Samsung | STB-E7900N | Samsung STB-E7900N Bruksanvisning

STB-E7500N
STB-E7900N
Samsung SMART PVR
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har valt att köpa den här produkten från
Samsung.
För att få mer komplett service ska du registrera
produkten på
www.samsung.com/register
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 1
2012-04-13 오후 3:09:35
Säkerhetsinformation
Warning
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET
(ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA
SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
OBSERVERA
Den här symbolen betyder att det finns
“farlig spänning” inuti den här produkten
som kan utgöra risk för elektriska stötar
eller personskador.
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT,
ÖPPNA INTE
OBSERVERA: FÖR ATT MINSKA RISKEN
Den här symbolen visar att det finns viktiga
FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA
instruktioner som tillhör produkten.
BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). ÖVERLÄMNA
SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
Installera inte den här utrustningen i ett begr änsat
utrymme som exempelvis en bokhylla eller liknande.
VARNING
• För att förhindra skador som kan leda till brand
eller risk för elektriska stötar bör du inte utsätta
den här produkten för regn eller fukt.
VIKTIG ANMÄRKNING
Nätsladden till den här utrustningen har en gjuten
kontakt med en inbyggd säkring. Säkringens
värden finns på en ytan vid kontaktens stift.
Om den behöver bytas skall en säkring som är
godkänd enligt BS1362 med samma märkning
användas.
Använd aldrig kontakten om säkringens lock
saknas om locket är avtagbart. Om ett nytt
säkringslock behövs skall det ha samma färg som
ytan vid kontaktens stift. Utbyteslock finns att tillgå
hos din återförsäljare.
Om den kontakt som är monterad inte passar i
uttagen i ditt hus eller om kabel inte är tillräckligt
lång för att nå till uttaget skall du skaffa en
passande godkänd förlängningssladd eller
kontakta din återförsäljare för hjälp.
Om det inte finns något alternativ till att kapa
kontakten skall säkringen tas bort och kontakten
skall avyttras på ett säkert sätt. Anslut inte
kontakten till ett uttag då det finns risk för
elektriska stötar från den oskyddade sladden.
När du kopplar bort enheten från ström ska
kontakten dras ut från vägguttaget, därför ska
väggkontakten vara lättåtkomlig.
Produkten som den här manualen tillhör är
licensierad under immaterialrättigheter tillhörande
tredje part.
Försiktighetsåtgärder
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs de här användaranvisningarna noggrant
innan du använder enheten. Följ alla
säkerhetsanvisningar som anges nedan.
Förvara de här användaranvisningarna för framtida
referens.
1. Läs de här instruktionerna.
2. Spara de här instruktionerna.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte den här apparaten nära vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna.
Installera i enlighet med tillverkarens
anvisningar.
8. Installera inte produkten nära värmekällor
som exempelvis element, värmeutsläpp eller
andra enheter (inklusive AV-mottagare) som
avger värme.
| 2 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 2
2012-04-13 오후 3:09:35
11. Använd bara tillbehör/accessoarer som
specificeras av tillverkaren.
12. Använd endast vagn, stall,
stativ, fäste eller bord som
specificerats av tillverkaren
eller som sålts tillsammans
med apparaten. När en
kundvagn används ska
du vara försiktig när du flyttar kundvagnen/
apparaten för att undvika att skada den till
följd av att den välter,
13. Koppla ur apparaten ur vägguttaget under
åskväder eller när den inte används under en
lång tid.
14. Överlämna alla reparationer åt kvalificerad
personal. Service krävs när apparaten har
skadats på något sätt, exempelvis då en
elsladd eller kontakt har skadats, vätska
har spillts ut eller föremål har ramlat ned på
apparaten, om apparaten har utsatts för regn
eller fukt, inte fungerar normalt eller har fallit.
• Utsätt inte apparaten för droppar eller skvätt.
Ställ inte föremål fylda med vätskor, såsom
vaser, på apparaten.
• För att slå av apparaten helt måste du dra ut
strömkontakten ur vägguttaget.
Följaktligen måste elkontakten vara lätt att
komma åt när som helst.
• Rör inte vid strömkontakten med våta händer.
Det kan resultera i elektrisk stöt.
• Koppla inte in flera elektriska enheter i samma
vägguttag. Överbelastning av ett uttag kan
orsaka överhettning och sin tur leda till brand.
• Underhåll av höljet.
-- Se till att du har stängt av alla apparater innan
du ansluter några komponenter till den här
produkten.
-- Om du flyttar produkten snabbt från en kall
plats till en varmare kan det uppstå kondens
på mekaniken och linsen vilket kan ge upphov
till onormal uppspelning. Om detta inträffar,
ska du dra ur kontakten och vänta i två
timmar innan du ansluter den igen. Sätt sedan
i skivan och försök spela upp den igen.
• Om du upplever ett onormalt ljud, lukt av bränt
eller rök, ska du omedelbart slå av strömbrytaren
och koppla från kontakten ur el-uttaget.
Kontakta sedan närmaste kundcenter för teknisk
hjälp. Använd inte produkten. Om du använder
produkten i befintligt skick kan det orsaka brand
eller elektrisk kortslutning.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 3
Säkerhetsinformation
10. Skydda strömsladden från att utsättas
för tryck på grund av att du går på den,
eller att den kläms, samt skydda bekväma
recepterorer och den punkt där de går ut ur
apparaten.
Hanteringsföreskrifter
01
9. Bryt inte mot säkerhetsreglerna för den
polariserade eller jordade kontakten.
En polariserad kontakt har två blad som är
bredare än de andra. En jordad kontakt har
två blad och ett tredje jordningsstift. Det
breda stiftet eller den tredje kontaktytan finns
där för din säkerhet. Om den medföljande
kontakten inte passar i ditt uttag skall du
kontakta en elektriker för utbyte av ditt
felaktiga uttag.
3|
2012-04-13 오후 3:09:36
Säkerhetsinformation
Använda 3D-funktionen
VIKTIG HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION
FÖR 3D-BILDER.
Läs och förstå följande säkerhetsinformation innan
du använder 3D-funktionen.
• Vissa tittare kan uppleva obehag när de tittar på
3D-TV, såsom yrsel, illamående och huvudvärk.
Om du upplever sådana symptom ska du sluta
titta på 3D-TV, ta av dig 3D-glasögonen och vila.
• Om du tittar på 3D-bilder under en längre tid
kan det ge trötta ögon. Om du upplever sådana
symptom ska du sluta titta på 3D-TV, ta av dig
3D-glasögonen och vila.
• En vuxen ska titta till barn ofta när de använder
3D-funktionen.
Om de säger sig uppleva trötta ögon, huvudvärk,
yrsel eller illamående ska de omedelbart sluta
titta på 3D-TV och vila.
• Använd inte 3D-glasögonen i andra syften.
(Exempelvis som vanliga glasögon, solglasögon,
skyddsglasögon etc.)
• Använd inte 3D-funktionen eller 3D-glasögonen
när du går eller rör dig. Om du använder
3D-funktionen eller 3D-glasögonen när du rör
dig kan det göra att du går in i föremål, snubblar
på och/eller faller och orsakar allvarlig skada.
• Vid visning av 3D-program med den här
modellen kan den faktiska skärmen visas enligt
nedan:
Skärmvisning
Beskrivning
Sida vid sida
Samma skärm dupliceras
horisontellt.
Överst och
nederst
Samma skärm dupliceras
vertikalt.
• 3D-programmottagning, inspelning och
uppspelning av den här modellen kanske
inte fullt ut stöder 3D, på grund av att
3D-sändningsformatet ännu inte är standard
överallt. Det här beror inte på något fel på
produkten.
• Om du vill titta på 3D-innehåll ska du ansluta
en 3D-enhet (3D-kompatibel AV-mottagare
eller TV) till produktens HDMI OUT-port med
en höghastighets HDMI-kabel. Sätt på dig
3D-glasögonen innan du spelar upp 3D-innehåll.
• Produkten sänder bara ut 3D-signaler via HDMIkabeln som är ansluten till HDMI OUT-porten.
• Eftersom videoupplösningen i 3D-uppspelningsläge
är fast beroende på upplösning för original-3Dvideo, kan du inte ändra upplösning enligt dina
inställningar.
• Vissa funktioner, såsom BD Wise, eller inställning
av skärmstorlek eller upplösning kanske inte
fungerar i 3D-uppspelningsläge.
• Du måste använda en höghastighets HDMIkabel för att skicka 3D-signalen.
• Sitt minst tre gånger bredden för skärmen
från TV:n när du tittar på 3D-bilder. Om du
exempelvis har en 46 tums skärm ska du
sitta på ett avstånd av 138 tum (11,5 fot) från
skärmen.
• Placera 3D-videoskärmen i ögonhöjd för optimal
3D-bildkvalitet.
• Vid anslutning av produkten till vissa 3D-enheter
kanske inte 3D-effekten fungerar som den ska.
Upphovsrätt
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med ensamrätt; det är förbjudet att helt eller delvis
kopiera eller återge denna instruktionsmanual utan
föregående tillstånd från Samsung Electronics
Co.,Ltd.
| 4 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 4
2012-04-13 오후 3:09:36
Innehåll
Säkerhetsinformation
Warning
Försiktighetsåtgärder
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Hanteringsföreskrifter
Använda 3D-funktionen
Upphovsrätt
Komma igång
7
7
7
7
8
11
12
13
14
Formatkompatibilitet
Stödda typer och innehåll som produkten kan
spela upp
Tillänglig inspelningstid för intern hårddisk
Produktlogotyper
Format som stöds
Tillbehör
Frontpanel
Bakre panel
Fjärrkontroll
Anslutningar
Ansluta till en TV med Audio/Video-kablar och
RF-kabel
17
Ansluta till en TV
17
Metod 1 Användning med HDMI-kabel (inte
inkluderad) - Bästa kvalitet (rekommenderas)
17
Metod 2 Användning av en video- och ljudkabel
- Bra kvalitet
18
Ansluta till ett ljudsystem
18
Metod 1 Ansluta till en AV-mottagare som stöder
HDMI
18
Metod 2 Ansluta till en AV-mottagare med optisk
ingång
18
Metod 3 Ansluta till en stereoförstärkare med en
ljudkabel
19
Ansluta till en nätverksrouter
19Kabelnätverk
19
Trådlöst nätverk
16
Inställningsproceduren
Startskärmen
Öppna inställningsskärmen
Knappar på fjärrkontrollen som används till
inställningsmenyn
22
Inställningsmenyfunktioner
31
Nätverk och Internet
31
Konfigurera nätverksanslutningen
33
Wi-Fi Direct
34
Mjuk AP
35AllShare-inställningar
35Enhetsnamn
35
Uppgradera programvaran
35Online
36
Via kanal
36
Via USB
Via hämtad
36
36
Uppgradering i standbyläge
20
20
20
21
Medieuppspelning
37
37
38
38
39
39
39
40
40
40
Mata in ett USB-minne eller en mobiltelefon i
USB-porten
Öppna skärmen AllShare Play
Använda funktionen AllShare Play
Så här hämtar du AllShare-programvaran
Spela upp innehåll som finns på datorn på
Samsung SMART PVR
Spela upp innehåll som finns på smarttelefonen
på Samsung SMART PVR
Kontrollera med din mobila enhet
Kontrollera videouppspelning
Knappar på fjärrkontrollen som används till
videouppspelning
Använda verktygsmenyn
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 5
Innehåll
2
2
2
3
4
4
Inställningar
5|
2012-04-13 오후 3:09:37
41
41
42
42
42
42
43
43
44
Kontrollera musikuppspelning
Knappar på fjärrkontrollen som används till
musikuppspelning
Använda verktygsmenyn
Upprepa spår
Spela upp spår slumpvist
Skapa en spellista
Visa bildinnehåll
Använda verktygsmenyn
Använda verktygsmenyn när en fil är markerad
DTV-funktioner
47
Titta på TV-kanaler
47
Använda verktygsmenyn
48
Använda PIP-funktionen (Picture-In-Picture)
48
Redigera kanaler
48Kanallista
49Kanalskärm
49
Använda verktygsmenyn
49
Visa Guide-skärmen
50
Schemahanterare
Använda text-tv-tjänsten
50
Nätverkstjänster
58
58
59
60
60
Använda Smart Hub
Smart Hub i korthet
Använda webbläsaren
Samsung Smart visning
Dubbel visning
Appendix
61
Friskrivning av nätverkstjänst
61
Licens
63
Rekommendation - endast EU
64
Ytterligare information
67
Felsökning
68Reparationer
69
Specifikationer
Avancerad funktion
52
Inspelning
52
Kontrollera tillgängligt lagringsutrymme
52
Spela in den TV-kanal som du tittar på
53
Simultan inspelning
53Tidsväxlingsfunktion
55
Spela upp en inspelad titel
55
Redigera den inspelade titeln
55
Dela ett avsnitt i en titel (Dela i två)
56
Dela en del av en titel (Radera delvis)
56
Kopiera
56
Kopiera videor, musik och foton
56
3D-funktioner
563D-konvertering
57
Justera 3D-djupet
57
Visa DTV med 3D-effekt
| 6 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 6
2012-04-13 오후 3:09:37
Komma igång
Formatkompatibilitet
Komma igång
Innehåll
02
Stödda typer och innehåll som produkten kan spela upp
Detaljer
Indikerar en funktion tillgänglig på ett USB-lagringsmedia som innehåller DivX-, MKV- eller
MP4-innehåll.
Indikerar en funktion tillgänglig på ett USB-lagringsmedia som innehåller MP3- eller WMAinnehåll.
VIDEO
MUSIK
FOTO
Indikerar en funktion tillgänglig på ett USB-lagringsmedia som innehåller JPEG-innehåll.
VIDEO
MUSIK
FOTO
Indikerar en funktion som är tillgänglig på HDD eller USB.
* Mer information om filformat finns på sidorna 8~10.
Tillänglig inspelningstid för intern hårddisk
Du kan spela in digitala sändningar på den interna hårddisken som nedan.
Beroende på aktuell sändning kan den tillgängliga inspelningstiden som visas i skärmmenyn variera från den
som visas i tabellen nedan, du kan kontrollera tillgänglig inspelningstid för alternativet ”hög” i tabellen nedan.
Sändningstyp
Uppskattad
bithastighet
STB-E7900N
20Mbps (High)
102 timmar
8Mbps (Normal)
HD
5Mbps (Normal)
SD
10Mbps (High)
257 timmar
411 timmar
205 timmar
Inspelningstid
STB-E7500N
124 timmar
49 timmar
199 timmar
99 timmar
||OBS! |
\\ Eftersom produktens tidsväxlingsfunktion och andra implementerade funktioner kräver en viss mängd ledigt internt
hårddiskutrymme kan den totala storleken som visas i Lagringsenhetshanteraren i menyn Inställning variera från den
hårddiskkapacitet som visas i bruksanvisningen.
Produktlogotyper
DivX
PAL-sändningssystem i Storbritannien, Frankrike, Tyskland etc.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 7
7|
2012-04-13 오후 3:09:38
Komma igång
Format som stöds
Videofiler som stöds
Filtillägg
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
Innehåll
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
WebM
Video Codec
Divx 3.11/4.x/
5.x/6.x
MPEG4 SP/
ASP
H.264 BP/
MP/HP
Motion JPEG
Window
Media Video v9
Bildrutehastighet
(fps)
Bithastighet
(Mbsp)
1920x1080
6~30
30
MPEG2
MPEG1
VP6
4
640x480
30
SVAF
MVC
WebM
Upplösning
1920x1080
VP8
24/25/30
40
6~30
8
Audio Codec
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Vorbis
`` Begränsningar
-- Även om filen är kodad av ett codec som stöds och nämns ovan kanske en fil inte kan spelas om det
är något problem med innehållet.
-- Normal uppspelning kan inte garanteras om filen innehåller information som är felaktig eller om filen i
sig är korrupt.
-- Filer med högre bithastighet/bildfrekvens än de som indikeras i tabellen ovan kan hoppa i ljud och bild
vid uppspelning.
-- Sökfunktionen (hoppa) är inte tillgänglig om filens indextabell är skadad.
-- När du fjärrspelar en fil via en nätverksanslutning kan videouppspelningen hoppa beroende på
nätverkshastigheten.
-- Vissa USB-/digitalkameror kanske inte är kompatibla med produkten.
`` Videodekoder
-- Stöder upp till H.264 nivå 4.1.
-- Stöder inte H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4.
| 8 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 8
2012-04-13 오후 3:09:38
-- Stöder WMA 10 PRO (upp till 5.1).
-- Stöder inte förlustfri WMA.
-- Stöder inte QCELP/AMR NB/WB.
-- Stöder vorbis (upp till 2 kanaler), stöder endast
cocec i webm-innehåll.
-- Stöder ADPCM IMA, MS. (MULAW, ALAW
stöds inte)
||OBS! |
\\ Vissa MKV och MP4-formaterade skivor kan inte spelas,
beroende på videoupplösning och bildrutehastighet.
Filformat som stöder undertext
Namn
MPEG-4 Timed text
SAMI
SubRip
Extern
SubViewer
.ttxt
.smi
.srt
.sub
Mikro-DVD
.sub eller .txt
Advanced SubStation
Alpha
.ass
SubStation Alpha
.ssa
Powerdivx
.psb
SubStation Alpha
MKV
Xsub
Intern
Filtillägg
Advanced SubStation
Alpha
AVI
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
Filtillägg
Typ
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio
Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
*.jpg
*.jpeg
Typ
Upplösning
JPEG
15360x8640
*.bmp
BMP
Bildfilsstöd
Filtillägg
*.png
*.mpo
PNG
MPO
Codec
1920x1080
1920x1080
15360x8640
Att observera kring USB-anslutning
• Produkten stöder USB-lagringsmedia,
MP3-spelare, digitalkameror och USB-kortläsare.
• Vissa USB-/digitalkameror kanske inte är
kompatibla med produkten.
• Spelaren stöder filsystemen FAT16, FAT32 och
NTFS (skrivskyddat).
• Anslut USB-enheterna direkt till produktens
USB-port. Anslutning via en USB-kabel kan
orsaka kompatibilitetsproblem.
• Om du sätter i mer än en minnesenhet i en
multikortsläsare kanske den inte fungerar som
den ska.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 9
Komma igång
`` Audiodekoder
Musikfiler som stöds
02
-- CODEC förutom för MVC, VP8 och VP6
1) Under 1280 x 720: max 60 bildrutor.
2) Över 1280 x 720: max 30 bildrutor.
3) Stöder inte GMC 2 eller högre.
-- Stöder SVAF överst/nederst, sida vid sida.
-- Stöder BD MVC Spec.
9|
2012-04-13 오후 3:09:39
Komma igång
• Produkten stöder PTP-protokoll.
• Koppla inte från USB-enheten under en
laddningsprocess.
• Ju större bildupplösning desto längre fördröjning
till visning.
• Den här produkten kan inte spela upp MP3-filer
med DRM (Digital Rights Management) hämtat
från kommersiella platser.
• Produkten stöder bara video som har lägre
hastighet än 30 fps (bildrutehastighet).
• Din produkt stöder bara MSC-enheter (USB
Mass Storage Class), såsom miniatyrenheter,
flash-kortläsare och USB HDD. (HUB stöds inte.)
• Vissa USB-hårddiskar, multi-card-läsare och
Thumb-enheter kanske inte är kompatibla med
den här produkten.
• Om vissa USB-enheter kräver mer effekt
kan USB-enheten bli begränsad av
kretssäkerhetssystemet.
• Om uppspelning från en USB-hårddisk är
instabil kan du få mer effekt genom att koppla in
hårddisken i ett vägguttag.
Om problemet kvarstår ska du kontakta
tillverkaren av USB-hårddisken.
• Du måste ta bort USB-lagringsenheten på ett
säkert sätt (genom att använda funktionen
"Säker bortt. USB" för att förhindra risk för
skador på USB-minnet).
• SAMSUNG kan inte hållas ansvariga för skador
eller förlust av filer och data.
• Din produkt stöder inte filkomprimering,
säkerhetskopieringsfil och krypteringfil för NTFS.
-- Innan du kopplar ur USB-kabeln ska du
använda säker USB-borttagning.
-- Om du inte använder säker USB-borttagning
kan dina data på USB-enheten bli korrupta
eller försvinna
-- Du kan reparera eller formatera en USB-enhet
på den stationära datorn. (endast MS-Windows
OS)
Anslut en USB-enhet innan du använder
tidsväxling och funktioner för inspelad TV.
Använd inte ett USB-minne. Ett USBminne stöds inte.
Vi rekommenderar att du använder en
USB HDD med minst 5400 rpm, men
en USB HDD av RAID-typ stöds inte.
• Om du vill använda läget för tidsväxling eller
inspelad TV måste en ansluten USB-enhet
köra funktionen enhetsformat för korrekt
inspelningsform.
-- Under enhetsformateringen ska du inte koppla
ur enheten när formateringen pågår. Om du
formaterar enheten raderas alla filer.
-- Innan du formaterar enheten till produkten
ska du säkerhetskopiera filerna så att de inte
förloras eller skadas. SAMSUNG kan inte
hållas ansvariga för skador eller förlust av filer
och data.
• Inspelade videor är DRM-skyddade och kan
inte spelas upp på en dator eller annan produkt.
Observera att filer som sparas på TV:n inte kan
användas efter att huvudenheten har ändrats.
• Minst 100 MB ledigt utrymme krävs för inspelning
• Inspelningen avbryts om lagringsenhetens lediga
utrymme blir mindre än 50 MB.
• Om USB-enheten inte har klarat
enhetsprestandatestet måste USB-enheten
genomgå enhetsformat- och
enhetsprestandatestet igen innan du spelar in
med guide- eller kanalhanteraren.
Om enheten inte klarar prestandatestet kan det
inte användas för inspelning.
| 10 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 10
2012-04-13 오후 3:09:39
Tillbehör
02
Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.
Komma igång
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
TV
SUBTITLE
1
2
4
5
7
8
AD/SUBTITLE
INPUT
3
6
9
TITLE MENU
0
AUDIO
TV MUTE
TV SOURCE
CH LIST
A
HOME
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
Audio/Video-kabel
RF-kabel för TV
Batterier till fjärrkontrollen (AAA-storlek)
Bruksanvisning
GUIDE
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Fjärrkontroll
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 11
11 |
2012-04-13 오후 3:09:39
Komma igång
Frontpanel
KNAPPEN PROG
KNAPPEN REC
KNAPPEN STOPP
COMMON
INTERFACE-PLATS
KNAPPEN PROG
USB-VÄRD
||OBS! |
\\ För att uppgradera produktens programvara genom USB-värduttaget måste du använda ett USB-minne.
\\ Du måste få ett ”CI CAM med CI eller CI+ CARD” från den lokala kabeltjänstleverantören.
\\ När du avlägsnar ditt ”CI CAM med CI eller CI+ CARD” ska du vara försiktig när du drar ut det så du inte tappar det. Det kan
orsaka skador om du tappar ”CI CAM med CI eller CI+ CARD”.
\\ För in ”CI CAM med CI eller CI+ CARD” i den riktning som är markerad på kortet.
\\ Platsen för CI-kortet kan variera beroende på modell.
\\ ”CI CAM med CI eller CI+ CARD” stöds inte i alla länder och regioner; kontrollera vad som gäller med din behöriga återförsäljare.
Om du har några problem ska du kontakta en tjänsteleverantör.
| 12 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 12
2012-04-13 오후 3:09:39
Bakre panel
02
Komma igång
ANT OUT (TO TV)
ANT IN
HDMI OUT
LAN
USB HOST
AUDIO OUT
DIGITAL AUDIO OUT
VIDEO OUT
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 13
13 |
2012-04-13 오후 3:09:39
Komma igång
Fjärrkontroll
Genomgång av fjärrkontrollen
Slår på eller av produkten.
Tryck här för att använda TV:n.
Tryck här för att använda Samsung SMART
PVR.
Tryck på sifferknapparna för att använda
alternativen eller öppna kanalerna direkt.
Tryck här för att ställa in ljudbeskrivning och
undertext.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
TV
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
AD/SUBTITLE
9
TITLE MENU
0
AUDIO
Stänger av ljudet på TV-högtalarna.
TV MUTE
Justering av TV-volymen.
Tryck här för att välja TV-kanal.
TV SOURCE
CH LIST
HOME
GUIDE
Tryck här för att gå till startskärmen.
Tryck här för att använda verktygsmenyn.
Tryck här för att visa information om uppspelningen
medan ett innehåll på en USB-enhet/hårddisk spelas
upp, eller för att visa information om TV-kanalen.
Återgå till föregående meny.
Tryck här för att avsluta menyn.
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Tryck här för att använda webbläsarfunktionen.
Tryck här för att använda PIP-funktionen.
De här knapparna används för menyer på
produkten.
Tryck här när du vill använda 3D-funktionen.
Tryck här för att pausa en inspelning.
Tryck för att använda social TV.
Installera batterier
Gör det möjligt att efter inställningarna ställa
in ingångskällan på din TV.
Visar EPG (Electronic Program Guide).
Används för att välja menyposter och ändra
menyvärde.
Tryck här för att söka innehåll.
Tryck här för att välja Dual II.
Tryck här för att pausa en uppspelning eller
pausa Timeshift-funktionen.
Tryck här för att spela eller starta Timeshiftfunktionen.
Stoppar uppspelning eller inspelning.
Tryck för att använda Smart Hub.
Alternativt väljer du text-tv, dubbel eller mix.
Tryck på dessa för att söka framåt eller bakåt.
Tryck på dessa för att hoppa framåt eller bakåt.
Visar kanallistan på skärmen.
Slår på eller av TV:n.
Tryck här för att visa helskärmsläge på en TV.
||OBS! |
Tryck här för att göra en inspelning.
\\ Om fjärrkontrollen inte fungerar som den skall:
-- Kontrollera batteriernas polaritet +/–.
-- Kontrollera om batterierna är tomma.
-- Kontrollera om fjärrkontrollens fjärrsensor är blockerad.
-- Kontrollera om det finns fluorescerande ljus i närheten.
||OBSERVERA |
| 14 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 14
\\ Kassering av batterier skall ske i enlighet med lokala
miljöregler. Släng dem inte med hushållssoporna.
2012-04-13 오후 3:09:40
Ställa in fjärrkontrollen för att styra TV:n
1. Slå på TV:n.
2. Rikta fjärrkontrollen mot TV:n.
3. Tryck på knappen TV för att ställa in TV-läget.
4. Tryck och håll in knappen TV POWER och
ange sedan den tvåsiffriga koden i tabellen
till höger som överensstämmer med TV:n
genom att trycka på överensstämmande
sifferknappar.
Om TV:n är kompatibel med fjärrkontrollen
slås den av.
Fjärrkontrollen är nu programmerad för att
användas med TV:n.
||OBS! |
\\ Om det finns flera koder till ditt TV-fabrikat försöker du
dem en i taget till du hittar en som fungerar.
\\ Om du byter ut fjärrkontrollens batterier måste du ange
fabrikatskoden igen.
Du kan styra vissa funktioner på din TV med den
här fjärrkontrollen.
Knapp
TV POWER
Number
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Funktion
Används för att sätta på eller stänga av
TV:n.
Används för att ange ett nummer
direkt.
Används för att ändra volymen på TV:n.
Används för att sätta på eller stänga av
ljudet
Används för att välja önskad kanal.
Används för att välja en extern
ingångskälla som är ansluten till TV:n.
||OBS! |
\\ Det är inte säkert att alla funktioner fungerar med alla
TV-apparater. Om du stöter på problem ska du använda
TV:ns fjärrkontroll.
Fabrikat
SAMSUNG
Kod
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
DAEWOO
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30,
+31, +32, +33, +34
EMERSON
TV POWER+64
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+06,
+49, +57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49,
+52, +71
TV POWER+60,
+72, +73, +75
TV POWER+52
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
Fabrikat
NOBLEX
NOKIA
Kod
TV POWER+66
TV POWER+74
NORDMENDE
TV POWER+72,
+73, +75
TV POWER+53,
+54, +74, +75
PANASONIC
TV POWER+06,
+55, +56, +57
PHILIPS
TV POWER+06,
+56, +57
PHONOLA
PIONEER
TV POWER+58,
+59, +73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57,
+72, +73, +74,
+75
REX
TV POWER+74
SALORA
TV POWER+74
TV POWER+41,
+42, +43, +44,
+48
SANYO
SCHNEIDER
TV POWER+06
SELECO
TV POWER+74
TV POWER+36,
+37, +38, +39,
+48
SHARP
SIEMENS
TV POWER+71
SINGER
TV POWER+57
SINUDYNE
TV POWER+57
SONY
TV POWER+35, +48
TELEAVA
TV POWER+73
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+67,
+73, +75, +76
TV POWER+72,
+73, +75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06,
+48, +62, +65
TOSHIBA
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+47,
+48, +49, +50,
+51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 15
Komma igång
Följ instruktionerna nedan för att se om
din TV är kompatibel eller inte.
02
„„
TV:ns kontrollkoder
15 |
2012-04-13 오후 3:09:40
Anslutningar
Ansluta till en TV med Audio/Video-kablar och RF-kabel
1. Anslut RF-kabeln så som visas.
2. Använd video/audiokablar och anslut VIDEO OUT (gul) / AUDIO OUT (vita och röda) terminaler på
produktens baksida till VIDEO IN (gul) / AUDIO IN (vita och röda) terminaler för din TV.
3. Anslut produkten och TV:n.
4. Slå på produkten och TV:n.
Till ANT IN
Till TV
RF-kabel
R
Röd
W
Vit
Y
Gul
Audio
Video
Till ANT INPUT
||OBS! |
\\ Anslutningen med RF-kabeln på denna produkt skickar bara TV-signaler. Du måste ansluta Audio/Video-kablarna för att
kunna titta på utsignaler från produkten.
\\ Om ljudkabeln placeras för nära strömsladden kan det uppstå brus.
\\ Se sidorna som gäller AV-mottagaranslutning, om du vill ansluta en AV-mottagare. (Se sidan 18)
\\ Antalet uttag och placering kan variera beroende på TV. Se bruksanvisningen till TV:n.
\\ Om det bara finns en ljudingång på TV:n ansluter du den till AUDIO OUT (Röd/vit) på produkten.
||OBSERVERA |
\\ Anslut inte produkten till din TV genom en videobandspelare. Videosignaler som kommer in genom videobandspelare kan
påverkas av upphovsrättskyddssystemen och bilden blir förvriden på tv:n.
| 16 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 16
2012-04-13 오후 3:09:41
Ansluta till en TV
03
1. Anslut produkten till TV:n på ett av de sätt som anges nedan.
3. Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills signalen från produkten visas på TV-skärmen.
Metod 1 Användning med HDMI-kabel (inte inkluderad) - Bästa kvalitet (rekommenderas)
Anslutningar
2. Slå på produkten och TV:n.
-- Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar.
-- När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
Metod 2 Användning av en video- och ljudkabel - Bra kvalitet
Audio
Video
Metod 1
Audio
Matcha färgerna
Metod 2
R
Röd
W
Vit
Y
Gul
Video
Matcha färgerna
||OBS! |
\\ Om du använder HDMI-till-DVI-kabeln för att ansluta din skärmenhet måste du också ansluta Digital Audio Out till ett
ljudsystem för att höra ljud.
\\ En HDMI-kabel ger digital video och digitalt ljud, så du behöver inte ansluta en ljudkabel.
\\ Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se bruksanvisningen till TV:n.
\\ När du ansluter produkten till TV:n med en HDMI-kabel för första gången eller till en ny TV, ställs HDMI-utgångsupplösningen
automatiskt in till den högsta möjliga som stöds av TV:n.
\\ En lång HDMI-kabel kan orsaka störningar på skärmen. Om så är fallet ska du ställa in djup färg som av i menyn.
\\ Om produkten är ansluten till TV:n i utläget HDMI 720p, 1080i eller 1080p måste du använda en höghastighets (kategori 2)
HDMI-kabel.
\\ HDMI sänder bara en ren digital signal till TV:n.
Om din TV inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), visas brus ibland på skärmen.
\\ Du måste ha en HDMI-anslutning för att kunna visa videor med 3D-teknik.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 17
17 |
2012-04-13 오후 3:09:42
Anslutningar
Ansluta till ett ljudsystem
1. Du kan ansluta produkten till ett ljudssytem på ett av de tre sätten som visas nedan.
2. Slå på produkten, ljudsystemet och TV:n.
-- Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar.
-- När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
3. Tryck på ingångsväljaren för det inkopplade ljudsystemet och TV:n tills videosignalen från produkten
visas på din TV och du hör ljudsignalen genom ljudsystemet.
Metod 1 Ansluta till en AV-mottagare som stöder HDMI
• Använd en HDMI-kabel (medföljer ej)
• Bästa kvalitet (rekommenderas)
Metod 2 Ansluta till en AV-mottagare med optisk ingång
• Använd en optisk kabel (medföljer ej)
• Bättre kvalitet
• Du hör endast ljudet genom de två främre högtalarna med digital utgång inställd på PCM.
Metod 3 Ansluta till en stereoförstärkare med en ljudkabel
• Bra kvalitet
Metod 2
Metod 3
Audio
Audio
Metod 1
R
Röd
W
Vit
Audio/Video
| 18 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 18
2012-04-13 오후 3:09:42
Ansluta till en nätverksrouter
Trådlöst nätverk
03
Du kan ansluta produkten till nätverksroutern på
ett av de sätt som anges nedan.
Anslutningar
Kabelnätverk
Trådlös router
Bredbandsmodem
(med integrerad router)
Bredbandstjänst
Bredbandstjänst
Eller
||OBS! |
\\ Om den trådlösa IP-routern stöder DHCP kan produkten
använda en DHCP eller statisk IP-adress för att ansluta till
det trådlösa nätverket.
Router
Bredbandsmodem
\\ Ställ in den trådlösa routern på infrastrukturläge. Ad-hocläge stöds ej.
Bredbandstjänst
||OBS! |
\\ Du kanske inte har någon åtkomst till Samsungs
programuppdateringsserver beroende på den router du
använder eller Internet-leverantörens policy. Kontakta din
ISP (Internet-leverantör) för ytterligare information.
\\ DSL-användare - använd en router för att ansluta till
nätverket.
\\ För att använda AllShare-funktionen med datorn måste
du ansluta datorn.
\\ Produkten stöder bara följande trådlösa
säkerhetsnyckelprotokoll:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Välj en kanal på den trådlösa routern som inte används
för tillfället. Om kanalen som är inställd för den trådlösa
routern används för en annan enhet i närheten kommer
det att orsaka störning och kommunikationsfel.
\\ Om Pure High-genomströmning (Greenfield)
802.11n-läge är valt och krypteringstypen är inställd
på WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2Mixed) för din
åtkomstpunkt, stöder inte den här produkten en anslutning
som följer de nya specifikationerna för Wi-Fi-certifiering.
\\ Om din åtkomstpunkt stöder WPS (Wi-Fi Protected Setup)
kan du ansluta nätverket via PBC (Push Button Configuration)
eller PIN (Personal Identification Number). WPS konfigurerar
automatiskt SSID- och WPA-nyckel i båda lägena.
\\ Det trådlösa nätverket kan av naturen orsaka störningar,
beroende på användarförhållanden (AP-prestanda,
avstånd, hinder, störningar från andra radioenheter etc.).
\\ För att använda AllShare-funktionen med datorn måste
du ansluta datorn.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 19
19 |
2012-04-13 오후 3:09:43
Inställningar
Inställningsproceduren
3
• Startskärmen visas inte om du inte konfigurerar
grundinställningarna.
• OSD (On Screen Display) kan ändras på denna produkt
efter att du uppgraderar programvaran.
• Åtkomststegen kan variera beroende vilken meny som
är vald.
Inställningsproceduren gör det möjligt för dig
att ställa in skärm- och menyspråk, konfigurera
anslutningen för ditt nätverk i hemmet, välja utgående
bildförhållande (skärmstorlek och format) som passar
för din TV och söka efter önskade kanaler.
4
5
Visning
Ljud
Kanal
Nätverk
\\ Lösenord: Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av
sifferknapparna.
-- Standardlösenordet är 0000.
System
Support
Startskärmen
3
4
5
1
2
16:9 original
BD Wise
På
DTV smart upplösning
AV
UpplösningAuto
Filmram (24r/s)
Auto
HDMI, djup färg
Auto
HDMI-färgformatAuto
\\ Skärmen för Startmenyn växlar till läget DTV-kanal efter
3 minuter. När menyn Inställningar öppnas aktiveras
skärmsläckaren efter 5 minuter.
Inställn.
1
TV-bildformat
Skärmstorlek för Smart Hub Storlek 3
||OBS! |
Ställ in olika funktioner så de passar just dig.
2
Inställn.: Öppnar inställningsmenyn.
1. Använd knapparna ◄► för att flytta
markören så att den markerar ditt val och
tryck sedan på knappen v.
\\ När produkten ansluts till TV:n första gången kommer
produkten att slås på automatiskt. Det här är normal
funktion.
AllShare Play
Schemahanterare: Gör det möjligt för dig att ange
eller redigera inspelningsscheman.
`` Så här väljer du ett alternativ på startskärmen:
||OBS! |
Smart Hub
Kanal: Gör det möjligt för dig att konfigurera dina
TV-kanaler med egenskaper, såsom land och
autoinställning.
Kanal
Schemahanterare
Smart Hub: Startar Smart Hub. Från Smart Hub kan
du öppna YouTube, spel och andra applikationer.
AllShare Play: Låter dig välja innehåll som finns på
anslutna enheter enligt typen som ska visas eller
spelas upp. Du kan välja videor, bilder eller musik.
Öppna inställningsskärmen
1. Välj Inställn. på startskärmen och tryck
sedan på knappen v.
Inställningsskärmen visas.
2. För att öppna inställningsmenyer,
undermenyer och alternativ, se bilden av
fjärrkontrollen och inställningstabellen
(Se sidorna 21~30).
| 20 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 20
2012-04-13 오후 3:09:44
TV
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
AD/SUBTITLE
9
TITLE MENU
0
AUDIO
Knappar på fjärrkontrollen som
används till inställningsmenyn
TV MUTE
CH LIST
HOME
GUIDE
Inställningar
1
04
TV SOURCE
3
2
4
A
B
SMART HUB SEARCH
1
2
3
4
C
D
2D 3D
DIGITAL SUBTITLE
Knappen HOME: Tryck
på denINPUThär för att gå till
SOCIAL
REC REC PAUSE
startskärmen.
PANDORA
SUBTITLE
Knappen RETURN: Återgå till föregående meny.
v (Enter) / RIKTNINGS-knappar:
• Tryck på ▲▼◄► för att flytta markören eller
välja en post.
• Tryck på knappen v för att aktivera det valda
alternativet eller bekräfta en inställning.
Knappen EXIT: Tryck här för att avsluta menyn.
Detaljerad funktionsinformation
Varje inställningsfunktion, menyalternativ och
individuellt alternativ förklaras i detalj på skärmen.
För att visa en förklaring använder du knapparna
▲▼◄► och väljer funktionen, menyalternativet
eller alternativet. Förklaringen visas oftas på
skärmen.
En kort beskrivning av varje inställningsfunktion
börjar på nästa sida. Ytterligare information om
vissa av funktionerna finns i bilagan till den här
bruksanvisningen.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 21
21 |
2012-04-13 오후 3:09:45
Inställningar
Inställningsmenyfunktioner
Visning
TV-bildformat
Skärmstorlek för Smart Hub
BD Wise
Upplösning
DTV smart upplösning
Gör det möjligt för dig att justera produktens utgång
enligt skärmformatet på TV:n.
Gör det möjligt för dig att välja optimal storlek på Smart
Hub-skärmen.
Ger optimal bildkvalitet när den är ansluten till en SamsungTV som stöder funktionen ”BD Wise”. Bilden blir djupare
och med bättre kvalitet.
Ställ in den utgående upplösningen för HDMI-videosignalen.
Numret indikerar antalet videorader per bildruta.
Bokstäverna i och p indikerar sammanflätad respektive
progressiv skanning.
Ju fler rader desto högre kvalitet.
Använd den här funktionen för att automatiskt få
optimerad skärmupplösning för digitala sändningsbolag.
||OBS! |
\\ När du använder funktionen BD Wise visas inte den här menyn.
Filmram (24r/s)
Genom att ställa in filmramen (24Fs) på Auto justeras
uppspelningen till HDMI-utgång på 24 bildrutor per
sekund för bättre bildkvalitet.
• Du kan bara använda filmramen (24Fs) på en TV som
stöder bildrutehastigheten
• Du kan bara välja filmram när produkten är i lägena
HDMI 1080i eller 1080p för utgående upplösning.
||OBS! |
\\ När du använder funktionen BD Wise visas inte den här menyn.
HDMI-färgformat
HDMI, djup färg
Gör det möjligt för dig att ställa in områdesformat
för HDMI-utgång till att matcha funktionerna för den
anslutna enheten (TV, skärm etc.).
Gör det möjligt för dig att sända ut video från HDMI
OUT-uttaget med djup färg. Djup färg ger en mer exakt
färgåtergivning och större färgdjup.
| 22 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 22
2012-04-13 오후 3:09:45
Ljud
Dynamisk
områdeskontroll
Ange om du vill använda nedsampling eller inte.
Ställ in alternativet för dynamisk områdeskontroll för
Dolby Digital och Dolby Digital Plus.
Av: Du kan njuta av originalljud utan att komprimera
det dynamiska området för ljudet.
På: Det dynamiska området är komprimerat genom
att lågfrekventa ljud förstärks och att extremt höga
ljud dämpas.
Inställningar
PCM-nedsampling
Ställ in alternativet för digital utgång som passar för din
TV eller AV-mottagare. För mer information, se tabellen
för digitalt utgångsval. (Se sidan 66)
04
Digital utgång
||OBS! |
\\ Den här inställningen gäller inte för HDMI-utgång och optisk
utgång om inställningarna för "Digital utgång" är inställd på
"Bitstream (Obearbetad)” och "Ljudbeskrivning" är inställd på "Av".
Downmixing-läge
Ljudsynkning
\\ Denna inställning används inte när du tittar på DTV-program.
Välj nedmixningsmetod för stereoutgång.
I vissa fall när produkten är ansluten till en digital TV kan
ljudsignalen inte synkroniseras med videosignalen. Om
detta inträffar ska du justera ljudfördröjningstiden för att
matcha videosignalen.
• Du kan ställa in ljudfördröjningstiden mellan 0 msek
och 200 msek.
Justera den till optimal inställning.
||OBS! |
\\ Ljudfördröjningstiden du specificerar kanske inte blir exakt
beroende på uppspelat innehåll.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 23
23 |
2012-04-13 오후 3:09:45
Inställningar
Välj en utrustning som du har anslutit till den här
produkten för att höra ljudet som komplement till TV:n.
Ljudstyrkan för DTV-programmet justeras enligt
utrustningen.
AV-mottagare: Välj det här alternativet om du
använder en vanlig AV-mottagare/hemmabio eller TV
för att höra ljud.
AV-mottagare (Offset-läge): Välj detta om ditt fall
stämmer in på något av alternativen nedan.
-- Om du använder THX-certifierad AV-mottagare/
hemmabioutrustning.
-- Om "Digital utgång" är inställd på "Bitstream" och
om du upplever att Dolby-ljudet är mycket högre
än MPEG1 Layer2 Audio när du tittar på DTVprogram, ska du välja det här alternativet även
om din AV-mottagare inte är THX-certifierad.
Stereoenhet: Välj det här alternativet om du använder
en stereoförstärkare eller inspelningsenheten som
stöder optisk digital ljudingång i PCM-format.
Ljud
Ansluten enhet
||OBS! |
\\ För användare som endast använder TV:n som ljudenhet:
-- Om TV:n inte stöder Dolby Digital bitstream-ingång via
HDMI behövs inga särskilda inställningar.
-- Om TV:n stöder Dolby Digital bitstream-ingång via HDMI
ska ”Digital utgång” ställas in på ”PCM”.
Om du gör det så behövs inga fler inställningar för
”Ansluten enhet”.
\\ Om DTV-programmet som du tittar på produceras i enlighet
med EBU R128, kan den genomsnittliga ljudstyrkan mellan
MPEG1 Layer2 Audio och Dolby Digital-/Dolby Digital Plusljud minskas. Om DTV-programmet inte uppfyller kraven
enligt EBU R128 kan det fortfarande finnas skillnader i
genomsnittlig ljudstyrka mellan TV-program.
\\ Stort antal AV-mottagare/hemmabioenheter avkodar Dolby
Digital/Dolby Digital Plus med +4 dB OFFSET jämfört med
samma kodningsnivå för PCM-ingång.
Den här typen av produkt inkluderar både en med THXcertifiering och en utan THX-certifiering.
Om användaren väljer ”AV-mottagare (Offset-läge) kommer
den genomsnittliga ljudstyrkan vara snarlik mellan Dolby
Digital-/Dolby Digital Plus-ljud som har kodats med en sådan
produkt och MPEG1 Layer2 Audio som har kodats med
denna produkt.
Kanal
Antenn
Väljer en lämplig typ av antenn för digitala sändningar.
Innan din produkt kan börja memorera tillgängliga
kanaler måste du specificera typen av signalkälla som är
ansluten till den här produkten.
| 24 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 24
2012-04-13 오후 3:09:45
Autoinställning
Manuell inställning
Kabelsökningsalt.
Överför kanallista
\\ Lösenord: Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av
sifferknapparna.
-- Standardlösenordet är 0000.
Inställningar
Land
Välj det här alternativet för att ändra land.
Ange det önskade 4-siffriga lösenordet med sifferknapparna.
Standardlösenordet är 0000.
04
Kanal
||OBS! |
Söker alla kanaler med aktiva sändningskanaler och
lagrar dem.
Söker en kanal automatiskt och lagrar den i produkten.
Automatiskt allokerade programnummer kanske
inte överensstämmer med faktiska eller önskade
programnummer.
Söker en kanal manuellt och lagrar den i produkten. När
sökningen har slutförts uppdateras kanalerna i kanallistan.
Ställer in extra sökalternativ såsom frekvens och
symbolhastighet för en kabelnätverkssökning.
Den här funktionen kan importera eller exportera
kanalkartan.
Du ska ansluta en USB-lagringsplats för att använda
den här funktionen.
Exportera till USB: Exportera kanallistan till USB.
Den här funktionen är tillgänglig när USB-minnet är
anslutet.
Importera från USB: Importera kanallista från USB.
||OBS! |
\\ Om du anger landet Nederländerna och antennkälla som
kabel visas inte den här menyn.
Nätverk
Redigera kanalnr
Använd det här alternativet för att ändra kanalnummer.
När kanalnumret har ändrats uppdateras inte
kanalinformationen automatiskt. Om den här menyn inte
visas väljer du Kanal på startmenyn och trycker sedan
på knappen TOOLS.
Nätverksinställningar
Konfigurera nätverksanslutningen så du kan använda
olika egenskaper, såsom Internet-tjänster eller AllShare
Wi-Fi-funktionen, och utföra programuppgraderingar.
Nätverksstatus
Gör det möjligt för dig att kontrollera det aktuella
nätverket och Internet-statusen.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 25
25 |
2012-04-13 오후 3:09:45
Inställningar
Nätverk
Wi-Fi Direct
Mjuk AP
AllShare-inställningar
System
Gör det möjligt för dig att ansluta en Wi-Fi Direct-enhet till
produkten med ett peer-to-peer-nätverk, utan en trådlös
router.
Via Wi-Fi Direct kan du använda en enhet för att kontrollera
andra enheter.
Gör det möjligt för dig att trådlöst ansluta andra typer
av Wi-Fi-enheter till produkten. Kräver att du skapar en
säkerhetsnyckel som du måste ange i andra Wi-Fi-enheter
när du ansluter dem till nätverket.
Hantera dina nätverksanslutna enheter och ange
delningsalternativ för produktens hårddisk.
Enhetslista: Ange om du vill tillåta en nätverksansluten
enhet, exempelvis en telefon eller tablet-dator, för att
dela innehåll med eller kontrollera produkten.
Dela hårddisk: Ange om du vill dela innehållet från
den här produkten med andra nätverksanslutna
enheter, såsom smarttelefoner.
Enhetsnamn
Gör det möjligt för dig att ange ett namn för produkten
som identifierar den på nätverken.
Inställning
Ställer in kanalerna och tiden när produkten installeras
för första gången eller när den återställs.
Ställer in aktuell tid och datum.
Klocka
Anynet+(HDMI-CEC)
||OBS! |
\\ Om timervisning och timerinspelning har ställts in med
GUIDE, kanallistan eller infomenyn arbetar dessa baserat på
TV-programmets tidsinformation.
Om du ställer in klockläget på manuellt och ändrar tiden
manuellt kan timervisningen och timerinspelningsfunktionen
bli begränsade eller fungera onormalt.
Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder länkade
uppgifter med andra Samsung-produkter som har
Anynet+-funktionen. För att använda den här funktionen
ansluter du den här produkten till en Anynet+-TV från
Samsung med en HDMI-kabel.
| 26 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 26
2012-04-13 오후 3:09:45
System
04
Inställningar
Hantera lagringsenheter, t.ex. interna hårddiskar, eller lägg till
en extern hårddisk ansluten via en USB-port, för inspelning.
Formatera enhet: Formatera den valda enheten. Allt
innehåll raderas från enheten.
Kontrollera enhet: Kontrollera för att se om det finns
ett fel i den valda enheten.
Testa enhetsprestanda: Testa inspelningsfunktionen
för enheten.
Lagringsenhetshanteraren Välj enhet för inspelning: Ändra platsen där du vill
lagra inspelade filer.
||OBS! |
\\ Eftersom produktens tidsväxlingsfunktioner och andra
implementerade funktioner kräver en viss mängd ledigt
hårddiskutrymme kan den totala storleken som visas i
lagringsenhetshanteraren för inställningsmenyn variera från den
hårddiskkapacitet som visas i bruksanvisningen. (Se sidan 52)
Du kan ansluta ett trådlöst USB-tangentbord eller en
mus till USB-porten på produktens baksida.
Tangentbordsinst.: Gör det möjligt för dig att
konfigurera ett trådlöst USB-tangentbord som ansluts
till produkten.
||OBS! |
\\ Du kan bara använda tangentbordet när en QWERTYtangentbordsskärm eller ett -fönster visas i webbläsaren och
Smart Hub.
Musinställningar: Gör det möjligt för dig att
konfigurera en trådlös USB-mus som ansluts till
produkten. Du kan använda musen i produktmenyn
på samma sätt som du använder en mus på datorn.
Enhetshanterare
||OBS! |
\\ Du kan bara använda musen när en skärm eller ett fönster
visas i webbläsaren och Smart Hub.
`` Så här använder du en mus med produktmenyn:
1. Anslut USB-musen till produkten.
2. Klicka på huvudknappen du valde i
musinställningarna. Den förenklade menyn visas.
3. Klicka på menyalternativen du vill använda.
||OBS! |
\\ Beroende på modellen av USB HID är tangentbordet och musen
eventuellt inte kompatibla med produkten.
\\ Vissa HID-tangentbordsknappar kanske inte fungerar.
\\ Kabelförsedda USB-tangentbord stöds inte.
\\ Vissa program kanske inte stöds.
\\ Om ett trådlöst HID-tangentbord inte fungerar på grund av
störningar, kan du flytta tangentbordet närmare spelaren.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 27
27 |
2012-04-13 오후 3:09:45
Inställningar
System
Språk
Säkerhet
Du kan välja önskat språk.
• Det valda språket visas endast om det stöds för
sändningskanalen.
När du öppnar den här funktionen visas säkerhetsskärmen.
Ange säkerhetslösenordet.
(Standardlösenordet är 0000.)
DTV-kanallås: Du kan låsa vissa kanaler med
barnlåsfunktionen så att barn inte kan titta på dem.
DTV-programklassific.lås: Den här funktionen
fungerar tillsammans med DTV som har tilldelats en
åldersgräns och låter dig kontrollera vilken typ av DTV
som din familj tittar på. Välj den klassificeringsnivå du
vill ställa in.
Ändra PIN: Ändra det 4-siffriga lösenordet som
används för att komma åt säkerhetsfunktioner.
`` Om du glömt ditt lösenord
1. Tryck på knappen HOME för att gå till startskärmen.
2. Ta bort USB-lagringsenheten.
3. Tryck på och håll in knappen @ på frontpanelen
i 5 sekunder eller mer.
Alla inställningar återgår till fabriksinställningar.
||OBS! |
\\ Lösenord: Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av
sifferknapparna.
-- Standardlösenordet är 0000.
Allmänt
Du kan ändra alternativen som listas nedan för att passa
dina önskemål.
Avancerad musikkop.: När du kopierar musikfiler
kan informationen uppdateras automatiskt.
Kopieringstiden kan förlängas.
||OBS! |
\\ Den här funktionen är endast tillgänglig när produkten är
ansluten till nätverket.
Menytransparens: Justera transparensen för
menyrutan.
| 28 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 28
2012-04-13 오후 3:09:45
System
DivX® Video på begäran
Inställningar
Visa skärmen med CI-menyinformation.
Menu CI: Detta gör att användaren kan välja i menyn
från CAM. Välj CI-menyn som är baserad på menyPC-kort.
Informações Aplicação: Visa information på CAM
som sitter på CI-platsen och på ”CI CAM eller CI+
CARD” som sitter i kameran. Du kan installera CAM
när som helst, oavsett om produkten är på eller av.
04
Visa DivX® VOD-registreringskoden för att köpa och
spela DivX® VOD-innehåll.
1. Köp en CI CAM-modul hos din närmaste
återförsäljare eller via telefon.
2. Sätt in "CI CAM med CI eller CI+ CARD"
3. För in CAM med “CI CAM med CI eller CI+ CARD”
på common interface-platsen, i pilens riktning, så
att den kommer parallellt med platsen.
4. Kontrollera om du kan se en bild med en kodad
signalkanal.
Common Interface
||OBS! |
\\ Den här produkten är kompatibel med CI och CI+ CAM.
Men i det fall det handlar om en lokal DVB-T-förening kanske
den här produkten inte fungerar perfekt med alla typer av
CAM-enheter.
\\ Om isatt CAM-enhet inte fungerar som den ska tar du ut
CAM CARD ur produkten och trycker in det i facket igen.
\\ Om ett popup-meddelande visas kan du ta en stund och
se det följande. (Detta är inte ett produktfel. Kontakta din
tjänsteleverantör för mer information.)
1. "Felaktigt smartkort är isatt." : Smartkortet är fel
isatt.
2. "Isatt smartkort stöds inte." : Felaktigt smartkort
är isatt.
3. "Krediten på ditt smartkort har upphört. Ditt
smartkort är inte behörigt för den här tjänsten. :
Krediten på ditt smartkort har upphört.
4. "Inget smartkort är isatt." : Smartkortet är inte
rätt isatt.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 29
29 |
2012-04-13 오후 3:09:45
Inställningar
Support
Programvaruuppdatering
Kontakta Samsung
Fjärrhantering
Med menyn Programuppdatering kan du uppgradera
programvaran för produkten till den senaste versionen.
Ange kontaktinformation för hjälp med produkten.
Med fjärrhantering kan samtalscentret komma åt din
produkt från Samsung via fjärrstyrning för att felsöka ett
problem.
För att använda det här programmet ska du godkänna
avtalet med regler för tjänsten.
||OBS! |
\\ För att ansluta till fjärrhanteringen ska du först kontakta vårt
samtalscenter.
\\ Fjärrhanteringstjänsten kanske inte är tillgänglig i vissa
länder.
Återst
Återställer alla inställningar till standard, utom för nätverk
och Smart Hub.
Standardlösenordet är 0000.
| 30 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 30
2012-04-13 오후 3:09:45
Nätverk och Internet
Kabel - Manuell
1. Välj Start på skärmen Nätverksinställningar
och tryck sedan på knappen v.
Skärmen Nätverksstatus öppnas.
Produkten verifierar nätverksanslutningen.
Konfigurera nätverksanslutningen
Kontakta din Internet-leverantör för att få reda på
om din IP-adress är fast eller dynamisk. Om den
är dynamisk och använder en anslutning med eller
utan kabel rekommenderar vi att du använder de
automatiska åtgärderna.
Om du ansluter till ett nätverk via kabel, ska du
ansluta produkten till routern med en nätverkskabel
innan du börjar med konfigurationen.
Om du ansluter till ett trådlöst nätverk, kopplar du
från kabelnätverksanslutningen innan du börjar.
För att påbörja konfigurationen av
nätverksanslutningen följer du stegen nedan:
1. Välj Inställn. på startskärmen och tryck
sedan på knappen v.
2. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen
v.
3. Välj Nätverksinställningar och tryck sedan
på knappen v.
4. Gå till instruktionerna för kabelnätverk nedan
eller instruktionerna för trådlösa nätverk på
sidan 32.
Kabelnätverk
ĞĞ
Kabel - Automatiskt
Efter att du har följt steg 1 till 3 ovan:
1. Välj Start på skärmen för nätverksinställningar
och tryck sedan på knappen v. Produkten
detekterar kabelanslutningen, verifierar
nätverksanslutningen och ansluter till
nätverket.
Nätverksinställningar
Trådbunden Internetanslutning misslyckades.
MAC-adressXX:XX:XX:XX:XX:XX
IP-adress0.0.0.0
Nätmask0.0.0.0
Gateway0.0.0.0
DNS-Server0.0.0.0
Det går inte att ansluta till nätverket. Försök med följande:
kontrollera om korrekt IP har angetts i IP-inställningarna.
Kontakta din Internetleverantör för mer information.
Föreg.
IP-inst.
Förs ig
OK
2. Välj IP-inst. till höger på skärmen och tryck
på knappen v.
IP-inställningsskärmen visas.
3. Välj fältet IP-läge och ställ in det på manuellt.
4. Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen för
att ange nätverksvärden. Använd knapparna
▲▼◄► på fjärrkontrollen för att gå från
inmatningsfält till inmatningsfält.
||OBS! |
\\ Du kan få dessa värden från din Internet-leverantör.
Du kan också visa dessa värden på de flesta Windows-datorer.
För instruktioner, se "Hämta värden för nätverksinställningar"
på sidan 32.
5. När du är klar markerar du OK och sedan
trycker du på knappen v. Produkten
verifierar nätverksanslutningen och ansluter
sedan till nätverket.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 31
Inställningar
Om du har en fast IP-adress eller den automatiska
inställningen inte fungerar måste du ställa in
värdena för nätverksinställningen manuellt.
Efter att du har följt steg 1 till 3 ovan:
04
När du ansluter den här produkten till ett nätverk
kan du använda nätverksbaserade program och
funktioner, såsom Smart Hub och uppgradera
produktens programvara via nätverksanslutningen.
För mer information om hur du öppnar och använder
Internet-tjänster, se kapitlet Nätverkstjänster för
den här bruksanvisningen, med början på sidorna
58~60. Instruktioner för hur du konfigurerar
nätverksanslutningen hittar du nedan.
ĞĞ
31 |
2012-04-13 오후 3:09:46
Inställningar
< Hämta värden för nätverksinställningar >
Du kan visa värden för nätverksinställningar på de
flesta Windows-datorer. Följ stegen nedan för att
visa värden för nätverksinställningarna:
• Windows XP
1. Högerklicka på nätverksikonen längst ned till
höger på Windows-skrivbordet.
ĞĞ
Trådlöst (allmänt) - Automatiskt
Efter att du har följt steg 1 till 3 i avsnittet
"Konfigurera nätverksanslutningen" på sidan 31.
1. Välj Start på skärmen Nätverksinställningar
och tryck sedan på knappen v.
Produkten söker efter och visar en lista över
tillgängliga nätverk.
2. Klicka på Status i popup-menyn.
3. Klicka på Support-fliken i dialogrutan som
öppnas.
Nätverksinställningar
Välj din trådlösa router i listan.
4. På fliken för Support klickar du på knappen
Detaljer.
Nätverksinställningarna visas.
iptime23
ELT
JSY
KT_WLAN_C361
• Windows 7
Mirhenge_edu
SO070VOIP
1. Klicka på nätverksikonen längst ned till höger
på Windows-skrivbordet.
2. Klicka på Nätverks- och delningscenter i
popup-menyn.
3. I dialogrutan som visas klickar du på lokal
anslutning eller fjärranslutning via nätverk
beroende på nätverksanslutning.
4. På fliken för Support klickar du på knappen
Detaljer.
Nätverksinställningarna visas.
||OBS! |
\\ Beroende på din version av Windows kanske
informationen varierar.
Trådlöst nätverk
Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen
på tre sätt:
-- Automatiskt trådlöst
-- Manuellt trådlöst
-- WPS(PBC)
När du konfigurerar den trådlösa nätverksanslutningen
kopplas alla trådlösa nätverksenheter som är anslutna
via produkten ifrån.
||OBS! |
\\ Trådlösa nätverksanslutningar kan inte konfigureras om
en internetanslutning via kabel redan har etablerats.
Uppdatera
WPS(PBC)
Föreg.
Nästa
Avbryt
2. Välj önskat nätverk och tryck sedan på
knappen v.
3. Välj Nästa och tryck sedan på knappen v
igen.
4. Ange nätverkssäkerhetskoden eller
lösenordsfrasen på säkerhetsskärmen.
Ange siffrorna direkt med sifferknapparna på
fjärrkontrollen. Ange bokstäver genom att
välja en bokstav med en pilknapp och sedan
trycka på knappen v.
5. När du är klar väljer du Nästa till höger
på skärmen. Produkten verifierar
nätverksanslutningen och ansluter sedan till
nätverket.
||OBS! |
\\ Om den önskade routern inte visas eller om för många
routers visas följer du instruktionerna nedan. Du kan
ansluta till önskad router.
1)
2)
3)
4)
Följ instruktionerna ovan upp till steg 2.
Välj Lägg till nätverk.
Ange ett namn (SSID) på den trådlösa routern.
Välj en typ av säkerhet.
\\ Du bör hitta säkerhetskoden eller lösenordet på någon
av de inställningsskärmar du använde när du installerade
routern eller modemet.
| 32 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 32
2012-04-13 오후 3:09:46
ĞĞ
Trådlöst (allmänt) - Manuellt
2. Välj önskat nätverk och tryck sedan på
knappen v.
3. Välj Nästa och tryck sedan på knappen v
igen.
4. På skärmen Säkerhet anger du nätverkets
säkerhetskod eller lösenordsfras. Ange
siffrorna direkt med sifferknapparna på
fjärrkontrollen. Ange bokstäver genom att
välja en bokstav med knapparna ▲▼◄►
och sedan trycka på knappen v.
5. När du är klar väljer du Nästa till höger på
skärmen och sedan trycker du på knappen
v.
6. Skärmen för nätverksstatus visas.
Produkten försöker verifiera
nätverksanslutningen och misslyckas.
7. Välj IP-inst. till höger på skärmen och tryck
sedan på knappen v.
IP-inställningsskärmen visas.
1. Välj Start på skärmen Nätverksinställningar
och tryck sedan på knappen v.
Produkten söker efter och visar en lista över
tillgängliga nätverk.
2. Tryck på knappen WPS(PBC) på routern inom
två minuter. Produkten samlar automatiskt
in alla värden för nätverksinställningar som
behövs och ansluter till ditt nätverk.
Skärmen för nätverksstatus visas.
Produkten ansluter till nätverket efter att
nätverksanslutningen har bekräftats.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct-funktionen gör det möjligt för dig att
ansluta Wi-Fi Direct-enheter till produkten och
varandra med ett peer-to-peer-nätverk, utan en
trådlös router.
1. Slå på Wi-Fi Direct-enheten och aktivera dess
Wi-Fi Direct-funktion.
2. Välj Inställn. på startskärmen och tryck
sedan på knappen v.
3. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen v.
4. Välj Wi-Fi Direct och tryck sedan på knappen v.
Wi-Fi Direct-enheterna som du kan ansluta till
visas.
8. Välj fältet IP-läge och ställ in det på manuellt.
9. Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen för
att ange nätverksvärden. Använd knapparna
▲▼◄► på fjärrkontrollen för att gå från
inmatningsfält till inmatningsfält.
||OBS! |
\\ Du kan få dessa värden från din Internet-leverantör.
Du kan också visa dessa värden på de flesta Windows-datorer.
För instruktioner, se "Hämta värden för nätverksinställningar"
på sidan 32.
Inställningar
1. Välj Start på skärmen för nätverksinställningar
och tryck sedan på knappen v. Produkten
söker efter och visar en lista över tillgängliga
nätverk.
WPS(PBC)
Efter att du har följt steg 1 till 3 i avsnittet
"Konfigurera nätverksanslutningen" på sidan 31.
04
Om du har en fast IP-adress eller den automatiska
inställningen inte fungerar måste du ställa in
värdena för nätverksinställningen manuellt.
Efter att du har följt steg 1 till 3 i avsnittet
"Konfigurera nätverksanslutningen" på sidan 31.
ĞĞ
Wi-Fi Direct
Enhetsnamn
Display : [STB]E7900
Välj Wi-Fi- Direct-enhet som du vill ansluta till.
Audio
AndroidXXXXXXXFrånkopplad
Network
System
Support
Uppdatera
Stäng
' Tillbaka
10. När du är klar markerar du OK och sedan
trycker du på knappen v. Skärmen för
nätverksstatus öppnas. Produkten verifierar
nätverksanslutningen och ansluter sedan till
nätverket. När du är klar markerar du OK och
sedan trycker du på knappen v.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 33
33 |
2012-04-13 오후 3:09:46
Inställningar
5. Det finns tre sätt att slutföra Wi-Fianslutningen på:
• Genom Wi-Fi-enheten.
• Genom produkten med PBC.
• Genom produkten med PIN-kod.
Alla ämnen behandlas nedan.
Genom Wi-Fi-enheten
1. På Wi-Fi-enheten följer du proceduren på
enheten för att ansluta till en annan Wi-Fi
Direct-enhet. Se enhetens användarhandbok
för mer instruktioner.
2. När du är klar med proceduren ska du se
ett popup-meddelande på TV-skärmen med
informationen att en enhet som stöder Wi-Fi
Direct har begärt att få ansluta. Välj OK
och tryck sedan på knappen v för att
godkänna.
3. Popup-fönstret för anslutning visas, följt av
popup-fönstret för Ansluten. När det stängs
ska enheten visas på Wi-Fi Direct-skärmen
som ansluten.
Genom produkten med PBC
1. Välj den Wi-Fi Direct-enhet du vill ansluta
till den här produkten och tryck sedan på
knappen v. Popup-fönstret för PBC/PIN
visas.
2. Välj PBC och tryck sedan på knappen v.
Popup-fönstret för PBC visas.
3. Tryck på knappen PBC på Wi-Fi Directenheten inom 2 minuter.
4. Popup-fönstret för anslutning visas, följt av
popup-fönstret för Ansluten. När det stängs
ska enheten visas på Wi-Fi Direct-skärmen
som ansluten.
Genom produkten med PIN-kod
1. Välj den Wi-Fi Direct-enhet du vill ansluta
till den här produkten och tryck sedan på
knappen v. Popup-fönstret för PBC/PIN
visas.
2. Välj PIN-kod och tryck sedan på knappen v.
Popup-fönstret för PIN visas.
3. Anteckna PIN-kod i popup-fönstret och ange
den i lämpligt fält i Wi-Fi Direct-enheten du vill
ansluta till.
4. Popup-fönstret för anslutning visas, följt av
popup-fönstret för Ansluten. När det stängs
ska enheten visas på Wi-Fi Direct-skärmen
som ansluten.
||OBS! |
\\ Den kabelförsedda eller trådlösa nätverkanslutningen
kopplas från när du använder funktionen Wi-Fi Direct.
\\ Vissa Wi-Fi Direct-enheter kanske inte stöder funktionen
AllShare om de är anslutna via Wi-Fi Direct. Om detta är
fallet är det lämpligt att ändra nätverksanslutningsmetoden
mellan enheter.
Mjuk AP
Denna produkt erbjuder en funktion som trådlös
åtkomstpunkt.
Med Soft AP kan du ansluta andra Wi-Fi-enheter
till nätverket trådlöst via produkten.
Alternativet kräver att du skapar en säkerhetskod
som du måste ange i andra Wi-Fi-enheter när du
ansluter dem till nätverket.
1. Välj Inställn. på startskärmen och tryck
sedan på knappen v.
2. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen v.
3. Välj Mjuk AP och tryck sedan på knappen
v.
4. Välj På eller Av och tryck sedan på knappen
v.
< Ange säkerhetsnyckel för Soft AP >
1. Välj Säkerhetskod på skärmen för Soft AP
och tryck sedan på knappen v. Skärmen
för säkerhetsnyckeln visas.
2. På skärmen för säkerhetsnyckeln anger du
en säkerhetsnyckel. Ange siffrorna direkt
med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Ange
bokstäver genom att välja en bokstav med
knapparna ▲▼◄► och sedan trycka på
knappen v.
3. När du är klar kan du använda knapparna
▲▼◄► för att gå till Klart längst ned på
skärmen och sedan trycka på knappen v.
När du ansluter en Wi-Fi-enhet på enheten måste
du ange säkerhetsnyckeln du skapade här i
överensstämmande fält.
| 34 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 34
2012-04-13 오후 3:09:46
AllShare-inställningar
2. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen v.
3. Välj AllShare-Inställningar och tryck sedan
på knappen v.
4. Välj Enhetslista och tryck sedan på knappen
v. I enhetslistan väljer du en enhet och
tryck sedan på knappen v.
Popup-fönstret AllShare-inställningar visas.
5. Välj Tillåt, Neka eller Ta bort från listan och
tryck sedan på knappen v.
AllShare-inställningsskärmen visar bara enheter
om du har upprättat nätverksanslutningar till
AllShare-enheter. För mer information om AllSharenätverksenheter, se sidorna 39.
||OBS! |
\\ Alternativet ”Dela hårddisk” måste vara inställt på På för
att dela innehållet via AllShare-funktionen.
Enhetsnamn
Gör det möjligt för dig att ange ett namn för
produkten som identifierar den på nätverken.
Uppgradera programvaran
Via menyn för programuppdatering kan du
uppgradera produktprogrammet för att få bättre
prestanda och ytterligare tjänster.
• Slå aldrig av eller på produkten manuellt under
uppgraderingsprocessen.
1. Välj Inställn. på startskärmen och tryck
sedan på knappen v.
2. Välj Support och tryck sedan på knappen
v.
Inställningar
1. Välj Inställn. på startskärmen och tryck
sedan på knappen v.
4. Välj en av följande metoder:
• Online
04
Skärmen med AllShare-inställningar listar
nätverkanslutna AllShare-enheter och deras
IP-adresser. På den här skärmen kan du tillåta
en enhet att öppna produkten, neka åtkomst eller
radera enheten från AllShare-listan.
3. Välj Programvaruuppdatering och tryck
sedan på knappen v.
• Via kanal
• Via USB
• Via hämtad
• Uppgradering i standbyläge
5. Tryck på knappen v.
||OBS! |
\\ Uppdateringen är klar när produkten stängs av och sätt
sedan på automatiskt igen.
\\ Samsung Electronics kan inte hållas ansvarig för tekniska fel
hos produkten som orsakats av en instabil Internet-anslutning
eller användarförsummelse under programuppgraderingen.
\\ Om du vill avbryta uppdateringen under tiden
uppdateringsprogramvaran hämtas ska du trycka på
knappen v.
Online
Produkten måste anslutas till Internet för att
använda funktionen Via online.
1. Välj Online och tryck sedan på knappen v.
Meddelandet för anslutningen till servern
visas.
2. Om det finns en hämtning tillgänglig visas
popup-fönstret för hämtningar med en
förloppsindikator och hämtningen startar.
3. När hämtningen är klar visas fönstret för att
uppdatera fråga med tre val: Uppdatera nu,
Uppdatera senare eller Uppdatera inte.
4. Om du väljer Uppdatera nu så uppdateras
produkten, slås av och sätt sedan på
automatiskt.
5. Om du inte gör något val på en minut eller
väljer Uppdatera senare så lagras produktens
nya uppdatering av programvaran.
Du kan uppdatera programvaran senare med
funktionen Via hämtad.
6. Om du väljer Uppdatera inte, så avbryter
produkten uppdateringen.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 35
35 |
2012-04-13 오후 3:09:47
Inställningar
Via kanal
Uppgradera programmet med sändningssignalen.
Via USB
1. Besök sidan www.samsung.com.
2. Klicka på SUPPORT längst upp på sidan.
3. Ange produktens modellnummer i sökfältet
och klicka sedan på Sök produkt.
4. Klicka på Gör hämtningar i mitten av sidan
under rubriken Hämtningar.
5. Klicka på Firmware i mitten av sidan.
6. Klicka på ZIP-ikonen i arkivkolumnen till
höger på sidan.
7. Klicka på OK i popup-fönstret som visas för att
hämta och spara firmware-filen på datorn.
8. Zippa upp arkivet på datorn. Du ska ha en
enkel mapp med samma namn som zip-filen.
9. Kopiera mappen till en USB-flashenhet.
10. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på
produkten.
11. I spelarmenyn går du till Inställn. > Support >
Programvaruuppdatering.
12. Välj Via USB.
||OBS! |
\\ När programuppgraderingen är klar kontrollerar du
programdetaljerna i menyn för programuppgradering.
\\ Slå inte av produkten under programuppgraderingen.
Det kan göra att produkten inte fungerar.
\\ Programuppgraderingar som använder porten för USB-värd
får endast ske via ett USB-minne.
Via hämtad
Alternativet Via hämtad gör det möjligt för dig
att uppgradera med en fil som produkten har
hämtat tidigare, men du har bestämt dig för
att inte installera direkt eller med en fil som är
hämtningsbar av produkten i standby-läge.
1. Om uppgraderingen av programvaran har
hämtats ser du programversionsnumret till
höger om Via hämtad.
2. Välj Via hämtad och tryck sedan på knappen
v.
3. Produkten visar ett meddelande där du
tillfrågas om du vill uppgradera. Välj Ja.
Produkten påbörjar uppgraderingen.
4. När uppdateringen är klar stängs produkten
av automatiskt och sedan slås den på.
||OBS! |
\\ När systemuppgraderingen är klar kontrollerar du
programdetaljerna i menyn för systemuppgradering.
\\ Slå inte av produkten under en programuppgradering.
Det kan göra att produkten inte fungerar.
Uppgradering i standbyläge
Du kan ställa in funktionen Standbylägesuppgraderingen så att produkten hämtar ny
programvara för uppgradering när den är standbyläge.
I standby-läge slås produkten av, men Internetanslutningen är aktiv. Detta gör det möjligt för
produkten att hämta uppgraderingen automatiskt
när du inte använder den.
1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Uppgradering i standbyläge och tryck
sedan på knappen v.
2. Välj önskad tid.
Om du väljer önskad tid utförs uppgraderingen
automatiskt vid den tiden.
||OBS! |
\\ För att använda funktionen Standby-lägesuppgradering
måste produkten anslutas till Internet.
| 36 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 36
2012-04-13 오후 3:09:47
Medieuppspelning
1. Anslut USB-minnet eller mobiltelefonen till
USB-porten på produktens frontpanel.
Du kan spela upp innehåll som finns på en USBenhet via AllShare-skärmen.
1. Välj AllShare Play på startskärmen och tryck
sedan på knappen v.
2. Välj önskat innehåll och sedan önskad enhet.
AllShare Play
Min li.
1
Videor
Foton
2
Inställn.
Musik
Inspelad TV
Ny enhet ansl.
Ställ in olika funktioner så de passar just dig.
Videor
m80
Smart Hub
AllShare Play
" Enter ' Tillbaka
Kanal
HDD
USB
DLNA
685.85MB/926.06GB
3
Ingen enhet är ansluten.
Ingen enhet är ansluten.
Tryck på Enter för att se mer info. om AllShare
Play.
a Logga in
Foton
Musik
/ Videor /
Schemahanterare
c Säker bortt. USB
2. Välj Videor, Foton eller Musik och tryck sedan
på knappen v.
Beroende på hur innehållet sorteras ser du
antingen mappar, individuella filer eller både
och.
3. Välj önskade filer.
1
4. Tryck på knappen RETURN för att stänga en
mapp eller återgå till startskärmen.
||OBS! |
\\ Du måste ta bort USB-lagringsenheten på ett säkert sätt
(genom att utföra funktionen ”Säker bortt. USB”) för att
förhindra möjliga skador på USB-minnet.
2
3
4
' Tillbaka
4
Min li.: Gör det möjligt för dig att kontrollera nyligen
spelade eller uppdaterade filer.
• Senaste spelade
Visar listan med nyligen visat innehåll.
-- Om valda filer har raderats eller om
lagringsenheten som innehåller de valda filerna
har tagits bort visas ett meddelande som säger
att den valda filen inte är tillgänglig.
-- Visar innehåller sorterat efter tid, enligt
enhetens systemtid.
-- Listar upp till 48 poster.
• Nyheter
Visar nytt innehåll.
• Spellista
Du kan göra din egen spellista genom att
gruppera önskat innehåll.
-- Du kan lagra upp till 12 spellistor.
-- Upp till 100 filer kan listas i varje spellista.
-- Om en spellista skapas som en spellista för
musik, kan endast musikfiler läggas till i listan.
Innehållstyp: Gör det möjligt för dig att välja önskat
innehåll.
Enhetstyp: Gör det möjligt för dig att välja önskad
ansluten enhet.
Visar de färgade knapparna på fjärrkontrollen, som
du kan trycka på för att öppna eller utföra funktioner.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 37
Medieuppspelning
Du kan spela upp multimediefiler som finns på ett
USB-minne eller en mobiltelefon.
För att spela upp innehåll som finns på
mobiltelefonen, ska produkten och mobiltelefonen
anslutas med USB-kabeln. Om mobiltelefonen är
DLNA-kompatibel kan du spela upp innehåll utan
att ansluta USB-kabeln. (Se sidorna 38~39).
Öppna skärmen AllShare Play
05
Mata in ett USB-minne eller en
mobiltelefon i USB-porten
37 |
2012-04-13 오후 3:09:49
Medieuppspelning
||OBS! |
\\ För att skapa en spellista
Välj önskat innehåll (Videor, bilder eller musik) och
markera sedan önskade filer. Tryck på knappen TOOLS
och välj sedan L. t. i spelli..
\\ Videofiler som spelas via DLNA listas endast i Min lista
när nätverksanslutningen har upprättats.
Använda funktionen AllShare Play
Med AllShare Play kan du spela upp videor, bilder
eller musik som finns på datorn eller på dina
DLNA-kompatibla enheter, Facebook, SugarSync
och Family Story på Samsung SMART PVR med
nätverksanslutning.
För att använda AllShare med datorn måste du
först installera AllShare-programvaran på datorn.
||OBS! |
• HDD: Du kan spela upp innehåll som finns
lagrat på HDD-disken.
• USB: Du kan spela upp innehåll som finns
lagrat på USB-minnet.
• Kamera: Du kan spela upp innehåll som finns
lagrat på den anslutna kameran.
• DLNA: Du kan spela upp innehåll som finns
lagrat på den anslutna lagringsenheten.
• Picasa: Du kan spela upp innehåll som finns
lagrat på Picasa.
• SugarSync: Du kan spela upp innehåll i
molntjänsten du är registrerad på.
• Family Story: Du kan spela upp innehåll som
finns lagrat på Family Story.
• Facebook: Du kan spela upp innehåll som
finns lagrat på Facebook.
||OBS! |
\\ När anslutningen har etablerats kan du inte spela upp
videoinnehåll, utan även överföra data mellan enheter
som använder AllShare-funktionen.
Mer information finns på sidorna 44~46.
\\ För att aktivera vissa tjänster måste du ha loggat in med
respektive användarkonto för varje tjänst.
När du har loggat in på Smart Hub med ett registrerat
Samsung-konto kan du lägga till ett konto med den
tjänsten genom att välja Kontohanterare.
2. Välj AllShare Play på startskärmen och tryck
sedan på knappen v.
\\ Vissa tjänster kan kräva inloggning, och du kan hantera
ditt inloggningskonto på Smart Hub.
1. Anslut Samsung SMART PVR och DLNAkompatibla produkter till samma nätverk.
3. Välj den anslutna DLNA-kompatibla
produkten och tryck sedan på knappen v.
AllShare Play
Min li.
Videor
Foton
/ Videor /
HDD
3.41GB/ 438.54GB
1/5
CANDP201012-PC: candp 201012:
Musik
Anslut till AllShare-enhet.Uppsp. kan innehålla
störningar på grund av status för
nätverksanslutningen.
\\ För tjänster som inte visas på fabriksstandard kan
programmet behöva installeras via Samsung Apps.
\\ Vissa tjänster kan kräva att du skapar ett konto och en
prenumeration på en webbsida med motsvarande tjänst.
Så här hämtar du AllShare-programvaran
För att använda AllShare med datorn måste du
installera AllShare-programvaran på datorn.
Du kan hämta datorprogramvaran och få
detaljerade instruktioner för hur du använder
AllShare på webbsidan Samsung.com.
1. Gå till www.samsung.com.
Inspelad TV
a Logga in
/ Verktyg
' Tillbaka
4. Välj önskad fil på skärmen och tryck sedan
på knappen v.
2. Klicka på Support längst upp på sidan.
3. På supportsidan anger du modellnumret för
din produkt i fältet modellnummer och sedan
trycker du på knappen v.
| 38 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 38
2012-04-13 오후 3:09:50
6. På programvarufliken klickar du på filikonen
på höger sida om AllShare-raden.
7. I popup-fönstret som visas klickar du på Spara fil.
8. Sök installationsfilen för AllShare på disken
och dubbelklicka på filen.
Du kan visa delade filer som finns på datorn på
din Samsung SMART PVR.
Du kan hämta detaljerade anvisningar för att
använda AllShare från webbsidan Samsung.com.
Mobil enhet
Samsung SMART PVR
9. I popup-fönstret som visas klickar du på Kör
och följer sedan anvisningarna som visas på
skärmen.
Spela upp innehåll som finns på datorn
på Samsung SMART PVR
Du kan visa delade filer som finns på datorn på
din Samsung SMART PVR.
Du kan hämta detaljerade anvisningar för att
använda AllShare från webbsidan Samsung.com.
PC
Samsung SMART PVR
Anslutning för AllShare Play
Medieuppspelning
5. På sidan Download Centre klickar du på
fliken Programvara.
Spela upp innehåll som finns på
smarttelefonen på Samsung SMART PVR
05
4. På sidan som visas klickar du på Hämta
nedlddningar på vänster sida under Downloads.
Sidan för Download Centre visas.
Spela upp
filer på mobila
enheter
Kontrollera med din mobila enhet
Använd smarttelefonen för att visa filer som finns
lagrade på datorn, uppspelat med Samsung
SMART PVR. (Endast tillgängligt med mobila
enheter från Samsung som stöder AllSharefunktionen.)
Du kan hämta detaljerade anvisningar för att
använda AllShare från webbsidan Samsung.com.
PC
Spela upp
datorfiler
Anslutning för
AllShare Play
Samsung SMART PVR
Spela upp
datorfiler
Mobil enhet
Styr datorfilerna på
Samsung SMART PVR
||OBS! |
\\ När anslutningen har etablerats kan du inte spela upp
videoinnehåll, utan även överföra data mellan enheter
som använder AllShare-funktionen.
Mer information finns på sidorna 44~46.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 39
39 |
2012-04-13 오후 3:09:51
Medieuppspelning
FUNCTION
TV SOURCE
Kontrollera videouppspelning
POWER
RECEIVER
TV
SUBTITLE INPUT
Du kan spela upp videoinnehåll
som finns på en USB-enhet, en mobil enhet eller en dator. På grund av
innehållet är eventuellt
inte
1 2 vissa
3 funktioner som beskrivs i den här bruksanvisningen tillgängliga.
Knappar på fjärrkontrollen
4 5 6 som används till videouppspelning
7
8
AD/SUBTITLE
9
TITLE MENU
0
AUDIO
Använda verktygsmenyn
Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
Spela från början
TV MUTE
Om det finns mer än en film på
enheten väljer du en annan titel för att
starta den.
TV SOURCE
„„
Knappar relaterade till uppspelning
CH LIST
HOME
GUIDE
Spelaren spelar inte upp ljud i sökläge, långsamt
läge och stegvis läge.
• Tryck på knappen 6 för att återgå till
uppspelning i normal hastighet.
6 knapp
Startar uppspelning.
7 knapp
SMART HUB SEARCH
5 knapp
B
C
D
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
I pausläge trycker du på knapp 4.
Uppspelning i
Varje gång du trycker på knapp 4
Slow-motion
ändras uppspelningshastigheten.
I pausläge trycker du på knapp 7.
Varje gång du trycker på knapp 7 visas
en ny ram.
Tryck på knappen 1 eller 2 under
uppspelning.
Varje gång som du trycker på knappen
1 eller 2 hoppar filmen till föregående
eller nästa kapitel eller fil.
1. Välj titelsökning och tryck sedan
på knappen v.
2. Vid behov använder du knapparna
▲▼ för att välja en titel och sedan
trycker du på knappen v.
Välj alternativet för att spela upp filmen
från en vald tidpunkt.
2D 3D
Pausar uppspelning.
SOCIAL
REC REC PAUSE
Under
uppspelning
kan du trycka på
PANDORA
SUBTITLE
Snabbspelning knappen 3 eller 4.
Varje gång du trycker på knappen 3
framåt
eller 4 ändras uppspelningshastigheten.
Uppspelning
stegvis
Titelsökning
Stoppar uppspelning.
A
Välj om du vill gå till början av filmen
och tryck sedan på knappen v.
1. Välj tidssökning och tryck sedan
på knappen v.
Tidssökning
2. Använd sifferknapparna och ange
den tidpunkt du vill gå till och tryck
sedan på knappen v.
||OBS! |
\\ Du kan använda knapparna ◄►
för att spola filmen framåt eller
bakåt.
Filmen spolas framåt eller bakåt
en minut varje gång du trycker på
knapparna ◄►.
Uppspelning med ||OBS! |
\\ Om du trycker på knappen 1 efter tre
överhoppning
sekunders uppspelning, spelas aktuellt
kapitel eller fil upp från början. Men om
du trycker på knappen 1 inom tre
sekunder efter att uppspelningen har
startat, spelas föregående kapitel eller
fil upp.
| 40 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 40
2012-04-13 오후 3:09:51
3. Tryck på knappen v på det
ställe där du vill att den upprepade
inspelningen ska sluta (B).
||OBS! |
\\ Du måste ställa in punkt (B) vid
minst 5 sekunders uppspelningstid
efter punkt (A).
Helskärm
Bildläge
Välj detta för att ändra
helskärmsstorleken.
Välj detta för att ange bildläge.
-- Dynamisk: Ökar skärpan och
ljusstyrkan.
-- Standard: Välj den här inställningen
för de flesta visningsprogram.
-- Film: Det här är den bästa
inställningen för visning av filmer.
-- Användare: Gör det möjligt för dig
att ändra skärpa och brusreducering.
||OBS! |
Ljud
\\ När du använder funktionen BD
Wise visas inte den här menyn.
Gå till videolista
Information
Välj att gå till listan över videor på det
aktuella mediet.
Välj för att visa videofilinformation.
||OBS! |
\\ Verktygsmenyn kan variera beroende på lagringsenhet.
Se sidorna 44~46POWER
för ytterligare alternativ.
Medieuppspelning
Läget Upprepa
1. Tryck på knapparna ▲▼ för att
välja Upprepa A-B och tryck sedan
på knappen v.
2. Tryck på knappen v på det
ställe där du vill att den upprepade
uppspelningen ska starta (A).
Starta filmen.
Undertext
Välj detta för att ange önskad undertext.
-- Du kan även styra den här funktionen
genom att trycka på knappen
SUBTITLE på fjärrkontrollen.
05
Välj det här alternativet för att upprepa
en titel, ett kapitel eller ett specifikt
avsnitt.
-- Av: Välj detta för att återgå till
normal uppspelning.
-- Titel: Välj detta för att upprepa en
vald titel.
-- Kapitel: Välj detta för att upprepa ett
valt kapitel.
-- Upprepa A-B: Välj detta för att
upprepa ett speciellt avsnitt.
FUNCTION
TV SOURCE
\\ Videofiler med höga bithastigheter på 20 Mbps eller
mer kan ansträngaRECEIVER
produktens funktion och stoppa
TV
SUBTITLE INPUT
uppspelningen.
1 2 3
Kontrollera musikuppspelning
4 5 6
7musikuppspelning
8 9
Du kan kontrollera
av innehåll
AD/SUBTITLE
TITLE MENU
som finns på en USB, mobil
AUDIO eller dator.
0 enhet
Knappar på fjärrkontrollen som
används till musikuppspelning
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
TV MUTE
TV
SUBTITLE
1
1
TV SOURCE
2
3
5
6
8
9
4
CH LIST
HOME
7
AD/SUBTITLE
2
3
2
GUIDE
TITLE MENU
0
AUDIO
4
5
TV MUTE
A
BTV SOURCEC
SMART HUB SEARCH
CH LIST
1
INPUT
DIGITAL
SUBTITLE
SOCIALHOMEREC
D
2D 3D
INPUT
GUIDE
REC
PAUSE
PANDORA
SIFFER-knappar:
TryckSUBTITLE
på önskat spårnummer.
Det valda spåret spelas upp.
5-knappen: Stoppar ett spår.
Välj detta för att ange önskat ljudspråk.
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 41
41 |
2012-04-13 오후 3:09:51
Medieuppspelning
3
4
5
Hoppa över: Under uppspelning trycker du
på GRÖN (B) eller GUL (C) knapp för att gå till
föregående eller nästa sida i spellistan.
7-knappen: Pausar ett spår.
6-knappen: Spelar upp aktuellt spår.
Använda verktygsmenyn
Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
Visa
Se sidorna 44~46.
Titel
Se sidorna 44~46.
Mapp-vy
Artist
Album
Genre
Spela urval
Gå till Spellista
Information
Se sidorna 44~46.
Se sidorna 44~46.
Se sidorna 44~46.
Se sidorna 44~46.
Se sidorna 44~46.
Se sidorna 44~46.
Välj detta för att se innehållsinformation:
Filstorlek, skapad datum etc.
||OBS! |
\\ Verktygsmenyn kan variera beroende på lagringsenhet.
Se sidorna 44~46 för ytterligare alternativ.
Upprepa spår
Du kan ange att produkten ska upprepa spår på
ett USB, en mobil enhet eller en dator.
1. Under uppspelning använder du knappen ► för
i nedre högra hörnet på skärmen
att välja
och sedan trycker du på knappen v.
2. Använd ▲▼ för att välja det upprepningsläge
du vill ha - Av, Ett spår eller Alla - och tryck
sedan på knappen v.
AllShare Play
/ Musik /
Mapp-vy 1/14
XXXXX / XXXXX.mp3
Övre mapp
XXX
TRACK 002
XXX
TRACK 003
XXX
TRACK 004
XXX
TRACK 005
XXX
TRACK 006
XXX
TRACK 007
XXXXX.mp3 XXX
XXXXX.mp3 XXX
XXXXX.mp3 XXX
XXXXXXX
XXX
XXX
XXX
XXX
00:03 / 02:38
bc Flytta sid d Visa " Spela / Verktyg ' Tillbaka
Spela upp spår slumpvist
Du kan ange att produkten ska spela upp spår
slumpvist på ett USB, en mobil enhet eller en dator.
1. Under uppspelning använder du knappen ► för
i nedre högra hörnet på skärmen
att välja
och sedan trycker du på knappen v.
2. Använd ▲▼ för att ställa in läget för slumpvis
uppspelning till På eller Av och tryck sedan
på knappen v.
Skapa en spellista
1. Tryck på knappen TOOLS med
uppspelningsskärmen på. Verktygsmenyn
visas.
2. Använd knapparna ▲▼ för att välja Välj
uppsp. och tryck sedan på knappen v.
Skärmen Välj uppsp. visas.
3. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för
att välja ett spår och sedan trycker du på
knappen v. En bockmarkering visas till
vänster om spåret.
| 42 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 42
2012-04-13 오후 3:09:52
4. Upprepa steg 3 för att välja och markera
ytterligare spår.
||OBS! |
\\ Du kan skapa en spellista med upp till 99 spår.
\\ Om du har skapat en spellista ersätts Välj uppsp. av
Redigera spellista på verktygsmenyn.
\\ På skärmen Välj uppsp. kan du också välja Markera allt,
Avmarkera allt och Avbryt.
-- Använd Markera allt för att markera alla spåren. Detta
avbryter dina individuella spårval. När du trycker på
knappen RETURN på fjärrkontrollen eller väljer knapp
6 och sedan trycker på knappen v visas alla
spåren på musikuppspelningsskärmen och produkten
börjar spela upp alla spår från Spår 001.
-- Använd alternativet Avmarkera allt för att avmarkera
alla valda spåren på en gång. Välj sedan de individuella
spåren eller Markera allt för att välja alla spår och tryck
sedan på knappen RETURN på fjärrkontrollen eller välj
knapp 6 och tryck sedan på knappen v. Om du
inte använder Markera allt eller väljer individuella spår
ändras inte spellistan.
-- Alternativet Avbryt används för att avbryta alla ändringar
du har gjort på skärmen Välj uppsp. När du återgår till
uppspelningsskärmen förblir spellistan oförändrad.
Använda verktygsmenyn
Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
Gå till Fotolista
Starta bildspel
Bildspelshastighet
Bildspelseffekt
Välj att gå till listan över bilder på det
aktuella mediet.
Välj om du vill starta bildspelet.
Välj alternativet för att ställa in en
bildspelshastighet.
Välj alternativet för att ställa in
specialeffekter för bildspel.
Bakgrundsmusik Välj om du vill lyssna på musik när du
på
tittar på ett bildspel.
Inställningar för
Välj om du vill ställa in bakgrundsmusik.
bakgrundsmusik
Bildläge
Välj detta för att ange bildinställningar.
-- Dynamisk: Välj för att öka skärpan.
-- Standard: Välj den här inställningen
för de flesta visningsprogram.
-- Film: Det här är den bästa
inställningen för visning av filmer.
-- Användare: Gör det möjligt för dig
att ändra skärpa och brusreducering.
||OBS! |
\\ När du använder funktionen BD
Wise visas inte den här menyn.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 43
Medieuppspelning
6. Använd knappen ► för att välja Spela
och tryck sedan på knappen v.
Musikuppspelningsskärmen visas igen med
endast de spår du har markerat. De valda
spåren spelas upp automatiskt.
Du kan visa bildinnehåll som finns på USB, mobil
enhet eller dator.
05
5. För att ta bort ett spår från listan går du till
spåret och sedan trycker du på knappen v
igen.
Kryssmarkeringen på spåret avbryts.
Visa bildinnehåll
43 |
2012-04-13 오후 3:09:52
Medieuppspelning
Zoom
Rotera
Spela urval
Logga in/ut
Information
Välj om du vill förstora den aktuella
bilden. (Förstorad upp till 4 gånger)
Välj om du vill rotera bilden. (Detta
roterar bilden antingen medurs eller
moturs.)
Se sidorna 44~46.
Se sidorna 44~46.
Visar bildinformationen.
||OBS! |
\\ Verktygsmenyn kan variera beroende på lagringsenhet.
Alla alternativ kanske inte visas.
\\ För att aktivera funktionen för bakgrundsmusik måste
bildfilen vara i samma lagringsmedium som musikfilen.
Ljudkvaliteten kan påverkas av bithastigheten för MP3filen, bildstorleken och kodningsmetoden.
\\ Du kan inte förstora undertexten och PG-grafiken i
helskärmsläget.
Använda verktygsmenyn när en fil
är markerad
När en fil är markerad trycker du på knappen
TOOLS.
Visa
Mapp-vy
Titel
Artist
Album
Genre
Senaste datum
Datum tidigast
Månadsvis
Välj för att öppna sorteringsalternativen:
Artist, Genre, Månadsvis, Senaste
datum etc. Sorteringsalternativen som
visas beror på lagrings- och medietyp.
Visas på skärmen för visningsfunktion.
Välj att visa mappar på lagringsenheten.
Visas på skärmen för visningsfunktion.
Välj för att sortera alla foto- eller
videofiler på en lagringsenhet efter titel.
Visas på skärmen för visningsfunktion.
Välj Artist för att sortera och sedan visa
alla musikspår på en lagringsenhet via
artist.
Visas på skärmen för visningsfunktion.
Välj Album för att sortera och sedan
visa alla musikspår på en lagringsenhet
via album.
Visas på skärmen för visningsfunktion.
Välj Genre för att sortera och sedan
visa alla musikspår på en lagringsenhet
via genre.
Visas på skärmen för visningsfunktion. Välj
detta för att sortera och sedan visa alla
bild- eller videofiler på en lagringsenhet
från senaste till tidigaste datum.
Visas på skärmen för visningsfunktion.
Välj detta för att sortera och sedan
visa alla bild- eller videofiler på en
lagringsenhet från tidigaste till senaste
datum.
Visas på skärmen för visningsfunktion.
Välj för att sortera alla foto- eller
videofiler på en lagringsenhet efter den
månad de skapades.
| 44 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 44
2012-04-13 오후 3:09:52
2. Upprepa steg 1 ovan för varje bild
du vill visa.
Spela urval
Skicka
6. För att stoppa bildspelet trycker du
på knappen RETURN.
3. Välj Skicka på höger sida och
tryck sedan på knappen v.
4. Använd knapparna ▲▼ för att
välja online-platsen du vill överföra
filerna eller spåren till och tryck
sedan på knappen v.
Logga in/ut
||OBS! |
\\ Efter att bildspelet startat kan du
kontrollera bildspelet genom att
trycka på knappen TOOLS och
visa bildspelsmenyn. Se "Använda
verktygsmenyn" på sidan 44.
||OBS! |
\\ Du kan också gå till alternativet
Markera alla till höger och sedan
trycka på knappen v för att välja
alla spåren eller filerna.
3. För att avmarkera en bild markerar
du den och sedan trycker du på
knappen v.
4. Använd knapparna ◄► för att
välja Spela och tryck sedan på
knappen v. Ett bildspel med
bilderna du valde startar.
5. För att pausa bildspelet trycker
du på knappen v igen. För att
starta om bildspelet trycker du på
knappen v igen.
1. Vid behov använder du knapparna
▲▼◄► för att välja en fil och
sedan trycker du på knappen v.
2. Upprepa för varje spår eller fil du
vill överföra.
Medieuppspelning
1. På skärmen Välj uppsp. använder
du knapparna ▲▼◄► för att
välja en bild du vill visa och sedan
trycker du på knappen v.
En bockmarkering visas till vänster
om spåret.
05
Välj Skicka för att överföra de valda
filerna till Picasa, Facebook, SugarSync
eller Family Story.
För att använda Skicka behöver
du upprätta ett konto med onlineplatsen och sedan logga in med
inloggningsfunktionen.
Välj uppsp. gör det möjligt för dig att
välja specifika musik-, video- och
fotofiler som ska spelas upp. Det
fungerar i praktiken på samma sätt för
alla media. Exemplet nedan gäller för
foton.
Inloggnings-/utloggningsfunktionen gör
det möjligt för dig att logga in på ditt
Samsung-konto online.
Välj detta för att skapa en spellista eller
lägga till filer eller spår till en spellista.
L. t. i spelli.
1. Vid behov använder du knapparna
▲▼◄► för att välja ett spår
eller en fil och sedan trycker du på
knappen v.
2. Upprepa för varje spår eller fil du
vill lägga till.
3. Välj L. t. spelli. på höger sida och
tryck sedan på knappen v.
4. På skärmen som visas utför du ett
av följande alternativ:
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 45
45 |
2012-04-13 오후 3:09:52
Medieuppspelning
L. t. i spelli.
(fortsättning)
Ta bort
(spellista)
• Välj spellistan till vilken du vill lägga
till spåren eller filerna och tryck
sedan på knappen v.
• Välj Skapa ny och tryck sedan på
knappen v. På popup-fönstret
för tangentbord som visas skapar
du ett namn för den nya spellistan.
Ange siffror med nummerknapparna
på fjärrkontrollen. Ange bokstäver
med knapparna ▲▼◄► för att
flytta markören och tryck sedan på
knappen v. När du är klar kan du
gå till Klart längst ned på skärmen
och sedan trycka på knappen v.
Beroende på vilken skärm du tittar på
kan du välja Radera för att radera en
fil från borttagningsbara media (såsom
en USB-enhet) eller för att radera en
spellista.
Gå till Spellista
Kodar
Information
Välj detta för att gå till avsnittet
Spellista på huvudskärmen för AllShare.
Kodning - som ändras efter språk
eller geografiskt område - modifierar
hur spelaren sorterar, arrangerar och
presenterar filer eller spår, visar datum
etc. Välj Kodning för att ändra hur
kodningen matchar ditt språk eller
geografiska område.
Visar mediefil och innehållsinformation.
||OBS! |
\\ Verktygsmenyn kan variera beroende på lagringsenhet.
Alla alternativ kanske inte visas.
Välj Redigera spellista för att ta bort
filer eller spår från en befintlig spellista.
Förvaringsenheten som innehåller
spellistan måste matas in i eller
kopplas till spelaren.
Red. spellista
1. Vid behov använder du knapparna
▲▼◄► för att välja en fil och
sedan trycker du på knappen v.
2. Upprepa för varje spår eller fil du
vill ta bort.
||OBS! |
\\ Du kan också gå till alternativet
Markera allt till höger och sedan
trycka på knappen v för att välja
alla spåren eller filerna.
3. Välj Remove på höger sida och
tryck sedan på knappen v.
Spela grupp
Efter att du har sorterat efter artist,
genre, album, titel, senaste datum,
datum tidigast eller månadsvis väljer
du en grupp som är resultatet av
sorteringen (exempelvis alla bilder som
har tagits i augusti) och väljer sedan
Spela aktuell grupp för att spela upp
eller visa filerna i endast den gruppen.
| 46 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 46
2012-04-13 오후 3:09:52
DTV-funktioner
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Titta på TV-kanaler
RECEIVER
FUNCTION
POWER TV
SUBTITLETV SOURCE
INPUT
AD/SUBTITLE
7
AD/SUBTITLE
SUBTITLE
5
2
8
5
0
8
INPUT
6
3
9
6
AUDIO
TITLE MENU
1
Bildläge
9
TITLE MENU
0
AUDIO
TV MUTE
2
TV SOURCE
TV MUTE
CH LIST
CH LIST
1
2
3
HOME
GUIDE
HOME
GUIDE
TV SOURCE
Dual I II
3
SIFFER-knappar: För att flytta TV-kanalen direkt trycker
du på kanalnumren för den önskade TV-kanalen.
PROG-knappar:
A
B Tryck
C påDden här knappen för att
SMART HUB SEARCH
2D 3D
byta TV-kanaler.
DIGITAL
SUBTITLE
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
SOCIAL
REC REC PAUSE
INFO-knappar:
den här knappen för att
A
B Tryck
C på D
PANDORA
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
2D 3D för den valda kanalen.
visa detaljerad
information
SOCIAL
REC
INPUT
REC PAUSE
Använda verktygsmenyn
PANDORA
SUBTITLE
Ljudspråk
Lås aktuell
kanal
Antenn
Red. favoriter
Signalinformation
Tryck på knappen TOOLS medan du tittar på en
kanal.
Välj detta för att justera 3D-perspektivet
3D-perspektiv
3D-djup
||OBS! |
\\ Den här menyn kan visas vid
konvertering av 2D-innehåll till 3D.
BIB
Välj detta för att justera 3D-djupet vid
konverteringar från 2D till 3D.
||OBS! |
\\ Den här menyn kan visas vid
konvertering av 2D-innehåll till 3D.
||OBS! |
\\ Den här menyn kan inte visas vid
användning av BD wise-funktionen.
Välj detta för att ange önskat ljudspråk.
Välj detta för att ange önskat ljud.
Du kan låsa en TV-kanal genom att
ställa in PIN-kod.
||OBS! |
\\ Den här menyn kan visas när landet
är inställt på Nederländerna och
sändningssignalen är kabel.
Välj detta för att ändra en signal.
Välj detta för att redigera favoriter.
Välj detta för att kontrollera
signalinformationen.
Välj detta för att visa PIP-skärmen.
-- BIB: Om du väljer På kan du
använda PIP-funktionen.
-- Antenn/Kabel: Välj detta för att
ändra signaler.
-- Kanal: Välj detta för att byta kanaler
-- Storlek: Välj detta för att ange BIBskärmstorlek.
-- Position: Välj detta för att ange BIBskärmposition.
-- Ljudval: Välj en Huvudbild eller
Underbild som du vill höra.
Välj detta för att lägga till en verbal
Ljudbeskrivning beskrivning till huvudljudet som hjälp
för personer med nedsatt syn.
Undertext
Välj detta för att ange önskad
undertext.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 47
DTV-funktioner
TV
4
1
7
4
06
Efter att inställningen har gjorts kan du titta på TV1 2 3
RECEIVER
kanalen.
Välj detta för att ange bildläge.
-- Dynamisk: Välj den här inställningen
för att öka skärpan.
-- Standard: Välj den här inställningen
för de flesta visningsprogram.
-- Film: Det här är den bästa
inställningen för visning av filmer.
-- Användare: Gör det möjligt för dig
att ändra skärpa och brusreducering.
47 |
2012-04-13 오후 3:09:53
DTV-funktioner
Använda PIP-funktionen (Picture-InPicture)
Du kan se en annan TV-kanal samtidigt som TVkanalen du redan tittar på.
1. När du tittar på TV, trycker du på knappen
PIP på fjärrkontrollen.
PIP-skärmen visas.
2. Om du inte vill använda PIP trycker du på
knappen PIP igen när PIP har aktiverats.
3. Du kan göra olika inställningar för PIP med
menyn Verktyg. (Se sidan 47)
Redigera kanaler
Kanallista
1. Tryck på knappen CH LIST på fjärrkontrollen
för att se alla sökta kanaler.
Kanallistan visas.
Kanallista
51
52
56
M6 BOUTIQUE
||OBS! |
\\ PIP stöds inte i fall där både Huvudbild och Underbild är
betalkanaler.
\\ Under inspelning går det inte att använda PIP.
\\ PIP och 3D-effekt kan inte aktiveras samtidigt.
\\ PIP och SMART VIEW kan inte aktiveras samtidigt.
ĞĞ
Kanaler som kan visas i läget PIP
Huvudbild
Visning i direkt på
gratis kanal
Visning i direkt på
gratis kanal
Visning i direkt på
kodad kanal
Visning i direkt på
kodad kanal
Underbild
Visning i direkt på
gratis kanal
Visning i direkt på
kodad kanal
Visning i direkt på
gratis kanal
Visning i direkt på
kodad kanal
Tillgängligt
Tillgängligt*
Alla
800
TF1 HD
France 2 HD
M6HD
801
FTA
803
3.10.6.4 TV
802
NOVA
c Programvy < K-läge " Titta ƒ Sida
1
2
2
Visar lagrade kanaler.
Navigeringshjälp: Visar vilka knappar på
fjärrkontrollen som är tillgängliga.
• GUL (C): Visar programinformation.
• ◄►: Visar kanalläget efter kanaltyp.
• v: Visar den valda kanalen.
• ▲▼: Går till nästa eller föregående sida.
Tillgängligt**
2. Välj önskad kanal och tryck sedan på
knappen v.
Den valda kanalen visas.
Inte tillgängligt
||OBS! |
• För *, om den kodade kanalen visas i underbilden,
kommer ** att inaktiveras. (Stäng av läget PIP (BIB)
och aktivera det igen. Sedan stöds ** igen.)
• För **, om den kodade kanalen visas i huvudbilden
kommer * att inaktiveras. (Stäng av läget PIP (BIB)
och aktivera det igen. Sedan stöds * igen.)
1
\\ När kanallistan visas trycker du på knappen INFO.
Du kan titta på eller spela in den valda kanalen.
| 48 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 48
2012-04-13 오후 3:09:54
Kanalskärm
Använda verktygsmenyn
Kanal
Alla
 56
TF1 HD
M6HD
 801 FTA
TV
1
 51
Radio
Data/annat
Gratis
 803 3.10.6.4 TV
 805 6.3.5. TV 2
 807 6.3.5. TV 4
 809 6.7 Per sistent...
 811 BBC
 813 CANAL+FILM
 815 CANAL+Sport
a Antenn b Ta bort
1
2
3
 52
 800
Red. favoriter
Lås/Lås upp
France 2 HD
 802 NOVA
 804 6.10B Bad Rec...
 806 6.3.5. TV 3
 808 6.3.5. TV 5
2
 810 Aplikace MHP
 812 CANAL+
 814 CANAL+FILM2
 816 CNN
i Information ƒ Sida " Välj / Verktyg ' Tillbaka
Visar kanallistan efter kanaltyp.
Visar lagrade kanaler.
Navigeringshjälp: Visar vilka knappar på
fjärrkontrollen som är tillgängliga.
• RÖD (A): Väljer antenn eller kabel.
• GRÖN (B): Raderar den valda kanalen.
• INFO-knapp: Visar programinformation.
• ƒ: Går till nästa eller föregående sida.
• v: Väljer önskad kanal.
• TOOLS-knapp: Visar verktygsmenyn.
• RETURN-knapp: Återgår till föregående meny.
Ikoner för kanalstatus
Ikoner
När kanalen visas trycker du på TOOLSknapparna.
Funktioner
3
Redigera kanal
Sorterar
Kanalinfo
Ta bort
Markera alla
Avmarkera alla
Välj det här alternativet för att lägga till
önskad favoritkanal.
Välj det här alternativet för att låsa eller
låsa upp kanaler.
Välj detta för att redigera ett
kanalnummer.
Om den här menyn inte visas väljer
du Kanal på startmenyn och sedan
Redigera kanal. Ställ in den här
menyn på Aktivera.
DTV-funktioner
1. Välj Kanal på startskärmen och tryck sedan
på knappen v.
06
Du kan hantera de lagrade kanalerna.
Välj detta för att sortera kanaler.
Välj detta för att kontrollera
kanalinformationen för den valda eller
kontrollerade kanalen.
Välj detta för att ta bort kanalen.
Välj detta för att markera alla kanaler.
Välj detta för att avmarkera alla kanaler.
Visa Guide-skärmen
EPG (Electronic Programme Guide) tillhandahålls
av sändningsansvariga. Med kanaltablåer från
sändningsansvarig kan du ange de kanaler du vill
titta på i förväg så att kanalen automatiskt ändras
till vald kanal vid rätt tid. Kanalposten kan vara
tom eller gammal, beroende på kanalstatus.
En kanal läggs till som favorit.
En låst kanal.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 49
49 |
2012-04-13 오후 3:09:54
DTV-funktioner
Schemahanterare
1. Tryck på knappen GUIDE.
Guideskärmen visas.
• Guide-skärm
Guide
1
52 France 2 HD
Kanalvy - Alla
Idag
812
Class News
2
▲
3
▼
813
814
815
817
Coming Soon
Discovery
DiscoveryH&L
heat
No Information
9:05 - 9:35
No Information
2
3
4
5
6
4
5
1:00 – 2:00 1:00 – 2:00
No Information
1:00 – 2:00
3. Välj Schemal. visn. eller Schemal. insp. och
tryck sedan på knappen v.
No Information
No Information
No Information
i Information ƒ Sida " Titta
6
Visar kanalskärmen.
Visar visningsläge.
Visar lagrade kanaler.
Visar aktuell tid och datum
Visar kanalinformation.
1. Välj Schemahanterare på startskärmen och
tryck sedan på knappen v.
2. Tryck på RÖD (A) knapp.
1:00 – 2:00
No Information
a Schemahan. c +24 timmar d K-läge
1
9:20 Fri 11 Jun
Ingen titel
Du kan reservera önskade TV-program med den
här menyn.
Se till att klockan ställs in innan du använder den
här funktionen. (Se sidan 26)
Navigeringshjälp: Visar vilka knappar på
fjärrkontrollen som är tillgängliga.
• RÖD (A): Ställa in programschemat.
• GUL (C): Visar kanalen från nu till 24 timmar
senare.
Om du väljer GUL (C) knapp visas GRÖN (B)
knapp. Tryck på denna för att visa listan med
kanaler innan 24 timmar.
• BLÅ (D): För att ändra kanalvisningen.
• INFO-knapp: Visar programinformation.
• ƒ: Gå till föregående sida eller nästa.
• s-knapp
-- När du väljer ett program som sänds kan du
visa den valda kanalen i helskärmsläge.
-- När du väljer ett program som ska
schemaläggas för sändning kan du ställa in
timervisning eller timerinspelning. Tryck på
knappen ◄► för att välja timervisning eller
timerinspelning och tryck sedan på knappen
s igen. Timerikonen visas på guide-skärmen.
4. Mata in ingångsalternativen och tryck sedan
på knappen v.
||OBS! |
\\ Scheman för Timervisning och Timerinspelning visas inte i
guide-vyn.
Använda text-tv-tjänsten
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Om DTV-programmet stöder text-tv-signalen
RECEIVER
kan du använda text-tv-tjänsten.
För att textTV
SUBTITLE INPUT
tv-information ska visas korrekt på skärmen
1 2 vara3 stabil. Annars kan
måste kanalmottagningen
information saknas4eller 5
så kanske
6 vissa sidor inte
visas som de ska.
7
8
9
1. Tryck på knappen
TTX/MIX
AD/SUBTITLE
TITLE MENU när du tittar på
0 AUDIO
en TV-kanal.
2. Om du trycker flera gånger i följd på TTX/MIX
kan du ändra eller stänga text-tv-läget.
TV MUTE
TV SOURCE
1
CH LIST
HOME
GUIDE
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
| 50 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 50
2012-04-13 오후 3:09:55
1
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
9: Håller kvar visningen av den aktuella sidan, om
det finns flera undersidor som följer automatiskt.
För att ångra trycker du igen.
Färgknappar (röd, grön, gul, blå): Om FASTEXTsystemet används av sändningsbolaget är olika
ämnen på en text-tv-sida färgkodade och kan
väljas genom att trycka på färgknapparna. Tryck
på färgknappen som överensstämmer med ditt
ämnesval. En ny färgkodad sida visas. Alternativen
kan väljas på samma sätt. För att visa föregående
eller nästa sida trycker du på överensstämmande
färgknapp.
1: Visar tillgänglig undersida.
2: Visar nästa text-tv-sida.
3: Visar föregående text-tv-sida.
6: Visar index (innehåll) på sidan när som helst
när du tittar på text-tv.
0: Väljer text-tv-läge (LIST/ FLOF). Om knappen
är nedtryckt i LIST-läget växlar du läget till läget för
att spara lista. I läget för att spara lista kan du spara
en text-tv-sida i en lista med knappen 8(lagra).
C
D
DTV-funktioner
3
4: Visar text-tv:n på övre halvan av skärmen i
dubbel storlek. För att flytta texten till nedre halvan
av skärmen trycker du här igen. För normal visning
trycker du en gång till.
Typisk text-tv-sida
06
2
8: Lagrar text-tv-sidorna.
E
F
Del
A
Valt sidnummer.
Innehåll
B
Sändningens kanalidentitet.
D
Datum och tid.
C
E
F
Aktuellt sidnummer eller sökindikeringar.
Text.
Statusinformation. FASTEXT-information.
||OBS! |
\\ Text-tv-kontrollen TTX/MIX är bara tillgänglig när DTVprogrammet stöder text-tv-signalen.
5: Visar dold text (svar på frågesporter etc.)
För att visa normal skärm trycker du igen.
7: Krymper text-tv-visningen till att överlappa
aktuell sändning.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 51
51 |
2012-04-13 오후 3:09:55
Avancerad funktion
Inspelning
Innan du spelar in
• Kontrollera standardinspelningsenheten
och tillgänglig plats i lagringsenheten för
inspelning. (Se “Lagringsenhetshanteraren"
på sidan 27.)
• Minst 100MB ledigt utrymme krävs för
inspelning.
• Inspelningen avbryts om lagringsenhetens
lediga utrymme blir mindre än 50MB.
Kontrollera tillgängligt lagringsutrymme
Om du vill kontrollera det lediga lagringsutrymme i
inspelad TV, väljer du AllShare Play > Inspelad TV
> HDD på startskärmen.
Markera HDD och tryck sedan på knappen INFO
på fjärrkontrollen.
||OBS! |
\\ Anmärkningar för hårddiskskapacitet
-- Den här produkten reserverar hårddiskkapacitet
internt, enlig nedan, för implementering av funktioner,
den reserverade delen används inte för inspelning.
* Tidsförskjutning: 22GB
* Funktionella syften: 5GB
-- Kapaciteten som visas på skärmen, ungefärligt
tillgängligt inspelningsutrymme, har beräknats efter
levereringsstatus och visas nedan.
Modellnamn
STB-E7900N
STB-E7500N
Leverantörsspecifikationer
för hårddisk
Tillgänglig
storlek
500GB
438GB
1TB
904GB
\\ Skärmen för hårddiskskapacitet
-- Tillverkaren beräknar hårddiskkapaciteten med 1KB
= 1000 byte. Produktens operativsystem beräknar
dock hårddiskkapaciteten med 1KB = 1024 byte,
därför är den detekterade produktkapaciteten cirka 93%
av hårddisktillverkarens indikation. T.ex. detekteras
en hårddisk på 1TB(1000GB) som 931,3GB av denna
produkt.
||OBSERVERA |
\\ Vi rekommenderar att du använder inspelade eller
redigerade filer med produkten enbart i privat intresse.
Spela in den TV-kanal som du tittar på
1. Tryck på PROG eller sifferknapparna för att
välja en TV-kanal du vill spela in.
2. Tryck på knappen REC.
3. Om du vill justera längden för inspelningen
trycker du på knappen v.
4. Välj önskad inspelningslängd och tryck sedan
på knappen v.
Pausa inspelning
1. Tryck på knappen REC PAUSE för att pausa
inspelningen som pågår.
2. Tryck på knappen REC för att återuppta
inspelningen.
Stoppa inspelningen
Tryck på knappen 5 för att stoppa pågående
inspelning.
Uppspelningskontroll under inspelning
Under inspelning av en TV-kanal kan du söka
scenen eller gå till början av inspelningen utan att
påverka inspelning via funktionen Tidväxling.
Mer information om funktionen Tidväxling finns
under Tidväxlingsfunktion. (Se sidorna 53~55)
| 52 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 52
2012-04-13 오후 3:09:56
3. 2 -knappen: Gå till samma scen med Live-TV.
4. knappen ◄: Gå till - 10 sek. från aktuell
position.
5. knappen ►: Gå till + 10 sek. från aktuell
position.
6. 7-knappen: Pausa scenen samtidigt som
du följer inspelningsförloppet.
7. 5-knappen: Om du tittar på den sista
scenen går uppspelningspunkten till samma
scen med Live-TV. Om du tittar på samma
scen med Live-TV stoppas inspelningen.
Titta på andra kanaler under inspelning
av en TV-kanal
Under tiden ett TV-program spelas in kan du även
titta på TV-kanaler.
Under inspelning trycker du på PROG eller
sifferknapparna för att ändra kanalen du vill titta på.
||OBS! |
\\ Det går inte att spela in två olika betalkanaler samtidigt.
Titta på andra TV-kanaler som inte spelas in
Du kan titta på andra kanaler samtidigt som du
spelar in två TV-kanaler.
1. Tryck på knappen CH LIST för att kontrollera
vilken TV-kanal som går att titta på.
Den vitfärgade TV-kanalen i kanallistan är
den delen du kan flytta utan att stoppa de
inspelningar som redan har börjat.
2. Tryck på knappen v för att visa den möjliga
TV-kanalen.
För att visa en kanal som inte visas i vitt
måste du först stoppa minst en av de aktuella
inspelningarna.
Stoppa inspelningen
ĞĞ
Om du tittar på en TV-kanal som håller på
att spelas in
Tryck på knappen 5.
ĞĞ
Om du tittar på en TV-kanal som inte spelas in
||OBS! |
Välj en TV-kanal du vill stoppa inspelningen för och
tryck sedan på knappen 5.
\\ Under inspelning går det inte att använda DUAL VIEW.
Du kan spela upp videoinnehåll eller använda
andra funktioner under inspelning.
\\ Du kan titta på en gratis eller kodad kanal samtidigt som
du spelar in en gratis TV-kanal. Om du spelar in en kodad
kanal går det bara att titta på en gratis kanal.
\\ Inspelade filer som är kortare än 10 sekunder sparas inte.
Simultan inspelning
Simultan inspelning av två TV-kanaler
1. När en TV-kanal spelas in går du till en annan
TV-kanal du vill spela in.
Simultan användning
1. Tryck på knappen HOME och välj sedan
funktionen Smart Hub eller AllShare. Du kan
dock inte välja inställningsmenyn utan att
stoppa inspelningen.
Tidsväxlingsfunktion
Du kan pausa Live-tv eller börja titta på TVprogrammet från början där du startade
tidsväxlingsfunktionen.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 53
Avancerad funktion
2. 1-knappen: Återgå till startpunkten för
inspelningen.
2. Tryck på knappen REC.
Inspelningen startar.
07
1. Knapparna 34: Sök önskad scen.
Varje gång den här knappen trycks in ändras
uppspelningshastigheten.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
53 |
2012-04-13 오후 3:09:56
Avancerad funktion
Starta tidsväxlingsfunktionen med
knappen PLAY
1. När du tittar på en TV-kanal trycker du på
knappen 6.
2. Tidsväxlingsfunktionen startar och
tidsväxlingsfältet visas. Live-TV visas på
vänster sida om tidsväxlingsfältet.
Starta tidsväxlingsfunktionen med
knappen PAUSE
1. När du tittar på en TV-kanal trycker du på
knappen 7.
2. Bilden av TV-programmet pausas och
tidsväxlingsfältet visas.
7 Paus visas på vänster sida om
tidsväxlingsfältet.
-- Tidsförskjutning avslutas automatiskt när en annan
meny väljs på startmenyn. (Avslutar funktionerna
Tidsförskjutning och historik som användes.)
-- Om du går tillbaka till en Digital TV-kanal återupptas
Tidsförskjutning automatiskt, om inget annat
menyalternativ har öppnats på Startmenyn.
\\ 22GB av den interna hårddisken reserveras för funktionen
Tidsförskjutning.
• Tidsväxlingsskärmen
1
DTV-ant.
Alla
France 2 HD
52
Stereo
Ingen titel
+
2 3
18:12 Sat 15 Nov
Multi Movie/Drama
+00:00:06/
00:00:34
4
Tidsväxlingsinformation
Du kan se aktuell information om
tidsväxlingsfunktionen.
1. Tryck på knappen v på fjärrkontrollen när
tidsväxlingsfunktionen är aktiverad.
2. Tidsväxlingsfältet visas enligt nedan.
||OBS! |
\\ Inställningarna för Tidsförskjutning behålls även om du
byter till en annan kanal i användning av Tidsförskjutning.
I detta fall stöds Tidsförskjutning för tidigare kanaler som
historikfunktion. (Tidsförskjutning för tidigare kanaler finns
fortfarande tillgängligt)
\\ Om Tidsförskjutning startas med knappen Spela eller
Pausa, behålls Tidsförskjutning till dess att knappen
Stopp trycks ned. Om användning av Tidsförskjutning
blir ej tillgänglig (t.ex. om du byter till ett annat program,
en analog kanal eller byter ingångskällan) avbryts
Tidsförskjutning utan varning och fortsätter automatiskt
när källan ändras till Digital TV.
-- Historikfunktionen stöder endast registreringar om
byten inom kanaler med Digital TV-källor.
-- Om du byter till en analog kanal slutar historik och
Tidsförskjutning att fungera automatiskt.
1
2
3
4
Visningsläge: Visar aktuell status för funktionen för
tidsväxling.
Visar aktuell uppspelningspunkt.
Visar inspelad tid med tidsväxlingsfunktionen.
Visar förloppsindikator.
Uppspelningskontrollknapp under
tidsväxlingsfunktion är aktiverad
1. Knapparna 34: Sök efter önskad scen.
Varje gång den här knappen trycks in ändras
uppspelningshastigheten.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. 1-knappen: återgå till startpunkten för
tidsväxlingen.
3. 2-knappen: Visar samma scen med Live-TV.
| 54 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 54
2012-04-13 오후 3:09:57
4. knappen ◄: Gå till - 10 sek. från aktuell
position.
7. 5-knappen: Om du tittar på den sista
scenen går uppspelningspunkten till
samma scen med Live-TV. Om du tittar
på samma scen med Live-TV stoppas
tidsväxlingsfunktionen.
2. Tryck på TOOLS.
3. Välj Redig. och tryck sedan på knappen v.
Dela ett avsnitt i en titel (Dela i två)
Följ steg 1 till 3 i 'Redigera den inspelade titeln'.
Stoppa tidsväxlingen
1. Om tidsväxlingsfältet inte är i pausläge eller
tidigare läge trycker du på knapp 5.
Meddelandet "Vill du stoppa inspelningen?"
visas.
2. Välj knappen OK och tryck på knappen v
för att stoppa tidsväxlingen.
3. Om tidsväxlingsfältet är i pausläge eller
tidigare läge ändras tidsväxlingsläget till LiveTV när du trycker på knapp 5 för första
gången.
4. Tryck på knappen 5 igen så visas samma
meddelande med bilden ovan.
5. Välj Ja och tryck sedan på knappen v.
Spela upp en inspelad titel
1. Välj AllShare Play på startskärmen och tryck
sedan på knappen v.
AllShare Play Inspelad TV
Avancerad funktion
6. 7-knappen: Pausa scenen samtidigt som
du följer tidsväxlingsförloppet.
1. På skärmen Inspelad TV väljer du den titel
du vill redigera.
07
5. knappen ►: Gå till + 10 sek. från aktuell
position.
Redigera den inspelade titeln
| Dela | Ingen titel
Del1
00:00:00
Del2
00:00:00
00:00:33 / 00:08:21
+
Uppsp.kontroller
Välj
Dela
Tillbaka
Scensökning < Hoppa > Flytta " Enter
1. Välj Dela och tryck sedan på knappen v.
2. Använd de uppspelningsrelaterade
knapparna för att flytta till en delningspunkt
och tryck sedan på knappen v.
3. Tryck på knappen v för att välja Dela.
4. Välj OK och tryck sedan på knappen v.
Den delade titeln uppdelas i två delar och
följande titlar minskas med ett i taget.
2. Välj inspelad TV och tryck sedan på knappen
v.
Listan över inspelad TV visas.
3. Välj önskad enhet och tryck sedan på
knappen v.
4. Välj den titel du vill spela upp och tryck sedan
på knappen v.
Den valda titeln spelas upp.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 55
55 |
2012-04-13 오후 3:09:57
Avancerad funktion
Dela en del av en titel (Radera delvis)
Följ steg 1 till 3 i 'Redigera den inspelade titeln'.
1. Välj Radera delvis och tryck sedan på
knappen v.
AllShare Play Inspelad TV
| Radera delvis | Ingen titel
Del1
00:00:00
Start
Del2
00:00:00
00:00:33 / 00:08:21
+
Uppsp.kontroller
Slut
Ta bort
Tillbaka
Scensökning < Hoppa > Flytta " Enter
2. Tryck på knappen v på startstället.
Bilden och startpunkten visas i avsnittet för
radering från startpunktsfönstret.
• Välj start- och slutpunkter som du
vill ta bort från avsnittet med de
uppspelningsrelaterade knapparna.
• PTB USB fungerar inte när du kopierar till USB.
• Sändningssignalen kan spelas in på hårddisken
men kopieringsfunktionen stöds inte.
1. Tryck på knappen HOME.
Startskärmen visas.
2. I stoppläge ansluter du USB-lagringsenheten
till USB-porten på produktens frontpanel.
3. Välj önskad innehållstyp och tryck sedan på
knappen v.
4. Välj önskat innehåll.
5. Tryck på TOOLS.
6. Välj Skicka och tryck sedan på knappen v.
7. Tryck på knappen v för att välja markera
önskade filer.
8. Välj Skicka och tryck sedan på knappen v.
För att avbryta den pågående kopieringen
trycker du på knappen v.
3D-funktioner
3. Tryck på knappen v på startstället.
Bilden och startpunkten visas i avsnittet för
radering från startpunktsfönstret.
3D-konvertering
5. Välj OK och tryck sedan på knappen v.
1. Anslut den här produkten till en TV som
stöder 3D med HDMI-kabel.
4. Tryck på knappen v för att välja Radera.
||OBS! |
\\ Den minimala längden för det raderade avsnittet ska vara
längre än 10 sekunder.
Kopiera
Kopiera videor, musik och foton
Innehåll
Musik
HDD/
AllShare
; USB
USB/
AllShare
; HDD
HDD/USB
; AllShare
Stöds
Stöds
Stöds
Foton
Videor
Stöds
Stöds
Stöds
Stöds
Stöds
Stöds
Den här funktionen kan konvertera 2D-utgång för
2D- till 3D-innehåll.
2. När du spelar upp 2D-innehåll ska du trycka
på knappen 2D3D på fjärrkontrollen för att
konvertera 2D- till 3D-innehåll.
3. Du kan växla mellan 2D och 3D genom att
trycka på knappen 2D3D flera gånger i
följd.
Om du spelar upp 3D-innehåll i 3D-läget kan
du inte använda den här funktionen.
| 56 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 56
2012-04-13 오후 3:09:57
||OBS! |
\\ 2D-innehåll som produkten kan konvertera till 3D:
-- 2D-innehåll som stöder 3D-konvertering
-- Smart Hub-innehåll, videofiler, fotofiler, DTV-program
och inspelade DTV-program.
\\ Vissa tittare kan uppleva obehag när de tittar på 3D-TV,
såsom yrsel, illamående och huvudvärk.
3. Om du trycker på knappen 2D3D en gång
till under 3D-visning ändras den visade bilden
till 2D-läge.
||OBS! |
\\ Om du byter TV-kanal under tiden du tittar på DTV i
3D-läge med Sida vid sida ändras den visade bilden till
2D-läge automatiskt.
\\ När 3D-effekten för läget Sida vid sida aktiveras kan du
inte justera 3D-läget.
Avancerad funktion
\\ 2D-innehåll konverteras till följande 3D-format:
-- 1080p 24fps: Utgång till 1080p 24 fps 3D.
-- Övrigt: Utgång till 720p 3D.
-- Fotofiler: Utgång till 720p 3D.
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskat
3D-läge och tryck sedan på knappen v.
07
\\ Du kan inte konvertera 2D-innehåll till 3D eller använda
knappen för 2D3D i följande fall:
-- När produkten inte är ansluten med en HDMI-kabel
-- När den anslutna TV:n inte stöder 3D
-- När du spelar upp 3D-innehåll.
\\ Om TV-program inte stöder Sida vid sida, Överst och
nederst eller Autodetekteringsfunktionen visas inte
3D-menyvalet för OSD.
\\ 3D-effekt och SMART VIEW kan inte aktiveras samtidigt.
Justera 3D-djupet
3D-djupsfunktionen gör det möjligt för dig att
justera 3D-djupet för 2D- till 3D-konverteringar.
Värdeintervall från 1 till 10. Ju högre nummer,
desto djupare 3D-djup.
1. När du tittar på konverterat 3D-innehåll ska
du trycka på knappen TOOLS.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja 3D-djup
och tryck sedan på knappen v.
3. Justera 3D-djupet med knapparna ◄►.
Visa DTV med 3D-effekt
Du kan se 3D-effekter med alla live-TV-program
och inspelade TV-program.
1. Under tiden du tittar på TV-programmet eller
spelar upp inspelade TV-program, trycker
du på knappen 2D3D på fjärrkontrollen.
3D-menyn visas.
• 2D3D: Ändra en 2D- till 3D-bild.
• Sida vid sida: Visar två bilder intill
varandra.
• Överst och nederst: Visar en bild ovanför
en annan.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 57
57 |
2012-04-13 오후 3:09:58
Nätverkstjänster
Du kan använda ett flertal nätverkstjänster, t.ex.
Smart Hub, genom att ansluta produkten till ett
nätverk.
Smart Hub i korthet
1
Läs följande instruktioner innan du använder
någon nätverkstjänst:
0
9
Använda Smart Hub
Genom att använda Smart Hub kan du hämta
filmer, videor och musik från Internet, olika
betalningsfria program och visa dem på din
TV. Programinnehåll inkluderar nyheter, sport,
väderprognoser, börsrapporter, kartor, foton och
spel.
För instruktioner som förklarar hur du använder
Smart Hub följer du stegen nedan:
Om startsidan uppdateras eller reviderades kan
innehållet som beskrivs i den här bruksanvisningen
skilja sig från de faktiska menyerna.
3. På supportsidan anger du modellnumret för
din produkt i fältet modellnummer och sedan
trycker du på knappen Enter.
4. På sidan som visas klickar du på Hämta
nedlddningar på vänster sida under
Downloads. Download Centre visas.
1
2
3
4
5
6
5. På sidan Download Centre klickar du på
fliken Manualer.
6. På fliken Manualer klickar du på filikonen till
höger om bruksanvisningen för Smart Hub.
Manualen hämtas.
7
||OBS! |
\\ Webbplaceringen för Smart Hub-manualen kan ändras
utan föregående meddelande.
Samsung Apps
Your Video
Family Story
5
Fitness
Kids
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7
a Logga in b Bakgrund / Verktyg ' Tillbaka
1. Gå till www.samsung.com.
2. Klicka på Support längt upp på sidan.
34
Search
1. Anslut produkten till nätverket.
(Se sidan 19)
2. Konfigurera nätverksinställningarna.
(Se sidorna 31~34)
2
8
8
Your Video: Ger rekommendationer för videor
baserat på dina önskemål.
Search: Erbjuder en integrerad sökning för
videoleverantörer och anslutna AllShare-enheter.
Rekommenderas: Visar rekommenderat innehåll
från Samsung.
Reklam: Visar Smart Hub-guiden, en introduktion
till produkten och nya programintroduktioner.
Family Story: Ett enkelt sätt att komma åt
familjeinnehållet.
• För att erbjuda enkel åtkomst till familjebilder,
meddelanden och händelser när som helst och
var som helst.
Fitness: Gateway till en enhetlig självvårdstjänst.
• Innehåller fitnessvideor från olika leverantörer
med information om antal brända kalorier efter
varje träningspass.
Kids: Barntjänsten erbjuder barn ett enkelt och
säkert sätt att titta på sitt favoritinnehåll.
• Erbjuder ett brett utbud av kul och säkert innehåll
för barn.
Navigeringshjälp: Visar fjärrkontrollens knappar
som du kan använda för att navigera i Smart Hub.
• RÖD (A): Logga in på Smart Hub.
• GRÖN (B): Sortera applikationerna.
• Verktyg: Visa inställningsfönstret.
• Tillbaka: Återgå till föregående meny.
| 58 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 58
2012-04-13 오후 3:09:58
9
Webbläsaren i korthet
1
Samsung Apps: Du kan laddar ner olika
kostnadsfria applikationstjänster eller betaltjänster.
08
http://www.google.com/
Nätverkstjänster
0
Mina applikationer: Visar ditt personliga galleri av
applikationer som du kan lägga till, modifiera och
radera.
Använda webbläsaren
Du kan öppna Internet med webbläsarprogrammet
som är installerat på Smart Hub-skärmen.
Google Search
1. Välj Smart Hub på startskärmen och tryck
sedan på knappen v.
b Control Panel c Pointer Browsing d PIP / Tools e Exit
2. Välj webbläsarapplikationen i Smart Hub.
och tryck sedan på knappen v.
||OBS! |
\\ För att ändra PIP-kanalerna trycker du på knappen PROG
på fjärrkontrollen.
Knapparna PIP CH+ och PIP CH- på fjärrkontrollen
fungerar inte.
\\ När du kör webbläsaren med produkten ansluten via
HDMI till en BD Wise-kompatibel TV och BD Wise är på webbläsaren maximeras för att fylla skärmen och TV:ns
upplösning ställs in på optimal upplösning automatiskt.
\\ Om du försöker hämta en fil och filen inte kan sparas
visas ett felmeddelande.
\\ Uppspelning av Flash-videor stöds inte.
\\ E-commerce, för köp av produkter online, stöds inte.
\\ ActiveX stöds inte.
I’m Feeling Lucky
1
Kontrollpanel: Visar de olika funktionerna i
webbläsaren.
• : Går till föregående sida.
• : Går till sista sidan innan enheten går tillbaka.
• : Laddar om den aktuella sidan så att den
uppdateras på skärmen.
• : Går till startskärmen för webbläsaren.
• : Gör det möjligt för dig att zooma in eller ut på
skärmen i olika procentuella nivåer.
• : Gör det möjligt för dig att bokmärka vissa
sidor så att du enkelt kan flytta dem.
• : Gör det möjligt för dig att visa historiken
för dina besökta sidor enligt datum, namn eller
frekvens.
• http://www.google.com/
: Gör det möjligt för dig
att ange en sidadress manuellt eller välja en sida
från listan över besökta sidor för att gå till sidan.
•
: Gör det möjligt för dig att enkelt växla
mellan de olika webbläsarfönster du har öppna.
• : Gör det möjligt för dig att söka information
genom att ange ord.
• : Dela den aktuella webbsidan i familjegruppen
med ett meddelande.
• : Gör det möjligt för dig att konfigurera
inställningarna för att använda webbläsaren.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 59
2
59 |
2012-04-13 오후 3:09:59
Nätverkstjänster
2
Navigeringshjälp: Visar fjärrkontrollens knappar
som du kan använda för att navigera i webbläsaren.
• GRÖN (B): Visa kontrollpanelen.
• GUL (C): Växla markören.
• BLÅ (D): För att använda PIP-funktionen.
• Tools: Visa verktygsfönstret.
• Exit: Så här stänger du webbläsaren.
Samsung Smart visning
Den här funktionen är tillgänglig via programmet
Samsung Smart View för Samsung SMART PVR.
För att använda Smart visning måste din Samsung
SMART PVR och din mobila enhet vara anslutna via
Wi-Fi.
Anslutningen kan etableras enligt följande
1. Samsung SMART PVR och mobila enheter
ansluts till samma trådlösa router
2. Den mobila enheten ansluts direkt till
Samsung SMART PVR via funktionen mjuk
AP i menyn Nätverk.
||OBS! |
\\ Endast tillgängligt om den mobila enheten stöder den här
funktionen.
\\ Samsung Smart visning är ett program som är avsett för
smarttelefoner/tablet-datorer från Samsung. Om du har
en smarttelefon/tablet-dator från Samsung som stöder
den här funktionen (Smart visning) kan du hämta Smart
visning från Android Market eller Samsung Apps och
installera den på enheten. (Kompatibiliteten med mobila
enheter eller mobila plattformar kan komma att ändras i
framtiden.)
\\ Visning av två olika kanaler på Samsung SMART PVR och
en mobil enhet är inte tillgängligt om båda är betalkanaler.
\\ När du växlar till en betalkanal i läget Dubbel visning går
det bara att visa betalkanalen på enheten, antingen den
mobila enheten eller Samsung SMART PVR, som valde att
visa betalkanalen.
När läget Dubbel visning har startat går det kanske inte
att byta till en annan betalkanal på grund av öppnad
betalkanalshistorik. I så fall ska du starta om Dubbel
visning.
3. Om din mobila enheten stöder Wi-Fi Direct
kan den ansluta direkt till Samsung SMART
PVR via funktionen Wi-Fi Direct i menyn
Nätverk.
Dubbel visning
Titta på TV-kanaler direkt från din mobila enhet,
som är ansluten till Samsung SMART PVR.
Du kan titta på samma TV-kanal som visas på
TV:n eller på en annan TV-kanal samtidigt på din
mobila enhet.
| 60 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 60
2012-04-13 오후 3:09:59
Appendix
Friskrivning av nätverkstjänst
09
Appendix
Allt innehåll och alla tjänster som går att få genom den här enheten tillhör tredje parter och omfattas av
upphovsrätt, patentskydd, varumärkes- och/eller annan intellektuell upphovsrätt. Sådant innehåll och
sådana tjänster erbjuds uteslutande för din personliga och icke kommersiella användning. Du får inte
använda något innehåll eller några tjänster på ett sätt som inte har godkänts av innehållsägaren eller
tjänsteleverantören. Utan begränsning av det föregående och om det inte uttryckligen godkänns av
den tillämpliga innehållsägaren eller tjänsteleverantören, får du inte modifiera, kopiera, återge, överföra,
publicera, överföra, översätta, sälja, skapa derivativa arbeten av, exploatera, eller distribuera något
innehåll eller några tjänster som visas i den här enheten.
TREDJEPARTSINNEHÅLL OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK". SAM SUNG
UTDELAR INGA GARANTIER FÖR INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS, VARKEN UTTALAT
ELLER UNDERFÖRSTÅTT OCH INTE I NÅGOT SYFTE. SAM SUNG FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN
ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE OCH INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. SAM SUNG GARANTERAR INTE FELFRI
ANVÄNDNING, GILTIGHET, TIDSENLIGHET, JURIDISK LÄMPLIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET
FÖR NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNST SOM GÖRS TILLGÄNGLIG GENOM DEN HÄR
ENHETEN OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE OAKTSAMHET, SKALL SAM SUNG
HÅLLAS ANSVARIGT, VARKEN SKRIFTLIGT ELLER MUNTLIGT, FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA,
SLUMPMÄSSIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR, ADVOKATKOSTNADER, UTGIFTER,
ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV, ELLER I ANSLUTNING TILL, NÅGON
INFORMATION HÄRI, ELLER SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON
TJÄNST AV DIG ELLER AV NÅGON TREDJE PART, ÄVEN OM MAN HAR INFORMERATS OM RISKEN
FÖR SÅDANA SKADOR.
Tredjepartstjänster avbrytas eller avslutas när som helst och Samsung ger ingen garanti att något innehåll
eller någon tjänst förblir tillgänglig under en viss tidsperiod. Innehåll och tjänster som överförs av tredje
part genom nätverks- och sändningsanläggningar över vilka Samsung inte har något kontroll. Utan
begränsning till det övergripande i den här friskrivningsklausulen frånsäger sig Samsung allt ansvar för
avbrott eller tillbakadragande av innehåll eller tjänster som görs tillgängliga genom den här enheten.
Samsung ansvarar inte för kundtjänster som är relaterade till innehåll och tjänster. Eventuella frågor eller
beställningar av tjänster relaterat till innehåller eller andra tjänster ska göras direkt till respektive innehållsoch tjänsteleverantörer.
Samsung ansvarar inte för kundtjänster som är relaterade till innehåll och tjänster. Eventuella frågor eller
beställningar av tjänster relaterat till innehåller eller andra tjänster ska göras direkt till respektive innehållsoch tjänsteleverantörer.
Licens
• Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
• Tillverkad på licens under amerikanska patentnummer: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535
& andra amerikanska och världsomspännande sökta och utfärdade patent. DTS,
symbolen och DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken som tillhör DTS
2.0+Digital Out är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. Produkten innehåller programvara.
© DTS, Inc. Med ensamrätt.
2.0+Digital Out
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 61
61 |
2012-04-13 오후 3:10:00
Appendix
• DivX
-- OM DIVX-VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som skapats av DivX, LLC, ett
dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified ®-enhet som spelar
upp DivX-video. Besök divx.com för mer information om programverktyg för att konvertera dina filer
till DivX-videor.
-- OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att kunna
spela upp DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. För att generera registreringskoden ska du gå till
DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx för mer information om hur du slutför
registreringen.
-- DivX Certified® för att spela upp DivX®-video upp till HD 1080p, inklusive premiuminnehåll.
DivX®, DivX Certified® och logotyper som är kopplade till dessa är varumärken som tillhör Rovi
Corporation eller dess dotterbolag och används under licens.
Den här produkten täcks av ett eller flera av följande amerikanska patent: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
• Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt logotypen
HDMI är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC
i USA och i andra länder.
• Licensregler för Rovi Flow-Down (användarregler)
-- Det här programmet innehåller programvara och teknik som tillhör Rovi Corporation ("Rovi"). Roviprogramvaran och -tekniken (med gemensamt namn "Rovi-teknologin") tillåter slutanvändare att
komma åt musikrelaterade data ("Rovi-data") via Internet och på annat sätt från databaser som tillhör
Rovi ("Rovi-databaser") som finns på Rovi-servrar ("Rovi-servrar") och att utföra andra funktioner.
Du kan bara öppna och använda Rovi-data genom att följa de avsedda funktionerna för
slutanvändare för den här programvaran.
-- Du instämmer i att endast använda Rovi-data, Rovi-teknologin och Rovi-servarna för ditt eget
personliga bruk och inte i kommersiellt syfte. Du instämmer i att tilldela, kopiera, överföra eller sända
Rovi-data till någon tredjepart. Du instämmer i att inte använda eller exploatera Rovi-data, Roviteknologin, Rovi-databaser eller Rovi-servrar, förutom vad som uttryckligen tillåts häri.
-- Du instämmer i att din icke-unika licens till att öppna Rovi-databaser och använda Rovi-data, Roviteknologi och Rovi-servrar upphör om du bryter mot dessa regler. Om din licens upphör att gälla
instämmer du att upphöra med all användning av Rovi-data, Rovi-teknologi och Rovi-servrar. Rovi
har ensamrätt till Rovi-data, Rovi-teknologi och Rovi-servrar, inklusive alla äganderättigheter.
Du instämmer i att Rovi kan utnyttja sina rättigheter enligt det här avtalet mot dig, direkt i sitt eget
namn.
-- Rovi förbehåller sig rätten att radera data från Rovi-databaser eller ändra datakategorier av någon
anledning som Rovi anser vara skälig. Ingen garanti ges att Rovi-teknologin eller Rovi-servrarna
är felfria eller att funktionen i Rovi-teknologin eller Rovi-servrarna är störningsfri. Rovi har ingen
skyldighet att erbjuda dig några förbättrade eller extra datatyper eller kategorier som Rovi kan välja
att erbjuda i framtiden och är fritt att när som helst upphöra med sina online-tjänster.
-- Data du skickar för användning blir inte personliga eller personligt identifierbara data, utan istället
endast data som musikalbum och associerade data som inte visas i Rovi Lookup-databasen.
Du intygar att enligt ditt bästa vetande överensstämmer albumet med skickade data som är
kommersiellt tillgängliga och att du som Slutanvändare har laglig rätt att skicka dessa data.
| 62 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 62
2012-04-13 오후 3:10:01
09
Appendix
-- I den utsträckning du som Slutanvändare erbjuder information eller originalskapararbeten som läggs
till Rovi-databaserna, intygar och garanterar du att du är ensam skapare av sådana arbeten och att
du dessutom överlåter all upphovsrätt till Rovi däri, inklusive rätten att registrera upphovsrätt i sådana
arbeten som del av Rovi-databasen.
-- ROVI-TEKNOLOGIN OCH ALLA ARTIKLAR I ROVI-DATA UTDELAS PÅ LICENS TILL DIG I
"BEFINTLIGT SKICK". ROVI UTDELAR INGA REPRESENTATIONER ELLER GARANTIER, VARKEN
UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, GÄLLANDE RIKTIGHETEN I NÅGRA DATA FRÅN
ROVI PÅ ROVI-SERVRARNA. ROVI FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, BÅDE UTTALADE
OCH UNDERFÖRSTÅDDA, UTAN BEGRÄNSNING TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERA
OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ATT VISST SYFTE, TITEL OCH ICKE-INTRÅNG. ROVI
GARANTERAR INTE RESULTATEN SOM UPPNÅS AV DIN ANVÄNDNING AV ROVI-TEKNOLOGIN
ELLER NÅGON ROVI-SERVER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARAR ROVI INFÖR DIG
ELLER NÅGON TREDJE PART NÄR DET GÄLLER FÖLJDMÄSSIGA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR
ELLER FÖR NÅGRA VINST- ELLER INKOMSTFÖRLUSTER SOM RESULTERAT I ANVÄNDNING AV
ROVI-DATA, ROVI-TEKNOLOGI ELLER PÅ ANNAT SÄTT.
• Licensmeddelande för Open Source
-- Om ett Open Source-program används finns licensavtalet för Open Source i produktmenyn.
• Kopieringsskydd
-- Det här alternativet införlivar kopieringsskyddsteknik som omfattas av amerikanska patent och andra
upphovsrätter som tillhör Rovi Corporation. Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
Rekommendation - endast EU
• Härmed deklarerar Samsung Electronics att denna Samsung SMART PVR
uppfyller kraven enligt direktivet 1999/5/EC.
Den officiella deklarationen om överensstämmelse finns på adressen www.
samsung.com, under sökvägen Support > Sök produktsupport och vidare under modellnamn.
Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder. I Frankrike kan den här utrustningen bara
användas inomhus.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 63
63 |
2012-04-13 오후 3:10:01
Appendix
Ytterligare information
Obs!
TV-bildformat
• Om du väljer ett bildformat och alternativ som skiljer sig från bildformatet på TV-skärmen kan
bilden komma att visas förvrängd.
• Om du väljer 16:9 Original kan TV:n visa 4:3 Pillarbox (svarta fält på bildens sidor).
BD Wise (endast produkter från Samsung)
• När BD Wise är på ställs upplösningen automatiskt in på BD Wise och BD Wise visas i
upplösningsmenyn.
• Om produkten ansluts till en enhet som inte stöder BD Wise, så kan du inte använda funktionen
BD Wise.
• För lämplig användning av BD Wise ställer du in menyn BD Wise på både produkten och TV:n som På.
Digital utgång
Inställn.
• Se till att du väljer rätt digital utsignal annars hör du inget ljud eller bara högt oljud.
• Om HDMI-enheten (AV-mottagare, TV) inte är kompatibel med komprimerade format (Dolby digital, DTS),
blir ljudsignalutgången av PCM-typ.
PCM-nedsampling
• HDMI
-- Om TV:n inte är kompatibel med komprimerade flerkanalsformat (Dolby Digital, DTS) kan
produkten kanske avge PCM 2-kanaler nedmixat ljud även om du ställer in Bitstream (antingen
omkodning eller obearbetat) på inställningsmenyn.
-- Om TV:n inte är kompatibel med PCM-samplingsfrekvenser över 48kHz kan produkten utsända
48kHz.
Anynet+(HDMI-CEC)
• Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se
bruksanvisningen till TV:n.
• Den här funktionen är inte tillgänglig om HDMI-kabeln inte stöder CEC.
• Om din Samsung-TV har en Anynet+-logotyp så stöder den Anynet+.
Välja textningsspråk
Medieuppspelning
• Den här funktionen ändrar både primär och sekundär undertextning på samma gång.
• Det totala antalet primära och sekundära undertexter visas.
• Om du trycker på knappen SUBTITLE på fjärrkontrollen visas undertextindikatorn.
Tryck på knappen RETURN för att ta bort undertextfältet.
| 64 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 64
2012-04-13 오후 3:10:01
Upplösning beroende på utgångsläge
E-innehåll/Uppspelning av digitalt innehåll
HDMI/ansluten
Innehållstyp
BD Wise
E-innehåll/
Digitalt innehåll
VIDEO-läge
VIDEO-läge
Maximal upplösning
för TV-ingång
576i/480i
-
576i/480i
-
1080p
576i/480i
-
1080i
576i/480i
576i/480i
1080p
Auto
1080p
Filmbildrutor: Auto (24Fs)
1080@24F
1080i
720p
480i
720p
576p/480p
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
„„
HDMI/inte ansluten
576i/480i
576i/480i
-
Appendix
Installation
09
„„
576i/480i
-
576i/480i
DTV-visning
Utgång
Upplösning
BD Wise
Auto
DTV Smartupplösning "Auto"
DTV Smartupplösning "Av"
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
HDMI-läge
HDMI/ansluten
1080p
Upplösning för
sändningsström
Max upplösning för
TV-ingång
1080p
VIDEO-läge
576i/480i
576i/480i
576i/480i
HDMI/inte ansluten
VIDEO-läge
-
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
720p
-
576i/480i
-
576i/480i
576i/480i
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 65
65 |
2012-04-13 오후 3:10:01
Appendix
||OBS! |
\\ DTV smart upplösning aktiveras bara när upplösningsalternativet är inställt på Auto.
\\ Om den anslutna TV:n inte stöder Filmram eller vald upplösning visas meddelandet "Om inga bilder visas efter att du har
valt “Ja” väntar du i 15 sekunder och återgår till den tidigare upplösningen?". Om du väljer Ja blir TV-skärmen tom i 15
sekunder och sedan återgår upplösningen automatiskt till den tidigare upplösningen.
\\ Om skärmen blir tom efter att du har ändrat upplösning ska du hålla knappen @ på spelarens framsida nedtryckt i mer än 5
sekunder. Alla inställningar återställs till fabriksstandard. Följ stegen på föregående sida för att komma till varje läge och välj
den Visningsinställning som TV:n stöder.
Val av digital utsignal
Installation
Anslutning
Ljudstrom for
sandning
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
MPEG1 Layer 2
HE-AAC
PCM
HDMI-kompatibel
AV-mottagare
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
Upp till 5.1-kanals
PCM
Optisk
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
Bitstream
(obearbetad)
HDMI-kompatibel
AV-mottagare
Optisk
Dolby Digital*
Dolby Digital Plus*
PCM 2-kanals
Dolby Digital*
Dolby Digital*
PCM 2-kanals
DTS-omkodad**
DTS-omkodad**
* Om ljudbeskrivningen är inställd på På blir utgången PCM 2ch.
** Om HE-AAC Source Stream är 2ch eller 1ch, blir utgången 2ch PCM.
| 66 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 66
2012-04-13 오후 3:10:01
Felsökning
LÖSNING
Appendix
PROBLEM
09
Innan du begär service bör du kontrollera följande.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. De kanske behöver bytas ut.
• Använd inte fjärrkontrollen längre bort än 6,1 m.
• Ta ur batterierna och håll in en eller fler knappar i några minuter, för
att tömma mikroprocessorn i fjärrkontrollen, det återställer den. Sätt i
batterierna och försök igen.
Inget ljud.
• Se till att du har valt rätt digitalutgång i menyn med ljudalternativ.
Skärmen är spärrad
• Om HDMI-utgången är inställd på en upplösning som TV:n inte kan hantera
(exempelvis 1080p) kan du inte se bilder på din TV:
• Tryck på knappen @ (på frontpanelen) och håll den nedtryckt i mer än 5
sekunder. Samtliga inställningar återgår till fabriksinställningar.
Jag har glömt lösenordet
• Tryck på knappen @ (på frontpanelen) och håll den nedtryckt i mer än
5 sekunder. Samtliga inställningar inklusive lösenordet återgår till
fabriksinställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
Jag upplever andra problem.
• Gå till innehållet och hitta avsnittet i bruksanvisningen som beskriver
aktuellt problem. Följ anvisningarna en gång till.
• Om problemet fortfarande inte är löst ska du kontakta närmaste Samsungauktoriserade servicecenter.
Ingen HDMI-signal.
• Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-uttaget på produkten.
• Kontrollera om TV:n stöder HDMI-ingång med upplösning 480p, 720p, 1080i,
1080p.
Onormal utsignal på HDMI-skärmen.
• Om det uppstår brus på skärmen betyder det att TV:n inte stöder HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 67
67 |
2012-04-13 오후 3:10:01
Appendix
PROBLEM
LÖSNING
Jag kan se de delade mapparna via AllShare
men jag kan inte se filerna.
• AllShare visar bara filer som överensstämmer med kategorierna videor,
bilder och musik. Filer som inte överensstämmer med de är kategorierna
visas inte.
Video spelas hackigt.
• Kontrollera att nätverket är stabilt.
• Kontrollera om nätverkskabeln är korrekt ansluten och att nätverket inte är
överbelastat.
• Den trådlösa anslutningen mellan den DLNA-kompatibla enheten och
produkten är instabil.
Kontrollera anslutningen.
AllShare-anslutning mellan produkten och
datorn är instabil.
• IP-adressen under samma delnätverk ska vara unik.
Om den inte är det kan det bli IP-störningar.
• Kontrollera om brandväggen är aktiverad.
Avaktivera i så fall brandväggen.
AllShare-funktion
Inspelning
Meddelandet “Prestandatest misslyckades”
visas och funktionerna för Timerinspelning
och Timeshift fungerar inte.
• Om du använder en USB-lagringsenhet av låg kvalitet som inte stöder
inspelningsfunktionen kan det orsaka den här typen av problem.
Vi rekommenderar att du använder USB-hårddisk.
• Rekommenderad specifikation för USB HDD är minst 5400 rpm.
USB HDD av RAID-typ stöds inte.
Reparationer
Om du kontaktar oss för att reparera produkten kan en administrativ avgift tillkomma om:
1. En tekniker kallas till till ditt hus på din begäran och produkten inte har något fel.
2. Du tar med enheten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på den.
Vi kommer att begära en administrationsavgift innan vi gör ett hembesök eller påbörjar något arbete på
produkten.
Vi rekommenderar att du läser den här bruksanvisningen noggrant, söker efter en lösning online på
adressen www.samsung.com, eller kontaktar Samsungs kundtjänst på telefonnummer innan du försöker
reparera produkten.
| 68 Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 68
2012-04-13 오후 3:10:01
Specifikationer
Videoutgång
Ljudutsignal
Nätverk
Hårddiskkapacitet
Composite Video (analog)
Analog
Digital
Ethernet
Trådlöst nätverk
Säkerhet
WPS(PBC)
STB-E7500N
STB-E7900N
Appendix
HDMI
2.02 Kg
330 (B) X 270 (D) X 52 (H) mm
+5°C till +35°C
10 % till 75 %
Upplösning : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM, Bitstream
RCA-terminal, 1.0Vp-p (75 Ohm)
Upplösning : 576i/480i
RCA-terminal 2-kanalstyp, (2Vrms ± 10 %)
TOS-Link, optisk
100BASE - TX Terminal
Inbyggd
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Stöds
500GB
1TB
09
Allmänt
Vikt
Mått
Driftstemperaturintervall
Luftfuktighetsintervall
Video
Ljud
-- Nätverkshastigheter på 10Mbps och lägre stöds inte.
-- Utseendet och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
-- För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten.
-- Vikt och mått är ungefärliga.
Svenska
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 69
69 |
2012-04-13 오후 3:10:01
SVERIGE
Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv (12) månader från den ursprungliga inköpsdagen,
mot materialfel och tillverkningsfel. I händelse av att garantiservice begärs, bör ni återlämna produkten till
den återförsäljare från vilken den köptes.
Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra EG-länder kommer dock att uppfylla
garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare i det aktuella landet. Vid problem, finns detaljer om
våra godkända servicecentrum att få från:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Tel : 075-SAMSUNG(726 78 64)
www.samsung.com/se
@ GARANTIVILLKOR
1. Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp tillsammans med den
ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen, samt att serienumret på produkterna inte
har gjorts oläsligt.
2. Samsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, enligt eget avgörande, utbyte av produkten eller
den felaktiga delen.
3. Garantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända servicecentrum.
Ingen ersättning kommer att ges för reparationer som utförs av andra än av Samsung godkända
handlare eller servicecentrum. Reparationsarbete och skador på produkterna som orsakas av sådant
reparationsarbete kommer inte att omfattas av denna garanti.
4. Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av att den kräver
anpassning för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska standarder eller säkerhetsstandarder
som gäller i ett annat land än det för vilket produkten ursprungligen konstruerades och tillverkades.
Denna garanti kommer inte att omfatta, och ingen ersättning kommer att ges, för sådan anpassning eller
för någon skada som kan bli följden därav.
5. Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal förslitning.
b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av produkten.
c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de avsedda, installation.
d) Skada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, krig, allmänna oroligheter, felaktig nätspänning,
otillbörlig ventilation eller andra orsaker bortom Samsungs kontroll.
6. Denna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten till produkten
under garantiperioden.
7. Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen det rör sig om
rättigheter mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra rättigheter, påverkas inte av
denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning som säger annat är rättigheterna enligt denna
garanti konsumentens enda rättigheter, och Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte
ansvara för indirekta skador eller följdskador eller för skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller
ljudband eller på annan sammanhörande utrustning eller material.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 70
2012-04-13 오후 3:10:01
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas
tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna
innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66.
Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall
och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex.
laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande
av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och
hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de
elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
AK68-02230T-01
02230T-STB-E7900N-XE-SWE.indd 71
2012-04-13 오후 3:10:01
STB-E7500N
STB-E7900N
Samsung SMART PVR
Brukerhåndbok
se for deg mulighetene
Takk for at du har kjøpt dette Samsung-produktet.
Hvis du ønsker å motta en mer omfattende service,
må du registrere produktet på
www.samsung.com/register
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 1
2012-04-13 오후 3:25:09
Sikkerhetsinformasjon
Advarsel
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT
SERVICEPERSONELL TA HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
FORSIKTIG
Dette symbolet angir at det er "farlig
spenning" i produktet, som medfører fare
for elektrisk støt eller personskade.
FARE FOR STØT.
MÅ IKKE ÅPNES
FORSIKTIG: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU Dette symbolet indikerer viktige instruksjoner
IKKE FJERNE DEKSELET (ELL ER BAKSIDEN). DET som følger med produktet.
FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I
ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA
HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
Plasser ikke dette utstyret på et innelukket sted,
for eksempel i en bokhylle eller lignende enheter.
ADVARSEL
• Utsett ikke dette apparatet for regn eller
fuktighet som kan forårsake skade som kan føre
til brann eller elektrisk støt.
VIKTIG MERKNAD
Strømledningen på dette utstyret er utstyrt med
en formstøpt kontakt som inneholder en sikring.
Sikringens verdi er angitt på kontaktens pinneside.
Hvis den må byttes ut, må det brukes en BS1362sikring med samme styrke.
Hvis dekselet kan fjernes, må du aldri bruke
kontakten uten at dekselet er på. Hvis du må bytte
ut sikringsdekselet, må det ha samme farge som
kontaktens pinneside. Deksler kan du få kjøpt hos
forhandleren din.
Hvis kontakten ikke passer til kontaktene i
huset ditt, eller hvis ledningen ikke er lang nok
til å nå en kontakt, må du skaffe en passende
sikkerhetsgodkjent forlengelsesledning eller spørre
forhandleren om hjelp.
Men hvis du må kutte av støpslet, må du fjerne
sikringen før du deponerer det på en forsvarlig
måte. Koble ikke kontakten til en stikkontakt fordi
den ubeskyttede ledningen kan forårsake elektrisk
støt.
Når du skal koble apparatet fra strømnettet må
støpselet trekkes ut av stikkontakten, og støpselet
må derfor være lett tilgjengelig.
Produktet som følger med denne
brukerveiledningen, er lisensiert under visse
immaterielle opphavsrettigheter hos visse
tredjeparter.
Forholdsregler
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
enheten. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner som er
angitt nedenfor.
Oppbevar denne brukerveiledningen for fremtidig
oppslag.
1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Lytt til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke dette apparatet nær vann.
6. Rengjør bare med en tørr klut.
7. Ikke blokker noen av ventileringsåpningene.
Monter enheten i henhold til produsentens
instruksjoner.
8. Plasser ikke apparatet nær noen varmekilder,
for eksempel radiatorer, varmepaneler, ovner
eller andre apparater (inkludert forsterkere)
som produserer varme.
| 2 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 2
2012-04-13 오후 3:25:09
11. Bruk bare ekstrautstyr/tilbehør som er angitt
av produsenten.
12. Bruk bare med vogn, stativ,
fotostativ, brakett eller
bord som er spesifisert
av produsenten eller som
selges med apparatet. Ved
bruk av vogn, vær forsiktig
når vognen med apparatet beveges for å
unngå at den velter og forårsaker skade.
13. Ta støpslet ut av stikkontakten under
tordenvær eller hvis apparatet skal stå ubrukt
over lengre tid.
14. Overlat alt teknisk vedlikehold til kvalifiserte
personell. Service er påkrevd hvis apparatet
har blitt skadet på noen måte, for eksempel
hvis strømledningen eller kontakten er skadet,
væske søles på apparatet eller objekter
kommer inn i det, apparatet eksponeres for
regn eller fuktighet, ikke fungerer som det
skal eller har falt ned.
• Ikke utsett apparatet for dryppende vann eller
vannsprut. Ikke plasser gjenstander fylt med
væske, f.eks. vaser, på apparatet.
• For å slå av apparatet helt, må du trekke ut
pluggen fra stikkontakten.
Derfor må pluggen til enhver tid være lett
tilgjengelig.
• Ikke ta på pluggen med våte hender. Ellers kan
det føre til elektrisk støt.
• Ikke sett flere elektriske enheter inn i samme
stikkontakt. Overbelastning av en stikkontakt
kan føre til overoppheting og brann.
• Vedlikehold av kabinettet
-- Før du kobler andre komponenter til dette
produktet, sørg for at alle komponentene er
slått av.
-- Hvis du plutselig flytter produktet fra et kaldt
til et varmt sted, kan det legge seg kondens
på de bevegelige delene og linsen, noe som
kan forårsake unormal plateavspilling. Hvis
dette skjer, må du trekke ut støpslet og
deretter vente i to timer før du setter det inn
i veggkontakten igjen. Deretter setter du inn
platen og forsøker å spille den av igjen.
• Hvis produktet lager unormal støy, brannlukt
eller røyk, slår du av apparatet øyeblikkelig og
trekker støpslet ut av stikkontakten. Deretter
kontakter du nærmeste kundesenter for hjelp.
Ikke bruk produktet. Hvis produktet brukes som
det er, kan det føre til brann eller støt.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 3
Sikkerhetsinformasjon
10. Beskytt strømledningen slik at den ikke kan
tråkkes på eller komme i klem, spesielt ved
kontakter, stikkontakter og der den går ut fra
apparatet.
Forsiktighetsregler
01
9. Opphev ikke sikkerhetsmålet for den
polariserte eller jordete kontakten. En
polarisert kontakt har to pinner hvor én er
bredere enn den andre. En jordet kontakt
har to pinner og en tredje jordingstind. Den
brede, tredje pinnen er der for din sikkerhets
skyld. Hvis den medfølgende kontakten
ikke passer i din stikkontakt, kan du be en
elektriker erstatte stikkontakten.
3|
2012-04-13 오후 3:25:10
Sikkerhetsinformasjon
Bruke 3D-funksjonen
VIKTIG HELSE- OG SIKKERHETSINFORMASJON
FOR 3D-BILDER.
Les og forstå følgende sikkerhetsinformasjonen før
du bruker 3D-funksjonen.
• Enkelte seere kan oppleve ubehag når de
ser på 3D-filmer/-sendinger. Dette kan være
svimmelhet, kvalme eller hodepine.
Hvis du opplever symptomer som dette må du
stoppe å se på 3D-innhold, ta av deg de aktive
3D-brillene og ta deg en pause.
• Det å se på 3D-bilder i en lengre periode kan
være slitsomt for øynene. Hvis du føler at det
er slitsomt å se på, må du stoppe å se på
3D-innhold, ta av deg de aktive 3D-brillene og
ta deg en pause.
• En ansvarlig voksen må jevnlig sjekke inn til barn
som bruker 3D-funksjonen.
Hvis noen av barna forteller om slitne øyne,
hodepine, svimmelhet eller kvalme må du de
stoppe å se på 3D-innholdet og ta en pause.
• Ikke bruk de aktive 3D-brillene til andre formål.
(F.eks. som vanlige briller, solbriller, vernebriller
etc.)
• Du må ikke bruke 3D-funksjonen eller de aktive
3D-brillene når du går rundt eller beveger deg
på andre måter. Hvis du bruker 3D-funksjonen
eller de aktive 3D-brillene mens du beveger deg
rundt kan føre til at du kolliderer med objekter,
snubler og/eller faller ned og kan føre til alvorlige
skader.
• Når du viser 3D-programmer med denne
modellen, vil skjermbildet se ut som vist under:
Skjerm
Beskrivelse
Side-ved-side
Samme skjermbilde duplisert
horisontalt.
Topp & bunn
Samme skjermbilde duplisert
vertikalt.
• Det er ikke sikkert at 3D-programmottak, opptak
og avspilling med denne modellen støtter fullt ut
3D, fordi 3D-kringkasting ikke er standardisert
på verdensbasis ennå. Dette er ingen mangel
ved eller feil på produktet.
• Hvis du ønsker å nyte 3D-innhold må du koble
en 3D-enhet (3D-kompatibel AV-forsterker eller
TV-apparat) til produktets HDMI OUT-kontakt
ved hjelp av en høyhastighets HDMI-kabel. Sett
på deg 3D-briller før du spiller av 3D-innhold.
• Produktet sender bare ut 3D-signalene via en
HDMI-kabel som er tilkoblet HDMI OUT-porten.
• Siden videooppløsningen i 3D-avspillingsmodus
er låst iht. oppløsningen på den originale
3D-videoen, kan du ikke endre oppløsningen.
• Noen funksjoner, som f.eks. BD Wise, eller
innstilling av skjermstørrelse fungerer ikke
korrekt i 3D-avspillingsmodus.
• Bruk en høyhastighets HDMI-kabel når du skal
se på 3D-signaler.
• Sitt minst tre ganger lengre unna TV-apparatet
enn bredden på TV-apparatet når du ser
på 3D-bilder. Hvis du for eksempel har en
46-tommers skjerm må du sitte 138 tommer
(11,5 fot) fra skjermen.
• Monter 3D-skjermen i øyehøyde for best mulig
3D-bilde.
• Hvis produktet er koblet til enkelte 3D-enheter,
så kan det være at 3D-effekten ikke fungerer
korrekt.
Copyright
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke
reproduseres eller kopieres, helt eller delvis,
uten forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung
Electronics Co.,Ltd.
| 4 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 4
2012-04-13 오후 3:25:10
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Advarsel
Forholdsregler
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Bruke 3D-funksjonen
Copyright
Komme i gang
7
7
7
7
8
11
12
13
14
Formatkompatibilitet
Typer og innhold som produktet kan spille av
Tilgjengelig opptakstid for intern harddisk
Produktlogoer
Støttede formater
Tilleggsutstyr
Frontpanel
Bakpanelet
Fjernkontroll
Oppsett-prosedyre
Hjem-skjermen
Bruke innstillingsskjermen
Knapper på fjernkontrollen som brukes til
innstillingsmenyen
22
Funksjonene til innstillingsmenyen
31
Nettverk og internett
31
Konfigurere nettverksforbindelsen
33
Wi-Fi Direct
34
Myk AP
35AllShare-innstillinger
35Enhetsnavn
35
Oppgradere programvare
35Online
36
Via kanal
36
Via USB
Via nedlastede
36
36
Oppgradering i standbymodus
20
20
20
21
Tilkoblinger
16
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
Kobe til et TV-apparat med en audio/videokabler og en antennekabel
Koble til et TV-apparat
Metode 1 Bruke en HDMI-kabel (ikke inkludert)
- Best kvalitet (Anbefalt)
Metode 2 Bruke en audio/video-kabel - God
kvalitet
Koble til et lydsystem
Metode 1 Koble til forsterker med HDMI-støtte
Metode 2 Koble til en AV-mottaker med optisk
inngang
Metode 3 Koble til en stereoforsterker med en
lydkabel
Koble til en trådløs ruter
Kablet nettverk
Trådløst nettverk
Medieavspilling
37
37
38
38
39
39
39
40
40
40
Sette inn en USB-enhet eller mobiltelefon i
USB-porten
Bruke skjermen AllShare Play
Bruke AllShare Play-funksjonen
Slik laster du ned AllShare-programvaren
Spille av innhold som er plassert på
datamaskinen din med Samsung SMART PVR
Spille av innhold fra din smarttelefon på Samsung
SMART PVR
Kontrollere med din mobile enhet
Styre videoavspilling
Knapper på fjernkontrollen som brukes til
videoavspilling
Bruke verktøymenyen
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 5
Innhold
2
2
2
3
4
Innstillinger
5|
2012-04-13 오후 3:25:10
41
41
42
42
42
42
43
43
44
Styre musikkavspilling
Knapper på fjernkontrollen som brukes til
musikkavspilling
Bruke verktøymenyen
Gjenta spor
Tilfeldig avspilling
Opprette en spilleliste
Spille av bildeinnhold
Bruke verktøymenyen
Bruke verktøymenyen når en fil er merket
DTV-funksjoner
47
Se på TV-kanaler
47
Bruke verktøymenyen
48
Bruke PIP-funksjonen (bilde i bilde)
48
Redigere kanaler
48Kanalliste
49Kanalskjermen
49
Bruke verktøymenyen
49
Vise programoversikten
Opptaksliste
50
50
Bruke tekst-TV
Nettverkstjenester
58
58
59
60
60
Bruke Smart Hub
En oversikt over Smart Hub
Bruke nettleseren
Samsung Smart View
Dual View
Tillegg
Ansvarsfraskrivelse relatert til
nettverkstjenester
61
Lisens
63
Anbefaling - Kun EU
64
Tilleggsinformasjon
67
Feilsøking
68Reparasjoner
69
Spesifikasjoner
61
Avansert funksjon
52
Ta opp
52
Kontrollere ledig lagringsplass
52
Opptak av den TV-kanalen du ser på
53
Samtidig opptak
53Timeshift-funksjon
55
Spille av et opptak
55
Redigere et TV-opptak
55
Splitte en del av en tittel (dele i to)
Splitte en del av en tittel (Delvis sletting)
56
56
Kopier
56
Kopiere video, musikk eller bilder
56
3D-funksjoner
563D-omformer
57
Justere 3D-dybden
57
Vise DTV med 3D-effekt
| 6 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 6
2012-04-13 오후 3:25:11
Komme i gang
Formatkompatibilitet
Komme i gang
Innhold
02
Typer og innhold som produktet kan spille av
Detaljer
Indikerer en funksjon som er tilgjengelig på et USB-basert lagringsmedie som inneholder
innhold av typen DivX, MKV og MP4.
Indikerer en funksjon som er tilgjengelig på et USB-basert lagringsmedie som inneholder
innhold av typen MP3 og WMA.
Indikerer en funksjon som er tilgjengelig på et USB-basert lagringsmedie som inneholder
innhold av typen JPEG.
VIDEO
MUSIKK
FOTO
VIDEO
MUSIKK
FOTO
Indikerer en funksjon som er tilgjengelig på harddisken eller USB-enheten.
* Se på side 8~10 for mer informasjon om filformatet.
Tilgjengelig opptakstid for intern harddisk
Du kan ta opp digitale sendinger på den interne harddisken som beskrevet under.
Avhengig av den aktuelle sendingen, kan tilgjengelig opptakstid variere fra tabellen vist under.
I Skjermmenyen kan du sjekke tilgjengelig opptakstid som vist med store bokstaver i tabellen under.
Sendingstype
Estimert bithastighet
HD
SD
8Mbps (Normal)
20Mbps (High)
5Mbps (Normal)
10Mbps (High)
STB-E7900N
257 timer
102 timer
411 timer
205 timer
Innspillingstid
STB-E7500N
124 timer
49 timer
199 timer
99 timer
||MERK |
\\ Fordi produktet Timeshift og andre funksjoner krever en viss mengde ledig plass på harddisken, vil den totale mengden som
vises i "Storage Device Manager" i Innstillinger-menyen avvike fra kapasiteten som er angitt i bruksanvisningen.
Produktlogoer
DivX
PAL-systemet i Storbritannia, Frankrike, Tyskland osv.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 7
7|
2012-04-13 오후 3:25:11
Komme i gang
Støttede formater
Støttede videoformater
Filforlengelse
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
Format
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
WebM
Videokodeks
Divx 3.11/4.x/
5.x/6.x
MPEG4 SP/
ASP
H.264 BP/
MP/HP
Motion JPEG
Window
Media Video v9
Bildehastighet
(fps)
Bithastighet
(Mbsp)
1920x1080
6~30
30
MPEG2
MPEG1
VP6
4
640x480
30
SVAF
MVC
WebM
Oppløsning
1920x1080
VP8
24/25/30
40
6~30
8
Lydkodeks
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Vorbis
`` Begrensninger
-- Selv om en fil er kodet med en av de støttede kodeksene listet opp ovenfor, kan det hende at den ikke
kan spilles av da det er innholdsmessige problemer i filen.
-- Normal avspilling kan ikke garanteres hvis filens informasjon er feil, eller hvis filen i seg selv er skadet.
-- Filer som har en høyere bithastighet/bildehastighet enn det som er angitt i tabellen over, kan ha
hakkende lyd/bilde under avspilling.
-- Søkefunksjonen (hopp over) er ikke tilgjengelig hvis filens indekstabell er skadet.
-- Når du spiller av en fil over en nettverksforbindelse, kan det hende at avspillingen hakker, og dette
avhenger av nettverkshastigheten.
-- Det er mulig at enkelte USB-enheter/digitale kamera ikke er kompatible med produktet.
`` Videodekoder
-- Støtter opp til H.264 nivå 4.1.
-- Støtter ikke H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4.
| 8 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 8
2012-04-13 오후 3:25:11
-- Støtter WMA 10 PRO (Opp til 5.1).
-- Støtter ikke WMA tapsfri lyd.
-- Støtter ikke QCELP/AMR NB/WB.
-- Støtter vorbis (opp til 2-kanals), støtter kodeks
kun i webm-format.
-- Støtter ADPCM IMA, MS. (Støtter ikke MULAW,
ALAW)
||MERK |
\\ Det er mulig at enkelte plater i MKV- og MP4-formatet
ikke kan spilles av, og dette kan avhenge av oppløsning
og bildehastigheten.
Undertekstformater som støttes
Navn
MPEG-4 Timed text
.smi
SubViewer
.sub
Micro DVD
SubStation Alpha
SubStation Alpha
.srt
.sub eller .txt
.ssa
.ass
Powerdivx
.psb
SubStation Alpha
MKV
Xsub
Interne
.ttxt
SAMI
SubRip
Eksterne
Filforlengelse
Advanced SubStation
Alpha
AVI
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
Filforlengelse
Type
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio
Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
Støttede bildeformater
Filforlengelse
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Kodek
Type
Oppløsning
JPEG
15360x8640
1920x1080
PNG
BMP
MPO
1920x1080
15360x8640
Merknader om USB-kontakten
• Produktet ditt støtter USB-baserte
lagringsmedier som MP3-produkter, digitale
kamera og kortlesere med USB-kontakt.
• Det er mulig at enkelte USB-enheter/digitale
kamera ikke er kompatible med produktet.
• Produktet støtter filsystemene FAT16, FAT32 og
NTFS.
• Koble USB-enhetene direkte til USB-porten på
produktet. Det kan føre til kompatibilitetsproblemer hvis du bruker en USB-forlenger når du
kobler til.
• Hvis du setter inn mer en én minneenhet i en
kortleser med flere kortspor, kan det hende at
denne ikke fungerer som den skal.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 9
Komme i gang
`` Lyddekoder
Støttede musikkformater
02
-- KODEKS unntatt MVC, VP8, VP6
1) Under 1280 x 720 : 60 bilder maks
2) Over 1280 x 720 : 30 bilder maks
3) Støtter ikke GMC 2 eller høyere
-- Støtter SVAF Topp/Bunn, Side-ved-side.
-- Støtter BD MVC Spek.
9|
2012-04-13 오후 3:25:12
Komme i gang
• Produktet støtter PTP-protokollen.
• Du må ikke koble fra USB-enheten under en
"innlastingsprosess".
• Jo større bildeoppløsningen er, jo lengre tid vil
det ta å vise det.
• Dette produktet kan ikke spille av MP3-filer som
inneholder DRM (Digital Rights Management)
som er lastet ned fra kommersielle nettsteder.
• Produktet ditt støtter bare video som er under
30 fps (bildehastighet).
• Produktet ditt støtter bare USB-baserte
masselagringsenheter (MSC) som minnepinner,
minnekortlesere og USB HDD. (HUB støttes
ikke.)
• Det er mulig at enkelte USB-baserte harddisker,
kortlesere eller minnepinner ikke er kompatible
med dette produktet.
• Hvis noen USB-enheter krever mye strøm, kan
de begrenses av sikkerhetskretser.
• Hvis avspillingen fra en USB-basert harddisk
er ustabil, kan du tilføre mer kraft ved å plugge
harddisken i en stikkontakt.
Hvis problemet vedvarer, kontakt produsenten
av den USB-baserte harddisken.
• Du må ta ut USB-enheten på en sikker måte
(ved å utføre funksjonen "Trygg fj. av USB" for
å forhindre mulige skader på den USB-baserte
lagringsenheten.)
• SAMSUNG kan ikke holdes ansvarlig for
eventuelle skader eller tap av filer.
• Produktet ditt støtter ikke komprimerte filer,
reservekopier filer eller krypterte filer fra NTFS.
-- Før du kobler fra en USB-enhet, må du utføre
trygg fjerning av USB-enheten.
-- Hvis du ikke fjerner USB-enheten på en trygg
måte, kan dataene på USB-enheten bli skadet
eller gå tapt
-- Du kan reparere eller formatere en USB-enhet
på datamaskinen. (Kun med MS-Windows)
Koble til en USB-enhet før du bruker
funksjonene Timeshift og Recorded TV
Ikke bruk en USB-minnepinne. Vi
støtter ikke en USB-minnepinne.
Vi anbefaler å bruke en USB-basert
harddisk med minst 5400 o/min, men
en USB-basert harddisk av RAIDtypen støttes ikke.
• For å bruke Timeshift-modus eller funksjonen
Recorded TV, må en tilkoblet USB-enhet utføre
funksjonen enhetsformatering for å kunne ta
opp riktig.
-- Du må ikke koble fra enheten mens
formateringen av enheten pågår. Hvis du
formaterer enheten blir alle filene slettet.
-- Før du formaterer enheten din til dette
produktet, må du ta en sikkerhetskopi
av filene dine, slik at du unngår at de blir
skadet eller tapt. SAMSUNG kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle skader eller tap av filer.
• Innspilte videoer er DRM-beskyttede (Digital
Rights Management) og kan ikke spilles av på
en PC eller et annet produkt. Legg merke til at
filer som lagres på TV-apparatet ikke kan brukes
etter at du har skiftet hovedkortet.
• Minimum 100MB ledig plass er nødvendig for
opptak.
• Innspillingen stopper hvis det er mindre ledig
plass enn 50MB.
• Hvis USB-enheten feilet ytelsestesten av
enheten, må USB-enheten gå gjennom
Enhetsformatering og Ytelsestest igjen før du tar
opp med Guide eller Kanalstyring.
Hvis enheten feilet ytelsestesten, kan den ikke
brukes til opptak.
| 10 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 10
2012-04-13 오후 3:25:12
Tilleggsutstyr
02
Kontroller at tilbehøret under følger med.
Komme i gang
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
TV
SUBTITLE
1
2
4
5
7
8
AD/SUBTITLE
INPUT
3
6
9
TITLE MENU
0
AUDIO
TV MUTE
TV SOURCE
CH LIST
A
HOME
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
Audio/Video-kabel
Antennekabel for TV
Batterier til fjernkontroll (AAA)
Brukerhåndbok
GUIDE
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Fjernkontroll
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 11
11 |
2012-04-13 오후 3:25:12
Komme i gang
Frontpanel
PROG-KNAPP
REC-KNAPP
STOPP-KNAPP
COMMON
INTERFACE-SPOR
PROG-KNAPP
USB-KONTAKT
||MERK |
\\ For å oppgradere produktets programvare gjennom USB-kontakten må du bruke en USB-minnepinne.
\\ Du må selv skaffe deg et kort av typen "CI CAM med CI" eller "CI+" fra en lokal kabel-TV-distributør.
\\ Når du tar ut CI CAM med "CI" eller "CI+", må du være forsiktig når du trekker det ut med hendene, da dette kan føre til
skade på CI CAM med "CI" eller "CI+" hvis det faller ned.
\\ Sett CI CAM med "CI" eller "CI+"-kortet inn i retningen som er angitt på kortet.
\\ Plasseringen av CI-sporet kan variere, avhengig av hvilken modell du har.
\\ Kort av typen CI CAM med "CI" eller "CI+" støttes ikke i alle land og regioner, og du må kontrollere dette med din autoriserte
forhandler.
Hvis du har problemer, må du ta kontakt med en tjenestetilbyder.
| 12 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 12
2012-04-13 오후 3:25:12
Bakpanelet
02
Komme i gang
ANT OUT (TO TV)
ANT IN
HDMI OUT
LAN
USB HOST
AUDIO OUT
DIGITAL AUDIO OUT
VIDEO OUT
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 13
13 |
2012-04-13 오후 3:25:12
Komme i gang
Fjernkontroll
Gjennomgang av fjernkontrollen
Slå produktet av og på.
Trykk på denne for å betjene et TV-apparat.
Trykk på denne for å betjene Samsung
SMART PVR.
Trykk talltastene for å betjene alternativene
eller få direkte tilgang til kanalene.
Trykk på denne for å angi lydbeskrivelse og
undertekst.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
TV
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
AD/SUBTITLE
9
TITLE MENU
0
AUDIO
Trykk for å hoppe bakover eller fremover.
Kobler ut TV-apparatets høyttalere.
Trykk her for å sette en avspilling på pause,
eller pause Timeshift-funksjonen.
Trykk her for å spille av, eller starte
Timeshift-funksjonen.
TV MUTE
Volumjustering for fjernsynet.
Trykk på denne for å velge TV-kanal.
TV SOURCE
CH LIST
HOME
GUIDE
Trykk her for å gå til Hjem-skjermen.
Bruk denne for å vise avspillingsinformasjonen
under avspilling av innhold på en USB-enhet/
HDD eller se informasjon om TV-kanalen.
Brukes til å velge et menyelement, og
endrer verdien til elementet.
Går tilbake til forrige meny.
Trykk her for å søke etter innhold.
Trykk her for å avslutte menyen.
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Trykk her for å bruke nettleser-funksjonen.
Trykk her for å bruke Social TV.
Trykk her for å bruke PIP-funksjonen.
Montere batteriene
Lar deg etter oppsettingen velge
inngangskilde på TV-apparatet ditt.
Viser den elektroniske programguiden
(EPG).
Trykk her for å bruke Verktøy-menyen.
Trykk her for å bruke Smart Hub.
Trykk her for å velge Dual I II.
Trykk for å søke bakover eller fremover.
Stopper avspilling eller opptak.
Viser kanallisten på skjermen.
Slår TV-apparatet på og av.
Trykk her hvis du vil se et fullskjermbilde på
TV-apparatet.
Alternativt vil du velge tekst-TV, dobbel eller
miks.
||MERK |
Disse knappene benyttes til alle menyene
på produktet.
Trykk dette alternativet hvis du vil bruke
3D-funksjonen.
Trykk på denne for å ta en pause under
innspilling.
Trykk på denne for å lage en innspilling.
\\ Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal:
-- Sjekk om batteriene er riktig plassert i forhold til polene +/–.
-- Sjekk om batteriene er utladet.
-- Sjekk om fjernkontrollens sensor blokkeres av hindringer.
-- Se om det finnes fluorescerende lys i nærheten.
||FORSIKTIG |
| 14 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 14
\\ Brukte batterier må avhendes i henhold til lokale
miljøbestemmelser. De må ikke legges i husholdningsavfallet.
2012-04-13 오후 3:25:13
„„
1. Slå på fjernsynet.
2. Pek fjernkontrollen mot fjernsynet.
3. Trykk TV-knappen for å stille TV-modus.
4. Trykk på og hold inn TV POWER, tast inn
den tosifrede koden i tabellen til høyre som
tilsvarer ditt fjernsynsmerke ved å trykke på
de aktuelle nummerknappene.
Hvis TV-apparatet er kompatibelt med
fjernkontrollen, blir det slått av.
Fjernkontrollen er nå programmert til å
betjene TV-apparatet.
||MERK |
\\ Hvis det er angitt flere koder for ditt fjernsynsmerke,
prøver du dem etter tur til du finner én som fungerer.
\\ Hvis batteriene i fjernkontrollen skiftes ut, må
produsentkoden angis på nytt.
Med denne fjernkontrollen kan du kontrollere visse
funksjoner på TV-apparatet.
Knapp
TV POWER
Nummer
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Funksjon
Brukes til å slå fjernsynet på og av.
Brukes til direkte inntasting av tall.
Brukes til å justere volumet på
fjernsynet.
Brukes til å slå lyden på og av.
Brukes til å velge ønsket kanal.
Benyttes til å velge en ekstern kilde på
TV-apparatet.
||MERK |
\\ Funksjonene som er listet opp ovenfor, vil ikke
nødvendigvis fungere på alle fjernsynsapparater.
Hvis du får problemer må du bruke fjernkontrollen som
fulgte med TV-apparatet.
Merke
SAMSUNG
Kode
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
DAEWOO
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30,
+31, +32, +33, +34
EMERSON
TV POWER+64
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+06,
+49, +57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49,
+52, +71
TV POWER+60,
+72, +73, +75
TV POWER+52
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
Merke
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
Kode
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72,
+73, +75
TV POWER+53,
+54, +74, +75
TV POWER+06,
+55, +56, +57
TV POWER+06,
+56, +57
PIONEER
TV POWER+58,
+59, +73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57,
+72, +73, +74,
+75
REX
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+74
TV POWER+74
TV POWER+41,
+42, +43, +44,
+48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36,
+37, +38, +39,
+48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67,
+73, +75, +76
TV POWER+72,
+73, +75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06,
+48, +62, +65
TOSHIBA
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+47,
+48, +49, +50,
+51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 15
Komme i gang
Bruk fremgangsmåten nedenfor til å finne
ut om fjernsynet er kompatibelt.
Styringskoder for TV
02
Sette opp fjernkontrollen slik at den også
fungerer på TV-apparatet ditt.
15 |
2012-04-13 오후 3:25:13
Tilkoblinger
Kobe til et TV-apparat med en audio/video-kabler og en antennekabel
1. Koble RF-kabler som vist.
2. Bruk video/audio-kabler og koble kabler mellom VIDEO OUT-kontakten (gul) / AUDIO OUTkontakten (hvit og rød) bak på produktet til VIDEO IN-kontakten (gul) / AUDIO IN-kontakten (hvit
og rød) bak på TV-apparatet.
3. Sett kablene inn i både produktet og TV-apparatet.
4. Slå produktet og TV-apparatet på.
Til ANT IN
Til TV
RF-kabel
R
Rød
W
Hvit
Y
Gul
Lyd
Video
Til ANT INN
||MERK |
\\ RF-kabeltilkoblingen på dette produktet sender bare TV-signaler. Du må bruke en audio/video-kabel hvis du vil se andre
signaler fra produktet.
\\ Det kan oppstå støy hvis lydkabelen plasseres for nær strømkabelen.
\\ Se siden som omhandler tilkobling av AV-forsterker hvis du vil koble til en forsterker. (Se side 18)
\\ Kontaktenes antall og plassering kan variere, avhengig av TV-apparatet. Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil
ha mer informasjon.
\\ Hvis det bare er en inngang for lyd på TV-apparatet, kobler du den til AUDIO OUT-kontaktene (Rød/hvit) på produktet.
||FORSIKTIG |
\\ Ikke koble produktet til TV-apparatet via videospilleren. Videosignaler som mates via videospilleren, kan bli påvirket av
kopibeskyttelsessystemer og bildet vil bli forstyrret på TV-apparatet.
| 16 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 16
2012-04-13 오후 3:25:13
Koble til et TV-apparat
03
1. Koble produktet til TV-apparatet ved hjelp av én av fremgangsmåtene vist under.
Tilkoblinger
2. Slå produktet og TV-apparatet på.
-- Ikke koble til strømledningen før du har koblet til alle de andre ledningene.
-- Når du endrer tilkoblingene, skal du slå av alle enhetene før du starter.
3. Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til signalet fra produktet vises på TVskjermen.
Metode 1 Bruke en HDMI-kabel (ikke inkludert) - Best kvalitet (Anbefalt)
Metode 2 Bruke en audio/video-kabel - God kvalitet
Lyd
Video
Metode 1
Lyd
Fargene skal stemme overens
Metode 2
R
Rød
W
Hvit
Y
Gul
Video
Fargene skal
stemme overens
||MERK |
\\ Hvis du bruker en HDMI-til-DVI-kabel til å koble til skjermen, må du også koble Digital Audio-utgangen på produktet til et
lydsystem for å høre lyden.
\\ En HDMI-kabel sender et digitalt lyd og bildesignal, slik at du ikke trenger noen egen lydkabel.
\\ Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet. Se i brukerveiledningen for TVapparatet hvis du vil ha mer informasjon.
\\ Når du kobler produktet til TV-apparatet med en HDMI-kabel for første gang, eller til et nytt TV-apparat, velges høyest mulig
HDMI-oppløsning automatisk TV-apparatet.
\\ En lang HDMI-kabel kan føre til forstyrrelser på skjermen. Hvis dette skjer, kan du slå av alternativet Dyp farge på menyen.
\\ Hvis produktet er koblet til TV-apparatet i HDMI 720p, 1080i, 1080p-modus, må du bruke en høyhastighets (kategori 2)
HDMI-kabel.
\\ HDMI sender kun et rent digitalt signal til TV-apparatet.
Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), vises det snø på skjermen.
\\ Du må ha en HDMI-tilkobling satt opp for å kunne nyte videoer med 3D-teknologi.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 17
17 |
2012-04-13 오후 3:25:14
Tilkoblinger
Koble til et lydsystem
1. Du kan koble produktet til lydsystemet ved hjelp av en av fremgangsmåtene vist under.
2. Slå på produktet, lydsystemet og TV-apparatet.
-- Ikke koble til strømledningen før du har koblet til alle de andre ledningene.
-- Når du endrer tilkoblingene, skal du slå av alle enhetene før du starter.
3. Trykk på kildevelgeren til det tilkoblede lydsystemet og TV-apparatet til videosignalet fra produktet
vises på TV-apparatet og du hører lyd gjennom lydsystemet.
Metode 1 Koble til forsterker med HDMI-støtte
• Bruk en HDMI-kabel (ikke inkludert)
• Best kvalitet (Anbefalt)
Metode 2 Koble til en AV-mottaker med optisk inngang
• Bruk en optisk kabel (ikke inkludert)
• Bedre kvalitet
• Du vil høre lyd gjennom de to fronthøyttalerne når digital utgang er satt til PCM.
Metode 3 Koble til en stereoforsterker med en lydkabel
• God kvalitet
Metode 2
Metode 3
Lyd
Lyd
Metode 1
R
Rød
W
Hvit
Lyd/Video
| 18 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 18
2012-04-13 오후 3:25:15
Koble til en trådløs ruter
Trådløst nettverk
03
Du kan koble produktet til nettverksruteren ved
hjelp av en av fremgangsmåtene vist under.
Tilkoblinger
Kablet nettverk
Trådløs ruter
ELLER
Bredbåndsmodem
(Med integrert ruter)
Bredbåndstjeneste
Bredbåndstjeneste
||MERK |
\\ Hvis den trådløse ruteren støtter DHCP, kan produktet
bruke en DHCP eller statisk IP-adresse når det kobler seg
til det trådløse nettverket.
Ruter
Bredbåndstjeneste
Bredbåndsmodem
||MERK |
\\ Det er mulig at tilgang til Samsungs oppdateringsserver
ikke er tillat, avhengig av hvilken ruter du bruker, og
tilbyderens policy. Ta kontakt med ISP (Internet Service
Provider) for mer informasjon.
\\ DSL-brukere må bruke ruteren til å sette opp en tilkobling.
\\ Du må koble til datamaskinen for å bruke AllSharefunksjonen med datamaskinen.
\\ Sette den trådløse ruteren til infrastrukturmodus. Ad-hocmodus støttes ikke.
\\ Produktet støtter bare følgende trådløse
sikkerhetsprotokoller:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Velg en kanal som ikke er i bruk på den trådløse ruteren.
Hvis kanaler som er valgt til den trådløse ruteren benyttes
av en annen enhet i nærheten, vil det kunne føre til
forstyrrelser og kommunikasjonsfeil.
\\ Hvis du velger Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n
og setter krypteringstypen på ruteren eller ruteren til WEP,
TKIP eller TKIP-AES (WPS2Mixed), vil ikke produktet støtte
en tilkobling i henhold til de nye Wi-Fi-spesifikasjonene.
\\ Hvis ruteren ditt støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup),
kan du koble til nettverket ved hjelp av PBC (Push Button
Configuration) eller PIN (Personal Identification Number).
WPS vil konfigurere SSID og WPA-nøkkelen automatisk i
begge modusene.
\\ Trådløse nettverk kan, i egenskap av seg selv, forårsake
forstyrrelser, avhengig av bruksbetingelsene (ruterytelse,
avstand, hindring, forstyrrelser av andre radiosendere
etc).
\\ Du må koble til datamaskinen for å bruke AllSharefunksjonen med datamaskinen.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 19
19 |
2012-04-13 오후 3:25:16
Innstillinger
Oppsett-prosedyre
3
• Hjem-skjermen vil ikke bli vist hvis du ikke setter opp
de opprinnelige innstillingene.
• Skjermmenyene på dette produktet kan endres etter
en oppgradering av programvareversjonen.
• Antallet trinn du må igjennom avhenger av menyen du
har valgt.
Oppsett-prosedyren kan du stille skjermmenyene
og menyspråkene, konfigurere tilkoblingen til
hjemmenettverket, velge skjermbildeforholdet
(skjermstørrelse og –format) som passer til ditt TVapparat, og søke etter kanalene du ønsker.
4
5
Kanal : Lar deg konfigurere TV-kanalene dine med
funksjoner som land og auto tune (automatisk
søking).
Tidsplanhåndtering : Lar deg sette opp eller
redigere opptakstimeplaner.
Innst. : Åpner innstillingsmenyen.
`` Slik velger du et alternativ på Hjem-skjermen:
1. Bruk knappene ◄► for å flytte markøren slik
at den uthever ditt valg og trykk deretter v.
Skjerm
||MERK |
Lyd
\\ Når produktet kobles til et TV-apparat første gang, vil
produktet slå seg på automatisk. Dette er normal drift.
Kanal
Nettverk
\\ Passord : Tast inn det firesifrede passordet ved hjelp av
talltastene.
-- Passordet er satt til 0000 som standard.
System
Kundesupport
Hjem-skjermen
1
2
3
4
5
1
AllShare Play
På
OppløsningAuto
DTV smart oppløsning
Av
Filmbilde (24 Fs)
Auto
HDMI fargedybde
Auto
HDMI-fargeformatAuto
\\ Home-menyen (Hjem) vil bytte til DTV-kanalmodus etter
3 minutter. Når du åpner menyen Innstillinger, aktiveres
skjermspareren etter 5 minutter.
Innst.
Smart Hub
16:9 Original
BD Wise
||MERK |
Still inn ulike funksjoner etter dine personlige preferanser.
2
TV-sideforhold
Smart Hub skjermstørrelse Størrelse 3
Kanal
Tidsplanhåndtering
Smart Hub : Lar deg velge innhold fra andre
tilkoblede enheter etter type slik at du kan vise eller
spille av disse. Du kan velge videoer, bilder eller
musikk.
Bruke innstillingsskjermen
1. Velg Innst. på Hjem-skjermen og trykk
deretter v.
Innstillingsskjermen vises.
2. For å få tilgang til innstillingsmenyene,
undermenyene og alternativene, se
illustrasjonen av fjernkontrollen og
innstillingstabellen (se side 21~30).
AllShare Play : Starter Smart Hub. Fra Smart
Hub kan du få tilgang til YouTube, spill og andre
applikasjoner.
| 20 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 20
2012-04-13 오후 3:25:17
RECEIVER
TV
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
AD/SUBTITLE
9
TITLE MENU
0
AUDIO
Knapper på fjernkontrollen som brukes
til innstillingsmenyen
TV MUTE
CH LIST
HOME
GUIDE
Innstillinger
1
04
TV SOURCE
3
2
4
A
B
SMART HUB SEARCH
1
2
3
4
C
D
2D 3D
DIGITAL SUBTITLE INPUT
HOME-knapp: Trykk
herRECfor REC
å gå
til Hjem-skjermen.
SOCIAL
PAUSE
RETURN-knapp: Går tilbake til forrige meny.
PANDORA
SUBTITLE
v (Enter) / PILTASTER-knapper:
• Trykk ▲▼◄► for å flytte markøren eller velge
et punkt.
• Trykk v for å aktivere det valgte punktet eller
bekrefte en innstilling.
EXIT-knapp: Trykk her for å avslutte den aktive
menyen.
Detaljert informasjon om funksjonene
Hver innstillingsfunksjon, menypunkt og indivduelle
alternativ forklares i detalj på skjermen. For å
vise en forklaring bruker du ▲▼◄► for å velge
funksjonen, menypunktet eller alternativet.
Forklaringen vil normalt vises på skjermen.
En kort beskrivelse av hver innstillingsfunksjon
starter på den neste siden. Du finner også ekstra
informasjon om enkelte av funksjonene i tillegget til
denne håndboken.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 21
21 |
2012-04-13 오후 3:25:17
Innstillinger
Funksjonene til innstillingsmenyen
Skjerm
TV-sideforhold
Lar deg justere utsignalet fra produktet til
skjermstørrelsen på TV-apparatet.
Smart Hub
skjermstørrelse
Lar deg velge den optimale størrelsen på Smart Hubskjermen.
BD Wise
Oppløsning
DTV smart oppløsning
Filmbilde (24Fs)
Gir optimalt bildekvalitet når produktet er koblet til et TVapparat fra Samsung som støtter funksjonen "BD Wise".
Bildet vil være rikere og ha bedre kvalitet.
Angi oppløsningen på HDMI-signalet.
Nummeret henviser til antallet videolinjer per bilde.
Bokstavene p og i indikerer om signalet er linjesprang
respektivt progressivt.
Jo flere linjer jo høyere er kvaliteten.
Bruk denne funksjonen til å optimere automatisk
skjermoppløsning for digitale sendinger.
||MERK |
\\ Når du bruker funksjonen BD Wise vil ikke denne menyen
være tilgjengelig.
Hvis du stiller inn Filmbilde (24Fs) til Auto, kan spilleren
justere produktets HDMI-signal til 24 rammer per
sekund for bedre bildekvalitet.
• Du kan kun bruke Filmbilde (24Fs) på TV-apparater
som støtter denne rammehastigheten.
• Filmramme er bare tilgjengelig når produktet er satt
opp med oppløsningene HDMI 1080i eller 1080p.
||MERK |
\\ Når du bruker funksjonen BD Wise vil ikke denne menyen
være tilgjengelig.
HDMI-fargeformat
HDMI fargedybde
Lar deg velge fargeområdet som skal benyttes til HDMIsignalet slik at det stemmer med spesifikasjonene til det
tilkoblede TV-monitor el.l..
Lar deg sende ut signaler på HDMI OUT-kontakten
med dype farger. Dype farger gir deg en mer nøyaktig
fargereproduksjon, men en større fargedybde.
| 22 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 22
2012-04-13 오후 3:25:17
Lyd
Dynamisk
områdekontroll
Angi om du ønsker å bruke nedsamplingsprosessering
eller ikke.
Angi alternativet for dynamisk områdekontroll for Dolby
Digital og Dolby Digital Plus.
Av : Du kan lytte til originallyd uten å komprimere
lydens dynamiske område.
På : Det dynamiske området komprimeres riktig ved
å øke den lave lyden og redusere den ekstremt høye
lyden.
Innstillinger
PCM nedsampling
Velg det digitale signalet som passer for TV-apparatet
eller forsterkeren. Hvis du vil ha flere detaljer kan du se
tabellen Valg av digitale signaler. (Se side 66)
04
Digitalt utsignal
||MERK |
\\ Denne innstillingen brukes ikke på lyd over HDMI og det
optiske lydsignalet i tilfelle innstillingen av digital utgang er
"Bitstrøm (ubehandlet)" og "Lydbeskrivelse" er satt til "Av".
Downmixing-modus
Lydsynkr.
\\ Denne innstillingen blir ikke brukt når du ser på DTVprogrammer.
Velg nedmiksingsmetode for stereoutgang.
I noen tilfeller når produktet er koblet til et digitalt
TV-apparat, kan ikke lydsignalet synkroniseres
med videosignalet. Hvis dette skjer, må du justere
lydforsinkelsen slik at den stemmer med videosignalet.
• Du kan velge en forsinkelse i området 0 til 200 ms.
Juster forsinkelsen til optimal stilling.
||MERK |
\\ Lydforsinkelsestiden du angir behøver ikke å være avhengig
av det spilte innholdet.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 23
23 |
2012-04-13 오후 3:25:17
Innstillinger
Velg en enhet som er tilkoblet produktet for å høre lyden
i tillegg til TV-apparatet.
Volumet til DTV-programmet vil bli justert i samsvar med
utstyret.
AV-mottaker : Velg denne hvis du bruker en generell
AV-mottaker/hjemmekinoanlegg eller et TV-apparat til
å høre lyden.
AV-mottaker (offset-modus) : Velg denne hvis du
tilhører en av kategoriene under.
-- Hvis du bruker THX-sertifisert AV-mottaker/
hjemmekinoanlegg.
-- Hvis "Digital utgang" er satt til "Bitstrøm", og hvis
du synes at lydstyrken til Dolby-signalet er mye
høyere enn lydstyrken til MPEG1 Layer2-signalet
når du ser på et DTV-program, må du velge denne
selv om AV-mottakeren din ikke er THX-sertifisert.
Stereoanlegg : Velg denne hvis du bruker en
stereoforsterker eller opptaksenhet som støtter optiskdigital lydinngang som PCM-format.
Lyd
Tilkoblet enhet
||MERK |
\\ For brukere hvor TV-apparatet er den eneste enheten
som produserer lyd:
-- Hvis TV-apparatet ikke støtter Dolby Digital bitstrøminngang via HDMI, er ingen bestemt innstilling nødvendig.
-- Hvis TV-apparatet støtter Dolby Digital bitstrøm-inngang
via HDMI, stiller du "Digitalt utsignal" på "PCM". Når du
gjør det, krever ikke "Tilkoblet enhet" ytterligere oppsett.
\\ Hvis DTV-programmet du ser er produsert i samsvar med
EBU R128, kan den gjennomsnittlige lydstyrken mellom
MPEG1 Layer2-signalet og Dolby Digital- / Dolby Digitalsignalet reduseres. Hvis DTV-programmet ikke er i samsvar
med EBU R128, kan det fremdeles være forskjeller mellom
gjennomsnittsvolumet til TV-programmer.
\\ Et betydelig antall AV-mottaker / Hjemmekinoenhet-dekoder
Dolby Digital / Dolby Digital Plus med +4dB OFFSET når
sammenlignet med samme omkodingsnivå til PCM-inngangen.
Denne produkttypen inkluderer både THX-sertifiserte og ikkeTHX-sertifiserte produkter.
Hvis brukeren velger "AV-mottaker (Forskjøvet modus)" vil
den gjennomsnittlige lydstyrken til til Dolby Digital- / Dolby
Digital Plus-signalet som dekodes av produktet, og MPEG2
Layer2-signalet som dekodes av dette produktet vil være lik.
Kanal
Antenne
Velger en egnet antennetype for digitale sendinger.
Før produktet kan starte memoriseringen av de
tilgjengelige kanalene, må du spesifisere hvilken type
signal som er koblet til dette produktet.
| 24 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 24
2012-04-13 오후 3:25:18
Autoinnstilling
Manuell innstilling
Alternativ for kabelsøk
Overfør kanalliste
\\ Passord : Tast inn det firesifrede passordet ved hjelp av
talltastene.
-- Passordet er satt til 0000 som standard.
Innstillinger
Land
Velg dette alternativet hvis du vil endre landet.
Tast inn det firesifrede passordet ved hjelp av talltastene.
Passordet er satt til 0000 som standard.
04
Kanal
||MERK |
Skanner etter alle kanaler med aktive stasjoner og lagrer
dem.
Skanner automatisk etter en kanal og lagrer den i
produktet.
Det kan hende at automatisk tildelte programnumre ikke
korresponderer med faktiske eller ønskede programnumre.
Skanner manuelt etter en kanal og lagrer den i
produktet. Når skanningen er ferdig, oppdateres
kanalene i kanallisten.
Angir flere søkealternativer, som frekvens og
symbolhastighet for kabelnettsøk.
Denne funksjonen kan importere eller eksportere
kanalkartet.
Du kan koble en USB-lagringsenhet til denne funksjonen.
Eksporter til USB : Eksportere kanalliste til USB.
Denne funksjonen er tilgjengelig når USB er tilkoblet.
Importer fra USB : Importere kanalliste fra USB.
||MERK |
\\ Hvis du setter landet til Nederland, og antennekilden er satt
til kabel, så vil ikke denne menyen vises.
Nettverk
Rediger kanalnummer
Bruk denne for å endre kanalnummer. Når kanalnummeret endres, vil ikke kanalinformasjonen oppdatere seg
automatisk. Hvis denne menyen ikke vises, velger du
Kanal på Hjem-skjermen og trykker deretter TOOLS.
Nettverksinnstillinger
Konfigurer nettverksforbindelsen slik at du kan oppleve
ulike funksjoner som internett eller AllShare Wi-Fifunksjonalitet, og utføre programvareoppdateringer.
Nettverksstatus
Lar deg sjekke det aktuelle nettverket og internettstatusen.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 25
25 |
2012-04-13 오후 3:25:18
Innstillinger
Nettverk
Wi-Fi Direct
Myk AP
AllShare-innstillinger
Enhetsnavn
System
Oppsett
Lar deg koble til en Wi-Fi Direct-enhet til produktet ved
å bruke et peer-til-peer nettverk, uten en trådløs ruter.
Med Wi-Fi Direct kan du bruke en enhet til å styre andre
enheter.
Her kan du koble til andre typer Wi-Fi-enheter trådløst
til produktet. Krever at du oppretter en sikkerhetsnøkkel
som du må legge inn på den andre trådløse enhetene
når du kobler dem til nettverket.
Administrer dine nettverkstilkoblede enheter og still inn
delingsalternativene for produktets harddisk.
Enhetsliste : Angi om du vil tillate en nettverkstilkoblet
enhet, f.eks. en smarttelefon eller et nettbrett, for å
dele innhold med eller styre dette produktet.
Del harddisk : Angi om du vil dele innhold fra
dette produktet med andre enheter som er tilkoblet
nettverket, f.eks. smarttelefoner.
Lar deg legge inn et navn på produktet som vil
identifisere det i nettverkene dine.
Stiller kanalene og klokken når produktet settes opp for
første gang eller når det tilbakestilles.
Stiller klokken og justerer datoen.
||MERK |
Klokke
Anynet+ (HDMI-CEC)
\\ Hvis Timer-visning og Timer-opptak er satt ved å bruke GUIDE,
kanalliste eller infomenyen, baseres den på tidsinformasjonen
til TV-programmet.
Hvis du kan stille klokkemodus til manuell og endre klokken
manuelt, kan funksjonene Timer-visning og Timer-opptak
begrenses eller ikke fungere som de skal.
Anynet+ er en funksjon som tilbyr linket operasjon med
andre Samsung-produkter med Anynet+. For å kunne
benytte funksjonen, må du koble dette produktet til et
Anynet+ TV-apparat fra Samsung med en HDMI-kabel.
| 26 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 26
2012-04-13 오후 3:25:18
System
04
Innstillinger
Lagringsenhetsstyring
Administrerer lagringsenheter som intern harddisk eller
legger til ekstern harddisk koblet til via USB-port for opptak.
Formater enhet : Formaterer valgt enhet. Alt innhold
vil bli slettet fra den enheten.
Kontroller enhet : Sjekk om det er feil på den valgte
enheten.
Test enhetsytelse : Test opptaksytelsen til enheten.
Velg enhet for opptak : Endre stedet hvor du lagrer
de innspilte filene.
||MERK |
\\ Fordi produktet Timeshift og andre funksjoner krever en viss
mengde ledig plass på harddisken, vil den totale mengden
som vises i "Storage Device Manager" i Innstillinger-menyen
avvike fra kapasiteten som er angitt i bruksanvisningen.
(Se side 52)
Du kan koble til et trådløst USB-tastatur eller mus til
USB-porten foran på produktet.
Tastaturinnst. : For å konfigurere et trådløst USBtastatur tilkoblet produktet.
||MERK |
\\ Du kan bare bruke tastaturet når en QWERTY-tastaturskjerm
eller vindu vises i nettleseren og smart-huben.
Museinnstillinger : For å konfigurere en trådløs
USB-mus tilkoblet produktet. Du kan bruke musen
i menyen til produktet på samme måte som en mus
tilkoblet en datamaskin.
||MERK |
Enhetsstyring
\\ Du kan bare bruke musen når en skjerm eller vindu vises i
nettleseren og Smart Hub.
`` For å bruke en mus sammen med menyen i
produktet.:
1. Koble USB-musen til produktet.
2. Klikk på hovedknappen du valgte i museinnstillingene. Det enkle menyskjermbildet vises.
3. Klikk meny alternativene du ønsker.
||MERK |
\\ Avhengig av hvilken modellen du har av USB HID-kompatibel
mus og tastatur, så kan det hende at de ikke er kompatible
med produktet ditt.
\\ Det er ikke sikkert at alle HID-tastaturer vil fungere.
\\ Kablede USB-tastaturer støttes ikke.
\\ Noen applikasjoner støttes ikke.
\\ Hvis et trådløst HID-tastatur ikke fungerer pga. Støy, flytter du
tastaturet nærmere produktet.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 27
27 |
2012-04-13 오후 3:25:18
Innstillinger
System
Språk
Sikkerhet
Du kan velge språket du ønsker å bruke.
• Det valgte språket vil bare vises hvis det støttes av
kanalen
Når du får tilgang til denne funksjonen, vises
sikkerhetsskjermen.
Tast inn sikkerhetspassordet.
(Standardpassordet er 0000).
DTV-kanallås : Du kan låse enkelte kanaler ved hjelp
av kanallåsen, slik at barn ikke kan se på disse.
DTV-programrangeringslås : Denne funksjonen
fungerer sammen med DTV-sendinger som har fått
en klassifisering, og gjør det lettere å kontrollere
hva slags DTV-sendinger familien din kan se. Velg
klassifiseringsnivået du ønsket å sette.
Endre PIN-kode : Endre det firesifrede passordet
som benyttes til å få tilgang til sikkerhetsfunksjonene.
`` Hvis du har glemt passordet
1. Trykk HOME her for å gå til Hjem-menyen.
2. Fjern den USB-baserte lagringsenheten.
3. Trykk og hold nede @ på frontpanelet i minst
5 sekunder.
Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
||MERK |
\\ Passord : Tast inn det firesifrede passordet ved hjelp av
talltastene.
-- Passordet er satt til 0000 som standard.
Generelt
Du kan endre alternativene vist under slik at de passer
til dine behov.
Avansert musikkopi : Når du kopierer musikkfiler,
kan informasjonen bli oppdatert automatisk.
Kopieringstiden kan derimot bli økt.
||MERK |
\\ Denne funksjonen er bare tilgjengelig når produktet er
tilkoblet nettverket.
Gj.siktig meny : Justere gjennomsiktigheten til
menyboksen.
| 28 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 28
2012-04-13 오후 3:25:18
System
DivX®-video på foresp.
Innstillinger
Viser informasjonsskjermen til CI-menyen.
CI-meny : Her aktiveres muligheten for at brukeren
kan få tilgang til CAM-menyen på kortet. Velg CImeny basert på menyoversikten.
Programinfo. : Se informasjon på CAM (Conditional
Access Module)-modulen som er satt inn i CI-sporet
og på "CI CAM with CI or CI+ CARD" som er satt inn
i CAM. Du kan sette inn CAM når som helst, uansett
om produktet er slått av eller på.
04
Vis registreringskode for DivX® VOD for å kjøpe og spille
av DivX® VOD-innhold.
1. Skaff deg en CI CAM hos din nærmeste forhandler,
eller via telefonen.
2. Sett inn et kort av typen CI CAM med "CI" eller
"CI+"
3. Sett CAM med "CI CAM with CI or CI+ CARD" inn
i det felles grensesnittsporet, i retningen angitt med
pilene, slik at den er parallell med sporet.
4. Kontroller om du får bilder på krypterte kanaler.
Felles inngang
||MERK |
\\ Dette produktet fungerer sammen med CI og CI+ CAM.
Men mer deg at enkelte lokale DVB-T-variasjoner finnes, slik
at dette produktet ikke er kompatibelt med alle CAM-typer.
\\ Hvis videokameraet som er tilkoblet ikke fungerer som det
skal. Trekker du CAM CARD ut av produktet og setter det inn
i sporet igjen.
\\ Hvis det vises en hurtigmelding, går du fram som følger. (Dette
er ingen feil på produktet. Kontakt serviceforhandleren din for
mer informasjon.)
1. "Feil smart-kort satt inn." : Smart-kortet er satt
inn feil.
2. "Smart-kortet som er satt inn støttes ikke." : Feil
Smart-kort satt inn.
3. "Kreditten for smar-tkortet er utløpt. Smartkortet er ikke autorisert for denne tjenesten." :
Kreditten på Smart-kortet ditt har utløpt.
4. 4. "Det er ikke satt inn noe smart-kort." : Smartkortet er satt inn feil.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 29
29 |
2012-04-13 오후 3:25:18
Innstillinger
Kundesupport
Programvareoppdatering
Kontakt Samsung
Ekstern styring
Menyen Programvareoppdatering lar deg oppgradere
produktets programvare til nyeste versjon.
Oppgir kontaktinformasjon når du søker hjelp til ditt
produkt.
Med ekstern styring kan du la kundeservice feilsøke
problemer på ditt Samsung-produkt eksternt fra. For å
bruke dette programmet må du akseptere lisensavtalen.
||MERK |
\\ For å koble til ekstern styring, må du først kontakte
servicesenteret.
\\ Det er ikke sikkert at ekstern service er tilgjengelig i alle land.
Tilbst
Tilbakestiller alle innstillinger til deres standardinnstillinger,
bortsett fra nettverks- og Smart Hub-innstillingene.
Standardpassordet er 0000.
| 30 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 30
2012-04-13 오후 3:25:18
Nettverk og internett
Kablet - Manuell
1. Velg Start på skjermen for nettverkstilkobling,
og trykk deretter v.
Skjermen Nettverksstatus vises.
Produktet vil verifisere nettverkstilkoblingen.
Konfigurere nettverksforbindelsen
Før du starter må du ta kontakt med din
internettleverandør (ISP) for å finne ut om IPadressen din er statisk eller dynamisk. Hvis den er
dynamisk, og du har et trådbundet eller trådløst
nettverk, anbefaler vi at du bruker de automatiske
konfigurasjonsprosedyren som er beskrevet under.
Hvis du er tilkoblet via et trådbundet nettverk, skal
du koble produktet til ruteren med en LAN-kabel
før du starter konfigurasjonsprosedyren.
Hvis du er tilkoblet et trådløst nettverk, skal du
koble fra alle trådbundede nettverksforbindelser
før du starter.
For å starte konfigureringen av nettverksforbindelsen, skal du følge disse trinnene:
1. I Hjem-skjermen velger du Innst., og trykk
deretter v.
2. Velg Nettverk, og trykk deretter v.
3. Velg Nettverksinnstillinger, og trykk deretter
v.
4. Gå til instruksjonene for Trådbundede nettverk
som starter under, eller instruksjonene for
Trådløse nettverk som starter på side 32.
Kablet nettverk
ĞĞ
Kablet - Automatisk
Innstillinger
Hvis du har en statisk IP-adresse, eller hvis den
automatiske prosedyren ikke fungerer, må du sette
opp nettverksinnstillingene manuelt.
Etter at du har fulgt trinnene 1 til 3 over:
04
Når du kobler dette produktet til et nettverk,
kan du bruke nettverksbaserte applikasjoner
og funksjoner, f.eks. Smart Hub, og
oppgradere programvaren til produktet via
nettverksforbindelsen. For mer informasjon om
tilgang til og bruk av internettjenester, se kapitlet
Nettverkstjenester (Se side 58~60) i denne
bruksanvisningen. Instruksjoner for hvordan man
konfigurerer nettverksforbindelsen starter under.
ĞĞ
Nettverksinnstillinger
Tilkobling til kablet nettverk mislyktes.
MAC-adresseXX:XX:XX:XX:XX:XX
IP-adresse0.0.0.0
Delnettverksmaske0.0.0.0
Gateway0.0.0.0
DNS-server0.0.0.0
Kan ikke koble til nettverket. Prøv følgende: Kontroller om
IP-adressen er angitt korrekt under IP-innstillinger. Kontakt
Internett-leverandøren for mer informasjon.
Forrige
IP-innst.
Prøv ig
OK
2. Velg IP-innst. på høyre side av skjermen, og
trykk v.
Skjermen IP-innstillinger vises.
3. Velg feltet IP-modus, og still det til Manuelt.
4. Bruk talltastaturet på fjernkontrollen til å
taste inn nettverksnumrene. Bruk ▲▼◄►
på fjernkontrollen for å bevege deg mellom
innleggingsfeltene.
||MERK |
\\ Disse numrene kan du få fra internettleverandøren din.
Du kan også vise disse numrene på de fleste
datamaskinene med Windows.
Se "Hente nettverksinnstillingene" på side 32.
5. Når dette er gjort, merk OK og trykk v.
Produktet verifiserer nettverksforbindelsen og
kobler deretter til nettverket.
Etter å ha fulgt trinn 1 til 3 over:
1. Velg Start på skjermen for nettverkstilkobling,
og trykk deretter v. Produktet detekterer
den trådbundede tilkoblingen, verifiserer
nettverksforbindelsen og kobler deretter til
nettverket.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 31
31 |
2012-04-13 오후 3:25:18
Innstillinger
< Hente numrene for nettverksinnstillingene >
Du kan vise numrene for nettverksinnstillingene på
de fleste datamaskinene med Windows. For å se
numrene for nettverksinnstillingene, kan du følge
disse trinnene:
• Windows XP
1. Høyreklikk på nettverksikonet nederst til høyre
på skrivebordet i Windows.
ĞĞ
Trådløst (generelt) - Automatisk
Utfør først trinn 1 til 3 i "Konfigurere
nettverksforbindelsen" på side 31.
1. Velg Start på skjermen for nettverkstilkobling,
og trykk deretter v.
Produktet søker etter og viser en liste over de
tilgjengelige nettverkene.
2. På hurtigmenyen må du velge Status.
Nettverksinnstillinger
3. På dialogen som vises må du velge
kategorien Støtte.
Velg din trådløse ruter fra listen.
iptime23
4. Klikk deretter på Detaljer.
Nettverksinnstillingene vises.
ELT
JSY
KT_WLAN_C361
• Windows 7
Mirhenge_edu
SO070VOIP
1. Klikk på nettverksikonet nederst til høyre på
skrivebordet i Windows.
2. På hurtigmenyen må du velge Network og
Sharing Centre.
3. På dialogen som vises, klikk på Lokal nettverkstilkobling eller Trådløs nettverkstilkobling,
avhengig av nettverkstilkoblingen.
4. Klikk deretter på Detaljer.
Nettverksinnstillingene vises.
||MERK |
\\ Informasjonen kan være forskjellig avhengig av Windowsversjon.
Trådløst nettverk
Du kan sette opp en trådløs nettverkstilkobling på
tre måter:
-- Trådløs automatisk
-- Trådløs manuelt
-- WPS(PBC)
Når du konfigurerer den trådløse
nettverksforbindelsen, vil eventuelle trådløse
nettverksenheter som for øyeblikket er tilkoblet
gjennom produktet, bli frakoblet.
||MERK |
\\ Den trådløse nettverksforbindelsen kan ikke konfigureres
hvis du allerede har en kabelbasert internettforbindelse.
Oppdater
WPS(PBC)
Forrige
Neste
Avbryt
2. Velg ønsket nettverk og trykk deretter v.
3. Velg Neste, og trykk deretter v.
4. På Sikkerhetsskjermen må du taste inn
sikkerhetskoden eller passfrasen til nettverket.
Skriv inn tallene direkte med talltastene på
fjernkontrollen. Skriv inn bokstaver ved å
velge en bokstav med pilknappen. Trykk
deretter v.
5. Når dette er gjort, velg Neste til høyre
på skjermen. Produktet verifiserer
nettverksforbindelsen og kobler deretter til
nettverket.
||MERK |
\\ Hvis ikke den ønskede ruteren er synlig eller hvis det er
listet opp for mange rutere, følg instruksjonene under. Du
kan koble til en ønsket ruter.
1)
2)
3)
4)
Utfør fram til trinn 2 over.
Velg Legg til nettverk.
Angi et navn (SSID) for den trådløse ruteren.
Velg sikkerhetstype.
\\ Det skal være mulig å finne sikkerhetskoden eller
passfrasen på en av oppsettskjermene du var innom når
du satte opp ruteren eller modemet.
| 32 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 32
2012-04-13 오후 3:25:18
ĞĞ
Trådløst (generelt) - Manuell
2. Velg ønsket nettverk og trykk deretter v.
3. Velg Neste, og trykk deretter v.
4. På Sikkerhetsskjermen må du taste inn
sikkerhetskoden eller passfrasen til nettverket.
Skriv inn tallene direkte med talltastene
på fjernkontrollen. Skriv inn bokstaver ved
å velge en bokstav med ▲▼◄►, Trykk
deretter v.
5. Når dette er gjort, velg Neste på høyre side
av skjermen, og trykk v.
6. Skjermen Nettverksstatus vises.
Produktet forsøker å verifiserer
nettverksforbindelsen og mislykkes.
7. Velg IP-innst. på høyre side av skjermen, og
trykk v. Skjermen IP-innstillinger vises.
8. Velg feltet IP-modus, og still det til Manuelt.
9. Bruk talltastaturet på fjernkontrollen til å
taste inn nettverksnumrene. Bruk ▲▼◄►
på fjernkontrollen for å bevege deg mellom
innleggingsfeltene.
||MERK |
\\ Disse numrene kan du få fra internettleverandøren din. Du
kan også vise disse numrene på de fleste datamaskinene
med Windows.
Se "Hente nettverksinnstillingene" på side 32.
10. Når dette er gjort, merk OK og trykk v.
Skjermen Nettverksstatus vises. Produktet
verifiserer nettverksforbindelsen og kobler
deretter til nettverket. Når dette er gjort, merk
OK og trykk v.
1. Velg Start på skjermen for nettverkstilkobling,
og trykk deretter v.
Produktet søker etter og viser en liste over de
tilgjengelige nettverkene.
2. Trykk WPS(PBC)-knappen på ruteren innen
to minutter. Produktet ditt henter automatisk
inn alle nødvendige nettverksverdier for å
kunne koble til nettverket.
Skjermen Nettverksstatus vises. Produktet
kobler seg til nettverket etter at nettverkstilkoblingen er verifisert.
Wi-Fi Direct
Med Wi-Fi Direct-funksjonen kan du koble til
Wi-Fi Direct-enheter til produktet og hverandre til
et peer-til-peer nettverk, uten en trådløs ruter.
1. Slå på Wi-Fi Direct-enheten og aktiver
funksjonen for Wi-Fi Direct.
2. I Hjem-skjermen velger du Innst., og trykk
deretter v.
3. Velg Nettverk, og trykk deretter v.
4. Velg Wi-Fi Direct, og trykk deretter v.
Wi-Fi Direct-enhetene som du kan koble til,
vises.
Wi-Fi Direct
Enhetsnavn
Display: [STB]E7900
Velg Wi-Fi Direct-enheten som skal tilkobles.
Audio
AndroidXXXXXXXFrakoblet
Network
System
Support
Oppdater
Lukk
' Tilbake
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 33
Innstillinger
1. Velg Start på skjermen for nettverkstilkobling,
og trykk deretter v. Produktet søker
etter og viser en liste over de tilgjengelige
nettverkene.
WPS(PBC)
Utfør først trinn 1 til 3 i "Konfigurere
nettverksforbindelsen" på side 31.
04
Hvis du har en statisk IP-adresse, eller hvis den
automatiske prosedyren ikke fungerer, må du sette
opp nettverksinnstillingene manuelt.
Etter at du har fulgt trinnene 1 til 3 I "Konfigurere
nettverkstilkobling" på side 31.
ĞĞ
33 |
2012-04-13 오후 3:25:19
Innstillinger
5. Det er tre måter å fullføre Wi-Fi-tilkoblingen
på:
• Gjennom Wi-Fi-enheten.
• Gjennom produktet ved å bruke PBC.
• Gjennom produktet ved å bruke en PINkode.
Hver av disse er beskrevet under.
Gjennom Wi-Fi-enheten
1. På Wi-Fi-enheten skal du følge prosedyren for
tilkobling til en annen Wi-Fi Direct-enhet. Se
bruksanvisningen til enheten for instruksjoner.
2. Når du har fullført prosedyren, skal du se en
melding på TV-skjermen, som sier at en enhet
som støtter Wi-Fi Direct har bedt om å koble
til. Velg OK, og trykk v for å akseptere.
3. Tilkoblingsmeldingen vises, etterfulgt av
meldingen om at enheten er tilkoblet. Når den
lukkes, vil du se enheten listet opp på Wi-Fi
Direct-skjermen som tilkoblet.
Gjennom produktet ved å bruke PBC
1. Velg den Wi-Fi Direct-enheten du ønsker å
koble til dette produktet, og trykk v.
PBC/PIN-meldingen vises.
2. Velg PBC, og trykk deretter v.
PBC-meldingen vises.
3. Trykk PBC på Wi-Fi Direct-enheten innen
2 minutter.
4. Tilkoblingsmeldingen vises, etterfulgt av
meldingen om at enheten er tilkoblet. Når den
lukkes, vil du se enheten listet opp på Wi-Fi
Direct-skjermen som tilkoblet.
Gjennom produktet ved å bruke en PIN-kode
1. Velg den Wi-Fi Direct-enheten du ønsker å
koble til dette produktet, og trykk v.
PBC/PIN-meldingen vises.
2. Velg PIN, og trykk deretter v.
PIN-meldingen vises.
3. Skriv ned PIN-koden i meldingen og tast den
inn i riktig felt i Wi-Fi Direct-enheten du ønsker
å koble til.
4. Tilkoblingsmeldingen vises, etterfulgt av
meldingen om at enheten er tilkoblet. Når den
lukkes, vil du se enheten listet opp på Wi-Fi
Direct-skjermen som tilkoblet.
||MERK |
\\ Den trådbundede eller trådløse nettverksforbindelsen vil
bli frakoblet når du bruker Wi-Fi Direct-funksjonen.
\\ Det er mulig at noen Wi-Fi-enheter ikke støtter AllSharefunksjonen hvis hvis den er tilkoblet via WI-FI Direct. Hvis
dette er tilfelle, anbefales det å endre fremgangsmåten
for nettverkstilkobling mellom enhetene.
Myk AP
Dette produktet tilbyr muligheten til å bruke det
som et trådløst tilgangspunkt. Med Soft AP kan du
la andre trådløse enheter koble seg til nettverket
ditt gjennom dette produktet.
Dette krever at du oppretter en sikkerhetskode
som du må legge inn på de andre Wi-Fi-enhetene
når du kobler disse til nettverket.
1. I Hjem-skjermen velger du Innst., og trykk
deretter v.
2. Velg Nettverk, og trykk deretter v.
3. Velg Myk AP, og trykk deretter v.
4. Velg På eller Av, og trykk deretter v.
< Slik velger du den programstyrte
sikkerhetsnøkkelen til tilgangspunktet >
1. I Myk AP-skjermen velger du
Sikkerhetskode, og trykk deretter v.
Skjermen Sikkerhetskode vises.
2. På Sikkerhetskode-skjermen skriver du inn
en sikkerhetskode. Skriv inn tallene direkte
med talltastene på fjernkontrollen. Skriv
inn bokstaver ved å velge en bokstav med
▲▼◄►, Trykk deretter v.
3. Bruk så ▲▼◄► for å gå til Utført nederst på
skjermen, og trykk deretter v.
Når du bruker tilkoblingsprosedyren på enheten
for å koble til en Wi-Fi-enhet, må du taste inn
sikkerhetskoden (som du opprettet her) i riktig felt.
| 34 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 34
2012-04-13 오후 3:25:19
AllShare-innstillinger
2. Velg Nettverk, og trykk deretter v.
3. Velg AllShare-innstillinger, og trykk deretter
v.
4. Velg Enhetsliste og trykk deretter v.
Velg en enhet fra enhetslisten og trykk
deretter v.
Skjermen for AllShare-innstillinger vises.
5. Velg Tillat, Nekt eller Slett fra listen, og trykk
deretter v.
Skjermen for AllShare-innstillinger viser bare enheter
hvis du har etablert nettverkstilkoblinger til AllShareenheter. Hvis du vil ha mer informasjon om AllSharenettverkstilkoblede enheter, se side 39.
||MERK |
\\ Alternativet "Del harddisk" skal stilles til På for å dele
innholdet gjennom AllShare-funksjonen.
Enhetsnavn
Lar deg legge inn navnet på produktet som vil
identifisere den på nettverket.
Oppgradere programvare
Menyen Programvareoppgradering gir deg
muligheten til å oppgradere programvaren på
produktet for bedre ytelse og ekstra tjenester.
• Du må aldri slå produktet av eller på igjen manuelt
under oppdateringsprosessen.
1. I Hjem-skjermen velger du Innst., og trykk
deretter v.
2. Velg Kundesupport, og trykk deretter v.
Innstillinger
1. I Hjem-skjermen velger du Innst., og trykk
deretter v.
4. Velg en av følgende metoder:
• Online
04
Skjermen AllShare-innstillinger lister opp AllShareenhetene som er tilkoblet nettverket og IPadressene deres. Gjennom denne skjermen kan
du tillate at en enhet får tilgang til produktet, nekte
tilgang eller slette enheten fra AllShare-listen.
3. Velg Programvareoppdatering, og trykk
deretter v.
• Via kanal
• Via USB
• Via nedlasting
• Oppgradering i standbymodus
5. Trykk v.
||MERK |
\\ Oppgraderingen er fullført i det øyeblikket produktet slår
seg av og deretter på igjen automatisk.
\\ Samsung Electronics kan ikke holdes rettslig ansvarlig for
feil på produktet som skyldes ustabil internett-tilkobling,
eller uaktsomhet fra forbrukerens side under oppdatering av
programvaren.
\\ Hvis du vil avbryte oppgraderingen mens oppgraderingen
blir lastet ned kan du trykke v.
Online
Produktet må være tilkoblet internett for å kunne
bruke funksjonen Online.
1. Velg Tilkoblet, og trykk deretter v.
Meldingen "Kobler til server" vises.
2. Hvis det finnes en oppgradering tilgjengelig
vil en nedlastingsboks dukke opp med en
framdriftsstolpe samtidig som nedlastingen
starter.
3. Når nedlastingen er ferdig vil
oppgraderingsvinduet dukke opp med
følgende alternativer: Oppgrader nå,
Oppgrader senere eller Ikke oppgrader.
4. Hvis du velger Oppgrader nå, vil produktet
oppgradere programvaren, slå seg av og
deretter på igjen automatisk.
5. Hvis du ikke velger i løpet av ett minutt, eller
velger Oppgrader senere, vil produktet lagre
den nye oppgraderingen. Du kan oppgradere
programvaren senere ved hjelp av funksjonen
Via nedlasting.
6. Hvis du velger Ikke oppgrader, vil produktet
kansellere oppgraderingen.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 35
35 |
2012-04-13 오후 3:25:19
Innstillinger
Via kanal
Oppgrader programvare ved hjelp av kringkastingssignalet.
Via USB
1. Gå til www.samsung.com.
2. Klikk STØTTE øverst til høyre på siden.
3. Angi produktets modellnummer i søkefeltet
og klikk deretter Finn produkt.
4. Klikk Hent nedlastinger midt på siden under
overskriften Nedlastinger.
5. Klikk Fastvare midt på siden.
6. Klikk ZIP-ikonet i Fil-kolonnen til høyre på
siden.
7. Klikk OK I hurtigmenyen som vises for
nedlasting og lagre firmware-filen til
datamaskinen din.
8. Pakk ut det komprimerte arkivet på
datamaskinen. Du må ha en mappe med det
samme navnet som ZIP-filen.
9. Kopier denne mappen over på en USBbasert lagringsenhet (Flash).
10. Koble den USB-baserte lagringsenheten til
USB-porten på dette produktet.
11. På produktets meny må du gå til Innst. >
Kundesupport > Programvareoppdatering.
12. Velg Via USB.
||MERK |
\\ Når programvareoppgraderingen er ferdig, må du sjekke
programvaredetaljene på menyen Programvareoppdatering.
\\ Du må ikke slå av produktet under en programvareoppgradering.
Dette kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal.
\\ Programvareoppdateringer ved hjelp av USB-kontakten
(Host) støtter bare en USB-basert minnepinne.
Via nedlastede
Alternativet Via nedlasting lar deg oppgradere
produktet ved hjelp av en fil som er lastet ned
til produktet tidligere, og som du valgte å ikke
installere med en gang, eller en fil som er lastet
ned til produktet i Standby-modus.
1. Hvis programvaren har blitt lastet ned vil du
se programvareversjonen til høyre for Via
nedlasting.
2. Velg Via nedlastede, og trykk deretter v.
3. Produktet viser en melding som spør om du
vil oppgradere. Velg Ja. Produktet starter
oppgraderingen.
4. Når oppgraderingen er ferdig, vil produktet
slå seg av, og deretter på igjen automatisk.
||MERK |
\\ Når oppgraderingen av systemet er ferdig, må du sjekke
programvaredetaljene på menyen Programvareoppgradering.
\\ Du må ikke slå av produktet under en
programvareoppgradering.
Dette kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal.
Oppgradering i standbymodus
Du kan sette opp funksjonen Oppgradering i
standbymodus slik at produktet laster ned nye
oppgraderingen når det er i standbymodus.
I Standby-modus er produktet slått av,
men internettforbindelsen er aktiv. Dette
gjør det mulig for produktet å laste ned
programvareoppgraderinger automatisk når du
ikke bruker det.
1. Bruk ▲▼ til å velge Oppgradering i
standbymodus, og trykk deretter v.
2. Velg ønsket klokkeslett.
Hvis du velger ønsket klokkeslett, utføres
oppgraderingen automatisk på det angitte
tidspunktet.
||MERK |
\\ Hvis du skal kunne bruke funksjonen Oppgradering i
standbymodus, må produktet være koblet til internett.
| 36 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 36
2012-04-13 오후 3:25:19
Medieavspilling
1. Koble USB-enheten eller mobiltelefonen til
USB-porten på forsiden av produktet.
Innst.
Du kan spille av innholdet på en USB-enhet
gjennom AllShare-skjermen
1. Velg AllShare Play på Hjem-skjermen og
trykk deretter v.
2. Velg ønsket innhold og velg deretter ønsket
enhet.
AllShare Play
M-liste
1
Videoer
Bilder
2
Musikk
Ny enhet tilk.
TV-opptak
Still inn ulike funksjoner etter dine personlige preferanser.
Videoer
m80
Bilder
Musikk
Smart Hub
AllShare Play
/ Videoer /
HDD
USB
DLNA
685.85MB/926.06GB
Ingen enhet er tilkoblet
" Enter ' Tilbake
Tidsplanhåndtering
c Trygg fj. av USB
2. Velg Videoer, Bilder eller Musikk, og trykk
deretter v.
Avhengig av hvordan innholdet er arrangert,
vil du se enten mapper, individuelle filer eller
begge.
3. Velg ønskede filer.
4. Trykk RETURN for å gå ut av en mappe eller
for å gå tilbake til Hjem-skjermen.
1
||MERK |
\\ Du må ta ut USB-enheten på en sikker måte (ved å utføre
funksjonen "Trygg fj. av USB") for å forhindre mulige
skader på USB-baserte lagringsenheten.
2
3
4
3
Ingen enhet er tilkoblet
Trykk på Enter for mer informasjon om AllShare
Play.
a Pålogging
Kanal
' Tilbake
4
M-liste : Lar deg sjekke en fil som nylig er avspilt
eller oppdatert.
• Spilt nylig
Viser listen med innhold som nettopp er vist.
-- Hvis valgt fil er slettet eller lagringsenheten
som inneholder den valgte filen ble fjernet,
vises en melding om at den valgte filen ikke er
tilgjengelig.
-- Viser innholdet i tidsrekkefølge, basert på
enhetens systemtid.
-- Lister opp inntil 48 oppføringer.
• Hva skjer
Her vises nytt innhold.
• Sp.liste
Du kan lage din egen spilleliste hvor du grupperer
ønsket innhold.
-- Du kan lagre inntil 12 spillelister.
-- Hver spilleliste kan inneholde opptil 100 filer.
-- Hvis en spilleliste lages som en musikkspilleliste, kan man kun legge musikkfiler til
listen.
Innholdstype : Lar deg velge et ønsket innhold.
Enhetstype : Lar deg velge ønsket tilkoblet enhet.
Viser de fargede knappene på fjernkontrollen som
du kan trykke på for å få tilgang til eller utføre
funksjoner.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 37
Medieavspilling
Du kan spille multimediefiler som er på en USBenhet eller mobiltelefon.
For å spille innholdet på mobiltelefonen, må
produktet og mobiltelefonen være koblet sammen
med en USB-kabel. Hvis mobiltelefonen er DLNAkompatibel, kan du spille innholdet uten å bruke
en USB-kabel. (Se sidene 38~39)
Bruke skjermen AllShare Play
05
Sette inn en USB-enhet eller
mobiltelefon i USB-porten
37 |
2012-04-13 오후 3:25:20
Medieavspilling
||MERK |
\\ Slik lager du en spilleliste
Velg ønsket innhold (Videoer, Bilder eller Musikk), og merk
så ønskede filer. Trykk TOOLS, og deretter Tilføy sp.liste.
\\ Videofilene som spilles av via DLNA, føres kun opp i Min
liste når nettverksforbindelsen er opprettet.
Bruke AllShare Play-funksjonen
Med AllShare Play kan du spille av videoer, bilder
eller musikk som ligger på datamaskinen, DLNAkompatible enheter, Facebook, SugarSync og
Family Story på Samsung SMART PVR med
nettverksforbindelse. For å bruke AllShare
sammen med datamaskinen din, må du installere
AllShare på datamaskinen din.
||MERK |
\\ Når tilkoblingen er opprettet, kan du ikke bare spille
videoinnholdet, men også overføre data mellom enhetene
ved å bruke Allshare-funksjonen.
Se side 44~46 for mer informasjon.
1. Koble Samsung SMART PVR og de DLNAkompatible produktene til samme nettverk.
2. Velg AllShare Play i Hjem-skjermen og trykk
deretter v.
3. Velg ønsket navnet til det DLNA-kompatible
produktet, og trykk deretter v.
AllShare Play
M-liste
Videoer
Bilder
Musikk
1/5
/ Videoer /
HDD
685.85MB/926.06GB
CANDP201012-PC: candp 201012:
Koble til AllShare-enhet.Avspillingen kan være
ustabil, avhengig av nettverksforbindelsen.
TV-opptak
a Pålogging
/ Verktøy
' Tilbake
4. Velg ønsket fil på skjermen, og trykk deretter
v.
• HDD : Du kan spille innhold som er lagret på
harddisken.
• USB : Du kan spille innhold som er lagret i
USB-minnet.
• Kamera : Du kan spille innhold som er lagret i
det tilkoblede kameraet.
• DLNA : Du kan spille innhold som er lagret i
den tilkoblede lagringsenheten.
• Picasa : Du kan spille innhold som er lagret
på Picasa.
• SugarSync : Du kan spille innhold fra Cloudtjenesten du har registrert deg hos.
• Family Story : Du kan spille innhold som er
lagret på Family Story.
• Facebook : Du kan spille innhold som er
lagret på facebook.
||MERK |
\\ For å aktivere noen av tjenestene, må du være pålogget
med den respektive brukerkontoen for akkurat den
tjenesten.
Når du er logget på Smart Hub med en registrert
Samsung-konto, kan du legge til en konto med akkurat
den tjenesten ved å velge Kontoansvarlig.
\\ Det er mulig programmet må installeres via Samsung
Apps for tjenester som ikke vises i fabrikkinnstillingen.
\\ Noen tjenester kan kreve innlogging, og du kan
administrere din innloggingskonto på Smart Hub.
\\ Noen tjenester kan kreve at man oppretter konto og
abonnerer på et nettsted med en tilsvarende tjeneste.
Slik laster du ned AllShareprogramvaren
Hvis du vil bruke AllShare sammen med
datamaskinen din må du installere AllShare på
datamaskinen.
Du kan laste ned programmet til datamaskinen
din og få detaljerte instruksjoner om bruken av
AllShare fra samsung.com.
1. Gå til www.samsung.com.
2. Klikk Support øverst på siden.
3. På Support-siden må du skrikve inn
modellnummeret til produktet i feltet
Modellnummer, og trykk deretter v.
| 38 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 38
2012-04-13 오후 3:25:21
6. På Software-fliken klikker du på filikonet på
høyre side av AllShare-linjen.
7. I meldingen som vises skal du klikke på Lagre
fil.
8. Finn AllShare-installasjonsfilen på harddisken
din og dobbeltklikk på denne.
Du kan se filer som er delt ut av datamaskinen din
med Samsung SMART PVR.
Du finner mer informasjon om AllShare og bruken
av denne funksjonen på Samsungs nettsider.
Mobil enhet
Samsung SMART PVR
Spille av filer i
mobil enhet
9. I meldingen som vises, trykk Kjør og følg
instruksjonene på skjermen.
Spille av innhold som er plassert på
datamaskinen din med Samsung
SMART PVR
Du kan se filer som er delt ut av datamaskinen din
med Samsung SMART PVR.
Du finner mer informasjon om AllShare og bruken
av denne funksjonen på Samsungs nettsider.
Datamaskin
Samsung SMART PVR
AllShare Play-tilkobling
Spill av datamaskinfiler
Medieavspilling
5. På siden for nedlastingssenteret må du klikke
på fliken Programvare.
Spille av innhold fra din smarttelefon på
Samsung SMART PVR
05
4. På siden som vises, klikk Hent nedlastinger
på venstre side under Nedlastinger.
Nedlastingssenteret vises.
Kontrollere med din mobile enhet
Bruk smarttelefonen for å vise filer lagret på
datamaskinen, avspilt på Samsung SMART PVR.
(Kun tilgjengelig med mobile enheter fra Samsung
som støtter AllShare-funksjonen.)
Du finner mer informasjon om AllShare og bruken
av denne funksjonen på Samsungs nettsider.
Datamaskin
AllShare Playtilkobling
Samsung SMART PVR
Play back
PC's files
Mobil enhet
Styr datamaskinfilene til
Samsung SMART PVR
||MERK |
\\ Når tilkoblingen er opprettet, kan du ikke bare spille
videoinnholdet, men også overføre data mellom enhetene
ved å bruke Allshare-funksjonen.
Se side 44~46 for mer informasjon.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 39
39 |
2012-04-13 오후 3:25:22
Medieavspilling
Styre videoavspilling
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Du kan spille av videoinnhold
som er på USB-enheter, en mobil enhet eller en datamaskin. Avhengig
RECEIVER
SUBTITLE INPUT
av innholdet, kan det TVhende
at ikke alle funksjonene som er beskrevet i denne bruksanvisningen er
tilgjengelig.
1 2 3
Knapper på fjernkontrollen
4 5 6 som brukes til videoavspilling
7
8
AD/SUBTITLE
9
TITLE MENU
0
AUDIO
Bruke verktøymenyen
Trykk TOOLS under avspilling.
Spill fra
begynnelsen
TV MUTE
TV SOURCE
„„
Avspillingsrelaterte knapper
CH LIST
HOME
GUIDE
Produktet spiller ikke av lyd i søkemodus, ved
sakte avspilling eller ved trinnvis avspilling.
• Trykk 6 for å gå tilbake til vanlig
avspillingshastighet.
6-knapp
5-knapp
7-knapp
Stanser avspillingen.
A
B
C
D
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
Trinnvis
avspilling
Trykk 4 i pausemodus.
Hver gang du trykker 4 endres
avspillingshastigheten.
1. Velg tittelsøk og trykk v.
2. Med ▲▼-knappene velger du
tittel og trykker v.
1. Velg tidssøk og trykk v.
Pauser avpillingen.
2D 3D
SMART HUB SEARCH
Hvis det finnes mer enn én film på
enheten, velger du for å starte en
annen tittel.
Velg for å spille av filmen fra valgt
tidspunkt.
Starter avspilling.
REC REC
PAUSE
Under SOCIAL
avspilling
må
du trykke 3 eller
PANDORA
SUBTITLE
Hurtigavspil- 4.
Hver gang du trykker 3 eller 4,
ling
endres avspillingshastigheten.
Sakte
avspilling
Tittelsøk
Velg for å gå tilbake til starten av
filmen, trykk deretter v.
Tidssøk
2. Med talltastene angir du tidspunktet
du ønsker å gå til, trykk deretter v.
||MERK |
\\ Du kan også bruke ◄► til å flytte
forover eller bakover i filmen.
Filmen flytter seg framover eller
bakover hver gang du trykker ◄►.
Trykk 7 i pausemodus.
Hver gang du trykker 7 vil en ny ramme
vises.
Trykk 1 eller 2 under avspilling.
Hver gang du trykker 1 eller 2, går
du til forrige eller neste kapittel eller fil.
Hopp over
||MERK |
\\ Hvis du trykker på 1 etter at tre
sekunder har gått, spilles det aktive
kapitlet eller filen om igjen fra
begynnelsen. Men hvis du trykker
på 1 innen tre sekunder etter at
avspillingen begynner, vil foregående
kapittel eller fil bli spilt av.
| 40 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 40
2012-04-13 오후 3:25:22
2. Trykk v der du ønsker at
repetisjonen skal starte (A). Spill
filmen.
3. Trykk v der du vil at
repetisjonen skal stoppe (B).
||MERK |
Fullskjerm
Bildemodus
\\ Du må velge punkt (B) minst 5
sekunder unna punkt (A).
Velg for å endre fullskjermvisning.
Velg for å angi bildemodus.
-- Dynamisk : Øker skarphet og
lysstyrke.
-- Standard : Velg denne innstillingen
for de fleste visningsapplikasjonene.
-- Film : Beste innstilling når du skal
se filmer.
-- Bruker : Lar deg justere henholdsvis
skarpheten og støyreduksjonen.
Gå til videoliste
Informasjon
Lyd
Velg denne for å sette opp ønsket
lydspråk.
Velg for å vise filinformasjon om
videoer.
||MERK |
\\ Avhengig av lagringsenheten, vil innholdet på Toolsmenyen kunne variere.
Se side 44~46 for flere
POWER
alternativer.
FUNCTION
TV SOURCE
\\ Videofiler med høyeRECEIVER
bithastigheter på 20Mbps eller mer
TV
SUBTITLE INPUT
belaster produktet og kan
stoppe
under avspilling.
1 2 3
Styre musikkavspilling
4 5 6
7 av8musikkinnhold
9
Du kan styre avspilling
som ligger
AD/SUBTITLE
TITLE MENU
på en USB-enhet, mobilenhet
eller datamaskin.
0 AUDIO
POWER
Knapper på fjernkontrollen
som brukes
til musikkavspilling
FUNCTION
TV SOURCE
RECEIVER
TV MUTE
TV
SUBTITLE
1
1
2
3
5
6
8
9
4
CH LIST
HOME
AD/SUBTITLE
2
3
2
TITLE MENU
0
A
AUDIO
BTV SOURCEC
SMART HUB SEARCH
DIGITAL
4
5
SUBTITLE
SOCIALHOMEREC
D
2D 3D
INPUT
GUIDE
REC
PAUSE
PANDORA
SUBTITLE
NUMMER-knapper
: Trykk
nummeret på sporet.
Det valgte sporet spilles av.
5-knapp : Stopper et spor.
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 41
GUIDE
TV MUTE
CH LIST
1
INPUT
TV SOURCE
7
||MERK |
\\ Når du bruker funksjonen BD
Wise vil ikke denne menyen være
tilgjengelig.
Velg for å gå til videolisten på valgt
medium.
Medieavspilling
1. Trykk ▲▼ for å gjenta A-B, trykk
deretter v.
Undertekst
Velg denne for å sette opp ønsket
språk på undertekstene.
-- Du kan også bruke denne funksjonen
ved å trykke SUBTITLE på
fjernkontrollen.
05
Gjenta Modus
Velg for å gjenta en tittel, kapittel eller
bestemt del.
-- Av : Velg for å gå tilbake til normal
avspilling.
-- Tittel : Velg for å repetere valgt tittel.
-- Kapittel : Velg for å repetere et
kapittel.
-- Repeter A-B : Velg for å repetere en
bestemt del.
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Norsk
41 |
2012-04-13 오후 3:25:23
Medieavspilling
3
4
5
Hopp over : Under avspilling må du trykke GRØNN
knapp (B) eller GUL (C) for å gå til forrige eller
neste side i spillelisten.
7-knapp : Pauser avspilling.
6-knapp : Spiller av det valgte sporet.
Bruke verktøymenyen
Trykk TOOLS under avspilling.
Vise
Se sidene 44~46.
Tittel
Se sidene 44~46.
Mappevisning
Artist
Album
Sjanger
Velg avspilling
Se sidene 44~46.
Se sidene 44~46.
Se sidene 44~46.
Se sidene 44~46.
Se sidene 44~46.
Gå til spilleliste Se sidene 44~46.
Informasjon
Velg for å se (Innholds) informasjon.
Filstørrelse, data opprettet etc.
||MERK |
\\ Avhengig av lagringsenheten, vil innholdet på Toolsmenyen kunne variere. Se side 44~46 for flere
alternativer.
Gjenta spor
Du kan stille inn produktet til å gjenta spor på en
USB-enhet, mobilenhet eller datamaskin.
1. Under avspilling bruker du ► til å velge
i
nedre høyre hjørne på skjermen, og deretter
trykker du v.
2. Bruk ▲▼ til å velge ønsket repetisjonsmodus
- Av, en sang, eller alle. Deretter trykker du
v.
AllShare Play
/ Musikk /
Mappevisning 1/14
XXXXX / XXXXX.mp3
Øverste mappe
XXX
TRACK 002
XXX
TRACK 003
XXX
TRACK 004
XXX
TRACK 005
XXX
TRACK 006
XXX
TRACK 007
XXXXX.mp3 XXX
XXXXX.mp3 XXX
XXXXX.mp3 XXX
XXXXXXX
XXX
XXX
XXX
XXX
00:03 / 02:38
bc Sideflytt. d Vise " Spill av / Verktøy ' Tilbake
Tilfeldig avspilling
Du kan stille inn produktet til å spille spor på en
USB-enhet, mobilenhet eller datamaskin i tilfeldig
rekkefølge.
1. Under avspilling bruker du ► til å velge
i
nedre høyre hjørne på skjermen, og deretter
trykker du v.
2. Bruk ▲▼ til å velge Tilfeldig modus På eller
Av, deretter trykker du v.
Opprette en spilleliste
1. Fra avspillingsskjermen trykker du TOOLS.
Verktøymenyen vises.
2. Med ▲▼ velger du Velg avspilling, deretter
trykker du v. Skjermen Velg avspilling vises.
3. Med ▲▼-knappene velger du spor og trykker
v. Det vises et merke til venstre for sporet.
| 42 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 42
2012-04-13 오후 3:25:23
4. Gjenta trinn 3 for å velge og merke flere spor.
||MERK |
\\ Du kan lage spillelister som består av opp til 99 spor.
\\ Hvis du har opprettet en spilleliste, erstattes Velg avspilling
med Rediger spilleliste i Verktøymenyen.
\\ I Velg avspilling-skjermen kan du også velge Velg alt, Velg
bort alle og Avbryt.
-- Bruk Velg alt til å velge alle sporene. Dette opphever
dine individuelle valg. Når du trykker RETURN på
fjernkontrollen eller velger 6 og deretter trykker v,
vil alle sporene vises på musikkavspillingsskjermen, og
produktet begynner å spille alle sporene fra spor 001.
-- Bruk Velg bort alle for å oppheve valget av alle valgte
spor samtidig. Deretter velger du individuelle spor eller
bruker Velg alt til å velge alle sporene, deretter trykker
du RETURN på fjernkontrollen eller velger 6 og til
slutt trykker du v. Hvis du ikke bruker Velg alt eller
velger individuelle spor, vil ikke spillelisten endres.
-- Avbryt opphever valgene du har gjort i
spillelisteskjermen. Når du går tilbake til
spillelisteskjermen, forblir spillelisten uendret.
Du kan vise bilder som befinner seg på USBenheter, mobile enheter eller en datamaskiner.
Bruke verktøymenyen
Trykk TOOLS under avspilling.
Gå til bildeliste
Velg for å gå til bildelisten på valgt
medium.
Bildehastighet
Velg for å stille hastigheten på
lysbildevisningen.
Start bildefremVelg å starte lysbildeframvisningen.
visning
Lysbildeeffekt
Bakgrunnsmusikk på
Medieavspilling
6. Når du er ferdig, trykker du ► for å velge Spill av,
deretter trykker du v. Musikkavspillingsskjermen
viser listen på nytt med valgte spor. De valgte
sporene blir spilt av automatisk.
Spille av bildeinnhold
05
5. Hvis du vil fjerne et spor fra listen må du gå til
sporet og deretter trykke v igjen.
Merket på sporet er borte.
Velg for å velge spesialeffekter som
skal brukes ved lysbildevisningen.
Velg om du skal lytte til
bakgrunnsmusikk mens du ser en
lysbildevisning.
Innst. for bakgr. Velg denne for å sette opp innstillingene
musikk
for bakgrunnsmusikk.
Bildemodus
Velg for å angi bildeinnstillinger.
-- Dynamisk : Velg for å øke skarpheten.
-- Standard : Velg denne innstillingen
for de fleste visningsapplikasjonene.
-- Film : Dette er den beste
innstillingen når du skal se filmer.
-- Bruker : Lar deg justere henholdsvis
skarpheten og støyreduksjonen.
||MERK |
\\ Når du bruker funksjonen BD Wise vil
ikke denne menyen være tilgjengelig.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 43
43 |
2012-04-13 오후 3:25:23
Medieavspilling
Zoom
Roter
Velg avspilling
Velg denne om du vil forstørre det
aktive bildet. (Du kan forstørre bildet
opp til 4-ganger original størrelse)
Velg denne om du vil rotere bildet.
(Dette vil rotere bildet med eller mot
klokken).
Når en fil er merket trykker du TOOLS.
Se sidene 44~46.
Vise
Viser bildeinformasjonen.
Mappevisning
Pålogging/Logg av Se sidene 44~46.
Informasjon
Bruke verktøymenyen når en fil er
merket
||MERK |
\\ Avhengig av lagringsenheten, vil innholdet på Toolsmenyen kunne variere. Det er ikke sikkert at alle
alternativene vises.
\\ For å kunne aktivere funksjonen for bakgrunnsmusikk, må
bildefilen finnes på det samme lagringsmediet som musikkfilen.
Men lydkvaliteten kan bli påvirket av størrelsen på MP3filen, størrelsen på bildet, og kodingsmetoden som er
benyttet.
\\ Du kan ikke forstørre undertekster og PG-grafikk i
fullskjermsmodus.
Tittel
Artist
Album
Sjanger
Siste dato
Tidligste dato
Månedlig
Velg for å få tilgang til sorteringsalternativene:
Artist, genre, månedlig, siste dato etc.
Sorteringsalternativene vises avhengig av
lagring og mediatype.
Vises i View-funksjonsskjermen. Velg
for å vise mapper på lagringsenheten.
Vises i View-funksjonsskjermen. Velg
for å sortere alle bilde- eller videofiler
på en lagringsenhet etter tittel.
Vises i View-funksjonsskjermen. Velg
Artist og viser deretter alle musikkspor
på lagringsenheten sortert på artist.
Vises i View-funksjonsskjermen. Velg
Album og viser deretter alle musikkspor
på lagringsenheten sortert på album.
Vises i View-funksjonsskjermen. Velg
Genre og viser deretter alle musikkspor
på lagringsenheten sortert på genre.
Vises i View-funksjonsskjermen. Velg
for å sortere og deretter vise alle bildeeller videofiler på en lagringsenhet
sortert fra nyeste til eldste dato.
Vises i View-funksjonsskjermen. Velg
for å sortere og deretter vise alle bildeeller videofiler på en lagringsenhet
sortert fra eldste til nyeste dato.
Vises i View-funksjonsskjermen. Velg
for å sortere alle bilde- eller videofiler
på en lagringsenhet etter måned de ble
opprettet.
| 44 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 44
2012-04-13 오후 3:25:23
2. Gjenta trinn 1 for hvert av bildene
du vil vise.
1. Med ▲▼◄► velger du en fil.
Deretter trykker du v.
Send
3. Velg Send til høyre og trykk
deretter v.
4. Når du er ferdig, trykker du ◄►
for å velge Spill av, deretter
trykker du v. Lysbildevisningen
med de valgte bildene starter.
5. Hvis du vil sette en
lysbildeframvisning på pause kan
du trykke v én gang. Hvis du
vil sette igang lysbildeframvisning
igjen, kan du trykke v igjen.
4. Bruk ▲▼ til å velge hvilket nettsted
du ønsker å laste opp filer eller spor
til, og trykk deretter v.
Pålogging/Logg av
\\ Etter at lysbildevisningen har
startet kan du styre framvisningen
ved å trykke TOOLS og vise
lysbildevisningsmenyen. Se "Bruke
verktøymenyen" på side 44.
Med logg inn/ut-funksjonen kan du
logge inn på din konto hos Samsung.
Velg for å opprette en spilleliste eller
legge filer eller spor til en spilleliste.
6. Hvis du vil stoppe
lysbildeframvisningen, kan du
trykke RETURN igjen.
||MERK |
||MERK |
\\ Du kan også velge Avbryt til høyre
og trykke v for å velge alle spor
eller filer.
3. For å oppheve valget av et bilde,
markerer du det og trykker v.
Velg avspilling
2. Gjenta for hvert spor eller fil du
ønsker å laste opp.
Tilføy sp.liste
1. Med ▲▼◄► markerer du et
spor eller fil. Deretter trykker du
v.
2. Gjenta for hvert spor eller fil du
ønsker å legge til.
3. Velg Tilføy sp.liste til høyre og
trykk deretter v.
4. Når skjermen vises utfører du et av
følgende:
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 45
Medieavspilling
1. I valgskjermen bruker du
▲▼◄► til å velge bildet du
ønsker å vise, og deretter trykker
du v.
Det vises et merke til venstre for
bildet.
05
Velg Send for å laste opp valgte filer
til Picasa, Facebook, SugarSync eller
Family Story.
For å bruke Send må du opprette en
konto på online-nettstedet, og logge
inn med innloggingsfunksjonen.
Med Velg avspilling kan du velge ønsket
musikk-, video- og bildefiler som skal
spilles. Dette fungerer i hovedsak på
samme måte for alle medier. Eksemplet
under er for bilder.
45 |
2012-04-13 오후 3:25:23
Medieavspilling
Tilføy sp.liste
(forts.)
Slett
(spilleliste)
• Velg spillelisten du ønsker å legge
til spor eller filer i og trykk deretter
v.
• Velg Opprett ny og trykk v.
I tastatur-hurtigboksen som vises
skriver du inn navnet på den nye
spillelisten. Legg inn tall fra
fjernkontrollen. Legg inn bokstaver
med ▲▼◄► for å flytte markøren,
trykk deretter v. Når dette er gjort,
velg Utført nederst på skjermen, og
trykk v.
Avhengig av skjermen du har framme,
velger du Slett for å slette en fil fra et
slettbart medium (som f.eks. en USBenhet), eller for å slette en spilleliste.
Gå til spilleliste
Koding
Informasjon
Velg for å gå til spillelistedelen i
AllShare hovedskjermen.
Encoding - som endres etter språk
eller geografisk område, endrer måten
spilleren sorterer, arrangerer og
presenterer filer eller spor på, viser datoer
etc. Velg Encoding for å endre kodingen
til ditt språk eller geografiske område.
Viser mediefil- og innholdsinformasjon.
||MERK |
\\ Avhengig av lagringsenheten, vil innholdet på Toolsmenyen kunne variere. Det er ikke sikkert at alle
alternativene vises.
Velg Rediger spilleliste for å fjerne filer
eller spor fra en eksisterende spilleliste.
Lagringsenheten som inneholder
spillelisten må settes inn eller kobles til
spilleren.
Red. sp.liste
1. Med ▲▼◄► velger du en fil.
Deretter trykker du v.
2. Gjenta for hvert spor eller fil du
ønsker å slette.
||MERK |
\\ Du kan også velge Velg alt til høyre
og trykke v for å velge alle spor
eller filer.
3. Velg Remove til høyre og trykk
deretter v.
Spill gruppe
Etter at du har sortert på Artist, Genre,
Album, Tittel, Siste dato, Første dato
eller måned, velger du en gruppe som
er resultatet av sorteringen (f.eks. alle
bilder tatt i august), og velger deretter
Spill valgt gruppe for å spille eller vise
filene i bare denne gruppen.
| 46 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 46
2012-04-13 오후 3:25:23
DTV-funksjoner
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Se på TV-kanaler
RECEIVER
FUNCTION
POWER TV
SUBTITLETV SOURCE
INPUT
AD/SUBTITLE
7
AD/SUBTITLE
SUBTITLE
5
2
8
5
0
8
INPUT
6
3
9
6
AUDIO
TITLE MENU
1
9
Bildemodus
TITLE MENU
0
AUDIO
||MERK |
TV MUTE
CH LIST
CH LIST
1
2
3
HOME
GUIDE
HOME
GUIDE
TV SOURCE
Lydspråk
3
NUMMER-knapper : For å endre TV-kanal direkte
trykk på kanalnummeret til ønsket TV-kanal.
PROG-knapper
: Trykk
på
denne for å skifte TVA
B
C
D
2D 3D
kanaler.SMART HUB SEARCH
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
SOCIAL
REC REC PAUSE
INFO-knapper
: Trykk
påDdenne knappen for å vise
A
B SUBTITLE
C
PANDORA
SMARTinformasjon
HUB SEARCH
3D
detaljert
om2D valgte
kanal.
SOCIAL
REC
REC PAUSE
Bruke verktøymenyen
PANDORA
SUBTITLE
\\ Denne menyen kan ikke vises når
du bruker funksjonen BD Wise.
2
TV SOURCE
TV MUTE
Trykk TOOLS mens du ser på en kanal.
Dual I II
3D-dybde
Velg for å justere 3D-dybden til 2D
eller 3D-konverteringer.
Velg denne for å sette opp ønsket lyd.
Du kan låse en TV-kanal ved å stille inn PIN.
||MERK |
Antenne
Velg for å endre et signal.
Signalinformasjon
Velg for å kontrollere signalinformasjonen.
Red. favoritter
||MERK |
\\ Denne menyen kan vises når du
konverterer 2D-innhold til 3D.
Velg denne for å sette opp ønsket
lydspråk.
Lås aktuell
kanal
Velg for å justere 3D-perspektivet
3D-perspektiv
PIP
||MERK |
\\ Denne menyen kan vises når du
konverterer 2D-innhold til 3D.
Lydbeskrivelse
Undertekst
\\ Denne menyen kan vises når
landet er satt til Nederland og
kringkastingssignalet er kabelbasert.
Velg for å redigere favoritter.
Velg for å vise PIP-skjermen.
-- PIP : Hvis du velger På, kan du
bruke PIP-funksjonen.
-- Antenne/kabel : Velg for å endre
kringkastingssignaler.
-- kanal : Velg for å bytte kanal.
-- Størrelse : Velg for å stille størrelsen
på PIP-skjermen.
-- plass. : Velg for å stille posisjonen til
PIP-skjermen.
-- Lydvalg: Velg én av hovedmappe
eller undermappe som du ønsker å
spille av.
Velg for å legge til verbale beskrivelser
på hovedmenyen for å kunne hjelpe
synshemmede.
Velg for å sette opp ønsket undertekst.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 47
DTV-funksjoner
TV
4
1
7
4
06
Når innstillingen er fullført, kan du se på TV1 2 3
RECEIVER
kanalen.
Velg dette alternativet hvis du vil sette
opp bildemodus.
-- Dynamisk : Velg denne innstillingen
for å øke skarpheten.
-- Standard : Velg denne innstillingen
for de fleste visningsapplikasjonene.
-- Film : Dette er den beste
innstillingen når du skal se filmer.
-- Bruker : Lar deg justere henholdsvis
skarpheten og støyreduksjonen.
47 |
2012-04-13 오후 3:25:24
DTV-funksjoner
Bruke PIP-funksjonen (bilde i bilde)
Du kan se på en annen TV-kanal samtidig med
den TV-kanalen du allerede så på.
1. Trykk på PIP på fjernkontrollen når du ser på
et TV-program.
PIP-skjermen vises.
2. Hvis du ikke vil bruke PIP, trykk på PIP enda
en gang mens PIP er aktivert.
Redigere kanaler
Kanalliste
1. Trykk CH LIST på fjernkontrollen for å se alle
de fremsøkte kanalene.
Kanallisten vises.
Kanalliste
3. I Verktøy-menyen kan du gjøre forskjellige
innstillinger for PIP (bilde i bilde). (Se side 47)
51
52
56
||MERK |
M6 BOUTIQUE
800
\\ PIP støttes ikke hvis både hovedvisningen og
undervisningen er betalingskanaler.
Kanaler som kan vises i PIP-modus
Hovedvisning
Ledig kanal Livevisning
Ledig kanal Livevisning
Kryptert kanal Livevisning
Kryptert kanal Livevisning
1
Undervisning
Ledig kanal Livevisning
Kryptert kanal Livevisning
Ledig kanal Livevisning
Kryptert kanal Livevisning
Tilgjengelig
Tilgjengelig*
Tilgjengelig**
Ikke
tilgjengelig
• Når det gjelder *, hvis den krypterte kanalen
vises i underskjermen, deaktiveres **. (Frigjør
PIP-modus og aktiver den på nytt. Deretter
støttes **.)
• Når det gjelder **, hvis den krypterte kanalen
vises i hovedskjermen, vil * bli deaktivert. (Frigjør
PIP-modus og aktiver den på nytt. Deretter
støttes *.)
France 2 HD
M6HD
FTA
803
3.10.6.4 TV
1
NOVA
c Programvisn. < Kanalmod " Se ƒ Side
\\ PIP og 3D-effekter kan ikke aktiveres samtidig.
ĞĞ
TF1 HD
801
802
\\ PIP støttes ikke under opptak.
\\ PIP og SMART VIEW kan ikke aktiveres samtidig.
Alle
2
2
Viser de lagrede kanalene.
Navigeringshjelp : Viser hvilke knapper på
fjernkontrollen som kan brukes.
• GUL (C) : Viser programinformasjonen.
• ◄► : Viser kanalmodus i henhold til kanaltype.
• v : Viser den valgte kanalen.
• ▲▼ : Går til neste eller forrige side.
2. Velg ønsket kanal, og trykk deretter v.
Den valgte kanalen vises.
||MERK |
\\ Når kanallisten vises, trykk på INFO. Du kan se eller spille
inn den valgte kanalen.
| 48 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 48
2012-04-13 오후 3:25:24
Kanalskjermen
Bruke verktøymenyen
Kanal
Alle
 56
TF1 HD
M6HD
 801 FTA
TV
1
 51
Radio
Data/annet
Ledig
 803 3.10.6.4 TV
 805 6.3.5. TV 2
 807 6.3.5. TV 4
 809 6.7 Per sistent...
 811 BBC
 813 CANAL+FILM
 815 CANAL+Sport
a Antenne b Slett
1
2
3
 52
 800
Red. favoritter
Lås/Lås opp
France 2 HD
 802 NOVA
 804 6.10B Bad Rec...
 806 6.3.5. TV 3
 808 6.3.5. TV 5
2
 810 Aplikace MHP
 812 CANAL+
 814 CANAL+FILM2
 816 CNN
i Informasjon ƒ Side " Velg / Verktøy ' Tilbake
3
Viser kanallisten i henhold til kanaltype.
Viser de lagrede kanalene.
Navigeringshjelp : Viser hvilke knapper på fjernkontrollen som kan brukes.
• RØD (A) : Velger mellom luftantenne eller kabel.
• GRØNN (B) : Sletter valgte kanal.
• INFO-knapp : Viser programinformasjonen.
• ƒ : Går til neste eller forrige side.
• v : Velger ønsket kanal.
• TOOLS-knapp : Viser verktøymenyen.
• RETURN-knapp : Går tilbake til en tidligere meny.
Statusikoner for kanaler
Ikon
Bruk
En kanal satt som favoritt.
En låst kanal.
Rediger
kanalnummer
Sorterer
Kanalinfo
Slett
Velg alle
Avmerk alle
Velg for å legge til ønsket favorittkanal.
Velg dette alternativet hvis du vil låse
eller låse opp kanalene.
Velg dette alternativet hvis du vil
redigere kanalnummeret. Hvis denne
menyen ikke vises, velger du Kanal
på Hjem-skjermen og trykker deretter
Rediger kanalnummer. Sett denne
menyen på Aktiver.
Velg dette alternativet for å sortere
kanaler.
Velg dette alternativet for å kontrollere
kanalinformasjonen til valgt eller
avmerket kanal.
Velg dette alternativet hvis du vil slette
kanalen.
Velg dette alternativet hvis du vil velge
alle kanalene.
Velg dette alternativet hvis du vil velge
bort alle kanalene.
Vise programoversikten
Informasjonen i den elektroniske programguide
(EPG) sendes ut av TV-kanalene. Ved hjelp av TVprogrammet som TV-kanalen har inkludert i TVsignalet, kan du angi hvilke TV-kanaler du vil se
på forhånd, slik at kanalen automatisk blir byttet
til rett kanal på angitt tid. Programlisten kan være
tom, eller utdatert, avhengig av kanalens status.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 49
DTV-funksjoner
1. I Hjem-skjermen velger du Kanal, og trykk
deretter v.
06
Trykk TOOLS når kanalen vises.
Du kan administrere de lagrede kanalene.
49 |
2012-04-13 오후 3:25:25
DTV-funksjoner
1. Trykk GUIDE.
Skjermen med programoversikten (EPG) vises.
• Programoversikt
Veiledning
1
52 France 2 HD
Kanalvisning - Alle
I dag
812
Class News
2
▲
3
▼
813
814
815
817
Coming Soon
Discovery
DiscoveryH&L
heat
Ingen informasjon
9:05 - 9:35
Ingen informasjon
2
3
4
5
6
4
5
1:00 – 2:00 1:00 – 2:00
Ingen informasjon
1:00 – 2:00
Ingen informasjon
6
Viser TV-sendingen til den valgte kanalen.
Viser visningsmodus.
Viser de lagrede kanalene.
Viser rett klokkeslett og dato.
Viser kanalens informasjon.
1. Velg Tidsplanhåndtering på Hjem-skjermen
og trykk deretter v.
3. Velg Planl. visning eller Planl. opptak, og
trykk v.
Ingen informasjon
Ingen informasjon
i Informasjon ƒ Side " Se
Med denne menyen kan du kan reservere de
ønskede TV-programmene.
Kontroller at klokken er stilt før du tar i bruk denne
funksjonen. (Se side 26)
2. Trykk RØD (A).
1:00 – 2:00
Ingen informasjon
a Tidspl.adm c +24 timer d Kanalmod
1
9:20 Fri 11 Jun
Ingen tittel
Opptaksliste
Navigeringshjelp : Viser hvilke knapper på
fjernkontrollen som kan brukes.
• RØD (A) : Slik stiller du programplanen.
• GUL (C) : Viser programmer fra nå av og
24-timer framover.
Hvis du velger GUL (C), vil GRØNN (B) være
tilgjengelig. Trykk denne hvis du vil vise en liste
over programmer i de forrige 24 timene.
• BLÅ (D) : Skifte kanalvisning.
• INFO-knappen : Viser programinformasjonen.
• ƒ : Gå til neste eller forrige side.
• s-knappen
-- Når du velger et program som sendes nå, kan
du se på den valgte kanalen i full skjerm.
-- Når du velger et program som skal sendes,
kan du velge Timer-visning eller Timer-opptak.
Trykk ◄► for å velge Timer-visning eller
Timer-opptak, trykk deretter s igjen. Timerikonet vises på det programoversikten.
4. Fyll ut punktene og trykk deretter v.
||MERK |
\\ I programoversikten vises ikke Timer-visning og Timeropptak.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Bruke tekst-TV
RECEIVER
TV
SUBTITLE
INPUT
Hvis DTV-program støtter tekst-TV-signal, kan du
2 3
bruke tekst-TV. For1at informasjonen
på tekst-TV
skal vises korrekt, 4
må kanalmottaket
være stabilt.
5 6
Hvis ikke kan det mangle informasjon, eller enkelte
7 8 9
sider kan ikke vises.
AD/SUBTITLE
TITLE MENU
0 duAUDIO
1. Trykk TTX/MIX mens
ser på en TV-kanal.
2. Trykk TTX/MIX gjentatte ganger for å endre
eller redigere tekst-TV-modus.
TV MUTE
TV SOURCE
1
CH LIST
HOME
GUIDE
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
| 50 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 50
2012-04-13 오후 3:25:26
1
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
9 : Holder visningen på den aktuelle siden, hvis
det er flere sekundære sider som følger automatisk.
Trykk en gang til for å angre.
Fargede knapper (rød, grønn, gul, blå):
Hvis FASTEXT-systemet brukes av
kringkastingsselskapet, er de forskjellige emnene
på tekst-TV-siden fargekodet, og de kan velges ved
å trykke på de fargede knappene. Trykk den fargen
som tilsvarer emnet du velger. En ny fargekodet
side vises. Punkter kan velges på samme måte.
Trykk den tilsvarende fargede knappen for å vise
forrige eller neste side.
1 : Viser den tilgjengelige undersiden.
2 : Viser neste tekst-TV-side.
3 : Viser forrige tekst-TV-side.
6 : Viser indeks (innholds)-siden når som helst
når du ser på tekst-TV.
0 : Velger tekst-TV-modus (LIST/ FLOF). Hvis
denne trykkes i LIST-modus, endres modusen til
List sparemodus. I Liste-sparemodus kan du lagre
en tekst-TV-side i en liste med knappen 8(lagre).
C
D
DTV-funksjoner
3
4 : Viser tekst-TV på den øvre halvdelen av
skjermen i dobbel størrelse. Trykk en gang til for å
flytte teksten til den nedre halvdelen av skjermen.
Trykk på den en gang til for normal visning.
Typisk tekst-TV-side
06
2
8 : Lagrer tekst-TV-sider.
E
F
Del
A
Innhold
Valgt sidenummer.
B
Sendekanalens identitet.
D
Dato og klokkeslett.
C
E
F
Gjeldende sidenummer eller søkeindikeringer.
Tekst.
Status informasjon. FASTEXT-informasjon.
||MERK |
\\ Tekst-TV TTX/MIX-kontroll er kun tilgjengelig når DTVprogrammet støtter tekst-TV-signal.
5 : Viser den skjulte teksten (svarer for eksempel
på quiz-spill). Trykk en gang til for å vise den vanlige
skjermen.
7 : Krymper tekst-TV-visningen slik at den
overlapper med den aktuelle sendingen.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 51
51 |
2012-04-13 오후 3:25:26
Avansert funksjon
Ta opp
Før opptak
• Sjekk standard opptaksenhet og tilgjengelig
lagringskapasitet i lagringsenheten. (se
"Lagringsenhetsstyring" på side 27.)
• Minimum 100MB ledig plass er nødvendig for
opptak.
• Innspillingen stopper hvis det er mindre ledig
plass enn 50MB.
Kontrollere ledig lagringsplass
\\ Vise kapasiteten til harddisken
-- Kapasiteten til harddiskprodusenten er beregnet under
forutsetning at 1KB = 1000 bytes.
Imidlertid beregner produktets operativsystem
kapasiteten til harddisken under forutsetning at 1KB =
1024 bytes, og derfor er produktets detekterte kapasitet
ca. 93% av harddiskprodusentens anslag. F.eks. vil
det for en harddisk på 1TB (1000GB), detekteres som
931,3GB.
||FORSIKTIG |
\\ Det anbefales å bruke innspilte eller redigerte filer
sammen med produktet kun for privat bruk.
Hvis du vil sjekke ledig lagringsplass i Recorded
TV, velg AllShare Play > TV-opptak > HDD i Hjemskjermen.
Merk HDD, og trykk deretter INFO på fjernkontrollen.
Opptak av den TV-kanalen du ser på
\\ Merknader om harddisk-kapasitet
-- Dette produktet reserverer harddiskkapasitet internt
som beskrevet under, for implementering av funksjon
og denne reserverte delen brukes ikke for opptak.
* Time Shift : 22GB
* Funksjonsformål : 5GB
-- Den viste kapasiteten på OSD som viser omtrentlig
tilgjengelig kapasitet for opptak er vist under, beregnet
basert på slik den ble levert.
3. Hvis du ønsker å justere lengden på
opptaket, trykker du v.
||MERK |
Modellnavn
STB-E7900N
STB-E7500N
Spesifikasjon
til harddiskleverandør
Tilgjengelig
størrelse
500GB
438GB
1TB
904GB
1. Trykk PROG eller talltaster for å velge en TVkanal du ønsker å ta opp.
2. Trykk REC.
4. Velg ønsket lengde på opptaket, og trykk
deretter v.
Ta pause i innspillingen
1. Trykk REC PAUSE for å stanse en pågående
innspilling midlertidig.
2. Trykk REC-knappen for å fortsette
innspillingen.
Stoppe opptaket
Trykk 5 hvis du vil stoppe en innspilling som
pågår.
Avspillingskontroll under opptak
Mens du tar opp en TV-kanal, kan du søke etter
en scene eller flytte til starten av opptaket uten
å påvirke opptaket via Timeshift-funksjonen. For
mer informasjon om Timeshift-funksjonen, se
Timeshift-funksjonen. (Se side 53~55)
| 52 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 52
2012-04-13 오후 3:25:26
4. ◄-knappen : Hopper til - 10 sek fra den
aktuelle posisjonen.
5. ►-knappen : Hopper til + 10 sek fra den
aktuelle posisjonen.
6. 7 : Tar en pause i scenen mens opptaket
fortsetter.
7. 5 : Hvis du ser på den siste scenen, vil
avspillingspunktet hoppe til den samme
scenen med Live TV. Hvis du ser på samme
scene med Live TV, vil opptaket stoppes.
Se på andre kanaler under opptak av en
TV-kanal
Mens et TV-program tas opp, kan du også se på
andre TV-kanaler.
Under opptaket trykker du PROG eller talltaster
for å skifte til kanalen du ønsker å se.
||MERK |
\\ Du kan se en gratis eller kryptert kanal samtidig som du
gjør et opptak fra en gratis TV-kanal. Hvis du spiller inn en
kryptert kanal, kan du bare se på en gratiskanal.
\\ DOBBEL VISNING støttes ikke under opptak.
\\ Opptak som er under 10 sekunder vil ikke bli lagret.
Samtidig opptak
Samtidig opptak av to TV-kanaler
1. Når en TV-kanal spilles inn, går du videre til
den andre TV-kanalen du ønsker å spille inn.
||MERK |
\\ Opptak av to forskjellige pay-per-view-kanaler samtidig
støttes ikke.
Se på andre TV-kanaler som ikke tas opp
Du kan se på enda en annen kanal mens du tar
opp to TV-kanaler samtidig.
1. Trykk CH LIST for å sjekke hvilke TV-kanaler
du faktisk kan se.
Du kan se på de hvitfargede TV-kanalene i
kanallisten uten å stoppe opptakene som
allerede er startet.
2. Trykk v for å se den aktuelle TV-kanalen.
For å se på en kanal som ikke er vist i hvitt,
må du stoppe minst ett av de pågående
opptakene.
Stoppe opptaket
ĞĞ
Hvis du ser på en TV-kanal som spilles inn
Trykk 5.
ĞĞ
Hvis du ser på en TV-kanal som ikke spilles
inn
Velg en TV-kanal som du ikke ønsker å stoppe
opptaket for, og trykk 5.
Samtidig bruk
Mens opptaket pågår kan du spille av videoinnhold
eller bruke andre funksjoner.
1. Trykk HOME-knappen, og velg deretter
funksjonen Smart Hub eller AllShare. Men
du kan ikke velge menyen Innstillinger uten å
stoppe opptaket.
Timeshift-funksjon
Du kan stoppe et en direkte TV-sending midlertidig
eller se på TV-programmet fra hvor du startet
Timeshift-funksjonen.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 53
Avansert funksjon
2. 1 : Går tilbake til der opptaket begynner.
3. 2 : Hopper til samme scene med Live TV.
2. Trykk REC.
Opptaket starter.
07
1. 34 : Søker etter ønsket scene.
Hver gang denne knappen trykkes, endres
avspillingshastigheten.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
53 |
2012-04-13 오후 3:25:26
Avansert funksjon
Starte Timeshift-funksjonen med spill av
1. Når du ser på en TV-kanal, trykker du 6.
2. Timeshift-funksjonen starter og Timeshiftstolpen vises. Live TV vises på venstre side
av Timeshift-stolpen.
Starte Timeshift-funksjonen med PAUSE
1. Når du ser på en TV-kanal, trykker du 7.
2. Bildet til TV-programmet vil bli pauset, og
deretter vises Timeshift-stolpen.
7 Pause vises på venstre side av Timeshiftstolpen.
-- Timeshift stopper automatisk når en annen meny
er valgt i Hjem-menyen. (Stopper Timeshift og
historiefunksjoner som pågikk.)
-- Når man går tilbake til en digital TV-kanal, gjenopptas
Timeshift automatisk, hvis den ikke får tilgang til et
annet menypunkt i Hjem-menyen.
\\ For Timeshift-funksjon, er 22GB av den interne
harddisken reservert.
• Timeshift-skjermen
1
DTV-ant.
Timeshift-informasjon
Alle
France 2 HD
52
Du kan se den aktuelle informasjonen om
Timeshift-funksjonen.
Stereo
Ingen tittel
+Direkte TV
2 3
18:12 Sat 15 Nov
Flere Film/drama
+00:00:06/
00:00:34
4
1. Trykk v på fjernkontrollen mens Timeshiftfunksjonen er aktivert.
2. Timeshift-stolpen vises som vist under.
||MERK |
\\ Timeshift-innstillingene opprettholdes selv om du skifter til
en annen kanal i Timeshift-drift. I så fall støttes Timeshift
til tidligere kanal som historikkfunksjon. (Timeshift til
tidligere kanal er fortsatt tilgjengelig)
\\ Hvis Timeshift startes med tasten Spill av eller Pause,
opprettholdes Timeshift til Stopp-knappen trykkes.
Hvis Timeshift-drift ikke er tilgjengelig (som f.eks. å
skifte til et annet program, en analog kanal eller skifte
inngangskilden), stopper Timeshift uten varsel, og vil
fortsette automatisk straks kilden settes på Digital TV.
-- Historikkfunksjonen støtter kun opptak med skifting
innenfor kanaler på Digital TV-kilde.
-- Hvis man skifter til en analog kanal, vil historikk og
Timeshift automatisk slutte å fungere.
1
2
3
4
Modusskjermen : Viser gjeldende status til
Timeshft-funksjonen.
Viser aktuelt avspillingspunkt.
Viser opptakstid ved bruk av Timeshift-funksjon.
Viser fremdriftssøylen.
Avspillingskontroll-knapp under
Timeshift-funksjon er aktivert
1. 34 : Søker etter ønsket scene.
Hver gang denne knappen trykkes, endres
avspillingshastigheten.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. 1 : returner til begynnelsen av Timeshift.
3. 2 : Viser samme scene med Live TV.
| 54 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 54
2012-04-13 오후 3:25:27
4. ◄-knappen : Hopper til - 10 sek fra den
aktuelle posisjonen.
7. 5 : Hvis du ser på den siste scenen, vil
avspillingspunktet hoppe til den samme
scenen med Live TV. Hvis du ser på den
samme scenen med Live TV, vil Timeshiftfunksjonen bli stoppet.
2. Trykk TOOLS.
3. Velg Rediger og trykk deretter v.
Splitte en del av en tittel (dele i to)
Følg trinnene 1 til 3 i 'Redigere et TV-opptak'.
Stoppe Timeshift
AllShare Play TV-opptak
3. Hvis Timeshift-stolpen er i pausemodus eller
forrige modus, vil Timehsift-modus bli endret
til Live TV når du trykker 5 første gang.
4. Trykk 5 igjen, den samme meldingen med
bildet ovenfor vises.
5. Velg Ja og trykk v.
Spille av et opptak
1. Velg AllShare Play på Hjem-skjermen og
trykk deretter v.
2. Velg Recorded TV og trykk deretter v.
En liste over tilgjengelige TV-opptak vises.
| Del opp | Ingen tittel
Del1
1. Hvis Timeshift-stolpen ikke er i pause- eller
forrige modus, trykk 5.
Meldingen "Vil du stoppe Timeshift?" vises.
2. Velg OK og trykk v for å stoppe Timeshift.
Avansert funksjon
6. 7 : Tar en pause i scenen mens Timeshift
fortsetter.
1. Trykk på den tittelen du ønsker å redigere i
TV-opptak-skjermen.
07
5. ►-knappen : Hopper til + 10 sek fra den
aktuelle posisjonen.
Redigere et TV-opptak
00:00:00
Del2
00:00:00
00:00:33 / 00:08:21
+
Avsp.kontroller
Velg
Del opp
Tilbake
Scenesøk < Hopp > Flytt " Enter
1. Velg Del opp og trykk deretter v.
2. Bruk avspillingsknappene til å gå til punktet
der delingene skal settes inn, og trykk v.
3. Trykk v for å velge Del opp.
4. Velg OK og trykk v.
Den splittede tittelen deles i to, og de neste
titlene flyttes ned ett hakk.
3. Velg ønsket enhet og trykk deretter v.
4. Velg tittelen du vil spille av, og trykk deretter
v.
Den valgte tittelen spilles av.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 55
55 |
2012-04-13 오후 3:25:27
Avansert funksjon
Splitte en del av en tittel (Delvis
sletting)
Følg trinnene 1 til 3 i 'Redigere et TV-opptak'.
1. Velg Delvis sletting og trykk deretter v.
AllShare Play TV-opptak
| Delvis sletting | Ingen tittel
Del1
00:00:00
Start
Del2
Avslutt
00:00:00
00:00:33 / 00:08:21
+
Avsp.kontroller
Slett
Tilbake
Scenesøk < Hopp > Flytt " Enter
2. Trykk v ved startpunktet.
Bilde og tid for startpunktet vises i vinduet for
valg av startpunkt for sletting.
• Velg start- og sluttpunkt for delen du vil
slette ved hjelp av de avspillingsrelaterte
knappene.
3. Trykk v ved sluttpunktet.
Bilde og tid for sluttpunktet vises i vinduet for
valg av sluttpunkt for sletting.
4. Trykk v for å velge Slett.
5. Velg OK og trykk v.
||MERK |
\\ Minimumslengden til den slettede delen skal være lenger
enn 10 sekunder.
Kopier
Kopiere video, musikk eller bilder
Innhold
Musikk
Bilder
Video
HDD/
AllShare
; USB
Støttes
USB/
AllShare
; HDD
Støttes
Støttes
Støttes
Støttes
Støttes
• PTP USB er ikke tilgjengelig når du kopierer til
USB.
• TV-signalet kan tas opp til harddisken, men
kopieringsfunksjonen er ikke støttet.
1. Trykk HOME.
Hjem-skjermen vises.
2. I stoppmodus må du koble den USB-baserte
lagringsenheten til USB-porten på forsiden av
produktet.
3. Velg ønsket innholdstype og trykk deretter
v.
4. Velg ønsket innhold.
5. Trykk TOOLS.
6. Velg Send og trykk deretter v.
7. Trykk v for å sjekke ønskede filer.
8. Velg Send og trykk deretter v.
Hvis du vil avbryte kopieringen, trykker du på
v.
3D-funksjoner
3D-omformer
Denne funksjonen kan konvertere 2D-utgangen til
2D-innhold til 3D.
1. Koble dette produktet til et TV-apparat som
støtter 3D med en HDMI-kabel.
2. Når du spiller 2D-innhold, rykker du på
knappen 2D3D på fjernkontrollen for å
konvertere 2D-innhold til 3D-innhold.
3. Du kan veksle mellom 2D og 3D ved å trykke
gjentatte ganger på 2D3D.
Hvis du spiller av 3D-innhold i 3D-modusen,
kan du ikke bruke denne funksjonen.
HDD/USB
; AllShare
Støttes
Støttes
Støttes
| 56 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 56
2012-04-13 오후 3:25:28
||MERK |
\\ 2D-innhold som produktet kan konvertere til 3D:
-- 2D-innhold som støtter 3D-konvertering
-- Smart Hub-innhold, videofiler, fotofiler, DTV-program og
innspilt DTV-program.
\\ Enkelte seere kan oppleve ubehag når de ser på
3D-innhold. Dette kan være svimmelhet, kvalme eller
hodepine.
3. Hvis du trykker 2D3D en gang til under
3D-visning, vil det viste bildet bli endret til
2D-modus.
||MERK |
\\ Hvis du skifter TV-kanal mens du ser på DTV i 3D-modus
til side ved side-modus, vil det viste bildet automatisk bli
endret til 2D-modus.
\\ Når 3D-effekt til side ved side-modus er aktivert, kan du
ikke justere 3D-modus.
Avansert funksjon
\\ 2D-innhold konverteres til følgende 3D-formater:
-- 1080p 24fps : Sendes som 1080p 24 fps 3D.
-- Andre : Utgang til 720p 3D.
-- Fotofiler : Utgang til 720p 3D.
2. Bruk ◄► til å velge ønsket 3D-modus, trykk
deretter v.
07
\\ Du kan ikke konvertere 2D-innhold 3D-innhold eller bruke
knappen 2D3D i følgende tilfeller:
-- Når produktet ikke er koblet til en HDMI-kabel
-- Når det tilkoblede TV-apparatet ikke støtter 3D
-- Når du spiller 3D-innhold.
\\ Hvis TV-program ikke støtter modus side ved side, øverst
og nederst eller autoregistreringsfunksjon, vises ikke 3D
menyvalg OSD.
\\ 3D-effekt og SMART VIEW kan ikke aktiveres samtidig.
Justere 3D-dybden
Funksjonen 3D-dybde lar deg justere 3D-dybden
på 2D til 3D-konverteringer. Verdiene spenner fra 1
til 10. Jo høyere tall, desto dypere er 3D-dybde.
1. Når du viser konvertert 3D-innhold, trykker du
på knappen TOOLS.
2. Trykk på ▲▼-knappene for å velge
3D-dybde, og trykk deretter v.
3. Juster 3D-dybden med ◄►.
Vise DTV med 3D-effekt
Du kan få 3D-effekt med alle direktesendte TVprogrammer og TV-programmer som er tatt opp.
1. Trykk 2D3D på fjernkontrollen mens du
ser på TV-programmet eller spiller av TVprogrammet som er tatt opp. 3D-menyen vil
vises.
• 2D3D : Endrer et 2D-bilde til 3D.
• Side-ved-side : Viser to bilder ved siden av
hverandre.
• Øverst og nederst : Viser et bilde over et
annet.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 57
57 |
2012-04-13 오후 3:25:28
Nettverkstjenester
Du kan benytte deg av forskjellige internettjenester,
som Smart Hub ved å koble produktet til
nettverket ditt.
En oversikt over Smart Hub
1
Les følgende instruksjoner før du benytter noen
av nettverkstjenestene.
1. Koble produktet til nettverket.
(Se side 19)
2. Konfigurere nettverksinnstillingene.
(Se side 31~34)
1. Gå til www.samsung.com.
0
9
4. På siden som vises, klikk Hent nedlastinger
på venstre side under Nedlastinger.
Nedlastingssenteret vises.
1
2
3
4
5
6
5. På siden for nedlastingssenteret må du klikke
på fliken Håndbøker.
6. På Manuals-fliken klikker du på filikonet på
høyre side av Smart Hub Users Manual.
Håndboken lastes ned.
Samsung Apps
Your Video
Family Story
5
Fitness
Kids
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7
a Pålogging b Bakgrunn / Verktøy ' Tilbake
2. Klikk Support øverst på siden.
3. På Support-siden må du skrive inn
modellnummeret til produktet i feltet
Modellnummer, og trykk deretter Enter.
34
Search
Bruke Smart Hub
Ved hjelp av Smart Hub kan du laste ned filmer,
video og musikk fra internett, bruke forskjellige
gratis og kostnadsbelagte applikasjoner og
se disse på TV-apparatet ditt. Innholdet i
disse applikasjonene inkluderer nyheter, sport,
værmeldinger, aksjekurser, kart, bilder og spill.
Følg disse trinnene for instruksjoner for hvordan
du bruker Smart Hub:
Hvis hjemmesiden er oppdatert eller revidert, vil
innholdet i brukerhåndboken avvike fra de virkelige
menyene.
2
7
||MERK |
\\ Nettplasseringen til Smart Hub-håndboken kan bli endret
uten varsel.
8
8
Your Video : Kommer med videoanbefalinger basert
på dine preferanser.
Search : Gir en integrert søkefunksjon slik at du
kan søke igjennom dine videotilbydere og alle
tilkoblede AllShare-enheter.
Anbefalt : Viser anbefalt innhold som administreres
av Samsung.
Reklame : Viser Smart Hub-veiledningen, en
introduksjon til produktet samt introduserer nye
applikasjoner.
Family Story : Lettvint måte å få tilgang til
familieinnholdet.
• Slik kan du når som helst og hvor som helst få
tilgang til familiebilder, meldinger og hendelser.
Fitness : Porten til en samlet fitness-tjeneste.
• Tilbyr treningsvideoer fra ulike leverandører
med tilbakemelding om kaloriforbruk etter hver
treningsøkt.
Kids : Barnetjenesten er enkelt og sikkert å bruke
slik at barna kan se på favorittene sine.
• Har et stort utvalg av moro og trygt innhold for
barn.
Navigeringshjelp : Viser knappene på
fjernkontrollen som du kan bruke til å navigere på
Smart Hub.
• RØD (A) : For innlogging på Smart Hub.
• GRØNN (B) : Sortere applikasjonene.
• Verktøy : Vise innspillingsmodusvinduet.
• Tilbake : Gå tilbake til forrige meny
| 58 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 58
2012-04-13 오후 3:25:28
9
En oversikt over nettleseren
1
Samsung Apps : Du kan laste ned forskjellige
gratis eller kostnadsberettigede applikasjoner.
08
http://www.google.com/
Nettverkstjenester
0
Mine applikasjoner : Viser persongalleriet med
applikasjoner som du kan legge til, modifisere og
slette.
Bruke nettleseren
Du kan få tilgang til internett ved å bruke
nettleserapplikasjonen som er installert i Smart
Hub-skjermen som standard.
Google Search
1. Velg Smart Hub på Hjem-skjermen og trykk
deretter v.
b Control Panel c Pointer Browsing d PIP / Tools e Exit
2. Velg nettleserapplikasjon i Smart Hub-en og
trykk deretter v.
||MERK |
\\ For å bytte PIP-kanaler, trykk PROG på fjernkontrollen.
PIP CH+ og PIP CH--knappene på fjernkontrollen
fungerer ikke.
\\ Når du kjører nettleseren med produktet tilkoblet med
HDMI til et BD Wise-kompatibelt TV-apparat, og BD Wise er
påslått - maksimeres nettleseren slik at den fyller skjermen
og oppløsningen til skjermen stilles automatisk på optimal
oppløsning.
\\ Hvis du forsøker å laste ned en fil og det ikke er mulig å
lagre filen, vises en feilmelding.
\\ Avspilling av Flash-videoer støttes ikke.
\\ E-handel for kjøp av produkter på nettet støttes ikke.
\\ ActiveX støttes ikke.
I’m Feeling Lucky
1
Kontrollpanel : Viser de ulike funksjonene til
nettleseren.
• : Går til forrige side.
• : Går til siste side før den går tilbake.
• : Laster inne den gjeldende siden på nytt slik
at den oppdateres på skjermen.
• : Går til Hjem-skjermen til nettleseren.
• : Lar deg zoome inn eller ut på skjermen at
various percentages.
• : Lar deg sette bokmerke på spesifikke sider
slik at du lett kan gå til disse.
• : Lar deg vise historikken til de sidene du har
besøkt etter dato, navn eller hyppighet.
• http://www.google.com/
: Lar deg skrive inn
adressen til en side manuelt eller velge en side
fra listen over besøkte sider for å gå til den siden.
•
: Lar deg veksle mellom de
nettleservinduene du for øyeblikket har åpen.
• : Lar deg søke etter informasjon ved å skrive
inn ord.
• : Del den aktuelle siden til familiegruppen
med en melding.
• : Lar deg konfigurere alle innstillinger for bruk
av nettleseren.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 59
2
59 |
2012-04-13 오후 3:25:29
Nettverkstjenester
2
Navigeringshjelp : Viser knappene på
fjernkontrollen som du kan bruke til å navigere i
nettleseren.
• GRØNN (B) : Vise kontrollpanelet.
• GUL (C) : Bytte peker.
• BLÅ (D) : Bruke PIP-funksjonen.
• Tools : Vise verktøyvinduet.
• Exit : Slik avslutter du nettleseren.
Samsung Smart View
Denne funksjonen er tilgjengelig via "appen"
Samsung Smart View for Samsung SMART PVR.
For å bruke Smart View skal din Samsung
SMART PVR og mobile enhet tilkobles via WiFi.
Tilkoblingen kan opprettes som følger
1. Samsung SMART PVR og mobil enhet er
koblet til den samme trådløse ruteren
2. Mobil enhet er koblet til Samsung SMART
PVR direkte via Soft AP-funksjonen i
nettverksmenyen.
||MERK |
\\ Bare tilgjengelig hvis den mobile enheten støtter denne
funksjonen.
\\ Samsung Smart View er en dedikert applikasjon for
Samsung smarttelefon/nettbrett. Hvis du har en Samsung
smarttelefon/nettbrett som støtter denne funksjonen
(Smart View), kan du laste ned Smart View fra Android
Market eller Samsung Apps og installere den på enheten
din. (Kompatibiliteten til mobile enheter eller mobile
plattformer kan endres i fremtiden.)
\\ Det er ikke mulig å se på to forskjellige kanaler på din
Samsung SMART PVR og den mobile enheten hvis
kanalene er betalingskanaler.
\\ Når du bytter fra betalingskanal i Dual View vil bare den
første av smarttelefonen eller Samsung SMART PVR
kunne se betalingskanalen.
Når du har startet Dual View kan det hende at det ikke
er mulig å endre til en annen betalingskanal på grunn
av tilgangshistorikken til betalingskanalen. Hvis dette er
tilfellet må du starte Dual View på nytt.
3. Hvis din mobile enhet støtter Wi-Fi Direct, kan
den tilkobles Samsung SMART PVR direkte
via Wi-Fi Direct-funksjonen i nettverksmenyen.
Dual View
Nyt TV-kanalen på din mobile enhet som er
tilkoblet Samsung Samsung SMART PVR.
Du kan se på den samme TV-kanalen, eller
en annen kanal enn den som er valgt på TVapparatet, på den mobile enheten samtidig.
| 60 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 60
2012-04-13 오후 3:25:29
Tillegg
Ansvarsfraskrivelse relatert til nettverkstjenester
09
Tillegg
Alt innhold og tjenester som er tilgjengelige igjennom denne enheten tilhører tredjepart og er beskyttet
av kopirettslige love, varemerker og/eller andre intellektuelle opphavsrettigheter. Innhold og tjenester
av denne typen er kun tilbudt deg for personlig ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke noen av
dette innholdet eller disse tjenestene på måter som ikke har blitt autorisert av innholdseieren eller
tjenestetilbyderen. Uten begrensning til det foregående, og hvis det ikke er uttrykkelig godkjent av eier
eller servicetilbyder av respektive innhold, har du ikke lov til å endre, kopiere, republisere, laste opp,
poste, sende, oversette, selge, utvikle avledet arbeid, utforske eller distribuere på noen måte eller medium
noe innhold eller tjenester gjennom denne enheten.
TREDJERPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE
INNOHLD ELLER TJENESTER SOM LEVERES, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT,
FOR NOE FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE UNDERFORSTÅTTE
GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER
EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN,
GYLDIGHETEN, TIDSRIKTIGHETEN, LOVLIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV NOE INNHOLD
ELLER TJENESTE SOM GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM DENNE ENHETEN, OG UNDER INGEN
OMSTENDIGHET, INKLUSIVE FORSØMMELSE, SKAL DE VÆRE ANSVARLIGE, HVERKEN NÅR DET
GJELDER KONTRAKT ELLER TORT, FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE
ELLER FØLGESKADER, ADVOKATKOSTNADER, KOSTNADER, ELLER NOEN SKADER SOM
SKYLDES, ELLER SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED, NOE AV INFORMASJONEN SOM ER GITT
HER, ELLER SOM ER ET RESULTAT AV BRUK AV NOE INNHOLD ELLER TJENESTER SOM DU ELLER
EN TREDJEPART HAR PÅDRATT SEG, SELV OM MAN HAR FÅTT MULIGHETEN FOR AT SLIK SKADE
KAN OPPSTÅ.
Tredjepartstjenester kan avsluttes eller avbrytes når som helst, og Samsung gir ingen garantier eller løfter
om at noe innhold eller tjenester vil forbli tilgjengelige i noen tidsperiode. Innhold og tjenester overføres
til tredjeparter via nettverk og overføringsutstyr som Samsung ikke har kontroll over. Uten begrensning til
det generelle i denne fraskrivelsen, uttrykker Samsung uttrykkelig at de ikke har noe ansvar eller materielt
ansvar for avbrudd eller opphør av innhold eller tjenester som gjøres tilgjengelig gjennom denne tjenesten.
Samsung er verken ansvarlig eller økonomisk ansvarlig overfor kundetjenester relatert til innhold eller
tjenester. Ethvert spørsmål eller anmodning om tjeneste relatert til innhold eller tjenester skal skje direkte
til respektive innholds- eller tjenesteleverandør.
Samsung er verken ansvarlig eller økonomisk ansvarlig overfor kundetjenester relatert til innhold eller
tjenester. Ethvert spørsmål eller anmodning om tjeneste relatert til innhold eller tjenester skal skje direkte
til respektive innholds- eller tjenesteleverandør.
Lisens
• Dolby og det doble D-symbolet er registrerte varemerker som tilhører Dolby
Laboratories.
• Lisensprodusert i henhold til amerikansk patentnummer: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 og andre patenter for USA og/eller andre land, utstedte og patentsøkt. DTS,
symbolet og DTS sammen med symbolet er registrerte varemerker, mens & DTS 2.0+
Digital Out er et varemerke som tilhører DTS, Inc. Produkt inkluderer programvare.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
2.0+Digital Out
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 61
61 |
2012-04-13 오후 3:25:29
Tillegg
• DivX
-- OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat som er skapt av DivX, LLC, et
datterselskap til Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som
spiller av DivX-video. Gå til divx.com for mer informasjon, og verktøy til å konvertere filmene dine til
DivX-formater.
-- OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enheten må registreres for å kunne spille av
kjøpte DivX Video-on-Demand (VOD) filmer. For å få en registreringskode må du finne DivX VODseksjonen på enhetens innstillingsmeny. Gå til vod.divx.com for mer informasjon om hvordan du kan
fullføre registreringen.
-- DivX Certified® til å spille av DivX®-filmer med en oppløsning opp til HD 1080p, inkludert premium
innhold.
DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation, eller dets
datterselskaper, og brukes på lisens.
Dette produktet omfattes av ett eller flere av følgende US-patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
• Begrepene HDMI og High Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC i USA og
andre land.
• Rovi Slow-Downs lisensbetingelser (Brukerbetingelser)
-- Denne applikasjonen inneholder programvare og teknologi som tilhører Rovi Corporation ("Rovi").
Programvaren og teknologien fra Rovi (heretter "Rovi-teknologien") gir sluttbrukere muligheten
til å få tilgang til musikkrelaterte data ("Rovi-data") over internett, og ellers fra proprietære Rovidatabaser ("Rovi-databasene") som befinner seg på egne servere hos Rovi ("Rovi-servere"), og
til å utføre andre funksjoner. Du kan bare få tilgang til og bruke Rovi-data i henhold til de tiltenkte
sluttbrukerfunksjonene i dette produktets programvare.
-- Du godtar at du bare vil bruke Rovi-data, Rovi-teknologien og Rovi-serveren til egen, ikkekommersiell bruk. Du godtar at du ikke må tildele, kopiere, overføre eller sende Rovi-data til
tredjepart. Du aksepterer at du ikke skal bruke etter utnytte Rovi-data, Rovi-teknologi, Rovidatabasene eller Rovi-serverene på endre måter enn det som er tillatt her.
-- Du godtar at din lisens til å få tilgang til Rovi-databasene, og å kunne bruke Rovi-data, Rovi-teknologi
og Rovi-serverene vil blir terminert hvis du bryter disse restriksjonene. Hvis lisensen din blir terminert,
godtar du at all bruk av Rovi-data, Rovi-teknologi og Rovi-servere opphører. Rovi forbeholder seg alle
rettigheter til Rovi-data, Rovi-teknologi og Rovi-serveren, inkludert alle eierrettigheter. Du aksepterer
at Rovi kan håndheve sine rettigheter i henhold til denne avtale mot deg, enten direkte eller i sitt
navn.
-- Rovi reserverer seg retten til å slette data fra Rovi-databaser, eller til å endre datakategorier for
enhver årsak som Rovi anser for tilstrekkelig. Det gis ingen garanti for at Rovi-teknologien eller Roviserverene er feilfrie, eller at funksjonen til Rovi-teknologien eller Rovi-serverene ikke vil kunne bli brutt.
Rovi er ikke forpliktet til å gi deg tilgang til nye, forbedrede eller ekstra datatyper eller kategorier som
Rovi kan velge å tilby i framtiden, og kan velge å opphøre sine nettbaserte tjenester til en hver tid.
-- Dataene du sender til Rovi vil ikke inneholde personlige data, eller data som kan identifiseres
mot person, men isteden data som omhandler musikk, og assosierte data som ikke vises i Rovis
databaseoppslag. Du bekrefter med dette, så langt det er mulig, at albumet som du har latet opp
data om er kommersielt tilgjengelig, og at du som sluttbruker har den lovmessige retten til å laste
opp dataene.
| 62 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 62
2012-04-13 오후 3:25:30
09
Tillegg
-- I den grad at du som sluttbruker leverer informasjon eller originalarbeider som du har opphavsrett
til for innlemmelse i Rovi-databaser, uttrykker og garanterer du at du er utgiver av slike arbeider, og
videre at du overfører til Rovi disse rettighetene som du har opphavsretten til, inklusive rettigheten til
å registrere opphavsretten til slike arbeider som en del av Rovi-databasen.
-- ROVITECHNOLOGY OG ENHVER DEL AV ROVI DATA LISENSIERES "SLIK DE ER". ROVI
FREMSTILLER ELLER GARARNTERER IKKE, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT,
RIKTIGHETEN AV NOEN ROVI DATA SOM FINNES PÅ ROVI-SERVERE. ROVI FRASKRIVER
SEG ALT ANSVAR, BÅDE UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUSIVE, MEN IKKE
BEGRENSET TIL, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIERSKAP TIL OG
UKRENKELIGHET. ROVI GARANTERER IKKE RESULTATENE SOM OPPNÅS VED Å BRUKE ROVITEKNOLOGIEN ELLER ROVI-SERVERE. UANSETT ER IKKE ROVI ANSVARLIG OVERFOR DEG
ELLER NOEN TREDJEPART FOR FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER SOM SKYLDES
BRUK AV ROVI-DATA, ROVI-TEKNOLOGI ELLER ANNET.
• Lisensmerknader om åpen kildekode
-- Hvis det benyttes åpen kildekode i programvaren, er lisensene for denne åpne kildekoden
tilgjengelige på produktets meny.
• Kopibeskyttelse
-- Dette produktet benytter opphavsrettbeskyttet teknologi som er beskyttet av patenter og andre
intellektuelle rettigheter tilhørende Rovi Corporation i USA. De-kompilering og demontering er
forbudt.
Anbefaling - Kun EU
• Samsung Electronics erklærer med dette at denne Samsung SMART PVR er
i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser
i
direktiv 1999/5/EF.
Den offisielle konformitetserklæringen finner du på http://www.samsung.com, gå til Support > Search
Product Support og skriv inn modellnavnet.
Dette utstyret kan benyttes i alle land i EU. I Frankrike kan dette utstyret bare benyttes innendørs.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 63
63 |
2012-04-13 오후 3:25:30
Tillegg
Tilleggsinformasjon
Merk
TV-sideforhold
• Hvis du velger et annet bildeforhold enn det reelle bildeforholdet på TV-skjermen din, kan det
hende at bildet virker forvrengt.
• Hvis du velger 16:9 Original, kan det hende at TV-apparatet vider 4:3 Pillarbox vises (Svarte
striper på sidene av bildet).
BD Wise (Kun produkter fra Samsung)
• Når BD Wise er slått på vil oppløsningen automatisk bli juster av BD Wise og BD Wise vil vises på
menyen Oppløsning.
• Hvis produktet er tilkoblet en enhet som ikke støtter BD Wise, kan du ikke bruke BD wisefunksjonen.
• For korrekt bruk av BD Wise, må du aktivere BD Wise-funksjonen på både TV-apparatet og
produktet.
Digitalt utsignal
Innst.
• Sørg for å velge riktig Digital Output, ellers får du ingen lyd eller bare lydstøy.
• Hvis HDMI-enheten (forsterker, TV-apparat) ikke er kompatible med komprimerte formater (Dolby
digital, DTS), går lydsignalet ut som PCM.
PCM nedsampling
• HDMI
-- Hvis TV-apparatet ditt ikke er kompatibelt med komprimert flerkanalsformater (Dolby Digital,
DTS), kan produktet sende et 2-kanals nedmikset lydsignal, selv om du har valgt Bitstream
(enten omkodet eller ubehandlet) på oppsettmenyen.
-- Hvis TV-apparatet ditt ikke er kompatibelt med PCM-samplingshastigheter over 48kHz, kan
produktet sende 48kHz.
Anynet+(HDMI-CEC)
• Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet. Se i
brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis HDMI-kabelen ikke støtter CEC.
• Hvis Samsung TV-apparatet ditt har en Anynet+-logo, støtter det Anynet+-funksjonen.
Velge språk for undertekster
Media Play
• Denne funksjonen endrer både de primære og sekundære undertekstene samtidig.
• Antallet primære og sekundære undertekster vises
• Hvis du trykker SUBTITLE på fjernkontrollen, vil stolpen for undertekstene bli vist.
Trykk RETURN hvis du vil fjerne stolpen.
| 64 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 64
2012-04-13 오후 3:25:30
Oppløsning i henhold til utgangsmodus
Avspilling av E-innhold/Digitalt innhold
BD Wise
E-innhold/
Digitalt innhold
VIDEO-modus
VIDEO-modus
Maks. oppløsning
på TV-signalet
576i/480i
-
576i/480i
-
1080p
576i/480i
-
1080i
576i/480i
576i/480i
1080p
Auto
1080p
Filmramme: Auto (24Fs)
1080@24F
1080i
720p
480i
720p
576p/480p
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
„„
HDMI / ikke tilkoblet
576i/480i
576i/480i
-
Tillegg
HDMI / tilkoblet
Innholdstype
Oppsett
09
„„
576i/480i
-
576i/480i
DTV-visning
Utgang
Oppløsning
BD Wise
Auto
Smart oppløsning
"Auto"
Smart oppløsning
"Av"
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
HDMI / tilkoblet
HDMI-modus
1080p
Oppløsning til
kringkastingstrømmen
Maks. oppløsning til
TV-inngang
1080p
VIDEO-modus
576i/480i
576i/480i
576i/480i
HDMI / ikke tilkoblet
VIDEO-modus
-
-
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
720p
-
576i/480i
-
576i/480i
576i/480i
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 65
65 |
2012-04-13 오후 3:25:30
Tillegg
||MERK |
\\ DTV smart oppløsning aktiveres kun når oppløsningsalternativet er satt på Auto.
\\ Hvis TV-apparatet du koblet til produktet ikke støtter filmbilder, eller den valgte oppløsningen, vil meldingen "Hvis det ikke
vises noen bilder etter at du har valgt Ja, venter du i 15 sekunder før du returnerer til forrige oppløsning. Vil du endre
oppløsningen?" vises. Hvis du velger Ja, vil skjermen på TV-apparatet bli svart i 15 sekunder før oppløsningen går tilbake til
den forrige oppløsningen automatisk.
\\ Hvis skjermen blir blank etter at du har endret oppløsning, må du trykke inn @ foran på produktet i mer enn 5 sekunder.
Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger. Følg trinnene på foregående side for å gå til hver modus og velg den
skjerminnstillingen som TV-apparatet ditt støtter.
Valg av digitale signaler
Oppsett
PCM
Tilkobling
Lydstrøm fra
sending
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
MPEG1
Layer 2
HE-AAC
HDMI-kompatibel
forsterker
Optisk
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
Opp til 5,1-kanals
PCM
Bitstrøm
(ubehandlet)
HDMI-kompatibel
forsterker
Optisk
Dolby Digital*
Dolby Digital Plus*
Dolby Digital*
Dolby Digital*
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
Omkodet DTS**
Omkodet DTS**
* Hvis Lydbeskrivelse er satt til På, vil utgangen være 2-kanals PCM.
** Hvis HE-AAC kildestrøm er 2-kanals eller 1-kanals, vil utgangen være 2-kanals PCM.
| 66 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 66
2012-04-13 오후 3:25:30
Feilsøking
LØSNING
Tillegg
PROBLEM
09
Før du tar rekvirerer service, må du forsøke følgende løsninger.
Ingen operasjoner kan utføres med
fjernkontrollen.
• Kontroller batteriene i fjernkontrollen. Det er mulig de må byttes.
• Bruk fjernkontrollen i en avstand på 6,1 meter eller mer.
• Ta ut batteriene, og trykk ned en eller flere taster i flere minutter for å
tømme mikroprosessoren i fjernkontrollen, slik at denne tilbakestilles.
Sett tilbake batteriene, og prøv fjernkontrollen en gang til.
Ingen lyd.
• Kontroller at du har valgt korrekt digital utgang på menyen for
lydalternativer.
Skjermen er blokkert
• Hvis HDMI-utgangen er satt til en oppløsning TV-apparatet ditt ikke støtter
(f.eks. 1080p), kan det hende at du ikke ser noe bilde på TV-skjermen.
• Trykk inn @ på frontpanelet i mer enn 5 sekunder. Alle innstillinger
tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
Har glemt passordet
• Trykk inn @ på frontpanelet i mer enn 5 sekunder. Alle innstillinger,
inkludert passordet, tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen hvis det ikke er absolutt nødvendig.
Hvis du opplever andre problemer.
• Gå til innholdsfortegnelsen, og finn avsnittet i denne brukerveiledningen
som inneholder forklaringer til problemene du har, og følg prosedyren en
gang til.
• Hvis du fortsatt ikke kan løse problemet, må du ta kontakt med ditt
nærmeste autoriserte Samsung servicesenter.
Ingen HDMI-utgang.
• Kontroller tilkoblingen mellom TV-apparatet og HDMI-kontakten på
produktet.
• Kontroller om TV-apparatet ditt støtter HDMI-oppløsningene 480p, 720p,
1080i og 1080p.
Unormalt HDMI-utgangsskjermbilde.
• Hvis det vises snø på skjermen, betyr det at TV-apparatet ikke støtter HDCP
(Highbandwidth Digital Content Protection).
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 67
67 |
2012-04-13 오후 3:25:30
Tillegg
PROBLEM
AllShare-funksjonen
LØSNING
Jeg kan se mappene som er det ut via
AllShare, men ikke filene i mappene.
• AllShare viser bare filer som er i henhold til kategoriene Videoer, Bilder og
Musikk. Det er mulig at filer som ikke er i en av disse kategoriene ikke vil
bli vist
Videoavspillingen er hakkete.
• Kontroller om nettverket er stabilt.
• Kontroller om nettverkskabelen er korrekt tilkoblet, og at nettverket ikke er
overbelastet.
• Den trådløse tilkoblingen mellom den DLNA-kompatible enheten og
produktet er ustabil.
Kontroller tilkoblingen.
AllShare-tilkoblingen mellom produktet og
datamaskinen er ustabil.
• IP-adresser under det samme delnettet må være unik.
Hvis de ikke er det kan IP-forstyrrelser føre til dette fenomenet.
• Kontroller om du har en aktiv brannmur.
Hvis dette er tilfellet må du deaktivere brannmuren.
Opptak
Meldingen "Ytelsestest mislyktes" vises og
funksjonene Timer-innspilling og Timeshift
virker ikke.
• Bruk av USB-lagringsenhet med lavere kvalitet som ikke støtter
opptaksfunksjonen, kan forårsake slike problemer.
Det anbefales å bruke USB HDD-lagringsenhet.
• Anbefalt spesifikasjon til USB HDD er på minst 5400 o/min.
USB HDD av RAID-typen støttes ikke.
Reparasjoner
Hvis du tar kontakt med oss for å få reparert produktet ditt kan det hende at du blir belastet med et
administrasjonsgebyr hvis:
1. En reparatør blir sendt ut til deg på etter ditt ønske og det ikke er noe galt med produktet.
2. Du tar med deg enheten til et serviceverksted, og det ikke er noe galt med produktet.
Vi vil opplyse deg om hvor stort dette administrasjonsgebyret er før vi besøker deg eller starter å jobbe
med spilleren.
Vi anbefaler at du leser denne veiledningen nøye, søker etter en løsning på www.samsung.com eller tar
kontakt med Samsung kundesenter før du ber om at spilleren blir reparert.
| 68 Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 68
2012-04-13 오후 3:25:30
Spesifikasjoner
Videoutgang
Lydutgang
Nettverk
Kapasitet
harddisk
Kompositt video (analogt)
Analog
Digital
Ethernet
Trådløst LAN
Sikkerhet
WPS(PBC)
STB-E7500N
STB-E7900N
Tillegg
HDMI
2,02 Kg
330 (B) X 270 (D) X 52 (H) mm
+5 °C til +35 °C
10 % til 75 %
Oppløsning: 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM, Bitstream
RCA-kontakt, 1.0Vp-p (75ohm last)
Oppløsning : 576i/480i
RCA-kontakt, 2-kanals (2Vrms ± 10%)
TOS-Link optisk
100BASE - TX Terminal
Innebygd
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Støttes
500GB
1TB
09
Generelt
Vekt
Mål
Bruksområde, temperatur
Bruksområde, luftfuktighet
Video
Lyd
-- Nettverkshastighet lik eller lavere enn 10Mbps støttes ikke.
-- Design og spesifikasjoner kan endres uten foregående varsel.
-- Se i tabellen som er montert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk.
-- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
Norsk
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 69
69 |
2012-04-13 오후 3:25:30
NORWAY
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den opprinnelige salgsdatoen
mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse.
Dersom garantiservice blir forlangt, må produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil oppfylle garantien på
de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis det oppstår problemer, er mer informasjon om
våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Tel : 3 - SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/no
@ GARANTIBETINGELSER
1. G
arantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending utfylt og blir lagt
frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og serienummeret på produktet ikke
er uleselig.
2. S
amsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning av produktet eller den
defekte delen.
3. G
arantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et autorisert servicesenter.
Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er utført av andre forhandlere, og enhver slik
reparajon og skade på produktet som skyldes dette reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne
garantien.
4. D
ette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller fagmessig utførelse på
grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale eller lokale tekniske standarder eller gjeldende
sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst annet land enn det landet produktet opprinnelig ble konstruert
og produsert for. Denne garantien dekker ikke, og ingen refusjon vil bli gitt, for slik tilpasning eller skader
som den måtte forårsake.
5. Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
al bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller ukorrekt installasjon.
c) G
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske uroligheter, gal
nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen årsak som er utenfor Samsungs
kontroll.
enne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg eiendomsretten til
6. D
produktet i løpet av garantiperioden.
7. F
orbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten mot forhandleren som
skyldes salgskontrakten, eller på annen måte, blir ikke påvirket av denne garantien. Med mindre det er
nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene under denne garantien kundens eneste rettigheter,
og Samsung, dets datterselskaper og distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller derav følgende tap
eller enhver skade på plater, CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet relatert utstyr eller
materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 70
2012-04-13 오후 3:25:30
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene
Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer
avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller
det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet
ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig
måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om
hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det
elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
AK68-02230T-01
02230T-STB-E7900N-XE-NOR.indd 71
2012-04-13 오후 3:25:30
STB-E7500N
STB-E7900N
Samsung SMART PVR
käyttöopas
Mielikuvitus rajana
Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen.
Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun,
kun rekisteröit sen osoitteessa
www.samsung.com/register
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 1
2012-04-13 오후 4:19:11
Turvallisuusohjeet
Varoitus
SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ).
KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET
KOULUTETUN HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
VAROEN
SÄHKÖISKUN VAARA,
ÄLÄ AVAA
Tämä symboli ilmaisee, että laitteen sisällä VAROEN: Älä irrota kantta (tai takalevyä),
on vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa
jotta sähköiskuvaara voidaan välttää.
sähköiskun tai henkilövahingon.
laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa
olevia osia. anna huoltotoimet koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai vastaavaan.
VAROITUS
• Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle
tulipalon tai sähköiskun välttämiseksi.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Laitteen virtajohdossa on sulakkeella varustettu
valettu pistotulppa. Sulakkeen arvo on ilmoitettu
pistotulpan napapinnalla.
Jos se täytyy vaihtaa, on käytettävä BS1362hyväksyttyä samanarvoista sulaketta.
Älä koskaan käytä pistotulppaa ilman sulakekantta,
jos kansi on irrotettavissa. Jos sulakekansi täytyy
vaihtaa, sen täytyy olla samanvärinen kuin
pistotulpan napapinta. Vaihtokansia on saatavana
jälleenmyyjältä.
Jos pistotulppa ei sovi asunnon pistorasioihin
tai jos johto ei yllä pistorasiaan, hanki sopiva
turvahyväksytty jatkojohto tai kysy neuvoa
jälleenmyyjältä.
Jos pistotulpan poistamiselle ei ole vaihtoehtoja,
irrota sulake ja hävitä pistotulppa sitten turvallisesti.
Älä kytke pistotulppaa pistorasiaan, koska paljas
johto voi aiheuttaa sähköiskun.
Tämä symboli kehottaa katsomaan laitteen
mukana toimitettuja tärkeitä ohjeita.
Jotta laite saadaan irti verkkovirrasta, pistoke
täytyy irrottaa pistorasiasta. Pistokkeen tulee olla
tämän vuoksi paikassa, jossa siihen pääsee
helposti käsiksi.
Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote
on lisensoitu kolmansien osapuolien
teollisoikeuksien mukaisesti.
Varotoimet
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
laitteen käyttöä. Noudata kaikkia alla lueteltuja
turvallisuusohjeita.
Pidä nämä käyttöohjeet saatavilla.
1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota huomioon kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
6. Puhdista laite vain kuivalla liinalla.
7. Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna laitetta lähelle lämpöä tuottavia
laitteita, kuten pattereita, lämpöventtiileitä,
liesiä tai muita vastaavia laitteita (AVvastaanottimet mukaan lukien).
| 2 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 2
2012-04-13 오후 4:19:12
11. Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita
ja -varusteita.
12. Käytä vain valmistajan
suosittelemaa tai laitteen
mukana myytävää kärryä,
telinettä, kolmijalkaa,
kiinnikettä tai pöytää. Jos
käytät kärryä, käsittele
kärry-laiteyhdistelmää aina huolellisesti ja
varovaisesti, jotta se ei kaadu eikä pääse
aiheuttamaan vammoja.
13. Irrota laite sähköverkosta ukonilman aikana tai
silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14. Jätä kaikki huoltotoimet koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa
tarvitaan esimerkiksi silloin, kun virtajohto
tai pistotulppa on vaurioitunut, laitteeseen
on läikkynyt nestettä tai sinne on pudonnut
esineitä, laite on altistunut sateelle tai
kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai se on
pudonnut.
• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle
vedelle. Älä aseta laitteen päälle mitään nesteellä
täytettyä esinettä, kuten maljakkoa.
• Laitteen virta kytketään täysin pois irrottamalla
virtajohto pistokkeesta.
Tämän vuoksi virtajohdon on oltava aina helposti
ja nopeasti saatavilla.
• Älä kosketa virtapistoketta märällä kädellä.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
• Älä kytke useita sähkölaitteita samaan
pistokkeeseen. Jos pistoke kuormittuu liikaa, se
voi ylikuumentua. Tästä seuraa tulipalon vaara.
• Kotelon hoitaminen.
-- Ennen kuin kytket muita laitteita tähän
tuotteeseen, muista katkaista niistä ensin
virta.
-- Jos tuote viedään kylmästä lämpimään
nopeasti, liikkuviin osiin ja linssiin saattaa
tiivistyä kosteutta, jolloin levyä ei voi toistaa
normaalisti. Irrota tässä tapauksessa tuotteen
virtajohto pistorasiasta, odota kaksi tuntia ja
kytke sitten virtajohto pistorasiaan. Aseta levy
laitteeseen ja yritä aloittaa toisto uudelleen.
• Jos havaitset epänormaalia ääntä, palaneen
hajua tai savua, kytke virtakytkin välittömästi
pois päältä ja irrota virtajohto seinän
pistorasiasta. Ota sitten yhteyttä lähimpään
asiakaspalvelupisteeseen teknistä tukea varten.
Älä käytä tuotetta. Tuotteen käyttäminen tässä
tapauksessa voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 3
Turvallisuusohjeet
10. Huolehdi siitä, että virtajohdon päällä ei
kävellä ja ettei se jää puristuksiin etenkään
pistotulppien, jakorasioiden ja laitteen
ulostulopisteen kohdalla.
Käsittelyä koskevia varoituksia
01
9. Älä käytä polarisoitua tai maadoitettua
pistotulppaa muuten kuin tarkoitetulla tavalla.
Polarisoidussa pistotulpassa on kaksi lehteä,
joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa
pistotulpassa on kaksi lehteä ja kolmas
maadoituskärki. Leveä lehti tai kolmas kärki
ovat turvallisuusominaisuuksia. Jos toimitettu
pistotulppa ei sovi pistorasiaan, pyydä
sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut
pistorasia.
3|
2012-04-13 오후 4:19:12
Turvallisuusohjeet
3D-toiminnon käyttäminen
TÄRKEÄTÄ TERVEYS- JA TURVALLISUUSTIETOA
3D-SISÄLLÖSTÄ.
Lue seuraavat turvallisuustiedot ennen
3D-toiminnon käyttämistä.
• Jotkin katsojat voivat kokea olonsa
epämukavaksi katsellessaan 3D TV:tä. Voi
esiintyä esim. huimausta, pahoinvointia ja
päänsärkyä.
Jos sinulla esiintyy mitään näistä oireista, lopeta
3D TV:n katseleminen, ota 3D Active Glasses
-lasit pois silmiltäsi ja lepää.
• 3D-sisällön pitkäaikainen katseleminen voi
rasittaa silmiä. Jos silmäsi rasittuvat 3D TV:tä
katsellessa ota 3D Active Glasses -lasit pois
silmiltäsi ja lepää.
• Aikuisten tulee säännöllisesti katsoa
3D-toimintoa käyttävien lasten perään.
Jos lapsella esiintyy silmien väsymistä,
päänsärkyä, huimausta tai pahoinvointia,
keskeytä lapsen 3D TV:n katselu ja anna hänen
levätä.
• Älä käytä 3D Active Glasses -laseja muihin
tarkoituksiin. (Kuten silmälaseina, aurinkolaseina,
suojalaseina jne.)
• Älä käytä 3D-toimintoa tai 3D Active Glasses
-laseja, kun kävelet tai olet liikkeessä.
3D-toiminnon tai 3D Active Glasses -lasien
käyttö liikkuessa voi aiheuttaa sen, että törmäät
esineisiin, kaadut ja/tai putoat, mistä voi
aiheutua vakava loukkaantuminen.
• Kun 3D-sisältöä näytetään tässä mallissa,
todellinen näyttö voi näyttää alla kuvatulta:
Näyttöruutu
Kuvaus
Sivuttain
Sama näyttö kahdentuu
vaakatasossa.
Ylä- ja alaosa
Sama näyttö kahdentuu
pystytasossa.
• 3D-sisällön vastaanottaminen, tallentaminen
ja toistaminen tällä mallilla ei välttämättä tue
täysin 3D:tä, sillä 3D-lähetysmuoto ei ole vielä
standardi maailmanlaajuisesti. Tämä ei ole vika
tai toimintahäiriö tuotteessa.
• Jos haluat nauttia 3D-sisällöstä, kytke 3D-laite
(3D-yhteensopiva AV-vastaanotin tai televisio)
tuotteen HDMI OUT -liitäntään käyttäen nopeata
HDMI-kaapelia. Aseta 3D-lasit silmillesi ennen
3D-sisällön toistamista.
• Tuote lähettää 3D-signaalia vain HDMI OUT
-liitäntään kytketyn HDMI-kaapelin kautta.
• 3D-videotoistotilassa näyttötarkkuus asetetaan
alkuperäisen 3D-sisällön mukaiseksi. Et voi
muuttaa näyttötarkkuutta.
• Jotkin toiminnot, kuten BD Wise tai näytön
koon tai näyttötarkkuuden asettaminen, eivät
välttämättä toimi oikein 3D-toistossa.
• Käytä nopeata HDMI-kaapelia 3D-signaalin
lähettämiseen.
• Pysy vähintään kolme kertaa näytön leveyden
verran kauempana televisiosta 3D-sisältöä
katsellessasi. Jos sinulla on esim. 46 tuuman
televisio, pysy 138 tuuman päässä (11,5 jalkaa)
näytöstä.
• Saat aikaan parhaan 3D-kuvan asettamalla
3D-videonäytön silmien tasolle.
• Jos tuote on kytketty joihinkin 3D-laitteisiin,
3D-tehoste ei välttämättä toimi oikein.
Tekijänoikeudet
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta
tai sen osaa ei saa jäljentää tai kopioida ilman
Samsung Electronics Co.,Ltd. -yhtiön antamaa
kirjallista lupaa.
| 4 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 4
2012-04-13 오후 4:19:12
Sisällys
Turvallisuusohjeet
Varoitus
Varotoimet
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Käsittelyä koskevia varoituksia
3D-toiminnon käyttäminen
Tekijänoikeudet
Ennen aloitusta
7
7
7
7
8
11
12
13
14
Tiedostomuotojen yhteensopivuus
Tuotteessa toistettavat tyypit ja sisältö
Sisäisen kiintolevyn käytettävissä oleva
tallennusaika
Tuotelogot
Tuetut muodot
Tarvikkeet
Etupaneeli
Takapaneeli
Kaukosäädin
Liitännät
16
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
Kytkeminen televisioon ääni- ja videojohdoilla
ja RF-kaapelilla
Kytkentä televisioon
Menetelmä 1 HDMI-kaapeli (lisävaruste) – Paras
laatu (suositus)
Menetelmä 2 Video- ja äänikaapeli – Hyvä laatu
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään
Menetelmä 1 Kytkeminen HDMI-tuettuun AVvastaanottimeen
Menetelmä 2 Kytkeminen AV-vastaanottimeen
optisella tulolla
Menetelmä 3 Kytkeminen stereovahvistimeen
äänikapelilla
Kytkeminen verkkoreitittimeen
Kiinteä verkko
Langaton verkko
Asennus
Aloitusruutu
Asetukset-ruudun käyttö
Kaukosäätimen Asetukset-valikon käyttöön
tarkoitetut painikkeet
22
Asetukset-valikon toiminnot
31
Verkot ja internet
31
Verkkoyhteyden määrittäminen
33
Wi-Fi Direct
34
Soft AP
35AllShare-asetukset
35
Laitteen nimi
35
Ohjelmiston päivittäminen
35Online
36Kanavalta
36USB:lla
36Lataamalla
36
Valmiustilan päivitys
20
20
20
21
Media Play
37
37
38
38
39
39
39
40
40
40
Aseta USB-laite tai mobiilipuhelin USB-porttiin
AllShare Play -ruudun käyttäminen
AllShare Play -toiminnon käyttäminen
AllShare-ohjelman lataaminen
Tietokoneellasi olevan sisällön toistaminen
Samsung SMART PVR -laitteella
Älypuhelimessasi olevan sisällön toistaminen
Samsung SMART PVR -laitteella
Hallinta mobiililaitteen avulla
Videotoiston hallinta
Kaukosäätimen videon toistoon käytetyt
painikkeet
Työkalut -valikon käyttäminen
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 5
Sisällys
2
2
2
3
4
4
Asetukset
5|
2012-04-13 오후 4:19:13
41
41
42
42
42
42
43
43
44
Musiikin toiston hallinta
Kaukosäätimen musiikin toistoon käytetyt
painikkeet
Työkalut -valikon käyttäminen
Raitojen toistuva toisto
Raitojen sekoitus
Soittolistan luominen
Valokuvasisällön toistaminen
Työkalut -valikon käyttäminen
Työkalut-valikon käyttäminen, kun tiedosto on
korostettu
DTV-toiminnot
TV-kanavien katseleminen
Työkalut -valikon käyttäminen
PIP (Picture-In-Picture, kuva kuvassa) -toiminnon
käyttö
48
Kanavien muokkaus
48Kanavaluettelo
49Kanavaruutu
49
Työkalut -valikon käyttäminen
49
Opasnäyttö
50
Aikataulun hallinta
50
Teksti-tv-palvelun käyttö
47
47
48
Verkkopalvelut
58
58
59
60
60
Smart Hub -palvelun käyttäminen
Smart Hub lyhyesti
Verkkoselaimen käyttö
Samsung Smart View
Dual View
Liite
61
Verkkopalveluiden vastuuvapautuslauseke
61
Lisenssi
63
Suositus – Vain EU
64
Lisätiedot
67
Vianmääritys
68Korjaukset
69
Tekniset tiedot
Lisätoiminnot
52
Tallentaminen
52
Käytettävissä olevan tallennustilan tarkistaminen
52
Katseltavan TV-kanavan tallennus
53
Samanaikainen tallennus
53Timeshift-ominaisuus
55
Tallennetun nimikkeen toistaminen
55
Tallennetun nimikkeen muokkaaminen
55
Nimikkeen kohtauksen jakaminen (kahteen
osaan)
56
Nimikkeen osan jakaminen (Osittainen poisto)
56
Kopiointi
56
Videoiden, musiikin ja valokuvien kopioiminen
56
3D-toiminnot
563D-muunto
57
3D-syvyyden säätäminen
57
DTV:n katseleminen 3D-tehosteella
| 6 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 6
2012-04-13 오후 4:19:13
Ennen aloitusta
Tiedostomuotojen yhteensopivuus
Ennen aloitusta
Sisällys
02
Tuotteessa toistettavat tyypit ja sisältö
Tiedot
Merkitsee ominaisuutta, joka on saatavilla DivX-, MKV-, MP4-sisältöä sisältävällä USBtallennusvälineellä.
Merkitsee ominaisuutta, joka on saatavilla MP3- tai WMA-sisältöä sisältävällä USBtallennusvälineellä.
VIDEO
MUSIIKKI
VALOKUVAT
Merkitsee ominaisuutta, joka on saatavilla JPEG-sisältöä sisältävällä USB-tallennusvälineellä.
VIDEO
MUSIIKKI
VALOKUVAT
Toiminto, joka on käytettävissä kiintolevyllä tai USB-laitteella.
* Saat lisätietoja tiedostomuodosta sivuilta 8–10.
Sisäisen kiintolevyn käytettävissä oleva tallennusaika
Voit tallentaa digitaalisen lähetyksen sisäiselle kiintolevylle alla olevien kohtien mukaisesti.
Käytettävissä oleva tallennusaika voi erota alla olevasta näyttövalikon taulukosta varsinaisesta lähetyksestä
riippuen. Voit tarkistaa käytettävissä olevan "korkean" tilan tallennusajan alla olevasta taulukosta.
Lähetyksen tyyppi
Arvioitu bittinopeus
HD
SD
8Mbps (Normal)
20Mbps (High)
5Mbps (Normal)
10Mbps (High)
STB-E7900N
257 Tuntia
102 Tuntia
411 Tuntia
205 Tuntia
Tallennusaika
STB-E7500N
124 Tuntia
49 Tuntia
199 Tuntias
99 Tuntia
||HUOMAUTUS |
\\ Koska tuotteen Timeshift- ja muut käyttöönotetut ominaisuudet vaativat tietyn määrän sisäistä kiintolevytilaa, Asetukset -valikon
"Tallennuslaitteiden hallinta" -kohdassa näytetty kokonaismäärä voi erota käyttöoppaassa mainitusta kiintolevyn kapasiteetista.
Tuotelogot
DivX
PAL-lähetysjärjestelmä Yhdistyneessä kuningaskunnassa,
Ranskassa, Saksassa jne.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 7
7|
2012-04-13 오후 4:19:14
Ennen aloitusta
Tuetut muodot
Videotiedostojen tuki
Tiedostotunniste
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
Tiedoston
Videokoodekki
pakkausmuoto
*.webm
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
WebM
Divx 3.11/4.x/
5.x/6.x
MPEG4 SP/
ASP
H.264 BP/
MP/HP
Motion JPEG
Window
Media Video v9
Kuvataajuus
(fps)
Siirtonopeus
(Mbps)
1920x1080
6~30
30
MPEG2
MPEG1
VP6
4
640x480
30
SVAF
MVC
WebM
Tarkkuus
1920x1080
VP8
24/25/30
40
6~30
8
Äänikoodekki
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Vorbis
`` Rajoitukset
-- Vaikka tiedosto olisi koodattu yllä mainitulla tuetulla koodekilla, tiedostoa ei välttämättä voida toistaa,
jos sen sisältö on vaurioitunut.
-- Normaali toisto ei välttämättä toimi, jos tiedoston pakkausmuototieto on väärä tai itse tiedosto on
vaurioitunut.
-- Tiedostot, joilla on korkeampi siirtonopeus/kuvataajuus kuin taulukossa ilmoitettu, voivat pätkiä
toistettaessa.
-- Haku (ohitus) -toiminto ei ole käytettävissä jos tiedoston hakemistotaulukko on vaurioitunut.
-- Kun toistat tiedostoa etäverkkoyhteyden kautta, videon toisto voi pätkiä riippuen verkkoyhteyden
nopeudesta.
-- Jotkin USB-laitteet tai digitaaliset kamerat eivät ehkä ole yhteensopivia tuotteen kanssa.
`` Videodekooderi
-- Tukee jopa H.264 Level 4.1:tä.
-- Ei tue: H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4.
| 8 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 8
2012-04-13 오후 4:19:14
-- WMA 10 PRO -tuki (5.1 kanavaan asti).
-- Ei tue häviötöntä WMA-äänikoodausta.
-- Ei tue: QCELP/AMR NB/WB.
-- Vorbis-tuki (2 kanavaan asti), koodekin tuki vain
WebM-muodossa.
-- Tuettu: ADPCM IMA, MS. (Ei tuettu: MULAW,
ALAW).
||HUOMAUTUS |
\\ Joitakin MKV- ja MP4-muotoisia levyjä ei voi toistaa
niiden videotarkkuuden ja kuvanopeuden vuoksi.
Tuetut tekstitystiedostomuodot
Nimi
Tiedostotunniste
SAMI
.smi
SubViewer
.sub
MPEG-4 Timed text
SubRip
Ulkoinen
.srt
Micro DVD
.sub tai .tat
Advanced SubStation
Alpha
.ass
SubStation Alpha
.ssa
Powerdivx
.psb
SubStation Alpha
MKV
Xsub
Internal
.ttxt
Advanced SubStation
Alpha
AVI
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
Tiedostotunniste
Tyyppi
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio
Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
Kuvatiedostojen tuki
Tiedostotunniste
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Koodekki
Tyyppi
Tarkkuus
JPEG
15360 x 8640
PNG
1920 x 1080
MPO
15360 x 8640
BMP
1920 x 1080
Huomautus USB-liitännästä
• Tuote tukee USB-tallennusvälineitä, MP3tuotteita, digitaalisia kameroita ja USBkortinlukijoita.
• Jotkin USB-laitteet tai digitaaliset kamerat eivät
ehkä ole yhteensopivia tuotteen kanssa.
• Soitin tukee FAT16-, FAT32- ja NTFS-muotoja
(vain luku).
• Kytke USB-laitteet suoraan tuotteen USBliitäntään. Kytkeminen USB-kaapelin kautta voi
aiheuttaa yhteensopivuusongelmia.
• Useamman kuin yhden muistilaitteen
asettaminen usean kortin lukijaan voi aiheuttaa
toimivuusongelmia.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 9
Ennen aloitusta
`` Äänikoodaus
Musiikkitiedostojen tuki
02
-- KOODEKIT, paitsi MVC, VP8 ja VP6
1) Alle 1280 x 720: enintään 60 kuvaa.
2) Yli 1280 x 720: enintään 30 kuvaa.
3) Ei tue GMC 2:ta tai korkeampaa.
-- Tukee SVAF-muotoa, Ylä- ja alaosaa, Vierekkäintilaa.
-- Tukee BD MVC Spec -tilaa.
9|
2012-04-13 오후 4:19:14
Ennen aloitusta
• Tuote tukee PTP-protokollaa.
• Älä kytke USB-laitetta irti "lataus" -prosessin
aikana.
• Mitä suurempi kuvan näyttötarkkuus on, sitä
pitempi näyttöviive on.
• Tällä tuotteella ei voida soittaa DRM-suojausta
(Digital Rights Management) käyttäviä
kaupallisilta sivustoilta ladattuja MP3-tiedostoja.
• Tuote tukee videokuvaa, jonka siirtonopeus on
alle 30 ruutua/s.
• Tuote tukee vain USB-massamuistilaitteita
(MSC), kuten muistitikkuja, Flashmuistikortinlukijoita ja USB-kiintolevyjä. (HUB ei
ole tuettu.)
• Toetyt USB-kiintolevylaitteet, usean kortin lukijat
ja muistitikut eivät välttämättä ole yhteensopivia
tämän tuotteen kanssa.
• Jos jotkin USB-laitteet vaativat erityisen paljon
virtaa, virtapiirisuojajärjestelmä voi rajoittaa
laitteiden toimintaa.
• Jos toisto USB-kiintolevyltä on epävakaata,
voit lisätä virran määrää kytkemällä kiintolevyn
pistorasiaan.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä USBkiintolevyn valmistajaan.
• Sinun täytyy poistaa USB-tallennuslaite
turvallisesti (suorittamalla "Poista USB turv."
-toiminto, jotta voit estää mahdolliset vauriot
USB-laitteen muistille).
• SAMSUNG ei ole vastuussa mistään
tiedostovaurioista tai tiedon menetyksistä.
• Tuote ei tue tiivistettyjä tiedostoja, hajanaisia
tiedostoja tai NTFS-muodon salaustiedostoa.
-- Suorita Poista USB turv. -toiminto ennen kuin
kytket USB-laitteen irti.
-- Jos et suorita Poista USB turv. -toimintoa,
USB-laitteella olevat tiedot voivat korruptoitua
tai kadota.
-- Voit korjata tai alustaa USB-laitteen
pöytätietokoneella. (Vain MS-Windowskäyttöjärjestelmä)
Kytke USB-laite kiinni ennen kuin käytät
Timeshift- ja TV-tallenteet toimintoja
Älä käytä USB-muistitikkua. USBmuistitikun käyttöä ei ole tuettu.
Suosittelemme, että käytät USBkiintolevyä (vähintään 5400 rpm).
RAID-tyyppistä USB-kiintolevyä ei ole
tuettu.
• Jotta voit käyttää Timeshift-tilaa tai TV-tallenteettoimintoa, kytketyllä USB-laitteella täytyy
suorittaa Laitteen alustus -toiminto oikeata
tallennusta varten.
-- Älä kytke laitetta irti laitteen alustuksen
aikana. Kaikki tiedostot poistetaan, kun laite
alustetaan.
-- Ennen kuin alustat laitteesi tähän tuotteeseen,
tee varmuuskopiot tiedostoistasi, jotta ne
eivät vaurioidu ja tietoja ei katoa. SAMSUNG
ei ole vastuussa mistään tiedostovaurioista tai
tiedon menetyksistä.
• Tallennetut videot ovat DRM (digital rights
management) -suojattuja, eikä niitä voida toistaa
tietokoneella tai muulla tuotteella. Huomaa, että
television tallennettuja tiedostoja ei voida käyttää
sen jälkeen, kun pääalusta vaihdetaan.
• Tallennusta varten tarvitaan vähintään 100MB
vapaata tilaa.
• Tallennus pysähtyy, jos vapaata tallennustilaa on
alle 50MB.
• Jos USB-laite ei ole läpäissyt Laitteen
suorituskykytestiä, USB-laitteelle täytyy suorittaa
Laitteen alustus ja Laitteen suorituskykytesti
uudelleen ennen tallennusta Opas- tai Kanavien
hallinta -toiminnolla.
Jos laite ei läpäise suorituskykytestiä, sillä ei
voida tallentaa.
| 10 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 10
2012-04-13 오후 4:19:14
Tarvikkeet
02
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
Ennen aloitusta
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
TV
SUBTITLE
1
2
4
5
7
8
AD/SUBTITLE
INPUT
3
6
9
TITLE MENU
0
AUDIO
TV MUTE
TV SOURCE
CH LIST
A
HOME
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
Ääni- ja videojohto
Television RF-kaapeli
Kaukosäätimen paristot (koko AAA)
Käyttöopas
GUIDE
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Kaukosäädin
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 11
11 |
2012-04-13 오후 4:19:15
Ennen aloitusta
Etupaneeli
PROG-PAINIKE
REC-PAINIKE
STOP-PAINIKE
YLEINEN
LIITÄNTÄPAIKKA
PROG-PAINIKE
USB-LIITÄNTÄ
||HUOMAUTUS |
\\ Voit päivittää tuotteen ohjelmiston USB-liitännän kautta käyttämällä USB-muistitikkua.
\\ Voit hankkia CI CAM -moduulin CI- tai CI+ -kortilla paikalliselta kaapelipalveluntarjoajalta.
\\ Kun poistat CI CAM -moduulin CI- tai CI+ -korttia, vedä se varoen pois, sillä sen pudottaminen voi vaurioittaa sitä.
\\ Aseta CI CAM -moduuli CI- tai CI+ -kortilla kortin osoittaman merkin suuntaisesti.
\\ CI-korttipaikan sijainti voi vaihdella mallista riippuen.
\\ CI CAM -moduulia CI- tai CI+ -kortilla ei tueta joissain maissa ja alueilla. Tarkista saatavuus valtuutetulta jälleenmyyjältä.
Jos esiintyy ongelmia, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
| 12 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 12
2012-04-13 오후 4:19:15
Takapaneeli
02
Ennen aloitusta
ANT OUT (TO TV)
ANT IN
HDMI OUT
LAN
USB HOST
AUDIO OUT
DIGITAL AUDIO OUT
VIDEO OUT
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 13
13 |
2012-04-13 오후 4:19:15
Ennen aloitusta
Kaukosäädin
Kaukosäätimen toiminnot
Kytkee tuotteen päälle ja pois päältä.
Television käyttö.
Samsung SMART PVR -laitteen käyttö.
Painamalla numeropainikkeita voit määrittää
asetukset tai vaihtaa kanavia suoraan.
Audiokuvauksen ja tekstityksen asettaminen.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
TV
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
AD/SUBTITLE
9
TITLE MENU
0
AUDIO
Mykistää television kaiuttimet.
TV MUTE
Television äänenvoimakkuuden säätö.
CH LIST
HOME
GUIDE
Painamalla tästä saat USB-laitteen/kiintolevyn
toistotiedot näkyviin sisällön toiston aikana tai
voit näyttää televisiokanavan tiedot.
Voit valita valikkokohteita ja muuttaa valikon
asetuksia.
Palaa edelliseen valikkoon.
Käytetään valikosta poistumiseen.
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Painamalla tästä voit käyttää
verkkoselaintoimintoa.
Sosiaalinen TV-ominaisuuden käyttö.
Paristojen asentaminen
Asetusten määrityksen jälkeen voit
määrittää television kuvalähteen.
Näyttää sähköisen ohjelmaoppaan (EPG).
Painamalla tästä voit käyttää Työkalut
-valikkoa.
Painamalla tästä voit käyttää PIP-toimintoa.
Dual I II -tilan valinta.
Tällä painikkeella voit valita televisiokanavan.
TV SOURCE
Painamalla tästä voit siirtyä aloitusruutuun.
Hae sisältöä painamalla.
Valitsee vaihtoehtoisesti tekstitelevisio,
kaksinkertainen tai yhdistelmä.
Toiston keskeyttäminen tai Timeshifttoiminnon keskeyttäminen.
Painamalla tästä voit aloittaa toiston tai
käynnistää Timeshift-toiminnon.
Pysäyttää toiston tai tallennuksen.
Käytä Smart Hub -palvelua painamalla.
Television koko näyttö.
Näillä painikkeilla voit siirtyä taakse- tai eteenpäin.
Näillä painikkeilla voit siirtyä taakse- tai eteenpäin.
Näyttää kanavaluettelon ruudulla.
Kytkee television päälle ja pois päältä.
||HUOMAUTUS |
Näitä painikkeita käytetään tuotteen
valikoissa.
3D-toiminnon käyttö.
Tällä painikkeella voi keskeyttää
tallennuksen.
Tallentaminen.
\\ Jos kaukosäädin ei toimi oikein:
-- Tarkista paristojen napaisuus +/–.
-- Tarkista, että paristot eivät ole tyhjentyneet.
-- Varmista, että kaukosäätimen tunnistimen edessä ei
ole esteitä.
-- Tarkista, että lähellä ei ole loistevaloja.
||VAROITUS |
| 14 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 14
\\ Hävitä paristot paikallisten ympäristönsuojelumääräysten
mukaisesti. Älä laita niitä talousjätteen sekaan.
2012-04-13 오후 4:19:15
„„
1. Kytke televisiosi päälle.
2. Suuntaa kaukosäädin televisiota kohti.
3. Valitse TV-tila painamalla TV-painiketta.
4. Pidä TV POWER -painike painettuna ja anna
numeronäppäimiä käyttäen oikeanpuoleisesta
taulukosta kaksinumeroinen koodi, joka
vastaa televisiomerkkiäsi.
Jos televisio on yhteensopiva kaukosäätimen
kanssa, se sammuu.
Kaukosäädin on ohjelmoitu käyttämään
televisiota.
||HUOMAUTUS |
\\ Jos televisiollesi on luetteloitu useita laitemerkkikoodeja,
kokeile niitä yksi kerrallaan, kunnes löydät toimivan.
\\ Jos vaihdat kaukosäätimen paristot, ohjelmoi
laitemerkkikoodi uudelleen.
Tällä kaukosäätimellä voit käyttää television tiettyjä
toimintoja.
Painike
TV POWER
Number
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Toiminto
Käytetään television kytkemiseen päälle
ja pois päältä.
Numeroiden syöttäminen suoraan.
Käytetään television
äänenvoimakkuuden säätöön.
Käytetään kytkemään ääni päälle ja
pois päältä.
Käytetään halutun kanavan valintaan.
Käytetään televisioon kytketyn ulkoisen
lähteen valitsemiseen.
||HUOMAUTUS |
\\ Edellä luetellut toiminnot eivät välttämättä toimi kaikkien
televisioiden kanssa. Jos esiintyy ongelmia, käytä
television kaukosäädintä.
Malli
SAMSUNG
Koodi
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
DAEWOO
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30,
+31, +32, +33, +34
EMERSON
TV POWER+64
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+06,
+49, +57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49,
+52, +71
TV POWER+60,
+72, +73, +75
TV POWER+52
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
Malli
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
Koodi
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72,
+73, +75
TV POWER+53,
+54, +74, +75
TV POWER+06,
+55, +56, +57
TV POWER+06,
+56, +57
PIONEER
TV POWER+58,
+59, +73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57,
+72, +73, +74,
+75
REX
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+74
TV POWER+74
TV POWER+41,
+42, +43, +44,
+48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36,
+37, +38, +39,
+48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67,
+73, +75, +76
TV POWER+72,
+73, +75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06,
+48, +62, +65
TOSHIBA
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+47,
+48, +49, +50,
+51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 15
Ennen aloitusta
Tarkista televisiosi yhteensopivuus alla
olevien ohjeiden mukaisesti.
TELEVISION hallintakoodit
02
Kaukosäätimen asettaminen ohjaamaan
televisiota
15 |
2012-04-13 오후 4:19:15
Liitännät
Kytkeminen televisioon ääni- ja videojohdoilla ja RF-kaapelilla
1. Kytke RF-kaapeli kuvan osoittamalla tavalla.
2. Kytke video- ja äänikaapeleita käyttäen soittimen takana olevat VIDEO OUT (keltainen) / AUDIO
OUT (valkoinen ja punainen) -liitännät television VIDEO IN (keltainen) / AUDIO IN (valkoinen ja
punainen) -liittimiin.
3. Kytke virta tuotteeseen ja televisioon.
4. Kytke tuote ja televisio päälle.
ANT IN ‑liitäntään
Televisioon
RF-kaapeli
R
Punainen
W
Valkoinen
Y
Keltainen
Ääni
Video
ANT INPUT -antennituloon
|| HUOMAUTUS |
\\ Tämän laitteen RF-kaapeli-liitäntä välittää ainoastaan TV-signaalia. Sinun täytyy kytkeä ääni- ja videokaapelit, jotta voit
katsoa sisältöä laitteella.
\\ Jos äänijohto viedään liian lähelle virtajohtoa, äänessä voi olla kohinaa.
\\ Jos haluat kytkeä AV-vastaanottimen, katso AV-vastaanottimen kytkennät -sivut. (Katso sivu 18)
\\ Liittimien määrä ja sijainti voivat vaihdella sen mukaan, millainen televisiosi on. Katso lisätietoja televisiosi käyttöoppaasta.
\\ Jos televisiossa on yksi äänituloliitin, kytke se soittimen AUDIO OUT (Punainen/valkoinen) -liittimeen.
||VAROITUS |
\\ Älä kytke tuotetta televisioon videonauhurin kautta. Kopiosuojajärjestelmät voivat vaikuttaa videonauhurin kautta kulkeviin
videosignaaleihin, jolloin kuva vääristyy television ruudulla.
| 16 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 16
2012-04-13 오후 4:19:16
Kytkentä televisioon
03
1. Kytke tuote televisioon käyttämällä yhtä alla olevista menetelmistä.
Liitännät
2. Kytke tuote ja televisio päälle.
-- Älä kytke virtajohtoa ennen kuin olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
-- Kytke kaikki laitteet pois päältä ennen kuin vaihdat kytkentöjä.
3. Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta, kunnes tuotteen signaali näkyy television
kuvaruudussa.
Menetelmä 1 HDMI-kaapeli (lisävaruste) – Paras laatu (suositus)
Menetelmä 2 Video- ja äänikaapeli – Hyvä laatu
Ääni
Video
Tapa 1
Ääni
Täsmää värit
Tapa 2
R
Punainen
W
Valkoinen
Y
Keltainen
Video
Täsmää värit
||HUOMAUTUS |
\\ Jos kytket näyttölaitteen HDMI-DVI-kaapelilla, sinun täytyy kytkeä myös Digitaalinen lähtöliitäntä äänijärjestelmään äänen
kuulemiseksi.
\\ HDMI-kaapeli lähettää digitaalista videokuvaa ja ääntä, joten et tarvitse erikseen äänijohtoa.
\\ Jotkin HDMI-lähdön tarkkuudet eivät ehkä toimi sen mukaan, millainen televisio sinulla on. Katso lisätietoja televisiosi
käyttöoppaasta.
\\ Kun liität tuotteen uuteen televisioon tai ensimmäistä kertaa televisioon HDMI-kaapelin avulla, HDMI-lähdön tarkkuudeksi
määritetään automaattisesti suurin television tukema tarkkuus.
\\ Pitkä HDMI-kaapeli voi aiheuttaa häiriöitä ruudulla. Kytke tällöin Syvä väri Ei käytössä -tilaan valikosta.
\\ Jos tuote on kytketty televisioon HDMI 720p-, 1080i- tai 1080p -lähtötilassa, käytettävän HDMI-kaapelin on oltava
suurinopeuksinen (luokka 2).
\\ HDMI lähettää vain puhtaan digitaalisen signaalin televisioon.
Jos televisio ei tue HDCP:tä (High-bandwidth Digital Content Protection), ruudussa näkyy lumisadetta.
\\ Sinulla on oltava HDMI-kytkentä, jotta voit nauttia videokuvasta, jossa on käytetty 3D-teknologiaa.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 17
17 |
2012-04-13 오후 4:19:17
Liitännät
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään
1. Voit kytkeä tuotteen äänijärjestelmään yhdellä alla olevasta kolmesta eri menetelmästä.
2. Kytke tuote, äänentoistojärjestelmä ja televisio päälle.
-- Älä kytke virtajohtoa ennen kuin olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
-- Kytke kaikki laitteet pois päältä ennen kuin vaihdat kytkentöjä.
3. Paina kytketyn äänentoistojärjestelmän ja television lähdevalintapainiketta, kunnes videosignaali tulee
näkyviin televisioon ja kuulet äänisignaalin äänentoistojärjestelmän kautta.
Menetelmä 1 Kytkeminen HDMI-tuettuun AV-vastaanottimeen
• Käytä HDMI-kaapelia (lisävaruste)
• Paras laatu (suositellaan)
Menetelmä 2 Kytkeminen AV-vastaanottimeen optisella tulolla
• Käytä optista kaapelia (lisävaruste)
• Parempi laatu
• Jos digitaalinen lähtö on asetettu PCM-tilaan, kuulet äänen vain kahdesta etukaiuttimesta.
Menetelmä 3 Kytkeminen stereovahvistimeen äänikapelilla
• Hyvä laatu
Tapa 2
Tapa 3
Ääni
Ääni
Tapa 1
R
Punainen
W
Valkoinen
Ääni/Video
| 18 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 18
2012-04-13 오후 4:19:17
Kytkeminen verkkoreitittimeen
Langaton verkko
03
Voit kytkeä tuotteen verkkoreitittimeen yhdellä alla
olevasta kolmesta eri menetelmästä.
Liitännät
Kiinteä verkko
Langaton reititin
Tai
Laajakaistamodeemi
(sisäänrakennettu reititin)
Laajakaista
palvelu
Laajakaistapalvelu
||HUOMAUTUS |
\\ Jos langaton reititin tukee DHCP:tä, tuotteesi voi
muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon käyttämällä
DHCP:tä tai staattista IP-osoitetta.
Reititin
Laajakaista
palvelu
Laajakaistamodeemi
||HUOMAUTUS |
\\ Käytössä oleva reititin tai internet-palveluntarjoajasi
käytäntö eivät välttämättä salli internet-yhteyden
muodostamista Samsungin ohjelmistopäivityspalvelimeen.
Lisätietoja: ISP (Internet Service Provider).
\\ DSL-käyttäjien tulee muodostaa verkkoyhteys reitittimen
kautta.
\\ Jotta voit käyttää AllShare-toimintoa tietokoneellasi, sinun
täytyy kytkeä tietokoneesi.
\\ Aseta langaton reititin Infrastruktuuri -tilaan. Ad-hoc-tilaa
ei tueta.
\\ Tuote tukee vain seuraavia suojausavainprotokollia:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Valitse langattomalle reitittimelle kanava, joka ei ole
käytössä. Jos langattomalle reitittimelle asetettua kanavaa
käyttää jokin toinen lähistöllä oleva laite, tuloksena on
häiriöitä ja yhteysvirhe.
\\ Jos valitset Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n
-tilan, ja reitittimen Encryption type (Salausmenetelmä) on
asetettu tilaan WEP, TKIP tai TKIP-AES (WPS2Mixed),
tämä tuote ei tue yhteyttä uusien Wi-Fisertifikaattiominaisuuksien mukaisesti.
\\ Jos reititin tukee WPS:ää (Wi-Fi Protected Setup,
Wi-Fi-suojattu asetus), voit muodostaa yhteyden verkkoon
käyttämällä PBC:tä (Push Button Configuration) tai PINkoodia (Personal Identification Number). WPS määrittää
automaattisesti SSID- ja WPA-avaimet jompaankumpaan
tilaan.
\\ WLAN-yhteys voi olla alttiina häiriöille sen
käyttöolosuhteista riippuen (reitittimen suorituskyky,
etäisyys, esteet, muiden radiolaitteiden häiriöt jne.).
\\ Jotta voit käyttää AllShare-toimintoa tietokoneellasi, sinun
täytyy kytkeä tietokoneesi.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 19
19 |
2012-04-13 오후 4:19:18
Asetukset
Asennus
3
• Aloitusruutua ei näytetä, ellet määritä alkuasetuksia.
• Tämän tuotteen kuvaruutunäyttö voi muuttua
ohjelmistoversion päivittämisen jälkeen.
• Valikkoon pääsy voi vaihdella valitusta valikosta
riippuen.
4
5
Asennuksen aikana voit asettaa kuvaruutunäytön
ja valikon kielet, määrittää kotiverkkosi, valita TV:lle
sopivan kuvasuhteen lähdön (ruudun koko ja muoto)
sekä hakea haluamasi kanavat.
||HUOMAUTUS |
\\ Kun tuote kytketään ensimmäistä kertaa televisioon, se
käynnistyy automaattisesti. Tämä on normaali toiminto.
1. Korosta valintasi siirtämällä kohdistin valinnan
kohdalle ◄► -painikkeilla. Paina sitten v
-painiketta.
Verkko
Järjestelmä
Tuki
Määritä toiminnot mieltymystesi mukaan.
AllShare Play
Kanava
3
4
Aikataulun hallinta
Smart Hub : Käynnistää Smart Hubin. Smart
Hubin kautta voit käyttää YouTubea, pelejä ja muita
sovelluksia.
AllShare Play : Voit valita kytkettyjen laitteiden
sisältöä katseltavien tai toistettavien mukaan. Voit
valita videoita, valokuvia ja musiikkia.
TV:n kuvasuhde
Smart Hub-Näytön koko
16:9 Alkup.
BD Wise
Koko 3
Käytössä
ResoluutioAutom.
Älykäs DTV-tarkkuus
Pois
Elokuvan kuvataajuus (24 fps) Autom.
HDMI-värimuotoAutom.
HDMI Värisyvyys
Autom.
||HUOMAUTUS |
5
1
2
`` Vaihtoehdon valitseminen aloitusruudulla:
Kanava
Asetukset
1
Asetukset : Avaa Asetukset-valikon.
Ääni
Aloitusruutu
2
Aikataulun hallinta : Voit asettaa ja muokata
tallennusajastuksia.
Näyttö
\\ Salasana : Syötä haluamasi 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla.
-- Salasana on oletusarvoisesti 0000.
Smart Hub
Kanava : Voit määrittää televisiokanavat
ominaisuuksien, kuten maan ja automaattisen
virityksen mukaan.
\\ Tila vaihtuu DTV-kanavatilaan 3 minuutin kuluttua
päävalikossa. Asetukset -valikkoa käytettäessä
näytönsäästäjä aktivoidaan 5 minuutin kuluttua.
Asetukset-ruudun käyttö
1. Valitse Asetukset aloitusruudulla ja paina
sitten v-painiketta.
Asetukset-ruutu tulee näkyviin.
2. Saat ohjeita Asetukset-valikkojen, alavalikkojen
ja asetusten käyttöön katsomalla kuvat
kaukosäätimestä ja asetustaulukon (katso sivut
21–30).
| 20 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 20
2012-04-13 오후 4:19:19
TV
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
AD/SUBTITLE
9
TITLE MENU
0
AUDIO
Kaukosäätimen Asetukset-valikon
käyttöön tarkoitetut painikkeet
TV MUTE
CH LIST
HOME
GUIDE
Asetukset
1
04
TV SOURCE
3
2
4
A
B
2
3
4
D
DIGITAL SUBTITLE tästä
INPUT voit siirtyä
HOME-painike : Painamalla
SOCIAL
REC REC PAUSE
aloitusruutuun.
PANDORA
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
1
C
2D 3D
RETURN-painike : Palaa edelliseen valikkoon.
v (Anna) / SUUNTA -painikkeet :
• Liikuta kohdistinta tai valitse kohde ▲▼◄►
-painikkeilla.
• Aktivoi sillä hetkellä valittu kohde tai vahvista
asetus painamalla v-painiketta.
EXIT-painike : Käytetään nykyisestä valikosta
poistumiseen.
Yksityiskohtaiset toimintotiedot
Jokainen Asetukset-ruudun toiminto, valikkokohde
ja yksittäinen asetus selitetään yksityiskohtaisesti
ruudulla. Näet tiedot valitsemalla toiminnon,
valikkokohteen tai asetuksen ▲▼◄► -painikkeilla.
Tiedot ovat useimmiten saatavilla.
Lyhyt kuvaus jokaisesta Asetukset-toiminnosta
alkaa seuraavalla sivulla. Saat lisätietoja joistakin
toiminnoista myös tämän käyttöoppaan liitteestä.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 21
21 |
2012-04-13 오후 4:19:19
Asetukset
Asetukset-valikon toiminnot
Näyttö
TV:n kuvasuhde
Voit säätää tuotteen lähdön television ruutuun sopivaksi.
BD Wise
Tarjoaa optimaalisen kuvanlaadun kytkettynä Samsung
TV:hen, joka tukee "BD Wise" -ominaisuutta. Kuva on
kirkkaampi ja parempi.
Smart Hub-näytön koko Voit valita parhaan koon Smart Hub -näytölle.
Resoluutio
Älykäs DTV-tarkkuus
Tämä vaihtoehto asettaa HDMI-videosignaalin lähdön
näyttötarkkuuden.
Numero ilmaisee videon viivojen lukumäärän kuvaa
kohti.
Kirjaimet i ja p tarkoittavat lomitettua ja progressiivista
kuvanmuodostusta, tässä järjestyksessä.
Laatu on parempi, mitä enemmän viivoja on.
Käyttämällä tätä toimintoa voit automaattisesti optimoida
näytön tarkkuuden digitaalisissa lähetyksissä.
||HUOMAUTUS |
\\ Tämä valikko ei tule esiin käyttäessäsi BD wise -toimintoa.
Elokuvan kuvataajuus
(24fps)
Elokuvan kuvataajuus (24fps) -ominaisuuden
asettaminen Auto (Automaattinen) -tilaan mahdollistaa
sen, että voit säätää HDMI-lähdön 24 kuvaan
sekunnissa, jolloin kuvanlaatu paranee.
• Elokuvan kuvataajuus (24fps) -ominaisuutta voi käyttää
vain televisioissa, jotka tukevat tätä kuvanopeutta.
• Voit valita Elokuvan kuvataajuus -tilan vain silloin, kun
tuote on HDMI 1080i- tai 1080p-lähtötarkkuustiloissa.
||HUOMAUTUS |
\\ Tämä valikko ei tule esiin käyttäessäsi BD wise -toimintoa.
HDMI-värimuoto
HDMI Värisyvyys
Voit asettaa väritilan muodon HDMI-lähdölle vastaamaan
kytketyn laitteen toiminnallisuuksia (televisio, näyttö jne).
Voit lähettää videokuvaa HDMI-LÄHTÖ-liitännästä
Värisyvyys-ominaisuudella. Värisyvyys-tila antaa
tarkemman ja syvemmän väritoiston.
| 22 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 22
2012-04-13 오후 4:19:19
Ääni
Dynaamisen alueen
hallinta
Ota aliotanta käyttöön tai pois käytöstä.
Voit asettaa Dynaamisen äänialueen hallinnan Dolby
Digital- ja Dolby Digital Plus -tiloille.
Pois : Voit nauttia alkuperäisestä äänestä pakkaamatta
äänen dynaamista aluetta.
Käytössä : Dynaaminen alue pakataan sopivasti
tehostamalla matalia ääniä ja vähentämällä erityisen
kovia ääniä.
Asetukset
PCM-aliotanta
Aseta televisiollesi tai AV-vastaanottimellesi sopiva
digitaalilähtö. Saat lisätietoja digitaalisen lähdön
valintataulukosta. (Katso sivu 66)
04
Digitaalilähtö
||HUOMAUTUS |
\\ Tätä asetusta ei käytetä HDMI -ja optiseen lähtöön, jos
"Digitaalinen lähtö" -asetus on "Bittivirta (käsittelemätön)”
-tilassa ja "Audiokuvaus" on "Ei käytössä" -tilassa.
Alasmiksaustila
Äänen synkr.
\\ Tätä asetusta ei käytetä, kun katsot DTV-ohjelmaa.
Valitse alasmiksausmenetelmä stereolähdölle.
Kuva voi seurata ääntä viiveellä joissakin tapauksissa,
jos laite on kytketty digitaalitelevisioon. Tämän voi korjata
synkronoimalla äänen kuvaan säätämällä äänen viiveaikaa.
• Voit säätää äänen viiveaikaa välillä 0–200 msec.
Säädä se optimaaliseksi.
||HUOMAUTUS |
\\ Määrittämäsi äänen viiveaika ei ole välttämättä täsmällinen
toistettavasta sisällöstä riippuen.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 23
23 |
2012-04-13 오후 4:19:19
Asetukset
Valitse tähän tuotteeseen kytkemäsi laite, jotta voit
kuunnella ääntä sillä television lisäksi.
DTV-ohjelman kuuluvuus säädetään laitteistosi
mukaisesti.
AV-vastaanotin : Valitse tämä jos kuuntelet
ääntä yleisestä AV-vastaanottimesta /
kotiteatterijärjestelmästä tai televisiosta.
AV-vastaanotin (siirtymä) : Valitse tämä, jos käytät
jompaa kumpaa alla kuvatuista menetelmistä.
-- Jos käytät THX-sertifioitua AV-vastaanotinta /
kotiteatterijärjestelmää.
-- Jos "Digitaalilähtö" on asetettu tilaan "Bittivirta",
ja jos Dolby-ääni on mielestäsi huomattavasti
kovemmalla kuin MPEG1 Layer2 -ääni, kun
katsot DTV-ohjelmaa, valitse tämä, vaikka AVvastaanottimesi ei olisi THX-sertifioitu.
Stereolaite : Valitse tämä, jos käytät stereovahvistinta
tai tallennuslaitetta, joka tukee optista digitaaliäänituloa
PCM-muodossa.
Ääni
Yhdistetty laite
||HUOMAUTUS |
\\ Käyttäjille, joiden TV on ainoa ääntä tuottava laite:
-- Jos TV ei tue Dolby Digital -bittivirtatuloa HDMI:n kautta,
erillisiä asetuksia ei tarvitse määrittää.
-- Jos TV tukee Dolby Digital -bittivirtatuloa HDMI:n kautta,
aseta "Digitaalilähtö" "PCM"-tilaan.Tekemällä näin
"Yhdistetty laite" ei vaadi lisäasetuksia.
\\ Jos katsomasi DTV-ohjelma tuotetaan EBU R128:n mukaisesti,
keskimääräisiä äänenvoimakkuustasoja MPEG1 Layer2
-äänen ja Dolby Digital -äänen / Dolby Digital -äänen kanssa
voidaan vähentää. Jos DTV-ohjelma ei vastaa EBU R128
-standardia, televisio-ohjelmien välillä voi esiintyä jonkin
verran eroavaisuutta äänenvoimakkuustasoissa.
\\ Suuri määrä AV-vastaanottimista / kotiteatterijärjestelmistä
koodaavat Dolby Digital- / Dolby Digital Plus -äänen +4dB:n
SIIRTYMÄLLÄ verrattuna PCM-tulon samaan koodaustasoon.
Nämä tuotteet sisältävät sekä THX-sertifioidut tuotteet että
ei-THX-sertifioidut tuotteet.
Käyttäjän valitessa AV-vastaanotin (siirtymä) -tilan,
keskimääräinen äänenvoimakkuustaso Dolby Digital- / Dolby
Digital Plus -äänen kanssa koodataan kyseisellä tuotteella ja
tällä tuotteella koodattu MPEG1 Layer2 -ääni on samankaltainen.
Kanava
Antenni
Valitsee sopivan antennityypin digitaalisia lähetyksiä
varten.
Ennen kuin tuote voi alkaa asettaa saatavilla olevia
kanavia muistiin, sinun täytyy määrittää tuotteeseen
kytketyn signaalilähteen tyyppi.
| 24 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 24
2012-04-13 오후 4:19:19
Kanava
Manuaalinen viritys
Kaapelihaun asetukset
Siirrä kanaval.
Asetukset
Automaattinen viritys
||HUOMAUTUS |
04
Maa
Voit valita maan.
Syötä haluamasi 4-numeroinen salasana käyttämällä
numeropainikkeita. Salasana on oletusarvoisesti 0000.
\\ Salasana : Syötä haluamasi 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla.
-- Salasana on oletusarvoisesti 0000.
Hakee kaikki kanavat, joilla on aktiivista lähetystä ja
tallentaa ne.
Hakee kanavan automaattisesti ja tallentaa tuotteeseen.
Automaattisesti tallennetut kanavanumerot eivät aina
vastaa todellisia tai haluttuja kanavanumeroita.
Hakee kanavan manuaalisesti ja tallentaa tuotteeseen.
Haun päättyessä kanavat päivitetään kanavaluetteloon.
Asettaa lisähakuasetuksia, kuten taajuuden ja
kaapeliverkkohaun symbolinopeuden.
Tällä toiminnolla kanavakartta voidaan tuoda tai viedä.
USB-tallennusväline tulee kytkeä tätä toimintoa varten.
Vie USB-laitteeseen : Vie kanavaluettelo USBlaitteeseen.
Tämä toiminto on käytettävissä, kun USB on kytketty.
Tuo USB-laitteesta : Tuo kanavaluettelo USBlaitteesta.
||HUOMAUTUS |
\\ Jos maaksi asetetaan Alankomaat ja antennilähteeksi
asetetaan kaapeli, tämä valikko ei näy.
Muokkaa kanavanum.
Verkko
Verkkoasetukset
Verkon tila
Kanavan vaihtaminen. Kun kanavan numeroa muutetaan,
kanavan tiedot eivät päivity automaattisesti. Jos tätä
valikkoa ei näy, valitse aloitusruudussa Kanava ja paina
TOOLS -painiketta.
Määritä verkkoyhteys, jotta voit nauttia erilaisista
ominaisuuksista, kuten internet-palveluista ja AllShare
Wi-Fi -toiminnosta sekä suorittaa ohjelmistopäivityksiä.
Voit tarkistaa verkon ja internetin nykyisen tilan.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 25
25 |
2012-04-13 오후 4:19:19
Asetukset
Verkko
Wi-Fi Direct
Soft AP
AllShare-asetukset
Laitteen nimi
Järjestelmä
Asetukset
Voit kytkeä Wi-Fi Direct -laitteen tuotteeseen
vertaisverkon kautta ilman langatonta reititintä.
Wi-Fi Direct -toiminnon avulla voit hallita muita laitteita
käyttämällä yhtä laitetta.
Voit yhdistää tuotteeseen langattomasti muuntyyppisiä
Wi-Fi-laitteita. Tämä edellyttää, että luot suojausavaimen,
joka sinun täytyy syöttää muihin Wi-Fi-laitteisiin, kun
yhdistät ne verkkoon.
Voit hallinnoida verkkoon yhdistettyjä laitteita ja asettaa
tämän tuotteen kiintolevyn jakamisasetukset.
Laitelista : Aseta, haluatko verkkoon yhdistetyn
laitteen, kuten älypuhelimen tai tablet-laitteen, jakaa
yhteyden tuotteen kanssa tai hallita tuotetta.
Jaa kiintolevy : Aseta, haluatko jakaa tämän tuotteen
sisältöä muiden verkkoon yhdistettyjen laitteiden,
kuten älypuhelimien, kanssa.
Voit nimetä tuotteen, jotta tunnistat sen verkossasi.
Asetaa kanavat ja ajan, kun tuote asennetaan
ensimmäistä kertaa tai kun se nollataan.
Aseta nykyinen päivämäärä ja kellonaika.
Kello
Anynet+(HDMI-CEC)
||HUOMAUTUS |
\\ Jos Ajastinkatselu ja Ajastintallennus on asetettu käyttäen
OPAS-, Kanavaluettelo- tai Info-valikkoa, se toimii televisioohjelman aikatietojen perusteella.
Jos asetat Kellon tilan Manuaaliseksi ja muutat aikaa
manuaalisesti, Ajastinkatselu- ja Ajastintallennus-toiminnot
voivat toimia rajoitetusti tai epänormaalisti.
Anynet+ on kätevä toiminto, jonka avulla toimintoja voi
yhdistää muiden Samsung-tuotteiden kanssa, jotka
tukevat Anynet+-toimintoa. Voit käyttää toimintoa
kytkemällä tämän tuotteen Anynet+ Samsung
-televisioon HDMI-kaapelilla.
| 26 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 26
2012-04-13 오후 4:19:20
Järjestelmä
04
Asetukset
Tallennuslaitteiden
hallinta
Hallitse tallennuslaitteita, kuten sisäistä kiintolevyä tai
ulkoista kiintolevyä, joka on kytketty USB-liitännän
kautta tallennusta varten.
Alusta laite : Alustaa valitun laitteen. Kaikki kyseisen
laitteen tiedot poistetaan.
Tarkista laite : Tarkista, onko valitussa laitteessa virheitä.
Testaa laitteen suorituskyky : Testaa laitteen
suorituskyky tallennusta varten.
Valitse tallennuslaite : Vaihda tiedostojen
tallennussijaintia.
||HUOMAUTUS |
\\ Koska tuotteen Timeshift-toiminto ja muut käyttöönotetut
ominaisuudet vaativat tietyn määrän sisäistä kiintolevytilaa,
Asetukset -valikon "Tallennuslaitteiden hallinta" -kohdassa
näytetty kokonaismäärä voi erota käyttöoppaassa mainitusta
kiintolevyn kapasiteetista. (Katso sivu 52)
Voit kytkeä langattoman USB-näppäimistön tai -hiiren
tuotteen etuosassa olevaan USB-liitäntään.
Näppäimistön aset. : Voit määrittää tuotteeseen
kytketyn langattoman USB-näppäimistön asetukset.
||HUOMAUTUS |
\\ Voit käyttää näppäimistöä vain silloin, kun QWERTYnäppäimistöruutu tai -ikkuna näkyy Verkkoselain
-sovelluksessa ja Smart Hub -palvelussa.
Hiiren asetukset : Voit määrittää tuotteeseen
kytketyn langattoman USB-hiiren asetukset. Voit
siirtyä hiiren avulla tuotteen valikoissa samalla tavalla
kuin tietokoneessa.
||HUOMAUTUS |
Laitehallinta
\\ Voit käyttää hiirtä vain silloin kun ruutu tai ikkuna näkyy
Verkkoselain- ja Smart Hub -sovelluksessa.
`` Tuotteen valikkojen käyttö hiirellä:
1. Kytke USB-hiiri tuotteeseen.
2. Napsauta Hiiren asetukset -kohdassa valitsemaasi
ensisijaista painiketta. Yksinkertainen -valikko tulee
näkyviin.
3. Napsauta haluamaasi valikkovaihtoehtoa.
||HUOMAUTUS |
\\ USB HID -näppäimistön ja -hiiren mallista riippuen ne eivät
välttämättä ole yhteensopivia tuotteesi kanssa.
\\ Jotkin HID-näppäimistön näppäimet eivät ehkä toimi.
\\ Langallisia USB-näppäimistöjä ei tueta.
\\ Joitakin sovelluksia ei ehkä tueta.
\\ Jos langattoman HID-näppäimistön toiminnassa on häiriöitä,
siirrä näppäimistö lähemmäs tuotetta.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 27
27 |
2012-04-13 오후 4:19:20
Asetukset
Järjestelmä
Kieli
Suojaus
Valitse haluamasi kieli.
• Valittu kieli tulee näyttöön vain, jos lähetyskanava
tukee sen käyttöä.
Kun käytät tätä toimintoa, Suojaus-näyttö tulee näkyviin.
Anna suojaussalasanasi.
(Oletussalasana on 0000.)
DTV-kanavalukitus : Lukitsee tietyt kanavat käyttäen
lapsilukkoa, jotta lapset eivät voisi katsoa niitä.
DTV-ohjelmaluok. lukitus : Tämä toiminto toimii
yhdessä DTV:n kanssa, jolla on määrätty ikäraja.
Sen avulla voit määrittää, minkälaista DTV-sisältöä
perheessäsi katsotaan. Valitse haluamasi
ikärajaluokitus.
Vaihda PIN : Voit vaihtaa 4-numeroisen
suojaussalasanan.
`` Jos salasanasi on päässyt unohtumaan
1. Voit siirtyä aloitusruutuun painamalla HOMEpainiketta.
2. Poista USB-tallennuslaite.
3. Pidä etupaneelin @-painiketta painettuna
vähintään 5 sekuntia.
Kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.
||HUOMAUTUS |
\\ Salasana : Syötä haluamasi 4-numeroinen salasana
numeropainikkeilla.
-- Salasana on oletusarvoisesti 0000.
Yleiset
Voit muuttaa alla olevia asetuksia haluamallasi tavalla.
Musiikin kop. lisäas. : Kun kopioit musiikkitiedostoja,
tietoa voidaan päivittää automaattisesti.
Kopiointiaika voi pidentyä.
||HUOMAUTUS |
\\ Tämä ominaisuus on käytössä vain silloin, kun tuote on
yhdistetty verkkoon.
Valikon läpinäk. : Valikkoruudun läpinäkyvyyden
säätäminen.
| 28 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 28
2012-04-13 오후 4:19:20
Järjestelmä
DivX®-tilausvideo
Asetukset
Näyttää CI-valikon tietoruudun.
CI-valikko : Tämän avulla käyttäjä voi valita tarjotusta
CAM-valikosta. Valitse CI-valikko valikon PC-kortin
perusteella.
Sovelluksen tiedot : Voit tarkastella CI-paikkaan
liitetyn CAMin (Conditional Access Module) tietoja ja
CAMiin liitetyn "CI CAM CI-kortilla tai CI+ -kortilla"
tietoja. Voit asentaa CAMin milloin tahansa,
riippumatta siitä onko tuote päällä vai pois päältä.
04
Katso DivX® VOD -rekisteröintikoodit, jotta voit ostaa ja
toistaa DivX® VOD -sisältöä.
1. Voit ostaa CI CAM -kortin lähimmältä jälleenmyyjältä
tai puhelimitse.
2. Aseta "CI CAM CI-kortilla tai CI+ -kortilla" tiukasti
kiinni
3. Aseta "CI CAM CI-kortilla tai CI+ -kortilla" yleisen
liitännän paikkaan nuolensuuntaisesti niin, että se
on rinnakkain paikan kanssa.
Yl. liitäntä
4. Tarkista näetkö kuvan salatun signaalin kanavalla.
||HUOMAUTUS |
\\ Tämä tuote toimii CI- ja CI+ CAM -korteilla.
Joitakin paikallisia DVB-T-liitäntöjä käytettäessä tämä tuote ei
ole täysin yhteensopiva kaikkien CAM-korttien kanssa.
\\ Jos asetettu CAM-kortti ei toimi oikein, vedä CAM-kortti ulos
tuotteesta ja aseta se takaisin korttipaikkaan.
\\ Jos näkyviin tulee ponnahdusviesti, toimi seuraavasti.
(Tuotteessa ei ole vikaa. Saat lisätietoja palveluntarjoajalta.)
1. "Väärä älykortti on asetettu." : Älykortti on
asetettu väärin.
2. "Asetettua älykorttia ei tueta." : Tuotteeseen on
asetettu väärä älykortti.
3. Älykortin luotto on vanhentunut. Älykortillasi ei
voi käyttää tätä palvelua." : Älykortin luotto on
vanhentunut.
4. "Älykorttia ei ole asetettu." : Älykorttia ei ole
asetettu oikein.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 29
29 |
2012-04-13 오후 4:19:20
Asetukset
Ohjelmistopäivitys
Voit päivittää tuotteen ohjelmiston uusimpaan versioon
Ohjelm. päivitys-valikon kautta.
Samsung-yhteystiedot
Anna yhteystietosi, jos haluat asiakastukea tuotteellesi.
Tuki
Etähallinta
Etähallintaohjelman avulla asiakaspalvelumme voi
muodostaa etäyhteyden Samsung-tuotteeseesi ja tehdä
ongelman vianmäärityksen. Jos haluat käyttää tätä
ohjelmaa, hyväksy palvelun käyttöehdot.
||HUOMAUTUS |
\\ Jos haluat muodostaa yhteyden etähallintaan, soita ensin
asiakaspalveluumme.
\\ Etähallintapalvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa
maissa.
Pal.
Palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa lukuun
ottamatta verkko- ja Smart Hub -asetuksia.
PIN-oletuskoodi on 0000.
| 30 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 30
2012-04-13 오후 4:19:20
Verkot ja internet
Selvitä palveluntarjoajaltasi, onko IP-osoitteesi
staattinen vai dynaaminen ennen kuin aloitat.
Jos se on dynaaminen – ja käytät kiinteätä tai
langatonta yhteyttä – suosittelemme käyttämään
alla kuvattuja automaattisia menetelmiä.
Jos muodostat yhteyden kiinteään verkkoon,
kytke tuote reitittimeen käyttäen LAN-kaapelia
ennen kuin aloitat määritysprosessin.
Jos muodostat yhteyden langattomaan verkkoon,
katkaise kaikki kiinteät verkkoyhteydet ennen
aloittamista.
Aloita verkkoyhteyden määrittäminen
noudattamalla näitä ohjeita:
1. Valitse aloitusruudulla Asetukset ja paina
v-painiketta.
2. Valitse Verkko ja paina v-painiketta.
3. Valitse Verkkoasetukset ja paina
v-painiketta.
4. Siirry kiinteitä verkkoja koskeviin ohjeisiin,
jotka alkavat alla tai siirry langattomia verkkoja
koskeviin ohjeisiin, jotka alkavat sivulta 32.
Kiinteä verkko
ĞĞ
Kiinteä – Automaattinen
Kun olet suorittanut vaiheet 1–3 yllä:
1. Valitse Aloita Verkkoasetukset -ruudulla ja
paina v-painiketta. Tuote tunnistaa kiinteän
yhteyden, vahvistaa verkkoyhteyden ja
muodostaa yhteyden verkkoon.
1. Valitse Aloita Verkkoasetukset -ruudulla ja
paina v-painiketta.
Verkon tila-ruutu tulee näkyviin.
Tuote vahvistaa verkkoyhteyden.
Verkkoasetukset
Kiinteä verkkoyhteys epäonnistui.
MAC-osoiteXX:XX:XX:XX:XX:XX
IP-osoite0.0.0.0
0.0.0.0
Aliverkon peite
Yhdyskäytävä0.0.0.0
Nimipalvelin0.0.0.0
Verkkoyhteyttä ei voi muodostaa. Tarkista, onko IP-osoite
määritetty IP-asetukset-kohdassa oikein. Pyydä lisätietoja
Internet-palveluntarjoajalta.
Edell.
IP-aset..
Uudell.
OK
2. Valitse IP-aset. ruudun oikealta puolelta ja
paina v-painiketta.
IP-aset. -ruutu tulee näkyviin.
3. Valitse IP-tila -kenttä ja aseta se
manuaaliseksi.
4. Anna verkon arvot käyttäen kaukosäätimen
numeropainikkeita. Voit siirtyä kentästä
toiseen kaukosäätimen ▲▼◄► -painikkeilla.
||HUOMAUTUS |
\\ Saat nämä arvot internet-palveluntarjoajaltasi. Voit myös
tarkistaa nämä arvot useimmilta Windows-tietokoneilta.
Ohjeet ovat kohdassa "Verkkoasetusten arvojen
hakeminen" sivulla 32.
5. Kun olet valmis, korosta OK ja paina
v-painiketta. Tuote vahvistaa
verkkoyhteyden ja muodostaa yhteyden
verkkoon.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 31
Asetukset
Verkkoyhteyden määrittäminen
Kiinteä – Manuaalinen
Jos sinulla on staattinen IP-osoite tai
automaattinen asetus ei toimi, sinun täytyy asettaa
Verkkoasetukset -arvot manuaalisesti.
Kun olet suorittanut yllä olevat vaiheet 1–3:
04
Kun kytket tämän tuotteen verkkoon, voit
käyttää verkkopohjaisia sovelluksia ja toimintoja,
kuten Smart Hub -palvelua. Voit myös päivittää
tuotteen ohjelmiston verkkoyhteyden kautta. Saat
lisätietoja internet-palveluiden saatavuudesta ja
niiden käytöstä katsomalla tämän käyttöoppaan
Verkkopalvelut-osion, joka alkaa sivulta 58-60. Alla
on ohjeet verkkoyhteyden määrittämiseksi.
ĞĞ
31 |
2012-04-13 오후 4:19:20
Asetukset
< Verkkoasetusten arvojen hakeminen >
ĞĞ
• Windows XP
1. Valitse Aloita Verkkoasetukset -ruudulla ja
paina v-painiketta.
Tuote hakee saatavilla olevat verkot ja näyttää ne.
Voit tarkistaa Verkkoasetukset -arvot useimmilta
Windows-tietokoneilta. Voit tarkistaa
Verkkoasetukset -arvot seuraavasti:
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Verkkokuvaketta Windows-työpöydän oikeassa
alalaidassa.
Langaton (yleinen) – Automaattinen
Kun olet suorittanut vaiheet 1–3 sivun 31 kohdan Verkkoyhteyden määrittäminen mukaisesti.
Verkkoasetukset
2. Napsauta ponnahdusikkunassa Tila.
Valitse langaton reititin luettelosta.
3. Napsauta Tuki-välilehteä valintaikkunassa.
iptime23
4. Napsauta Tuki-välilehdessä Yksityiskohdatpainiketta.
Verkkoasetukset tulevat näkyviin.
1. Napsauta Verkko-kuvaketta Windowstyöpöydän oikeassa alalaidassa.
2. Napsauta ponnahdusikkunassa Verkko ja
jakamiskeskus.
3. Napsauta avautuvassa ikkunassa
verkkoyhteydestäsi riippuen Lähiverkkoyhteys
tai Langaton verkkoyhteys.
4. Napsauta Tuki-välilehdessä Yksityiskohdatpainiketta.
Verkkoasetukset tulevat näkyviin.
||HUOMAUTUS |
\\ Tiedot voivat erota Windows-versiostasi riippuen.
Langaton verkko
Voit määrittää langattoman verkkoyhteyden
kolmella tavalla:
-- langaton automaattinen yhteys
-- langaton manuaalinen yhteys
-- WPS(PBC)
Kun määrität langattoman verkkoyhteyden,
kaikkien tuotteen kautta sillä hetkellä yhdistettyjen
langattomien verkkolaitteiden yhteys katkaistaan.
||HUOMAUTUS |
\\ Langatonta verkkoyhteyttä ei voida määrittää, jos kiinteä
internetyhteys on jo muodostettu.
WPS(PBC)
Mirhenge
Sduraava
ELT
Mirhenge_edu
• Windows 7
Päivitä
ATES_02
elt3
Edell.
Peruuta
2. Valitse haluamasi verkko ja paina
v-painiketta.
3. Valitse Seuraava ja paina v-painiketta
uudelleen.
4. Syötä verkkosi suojauskoodi tai salasana
Suojaus -ruudulla.
Syötä numerot suoraan käyttäen
kaukosäätimen numeropainikkeita. Syötä
kirjaimet valitsemalla kirjain nuolipainikkeella ja
painamalla sitten v-painiketta.
5. Kun olet valmis, valitse ruudun oikeasta
laidasta Seuraava. Tuote vahvistaa
verkkoyhteyden ja muodostaa yhteyden
verkkoon.
||HUOMAUTUS |
\\ Jos et näe haluamaasi reititintä tai luettelossa on
liian monta reititintä, noudata seuraavia ohjeita. Voit
muodostaa yhteyden haluamaasi reitittimeen.
1)
2)
3)
4)
Suorita vaiheet 1–2 yllä.
Valitse Lisää verkko.
Anna nimi (SSID) langattomalle reitittimelle.
Valitse suojaustyyppi.
\\ Sinun tulisi löytää suojauskoodi tai salasana yhdeltä
määritysruudulta, jota käytit reitittimen tai modeemin
määrittämiseen.
| 32 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 32
2012-04-13 오후 4:19:20
ĞĞ
Langaton (yleinen) – Manuaalinen
2. Valitse haluamasi verkko ja paina
v-painiketta.
3. Valitse Seuraava ja paina v-painiketta
uudelleen.
4. Syötä verkkosi suojauskoodi tai salasana
Suojaus -ruudulla. Syötä numerot suoraan
käyttäen kaukosäätimen numeropainikkeita.
Syötä kirjaimet valitsemalla kirjain ▲▼◄►
-painikkeilla ja painamalla sitten
v-painiketta.
5. Kun olet valmis, valitse ruudun oikeasta
laidasta Seuraava ja paina v-painiketta.
6. Verkon tila -ruutu tulee näkyviin.
Tuote yrittää vahvistaa verkkoyhteyttä, mutta
vahvistus epäonnistuu.
7. Valitse IP-aset. ruudun oikealta puolelta ja
paina v-painiketta. IP-aset. -ruutu tulee
näkyviin.
8. Valitse IP-tila -kenttä ja aseta se
manuaaliseksi.
9. Anna verkon arvot käyttäen kaukosäätimen
numeropainikkeita. Voit siirtyä kentästä
toiseen kaukosäätimen ▲▼◄► -painikkeilla.
||HUOMAUTUS |
\\ Saat nämä arvot internet-palveluntarjoajaltasi. Voit myös
tarkistaa nämä arvot useimmilta Windows-tietokoneilta.
Ohjeet ovat kohdassa "Verkkoasetusten arvojen
hakeminen" sivulla 32.
1. Valitse Aloita Verkkoasetukset -ruudulla ja
paina v-painiketta.
Tuote hakee saatavilla olevat verkot ja näyttää ne.
2. Paina reitittimen WPS(PBC)-painiketta
kahden minuutin sisällä. Tuote hakee
automaattisesti kaikki tarvittavat
verkkoasetusarvot ja yhdistää verkkoon.
Verkon tila -ruutu tulee näkyviin. Tuote
yhdistää verkkoon sen jälkeen, kun
verkkoyhteys on vahvistettu.
Asetukset
1. Valitse Aloita Verkkoasetukset -ruudulla ja
paina v-painiketta. Tuote hakee saatavilla
olevat verkot ja näyttää ne.
WPS(PBC)
Kun olet suorittanut vaiheet 1–3 sivun 31 kohdan Verkkoyhteyden määrittäminen mukaisesti.
04
Jos sinulla on staattinen IP-osoite tai
automaattinen asetus ei toimi, sinun täytyy asettaa
Verkkoasetukset -arvot manuaalisesti.
Kun olet suorittanut sivulla 31 olevan kohdan
"Verkkoyhteyden määrittäminen" vaiheet 1–3.
ĞĞ
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct -toiminnon avulla voit yhdistää Wi-Fi
Direct -laitteita tuotteeseen ja muihin Wi-Fi Direct
-laitteisiin käyttämällä vertaisverkkoa. Et tarvitse
langatonta reititintä.
1. Kytke Wi-Fi Direct -laite päälle ja aktivoi sen
Wi-Fi Direct -toiminto.
2. Valitse aloitusruudulla Asetukset ja paina
v-painiketta.
3. Valitse Verkko ja paina v-painiketta.
4. Valitse Wi-Fi Direct ja paina v-painiketta.
Näkyviin tulevat Wi-Fi Direct -laitteet, joihin
voit muodostaa yhteyden.
Wi-Fi Direct
Laitteen
nimi : [STB]E7900
Display
Valitse yhdisttettävä Wi-Fi Direct - laite.
Audio
AndroidXXXXXXX
Network
System
Support
Yhteys Katkaistu
Päivitä
Sulje
' Palaa
10. Kun olet valmis, korosta OK ja paina
v-painiketta. Verkon tila -ruutu tulee
näkyviin. Tuote vahvistaa verkkoyhteyden
ja muodostaa yhteyden verkkoon. Kun
yhteys on muodostettu, korosta OK ja paina
v-painiketta.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 33
33 |
2012-04-13 오후 4:19:21
Asetukset
5. Voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden kolmella
tavalla:
• Wi-Fi-laitteen kautta.
• Tuotteen kautta käyttämällä PBC:tä.
• Tuotteen kautta käyttämällä PIN-koodia.
Kaikki tavat käsitellään alla.
Wi-Fi-laitteen kautta
1. Noudata Wi-Fi-laitteen ohjeita koskien laitteen
kytkemistä toiseen Wi-Fi Direct -laitteeseen.
Saat lisää ohjeita laitteen käyttöoppaasta.
2. Kun olet suorittanut prosessin, sinun tulisi
nähdä ponnahdusviesti television ruudulla,
jossa sanotaan, että Wi-Fi Direct -yhteyttä
tukeva laite on pyytänyt lupaa yhdeyden
muodostamiseksi. Hyväksy valitsemalla OK ja
painamalla v-painiketta.
3. Yhdistetään-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Tämän jälkeen Yhdistetty-ponnahdusikkuna
tulee näkyviin. Kun ikkuna sulkeutuu, sinun tulisi
nähdä laite Wi-Fi Direct -ruudulla yhdistettynä.
Tuotteen kautta käyttämällä PBC:tä
1. Valitse Wi-Fi Direct -laite, jonka haluat yhdistää
tähän tuotteeseen ja paina v-painiketta.
PBC/PIN-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse PBC ja paina v-painiketta. PBCponnahdusikkuna tulee näkyviin.
3. Paina Wi-Fi Direct -laitteen PBC-painiketta
2 minuutin sisällä.
4. Yhdistetään-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Tämän jälkeen Yhdistetty-ponnahdusikkuna
tulee näkyviin. Kun ikkuna sulkeutuu, sinun
tulisi nähdä laite Wi-Fi Direct -ruudulla
yhdistettynä.
Tuotteen kautta käyttämällä PIN-koodia
1. Valitse Wi-Fi Direct -laite, jonka haluat
yhdistää tähän tuotteeseen ja paina
v-painiketta. PBC/PIN-ponnahdusikkuna
tulee näkyviin.
2. Valitse PIN ja paina v-painiketta. PINponnahdusikkuna tulee näkyviin.
3. Kirjaa muistiin ponnahdusikkunassa näkyvä
PIN-koodi ja syötä se yhdistettävän Wi-Fi
Direct -laitteen asianmukaiseen kenttään.
4. Yhdistetään-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Tämän jälkeen Yhdistetty-ponnahdusikkuna
tulee näkyviin. Kun ikkuna sulkeutuu, sinun
tulisi nähdä laite Wi-Fi Direct -ruudulla
yhdistettynä.
||HUOMAUTUS |
\\ Kiinteä tai langaton verkkoyhteys katkaistaan, kun käytät
Wi-Fi Direct -toimintoa.
\\ Jotkin Wi-Fi Direct -laitteet eivät välttämättä tue AllSharetoimintoa, jos ne yhdistetään WI-FI Direct -toiminnon
kautta. Tässä tapauksessa on suositeltavaa vaihtaa
laitteiden välistä verkkoyhteystapaa.
Soft AP
Tämä tuote sisältää langattoman
tukiasematoiminnon. Soft AP -toiminnon avulla voit
kytkeä muita Wi-Fi-laitteita verkkoosi langattomasti
tuotetta käyttäen.
Tämä edellyttää, että luot suojausavaimen, joka
sinun täytyy syöttää muihin Wi-Fi-laitteisiin, kun
yhdistät ne verkkoon.
1. Valitse aloitusruudulla Asetukset ja paina
v-painiketta.
2. Valitse Verkko ja paina v-painiketta.
3. Valitse Soft AP ja paina v-painiketta.
4. Valitse Käytössä tai Pois ja paina
v-painiketta.
< Soft AP -suojausavaimen asettaminen >
1. Valitse Soft AP -ruudulla Suojausavain ja
paina v-painiketta. Suojausavain -ruutu
tulee näkyviin.
2. Syötä suojausavain tähän ruutuun. Syötä
numerot suoraan käyttäen kaukosäätimen
numeropainikkeita. Syötä kirjaimet valitsemalla
kirjain ▲▼◄► -painikkeilla ja painamalla
sitten v-painiketta.
3. Kun olet valmis, siirry ▲▼◄► -painikkeilla
kohtaan Valmis ruudun alalaidassa ja paina
v-painiketta.
Kun yhdistät Wi-Fi-laitteen yhdistämismenetelmän
mukaisesti, sinun on syötettävä tässä luomasi
suojausavain asianmukaiseen kenttään.
| 34 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 34
2012-04-13 오후 4:19:21
AllShare-asetukset
3. Valitse AllShare-asetukset ja paina
v-painiketta.
4. Valitse Laitelista ja paina v-painiketta.
Valitse laite Laitelista-kohdasta ja paina
v-painiketta. AllShare-asetukset
-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
5. Valitse Salli, Estä tai Poista luettelosta ja
paina v-painiketta.
AllShare-asetukset -ruutu näyttää vain AllSharelaitteet, joille olet muodostanut verkkoyhteyden.
Saat lisätietoja verkkoon yhdistetyistä AllSharelaitteista sivulta 39.
||HUOMAUTUS |
\\ "Jaa kiintolevy" -vaihtoehdon tulee olla asetettu Käytössä
-tilaan sisällön jakamiseksi AllShare-toiminnon kautta.
Laitteen nimi
Voit nimetä tuotteen, jotta tunnistat sen verkossasi.
Ohjelmiston päivittäminen
Ohjelm. päivitys -valikon avulla voit päivittää
tuotteen ohjelmistoa, jotta saat paremman
suorituskyvyn tai lisäpalveluita.
• Älä koskaan sammuta tai käynnistä tuotetta
manuaalisesti päivitysprosessin aikana.
1. Valitse aloitusruudulla Asetukset ja paina
v-painiketta.
2. Valitse Tuki ja paina v-painiketta.
• Kanavalta
• USB:lla
• Lataamalla
• Valmiustilan päivitys
5. Paina v-painiketta.
||HUOMAUTUS |
\\ Päivitys on suoritettu, kun tuote sammuu ja käynnistyy
sitten itsestään uudelleen.
\\ Samsung Electronicsilla ei ole laillista vastuuta tuotteen
viasta, joka aiheutuu epävakaasta internet-yhteydestä tai
kuluttajan huolimattomuudesta ohjelmistopäivityksen aikana.
\\ Jos haluat peruuttaa päivityksen päivitysohjelmiston
latautuessa, paina v-painiketta.
Online
Tuotteen täytyy olla yhteydessä internetiin, jotta By
Online -toimintoa voi käyttää.
1. Valitse Online ja paina v-painiketta.
Yhdistetään palvelimelle -viesti tulee näkyviin.
2. Jos lataus on saatavilla, Lataaponnahdusviesti tulee esiin. Siinä on
etenemispalkki ja lataaminen alkaa.
3. Kun lataus on valmis, Päivityskysely -ikkuna
tulee esiin. Se antaa kolme vaihtoehtoa:
Päivitä nyt, Päivitä myöh. ja Älä päivitä.
4. Jos valitset Päivitä nyt, tuote päivittää
ohjelmiston, sammuu ja käynnistyy sitten
automaattisesti.
5. Jos et tee valintaa yhdessä minuutissa tai
valitse Päivitä myöh., tuote tallentaa uuden
päivitysohjelmiston. Voit päivittää ohjelmiston
myöhemmin käyttäen Lataamalla -toimintoa.
6. Jos valitset Älä päivitä, tuote peruuttaa
päivityksen.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 35
Asetukset
1. Valitse aloitusruudulla Asetukset ja paina
v-painiketta.
2. Valitse Verkko ja paina v-painiketta.
04
AllShare-asetukset -ruudulta näet verkkoon
yhdistetyt AllShare-laitteesi ja niiden IP-osoitteet.
Tässä ruudussa voit sallita pääsyn tuotteelle, estää
pääsyn sekä poistaa laitteen AllShare-luettelosta.
3. Valitse Ohjelmistopäivitys ja paina
v-painiketta.
4. Valitse jokin seuraavista tavoista:
• Online
35 |
2012-04-13 오후 4:19:21
Asetukset
Kanavalta
Päivitä ohjelmisto käyttäen lähetyssignaalia.
Lataamalla
1. Siirry osoitteeseen www.samsung.com.
Lataamalla -vaihtoehdon avulla voit suorittaa
päivityksen käyttäen tiedostoa, jonka tuote
on aikaisemmin ladannut, mutta päätit olla
asentamatta sitä heti – tai tuote on ladannut
tiedoston Valmiustila -tilassa.
3. Kirjoita tuotteen mallinumero hakukenttään ja
valitse Etsi tuote.
2. Valitse Lataamalla ja paina v-painiketta.
USB:lla
2. Napsauta sivun ylälaidassa oikealla olevaa
TUKI-kohtaa.
4. Valitse Lataukset-kohdan alta sivun keskeltä
Hae lataukset.
5. Valitse sivun keskeltä Laiteohjelmisto.
6. Napsauta sivun oikeassa reunassa Tiedosto
-sarakkeessa olevaa ZIP-kuvaketta.
7. Lataa ja tallenna laiteohjelmistotiedosto
tietokoneeseen napsauttamalla näkyviin
tulevassa ponnahdusikkunassa OK.
8. Pura .zip-arkisto tietokoneellesi. Sinulla tulisi
nyt olla yksi kansio, jolla on sama nimi kuin
.zip-tiedostolla.
9. Kopioi tämä kansio USB-muistitikulle.
10. Aseta USB-muistitikku tuotteen USBliitäntään.
11. Siirry tuotteen asetuksessa kohtaan
Asetukset > Tuki > Ohjelmistopäivitys
12. Valitse USB:lla.
||HUOMAUTUS |
\\ Kun ohjelmistopäivitys on tehty, tarkista ohjelmiston tiedot
Ohjelm. päivitys -valikosta.
\\ Älä sammuta tuotetta ohjelmistopäivityksen aikana.
Tämä voi aiheuttaa tuotteen virheellisen toiminnan.
\\ USB-liitännän kautta tehtävät ohjelmistopäivitykset täytyy
tehdä USB-flash-muistitikkua käyttäen.
1. Jos päivitysohjelmisto on ladattu, näet
ohjelmistoversion numeron Lataamalla
-kohdan oikealla puolella.
3. Tuote näyttää viestin, jossa kysytään haluatko
päivittää. Valitse Kyllä. Tuote aloittaa
päivityksen.
4. Kun päivitys on suoritettu, tuote sammuu
automaattisesti ja käynnistyy sen jälkeen.
||HUOMAUTUS |
\\ Kun järjestelmän päivitys on tehty, tarkista ohjelmiston
tiedot Ohjelm. päivitys -valikosta.
\\ Älä sammuta tuotetta ohjelmistopäivityksen aikana.
Tämä voi aiheuttaa tuotteen virheellisen toiminnan.
Valmiustilan päivitys
Voit ottaa Lataa valmiustilassa -toiminnon
käyttöön. Tuote lataa tällöin uuden
ohjelmistopäivityksen sen ollessa valmiustilassa.
Tuote on pois päältä valmiustilassa, mutta sen
internet-yhteys on aktiivinen. Tämän ansiosta tuote
voi ladata ohjelmistopäivityksiä automaattisesti,
kun et käytä sitä.
1. Valitse Valmiustilan päivitys ▲▼ -painikkeilla
ja paina sitten v-painiketta.
2. Valitse haluamasi aika.
Kun valitset haluamasi ajan, päivitys suoritetaan
automaattisesti tämän ajan mukaan.
||HUOMAUTUS |
\\ Tuotteesi täytyy olla yhteydessä internetiin, jotta voit
käyttää By Valmiustilan päivitys -toimintoa.
| 36 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 36
2012-04-13 오후 4:19:21
Media Play
1. Kytke USB-laite tai mobiilipuhelin tuotteen
etupaneelissa olevaan USB-liitäntään.
Asetukset
Voit toistaa USB-laitteen sisältöä AllShare-ruudun
kautta.
1. Valitse AllShare Play aloitusruudulla ja paina
sitten v-painiketta.
2. Valitse haluamasi sisältö ja valitse sitten
haluamasi laite.
AllShare Play
Videot
Valokuvat
2
Musiikki
Laite kytketty.
TV-tallente...
Määritä toiminnot mieltymystesi mukaan.
Videot
m80
Smart Hub
AllShare Play
HDD
USB
DLNA
685.85MB/926.06GB
3
Ei kytkettyjä laitteita.
Ei kytkettyjä laitteita.
Katso lisätietoja AllShare Playsta painamalla Enter.
a Kirjaudu
Valokuvat
Musiikki
/ Videot /
Lista
1
" Hyväksy ' Palaa
Kanava
Aikataulun hallinta
c Poista USB turv.
2. Valitse Videot, Valokuvat tai Musiikki ja paina
v-painiketta.
Riippuen siitä, miten sisältö on järjestelty,
näet joko kansioita, yksittäisiä tiedostoja tai
molempia.
3. Valitse haluamasi tiedostot.
4. Poistu kansiosta tai palaa takaisin
aloitusruutuun painamalla RETURNpainiketta.
1
||HUOMAUTUS |
\\ Sinun täytyy poistaa USB-tallennuslaite turvallisesti
(suorittamalla "Poista USB turv." -toiminto), jotta voit
estää mahdolliset vauriot USB-laitteen muistille.
2
3
4
' Palaa
4
Lista : Voit tarkastella äskettäin toistettuja tai
päivitettyjä tiedostoja.
• Viim. toistetut
Näyttää luettelon äskettäin toistetusta sisällöstä.
-- Jos valittu tiedosto poistetaan tai valitun
tiedoston sisältävä tallennuslaite irrotetaan,
näkyviin tulee viesti, jossa ilmoitetaan, että valittu
tiedosto ei ole käytettävissä.
-- Näyttää sisällön aikajärjestyksessä laitteen
järjestelmäajan mukaisesti.
-- Enintään 48 kohteen luettelointi.
• Uutuudet
Tuote näyttää uutta sisältöä.
• Soittol.
Voit luoda oman soittolistasi, joka sisältää
haluamasi sisällön.
-- Voit tallentaa enintään 12 soittolistaa.
-- Jokaiseen soittolistaan voidaan lisätä enintään
100 tiedostoa.
-- Jos soittolista luodaan musiikkisoittolistana,
listalle voidaan lisätä vain musiikkitiedostoja.
SIsältötyyppi : Voit valita haluamasi sisällön.
Laitetyyppi : Voit valita haluamasi yhdistetyn laitteen.
Näyttää kaukosäätimen värilliset painikkeet, joita
painamalla voit suorittaa toimintoja.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 37
Media Play
Voit toistaa USB-laitteella tai mobiilipuhelimella
olevia multimediatiedostoja.
Jotta voit toistaa mobiilipuhelimen sisältöä,
tuotteen ja mobiilipuhelimen tulisi olla kytketty
USB-kaapelilla. Jos mobiilipuhelimesi on DLNAyhteensopiva, voit toistaa sisältöä kytkemättä
USB-kaapelia. (Katso sivut 38–39)
AllShare Play -ruudun käyttäminen
05
Aseta USB-laite tai mobiilipuhelin
USB-porttiin
37 |
2012-04-13 오후 4:19:22
Media Play
||HUOMAUTUS |
\\ Soittolistan tekeminen
Valitse haluamasi sisältö (videot, valokuvat tai musiikki) ja
korosta haluamasi tiedostot. Paina TOOLS -painiketta ja
valitse Lisää soittol..
\\ DLNA:n kautta toistetut videotiedostot luetteloidaan Lista
-kohdassa vain silloin, kun verkkoyhteys on muodostettu.
AllShare Play -toiminnon
käyttäminen
AllShare Play -toiminnon avulla voit toistaa
verkkoyhteyden kautta Samsung SMART PVR
-laitteella tietokoneellasi tai DLNA-yhteensopivilla
laitteilla olevia tai Facebookissa, SugarSyncissä
sekä Family Storyssa olevaa sisältöä: videoita,
valokuvia ja musiikkia.
Jotta voit käyttää AllShare-toimintoa tietokoneellasi,
sinun on asennettava
AllShare-ohjelmisto tietokoneellesi.
||HUOMAUTUS |
\\ Kun yhteys on muodostettu, voit videosisällön toistamisen
lisäksi siirtää tietoa laitteiden välillä AllShare-toiminnon
avulla.
Saat lisätietoja sivuilta 44–46.
1. Yhdistä Samsung SMART PVR- DLNAyhteensopivat tuotteet samaan verkkoon.
2. Valitse AllShare Play aloitusruudulla ja paina
sitten v-painiketta.
3. Valitse yhdistetyn DLNA-yhteensopivan
tuotteen nimi ja paina v-painiketta.
AllShare Play
Lista
Videot
Valakuvat
Musiikki
1/5
/ Videot /
HDD
3.41GB/ 438.54GB
CANDP201012-PC: candp 201012:
Yhdistä AllShare-laitteeseen.Verkon yhteystilasta
riippuen toisto voi olla epävakaa.
/ Työkalut
||HUOMAUTUS |
\\ Joidenkin palveluiden käyttöönottamiseksi sinun tulee olla
kirjautunut asianmukaiseen käyttäjätiliin kyseisen palvelun
osalta.
Kun olet kirjautunut Smart Hub -palveluun rekisteröidyllä
Samsung-tilillä, voit lisätä tilin kyseisellä palvelulla
valitsemalla Tilin hallinta-kohdan.
\\ Sovellus voi edellyttää asennuksen Samsung Apps -palvelun
kautta palveluille, jotka eivät näy oletusasetuksissa.
\\ Jotkin palvelut voivat edellyttää kirjautumista. Voit hallita
kirjautumistiliäsi Smart Hub -palvelun kautta.
\\ Jotkin palvelut voivat edellyttää tilin luontia ja tilausta
kyseisen palvelun verkkosivustoon.
AllShare-ohjelman lataaminen
Jotta voit käyttää AllShare-toimintoa
tietokoneellasi, sinun on asennettava AllShareohjelma tietokoneellesi.
Voit ladata tietokoneohjelman sekä
yksityiskohtaiset AllShare-käyttöohjeet Samsung.
com-verkkosivustosta.
1. Siirry osoitteeseen www.samsung.com.
TV-tallenteet
a Kirjaudu
• HDD : Voit toistaa kiintolevylle tallennettua sisältöä.
• USB : Voit toistaa USB-muistiin tallennettua
sisältöä.
• Camera : Voit toistaa tuotteeseen kytkettyyn
kameraan tallennettua sisältöä.
• DLNA : Voit toistaa tuotteeseen kytkettyyn
tallennusvälineeseen tallennettua sisältöä.
• Picasa : Voit toistaa Picasa-palveluun tallennettua
sisältöä.
• SugarSync : Voit toistaa sisältöä
pilvitallennuspalvelusta, jonka käyttäjäksi olet
rekisteröitynyt.
• Family Story : Voit toistaa Family Story -palveluun
tallennettua sisältöä.
• Facebook : Voit toistaa Facebook-palveluun
tallennettua sisältöä.
' Palaa
4. Valitse haluamasi tiedosto ruudulta ja paina
v-painiketta.
2. Napsauta Tuki -kohtaa sivun ylälaidassa.
3. Anna tuotteesi mallinumero Tuki -sivulla
Mallinumero -kenttään ja paina v-painiketta.
| 38 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 38
2012-04-13 오후 4:19:23
6. Napsauta Ohjelmat -välilehden Tiedosto
-kuvaketta AllShare-rivin oikealla puolella.
7. Valitse esiin ponnahtavassa ruudussa Tallenna
tiedosto.
8. Etsi AllShare-asennustiedosto levyasemaltasi
ja kaksoisnapsauta tiedostoa.
9. Valitse esiin ponnahtavassa ruudus sa Suorita
ja noudata ruudulla näkyviä ohjeita.
Tietokoneellasi olevan sisällön
toistaminen Samsung SMART PVR
-laitteella
Voit tarkastella tietokoneestasi Samsung SMART
PVR -laitteelle jaettuja tiedostoja.
Saat yksityiskohtaiset AllShare-käyttöohjeet
Samsung.com-verkkosivustosta.
PC
Samsung SMART PVR
-laite
AllShare Play -yhteys
Toista
tietokoneen
tiedostot
Voit tarkastella tietokoneestasi Samsung SMART
PVR -laitteelle jaettuja tiedostoja.
Saat yksityiskohtaiset AllShare-käyttöohjeet
Samsung.com-verkkosivustosta.
Mobiililaite
Media Play
5. Valitse Latauskeskus -sivun Ohjelmat -välilehti.
Älypuhelimessasi olevan sisällön
toistaminen Samsung SMART PVR
-laitteella
05
4. Valitse esiin tulevalla sivulla Hae lataukset
Lataukset -kohdan vasemmassa laidassa.
Latauskeskus tulee näkyviin.
Samsung SMART PVR
-laite
Mobiililaitteen
tiedostojen
toisto
Hallinta mobiililaitteen avulla
Voit tarkastella tietokoneellesi tallennettuja
tiedostoja käyttämällä älypuhelinta ja toistaa ne
Samsung SMART PVR -laitteella. (Käytettävissä
vain Samsung-mobiililaitteissa, jotka tukevat
AllShare-toimintoa.)
Saat yksityiskohtaiset AllShare-käyttöohjeet
Samsung.com-verkkosivustosta.
PC
AllShare Play
-yhteys
||HUOMAUTUS |
Samsung SMART PVR
-laite
Toista tietokoneen
tiedostot
Siirrä tietokoneen tiedostot
Samsung SMART PVR
-laitteelle
Mobiililaite
\\ Kun yhteys on muodostettu, voit videosisällön toistamisen
lisäksi siirtää tietoa laitteiden välillä AllShare-toiminnon
avulla.
Saat lisätietoja sivuilta 44–46.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 39
39 |
2012-04-13 오후 4:19:24
Media Play
FUNCTION
TV SOURCE
Videotoiston hallinta
POWER
RECEIVER
TV
SUBTITLE INPUT
Voit toistaa videosisältöä
USB-laitteelta, mobiililaitteelta ja tietokoneelta. Sisällöstä riippuen jotkin tässä
käyttöoppaassa kuvatut
toiminnot
1 2 3 eivät välttämättä ole saatavilla.
Kaukosäätimen
4 videon
5 6toistoon käytetyt painikkeet
7
8
AD/SUBTITLE
9
TITLE MENU
0
AUDIO
Työkalut -valikon käyttäminen
Paina toiston aikana TOOLS-painiketta.
Toista alusta
TV MUTE
Valitsemalla tämän voit käynnistää eri
nimikkeen, jos levyllä on useampi elokuva.
TV SOURCE
„„
Toistoa ohjaavat painikkeet
CH LIST
HOME
GUIDE
Soitin ei toista ääntä Haku-, Hidastus tai Askel
-tilassa.
• Voit palata normaalinopeuksiseen toistoon
painamalla 6-painiketta.
6 -painike
Aloittaa toiston.
7 -painike
SMART HUB SEARCH
5 -painike
Nopea toisto
Hidastettu
toisto
Lopettaa toiston.
A
B
C
D
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
Nimikehaku
Paina keskeytystilassa 4-painiketta.
Painaessasi 4-painiketta toistonopeus
muuttuu.
Paina keskeytystilassa 7-painiketta.
Kuva kuvalta
Painaessasi 7-painiketta uusi kuva
toisto
tulee näkyviin.
1. Valitse Nimikehaku ja paina
v-painiketta.
2. Valitse nimike ▲▼ -painikkeilla ja
paina sitten v-painiketta.
Voit toistaa elokuvan tietystä
aikapisteestä valitsemalla tämän.
2D 3D
Keskeyttää toiston.
SOCIAL
REC REC PAUSE
Paina
toiston
aikana 3- tai 4-painiketta.
PANDORA
SUBTITLE
Painaessasi 3- tai 4-painiketta
toistonopeus muuttuu.
Valitse toiminto palataksesi elokuvan
alkuun ja paina v-painiketta.
Aikahaku
1. Valitse Aikahaku ja paina
v-painiketta.
2. Syötä haluamasi aikapiste
numeropainikkeilla ja paina
v-painiketta.
||HUOMAUTUS |
\\ Voit siirtyä elokuvassa eteenpäin tai
kelata sitä myös ◄► -painikkeilla.
Elokuva siirtyy tai sitä kelataan yksi
minuutti, kun paina ◄► -painikkeita.
Paina toiston aikana 1- tai 2-painiketta.
Aina painaessasi 1- tai 2-painiketta,
tiedosto siirtyy edelliseen tai seuraavaan
jaksoon tai tiedostoon.
Ohitus toisto
||HUOMAUTUS |
\\ Jos 1-painiketta painetaan kolme
sekuntia toiston jälkeen, nykyinen jakso
tai tiedosto toistetaan uudelleen alusta.
Jos 1-painiketta painetaan kolmen
sekunnin kuluessa toiston alkamisesta,
edellinen jakso tai tiedosto toistetaan.
| 40 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 40
2012-04-13 오후 4:19:24
1. Valitse Toista ▲▼ ja paina
v-painiketta.
2. Valitse v-painiketta painamalla
kohta, josta haluat uudelleentoiston
alkavan (A). Anna elokuvan pyöriä.
3. Valitse v-painiketta
painamalla kohta, johon haluat
uudelleentoiston loppuvan (B).
||HUOMAUTUS |
\\ Sinun on asetettava piste (B)
vähintään 5 sekuntia pisteen (A)
alkamisen jälkeen.
Koko näyttö
Kuvatila
Valitse tämä muuttaaksesi koko näytön
kokoa.
Kuvatilan asettaminen.
-- Dynaaminen : Lisää terävyyttä ja
kirkkautta.
-- Vakio : Tämä asetus sopii useimmille
katselusovelluksille.
-- Elokuva : Tämä asetus sopii
parhaiten elokuvien katseluun.
-- Käyttäjä : Voit säätää terävyyden ja
kohinanvaimennuksen toimintoja.
||HUOMAUTUS |
Ääni
\\ Tämä valikko ei tule esiin
käyttäessäsi BD Wise -toimintoa.
Valitse haluamasi äänen kieli.
Siirry videol.
Valitsemalla tämän voit siirtyä nykyisen
median videoluetteloon.
Valitsemalla tämän näet videotiedoston
tiedot.
Tiedot
||HUOMAUTUS |
\\ Työkalut -valikko voi erota levystä riippuen. Lisää
vaihtoehtoja on sivuilla 44–46.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
\\ Videotiedostot – joissa on korkea siirtonopeus (20Mbps
tai enemmän) – rasittavat
soittimen toiminnallisuutta ja
RECEIVER
voivat keskeyttää toistamisen.
TV
SUBTITLE INPUT
1 2 3
Musiikin toiston hallinta
4 5 6
Voit hallita USB-laitteella,
ja
7 8mobiililaitteella
9
AD/SUBTITLE
TITLE MENU
tietokoneella olevan
musiikkisisällön
toistoa.
0
AUDIO
POWERmusiikin toistoon
Kaukosäätimen
käytetyt painikkeet
FUNCTION
TV SOURCE
RECEIVER
TV MUTE
TV
SUBTITLE
1
1
2
3
5
6
8
9
4
CH LIST
HOME
AD/SUBTITLE
2
3
GUIDE
TITLE MENU
0
AUDIO
4
5
TV MUTE
A
BTV SOURCEC
SMART HUB SEARCH
CH LIST
PANDORA
1
INPUT
TV SOURCE
7
2
DIGITAL
SUBTITLE
SOCIALHOMEREC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
GUIDE
REC
PAUSE
NUMERO-painikkeet : Paina raidan numeroa.
Valittu raita toistetaan.
5-painike : Pysäyttää raidan toiston.
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 41
Media Play
Toistotila
Tekstitys
Valitse haluamasi tekstityskieli.
-- Voit käyttää tätä toimintoa myös
painamalla kaukosäätimen
SUBTITLE-painiketta.
05
Voit toistaa nimikkeen, jakson tai tietyn
kohdan.
-- Pois : Valitsemalla tämän palaat
tavalliseen toistotilaan.
-- Nimi : Valitsemalla tämän voit toistaa
haluamasi nimikkeen.
-- Jakso : Valitsemalla tämän voit
toistaa tietyn jakson.
-- Toista A–B : Valitsemalla tämän voit
toistaa tietyn kohdan.
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Suomi
41 |
2012-04-13 오후 4:19:25
Media Play
3
4
5
Ohittaminen : Paina toiston aikana VIHREÄTÄ (B)
tai KELTAISTA (C) painiketta siirtyäksesi edelliselle
tai seuraavalle sivulle soittolistalla.
7-painike : Keskeyttää raidan toiston.
6-painike : Toistaa valittuna olevan raidan.
Työkalut -valikon käyttäminen
Paina toiston aikana TOOLS-painiketta.
Näytä
Kansionäkymä
Nimi
Esittäjä
Albumi
Laji
Valik. toisto
Siirry soittol.
Tiedot
Katso sivut 44–46.
Katso sivut 44–46.
Katso sivut 44–46.
Katso sivut 44–46.
Katso sivut 44–46.
Katso sivut 44–46.
Katso sivut 44–46.
Katso sivut 44–46.
Valitsemalla tämän näet sisällön tiedot:
Tiedoston koko, luontipäivämäärä jne.
||HUOMAUTUS |
\\ Työkalut -valikko voi erota levystä riippuen. Lisää
vaihtoehtoja on sivuilla 44–46.
Raitojen toistuva toisto
Voit asettaa tuotteen toistamaan USB-laitteen,
mobiililaitteen ja tietokoneen raidat toistuvasti.
1. Valitse
toiston aikana ruudun oikeasta
alakulmasta ►-painikkeella. Paina sitten
v-painiketta.
2. Valitse haluamasi toistotila ▲▼ -painikkeilla
– Pois, Yksi kapp. tai Kaikki – ja paina
v-painiketta.
AllShare Play
/ Musiikki /
Yläkansio
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
XXXXX.mp3
XXXXX.mp3
XXXXX.mp3
Kansionäkymä 1/14
XXXXX / XXXXX.mp3
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXXXXX
XXX
XXX
XXX
XXX
00:03 / 02:38
XXX
bc Sivu Siir. d Näytä " Toista / Työkalut ' Palaa
Raitojen sekoitus
Voit asettaa tuotteen toistamaan USB-laitteen,
mobiililaitteen ja tietokoneen raidat satunnaisesti.
1. Valitse
toiston aikana ruudun oikeasta
alakulmasta ►-painikkeella. Paina sitten
v-painiketta.
2. Aseta Sekoitustila Käytössä- tai Pois -tilaan
▲▼ -painikkeilla ja paina v-painiketta.
Soittolistan luominen
1. Paina TOOLS-painiketta, kun toistoruutu on
näkyvissä. Työkalut -valikko tulee näkyviin.
2. Valitse Valittujen toisto ▲▼ -painikkeilla ja
paina v-painiketta. Valittujen toisto -ruutu
tulee näkyviin.
3. Valitse raita ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
v-painiketta. Valintamerkki tulee näkyviin
raidan vasemmalle puolelle.
| 42 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 42
2012-04-13 오후 4:19:25
4. Voit valita ja merkitä lisää raitoja toistamalla
vaiheen 3.
||HUOMAUTUS |
\\ Voit luoda soittolistan, jossa on enintään 99 raitaa.
\\ Jos olet luonut soittolistan, Valittujen toisto korvataan
Muokk. soittol. -vaihtoehdolla Työkalut -valikossa.
\\ Voit valita Valittujen toisto -valikossa Valitse kaikki, Poista
valinnat Peruuta.
-- Valitse kaikki -toiminto valitsee kaikki raidat. Toiminto
peruuttaa yksittäisten raitojen valintasi. Kun painat
kaukosäätimen RETURN-painiketta tai 6-painiketta
ja painat sen jälkeen v-painiketta, kaikki raidat
näkyvät musiikin toistoruudulla. Tuote aloittaa kaikkien
raitojen toiston raidasta 001.
-- Poista valinnat -toiminnolla voit poistaa paikkien
valittujen raitojen valinnan kerralla. Valitse sitten
yksittäisiä raitoja tai käytä Valitse kaikki -toimintoa
valitaksesi kaikki raidat. Paina sen jälkeen
kaukosäätimen RETURN-painiketta tai 6-painiketta
ja paina v-painiketta. Jos et käytä Valitse kaikki
-toimintoa tai valitse yksittäisiä raitoja, soittolista pysyy
samana.
-- Peruuta -toiminto peruuttaa kaikki Valittujen toisto ruudulla tekemäsi muutokset. Kun palaat toistoruutuun,
soittolistaan ei ole tehty muutoksia.
Työkalut -valikon käyttäminen
Paina toiston aikana TOOLS-painiketta.
Siirry valokuval.
Valitsemalla tämän voit siirtyä nykyisen
median valokuvaluetteloon.
Aloita diaesitys Aloita diaesitys valitsemalla tästä.
Kuvaesitys
nopeus
Voit määrittää diaesityksen nopeuden.
Kuvaesityste
hoste
Voit määrittää diaesityksen tehosteet.
Taustamusiikin
asetus
Taustamusiikkiasetusten valinta.
Taustamus.
käytössä
Kuvatila
Voit kuunnella musiikkia katsellessasi
diaesitystä.
Kuva-asetusten asettaminen.
-- Dynaaminen: Lisää terävyyttä.
-- Vakio: Tämä asetus sopii useimmille
katselusovelluksille.
-- Elokuva: Tämä asetus sopii parhaiten
elokuvien katseluun.
-- Käyttäjä: Voit säätää terävyyden ja
kohinanvaimennuksen toimintoja.
||HUOMAUTUS |
\\ Tämä valikko ei tule esiin
käyttäessäsi BD Wise -toimintoa.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 43
Media Play
6. Kun olet valmis, valitse Toista ►-painikkeella
ja paina v-painiketta. Musiikin toistoruutu
tulee uudelleen näkyviin ja luetteloi vain
merkitsemäsi raidat. Valitut raidat toistetaan
automaattisesti.
Voit toistaa valokuvasisältöä USB-laitteelta,
mobiililaitteelta ja tietokoneelta.
05
5. Voit poistaa raidan luettelosta siirtymällä
raitaan ja painamalla v-painiketta uudelleen.
Valintamerkki poistuu raidan kohdalta.
Valokuvasisällön toistaminen
43 |
2012-04-13 오후 4:19:25
Media Play
Zoom
Kierrä
Suurenna kuva valitsemalla tästä.
(Voidaan suurentaa 4-kertaiseksi)
Kierrä kuvaa valitsemalla tästä.
(Tämä kääntää kuvan joko myötä- tai
vastapäivään.)
Valittujen toisto Katso sivut 44–46.
Kirjaudu/Poistu Katso sivut 44–46.
Tiedot
Näyttää kuvatiedot.
||HUOMAUTUS |
\\ Työkalut -valikko voi erota levystä riippuen. Kaikkia
vaihtoehtoja ei välttämättä näytetä.
\\ Jotta voit ottaa taustamusiikkiominaisuuden käyttöön,
valokuvatiedoston ja musiikkitiedoston on oltava samalla
tallennusvälineellä.
MP3-tiedoston siirtonopeus, valokuvan koko ja
koodaustapa voivat kuitenkin vaikuttaa äänenlaatuun.
\\ Et voi suurentaa tekstitystä tai PG-grafiikkaa koko näytön
tilassa.
Työkalut-valikon käyttäminen, kun
tiedosto on korostettu
Paina TOOLS-painiketta, kun tiedosto on
korostettu.
Näytä
Kansionäkymä
Nimi
Esittäjä
Albumi
Laji
Myöh. päiväm.
Aik. päiväm.
Kuukausi
Voit valita lajittelun: Esittäjä, Laji,
Kuukausittain, Myöh. päiväm. jne. Esiin
tulevat lajitteluvaihtoehdot riippuvat
tallennus- ja mediatyypistä.
Näkyy Näytä -toiminnon ruudulla.
Valitsemalla tämän näet tallennuslaitteen
kansiot.
Näkyy Näytä -toiminnon ruudulla.
Voit lajitella kaikki tallennuslaitteen
valokuva- ja videotiedostot nimen
mukaan.
Näkyy Näytä -toiminnon ruudulla.
Lajittelemalla Esittäjä -vaihtoehdon
mukaan näet kaikki tallennuslaitteen
musiikkiraidat esittäjän mukaan.
Näkyy Näytä -toiminnon ruudulla.
Lajittelemalla Albumi -vaihtoehdon
mukaan näet kaikki tallennuslaitteen
musiikkiraidat albumin mukaan.
Näkyy Näytä -toiminnon ruudulla. Lajittelemalla
Laji -vaihtoehdon mukaan näet kaikki
tallennuslaitteen musiikkiraidat lajin mukaan.
Näkyy Näytä -toiminnon ruudulla. Lajittelemalla
tämän vaihtoehdon mukaan näet kaikki
tallennuslaitteen valokuva- tai videotiedostot
päivämäärän mukaan myöhäisimmästä
aikaisimpaan.
Näkyy Näytä -toiminnon ruudulla.
Lajittelemalla tämän vaihtoehdon
mukaan näet kaikki tallennuslaitteen
valokuva- tai videotiedostot päivämäärän
mukaan aikaisimmasta myöhäisimpään.
Näkyy Näytä -toiminnon ruudulla.
Voit lajitella kaikki tallennuslaitteen
valokuva- ja videotiedostot
luontikuukauden mukaan.
| 44 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 44
2012-04-13 오후 4:19:25
2. Toista yllä oleva vaihe 1 jokaisen
näytettävän valokuvan kohdalla.
Valik. toisto
1. Valitse tiedosto ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina v
-painiketta.
Lähetä
3. Voit poistaa valokuvan valinnan
korostamalla sen ja painamalla
v-painiketta.
4. Kun olet valmis, valitse Toista
◄► -painikkeilla ja paina
v-painiketta. Valitsemasi
valokuvat sisältävä diaesitys alkaa.
5. Voit keskeyttää diaesityksen
painamalla v-painiketta kerran.
Voit jatkaa diaesitystä painamalla
v-painiketta uudelleen.
6. Voit lopettaa diaesityksen
painamalla RETURN -painiketta.
2. Toista tämä jokaisen lähetettävän
raidan ja tiedoston kohdalla.
||HUOMAUTUS |
\\ Voit myös siirtyä oikeassa laidassa
olevaan kohtaan Val.kaikki ja painaa
v-painiketta, jolloin valitset kaikki
raidat tai tiedostot.
3. Valitse Lähetä oikeassa laidassa ja
paina v-painiketta.
4. Valitse verkkosivusto ▲▼
-painikkeilla, johon haluat lähettää
tiedostot tai raidat. Paina sen
jälkeen v-painiketta.
Kirjaudu/Poistu
||HUOMAUTUS |
\\ Kun diaesitys alkaa, voit hallita sitä
painamalla TOOLS-painiketta, jolloin
Diaesitys -valikko tulee näkyviin.
Katso "Työkalut-valikon käyttäminen"
sivulta 44.
Media Play
1. Valitse haluamasi valokuva
valintaruudulla ▲▼◄►
-painikkeilla. Paina sitten v
-painiketta.
Valintamerkki tulee näkyviin
valokuvan vasemmalle puolelle.
Voit ladata valitsemasi tiedostot Picasa-,
Facebook-, SugarSync- ja Family Story
-palveluihin valitsemalla Lähetä.
Jotta voit käyttää Lähetä -toimintoa,
sinun täytyy luoda tili verkkosivustossa
ja kirjautua tämän jälkeen käyttäen
Kirj. sisään -toimintoa.
05
Valittujen toisto -toiminnon avulla voit
valita tietyn musiikin, videon tai valokuvan
toistettavaksi. Se toimii käytännössä
samalla tavalla kaikkien medioiden
kanssa. Alla näytetty esimerkki koskee
valokuvia.
K.sisään/ulos -toiminnon avulla voit
kirjautua sisään Samsung-online-tiliisi.
Tällä toiminnolla voit luoda soittolistan tai
lisätä tiedostoja ja raitoja soittolistaan.
Lisää soittol.
1. Korosta raita tai tiedosto
▲▼◄► -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
2. Toista tämä jokaisen lisättävän
raidan ja tiedoston kohdalla.
3. Valitse Lisää soittol. oikeassa
laidassa ja paina v-painiketta.
4. Suorita yksi seuraavista toiminnoista
avautuvassa ruudussa:
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 45
45 |
2012-04-13 오후 4:19:25
Media Play
Lisää soittol.
(jatkuu)
Poista (soittol.)
• Valitse soittolista, johon haluat lisätä raitoja
tai tiedostoja, ja paina v-painiketta.
• Valitse Luo uusi ja paina v
-painiketta. Anna soittolistalle uusi nimi
esiin ponnahtavalla näppäimistöllä.
Syötä numerot käyttämällä
kaukosäätimen numeropainikkeita.
Syötä kirjaimia liikuttamalla
kohdistinta ▲▼◄► -painikkeilla
ja painamalla v -painiketta. Kun
olet valmis, siirry ruudun alalaidassa
olevaan Valmis -kohtaan ja paina
v-painiketta.
Riippuen tarkastelemastasi ruudusta
valitse Poista poistaaksesi tiedoston
pyyhittävältä medialta (kuten USBlaitteelta) tai poistaaksesi soittolistan.
Siirry
soittolistaan
Koodaus
Tiedot
Siirtyminen AllShare-pääruudun
Soittolista-kohtaan.
Koodaus – joka muuttuu kielen tai
maantieteellisen alueen mukaan –
muokkaa sitä, miten soitin lajittelee,
järjestää ja esittää tiedostot ja raidat,
näyttöpäivämäärät jne. Valitse kieltäsi
ja maantieteellistä aluettasi vastaava
koodaus.
Näyttää mediatiedoston ja sisällön tiedot.
||HUOMAUTUS |
\\ Työkalut -valikko voi erota levystä riippuen. Kaikkia
vaihtoehtoja ei välttämättä näytetä.
Voit poistaa tiedostoja ja raitoja
olemassa olevalta soittolistalta
valitsemalla Muokk. soittol.. Soittolistan
sisältävän tallennuslaitteen on oltava
kytkettynä soittimeen.
Muokk. soittol.
1. Valitse tiedosto ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina v
-painiketta.
2. Toista tämä jokaisen poistettavan
raidan ja tiedoston kohdalla.
||HUOMAUTUS |
\\ Voit myös siirtyä oikeassa laidassa
olevaan kohtaan Valitse kaikki ja
painaa v-painiketta, jolloin
valitset kaikki raidat tai tiedostot.
3. Valitse Remove oikeassa laidassa
ja paina v-painiketta.
Toista ryhmä
Kun olet lajitellut esittäjän, lajin, albumin,
nimen, myöh. päiväm., Aik. päiväm. tai
kuukausittaisen lakittelun mukaan,
valitse lajittelun tuloksena syntynyt
ryhmä (esimerkiksi kaikki elokuussa
otetut valokuvat). Valitse sitten Toista
ryhmä tai tarkastele vain kyseisen
ryhmän tiedostoja.
| 46 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 46
2012-04-13 오후 4:19:26
DTV-toiminnot
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
TV-kanavien katseleminen
RECEIVER
POWER TV
FUNCTION
SUBTITLETV SOURCE
INPUT
AD/SUBTITLE
7
AD/SUBTITLE
SUBTITLE
5
2
8
5
0
8
INPUT
6
3
9
6
AUDIO
TITLE MENU
1
9
Kuvatila
TITLE MENU
0
AUDIO
||HUOMAUTUS |
TV MUTE
2
TV SOURCE
TV MUTE
CH LIST
CH LIST
1
2
3
HOME
GUIDE
HOME
GUIDE
TV SOURCE
Äänen kieli
3
NUMERO-painikkeet : Voit siirtyä suoraan
haluamallesi TV-kanavalle painamalla haluamasi
kanavan numeropainiketta.
A
B
C
D
A
PANDORA
B
C
SUBTITLE
D
SMART HUB SEARCH
3D
PROG-painikkeet
: Tällä2D painikkeella
voit vaihtaa
DIGITAL SUBTITLE INPUT
TV-kanavia. SOCIAL REC REC PAUSE
SMART HUB SEARCH : Painamalla
2D 3D
INFO-painikkeet
tätä painiketta näet
DIGITAL SUBTITLE INPUT
valitun kanavan
tiedot.
SOCIAL yksityiskohtaiset
REC REC PAUSE
PANDORA
SUBTITLE
Työkalut -valikon käyttäminen
Dual I II
Valitse haluamasi äänitila.
Voit lukita televisiokanavan asettamalla
PIN-koodin.
Signaalin vaihtaminen.
Signaalintiedot
Voit tarkastaa signaalin tiedot.
Muokkaa suos.
PIP
Voit säätää 2D-sisällön 3D-muotoon
muuntamisen 3D-syvyyttä
||HUOMAUTUS |
\\ Tämä valikko voidaan näyttää, kun
2D-sisältöä muunnetaan 3D-muotoon.
Valitse haluamasi äänen kieli.
Antenni
3D-perspektiivin säätäminen
3D-perspektiivi ||HUOMAUTUS |
\\ Tämä valikko voidaan näyttää, kun
2D-sisältöä muunnetaan 3D-muotoon.
\\ Tätä valikkoa ei voida näyttää, kun
käytät BD Wise -toimintoa.
Lukitse nykyinen ||HUOMAUTUS |
kanava
\\ Tämä valikko voidaan näyttää, kun
maaksi on asetettu Alankomaat ja
lähetyssignaali on kaapeli.
Paina TOOLS-painiketta katsellessasi kanavaa.
3D-syvyys
Audiokuvaus
Tekstitys
Voit muokata suosikkeja.
Voit näyttää PIP-ruudun.
-- PIP : Jos valitset Käytössä, voit
käyttää PIP-toimintoa.
-- Antenni / Kaapeli : Lähetyssignaalin
vaihtaminen.
-- Kanava : Kanavien vaihtaminen
-- Koko : Voit asettaa PIP-ruudun koon.
-- Sijainti : Voit asettaa PIP-ruudun
sijainnin.
-- Äänivalinta : Valitse jokin pää- tai
alakanavista, josta haluat kuulla
ääntä.
Voit lisätä sanallisen kuvauksen
pää-ääniraitaan, joka auttaa
näkövammaisia.
Valitse haluamasi tekstitys.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 47
DTV-toiminnot
TV
4
1
7
4
06
Voit katsella televisiokanavia, kun viritys on
1 2 3
RECEIVER
suoritettu.
Kuvatilan asettaminen.
-- Dynaaminen : Tällä asetuksella voit
parantaa terävyyttä.
-- Vakio : Tämä asetus sopii
useimmille katselusovelluksille.
-- Elokuva : Tämä asetus sopii
parhaiten elokuvien katseluun.
-- käyttäjä : Voit säätää terävyyden ja
kohinanvaimennuksen toimintoja.
47 |
2012-04-13 오후 4:19:27
DTV-toiminnot
PIP (Picture-In-Picture, kuva kuvassa)
-toiminnon käyttö
Voit katsoa toista TV-kanavaa yhdessä jo katsomasi
TV-kanavan kanssa.
1. Paina kaukosäätimen PIP-painiketta, kun
katsot televisiota.
PIP-ruutu näytetään.
2. Jos et halua käyttää PIP-toimintoa, paina
PIP-painiketta uudelleen, kun PIP on
käytössä.
3. Voit muuttaa useita PIP-asetuksia käyttämällä
Tools-valikkoa. (Katso sivu 47)
Kanavien muokkaus
Kanavaluettelo
1. Näet kaikki haetut kanavat painamalla
kaukosäätimen CH LIST -painiketta.
Kanavaluettelo tulee näkyviin.
Kanavaluettelo
51
52
56
M6 BOUTIQUE
800
||HUOMAUTUS |
\\ PIP-toimintoa ei tueta, jos sekä pääkanava että alakanava
ovat maksukanavia.
\\ PIP-toimintoa ei tueta tallennuksen aikana.
\\ PIP-toiminto ei voi olla käytössä samaan aikaan
3D-tehosteen kanssa.
\\ PIP-toiminto ei voi olla käytössä samaan aikaan SMART
VIEW -toiminnon kanssa.
ĞĞ
Maksuttoman
kanavan suora
näkymä
Maksuttoman
kanavan suora
näkymä
Salatun kanavan
suora näkymä
Salatun kanavan
suora näkymä
Alanäyttö
Käytettävissä
Salatun kanavan
suora näkymä
Käytettävissä*
Maksuttoman
kanavan suora
näkymä
Käytettävissä**
Salatun kanavan
suora näkymä
Ei
käytettävissä
France 2 HD
M6HD
FTA
803
3.10.6.4 TV
1
NOVA
c Ohjelmanäk. < CH-tila " Katso ƒ Sivu
1
2
Maksuttoman
kanavan suora
näkymä
TF1 HD
801
802
Katseltavissa olevat kanavat PIP-tilassa
Päänäyttö
Kaikki
2
Näyttää tallennetut kanavat.
Siirtymisohjeet : Näyttää käytettävissä olevat
kaukosäätimen painikkeet.
• KELTAINEN (C) : Näyttää ohjelmatiedot.
• ◄► : Näyttää kanavan tilan kanavatyypin
mukaan.
• v : Näyttää valitun kanavan.
• ▲▼ : Siirtyy seuraavalle tai edelliselle sivulle.
2. Valitse haluamasi kanava ja paina
v-painiketta.
Valittu kanava näytetään.
||HUOMAUTUS |
\\ Paina INFO-painiketta, kun kanavaluettelo näytetään. Voit
katsella tai tallentaa valitsemaasi kanavaa.
• Liittyen kohtaan *, jos salattu kanava näytetään
alakanavassa, ** poistetaan käytöstä. (Vapauta
PIP-tila ja aktivoi se uudelleen. Tällöin kohta **
on tuettu.)
• Liittyen kohtaan **, jos salattu kanava näytetään
pääkanavassa, * poistetaan käytöstä. (Vapauta
PIP-tila ja aktivoi se uudelleen. Tällöin kohta * on
tuettu.)
| 48 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 48
2012-04-13 오후 4:19:27
Kanavaruutu
Työkalut -valikon käyttäminen
Kanava
Kaikki
TF1 HD
 56
M6HD
 801 FTA
TV
Radio
1
 51
Tiedot/muu
Maksuton
 803 3.10.6.4 TV
 805 6.3.5. TV 2
 807 6.3.5. TV 4
 809 6.7 Per sistent...
 811 BBC
 813 CANAL+FILM
 815 CANAL+Sport
a Antenni b Poista
1
2
3
 52
 800
Muokkaa suos.
Lukko /
Lukituksen
poisto
France 2 HD
 802 NOVA
 804 6.10B Bad Rec...
 806 6.3.5. TV 3
 808 6.3.5. TV 5
2
Muokkaa
kanavanum.
3
Lajittelu
 810 Aplikace MHP
 812 CANAL+
 814 CANAL+FILM2
 816 CNN
i Tiedot ƒ Sivu " Valitse / Työkalut ' Palaa
Näyttää kanavaluettelon kanavatyypin mukaan.
Näyttää tallennetut kanavat.
Siirtymisohjeet : Näyttää käytettävissä olevat
kaukosäätimen painikkeet.
• PUNAINEN (A) : Valitsee joko Antenni- tai Kaapeli
-tilan.
• VIHREÄ (B) : Poistaa valitun kanavan.
• INFO-painikke: Näyttää ohjelmatiedot.
• ƒ : Siirtyy seuraavalle tai edelliselle sivulle.
• v : Valitsee halutun kanavan.
• TOOLS-painike : Näyttää Työkalut -valikon.
• RETURN-painike : Palaa edelliseen valikkoon.
Kanavatilan näyttökuvakkeet
Kuvakkeet
Kanavan tiedot
Poista
Val.kaikki
Poista valinnat
Lisää haluamasi kanava suosikkeihin.
Voit lukita tai poistaa kanavan
lukituksen.
Valitse tämä, jos haluat muokata
kanavan numeroa. Jos tätä valikkoa ei
näy, valitse aloitusruudussa Kanava ja
valitse sitten Muokkaa kanavanum.
Valitse valikossa asetukseksi Ota
käyttöön.
DTV-toiminnot
1. Valitse aloitusruudulla Kanava ja paina
v-painiketta.
06
Paina TOOLS-painiketta, kun kanava on näkyvissä.
Voit hallita tallennettuja kanavia.
Kanavien lajittelu.
Voit tarkistaa valittujen ja merkittyjen
kanavien tiedot.
Voit poistaa kanavan.
Voit valita kaikki kanavat.
Poista kaikkien kanavien valinnat.
Opasnäyttö
Ohjelmien lähettäjät antavat EPG (Electronic
Programme Guide) -tiedot. Lähettäjien tarjoamia
aikatauluja käyttämällä voit määrittää etukäteen
kanavat, joita haluat katsoa, jotta kanava muuttuu
automaattisesti valituksi kanavaksi määritettynä
aikana. Kanavien merkinnät voivat olla tyhjiä tai
vanhoja riippuen kanavan tilasta.
Toiminnot
Suosikiksi asetettu kanava.
Lukittu kanava.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 49
49 |
2012-04-13 오후 4:19:28
DTV-toiminnot
Aikataulun hallinta
1. Paina GUIDE-painiketta.
Opasruutu näytetään.
• Opasruutu
Opas
1
52 France 2 HD
Kanavanäkymä - Kaikki
Tänään
812
Class News
2
▲
3
▼
813
814
815
817
9:20 Fri 11 Jun
Ei nimeä
Coming Soon
Discovery
DiscoveryH&L
heat
Ei tietoja
9:05 - 9:35
Ei tietoja
1:00 – 2:00
Ei tietoja
5
1:00 – 2:00
2
3
4
5
6
1:00 – 2:00
Ei tietoja
Ei tietoja
Ei tietoja
i Tiedot ƒ Sivu " Katso
6
Näyttää kanavaruudun.
Näyttää katsomistilan.
Näyttää tallennetut kanavat.
Näyttää päivämäärän ja kellonajan.
Näyttää kanavatiedot.
1. Valitse Aikataulun hallinta aloitusruudulla ja
paina sitten v-painiketta.
2. Paina PUNAISTA (A) painiketta.
1:00 – 2:00
Ei tietoja
a Aikat. h. c +24 tuntia d CH-tila
1
4
Voit varata haluamasi TV-ohjelmat käyttämällä tätä
valikkoa.
Varmista, että kello on asetettu ennen kuin suoritat
tämän toiminnon. (Katso sivu 26)
Siirtymisohjeet : Näyttää käytettävissä olevat
kaukosäätimen painikkeet.
• PUNAINEN (A) : Aseta ohjelma-aikataulu.
• KELTAINEN (C) : Näyttää kanavan tiedot 24
tunnin ajalta.
Jos painat KELTAISTA (C) painiketta, VIHREÄ (B)
painike tulee näkyviin. Tällä painikkeella saat
näkyviin kanavaluettelon edellisten 24 tunnin
ajalta.
• SININEN (D) : Vaihda kanavanäkymää.
• INFO-painike : Näyttää ohjelmatiedot.
• ƒ : Siirry edelliselle tai seuraavalle sivulle.
• s-painike
-- Jos valitset parhaillaan lähetettävän ohjelman,
voit katsella sitä koko näytöltä.
-- Jos valitset myöhemmin lähetettävän
ohjelman, voit asettaa ajastinkatselun tai
ajastintallennuksen. Valitse ajastinkatselu tai
ajastintallennus ◄► -painikkeilla ja paina
s-painiketta uudelleen. Ajastinkuvake tulee
näkyviin opasruudulla.
3. Valitse Ajoita katselu tai Ajoita tall. ja paina
v-painiketta.
4. Täytä syöttökohteet ja paina v-painiketta.
||HUOMAUTUS |
\\ Ajastinkatselu - ja Ajastintallennus - aikatauluja ei näytetä
opasnäkymässä.
Teksti-tv-palvelun käyttö
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
Voit käyttää teksti-tv-palvelua,
jos DTV-ohjelma
TV
SUBTITLE INPUT
tukee teksti-tv-signaalia. Kanavasignaalin täytyy
olla vakaa, jotta teksti-tv-tiedot
1 2 3näkyvät oikein.
Muussa tapauksessa tietoa voi puuttua tai jotkin
5 6
sivut eivät näy. 4
7 8 9 katsellessasi
1. Paina TTX/MIX-painiketta
AD/SUBTITLE
TITLE MENU
televisiokanavaa. 0 AUDIO
2. Painamalla TTX/MIX-painiketta toistuvasti
voit vaihtaa teksti-tv-tilaa tai poistua siitä.
TV MUTE
TV SOURCE
1
CH LIST
HOME
GUIDE
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
| 50 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 50
2012-04-13 오후 4:19:29
1
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
1 : Näyttää saatavilla olevan alasivun.
2 : Näyttää seuraavan teksti-tv-sivun.
3 : Näyttää edellisen teksti-tv-sivun.
6 : Näyttää hakemistosivun (sisällys) milloin
tahansa katsellessasi teksti-tv:tä.
0 : Valitse teksti-tv-tila (LIST / FLOF). Painettaessa
LIST-tilassa vaihtaa List-tallennustilaan. Listtallennustilassa voit tallentaa teksti-tv-sivun
luetteloon 8(tallenna)-painikkeella.
5 : Näyttää piilotetun tekstin (esim. vastaukset
tietovisoihin). Näytä tavallinen näyttö painamalla sitä
uudelleen.
D
E
9 : Pysäyttää näytön nykyiselle sivulle. Tällöin
mahdolliset alasivut eivät tule automaattisesti
näkyviin. Peru valinta painamalla uudelleen.
Väripainikkeet (punainen, vihreä, keltainen, sininen) :
Jos lähetysyhtiö käyttää FASTEXT-järjestelmää, tekstitv-sivun eri aiheet ovat värikoodattuja ja ne voidaan
valita väripainikkeita painamalla. Paina haluamaasi
aihetta vastaavaa väripainiketta. Uusi värikoodattu sivu
näytetään. Kohteet voidaan valita samalla tavalla. Voit
siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle painamalla
vastaavaa värillistä painiketta.
C
DTV-toiminnot
3
4 : Näyttää teksti-tv:n ruudun yläosassa
kaksinkertaisessa koossa. Voit siirtää tekstin ruudun
alaosaan painamalla painiketta uudelleen. Voit
vaihtaa takaisin normaaliin näyttöön painamalla
uudelleen.
Tyypillinen teksti-tv-sivu
06
2
8 : Tallentaa teksti-tv-sivut.
F
Osa
A
B
C
D
E
F
Sisällys
Valittu sivunumero
Lähetysaseman tunnus
Kuvaruudussa näkyvän sivun numero tai
hakutilanne
Päivämäärä ja kellonaika
Teksti
Tilatiedot, FASTEXT-tiedot.
||HUOMAUTUS |
\\ Teksti-tv:n TTX/MIX-hallinta on käytettävissä vain silloin,
kun DTV-ohjelma tukee teksti-tv-signaalia.
7 : Kutistaa teksti-tv-näytön, jolloin se on
päällekkäin lähetyksen kanssa.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 51
51 |
2012-04-13 오후 4:19:29
Lisätoiminnot
Tallentaminen
Ennen tallennusta
• Tarkista oletustallennuslaite ja käytettävissä
oleva tallennustila tallennusta varten
käytettävästä tallennuslaitteesta. (katso ohjeet
kohdasta "Tallennuslaitteiden hallinta" sivulta
27.)
• Tallennusta varten vaaditaan vähintään 100MB
vapaata levytilaa.
• Tallennus pysäytetään, jos tallennustilan
vapaa tila on alle 50MB.
Käytettävissä olevan tallennustilan
tarkistaminen
Jos haluat tarkistaa käytettävissä olevan tallennustilan
TV-tallenteet -kohdasta, valitse AllShare Play > TVtallenteet > HDD aloitusruudulla.
Korosta HDD ja paina kaukosäätimen INFO-painiketta.
||HUOMAUTUS |
\\ Huomautuksia kiintolevyn kapasiteetista
-- Tämä tuote varaa kiintolevyn kapasiteettia alla
kuvatulla tavalla, sillä toimintojen käyttöönottoa ja tätä
varattua tilaa ei käytetä tallennukseen.
* Time Shift: 22GB
* Toimintoja varten: 5GB
-- Alla näytetään kuvaruutunäytöllä ilmoitettu kapasiteetti,
joka näyttää likimääräisen käytettävissä olevan
kapasiteetin tallennusta varten, joka on laskettu
toimitustilan perusteella.
Mallin nimi
STB-E7900N
STB-E7500N
Kiintolevyn
jälleenmyyjän
tiedot
Käytettävissä
oleva koko
500GB
438GB
1TB
904GB
\\ Kiintolevyn kapasiteetin näyttäminen
-- Kiintolevyn valmistajan ilmoittama kapasiteetti on
laskettu olettaen, että 1Kt = 1,000 tavua.
Tuotteen käyttöjärjestelmä laskee kapasiteetin olettaen,
että 1Kt = 1,024 tavua. Tämän vuoksi tuotteen
tunnistama kapasiteetti on noin 93% kiintolevyn
valmistajan ilmoittamasta. Tuote tunnistaa esimerkiksi
1TB (1,000GB) kiintolevyn kapasiteetiksi 931,3GB.
||VAROITUS |
\\ On suositeltavaa käyttää tallennettuja ja muokattuja
tiedostoja vain henkilökohtaiseen käyttöön tuotteella.
Katseltavan TV-kanavan tallennus
1. Valitse tallennettava televisiokanava
painamalla PROG -painiketta tai
numeropainikkeita.
2. Paina REC-painiketta.
3. Jos haluat muokata tallennuksen kestoa,
paina v-painiketta.
4. Valitse haluamasi tallennuksen pituus ja paina
v-painiketta.
Tallennuksen keskeyttäminen
1. Keskeytä käynnissä oleva tallennus painamalla
REC PAUSE -painiketta.
2. Jatka tallennusta painamalla REC-painiketta.
Tallennuksen lopettaminen
Pysäytä käynnissä oleva tallennus painamalla
5-painiketta.
Toiston hallinta tallennettaessa
Televisiokanavan tallennuksen aikana voit
hakea kohtauksen tai siirtyä tallennuksen
alkuun vaikuttamatta Timeshift-ominaisuuden
tallennukseen. Saat lisätietoja Timeshiftominaisuudesta katsomalla kohdan Timeshiftominaisuus. (Katso sivut 53–55)
| 52 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 52
2012-04-13 오후 4:19:29
2. Paina REC-painiketta.
Tallennus käynnistyy.
||HUOMAUTUS |
07
\\ Kahden maksullisen kanavan samanaikaista tallennusta
ei tueta.
2. 1-painike : Palaa tallennuksen
aloituspisteeseen.
TV-kanavien katselu, joita ei tallenneta
sillä hetkellä
4. ◄-painike : Siirry 10 sekuntia taaksepäin.
1. Näet, mikä TV-kanava on katsottavissa,
painamalla CH LIST -painiketta.
Valkoisella värillä korostettu kanavalistan TVkanava tarkoittaa kanavaa, johon voit siirtyä
keskeyttämättä jo käynnistettyjä tallennuksia.
3. 2- painike : Siirry samaan kohtaukseen
Suorassa TV:ssä.
5. ►-painike : Siirry 10 sekuntia eteenpäin.
6. 7-painike : Keskeyttää kohtauksen pitäen
tallennuksen käynnissä.
7. 5-painike : Jos katsot aikaisempaa
kohtausta, toistopiste siirtyy samaan
kohtaukseen Suorassa TV:ssä. Jos katselet
samaa kohtausta Suorassa TV:ssä, tallennus
pysäytetään.
Muiden kanavien katseleminen
televisiokanavan tallennuksen aikana
Voit katsella TV-kanavia, kun TV-ohjelman
tallennus on käynnissä.
Paina tallennuksen aikana PROG- tai
numeropainikkeita vaihtaaksesi siihen kanavaan,
jota haluat katsella.
Voit katsella vielä yhtä kanavaa tallentaessasi
kahta TV-kanavaa samanaikaisesti.
2. Katsele mahdollisia TV-kanavia painamalla
v-painiketta.
Jotta voit katsella kanavaa, jota ei ole
korostettu valkoisella värillä, sinun on
keskeytettävä vähintään yksi tallennus.
Tallennuksen lopettaminen
ĞĞ
Jos katselet TV-kanavaa, jota tallennetaan
Paina 5-painiketta.
ĞĞ
Jos katselet TV-kanavaa, jota ei tallenneta
||HUOMAUTUS |
Valitse TV-kanava, jonka tallennuksen haluat
keskeyttää ja paina 5-painiketta.
\\ DUAL VIEW -toimintoa ei tueta tallennuksen aikana.
Voit toistaa videosisältöä tai käyttää muita
toimintoja tallennuksen aikana.
\\ Voit katsella ilmaista tai salatun signaalin kanavaa, kun
tallennat ilmaista TV-kanavaa. Jos tallennat salatun
signaalin kanavaa, voit katsoa vain ilmaista kanavaa.
\\ Alle 10 sekunnin pituisia tallennettuja tiedostoja ei
tallenneta.
Samanaikainen tallennus
Kahden TV-kanavan samanaikainen
tallennus
1. Siirry toiselle TV-kanavalle – jota haluat
tallentaa – kun tallennat TV-kanavaa.
Samanaikainen käyttö
1. Paina HOME-painiketta ja valitse Smart Hubtai AllShare-toiminto. Et voi kuitenkaan valita
asetusvalikkoa pysäyttämättä tallennusta.
Timeshift-ominaisuus
Voit keskeyttää suoran TV-lähetyksen tai aloittaa
televisio-ohjelman katselemisen Timeshift
-toiminnon alkupisteestä.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 53
Lisätoiminnot
1. 34-painikkeet : Hae haluamasi kohtaus.
Toistonopeus vaihtuu aina painiketta
painettaessa.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
53 |
2012-04-13 오후 4:19:29
Lisätoiminnot
Käynnistä Timeshift TOISTA -painikkeella
1. Paina 6-painiketta katsellessasi
televisiokanavaa.
2. Timeshift-toiminto käynnistyy ja Timeshiftpalkki tulee näkyviin. Suora TV näkyy
Timeshift-palkin vasemmalla puolella.
Timeshift-toiminnon käynnistäminen
TAUKO -painikkeella
1. Paina 7-painiketta katsellessasi
televisiokanavaa.
2. TV-ohjelman kuva pysäytetään ja Timeshiftpalkki tulee näkyviin.
7 Tauko näkyy Timeshift-palkin vasemmalla
puolella.
-- Timeshift lopetetaan automaattisesti, jos toinen
valikko valitaan päävalikossa. (Lopettaa käytössä olleet
Timeshift- ja historiaominaisuudet.)
-- Timeshift-ominaisuus otetaan automaattisesti takaisin
käyttöön palatessa takaisin digitaalisen TV:n kanavalle,
ellei päävalikon muuta valikkokohtaa käytetä samalla.
\\ Sisäisestä kiintolevystä varataan 22GB
Timeshift-ominaisuutta varten.
• Timeshift-ruutu
1
DTV Air
Kaikki
France 2 HD
52
Stereo
Ei nimeä
+
2 3
18:12 Sat 15 Nov
Kaksi Movie/Drama
+00:00:06/
00:00:34
4
Timeshift-tiedot
Voit tarkastella Timeshift-toiminnon tietoja.
1. Paina kaukosäätimen v-painiketta, kun
Timeshift-toiminto on käytössä.
2. Timeshift-palkki tulee näkyviin alla kuvatulla
tavalla.
||HUOMAUTUS |
\\ Timeshift-asetukset säilytetään, vaikka vaihtaisit
kanavaa Timeshift-käytön aikana. Tässä
tapauksessa edellisen kanavan Timeshiftominaisuutta tuetaan historiatoimintona.
(Edellisen kanavan Timeshift on edelleen
käytettävissä)
\\ Jos Timeshift käynnistetään Toista- tai Keskeytä
-painikkeella, Timeshift on käynnissä, kunnes
Pysäytä -painiketta painetaan. Jos Timeshiftominaisuus ei ole käytettävissä (esimerkiksi
vaihdettaessa toiseen sovellukseen, analogiselle
kanavalle tai tulolähdettä vaihdettaessa),
Timeshift pysäytetään ilman ilmoitusta. Sitä
jatketaan automaattisesti, kun lähde valitaan
digitaaliseksi TV:ksi.
-- Historiatoiminto tukee vain tallentamista vaihdettaessa
digitaalisen TV:n lähteen kanavien välillä.
-- Analogiseen kanavaan vaihdettaessa historia- ja
Timeshift-ominaisuudet lopetetaan automaattisesti.
1
2
3
4
Tilanäyttö : Näyttää Timeshift-toiminnon nykyisen
tilan.
Näyttää nykyisen toistopisteen.
Näyttää Timeshift-toiminnon tallentaman ajan.
Näyttää edistymispalkin.
Toiston hallintapainike on käytössä
Timeshift-toiminnon aikana
1. 34-painikkeet : Hae haluamasi kohtaus.
Toistonopeus vaihtuu aina painiketta
painettaessa.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. 1-painike : palaa Timeshift-toiminnon
aloituspisteeseen.
3. 2-painike : Näyttää saman kohtauksen
Suorassa TV:ssä.
| 54 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 54
2012-04-13 오후 4:19:30
4. ◄-painike : Siirry 10 sekuntia taaksepäin.
7. 5-painike : Jos katsot aikaisempaa
kohtausta, toistopiste siirtyy samaan
kohtaukseen Suorassa TV:ssä. Jos katselet
samaa kohtausta Suorassa TV:ssä, Timeshifttoiminto pysäytetään.
Timeshift-toiminnon pysäyttäminen
1. Jos Timeshift-palkki ei ole taukotilassa tai
menneessä tilassa, paina 5-painiketta.
Viesti "Haluatko pysäyttää Timeshiftin?" tulee
näkyviin.
2. Pysäytä Timeshift painamalla OK- ja
v-painiketta.
3. Jos Timeshift-palkki on taukotilassa tai
menneessä tilassa, Timeshift-tila vaihtuu
Suora TV -tilaksi, kun painat 5-painiketta
ensimmäistä kertaa.
4. Jos painat 5-painiketta uudelleen, sama
viesti yllä olevalla kuvalla tulee esiin.
5. Valitse Kyllä ja paina v-painiketta.
Tallennetun nimikkeen toistaminen
1. Valitse AllShare Play aloitusruudulla ja paina
sitten v-painiketta.
2. Valitse TV-tallenteet ja paina v-painiketta.
TV-tallenteet-luettelo näytetään.
3. Valitse haluamasi laite ja paina v-painiketta.
4. Valitse nimike, jonka haluat toistaa, ja paina
v-painiketta.
Valittu nimike toistetaan.
1. Valitse haluamasi muokattava nimike
TV-tallenteet -ruudulla.
2. Paina TOOLS-painiketta.
3. Valitse Muokkaa ja paina v-painiketta.
Nimikkeen kohtauksen jakaminen
(kahteen osaan)
Noudata Tallennetun nimikkeen muokkaaminen
-kohdan vaiheita 1–3.
AllShare Play TV-tallenteet
| Jaa | Ei nimitietoa
Osa 1
00:00:00
Valitse
Osa 2
00:00:00
Jaa
00:00:33 / 00:08:21
+
Toiston säätimet
Palaa
Kohtaushaku < Siirry > Siirrä " Hyväksy
1. Valitse Jaa ja paina v-painiketta.
2. Siirry jakamispisteeseen toistopainikkeilla ja
paina v-painiketta.
3. Valitse Jaa painamalla v-painiketta.
4. Valitse OK ja paina v-painiketta.
Jaettu nimike jaetaan kahteen osaan.
Seuraavat nimikkeet siirretään alaspäin
yhdellä rivillä.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 55
Lisätoiminnot
6. 7-painike : Keskeyttää kohtauksen pitäen
Timeshift-toiminnon käynnissä.
Tallennetun nimikkeen
muokkaaminen
07
5. ►-painike : Siirry 10 sekuntia eteenpäin.
55 |
2012-04-13 오후 4:19:30
Lisätoiminnot
Nimikkeen osan jakaminen (Osittainen
poisto)
Noudata Tallennetun nimikkeen muokkaaminen
-kohdan vaiheita 1–3.
1. Valitse Ositt. poisto ja paina v-painiketta.
AllShare Play TV-tallenteet
| Ositt. poisto | Ei nimitietoa
Osa 1
00:00:00
Aloita
Osa 2
Lopeta
00:00:00
00:00:33 / 00:08:21
+
Toiston säätimet
Poista
Palaa
Kohtaushaku < Siirry > Siirrä " Hyväksy
2. Paina v-painiketta aloituspisteessä.
Kuva ja aloituspiste näytetään kohtauksen
poiston aloituspisteikkunassa.
• Valitse poistettavan osan alku- ja
loppukohdat toistopainikkeilla.
3. Paina v-painiketta lopetuspisteessä.
Kuva ja lopetuspiste näytetään kohtauksen
poiston lopetuspisteikkunassa.
4. Valitse Poista painamalla v-painiketta.
5. Valitse OK ja paina v-painiketta.
||HUOMAUTUS |
\\ Poistettavan kohtauksen vähimmäiskeston tulee olla 10
sekuntia.
Kopiointi
Videoiden, musiikin ja valokuvien
kopioiminen
Sisällys
Musiikki
Valokuvat
Videot
• PTP USB ei ole käytettävissä, kun kopioit USBliitännässä olevaan laitteeseen.
• Lähetyssignaali voidaan tallentaa HDD:lle, mutta
kopiointitoimintoa ei tueta.
1. Paina HOME-painiketta.
Aloitusruutu näytetään.
2. Kytke USB-tallennuslaite Pysäytä -tilassa
tuotteen etupaneelissa olevaan USB-porttiin.
3. Valitse haluamasi sisältötyyppi ja paina
v-painiketta.
4. Valitse haluamasi sisältö.
5. Paina TOOLS-painiketta.
6. Valitse Lähetä ja paina v-painiketta.
7. Valitse haluamasi tiedostot painamalla
v-painiketta.
8. Valitse Lähetä ja paina v-painiketta.
Voit peruuttaa käynnissä olevan kopioinnin
painamalla v-painiketta.
3D-toiminnot
3D-muunto
Tällä toiminnolla 2D-sisältö voidaan muuntaa
3D-sisällöksi.
1. Kytke tämä tuote 3D:tä tukevaan televisioon
käyttäen HDMI-kaapelia.
2. Katsellessasi 2D-sisältöä voit muuntaa
2D-sisällön 3D-sisällöksi painamalla
kaukosäätimen 2D3D-painiketta.
3. Voit vaihtaa 2D:n ja 3D:n välillä painamalla
2D3D -painiketta toistuvasti.
Jos toistat 3D-sisältöä 3D-tilassa, tämä
toiminto ei ole käytettävissä.
KIINTOLEVY/
KIINTOLEVY/
USB/AllShare
AllShare ;
USB
; KIINTOLEVY
; AllShare
USB
Tuettu
Tuettu
Tuettu
Tuettu
Tuettu
Tuettu
Tuettu
Tuettu
Tuettu
| 56 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 56
2012-04-13 오후 4:19:31
||HUOMAUTUS |
\\ 2D-sisältö, jonka tuote voi muuntaa 3D-sisällöksi:
-- 3D-muuntoa tukeva 2D-sisältöä
-- Smart Hub -sisältö, videotiedostot, valokuvatiedostot,
DTV-ohjelmat ja tallennetut DTV-ohjelmat.
\\ Jotkin katsojat voivat kokea olonsa epämukavaksi
katsellessaan 3D-sisältöä. Voi esiintyä esim. huimausta,
pahoinvointia ja päänsärkyä.
||HUOMAUTUS |
\\ Jos vaihdat televisiokanavaa katsellessasi DTV:tä 3D- ja
Vierekkäin-tilassa, näytetty kuva vaihtuu automaattisesti
2D-tilaan.
Lisätoiminnot
\\ 2D-sisältö muunnetaan seuraaviin 3D-muotoihin:
-- 1080p 24fps : Muunnetaan muotoon 1080p 24 fps 3D.
-- Muut : Muunnetaan muotoon 720p 3D.
-- Valokuvatiedostot : Muunnetaan muotoon 720p 3D.
2. Valitse haluamasi 3D-tila ◄► -painikkeilla ja
paina v-painiketta.
3. Jos painat 2D3D -painiketta vielä kerran
3D-katselun aikana, kuva näytetään
2D-tilassa.
07
\\ 2D-sisältöä ei voida muuntaa 3D-sisällöksi tai käyttää
2D3D -painiketta seuraavissa tapauksissa:
-- Kun tuotetta ei ole kytketty käyttäen HDMI-kaapelilla
-- Kun kytketty televisio ei tue 3D:tä
-- Kun toistat 3D-sisältöä.
\\ Et voi säätää 3D-tilaa käyttäessäsi 3D-tehostetta
Vierekkäin-tilassa.
\\ Jos televisio-ohjelma ei tue Vierekkäin-, Ylä- ja alaosatai Automaattinen tunnistus -toimintoa, 3D-valikon
kuvaruutunäyttö ei tule näkyviin.
\\ 3D-tehoste ei voi olla käytössä samaan aikaan SMART
VIEW -toiminnon kanssa.
3D-syvyyden säätäminen
3D-syvyystoiminnon avulla voit säätää 2D-sisällön
3D-sisällöksi muuntamisen syvyyttä. Arvot
vaihtelevat välillä 1–10. Korkeampi arvo tarkoittaa
syvempää 3D-syvyyttä.
1. Paina TOOLS-painiketta katsellessasi
3D-sisältöä.
2. Valitse 3D-syvyys ▲▼ -painikkeilla ja paina
v -painiketta.
3. Voit säätää 3D-syvyyttä ◄► -painikkeilla.
DTV:n katseleminen 3D-tehosteella
Voit käyttää 3D-tehostetta kaikissa
televisiolähetyksissä ja tallennetuissa televisioohjelmissa.
1. Paina kaukosäätimen 2D3D-painiketta
katsellessasi televisio-ohjelmaa tai toistaessasi
tallennettua televisio-ohjelmaa. 3D-valikko
tulee näkyviin.
• 2D3D : Muuttaa 2D-kuvan 3D-kuvaksi.
• Sivuttain : Näyttää kaksi kuvaa vierekkäin.
• Ylä- ja alaosa : Näyttää yhden kuvan
toisen yläpuolella.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 57
57 |
2012-04-13 오후 4:19:31
Verkkopalvelut
Voit käyttää useita verkkopalveluita, kuten Smart
Hub-palvelua, kytkemällä tuotteen verkkoon.
Smart Hub lyhyesti
1
Katso seuraavat ohjeet ennen kuin käytät
mitään verkkopalvelua.
1. Tuotteen kytkeminen verkkoon.
(Katso sivu 19)
2. Verkkoasetusten määrittäminen.
(Katso sivut 31–34)
1. Siirry osoitteeseen www.samsung.com.
2. Napsauta Tuki -kohtaa sivun ylälaidassa.
3. Anna tuotteesi mallinumero Tuki -sivulla
Mallinumero -kenttään ja paina Hyväksypainiketta.
4. Valitse esiin tulevalla sivulla Hae lataukset
Lataukset -kohdan vasemmassa laidassa.
Latauskeskus tulee näkyviin.
0
9
1
2
3
4
5
6
7
||HUOMAUTUS |
\\ Smart Hub -oppaan verkkosijaintia voidaan muuttaa siitä
etukäteen ilmoittamatta.
Samsung Apps
Your Video
Family Story
Fitness
Kids
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7
a Kirjaudu b Taustakuva / Työkalut ' Palaa
5. Valitse Latauskeskus -sivun Käyttöoppaat
-välilehti.
6. Napsauta Käyttöoppaat -välilehden Smart
Hub -käyttöopas -kohdan oikealla puolella
olevaa tiedostokuvaketta. Käyttöopas
latautuu.
34
Search
Smart Hub -palvelun käyttäminen
Smart Hub -palvelua käyttäen voit ladata elokuvia,
videoita ja musiikkia internetistä. Voit myös käyttää
erilaisia maksullisia tai ilmaisia sovelluksia ja katsoa
niitä televisioltasi. Sovelluksissa on esim. uutis-,
urheilu-, sääennuste-, pörssikurssi-, kartta-,
valokuva- ja pelisisältöä.
Saat Smart Hub -palvelun käyttöohjeita seuraavasti:
Jos kotisivua on päivitetty tai muokattu, tässä
käyttöoppaassa esitetty sisältö voi poiketa
varsinaisista valikoista.
2
8
8
Your Video : Suosittelee videoita makumieltymyksiesi
mukaisesti.
Search : Videopalveluntarjoajien ja yhdistettyjen
AllShare-laitteiden yhdistetty haku.
Suositeltu : Näyttää Samsungin ylläpitämän ja
suositteleman sisällön.
Kaupallinen : Näyttää Smart Hub -oppaan, tuotteen
esittelyn ja johdannot uusiin sovelluksiin.
Family Story : Vaivaton tapa käyttää
perheystävällistä sisältöä.
• Tarjoaa pääsyn perheen valokuviin, viesteihin ja
tapahtumiin missä ja milloin tahansa.
Fitness : Reitti yhdistettyyn itsehoitopalveluun.
• Tarjoaa itsehoitovideoita useilta eri
palveluntarjoajilta. Palaute kulutetusta
kalorimäärästä jokaisen kuntoilun jälkeen.
Kids : Kids-palvelu tarjoaa lapsille helpon ja
turvallisen tavan nauttia heidän suosikkisisällöstään.
• Tarjoaa hauskaa ja turvallista sisältöä lapsille
monin eri tavoin.
Siirtymisohjeet : Näyttää kaukosäätimen
painikkeet, joilla voit liikkua Smart Hub -palvelussa.
• PUNAINEN (A) : Kirjautuminen Smart Hub
-palveluun.
• VIHREÄ (B) : Sovellusten lajittelu.
• Työkalut : Näyttää asetusikkunan.
• Palaa : Palaa edelliseen valikkoon.
| 58 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 58
2012-04-13 오후 4:19:31
9
Web Browser lyhyesti
1
Samsung Apps : Voit ladata erilaisia maksullisia tai
maksuttomia sovelluksia.
08
http://www.google.com/
Verkkopalvelut
0
Omat sovellukset : Näyttää henkilökohtaisen
galleriasi sovelluksista, joihin voit lisätä, joita voit
muokata sekä poistaa.
Verkkoselaimen käyttö
Voit käyttää internetiä Web Browser -sovelluksen
avulla, joka on asennettu oletuksena Smart Hub
-palveluun.
Google Search
1. Valitse Smart Hub aloitusruudulla ja paina
sitten v-painiketta.
2. Valitse Web Browser -sovellus Smart Hub
-palvelussa. ja paina sitten v-painiketta.
b Control Panel c Pointer Browsing d PIP / Tools e Exit
||HUOMAUTUS |
\\ Voit vaihtaa PIP-kanavia painamalla kaukosäätimen
PROG-painiketta.
Kaukosäätimen painikkeet PIP CH+ ja PIP CH- eivät ole
käytössä.
\\ Kun käytät Web Browser -sovellusta tuotteessa, joka
on kytketty HDMI:n kautta BD Wise -yhteensopivaan
televisioon ja BD Wise on käytössä
- selain täyttää koko ruudun ja television tarkkuus
asetetaan automaattisesti parhaaksi mahdolliseksi.
\\ Jos yrität ladata tiedoston, mutta sitä ei voi tallentaa,
näyttöön tulee virheilmoitus.
\\ Flash-videoiden toistamista ei tueta.
\\ Verkkokauppojen käyttöä eli tuotteiden ostamista verkosta
ei tueta.
\\ ActiveX-komponentteja ei tueta.
I’m Feeling Lucky
1
Ohjauspaneeli : Näyttää verkkoselain -toiminnot.
• : Siirtyy edelliselle sivulle.
• : Siirtyy viimeiselle sivulle ennen kuin se palaa
takaisin.
• : Lataa nykyisen sivun uudelleen, jolloin se
päivittyy ruudulla.
• : Siirtyy Web Browser -sovelluksen
aloitusruutuun.
• : Voit lähentää ja loitontaa ruudulle eri
prosenttiluvuin.
• : Voit lisätä tietyt sivut kirjanmerkkeihin, jolloin
voit siirtyä niihin helposti.
• : Voit tarkastella käytyjen sivujen historiaa
päivämäärän, nimen ja tiheyden mukaan.
• http://www.google.com/
: Voit syöttää sivun
osoitteen manuaalisesti tai valita sivun käytyjen
sivujen luettelosta.
•
: Voit vaihtaa helposti useiden sillä
hetkellä avoinna olevien Web Browser
-ikkunoiden välillä.
• : Voit hakea tietoa syöttämällä sanoja.
• : Voit jakaa nykyisen sivuston perheryhmälle
viestillä.
• : Voit määrittää kaikki verkkoselaimen
käyttöasetukset.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 59
2
59 |
2012-04-13 오후 4:19:32
Verkkopalvelut
2
Siirtymisohjeet : Näyttää kaukosäätimen
painikkeet, joilla voit liikkua verkkoselaimessa.
• VIHREÄ (B) : Näyttää Ohjauspaneelin.
• KELTAINEN (C) : Osoittimen vaihtaminen.
• SININEN (D) : PIP-toiminnon käyttäminen.
• Tools : Näyttää Työkalut -ikkunan.
• Exit : Verkkoselaimesta poistuminen.
Samsung Smart View
Tämä toiminto on käytettävissä Samsung SMART
PVR -laitteen Samsung Smart View -sovelluksen
kautta.
Jotta voit käyttää Smart View -toimintoa, Samsung
SMART PVR -laitteen ja mobiililaitteen tulee olla
yhdistetty Wi-Fi-yhteyden kautta. Yhteys voidaan
muodostaa seuraavílla tavoilla.
1. Samsung SMART PVR -laite ja mobiililaite
yhdistetään samaan langattomaan reitittimeen.
||NOTE |
\\ Käytettävissä vain, jos mobiililaite tukee toimintoa.
\\ Samsung Smart View on erillinen sovellus Samsungälypuhelimille/tablet-laitteille. Jos sinulla on Samsungälypuhelin/tablet-laite, joka tukee tätä ominaisuutta
(Smart View), voit ladata Smart View-sovelluksen Android
Marketista tai Samsung-sovellukset-palvelusta ja asentaa
sen laitteellesi. (Mobiililaitteiden tai mobiilikäyttöliittymän
yhteensopivuus voi muuttua tulevaisuudessa.)
\\ Kahden eri kanavan katseleminen Samsung SMART PVRja mobiililaitteella ei ole käytettävissä, jos molemmat
kanavat ovat maksullisia.
\\ Vaihdettaessa maksulliseen kanavaan Dual View -tilassa,
maksullista kanavaa voidaan katsella vain ensimmäisellä
mobiililaitteella ja Samsung SMART PVR -laitteella, jolla
maksullinen kanava on valittu.
Kun Dual View -tila otetaan käyttöön, vaihtaminen toiselle
maksulliselle kanavalla ei ole välttämättä käytettävissä
maksullisten kanavien käyttöhistorian vuoksi. Käynnistä
tässä tapauksessa Dual View -tila uudelleen.
2. Mobiililaite yhdistetään Samsung SMART
PVR -laitteeseen suoraan Soft AP -toiminnon
kautta Verkko-valikossa.
3. Jos mobiililaitteesi tukee Wi-Fi Direct
-toimintoa, se voidaan yhdistää suoraan
Samsung SMART PVR-laitteeseen Wi-Fi
Direct -toiminnon kautta Verkko-valikossa.
Dual View
Voit katsella TV-kanavaa Samsung Samsung
SMART PVR-laitteeseen yhdistetyltä
mobiililaitteeltasi.
Voit katsella mobiililaitteellasi samanaikaisesti
samaa tai eri kanavaa kuin TV:n valittua kanavaa.
| 60 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 60
2012-04-13 오후 4:19:32
Liite
Verkkopalveluiden vastuuvapautuslauseke
09
Liite
Kaikki tällä laitteella käytettävä sisältö ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja niitä suojaavat
tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai muut teollisoikeudet. Tämä sisältö ja nämä palvelut tarjotaan
ainoastaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Et saa käyttää mitään sisältöä tai palveluita
tavalla, johon sisällönomistaja tai palveluntarjoaja ei ole antanut valtuutusta. Rajoittamatta edellämainittua,
ellei asianmukainen sisällönomistaja tai palveluntarjoaja erityisesti valtuuta, et saa muokata, kopioida,
julkaista uudelleen, lähettää, julkaista, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, hyödyntää tai
muutoin levittää millään tavalla tai tietovälineellä mitään sisältöä tai palveluita, jotka näkyvät tämän laitteen
kautta.
KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN "SELLAISENAAN." SAMSUNG
EI ANNA TÄLLAISENAAN TARJOTULLE SISÄLLÖLLE TAI PALVELULLE TAKUITA, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN SAMSUNG SANOUTUU IRTI SUORAAN KAIKISTA
VÄLILLISISTÄ TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, KAUPALLISET TAKUUT
TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVAT TAKUUT. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN
LAITTEEN KAUTTA SAATAVILLE ASETETUN SISÄLLÖN TAI PALVELUN SAATAVUUTTA, OIKEAAIKAISUUTTA, LAILLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ, EIKÄ MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN
LUKIEN HUOLIMATTOMUUS, SAMSUNG OLE VASTUUSSA, SOPIMUKSENMUKAISESTI
TAI OIKEUDENVASTAISESTI, MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA,
ERITYISLAATUISESTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, ASIANAJOKUSTANNUKSISTA, KULUISTA TAI
MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TAI OVAT YHTEYDESSÄ MIHINKÄÄN TIETOON,
JOKA SISÄLTYY TAI ON SEURAUSTA MISTÄÄN SISÄLLÖSTÄ TAI PALVELUSTA SINUN TAI MINKÄÄN
KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMESTA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA
OLISI ILMOITETTU.
Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lopettaa tai keskeyttää milloin tahansa. Samsung ei anna takuita
siitä, että mikään sisältö tai palvelu tulee olemaan saatavilla minkään ajanjakson aikana. Sisältö ja palvelut
siirretään kolmansien osapuolten toimesta verkkojen ja tiedonsiirtoresurssien kautta, joihin Samsung ei voi
vaikuttaa. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleispätevyyttä Samsung sanoutuu suoraan
irti vastuusta ja velvollisuudesta mihinkään minkään sisällön tai palvelun keskeytykseen tai lakkautukseen,
joka on asetettu saataville tämän laitteen kautta.
Samsung ei ole vastuussa tai velvoitettu sisältöön ja palveluihin liittyvään asiakaspalveluun. Kaikki
kysymykset tai palvelupyynnöt liittyen sisältöön tai palveluihin tulee tehdä suoraan asianmukaiselle sisällön
tai palvelun tarjoajalle.
Samsung ei ole vastuussa tai velvoitettu sisältöön ja palveluihin liittyvään asiakaspalveluun. Kaikki
kysymykset tai palvelupyynnöt liittyen sisältöön tai palveluihin tulee tehdä suoraan asianmukaiselle sisällön
tai palvelun tarjoajalle.
Lisenssi
• Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Valmistettu lisenssillä, Yhdysvaltain patenttinumerot: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535
ja muut Yhdysvaltain ja maailmanlaajuiset myönnetyt tai vireillä olevat patentit. DTS,
sen symboli ja DTS sekä sen symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS
2.0+Digital Out on DTS, Inc.:n tavaramerkki. Ohjelmisto sisältyy tuotteeseen. © DTS, Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään.
2.0+Digital Out
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 61
61 |
2012-04-13 오후 4:19:33
Liite
• DivX
-- KOSKIEN DIVX-VIDEOTA: DivX® on Rovi Corporationin tytäryhtiön, DivX, LLC:n,
kehittämä digitaalinen videomuoto. Tämä on virallinen DivX-sertifioitu® laite, joka
toistaa DivX-videokuvaa. Saat lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostosi DivXvideoiksi, vierailemalla osoitteessa divx.com.
-- KOSKIEN DIVX VIDEO-ON-DEMAND -PALVELUA: Tämä DivX-sertifioitu® laite täytyy rekisteröidä,
jotta sillä voidaan toistaa ostettuja DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia. Saat rekisteröintikoodin
siirtymällä DivX VOD -osioon laitteen asetusvalikossa. Saat lisätietoja rekisteröinnin suorittamisesta
osoitteesta vod.divx.com.
-- DivX-sertifioitu® toistamaan DivX®-videokuvaa, jonka tarkkuus on enintään HD 1080p, mukaan lukien
premium-sisältö.
DivX®, DivX Certified® ja näihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Niitä käytetään luvanvaraisesti.
Laite on seuraavien Yhdysvaltain patenttien alainen: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• Termit HDMI, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
• Rovi Flow-Down -lisenssiehdot (Käyttöehdot)
-- Tämä sovellus käyttää Rovi Corporationin ("Rovi") ohjelmistoa ja tekniikkaa. Rovi-ohjelmisto
ja -tekniikka (Yhdessä "Rovi-tekniikka") tarjoaa käyttäjille pääsyn musiikisisältöön ("Rovi-tieto")
internetissä ja muiden valmistajien Rovi-tietokannoissa, ("Rovi-tietokannat") jotka sijaitsevat Rovipalvelimilla ("Rovi-palvelimet") sekä muiden toimintojen suorittamiseen. Voit käyttää Rovi-tietoa vain
tämän sovellusohjelmiston tarkoittamilla loppukäyttäjän toiminnoilla.
-- Hyväksyt, että käytät Rovi-tietoa, Rovi-tekniikkaa ja Rovi-palvelimia omiin henkilökohtaisiin eikaupallisiin käyttötarkoituksiisi. Hyväksyt, että et osoita, kopioi, siirrä tai lähetä Rovi-tietoa millekään
kolmannelle osapuolelle. Hyväksyt, että et käytä Rovi-tietoa, Rovi-tekniikkaa, Rovi-tietokantoja tai
Rovi-palvelimia, paitsi tässä kuvatuin ehdoin.
-- Hyväksyt, että ei-yksinomaislisenssisi käyttää Rovi-tietokantoja, Rovi-tietoa, Rovi-tekniikkaa ja Rovipalvelimia lakkaa, jos rikot näitä rajoituksia. Jos lisenssisi lakkaa, hyväksyt, että lopetat kaiken Rovitiedon, Rovi-tekniikan ja Rovi-palvelimien käytön. Rovi pidättää kaikki oikeudet Rovi-tietoon, Rovitekniikkaan ja Rovi-palvelimiin, mukaan lukien kaikki omistajuusoikeudet. Hyväksyt, että Rovi voi
pakottaa sen oikeuksia tämän sopimuksen nojalla sinua vastaan suoraan sen omalla nimellään.
-- Rovi pidättää oikeuden poistaa tietoa Rovi-tietokannoista tai muuttaa tietoluokkia mistä tahansa
syystä, jonka Rovi näkee riittäväksi. Takuita ei anneta siitä, että Rovi-tekniikka tai Rovi-palvelimet
olisivat vapaita virheistä tai että Rovi-tekniikan tai Rovi-palvelimien toiminta on keskeytymätöntä.
Rovilla ei ole velvollisuutta antaa uutta parannettuja tai lisättyjä tietotyyppejä tai -luokkia, jotka Rovi voi
valita tarjota tulevaisuudessa, ja on myös vapaa keskeyttämään verkkopalvelunsa milloin tahansa.
-- Lähettämäsi tieto ei ole henkilökohtaista tietoa tai henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa, vaan tietoa
koskien musiikkilevyjä ja niihin liittyvää tietoa, joka ei esiinny Rovi-hakutietokannassa. Varmistat,
että parhaan tiedon mukaan levy, jota lähetetty tieto vastaa, on kaupallisesti saatavilla, ja että sinä
loppukäyttäjänä olet laillisesti oikeutettu lähettämään tiedon.
| 62 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 62
2012-04-13 오후 4:19:33
09
Liite
-- Siinä määrin, että sinä, loppukäyttäjänä, annat mitään tietoa alkuperäisistä tekijöiden töistä, jotka
lisätään Rovi-tietokantaan, edustat ja takaat, että olet ainoa kyseisten töiden tekijä, ja edelleen tällöin
myönnät Roville kaikki tekijänoikeudet niihin, mukaan lukien oikeuden rekisteröidä tekijänoikeus
kyseisiin töihin osana Rovi-tietokantaa.
-- ROVI-TEKNIIKALLE JA JOKAISELLE ROVI-TIEDON KOHTEELLE ANNETAAN SINULLE LUPA
"SELLAISENAAN." ROVI EI TEE EDUSTUKSIA TAI TAKUITA, SUORIA TAI EPÄSUORIA, KOSKIEN
MINKÄÄN ROVI-TIEDON OIKEELLISUUTTA ROVI-PALVELIMILLA. ROVI KIELTÄYTYY KAIKISTA
TAKUISTA, SUORISTA TAI EPÄSUORISTA, SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, KÄYVÄN
EPÄSUORAN TAKUUN, KÄYTTÖKELPOISUUDEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, NIMIKKEESEEN
JA EI-RIKKOMISEEN. ROVI EI TAKAA TULOKSIA, JOTKA SAADAAN ROVI-TEKNIIKAN TAI
MINKÄ TAHANSA ROVI-PALVELIMEN KÄYTÖSTÄSI. MISSÄÄN TAPAUKSESSA ROVI EI OLE
VASTUUSSA SINULLE TAI MILLEKÄÄN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN VÄLILLISESTÄ
TAI LIITÄNNÄISESTÄ VAHINGOSTA TAI MENETETYISTÄ VOITOISTA TAI LIIKEVAIHDOSTA, MIKÄ
AIHEUTUU SINUN ROVI-TIEDON, ROVI-TEKNIIKAN TAI MUUSTA KÄYTÖSTÄ.
• Avoimen lähdekielen lisenssi-ilmoitus
-- Mikäli avoimen lähdekielen ohjelmistoa käytetään, Avoimen lähdekielen lisenssit ovat saatavilla
tuotevalikosta.
• Kopiosuojaus
-- Tämä tuote käyttää Yhdysvaltain patenttien ja muiden Rovi Corporationin teollisoikeuksien suojaamaa
tekijänoikeuksien kopiosuojatekniikkaa. Käytetyn salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Suositus – Vain EU
• Samsung Electronics ilmoittaa täten, että Samsung SMART PVR -laite on
yhteensopiva EU:n direktiivin 1999/5/ olennaisten vaatimusten ja muiden
olennaisten säännösten kanssa.
Virallinen vaatimuksenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta http://www.samsung.com,
siirry kohtaan Tuki > Hae tuotetukea ja anna mallin nimi.
Tätä laitteistoa voidaan käyttää kaikissa EU-maissa. Ranskassa tätä laitetta voidaan käyttää vain
sisätiloissa.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 63
63 |
2012-04-13 오후 4:19:33
Liite
Lisätiedot
Huomautus
TV:n kuvasuhde
• Jos valitset kuvasuhteen ja asetuksen, joka poikkeaa television kuvasuhteesta, kuva saattaa näky
vääristyneenä.
• Jos valitset Alkuperäinen 16:9 -tilan, kuva voi näkyä 4:3 Pillarbox -tilassa (mustat palkit kuvan
sivuilla).
BD Wise (vain Samsung-tuotteet)
• Kun BD Wise on käytössä, Tarkkuus -asetus on oletuksena BD Wise ja BD Wise tulee näkyviin
Tarkkuus -valikossa.
• Jos tuote kytketään laitteeseen, joka ei tue BD Wise -toimintoa, tätä toimintoa ei voi käyttää.
• BD Wise -toimintoa varten sekä tuotteen että television BD Wise -asetukseksi on valittava Käytössä.
Digitaalilähtö
Asetukset
• Huolehdi oikean digitaalisen lähdön valinnasta, sillä muuten et kuule mitään ääntä tai kuulet
hyvin voimakkaan äänen.
• Jos HDMI-laite (AV-vastaanotin tai televisio) ei ole yhteensopiva pakattujen muotojen (Dolby
digital, DTS) kanssa, äänisignaali toistetaan PCM-muodossa.
PCM-aliotanta
• HDMI
-- Jos televisio ei ole yhteensopiva pakattujen monikanavamuotojen (Dolby Digital, DTS) kanssa,
tuote saattaa toistaa kaksikanavaista PCM-ääntä, vaikka asetusvalikossa olisi valittu Bittivirta
(uudelleenkood. tai käsittelemätön).
-- Jos televisiosi ei ole yhteensopiva yli 48kHz:n näytteenottotaajuuksien kanssa, tuote voi
lähettää 48kHz:n signaalin.
Anynet+(HDMI-CEC)
• Jotkin HDMI-lähdön tarkkuudet eivät ehkä toimi sen mukaan, millainen televisio sinulla on. Katso
lisätietoja televisiosi käyttöoppaasta.
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos HDMI-kaapeli ei tue CEC:tä.
• Jos Samsung-televisiossa on Anynet+-logo, se tukee Anynet+-toimintoa.
Tekstityskielen valitseminen
Mediatoisto
• Tämä toiminto vaihtaa ensisijaisia ja toissijaisia tekstityksiä samaan aikaan.
• Ensisijaisten ja toissijaisten tekstitysten kokonaismäärä näytetään erikseen.
• Jos painat kaukosäätimen SUBTITLE-painiketta, tekstityspalkki tulee näkyviin.
Voit poistaa tekstityspalkin näkyvistä painamalla RETURN-painiketta.
| 64 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 64
2012-04-13 오후 4:19:33
Tarkkuus ulostulon mukaan
E-sisällön/digitaalisen sisällön toisto
Asetukset
E-sisältö/
Digitaalinen sisältö
HDMI / ei kytketty
VIDEO-tila
VIDEO-tila
576i/480i
-
576i/480i
-
Elokuvan kuvataajuus :
Automaattinen (24fps)
1080p
576i/480i
-
1080@24F
480i
-
720p
720p
BD Wise
1080p
Televisiotulon
suurin resoluutio
Automaattinen
1080p
1080i
1080i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
„„
HDMI
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
Liite
Sisältötyyppi
09
„„
576i/480i
-
576i/480i
DTV-näkymä
Lähtö
Tarkkuus
BD Wise
Automaattinen
DTV Smart
Tarkkuus "Autom."
DTV Smart
Tarkkuus "Pois"
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
HDMI-tila
HDMI / kytketty
1080p
Lähetyksen
tarkkuus
Televisiotulon suurin
resoluutio
1080p
VIDEO-tila
576i/480i
HDMI / ei kytketty
VIDEO-tila
-
576i/480i
-
576i/480i
-
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
720p
-
576i/480i
-
576i/480i
576i/480i
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 65
65 |
2012-04-13 오후 4:19:33
Liite
||HUOMAUTUS |
\\ Älykäs DTV-tarkkuus otetaan käyttöön vain silloin, kun tarkkuus on asetettu tilaan Automaattinen.
\\ Jos tuotteeseen kytketty televisio ei tue Elokuvan kuvataajuus -tilaa tai valittua tarkkuutta, seuraava viesti tulee näkyviin: "Jos
kuvia ei näy Kyllä-painikkeen napsauttamisen jälkeen, odota 15 sekuntia, niin alkuperäinen tarkkuus palautetaan. Haluatko
säilyttää nykyisen tarkkuuden?" Jos valitset Kyllä, television ruutu pimenee 15 sekunniksi. Tämän jälkeen tarkkuus palautuu
edelliseen tarkkuuteen automaattisesti.
\\ Jos ruutu on edelleen tyhjä, kun olet vaihtanut resoluutiota, pidä tuotteen etuosan @-painiketta painettuna yli 5 sekuntia.
Noudata edellisellä sivulla olevia ohjeita kunkin tilan käyttämiseksi ja valitse kuvasuhdeasetus, jota televisiosi tukee.
Digitaaliset lähtövalinnat
Asetukset
PCM
Kytkentä
Lähetyksen
äänivirta
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
MPEG1 Layer 2
HE-AAC
HDMI-tuettu AVvastaanotin
2-kanavainen PCM
2-kanavainen PCM
2-kanavainen PCM
Jopa 5.1-kanavainen PCMääni
Optinen
2-kanavainen PCM
2-kanavainen PCM
2-kanavainen PCM
2-kanavainen PCM
Bittivirta
(käsittelemätön)
HDMI-tuettu AVvastaanotin
Dolby Digital*
Dolby Digital Plus*
2-kanavainen PCM
DTS
uudelleenkood.**
* Jos Audiokuvaus on asetettu Käytössä -tilaan, lähtö on 2-kanavainen PCM.
** Jos HE-AAC-lähderaita on 2- tai 1-kanavainen, lähtö on 2-kanavainen PCM.
Optinen
Dolby Digital*
Dolby Digital*
2-kanavainen PCM
DTS
uudelleenkood.**
| 66 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 66
2012-04-13 오후 4:19:33
Vianmääritys
RATKAISU
Kaukosäädin ei toimi.
• Tarkista kaukosäätimen paristot. Vaihda tarvittaessa.
• Käytä kaukosäädintä korkeintaan 6,1metrin etäisyydeltä.
• Poista paristot ja pidä yhtä tai useampaa painiketta alhaalla muutaman
minuutin ajan, jolloin kaukosäätimen mikroprosessori tyhjentyy
uudelleenasennusta varten. Asenna paristot ja yritä käyttää kaukosäädintä
uudelleen.
Ei ääntä.
• Varmista, että olet valinnut Äänivalinnat-valikossa oikean digitaalisen
lähtöasetuksen.
Kuvaa ei näy
• Jos HDMI-lähtö on asetettu näyttötarkkuudelle, jota televisio ei tue
(esimerkiksi 1080p), et ehkä näe kuvaa televisiossa.
• Pidä tuotteen etuosan @-painiketta painettuna yli 5 sekuntia. Kaikki
asetukset palaavat oletusasetuksiksi.
Salasana on unohtunut
• Pidä tuotteen etuosan @-painiketta painettuna yli 5 sekuntia. Kaikki
asetukset, salasana mukaan lukien, palautetaan oletusasetuksiksi.
Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.
Jos kohtaat muita ongelmia.
• Katso käyttöoppaan hakemistosta, millä sivulla kyseiseen ongelmaan on
lisäohjeita, ja noudata annettuja ohjeita.
• Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun
Samsungin huoltoon.
Ei HDMI-lähtöä.
• Tarkista kytkennät television ja tuotteen HDMI-liitäntöjen välillä.
• Tarkista, tukeeko televisio HDMI-tulon näyttötarkkuuksia 480p, 720p,
1080i, 1080p.
Epänormaali HDMI-lähdön näyttö.
• Jos ruudulla näkyy ”lumisadetta”, televisio ei tue HDCP:tä (High-bandwidth
Digital Content Protection).
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 67
Liite
ONGELMA
09
Tarkista seuraavat ratkaisut ennen yhteydenottoa huoltoon.
67 |
2012-04-13 오후 4:19:33
Liite
ONGELMA
AllShare-toiminto
RATKAISU
Näen AllShare-toiminnon kautta jaetut
kansiot, mutta en näe tiedostoja.
• AllShare-toiminto näyttää vain tiedostot, jotka vastaavat Videot, Valokuvat ja
Musiikki luokkia. Tiedostot, jotka eivät vastaa näitä luokkia, eivät ehkä näy.
Videokuva pätkii.
• Tarkista onko verkko vakaa.
• Varmista, että verkkokaapeli on oikein kytketty ja että verkko ei ole
ylikuormitettu.
• DLNA-yhteensopivan laitteen ja tuotteen välinen langaton yhteys on
epävakaa.
Tarkista yhteys.
AllShare-yhteys tuotteen ja tietokoneen välillä • Saman aliverkon IP-osoitteen tulee olla yksilöllinen.
on epävakaa.
Jos osoitteet eivät ole yksilöllisiä, voi esiintyä häiriöitä.
• Tarkista, onko sinulla palomuuri käytössä.
Poista palomuuri tarvittaessa käytöstä.
Tallentaminen
”Suorituskykytesti epäonnistui” -viesti tulee
näkyviin ja Ajastintallennus sekä Timeshift
-toiminnot eivät toimi.
• Tämä ongelma voi aiheutua siitä, että käytetään huonolaatuista USBtallennuslaitetta, joka ei tue Tallennus -toimintoa.
Suosittelemme USB-kiintolevyn käyttöä.
• Suositeltu USB-kiintolevyn suorituskyky on vähintään 5400 rpm.
RAID-tyyppinen USB-kiintolevy ei ole tuettu.
Korjaukset
Jos otat meihin yhteyttä tuotteen korjausta varten, käsittelykulut voidaan periä, jos:
1. Teknikko kutsutaan kotiisi pyynnöstäsi, ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä.
2. Tuot laitteen korjauskeskukseen ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä.
Kerromme sinulle käsittelykulun summan ennen kuin teemme kotikäynnin tai aloitamme työt tuotteen
kanssa.
Suosittelemme, että luet tämän käyttöoppaan tarkoin läpi, etsit ratkaisun verkossa osoitteessa www.
samsung.com tai otat yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun osoitteessa www.samsung.com ennen kuin
pyydät tuotteen korjausta.
| 68 Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 68
2012-04-13 오후 4:19:33
Tekniset tiedot
Videolähtö
Äänilähtö
Verkko
HDD-kapasiteetti
Komposiittivideo (analoginen)
Analoginen
Digitaalinen
Ethernet
Langaton lähiverkko
Suojaus
WPS(PBC)
STB-E7500N
STB-E7900N
Liite
HDMI
2,02 Kg
330 (L) X 270 (K) X 52 (S) mm
+5–+35 °C
10–75 %
Resoluutio : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM, bittivirta
RCA-liitäntä, 1,0 Vp-p (75 Ω kuormitus)
Resoluutio : 576i/480i
RCA-liitäntä, 2 kanavaa (2 Vrms ± 10 %)
TOS-Link optinen
100BASE – TX Terminal
Sisäinen
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Tuettu
500GB
1TB
09
Yleiset
Paino
Mitat
Käyttölämpötila
Käyttötilan ilmankosteus
Video
Ääni
-- 10Mbps:n tai sitä hitaampia verkkoyhteyksiä ei tueta.
-- Suunnittelua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
-- Saat tietoa virtalähteestä ja virrankulutuksesta tuotteeseen kiinnitetystä merkkitarrasta.
-- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
Suomi
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 69
69 |
2012-04-13 오후 4:19:33
FINLAND
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä alkaen materiaalitai valmistusvioille. Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palauttaa sen myyneeseen liikkeeseen. Kuitenkin
myös muissa EU-maissa toimivat Samsungin valtuutetut myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle
jossakin toisessa EU-maissa myönnettyjä takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia,
yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista huolloistamme saa osoitteesta:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Puh: 30 - 6227 515
www.samsung.com/fi
@ TAKUUEHDOT
1. Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuuhuoltoa tarvittaessa takuukortti on täysin ja oikein täytetty sekä
se esitetään yhdessä alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostoksen vahvistavan todisteen kanssa,
eikä tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan tuotteen tai sen viallisen osan
vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä tai Samsungin valtuuttamassa
huollossa. Rahoja ei makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan jälleenmyyjällä, joka ei ole
Samsungin valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään kata sellaisia korjauksia eikä niiden
Samsungtuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali-eikä valmistusvikoja silloin kun se pitää muuttaa
yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai paikallisen teknisen tai turvastandardin kanssa, joka on
voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin suunniteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu
ei kata tällaista muutosta eikä muutostyön mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä aiheutuvia
kustannuksia myöskään makseta korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin kulumisen aiheuttamia korjauksia tai
osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen normaalista poikkeava käyttö tai väärä
asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon, mellakoiden tai minkä muun tahansa
Samsungin vaikuttamattomissa olevan seikan aiheuttamia vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen omistusoikeuden takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin lakisääteisiin oikeuksiin minkään maan
lainsäädännössä, riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen pohjalta jälleenmyyjään tai
johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista, tämän takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat
hänen yksinomaisia oikeuksiaan, eikä Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa
levyjen, CD-levyjen, video- tai audionauhojen tai muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista
tai seurannaisista menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 70
2012-04-13 오후 4:19:33
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
Web Site
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä.)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää
muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo
sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä
aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi
paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia
sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän
päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja
lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen
myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen
lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
AK68-02230T-01
02230T-STB-E7900N-XE-FIN.indd 71
2012-04-13 오후 4:19:34
STB-E7500N
STB-E7900N
Samsung SMART PVR
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.
For at modtage en udførlig service skal du registrere dit
produkt på
www.samsung.com/register
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 1
2012-04-13 오후 3:00:47
Sikkerhedsinformationer
Advarsel
FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL
OVERLADES TIL TEKNIKERE.
FORSIGTIG
Dette symbol indikerer “farlig spænding”
inden i produktet og udgør risiko for stød
eller personskade.
MÅ IKKE ÅBNES :
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
FORSIGTIG: FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE Dette symbol henviser til vigtige instruktioner,
FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK
der følger med produktet.
STØD. DER ER INTET INDENI, DER KAN
REPARERES. REPARATIONER SKAL UDFØRES AF
UDDANNEDE TEKNIKERE.
Installér ikke dette udstyr et sted med begrænset
plads som f.eks. en bogreol e.l.
ADVARSEL
• For at forhindre skade, der kan medføre brand
eller elektrisk stød, må du ikke udsætte
apparatet for regn eller fugt.
VIGTIG BEMÆ RKNING
Netledningen på dette udstyr er forsynet med et
støbt netstik med en sikring. Sikringens værdi er
anført på stikkets benside.
Skal sikringen udskiftes, skal du bruge en
BS1362-godkendt sikring af samme størrelse.
Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet.
Hvis et sikringsdæksel skal udskiftes, skal det nye
være i samme farve som stikbensoverfladen.
Ekstra sikringsdæksler fås hos forhandleren.
Hvis det isatte stik ikke passer til stikkontakterne i
dit hus, eller hvis kablet ikke er langt nok til at nå
en stikkontakt, kan du bruge en egnet,
sikkerhedsgodkendt forlængerledning eller få
hjælp hos din forhandler.
Men hvis der ikke er anden udvej end at skære
stikket af, fjerner du sikringen og kasserer stikket
på forsvarlig vis. Stikket må ikke forbindes til en
stikkontakt, da der er risiko for elektrisk stød fra
den ubeskyttede ledning.
For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket
fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten
være klar til brug.
Produktenheden, der følger med denne
brugervejledning, gives i licens under bestemte
intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende
bestemte tredjeparter.
Forholdsregler
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Læs disse brugsinstruktioner omhyggeligt, inden enheden
tages i anvendelse. Følg alle sikkerhedsinstruktioner, der
er nævnt herunder.
Behold disse sikkerhedsinstruktioner i nærheden for
senere reference.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Læs disse instruktioner.
Gem disse instruktioner.
Vær opmærksom på alle advarsler.
Følg alle instruktioner.
Brug ikke dette udstyr i nærheden af vand.
Brug kun en tør klud til rengøring.
Blokér ikke nogen ventilationsåbning. Installér
i overensstemmelse med fabrikantens
instruktioner.
8. Installér ikke tæt på varmekilder, som f.eks.
radiatorer, varmeovne, ovne eller andet udstyr
(herunder AV-modtagere), der afgiver varme.
| 2 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 2
2012-04-13 오후 3:00:47
Advarsler vedr. håndtering
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 3
Sikkerhedsinformationer
• Udsæt ikke dette apparat for dryp eller sprøjt.
Anbring ikke genstande fyldt med væsker, f.eks.
vaser, oven på apparatet.
• For at slukke komplet for dette apparat, skal du
fjerne stikket fra stikkontakten.
Derfor skal stikket være let tilgængeligt hele
tiden.
• Berør ikke stikket med våde hænder. Ellers kan
det medføre elektriske stød.
• Slut ikke flere elektriske enheder til den samme
stikkontakt. Overbelastning af en stikkontakt
kan medføre overophedning og brand.
• Vedligeholdelse af kabinettet.
-- Inden andre komponenter sluttes til dette
produkt, skal du sørge for at slukke for dem.
-- Hvis du flytter produktet hurtigt fra et koldt
sted til et varmt sted, kan der dannes
kondens på de drivende dele og på objektivet,
hvilket kan medføre unormal diskafspilning.
Hvis dette sker, skal du tage ledningen ud af
produktet og vente i to timer, inden du sætter
stikket i stikkontakten igen. Isæt derefter
disken, og forsøg at afspille igen.
• Hvis produktet laver en unormal lyd eller
frembringer en brændt lugt eller røg : Sluk straks
på afbryderen, og fjern strømstikket fra
stikkontakten. Kontakt herefter det nærmeste
kundeservicecenter for teknisk assistance. Brug
ikke produktet. Brug af produktet, som det er,
kan medføre brand eller elektrisk stød.
01
9. Du må ikke modarbejde sikkerhedsformålet
med det polariserede stik eller stikket med
jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben,
hvor det ene er bredere end det andet. Et stik
med jordforbindelse har to ben og en tredje
tand til jordforbindelsen. Det brede ben eller
den tredje "tand" findes af hensyn til din
sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke passer til
din stikkontakt, skal du konsultere en elektriker
for at få en erstatning for det forkerte stik.
10. Sørg for, at der ikke trædes eller trykkes på
strømkablet, specielt ved stikkene,
opbevaringssteder og det sted, hvor de
udgår fra udstyret.
11. Brug kun tilbehør, der er specificeret af
fabrikanten.
12. Brug kun et rullebord, en
sokkel, en skammel, et
ophæng eller et bord, der
er anbefalet af fabrikanten,
eller som sælges sammen
med udstyret. Når der
anvendes et rullebord, skal
du være forsigtig, når du flytter rullebordet/
apparatet, for at forhindre skade pga.
tippende apparater.
13. Fjern apparatet fra stikkontakten ved uvejr
med lyn og torden, eller hvis det ikke skal
anvendes i længere tid.
14. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale.
Service er nødvendig, hvis apparatet er blevet
beskadiget på nogen måde, som f.eks. hvis
strømforsyningen eller stikket er beskadiget,
hvis der er spildt væske, eller hvis objekter
er kommet ind i apparatet, hvis apparatet
har været udsat for regn eller fugt, fungerer
unormalt eller er blevet tabt.
3|
2012-04-13 오후 3:00:48
Sikkerhedsinformationer
Brug af 3D-funktionen
VIGTIGE SUNDHEDS- OG
SIKKERHEDSINFORMATIONER TIL 3D-BILLEDER.
Læs og forstå følgende sikkerhedsinformation,
inden 3D-funktionen anvendes.
• Nogle seere kan opleve ubehag, mens de ser 3Dtv, som f.eks. svimmelhed, kvalme og hovedpine.
Hvis du får et af disse symptomer, skal du
stoppe med at se 3D-tv, tage dine aktive
3D-briller af og hvile.
• Hvis du kigger på 3D-billeder i lang tid ad
gangen, kan øjnene blive trætte. Hvis du bliver
træt i øjnene, skal du stoppe med at se 3D-tv,
tag dine aktive 3D-briller af og hvile.
• En ansvarlig voksen bør holde øje med børn,
som bruger 3D-funktionen.
Hvis der er klager over trætte øjne, hovedpine,
svimmelhed eller kvalme, skal barnet stoppe
med at se 3D-tv og hvile.
• Du må ikke bruge 3D-briller som solbriller eller
til andre formål. (F.eks. som almindelige briller,
solbriller, beskyttelsesbriller mv.)
• Brug ikke 3D-funktionen eller de aktive
3D-briller, mens du går eller bevæger dig rundt.
Hvis du bruger 3D-funktionen eller de aktive
3D-briller, mens du går eller bevæger dig rundt,
kan du risikere at gå ind i genstande, snuble
og/eller falde, og det kan medføre en alvorlig
personskade.
• Når der vises et 3D-program med denne
model, kan den faktiske skærm se ud som vist
nedenfor:
Skærmbillede
Beskrivelse
Sidevis
Samme skærm kopieres
vandret.
Øverst og
nederst
Samme skærm kopieres
lodret.
• 3D-programmodtagelse, -optagelse og
-afspilning på denne model understøtter
muligvis ikke 3D fuldt ud, da 3D-sendeformatet
endnu ikke er standardiseret på verdensplan.
Det skyldes ikke, at produktet ikke fungerer
korrekt eller er i stykker.
• Hvis du vil have glæde af 3D-indhold, skal du
tilslutte en 3D-enhed (3D-kompatibel(t) AVmodtager eller tv) til produktets HDMI OUT-port
ved hjælp af et højhastigheds HDMI-kabel. Tag
3D-briller på, før du afspiller 3D-indholdet.
• Produktet udsender kun 3D-signaler gennem
HDMI-kablet tilsluttet HDMI OUT-porten.
• Da videoopløsningen i 3D-afspilningstilstand er
fastsat i overensstemmelse med den originale
3D-videos opløsning, kan du ikke ændre
opløsningen efter dine ønsker.
• Visse funktioner, som f.eks. BD Wise, indstilling
af skærmstørrelse og justering af opløsning,
virker muligvis ikke korrekt i
3D-afspilningstilstanden.
• Du skal bruge et HDMI-kabel med høj hastighed
til korrekt udsendelse af 3D-signalet.
• Du skal sidde mindst tre gange skærmbredden
foran tv'et, når du ser 3D-billeder. Hvis du f.eks.
har en 46 tommers skærm, skal du sidde 3,5 m
fra skærmen.
• Anbring 3D-videoskærmen i øjenhøjde for at
opfange det bedste 3D-billede.
• Hvis produktet er tilsluttet visse 3D-enheder,
virker 3D-effekten muligvis ikke korrekt.
Copyright
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne
brugervejledning må ikke reproduceres eller
kopieres helt eller delvist uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co.
| 4 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 4
2012-04-13 오후 3:00:48
Indhold
Sikkerhedsinformationer
Advarsel
Forholdsregler
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Advarsler vedr. håndtering
Brug af 3D-funktionen
Copyright
Sådan kommer du i gang
7
7
7
7
8
11
12
13
14
Formatkompatibilitet
Understøttede disktyper og indhold, som
produktet kan afspille
Tilgængelig optagetid for intern harddisk
Produktlogoer
Understøttede formater
Tilbehør
Frontpanel
Bagpanel
Fjernbetjening
Tilslutninger
16
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
Tilslutning til et tv med et lyd/videokabel og
antennekabel
Tilslutning til et tv
Metode 1 Med et HDMI-kabel (medfølger ikke) Bedste kvalitet (anbefales)
Metode 2 Med et video- og et lydkabel - God
kvalitet
Tilslutning til et lydsystem
Metode 1 Tilslutning til en AV-modtager med
HDMI-understøttelse
Metode 2 Tilslutning til en AV-modtager med
optisk indgang
Metode 3 Tilslutning til en stereoforstærker med
et lydkabel
Tilslutning til en netværksrouter
Kablet netværk
Trådløst netværk
Opsætningsproceduren
Hjemmeskærmen
Adgang til skærmbilledet Indstill
Knapper på fjernbetjeningen ved brug af menuen
Indstill
22
Funktioner i menuen Indstill
31
Netværk og internettet
31
Konfiguration af din netværksforbindelse
33
Wi-Fi Direct
34
Blød AP
35AllShare-indstillinger
35Enhedsnavn
35
Opgradering af softwaren
35Online
36
Via kanal
36
Via USB
Via download
36
36
Ventetilstand Opgradering
20
20
20
21
Media Play
37
37
38
38
39
39
39
40
40
40
Sæt en USB-enhed eller en mobiltelefon i USBporten
Adgang til afspilningsskærmen i AllShare Play
Brug af funktionen AllShare Play
Sådan downloades AllShare-softwaren
Afspilning af indhold, der findes på din pc, på din
Samsung SMART PVR
Afspilning af indhold, der findes på din
smartphone, på din Samsung SMART PVR
Styring med din mobilenhed
Styring af videoafspilning
Knapper på fjernbetjeningen til videoafspilning
Brug af menuen Værktøj
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 5
Indhold
2
2
2
3
4
4
Indstillinger
5|
2012-04-13 오후 3:00:49
41
41
42
42
42
42
43
43
44
Styring af musikafspilning
Knapper på fjernbetjeningen til musikafspilning
Brug af menuen Værktøj
Gentagelse af numre
Blanding af numre
Oprettelse af en afspilningsliste
Afspilning af billedindhold
Brug af menuen Værktøj
Brug af menuen Værktøj, når en fil er markeret
DTV-funktioner
47
Se tv-kanaler
47
Brug af menuen Værktøj
48
Brug af funktionen PIP (Picture-In-Picture)
48
edigering af kanaler
48Kanalliste
49
Skærmen Kanal
Brug af menuen Værktøj
49
49
Se skærmen Vejledning
50
Tidsplanstyring
Brug af tekst-tv
50
Netværkstjenester
58
58
59
60
60
Brug af Smart Hub
Overblik over Smart Hub
Brug af webbrowser
Samsung Smart View
Dual View
Appendiks
61
Ansvarsfraskrivelse for netværkstjenester
61
Licens
63
Anbefaling - kun EU
64
Flere informationer
Fejlfinding
67
68Reparationer
69
Specifikationer
Avancerede funktioner
52
Optagelse
52
Kontrollerer tilgængelig lagringsplads
52
Optagelse af den tv-kanal, du ser nu
53
Samtidig optagelse
53Timeshift-funktion
55
Afspilning af den optagede titel
55
Redigering af den optagede titel
55
Opdeling af en sektion i en titel (opdel i to)
56
Opdeling af en sektion i en titel (delvis sletning)
56
Kopiering
56
Kopiering af videoer, musik eller fotos
56
3D-funktioner
563D-konverter
57
Justering af 3D-dybden
57
Se DTV med 3D-effekt
| 6 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 6
2012-04-13 오후 3:00:49
Sådan kommer du i gang
Formatkompatibilitet
Detaljer
Indikerer en funktion, som er tilgængelig på et USB-lagermedie, der indeholder DivX-, MKVeller MP4-indhold.
Indikerer en funktion, som er tilgængelig på et USB-lagermedie, der indeholder MP3- eller
WMA-indhold.
VIDEO
MUSIK
FOTO
Indikerer en funktion, som er tilgængelig på et USB-lagermedie, der indeholder JPEG-indhold.
VIDEO
MUSIK
FOTO
Angiver en funktion, der er tilgængelig på harddisken eller USB.
Sådan kommer du i gang
Indhold
02
Understøttede disktyper og indhold, som produktet kan afspille
* Der findes yderligere oplysninger om filformatet på side 8~10.
Tilgængelig optagetid for intern harddisk
Du kan optage digitale udsendelser på den interne harddisk som herunder.
Alt efter den aktuelle udsendelse kan den tilgængelige optagetid være anderledes end nedenstående tabel. På
skærmmenuen kan du kontrollere den tilgængelige optagetid som vist i tilfældet ”højt” i nedenstående tabel.
Udsendelsestype
Anslået bithastighed
HD
SD
8Mbps (Normal)
20Mbps (High)
5Mbps (Normal)
10Mbps (High)
STB-E7900N
257 timer
102 timer
411 timer
205 timer
Optagetid
STB-E7500N
124 timer
49 timer
199 timer
99 timer
||BEMÆRK |
\\ Da produktets Timeshift-funktion samt andre implementerede funktioner kræver, at en vis mængde harddiskplads er
allokeret internt, kan den samlede størrelse, der vises i "Styring af lagringsenhed" i menuen Indstill. være anderledes end den
harddiskkapacitet, der er opgivet i denne vejledning.
Produktlogoer
DivX
PAL-sendesystemer i England, Frankrig, Tyskland mv.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 7
7|
2012-04-13 오후 3:00:49
Sådan kommer du i gang
Understøttede formater
Understøttelse af videofiler
Filtypenavn
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
Container
*.webm
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
WebM
Video-codec
Divx 3.11/4.x/
5.x/6.x
MPEG4 SP/
ASP
H.264 BP/
MP/HP
Motion JPEG
Window
Media Video v9
Billedhastighed Bithastighed
(bill./s)
(Mbps)
1920x1080
6~30
30
MPEG2
MPEG1
VP6
4
640x480
30
SVAF
MVC
WebM
Opløsning
1920x1080
VP8
24/25/30
40
6~30
8
Audio-codec
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Vorbis
`` Begrænsninger
-- Selv når filen er kodet med en understøttet codec, som er nævnt ovenfor, kan en fil muligvis ikke
afspilles, hvis der er et problem med dens indhold.
-- Normal afspilning garanteres ikke, hvis filens indholdsoplysninger er forkerte, eller selve filen er
beskadiget.
- Filer med højere bithastighed/billedhastighed end angivet i tabellen ovenfor afspilles muligvis hakkende.
-- Søgefunktionen (spring over) er ikke tilgængelig, hvis filens indekstabel er beskadiget.
-- Når du afspiller en fjernfil via en netværksforbindelse, kan videoafspilning være hakkende, afhængigt af
netværkets hastighed.
-- Visse USB/digitale kameraenheder er muligvis ikke kompatible med produktet.
`` Videodekoder
-- Understøtter op til H.264 niveau 4.1.
-- Understøtter ikke H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4.
| 8 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 8
2012-04-13 오후 3:00:50
-- Understøtter WMA 10 PRO (op til 5.1).
-- Understøtter ikke WMA tabsfri lyd.
-- Understøtter ikke QCELP/AMR NB/WB.
-- Understøtter vorbis (op til 2 kanaler), understøtter
kun kodeks i webm-format.
-- Understøttet ADPCM IMA, MS. (MULAW, ALAW
understøttes ikke).
||BEMÆRK |
\\ Visse MKV- og MP4-diskformater kan muligvis ikke afspilles,
afhængigt af deres videoopløsning og billedhastighed.
Understøttelse af undertekstfilformater
Navn
MPEG-4, tidsbaseret
tekst
SAMI
SubRip
Ekstern
SubViewer
.ttxt
.smi
.srt
.sub
Micro DVD
.sub eller .txt
Avanceret SubStation
Alpha
.ass
SubStation Alpha
.ssa
Powerdivx
.psb
SubStation Alpha
MKV
Xsub
Intern
Filtypenavn
Avanceret SubStation
Alpha
AVI
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4, tidsbaseret
tekst
MP4
Filtypenavn
Type
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio
Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
Understøttelse af billedfiler
Filtypenavn
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Codec
Type
Opløsning
JPEG
15360x8640
PNG
BMP
MPO
1920x1080
1920x1080
15360x8640
Bemærkninger vedr. USB-forbindelsen
• Dit produkt understøtter USB-lagermedier, MP3produkter, digitale kameraer og USB-kortlæsere.
• Visse USB/digitale kameraenheder er muligvis
ikke kompatible med produktet.
• Dit produkt understøtter FAT16-, FAT32- og
NTFS-filsystemerne (kun læsning).
• Slut USB-enheder direkte til produktets USBport. Tilslutning gennem et USB-kabel kan
medføre kompatibilitetsproblemer.
• Hvis du indsætter flere hukommelsesenheder i
et multikortlæser, kan det medføre, at læseren
ikke fungerer korrekt.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 9
Sådan kommer du i gang
`` Lyddekoder
Understøttelse af musikfiler
02
-- CODECs undtagen MVC, VP8, VP6.
1) Under 1280 x 720 : maks. 60 billeder.
2) Over 1280 x 720 : maks. 30 billeder.
3) Understøtter ikke GMC 2 eller højere.
-- Understøtter SVAF Øverst og nederst, Sidevis.
-- Understøtter BD MVC Spec.
9|
2012-04-13 오후 3:00:50
Sådan kommer du i gang
• Produktet understøtter PTP-protokollen.
• Frakobl ikke en USB-enhed under en
"indlæsningsproces".
• Jo større billedopløsningen er, desto længere tid
tager det at vise billedet.
• Dette produkt kan ikke afspille MP3-filer med
DRM (Digital Rights Management) downloadet
fra kommercielle websteder.
• Dit produkt understøtter kun videoer under 30
bill./s (billedhastighed).
• Dit produkt understøtter kun USB Mass Storage
Class-enheder (MSC), som f.eks. USB-nøgler,
flashkortlæsere og USB-harddiske. (Hubber
understøttes ikke.)
• Visse USB-harddiskenheder, multikortlæsere
og USB-nøgler er måske ikke kompatible med
dette produkt.
• Hvis nogle USB-enheder kræver megen
strøm, kan de være begrænset af
sikkerhedskredsløbet.
• Hvis afspilning fra en USB-harddisk er ustabil,
så tilfør ekstra strøm ved at slutte harddisken til
en stikkontakt.
Hvis problemet består: Kontakt USBharddiskens fabrikant.
• Du skal fjerne USB-lagringsenheden sikkert
(ved at anvende funktionen "Sikker fjr. USB"
for at forhindre en mulig beskadigelse af USBhukommelsen).
• SAMSUNG er ikke ansvarlig for beskadigelse
eller tab af data.
• Dit produkt understøtter ikke filkomprimering,
spredte filer og krypterede filer på NTFS.
-- Inden du frakobler en USB-enhed, skal du
huske at bruge Sikker fjernelse af USB.
-- Hvis du ikke bruger Sikker fjernelse af USB,
kan dataene på harddisken blive ødelagt eller
gå tabt.
-- Du kan reparere eller formatere en USB-enhed
på din pc. (Kun Windows-operativsystemer)
Tilslut en USB-enhed, inden du anvender
funktionerne Timeshift og Optaget tv
Brug ikke USB-hukommelsesnøgler.
Vi understøtter ikke USBhukommelsesnøgler.
Vi anbefaler, at der anvendes en USBharddisk med mindst 5400 omdr./
min., men USB-harddiske af typen
RAID understøttes ikke.
• Hvis tilstanden Timeshift eller funktionen
Optaget tv skal bruges, skal en tilsluttet USBenhed udføre funktionen Enhedsformatering for
at opnå korrekt format til optagelse.
-- Under enhedsformateringen må enheden ikke
frakobles. Hvis du formaterer enheden, slettes
alle filer.
-- Før du formaterer enheden til produktet, skal
du sikkerhedskopiere dine filer for at undgå
beskadigede eller mistede data. SAMSUNG er
ikke ansvarlig for beskadigelse eller tab af data.
• Optagede videoer er beskyttet med DRM (digital
rights managements) og kan ikke afspilles på
en pc eller et andet produkt. Bemærk, at filer,
der er gemt på tv'et, ikke kan anvendes, når
hovedkortet er blevet ændret.
• Der kræves mindst 100MB ledig plads til
optagelse.
• Optagelse stopper, hvis lagringsenhedens ledige
plads bliver mindre end 50MB.
• Hvis USB-enheden ikke består en test af
enhedens ydeevne, skal USB-enheden
gennemgå en enhedsformatering og en test af
enhedens ydelse igen, inden du kan optage med
din Vejledning eller med Kanaladministration.
Hvis enheden ikke har gennemført
ydelsestesten, kan den ikke bruges til optagelse.
| 10 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 10
2012-04-13 오후 3:00:50
Tilbehør
02
Kontrollér følgende medfølgende tilbehør.
Sådan kommer du i gang
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
TV
SUBTITLE
1
2
4
5
7
8
AD/SUBTITLE
INPUT
3
6
9
TITLE MENU
0
AUDIO
TV MUTE
TV SOURCE
CH LIST
A
HOME
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
Lyd/video-kabel
Antennekabel til tv
Batterier til fjernbetjening (størrelse AAA)
Brugervejledning
GUIDE
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Fjernbetjening
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 11
11 |
2012-04-13 오후 3:00:50
Sådan kommer du i gang
Frontpanel
KNAPPEN PROG
KNAPPEN REC
KNAPPEN STOP
FÆLLES
INTERFACE-SLOT
KNAPPEN PROG
USB-VÆRT
||BEMÆRK |
\\ For at opgradere produktets software gennem USB-værtsstikket, skal du bruge en USB-hukommelsesnøgle.
\\ Du skal skaffe et "CI CAM med CI eller CI+KORT" hos en lokal kabeludbyder.
\\ Når du fjerner "CI CAM med CI eller CI+KORT", skal du forsigtigt trække det ud med fingrene, da "CI CAM med CI eller CI+
KORT" kan blive beskadiget, hvis det tabes.
\\ Isæt "CI CAM med CI eller CI+KORT" i den retning, der er angivet på kortet.
\\ Placeringen af CI-kortslotten kan variere afhængigt af modellen.
\\ "CI CAM med CI eller CI+KORT" understøttes ikke i visse lande og regioner. Kontakt din autoriserede forhandler.
Hvis du har problemer, bedes du kontakte din tjenesteudbyder.
| 12 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 12
2012-04-13 오후 3:00:51
Bagpanel
02
Sådan kommer du i gang
ANT OUT (TO TV)
ANT IN
HDMI OUT
LAN
USB HOST
AUDIO OUT
DIGITAL AUDIO OUT
VIDEO OUT
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 13
13 |
2012-04-13 오후 3:00:51
Sådan kommer du i gang
Fjernbetjening
Beskrivelse af fjernbetjeningen
Tænder og slukker for produktet.
Tryk her for at betjene et tv.
Tryk her for at betjene din Samsung SMART PVR.
Tryk på talknapperne for at bruge disse
muligheder eller at gå direkte til kanalerne.
Tryk her for at indstille lydbeskrivelse og
undertekst.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
TV
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
AD/SUBTITLE
9
TITLE MENU
0
AUDIO
Tryk for at springe frem eller tilbage.
Afbryder højttalerne i dit tv.
Tryk her for at vælge en tv-kanal.
TV SOURCE
CH LIST
HOME
GUIDE
Tryk for at gå til hjemmeskærmen.
Tryk her for at se afspilningsinformationer
under afspilning af indhold på en USB-enhed/
harddisk eller informationer om tv-kanalen.
Bruges til at vælge menuemner og skifte
menuværdi.
Tilbage til forrige menu.
Tryk på denne for at anvende
webbrowserfunktionen.
Tryk for at anvende social TV.
Tryk på denne for at anvende PIP-funktionen.
Installation af batterier
Efter opsætning har du mulighed for at
indstille indgangskilden på dit tv.
Viser EPG (Elektronisk programoversigt).
Tryk for at anvende menuen Værktøj.
Tryk for at søge efter indhold.
Tryk for at vælge Dual I II.
Tryk på denne for at holde pause i afspilning
eller i Timeshift-funktionen.
Tryk her for at afspille eller starte Timeshiftfunktionen.
TV MUTE
Justerer tv’ets lydstyrke.
Tryk for at anvende Smart Hub.
Skifter mellem valg af Tekst-TV, Dobbelt
eller Mix.
Tryk for at søge frem eller tilbage.
Stopper afspilning eller optagelse.
Viser kanallister på skærmen.
Tænder og slukker for tv’et.
Tryk på denne for at se fuld skærm på tv’et.
Tryk for at forlade menuen.
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Disse knapper anvendes til begge menuer
på produktet.
Tryk her, når du vil bruge 3D-funktionen.
Tryk her for at sætte optagelsen på pause.
Tryk her for at optage.
||BEMÆRK |
\\ Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt:
-- Kontrollér, at batteriernes poler +/– vender rigtigt.
-- Kontrollér, om batterierne er brugt op.
-- Kontrollér, om fjernbetjeningssensoren er blokeret.
-- Kontrollér, om der er noget fluorescerende lys i nærheden.
||FORSIGTIG |
\\ Aflever brugte batterier iht. lokale miljøbestemmelser.
Kom dem ikke i husholdningsaffaldet.
| 14 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 14
2012-04-13 오후 3:00:51
„„
1. Tænd for tv'et.
2. Ret fjernbetjeningen mod tv’et.
3. Tryk på knappen TV for at starte tv-tilstanden.
4. Tryk på og hold knappen TV POWER nede,
og indtast derefter den tocifrede kode fra
tabellen i højre side, som svarer til tv'ets
mærke, ved at trykke på de relevante taltaster.
His dit tv er kompatibelt med fjernbetjeningen,
afbrydes det.
Fjernbetjeningen er nu programmeret, så den
kan betjene tv'et.
||BEMÆRK! |
\\ Hvis der står flere koder for dit tv-mærke, skal du prøve
dem en efter en, indtil du finder en, der fungerer.
\\ Hvis du udskifter fjernbetjeningens batterier, skal du
indstille mærkekoden igen.
Du kan styre visse funktioner på tv’et med denne
fjernbetjening.
Knapper
TV POWER
Number
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Funktion
Bruges til at tænde og slukke for tv’et.
Bruges til direkte indtastning af tal.
Bruges til at justere tv’ets lydstyrke.
Bruges til at tænde og slukke for lyden.
Bruges til at vælge den ønskede kanal
Bruges til at vælge en ekstern kilde, der
er sluttet til tv’et.
||BEMÆRK! |
\\ Funktionerne, der er nævnt herover, fungerer ikke
nødvendigvis på alle tv'er. Hvis der opstår et problem, skal
du benytte tv'ets fjernbetjening.
Mærke
SAMSUNG
Kode
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05, +06,
+07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14, +15,
+16, +17, +18
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
DAEWOO
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30,
+31, +32, +33, +34
EMERSON
TV POWER+64
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+06,
+49, +57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49,
+52, +71
TV POWER+60,
+72, +73, +75
TV POWER+52
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
Mærke
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
Kode
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72,
+73, +75
TV POWER+53,
+54, +74, +75
TV POWER+06,
+55, +56, +57
TV POWER+06,
+56, +57
PIONEER
TV POWER+58,
+59, +73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57,
+72, +73, +74,
+75
REX
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+74
TV POWER+74
TV POWER+41,
+42, +43, +44,
+48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36,
+37, +38, +39,
+48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67,
+73, +75, +76
TV POWER+72,
+73, +75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06,
+48, +62, +65
TOSHIBA
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+47,
+48, +49, +50,
+51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 15
Sådan kommer du i gang
Følg instruktionerne herunder for at
afgøre, om dit tv er kompatibelt.
Kontrollerbare TV-koder
02
Opsætning af fjernbetjeningen til
betjening af dit tv
15 |
2012-04-13 오후 3:00:51
Tilslutninger
Tilslutning til et tv med et lyd/videokabel og antennekabel
1. Tilslut antennekablet som vist.
2. Hvis du bruger video/lydkabler, skal du slutte stikket VIDEO OUT (gult) / AUDIO OUT (hvidt og rødt)
bag på produktet til stikkene VIDEO IN (gult) / AUDIO IN (hvidt og rødt) på tv'et.
3. Tilslut produktet og tv'et.
4. Tænd for produktet og tv'et.
Til ANTENNEINDGANG
Til tv
Antennekabel
R
Rød
W
Hvid
Y
Gul
Lyd
Video
Til ANTENNEINDGANG
|| BEMÆRK |
\\ Antennekablet på dette produkt udsender kun tv-signaler. Du skal tilslutte lyd/videokabler for at se udgangssignalet fra dit
produkt.
\\ Der kan opstå støj, hvis lydkablet er anbragt for tæt på strømkablet.
\\ Hvis du vil tilslutte til en AV-modtager, skal du læse siderne om tilslutning af AV-modtager. (Se side 18)
\\ Antallet og placeringen af stik kan variere. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv.
\\ Hvis der kun er ét lydindgangsstik på tv’et, skal du slutte det til AUDIO OUT-stikket (Rød/hvid) på produktet.
||FORSIGTIG |
\\ Slut ikke produktet til dit tv gennem en videobåndoptager. Videosignaler, der udsendes gennem en videobåndoptager, kan
blive påvirket af systemer til copyrightbeskyttelse, og billedet på tv’et vil blive forstyrret.
| 16 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 16
2012-04-13 오후 3:00:52
Tilslutning til et tv
03
1. Slut produktet til dit tv med en af de metoder, der er vist herunder.
3. Tryk på indgangsvælgeren på tv'ets fjernbetjening, indtil signalet fra produktet vises på tv'ets skærm.
Metode 1 Med et HDMI-kabel (medfølger ikke) - Bedste kvalitet (anbefales)
Tilslutninger
2. Tænd for produktet og tv'et.
-- Tilslut ikke strømkablet, før du har udført alle de andre tilslutninger.
-- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.
Metode 2 Med et video- og et lydkabel - God kvalitet
Lyd
Video
Metode 1
Lyd
Farverne skal passe
Metode 2
R
Rød
W
Hvid
Y
Gul
Video
Farverne skal passe
||BEMÆRK |
\\ Hvis du bruger et HDMI-til-DVI-kabel ved tilslutning af din visningsenhed, skal du også slutte den digitale lydudgang på
produktet til lydsystemet for at høre lyd.
\\ Et HDMI-kabel overfører digital video/lyd, så du skal ikke tilslutte et lydkabel.
\\ Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv.
\\ Når du for første gang slutter produktet til tv'et ved hjælp af HDMI-kablet eller til et nyt tv, indstilles HDMI-udgangsopløsningen
automatisk til den højest mulige, som tv'et understøtter.
\\ Et langt HDMI-kabel kan skabe støj på skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal Dybe farver indstilles til Fra i menuen.
\\ Hvis produktet er tilsluttet tv’et i udgangstilstanden HDMI 720p, 1080i eller 1080p, skal du anvende et højhastigheds-HDMIkabel (kategori 2).
\\ HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digitalt signal til tv'et.
Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på skærmen.
\\ Du skal have en HDMI-forbindelse for at se videoer med 3D-teknologi.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 17
17 |
2012-04-13 오후 3:00:53
Tilslutninger
Tilslutning til et lydsystem
1. Du kan slutte produktet til et lydsystem med en af de tre metoder, der er vist herunder.
2. Tænd for produktet, lydsystemet og tv'et.
-- Tilslut ikke strømkablet, før du har udført alle de andre tilslutninger.
-- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.
3. Tryk på indgangsvælgeren på det tilsluttede lydsystem og på tv'et, indtil videosignalet fra produktet
vises på dit tv, og du hører lydsignalet gennem dit lydsystem.
Metode 1 Tilslutning til en AV-modtager med HDMI-understøttelse
• Brug et HDMI-kabel (medfølger ikke)
• Bedste kvalitet (anbefales)
Metode 2 Tilslutning til en AV-modtager med optisk indgang
• Brug af et optisk kabel (medfølger ikke)
• Bedre kvalitet
• Du hører kun lyden gennem de forreste to højttalere, når Digitalt output er indstillet til PCM.
Metode 3 Tilslutning til en stereoforstærker med et lydkabel
• God kvalitet
Metode 2
Metode 3
Lyd
Lyd
Metode 1
R
Rød
W
Hvid
Lyd/Video
| 18 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 18
2012-04-13 오후 3:00:54
Tilslutning til en netværksrouter
Trådløst netværk
03
Du kan slutte dit produkt til en netværksrouter
med en af de metoder, der er vist herunder.
Tilslutninger
Kablet netværk
Trådløs router
Bredbåndsmodem
(med integreret router)
Bredbåndstjeneste
Bredbåndstjeneste
eller
||BEMÆRK |
Router
Bredbåndsmodem
Bredbåndstjeneste
||BEMÆRK |
\\ Internetadgang til Samsungs server med
softwareopdateringer tillades muligvis ikke, afhængigt af
hvilken router du bruger og af internetudbyderens politik.
Kontakt din ISP (Internet Service Provider), hvis du har
brug for flere oplysninger.
\\ DSL-brugere skal bruge en router for at oprette
forbindelse til netværket.
\\ For at bruge AllShare-funktionen skal du oprette
forbindelse til din pc.
\\ Hvis den trådløse router understøtter DHCP, kan produktet
anvende en DHCP- eller en statisk IP-adresse til at oprette
forbindelse til det trådløse netværk.
\\ Indstil din trådløse router til infrastrukturtilstand. Ad-hoctilstand understøttes ikke.
\\ Produktet understøtter kun de følgende trådløse
sikkerhedsnøgleprotokoller:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Vælg på den trådløse router en kanal, der aktuelt ikke er
i brug. Hvis den kanal, der er indstillet til den trådløse
router, i øjeblikket anvendes af en anden enhed tæt på,
vil dette medføre støj, og kommunikationen mislykkes
muligvis.
\\ Hvis du vælger tilstanden ren høj overførsel (Greenfield)
802.11n, og krypteringstypen på din router angives til
WEP, TKIP eller TKIP-AES (blandet WPS2), understøtter
dette produkt ikke en forbindelse i overensstemmelse
med de nye certificeringsspecifikationer for Wi-Fi.
\\ Hvis din router understøtter WPS (WPS (Wi-Fi-beskyttet
opsætning), kan du oprette forbindelse til netværket via
PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal
Identification Number). WPS vil automatisk konfigurere
SSID- og WPA-nøglen i begge tilstande.
\\ Trådløst LAN kan helt naturligt forårsage forstyrrelse, alt
afhængigt af driftsbetingelserne (routerydelse, afstand,
forhindringer, forstyrrelse fra andet radioudstyr osv.).
\\ For at bruge AllShare-funktionen skal du oprette
forbindelse til din pc.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 19
19 |
2012-04-13 오후 3:00:54
Indstillinger
Opsætningsproceduren
3
• Hjemmeskærmen vises ikke, hvis du ikke konfigurerer
startindstillingerne.
• Skærmmenuen (OSD = On Screen Display) i dette produkt
kan evt. ændres efter opgradering af softwareversionen.
• Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt af den
valgte menu.
Med opsætningsproceduren kan du indstille skærmog menusprogene, konfigurere tilslutningen til dit
hjemmenetværk, vælge det udgangsformatforhold
(skærmstørrelse og format), der passer til dit fjernsyn,
og søge efter ønskede kanaler.
4
5
Kanal : Du kan konfigurere dine tv-kanaler med
funktioner som land og automatisk tuning.
Tidsplanstyring : Lader dig indstille eller redigere
optagelsesplaner.
Indstill. : Åbner menuen Indstill.
`` Sådan vælges en mulighed på hjemmeskærmen:
1. Brug knapperne ◄► til at flytte markøren, så
den fremhæver dit valg, og tryk derefter på
knappen v.
Skærm
||BEMÆRK |
Lyd
\\ Når produktet tilsluttes tv'et for første gang, tændes
produktet automatisk. Dette er en normal handling.
Kanal
Netværk
\\ Adgangskode : Indtast den ønskede 4-cifrede
adgangskode med talknapperne.
-- Standardadgangskoden er indstillet til 0000.
System
Support
Hjemmeskærmen
2
1
2
3
4
5
1
Kanal
BD Wise
Til
OpløsningAuto
DTV Smart Resolution
Fra
Filmramme (24Fs)
Auto
HDMI dybe farver
Auto
HDMI-farveformatAuto
\\ I menuen hjem skifter den til tilstanden DTV-kanal efter
3 minutter. Når menuen Indstillinger åbnes, aktiveres
pauseskærmen efter 5 minutter.
Indstill.
AllShare Play
16:9 Original
Skærmstørr. for Smart Hub Størrelse 3
||BEMÆRK |
Indstil forskellige funktioner, så de passer til dine personlige præferencer.
Smart Hub
Tv-bredformat
Tidsplanstyring
Smart Hub : Starter Smart Hub. Fra Smart Hub kan
du gå til YouTube, spil og andre apps.
Adgang til skærmbilledet Indstill
1. Vælg Indstill. på hjemmeskærmen, og tryk
derefter på knappen v.
Skærmen Indstill. vises.
2. For at gå til skærmen Indstill., undermenuerne
og indstillingerne skal du se billedet af
fjernbetjeningen og indstillingstabellen (se
side 21~30).
AllShare Play : Lader dig vælge, vise eller afspille
indhold efter type, der findes på tilsluttede enheder.
Du kan vælge videoer, fotos eller musik.
| 20 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 20
2012-04-13 오후 3:00:55
TV
SUBTITLE
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
AD/SUBTITLE
9
TITLE MENU
0
AUDIO
Knapper på fjernbetjeningen ved brug
af menuen Indstill
TV MUTE
TV SOURCE
CH LIST
HOME
04
GUIDE
Indstillinger
1
3
2
1
2
3
4
4
A
B
C
D
Knappen HOME :DIGITAL
Tryk for
at gå til hjemmeskærmen.
SUBTITLE INPUT
SMART HUB SEARCH
2D 3D
Knappen RETURN
: GåSUBTITLE
tilbage til forrige menu.
PANDORA
SOCIAL
REC
REC PAUSE
Knappen v (Enter) / RETNING :
• Tryk på ▲▼◄► for at flytte markøren eller
vælge et element.
• Tryk på knappen v for at aktivere det aktuelt
valgte element eller bekræfte en indstilling.
Knappen EXIT : Tryk for at afslutte den aktuelle
menu.
Detaljeret funktionsinformation
Hver indstillingsfunktion, hvert menuelement og
hver individuel mulighed er forklaret detaljeret på
skærmen. For at se en forklaring : Brug knapperne
▲▼◄► til at vælge funktionen, menuelementet
eller muligheden. Forklaringen vises oftest på
skærmen.
En kort beskrivelser af hver indstillingsfunktion
starter på næste side. Yderligere informationer om
nogle af funktionerne findes også i appendikset i
denne vejledning.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 21
21 |
2012-04-13 오후 3:00:56
Indstillinger
Funktioner i menuen Indstill
Skærm
Tv-bredformat
Skærmstørr. for Smart Hub
BD Wise
Opløsning
DTV Smart Resolution
Gør det muligt at justere produktets output til
skærmstørrelsen på dit TV.
Lader dig vælge den optimale størrelse til Smart Hubskærmen.
Leverer optimal billedkvalitet ved tilslutning til et tv fra
Samsung, som understøtter funktionen "BD Wise".
Billedet bliver mere fyldigt og fremstår med bedre kvalitet.
Indstil udgangsopløsningen for HDMI-videosignalet.
Tallet angiver antallet af videolinjer pr. ramme.
I'et og p'et indikerer hhv. interlaced og progressiv scanning.
Jo flere linjer, desto bedre kvalitet.
Brug denne funktion til automatisk at optimere
skærmopløsningen til digitale udsendelser.
||BEMÆRK |
\\ Hvis du bruger BD wise-funktionen, vises denne menu ikke.
Filmramme (24Fs)
Hvis du indstiller funktionen Filmramme (24Fs) til Auto,
kan du justere produktets HDMI-output til 24 billeder pr.
sekund for at få en forbedret billedkvalitet.
• Du kan kun nyde funktionen Filmramme (24Fs) på et
tv, der understøtter denne billedhastighed.
• Du kan kun vælge Filmramme, hvis produktet er i
opløsningstilstanden HDMI 1080i eller 1080p.
||BEMÆRK |
\\ Hvis du bruger BD wise-funktionen, vises denne menu ikke.
HDMI-farveformat
HDMI dybe farver
Lader dig indstille farverumsformatet til HDMI-output, så
det passer til den tilsluttede enheds kapacitet (tv, skærm
osv.).
Med denne funktion kan du udsende video fra HDMI
OUT-stikket med dybe farver. Dybe farver muliggør
en mere nøjagtig farvegengivelse med en større
farvedybde.
| 22 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 22
2012-04-13 오후 3:00:56
Lyd
Vælg, om der skal anvendes downsampling eller ej.
Indstil valgmuligheden Dynamisk områdekontrol til Dolby
Digital og Dolby Digital Plus.
Fra : Du kan nyde den originale lyd uden at
komprimere lydens dynamiske område.
Til : Det dynamiske område komprimeres passende
ved at forstærke lave lydniveauer og dæmpe ekstremt
Dynamisk områdekontrol
høje lyde.
Indstillinger
PCM-nedsampling
Indstil den mulighed for Digitalt output, der passer til dit
tv eller din AV-modtager. Se tabellen til valg af digitalt
output for yderligere oplysninger. (se side 66)
04
Digitalt output
||BEMÆRK |
\\ Denne indstilling anvendes ikke på output af typen HDMI og
optisk, såfremt indstillingen "Digitalt output" er angivet til
"Bitstream (ubehandlet)” og "Lydbeskrivelse" er angivet til "Fra".
Downmixing-tilstand
Lydsynk.
\\ Denne indstilling anvendes ikke, når du ser et digitalt tv-program.
Vælg Downmixing-tilstand til stereooutput.
Når produktet er tilsluttet et digitalt tv, kan lydsignalet
i visse tilfælde muligvis ikke synkronisere med
videosignalet. Hvis dette forekommer, kan du justere
lydforsinkelsestiden, så den passer med videoen.
• Du kan indstille lydforsinkelsestiden til mellem 0 ms
og 200 ms.
Juster det til den optimale indstilling.
||BEMÆRK |
\\ Den lydforsinkelsestid, du anfører, er muligvis ikke præcis, alt
afhængigt af det afspillede indhold.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 23
23 |
2012-04-13 오후 3:00:57
Indstillinger
Vælg en enhed, du har sluttet til dette produkt for at
høre lyden foruden lyden i dit tv.
Et digitalt tv-programs relative lydstyrke justeres i
overensstemmelse med dit udstyr.
AV-modtager : Vælg denne, hvis du bruger en
almindelig AV-modtager, et hjemmebiografsystem
eller et tv til at høre lyden.
AV-modt. (tilst. Offset) : Vælg dette, hvis din situation
er en af de to vist herunder.
-- Hvis du bruger THX-certificeret AV-modtager /
hjemmebiografsystem.
-- Hvis "Digitalt output" er indstillet til "Bitstream",
og hvis du føler, at Dolby-lyden er meget højere
end MPEG1 Layer2-lyden, når du ser digitale tvprogrammer, så vælg denne, også selvom din
AV-modtager ikke er THX-certificeret.
Stereoenhed : Vælg denne, hvis du bruger en
stereoforstærker eller optageenhed, der understøtter
optisk, digitalt lydinput i PCM-formatet.
Lyd
Tilsluttet enhed
Kanal
Antenne
||BEMÆRK |
\\ For brugere, hvis fjernsyn er den eneste lydproducerende enhed:
-- Hvis fjernsynet ikke understøtter Dolby Digitalbitstreamindgang via HDMI, er ingen specifikke
indstillinger nødvendige.
-- Hvis fjernsynet understøtter Dolby Digital-bitstreamindgang
via HDMI, skal du indstille "Digitalt output" til "PCM".
Ved at gøre dette kræver "Tilsluttet enhed" ingen
yderligere opsætning.
\\ Hvis det digitale tv-program, du ser, er produceret i
overensstemmelse med EBU R128, kan den gennemsnitlige,
relative lydstyrke mellem MPEG1 Layer2-lyden og Dolby
Digital / Dolby Digital Plus-lyden dæmpes. Hvis det digitale
tv-program ikke overholder EBU R128, kan der stadig være
nogen forskel mellem den relative lydstyrke mellem tvprogrammer.
\\ Et stort antal AV-modtagere/hjemmebiografsystemer afkoder
Dolby Digital/Dolby Digital Plus med en +4 dB-forskydning
sammenlignet med det samme kodningsniveau for PCMindgang.
Denne produkttype omfatter både THX-certificerede og ikkeTHX-certificerede enheder.
Hvis brugeren vælger "AV-modt. (tilst. Offset)", dekodes den
gennemsnitlige relative lydforskel mellem Dolby Digital / Dolby
Digital Plus-lyd af et sådant produkt, og MPEG1 Layer2-lyd
dekodet af dette produkt vil være det samme.
Vælger den relevante antennetype til digitale
udsendelser.
Inden produktet kan lagre tilgængelige kanaler, skal
du angive den type signalkilde, der er forbundet til
produktet.
| 24 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 24
2012-04-13 오후 3:00:57
Automatisk søgning
Manuel søgning
Indst. for kabelsøgning
Overfør kanalliste
\\ Adgangskode : Indtast den ønskede 4-cifrede adgangskode
med talknapperne.
-- Standardadgangskoden er indstillet til 0000.
Indstillinger
Land
Vælges for at ændre landet.
Indtast den ønskede 4-cifrede adgangskode med
talknapperne. Standardadgangskoden er indstillet til 0000.
04
Kanal
||BEMÆRK |
Scanner efter alle kanaler med aktive tv-stationer og
gemmer dem.
Scanner automatisk efter en kanal og gemmer den i
produktet.
Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke
nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede
programnumre.
Scanner manuelt efter en kanal, og gem den i produktet.
Når scanningen er færdig, opdateres kanaler i kanallisten.
Indstiller yderligere søgemuligheder, som f.eks. frekvens
og symbolrate for søgning af kabelnetværk.
Denne funktion kan importere eller eksportere kanaloversigten.
Du skal tilslutte en USB-lagringsenhed for at bruge denne funktion.
Eksporter til USB : Eksporter kanallisten til USB.
Denne funktion er tilgængelig, når USB er tilsluttet.
Importer fra USB : Importer kanallisten fra USB.
||BEMÆRK |
\\ Hvis du indstiller landet til Holland og antennekilden til kabel,
vises denne menu ikke.
Netværk
Rediger kanalnummer
Brug denne til at ændre kanalnummeret. Når
kanalnummeret ændres, opdateres kanalinformationen
ikke automatisk. Hvis denne menu ikke vises : Vælg
Kanal på startskærmen, og tryk på knappen TOOLS.
Netværksindstillinger
Konfigurer netværksforbindelsen, så du kan nyde forskellige
funktioner, som f.eks. internettjenester eller AllShare Wi-Fifunktionalitet og udføre softwareopgraderinger.
Netværksstatus
Lader dig kontrollere aktuel status på netværket og
internettet.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 25
25 |
2012-04-13 오후 3:00:57
Indstillinger
Netværk
Wi-Fi Direct
Blød AP
AllShare-indstillinger
System
Gør det muligt at tilslutte en Wi-Fi Direct-enhed til produktet
med et peer-to-peer-netværk uden brug af en trådløs router.
Med Wi-Fi Direct kan du bruge en enhed til at styre andre
enheder.
Lader dig trådløst tilslutte andre typer Wi-Fi-enheder til
produktet. Det kræver, at du opretter en sikkerhedsnøgle,
som du skal indtaste i andre Wi-Fi-enheder, når du
slutter dem til netværket.
Administrer dine netværkstilsluttede enheder, og indstil
delingsmuligheder for dette produkts harddisk.
Enhedsliste : Indstil tilladelse til, at en
netværkstilsluttet enhed, som f.eks. en smartphone
eller en tablet-pc, må dele indhold med eller styre
dette produkt.
Del harddisk : Indstil, om indhold på dette produkt
må deles med andre netværkstilsluttede enheder,
som f.eks. smartphones.
Enhedsnavn
Lader dig indtaste navnet for produktet, som identificerer
det på dine netværk.
Indstillinger
Indstiller kanalerne og klokkeslættet når du indstiller
dette produkt første gang eller efter nulstilling.
Indstillet den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.
Ur
Anynet+ (HDMI-CEC)
||BEMÆRK |
\\ Hvis Timer Oversigt og Optagetid er indstillet med din
VEJLEDNING, kanallisten eller menuen Info, fungerer det på
basis af tv-programmets tidsinformationer.
Hvis du indstiller urtilstanden til Manuel og ændrer tiden
manuelt, kan funktionerne Timer Oversigt og Optagetid være
begrænsede eller fungere unormalt.
Anynet+ is er en praktisk funktion, der gør det muligt at
kæde betjening til andre Samsung-produkter med funktionen
Anynet+. For at anvende denne funktion skal du slutte dette
produkt til et Anynet+ Samsung-tv med et HDMI-kabel.
| 26 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 26
2012-04-13 오후 3:00:57
System
04
Indstillinger
Administrér lagringsenheder, såsom intern harddisk, eller
tilføj en ekstern harddisk, der er tilsluttet via USB-porten,
til optagelse.
Formateringsenhed : Formater den valgte enhed. Alt
indhold bliver slettet fra denne enhed.
Kontrollér enhed : Kontroller for at se, om der er en
fejl på den valgte enhed.
Test af enhedens ydelse : Tester enhedens
optagelsesydelse.
Styring af lagringsenhed
Vælg enhed til optagelse : Skift den placering, hvor
du gemmer optagede filer.
||BEMÆRK |
\\ Da produktets Timeshift og andre implementerede funktioner
kræver, at en vis mængde harddiskplads er allokeret internt, kan
den samlede størrelse, der vises i "Styring af lagringsenhed" i
menuen Indstill. være anderledes end den harddiskkapacitet,
der er opgivet i denne vejledning. (se side 52)
Du kan slutte et trådløst USB-tastatur eller en trådløs
mus til USB-porten bag på produktet.
Tastaturindstill. : Du kan konfigurere et trådløst USBtastatur, der er sluttet til produktet.
||BEMÆRK |
\\ Du kan kun bruge tastaturet, når QWERTY-tastaturet eller
vinduet vises i Web Browser og Smart Hub.
Indstill. for mus : Du kan konfigurere en trådløs USBmus, der er sluttet til produktet. Du kan bruge musen
i produktets menu på samme måde, som du bruger
en mus på en pc.
||BEMÆRK |
Enhedsstyring
\\ Du kan kun bruge musen, når et skærmbillede eller vindue
vises i webbrowseren og Smart Hub.
`` Sådan bruges en mus med produktets menu:
1. Slut USB-musen til produktet.
2. Klik på den primære knap, du valgte i Indstill. for
mus. Den enkle menu vises.
3. Klik på de ønskede menumuligheder.
||BEMÆRK |
\\ Afhængigt af modellen for USB HID er det ikke sikkert, at
tastaturet og musen er kompatible med dit produkt.
\\ Visse taster på HID-tastaturet virker muligvis ikke.
\\ Kablede USB-tastaturer understøttes ikke.
\\ Visse anvendelser understøttes muligvis ikke.
\\ Hvis et trådløst HID-tastatur ikke fungerer pga. støj, så flyt
tastaturet tættere på produktet.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 27
27 |
2012-04-13 오후 3:00:57
Indstillinger
System
Sprog
Sikkerhed
Du kan vælge det ønskede sprog.
• Det valgte sprog vises kun, hvis den valgte kanal
understøtter det.
Når du går til denne funktion, vises
sikkerhedsskærmbilledet.
Indtast din sikkerhedsadgangskode.
(Standardadgangskoden er 0000.)
DTV-kanallås : Du kan låse nogle af kanalerne ved
hjælp af kanallåsen, så børn ikke kan se dem.
DTV-programvurderingslås : Denne funktion
fungerer sammen med digitalt tv, der er blevet
tildelt en klassificering, som hjælper dig med at
kontrollere, hvilke typer digitalt tv din familie ser.
Vælg det klassificeringsniveau, du vil indstille.
Skift PIN : Skift den 4-cifrede adgangskode, der
anvendes ved adgang til sikkerhedsfunktioner.
`` Hvis du glemmer din adgangskode
1. Tryk på knappen HOME for at gå til
hjemmeskærmbilledet.
2. Fjern USB-lagringsenheden.
3. Tryk på og hold knappen @ på frontpanelet
nede i mindst 5 sekunder.
Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne.
||BEMÆRK |
\\ Adgangskode : Indtast den ønskede 4-cifrede adgangskode
med talknapperne.
-- Standardadgangskoden er indstillet til 0000.
Generelt
Du kan ændre mulighederne herunder, så de passer til
dine ønsker.
Avanceret musikkop. : Når du kopierer musikfiler,
kan oplysningerne automatisk blive opdateret.
Kopieringstiden kan øges.
||BEMÆRK |
\\ Denne funktion er kun tilgængelig, når produktet er sluttet til
netværket
Menugennemsigtig. : Indstiller menufeltets
gennemsigtighed.
| 28 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 28
2012-04-13 오후 3:00:57
System
DivX® Video på kommando
Indstillinger
Viser CI-menu-informationsskærmen.
CI-menu : Denne gør det muligt for brugeren at
vælge fra den menu, CAM’et leverer. Vælg CI-menu
ud fra menuen Pc-kort.
Programinfo. : Se informationer om CAM (Conditional
Access Module) isat CI-slotten og om "CI CAM med
CI eller CI+ KORT", der er isat CAM. Du kan installere
CAM'et når som helst, uanset om produktet er tændt
eller slukket.
04
Se DivX® VOD-registreringskoderne for at købe og
afspille af DivX® VOD-indhold.
1. Køb et CI CAM hos din nærmeste forhandler eller
via telefon.
2. Indsæt forsigtigt dit "CI CAM med CI eller CI+ CARD"
3. Isæt CAM'et med "CI CAM med CI eller CI+ KORT"
i den fælles interface-slot i pilens retning, så det er
parallelt med slotten.
Fælles interface
4. Kontroller, om du kan se et billede på en kodet
kanal.
||BEMÆRK |
\\ Dette produkt fungerer med CI og CI+ CAM.
Med i forbindelse med nogle lokale DVB-T-sammenslutninger er
denne enhed ikke fuldstændig kompatibel med alle former for CAM.
\\ Hvis det isatte CAM ikke fungerer korrekt, så træk dit CAM
CARD ud af produktet, og sæt det i slotten igen.
\\ Hvis der vises en pop-up-meddelelse, så gør følgende. (Dette
er ikke en fejl ved produktet. Kontakt serviceleverandøren for
flere oplysninger.)
1. "Forkert smartcard isat." : Smartcard er sat
forkert i.
2. "Isatte smartcard understøttes ikke." : Forkert
smartcard isat
3. "Kreditten på dit smartcard er udløbet. Dit
smartcard er ikke godkendt til denne tjeneste." :
Kreditten på dit smartcard er udløbet.
4. "Intet smartcard isat" : Smartcard er ikke sat i
korrekt.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 29
29 |
2012-04-13 오후 3:00:57
Indstillinger
Support
Softwareopdatering
Kontakt Samsung
Fjernadministration
Med menuen Softwareopdatering kan du opgradere dit
produkts software til den nyeste version.
Indeholder kontaktoplysninger for hjælp til produktet.
Med Fjernadministration kan vores callcenter tilgå dit
Samsung-produkt på afstand for at løse et problem. For
at anvende dette program skal du acceptere vilkårene i
serviceaftalen.
||BEMÆRK |
\\ For at tilslutte via fjernadministation skal du først kontakte
vores callcenter.
\\ Tjenesten Fjernadministration er muligvis ikke tilgængelig i
visse lande.
Nulst.
Nulstiller alle indstillinger til deres standardværdier med
undtagelse af indstillingerne for netværket og Smart Hub.
Standardsikkerheds-PIN-koden er 0000.
| 30 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 30
2012-04-13 오후 3:00:57
Netværk og internettet
Kontakt din internetleverandør for at få at vide,
om din IP-adresse er statisk eller dynamisk, før
du begynder. Hvis den er dynamisk, og du har et
trådløst eller et kablet netværk, anbefaler vi, at du
bruger de automatiske konfigurationsprocedurer,
der er beskrevet herunder.
Hvis du slutter til et kablet netværk : Slut produktet
til din router med et LAN-kabel, inden du starter
konfigurationsproceduren.
Hvis du slutter til et trådløst netværk : Frakobl alle
kablede netværksforbindelser, inden du starter.
Følg følgende trin for at konfigurere din
netværksforbindelse:
1. På hjemmeskærmen : Vælg Indstill., og tryk
derefter på knappen v.
2. Vælg Netværk, og tryk på knappen v.
3. Vælg Netværksindstillinger, og tryk på
knappen v.
4. Gå til instruktionerne for kablede netværk, der
starter herunder, eller til instruktionerne for
trådløse netværk, der starter Se side 32.
Kablet netværk
ĞĞ
Kablet - Automatisk
Efter at have fulgt trin 1 - 3 herover:
1. Vælg Start på skærmen Netværksindstillinger,
og tryk derefter på knappen v. Produktet
detekterer den kablede forbindelse,
kontrollerer netværksforbindelsen og opretter
derefter forbindelse til netværket.
1. Vælg Start på skærmen Netværksindstillinger,
og tryk derefter på knappen v.
Skærmbilledet Netværksstatus vises.
Produktet bekræfter netværksforbindelsen.
Netværksindstillinger
Kablet netværksforbindelse mislykkedes.
MAC addresse XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP-adresse0.0.0.0
0.0.0.0
Subnet Mask
Gateway0.0.0.0
0.0.0.0
DNS Server
Kan ikke oprette forbindelse til netværket. Prøv følgende:
Kontrollér, om IP-adressen er angivet korrekt i IP-indstillinger.
Kontakt internetleverandøren for flere oplysninger.
Tidlig.
IP-indstil.
Pr igen
OK
2. Vælg IP-indstil. til højre på skærmen, og tryk
derefter på knappen v.
Skærmen IP-indstil. vises.
3. Vælg feltet IP-tilstand, og indstil det til
Manuel.
4. Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at
indtaste netværksværdierne. Brug knapperne
▲▼◄► på fjernbetjeningen for at flytte fra
indtastningsfelt til indtastningsfelt.
||BEMÆRK |
\\ Du kan få disse værdier fra din internetudbyder. Du kan
også se disse værdier på de fleste Windows-computere.
For instruktioner kan du se "Hentning af værdierne til
netværksindstillingerne" på side 32.
5. Når du er færdig : Marker OK, og tryk derefter
på knappen v. Produktet kontrollerer
netværksforbindelsen og opretter derefter
forbindelse til netværket.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 31
Indstillinger
Konfiguration af din netværksforbindelse
Kablet - Manuel
Hvis du har en statisk IP-adresse eller den
automatiske procedure ikke virker, skal du indstille
værdierne for netværksindstillingerne manuelt.
Efter at have fulgt trin 1 - 3 herover:
04
Når du slutter dette produkt til et netværk, kan du
anvende netværksbaserede applikationer og funktioner
som f.eks. Smart Hub og opgradere produktets
software gennem netværksforbindelsen. For flere
informationer om adgang til og brug af internettjenester
skal du se afsnittet Netværkstjenester se side 58~60
i denne vejledning. Instruktioner om konfiguration af
netværksforbindelsen starter herunder.
ĞĞ
31 |
2012-04-13 오후 3:00:57
Indstillinger
< Hentning af værdierne til netværksindstillingerne >
ĞĞ
• Windows XP
1. Vælg Start på skærmen Netværksindstillinger,
og tryk derefter på knappen v.
Produktet søger efter og viser derefter en liste
med tilgængelige netværk.
Du kan vise værdierne til dine netværksindstillinger
på de fleste Windows-computere. Følg følgende
trin for at vise værdierne til netværksindstillingerne:
1. Højreklik på netværksikonet nederst til højre
på Windows-skrivebordet.
2. Klik på Status i pop-up-menuen.
3. Klik på fanen Understøttelse i den dialogboks,
der vises.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen
Understøttelse.
Netværksindstillingerne vises.
Trådløs (generelt) - automatisk
Når du har fulgt trin 1 - 3 i "Konfiguration af din
netværksforbindelse" Se side 31.
Netværksindstillinger
Vælg den trådløse router på listen:
iptime23
ELT
JSY
KT_WLAN_C361
• Windows 7
1. Klik på netværksikonet nederst til højre på
Windows-skrivebordet.
2. Klik på Netværks- og delingscenter i pop-upmenuen.
3. I den dialogboks, der vises : Klik på LANforbindelse eller Trådløs netværksforbindelse,
afhængigt af din netværkstilslutning.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen
Understøttelse.
Netværksindstillingerne vises.
||BEMÆRK |
\\ Afhængigt af din Windows-version kan informationerne
være anderledes.
Trådløst netværk
Du kan konfigurere et trådløst netværk på tre
forskellige måder:
-- Trådløst, automatisk
-- Trådløst, manuelt
-- WPS(PBC)
Når du konfigurerer den trådløse
netværksforbindelse, vil alle trådløse
netværksenheder, der i øjeblikket er forbundet via
produktet blive afbrudt.
||BEMÆRK |
\\ Trådløs netværksforbindelse kan ikke konfigureres, hvis
der allerede er oprettet kablet internetforbindelse.
Mirhenge_edu
SO070VOIP
Opdater
WPS(PBC)
Tidlig.
Næste
Annuller
2. Vælg det ønskede netværk, og tryk derefter
på knappen v.
3. Vælg Næste, og tryk derefter på knappen
v igen.
4. Indtast på skærmbilledet Sikkerhed
netværkets sikkerhedskode eller Pass
Phrase.
Indtast tallene direkte med talknapperne på
fjernbetjeningen. Indtast bogstaver ved at
vælge et bogstav med pileknapperne, og tryk
derefter på knappen v.
5. Vælg Næste til højre på skærmen, når
du er færdig. Produktet kontrollerer
netværksforbindelsen og opretter derefter
forbindelse til netværket.
||BEMÆRK |
\\ Hvis den ønskede router ikke er synlig, eller hvis der vises
for mange trådløse routere, skal følgende udføres. Du kan
oprette forbindelse til en ønsket router.
1)
2)
3)
4)
Udfør trin 2 ovenfor.
Vælg Tilføj netværk.
Angiv et navn (SSID) til den trådløse router.
Vælg sikkerhedstype.
\\ Du bør kunne finde din sikkerhedskode eller "Pass
Phrase" på de opsætningsbilleder, du anvendte, da du
indstillede din router eller dit modem.
| 32 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 32
2012-04-13 오후 3:00:57
ĞĞ
Trådløs (generelt) - Manuel
||BEMÆRK |
\\ Du kan få disse værdier fra din internetudbyder. Du kan
også se disse værdier på de fleste Windows-computere.
For instruktioner kan du se "Hentning af værdierne til
netværksindstillingerne" på side 32.
10. Når du er færdig : Marker OK, og tryk
derefter på knappen v. Skærmbilledet
Netværksstatus vises. Produktet kontrollerer
netværksforbindelsen og opretter derefter
forbindelse til netværket. Når du er færdig:
Marker OK, og tryk derefter på knappen v.
1. Vælg Start på skærmen Netværksindstillinger,
og tryk derefter på knappen v.
Produktet søger efter og viser derefter en liste
med tilgængelige netværk.
2. Tryk på knappen WPS(PBC) på din router
inden for to minutter. Dit produkt henter
automatisk alle nødvendige værdier til
netværksindstillingen og slutter til dit netværk.
Skærmbilledet Netværksstatus vises.
Produktet tilsluttes netværket, efter at
netværksforbindelsen er blevet kontrolleret.
Wi-Fi Direct
Med funktionen Wi-Fi Direct kan du slutte Wi-Fi
Direct-enheder til produktet og hinanden, der bruger
et peer-to-peer-netværk, uden en trådløs router.
1. Tænd for Wi-Fi Direct-enheden, og aktiver
dens Wi-Fi Direct-funktion.
2. På hjemmeskærmen : Vælg Indstill., og tryk
derefter på knappen v.
3. Vælg Netværk, og tryk på knappen v.
4. Vælg Wi-Fi Direct, og tryk derefter på
knappen v.
Wi-Fi Direct-enheder, du kan tilslutte, vises.
Wi-Fi Direct
Enhedsnavn
Display: [STB]E7900
Vælg den Wi-Fi Direct-enhed, der tilsluttes til.
Audio
AndroidXXXXXXXFrakoblet
Network
System
Support
Opdater
Luk
' Retur
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 33
Indstillinger
1. Vælg Start på skærmen Netværksindstillinger,
og tryk derefter på knappen v. Produktet
søger efter og viser derefter en liste med
tilgængelige netværk.
2. Vælg det ønskede netværk, og tryk derefter
på knappen v.
3. Vælg Næste, og tryk derefter på knappen v igen.
4. Indtast på skærmbilledet Sikkerhed
netværkets sikkerhedskode eller Pass Phrase.
Indtast tallene direkte med talknapperne på
fjernbetjeningen. Indtast bogstaver ved at
vælge et bogstav med knapperne ▲▼◄►,
og tryk derefter på knappen v.
5. Vælg Næste til højre på skærmen, når du er
færdig, og tryk derefter på knappen v.
6. Skærmbilledet Netværksstatus vises.
Produktet forsøger at kontrollere
netværksforbindelsen og mislykkes.
7. Vælg IP-indstil. til højre på skærmen, og tryk
derefter på knappen v. Skærmen IP-indstil. vises.
8. Vælg feltet IP-tilstand, og indstil det til
Manuel.
9. Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at
indtaste netværksværdierne. Brug knapperne
▲▼◄► på fjernbetjeningen for at flytte fra
indtastningsfelt til indtastningsfelt.
WPS(PBC)
Når du har fulgt trin 1 - 3 i "Konfiguration af din
netværksforbindelse" Se side 31.
04
Hvis du har en statisk IP-adresse eller den
automatiske procedure ikke virker, skal du indstille
værdierne for netværksindstillingerne manuelt.
Når du har fulgt trin 1 - 3 i "Konfiguration af din
netværksforbindelse" på side 31.
ĞĞ
33 |
2012-04-13 오후 3:00:58
Indstillinger
5. Du har tre måder til færdiggørelse af Wi-Fiforbindelsen:
• Gennem Wi-Fi-enheden.
• Gennem produktet med PBC.
• Gennem produktet med en PIN-kode.
Hver enkelt er omtalt herunder.
Gennem Wi-Fi-enheden
1. Følg på Wi-Fi-enheden dens procedure for
tilslutning til en anden Wi-Fi Direct-enhed. Se
brugervejledningen til enheden for instruktioner.
2. Når du har udført proceduren, bør du se en popup på din tv-skærm, der oplyser, at en enhed,
der understøtter Wi-Fi Direct, har anmodet om
at oprette forbindelse. Vælg OK, og tryk derefter
på knappen v for at acceptere.
3. Pop'up'en Tilslutter vises, efterfulgt af pop-up'en
Tilsluttet. Når den lukkes, bør du kunne se enheden
vist som tilsluttet på Wi-Fi Direct-skærmen.
Gennem produktet med PBC
1. Vælg den Wi-Fi Direct-enhed, du vil slutte til
dette produkt, og tryk derefter på knappen
v. Pop'up'en PBC/PIN vises.
2. Vælg PBC, og tryk derefter på knappen v.
Pop'up'en PBC vises.
3. Tryk på knappen PBC på Wi-Fi Directenheden i løbet af 2 minutter.
4. Pop'up'en Tilslutter vises, efterfulgt af popup'en Tilsluttet. Når den lukkes, bør du kunne
se enheden vist som tilsluttet på Wi-Fi Directskærmen.
Gennem produktet med en PIN-kode
1. Vælg den Wi-Fi Direct-enhed, du vil slutte til
dette produkt, og tryk derefter på knappen
v. Pop'up'en PBC/PIN vises.
2. Vælg PIN, og tryk derefter på knappen v.
Pop'up'en PIN vises.
3. Noter PIN-koden i pop-up'en, og indtast den
i det relevante felt i den Wi-Fi Direct-enhed,
du vil tilslutte.
4. Pop'up'en Tilslutter vises, efterfulgt af popup'en Tilsluttet. Når den lukkes, bør du kunne
se enheden vist som tilsluttet på Wi-Fi Directskærmen.
||BEMÆRK |
\\ Den kablede eller trådløse netværksforbindelse bliver
frakoblet, når du bruger Wi-Di Direct-funktionen.
\\ Visse Wi-Fi Direct-enheder understøtter muligvis ikke
funktionen AllShare, hvis forbindelsen er oprettet
via Wi-Fi Direct. I så tilfælde anbefaler vi at ændre
netværksforbindelsesmetoden mellem enhederne.
Blød AP
Dette produkt indeholder en funktion til trådløst
adgangspunkt. Med Soft AP kan du trådløst
forbinde andre Wi-Fi-enheder til dit netværk
gennem produktet.
Det kræver, at du opretter en sikkerhedsnøgle,
som du skal indtaste i andre Wi-Fi-enheder, når du
slutter dem til netværket.
1. På hjemmeskærmen : Vælg Indstill., og tryk
derefter på knappen v.
2. Vælg Netværk, og tryk på knappen v.
3. Vælg Blød AP, og tryk derefter på knappen
v.
4. Vælg Til eller Fra, og tryk derefter på
knappen v.
< Sådan indstilles sikkerhedsnøglen til
Blød AP >
1. På skærmen Blød-AP: Vælg Sikkerhedsnøgle,
og tryk derefter på knappen v.
Skærmbilledet Sikkerhedsnøgle vises.
2. Indtast en sikkerhedsnøgle på skærmbilledet
Sikkerhedsnøgle. Indtast tallene direkte med
talknapperne på fjernbetjeningen. Indtast
bogstaver ved at vælge et bogstav med
knapperne ▲▼◄►, og tryk derefter på
knappen v.
3. Når du er færdig : Brug knapperne ▲▼◄►
til at flytte til knappen Udført nederst på
skærmen, og tryk på knappen v.
Når du tilslutter en Wi-Fi-enhed med enhedens
tilslutningsprocedure, skal du indtaste den
sikkerhedsnøgle, du oprettede, i det relevante felt.
| 34 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 34
2012-04-13 오후 3:00:58
AllShare-indstillinger
2. Vælg Netværk, og tryk på knappen v.
3. Vælg AllShare-indstillinger, og tryk på
knappen v.
4. Vælg Enhedsliste, og tryk derefter på
knappen v. Vælg en enhed på Enhedsliste,
og tryk på knappen v.
Pop-up'en Indstillinger for AllShare vises.
5. Vælg Tillad, Afvis eller Slet fra listen, og tryk
derefter på knappen v.
Skærmen AllShare-indstillinger viser kun enheder,
hvis du har oprettet netværksforbindelser til
AllShare-enheder. For flere informationer om
AllShare-enheder skal du se side 39.
||BEMÆRK |
\\ Valgmuligheden "Del harddisk" skal indstilles til Til, før du
kan dele indhold gennem funktionen AllShare.
Enhedsnavn
Lader dig indtaste navnet for produktet, som
identificerer det på dine netværk.
Opgradering af softwaren
I menuen Softwareopgradering kan du opgradere
produktets software til forbedring af ydeevnen eller
til ekstra tjenester.
• Sluk aldrig manuelt for produktet under
opdateringsprocessen.
1. På hjemmeskærmen : Vælg Indstill., og tryk
derefter på knappen v.
2. Vælg Support, og tryk derefter på knappen
v.
Indstillinger
1. På hjemmeskærmen : Vælg Indstill., og tryk
derefter på knappen v.
4. Vælg en af følgende metoder:
• Online
04
Skærmbilledet AllShare-indstillinger viser dine
netværkstilsluttede AllShare-enheder og deres
IP-adresser. Med denne skærm kan du tillade en
enhed at få adgang til produktet, afvise adgang
eller slette enheden fra listen AllShare.
3. Vælg Softwareopdatering, og tryk derefter
på knappen v.
• Via kanal
• Via USB
• Via download
• Ventetilstand Opgradering
5. Tryk på knappen v.
||BEMÆRK |
\\ Opgraderingen er fuldført, når produktet slukkes og
tændes igen af sig selv.
\\ Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar for
produktets fejlfunktion, der skyldes en ustabil internetforbindelse
eller forbrugeres uopmærksomhed under softwareopgradering.
\\ Hvis du vil annullere opgraderingen, mens
opgraderingssoftwaren downloades, skal du trykke på
knappen v.
Online
Produktet skal være tilsluttet internettet ved hjælp
af funktionen Online.
1. Vælg Online, og tryk derefter på knappen
v. Meddelelsen Opretter forbindelse til
server vises.
2. Hvis der er en download til rådighed, vises
der en pop-up-meddelelsen Download og en
statuslinje, og downloaden starter.
3. Når downloadningen er fuldført, vises vinduet
Forespørgsel om opgradering med tre
muligheder : Opgrader nu, Opgr. senere eller
Opgrader ikke.
4. Hvis du vælger Opgrader nu, opgraderer
produktet softwaren, slukker og tænder
derefter automatisk.
5. Hvis du ikke foretager et valg inden for 1 minut
eller vælger Opgr. senere, gemmer produktet
den nye opgraderingssoftware. Du kan
opgradere software senere ved at bruge
funktionen Via download.
6. Hvis du vælger Opgrader ikke, annullerer
produktet opgraderingen.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 35
35 |
2012-04-13 오후 3:00:58
Indstillinger
Via kanal
Opgrader software med udsendelsessignalet.
Via USB
1. Besøg www.samsung.com.
2. Klik på SUPPORT øverst til højre på siden.
3. Tast produktets modelnummer ind i
søgefeltet, og klik derefter på Find produkt.
4. Klik på Hent downloads i midten af siden
under overskriften Downloads.
5. Klik på Firmware på midten af siden.
6. Klik på ikonet ZIP i kolonnen Fil til højre på
siden.
7. Klik på OK på den pop-up, der vises, for at
downloade og gemme firmwarefilen på din pc.
8. Udpak zip-filen på computeren. Der burde nu
være en mappe med samme navn som zipfilen.
9. Kopiér mappen til en USB-lagerenhed.
10. Isæt USB-lagerenheden i produktets USB-port.
11. Gå til Indstill. > Support > Softwareopdatering
i produktets menu.
12. Vælg Via USB.
||BEMÆRK |
\\ Når systemopgraderingen er udført, kan du kontrollere
softwaredetaljerne i menuen Softwareopgradering.
\\ Produktet må ikke slukkes under softwareopgraderingen.
Det kan bevirke, at produktet ikke fungerer korrekt.
\\ Softwareopgraderinger med USB-værtsstik må kun
udføres med en USB-flashhukommelse.
Via download
Med indstillingen Via download kan du opgradere
med en fil, som produktet tidligere har downloadet,
men hvor du besluttede ikke at installere med den
samme, eller en fil, som produktet downloadede,
mens det var i standbytilstand.
1. Hvis opgraderingssoftwaren er blevet downloadet,
kan du se softwareversionsnummeret til højre for
Via download.
2. Vælg Via download, og tryk derefter på
knappen v.
3. Produktet viser en meddelelse, hvor du
bliver spurgt, om du vil opgradere. Vælg Ja.
Produktet begynder at opgradere.
4. Når opgraderingen er fuldført, slukkes
produktet automatisk og tændes igen.
||BEMÆRK |
\\ Når systemopgraderingen er udført, kan du kontrollere
softwaredetaljerne i menuen Softwareopgradering.
\\ Produktet må ikke slukkes under softwareopgraderingen.
Det kan bevirke, at produktet ikke fungerer korrekt.
Ventetilstand Opgradering
Du kan vælge funktionen Ventetilstand
Opgradering, så produktet downloader ny
opgraderingssoftware, når det er i standbytilstand.
I standbytilstand er produktet slukket, mens dets
internetforbindelse er aktiveret. På denne måde
kan produktet opgradere softwaren automatisk,
når du ikke bruger det.
1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Ventetilstand Opgradering, og tryk derefter
på knappen v.
2. Vælg den ønskede tid.
Hvis du vælger den ønskede tid, udføres
opgraderingen automatisk på det angivne
tidspunkt.
||BEMÆRK |
\\ For at du kan bruge funktionen Ventetilstand Opgradering,
skal produktet være tilsluttet internettet.
| 36 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 36
2012-04-13 오후 3:00:58
Media Play
1. Tilslut USB-enheden eller mobiltelefonen til
USB-porten på produktets frontpanel.
Du kan afspille indhold, der findes på en USBenhed via skærmbilledet AllShare-afspiller.
1. Vælg AllShare Play på hjemmeskærmen, og
tryk derefter på knappen v.
2. Vælg det ønskede indhold, og vælg derefter
den ønskede enhed.
AllShare Play
Min liste
1
Videoer
Indstill.
Ny enh tilsl.
Indstil forskellige funktioner, så de passer til dine personlige
præferencer.
m80
Bileder
2
Musik
Optaget tv
Videoer
Billeder
Musik
Smart Hub
AllShare Play
Kanal
/ Videoer /
HDD
USB
DLNA
685.85MB/926.06GB
3
Ingen enhed tilsluttet.
Ingen enhed tilsluttet.
Tryk på Enter for at få mere into om AllShare Play.
a Login
" Enter ' Retur
Tidsplanstyring
c Sikker fjr. USB
2. Vælg Videoer, Billeder eller Musik, og tryk
derefter på knappenv.
Afhængigt af hvorledes indholdet er
organiseret, vil du se enten mapper,
individuelle filer eller begge.
3. Vælg de ønskede filer.
4. Tryk på knappen RETURN for at forlade en
mappe eller vende tilbage til hjemmeskærmen.
1
||BEMÆRK |
\\ Du skal fjerne USB-lagringsenheden sikkert (ved at
anvende funktionen "Sikker fjr. USB") for at forhindre en
mulig beskadigelse af USB-hukommelsen.
2
3
4
' Retur
4
Min liste : Gør det muligt at kontrollere netop
afspillede eller opdaterede filer.
• Nyligt spillet
Viser listen af indhold, der sidst er set.
-- Hvis den valgte fil er slettet, eller lagringsenheden
med den valgte fil er fjernet, vises der en meddelelse
om, at den valgte fil er utilgængelig.
-- Viser indholdet i tidsrækkefølgen, baseret på
enhedens systemtid.
-- Angiver op til 48 elementer.
• Nyheder
Viser nyt indhold
• Afsp.liste
Du kan skabe din egen afspilningsliste ved at
gruppere det ønskede indhold.
-- Du kan lagre op til 12 afspilningslister.
-- Der kan angives op til 100 filer i hver afspilningsliste.
-- Hvis en afspilningsliste er oprettet som musikafspilningsliste,
kan der kun føjes musikfiler til listen.
Indholdstype : Giver mulighed for at vælge ønsket indhold.
Enhedstype : Giver mulighed for at vælge en
tilsluttet enhed.
Viser de farvede knapper på din fjernbetjening, som du
kan trykke på for adgang til eller udførelse af funktioner.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 37
Medieafspilning
Du kan afspille multimediefiler, der findes på din
USB-enhed eller mobiltelefon.
For at afspille indhold der findes på din mobiltelefon,
skal produktet og mobiltelefonen være sluttet til
hinanden med et USB-kabel. Hvis din mobiltelefon
er DLNA-kompatibel, kan du afspille indhold uden
at tilslutte USB-kablet. (se side 38~39)
Adgang til afspilningsskærmen i
AllShare Play
05
Sæt en USB-enhed eller en
mobiltelefon i USB-porten
37 |
2012-04-13 오후 3:00:59
Medieafspilning
||BEMÆRK |
\\ Sådan laves en afspilningsliste
Vælg det ønskede indhold (videoer, fotos eller musik), og
marker derefter de ønskede filer. Tryk på knappen TOOLS,
og vælg derefter Tilf. afsp.lis..
\\ De videofiler, der afspilles via DLNA, fremgår kun af Min
liste, når netværksforbindelsen er blevet oprettet.
Brug af funktionen AllShare Play
AllShare Play giver dig mulighed for at afspille
videoer, billeder eller musik, der findes på din
computer eller på dine DLNA-kompatible enheder,
facebook, SugarSyny, NDrive og Family Story, over
din Samsung SMART PVR med netværkstilslutning.
Før du kan bruge AllShare sammen med din PC, skal
du installere AllShare-softwaren på pc’en.
||BEMÆRK |
\\ Når først forbindelsen er oprettet, kan du ikke kun afspille
videoindhold men også overføre data mellem enheder ved
brug af funktionen AllShare.
Der findes yderligere oplysninger på side 44~46.
1. Slut din Samsung SMART PVR og DLNAkompatible produkter til det samme netværk.
2. Vælg AllShare Play på hjemmeskærmen, og
tryk derefter på knappen v.
3. Vælg navnet på det DLNA-kompatible
produkt, og tryk derefter på knappen v.
AllShare Play
Min liste
Videoer
Bileder
Musik
1/5
/ Videoer /
HDD
685.85MB/926.06GB
CANDP201012-PC: candp 201012:
Tilslut til AllShare-enhed.Afspilningen kan være
ustabil afhængigt af netværksforbindelsens
status.
• HDD : Du kan afspille indhold, der er gemt
på harddisken.
• USB : Du kan afspille indhold, der er gemt
på USB-hukommelsen.
• Kamera : Du kan afspille indhold, der er gemt
på det tilsluttede kamera.
• DLNA : Du kan afspille indhold, der er gemt
på den tilsluttede lagringsenhed.
• Picasa : Du kan afspille indhold, der er
gemt på Picasa.
• SugarSync : Du kan afspille indhold på
den cloud-tjeneste, hvor du er registreret.
• Family Story : Du kan afspille indhold, der
er gemt på Family Story.
• Facebook : Du kan afspille indhold, der er
gemt på Facebook.
||BEMÆRK |
\\ Før du kan aktivere tjenesterne, skal du være logget på
brugerkontoen for den pågældende tjeneste.
Når du er logget på Smart Hub med en registreret konto
hos Samsung, kan du tilføje en konto med den pågældende
tjeneste ved at vælge Brugerkontoadministration.
\\ Applikation kan kræve at blive installeret gennem Samsung
Apps for tjenester, der ikke vises på fabriksindstillingen.
\\ Visse tjenester kan kræve pålogning, og du kan administrere
din loginkonto på Smart Hub.
\\ Visse tjenester kræver eventuelt, at du opretter en konto
og abonnerer på websiden for den pågældende tjeneste.
Sådan downloades AllShare-softwaren
For at bruge AllShare med din pc skal du installere
AllShare-softwaren på din pc.
Du kan downloade pc-softwaren og få detaljerede
anvisninger om brug af AllShare på webstedet
Samsung.com.
1. Gå til www.samsung.com.
2. Klik på Support øverst på siden.
Optaget tv
a Login
/ Værktøj
' Retur
4. Vælg den ønskede fil på skærmen, og tryk
derefter på knappen v.
3. På Support-siden: Indtast dit produkts
modelnummer i feltet Modelnummer, og tryk
på knappen v.
| 38 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 38
2012-04-13 오후 3:01:00
6. På fanen Software : Klik på filikonet til højre i
linjen med AllShare.
7. I den pop-up, der vises : Klik på Gem fil.
8. Find AllShare-installationsfilen på din disk, og
dobbeltklik på filen.
Du kan vises delte filer på din your computer på
din Samsung SMART PVR.
Du kan få detaljerede instruktioner om brug af
AllShare på webstedet samsung.com.
Mobilenhed
Samsung SMART PVR
Afspil
mobilenhedsfiler
9. I den pop-up der vises: Klik på Kør, og følg
de anvisninger, der vises på skærmen.
Afspilning af indhold, der findes på din
pc, på din Samsung SMART PVR
Du kan vises delte filer på din your computer på
din Samsung SMART PVR.
Du kan få detaljerede instruktioner om brug af
AllShare på webstedet samsung.com.
PC
Samsung SMART PVR
Styring med din mobilenhed
Brug din smartphone til at vise filer, der er gemt
på din computer, og afspille dem på din Samsung
SMART PVR. (Kun mulig med mobile enheder fra
Samsung, der understøtter AllShare-funktionaliteten.)
Du kan få detaljerede instruktioner om brug af
AllShare på webstedet samsung.com.
PC
Samsung SMART PVR
Afspil pc-filer
Forbindelse til AllShare Play
Medieafspilning
5. På siden Downloadcenter : Klik på fanen
Software.
Afspilning af indhold, der findes på din
smartphone, på din Samsung SMART PVR
05
4. På den side, der vises: Klik på Hent downloads
i venstre siden under Downloads.
Downloadcenteret vises.
Afspil pc-filer
Forbindelse til
AllShare Play
||BEMÆRK |
Mobilenhed
Styr pc'ens filer med
Samsung SMART PVR
\\ Når først forbindelsen er oprettet, kan du ikke kun afspille
videoindhold men også overføre data mellem enheder ved
brug af funktionen AllShare.
Der findes yderligere oplysninger på side 44~46.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 39
39 |
2012-04-13 오후 3:01:01
Medieafspilning
FUNCTION
TV SOURCE
Styring af videoafspilning
POWER
RECEIVER
TV
SUBTITLE INPUT
Du kan afspille videofiler,
der findes på en dvd, en mobilenhed eller en pc. Afhængigt af indholdet kan det
være, at nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, ikke er tilgængelige.
1 2 3
Knapper på fjernbetjeningen
til videoafspilning
4 5 6
7
8
AD/SUBTITLE
9
TITLE MENU
0
AUDIO
TV MUTE
Brug af menuen Værktøj
Tryk på knappen TOOLS under afspilning.
Afspil fra
starten
Vælg for at gå tilbage til starten af filmen,
og tryk derefter på knappen v.
Titelsøgning
1. Vælg Titelsøgning, og tryk derefter
på knappen v.
TV SOURCE
„„
Afspilningsknapper
CH LIST
HOME
GUIDE
Afspilleren afspiller ikke lyd under søgning,
langsom visning eller trintilstand.
• Tryk på knappen 6 for at vende tilbage til
normal afspilningshastighed.
6 -knap
5 -knap
7 -knap
Hurtig
afspilning
Afspilning i
slowmotion
Trinvis
afspilning
Skip kapitel/
fil-afspilning
Starter afspilning.
Stopper afspilning.
A
B
C
D
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
SOCIAL afspilning
REC REC PAUSE på knappen
Tryk under
3
PANDORA
SUBTITLE
eller 4.
Hver gang du trykker på knappen 3
eller 4, ændres afspilningshastigheden.
Tryk i pausetilstand på knappen 4.
Hver gang du trykker på knappen 4,
ændres afspilningshastigheden.
Tryk i pausetilstand på knappen 7.
Hver gang du trykker på knappen 7,
vises et nyt billede.
Tryk på knappen 1 eller 2 under
afspilning.
Hver gang, du trykker på knappen 1
eller 2, flytter filen til forrige eller næste
kapitel eller fil.
2. Tryk på knapperne ▲▼ til at
vælge en titel, og tryk derefter på
knappen v.
Vælg at afspille filmen fra et valgt
tidspunkt.
Sætter afspilningen
2D 3Dpå pause.
SMART HUB SEARCH
Hvis der er mere end én film på
enheden, så vælg for at starte en
anden titel.
1. Vælg Tidssøgning, og tryk derefter
på knappen v.
Tidssøgning
2. Brug talknapperne, indtast det
tidspunkt du vil gå til, og tryk
derefter på knappen v.
||BEMÆRK |
\\ Du kan også bruge knapperne
◄► til at springe frem eller tilbage
i filmen.
Filmen springer et minut frem eller
tilbage, hver gang du trykker på
knapperne ◄►.
||BEMÆRK |
\\ Hvis du trykker på knappen 1 efter tre
sekunders afspilning, afspilles aktuelle
kapitel eller fil igen fra starten. Men hvis
du trykker på knappen 1 inden for tre
sekunder efter start af afspilningen,
afspilles forrige kapitel eller fil.
| 40 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 40
2012-04-13 오후 3:01:01
3. Tryk på knappen v på det sted,
hvor gentagelsen skal slutte (B).
||BEMÆRK |
\\ Du skal indstille punktet (B) mindst
5 sekunder efter punktet (A).
Fuld skærm
Billede
Vælg for at ændre størrelsen på fuld
skærm.
Vælg for at indstille billedtilstanden.
-- Dynamisk : Forøger skarpheden og
lysstyrken.
-- Standard : Vælg denne indstilling til
de fleste visningsformål.
-- Film : Den bedste indstilling til
visning af film.
-- Bruger : Du kan justere funktionerne
til skarphed og støjreduktion.
||BEMÆRK |
\\ Hvis du bruger BD wise-funktionen,
vises denne menu ikke.
Lyd
Vælg for at indstille det ønskede
lydsprog.
Gå til videoliste
Information
Vælg for at gå til listen med videoer på
det aktuelle medie.
Vælg for at vise videofilinformationer.
||BEMÆRK |
\\ Afhængigt af lagringsenheden ser menuen Værktøj muligvis
anderledes ud. Se side 44~46 for at få yderligere oplysninger
om valgmuligheder.
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
\\ Videofiler med høje bithastigheder på 20Mbps eller mere
RECEIVER
trækker på afspillerens
evner, og filerne kan stoppe midt i
TV
SUBTITLE INPUT
afspilningen.
1 2 3
Styring af musikafspilning
4 5 6
7 8
9
Du kan styre afspilningen
af musikindhold,
der findes
AD/SUBTITLE
TITLE MENU
på en USB-enhed, en mobilenhed
0 AUDIO eller en pc.
Knapper på fjernbetjeningen til
musikafspilning
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
TV MUTE
TV
SUBTITLE
1
1
2
3
5
6
8
9
4
CH LIST
HOME
AD/SUBTITLE
2
3
GUIDE
TITLE MENU
0
AUDIO
4
5
TV MUTE
A
BTV SOURCEC
SMART HUB SEARCH
CH LIST
1
INPUT
TV SOURCE
7
2
DIGITAL
SUBTITLE
SOCIALHOMEREC
D
2D 3D
INPUT
GUIDE
REC
PAUSE
SUBTITLE
NUMMER : PANDORA
Tryk på tallene
for et nummer.
Det valgte nummer afspilles.
5-knap : Stopper et nummer.
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 41
Medieafspilning
Gentag-tilstand 1. Tryk på knapperne ▲▼ for at
vælge Gentag A-B, og tryk derefter
på knappen v.
2. Tryk på knappen v på det sted,
hvor gentagelsen skal starte (A).
Lad filmen afspille.
Undertekst
Vælg for at indstille det ønskede
undertekstsprog.
-- Du kan også anvende denne funktion
ved at trykke på knappen SUBTITLE
på fjernbetjeningen.
05
Vælg for at gentage en titel, et kapitel
eller en bestemt del.
-- Fra : Vælg for at vende tilbage til
normal afspilning.
-- Titel : Vælg for at gentage en valgt
titel.
-- Kapitel : Vælg for at gentage et valgt
kapitel.
-- Gentag A-B : Vælg for at gentage et
bestemt afsnit.
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
Dansk
41 |
2012-04-13 오후 3:01:02
Medieafspilning
3
4
5
Spr. ove r : Tryk under afspilning på den GRØN knap
(B) eller den GUL knap (C) for at flytte til forrige eller
næste side af afspilningslisten.
7-knap : Hold pause i et nummer.
6-knap : Afspiller det aktuelt valgte nummer.
Brug af menuen Værktøj
Tryk på knappen TOOLS under afspilning.
Vis
Se side 44~46.
Titel
Se side 44~46.
Mappevisning
Kunstner
Album
Genre
Valgt afspiln.
Gå til afsp.liste
Information
Se side 44~46.
Se side 44~46.
Se side 44~46.
Se side 44~46.
Se side 44~46.
Se side 44~46.
Vælg for at se informationer (indhold):
Filstørrelse, oprettelsesdato mv.
||BEMÆRK |
\\ Afhængigt af lagringsenheden ser menuen Værktøj muligvis
anderledes ud. Se side 44~46 for at få yderligere oplysninger
om valgmuligheder.
Gentagelse af numre
Du kan indstille produktet til at gentage spor på en
USB-enhed, en mobilenhed eller en pc.
1. Brug under afspilning knappen ► til at vælge
i skærmens nederste højre hjørne, og tryk
derefter på knappen v.
2. Brug ▲▼ til at vælge den ønskede
gentagelsestilstand – Fra, En sang eller Alle –
og tryk derefter på knappen v.
AllShare Play
/ Musik /
Mappevisning 1/14
XXXXX / XXXXX.mp3
Øverste mappe
XXX
TRACK 002
XXX
TRACK 003
XXX
TRACK 004
XXX
TRACK 005
XXX
TRACK 006
XXX
TRACK 007
XXXXX.mp3 XXX
XXXXX.mp3 XXX
XXXXX.mp3 XXX
XXXXXXX
XXX
XXX
XXX
XXX
00:03 / 02:38
bc Flyt side d Vis " Afspil / Værktøj ' Retur
Blanding af numre
Du kan indstille produktet til at blande spor på en
USB-enhed, en mobilenhed eller en pc.
1. Brug under afspilning knappen ► til at vælge
i skærmens nederste højre hjørne, og tryk
derefter på knappen v.
2. Brug ▲▼ til at indstille tilstanden Bland til Til
eller Fra, og tryk derefter på knappen v.
Oprettelse af en afspilningsliste
1. Tryk på knappen TOOLS, når
afspilningsskærmen vises. Menuen Værktøj
vises.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Valgt
afspiln., og tryk derefter på knappen v.
Skærmen Valgt afspiln. vises.
3. Brug knapperne ▲▼ til at vælge et nummer,
og tryk derefter på knappen v. Der vises et
mærke til venstre for nummeret.
| 42 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 42
2012-04-13 오후 3:01:02
4. Gentag trin 3 for at vælge og markere flere
numre.
||BEMÆRK |
\\ Du kan oprette en afspilningsliste med op til 99 numre.
\\ Hvis du har oprettet en afspilningsliste, erstattes Valgt
afspiln. med Red. afspil.l. på menuen Værktøj.
\\ På skærmen Valgt afspiln. kan du også vælge Vælg alle,
Fravælg alle og Annuller.
-- Brug Vælg alle til at vælge alle numre. Dette annullerer
dine individuelle nummervalg. Når du trykker på
knappen RETURN på fjernbetjeningen eller vælger
knappen 6 og derefter trykker på knappen v,
vises alle numre på musikafspilningsskærmen, og
produktet starter med at afspille alle numre fra
Nummer 1.
-- Brug Fravælg alle til at fravælge alle numre på én
gang. Vælg derefter individuelle numre, eller brug
Vælg alle til at vælge alle numrene, og tryk derefter
på knappen RETURN på fjernbetjeningen, eller vælg
knappen 6, og tryk derefter på knappen v. Hvis
du ikke bruger Vælg alle eller vælger individuelle
numre, ændres afspilningslisten ikke.
-- Annuller annullerer alle ændringer, du har foretaget på
skærmen til valgt afspilning. Når du vender tilbage til
afspilningsskærmen, er afspilningslisten ikke ændret.
Brug af menuen Værktøj
Tryk på knappen TOOLS under afspilning.
Gå til fotoliste
Start diasshow
Diasshowhastighed
Vælg for at gå til listen med billeder på
det aktuelle medie.
Vælg for at starte diasshowet.
Vælg for at indstille hastigheden på
diasshowet.
Diasshoweffekt Vælg for at indstille diasshoweffekter.
Baggrundsmusik Vælg for at lytte til musik, mens du
til
viser et diasshow.
Indstilling for
Vælg for at indstille baggrundsmusikken.
baggrundsmusik
Billede
Vælg for at justere billedindstillingerne.
-- Dynamisk : Vælg for at forøge
skarpheden.
-- Standard : Vælg til de fleste
visningsformål.
-- Film : Dette er den bedste indstilling
til at se film.
-- Bruger : Du kan justere funktionerne
til skarphed og støjreduktion.
||BEMÆRK |
\\ Hvis du bruger BD wise-funktionen,
vises denne menu ikke.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 43
Medieafspilning
6. Når du er færdig, skal du trykke på knappen
► for at vælge Afspil, og derefter trykke på
knappen v. Musikafspilningsskærmen vises
igen og viser kun de numre, du markerede.
De valgte numre afspilles automatisk.
Du kan afspille fotoindhold, der findes på en USBenhed, en mobilenhed eller en pc.
05
5. Hvis du vil fjerne et nummer fra listen, skal
du gå til nummeret og derefter trykke på
knappen v igen.
Markeringen ved nummeret bliver fjernet.
Afspilning af billedindhold
43 |
2012-04-13 오후 3:01:02
Medieafspilning
Zoom
Roter
Valgt afspiln.
Log ind/Log ud
Information
Vælg for at forstørre det aktuelle billede.
(Forstør op til 4 gange)
Vælg for at rotere billedet. (Dette
roterer billedet enten med eller mod
uret.)
Se side 44~46.
Se side 44~46.
Viser billedinformationerne.
||BEMÆRK |
\\ Afhængigt af lagringsenheden ser menuen Værktøj muligvis
anderledes ud. Det er ikke sikkert, at alle muligheder vises.
\\ For at aktivere baggrundsmusikfunktionen skal billedfilen
være i samme lagringsmedie som musikfilen.
Men lydkvaliteten kan blive påvirket af MP3-filens
bithastighed, billedets størrelse og kodningsmetoden.
\\ Du kan ikke forstørre underteksten og PG-grafikken i
fuldskærmstilstand.
Brug af menuen Værktøj, når en fil
er markeret
Tryk på knappen TOOLS, når en fil er markeret.
Vis
Mappevisning
Titel
Kunstner
Album
Genre
Seneste dato
Tidligste dato
Månedlig
Vælg for at gå til sorteringsmulighederne.
Kunstner, Genre, Månedlig, Seneste dato
mv. De sorteringsmuligheder, der vises,
afhænger af lagrings- og medietypen.
Vises på funktionsskærmen Vis. Vælg for
at vise mapperne på lagringsenheden.
Vises på funktionsskærmen Vis. Vælg
for at sortere alle billed- eller videofiler
på en lagringsenhed efter titel.
Vises på funktionsskærmen Vis. Vælg
Kunstner for at sortere og derefter vise
alle musiknumre på en lagringsenhed
efter kunstner.
Vises på funktionsskærmen Vis. Vælg
Album for at sortere og derefter vise
alle musiknumre på en lagringsenhed
efter album.
Vises på funktionsskærmen Vis. Vælg
Genre for at sortere og derefter vise
alle musiknumre på en lagringsenhed
efter genre.
Vises på funktionsskærmen Vis. Vælg
for at sortere og derefter vise alle billedeller videofiler på en lagringsenhed fra
den seneste til den tidligste dato.
Vises på funktionsskærmen Vis. Vælg
for at sortere og derefter vise alle billedeller videofiler på en lagringsenhed fra
den tidligste til den seneste dato.
Vises på funktionsskærmen Vis. Vælg for
at sortere alle billed- eller videofiler på en
lagringsenhed efter oprettelsesmåneden.
| 44 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 44
2012-04-13 오후 3:01:02
2. Gentag trin 1 herover for hvert
billede, du vil vise.
Valgt afspiln.
Send
3. For at fravælge et billede: Marker
det, og tryk derefter på knappen
v.
4. Når du er færdig: Tryk på knapperne
◄► for at vælge Afspil, og tryk
derefter på knappen v. Et
diasshow med de billeder, du valgte,
starter.
5. Tryk på knappen v én gang til
for at sætte diasshowet på pause.
Tryk på knappen v igen for at
starte diasshowet igen.
6. Tryk på knappen RETURN for at
stoppe diasshowet.
||BEMÆRK |
\\ Du kan også flytte til Vælg alle til
højre og derefter trykke på knappen
v for at vælge alle numre eller
filer.
3. Vælg Send i højre side, og tryk
derefter på knappen v.
4. Brug knapperne ▲▼ til at vælge
det onlinested, du vil uploade
filerne eller numrene til, og tryk
derefter på knappen v.
Log ind/Log ud
Med funktionen Log ind/Log ud kan du
logge på din online Samsung-konto.
Vælg for at oprette en afspilningsliste
eller føje filer eller numre til en
afspilningsliste.
||BEMÆRK |
\\ Når diasshowet begynder, kan du
styre det ved at trykke på knappen
TOOLS og vise menuen Diasshow.
Se "Brug af menuen Værktøj" på
side 44.
1. Brug knapperne ▲▼◄► til at
vælge en fil, og tryk derefter på
knappen v.
2. Gentag dette, for hvert nummer
eller hver fil du vil uploade.
Medieafspilning
1. Brug på valgskærmen knapperne
▲▼◄► til at vælge det billede,
du vil vise, og tryk derefter på
knappen v.
Der vises et mærke til venstre for
billedet.
Vælg Send for at uploade valgte filer
til Picasa, Facebook, SugarSync eller
Family Story.
For at bruge Send skal du oprette en
konto på onlinestedet og derefter logge
på med funktionen Log på.
05
Med Valgt afspiln. kan du vælge specifikke
musik-, video- og billedfiler til afspilning.
Det fungerer grundlæggende på samme
måde for alle medier. Eksemplet herunder
er for billeder.
Tilf. afsp. lis.
1. Brug knapperne ▲▼◄► til at
markere et nummer eller en fil, og
tryk derefter på knappen v.
2. Gentag dette, for hvert nummer
eller hver fil du vil tilføje.
3. Vælg Tilf. afsp. lis. i højre side, og
tryk derefter på knappen v.
4. Udfør en af følgende handlinger på
den skærm, der vises:
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 45
45 |
2012-04-13 오후 3:01:02
Medieafspilning
Tilf. afsp. lis
(fortsat)
Slet (Afsp.liste)
• Vælg den afspilningsliste, hvor du vil
tilføje numrene eller filerne, og tryk
derefter på knappen v.
• Vælg Opret ny, og tryk derefter på
knappen v. Opret et navn til den
nye afspilningsliste på den tastaturpop-up, der vises. Indtast tal med
tallene på fjernbetjeningen. Indtast
bogstaver ved at bruge knapperne
▲▼◄► til at flytte markøren. Tryk
derefter på knappen v. Når du
er færdig: Flyt til Udført nederst på
skærmen, og tryk på knappen v.
Afhængigt af den skærm, du ser, kan
du vælge Slet for at slette en fil fra et
sletbart medie (som f.eks. en USBenhed) eller til at slette afspilningslisten.
Gå til afsp.liste
Kodning
Information
Vælg for at gå til afspilningssektionen
på hovedskærmen i AllShare.
Kodning – der ændres efter sprog eller
efter geografisk område – ændrer,
hvorledes afspilleren sorterer, arrangerer
og præsenterer filer eller numre, viser
datoer mv. Vælg Kodning for at ændre
kodningen, så den passer til dit sprog
eller geografiske område.
Viser informationer om mediefiler og
indhold.
||BEMÆRK |
\\ Afhængigt af lagringsenheden ser menuen Værktøj
muligvis anderledes ud. Det er ikke sikkert, at alle
muligheder vises.
Vælg Red. afspil.l. for at fjerne filer eller
numre fra en eksisterende afspilningsliste.
Lagringsenheden, der indeholder
afspilningslisten, skal sættes i eller
sluttes til afspilleren.
1. Brug knapperne ▲▼◄► til at
vælge en fil, og tryk derefter på
knappen v.
Rediger afspiln. 2. Gentag dette, for hvert nummer
liste.
eller hver fil du vil fjerne.
||BEMÆRK |
\\ Du kan også flytte til Vælg alle til
højre og derefter trykke på knappen
v for at vælge alle numre eller
filer.
3. Vælg Remove i højre side, og tryk
derefter på knappen v.
Afspil aktuelle
gruppe
Når du har sorteret efter Kunstner,
Genre, Album, Titel, Seneste dato,
Tidligste dato eller Månedlig, kan du
vælge en gruppe, der er resultatet af
sorteringen (f.eks. alle billeder taget
i august) og derefter vælge Afspil
aktuelle gruppe for kun at afspille eller
vise filerne i den pågældende gruppe.
| 46 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 46
2012-04-13 오후 3:01:03
DTV-funktioner
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
TV
Se tv-kanaler
RECEIVER
POWER
FUNCTION
SUBTITLETV SOURCE
INPUT
TV
AD/SUBTITLE
7
AD/SUBTITLE
SUBTITLE
5
2
8
5
0
8
INPUT
6
3
9
6
AUDIO
TITLE MENU
1
9
Billede
TITLE MENU
0
AUDIO
||BEMÆRK |
\\ Denne menu kan ikke vises, når du
bruger funktionen BD Wise.
TV MUTE
2
TV SOURCE
TV MUTE
CH LIST
CH LIST
1
2
3
HOME
GUIDE
HOME
GUIDE
TV SOURCE
Lydsprog
3
Knapperne TALKNAPPER : For at flytte direkte til en tvkanal: Tryk kanalnummeret for den ønskede tv-kanal.
: Tryk
påDdenne knap for at skifte
KnappenAPROG
B
C
SMART HUB SEARCH
2D 3D
tv-kanal.
DIGITAL
SUBTITLE
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
SOCIAL
REC REC PAUSE
Knappen
INFO
: Tryk
på Ddenne knap for at vise
A
B SUBTITLE
C
PANDORA
SMART HUB informationer
SEARCH
2D 3D
detaljerede
om valgte kanal.
SOCIAL
REC
INPUT
REC PAUSE
Brug af menuen Værktøj
PANDORA
SUBTITLE
Tryk på knappen TOOLS, mens du viser en kanal.
Dual I II
Antenne
Rediger fav.
3D-dybde
Vælges for at justere 3D-dybden ved
2D-til-3D-konverteringer
Vælg for at indstille den ønskede lyd
Du kan låse en tv-kanal ved at indstille
en PIN-kode.
Vælg for at ændre et signal.
Vælg for at redigere favoritter.
Signalinformation Vælg for at kontrollere signalinformationen.
||BEMÆRK |
\\ Denne menu kan vises ved
konvertering af 2D-indhold til 3D.
Vælg for at indstille det ønskede
lydsprog.
Lås aktuel kanal ||BEMÆRK |
\\ Denne menu kan anvendes, når
landet er indstillet til Holland, og
antennesignalet er kabel.
Vælg at justere 3D-perspektivet
3D-perspektiv
PIP
||BEMÆRK |
\\ Denne menu kan vises ved
konvertering af 2D-indhold til 3D.
Lydbeskrivelse
Undertekst
Vælg for at vise PIP-skærmen.
-- PIP : Hvis du vælger Til, kan du
bruge PIP-funktionen.
-- Luft/Kabel : Vælg for at ændre
udsendelsessignaler.
-- Kanal : Vælg for at skifte kanaler.
-- Størrelse : Vælg for at ændre PIPskærmstørrelsen.
-- Position : Vælg for at indstille PIPpositionen.
-- Lydvalg : Vælg hoved- eller underkanal,
alt efter hvordan du vil høre lyden.
Vælg for at tilføje en verbal beskrivelse
til hovedlyden som hjælp til
synshæmmede personer.
Vælg for at indstille den ønskede
undertekst.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 47
DTV-funktioner
4
1
7
4
Vælg denne for at indstille billedtilstanden.
-- Dynamisk : Vælg denne indstilling
for at øge skarpheden.
-- Standard : Vælg denne indstilling til
de fleste visningsformål.
-- Film : Dette er den bedste indstilling
til at se film.
-- Bruger : Du kan justere funktionerne til
skarphed og støjreduktion.
06
2 3 kan du se tv-kanaler.
Når tuningen er1gennemført,
RECEIVER
47 |
2012-04-13 오후 3:01:03
DTV-funktioner
Brug af funktionen PIP (Picture-In-Picture)
Du kan se en anden tv-kanal sammen med den
tv-kanal, du allerede ser.
1. Mens du ser tv, kan du trykke på knappen
PIP på fjernbetjeningen.
PIP-skærmen vises.
2. Tryk på knappen PIP igen, for at aktivere
funktionen, når du ikke længere vil bruge PIP.
edigering af kanaler
Kanalliste
1. Tryk på knappen CH LIST på fjernbetjeningen
for at se alle søgte kanaler.
Kanallisten vises.
Kanalliste
3. Du kan foretage forskellige PIP-indstillinger
med menuen Værktøj (se side 47).
51
52
56
||BEMÆRK |
M6 BOUTIQUE
800
\\ PIP understøttes ikke, hvis såvel hoved- som underkanal
er betalings-tv-kanaler.
Tilgængelige kanaler i PIP-tilstand
Hovedvisning
Gratis kanal, live
visning
Gratis kanal, live
visning
Kodet kanal, live
visning
Kodet kanal, live
visning
1
Undervisning
Gratis kanal, live
visning
Kodet kanal, live
visning
Gratis kanal, live
visning
Kodet kanal, live
visning
Tilgængelig
Tilgængelig*
Tilgængelig**
Ikke
tilgængelig
• Vedr. *: Hvis den kodede kanal vises på
underskærmbilledet, vil ** være deaktiveret.
(Deaktiver PIP-tilstanden, og genaktiver. Herefter
understøttes **.)
• Vedr. **: Hvis den kodede kanal vises på
hovedskærmbilledet, bliver * deaktiveret.
(Deaktiver PIP-tilstanden, og genaktiver. Herefter
understøttes *.)
France 2 HD
M6HD
FTA
803
3.10.6.4 TV
1
NOVA
c Programvisn. < Kanaltilst. " Se ƒ Side
\\ PIP og 3D-effekt kan ikke være aktiveret på samme tid.
\\ PIP og SMART VIEW kan ikke være aktiveret på samme tid.
TF1 HD
801
802
\\ Under optagelse understøttes PIP ikke.
ĞĞ
Alle
2
2
Viser de lagrede kanaler.
Hjælp til navigation : Viser tilgængelige knapper på
fjernbetjeningen.
• GUL (C) : Viser programinformationerne.
• ◄► : Viser kanaltilstanden i henhold til
kanaltypen.
• v : Viser den valgte kanal.
• ▲▼ : Går til næste eller forrige side.
2. Vælg den ønskede kanal, og tryk derefter på
knappen v.
Den valgte kanal vises.
||BEMÆRK |
\\ Tryk på knappen INFO, når kanallisten vises. Du kan se
eller optage den valgte kanal.
| 48 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 48
2012-04-13 오후 3:01:04
Skærmen Kanal
Brug af menuen Værktøj
Kanal
Alle
TV
1
Radio
Data/andet
Ledig
 51
 56
TF1 HD
M6HD
 801 FTA
 803 3.10.6.4 TV
 805 6.3.5. TV 2
 807 6.3.5. TV 4
 809 6.7 Per sistent...
 811 BBC
 813 CANAL+FILM
 815 CANAL+Sport
a Luft b Slet
1
2
3
 52
 800
Rediger fav.
Lås / låse op
France 2 HD
 802 NOVA
 804 6.10B Bad Rec...
 806 6.3.5. TV 3
 808 6.3.5. TV 5
2
 810 Aplikace MHP
 812 CANAL+
 814 CANAL+FILM2
 816 CNN
i Information ƒ Side " Vælg / Værktøj ' Retur
3
Viser kanallisten efter kanaltype.
Viser de lagrede kanaler.
Hjælp til navigation: Viser tilgængelige knapper på
fjernbetjeningen.
• RØD (A) : Vælger Luft eller Kabel.
• GRØN (B) : Sletter den valgte kanal.
• Knappen INFO : Viser programinformationerne.
• ƒ : Går til næste eller forrige side.
• v : Vælger ønsket kanal.
• Knappen TOOLS : Viser menuen Værktøj.
• Knappen RETURN : Går tilbage til forrige menu.
Displayikoner for kanalstatus
Ikoner
Rediger
kanalnummer
Sorterer
Kanalinfo
Slet
Vælg alle
Fravælg alle
Vælges for at tilføje den valgte,
foretrukne kanal.
Vælg dette for at låse eller oplåse
kanalen.
Vælges for at redigere et kanalnummer.
Hvis denne menu ikke vises, Vælg Kanal
på startskærmen, og vælg derefter
knappen Rediger kanalnummer.
Indstil denne menu til Aktiver.
DTV-funktioner
1. På hjemmeskærmen: Vælg Kanal, og tryk
derefter på knappen v.
06
Tryk på knappen TOOLS, når kanalen vises
Du kan administrere de lagrede kanaler.
Vælges for at sortere kanaler
Vælges for at kontrollere
kanalinformationerne for valgte eller
mærkede kanal.
Vælges for at slette kanalen.
Vælges for at vælge alle kanaler.
Vælges for at fravælge alle kanaler.
Se skærmen Vejledning
EPG (Electronic Programme Guide)-informationerne
leveres af tv-stationerne. Ved at bruge tvselskabernes kanalplaner kan du på forhånd angive
de kanaler, du ønsker at se, så der automatisk
skiftes til den valgte kanal på det angivne tidspunkt.
Kanalposterne kan vises som tomme eller
forældede, afhængigt af en kanals status.
Funktioner
En kanal indstillet som foretrukken.
En låst kanal.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 49
49 |
2012-04-13 오후 3:01:04
DTV-funktioner
Tidsplanstyring
1. Tryk på knappen GUIDE.
Vejledningsskærmen vil blive vist.
• Skærmen Vejledning
Vejledni...
1
2
52 France 2 HD
Kanalvisning - Alle
I dag
812
Class News
▲
3
▼
813
814
815
817
Coming Soon
Discovery
DiscoveryH&L
heat
Ingen information
9:05 - 9:35
Ingen information
2
3
4
5
6
4
5
1:00 – 2:00 1:00 – 2:00
Ingen information
1:00 – 2:00
3. Vælg Planlæg visn. eller Planlæg optag., og
tryk derefter på knappen v.
Ingen information
Ingen information
Ingen information
i Information ƒ Side " Se
6
Viser kanalskærmen.
Viser visningstilstand.
Viser lagrede kanaler.
Viser aktuel(t) dato og klokkeslæt.
Viser kanalinformationerne.
1. Vælg Tidsplanstyring på hjemmeskærmen,
og tryk derefter på knappen v.
2. Tryk på den RØDE (A) knap.
1:00 – 2:00
Ingen information
a Planl.adm. c +24 timer d Kanaltilst.
1
9:20 Fri 11 Jun
Ingen titel
Du kan reservere ønskede tv-programmer med
denne menu.
Kontrollér, at uret er indstillet, inden du bruger
denne funktion. (Se side 26)
Hjælp til navigation : Viser tilgængelige knapper
på fjernbetjeningen.
• RØD (A) : Indstiller programplanen.
• GUL (C) : Den viser kanalen fra nu og 24 timer
frem.
Hvis du vælger knappen GUL (C), vises knappen
GRØN (B). Tryk her for at vise listen over kanaler
inden for 24 timer.
• BLÅ (D) : Bruges til at skifte kanalvisning
• Knappen INFO : Viser programinformationerne.
• ƒ: Går til forrige eller næste side.
• s-knap
-- Når du viser et program, der er i gang, kan du
se den valgte kanal i fuld skærm.
-- Når du vælger et planlagt program, kan du
indstille timervisning eller -optagelse. Tryk
på knappen ◄► for at vælge timervisning
eller timeroptagelse, og tryk derefter på
knappen s igen. Timerikonet vises på
vejledningsskærmen.
4. Udfyld indtastningselementerne, og tryk
derefter på knappen v.
||BEMÆRK |
\\ I vejledningsvisningen vises tidsplanen for Timer Oversigt
og Optagetid ikke.
Brug af tekst-tv
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
RECEIVER
Hvis DTV-programmet
understøtter
tekst-tvTV
SUBTITLE INPUT
signalet, kan du se tekst-tv. Modtageforholdene
2 3skal kunne vises
skal være stabile, 1
hvis tekst-tv
korrekt. Ellers kan informationer mangle, eller
4 5 6
nogle sider vises muligvis ikke.
7
8
9
1. Tryk på knappen
AD/SUBTITLE TTX/MIX,
TITLE MENUmens du ser en
tv-kanal.
0 AUDIO
2. Ved at trykke flere gange på knappen TTX/MIX,
kan du ændre eller forlade tekst-tv-tilstanden.
TV MUTE
TV SOURCE
1
CH LIST
HOME
GUIDE
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
SMART HUB SEARCH
PANDORA
SOCIAL
REC
SUBTITLE
D
2D 3D
INPUT
REC PAUSE
| 50 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 50
2012-04-13 오후 3:01:05
1
4
5
6
7
8
9
0
!
A
B
9 : Holder visningen af den nuværende side, hvis
der er flere sekundære sider, der følger automatisk.
Tryk på den igen for at fortryde.
Farveknapper (rød, grøn, gul, blå): Hvis
sendestationen anvender FASTEXT-systemet, er
de forskellige emner på siden farvekodede og kan
vælges ved at trykke på de tilsvarende farveknapper.
Tryk på den farve, der svarer til det emne, du vil se.
En ny side med farvekode vises. Emner kan vælges
på samme måde. Tryk på den tilsvarende farveknap
for at få vist forrige eller næste side.
1 : Viser den tilgængelige underside.
2 : Viser den næste tekst-tv-side.
3 : Viser den forrige tekst-tv-side.
6 : Viser indekssiden (indhold) når som helst, når
du ser tekst-tv.
0 : Vælger tekst-tv-tilstand (LIST/ FLOF). Hvis
du trykker her under LIST-tilstand, skiftes til Listgemmetilstand. I List-lagringstilstand kan du lagre
tekst-tv-siden med knappen 8 (Gem).
5 : Viser skjult tekst (f.eks. svar på konkurrencer).
Tryk på den igen for at vise den normale skærm.
C
D
DTV-funktioner
3
4 : Viser tekst-tv på den øverste halvdel af
skærmen i dobbelt størrelse. Tryk igen på den for at
flytte teksten til nederste halvdel af skærmen. Tryk
på den en gang til for normal visning.
Typisk tekst-tv-side
06
2
8 : Gemmer tekst-tv-siderne.
E
F
Del
A
Indhold
Valgt sidenummer.
B
Tv-kanalens identitet.
D
Dato og klokkeslæt.
C
E
F
Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
Tekst.
Statusinformationer. FASTEXT-information.
||BEMÆRK |
\\ Styring af tekst-tv TTX/MIX er kun tilgængelig, når DTVprogrammet understøtter tekst-tv-signalet.
7 : Indskrænker tekst-tv-visningen til at overlappe
den aktuelle udsendelse.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 51
51 |
2012-04-13 오후 3:01:05
Avancerede funktioner
Optagelse
Inden optagelse
• Kontroller standardenheden til optagelse og
ledig plads på lagringsenheden til optagelse.
(Se “Styring af lagringsenhed" Se side 27.)
• Der kræves mindst 100MB ledig plads til
optagelse.
• Optagelse stopper, hvis lagringsenhedens
ledige plads bliver mindre end 50MB.
Kontrollerer tilgængelig lagringsplads
Hvis du vil kontrollere den ledige plads til optagelse i
Optaget tv, skal du vælge AllShare Play > Optaget tv
> HDD på hjemmeskærmen.
Marker HDD, og tryk derefter på knappen INFO på
fjernbetjeningen.
||BEMÆRK |
\\ Bemærkninger vedrørende harddiskkapacitet
-- Dette produkt reserverer den interne harddiskkapacitet
som beskrevet nedenfor til funktionsimplementeringer,
og den reserverede del anvendes ikke til optagelse.
* Time Shift: 22GB
* Funktionelle formål: 5GB
-- Den viste kapacitet på skærmen, som viser den omtrentlig
tilgængelige kapacitet til optagelse, er vist nedenfor og er
beregnet i henhold til den leverede status.
Modelnavn
STB-E7900N
STB-E7500N
Harddisk,
forhandlerspecifikation
Tilgængelig
størrelse
500GB
438GB
1TB
904GB
\\ Visning af harddiskkapacitet
-- Harddiskproducenten beregner kapaciteten af harddisken
under antagelse af, at 1KB = 1.000 Bytes. Produktets
operativsystem beregner dig kapaciteten af harddisken
under antagelse af, at 1KB = 1.024 Bytes. Således er
den registrerede kapacitet af produktet omtrent 93%
den værdi, som producenten oplyser. En harddisk på
1TB(1000GB) registreres således som 931,3GB.
||FORSIGTIG |
\\ Det anbefales kun at anvende filer, der er optaget eller
redigeret med produktet, til private formål.
Optagelse af den tv-kanal, du ser nu
1. Tryk på knappen PROG eller talknapperne for
at vælge en kanal, du vil optage.
2. Tryk på knappen REC.
3. Tryk på knappen v, hvis du vil justere
optagelsens længde.
4. Vælg den ønskede optagelseslængde, og
tryk derefter på knappen v.
Sæt optagelsen på pause
1. Tryk på knappen REC PAUSE for midlertidigt
at stoppe en igangværende optagelse.
2. Tryk på knappen REC for at fortsætte
optagelsen.
Stop optagelse
Tryk på knappen 5 for at stoppe en igangværende
optagelse.
Styring af afspilning under optagelse
Mens du optager en fjernsynskanal, kan du søge
efter en scene eller gå til starten af optagelsen
ved hjælp af Timeshift-funktionen, uden at det
påvirker optagelsen. For yderligere oplysninger
om Timeshift-funktionen henvises der til Timeshiftfunktionen. (se side 53~55)
| 52 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 52
2012-04-13 오후 3:01:06
3. Knappen 2 : Spring til samme scene med
direkte tv.
4. Knappen ◄ : Spring 10 sek. tilbage fra
nuværende placering.
5. Knappen ► : Spring 10 sek. frem fra
nuværende placering.
6. Knappen 7 : Sæt scenen på pause, mens
optagelsen fortsættes.
7. Knappen 5 : Hvis du ser den forrige scene,
springer afspilningspunktet til samme scene
med direkte tv. Hvis du ser samme scene
med direkte tv, stoppes optagelsen.
Se andre kanaler under optagelse af en
tv-kanal
Mens et tv-program optages, kan du se en anden
tv-kanal.
Tryk under optagelse på knappen PROG eller på
talknapperne for at ændre den kanal, du vil se.
||BEMÆRK |
\\ Du kan se en ikke-kodet eller en kodet kanal. når du
optager en ikke-kodet tv-kanal. Hvis du optaget en kodet
kanal, kan du kun se en ikke-kodet kanal.
\\ Under optagelse understøttes DUAL VIEW ikke.
\\ Optagede filer, som er kortere end 10 sekunder, gemmes
ikke.
Samtidig optagelse
Samtidig optagelse af to tv-kanaler
1. Mens du optager en tv-kanal: Flyt til en anden
tv-kanal, du vil optage.
||BEMÆRK |
\\ Optagelse af to kodede tv-kanaler på samme tid
understøttes ikke.
Se andre tv-kanaler, der ikke optages
Du kan se en anden kanal, samtidigt med du
optager to kanaler.
1. Tryk på knappen CH LIST for at se, hvilke tvkanaler, du kan vise.
Hvidfarvede tv-kanaler i kanallisten er dem,
du kan flytte til uden at stoppe de optagelser,
der allerede er i gang.
2. Tryk på knappen v for at se en af de mulige
tv-kanaler.
For at se en kanal der ikke vises med hvidt,
skal du stoppe mindst en af de igangværende
optagelser.
Stop optagelse
ĞĞ
Hvis du ser en tv-kanal, der optages
Tryk på knappen 5.
ĞĞ
Hvis du ser en tv-kanal, der ikke optages
Vælg en tv-kanal, du vil stoppe optagelsen af, og
tryk derefter på knappen 5.
Samtidig betjening
Du kan afspille videoindhold eller nyde andre
funktioner under optagelse.
1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter
Smart Hub- eller AllShare-funktionen. Du kan
dog kun vælge indstillingsmenuen, hvis du
stopper optagelsen.
Timeshift-funktion
Du kan sætte et direkte tv-program på pause
eller se tv-programmet fra det tidspunkt, hvor du
startede Timeshift-funktionen.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 53
Avancerede funktioner
2. Knappen 1 : Vend tilbage til startpunktet for
optagelsen.
2. Tryk på knappen REC.
Optagelsen starter.
07
1. Knapperne 34 : Søg efter den ønskede scene.
Hver gang du trykker på denne knap, ændres
afspilningshastigheden.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
53 |
2012-04-13 오후 3:01:06
Avancerede funktioner
Start Timeshift-funktionen med knappen PLAY
1. Når du ser en tv-kanal: Tryk på knappen 6.
2. Timeshift-funktionen starter, og Timeshiftbjælken vises. Levende tv vises i venstre side
af Timeshift-bjælken.
Start Timeshift-funktionen med knappen PAUSE
1. Når du ser en tv-kanal: Tryk på knappen 7.
2. Tv-programmets billede går på pause, og
Timeshift-bjælken vises.
7 Pause vises i venstre side af Timeshiftbjælken.
Timeshift-informationer
Du kan se aktuelle informationer om Timeshiftfunktionen.
-- Timeshift stopper automatisk, når den vælges i en
anden menu end menuen Hjem (stopper de Timeshiftog historikfunktioner, der kørte).
-- Returnering til en digital tv-kanal vil automatisk
genoptage Timeshift, hvis der ikke opnås adgang til et
andet menuelement fra menuen Hjem.
\\ Der reserveres 22GB af den interne harddisk til Timeshiftfunktion.
• Timeshift-skærmbilledet
1
DTV Luft
Alle
Frankrig 2 HD
52
Stereo
Ingen titel
+
2 3
18:12 Lør 15 Nov
Multi Film/drama
+00:00:06/
00:00:34
4
1. Tryk på knappen v på fjernbetjeningen,
mens Timeshift-funktionen er aktiveret.
2. Timeshift-bjælken vises som herunder.
||BEMÆRK |
\\ Timeshift-indstillingerne opretholdes, selv når du skifter til
en anden kanal under Timeshift-betjening. I dette tilfælde
virker Timeshift for tidligere kanal som historikfunktion
(Timeshift for tidligere kanal er stadig tilgængelig).
\\ Hvis Timeshift startes med tasten Afspil eller Pause,
opretholdes Timeshift, indtil der trykkes på knappen Stop.
Hvis Timeshift-betjeningen ikke er tilgængelig (f.eks. hvis
der skiftes til en anden applikation, en analog kanal, eller
indgangskilden ændres), stopper Timeshift uden varsel og
genoptages automatisk, så snart kilden skiftes til digitalt tv.
-- Historikfunktionen understøtter kun optagelser, hvor
der skiftes mellem kanaler inden for digitale tv.
-- Hvis der skiftes til en analog kanal, stopper historik- og
Timeshift-funktionen automatisk.
1
2
3
4
Tilstandsvisning : Viser aktuel status for Timeshiftfunktionen.
Viser aktuelle afspilningspunkt.
Viser optaget tid med Timeshift-funktion.
Viser statuslinjen.
Knappen til styring af afspilning er
aktiveret under Timeshift-funktionen
1. Knapperne 34 : Søg efter den ønskede scene.
Hver gang du trykker på denne knap, ændres
afspilningshastigheden.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. Knappen 1 : Vender tilbage til starten af
Timeshift.
3. Knappen 2 : Viser samme scene på direkte tv.
| 54 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 54
2012-04-13 오후 3:01:06
4. Knappen ◄ : Spring 10 sek. tilbage fra
nuværende placering.
7. Knappen 5 : Hvis du ser den forrige scene,
springer afspilningspunktet til samme scene
med direkte tv. Hvis du ser samme scene
med direkte tv, stoppes Timeshift-funktionen.
Sådan stoppes Timeshift
2. Tryk på knappen TOOLS.
3. Vælg Rediger, og tryk derefter på knappen v.
Opdeling af en sektion i en titel (opdel i to)
Følg trin 1 til 3 i 'Redigering af den optagede titel'.
AllShare Play Optaget TV
1. Hvis Timeshift-bjælken ikke er i pause- eller
tidligere-tilstand: Tryk på knappen 5.
Meddelelsen "Vil du stoppe timeshift?" vises.
2. Vælg knappen OK, og tryk på knappen v
for at stoppe Timeshift.
3. Hvis Timeshift-linjen er i pause- eller tidligeretilstand, ændre Timeshift-tilstanden til levende
tv, når du første gang trykker på knappen 5.
4. Tryk igen på knappen 5 igen, hvorefter den
samme meddelelse som ovenfor vises.
5. Vælg Ja, og tryk derefter på knappen v.
Afspilning af den optagede titel
1. Vælg AllShare Play på hjemmeskærmen, og
tryk derefter på knappen v.
2. Vælg Optaget tv, og tryk derefter på knappen
v.
Listen Optaget tv bliver vist.
Avancerede funktioner
6. Knappen 7 : Sæt scenen på pause, mens
Timeshift-funktionen fortsætter.
1. Vælg på skærmbilledet Optaget tv den titel,
du vil redigere.
07
5. Knappen ► : Spring 10 sek. frem fra
nuværende placering.
Redigering af den optagede titel
| Opdel | Ingen titel
Del1
00:00:00
Del2
00:00:00
00:00:33 / 00:08:21
+
Afspilningsknapper
Vælg
Opdel
Retur
Scenesøgning < Spring > Flyt " Enter
1. Vælg Opdel, og tryk derefter på knappen v.
2. Gå til opdelingspunktet ved hjælp af
knapperne med afspilningsfunktioner, og tryk
derefter på knappen v.
3. Tryk på knappen v for at vælge Opdel.
4. Vælg OK, og tryk derefter på knappen v.
Titlen opdeles i to dele, og de efterfølgende
titler skubbes en plads ned.
3. Vælg den ønskede enhed, og tryk derefter på
knappen v.
4. Vælg den titel, du vil afspille, og tryk derefter
på knappen v.
Den valgte titel afspilles.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 55
55 |
2012-04-13 오후 3:01:07
Avancerede funktioner
Opdeling af en sektion i en titel (delvis
sletning)
Følg trin 1 til 3 i 'Redigering af den optagede titel'.
1. Vælg Delvis sletning, og tryk derefter på
knappen v.
AllShare Play Optaget tv
| Delvis sletning | Ingen titel
Del1
00:00:00
Start
Del2
Slut
00:00:00
00:00:33 / 00:08:21
+
Afspilningsknapper
Slet
Retur
Scenesøgning < Spring > Flyt " Enter
2. Tryk på knappen v ved startpunktet.
Billedet og startpunktets tid vises i vinduet for
sektionens sletningsstartpunkt.
• Vælg start- og slutpunkterne for den
sektion, du ønsker at slette, ved hjælp af
de relevante afspilningsknapper.
3. Tryk på knappen v ved slutpunktet.
Billedet og slutpunktets tid vises i vinduet for
sektionens sletningsslutpunkt.
4. Tryk på knappen v for at vælge Slet.
5. Vælg OK, og tryk derefter på knappen v.
||BEMÆRK |
\\ Længden på den sektion, der skal slettes, skal mindst
være 10 sekunder.
Kopiering
Kopiering af videoer, musik eller fotos
Indhold
Musik
Billeder
Videoer
• PTP USB er ikke tilgængelig, når du kopierer til
USB.
• Sendesignalet kan optages på harddisk, men
kopifunktionen er ikke understøttet.
1. Tryk på knappen HOME.
Hjemmeskærmen vises.
2. I Stop-tilstand sluttes USB-lagringsenheden
til USB-porten på produktets frontpanel.
3. Vælg den ønskede indholdstype, og tryk
derefter på knappen v.
4. Vælg det ønskede indhold.
5. Tryk på knappen TOOLS.
6. Vælg Send, og tryk derefter på knappen v.
7. Tryk på knappen v for at kontrollere de
ønskede filer.
8. Vælg Send, og tryk derefter på knappen v.
For at annullere en igangværende kopiering
skal du trykke på knappen v.
3D-funktioner
3D-konverter
Denne funktion kan konvertere 2D-output af
2D-indhold til 3D.
1. Slut dette produkt til et tv, der understøtter
3D, med et HDMI-kabel.
2. Når der afspilles 2D-indhold, skal du trykke
på knappen 2D3D på fjernbetjeningen for
at konvertere 2D- til 3D-indhold.
3. Du kan skifte mellem 2D og 3D ved at trykke
flere gange på knappen 2D3D.
Hvis du afspiller 3D-indhold i 3D-tilstand, kan
du ikke bruge denne funktion.
HARDDISK/
USB/
HARDDISK/
AllShare
AllShare
USB
; USB
; HARDDISK ; AllShare
Understøttet
Understøttet
Understøttet
Understøttet
Understøttet
Understøttet
Understøttet
Understøttet
Understøttet
| 56 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 56
2012-04-13 오후 3:01:07
\\ 2D-indhold konverteres til følgende 3D-formater:
-- 1080p 24 bill./s : Udsender 1080p 24 bill./s 3D.
-- Andre : Udsender 720p 3D.
-- Fotofiler : Udsender 720p 3D.
||BEMÆRK |
\\ 2D-indhold, som produktet kan konvertere til 3D:
-- 2D-indhold, der understøtter 3D-konvertering
-- Smart Hub-indhold, videofiler, fotofiler, DTV-programmer
og optagede DTV-programmer.
\\ Nogle seere kan opleve ubehag, mens de ser 3D-indhold,
som f.eks. svimmelhed, kvalme og hovedpine.
Justering af 3D-dybden
\\ Hvis du skifter tv-kanal, mens du ser DTV i 3D-tilstand
i tilstanden Sidevis, skifter billedet automatisk til
2D-tilstand.
\\ Når 3D-effekt i tilstanden Sidevis er aktiveret, kan du ikke
justere 3D-tilstanden.
Avancerede funktioner
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge den
ønskede 3D-tilstand, og tryk derefter på
knappen v.
3. Hvis du trykker på knappen 2D3D en gang
mere, mens du ser 3D, skifter billedet til
2D-tilstand.
\\ Du kan ikke konvertere 2D-indhold til 3D eller anvende
knappen 2D3D i følgende tilfælde:
-- Hvis produktet ikke er tilsluttet med et HDMI-kabel
-- Hvis det tilsluttede tv ikke understøtter 3D
-- Når du afspiller 3D-indhold.
07
||BEMÆRK |
\\ Hvis tv-programmet ikke understøtter funktionen
Sidevis, Øverst og nederst eller Autodetektion, vises
skærmmenuen til valg af 3D ikke.
\\ 3D-effekt og SMART VIEW kan ikke være aktiveret på
samme tid.
Funktionen 3D-dybde justerer 3D- dybden ved 2D
til 3D-konverteringer. Intervallet går fra 1 til 10. Jo
højere tallet er, desto dybere er 3D-dybden.
1. Når du afspiller konverteret 3D-indhold, skal
du trykke på knappen TOOLS.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
3D-dybde, og tryk derefter på knappen v.
3. Juster 3D-dybden med knapperne ◄►.
Se DTV med 3D-effekt
Du kan opleve 3D-effekt med alle direkte tvprogrammer og optagede tv-programmer.
1. Mens du ser tv-programmet eller afspiller
det optagede tv-program, skal du trykke
på knappen 2D3D på fjernbetjeningen.
3D-menuen vises.
• 2D3D : Ændrer 2D-billeder til 3D.
• Sidevis : Viser to billeder ved siden af
hinanden.
• Øverst og nederst : Viser billederne over
hinanden.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 57
57 |
2012-04-13 오후 3:01:07
Netværkstjenester
Du kan få glæde af forskellige netværkstjenester
som f.eks. Smart Hub ved at slutte dit produkt til
dit netværk.
Overblik over Smart Hub
1
Læs følgende instruktioner, inden du bruger
nogen netværkstjeneste.
1. Slut produktet til netværket.
(Se side 19)
2. Konfigurér netværksindstillingerne.
(Se side 31~34)
1. Gå til www.samsung.com.
2. Klik på Support øverst på siden.
3. På Support-siden: Indtast dit produkts
modelnummer i feltetModelnummer, og tryk
på knappen Enter.
4. På den side, der vises: Klik på Hent
downloads i venstre siden under Downloads.
Downloadcenteret vises.
5. På siden Downloadcenter: Klik på fanen
Software.
6. På fanen Vejledninger : Klik på filikonet til
højre for Smart Hub-brugervejledninger.
Vejledningen downloades.
34
Search
0
9
Brug af Smart Hub
Du kan bruge Smart Hub til at downloade film,
videoer og musik fra internettet, få adgang til
forskellige programmer mod betaling eller gratis
og se dem på dit tv. Programindhold omfatter
nyheder, sport, vejrudsigter, børsnoteringer, kort,
fotos og spil.
Følg disse trin for at få instruktioner om at bruge
Smart Hub:
Hvis hjemmesiden opdateres eller ændres, kan
indhold, der er omtalt i brugervejledningen, være
anderledes end de virkelige menuer.
2
Samsung Apps
Your Video
Family Story
Fitness
Kids
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7
a Login b Baggrund / Værktøj ' Retur
1
2
3
4
5
6
7
||BEMÆRK |
\\ Webplaceringen af vejledningen til Smart Hub kan ændres
uden forudgående varsel.
8
8
Your Video : Viser anbefalinger til videoer baseret
på dine ønsker.
Search : Tillader en integreret søgning efter
videoudbydere og tilsluttede AllShare-enheder.
Anbefalet : Viser anbefalet indhold administreret af
Samsung.
Kommerciel : Viser brugervejledningen til Smart
Hub, en introduktion til produktet og en introduktion
til nye programmer.
Family Story : Nem måde til adgang til
familieindhold.
• Giver adgang til familiefotos, meddelelser og
begivenheder – når som helst og hvor som helst.
Fitness : Gateway til en ensartet selvplejetjeneste.
• Indeholder fitnessvideoer fra forskellige udbydere
med tilbagemelding om forbrændte kalorier efter
hver træning.
Kids : Børnetjeneste er en nem og sikker måde,
hvorpå børn kan nyde deres favoritindhold.
• Indeholder en bred vifte af sjovt og sikkert
indhold til børn.
Hjælp til navigation : Viser fjernbetjeningens
knapper, som du kan bruge til at navigere i Smart
Hub.
• RØD (A) : Til at logge på Smart Hub.
• GRØN (B) : Til at sortere programmer.
• Værktøj : Til at vise indstillingsvinduet.
• Retur : Gå tilbage til forrige menu.
| 58 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 58
2012-04-13 오후 3:01:08
9
Overblik over webbrowseren
1
Samsung Apps : Du kan downloade forskellige
betalbare eller gratis programtjenester.
08
http://www.google.com/
Netværkstjenester
0
Mine programmer : Viser dit personlige galleri
med programmer, du kan tilføje til, ændre og
slette.
Brug af webbrowser
Du kan gå til internettet med webbrowserapplikationen, der som standard er installeret på
Smart Hub-skærmen.
Google Search
1. Vælg Smart Hub på hjemmeskærmen, og
tryk derefter på knappen v.
b Control Panel c Pointer Browsing d PIP / Tools e Exit
2. Vælg webbrowser-applikationen i Smart Hub.
og tryk derefter på knappen v.
||BEMÆRK |
\\ For at ændre PIP-kanaler skal du trykke på knappen
PROG på fjernbetjeningen.
Knapperne PIP CH+ og PIP CH- på fjernbetjeningen
fungerer ikke.
\\ Hvis du kører Web Browser med produktet sluttet med
HDMI til et BD-kompatibelt tv – og BD Wise er aktiveret
-- maksimeres browseren til at fylde skærmen, og tv’ets
opløsning indstilles automatisk til den optimale opløsning.
\\ Hvis du forsøger at downloade en fil, og filen ikke kan
gemmes, vises en fejlmeddelelse.
\\ Afspilning af Flash-videoer understøttes ikke.
\\ E-handel til onlinekøb af produkter er ikke understøttet.
\\ ActiveX understøttes ikke.
I’m Feeling Lucky
1
Kontrolpanel : Viser de forskellige webbrowserfunktioner.
• : Flytter til forrige side.
• : Flytter til seneste side.
• : Genindlæser den aktuelle side, så den
opdateres på skærmen.
• : Flytter til webbrowserens hjemmeskærm.
• : Du kan zoome ind eller ud på skærmen med
forskellige procentværdier.
• : Du kan bogmærke bestemte sider, så du
nemt kan flytte til dem.
• : Du kan vise oversigten over dine besøgte
sider efter datoen, navnet eller hyppigheden.
• http://www.google.com/
: Du kan indtaste en
side manuelt eller vælge en side fra listen med
besøgte sider for at flytte til den pågældende
side.
•
: Du kan nemt skifte mellem flere,
samtidigt åbne webbrowservinduer.
• : Gør det muligt at søge for informationer ved
at indtaste ord.
• : Del det aktuelle sted til familiegruppen med
en meddelelse.
• : Gør det muligt at konfigurere alle indstillinger
for brug af webbrowseren.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 59
2
59 |
2012-04-13 오후 3:01:08
Netværkstjenester
2
Hjælp til navigation : Viser fjernbetjeningens
knapper, som du kan bruge til at navigere i
webbrowseren.
• GRØN (B) : Til visning af kontrolpanelet.
• GUL (C) : Til at skifte til markøren.
• BLÅ (D) : Brug PIP-funktionen.
• Tools : Til visning af vinduet Værktøj.
• Exit : For at afslutte webbrowseren.
Samsung Smart View
Denne funktion er tilgængelig via Samsung Smart
View-app til Samsung SMART PVR.
For at kunne nyde Smart View skal din Samsung
SMART PVR og mobilenhed være tilsluttet via Wi-Fi.
Forbindelsen kan oprettes som følger
1. Samsung SMART PVR og mobilenhed tilsluttes
den samme trådløse router
2. Mobilenhed er tilsluttet Samsung SMART PVR
direkte via Soft AP-funktionen i menuen
Netværk.
3. Hvis din mobilenhed understøtter Wi-Fi Direct,
kan den tilsluttes Samsung SMART PVR
direkte via Wi-Fi Direct-funktionen i menuen
Netværk.
||BEMÆRK |
\\ Kun tilgængelig, hvis mobilenheden understøtter denne
funktion.
\\ Samsung Smart View is er et dedikeret program til
smartphones/tablets fra Samsung. Hvis du har en
smartphone/tablet fra Samsung, der understøtter denne
funktion (Smart View), kan du downloade Smart View fra
Android Market eller Samsung Apps og installere den på
din enhed. (Kompatibiliteten af mobile enheder eller mobile
platforme er underlagt fremtidige ændringer.)
\\ Visning af to forskellige kanaler på din Samsung SMART
PVR og mobilenhed er ikke muligt, hvis begge kanaler er
betalingskanaler.
\\ Ved skift til betalingskanal i tilstanden Dual View er det
kun den første af enhederne mobilenhed eller Samsung
SMART PVR, der valgte en betalingskanal, som får
tilladelse til at se betalingskanalen.
Når tilstanden Dual View er startet, er det måske ikke muligt
at skifte til en betalingskanal pga. adgangshistorikken for
betalte kanaler. Sker dette, så start Dual View igen.
Dual View
Nyd tv-kanaler direkte fra den mobilenhed, der er
sluttet til Samsung Samsung SMART PVR.
Du kan samtidigt se en anden tv-kanal på din
mobilenhed end den kanal, der er valgt på tv'et.
| 60 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 60
2012-04-13 오후 3:01:09
Appendiks
Ansvarsfraskrivelse for netværkstjenester
09
Appendiks
Alt indhold og alle tjenesteydelser, som der er adgang til gennem denne enhed, tilhører tredjeparter og
er beskyttet af copyright-, patent- og varemærkelovgivning og/eller anden immaterielret. Dette indhold
og disse tjenester leveres udelukkende for personlig, ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende
indhold eller tjenester på en måde, der ikke er godkendt af indholdsejeren eller tjenesteudbyderen.
Uden begrænsning i det foregående, med mindre dette er udtrykkeligt godkendt af en pågældende
indholdsejer eller tjenesteudbyder, må du ikke på nogen måde redigere, kopiere, genudgive, overføre,
udsende, sende, oversætte, sælge, udarbejde afledte værker, anvende eller distribuere indhold eller
tjenester på en sådan måde eller gennem nogen medier, som vises i denne enhed.
TREDJEPARTSINDHOLD OG -TJENESTEYDELSER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE
FOR DET INDHOLD ELLER DE TJENESTER, SOM LEVERES, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE,
TIL NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER STILTIENDE GARANTI,
HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, AKTUALITETEN,
LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTE, SOM
GØRES TILGÆNGELIGT GENNEM DENNE ENHED OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER
FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG HOLDES ANSVARLIG, HVERKEN I KONTRAKTMÆSSIGE SAMMENHÆNG
ELLER I FORBINDELSE MED SVIG, FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, ERSTATNING
AF KONKRET DOKUMENTERET TAB ELLER FOR FØLGESKADER, ADVOKATSALÆRER, UDGIFTER ELLER
ANDEN SKADESERSTATNING, SOM MÅTTE OPSTÅ FRA ELLER I FORBINDELSE MED ENHVER INFORMATION
INDEHOLDT I ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER TREDJEPARTS ANVENDELSE AF INDHOLDET ELLER
TJENESTERNE, OGSÅ VED MEDDELELSE OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN ERSTATNING.
Tredjeparts tjenester kan opsige eller afbrydes på et hvilket som helst tidspunkt, og Samsung fremsætter ingen
erklæringer eller garantier for, om et indhold eller en tjeneste forbliver tilgængeligt i et bestemt tidsperiode. Indhold
og tjenester overføres af tredjeparter via netværk og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke kontrollerer. Ud
at begrænse det generelle indhold i denne ansvarsfraskrivelse, frasiger Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar
og enhver erstatningspligt vedrørende enhver afbrydelse eller suspendering af indhold eller tjenester, som gøres
tilgængeligt gennem denne enhed.
Samsung er hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for kundeservice vedrørende indholdet og tjenesterne.
Alle spørgsmål eller anmodninger om service vedrørende indholdet eller tjenesterne skal stilles direkte til den
respektive indholdsejer og serviceudbyder.
Samsung er hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for kundeservice vedrørende indholdet og tjenesterne.
Alle spørgsmål eller anmodninger om service vedrørende indholdet eller tjenesterne skal stilles direkte til den
respektive indholdsejer og serviceudbyder.
Licens
• Dolby og double-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
• Produceret under licens under de amerikanske patentnumre: 5.956.674, 5.974.380,
6.487.535 og andre amerikanske og verdensomspændende patenter, som er tildelt,
og som der er ansøgt om. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen er registrerede
varemærker, og DTS 2.0+Digital Out er et varemærke tilhørende DTS, Inc. Produkt
indeholder software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
2.0+Digital Out
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 61
61 |
2012-04-13 오후 3:01:09
Appendiks
• DivX
-- OM DIVX VIDEO : DivX® er et digitalt videoformat, skabt af DivX, LLC, et datterselskab
af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified® enhed, der afspiller DivX-video.
Besøg divx.com for yderligere oplysninger og softwareværktøjer til konvertering af dine filer til DivXvideoer.
-- OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND : Denne DivX Certified® enhed skal være registreret for at kunne
afspille købte DivX Video-on-Demand-film (VOD). Du finder din registreringskode under sektionen
DivX VOD i enhedens opsætningsmenu. Gå til vod.divx.com for mere information om, hvordan du
udfører din registrering.
-- DivX Certified® til at afspille DivX®-video op til HD 1080p, inklusive premium-indhold.
DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets
datterselskaber og anvendes under licens.
Dækket af én eller flere af følgende amerikanske patenter : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• Udtrykkene HDMI og High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og
i andre lande.
• Rovi Flow-Down Licensvilkår (betingelser for brug)
-- Dette program indeholder software og teknologi fra Rovi Corporation ("Rovi"). Rovi-softwaren og
-teknologien (kaldet "Rovi-teknologi") gør det muligt for Slutbrugere at få adgang til musikrelaterede
data ("Rovi-data") over internettet på anden måde fra leverandørejede Rovi-databaser ("Rovidatabaserne"), som er placeret på Rovi-servere ("Rovi-serverne") og til at udføre andre funktioner. Du
må kun skaffe dig adgang til og bruge Rovi-data ved hjælp af de påtænkte Slutbruger-funktioner i
denne applikationssoftware.
-- Du accepterer, at du kun vil bruge Rovi-data, Rovi-teknologi, og Rovi-servere til dine egne personlige,
ikke-kommercielle formål. Du accepterer ikke at tildele, kopiere, overføre eller sende Rovi-data
til nogen tredjepart. Du indvilliger i ikke at anvende eller udnytte Rovi-data, Rovi-teknologi, Rovidatabaser eller Rovi-servere, medmindre det udtrykkeligt er tilladt heri.
-- Du accepterer, at din ikke-eksklusive licens til at tilgå Rovi-databaser og at bruge Rovi-data, Roviteknologi, og Rovi-servere vil ophøre, hvis du overtræder disse restriktioner. Hvis din licens udløber,
accepterer du at ophøre med enhver og alle former for brug af Rovi-data, Rovi-teknologi, og Roviservere. Rovi forbeholder sig alle rettigheder til Rovi-data, Rovi-teknologi og Rovi-servere, herunder
alle ejerrettigheder. Du accepterer, at Rovi kan håndhæve sine rettigheder i henhold til denne aftale
mod dig direkte i eget navn.
-- Rovi forbeholder sig ret til at slette data fra Rovi-databaser eller ændre datakategorier med enhver
begrundelse, som Rovi finder tilstrækkelig. Der gives ingen garanti for at Rovi-teknologien eller Roviserverne er fejlfrie, eller at Rovi-teknologi eller Rovi-servere fungerer uden afbrydelser. Rovi er ikke
forpligtet til at forsyne dig med nye udvidet eller supplerende datatyper eller -kategorier, som Rovi
måtte vælge at levere i fremtiden, og Rovi er fri til at afbryde sine onlinetjenester til enhver tid.
-- De data, som du sender til anvendelse, vil ikke indeholde personoplysninger eller personligt
identificerbare data, men kun data vedrørende musikalbummer og tilhørende data, som ikke vises
i Rovis opslagsdatabase. Du bekræfter, at det album, som de indsendte data svarer til, efter din
bedste viden er kommercielt tilgængeligt, og at du som Slutbruger har lovfæstet tilladelse til at sende
dataene.
| 62 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 62
2012-04-13 오후 3:01:10
09
Appendiks
-- I det omfang, at du som slutbruger, indleverer oplysninger eller originale værker fra ophavsmand med
henblik på tilføjelse til Rovi-databaser, erklærer og garanterer du, at du er den eneste ophavsmand
til et sådant/sådanne værker, og at du yderligere tildeler Rovi alle ophavsrettigheder hertil, herunder
retten til at registrere ophavsretten for et sådant/sådanne værker som en del af Rovi-databasen.
-- ROVI-TEKNOLOGIEN OG ALLE BESTANDDELE AF ROVI-DATAENE GIVES I LICENS TIL DIG
"SOM DE ER". ROVI FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, UDTRYKKELIGE
ELLER STILTIENDE, VEDRØRENDE NØJAGTIGHEDEN AF ROVI-DATA PÅ ROVI-SERVERNE.
ROVI FRASIGER SIG ENHVER GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN
IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT
FORMÅL, EJENDOMSRET ELLER IKKE-KRÆNKELSE. ROVI GARANTERER IKKE FOR RESULTATER,
DER OPNÅS GENNEM DIN BRUG AF ROVI-TEKNOLOGI ELLER ROVI-SERVERE. ROVI VIL UNDER
INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR
FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER ELLER FOR TAB AF FORTJENESTE ELLER MISTEDE
INDTÆGTER SOM FØLGE AF BRUGEN AF ROVI-DATA, ROVI-TEKNOLOGI ELLER ANDET.
• Licensbemærkninger vedr. Open Source
-- I tilfælde af brug af Open Source-software findes Open Source-licenser på produktmenuen.
• Kopibeskyttelse
-- Dette produkt indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af USA-patenter og andre
immaterielle rettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.
Anbefaling - kun EU
• Samsung Electronics erklærer herved, at denne Samsung SMART PVR overholder
de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC.
Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com.
Gå til Support > Søg produktsupport, og indtast modelnavnet.
Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande. I Frankrig må dette udstyr må kun anvendes indendørs.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 63
63 |
2012-04-13 오후 3:01:10
Appendiks
Flere informationer
Bemærk!
Tv-bredformat
• Hvis du vælger et format og en mulighed, som er forskellig fra tv-skærmens billedformat, kan
billedet muligvis se forvrænget ud.
• Hvis du vælger 16:9 original, viser tv'et muligvis 4:3 Pillarbox (sorte streger i begge sider).
BD Wise (kun Samsung-produkter)
• Når BD Wise er tændt, sættes indstillingen Opløsning automatisk til BD Wise som standard, og
BD Wise vises i menuen Opløsning.
• Hvis produktet sluttes til en enhed, der ikke understøtter BD Wise, kan du ikke bruge BD Wisefunktionen.
• For at BD Wise fungerer korrekt, skal du sætte BD Wise-menuen på produktet og på tv'et til Til.
Digitalt output
Indstillinger
• Sørg for at vælge den korrekte digitale udgang, ellers vil du opleve ingen lyd eller bare høj støj.
• Hvis HDMI-enheden (AV-modtager, tv) ikke er kompatibel med komprimerede formater (Dolby
Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM.
PCM-nedsampling
• HDMI
-- Hvis tv’et ikke er kompatibelt med komprimerede flerkanals formater (Dolby Digital, DTS),
udsender produktet muligvis PCM 2 kanals downmikset lyd, også selv om du har valgt
Bitstream (enten Genindkodet eller Audiofil) i opsætningsmenuen.
-- Hvis dit tv ikke er kompatibelt med PCM-samplingshastigheder over 48kHz, udsender
produktet muligvis 48kHz.
Anynet+(HDMI-CEC)
• Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til
dit tv.
• Funktionen er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet ikke understøtter CEC.
• Hvis dit Samsung-tv er forsynet med Anynet+ logoet, understøtter det funktionen Anynet+.
Valg af undertekstsprog
Media Play
• Denne funktion ændrer både de primære og sekundære undertekster samtidig.
• Det samlede antal primære og sekundære undertekster vises.
• Hvis du trykker på knappen SUBTITLE på fjernbetjeningen, vises en undertekstlinje.
Tryk på knappen RETURN for at fjerne undertekstlinjen.
| 64 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 64
2012-04-13 오후 3:01:10
Opløsning i forhold til udgangstilstanden
Afspilning af e-indhold/Digitalt indhold
E-indhold/
digitalt indhold
BD Wise
VIDEO-tilstand
576i/480i
-
576i/480i
-
1080p
576i/480i
-
1080i
576i/480i
576i/480i
Maks. opløsning
af tv-input
1080p
Filmramme: Auto (24Fs)
1080@24F
1080i
720p
480i
720p
576p/480p
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
HDMI / ikke tilsluttet
VIDEO-tilstand
1080p
Auto
„„
HDMI-tilstand
576i/480i
576i/480i
-
Appendiks
Indstillinger
Indholdstype
09
„„
576i/480i
-
576i/480i
DTV-visning
Udgang
Opløsning
BD Wise
Auto
DTV Smart
Resolution "Auto"
DTV Smart
Resolution "Fra"
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
HDMI / tilsluttet
HDMI-tilstand
1080p
Opløsning på
udsendelses-stream
Maks. opløsning på
tv-input
1080p
VIDEO-tilstand
576i/480i
HDMI / ikke tilsluttet
VIDEO-tilstand
-
576i/480i
-
576i/480i
-
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
720p
-
576i/480i
-
576i/480i
576i/480i
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 65
65 |
2012-04-13 오후 3:01:10
Appendiks
||BEMÆRK |
\\ DTV Smart Resolution er kun aktiveret, når opløsningsfunktionen er indstillet til Auto.
\\ Hvis det tilsluttede tv ikke understøtter filmrammer eller den valgte opløsning, vises meddelelsen "Hvis der ikke vises noget
billede efter valg af "Ja", skal du vente i 15 sek. for vende tilbage til forrige opløsning. Vil du ændre opløsningen?" vises. Hvis
du vælger Ja, bliver tv-skærmen sort i 15 sekunder, hvorefter opløsningen automatisk går tilbage til den forrige opløsning.
\\ Hvis skærmen forbliver sort, efter at du har ændret opløsningen, skal du trykke på og holde knappen @ på forsiden af
produktet inde i mindst 5 sekunder. Alle indstillingerne gendannes til fabriksstandarden. Følg trinnene på forrige side for at
få adgang til hver funktion, og vælg den skærmopsætning, som dit tv understøtter.
Valg af digital udgang
Indstillinger
Tilslutning
Lydstream af
broadcast
PCM
HDMI-understøttet
AV-modtager
Dolby Digital
PCM 2 kan.
Dolby Digital Plus
PCM 2 kan.
MPEG1 Layer 2
PCM 2 kan.
HE-AAC
Op til PCM 5.1 kan.
Optisk
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Bitstream
(ubehandlet)
HDMI-understøttet
AV-modtager
Dolby Digital*
Dolby Digital Plus*
PCM 2 kan.
DTS genindkodet**
* Hvis Lydbeskrivelse er angivet til Til, skal output indstilles til PCM 2 kan.
** Hvis HE-AAC lyd-stream er 2 kanals eller 1 kanal, er outputtet 2 kanals PCM.
Optisk
Dolby Digital*
Dolby Digital*
PCM 2 kan.
DTS genindkodet**
| 66 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 66
2012-04-13 오후 3:01:10
Fejlfinding
LØSNING
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. De skal muligvis udskiftes.
• Anvend ikke fjernbetjeningen længere væk end 6,1 meter.
• Udtag batterierne, og hold en eller flere knapper nede i flere minutter for
helt at dræne mikroprocessoren i fjernbetjeningen, så den nulstilles. Sæt
batterierne i igen, og forsøg at anvende fjernbetjeningen igen.
Ingen lyd.
• Kontrollér, at du har valgt den korrekte digitale udgang i menuen Lydindstillinger.
Skærmen er blokeret
• Hvis HDMI-udgangen er indstillet til en opløsning, dit tv ikke understøtter
(f.eks. 1080p), ser du intet billede på dit tv.
• Tryk på knappen @ (på frontpanelet), og hold den inde i mere end 5 sekunder.
Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne.
Glemt adgangskode
• Tryk på knappen @ (på frontpanelet), og hold den inde i mere end 5 sekunder.
Alle indstillinger, herunder adgangskoden, vender tilbage til
fabriksindstillingerne.
Gør ikke dette, medmindre det er absolut nødvendigt.
Hvis du oplever andre problemer.
• Gå til indholdsfortegnelsen, og find det afsnit i brugervejledningen, som
indeholder forklaringer på det aktuelle problem, og udfør proceduren igen.
• Hvis problemet stadig ikke kan løses, skal du kontakte nærmeste
autoriserede Samsung servicecenter.
Intet HDMI-signal.
• Kontrollér forbindelsen mellem tv¡¯et og HDMI-stikket på produktet.
• Kontrollér, om dit tv understøtter HDMI-indgangsopløsningerne 480p, 720p,
1080i, 1080p.
Unormalt HDMI-skærmbillede.
• Hvis der er støj ("sne") på skærmen, betyder det, at tv’et ikke understøtter
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 67
Appendiks
PROBLEM
09
Inden du anmoder om service, bedes du prøve følgende løsninger.
67 |
2012-04-13 오후 3:01:10
Appendiks
PROBLEM
LØSNING
Jeg kan se delte mapper gennem AllShare,
men jeg kan ikke se filerne.
• I AllShare vises kun de filer, der svarer til kategorierne Videoer, Billeder og
Musik. Filer, som ikke svarer til nogen af disse kategorier, vises muligvis
ikke.
Video afspilles med afbrydelser.
• Kontrollér, om netværket er stabilt.
• Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet korrekt, og at netværket ikke er
overbelastet.
• Den trådløse forbindelse mellem den DLNA-kompatible enhed og produktet
er ustabil.
Tjek forbindelsen.
Funktionen AllShare
AllShare-forbindelse mellem produkt og pc er • IP-adressen under samme undernetværk skal være entydig.
ustabil.
I modsat fald kan IP-interferens forårsage dette fænomen.
• Kontrollér, om din firewall er aktiveret.
Hvis ja, skal du deaktivere firewall-funktionen.
Optagelse
Meddelelsen "Ydelsestest mislykkedes."
vises, og funktionerne Timeroptagelse og
Timeshift fungerer ikke.
• Brug af USB-lagringsenheder i dårlig kvalitet, der ikke understøtter
optagefunktionen, kan medføre denne slags problemer.
Det anbefales at anvende en USB-harddisk.
• Anbefalet specifikation for USB-harddisken er mindst 5400 omdr./min.
USB-harddiske af RAID-typen understøttes ikke.
Reparationer
Hvis du kontakter os for at få repareret dit produkt, kan du blive pålagt et administrationsgebyr, hvis
enten:
1. Du ringer til en tekniker og får ham til at besøge dig i hjemmet, og produktet er ikke defekt.
2. Du afleverer apparatet på reparationscentret, og produktet er ikke defekt.
Vi fortæller dig, hvad administrationsgebyret er, før vi aflægger et hjemmebesøg eller begynder på at
reparere dit produkt.
Vi anbefaler, at du læser denne vejledning grundigt, søger efter en løsning online på www.samsung.com
eller kontakter Samsung kundeservice, før du får dit produkt repareret.
| 68 Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 68
2012-04-13 오후 3:01:10
Specifikationer
Videoudgang
Lydudgang
Netværk
Harddiskkapacitet
Komposit video (analog)
Analog
Digital
Ethernet
Trådløst LAN
Sikkerhed
WPS(PBC)
STB-E7500N
STB-E7900N
Appendiks
HDMI
2.02 kg
330 (B) X 270 (D) X 52 (H) mm
+5°C til +35°C
10 % til 75 %
Opløsning : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM, Bitstream
RCA-stik, 1,0V p-p (75ohm belastning)
Opløsning : 576i/480i
RCA-stik, 2 kanaler (2Vrms ± 10%)
TOS-Link, optisk
100BASE - TX Terminal
Indbygget
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Understøttet
500GB
1TB
09
Generelt
Vægt
Dimensioner
Driftstemperatur
Driftsfugtighed
Video
Lyd
-- Netværkshastigheder under 10Mbps understøttes ikke.
-- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
-- For strømforsyning og strømforbrug: Se etiketten på produktet.
-- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
Dansk
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 69
69 |
2012-04-13 오후 3:01:10
DENMARK
På dette Samsung produkt ydes der tolv (12) måneders garanti fra købsdatoen mod materiale- og
fabrikationsfejl.
I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt
produktet.
Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande opfylde de
garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af problemer kan De få
oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Tlf: 8 - SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/dk
@ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og såfremt
serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udskiftning af defekte dele.
Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret servicecenter.
Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder, eventuelle reparationer
og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der kræves
tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop det land
produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for sådanne tilpasninger
og eventuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:
a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert forsyningsspænding,
utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, under garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra købekontrakten eller
lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er lovgivet om det modsatte, er
forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende, og Samsung, deres repræsentanter
eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab eller følgetab, skader på plader, compact
discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende udstyr eller materiel.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 70
2012-04-13 오후 3:01:10
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke
må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at
batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke
bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og
genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør
hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt
levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal
ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan
de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
AK68-02230T-01
AK68-02230T-00
02230T-STB-E7900N-XE-DAN.indd 71
2012-04-13 오후 3:01:11
Download PDF

advertising