna 320 GB (gigabyte) hårddisken
(HDD).
Med både inspelningsbar DVD och en hårddisk med hög kapacitet i samma spelare, har du möjlighet att
spara inspelningar på hårddisken för snabb åtkomst när som helst, eller spela in på DVD för arkivering eller för
att spela i andra DVD-spelare. (se sidorna 71~74)
Kopiera mellan hårddisk och DVD
Du kan kopiera inspelningar från hårddisken till inspelningsbara DVD, eller från DVD till hårddisken.
Kopierar i samma inspelningsläge som källtiteln. (se sidan 97)
Samtidig inspelning och uppspelning
Uppspelning och inspelning på både DVD:n och den inbyggda hårddisken är helt oberoende av varandra. Du
kan under inspelning på hårddisken spela upp en annan titel på hårddisken eller spela ett tidigare inspelat
program på DVD. Medan du spelare in på en DVD kan du spela upp ett tidigare inspelat program på
hårddisken. (se sidorna 76-77)
Automatisk kvalitetsjustering vid timerinspelning
Om FR-läget är valt justeras bildkvaliteten automatiskt så att alla programmerade inspelningar får plats på det
lediga utrymmet på skivan. (se sidan 81)
Kopiera från en digital videokamera med DV-ingång
Spela in video från DV enhet på hårddisken och skivor av typen DVD-RAM/DVD±RW/±R med ingången DV
input (IEEE 1394-4pin/4pin). (se sidan 77)
Högkvalitativ progressiv skanning
Progressiv skanning ger högre upplösning och en fl immerfri bild. 10-bitars 54-MHz DAC och 2D Y/C
separeringskretsar medför högsta kvalitet för bilduppspelning och inspelning. (se sidan 46)
DivX-certifiering
DivX® är ett digitalt videoformat som är skapat av DivX, Inc. Detta är en officiellt DivX-certifierad
eller DivX Ultra-certifierad enhet som spelar DivX video.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI minskar bruset i bilden genom att tillåta en ren digital video/audiosignal från
spelaren till din TV.
HDD & DVD-SPELAREN stöder 576p, 720p, 1080i och 1080p.
12_ komma igång
Anynet+ (HDMI CEC)
Anynet+ är en funktion som kan användas för att styra spelaren med fj ärrkontrollen till en
Samsung-TV, genom att ansluta HDD & DVD-spelaren och videon till en SAMSUNG TV med
en HDMI-kabel. (Gäller endast SAMSUNG TV som stöder Anynet+.) (se sidan 41)
n
EZ Record-läge
Med den här funktionen kan du formatera och stänga en skiva automatiskt. (se sidan 50)
USB-gränssnitt för dataöverföring
Det går att överföra fi ler av typen JPEG, MP3 och DivX från en MP3-spelare, USB-minne eller en digitalkamera till
HDD/DVDspelaren med hjälp av USB-gränssnittet. Det går också att kopiera fi ler av typen JPEG, MP3 och DivX
till HDD/DVDspelaren från en MP3-spelare, USB-minne eller en digitalkamera med hjälp av USB-gränssnittet.
Svenska _13
● KOMMA IGÅNG
EPG-funktioner
EPG en avancerad elektronisk programguide.
Du kan använda alla funktioner via fj ärrkontrollen.
Den har en funktion för automatisk och manuell skanning och kanalsortering (programmerbar).
komma igång
INNAN DU LÄSER DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN
Kontrollera följande termer innan du läser den här manualen.
Ikoner som används i manualen
Ikon
S
Z
X
C
V
K
L
G
A
D
J
M
N
F
Term
Definition
HDD
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för HDD (hårddisken).
DVD
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på skivor av typen DVD eller
DVD±R/-RW(V) som har stängts.
RAM
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för DVD-RAM.
-RW
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för DVD-RW.
-R
+RW
+R
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för DVD-R.
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för DVD+RW.
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för DVD+R.
CD-DA
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för data-CD (CD-R eller CDRW).
JPEG
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för CD-R/-RW, DVD±R/±RW/RAM-skivor eller hårddisken.
MP3
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för CD-R/-RW, DVD±R/±RW/RAM-skivor eller hårddisken.
DivX
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för CD-R/-RW, DVD±R/±RW/RAM-skivor eller hårddisken.
Observera
OBS!
Detta omfattar ett fall där en funktion inte fungerar eller inställningarna
avbryts.
Detta omfattar tips eller instruktioner på sidan som en hjälp för att använda
funktionen.
Enknappsfunktion En funktion som kan användas med endast en knapp.
USB
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på USB.
Om den här bruksanvisningen
1) Försäkra dig om att du känner till säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten. (se sidorna 2~9)
2) Kontrollera Felsökning om det uppstår problem. (se sidorna 106~107)
Upphovsrätt
©2009 Samsung Electronics Co.
Alla rättigheter förbehållna, det är förbjudet att helt eller delvis kopiera eller återge denna bruksanvisning utan
föregående tillstånd från Samsung Electronics Co.
14_ komma igång
SÅ HÄR ANVÄNDER DU HDD/DVD-SPELAREN
Steg 1: Välj skivtyp eller hårddisk
Kontrollera tillgängliga skivor innan inspelning.
Steg 2 : Formatera skivan för att påbörja inspelningen
Till skillnad från en videobandspelare börjar den här spelaren att formatera när en oanvänd skiva sätts i.
Detta är nödvändigt för att förbereda skivan för inspelning.
Använda en hårddisk
Formatering är inte nödvändig.
Använda en DVD-RAM
Den här typen av skiva kan formateras till DVD-Video Recording-format (VR-läge). Du kan redigera inspelade
bilder och skapa en spellista och redigera bilder i en specifi k ordning enligt dina önskemål.
Använda en DVD-RW
Den här skivtypen kan formateras antingen i DVD Videoformat (V-läge) eller i DVD-Video Recording-format
(VR-läge). För en oanvänd skiva visas ett meddelande som ber dig meddela om skivan ska initieras eller inte.
Om du väljer “DVD-VR” eller “DVD-V”, startar initieringen. En skiva som spelas in i VR-läge tillåter mer varierad
redigering.
Använda en DVD-R
DVD-skivor måste inte formateras och endast Video Mode Recording stöds. Den här typen av skivor går bara
att spela upp på olika DVD-komponenter när de har blivit avslutade.
Använda en DVD+RW
För en oanvänd skiva visas ett meddelande som ber dig meddela om skivan ska initieras eller inte. Om du
väljer “DVD+RW”, startar formateringen.
Använda en DVD+R
Den här typen av skiva formateras automatiskt..
Steg 3 : Inspelning
Det fi nns två olika inspelningsmetoder, Direktinspelning och Timerinspelning.
Timerinspelning är systematiserad.
Inspelningsläge: XP (högkvalitetsläge), SP (standardkvalitetsläge), LP (långt inspelningsläge) och EP (utökat
läge) med avseende på inspelningsläget. När inspelningen är inställd på läget FR spelas den högsta
bildkvaliteten in oavsett återstående tid på skivan.
Steg 4 : Uppspelning
Du kan välja titeln du vill spela upp på en meny som visas och sedan starta uppspelningen omedelbart.
En DVD består av sektioner, som kallas för titlar, och undersektioner, som kallas kapitel.
Svenska _15
● KOMMA IGÅNG
Välj en omskrivningsbar DVD±RW eller DVD-RAM-skiva om du vill spela in upprepade gånger på samma
skiva eller om du vill redigera skivan efter inspelning. Om du vill spara inspelningen utan ändringar skall du
välja en icke skrivbar DVD±R. Du kan spela in fi ler direkt på den inbyggda hårddisken eller redigera en
inspelad fi l.
komma igång
Steg 5 : Redigera en inspelad skiva
Det är enklare att redigera en skiva än ett konventionellt videoband. Spelaren stöder många olika
redigeringsfunktioner. Fungerar enbart med DVD-skivor och hårddisk.
Med en lättanvänd redigeringsmeny kan du använda olika redigeringsfunktioner så som, radera, kopiera, byt
namn och lås etcetera i en inspelad titel.
Skapa en spelningslista (DVD-RAM/-RW i läget VR, HDD)
Med den här spelaren kan du skapa en ny spelningslista på samma skiva och redigera den utan att ändra
originalinspelningen.
Steg 6 : Avsluta och spela upp på andra DVD-komponenter
För att spela upp din DVD på andra DVDkomponenter måste den vara avslutad. Först skall du avsluta alla
redigerings- och inspelningsarbeten och sedan avsluta skivan.
När du använder en DVD-RW-skiva i VR-läget.
Även om avslutning i allmänhet är onödig när du spelar upp skivan på en komponent som är kompatibel med
VR-läget skall en avslutad skiva användas för uppspelning på den typen av komponent.
När du använder en DVD-RW-skiva i Video-läget.
Skivan skall vara avslutad för att kunna spelas upp på någon annan enhet än den här spelaren. Det går inte
att göra fl er redigeringar eller inspelningar på skivan när den har avslutats.
För att kunna spela in på skivan igen, måste skivan vara oavslutad..
När du använder en DVD±R-skiva
Skivan måste avslutas för att det skall gå att spela upp den på en annan komponent än den här spelaren. Det
går inte att redigera eller spela in på en skiva när den har avslutats.har avslutats.
M
 Du kan stänga skivan automatiskt i läget EZ-post. (se sidan 50)
16_ komma igång
PACKA UPP
Tillbehör
Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.
RF-kabel för TV
Fjärrkontroll
Batterier till fjärrkontrollen (AAA-storlek)
Bruksanvisning
Snabbguide
Förbereda fjärrkontrollen
Sätt i batterierna i fjärrkontrollen
• Öppna batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen.
• Sätt i två batterier av typen AAA. Se till att batteriernas poler (+ och –) hamnar rätt.
• Sätt tillbaka batteriluckan.
Om fjärrkontrollen inte fungerar som den skall:
•
•
•
•
Kontrollera batteriernas polaritet +/– (torrbatterier)
Kontrollera om batterierna är tomma.
Kontrollera om fjärrkontrollens fjärrsensor är blockerad.
Kontrollera om det finns fluorescerande ljus i närheten.
Avyttrande av batterier skall ske i enlighet med lokala miljöregler. Släng dem inte med
hushållssoporna.
Följ instruktionerna nedan för att se om din tv är flkompatibel eller inte.
1. Slå på tv:n.
2. Rikta fjärrkontrollen mot tv:n.
3. Tryck och håll nere knappen TV STANDBY/ON på tv:n och ange den tvåsiff riga koden som motsvarar
fabrikatet på din tv genom att trycka på motsvarande sifferknappar.
Svenska _17
● KOMMA IGÅNG
Video/Audio-kabel
komma igång
Styrbara TV-koder
FABRIKAT
KNAPP
FABRIKAT
KNAPP
SAMSUNG
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
NOBLEX
66
AIWA
82
NOKIA
74
ANAM
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
NORDMENDE
72, 73, 75
BANG & OLUFSEN
57
PANASONIC
53, 54, 74, 75
BLAUPUNKT
71
PHILIPS
06, 55, 56, 57
BRANDT
73
PHONOLA
06, 56, 57
BRIONVEGA
57
PIONEER
58, 59, 73, 74
06, 56
CGE
52
RADIOLA
CONTINENTAL EDISON
75
RADIOMARELLI
57
DAEWOO
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
RCA
45, 46
EMERSON
64
REX
74
FERGUSON
73
SABA
57, 72, 73, 74, 75
FINLUX
06, 49, 57
SALORA
74
FORMENTI
57
SANYO
41, 42, 43, 44, 48
06
FUJITSU
84
SCHNEIDER
GRADIENTE
70
SELECO
74
GRUNDIG
49, 52, 71
SHARP
36, 37, 38, 39, 48
HITACHI
60, 72, 73, 75
SIEMENS
71
IMPERIAL
52
SINGER
57
JVC
61, 79
SINUDYNE
57
LG
06, 19, 20, 21, 22, 78
SONY
35, 48
LOEWE
06, 69
TELEAVA
73
LOEWE OPTA
06, 57
TELEFUNKEN
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
MAGNAVOX
40
THOMSON
METZ
57
THOMSON ASIA
80, 81
MITSUBISHI
06, 48, 62, 65
TOSHIBA
47, 48, 49, 50, 51, 52
MIVAR
52, 77
WEGA
57
NEC
83
YOKO
06
NEWSAN
68
ZENITH
63
Resultat : Om din tv är kompatibel med fjärrkontrollen kommer den att stängas av.
Den är nu programmerad att fungera med fjärrkontrollen.
M
 Om det finns flera koder till ditt tv-fabrikat försöker du dem en i taget tills du hittar en som fungerar.
 Om du byter ut fjärrkontrollens batterier måste du ange fabrikatskoden igen.
Sedan kan du sköta tv:n genom att använda följande knappar.
Knapp
TV STANDBY/ON
SOURCE
TV VOL (+ -)
PROG (,.)
TV MUTE
Number
M
Funktion
Används för att sätta på eller stänga av tv:n.
Används för att välja en extern källa.
Används för att ändra volymen på tv:n.
Används för att välja önskad kanal.
Används för att sätta på eller stänga av ljudet.
Används för att ange ett nummer direkt.
 Det är inte säkert att alla funktioner fungerar med alla tv-apparater. Om det uppstår problem skall du styra tv:n
direkt.
18_ komma igång
BESKRIVNING
Frontpanel (DVD-SH893/895/897)
● KOMMA IGÅNG
DISPLAY
Visar uppspelningsstatus, tid etc.
KNAPPEN OPEN/CLOSE
Öppnar och stänger skivfacket.
KNAPPARNA FÖR SÖK
Hoppar till nästa titel/kapitel/spår eller tillbaka till föregående titel/kapitel/spår.
(uppspelningsläge)
Väljer förinställda TV-kanaler. (stoppläge)
KNAPPEN PLAY/PAUSE
Spelar upp eller pausar en uppspelning eller en inspelning.
KNAPPEN STOP
Stoppar uppspelning av skiva.
KNAPPEN REC
Startar en inspelning.
KNAPPEN HDD/DVD
Välj hårddisk/DVD-läge.
SKIVFACK
Öppnas för att ta emot en skiva.
USB-HOST
Anslut digitalkamera, mp3-spelare, minneskort, kortläsare, extern hårddisk eller andra
lösa lagringsenheter.
10
DV-INPUT
Anslutning för extern digital utrustning med en DV-anslutning. (som exempelvis en
videokamera)
11
AV INPUT 3
Anslutning för extern utrustning.
12
KNAPPEN STANDBY/ON
Sätter på eller stänger av spelaren.
Svenska _19
komma igång
Bakre panel
Fläkt
Fläkten roterar alltid när apparaten är på.
Se till att det finns 10 cm fritt på alla sidor
om fläkten när du installerar produkten.
In från antennanslutning
Ansluter RF-kabeln från antennen.
VIDEO OUT
Anslutning för extern enhet med en videokabel.
AV2(EXT) INPUT
SCART-anslutning.
Ansluter till utrustning som har SCART-utgångsuttag.
HDMI OUT
Ansluter till utrustning som har HDMI-ingång.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Anslutning för en förstärkare med en digital optisk audioanslutning.
AV1(TV) OUTPUT
SCART-anslutning.
Ansluter till utrustning som har SCART-ingångsuttag.
AUDIO OUT
Anslutning för audio in från en extern enhet med audiokablar.
COMPONENT VIDEO
OUT
Anslutning för utrustning som har Component videoutgång.
Ut till TV-anslutning
Aslut RF-kabeln till TV-antenningången.
20_ komma igång
Frontpanelens display
● KOMMA IGÅNG
Skivindikator
Tänder statusikonen.
DVD-visningsindikator
Tänds när DVD-läget väljs.
HDD-visningsindikator
Tänds när HDD-läget väljs.
USB-visningsindikator
Tänds när USB-läget väljs.
TIMER-indikator
Tänds för att indikera timerinspelningsläge.
HDMI-indikator
Tänds för att indikera när HDMI är anslutet och HDMI-upplösningsstatus.t
REC-indikator
Tänds i inspelningsläge.
STATUS-indikator
Statusindikator för uppspelningstid/klocka/aktuell status.
Svenska _21
komma igång
STÄLLA IN FJÄRRKONTROLLEN
Din HDD-/DVD-fjärrkontroll fungerar med Samsungs TV-apparater och kompatibla fabrikat.
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
1.
Lyft luckan på fjärrkontrollens
baksida uppåt så som visas.
2.
Knappen STANDBY/ON
Knappen SOURCE
Väljer insignal i läget extern insignal (PROG, AV1, AV2,
AV3 eller DV)
DTV/ANALOG-knapp
Välj Digital/Analog sändning.
Sätt i två AAA-batterier.
3.
Se till att passa in polerna för “+” och
“–” på batterierna mot diagrammet inuti
facket.
Stäng luckan.
Under normal TV-användning räcker
batterierna i ca ett år.
Knappen OPEN/CLOSE
Öppnar och stänger skivfacket.
Knappen TV STANDBY/ON
SELECT
(TV, USB, DVD, HDD)
Sifferknappar
Knappen TV/DVD
Knappen COPY
Knappen REPEAT
Med denna knappen kan du repetera ett kapitel, ett spår eller en skiva.
Uppspelningsrelaterade knappar
Framåt/bakåt, sök, hoppa över, stopp, uppspelning/stillbild.
Knappen TV MUTE
För att sätta på eller stänga av ljudet. (TV-läge)
Knappen TV VOL
Justering av TV-volymen.
Knappen MENU
Visar HDD/DVD-spelarens inställningsmeny.
Knappen (INFO)
Tryck här för att visa programinformationen i rutan intil skärmen
när du använder DTV:n. Erbjuder åtkomst till vanliga funktioner
på HDD & DVDspelare. se sidan 58-60)
Knappen A, B, C, D
Erbjuder åtkomst till vanliga funktioner på HDD- & DVDSPELAREN.
Knappen TITLE LIST/DISC MENU
Använd denna för att gå in i menyn Visa inspelningslista/skiva.
SUBTITLE knapp:
Tryck på den här knappen för att byta undertextningsspråk för DVD:n.
Tryck på den här knappen för att välja undertextning när du använder DTT.
TEXT-knapp
Tryck på den här knappen för att välja text-TV-språk när du använder DTV.
TV/RADIO-knapp
I DTV-läge trycker du här för att växla till TV- eller radioläge.
Knappen REC
Används för att göra en inspelning på hårddisken eller DVD-RAM/±RW/±R-skivor.
GUIDE-knapp
Tryck på den här knappen för att växla programguide.
22_ komma igång
Knappen PROG
Tryck på denna för att byta TV-kanal.
Knappen AUDIO
Tryck här för att växla till DVD-ljudspråk.
När du använder DTV trycker du på den här knappen för att
välja ljud.
Knappen RETURN
Knapparna OK/DIRECTION
(▲▼◄ ► knapparna)
Knappen EXIT
MARKER-knapp
Använd denna för att markera en position under uppspelning av en skiva.
Knappen PLAY LIST/TITLE MENU
Använd denna för att återgå till Titelmenyn eller för att visa
listan över inspelade filer.
Knappen TIMER
Tryck för att komma direkt till menyn Timerinspelning.
FAV LIST knapp
Tryck en gång på knappen för att välja favoritlista när du använder DTV.
Knappen REC PAUSE/TIME SHIFT
Använd denna för att pausa en inspelning. I hårddiskläge
används den för att styra funktionen Time shift (Tidsväxling).
REC-MODE knapp
Använd denna för att ställa in önskad inspelningstid och
bildkvalitet. (XP/SP/LP/EP)
anslutning och förberedelser
ANSLUTA HDD & DVD-SPELAREN
Det här avsnittet omfattar två anslutningsmetoder för HDD/DVD-spelaren till andra externa komponenter och
nödvändiga initiala inställningslägen.
1. Anslut RF-kabeln så som visas.
2. Anslut den ena änden på SCART-kabeln till uttaget AV1 på HDD/DVD-spelarens baksida.
3. Sätt i den andra änden i rätt anslutning på tv:n.
4. Koppla in HDD/DVD-spelaren och tv:n
5. Sätt på HDD/DVD-spelaren och tv:n
6. Tryck på SOURCE på TV:ns fjärrkontroll tills bildsignalen från HDD/DVD-spelaren visas på TV-skärmen.
Till ANT IN
Till TV
SCART-kabel
(medföljer ej)
RF-kabel
Till ANT INPUT
M
 Anslutningen med RF kabeln på denna produkt skickar bara TV-signaler. Du måste ansluta SCART kabel eller Audio/
Video-kablar för att kunna se en DVD på din HDD/DVD-spelare.
Svenska _23
● ANSLUTNING OCH FÖRBEREDELSER
Du kan ansluta HDD/DVD-spelaren till en tv med en SCARTkabel om TV-apparaten har en passande ingång.
anslutning och förberedelser
EXTRA ANSLUTNINGAR
Du kan ansluta din HDD & DVD-spelaren till en extern enhet (videobandspelare/satellitmottagare)
SCART-kabel
(medföljer ej)
1
extern enhet (videobandspelare/satellitmottagare)
SCART-kabel
(medföljer ej)
- DVD-läge
1. Anslut AV2-anslutningen på HDD & DVD-spelaren och den externa enheten (videobandspelaren/
satellitmottagaren) med en SCART-kabel.
2. Anslut AV1-anslutningen till TV-apparatens SCART AV-anslutning.
3. Sätt på HDD & DVD-spelaren, videobandspelaren/satellitmottagaren och TV:n.
4. Ställ AV2 i Input-läge
- TV-läge
1. Tryck på TV/DVD knappen på fjärrkontrollen, så “TV” visas på den upplysta frontdisplayen.
(eller stäng av HDD/DVD-spelaren.)
2. Du kan titta på program från en satellit- eller digitalmottagare ansluten till HDD/DVD-spelaren, även om
HDD/DVD-spelaren är avstängd.
24_ anslutning och förberedelser
ANTENN + HDD/DVD-SPELARE + EXTERN DEKODER + TV
Om du ansluter en extern dekoder till HDD/DVD-spelaren kan du spela in kodade kanaler (exempelvis CANAL+)
som tas in genom den inbyggda tv-mottagaren i HDD/DVDspelaren.
SCART-kabel
(medföljer ej)
Vägg
RF-kabel
RF-kabel
SCART-kabel
(medföljer ej)
1. Anslut RF-antennkablarna så som visas.
2. Anslut spelarens AV1-anslutning till TV-apparatens SCART AV-anslutning med en SCART-kabel.
3. Anslut AV2-anslutningen till en SCART AV-anslutning på dekodern.
4. För att titta på betal-tv eller Canal Plus-program skall du ställa in din HDD/DVD-spelare för att ta emot
dessa signaler på skärmmenyn. (se sidan 38)
Svenska _25
● ANSLUTNING OCH FÖRBEREDELSER
3
DEKODER
anslutning och förberedelser
ANNAT SÄTT ATT ANSLUTA VIDEO UT-KABELN
Det finns flera sätt att ta ut en videosignal utan att använda scart-kablar. Välj den av följande videoanslutningar
nedan som passar dig bäst.
• Fall 1 : Ansluta till en Video (Komposit)-utgång
• Fall 2 : Komponent Video-utgång
Component video och progressiva utgångslägen
• Component video-utgång är bara tillgängligt om din TV stöder Component video-ingång och tvärtom.
Om Component video-utgången inte fungerar ska du kontrollera TV-anslutningarna och inställningarna för
TV-ingångsval.
• Jämfört med standard sammanflätad video dubblerar progressiv skanning mängden videolinjer som skickas
till din tv vilket resulterar i en mer stabil, flimmerfri och klar bild. Detta är bara möjligt med en tv som stöder
progressiv skanning.
• Progressiv skanningsutsignal (576p)
“Konsumenten skall notera att inte alla HDTV-apparater är fullt kompatibla med den här produkten och att
den kan skapa störningar som syns i bilden, om det skulle uppstå problem med progressiv skanning 576,
rekommenderas det att användaren byter anslutningen till utgången ‘standard definition’ ”. Om du har
frågor angående din tv-apparats kompatibilitet med denna 576p HDD/DVD-spelare skall du kontakta din
kundtjänst.
Fall 1 : Ansluta till en Video (Komposit) -utgång
1. Anslut videokabeln (gul) mellan VIDEO OUT (gul) på HDD/DVD-spelaren och VIDEO INPUT (gul) på din TV
(eller AVförstärkare).
• Du kommer att kunna njuta av kvalitativa bilder.
2. Anslut audiokablarna (vit och röd) mellan AUDIO OUT på HDD/DVD-spelaren och AUDIO IN på TVapparaten (eller AV-förstärkaren). (se sidorna 28~33)
Video/Audio-kabel
gul
röd
vit
26_ anslutning och förberedelser
Fall 2 : Komponent Video-utgång
1. Anslut komponent-videokablarna (medföljer inte) mellan COMPONENT OUT(Y,PB,PR)- anslutningarna på
HDD/DVDspelaren och COMPONENT IN(Y,PB,PR) på din TV.
• Du kommer att kunna njuta av högkvalitativa bilder med utmärkt färgåtergivning.
2. Anslut audiokablarna (vit och röd) mellan AUDIO OUT på HDD/DVD-spelaren och AUDIO IN på TVapparaten (eller AV-förstärkaren). (se sidorna 28~33).
3. Efter anslutning, se sidorna 46.
grön
M
blå
röd
 Försäkra dig om att de färgkodade anslutningarna sitter rätt. Y, PB, PR-komponentutgångarna på din HDD/DVDspelare måste anslutas till exakt motsvarande komponentingångar på din TV.
 Progressiv inställning fungerar bara om Video Out är inställd på Komponent.
(se sidorna 46)
Svenska _27
● ANSLUTNING OCH FÖRBEREDELSER
Komponentkabel
(medföljer ej)
anslutning och förberedelser
ANNAT SÄTT ATT ANSLUTA AUDIO UT-KABELN
Det finns flera sätt att ta ut en audiosignal utan att använda scart-kablar. Välj den audioanslutning nedan som passar
dig bäst.
• Fall 1 : Ansluta till din TV
• Fall 2 : Ansluta till en stereoförstärkare med AV-utgångar
• Fall 3 : Ansluta till en AV-förstärkare med digital utgång
Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.
DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc.
© 1996-2009 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. “Dolby” och symbolen double-D är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
Fall 1 : Ansluta till din TV
Om din TV har audioingångar, använd denna anslutning.
Komponentkabel
(medföljer ej)
gul
röd
vit
28_ anslutning och förberedelser
Fall 2 : Ansluta till en stereoförstärkare med AV-utgångar
Om din förstärkare bara har AUDIO INPUT ingånga (L och R) kan du använda AUDIO OUT-anslutningarna.
● ANSLUTNING OCH FÖRBEREDELSER
Ljudkabel
röd
vit
Vänster
framhögtalare (V)
Höger
framhögtalare (H)
Svenska _29
anslutning och förberedelser
Fall 3 : Ansluta till en AV-förstärkare med digital utgång
Om din AV-förstärkare har en Dolby Digital, MPEG2 eller DTS dekoder och en digital ingång skall du använda
denna anslutning. För att kunna använda Dolby Digital, MPEG2 eller DTS-ljud måste du ställa in
ljudinställningarna. Anslut med en optisk kabel beroende på din förstärkare.
(se sidan 44~45)
Optisk kabel
(medföljer ej)
Bakre (V)
Bakre (H)
Framsida (V)
Framsida (H)
Subbas Mitthögtalare
30_ anslutning och förberedelser
ANSLUTA HDMI/DVI TILL EN TV
Om din TV har HDMI/DVI-ingång skall du ansluta en HDMI/DVI-kabel till TV:n. Du kan då njuta av den bästa
kvaliteten på bild och ljud.
• Fall 1 : Ansluta till en TV med HDMI-uttag
• Fall 2 : Ansluta till en TV med DVI-uttag
Fall 1 : Ansluta till en TV med HDMI-uttag
HDMI-HDMI-kabel
(medföljer ej)
M
 Om HDD/DVD-spelaren är ansluten till TV:n i utläget HDMI 1080p måste du använda en höghastighets (kategori2)
HDMI-kabel.
Svenska _31
● ANSLUTNING OCH FÖRBEREDELSER
• Använd HDMI-kabeln (medföljer ej) för att ansluta HDMI OUT-utgången på HDD & DVD-spelares baksida till
HDMI INingången på din TV.
• Tryck på input selector på TV:ns fjärrkontroll tills HDMI-signalen från den kombinerade DVD-spelaren visas
på TVskärmen.
anslutning och förberedelser
Fall 2 : Ansluta till en TV med DVI-uttag
• Använd en DVI-kabel (medföljer inte) och anslut polen HDMI OUT på DVD-spelarens baksida till polen DVI
IN på TV:n.
• Använd audiokablarna och anslut polerna AUDIO (röd och vit) OUT på DVD-spelarens baksida till polerna
AUDIO (röd och vit) IN på TV:n. Sätt på DVDspelaren och TV:n.
• Tryck på input selector på TV:ns fjärrkontroll tills DVIsignalen från DVD-spelaren visas på TVskärmen.
HDMI-DVI-kabel
(medföljer ej)
röd
J
vit
 Om du skall använda HDMI-kabeln (medföljer inte) skall du göra kabelanslutningen innan du kopplar in nätsladden
eller efter att du avslutat “Plug & Autoinställning”. Anslut inte HDMIkabeln när “Plug & Auto-inställning” pågår.
 Progressiv skanning aktiveras automatiskt när HDMI är ansluten.
 Om TV/HDMI-mottagaren inte stöder DTS, är ljudutgången inte tillgänglig när du spelar upp skivor i DTS-format.
 Du kan endast växla från HDMI-utgång till en annan utgång i stoppläge.
 Om du använder en HDMI-kabel för att ansluta en Samsung-TV till HDD & DVD-spelare kan du använda spelaren via
TV:ns fjärrkontroll. (Gäller endast SAMSUNG TV som stöder Anynet+(HDMI CEC).)
(se sidan 41~42)
 Kontrollera logotypen n (Om din TV har en logotyp för n stöder den funktionen Anynet+.)
M
 HDMI (High Defi nition Multimedia Interface)
HDMI är ett gränssnitt för att tillåta digital överföring av video- och audioinformation med endast en anslutning.
Eftersom HDMI är baserat på DVI är det helt kompatibelt med DVI. Den enda skillnaden mellan HDMI och DVI är att
HDMI stöder fl erkanalsljud. Med HDMI överför DVD-spelaren en digital video- och audiosignal och visar en mycket
skarp bild på en TV som har en HDMIingång.
32_ anslutning och förberedelser
 Beskrivning av HDMI-anslutningen
HDMI-anslutning – Både okromprimerad videoinformation och digital information (LPCM eller Bit streaminformation).
- Även om spelaren använder en HDMIkabel (medföljer inte) ger spelaren endast ut en ren digital signal till TV:n.
- Om TV:n inte stöder HDCP (Highbandwitdth Digital Content Protection) uppstår snöbrus på tvskärmen.
 Varför använder Samsung HDMI?
 Vad är HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) är ett system för att skydda DVD-innehåll som sänds ut via HDMI
for att bli kopierat. Det medför en säker digital länk mellan videokällan (PC, DVD etc.) och visningsenheten (TV,
projektor etc.). Innehållet kodas vid källenheten för att förhindra att olagliga kopior görs.
ANSLUTA TILL AV IN 3, DV INPUT-UTTAGET
Detta gör att du kan ansluta din HDD/DVD-spelare till andra externa enheter och titta på eller spela in deras
utsignaler.
• Fall 1 : Ansluta till en videobandspelare, digitalbox (STB), DVD-spelare eller en videokamera till AV IN 3-uttagen.
• Fall 2 : Ansluta en DV-enhet till DV IN.k
Fall 1 : Ansluta till en videobandspelare, digitalbox (STB), DVD-spelare
eller en videokamera till AV IN 3-uttagen.
Ansluta en videobandspelare eller extern enhet till AV IN 3-uttagen på HDD/DVD-spelaren.
Du kan spela in från en ansluten enhet (videobandspelare, digitalbox, DVD-spelare eller en videokamera).
Videokamera
gul
M
röd
vit
 AV in 3 väljs automatiskt.
Om ingångssignalen inte väljs automatiskt kan du använda knappen SOURCE för att välja.
 Kopieringsskyddat innehåll kan inte spelas in.
Svenska _33
● ANSLUTNING OCH FÖRBEREDELSER
Analoga TV-apparater kräver en analog video/audiosignal. När du spelar en DVD är informationen som överförs till
TV:n digital. Därför krävs antingen en konverter från digital till analog (i DVD-spelaren) eller en konverter från analog
till digital (i TV: n). Vid den här konverteringen försämras bildkvaliteten med brus och signalförlust som resultat.
HDMI-teknologin är överlägsen eftersom den inte kräver någon D/Aomvandling och att det är en ren digital signal
från spelaren till TV:n.
anslutning och förberedelser
Fall 2 : Ansluta en videokamera till DV IN.
Om din digitala videokamera har en DV-utgång skall du ansluta den till DV-ingången på din HDD/DVDspelare.
Videokamera
M
 Om ingångssignalen inte väljs automatiskt kan du använda knappen SOURCE för att välja.
ATT ANSLUTA TILL USB-ENHETER
Detta gör det möjligt för dig att ansluta din HDD & DVDSPELARE till USB-enheter.
Een USB-geheugen, MP3-speler of digitale camera op de USB HOST aansluiten.
MP3-speler
Digital Digitale camera
M
 Om du tar ur USB-kabeln under pågående dataöverföring stoppas kommunikationen vilket kan skada informationen
som är lagrad på minnet.
 När datakommunikationen avbryts på grund av statisk elektricitet, magnetfält eller av andra orsaker, skall du starta
om programmet eller försöka att ansluta/koppla från USB-kabeln igen.
34_ anslutning och förberedelser
system-inställningar
SKÄRMMENYNAVIGERING
1. Knapparna ▲▼, ◄ ►
Tryck på de här knapparna på fjärrkontrollen för att flytta
markeringslisten ▲▼, ◄ ► för att bläddra igenom
menyalternativen.
2. Knappen OK
Tryck på den här knappen på fjärrkontrollen för att bekräfta nya
inställningar.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Bibliotek
HDD
Bibliotek
Titel
►
Guide
DivX
►
Musik
►
Foto
►
Kanal
Timerinspelning
Skivhanterare
Inställning
m FLYTTA
3. Knappen RETURN
Tryck på den här knappen på fjärrkontrollen för att återgå till
senaste menyskärmen som visades eller för att gå ur skärmen meny.
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
4. Knappen EXIT
Tryck på den här knappen för att stänga skärmmenyn meny.
PLUG & AUTO-INSTÄLLNINGAR
Din HDD/DVD-spelare ställer in sig själv när den kopplas in första gången. TVstationer och klockan lagras i minnet.
Processen tar ett par minuter. Din HDD/DVD-spelare är sedan färdig att använda.
1. Anslut RF-kabeln så som visas på sidan 23.
(Ansluta din HDD/DVD-spelare till TV-apparaten med RF-kabel och SCARTkabel) Om du skall använda
HDMI-kabeln (medföljer inte) skall du göra kabelanslutningen innan du kopplar in nätsladden eller efter att
du avslutat “Plug & Auto-inställning”. Anslut inte HDMI kabeln när “Plug & Autoinställning” pågår.
2. Anslut HDD/DVD-spelaren till nätuttaget. “AUTO” blinkar på frontpanelens
display.
3. Tryck på knappen OK eller ► så visas alternativet Land.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat alternativ för land och tryck
sedan på knappen OK.
4. Tryck på knappen OK eller ► så visas alternativet Språk.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat språk och tryck sedan
på knappen OK.
5. Tryck på knappen OK eller ► så visas alternativet Tidszon.
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja önskat alternativ för tidszon.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja OK och tryck sedan på
knappen OK.
M
Inledande installation
Land
Språk
Tidszon
Sommartid
: United
Kingdom
Sweden
SwissKingdom
: United
Turkey
: GMT
12:00
Greece
Hungary
: Off
Poland
Czech
Slovakia
OK
►
: United Kingdom
►
United Kingdom
GMT +:01:00
►
: GMT - 12:00
OK
: Off
►
►
►
►
 När du väljer ett land kommer tidszonen att ställas in automatiskt.
Inledande installation
Land
Tidszon
Språk
◄
Tidszon
Sommartid
►
►
OK
Svenska _35
● SYSTEM-INSTÄLLNINGAR
Skärmmenyn låter dig aktivera eller avaktivera olika funktioner för din HDD/DVD-spelare.
Tryck på knappen MENU för att öppna skärmmenyn och använd sedan följande knappar för att navigera i
skärmmenyerna.
system-inställningar
6. Tryck på knappen OK eller ► så visas alternativet Sommartid.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja På eller Av och tryck sedan
på knappen OK.
7. Tryck på knappen ▼ för att välja OK och tryck sedan på knappen
OK.
Digital auto scan (Digital autosökning) startas
Inledande installation
Land
: Sweden
►
Språk
: Svensk
►
Tidszon
: GMT
Av+ 01:00
►
Sommartid
: Av På
►
OK
8. Efter att den automatiska kanalsökningen är klar visas eddelandet
"Din digitala mottagare hittede".
9. Tryck på knappen OK.
Analog autosökning startas.
10. Efter att Automatisk kanalsökning är genomförd, startas
automatisk tidsinställning automatiskt inom 10 sekunder.
Om du vill starta automatisk tidsinställning direkt trycker du
på knappen OK.
11. Vänta tills aktuell tid och datum visas automatiskt.
Om du vill avsluta automatisk tidsinställning direkt trycker du på
knappen MENU.
M
Automatisk sökning
Digital 578.000MHz, BW:8MHz, FFT:Auto
DTV
Radio
5
Din digitala mottagare hittade
TF1
NRJ12
LCI
Eurosp
TPS ST
DTV
Radio
5
OK
Framsteg
Signalstatus
eAVSLUTA
 Nu är HDD/DVD-spelaren färdig att använda. Funktionen “Plug &
Autoinställning” är redan genomförd. Så om du vill ändra denna kan
du göra det genom att ställa in stationerna i skärmmenyn “Kanalinst. Manuell inställning(Analog)”. (se sidan 38~39)
 Funktionen Autoinställning kan genomföras genom att trycka på STOP
( ) på enheten i fem sekunder eller mer när den är avstängd och
ingen skiva ligger i.
12. Kontrollera datum och tid.
• Om det är: Rätt, trycker du på knappen OK för att spara datum
och tid. Om du inte trycker på knappen OK sparas datum och
tid automatiskt efter 5 sekunder.
• Om det är : Fel, matar du in rätt mån., dag, år, Timme eller
Minut med knapparna ▲▼, ◄ ► eller sifferknapparna.
Tryck sedan på knappen OK för att spara datum och tid.
När du vill ändra klockinställningen kan du göra det manuellt.
5
5
Automatisk sökning
ATV
3
PR
CH
Namn
Dekoder
1
2
3
034
045
046
----------
Av
Av
Av
Framsteg
eAVSLUTA
Ställer in klockan, vänta.
Om du vill avsluta klockinställningen, tryck [MENU]
Klockinställning
mån. deg
JAN
Torsdag
36_ system-inställningar
01
år
2009
tim.
12
min. Auto
00
På
KLOCKINSTÄLLNING
1. Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Inställning och tryck sedan
på knappen OK eller ►.
3. Tryck på knapparna ▲▼för att välja Klockinställning och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
Inställning
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Timerinspelning
Skivhanterare
Inställning
►
Klockinställning
►
Språk
►
Ljud
►
Video
►
Föräldralås 1
►
Spelar
►
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
Tidszon
För inställningar, följ stegen 1~3.
4. Tryck på knapparna för att välja Tidszon och tryck sedan på
knappen OK eller ►.
Välj tidszonen för ditt område med knapparna ◄ ► och tryck
sedan på OK med knappen .
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Klockinställning
HDD
Bibliotek Tidszon
Time Zone
Guide
Kanal
►
Manual Clock Set
GMT + 01:00
Daylight Saving
OK
►
: Av
►
Timerinspelning
Skivhanterare
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
❖ GMT-tabell (Greenwich Mean Time)
Land
GMT
Stad
United Kingdom, Portugal
GMT+00:00
Dublin, Edinburgh, London, Lissabon, Casablanca
Frankrike, Österrike, Belgien, Danmark, Tyskland,
Nederländerna, Italien, Norge, Spanien, Svenska,
Schweiz, Ungerska, Tjeckiska
GMT+01:00
Berlin, Stockholm, Rom, Wien, Paris, Madrid, Prag,
Warszawa, Bryssel, Köpenhamn, Oslo, Bern, Budapest,
Warszawa, Prag
Finland, Turkiet, Grekland
GMT+02:00
Aten, Helsingfors, Istanbul, Kairo, Östeuropa Pretoria,
Israel
Manuell Klockinställning
För inställningar, följ stegen 1~3.
4. Tryck på knapparna för att välja Manuell Klockinställning
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Använd knapparna ◄ ► för att ange Tid, Datum eller År.
Använd sifferknapparna för att ange tidsinformationen direkt.
5. Tryck på knappen OK för att spara datum och tid.
Om du inte trycker på knappen OK sparas det inte.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Klockinställning
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
mån. dag
JAN
01
år
2009
tim. min. Auto
12
00
På
Timerinspelning
Skivhanterare
Torsdag
Inställning
< FLYTTA
M
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
 RF-kabeln måste vara ansluten för att du skall kunna använda
Automatisk tidsinställning. (se sidan 23)
 DVD-spelaren ställer automatiskt in klockan efter den tidssignal som sänds mellan kanalerna PR1 och PR5. Om det
inte finns någon klocka i den analoga sändningen söks klockan automatiskt DVB-T. Om du inte behöver ställa in
funktionen Auto clock set (Automatisk inställning av klocka), välj Av.
 Om det finns skillnad mellan analog och digital tidsinformation kanske du inte får åtkomst till innehållet för DVB-T
fullt ut.
Svenska _37
● SYSTEM-INSTÄLLNINGAR
m FLYTTA
System
system-inställningar
Sommartid
För inställningar, följ stegen 1~2 på sidan 37.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Sommartid och tryck sedan
på knappen OK eller ►.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Klockinställning
HDD
Bibliotek
5. Välj Av eller På med knapparna ▲▼ och tryck sedan på OK eller
►.
Tidszon
►
Manuell Klockinställning
Guide
Sommartid
Kanal
►
✔►
Av
På
Timerinspelning
Skivhanterare
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
KANALINST.
Den här menyn består av 5 undermenyer (Kanallista(Digital), Favoritlista(Digital), Automatisk sökning, Manuell
sökning(Digital), Manuell inställning(Analog)).
Automatisk sökning
Den här funktionen gör det möjligt för dig att hämta kanalerna automatiskt från programmerad hämtning.
1. Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Kanal och tryck sedan på
Automatisk sökning
knappen OK eller ►.
Land
:
Sweden
Kanaltyp
:
Alla
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Automatisk sökning, tryck
Sökningsläge
:
Alla
Startfrekvens
:
CH 5/177500kHz
sedan på OK eller ►.
Slutfrekvens
:
CH 69/858000kHz
Meddelandet "Auto Setup will remove all channels. Press [OK] to
Start
Avbryt
continue,[RETURN] to exit." visas.
4. Tryck på knappen OK och sedan på ▲▼◄ ► för att välja
önskade alternativ.
(Kanaltyp : Digital)
• Land : Tryck på knapparna ◄ ► för att välja önskat land.
• Kanaltyp : Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Digital, Analog
Automatisk sökning
eller Alla. (Om du väljer Analog kan du inte välja
Digital 578.000MHz, BW:8MHz, FFT:Auto
Sökningsläge, Startfrekvens och Slutfrekvens.)
DTV
Radio
5
5
Din digitala mottagare hittade
TF1
• Säkningsläge : - Endast gratis : Tar emot signaler förutom
DTV
Radio
5
5
NRJ12
LCI
kodad signal.
OK
Eurosp
TPS ST
- Alla : Tar emot signaler inklusive kodad signal.
Framsteg
• Startfrekvens/Slutfrekvens : Det ändras automatiskt när
Signalstatus
landet väljs.
eAVSLUTA
3. Tryck på knappen ▲▼ för att välja Start och tryck sedan på
knappen OK. Autosökning startar.
(Kanaltyp : Analog)
◄
►
◄
►
◄
►
◄
►
◄
►
Automatisk sökning
ATV
3
PR
CH
Namn
Dekoder
1
2
3
034
045
046
----------
Av
Av
Av
Framsteg
eAVSLUTA
M
 Du kan välja RADIO-läge genom att trycka på knappen TV/RADIO på fjärrkontrollen.
Den här knappen används för att växla mellan TV- och RADIO-läge.
38_ system-inställningar
Manuell sökning(Digital)
För att fininställa nya kanaler har HDD & DVD-spelaren utrustats med "manuell sökning" där kanaldata anges
av användaren.
För inställningar, följ stegen 1~2 på sidan 38.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Manuell sökning(Digital)
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Kanal
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Timerinspelning
Kanallista(Digital)
►
Favoritlista(Digital)
►
Automatisk sökning
►
Manuell sökning(Digital)
►
Manuell inställning(Analog)
►
Skivhanterare
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
Manuell sökning(Digital)
Land
Kanaltyp
Sökningsläge
Kanalnummer
Frekvens
Bandbredd
Signalstatus 50%
:
:
:
:
:
:
Sweden
Digital
Alla
CH 5
177500kHz
7MHz
◄
◄
◄
◄
Start
►
►
►
►
Avbryt
Manuell inställning(Analog)
För inställningar, följ stegen 1~2 på sidan 38.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Manuell inställning(Analog)
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
4. Använd knapparna ▲▼ för att välja det PR (program) som du vill
redigera, ta bort eller flytta och tryck sedan på COLOUR. Välj
Redigera, Radera eller Byt.
• Om du vill Redigera (RÖD(A) knapp) : Du kan lägga till eller
redigera PR(program) information. Efter att du ändrat information
om PR (CH, Namn, Dekoder, MFT) väljer du Spara och trycker
sedan på knappen OK.
- CH : Ställ in kanalen med knapparna ◄ ►.
- Namn : Visar det stationsnamn som automatiskt hittades i
sändarsignalen. Om den inte hittades kan du ange
namnet med knapparna ▲▼◄ ►.
- Dekoder : Om denna är inställd till På kan duspela in kodade
kanaler från enextern dekoder. Innan du ställer På,
se anslutning till extern dekoder påsidan 25.
- MFT(Manual Frequency Tunning) :
Du kanställa in kanalfrekvensen bättre med knapparnaoe
◄ ►.
• Om du vill ta Radera (GRÖN(B) knapp) : kanalinformationen för
valt PR (program) tas bort.
• Om du vill Byt (GUL(C) knapp) : Du kan byta
kanalinformationen för två PR (program). Om duvill kan du till
exempel byta plats mellan PR2 och PR5, välj Flytta vid PR2 och
tryck sedan på OK vid PR5.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Channel
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Timerinspelning
Kanallista(Digital)
►
Favoritlista(Digital)
►
Automatisk sökning
►
Manuell sökning(Digital)
►
Manuell inställning(Analog)
►
Skivhanterare
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
Manuell inställning(Analog)
PR
CH
Namn
Dekoder
01
02
03
04
05
06
07
---------------
----------------------
---------------
A
Redigera
B
Radera
C
Byt
Manuell inställning
PR
CH
Namn
Dekoder
MFT
01
◄
►
Av
Spara
m FLYTTA sVÄLJ
Svenska _39
● SYSTEM-INSTÄLLNINGAR
4. Välj det Kanalnummer du vill hitta med knapparna ◄ ► buttons.
Välj Frekvens och ange frekvens för den kanal du vill söka genom
att trycka på sifferknappen.
Välj det Bandbredd du vill hitta med knapparna ◄ ►.
När den giltiga frekvensen har angetts väljs bandbredden
automatiskt. Du kan välja antingen 6,7 eller 8 MHz. När du valt
alternativ. Tryck på OK för att starta sökningsprocessen.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
system-inställningar
Kanallista(Digital)
Den här funktionen är endast tillgänglig i DVB-T-läget.
Den här funktionen används för att redigera favoritkanallistan eller radera kanalen.
För inställningar, följ stegen 1~2 på sidan 38.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Kanallista(Digital) och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
4. För att ta bort en kanal från kanallistan (digital), tryck på RÖD(A)
knapp. Tryck på knappen OK för att visa kanalen.
5. Tryck på GRÖN(B) knapp för att ändra nummer för en kanal i
DTV-kanallistan.
Meddelandet "Ange nytt kanalnummer." visas.
DTV kanallista
001 SVT1
002 SVT2 ABC
003 TV3
004 TV4 Stockholm
005 Kanal 5
006 TV6
007 Eurosport
Ta bort
Numrera om
#/$ Sida
r Åter
6. Tryck på sifferknapparna för att ange ett nytt kanalnummer.
M
 Tryck på OK i vyn för DVB-T för att visa kanallistan (digital).
 Du kan välja RADIO-läge genom att trycka på knappen TV/RADIO på
fjärrkontrollen.
Den här knappen används för att växla mellan TV- och RADIO-läge.
 Om du numrerar om en schemalagd kanal avlägsnas kanalen från
Radio kanallista
045 YLE PEILI
046 YLEN KLASSINEN
047 YLE FSR+
048 YLEMONDO
049 YLE X3M
Ta bort
Numrera om
#/$ Sida
r Åter
schemalistan.
 Om en ny kanal läggs till eller om ett färre antal kanaler tas emot än
TV-kanalerna ska du köra autosökning igen.
Favoritlista(Digital)
Den här funktionen är endast tillgänglig i DVB-T-läget.
Du kan omedelbart registrera den aktuella kanalen i favoritlistan (digital).
För inställningar, följ stegen 1~2 på sidan 38.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Favoritlista(Digital) och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
4. Om du vill lägga till aktuell kanal till favoritlistan (digital) trycker du
på GRÖN(B) knapp.
För att radera en favoritkanal från listan över digitala favoritkanaler
trycker du på RÖD(A) knapp.
Tryck på knappen OK för att visa kanalen.
40_ system-inställningar
Favoritlista(Digital)
001 TF1
002 NRJ12
Ta bort
Lägg till akt.
#/$ Sida
r Åter
STÄLLA IN SYSTEMALTERNATIVEN
Med den här funktionen kan du justera systeminställningarna.
1. Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Inställning och tryck sedan
på knappen OK eller ►.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja System och tryck sedan på
knappen OK eller ►.
5. Tryck på knapparna för att välja önskade tecken och tryck
sedan på knappen OK ellerr ►.
System
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Timerinspelning
Skivhanterare
Automatisk avstängning
: Av
►
Energisparläge
: Av
►
Anynet+ (HDMI CEC)
: På
►
DVB-T Auto. undertext
: På
►
Touch-tangentljud
: På
►
DivX(R) Registration
►
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
Ställa in Automatisk avstängning
Den här funktionen stänger automatiskt av din HDD/DVD-spelare om du inte trycker på någon knappför den
valda tiden.
1. Tryck på knapparna ▲▼för att välja Automatisk avstängning
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
System
HDD
Bibliotek
Automatisk avstängning
Av : Av
✔
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat alternativ och tryck
Energisparläge
: Av
2 Timmar
Guide
sedan på knappen OK eller ►.
Anynet+ (HDMI CEC) 6 Timmar
: På
Kanal
DVB-T Auto. undertext
: På
• Av : Automatisk avstängning är avaktiverad.
Timerinspelning
Touch-tangentljud
: På
DivX(R) Registration
Skivhanterare
• 2 Timmar : HDD/DVD-mottagaren kommer automatiskt att
Inställning
stängas av två timmar efter senaste knapptrycket.
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
• 6 Timmar : HDD/DVD-mottagaren kommer automatiskt att
stängas av sex timmar efter senaste knapptrycket.
• Om avstängningstiden som är inställd i den automatiska avstängningstiden uppnås under en inspelning
eller uppspelning kommer enheten att fungerat tills uppspelningen eller avspelningen avslutats.
►
►
►
►
►
►
M
 Om du slår på och av HDD & DVD-spelaren, återgår det här alternativet till standardvärde.
Inställning för energisparläge
• På : Om den är inställd som på och du slår av HDD/DVDspelaren kommer spelaren att försättas i energisparläge och
frontpanelen stängs av.
• Av : Ställ inte rutinmässigt in på energisparläge, utan välj frånslaget
läge
INSP. DVD MED HÅRDDIS
System
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Timerinspelning
Skivhanterare
Automatisk avstängning
: Av
►
Av
: Av
✔►
Anynet+ (HDMI CEC) På
: På
►
Energisparläge
DVB-T Auto. undertext
: På
►
Touch-tangentljud
: På
►
DivX(R) Registration
►
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
Anynet+ (HDMI CEC)
Anynet+ är en funktion som kan användas för att styra spelaren med fjärrkontrollen till en Samsung-TV,
genom att ansluta HDD & DVD-spelaren och videon till en SAMSUNG TV med en HDMI-kabel. (se sidan
31~32) (Gäller endast SAMSUNG TV som stöder Anynet+.)
1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Anynet+(HDMI CEC) och
tryck sedan på OK eller ►.
Anynet+(HDMI CEC)-poster visas.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja På, och tryck sedan på OK
eller ►.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
System
HDD
Bibliotek
Automatisk avstängning
: Av
►
Guide
Energisparläge
: Av
►
Kanal
Anynet+ (HDMI CEC) Av
DVB-T Auto. undertextPå
: På
►
: På
✔►
Touch-tangentljud
: På
►
Timerinspelning
Skivhanterare
DivX(R) Registration
►
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
Svenska _41
● SYSTEM-INSTÄLLNINGAR
4. Använd knapparna ▲▼ för att välja önskat alternativ, tryck sedan
på OK eller ►.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
system-inställningar
Att använda Anynet+(HDMI CEC)
1. Anslut HDD & DVD-spelare till en Samsung-TV med en HDMI-kabel. (se sidorna 31~32)
2. Ställ in Anynet+(HDMI CEC) till ”På” på HDD & DVD-spelare. (se sidorna 41)
3. Ställ in funktionen Anynet+ på TV:n.
(Ytterligare information finns i TV:ns användarmanual.)
• Du kan styra HDD & DVD-spelare med TV:ns fjärrkontroll.
(TV-knappar som kan användas för att styra HDD & DVD-spelare :
, ~ , REC och färgknappar.)
,
,
,
• Om du trycker på knappen Anynet+ på TV:ns fjärrkontroll kan du < TV-meny >
se vänster skärmvisning.
- Välj enhet : Använd detta alternativ för att välja enhet.
DVDR
Visa TV
- Spela in : Använd detta alternativ för att påbörja eller avsluta
Välj enhet
Spela in
inspelning.
Meny för enhet
- Meny för enhet : Samma som knappen MENU ( ) på
Enhetsanvändning
Mottagare : Av
HDD & DVDspelare fjärrkontroll.
Inställning
- Enhetsanvändning : Samma som knappen INFO ( ) på
HDD & DVDspelares fjärrkontroll.
,
,
,
,
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
sEnter
> Flytta
eExit
M
,
 Om du trycker på knappen Power On på spelaren medan du tittar på TV kommer TV-skärmen att växla till uppspelningsläge.
 Om du slår på en DVD-spelare när TV-strömmen är frånslagen slås TV:n på.
 Om du stänger av TV:n kommer HDD & DVD-spelare att stängas av automatiskt. (HDD & DVD-spelare kan inte
stängas av under Spelar.)
 Om du ändrar HDMI till en annan källa (Composite, Component, RF etc.) för TV:n medan du spelar upp DVD-skivan
kommer DVD-spelaren att stoppa uppspelningen. Men HDD & DVD-spelaren kan hålla DVD-skivinspelningen.
DVB-T Auto. undertext
• På : Den här undertexten visas automatiskt vid mottagning av
DVB-T.
• Av : Funktionen avbryts.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Bibliotek
Automatisk avstängning
Guide
M
 Den är tillgänglig vid mottagning av DVB-T med undertext.
System
HDD
Kanal
Timerinspelning
: Av
: Av
►
Anynet+ (HDMI CEC)
: På
►
DVB-T Auto. undertextAv
Touch-tangentljud På
: På
►
: På
✔►
DivX(R) Registration
Skivhanterare
►
Energisparläge
►
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
Sätta på och stänga av ljud för knappsatsen
För inställningar, följ stegen 1 till 3 ovan välja Ljud och
4. Tryck på knapparna för att välja Touch-tangentljud och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
5. Tryck på knapparna för att välja På eller Av och tryck sedan
på knappen OK eller ►.
6. Tryck på knappen MENU för att lämna inställningsmenyn.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
System
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Timerinspelning
Skivhanterare
Automatisk avstängning
: Av
►
Energisparläge
: Av
►
Anynet+ (HDMI CEC)
: På
►
DVB-T Auto. undertext
: På
Touch-tangentljud
Av
DivX(R) Registration På
: På
►
►
✔►
Inställning
m FLYTTA
42_ system-inställningar
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
DivX(R)-registrering
Använd registreringskoden för att registrera den här HDD/DVDspelaren med formatet DivX(R) Video On Demand. För ytterligare
information, besök www.divx.com/vod
INSP. DVD MED HÅRDDIS
System
HDD
Bibliotek
Automatisk avstängning
: Av
►
DivX(R)
On Demand
Energisparläge
: Av
Guide Video
Anynet+ (HDMI CEC)
: På
Kanal Din registreringskod är XXXXXXXX
DVB-T
undertext
: På
För mer
info,Auto.
besök
www.divx.com/vod
Timerinspelning Touch-tangentljud
: På
Skivhanterare
►
►
►
►
OK
DivX(R) Registration
►
Inställning
rÅTER
eAVSLUTA
STÄLLA IN SPRÅKALTERNATIVEN
Om du har ställt in språkalternativ kommer de upp automatiskt varje gång du tittar på en film.
1. Tryck på knappen MENU i läget stopp.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Inställning och tryck sedan
på knappen OK eller ►.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Språk
HDD
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Språk och tryck sedan på
knappen OK eller ►.
Menyn för språkinställningar visas.
Bibliotek
Guide
Kanal
Timerinspelning
Skivhanterare
DVD Ljud
: Original
►
DVB-T Ljud
: Svenska
►
DVD-undertext
: Automatisk
►
DVB-T undertext
: Svenska
►
Skivmeny
: Svenska
►
Meny
: Svenska
►
Inställning
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat språk och tryck
m FLYTTA
sVÄLJ
sedan på knappen OK eller ►.
• DVD Ljud : För skivans ljudspråk.
• DVB-T Ljud : För aktuell sändning erbjuder programmet audio.
• DVD-undertext : För skivans textningsspråk.
• DVB-T undertext : aktuell sändning erbjuder programmet undertexter.
• Skivmeny : För skivmenyn som finns på skivan.
• Meny : För skärmmenyn på din HDD/DVD-spelare.
- Automatisk: Ställer in menyspråket för HDD/DVD-spelaren till TV-menyspråket.
- Så här använder du Automatiskt
rÅTER
eAVSLUTA
1. TV:n som du vill ansluta till måste stödja funktionen Anynet+.
2. Använda HDMI-kabeln för att ansluta HDD/DVD-spelaren till TV:n. (Se sidorna 31~32)
3. Om funktionen Anynet+ på HDD/DVD-spelaren är inställd som “På” (se sidan 41) och
menyspråket är inställd som “Automatiskt” kommer menyspråket att bli detsamma som det på
TV:n.
4. Om menyspråket för TV:n i läget Automatiskt inte stöds av spelaren kommer spelarens
menyspråk att ställas in efter standardvärdet.
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat språk och tryck sedan på knappen OK eller ►.
M
 Om det valda språket inte är inspelat på skivan väljs det förinspelade originalspråket.
 Det valda språket visas bara om det finns på skivan och DVB-T.
 Tryck på SUBTITLE under uppspelning för att välja DVD-undertext. Eftersom DVD-undertext som standard är i läget
av, ska du trycka på knappen ▲▼ för att välja önskad undertext.
Svenska _43
● SYSTEM-INSTÄLLNINGAR
sVÄLJ
system-inställningar
STÄLLA IN ALTERNATIVEN FÖR LJUD
Du kan ansluta HDD/DVD-spelaren till en extra förstärkare eller en hemmabio.
Låter dig göra inställningar för ljudenheten och ljudstatus beroende på vilket ljudsystem duanvänder.
Du kan även ställa in NICAM-läge.
1. Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Inställning och tryck sedan
på knappen OK eller ►.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Ljud och tryck sedan på
knappen OK eller ►.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat ljudalternativ och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat alternativ och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Inställning
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Timerinspelning
Skivhanterare
►
Klockinställning
►
Språk
►
Ljud
►
Video
►
Föräldralås 1
►
Spelar
Inställning
m FLYTTA
System
sVÄLJ
►
rÅTER
eAVSLUTA
Digital utgång
• PCM : Välj detta alternativ om du inte har någon utrustning som
kan avkoda signaler av typen Dolby Digital (eller MPEG-2).
• Bitstream : Skickar ut Dolby Digital (eller MEPG-2) som en
bitström. Välj det här alternativet när din utrustning inte
är avkodningskompatibel genom Dolby Digital (eller
MPEG-2).
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Ljud
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Digital utgång
: PCM
PCM
DTS
Bitstream
: Off
✔►
►
DRC
: På
►
NICAM
: På
►
Timerinspelning
Skivhanterare
Inställning
m FLYTTA
M
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
 Inställningen digital ut signal fungerar likadant på ljud i form av Dolby Digital och MPEG-2. LPCM-ljudspår skickas
alltid ut som PCM. Detta är inte relaterat till inställningen för den digitala utsignalen.
 Se till att du väljer rätt digital utsignal annars hör du inget ljud eller bara högt oljud.
DTS
• Av : Ger inte ut någon DTS-signal. Välj detta när din AV-mottagare
eller AV-förstärkare inte har någon DTS-dekoder.
• På : Ger ut en DTS-bitström via den digitala utgången om du
spelar ett DTS-spår. Välj endast detta när din AV-mottagare
(eller AV-förstärkare) har DTS-dekoder.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Ljud
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Digital utgång
: PCM
►
DTS
: Off
Av
DRC
På
På På
►
: På
►
NICAM
✔►
Timerinspelning
Skivhanterare
M
 När ett DTS-ljudspår spelas upp ges inget ljud ut från AV Audio
Output.
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
DRC
Detta är endast aktivt när en Dolby Digital-signal upptäcks.
• På : När ljudspår från en film spelas upp på låg volym eller från små
högtalare, kan systemet lägga på passande komprimering för
att lågnivåinnehåll skall bli hörbart och för att förebygga att
dramatiska passager blir för höga.
• Av : Du kan titta på filmen med vanligt dynamiskt omfång.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Ljud
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Digital utgång
: PCM
DTS
: Av
DRC
På På
Av
NICAM
På
: På
►
►
►
✔►
Timerinspelning
Skivhanterare
Inställning
m FLYTTA
44_ system-inställningar
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
NICAM
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Ljud
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Digital utgång
: PCM
►
DTS
: Av
►
DRC
: På
►
Av
: På
NICAM
Timerinspelning
►
✔
På
Skivhanterare
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
STÄLLA IN ALTERNATIV FÖR VIDEO
Med den här funktionen kan du justera inställningarna för videon.
Den här funktionen är beroende av skivtyp. Den kanske inte fungerar med alla skivtyper.
1. Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Inställning och tryck sedan
på knappen OK eller ►.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Video och tryck sedan på
knappen OK eller ►.
Menyn för videoinställningar visas..
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat videoalternativ och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Inställning
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Timerinspelning
Skivhanterare
Inställning
m FLYTTA
System
►
Klockinställning
►
Språk
►
Ljud
►
Video
►
Föräldralås 1
►
Spelar
sVÄLJ
►
rÅTER
eAVSLUTA
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat alternativ och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Bildformat
Beroende på vilken typ av TV du har kan du behöva justera
skärminställningarna. (bildformat)
• 4:3 Letter Box : Välj detta när du vill se hala16:9-skärmen som
DVD ger,även om din TV har formatet 4:3. Det
kommer att synas svarta fält överst och nederst
på skär men.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Video
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Timerinspelning
Skivhanterare
Bildformat
: 4:3
Letter
Box
4:3
Letter
Box
3D Brusreducering
4:3
► Pan-Scan
16:9
Wide
: Component
Videoutgång
►
✔►
Komponent ut
: Interlaced
►
BD Wise
: Av
►
HDMI-upplösning
: 576p
►
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
• 4:3 Pan-Scan : Välj detta för normal TV-storlek när du vill se mittdelen av 16:9-skärmen. (kanterna till höger
och vänster kommer att klippas bort)
• 16:9 Wide : Med detta ser du hela 16:9-bilden på din bred bilds-tv.
3D Brusreducering (rörelseadaptiv brusreducering)
• Av : Normal
• På : Ger en renare bild genom brusreducering (för inspelning).
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Video
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Timerinspelning
Skivhanterare
Bildformat
: 16:9 Wide
►
✔
3D Brusreducering
►
Av
Videoutgång
På
: Component
►
Komponent ut
: Interlaced
►
BD Wise
: Av
►
HDMI-upplösning
: 576p
►
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
Svenska _45
● SYSTEM-INSTÄLLNINGAR
NICAM-program är uppdelade i tre typer. NICAM Stereo, NICAM
Mono och Bilingual (överföring på ett annat språk). NICAM-program
innehåller alltid sändning av standardmonoljud och du kan välja önskat
ljud genom att ställa in NICAM till på eller av.
• På : NICAM-läge
• Av : Ställ bara in detta alternativ om du vill spela in
standardmonoljud från en NICAM-sändning om stereoljudet är
förvrängt på grund av störningar i mottagningen.
system-inställningar
Videoutgång
Du kommer att kunna njuta av högkvalitativa bilder genom RGBeller Komponent video-anslutningar. RGB videoutgång finns genom
att ansluta en scart i AV1-ingången och komponentvideoutgång
finns genom att ansluta i komponent (Y, PB, PR) ingång. Bara en
signal i taget kan väljas.
• Komponent
• RGB
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Video
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Timerinspelning
Skivhanterare
Bildformat
: 16:9 Wide
3D Brusreducering
►
: Av
►
Komponent
: Component
RGB
: Interlaced
Videoutgång
Komponent ut
BD Wise
: Av
HDMI-upplösning
: 576p
✔►
►
►
►
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
I komponentläge kan du ställa in videoutgång till Progressive eller Sammanflätad, se sid. 46.
Nar HDMI-kabeln (medföljer inte) inte ar ansluten ar videoutgangarna tillgangliga enligt foljande.
Tillgängliga videoutgångar
Inställningsläge
Utgång
Komponentutgån (Y, PB, PR)
AV1 Scart
R, G, B
Composite
Composite Video out
M
Komponentläge
RGB-LÄGE
O
X
X
O
O
X
O
O
 När HDMI-kabeln (medföljer ej) är ansluten, fungerar RGB-utmatningen inte. Video Output är inställd på Component.
COMPONENT-UTGÅNG (PROGRESSIV SKANNING)
Den här funktionen är tillgänglig när videoutgången är component. Den här inställningen gör det möjligt att välja
önskat progressivt läge. För att visa ‘Progressive scan mode’ (Progressivt skanningläge), ansluter du först
component-kabeln. (Se sidan 27) Se till att Component-kablarna är korrekt anslutna.
• Progressive
Meddelandet "Vill du bibehålla progressive mode? Återställer om
10sekunder." visas.
Välj "Ja" för att återgå till progressivt läge.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Bibliotek
Guide
• Interlaced
Meddelandet "Vill du bibehålla Interlaced mode? Återställer om
10sekunder." visas.
Välj "Ja" för att återgå till sammanflätat läge.
M
 När HDMI-kabeln (medföljer inte) är ansluten visas inte den här skärmen.
46_ system-inställningar
Video
HDD
Kanal
Timerinspelning
Skivhanterare
Bildformat
: 16:9 Wide
►
3D Brusreducering
: Av
►
Videoutgång
: Komponent
►
Komponent ut
: Interlaced
Interlaced
►
BD Wise
Progressive
: Av
✔►
HDMI-upplösning
: 576p
►
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
BD Wise (endast produkter från Samsung)
BD Wise är Samsungs senaste interanslutningfunktion.
När du ansluter Samsungs produkter med BD Wise till varandra via HDMI ställs optimal upplösning in
automatiskt.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Video
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Timerinspelning
Skivhanterare
Bildformat
: 16:9 Wide
►
3D Brusreducering
: Av
►
Videoutgång
: Komponent
Komponent ut
: Interlaced
BD Wise
: Av
Av
HDMI-upplösning
På
: 576p
►
►
✔►
►
Inställning
m FLYTTA
M




sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
Om du vill ändra upplösningen till BD Wise, måste du ställa in BD Wise till Off i förväg.
Om du avaktiverar BD Wise, justeras den anslutna TV:n till maximal upplösning automatiskt.
Om spelaren ansluts till en enhet som inte stöder BD Wise, så kan du inte använda funktionen BD wise.
För lämplig användning av BD Wise, ställer du in menyn BD Wise för spelaren och TV:n till On.
HDMI-upplösning
Den här inställningen används när enheten är ansluten via HDMI till visningsenheter (TV, projektor etc.).
• BD Wise : Väljer automatiskt optimal upplösning enligt den TV
som stöder BD Wise. (Menyalternativen för BD Wise
visas bara om BD Wise är inställd till På)
• 576p : 720 x 576
• 720p : 1280 x 720
• 1080i : 1920 x 1080
• 1080p : 1920 x 1080
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Video
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Timerinspelning
Skivhanterare
Bildformat
Videoutgång
BD Wise
HDMI-upplösning
sVÄLJ
►
: Av
►
: Komponent
BD
Wise
576p
: Interlaced
720p
: Av
Komponent ut
Inställning
m FLYTTA
: 16:9 Wide
3D Brusreducering
1080i
: 576p
1080p
rÅTER
✔►
►
►
►
eAVSLUTA
Val av utsignal
• Anslut HDD & DVD-spelare till din TV via HDMI.
Ställ in TV:ns insignal till HDMI.
M
 Menyposten BD Wise försvinner bara om BD Wise är inställd som “På”.
Funktionen BD Wise aktiveras bara om produkter från Samsung som är BD Wise-kompatibla ansluts med varandra
via HDMI-kabel.
 Progressiv skanning aktiveras automatiskt när HDMI är ansluten.
 Läs först bruksanvisningen för TV:n och ta reda på om din TV kan hantera progressiv skanning. Om TV:n stöder
progressiv skanning följer du anvisningarna i TV:ns bruksanvisning angående inställningar för progressiv skanning i
TV:ns menysystem.
 Om är felaktigt inställd kanske bilden inte visas.
 De upplösningar som finns tillgängliga för HDMI-utgången beror på vilken TV eller projektor som är ansluten. Se
bruksanvisningen för din TV eller projektor för ytterligare information.
 När upplösningen ändras kan det ta några sekunder innan en normal bild visas.
Svenska _47
● SYSTEM-INSTÄLLNINGAR
• På : Originalupplösning för DVD-skivor sker direkt utgående till
TV:n.
• Av : Den utgående upplösningen blir fast enligt tidigare inställd
upplösning, oavsett skivans upplösning.
system-inställningar
STÄLLA IN BARNLÅS
Funktionen Parental Lock (Barnlås) fungerar tillsammans med DVD-skivor och DVB-T som har tilldelats en
åldersgräns och låter dig kontrollera vilken typ av DVD som din familj tittar på.
Z
1. Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Inställning och tryck sedan
på knappen OK eller ►.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Föräldralås och tryck sedan
på knappen OK eller ►.
När du använder din HDD/DVD-spelare första gången kommer
meddelandet “Skapa lösenord” att visas.
4. Ange det fyr-siffriga lösenordet med siffer knapparna på
fjärrkontrollen.
Meddelandet “Bekräfta lösenordet” visas.Ange ditt lösenord igen.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Inställning
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Timerinspelning
Skivhanterare
Inställning
m FLYTTA
System
►
Klockinställning
►
Språk
►
Ljud
►
Video
►
Föräldralås 1
►
Spelar
sVÄLJ
►
rÅTER
eAVSLUTA
Om du glömt ditt lösenord
1. Växla till DVD-läget och ta ur skivan.
2. Tryck in och håll in knappen PLAY/PAUSE (
) på frontpanelen i 10 sekunder eller mer.
Ställa in programgradering
1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Programnivå och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den programgradering du vill
ha och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Om du till exempel väljer upp till Nivå 15 kommer skivor som är
Nivå 16, 17, 18 inte att spelas. Ett högre nummer indikerar att
programmet är avsett endast för vuxna.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Föräldralås
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Programnivå
DVD-nivå
Ändra lösenord
Timerinspelning
Skivhanterare
Av
18 : Level1-Kids
17
16
15
14
13
12
✔►
►
►
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
Ställa in DVD-nivå
1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja DVD-nivå och tryck sedan
på knappen OK eller ►.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den DVD-nivå du vill ha
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Om du till exempel väljer upp till Nivå 6 kommer skivor som är
Nivå 7, 8 inte att spelas.
Ett högre nummer indikerar att programmet är avsett endast för
vuxna.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Föräldralås
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Programnivå
DVD-nivå
Ändra lösenord
Timerinspelning
Skivhanterare
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
Av
: Level1-Kids
Nivå8-Vuxna
Nivå7
Nivå6
Nivå5
Nivå4
Nivå3
Nivå2
rÅTER
✔►
►
eAVSLUTA
Om att ändra lösenord
1. Tryck på knapparna ▲▼för att välja Ändra lösenord och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
2. Ange det fyr-siffriga lösenordet med sifferknapparna på
fjärrkontrollen. Meddelandet “Bekräfta lösenordet” visas.
3. Ange lösenordet med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Föräldralås
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Programnivå
: Av
►
DVD-nivå
: Av
►
Ändra lösenord
►
Timerinspelning
Skivhanterare
Inställning
m FLYTTA
48_ system-inställningar
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
STÄLLA IN INSPELNINGSALTERNATIVEN
Automatiska kapitel
CVKL
(V-läge)
Spelar
✔►
►
►
►
eAVSLUTA
6. Tryck på knappen REC för att påbörja inspelningen.
(Se sidan 73~74 för hur inspelningshastighet ställs in)
Meddelandet “Vill du skapa kapitelmeny efter denna inspelning?” visas.
7. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja OK och tryck sedan på knappen OK.
• Ett nytt kapitel skapas i enlighet med det valda inspelningsläget. Ett kapitel blir cirka 5 minuter långt i XP
och SP och cirka 15 minuter långt i LP och EP.
8. Tryck på knappen STOP för att avsluta inspelningen.
9. För att visa de titlar som skapats skall du avsluta skivan (se sidan 104) och trycka på knappen TITLE
MENU. Titelmenyn visas nu.
• I normala fall behöver du inte stänga en DVD+RW-skiva.
10.För att visa de kapitel som skapats skall du välja skivan och trycka på knappen DISC MENU.
Kapitelmenyn för den valda titeln visas nu.
J
 Funktionen Automatiska kapitel fungerar inte under Timerinspelning eller om du stänger av apparaten.
EP-läge tidsinställning
Du kan välja ett av fyra inspelningslägen genom att trycka flera gånger
på knappen REC MODE.
I EP-läget (extended play) kan du ställa in inspelningstiden till sex eller
åtta timmar med den här inställningen.
• 6 Timmar
• 8 Timmar
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Spelar
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Kapitelskapare
: Av
►
EP Tidsläge
6 Hours
6: Timmar
✔►
EZ-inspelning
8: Timmar
Av
►
V-mode kompabilitet : Av
►
Timerinspelning
Skivhanterare
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
Svenska _49
● SYSTEM-INSTÄLLNINGAR
En DVD-Video består av ‘titlar’, och ‘kapitel’. När du spelar in ett program skapas en Title (titel).
Om du använder den här funktionen delas titeln in i kapitel.
1. Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Inställning och tryck sedan
HDD
Bibliotek Kapitelskapare
på knappen OK eller ►.
: On
Av
: 6 Hours
På
Guide EP Tidsläge
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Spelar och tryck sedan på
EZ-inspelning
: Av
Kanal
knappen OK eller ►.
V-mode kompabilitet : Av
Timerinspelning
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Kapitelskapare och tryck
Skivhanterare
sedan på knappen OK eller ►.
Inställning
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Av eller På, och tryck sedan m FLYTTA sVÄLJ
rÅTER
på OK eller ►.
• Av : Välj detta alternativ när du inte vill ha Skapa automatiska kapitel.
• På : Välj detta alternativ när du vill ha Skapa automatiska kapitel.
Tryck på knappen EXIT för att lämna menyn.
system-inställningar
EZ-inspelning
CVKL
(V-läge)
Med den här funktionen kan du formatera och stänga en skiva automatiskt.
1. Tryck på knappen för att välja EZ-inspelning och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
3. Lägg i en skiva.
Om du sätter i en ny DVD-RW-skiva, öppnas den till V-läge
automatiskt. (endast DVD-RW)
Spelar
HDD
2. Tryck på knappen för att välja På, och tryck sedan på OK
eller ►.
Tryck på knappen EXIT för att lämna menyn.
Bibliotek
Guide
Kanal
Kapitelskapare
: Av
EP Tidsläge
: 6 Timmar
►
►
EZ-inspelning
: Av
Av
V-mode kompabilitet På
: Av
✔►
►
Timerinspelning
Skivhanterare
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
4. Tryck på knappen REC.
5. EZ Record-funktionen kommer automatiskt att stänga skivan under följande förhållanden.
• Om du trycker på knappen OPEN/CLOSE på DVD-spelaren och videon när minst 70 % av skivans
utrymme är inspelat. Facket öppnas när skivan är stängd.
• Funktionen ovan är endast tillgänglig när en DVD-RW(V), DVD+R eller DVD-R-skiva sätts i.
M
 Om du sätter i en ny DVD-RW-skiva, öppnas den till V-läge automatiskt.
 Om du sätter i en ny DVD+RW-skiva formateras den automatiskt.
 Om du väljer off (av) måste du formatera skivan manuellt (se sidan 72) och stänga skivan i .(se sidan 104)
 Inspelningens längd varierar beroende på inspelningsläge. (se sidan 73~74)
V-mode kompabilitet
Denna funktion handlar om inställningen för att välja ljud när du spelar
in Dual STEREO(Multi-audio)-sändningen till hårddisk. Den påverkar
inte direktinspelningen av program på DVD.
• Av : Både “Dual V” och “Dual H” av multi-audiosändningen spelas
in på hårddisken. Titlar som spelas in på hårddisk med den
inställningen kan inte kopieras till DVD+RW/±R eller DVD-RW
(V-läge).
• På : Varken “Dual V” eller “Dual H” av multi-audiosändningen
spelas in på hårddisken.Titlar som spelas in på hårddisk med
den inställningen kan kopieras till DVD+RW/±R eller DVD-RW
(V-läge). “Dual V” och “Dual H” alternativ kan väljas under
“Ljudval”
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Spelar
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Timerinspelning
Kapitelskapare
: Av
EP Tidsläge
: 6 Timmar
EZ-inspelning
: Av
►
V-mode kompabilitet Av
: Av
På
✔►
►
►
Skivhanterare
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
INSP. DVD MED HÅRDDIS
eAVSLUTA
Spelar
HDD
Bibliotek
Guide
Kanal
Timerinspelning
Kapitelskapare
: Av
►
EP Tidsläge
: 6 Timmar
►
EZ-inspelning
: Av
V-mode kompabilitet : På
Ljudval
: OffV
Dual
►
►
✔►
Dual H
Skivhanterare
Inställning
m FLYTTA
50_ system-inställningar
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
DTV-funktioner
EPG’ innebär samma sak som ‘TNT’’.
BASFUNKTIONER
När TV-kanalerna är programmerade kommer du att se följande bild (fält) varje gång du byter kanal.
Fältelement
Visar favoritkanal.
HDD
DTV
001
Visar text-tv.
TF1
Visar undertext.
Visar multiaudio.
M
 Ikonen som visas beror på signalen för tjänsteinformation.
 Ikonen visas bara med mer än en ljudtyp och ett språk.
 Genom att trycka på -knappen kan du se detaljerad information.
Välj ljudspår
1. Tryck på knappen AUDIO för att visa listan över ljudspår.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat Ljudspår och tryck
sedan på knappen OK.
Ljudspår
SWE MPEG
sVälj
>Ändra
Ställa in favoritlista (digital)
Du kan omedelbart registrera den aktuella kanalen till listan Digital
Favorite Channel (Favoritlista(Digital)).
1. Tryck på knappen FAV LIST medan du tittar på ett program.
2. För att lägga till aktuell kanal till listan över digitala favoritkanaler
trycker du på GRÖN(B) knapp.
För att radera en favoritkanal från listan över digitala favoritkanaler
trycker du på RÖD(A) knapp.
Favoritlista(Digital)
001 TF1
002 NRJ12
Ta bort
Lägg till akt.
#/$ Sida
r Åter
– Titta på favoritlistan (digital) –
Tryck på knappen FAV LIST och välj sedan kanal.
Tryck på knappen OK för att visa kanalen.
Svenska _51
● DTV-FUNKTIONER
Visningsskärm
DTV-funktioner
Ändra textningsspråk
När det aktuella sändningsprogrammet erbjuder undertextning trycker
du på knappen SUBTITLE. Om Subtitle (Undertext) är tillgängligt för
aktuellt program visas menyfältet i övre delen av skärmen.
Undertext
Av
1. Tryck på knappen SUBTITLE.
2. Tryck på knapparna för att välja önskat språk för
undertextning, tryck sedan OK.
sVälj
>Ändra
Ställa in Teletext (text-tv)
När det aktuella sändningsprogrammet erbjuder text-tv trycker du på
knappen TEXT för att välja text-tv. Om text-tv är tillgängligt för aktuellt
program visas menyfältet i övre delen av skärmen.
Text-tv
SWE(Transparens:Av)
1. Tryck på knappen TEXT.
2. Tryck på knapparna för att välja önskad Text-tv.
3. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Transparens och tryck
sedan på knappen OK.
>Ändra
P100
<Transparens
TF1
30 . 01
TFI
15 : 08 : 09
S O U S - TI TR A G E
PROGRAMMES SOUSTI TR E S
B O N P LA N
D I A LO G U E Z PA R S M S E N D I R E C T S U R
N O TR E C H AT
J o u e z
e n
a p p e l a n t
M E TE O
102
3
2
8
0
e t
g a g n e z
I N FO S
200
s é j o u r
a u
s k 1
p o u
S P O R TS
250
A S TR O
270
FO O T
300
Gagnez jusqu'à
CINE
1000
euros
190
PETITES
ANNONCES
OFFRES D'EMPLOI 400
888
145
199
r
l e
u n
4
219
510
RESUL TATS ET RAPPORTS PMU
FINI LA SOLITUDE !
LA NEIGE ARRIVE ?
EXCLUSIF : RENCONTRES PAR SMS
217
290
216
213
PACK MICRO POUR 38 EUROS/MOIS
256
GUIDE
Den elektroniska programguiden erbjuder en lista över kanalerna.
1. Tryck på knappen MENU i läget Stop (Stopp).
2. Tryck på knapparna för att välja Guide och tryck sedan på
knappen OK eller ►.
• Tryck på knappen GUIDE medan du tittar på ett program. (DTV)
• RÖD(A) knapp (Timerinspelning) : Ställa in timerinspelning.
• ($)-knapp : Gå till nästa dag
• (#)-knapp : Gå till föregående dag
€ Visar programmet från och med nu till 7 dagar senare.
• ◄ ► -knapp : väljer program och station.
• INFO-knapp (Information) : Visar detaljerad information
M
DTV Guide
12:00 TIS 1 JAN 2009
12:00 - 12:25 Blue Peter
TIS 1 JAN
001
BBC ONE
002
BBC TWO
007
BBC THREE
030
CBBC Channel
040
BBC NEWS 24
001
BBCi
A
12:30
13:00
Blue Peter
---
---
The Weakest Link
Basli Brush
Neighbours
---
Look North
Strictly Come Dancing: It T
Tracy
Beake
Blue Peter
BBC News
Out There
BBC News
BBCi
BBCi
Timerinspelning
#/$ FÖREG/NÄSTA DAG
 Innehållet i cellen kan visas med en fördröjning beroende på sändningsförhållanden.
 Om inställningarna för 'Sommartid' och 'GMT-tid' är felaktiga kommer EGP-tiden att bli felaktig.
52_ DTV-funktioner
13:30
BBC News
Beg. Borrow or Steal
INFO
INFORMATION
---
Timerinspelning för guide
Kontrollera att klockan ställs före användning av den här funktionen.
(se sidorna 37~38)
1. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja önskat program och
tryck sedan på knappen RÖD(A).
2. Tidsinformationen för Guiden indikerar tiden då den aktuella
kanalen slås på.
M
12:00 - 12:25 Blue Peter
TIS 1 JAN
001
BBC ONE
002
BBC TWO
007
BBC THREE
030
CBBC Channel
040
BBC NEWS 24
001
BBCi
A
12:30
13:00
Blue Peter
---
---
The Weakest Link
Basli Brush
Neighbours
---
Look North
Strictly Come Dancing: It T
Tracy
Beake
Blue Peter
BBC News
angivna programmet.
 Upp till 12 inspelningar är möjliga, inklusive inspelning och allmän
inspelning.
Out There
BBC News
BBCi
---
BBCi
Timerinspelning
#/$ FÖREG/NÄSTA DAG
INFO
INFORMATION
DTV Guide
 Titelinformationen visas i Title List (Titellistan) för Guide REC.
 Om du har ställt in Timer Rec (Timerinspelning) visas ikonen i det
13:30
BBC News
Beg. Borrow or Steal
12:00 TIS 1 JAN 2009
12:00 - 12:25 Blue Peter
Timerinspelning12:30
TIS 1 JAN
001
BBC ONE
002
BBC TWO
007
BBC THREE
030
CBBC Channel
040
BBC NEWS 24
001
BBCi
A
Blue Peter
13:00
---
Neighbours
13:30
BBC News
Look North
Välj media
förLinkTimerinspelning
The Weakest
Beg. Borrow or Steal
---
HDD
Basli Brush
---
Tracy
Beake
Strictly Come Dancing: It T
Blue Peter
DVD
BBC News
Out There
BBC News
BBCi
---
BBCi
Timerinspelning
#/$ FÖREG/NÄSTA DAG
INFO
INFORMATION
Svenska _53
● DTV-FUNKTIONER
3. Du kan kontrollera inställningarna i schemalistan.
(se sidorna 81~83)
DTV Guide
12:00 TIS 1 JAN 2009
uppspelning
Det här avsnittet presenterar de grundläggande funktionerna vid uppspelning av en skiva.
Läs följande information innan du spelar upp en skiva.
REGIONSKOD (ENDAST DVD-VIDEO)
Både HDD/DVD-spelaren och skivorna är kodade enligt region. Dessa regionskoder måste överensstämma
för att det skall gå att spela upp skivan. Om koderna inte överensstämmer går det inte att spela upp den.
Regionsnumret för den här HDD/DVD-spelaren beskrivs på dess baksida.
SKIVLOGOTYPER SOM KAN SPELAS
Dolby Digital
Stereo
DTS
För PAL-system i Storbritannien,
Frankrike, Tyskland, etc.
Digital Audio
DivX
MP3
Format
Max. uppspelningstid eller
minuter
SKIVTYPER SOM KAN SPELAS UPP
Skivtyper
DVD-VIDEO
Innehåll för
skivlogotyp
Innehåll
AUDIO
VIDEO
AUDIO-CD
AUDIO
JPEG
JPEG-bild
MP3
MP3 Audio
DivX
DivX Movie
Enkelsidig (12cm)
Dubbelsidig(12cm)
Enkelsidig(8cm)
Dubbelsidig(8cm)
Enkelsidig(12cm)
Enkelsidig(8cm)
Enkelsidig(12cm)
Enkelsidig(8cm)
Enkelsidig(12cm)
Enkelsidig(8cm)
Enkelsidig(12cm)
Enkelsidig(8cm)
Enkelsidig(12cm)
(4.7GB)
DVD-RAM
AUDIO
VIDEO
Dubbelsidig(12cm)
(9.4GB)
54_ uppspelning
240 min.
480 min.
80 min.
160 min.
74 min.
20 min.
1 (XP: Hög kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
4 (LP: Lång uppspelning)
6 eller 8 (EP:Utökad)
2 (XP: Hög kvalitet)
4 (SP: Standardkvalitet)
8 (LP: Lång uppspelning)
12 eller 16 (EP:Utökad)
Skivtyper
Innehåll för
skivlogotyp
DVD-RW
Innehåll
Format
AUDIO
12cm (4.7GB)
VIDEO
DVD-R
AUDIO
VIDEO
Dubbla lager(12cm)
(8.5GB)
DVD+RW
AUDIO
12cm (4.7GB)
VIDEO
Enkelt lager(12cm)
(4.7GB)
DVD+R
AUDIO
VIDEO
Dubbla lager(12cm)
(8.5GB)
CD-R/-RW
DVD-RAM/-RW/-R
1 (XP: Hög kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
4 (LP: Lång uppspelning)
6 eller 8 (EP: Utökad)
1 (XP: Hög kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
4 (LP: Lång uppspelning)
6 eller 8 (EP: Utökad)
1 tim 50 min (XP: Hög kvalitet)
3 tim. 40 min (SP: Standardkvalitet)
7 tim. 20 min (LP: Lång uppspelning)
11 eller 14 tim. 40 min (EP: Utökad)
1 (XP: Hög kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
4 (LP: Lång uppspelning)
6 eller 8 (EP: Utökad)
1 (XP: Hög kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
4 (LP: Lång uppspelning)
6 eller 8 (EP: Utökad)
1 tim 50 min (XP: Hög kvalitet)
3 tim. 40 min (SP: Standardkvalitet)
7 tim. 20 min (LP: Lång uppspelning)
11 eller 14 tim. 40 min (EP: Utökad)
JPEG
MP3
-
-
DivX
Skivtyper som inte kan spelas upp
•
•
•
•
•
•
•
DVD-Video med ett regionsnummer som inte innehåller “2” eller “ALL”
3.9 GB DVD-R Disc for Authoring.
DVD-RAM/-RW (VR-läge) går inte att spela in på enligt standarden för videoinspelning.
En DVD±R/DVD-RW(V)-skiva som har spelats in men inte stängts på en annan tillverkares inspelningsenhet.
DVD-ROM/PD/MV-Disc, e.t.c.
VCD/SVCD/CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
BD, HD-DVD
M
 Den här HDD/DVD-spelaren fungerar endast med skivor som är kompatibla med DVD-RAM Standard Version 2.0.
 Uppspelning och/eller inspelning kanske inte fungerar för vissa skivtyper, eller vid specifika förhållanden, såsom
vinkelförändring och justeringar av bildkvoten. Information om skivan anges detaljerat på förpackningen. Läs där vid
behov.
 Var noggrann med att inte låta skivan bli smutsig eller repig, eftersom fingeravtryck, smuts, damm, repor eller
cigarettrök på ytan kan göra det omöjligt att spela in på den.
 DVD-RAM/±RW/±R-skivor kanske inte kan spelas upp på vissa DVD-spelare beroende på skivan och på kvaliteten
på inspelningen.
 Skivor med lagrade NTSC-program kan spelas upp men inte spelas in med denna produkt.
Svenska _55
● UPPSPELNING
Enkelt lager(12cm)
(4.7GB)
Max. uppspelningstid eller
minuter
uppspelning
SPELA UPP EN SKIVA
1. Tryck på knappen OPEN/CLOSE.
2. Placera försiktigt en skiva i facket med etikettsidan uppåt.
3. Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga facket.
• Din HDD/DVD-spelare stänger facket och skivan spelas upp automatiskt.
• När HDD & DVD-spelaren är inkopplad och skivan är i facket aktiveras enheten och väntar på
stoppstatus.
• Tryck på knappen PLAY ( ) för att påbörja uppspelningen.
4. Tryck på knappen STOP(
) för att avsluta uppspelningen.
M
 När du avbryter uppspelningen av en skiva har HDD/DVD-spelaren lagrat stoppstället, så när du trycker på knappen
J





PLAY ( ) igen startar den där den senast slutade. (om inte skivan är bortplockad, om HDD/DVD-spelaren inte är
inkopplad till en strömkälla eller om du har tryckt på knappen STOP( ) två gånger.)
Flytta inte HDD/DVD-spelaren under uppspelning, eftersom det kan skada skivan.
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att öppna och stänga skivfacket.
Tryck inte på facket under tiden det öppnas eller stängs, eftersom det kan skada produkten.
Placera inte främmande föremål på skivfacket.
Vissa funktioner kan fungera olika eller avaktiveras, beroende på skivtyp.
Läs instruktionerna som finns på skivans omslag om detta skulle inträffa.
 Var speciellt försiktig så att inte barns fingrar kläms i skivfacket när det öppnas och stängs.
 Du får endast föra in en DVD-skiva i taget. Om du för in två eller fler skivor går det inte att spela upp dem och HDD
och DVD-spelaren kan skadas.
ANVÄNDA SKIVMENY OCH TITELMENY
Vissa skivtyper innehåller dedikerade menysystem som tillåter dig att välja specialfunktioner för titel, kapitel, ljudspår,
undertextning, filmgranskning, teckeninformation etc.
För DVD-VIDEO-skivor
Z
• Skivmenyn : Tryck på knappen DISC MENU för att ange skivans skivmeny.
• Gå till inställningsmenyn som gäller för uppspelning.
• Du kan välja språk för ljud och undertextning etc. som finns för skivan.
• Titelmenyn : Tryck på knappen TITLE MENU för att ange skivans titelmeny.
• Vissa skivor kan inte hantera mer än en menyfunktioner.
För HDD, DVD-RAM/±RW/±R-skivor
SXCVKL
• Titellista
Tryck på knappen TITLE LIST. Titellistan visar en lista för att hjälpa dig att välja en titel. Eftersom titellistan
består av informationen om videoström som faktiskt spelas in, kan en titel som tas bort inte spelas upp
igen.
• Spellista (HDD/DVD-RAM/-RW(VR))
Tryck på knappen PLAY LIST. Det här står för en enhetsuppspelning, som aktiveras genom att du
väljerönskad scen i titel listan. När spellistan spelas upp spelas endast den valda scenen upp och sedan
stoppas uppspelningen. Eftersom endast informationen som är nödvändig för uppspelning av en önskad
scen finns i spellistan, även om spellistan tas bort, tas originalinspelningen inte bort. (endast i VR-läge)
56_ uppspelning
ANVÄNDA UPPSPELNINGSRELATERADE KNAPPAR.
Söka igenom ett kapitel eller spår
SZXCV
Tryck på knapparna SEARCH (
KL
) på fjärrkontrollen under uppspelning.
X2ŒX4ŒX8Œ
HDD/DVD-VIDEO/
DivX
X2ŒX4ŒX8
AUDIO CD (CD-DA)
X2ŒX4ŒX8
• Du kan söka programmen i motsatt ordning.
) blir uppspelningen i hastigheten X4.
• När du trycker in och håller nere knapparna SEARCH (
Om du släpper knapparna SEARCH (
) blir uppspelningen i normal hastighet.
• Tryck på knappen PLAY ( ) för att återgå till normal visning.
M
 Du kan höra ljud under snabbsökning framåt (X2) på skivor av typen HDD/DVD-VIDEO/DVD-RAM/±RW/±R.
(Inget ljud hörs i läget Scan (Sök) på DivX-skivor.)
 Den hastighet som är markerad i den här funktionen kan skilja sig från den faktiska uppspelningshastigheten.
Hoppa över kapitel, titlar eller markörer
SXCV
Tryck på knapparna SKIP (
KL
) på fjärrkontrollen under uppspelning.
• Om du trycker på knappen SKIP ( )
Den går till början av kapitlet eller Titel eller markören. Tryck på knappen igen inom 3 sekunder för att återgå
till början av kapitelet eller Titel eller markör
• Om du trycker på knappen SKIP ( )
flyttas du till nästa kapitel, spår eller markör.
Uppspelning i slow-motion
SZXCVKLD
Tryck på SEARCH (
) på fjärrkontrollen i pausläge.
• Om du trycker på knappen SEARCH ( ),
 1/2 Œ  1/4 Œ  1/8
• Om du trycker på knappen SEARCH ( ),
 1/2 Œ  1/4 Œ  1/8
• Tryck på knappen PLAY ( ) för att åt ergå till normal visning.
Tryck in och håll ner knapparna SEARCH (
) stillbildsläge, skivan kommer då att spelas upp med 1/4
hastighet. Om knappen släpps återgår det till pauseläge.
M
 Den hastighet som är markerad i den här funktionen kan skilja sig från den faktiska uppspelningshastigheten.
 Slow motion fungerar endast i riktningen framåt på DivX-skivor.
Svenska _57
● UPPSPELNING
 X 16 Œ  X 32 Œ  X 128
DVD-RAM/±RW/±R
uppspelning
Uppspelning stegvis
SZXCVKLD
Tryck på knapparna SKIP( , ) på fjärrkontrollen i pause-läge (stillbildsläge).
• Varje gång knappen är intryckt visas en ny ruta.
När knappen SKIP( ) är intryckt, aktiveras den föregående rutan.
När knappen SKIP( ) är intryckt, aktiveras den nästkommande rutan.
• Tryck på knappen PLAY ( ) för att återgå till normal visning.
M
 Stegvis uppspelning fungerar endast i riktningen framåt på DivXskivor.
ANVÄNDA KNAPPEN INFO
INFO-funktionen gör det möjligt för dig att enkelt söka efter en scen genom att ange titel, kapitel, spår och tid. Du
kan även ändra inställningar förtextremsor och ljud och vissa funktioner, inklusive Vinkel , Upprepa, Zoom.
Gå direkt till en scen med INFO
SZXCVKLD
Använd den här funktionen om du vill gå direkt till en viss titel,
ett visst kapitel eller en viss tidpunkt.
1. Tryck på INFO under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Sök, tryck sedan OK eller ►.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Titel, Kapitel eller Tid.
4. Tryck på knapparna ◄ ► eller nummer för att välja önskad scen
och tryck sedan på knappen OK.
Om du vill söka en tid ska du använda de numeriska knapparna
för att ange tiden i timmar, minuter och sekunder. Tryck sedan på
knappen OK.
M
DVD-VIDEO
t Sök
O Undertext
Q Ljud
z Vinkel
P Upprepa
v Zoom
>FLYTTA
Info
|
Ingen
ENG Dolby Digital 5.1 CH
1/1
Av
Av
|
<ÄNDRA
 Funktionen kanske inte fungerar med alla skivtyper.
När en audio CD (CD-DA) eller en MP3/JPEG-skiva är isatt är det inte säkert att informationsskärmen visas..
 Tidssökningsfunktionen fungerar inte på vissa skivor.
 För att ta bort skärmen trycker du på knappen RETURN.
VÄLJA SPRÅK FÖR TEXTREMSOR
ZD
Välj ett av de textningsspråk som är inspelade på skivan.
Du kan även styra den här funktionen genom att trycka på knappen SUBTITLE på fjärrkontrollen.
1. Tryck på INFO under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Undertext.
3. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja önskat språk för undertextning.
M
 Språken för textremsor kan vara olika beroende på skivtyp.
 För vissa skivor kan du endast välja språk i skivmenyn.
58_ uppspelning
VÄLJA KANALER FÖR LJUDSPÅR FRÅN FILM OCH LJUD
SZXCKLD
Väljer ett av ljudspåren på skivan. Väljer även ljudkanaler från lagrade TV-program.
Du kan även styra den här funktionen genom att trycka på knappen AUDIO på fjärrkontrollen.
1. Tryck på INFO under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Ljud.
● UPPSPELNING
3. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja det önskade ljudspåret eller ljudkanalen.
M
 Ljudspår eller ljudkanal kan vara olika beroende på skivtyp.
 För vissa skivor kan du endast välja språk i skivmenyn.
BYTA KAMERAVINKEL
Z
När en DVD-skiva innehåller flera olika vinklar av en speciell scen kan du välja funktionen Vinkel.
1. Tryck på INFO under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ bför att välja Vinkel.
3. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja önskad vinkel.
M
 Den här funktionen är beroende av skivan och fungerar inte med alla DVD-skivor.
 Funktionen fungerar inte om DVD-skivan inte har spelats in med ett system med flera kameror och
vinklar.
 Visar aktuell vinkel, totalt antal vinklar.
REPETERAD UPPSPELNING
Spela upp repeterat (Repeat Playback)
SZXCVKLD
Du kan även styra den här funktionen genom att trycka på knappen REPEAT på fj ärrkontrollen.
1. Tryck på INFO under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Upprepa.
3. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Av, A-B eller Titel eller Kapitel som du vill spela upprepade gånger,
tryck sedan OK.
M
 HDD/DVD-RAM/-RW (VR läge), oavslutade DVD±R-skivor och oavslutade DVD-RW (V läge) upprepar inte ett kapitel.
 Du kan även aktivera Normal Playback (Normal uppspelning) genom att trycka på knappen EXIT(
).
Svenska _59
uppspelning
Upprepa A-B
SZXCVKL
1. Tryck på INFO under uppspelning.
Upprepa
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Upprepa.
A-B >
3. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Upprepa A-B, tryck sedan
OK.
4. Tryck på knappen OK där du vill att denupprepade
uppspelningen skall starta (A) ochtryck på den igen där du vill att
den skall sluta (B). Upprepa uppspelning där A-B startar.
M
>ÄNDRA
sVÄLJ
 Om du anger punkt (B) inom fem sekunder visas varnings ( ) markeringen.
 Du kan också aktivera Normal uppspelning genom att trycka på knappen EXIT(
).
 Audio CD (CD-DA), MP3 och DivX- skivor stöder inte funktionen Repeat A-B (Repetera A till B).
ZOOMA IN
SZXCVKL
1. Tryck på INFO under uppspelning.
2. Tryck på knapparna för att välja Zoom, tryck sedan OK eller
►.
( ) visas.
3. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja det område som du vill
förstora.
4. Tryck på knappen OK.
Skärmen kommer att förstoras till dubbel storlek. Skärmen
kommer att förstoras till fyrdubbel storlek.
HDD/DVD-VIDEO/DVD-RAM/±RW/±R
M
normal storlek → X2 → X4 → X2 → normal storlek
 När inspelningen är gjord i EP-läge fungerar inte Zoomfunktionen förutom om inspelningen gjorts i DVD-VIDEO-läge
och DVD-R-/-RW(V)-skivan stängts.
60_ uppspelning
ANVÄNDA MARKÖRERNA
SXC
(VR-läge)
Markera scener som du vill se igen så att du kan påbörja uppspelning från den markerade platsen.
Ange märken
1. Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
01 02 -- -- -- -- -- -- -- -- N : 2
3. Tryck på knappen ► för att fl ytta till nästa position.
4. Tryck på knappen OK igen när den önskade scenen visas.
• Siff ran 02 visas och scenen memoreras.
< FLYTTA
sSPELA
Avbryt
rÅTER
• HDD, DVD-RAM och DVD-RW (VR-läge) har funktionen Marker
istället för bokmärken. Eftersom att scenerna kan visas som
många olika sidor är numreringen viktig. Om en skiva är kodad med Disc Protection går det inte att göra
eller ta bort markeringar. Endast uppspelning är tillgängligt.
Att spela upp en markering
1. Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja en markerad scen.
3. Tryck på knappen OK eller PLAY ( ) för att påbörja uppspelningen från den valda scenen.
• Om du trycker på knappen SKIP ( ) fl yttar den till början av markeringen. Om du trycker på knappen
igen inom tre sekunder går den tillbörjan av föregående markering.
• Om du trycker på knappen SKIP ( ) fl yttar den till nästa markering.
Ta bort en markering
1. Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja en markerad scen.
3. Tryck på knappen RÖD (A) för att ta bort den valda markeringen.
• När en markering tas bort medan HDD/DVD-RAM/-RW(VR-läge) spelas upp kommer markeringarnas
numrering att ändras. Om tillexempel den sjunde markeringen tas bort efter det att tio markeringar har
gjorts kommer markeringsnumren efter åtta automatiskt att döpas om och markering nr åtta blir nr sju.
ANVÄNDA BOKMÄRKEN
ZCVKL
(V-läge)
Ange bokmärken
1. Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
2. Tryck på knappen OK när den önskade scenenvisas.
• Siffran 1 visas och scenen memoreras.
Bokmärke
1 2 - - - - - - - --
3. Tryck på knappen ► för att fl ytta till nästa position.
4. Tryck på knappen OK igen när den önskade scenen visas.
Siffran 2 visas och scenen memoreras.
• Repetera ovanstående för att markera andra positioner.
• Det går att markera upp till 10 scener.
M
< FLYTTA
sSPELA
Avbryt
rÅTER
 När skivfacket öppnas och sedan stängs försvinner bokmärken.
Svenska _61
● UPPSPELNING
Markör
2. Tryck på knappen OK när den önskade scenen visas.
• Siff ran 01 visas och scenen memoreras.
uppspelning
Att spela upp ett bokmärke
1. Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja en markerad scen.
3. Tryck på knappen OK eller PLAY (
) för att påbörja uppspelningen från den valda scenen.
Ta bort ett bokmärke
1. Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja en markerad scen.
3. Tryck på knappen RÖD (A) för att ta bort det valda bokmärket.
SPELA EN AUDIO CD/MP3
Knappar på fjärrkontrollen som används till att spela upp Audio CD(CD-DA)/MP3.
SKIP (
) knapp : Går till föregående eller nästa sida.
Tryck på knappen SEARCH (
(X2, X4, X8) (endast Audio CD)
Tryck på knappen STOP (
PAUSE (
PLAY (
) : Snabbuppspelning
) : Stoppar ett spår (låt).
) knapp : Pausar uppspelning.
) knapp, OK knapp : Spelar upp valt spår (låt).
: Väljer spår (låt).
7
RÖD (A) knapp : • Skapar en spellista eller går till en spellista.
• Välj alla : MP3, CD-DA
• Kopiera : MP3
• CD-import : Audio CD
8
GRÖN(B) knapp : Väljer sorteringsordning. (endast MP3)
9
GUL (C) knapp : Väljer uppspelningsläge. (REPEAT)
10 BLÅ (D) knapp : Väljer ett innehåll. (endast MP3)
Spela upp en Audio CD (CD-DA)
1. Sätt i en audio-CD (CD-DA) i skivsfacket.
• Menyn för audio-CD visas och spåren (låtarna) spelas upp automatiskt.
2. Tryck på knapparna för att välja det spår (låt) du vill lyssna på och tryck sedan på knappen OK.
62_ uppspelning
Skärmfunktioner för Audio-CD (CD-DA)
CD
Musiklista
TRACK01
1/10
Nr.
  ►   00:02:22
TRACK01
Längd
4:19
3:57
3:57
4:03
4:09
5:08
3:31
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
Redigera
Visar aktuell filtyp och aktuellt filnamn.
Visa tillgängliga knappar.
Detta visar status för skivan och uppspelningstid
motsvarande den del som spelas upp för tillfället.
Uppsp. Läge
#/$ Föregående/Nästa Sida
a Markera
● UPPSPELNING
CDDA
Titel
Q
002
003
004
005
006
007
Aktuellt spår (låt) : Visar numret för det spår som spelas
upp just nu.
Visar tillgängliga knappar och uppspelningstid i proportion till
hur mycket som har spelats upp.
eAVSLUTA
Stoppar listan över spår (låtlistan).
Spela en MP3-skiva
1. Lägg i en MP3-CD i skivfacket
• Menyn visas.
2. Tryck på knapparna för att välja Bibliotek, tryck sedan OK eller ►.
3. Tryck på knapparna för att välja Musik, tryck sedan OK eller ►.
4. Tryck på knapparna för att välja det spår du vill lyssna på och tryck sedan på knappen OK.
Skärmfunktioner för MP3
CD
Musiklista
Song1.mp3
1/9
Nr.
Y
►
Q
002
003
004
005
006
00:02:22
9 Song1.mp3
E ROOT
Redigera
Aktuellt spår (låt) : Visar numret för det spår som spelas
upp just nu.
Visar tillgängliga knappar och uppspelningstid i proportion till
hur mycket som har spelats upp.
Sortera
#/$ Föregående/Nästa Sida
Titel
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Uppsp. Läge
a Markera
Storlek
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Innehåll
Visar aktuell filtyp, aktuellt filnamn och mappnamn.
Detta visar status för skivan och uppspelningstid
motsvarande den del som spelas upp för tillfället.
Visar numret för det aktuella spåret och det totala antalet
spår.
eAVSLUTA
Visar listan över spår (låtlistan).
Upprepa CD (CD-DA) & MP3
Du kan även styra den här funktionen genom att trycka på knappen REPEAT på fjärrkontrollen. Tryck på
knappen REPEAT flera gånger under uppspelning för att välja önskat upprepningsläge.
1. Tryck på GUL(C) knapp under uppspelning av.
CD
Musiklista
TRACK01
2. Tryck på knapparna för att välja Uppsp. Läge och tryck
Nr.
Titel
sedan på knappen OK eller ►.
Q TRACK01
002 TRACK02
• Normal (CD (CD-DA)/MP3) : Spåren på skivan spelas upp i
003 TRACK03
  ►   00:02:22
004 TRACK04
Normal
samma ordning som de spelades in.
TRACK01
005 TRACK05
Upprepa spår
006 TRACK06
Upprepa allal
Upprepa spår (CD (CD-DA)/MP3)
•
007 TRACK07
Slumpvis
Redigera
Uppsp. Läge
•
Upprepa mapp (MP3)
#/$ Föregående/Nästa Sida
a Markera
•
Upprepa alla (CD (CD-DA)/MP3)
•
Slumpvis (CD (CD-DA)/MP3) : Slumpvis spelar upp skivans spår i slumpvis ordning.
CDDA
1/10
Längd
4:19
3:57
3:57
4:03
4:09
5:08
3:31
eAVSLUTA
Svenska _63
uppspelning
CD-import
1. Tryck på RÖD(A) knapp under uppspelning av.
CD
2. Tryck på knapparna för att välja CD-import och tryck sedan
på knappen OK eller ►.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att markera den fil som du vill kopiera
och tryck sedan på MARKER tills en kryssmarkering visas.
• Om du inte vill kopiera en av de markerade posterna, väljer du
helt enkelt den posten och trycker på knappen MARKER tills
markeringen försvinner för att avmarkera den.
4. Använd knapparna ►▲▼ för att välja mål och tryck sedan på
knappen OK.
• Du kan skapa en ny mapp genom att trycka på GRÖN (B) knapp.
Musiklista
TRACK01
Titel
Q
002
003
004
005
006
007
  ►   00:02:22
CD-import
CDDA TRACK01
Ny
Spellista
Gå till Spellista
Välj alla
Längd
4:19
3:57
3:57
4:03
4:09
5:08
3:31
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
Redigera
Uppsp. Läge
#/$ Föregående/Nästa Sida
a Markera
eAVSLUTA
CD
CD-import
Markerade poster:
Tillgångligt:
Till :
Källa : DVD
5. Tryck på RÖD (A) knapp för att välja Starta kopiering.
Meddelandet ”Antal poster: x” visas.
6. Tryck på ◄ ► för att välja Start och tryck sedan på OK.
Filkopieringen startar.
• För att avbryta den kopieringen som pågår trycker du på
knappen EXIT ( ).
1/10
Nr.
9 CDDA
8 3.64MB
001
002
003
004
005
006
Starta kop.
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
E HDD
Sortera
Markera Allt
#/$ Föregående/Nästa Sida
Avmarkera Allt
a Markera
eAVSLUTA
CD
M
 Formatet för en mp3-fil efter import blir följande:
Bithastighet 128kbps
Kanal 2(stereo)
Samplingsfrekvens 44KHz
 DTS CDDA och kopieringsskyddade skivor kan inte importeras.
CD-import
CD Import
Markerade poster: 9.68MB (2)
Tillgångligt : 236724MB
Källa
: DVD
Source
: DVD
Kopierar...
To : HDD
Ledigt utrymme : 236623 MB
Antal poster : 1 / 2
Filnamn : TRACK01.CDA
9
CDDA
9 CDDA
8
3.64MB
8 3.84MB
33%
Starta kop.
Sortera
Markera Allt
Avmarkera
Avmarkera
Allt
eAVSLUTA
Ny spellista
A
Du kan registrera maximalt 30 spår i en spellista.
1. Tryck på RÖD(A) knapp under uppspelning av.
2. Tryck på knapparna för att välja Ny Spellista och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
3. Tryck på knapparna för att välja spåren i den ordning du vill
lyssna på dem och tryck sedan påknappen OK.
• Om du har lagt till fel spår i spellistan trycker du på knappen
► och sedan på knappen OK för att markera det felaktiga
spåret.
4. Tryck på RÖD(A) knapp för att lagra spellistan.
En ny spellista skapas.
CD
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
Skapa Spellista
Titel
Nr.
001
002
003
004
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
Spara
mFLYTTA
Spellista
TRACK10
TRACK08
TRACK04
TRACK07
Musiklista
sLÄGG TILL
rÅTER
CD
eAVSLUTA
Spellista
q
U
Nr.
Titel
Y
E
Längd
SPELLISTA
PLAYLIST01
  ►   00:00:00
Y SPELLISTA
mFLYTTA
64_ uppspelning
sVÄLJ
a Markera
eAVSLUTA
Gå till spellistan
A
1. Tryck på RÖD (A) knapp under uppspelning av.
2. Tryck på knapparna för att välja Gå till Spellista och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
Spellista
U
q
Nr.
Y
E
Titel
SPELLISTA
PLAYLIST01
Längd
  ►   00:02:22
Y SPELLISTA
mFLYTTA
sVÄLJ
a Markera
eAVSLUTA
Ta bort spellistan
A
1. Tryck på RÖD (A) knapp under uppspelning av.
2. Tryck på knapparna för att välja Gå till Spellista och tryck
sedan på knappen OK ellerr ►.
3. Tryck på knapparna för att välja Spellista som du vill ta bort.
4. Tryck på RÖD(A) knapp.
5. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Ja och tryck sedan på
knappen OK. Den valda spellistan tas bort.
M
CD
Spellista
q
No.
Radera
<FLYTTA
1/2
Length
Y Playlist
VillE
du Playlist01
radera?
E Playlist02
  ►   00:00:00
k PLAYLIST01
U
Title
Ja
Red. spellista
sVÄLJ
Nej
Ny Spellista
Musiklista
rÅTER
eAVSLUTA
 När spelaren slås av eller öppnar en fil/kopplar från, raderas alla spellistor eller USB-minne.
Gå till Redigera spellistan
A
1. Tryck på RÖD (A) knapp under uppspelning av.
2. Tryck på knapparna för att välja Gå till Spellista och tryck
sedan på knappen OK eller.
3. Tryck på knapparna för att välja Spellista som du vill redigera.
4. Tryck på GRÖN (B) knapp i läget spellista.
5. Tryck på knapparna för att välja spåren i den ordning du vill
lyssna på dem och tryck sedan på knappen OK.
• Om du har lagt till fel spår i spellistan trycker du på knappen
► och sedan på knappen OK för att markera det felaktiga
spåret.
CD
Nr.
001
002
003
004
005
006
007
Redigera spellista
Titel
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
Spara
mFLYTTA
Nr.
001
002
003
004
Spellista
TRACK10
TRACK04
TRACK06
TRACK07
Musiklista
sLÄGG TILL
rÅTER
eAVSLUTA
6. Tryck på RÖD (A) knapp för att lagra spellistan.
Spellistan redigeras.
Svenska _65
● UPPSPELNING
3. Tryck på knapparna för att välja önskad mapp och tryck
sedan på knappen OK.
De markerade spåren spelas upp automatiskt.
CD
uppspelning
Gå till musiklistan
A
1. Tryck på BLÅ (D) knapp under uppspelning av spellistan.
Musiklistan visas nu.
CD
Spellista
U
TRACK04
  ►   00:02:22
TRACK04
k PLAYLIST01
CDDA
Nr.
Y
R
003
004
005
Titel
PLAYLIST01
TRACK04
TRACK02
TRACK06
TRACK01
Red. spellista
Ny Spellista
1/4
Längd
4:03
3:57
5:08
4:19
Musiklista
eAVSLUTA
Använda Sortera
A
När du ändrar sorteringsordning för , kan du ändra den enkelt.
1. När listmenyn visas trycker du på GRÖN(B) knapp för att välja
Sortera.
2. Tryck på knapparna för att välja önskade tecken och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
• Namn : I alfabetisk ordning
• Storlek : Enligt ljudfilens storlek.
M
CD
Musiklista
Song1.mp3
1/10
Nr.
Titel
Y
Q
002
003
004
005
006
 ►  00:02:22
9 Song1.mp3
E ROOT
Namn
Storlek
Redigera
Sortera
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Uppsp. Läge
#/$ Föregående/Nästa Sida
a Markera
Storlek
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Innehåll
eAVSLUTA
 Audio CD(CD-DA) är inte tillgängligt.
 Du kan sortera enligt Namn, Storlek. Den sorterade listan sorteras om i kopierad ordning efter att du har återangett
Music List.
Välja Innehåll
A
1. Tryck på BLÅ(D) knapp för att välja Innehåll.
2. Tryck på knapparna för att välja det innehåll du vill flytta och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
CD
Musiklista
Song1.mp3
1/10
Nr.
Titel
Y
M
 Den här funktionen är endast tillgänglig när skivan innehåller valt
innehåll.
 Audio CD(CD-DA) är inte tillgängligt.
Q
002
003
004
005
006
 ►  00:02:22
9 Song1.mp3
E ROOT
Redigera
Sortera
#/$ Föregående/Nästa Sida
66_ uppspelning
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Uppsp. Läge
a Markera
Storlek
3.8 MB
5.8 MB
Titel 5.1 MB
DivX 9.2 MB
Musik 5.2 MB
10.3 Musik)
MB
Foto (med
Innehåll
eAVSLUTA
SIMULTAN UPPSPELNING AV MUSIK/BILD
A
Du kan lyssna på musik samtidigt som du tittar på bilder.
1. Tryck på BLÅ (D) knapp för att välja Innehåll.
2. Tryck på knapparna för att välja Foto (med Musik)
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Fotolistan visas. (Se sidorna 67 ~ 69.)
CD
Musiklista
Song1.mp3
1/10
Nr.
Y
 För att använda den här funktionen måste du välja skiva som
innehåller både musikfiler och fotofil.
9 Song1.mp3
E ROOT
Redigera
Sortera
#/$ Föregående/Nästa Sida
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Uppsp. Läge
a Markera
Storlek
3.8 MB
5.8 MB
Titel 5.1 MB
DivX 9.2 MB
Musik 5.2 MB
10.3Musik)
MB
Foto (med
Innehåll
eAVSLUTA
SPELA UPP EN BILD
G
1. Lägg in en JPEG-skiva i skivfacket.
• Menyn visas.
CD
Fotolista
1/17
Image 1.jpg
2. Tryck på knapparna för att välja Bibliotek, tryck sedan OK
eller ►.
3. Tryck på knapparna för att välja Foto och tryck sedan på
knappen OK eller ►.
• Tryck på knappen SKIP ( ) för att se nästa åtta bilder.
• Tryck på knappen SKIP ( ) för att se föregående åtta bilder.
ROOT
Image 1.jpg
Image 13.jpg
Image 14.jpg
Redigera
Sortera
#/$ Föregående/Nästa Sida
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
Bildspel
a Markera
Innehåll
eAVSLUTA
4. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja önskad bild, tryck
sedan på knappen OK.
Bildspel
5. Tryck på knappen PLAY ( ).
• När du är i, kan du också använda bildspelet genom att trycka
på GUL(C) knapp.
Image 1.jpg
1/17
6. Tryck på RÖD(A) knapp för att välja Hastighet.
7. Tryck på knapparn för att ställa in hastigheten för bildspelet
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Bildspelet startar och spelas upp i vald hastighet.
• Du kan gå till Fotolista genom att trycka på GUL(C) knapp.
❖ Stoppa bildspelet
Tryck på GRÖN(B) knapp, STOP(
Rotera
mFOTO
► BILDSPEL
Zoom
rÅTER
Image 1.jpg
eAVSLUTA
1/17
) eller RETURN.
Snabb
Normal
Sakta
Hastighet
Bildspel Av
mFOTO
► BILDSPEL
Fotolista
rÅTER
eAVSLUTA
Svenska _67
● UPPSPELNING
Q
002
003
004
005
006
 ►  00:02:22
M
Titel
uppspelning
Rotera
Följ stegen 1 till 4 på sidorna 67 för att göra inställningar.
5-1. Tryck på GRÖN(B) knapp för att välja Rotera.
6. Tryck på knapparna för att välja önskad vinkel och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
• När du väljer en roteringsvinkel kan du ändra den genom att
trycka på RÖD(A) knapp.
• Du kan gå till Fotolista genom att trycka på GUL (C) knapp.
1/17
Av
Rotera 90
Rotera 180
Rotera 270
Rotera
❖ Stoppa rotering
Tryck på GRÖN(B) knapp, STOP(
Image 1.jpg
mFOTO
► BILDSPEL
Rotera
Rotation Av
Zoom
rÅTER
eAVSLUTA
) eller RETURN.
mFOTO
Fotolista
rÅTER
eAVSLUTA
Zoom
Följ stegen 1 till 4 på sidorna 67 för att göra inställningar.
5-1. Tryck på GUL(C) knapp för att välja Zoom.
6. Bilden förstoras upp till 4x (fyra gånger normal storlek) varje gång
knappen OK trycks in.
€ X2 € X4 € X2 € Normal
• Du kan gå till Fotolista genom att trycka på GUL (C) knapp.
❖ Stoppa zoomen
Tryck på GRÖN(B) knapp, STOP(
) eller RETURN.
Gå till bildlistan
Följ stegen 1 till 4 på sidorna 67 för att göra inställningar.
5-1. Tryck på RETURN för att gå till Fotolista.
Använda Sortera
När du ändrar sorteringsordning för Fotolista, kan du ändra den enkelt.
Följ stegen 1 till 4 på sidorna 67 för att göra inställningar.
5-1. När listmenyn visas trycker du på GRÖN(B) knapp för att välja
Sortera.
6. Tryck på knapparna för att välja önskade tecken och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
• Namn : I alfabetisk ordning.
• Storlek : Enligt fotofilers storlek.
CD
Fotolista
ROOT
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 13.jpg
Namn
Storlek
Image 14.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
Redigera
M
 Du kan sortera enligt Namn, Storlek. Den sorterade listan sorteras
om i kopierad ordning efter att du har återangett Photo List.
68_ uppspelning
01/17
Image 1.jpg
Sortera
#/$ Föregående/Nästa Sida
Bildspel
a Markera
Innehåll
eAVSLUTA
Välja Innehåll
Följ stegen 1 till 3 på sidorna 67 för att göra inställningar.
1. Tryck på BLÅ(D) knapp för att välja Innehåll.
CD
2. Tryck på knapparna för att välja det innehåll du vill flytta och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Fotolista
1/17
Image 1.jpg
ROOT
Image 1.jpg
Image 13.jpg
Image 14.jpg
M
Image 15.jpg
Sortera
Bildspel
#/$ Föregående/Nästa Sida
a Markera
Image 11.jpg
Titel
DivX
Musik
Image 16.jpg
Foto
Innehåll
● UPPSPELNING
Redigera
Image 10.jpg
eAVSLUTA
 Den här funktionen är endast tillgänglig när skivan innehåller
valt innehåll.
SPELA UPP EN DIVX
N Använda knappen MENU
CD
1. Lägg in en DivX-skiva i skivfacket.
• Menyn visas.
DivX Lista
Movie_01.avi
1/1
Nr.
Titel
ROOT
001 Movie_01.avi
Storlek
Y
2. Tryck på knapparna för att välja Bibliotek, tryck sedan OK
eller ►.
162.8 MB
3 DivX
E ROOT
3. Tryck på knapparna för att välja DivX, tryck sedan OK eller
►.
Redigera
4. Tryck på knapparna för att välja en avi-fil (DivX) och tryck
sedan på knappen OK eller PLAY ( ).
Sortera
Undertextkod.
Innehåll
a Markera
eAVSLUTA
5. När DivX-filen spelas upp kan du använda följande funktioner. Tryck på knappen STOP (
under uppspelning för att visa fillistan, tryck på knappen igen för att gå ur menyn.
) en gång
Beskrivning av DivX-funktionen.
Funktion
Hoppa
Sök
Uppspelning i slow-motion
Uppspelning stegvis
M
Beskrivning
Om du trycker på SKIP (
Tryck på knappen SEARCH (
högre hastighet. (X2, X4, X8)
) under uppspelning flyttar den 5 minuter framåt eller bakåt.
) under uppspelning och tryck på den igen för att söka i
Tryck på SEARCH ( ) på fjärrkontrollen i pausläge ( ).
(1/2, 1/4, 1/8) Det går inte att spela upp bakåt i slow-motion.
Tryck på SKIP ( )på fjärrkontrollen i pausläge (
Stegvis uppspelning bakåt är inte tillgängligt.
).
 Vissa DivX filer som skapats med en dator kan inte spelas upp. Detta kan bero på att typen av Codec, version eller
att upplösningen är högre än den som stöds.
Svenska _69
uppspelning
Textningsspråk
1. Tryck på GUL (C) knappen i fillistan.
2. Tryck på knapparna för att välja önskat DivX-textningsspråk
och tryck sedan OK.
CD
DivX Lista
Movie_01.avi
1/1
Nr.
Storlek
ROOT
001 Movie_01.avi
Y
Redigera
162.8 MB
Western(Windows)
Central(Windows)
Greek(Windows)
Cyrillic(Windows)
3 DivX
E ROOT
M
Titel
Sortera
Undertextkod.
Innehåll
a Markera
eAVSLUTA
Western
Afrikaans, Baskiska, Katalanska, Danska, Nederländska, Engelska, Färöiska, Finska, Franska, Tyska,
Isländska, Indonesiska, Italienska, Malayiska, Norska, Portugisiska, Spanska, Swahili, Svenska
Central
Engelska, Albanska, Kroatiska, Tjeckiska, Ungerska, Polska, Rumänska, Serbiska (Latin) Slovakiska,
Slovenska
Greek
Engelska, Grekiska
Cyrillic
Engelska, Azeri, Vitryska, Bulgariska, Kazakiska, Makedonska, Ryska, Serbiska, Tatar, Ukrainska,
Uzbekiska
 Om textningsspråket visas med brutet teckensnitt ändrar du DivX textningsspråket till lämplig region. Om det
fortfarande inte fungerar stöds inte formatet.
Använda Sortera
När du ändrar sorteringsordning för DivX-listan, kan du ändra den enkelt.
1. När listmenyn visas trycker du på GRÖN(B) knapp för att välja
Sortera.
CD
2. Tryck på knapparna för att välja önskade tecken och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
• Namn : I alfabetisk ordning.
• Storlek : Enligt DivX-filers storlek.
M
DivX Lista
Movie_01.avi
1/3
Nr.
Titel
ROOT
001 Movie_01.avi
002 Movie_02.avi
003 Movie_03.avi
Storlek
Y
3 DivX
E ROOT
Redigera
 Du kan sortera enligt Namn, Storlek. Den sorterade listan sorteras om
162.8 MB
238.2 MB
118.4 MB
Namn
Storlek
Sortera
Undertextkod.
Innehåll
a Markera
eAVSLUTA
i kopierad ordning efter att du har återangett DivX Lista.
Välja Innehåll
1. Tryck på BLÅ(D) knapp för att välja Innehåll.
2. Tryck på knapparna för att välja det innehåll du vill flytta och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
CD
DivX Lista
Movie_01.avi
1/1
Nr.
Titel
ROOT
001 Movie_01.avi
Y
Redigera
 Den här funktionen är endast tillgänglig när skivan innehåller valt innehåll.
70_ uppspelning
162.8 MB
Titel
DivX
Musik
Foto
3 DivX
E ROOT
M
Storlek
Sortera
Undertextkod.
Innehåll
a Markera
eAVSLUTA
inspelning
Det här avsnittet beskriver olika inspelningsmetoder för HDD/DVD.
Den här enheten kan spela in på följande skivtyper. Läs den här instruktionen och välj en
passande skivtyp innan du påbörjar inspelning.
● INSPELNING
INSPELNINGSBARA SKIVOR
Den här spelaren kan spela in på skivor.
HDD
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
• Skivor av typen DVD±RW och DVD-RAM är återskrivningsbara.
• DVD±R-skivor är inte återskrivningsbara.
Kompatibilitet mellan Samsung och spelare från andra fabrikat.
Skivtyper
Inspelnings
Inspelningsenhet
format
DVD-RAM
VR-läge
Samsung
Annat fabrikat
Samsung
VR-läge
Annat fabrikat
DVD-RW
Samsung
V-läge
Annat fabrikat
Samsung
DVD-R
V-läge
Annat fabrikat
DVD+RW
-
DVD+R
-
Samsung
Annat fabrikat
Samsung
Annat fabrikat
Avslutning
Tilläggsinspelning med
Samsung-spelare
X
X
avslutad
inte avslutad
avslutad
inte avslutad
avslutad
inte avslutad
avslutad
inte avslutad
avslutad
inte avslutad
avslutad
inte avslutad
X
X
avslutad
inte avslutad
avslutad
inte avslutad
Inspelningsbar
Inspelningsbar
Inte inspelningsbar
Inspelningsbar
Inte inspelningsbar
Inspelningsbar
Inte inspelningsbar
Inspelningsbar
Inte inspelningsbar
Inte inspelningsbar
Inte inspelningsbar
Inspelningsbar
Inte inspelningsbar
Inte inspelningsbar
Inte alltid inspelningsbar
Inte alltid inspelningsbar
Inspelningsbar
Inte alltid inspelningsbar
Inspelningsbar
Inte alltid inspelningsbar
Svenska _71
inspelning
M
 Avsluta
- Detta stänger DVD-RW/±R-skivan så att det inte går att göra fler inspelningar på den.
 Oavslutad
- Detta gör det möjligt att lägga till material på en DVD-RW-skivan som spelats in på en HDD/DVDspelaren.
- En DVD-RW som har spelats in med DAO (Disc At Once) på en dator kan inte bli oavslutad.
- En DVD-RW som har spelats in i Videoläge på en spelare av annat fabrikat kan inte bli oavslutad.
- En DVD±R kan inte bli oavslutad.
 En tilläggsinspelning kan misslyckas i SAMSUNG spelaren.
INSPELNINGSFORMAT
När du sätter i en tom skiva visas följande meddelande. Eftersom de tillgängliga funktionerna varierar beroende på
typ av skiva väljer du en som bäst passar dina behov.
DVD-RAM/+R : Formateringen startar automatiskt.
DVD+RW : Formateras före användning.
DVD-RW : Stängs före användning.
Se avsnittet Formatera en skiva på sidan 103~104 om du vill byta till VReller V-läge för inspelningen.
DVD-R : DVD-skivor måste inte formateras och endast Videoläge inspelning stöds.
DVD-RAM/DVD-RW (VR-läge)
• Det här läget omfattar ett flertal redigeringsfunktioner (som radering av en hel titel, delvis radering av en titel
etc.).
• Olika alternativ för redigering med en skapad spellista.
DVD-RW (V läge)/-R
• Kapitel skapas automatiskt när du avslutar en inspelning på en skiva av typen DVD-RW/-R i Videoläget.
Kapitlens längd (intervallet mellan kapitlen) varierar beroende på inspelningsläget.
• Enkel redigering (radera titlar/byta titelnamn).
DVD+RW
• När du använder DVD+RW-skivor är det ingen skillnad mellan DVDVideoformat (Videoläge) och DVD-Video
inspelningsformat (VR-läge).
72_ inspelning
INSPELNINGSLÄGE
Välj ett av fyra inspelningslägen genom att trycka på REC MODE upprepade gånger när enheten är iläget stopp för att komma
till önskad inspelningstid och bildkvalitet. Bildkvaliteten ökar normalt när inspelningstiden minskas. I läget FR väljs det mest
passande inspelningsläget automatiskt i förhållande till återstående tid på skivan och längden på timerinspelningen. Den här
funktionen väljs endast i lägena XP, SP, LP och EP och den går att använda vid timerinspelning.
• DVD-SH893
Inspelningsläge
(hög kvalitet)
SP
(standardkvalitet)
LP
(lång inspelning)
DVD-RAM/±RW/±R
Cirka 33 timmar
Cirka 1 timme
cirka 8.5 Mbps
Cirka 67 timmar
Cirka 2 timmar
cirka 4.5 Mbps
Cirka 133 timmar
Cirka 4 timmar
cirka 2 Mbps
EP
Cirka 199 timmar
(utökat läge)
Cirka 264 timmar
FR
(Flexibel inspelning)
Cirka 33 timmar ~ 264 timmar
Cirka 6 timmar/
cirka 1.6 Mbps
Cirka 8 timmar/
cirka 1.2 Mbps
Cirka 1~8 timmar
• DVD-SH895
Inspelningsläge
XP
(hög kvalitet)
SP
(standardkvalitet)
LP
(lång inspelning)
Inspelningstider
HDD (250GB)
DVD-RAM/±RW/±R
Cirka 53 timmar
Cirka 1 timme
cirka 8.5 Mbps
Cirka 106 timmar
Cirka 2 timmar
cirka 4.5 Mbps
Cirka 211 timmar
Cirka 4 timmar
cirka 2 Mbps
EP
Cirka 316 timmar
(utökat läge)
Cirka 421 timmar
FR
(Flexibel inspelning)
Cirka 53 timmar ~ 421 timmar
Cirka 6 timmar/
cirka 1.6 Mbps
Cirka 8 timmar/
cirka 1.2 Mbps
Cirka 1~8 timmar
Svenska _73
● INSPELNING
XP
Inspelningstider
HDD (160GB)
inspelning
• DVD-SH897
Inspelningsläge
XP
(hög kvalitet)
SP
(standardkvalitet)
LP
(lång inspelning)
M
Inspelningstider
HDD (320GB)
DVD-RAM/±RW/±R
Cirka 68 timmar
Cirka 1 timme
cirka 8.5 Mbps
Cirka 135 timmar
Cirka 2 timmar
cirka 4.5 Mbps
Cirka 270 timmar
Cirka 4 timmar
cirka 2 Mbps
EP
Cirka 405 timmar
(utökat läge)
Cirka 534 timmar
FR
(Flexibel inspelning)
Cirka 68 timmar ~ 534 timmar
Cirka 6 timmar/
cirka 1.6 Mbps
Cirka 8 timmar/
cirka 1.2 Mbps
Cirka 1~8 timmar
 Inspelningstidenkan variera enligt följande villkor.
 1GB = 1000000000 byte; faktisk formaterad kapacitet kan vara mindre när den inbyggda programvaran använder en del av minnet.
 DVD±R-skivor med dubbla lager har ungefär dubbelt så stor kapacitet som DVD±R-skivor med enkelt lager. (se sidan 54~55)
 DVB-T-inspelning är endast möjlig i FR-läge.
 Vid DVB-T-inspelning avgörs inspelningsläget automatiskt beroende på videokvalitet (eller ljud).
74_ inspelning
EJ INSPELNINGSBARA BILDER
Filmer med kopieringsskydd går inte att spela in med denna HDD/DVDspelaren.
När HDD/DVD-spelaren tar emot en signal om kopieringsskydd under inspelning avslutas inspelningen och följande
meddelande visas på skärmen.
Angående Signaler för styrning av kopiering
Signaltyp
Fri kopiering
Kopiera en gång
Kopiera aldri
O
-
-
VR läge
O
O*
-
V läge
O
DVD-R
O
DVD-RAM (Ver.2.0)
O
O*
-
DVD+RW
O
-
-
DVD+R
O
-
-
HDD
O
O*
-
Media
DVD-RW (Ver.1.1)
DVD-RW(Ver.1.1)
with CPRM
-
När Kopiera en gång har spelats in går det inte att göra tilläggsinspelningar.
❖ Protección de contenido en soportes grabables (CPRM)
är en mekanism som knyter en inspelning till det media på vilket den spelats in. Det stöds av vissa HDD/DVDspelare med inspelningsfunktion men inte av många vanliga DVD-spelare. Varje tom inspelningsbar DVD har
ett unikt 64-bitars media-ID inbränt i BCA.
När skyddat innehåll spelas in på skivan kan det krypteras med ett 56-bitars C2 chiffer (Cryptomeria) som tas
från mediet. Under uppspelning läses ID från BCA och används till att generera en nyckel för att dekryptera
innehållet på skivan. Om innehållet på skivan kopierats till annat media kommer ID att saknas eller vara fel och
informationen går inte att dekryptera.
DIREKTINSPELNING
SXCVKL
Pasos preliminares
1. Kontrollera att skivan har tillräckligt mycket ledigt utrymme för inspelningen.
2. Tryck på knappen HDD eller DVD.
Tryck på knappen DVD, tryck på OPEN/CLOSE och lägg i en inspelningsbar skiva i skivfacket.
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket.
Vänta tills LOAD försvinner från frontpanelens display.
Svenska _75
● INSPELNING
TV-sändningar som innehåller signaler för styrning av kopiering kan ha följande tre signaltyper, Fri kopiering,
Kopiera en gång och Kopiera aldrig. Om du vill spela in ett program av typen copy-once (Kopiera en gång)
skall du använda en DVD-RW med CPRM i VR-läge, DVD-RAM och HDD.
inspelning
Spela in den TV-kanal som du tittar på
1. Tryck på knappen PROG (
program som du vill spela in.
) eller nummer för att välja det
Inspelningsläge
SP(35:12)
2. Tryck på knappen REC MODE upprepade gånger (eller på REC
MODE och tryck sedan på knapparna för att välja
inspelningshastighet (kvalitet)).
€ SP € LP € EP € XP
3. Tryck på knappen REC.
Kanalinformation visas på skärmen och inspelningen påbörjas.
Ikonen( REC) visas på frontpanelen.
HDD
● Spelar in:
PR 1 [SP]
M
 REC-läget är avaktiverat i DTV.
Spela in från extern enhet som du tittar på
1. Tryck på knappen SOURCE för att välja ingångskälla enligt den anslutning du har gjort.
Frontpanelens display ändras vid följande sekvens:
€ PR Number € AV1 € AV2 € AV3 € DV
Om du har en digital enhet trycker du på knappen SOURCE eller för att välja DV. (se sidan 77)
2. Tryck på knappen REC MODE upprepade gånger, (eller på REC MODE och sedan på knapparna för att välja inspelningshastighet (kvalitet).
3. Tryck på knappen REC.
Information för externt ingångsläge visas på skärmen och inspelningen på börjas.
Ikonen( REC) visas på frontpanelen.
Pausa inspelning
• Tryck på knappen REC PAUSE för att pausa inspelningen som pågår.
• Tryck på knappen REC PAUSE en gång till under pausningen för att återgå till inspelningen.
• Du kan byta kanal genom att trycka på PROG (
) när inspelningen är pausad. (Endast analog
sändning)
• Om du väljer DV-läget under paus i inspelning stoppas inspelningen.
Om du ändrar ingångskällan under paus i inspelning i DV-läget stoppas inspelningen.
M
 I DTV-läge, om du trycker på knappen REC PAUSE:
- Kanalen växlas inte och knappen TV/RADIO avaktiveras.
- Växling till analoga kanaler eller ändring av ingångsskälla verkställs efter att inspelningen har stoppats.
 I ANALOG-läge, om du trycker på knappen REC PAUSE:
- Växling till DTV-läge verkställs efter att inspelningen har stoppats.
Stoppa inspelningen
Tryck på knappen STOP ( ) för att stoppa eller avsluta en inspelning som pågår.
• Vid användning av DVD-RAM/±RW/±R-skivor visas meddelandet “Uppdaterar skivinformation. Vänta ett
ögonblick”.
76_ inspelning
M





Det går inte att byta inspelningsläge under en inspelning.
Inspelningen avslutas automatiskt om det inte finns något utrymme kvar på skivan.
Du kan spela in 99 titlar på en DVD-RAM/-RW/-R-skiva och 48 titlar på en DVD+RW/+R-skiva.
Det går att spela in upp till 999 titlar på en HDD.
HDD-inspelning finns tillgänglig för upp till 24 timmar och vid inspelning för upp till 24 timmar, där 3 titlar spelas och
varje titel har en längd på 8 timmar.
● INSPELNING
 Inspelningen stoppas automatiskt om en kopieringsskyddad film väljs.
 DVD-RAM/±RW-skivor skall formateras innan inspelning påbörjas.
De flesta nya skivor säljs oformaterade.
 Använd inte skivor av typen DVD-R Authoring tillsammans med den här enheten.
KOPIERA FRÅN EN VIDEOKAMERA
SXCVKL
Du kan styra videokameran med gränssnittet IEEE 1394 (DV).
1. Anslut videokamerans DV-utgång till DV-ingången på
frontpanelen på din HDD/DVD-spelare med en DV-kabel.
Inspelningsläge
SP(35:12) >
2. Tryck på knappen HDD eller DVD.
Tryck på knappen DVD, tryck på OPEN/CLOSE och lägg i en
inspelningsbar skiva i skivfacket. Tryck på knappen OPEN/
CLOSE för att stänga skivfacket. Vänta tills LOAD örsvinner från
frontpanelens display.
3. Tryck på knappen REC MODE upprepade gånger för att välja
inspelningshastighet (kvalitet).
4. Tryck på knappen SOURCE för att välja DV.
Om insignalen är inställd på DV visas en meny där det är möjligt
att styra videokameran överst påskärmen.
DV
5. Välj ikonen Spela (►) i den övre delen av skärmen för att spela
upp från videokameran och hitta startpositionen för kopieringen.
6. För att starta inspelningen använder du ◄ ► för att välja ikonen
Record (  ) överst på skärmens sida och tryck sedan på
knappen OK. Du kan också trycka på knappen REC på fj
ärrkontrollen för att påbörja inspelningen.
DV-enheten ansluten.
< FLYTTA
rÅTER
Stoppa inspelningen
Tryck på knappen STOP ( ) för att stoppa eller avsluta en inspelning som pågår.
• Vid användning av DVD-RAM/±RW/±R-skivor visas meddelandet “Uppdaterar skivinformation. Vänta ett
ögonblick”.
M
 För att visa uppspelningsrelaterade ikoner på skärmen trycker du på någon riktningsknapp på fj ärrkontrollen.
Svenska _77
inspelning
GÖRA EN ENKNAPPSINSPELNING (OTR)
SXCVKL
Du kan ställa in HDD/DVD-spelaren på inspelning i steg om 30 minuter för upp till åtta timmar genom att trycka
påknappen REC.
1. Tryck på knappen HDD eller DVD.
Tryck på knappen DVD, tryck på OPEN/CLOSE och lägg i en
inspelningsbar skiva i skivfacket. Tryck på knappen OPEN/
CLOSE för att stänga skivfacket. Vänta tills LOAD för svinner från
frontpanelens display.
HDD
● Spelar in:
PR 1 [SP]
) eller siff erknapparna för attvälja den
2. Tryck på PROG (
kanal som du vill spela in.
3. Tryck på knappen REC för att påbörja inspelningen.
4. Tryck på knappen REC upprepade gånger för att justera
inspelningstiden.
OTR-läge
0:30
€ 0:30 € 1:00 € ... 8:00 € Av
M
 Räkneverket minskar minutvis från 08:00 till 0:00 och sedan slutar
HDD/DVD-spelaren att spela in.
Stoppa inspelningen
Tryck på knappen STOP ( ) Meddelandet “Vill du stoppa inspelningen?” visas.
• Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Ja och tryck sedan på knappen OK.
• Tryck annars på knappen STOP ( ) igen.
SAMTIDIG INSPELNING OCH UPPSPELNING
S
Du kan spela upp från början av det program du spelar in.
Du kan titta på föregående titellista samtidigt som du spelar in ett program.
Att använda knappen PLAY ( )
1. Tryck på knappen PLAY ( ) i uppspelningsläge..
Då spelas titeln upp för det aktuella inspelningsprogrammet.
Uppspelningen fi nns inte tillgänglig i mer än 10 sekunder från det
att inspelningen startar..
Du kan använda SKIP (
) och andra uppspelningsrelaterade
knappar fram till listan över tidigare inspelade titlar.
78_ inspelning
HDD
► Spela
Stoppa uppspelning/inspelning
1. Tryck på knappen STOP (
) Uppspelningsskärmen försvinner och inspelningen startar.
2. Tryck på knappen STOP (
) igen för att avbryta inspelningen.
N Att använda knappen TITLE LIST
2. Tryck på knappen OK eller PLAY ( ).
Då spelas titeln upp för det aktuella inspelningsprogrammet.
Titellista
HDD
RECORDING...
4/4
Nr.
001
002
003
004
3 MPEG2
Titel
JAN/01/2009 17:30 PR
JAN/01/2009 21:00 PR
JAN/01/2009 23:15 PR
RECORDING...
Längd
01:00:00
01:00:00
00:30:00
00:00:00
4 JAN/02/2009 00:00
1 XP
eAVSLUTA
N Använda knappen MENU
1. Tryck på knappen MENU i inspelningsläge.
2. Tryck på knapparna för att välja Titel, tryck sedan OK.
Skärmen för visas.
) för att välja Titellista och tryck sedan på knappen OK eller ►.
3. Tryck på knapparna /SKIP (
Då spelas titeln upp för det aktuella inspelningsprogrammet.
Stoppa uppspelning/inspelning
1. Tryck på knappen STOP (
) en gång så försvinner uppspelningsskärmen och titellistan visas.
2. Om du trycker på knappen MENU (
3. Tryck på knappen STOP (
M
) igen visas förloppsskärmen.
) igen för att avbryta inspelningen.
 Inget ljud hörs i sökningsläget.
 DVD-skivuppspelning eller HDD fi nns tillgänglig under HDDinspelning. Det går dock inte att spela upp JPEG-, MP3och DivX-fi ler på skivan. Uppspelning från hårddisken är möjlig under inspelning på DVD.
 Det går dock inte att spela upp JPEG-, och MP3-fi ler på HDD.
TIME SHIFT-FUNKTION SOM LIVESIGNAL
S
Den här funktionen spelar upp inspelningar som en livesignal.
Om du blir avbruten under tiden du tittar på ett TV-program, trycker du bara
på TIME SHIFT så börjar HDD & DVD-SPELAREN omedelbart spela in
programmet.
Time Shift
>ÄNDRA
Av
sVÄLJ
Svenska _79
● INSPELNING
1. Tryck på knappen TITLE LIST i uppspelningsläge.
Processen ovan är möjlig omkring 10 sekunder eller mer efter att
inspelningen startar.
Tryck på knapparna /SKIP (
) för att välja titellistan.
inspelning
Använda funktionen Time Shift
1. Tryck på knappen TIME SHIFT på fj ärrkontrollen.
Menyn Time Shift visas.
2. Tryck på knappen för att välja På och tryck sedan på knappen OK.
3. Under tiden du tittar på det aktuella programmet trycker du på knappen PAUSE (
Programmet på TV:n ställs in i pausläge och Time Shift-indikatorn visas.
4. Tryck på knappen PLAY (
).
) igen för att återuppta visningen.
Time Shift-skärmelement
Informerar dig om att tidsförskjutning sker.
Visar aktuell status.
Visningspunkt.
14:02:28
14:02:28
Live
Aktuell uppspelningstid.
Livepunkt.
Livetid.
7
Time Shift-tidsindikator.
Knappar på fj ärrkontrollen som används till Time Shift-funktion
1. Knappen PLAY (
2. Knappen PAUSE (
) : Uppspelning.
) : Pausar live-TV.
3. Knapparna SEARCH (
4. Knappen SKIP (
5. Knappen STOP (
) : Snabbuppspelning ( X 2, X 4, X 8, X 16, X 32, X 128)
), knappen STOP (
) : Flyttar till Live-punkt.
) : Om du trycker på den här knappen vid Live-punkten visas en dialogruta där du kan
stoppa tidsförskjutning.
6. Knappen SKIP (
) : Återgår till punkten där tidsförskjutning börjar.
7. Knappen EXIT (
) eller RETURN (
) : Döljer ikonen för tidsförskjutning på tidsindikatorn.
8. ◄ ► : Visar förloppsindikatorn för tidsförskjutning.
M
 Time Shift är endast tillgängligt när du har valt HDD-läget.
 Du kan använda den här funktionen i max två timmar.
 Du kan endast spela upp innehåll genom att använda menyn när Time Shift är inställt på På.
 Tryck på knappen TIME SHIFT för att avbryta funktionen Tidsväxling.
80_ inspelning
GÖRA EN TIMERINSPELNING
SXCVKL
1. Kontrollera att antennkabeln är ansluten.
2. Kontrollera återstående tid på skivan.
3. Kontrollera datum och tid.
N Använda knappen TIMER
INSP. DVD MED HÅRDDIS
1. Tryck på knappen TIMER i stoppläge/uppspelningsläge.
Bibliotek
2. Tryck på knappen för att välja Schemalagd lista, tryck
sedan OK eller ►.
3. Tryck på knappen OK för att välja Lägg till lista.
4. Ställa in alternativ för timerinspelning.
• Fyll i ingångsalternativen genom att använda sifferkapparna och
◄ ►.
• ◄ ► : Flyttar till föregående/nästa uppgift.
, 0~9 : Ställer in ett värde.
• Till : Väljer det media du vill spela in på, DVD eller HDD.
• Källa : Ingångskälla för video (AV 1, AV 2 eller AV3) eller den
kanal som du vill göra timerinspelningen ifrån.
För att växla till DTV/Analog, tryck på knappen DTV/ANALOG
på fjärrkontrollen. I DTV-läget kan du ändra TV eller RADIO
genom att trycka på knappen TV/RADIO på fjärrkontrollen.
• Datum : Timerinspelning tillåter att du ställer in en inspelningstid
inom perioden av en månad. Ställa in inspelningsdag. (month/day)
Timerinspelning
HDD
Guide
Schemalagd lista
►
Inspelad lista
►
Kanal
Timerinspelning
Skivhanterare
Inställning
m FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
HDD
eAVSLUTA
Schemalagd lista
Aktuell tid 10:54
Nr.
Till
Källa
Datum
Start
Slut
Läge VPS/PDC
Lägg till lista
Inspelningsbar tid HDD 69:30 SP
< FLYTTA
Inspelad lista
sVÄLJ
rÅTER
HDD
eAVSLUTA
Schemalagd lista
Aktuell tid 10:54
Nr.
JAN 31
Varje SÖN
JAN 30
JAN 29
Till
MÅN - FRE
JAN 02
MÅN - LÖR
JAN 01
Varje Dag
Datum
Start
Slut
Läge VPS/PDC
No.01 Ingen titel
Till
HDD
Varje LÖR
Källa
Källa
AV 1
Datum
Start
Slut
JAN 01
12:00
14:00
Inspelningsbar tid HDD 69:30 SP
sVÄLJ
SP
Av
Titel sSpara
Inspelningsbar tid HDD 69:30 SP
< FLYTTA
Läge VPS/PDC
Inspelad lista
rÅTER
eAVSLUTA
• Start/Slut Tid : Start- och sluttid för timerinspelningen.
• Läge (Inspelningsläge) :
- FR (Flexibel inspelning) : Välj detta när du vill ställa in videokvaliteten automatiskt. I läget FR väljs det mest
passande inspelningsläget automatiskt i förhållande till återstående tid på skivan och längden på
timerinspelningen. Funktionen väljer endast ett av fyra inspelningslägen (XP, SP, LP, EP)
- XP (hög kvalitet) : Välj detta när videokvaliteten är viktig.
- SP (standardkvalitet) : Välj detta för att spela in i standardkvalitet.
- LP (låg kvalitet) : Välj detta när du behöver en lång inspelningstid.
- EP (utökad) : Välj detta när du behöver en ännu längre inspelningstid.
M
 DVB-Timer-inspelning är endast möjlig i FR-läge.
 Vid DVB-T-inspelning avgörs inspelningsläget automatiskt beroende på videokvalitet (eller ljud).
Svenska _81
● INSPELNING
Kontrollera att Klocka (Inställningar-Klockinställning) är inställd korrekt innan du fortsätter med en inspelning via
timer. (se sidan 37~38)
inspelning
• VPS/PDC : funktion för VPS (Video Programme System) eller PDC (Programme Delivery Control).
- Om du ställer in den här funktionen på on, kan du styra start- och sluttid för inspelningen
genom den inkluderade specialsignalen i sändningssignalen. Om ett TV-program är förkortat
eller startar tidigare eller senare än planerat synkroniserar funktionen start- och sluttid för
inspelningen med den automatiska sändningstiden automatiskt.
- Ställer in starttiden exakt enligt den publicerade TV-planeringen. I annat fall fungerar inte
timerinspelningen.
- Välj inte PDC eller VPS om du inte är säker på att programmet du vill spela in sänds i VPS/
PDC.
• TITLE : Tryck på RÖD (A) knapp för att ange titelnamn. Skärmen Namnbyte visas. Följ steg 4 och 5 “Ange
nytt namn för en titel (etikettering)” på sidan 86~87.
5. Efter att du har valt inställningsläge för varje läge trycker du på OK för att välja Spara.
visas på frontpanelen. Detta betyder att en timerinspelning har registrerats.
•
Om timerinspelningarna överlappar;
Programmen spelas in i prioritetsordning om timerinställningarna överlappar varandra. Efter att
inspelningen avdet första programmet är färdig startas inspelningenav det andra.
Att avsluta utan att spara aktuell inställning
Tryck på knappen EXIT ( ).
För att återgå till föregående meny
Tryck på RETURN om du inte vill ställa in timerinspelningen.
6. Stäng av strömmen för att avsluta inställningen avtimerinspelningen.
Timerinspelning fungerar inte om strömmen är på.
M
 Tiden för timerinspelningen kan variera från den inställda tiden beroende på skivans status och den allmänna
statusen för inspelningen (exempelvis inspelningstidens överlappning eller om föregående inspelning slutar inom två
minuter före starttiden för nästa inspelning).
 Du kan göra timerinspelning för upp till 12 program.
 Om HDD-skivan inte har något tillgängligt utrymme blinkar
. Det betyder att det inte finns plats på HDD för att
spela in.
 Om du har ställt in timerinspelning med VPS/PDC kan fläkten fortfarande arbeta och ge ifrån sig ljud när den är
frånslagen.
Redigera Schemalagd lista
Följ de här anvisningarna för att redigera den schemalagda inspelningslistan.
N Använda knappen TIMER
1. Tryck på knappen TIMER i stoppläge/uppspelningsläge.
2. Tryck på knappen för att välja Schemalagd lista, tryck
sedan OK eller ►.
INSP. DVD MED HÅRDDIS
Timerinspelning
HDD
Bibliotek
Guide
Schemalagd lista
►
Inspelad lista
►
Kanal
Timerinspelning
Skivhanterare
Inställning
m FLYTTA
82_ inspelning
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
3. Tryck på knapparna för att välja numret på den planerade
inspelningslistan som du vill redigera och tryck sedan på OK.
• Alternativen för schemalagd inspelningslista visas.
Redigera de funktioner du vill ändra. Se avsnittet “Gora en
timerinspelning” för ytterligare information om detaljer kring
timerinspelning (Se sidan 81~82).
4. Tryck på knappen OK för att bekräfta den redigerade inställningen.
5. Tryck på knappen EXIT ( ) när du är färdig.
Skärmen för den planerade inspelningslistan försvinner.
HDD
Schemalagd lista
Aktuell tid 10:54
Nr.
-01
02
03
Till
--HDD
HDD
HDD
Källa
---PR 01
PR 01
PR 01
Datum
-- -JAN 01
JAN 01
JAN 01
Start Slut
Läge VPS/PDC
- -:- - -:- --17:30 18:30
SP
På
21:00 22:00
SP
På
23:15 23:45
SP
På
Inspelningsbar tid HDD 65:19 XP
Lägg till
Radera
Inspelad lista
m FLYTTA
rÅTER
sVÄLJ
eAVSLUTA
● INSPELNING
Lägga till Schemalagd lista
Följ de här anvisningarna för att lägga till en post i listan över schemalagd inspelning.
N Använda knappen TIMER
1. Tryck på knappen TIMER i stoppläge/uppspelningsläge.
2. Tryck på knappen för att välja Schemalagd lista, tryck
sedan OK eller ►.
3. Tryck på knapparna för att välja numret på Schemal. Lista
och tryck sedan på RÖD (A) knapp.
• Se avsnittet “Timerinspelning” för ytterligare information om
detaljer kring timerinspelning (Se sidan 81~82).)
HDD
Schemalagd lista
Aktuell tid 10:54
Nr.
-01
02
03
Till
--HDD
HDD
HDD
Källa
---PR 01
PR 01
PR 01
Datum
-- -JAN 01
JAN 01
JAN 01
Start Slut
Läge VPS/PDC
- -:- - -:- --17:30 18:30
SP
På
21:00 22:00
SP
På
23:15 23:45
SP
På
Inspelningsbar tid HDD 65:19 XP
Lägg till
Radera
Inspelad lista
m FLYTTA
rÅTER
sVÄLJ
eAVSLUTA
4. Tryck på knappen OK för att bekräfta den tillagda inställningen.
5. Tryck på knappen EXIT (
Skärmen för försvinner.
) när du är färdig.
HDD
Schemalagd lista
Aktuell tid 10:54
Nr.
Till
Källa
Datum
Start
Slut
Läge VPS/PDC
Nr.01 Ingen titel
Till
Källa
Datum
Start
Slut
HDD
PR 01
JAN 01
17:30
18:30
Läge VPS/PDC
SP
Inspelningsbar tid HDD 65:19 XP
Lägg till
Radera
Inspelad lista
< FLYTTA
rÅTER
sVÄLJ
På
Titel sSpara
Inspelningsbar tid HDD 108:14 SP
HDD
eAVSLUTA
Schemalagd lista
Aktuell tid 10:54
Nr.
-01
02
03
04
Till
--HDD
HDD
HDD
HDD
Källa
---PR 01
PR 01
PR 01
PR 01
Datum
-- -JAN 01
JAN 01
JAN 01
JAN 02
Start Slut
Läge VPS/PDC
- -:- - -:- --17:30 18:30
SP
På
21:00 22:00
SP
På
23:15 23:45
SP
På
17:30 18:30
SP
På
Inspelningsbar tid HDD 65:19 XP
Lägg till
Radera
Inspelad lista
m FLYTTA
rÅTER
sVÄLJ
eAVSLUTA
Svenska _83
inspelning
Ta bort Schemalagd lista
SXCVKL
Följ de här anvisningarna för att radera en post från listan över schemalagd inspelning.
N Använda knappen TIMER
1. Tryck på knappen TIMER i stoppläge/uppspelningsläge.
2. Tryck på knappen för att välja Schemalagd lista, tryck sedan OK eller ►.
3. Tryck på knapparna för att välja numret på den Schemal. Lista som du vill ta bort och tryck sedan på
GRÖN (B) knapp.
• Du kommer att bli till frågad att bekräfta borttagningen “Vill du radera?”.
4. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Ja och tryck sedan på knappen OK.
• Den valda posten kommer att tas bort från listan.
5. Tryck på knappen EXIT ( ) när du är färdig.
Skärmen för den planerade inspelningslistan försvinner.
GÅ TILL INSPELNINGSLISTA
SXCVKL
Du kan bekräfta prestandaresultatet för titellistan som har gått över den reserverade inspelningstiden.
N Använda knappen TIMER
1. Tryck på knappen TIMER i stoppläge/uppspelningsläge.
2. Tryck på knappen för att välja Inspelad lista, tryck sedan
OK eller ►.
3. Tryck på knappen EXIT ( ) när du är färdig.
Skärmen för inspelningslistan försvinner.
Inspelad lista
HDD
Nr. Till
01 HDD
02 HDD
03 HDD
Radera
> FLYTTA
Källa
PR 01
PR 01
PR 01
Datum
JAN 01
JAN 01
JAN 01
Start
Slut
17:30 18:30
21:00 22:00
23:15 23:45
Radera alla
sVÄLJ
Läge
SP
SP
SP
V/P
På
På
På
Status
OK
OK
OK
Schemalagd lista
rÅTER
eAVSLUTA
Information om inspelningslistan
Informerar huruvida den valda inspelningslistan genomförde en timerinspelning felfritt.
3-1. Tryck på knapparna för att välja numret på Inspelad lista,
tryck sedan på OK.
HDD
Inspelad lista
Nr. Till
01 HDD
02 HDD
03 HDD
Källa Datum Start
Slut
Läge
PR 01 JAN 01 17:30 18:30
SP
PR 01 JAN 01 21:00 22:00
SP
PR 01 Timerinspelning
JAN 01 23:15 23:45
SP
lyckades
V/P
On
On
On
Status
OK
OK
OK
OK
Radera
Radera alla
sVÄLJ
84_ inspelning
Schemalagd lista
rÅTER
eAVSLUTA
Ta bort inspelningslista
Tar bort en inspelningslista individuell.
Inspelad lista
HDD
3-1. Tryck på knapparna för att välja numret på den Inspelad
lista som du vill ta bort, tryck sedan på RÖD (A) knapp.
4. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Ja, och tryck sedan på
knappen OK.
Källa
PR 01
01
PR
PR 01
01
PR
PR 01
01
PR
Datum Start
Slut
JAN 01
01 17:30
17:30 18:30
18:30
JAN
JAN 01
01 21:00
21:00 22:00
22:00
JAN
JAN 01
01 23:15
23:15 23:45
23:45
JAN
Vill du radera?
Ja
Radera
m FLYTTA
Radera alla
sVÄLJ
Läge
SP
SP
SP
SP
SP
SP
V/P
On
On
On
On
On
On
Status
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Nej
Schemalagd lista
rÅTER
eAVSLUTA
Rensa inspelningslistan
Rensa alla inspelningslistor på en gång.
Inspelad lista
HDD
3-1. Tryck på GRÖN(B) knapp.
Nr. Till
01 HDD
HDD
01
02 HDD
HDD
02
03 HDD
HDD
03
4. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Ja, och tryck sedan på
Källa Datum Start
Slut
Läge
PR 01
01 JAN
JAN 01
01 17:30
17:30 18:30
18:30
SP
PR
SP
PR 01
01 JAN
JAN 01
01 21:00
21:00 22:00
22:00
SP
PR
SP
PR 01
01 JAN
JAN 01
01 23:15
23:15 23:45
23:45
SP
PR
SP
Vill du
radera
en inspelad lista?
knappen OK.
Ja
Radera
m FLYTTA
Radera alla
sVÄLJ
V/P
On
On
On
On
On
On
Status
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Nej
Schemalagd lista
rÅTER
eAVSLUTA
Gå till schemalagd inspelningslista
Ändrar direkt från inspelningslistan till den schemalagda inspelningslistan.
3-1. Tryck på GUL (C) knapp.
HDD
Schemalagd lista
Aktuell tid 10:54
Nr.
Till
Källa
Datum
Start
Slut
Läge VPS/PDC
Lägg till lista
Inspelningsbar tid HDD 105:44 SP
< FLYTTA
sVÄLJ
Inspelad lista
rÅTER
eAVSLUTA
Svenska _85
● INSPELNING
Nr. Till
01Nr.01
HDD
01
HDD
02 HDD
HDD
02
03 HDD
HDD
03
redigera
Det här avsnittet beskriver grundfunktioner för redigering och förklarar redigeringsfunktioner
för inspelning på en skiva och redigeringsfunktioner för hela skivan.
Inspelning eller redigering kan eventuellt inte slutföras om ett fel uppstår, till exempel ett
strömavbrott.Notera att material som har skadats inte går att återställa till sitt original.
GRUNDLÄGGANDE REDIGERING (TITELLISTAN)
Spela upp en titel
SXCVKL
Följ de här instruktionerna för att spela upp en scen från titellistan.
N Att använda knappen TITLE LIST
1. Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge /uppspelningsläge.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att markera den post som du vill
spela upp från Titellistan och tryck sedan på OK eller PLAY ( ).
Den valda posten (titeln) spelas upp.
3. Tryck på knappen STOP( ) för att avsluta uppspelningen.
Skärmen återgår till skärmen Titellistan.
Titellista
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
Nr.
Titel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Längd
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-mode kompabilitet
Redigera
Sortera
Gå till
a Markera
Innehåll
eAVSLUTA
Byta namn (Namnge) en titel
SXCVKL
Följ de här instruktionerna för att byta namn på en post i titellistan, det vill säga redigera en titel på ett inspelat program.
N Att använda knappen TITLE LIST
1. Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/uppspelningsläge.
2. Tryck på knapparna för att markera den post som du vill
byta namn på i Titellistan och tryck sedan på RÖD (A) knapp.
3. Tryck på knapparna för att välja Byt namn och tryck sedan
på knappen OK eller ►.
Skärmen Byt namn visas.
4. Välj de önskade tecknen med knapparna ◄ ► och tryck
sedan på knappen OK.
• Bakåt (RÖD(A) knapp) : Tar bort och flyttar markören bakåt ett
steg.
• Mellanslag (GRÖN(B) knapp) : Skriver ett mellanslag och flyttar
markören ett steg framåt (åt höger).
• Nollställ (GUL(C) knapp) : Tar bort alla teckeninmatningar.
• Spara (BLÅ(D) knapp) : Registrerar teckeninmatningarna.
Titellista
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
Nr.
Titel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Längd
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-mode kompabilitet
Redigera
Sortera
Gå till
a Markera
Innehåll
eAVSLUTA
Titellista
HDD
JAN/01/2009
17:30 PR1
Radera
1/3
Nr.
Titel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Kopiera
Byt namn
Skydd
Radera delvis
Längd
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
Dela
4 JAN/01/2009 17:30
Ny
Spellista
1 SP
Välj
alla
V-Mode Compatibility
Redigera
Sortera
Gå till
a Markera
86_ redigera
Innehåll
eAVSLUTA
5. Tryck på BLÅ(D) knapp för att välja Spara.
Det ändrade titelnamnet visas i titelfältet för den valda posten.
Byt namn
HDD
Sports(A1)
Mellanslag
sVÄLJ
Nollställ
Spara
rÅTER
eAVSLUTA
Låsa (Skydda) en titel
SXCVKL
Följ de här anvisningarna för att låsa en post för att skydda den från oavsiktlig redigering.
N Att använda knappen TITLE LIST
Titellista
HDD
1. Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/uppspelningsläge.
2. Tryck på knapparna för att markera den post som du vill
skydda från Titellistan och tryck sedan på MARKER tills en
kryssmarkering visas. Upprepa detta steg för att välja nästa titel
som du vill skydda.
• Om du inte vill skydda en av de markerade posterna, väljer du
helt enkelt den posten och trycker på knappen MARKER tills
markeringen försvinner för att avmarkera den.
3. Tryck på RÖD(A) knapp för att välja Redigera. Menyn Edit visas.
4. Tryck på knapparna för att välja Skydd och tryck sedan på
knappen OK eller ►.
5. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja På och tryck sedan på
knappen OK.
Låsikonen i informationsfönstret för den valda posten ändras till
låst status. (1Œ0)
JAN/02/2009 21:00 PR1
2/3
Nr.
Titel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Radera
Kopiera
Skydd
3 MPEG2
Ny Spellista
4 JAN/01/2009 17:30
Välj
alla
1 SP
Avmarkera
Allt
V-Mode Compatibility
Redigera
Sortera
Gå till
a Markera
Innehåll
eAVSLUTA
Titellista
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
Skydd
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
Längd
01:00:00
01:00:00
00:30:00
2/3
Nr.
Titel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
2 poster
valts 21:00 PR
002 har
JAN/02/2009
Ange titelskyddsläge:
003 JAN/03/2009 23:15 PR
På
Längd
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Av
V-mode kompabilitet
Redigera
Sortera
< FLYTTA
sVÄLJ
Gå till
rÅTER
Innehåll
eAVSLUTA
6. Om du vill avbryta skyddet väljer du Av i steg 5 och tryck sedan
på OK. Nyckelikonen ändras till olåst status. (0Œ1)
M
 Om du väljer “Välj alla”, i menyn Edit kommer alla poster i den aktuella katalogen att markeras.
Svenska _87
● REDIGERA
Bakåt
m FLYTTA
redigera
Ta bort en titel
SXCVKL
Följ de här anvisningarna för att radera en post från titellistan.
N Att använda knappen TITLE LIST
1. Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/uppspelningsläge.
2. Tryck på knapparna för att markera den post som du vill ta
bort från Titellistan och tryck sedan på MARKER tills en
kryssmarkering visas. Upprepa detta steg för att välja nästa titel
som du vill ta bort.
• Om du inte vill ta bort en av de markerade posterna, väljer du
helt enkelt den posten och trycker på knappen MARKER tills
markeringen försvinner för att avmarkera den.
3. Tryck på RÖD(A) knapp för att välja Redigera.
Menyn Edit visas.
4. Tryck på knapparna för att välja Radera och tryck sedan på
knappen OK eller ►.
• Meddelandet kan variera beroende på vilken typ av skiva det är.
Du kommer att få ett meddelande som ber dig att bekräfta.
HDD, DVD-RAM(VR-läge), DVD-RW(VR-läge) : Eftersom
spellistan syns visas meddelandet “Vill du radera? (Relaterade
spellistor kan bli raderade)”
DVD-RW (V-läge)/±RW/±R : Eftersom att spellistan inte syns
visas meddelandet “Vill du radera?”.
Titellista
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
2/3
Nr.
Titel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Radera
Kopiera
Skydd
3 MPEG2
Ny Spellista
4 JAN/01/2009 17:30
Välj
1 SPalla
Avmarkera
Allt
V-Mode Compatibility
Redigera
Sortera
Gå till
a Markera
Längd
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Innehåll
eAVSLUTA
Titellista
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
2/3
Nr.
Titel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
2 poster
valts 21:00 PR
002 har
JAN/02/2009
Vill du radera?
003 JAN/03/2009 23:15 PR
(Relaterade spellistor kan bli raderade.)
3 MPEG2
Ja
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
Längd
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Nej
V-mode kompabilitet
Redigera
Sortera
< FLYTTA
sVÄLJ
Gå till
rÅTER
Innehåll
eAVSLUTA
5. Tryck på knapparna ◄ ► för välja Ja och tryck sedan på knappen OK.
M
 Det går inte att radera en skyddad titel. Om du vill ta bort en skyddad titel måste du välja “Av” i menyn Titelskydd.
(se sidan 87)
 När Skrivskydd har ställts in på Skyddad går det inte att ta bort titlar. (se sidan 102)
 När en post väl har tagits bort från titellistan går det inte att återställa den.
 När en DVD-RW/±R har avslutats går det inte att radera den.
 På en DVD±R tas titlarna endast bort från menyn, de finns fortfarande kvar rent fysiskt på skivan.
 Om du väljer “Välj alla”, i menyn Edit kommer alla poster i den aktuella katalogen att markeras.
Ta bort en del av en titel (Dela)
SK
Följ de här anvisningarna för att dela ett avsnitt i titellistan.
N Att använda knappen TITLE LIST
1. Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/uppspelningsläge.
2. Tryck på knapparna för att markera den post som du vill dela
på i Titellistan och tryck sedan på RÖD (A) knapp.
Menyn Edit visas.
3. Tryck på knapparna för att välja Dela och trycksedan på
knappen OK eller ►.
Titellista
HDD
JAN/01/2009
17:30 PR1
Radera
1/3
Nr.
Titel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Kopiera
Byt namn
Skydd
Radera delvis
3 MPEG2
Dela
4 JAN/01/2009 17:30
Ny
Spellista
1 SP
Välj
alla
V-Mode Compatibility
Redigera
Sortera
Gå till
a Markera
88_ redigera
Längd
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Innehåll
eAVSLUTA
5. Tryck på knappen OK för att välja Dela.
6. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Ja och tryck sedan på
knappen OK.
Den delade titeln delas i två och efterföljande titlar flyttas bakåt en
och en.
Dela
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Titellista Nr. 001
Dela 1
Dela 2
00:00:00
00:00:00
00:00:01
►
Välj
Dela
► Spela
Åter
  Sök
 Paus
< FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
Dela
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Titellista Nr. 001
Dela 1
Dela 2
00:20:00
00:00:00

Välj
00:20:00
Dela
► Spela
Åter
  Sök
 Paus
< FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
Dela
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Title List No. 001
Split 1
Split 2
Denna titel kan inte återskapas
efter delning.
Vill du dela?
00:00:00
Nej
Ja
00:20:00

Välj
► Spela
00:20:00
Dela
Åter
  Sök
 Paus
< FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
Ta bort en del av en titel (Radera delvis)
SXCK
(VR läge)
Följ de här anvisningarna för att ta bort ett avsnitt i titellistan.
N Att använda knappen TITLE LIST
1. Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/uppspelningsläge.
2. Tryck på knapparna för att markera den post som du vill
redigera i Titellistan och tryck sedan på RÖD (A) knapp.
Menyn Edit visas.
3. Tryck på knapparna för att välja Radera delvis och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
4. Tryck på knappen OK vid startpunkten.
Tiden för startpunkten visas i området för borttagning av
startpunkt.
• Välj start- och slutpunkter som du vill ta bort från avsnittet med de
uppspelningsrelaterade knapparna.
• Knappar relaterade till uppspelning : (PLAY ( ), PAUSE ( ),
SEARCH (
)).
5. Tryck på knappen OK vid slutpunkten.
Tiden för slutpunkten visas i området för borttagning av slutpunkt.
6. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Radera och tryck sedan på
knappen OK.
Titellista
HDD
JAN/01/2009
17:30 PR1
Radera
1/3
Nr.
Titel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Kopiera
Byt namn
Skydd
Radera delvis
Längd
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
Dela
4 JAN/01/2009 17:30
Ny
Spellista
1 SP
Välj
alla
V-Mode Compatibility
Redigera
Sortera
Gå till
a Markera
Innehåll
eAVSLUTA
Radera delvis
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Titellista Nr. 001
Start
Slut
00:19:10
► Spela
< FLYTTA
Slut
 Paus
sVÄLJ
00:41:20
00:41:20
►
Start
Radera
Åter
  Sök
rÅTER
eAVSLUTA
Svenska _89
● REDIGERA
4. Använd de uppspelningsrelaterade knapparna (PLAY ( ),
), för att flytta till en delningspunkt
PAUSE ( ), SEARCH (
och tryck på knappen OK.
Om detta inte är den punkt där du vill dela trycker du på knappen
RETURN för att avbryta valet. Använd de uppspelningsrelaterade
knapparna för att flytta till en delningspunkt och tryck på knappen
OK.
redigera
7. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Ja och tryck sedan på
knappen OK.
Det valda avsnittet har tagits bort.
Radera delvis
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Title List No. 001
Start
End
Vill du radera?
(Raderad del kan ej återställas.)
8. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Åter och tryck sedan på
knappen OK för att avsluta funktionen.
00:19:10
Nej
Ja
00:41:20
00:41:20
►
Start
Slut
► Spela
M
 Längden på det avsnitt som skall tas bort måste vara minst fem
 Paus
< FLYTTA
sVÄLJ
Radera
Åter
  Sök
rÅTER
eAVSLUTA
sekunder långt.
 Slutpunkten kan inte anges före startpunkten.
 Avsnittet går inte att ta bort om det innehåller en stillbild.
 Tryck på knappen EXIT (
) när du är färdig. Skärmen för titellista försvinner.
ANVÄNDA FUNKTIONEN SORTERA (TITELLISTA)
SXCVKL
När du ändrar sorteringsordning för Titellistan, kan du ändra den enkelt. Du kan sortera enligt Datum, Namn, Längd,
Kanalinfo. Den sorterade listan sorteras om i kronologisk ordning efter att du har återangett Titellista.
1. När listmenyn visas trycker du på GRÖN(B) knapp för att välja
Sortera.
2. Tryck på knapparna för att välja önskade tecken och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
• Datum : Enligt ordning när titlarna spelades in.
• Namn : I alfabetisk ordning.
• Längd : Enligt titelfilens längd.
• Kanalinfo : Enligt kanalinforrmation.
M
Titellista
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Datum
3 MPEG2
1/3
Nr.
Titel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Längd
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Namn
4 JAN/01/2009 17:30
Längd
1 SP
Kanalinfo
V-mode kompabilitet
Redigera
Sortera
Gå till
a Markera
Innehåll
eAVSLUTA
 Du kan sortera enligt Datum, Namn, Längd, Kanalinfo. Den sorterade listan sorteras om i kopierad ordning efter att
du har återangett Titellistan.
NAVIGATIONSMENY
Tidsnavigering
SXC
(VR-läge)
Med den här funktionen kan du söka scen minut för minut från inspelad titellista.
N Att använda knappen TITLE LIST
1. Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/uppspelningsläge.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att markera den post som du vill
spela upp från Titellistan och tryck sedan på GUL (C) knapp.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Tidsnavigering och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
Titellista
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
Nr.
Titel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Spellista
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
Tidsnavigering
Scennavigering
V-mode kompabilitet
Redigera
Sortera
Gå till
a Markera
90_ redigera
Längd
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Innehåll
eAVSLUTA
4. Tryck på knapparna ◄ ► för att hoppa över en minut åt gången
och söka önskad scen, tryck sedan på knappen OK eller PLAY
( ) button.
M
Tidsnavigering
HDD
3 JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
 Markören flyttar sig inte om den valda inspelade titeln är kortare än
 En skiva som inte har spelats in på den här enheten fungerar inte
med navigationsfunktionerna.
00:00
►
17:30
< FLYTTA
18:30
sVÄLJ
rÅTER
eAVSLUTA
 En redigerad titel kanske inte visar exakt söktid.
Scennavigering
SXC
(VR-läge)
Om en titel består av markeringar (se sidan 61), kan du söka den önskade scenen med hjälp av
Scennavigering.
N Att använda knappen TITLE LIST
1. Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/uppspelningsläge.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att markera den post som du vill
spela upp från Titellistan och tryck sedan på GUL (C) knapp.
Titellista
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Scennavigering och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
4. Tryck på knapparna ▲▼◄ ► för att välja önskad scen och tryck
sedan på knappen OK eller PLAY ( ).
1/3
Nr.
Titel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Spellista
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
Tidsnavigering
Scennavigering
V-mode kompabilitet
Redigera
Sortera
Gå till
Innehåll
a Markera
M
Längd
01:00:00
01:00:00
00:30:00
eAVSLUTA
 Scene Navigation fungerar inte om en vald titel inte har markörer.
Scennavigering
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
01 00:00:05
Scennr. 1/3
02 00:00:35
03 00:01:05
sSPELA
eAVSLUTA
VÄLJA INNEHÅLL
SXCVKL
1. Tryck på BLÅ(D) knapp för att välja Innehåll.
2. Tryck på knapparna för att välja det innehåll du vill flytta och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
M
Titellista
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
 Den här funktionen är endast tillgänglig när skivan innehåller valt
innehåll.
1/3
Nr.
Titel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Titel
DivX
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
Musik
Foto
V-mode kompabilitet
Redigera
Längd
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Sortera
Gå till
a Markera
Innehåll
eAVSLUTA
Svenska _91
● REDIGERA
en minut.
redigera
AVANCERAD REDIGERING (SPELLISTA)
Skapa en spellista
SXC
(VR läge)
Följ de här instruktionerna för att skapa en ny post i en spellista från en inspelad titel.
N Att använda knappen TITLE LIST
1. Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/uppspelningsläge.
2. Tryck på RÖD(A) knapp.
Menyn Edit visas.
3. Tryck på knapparna för att välja Ny Spellista och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
Skärmen Skapa spellista visas.
4. Tryck på knappen OK vid startpunkten.
• Bilden och tiden vid startpunkten visas i Start.
• Den gula markeringslisten flyttas till Slut.
• Välj en startpunkt i avsnittet med de uppspelningsrelaterade
knapparna (PLAY ( ), PAUSE ( ), SEARCH (
), SKIP
)) där du vill skapa en ny scen.
(
5. Tryck på knappen OK vid slutpunkten.
• Bilden och tiden för slutpunkten visas i Slut.
• Den gula markeringslisten flyttas till Skapa del.
6. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Skapa tryck sedan på
knappen OK.
• En ny skärm för Skapa scen visas. Repetera stegen 4-6 för att
göra en scen av en spellista.
Den nya scenen läggs till den aktuella spellistan.
Du kan kontrollera och titta på alla scener på skärmen Redigera
spellista. (se sidan 92~96)
• Så här gör du en ny spellista.
Repetera stegen 1-6 om du vill göra en ny spellista.
7. Tryck på knappen ◄ ► för att välja Åter och tryck sedan på
knappen OK för att avsluta funktionen.
M
 Det går att skapa upp till 99 titlar i spellistan.
 Beroende på skivtypen kan den skärm som visas se olika ut.
 Om den relaterade titeln raderas sker samma sak med spellistan.
92_ redigera
Titellista
HDD
JAN/01/2009
17:30 PR1
Radera
1/3
Nr.
Titel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Kopiera
Byt namn
Skydd
Radera delvis
Längd
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
Dela
4 JAN/01/2009 17:30
Ny
Spellista
1 SP
Välj
alla
V-Mode Compatibility
Redigera
Sortera
Gå till
a Markera
Innehåll
eAVSLUTA
Skapa Spellista
HDD
Ny Spellista
Scen Nr. 001
Titellista 1/3
Start
Slut
00:08:38
00:00:00
00:20:00
►
Start
Slut
► Spela
 Paus
< FLYTTA
Skapa
Åter
  Sök
sVÄLJ
#$ HOPPA ÖVER
rÅTER
eAVSLUTA
Skapa Spellista
HDD
Ny Spellista
Scen Nr. 001
Titellista 1/3
Start
Slut
00:08:38
00:11:03
00:11:03

Start
► Spela
< FLYTTA
Slut
 Paus
sVÄLJ
Skapa
Åter
  Sök
rÅTER
#$ HOPPA ÖVER
eAVSLUTA
Spela upp poster i spellistan
SXC
(VR läge)
N Att använda knappen PLAY LIST
1. Tryck på knappen PLAY LIST i stoppläge/uppspelningsläge.
2. Tryck på knapparna för att välja den spelningslista som du
vill spela upp och tryck sedan på knappen OK eller PLAY ( ).
Spellista
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Nr.
Titel
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
3. Tryck på knapparna STOP ( ) för att avsluta uppspelningen.
Skärmen återgår till skärmen Spellistan.
Längd
00:06:09
00:03:33
00:01:54
i SPELLISTA
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Scener
Redigera
Sortera
Titellista
a Markera
eAVSLUTA
Byta namn på en post i spellistan
SXC
(VR läge)
Följ de här instruktionerna för att byta namn (redigera) en post i spellistan.
N Att använda knappen PLAY LIST
1. Tryck på knappen PLAY LIST i stoppläge/uppspelningsläge.
2. Tryck på knapparna för att markera den titel som du vill byta
namn på i spellistan och tryck sedan på RÖD (A) knapp.
Menyn Edit visas.
3. Tryck på knapparna för att välja Byt namn och tryck sedan
på knappen OK eller ► button.
Skärmen Byt namn visas.
4. Välj de önskade tecknen med knapparna ◄ ► och tryck
sedan på knappen OK.
• Bakåt (RÖD(A) knapp) : Tar bort och flyttar markören bakåt ett
steg.
• Mellanslag (GRÖN(B) knapp) : Skriver ett mellanslag och flyttar
markören ett steg framåt (åt höger).
• Nollställ (GUL(C) knapp) : Tar bort alla teckeninmatningar.
• Spara (BLÅ(D) knapp) : Registrerar teckeninmatningarna.
Spellista
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Nr.
Titel
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Längd
00:06:09
00:03:33
00:01:54
i SPELLISTA
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Scener
Redigera
Sortera
Titellista
a Markera
Spellista
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Nr.
Titel
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Radera
Kopiera
Byt namn
i PLAYLIST
Red.
spellista
4 JAN/02/2009 13:47
Ny
Scenes
7 6Spellista
Välj alla
Redigera
eAVSLUTA
Sortera
Längd
00:06:09
00:03:33
00:01:54
Titellista
5. Tryck på BLÅ(D) knapp för att välja Spara.
Det ändrade titelnamnet visas i titelfältet för den valda posten.
a Markera
eAVSLUTA
Byt namn
HDD
Dolphin
Bakåt
m FLYTTA
Mellanslag
sVÄLJ
Nollställ
rÅTER
Spara
eAVSLUTA
Svenska _93
● REDIGERA
Följ de här instruktionerna för att spela upp poster från spellistan.
redigera
Redigera en scen för spellistan
SXC
(VR läge)
Följ de här instruktionerna för att redigera scener på en spellista.
N Att använda knappen PLAYLIST
1. Tryck på knappen PLAY LIST i stoppläge/uppspelningsläge.
2. Tryck på knapparna för att markera den titel som du vill
redigera i spellistan och tryck sedan på RÖD (A) knapp.
Menyn Edit visas.
3. Tryck på knapparna för att välja Red. spellista och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
Skärmen Redigera spellista visas.
Spellista
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Nr.
Titel
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Radera
Kopiera
Byt namn
i PLAYLIST
Red.
spellista
4 JAN/02/2009 13:47
Ny
Scenes
7 6Spellista
Välj alla
Redigera
Sortera
Längd
00:06:09
00:03:33
00:01:54
Titellista
a Markera
eAVSLUTA
Redigera spellista
HDD
JAN/02/2009 13:47
Scennr. 1/6
01 00:02:24
02 00:00:34
03 00:00:31
05 00:00:09
06 00:01:06
07 00:00:00
Modifiera
Flytta
04 00:01:22
Lägg till
Radera
sSPELA
eAVSLUTA
Spela upp en vald scen
4. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja den scen som du vill spela upp och tryck sedan på knappen
OK eller PLAY ( ).
Den valda scenen spelas upp.
• Tryck på knappen STOP ( ) för att avsluta uppspelningen av scenen.
Modifiera en scen (Byta ut en scen)
För inställningar, följ stegen 1~3.
4-1. Tryck på knapparna◄ ► för att välja den scen som du vill
modifiera och tryck sedan på RÖD (A) knapp.
Skärmen Modifiera scen visas.
5. Tryck på knappen OK vid scenens startpunkt.
• Bilden och tiden för Startpunkten visas i startfönstret.
• Välj start- och slutpunkter som du vill ändra med hjälp av de
uppspelningsrelaterade knapparna (PLAY ( ), PAUSE ( ),
SEARCH (
), SKIP (
)).
6. Tryck på knappen OK vid scenens slutpunkt.
• Bilden och tiden för slutpunkten visas islutfönstret.
7. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Ändra och tryck sedan på
knappen OK.
• Scenen du vill modifiera ändras i det valdaavsnittet.
Modifiera scen
HDD
JAN/02/2009 13:47
Scen Nr. 001
Titellista 1/3
Start
Slut
00:04:54
00:00:00
00:05:27
►
Start
Slut
► Spela
 Paus
< FLYTTA
Ändra
Åter
  Sök
sVÄLJ
#$ HOPPA ÖVER
rÅTER
Modifiera scen
HDD
JAN/02/2009 13:47
Scen Nr. 001
Titellista 1/3
Start
Slut
00:04:54
00:06:25
00:06:25

Start
► Spela
< FLYTTA
94_ redigera
eAVSLUTA
Slut
 Paus
sVÄLJ
Ändra
Åter
  Sök
rÅTER
#$ HOPPA ÖVER
eAVSLUTA
Flytta en scen (ändra placering för en scen)
Följ stegen 1 till 3 på sidan 94 för att göra nställningar.
5. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja den platsdit du vill
flytta den markerade scenen och trycksedan på knappen OK.
Redigera spellista
HDD
JAN/02/2009 13:47
Scennr. 1/6
01 00:02:24
02 00:00:34
03 00:00:31
05 00:00:09
06 00:01:06
07 00:00:00
04 00:01:22
sSPARA
M
eAVSLUTA
 Det går inte flytta den markerade scenen till nästa scens position
eftersom den markerade scenen skall föras in innan denna position, vilket inte behövs då den redan är där.
 Beroende på skivtypen kan den skärm som visas se olika ut.
Lägga till en scen
Följ stegen 1 till 3 på sidan 94 för att göra inställningar.
4-1. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja den scen som du vill
föra in en scen före och tryck sedan på GUL (C) knapp.
Skärmen Add Scene visas.
5. Tryck på knappen OK vid scenens startpunkt.
• Bilden och tiden för startpunkten visas i Start.
• Välj start- och slutpunkter som du vill ändra med hjälp av de
uppspelningsrelaterade knapparna (PLAY ( ), PAUSE ( ),
SEARCH (
), SKIP (
)).
6. Tryck på knappen OK vid scenens slutpunkt.
• Bilden och tiden för slutpunkten visas i Slut.
• Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Åter tryck sedan på
knappen OK.
7. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Lägg till och tryck sedan
på knappen OK.
• Avsnittet du vill lägga till infogas före scenen väljs i steg 4-1 av
Lägga till en scen.
Lägg till scen
HDD
JAN/02/2009 13:47
Scen Nr. 001
Titellista 1/3
Start
Slut
00:01:51
00:00:00
00:01:51
►
Start
Slut
► Spela
Lägg till
< FLYTTA
Åter
  Sök
 Paus
sVÄLJ
#$ HOPPA ÖVER
rÅTER
eAVSLUTA
Lägg till scen
HDD
JAN/02/2009 13:47
Scen Nr. 001
Titellista 1/3
Start
Slut
00:01:51
00:07:28
00:07:28

Start
► Spela
< FLYTTA
Slut
Lägg till
 Paus
sVÄLJ
Åter
  Sök
#$ HOPPA ÖVER
rÅTER
eAVSLUTA
Radera en scen
Följ stegen 1 till 3 på sidan 94 för att göra inställningar.
4-1. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja den scen som du vill ta
bort och tryck sedan på BLÅ (D) knapp.
• Meddelandet “Vill du radera scenen?” visas.
5. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Ja och tryck sedan på
knappen OK för att ta bort den valda scenen.
Redigera spellista
HDD
JAN/02/2009 13:47
01 00:02:24
Scennr. 1/6
Vill
02 du radera scenen?
03
Ja
05 00:00:09
Modifiera
< FLYTTA
06 00:01:06
Flytta
sVÄLJ
04 00:01:22
Nej
07 00:00:00
Lägg till
rÅTER
Radera
eAVSLUTA
Svenska _95
● REDIGERA
4-1. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja den scen som du vill
flytta och tryck sedan på GRÖN (B) knapp.
• Ett gult markeringsfönster visas på scenen som skall flyttas.
redigera
Radera en post från spellistan
N Att använda knappen PLAY LIST
1. Tryck på knappen PLAY LIST i stoppläge/uppspelningsläge.
2. Tryck på knapparna för att markera den post som du vill ta
bort från Spellista och tryck sedan på MARKER tills en
kryssmarkering visas.
3. Upprepa detta steg för att välja nästa titel som du vill ta bort.
• Om du inte vill ta bort en av de markerade posterna, väljer du
helt enkelt den posten och trycker på knappen MARKER tills
markeringen försvinner för att avmarkera den.
3. Tryck på RÖD(A) knapp för att välja Redigera.
Menyn Edit visas.
4. Tryck på knapparna för att välja Radera och trycksedan på
knappen OK eller ►.
• Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta borttagningen “Vill du
radera?”.
5. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Ja och tryck sedan på
knappen OK.
Du återgår automatiskt till menyn spellistan efter att borttagningen
har genomförts.
Spellista
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
Nr.
Titel
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
i SPELLISTA
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Scener
Redigera
Sortera
Titellista
a Markera
eAVSLUTA
Spellista
HDD
JAN/02/2009 13:51
2/3
Nr.
Titel
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Radera
Kopiera
i PLAYLIST
Ny
Spellista 13:47
4 JAN/02/2009
Välj
Scenes
7 6 alla
Avmarkera Allt
Redigera
Sortera
Längd
00:06:09
00:03:33
00:01:54
Titellista
a Markera
eAVSLUTA
Spellista
HDD
JAN/02/2009 13:51
M
Längd
00:06:09
00:03:33
00:01:54
2/3
 Om du väljer “Välj alla”, i menyn Edit kommer alla poster i den
No.
Title
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009
2 poster
har valts 13:51
14:08
Vill003
du JAN/02/2009
radera?
aktuella katalogen att markeras.
i SPELLISTA
Ja
4 JAN/02/2009 13:47
Length
00:06:09
00:03:33
00:01:54
Nej
7 6 Scenes
Redigera
Sortera
< FLYTTA
sVÄLJ
Titellista
rÅTER
eAVSLUTA
Använda Sortera (Spellista)
När du ändrar sorteringsordning för Playlist, kan du ändra den enkelt.
1. När listmenyn visas trycker du på GRÖN(B) knapp för att välja
Sortera.
2. Tryck på knapparna för att välja önskade tecken och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
• Datum : Enligt ordning när titlarna skapades
• Namn : I alfabetisk ordning
 Du kan sortera enligt Datum, Namn. Den sorterade listan sorteras om
i kopierad ordning efter att du har återangett Spellista.
96_ redigera
1/3
Nr.
Titel
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Längd
00:06:09
00:03:33
00:01:54
i SPELLISTA
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Scener
Redigera
M
Spellista
HDD
JAN/02/2009 13:47
Datum
Namn
Sortera
Titellista
a Markera
eAVSLUTA
KOPIERA FRÅN HÅRDDISK TILL DVD OCH OMVÄNT
Om Kopieringsskärmen
● REDIGERA
Total storlek och antal valda filer för kopiering
Titeln som skall kopieras
Den här visar tillgänglig diskstorlek
Kopiera
HDD
Markerade poster:
Tillgängligt: 4099MB
Källa : HDD
Till : DVD
001 JAN/01/2009 1
002 JAN/01/2009 1
003 JAN/01/2009 1
Platsen där de kopierade filerna är placerade
DVD
Startknapp för kopieringen
3 MPEG2
0 SP
8 36.5MB
Starta kop.
Sortera
Val
a Markera
Sorteringsknapp (Datum, Namn, Längd, Kanalinfo)
eAVSLUTA
Valknapp
7
- Välj alla : Alla poster i den aktuella mappen kommer att
markeras.
- Avmarkera Allt : Alla markerade poster avmarkeras.
Kopieringsspecifikationer
HDD ΠDVD
Innehåll
DVD ΠHDD
Inspelad videotitel
Stöds
Stöds
Kopieringsskyddad titel
Stöds ej
Stöds ej
Kopiera en gång
Flytt
(Raderar titeln på hårddisken efter kopieringen)
Stöds ej
Kopiering är endast möjlig med CPRM-kompatibla skivor.
När programmet “Copy Once” har spelats in på DVD-skivan kan den titeln inte kopieras till hårddisken igen.
När programmet “Copy Once” har spelats in på hårddisken, går det att kopiera det till en DVD-RW(VR-läge)
eller DVD-RAM.
N Att använda knappen TITLE LIST
1. Tryck på knappen OPEN/CLOSE och lägg i eninspelningsbar
skiva i skivfacket.
2. Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket. Vänta
tills LOAD försvinner från frontpanelens display. Kontrollera att
skivan har tillräckligt mycket ledigt utrymme för inspelningen.
3. Välj önskat läge genom att trycka på knappen HDD eller DVD på
fjärrkontrollen.
Du kan även välja önskat läge genom att trycka på HDD/DVDknappen på frontpanelen.
Titellista
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
Nr.
Titel
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Längd
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-mode kompabilitet
Redigera
Sortera
Gå till
a Markera
Innehåll
eAVSLUTA
4. Tryck på knappen TITLE LIST i stoppläge/uppspelningsläge.
Svenska _97
redigera
5. Tryck på RÖD(A) knapp, tryck sedan på knappen ▲▼ för att
välja Kopiera.
Tryck på knappen OK. Skärmen Copy visas.
Tillgängligt: 4099MB
Källa : HDD
6. Tryck på knapparna ▲▼ för att markera den post som du vill
kopiera och tryck sedan på MARKER tills en kryssmarkering visas.
Upprepa detta steg för att välja nästa titel som du vill kopiera.
• Om du inte vill kopiera en av de markerade posterna, väljer du
helt enkelt den posten och trycker på knappen MARKER tills
markeringen försvinner för att avmarkera den.
7. Tryck på RÖD(A) knapp för att välja Starta kop.
• Titeln som ska kopieras visas inte på skärmen och kopieringen
börjar när aktuellt sändningsprogram visas på skärmen.
• Tryck på knappen INFO för att ändra statusfältet för kopiering.
Om du trycker på knappen INFO igen visas statusfältet.
• För att avbryta den kopieringen som pågår trycker du på RÖD
(A) knapp.
Till : DVD
001 JAN/01/2009 1
002 JAN/01/2009 1
003 JAN/01/2009 1
DVD
3 MPEG2
0 SP
8 36.5MB
Starta kop.
Sortera
Val
a Markera
x
eAVSLUTA
21%
Avbryt
8. Efter att kopieringen genomförts visas meddelandet “Titeln kopierad.”.
M
Kopiera
HDD
Markerade poster:
b Indikatortyp
c kanal
 Det kan uppstå brus vid kopieringen då HDD & DVD-spelaren endast stöder höghastighetskopiering.
DVD-Videokopiering
1. Tryck på knappen OPEN/CLOSE och placera en DVDVideoskiva i skivfacket.
DVD ➝ HDD
● Copying
2. Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket.
3. Tryck på knappen COPY under uppspelning.
Kopieringen startar.
M
 Kopieringsfunktionen avaktiveras i följande fall:
- Om du försöker kopiera i ett menyavsnitt.
- NTSC-skiva eller kopieringsskyddad skiva
- Titlar som är olika i sändningssystemet
- Ljudtiteln som är kopierad till hårddisken kommer att spelas in i formatet 2ch AC3.
- Om ljudutgången är i DTS-läget kommer inte ljudkällan att kopieras.
KOPIERING AV MP3, JPEG OCH DIVX
Kopieringsspecifikationer
•
•
•
•
•
Innehåll
HDD ΠDVD eller USB
DVD ΠHDD eller USB
MP3
Stöds
Stöds
USB ΠHDD eller DVD
Stöds
JPEG(photo)
Stöds
Stöds
Stöds
DivX
Stöds
Stöds
Stöds
CD-DA
Stöds ej
Stöds
Stöds ej
Skivorna (CD-DA/CD-R/CD-RW/DVD-RAM/DVD±R(Avsluta)/DVD+RW/DVD-RW(Avsluta)) Œ HDD eller USB
HDD ΠDVD-R, DVD-RW(V) eller USB
USB ΠHDD eller DVD-R, DVD-RW(V)
PTB USB fungerar inte när du kopierar till USB.
Om skivan avslutas genom Disc Manager (skivhanteraren) kan den bli PCkompatibel genom att användas
som UDF Disc.
98_ redigera
Kopiera fil
1. Lägg i en JPEG-skiva, MP3-skiva eller DivX-skiva i skivfacket.
3. Tryck på knapparna för att välja Bibliotek, tryck sedan OK
eller ►.
4. Tryck på knapparna för att välja Musik, Foto eller DivX och
tryck sedan på knappen OK ellerr ►.
5. Tryck på RÖD(A) knapp, tryck sedan på knappen ▲▼ för att
välja Kopiera.
Tryck på knappen OK. Skärmen Copy visas.
6. Tryck på knapparna för att markera den MP3-, Photo eller
DivX-fil som du vill kopiera och tryck sedan på MARKER tills en
kryssmarkering visas.
• Om du inte vill kopiera en av de markerade posterna, väljer du
helt enkelt den posten och trycker på knappen MARKER tills
markeringen försvinner för att avmarkera den.
7. Tryck på ► och sedan på OK förr att skapa första mappen där
kopierade filer lagras.
• Du kan skapa en ny mapp genom att trycka på GRÖN(B)
knapp.
8. Tryck på RÖD(A) knapp för att välja Starta kop..
• Meddelandet “Antal poster : x” visas.
9. Tryck på ◄ ► för att välja Start och tryck sedan på OK.
Filkopieringen startar.
• För att avbryta den kopieringen som pågår trycker du på EXIT
( ) knapp.
CD
Kopiera
Markerade poster: 5.85MB (1)
Tillgängligt :
Källa : DVD
9 MP3
8 5.85MB
Starta kop.
Till :
Y ROOT
001 Song1.mp3
002 Song2.mp3
003 Song3.mp3
004 Song4.mp3
005 Song5.mp3
Sortera
#/$ Föregående/Nästa Sida
E HDD
E USB
Markera Allt
Avmarkera Allt
a Markera
eAVSLUTA
CD
Kopiera
Markerade poster: 9.68MB (2)
Tillgängligt : 236724MB
Till : HDD
Källa : DVD
9 MP3
8 3.84MB
Y ROOT
001 Song1.mp3
002 Song2.mp3
003 Song3.mp3
004 Song4.mp3
005 Song5.mp3
Starta kop.
ROOT
Ny mapp
eAVSLUTA
CD
Kopiera
Markerade poster: 9.68MB (2)
Tillgängligt : 236724MB
Källa : DVD
9 MP3
8 3.84MB
To : HDD
Y ROOT
001 0.mp3
Antal poster : 2
002 SONG 1.mp3
003 Start
SONG 2.mp3
AVSLUTA
004 SONG 3.mp3
005 SONG 5.mp3
Starta kop.
Ny mapp
eAVSLUTA
CD
Kopiera
Markerade poster: 9.68MB (2)
Tillgängligt : 236724MB
Källa : DVD
Kopierar...
To : HDD
Y ROOT
Ledigt utrymme : 236623 MB
001 SONG 10.mp3
Antal poster : 2 / 8
002 SONG 1.mp3
Filnamn : Song1.mp3
003 SONG 2.mp3
9 MP3
004 SONG 3.mp3
8 3.84MB
005 SONG 5.mp3
Starta kop.
ROOT
33%
Ny mapp
eAVSLUTA
Kopiera mapp
1. Lägg i en JPEG-skiva MP3- eller blandad skiva (JPEG + MP3 eller
DivX) i skivfacket.
2. Tryck på knapparna för att välja Bibliotek och tryck sedan
på knappen OK eller ►.
3. Tryck på knapparna för att välja Musik, Foto eller DivX och
tryck sedan på knappen OK eller ► button.
Fillistan för MP3- eller JPEG-filer eller DivX visas.
CD
Kopiera
Markerade poster: 33.7MB (2)
Källa : DVD
9 MP3
8 40.2MB
Starta kop.
Tillgängligt :
Till :
Y
E
E
E
ROOT
MP3 (1)
MP3 (2)
MP3 (3)
Sortera
E HDD
E USB
Markera Allt
a Markera
Avmarkera Allt
eAVSLUTA
Svenska _99
● REDIGERA
2. Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket. Vänta
tills LOAD försvinner från frontpanelens display. Kontrollera att
skivan har tillräckligt mycket ledigt utrymme för inspelningen.
redigera
4. Tryck på RÖD(A) knapp, tryck sedan på knappen ▲▼ för att
välja Kopiera.
Tryck på knappen OK. Skärmen Copy visas.
5. Tryck på knapparna för att markera den mapp som du vill
kopiera och tryck sedan på MARKER tills en kryssmarkering
visas.
• Om du inte vill kopiera en av de markerade mapparna, väljer du
helt enkelt den posten och trycker på knappen MARKER tills
markeringen försvinner för att avmarkera den.
6. Tryck på knappen ►▲ eller OK för att välja plats där de
kopierade filerna är lagrade.
• Du kan skapa en ny mapp genom att trycka på GRÖN(B)
knapp.
7. Tryck på RÖD(A) knapp för att välja Starta kop..
Meddelandet “Antal poster : x” visas.
• Alternativet döps enligt filnummer som är tillgängligt i mappen.
8. Tryck på ◄ ► för att välja Start och tryck sedan på OK.
Filkopieringen startar.
Undermappar och filer i den markerade mappen kopieras.
• För att avbryta den kopieringen som pågår trycker du på EXIT
( ) knapp.
CD
Kopiera
Markerade poster: 76.8MB (2)
Tillgängligt : 236715MB
Källa : DVD
9 MP3
8 36.6MB
Till : HDD
Y
E
E
E
Starta kop.
ROOT
ROOT
MP3 (1)
MP3 (2)
MP3 (3)
Ny mapp
eAVSLUTA
CD
Kopiera
Markerade poster: 76.8MB (2)
Tillgängligt : 236715MB
Source : DVD
9 MP3
8 3.84MB
To : HDD
Y ROOT
ROOT
001 SONG 10.mp3
Antal poster : 2
002 SONG 1.mp3
003 SONG 2.mp3
Start
AVSLUTA
004 SONG 3.mp3
005 SONG 5.mp3
Starta kop.
Ny mapp
eAVSLUTA
CD
Kopiera
Markerade poster: 76.8MB (2)
Tillgängligt : 236715MB
To : HDD
Källa
: DVD
Kopierar...
Y ROOT
Ledigt utrymme : 236615 MB
Antal poster : 1001
/ 2 SONG 10.mp3
002##SONG
Filnamn : 01. ###
1.mp31.mp3
003 SONG 2.mp3
9 MP3
004 SONG 3.mp3
8 3.84MB
005 SONG 5.mp3
Starta kop.
ROOT
33%
Ny mapp
eAVSLUTA
M
 Genom att trycka på knappen EXIT (
) under kopierng av en mapp avbryts kopieringen efter att den aktuella filen
har kopierats.
 Du kan kopiera upp till 500 inkluderade filer och undermappar till en mapp. [ MP3, JPEG, DivX ]
 Om du vill arkivera kopieringen skall du skapa en ny mapp innan du startar en kopieringsprocess.
Du kan inte kopiera understa nivån(ROOT) direkt utan att skapa en ny mapp.
 Om den översta nivån (ROOT) redan innehåller 500 filer och mappar måste du radera ett eller flera alternativ innan
du kan skapa en ny mapp.
 Storlekarna för en fil på en skiva som är kopierade på HDD kan variera något beroende på olika filsystem.
 Om du markerar poster i den aktuella katalogen och flyttar för att öppna en annan katalog, kommer
dessa poster automatiskt att avmarkerad och tas bort från den valda listan.
BYTA NAMN FÖR MUSIK-/FOTO-/DIVX-FIL
S
Du kan döpa om en musik-, foto- eller DivX-fil som kopieras till hårddisken.
1. Tryck på knapparna för att markera den post som du vill
byta namn på och tryck sedan på RÖD (A) knapp.
Musiklista
HDD
Song1.mp3
Nr.
Y
001
002
003
004
005
006
Kopiera
Ny Spellista
 ►  00:02:22
Gå till Spellista
9 SONG 10.mp3
Välj alla
E ROOT
Radera
Byt namn
Redigera
Sortera
#/$ Föregående/Nästa Sida
100_ redigera
Titel
ROOT
Song1.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
Uppsp. Läge
a Markera
Storlek
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Innehåll
eAVSLUTA
2. Tryck på knapparna för att välja Byt namn och tryck sedan
på knappen OK eller ►.
Skärmen för Rename visas.
4. Tryck på BLÅ(D) knapp för att välja Spara.
Det ändrade filnamnet visas på den valda posten.
Dream
Bakåt
Mellanslag
m FLYTTA
Nollställ
sVÄLJ
rÅTER
Spara
eAVSLUTA
Musiklista
HDD
Dream.mp3
1/9
Nr.
Y
Q
002
003
004
005
006
 ►  00:00:00
9 Dream.mp3
E ROOT
Redigera
Titel
Sortera
#/$ Föregående/Nästa Sida
Storlek
ROOT
Dream.mp3
Song2.mp3
Song3.mp3
Song4.mp3
Song5.mp3
Song6.mp3
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Uppsp. Läge
a Markera
Innehåll
eAVSLUTA
SKIVHANTERAREN
Redigera skivnamnet
XCVKL
Följ de här instruktionerna för att namnge en skiva.
1. Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2. Tryck på knapparna för att välja Skivhanterare och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
3. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Byt namn och tryck sedan på
knappen OK.
Skärmen Byt namn visas.
4. Välj de önskade tecknen med knapparna ◄ ► och tryck
sedan på knappen OK.
5. Tryck på BLÅ(D) knapp för att välja Spara.
Skivan namnges.
M
 Eventuellt måste du ta bort skrivskydd innan du börjar redigera.
DVD-RAM(VR)
Skivhanterare
Skivnamn
Använt utrymme
00:17
Tillgängligt utrymme
01:54 SP ( 3.85 GB)
Skivskyddsinfo
Ej Skyddad
Aktuellt inspelningsläge
Byt namn
< FLYTTA
( 0.52 GB)
VR-läge
Skydd
Radera alla
sVÄLJ
rÅTER
DVD-RAM(VR)
Format
eAVSLUTA
Byt namn
DISC–1
 Den skärm som visas kan se olika ut beroende på skivtyp.
 Om du har spelat in ett DVB-T-program från en radiokanal, kanske
tidsvisningen för ledigt och använt utrymme inte är korrekt.
Bakåt
< FLYTTA
Mellanslag
sVÄLJ
Nollställ
rÅTER
Spara
eAVSLUTA
Svenska _101
● REDIGERA
3. Välj de önskade tecknen med knapparna ◄ ► och tryck
sedan på knappen OK.
• Bakåt (RÖD(A) knapp): Tar bort och flyttar markören bakåt ett
steg.
• Mellanslag (GRÖN(B) knapp): Skriver ett mellanslag och flyttar
markören ett steg framåt (åt höger).
• Nollställ (GUL(C) knapp): Tar bort alla teckeninmatningar.
• Spara (BLÅ(D) knapp): Registrerar teckeninmatningarna.
Byt namn
HDD
redigera
Skrivskydd
XCV
Skrivskydd gör att du kan skydda dina skivor från att bli formaterade eller raderade oavsiktligen.
1. Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2. Tryck på knapparna för att välja Skivhanterare och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
3. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Skydd och tryck sedan på
knappen OK.
4. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja På och tryck sedan på
knappen OK.
DVD-RAM(VR)
Skivhanterare
Skivnamn
Använt utrymme
00:17
Tillgängligt utrymme
01:54 SP ( 3.85 GB)
Skivskyddsinfo
Ej Skyddad
Aktuellt inspelningsläge
Byt namn
< FLYTTA
( 0.52 GB)
VR-läge
Skydd
Radera alla
sVÄLJ
rÅTER
DVD-RAM(VR)
Format
eAVSLUTA
Skivhanterare
Skivnamn
Använt utrymme
00:17
Tillgängligt utrymme
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Skivskydd:
Skivskyddsinfo
Not Protected
Aktuellt inspelningsläge
På
Byt namn
< FLYTTA
VR-Mode
Av
Skydd
Radera alla
sVÄLJ
rÅTER
Format
eAVSLUTA
Radera alla titellistor
XCVKL
1. Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2. Tryck på knapparna för att välja Skivhanterare och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
3. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Radera alla och tryck
sedan på knappen OK.
• Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta borttagningen “Vill du
radera alla titellistor?”.
• När det finns skrivskyddade poster: Funktionen Ta bort alla
titellistor fungerar inte. Om någon titel innehåller en stillbild
fungerar inte funktionen heller. Om du vill ta bort en skrivskyddad
post måste du avaktivera Skrivskydd i funktionen Lås.
• När en skrivskyddad DVD-RAM/-RW används kan inte data tas
bort från skivan.
• Om du markerar Ja visas ett meddelande somsäger “Alla
spellistor kommer även att raderas. Vill du fortsätta?”.
4. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Ja och tryck sedan på
knappen OK.
Alla titellistor tas bort.
102_ redigera
DVD-RAM(VR)
Skivhanterare
Skivnamn
Använt utrymme
00:17
Tillgängligt utrymme
01:54 SP ( 3.85 GB)
Skivskyddsinfo
Ej Skyddad
Aktuellt inspelningsläge
Byt namn
< FLYTTA
( 0.52 GB)
VR-läge
Skydd
Radera alla
sVÄLJ
rÅTER
DVD-RAM(VR)
Format
eAVSLUTA
Skivhanterare
Skivnamn
Använt utrymme
00:17
Tillgängligt utrymme
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Vill du radera alla titellistor?
Skivskyddsinfo
Not Protected
Aktuellt inspelningsläge
Ja
Byt namn
< FLYTTA
VR-Mode
Nej
Skydd
Radera alla
sVÄLJ
rÅTER
Format
eAVSLUTA
Radera alla titellistor/DivX-listor/musiklistor/fotolistor
S
1. Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Skivhanterare
Använt utrymme
000:39
Tillgängligt utrymme
065:19 XP ( 231.01 GB)
( 1.68 GB)
3. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Radera och tryck sedan på
knappen OK.
4. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Titel, DivX, Musik eller
Foto, tryck sedan OK.
5. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Ja och tryck sedan på
knappen OK.
Alla titellistor, DivX-listor, musiklistor eller fotolistor tas bort.
Radera
< FLYTTA
sVÄLJ
Format
rÅTER
HDD
eAVSLUTA
Skivhanterare
Använt utrymme
000:39
Tillgängligt utrymme
065:19 XP ( 231.01 GB)
( 1.68 GB)
Välj innehåll för att radera allt.
DivX
Titel
Musik
Foto
Radera
< FLYTTA
sVÄLJ
Format
rÅTER
HDD
eAVSLUTA
Skivhanterare
Använt utrymme
000:39
Tillgängligt utrymme
065:19 XP ( 231.01 GB)
( 1.68 GB)
Alla spellistor kommer även att raderas.
Vill du fortsätta?
Ja
Nej
Radera
< FLYTTA
sVÄLJ
Format
rÅTER
eAVSLUTA
Formatera en skiva
SXCK
Använd de här instruktionerna för att formatera en skiva.
Skrivskyddet måste också tas bort.
1. Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
HDD
Skivhanterare
Använt utrymme
000:39
Tillgängligt utrymme
065:19 XP ( 231.01 GB)
2. Tryck på knapparna för att välja Skivhanterare och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
3. Tryck på knapparna ◄ ►för att välja Format och tryck sedan på
knappen OK.
HDD/DVD-RAM/+RW
• Du kommer att bli tillfrågad att bekräftaborttagningen “Aktuellt
media : ✳✳✳ Vill du formatera?”.
• Om du markerar Ja visas ett meddelande somsäger “Alla data
kommer att raderas. Vill du fortsätta?”.
( 1.68 GB)
Radera
< FLYTTA
sVÄLJ
Format
rÅTER
HDD
eAVSLUTA
Skivhanterare
Använt utrymme
000:39
Tillgängligt utrymme
( 1.68 GB)
065:19 XP ( 231.01 GB)
Aktuellt media: HDD
Vill du formatera?
Ja
Nej
Radera
< FLYTTA
sVÄLJ
rÅTER
Format
eAVSLUTA
Svenska _103
● REDIGERA
2. Tryck på knapparna för att välja Skivhanterare och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
HDD
redigera
DVD-RW
• Ett meddelande visas som säger “Välj inspelningsformat för
DVD-RW.”.
• Om du markerar önskad formattyp visas ett meddelande som
säger “Skivan kommer att finaliseras. Vill du fortsätta?.
4. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Ja och tryck sedan på
knappen OK.
Skivan formateras.
DVD-RW(VR)
Skivhanterare
Skivnamn
Använt utrymme
00:17
Tillgängligt utrymme
01:54 SP ( 3.85 GB)
( 0.52 GB)
Välj inspelningsformat för DVD-RW.
Skivskyddsinfo
Nejt Protected
Aktuellt inspelningsläge
DVD-VR
VR-Mode
DVD-V
Rename
Skydd
< FLYTTA
Radera alla
Finalisera
sVÄLJ
Format
rÅTER
eAVSLUTA
DVD-VR och DVD-V definieras enligt deras inspelningsformat.
SKIVA
DVD-VR
DVD-V
DVD-RAM/-RW
DVD-RW/DVD-R
• När du använder DVD+RW-skivor är det ingen skillnad mellan DVD-Videoformat (Videoläge) och DVDVideo inspelningsformat (VR-läge).
Finalisera en skiva
CVL
Efter att du har lagrat titlar på en DVD-RW/DVD±R-skiva med din HDD/DVDspelare behöver den färdigställas
innan det går att spela upp på externa enheter.
1. Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
2. Tryck på knapparna för att välja Skivhanterare och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
3. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Finalisera och tryck
sedan på knappen OK. Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta
borttagningen “Vill du finalisera skivan?”.
4. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Ja och tryck sedan på
knappen OK.
Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta stängningen “Skivan
kommer att finaliseras. Vill du fortsätta?”.
5. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Ja och tryck sedan på
knappen OK.
Skivan avslutas.
DVD-RW(VR)
Skivhanterare
Skivnamn
Använt utrymme
00:17
Tillgängligt utrymme
01:54 SP ( 3.85 GB)
Skivskyddsinfo
Ej Skyddad
Aktuellt inspelningsläge
Skydd
m FLYTTA
Radera alla
spellista.
 När de är avslutade fungerar skivor av typen DVD±R/DVD-RW
(Videoläge) på samma sätt som en DVD-video.
Skivhanterare
Använt utrymme
00:17
Tillgängligt utrymme
Not Protected
(se sidan 50)
104_ redigera
VR-Mode
Nej
Rename
Skydd
< FLYTTA
Radera alla
Finalisera
sVÄLJ
eAVSLUTA
Skivhanterare
Använt utrymme
Skivskyddsinfo
Format
rÅTER
DVD-RW(VR)
Tillgängligt utrymme
 Du kan stänga skivan automatiskt i läget EZ-inspelning.
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Vill du finalisera skivan?
Skivskyddsinfo
 Tiden för avslutning kan vara olika beroende på mängden information
avslutningsprocessen.
eAVSLUTA
Skivnamn
Skivnamn
 Informationen på skivan skadas om spelaren stängs av under
Format
rÅTER
DVD-RW(VR)
 Den skärm som visas kan se olika ut beroende på skivtyp.
som finns inspelad på skivan.
Finalisera
sVÄLJ
Ja
M
VR-läge
Byt namn
Aktuellt inspelningsläge
 När en skiva är avslutad går det inte att tabort titlar från skivans
( 0.52 GB)
00:17
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Skivan kommer att finaliseras.
Vill du fortsätta?
Not Protected
Aktuellt inspelningsläge
Ja
VR-Mode
Nej
Rename
Skydd
< FLYTTA
Radera alla
sVÄLJ
Finalisera
rÅTER
Format
eAVSLUTA
Lämna en skiva oavslutad (V/VR-lägena)
C
1. Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
DVD-RW(VR:F)
Skivnamn
Aktuellt inspelningsläge
3. Tryck på knapparna ◄ ► att välja Avfinalisera och tryck sedan
på knappen OK.
Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta borttagningen “Vill du
avfinalisera skivan?”.
4. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Ja och tryck sedan på
knappen OK.
Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta stängningen “Skivan
kommer att avfinaliseras. Vill du fortsätta?”.
5. Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Ja och tryck sedan på
knappen OK.
Skivan blir oavslutad.
VR-läge
Avfinalisera
< FLYTTA
sVÄLJ
Format
rÅTER
DVD-RW(VR:F)
eAVSLUTA
Skivhanterare
Skivnamn
Aktuellt inspelningsläge
VR-Mode
Vill du avfinalisera skivan?
Ja
Nej
Avfinalisera
< FLYTTA
sVÄLJ
Format
rÅTER
DVD-RW(VR:F)
eAVSLUTA
Skivhanterare
Skivnamn
Aktuellt insp.läge
VR-Mode
Skivan kommer att avfinaliseras.
Vill du fortsätta?
Ja
Nej
Avfinalisera
< FLYTTA
M
sVÄLJ
rÅTER
Format
eAVSLUTA
 En DVD-RW-skiva kan avslutas ellerlämnas oavslutad i Video-läge.
Avsluta
Lämna oavslutad
Typ
DVD-Video(RW)
DVD-RW(V)
Funktion
Samma som DVD-Video
Tilläggsinspelningar, skrivskydd och radering
möjligt.
 A DVD-RW can be finalised or unfinalised in VR mode.
Typ
Funktion
Avsluta
Lämna oavslutad
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR)
Tilläggsinspelningar, radering, redigering och Tilläggsinspelningar, radering, redigering och
skrivskydd går att göra.
skrivskydd går inte att göra.
Svenska _105
● REDIGERA
2. Tryck på knapparna för att välja Skivhanterare och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
Skivhanterare
felsökning
FELSÖKNING
Gå igenom checklistorna nedan innan du kontaktar Samsungs auktoriserade servicecenter om du får problem med
produkten.
PROBLEM
FÖRKLARING/LÖSNING
Insignalen visas en kort stund när
apparatensätts på.
HDD/DVD-spelaren kräver en kort tid för att initieras och ingången visas i omkring. tio
sekunder efter att den har slagtits på.
Det går inte att spela in tv-program.
• Kontrollera att elsladden är ordentligt isatt i vägguttaget.
• Har du ställt in HDD/DVD-spelarens kanaler riktigt?
• Kontrollera att det finns ledigt utrymme på HDD/DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R.
Jag har tryckt på knappen REC men det
händer inget.
Kontrollera tillgänglig skivtyp. (se sidan 71)
Om programmet är kopieringsskyddat går det inte att spela in.
Det går inte att spela upp skivan.
• Kontrollera att skivan är ilagd på rätt sätt med etiketten uppåt.
• Kontrollera DVD-skivans regionskod.
• Den här HDD/DVD-spelaren kan inte spela upp alla typer av skivor. (Se sidorna 8, 55).
Ikonen
Det går inte att använda funktionen på grund av en av följande orsaker:
(1)Din DVD-skiva är begränsad av den.
(2) Din DVD-skiva stöder inte funktionen (exempelvis vinklar)
(3) Funktionen är inte tillgänglig just nu.
(4) Du försöker använda en titel, ettkapitel eller en skanningstid som är felaktig.
syns på skärmen.
Inställningarna för uppspelningsläget skiljer sig
från de som konfigurerats i menyn Inställningar.
Skivan stöder inte alla valda inställningar.
I det här fallet fungerar kanske inte vissa av de inställningar som du gjort i menyn Inställningar.
Det går inte att ändra formatet.
Formatet är fast på den här DVD-skivan. (Se sidorna 45)
Vinkelfunktionen fungerar inte under
uppspelning av en DVD-skiva.
Vinkelfunktionen är endast tillgänglig när skivan innehåller bilder som är tagna ur olika
vinklar.
Det valda språket för ljud och/eller
textremsor fungerar inte.
Ljudspråk och textningsspråk ärspecifika för skivan. Det är bara de ljud- och
textningsspråksom är tillgängliga på DVD-skivan somär tillgängliga och visas på
skivmenyn.
Det går inte att kopiera titel eller fil till annat
läge.
• DVD-skivor som är kodade med kopieringsskydd kan inte kopieras till HDD.
• Se “Kopieringsspecifikationer” på sidan 6 för att se om kopiering stöds.
• Se “V-mode kompabilitet” på sidan 50 för att se om kopiering stöds.
Skivan snurrar men det syns ingen bild eller
bilden visas med dålig kvalitet.
• Kontrollera att videoinställningarna är korrekt gjorda. (Se sidorna 45~46)
• Kontrollera om det finns skador eller främmande material på din skiva.
• Vissa lågkvalitativa skivor kanske inte spelas upp ordentligt.
• Om scenen ändras från mörk till ljus plötsligt kan skärmen skaka till temporärt, men
detta är ingen defekt.
106_ felsökning
PROBLEM
FÖRKLARING/LÖSNING
• Tittar du på ett program i lägena slow eller hoppa?
Om du spelar upp ett program i någon annan hastighet än normalt hörs inget ljud.
(förutom för sökning framåt (X 2))
• Kontrollera anslutningarna och inställningarna. (se sidorna 28~33, 44~45)
• Kontrollera om skivan är skadad.Rengör skivan om det behövs.
• Kontrollera att skivan är ilagd på rätt sätt med etiketten uppåt.
Inget ljud hörs.
Kontrollera om du har valt rätt alternativ för den digitala signalen i menyn Alternativ
för digitalautsignaler. (se sidan 44~45)
Timerlampan blinkar.
• Kontrollera att det finns tillräckligt med plats på skivan eller på HDD för inspelningen.
• Kontrollera om den aktuella skivan är inspelningsbar eller inte.
Kontrollera följande före inspelningens starttid.
Timerinspelningen fungerar inte som den
skall.
• Kontrollera inspelningstiden, sluttiden och aktuella tidsinställningar igen.
• Inspelningen avbryts om strömmen bryts på grund av ett strömavbrott eller av
någon annan anledning.
Kan inte kopiera till USB eller vice versa
• Kontrollera USB-anslutningen. Koppla ur och försök igen.
• Se “Kompatibla USB-enheter i värdporten” på sidan 8, 34.
Ingen HDMI-signal.
• Kontrollera att videoutsignalen ar HDMIaktiverad.
• Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMIutgangen pa DVD-spelaren.
• Kontrollera om din TV stoder HDMI.
Onormal utsignal på HDMI-skärmen.
Om det uppstår snöbrus på skärmen betyder det att TV:n inte stöder HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
Skakig HDMI-utsignal
• Kontrollera att ditt TV-system är riktigt inställt.
• Se bruksanvisningen för din TV.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på din HDD/DVD-spelare.
Använd rätt avstånd. Flytta eventuella hinder som finns mellan HDD/DVD-spelaren
och fjärrkontrollen.
• Kontrollera om batterierna är tomma.
• Kontrollera knappinställningen för TV/DVD.
• Kontrollera om TV:ns kontrollknapp för TV, DVD eller HDD är vald eller inte.
Jag har glömt lösenordet för barnlåset.
Tryck och håll ner knapparna PLAY/PAUSE (❯II) på frontpanelen i mer än 10 sekunder,
när ingen skiva sitter i enheten. Samtligainställningar inklusive lösenordet återgår till
fabriksinställningar. Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
Går det att ändra en textremsor och en
ljudsignal på en inspelad skiva?
En inspelad skiva går endast att spela upp med de textremsor och den ljudsignal som
användes under inspelningen.
Andra problem
• Läs innehållsförteckningen och läs de avsnitt som beskriver ditt problem, följ de
anvisningar som finns där.
• Koppla ur och återanslut HDD/DVD-spelaren.
• Om problemen kvarstår skall du kontakta närmaste Samsung servicecenter.
 This product uses parts of the software from the Independent JPEG Group.
Svenska _107
● FELSÖKNING
Inget ljud.
bilaga
SPECIFIKATIONER
Allmänt
Insignaler
Ström
220-240 V AC, 50 Hz
Effekt
28 W / 1 Watt (vid strömmen av)
Vikt
3,6 Kg
Storlek
430 mm (B) x 300 mm (D) x 55 mm (H)
Arbetstemperatur.
+5 °C to +35 °C
Övriga förhållanden
Skall användas i horisontellt läge. Se till att luftfuktigheten är under 75 %
Video
Composite Video : 1,0 V p-p at 75Ω laddning, synknegativ
Audio (Ljudspråk)
Max. Audio Input Level (Max ljudingång) : 2Vrms
DV Input (DV-ingång)
IEEE-kompatibelt uttag 1394(4p)
Mottagningsbara kanaler
PAL-B/G, D/K, I, DVB-T
Scart Jack
Video : Composite, RGB Audio : analogt
AV2 (Scart Ext)
Analoga uttag x 1
Audio
Optisk digital ljudutgång
Composite Video : Videoutgångar x 1
Utsignaler
Component output x 1 (Y:1,0Vp-p, PB: 0, 70Vp-p, PR: 0, 70Vp-p vid 75Ω
belastning)
Video
HDMI/DVI (576p, 720p, 1080i, 1080p)
Scart Jack
Bildkomprimering
Inspelning
HDD kapacitet
USB
AV1 (Scart TV)
Video : Composite, RGB Audio: analogt
MPEG-II
Ljudkomprimering
Dolby Digital 2ch/256Kbps, MPEG-II
Inspelningskvalitet
XP (om 8,5 Mbps), SP (om 4,5 Mbps), LP (om 2,5 Mbps),
EP (om 1,6 Mbps eller om 1,2 Mbps)
Ljudfrekvensområde
20 Hz~20 kHz
DVD-SH893
160 GB
DVD-SH895
250 GB
DVD-SH897
320 GB
USB 2.0 H/S
Värd x 1
Ljudutsignal
För DVD-skivor, konverteras ljudsignaler som är inspelade med en samplingsfrekvens på 96 kHz till en utsignal på 48
kHz.
Skivtyp
DVD
AUDIO CD (CD-DA)
Analog Audio ut
48 / 96 kHz
44,1 kHz
Digital Audio ut
48 kHz
44,1 kHz
108_ bilaga
SVERIGE
Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv (12) månader från den ursprungliga inköpsdagen, mot materialfel och tillverkningsfel. I händelse av att garantiservice begärs, bör ni återlämna produkten till den återförsäljare från vilken den köptes.
Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra EG-länder kommer dock
att uppfylla garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare i det aktuella landet. Vid
problem, finns detaljer om våra godkända servicecentrum att få från:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Tel : 075-SAMSUNG(726 78 64)
www.samsung.com/se
GARANTIVILLKOR
1. Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp tillsammans med den ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen, samt att
serienumret på produkterna inte har gjorts oläsligt.
2. Samsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, enligt eget avgörande, utbyte av
produkten eller den felaktiga delen.
3. Garantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända servicecentrum. Ingen ersättning kommer att ges för reparationer som utförs av andra än
av Samsung godkända handlare eller servicecentrum. Reparationsarbete och skador på
produkterna som orsakas av sådant reparationsarbete kommer inte att omfattas av denna
garanti.
4. Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av att
den kräver anpassning för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska standarder
eller säkerhetsstandarder som gäller i ett annat land än det för vilket produkten ursprungligen konstruerades och tillverkades. Denna garanti kommer inte att omfatta, och ingen
ersättning kommer att ges, för sådan anpassning eller för någon skada som kan bli följden
därav.
5. Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal
förslitning.
b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av produkten.
c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de
avsedda, installation.
d) Skada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, , krig, allmänna oroligheter, felaktig nätspänning, otillbörlig ventilation eller andra orsaker bortom Samsungs kontroll.
6. Denna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten till
produkten under garantiperioden.
7. Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen
det rör sig om rättigheter mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra
rättigheter, påverkas inte av denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning
som säger annat är rättigheterna enligt denna garanti konsumentens enda rättigheter, och
Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte ansvara för indirekta skador eller
följdskador eller för skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller ljudband eller på
annan sammanhörande utrustning eller material.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta
Samsung Support.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Land
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
30-6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Kundtjänst
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
Website
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör
slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande
fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges
i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en
fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från
annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska
tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall
när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för
ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information
om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och
de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Code No. AK68-01785E-01
Download PDF

advertising