Samsung | SV-DVD940 | Samsung SV-DVD940 Bruksanvisning

NORSK
Innhold
Innhold
N
◆ TA OPP FJERNSYNSSENDINGER
◆ FORORD
■
■
Sikkerhetsregler ...................................................................................................................
Platetyper og egenskaper ....................................................................................................
5
6
■
■
■
■
◆ OVERBLIKK OVER DVD- OG VIDEOKASSETTSPILLEREN
■
■
■
■
■
DVD- og videokassettspilleren sett forfra ............................................................................
DVD- og videokassettspilleren sett bakfra ...........................................................................
Infrarød fjernkontroll.............................................................................................................
Display-indikatorer ...............................................................................................................
Tilbehør................................................................................................................................
7
7
8
9
9
■
■
■
■
■
Velge opptakshastighet .......................................................................................................
Beskytte en innspilt kassett .................................................................................................
Gjøre opptak straks .............................................................................................................
Gjøre opptak med automatisk stopp ...................................................................................
Bruke ShowView-funksjonen ..............................................................................................
Endre ShowView-programmeringen ...................................................................................
Bruke tidsinnstillingen..........................................................................................................
Kontrollere et innstilt opptak ................................................................................................
Slette en forhåndsinnstilling av opptak................................................................................
29
30
30
31
32
33
34
35
35
◆ AVSPILLING
◆ KOPLE TIL DVD- OG VIDEOKASSETTSPILLEREN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Finne ut hvordan du kopler DVD- og videokassettspilleren .................................................
Kople DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet med koaksial-ledningen ...................................
Kople DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet med SCART-ledning........................................
Kople DVD- og videokassettspilleren til en satellittmottaker eller annet utstyr ................................
Automatisk første gangs innstilling (Plug and Auto Set Up) ................................................
Søke inn fjernsynet på DVD- og videokassettspilleren ........................................................
Taster som styrer Spilleren ..................................................................................................
Velge kanal på TV ...............................................................................................................
Sette batterier i fjernkontrollen .............................................................................................
Stille inn dato og tid .............................................................................................................
Å velge menyspråk ..............................................................................................................
■
10
11
11
12
13
14
15
16
17
17
18
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
2
Søke inn stasjonene (kanalene) automatisk ........................................................................
Innstille stasjoner manuelt ...................................................................................................
Slette en innstilt stasjon .......................................................................................................
Forandre lista over lagrede stasjoner ..................................................................................
Velge lydinnstillingen RF OUT .............................................................................................
Innstille DVD- og videokassettspillerens utgangskanal .......................................................
Velge fargeinnstilling ...........................................................................................................
NICAM .................................................................................................................................
Intelligent bildekontroll .........................................................................................................
Intelligent bildekontroll (Fjernkontroll) ..................................................................................
Funksjonen ShowView Extend ...........................................................................................
Slå av automatisk ................................................................................................................
Skjerm Informasjon .............................................................................................................
Velge kassett-type ...............................................................................................................
Gjentagelse .........................................................................................................................
S-VHS Avspilling .................................................................................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
19
20
21
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
Spille en kassett ..................................................................................................................
Justere bildetilpassingen manuelt .......................................................................................
Stille inn lydutgangen ..........................................................................................................
Spille en kassett i sakte film (slow motion) ..........................................................................
Spille en sekvens bilde for bilde ..........................................................................................
Spille en sekvens i skiftende hastigheter ............................................................................
Søke etter en spesiell sekvens............................................................................................
Bruke telleverket .................................................................................................................
Redigere sammen opptak ...................................................................................................
Gjøre opptak fra en annen DVD- eller videokassettspiller eller et videokamera .............................
Bruk av TV-knappene på fjernkontrollen .............................................................................
36
36
37
37
38
38
39
41
42
42
43
◆ DVD-FUNKSJONER
■
◆ STILLE INN DVD- OG VIDEOKASSETTSPILLEREN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Velge kopling.......................................................................................................................
Oppsetting av språkfunksjonen ...........................................................................................
Oppsetting av audiomulighetene.........................................................................................
Oppsetting av displaymulighetene ......................................................................................
Oppsetting av foreldrekontrollen .........................................................................................
Tilkopling av A/V-mottaker ..................................................................................................
Spesialfunksjoner ved avspilling .........................................................................................
Justere bildeforholdet (EZ View) .........................................................................................
Bruk av displayfunksjonen...................................................................................................
Endring av kameravinkelen .................................................................................................
Valg av tekstspråk ...............................................................................................................
Gjentatt avspilling ................................................................................................................
Valg av audiospråk ..............................................................................................................
Bruk av Bookmark-funksjonen ............................................................................................
MP3/WMA-avspilling ...........................................................................................................
Programmert avspilling og tilfeldig avspilling.......................................................................
Visning av bilde-CD .............................................................................................................
44
46
48
49
50
51
52
53
55
56
56
57
58
59
60
62
63
3
N
VCR
Innstille stasjoner manuelt
☛
N
Language
: English
1
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
Install
Du behøver ikke innstille stasjonene manuelt hvis du
allerede har gjort det automatisk.
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk knappene
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat: Install menyen vises.
4
Trykk på knappene
5
Hvis du har lagret en TV-stasjon:
:G
: CH 36
PR
CH
NAME
DEC
1
2
Setup
2
Trykk knappene
Trykk på knappen ❿ og velg MANUAL SET UP.
Resultat:
Menyen The TV STATION TABLE vises.
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat: Install-menyen vises.
❷
til markøren står ved Manual
7
Trykk ❿ for å søke inn en stasjon.
Resultat: Menyen Manual Setup vises.
8
Trykk ➛ eller ❿ og start søkingen.
Resultat: Frekvensbåndet gjennomsøkes og den første
stasjonen som blir funnet, vises.
9
10
Trykk ❷ knappen inntil DECODER vises.
eller ❷ og velg det kanalnummeret du vil ha.
Trykk knappen ❿ for eventuelt å aktivere eller deaktivere bruk
av dekoderen for TV-stasjonen.
11
Trykk på knappene
12
Trykk ❿ for å forandre navn på kanalen.
Resultat: Første bokstav i navnet blinker.
eller ❷ til markøren står ved NAME.
4
13
5
SWAPPING : OK
RETURN
DELETE : CLEAR
MANUAL TUNING
PR
:
CH
: ---
MFT
: -
DECODER
: OFF
NAME
: ----
14
For å
må du
Velge et tegn i navnet
Trykke eller ❷ til det ønskede
tegnet vises (bokstav, tall eller
tegnet ”-”).
Flytte til neste eller
forrige tegn
Trykke henholdsvis ➛ eller ❿.
Hvis du
Then...
Vil lagre den
stasjonen som vises
◆
◆
MEMORY : OK
RETURN
◆
Ikke vil lagre den
stasjonen som vises
◆
◆
◆
20
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
eller
: Off
: On
, ❷ for å velge Install.
4
Trykk på knappene
Setup.
5
Trykk ❿ for å bekrefte dette valget.
Resultat: Menyen TV STATION TABLE vises.
6
Trykk på knappene eller ❷ til markøren står ved den stasjonen
du ønsker å slette. (PR)
7
Trykk på knappen CLEAR.
8
: English
Install
kan du slette den.
1
Trykk
3
Language
◆ På feil kanal
, ❷ for å velge Install.
6
TV STATION TABLE
N
◆ Som du ikke har bruk for
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
VCR
Slette en innstilt stasjon
eller
❷
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
til markøren står ved Manual
Gjenta framgangsmåten fra og med trinn 6 til du har slettet alle
stasjonene du ikke trenger.
:G
: CH 36
TV STATION TABLE
PR
CH
1
21
NAME
DEC
2
3
9
Trykk SETUP tre ganger for å gå ut av menyen.
4
5
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
Trykke på knappene eller ❷
til markøren står ved MFT.
Trykke ➛ eller ❿ for å justere bildet, om
nødvendig.
Trykke OK for å lagre stasjonen
Trykke på knappene eller ❷
til markøren står ved CH.
Trykke ➛ eller ❿ for å fortsette å søke i
frekvensbåndet og vise neste stasjon
Gå tilbake til starten på trinn 14
15
Gjenta denne framgangsmåten fra og med trinn 6, til alle ønskede
stasjoner er lagret.
16
Trykk RETURN tre ganger for å gå ut av menyen.
21
VCR
Forandre lista over lagrede stasjoner
N
Du kan ommøblere stasjonsoversikten (Station Table) og gi
stasjonene kanalnumre i en mer logisk rekkefølge.
Language
Du kan velge lydinnstilling (B/G eller D/K) så det passer til det
fjernsynet som er koplet til videokassettspilleren.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises
2
Trykk knappene
3
Trykk på OK eller ❿ for å velge alternativet.
Resultat: Install-menyen vises.
4
Trykk på knappene
Setup.
: Off
: On
Install
, ❷ for å velge Install.
eller ❷ til markøren står ved Manual
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
:G
: CH 36
5
Trykk OK eller ❿ for å bekrefte valget.
Resultat: Menyen TV STATION TABLE vises.
6
Trykk på knappene
eller ❷ til markøren står ved den
ønskede kanalen.
Resultat: Den valgte stasjonen vises samtidig på TV-skjermen.
7
For å endre det programnummeret som er tildelt stasjonen
trykker man OK-knappen på fjernkontrollen. (I eksemplet flyttes
TV stasjonen fra programnummer 1 til programnummer 3)
8
Du kan forandre stasjonenes kanalnummer ved å gjenta
framgangsmåten fra og med trinn 6.
9
Når alt er ferdig, trykk knappen RETURN fire ganger for å
forlate menyen.
VCR
Velge lydinnstillingen RF OUT
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
N
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
, ❷ eller ➛, ❿ og velg Install.
2
Trykk på knappene
3
Trykk OK eller ❿.
Resultat: Menyen Install vises.
4
Trykk på knappene
5
Trykk knappen ❿ og velg G eller K.
6
Når du er ferdig, trykk RETURN to ganger for å gå ut av menyen.
eller ❷ til markøren står ved TV System.
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
G
:G
: CH 36
K
TV STATION TABLE
PR
CH
NAME
1
21
----
DEC
2
3
4
5
SWAPPING : OK
RETURN
DELETE : CLEAR
CH
NAME
Det kan være nødvendig å skifte utgangskanal på DVD- og
videokassettspilleren hvis bildene forstyrres av interferens eller hvis
fjernsynet ikke finner bildene.
Du kan også skifte utgangskanal for å justere hvor fort
informasjonen vises på skjermen.
TV STATION TABLE
PR
Innstille DVD- og videokassettspillerens utgangskanal
DEC
1
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk knappene
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat: Install-menyen vises.
2
3
21
Language
VCR
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
----
4
, ❷ for å velge Install.
5
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
Install
Auto Setup
4
5
Trykk på knappene
Output CH.
22
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
CH:21
:
CH:36
:
CH:69
:G
: CH 36
Velg önsket outputkanal (CH21-CH69) gjennom å trykke OK eller ❿.
CH21
6
eller ❷ til markøren står ved VCR
. . CH36
. . CH69
Når du er ferdig, trykk RETURN to ganger for å gå ut av menyen.
Still så inn fjernsynet igjen (se side 12).
23
VCR
Velge fargeinnstilling
Før du gjør opptak eller spiller av en kassett, kan du velge det
riktige systemet.
I motsatt fall velger systemet automatisk mottaksstandard når du
velger AUTO.
N
Language
➢
: English
◆
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
◆
: Off
: On
Auto
PAL
B/W
Når du spiller av en kassett, velger DVD- og
videokassettspilleren automatisk standard.
Når du spiller av en NTSC-innspilt kassett på denne
spilleren, må du gjøre en innstilling på fargesystemet for å
tilpasse det til fjernsynet. Hvis fjernsynet er et apparat som
bare har PAL-system, sett det til NTPB. Hvis du har et
multisystem-TV (NTSC 4.43-kompatibelt), sett det til NT
4.43 og du kan ta opp NT 4.43.
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk knappene
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat: Menyen User Set vises.
4
Trykk på knappene
eller ❷ til markøren står ved Colour
B/W
VCR
Setup-menyen vises.
Resultat: Programmeringsmenyen vises.
2
Trykk OK eller ❿ .
3
Trykk OK-knappen for å bekrefte valget.
Resultat: Menyen User Set vises.
4
Trykk OK eller ❿ for å velge alternativet.
5
Trykk ❿ for å velge IPC (Intelligent Picture Control).
➢
For å justere skarpheten manuelt, trykk på knappen ❷ for å slå
IPC-innstillingen av (Off).
7
Trykk på knappene ➛ eller ❿ til bildet er slik du vil ha det.
8
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
Når Intelligent bildekontroll (IPC) er On (på), justeres
skarpheten i bildet automatisk.
6
➢
Install
On
Off
Hvis du ikke trykker på noen knapp innen ti sekunder,
forsvinner menyen PICTURE automatisk.
Når du er ferdig, trykk RETURN igjen.
Når alt er ferdig, trykk knappen RETURN tre ganger for å forlate
menyen
VCR
Intelligent bildekontroll (Fjernkontroll)
Det er tre slags NICAM-program: NICAM stereo, NICAM mono og
Tospråklig (bilingual) (overføring på et annet språk).
: English
NICAM-programmer følges alltid av en standard monolyd-sending
og du kan velge den lyden du ønsker. Se side 35.
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
1
: Off
: On
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿ .
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk knappene
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat: Menyen User Set vises.
4
Trykk på knappene
5
For å velge…
Trykk OK eller ❿ til…
Mono-innstilling
Off vises.
Off: Velg denne opptaksinnstillingen for
standard mono-lyd under en NICAMsending bare hvis lyden er forvrengt
pga. dårlige mottaksforhold.
On
Off
N
: English
Svart-hvitt (Black and white)
NICAM
Language
Language
Trykk på knappen ❿ for å velge Auto ➝ PAL ➝ B/W.
Auto Når du spiller av en kassett, blir systemets standard valgt
automatisk av DVD- og videokassettspilleren
6
Funksjonen Intelligent bildekontroll gjør det mulig å justere
skarpheten i bildet automatisk, slik du selv foretrekker å ha det.
, ❷ for å velge User Set.
System
5
VCR
Intelligent bildekontroll
NICAM-innstilling
Intelligent bildekontroll gjør det mulig å justere bildeskarpheten
automatisk etter eget ønske.
1
Trykk IPC-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
2
Trykk knappen ❷ for å skru på (On) eller av (Off) intelligent
bildekontroll.
➢
, ❷ for å velge User Set.
Når intelligent bildekontroll er på (On), stilles
bildeskarpheten inn automatisk.
3
Skru av ( Off ) intelligent bildekontroll for å stille inn
bildeskarpheten manuelt.
◆ Horisontal bildejustering vises.
4
Trykk knappen ➛ eller ❿ til bildet blir vist slik som du ønsker.
eller ❷ til markøren står ved NICAM.
➢
5
OK
5
Hvis du ikke trykker på en knapp innen ti sekunder, forsvinner
PICTURE-menyen automatisk.
Når du er ferdig, trykk IPC-knappen en gang til.
On vises.
On: Bruk normalt denne innstillingen.
6
24
Når alt er ferdig, trykk knappen RETURN tre ganger for å forlate
menyen.
25
VCR
N
Language
For å forebygge forsinkelser eller programutvidelser har
videokassettspilleren en funksjon, som hedder ShowView
EXTEND. Med denne funksjonen kan man øke opptakstiden med
helt op til 60 minutter.
: English
➢
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
Benyttes bare dersom videokassettspilleren ikke har en
PDC-funksjon, eller denne er slått av (Off).
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
2
Trykk knappene
3
Trykk OK eller ❿ for å velge alternativet.
Resultat: User Set-menyen vises.
4
Trykk den tilsvarende
5
Trykk på ➛ eller ❿ knappen for å innstille ShowView Extend
med gradvist økende 10 minutters-intervaller.
6
For å lukke, trykk ❿ eller OK gjentatte ganger til OFF vises.
, ❷ for å velge User Set.
User Set
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
VCR
Off
10
20
30
40
50
60
eller ❷ knappen, inntil valgmuligheten
ShowView Extend vises.
Funksjonen Auto Power Off (strømmen automatisk av) slår av
DVD- og videokassettspilleren hvis ikke noe signal er mottatt og
du ikke trykker på noen knapp i løpet av den tiden du har
bestemt.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
Language
: Off
: On
: English
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk på knappene
3
Trykk OK for å bekrefte valget.
Resultat: Menyen User Set vises.
4
Trykk på knappene
Power Off.
5
Off
1Hour
2Hour
3Hour
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
2
Trykk knappene
3
For å
Trykk OK eller ❿ til…
Vise informasjon på skjermen
On vises
Skjule informasjon på skjermen
Off vises
4
: English
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
On
Off
, ❷ til Screen Messages er valt.
Trykk RETURN to ganger for å gå ut av menyen.
VCR
Hvis du vil bruke telleverket til å vise hvor mye tid som er igjen
på en kassett, må du angi hva slags kassett som er sett inn.
Language
1
Når MENU er trykket.
Install
2
Trykk knappene
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
3
Trykk OK eller ❿ for å velge alternativet.
4
Trykk på knappene
Select.
5
Trykk på ➛ eller ❿-knappene så mange ganger som
nødvendig, til den riktige kassett-lengden vises.
eller ❷ til markøren står ved Auto
E180
E 300
Trykk ❿ eller OK til du valt tid for automatisk lukking .
Off
6
26
1
6
: Off
: On
Language
, ❷ for å velge VCR.
: English
: Off
: On
, ❷ eller ➛, ❿ og velg User Set.
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
N
Velge kassett-type
Slå av automatisk
Language
DVD- og videokassettspilleren viser det meste av informasjonen
både på spilleren og på TV-skjermen.
Du kan velge å vise eller skjule denne informasjonen på TVskjermen (bortsett fra indexmarkeringene,
programmeringsmenyen og tidsinnstillingen av opptak, som ikke
kan skjules).
Install
1
Colour System
VCR
Skjerm Informasjon
Funksjonen ShowView Extend
1Hour
2Hour
eller ❷ til markøren står ved Tape
E240
E260
VCR Setup
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
E180
E240
E260
E300
Trykk OK eller ❿ til riktig kassettlengde vises.
3Hour
Når du er ferdig, trykk RETURN to ganger for å gå ut av
menyen.
27
VCR
Gjentagelse
N
Du kan innstille gjentatt avspilling for å spille båndet om igjen fra
ende til annen.
Language
1
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
3
Trykk eller ❷ til Repeat Play valts.
Resultat: Menyen VCR FUNCTION SETUP vises.
5
: E180
: Off
: Off
Off
On
6
VCR
eller ❷ for å velge VCR.
Trykk OK ellerTrykk OK eller ❿ til for å velge alternativet.
VCR Setup
Repeat Play
S-VHS
Når MENU er trykket, trykk
2
4
Tape Select
VCR
Velge opptakshastighet
Trykk på knappene
Play.
eller
❷
til markøren står ved Repeat
For å...
Trykk OK eller ❿ til…
Gjenta avspillingen
On vises.
Ikke gjenta avspillingen
Off vises.
N
Du kan gjøre opptak på kassett i to forskjellige hastigheter:
◆ SP (Standard hastighet)
◆ LP (Long Play, dvs. langsommere)
I innstillingen Long Play:
Type
Innspillingstid (SP)
E-180
180 min. eller 3 timer
E-240
240 min. eller 4 timer
E-260
260 min. eller
4 timer og 20 min.
E-300
300 min. eller 5 timer
◆ Varer kassetten dobbelt så lenge.
◆ Blir opptakskvaliteten en tanke dårligere.
For å gjøre opptak
Trykk knappen SPEED på
fjernkontrollen, til
I standard play-innstilling
I long play-innstilling
SP vises
LP vises
OK
Når du er ferdig, trykk RETURN to ganger for å gå ut av menyen.
S-VHS Avspilling
Language
1
Under S-VHS play mode etter å ha trykket MENU.
2
Trykk
3
Trykk OK eller > for å velge alternativet.
Resultat : VCR Setup-menyen vises.
4
Trykk
4
Til…
Trykk OK eller ❿ til…
S-VHS play
On vises.
S-VHS play ønskes ikke
Off vises.
: English
eller ❷ for å velge VCR.
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
eller ❷ til S-VHS valts.
VCR Setup
28
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
Off
On
5
Når alt er ferdig, trykk RETURN to ganger for å forlate menyen.
For å se S-VHS kassetter, sett S-VHS mode til On i VCR menyen.
29
VCR
Beskytte en innspilt kassett
Videokassetter har en sikkerhetstapp (eller plastflik) for å hindre at
innholdet blir slettet eller overspilt ved et uhell. Når tappen er
fjernet, er det ikke mulig å gjøre opptak på kassetten.
N
1
Hvis du vil beskytte en kassett, bryter du av tappen med en liten
skrutrekker.
2
Hvis du igjen vil gjøre opptak på en beskyttet kassett (med brutt
sikkerhetstapp), setter du en tape-bit over hullet.
1
VCR
Gjøre opptak med automatisk stopp
Denne funksjonen gjør det mulig å gjøre opptil ni timers opptak på
Long Play.
N
DVD- og videokassettspilleren stopper automatisk etter den angitte
tidsperiode.
OPEN/CLOSE
VCR
Gjøre opptak straks
Før du gjør et opptak, må du ha lagret stasjonen i DVD- og
videokassettspilleren på forhånd (hvis du ikke gjør opptak via en
ekstern videokilde). Hvis du ikke har gjort det, se side 18 og 19
1
Slå på fjernsynet.
2
For å følge med i programmet som tas opp, velger du den TVkanalen som er reservert for bruk med DVD- og
videokassettspilleren (eller AV-inngangen hvis det er den som
brukes).
3
Sett inn den kassetten du vil gjøre opptak på, med vinduet opp og
sikkerhetstappen intakt eller åpningen dekket av tape.
Resultat:
DVD- og videokassettspilleren slås automatisk på.
4
Velg:
◆
Stasjonen du skal gjøre opptak fra ved hjelp av PROGknappene ( eller ),
eller
4
1
Slå på fjernsynet.
2
For å følge med i programmet som tas opp, velger du den
TV-kanalen som er reservert for bruk med DVD- og
videokassettspilleren (eller AV-inngangen hvis det er den som
brukes).
3
Sett inn den kassetten du vil gjøre opptak på, med vinduet synlig
og sikkerhetstappen intakt eller åpningen dekket av tape.
Resultat: DVD- og videokassettspilleren slås automatisk på.
4
OK
4
6
5
5
Velg:
◆
Stasjonen du skal gjøre opptak fra ved hjelp av PROGknappene ( eller )
eller
◆
Kildene AV1, AV2 ved hjelp av knappen INPUT SEL. for å
finne en sattellittsøker eller en ekstern videokilde.
Resultat: Stasjonens nummer vises og programmet kan ses på
fjernsynet.
Hold REC ( ●) nede en stund for å starte opptaket.
Resultat: Opptaksindikatoren kommer fram på fjernsynsskjermen
og DVD- og videokassettspillerens display.
Et avsnittsmerke registreres på båndet (se side 37).
7
For å stanse opptaket, trykk ■ en gang.
7
OK
➢
REC
EZ VIEW
PROG
DVD/VCR DVI VIDEO
3
4
4
Kildene AV1, AV2 ved hjelp av knappen INPUT SEL. for å
finne en sattellittsøker eller en ekstern videokilde.
Resultat: Stasjonens nummer vises og programmet kan ses på
fjernsynet.
◆
5
Velg opptakshastighet ved å trykke knappen SPEED så mange
ganger som nødvendig (se side 27).
6
Hold REC ( ●) nede en stund for å starte opptaket.
Resultat: Opptaksindikatoren kommer fram på fjernsynsskjermen
og DVD- og videokassettspillerens display.
Et avsnittsmerke registreres på båndet (se side 37).
OK
6
7
Velg opptakshastighet ved å trykke knappen SPEED så mange
ganger som nødvendig (se side 27).
6
STANDBY/ON
8
Trykk på REC-knappen ( ●) flere ganger for å øke opptakstiden i:
◆
30-minutters intervaller opp til fire timer.
◆
1-times intervaller opp til ni timer.
Resultat: Opptakslengden vises på fjernsynsskjermen.
Det gjøres opptak fra den valgte kanalen så lenge som
ønsket. Når tiden er utløpt, stopper DVD- og
videokassettspilleren automatisk opptaket.
Hvis du vil avbryte opptaket før det er slutt, trykker du
STANDBY/ON (VENTESTILLING/PÅ).
☛
5
LENGTH 2:30
SET LENGTH :
PRESS REC ●
Hvis en når slutten på båndet under opptaket.
◆ stopper opptaket.
◆ Hvis DVD- og videokassettspilleren skyver ut kassetten når
du starter opptaket, kontroller at kassettens sikkerhetstapp er
intakt eller at åpningen (som skyldes at tappen er brukket
av) er dekket med tape.
◆ Hvis du kommer til enden av kassettbåndet under opptak,
spoler kassetten seg automatisk tilbake. cassette rewinds
automatically.
30
31
VCR
Bruke ShowView-funksjonen
Endre ShowView-programmeringen
VCR
OK
N
Før du forhåndsinnstiller DVD- og videokassettspilleren på opptak:
◆ Slå på både fjernsynet og DVD- og videokassettspilleren.
◆ Kontroller at dato og tid stemmer.
◆ Sett inn opptakskassetten (med sikkerhetstapp intakt).
Up to six programmes can be preset.
1
Opp til seks opptak kan forprogrammeres.
1
Timer Method
Standard
ShowView
2
ShowView
Code
: 0-9
:
3
OPEN/CLOSE
5
Hvis du vil rette en ShowView-kode du er i ferd med å skrive
inn:
◆ Trykk knappen ➛ til sifferet du vil rette er slettet.
◆ Skriv inn riktig tall.
Trykk på OK-knappen.
Resultat: Informasjon om kanalen vises.
☛
STANDBY/ON
Hvis alle seks opptakene er innstilt, vises meldingen Timer
is full.
Se side 33 hvis du vil slette et allerede innstilt opptak.
Bruk talltastene til å skrive inn koden du har funnet i
TV-programmet.
➢
Code
Correct
Hvis du vil…
må du….
Velge en annen inngangskilde enn
fjernsynssøkeren (AV1, AV2)
◆ Trykke ➛ eller ❿ til valget PR blinker
Trykk på TIMER-knappen for å gå inn i ShowView.
Trykk eller ❷ og OK eller ❿ for å velge ShowView.
Resultat: Det kommer en melding om at du kan taste inn
ShowView-koden.
☛
Første gang du bruker ShowView med en lagret stasjon vil
tallet på kanalen blinke. Denne ene gangen må du legge inn
stasjonens nummer manuelt ved å trykke på eller ❷.
Se neste side hvis:
◆ Kanalnummeret eller tidsangivelsen blinker.
◆ Du ønsker å gjøre endringer med kanalen.
4
Hvis kanalen og tidene stemmer, trykker du RETURN-knappen.
5
Trykk STANDBY/ON for å aktivere tidsinnstillingen.
6
Se side 33 hvis du vil:
◆ Kontrollere at DVD- og videokassettspilleren er programmert
riktig.
◆ Slette et forhåndsinnstilt opptak.
☛
N
Hvis du vil korrigere kanalvalget eller rette på andre elementer, som f. eks. opptakshastigheten, kan du
gjøre det før du trykker SETUP for andre gang for å bekrefte.
◆ Trykke
eller ❷ for å endre valget av inngangskilde
Resultat: Kanalnummeret erstattes av:
• Den av kildene AV1, AV2 som du valgte med
eller ❷ for å angi en satellittsøker eller en
ekstern videokilde.
➢
Inngangskilden må velges før du endrer noen annen verdi.
Ta opp et program hver dag
(mandag til søndag) til samme tid
◆ Trykke ➛ eller ➛ til valget DAY blinker.
Ta opp et program hver uke på
samme dag og til samme tid
◆ Trykke ➛ eller ➛ til valget DAY blinker.
Forlenge opptakstiden
◆ Trykke ➛ eller ❿ til valget STOP blinker
◆ Trykke
◆ Trykke
eller ❷ til teksten W- (Week = uke) vises, fulgt av
ønsket dag. Eks. W-SA (ukentlig Saturday = lørdag)
◆ Trykke
Velge opptakshastighet
eller ❷ til teksten DLY (Daily = daglig) vises.
eller ❷ for å flytte stopp-tidspunktet
◆ Trykke ➛ eller ❿ til valget RECORDING SPEED blinker
◆ Trykke
eller ❷ til riktig angivelse vises:
• Auto (Auto Tape Speed Select): Se side 32
• SP (Standard Play)
• LP (Long Play)
Velge VPS- eller PDC-opptak
◆ Trykke ➛ eller ❿ til valget V/P blinker
◆ Trykke eller ❷ til angivelsene ON eller ”-” vises.
☛
Ikke velg V/P hvis du ikke er sikker på at programmet du vil ta
opp sendes med V/P. Hvis du setter PDC ON (ved å velge ”N” i
høyre spalte på skjermen), må du sette starttiden NØYAKTIG
som i TV-programmet, ellers vil ikke opptaket finne sted.
Tallet ved hvert TV-program i avisen eller programbladet
er kodetall for ShowView. Dette gjør det mulig å
programmere videokassettspilleren med fjernkontrollen
på et øyeblikk. Tast inn ShowView-koden for det
programmet du vil ta opp.
™ ShowView er et varemerke for Gemstar Development Corporation. ShowView-systemet er
produsert på lisens fra Gemstar Development Corporation.
32
33
VCR
Bruke tidsinnstillingen
N
Timer Method
Standard
Tidsinnstillingen gjør det mulig å forhåndsinnstille DVD- og
videokassettspilleren til å ta opp et program opp til en måned før
programmet sendes. Opp til seks opptak kan forhåndsinnstilles.
☛
ShowView
STANDBY/ON
◆ Hvis du har glemt hvilket program som vil bli tatt opp
Sett inn kassetten og trykk TIMER på fjernkontrollen.
Resultat: Valget TIMER vises.
1
Trykk TIMER på fjernkontrollen.
Resultat: Valget TIMER vises.
2
Trykk OK og velg Standard.
Resultat: Menyen TIMER PROGRAMMING vises.
2
Bruk knappen OK til å velge STANDARD.
Resultat: Menyen TIMER PROGRAMMING vises.
3
Trykk ❿ for å velge inngangskilde.
3
Trykk knappene
4
Velg ønsket stasjon (kanal) ved å trykke knappene
å velge inngangskildene AV1, AV2.
4
Bruk knappene ➛ eller ❿ til å velge og forandre de innstillingene
du vil. Mer om dette på forrige side.
5
Trykk ❿ for å velge opptaksdag.
5
Når du er ferdig, trykk RETURN to ganger.
6
Velg ønsket dag ved hjelp av knappene
7
Trykk ❿ for å velge starttid.
8
Velg time ved hjelp av knappene
9
Trykk ❿ for å velge minuttene.
10
Velg minuttverdi ved hjelpe av knappene
11
Trykk ❿ for velge stopptid for opptaket.
12
Velg ønsket stopptid ved hjelp av knappene
eller
samme framgangsmåte som da du valgte starttid.
13
Trykk ❿ for å velge opptakshastighet.
14
Trykk knappene
eller ❷ for å velge opptakshastighetene SP
(Standard Play), LP (Long Play), eller Auto (Auto Tape Speed
Select).
eller ❷ for å velge ønsket kanal.
eller ❷.
eller ❷.
eller ❷.
VCR
Slette en forhåndsinnstilling av opptak
❷,
etter
Du kan slette en tidsinnstilling av opptak som er:
◆ Feil
◆ Ikke lenger ønsket
15
Trykk ❿ for å velge opptaksinnstillingene VPS eller PDC(V/P).
1
Trykk på TIMER på fjernkontrollen.
Resultat: Valget TIMER vises.
16
Bruk knappene
eller ❷ til å veksle mellom VPS eller PDCinnstillingen (markert med On) og ikke VPS/PDC (markert med -).
2
Bruk knappen OK til å velge Standard.
Resultat: Menyen TIMER PROGRAMMING vises.
17
Når du er ferdig, trykk på knappen RETURN.
3
18
Trykk STANDBY/ON (VENTESTILLING/PÅ) for å aktivere
tidsinnstillingen
Resultat: Før opptaket starter vil DVD- og videokassettspilleren
sammenligne varigheten av det innstilte opptaket med
resterende tid på kassetten.
Velg det programmet (opptaket) du vil slette ved hjelp av
knappene eller ❷.
4
Trykk på knappen CLEAR for å slette opptaket.
Resultat: All opptaksinformasjon blir slettet og sendingen blir
ikke tatt opp.
5
Når du er ferdig, trykker du RETURN to ganger.
➢
34
◆ Når du er ferdig med å innstille DVD- og
videokassettspilleren
1
eller ❷, for
N
Du kan sjekke innstillingen av et opptak:
Før du stiller inn et opptak må du være sikker på at dag
og tid stemmer.
OPEN/CLOSE
18
VCR
Kontrollere et innstilt opptak
Auto Tape Speed Select. DVD- og videokassettspillerens
Auto Tape Speed Select-funksjon sammenligner
varigheten av det innstilte opptaket med den tiden som er
igjen på den kassetten som sitter i spilleren. Hvis det er
for lite tid igjen til å gjøre opptaket i innstillingen AUTO,
vil videokassettspilleren automatisk slå seg over på LP og
gjøre hele opptaket i den innstillingen.
4
35
VCR
Denne funksjonen gjør det mulig å spille av enhver innspilt kassett.
N
3
2
1
Slå på både fjernsynet og DVD- og videokassettspilleren.
2
Sett inn videokassetten som skal spilles av. Hvis sikkerhetstappen
på kassetten er intakt, trykk ❿ll.
I motsatt fall starter avspillingen automatisk.
➢
3
3
VI VIDEO
VCR
Stille inn lydutgangen
Spille en kassett
Du kan velge hvordan du vil ha lyden gjengitt gjennom høyttalerne
og AV-utgangene. Disse valgmulighetene foreligger:
Valg
Beskrivelse
L
Gir lyd fra venstre Hi-Fi kanal
Når en kassett settes inn, blir båndets posisjon automatisk
optimalisert for å redusere forstyrrelser (Digital Auto
Tracking). Hvis en kassett spilles helt til enden av båndet,
spoles den automatisk tilbake.
R
Gir lyd fra høyre Hi-Fi kanal
MIX
Gir blandet lyd fra Hi-Fi og vanlige kanaler
NTSC-bånd kan avspilles, men kan ikke brukes til opptak på
denne DVD- og videokassettspilleren.
MONO
Gir lyd fra den vanlige mono-kanalen
LR
Gir Hi-Fi stereolyd fra høyre og venstre kanal
For å
trykker du
Stanse avspillingen
■ (STOP = stopp)
Skyve ut kassetten
N
➢
L
Når du spiller av bånd som er innspilt i Hi-Fi, går
lyden over til Hi-Fi etter fem sekunder i mono.
LR
R
MIX
MONO
(EJECT = kast ut)
For å velge lydinnstilling, trykk på knappen AUDIO på fjernkontrollen til det
riktige valget vises.
VCR
Justere bildetilpassingen manuelt
Funksjonen Bildetilpassing (Picture Alignment) gjør det mulig å
justere tilpassingen manuelt for å oppnå best mulig bilde.
Du kan spille av en kassett i sakte film.
➢
Når støystriper eller streker vises på skjermen under avspilling, kan
tilpassingen justere ved å trykke knappene TRK (
klart og stabilt.
VCR
Spille en kassett i sakte film (slow motion)
eller
) til bildet er
1
Trykk:
◆
◆
Resultat: ◆ Sporingsstripa kommer fram.
◆ Bildet justeres.
◆ Sporingsstripa forsvinner når du slipper knappen.
◆
◆
◆
2
En vil ikke høre noe lyd når man spiller av en film i “sakte
film”.
❿ll for å starte avspillingen.
❿ll en gang til for komme i STILL-innstilling.
❿❿ for å komme i sakte-innstilling (SLOW).
➛➛ eller ❿❿ så mange ganger som nødvendig for å øke eller
minske hastigheten.
For å komme tilbake til vanlig hastighet, trykk ❿ll knappen to
ganger.
Når du spiller av i sakte film, oppstår det lettere bildeforstyrrelser.
Trykk på knappene TRK ( eller
) for å redusere denne
effekten.
☛
1
1
2
2
Når Sakte film-funksjonen har vært slått på i mer enn fem
minutter, vil DVD- og videokassettspilleren automatisk
begynne å spille i normal hastighet for å beskytte:
◆ Kassetten
◆ Videohodene
36
37
VCR
Du kan:
N
Hver gang du gjør et opptak på en kassett i DVD- og videokassettspilleren, blir
det automatisk satt et ”avsnittsmerke” (index) på båndet der opptaket starter.
◆ Stoppe kassetten ved et bestemt bilde
◆ Kjøre videre ett bilde om gangen
➢
VCR
Søke etter en spesiell sekvens
Spille en sekvens bilde for bilde
Det høres ingen lyd når du spiller bilde for bilde.
N
OK
➞
Søkefunksjonen (Search) gjør det mulig å spole forover eller bakover til et
spesielt avsnittsmerke og starte avspillingen derfra. Alt etter hvilken retning du
spoler, er merkene nummerert slik:
1
◆
❿ll for å starte avspillingen.
❿ll for å stoppe båndet ved et bestemt bilde.
◆
F.ADV/STEP (
◆
1
2
➢
VCR
2
1
1
1
2
) for å flytte fram bilde for bilde.
➢
For å gå tilbake til normal avspilling, trykk ❿ll.
☛
Forrige Sekvens som Neste
etc.
spilles
sekvens
sekvens
etc.
Trykk:
Når du har brukt Bilde for bilde-funksjonen i mer enn fem
minutter, vil DVD- og videokassettspilleren automatisk
spille videre for å beskytte kassetten og videohodene.
Vertikal stabilitet: Når du spiller bilde for bilde, kan
interferens bli synlig på skjermen. Trykk V-LOCK
(
,
) knappene for å redusere denne effekten.
Spille en sekvens i skiftende hastigheter
Denne videospilleren bruker et standard-indekssystem
(VISS). Derfor kjenner den igjen indekser fra andre
videospillere med samme system, og vice versa.
Go to [0:00:00] Stop
Bruk denne funksjon når du vil søke for 0:00:00 ifølge telleverket.
Trykk CLEAR ved den plass på båndet hvor du vil sette telleverket
til 0:00:00.
VCR-båndet spoles tilbake eller fremad og søker efter 0:00:00 og
stanser automatisk der.
1
Når SEARCH er trykket, trykk
2
Trykk OK eller ❿.
Du kan variere avspillingshastigheten ved Skyttel-funksjonen
(shuttle) (opp til ni ganger vanlig hastighet).
Eksempel: Du vil analysere teknikken til en idrettsutøver,
bevegelse for bevegelse.
eller ❷ til Go to [0:00.00] valts.
End Search
Skyttel-funksjonen ligger i fjernkontrollen.
➢
1
1
1
Trykk:
◆
◆
◆
2
❿ll under avspilling.
SHUTTLE (skyttel) (<<) for å spille kassetten bakover.
SHUTTLE (skyttel) (>>) for å spille kassetten forover.
1
Når SEARCH er trykket, trykk
2
Trykk OK eller ❿.
eller ❷ til End Search valts.
Hver gang du trykker på SHUTTLE-knappen, endres hastigheten
som vist nedenfor:
REVERSE REVERSE
PLAY
PLAY
X9
X5
38
Bruk denne funksjon når du vil søke for 0:00:00 ifølge telleverket.
VCR-båndet spoles tilbake eller fremad og søker etter 0:00:00 og
stanser automatisk der Hvis VCR-kassetten når slutten av båndet
under letingen støtes kassetten ut.
Det høres ingen lyd når du spiller en sekvens i skiftende
hastighet.
REVERSE
PLAY
X3
STILL
SLOW
MOTION
X1/10
SLOW
MOTION
X1/5
PLAY
PLAY
X3
PLAY
X5
PLAY
X9
39
VCR
IINTRO SCAN
N
INTRO SCAN:
1
Når SEARCH er trykket, trykk
2
Trykk OK eller ❿.
3
Trykk ➛➛ eller ❿❿ avhengig av i hvilken retning det ønskede
programmet er.
4
Når ett bokmerke blir funnet spiller DVD-VCR opp fem sekunder og
fortsetter siden å søke etter nesta bokmerke.
5
Hvis du vil se båndet fra et visst bokmerke, trykk ❿II.
◆ Angir hvor lang tid som er gått under avspilling og
opptak (timer, minutter og sekunder).
◆ Tilbakestilles når en kassett settes inn i DVD- og
videokassettspilleren
◆ Gjør det lett å finne starten på en sekvens
eller ❷ til Intro Scan valts
➛➛ ❿❿
Denne funksjon gjør det mulig å spole fremad/tilbake til en viss
plass på båndet. Det betyr at hvis du har spillet in tre forskjellige
program og har spolet tilbake båndet til dets begynnelse, kan du
med denne funksjon gå direkte til begynnelsen av det annen
programmet gjennom å trykke SEARCH.
➛➛
- 6
1
Når SEARCH er trykket, trykk
2
Trykk OK eller ❿.
3
Trykk ➛➛ eller ❿❿ to ganger. Det fører direkte til begynnelsen av det
ønskede programmet.
4
Letingen kan gjøres fremad (trykk ❿❿) tilbake (trykk ➛➛ ).
(➛➛ -20
0
+20 ❿❿✌
●
5
3
40
N
Telleverket:
☛
●
●
eller ❷ til Intro Scan valts
●
För att avslutte letingen efter bokmerker, trykk ❿II eller ■ .
Hvis gjenstående tid skal kunne beregnes riktig, må du
angi hva slags kassett som brukes.
0:00:00
1
Sett en kassett i videokassettspilleren.
2
For å sette telleverket til null ved starten av en sekvens:
◆ Trykk INFO to ganger så vises telleverket.
◆ Trykk CLEAR når du vil sette telleverket til null.
3
Når du er klar,
◆ Begynn avspilling eller opptak.
◆ Trykk på ■ knappen.
◆ For rask frem- eller tilbagespoling av den sekvensen som
telleren ble satt til null for, trykk på ➛➛ eller ❿❿.
Index Skip Search
INDEX SEARCH :
VCR
Bruke telleverket
Søke etter en spesiell sekvens
➢
2
Noe av videospiller-informasjonen, som telleverket, kan
vises på fjernsynsskjermen (hvis du ikke har deaktivert
OSD-innstillingen; se side 27.
Trykk DISPLAY:
◆ En gang for å vise funksjon, kanalnummer,
opptakshastighet, dato, klokkeslett og teller – i
øyeblikket.
◆ To ganger for å vise bare telleverket.
◆ Tre ganger for å vise hvor mye tid som er igjen på
kassetten.
◆ Fire ganger for å tømme displayet.
3
41
VCR
Redigere sammen opptak
Denne funksjonen gjør det mulig å starte et nytt opptak på et
bestemt punkt på kassetten og få en svært myk overgang.
N
1
Sett kassetten som skal redigeres inn DVD- og
videokassettspilleren.
2
3
Trykk ❿ll for å starte avspillingen.
4
rykk på knappen F.ADV/STEP (
) så mange ganger du trenger
for å flytte fram bilde for bilde, til du er ved det nøyaktige punktet
for det nye opptaket.
4
2
OK
5
5
6
Når du kommer til det punktet hvor du vil starte det nye opptaket,
trykker du ❿ll knappen.
Videospillerens fjernkontroll kan brukes på Samsung fjernsyn og
kompatible merker.
1
Slå på fjernsynet.
2
Rett fjernkontrollen mot fjernsynet.
3
Hold nede TV-knappen og slå en tosifret kode tilsvarende ditt
fjernsynsmerke ved å trykke de riktige nummerknappene.
Velg kilden du vil gjøre opptak fra ved å trykke:
◆ PROG-knappene ( eller
) for fjernsynskanalene
◆ Knappen INPUT SEL. for inngangskildene AV1, AV2.
Trykk på knappen ❿ll for å begynne opptaket.
8
Når du er ferdig med å ta opp, trykk ■ .
Gjøre opptak fra en annen DVD- eller videokassettspiller eller
et videokamera
Koder
Merke
Koder
SAMSUNG
AKAI
GRUNDIG
LOEWE
PANASONIC
01 til 06
09, 23
09, 17, 21
02
08, 23 til 27
PHILIPS
SABA
SONY
THOMSON
TOSHIBA
02, 20, 22
13, 14, 22 til 24
15, 16
13, 14, 24
07, 16 til 19, 21
Resultat: Hvis ditt fjernsyn er kompatibelt med fjernkontrollen, er
det nå slått av. Det er nå programmert til å virke med
fjernkontrollen.
☛
N
OPEN/CLOSE
1
2
Merke
➢
VCR
STANDBY/ON
Når du skal avgjøre om ditt fjernsyn er kompatibelt, må du følge veiledningen nedenfor.
Mens DVD- og videokassettspilleren står stille, holder du RECknappen (
) nede en stund for å aktivere Redigere sammenfunksjonen.
Resultat : Opptaksymbolet blinker på displayet.
7
VCR
Bruk av TV-knappene på fjernkontrollen
2
4
3
4
Hvis det er angitt flere koder for ditt fjernsynsmerke, prøver
du flere til du finner en som virker.
Når du har skiftet ut batteriene i fjernkontrollen, må du
programmere koden på nytt. Følg samme fremgangsmåte.
5
Du kan nå styre fjernsynet ved bruk av følgende knapper.
Du kan kopiere en kassett til din DVD- og videokassettspilleren fra
en annen videokilde, som en annen videokassettspiller eller et
videokamera.
☛
OPEN/CLOSE
STANDBY/ON
REC
EZ VIEW
DVD/VCR DVI VIDEO
PROG
2
7
1
6
42
Kople den DVD- og videokassettspilleren som kassetten skal
kopieres fra, til de riktige SCART audio og video inngangskoplingene
på baksiden av din DVD- og videospiller, som angitt på side 11.
Sett en tom kassett i din DVD- og videospiller.
3
Sett den innspilte kassetten i den andre videokilden (videospiller
videokamera).
OK
Funksjon
➀
STANDBY/ON
Det er i strid med opphavsrettslover å kopiere
forhåndsinnspilte kassetter eller å gjøre opptak fra dem uten
tillatelse fra eieren av gjeldende opphavsrett (copyright).
2
4
5
Knapp
Trykk på knappen INPUT SEL. for å velge riktig inngang til din
DVD- og videospiller:
◆ AV1, AV2 for Scart-inngangen
5
Start avspillingen av den kassetten som skal kopieres.
6
Hold REC (
) nede en stund for å starte opptaket på din DVDog videospiller.
7
Når opptaket er ferdig, trykk ■ på både videokassettspilleren og
DVD- og videokassettspilleren.
TV eller VCR
➁
Brukes til å slå TV-apparatet og DVD-video
av og på.
Brukes til å veksle mellom TV og VCR.
INPUT SEL. ➂
Brukes til å velge en ekstern kilde.
VOL + eller –
Brukes til å justere volumet på fjernsynet.
➃
PROG/TRK
➄
( eller )
TV MUTE
➢
➅
6
Brukes til å velge ønsket program.
Brukes til å kople ut lyden på TV-apparatet.
Ikke alle funksjoner vil nødvendigvis virke på alle
fjernsyn. Hvis du får problemer, bruk da den fjernkontrollen som ble levert med fjernsynet.
43
DVD
Velge kopling
Velge kopling
DVD
DVI VIDEO: spesfikasjoner
N
Nedenfor viser vi eksempler på sammenkoplinger som er vanlige for å kople DVD- og
videokassettspilleren til et fjernsyn og andre komponenter. Dette gjelder bare DVD. Video-uttak
kan du ikke se via denne tilkoplingen.
Tilkopling av en lydkilde
Tilkopling med en S-video kontakt
Television
OPTICAL
eller
DIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL
DVD-VCR
COAXIAL
Digital audio
utgangskontakt
44
Når du trykker DVI VIDEO-knappen (avspilling af PAL-plate)
1. Når det røde lyset er på velges 576p DVI-utmatning
2. Når det blå lyset er på velges 720p DVI-utmatning
3. Når det grøne lyset er på velges 1080i DVI-utmatning
Når du trykker DVI VIDEO-knappen (avspilling av NTSC-plate)
1. Når det røde lyset er på velges 480p DVI-utmatning
2. Når det blå lyset er på velges 720p DVI-utmatning
3. Når det grøne lyset er på velges 1080i DVI-utmatning
Viktig bemerkning
• DVI (Digitalt visuellt grensesnitt)
DVI er et grensesnitt som gjør det mulig med digital overføring av videosignaler mellom forskjellige digitale
anordninger. Med DVI sender DVD-spilleren en digital videosignal og skaper et levende bilde på et
fjernsynsapparat med DVI-ingang.
• Beskrivelse av DVI-tilkoplingen
DVI-D-kontakt: bare digital signal
DVI-I-kontakt: digital og analog signal
• Skjønt spilleren bruker DVI-I-kontakt er utmatningen fra en DVI-I bare digital.
• Hvis fjernsynsapparatet ikke kan klare HDCP (High-bandwidth Digital content protect) snøer det på skjermen.
• Kontroller at forskjellige kontakter svarer til DVI-kontakten, for eksempel VESA PnD, Vesa DFD etc.
• Hvorfor bruker vi DVI?
I alminnelighet mates en analog videosignal inn på VIDEO IN med et analogt fjernsynsapparat.
Når man avspiller en DVD-titel er imidlertid data som overføres til fjernsynsapparatet digitale. Derfor er det
nødvendig med enten en digital-til-analog konverter(i DVD-spilleren) eller en analog-til-digital konverter (i
fjernsynsapparatet). Under prosessen forverres billedkvaliteten på grunn av rystelser og signaltap.
DVI-teknologien krever ikke noen D/A-omforming og DVI er en helt digital signal fra spilleren til
fjernsynsapparatet.
• Hvad er HDCP?
HDCP er et system som beskytter DVD-innholdet som utmates via DVI fra å kopieres. Det skaper en sikker
digital lenk mellom en videokjelde (PV, DVD etc) og en avspillingsanordning (fjernsyn, projektor etc). Innholdet
krypteres ved kjelden for å forhindre uberettiget kopiering.
Dolby digital dekoder
Digital audio inngangskontakt
COAXIAL
N
S-video kontakt.
Digital
videoutmatning
45
Innhold
Sikkerhetsregler
Illustrasjonene nedenfor viser sikkerhetsregler.
N
N
◆ PROBLEMLØSNING
■
■
■
Tekniske spesifikasjoner.................................................................................................... 65
Problemer og løsninger (videokassettspilleren)................................................................ 66
Feilsøkingsguide (DVD) ..................................................................................................... 67
Lynet er et varseltegn som forteller om farlig strømstyrke inne i produktet.
IKKE ÅPNE DVD- OG VIDEOKASSETTSPILLEREN. Overlat det til servicefolk.
10%
75%
40°C
Denne bruksanvisningen er delt inn i to deler : den ene beskriver
videomaskinen, den andre beskriver DVD-spilleren.
Før du gjennomfører noe som helst, vennligst se til at du befinner deg i riktig
del ved å kontrollere symbolene VCR og DVD ved kapittelets overskrift.
H
H
5°C
IKKE utsett DVD- og
videokassettspilleren for
ekstreme temperaturer (under
5 varmegrader og over 40
varmegrader) eller ekstrem
fuktighetsforhold (under 10%
og over 75%).
IKKE utsett DVD- og
videokassettspilleren for
direkte sollys.
IKKE utsett DVD- og
videokassettspilleren for noen
form for væske.
IKKE sett noen gjenstand på
DVD- og videokassettspilleren
eller fjernkontrollen.
Ta støpselet til DVD- og
videokassettspilleren ute av
hovedkontakten i tordenvær.
Hvis fjernkontrollen ikke
brukes over lengre tid, ta ut
batteriene og la dem ligge tørt
og kjølig.
Symboler
1
Trykk/klem
1 = Trinn nummer
1
☛
➢
Hold nede
Viktig
Merk
DETTE PRODUKTET ER IKKE BEREGNET PÅ BRUK I
INDUSTRIELT MILJØ.
4
5
Platetyper og egenskaper
DVD- og videokassettspilleren sett forfra
Denne DVD-spilleren kan spille følgende plater med tilhørende logoer:
N
SPOL BAKOVER/HOPP TILBAKE
VIDEOKASSETT-ROM
Platetype
(logoer)
Type
opptak
Platediameter
Maks.
spilletid
12 Cm
Enkeltsidig
240 min..
DVD
Audio
+
Video
(lyd og bilde)
8 Cm
Dobbeltsidig
480 min.
AUDIO-CD
12 Cm
74 min.
Audio
(lyd)
8 Cm
DVD-SKUFF
• Many people consider LP to give superior
sound quality compared to CD. We should
not state the opposite in this I/B. I Suggest
that we focus on CD as a medium with
high sound quality and low distortion.
Mentioning LP is pointless. If this is ok,
norwegian text should be :
* IKKE spill CD-ROM, CD-I og DVD-ROM på denne spilleren!
(CDG’er spiller bare lyd, ikke grafikk.)
* Det er ikke sikkert at det er mulig å avspille CD-R,CD-RW og DVD-R i alle tilfeller, pga. type plate eller
tilstanden på opptaket.
PAL
•PAL kringkastingssystemer i Storbritannia,
Frankrike, Tyskland etc.
STANDBY/ON
REC
EZ VIEW
PROG
• Dolby
digitalplate
DVD/VCR DVI VIDEO
KANALVALG
EZ VIEW
STOPP
SKYV UT (EJECT)
SPOL FRAMOVER/HOPP TIL NESTE
VENTESTILLING/PÅ
(STANDBY/ON)
SPILL/STILL
DVD- og videokassettspilleren sett bakfra
KONTAKT FOR AV2 (DEC.EXT.)
SCART (EURO-21)
RCA AUDIO L, R UTGANGSKONTAKTER
ANTENNEINNGANG
Disc Markings
• Avspillingsområdenummer
OPEN/CLOSE
20 min.
• En CD plate er innspilt med et digitalt
signal og gir høy lydkvalitet med minimal
forvrenging og svekkelse av lyd over tid.
~
VALG MELLOM DVD- OG
VIDEOKASSETTSPILLER
OPPTAK (RECORD)
Egenskaper
• DVD gir førsteklasses lyd og
bilde takket være systemet
Dolby Digital og MPEG-2.
• Forskjellige skjerm- og
lydfunksjoner kan enkelt velges
på menyen på skjermen.
N
VALG MELLOM VCR-OG VIDEOKASSETTSPILLER
ÅPNE/LUKKE
STEREO
DIGITAL
SOUND
•Stereoplate
• Digital
lydplate
RCA AUDIO L, R UTGANGSKONTAKTER
(BARE DVD)
DIGITAL AUDIO
UTGANGSKONTAKT (OPTISK)
• DTS-plate
LINE OUT
L
DVI OUT
AUDIO
DIGITAL AUDIO OUT
S-VIDEO OUT
OPTICAL
R
COAXIAL
Avspillingsområde-nummer
Både DVD-spilleren og platene er kodet etter område. Disse områdekodene må stemme overens for at plata
skal kunne spilles. Hvis ikke kodene stemmer, vil ikke plata spille.
Områdenummeret for denne spilleren står på spillerens bakpanel.
UTGANGSKONTAKT FOR
DVI
INN- OG UTGANGSKONTAKT FOR AV1 (EURO AV)
SCARTKONTAKT (EURO 21)
UTGANGSKONTAKT FOR S-VIDEO
KONTAKT UT TIL TV
DIGITAL AUDIOUTGANGSKONTAKT (KOAKSIAL)
RCA VIDEO UTGANGSKONTAKTER
6
7
Display-indikatorer
Infrarød fjernkontroll
N
N
1
STANDBY/ON
OPEN/CLOSE
1
18
1
2
3
4
5
6
7
2
19
20
3
4
21
5
22
6
23
7
24
25
8
9
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26
24
10
11
12
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
OK
27
28
29
30
31
32
33
25
26
27
28
29
30
31
32
33
STANDBY/ON
SHUTTLE << / >>
CLEAR
DVD
TV MUTE. AUDIO
VOLUME +/–
REWIND
SKIP BACK
STOP
SUBTITLE
MENU
UP
LEFT
DOWN
SPEED
RECORD
TIMER
ANGLE
IPC
OPEN/CLOSE
0-9
TV/VCR
VCR, TV SELECT
INPUT SEL.
F.ADV/STEP
PROG
TRACKING
FAST-FORWARD
SKIP NEXT
PLAY/STILL
INFO.
RETURN
RIGHT
OK
EZ VIEW
DISC MENU
MARK
SEARCH
MODE
REPEAT
2
3
4
5
STEREO
6
7
8
1
DVD-spilleren er i bruk
6
En DVD med et DTS lydspor er satt inn
2
En DVD, CD eller SVCD er satt inn
7
3
Klokkeslett, tellerposisjon, gjenværende tid eller
status for spilleren i øyeblikket
Hi-Fi-sporet på et VHS-bånd spilles
(TV-sending eller video som er i gang, er i Stereo)
8
Et tidsinnstilt opptak er programmert inn eller er i
gang.
4
VHS tape is inserted
5
Kassett inn-indikator
Tilbehør
Du har nettopp kjøpt en SAMSUNG videospiller (DVD-VCR).
Sammen med DVD- og videokassettspilleren finner du dette tilbehøret i esken:
FJERNKONTROLL
OG BATTERIER
LYD- OG
VIDEOLEDNINGER
INSTRUKSJONSBOK
KOAKSIALLEDNING
/ON
DBY
STAN
E
/CLOS
OPEN
8
9
Finne ut hvordan du kopler DVD- og videokassettspilleren
Kople DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet med koaksial-ledningen
For å kunne se fjernsyn må en motta et signal fra en av disse
kildene:
N
◆
◆
◆
◆
Det er flere forskjellige faktorer å ta hensyn til når du kopler sammen lyd- og bildesystemene:
◆ Hva slags kontakter du har på det utstyret du har fra før
◆ Systemer som er koplet til DVD- og videokassettspilleren permanent (satellittmottaker for
eksempel) eller midlertidig (videokamera for eksempel)
☛
DVD- og videokassettspilleren er utstyrt med følgende kontakter:
Kontakt
Sted
Type
AV 1 (EURO AV) Bak
AV2 IN
SCART
Bak
SCART
Retning
Inn/Ut
Inn
N
LINE
Pass på at både fjernsynet og DVD- og
videokassettspilleren er slått av før ledningene koples til.
1
Ta antenne- eller nettledningene ut av fjernsynet.
Anbefalt bruk
2
Kople denne ledningen til 75Ω koaksialkontakten merket
baksiden av DVD- og videokassettspilleren.
◆ Fjernsyn
◆ Satellittmottaker
◆ Annen videospiller
3
Plugg koaksialledningen som følger med, inn i
DVD- og videokassettspilleren.
4
Plugg den andre enden av koaksial-ledningen inn i kontakten på
fjernsynet der antenna satt før.
5
For å oppnå bedre kvalitet på bilde og lyd på fjernsynet, kan du
også kople DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet med
SCART-ledningen (se kapitlet nedenfor) hvis fjernsynet har slik
kontakt.
◆ Satellittmottaker
◆ Kanal/dekoder
◆ Annen videospiller
Audioutgang
Bak
Audio RCA
Ut
◆ Audio ut
Videoutgang
Bak
RCA
Ut
◆ Video ut
S-VIDEO
Bak
S-kontakt
Ut
◆ S-video ut (bare DVD)
utgang
Utendørs antenne
Innendørs antenne
Kabelnettverk
Satellittmottaker
TV
2
på
-kontakten på
TV
LINE O
4
3
Kople DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet med SCART-ledning
Antenne
S-VIDEO OUT
TV
Digital
audioutgang
Bak
OPTICAL
Optisk
koaksial
Ut
◆ Digital audio ut (bare DVD)
LINE OUT
L
COAXIAL
Ut til TV
Bak
2
75 Ω
koaksial
Ut
3
◆ Fjernsyn
AUDIO
DIGITAL A
R
COAXIAL
SCART-ledning
RF koaksialledning
Inn fra antenne Bak
75 Ω
Inn
◆ Kabelfjernsyn
◆ Satellittmottaker
koaksial
DVIutgang
☛
Bak
DVI
◆ Antenne
Ut
◆ DVI Video ut (bare DVD)
☛
◆ Uansett hvilken tilkopling du velger, må du alltid kople til den koaksial-ledningen som følger
med. Ellers blir det ikke noe bilde på TV-skjermen når DVD- og videokassettspilleren er slått av.
◆ Pass på at både fjernsynet og DVD- og videokassettspilleren er slått av før du setter i ledningene.
Når du kopler et lyd- eller videoanlegg til DVD- og videokassettspilleren, må du se etter at alle
element er slått av.
Les dokumentasjonen som følger med utstyret for å finne detaljerte koplingsinstrukser og
sikkerhetsregler for dette utstyret.
10
Du kan kople DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet med SCART-ledningen hvis det finnes en
tilsvarende kontakt på fjernsynet. Da kan du:
◆ Oppnå bedre kvalitet på lyd og bilde.
◆ Forenkle innstillingsprosedyren på DVD- og videokassettspilleren.
1
Kople til koaksial-ledningen som angitt i kapitlet over.
2
Kople den ene enden av SCART-ledningen til AV1-kontakten (EURO AV) på baksiden av DVD- og
videokassettspilleren.
3
Plugg den andre enden inn i tilsvarende kontakt på fjernsynet.
11
Kople DVD- og videokassettspilleren til en satellittmottaker eller annet utstyr
N
Du kan kople DVD- og videokassettspilleren til en satellittmottaker eller en annen DVD- og
videokassettspiller med SCART-ledning hvis det er tilsvarende utganger på det andre utstyret.
Illustrasjonene nedenfor gir noen eksempler på koplingsmuligheter.
1. AV1 (EURO AV): Ved hjelp av en 21-pinners SCART-ledning.
Plugg SCART-ledningen til satellittmottaker eller annet utstyr inn i AV1 (EURO AV)-kontakten på baksiden av
DVD- og videokassettspilleren.
Når koplingen er i orden, velger du kilde ved å trykke på INPUT SEL.-knappen for AV1 inngangskilder.
2. Ved hjelp av RF koaksialledning
Etter å ha utført denne koplingen, må du innstille den stasjonen du mottar gjennom satellittsøkeren. RF
utgangskanalen på satellittmottakeren må flyttes vekk fra kanal 36, som brukes av DVD- og videokassettspilleren,
flytt den f. eks. til kanal 39.
Antenne
Satellittmottaker eller annet utstyr
Antenneledning
2
Automatisk første gangs innstilling (Plug and Auto Set Up)
Din DVD- og videokassettspilleren vil automatisk stille seg inn når
den for første gang koples til strømnettet. TV-stasjoner vil bli lagret
i minnet. Prosessen tar noen få minutter, og deretter er DVD- og
videokassettspilleren klar til bruk.
1
Kople til koaksialkabelen som vist på side 9. (Tilkopling av din
DVD- og videokassettspilleren til fjernsynet ved hjelp av
koaksialkabelen)
2
Kople DVD- og videokassettspilleren til strømnettet.
Resultat: LANGUAGE SET menyen vises.
3
Velg språk ved å trykke knappen
4
Trykk ENTER for å lagre valgt språk.
5
Trykk ENTER-knappen.
Resultat: MENYEN for valg av land vises.
6
Trykk knappen eller ❷ for å velge land.
☛ VCRen vil søke etter stasjoner i henhold til en forvalgt liste
for det aktuelle valgte landet.
TV
1
7
SCART-ledning
8
1. AV2 IN: Ved hjelp av 21-pinners SCART-ledning
Plugg SCART-ledningen fra i satellittmottakeren eller det andre utstyret inn i AV2 (DEC./EXT:)-kontakten på
baksiden av DVD- og videokassettspilleren.
Når koplingen er i orden velger du kilde ved å trykke INPUT SEL.-knappen for AV2 inngangskilder.
2. Ved hjelp av RF koaksialledning
Når denne koplingen er i orden, må du søke inn den stasjonen du mottar gjennom satellittmottakeren. RF
utgangskanalen på satellittmottaker må flyttes vekk fra kanal 36, som brukes av DVD- og videokassettspilleren –
for eksempel til kanal 39.
LINE OUT
L
R
eller ❷.
2
Trykk ENTER-knappen.
Antall stasjoner som blir lagret av din VCR, avhenger av det
antall stasjoner den har funnet (land, mottaksforhold, osv.).
◆
Prosessen vil være ferdig etter noen få minutter.
Deretter vises aktuelt tidspunkt og dato automatisk.
◆
L
RF koaksialledning
N
TV
Sjekk dato og tidspunkt.
Hvis de vises
◆
korrekt, trykk RETURN-knappen to ganger for å gå ut av
menyen.
◆
feil, se side 18
➢
Auto setup
Please wait
00 %
Det går att utföra automatisk förinställning genom att
hålla ■ (stopp) på videobandspelaren intryckt i mer än
5 sekunder när inget band är isatt.
Clock Set
Antenne
Satellittmottaker eller annet utstyr
Time
12 : 00
Antenneledning
Date
Year
1 / JAN / 2003 WED
2
1
TV
SCART-ledning
RF koaksialledning
12
13
Søke inn fjernsynet på DVD- og videokassettspilleren
Du må innstille fjernsynet på DVD- og videokassettspilleren hvis du
ikke bruker SCART-ledning.
N
➢
STANDBY/ON
OPEN/CLOSE
For å se bilder på DVD- og videokassettspilleren når det
brukes SCART-ledning, må fjernsynet settes i audio/videoinnstilling.
Taster som styrer spillerne
DVD- og videokassettspilleren bruker ett sett betjeningsknapper for
å styre begge spillerne. Disse knappene hjelper deg til å styre hver
spiller.
1
2
4
1
Slå på fjernsynet.
2
Slå på DVD- og videokassettspilleren ved å trykke (STANDBY/ON
(ventestilling/på) på forsiden av spilleren eller STANDBY/ON på
fjernkontrollen.
3
Velg en kanal på fjernsynet som skal reserveres for bruk med
DVD- og videokassettspilleren.
4
Sett videokassetten i DVD- og videokassettspilleren. Kontroller
spilleren begynner å lese kassetten; hvis ikke, trykk ❿II-knappen.
5
Start et søk på fjernsynet eller sett fjernsynet til UHF-kanal 36.
6
Fininnstill fjernsynet til bildet og lyden er klare og gode.
7
Hvis du ikke finner bilde og lyd, eller det er interferens fra
nærliggende kanaler, kan det være nødvendig å forandre
innstilling på DVD- og videokassettspillerens utgangskanal
(Se Stille inn DVD- og videokassettspillerens utgangskanal på
side 66).
8
14
Når bilde og lyd er fullstendig klare, lagrer du denne kanalen på
det ønskede kanalnummeret på fjernsynet.
Resultat: Den kanalen er nå forbeholdt bruk med DVD- og
videokassettspilleren.
STANDBY/ON-KNAPPEN (VENTESTILLING/PÅ)
Trykk på STANDBY/ON-knappen på fjernkontrollen eller på
frontpanelet for å slå på DVD- og videokassettspilleren.
N
STANDBY/ON
STANDBY/ON
1
2
DVD-knappen
Trykk på DVD-knappen på fjernkontrollen når du vil styre DVDspilleren.
◆ DVD-indikatoren vil lyset på frontpanelets display for å vise at
DVD-spilleren er valgt.
3
VCR-knappen (videokassettspiller)
Trykk på VCR-knappen når du vil styre videokassettspilleren.
◆ VCR-indikatoren på frontpanelet vil lyse for å vise at VHSspilleren er valgt.
4
INPUT SEL. KNAPP
Trykk INPUT SEL. gjentatte ganger for å skifte mellom forskjellige
input: tuner (PR##), AV1 (bakside AV input), AV2 (bakside AV
input).
◆ Knappen er ikke brukbar når VCR er valt.
➢
1
2
3
4
Før du bruker videokassettspilleren som på side 18-43,
trykk på VCR-knappen på fjernkontrollen for på å velge
videokassett-innstilling.
Før du bruker DVD-spilleren som på side 44-64, trykk på
DVD på fjernkontrollen for å velge DVD.
15
Velge kanal på TV
Sette batterier i fjernkontrollen
Du må sette inn eller skifte batterier i fjernkontrollen når:
N
◆ Videospilleren er ny
Disse knappene brukes når du ser på fjernsyn via DVD- og
videokassettspillerens innebygde TV-søker.
N
◆ Fjernkontrollen ikke lenger virker som den skal
1
1
TV/VCR-KNAPPEN
Trykk på denne for å veksle mellom TV-ens søker og
videokassettspillerens innebygde søker.
2
PROG
-knappene.
Trykk på disse for å skifte til neste kanal eller kanalen før.
3
Talltastene 0-9
Trykk på disse for å skifte kanal direkte.
1
4
2
1
Skyv tappen i pilens retning for å fjerne lokket til batterirommet på
baksiden av fjernkontrollen.
2
Sett inn to AAA, RO3 eller likeverdige batterier, Vær forsiktig med
pluss og minus:
◆
+ på batteriet til + på fjernkontrollen.
◆
- på batteriet til - på fjernkontrollen.
3
Sett lokket på igjen ved å holde det inntil foten av fjernkontrollen
og skyve det på plass igjen.
INFO.
Trykk på denne for å se hvilken kanal du har inne.
◆ Virker også i DVD- og videokassettinnstilling.
➢
Bland ikke ulike typer batterier, f. eks. magnesium- og
alkaliebatterier.
2
Stille inn dato og tid
3
DVD- og videokassettspilleren har innebygd et 24-timers ur og en
kalender som brukes til å:
◆ Stanse programopptak automatisk
◆ Innstille DVD- og videokassettspilleren til å ta opp
programmer automatisk
Du må innstille dato og tid når:
◆ DVD- og videokassettspilleren er ny
4
☛
: English
Install
◆ Dato og tid innstilles automatisk fra radiosignalet,
men denne funksjonen virker ikke hvis det ikke er noe
Teletekst-signal (som for tekst-TV).
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
◆ Glem ikke å innstille tiden når du går fra vintertid til
sommertid og omvendt.
OK
1
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat: Setup-menyen vises.
Clock Set
2
Trykk knappene
3
Trykk ENTER for å bekrefte valget.
Resultat: Menyen Clock Set vises.
4
Trykk ➛ eller ❿ for å velge time, minutter, dag, måned og år.
Resultat: Det valgte alternativet lyses opp.
5
Trykk på knappene eller ❷ for å øke eller redusere verdien.
Resultat: Ukedagen vises automatisk.
➢
6
16
Language
, ❷ for å velge klokkealternativ.
Du kan holde knappene
raskere gjennom verdiene.
eller
❷
Time
12 : 00
Auto Clock
Date
Year
1 / JAN / 2003 WED
: On
nede for å flytte deg
Når du er ferdig, trykk RETURN to ganger for å gå ut av menyen.
17
Å velge menyspråk
N
Du kan forandre språket som brukes i informasjonen på skjermen.
(Instruksjonsboka er basert på at valget er engelsk).
1
1
OK
Language
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
2
Bruk knappene
eller ❿.
3
Plassere pilen ved det ønskede språket og trykk deretter på OK.
4
Trykk eller ❷ og velg språk.
Plasser pilen ved det ettersøkte sproget og trykk siden OK.
og ❷ for å velge “Language” og deretter på OK
☛
5
: Off
: On
Avslutt gjennom å trykke RETURN og forlate menyen.
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
Når MENU er trykket, trykk på OK eller ❿.
Resultat:
Setup-menyen vises.
2
Trykk knappene
3
Trykk ENTER for å bekrefte valget.
Resultat:
Menyen Install vises.
4
Trykk på knappene eller ❷ til markøren står ved Auto
Setup. Trykk så knappen ❿ for å velge dette.
Resultat:
Det kommer en melding som forteller at kanaler som
er innstilt på DVD- og videokassettspilleren vil bli
slettet.
Auto Setup
Trykk knappen eller ❷ for å velge land.
☛ VCRen vil søke etter stasjoner i henhold til en forvalgt liste
for det aktuelle valgte landet.
6
Trykk ENTER-knappen.
Resultat: En melding vil komme opp og varsle om at tidligere
valgte kanaler i din VCR vil bli fjernet.
7
Trykk ENTER for å starte automatisk søking.
Resultat: ◆ Meldingen Please Wait (Vennligst vent) blinker
på skjermen.
◆ Det første frekvensbåndet gjennomsøkes, og den
første stasjonen som blir funnet, vises og lagres.
◆ DVD- og videokassettspilleren søker for neste
stasjon, og så videre.
◆ Når den automatiske søkingen er fullført, skifter
DVD- og videokassettspilleren automatisk til kanal 1.
➢
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
:G
: CH 36
, ❷ for å velge Install.
5
8
: Off
: On
Install
Du kan lagre inntil 80 stasjoner
1
: English
Install
Du må søke inn de stasjonene spilleren skal ta imot. Dette kan
gjøres ved:
◆ Automatisk første gangs innstilling (Plug & Auto Setup)
(se side 11)
◆ Automatisk
◆ Manuelt (se side 19)
➢
18
N
Language
DVD- og videokassettspilleren har en innebygd søker som brukes til
å ta imot fjernsynssendinger.
Language Set
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Du behøver ikke å søke inn stasjonene (kanalene) hvis du
allerede har innstilt dem automatisk (Se Automatisk
innstilling første gang på side 11).
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
VCR
Søke inn stasjonene (kanalene) automatisk
Country Selection
A
B
DK
FIN
D
NL
I
N
P
E
S
CH
TR
GR
HU
Auto Setup
Your date will be lost
Press OK to continue
Menu to exit
Tallet på stasjoner som lagres automatisk på DVD- og
videokassettspilleren kommer an på hvor mange stasjoner
den finner.
Hvis du vil avbryte den automatiske søkingen før den er fullført,
trykker du RETURN-knappen tre ganger for å gå ut av menyen.
PL
CZ
Others
Auto Setup
Please Wait
15%
◆ Tid og dato innstilles automatisk fra
kringkastingssignalet. Hvis signalet er svakt eller det
forekommer skyggebilder (refleks), kan det skje at tid
og dato ikke settes automatisk. I så fall bør det settes
manuelt (se side 16).
◆ Når den automatiske søkingen er fullført, kan noen av
stasjonene være lagret mer enn en gang; velg de
stasjonene som har best mottak og slett dem du ikke
har bruk for (se side 33).
19
DVD
Oppsetting av språkfunksjonen
N
Bruk av audiospråket
Hvis du setter op menyen for spilleren og platen og audio- og tekstspråket på
forhånd, kommer dette opp hver gang du ser på en film.
Denne funksjonen endrer språket bare på teksten på menyskjermene til
platen.
Language Setup
: English
: English
: Automatic
Disc Menu Language
Disc Menu
Velg DVD med knappene
3
Velg Language Setup (språkinnstilling) med knappene
derefter på knappen ❿ eller OK.
4
Velg Audio (lyd) med knappene
OK.
5
Trykk på /❷ -knappen og velg ‘Enlish’ .
- Velg “Orignal” hvis du vil at standardspråket for lydsporet skal
være originalspråket platen er spilt inn på.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på listen.
6
Trykk OK.
- English er valgt og skjermen viser igjen DVD-menyen.
/❷ og trykk deretter på ❿ eller OK.
2
Velg DVD med knappene
3
Velg Language Setup (språkinnstilling) med knappene
deretter på ❿ eller OK.
4
Velg Disc Menu (platens meny) med knappene
deretter på ❿ eller OK.
5
Bruk /❷ -knappen og velg ‘Enlish’.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på listen.
6
Trykk OK.
- English er valgt, og skjermbildet går tilbake til DVD MENU.
/❷ og trykk
/❷, og trykk
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
/❷,og trykk deretter på ❿ eller OK.
2
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på
fjernkontrollen.
Disc Menu
Audio
Subtitle
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på
fjernkontrollen.
Bruk av menyen for språket på platen
1
N
Language Setup
1
Setup
Setup
Display Setup
Setup :
DVD
Oppsetting av språkfunksjonen
/❷, tryk
/❷, og trykk deretter på ❿ eller
Bruk av tekstspråk
1
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på
fjernkontrollen.
/❷, og trykk deretter på ❿ eller OK.
2
Velg DVD med knappene
3
Velg Language Setup (språkinnstilling) med knappene
trykk deretter på ❿ eller OK.
4
Velg Subtitle (teksting) med knappene
eller OK.
5
Trykk på /❷-knappen og velg ‘Enlish’.
- Velg “Automatic” hvis du vil at tekstspråket skal være det
samme som lydspråket du valgte som preferanse.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker ikke står på listen.
Noen plater inneholder ikke det språket du valgte som
utgangsspråk; i slike tilfeller vil platen bruke den originale
språkinnstillingen.
6
Setup
Setup
Display Setup
Setup :
/❷, og
/❷, og trykk deretter på ❿
Language Setup
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
Trykk OK.
- English er valgt og skjermen viser igjen DVD-menyen.
Subtitle Language
Automatic
Subtitle
46
47
DVD
Oppsetting av audiomulighetene
DVD
Oppsetting av displaymulighetene
N
N
1
Setup
Setup
Display Setup
Setup :
Dolby Digital Out
MPEG-2 Digital Out
DTS
PCM Down Sampling
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på
fjernkontrollen.
1
/❷,og trykk deretter på ❿ eller OK.
2
Velg DVD med knappene
3
Velg Display Setup (skjerminnstilling) med knappene
trykk deretter på ❿ eller OK.
4
Bruk /❷-knappen og velg alternativ.
Deretter trykker du på ❿ eller OK-knappen.
2
Velg DVD med knappene
3
Velg Audio Setup (lydinnstilling) med knappene
deretter på ❿ eller OK.
4
Bruk /❷-knappen og velg alternativ.
Deretter trykker du på ❿ eller OK-knappen.
/❷, og trykk
• Dolby Digital Out
1. PCM:
Konverterer til PCM(2 CH) 48 kHZ/16 bit audio.
Velg PCM når du bruker den analoge audioutgangene.
2. Bitstream:
Konverterer til Dolby Digital Bitstream – 5.1CH . Velg
Bitstream når du bruker de digitale audioutgangene.
➢
• Forsikre deg om at du velger den korrekte digitale
utgangen, eller hører du ikke en lyd.
• MPEG-2 Digital Out
1. PCM : Konverterer til PCM(2 CH) 48 kHZ/16 bit audio. Velg
PCM når du bruker den analoge audioutgangene.
2. Bitstream : Konverterer til Dolby Digital
Bitstream (5.1CH eller 7.1CH).
Velg Bitstream når du bruker de digitale
audioutgangene.
• DTS
1. Off : Gir ikke digitale signaler på utgangen.
2. On : Gir DTS Bitstream bare via digital utgang.
Velg DTS når du har koplet til en DTS-dekoder.
• Dynamic Compression
1. On : For å velge dynamisk kompresjon.
2. Off : For å velge standardområde.
• PCM Down Sampling (nedkonvertering)
1. On : Velg denne når forsterkeren som er tilkoplet spilleren
ikke er 96KHz-kompatibel.
I dette tilfellet vil 96KHz-signaler nedkonverteres til
48KHZ.
2. Off : Velg denne når forsterkeren som er tilkoplet spilleren
er 96KHz-kompatibel.
I dette tilfeller vil alle signaler mates ut uten endringer.
➢
48
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen på
fjernkontrollen.
/❷, og trykk deretter på ❿ eller OK.
Setup
Setup
Display Setup
Setup :
/❷, og
• TV Aspect
Avhengig av hva slags TV du har, vil du kanskje justere
skjerminnstillingen (visningsaspektet).
1. 4:3 Letter Box :
Velg om du vil se den totale 16:9-skjermen DVD gir selv om du
har en TV med 4:3-skjerm. Du vil få svarte felt øverst og nederst
på skjermen.
2. 4:3 Pan-Scan :
Velg denne muligheten for TV-er av konvensjonell størrelse hvis
du vil se den sentrale delen av 16:9-skjermen. (Filmen blir noe
beskåret på venstre og høyre side.)
3. 16:9 Wide :
Du kan se hele 16:9-bildet på en widescreen-TV.
Display Setup
TV Aspect
Black Level
NTSC Disc Output
DVD Out
DVI Out
: 4:3 L-Box
: PAL 60Hz
: RGB
: MODE B
• Black Level
Justerer lysstyrken på skjermen.
(Under DVI videouttak vil ikke LYSSTYRKEREGULERINGEN
fungere.)
• NTSC Disc Output
“NTSC” hvis skjermen kun har én NTSC-videoinngang.
Hvis dette ikke er tilfelle, kan du velge å la “PAL 60 Hz” stå.
• DVD Output
1. RGB: Sender RBG-signal fra AV JACK (SCART-kontakt)
2. S-Video: Sender S-VIDEO-signal fra AV JACK (SCARTkontakt).
3. Video: Sender Composite Video-signal fra AV JACK
(SCART- kontakt).
• DVI Output
Denne funksjon sikrer et normalt bilde gjenom å korrigere en
fjernsynsskjerm som er forskjøvet sidelengs.
• Hvordan får jeg SETUP-menyen til å forsvinne eller gå tilbake til menyskjermbildet under innstillingen;
Trykk RETURN eller VENSTRE-knappen.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
”Dolby” og det doble D-symbolet er varemerker fra Dolby Laboratories.
• “DTS” og ”DTS Digital Out” er varemerker eid av Digital Theater Systems, Inc.
49
DVD
Denne funksjonen virker i forbindelse med DVD-er som har blitt tildelt en
klasse. Det gjør at du kan kontrollere de typene av DVD familien ser på.
Det kan være opptil 8 klasser (nivåer) på en plate
N
Setup
Setup
Display Setup
Setup :
.
Parental Setup
1
Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENU-knappen.
DVD Menu-skjermbildet vises.
2
Velg DVD med knappene
3
Velg Parental Setup (foreldrekontroll) med knappene
trykk deretter på ❿ eller OK.
4
Bruk ➛/ ❿ -knappen og velg ‘Yes’ hvis du vil bruke passord.
‘Ok Password’ blir vist på skjermen.
No
Yes
: No
5
/❷, og trykk deretter på ❿ eller OK.
/❷, og
Skriv inn passordet ditt. Skjermbildet Re-ok Password vises for å
bekrefte passordet.
Skriv inn passordet ditt på nytt.
Skjermbildet Parental Control vises.
• Angående klasse eller nivå ;
Klassen eller nivået virker bare når du har svart ‘Yes’ på ‘Use
Password’. Hvis du vil åpne spilleren, må du bruke ❿ eller
OK-knappen og velge ‘No’. Bruk /❷-knappen for å
velge nivå.
Trykk Ok.
- Bruk /❷-knappen og velg nivå (f.eks. Level 6) og trykk OK.
Plater som inneholder nivå 7, blir ikke spilt.
- Hvis du vil annullere oppsettingen av nivå, bruker du ❿ eller
OK-knappen og svarer ‘No’ på ‘Use password’.
N
LINE OUT
L
DVI OUT
AUDIO
DIGITAL AUDIO OUT
Før du begynner...
• Hvis din A/V-mottaker er utstyrt med en Dolby Digital dekoder,
har du mulighet til å kople forbi den innbygde Dolby Digital
dekoderen i din DVD-/video-spiller. Bruk kontakten DIGITAL
AUDIO OUT.
1
OPTICAL
R
COAXIAL
eller
Digital audio inngangskontakt på
din A/V-mottaker med en Dolby
Digital dekoder
Digital Audio Out
Kople til ENTEN en optisk kabel ELLER en digital koaksialkabel fra
kontaktene DIGITAL AUDIO OUT på baksiden av DVD-/
videospilleren til de tilsvarende inngangskontaktene for Digital
Audio på din A/V-mottaker:
• Optisk
• Koaksial
• Bruk den tilkoplingen som er ledig/tilgjengelig på din A/Vmottaker.
• Om endring av passord ;
~
- Bruk /❷-knappen og velg ‘Change Password’.
Trykk Ok. ‘Change Password’ blir vist på skjermen.
- Tast inn ditt nye passord. Tast inn passordet en gang til.
Yes
50
For at du virkelig skal kunne nyte den “kinoopplevelsen” som DVD
tilbyr, kan det hende at du ønsker å kople din DVD-/video-spiller til
et komplett surroundlydsystem, inklusiv en A/V-mottaker og seks
surroundlydhøyttalere.
S-VIDEO OUT
.
Use Password
VCR
Tilkopling av A/V-mottaker
Oppsetting av foreldrekontrollen
➢
• Hvordan får jeg SETUP MENU til å forsvinne eller komme
tilbake på skjermen under oppsettet;
Trykk RETURN eller VENSTRE-knappen.
• Hvis du har glemt passordet, leser du om å glemme passord i
feilsøkingshåndboken.
51
DVD
Spesialfunksjoner ved avspilling
Ved avspilling av DVD/CD kan du velge mellom følgende
spesialfunksjoner. For å gå tilbake til normal avspilling trykker du på
knappen ❿ll (Play/Still).
N
2
1
2
3
Stillbilde
Trykk på knappen ❿ll (Play/Still) på fjernkontrollen ved avspilling.
• Bildet fryses, og lyden forsvinner.
• For å fortsette avspillingen trykker du på knappen ❿ll (Play/Still).
• Hvis spilleren forlates i stillmodus i mer enn 5 minutter, stoppes
en automatisk.
1
Trinnvis stillbildevisning
I stillbildemodus trykker du på knappen F.ADV/STEP på
fjernkontrollen for å gå ett bilde videre om gangen.
• Lyden er avstengt ved trinnvis stillbildevisning.
• Trykk på ❿ll (Play/Still) for å gå tilbake til normal avspilling igjen.
OBS: Dette er kun mulig å benytte i fremoverretning.
3
3
Hoppe fremover/bakover
Under avspilling av en CD- eller DVD-plate, kan du trykke på
knappene Hopp fremover/bakover (❿❿l / l➛➛) på fjernkontrollen for å
hoppe fremover eller bakover gjennom platens kapittel/spor.
• Hopp fremover hopper til neste kapittel/spor.
• Hopp bakover hopper til begynnelsen av det nåvÊrende
poret/kapittelet.
• Trykk på Hopp bakover for å hoppe til begynnelsen av forrige
spor/kapittel.
OK
Søk fremover/bakover
5
Under avspilling av en plate, trykk og hold inne knappene
remover/Bakover (❿❿ / ➛➛) på fjernkontrollen eller frontpanelet for å
søke fremover/bakover med bildevisning med 2X - 4X - 8X - 16X 32X - 128X hastighet. Trykk på knappen ❿ll (Play/Still) for å vise
platen ved normal hastighet igjen.
4
Slow motion
Under avspilling, trykk på knappen ❿ll (Play/Still) for å stanse
avspillingen. Bruk deretter Søk fremover (❿❿) for å spille av i slow
motion i ulike hastigheter.
• For hver gang du trykker på knappen Slow øker du hastigheten på
avspillingen til 1/8, 1/4 eller 1/2 av normal hastighet.
• Lyden er avstengt ved avspilling i slow motion.
• Spill av i slow motion med knappene på frontpanelet: Trykk og
hold inne knappen Fremover på frontpanelet. Trykk på ❿ll
(Play/Still) for å gå tilbake til normal avspilling igjen.
5
Stopp/Fortsett
• Trykk Èn gang på knappen Stopp for å stoppe avspillingen. For å
fortsette avspillingen av DVD-/CD-platen fra den plassen du
stoppet, trykk på knappen ❿ll (Play/Still).
• Trykk to ganger på knappen ■ (Stopp) for å stanse avspillingen
helt. Neste gang du trykker på knappen ❿ll (Play/Still) kommer
platen til å avspilles fra begynnelsen.
52
Justere bildeforholdet (EZ View)
DVD
Avspilling med endret bildeforhold (DVD)
1
N
Trykk på knappen EZ VIEW.
• Bildstørrelsen (forholdet) endres hver gang du trykker på knappen.
• Skjermens zoomstilling brukes på ulik måte avhengig av hvordan du har stilt inn skjermvisningen i
innstillingsmenyen.
• For å få rett funksjon på knappen EZ VIEW må du stille inn rett bildeforhold i grunninnstillingen
(se side 44).
Hvis du har en 16:9 TV
For plater med 16:9 bildeforhold
• Wide Screen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes av. Når du avspiller en plate i bildeforholdet 2.35:1 kommer de svarte feltene
øverst og nederst på skjermen til å forsvinne. Bilder kommer til å se utstrekte ut vertikalt.
(På visse typer plater forsvinner de svarte feltene ikke helt)
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter forstørres.
For plater med 4:3 bildeforhold
• Normal Widescreen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9. Bilder kommer til å synes strukket horisontalt.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på hele skjermen. Bilder kommer til å se utstrekte ut
vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter forstørres.
• Vertical Fit (tilpasse vertikalt)
Når du titter på en 4:3 DVD-plate på en 16:9 TV, vises svarte felt til høyre og venstre på skjermen for å
forhindre at bildet strekkes ut horisontalt.
53
DVD
Justere bildeforholdet (EZ View)
DVD
Bruk av displayfunksjonen
N
N
Ved avspilling av CD
Hvis du har en 4:3 TV
For plater med 16:9 bildeforhold
• 4:3 Letter Box
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9
1
Trykk på knappen INFO. på fjernkontrollen under avspilling.
2
Bruk knappene
3
Bruk knappene ➛/ ❿ for å foreta ønsket innstilling.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på hele skjermen. Bilder kommer til å se utstrekte ut
vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Når du titter på en 4:3 DVD-plate på en 16:9 TV, vises svarte felt til høyre og venstre på skjermen for å
forhindre at bildet strekkes ut horisontalt.
For plater med 4:3 bildeforhold
• Normal skjerm
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 4:3.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det vises på hele skjermen. Bildet kommer til å se utstrekte ut
vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og bildets senter forstørres.
4
➢
OK
Trykk på INFO. igjen for å ta bort skjermvisningen.
Hva er et kapittel?
Hver tittel på en DVD kan deles inn i kapitler (det samme som spor på
en audio-CD).
Hva er en tittel?
En DVD kan inneholde mange forskjellige titler. Hvis en plate for
eksempel inneholder fire filmer, kan vi betrakte hver av dem som en
tittel.
TITLE
CHAPTER
Avspilling av ønsket tittel når det finnes mer enn én på platen.
Hvis det finnes mer enn én film på DVD-platen, vises hver film
på listen.
De fleste DVD-plater er innspilt i form av kapittel,
så du kan lett finne en bestemt del av platen.
ENG 5.1CH
ENG
TIME
➢
/❷ for å markere ønsket objekt.
• Du kan bruke tallknappene på fjernkontrollen for å gå rett til en tittel eller
et kapittel, eller starte avspillingen fra den valgte tiden.
Svarte felt kommer til å vises oppe og nede på skjermen.
• 4:3 Pan Scan
Bildets venstre og høyre sider kuttes bort, og 16:9 bildets senter vises.
1
Denne funksjonen kan oppføre seg ulikt avhengig av platetype.
AUDIO
Du kan avspille en film fra et visst tidspunkt.
Du må angi starttiden som referanse.
Off
Viser språket på filmens lydspor. I eksemplet avspilles lyden
på engelsk med 5.1 kanaler.
En DVD-plate kan ha inntil åtte ulike lydspor (språk).
Viser de språk for teksten som finnes på platen.
SUBTITLE Du kan velge språk på tekstingen, eller ta den helt bort fra
skjermen hvis du ønsker det. En DVD-plate kan ha inntil 32
ulike språk på tekstingen.
ENG 5.1CH
ENG
Off
Skaper surroundeffekt med bare to fronthøyttalere.
3D SOUND
ENG 5.1CH
ENG
Off
~
54
55
DVD
Endring av kameravinkelen
N
Bruk av ANGLE-knappen
OK
Gjenta gjeldende spor, kapittel, tittel, en valgt seksjon (A-B) eller hele platen
(bare VCD/CD).
Når en DVD inneholder en bestemt scene som er vist fra flere
kameravinkler, kan du velge ANGLE-funksjonen.
2
Kontroller at ‘ANGLE (
hjørne av skjermen.
1
2
3
DVD
Gjentatt avspilling
N
OK
Under avspilling av en DVD
) ’-merket blir vist øverst i Venster
Når et ANGLE-merke vises, trykker du på ANGLE-knappen.
Deretter vises et ANGLE-valgikon øverst i venstre hjørne på
skjermen.
1
Trykk på REPEAT-knappen og skjermbildet for gjentakelse blir vist.
2
Velg kapittel, tittel eller A-B med ➛/ ❿-knappen.
• Trykk på REPEAT-knappen. Velg A-B på skjermen med
➛/ ❿-knappen.
Velg den skjermvinkelen du ønsker med ➛/ ❿ -knappen.
Deretter trykker du OK.
• Trykk OK på det punktet du vil at gjentatt avspilling skal
begynne (A). B blir automatisk uthevet.
Når du vil slå av displayet, trykker du en gang til på ANGLEknappen.
• Den A-B-seksjonen du stiller inn, blir spilt til du slår REPEAT av.
1
DVD
Off
Chapter Title A - B
Off
Track Disc A - B
• Trykk på knappen CLEAR..
• A-B REPEAT lar deg ikke sette punkt (B) før det har gått minst 5
sekunder fra punkt (A) er satt.
DVD
Valg av tekstspråk
Du kan velge den teksten du ønsker raskt og enkelt med SUBTITLEknappen.
Bruk av SUBTITLE-knappen
1
Trykk på SUBTITLE-knappen.
2
Bruk ➛/ ❿-knappen og velg det tekstspråket du ønsker.
3
Bruk /❷ -knappen for å bestemme om teksten skal vises eller
ikke.
- Innledningsvis blir ikke tekstspråket vist på skjermen.
- Tekstingsspråkene er representert ved forkortelser.
3
Trykk OK.
4
For å gå tilbake til normal avspilling trykker du REPEAT på nytt.
Deretter trykker du på ➛/ ❿ -knappen for å velge Off, og trykker OK.
• Man kan trykke CLEAR på fjernstyringen for å stanse REPEAT.spillingen.
CD
➢ • Påog DVD
kan du gjenta avspilling av kapittel eller tittel og på CD
VCD plate eller spor.
• Gjentakelsesfunksjonen virker ikke på alle plater.
1
OK
ENG
On
➢
• Denne funksjonen er avhengig av hvilke språk som er kodet
på platen og virker ikke med alle DVD-plater.
• En DVD kan inneholde opptil 32 audiospråk.
ENG
56
Off
• Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang jeg spiller en
DVD; Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på side 41.
57
DVD
Valg av audiospråk
Du kan velge språk raskt og enkelt med AUDIO-knappen.
N
DVD
Bruk av Bookmark-funksjonen
Med bookmark-funksjonen kan du velge deler av en DVD eller VCD
(MENU OFF) slik at du senere finner raskt fram til delen.
N
DVD
OK
Bruk av AUDIO-knappen
CD
Bruk av bokmerkefunksjonen (DVD)
1
Trykk på AUDIO-knappen.
1
2
Bruk ➛/ ❿ -knappen og velg det språket du ønsker på en DVD.
- Audio-språkene er representert ved forkortelser.
Trykk på MARK-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
Bookmark-ikonene vises.
2
Bruk ➛/ ❿ -knappen til du kommer til det ønskede bokmerkeikonet.
3
Bruk ➛/ ❿ -knappen for å velg Stereo, Right eller Left. (På CD)
3
Når du kommer til den scenen du vil merke, trykker du OK. Ikonet vil
endre seg til et tall (1, 2 eller 3).
4
Trykk på MARK-knappen for å slå av displayet.
➢
• Denne funksjonen er avhengig av hvilke språk som er kodet
på platen og virker ikke med alle DVD-plater.
• En DVD kan inneholde opptil 8 audiospråk.
• Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang jeg spiller
en DVD; Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på
side 41.
1
Oppkalling av en merket scene
1
Trykk på MARK-knappen på fjernkontrollen under avspilling.
2
Bruk ➛/ ❿ -knappen til å velge en merket scene.
3
Trykk på SPILL/STILL (❿ll ) -knappen for å hoppe over den
merkede scenen.
1 – –
CLEAR
Sletting av et bokmerke
1
Trykk på MARK-knappen under avspilling.
2
Trykk på ➛/ ❿ -knappen og velg nummeret på det bokmerket du vil
slette.
3
Trykk på CLEAR-knappen for å slette bokmerket.
Trykk på MARK-knappen for å slå av displayet.
➢ • Du kan merke opptil tre scener samtidig.
• Bokmerkefunksjonen virker ikke på alle plater.
58
59
DVD
MP3/WMA-avspilling
Når en MP3/WMA-plate settes inn i DVD-spilleren, vil den første sangfilen
i den første mappen avspilles.
N
• Hvis det finnes mer enn to filtyper på platen, velg den du ønsker.
• Hvis du ønsker å endre den filtypen som avspilles, trykk to ganger på
STOP ( ■ ) og trykk så på MENU.
• Hvis du ikke trykker på noen knapp på fjernkontrollen innen 60
sekunder, forsvinner menyen, og det merkede objektet avspilles.
MP3/WMA avspillingsfunksjon
1
2
PROGRAM
RANDOM
Når den første låten spilles, vises menyen for musikkmappen til høyre på
skjermen.
Inntil 8 musikkmapper kan vises samtidig.
Hvis du har mer enn 8 mapper på en plate, trykker du på ➛/ ❿ for å vise
dem på skjermen.
Bruk knappene /❷ for å velge ønsket musikkmappe, og trykk deretter
på OK. Bruk knappene /❷ igjen for å velge en sangfil. Trykk på OK
for å starte avspilling av sangfilen.
Program/tilfeldig avspilling
Trykk på MODE for å skifte mellom RANDOM og PROGRAM
Se side 36 for mer informasjon om disse.
➢ • Trykk på REPEAT i STOP mode for å kun høre musik uten stop,
trykk en gang til for å .avslutte det.
• Avspilling med PROGRAM/RANDOM (programmert/vilkårlig)
kan ikke brukes hvis platen inneholder flere enn to filtyper.
MP3/WMA-avspilling
CD-R MP3/WMA-plater
N
Når du avspiller CD-R/MP3 eller WMA plater, følg alle anbefalinger for CD-R ovenfor, pluss
kommentarene nedenfor:
• MP3- eller WMA-filene må være i formatet ISO 9660 eller JOLIET.
ISO 9660-format og Joliet MP3-eller WMA-filer er kompatible med Microsofts DOS og Windows og med Apples
Mac. Disse to formatene er de som er mest brukt.
• Ikke bruk mer enn 8 tegn når du navngir MP3- eller WMA-filene dine, og sett inn ".mp3, .wma" som
filetternavn.
Allment navneformat: Tittel.mp3. eller Tittel.wma. Når du lager tittelen, se til at du bruker 8 tegn eller mindre,
navnet skal ikke inneholde mellomrom, og unngå spesialtegnene, inkludert (.,/,\,=,+).
• Benytt en dekomprimeringsoverføringshastighet på minst 128 Kbps ved opptak av MP3-filer.
Lydkvalitet med MP3-filer avhenger hovedsakelig av hvilken hastigheten du velger på komprimering/
dekomprimering. For å få audio-CD kvalitetslyd kreves en analog/digital prøvehastighet, det vil si konvertering
til MP3-format, på minst 128 Kbps og inntil 160 Kbps. Dessuten, ved valg av høyere hastigheter, som for
eksempel 192 Kbps eller mer, får man sjelden bedre lydkvalitet.
På den andre siden vil prøvehastigheter på under 128 Kbps ikke avspilles riktig.
• Bruk en dekomprimeringshastiget på minst 64 kBps når du spiller inn WMA-filer.
Lydkvaliteten på WMA-filer avhenger først og fremst på den komprimerings-/dekomprimeringshastighet som du
velger. For å få lyd med CD-kvalitet kreves en analog/digital samplingsfrekvens, dvs. konvertering til WMAformat, på minst 64Kbps og inntil 192Kbps.
I overensstemmelse med dette kommer filer med dekomprimeringshastighet under 64Kbps
eller over 192Kbps ikke til å avspilles på en god måte.
• Ikke prøv å ta opp MP3-filer som er opphavsrettbeskyttet.
Enkelte "sikrede" filer er kryptert og kodebeskyttet for å forhindre ulovlig kopiering. Disse filene er av følgende
typer: Windows MediaTM (registrert varemerke av Microsoft Inc) og SDMITM (registrert varemerke av SDMI
Foundation). Du kan ikke kopiere slike filer.
• Viktig: Anbefalingene ovenfor kan ikke anses som en garanti for at DVD-spilleren avspiller MP3-opptak, eller
som en garanti for lydkvalitet.
Du bør legge merke til at visse teknikker og metoder for MP3-filopptak på CD-R hindrer
optimal avspilling av disse filene på din DVD-spiller (redusert lydkvalitet, og i noen tilfeller
er spilleren ikke i stand til å lese filene).
• Denne DVD-spilleren kan avspille maksimalt 500 filer og 300 mapper pr. plate.
60
61
Programmert avspilling og tilfeldig avspilling
N
Visning av bilde-CD
N
AProgrammert avspilling (CD/MP3/WMA)
PROGRAM
RANDOM
1.
Trykk på MODE-knappen.
2.
Bruk ➛ / ❿ -knappen og velg PROGRAM. Trykk OK.
3.
Bruk / ❷/ ➛ / ❿-knappen og velg det første kapitlet (eller sporet)
som skal legges inn i programmet. Trykk OK. Det nummeret du
har valgt, blir vist i boksen Program Order.
4.
Trykk på PLAY/STILL (❿ll) -knappen. Platen vil bli spilt i den
programmerte rekkefølgen.
• Velg JPEG i menyen for å vise en Photo CD.
• Hvis du ønsker å endre den filtypen som avspilles, trykk to ganger på
STOP ( ■ ) og trykk så på DISC MENU.
• Hvis du ikke trykker på noen knapp på fjernkontrollen innen 60
sekunder, forsvinner menyen, og det merkede objektet avspilles.
1.
Åpne plateskuffen.
2.
Legg platen i skuffen.
- Legg platen med etiketten oppover.
3.
Lukk skuffen.
- Skuffen lukkes, og du ser en skjerm som vist nedenfor.
Album
Photo : 1 /215
PROGRAM 01
02
06
10
14
03
07
11
15
• Bruk knappene / ❷ eller ➛ / ❿ på fjernkontrollen for å velge det bildet
som du ønsker å vise, og trykk så på OK. (Trykk på knappen
PLAY/STILL (❿ll) , hvis du ønsker å vise platen som et bildespill).
Program order
Track
01
05
09
13
04
08
12
16
------
------
------
------
Tilfeldig avspilling (CD/MP3/WMA)
• Trykk på knappen l➛➛ for å vise de 6 forrige bildene .
CLEAR
PROGRAM
RANDOM
• Trykk på knappen ❿❿l for å vise de 6 neste bildene.
1.
Trykk på MODE-knappen.
2.
Bruk ➛ / ❿-knappen og velg RANDOM. Trykk OK.
Kapitlene (sporene) på platen blir spilt i tilfeldig rekkefølge.
➢
• Funksjonene programmert og tilfeldig avspilling fungerer
ikke på alle plater.
• Når du vil gå tilbake til normal avspilling, trykker du på
CLEAR-knappen.
• Avspilling med PROGRAM/RANDOM
(programmert/vilkårlig) kan ikke brukes hvis platen
inneholder flere enn to filtyper.
• Denne DVD-spilleren kan programmeres for maksimalt 99
steg.
•
: Gå tilbake til albumskjermen.
•
: Hver gang du trykker på OK, roteres bildet 90 grader i
klokkeretning.
Photo : 1 /215
•
: Hver gang du trykker på OK forstørres bildet inntil 2 ganger.
(Normal › 2X › Normal)
•
: Visning som bildespill.
*Trykk på RETURN for å gå tilbake til albumskjermen.
*Innen du kan begynne å kjøre bildespillet må du stille inn intervallet
mellom bildene.
•
: Når du velger ikonet og trykker på OK byttes bildene automatisk
med ca. 6 sekunders mellomrom.
•
: Bildene byttes automatisk med ca. 12 sekunders mellomrom.
•
: Bildene byttes automatisk med ca. 18 sekunders mellomrom.
Timer :
*Avhengig av filstørrelsen kan intervallene mellom bildene være lengre
eller kortere enn den angitte.
➢
62
• Når flagget vises, trykk RETURN for å .komme tilbake til albumskjermen.
• Hvis du ikke trykker på noen knapp på fjernkontrollen innen 10 sekunder, forsvinner menyen.
Trykk på / ❷ eller ➛ / ❿på fjernkontrollen for å vise menyen igjen.
63
DVD
Visning av bilde-CD
Tekniske spesifikasjoner
N
N
Angitt strømstyrke
CD-R JPEG plater
• Kun filer med endingene ".jpg" og ".JPG" kan avspilles.
General
• Hvis platen ikke er avsluttet, tar det lengre tid før den starter, og det går kanskje ikke å vise alle
innspilte filer.
Strømforbruk
23W
Vekt
3.9Kg
Størrelse
430 x 282 x 84 mm
Romtemperatur ved bruk
+5°C ~ +35°C
Installeringsforhold
• Kun CD-R plater med JPEG filer i ISO 9660 eller Joliet format kan avspilles.
• JPEG-filens navn skal ikke være lengre enn 8 tegn og skal ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn
Innganger
• Kun konsekutivt innspilte multisession-plater kan avspilles. Hvis det finnes et tomt segment på en
multisession-plate, kan den bare avspilles frem til dette segmentet.
Utganger
• Kun Kodak Picture CD kan avspilles.
• Når du avspiller en Kodak Picture CD kan du kun vise JPEG-filer i bildemappen.
Videoinngang (bak)
Euro Scart kontakt: 1.0Vp-p (ubalansert) 75Ω
Audioinngang (bak)
Euro Scart kontakt: -8dBm, 47 KΩ ubalansert
RF ut
UHF 21-69 (I utgangspunkt kanal 36)
Audio (DVD, VCR)
RCA-plugg, Euro Scart kontakt
Audio (bare DVD
Digital audio ut (OPTISK, KOAKSIAL, RCA-plugg)
Video (DVD, VRC)
RCA-plugg, Euro Scart kontakt
Video (bare DVD)
S-Video ut.
DVI ut : Digitalt visuellt grensesnitt (50 Ω belastning)
• Andre bildeplater enn Kodak Picture CD kan ta lengre tid å starte eller kan kanskje ikke avspilles i det
RGB ut : Euro Scart kontakt.
hele tatt.
Båndformat
• Hvis antallet filer på en plate overstiger 500, kan bare 500 av disse vises.
VHS videobånd
S-VHS videobånd, bare avspilling
• Hvis antallet mapper på en plate overstiger 300, kan bare JPEG-bilder i 300 mapper vises.
Videospiller
DVD
64
Stilling ved bruk: Vannrett
Relativ fuktighet: Under 75%
(. / = +).
• Maksimalt 500 bilder kan lagres på en CD-plate.
AC 220 – 240V, 50Hz
Fargesystem
PAL, NTSC4.43, NTSC avspilling på PAL TV
Søkesystem
B/G, D/K
Video S/N
Over 43dB (standard innspilling)
Oppløsning
Mer enn 240 linjer (standard innspilling)
Audio S/N
Over 68dB (Hi-Fi), 39 dB (Mono)
Lydfrekvensegenskaper
20 Hz – 20KHz (Hi-Fi)
Plate
DVD, CD (12 cm), CD (8 cm)
Audio S/N
95dB
Dynamisk lydområde
105dB
65
Problemer og løsninger (videokassettspilleren)
Feilsøkingsguide (DVD)
Før du ber om service (feilsøking)
Utfør disse enkle kontrollene før du tar kontakt med en Samsung-tekniker.
N
Problem
Forklaring/løsning
Ingen strøm.
◆
◆
Sjekk at støpselet sitter godt inni stikkontakten
Har du trykket på STANDBY/ON-knappen?
Du får ikke inn videokassetten.
◆
En videokassett kan bare settes inn med vinduet opp og
sikkerhetstappen mot deg.
Fjernsynsprogrammet ble ikke tatt opp.
◆
◆
◆
Kontroller antennetilkoplingen for DVD- og videokassettspilleren.
Er DVD- og videokassettspiller-søkeren riktig innstilt?
Se etter om sikkerhetstappen på kassetten er intakt.
◆
◆
◆
Hadde du trykket på STANDBY/ON for å aktivere tidsinnstillingen?
Kontroller start- og stopptiden en gang til
Hvis det har vært et strømbrudd under opptaket vil opptaket ha
blitt avbrutt.
Det tidsinnstilte opptaket mislyktes.
Ingen avspilling, eller bildet er forvrengt
◆
Se om du bruker et innspilt bånd.
Du kan ikke se vanlige sendinger.
◆
◆
Sjekk innstillingen TUNER/EXTERNAL. Den skal være på
TUNER.
Kontroller antennetilkoplingen til TV og spiller.
”Støystriper” og streker ved avspillingen.
◆
TrykkTRK(
Når ❿II -knappen er trykket inn under
avspilling har stillbildet stygge ”støystriper”
og streker. tilstand.
Rensing av videohodet.
◆
Et stillbilde kan ha ”støystriper” og streker alt etter båndets
tilstand. Trykk knappene TRK ( eller ) under sakte
film (slow motion) for å redusere virkningen.
Hvis bildet blir dårlig med flere ulike kassetter, kan det tenkes
at videohodene trenger å renses. Dette er ikke noe vanlig
problem, og hvis det ikke oppstår bør videohodene ikke
renses. Når videokassettene skal renses er det viktig å lese
alle instruksene på rensekassetten. Feil rensing av
videohodene kan skade dem for alltid.
Hvis du opplever at du søker inn
fjernsynet mot DVD- og
videokassettspillerens prøvebilde og
fjernsynet ikke finner prøvebildet, eller
det forstyrres av interferens, kan det
skyldes at DVD- og videokassettutgangen kommer i konflikt med de
vanlige TV-sendingene der du bor.
For å unngå dette må du forandre
DVD- og videokassettspillerens
utgangskanal på følgende måte:
Problem
◆
eller
) for å minske virkningen.
1. Ta antennepluggen ut av kontakten som er merket med antenn
nesymbolet på baksiden av DVD- og videokassettspilleren.
2. Følg instruksene i ”Stille inn fjernsynet for DVD- og
videokassettspilleren” på side 12.
3. Følg instruksene i ”Stille inn DVD- og videokassettspillerens
utgangskanal” på side 24, og flytt kanalnummeret flere kanaler
ned fra den opprinnelige plassen. (F. eks. fra 36 til 39).
4. Sett antennepluggen inn i kontakten igjen (antennesymbolet)
på baksiden av DVD- og videokassettspilleren.
5. Innstill fjernsynet til DVD- og videokassettspilleren igjen
ved å følge instruksene i ”Søke inn fjernsynet mot DVD- og
videokassettspilleren” på side 12.
6. Hvis problemet fortsetter, gjenta trinn 1 til 5 men flytt enda flere
kanaler vekk fra den opprinnelige plassen.
Platen blir ikke spilt.
5.1 kanallyd blir ikke
gjengitt.
Tiltak
◆
◆
◆
Er du sikker på at plata ligger med merkelappen opp.
Sjekk områdenummeret til DVD-en.
Denne spilleren spiller ikke CD-ROM, DVD-ROM osv.
Legg inn en DVD eller en CD.
◆
5.1-kanallyd blir bare gjengitt når disse betingelsene er oppfylt:
1) DVD-spilleren er koplet til en korrekt forsterker.
2) Platen er spilt inn med 5.1-kanal lyd.
Sjekk om plata du spiller har ”5.1 ch”-merket på utsiden.
Sjekk om ditt lydsystem er tilkoplet og virker som det skal.
◆
◆
◆
-ikonet blir vist på
skjermen.
Avspillingsinnstillingen er
forskjellig fra Setup Menu-valget.
◆
51-61
47-50
Skjermforholdet er fast på din DVD.
50
Ingen lyd.
◆
Kontroller at du har valgt den korrekte digitale utgangen i menyen
AUDIO OPTIONS.
49
◆
Koldstart enheten uten noen plate i. Trykk knappene ➛➛ og ❿❿ på
forsiden samtidig i fem sekund. Skru DVD-VCR av og på gjennom å
trykke knappen STANDBY/ON. ”Foreldremåte” (Parental Mode) er
nu lukket opp og det vises på skjermen. Nu kan du innstille
klassifiseringsnivå og endre løsen.
◆
Gå til innholdsfortegnelsen og finn den delen av boka hvor det
aktuelle problemet blir behandlet. Følg framgangsmåten en gang til.
Hvis du fremdeles ikke klarer å løse problemet, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
Glemt passord.
Hvis du støter på andre
problemer.
◆
◆
Ingen DVI-utmatning
◆
Abnormalt DVI-skjermbild
◆
◆
◆ Garantiopplysningene.
◆ En klar beskrivelse av problemet.
66
49
◆
◆ Modell og serienummer på baksiden av videokassettspilleren.
Kontakt så nærmeste Samsung-forhandler eller servicekontakt.
Noen av funksjonene valgt i innstillingsmenyen virker ikke fordi plata
ikke er kodet med den tilsvarende funksjonen.
6
Det er ikke mulig å endre
skjermforholdet. (bredde:høyde)
◆
Hvis du ikke kan løse problemet etter å ha lest instruksjonene ovenfor, skriv ned:
Funksjonen eller handlingen kan ikke utføres nå fordi:
1. Programvaren til DVD-en hindrer det.
2. Programvaren til DVD-en støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler).
3. Funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
4. Du har bedt om et tittel- eller kapittelnummer eller en søketid som
ligger utenfor området.
Side
Skjermebildet skaker ved
DVI-utmatning
◆
Sjekk forbindelsen mellom fjernsyn og DVI-kontakten på
DVD-spilleren.
Sjekk hvis fjernsynsapparatet støtter 576p/480p/720p/1080i
DVD-spiller.
Hvis det ”snøer” på skjermen betyr det at fjersynsapparatet ikke
støtter HDCP (Høy båndbreddes digitale innholdsbeskyttelse)
Sjekk regionnummer på din DVD.
Når skjermbildet under omspilling er forskjøvet sidelengs, velg A
eller B i DVI Output Mode-menyen.
Skjermebildet kan skake kraftig når rammehastigheten konverteres
fra 50 Hz til 60 Hz for 720P/1080i DVI (DIGITAL VISUAL
INTERFACE) OUTPUT.
67
N
1. Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt,
garantikortet er fullstending utfylt og blir lagt frem sammen med
originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og serienummeret
på produktet ikke er uleselig.
2. Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter
skjønn, erstatning av produktet eller den defekte delen.
3. Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler
eller et autorisert servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for
reparasjoner som er utført av andre forhandlere, og enhver slik
reparajon og skade på produktet som skyldes dette
reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne garantien.
■ GARANTIBETINGELSER
Samsung Electronics Svenska AB
www.samsung.se
Johanneslundsvägen 4. Box 713
194 27 upplands Väsby
Tel: +46 8 590 96600 Fax: +46 8 590 96650
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12)
måneder fra den opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og
mangelfull fagmessig utførelse. Dersom garantiservice blir forlangt, må
produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i
andre EU-land vil oppfylle garantien på de vikårene som er gitt till
kjøpere i vedkommende land. Hvis det oppstår problemer, er mer
informasjon om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA AB
4. Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til
materialer eller fagmessig utførelse på grunn av at det trenger
tilpasning for å oppfylle nasjonale eller lokale tekniske standarder eller
gjeldende sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst annet land enn
det landet produktet opprinnelig ble konstruert og produsert for.
Denne garantien dekker ikke, og ingen refusjon vil bli gitt, for slik
tilpasning eller skader som den måtte forårsake.
5. Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler
pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av
produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet
for, eller ukorrekt installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig,
politiske uroligheter, gal nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller
en hvilken som helst annen årsak som er utenfor Samsungs
kontroll.
6. Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har
ervervet seg eiendomsretten til produktet i løpet av garantiperioden.
7. Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal
lovgivning enten mot forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller
på annen måte, blir ikke påvirket av denne garantien. Med mindre det
er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene under
denne garantien kundens eneste rettigheter, og Samsung, dets
datterselskaper og distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller
derav følgende tap eller enhver skade på plater, CD-er, video- eller
lydbånd eller et hvilket som helst annet relatert utstyr eller materiale.
Please ensure the form above is completed at the time of purchase
and present it to the dealer to quality for guarantee service,
otherwise your guarantee may be affected.
NORWAY
CAUTION
CUSTOMER'S SIGNATURE
Handlendesadress, Forhandleradresse, Dirección de negociante, Dirección del vendedor. Endereco de vendedor, Adresse des Händlers,
Adres van handelaar, Adresse du marchand, Dieuvqunsh tou katasthmatoı
DEALER’S ADDRESS
Handlendestelesonnummer, Forhandlertelefonnummer, No. de Tel. de negociante, No. de Tel. del vendedor, Número de telefone de vendedor,
Telefonnummer des Handlers, Telefoon nummer van handelaar, Numéro tél´phone du marchand, il numero di telefono del commeciante,
Ariqmovı thlefwvnou tou katasthvmatoı
DEALER’S TEL. NO.
Handlendesnavn, Forhandler, Nombre de negociante, Nombre del vendedor, Nome de vendedor, Name des Händlers, Naam van handelaar, Nom
du marchand, il nome del commerciante, Onoma tou katasthvmatoı
DEALER’S NAME
Kundeasdress, Kundeadresse, Dirección de client, Direccion del cliente, Endereco de cliente, Adresse des Kunden, Adres van klant,
adresse du client, L’indrizzo del cliente. Dieuvqunsh tou agopasthv
CUSTOMER’S ADDRESS
Kundesadress, Kundetelefonnummer, No. de Tel. de client, No. de Tel del cliente, Número de telefone de cliente, Telefonnummer des Kunden,
Telefoon nummer van klant, Numéro de téléphone du client, il numero de telefono del client , Ariqmovı thlefwvnou tou agorasthv
CUSTOMER’S TEL. NO.
Kundesnavn, Kundenavn, Nombre de cliente, Nombrre del cliente, Nome de cliente, Name des Kunden, Naam van klant, Nom du client,
il nome del clinte, Onomatepwvnumo tou agopasthv
CUSTOMER’S NAME
Kóbetid, Købsadato, Fecha de compra, Data de compra, Kaufdatum, Datum van aankoop, Date d’achat, La data d’acquisto,
Hmeromhniva agoravı agorasthv
DATE OF PURCHASE
Serienummer, No. de serie, Número serial, Seriennummer, Serie nummer, Numéro de série, II numero di matricola, Ariqmovı kataskeuhvı.
SERIAL NO.
Modelnavn, Nombre de modelo, Nombre del modelo, Nome de modelo, Modellbezeichnung, Modelnaam, Nom du modèle, II nome di modello,
Montevlo proi>ovntoı.
MODEL NAME
DEALER'S STAMP & SIGNATURE
ΕΓΓΥΗΣΗ
GARANTIA
GARANTIE
GARANTÍA
GARANTI
GARANZIA
GUARANTEE
WARRANTY CARD
SAMSUNG EUROPEAN BLOC WARRANTY
Download PDF

advertising