Samsung | WS32A1081G | Samsung WS32A1081G Bruksanvisning

FÄRGTV
Användarhandbok
Innan du använder TV-apparaten bör du
läsa igenom användarhandboken noggrant.
Spara även handboken för framtida bruk.
SKÄRMMENYER
BILD-I-BILD (TILLVAL)
TEXT-TV
Säkerhetsanvisningar
SWE
◆ Utsätt inte tv-apparaten för extrema temperaturer eller väldigt hög luftfuktighet.
◆ Utsätt inte tv-apparaten för direkt solljus eller andra värmekällor.
◆ Utsätt inte tv-apparaten för direkt solljus eller andra värmekällor.
◆ För aldrig in några föremål i tv-apparaten och placera inga kärl med vätska ovanpå den.
◆ Koppla ur nät- och antennsladden från tv-apparaten vid storm (särskilt när det blixtrar).
◆ Stå inte på nätsladden och vrid den inte.
◆ Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar, eftersom detta kan medföra brandfara eller
elstöt.
◆ Använd en mjuk och torr trasa (som inte innehåller flyktiga ämnen) när du rengör tv-apparaten.
◆ Om tv-apparaten går sönder, ska du inte försöka att reparera den själv. Kontakta behörig
servicepersonal.
◆ Om du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ur batterierna och förvara
fjärrkontrollen på en sval, torr plats.
◆ Tappa inte fjärrkontrollen.
Denna apparat får inte användas i industrimiljöer.
Varning!
VARNING!
RISK FÖR ELSTÖTAR
FÅR EJ ÖPPNAS
VARNING!: FÖR ATT FÖRHINDRA ELSTÖTAR SKA DU INTE
AVLÄGSNA SKYDDSHÖLJET PÅ BAKSIDAN. DET FINNS INGA
DELAR I APPARATEN SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN.
ÖVERLÅT REPARATIONER TILL BEHÖRIG SERVICEPERSONAL.
VARNING!: FÖRHINDRA SKADOR SOM KAN LEDA TILL
BRAND ELLER STÖTAR. UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR
REGN ELLER FUKT.
2
Symbolen med en blixt och en
pilspets i en triangel är ett
varningsmärke som varnar dig
för att det finns ”farlig spänning”
inuti produkten.
Utropstecknet i en triangel är ett
varningsmärke som
uppmärksammar dig på att viktiga
användningsanvisningar medföljer
produkten.
☛
Huvudspänningen anges på tv:ns
baksida och frekvensen är 50 eller
60 Hz.
SWE
Innehåll
◆ FÖRORD
■
■
Säkerhetsanvisningar ....................................................................................
Varning! ........................................................................................................
2
2
◆ ANSLUTA OCH FÖRBEREDA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
TVns manöverpanel och anslutningar (modellberoende)..............................
Infraröd fjärrkontroll................. ......................................................................
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen..................................................................
Ansluta till ett antenn- eller kabeltelevisionsnät.............................................
Slå på och stänga av TV:n ............................................................................
Sätta TV:n i vänteläge ...................................................................................
Lära känna fjärrkontrollen .............................................................................
Plug & Play-funktion ......................................................................................
Visa demonstrationen....................................................................................
Välja språk.....................................................................................................
5
6
7
7
8
8
9
10
11
11
◆ STÄLLA IN KANALER
■
■
■
■
■
■
Lagra kanaler automatiskt .............................................................................
Sortera de lagrade kanalerna .......................................................................
Lagra kanaler manuellt ..................................................................................
Hoppa över oönskade kanaler ......................................................................
Namnge kanaler ...........................................................................................
Fininställning av kanalmottagningen .............................................................
12
13
14
16
17
18
◆ ANVÄNDA TV:N (forts.)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ändra bildstandard .......................................................................................
Ändra bildinställningarna ...............................................................................
Extra bildinställningar (Digital brusreducering / LNA / DNIe / Prög. scan) ....
Ställa in Blå skärm.........................................................................................
Använda lutningskorrektion ..........................................................................
Välja bildstorlek .............................................................................................
Frysa den aktuella bilden ..............................................................................
Ändra ljudstandard .......................................................................................
Ändra ljudinställningarna ..............................................................................
Välja Turbo-ljudet ..........................................................................................
Extra ljudinställningar
(Auto volym / Melodi / Pseudostereo / Virtuell surround) ..............................
Välja ljudläge (modellberoende) ....................................................................
3
19
20
21
22
22
23
23
23
24
24
25
26
SWE
Innehåll(forts.)
◆ ANVÄNDA TV:N
■
■
■
■
Ställa in insomningstimern.............................................................................
Ställa in och visa aktuell tid ...........................................................................
Slå på och stänga av TV:n automatiskt .........................................................
Visa bild-i-bild (BIB) .......................................................................................
27
28
29
30
◆ ANVÄNDA TEXT-TV-FUNKTIONEN
■
■
■
■
■
Text-TV-funktionen ........................................................................................
Visa text-TV-information ................................................................................
Välja ett visst sidnummer...............................................................................
Använda FLOF för att välja en sida ...............................................................
Lagra Text-TV-sidor ......................................................................................
32
32
33
34
34
◆ YTTERLIGRE INFORMATION OM ANSLUTNINGAR
■
■
■
■
■
■
Ansluta till extern ingång/utgång ...................................................................
Ansluta till ljudutgången.................................................................................
Ansluta till RCA-ingången..............................................................................
Ansluta till S-videoingången ..........................................................................
Ansluta hörlurar .............................................................................................
Visa bilder från externa källor .......................................................................
35
35
36
36
37
37
◆ ANVÄNDNINGSREKOMMENDATIONER
■
■
Automatisk avmagnetisering för att ta bort färgpunkter.................................
Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal ...........................................
Symboler
Tryck på
4
☛
➢
Viktigt
Obs!
38
38
TVns manöverpanel och anslutningar (modellberoende)
➢
Uttagens placering på din TV kan skilja sig från bilden beroende på
aktuell modell.
SWE
Kontrollpanelen på tv:n
CW29A10
WS32A10
c
a
d
e
b
g
f
a) Mottagare för fjärrkontrollen
e) Menyvisning
b) Indikator för viloläge
f) Volyminställning
c) Ström Till/Från
g) Kanalval
d) Val av ingångskälla
Anslutningspanelen på tv:n
TVns sida
TVns baksida
Ljudingång (R, L)
Videoingång
S-Videoingång
Anslutning för höglurar
SCART Ljud/
Video Ingång/utgång
Ljudutgång till annan ljudutrustning
75Ω Koaxialkontakt för antenn/kabel-TV-nät
5
Infraröd fjärrkontroll
SWE
AUTOMATISK AVSTÄNGNING/
LAGRA TEXT-TV-SIDA
STILLBILD
DNIe PÅ/DEMO/AV
VIDEO- ELLER DVD-FUNKTIONER
- STOPP
- BAKÅTSPOLNING
- SPELA/PAUS
- SNABBT FRAMÅT
VILOLÄGE FÖR TV
PIP
BILD-I-BILD-FUNKTIONER (BIB):
- PIP (BIB) PÄ/AV
- SKIFTA MELLAN HUVUDBILDEN
OCH DEN UNDERORDNADE BILDEN
(SWAP)
- STILL (STILLBILD)
- VÄLJA STORLEK (SIZE)
- VÄLJA PLATS (LOCATE)
- SCAN (SÖK)
- VÄLJA INGÅNGSKÄLLA (TV/VIDEO)
- VÄLJA KANAL (P▲/▼)
VÄLJER ENHET SOM SKA STYRAS
MED FJÄRRKONTROLLEN: TV, VIDEO,
KABEL-TV-BOX, DVD-SPELARE
DIREKTVAL AV KANAL
EN/TVÅ-SIFFRIGA KANALNUMMER/
FRYS TEXT-TV-SIDA
➣
Fjärrkontrollen kanske inte är
kompatibel med tv-apparater som
är tillverkade av ett annat företag.
VISNING PÅ SKÄRMEN/
VISA TEXT-TV
VÄLJA TUNER/
KABEL-TV-NÄT
NÄSTA KANAL/
TEXT-TV-SIDA
VAL AV EXTERN INGÅNG/
VAL AV TEXT-TV-LÄGE
(LIST/FLOF)
MENYVISNING/
PROGRAMVAL MED NAMN
SÄNKA VOLYMEN
STÄNGA AV LJUDET TILLFÄLLIGT
TEXT-TV VISNING/
BLANDA BÅDE TEXT-TV
INFORMATION
OCH NORMALT TV-PROGRAM
VÄLJA BILDFORMAT/
TEXT-TV-FORMAT
ÖKA VOLYMEN
FÖREGÅENDE KANAL/
FÖREGÅENDE TEXT-TV-SIDA
VÄLJA LJUDLÄGE/
UNDERORDNAD SIDA FÖR TEXT-TV
VISA BILDMENYN
TURBO-LJUD
VÄLJA BILDEFFEKT
VISA LJUDMENYN
VÄLJA LJUDEFFEKT
TEXT-TV ÄMNESVAL
➢
6
Fjärrkontrollens prestanda kan påverkas av starkt ljus.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
SWE
Du måste sätta i eller byta batterierna till fjärrkontrollen när du:
◆ Köper tv:n
◆ Märker att fjärrkontrollen inte längre fungerar som den
ska
1
Ta bort luckan på baksidan av fjärrkontrollen genom att trycka
nedåt på symbolen och dra sedan bort den.
2
Sätt i två stycken R03-, UM4-, “AAA” 1,5 V-batterier eller
motsvarande. Se till att polerna på respektive batteri ligger rätt i
batterifacket:
◆ - på batteriet - på fjärrkontrollen
◆ + på batteriet + på fjärrkontrollen
3
Sätt tillbaka luckan genom att rikta in den mot undersidan på
fjärrkontrollen. Tryck därefter luckan på plats.
Ansluta till en antenn eller ett kabel-TV-nät
För att du ska kunna visa tv-kanalerna ordentligt måste apparaten
ta emot en signal från en av följande källor:
◆ En utomhusantenn
◆ Ett kabeltelevisionsnät
◆ Ett satellitnätverk
1
I de första tre fallen ansluter du antennen eller ingångskabeln för
nätverket till 75Ω koaxialuttaget på tv:ns baksida.
2
Om du använder en inomhusantenn kan du behöva vrida den när
du ställer in tv:n för att få en bild som är både skarp och klar.
Ytterligare information finns under:
◆ "Lagra kanaler automatiskt" på sidan 12
◆ "Lagra kanaler manuellt" på sidan 14
TVns baksida
eller
kabeltelevisionsnät
7
Slå på och stänga av TV:n
SWE
Nätsladden är fäst på baksidan av TVn.
1
Sätt i nätsladden i ett lämpligt vägguttag.
➢
2
Huvudspänningen anges på tv:ns baksida och frekvensen
är 50 eller 60 Hz.
Tryck på knappen “
Resultat:
3
” (På/Av) på tv:ns framsida.
Indikatorn för vänteläge på tv:ns framsida tänds.
Tryck på strömknappen POWER ( ) på fjärrkontrollen för att slå
på tv:n.
Resultat:
Kanalen du senast tittade på väljs automatiskt.
du inte har lagrat några kanaler ännu syns ingen tydlig
➣ Om
bild. Läs “Lagra kanaler automatiskt” på sidan 12 eller “Lagra
kanaler manuellt” på sidan 14.
4
Tryck på knappen “
”(På/Av) igen när du vill stänga av TVn.
Sätta TVn i vänteläge
TVn kan sättas i vänteläge för att reducera:
◆ Strömförbrukning
◆ Slitage på katodstråleröret
Vänteläget är användbart när du bara vill stänga av tillfälligt (t.ex.
under en måltid).
1
Tryck på strömknappen POWER ( ) på fjärrkontrollen.
Resultat:
2
Tryck på POWER ( ) -knappen igen när du vill slå på TVn igen.
☛
8
Skärmen stängs av och indikatorn för vänteläge på
tv:ns framsida lyser rött.
Låt inte tv:n vara i vänteläget under en längre tid (t.ex.
när du är på semester). Stäng av tv:n genom att trycka på
knappen “ ” (På/Av) på tv:ns framsida. Det bästa är att
koppla bort apparaten från nätanslutningen och
antennen.
Lära känna fjärrkontrollen
SWE
Fjärrkontrollen används huvudsakligen för att:
◆ Byta kanaler och justera volymen
◆ Ställa in tv:n med menyn på skärmen
Följande tabell visar de knappar som används mest och deras
funktioner.
Knapp
Visningsfunktion
Menyfunktion
Används för att visa
nästa lagrade kanal.
Används för att välja
föregående menyalternativ.
P
Används för att visa
föregående lagrade kanal.
Används för att välja nästa
menyalternativ.
till
Används för att visa motsvarande kanaler.
P
-/--
PIP
Används för att välja ett kanalnummer högre än tio. Symbolen
“--” visas när du trycker på knappen. Ange det tvåsiffriga
kanalnumret.
Används för att sänka
volymen.
Används för att...
◆ Visa en undermeny som
innehåller urval för det
aktuella menyalternativet
◆ Manuellt söka bakåt efter
kanaler.
◆ Minska ett
menyalternativvärde.
Används för att höja
volymen.
Används för att...
◆ Visa en undermeny som
innehåller urval för det
aktuella menyalternativet
◆ Manuellt söka framåt efter
kanaler.
◆ Öka ett
menyalternativvärde
MUTE
(Tyst)
Används för att stänga av ljudet tillfälligt.
Om du vill sätta på ljudet igen trycker du på den här
knappen eller på någon av knapparna - eller +.
MENU
(Meny)
Används för att visa menyn
på skärmen.
Används för att gå tillbaka till
föregående meny eller normal
visning.
TV
Används för att slå på tv:n
när den är i vänteläge.
Används för att avsluta
menysystemet och återgå
direkt till normal visning.
➣
9
Plug & Play-funktion
SWE
När tv-skärmen slås på för första gången visas tre grundinställningar
automatiskt: val av språk, ställa in kanaler och ställa in klockan.
Plug & Play
1
Antenn Ingång
Resultat:
Lagra automatiskt
TV
Land
Sök
Om tv:n är i vänteläge trycker du på strömknappen POWER ( )
på fjärrkontrollen.
2
: Sverige
: -/+
Välj språk genom att trycka på knappen
eller
.
Tryck på MENU-knappen när har markerat rätt språk.
Resultat:
➣
3
Kontrollera att antennen är ansluten till TVn. Tryck på knapparna
- eller +.
Resultat:
Klocka
Timer
: -- : -: Av
4
➣
5
Se ”Lagra kanaler automatiskt” på sidan 12.
Se ”Ställa in och visa aktuell tid” på sidan 28.
Tryck på MENU-knappen när du är klar.
Resultat:
7
TV
Inställning
Plug & Play
Menyspråk
Blå bakgrund
Demonstration
Tilt
BIB
10
√
√
: På
√
: 0
√
Menyn Tid visas, där Klocka är markerat.
Tryck på knapparna - eller + för att välja timmar eller minuter.
Ställ in timme eller minut genom att trycka på knapparna
eller
.
➣
6
Menyn Lagra automatiskt visas med Land
markerat.
Välj ditt land genom att trycka på knapparna - eller +. Välj Sök
genom att trycka på knapparna
eller
när du vill söka
efter kanaler. Tryck sedan på knapparna - eller +. Tryck på
MENU-knappen när du vill stoppa sökningen.
Resultat:
Enjoy your watching.
Meddelandet Antenn Ingång visas.
Om du inte väljer något språk i Menyspråk -menyn kommer
Menyspråk -menyn att försvinna efter c:a 30 sekunder.
Tid
TV
Meddelandet Plug & Play visas. Det flimrar ett litet
tag och sedan visas menyn Menyspråk automatiskt.
Meddelandet Enjoy your watching. visas.
Därefter aktiveras den lagrade kanalen.
Om du vill återställa denna funktion ...
1
Tryck på MENU-knappen.
2
Välj Inställning genom att trycka på knapparna
. Därefter trycker du på på knapparna - eller +.
Resultat:
3
Plug & Play väljs.
Tryck på knappen - eller + igen.
Resultat:
Denna funktion startar genom att visa
meddelandet Plug & Play.
eller
Visa demonstrationen
SWE
Du kan göra dig bekant med de olika menyerna i TV-apparaten
genom att köra den inbyggda demonstrationen.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Välj Inställning genom att trycka på knapparna
Resultat:
eller
.
Alternativen i gruppen Inställning visas.
3
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj Demonstration genom att trycka på knapparna
5
Tryck på knappen - eller +.
eller
.
TV
Resultat:
➣
Inställning
Plug & Play
Menyspråk
Blå bakgrund
Demonstration
Tilt
BIB
Var och en av menyerna visas i turordning.
Tryck på TV-knappen på fjärrkontrollen när du vill avbryta
demonstrationen.
√
√
: På
√
: 0
√
Välja språk
När du använder tv:n första gången måste du välja vilket språk som
ska användas vid menyvisning och indikeringar.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Välj Inställning genom att trycka på knapparna
Resultat:
eller
.
TV
Inställning
Plug & Play
Menyspråk
Blå bakgrund
Demonstration
Tilt
BIB
Alternativen i gruppen Inställning visas.
3
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj Menyspråk genom att trycka på knapparna
5
Välj önskat språk genom att trycka på knapparna - eller + flera
gånger
eller
.
11
√
√
: På
√
: 0
√
Lagra kanaler automatiskt
SWE
TV
Kanal
Lagra automatiskt
Lagra manuellt
Add/Tabort
Sortera
Pr. namn
Fininst.
√
√
√
√
√
√
Du kan avsöka frekvensområdena som finns tillgängliga för dig
(tillgängligheten beror på vilket land du bor i). Automatiskt
tilldelade programnummer överensstämmer kanske inte med
faktiska eller önskade programnummer. Du kan dock sortera
nummer manuellt och ta bort de kanaler som du inte vill titta på.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Lagra automatiskt
TV
Land
Sök
: Sverige
: -/+
Välj Kanal genom att trycka på knapparna
Resultat:
3
Lagra automatiskt
Land
Sök
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
Funktionen Lagra automatiskt väljs.
Alternativen i gruppen Lagra automatiskt visas.
Alternativet Land är markerat.
5
Välj ditt land genom att trycka på knapparna - eller +.
Länderna visas i följande ordnin: Övriga - Belgie - Deutschland
- España - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige UK - Öst europa
6
Välj Sök genom att trycka på knapparna
7
Starta sökningen genom att trycka på knappen - eller +.
: Sverige
: -/+
Resultat:
P 1 C -- ----106 MHz
.
Tryck på knappen - eller + igen.
Resultat:
TV
eller
Tryck på knappen - eller +.
Resultat:
4
Huvudmenyn visas.
7 %
➢
8
eller
.
Det horisontella fältet visas. Därefter lagras kanalerna
i den ordning de hittades i frekvensområdet.
Sökningen avslutas automatiskt.
Tryck på MENU-knappen om du vill avbryta sökningen innan
den är avslutad.
När sökningen och lagringen är avslutad visas menyn Sortera.
◆ Steg 6 i avsnittet ”Sortera de lagrade kanalerna” på sidan 13
visar hur du sorterar de lagrade kanalerna i önskad numerisk
ordning.
◆ Tryck på MENU-knappen flera gånger om du vill avsluta
kanallagringsfunktionen utan att sortera kanalerna.
Sortera
TV
Från
Till
Lagra
: P 1 ----: P-- ----: ?
9
När kanalerna har lagrats kan du:
◆
◆
◆
◆
◆
12
Sortera dem i önskad ordning (se sidan 13)
Ta bort en kanal (se sidan 16)
Namnge kanalerna som lagrats (se sidan 17)
Fininställa kanalmottagningen vid behov (se sidan 18)
Aktivera den digitala brusreduceringen (se sidan 20)
Sortera de lagrade kanalerna
SWE
Med den här funktionen kan du ändra programnumren på lagrade
kanaler. Detta kan vara nödvändig när du har använt den
automatiska lagringen. Du kan ta bort de kanaler du inte vill
behålla.
1
Huvudmenyn visas.
Välj Kanal genom att trycka på knapparna
Resultat:
eller
Kanal
Lagra automatiskt
Lagra manuellt
Add/Tabort
Sortera
Pr. namn
Fininst.
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
TV
.
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
Sortera
TV
3
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj Sortera genom att trycka på knapparna
5
Tryck på knappen - eller +.
Resultat:
√
√
√
√
√
√
eller
Från
Till
Lagra
.
: P 1 ----: P-- ----: ?
Alternativen i gruppen Sortera visas.
Alternativet Från är markerat.
6
Välj det kanalnummer du vill ändra genom att trycka flera gånger
på knapparna - eller +.
7
Välj Till genom att trycka på knapparna
eller
.
Välj det kanalnummer du vill identifiera genom att trycka flera
gånger på knapparna - eller +.
Sortera
TV
Från
Till
Lagra
: P 1 ----: P 3 ----: ?
kan också välja kanalnumret direkt genom att trycka på
➣ Du
sifferknapparna (0 - 9).
8
Välj Lagra genom att trycka på knapparna
eller
.
Välj OK för att bekräfta bytet av kanalnummer genom att trycka på
knapparna - eller +.
Resultat:
9
Den valda kanalen byts ut mot den tidigare lagrade i det
valda numret.
Sortera
TV
Från
Till
Lagra
: P 3 ----: P 1 ----: OK
Upprepa steg 6 till 8 när du har valt Från genom att trycka på
knapparna
eller
om du vill flytta alla kanaler till nya
kanalnummer.
13
Lagra kanaler manuellt
SWE
TV
Du kan lagra upp till 100 tv-kanaler, inklusive de kanaler du tar
emot från kabelnätet.
Kanal
Lagra automatiskt
Lagra manuellt
Add/Tabort
Sortera
Pr. namn
Fininst.
√
√
√
√
√
√
När du lagrar kanaler manuellt kan du välja:
◆ Om du vill lagra alla kanaler som hittas
◆ Programnumret som du vill tilldela varje lagrad kanal
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
TV
Pr. Plats
Färgsystem
Ljudsystem
Kanal
Sök
Lagra
TV
:
:
:
:
:
:
P 3 ----Auto
BG
C 1
46MHz
?
2
Välj Kanal genom att trycka på knapparna
Resultat:
eller
.
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
3
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj Lagra manuellt (Manuell lagring) genom att trycka på
knapparna
eller
.
5
Tryck på knappen - eller +.
Lagra manuellt
Resultat:
Pr. Plats
Färgsystem
Ljudsystem
Kanal
Sök
Lagra
TV
Huvudmenyn visas.
Lagra manuellt
:
:
:
:
:
:
P 3 ----Auto
BG
C 1
46MHz
?
6
Tryck på - eller + -knappen för att tilldela ett programnummer till
en kanal.
7
Välj Färgsystem genom att trycka på knapparna
eller
Ange önskad TV-standard genom att trycka flera gånger på
knapparna - eller +.
Resultat:
Lagra manuellt
Pr. Plats
Färgsystem
Ljudsystem
Kanal
Sök
Lagra
:
:
:
:
:
:
14
P 3 ----Auto
BG
C 1
46MHz
?
Alternativen i gruppen Lagra manuellt visas.
Alternativet Pr. Plats är markerat.
8
.
Färgstandarderna visas i följande ordning:
Auto - PAL - SECAM - NT4.43.
Välj Ljudsystem genom att trycka på knapparna
eller
.
Välj den önskade ljudstandarden genom att trycka flera gånger på
knapparna - eller +.
Resultat:
Ljudstandarderna visas i följande ordning:
BG - DK - I - L.
Lagra kanaler manuellt (forts.)
SWE
9
Om du vet numret på kanalen som ska lagras ser gör du på
följande sätt.
◆ Välj Kanal genom att trycka på knappen
eller
.
TV
◆ Tryck på knappen + .
Pr. Plats
Färgsystem
Ljudsystem
Kanal
Sök
Lagra
◆ Välj C (antennkanal) eller S (kabelkanal) genom att trycka på
knapparna
eller
.
◆ Tryck på knappen + .
◆ Välj det önskade numret genom att trycka på knappen
eller
.
kan också välja kanalnumret direkt genom att trycka
➣ Du
på sifferknapparna (0 - 9).
TV
Om du inte känner till kanalnumren väljer du Sök genom att trycka
på knapparna
eller
. Starta sökningen genom att trycka på
knapparna - eller +.
Resultat:
Kanalväljaren avsöker frekvensområdet tills den första
kanalen eller kanalen du valt tas emot på skärmen.
11
Om du vill lagra kanal och tilldelat programnummer väljer du
Lagra genom att trycka på knapparna
eller
. Välj OK
genom att trycka på knapparna - eller +.
12
Upprepa steg 9 till 11 för varje kanal som ska lagras.
☛
:
:
:
:
:
:
TV
P 3 ----Auto
BG
C 1
46MHz
?
Lagra manuellt
Pr. Plats
Färgsystem
Ljudsystem
Kanal
Sök
Lagra
inget ljud hörs eller om ett onormalt ljud hörs väljer du
➣ Om
önskad ljudstandard igen.
10
Lagra manuellt
:
:
:
:
:
:
P 3 ----Auto
BG
C 1
46MHz
?
Lagra manuellt
Pr. Plats
Färgsystem
Ljudsystem
Kanal
Sök
Lagra
:
:
:
:
:
:
Kanalläge
◆ P (Programläge): När du är klar med inställningen har
sändningsstationerna i ditt område tilldelats positionsnummer
från P00 till maximalt P99. Du kan välja en kanal genom att
ange positionsnumret i det här läget.
◆ C (Verkligt kanalläge): Du kan välja en kanal genom att ange
det tilldelade numret för varje tv-sändningsstation i det här
läget.
◆ S (Kabelkanalläge): Du kan välja en kanal genom att ange
det tilldelade numret för varje kabelkanal i det här läget.
15
P 3 ----Auto
BG
C 1
46MHz
?
Hoppa över oönskade kanaler
SWE
TV
Du kan ta bort de kanaler du vill från de kanaler du har sökt.
När du går igenom de lagrade kanalerna visas inte de kanaler som
du har hoppat över.
Kanal
Lagra automatiskt
Lagra manuellt
Add/Tabort
Sortera
Pr. namn
Fininst.
√
√
√
√
√
√
Alla kanaler som du inte har hoppat över visas när du går igenom
dem.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
Add/Tabort
TV
P
P
P
P
TV
1
2
3
4
:
:
:
:
Adderad
Adderad
Adderad
Adderad
2
16
Välj Kanal genom att trycka på knapparna
Resultat:
eller
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj Lägg Add/Tabort genom att trycka på knapparna
.
5
Tryck på knappen - eller +.
Resultat:
.
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
3
Add/Tabort
P 1 : Borta
P 2 : Adderad
P 3 : Adderad
P 4 : Adderad
Huvudmenyn visas.
eller
De lagrade kanalerna visas.
6
Välj den kanal du vill lägga till eller radera genom att trycka på
knapparna
eller
. Vid behov väljer du Lagt Adderad eller
Borta genom att trycka på knapparna - eller +.
7
Upprepa steg 6 för varje kanal som ska läggas till eller raderas.
Namnge kanaler
SWE
Kanalerna namnges automatiskt när kanalinformation sänds.
Dessa namn kan du ändra till nya namn.
1
Huvudmenyn visas.
Välj Kanal genom att trycka på knapparna
Resultat:
eller
Kanal
Lagra automatiskt
Lagra manuellt
Add/Tabort
Sortera
Pr. namn
Fininst.
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
TV
.
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
3
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj Pr. namn genom att trycka på knapparna
5
Tryck på knappen - eller +.
Pr. namn
TV
Resultat:
eller
.
P
P
P
P
De aktuella kanalerna visas.
6
Välj vid behov den kanal som ska få nytt namn genom att trycka
på knapparna
eller
.
7
Tryck på knappen - eller +.
8
Tryck på knapparna
eller
så att du kan välja en bokstav
(A - Z), en siffra (0 - 9) eller en symbol (-, mellanslag). Flytta till
föregående eller nästa bokstav genom att trycka på knapparna eller +.
9
Upprepa steg 6 till 8 för varje kanal som ska ges ett nytt namn.
1
2
3
4
:
:
:
:
-----------------
Pr. namn
TV
P
P
P
P
1
2
3
4
:
:
:
:
A----------------
17
√
√
√
√
√
√
Fininställning av kanalmottagningen
SWE
TV
Kanal
Lagra automatiskt
Lagra manuellt
Add/Tabort
Sortera
Pr. namn
Fininst.
√
√
√
√
√
√
Om mottagningen är klar behöver du inte fininställa kanalen. Detta
görs automatiskt vid sökning och lagring.
Om signalen är svag eller förvrängd kan du behöva fininställa
kanalen manuellt.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Välj Kanal genom att trycka på knapparna
Resultat:
Fininst.
TV
Söker
Lagra
Tabort
: -/+
: ?
: ?
Välj Fininst. (Fininställning) genom att trycka på knapparna
eller
.
5
Tryck på knappen - eller +.
6
8
Fininst.
Söker
Lagra
Tabort
: -/+
: ?
: OK
18
Det horisontella fältet visas. Flytta markörten i det
horisontella fältet till vänster eller höger genom att
trycka på knapparna - eller +.
När du vill lagra den ändrade bilden eller ljudet väljer du Lagra
genom att trycka på knapparna
eller
. Tryck på knapparna
- eller +.
OK visas.
Om du vill radera den ändrade bilden eller ljudet väljer du Tabort
genom att trycka på knapparna
eller
. Tryck på knapparna
- eller +.
Resultat:
TV
Alternativen i gruppen Fininst. visas. Alternativet
Söker är markerat.
Om du vill ha en skarp och klar bild och bra ljudkvalitet ska du
trycka på knapparna - eller +.
Resultat:
Fininst.
: -/+
: OK
: ?
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
4
7
Söker
Lagra
Tabort
.
Tryck på knappen - eller +.
Resultat:
TV
eller
3
Resultat:
Fininst.
Huvudmenyn visas.
OK visas.
Ändra bildstandard
SWE
Du kan välja den bildtyp som bäst motsvarar dina krav på TVtittningen.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Tryck på knappen - eller +.
Resultat:
3
Alternativen i gruppen Bild visas.
TV
Bild
œ Skarp
√
Bildval
√
Ändra
Brus reducer : På
LNA
: Av
DNIe
: På
prog. scan
: Natural scan
Alternativet Bildval markeras.
Välj den önskade bildeffekten genom att trycka flera gånger på
knapparna - eller +.
Resultat:
➣
Du har tillgång till följande bildeffekter:
Skarp - Standard - Film - Favorit
Du kan även välja de här alternativen genom att trycka på
knappen för bildformat, P.STD (Bildstandard) på
fjärrkontrollen.
19
Ändra bildinställningarna
SWE
På den här tv-apparaten finns det ett flertal inställningsalternativ
för att ange bildkvaliteten:
Bild
TV
œ Skarp
√
Bildval
√
Ändra
Brus reducer : På
LNA
: Av
DNIe
: På
prog. scan
: Natural scan
Ändra
TV
Kontrast
Ljus
Skärpa
Färg
Färgton
:
:
:
:
:
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Tryck på knappen - eller +.
3
Välj Ändra genom att trycka på knapparna
4
Tryck på knappen - eller +.
Resultat:
70
55
50
50
50
.
Alternativen i gruppen Ändra visas.
fjärrkontrollen.
Kontrast
70
Färgton
50
Välj det alternativ som ska ändras (Kontrast, Ljus, Skärpa, Färg ,
Färgton eller Färgnyans enbart NTSC) genom att trycka på
knapparna
eller
. Tryck på knapparna - eller +.
Resultat:
➣
Varm
20
eller
kan även välja de här alternativen genom att trycka på
➣ Du
knappen för bildmeny, P.MENU (Picture Menu) på
5
Sval
Huvudmenyn visas.
Det horisontella fältet visas. Flytta markörten i det
horisontella fältet till vänster eller höger genom att
trycka på knapparna - eller +.
◆ Om du ändrar de här inställningarna ändras
bildstandarden automatiskt till Favorit.
◆ TV-apparaten har ett automatiskt
avmagnetiseringssystem som aktiveras om det finns
magnetiska störningar. Om du vill avmagnetisera
TV-skärmen ska du stänga av TVn genom att trycka på
“ ” -knappen (På/Av) på TVns framsida.
(Se ”Automatisk avmagnetisering för att ta bort
färgfläckar” på sidan 38.)
Extra bildinställningar
SWE
◆ Brus reducer (Digital brusreducering)
Om signalen din TV tar emot är svag kan du aktivera denna
funktion för att reducera störningar och spökbilder som kan
uppträda på skärmen.
œ Skarp
√
Bildval
√
Ändra
Brus reducer : På
LNA
: Av
DNIe
: På
prog. scan
: Natural scan
◆ LNA (Lågbrusig förstärkare : Low Noise Amplifier)
Denna funktion är mycket användbar i en situation när TVn
används i ett område med svag signal och den förstärker TVsignalen i det svaga signalområdet utan att ta med
störningarna. Den här funktionen fungerar endast vid svaga
signalförhållanden och dessutom kan den sparas på den
aktuella kanalen.
◆ DNIe (Digital Natural Image engine
Bild
TV
Bild
TV
œ Skarp
√
Bildval
√
Ändra
Brus reducer : På
LNA
: Av
DNIe
: På
prog. scan
: Natural scan
)
Denna funktion ger dig mer detaljerade bilder med 3D
brusreducering, förbättring av detaljer, kontrast och vithet.
Ny algoritm för bildkompensation ger dig en skarpare, klarare
och mer detaljerad bild. DNIeTM-tekniken anpassar alla
signaler.
Bild
TV
◆ Prog. scan (Sökläge)
œ Skarp
√
Bildval
√
Ändra
Brus reducer : På
LNA
: Av
DNIe
: På
prog. scan
: Natural scan
Vanligtvis är det bäst om sökningsläget är inställt på Natural
scan (Naturlig sökning) för att minska eventuellt flimmer i
bilden. Det kan dock vara möjligt att vissa sändningar (NTSCM) kan bli bättre om du ändrar sökläget. Lägena Natural
scan (Naturlig sökning), Digital scan (Digital sökning)
och Progressive scan (Progressiv) är tillgängliga.
1
Bild
TV
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
Alternativen i gruppen Bild visas.
2
Tryck på knappen - eller +.
3
Välj det aktuella alternativet (Brus reducer (Digital
brusreducering), LNA (Lågbrusig förstärkare), DNIe eller Prog.
scan (Sökläge)) eller genom att trycka på knapparna
eller
.
4
Ändra inställningen genom att trycka på knapparna - eller +.
◆ Brus reducer (Digital brusreducering) :Av (Från) eller
På (Till) (aktivera)
◆ LNA (Lågbrusig förstärkare ) : Av (Från) eller På (Till)
(aktivera)
◆ DINe :Av (Från), Demo eller På (Till) (aktivera)
Du kan även ställa in alternativen genom att
trycka på DNIe-knappen.
◆ Prog. scan (Sökläge) :Natural scan (Naturlig sökning),
Digital scan (Digital sökning) eller
Progressive scan (Progressiv)
œ Skarp
√
Bildval
√
Ändra
Brus reducer : På
LNA
: Av
DNIe
: På
prog. scan
: Natural scan
PIP
➣
21
Ställa in Blå skärm
SWE
TV
Inställning
Plug & Play
Menyspråk
Blå bakgrund
Demonstration
Tilt
BIB
√
√
: På
√
: 0
√
En blå bakgrund ersätter automatiskt en bild med störningar om
inte någon signal tas emot eller om signalen är mycket svag.
Om du vill visa bilden med störningar måste du stänga av läget ”Blå
bakgrund”.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Välj Inställning genom att trycka på knapparna
Resultat:
eller
.
Alternativen i gruppen Inställning visas.
3
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj Blå bakgrund genom att trycka på knapparna
5
Du aktiverar denna funktion genom att välja På genom att trycka
på knapparna - eller +.
eller
.
Använda lutningskorrektion
TV
Inställning
Plug & Play
Menyspråk
Blå bakgrund
Demonstration
Tilt
BIB
√
√
: På
√
: 0
√
Om den mottagna bilden lutar något åt en sida kan du ändra Tilt
(lutningsinställningen).
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Välj Inställning genom att trycka på knapparna
Resultat:
22
Huvudmenyn visas.
eller
Alternativen i gruppen Inställning visas.
3
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj Tilt genom att trycka på knapparna
5
Tryck på knapparna - eller + tills du har kommit till önskad
inställning (-7 to +7).
eller
.
.
Välja bildstorlek
SWE
Du kan välja den bildstorlek som stämmer bäst överens med dina
krav genom att bara trycka på knappen för bildstorlek, “P.SIZE”.
Beroende på modellen kan du få följande bildstorlekar:
◆ Normal, Zoom1, Zoom2, 16:9 (CW29A10)
◆ Auto wide, 16:9, Panorama, Zoom1, Zoom2, 4:3 (WS32A10)
Frysa den aktuella bilden
Du kan frysa bilden när du tittar på ett tv-program genom att
trycka på knappen “STILL PICTURE”.
➣
Tryck på knappen igen när du vill återgå till normal
visning.
Ändra ljudstandard
Du kan välja vilken speciell ljudeffekt som ska användas när du ser
på ett givet TV-program.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Välj Ljud genom att trycka på knapparna
eller
Resultat: Alternativen i gruppen Ljud visas.
3
Tryck på knappen - eller +.
Resultat: Alternativet Bildval markeras.
4
Välj den önskade ljudeffekten genom att trycka flera gånger på
knapparna - eller +.
Resultat: Du har tillgång till följande ljudeffekter:
Standard - Musik - Film - Tal(SVE) - Favorit.
.
TV
Ljud
œ Standard
Bildval
√
Ton kontroll
Auto volym
:
Melodi
:
Pseudo stereo
:
Virtuell surround
:
◆ SVE : SAMSUNG Voice Enhancement Technology
- Samsungs röstförbättringsteknik
➣
Du kan även välja de här alternativen genom att trycka på
knappen för ljudformat, S.STD (Ljudstandard)på
fjärrkontrollen.
23
√
Av
På
Av
Av
Ändra ljudinställningarna
SWE
Du kan ställa in ljudet efter dina egna önskemål.
Ljud
TV
œ Standard
Bildval
√
Ton kontroll
Auto volym
:
Melodi
:
Pseudo stereo
:
Virtuell surround
:
TV
√
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
Av
På
Av
Av
Ton kontroll
R
2
Välj Ljud genom att trycka på knapparna
Resultat:
.
Alternativen i gruppen Ljud visas.
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj Ton kontroll genom att trycka på knapparna
5
Tryck på knappen - eller +.
Resultat:
3K
eller
3
eller
.
Alternativen i gruppen Ton kontroll visas.
kan även välja de här alternativen genom att trycka på
➣ Du
knappen för ljudmeny, S.MENU (Sound Menu) på
L
100 300 1K
Huvudmenyn visas.
10K
fjärrkontrollen.
6
Välj det alternativ som ska ändras genom att trycka på knapparna
- eller +. Tryck på knapparna
eller
tills du har kommit till
önskad inställning.
➣
Om du ändrar de här inställningarna ändras ljudstandarden
automatiskt till Favorit.
Välja Turbo-ljudet
Denna funktion förstärker både det höga (diskanten) och det låga
(basen) frekvensområdet i ljudet. Funktionen har också andra
effekter.
Du kan njuta av ett fylligare och mera dynamiskt ljud när du tittar
på musikprogram, film eller andra program genom att helt enkelt
trycka på ”TURBO”-knappen.
24
Extra ljudinställningar
SWE
◆ Auto volym
Varje program har sina egna signalförhållanden, vilket
innebär att du måste ändra volymen varje gång du byter
kanal. Med automatisk volyminställning justeras volymen
automatiskt för önskad kanal genom att sänka ljudet när
modulationssignalen är hög eller höja ljudet när
modulationssignalen är låg.
TV
Ljud
œ Standard
Bildval
√
Ton kontroll
Auto volym
:
Melodi
:
Pseudo stereo
:
Virtuell surround
:
√
Av
På
Av
Av
◆ Melodi
Du hör melodin när du sätter PÅ eller stänger AV tv:n.
TV
◆ Pseudo stereo / Virtuell surround
œ Standard
Bildval
√
Ton kontroll
Auto volym
:
Melodi
:
Pseudo stereo
:
Virtuell surround
:
Pseudo stereo-funktionen omvandlar ett monoljud till två
identiska vänster- och högerkanaler.
När du har aktiverat eller stängt av funktionerna Pseudo
Stereo och Virtuell surround gäller dessa inställningar
ljudeffekter som Standard, Musik, Film och Tal(SVE).
TV
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Resultat:
eller
.
Alternativen i gruppen Ljud visas.
3
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj det önskade alternativet (Auto volym, Melodi, Pseudo
stereo eller Virtuell surround) genom att trycka på
knapparna
eller
.
5
Du aktiverar denna funktion genom att välja På med knapparna
- eller +.
➣
TV
√
Av
På
Av
Av
Ljud
œ Standard
Bildval
√
Ton kontroll
Auto volym
:
Melodi
:
Pseudo stereo
:
Virtuell surround
:
Huvudmenyn visas.
Välj Ljud genom att trycka på knapparna
Ljud
√
Av
På
Av
Av
Ljud
œ Standard
Bildval
√
Ton kontroll
Auto volym
:
Melodi
:
Pseudo stereo
:
Virtuell surround
:
Tillverkas på licens av Dolby
Laboratories. “Dolby” och den
dubbla D-symbolen (
) är
varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
25
√
Av
På
Av
Av
Välja ljudläge (modellberoende)
SWE
Knappen “S.MODE” visar/kontrollerar ljudsignalens bearbetning och
utgång. När du slår på TV-apparaten förinställs läget automatiskt till
antingen “Dual-I” eller “Stereo” beroende på aktuell överföring.
Vanlig sändning
(standardljud)
Mono (Normal användning)
Vanlig +
NICAM Mono
Mono ↔ Mono
NICAM
(Normal)
NICAM Stereo
Stereo ↔ Mono
NICAM
(Normal)
NICAM Dual-I/II
Dual-I → Dual-II → Mono
NICAM NICAM (Normal)
A2
Stereo
Vanlig sändning
(standardljud)
Mono (Normal användning)
Tvåspråkig eller Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➣
→
Indikering på skärmen
→
NICAM
Stereo
Sändningstyp
Stereo ↔ Mono
(Tvångsstyrd mono)
◆ Om mottagningsfunktionen försämras hörs det bättre om
du ställer in läget på Mono.
◆ Om stereosignalen är svag och automatisk växling
förekommer byter du till Mono.
◆ När du tar emot monoljud i AV-läget ansluter du till
ingången "AUDIO-L" på panelen (på framsidan eller
sidan). Om monoljudet endast kommer från den vänstra
högtalaren trycker du på knappen S.MODE.
26
Ställa in insomningstimern
SWE
Du kan välja en inställningen på mellan 30 och 180 minuter då tv:n
automatiskt växlar till vänteläge genom att du trycker på knappen
“SLEEP (Insomning)”
1
Tryck på SLEEP-knappen på fjärrkontrollen.
Resultat:
2
PIP
Tryck på SLEEP-knappen upprepade gånger och gå igenom de
förinställda tidsintervallerna (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Resultat:
3
Om du inte har ställt in insomningstimern ännu visas
Av. Om du redan har ställt in insomningstimern visar
skärmen den tid som återstår tills TVn övergår till
viloläge.
TVn växlar automatiskt till viloläget när timern når 0.
För att avbryta väckningsfunktionen trycker du på SLEEP knappen upprepade gånger och väljer Av.
27
Ställa in och visa aktuell tid
SWE
Tid
TV
Klocka
Timer
Du kan ställa in tv-skärmens klocka så att aktuell tid visas när du
trycker på knappen “DISPLAY”. Du måste även ställa in tiden för att
kunna använda de automatiska på/av-inställningarna.
: -- : -: Av
➣
1
När du trycker på knappen “
nollställs klockan.
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
Tid
TV
Klocka
Timer
2
3
Tid
Klocka
Timer
: 11 : 00
: Av
.
Alternativen i gruppen Tid visas.
Alternativet Klocka markeras.
4
Tryck på knapparna - eller + för att välja timmar eller minuter.
Ställ in timme eller minut genom att trycka på knapparna
eller
.
5
Tryck på TV-knappen när du är klar.
6
Om du vill ...
Visa kanalinformationen
28
eller
Tryck på knappen - eller +.
Resultat:
TV
Huvudmenyn visas.
Välj Tid genom att trycka på knapparna
Resultat:
: -- : -: Av
”(På/Av) på tv:ns panel
Trycker du på ”DISPLAY”-knappen ...
En gång.
Dvisa aktuell tid
Två gånger.
Ta bort visningen
Tre gånger
Slå på och stänga av TVn automatiskt
SWE
Du kan ställa in timerfunktionen för på/av så att TV:n:
◆ Slås på automatiskt och ställer in önskad kanal vid vald
tidpunkt
Klocka
Timer
◆ Stängs av automatiskt vid vald tidpunkt
➣
1
Tid
TV
Tryck på MENU-knappen.
eller
.
:
:
:
:
11 : 32
På
-- : --- : --
Alternativen i gruppen Tid visas.
3
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj Klocka genom att trycka på knapparna
5
Välj På genom att trycka på
Resultat:
Klocka
Timer
På tid
Av tid
Huvudmenyn visas.
Välj Tid genom att trycka på knapparna
Resultat:
6
: 11 : 32
: Av
Första steget är att ställa in tv:ns klocka (se “Ställa in och
visa aktuell tid” på föregående sida). Om du inte har
ställt in klockan ännu visas meddelandet Ställ in
klockan .
Resultat:
2
Tid
TV
eller
eller
.
-knappen.
Klocka
Timer
På tid
Av tid
På tid och Av tid visas.
Välj På tid genom att trycka på knapparna
eller
den tidpunkt då du vill att TVn ska slås på automatiskt.
Tid
TV
. Ställ in
:
:
:
:
11 : 32
På
06 : 00
-- : --
◆ Tryck på knapparna - eller + för att välja timmar eller
minuter.Ställ in värdena genom att trycka på knapparna
eller
.
Tid
TV
7
Välj Av tid genom att trycka på knapparna
eller
. Ställ på
samma sätt in den tidpunkt då du vill att tv:n ska stängas av.
Klocka
Timer
På tid
Av tid
:
:
:
:
29
11 : 32
På
06 : 30
23 : 00
Visa bild-i-bild (BIB)
SWE
TV
Inställning
√
√
: På
√
: 0
√
Plug & Play
Menyspråk
Blå bakgrund
Demonstration
Tilt
BIB
Du kan visa en underbild inom huvudbilden av tv-programmet eller
externa A/V-enheter som t. ex. en videobandspelare eller en DVDspelare. På så sätt kan du titta på tv-program eller övervaka
videoingång från anslutna enheter samtidigt som du tittar på tv eller
annan videoingång.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Välj Inställning genom att trycka på knapparna
Tryck på knapparna - eller +.
3
Välj BIB genom att trycka på knapparna
knapparna - eller +.
4
Välj På genom att trycka på - eller + -knappen igen.
BIB
TV
BIB
Välj
Pr. Plats
Storlek
:
:
:
:
På
TV
P 1
Delad bild
Resultat:
5
BIB
TV
BIB
Välj
Pr. Plats
Storlek
:
:
:
:
6
eller
eller
.
. Tryck på
Alternativen i gruppen BIB visas.
Välj Välj genom att trycka på knapparna
eller
. Hitta en
källa för underbilden genom att trycka på knapparna - eller +.
Resultat:
På
TV
P 1
Delad bild
Huvudmenyn visas.
Källorna visas i följande ordning
TV - AV1 - AV2 - S-Video.
Välj Pr.Plats genom att trycka på knapparna
eller
.
Om du tittar på ett TV-program kan du välja vilken kanal du vill
titta på i den mindre bilden genom att trycka på knappen - eller
+.
➣
När källan för underbilden (Välj) är inställd på TV kan du
välja kanal för underbilden.
BIB
TV
BIB
Välj
Pr. Plats
Storlek
:
:
:
:
På
TV
P 1
Delad bild
7
Välj Storlek genom att trycka på knapparna
eller
.
Hitta en storlek för underbilden genom att trycka på knapparna eller +.
Resultat:
➣◆
BIB
Välj
Pr. Plats
Storlek
:
:
:
:
30
16 BIB : Du kan samtidigt visa upp till 16 lagrade
kanaler på underbilden.
◆ När du använder 16 BIB är det inte möjligt att byta, frysa
eller placera bilden.
BIB
TV
Storlekarna visas i följande ordning
Delad bild - stor - Liten - 16 BIB
På
TV
P 1
Delad bild
Visa bild-i-bild (BIB) : (fortsättning)
SWE
Enkla funktioner på fjärrkontrollen.
Knappar
Funktion
PIP ON
Används för att aktivera eller stänga av BIB-funktionen
direkt.
SWAP
Används för att växla mellan huvudbilden och
underbilden.
huvudbilden är i videoläge och underbilden är i
➣ När
tv-läge kanske du inte hör ljudet från huvudbilden när
PIP
du trycker på knappen SWAP efter att ha ändrat
kanal för underbilden. Välj i så fall kanalen för
huvudbilden igen
STILL
Används för att frysa underbilden.
SIZE
Används för att välja storlek på underbilden (Delad bild,
Stor, Liten eller 16 BIB).
P▲/▼
Används för att välja kanal för underbilden.
LOCATE
Används för att flytta underbilden moturs.
SCAN
Används för att söka efter varje kanal i minnet i ordning.
Tryck på knappen igen om du vill avbryta sökningen.
TV/VIDEO
Används för att tilldela underbilden en källa (TV, AV1, AV2
eller S-Video).
31
Text-TV-funktionen
SWE
Most television channels provide written information services via
teletext. Information provided includes:
◆ Tv-programtider
◆ Nyhetsbulletiner och väderleksrapporter
◆ Sportresultat
◆ Reseinformation
Denna information är uppdelad på numrerade sidor (se bilden).
Del
Innehåll
A
Valt sidnummer.
B
TV-kanalens identitet.
C
Aktuellt sidnummer eller sökstatus.
D
Datum och tid.
E
Text.
F
Statusinformation.
Text-TV-information
➣
➣
Det kan variera beroende på TTX-källan.
Text-tv-informationen delas ofta upp på flera sidor som
visas i följd. Du kommer åt informationen genom att:
◆ Ange sidnumret
◆ Välja en titel i en lista
◆ Välja en färgad rubrik (FASTEXT(Snabbtext)-systemet)
Visa Text-TV-information
Du kan när som helst visa Text-TV-informationen på din TV.
text-tv-informationen ska visas korrekt måste
☛ Om
kanalmottagningen vara stabil. Om så inte är fallet:
◆ Kanske information saknas
◆ Kanske vissa sidor inte visas
1
Välj Text-TV-kanalen genom att använda knapparna
.
2
Aktivera Text-TV-läget genom att trycka på knappen TTX/MIX.
Resultat:
32
eller
Innehållssidan visas. Den visas igen när som helst när
du trycker på knappen
(innehåll).
3
Om du vill visa det aktuella TV-programmet och text-tvinformationen samtidigt trycker du på knappen TTX/MIX igen.
4
Tryck på knappen TV
när du vill lämna text-tv-läget.
Välja ett visst sidnummer
SWE
Du kan skriva in sidnumret direkt genom att trycka på
sifferknapparna på fjärrkontrollen.
1
Ange det tresiffriga numret som anges under Innehåll genom att
trycka på motsvarande sifferknappar.
Resultat:
2
Sidoräknaren räknar fram till sidan, som sedan visas.
Om den valda sidan hänger ihop med fler sidor, visas de andra
sidorna i ordningsföljd. Om du vill frysa en sida trycker du på
knappen
(lås). Tryck på
(lås) igen när du vill fortsätta
bläddringen.
Använd de olika bildskärmsalternativen:
Om du vill visa ...
Trycker du på ...
◆ Både text-tv-information och normal
tv-sändning
TTX/MIX två gånger
◆ Dold text
(t.ex. svar på frågelekar)
(visa)
◆ Normal bildskärm
(visa) igen
◆ En undersida genom att ange dess
fyrsiffriga nummer
(underordnad sida)
◆ Nästa sida
(sida upp)
◆ Föregående sida
(sida ned)
◆ Dubbelt så stora bokstäver i:
• Den övre halvan av skärmen
• Den nedre halvan av skärmen
(storlek)
• En gång
• Två gånger
◆ Normal bildskärm
• Tre gånger
33
Använda FLOF för att välja en sida
SWE
De olika ämnena på text-tv-sidorna är färgkodade och du kan välja
dessa genom att trycka på de färgade knapparna på fjärrkontrollen.
1
Visa innehållssidan för Text-TV genom att trycka på TTX/MIXknappen.
2
Tryck på den färgade knappen som motsvarar ditt ämnesval
(tillgängliga ämnen visas i statusraden).
Resultat:
Sidan visas med ytterligare färgkodad information som
du kan välja på samma sätt.
3
Om du vill visa den föregående eller den nästa sidan trycker du
på motsvarande färgade knapp.
4
Om du vill visa undersidan gör du på följande sätt.
◆ Tryck på knappen
Resultat:
(undersida).
De tillgängliga undersidorna visas.
◆ Välj önskad undersida. Du kan rulla underordnade sidor
genom att använda knapparna TURBO (Rött) eller S.MENU
(Grönt)
Lagra Text-TV-sidor
Du kan lagra upp till fyra Text-TV-sidor för att visa dem vid ett
senare tillfälle.
1
Välj LIST-läget med hjälp av
Resultat:
➣
34
-knappen.
Fyra tresiffriga nummer visas i olika färger.
-knappen används för att växla mellan LIST och FLOF
lägena.
2
Tryck på den färgade knappen som motsvarar sidan som skall
bytas ut.
3
Ange det nya sidonumret med hjälp av sifferknapparna.
4
Upprepa steg 2 och 3 för varje sida som ska lagras genom att
använd en knapp i annan färg varje gång.
5
Tryck på knappen
(Lagra) tills motsvarande segment blinkar.
Ansluta till extern ingång/utgång
SWE
➢
1” används för utrustning med en RGB-utgång, t. ex.
“
videospel eller videoskivspelare.
Videobandspelare (VCR)
②
①
TVns baksida
DVD
2
eller
Dekoder/Videospel
③
1
RGB
Videoskivspelare
① Denna ände kan vara utrustad med:
◆ En SCART-kontakt
◆ Tre RCA-kontaker (video + ljud - L och R)
Satellitmottagare
② Om du har en andra videobandspelare och vill kopiera kassetter ansluter
1” och den
du den videobandspelare som du ska spela in från till “
2 ” så att du kan styra
videobandspelare som du ska spela in på till “
1” till “
2 ”.
om signalen från “
➃
③ Om du har en dekoder ska du ansluta den till videobandspelaren och
sedan videobandspelaren till TVn.
➃ När du vill spela in ett program ansluter du mottagaren till “
videobandspelaren till “
2 ”.
till “
1” och
2 ” så att du kan styra om signalen från “
1”
Ansluta till ljudutgången
➢
RCA-kontakterna ”MONITOR AUDIO OUT (Ljud ut)” används för utrustning som t. ex. ljudsystem
(för att kunna utnyttja surround-effekten fullt ut).
TVns baksida
MONITOR
AUDIO OUT
Ljudsystem
L
R
35
Ansluta till RCA-ingången
SWE
➢
RCA (VIDEO och AUDIO L+R)-kontakterna används till utrustningar som
t. ex. videokamera, videoskivspelare och vissa videospel.
Videokamera
TVns sida
Videospel
Videoskivspelare
Ansluta till S-Videoingången
➢
Kontakterna S-VIDEO/RCA (AUDIO-L+R) används till utrustningar med S-videoutgång, som t. ex.
videokamera eller videobandspelare.
TVns sida
①
och
Videokamera
Videobandspelare (VCR)
① Om du vill spela upp bilder och ljud måste både S-VIDEO-kontakten och RCA-kontakten användas.
➣
☛
36
När båda AV-kontakterna (på sidan och på baksidan) är
anslutna till extern utrustning har sidokontakten företräde.
Varje gång du ansluter ett ljud- eller videosystem till din tv
ska du se till att alla delar är avstängda.
Läs dokumentationen som medföljer utrustningen om du vill
ha detaljerade anslutningsanvisningar och
säkerhetsföreskrifter.
Ansluta hörlurar
SWE
Du kan ansluta hörlurar till tv:n om du vill titta på ett tv-program
utan att störa andra personer i samma rum.
TVns sida
1
Anslut hörlurarna till 3,5 mm minikontakten på TVn.
Resultat:
2
Du hör ljudet i hörlurarna.
När du vill höra ljudet i högtalarna igen behöver du bara lossa
hörlurarna.
➣
Långvarig användning av hörlurar med hög volym kan
skada din hörsel.
Visa bilder från externa källor
När du har anslutit dina olika audio- och videosystem kan du visa
de olika källorna genom att välja lämplig ingång.
1
Kontrollera att alla nödvändiga anslutningar har gjorts.
2
Slå på tv:n och tryck sedan på knappen VIDEO flera gånger.
Resultat:
➣
➣
Ingångskällorna visas i följande ordning:
TV - AV1 - AV2 - S-Video.
Bilderna kan visas automatiskt beroende på vilken källa
som valts.
Om du vill titta på tv-programmet igen trycker du på
knappen TV och väljer numret på önskad kanal.
37
Automatisk avmagnetisering för att ta bort färgpunkter
SWE
En avmagnetiseringsspole är monterad runt bildröret. Du behöver normalt inte avmagnetisera TVn
manuellt.
Om du flyttar TVn till en annan plats och det uppstår färgfläckar på skärmen, måste du:
◆ Stänga av TVn genom att trycka på “
”-knappen (På/Av) på TVns framsida.
◆ Dra ur nätkontakten ur vägguttaget.
◆ Låta TVn vara avstängd i c:a 30 minuter så att den automatiska avmagnetiseringsfunktionen
kan aktiveras. Därefter trycker du på “POWER ”-knappen på fjärrkontrollen.
☛
Om din TV ska stå obevakad bör du trycka på “
” (På/Av) så att TVn stängs av helt.
Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal
Utför följande enkla kontroller innan du kontaktar Samsungs serviceavdelning.
Om du inte kan åtgärda felet med hjälp av anvisningarna nedan, antecknar du tv:ns modell- och
serienummer och kontaktar närmaste återförsäljare.
Inget ljud eller bild
◆ Kontrollera att nätsladden har anslutits till ett vägguttag.
◆ Kontrollera att du har tryckt på knappen “ ” (På/Av) och POWER
( )-knappen.
◆ Kontrollera bildinställningarna för kontrast och ljusstyrka.
◆ Kontrollera volymen.
Normal bild men inget ljud
◆ Kontrollera volymen.
◆ Kontrollera om du har tryckt på MUTE-knappen på fjärrkontrollen.
Ingen bild eller svartvit bild
◆ Ändra färginställningarna.
◆ Kontrollera att det valda tv-sändningssystemer är korrekt.
Ljud- och bildstörningar
◆ Försök lokalisera vilken elektrisk apparat det är som påverkar tv:n
och flytta den längre bort.
◆ Anslut tv:n till ett annat nätuttag.
Suddig eller snöig bild,
förvrängt ljud
◆ Kontrollera antennens riktning, placering och anslutning.
Denna störning beror ofta på att en inomhusantenn används.
Fel på fjärrkontrollen
◆ Byt ut fjärrkontrollens batterier.
◆ Rengör fjärrkontrollens övre kant (sändningsfönstret).
◆ Kontrollera batteriets poler.
38
Anteckningar
SWE
39
- EFTERMARKNADSSERVICE
- Du bör genast kontakta din återförsäljare eller
servicerepresentant om produktens prestanda
försämras och du misstänker att det har uppstått ett fel
på produkten.
ELECTRONICS
AA68-02864A-00
Download PDF

advertising