Samsung | LW17E24C | Samsung LW17E24C Bruksanvisning

LCD-TV
LW15E23CB
LW17E24CB
Brugervejledning
Læs denne vejledning omhyggeligt,
før apparatet tages i brug.
Gem vejledningen til senere brug.
SKÆRMMENUER
PC-VISNING
BILLEDE-I-BILLEDE (PIP)
TEKST-TV
Forsigtighedsregler
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: BAGPANELET MÅ IKKE FJERNES, DA DER
ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN
INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN.
REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL TEKNIKERE.
ADVARSEL:
Lynet med pilen i trekanten er et
advarselsskilt, der advarer om
"farlig spænding" inden i produktet.
Udråbstegnet i trekanten er et
advarselsskilt, der skal henlede
opmærksomheden på vigtige
instruktioner, som følger med
produktet.
FOR AT FORHINDRE BESKADIGELSE, SOM KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ
DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
☛ TSpændingen er angivet bag på apparatet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
Dansk-2
Sikkerhedsvejledning
Nedenstående tegninger viser nogle forsigtighedsregler for dit TV-apparat.
10%
75%
35¡
H
H
5¡
œ Udsæt IKKE TV'et for ekstreme
temperaturforhold eller ekstrem
luftfugtighed.
Apparatet må IKKE placeres i √
direkte sollys.
œ Apparatet må IKKE komme i kontakt
med nogen former for væske.
Hvis TV-apparatet går i stykker, må √
du ikke selv forsøge at reparere det.
Kontakt en kvalificeret tekniker.
œ I stormvejr (og især i tordenvejr)
tages stikket til TV-apparatet ud af
stikkontakten, og antennen
frakobles.
Hold alle strømadaptere adskilt. √
Der er risiko for brand.
œ Opbevar altid strømadapteren i
et veludluftet område.
Fjern og bortskaf plastikdækslet √
fra strømadapteren før brug.
use. Der er risiko for brand.
œ Hold strømadapteren væk fra
varmekilder. Der er risiko for brand.
Hvis fjernbetjeningen ikke √
anvendes i længere tid ad gangen,
tages batterierne ud og opbevares
et køligt og tørt sted.
DETTE PRODUKT ER IKKE BEREGNET TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE
Dansk-3
Indhold
◆ FORORD
■
■
Forsigtighedsregler..........................................................................................
Sikkerhedsvejledning .....................................................................................
◆ TILSLUTNING
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
◆ BRUG
■
■
■
■
Dansk-4
KLARGØRING
AF
TV’ET
Visning af kontrolpanelet................................................................................
Visning af tilslutningspanelet ..........................................................................
- Tilslutning til antenne eller kabelnetværk....................................................
- Tilslutning af DTV Set-Top Box, videobåndoptager eller DVD ....................
- Tilslutning af computer ...............................................................................
- Tilslutning til eksterne A/V-enheder.............................................................
- Kensington-lås.............................................................................................
Visning af billeder fra eksterne kilder .............................................................
Montering på stativ eller armstativ ................................................................
Montering af VESA-godkendt stativ ................................................................
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier .......................................................
Visning af fjernbetjening (alle funktioner undtaget tekst-TV) ...........................
Visning af fjernbetjening (tekst-TV-funktioner) ................................................
Sådan tændes og slukkes TV'et.......................................................................
Sådan sættes TV'et i standby .........................................................................
Lær at bruge fjernbetjeningen.........................................................................
Valg af sprog. .................................................................................................
◆ INDSTILLING
■
OG
AF
2
3
6
7
8
8
8
9
9
9
10
10
11
12
13
14
14
15
16
KANALER
Automatisk lagring af kanaler .........................................................................
Manuel lagring af kanaler...............................................................................
Sådan gives kanaler navne .............................................................................
Fravælgelse af uønskede kanaler ....................................................................
Finjustering af kanaler ....................................................................................
Sortering af de lagrede kanaler .......................................................................
17
18
19
20
20
21
AF DE FORSKELLIGE FUNKTIONER (fortsat)
Ændring af billedstandard...............................................................................
Justering af billedindstillinger .........................................................................
Valg af billedstørrelse .....................................................................................
Fastfrysning af det aktuelle billede..................................................................
22
22
23
23
Indhold (fortsat)
◆ BRUG
■
■
■
■
■
■
■
AF DE
◆ BRUFG
■
■
■
■
■
■
◆ BRUG
■
■
■
■
■
FORSKELLIGE FUNKTIONER
Ændring af lydstandard...................................................................................
Justering af lydindstillinger .............................................................................
Brug af Dolby Sound......................................................................................
Valg af lydtilstand...........................................................................................
Visning af billede-i-billede (PIP) .....................................................................
Automatisk slukning .......................................................................................
Visning af oplysninger ....................................................................................
AF
PC-FUNKTIONERNE
Installation af PC'ens software (baseret på Windows 98) ................................
Justering af lysstyrke og kontrast .....................................................................
Justering af billedkvalitet ................................................................................
Ændring af billedposition ...............................................................................
Justering af farve.............................................................................................
Initialisering af billedindstillinger....................................................................
AF
24
24
25
25
26
27
27
28
29
30
31
32
33
TEKST-TV
Tekst-TV .........................................................................................................
Visning af tekst-TV-information.......................................................................
Valg af side efter nummer...............................................................................
Brug af FLOF til at vælge en side ...................................................................
Lagring af tekst-TV-sider .................................................................................
34
35
36
37
37
◆ ANBEFALINGER
■
■
■
■
■
Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere ..................................................
Power Saver ...................................................................................................
Tekniske og miljømæssige specifikationer ......................................................
Visningstilstande.............................................................................................
Vedligeholdelse af TV'et.................................................................................
Symboler
Tryk
☛
Vigtigt
38
39
40
41
41
➢
Bemærk
Dansk-5
Visning af kontrolpanelet
ΠPC
Vælger PC-kilde
´ PIP
Aktiverer PIP (Billede-i-billede) direkte i PCtilstand.
ˇ TV/VIDEO
Viser en menu med alle de tilgængelige
indgangskilder (TV/Video1/Video2/S-Video).
¨ MUTE
Midlertidig frakobling af lyden
ˆ MENU
Åbner skærmmenuen.
œ / CHƒ
ƒ
Ø CHœ
Flytter vælgeren op eller ned i skærmmenuen.
Går et kanalnummer op eller ned.
Dansk-6
¦ / ‹VOL
Ø VOL¦
Flytter vælgeren til venstre eller højre i
skærmmenuen.Øger eller mindsker lyden og
værdierne for den valgte funktion.
∏ EXIT
Afslutter skærmmenuen.
” AUTO
Gør det muligt at se kvaliteten af det viste billede.
Værdierne for fin, grov og position justeres
automatisk. (Fungerer kun i PC-tilstand.)
’
POWER
Tænder eller slukker TV-apparatet.
˝ Strømindikator
Ô Fjernbetjeningssensor
 Højttalere
Visning af tilslutningspanelet (fortsat)
Valgfrit
Strømindgang
du tilslutter et lyd- eller billedsystem til TV-apparatet, skal
☛ Når
du sikre dig, at der er slukket for alle enheder. Se den
dokumentation, der fulgte med dit udstyr, for at få detaljerede
oplysninger om tilslutning og sikkerhedsregler i forbindelse
hermed.
Dansk-7
Visning af tilslutningspanelet (fortsat)
Œ Tilslutning af en antenne eller kabel-TV (afhængigt af modellen)
TV-kanalerne vises kun korrekt, hvis fjernsynet modtager et signal fra en af følgende kilder:
- En udendørs antenne
- Et kabel-TV-netværk
- Et satellitnetværk
´ Tilslutning af DTV Set-Top Box, videobåndoptager eller DVD
- Tilslut DTV-, videobåndoptager- eller DVD SCART-kablet til SCART-stikket på DTV, videobåndoptager eller
DVD.
- Hvis du vil tilslutte både DTV Set-Top Box og videobåndoptager (eller DVD), skal du tilslutte DTV Set-Top
Box til videobåndoptageren (eller DVD'en) og tilslutte videobåndoptageren (eller DVD'en) til TV-apparatet.
ˇ Tilslutning af computer
- Tilslut det 15-benede D-SUB-stik til PC-videostikket.
- Tilslut stereolydkablet til “Audio (ST)” på bagsiden af TV-apparatet og den anden ende til “Audio Out” på
computerens lydkort.
➣
15-benet D-SUB-stik
Dansk-8
Ben
Separat H/V
Sammensat H/V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rød (R)
Grøn (G)
Blå (B)
Jordforbindelse
Jordforbindelse (DDC retur)
Jordforbindelse - Rød (R)
Jordforbindelse - Grøn (G)
Jordforbindelse - Blå (B)
Ingen forbindelse
Jordforbindelse - synk. / Selvtest
Jordforbindelse
DDC - SDA (Dato)
Vandret synkr.
Lodret synkr.
DDC - SCL (Ur)
Rød (R)
Grøn (G)
Blå (B)
Jordforbindelse
Jordforbindelse (DDC retur)
Jordforbindelse - Rød (R)
Jordforbindelse - Grøn (G)
Jordforbindelse - Blå (B)
Ingen forbindelse
Jordforbindelse - synk. / Selvtest
Jordforbindelse
DDC - SDA (Dato)
Vandret/lodret synkr.
Anvendes ikke
DDC - SCL (Ur)
Visning af tilslutningspanelet (fortsat)
¨ Tilslutning af eksterne A/V-enheder
- Tilslut RCA- eller S-VIDEO-kablet til en relevant ekstern A/V-enhed, som f.eks. videobåndoptager, DVD eller
videokamera.
- Tilslut RCA-lydkabler til “AUDIO (L)” og “AUDIO (R)” på bagsiden af apparatet og de andre ender til de
tilhørende lydudgangsstik på A/V-enheden.
- Der kan tilsluttes hovedtelefoner til hovedtelefonudgangen (Ø) på bagsiden af apparatet.
Mens hovedtelefonen er tilsluttet, deaktiveres lyden fra de indbyggede højttalere.
ˆ Kensington-lås
- Dette TV er blevet designet til at anvende en sikker lås.
➢
Forskydeligt stativ
15
Drej skærmen, indtil det føles komfortabelt.
Den maksimale hældningsvinkel er 15
grader i baglæns retning.TV-apparatet må
ikke vippes ud over den angivne vinkel.
Brug af magt for at vippe TV'et ud over
den angivne vinkel kan ødelægge de
mekaniske dele af stativet.
Visning af billeder fra eksterne kilder
Når du har installeret alle de forskellige lyd- og videosystemer, kan
du få vist de forskellige kilder ved at vælge den aktuelle indgang.
Power
1
Kontroller alle de nødvendige tilslutninger, du har foretaget
(se side 8 og 9 for at få yderligere oplysninger).
2
Tænd for TV'et, og tryk om nødvendigt på knappen TV/VIDEO
flere gange. Kilderne vises i følgende rækkefølge:
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
S.STD
TV - VIDEO1 - VIDEO2 - S-VIDEO.
Dansk-9
Montering på vægstativ eller armstativ
Dette TV understøtter VESA-monteringsstandarden for anvendelse sammen med forskellige VESA-stativer.
Følg instruktionerne, når et VESA-stativ skal monteres.
(A)
(B)
1
Læg TV'et med forsiden nedad på et fladt underlag med en pude eller et andet blødt materiale, der kan
beskytte skærmen.
2
Fjern alle kabler, der er forbundet til TV'et.
3
Tag de fire skruer ud, og tag stativet af TV'et.
4
Forbind igen alle de kabler, der blev fjernet under punkt 2.
5
Du er nu klar til at montere væg- eller armstativet.
Montering af VESA-godkendt stativ
Placer montageunderlaget over hullerne i montageunderlaget på bagpanelet, og fastgør det med de fire
skruer, der følger med armfundamentet, vægfundamentet eller andre fundamenter.
Montageunderlag til bagdæksel
Montering
Dansk-10
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier
Batterierne til fjernbetjeningen skal indsættes/udskiftes, når du:
◆ Køber TV'e
◆ Konstaterer, at fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt
1
Fjern dækslet bag på fjernbetjeningen ved at presse symbolet nedad
og derefter trække dækslet af.
2
Sæt to R03, UM4, “AAA” batterier (1,5 V) eller tilsvarende batterier i.
Husk at placere dem rigtigt i forhold til polariteten:
◆ + på batteriet mod + på fjernbetjeningen
◆ - på batteriet mod - på fjernbetjeningen
3
Sæt dækslet på plads igen ved at rette det ind efter bagsiden af
fjernbetjeningen og trykke det på plads.
➣
Bland ikke forskellige batterityper f.eks. alkaliske batterier og
brunstensbatterier.
Dansk-11
Visning af fjernbetjening (alle funktioner undtaget tekst-TV)
Vælg til PC-tilstand direkte
Power
Tænd/sluk for TV'et
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
Valg af tilgængelige kilder
Visning af indstillingsoplysninger
Fastfrysning af billede
P.STD
S.STD
Valg af billedeffekt
Valg af lydeffekt
Næste kanal
Menuvisning og bekræftelse af
ændring
P
MENU
Lydstyrke ned
Lydstyrke op
P
Foregående kanal
MUTE
EXIT
Midlertidig frakobling af lyden
Numeriske knapper til direkte
kanaladgang
Afslut skærmmenu/
Deaktiver Billede-i-billede
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/--
Valg af en-/tocifret kanal
0
Foregående kanal
TTX/MIX
Valg af lydtilstand
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
CANCEL
Selvjuster til indgående
videosignal
Automatisk slukning
Valg af billedstørrelse
PIP
ON
SIZE
LOCATE
Aktivering af Billede-i-billede/
Valg af PIP-kilde
Valg af PIP-placering
Valg af PIP-størrelse
➣
Dansk-12
Fjernbetjeningens signal kan blive påvirket af skarpt lys.
Visning af fjernbetjening (tekst-TV)
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
S.STD
Tekst-TV - næste side
Programvalg efter navn
P
MENU
P
Tekst-TV - foregående side
MUTE
EXIT
Afslut visning af tekst-TV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/-0
Visning af tekst-TV/
bland både tekst-TV-oplysninger
og normal udsendelse
Tekst-TV - hold
Tekst-TV - afslør
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
Tekst-TV - gem
Valg af tekst-TV-størrelse
CANCEL
PIP
Valg af tekst-TV-tilstand
(Liste eller Flof)
Tekst-TV - annuller
ON
SIZE
LOCATE
Tekst-TV - underside
Valg af Fastext-emne
Dansk-13
Tænd/sluk
Netledningen sættes i bag på TV'et.
Power
TV/VIDEO
1
PC
DISPLAY
P.STD
S.STD
Sæt netledningens stik i en stikkontakt.
Resultat:
STILL
En standby-indikator slukkes på frontpanelet.
2
Tryk på knappen Power (
) for at tænde.
3
Tryk på knappen Power (
) igen for at slukke.
Sådan sættes udstyret i standbytilstand
Du kan sætte dit TV i standby for at spare på strømmen.
Standby-tilstanden kan være praktisk, hvis du ønsker at holde en lille
pause i TV-kiggeriet (f.eks. under et måltid).
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
S.STD
1
Tryk på knappen Power (
2
Tryk på tasten Power ( ) igen eller på en numerisk tast for at tænde TV'et.
➣
Dansk-14
).
TV'et må ikke være i standby-tilstand i længere tid ad
gangen (f.eks. mens du er på ferie). Sluk ved at trykke på
knappen ( ). Det er en god idé at tage netstikket ud af
stikkontakten og frakoble antennen.
Lær at bruge fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen bruges hovedsagelig til at:
◆ Skifte kanaler og justere lydstyrken
◆ Indstille TV'et ved hjælpe af skærmmenusystemet
Power
Nedenstående tabel viser de hyppigst anvendte knapper og deres
funktioner.
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
DISPLA
P.STD
.STD
Knap
Visningsfunktion
Menufunktion
▲
P
Viser den næste
lagrede kanal.
Vælger det foregående
menupunkt.
P
▼
Viser den foregående
lagrede kanal.
Vælger det næste
menupunkt.
S.STD
P
MENU
P
MUTE
PRE-CH
0
til
9
STILL
EXIT
Skifter mellem de sidste to viste kanaler.
(PRE-CH; foregående kanal)
1
2
3
Viser de tilhørende kanaler.
4
5
6
7
8
PRE-CH
-/--
Vælger en kanal med nummer 10 eller højere.
Tryk på denne tast, og symbolet “--” vises..
Indtast det tocifrede kanalnummer.
9
PRE-CH
-/-0
TTX/MIX
Reducering af
lydstyrken.
Forøgelse af lydstyrken
lydstyrken.
MUTE
MENU
EXIT
Bruges til...
◆ Visning af en undermenu med
valgmulighederne for det
aktuelle menupunkt.
◆ Manuel søgning efter en
kanal fremad
◆ Forøgelse af en værdi i et
menupunkt.
AUTO
AUT
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
PIP
SIZE
LOCATE
LOCA
TE
ON
Bruges til...
◆ Visning af en undermenu med
valgmulighederne for det
aktuelle menupunkt.
◆ Manuel søgning efter en
kanal tilbage
◆ Forøgelse af en værdi i et
menupunkt.
Frakobler lyden midlertidigt.
➣
For at aktivere lyden igen skal du trykke på denne tast
igen eller på knappen
- eller
+.
Viser systemet med
skærmmenuer
CANCEL
Vender tilbage til foregående
menu eller normal visning.
Går ud af menusystemet og vender tilbage til normal visning.
Dansk-15
Valg af sprog
P.STD
.STD
S.STD
P
Når du første gang tager dit TV i brug, skal du vælge det sprog, der
skal bruges til visning af menuer og meddelelser.
1
MENU
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
Hovedmenuen vises.
P
2
MUTE
EXIT
Resultat : De tilgængelige valgmuligheder i gruppen
Function (Funktion).
3
Tryk på knappen
Off
4
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Language (Sprog).
Normal
English
5
Vælg et bestemt sprog ved at trykke på knappen
flere gange.
6
Når du er tilfreds med dit valg, trykker du på knappen EXIT for at
komme tilbage til normal visning.
Function
Sleep timer
PIP
Size
Language
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Function. (Funktion).
Dansk-16
- eller
+.
- eller
+
Automatisk lagring af kanaler
Du kan søge efter de frekvensområder, der er tilgængelige (dette
afhænger af det land, du bor i). Automatisk tildelte programnumre
stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede
programnumre. Du kan dog sortere kanalerne manuelt og slette de
kanaler, du ikke ønsker at se.
1
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
Hovedmenuen vises.
Channel
2
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Channel (Kanal).
Resultat:
3
Tryk på knappen
Resultat:
4
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
(Kanal) vises.
- eller
Country
Search
UK
+.
Auto store (Auto-lagring) vælges..
Tryk på knappen
- or
+ igen.
Channel
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Auto store
(Auto-lagring) vises med Country (Land) valgt.
5
Vælg dit land ved at trykke på knappen
- eller
+ gentagne
gange. Følgende lande kan vælges:
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland
- Schweiz - Sverige - UK - East Europe (Østeuropa).
6
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Search (Søg), og tryk
derefter på knappen
- eller
+.
Resultat:
➣
7
Søgningen afsluttes automatisk. Kanalerne sorteres og
lagres i en rækkefølge, der afspejler deres placering i
frekvensområdet (med laveste først og højeste sidst).
Den oprindeligt valgte kanal vises herefter.
Country
Search
Search
Program
Frequency
Band
UK
P1
43MHz
VHF-L
Tryk på knappen EXIT for at standse søgningen, inden den er
færdig.
Når kanalerne er lagret, kan du:
◆ Skifte kanaler
◆ Navngive de lagrede kanaler (se side 19)
◆ Slette en kanal (se side 20)
◆ Finindstille kanalmodtagelsen om nødvendigt (se side 20)
◆ Sortere dem i den ønskede rækkefølge (se side 21)
Dansk-17
Manuel lagring af kanaler
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Du kan lagre op til 100 kanaler, inklusive dem, der modtages via
kabelnetværk. Når du lagrer kanalerne manuelt, kan du vælge:
◆ Om en fundet kanal skal lagres eller ej, samt
◆ Det programnummer, som du vil tildele hver lagret kanal
1
Resultat:
Channel
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
?
2
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
?
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
?
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
(Kanal) vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Manual store (Manuel
lagring). Tryk på knappen
- eller
+.
Resultat:
5
- eller
+.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Manual store
(Manuel lagring) vises med Colour system
(Farvesystem) valgt.
Angiv om nødvendigt den ønskede transmissionsstandard ved at
trykke flere gange på knappen
- eller
+.
Resultat:
Channel
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Channel (Kanal).
Resultat:
Channel
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
Tryk på knappen MENU.
Farvestandarderne vises i følgende rækkefølge:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43.
6
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Sound system.
(Lydsystem). Angiv den ønskede lydstandard ved at trykke flere
gange på knappen
- eller
+.
Resultat : Lydstandarderne vises i følgende rækkefølge:
BG - DK - I - L.
Channel
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
?
7
Hvis du ikke kender kanalnumrene, skal du trykke på knappen P▼
eller P▲for at vælge Search. (Søg). Start søgningen ved at trykke
på knappen
- eller
+.
Resultat : Kanalsøgeren afsøger frekvensområdet, til den første
kanal (eller den valgte kanal) vises på skærmen.
Channel
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
?
8
Hvis du vil knytte et programnummer til en kanal, skal du vælge
Program (Program) ved at trykke på knappen P▼ eller P▲ . Find
det ønskede nummer ved at trykke på knappen
- eller
+.
9
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Store (Gem). Vælg OK
ved at trykke på knappen
- eller
+.
Channel
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
Dansk-18
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
OK
Hvis du kender det kanalnummer, der skal lagres, skal du trykke på
knappen P▼ eller P▲ for at vælge Channel (Kanal). Angiv det
ønskede nummer ved at trykke på knappen
- eller
+.
Resultat:
10
Kanalen og det tilknyttede programnummer gemmes.
Gentag punkt 7 til 9 for hver kanal, der skal lagres.
Sådan gives kanaler navne
Hvis der udsendes oplysninger om kanalnavnet, når du gemmer
kanalerne manuelt eller automatisk, knyttes navnene direkte til
kanalerne. Du kan imidlertid ændre disse navne eller tildele nye navne
efter ønske.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Channel (Kanal).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
(Kanal) vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Name (Navn). Tryk på
knappen
- eller
+.
Resultat:
- eller
+.
Channel
P1
P2
P3
P4
-----------------
P1
P2
P3
P4
A----------------
De aktuelle kanaler vises.
Channel
5
Om nødvendigt vælges kanalen, som skal tildeles et nyt navn, ved at
trykke på knappen P▼ eller P▲.
6
Tryk på knappen
7
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge et bogstav (A~Z), et tal
(0~9) eller et symbol (-, mellemrum). Gå til det foregående eller
næste bogstav ved at trykke på knappen
- eller
+.
8
Gentag trin 5 til 7 for hver kanal, der skal tildeles et nyt navn.
- eller
+.
Dansk-19
Fravælgelse af uønskede kanaler
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Det er muligt at fravælge kanaler efter din søgning. Når du søger
blandt de lagrede kanaler, vil du ikke få vist de kanaler, du har
fravalgt.
Alle kanaler, som du ikke specifikt fravælger, vises under søgningen.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
Hovedmenuen vises.
Channel
P1
P2
P3
P4
2
Added
Added
Added
Added
Resultat:
Erased
Added
Added
Added
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
(Kanal) vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Add (Tilføj)/Erase (Slet).
Tryk på knappen
- eller
+.
Channel
P1
P2
P3
P4
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Channel (Kanal).
Resultat:
- eller
+.
De lagrede kanaler vises.
5
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge den kanal, der skal
tilføjes eller slettes. Om nødvendigt vælges Added (Tilføjet) eller
Erased (Slettet) ved at trykke på knappen
- eller
+.
6
Gentag punkt 55 for hver kanal, der skal tilføjes eller slettes.
Finindstilling af kanaler
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Hvis modtagelsen er god, er det ikke nødvendigt at finindstille
kanalen, eftersom dette foretages automatisk under søgningen og
lagringen. Hvis signalet imidlertid er svagt eller forvrænget, kan det
være nødvendigt at finindstille kanalen manuelt.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Fine tune
Dansk-20
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Channel (Kanal).
Resultat:
+ 1
Hovedmenuen vises.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
(Kanal) vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Fine tune (Finjustering).
5
Tryk på knappen
- eller
billede og en god lydkvalitet.
- eller
+.
+ for at få et skarpt og tydeligt
Sortering af de lagrede kanaler
Du kan udskifte numrene på to kanaler for at:
◆ Ændre den numeriske rækkefølge, som kanalerne
automatisk er blevet gemt i.
◆ Give de kanaler, som du oftest ser, numre der er lette at
huske.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Hovedmenuen vises.
Channel
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Channel (Kanal).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
(Kanal) vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Channel sort
(Kanalsortering). Tryk på knappen
- eller
+.
- eller
From
To
Store
P1 ----P-?
From
To
Store
P1
P3
?
From
To
Store
P3
P1
OK
+.
Channel
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel sort
(Kanalsortering) vises med From (Fra) markeret.
5
Vælg det kanalnummer, du ønsker at ændre, ved at trykke flere
gange på knappen
- eller
+.
6
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge To (Til). Vælg det nye
nummer, som du vil identificere kanalen med, ved at trykke på
knappen
- eller
+ flere gange.
7
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Store (Gem). Vælg OK
for at bekræfte udskiftningen af kanalnumre ved at trykke på
knappen
- eller
+.
---------
Channel
Resultat:
8
---------
Den valgte kanal skiftes ud med den kanal, som tidligere
var gemt på det valgte nummer.
Du flytter alle kanaler til de ønskede kanalnumre ved at gentage trin
5 til 7, efter du har valgt From (Fra) ved at trykke på knappen P▼
eller P▲.
Dansk-21
Ændring af billedstandard
Picture
Mode
Custom
Brightness
Contrast
Sharpness
Colour
Tint
Colour tone
Standard
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
Du kan vælge den billedtype, der er bedst egnet til det, du vil se.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Picture (Billede).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
(Billede) vises.
3
Tryk på knappen
- eller
+.
Resultat: Mode (Tilstand) markeres.
4
Vælg den ønskede billedeffekt ved at trykke flere gange på knappen
- eller
+. Følgende billedeffekter er tilgængelige:
Dynamic (Dynamisk) - Standard - Movie (Film) - Custom
(Brugerdefineret).
STILL
S.STD
➣
P
➣
Du kan også vælge disse indstillinger ved at trykke på knappen
P.STD (billedstandard).
Hvis du ændrer indstillingerne Brightness (Lysstyrke),
Contrast (Kontrast), Sharpness (Skarphed), Color (Farve)
eller Tint (Nuance : kun NTSC) i menuen Picture
(Billede), vælges Custom (Brugerdefineret) automatisk.
Justering af billedindstillinger
Picture
Mode
Custom
Brightness
Contrast
Sharpness
Colour
Tint
Colour tone
Standard
Brightness
TV'et har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til regulering af
billedkvaliteten:
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Picture (Billede).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
(Billede) vises.
3
Tryk på knappen
4
Vælg den indstilling (Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast),
Sharpness (Skarphed), Colour (Farve) eller Tint (Nuance), der
skal justeres ved at trykke på knappen P▼ eller P▲. Tryk på
knappen
- eller
+.
Resultat: Den vandrette bjælke vises.
5
Tryk på knappen
6
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Colour tone
(Farvetone). Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen
- eller
+ flere gange. Følgende indstillinger er tilgængelige:
Cool2 - Cool1 - Normal - Warm1 - Warm2.
- eller
+.
50
Picture
Mode
Custom
Brightness
Contrast
Sharpness
Colour
Tint
Colour tone
Standard
➣
Dansk-22
- eller
+ + for at finde den ønskede indstilling.
Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter
billedstandarden automatisk til Custom (Brugerdefineret).
Valg af billedformat
Du kan vælge det billedformat, der er bedst egnet, til det, du ser.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Function (Funktion).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Function
(Funktion) vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Size (Størrelse).
5
Vælg det ønskede billedformat ved at trykke flere gange på knappen
- eller
+.
➣
- eller
Function
Sleep timer
PIP
Size
Language
+.
Off
Normal
English
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
ON
Du kan også vælge disse indstillinger ved at trykke på knappen
P.SIZE (Billedstørrelse).
Wide (Bred)
Normal
Normal
Indstiller billedet til 4:3-format.
Dette er standardskærmformatet.
Wide
Indstiller billedet til 16:9format.
Zoom
Zoom
Forstørrer billedet på
skærmen.
Fastfrysning af det aktuelle billede
➣ Ikke tilgængelig i PC-tilstand.
Tryk på knappen “STILL” på fjernbetjeningen for at fastfryse billedet.
Tryk på knappen “STILL” igen for at vende tilbage til normal visning.
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
S.STD
Dansk-23
Ændring af lydstandard
Du kan vælge den type lydeffekt, der skal bruges til en bestemt
udsendelse.
Sound
Mode
Bass
Treble
Dolby
Custom
:
Off
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Sound (Lyd).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
3
Tryk på knappen
- eller
+.
Resultat: Mode (Tilstand) markeres.
4
Vælg den ønskede lydeffekt ved at trykke flere gange på knappen
- eller
+. Følgende lydeffekter er tilgængelige:
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
S.STD
P
Custom (Brugerdefineret) - Standard - Music (Musik) - Movie
(Film) - Speech (Tale).
➣
Du kan også vælge disse indstillinger ved at trykke på knappen
S.STD (lydstandard).
Justering af lydindstillinger
Lydindstillingerne kan justeres, så de passer til dine personlige ønsker.
Sound
Mode
Bass
Treble
Dolby
Custom
1
:
Off
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Sound (Lyd).
Resultat:
Bass
51
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
3
Tryk på knappen
4
Vælg den indstilling (Bass (Bas) eller Treble (Diskant)), der skal
justeres, ved at trykke på knappen P▼ eller P▲ . Tryk på knappen
- eller
+.
Resultat:
5
- eller
+.
Den vandrette bjælke vises.
Tryk på knappen
indstilling.
➣
Dansk-24
Hovedmenuen vises.
- eller
+ for at finde den ønskede
Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter
lydstandarden automatisk til Custom (Brugerdefineret).
Brug af Dolby Sound
Denne funktion giver en hjemmebiograflignende Dolby-effekt ved at
blande lyden fra venstre og højre højttalere.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Sound
Mode
Bass
Treble
Dolby
Custom
:
On
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Sound (Lyd).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Dolby.
5
Hvis du vil bruge Dolby-lydeffekten, skal du vælge On (Til) ved at
trykke på knappen
- eller
+.
- eller
+.
Valg af lydtilstand
Du kan indstille lydtilstanden ved trykke på knappen “DUALI/II”.
Når du trykker på denne, vises den aktuelle lydtilstand på skærmen.
NICAM
Stereo
DUAL 1/2
Mono
MONO
Stereo
STEREO ↔ MONO
Dual
DUAL 1 ↔ DUAL 2
Mono
MONO
Stereo
MONO ↔ STEREO
Dual
→ MONO → DUAL 1
DUAL 2
➣
Standard
→
FM
Stereo
Lydtype
Automatisk
ændring
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
ON
DUAL 1
Automatisk
ændring
DUAL 1
◆ Hvis modtageforholdene forringes, bliver lydkvaliteten bedre,
hvis du vælger MONO.
◆ Hvis stereosignalet er svagt, og fjernsynet skifter tilstand
automatisk, skal du vælge MONO.
Dansk-25
Visning af billede-i-billede (PIP)
Function
Sleep timer
PIP
Size
Language
Off
Normal
English
Du kan få vist et underbillede i et billede, som stammer fra en
sendestation eller fra en ekstern enhed som f.eks. VHS eller DVD. På
den måde kan du følge med i et TV-program eller et billedsignal fra
tilsluttet udstyr.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
Function
PIP
:
TV/Video
Size
Locate
2
On
TV
Small
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Function (Funktion).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Function
(Funktion) vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge PIP (Billede-i-billede).
Tryk på knappen
- eller
+.
Resultat:
- eller
+.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen PIP vises.
Function
PIP
:
TV/Video
Size
Locate
On
TV
Small
5
6
Vælg On (Til) ved at trykke på knappen
➣
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge TV/Video. Vælg kilden til
underbilledet ved at trykke på knappen
- eller
+.
Function
:
TV/Video
Size
Locate
On
TV
Small
7
PIP
:
TV/Video
Size
Locate
On
TV
Small
➣
8
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
PIP
SIZE
LOCATE
LOCA
TE
ON
Dansk-26
Størrelserne vises i følgende rækkefølge:
Small (Lille) - Medium (Mellem) - Large (Stor).
◆ Du kan også vælge disse indstillinger ved blot at trykke
på knappen SIZE.
◆ Ikke tilgængelig i PC-tilstand.
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Locate (Position). Flyt
underbilledet mod uret ved at trykke på knappen
- eller
+.
➣
SLEEP
Kilderne vises i følgende rækkefølge:
TV - VIDEO1 - VIDEO2 - S-VIDEO.
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Size (Størrelse). Vælg
størrelsen på underbilledet ved at trykke på knappen
- eller
+.
Resultat:
Function
+.
Du kan også aktivere PIP ved blot at trykke på knappen PIP
ON.
Resultat:
PIP
- eller
Du kan også flytte underbilledet ved blot at trykke på knappen
LOCATE.
Automatisk slukning
Du kan vælge en tidsperiode mellem 10 og 240 minutter, hvorefter
TV-apparatet automatisk slukkes.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Normal
English
Hovedmenuen vises.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Function
(Funktion) vises.
Tryk på knappen
Resultat:
4
Off
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Function (Funktion).
Resultat:
3
Function
Sleep timer
PIP
Size
Language
- eller
+.
Sleep timer (Sluk-timer) vælges.
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
DISPLAY
STILL
ON
Vælg et antal minutter, efter hvilket TV-apparatet slukkes ved at
trykke på knappen
- eller
+ flere gange.
◆ De forudindstillede tidsintervaller: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150,
180, 210 og 240 minutter.
➣
Du kan også vælge ved blot at trykke på knappen “SLEEP”.
Hvis sluk-timeren allerede er indstillet, viser skærmen den
tilbageværende tid, hvorefter TV-apparatet slukkes.
Hvis sluk-timeren endnu ikke er indstillet, vises Off (Fra).
Visning af informationer
Du kan få vist indstillingsstatus for den valgte kilde ved at trykke på
knappen “DISPLAY” på fjernbetjeningen. De viste informationer er
forskellige alt efter den valgte kilde.
Power
TV/VIDEO
PC
P.STD
S.STD
Dansk-27
Installation af PC'ens software (baseret på Windows 98)
Herunder vises skærmindstillingerne for en typisk computer i Windows. De faktiske skærmbilleder på
din PC ser dog sandsynligvis anderledes ud afhængigt af din version af Windows og dit grafikkort. Men
selv om skærmbillederne ser anderledes ud, gælder de grundlæggende installationsprincipper i næsten
alle tilfælde. (Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din computer- eller Samsung-forhandler).
1
Klik først på “Settings (Indstillinger)“ i Windows'
startmenu.
Når “Settings (Indstillinger)“ er markeret, skal du
flytte markøren, så “Control Panel (Kontrolpanel)”
markeres.
2
Når kontrolpanelet vises, vælger du
“Display (Skærm)”, hvorefter en
dialogboks vises.
3
Vælg fanen “Settings (Indstillinger)” i denne dialogboks.
Den korrekte indstilling af størrelse (opløsning)
- 15” : 1024 x 768 pixels
- 17” : 1280 x 1024 pixels
Hvis der i denne dialogboks er mulighed for indstilling af
vertikal frekvens, skal den korrekte værdi være “60” eller
“60 Hz”. Ellers klikker du bare på “OK” og går ud af
dialogboksen.
Dansk-28
Justering af lysstyrke og kontrast.
➣
Gå til PC-tilstand ved at trykke på knappen PC.
PC
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
48.2kHz 59.8Hz
+.
- eller
PC
+ igen.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Image (Billede)
vises.
Vælg den indstilling (Brightness (Lysstyrke) eller Contrast
(Kontrast)), der skal indstilles for computerbilledets farve, ved at
trykke på knappen P▼ eller P▲. Tryk på knappen
- eller
Resultat:
6
- eller
1024x768
Image (Billede) vælges.
Tryk på knappen
Resultat:
5
De tilgængelige funktionsvalg i gruppen PC vises.
Tryk på knappen
Resultat:
4
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge PC.
Resultat:
3
Image
Image lock
Position
Colour adjust
Recall
Den vandrette bjælke vises.
Tryk på knappen
indstilling.
- eller
Image
Brightness
Contrast
+.
Brightness
90
+ for at finde den ønskede
Dansk-29
Justering af billedkvaliteten
➣
PC
Image
Image lock
Position
Colour adjust
Recall
Gå til PC-tilstand ved at trykke på knappen PC.
Denne funktion anvendes til at finjustere og få det bedste billede ved
at fjerne støj, der skaber ustabile billeder med rystelser og flimren.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
1024x768
Hovedmenuen vises.
48.2kHz 59.8Hz
2
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge PC.
Resultat:
De tilgængelige funktionsvalg i gruppen PC vises.
PC
Image lock
Coarse
Fine
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Image Lock (Billedlås).
Tryk på knappen
- eller
+.
Resultat:
5
Coarse
1344
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Image Lock
(Billedlås) vises.
Den vandrette bjælke vises.
Tryk på knappen
indstilling.
➣
Dansk-30
+.
Vælg den indstilling (Coarse (Grov) eller Fine (Fin)) der skal
indstilles for computerbilledets kvalitet ved at trykke på knappen P▼
eller P▲. Tryk på knappen
- eller
+.
Resultat:
6
- eller
- eller
+ for at finde den ønskede
Denne funktion kan ændre billedets bredde.
Juster om nødvendigt placeringen til midten.
Ændring af billedpositionen
➣
Gå til PC-tilstand ved at trykke på knappen PC.
PC
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge PC.
Resultat:
De tilgængelige funktionsvalg i gruppen PC vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Position (Position).
Tryk på knappen
- eller
+.
5
1024x768
48.2kHz 59.8Hz
+.
Vælg den position (H-Position eller V-Position), der skal justeres,
ved at trykke på knappen P▼ eller P▲. Tryk på knappen
- eller
+.
Resultat:
6
- eller
Image
Image lock
Position
Colour adjust
Recall
PC
Position
H-Position
V-Position
Den vandrette bjælke vises.
Tryk på knappen
indstilling.
- eller
+ for at finde den ønskede
H-Position
50
Dansk-31
Justering af farven
➣
PC
1
Image
Image lock
Position
Colour adjust
Recall
1024x768
2
PC
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge PC.
Resultat:
De tilgængelige funktionsvalg i gruppen PC vises..
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Colour adjust
(Farvejustering). Tryk på knappen
- eller
+.
Custom
Resultat:
- eller
+.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Colour
adjust (Farvejustering) vises med Mode (Tilstand)
markeret
5
Vælg den ønskede farvetilstand ved at trykke flere gange på
knappen
- eller
+. Følgende farvetilstande er tilgængelige.
Custom (Brugerdefineret) - Colour 1 (Farve 1) - Colour 2
(Farve 2) - Colour 3 (Farve 3).
6
Hvis du vil justere den farve, der passer bedst til dine visningsbehov,
skal du vælge den indstilling (Red (Rød), Green (Grøn), or Blue
(Blå)), der skal justeres ved at trykke på knappenP▼ eller P▲.
Tryk på knappen
- eller
+.
PC
Mode
Red
Green
Blue
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
48.2kHz 59.8Hz
Mode
Red
Green
Blue
Gå til PC-tilstand ved at trykke på knappen PC.
Custom
Resultat:
7
Den vandrette bjælke vises.
Tryk på knappen
indstilling.
- eller
+ for at finde den ønskede
Red
50
➣
Dansk-32
Hvis du vil ændre indstillingerne Red (Rød), Green (Grøn), or
Blue (Blå), indstilles Mode (Tilstand) automatisk til Custom
(Brugerdefineret).
Initialisering af billedindstillingerne
➣
Gå til PC-tilstand ved at trykke på knappen PC.
Du kan erstatte alle billedindstillingerne med
fabriksstandardværdierne.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
PC
Image
Image lock
Position
Colour adjust
Recall
Hovedmenuen vises.
1024x768
2
48.2kHz 59.8Hz
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge PC.
Resultat:
De tilgængelige funktionsvalg i gruppen PC vises.
PC
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen P▼ eller P▲ for at vælge Recall (Genkald). Tryk
på knappen
- eller
+.
Resultat:
5
- eller
+.
Recall
Image recall
Colour recall
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Recall
(Genkald) vises.
Vælg den indstilling (Image recall (Genkald billede) eller Color
recall (Genkald farve)), der skal erstattes, ved at trykke på
knappen P▼ eller P▲. Tryk på knappen
- eller
+.
Resultat:
Skærmen bliver sort og vender tilbage til det normale
skærmbillede efter et par sekunder.
Dansk-33
Tekst-TV
De fleste TV-kanaler tilbyder skriftlig information via tekst-TV. Denne
information omfatter:
◆ Programtidspunkter
◆ Nyheder og vejrudsigter
◆ Sportsresultater
◆ Travel information
Denne information findes på nummererede sider (se illustration).
Område
Indhold
A
Valgt sidenummer
B
Tv-stationens navn
C
Aktuelt sidenummer eller søgestatus
D
Dato og klokkeslæt
E
Tekst
F
Statusinformation
FASTEXT-information.
➣
Tekst-TV-information er ofte vist over flere sider i rækkefølge,
som du har adgang til ved at:
◆ Indtaste sidenummeret
◆ Vælge et emne på en liste, eller
◆ Vælge en farvet overskrift (FASTEXT-systemet)
Dansk-34
Visning af tekst-TV
Du kan til enhver tid få vist tekst-TV-informationer på TV'et.
P
skal være stabile, hvis tekst-TV skal
☛ Modtageforholdene
kunne vises korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan:
MENU
P
◆ Der mangle informationer
◆ Nogle sider muligvis ikke vises
1
2
Vælg den kanal, der tilbyder tekst-TV, ved at trykke på knappen P▼
eller P▲.
Tryk på tasten TTX/MIX for at få tekst-TV vist.
MUTE
EXIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/--
Resultat:
3
Siden med indholdsfortegnelsen vises. Den kan når som
helst blive vist igen, når du trykker på knappen
(indeks).
Hvis du vil se den aktuelle udsendelse og tekst-TV-informationen på
samme tid, skal du trykke på knappen TTX/MIX igen.
0
TTX/MIX
AUTO
AUT
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
CANCEL
PIP
ON
4
Tryk på knappen CANCEL (
visning.
5
Tryk på tasten EXIT igen for at vende tilbage til normal visning.
) for at komme tilbage til normal
Dansk-35
Valg af side efter nummer
P.STD
.STD
S.STD
Du kan indtaste sidenummeret direkte ved at trykke på de numeriske
knapper på fjernbetjeningen.
1
P
MENU
Indtast det trecifrede sidenummer, der er angivet i
indholdsfortegnelsen, vha. fjernbetjeningens numeriske knapper.
Resultat:
Sidetælleren tæller opad, og den ønskede side vises.
P
2
MUTE
EXIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hvis den valgte side er forbundet med flere andre sider (tillægssider),
vises de andre sider i rækkefølge. Tryk på knappen
for at
fastfryse en side. Tryk på knappen
igen, når du er klar til at
fortsætte.
Anvendelse af de forskellige visninger:
PRE-CH
-/-0
For at få vist...
TTX/MIX
skal du trykke på...
AUTO
AUT
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
CANCEL
PIP
ON
SIZE
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
LOCATE
LOCA
TE
CANCEL
PIP
ON
SIZE
Dansk-36
LOCATE
LOCA
TE
◆ Skjult tekst
(f.eks. svar på quizspørgsmål)
(afslør)
◆ Normal visning
(afslør) igen
◆ En tillægsside
(ved at indtaste det 4-cifrede nummer)
SUBPAGE (
◆ Næste side
(side op)
◆ Foregående side
(side ned)
◆ Dobbelt skriftstørrelse i:
• Øverste halvdel af skærmen
• Nederste halvdel af skærmen
(størrelse)
• Én gang
• To gange
◆ Normal visning
• Tre gange
)
Brug af FLOF til at vælge en side
De forskellige emner på tekst-tv-siderne er farvekodede og kan vælges,
hvis man trykker på de farvede knapper på fjernbetjeningen.
1
2
Få vist tekst-TV's indholdsfortegnelse ved at trykke på knappen
TTX/MIX.
4
AUTO
AUT
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
PIP
SIZE
LOCATE
LOCA
TE
ON
Tryk på den farvetast, der svarer til det emne, du ønsker at vælge
(de tilgængelige emner vises på statuslinjen).
Resultat:
3
TTX/MIX
Siden vises med anden farvekodet information, som kan
vælges på samme måde.
P.STD
S.STD
For at få vist den foregående eller næste side skal du trykke på den
tilsvarende farveknap.
P
For at få vist en underside:
MENU
◆ Tryk på knappen SUBPAGE ( ).
Resultat: De tilgængelige undersider vises.
P
◆ Vælg den ønskede underside. Du kan gå frem og tilbage mellem
undersider ved at trykke på knappen
eller
.
MUTE
EXIT
MUTE
EXIT
Lagring af tekst-TV-sider
Du kan lagre op til fire tekst-TV-sider, så du senere kan se dem, når du
ønsker det.
1
Vælg tilstanden LIST ved hjælp af knappen LIST/FLOF (
Resultat:
➣
).
Fire trecifrede numre vises i forskellige farver.
Knappen LIST/FLOF (
LIST og FLOF.
) bruges til at skifte mellem tilstanden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/-0
TTX/MIX
AUTO
AUT
2
Tryk på den farvede knap, der svarer til den side, som skal udskiftes.
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
3
Indtast det nye sidetal på det numeriske tastatur.
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
PIP
4
Gentag punkt 2 og 3 for hver side, der skal lagres, og brug en ny
farveknap for hver gang.
SIZE
LOCATE
LOCA
TE
5
Tryk på knappen
CANCEL
ON
(gem), indtil den tilsvarende blok blinker.
Dansk-37
Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere
Inden du kontakter din forhandler, kan du udføre nedenstående enkle kontroller.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af disse instruktioner, skal du notere TV'ets model og
serienummer, og kontakte din forhandler.
Ingen lyd eller billede.
◆
◆
◆
◆
Normalt billede, men ingen lyd.
◆ Kontroller lydstyrken.
◆ Har du trykket på knappen MUTE på fjernbetjeningen?
Intet billede eller sort/hvidt billede.
◆ Juster farveindstillingerne.
◆ Kontroller, at det valgte sendesystem er det rigtige.
Interferens i lyd og billede.
◆ Forsøg at finde ud af, hvor interferensen stammer fra. Flyt det
pågældende apparat længere væk.
◆ Tilslut TV'et i en anden stikkontakt.
Uklart billede eller sne på billedet,
forvrænget lyd.
◆ Kontroller antennens retning, placering og forbindelser.
Denne type interferens skyldes ofte, at man bruger en indendørs
antenne.
Fjernbetjeningen virker ikke.
◆ Udskift fjernbetjeningens batterier.
◆ Rengør den øverste kant af fjernbetjeningen (sendervinduet).
◆ Kontroller, at batterierne er sat rigtigt i.
Meddelelsen “Kontroller signalkabel”
vises.
◆ Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til computeren eller
videokilderne.
◆ Kontroller, at der er tændt for computeren eller videokilderne.
I PC-tilstand vises meddelelsen
“Ikke-understøttet tilstand”.
◆ Kontroller den maksimale opløsning og frekvensen for
videoadapteren.
◆ Sammenlign disse værdier med oplysningerne i "Display Modes
Timing Chart".
I PC-tilstand synes de vandrette eller
lodrette søjler at vibrere, ryste eller flimre
på billedet.
◆ Juster funktionen Grov eller Fin
.
I PC-tilstand er skærmen sort, og
strømindikatorens lys er helt gult eller
blinker hvert halve eller hele sekund.
◆ TV-apparatet bruger sit strømstyringssystem.
◆ Flyt computerens mus, eller tryk på en tast på tastaturet.
Se efter, at netledningen er sat i stikkontakten
Kontroller, at du har trykket på knappen Power ( ).
Kontroller indstillingerne af kontrast og lysstyrke.
Kontroller lydstyrken.
fortsættes...
Dansk-38
Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere
Billedet er ustabilt i PC-tilstand og ser ud
til at vibrere.
◆ Kontroller, at skærmopløsningen og frekvensen fra din computer
eller videokortet er en tilgængelig tilstand for TV'et.
Kontroller på din computer: Kontrolpanel, Skærm, Indstillinger.
◆ Hvis indstillingen ikke er korrekt, kan du bruge din computers
hjælpeprogram til at ændre skærmindstillingerne.
➣
I PC-tilstand er billedet ikke centreret på
skærmen.
Dit TV understøtter multiscan-visning inden for
nedenstående frekvensområder.
Horisontal frekvens 15” : 30 ~ 69 kHz
17” : 30 ~ 81 kHz
Vertikal frekvens 15” : 56 ~ 75 kHz
17” : 50 ~ 75 kHz
Maksimal opdateringsfrekvens - 15” : 1024 x 768 @ 75Hz
17” : 1280 x 1024 @ 75Hz
◆ Juster den vandrette og lodrette position.
Power Saver
TV-apparatet har et indbygget strømstyringssystem ved navn Power Saver. Dette system sparer energi
ved at sætte TV'et i lavenergitilstand, når det ikke har været brugt i en bestemt tidsperiode.
De tilgængelige tilstande er “On (Til)”, “Standby”, “Sleep (Sluk)” og “Deep Sleep (Sluk helt)”.
PowerSaver fungerer, hvis du har et VESA DPMS-godkendt videokort monteret i din computer.
Softwaren på din computer anvendes til opsætning af denne funktion.
Normal drift
Strømbesparende funktion
(EPA/NUTEK)
Vandret synkr.
Aktiv
Inaktiv
Lodret synkr.
Aktiv
Inaktiv
Strømindikator
Grøn
Grøn, blinker (1 sek. interval)
LW15E23CB : 48W (Maks.)
LW17E24CB : 58W (Maks.)
Mindre end 2W
Tilstand
Strømforbrug
➣
TV'et vender automatisk tilbage til normal drift, når vandret og lodret synkr. er til stede.
Dette sker, når du flytter computerens mus eller trykker på en tast på tastaturet.
Dansk-39
Tekniske og miljømæssige specifikationer
Model
Panel
Størrelse
Skærmstørrelse
Type
Pixelpitch
Visningsvinkel
FrekvensHorisontal
Vertikal
Skærmfarve
Skærmopløsning
Optimal tilstand
Maks. tilstand
LW15E23CB
LW17E24CB
15” diagonalt
17” diagonalt
304.1(H) x 228.1(V) mm
337.92(H) x 270.336(V) mm
a-si TFT aktiv matrix
0.297 (H) x 0.297 (V) mm
0.264 (H) x 0.264 (V) mm
70/70/55/60 (L/R/U/D)
70/70/55/55 (L/R/U/D)
30 ~ 69 kHz
56 ~ 75 Hz
30 ~ 81 kHz
50 ~ 75 Hz
16,194,277 farver
1024 x 768 @ 60 Hz
1024 x 768 @ 75 Hz
1280 x 1024 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 75 Hz
Indgangssignal
Sync.
Videosignal
H/V separat, TTL, P. eller N.
0.7 Vp-p @ 75 ohm
Strømforsyning
Indgang
Udgang
AC 90 ~ 264V, 1.0 ~ 0.5A (50Hz / 60Hz)
DC 14V/3A
DC 14V/3.5A
Strømforbrug
Maksimum
Strømbesparende
48 W
58 W
<2W
Dimensioner (W x D x H) / Vægt
TV-kabinet
474 x 51 x 317 mm / 3.27 kg
Med stativ
474 x 204 x 397 mm / 3.97 kg
Miljømæssige betragtninger
Driftstemperatur
Driftsfugtighed
Lagringstemperatur
Lagringsfugtighed
Lydegenskaber
Lydindgang 1
Lydindgang 2 (PC)
Hovedtelefonudgang
Frekvens
Svar
Dansk-40
530 x 57 x 367 mm / 4.25 kg
530 x 204 x 447 mm / 4.95 kg
50 °F til104 °F (10 °C til 40 °C)
10% til 80%
- 13 °F til 113 °F (-25 °C til 45 °C)
5% til 95%
RCA-stik (V, H), 0.5Vrms (-9dB)
3.5Ø stereostik, 0.5Vrms (-9dB)
Maks. 10mW effekt (3.5Ø stereostik , 321)
RF: 80Hz ~ 15kHz (ved - 3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (ved - 3dB)
Visningstilstande
Hvis signalet fra systemet svarer til den signaltilstand, der gælder som standard, justeres skærmen
automatisk. Hvis signalet fra systemet ikke svarer til den signaltilstand, der gælder som standard,
justeres tilstanden i henhold til videokortets brugervejledning, da det er muligt, at skærmbilledet ikke
kan vises, eller kun strømindikatoren er tændt. Skærmbilledet er under fremstillingen optimeret til de
visningstilstande, der vises i nedenstående.
Tilstand
opløsning
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
VGA
720 x 400
640 x 480
640 x 480
31.469
31.469
37.500
70.087
59.940
75.000
28.322
25.175
31.500
-/+
-/-/-
SVGA
800 x 600
46.875
75.000
49.500
+/+
XGA
1024 x 768
1024 x 768
48.363
60.023
60.004
75.029
65.000
78.750
-/+/+
1280 x 1024
1280 x 1024
63.981
79.976
60.020
75.025
108.000
135.000
+ / -, + / +/+
SXGA
(LW17E24CB)
Pixel
Synkroniseringspolaritet
Clock-frekvens (MHz)
(H/V)
Vedligeholdelse af TV'et
For at undgå risikoen for elektrisk stød må fjernsynskabinettet ikke skilles ad (medmindre man skal have
adgang til kabelstikkene, som beskrevet på side 7). Brugeren kan ikke selv reparere fjernsynsapparatet.
Brugerens vedligeholdelse af fjernsynet er begrænset til rengøring, som beskrevet i nedenstående.
Tag TV-stikket ud inden rengøring.
◆ Når du rengør TFT-LCD og panelet udvendigt, skal du anvende den anbefalede lille mængde
rengøringsmiddel og en blød, tør klud og pudse den. Tryk ikke hårdt på TV-skærmen, men gnid
forsigtigt. Hvis du gnider for hårdt, kan der komme pletter.
◆ Brug aldrig brandbare rengøringsmidler til rengøring af dit TV eller andre elektriske apparater.
Dansk-41
Memo
Dansk-42
Memo
Dansk-43
Download PDF

advertising