Samsung | CZ-21M163N | Samsung CZ-21M163N Bruksanvisning

N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
ELECT
Page 1
FARGE
FJERNSYN
Brukerhåndbok
Før du bruker apparatet
bør du lese nøye gjennom denne håndboken
og ta vare på den for fremtidig referanse.
FJERNDONTROLL
SKJERMMENYER
TELETEKST FUNKSJON (avhengig av modell)
N_KS9A(03131A)NOR
11/22/03
3:25 PM
Page 2
Sikkerhetsopplysninger
NOR
◆ Utsett ikke fjernsynsapparatet for ekstreme temperaturforhold eller ekstrem luftfuktighet.
◆ Utsett ikke fjernsynsapparatet for direkte sollys eller andre varmekilder.
◆ Utsett ikke fjernsynsapparatet for væsker av noe slag.
◆ Sett aldri noen form for objekter inn i fjernsynsapparatet, og plasser aldri en beholder med væske
oppå skjermen.
◆ Under uvær (særlig tordenvær) bør fjernsynsapparatet kobles fra strømnettet og antennen.
◆ Strømledningen bør ikke tråkkes på eller vris.
◆ Overbelast ikke strømuttak eller skjøteledninger da dette kan føre til brann- eller støtrisiko.
◆ Bruk en myk, tørr klut (uten flyktige væsker) ved rengjøring av fjernsynsapparatet.
◆ Hvis fjernsynsapparatet blir ødelagt, må du ikke prøve å reparere det selv. Ta kontakt med
kvalifisert servicepersonell.
◆ Hvis det går lang tid uten at fjernkontrollen brukes, bør batteriene tas ut og oppbevares på et tørt
sted.
◆ Mist ikke fjernkontrollen i bakken.
Apparatet er ikke beregnet for bruk i industrielle omgivelser.
Forsiktig
FORSIKTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE ÅPNES
!
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR
ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DET BAKRE
DEKSELET: DET ER INGEN DELER SOM KUNDEN KAN
REPARERE SELV INNE I APPARATET. TA KONTAKT MED
KVALIFISERT SERVICEPERSONELL FOR SERVICE.
ADVARSEL: FOR Å FORHINDRE SKADE SOM KAN
RESULTERE I BRANN ELLER STØT, IKKE UTSETT ENHETEN FOR
REGN ELLER FUKTIGHET.
2
Trekanten med et lyn med pilspiss
er et fareskilt som gjør deg
oppmerksom på den høye
spenningen inne i produktet.
Trekanten med et utropstegn er et
fareskilt som gjør deg oppmerksom
på viktige instruksjoner som følger
med produktet.
☛
!
Hovedspenning: 220V-240V~, 50Hz
(eller indikert på baksiden av TV
apparatet).
N_KS9A(03131A)NOR
11/22/03
3:25 PM
Page 3
NOR
Innhold
◆ KLARGJØRING AV TV-APPARATET
■
Sikkerhetsopplysninger .................................................................................
■
Forsiktig .........................................................................................................
■
Front kontrollpanel (avhengig av modell) ......................................................
■
Bruke knappene på frontpanelet ...................................................................
■
Koblingspaneler.............................................................................................
■
Infrarød fjernkontroll (Alle funksjoner unntatt teletekst) .................................
■
Infrarød fjernkontroll (Teletekst-funksjoner)...................................................
■
Innsetting av batterier i fjernkontrollen...........................................................
■
Kobling til antenne eller TV kabelnett ............................................................
■
Av- og på skruing av TV-apparatet................................................................
■
Innstilling av TV-apparat i Standby modus ....................................................
■
Plugg & Play Egenskap (avhengig av modell)...............................................
■
Språkvalg.......................................................................................................
2
2
4
4
5
6
7
8
8
9
9
10
11
◆ INNSTILLING AV KANALER
■
Automatisk lagring av kanalene.....................................................................
■
Velge kanal nummer ti eller høyere...............................................................
■
Manuell lagring av kanalene..........................................................................
■
Overhopping av uønskede kanaler................................................................
■
Finjustering av kanalmottak...........................................................................
■
Sortering av lagrede kanaler .........................................................................
12
12
13
14
15
16
◆ BRUK AV FJERNSYNET
■
Forandring av standard skjermbilde ..............................................................
■
Valg av bildeformat (avhengig av modell) .....................................................
■
Justering av skjermbilde innstillinger .............................................................
■
Endring av lyd standard (avhengig av modell) ..............................................
■
Justering av lydinnstillinger (avhengig av modell) .........................................
■
Justering av volumet......................................................................................
■
Ekstra lydinnstillinger (avhengig av modell)
(Auto Volume/Melody/Pseudo Stereo/Turbo Sound) ....................................
■
Valg av lyd modus (avhengig av modell).......................................................
■
Midlertidig lyddemper ....................................................................................
■
Innstilling av sove modus ..............................................................................
■
Innstilling og display av tid (avhengig av modell) ..........................................
■
Automatisk av- og på skruing av fjernsynet (avhengig av modell) ................
■
Aktivering av foreldresensur ..........................................................................
■
Innstilling av blåskjerm modus.......................................................................
17
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
◆ BRUK AV TELETEKST FUNKSJON (avhengig av modell)
■
Teletekst funksjon (avhengig av modell) .......................................................
■
Display av teletekst informasjon (avhengig av modell)..................................
■
Valg av en bestemt teletekst side (avhengig av modell) ...............................
■
Bruk av FLOF til å velge en teletekst side (avhengig av modell)...................
■
Lagring av teletekst sider (avhengig av modell) ............................................
29
29
30
31
32
◆ INFORMASJON OM TILKOBLINGER OG ANBEFALINGER TIL BRUK
■
Fremvisning av skjermbilde fra eksterne kilder .............................................
■
Kobling til Audio-/Video Inngang/Utgang.......................................................
■
Automatisk avmagnetisering for å fjerne fargeflekker ...................................
■
Feilsøking: Før kontakt med reparatør ..........................................................
32
33
34
34
Symboler
Trykk
☛
➢
Viktig
Merk
3
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 4
Front kontrollpanel (avhengig av modell)
➣
NOR
Trykknapper og merker er forbeholdt endringer.
ΠMENYVISNING
´ VOLUM JUSTERING
ˇ KANAL VALG
¨ FJERNKONTROLL SENSOR
ˆ STAND BY INDIKATOR
Ø PÅ/AV
Bruke knappene på frontpanelet
Hvis fjernkontrollen ikke virker, eller hvis du har mistet den, kan du
bruke knappene på frontpanelet til å gjøre følgende:
◆ Slå på TV-apparatet når det er i Standby-modus, og velge
kanaler (
eller
C/P.
)
◆ Gå inn i hovedmenyen (
◆ Justere volumet (
)
)
Knappene på frontpanelet har samme funksjon som de tilsvarende
knappene på fjernkontrollen.
4
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 5
Koblingspaneler
➢
Plasseringen på TV-apparatet kan være annerledes,
avhengig av modell.
NOR
Foran på (eller på siden av) TV-apparat
RCA AUDIO/VIDEO INPUT
KOBLINGER
➢
Koble til øre- (
) /hodetelefoner (
)
◆ Du kan koble øre-/hodetelefoner til TV-apparatet hvis du vil se på et TV-program uten å
forstyrre andre i rommet.
◆ l Du kan skade hørselen ved å bruke øre-/hodetelefoner med høyt lydnivå lenge av gangen.
Bak på TV-apparat
VIDEO
OUTPUT
AUDIO
VIDEO
INPUT
INPUT
A
OUTPUT
AUDIO
B
C
B
C
B
B
C
C
B
(MONO)
VIDEO AUDIO
VIDEO L-AUDIO-R
MONITOR
-OUT
MONITOR
-OUT
INPUT
INPUT
A) SCART AUDIO/VIDEO INN-/UTGANGSKOBLING
B) 75Ω KOAKSIALKONTAKT FOR ANTENNE/KABEL-NETTVERK
C) RCA AUDIO/VIDEO INN-/UTGANGSKOBLINGER
5
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 6
Infrarød fjernkontroll (Alle funksjoner unntatt teletekst)
➣
NOR
Trykknapper og merker er forbeholdt endringer.
FJERNSYN STANDBY KNAPP
DIREKTE KANALVALG
EN/TO-SIFRET KANAL VALG
HØYERE VOLUM
MIDLERTIDIG LYDDEMPING
LAVERE VOLUM
BYTT GJENTATTE GANGER
MELLOM DE SISTE TO
KANALENE SOM ER VIST
NESTE KANAL
EKSTERNE INPUT VALG
FORRIGE KANAL
INNSTILLING/KABELNETT VALG
SKJERM DISPLAY
AVSLUTT VISNING
MENYVISNING
GÅ TIL ØNSKET
MENYALTERNATIV /
JUSTER TIL EN TILLEGGSVERDI
ENDRINGSBEKREFTELSE
SKJERMBILDE
VALG AV LYDMODUS (OPSJON)
TURBOLYD AV/PLUS/PÅ
(OPSJON)
LYDMENY VISNING (OPSJON)
➣
6
AUTOMATISK AVBRYTER
BILDEEFFEKTVALG
LYDEFFEKTVALG (OPSJON)
Virkning av fjernkontrollen kan muligvis bli påvirket av sterk kunstig lys i
nærheten av TV-apparatet.
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 7
Infrarød fjernkontroll (Teletekst-funksjoner)
➣
Trykknapper og merker er forbeholdt endringer.
NOR
HOLD TELETEKST
TELETEKST NESTE SIDE
TELETEKST LISTE/FLOF
MODUS VALG
TELETEKST FORRIGE SIDE
TELETEKST VISES
PROGRAM VALG VED NAVN
TELETEKST SUBSIDE
TELETEKST DISPLAY/MIX
TELETEKST STØRRELSE
TELETEKST LAGRING
HURTIGTEKST EMNEVALG
7
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 8
Innsetting av batterier i fjernkontrollen
NOR
Du må sette inn eller bytte batterier ifjernkontrollen når du:
◆ Kjøper fjernsynet.
◆ Merker at fjernkontrollen ikke lenger virker riktig.
1
Fjern dekselet på fjernkontrollen ved å trykke på symbolet (
dra dekselet i retning av pilen.
2
Sett inn batteriene, pass på å samstille polaritetene:
◆
◆
3
) og
+ på batteriet med + på fjernkontrollen
- på batteriet med - på fjernkontrollen
Sett dekselet på igjen ved å skyve det inn mot retning av pilen.
Kobling til antenne eller TV kabelnett
For at du skal kunne se fjernsynskanaler på riktig måte, må
fjernsynsapparatet motta et signal fra en av følgende kilder:
◆ En utendørsantenne
◆ Et kabelnettverk
◆ Et satellittnettverk
Sett antenne- eller kabelnett inngangskabelen inn i den 75Ω koaksiale
kontakten bak på fjernsynet.
75Ω
eller
Kabel TV
Nett
Bak på TV-apparat
8
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 9
Av- og på skruing av TV-apparatet
NOR
Hovedledningen er festet bak på fjernsynet.
1
2
Sett hovedkontakten inn i en passende stikkontakt.
➢
Bruk en veggkontakt med en spenning mellom 220 og 240
volt.
Trykk “
Resultat:
3
Standby indikator lyser på frontpanelet.
Trykk på POWER (
fjernsynet på.
Resultat:
4
” (Av/På) knappen foran på fjernsynet.
) knappen på fjernkontrollen for å skru
Programmet du så på sist blir automatisk gjenvalgt.
For å skru fjernsynet av, trykk “
fjernsynet.
” (Av/På) knappen igjen foran på
Innstilling av TV-apparat i Standby modus
Fjernsynet kan settes i Standby modus, for å redusere:
◆ Strømforbruk
◆ Slit på katodestrålerøret
Standby modusen kan være nyttig hvis du ønsker midlertidig
avbrudd på fremvisning (f.eks. under et måltid).
Fjernsynet settes automatisk i Standby modus når du skrur det på.
1
Trykk POWER (
Resultat:
2
) knappen på fjernkontrollen.
Skjermen blir skrudd av og Standby indikator lyser foran
på fjernsynet.
For å skru skjermen på igjen, trykk ganske enkelt på POWER (
knappen på fjernkontrollen.
➣ Du kan også slå på apparatet ved å trykke på P
➣
eller
)
.
Ikke la fjernsynet stå i Standby modus over lengre
tidsperioder (f. eks. mens du er bortreist på ferie).
I slike tilfeller bør apparatet bli helt avskrudd.
9
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 10
Plugg & Play Egenskap (avhengig av modell)
NOR
Når fjernsynet først skrus PÅ, forekommer automatisk tre grunnvalg
innstillinger i rekkefølge: innstilling av språk, kanal og klokke.
1
Hvis fjernsynet er i Standby modus, trykk POWER (
på fjernkontrollen.
) knappen
Resultat: Beskjeden Plug & Play (Plugg & Play) viser. Det
blinker en kort stund og så viser Language (Språk)
menyen automatisk.
2
Plug & Play
Trykk på ▲ eller ▼ knappen for å velge nødvendig språk. Trykk
MENU ( ) knappen for å taste inn språket, og så viser beskjeden
Ant. Input : Check (Ant. Inngang kontroll).
➣
Ant. Input : Check
Auto Store
Exit
P1
471 MHz
3
4
Når du er ferdig med å søke og lagre, vises menyen Time (Tid).
5
Trykk på œ eller √ knappen for å komme til timen eller minuttet.
Innstill time eller minutt ved enten å trykke på ▲ eller ▼ knappen
(les gjennom “Innstilling og display av tid” på side 25).
6
Når du er ferdig, trykk på MENU (
Time
Clock
Move
11 : 35
Kontroller at antennen er koblet til TV-apparatet. Trykk deretter œ
eller √ knappen for å lagre kanalene (se “Automatisk lagring av
kanalene” på side 12).
Resultat: Den vannrette streken viser, og kanalene lagres i en
rekkefølge som tilsvarer stillingen på frekvensområdet.
48 %
Exit
Hvis et språk ikke velges fra Language (Språk) menyen,
viser Language (Språk) menyen omtrent 30 sekunder
senere.
) knappen.
Resultat: Meldingen ENJOY YOUR WATCHING (God TV visning)
viser, og den lagrede kanalen aktiveres.
Exit
7
Hvis du vil ominnstille denne egenskapen...
ENJOY YOUR WATCHING
Function
Language : English
Time
√
Plug & Play
√
Blue Screen
: Off
Child Lock
√
1
Trykk på MENU (
) knappen.
2
Trykk enten ▲ eller ▼ knappen for å velge Function
(Funksjon), og trykk så œ eller √ knappen.
3
Velg Plug & Play (Plugg & Play) ved å trykke ▲ eller ▼
knappen, og så trykke œ eller √ knappen.
Resultat: Meldingen Plug & Play (Plugg & Play) viser.
Select
Enter
10
Exit
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 11
Språkvalg
NOR
Når du først bruker fjernsynsapparatet, må du velge språket som du
vil skal brukes for visning av menyer og indikasjoner.
1
Trykk MENU (
2
Trykk enten ▲ eller ▼ knappen for å velge Function(Funksjon).
3
Trykk œ eller √ knappen for å velge Language (Språk).
4
Velg et bestemt språk ved gjentatt trykking av œ eller √ knappen.
5
Når du er ferdig, trykk EXIT (
) knappen, eller trykk MENU (
knappen flere ganger for å komme tilbake til normal fremvisning.
Picture
Mode
Adjust
Size
) knappen.
Select
¥
Š
Custom
Š
: Normal
Enter
Exit
Function
)
Language : English
Time
√
Plug & Play
√
Blue Screen
: Off
Child Lock
√
Select
Adjust
11
Exit
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 12
Automatisk lagring av kanalene
NOR
Du kan søke gjennom frekvensområdene som er tilgjengelig på
fjernsynet og i landet ditt og automatisk lagre alle kanaler funnet.
Picture
Mode
Adjust
Size
Select
¥
Š
Custom
Š
: Normal
Enter
Exit
Channel
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Erase
Fine Tune
Sort
Select
Enter
Kanalene er lagret i den rekkefølge de viser i frekvensbåndene Det
er mulig at automatisk allokerte tall ikke korresponderer til de som
du ønsker skal identifisere kanalene. Hvis dette er tilfellet, les i
“Sortering av lagrede kanaler” på side 16.
1
Trykk MENU (
2
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Channel (Kanal).
3
Trykk œ eller √ knappen for å velge Auto Store (Auto lagring).
4
Trykk œ eller √ knappen igjen.
Resultat: Den vannrette streken viser, og kanalene lagres i en
rekkefølge som tilsvarer stillingen på frekvensområdet.
Til slutt ender søkingen automatisk.
Exit
5
P1
471 MHz
) knappen.
48 %
Når søking og lagring er ferdig, blir Sort (Sortering) menyen vist.
For å...
Så...
Sorter lagrede kanaler
Gå til trinn 4 av “Sortering
av lagrede kanaler”
fremgangsmåte på side 16.
Gå ut av kanal lagring Funksjon
uten sortering Av kanalene
Trykk MENU ( ) knappen
menyene blir borte.
Exit
Channel
Sort
From
To
Store
Select
➣
: P 1
: P-: ?
Adjust
Hvis lyden ikke virker skikkelig etter at du har lagret
kanaler, velger du lydsystemet som passer best, i menyen
Manual Store (Manuell lagring) (se motstående side).
Exit
Velge kanal nummer ti eller høyere
Følg instruksjonene nedenfor når du bruker talltastene for å velge
en kanal som er lagret i programposisjon ti eller høyere.
1
Trykk -/-- -knappen.
Resultat: Symbolet “--” vises.
2
Oppgi det tosifrede kanalnummeret.
Eksempel: Ønsker du å velge kanal 42, trykker du 4 og deretter 2.
12
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 13
Manuell lagring av kanalene
NOR
Ved manuell lagring av kanalene kan du velge:
◆ Om du vil lagre hver av kanalene som ble funnet.
◆ Tallet du vil bruke til å identifisere hver lagret kanal.
1
Trykk MENU (
2
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Channel (Kanal) og trykk så œ
eller √ knappen.
3
) knappen.
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Manual Store (Manuell
lagring) og trykk œ eller √ knappen.
Resultat: Menyen for Manual Store (Manuell lagring) viser med
Color System (Fargesystem) avmerket.
4
Trykk œ eller √ knappen flere ganger inntil fargen er av beste
kvalitet.
Channel
Auto Store
Manual Store
Add/Erase
Fine Tune
Sort
Select
Enter
➞
➣
5
NTSC4.43 er en spesiell avspillingsmodus som
brukes av noen videospillere til å avspille PALopptatt video i NTSC modus.
Manual Store
Color System
Sound System
Search
Prog.No.
Store
Select
Adjust
➞
B/G ➞ D/K ➞ I ➞ L/L’ (opsjon)
➣
6
Hvis lyden ikke virker skikkelig etter at du har
lagret kanaler, velger du lydsystemet som passer
best.
: AUTO
: B/G
: -/+
: 18
: ?
Exit
Channel
Manual Store
Color System
Sound System
Search
Prog.No.
Store
Select
Adjust
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Sound System (Lydsystem)
og trykk œ eller √ knappen flere ganger inntil lydkvaliteten er best.
Resultat: Sound System (Lydsystem) endres.
(avhengig av modell)
Exit
Channel
Resultat: Color System (Fargesystemet) endres.
(avhengig av modell)
AUTO ➞ PAL ➞ SECAM ➞ NTSC4.43
√
√
√
√
√
: AUTO
: B/G
: -/+
: 18
: ?
Exit
Channel
Manual Store
Color System
Sound System
Search
Prog.No.
Store
Select
Adjust
: AUTO
: B/G
: -/+
: 18
: ?
Exit
Channel
Du starter et søk ved å velge Search (Søk) og deretter trykke œ
eller √ knappen.
Resultat: Kanalvelgeren søker gjennom frekvensområdet inntil
den første kanalen eller kanalen som ble valgt er mottatt
på skjermbildet.
7
For å gi et programnummer til kanalen, velg Prog.No. Trykk œ eller
√ knappen inntil du finner det rette tallet.
8
For å lagre kanal og programnummer, velg Store (Lagre) og trykk
œ eller √ knappen.
Manual Store
Color System
Sound System
Search
Prog.No.
Store
Select
Adjust
: AUTO
: B/G
: -/+
: 18
: ?
Exit
Channel
Resultat: OK vises.
9
Gjenta trinn 6 til 8 for hver kanal som skal lagres.
10
Når kanalsorteringen er ferdig, trykk EXIT (
) knappen, eller trykk
MENU ( ) knappen flere ganger for å komme tilbake til vanlig
fremvisning.
Manual Store
Color System
Sound System
Search
Prog.No.
Store
Select
Adjust
13
: AUTO
: B/G
: -/+
: 18
: OK
Exit
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 14
Overhopping av uønskede kanaler
NOR
Channel
Auto Store
Manual Store
Add/Erase
Fine Tune
Sort
Select
Enter
√
√
√
√
√
Exit
Channel
Add/Erase
P1
P2
P3
P4
Select
: Added
: Added
: Added
: Added
Adjust
Exit
Add/Erase
Select
: Erased
: Added
: Added
: Added
Adjust
14
Alle kanaler som du ikke spesifiserer skal hoppes over, blir fremvist
under søkingen.
1
Trykk MENU (
2
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Channel (Kanal) og trykke œ
eller √ knappen.
3
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Add/Erase (Tilføres/Slettes)
og trykk œ eller √ knappen.
) knappen.
Resultat: Add/Erase (Tilføres/Slettes) menyen viser.
Channel
P1
P2
P3
P4
Du kan ekskludere kanaler etter ønske fra kanalsøkingen. Når du
søker gjennom lagrede kanaler, vil de du har valgt å utelukke ikke
bli vist.
Exit
4
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge ønsket kanal.
5
For å tilføre eller slette ønsket kanal, trykk œ eller √ knappen.
6
Når du er ferdig med å føre til eller slette kanaler, trykk EXIT (
)
knappen, eller trykk MENU ( ) knappen flere ganger for å komme
tilbake til vanlig fremvisning.
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 15
Finjustering av kanalmottak
NOR
Hvis mottaket er klart, trenger du ikke finjustere kanalen, siden
dette blir gjort automatisk gjennom søking og lagringen. Men hvis
signalet er svakt eller forvrengt, kan det være nødvendig å
finjustere kanalen manuelt.
Channel
1
Trykk MENU (
2
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Channel (Kanal) og trykk så œ
eller √ knappen.
3
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Fine Tune (Finjustering) og
trykk œ eller √ knappen.
) knappen.
Resultat: Fine Tune (Finjustering) menyen blir fremvist når Tune
(Innstilling) velges.
4
5
For å...
Trykk...
Få tak i et skarpt og
klart skjermbilde med
god lydkvalitet
beveges
◆ œ eller √ knappen.
Resultat: Markøren på den
vannrette streken
mot venstre eller høyre.
Lagre innstilt bilde
eller lyd
◆ ▲ eller ▼ knappen for å velge
Store (Lagre).
◆ œ eller √ knappen.
Resultat: OK viser.
Slette innstilt bilde
eller lyd
◆ ▲ eller ▼ knappen for å velge
Erase (Slett).
◆ œ eller √ knappen.
Resultat: OK viser.
Når du er ferdig, trykk EXIT (
) knappen, eller trykk MENU (
knappen flere ganger for å komme tilbake til vanlig fremvisning.
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Erase
Fine Tune
Sort
Select
Enter
Exit
Channel
Fine Tune
Tune
Store
Erase
Select
: -/+
: ?
: ?
Adjust
Exit
Fine Tune
Channel
Fine Tune
)
Tune
Store
Erase
Select
: -/+
: OK
: ?
Adjust
Exit
Channel
Fine Tune
Tune
Store
Erase
Select
: -/+
: ?
: OK
Adjust
15
Exit
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 16
Sortering av lagrede kanaler
NOR
Du kan bytte om sifrene på to kanaler for å:
◆ Forandre rekkefølgen på lagringen av kanaler som er
automatisk lagret
Channel
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Erase
Fine Tune
Sort
Select
Enter
Exit
Channel
◆ Gi tall som er lette å huske for kanalene som du ser på
mest.
1
Trykk MENU (
2
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Channel (Kanal) og trykk œ
eller √ knappen.
3
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Sort (Sortering) og trykk œ
eller √ knappen.
Sort
From
To
Store
Resultat: Sort (Sortering) menyen blir vist med From (Fra)
avmerket.
: P 1
: P-: ?
4
Select
Adjust
5
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge To (Til).
6
Trykk œ eller √ knappen inntil det nye tallet du vil bruke til å
identifisere kanalen viser.
Sort
Select
Resultat: Utvalgt kanal blir byttet med den som før hadde det
utvalgte tallet.
: P 1
: P 3
: ?
Adjust
Eksempel: Hvis du velger P 1 som From (Fra) og P 3 som To (Til):
◆ Kanal 1 blir kanal 3.
◆ Kanal 3 blir kanal 1.
Exit
7
Channel
Sort
From
To
Store
Trykk œ eller √ knappen inntil kanalnummeret du vil endre viser.
Resultat: Kanalen som ble valgt fremvises.
Exit
Channel
From
To
Store
) knappen.
: P 3
: P 1
: OK
For å...
Trykk...
Bekrefte ombytting
av kanalnumre
◆ Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge
Store (Lagre).
◆ œ eller √ knappen.
Resultat: OK fremvises.
➣ Du kan bytte andre
kanalnumre ved å velge From
(Fra) og gå tilbake til trinn 4.
Select
Adjust
Exit
8
16
Når kanalsorteringen er ferdig, trykk EXIT (
) knappen, eller trykk
MENU ( ) knappen flere ganger for å komme tilbake til vanlig
fremvisning.
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 17
Forandring av standard skjermbilde
NOR
Du kan velge den typen skjermbilde som best etterkommer dine
behov. Følgende bilde effekter er tilgjengelig i denne rekkefølgen:
◆ Custom (Spesialbilde), Standard, Sports, Natural
(Naturlig), Mild.
1
Trykk MENU (
Picture
Mode
Adjust
Size
œ
√
Custom
√
: Normal
) knappen.
Resultat: Picture (Bilde) menyen vises.
Select
2
Adjust
Exit
Trykk œ eller √ knappen.
Resultat: Menyen Mode (Modus) er valgt.
3
Velg det du ønsker å bruke, ved å trykke œ eller √ knappen.
4
Når du er fornøyd med innstillingene, trykk EXIT (
) knappen,
eller trykk MENU ( ) knappen flere ganger for å komme tilbake til
vanlig fremvisning.
➣
Du kan velge ønsket bilde ved å trykke knappen
“P.MODE” (Bildemodus) på fjernkontrollen.
Valg av bildeformat (avhengig av modell)
Du kan velge det bildeformat som best passer til dine behov.
Følgende bildeformat er tilgjengelig i gitt rekkefølge:
◆ Normal
◆ Zoom (utvidelse av et 16:9 bilde til helskjerm format)
Picture
Mode
Adjust
Size
œ
√
Custom
√
: Normal
◆ 16:9
1
Trykk MENU (
) knappen.
Select
Adjust
Resultat: Picture (Bilde) menyen vises.
2
Trykk œ eller √ knappen.
3
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Size (format).
4
Velg det du ønsker å bruke, ved å trykke œ eller √ knappen.
5
Når du er fornøyd med innstillingene, trykk EXIT (
) knappen,
eller trykk MENU ( ) knappen flere ganger for å komme tilbake til
vanlig fremvisning.
➣
Du kan velge ønsket bildeformat ved å trykke knappen
“P.SIZE
” (Bildesformat) på fjernkontrollen.
17
Exit
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 18
Justering av skjermbilde innstillinger
NOR
Fjernsynet har flere innstillinger som lar deg kontrollere bilde
kvaliteten:
Picture
Mode
Adjust
Size
œ
◆ Colour tone (Farge tone), Contrast (Kontrast),
Brightness (Lysstyrke), Sharpness (Skarphet), Color
(Farge), Tint (Fargenyanse; Bare NTSC)
√
Custom
√
: Normal
1
Select
Enter
Exit
Trykk MENU (
) knappen.
Resultat: Picture (Skjermbilde) menyen viser.
2
Trykk œ eller √ knappen.
3
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Adjust (Justering) og trykk œ
eller √ knappen.
Picture
Adjust
Color Tone : Normal
Contrast
90
Brightness
50
Sharpness
50
Color
50
Select
Adjust
Resultat: Når Mode (Modus) blir valgt for Custom (Spesialbilde),
kommer Adjust (Justering) menyen til å vise.
4
Exit
For å justere...
Trykk...
◆ Fargetone
◆ œ eller √ knappen.
Resultat: Du avmerker nødvendig
valgmulighet (Normal,
Warm 1/2, Cool 1/2).
Picture
Adjust
Color Tone : Normal
Contrast
90
Brightness
50
Sharpness
50
Color
50
Select
Adjust
◆
◆
◆
◆
◆
Exit
5
Contrast
91
➣
➣
18
Kontrast
◆ œ eller √ knappen.
Lysstyrke
Resultat: Den vannrette strekmenyen
Skarphet
viser.
Farge
Fargenyanse (Bare NTSC)
Når du er fornøyd med innstillingene, trykk EXIT (
) knappen,
eller trykk MENU ( ) knappen flere ganger for å komme tilbake til
vanlig fremvisning.
Fjernsynet har et “Automatisk Avmagnetisering” system
som aktiveres hvis magnetisk interferens er tilstede.
For å avmagnetisere TV-skjermen, skru apparatet av ved å
trykke “ ” (På/Av) knappen på frontpanelen (les gjennom
“Automatisk avmagnetisering for å fjerne fargeflekker” på
side 34.).
Hvis du endrer justeringsinnstillingene, settes
bildestandarden automatisk til Custom (Spesialbilde).
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 19
Endring av lyd standard (avhengig av modell)
NOR
Du kan velge hvilken type spesiallyd effekt som skal brukes ved en
bestemt programsending. Følgende lydeffekter er tilgjengelige i gitt
rekkefølge:
◆ Custom (Spesiallyd), Standard, Music (Musikk), Movie
(Film), Speech (Tale).
1
Trykk MENU (
2
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Sound (Lyd) og trykk œ eller √
knappen.
Sound
œ
Mode
Custom
Adjust
√
Auto Volume
: Off
Melody
: On
Pseudo Stereo
: Off
Turbo Sound
: Off
) knappen.
Select
Adjust
Resultat: Menyen Mode (Modus) er valgt.
3
Velg det du ønsker å bruke, ved å trykke œ eller √ knappen.
4
Når du er fornøyd med innstillingene, trykk EXIT (
) knappen,
eller trykk MENU ( ) knappen flere ganger for å komme tilbake til
vanlig fremvisning.
➣
Du kan velge ønsket lydeffekt ved å trykke knappen
“S.MODE” (Lydmodus) på fjernkontrollen.
19
Exit
√
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 20
Justering av lydinnstillinger (avhengig av modell)
NOR
Lydinnstillinger kan justeres etter personlig ønske.
Sound
œ
Mode
Custom
Adjust
√
Auto Volume
: Off
Melody
: On
Pseudo Stereo
: Off
Turbo Sound
: Off
Select
Enter
√
Exit
1
Trykk MENU (
2
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Sound (Lyd) og trykk œ eller √
knappen.
3
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Adjust (Justering) (eller
Equalizer) og trykk œ eller √ knappen.
) knappen.
Resultat: Når Mode (Modus) blir valgt til Custom, blir Adjust
(Justering) menyen fremvist.
Sound
Adjust
Bass
Treble
Balance
L 50
50
50
R 50
4
Velg ønsket alternativ ved å trykke ▲ eller ▼ knappen, og trykk œ
eller √ knappen til å justere etter behov.
5
Trykk œ eller √ knappen.
Resultat: Et vannrett felt vises.
Select
Adjust
Balance
Exit
L 49
6
Når du er fornøyd med innstillingene, trykk EXIT (
) knappen
eller trykk MENU ( ) knappen flere ganger for å komme tilbake til
normal fremvisning.
R 51
➢
Du kan vise lydmenyen ved å trykke “S.MENU” (Lydmenu)
knappen på fjernkontrollen.
Justering av volumet
◆ Trykk
knappen for å øke volumet (markøren beveges mot høyre)
◆ Trykk
knappen for å senke volumet (markøren beveges mot
venstre)
➣
Volum innstillingen beholdes:
◆ Når du skrur fjernsynet over til Standby modus.
◆ Når du skrur fjernsynet av med “
på frontpanelet.
◆ Hvis strømmen svikter.
20
” (På/Av) knappen
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 21
Ekstra lydinnstillinger (avhengig av modell)
NOR
Følgende lydinnstillinger kan justeres etter ønske.
◆ Auto Volume
Sound
Hver kringkastingsstasjon har sine egne signalforhold, slik
at det ikke er lett å finjustere volumet hver gang kanalen
byttes. Auto Volume (Autovolum) lar deg automatisk
justere volumet på en kanal ved å senke lydstyrken når
modulasjon signalet er høyt, eller øke lydstyrken når
modulasjon signalet er lavt.
œ
Mode
Custom
Adjust
√
Auto Volume
: On
Melody
: On
Pseudo Stereo
: Off
Turbo Sound
: Off
Select
◆ Melody
Adjust
Du hører en klar melodi lyd når Tv-apparatet blir skrudd
AV eller PÅ.
◆ Pseudo stereo (Pseudostereo)
Funksjonen Pseudo stereo (Pseudostereo) konverterer et
enkanals lydsignal til to identiske venstre og høyre
kanaler.
Når Pseudo stereo (Pseudostereo) er satt til On (På) eller
Off (Av), gjelder innstillingen lydeffektene som
Standard, Music (Musikk), Movie (Film), og Speech
(Tale).
◆ Turbo Sound
Du kan nyte mer fantastisk og dynamisk lyd når du ser på
en musikkanal, en filmkanal eller andre kanaler. Turbo
Sound (Turbolyd) forsterker både høyere og lavere
frekvenser med lyd (og inneholder også andre effekter).
Trykk MENU (
2
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Sound (Lyd) og trykk œ eller √
knappen.
3
4
➢
Exit
Sound
œ
Custom
Mode
Adjust
√
Auto Volume
: Off
Melody
: On
Pseudo Stereo
: Off
Turbo Sound
: Off
Select
Adjust
√
Exit
Sound
œ
Custom
Mode
Adjust
√
Auto Volume
: Off
Melody
: On
Pseudo Stereo
: On
Turbo Sound
: Off
Select
1
√
Adjust
√
Exit
) knappen.
For å...
Trykk...
Forandre en opsjon
▲ eller ▼ knappen.
Velg nødvendig opsjon (On/Off) (På/Av)
œ eller √ knappen.
Sound
œ
Mode
Custom
Adjust
√
Auto Volume
: Off
Melody
: On
Pseudo Stereo
: Off
Turbo Sound
: On
Select
Adjust
Når du er fornøyd med innstillingene, trykk EXIT (
) knappen,
eller trykk MENU ( ) knappen flere ganger for å komme tilbake til
vanlig fremvisning.
Du kan velge turbolyd ved å trykke “TURBO”-knappen på
fjernkontrollen.
21
Exit
√
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 22
Valg av lyd modus (avhengig av modell)
NOR
“DUAL I-II” knappen viser/kontrollerer behandlingen av lydsignaler.
Når apparatet skrus PÅ blir modusen automatisk innstilt på enten
“Dual-I” eller “STEREO”, avhengig av gjeldende sending.
Vanlig kringkasting
(Standard lyd)
MONO (Vanlig bruk)
Vanlig +
NICAM Mono
MONO ↔ MONO
NICAM
(Vanlig)
NICAM Stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(Vanlig)
NICAM Dubbel-I/II
Dubbel-I → Dubbel-II → MONO
NICAM
NICAM
(Vanlig)
A2
Stereo
Vanlig kringkasting
(Standard lyd)
MONO (Vanlig bruk)
Tospråklig eller Dobbel-I/II
Dubbel-I ↔ Dubbel-II
Stereo
➣
→
Skjerm indikator
→
NICAM
Stereo
Sendingstype
STEREO ↔ MONO
(Tvunget mono)
◆ Hvis mottaksforholdene forverres vil det bli lettere å høre
med modus innstilt på MONO med bruk av DUAL I-II
knappen.
◆ Hvis stereosignalet er svakt (eller hvis Stereo-Mono
avbrytes) og automatisk bytting forekommer, skru til MONO
modus.
◆ Ved inntak av mono lyd i AV modus, koble til “L”
inngangskontaktene på panelen. Hvis monolyd bare
kommer ut av venstre høytaler, trykk på DUAL I-II
knappen.
22
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 23
Midlertidig lyddemper
NOR
Du kan dempe lyden midlertidig, for eksempel hvis du vil svare
telefonen.
1
Trykk MUTE (
) knappen.
Resultat: Lyden er skrudd av og “
2
” viser.
Hvis du vil skru lyden på igjen ved samme volumstyrke som før,
trykk MUTE ( ) knappen igjen (eller en av volumknappene).
23
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 24
Innstilling av sove modus
NOR
Du kan velge et tidspunkt mellom 30 og 180 minutter hvoretter
fjernsynet automatisk går over til Standby modus ved å trykke
“SLEEP ( )” knappen.
1
Trykk SLEEP (
) knappen på fjernkontrollen.
Resultat:
2
Hvis sove modus er...
Skjermbildet viser...
Allerede innstilt
Gjenstående tid før fjernsynet går
over til Standby modus.
Ikke innstilt enda
Ordet Off (Av).
Trykk SLEEP ( ) knappen flere ganger for å komme gjennom
forhåndsinnstilte tidsintervaller (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Resultat: Fjernsynet går automatisk over til Standby modus når
stoppeklokken rekker 0.
3
24
For å annullere sove modus funksjonen, trykk SLEEP (
knappen flere ganger og velg Off (Av).
)
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 25
Innstilling og display av tid (avhengig av modell)
NOR
Du kan innstille fjernsynsklokken slik at det riktige tidspunktet viser
når du trykker “INFO ( )” knappen. Du må også innstille
tidspunktet hvis du vil bruke automatisk På/Av funksjonen.
➣
Klokkestillingen blir aktivert når “
trykkes på frontpanelet.
Function
Language : English
Time
√
Plug & Play
√
Blue Screen
: Off
Child Lock
√
”(På/Av) knappen
1
Trykk MENU (
2
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Function (Funksjon) og trykk
œ eller √ knappen.
3
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Time (Tid) og trykk œ eller √
knappen.
) knappen.
Select
Enter
Exit
Function
Resultat: Time (Tid) menyen viser med Clock (Klokke) valgt.
4
For å...
Trykk...
Komme til time eller minutt
œ eller √ knappen.
Innstille time eller minutt
▲ eller ▼ knappen.
5
Når du er ferdig, trykk EXIT (
) knappen eller trykk MENU (
knappen flere ganger for å komme til vanlig fremvisning.
6
For å vise...
Trykk “INFO (
Kanalopplysninger
En gang.
Klokken
To ganger.
7
For å fjerne displayet, trykk INFO (
Time
Clock
Timer
Adjust
12 : 00
Off
Move
)
)” knappen...
) knappen igjen.
25
Exit
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 26
Automatisk av- og på skruing av fjernsynet (avhengig av modell)
NOR
Du kan innstille På/Av funksjonen slik at fjernsynet:
◆ Automatisk skrus på og innstilles på kanalvalg
Function
◆ Automatisk skrus av ved valgt tidspunkt
Language : English
Time
√
Plug & Play
√
Blue Screen
: Off
Child Lock
√
Select
Enter
➣
Exit
Det første trinnet er å innstille fjernsynsklokken (Les
gjennom “Innstilling og display av tid” på forrige side).
Hvis du ikke har innstilt klokken, blir meldingen “Set the
clock first (Innstill klokken først)” vist.
1
Trykk MENU (
2
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Function (Funksjon) og
trykke œ eller √ knappen.
3
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Time (Tid) og trykk œ eller √
knappen.
) knappen.
Function
Time
Clock
Timer
Select
11 : 35
Off
Adjust
Resultat: Time (Tid) menyen viser.
Exit
Function
4
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Timer (Stoppeklokke).
5
Trykk œ eller √ knappen for å stille modusen til On (På).
Resultat: On Time (På tid) og Off Time (Av tid) opsjoner vises.
Time
Clock
Timer
On time
Off time
Select
11 : 35
On
--:---:--
Adjust
6
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge On Time (På tid).
7
Innstill tiden til når du vil at fjernsynet skal skrus På.
Exit
Function
Time
Clock
Timer
On time
Off time
Select
11 : 35
On
07 : 00
--:--
Adjust
Exit
Function
Time
Clock
Timer
On time
Off time
Select
11 : 35
On
07 : 00
23 : 00
Adjust
26
Exit
For å...
Trykk...
Komme til timen eller minuttet
œ eller √ knappen.
Juster timen eller minuttet
▲ eller ▼ knappen.
8
På samme måte, innstill tidspunktet når du vil at fjernsynet skal
skrus Av.
9
Når du er ferdig med innstilling av På/Av tid, trykk EXIT (
)
knappen, eller trykk MENU ( ) knappen flere ganger for å komme
tilbake til vanlig fremvisning.
➣
Fraværende - strøm av
Når du har stilt inn “On (På)” timer, blir TV-apparatet
automatisk slått av etter 3 timer hvis du ikke har brukt
noen av kontrollene i løpet av denne perioden. Denne
funksjonen er bare tilgjengelig i “On (På)” timer-modus,
og forhindrer eventuelle lekkasjeulykker eller
overoppheting som forårsakes av at TV-apparatet
automatisk blir slått på og blir værende på over lang tid
(for eksempel når du er på ferie).
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 27
Aktivering av foreldresensur
NOR
Du kan avgrense visningen ved å låse kanaler.
Eksempel: Du kan forhindre at barna ser på programmer uegnet
for barn.
1
Trykk MENU (
2
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Function (Funksjon) og
trykke œ eller √ knappen.
3
Function
Language : English
Time
√
Plug & Play
√
Blue Screen
: Off
Child Lock
√
) knappen.
Select
Enter
Exit
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Child Lock (Foreldresensur)
og trykke œ eller √ knappen.
Function
Resultat: Menyen Child Lock (Foreldresensur) vises.
4
6
Child Lock
Still den til On (På) ved å trykke œ eller √ knappen.
➣
5
Child Lock
Hvis du vil fjerne låsingen av kanalen, velger du Off (Av).
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Prog.No.. Velg nummeret på
kanalen som skal låses, ved å trykke œ eller √ knappen.
Select
Adjust
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Lock og trykke œ eller √
knappen.
Når du er ferdig, trykk EXIT (
) knappen, eller trykk MENU (
knappen flere ganger for å komme tilbake til vanlig fremvisning.
➣
Exit
Function
Resultat: Locked (Låst) vises.
7
: Off
Child Lock
Child Lock
Prog.No.
Lock
)
Select
: On
: 1
: ?
Adjust
Hvis noen av kanalene er låst, kan du ikke gå til menyen
Channel (Kanal) ved å bruke kontrollknappene på TVen,
og meldingen “Not available (Ikke tilgjengelig)” vises. Du
har bare tilgang ved å bruke fjernkontrollen.
Exit
Function
Child Lock
Child Lock
Prog.No.
Lock
Select
: On
: 1
: Locked
Adjust
Exit
P1
Child Lock
: Locked
27
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 28
Innstilling av blåskjerm modus
NOR
Function
Language : English
Time
√
Plug & Play
√
Blue Screen
: On
Child Lock
√
Select
Adjust
28
Exit
Hvis ingen signaler mottas eller signalet er veldig svakt, vil
blåskjermen automatisk erstatte det støyende skjermbildet.
Hvis du vil fortsette å se det dårlige bildemottaket, må Blue Screen
(Blåskjerm) modusen skrus Off (Av).
1
Trykk MENU (
2
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Function (Funksjon) og
trykke œ eller √ knappen.
3
Trykk ▲ eller ▼ knappen for å velge Blue Screen (Blåskjermen).
4
Trykk œ eller √ knappen for å velge ønsket opsjon
(On/Off (På/Av)).
5
Når du er ferdig, trykk EXIT (
) knappen eller, trykk MENU (
knappen flere ganger for å komme tilbake til vanlig fremvisning.
) knappen.
)
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 29
Teletekst funksjon (avhengig av modell)
NOR
De fleste fjernsynskanaler har “teletext” (teletekst) sider med
skriftlige opplysninger som:
◆ Programtider
◆ Nyhetsmeldinger
◆ Værmeldinger
◆ Sport resultater
◆ Teksting for hørselshemmede
Teletekst sidene er ordnet i seks kategorier:
Del
Innhold
A
Valgt sidenummer.
B
Identifisering av sendingskanal.
C
Gjeldende sidenummer og søke status.
D
Dato og klokkeslett.
E
Tekst.
F
Status informasjon.
Display av teletekst informasjon (avhengig av modell)
u kan vise teleteksting når som helst, men signalmottaket må være
godt. Ellers:
◆ Kan informasjon gå tapt
◆ Noen sider viser ikke
For å aktivere teletekst modus og vise innholdsiden:
1
Bruk
( 1 ) eller
teletekst tjeneste.
2
Trykk TTX/MIX (
(
1
) knappen, velg kanalen som gir
) knappen for å aktivere teletekst modus.
Resultat: Innhold siden (side 100) viser. Det kan når som helst
vises igjen ved å trykke
(indeks) knappen.
3
For å vise aktuell kringkasting samtidig med teletekst siden, trykk
TTX/MIX (
) knappen.
4
For å komme tilbake til vanlig fremvisning trykk TV (
) knappen
29
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 30
Valg av en bestemt teletekst side (avhengig av modell)
NOR
Trykk sifferknappene på fjernkontrollen for å taste sidenummeret
rett inn:
1
Tast det tre-sifrede sidenummeret som står i innholdet ved å trykke
tilsvarende sifferknapper.
Resultat : Sidetelleren inkrementeres og siden vises.
30
2
Hvis utvalgt side blir lenket sammen med flere sekundærsider blir
sekundærsidene vist i rekkefølge. For å fryse displayet på en
bestemt side, trykk
(hold). Trykk
(hold) igjen for å starte
igjen.
3
Bruk av forskjellige display opsjoner:
For å vise...
Trykk...
◆ Både teletekst informasjon og
vanlig sending
TTX/MIX (
◆ Skjult tekst
(f.eks. svar på spørreprogram)
(vis)
◆ Vanlig skjermbilde
(vis) på nytt
◆ En sekundærside,
ved å taste det 4-sifrede tallet
(underside)
◆ Neste side
(side opp)
◆ Forrige side
(side ned)
◆ Dobbeltstørrelse bokstaver I:
• Øvre halvdel av skjermen
• Nedre halvdel av skjermen
(størrelse)
◆ En gang
◆ To ganger
◆ Vanlig skjermbilde
◆ Tre ganger
)
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 31
Bruk av FLOF til å velge en teletekst side (avhengig av modell)
NOR
Forskjellige emner som inkluderes i teletekst sidene er farge-kodet,
og kan velges ved å trykke fargeknappene på fjernkontrollen..
1
Vis teletekst innhold siden ved å trykke på TTX/MIX (
knappen.
2
Trykk den fargede knappen som tilsvarer emnet du vil velge
(Emneutvalget er gitt på status informasjonslinjen).
)
Resultat: Siden vises med ytterlig farge-kodet informasjon som
kan velges på samme vis.
3
4
For å vise:
Trykk den:
Forrige side
Røde knappen.
Neste side
Grønne knappen.
Når du er ferdig, trykk TV (
vanlig sending.
) knappen for å komme tilbake til
31
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 32
Lagring av teletekst sider (avhengig av modell)
NOR
Opptil fire teletekst sider kan lagres.
1
Velg LIST modus.
Resultat: Fire 3-sifrede tall viser i forskjellige farger nederst på
skjermbildet.
2
Trykk den fargede knappen som tilsvarer side som blir erstattet.
3
Tast det nye sidetallet med bruk av sifferknappene.
4
Gjenta trinn 2 og 3 for hver side som lagres, med bruk av en
forskjellig fargeknapp hver gang.
5
Trykk
➣
(lagre) knappen inntil de tilsvarende blokkene blinker.
knappen brukes til å skifte mellom:
◆ LIST modus
◆ FLOF modus
Fremvisning av skjermbilde fra eksterne kilder
Når du har tilkoblet de forskjellige lyd- og videosystemer, kan du se
forskjellige kilder ved valg av riktig inngang.
1
Kontroller at alle nødvendige koblinger er foretatt.
2
Skru fjernsynet på og om nødvendig, trykk VIDEO (
en eller flere ganger inntil nødvendig inngang viser.
➢
➢
32
) knappen
Avhengig av kilden som velges, kan bildene vise automatisk.
For å se fjernsynsprogrammet igjen, trykk TV (
og velg kanalnummeret som er nødvendig.
) knappen
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 33
Kobling til Audio-/Video Inngang/Utgang
➢
Plasseringen på TV-apparatet kan være annerledes,
avhengig av modell.
NOR
Bak på TV-apparat
AV-kabel
(avhengig av modell)
(avhengig av modell)
Videospiller
VIDEO
OUTPUT
AUDIO
INPUT
Dekoder/
Videospill utstyr
Video disc spiller
VIDEO AUDIO
MONITOR
-OUT
Videokamera
INPUT
Satelittmottaker
(MONO)
VIDEO L-AUDIO-R
MONITOR
-OUT
INPUT
➢
Audio-/videokontakten bak på TV-apparatet brukes for
utstyr med en RGB-port.
Foran på (eller på siden av) TV-apparat
AV-kabel
(avhengig av modell)
(avhengig av modell)
Videokamera
Video disc spiller
Dekoder/
Videospill utstyr
➢
◆ Audio/Video-tilkoblingen foran på (eller på siden av) TV-apparatet
brukes for utstyr som videokameraer, videospillere og enkelte videospill.
◆ Når kontaktene både foran (eller på siden) og bak er koblet til eksternt ustyr,
har AV-kontakten foran (eller på siden) prioritet.
33
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 34
Automatisk avmagnetisering for å fjerne fargeflekker
NOR
En avmagnetiseringsspole er montert rundt bilderøret, slik at du vanligvis ikke trenger å avmagnetisere
fjernsynet manuelt.
Hvis du flytter fjernsynet til en annen stilling og fargeflekker viser på skjermen, må du:
◆ Skru fjernsynet av ved å trykke “
” (På/Av) knappen på frontpanelen
◆ Koble fjernsynet fra veggkontakten
◆ La fjernsynet skru seg av for omtrent 30 minutter slik at den automatiske avmagnetisering
funksjonen blir aktivert, og trykk så på POWER (
) knappen på fjernkontrollen.
☛
Hvis fjernsynet kommer til å stå uten oppsyn, trykk “
av fjernsynet.
” (På/Av) knappen for å skru
Feilsøking: Før kontakt med reparatør
Før kontakt med Samsung forhandlere, foreta følgende enkle kontroller:
Hvis du ikke kan løse problemet med hjelp av instruksjonene som følger, skriv ned fjernsynets modell
og serienummer og kontakt lokal forhandler.
Ingen lyd eller bilde
◆
◆
◆
◆
Normalt bilde uten lyd
◆ Kontroller volumet.
◆ Kontroller om MUTE (
Kontroller at hovedledningen er koblet til stikkontakten.
Kontroller at du har trykket “ ” (På/Av) knappen.
Kontroller bildekontrast og lysstyrke innstillingene.
Kontroller volumet.
) knappen ble trykket på fjernkontrollen.
Ingen bilde eller sort hvitt Bilde
◆ Juster fargeinnstillinger.
◆ Kontroller at riktig kringkasting system ble valgt.
Lyd og bilde interferens
◆ Prøv å identifisere elektrisk utstyr som forstyrrer fjernsynet og flytt
det lengre bort.
◆ Koble fjernsynet til en annen stikkontakt.
Uklart eller “snø” på Bilde,
med forvrengt lyd
◆ Kontroller retning, stilling og forbindelse til antenne.
Interferens er ofte grunnet bruk av innendørs antenne.
Fjernkontrollen virker ikke
◆ Bytt batterier på fjernkontrollen.
◆ Rengjør den øvre kanten på fjernkontrollen (sendingsvinduet).
◆ Kontroller batteristillingen.
34
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 35
Memo
NOR
35
N_KS9A(03131A)NOR
2/18/04
11:44 AM
Page 36
- ETTERSALGSSERVICE
- Nøl ikke med å ta kontakt med din forhandler eller
servicerepresentant hvis produktets ytelse endrer
seg på en måte som antyder at det kan ha oppstått
feil ved produktet.
AA68-03131A-01
Download PDF

advertising