Samsung | SV-DVD1 | Samsung SV-DVD1EA Bruksanvisning

DVD-videonauhuri
SV-DVD1E
Käyttöohjeet
www.samsungvcr.com
PAL
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo (jatkoa)
SF
SF
◆ TOISTOTOIMINTO
◆ JOHDANTO
Turvaohjeet....................................................................................................
■
5
DVD-videonauhurin etupaneeli......................................................................
DVD-videonauhurin takapaneeli....................................................................
Infrapunakauko-ohjain...................................................................................
Näytön ilmaisimet..........................................................................................
Lisätarvikkeet.................................................................................................
■
■
■
■
■
■
6
6
7
8
8
◆ DVD-VIDEONAUHURIN LIITÄNTÖJEN TEKEMINEN
DVD-videonauhurin liitäntöjen tekeminen.....................................................
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen koaksiaalikaapelilla........................
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen SCART-kaapelilla..........................
DVD-videonauhurin kytkeminen satelliittivastaanottimeen tai muuhun laitteeseen ...
Audiojohdon kytkeminen...............................................................................
Verkkovirtaan kytkeminen ja automaattinen asetustoiminto (Plug & Auto Setup) .....
Television virittäminen DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi................
DVD- ja videonauhuritoimintojen yhteiset painikkeet....................................
Sisäänrakennetun TV-virittimen perustoiminnot............................................
DVD:n kopiointi videonauhurille.....................................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen......................................................
Päivämäärän ja kellonajan asetus.................................................................
Näyttötietojen näyttäminen ja piilottaminen...................................................
Näyttökielen valinta.......................................................................................
DVD-videonauhurin toistokanavan valinta.....................................................
RF OUT -äänitilan valinta (B/G–D/K).............................................................
TV-kanavien automaattinen esiviritys............................................................
TV-kanavien manuaalinen esiviritys..............................................................
Esiviritetyn TV-kanavan poistaminen............................................................
Esiviritettyjen TV-kanavien järjestyksen muuttaminen..................................
AV2-liitännän asetus......................................................................................
Siirtyminen TV- ja videonauhuritilojen (VCR) välillä......................................
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Videokasettityypin valinta..............................................................................
Nauhoitusnopeuden valinta...........................................................................
NICAM-järjestelmä........................................................................................
Päällenauhoituksen estäminen......................................................................
Suora nauhoitus............................................................................................
Nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä..............................................
ShowView-ohjelmoinnin käyttö......................................................................
ShowView-ohjelmoinnin muuttaminen...........................................................
Ajastinnauhoituksen käyttö............................................................................
Ajastinnauhoituksen asetusten tarkistaminen...............................................
Ajastinnauhoituksen peruuttaminen..............................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Videokasetin hidastettu toisto........................................................................
Määrätyn jakson toisto ruutu ruudulta...........................................................
Määrätyn jakson toisto eri nopeuksilla...........................................................
Määrätyn jakson hakeminen..........................................................................
Koko videokasetin jatkuva toisto...................................................................
Määrätyn jakson jatkuva toisto valitulla toistomäärällä..................................
Nauhalaskurin käyttö.....................................................................................
37
38
38
39
40
40
41
■
RCA-A/V-kaapelin kytkeminen......................................................................
Nauhoituksen jatkaminen keskeytyskohdasta joustavalla
editointitoiminnolla (Assemble Edit)...............................................................
Toisen DVD-videonauhurin tai videokameran nauhoittaminen.....................
Äänen jälkiäänitys videokasetin ääniraidan päälle........................................
42
43
43
44
◆ MUUT TOIMINNOT JA HYÖDYLLISIÄ SUOSITUKSIA
■
■
SQPB–toisto (Super VHS Quasi Playback)...................................................
Automaattinen virrankatkaisutoiminto............................................................
45
45
◆ DVD-TOIMINNOT
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
2
33
33
33
34
35
36
36
◆ VAATIVAMMAT NAUHOITUSTOIMINNOT
■
25
25
26
27
27
28
29
30
31
32
32
Videokasetin toisto........................................................................................
Automaattinen kuvaraidanseurannan säätö..................................................
Manuaalinen kuvaraidanseurannan säätö.....................................................
Älykäs kuvansäätö.........................................................................................
Värijärjestelmän valinta.................................................................................
Äänentoistotilan valinta..................................................................................
Äänenmykistystilan valinta............................................................................
◆ MÄÄRÄTYN JAKSON HAKU VIDEOKASETILTA
■
17
17
18
18
19
19
20
21
22
23
24
24
◆ TV-LÄHETYSTEN NAUHOITTAMINEN VIDEONAUHURILLA
■
■
■
9
10
10
11
12
12
13
14
15
16
◆ DVD-VIDEONAUHURIN ASETUSTEN TEKEMINEN
■
■
■
◆ YHTEENVETO DVD-VIDEONAUHURIN OSISTA
Eri levytyypit ja niiden ominaisuudet.............................................................. 46
Liitännän valinta............................................................................................. 47
Levyjen toistaminen.......................................................................................48,49
Haku- ja ohitustoimintojen käyttö................................................................... 50
Näyttötoiminnon käyttö (DVD)....................................................................... 51
Näyttötoiminnon käyttö (CD/DVD)................................................................. 51
Jatkuva toisto................................................................................................. 52
Ohjelmoitu toisto (DVD/VCD/CD).................................................................. 53
Satunnaissoitto (DVD/VCD/CD).................................................................... 53
Raidan alun näyttävä selaustoiminto (Track View, VCD).............................. 54
9 kohtaa raidasta näyttävä selaustoiminto (Index View, VCD)...................... 54
Ääniraidan kielen valinta (AUDIO-painike).................................................... 55
Tekstityskielen valinta (SUBTITLE-painike).................................................. 55
Kuvakulman vaihtaminen.............................................................................. 56
Kirjanmerkkitoiminto (DVD/CD)..................................................................... 57
Kirjanmerkillä merkityn kohtauksen haku...................................................... 57
Kirjanmerkin poistaminen.............................................................................. 57
Zoom-toiminnon käyttö (DVD/CD)................................................................. 58
3D-äänitoiminto............................................................................................. 58
Asetusvalikon käyttö...................................................................................... 59
Näyttökielen valinta....................................................................................... 60
Levyn valikkokielen valinta............................................................................ 60
3
Sisällysluettelo (jatkoa)
Turvaohjeet
SF
SF
Seuraavissa kuvissa annetaan muutamia yleisiä turvaohjeita.
◆ DVD-TOIMINNOT
Levyn ääniraidan (AUDIO) kieliasetukset......................................................
Tekstityskieliasetukset...................................................................................
Käytönvalvonta-asetukset.............................................................................
Audioasetukset..............................................................................................
Näyttöasetukset.............................................................................................
61
61
62
63
64
◆ Tekniset tiedot ........................................................................................................
65
■
■
■
■
■
Salaman kuvan tarkoituksena varoittaa laitteen käyttäjää laitteen kotelon sisällä olevasta
vaarallisesta jännitteestä.
ÄLÄ AVAA DVD-VIDEONAUHURIN KOTELOA. Jätä huolto- ja korjaustyöt valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi.
◆ VIANETSINTÄ
■
■
Mahdolliset viat ja korjaustoimenpiteet (videonauhuri)..................................
Vianetsintäopas (DVD)..................................................................................
66
67
ÄLÄ altista DVD-videonauhuria
äärimmäisen kuumalle tai
kylmälle lämpötilalle (alle 5ºC
tai yli 40ºC) tai säilytä sitä
erittäin kuivissa tai kosteissa
käyttötiloissa (alle 10 % tai yli
75 %).
ÄLÄ altista DVD-videonauhuria
suoralle auringonpaisteelle.
ÄLÄ päästä nestettä roiskumaan
DVD-videonauhurin päälle.
ÄLÄ aseta mitään esineitä
DVD-videonauhurin tai sen
kauko-ohjaimen päälle.
Irrota DVD-videonauhurin
virtajohto pistorasiasta ja sen
antenni antenniliitännästä
myrskyn ja/tai salamoinnin
ajaksi.
Ellei kauko-ohjainta käytetä
pitkään aikaan, poista siitä
paristot ja säilytä kaukoohjainta viileässä ja kuivassa
paikassa.
Symbolit
1
1
Paina/siirrä
Pidä
sisäänpain
1 = Kohdan numero
4
☛
➢
Tärkeä tiedote
Huomautus
TÄTÄ LAITETTA EI OLE TARKOITETTU
KÄYTETTÄVÄKSI KAUPALLISESSA KÄYTÖSSÄ.
5
Infrapunakauko-ohjain
DVD-videonauhurin etupaneeli
SF
SF
ETEENPÄINSIIRTO/OHITA
SEURAAVA -PAINIKE
VALMIUSTILA/VIRTA
PÄÄLLÄ -PAINIKE
DVD-SOITIN
VIDEOKASETTITILA
NAUHOITUSPAINIKE
KASETINPOISTOPAINIKE
VALMIUSTILA/VIRTA PÄÄLLE -PAINIKE
AVAA/SULJE-PAINIKE
AUTOMAATTINEN RAIDANSEURANTA,
RAIDANSEURANTA +/--
PIKAHAKU << / >>
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN +/-SÄÄTÖPAINIKKEET
OHJELMA +/- -PAINIKKEET
S-VHS-PAINIKE
MYKISTYSPAINIKE
3D-ÄÄNI-PAINIKE
0-9/ÄÄNEN JÄLKIÄÄNITYS -PAINIKE
DVD-PAINIKE
TAAKSEPÄINSIIRTO/-KUVAHAKUPAINIKE
OHITA EDELLINEN/TALLENNUSPAINIKE
PYSÄYTYSPAINIKE
ZOOMAUKSEN/TALLENNUSNOPEUDEN
VALINTAPAINIKE
KUVAKULMA/AJASTINPAINIKE
ASETUSPAINIKE
AVAA/SULJEPAINIKE
STEREOKUULOKKEIDEN
LIITÄNTÄ
VCR-PAINIKE
TV:N TILA -PAINIKE
ETEENPÄINSIIRTO/-HAKUPAINIKE
TOISTO/TAUKOPAINIKE
OHITA SEURAAVA/RUUTU/
ASKEL–PAINIKE
AUDIO-TILAN VALINTAPAINIKE
TEKSTITYSPAINIKE
NÄYTTÖPAINIKE
DVD-VALIKKOPAINIKE
JOYSTICK
KOPIOINTIPAINIKE
OHJELMANVALINTAPAINIKKEET
KUULOKKEIDEN
ÄÄNENVOIMAKKUUSSÄÄTÖ
VIIMEKSI VALITTU OHJELMA -PAINIKE
TV/VCR-PAINIKE
TOISTO/TAUKOPAINIKE
DVD/VCR (VIDEONAUHURI) VALINTAPAINIKE
NIMIKEPAINIKE
TAAKSEPÄINSIIRTO/
OHITA EDELLINEN PAINIKE
PYSÄYTYSPAINIKE
KIRJANMERKKI/HAKUPAINIKE
POISTOPAINIKE
JATKUVAN TOISTOTILAN
VALINTAPAINIKE
PALAUTUS/KELLO/NAUHALASKURI-PAINIKE
DVD-videonauhurin takapaneeli
ANTENNIN
TULOLIITÄNTÄ
AV2 (DEC./EXT.)
SCART-LIITIN (EUROLIITÄNTÄ)
S-VIDEON
ANTOLIITÄNTÄ
VIDEON OTTO/
ANTOLIITÄNNÄT
DIGITAALISEN AUDION
ANTOLIITÄNTÄ (KOAKSIAALINEN)
➢
Toimintopainikkeet:
◆ TV VIEW : Toistotilan valintapainike. Valitse tällä painikkeella haluttu toistotila.
◆ DVD : DVD-toiminnon kauko-ohjauksen aktivointipainike.
◆
◆
◆
◆
TV-ANTENNIN
LÄHTÖLIITÄNTÄ
6
AV1 (EURO AV) OTTO/ANTOSCARTLIITIN (EURO-21)
RCA-AUDIOOTTO/ANTOLIITÄNNÄT (L, R)
DIGITAALISEN AUDION
ANTOLIITÄNTÄ (OPTINEN)
DVD-painiketta painettaessa näytön #-ilmaisimeen syttyy valo, mikä merkitsee, että
DVD-tila on aktivoitunut. Jos esim. sen jälkeen painat ll (Toisto) -painiketta DVD:n
toisto käynnistyy.
VCR : Videonauhurin kauko-ohjauksen aktivointipainike.
VCR-painiketta painettaessa näytön #-ilmaisimeen syttyy valo, mikä merkitsee, että
videonauhuritila on aktivoitunut. Jos esim. sen jälkeen painat ll (Toisto) -painiketta
videonauhurin toisto käynnistyy.
JOYSTICK : Käytä joystickiä siirtyäksesi näytöllä ylöspäin ( ), alaspäin ( ), vasemmalle
( ), oikealle ( ), ENTER-painike.
MENU : Käytä tätä painiketta DVD:n DISC-valikon käytössä.
SETUP : Käytä tätä painiketta DVD:n tai videonauhurin (VCR) asetusvalikon (SETUP)
käytössä.
7
Näytön ilmaisimet
DVD-videonauhurin liitäntöjen tekeminen
SF
SF
Audio- ja videoliitäntöjen tekemisessä on otettava huomioon useita eri tekijöitä:
1
2
3
4
5
6
7 8 9
10
◆ Järjestelmässä käytettävissä olevat liittimet
11
◆ DVD-videonauhuriin kiinteästi (esim. satelliittivastaanotin) tai väliaikaisesti
(esim. videokamera) kytkettävät laitteet
DVD-videonauhuri on varustettu seuraavilla liittimillä.
Liitin
12 13 14
15 16
1 DVD-soitin on aktiivinen.
2 Laitteeseen on ladattu DVD-, CD-, VCD- tai
SVCD-levy.
3 Laitteeseen on ladattu LPCM-audiolevy (lineaarisella
pulssikoodimodulaatiolla varustettu).
4 Laitteeseen on ladattu Dolby Digital -ominaisuudella
varustettu DVD.
5 Laitteeseen on ladattu DTS-ääniraidalla varustettu
DVD.
6 Tässä kohdassa näytetään joko aika, laskurin
lukemat, jäännösaika tai käytössä olevan laitteen tila.
7 Parhaillaan katseltu TV- tai video-ohjelma toistetaan
stereona.
8 Laitteella toistetaan parhaillaan VHS-videonauhan
HiFi-ääniraitaa.
9 Ajastintallennuksen ohjelmointi tai itse nauhoitus on
käynnissä. Jos ilmaisin vilkkuu, jotakin on vialla.
Ilmaisin voi myös ilmestyä näkyviin ilman kellon
viisareita, jolloin se merkitsee nauhoituksen olevan
käynnissä tai vilkkuessaan (ilman viisareita)
videonauhurin olevan taukotilassa.
17
Tyyppi
Suunta
AV1 (EURO AV) Takapaneeli
SCART
Sisäuan/ulos
AV2 IN
Takapaneeli
SCART
Sisäuan
◆ Satelliittivastaanotin
◆ KANAVA/DEKOODERI
◆ Muut videolaitteet
AUDIOIN
Takapaneeli
Audio RCA
Sisäuan
◆ Audiolisälaitteen otto (AUX)
Audio RCA
Ulos
18
10 Videonauhurin (VCR) nauhoitusnopeus on asetettu
joko normaali- (SP) tai puolinopeudeksi (LP).
11
12
13
14
Sijainti
Videonauhuri on aktiivinen.
DVD-soittimen tila näytetään graafisesti.
3D-äänitoiminto on aktiivinen.
DVD-levyllä on monikuvakulmatoiminto.
15 T-kirjaimen oikealla puolella näkyvä numero
tarkoittaa parhaillaan toistettavan nimekkeen
numeroa.
16 C-kirjaimen oikealla puolella oleva numero on
parhaillaan toistettavan nimekkeen/raidan numero.
17 DVD-levyn kopiointi videonauhurille on käynnissä.
AUDIO OUT
VIDEO IN
Takapaneeli
VIDEO OUT
Suositeltu käyttö
◆ TV
◆ Satelliittivastaanotin
◆ Muut videolaitteet
◆ Linjatasoinen audioanto (LINE)
◆ Videolaitteen otto (AUX)
RCA
Sisäuan
RCA
Ulos
◆ Linjatasoinen videolaitteen anto (LINE)
18 Videonauhurin (VCR) tila näytetään graafisesti.
S-VIDEO
OUT
Takapaneeli
S-LIITIN
Ulos
◆ S-videon anto (Vain DVD)
DIGITAL
AUDIO OUT
Takapaneeli
Optinen
koaksiaalinen
Ulos
◆ Digitaalinen audioanto (Vain DVD)
TVANTENNIN
Takapaneeli
75 Ω
koaksiaalinen
Ulos
◆ TV
ANTENNIN
Takapaneeli
TULOLIITÄNTÄ
75 Ω
koaksiaalinen
Sisäuan
Lisätarvikkeet
Olet juuri hankkinut itsellesi SAMSUNGin DVD-videonauhurin (DVD-VCR).
Sen mukana toimitetaan seuraavat lisätarvikkeet.
KAUKO-OHJAIN
& PARISTOT
AUDIO/VIDEOJOHTO
KÄYTTÖOHJEET
KOAKSIAALIKAAPELI
LÄHTÖLIITÄNTÄ
☛
◆ Antenni
◆ Kaapeli-TV-verkko
◆ Satelliittivastaanotin
Kytke kaikki laitteet päältä ennen audio- tai videolaitteiden liitäntöjen tekemistä.
Lue yksityiskohtaisemmat liitäntä- sekä turvaohjeet laitteiden mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
8
9
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen koaksiaalikaapelilla
Jotta televisio-ohjelmia voitaisiin katsoa TV:stä, TV:n on saatava
lähetesignaali jostakin seuraavista lähteistä:
SF
☛
2
1
2
3
TV
◆
◆
◆
◆
Ulkoantenni
Sisäantenni
Kaapeli-TV-verkko
Satelliittivastaanotin
1. AV1 (EURO-AV): 21-nastaista SCART-kaapelia käyttämällä
Kytke satelliittivastaanotin tai jokin muu laite SCART-kaapelilla DVD-videonauhurin takapaneelin AV1-liitäntään
(EURO-AV).
Valitse tämän kytkennän jälkeen ohjelmalähde painamalla TV VIEW -painiketta AV1-ohjelmalähteen valitsemiseksi.
Irrota antennijohto tai kaapeliverkon liitäntäjohto TV:stä.
2. By means of RF Coaxial Cable
Tämän kytkennän tekemisen jälkeen pitää satelliittivirittimen avulla viritetty kanava virittää kohdalleen uudelleen.
Satelliittivirittimen RF-toistokanavaksi pitää valita jokin muu kuin DVD-videonauhurin käyttämä kanava 36, valitse
toistokanavaksi esim. kanava 40.
Kytke tämä kaapeli 75Ω:n koaksiaalikaapeliliitäntään, joka on
merkitty DVD-videonauhurin takapaneeliin symbolilla
.
Kytke laitteen mukana toimitettu koaksiaalikaapeli DVD-liitäntään.
Antenni
Satelliittiviritin tai muu laite
4
Kytke koaksiaalikaapelin toinen siihen liitäntään, johon
antennijohto oli aikaisemmin kytkettynä.
5
Korkeampilaatuisten kuvien ja äänen vastaanottamiseksi TV:stä
voit myös kytkeä DVD-videonauhurisi TV:hen SCART-kaapelin
avulla (lue lisää seuraavasta kappaleesta), jos TV:ssäsi on tämä
liitäntämahdollisuus.
3
SF
Voit kytkeä DVD-videonauhurin satelliittivastaanottimeen tai toiseen DVD-videonauhuriin SCART-kaapelilla
silloin nämä liitännät on käytettävissä valituissa laitteissa. Seuraavissa kuvissa annetaan muutamia
esimerkkejä liitäntämahdollisuuksista.
Tarkista ennen liitäntäkaapelien kytkemistä, että sekä
televisiosta että DVD-videonauhurista on kytketty virta päältä.
videonauhurin
4
DVD-videonauhurin kytkeminen satelliittivastaanottimeen
tai muuhun laitteeseen
Antennijohto
2
TV
1
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen SCART-kaapelilla
SCART-kaapeli
Antenni
RF-koaksiaalikaapeli
TV
1. AV2 IN: 21-nastaista SCART-kaapelia käyttämällä
Kytke satelliittivastaanotin tai jokin muu laite SCART-kaapelilla DVD-videonauhurin takapaneelin AV2 (DEC./EXT.)liitäntään.
Valitse tämän kytkennän jälkeen ohjelmalähde painamalla TV VIEW -painiketta AV2-ohjelmalähteen valitsemiseksi.
3
2
SCART-kaapeli
RF-koaksiaalikaapeli
2. RF-koaksiaalikaapelia käyttämällä
Tämän kytkennän tekemisen jälkeen pitää satelliittivirittimen avulla viritetty kanava virittää kohdalleen uudestaan.
Satelliittivirittimen RF-toistokanavaksi pitää valita jokin muu kuin DVD-videonauhurin käyttämä kanava 36, valitse
toistokanavaksi esim. kanava 40.
☛
Antennijohto
◆ Valitusta liitäntätavasta riippumatta laitteen mukana toimitettu koaksiaalikaapeli pitää aina
kytkeä laitteiden välille. Muussa tapauksessa kuva ei tule näkyviin TV-ruutuun silloin kun
DVD-videonauhuri on kytketty päältä.
◆ Tarkista ennen liitäntäkaapelien kytkemistä, että sekä televisiosta että DVD-videonauhurista on
kytketty virta päältä.
1
Kytke koaksiaalikaapeli laitteiden välille yllä kuvatulla tavalla.
2
Kytke SCART-kaapelin toinen pää DVD-videonauhurin takapaneelin AV1-liitäntään (EURO AV).
3
Kytke kaapelin toinen pää TV:n vastaavaan liitäntään.
10
Antenni
Satelliittiviritin tai muu laite
Voit kytkeä DVD-videonauhurin TV:hen SCART-kaapelilla, jos TV:ssäsi on tämän kytkennän mahdollistava
liitäntä. Niin tekemällä:
◆ Saat parempilaatuisen kuvan ja äänen
◆ Yksinkertaistat DVD-videonauhurin asetusten tekoa
1
2
TV
SCART-kaapeli
RF-koaksiaalikaapeli
11
Audiojohdon kytkeminen
Television virittäminen DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi
SF
SF
Voit kytkeä DVD-videonauhurin stereolaitteistoosi.
Esimerkki: Haluat käyttää hyväksi stereojärjestelmäsi erinomaista
äänenlaatua katsellessasi jotakin ohjelmaa tai
tallennetta DVD-videonauhuriasi käyttäen.
☛
◆ Valitusta liitäntätavasta riippumatta laitteen mukana
toimitettu koaksiaalikaapeli pitää aina kytkeä
laitteiden välille. Muussa tapauksessa kuva ei tule
näkyviin TV-ruutuun silloin kun DVD-videonauhuri
on kytketty päältä.
1
◆ Tarkista ennen liitäntäkaapelien kytkemistä, että sekä
televisiosta että DVD-videonauhurista on kytketty
virta päältä.
1
2
2
Kytke koaksiaali- tai SCART-kaapeli laitteiden välille sivun 10
ohjeiden mukaisesti.
Kytke audiokaapeli DVD-videonauhurin takapaneelin
audioliitäntiin.
➢
2
3
Kytke vasen ja oikea kanava niiden värikoodien mukaisiin
liitäntöihin.
Kytke audiokaapelin toinen pää sopivaan liitäntään
stereolaitteistossasi.
Verkkovirtaan kytkeminen ja automaattinen asetustoiminto
(Plug & Auto Setup)
DVD-videonauhuri tekee automaattisesti alkuasetuksensa silloin
kun se kytketään ensimmäisen kerran sähköverkkoon. TV-kanavat
tallennetaan muistiin. Tämä kestää muutaman minuutin, minkä
jälkeen DVD-videonauhuri on valmis käytettäväksi.
TV
1
Kytke koaksiaalikaapeli laitteiden välille sivun 10 ohjeiden
mukaisesti. (DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen
koaksiaalikaapelilla)
2
Kytke DVD-videonauhurin virtajohto pistorasiaan. Laite tekee
automaattisesti alkuasetukset ja tallentaa TV-kanavat muistiin.
3
Tämä kestää muutaman minuutin, minkä jälkeen DVDvideonauhuri kytkeytyy automaattisesti päältä.
➢
☛
12
Ainoastaan silloin kun SCART-kaapelia ei käytetä televisio tulee
virittää käytettäväksi DVD-videonauhurin kanssa
➢
DVD-videonauhurien toistamien kuvien katselemiseksi
silloin kun laitteiden välinen liitäntä on tehty SCARTkaapelilla TV tulee asettaa käyttämään audio/video-tilaa
(AV).
2
1
Kytke TV päälle.
2
Kytke DVD-videonauhuri päälle painamalla sen etupaneelin tai
sen kauko-ohjaimen STANDBY/ON-painiketta.
3
Valitse TV:n DVD-videonauhurin käyttöä varten viritetty kanava.
4
Lataa videokasetti DVD-videonauhuriin. Tarkista, että DVDvideonauhuri alkaa “lukea” kasettia. Ellei, paina II-painiketta.
5
Käynnistä TV-kanavien selaus tai aseta TV UHF-kanavalle 36.
6
Hienoviritä TV:tä, kunnes kuva ja ääni toistuvat tarkasti.
7
Elleivät kuva ja ääni toimi tai jos viereiset kanavat aiheuttavat
häiriöitä, voi olla aiheellista vaihtaa DVD-videonauhurin
toistokanavaa (lue sivun 19 kappale “DVD-videonauhurin
toistokanavan valinta” ja sivulla 66 oleva kappale “Mahdolliset viat
ja korjaustoimenpiteet”).
8
Kun kuva ja ääni toistuvat tarkkoina, tallenna tämä kanava TV:stä
valitulle kanavanumerolle.
Tulos:
Tätä kanavaa käytetään nyt DVD-videonauhurin
toistokanavana.
4
Nyt riittää, että DVD-videonauhuriin kytketään virta
päälle, jolloin se on heti valmis käytettäväksi.
Plug & Auto Setup -toiminto on laitteen alkuasetus.
Halutessasi muuttaa sitä voit tehdä sen kuvaruutunäytön
“Auto Set Up” -valikosta sivun 20 kappaleen “TVkanavien automaattinen esiviritys” ohjeiden mukaisesti.
13
DVD- ja videonauhuritoimintojen yhteiset painikkeet
Sisäänrakennetun TV-virittimen perustoiminnot
SF
SF
Joitakin DVD-videonauhurin painikkeista käytetään sekä DVD- että
videonauhuritoiminnoissa. Seuraavia painikkeita voi käyttää
molemmissa toiminnoissa.
Seuraavia painikkeita voi käyttää katseltaessa TV:tä DVDvideonauhurin sisäänrakennetun TV-virittimen avulla.
2
1
1
1
STANDBY/ON-painike
Paina joko kauko-ohjaimen tai etupaneelin STANDBY/ONpainiketta DVD-videonauhurin päällekytkemiseksi.
2
DVD-painike
Paina kauko-ohjaimen DVD-painiketta silloin kun haluat ohjata
sillä DVD-toimintoa.
◆ Etupaneelinäytön DVD-ilmaisimeen syttyy valo ilmaisemaan
DVD-toiminnon valitsemista.
TV/VCR-painike
Paina tätä painiketta siirtyäksesi TV:n virittimen käytöstä
videonauhurin sisäänrakennetun virittimen käyttöön tai
päinvastoin.
2
1
3
3
2
VCR-painike
Paina kauko-ohjaimen VCR-painiketta silloin kun haluat ohjata
sillä videonauhuritoimintoa.
◆ Etupaneelinäytön VCR-ilmaisimeen syttyy valo ilmaisemaan
VCR-toiminnon valitsemista.
4
DVD-VCR-valintapainike
Paina etupaneelin SELECT-valintapainiketta siirtyäksesi DVD- ja
videonauhuritoimintojen välillä.
5
TV VIEW -painike
Paina TV VIEW –painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että
löydät hakemasi ohjelmalähteen seuraavien joukosta: DVD, VCR
(videonauhuri), Viritin (Tuner) (PR##), AV1, AV2 ja AUX.
➢
4
2
PROG suurempi/pienempi nro -painikkeet
Paina jompaakumpaa näistä painikkeista valitaksesi kanavan
suoraan.
3
0-9 -painikkeet
Paina näitä painikkeita valitaksesi ohjelman suoraan.
4
Viimeksi valittu ohjelma (LAST PR)
Paina tätä painiketta siirtyäksesi suoraan viimeksi käytetylle
kanavalle.
5
Äänenvoimakkuus/mykistys (VOLUME/MUTE)
Paina näitä painikkeita säätääksesi katsellun ohjelman
äänenvoimakkuutta. Paina MUTE-painiketta mykistääksesi äänen
tai kytkeäksesi sen päälle.
◆ Toimii myös DVD- ja VCR-toiminnoissa (videonauhuri).
6
Näyttö (DISPLAY)
Paina tätä painiketta saadaksesi esiin parhaillaan katseltavan
ohjelmakanavan numeron.
◆ Toimii myös DVD- ja VCR-toiminnoissa (videonauhuri).
1
3
4
Paina kauko-ohjaimen VCR-painiketta
videonauhuritoiminnon valitsemiseksi ennen kuin aloitat
sivuilla 13-45 kuvattujen videonauhuritoimintojen
käytön.
5
Paina kauko-ohjaimen DVD-painiketta DVD-toiminnon
valitsemiseksi ennen kuin aloitat sivuilla 46-64
kuvattujen DVD-toimintojen käytön.
5
5
5
6
14
15
DVD:n kopiointi videonauhurille
SF
DVD-videonauhurin avulla voit kopioida DVD-levyn sisällön VHSvideokasetille yksinkertaisesti COPY-painiketta painamalla.
Kopioitavaa DVD-levyä ei voida kopioida, jos se on
suojattu kopioinninestotoiminnolla. Macrovision®koodattujen DVD-levyjen kopiointi on kielletty.
1
2
3
4
4
16
1
Lataa levy DVD-soittimeen.
Lataa kopioitava DVD-levy DVD-soittimeen ja sulje levykelkka.
2
Lataa VHS-videokasetti videonauhuriin.
Lataa tyhjä VHS-videokasetti videonauhuriin.
3
Kopioi DVD-levy VHS-videokasetille.
Paina DVD-videonauhurin etupaneelin COPY-painiketta.
◆ DVD-soitin siirtyy toistotilaan ja videonauhuri nauhoitustilaan.
◆ Jos näytölle ilmestyy DVD-valikko, voi sen lisäksi vielä joutua
painamaan PLAY-painiketta kopioinnin käynnistämiseksi.
4
Lopeta kopiointi.
Kun DVD-levyn toisto on päättynyt, paina kauko-ohjaimen VCR- ja
sen jälkeen PYSÄYTYS-painiketta kopioinnin päättämiseksi.
◆ Kopiointi tulee lopettaa manuaalisesti DVD-elokuvan
päättyessä. Muussa tapauksessa DVD:n toisto ja nauhoitus
saattavat käynnistyä uudelleen alusta.
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
SF
Kauko-ohjaimeen on asetettava uudet paristot tai siinä olevat
vanhat on vaihdettava uusiin silloin kun:
◆ DVD-videonauhuri on juuri ostettu
◆ Kauko-ohjain ei enää toimi kunnolla
1
1
Työnnä kauko-ohjaimen pohjassa olevan paristotilan kannen
sisälaitaa nuolen suuntaan kannen irrottamiseksi.
2
Aseta kaksi AA- tai R6-koon tai vastaavaa paristoa paristotilaan
niiden navat oikeaan suuntaan:
◆
pariston pluspää (+) paristotilan vastaavaan päähän
◆
pariston miinuspää (–) paristotilan vastaavaan päähän
3
Aseta kansi takaisin paikalleen kohdistamalla se kauko-ohjaimen
rungon suuntaiseksi ja painamalla se paikalleen.
➢
Älä käytä yhtä aikaa eri paristotyyppejä (esim. mangaanija alkaliparistoja).
Päivämäärän ja kellonajan asetus
DVD-videonauhurissa on 24 tunnin järjestelmän mukainen kello ja
kalenteri, joita voi käyttää esim. seuraaviin toimintoihin:
◆ Nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä
◆ DVD-videonauhurin automaattinen
ajastinnauhoitustoiminto
Päivämäärä ja kellonaika on asetettava silloin kun:
◆ DVD-videonauhuri on juuri ostettu
◆ Laite on irti sähköverkosta kauemmin kuin yhden tunnin
☛
◆ Päiväys ja kellonaika asetetaan automaattisesti
lähetyssignaalien avulla, mutta tämä toiminto ei toimi
ilman vastaanotettua teksti-TV-signaalia.
CLOCK SET
ENTER
E N
D:SETUP
◆ Muista asettaa kello oikeaan aikaan silloin kun aika
muuttuu kesäajasta talviaikaan ja päinvastoin.
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta CLOCK SET kohdistinpainikkeita
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
CLOCK SET -valikko ilmestyy näytölle.
4
Valitse tunti- ja minuuttilukemat sekä päiväys ja kuukausi - ja painikkeita painamalla.
Tulos:
Valittu vaihtoehto alkaa vilkkua.
5
Lisää tai vähennä lukemia painamalla tai .
Tulos:
Viikonpäivä tulee näkyviin automaattisesti.
6
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina SETUP-painiketta kahdesti
valikon sulkemiseksi.
12:00
,
,
ja
1/JAN/2001
MON
AUTO CLOCK : ON
E N
D:SETUP
17
Näyttötietojen näyttäminen ja piilottaminen
SF
DVD-videonauhurin toistokanavan valinta
DVD-videonauhuri näyttää useimmat tiedot sekä omasta että TV:n
toiminnasta.
Voit valita näiden tietojen (paitsi hakumerkin (indeksi),
ohjelmointivalikon, ajastintoimintojen, koska niitä ei voi piilottaa)
näyttämisen TV-ruudusta
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta USER
käyttämällä.
USER SET
ENTER
E D
N:SETUP
OSD
TAPE SELECT
COLOUR SYSTEM
IPC
NICAM
:ON
:E180
:AUTO
:ON
:ON
SET kohdistinpainikkeita
,
,
ja
SF
DVD-videonauhurin toistokanavaa voidaan joutua vaihtamaan, jos
toistokuvassa esiintyy häiriöitä tai ellei toistokuva tule näkyviin
TV:hen.
DVD-videonauhurin toistokanava voidaan vaihtaa, jos haluat säätää
ruutunäytöllä näytettävien tietojen näyttötaajuutta.
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta INSTALLATION kohdistinpainikkeita
käyttämällä.
INSTALLATION
,
,
ja
ENTER
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
USER SET -valikko ilmestyy näytölle.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
INSTALLATION-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan OSD eteen.
4
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan VCR OUTPUT CH eteen.
5
Halutessasi...
Paina
5
Näyttää tiedot ruutunäytöllä
Näytölle ilmestyy ON.
Valitse haluttu toistokanava (CH21-CH69)
painamalla.
Piilottaa näyttötiedot
Näytölle ilmestyy OFF.
6
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina SETUP-painiketta kahdesti
valikon sulkemiseksi.
Viritä sen jälkeen TV uudelleen käyttöä varten. (sivu 13).
tai , kunnes
E D
N:SETUP
6
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina SETUP-painiketta kahdesti
valikon sulkemiseksi.
- ja
-painikkeita
E D
N:SETUP
AUTO SET UP
MANUAL SET UP
TV SYSTEM
VCR OUTPUT CH
AV2 SET
: G
:CH36
:DEC
E N
D:SETUP
RF OUT -äänitilan valinta (B/G–D/K)
Näyttökielen valinta
Voit valita äänitilan (B/G) tai D/K) videonauhuriin kytketyn TV:n
mukaisesti.
Voit vaihtaa näyttötietojen kielen.
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta LANGUAGE SET kohdistinpainikkeita
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
LANGUAGE SET -valikko ilmestyy näytölle.
4
Valitse haluttu kieli - tai
5
6
,
,
E N
D:SETUP
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ESPAÑOL
DUTCH
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta INSTALLATION kohdistinpainikkeita
käyttämällä.
ja
LANGUAGE SET
ENTER
1
,
,
ja
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
INSTALLATION-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan TV SYSTEM eteen.
Tallenna muistiin kielen valinta painamalla ENTER-painiketta.
5
Valitse G tai K -painiketta painamalla.
Paina SETUP-painiketta valikon sulkemiseksi.
Tulos:
Näyttötiedot näytetään tämän jälkeen valitulla kielellä.
6
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kahdesti SETUP-painiketta
valikon sulkemiseksi.
-painikkeita painamalla.
INSTALLATION
ENTER
E N
D:SETUP
AUTO SET UP
MANUAL SET UP
TV SYSTEM
VCR OUTPUT CH
AV2 SET
: G
:CH36
:DEC
E N
D:SETUP
MEMORY: ENTER
END: SETUP
18
19
TV-kanavien manuaalinen esiviritys
TV-kanavien automaattinen esiviritys
SF
SF
☛
2,3
1
TV-kanavia ei tarvitse esivirittää uudelleen, jos ne on jo
kertaalleen esiviritetty automaattisesti. (Lue sivun 12
kappale “Verkkovirtaan kytkeminen ja automaattinen
asetustoiminto (Plug & Auto Setup)”
DVD-videonauhurissa on sisäänrakennettu TV-viritin TV-kanavien
vastaanottoa varten.
Virittimen avulla vastaanotettavat TV-kanavat tulee esivirittää.
Tämä voidaan tehdä jollakin seuraavista tavoista:
◆ Plug & Auto Setup -toiminnolla (lue lisää sivulta 12)
◆ Automaattisesti
◆ Manuaalisesti (lue lisää sivulta 21)
Aina 99 kanavaa voidaan tallentaa muistiin.
1
2
INSTALLATION
ENTER
E D
N:SETUP
AUTO SET UP
MANUAL SET UP
TV SYSTEM
VCR OUTPUT CH
AV2 SET
PRESS ENTER TO CONTINUE
SETUP TO EXIT
Käynnistä kanavien automaattihaku painamalla ENTER.
Tulos: ◆ TV-ruudussa alkaa vilkkua viesti PLEASE WAIT.
◆ Viritin käy läpi ensimmäisen taajuusalueen ja
ensimmäiseksi löytynyt ohjelmakanava näytetään
näytöllä ja tallennetaan muistiin.
◆ DVD-videonauhuri alkaa sen jälkeen etsiä seuraavaa
ohjelmakanavaa jne.
◆ Kun kanavien automaattinen hakutoiminto on suoritettu
loppuun, DVD-videonauhuri siirtyy automaattisesti
ohjelmakanavalle numero 1.
➢
6
➢
2
Valitse kohta INSTALLATION kohdistinpainikkeita
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
INSTALLATION-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan MANUAL SET UP eteen.
5
Valitse -painiketta painamalla kohta MANUAL SET UP.
Tulos:
Näytölle ilmestyy TV STATION TABLE -valikko.
6
Valitse halutun ohjelmakanavan numero
painamalla.
7
Paina -painiketta aseman esivirittämiseksi.
Tulos:
Näytölle ilmestyy MANUAL SET UP -valikko.
8
Käynnistä ohjelmakanavan haku - tai -painiketta painamalla.
Tulos: Viritin käy läpi ensimmäisen taajuusalueen ja
ensimmäiseksi löytynyt ohjelmakanava näytetään näytöllä.
9
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan NAME eteen.
Aseman nimi asetetaan automaattisesti lähetesignaalin avulla.
10
Ohjelmakanavan nimen muuttamiseksi paina -painiketta.
Tulos:
Nimen 1. kirjain alkaa vilkkua.
11
Halutessasi...
Paina...
Valita nimeen
kirjainmerkin
- tai -painiketta, kunnes haluttu
kirjainmerkki (kirjain, numero tai
“-” -merkki) ilmestyy näyttöön
Siirtyä seuraavaan tai
edelliseen kirjainmerkkiin
12
Jos...
Haluat tallentaa
muistiin näytöllä
näkyvä ohjelmakanavan
Halutessasi keskeyttää ohjelmakanavien automaattisen
hakutoiminnon ennen sen loppuunsuorittamista paina kolmesti
SETUP-painiketta valikon sulkemiseksi.
◆ Kun ohjelmakanavien automaattinen hakutoiminto on
päättynyt, viritin on saattanut tallentaa muistiin jonkin
ohjelmakanavan useammin kuin kerran. Valitse siinä
tapauksessa niistä parhaimman kuvan antava kanava
ja poista ne, joita ei enää tarvita (lue lisää sivulta 22).
20
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
DVD-videonauhurin automaattisesti muistiin tallentamien
kanavien määrä riippuu sen löytämistä ohjelmakanavista.
◆ Päiväys ja kellonaika asetetaan automaattisesti
lähetesignaalista. Jos lähetesignaali on heikko tai TVruudussa näkyy haamukuvia, päiväyksen ja
kellonajan automaattinen asetus ei välttämättä toimi.
Aseta ne siinä tapauksessa manuaalisesti (lue lisää
sivulta 17).
TV-kanavia ei tarvitse esivirittää manuaalisesti, jos ne jo
on viritetty automaattisesti.
1
ja
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan AUTO SET UP eteen.
Valitse sen jälkeen tämä kohta painamalla -painiketta.
Tulos:
Näytölle ilmestyy viesti, joka ilmoittaa, että kaikki
aikaisemmin DVD-videonauhuriin esivalitut kanavat
poistetaan.
YOUR DATA WILL BE LOST
E D
N:SETUP
,
4
E N
D:SETUP
2%
I--------------------I
,
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
INSTALLATION-valikko ilmestyy näytölle.
5
PLEASE WAIT
Valitse kohta INSTALLATION kohdistinpainikkeita
käyttämällä.
3
: G
:CH36
:DEC
AUTO SET UP
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
☛
,
ja
-painiketta
- tai -painiketta
Niin...
◆
◆
◆
Ethalua tallentaa
muistiin näytöllä
näkyvää ohjelmakanavaa
- tai
,
◆
◆
◆
Paina - tai -painiketta, kunnes
kohdistin siirtyy kohdan MFT eteen
Paina tarvittaessa - tai -painiketta
kuvan säätämiseksi
Paina OK ohjelmakanavan tallentamiseksi
muistiin
INSTALLATION
ENTER
E N
D:SETUP
AUTO SET UP
MANUAL SET UP
TV SYSTEM
VCR OUTPUT CH
AV2 SET
E D
N:SETUP
** TV STATION TABLE **
P R CH
NAME DECODER
1 --- ---2 --- ---3 --- ---4 --- ---5
SET:
SORT:ENTER
DELETE:CLEAR
SETUP
* *MANUAL SET UP * *
P R
C H
MFT
NAME
DECODER
: 1
: --: : ---: OFF
MEMORY:ENTER
END: SETUP
Paina - tai -painiketta, kunnes
kohdistin siirtyy kohdan CH eteen
Paina - tai -painiketta jatkaaksesi
hakua taajuusalueella ja näyttääksesi
seuraavan ohjelmakanavan
Siirry kohdan 12 alkuun
13
Toista tämä menettely kohdasta 6 lähtien, kunnes kaikki halutut
asemat on tallennettu muistiin.
14
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kolmesti SETUP-painiketta
valikon sulkemiseksi.
: G
:CH36
:DEC
21
Esiviritetyn TV-kanavan poistaminen
Esiviritettyjen TV-kanavien järjestyksen muuttaminen
SF
SF
Voit muuttaa esiviritettyjen TV-kanavien luettelossa olevien
kanavien järjestystä ja muuttaa niiden numeroita oman halusi
mukaisesti.
Jos olet tallentanut muistiin ohjelmakanavan:
◆ Jota et tarvitse
◆ Väärälle esivirityspaikalle
Voit poistaa sen.
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
2
Valitse kohta INSTALLATION kohdistinpainikkeita
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
INSTALLATION-valikko ilmestyy näytölle.
,
,
ja
INSTALLATION
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
ENTER
2
Valitse kohta INSTALLATION kohdistinpainikkeita
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
INSTALLATION-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan MANUAL SET UP eteen.
4
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan MANUAL SET UP eteen.
5
Valitse tämä kohta -painiketta painamalla
Tulos:
Näytölle ilmestyy TV STATION TABLE -valikko.
5
Valitse tämä kohta -painiketta painamalla
Tulos:
Näytölle ilmestyy TV STATION TABLE -valikko.
6
6
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
poistettavan, esiviritetyn ohjelmakanavan (PR) eteen.
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
halutun, esiviritetyn ohjelmakanavan eteen.
Tulos:
Valittu ohjelmakanava ilmestyy samanaikaisesti TVruutuun.
7
7
Paina CLEAR-painiketta.
8
Toista menettely kohdasta 6 lähtien, kunnes kaikki halutut asemat
on poistettu.
9
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kolmesti SETUP-painiketta
valikon sulkemiseksi.
Ohjelmakanavan esiviritysnumeron muuttamiseksi (esim. PR1:stä
PR4:ksi):
◆
Paina ENTER-painiketta
◆
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kohdistin
siirtyy sen ohjelmakanavan eteen, johon ohjelmakanava
halutaan siirtää
◆
Paina uudelleen ENTER-painiketta
E D
N:SETUP
AUTO SET UP
MANUAL SET UP
TV SYSTEM
VCR OUTPUT CH
AV2 SET
: G
:CH36
:DEC
E D
N:SETUP
** TV STATION TABLE **
P R CH
NAME DECODER
1 021 ---OFF
2 025 ---OFF
3 030 ---OFF
4 065 ---OFF
5
SET:
SORT:ENTER
DELETE:CLEAR
SETUP
,
,
ja
8
Tätä ohjelmakanavaa voidaan muuttaa toistamalla sama
menettely kohdasta 6 alkaen.
9
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kolmesti SETUP-painiketta
valikon sulkemiseksi.
** TV STATION TABLE * *
P R CH
NAME DECODER
1 021 ---OFF
2 025 ---OFF
3 030 ---OFF
4 065 ---OFF
5
SET:
SORT:ENTER
DELETE:CLEAR
SETUP
** TV STATION TABLE * *
P R CH
NAME DECODER
1 021 ---OFF
2 025 ---OFF
3 030 ---OFF
4 (065 ---OFF )
5
(SORT : 4 ➛ 4 )
EXECUTE:ENTER SETUP
** TV STATION TABLE * *
P R CH
NAME DECODER
1 (065 ---OFF )
2 021 ---OFF
3 025 ---OFF
4 030 ---OFF
5
(SORT : 4 ➛ 1 )
EXECUTE:ENTER SETUP
** TV STATION TABLE * *
P R CH
NAME DECODER
1 065 ---OFF
2 021 ---OFF
3 025 ---OFF
4 030 ---OFF
5
SET:
SORT:ENTER
DELETE:CLEAR
SETUP
22
23
AV2-liitännän asetus
Videokasettityypin valinta
SF
SF
Halutessasi liittää maksullisten TV-kanavien kotipäätteen AV2liitäntään, AV2-asetus tulee asettaa oikeaan kohtaan.
Halutessasi käyttää nauhalaskuria videokasetin jäännösajan
näyttämiseen, on käytettävän kasetin pituus ilmoitettava.
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta INSTALLATION kohdistinpainikkeita
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
INSTALLATION-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan AV2 SET eteen.
5
Jos...
Paina
AV2 (DEC./EXT.) -liitäntään
on kytketty toinen videolaite
tai satelliittiviritin
Näytölle ilmestyy EXT
AV2 (DEC./EXT.) -liitäntään
on kytketty kotipääte
Näytölle ilmestyy DEC
,
,
ja
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta U S E R
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
4
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan TAPE SELECT eteen.
5
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että
oikea kasetin pituus ilmestyy näytölle.
INSTALLATION
ENTER
: G
:CH36
:DEC
tai , kunnes...
,
ja
6
ENTER
E180
E 300
6
E N
D:SETUP
E240
E260
E N
D:SETUP
OSD
TAPE SELECT
COLOUR SYSTEM
IPC
NICAM
:ON
:E180
:AUTO
:ON
:ON
Paina kahdesti SETUP-painiketta valikon sulkemiseksi.
E N
D:SETUP
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kahdesti SETUP-painiketta
valikon sulkemiseksi.
Siirtyminen TV- ja videonauhuritilojen (VCR) välillä
Käyttämällä TV/VCR-painiketta voit samanaikaisesti nauhoittaa
videonauhurilla yhtä kanavaa ja katsoa toista.
TV:si...
On
Off... (tai videonauhurin (VCR)
ollessa päältä)
24
,
USER SET
E D
N:SETUP
AUTO SET UP
MANUAL SET UP
TV SYSTEM
VCR OUTPUT CH
AV2 SET
SET
kohdistinpainikkeita
Televisio toistaa videonauhurilta tulevaa
kuvaa ja voit valita kanavan videonauhurin tai kauko-ohjaimen PROG (
tai ) -näppäintä käyttämällä.
Televisio toistaa antennin tai satelliittivirittimen kautta tulevaa kuvaa samalla
tavoin kuin se teki ennen videonauhurin
kytkemistä laitteistoon.
Voit käyttää television ohjelmapainikkeita
( tai ) halutun kanavan valintaan.
Nauhoitusnopeuden valinta
Videokasetille voi nauhoittaa kahdella eri nauhanopeudella
◆ SP (Normaalinopeus)
◆ LP (Puolinopeus)
Puolinopeutta käytettäessä:
◆ Jokaiselle videokasetille voi nauhoittaa puolta pitemmän
ajan
◆ Nauhoituksen laatu on kuitenkin hieman huonompi
Nauhoittaaksesi
videokasetille...
Paina kauko-ohjaimen SPEED-painiketta,
kunnes...
Normaalinopeudella
Puolinopeudella
Näytölle ilmestyy SP
Näytölle ilmestyy LP
Tyyppi
E-180
Nauhoitusaika (SP)
180 min = 3 h
E-240
240 min = 4 h
E-260
260 min = 4 h 20 min
E-300
300 min = 5 h
25
Päällenauhoituksen estäminen
NICAM-järjestelmä
SF
SF
NICAM-järjestelmällä lähetettävät ohjelmat on jaettu kolmeen
tyyppiin. NICAM-stereo, NICAM-mono ja Bilingual (kaksikieliset
lähetykset). NICAM-ohjelmat sisältävät aina myös normaalin
monoäänilähetyksen, minkä vuoksi voit aina valita haluamasi
äänijärjestelmän.
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta USER
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
USER SET -valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan NICAM eteen.
5
Halutessasi käyttää... Paina
USER SET
ENTER
E N
D:SETUP
OSD
TAPE SELECT
COLOUR SYSTEM
IPC
NICAM
:ON
:E180
:AUTO
:ON
:ON
Monotilaa
E D
N:SETUP
NICAM-tilaa
6
SET kohdistinpainikkeita
,
,
Videokasetin pohjassa on suojaliuska, joka (katkaistuna) estää
tahattoman päällenauhoituksen. Jos liuska niin ollen katkaistaan, ei
videokasetille voi nauhoittaa.
1
Halutessasi suojata videokasetin päällenauhoitukselta, katkaise
suojaliuska pienellä ruuvimeisselillä.
2
Halutessasi tämän jälkeen kuitenkin nauhoittaa videokasetille,
jonka suojaliuska on katkaistu, kiinnitä teippi aukon päälle.
ja
tai , kunnes...
Näytölle ilmestyy OFF.
OFF: Aseta asetus tähän kohtaan
ainoastaan silloin kun stereoäänessä
on huonojen vastaanottoolosuhteiden vuoksi säröä, ja haluat
sen vuoksi äänittää normaalia
monoääntä NICAM-lähetyksen
aikana.
Näytölle ilmestyy ON.
ON: Aseta asetus normaaliolosuhteissa
tähän kohtaan.
1
Suora nauhoitus
Ennen ohjelman nauhoittamista vastaava ohjelmakanava tulee
esivirittää (ellet nauhoita ulkoisesta videolaitteesta). Ellet ole vielä
tehnyt niin, lue sivuilla 20-21 olevat kappaleet.
1
Kytke TV päälle.
2
Halutessasi katsella nauhoitettavaa ohjelmaa nauhoituksen aikana
valitse TV:stä DVD-videonauhurille viritetty kanava (tai käytettävä
AV-kanava).
3
Lataa videonauhuriin videokasetti, jolle aiot nauhoittaa, sen
suljettu ikkunapuoli ylöspäin ja suojaliuska paikallaan tai
katkaistun suojaliuskan jättämä aukko teipillä peitettynä.
Tulos:
DVD-videonauhuri kytkeytyy päälle automaattisesti.
4
4
Paina kahdesti SETUP-painiketta valikon sulkemiseksi.
Valitse:
◆
Nauhoitettava ohjelmakanava PROG (
tai
tai
) -painikkeilla
AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmanlähde TV VIEW -painiketta
käyttämällä satelliittivirittimen tai ulkoisen videolaitteen
käyttämiseksi.
Tulost:
Ohjelmakanavan numero ilmestyy näyttöön ja sen
lähettämä ohjelma näkyy nyt TV:stä.
◆
5
Valitse nauhoitusnopeus painamalla SPEED-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun nopeuden valitsemiseksi. (sivu 25)
6
Pidä REC-painike ( I ) sisäänpainettuna hetken ajan
nauhoituksen käynnistämiseksi.
Tulos:
Nauhoituksen ilmaisin ilmestyy TV-ruutuun ja DVDvideonauhurin näytölle. Hakumerkki (indeksi) tallentuu
nauhalle (lue lisää sivulta 39).
7
Paina nauhoituksen keskeyttämiseksi kerran ■-painiketta.
➢
4
6
5
7
◆ Jos DVD-videonauhuri työntää kasetin takaisin ulos
nauhoitusta käynnistettäessä, tarkista, että kasetin
suojaliuska on paikallaan tai että (liuska katkaisemalla
avattu) aukko on peitetty teipillä.
◆ Jos nauha loppuu kesken nauhoituksen, videokasetti
alkaa automaattisesti kelata nauhaa takaisin kasetin
alkuun.
26
27
Nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä
SF
Tätä toimintoa käyttämällä voit nauhoittaa videokasetilla aina
yhdeksän tuntia ohjelmaa (LP-toiminnolla).
DVD-videonauhuri pysähtyy automaattisesti asetetun nauhoitusajan
loputtua.
1
Kytke TV päälle.
2
Halutessasi katsella nauhoitettavaa ohjelmaa nauhoituksen aikana
valitse TV:stä DVD-videonauhurille viritetty kanava (tai käytettävä
AV-kanava).
3
Lataa videonauhuriin videokasetti, jolle aiot nauhoittaa, sen
suljettu ikkunapuoli ylöspäin ja suojaliuska paikallaan tai
katkaistun suojaliuskan jättämä aukko teipillä peitettynä.
Tulos:
DVD-videonauhuri kytkeytyy päälle automaattisesti.
4
Valitse:
◆
Nauhoitettava ohjelmakanava PROG (
tai
3
4
4
tai
) -painikkeilla
AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmanlähde TV VIEW -painiketta
käyttämällä satelliittivirittimen tai ulkoisen videolaitteen
käyttämiseksi.
Tulos:
Ohjelmakanavan numero ilmestyy näyttöön ja sen
lähettämä ohjelma näkyy nyt TV:stä.
◆
6
5
5
Valitse nauhoitusnopeus painamalla SPEED-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun nopeuden valitsemiseksi. (sivu 25)
6
Pidä REC-painike ( I ) sisäänpainettuna hetken ajan
nauhoituksen käynnistämiseksi.
Tulos:
Nauhoituksen ilmaisin ilmestyy TV-ruutuun ja DVDvideonauhurin näytölle. Hakumerkki (indeksi) tallentuu
nauhalle (lue lisää sivulta 39).
7
Paina REC-painiketta ( I ) niin monta kertaa kuin tarvitaan
halutun nauhoitusajan lisäämiseksi:
◆
30 minuutin askelin aina 4 tuntiin
◆
1 tunnin askelin aina 9 tuntiin (LP)
Tulos:
Nauhoituksen pituus näkyy TV-ruudussa. Valittua
ohjelmakanavaa nauhoitetaan asetetun ajan
mukaisesti. Sen loputtua DVD-videonauhuri keskeyttää
nauhoituksen automaattisesti.
8
Halutessasi keskeyttää nauhoituksen ennen asetettua aikaa paina
STANDBY/ON-painiketta.
LENGTH 2:30
SET LENGTH :
PRESS REC ●
☛
28
Jos nauha loppuu ennen nauhoitusajan loppumista:
◆ Nauhoitus keskeytyy.
ShowView-ohjelmoinnin käyttö
SF
Ennen DVD-videonauhurin ajastimen ohjelmointia:
◆ Kytke päälle sekä TV että DVD-videonauhuri
◆ Tarkista, että päiväys ja kellonaika ovat oikein asetettuja
◆ Lataa videonauhuriin videokasetti, jolle nauhoitus
aiotaan tehdä (suojaliuska paikallaan)
1
Aina kuusi ohjelmaa voidaan ohjelmoida nauhoitettavaksi.
1
Paina TIMER-painiketta ShowView-tilaan pääsemiseksi.
Valitse SHOWVIEW - ja -painikkeita käyttämällä.
Tulos:
TV-ruutuun ilmestyy viesti, jossa sinua kehotetaan
näppäilemään ShowView-koodi.
☛
2
Jos kaikki kuusi ohjelmointia on jo tehty, näyttöön ilmestyy
viesti T I M E R I SF U L L . Halutessasi peruuttaa jonkin
ajastetuista nauhoituksista lue lisätietoja sivulta 32.
STANDARD TIMER
SHOWVIEW
Näppäile numeropainikkeilla nauhoitettavan ohjelman ShowViewkoodi, joka näkyy esim. TV-lehdestä.
➢
Halutessasi korjata väärin kirjoitettua ShowView-koodia:
Paina -painiketta, kunnes väärä numero on poistettu.
Näppäile oikea numero.
END:SETUP
◆
◆
3
Paina SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmaa koskevat tiedot ilmestyvät TV-ruudulle.
☛
Käyttäessäsi ensimmäisen kerran ShowView-toimintoa
esiviritettyjen ohjelmakanavia ohjelmoitaessa, ohjelmakanavan
numero alkaa vilkkua. Tämä ainoan kerran ohjelmakanavan
numero pitää näppäillä manuaalisesti - ja -painikkeita
käyttämällä. Lue lisätietoja seuraavalta sivulta silloin kun:
◆ Ohjelmakanavan numero tai aikatiedot alkavat vilkkua
◆ Haluat muuttaa ohjelmakanavan asetuksia
4
Jos ohjelmakanavan numero ja aika-asetukset ovat oikein, paina
SETUP-painiketta.
5
Aktivoi ajastin painamalla STANDBY/ON-painiketta.
6
Lue lisätietoja sivulta 32, jos haluat:
◆ Tarkistaa, onko DVD-videonauhuri ohjelmoitu oikein
◆ Peruuttaa ajastetun nauhoituksen
☛
SHOWVIEW
CODE ---------
CODE:0-9
PR
1
------
CORRECT:
END:SETUP
1/JAN MON 12:09
DAY START STOP V/P
MO 1 12:00 →12:50SP O N
---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- -
DELETE:CLEAR
Jokaisen TV-ohjelman vieressä näkyvä numerosarja on
ShowView-koodi, jonka avulla voit nopeasti ohjelmoida
videonauhurisi kauko-ohjainta käyttäen. Näppäile sillä
nopeasti nauhoitettavan ohjelman koodi.
™ShowView on Gemstar Development Corporationin tavaramerkki. ShowView-järjestelmä on
valmistettu Gemstar Development Corporationilta saadulla lisenssillä.
5
29
SETUP
Ajastinnauhoituksen käyttö
ShowView-ohjelmoinnin muuttaminen
SF
SF
Halutessasi korjata Tv-ruudussa näkyvää ohjelmointia tai jotakin sen kohtaa, kuten nauhoitusnopeutta,
voit tehdä niin ennen kuin painat SETUP-painiketta toisen kerran ohjelmoinnin vahvistamiseksi.
Halutessasi...
Paina...
Valita ohjelmalähteeksi muun kuin
virittimen (AV1, AV2, tai AUX)
◆
◆
- tai -painiketta, kunnes valittu PR alkaa vilkkua.
- tai -painiketta yhden tai useamman kerran vaihtaaksesi
valittua ohjelmalähdettä.
Tulos:
Ohjelmanumeron tilalle ilmestyy:
Ajastimen avulla voit ohjelmoida DVD-videonauhurin
nauhoittamaan ohjelman aina kuukauden ennen sen lähetystä. Aina
kuusi ohjelmointia voi olla voimassa yhtä aikaa.
☛
1
Lataa videokasetti videonauhuriin ja paina kauko-ohjaimen
TIMER-painiketta
Tulos:
Ajastusvalikko ilmestyy esiin.
2
Valitse STANDARD TIMER käyttämällä -painiketta.
Tulos:
Näytölle ilmestyy TIMER PROGRAMMING -valikko.
3
Valitse ohjelmalähde -painikkeella.
4
Valitse haluttu ohjelmakanava painamalla - ja
valitaksesi AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmalähteen.
• AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmalähde silloin kun
- tai -painikkeella valitaan satelliittiviritin tai
ulkoinen videolaite
➢
Nauhoittaa jonkin ohjelman päivittäin
(maanantaista sunnuntaihin) samaan
aikaan
Nauhoittaa ohjelman viikoittain
samana päivänä ja samaan aikaan
Pidentää nauhoitusaikaa
◆
◆
Valita VPS/PDC-nauhoituksen
- tai -painiketta, kunnes valittu päivä, DAY, alkaa vilkkua.
- tai -painiketta, kunnes DAY-tunnus (päivittäin) ilmestyy
näytölle.
◆
- tai -painiketta, kunnes valittu päivä, DAY, alkaa vilkkua.
◆
- tai -painiketta, kunnes W-tunnus (viikottain) ilmestyy
näytölle, ja niiden jälkeen valittu päivä.
Esimerkki: W-SA (Viikottain lauantaisin)
Paina -painiketta nauhoituspäivän valitsemiseksi.
Valitse haluttu päivä painamalla
7
Paina -painiketta nauhoituksen käynnistymisajan valitsemiseksi.
8
Valitse tuntilukemat painamalla - ja
-painikkeita.
Paina -painiketta minuuttilukemien valitsemiseksi.
Valitse minuuttilukemat painamalla
- tai -painiketta, kunnes valittu loppuaika, STOP, alkaa
vilkkua.
- tai -painiketta, loppumisajan lisäämiseksi tai
vähentämiseksi.
11
12
Paina -painiketta nauhoituksen päättymisajan valitsemiseksi.
- tai -painiketta, kunnes nauhoitusnopeuden ilmaisin alkaa
vilkkua.
◆
- tai -painiketta, kunnes oikea ilmaisin ilmestyy näytölle.
• AUTO (Automaattinen nauhanopeuden valinta); lue lisää
sivulta 31
• SP (Normaalinopeus)
• LP (Puolinopeus)
13
Paina -painiketta nauhoitusnopeuden valitsemiseksi.
14
Valitse - ja
-painikkeita painamalla jokin nauhoitusnopeusvaihtoehdoista SP (normaalinopeus), LP (puolinopeus) tai
AUTO (Automaattinen nauhanopeuden valinta).
◆
◆
◆
◆
- tai -painiketta, kunnes valittu V/P alkaa vilkkua.
- tai -painiketta, kunnes ON tai “-” -ilmaisin ilmestyy
näytölle.
Älä valitse kohtaa V/P, ellet ole varma, että ohjelma jonka
aiot nauhoittaa, lähetetään V/P-toiminnolla. Asettaessasi
PDC-toiminnon päälle (ON, valitsemalla kohdan ON näytön
oikeanpuoleisesta sarakkeesta), sinun pitää myös asettaa
alkamisaika TARKASTI julkaistun TV-ohjelman mukaisesti.
Muussa tapauksessa ajastinnauhoitus ei tule onnistumaan.
- ja
PR
1
------
1/JAN MON 12:09
DAY START STOP V/P
MO 1 12:00→12:50SP O N
---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- -
DELETE:CLEAR
-painikkeita.
Valitse nauhoituksen päättymisaika painamalla
- ja
painikkeita, käyttämällä nauhoituksen käynnistymisajan valinnassa
käytettyä menettelyä.
15
Paina -painiketta VPS- tai PDC-nauhoitustilan (V/P) valitsemiseksi.
16
Siirry - ja -painikkeita painamalla VPS- tai PDC-tilan (ONilmaisin) ja ei-VPS/PDC-tilan (– -ilmaisin). välillä.
17
Kun asetus on tehty valmiiksi, paina SETUP-painiketta.
18
Paina ajastimen aktivoimiseksi STANDDBY/ON-painiketta.
Tulos:
Ennen nauhoituksen käynnistymistä DVDvideonauhuri vertaa asetettua nauhoituksen pituutta
videonauhuriin ladatun videonauhan jäännösaikaan.
➢
END:SETUP
-painikkeita.
10
☛
30
5
6
- ja
STANDARD TIMER
SHOWVIEW
-painikkeita
9
◆
Valita nauhoitusnopeuden
Ohjelmalähde tulee valita ennen kuin muutetaan mitään
numeroita
Tarkista ennen ohjelmoinnin tekemistä, että päiväys ja
kellonaika ovat oikeat.
18
Automaattinen nauhanopeuden valintatoiminto: DVDvideonauhurin “Automaattinen nauhanopeuden valinta” toiminto vertaa asetettua ajastinnauhoituksen pituutta
videonauhuriin ladatun videonauhan jäännösaikaan. Jos
videonauhan jäännösaika ei riitä koko nauhoitukseen
AUTO-tilassa, DVD-videonauhuri siirtyy automaattisesti
puolinopeustilaan (LP) koko ohjelman nauhoittamiseksi.
31
SETUP
Ajastinnauhoituksen asetusten tarkistaminen
SF
Videokasetin toisto
SF
Tätä toimintoa käyttämällä voit toistaa nauhoitettua videokasettia.
Asetettujen ajastinnauhoitusten tiedot voidaan tarkistaa:
◆ Sen jälkeen kun olet lopettanut DVD-videonauhurin
ajastinasetusten teon.
◆ Jos olet unohtanut, mitkä ohjelmat piti nauhoittaa
ajastimella.
1/JAN MON 12:09
DAY START STOP V/P
MO 1 12:00→12:50SP O N
---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- ---- --:--→--:---- SET:
DELETE:CLEAR
SETUP
PR
1
------
1
2
Kytke päälle sekä TV että DVD-videonauhuri.
Lataa videonauhuriin toistettava videokasetti, ja jos sen
päällenauhoituksen suojaliuska on paikallaan, paina ll.
Muussa tapauksessa videokasetin toisto käynnistyy automaattisesti.
➢
1
Paina kauko-ohjaimen TIMER-painiketta.
Tulos:
Ajastustaulukko ilmestyy näyttöön.
2
Valitse STANDARD TIMER käyttämällä -painiketta.
Tulos:
Näytölle ilmestyy TIMER PROGRAMMING -valikko.
3
Valitse haluttu ohjelmakanava - ja
4
Valitse ja muuta haluttuja lukemia painamalla - ja -painikkeita.
Yksityiskohtaisempia ohjeita on edellisellä sivulla.
5
-painikkeilla.
3
Kun videokasetti ladataan videonauhuriin sen asento
säädetään parhaaksi mahdolliseksi häiriöiden välttämiseksi
(Digitaalinen, automaattinen raidanseuranta). Jos nauhan
loppu saavutetaan videokasettia toistettaessa, videonauhuri
alkaa automaattisesti kelata kasettia sen alkuun.
Tällä DVD-videonauhurilla voi toistaa NTSC-järjestelmän
mukaisia videokasetteja, mutta ei nauhoittaa niitä sen
järjestelmän mukaisesti.
Halutessasi...
Paina...
Keskeyttää toiston
■ (PYSÄYTYS).
Ottaa kasetin ulos
Kun halutut muutokset on tehty, paina kahdesti SETUP-painiketta.
2
3
3
(EJECT) (kasetinpoisto).
Automaattinen kuvaraidanseurannan säätö
Kuvaraidanseurantatoiminto mahdollistaa kasettinauhan asennon
säätämisen automaattisesti parhaaksi mahdolliseksi
mahdollisimman korkealaatuisen kuvan aikaansaamiseksi.
Ajastinnauhoituksen peruuttaminen
Voit peruuttaa minkä tahansa ohjelmoinnin, jos se on:
◆ Väärin asetettu
Tulos:
◆ Käynyt tarpeettomaksi
1/JAN MON 12:09
PR DAY START STOP V/P
1 MO 1 12:00→12:50SP O N
-- ---- --:--→--:---- -- ---- --:--→--:---- -- ---- --:--→--:---- -- ---- --:--→--:---- -- ---- --:--→--:---- SET:
DELETE:CLEAR
SETUP
4
Jos toiston aikana TV-ruutuun ilmestyy kohinapalkkeja tai -juovia, säädä
kuvanauhan sijainti ATR-painiketta käyttämällä.
1
Paina kauko-ohjaimen TIMER-painiketta.
Tulos:
Ajastustaulukko ilmestyy näyttöön.
2
Valitse STANDARD TIMER käyttämällä -painiketta.
Tulos:
Näytölle ilmestyy TIMER PROGRAMMING -valikko.
3
Valitse haluttu ohjelmakanava - ja
4
Paina CLEAR-painiketta valitun ohjelmoinnin peruuttamiseksi.
Tulos:
Kaikki tätä ohjelmointia koskevat tiedot häviävät, eikä
ohjelmaa nauhoiteta.
5
Kun halutut muutokset on tehty, paina kahdesti SETUP-painiketta.
-painikkeilla.
◆ Raidanseurantapalkki ilmestyy esiin.
◆ Kuva säädetään automaattisesti.
◆ Raidanseurantapalkki häviää TV-ruudulta sen jälkeen kun
digitaalinen, automaattinen raidanseurantatoiminto on
suoritettu loppuun.
Manuaalinen kuvaraidanseurannan säätö
Kuvaraidanseurantatoiminto mahdollistaa kasettinauhan asennon
säätämisen manuaalisesti mahdollisimman korkealaatuisen kuvan
aikaansaamiseksi.
Jos toiston aikana TV-ruutuun ilmestyy kohinapalkkeja tai -juovia, säädä
kuvanauhan sijainti manuaalisesti painamalla TRK-painikkeita (+ tai –),
kunnes kuva on terävä ja värinätön.
Tulos:
◆ Raidanseurantapalkki ilmestyy esiin.
◆ Kuva säädetään.
◆ Raidanseurantapalkki häviää TV-ruudulta sen jälkeen kun
päästät painikkeen.
32
33
Älykäs kuvansäätö
Värijärjestelmän valinta
SF
SF
Älykäs kuvansäätötoiminto mahdollistaa kuvan terävyyden
automaattisen säädön oman arviosi mukaiseksi.
USER SET
ENTER
E N
D:SETUP
OSD
TAPE SELECT
COLOUR SYSTEM
IPC
NICAM
:ON
:E180
:AUTO
:ON
:ON
1
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta USER SET kohdistinpainikkeita
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
USER SET -valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan IPC eteen.
5
Valitse IPC (älykäs kuvansäätö) -painiketta painamalla.
6
7
**
PICTURE
IPC
:
◆
ja
8
Valitse kohta USER SET kohdistinpainikkeita
käyttämällä.
Paina -painiketta IPC-toiminnon kytkemiseksi päältä (OFF)
kuvan terävyyden säätämiseksi manuaalisesti.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
USER SET -valikko ilmestyy näytölle.
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kuva näkyy
näytöllä sellaisena kuin itse haluat.
4
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan COLOUR SYSTEM eteen.
Ellet paina painiketta 10 sekunnin sisällä, PICTURE-valikko
häviää näytöstä automaattisesti.
5
,
,
ja
USER SET
ENTER
E N
D:SETUP
OSD
TAPE SELECT
COLOUR SYSTEM
IPC
NICAM
Valitse -painiketta painamalla AUTO ➝ PAL ➝ MESECAM ➝
AUTO Videokasetti toistettaessa DVD-videonauhuri valitsee
automaattisesti värijärjestelmän.
B/W
Mustavalkoinen
Kun halutut asetukset on tehty, paina uudelleen SETUPpainiketta.
6
:ON
:E180
:AUTO
:ON
:ON
E D
N:SETUP
B/W.
ON/OFF:
34
Videokasettia toistettaessa DVD-videonauhuri valitsee
automaattisesti käytettävän värijärjestelmän.
NTSC-värijärjestelmän mukaisesti nauhoitettua videokasettia
tällä DVD-videonauhurilla toistettaessa tee värijärjestelmän
asetus TV:n mukaisesti. Jos käytettävä TV toimii ainoastaan
PAL-järjestelmän mukaisesti, aseta asetukseksi NTPB.
Jos taas TV on moninormi-TV (NTSC 4.43 -yhteensopiva),
aseta asetus kohtaan NT4.43, jolloin voit nauhoittaa NT4.43järjestelmän mukaisesti.
2
Jos älykäs kuvansäätötoiminto on jo käytössä ( ON), kuvan
terävyys säädetään automaattisesti.
OFF
SOFTEN
SHARPEN
--------*-----
◆
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
➢
**
,
➢
1
➢
E D
N:SETUP
,
Voit valita ennen videokasetin toistoa sen toistossa käytettävän
värijärjestelmän.
Muussa tapauksessa järjestelmä valitsee automaattisesti käytettävän
värijärjestelmän silloin asetukseksi on valittu AUTO.
Kun halutut asetukset on tehty, paina kahdesti SETUP-painiketta
valikon sulkemiseksi.
35
Videokasetin hidastettu toisto
Äänentoistotilan valinta
SF
SF
Voit valita sen toistotavan, jolla ääni toistetaan kaiuttimien ja AVliitäntöjen kautta. Toistotavan voi valita seuraavista vaihtoehdoista.
Toistotapa
L
L
R
LR
MIX
MONO
Videokasettia on mahdollisuus toistaa hitaammalla
toistonopeudella.
➢
Kuvaus
Käytetään äänen toistamiseksi stereojärjestelmän
vasemmasta kanavasta.
R
Käytetään äänen toistamiseksi stereojärjestelmän
oikeasta kanavasta.
MIX
Käytetään äänen toistamiseksi yhtä aikaa sekä
stereojärjestelmästä että normaaleista toistokanavista.
MONO
Käytetään äänen toistamiseksi tavallisella monokanavalla.
LR
Käytetään äänen toistamiseksi stereojärjestelmällä sekä
oikeasta että vasemmasta kanavasta.
➢
Jos laitteella toistetaan HiFi-stereojärjestelmän
mukaisesti nauhoitettua videokasettia, äänentoisto
siirtyy HiFi-stereojärjestelmän mukaiseen toistoon
viiden sekunnin monotoiston jälkeen.
Paina äänentoistotilan valitsemiseksi kauko-ohjaimen AUDIO-painiketta,
kunnes haluttu vaihtoehto ilmestyy näyttöön.
1
Paina
◆
◆
◆
◆
◆
2
Videokasettia hitaammalla toistonopeudella toistettaessa
toistoääni ei tule kuuluviin.
1
ll-painiketta uudelleen taukotilaan (STILL) siirtymiseksi.
-painiketta hitaan toiston (SLOW) käynnistämiseksi.
- tai -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan
toistonopeuden lisäämiseksi tai vähentämiseksi.
ll-painiketta kahdesti normaaliin toistonopeuteen
siirtymiseksi.
Hidastetulla toistonopeudella toistettaessa kuvassa voi esiintyä
häiriöitä. Näiden häiriöiden vähentämiseksi paina TRK-painikkeita
(+ tai –).
☛
1
ll-painiketta toiston käynnistämiseksi.
2
2
Jos olet käyttänyt hidastettua toistoa pitempään kuin 5
minuuttia, DVD-videonauhuri keskeyttää automaattisesti
hitaan toiston suojatakseen:
◆ Videokasettia
◆ Äänipäitä
Äänenmykistystilan valinta
Voit valita äänen mykistettäväksi.
Paina äänenmykistystilan kytkemiseksi päälle tai päältä kauko-ohjaimen
MUTE-painiketta.
X
36
37
Määrätyn jakson toisto ruutu ruudulta
Määrätyn jakson hakeminen
SF
SF
Voit:
◆ Keskeyttää kasetin toiston määrätyn ruudun (kuvan)
kohdalla
◆ Toistaa ruutuja yksi kerrallaan
1
1
1
2
Paina:
◆
ll-painiketta videokasetin toiston käynnistämiseksi
◆
ll-painiketta videokasetin toiston keskeyttämiseksi
määrätyn ruudun kohdalle.
◆
FRAME/STEP-painiketta (
ruudulta.
➢
1
jne.
ll-painiketta.
2
➢
Jos olet käyttänyt ruutu ruudulta -toistoa pitempään kuin 5
minuuttia, DVD-videonauhuri keskeyttää automaattisesti
ruutu ruudulta -toiston suojatakseenvideokasettia ja
äänipäitä.
Pystyviivojen vakaus: Videokasettia ruutu ruudulta
toistettaessa TV-ruudussa voi näkyä häiriöitä. Paina
PYSTYLUKITUS-painikkeita ( - ja
) tämän ilmiön
vaimentamiseksi.
Määrätyn jakson toisto eri nopeuksilla
Voit muuttaa toistonopeutta pikahakutoiminnolla (Shuttle) (ja
toistaa videokasettia aina yhdeksän kerta normaalinopeutta
suuremmalla nopeudella).
Esimerkki: Haluat analysoida urheilijan suorituksen liike
liikkeeltä.
Pikahakutoiminto (Shuttle) on käytettävissä kauko-ohjaimesta.
➢
Edell.
jakso
) kuvien katselemiseksi ruutu
Paina normaaliin toistoon palaamiseksi
☛
Joka kerta kun nauhoitat videokasettia tällä DVD-videonauhurilla,
hakumerkki (indeksi) merkitään automaattisesti videokasetille
nauhoituksen käynnistyessä.
Hakutoiminnon avulla voit pikakelata videokasettia eteen- tai
taaksepäin tietyn hakumerkin kohdalle ja käynnistää toiston tästä
kohdasta. Valitusta hakusuunnasta riippuen on hakumerkit
numeroitu seuraavalla tavalla.
Nyk.
toistojakso
1
Seur.
jakso
1
jne.
2
DVD-videonauhurissa käytetään
standardimerkintäjärjestelmää (VISS). Sen ansiosta se
tunnistaa kaikki toisten, samaa järjestelmää käyttävien
videonauhureiden merkitsemät hakumerkit, ja
päinvastoin.
1
Tietyn hakumerkin hakemiseksi paina INDEX-painiketta.
2
Paina
- tai -painiketta haettavan ohjelman hakusuunnasta
riippuen. Joka kerta kun - tai -painiketta painetaan, numero
pienenee tai vastaavasti suurenee.
Tulos:
Hakumerkki ilmestyy näyttöön.
3
DVD-videonauhuri alkaa hakea
- tai -painikkeella merkittyä
kohtaa.
Tulos:
Kun hakumerkki on löydetty, videokasetti käynnistää
toiston siitä kohti.
➢
INDEX SEARCH : --
INDEX SEARCH : - 6
Indeksinumeroksi voi asettaa aina numerot ±20.
Äänentoisto ei toimi jaksoa eri nopeuksilla toistettaessa.
1
1
1
◆
◆
◆
2
2
Paina
Joka kerta kun painat SHUTTLE-painiketta, toistonopeus muuttuu
alla olevan taulukon mukaisesti.
TAAKSEPÄIN- TAAKSEPÄIN- TAAKSEPÄIN-
TOISTO
X9
38
2
ll-painiketta toiston aikana
SHUTTLE-painiketta (<<) videokasettia taaksepäin
toistaaksesi
SHUTTLE-painiketta (>>) videokasettia eteenpäin
toistaaksesi
TOISTO
X7
TOISTO
X3
PYSÄYTYSKUVA
HIDAS
TOISTO
X1/10
HIDAS
TOISTO
X1/5
TOISTO
TOSITO
X3
TOISTO
X7
TOISTO
X9
39
Koko videokasetin jatkuva toisto
Nauhalaskurin käyttö
SF
SF
Voit asettaa laitteen toistamaan jatkuvalla toistolla koko
videokasettia alusta loppuun.
EASY OPERATION
ENTER
Nauhalaskuri:
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta EASY OPERATION kohdistinpainikkeita
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
EASY OPERATION -valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan REPEAT PLAY eteen.
5
Jos...
,
,
◆ Ilmoittaa kuluneen ajan toisto- ja nauhoitustiloissa
(tunnit, minuutit ja sekunnit)
◆ Nollautuu silloin kun videokasetti ladataan DVDvideonauhuriin
◆ Auttaa vaivatta löytämään määrätyn jakson alkukohdan
ja
☛
E D
N:SETUP
AUTO POWER OFF
:OFF
REPEAT PLAY
:OFF
NO. OF
INTERVAL REPEAT : 5
E N
D:SETUP
6
Paina
1
tai , kunnes
Haluat toistaa videokasettia
jatkuvalla toistolla
Näytölle ilmestyy ON .
Et halua toistaa jatkuvalla
toistolla
Näytölle ilmestyy OFF .
2
Kun asetukset on tehty valmiiksi, paina kahdesti SETUP painiketta
valikon sulkemiseksi.
7
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta EASY OPERATION kohdistinpainikkeita
käyttämällä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
EASY OPERATION -valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan NO. OF INTERVAL REPEAT eteen.
5
EASY OPERATION
ENTER
E N
D:SETUP
AUTO POWER OFF
:OFF
REPEAT PLAY
:OFF
NO. OF
INTERVAL REPEAT : 5
E N
D:SETUP
40
,
Lataa kasetti DVD-videonauhuriin.
Nauhalaskurin nollaamiseksi määrätyn jakson alussa:
Paina kahdesti DISPLAY-painiketta nauhalaskurin
esiinsaamiseksi.
◆ Paina CLEAR-painiketta halutessasi nollata nauhalaskurin.
,
3
2
Nauhan kelaamiseksi eteen- tai taaksepäin nauhalaskurin
nollakohtaan, paina
tai .
Tulos:
DVD-videonauhuri pysähtyy automaattisesti
nauhalaskurin saavuttaessa kohdan 0.
➢
Voit käyttää määrätyn jakson jatkuva toisto -toimintoa, jolloin
videokasetista toistetaan määrättyä jaksoa valittu kertamäärä
peräkkäin.
2,3
0:00:00
◆
Määrätyn jakson jatkuva toisto valitulla toistomäärällä
1
Jos laitteen halutaan laskevan jäännösajan oikein,
laitteeseen pitää näppäillä käytettävän kasetin pituus.
ja
Jos haluat...
Paina
Toistaa videokasettia määrätyn
jakson jatkuvalla toistolla
Näytölle ilmestyy 5, 10 tai 15
(valitse toistokertojen
määräksi 5, 10 tai 15)
Peruuttaa määrätyn jakson
jatkuvan toiston
Näytölle ilmestyy OFF
2
Jotkin DVD-videonauhurin tiedoista, kuten nauhalaskurin
lukemat, voidaan näyttää TV-ruudulla (ellet ole kytkenyt
päältä OSD-tilaa (kuvaruutunäyttö). (Lue lisää sivulta 18)
Paina DISPLAY-painiketta.
◆ Kerran saadaksesi näytölle parhaillaan käytössä
olevan toiminnon, ohjelmoinnin numeron,
nauhoitusnopeuden, päiväyksen, kellonajan ja
nauhalaskurin lukemat.
◆ Kahdesti, jolloin saat esiin ainoastaan nauhalaskurin.
◆ Kolmesti halutessasi saada esiin nauhan jäännösajan.
◆ Neljästi näytön tyhjentämiseksi.
, kunnes
6
Kun asetukset on tehty valmiiksi, paina kahdesti SETUP painiketta
valikon sulkemiseksi.
7
Valitaksesi toiston aikana määrätyn jakson jatkuvan toistotoiminnon
paina REPEAT-painiketta halutussa aloituskohdassa.
Tulos: Näytölle ilmestyy INTERVAL REPEAT SETTING.
Paina REPEAT-painiketta vielä kerran halutussa jatkuvan toiston
lopetuskohdassa.
Tulos: Videokasetti kelautuu automaattisesti jatkuvan toiston
aloituskohtaan. Näytölle ilmestyy INTERVAL REPEAT.
41
Nauhoituksen jatkaminen keskeytyskohdasta joustavalla
editointitoiminnolla (Assemble Edit)
RCA-A/V-kaapelin kytkeminen
SF
DVD-videonauhuriin voi kytkeä muita audio/videolaitteita A/Vkaapeleilla, jos laitteissa on liitännät niitä varten.
1
3
3
Esimerkkejä: ◆ Haluat kopioida videokasetin toisella
videonauhurilla (lue lisää sivulta 43).
◆ Haluat toistaa ja/tai kopioida videokameralla
otettuja kuvia (lue lisää sivulta 43).
1
Lataa editoitava kasetti DVD-videonauhuriin.
2
3
Käynnistä sen toisto
☛
4
Paina FRAME/STEP-painiketta (
) uudelleen niin monta kertaa
kuin tarvitaan nauhan siirtämiseksi ruutu ruudulta, kunnes
nauhoituksen aloituskohta on tarkasti paikallaan.
5
Pidä DVD-videonauhurin ollessa pysäytystilassa REC-painike
(I ) hetken ajan sisäänpainettuna joustavan editointitoiminnon
(Assemble Edit) aktivoimiseksi.
Tulos:
Nauhoituksen ilmaisin alkaa vilkkua näytössä.
◆ Tarkista ennen kaapeleiden kytkemistä, että sekä TV
että videonauhuri on kytketty päältä.
1
Kytke RCA-A/V-kaapelin toinen pää videonauhurin takapaneelissa
olevaan VIDEO-liitäntään.
2
Kytke A/V-kaapelin toinen pää toisen laitteen (videonauhuri tai
-kamera) sopivaan antoliitäntään.
3
Kytke RCA-audiokaapelin toinen pää
takapaneelissa oleviin AUDIO-liitäntöihin.
➢
4
6
Kytke audiokaapelin toinen pää toisen laitteen (videonauhuri,
-kamera tai stereolaite) sopivaan antoliitäntään.
2
ll-painiketta painamalla.
Paina ll-painiketta saavutettuasi kohdan, josta haluat
käynnistää uuden nauhoituksen.
5
Valitse nauhoitettava ohjelmalähde painamalla:
PROG-painikkeita ( tai ) television ohjelmakanavan
valitsemiseksi
◆ TV VIEW -painiketta AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmalähteiden
valitsemiseksi.
◆
videonauhurin
Kytke vasen ja oikea kanava niitä vastaaviin värikoodattuihin
liitäntöihin.
SF
Tämän toiminnon avulla voit käynnistää uuden nauhoituksen
videokasetin määrätystä kohdasta, jolloin uuteen kohtaukseen
siirrytään joustavasti viimeksi nauhoitetusta kohtauksesta.
7
Paina nauhoituksen käynnistämiseksi
8
Paina ■ -painiketta nauhoituksen loputtua.
ll-painiketta.
Toisen DVD-videonauhurin tai videokameran nauhoittaminen
Voit kopioida videokasetin SV-DVD1E:llä toisesta videolaitteesta,
kuten videonauhuri tai -kamera.
☛
1
Esinauhoitettujen videokasettien kopiointi on tekijänoikeuslain
vastaista, samoin niiden uudelleentallentaminen missä tahansa
muodossa ilman tekijänoikeuksien haltijoilta saatua lupaa.
Kytke se DVD-videonauhuri, jostavideokasetti aiotaan kopioida,
oman DVD-videonauhurisi takapaneelissa olevaan sopivaan
SCART-A/V-liitäntään sivun 11 ohjeiden mukaisesti.
2
Aseta tyhjä videokasetti DVD-videonauhuriisi.
3
Aseta nauhoitettu videokasetti toiseen videolaitteeseen
(videonauhuri tai -kamera).
4
Valitse TV VIEW -painiketta painamalla DVD-videonauhurilla
nauhoitettaessa käytettävä nauhoituslähde:
◆ AV1, AV2 -SCART-liitäntää käytettäessä
◆ AUX RCA-liitäntää käytettäessä
5
Käynnistä kopioitavan videokasetin toisto.
6
Pidä REC-painike (I ) hetken ajan sisäänpainettuna
käynnistääksesi nauhoituksen omalla DVD-videonauhurillasi.
7
Kun nauhoitus on valmis, paina sekävideonauhurin että DVDvideonauhurin ■ -painiketta (PYSÄYTYS).
➢
42
7
6
Halutessa katsella kopioitua kasettia.
◆ SV-DVD1E pitää kytkeä tavalliseen tapaan TV:hen
(lue lisätietoja sivulta 10).
43
Äänen jälkiäänitys videokasetin ääniraidan päälle
SQPB-toisto (Super VHS Quasi Playback)
SF
SF
Äänen jälkiäänitystoimintoa käyttämällä voit poistaa aikaisemmin
äänitetyn äänen ja korvata sen uudelle ääniraidalla, joka voidaan
äänittää seuraavista äänilähteistä:
◆ CD, DVD
◆ Laitteistoon kytketty mikrofoni
◆ Kasettidekki
Rajoitus:
Äänen jälkiäänitys voidaan tehdä ainoastaan pitkittäistallennuksella
äänitetylle ääniraidalle (normaali ääniraita).
2
Lataa videonauhuriin valitsemasi S-VHS-formaatin videokasetti.
2
Käynnistä videokasetin toisto painamalla toistopainiketta (
3
Käynnistä SQPB-toisto painamalla SVHS-painiketta (
☛
ll).
3
).
Jos SQPB-toiminto on päällä normaalin toiston aikana,
videokasetin toistossa esiintyy häiriöitä.
Kytke RCA-audiokaapeli sopivaan laitteeseen stereojärjestelmässäsi
(esim. kasettisoitin).
2
Kytke RCA-audiokaapelin toinen pää DVD-videonauhurin
takapaneelissa oleviin audio-ottoliitäntiin (IN: L, R).
3
Lataa päälleäänitettävän ääniraidan sisältävä videokasetti DVDvideonauhuriin ja paina ll-painiketta toiston käynnistämiseksi.
4
Hae videokasetilta esiin äänen jälkiäänityksen loppukohta
käyttämällä -painiketta, ja aseta CLEAR-painiketta painamalla
nauhalaskurin lukemat kohtaan 0:00:00.
Automaattinen virrankatkaisutoiminto
5
Hae seuraavaksi esiin hieman äänen jälkiäänityksen aloituskohtaa
edeltävä kohta
-painiketta käyttämällä.
6
Paina ll-painiketta.
ll-painiketta vielä kerran taukotilaan (STILL) siirtymiseksi.
Automaattinen virrankatkaisutoiminto kytkee DVD-videonauhurin
automaattisesti päältä, mikäli siihen ei syötetä mitään signaalia,
eikä yhtäkään sen painikkeista paineta itse valitun esiasetetun ajan
sisällä.
7
Paina A.DUB-painiketta.
Tulos:
Videonauhuri on nyt äänen jälkiäänityksen
valmiustilassa.
8
Valitse äänen jälkiäänityksessä käytettävä äänilähde TV VIEW painiketta painamalla. Jos esim. haluat äänittää äänen ulkoisesta
kasettisoittimesta, valitse AUX.
9
A.DUB
-0:05:23
1
1
2
7
Tätä toimintoa voi ainoastaan käyttää Super-VHS-formaatin
videokasettien toistoon, ei äänittämiseen.
Hae kasettidekillä esiin se kohta kasettinauhasta, josta haluat
aloittaa äänen jälkiäänityksen videokasetille.
Esimerkki: Raita, jonka haluat äänittää videokasetille.
10
11
Kun olet valmis:
◆
Käynnistä äänijärjestelmän toisto.
◆
Paina kauko-ohjaimen ll-painiketta.
Tulos:
Videokasetin vanhan ääniraidan määrätyn jakson
päälle äänitetään uusi ääniosuus.
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta EASY OPERATION kohdistinpainikkeita
käyttämällä.
➢
,
ja
ENTER
3
Vahvista valinta painamalla ENTER-painiketta.
Tulos:
EASY OPERATION -valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina - tai -painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan AUTO POWER OFF eteen.
5
Valitse automaattiseen virrankatkaisuun kuluva aika
painamalla.
OFF
6
Äänen jälkiäänitys päättyy videonauhurin nauhalaskurin
saavuttaessa lukemat 0:00:00.
EASY OPERATION
,
2HOUR
-painiketta
E D
N:SETUP
AUTO POWER OFF
:OFF
REPEAT PLAY
:OFF
NO. OF
INTERVAL REPEAT : 5
3HOUR
E N
D:SETUP
Kun asetus on asetettu valmiiksi paina kahdesti SETUP-painiketta
valikon sulkemiseksi.
Uusi ääniosuus äänitetään videokasetin normaalille
ääniraidalle, ja alkuperäinen ääni säilyy HiFi-ääniraidalla.
Uuden ääniosuuden ja alkuperäisen kuuntelemiseksi yhtä
aikaa paina kauko-ohjaimen AUDIO-painiketta, kunnes
MIX-ilmaisin ilmestyy näytölle. (Lue lisää sivulta 36).
44
45
Eri levytyypit ja niiden ominaisuudet
Liitännän valinta
SF
SF
Tällä DVD-soittimella voidaan toistaa seuraavia, näytetyillä logoilla varustettuja levytyyppejä:
Levytyyppi
(Logo)
Maks.
soittoaika
Tallennus- Levykoko
tyypit
12 Cm
Yksipuolinen
240 min
Kaksipuolinen
480 min
8 Cm
Yksipuolinen
80 min
Kaksipuolinen
160 min
12 Cm
74 min.
DVD
Audio
+
Video
VIDEO-CD
Audio
+
Video
Ominaisuudet
Audiojärjestelmään kytkeminen
S-videoliitäntään kytkeminen
•DVD:n äänen- ja kuvantoistolaatu
on erinomainen. Tämä johtuu
siinä käytettävistä Dolby Digitalja MPEG-2-järjestelmistä.
•Eri näyttö- ja audiotoiminnot
voidaan helposti valita
kuvaruutunäytöstä.
•CD-äänellä, VHS-laadulla ja
MPEG-1 -pakkaustekniikalla
varustettu kuvalevy.
8 Cm
Alla olevassa kuvassa näytetään tavallisia esimerkkejä DVD-soittimen liittämisestä TV:hen ja muihin
laitteisiin. Näitä liitäntöjä voi käyttää ainoastaan DVD-soitinta muihin laitteisiin kytkettäessä. DVDvideonauhurin tuottamaa kuvaa ei voi katsella näillä liitännöillä.
Dolby Digital -dekooderi
Digitaalinen audio-ottoliitäntä
20 min.
TV
AUDIO-CD
12 Cm
74 min.
Audio
8 Cm
20 min.
•LP-levy äänitetään analogisena
signaalina, joka sisältää enemmän
säröä. CD äänitetään digitaalisena
signaalina, jolloin äänenlaatu on
parempi, särö on pienempi ja
äänen yleislaatu ei heikkene
samalla lailla ajan mittaan.
S-videokaapeli
tal
* ÄLÄ soita tällä laitteella seuraavia levytyyppejä: CR-ROM, CD-I, CD-RW ja DVD-ROM!
(CDG-levystä toistuu ainoastaan ääni, ei kuvia.)
Levysymbolit
PAL
~
• Toistoaluekoodi
• PAL-lähetysjärjestelmä mm.
Isossa-Britanniassa,
Ranskassa ja
Saksassa.
STEREO
• Dolby
Digital-levy
• Stereolevy
DIGITAL
SOUND
• Digitaalinen
audiolevy
• DTS-levy
SV-DVD1E
Digitaalinen
audioantoliitäntä
S-videoliitäntä
Toistoaluekoodi
Sekä DVD-soitin että DVD-levyt on varustettu aluekoodilla. DVD-soittimella voi toistaa ainoastaan samalla
aluekoodilla varustettuja levyjä. Elleivät soittimen ja levyn aluekoodit ole samat, levyä ei voi toistaa sillä
soittimella.
Tämän soittimen aluekoodi näkyy sen takapaneelissa.
46
47
Levyjen toistaminen
Levyjen toistaminen
SF
SF
Ennen toiston aloittamista:
◆ Kytke TV päälle ja paina TV/VIDEO-painiketta videotilan
valitsemiseksi
◆ Kytke audiojärjestelmä päälle ja valitse joko AUX, CD tai
DVD.
◆ Lue lisäohjeita stereojärjestelmäsi käyttöohjeista.
1
Paina OPEN/CLOSE-painiketta.
STANDBY-ilmaisimesta sammuu valo ja levykelkka avautuu.
2
Aseta levy levykelkkaan sen etikettipuoli ylöspäin.
3
Paina TOISTO/TAUKO-painiketta (
painiketta levykelkan sulkemiseksi.
1,3
3
keskeytyskohdan. Jatkaessasi tämän jälkeen levyn toistoa
painamalla TOISTO-painiketta uudelleen toisto
käynnistyy keskeytyskohdasta (ellei levyä ole sitä ennen
otettu pois levykelkasta tai PYSÄYTYS-painiketta painettu
kahdesti tai soittimen virtajohtoa irrotettu pistorasiasta).
◆ Jos soitin jätetään taukotilaan kahdeksi 5 minuutiksi,
se siirtyy sen jälkeen pysäytystilaan.
Toiston keskeyttämiseksi: Paina PYSÄYTYS-painiketta toiston
aikana.
2
Levyjen poistamiseksi: Paina AVAA/SULJE-painiketta.
3
Toiston tauottamiseksi:
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen ll-painiketta
(TOISTO/TAUKO).
◆ Kuvan ja äänen toisto keskeytyy.
◆ Toiston jatkamiseksi paina ll-painiketta (TOISTO/TAUKO)
uudelleen.
4
Ruutu ruudulta -toisto (ei CD)
Paina kauko-ohjaimen STEP-painiketta toistotauon aikana.
◆ Uusi ruutu tulee näkyviin joka kerta kun painiketta painetaan.
◆ Ääni ei toistu ruutu ruudulta -toiston (STEP) aikana.
◆ Normaaliin toistoon palaamiseksi paina uudelleen llpainiketta (TOISTO/TAUKO).
(Ruutu ruudulta -toiston voi suorittaa ainoastaan eteenpäin.)
5
Hidastettu toisto (ei CD).
Paina kauko-ohjaimen
-painiketta tauko- tai ruutu ruudulta
(STEP) -toistotiloissa.
◆ Voit valita - tai
-painikkeita painamalla hitaan toiston
nopeuksilla 1/2, 1/4 tai 1/8 normaalista toistonopeudesta.
◆ Ääni ei toistu hidastetun toiston aikana.
◆ Normaaliin toistoon palaamiseksi paina ll-painiketta
(TOISTO/TAUKO).
◆ Levyä toistettaessa hidastettu toisto ei toimi taaksepäin.
ll ) tai AVAA/SULJE-
☛ Toiston
jatkaminen keskeytyskohdasta (RESUME-toiminto)
Keskeyttäessäsi levyn toiston soitin tallentaa muistiin
➢
1
3
5
5
◆ Kuvake
merkitsee, että on painettu väärää
painiketta.
➢
48
Ennen DVD-toiminnon käytön aloittamista paina kaukoohjaimen TV VIEW -painiketta DVD-levyjen
toistamiseksi ja valitsemiseksi.
49
Haku- ja ohitustoimintojen käyttö
SF
Voit toiston aikana hakea määrättyä kohtaa jakson tai raidan sisällä
tai käyttää ohitustoimintoa seuraavalle jaksolle tai raidalle
siirtymiseksi.
1
1
1
2
2
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen - tai -painiketta.
◆ Paina kauko-ohjaimen - tai
-painiketta ja paina
painiketta uudelleen DVD:n hakunopeuden (järjestyksessä
2x/4x/8x/16x/32x/128x normaalinopeus) lisäämiseksi.
◆ Paina kauko-ohjaimen - tai
-painiketta ja paina
painiketta uudelleen VCD:n tai CD:n hakunopeuden
(järjestyksessä 4x/8x normaalinopeus) lisäämiseksi.
◆ Paina normaaliin toistoon palaamiseksi ll-painiketta
(TOISTO/TAUKO).
Paina toiston aikana I - (OHITA SEURAAVA) tai I -painiketta
(OHITA EDELLINEN).
◆ Jos painat DVD:n toiston aikana I-painiketta (OHITA
SEURAAVA), toisto siirtyy seuraavaan jaksoon. Jos taas
painat I -painiketta (OHITA EDELLINEN), toisto siirtyy
parhaillaan toistettavan jakson alkuun. Edellisen jakson
toistoon alusta alkaen siirtymiseksi tätä painiketta on
painettava vielä kerran.
◆ Jos painat I -painiketta (OHITA SEURAAVA) silloin kun
toistetaan VCD 2.0 -levyä MENU OFF -tilassa (valikko
suljettu) tai VCD 1.1- tai CD-levyä, toisto siirtyy seuraavalle
raidalle. Jos taas painat I -painiketta (OHITA EDELLINEN),
toisto siirtyy parhaillaan toistettavan raidan alkuun. Edellisen
raidan toistoon alusta alkaen siirtymiseksi tätä painiketta on
painettava vielä kerran.
◆ Jos raita on pitempi kuin 15 minuuttia VCD:tä toistettaessa ja
painat I -painiketta (OHITA SEURAAVA), toistokohta siirtyy
5 minuuttia eteenpäin. Jos taas painat I -painiketta (OHITA
EDELLINEN), toistokohta siirtyy 5 minuuttia taaksepäin.
◆ Jos VCD 2.0:aa toistetaan MENU MODE- (valikko auki) tai
Track View -toiminnoilla ja painat I -painiketta (OHITA
SEURAAVA), näyttö siirtyy seuraavaan MENU- (valikko) tai
Track View -näyttöön. Jos taas painat I -painiketta (OHITA
EDELLINEN), näyttö siirtyy edelliseen MENU- (valikko) tai
Track View näyttöön. (Lue lisää sivulta 52.)
➢
◆ Jos DVD:n hakutila (8x/16x/32x/128x) tai VCD:n
pikatoisto on käytössä, äänentoisto ei toimi.
◆ Jos 2X SCAN AUDIO -asetus on asetettu SETUP
MENU -valikosta kohtaan ON, äänentoisto ei toimi
levyillä, jotka on tallennettu LPCM-, DTS- tai MPEG2-tiloissa.
◆ Levystä riippuen ääni ei välttämättä tule kuuluviin
levyn 2x-toistotilassa.
50
Näyttötoiminnon käyttö (DVD)
SF
1
2
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen DISPLAY-painiketta.
- Parhaillaan toistettavan nimikkeen ja jakson numero sekä kulunut
toistoaika ilmestyvät näyttöön.
◆
Valitse nimikkeen tai jakson numero - ja -painikkeilla.
Käytä - ja - tai numeropainikkeita nimikkeen tai jakson
numeron muuttamiseen, ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
◆ Halutessasi näppäillä aikalukemat, josta toisto aloitetaan,
käytä - ja -painiketta valitaksesi tämän toiminnon. Näppäile
sen jälkeen aika numeropainikkeilla ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
DVD T:01
C:04 0:06:54
Paina kahdesti kauko-ohjaimen DISPLAY-painiketta.
- Näytölle ilmestyy käytössä oleva audiotila, tekstitys ja
äänenvoimakkuustaso.
- Näytön sulkemiseksi paina uudelleen DISPLAY-painiketta.
ENG 5.1 CH
ENG ON
Näyttötoiminnon käyttö (CD/DVD)
1
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen DISPLAY-painiketta.
- Parhaillaan toistettava raita, kulunut toistoaika ja
äänenvoimakkuustaso ilmestyvät näyttöön.
◆ Valitse raita - ja -painikkeilla. Käytä - ja - tai
numeropainikkeita raidan numeron muuttamiseen, ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
◆ Halutessasi näppäillä aikalukemat, josta toisto aloitetaan,
käytä - ja -painiketta valitaksesi tämän toiminnon.
Näppäile sen jälkeen aika numeropainikkeilla ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
- Näytön sulkemiseksi paina uudelleen DISPLAY-painiketta.
➢
CD
T:01
0:06:54
Mikä on jakso?
Jokainen DVD-levyn nimike voidaan jakaa jaksoihin
(vastaavat audio-CD-levyn raitoja).
Mikä on nimike?
DVD-levyllä voi olla useita eri nimikkeitä. Jos esimerkiksi
levyllä on neljä eri elokuvaa, jokaista niistä voidaan pitää
nimikkeenä.
51
Ohjelmoitu toisto (DVD/VCD/CD)
Jatkuva toisto
SF
SF
Voit toistaa jatkuvalla toistolla parhaillaan toistettavaa raitaa,
jaksoa, nimikettä, valittua osuutta (A-B) levyltä tai koko levyä (vain
VCD/CD).
DVD:tä toistaessasi:
1
1
2
DVD
Off Chapter Title A-B
VCD/CD
Off Track Disc
Paina kauko-ohjaimen REPEAT-painiketta. Jatkuvan toiston
(Repeat) näyttö ilmestyy esiin.
Valitse - tai -painikkeella “Chapter” (jakso), “Title” (nimike) tai
“A-B” (valittu osuus A-B).
- Osuuden A-B jatkuva toisto
◆ Paina REPEAT-painiketta, valitse - tai -painikkeella
näytöltä “A-B”. Tai paina kauko-ohjaimen A-B painiketta.
◆ Paina ENTER-painiketta kohdassa (A), josta haluat
käynnistää jatkuvan toiston. Näytön B-kirjain korostuu nyt
automaattisesti.
◆ Paina ENTER-painiketta kohdassa (B), johon haluat jatkuvan
toiston päättyvän.
◆ Osuuden A-B jatkuva toisto käynnistyy ja jatkuu, kunnes
kytket toiminnon päältä.
3
Paina ENTER-painiketta.
4
Normaaliin toistoon palaamiseksi paina REPEAT-painiketta
uudelleen, ja sen jälkeen - tai -painiketta valitaksesi “Off”
(päältä), ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
1
Paina MODE-painiketta.
2
Valitse - tai -painikkeella kohta PROGRAM ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
3
Valitse - tai -painikkeella ohjelman ensimmäinen jakso (tai
raita) ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta. Ohjelmaan valittujen
yksiköiden numerot tulevat näkyviin “Program Order” -ruudussa.
4
Paina toisto/taukopainiketta (
valitussa järjestyksessä.
➢
DVD
PROGRAM 01
Chap. (T:01)
Program Order
01 -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --
01 02 03 04
05 06 07 08
09
ll). Ohjelmoitu ohjelma toistetaan
VCD/CD
Normaaliin toistoon palaamiseksi paina CLEARpainiketta.
PROGRAM 01
Track
Program Order
01 -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --- -- -- --
01 02 03 04
05 06 07 08
09
A-B
➢
Satunnaissoitto (DVD/VCD/CD)
◆ DVD-soitin toistaa jatkuvalla toistolla joko jaksoa tai
nimikettä. CD ja VCD toistavat jatkuvalla toistolla
joko levyä tai sen raitaa.
◆ Levystä riippuen jatkuva toisto ei välttämättä
kuitenkaan toimi ollenkaan.
◆ Jos nimike tai raita loppuu ennen kuin jatkuvan
toiston loppukohta B on ehditty asettaa, nimikkeen tai
raidan loppukohdasta tulee automaattisesti
toistettavan osuuden loppukohta (B).
◆ Tämä toiminto ei toimi VCD 2.0 -tilassa (silloin kun se
on MENU ON -tilassa).
1
Paina MODE-painiketta.
2
Valitse - tai -painikkeella kohta RANDOM ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Levy toistetaan arvotussa järjestyksessä.
➢
◆ Levystä riippuen ohjelmoitu toisto tai satunnaissoitto
ei välttämättä kuitenkaan toimi ollenkaan.
1
◆ Nämä toiminnot eivät toimi VCD 2.0 -tilassa (silloin
kun se on MENU ON -tilassa).
◆ Normaaliin toistoon palaamiseksi paina CLEARpainiketta.
52
53
Raidan alun näyttävä selaustoiminto (Track View, VCD)
Ääniraidan kielen valinta (AUDIO-painike)
SF
SF
Näyttää jokaisen raidan alun ja raidan numeron.
Disco View
ENTER
1
Paina toiston aikana TITLE-painiketta.
2
Valitse - ja
-painiketta painamalla Track View ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
3
Valitse haluttu näkymä
1 Track View
2 Index View
4
,
,
Voit valita halutun kielen nopeasti ja vaivattomasti AUDIOpainiketta painamalla.
1
Paina AUDIO-painiketta.
2
Valitse - ja -painiketta painamalla DVD:ltä haluttu kieli.
- Ääniraidan kieli ja tekstityskieli ilmestyvät esiin lyhenteinä.
3
Valitse - ja -painiketta painamalla STEREO, R CHANNEL tai
L CHANNEL (VCD:llä/CD:llä).
1
ja -painikkeella.
Paina ENTER-painiketta.
TRACK VIEW
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Stereo
(example)
9 kohtaa raidasta näyttävä selaustoiminto (Index View, VCD)
Näyttää parhaillaan toistettavasta raidasta 9 eri näkymää, jotka on
jaettu tasaisesti sen alueelle.
INDEX VIEW
01
02
03
04
05
06
07
08
(example)
1
Paina toiston aikana TITLE-painiketta.
2
Valitse - ja -painiketta painamalla Index View ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
3
Valitse haluttu näkymä
4
Paina ENTER-painiketta.
,
◆ Paina VCD:n ollessa pysäytystilassa TITLE-painiketta,
jolloin TRACK VIEW -näkymä tulee esiin.
◆ Jos DVD:tä käytettäessä painetaan TITLE-painiketta,
levyn TITLE MENU -valikkotoiminto ilmestyy
näytölle. Levyllä tulee olla vähintään kaksi nimikettä,
jotta TITLE MENU -valikkotoiminto toimisi.
◆ Jos CD:tä käytettäessä painetaan TITLE-painiketta,
laite siirtyy INTRO-tilaan. INTRO-toiminnon avulla
voit kuunnella jokaisen raidasta alusta noin 10
sekunnin mittaisen pätkän.
54
Voit valita halutun tekstityskielen nopeasti ja vaivattomasti
SUBTITLE-painiketta painamalla.
1
Paina SUBTITLE-painiketta.
2
Valitse - ja
3
Valitse - tai -painiketta painamalla, haluatko tekstityksen esiin
vai ei.
- Alkuasetuksena tekstityskieltä ei näytetä näytöllä.
- Ääniraidan kieli ja tekstityskieli ilmestyvät esiin lyhenteinä.
-painiketta painamalla haluttu tekstityskieli.
ja -painikkeella.
09
➢
1
,
Tekstityskielen valinta (SUBTITLE-painike)
➢
◆ Tämän toiminnon toiminta on riippuvainen siitä, mitä
kieliä levylle on koodattu, eikä toiminto välttämättä
toimi kaikilla DVD-levyillä.
◆ DVD-levylle mahtuu aina 32 tekstityskieltä.
1
ENG
Off
ENG
On
55
Kuvakulman vaihtaminen
Kirjanmerkkitoiminto (DVD/CD)
SF
SF
Silloin kun DVD:n määrätty kohtaus on kuvattu useista eri
kuvakulmista, voit valita käytettäväksi kuvakulman
valintatoiminnon (Angle).
ANGLE-painikkeen käyttäminen:
Tarkista ensin, näkyykö ‘ANGLE (
)’ -merkki ruutunäytön
oikeassa yläkulmassa.
4/4
(example)
Kirjanmerkkitoiminnolla avulla voit merkitä määrätyt kohdat
DVD:ltä tai VCD:ltä (MENU OFF -tilassa), jolloin voit nopeasti
löytää tämä kohdat levyä myöhemmin toistaessasi.
---
1
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen MARK-painiketta. Merkki
ilmestyy näyttöön.
1
Jos ‘ANGLE’-merkki näkyy siellä, paina ANGLE-painiketta.
2
Siirry haluttuun kirjanmerkkikuvakkeeseen
painamalla.
2
Valitse haluttu kuvakulma
ENTER-painiketta.
3
Kun olet löytänyt kohtauksen, jonka haluat merkitä, paina ENTERpainiketta. Kuvake muuttuu numeroksi (1, 2 tai 3).
3
Näytön sulkemiseksi paina uudelleen ANGLE-painiketta.
4
Paina MARK-painiketta näytön sulkemiseksi.
- ja
-painikkeilla. Paina sen jälkeen
- tai
ENTER
-painikkeita
1
Kirjanmerkillä merkityn kohtauksen haku
1
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen MARK-painiketta.
2
Valitse - tai -painikkeita painamalla merkitty kohtaus.
3
Paina toisto/tauko-painiketta (
kohtaukseen siirtymiseksi.
1--
PLAY
ll ) kirjanmerkillä merkittyyn
Kirjanmerkin poistaminen
1
Paina toiston aikana kauko-ohjaimen MARK-painiketta.
2
Siirry poistettavan kirjanmerkin numeroon - tai -painikkeita
painamalla.
3
Poista kirjanmerkki CLEAR-painiketta painamalla.
Sulje näyttö MARK-painiketta painamalla.
➢
56
1
◆ Aina kolme kohtausta voi olla merkittynä yhtä aikaa.
◆ Tämä toiminto ei toimi VCD 2.0 -tilassa (silloin kun se
on MENU ON -tilassa).
◆ Levystä riippuen tämä toiminto ei välttämättä toimi
ollenkaan.
57
CLEAR
Zoom-toiminnon käyttö (DVD/CD)
Asetusvalikon käyttö
SF
1
Paina toiston tai toistotauon aikana kauko-ohjaimen ZOOMpainiketta. Ruutunäytölle ilmestyy neliö.
2
Valitse -,
-, tai
ruutunäytöstä.
3
Paina ENTER-painiketta.
- Paina DVD:tä toistettaessa ENTER-painiketta zoomataksesi
2X/4X/normaalikoko tässä järjestyksessä.
- Paina VCD:tä toistettaessa ENTER-painiketta zoomataksesi
2X/normaalikoko tässä järjestyksessä.
- ja
-painikkeilla zoomattava kohta
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei
soiteta levyä
1
Player Menu ➀
Näyttökielen asetus (Lue lisää sivulta 60).
Käytä tätä Player Menu -esiasetusvalikkoa
valitaksesi soittimen kuvaruutunäytön kielen.
Disc Menu ➁
Valikkokieliasetus (Lue lisää sivulta 60).
Käytä Disc Menu -esiasetusvalikkoa valitaksesi
sen kielen, jolla haluat DVD:n levyvalikon tulevan
esiin.
Audio
3D-äänitoiminto
Simuloidun surround-tehosteen (SPATIALIZER N-2-2) vaikutus
riippuu levyn sisällöstä. Jos kytket tämän laitteen stereolaitteistoon,
voit parantaa äänenlaatua ja aikaansaada paremman surroundtehosteen.
Tästä toiminnosta on hyötyä silloin kun käytät DVD-soitinta
kaksikanavaiseen stereotoistoon analogisten antoliitäntöjen kautta.
(LPCM- tai DTS-järjestelmillä tallennetut levyt eivät toimi.
Jos DOLBY DIGITAL OUT- tai MPEG-2 DIGITAL OUT -asetus
asetetaan SETUP MENU -asetusvalikosta kohtaan BITSTREAM, 3Däänijärjestelmä ei toimi.)
Off
1
Paina toiston aikana 3D SOUND -painiketta ( ). 3D SOUND merkki ilmestyy näytölle. (Tarkista, että DOLBY DIGITAL OUT- tai
MPEG-2 DIGITAL OUT-asetus on asetettu kohtaan PCM.)
2
Kytke - tai -painiketta painamalla 3D Sound -äänijärjestelmä
joko päälle (on) tai päältä (off).
➢
58
◆ 3D-äänijärjestelmä toimii ainoastaan DOLBY
SURROUND- tai DOLBY DIGITAL -järjestelmillä
äänitetyillä levyillä. Joillekin näistä levyistä ei ole
kuitenkaan tallennettu takakanavasignaalia.
◆ Levystä riippuen zoomaus- eikä 3D-äänitoiminto
toimi.
SF
Asetusvalikon avulla voit räätälöidä DVD-soittimesi esim.
valitsemalla eri kieliasetuksista mieleisesi, valitsemalla eri
käytönvalvontatasoja tai säätämällä soitin käyttämäsi TV-ruudun
mukaiseksi.
➂
➃
Tekstityskielen asetus (Lue lisää sivulta 61).
Käytä Subtitle-esiasetusvalikko valitaksesi kielen,
jolla levyn tekstitys näytetään.
Parental
➄
Käytönvalvonnan tason asetus. (Lue lisää sivulta 62).
Käyttäjä voi valita käytettävän käytönvalvonnan
tason, jolla lapsia estetään katselemasta heiltä
kiellettyjä, väkivaltaa sisältäviä tai varttuneemmille
tarkoitettuja yms. elokuvia.
Display
Options
➆
➅
English
English
English
Automatic
Unlocked
Eri audiovaihtoehtojen asetus (Lue lisää sivulta 63).
Eri näyttövaihtoehtojen asetus (Lue lisää sivulta 64)
Käytetään omien mieltymysten mukaisten
ruutunäyttövaihtoehtojen ja muutamien muiden
asetusten asettamiseen.
2
Käytä kauko-ohjaimen
vaihtoehtojen väliltä..
3
Käytä ENTER-painiketta alivalikoihin siirtymiseksi.
Paina SETUP-painiketta uudelleen asetusnäytön sulkemiseksi sen
jälkeen kun asetukset on tehty valmiiksi.
➢
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
Parental
Audio Options
Display Options
Audiokielen asetus (Lue lisää sivulta 61).
Käytä Audio-esiasetusvalikkoa valitaksesi
ääniraidalla käytettävän kielen.
Subtitle
Audio Options
SETUP MENU
1
2
3
4
5
6
7
- tai
-painiketta valitaksesi eri
Levystä riippuen kaikkia Setup Menu -asetusvalikon
toimintoja ei voi välttämättä käyttää.
59
Näyttökielen valinta
Levyn ääniraidan (AUDIO) kieliasetukset
SF
SF
e.g Setting up in ENGLISH.
Asettaessasi Player Menu-, Disc Menu-, Audio- ja Subtitlevalikkojen asetukset etukäteen, ne otetaan käyttöön esiasetetuilla
valinnoilla joka kerta elokuvaa katseltaessa.
Player Menu -valikon käyttö:
SETUP MENU
1
2
3
4
5
6
7
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
Parental
Audio Options
Display Options
English
English
English
Automatic
Unlocked
PLAYER MENU LANGUAGE
1
2
3
4
5
6
Audio Language -valikon käyttö:
1
Paina SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei soiteta levyä.
2
Valitse
- tai
-painikkeita käyttämällä Audio.
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei
soiteta levyä.
3
Paina ENTER-painiketta.
2
Valitse - tai
4
3
Paina ENTER-painiketta.
Valitse - tai -painikkeilla ENGLISH.
- Valitse Original halutessasi käyttää alkuasetuskielenä
ääniraidalle tallennettua alkuperäiskieltä.
- Valitse Others, ellei luettelossa näy haluamaasi kieltä.
4
Valitse - tai
5
5
Paina ENTER-painiketta.
- English (englanti) on nyt valittu näyttökieleksi, ja
kuvaruutunäyttö palaa SETUP MENU -asetusvalikkoon.
- SETUP MENU -asetusvalikon sulkemiseksi paina RETURNpainiketta.
Paina ENTER-painiketta.
- English (englanti) on nyt valittu ääniraitojen kieleksi ja
kuvaruutunäyttö palaa SETUP MENU -asetusvalikkoon.
English
Francais
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
-painikkeita käyttämällä Player Menu.
-painikkeilla English.
AUDIO LANGUAGE
1
2
3
4
5
6
7
8
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Original
Others
Tekstityskieliasetukset
Levyn valikkokielen valinta
Tällä toiminnolla vaihdetaan ainoastaan levyvalikkonäyttöjen
tekstien kieli.
e.g Setting up in ENGLISH.
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei
soiteta levyä.
2
Valitse - tai
3
Paina ENTER-painiketta.
4
Valitse - tai -painikkeilla English.
- Valitse Others, ellei luettelossa näy haluamaasi kieltä.
5
Paina ENTER-painiketta.
- English (englanti) on nyt valittu levyvalikkojen näyttökieleksi,
ja kuvaruutunäyttö palaa SETUP MENU -asetusvalikkoon.
1
Paina kauko-ohjaimen SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei
soiteta levyä.
2
Valitse
3
Paina ENTER-painiketta.
English
Francais
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Others
60
-painikkeita käyttämällä Subtitle.
4
Valitse - tai -painikkeilla English.
- Valitse Automatic, jos haluat tekstityskielen olevan sama
kuin ääniraidan (audio) esiasetuskieli.
- Valitse Others, ellei luettelossa näy haluamaasi kieltä.
Joillakin levyillä ei välttämättä ole kieltä, jonka olet valinnut
alkuperäiskieleksi. Siinä tapauksessa levyllä käytetään sen
omaa alkuperäiskieliasetusta.
5
Paina ENTER-painiketta.
- English (englanti) on nyt valittu tekstityskieleksi ja
kuvaruutunäyttö palaa SETUP MENU -asetusvalikkoon.
DISC MENU LANGUAGE
1
2
3
4
5
6
7
- tai
-painikkeita käyttämällä Disc Menu.
➢
SUBTITLE LANGUAGE
1
2
3
4
5
6
7
8
Automatic
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Others
◆ Ellei valittua kieltä ole tallennettu levylle,
alkuperäisäänityksen kieli valitaan tekstityskieleksi.
◆ SETUP MENU -asetusvalikon sulkemiseksi tai
valikkonäyttöön palaamiseksi asetuksen aikana: Paina
RETURN-painiketta.
61
Käytönvalvonta-asetukset
Audioasetukset
SF
SF
PARENTAL CONTROL
Käytönvalvontatoiminto toimii luokituksella varustettujen DVDlevyjen kanssa. Levyjen luokitus auttaa asettamaan rajoituksia
perheessä katseltaville DVD-levyille. Levyillä on 8 luokitustasoa.
1
1
Use Password
No
2
3
CREATE PASSWORD
Paina SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei soiteta levyä.
Asetusvalikkonäyttö ilmestyy esiin.
Valitse - tai -painikkeita käyttämällä “Parental”. Paina ENTERpainiketta. Parental Control -näyttö ilmestyy esiin.
Valitse - ja -painikkeita käyttämällä “Yes”, jos haluat käyttää
salasanaa. Paina ENTER-painiketta. “Enter Password” -näyttö
ilmestyy esiin.
4
Näppäile salasanasi. Näytölle ilmestyy “Re-enter Password” näyttö salasanan vahvistamiseksi. Näppäile salasanasi uudelleen.
Nyt näytölle ilmestyy “Parental Control” -näyttö.
5
Luokitustasosta:
Luokitustaso (Rating Level) toimii ainoastaan silloin kun “Use
Password” -asetus on asetettu kohtaan “Yes”. Soittimen lukituksen
avaamiseksi valitse - ja -painikkeilla “No”. Käytä - tai painikkeita luokitustason valitsemiseen ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
- Valitse - tai -painikkeita käyttämällä luokitustaso (esim.
taso 6) ja paina ENTER-painiketta. Tason 7 sisältävää levyä ei
voi nyt toistaa.
- Luokitustason peruuttamiseksi valitse - ja -painikkeita
käyttämällä “No” kohdasta “Use Password”.
Enter Password
1
Paina SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei soiteta levyä.
2
Valitse - tai -painikkeita käyttämällä Audio Options. Paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
3
Valitse - tai -painikkeita käyttämällä haluttu yksikkö. Paina sen
jälkeen - ja -painiketta.
1
2
3
Use Password
Rating Level
Change Password
Yes
1
6
e.g
Setting up in LEVEL 6
RATING LEVEL
Level 8 Adult
Level 7
Level 6
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 Kids Safe
62
Salasanan vaihtamisesta:
- Valitse - tai -painikkeita käyttämällä kohta “Change
Password”. Näyttöön ilmestyy “Change Password” -näyttö.
- Näppäile uusi salasana ja kirjoita se uudelleen.
➢
◆ SETUP MENU -asetusvalikon sulkemiseksi tai
valikkonäyttöön palaamiseksi asetuksen aikana: Paina
RETURN-painiketta.
◆ Jos olet unohtanut salasanasi, lue vianetsintäoppaan
kohta “Unohtanut salasanan?”.
PCM
2 MPEG-2 Digital Out
PCM
3 DTS
Off
4 Dynamic Compression
On
5 2X Scan Audio
On
❶ Dolby Digital Out / ❷ MPEG-2 Digital Out
1
2
____
PARENTAL CONTROL
AUDIO OPTIONS
1 Dolby Digital Out
PCM: Muuntaa signaalin audioformaatiksi PCM(2CH)/48kHz/
16 bittiä. Valitse PCM silloin kun käytät analogisia
audioantoja.
Bitstream: Muuntaa signaalin Dolby Digital -muotoon.
BITSTREAM: 5.1CH (MPEG-2- ja 7.1CH-tiloissa). Valitse
BITSTREAM digitaalisia audioantoja
käyttäessäsi.
HUOM! Tarkista, että olet valinnut digitaalisen toisto,
muuten signaalia ei tule kuuluviin.
❸ DTS
1
2
❹
Off:
On:
Ei toista digitaalista signaalia.
Toistaa DTS BITSTREAM -signaalia ainoastaan
digitaaliantojen kautta. Valitse DTS silloin kun
laitteistoon on kytketty DTS-dekooderi.
Dynamic Compression
On : Dynaamisen kompression valitsemiseksi.
2 Off : Vakioalueen valitsemiseksi.
1
❺ 2X Scan Audio
1
2
➢
On : Kytkee 2x-audion päälle.
Off : Kytkee 2x-audion päältä.
Vaikka 2X SCAN AUDIO olisi asetettu päälle (ON) SETUP
MENU -asetusvalikosta, ääni ei tule kuuluviin toistettaessa
levyjä, jotka on tallennettu formaateilla LPCM, DTS tai
MPEG-2.
◆ SETUP MENU -asetusvalikon sulkemiseksi tai
valikkonäyttöön palaamiseksi asetuksen aikana: Paina
RETURN-painiketta.
◆ Tämän tuotteen määrätyt audiotoiminnot on
valmistettu Desper Products Inc. -yhtiöltä saadulla
lisenssillä.
Spatializer® ja “circle-n-square” -laite ovat Desper
Products Inc. -yhtiön omistamia tavaramerkkejä.
◆ Valmistettu Dolby Laboratories -yritykseltä saadulla
lisenssillä.
“Dolby” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories
-yrityksen tavaramerkkejä. Luottamuksellisia
julkaisemattomia teoksia.
◆ 1992-1997 Dolby Laboratories Inc. Kaikki oikeudet
pidätetään.
◆ “DTS” ja “DTS Digital Out” ovat Digital Theater
Systems Inc. -yrityksen tavaramerkkejä.
63
Näyttöasetukset
Tekniset tiedot
SF
SF
DISPLAY OPTIONS
1
2
3
4
5
6
TV Aspect
Still Mode
Screen Messages
Black Level
Quasi-PAL
VIDEO Output
4:3 L-Box
Auto
On
Off
Off
RGB
1
Paina SETUP-painiketta silloin kun soittimella ei soiteta levyä.
2
Valitse - ja -painikkeita käyttämällä Display Options. Paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
3
Valitse - ja -painikkeita käyttämällä haluttu yksikkö. Paina sen
jälkeen - ja -painiketta.
Yleiset
❶ TV Aspect
1
2
3
4:3 Letter Box: Valitse tämä asetus halutessasi katsella
kokonaisuudessaan kuvasuhteen 16:9 DVD-tallenteita,
vaikka käytössäsi olisikin 4:3 -kuvasuhteen TV. TV-ruudun
ala- ja ylälaitaan ilmestyy mustat palkit.
4:3 Pan-Scan : Valitse tämä asetus katsellessasi
perinteisellä kuvasuhteella varustettua TV:tä halutessasi
nähdä 16:9 -kuvasuhteen kuvan keskiosan (Elokuvan
vasen ja oikea reuna leikkautuu pois.)
16:9 Wide: Voit katsella 16:9 -kuvaa laajakuva-TV:stä.
2
3
Antoliitännät
Auto : AUTO-tila valittaessa FIELD/FRAME-tila muunnetaan
automaattisesti.
Field : Valitse tämä toiminto kuvan väristessä AUTO-tilaa
käytettäessä.
Frame : Valitse tämä toiminto halutessasi nähdä ruudussa
näkyvät pienemmät kirjaimet selvemmin AUTOtilassa.
❹ Black Level
1
2
3
➢
64
RGB : Lähettää RGB-signaalin AV(/SCART)-liitäntään.
Video : Lähettää komposiittivideosignaalin AV(/SCART)liitäntään.
S-Video : Lähettää S-videosignaalin S-videon (S-JACK)liitäntään.
430mm X 357mm X 100mm
Käyttöpaikan lämpötila
+5°C ~ +35°C
Käyttöpaikkavaatimukset
Käyttöasento: vaakasuora
Video-otto (Takapaneeli)
RCA-liitäntä: 1,0 Vp-p (epäsymmetrinen) 75Ω
Audio-otto (Takapaneeli)
RCA-liitäntä: -8 dBm, 47 kilo-ohmia, epäsymmetrinen
RF out
UHF 21-69 (alkuasetus kanava 36)
Audio (DVD, Videonauhuri)
Kuulokkeet, RCA-liitäntä, Euro(scart)-liitäntä
Audio (vain DVD)
Digitaalinen audioanto (OPTICAL, COAXIAL)
Video (DVD, Videonauhuri)
RCA-liitäntä, Euro(scart)-liitäntä
Video (vain DVD)
S-videon antoliitäntä
VHS-tyyppinen videokasetti
S-VHS-tyyppinen videokasetti (vain toisto)
Värijärjestelmä
Videonauhuri
(VCR)
❺ Quasi-PAL
❻ VIDEO Output
5.6Kg
Mitat
RGB-antoliitäntä: Euro(scart)-liitäntä
Säätää ruudun kirkkauden.
Levystä riippuen voit toistaa NTSC-formaatin DVD-levyä quasiPAL-tilassa (simuloitu PAL).
29 wattia
Paino
Videokasetin formaatti
❸ Screen Messages
Käytetään kuvaruutunäytön viestien päälle tai päältä
kytkemiseen.
Vaihtovirta 100-240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus
Suhteellinen kosteus: Alle 75 %
Ottoliitännät
❷ Still Mode
1
Nimellisjännite
DVD
PAL, MESECAM, NTSC 4.43, NTSC-toisto PAL-TV:stä
Viritysjärjestelmä
B/G, D/K
Videon häiriöetäisyys (S/N)
Yli 43 dB (vakiotallennus)
Resoluutio
Yli 240 viivaa (vakiotallennus)
Äänen häiriöetäisyys (S/N)
Yli 68 dB (HiFi-stereo), 39 dB (Mono)
Audion taajuusvaste
20 Hz - 20 kHz (HiFi-stereo)
Levy
DVD, CD (12 cm), CD (8 cm), VIDEO-CD (12 cm)
Äänen häiriöetäisyys (S/N)
115dB
Äänen dynamiikka-alue
105dB
◆ SETUP MENU -asetusvalikon sulkemiseksi tai
valikkonäyttöön palaamiseksi asetuksen aikana: Paina
RETURN-painiketta.
65
Mahdolliset viat ja korjaustoimenpiteet (videonauhuri)
Vianetsintäopas (DVD)
SF
SF
Suorita vian ilmaantuessa seuraavat yksinkertaiset tarkistustoimenpiteet ennen kuin otat yhteyden
Samsungin huoltoon.
Ongelma
Ei virtaa
◆
◆
Tarkista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan.
Oletko painanut STANDBY/ON-painiketta?
Kasettia ei voi ladata videonauhuriin.
◆
Videokasetin voi ladata videonauhuriin ainoastaan sen suljettu
ikkunapuoli ylöspäin ja päälleäänityksen mahdollistava
suojaliuska itseäsi kohti.
TV-ohjelman nauhoitus ei onnistunut.
◆
◆
◆
Tarkista DVD-videonauhurin antennin liitännät.
Onko DVD-videonauhurin viritin viritetty oikein?
Tarkista, onko päällenauhoituksen mahdollistava suojaliuska
paikallaan videokasetin pohjassa.
◆
◆
◆
Onko STANDBY/ON-painiketta painettu ajastimen aktivoimiseksi?
Tarkista nauhoituksen käynnistymis- ja loppumisajan asetukset.
Jos asetetun ajastinauhoituksen aikana tapahtui virrankatkos
tai muu häiriö, ajastinnauhoitus on voinut peruuntua.
Ei toistokuvaa tai kuva on vääristynyt.
◆
Tarkista, käytätkö esinauhoitettua videokasettia.
Normaalit TV-ohjelmat eivät tule näkyviin.
◆
◆
Tarkista TUNER/EXTERNAL -asetus (viritin/ulkopuolinen laite).
Sen pitäisi olla kohdassa TUNER.
Tarkista TV:n/Videonauhurin antenniliitännät.
Toistossa esiintyy kohinapalkkeja tai -juovia.
◆
Paina TRK-painikkeita (+ tai –) tämän häiriön pienentämiseksi.
II-painiketta toiston aikana painettaessa
◆
Pysäytyskuvassa saattaa esiintyä kohinajuovia videokasetin
kunnosta riippuen. Paina TRK-painikkeita (- tai +) SLOW-tilassa
(hidastettu toisto) tämän häiriön minimoimiseksi.
Ajastinnauhoitus ei onnistunut.
pysäytyskuvassa on useita selviä
kohinajuovia.
Kuvapäiden puhdistaminen
Ennen yhteyden ottamista huoltoon (vianetsintä).
Syy/Korjaustoimenpide
◆
Jos kuvanlaatu on heikko eri videokasetteja toistettaessa,
kuvapäät on ehkä syytä puhdistaa. Tätä ongelmaa ei
tavallisesti esiinny ja ellei sitä esiinny, ei myöskään kuvapäitä
pidä puhdistaa. Kuvapäitä puhdistettaessa lue läpi kaikki
puhdistuskasetissa annetut ohjeet. Jos kuvapäät puhdistetaan
väärin, ne voivat vaurioitua pysyvästi.
Jos DVD-videonauhurin testikuvaa TV:hen
1. Irrota antennin liitinpistoke DVD-videonauhurin takapaneelissa
viritettäessä TV:hen ei onnistuta virittämään
olevasta (antennin symbolilla merkitystä) antenniliitännästä.
testikuvaa tai jos testikuvassa esiintyy häiriöitä, 2. Suorita (sivulla 13 olevassa) kappaleessa “Television virittäminen
tämä saattaa johtua DVD-videonauhurin
DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi” kuvattu menettely.
toistokanavan ja katselualueen normaalin
3. Suorita (sivulla 19 olevassa) kappaleessa “ DVD-videonauhurin
TV-lähetyksen välisistä häiriöistä.
toistokanavan valinta” kuvattu menettely ja vaihda kanavan
Näiden häiriöiden poistamiseksi
numero useita numeroita etäämmäksi alkuperäisestä
DVD-videonauhurin toistokanava pitää
kanavanumerosta (esim. 60:stä 57:ään).
vaihtaa seuraavalla tavalla.
4. Liitä antennin liitinpistoke uudelleen DVD-videonauhurin
takapaneelissa olevaan (antennin symbolilla merkittyyn)
antenniliitäntään
5. Viritä TV uudelleen DVD-videonauhurin käyttöön suorittamalla
(sivulla 13 olevassa) kappaleessa “Television virittäminen
DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi” kuvattu menettely.
6. Jos ongelma ei korjaannu tällä menettelyllä, toista kohdat 1-5
ja siirrä DVD-videonauhurin toistokanava vielä useampia
kanavia etäämmälle alkuperäisasetuksesta.
Ongelma
Levyä ei voi toistaa.
5.1-kanavainen äänentoisto
ei onnistu.
Korjaustoimenpide
◆
◆
◆
Tarkista, että levy on ladattu etikettipuoli ylöspäin.
Tarkista DVD-levyn aluekoodi.
Tällä soittimella ei voi toistaa seuraavia levyjä: CD-ROM, CD-RW
yms. Lataa soittimeen DVD-, VIDEO-CD- tai CD-levy.
◆
5.1-kanavainen ääni toistuu ainoastaan silloin kun seuraavat
olosuhteet ovat voimassa:
1)DVD-videonauhuri on kytketty kunnon vahvistimeen.
2) Levylle on tallennettu 5.1-kanavainen ääni.
Tarkista, onko toistettavassa levyssä “Dolby 5.1 ch” -merkintä.
Tarkista, onko audiojärjestelmäsi liitännät tehty oikein ja että se
toimii kunnolla.
◆
◆
◆
-kuvake ilmestyy
ruutunäyttöön.
Toistotila eroaa
asetusvalikosta (Setup
Menu) valitusta.
◆
Kuvasuhdetta ei voi
muuttaa.
◆
Ei ääntä.
P46
Asetusta tai toimintoa ei voi suorittaa loppuun juuri nyt, koska:
1. DVD-ohjelmisto rajoittaa sitä.
2. DVD-ohjelmisto ei tue toimintoa (esim. kuvakulmat).
3. Toimintoa ei voi käyttää juuri tällä hetkellä.
4. Olet pyytänyt nimikkeen tai jakson numeroa tai hakuaikaa, joka ei
ole käytettävissä.
Jotkin asetusvalikosta valitut tilat eivät välttämättä toimi kunnolla,
ellei levyä ole koodattu vastaavan toiminnon käyttöön.
DVD-levyjen kuvasuhde on vakio.
◆
Kytke virta päälle laitteeseen silloin kun siihen ei ole ladattu levyä.
Pidä etupaneelin ETEENPÄINSIIRTO- ( ) ja TOISTO/TAUKO painikkeet ( ll ) yhtä aikaa sisäänpainettuina kolmen sekunnin
ajan. Näytölle ilmestyy valikkokielen valintanäyttö (“Select Menu
Language”). Valitse haluttua kieltä vastaava painike. Paina kaukoohjaimen SETUP-painiketta valitaksesi käytönvalvontatilan (Parental
Mode). Käytönvalvontatila avautuu, mikä ilmoitetaan näytöllä. Paina
DOWN-alaspainiketta valitaksesi kohdan “Parental”. Paina ENTERpainiketta ja näytölle ilmestyy salasanan kirjoitusnäyttö (Create
Password). Nyt voit asettaa luokitustason ja vaihtaa salasanasi
uudeksi numeroyhdistelmäksi.
◆
Tarkista sisällysluettelo ja etsi käyttöohjeista ongelmaa vastaava
kohta, jossa se selitetään. Seuraa ongelman ratkaisemisesta
annettuja ohjeita.
Ellei ongelma korjaannu niitäkään noudattamalla, ota yhteys
lähimpään valtuutettuun huoltoon.
Ellei ongelma korjaannu yllä olevia ohjeita seuraamalla, kirjoita muistiin:
◆ DVD-videonauhurin takapaneelissa olevat malli- ja sarjanumerot
◆ Takuutiedot
◆ Tarkka kuvaus ongelmasta
Ota tämän jälkeen yhteys lähimpään SAMSUNGin huoltoon.
66
P50-53
P55-59
P64
Tarkista, että olet valinnut oikean digitaalisen toistotilan (Digital
Output) audiovaihtoehtovalikosta (Audio Options Menu).
◆
P47
P59-64
◆
Unohtanut salasanan?
Muut ongelmat
Sivu
67
P63
P62
SAMSUNG EUROPEAN BLOC WARRANTY
Tämän laitteen jakelusta vastaa
www.samsungvcr.com
AC68-01722L
Download PDF

advertising