Samsung | SV-DVD940 | Samsung SV-DVD940 Bruksanvisning

DANSK
Indholdsfortegnelse (fortsat)
Indholdsfortegnelse
◆ OPTAGELSE AF FJERNSYNSUDSENDELSER
◆ FORORD
■
■
Sikkerhedsforanstaltninger.................................................................................................. 5
Disktype og –karakteristika ................................................................................................. 6
■
■
■
■
◆ OVERBLIK OVER DVD/VIDEOÅNDOPTAGEREN
■
DK
■
■
■
■
DVD/videobåndoptageren set forfra....................................................................................
DVD/videobåndoptageren set bagfra..................................................................................
Infrarød fjernbetjening .........................................................................................................
Displayindikatorer................................................................................................................
Tilbehør ...............................................................................................................................
7
7
8
9
9
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tilslutning af DVD/videobåndoptageren..............................................................................
Tilslutning af DVD/videobåndoptageren til et tv via koaksialkabel ......................................
Tilslutning af DVD/videobåndoptageren til et tv via SCART-kabel......................................
Tilslutning af DVD/videobåndoptageren til satellitmodtager eller andet udstyr...........................
Funktionen Plug & Auto Set Up ..........................................................................................
Indstilling af tv’et til DVD/videobåndoptageren....................................................................
Kontrolknapper....................................................................................................................
Grundlæggende betjening af tv-modtager ..........................................................................
Isættelse af batterier i fjernbetjeningen ...............................................................................
Indstilling af dato og klokkeslæt ..........................................................................................
At vælge menysprog ...........................................................................................................
■
■
■
■
29
30
30
31
32
33
34
35
35
◆ AFSPILNING
◆ TILSLUTNING AF DVD/VIDEOBÅNDOPTAGEREN
■
■
Valg af optagehastighed .......................................................................................................
Beskyttelse af en optaget kassette .......................................................................................
Øjeblikkelig optagelse af et program ....................................................................................
Optagelse af et program med automatisk stop.....................................................................
Brug af ShowView-funktionen...............................................................................................
Ændring af ShowView-programmering.................................................................................
Brug af den tidsindstillede programmeringsfunktion.............................................................
Kontrol af forudprogrammeret optagelse ..............................................................................
Annullering af en forudprogrammeret optagelse ..................................................................
■
10
11
11
12
13
14
15
16
17
17
18
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Afspilning af en kassette.......................................................................................................
Manuel justering af billede ....................................................................................................
Valg af lydudgangstilstand....................................................................................................
Afspilning i slowmotion .........................................................................................................
Afspilning af en sekvens billede for billede ...........................................................................
Afspilning af en sekvens ved varierende hastigheder ..........................................................
Søgning efter en bestemt sekvens .......................................................................................
Brug af båndtælleren ............................................................................................................
Brug af funktionen Assemble Edit.........................................................................................
Optagelse fra en anden videobåndoptager eller camcorder.................................................
Anvendelse af TV-knapperne på fjernbetjeningen................................................................
36
36
37
37
38
38
39
41
42
42
43
◆ DVD-FUNKTIONER
■
◆ OPSTILLING AF DVD/VIDEOBÅNDOPTAGEREN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
2
Automatisk forudindstilling af stationer................................................................................
Manuel forudindstilling af stationer......................................................................................
Sletning af en forudindstillet station ....................................................................................
Ændring af oversigt over forudindstillede stationer .............................................................
Valg af RF OUT-lydtilstand .................................................................................................
Indstilling af DVD/videobåndoptagerens udgangskanal......................................................
Valg af farvetilstand.............................................................................................................
NICAM.................................................................................................................................
Intelligent billedkontrol.........................................................................................................
Intelligent billedkontrol ( fjernbetjening ) .............................................................................
Funktionen ShowView Extend ............................................................................................
Automatisk sluk funktion .....................................................................................................
Skærmmeddelelser .............................................................................................................
Valg af kassettetype............................................................................................................
Gentagelse..........................................................................................................................
S-VHS Play .........................................................................................................................
■
19
20
21
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Valg af forbindelse ................................................................................................................
Indstilling af sprog.................................................................................................................
Indstilling af Audio-options....................................................................................................
Indstilling af displayet............................................................................................................
Indstilling af censurniveauet .................................................................................................
A/V-modtager tilslutninger ....................................................................................................
Specielle afspilningsfunktioner .............................................................................................
Justering af størrelsesforhold (EZ View)...............................................................................
Display-funktionen ................................................................................................................
Vælg kameravinkel ...............................................................................................................
Vælg undertitel-sprog ...........................................................................................................
Repeat afspilning ..................................................................................................................
Vælg Audio-sprog ................................................................................................................
Brug af bogmærke-funktionen ..............................................................................................
MP3/WMA Afspilning ............................................................................................................
Programmeret afspilning & tilfældig afspilning......................................................................
Visning af CD-billede ............................................................................................................
44
46
48
49
50
51
52
53
55
56
56
57
58
59
60
62
63
3
DK
Indholdsfortegnelse (fortsat)
Sikkerhedsforanstaltninger
◆ LØSNING AF PROBLEMER
■
■
■
■
Følgende illustrationer repræsenterer forholdsregler.
Visning af CD-billede ..............................................................................................................
Tekniske specifikationer .........................................................................................................
Problemer og løsninger (videobåndoptager) ..........................................................................
Fejlfindingsvejledning (DVD) ..................................................................................................
64
65
66
67
Lynsymbolet er en advarsel om farlig spænding inden i produktet.
DK
DK
DVD/VIDEOBÅNDOPTAGEREN MÅ IKKE ÅBNES. Ret henvendelse til servicepersonale.
10%
75%
40°C
H
H
5°C
Denne manual er delt op i to afsnit:
en, der beskriver VCR; en anden DVD.
Før enhver påbegyndelse, skal De finde ud af i hvilket afsnit, De befinder
Dem, ved enten at kontrollere symbolerne VCR eller DVD eller
kapitlets toptekst.
DVD/videobåndoptageren må
IKKE udsættes for ekstreme
temperatur- (under 5°C og
over 40°C) eller
fugtighedsforhold (under 10%
og over 75%).
Må IKKE udsættes for direkte
sollys.
Må IKKE udsættes for væsker
af nogen art.
Der må IKKE placeres
genstande af nogen art på
DVD/videobåndoptageren eller
fjernbetjeningen.
Ved uvejr og/eller torden bør
strømmen til
DVD/videobåndoptageren og
antennen afbrydes.
Hvis fjernbetjeningen ikke
benyttes i længere tid ad
gangen, bør man fjerne
batterierne og opbevare den
køligt og tørt.
Symboler
1
Tryk
1
☛
➢
Hold nede
Vigtig
Bemærknng
1 = Trinnummer
DETTE APPARAT MÅ IKKE BRUGES I
INDUSTRIELLE OMGIVELSER
4
5
Disktype og -karakteristika
DVD/videobåndoptageren set forfra
Denne DVD-afspiller kan afspille følgende disktyper med de tilsvarende logoer:
REW / SKIP BACK-KNAP
OPEN/CLOSE-KNAP
SKIFT TIL DVD/VCR
VIDEOBÅNDSÅBNING
Optagelsestyper
Diskstørrelse
Maksimal
spilletid
12 Cm
Enkeltsidet
240 min.
Dobbeltsidet
480 min.
DVD
DK
Audio
+
Video
8 Cm
Enkeltsidet
80 min.
Dobbeltsidet
160 min.
Karakteristika
OPEN/CLOSE
• DVD indeholder fremragende lyd
og billede takket være Dolby
Digital og MPEG-2.
• Skærmmenuen gør det muligt at
vælge diverse skærm- og
lydfunktioner.
STANDBY/ON
REC
12 Cm
74 min.
Audio
8 Cm
20 min.
• En lp optages som et analogt
signal med mere forvrængning.
En cd optages som et digitalt
signal med bedre lydkvalitet,
mindre forvrængning og lavere
forringelse af lydkvaliteten med
tiden.
* Afspil ikke CD-ROM, CD-I og DVD-ROM på denne maskine!
(CDG’er afspilles udelukkende med lyd, ikke grafik).
* Det kan være umuligt at afspille CD-R, CD-RW og DVD-R på grund af disktypen eller
betingelserne, de er blevet optaget under.
Diskmarkeringer
~
EZ VIEW
PROG
OPTAGEKNAP
F.F. / SKIP NEXT-KNAP
PLAY/STILL-KNAP
DVD/videobåndoptageren set bagfra
AV2 (DEC./EXT.) SCART-STIK
(EURO-21)
PAL
STEREO
RCA AUDIO L, R UDGANGSSTIK
DIGITAL
SOUND
ANTENNEINDGANG
•Områdenummer
for afspilning
• PAL-system i
Storbritannien,
Frankrig,
Tyskland osv.
• Dolby
Digital-disk
• Stereodisk
DK
DVD/VCR DVI VIDEO
KNAPPER TIL
PROGRAMVALG
EZ VIEW
STOP-KNAP
AUDIO-CD
SKIFT TIL DVI
DVD-DISKSKUFFE
STANDBY/ON-KNAP
Disktyper
(Logoer)
EJECT-KNAP
RCA AUDIO L, R UDGANGSSTIK
(KUN DVD)
• DTS-disk
• Digital
Audio-disk
DIGITAL AUDIO UD (OPTISK)
LINE OUT
L
DVI OUT
AUDIO
DIGITAL AUDIO OUT
S-VIDEO OUT
OPTICAL
R
COAXIAL
Områdenummer for afspilning
Både DVD-afspilleren såvel som diskene er kodede alt efter område. Disse områdekoder skal
passe til hinanden, for at disken kan afspilles. Hvis de ikke passer sammen, kan disken ikke
afspilles.
Denne afspillers områdenummer er angivet på maskinens bagpanel.
6
DVI UD
AV1 (EURO AV) IND/UD SCART-STIK
(EURO-21)
S-VIDEO UD
UDGANG TIL TV-STIK
DIGITAL AUDIO UD (KOAKSIAL)
RCA VIDEO UDGANGSSTIK
7
Displayindikatorer
Infrarød fjernbetjening
1
STANDBY/ON
OPEN/CLOSE
1
18
DK
1
2
3
4
5
6
7
2
19
20
3
4
21
5
22
6
23
7
24
25
8
9
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26
24
10
11
12
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
OK
27
28
29
30
31
32
33
25
26
27
28
29
30
31
32
33
STAND-BY/PÅ
VEKSLE << / >>
RENSE
DVD
TV STUM, LYD
VOLUMEN +/SPOL TILBAGE
UDELUK BAG
STOP
TEKSTE
MENU
OP
VENSTRE
NED
HASTIGHED
INDSPILNING
TIMER
VINKEL
IPC
ÅBNE/LUKKE
0-9
TV/VCR
VÆLG VCR, TV
VÆLG INDLÆSNING
F.ADV/SKRIDT
PROGRAM
SPORE
HURTIG FREMSPOLING
UDELUK NÆSTE
SPIL/STOP
INFORMATION
TILBAGE
HÆJRE
OK
EZ VIEW
PLADEMENY
SØG
BOKMÆRKE
MÅDE
GENTAGE
2
3
4
5
DK
STEREO
6
7
8
1
DVD-enheden er aktiv
6
Der er indsat en DVD med et DTS-soundtrack
2
Der er indsat en DVD, CD eller SVCD
7
3
Der vises tid, tællerposition, resterende tid eller
aktuel udstyrstilstand
Hi-Fi-sporet på et VHS-bånd afspilles
(Den aktuelle tv-udsendelse eller video sendes i
stereo)
4
VHS-bånd afspilles
8
En tidsindstillet optagelse er programmeret eller i
gang.
5
Videoenheden er aktiv
Tilbehør
Du har netop købt en SAMSUNG DVD/videobåndoptager. Du vil finde følgende tilbehør i kassen.
FJERNBETJENING &
BATTERIER
AUDIO- &
VIDEOKABEL
BRUGERVEJLEDNING
KOAKSIALKABEL
/ON
DBY
STAN
E
/CLOS
OPEN
8
9
Tilslutning af DVD/videobåndoptageren
Tilslutning af DVD/videobåndoptager til et tv via koaksialkabel
Der kræves et signal fra en af følgende kilder for at modtage
fjernsynsudsendelser:
◆
◆
◆
◆
Der er visse faktorer, der bør tages i betragtning ved tilslutning af audio- og videosystemer:
◆ Stiktyper, der passer til det pågældende system
◆ Systemer forbundet permanent (f.eks. satellitmodtager) eller midlertidigt (fx camcorder) til
DVD/videobåndoptageren
☛
DVD/videobåndoptageren er udstyret med følgende stik..
DK
Stik
Placering
AV1 (EURO AV) Bagpå
AV2 IN
Bagpå
Type
SCART
SCART
Retning
Ind/Ud
Ind
Anbefalet brug
◆ Fjernsyn
◆ Satellitmodtager
◆ Anden videobåndoptager
◆ Satellitmodtager
◆ KANAL/DEKODER
Audio RCA
Ud
◆ LINE Audio ud
VIDEO-udgang Bagpå
RCA
Ud
◆ LINE Video ud
S-VIDEOudgang
S-JACK
Ud
◆ S-Video ud (kun DVD)
Bagpå
Bagpå
LINE
2
Kontroller, at der er slukket for både fjernsynet og
DVD/videobåndoptageren, før kablerne forbindes.
DK
1
Fjern antenne- eller netværkskablet fra fjernsynet.
2
Forbind kablet til det 75Ω koaksiale stik, der er markeret bag på
DVD/videobåndoptageren.
3
Forbind det medfølgende koaksialkabel med
DVD/videobåndoptageren.
4
Forbind den anden ende af koaksialkablet med det stik på
fjernsynet, der tidligere blev brugt til antennen.
5
Man kan også forbinde DVD/videobåndoptageren med fjernsynet
via SCART-kablet (se nedenfor) for at opnå bedre billedkvalitet,
hvis fjernsynet er udstyret med denne type stik.
TV
-stikket på
TV
LINE OU
◆ Anden videobåndoptager
Audio-udgang
En udendørs antenne
En indendørs antenne
Et kabelnetværk
En satellitmodtager
4
3
Tilslutning af DVD/videobåndoptageren til et tv via SCART-kabel
Antenne
S-VIDEO OUT
TV
Digital AUDIO- Bagpå
udgang
OPTICAL
Optisk
koaksial
Ud
◆ Digital Audio ud (kun DVD)
LINE OUT
2
L
COAXIAL
AUDIO
3
UD TIL TV
Bagpå
75 Ω
Ud
D
R
C
◆ Fjernsyn
SCART-kabel
koaksial
RF-koaksialkabel
IN FRA
ANTENNE
Bagpå
75 Ω
koaksial
Ind
◆ Antenne
◆ Netværk til kabelfjernsyn
◆ Satellitmodtager
DVI-udgang
Bagpå
DVI
Ud
◆ DVI Video ud
(kun DVD)
☛
Kontroller, at alle elementer er slået fra, før DVD/videobåndoptageren forbindes med et audioeller videosystem.
Se den medfølgende dokumentation for at få detaljerede oplysninger om tilslutning og
relevante sikkerhedsforanstaltninger.
10
DVD/videobåndoptageren kan tilsluttes til fjernsynet via et SCART-kabel, hvis fjernsynet er udstyret med
den nødvendige indgang. Derved kan man:
◆ Opnå bedre lyd- og billedkvalitet
◆ Forenkle opsætningsproceduren for DVD/videobåndoptageren
☛
◆ Ligegyldigt hvilken forbindelse der vælges, skal det medfølgende koaksialkabel altid tilsluttes.
Ellers vil der ikke fremkomme noget billede på skærmen, når der slukkes for
DVD/videobåndoptageren.
◆ Sørg for, at der er slukket for både fjernsynet og DVD/videobåndoptageren, før kablerne
forbindes.
1
Forbind koaksialkablet som angivet i afsnittet ovenfor.
2
Forbind den ene ende af SCART-kablet med AV1 (EURO AV)-stikket bag på DVD/videobåndoptageren.
3
Forbind den anden ende med det dertil beregnede stik på fjernsynet.
11
Funktionen Plug & Auto Set Up
Tilslutning af DVD/videobåndoptager til satellitmodtager eller andet udstyr
DVD/videobåndoptageren kan tilsluttes en satellitmodtager eller en anden DVD/videobåndoptager via et
SCART-kabel, hvis det valgte udstyr har de rette udgange. Følgende illustrationer giver et par eksempler på
mulige tilslutninger.
1. AV1(EURO AV): Via 21-bens SCART-kabel
Indsæt SCART-kablet i satellitmodtager eller andet udstyr i AV1 (EURO AV)-stikket bag på DVD/videobåndoptageren.
Vælg derefter kilden ved at trykke på INPUT SEL.-knappen for AV1-indgangssignalkilderne.
Deres video vil automatisk indstille sig selv, når der bliver tilsluttet
220V for første gang. TV stationer lagres i hukommelsen.
Denne proces tager nogle få minutter. Deres video er derefter klar
til brug.
1
2. Via RF-koaksialkabel
DK
Efter tilslutningen skal du forudindstille den station, der modtages via satellittuneren. Satellitmodtagerens RFoutputkanal skal justeres væk fra kanal 36, som benyttes af DVD/videobåndoptageren. Indstil den for eksempel til
kanal 39.
Antenne
Satellitmodtager eller andet udstyr
Antennestik
2
1
Tilslut videoen til 220V stikkontakt.
Resultat: LANGUAGE SET menuen vises.
3
Vælg ønsket sprog ved at trykke på
4
Tryk på OK for at gemme det valgte sprog.
5
Tryk på OK knappen.
Resultat: COUNTRY SELECTION menuen vises.
6
Tryk på eller ❷ knapperne for at vælge Deres land.
☛ Videobåndoptageren søger efter stationerne i henhold til en
indkodet referenceliste gældende for det valgte land.
7
Tryk på OK knappen.
◆ Det antal stationer som automatisk gemmes af videobånd
optageren afhænger af det fundne antal stationer (land,
modtageforhold, mv.).
SCART-kabel
LINE OUT
L
R
Tilslut antenne kablet som vist på side 9.
(tilslut Deres DVD/videobåndoptagerens til TV´et v.h.a. antenne
kablet).
2
TV
TV
DK
eller ❷ knapperne.
2
◆ Processen afsluttes efter nogle minutter. Derefter vises
aktuelt tidspunkt og dato automatisk.
RF-koaksialkabel
8
1. AV2 IN: Via 21-bens SCART-kabel
Kontrollér dato og ur.
Hvis der vises
Indsæt SCART-kablet med satellitmodtager eller andet udstyr i AV2 (DEC./EXT.)-stikket bag på
DVD/videobåndoptageren.
Vælg derefter kilden ved at trykke på INPUT SEL.-knappen for AV2-indgangssignalkilderne.
◆ Korrekt, tryk MENU-knappen ned to gange for at komme ud
af menuen.
◆ Ukorrekt, se side 18
Auto setup
Please wait
00 %
2. Via RF-koaksialkabel
Efter tilslutningen skal du forudindstille den station, der modtages via satellittuneren. Satellitmodtagerens RFoutputkanal skal justeres væk fra kanal 36, som benyttes af DVD/videobåndoptageren. Indstil den for eksempel til
kanal 39.
➢
Automatisk indstilling kan udføres ved at man fortsætter
med trykke på ■ (stop) på videobåndoptageren i 5
sekunder eller mere, uden at der er sat noget bånd i.
Clock Set
Antenne
Satellitmodtager eller andet udstyr
Time
12 : 00
Antennestik
Date
Year
1 / JAN / 2003 WED
2
1
TV
SCART-kabel
RF-koaksialkabel
12
13
Indstilling af fjernsynet for DVD/videobåndoptageren
Fjernsynet skal kun indstilles for DVD/videobåndoptageren, hvis
der ikke benyttes et SCART-kabel.
➢
STANDBY/ON
OPEN/CLOSE
Når der benyttes et SCART-kabel, skal fjernsynet indstilles
til audio/video (AV), for at man kan se billeder fra
DVD/videobåndoptageren.
Kontrolknapper
Der bruges kun et sæt kontrolknapper til betjening af både DVDog videofunktionen. Det er nyttigt at kende til følgende knappers
funktioner.
1
2
1
DK
4
2
Tænd for DVD/videobåndoptageren ved at trykke på
STANDBY/ON på forsiden af DVD/videobåndoptageren eller på
STANDBY/ON på fjernbetjeningen.
3
Vælg et programnummer på fjernsynet, der skal reserveres til
DVD/videobåndoptageren.
4
Indsæt videobåndet i DVD/videobåndoptageren. Kontroller, at
afspilleren begynder at aflæse båndet. Tryk på ❿II-knappen, hvis
dette ikke sker.
5
Start en scanning på fjernsynet, eller indstil fjernsynet på UHFkanal 36.
6
Finjuster fjernsynet, til billede og lyd går klart igennem.
7
Hvis du ikke kan finde billede og lyd, eller hvis der er interferens
fra andre kanaler, kan det være nødvendigt at ændre
indstillingerne for DVD/videobåndoptagerens udgangskanal (se
Indstilling af DVD/videobåndoptagerens udgangskanal på side 22
og Problemer og løsninger på side 66).
8
14
Tænd for fjernsynet.
2
DVD-knap
Tryk på DVD-knappen på fjernbetjeningen, når du vil bruge DVDfunktionen.
◆ DVD-indikatoren på frontpanelets display lyser, når DVDfunktionen er valgt.
3
VCR-knap
Tryk på VCR-knappen på fjernbetjeningen, når du vil bruge
videofunktionen.
◆ VCR-indikatoren på frontpanelets display lyser, når
videofunktionen er valgt.
4
Gem kanalen i den ønskede position på fjernsynet, når billede og
lyd går klart igennem.
Resultat: Det pågældende program er nu reserveret til brug med
DVD/videobåndoptageren.
STANDBY/ON-knap
Tænd for DVD/videobåndoptageren ved at trykke på
STANDBY/ON-knappen på fjernbetjeningen eller frontpanelet.
INPUT SEL. KNAP
Tryk INPUT SEL. gentagne gange for at skifte mellem forskellige
input: tuner (PR##), AV1 (bagside AV input), AV2 (bagside AV
input).
◆ Knappen er ikke brugbar når VCR er valgt.
➢
STANDBY/ON
STANDBY/ON
1
DK
1
2
3
4
Før du kan bruge VCR-funktionerne på side 18-43, skal
du trykke på VCR-knappen på fjernbetjeningen for at
vælge VCR-tilstanden.
Før du kan bruge DVD-funktionerne på side 44-64, skal
du trykke på TV VIEW-knappen på fjernbetjeningen for
at vælge DVD.
15
Grundlæggende betjening af tv-modtager
Følgende knapper bruges, når du ser fjernsyn via
DVD/videobåndoptagerens indbyggede tv-modtager.
Isættelse af batterier i fjernbetjeningen
Der skal isættes eller skiftes batterier i fjernbetjeningen når:
◆ DVD/videobåndoptageren anskaffes
1
1
1
2
DK
◆ Fjernbetjeningen ikke længere fungerer som den skal
TV/VCR-knap
Bruges til at skifte mellem fjernsynets modtager og
DVD/videobåndoptagerens interne modtager.
1
PROG
-knap
Bruges til at gå til næste eller foregående kanal.
Skub dækslet i pilens retning for at åbne batterirummet bag på
fjernbetjeningen.
2
Isæt to AAA, RO3 eller tilsvarende batterier, Vær forsigtig med
plus-og minuspolerne:
◆
+ på batteriet svarer til + på fjernbetjeningen
◆
– på batteriet svarer til – på fjernbetjeningen
3
Sæt dækslet fast igen ved at skubbe det på plads.
3
0-9-knapper
Bruges til direkte kanalvalg.
4
INFO.
Tryk her for at få vist, hvilken kanal du ser.
◆ Fungerer også i DVD- og VCR-tilstand.
DK
2
➢
Bland ikke forskellige batterityper (for eksempel mangan
og alkaliske).
2
Indstilling af dato og klokkeslæt
DVD/videobåndoptageren er udstyret med et 24-timers ur og en
kalender, der bruges til:
◆ Automatisk standsning af optagelse af et program
◆ Automatisk forudindstilling til optagelse af et program
3
Dato og klokkeslæt skal indstilles, når:
☛
◆ DVD/videobåndoptageren anskaffes
◆ Dato og klokkeslæt indstilles automatisk via
sendesignalet, men denne funktion fungerer ikke, hvis
der ikke er noget tekst-tv-signal.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
◆ Husk at justere klokkeslættet, når der skiftes mellem
sommertid og vintertid.
4
1
OK
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Tryk på knapperne
3
Tryk på OK for at vælge funktionen.
Resultat: Menuen CLOCK SET vises.
4
Tryk på ➛ eller ❿ for at vælge time, minutter, dag, måned og år.
Resultat: Det valgte alternativet lyses op.
5
Tryk på eller ❷ for at øge eller sænke værdien.
Resultat: Ugedagen vises automatisk.
➢
6
16
Language
, ❷ for at vælge klokkealternativ.
Clock Set
Time
12 : 00
Auto Clock
Date
Year
1 / JAN / 2003 WED
: On
Du kan holde eller ❷ nede for at bladre hurtigere
gennem værdierne.
Tryk på RETURN to gange for at forlade menuen.
17
At vælge menysprog
VCR
Automatisk forudindstilling af stationer
☛
1
1
2
Brug knapperne
på OK eller ❿.
3
Placér pilen ved det ønskede sproget og tryk derefter på OK.
4
Tryk eller ❷ og vælg sprog.
Sæt pilen ved det ønskede sprog og tryk derefter OK.
5
Tryk på RETURN to gange for at forlade menuen.
OK
DK
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Programmeringsmenuen vises.
og ❷ for at vælge “Language” og tryk derefter
Du behøver ikke forudindstille stationerne, hvis du allerede
har indstillet dem automatisk (se Plug & Auto Set Up på
side 11).
DVD/videobåndoptageren er udstyret med en indbygget modtager
for fjernsynsudsendelser.
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
: Off
: On
DK
Tryk knapperne
3
Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen Install vises.
4
Tryk på den tilsvarende eller ❷ knap, indtil Auto Setup vises.
Tryk på ❿ knappen for at vælge dette.
Resultat: COUNTRY SELECTION menuen vises.
Tryk på eller ❷ knapperne for at vælge Deres land.
☛ Videobåndoptageren søger efter stationerne i henhold til en
indkodet referenceliste gældende for det valgte land.
6
Tryk på OK knappen.
Resultat: Der vises en meddelelse om, at alle kanaler, som er
indstillet på videobåndoptageren, bliver slettet.
7
Tryk på OK for at starte den automatiske scanning.
Resultat: ◆ Teksten PLEASE WAIT blinker på tv-skærmen.
◆ Det første frekvensbånd scannes, og den først fundne
station vises og gemmes.
◆ DVD/videobåndoptageren søger derefter efter den
næste station og så fremdeles.
◆ Når den automatiske scanning er slut, skifter
DVD/videobåndoptageren automatisk til program 1.
➢
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
:G
: CH 36
, ❷ for at vælge Install.
5
8
Install
Auto Setup
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
Language Set
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
Du kan gemme op til 80 stationer.
: English
Install
: English
Install
Du skal forudindstille de stationer, der modtages. Dette kan gøres på
to måder:
◆ Plug & Auto Set up (se side 11)
◆ Automatisk
◆ Manuelt (se side 19)
1
Language
Language
Country Selection
A
B
DK
FIN
D
NL
I
N
P
E
S
CH
TR
GR
HU
PL
CZ
Others
Auto Setup
Your date will be lost
Press OK to continue
Menu to exit
Antallet af stationer, der gemmes automatisk på
DVD/videobåndoptageren, afhænger af, hvor mange stationer
der er fundet.
Hvis du ønsker at annullere den automatiske scanning undervejs,
skal du trykke på RETURN-knappen tre gange for at forlade
menuen.
Auto Setup
Please Wait
➢
15%
◆ Dato og klokkeslæt indstilles automatisk via
sendesignalet. Hvis signalet er svagt, eller hvis der
forekommer billedtræk, er det muligt, at dato og
klokkeslæt ikke bliver indstillet automatisk. I så tilfælde
skal de indstilles manuelt (se side 16).
◆ Når den automatiske scanning er gennemført, kan nogle
stationer være blevet gemt mere end en gang. Vælg de
stationer, der har den bedste modtagelse, og slet dem,
der ikke længere behøves (se side 33).
18
19
VCR
Manuel forudindstilling af stationer
☛
Language
1
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
2
3
: Off
: On
DK
4
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
:G
: CH 36
TV STATION TABLE
NAME
DEC
MANUAL TUNING
PR
:
CH
: ---
MFT
: -
DECODER
: OFF
NAME
: ----
2
3
Tryk på knapperne
4
Tryk på
Setup.
eller ❷, til cursoren befinder sig foran Manual
Tryk på knapperne ➛ eller ❿ for at starte scanningen.
Resultat: Frekvensbåndet scannes, og den først fundne station
vises.
6
Tryk på knapperne eller ❷, til cursoren befinder sig foran den
ønskede forudindstillede tv-station. (PR)
9
Tryk på ❷ knappen, indtil DECODER vises.
7
Tryk på CLEAR-knappen.
10
Tryk på ❿ knappen for at aktivere eller deaktivere brugen af
dekoder på tv stationen, hvis nødvendigt.
8
Gentag proceduren fra trin 6, til alle ønskede stationer er slettet.
11
Tryk på eller ❷, til cursoren befinder sig foran NAME.
Navnet på stationen indstilles automatisk via sendesignalet.
9
Når alt er færdigt, tryk på RETURN-knappen fire gangee for at
forlade menuen.
14
Tryk på knappen ❿ for at ændre programmets navn.
Resultat: Det første bogstav i navnet blinker.
Hvis du...
Skal du...
Vil vælge et tegn i
navnet
Trykke på eller ❷, til det
ønskede tegn vises
(tal, bogstaver eller tegnet “-”).
Vil flytte til næste eller
foregående tegn
Trykke på ➛ eller ❿.
Hvis du...
Skal du...
Vil gemme den
viste station
◆
◆
MEMORY : OK
RETURN
◆
Ikke vil gemme den
viste station
◆
◆
◆
DK
, ❷ for at vælge Install.
Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen TV STATION TABLE vises.
eller ❷ for at vælge et programnummer.
: Off
: On
Tryk på OK for at markere denne funktion.
Resultat: Install-menuen vises.
5
SWAPPING : OK
RETURN
DELETE : CLEAR
Tryk på
Setup.
Tryk på ❿ for at forudindstille stationen.
Resultat: Menuen Manual Setup vises.
13
5
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
7
12
4
1
Tryk på
3
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
, ❷ for at vælge Install.
Tryk på OK for at markere denne funktion.
Resultat: Install-menuen vises.
: English
Install
så kan du annullere den.
6
1
2
Tryk på knapperne
Language
◆ på et forkert sted
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
Tryk på OK for at vælge funktionen Manual Setup.
Resultat: Menuen TV STATION TABLE vises.
8
20
◆ som du ikke har brug for
5
Install
CH
Hvis du har gemt en tv-station:
: English
Install
PR
Du behøver ikke forudindstille stationerne manuelt, hvis
du allerede har indstillet dem automatisk.
VCR
Sletning af en forudindstillet station
Install
eller ❷, til cursoren befinder sig foran Manual
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
:G
: CH 36
TV STATION TABLE
PR
CH
1
21
NAME
DEC
2
3
4
5
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
Trykke på knapperne eller ❷ for at
placere cursoren foran MFT.
Trykke på knapperne ➛ eller ❿ for at
justere billedet, hvis det er nødvendigt.
Trykke på OK for at gemme stationen.
Trykke på knapperne eller ❷, til
til cursoren befinder sig foran CH.
Trykke på knapperne ➛ eller ❿ for at
fortsætte med scanningen af
frekvensbåndet og få vist den næste
station.
Gå tilbage til starten af trin 14
15
Gentag denne procedure fra trin 6, til alle de ønskede stationer er
gemt.
16
Tryk på RETURN-knappen tre gange for at forlade menuen.
21
VCR
Ændring af oversigt over forudindstillede stationer
Du kan lave om på oversigten over stationer og tildele stationerne
andre programnumre, alt efter hvad du foretrækker.
Language
Du kan vælge en lydtilstand (B/G or D/K), der passer til det
fjernsyn, DVD/videobåndoptageren er tilsluttet.
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
1
: Off
: On
DK
Install
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
1
2
:G
: CH 36
Tryk på OK eller ❿ for at vælge alternativet.
Resultat: Install-menuen vises.
3
Tryk på OK for at vælge denne funktionen.
Resultat: Menuen Install vises.
Tryk på
4
Tryk på knapperne
TV System.
4
eller
❷,
til cursoren befinder sig foran Manual
Setup.
5
Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen TV STATION TABLE vises.
6
Tryk på
eller ❷, til cursoren befinder sig foran det ønskede
forudindstillede tv-program.
Resultat: Den valgte station vises på samme tid på
fjernsynsskærmen.
7
For at ændre det programnummer, som er tildelt stationen, trykker
man på OK-knappen på fjernbetjeningen. (I eksemplet flyttes TV
stationen fra programnummer 1 til programnummer 3)
CH
NAME
1
21
----
8
Du kan ændre denne station ved at gentage proceduren fra trin 6.
9
Når alt er færdig, Tryk på knapperne RETURN fire gange for at
forlade menuen.
DEC
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
, ❷ eller ➛, ❿ for at markere funktionen
3
TV STATION TABLE
PR
Tryk på knapperne
Install.
Tryk på knapperne
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
, ❷ for å velge Install.
VCR
Valg af RF OUT-lydtilstand
DK
Install
eller ❷ , til cursoren befinder sig foran
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
5
Tryk på ❿ for at vælge G eller K.
6
Tryk to gange på RETURN for at forlade menuen.
Indstilling af DVD/videobåndoptagerens udgangskanal
G
:G
: CH 36
K
VCR
2
3
4
5
SWAPPING : OK
RETURN
DELETE : CLEAR
TV STATION TABLE
PR
CH
NAME
21
----
Hvis der er interferens på billedet, eller hvis fjernsynet ikke kan
finde et billede, skal DVD/videobåndoptagerens udgangskanal
muligvis ændres.
Du kan også justere, hvor tit der vises oplysninger på skærmen, ved
at ændre DVD/videobåndoptagerens udgangskanal.
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
3
Tryk på OK for at vælge denne funktion.
Resultat: Install-menuen vises.
DEC
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
1
2
3
4
5
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
4
Tryk på
5
Vælg ønsket outputkanal (CH21-CH69) ved at trykke at trykke OK
eller ❿.
eller ❷, til cursoren befinder sig foran VCR Output CH.
CH21
6
22
, ❷ for at vælge Install.
. . CH36
C oc Se
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
CH:21
:
CH:36
:
CH:69
:G
: CH 36
. . CH69
Tryk to gange på RETURN for at forlade menuen.
Genindstil derefter fjernsynet (se side 12).
23
VCR
Valg af farvetilstand
Language
Før du optager på eller afspiller et bånd, kan du vælge den
påkrævede systemstandard.
Hvis du ikke foretager dig noget, vælger systemet automatisk
modtagestandarden, når du vælger Auto.
➢ ◆ Ved afspilning af et bånd vælger DVD/videobåndoptageren
automatisk en standard.
◆ Ved afspilning af et NTSC-optaget bånd på denne
DVD/videobåndoptager skal der foretages en indstilling på
farvesystemet alt afhængig af fjernsynet. Hvis fjernsynet kun
er udstyret med PAL-system, skal du vælge NTPB.
Hvis fjernsynet er udstyret med multisystem (NTSC 4.43kompatibelt), skal du vælge NT4.43, hvorefter du kan
optage NT4.43.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
DK
Auto
PAL
B/W
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
3
Tryk på knapperne
4
eller ❷ , til cursoren befinder sig foran Colour
System.
5
6
VCR
1
Setup-menuen vises.
Resultat: Programmeringsmenuen vises.
2
Tryk OK eller ❿.
3
Tryk på OK-knappen for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen User Set vises.
Tryk på ❿ for at vælge Auto ➝ PAL ➝ B/W.
Auto Ved afspilning af et bånd vælger DVD/videobåndoptageren
automatisk systemstandarden.
B/W Sort/hvid
: English
4
Tryk OK eller > for at vælge alternativet.
5
Tryk på ❿ for at vælge funktionen IPC (intelligent billedkontrol).
➢
Hvis du vil justere skarpheden manuelt, skal du trykke på ❷ for at
slå IPC-tilstanden fra (Off) .
7
Tryk på ➛ eller ❿, til billedet er, som du vil have det.
8
: Off
: On
DK
Når intelligent billedkontrol er slået til (On), justeres billedets
skarphed automatisk.
6
➢
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
On
Off
Hvis du ikke trykker på en knap inden for 10 sekunder,
forsvinder menuen PICTURE automatisk.
Tryk på RETURN-knappen igen, når du er færdig.
Når alt er færdig, tryk på knappen RETURN tre gange for at
forlade menuen.
VCR
Intelligent billedkontrol ( fjernbetjening )
NICAM-programmer er opdelt i tre typer: NICAM Stereo, NICAM
Mono og Bilingual (transmission på et andet sprog).
NICAM-programmer ledsages altid af en standardlydgengivelse i
mono, og du kan vælge den ønskede lydtype. Se side 35.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
Language
Install
NICAM
Language
: Off
: On
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller >.
Resultat: Setup-menuen vises.
2
Tryk på knapperne
3
Tryk på OK-knappen for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen User Set vises.
4
Tryk på
5
Ønsket resultat
Tryk OK eller ❿ til….
Mono
Off vises.
Off: Brug kun denne indstilling til at
optage standardlyd i mono under en
NICAM-udsendelse, hvis stereolyden er
forvrænget på grund af forringede
modtageforhold.
On vises.
On: Brug normalt denne indstilling.
On
Off
NICAM
6
24
Funktionen Intelligent Picture Control gør det muligt at justere
billedets skarphed automatisk.
, ❷ for at vælge User Set.
Tryk på OK-knappen for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen User Set vises.
Tryk på
VCR
Intelligent billedkontrol
eller
❷,
, ❷ for at vælge User Set.
Med funktionen Intelligent Picture Control (intelligent billedkontrol)
kan du justere billedets skarphed automatisk efter dine præferencer.
1
Tryk på IPC knappen under afspilning.
2
Tryk på knappen ❷ for at slå IPC (intelligent picture control) til (On)
eller fra (Off).
➢
til cursoren befinder sig foran NICAM .
Når funktionen Intelligent Picture Control er slået til ( On),
justeres automatisk billedets skarphed.
3
For at justere billedets skarphed manuelt, skal funktionen Intelligent
Picture Control være slået fra (Off).
◆ Den horisontale billedjustering vises.
4
Tryk på ➛ og ❿ knapperne indtil billedet vises, som det ønskes.
➢
5
OK
5
Hvis der ikke trykkes på knappen indenfor ti sekunder,
forsvinder PICTURE menuen automatisk.
Tryk på IPC knappen igen, når De er færdig.
Når alt er færdig, tryk knappen RETURN tre gange for at forlade
menuen.
25
VCR
Til forebyggelse af forsinkelser eller forlængelser har
videomaskinen en funktion, som hedder ShowView EXTEND. Med
denne funktion kan man forøge optagelsestiden med helt op til 60
minutter.
Language
➢
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
DK
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
VCR
Off
10
20
30
40
50
60
Benyttes kun, hvis videomaskinen ikke har en PDCfunktion, eller denne er slået fra (Off).
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
2
Tryk knapperne
3
Tryk OK eller ❿ for at vælge alternativet.
Resultat: User Set menuen vises.
4
User Set
Tryk på den tilsvarende
Extend vises.
Language
: Off
: On
Tryk på ➛ eller ❿ knappen for at indstille ShowView Extend
med øgende intervaller à 10 minutter.
6
For at lukke, tryk ❿ eller OK gentagne ganger til Off vises.
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
, ❷ eller ➛, ❿ for at markere funktionen
Tryk på knapperne
User Set.
3
Tryk på OK-knappen for at vælge denne funktion.
Resultat: Menuen User Set vises.
Tryk på knapperne
eller
❷,
: Off
: On
Auto Power Off.
Off
1Hour
2Hour
3Hour
5
26
Ønsket resultat
, ❷ til Screen Messages er valgt.
Tryk OK eller ❿ til…
: English
DK
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
On
Off
Skjule oplysningerne på skærmen Off vises.
4
Tryk to gange på RETURN for at forlade menuen.
VCR
Hvis du ønsker at bruge båndtælleren til at vise, hvor meget tid der
er tilbage på et bånd, skal du angive, hvilken type bånd der er isat.
Language
1
Når der er trykket på MENU.
Install
2
Tryk på knapperne
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
3
Tryk OK eller ❿ for at vælge alternativet.
4
Tryk på ➛ eller ❿ så mange gange, det er nødvendigt, til den
korrekte båndlængde vises.
E180
E 300
5
, ❷ for at vælge VCR.
E240
E260
Tryk OK eller ❿ til korrekt kassettlængde vises
: English
: Off
: On
VCR Setup
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
E180
E240
E260
E300
Tryk ❿ eller OK til du har valgt tid for automatisk lukning .
OFF (af)
6
3
til cursoren befinder sig foran
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
Tryk knapperne
Valg af kassettetype
2
4
: English
2
Language
Få vist oplysningerne på skærmen On vises.
5
1
Når der er trykket på MENU, tryk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menuen vises.
eller ❷ knap, indtil ShowView
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
Du kan vælge, om du vil have disse oplysninger vist på
fjernsynsskærmen eller ej (med undtagelse af indekset,
programmeringsmenuen og timerfunktioner, der ikke kan skjules).
, ❷ for at vælge User Set.
Funktionen Auto Power Off sørger automatisk for at slukke
DVD/videobåndoptageren, hvis der ikke modtages noget signal,
og der ikke trykkes på nogle knapper inden for den valgte tid.
: English
DVD/videobåndoptageren viser de fleste oplysninger både på selve
afspilleren og på fjernsynet.
1
Automatisk sluk funktion
Language
VCR
Skærmmeddelelser
Funktionen ShowView Extend
1H (1 time)
2H (2 timer)
3H (3 timer)
Tryk to gange på RETURN for at forlade menuen.
27
VCR
Gentagelse
Du kan indstille gentagelsesfunktionen til at gentage afspilningen af
båndet fra start til slut uafbrudt.
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
1
: Off
: On
DK
VCR Setup
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
VCR
Når der er trykket på MENU
eller ❷ for at vælge VCR.
2
Tryk OK eller ❿ for at vælge alternativet
3
Tryk
4
Tryk på
5
Hvis du...
eller ❷ til Repeat Play er valgt.
eller ❷, til cursoren befinder sig foran Repeat Play.
Tryk OK eller ❿ til…
Du kan optage på to forskellige hastigheder:
◆ SP (Standard Play)
◆ LP (Long Play)
Long Play-tilstand
◆ Båndet varer dobbelt så længe
◆ Kvaliteten af optagelsen er en smule dårligere
Båndtype
Optagetid (SP)
E-180
180 min. eller 3 timer
E-240
240 min. eller 4 timer
E-260
260 min. eller 4 timer
og 20 min.
E-300
300 min. eller 5 timer
For at optage på et bånd... Skal du trykke på SPEED-knappen på
fjernbetjeningen, til...
I Standard Play-tilstand
I Long Play-tilstand
SP vises.
LP vises.
OK
Ønsker at gentage afspilningen On vises.
Off
On
Ikke ønsker at gentage
afspilningen
Off vises.
6
Tryk på RETURN to gange for at forlade menuen.
1
Vælg S-VHS play mode efter at have trykket MENU.
S-VHS Play
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
2
Tryk
3
Tryk OK eller ❿ for at vælge alternativet.
Resultat: VCR Setup-menuen vises.
4
Tryk
5
Til…
Tryk OK eller ❿ til…
S-VHS play
On vises.
Afspil ikke S-VHS play
Off vises.
VCR Setup
28
VCR
Valg af optagehastighed
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
Off
On
6
eller ❷ for at vælge VCR.
eller ❷ til S-VHS er valgt.
Når alt er færdig, tryk RETURN to gange for at forlade menuen.
For at se S-VHS kassetter, sæt S-VHS mode til On i VCR menyen.
29
DK
VCR
Beskyttelse af en optaget kassette
Videokassetter har en sikkerhedstap, der beskytter mod utilsigtet
sletning. Når denne tap er fjernet, kan du ikke optage på båndet.
1
1
Hvis du ønsker at beskytte et bånd, skal du brække tappen af ved
hjælp af en lille skruetrækker.
2
Ønsker du alligevel at optage på et beskyttet bånd (hvor
sikkerhedstappen er brækket af), kan du dække hullet med
selvklæbende tape.
DK
VCR
Øjeblikkelig optagelse af et program
Før du kan optage et program, skal den pågældende station være
forudindstillet (medmindre du optager via en ekstern videokilde).
Se side 18-19, hvis du ikke har gjort dette.
Med denne funktion kan du optage op til ni timers programmer
(på LP).
DVD/videobåndoptageren standser automatisk efter den ønskede
tidsperiode.
1
Tænd for fjernsynet.
2
Vælg den fjernsynskanal, der er reserveret til
DVD/videobåndoptageren (eller AV-input, hvis dette bruges),
for at se det program, der optages.
3
Indsæt det bånd, programmet skal optages på, med vinduet opad
og sikkerhedstappen intakt (eller hullet dækket af tape).
Resultat: DVD/videobåndoptageren tændes automatisk.
4
4
OK
6
2
3
4
AV1-, AV2-kilde ved hjælp af INPUT SEL.-knappen for en
satellitmodtager eller ekstern videokilde.
Resultat: Stationens nummer vises, og programmet kan ses på
fjernsynet.
5
5
Vælg optagehastighed ved at trykke på SPEED-knappen så
mange gange, det er nødvendigt (se side 27).
6
Hold REC-knappen (●) nede et stykke tid for at starte optagelsen.
Resultat: Optageindikatoren vises på fjernsynet og
DVD/videobåndoptagerens display. Der optages et
indeks på båndet (se side 37).
7
Tryk en enkelt gang på ■ for at stoppe optagelsen.
7
OK
➢
30
OPEN/CLOSE
REC
EZ VIEW
PROG
3
Indsæt det bånd, programmet skal optages på, med vinduet opad
og sikkerhedstappen intakt (eller hullet dækket af tape).
Resultat: DVD/videobåndoptageren tændes automatisk.
4
Vælg:
◆
Den station, der skal optages på, ved hjælp af PROGknapperne ( eller )
eller
4
AV1-, AV2-kilden ved hjælp af INPUT SEL.-knappen for en
satellitmodtager eller ekstern videokilde.
Resultat: Nummeret på kanalen vises, og programmet kan ses
på fjernsynet.
5
6
7
8
DVD/VCR DVI VIDEO
DK
Vælg den fjernsynskanal, der er reserveret til
DVD/videobåndoptageren (eller AV-input, hvis dette bruges),
for at se det program, der optages.
◆
Vælg:
◆
Den station, der skal optages, ved hjælp af PROG-knapperne
( eller )
eller
◆
Tænd for fjernsynet.
STANDBY/ON
4
1
VCR
Optagelse af et program med automatisk stop
Vælg optagehastighed ved at trykke på SPEED-knappen så
mange gange, det er nødvendigt (se side 27).
Hold REC-knappen (●) nede et stykke tid for at starte optagelsen.
Resultat: Optageindikatoren vises på fjernsynet og
DVD/videobåndoptagerens display. Der optages et
indeks på båndet (se side 37).
Tryk på REC-knappen (●) flere gange for at øge optagetiden
med:
◆
30-minutters intervaller op til fire timer
◆
1-times intervaller op til ni timer (LP)
Resultat: Længden vises på fjernsynsdisplayet. Det valgte
program optages i den angivne tidsperiode. Når
perioden er udløbet, stopper DVD/videobåndoptageren
automatisk optagelsen.
Hvis du ønsker at annullere optagelsen i utide, skal du trykke på
STANDBY/ON.
☛
OK
6
5
LENGTH 2:30
SET LENGTH :
PRESS REC ●
Hvis båndet løber ud under optagelsen:
◆ stoppes optagelsen
◆ Hvis DVD/videobåndoptageren skubber båndet ud,
når du starter optagelsen, skal du sikre dig, at båndets
sikkerhedstap er intakt, eller at hullet er dækket med
tape.
◆ Hvis båndet løber ud under en optagelse, spoles det
automatisk tilbage.
31
VCR
Brug af ShowView-funktionen
Ændring af ShowView-programmering
VCR
OK
Før du forudindstiller DVD/videobåndoptageren:
◆ Tænd for fjernsynet og DVD/videobåndoptageren
◆ Kontroller, at dato og klokkeslæt er korrekt
◆ Indsæt det bånd, hvorpå programmet skal optages
(sikkerhedstappen skal være intakt)
Der kan forudindstilles op til seks programmer.
1
DK
1
Timer Method
Standard
ShowView
ShowView
Code
: 0-9
:
3
OPEN/CLOSE
5
Hvis du ønsker at rette den ShowView-kode, du indtaster:
◆ Tryk på ➛ -knappen, til det ciffer, der skal rettes, er
slettet
◆ Indtast det korrekte ciffer
Tryk på SETUP-knappen.
Resultat: Der vises oplysninger om programmet.
☛
STANDBY/ON
Hvis alle seks programmer er indkodet, vises beskeden
Timer is full. Se side 33 for at få oplysninger om,
hvordan man annullerer en forudindstillet optagelse.
Brug nummertasterne til at indtaste den kode, der står ved siden
af det ønskede program i tv-oversigten.
➢
Code
Correct
Ønsket resultat
Handling
Valg af en anden
indgangssignalkilde end tuneren
(AV1, AV2)
◆ Tryk på knapperne ➛ eller ❿, til PR blinker.
Tryk på TIMER-knappen for at angive en ShowView-kode.
Tryk eller ❷ og OK eller ❿ for at vælge ShowView.
Resultat: Der vises en meddelelse, og du kan nu angive
ShowView-koden.
☛
2
Hvis du ønsker at ændre det viste program eller visse ting såsom optagehastigheden, kan du gøre det, før du
trykker anden gang på SETUP for at bekræfte.
Når ShowView-funktionen bruges for første gang med
lagrede stationer, blinker programnummeret. Denne ene
gang skal stationens nummer indtastes manuelt ved at
trykke på knapperne eller ❷. Se næste side, hvis:
◆ Programnummeret eller klokkeslættene blinker
◆ Du ønsker at ændre programmet
4
Hvis programmet og klokkeslættene er korrekte, skal du trykke på
SETUP-knappen.
5
Tryk på STANDBY/ON-knappen for at aktivere timeren.
6
Se side 33, hvis du ønsker at:
◆ Kontrollere, at DVD/videobåndoptageren er programmeret
korrekt
◆ Annullere en forudindstillet optagelse
☛
◆ Tryk på knappen
eller ❷ for at ændre markeringen af
indgangssignalkilde.
Resultat: Programnummeret erstattes af:
DK
• AV1-, AV2-kilden ved brug af knappen
eller ❷ for
en satellitmodtager eller ekstern videokilde.
➢
Indgangssignalkilden skal vælges, før der ændres på andre
værdier.
Optagelse af et program hver dag
(mandag til søndag) på samme tidspunkt
◆ Tryk på ➛ eller ❿, til Day blinker.
Optagelse af et program hver uge
på samme dag og tidspunkt
◆ Tryk på ➛ eller ❿, til Day blinker.
Forlængelse af optagetiden
◆ Tryk på ➛ eller ❿ , til STOP blinker.
◆ Tryk på
◆ Tryk på
eller ❷, til værdien W- (Ugentligt) vises, fulgt af
den ønskede ugedag.
Eksempel: W-SA (Ugentligt, lørdag)
◆ Tryk på
Valg af optagehastighed
eller ❷, til værdien DLY (Dagligt) vises.
eller❷ for at øge eller mindske stoptiden.
◆ Tryk på ➛ eller ❿, til optagehastighedsmarkeringen blinker.
◆ Tryk på
eller ❷, til den korrekte angivelse vises:
• Auto (Automatisk valg af hastighed) : se side 32
• SP (Standard Play)
• LP (Long Play)
Valg af VPS/PDC-optagelse
◆ Tryk på ➛ eller ❿, til V/P blinker.
◆ Tryk på
☛
eller ❷, til angivelsen On eller “-” vises.
Vælg kun V/P, hvis du er sikker på, at det program, du vil
optage, sendes med V/P. Hvis du slår PDV til (ved at vælge
“ON” i højre kolonne på skærmen), skal du indstille
starttidspunktet NØJAGTIGT som det er angivet i
tv-programmet. Ellers finder optagelsen ikke sted.
Tallene ved siden af tv-programmerne er
ShowView-koder, der gør det muligt at programmere
videobåndoptageren på et øjeblik ved hjælp af
fjernbetjeningen. Indtast ShowView-koden for det
program, du vil optage.
™ ShowView er et varemærke, der tilhører Gemstar Development Corporation. ShowViewsystemet er fremstillet på licens givet af Gemstar Development Corporation.
32
33
VCR
Brug af den tidsindstillede programmeringsfunktion
Timer Method
Standard
ShowView
Den tidsindstillede programmeringsfunktion giver dig mulighed for
at indstille DVD/videobåndoptageren til at optage et program op til
en måned før, det pågældende program sendes. Man kan
forudindstille op til seks programmer.
☛
Kontroller, at dato og klokkeslæt er korrekt indstillet, før
du forudprogrammerer en optagelse.
1
2
STANDBY/ON
OPEN/CLOSE
18
◆ Når du er færdig med at forudprogrammere
DVD/videobåndoptageren
◆ Hvis du har glemt, hvilke programmer der skal optages
Tryk på TIMER på fjernbetjeningen.
Resultat: Tidsindstillingsmenuen vises.
Indsæt et bånd og tryk på TIMER på fjernbetjeningen.
Resultat: Tidsindstillingsmenuen vises.
2
Tryk på OK for at vælge funktionen Standard.
Resultat: Menuen TIMER PROGRAMMING vises.
Tryk på OK for at vælge funktionen Standard.
Resultat: Menuen TIMER PROGRAMMING vises.
3
Tryk på
4
Tryk på ➛ eller ❿ for at vælge og ændre de ønskede værdier.
Se foregående side for at få flere oplysninger.
5
Tryk på RETURN to gange, når du er færdig.
3
Tryk på ❿ for at vælge indgangssignalkilde.
4
Vælg den ønskede station ved at trykke på knapperne
vælge indgangssignalkilderne AV1, AV2.
5
Tryk på ❿ for at vælge optagedag.
6
Vælg den ønskede dag ved at trykke på
7
Tryk på ❿ for at vælge et starttidspunkt for optagelsen.
8
Vælg den ønskede timeværdi ved at trykke på
9
Tryk på ❿ for at vælge minutter.
10
Vælg den ønskede minutværdi ved at trykke på
11
Tryk på ❿ for at vælge et sluttidspunkt for optagelsen.
12
Vælg det ønskede sluttidspunkt for optagelsen ved at trykke på
eller ❷ efter samme princip som ved valg af starttidspunktet.
13
Tryk på ❿ for at vælge optagehastighed.
14
Tryk på
eller ❷ for at vælge mellem hastighederne SP
(Standard Play), LP(Long Play) eller Auto (Automatisk valg af
hastighed).
15
Tryk på ❿ for at vælge optagetilstandene VPS eller PDC (V/P).
16
Tryk på
eller ❷ for at skifte mellem VPS og PDC (markeret
med On ) og ikke-VPS/PDC (markeret med - ).
17
Tryk på RETURN-knappen, når du er færdig.
18
Tryk på STANDBY/ON-knappen for at aktivere timeren.
Resultat: Før optagelsen starter, sammenligner
DVD/videobåndoptageren den forprogrammerede
tidsperiode med den tid, der er tilbage på båndet.
➢
34
Du kan kontrollere forudprogrammerede optagelser:
1
DK
VCR
Kontrol af en forudprogrammeret optagelse
, ❷ for at
DK
eller ❷ for at vælge det ønskede program.
eller ❷.
eller ❷.
eller ❷.
Automatisk valg af hastighed. DVD/videobåndoptagerens
funktion “Auto Tape Speed Select” sammenligner den
forprogrammerede tidsperiode med den faktiske
optagetid, der er til rådighed på det isatte bånd. Hvis der
ikke er plads nok til at fuldføre en programmeret
optagelse i AUTO-tilstand, skifter
DVD/videobåndoptageren automatisk over til LP-tilstand
for at kunne optage hele programmet.
VCR
Annullering af en forudprogrammeret optagelse
Du kan annullere et program, der:
◆ er ukorrekt
◆ ikke længere ønskes optaget
1
Tryk på TIMER på fjernbetjeningen.
Resultat: Tidsindstillingsmenuen vises.
2
Tryk på OK for at vælge funktionen Standard.
Resultat: Menuen TIMER PROGRAMMING vises.
3
Vælg det program, der skal annulleres, ved at trykke på
4
Tryk på CLEAR-knappen for at annullere det valgte program.
Resultat: Alle oplysninger om optagelsen slettes, og
udsendelsen optages ikke.
5
Tryk på RETURN to gange, når du er færdig.
eller ❷.
4
35
VCR
Afspilning af en kassette
Denne funktion gør det muligt at afspille et hvilken som helst
optaget bånd.
3
2
1
Tænd for fjernsynet og DVD/videobåndoptageren.
2
Indsæt det videobånd, der skal afspilles. Tryk på ❿ll, hvis
sikkerhedstappen på båndet er intakt.
Ellers afspilles båndet automatisk.
➢
DK
3
VI VIDEO
3
Hvis du vil...
Skal du trykke på...
Stoppe afspilningen
■ (STOP).
Du kan vælge, hvordan lyden skal gengives i højttalerne og AVudgange.
Funktion
Når der indsættes et bånd, optimeres båndpositionen
automatisk for at reducere forstyrrelse (Digital Auto
Tracking). Hvis båndet løber ud under afspilningen, spoles
det automatisk tilbage.
Denne DVD/videobåndoptager kan afspille, men ikke
optage på NTSC-bånd.
Skubbe båndet ud
VCR
Valg af lydudgangstilstand
Beskrivelse
L
Bruges til at lytte til lyden på venstre stereokanal.
R
Bruges til at lytte til lyden på højre stereokanal.
MIX
Bruges til at lytte til den blandede lyd fra stereoanlægget
og normale kanaler.
MONO
Bruges til at lytte til lyden på den normale monokanal.
LR
Bruges til at lytte til stereolyd på venstre og højre kanal.
DK
L
➢
LR
Ved afspilning af bånd optaget i Hi-Fi-indstilling,
skifter lyden over til Hi-Fi efter fem sekunder i mono.
R
MIX
MONO
(EJECT).
Lydtilstanden vælges ved at trykke på AUDIO-knappen på
fjernbetjeningen, til den ønskede funktion vises.
VCR
Manuel justering af billede
VCR
Afspilning i slowmotion
Funktionen Picture Adjustment gør det muligt at foretage manuel
justering for at opnå det bedst mulige billede.
Et bånd kan afspilles i slowmotion.
➢
Når et bånd afspilles i slowmotion, er der ikke nogen lyd.
Hvis der forekommer støj eller striber under afspilningen, kan billedet
justeres manuelt ved at trykke på TRK-knapperne (
billedet er klart og stabilt.
eller
), til
1
Resultat: ◆ Sporingsbjælken vises.
◆ Billedet justeres.
◆ Sporingsbjælken forsvinder, når knappen slippes.
Tryk på:
◆ ❿ll for at starte afspilningen
◆
❿ll igen for at standse afspilningen midlertidigt (STILL).
◆
❿❿ for at starte SLOW-tilstanden.
➛➛ eller ❿❿ -knappen så mange gange, det er nødvendigt, for
◆
◆
2
at øge eller nedsætte hastigheden
Tryk på ❿ll -knappen to gange for at vende tilbage til normal
hastighed.
1
1
2
Der kan forekomme billedforstyrrelser under afspilning i
slowmotion. Tryk på TRK-knapperne ( eller ) for at reducere
disse til et minimum.
☛
2
Hvis du benytter slowmotion-funktionen i mere end fem
minutter ad gangen, går DVD/videobåndoptageren
automatisk i almindelig afspilningstilstand for at beskytte:
◆ Båndet
◆ Videohovedet
36
37
VCR
Afspilning af en sekvens billede for billede
Du kan:
◆ Stoppe båndet ved et givet billede
◆ Gå fremad et billede ad gangen
➢
1
DK
2
Tryk på:
◆ ❿ll for at starte afspilningen
❿ll for at stoppe båndet ved et givet billede
◆
F.ADV/STEP (
) for at gå fremad billede for billede
➢
2
Aktuelle
sekvens
1
Næste
sekvens
1
etc.
2
Denne DVD-VCR bruger et standardregistreringssystem
(VISS). Som følge kan den genkende ethvert register skabt
af andre VCR der bruger samme system og vice versa.
Hvis funktionen Frame-by-Frame bruges i mere end fem
minutter ad gangen, går DVD/videobåndoptageren
automatisk i almindelig afspilningstilstand for at beskytte
båndet og videohovedet.
Go to [0:00:00] Stop
Lodret stabilitet: Ved afspilning billede for billede kan der
forekomme forstyrrelser på skærmen. Tryk på V-LOCKknapperne (
,
) for at reducere disse til et
minimum.
Afspilning af en sekvens ved varierende hastigheder
Foregående
sekvens
etc.
Tryk på ❿ll for at vende tilbage til normal afspilning.
➢
OK
1
◆
☛
VCR
Der er ingen lyd, når der afspilles billede for billede.
Hver gang der optages på et bånd på denne
DVD/videobåndoptager, oprettes der automatisk et “indeks” på
båndet, når optagelsen starter.
Søgefunktionen gør det muligt at spole frem eller tilbage til et
bestemt indeks og starte afspilningen fra det punkt. Afhængig af
den valgte retning er indekserne nummereret som følger:
➞
1
VCR
Søgning efter en bestemt sekvens
Brug denne funktion når du vil søge for 0:00:00 ifølge tælleren.
Tryk CLEAR ved den plads på båndet hvor du vil sætte telleverket
til 0:00:00.
VCR-båndet spoles da tilbage eller frem og søger efter 0:00:00 og
standser automatisk der
1
Når SEARCH er trykket på, tryk
valgt.
2
Tryk på OK eller ❿.
eller
❷
til Go to [0:00:00] er
Man kan variere afspilningshastigheden ved at bruge Shuttlefunktionen (op til ni gange den normale hastighed).
Eksempel: Du ønsker at analysere en sportsudøvers teknik
bevægelse for bevægelse.
Shuttle-funktionen findes på fjernbetjeningen
➢
1
1
1
Tryk på:
◆ ❿ll under afspilning
◆ SHUTTLE (<<) for at afspille båndet baglæns
◆ SHUTTLE (>>) for at afspille båndet forlæns
2
Hver gang du trykker på en SHUTTLE-knap, ændres hastigheden
som vist i den følgende illustration.
REVERSE REVERSE
PLAY
PLAY
X9
X5
38
End Search
Der er ingen lyd, når en sekvens afspilles ved varierende
hastigheder.
REVERSE
PLAY
X3
STILL
SLOW
MOTION
X1/10
SLOW
MOTION
X1/5
PLAY
PLAY
X3
PLAY
X5
Brug denne funktion for at søge en ledig plads for at indspille et
program på en kassett.
VCR-kassetten spoles frem og søger efter en ledig plads og
standser automatisk der. Hvis VCR-kassetten når slutningen af
båndet under eftersøgningen løftes kassetten ud.
1
Når SEARCH er trykket på, tryk
2
Tryk på OK eller ❿.
eller ❷ til End search er valgt.
PLAY
X9
39
DK
VCR
Søgning efter en bestemt sekvens
INTRO SCAN
INTRO SCAN:
Båndtælleren:
1
Når SEARCH er trykket på, tryk
2
Tryk på OK eller ❿.
3
Tryk ➛➛ eller ❿❿ afhængig af i hvilken retning det ønskede
programmet er.
DK
VCR
Brug af båndtælleren
◆ Angiver den forløbne tid i afspilnings- og optagetilstand
(timer, minutter og sekunder)
◆ Nulstilles, når der indsættes et bånd i
DVD/videobåndoptageren
◆ Gør det nemt at finde starten på en sekvens
eller ❷ til Intro Scan er valgt.
4
Når et bogmærke er fundet spiller DVD-VCR op fem sekunder og
fortsætter siden at søge efter næste bogmærke.
5
Hvis du vil se båndet fra et vist bogmærke, tryk ❿II.
➛➛ ❿❿
☛
0:00:00
Hvis den resterende tid skal kunne udregnes korrekt, skal
det angives, hvilken type kassette der bruges.
1
Indsæt et bånd i DVD/videobåndoptageren.
2
Nulstilling af båndtælleren ved starten af en sekvens:
◆ Tryk INFO to gange så vises tælleren.
◆ Tryk på CLEAR, når du vil nulstille båndtælleren
3
Når De er klar,
◆ Begynd afspilning eller optagelse.
◆ Tryk på ■ knappen.
◆ For hurtig frem- eller tilbagespolning af den sekvens, for
hvilken tælleren blev sat til nul, tryk på ➛➛ eller ❿❿.
2
Index Skip Search
Denne funktion gør det mulig at spole frem/tilbage til en vis plads
på båndet. Det betyder at hvis du har spillet ind tre forskellige
programmer og har spolet båndet tilbage til dets begyndelse, kan
du med denne funktion gå direkte til begyndelsen af det andet
programmet gennem at trykke SEARCH.
INDEX SEARCH :
➛➛
- 6
1
Når SEARCH er trykket på, tryk
2
Tryk på OK eller ❿.
3
Tryk ➛➛ eller ❿❿ to gange. Det fører direkte til begyndelsen af det
ønskede programmet.
4
Eftersøgningen kan udføres med frem (tryk ❿❿) eller tilbage (tryk ➛➛ ).
(➛➛ -20
0
+20 ❿❿✌
●
5
3
40
●
●
eller ❷ til Intro Scan er valgt.
●
For at afslutte søgningen efter bogmærker, tryk ❿II eller ■ .
➢
Visse oplysninger, som fx tælleren, kan vises på
fjernsynsskærmen (medmindre OSD-funktionen er slået
fra - se side 27).
Tryk på DISPLAY:
◆ En enkelt gang for at få vist den aktuelle funktion,
programnummer, optagehastighed, dato, klokkeslæt
og tæller
◆ To gange for kun at få vist tælleren
◆ Tre gange for at få vist, hvor lang tid der er tilbage på
båndet
◆ Fire gange for at rydde skærmen
3
41
DK
VCR
Denne funktion gør det muligt at starte en ny optagelse et specifikt
sted på båndet, alt imens der bevares en glidende overgang mellem
scenerne.
4
Videobåndoptagerens fjernbetjening er egnet til Samsung-fjernsyn
og kompatible mærker.
1
Indsæt det bånd, der skal redigeres.
2
Tryk på ❿ll-knappen for at starte afspilningen.
3
Når båndet når til det sted, hvor den nye optagelse skal starte,
skal du trykke på ❿ll-knappen.
1
Tænd fjernsynet.
Tryk på knappen F.ADV/STEP (
2
Ret fjernbetjeningen mod fjernsynet.
3
Hold TV-knappen trykket nede og indtast den tocifrede kode for
mærket på fjernsynet, ved at trykke på de numeriske knapper.
4
DK
) så mange gange, det er
nødvendigt, for at gå fremad billede for billede, til du har fundet det
nøjagtige sted.
2
5
OK
7
8
VCR
Vælg den kilde, der skal optages fra, ved at trykke på:
◆ PROG-knapperne ( eller
) for tv-kanaler
◆ INPUT SEL.-knappen for indgangssignalkilderne AV1, AV2.
Tryk på ■ , når optagelsen er færdig.
☛
OPEN/CLOSE
STANDBY/ON
REC
EZ VIEW
PROG
DVD/VCR DVI VIDEO
2
1
Forbind den videokilde, hvorfra båndet skal kopieres, med de
korrekte SCART-audio- og videostik bagpå
DVD/videobåndoptageren, som angivet på side 11.
2
Indsæt et tomt bånd i DVD/videobåndoptageren.
3
Indsæt det indspillede bånd i den anden videokilde
(videobåndoptager eller camcorder).
7
4
OK
Tryk på INPUT SEL.-knappen for at vælge det korrekte input på
DVD/videobåndoptageren:
◆ AV1, AV2 for SCART-input
5
Start afspilningen af det bånd, der skal kopieres.
6
Hold REC (
) nede et stykke tid for at starte optagelsen på
DVD/videobåndoptageren.
7
Når optagelsen er færdig, skal du trykke på ■ på både
DVD/videobåndoptageren og den anden videokilde.
6
42
Det er en overtrædelse af loven om copyright at kopiere
indspillede bånd eller på nogen måde genindspille dem
uden først at have indhentet tilladelse fra ejeren af den
pågældende copyright.
1
2
DK
Mærke
Koder
Mærke
Koder
SAMSUNG
AKAI
GRUNDIG
LOEWE
PANASONIC
01 til 06
09, 23
09, 17, 21
02
08, 23 til 27
PHILIPS
SABA
SONY
THOMSON
TOSHIBA
02, 20, 22
13, 14, 22 til 24
15, 16
13, 14, 24
07, 16 til 19, 21
4
3
4
Resultat: Hvis fjernsynet er kompatibelt med fjernbetjeningen,
slukkes det. Det er nu programmeret til at blive betjent
af fjernbetjeningen.
Tryk på ❿ll-knappen for at starte optagelsen.
Du kan kopiere et bånd på DVD/videobåndoptageren fra en anden
videokilde, som fx en anden videobåndoptager eller en camcorder.
OPEN/CLOSE
2
Hold REC-knappen (
) nede et stykke tid, mens
DVD/videobåndoptageren befinder sig i pausetilstand, for at
aktivere funktionen Assemble Edit.
Resultat: Optagesymbolet blinker på skærmen.
Optagelse fra en anden videobåndoptager eller camcorder
STANDBY/ON
Følg anvisningerne nedenfor for at finde ud af om dit fjernsyn er
kompatibelt.
5
6
VCR
Anvendelse af TV-knapperne på fjernbetjeningen
Brug af funktionen Assemble Edit
➢
☛
Hvis der angives flere koder for fjernsynsmærket, så prøv
én kode ad gangen indtil du finder én der virker.
5
Når batterierne i fjernbetjeningen udskiftes, skal koden
igen programmeres, som anvist ovenfor.
Fjernsynet kan så styres ved hjælp af følgende knapper.
Knap
Funktion
➀
STANDBY/ON
TV eller VCR
➁
➂
INPUT SEL.
VOL + eller –
PROG/TRK
( eller )
TV MUTE
➢
5
➅
➃
➄
Anvendes til at slukke og tænde for fjernsynet og
DVD-VCR.
Anvendes til at skifte mellem TV og VCR
funktionerne.
6
Anvendes til at vælge en ekstern kilde.
Anvendes til at indstille lydstyrken på fjernsynet.
Anvendes til at vælge ønsket program.
Anvendes til at slå lyden fra på fjernsynet.
Ikke alle funktioner fungerer på alle fjernsyn. Hvis der
opstår problemer, må du anvende fjernbetjeningen som
leveres med fjernsynet.
43
VCR
Valg af forbindelse
Valg af forbindelse
I det følgende vises eksempler på almindeligt brugte metoder til at forbinde DVD-afspilleren til et
fjernsyn eller andre komponenter. Dette gælder kun DVD. Videobåndoptageren kan ikke benyttes
via denne forbindelse.
Tilslutning til et lydanlæg
DK
Tilslutning af S-video-stik
Television
OPTICAL
ELLER
DIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL
DVD-VCR
COAXIAL
Digitalt
lydudgangsstik
44
DVI VIDEO: specifikationer
Når du trykker DVI VIDEO-knappen (afspilning af PAL-plade)
1. Når det røde lys er på vælges 576p DVI-udmadning
2. Når det blå lys er på vælges 720p DVI-udmadning
3. Når det grønne lys er på vælges 1080i DVI-udmadning
DK
Når du trykker DVI VIDEO-knappen (afspilning af NTSC-plade)
1. Når det røde lys er på vælges 480p DVI-udmadning
2. Når det blå lys er på vælges 720p DVI-udmadning
3. Når det grønne lys er på vælges 1080i DVI-udmadning
Vigtig bemærkning
Dolby Digital-dekoder
Digitalt lydindgangsstik
COAXIAL
DVD
S-video-stik
Digital
videoudmadning
• DVI (Digitalt visuelt grænsesnit)
DVI er et grænsesnit som gør det mulig med digital overførelse af videosignaler mellem forskellige digitale
anordninger. Med DVI sender DVD-spilleren en digital videosignal og skaber et levende billede på et
fjernsynsapparat med DVI-ingang.
• Beskrivelse af DVI-tilslutningen
DVI-D-kontakt: kun digital signal
DVI-I-kontakt: digital og analog signal
• Skønt spilleren bruger DVI-I-kontakt er udmadningen fra en DVI-I kun digital.
• Hvis fjernsynsapparatet ikke kan håndtere HDCP (High-bandwidth Digital content protect) sner det på skærmen.
• Kontroller at forskellige kontakter svarer til DVI-kontakten, for eksempel VESA PnD, Vesa DFD etc.
• Hvorfor bruger vi DVI?
I almindelighed mades en analog videosignal ind på VIDEO IN med et analogt fjernsynsapparat.
Når man afspiller en DVD-titel er imidlertid data som overføres til fjernsynsapparatet digitale.
Derfor er det nødvendig med enten en digital-til-analog omsætter (i DVD-spilleren) eller en analog-til-digital
omsætter (i fjernsynsapparatet). Under omsættelsen forværres billedkvaliteten på grund af rystelser og
signaltab. DVI-teknologien kræver ingen D/A-omsættelse og DVI er en helt digital signal fra spilleren til
fjernsynsapparatet.
• Hvad er HDCP?
HDCP er et system som beskytter DVD-indholdet som udmades via DVI fra at kopieres.
Det skaber en sikker digital lænk mellem en videokilde (PV, DVD etc) og en afspilningsanordning (fjernsyn,
projektor etc). Indholdet krypteres ved kilden for at forhindre ovedkommende kopiering.
45
DVD
Indstilling af sprog
Du kan forindstille sproget på player menuen, disk menuen, og undertekst
menuen, så det ønskede sprog vises, hver gang du ser en film.
Setup
Setup
Display Setup
Setup :
Disk Menu sprog
DK
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
Disc Menu Language
Disc Menu
/❷ tryk derefter på knappen
Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne ❿ tryk derefter
på knappen ❿ eller OK.
4
Vælg Disc Menu ved hjælp af knapperne
knappen ❿ eller OK.
5
Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks. ‘English’.
- Vælg “Others” (andre), hvis det ønskede sprog ikke er nævnt.
6
Tryk på OK-knappen.
- English er nu valgt og skærmen vender tilbage til DVD MENU.
Disc Menu
Audio
Subtitle
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
knappen ❿ eller OK.
DK
Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne
derefter på knappen ❿ eller OK.
4
Vælg Audio ved hjælp af knapperne
knappen ❿ eller OK.
5
Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks. ‘English’ .
- Vælg "Original" hvis du ønsker at soundtrack sproget skal være
det originale sprog, som disken er optaget i.
- Vælg “Others” hvis det ønskede sprog ikke er nævnt.
6
Tryk på OK-knappen.
- English er nu valgt og skærmen vender tilbage til DVD.
/❷ tryk derefter på
: English
: English
: Automatic
/❷, tryk derefter på
3
❿ eller OK.
3
Language Setup
Audio sprog
Denne funktion ændrer kun tekstsproget på disk menuskærmene.
Language Setup
DVD
Indstilling af sprog
/❷, tryk
/❷, tryk derefter på
Undertekst sprog
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
knappen ❿ eller OK.
3
Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne
derefter på knappen ❿ eller OK.
4
Vælg Subtitle ved hjælp af knapperne
knappen ❿ eller OK.
5
Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks. ‘English’.
- Vælg “Automatic” hvis du ønsker at undertekstsproget skal være
det samme som det, du har valgt til audio sprog.
- Vælg “Others” (andre) hvis det ønskede sprog ikke er nævnt.
Nogle disks indeholder ikke det sprog, du har valgt som dit
ønskede sprog. I disse tilfælde vil disken bruge dets originale
sprogindstilling.
6
Tryk på OK-knappen.
- English er nu valgt og skærmen vender tilbage til DVD MENU.
Setup
Setup
Display Setup
Setup :
/❷, tryk derefter på
/❷, tryk
/❷, tryk derefter på
Language Setup
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
Subtitle Language
Automatic
Subtitle
46
47
DVD
Indstilling af Audio-options
Setup
Setup
Display Setup
Setup :
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
❿ eller OK.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
❿ eller OK.
PCM Down Sampling
/❷, tryk derefter på knappen
3
Vælg Audio Setup ved hjælp af knapperne
knappen ❿ eller OK.
4
Brug /❷-knappen til at vælge den ønskede indstilling.
Tryk derefter på ❿ eller OK-knappen.
DK
Dolby Digital Out
MPEG-2 Digital Out
DTS
/❷, tryk derefter på
• Dolby Digital Udgang Out
1. PCM:
Omdannes til PCM (2CH) 48kHz/16Bit audio.
Vælg PCM når du bruger de analoge audio udgange.
2. Bitstream:
Omdannes til Dolby Digital Bitstream – 5.1CH .
Vælg Bitstream ved brug af de digital audio udgange.
➢
1. Off : Vælger standard opstilling.
2. On : Udsender DTS Bitstream kun via digital udgang. Vælg DTS ved
opkobling til en DTS Dekoder.
• Dynamic Compression
1. On : Vælger dynamisk kompression.
2. Off : Vælger standard opstilling.
• PCM Down Sampling
1. On : Vælg dette, når forstærkeren ,der er forbundet til
afspilleren, ikke er kompatibel med 96KHz.
I dette tilfælde bliver 96KHz signalerne
nedkonverterede til 48 KHz.
2. Off : Vælg dette, når forstærkeren ,der er forbundet til
afspilleren, er kompatibel med 96KHz.
I dette tilfælde bliver alle signaler udsendt uden
ændringer.
48
/❷, tryk derefter på knappen
3
Vælg Display Setup ved hjælp af knapperne
knappen ❿ eller OK.
4
Brug /❷-knappen til at vælge den ønskede indstilling.
Tryk derefter på ❿ eller OK-knappen.
• TV Aspect (format)
• Hvis ikke den rigtige digitale udgang er valgt, høres ingen lyd.
• MPEG-2 Digital Udgang Out
1. PCM : Omdannes til PCM (2CH) 48kHz/16Bit audio.
Vælg PCM når du bruger de analoge audio udgange.
2. Bitstream : Omdannes til MPEG-2 Dolby Digital
Bitstream – 5.1CH (ved MPEG-2 7.1CH).
Vælg Bitstream ved brug af de digital audio udgange.
• DTS
➢
DVD
Indstilling af displayet
•
•
•
•
/❷, tryk derefter på
Afhængigt af fjernsynstypen kan det være nødvendigt at justere
skærmindstillingerne (aspektforhold).
1. 4:3 Letter Box :
Vælges hvis du ønsker at se det totale 16:9 skærmformat, som
DVD’en har, også selv om du har et TV med 4:3 skærmformat.
Du vil nu se sorte “bjælker” i toppen og bunden af skærmen.
2. 4:3 Pan-Scan :
Vælges for normal TV-størrelse, når du ønsker at se midtersektionen
af en 16:9 skærm. (Yderste venstre og højre side af filmen vil ikke
kunne ses).
3. 16:9 Wide :
Lader dig se hele 16:9 filmen på dit widescreen TV.
Black Level
Justerer skærmens lysniveau. (Under visning af DVI-video fungerer
indstillingen for LYSSTYRKE ikke.)
NTSC Disc Output
“NTSC”, hvis skærmen kun har én NTSC-videoindgang.
Hvis det ikke er tilfældet, kan du vælge “PAL 60 Hz”.
DVD Output
1. RGB: Udsender RGB-signaler fra AV-STIKKET (SCART terminal)
2. S-Video: Udsender S-VIDEO signaler fra AV-STIKKET (SCART
terminal)
3. Video: Udsender FULDSTÆNDIGE VIDEO signaler fra AV Stikket
(SCART terminal)
DVI Output
Denne funktion sikrer et normalt billede gennem at korrigere en
fjernsynsskærm der er forskydet sidelæns.
Setup
Setup
Display Setup
Setup :
DK
Display Setup
TV Aspect
Black Level
NTSC Disc Output
DVD Out
DVI Out
: 4:3 L-Box
: PAL 60Hz
: RGB
: MODE B
• Hvordan man fjerner SETUP MENUEN eller vender tilbage til skærm-menuen under setup.
Tryk på RETURN eller VENSTRE-knappen.
• Fremstillet under licenstilladelse af Dolby Laboratories.
“Dolby” og det dobbelte-D symbol er Dolby Laboratories varemærker.
• “DTS” og “DTS Digital Out” er varemærker af Digital Theater Systems, Inc.
49
DVD
Indstilling af censurniveauet
Censurniveau-funktionen virker i sammenhæng med DVD’er, som er
blevet tildelt en “censurgrad”. Dette lader dig kontrollere hvilke typer
DVD’er din familie ser.
Der kan være op til 8 censurgrader på en disk.
Setup
Setup
Display Setup
Setup :
.
DK
.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
2
Vælg DVD ved hjælp af knapperne
knappen ❿ eller OK.
3
Vælg Parental Setup ved hjælp af knapperne
på knappen ❿ eller OK.
4
Brug ➛/ ❿ -knappen og vælg Yes, hvis du ønsker at indkode et
kodeord. Nu vises Indtast kodeord på skærmen.
5
Indtast adgangskoden. Skærmbilledet til genindtastning af
adgangskode vises, så du kan bekræfte adgangskoden. Indtast
adgangskoden igen. Skærmbilledet til børnesikring vises.
Parental Setup
Use Password
No
Yes
: No
/❷, tryk derefter på
/❷, tryk derefter
• Bestem Censurniveau
Censurniveauet virker kun, hvis du har sagt ‘yes’ til “Use
password”. Du kan ændre dette igen ved at vælge ‘No’ ved
hjælp af /❷-knapperne.Brug ❿ eller OK- knappen til at
vælge det ønskede censurniveau. Tryk på OK.
- Brug /❷-knappen til at vælge det niveau (f.eks. niveau 6) og
tryk derefter på OK. Nu kan disks med censurniveau 7 ikke
afspilles.
- Du ændrer censurniveauet igen ved at vælge ‘No’ ved ‘use
password’ ved hjælp af ❿ eller OK-knapperne.
For at få det meste ud af den biografoplevelse, som DVD tilbyder,
skal De slutte Deres DVD-VCR til et komplet Surround Soundsystem, samt en A/V-modtager og seks Surround Sound-højttalere.
LINE OUT
L
DVI OUT
AUDIO
DIGITAL AUDIO OUT
S-VIDEO OUT
Før De går i gang...
• Hvis Deres A/V-modtager er udstyret med en Dolby
digitaldekoder, har De mulighed for at koble forbi DVDVCR’ens indbyggede Dolby digitaldekoder. Anvend forbindelsen
DIGITAL AUDIO OUT.
1
OPTICAL
R
COAXIAL
eller
Digitalt lydindgangsstik A/Vmodtager med en Dolby Digitaldekoder
Digitalt udgående lyd
Tilslut ENTEN et optisk kabel ELLER et digitalt koaksialkabel fra
DIGITAL AUDIO OUT-stikket på DVD-VCR’ens bagpanel til det
tilsvarende Digital Audio Input-stik på deres A/V-modtager:
• Optisk
• Koaksial
• Anvend en vilkårlig tilgængelig forbindelse på Deres A/Vmodtager.
• Ændring af kodeord
~
- Brug /❷-knappen til at vælge Change Password.
Tryk på OK.
- Indtast dit nye kodeord. Bekræft koden ved at indtaste den
igen.
Yes
➢
50
VCR
A/V-modtager tilslutninger
• Tryk på RETURN eller LEFT-knappen for at fjerne SETUP
MENUEN eller for at vende tilbage til skærmmenuen under
setup.
• Hvis du har glemt adgangskoden, skal du læse Forget
Password i fejlfindingsmanualen .
51
DK
DVD
Specielle afspilningsfunktioner
Under DVD/CD-afspilning kan De vælge fra følgende specielle
afspilningsmuligheder. For at vende tilbage til normal afspilning,
skal De trykke på ❿ll (Play/Still)-knappen.
2
1
1
DK
2
3
Justering af størrelsesforhold (EZ View)
Still
Tryk på ❿ll (Play/Still)-knappen på fjernbetjeningen under
afspilning.
• Billedet vil fryses og lyden vil forsvinde.
• For at genstarte afspilningen, skal De trykke på ❿ll (Play/Still)knappen.
• Hvis afspilleren efterlades i Pausemode i 5 minutter, vil det
stoppe automatisk.
• Lyden vil forsvinde under Enkeltbillede-mode.
• Tryk på ❿ll (Play/Still) for at genstarte normal afspilning.
BEMÆRK: Enkeltbilledevisning virker kun fremad.
OK
3
Skip Fremad/Tilbage
Mens en CD eller DVD-diskette er i Afspilningsmode, skal De
trykke på Skip Fremad/Tilbage (❿❿l / l➛➛)-knapperne på
fjernbetjeningen eller frontpanelet for at springe frem og tilbage
gennem disketteafsnit/numre.
• Skip Fremad vil springe til næste kapitel/nummer.
• Skip Tilbage vil springe til begyndelsen af det aktuelle afsnit/nummer.
• Tryk på Skip Tilbage igen for at springe til begyndelsen af det
foregående kapitel/nummer.
5
Søg Frem/Tilbage
Mens en disk er i afspilningsmode, skal De trykke på
Fremad/Tilbage (❿❿ / ➛➛)-knapperne på fjernbetjeningen eller på
frontpanelet for at få vist søgningen fremad/tilbage ved 2X - rX 8X- 16X- 32X- 128X hastighed. Tryk på ❿ll (Play/Still)-knappen
for at vende tilbage til normal hastighed.
4
Slowmotion
Under afspilning, skal De trykke på ❿ll (Play/Still)-knappen for at
fryse billedet. Brug derefter Søgning Fremad (❿❿) for langsom
afspilning ved forskellige hastigheder.
• Hvert tryk på Slow-knappen vil øge hastigheden for langsom
afspilning til 1/8, 1/4 eller 1.2 normal hastighed.
• Lyden vil forsvinde under langsom afspilning.
• Frontpanelets Slowmotion-knappen - Hold Fremadknappen på
frontpanelet trykket ind for at aktivere langsom afspilning. Tryk på
❿ll (Play/Still)-knappen for at genstarte normal afspilning.
5
Afspilning med brug af størrelsesforhold (DVD)
1
Tryk på knappen EZ VIEW.
• Skærmstørrelsen skifter, når der trykkes på knappen gentagne gange.
• Skærmzoom fungerer forskelligt alt afhængig af skærmindstillingen i den oprindelige indstillingsmenu.
• For at sikre korrekt brug af knappen EZ VIEW bør du indstille det korrekte størrelsesforhold i
indstillingsmenuen (Se side 44).
Enkeltbilledevisning (Trin)
I Stillmode, skal De trykke på F.ADV/SKIP-knappen på
fjernbetjeningen for at vise et billede ad gangen.
3
DVD
Hvis du bruger et 16:9 tv
Til disks med 16:9 størrelsesforhold
• Wide Screen
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
• Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret. Når der afspilles en disk med størrelsesforholdet 2.35:1, forsvinder
skærmens sorte bjælker foroven og forneden på skærmen. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt lodret.
(Det kan være, at de sorte bjælker ikke forsvinder helt alt afhængig af disktypen.)
• Zoom Fit (Zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk, og den centrale del af skærmen er forstørret.
Til disks med 4:3 størrelsesforhold
• Normal bredde
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt vandret.
• Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet
strakt lodret.
• Zoom Fit (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk, og den centrale del af skærmen er forstørret.
• Vertical Fit (lodret tilpasning)
Når en 4:3 DVD-disk vises på et 16 :9 tv, vil der fremkomme sorte bjælker til højre og venstre på skærmen for
at forhindre billedet i at se ud, som om det er blevet strakt vandret.
Stop/Genstart
• Tryk på Stopknappen for at stoppe afspilning. For at genstarte
DVD/CD’en fra der, hvor disken stoppede, skal De trykke på
❿ll (Play/Still)-knappen.
• Tryk på ■ (Stop)-knappen to gange for at stoppe afspilningen
helt. Næste gang De trykker på ❿ll (Play/Still), vil disken
starte fra begyndelsen.
52
53
DK
DVD
Justering af størrelsesforhold (EZ View)
Når en DVD/VCD/CD afspilles
Hvis du bruger et 4:3 tv
Til disks med 16:9 størrelsesforhold
• 4:3 letterbox
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
DK
1
Tryk på knappen INFO under afspilning.
2
Brug knapperne
3
Brug knapperne ➛/ ❿ for at lave den
ønskede opsætning.
De sorte bjælker vil fremkomme øverst og nederst på skærmen.
• AScreen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet
strakt lodret.
4
• Zoom Fit (zoomtilpasning)
Når en 4:3 DVD-disk vises på et 16:9 tv, vil der fremkomme sorte bjælker til højre og venstre på skærmen for
at forhindre billedet i at se ud, som om det er blevet strakt vandret.
➢
• Wide Screen
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 4:3.
1
/❷ for at vælge det ønskede element.
DK
OK
• Talknapperne på fjernkontrollen kan anvendes til at få direkte adgang til
en titel, et kapitel eller til at begynde afspilningen på et ønsket tidspunkt.
• 4:3 Pan Scan
Venstre og højre side af skærmen er skåret væk og midten af 16:9 skærmen vises.
Til disks med 4:3 størrelsesforhold
DVD
Display-funktionen
For at få skærmen til at forsvinde trykkes på knappen INFO.
igen.
Hvad er et Afsnit?
Hver titel på en DVD kan inddeles i afsnit (samme som spor eller
sange på en audio CD).
Hvad er en Titel?
En DVD kan indeholde flere forskellige titler. Hvis disken f.eks.
indeholder fire forskellige film, kan hver film betragtes som en titel.
• Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet
strakt lodret.
• Zoom Fit (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk og den centrale del af skærmen er forstørret.
TITLE
Sådan får du adgang til at afspille en ønsket titel, når der er
mere end én på disken. Hvis der for eksempel er mere end én
film på en DVD, vil hver film blive vist på listen.
ENG 5.1CH
ENG
Off
➢
Hvordan denne funktion virker afhænger af disktypen.
De fleste DVD’er er optaget i kapitler, således at man hurtigt
CHAPTER kan finde en ønsket passage.
TIME
AUDIO
Giver mulighed for at afspille en film på et ønsket tidspunkt.
Begyndelsestidspunktet indtastes som reference.
Henviser til sproget for filmens lydspor. I eksemplet afspilles
lydsporet på engelsk 5.1 kanaler.
En DVD-disk kan have op til otte forskellige lydspor.
ENG 5.1CH
ENG
Henviser til tilgængelige undertekstsprog på disken.
SUBTITLE Der kan vælges mellem undertekstsprogene, eller de kan slås
fra, hvis man ønsker det. En DVD-disk kan have op til 32
forskellige undertekster.
3D SOUND
Off
Der kan skabes surround sound ved brug af kun to
fronthøjtalere.
ENG 5.1CH
ENG
Off
~
54
55
DVD
Vælg kameravinkel
DVD
Repeat afspilning
Brug ANGLE (vinkel)-knappen
Repeat Play lader dig gentage et spor, afsnit, titel, en sektion (A-B) eller hele
disken (kun VCD/CD).
OK
OK
Hvis en DVD indeholder forskellige optagelsesvinkler af en speciel scene,
kan du bruge (Angle) vinkel-funktionen.
2
DK
Tjek først om VINKEL-mærket (
venstre hjørne af skærmen
1
Ved afspilning af en DVD
) er til stede i det øverste
1
Tryk på REPEAT-knappen på fjernbetjeningen. Repeat skærmen
vises.
2
Vælg afsnit, titel eller A-B ved hjælp af ➛/ ❿-knappen.
DK
1
Når mærket ANGLE vises, skal du trykke på knappen ANGLE.
Derefter vises ikonet ANGLE i øverste venstre hjørne af skærmen.
2
Brug ➛/ ❿ -knappen til at vælge den ønskede kameravinkel.
Tryk derefter på OK-knappen.
• Tryk på REPEAT-knappen. Vælg A-B på skærmen ved hjælp af
➛/ ❿-knappen.
3
Displayet fjernes ved at trykke på ANGLE-knappen igen.
• Tryk på OK i begyndelsen af det segment (A) du ønsker at
gennemse. B markeres automatisk derefter.
DVD
Off
Chapter Title A - B
Off
Track Disc A - B
• Tryk på OK i slutningen af segmentet. Dette er slutningen på
segmentet (B).
• For at afslutte funktionen trykkes på knappen CLEAR.
• A-B REPEAT giver dig ikke mulighed for at indstille punkt (B), før der
er gået mindst 5 sekunder, efter at punkt (A) er blevet indstillet.
DVD
Vælg undertitel-sprog
Du kan nemt og hurtigt vælge at se undertitler med SUBTITLE-knappen.
Brug SUBTITLE-knappen
1
OK
ENG
1
Tryk på SUBTITLE-knappen.
2
Brug ➛/ ❿-knappen til at vælge det ønskede undertekst-sprog.
3
Brug /❷ -knappen til at bestemme om underteksten skal vises
eller ikke.
- Der vises ikke undertekster på skærmen til at begynde med.
- Undertekst-sproget vises med forkortelser.
On
➢
3
Tryk på OK.
4
Du vender tilbage til normal afspilning ved at trykke på REPEAT
igen, og vælg Off ved hjælp af ➛/ ❿ -knappen.
Tryk derefter på OK.
• Man kan trykke CLEAR p fjernstyrningen for at standse
REPEAT.-spillingen.
CD
➢ • Engentager
DVD gentager afspilning af afsnit eller titler. En CD eller VCD
afspilning af hele disken eller et spor.
• Alt efter disken, er det muligt at Repeat-funktionen ikke virker.
• Denne funktion er afhængig af det indkodede sprog på disken
og vil ikke virke på alle DVDer.
• En DVD disk kan indeholde op til 32 undertekstsprog.
ENG
56
Off
• Hvis du ønsker at bruge det samme undertekstsprog hver
gang du afspiller en DVD; så se s. 41 “Indstilling af sprog”.
57
DVD
Vælg Audio-sprog
DVD
Brug af bogmærke-funktionen
Du kan hurtigt og nemt vælge et sprog med AUDIO-knappen.
Bogmærke-funktionen lader dig udvælge dele af en DVD eller VCD (MENU
OFF-mode), så du hurtigt kan finde udsnittet senere.
DVD
OK
Brug AUDIO-knappen
DK
CD
1
Tryk på AUDIO-knappen.
2
Brug ➛/ ❿ -knappen til at vælge sprog på en DVD.
- Sprogene vises med forkortelser.
3
Brug ➛/ ❿ -knappen for at vælge STEREO, RIGHT eller LEFT.
(På CD)
➢
Brug Bogmærke-funktionen (DVD)
1
Tryk på MARK-knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
Bogmærkeikonerne vises.
2
Brug ➛/ ❿ -knappen til at flytte til det ønskede bogmærke ikon.
3
Når du kommer til den scene, du ønsker at markere, så tryk på OKknappen. Ikonet vil ændres til et nummer (1,2 eller 3).
4
Tryk på BOOKMARK-knappen for at fjerne displayet igen.
• Denne funktion er afhængig af det indkodede sprog på
disken og vil ikke virke på alle DVDer.
• En DVD disk kan indeholde op til 8 sprog.
• Hvis du ønsker at bruge det samme audio-sprog hver gang
du afspiller en DVD; så se s. 41 “Indstilling af sprog”.
1
DK
Fremkald en markeret scene
1
Tryk på MARK-knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
2
Brug ➛/ ❿ -knappen til at vælge en markeret scene.
3
Tryk på PLAY/STILL (❿ll ) -knappen for at springe hen til den
markerede scene.
1 – –
CLEAR
Slet et bogmærke
1
Tryk på MARK-knappen på fjernbetjeningen under afspilning.
2
Brug ➛/ ❿ knappen til at vælge det bogmærkenummer du ønsker at
slette.
3
Tryk på CLEAR-knappen for at slette et bogmærkenummer. Tryk på
BOOKMARK-knappen for at fjerne displayet igen.
➢ • Du kan markere op til 3 scener ad gangen.
• Alt efter disken er det nogle gange ikke muligt at bruge
Bogmærke-funktionen.
58
59
DVD
MP3/WMA Afspilning
Når en MP3 Disk indsættes i DVD AFSPILLEREN, spilles første sang fil fra
den første mappe.
• Hvis der findes mere end to filtyper på disken, vælges den du ønsker.
• For at ændre den filtype, som afspilles, trykkes på knappen STOP ( ■ )
to gange, og derefter trykkes på knappen MENU.
• Hvis der ikke trykkes på nogen knap på fjernkontrollen i 60 sekunder,
forsvinder menuen, og det valgte element bliver afspillet.
DK
MP3/WMA Afspilnings-Funktion
1
2
Når den første sangfil afspilles, vil menuen for musikmappen komme
frem til højre på skærmen.
Der kan vises op til 8 musikmapper ad gangen. Hvis du har mere end 8
mapper på en disk, trykkes på knapperne ➛/ ❿ for at få dem frem på
skærmen.
Brug /❷ knapperne for at vælge den ønskede musik mappe, tryk OK.
Brug /❷ knapperne igen for at vælge en sang fil. Tryk OK for at
begynde playback af sang filen.
Program/Random playback
PROGRAM
MP3/WMA Afspilning
CD-R MP3/WMA disks
Når der afspilles CD-R/MP3 eller WMA- disks, skal man følge anbefalingerne for CD-R ovenfor, samt
kommentarerne her nedenfor:
• Dine MP3 eller WMA filer skal være af formatet ISO 9660 eller JOLIET.
ISO 9660 format og Joliet MP3 eller WMA filer er kompatibel med Microsofts DOS og Windows, og med Apples
Mac. Disse to formater er de mest brugte.
• Ved navngivning af dine MP3 eller WMA filer overskrid ikke 8 tegn, og placér ”.mp3, .wma” som fil
forlængelse.
General navne format af: Titel.mp3. eller Titel.wma. Ved komponering af din titel, vær sikker på at du bruger 8
tegn eller mindre, ikke har nogle mellemrum i navnet, og undgår brugen af specielle tegn inkluderet: (.,/,\,=,+).
• Brug en dekompression overførelses hastighed af i det mindste 128 Kbps ved optagelse af MP3 filer.
MP3 filers lydkvalitet afhænger faktisk af hvilken kompression/dekompressions hastighed du vælger. For at
opnå audio CD kvalitets lyd, kræves en analog/digital sampling hastighed, der er konvertibelt til MP3 format, på
mindst 128 Kbps og op til 160 Kbps. Det giver kun sjældent bedre lyd kvalitet, hvis der vælges et højere niveau
såsom 192 Kbps eller mere.
Modsat, filer med sampling hastighed under 128 Kbps vil ikke spille korrekt.
• Brug en overførselsdekomprimering på mindst 64Kbps, når der optages WMA-filer.
WMA filers lydkvalitet afhænger i bund og grund af størrelsen af komprimeringen/dekomprimeringen, som du
vælger. For at opnå audio CD-lydkvalitet kræves en størrelse på analog/digital sampling, som stemmer med
WMA-formatet og mindst 64 Kbps og op til 192Kbps. Omvendt gælder det, at filer me
dekomprimeringsstørrelser under 64Kbps eller over 192Kbps heller ikke kan afspilles godt.
RANDOM
Tryk p MODE for at skifte mellem RANDOM og PROGRAM. Side 64 viser
yderligere information vedr. disse modi.
➢ • Tryk p REPEAT i STOP mode for at kun h¯re musik uden stop,
tryk en gang til for at afslutte det.
• Afspilningsformen PROGRAM/RANDOM kan ikke bruges, hvis
disken indeholder mere end to filtyper.
• Undgå at kopiere copyright beskyttede MP3 filer.
Visse “sikkerheds beskyttede” filer er krypteret og kode beskyttet for at hindre illegal kopiering.
Disse filer er af følgende typer: Windows MediaTM (registeret varemærke af Microsoft Inc) and SDMITM
(registeret varemærke af The SDMI Foundation). Du kan ikke kopiere sådanne filer.
• Vigtigt: Ovennævnte rekommandationer kan ikke tages som en garanti for, at DVD afspilleren vil spille MP3
optagelser, eller som en forsikring af lyd kvalitet.
Du skal være opmærksom på, at visse teknologier og metoder for MP3 filers optagelser på CD-R’er forhindrer
optimal playback af disse filer på din DVD afspiller (degraderet lyd kvalitet og i visse tilfælde afspillerens
uformåenhed til at læse filerne).
• Denne enhed kan maksimalt afspille 500 filer og 300 mapper per disk.
60
61
DK
Programmeret afspilning & tilfældig afspilning
Visning af CD-billede
• Vælg JPEG i menuen for at få vist en billed-CD.
• For at ændre den filtype, som afspilles, trykkes på knappen
STOP ( ■ ) to gange, og derefter trykkes på knappen DISC MENU.
• Hvis der ikke trykkes på nogen knap på fjernbetjeningen i 60 sekunder,
forsvinder menuen, og det valgte element bliver afspillet.
Afspilning af programmeret rækkefølge (CD/MP3/WMA)
PROGRAM
RANDOM
1.
DK
Tryk på MODE-knappen.
2.
Vælg PROGRAM ved hjælp af ➛ / ❿ -knappen. Tryk på OKknappen.
3.
Vælg det første afsnit (eller spor) til din programmerede rækkefølge
ved hjælp af / ❷/ ➛ / ❿-knappen.
Tryk på OK-knappen.
Rækkefølgen på dine programvalg vises i Programrækkefølgekassen.
PROGRAM 01
Program order
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
04
08
12
16
------
------
------
------
CLEAR
PROGRAM
4.
Tryk på PLAY/STILL (❿ll) -knappen.
Disken bliver nu afspillet i den programmerede rækkefølge.
Afspilning i tilfældig rækkefølge (CD/MP3/WMA)
RANDOM
1.
Åben diskbakken.
2.
Læg disken i bakken.
- Læg disken i med billedsiden opad.
3.
Luk bakken.
- Bakken lukkes og der vil blive vist en skærm, der ser ud som den
her nedenfor.
DK
Album
Photo : 1 /215
• Brug knapperne OP/NED eller VENSTRE/HØJRE på fjernbetjeningen for
at vælge det billede, som du ønsker at se, og tryk derefter på knappen
OK. (Tryk på knappen PLAY/STILL (❿ll) , hvis du ønsker at afspille
som billedserie (Slide Show).
• For at se de næste 6 billeder, trykkes på knappen ❿❿l.
• For at se de forrige 6 billeder, trykkes på knappen l➛➛.
•
: Vend tilbage til albumskærmen.
•
: Hver gang der trykkes på knappen OK, roterer billedet 90 grader
med uret.
Photo : 1 /215
•
1.
Tryk på MODE-knappen.
2.
Vælg RANDOM (tilfældig) ved hjælp af VENSTRE/HØJREknappen.
Tryk på OK-knappen.
Disken afspilles nu i tilfældig rækkefølge.
➢
• Afhængig af disken kan det forekomme at afspilning i
programmeret eller tilfældig rækkefølge ikke er mulig.
•
: Når dette ikon vælges, og der trykkes på OK, skifter billedet
automatisk med et interval på ca. 6 sekunder.
•
: Billedet skifter automatisk med et interval på ca. 12 sekunder.
•
: Billedet skifter automatisk med et interval på ca. 18 sekunder.
• Tryk på CLEAR-knappen for at vende tilbage til normal
afspilning.
*Afhængig af filstørrelsen, kan intervallet mellem billederne være længere
eller kortere end vejledningen angiver.
• Afspilningsformen PROGRAM/RANDOM kan ikke bruges,
hvis disken indeholder mere end to filtyper.
➢
• Denne enhed understøtter maksimalt 99 programmerede
rækkefølger.
62
: Hver gang der trykkes på knappen OK, forstørres billedet op til
2X. (Normal › 2X › Normal)
•
: Enheden går i billedseriemåde.
*For at vende tilbage til albumskærm trykkes på knappen RETURN.
*Før serievisningen kan begynde, skal man indstille varigheden af
intervallet mellem billederne.
Timer :
• Når flaget vises, tryk RETURN for at komme tilbage til albumskræmen
• Hvis der ikke trykkes på nogen knap på fjernkontrollen i 10 sekunder, forsvinder menuen.
Tryk på knapperne OP/NED eller VENSTRE/HØJRE på fjernkontrollen for at få vist menuen igen.
63
DVD
Visning af CD-billede
Tekniske specifikationer
CD-R JPEG Disks
DK
• Kun filer med tilføjelsen ".jpg" og ".JPG" kan vises.
• Hvis disken ikke er lukket, vil det tage længere tid at starte afspilningen og ikke alle optagede filer kan
vises.
• Kun CD-R disks med JPEG-filer i formatet ISO 9660 eller Joliet kan vises.
• Navnet på JPEG-filen må ikke være længere end 8 karakterer og må ikke indeholde tomme pladser
eller særlige karakterer (. / = +).
• Kun konsekutivt indspillede multisession-disks kan vises. Hvis der er et tomt segment i en
multisession-disk, kan disken kun vises hen til dette tomme segment.
• Der kan maksimalt lagres 500 billeder på en enkelt CD.
• Kun Kodak Picture CD’er kan vises.
• Når der vises en Kodak Picture CD, er det kun JPEG-filerne i billedmapperne, der kan vises.
• En billeddisk, der ikke er en Kodak Picture CD, kan tage længere tid at starte og er måske slet ikke
mulig at vise.
• Hvis antallet af filer på 1 disk er over 500, er det kun de 500 JPEG-filer, der kan vises.
• Hvis antallet af mapper på 1 disk er over 300, er det kun de 300 JPEG-mapper, der kan vises.
Generelt
Mærkespænding
AC 220 - 240V, 50Hz
Strømforbrug
23 watt
Vægt
3.9 Kg
Mål
430mm X 282mm X 84mm
Omgivelsestemperatur ved betjening
+5°C ~ +35°C
Installationsbetingelser
Betjeningsposition: Vandret,
DK
Relativ fugtighed: Under 75%
Indgange
Udgange
Videoindgang (bagerst)
Euro Scart-stik: 1.0Vp-p (uafbalanceret) 75 Ω
Audioindgang (bagerst)
Euro Scart-stik: -8dBm, 47Kohm uafbalanceret
RF ud
UHF 21-69 (begynder ved CH36)
Audio (DVD, VCR)
RCA-stik, Euro Scart-stik
Audio (kun DVD)
Digital audioudgang (OPTICAL, COAXIAL, RCA-stik)
Video (DVD, VCR)
RCA-stik, Euro Scart-stik
Video (kun DVD)
S-Video ud
DVI ud : Digitalt visuelt grænsesnit (belastning 50 ohm)
RGB ud: Euro Scart-stik
Båndformat
Videobånd af VHS-typen,
videobånd af S-VHS typen (kun afspilning)
VCR
DVD
64
Farvesystem
PAL, NTSC4.43, NTSC-afspilning på PAL-tv
Frekvenssystem
B/G, D/K
Video S/N
Over 43dB (standardoptagelse)
Opløsning
Over 240 linjer (standardoptagelse)
Audio S/N
Over 68dB (Hi-Fi), 39dB (Mono)
Karakteristika for audiofrekvens
20Hz - 20KHz (Hi-Fi)
Disc
DVD, CD (12 cm), CD (8 cm)
Audio S/N
95dB
Audiodynamikområde
105dB
65
Fejlfindingsvejledning (DVD)
Problemer og løsninger (videobåndoptager)
Før kundeservice kontaktes (fejlfinding)
Kontroller følgende punkter, før Samsungs kundeservice kontaktes.
Problem
Ingen strøm
Forklaring/Løsning
◆
◆
Der kan ikke indsættes et videobånd
◆
Et videobånd kan kun indsættes med ruden opad og
sikkerhedstappen pegende ind mod dig.
Fjernsynsudsendelsen er ikke blevet optaget
◆
◆
◆
Kontroller antenneforbindelsen til DVD/videobåndoptageren.
Er DVD/videobåndoptagerens kanalvælger indstillet korrekt?
Kontroller, at båndets sikkerhedstap er intakt.
◆
Var der blevet trykket på STANDBY/ON-knappen for at
aktivere timeren?
Kontroller de indstillede start- og stoptidspunkter for
optagelsen.
Hvis der har været en strømafbrydelse under den
tidsindstillede optagelse, er optagelsen blevet annulleret.
DK
Den tidsindstillede optagelse lykkedes ikke
◆
◆
Der er ikke noget billede ved afspilning,
eller billedet er forvrænget
◆
Kontroller, at du ikke bruger et bånd, der allerede er indspillet
Der kan ikke ses normale udsendelser
◆
Kontroller indstillingen TUNER/EXTERNAL. Den bør stå på
TUNER.
Kontroller antenneforbindelsen for fjernsynet og
videobåndoptageren.
◆
Der er støj eller flimmer ved afspilning
◆
Tryk på TRK-knapperne (
Når der trykkes på ❿II-knappen
under afspilning, er der støj
eller flimmer på pausebilledet.
◆
Alt afhængig af båndets tilstand kan der forekomme flimmer på
et pausebillede. Tryk på TRK-knapperne ( eller )
under slowmotion for at minimere dette.
Rensning af videohoveder
◆
Hvis fjernsynet ikke kan finde testbilledet, når
det indstilles til DVD/videobåndoptageren,
eller hvis der er interferens på testbilledet, er
det muligt, at DVD/videobåndoptagerens
udgangskanal er sammenfaldende med de
normale fjernsynsudsendelser i området. For
at forhindre dette, skal man ændre
DVD/videobåndoptagerens udgangskanal
på følgende måde:
Problem
Kontroller, at stikkontakten er tilsluttet.
Har du trykket på STANDBY/ON-knappen?
eller
) for at minimere dette.
Hvis der optræder dårlige billeder på flere bånd, trænger
videohovederne muligvis til rensning. Dette er ikke særlig
udbredt, og medmindre det forekommer, bør hovederne ikke
renses. Ved rensning af videohovederne bør man
gennemlæse de instruktioner, der hører til rensebåndet.
Forkert rensning kan forårsage permanent skade på
videohovederne.
1. Fjern antenneindgangsstikket fra det markerede stik
(antennesymbol) bagpå DVD/videobåndoptageren.
2. Følg instruktionerne i afsnittet ‘Indstilling af tv’et til
DVD/videobåndoptageren’ (se side 12).
3. Følg instruktionerne i afsnittet ‘Indstilling af
DVD/videobåndoptagerens udgangskanal’ (se side 19),
og flyt kanalen adskillige trin ned fra den oprindelige
indstilling (eksempel: fra 36 til 39).
4. Sæt antennestikket i det markerede stik (antennesymbol)
bagpå DVD/videobåndoptageren.
5. Genindstil fjernsynet til DVD/videobåndoptageren
ved at følge instruktionerne i afsnittet ‘Indstilling af tv’et
til DVD/videobåndoptageren’ (side 12).
6. Hvis problemet stadig forekommer, kan du gentage
trin 1-5 for at flytte endnu flere kanaler væk fra den oprindelige
indstilling.
Disken afspilles ikke.
Handling
◆
◆
◆
Kontroller, at disken er isat med etiketten opad.
Kontroller DVD’ens områdekode.
Denne maskine kan ikke afspille CD-ROM’er, DVD-ROM’e osv.
Indsæt en DVD eller en cd.
◆
5.1-kanallyd gengives kun, når følgende betingelser er opfyldt :
1) DVD/videobåndoptageren er forbundet med den korrekte
forstærker
2) Disken er optaget med Dolby 5.1-kanalsteknik.
Kontroller, at disken er mærket “ 5.1 ch”.
Kontroller, at lydsystemet er sluttet til og fungerer korrekt.
5.1-kanallyd gengives ikke.
◆
◆
Ingen lyd.
Visse funktioner i opsætningsmenuen fungerer muligvis ikke korrekt,
hvis disken ikke er kodet med den tilsvarende funktion.
P47-50
◆
Skærmstørrelsen på dine DVD’er er fastsat.
P50
◆
Kontroller, at den korrekte digitale udgang er valgt i menuen Audio
Options.
P49
◆
Koldstart enheden uden nogen plade i. Tryk knapperne ➛➛ og ❿❿
på forsiden samtidigt i fem sekunder. Slå DVD-VCR fra og til ved at
trykke knappen STANDBY/ON. ”Forældremåde” (Parental Mode) er
nu lukket op og det vises på displayen. Nu kan du stille ind
klassificeringsniveauet og ændre password.
◆
Se indholdsfortegnelsen og find det afsnit i instruktionsbogen, der
indeholder en forklaring på det aktuelle problem, og følg
anvisningerne igen.
Hvis problemet stadig ikke kan løses, kan du kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Ved andre problemer:
◆
◆
Ingen DVI-udmadning
◆
◆
Unormalt DVI-skærmbillede
◆ Model- og serienummeret bagpå DVD/videobåndoptageren
◆ Garantioplysningerne
◆ En klar beskrivelse af problemet
Kontakt derefter den nærmeste SAMSUNG-kundeservice.
◆
◆
66
Skærmebilledet ryster ved
DVI-udmadning
P49
◆
Glemt adgangskode
Hvis problemet ikke kan løses ved at følge ovenstående instruktioner, skal du skrive følgende ned:
DK
P51-61
Ikonet
vises på
skærmen.
Skærmstørrelsen kan ikke
ændres.
P6
Funktionerne eller handlingen kan ikke udføres på nuværende
tidspunkt, da :
1. DVD’ens software forhindrer det.
2. DVD’ens software ikke understøtter funktionen (fx vinkler).
3. Funktionen ikke er tilgængelig i øjeblikket.
4. Du har bedt om en titel, et kapitelnummer eller en søgetid, som er
ugyldig.
◆
Afspilningstilstanden
afviger fra den valgte i
opsætningsmenuen.
Side
◆
Kontroller forbindelsen mellem fjernsyn og DVI-fatningen på DVDspilleren.
Se efter hvis fjernsynsapparatet støtter 576p/480p/720p/1080i DVDspiller.
Hvis det ”sner” på skærmen indebærer det at fjernsynsapparatet
ikke støtter HDCP (Høj båndbredds digitale indholdsbeskyttelse)
Kontroller regionnummeret på din DVD.
Når skærmbilledet under omspilning er forskydet sidelæns, vælg A
eller B i DVI Output Mode-menuen
Uregelmæssig skanderingshastighed i skærmbilledet kan
forekomme når delbilledfrekvensen konverteres fra 50 Hz til 60 Hz
for 720P/1080i DVI (DIGITAL VISUAL INTERFACE) OUTPUT.
67
1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt
garantibevis og kvittering, og såfremt serienummeret på produktet
fuldt læseligt.
2. Samsung forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten
reparation eller udsklftning af defekte dele. Ombytning kan kun ske
hvis reperation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung
forhandler eller et autoriseret servicecenter. Der ydes ingen
godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder,
eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af
uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
■ GARANTIBETINGELSER
NSI Electronic A/S
Bredskifte Allé 7
8210 Aarhus V
Tlf: +45 87 45 46 00, Fax: + 45 87 45 46 20
På dette Samsung produkt ydes der tolv (12) måneders garanti fra
købsdatoen mod materiale- og fabrikationsfejl. I tilfælde af fejl, som kan
henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som
har solgt produktet.
Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre
vesteuropæiske lande, opfyle de garantiforpligtigelser som gælder for
købere i det pågældende land. I tilfælde af problemer kan De få
oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:
EUROPÆISK GARANTI
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller
fabrikation, såfremt der kræves tilpasning til nationale eller lokale
tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop det
land produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen
godtgørelse for sådanne tilpasninger og enentuelle følgeskader.
Garantien dækker ikke følgende:
a) Periodiske dftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning
af dele, som følge af normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller
installering af produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte
eller forkert installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig,
oprør, forkert forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller
andre årsager, uden for Samsung kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, i
garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning,
bestemt udfra købekontrakten eller ligende, påvirkes ikke af denne
garanti. Medmindre der nationalt er lovgivet om det modsatte, er
forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende,
og Samsung, deres repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages
til ansvar for indirekte tab eller følgetab, skader på plader, compact
discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende udstyr eller
materiel.
Please ensure the form above is completed at the time of purchase
and present it to the dealer to quality for guarantee service,
otherwise your guarantee may be affected.
DENMARK
CAUTION
CUSTOMER'S SIGNATURE
Handlendesadress, Forhandleradresse, Dirección de negociante, Dirección del vendedor. Endereco de vendedor, Adresse des Händlers,
Adres van handelaar, Adresse du marchand, Dieuvqunsh tou katasthmatoı
DEALER’S ADDRESS
Handlendestelesonnummer, Forhandlertelefonnummer, No. de Tel. de negociante, No. de Tel. del vendedor, Número de telefone de vendedor,
Telefonnummer des Handlers, Telefoon nummer van handelaar, Numéro tél´phone du marchand, il numero di telefono del commeciante,
Ariqmovı thlefwvnou tou katasthvmatoı
DEALER’S TEL. NO.
Handlendesnavn, Forhandler, Nombre de negociante, Nombre del vendedor, Nome de vendedor, Name des Händlers, Naam van handelaar, Nom
du marchand, il nome del commerciante, Onoma tou katasthvmatoı
DEALER’S NAME
Kundeasdress, Kundeadresse, Dirección de client, Direccion del cliente, Endereco de cliente, Adresse des Kunden, Adres van klant,
adresse du client, L’indrizzo del cliente. Dieuvqunsh tou agopasthv
CUSTOMER’S ADDRESS
Kundesadress, Kundetelefonnummer, No. de Tel. de client, No. de Tel del cliente, Número de telefone de cliente, Telefonnummer des Kunden,
Telefoon nummer van klant, Numéro de téléphone du client, il numero de telefono del client , Ariqmovı thlefwvnou tou agorasthv
CUSTOMER’S TEL. NO.
Kundesnavn, Kundenavn, Nombre de cliente, Nombrre del cliente, Nome de cliente, Name des Kunden, Naam van klant, Nom du client,
il nome del clinte, Onomatepwvnumo tou agopasthv
CUSTOMER’S NAME
Kóbetid, Købsadato, Fecha de compra, Data de compra, Kaufdatum, Datum van aankoop, Date d’achat, La data d’acquisto,
Hmeromhniva agoravı agorasthv
DATE OF PURCHASE
Serienummer, No. de serie, Número serial, Seriennummer, Serie nummer, Numéro de série, II numero di matricola, Ariqmovı kataskeuhvı.
SERIAL NO.
Modelnavn, Nombre de modelo, Nombre del modelo, Nome de modelo, Modellbezeichnung, Modelnaam, Nom du modèle, II nome di modello,
Montevlo proi>ovntoı.
MODEL NAME
DEALER'S STAMP & SIGNATURE
ΕΓΓΥΗΣΗ
GARANTIA
GARANTIE
GARANTÍA
GARANTI
GARANZIA
GUARANTEE
WARRANTY CARD
SAMSUNG EUROPEAN BLOC WARRANTY
DENNA ANVÄNDARHANDBOK DISTRIBUERAS AV
Dette apparatet distribueres av SAMSUNG ELECTRONICS.
Tämän laitteen jakelusta vastaa
DETTE APPARAT DISTRIBUERES AF
ELECTRONICS
www.samsungvcr.com
AK68-00270A
Download PDF

advertising