Samsung | WS-28M206V | Samsung WS-28M206V Bruksanvisning

AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 1
FÄRGTV
Användarhandbok
Innan du använder TV-apparaten bör du
läsa igenom användarhandboken noggrant.
Spara även handboken för framtida bruk.
SKÄRMMENYER
BILD-I-BILD (TILLVAL)
TEXT-TV
Vinn när du registrerar din produkt på www.samsung.com/global/register
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 2
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 3
Innehåll
◆ ANSLUTA OCH FÖRBEREDA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
TVns manöverpanel och anslutningar (modellberoende)..............................
Infraröd fjärrkontroll .......................................................................................
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen..................................................................
Ansluta till en antenn eller ett kabel-TV-nät...................................................
Slå på och stänga av TV:n ............................................................................
Sätta TVn i vänteläge ....................................................................................
Lära känna fjärrkontrollen..............................................................................
Plug & Play-funktion ......................................................................................
Visa demonstrationen....................................................................................
Välja språk.....................................................................................................
5
6
8
8
9
9
10
11
12
12
◆ STÄLLA IN KANALER
■
■
■
■
■
■
Lagra kanaler automatiskt .............................................................................
Sortera de lagrade kanalerna ........................................................................
Lagra kanaler manuellt ..................................................................................
Hoppa över oönskade kanaler.......................................................................
Namnge kanaler ............................................................................................
Fininställning av kanalmottagningen .............................................................
13
14
15
17
18
19
◆ ANVÄNDA TV:N
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Använda LNA-funktionen (Low Noise Amplifier) (modellberoende) ..............
Ändra bildstandard ........................................................................................
Anpassa bildinställningarna...........................................................................
Välja bildstorlek (modellberoende) ................................................................
Välja Brusreducer. .........................................................................................
Använda lutningskorrektion ...........................................................................
Ställa in Blå skärm.........................................................................................
Frysa den aktuella bilden...............................................................................
Ändra ljudstandard ........................................................................................
Ändra ljudinställningarna ...............................................................................
Extra ljudinställningar (modellberoende) .......................................................
Välja ljudläge (modellberoende) ....................................................................
Välja melodi ...................................................................................................
Ställa in och visa aktuell tid ...........................................................................
20
21
22
23
24
25
25
26
26
27
28
29
30
31
Svenska - 3
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 4
➢
Innehåll (fortsättning)
◆ ANVÄNDA TV:N
■
■
■
■
■
(fortsättning)
Ställa in insomningstimern.............................................................................
Slå på och stänga av TVn automatiskt ..........................................................
Ställa in önskad nivå för volym/kanal ............................................................
Visa en extern signalkälla/Ändra namn (modellberoende) ............................
Visa bild-i-bild (BIB) (modellberoende)..........................................................
32
33
34
35
36
◆ ANVÄNDA TEXT-TV-FUNKTIONEN
■
■
■
■
■
Text-TV-funktionen ........................................................................................
Visa Text-TV-information...............................................................................
Välja ett visst sidnummer...............................................................................
Använda FLOF för att välja en sida ...............................................................
Lagra Text-TV-sidor.......................................................................................
39
39
40
41
41
◆ YTTERLIGRE INFORMATION OM ANSLUTNINGAR
■
■
■
■
Ansluta till extern ingång/utgång (modellberoende) ......................................
Ansluta till RCA-ingången (modellberoende) ................................................
Ansluta till S-Videoingången (modellberoende) ............................................
Visa bilder från externa källor ........................................................................
42
43
43
44
◆ ANVÄNDNINGSREKOMMENDATIONER
■
■
Automatisk avmagnetisering för att ta bort färgpunkter.................................
Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal ...........................................
Symboler
Tryck på
Svenska - 4
☛
Viktigt
➢
Obs!
45
45
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 5
TVns manöverpanel och anslutningar (modellberoende)
➢
Uttagens placering på din TV kan skilja sig från bilden beroende på
aktuell modell.
Kontrollpanelen på tv:n
7
1
6
6
5
4
3
2
5
4
7
6
5
4
2
3
1
1
3
7
2
5
6
6
4
5
4
3
1
2
2
3
1
1) Ström Till/Från
5) Volyminställning
2) Indikator för viloläge
6) Menyvisning
3) Mottagare för fjärrkontrollen
7) Val av ingångskälla
4) Kanalval
Anslutningspanelen på tv:n
TVns sida
TVns baksida
S-Videoingång
Videoingång
Ljudingång (R, L)
SCART Ljud/
Video Ingång/utgång
75Ω Koaxialkontakt för antenn/kabel-TV-nät
Svenska - 5
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 6
Infraröd fjärrkontroll
VILOLÄGE FÖR TV
DIREKTVAL AV KANAL
EN/TVÅ-SIFFRIGA KANALNUMMER
ÖKA VOLYMEN
STÄNGA AV LJUDET TILLFÄLLIGT
SÄNKA VOLYMEN
VÄXLA UPPREPADE GÅNGER
MELLAN DE TVÅ SENAST
VISADE KANALERNA
NÄSTA KANAL
VAL AV EXTERN INGÅNG
FÖREGÅENDE KANAL
NFORMATIONSFÖNSTER
MENYVISNING
GÅ TILL ÖNSKAT
MENYALTERNATIV/
JUSTERA ALTERNATIVETS
VÄRDE
VISA LJUDMENYN
LÄMNA EN SKÄRM
ÄNDRA BEKRÄFTELSE
VÄLJA LJUDEFFEKT
TURBO-LJUD
VÄLJA BILDEFFEKT
VÄLJA BILDFORMAT
VÄLJA LJUDLÄGE
STILLBILD
U
AUTOMATISK AVSTÄNGNING
➢
Svenska - 6
Fjärrkontrollens prestanda kan påverkas av starkt ljus.
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 7
Infraröd fjärrkontroll (fortsättning)
FRYS TEXT-TV-SIDA
TEXT-TV-SIDA
VAL AV TEXT-TV-LÄGE
(LIST/FLOF)
FÖREGÅENDE TEXT-TV-SIDA
UNDERBILD (PIP) NÄSTAKANAL
VISA TEXT-TV
TEXT-TV VISNING/
BLANDA BÅDE TEXT-TV
INFORMATION
OCH NORMALT TV-PROGRAM
PROGRAMVAL MED
NAMN
UNDERBILD (PIP) VÄLJA PLATS
UNDERBILD (PIP) VÄLJA FORMAT
UNDERBILD (PIP) FÖREGÅENDE
KANAL
TEXT-TV ÄMNESVAL
UNDERORDNAD SIDA FÖR TEXT-TV
BIB PÅ/AV
TLAGRA TEXT-TV-SIDA
TEXT-TV-FORMAT
VÄLJA INGÅNGSKÄLLA
VÄXLA MELLAN HUVUDBILDEN OCH
DEN UNDERORDNADE BILDEN (PIP)
Svenska - 7
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 8
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
Du måste sätta i eller byta batterierna till fjärrkontrollen när du:
N
◆ Köper tv:n
◆ Märker att fjärrkontrollen inte längre fungerar som den
ska
1
Ta bort luckan på baksidan av fjärrkontrollen genom att trycka
nedåt på symbolen ( ) och dra sedan bort den.
2
Sätt i två stycken R03-, UM4-, “AAA” 1,5 V-batterier eller
motsvarande. Se till att polerna på respektive batteri ligger rätt i
batterifacket:
◆ - på batteriet - på fjärrkontrollen
◆ + på batteriet + på fjärrkontrollen
3
Sätt tillbaka luckan genom att rikta in den mot undersidan på
fjärrkontrollen. Tryck därefter luckan på plats.
Ansluta till en antenn eller ett kabel-TV-nät
T
För att du ska kunna visa tv-kanalerna ordentligt måste apparaten
ta emot en signal från en av följande källor:
◆ En utomhusantenn
◆ Ett kabeltelevisionsnät
◆ Ett satellitnätverk
TVns baksida
eller
kabeltelevisionsnät
Svenska - 8
1
I de första tre fallen ansluter du antennen eller ingångskabeln för
nätverket till 75Ω koaxialuttaget på tv:ns baksida.
2
Om du använder en inomhusantenn kan du behöva vrida den när
du ställer in tv:n för att få en bild som är både skarp och klar.
Ytterligare information finns under:
◆ “Lagra kanaler automatiskt” på sidan 13.
◆ “Lagra kanaler manuellt” på sidan 15.
V
u
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 9
Slå på och stänga av TV:n
Nätsladden är fäst på baksidan av TVn.
1
Sätt i nätsladden i ett lämpligt vägguttag.
➢
2
Huvudspänningen anges på tv:ns baksida och frekvensen
är 50 eller 60 Hz.
Tryck på knappen “
Resultat:
3
Indikatorn för vänteläge på tv:ns framsida tänds.
Tryck på strömknappen POWER (
på tv:n.
Resultat:
➢
4
” (På/Av) på tv:ns framsida.
) på fjärrkontrollen för att slå
Kanalen du senast tittade på väljs automatiskt.
Om du inte har lagrat några kanaler ännu syns ingen tydlig
bild. Läs “Lagra kanaler automatiskt” på sidan 13 eller “Lagra
kanaler manuellt” på sidan 15.
Tryck på knappen “
” (På/Av) igen när du vill stänga av TVn.
Sätta TVn i vänteläge
TVn kan sättas i vänteläge för att reducera:
◆ Strömförbrukning
◆ Slitage på katodstråleröret
Vänteläget är användbart när du bara vill stänga av tillfälligt (t.ex.
under en måltid).
1
Tryck på strömknappen POWER (
Resultat:
2
) på fjärrkontrollen.
Skärmen stängs av och indikatorn för vänteläge på
tv:ns framsida lyser rött.
Tryck på POWER (
) -knappen igen när du vill slå på TVn igen.
kan även sätta på den genom att trycka på TV (
➢ Du
P /
eller de numeriska knapparna.
☛
),
Låt inte tv:n vara i vänteläget under en längre tid (t.ex.
när du är på semester). Stäng av tv:n genom att trycka på
knappen “ ” (På/Av) på tv:ns framsida. Det bästa är att
koppla bort apparaten från nätanslutningen och
antennen.
Svenska - 9
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 10
Lära känna fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen används huvudsakligen för att:
◆ Byta kanaler och justera volymen
◆ Ställa in tv:n med menyn på skärmen
Följande tabell visar de knappar som används mest och deras
funktioner.
Knapp
till
-/--
PRE-CH
Menyfunktion
Används för att visa
nästa lagrade kanal.
-
Används för att visa
föregående lagrade kanal.
-
Används för att visa motsvarande kanaler.
Används för att välja ett kanalnummer högre än tio.
Symbolen “--” visas när du trycker på knappen. Ange det
tvåsiffriga kanalnumret.
Tryck på knappen PRE-CH. Tv:n går till den senaste
kanalen som visades.
För att snabbt växla mellan två kanaler som ligger långt
från varandra kan du ställa in den ena kanalen och välja
den andra kanalen med nummerknappen. Använd sedan
knappen PRE-CH för att snabbt växla mellan dem.
Används för att höja
volymen.
-
Används för att sänka
volymen.
-
MUTE
Används för att stänga av ljudet tillfälligt.
Om du vill sätta på ljudet igen trycker du på den här
knappen eller på någon av knapparna
eller
.
MENU
Används för att visa menyn
på skärmen.
Används för att gå tillbaka till
föregående meny eller normal
visning.
-
Används för att...
◆ Visa en undermeny som
innehåller urval för det
aktuella menyalternativet
◆ Öka/sänka ett
menyalternativvärde
-
Används för att bekräfta
valet.
-
Används för att stänga
menysystemet och återgå
direkt till normal visning.
EXIT
TV
Svenska - 10
Visningsfunktion
➢
Används för att slå på tv:n
när den är i vänteläge.
-
N
a
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 11
Plug & Play-funktion
När tv-skärmen slås på för första gången visas tre grundinställningar
automatiskt: val av språk, ställa in kanaler och ställa in klockan.
Plug & Play
1
Om tv:n är i vänteläge trycker du på strömknappen POWER (
på fjärrkontrollen.
Resultat:
2
➢
➢
6
Menyn Autolagra visas med Land markerat.
œ √ Flytta
Autolagra
TV
Land
Sök
Menyn Tid visas, där Klocka är markerat.
œ
√
Svenska
: -/+
Flytta
œ √ Ändra
Skip
Se “Ställa in och visa aktuell tid” på sidan 31.
Tryck på MENU (
)-knappen när du är klar.
TV
1
Tryck på MENU (
2
Välj Inst. genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Därefter trycker du på på knapparna ENTER ( ).
Tid
Klocka
Sovtimer
Starttid
Sluttid
Timervolym
Timerkanal på
Meddelandet Enjoy your watching. visas.
Därefter aktiveras den lagrade kanalen.
Om du vill återställa denna funktion ...
Resultat:
Plug & Play väljs.
Tryck på knappen ENTER (
Resultat:
-- : -: Av
00 : 00 Av
00 : 00 Av
: 10
: 1
)-knappen.
Flytta
3
Skip
Se “Lagra kanaler automatiskt” på sidan 13.
Resultat:
7
Skip
Kontr. antenningång.
Tryck på knapparna œ eller √ för att välja timmar eller minuter.
Ställ in timme eller minut genom att trycka på knapparna
▲ eller ▼.
➢
Srpski
Hrvatski
Român™
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Flytta
Kontrollera att antennen är ansluten till TVn. Tryck på knapparna
œ eller √.
Resultat:
5
Meddelandet Kontr. antenningång. visas.
Välj ditt land genom att trycka på knapparna œ eller √. Välj Sök
genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼ när du vill söka efter
kanaler. Tryck sedan på knapparna œ eller √.
Tryck på MENU ( )-knappen när du vill stoppa sökningen.
Språk
English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Svenska
Português
∂ÏÏËÓÈο
âe‰tina
Om du inte väljer något språk i Språk -menyn kommer
Språk -menyn att försvinna efter c:a 30 sekunder.
Resultat:
4
TV
Meddelandet Plug & Play visas. Det flimrar ett litet
tag och sedan visas menyn Språk automatiskt.
Välj språk genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
Tryck på MENU ( )-knappen när har markerat rätt språk.
Resultat:
3
)
œ √ Ändra
Skip
Enjoy your watching.
) igen.
Denna funktion startar genom att visa
meddelandet Plug & Play.
TV
Inst.
√
Plug & Play
Språk
: Svenska
√
Tid
Blå bakgrund
: Av
Melodi
: På
√
Demonstration
Flytta
Öppna
Svenska - 11
Tillbaka
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 12
Visa demonstrationen
Du kan göra dig bekant med de olika menyerna i TV-apparaten
genom att köra den inbyggda demonstrationen.
1
Tryck på MENU (
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Välj Inst. genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
TV
)-knappen.
Alternativen i gruppen Inst. visas.
3
Tryck på knappen ENTER (
4
Välj Demonstration genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
5
Tryck på knappen ENTER (
).
Inst.
√
Plug & Play
Språk
: Svenska
√
Tid
Blå bakgrund
: Av
Melodi
: På
√
Demonstration
Flytta
öppna
Resultat:
➢
).
Var och en av menyerna visas i turordning.
Tryck på EXIT (
)-knappen på fjärrkontrollen när du vill
avbryta demonstrationen.
Tillbaka
Välja språk
TV
Inst.
√
Plug & Play
œ Svenska
√
Språk
√
Tid
Blå bakgrund
: Av
Melodi
: På
√
Demonstration
Flytta
öppna
Språk
Flytta
1
Srpski
Hrvatski
Român™
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Tillbaka
Svenska - 12
Tryck på MENU (
Resultat:
2
)-knappen.
Huvudmenyn visas.
Välj Inst. genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
Tillbaka
TV
English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Svenska
Português
∂ÏÏËÓÈο
âe‰tina
När du använder tv:n första gången måste du välja vilket språk som
ska användas vid menyvisning och indikeringar.
Alternativen i gruppen Inst. visas.
3
Tryck på knappen ENTER (
4
Välj Språk genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
5
Tryck på knappen ENTER (
Resultat:
6
).
).
Alternativen i gruppen Språk visas.
Välj önskat språk genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼ flera
gånger.
D
(t
ti
fa
n
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 13
Lagra kanaler automatiskt
Du kan avsöka frekvensområdena som finns tillgängliga för dig
(tillgängligheten beror på vilket land du bor i). Automatiskt
tilldelade programnummer överensstämmer kanske inte med
faktiska eller önskade programnummer. Du kan dock sortera
nummer manuellt och ta bort de kanaler som du inte vill titta på.
1
Tryck på MENU (
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
Välj ditt land genom att trycka på knapparna œ eller √.
Länderna visas i följande ordnin: Belgien - Tyskland - Spanien Frankrike - Italien - Holland - Svenska - Schweiz Storbritannien - Övriga - Östeuropa
Starta sökningen genom att trycka på knappen œ eller √.
Resultat:
➢
Autolagra
œ
Land
Sök
Alternativen i gruppen Autolagra visas. Alternativet
Land är markerat.
7
√
Svenska
: -/+
œ √ Ändra
Flytta
Tillbaka
TV
Autolagra
Land
Sök
Det horisontella fältet visas. Därefter lagras kanalerna
i den ordning de hittades i frekvensområdet.
Sökningen avslutas automatiskt.
: Svenska
œ -/+
œ √ Sök
Flytta
√
Tillbaka
Tryck på MENU ( )-knappen om du vill avbryta sökningen
innan den är avslutad.
När sökningen och lagringen är avslutad visas menyn Sortera.
◆ Steg 6 i avsnittet “Sortera de lagrade kanalerna” på sidan 14
visar hur du sorterar de lagrade kanalerna i önskad numerisk
ordning.
P 1 C-- ----106 MHz
◆ Tryck på MENU ( )-knappen flera gånger om du vill avsluta
kanallagringsfunktionen utan att sortera kanalerna.
9
Tillbaka
) igen.
Välj Sök genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
8
Öppna
TV
).
6
m
Flytta
Funktionen Autolagra väljs.
Tryck på knappen ENTER (
Resultat:
5
√
√
√
√
√
Autolagra
Lagra manuellt
Lägg till/Ta bort
Sortera
Namn
† Mer
)-knappen.
Tryck på knappen ENTER (
Resultat:
4
Kanal
Välj Kanal genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
3
TV
När kanalerna har lagrats kan du:
◆
◆
◆
◆
◆
Sortera dem i önskad ordning (se sidan 14)
Ta bort en kanal (se sidan 17)
Namnge kanalerna som lagrats (se sidan 18)
Fininställa kanalmottagningen vid behov (se sidan 19)
Aktivera den digitala brusreduceringen (se sidan 24)
7 %
Tillbaka
Sortera
TV
œ P 1 ----- √
: P-- ----: ?
Från
Till
Lagra
Flytta
œ √ Ändra
Svenska - 13
Tillbaka
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 14
Sortera de lagrade kanalerna
TV
Kanal
Autolagra
Lagra manuellt
Lägg till/Ta bort
Sortera
Namn
† Mer
Flytta
Öppna
√
√
√
√
√
Med den här funktionen kan du ändra programnumren på lagrade
kanaler. Detta kan vara nödvändig när du har använt den
automatiska lagringen. Du kan ta bort de kanaler du inte vill
behålla.
1
Tryck på MENU (
Resultat:
Tillbaka
2
Välj Kanal genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
Sortera
TV
œ P 1 ----- √
: P-- ----: ?
Från
Till
Lagra
œ √ Ändra
Tryck på knappen ENTER (
4
Välj Sortera genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
5
Tryck på knappen ENTER (
: P 1 ----œ P 2 ----- √
: ?
œ √ Ändra
Tillbaka
TV
Flytta
Alternativen i gruppen Sortera visas.
Alternativet Från är markerat.
Välj det kanalnummer du vill ändra genom att trycka flera gånger
på knapparna œ eller √.
7
Välj Till genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Välj det kanalnummer du vill identifiera genom att trycka flera
gånger på knapparna œ eller √.
kan också välja kanalnumret direkt genom att trycka på
➢ Du
sifferknapparna (0 - 9).
8
: P 2 ----: P 1 ----œ OK
√
œ √ Ändra
Svenska - 14
Tillbaka
Välj Lagra genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Välj OK för att bekräfta bytet av kanalnummer genom att trycka på
knapparna œ eller √.
Resultat:
Sortera
Från
Till
Lagra
).
6
Sortera
Flytta
).
Tillbaka
TV
Från
Till
Lagra
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
3
Resultat:
Flytta
)-knappen.
Huvudmenyn visas.
9
Den valda kanalen byts ut mot den tidigare lagrade i det
valda numret.
Upprepa steg 6 till 8 när du har valt Från genom att trycka på
knapparna ▲ eller ▼ om du vill flytta alla kanaler till nya
kanalnummer.
D
e
N
et
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 15
Lagra kanaler manuellt
Du kan lagra upp till 100 tv-kanaler, inklusive de kanaler du tar
emot från kabelnätet.
TV
När du lagrar kanaler manuellt kan du välja:
◆ Programnumret som du vill tilldela varje lagrad kanal
Tryck på MENU (
Resultat:
2
)-knappen.
Öppna
TV
Tryck på knappen ENTER (
4
Välj Lagra manuellt genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
5
Tryck på knappen ENTER (
).
).
Lagra manuellt
Flytta
œ √ Ändra
TV
Tryck på œ eller √ -knappen för att tilldela ett programnummer till
en kanal.
7
Välj Färgsystem genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Ange önskad TV-standard genom att trycka flera gånger på
knapparna œ eller √.
8
Tillbaka
Ljudstandarderna visas i följande ordning:
BG - DK - I - L.
Lagra manuellt
Program
Färgsystem
Ljudsystem
Sök
Kanal
Lagra
Färgstandarderna visas i följande ordning:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43.
Välj Ljudsystem genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Välj den önskade ljudstandarden genom att trycka flera gånger på
knapparna œ eller √.
Resultat:
œ P 1 ----- √
: AUTO
: DK
: 0MHz
: C-: ?
Alternativen i gruppen Lagra manuellt visas.
Alternativet Program är markerat.
6
Resultat:
Tillbaka
Program
Färgsystem
Ljudsystem
Sök
Kanal
Lagra
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
3
Resultat:
Flytta
Huvudmenyn visas.
Välj Kanal genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
√
√
√
√
√
Autolagra
Lagra manuellt
Lägg till/Ta bort
Sortera
Namn
† Mer
◆ Om du vill lagra alla kanaler som hittas
1
Kanal
Flytta
: P 1
œ
:
:
:
:
œ √ Ändra
TV
----AUTO √
DK
0MHz
C-?
Tillbaka
Lagra manuellt
Program
Färgsystem
Ljudsystem
Sök
Kanal
Lagra
Flytta
: P 1
:
œ
:
:
:
œ √ Ändra
Svenska - 15
----AUTO
√
DK
0MHz
C-?
Tillbaka
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 16
Lagra kanaler manuellt (fortsättning)
9
TV
Lagra manuellt
Program
Färgsystem
Ljudsystem
Sök
Kanal
Lagra
Ändra
: P 1
:
:
:
œ
:
œ √ Flytta
Om du vet numret på kanalen som ska lagras ser gör du på
följande sätt.
◆ Välj Kanal genom att trycka på knappen ▲ eller ▼.
----AUTO
DK
0MHz
√
C 1
?
◆ Tryck på knappen √.
◆ Välj C (antennkanal) eller S (kabelkanal) genom att trycka på
knapparna ▲ eller ▼.
◆ Tryck på knappen √.
Tillbaka
◆ Välj det önskade numret genom att trycka på knappen ▲ eller
▼.
TV
kan också välja kanalnumret direkt genom att trycka
➢ Du
på sifferknapparna (0 - 9).
Lagra manuellt
Program
Färgsystem
Ljudsystem
Sök
Kanal
Lagra
Flytta
: P 1
:
:
œ
:
:
œ √ Sök
----AUTO
DK
√
46MHz√
C 1
?
inget ljud hörs eller om ett onormalt ljud hörs väljer du
➢ Om
önskad ljudstandard igen.
10
Tillbaka
Om du inte känner till kanalnumren väljer du Sök genom att trycka
på knapparna ▲ eller ▼. Starta sökningen genom att trycka på
knapparna œ eller √.
Resultat:
TV
Lagra manuellt
Program
Färgsystem
Ljudsystem
Sök
Kanal
Lagra
Flytta
: P 1
:
:
:
:
œ
œ √ Ändra
----AUTO
DK
46MHz
C 1
√
OK
Kanalväljaren avsöker frekvensområdet tills den första
kanalen eller kanalen du valt tas emot på skärmen.
11
Om du vill lagra kanal och tilldelat programnummer väljer du
Lagra genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼. Välj OK genom
att trycka på knapparna œ eller √.
12
Upprepa steg 9 till 11 för varje kanal som ska lagras.
Tillbaka
☛
Kanalläge
◆ P (Programläge): När du är klar med inställningen har
sändningsstationerna i ditt område tilldelats positionsnummer
från P00 till maximalt P99. Du kan välja en kanal genom att
ange positionsnumret i det här läget.
◆ C (Verkligt kanalläge): Du kan välja en kanal genom att ange
det tilldelade numret för varje tv-sändningsstation i det här
läget.
◆ S (Kabelkanalläge): Du kan välja en kanal genom att ange
det tilldelade numret för varje kabelkanal i det här läget.
Svenska - 16
D
N
d
A
d
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 17
Hoppa över oönskade kanaler
Du kan ta bort de kanaler du vill från de kanaler du har sökt.
När du går igenom de lagrade kanalerna visas inte de kanaler som
du har hoppat över.
TV
Tryck på MENU (
Resultat:
r
2
)-knappen.
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
3
Tryck på knappen ENTER (
4
Välj Lägg Lägg till/Ta bort genom att trycka på knapparna
▲ eller ▼.
5
Tryck på knappen ENTER (
Resultat:
a
6
7
Flytta
Huvudmenyn visas.
Öppna
Tillbaka
Välj Kanal genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
a
√
√
√
√
√
Autolagra
Lagra manuellt
Lägg till/Ta bort
Sortera
Namn
† Mer
Alla kanaler som du inte har hoppat över visas när du går igenom
dem.
1
Kanal
TV
Lägg till/Ta bort
P
P
P
P
).
).
1
2
3
4
Flytta
œ
:
:
:
√
Adderad
Adderad
Adderad
Adderad
œ √ Ändra
Tillbaka
De lagrade kanalerna visas.
Välj den kanal du vill lägga till eller radera genom att trycka på
knapparna ▲ eller ▼. Vid behov väljer du Adderad eller
Borttagen genom att trycka på knapparna œ eller √.
Upprepa steg 6 för varje kanal som ska läggas till eller raderas.
TV
Lägg till/Ta bort
P
P
P
P
1
2
3
4
Flytta
œ
:
:
:
Borttagen
Adderad
Adderad
Adderad
œ √ Ändra
e
Svenska - 17
√
Tillbaka
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 18
Namnge kanaler
TV
Kanal
Autolagra
Lagra manuellt
Lägg till/Ta bort
Sortera
Namn
† Mer
Flytta
Öppna
TV
√
√
√
√
√
1
2
3
4
Flytta
œ
:
:
:
-----------------
œ √ Ändra
TV
1
2
3
4
Ändra
œ
:
:
:
A
-------------
œ √ Flytta
Svenska - 18
Tryck på MENU (
Resultat:
)-knappen.
Huvudmenyn visas.
Välj Kanal genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
Tillbaka
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
3
Tryck på knappen ENTER (
4
Välj Namn genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
5
Tryck på knappen ENTER (
).
√
Resultat:
).
De aktuella kanalerna visas.
6
Välj vid behov den kanal som ska få nytt namn genom att trycka
på knapparna ▲ eller ▼.
7
Tryck på knappen œ eller √.
8
Tryck på knapparna ▲ eller ▼ så att du kan välja en bokstav (A Z), en siffra (0 - 9) eller en symbol (-, mellanslag). Flytta till
föregående eller nästa bokstav genom att trycka på knapparna
œ eller √.
9
Upprepa steg 6 till 8 för varje kanal som ska ges ett nytt namn.
Tillbaka
Namn
P
P
P
P
1
2
Namn
P
P
P
P
Kanalerna namnges automatiskt när kanalinformation sänds.
Dessa namn kan du ändra till nya namn.
√
Tillbaka
O
gö
fö
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 19
Fininställning av kanalmottagningen
Om mottagningen är klar behöver du inte fininställa kanalen. Detta
görs automatiskt vid sökning och lagring. Om signalen är svag eller
förvrängd kan du behöva fininställa kanalen manuellt.
1
Tryck på MENU (
Resultat:
2
)-knappen.
Modellberoende
Kanal
TV
… Mer
Fininst.
LNA
√
: Av
Huvudmenyn visas.
Välj Kanal genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
3
Tryck på knappen ENTER (
4
Välj Fininst. genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
5
Tryck på knappen ENTER (
6
Om du vill ha en skarp och klar bild och bra ljudkvalitet ska du
trycka på knapparna œ eller √.
Flytta
Öppna
).
Fininst.
Resultat:
7
8
).
P 1
1
Återställ
Flytta
œ √ Ändra
Spara
Tillbaka
Det horisontella fältet visas. Flytta markörten i det
horisontella fältet till vänster eller höger genom att
trycka på knapparna œ eller √.
Tryck på knappen ENTER (
TV:ns minne.
Resultat:
Tillbaka
) för att lagra fininställningarna i
Kanalindikatorn blir röd.
Om du vill radera den ändrade bilden eller ljudet väljer du
Återställ genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Tryck på knapparna ENTER ( ).
Resultat:
Kanalindikatorn återgår till sin originalfärg.
Svenska - 19
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 20
Använda LNA-funktionen (Low Noise Amplifier) (modellberoende)
TV
Kanal
… Mer
Fininst.
LNA
√
œ På √
Denna funktion är mycket användbar i en situation när TVn
används i ett område med svag signal och den förstärker TVsignalen i det svaga signalområdet utan att ta med störningarna.
Den här funktionen fungerar endast vid svaga signalförhållanden
och dessutom kan den sparas på den aktuella kanalen.
1
Flytta
œ √ Ändra
Tryck på MENU (
Resultat:
Huvudmenyn visas.
Tillbaka
2
Välj Kanal genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
3
Tryck på knappen ENTER (
4
Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja LNA.
5
Du aktiverar denna funktion genom att välja På med knappen
œ eller √.
➢
Svenska - 20
)-knappen.
).
Om du ställer in LNA-alternativet på “På” kan
bildkvaliteten blir sämre, beroende på den aktuella
signalstyrkan. Välj LNA På/Av beroende på hur
bildkvaliteten är.
D
ti
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 21
Ändra bildstandard
Du kan välja den bildtyp som bäst motsvarar dina krav på TVtittningen.
1
Tryck på MENU (
Resultat:
2
œ
Läge
Storlek
:
Brusreducer.
Tilt
)-knappen.
Huvudmenyn visas.
De tillgängliga alternativen i gruppen Bild visas.
Tryck på knappen ENTER (
Resultat:
4
Bild
Dynamisk
16:9
: På
: 0
√
Välj Bild genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
3
TV
➢
Öppna
Tillbaka
).
Alternativet Läge markeras.
Välj den önskade bildeffekten genom att trycka flera gånger på
knapparna œ eller √.
Resultat:
Flytta
Du har tillgång till följande bildeffekter:
Dynamisk - Standard - Film - Personling
TV
Läge
Läge
Kontrast
Ljusstyrka
Skärpa
Färg
† Mer
Flytta
œ
:
:
:
:
Dynamisk
90
50
50
50
œ √ Ändra
Du kan även välja de här alternativen genom att trycka på
knappen för bildformat, P.MODE (
: Bildläge) på
fjärrkontrollen.
Svenska - 21
√
Tillbaka
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 22
Anpassa bildinställningarna
TV
Bild
œ
Läge
Storlek
:
Brusreducer.
Tilt
Dynamisk
16:9
: På
: 0
På den här tv-apparaten finns det ett flertal inställningsalternativ
för att ange bildkvaliteten:
√
1
Resultat:
2
Flytta
Öppna
3
Läge
Mode
Kontrast
Ljusstyrka
Skärpa
Färg
† Mer
œ
:
:
:
:
Standard
70
50
50
50
œ √ Ändra
Flytta
:
œ
:
:
:
Standard
70
50
50
50
œ √ Ändra
Flytta
4
).
Alternativet Läge markeras.
Välj önskat bildläge genom att trycka upprepade gånger på
knappen œ eller √.
Resultat:
5
√
6
7
Det horisontella fältet visas. Tryck på knappen œ eller
√ tills du får den optimala inställningen.
Tryck på MENU (
Resultat:
70
Följande bildlägen finns:
Dynamisk - Standard - Film - Personlig
Välj det alternativ som ska ändras (Kontrast, Ljusstyrka,
Skärpa, Färg, eller Ton enbart NTSC) genom att trycka på
knapparna ▲ eller ▼. Tryck på knapparna œ eller √. De här
alternativen gäller för varje justerat läge (Dynamisk, Standard,
Film eller Personlig).
Resultat:
Tillbaka
Kontrast
De tillgängliga alternativen i gruppen Bild visas.
Tryck på knappen ENTER (
Resultat:
Läge
Läge
Kontrast
Ljusstyrka
Skärpa
Färg
† Mer
Huvudmenyn visas.
√
Tillbaka
TV
)-knappen.
Välj Bild genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
Tillbaka
TV
Tryck på MENU (
)-knappen.
De tillgängliga alternativen visas igen.
Välj Färgton genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Välj önskat alternativ genom att upprepade gånger trycka på
knappen œ eller √.
Resultat:
Följande färgtoner finns:
Sval2 - Sval1 - Normal - Varm1 - Varm2
TV
Läge
… Mer
Färgton
Reset
8
œ
Normal
√
√
För att återgå till fabriksinställningarna väljer du Återställ
genom att trycka på knappen ▲ eller ▼. Tryck på knappen œ eller
√. Återställningen aktiveras för varje läge (Dynamisk, Standard,
Film, eller Personlig).
Resultat:
œ √ Ändra
Flytta
Tillbaka
TV
Läge
… Mer
Färgton
Reset
Flytta
:
De tidigare justerade inställningarna återställs till
fabriksstandard.
Normal
œ √ Ändra
Svenska - 22
√
Tillbaka
➢
TV-apparaten har ett automatiskt avmagnetiseringssystem
som aktiveras om det finns magnetiska störningar. Om du
vill avmagnetisera TV-skärmen ska du stänga av TVn
genom att trycka på “ ” -knappen (På/Av) på TVns
framsida. (Se ”Automatisk avmagnetisering för att ta bort
färgfläckar” på sidan 45.)
D
d
“
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 23
Välja bildstorlek (modellberoende)
Du kan välja den bildstorlek som stämmer bäst överens med
dina krav genom att bara trycka på knappen för bildstorlek,
“P.SIZE ( )”.
◆ Normal, Zoom1, Zoom2, 16:9
◆ 16:9, Panorama, Zoom1, Zoom2, 4:3, Auto Wide
➢
TV
Bild
Läge
:
œ
Storlek
Brusreducer.
Tilt
Tryck på MENU (
Resultat:
2
√
Lyftning är tillgängligt i läget Zoom1 eller Zoom2 genom
att trycka på knappen ▲ eller ▼.
Flytta
1
Dynamisk
16:9
: På
: 0
öppna
)-knappen.
Huvudmenyn visas.
Välj Bild genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
De tillgängliga alternativen i gruppen Bild visas.
3
Tryck på knappen ENTER (
4
Välj Storlek genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
5
Välj bildstorlek genom att trycka på knappen œ eller √.
).
r
m
u
Svenska - 23
Tillbaka
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 24
Välja Brusreducer.
Bild
TV
Läge
:
Storlek
:
Brusreducer.
Tilt
Dynamisk
16:9
œ På
: 0
√
Om signalen din TV tar emot är svag kan du aktivera denna
funktion för att reducera störningar och spökbilder som kan
uppträda på skärmen.
1
Resultat:
2
Flytta
œ √ Ändra
Tryck på MENU (
)-knappen.
Huvudmenyn visas.
Välj Bild genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
Tillbaka
O
(l
De tillgängliga alternativen i gruppen Bild visas.
3
Tryck på knappen ENTER (
4
Välj Brusreducer. genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
5
Du aktiverar denna funktion genom att välja På med knappen
œ eller √.
).
E
in
O
b
Svenska - 24
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 25
Använda lutningskorrektion
Om den mottagna bilden lutar något åt en sida kan du ändra Tilt
(lutningsinställningen).
1
Tryck på MENU (
Resultat:
2
Modellberoende
TV
Bild
Läge
:
Storlek
:
Brusreducer.
Tilt
)-knappen.
Huvudmenyn visas.
Dynamisk
16:9
: På
œ 0
√
Välj Bild genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
De tillgängliga alternativen i gruppen Bild visas.
3
Tryck på knappen ENTER (
4
Välj Tilt genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
5
Tryck på knapparna œ eller √ tills du har kommit till önskad
inställning (-7 to +7).
Flytta
œ √ Ändra
Tillbaka
).
Ställa in Blå skärm
En blå bakgrund ersätter automatiskt en bild med störningar om
inte någon signal tas emot eller om signalen är mycket svag.
Om du vill visa bilden med störningar måste du stänga av läget ”Blå
bakgrund”.
1
Tryck på MENU (
Resultat:
2
)-knappen.
Huvudmenyn visas.
Välj Inst. genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
TV
Inst.
√
Plug & Play
Språk
: Svenska
√
Tid
œ På √
Blå bakgrund
Melodi
: På
√
Demonstration
Flytta
œ √ Ändra
Alternativen i gruppen Inst. visas.
3
Tryck på knappen ENTER (
4
Välj Blå bakgrund genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
5
Du aktiverar denna funktion genom att välja På med knappen
œ eller √.
).
Svenska - 25
Tillbaka
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 26
Frysa den aktuella bilden
Du kan frysa bilden när du tittar på ett tv-program genom att
trycka på knappen “STILL ( )”.
➢
Tryck på knappen igen när du vill återgå till normal
visning.
Ändra ljudstandard
TV
Ljud
œ Personling
√
Läge
√
Equalizer
Auto volym
: Av
SRS WOW
: Av
Turbo sound
: Av
Pseudo Stereo
: Av
Flytta
œ √ Ändra
Tillbaka
Du kan välja vilken speciell ljudeffekt som ska användas när du ser
på ett givet TV-program.
1
Tryck på MENU ( )-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Välj Ljud genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat: Alternativen i gruppen Ljud visas.
3
Tryck på knappen ENTER ( ).
Resultat: Alternativet Läge markeras.
4
Välj den önskade ljudeffekten genom att trycka flera gånger på
knapparna œ eller √.
Resultat: Du har tillgång till följande ljudeffekter:
Standard - Musik - Film - Tal - Personling.
➢
Svenska - 26
Du kan även välja de här alternativen genom att trycka på
knappen för ljudformat, S.MODE (
: ljudläge) på
fjärrkontrollen.
D
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 27
Ändra ljudinställningarna
Du kan ställa in ljudet efter dina egna önskemål.
TV
1
Tryck på MENU (
Resultat:
2
)-knappen.
Läge
Equalizer
Auto volym
SRS WOW
Turbo sound
Pseudo Stereo
Huvudmenyn visas.
Välj Ljud genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
Alternativen i gruppen Ljud visas.
3
Tryck på knappen ENTER (
4
Välj Equalizer genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
5
Tryck på knappen ENTER (
Ljud
Flytta
).
: Personling
√
: Av
: Av
: Av
: Av
Öppna
TV
Resultat:
Equalizer
).
R
Alternativen i gruppen Equalizer visas.
kan även välja de här alternativen genom att trycka på
➢ Du
knappen för ljudmeny, S.MENU på fjärrkontrollen.
6
Välj det alternativ som ska ändras genom att trycka på knapparna
œ eller √. Tryck på knapparna ▲ eller ▼ tills du har kommit till
önskad inställning.
➢
Tillbaka
L
Ändra
œ √ Flytta
Om du ändrar de här inställningarna ändras ljudstandarden
automatiskt till Personling.
Svenska - 27
Tillbaka
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 28
Extra ljudinställningar (modellberoende)
◆ Auto volym
TV
Varje program har sina egna signalförhållanden, vilket
innebär att du måste ändra volymen varje gång du byter
kanal. Med automatisk volyminställning justeras volymen
automatiskt för önskad kanal genom att sänka ljudet när
modulationssignalen är hög eller höja ljudet när
modulationssignalen är låg.
Ljud
Läge
Equalizer
Auto volym
SRS WOW
Turbo sound
Pseudo Stereo
Flytta
: Personling
√
œ På √
: Av
: Av
: Av
œ √ Ändra
K
o
ti
ö
◆ SRS WOW
Tillbaka
Förstärker mellanregister och bas vilket ger en simulerad
surroundupplevelse.
TV
Ljud
Läge
Equalizer
Auto volym
SRS WOW
Turbo sound
Pseudo Stereo
Flytta
◆ Turbo sound
Denna funktion förstärker både det höga (diskanten) och det
låga (basen) frekvensområdet i ljudet. Funktionen har också
andra effekter.
Du kan njuta av ett fylligare och mera dynamiskt ljud när du
tittar på musikprogram, film eller andra program genom att
helt enkelt trycka på TURBO-knappen.
: Personling
√
: Av
œ På √
: Av
: Av
œ √ Ändra
Tillbaka
TV
◆ Pseudo Stereo
Ljud
Läge
Equalizer
Auto volym
SRS WOW
Turbo sound
Pseudo Stereo
Flytta
Denna funktion omvandlar ett monoljud till två identiska
vänster- och högerkanaler. När Pseudo stereo är inställd
på På eller Av, gäller denna inställning ljudeffekter som
Standard, Musik, Film, och Tal.
: Personling
√
: Av
: Av
œ På √
: Av
œ √ Ändra
Tillbaka
1
Tryck på MENU (
Resultat:
TV
)-knappen.
Huvudmenyn visas.
Ljud
Läge
Equalizer
Auto volym
SRS WOW
Turbo sound
Pseudo Stereo
Flytta
: Personling
√
: Av
: Av
: Av
œ På √
œ √ Ändra
2
Välj Ljud genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
3
Tryck på knappen ENTER (
4
Välj det önskade alternativet (Auto volym, SRS WOW, Turbo
sound eller Pseudo stereo) genom att trycka på knapparna ▲
eller ▼.
5
Du aktiverar denna funktion genom att välja På med knapparna
œ eller √.
Tillbaka
➢
Svenska - 28
Alternativen i gruppen Ljud visas.
).
är ett varumärke som tillhör SRS Labs,Inc.
WOW-teknologi är inbyggd på licens från SRS labs, Inc.
➢
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 29
Välja ljudläge (modellberoende)
Knappen “DUAL I-II” visar/kontrollerar ljudsignalens bearbetning
och utgång. När du slår på TV-apparaten förinställs läget automatiskt
till antingen “DUAL-I” eller “STEREO” beroende på aktuell
överföring.
Vanlig sändning
(standardljud)
MONO (Normal användning)
Vanlig +
NICAM Mono
MONO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
NICAM Stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
NICAM Dual-I/II
DUAL-I →DUAL-II→ MONO
NICAM NICAM (Normal)
A2
Stereo
Vanlig sändning
(standardljud)
MONO (Normal användning)
Tvåspråkig eller Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➢
→
Indikering på skärmen
→
NICAM
Stereo
Sändningstyp
STEREO ↔ MONO
(Tvångsstyrd mono)
◆ Om mottagningsfunktionen försämras hörs det bättre om
du ställer in läget på MONO.
◆ Om stereosignalen är svag och automatisk växling
förekommer byter du till MONO.
◆ När du tar emot monoljud i AV-läget ansluter du till
ingången “AUDIO-L” på panelen (på framsidan eller
sidan). Om monoljudet endast kommer från den vänstra
högtalaren trycker du på knappen DUAL I-II.
Svenska - 29
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 30
Välja melodi
Du hör melodin när du sätter på eller stänger av tv:n.
TV
Inst.
√
Plug & Play
Språk
: Svenska
√
Tid
Blå bakgrund
: Av
œ På √
Melodi
√
Demonstration
Flytta
œ √ Ändra
Svenska - 30
Tillbaka
1
Tryck på MENU (
Resultat:
2
)-knappen.
Huvudmenyn visas.
Välj Inst. genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
Alternativen i gruppen Inst. visas.
3
Tryck på knappen ENTER (
4
Välj Melodi genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
5
Du aktiverar denna funktion genom att välja På med knappen
œ eller √.
).
D
tr
at
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 31
Ställa in och visa aktuell tid
Du kan ställa in tv-skärmens klocka så att aktuell tid visas när du
trycker på knappen “INFO ( )”. Du måste även ställa in tiden för
att kunna använda de automatiska på/av-inställningarna.
➢
1
När du trycker på knappen “
nollställs klockan.
Tryck på MENU (
Resultat:
2
Inst.
√
Plug & Play
Språk
: Svenska
√
Tid
Blå bakgrund
: Av
Melodi
: På
√
Demonstration
”(På/Av) på tv:ns panel
)-knappen.
Flytta
Huvudmenyn visas.
Öppna
Tillbaka
Välj Inst. genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
Alternativen i gruppen Inst. visas.
3
Tryck på knappen ENTER (
4
Välj Tid genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
5
Tryck på knappen ENTER (
Resultat:
6
TV
TV
Tid
Klocka
Sovtimer
Starttid
Sluttid
Timervolym
Timerkanal på
).
-- : -: Av
OO : OO Av
OO : OO Av
: 10
: 1
).
Flytta
Alternativet Klocka markeras.
Tryck på knapparna œ eller √ för att välja timmar eller minuter.
Ställ in timme eller minut genom att trycka på knapparna
▲ eller ▼.
œ √ Ändra
Tillbaka
TV
Tid
Klocka
Sovtimer
Starttid
Sluttid
Timervolym
Timerkanal På
Ändra
13 : 00
: Av
OO : OO Av
OO : OO Av
: 10
: 1
œ √ Flytta
Svenska - 31
Tillbaka
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 32
Ställa in insomningstimern
TV
Inst.
√
Plug & Play
Språk
: Svenska
√
Tid
Blå bakgrund
: Av
Melodi
: På
√
Demonstration
Flytta
Öppna
Tid
Flytta
1
13 :
œ 30
OO :
OO :
00
min. √
OO Av
OO Av
: 10
: 1
œ √ Ändra
Tillbaka
Tryck på MENU (
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
De tillgängliga alternativen i gruppen Inst. visas.
3
Tryck på knappen ENTER (
4
Välj Tid genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
5
Tryck på knappen ENTER (
Resultat:
).
).
Alternativet Klocka markeras.
6
Välj Sovtimer genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
7
Tryck på knappen œ eller √ och välj en av de förinställda
tidsintervallerna (Av, 30 min., 60 min., 90 min., 120 min.,
150 min., 180 min.).
➢
Svenska - 32
)-knappen.
Välj Inst. genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
Tillbaka
TV
Klocka
Sovtimer
Starttid
Sluttid
Timervolym
Timerkanal på
Du kan ställa in TV:n så att den stängs av automatiskt efter en viss
tid.
Du kan välja en inställningen på mellan 30 och 180
minuter då tv:n automatiskt växlar till vänteläge genom
att du trycker på knappen SLEEP ( ).
D
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 33
Slå på och stänga av TVn automatiskt
Du kan ställa in timerfunktionen för på/av så att TV:n:
◆ Slås på automatiskt och ställer in önskad kanal vid vald
tidpunkt
TV
√
Plug & Play
Språk
: Svenska
√
Tid
Blå bakgrund
: Av
Melodi
: På
√
Demonstration
◆ Stängs av automatiskt vid vald tidpunkt
➢
1
Första steget är att ställa in tv:ns klocka (se “Ställa in och
visa aktuell tid” på sidan 31). Om du inte har ställt in
klockan ännu visas meddelandet Ställ in klockan
först..
Tryck på MENU (
Resultat:
2
)-knappen.
Flytta
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen ENTER (
4
Välj Tid genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
5
Tryck på knappen ENTER (
6
13 :
: 30
06 :
00 :
).
Alternativet Klocka markeras.
Välj Starttid genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Ställ in den tidpunkt då du vill att TVn ska slås på automatiskt.
◆ Tryck på knapparna œ eller √ för att välja timmar eller
minuter.Ställ in värdena genom att trycka på knapparna
▲ eller ▼.
: 1
œ √ Flytta
Tillbaka
TV
Tid
Klocka
Sovtimer
Starttid
Sluttid
Timervolym
Timerkanal på
Ändra
13 :
: 30
06 :
23 :
œ √ Flytta
Välj Sluttid genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Ställ på samma sätt in den tidpunkt då du vill att tv:n ska stängas
av.
➢
00
min.
30 På
30 På
: 10
: 1
◆ Tryck på knappen œ eller √ för att välja Av och sedan
knappen knappen ▲ eller ▼ för att välja På.
7
00
min.
30 På
00 Av
: 10
).
Ändra
Resultat:
Tillbaka
Tid
Klocka
Sovtimer
Starttid
Sluttid
Timervolym
Timerkanal på
De tillgängliga alternativen i gruppen Inst. visas.
3
Öppna
TV
Välj Inst. genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
Inst.
Strömavstängning vid frånvaro
När timern ställs in på “På”, stängs tv-apparaten av om du
inte använder några reglage 3 timmar efter det att tv:n
slagits på av timern. Denna funktion är enbart tillgänglig i
timerläget “På” och förhindrar olyckor på grund av
läckage eller överhettning som kan orsakas av att tv:n slås
på av timern och lämnas på en längre tid (t.ex. när du är
på semester).
Svenska - 33
Tillbaka
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:50 AM
Page 34
Ställa in önskad nivå för volym/kanal
TV
Inst.
√
Plug & Play
Språk
: Svenska
√
Tid
Blå bakgrund
: Av
Melodi
: På
√
Demonstration
Flytta
Öppna
Tid
Flytta
1
13 :
: 30
06 :
23 :
00
min.
30 På
30 På
œ 10√
√
: 1
œ √ Ändra
Tillbaka
Tryck på MENU (
Resultat:
2
A
a
tv
)-knappen.
Huvudmenyn visas.
Välj Inst. genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
Tillbaka
TV
Klocka
Sovtimer
Starttid
Sluttid
Timervolym
Timerkanal På
Du kan ställa in önskad volym och kanal när timern automatiskt
sätter på TV:n.
De tillgängliga alternativen i gruppen Inst. visas.
3
Tryck på knappen ENTER (
4
Välj Tid genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
5
Tryck på knappen ENTER (
Resultat:
).
).
Alternativet Klocka markeras.
6
Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Timervolym.
7
Tryck på knappen œ eller √ för att ställa in volymnivån.
8
Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Timerkanal På.
9
Tryck på knappen œ eller √ för att välja kanal.
Ä
Svenska - 34
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:51 AM
Page 35
Visa en extern signalkälla/Ändra namn (modellberoende)
Använd fjärrkontrollen när du vill växla signalen som visas mellan
anslutna utrustningar, t.ex. videobandspelare, DVD-spelare, digitaltv-box och tv-källan (sändning eller kabel).
TV
Ingångar
√
√
Källa
: TV
Ändra namn
1
Tryck på MENU (
Resultat:
2
)-knappen.
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen ENTER (
) för att välja Ingångar.
Flytta
Resultat:
3
Tryck på knappen ENTER (
Resultat:
4
) igen för att välja Källa.
➢
Tillbaka
TV
Du kan välja mellan följande uttag när utrustningar ansluts
till tv:n: EXT1 eller EXT2 på tv:ns baksida och AV/S-Video
på tv:ns sidopanel.
Du kan även ställa in alternativen genom att trycka på
knappen SOURCE (
). Om du byter extern källa under
visning, kan det dröja något innan bildvisningen ändras.
Källa
TV
EXT1
EXT2
AV/S-Video
Alternativen i gruppen Källa visas.
Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja signalkälla och tryck
sedan på knappen ENTER ( ).
➢
öppna
Alternativen i gruppen Ingångar visas.
Flytta
: -----: -----: ------
Öppna
Tillbaka
TV
Ingångar
√
√
Källa
: TV
Ändra namn
Ändra namn
1
Tryck på MENU (
Resultat:
)-knappen.
Flytta
Öppna
Huvudmenyn visas.
Ändra namn
TV
2
Tryck på knappen ENTER (
Resultat:
3
) för att välja Ingångar.
EXT1
EXT2
AV
S-Video
Alternativen i gruppen Ingångar visas.
Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Ändra namn.
Tryck på knappen ENTER ( ).
Resultat:
œ
:
:
:
---------------------
√
Alternativen i gruppen Ändra namn visas.
Flytta
4
Tillbaka
Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja extern enhet:
EXT1 - EXT2 - AV/S-Video
5
Tryck på knappen œ eller √.
6
Välj önskat namn genom att trycka på knappen œ eller √.
7
Ställ in andra signalkällor (EXT1, EXT2, AV, S-Video) med
metoden som beskrivs ovan.
œ √ Ändra
TV
Tillbaka
Ändra namn
EXT1
EXT2
AV
S-Video
Flytta
œ
:
:
:
DVD
----------------
œ √ Ändra
Svenska - 35
√
Tillbaka
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:51 AM
Page 36
Visa bild-i-bild (BIB) (modellberoende)
TV
Bild
Läge
:
Storlek
:
Brusreducer
Tilt
BIB
Dynamisk
16:9
: På
: 0
√
Du kan visa en underbild inom huvudbilden av tv-programmet eller
externa A/V-enheter som t. ex. en videobandspelare eller en DVDspelare. På så sätt kan du titta på tv-program eller övervaka
videoingång från anslutna enheter samtidigt som du tittar på tv eller
annan videoingång.
1
Tryck på MENU (
Resultat:
Flytta
Öppna
TV
œ Av
œ √ Ändra
√
Välj Bild genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼.
Resultat:
BIB
Flytta
Tryck på knappen ENTER (
4
Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja BIB. Tryck på knappen
ENTER ( ).
5
Välj På genom att trycka på knappen œ eller √.
Resultat:
Tillbaka
TV
BIB
: På
œ TV
√
√
: Stor
:
: P 1
œ √ Ändra
Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Källa.
7
Välj sedan en källa i den underordnade bilden genom att trycka på
knappen œ eller √.
➢
BIB
BIB
Källa
Skifta
Strl
Position
Program
Flytta
: På
: TV
√
: Stor
:
: P 2
Öppna
Svenska - 36
Tillbaka
Alternativen i gruppen BIB visas.
6
Tillbaka
TV
).
Du kan också aktivera BIB genom att helt enkelt trycka på
knappen PIP. Tryck på knappen igen om du vill avaktivera
funktionen.
Resultat:
Flytta
De tillgängliga alternativen i gruppen Bild visas.
3
➢
BIB
Källa
Skifta
Strl
Position
Program
Huvudmenyn visas.
Tillbaka
2
BIB
)-knappen.
Källorna visas i följande ordning:
TV - EXT1 - EXT2 - AV/S-Video
BIB-bilden kan endast visas när en källa väljs för
huvudbilden som skiljer sig från den i BIB-fönstret.
8
Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Skifta.
9
Tryck på knappen ENTER (
Resultat:
➢
).
Huvudbilden och underbilden byter plats med
varandra.
Du kan även växla mellan huvudbilden och underbilden
genom att trycka på knappen SWAP ( ).
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:51 AM
Page 37
Visa bild-i-bild (BIB) (modellberoende) (fortsättning)
10
11
Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Storlek.
Välj sedan storlek för den underordnade bilden genom att trycka
på knappen œ eller √.
Resultat:
➢
➢
3 BIB/4 BIB/12 BIB : Du kan visa upp till 3, 4 eller 12
lagrade kanaler samtidigt på
underbilden.
Du kan även välja de här alternativen genom att trycka på
knappen SIZE.
Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Position.
13
Tryck på knappen œ eller √.
Resultat:
➢
14
➢
Flytta
œ Stor
:
: P 1
œ √ Ändra
√
√
Tillbaka
BIB
BIB
Källa
Skifta
Strl
Position
Program
Flytta
Du kan även ställa in alternativen genom att trycka på
knappen
(Position).
◆ När Källa är inställt På TV kan du välja kanal för
underbilden.
◆ Du kan välja kanal för underbilden genom att trycka på
knappen ▲ eller ▼.
: På
: TV
TV
De tillgängliga positionerna visas.
- - -
Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Program.
Du kan välja vilken kanal du vill titta på i den mindre bilden genom
att trycka på knappen œ eller √.
BIB
BIB
Källa
Skifta
Strl
Position
Program
Storlekarna visas i följande ordning:
Stor - Liten - 3 BIB - 4 BIB - 12 BIB
12
å
TV
: På
: TV
√
: Stor
œ
: P 1
œ √ Ändra
√
Tillbaka
TV
BIB
BIB
Källa
Skifta
Strl
Position
Program
Flytta
: På
: TV
√
: Stor
:
œ P 1
œ √ Ändra
Svenska - 37
√
Tillbaka
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:51 AM
Page 38
Visa bild-i-bild (BIB) (modellberoende) (fortsättning)
Enkla funktioner på fjärrkontrollen.
Knappar
Funktion
PIP
Används för att aktivera eller stänga av BIB-funktionen
direkt.
SWAP
Används för att växla mellan huvudbilden och
underbilden.
D
D
D
huvudbilden är i videoläge och underbilden är i
➢ När
tv-läge kanske du inte hör ljudet från huvudbilden när
du trycker på knappen SWAP ( ) efter att ha
ändrat kanal för underbilden. Välj i så fall kanalen för
huvudbilden igen.
SOURCE
Används för att tilldela underbilden en källa (TV, EXT1,
EXT2 eller AV/S-Video).
SIZE
Används för att välja storlek på underbilden (Stor,
Liten, 3 BIB, 4 BIB eller 12 BIB).
(Position) Används för att flytta underbilden moturs.
P
/
Används för att välja kanal för underbilden.
D
Svenska - 38
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:51 AM
Page 39
Text-TV-funktionen
De flesta tv-kanaler erbjuder information i textform via text-tv.
Den erbjudna informationen innehåller:
◆ Tv-programtider
◆ Nyhetsbulletiner och väderleksrapporter
◆ Sportresultat
◆ Reseinformation
Denna information är uppdelad på numrerade sidor (se bilden).
Del
är
r
Innehåll
A
Valt sidnummer.
B
TV-kanalens identitet.
C
Aktuellt sidnummer eller sökstatus.
D
Datum och tid.
E
Text.
F
Statusinformation.
Text-TV-information
➢
➢
Det kan variera beroende på TTX-källan.
Text-tv-informationen delas ofta upp på flera sidor som
visas i följd. Du kommer åt informationen genom att:
◆ Ange sidnumret
◆ Välja en titel i en lista
◆ Välja en färgad rubrik (FASTEXT(Snabbtext)-systemet)
Visa Text-TV-information
Du kan när som helst visa Text-TV-informationen på din TV.
text-tv-informationen ska visas korrekt måste
☛ Om
kanalmottagningen vara stabil. Om så inte är fallet:
◆ Kanske information saknas
◆ Kanske vissa sidor inte visas
1
Välj Text-TV-kanalen genom att använda knapparna
2
Aktivera Text-TV-läget genom att trycka på knappen TTX/MIX
(
).
Resultat: Innehållssidan visas. Den visas igen när som helst när
du trycker på knappen
(innehåll).
3
Om du vill visa det aktuella TV-programmet och text-tvinformationen samtidigt trycker du på knappen TTX/MIX (
igen.
4
Tryck på knappen TV (
eller
.
)
) när du vill lämna text-tv-läget.
Svenska - 39
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:51 AM
Page 40
Välja ett visst sidnummer
Du kan skriva in sidnumret direkt genom att trycka på
sifferknapparna på fjärrkontrollen.
1
Ange det tresiffriga numret som anges under Innehåll genom att
trycka på motsvarande sifferknappar.
Resultat:
2
D
d
Sidoräknaren räknar fram till sidan, som sedan visas.
Om den valda sidan hänger ihop med fler sidor, visas de andra
sidorna i ordningsföljd. Om du vill frysa en sida trycker du på
knappen
(lås). Tryck på
(lås) igen när du vill fortsätta
bläddringen.
Använd de olika bildskärmsalternativen:
Svenska - 40
Om du vill visa ...
Trycker du på ...
◆ Både text-tv-information och normal
tv-sändning
TTX/MIX (
gånger
) två
◆ Dold text
(t.ex. svar på frågelekar)
(visa)
◆ Normal bildskärm
(visa) igen
◆ En undersida genom att ange dess
fyrsiffriga nummer
(underordnad sida)
◆ Nästa sida
(sida upp)
◆ Föregående sida
(sida ned)
◆ Dubbelt så stora bokstäver i:
• Den övre halvan av skärmen
• Den nedre halvan av skärmen
(storlek)
• En gång
• Två gånger
◆ Normal bildskärm
• Tre gånger
D
se
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:51 AM
Page 41
Använda FLOF för att välja en sida
De olika ämnena på text-tv-sidorna är färgkodade och du kan välja
dessa genom att trycka på de färgade knapparna på fjärrkontrollen.
1
Visa innehållssidan för Text-TV genom att trycka på TTX/MIX
(
)-knappen.
2
Tryck på den färgade knappen som motsvarar ditt ämnesval
(tillgängliga ämnen visas i statusraden).
Resultat:
Sidan visas med ytterligare färgkodad information som
du kan välja på samma sätt.
3
Om du vill visa den föregående eller den nästa sidan trycker du
på motsvarande färgade knapp.
4
Om du vill visa undersidan gör du på följande sätt.
◆ Tryck på knappen
Resultat:
(undersida).
De tillgängliga undersidorna visas.
◆ Välj önskad undersida. Du kan rulla underordnade sidor
genom att använda knapparna TURBO (Rött) eller S.MENU
(Grönt).
Lagra Text-TV-sidor
Du kan lagra upp till fyra Text-TV-sidor för att visa dem vid ett
senare tillfälle.
1
Välj LIST-läget med hjälp av
Resultat:
➢
-knappen.
Fyra tresiffriga nummer visas i olika färger.
-knappen används för att växla mellan LIST och FLOF
(eller FASTEXT) lägena.
2
Tryck på den färgade knappen som motsvarar sidan som skall
bytas ut.
3
Ange det nya sidonumret med hjälp av sifferknapparna.
4
Upprepa steg 2 och 3 för varje sida som ska lagras genom att
använd en knapp i annan färg varje gång.
5
Tryck på knappen
(Lagra) tills motsvarande segment blinkar.
Svenska - 41
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:51 AM
Page 42
Ansluta till extern ingång/utgång (modellberoende)
➢
“EXT1 (RGB)” används för utrustning med en RGB-utgång,
t. ex. videospel eller videoskivspelare.
Videobandspelare
②
①
TVns baksida
DVD
③
eller
Dekoder/Videospel
Videoskivspelare
① Denna ände kan vara utrustad med:
◆ En SCART-kontakt
◆ Tre RCA-kontaker (video + ljud - L och R)
② Om du har en andra videobandspelare och vill kopiera kassetter ansluter du
den videobandspelare som du ska spela in från till “EXT1 (RGB)” och den
videobandspelare som du ska spela in på till “EXT2 (AV)” så att du kan styra
om signalen från “EXT1 (RGB)” till “EXT2 (AV)”.
Satellitmottagare
➃
③ Om du har en dekoder ska du ansluta den till videobandspelaren och sedan
videobandspelaren till TVn.
➃ När du vill spela in ett program ansluter du mottagaren till “EXT1 (RGB)” och
videobandspelaren till “EXT2 (AV)” så att du kan styra om signalen från
“EXT1 (RGB)” till “EXT2 (AV)”.
☛
Svenska - 42
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:51 AM
Page 43
Ansluta till RCA-ingången (modellberoende)
➢
RCA (VIDEO och AUDIO L+R)-kontakterna används till utrustningar som
t. ex. videokamera, videoskivspelare och vissa videospel.
Videokamera
TVns sida
Videospel
Videoskivspelare
Ansluta till S-Videoingången (modellberoende)
➢
Kontakterna S-VIDEO coh RCA (AUDIO-L+R) används till utrustningar med S-videoutgång, som t.
ex. videokamera eller videobandspelare.
TVns sida
①
och
Videokamera
Videobandspelare
① Om du vill spela upp bilder och ljud måste både S-VIDEO-kontakten och RCA-kontakten användas.
☛
Varje gång du ansluter ett ljud- eller videosystem till din tv
ska du se till att alla delar är avstängda.
Läs dokumentationen som medföljer utrustningen om du vill
ha detaljerade anslutningsanvisningar och
säkerhetsföreskrifter.
Svenska - 43
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:51 AM
Page 44
Visa bilder från externa källor
När du har anslutit dina olika audio- och videosystem kan du visa
de olika källorna genom att välja lämplig ingång.
1
Kontrollera att alla nödvändiga anslutningar har gjorts.
2
Slå på tv:n och tryck sedan på knappen SOURCE (
gånger.
Resultat:
➢
➢
) flera
Ingångskällorna visas i följande ordning:
EXT1 - EXT2 - AV/S-Video
Bilderna kan visas automatiskt beroende på vilken källa
som valts.
Om du vill titta på tv-programmet igen trycker du på
knappen TV ( ) och väljer numret på önskad kanal.
U
O
se
In
N
In
L
S
fö
F
Svenska - 44
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:51 AM
Page 45
Automatisk avmagnetisering för att ta bort färgpunkter
En avmagnetiseringsspole är monterad runt bildröret. Du behöver normalt inte avmagnetisera TVn
manuellt.
Om du flyttar TVn till en annan plats och det uppstår färgfläckar på skärmen, måste du:
◆ Stänga av TVn genom att trycka på “
”-knappen (På/Av) på TVns framsida.
◆ Dra ur nätkontakten ur vägguttaget.
◆ Låta TVn vara avstängd i c:a 30 minuter så att den automatiska avmagnetiseringsfunktionen
kan aktiveras. Därefter trycker du på “POWER ( )”-knappen på fjärrkontrollen.
☛
Om din TV ska stå obevakad bör du trycka på “
” (På/Av) så att TVn stängs av helt.
Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal
Utför följande enkla kontroller innan du kontaktar Samsungs serviceavdelning.
Om du inte kan åtgärda felet med hjälp av anvisningarna nedan, antecknar du tv:ns modell- och
serienummer och kontaktar närmaste återförsäljare.
Inget ljud eller bild
◆ Kontrollera att nätsladden har anslutits till ett vägguttag.
◆ Kontrollera att du har tryckt på knappen “ ” (På/Av) och POWER
( )-knappen.
◆ Kontrollera bildinställningarna för kontrast och ljusstyrka.
◆ Kontrollera volymen.
Normal bild men inget ljud
◆ Kontrollera volymen.
◆ Kontrollera om du har tryckt på MUTE (
fjärrkontrollen.
)-knappen på
Ingen bild eller svartvit bild
◆ Ändra färginställningarna.
◆ Kontrollera att det valda tv-sändningssystemer är korrekt.
Ljud- och bildstörningar
◆ Försök lokalisera vilken elektrisk apparat det är som påverkar tv:n
och flytta den längre bort.
◆ Anslut tv:n till ett annat nätuttag.
Suddig eller snöig bild,
förvrängt ljud
◆ Kontrollera antennens riktning, placering och anslutning.
Denna störning beror ofta på att en inomhusantenn används.
Fel på fjärrkontrollen
◆ Byt ut fjärrkontrollens batterier.
◆ Rengör fjärrkontrollens övre kant (sändningsfönstret).
◆ Kontrollera batteriets poler.
Svenska - 45
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:51 AM
Page 46
Anteckningar
Svenska - 46
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:51 AM
Page 47
Anteckningar
Svenska - 47
AA68-03660H_Swe
2005/06/20
09:51 AM
Page 48
- EFTERMARKNADSSERVICE
- Du bör genast kontakta återförsäljaren eller en
servicerepresentant om produktens prestanda
försämras och du misstänker att det har uppstått ett fel
på produkten.
ELECTRONICS
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras
tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av
skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning
av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun
för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i
köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
AA68-03660H-00
Download PDF