Samsung | LW17E24C | Samsung LW17E24C Bruksanvisning

LCD TV
LW15E23CB
LW17E24CB
Brukerveiledning
Les denne veiledningen grundig
før du tar enheten i bruk,
og behold den for fremtidig referanse.
SKJERMMENYER
PC-SKJERM
BILDE-I-BILDE (PIP)
TEKST-TV
Forsiktig
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE ÅPNES
FORSIKTIG: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ BAKDEKSLET
IKKE FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I TV-APPARATET SOM
BRUKERE KAN UTFØRE SERVICE PÅ. OVERLAT REPARASJON OG
VEDLIKEHOLD TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONALE.
Lynet og pilhodet i trekanten er en
advarsel om farlig spenning inne i
produktet.
Utropstegnet i trekanten er et
faretegn for å gjøre deg
oppmerksom på at viktige
instruksjoner følger med
produktet.
ADVARSEL : FOR Å FOREBYGGE SKADE SOM KAN FØRE TIL BRANN ELLER FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ DETTE
UTSTYRET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
☛ Strømspenningen er angitt på baksiden av TV-apparatet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
Norsk-2
Sikkerhetsveiledning
Disse illustrasjonene viser forholdsregler som gjelder TV-apparatet.
10%
75%
35¡
H
H
5¡
œ Utsett IKKE TV-apparatet for
ekstreme temperaturforhold eller
ekstrem luftfuktighet.
TV-apparatet MÅ IKKE utsettes for √
direkte sollys.
œ TV-apparatet MÅ IKKE komme i
kontakt med noen form for væske.
Hvis TV-apparatet blir ødelagt, må
du ikke prøve å reparere det selv. √
Ta kontakt med kvalifisert
servicepersonale.
œ Under uvær (særlig tordenvær) bør
TV-apparatet kobles fra strømnettet
og antennen.
Oppbevar alle strømadaptere atskilt.
Mulig brannfare. √
œ Oppbevar alltid strømadapteren på
et godt ventilert sted.
Fjern og kast plastdekslet til
strømadapteren før bruk. √
Mulig brannfare.
œ Oppbevar strømadapteren atskilt fra
annen varmekilde. Mulig brannfare.
Hvis det går lang tid uten at √
fjernkontrollen brukes, bør batteriene
tas ut og oppbevares på et tørt sted.
DETTE UTSTYRET ER IKKE BEREGNET FOR BRUK I INDUSTRIELLE OMGIVELSER
Norsk-3
Innhold
◆ FORORD
■
■
Forsiktig........................................................................................................2
Sikkerhetsveiledning.......................................................................................
◆ KOBLE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
TIL OG
■
■
■
■
■
■
KLARGJØRE TV-APPARATET
Vise kontrollpanelet .......................................................................................
Vise koblingspanelet.......................................................................................
- Koble til en antenne eller kabelnettverk......................................................
- Koble til digitalboks, videospiller eller DVD-spiller ....................................
- Koble til datamaskin ...................................................................................
- Koble til eksterne A/V-enheter.....................................................................
- Kensington-lås.............................................................................................
Vise bilder fra eksterne kilder .........................................................................
Sette på et vegg- eller armstativ......................................................................
Montere et VESA-godkjent stativ ....................................................................
Sette inn batterier i fjernkontrollen .................................................................
Vise den infrarøde fjernkontrollen (alle funksjoner unntatt Tekst-TV) ..............
Vise fjernkontrollen (Tekst-TV-funksjoner).......................................................
Slå på og av ...................................................................................................
Sette i standby-modus ....................................................................................
Bli kjent med fjernkontrollen..........................................................................
Velge språk.....................................................................................................
◆ STILLE INN
3
6
7
8
8
8
9
9
9
10
10
11
12
13
14
14
15
16
KANALER
Lagre kanaler automatisk................................................................................
Lagre kanaler manuelt ....................................................................................
Gi navn til kanaler .........................................................................................
Hoppe over uønskede kanaler .......................................................................
Fininnstilling av kanalmottak..........................................................................
Sortere de lagrede kanalene ...........................................................................
17
18
19
20
20
21
◆ BRUKE
■
■
■
■
Norsk-4
DE ULIKE FUNKSJONENE (forts.)
Justere bildestandarden ..................................................................................
Justere bildeinnstillingene...............................................................................
Velge bildeformat ...........................................................................................
Fryse bildet.....................................................................................................
22
22
23
23
Innhold (forts.)
◆ BRUKE
■
■
■
■
■
■
■
DE
ULIKE FUNKSJONENE
Endre lydstandarden.......................................................................................
Justere lydinnstillingene..................................................................................
Bruke Dolby Surround....................................................................................
Velge lydmodus..............................................................................................
Vise bilde-i-bilde (PIP) ....................................................................................
Slå av automatisk ...........................................................................................
Vise informasjon.............................................................................................
24
24
25
25
26
27
27
◆ BRUKE PC-FUNKSJONENE
■
■
■
■
■
■
Installere PC-programvaren (Windows 98-basert) ...........................................
Justere lysstyrke og kontrast............................................................................
Justere bildekvaliteten ....................................................................................
Endre bildeposisjonen ....................................................................................
Justere fargene ................................................................................................
Starte opp bildeinnstillingene .........................................................................
28
29
30
31
32
33
◆ BRUKE TEKST TV-FUNKSJONENE
■
■
■
■
■
Tekst-TV-funksjonen .......................................................................................
Vise Tekst-TV-informasjon ..............................................................................
Velge en side med nummerknappene.............................................................
Bruke FLOF til å velge en side........................................................................
Lagre Tekst-TV-sider .......................................................................................
◆ ANBEFALINGER
■
■
■
■
■
FOR
34
35
36
37
37
BRUK
Feilsøking: Før du kontakter servicepersonalet ..............................................
PowerSaver ....................................................................................................
Tekniske spesifikasjoner og miljøspesifikasjoner .............................................
Visningsmoduser ............................................................................................
Vedlikeholde TV-apparatet .............................................................................
Symboler
Trykk
☛
Viktig
38
39
40
41
41
➢
Merk
Norsk-5
Vise kontrollpanelet
ΠPC
Velger PC-kilde
´ PIP
Aktiverer PIP-funksjonen (bilde-i-bilde) direkte i
PC-modus
ˇ TV/VIDEO
Viser en meny med alle de tilgjengelige
inndatakildene (TV/Video1/Video2/S-Video).
¨ MUTE
Midlertidig demping av lyden
ˆ MENU
Åpner menyen på skjermen.
œ / CHƒ
ƒ
Ø CHœ
Flytter velgeren opp eller ned på skjermmenyen.
Angir høyere eller lavere kanalnummer.
Norsk-6
¦ / ‹VOL
Ø VOL¦
Flytter velgeren til venstre eller høyre på
skjermmenyen. Øker eller senker nivået på
lydvolumet og verdiene på valgte funksjon.
∏ EXIT
Går ut av skjermmenyen.
” AUTO
Gir deg mulighet til å oppleve kvaliteten på bildet
som vises. Verdiene for fin, grov og plassering
justeres automatisk. (Det fungerer bare i PC-modus.)
’
POWER
Slår TV-apparatet PÅ/AV.
˝ Strømindikator
Ô Mottaker for fjernkontroll
 Høyttalere
Vise koblingspanelet (forts.)
Tillegg
Strøminngang
du kobler et audio- eller videosystem til TV-apparatet, må
☛ Når
du forsikre deg om at alle elementene er slått av. Du finner
detaljerte instruksjoner om tilkobling og tilhørende
sikkerhetsforanstaltninger i dokumentasjonen som følger med
utstyret.
Norsk-7
Vise koblingspanelet (forts.)
ΠKoble til en antenne eller et kabelnettverk (avhengig av modellen)
For at du skal kunne se fjernsynskanaler på riktig måte, må TV-apparatet motta et signal fra en av følgende
kilder:
- Utendørsantenne
- Kabelnettverk
- Satellittnettverk
´ Koble til digitalboks, videospiller eller DVD-spiller
- Koble SCART-kabelen for digitalboksen, videospilleren eller DVD-spilleren til SCART-kontakten på
digitalboksen, videospilleren eller DVD-spilleren.
- Hvis du vil koble til både digitalboksen og videospilleren (eller DVD-spilleren), må du koble digitalboksen til
videospilleren (eller DVD-spilleren) og deretter koble videospilleren (eller DVD-spilleren) til TV-apparatet.
ˇ Koble til en datamaskin
- Koble den 15-pinners D-SUB-kontakten til PC-video-kontakten.
- Koble stereolydkabelen til “Audio (ST)” bak på TV-apparatet og den andre enden til “Audio Out” på lydkortet
på datamaskinen.
➣
15-pinners D-SUB-kontakt
Norsk-8
Pinne
Separat H/V
Sammensatt H/V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rød (R)
Grønn (G)
Blå (B)
Jording
Jording (DDC-retur)
Jording - Rød (R)
Jording - Grønn (G)
Jording - Blå (B)
Ingen tilkobling
Jording - Synk. / Selvtest
Jording
DDC - SDA (dato)
Horisontal synk.
Vertikal synk.
DDC - SCL (klokke)
Rød (R)
Grønn (G)
Blå (B)
Jording
Jording (DDC-retur)
Jording - Rød (R)
Jording - Grønn (G)
Jording - Blå (B)
Ingen tilkobling
Jording - Synk. / Selvtest
Jording
DDC - SDA (dato)
Horisontal/vertikal synk.
Brukes ikke
DDC - SCL (klokke)
Vise koblingspanelet (forts.)
¨ Koble til eksterne A/V-enheter
- Koble RCA- eller S-VIDEO-kabelen til det aktuelle eksterne A/V-utstyret, for eksempel videospiller,
DVD-spiller eller videokamera.
- Koble RCA-audiokablene til “AUDIO (L)” og ”AUDIO (R)” bak på TV-apparatet og de andre endene til
tilsvarende lyduttak på A/V-enheten.
- Hodetelefoner kan kobles til uttaket for hodetelefoner (Ø) bak på TV-apparatet. Når hodetelefonene er
koblet til, er lyden fra de innebygde høyttalerne slått av.
ˆ Kensington-lås
- Dette TV-apparatet er konstruert for bruk av tyverisikringslås.
➢
Tilbaketrekkbart stativ
15
Vipp på skjermen til du er fornøyd.
Maksimal hellingsvinkel er 15 grader
bakover. Ikke vipp TV-apparatet mer enn
det som er angitt.
Bruk av makt for å vippe TV-apparatet
mer enn det som er angitt, kan gi varig
skade på den mekaniske delen av
stativet.
Vise bilder fra eksterne kilder
Når du har koblet til alle de forskjellige lyd- og videosystemene,
kan du vise de ulike kildene ved å velge tilhørende inngang.
Power
1
Kontroller at alle de nødvendige koblingene er utført (du finner
mer informasjon på side 8 og 9).
2
Slå på TV-apparatet og trykk om nødvendig gjentatte ganger på
knappen TV/VIDEO. Inngangskildene vises i denne rekkefølgen:
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
S.STD
TV - VIDEO1 - VIDEO2 - S-VIDEO.
Norsk-9
Sette på et vegg- eller armstativ
Dette TV-apparatet støtter VESA-standarden til bruk for diverse VESA-stativer. For å montere VESAstativer følger du de angitte instruksjonene.
(A)
(B)
1
Legg TV-apparatet med skjermen ned på ett flatt underlag, og beskytt skjermen med en pute eller lignende.
2
Fjern alle kabler som er koblet til TV-apparatet.
3
Fjern alle fire skruer, og fjern deretter stativet fra TV-apparatet.
4
Koble til igjen alle kablene du koblet fra i trinn 2.
5
Nå kan du montere vegg-/armstativet.
Montere et VESA-godkjent stativ
Juster monteringsoverflaten som har huller, til moteringsoverflaten på bakdekslet. Fest den med de fire
skruene som fulgte med armsokkelen, veggstativet, eller annen type sokkel.
Monteringsoverflate på bakdeksel
Montering
Norsk-10
Sette inn batterier i fjernkontrollen
Du må sette inn eller bytte ut batterier i fjernkontrollen når du:
◆ Kjøper TV-apparatet
◆ Oppdager at fjernkontrollen ikke lenger fungerer som den
skal
1
Fjern dekslet på baksiden av fjernkontrollen ved å trykke ned og dra
kraftig.
2
Sett inn to batterier av typen R03, UM4, “AAA” 1.5V eller tilsvarende.
Pass på at polene settes riktig vei:
◆ + på batteriet mot + på fjernkontrollen
◆ - på batteriet mot - på fjernkontrollen
3
Sett dekslet på plass igjen ved å rette det inn etter hoveddelen på
fjernkontrollen og trykke det tilbake på plass.
➣
Ikke bland batterityper, for eksempel alkaliske batterier og
brunsteinbatterier
Norsk-11
Vise den infrarøde fjernkontrollen (alle funksjoner unntatt Tekst-TV)
Direkte valg til PC-modus
Power
På/av-knapp for TV-apparat
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
Valg av tilgjengelige kilder
Vise innstillingsinformasjon
Fryse bilde
P.STD
S.STD
Bildeeffektvalg
Lydeffektvalg
Neste kanal
Menyvisning og bekreftelse av
endringer
P
MENU
Lavere volum
Høyere volum
P
Forrige kanal
MUTE
EXIT
Midlertidig demping av lyden
Nummerknapper for direkte
kanalvalg
Avslutte skjermmenyen /
Slå av bilde-i-bilde (PIP)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/--
En-/tosifret kanalvalg
0
Forrige kanal
TTX/MIX
Lydmodusvalg
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
CANCEL
Automatisk justering til
innkommende videosignal
Slå av automatisk
Bildestørrelsesvalg
PIP
ON
SIZE
LOCATE
Slå på bilde-i-bilde (PIP)/
Valg av PIP-kilde
Valg av PIP-plassering
PIP-størrelsesvalg
➣
Norsk-12
Fjernkontrollen kan fungere dårligere i sterkt lys.
Vise fjernkontrollen (Tekst-TV-funksjoner)
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
S.STD
Tekst-TV neste side
Programvalg etter navn
P
MENU
P
Forrige Tekst-TV-side
MUTE
EXIT
Gå ut av Tekst-TV-visning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/-0
Tekst-TV-visning /
Vise både Tekst-TV og
normal sending samtidig
Holde tilbake Tekst-TV
Vise skjult Tekst-TV-tekst
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
Lagre Tekst-TV
Størrelsesvalg for Tekst-TV
CANCEL
PIP
Valg av Tekst-TV-modus
(Liste eller Flof)
Avbryte Tekst-TV
ON
SIZE
LOCATE
Tekst-TV-underside
Valg av hurtigtekstemne
Norsk-13
Slå på og av
Strømledningen er festet til baksiden av TV-apparatet.
Power
TV/VIDEO
1
PC
DISPLAY
P.STD
S.STD
Sett inn støpselet i en egnet stikkontakt.
Resultat:
STILL
Standby-indikatoren lyser på frontpanelet.
2
Trykk på Power (
3
Du slår det av ved å trykke en gang til på Power (
)-knappen for å slå på TV-apparatet.
)-knappen .
Sette skjermen i standby-modus
Du kan sette TV-apparatet i standby-modus for å redusere
strømforbruket.
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
Standby-modus kan være nyttig hvis du vil ta en pause i TV-tittingen
(for eksempel under et måltid).
S.STD
1
Trykk på Power (
2
Når du vil slå på TV-apparatet igjen, trykker du på Power (
knappen en gang til, eller på en av nummerknappene.
➣
Norsk-14
)-knappen.
)-
Ikke la fjernsynsapparatet stå i standby-modus i lang tid
(for eksempel når du er på ferie). Slå av ved å trykke på
knappen ( ). Det beste er å koble apparatet fra strømnettet
og antennen.
Bli kjent med fjernkontrollen
Fjernkontrollen brukes hovedsakelig til å:
◆ Bytte kanal og justere volumet
◆ Stille inn TV-apparatet med skjermmenysystemet
Power
Følgende tabell viser knappene som brukes oftest, og hvilke funksjoner
de har.
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
DISPLA
P.STD
.STD
Knapp
Visningsfunksjon
Menyfunksjon
▲
P
Viser neste lagrede
kanal.
Brukes til å velge forrige
menyalternativ.
P
▼
Viser forrige lagrede
kanal.
Brukes til å velge neste
menyalternativ.
S.STD
P
MENU
P
MUTE
PRE-CH
0
til
9
STILL
EXIT
Brukes til å veksle frem og tilbake mellom de to sist viste
kanalene. (PRE-CH; Forrige kanal)
1
2
3
Viser tilsvarende kanaler.
4
5
6
7
8
PRE-CH
-/--
Brukes til å velge et kanalnummer større enn ni.
Trykk på denne knappen, og symbolet “--”vises.
Angi det tosifrede kanalnummeret.
9
PRE-CH
-/-0
TTX/MIX
Senker volumet.
Øker volumet.
MUTE
MENU
EXIT
Brukes til å...
◆ Vise en undermeny med
valgmuligheter for gjeldende
menyalternativ.
◆ Søke manuelt fremover etter
kanaler
◆ Senke verdien for et
menyalternativ
AUTO
AUT
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
PIP
SIZE
LOCATE
LOCA
TE
ON
Brukes til å...
◆ Vise en undermeny med
valgmuligheter for gjeldende
menyalternativ
◆ Søke manuelt bakover etter
kanaler
◆ Øke verdien for et
menyalternativ
Slår av lyden midlertidig.
➣
Når du vil slå på lyden igjen, trykker du en gang til på
denne knappen. Du kan også trykke på
- eller
+.
Viser
skjermmenysystemet.
CANCEL
Går tilbake til forrige forrige
meny eller til normalvisning.
Brukes til å avslutte menysystemet og gå direkte tilbake til
normalvisning.
Norsk-15
Velge språk
P.STD
.STD
S.STD
P
Første gang du bruker TV-apparatet, må du velge hvilket språk som
skal brukes til å vise menyer og innstillinger.
1
MENU
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
Hovedmenyen vises.
P
2
MUTE
EXIT
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i gruppen Function
(Funksjon) vises.
3
Trykk på
Off
4
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Language (Språk).
Normal
English
5
Velg et bestemt språk ved å trykke gjentatte ganger på
6
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på EXIT-knappen for å
gå tilbake til normalvisning.
Function
Sleep timer
PIP
Size
Language
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Function (Funksjon).
Norsk-16
- eller
+.
- eller
+.
Lagre kanaler automatisk
Du kan søke etter de frekvensområdene du har tilgang til
(tilgjengeligheten avhenger av hvilket land du bor i). Automatisk
tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med
faktiske eller ønskede programnumre. Du kan imidlertid sortere
numrene manuelt og slette alle kanaler du ikke ønsker å se på.
1
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
Hovedmenyen vises.
Channel
2
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Channel (Kanal).
Resultat:
3
Trykk på
Resultat:
4
Trykk på
De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel (Kanal)
vises.
- eller
Country
Search
UK
+.
Auto store (Autolagring) er valgt.
- eller
+ igjen.
Channel
Resultat:
Valgmulighetene i gruppen Auto store (Autolagring)
vises med Country (Land) valgt.
5
Velg ditt land ved å trykke gjentatte ganger på
- eller
+. Du
kan velge blant følgende land.
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia Nederland - Schweiz - Sverige - UK - East Europe.
6
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Search (Søk), og trykk deretter på
- eller
+.
Resultat:
➣
7
Søket avsluttes automatisk. Kanalene sorteres og lagres i
en rekkefølge som gjenspeiler posisjonene de har i
frekvensområdet (lavest først, høyest sist). Deretter vises
programmet som opprinnelig ble valgt.
Country
Search
UK
Search
Program
Frequency
Band
P1
43MHz
VHF-L
For å stoppe søket før det er fullført trykker du på EXIT-knappen.
Når kanalene er lagret, kan du:
◆ Bytte kanal
◆ Tildele navn til de lagrede kanalene (se side 19)
◆ Slette en kanal (se side 20)
◆ Fininnstille kanalmottaket om nødvendig (se side 20)
◆ Sortere kanalene i ønsket rekkefølge (se side 21)
Norsk-17
Lagre kanaler manuelt
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Du kan lagre opptil 100 kanaler – også de som mottas via
kabelnettverk. Når du lagrer kanaler manuelt, kan du velge:
◆ Om du vil lagre hver av kanalene som blir funnet, eller ikke
◆ Hvilket programnummer du vil gi de enkelte kanalene du
lagrer
1
Channel
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
?
Channel
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
?
Resultat:
2
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
?
Hovedmenyen vises.
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Channel (Kanal).
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel (Kanal)
vises.
3
Trykk på
4
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Manual store (Manuell lagring).
Trykk på
- eller
+.
Resultat:
5
- eller
+.
TValgmulighetene i gruppen Manual store (Manuell
lagring) vises med Colour system (Fargesystem) valgt.
Om nødvendig angir du sendingsstandard ved å trykke gjentatte
ganger på
- eller
+.
Resultat:
Channel
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
Trykk på MENU-knappen.
Fargestandardene vises i denne rekkefølgen:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43.
6
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Sound system (Lydsystem). Angi
ønsket lydstandard ved å trykke gjentatte ganger på
- eller
+.
Resultat:
Lydstandardene vises i denne rekkefølgen:
BG - DK - I - L.
Channel
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
7
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
?
Hvis du vet kanalnummeret som skal lagres, kan du trykke på P▼
eller P▲ for å velge Channel (Kanal). Angi ønsket nummer ved å
trykke på
- eller
+.
Hvis du ikke vet kanalnumrene, kan du trykke på P▼ eller P▲ for å
velge Search (Søk). Trykk på
- eller
+ for å starte søkingen.
Resultat:
Channel
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
?
8
For å tildele et programnummer til en kanal velger du Program ved å
trykke på P▼ eller P▲. Trykk på
- eller
+ for å finne riktig
nummer.
9
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Store (Lagre). Velg OK ved å
trykke på
- eller
+.
Resultat:
Channel
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
Norsk-18
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
OK
Kanalsøkeren søker gjennom frekvensområdet helt til
den første kanalen eller den valgte kanalen vises på
skjermen.
10
Kanalen og det tilhørende programnummeret blir lagret.
Gjenta trinn 7 til 9 for hver kanal som skal lagres.
Gi navn til kanaler
Hvis informasjon om kanalnavn sendes når du lagrer kanalene enten
manuelt eller automatisk, blir navnene direkte tilordnet til kanalen. Du
kan imidlertid endre disse navnene eller tilordne nye navn om
nødvendig.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Hovedmenyen vises.
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Channel (Kanal).
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel (Kanal)
vises.
3
Trykk på
4
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Name (Navn).
Trykk på
- eller
+.
Resultat:
- eller
+.
Channel
P1
P2
P3
P4
-----------------
P1
P2
P3
P4
A----------------
Gjeldende kanaler vises.
Channel
5
Om nødvendig velger du kanalen som skal gis nytt navn ved å trykke
på P▼ eller P▲.
6
Trykk på
7
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge en bokstav (A~Z), et tall (0~9) eller
et symbol (-, mellomrom). Gå til forrige eller neste bokstav ved å
trykke på
- eller
+.
8
Gjenta trinnene 5 til 7 for hver kanal som skal tildeles et nytt navn.
- eller
+.
Norsk-19
Hoppe over uønskede kanaler
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Du kan utelate kanalene du velger fra de kanalene du har søkt
gjennom. Når du søker gjennom de lagrede kanalene, vises ikke de
som du har valgt å hoppe over.
Alle kanaler du ikke spesifikt har valgt å hoppe over, vises under
søkingen.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Channel (Kanal).
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel (Kanal)
vises.
3
Trykk på
4
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Add/Erase (Legg til/Slett).
Trykk på
- eller
+.
Resultat: De lagrede kanalene vises.
5
Trykk på P▼ eller P▲ ? for å velge kanalen som skal legges til eller
slettes. Velg om nødvendig Added (Lagt til) eller Erased (Slettet)
ved å trykke på
- eller
+.
6
Gjenta trinn 5 for hver kanal som skal legges til eller slettes.
Channel
P1
P2
P3
P4
Added
Added
Added
Added
Channel
P1
P2
P3
P4
Erased
Added
Added
Added
- eller
+.
Fininnstilling av kanalmottak
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Hvis mottaket er godt, trenger du ikke å fininnstille kanalen. Dette
gjøres automatisk under søking og lagring. Hvis signalet er svakt eller
forvrengt, må du kanskje fininnstille kanalen manuelt.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Channel (Kanal).
Resultat:
Fine tune
+ 1
Norsk-20
Hovedmenyen vises.
De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel (Kanal)
vises.
3
Trykk på
4
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Fine tune (Fininnstilling).
5
For å få et skarpt og klart bilde og god lydkvalitet trykker du på
- eller
+.
- eller
+.
Sortere de lagrede kanalene
Du kan bytte om på numrene på to kanaler for å:
◆ Endre nummerrekkefølgen som kanalene er automatisk
lagret i
◆ Gi numre som er lette å huske til kanalene du oftest ser på
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Channel
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Channel (Kanal).
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel (Kanal)
vises.
3
Trykk på
4
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Channel sort (Kanalsortering).
Trykk på
- eller
+.
Resultat:
- eller
Alternativene i gruppen Channel sort (Kanalsortering)
vises, og From (Fra) er valgt.
Velg kanalnummeret som du ønsker å endre ved å trykke gjentatte
ganger på
- eller
+.
6
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge To (Til). Velg det nye
kanalnummeret som du ønsker å angi ved å trykke gjentatte ganger
på
- eller
+.
7
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Store (Lagre). Velg OK for å
bekrefte skifte av kanalnummer ved å trykke på
- eller
+.
Resultat:
From
To
Store
P1 ----P-?
From
To
Store
P1
P3
?
From
To
Store
P3
P1
OK
+.
5
6
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Den valgte kanalen bytter plass med den som tidligere var
lagret under det valgte nummeret.
Channel
---------
Channel
---------
For å flytte alle kanalene til ønsket kanalnummer trykker du på P▼
eller P▲ for å velge From (Fra), og deretter gjentar du trinn 5 til 7.
Norsk-21
Endre bildestandarden
Picture
Mode
Custom
Brightness
Contrast
Sharpness
Colour
Tint
Colour tone
Standard
Du kan velge den bildetypen som passer deg best.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Picture (Bilde).
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture (Bilde) vises.
3
Trykk på
Resultat:
4
Velg ønsket bildeeffekt ved å trykke gjentatte ganger på
- eller
+. Følgende bildeeffekter er tilgjengelige:
Dynamic (Dynamisk) - Standard - Movie (Film) - Custom
(Brukerdefinert).
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
S.STD
➣
P
➣
- eller
+.
Mode (Modus) er valgt.
Du kan også angi disse alternativene ved å trykke på P.STD
(Picture Standard (Bildestandard)).
Hvis du endrer innstillingene for Brightness (Lysstyrke),
Contrast (Kontrast), Sharpness (Bildeskarphet), Color
(Farge) eller Tint (Fargenyanse) (bare for NTSC) på menyen
Picture (Bilde), blir alternativet Custom (Brukerdefinert)
valgt automatisk.
Justere bildeinnstillingene
Picture
Mode
Custom
Brightness
Contrast
Sharpness
Colour
Tint
Colour tone
Standard
TV-apparatet har flere innstillinger som gjør at du kan kontrollere
bildekvaliteten.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Picture (Bilde).
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture (Bilde) vises.
3
Trykk på
4
Velg alternativet (Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast),
Sharpness (Bildeskarphet), Colour (Farge) or Tint (Fargenyanse))
du vil justere, ved å trykke på P▼ eller P▲. Trykk på
- eller
+.
Resultat: Den vannrette stolpen vises.
5
Trykk på
6
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Colour tone (Fargetone). Velg
ønsket alternativ ved å trykke gjentatte ganger på
- eller
+.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Cool2 - Cool 1 - Normal - Warm 1 - Warm2.
- eller
+.
Brightness
50
Picture
Mode
Custom
Brightness
Contrast
Sharpness
Colour
Tint
Colour tone
Standard
➣
Norsk-22
- eller
+ for å gå til ønsket innstilling.
Hvis du gjør noen endringer i disse innstillingene, skifter
bildestandarden automatisk til Custom (Brukerdefinert).
Velge bildeformat
Du kan velge det bildeformatet som passer deg best.
1
Function
Sleep timer
PIP
Size
Language
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Function (Funksjon).
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Function
(Funksjon) vises.
3
Trykk på
4
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Size (Størrelse).
5
Velg ønsket bildeformat ved å trykke gjentatte ganger på
+.
➣
- eller
+.
Off
Normal
English
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
ON
- eller
Du kan også angi disse alternativene ved å trykke på knappen
P.SIZE (Bildestørrelse).
Normal
Normal
Angir bildeformatet til 4:3
normal modus.
Dette er standard TVskjermstørrelse.
Wide
Wide
Angir bildeformatet til 16:9
widescreen-modus.
Zoom
Zoom
Forstørrer bildet på skjermen.
Fryse bildet
➣ Ikke tilgjengelig i PC-modus.
Trykk på “STILL”-knappen for å fryse bildet i en spesiell ramme.
For å gå tilbake til normalvisning trykker du på “STILL”-knappen igjen.
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
S.STD
Norsk-23
Endre lydstandarden
Du kan velge hvilken type lydeffekt som skal brukes når du ser på en
bestemt sending.
Sound
Mode
Bass
Treble
Dolby
Custom
:
Off
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
TV/VIDEO
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Sound (Lyd).
Resultat:
Power
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
3
4
P
De tilgjengelige alternativene i gruppen Sound (Lyd) vises.
Trykk på
Resultat:
S.STD
Hovedmenyen vises.
- eller
+.
Mode (Modus) er valgt.
Velg ønsket lydeffekt ved å trykke gjentatte ganger på
+. Følgende lydeffekter er tilgjengelige:
- eller
Custom (Brukerdefinert) - Standard - Music (Musikk) - Movie
(Film) - Speech (Tale).
➣
Du kan også angi disse alternativene ved å trykke på knappen
S.STD (lydstandard).
Justere lydinnstillingene
Lydinnstillingene kan justeres slik at de passer dine personlige ønsker.
Sound
Mode
Bass
Treble
Dolby
Custom
1
:
Off
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Sound (Lyd).
Resultat:
Bass
Hovedmenyen vises.
De tilgjengelige alternativene i gruppen Sound (Lyd) vises.
3
Trykk på
4
Velg alternativet (Bass eller Treble) som skal justeres, ved å trykke
på P▼ eller P▲. Trykk på
- eller
+.
- eller
+.
51
Resultat:
5
Trykk på
➣
Norsk-24
Den vannrette stolpen vises.
- eller
+ for å gå til ønsket innstilling.
Hvis du gjør noen endringer i disse innstillingene, skifter
lydstandarden automatisk til Custom (Brukerdefinert).
Bruke Dolby Surround
Denne funksjonen gir en hjemmekinoliknende Dolby-effekt ved å
blande venstre og høyre høyttalere.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Sound
Mode
Bass
Treble
Dolby
Custom
:
On
Hovedmenyen vises.
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Sound (Lyd).
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i gruppen Sound (Lyd) vises.
3
Trykk på
4
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Dolby.
5
For å få Dolby-lydeffekt velger du On (På) ved å trykke på
- eller
+.
- eller
+.
Velge lydmodus
Du kan angi lydmodus ved å trykke på knappen “DUAL I/II”.
Når du trykker på den, vises gjeldende lydmodus på skjermen.
NICAM
Stereo
DUAL 1/2
Mono
MONO
Stereo
STEREO ↔ MONO
Dual
DUAL 1 ↔ DUAL 2
Mono
MONO
Stereo
MONO ↔ STEREO
Dual
→ MONO → DUAL 1
DUAL 2
➣
Standard
→
FM
Stereo
Lydtype
Automatisk
endring
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
ON
DUAL 1
Automatisk
endring
DUAL 1
◆ Hvis mottaksforholdene blir forverret, vil det bli bedre å lytte
hvis modusen settes til MONO.
◆ Hvis stereosignalet er svakt og det skjer automatisk
omkobling, må du bytte til MONO.
Norsk-25
Vise bilde-i-bilde (PIP)
Function
Sleep timer
PIP
Size
Language
Off
Normal
English
Du kan vise et underbilde inne i hovedbildet fra et TV-program eller fra
eksterne A/V-kilder som video- eller DVD-spillere. På denne måten kan
du følge med på et fjernsynsprogram eller overvåke et videosignal fra
tilkoblet utstyr, samtidig som du ser på et TV-program eller et annet
videosignal.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
Hovedmenyen vises.
Function
PIP
:
TV/Video
Size
Locate
On
TV
Small
2
Resultat:
:
TV/Video
Size
Locate
On
TV
Small
Trykk på
4
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge PIP (Bilde-i-bilde). Trykk på
eller
+.
Resultat:
5
6
➣
TV/Video
Size
Locate
On
TV
Small
7
Function
TV/Video
Size
Locate
On
TV
Small
8
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
PIP
SIZE
LOCATE
LOCA
TE
ON
Norsk-26
- eller
+.
Kildene vises i denne rekkefølgen:
TV - VIDEO1 - VIDEO2 - S-VIDEO.
Størrelsene vises i følgende rekkefølge:
Small (Liten) - Medium (Middels) - Large (Stor).
◆ Du kan også velge disse alternativene ved å trykke på
knappen SIZE (Størrelse).
◆ Ikke tilgjengelig i PC-modus.
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Locate (Plassering).
Flytt underbildet mot klokken ved å trykke på
- eller
➣
SLEEP
De tilgjengelige alternativene i PIP-gruppen vises.
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Size (Størrelse). Velg en størrelse
for underbildet ved å trykke på
- eller
+.
Resultat:
:
-
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge TV/Video. Velg en kilde for
underbildet ved å trykke på
- eller
+.
➣
PIP
+.
Du kan også aktivere PIP ved å trykke på PIP ON (Bilde-i-bilde på).
Function
:
- eller
Velg On (På) ved å trykke på
Resultat:
PIP
De tilgjengelige alternativene i gruppen Function
(Funksjon) vises.
3
Function
PIP
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Function (Funksjon).
+.
Du kan også flytte underbildet ved ganske enkelt å trykke på
knappen LOCATE (Plassering).
Slå av automatisk
Du kan angi hvor lang tid (mellom 10 og 240 minutter) det skal gå før
TV-apparatet automatisk slår seg av.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på
Resultat:
4
Off
Normal
English
Hovedmenyen vises.
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Function (Funksjon).
Resultat:
3
Function
Sleep timer
PIP
Size
Language
De tilgjengelige alternativene i gruppen Function
(Funksjon) vises.
- eller
+.
Sleep timer (Tidsmåler for Standby-modus) velges.
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
DISPLAY
STILL
ON
Velg antall minutter som skal gå før TV-apparatet slår seg av
automatisk, ved å trykke gjentatte ganger på
- eller
+.
◆ Forhåndsinnstilte tidsintervaller: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150,
180,210, og 240 minutter.
➣
Du kan også velge ved ganske enkelt å trykke på “SLEEP”knappen.
Hvis Sleep Timer-funksjonen allerede er stilt inn, vises tiden
som er igjen før TV-apparatet blir slått av. Hvis Sleep Timerfunksjonen ikke er stilt inn, vises Off (Av).
Vise informasjon
Du kan vise innstillingsstatusen for valgte kilde ved å trykke på
“DISPLAY”-knappen på fjernkontrollen. Informasjonen som vises,
varierer avhengig av den valgte kilden.
Power
TV/VIDEO
PC
P.STD
S.STD
Norsk-27
Installere PC-programvaren (Windows 98-basert)
Nedenfor vises Windows-innstillinger for en vanlig datamaskin. Bildene som faktisk vises på PCen, vil
trolig se annerledes ut, avhengig av hvilken Windows-versjon og hvilket videokort du har. Men selv om
skjermen din ser annerledes ut, gjelder den samme grunnleggende informasjonen om oppsett i nesten
alle tilfeller. (Hvis ikke, kan du ta kontakt med datamaskinprodusenten eller Samsung-forhandleren.)
1
Først klikker du på “Settings (Innstillinger)” på
startmenyen i Windows.
Når “Settings (Innstillinger)” is er uthevet, flytter du
markøren slik at “Control Panel (Kontrollpanel)”
utheves.
2
Når kontrollpanelskjermbildet vises,
klikker du på “Display (Skjerm)”. Det
kommer frem en skjermdialogboks.
3
Gå til kategorien “Settings (Innstillinger)” ti
skjermdialogboksen.
Riktig størrelsesinnstilling (oppløsning)
- 15” : 1024 x 768 piksler
- 17” : 1280 x 1024 piksler
Hvis det finnes et alternativ for vertikal frekvens i
dialogboksen for skjerminnstillinger, skal den riktige
verdien være “60” eller “60 Hz”. Ellers klikker du bare på
“OK” og går ut av dialogboksen.
Norsk-28
Justere lysstyrke og kontrast
➣
Forhåndsinnstill til PC-modus ved hjelp av PC-knappen.
PC
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge PC.
Resultat:
3
Trykk på
Resultat:
4
Trykk på
Resultat:
5
De tilgjengelige alternativene i PC-gruppen vises.
- eller
1024x768
48.2kHz 59.8Hz
+.
Image (Bilde) er valgt.
- eller
+ igjen.
De tilgjengelige alternativene i Image (Bilde)-gruppen
vises.
PC
Image
Brightness
Contrast
Velg alternativet (Brightness (Lysstyrke) eller Contrast (Kontrast))
som skal justeres for fargen på datamaskinbildet, ved å trykke på
P▼ eller P▲. Trykk på
- eller
+.
Resultat:
6
Hovedmenyen vises.
Image
Image lock
Position
Colour adjust
Recall
Trykk på
Den vannrette stolpen vises.
- eller
Brightness
90
+ for å gå til ønsket innstilling.
Norsk-29
Justere bildekvaliteten
➣
PC
Image
Image lock
Position
Colour adjust
Recall
Forhåndsinnstill til PC-modus ved hjelp av PC-knappen.
Denne funksjonen brukes til å fininnstille og få frem det beste bildet
ved å fjerne støy som gir ustabile bilder med dirring og refleks.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
1024x768
Hovedmenyen vises.
48.2kHz 59.8Hz
2
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge PC.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i PC-gruppen vises.
PC
Image lock
Coarse
Fine
3
Trykk på
4
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Image Lock (Bildelås).
Trykk på
- eller
+.
Resultat:
5
Coarse
1344
Trykk på
➣
Norsk-30
+.
De tilgjengelige alternativene i gruppen Image Lock
(Bildelås) vises.
Velg alternativet (Coarse (Grov) eller Fine (Fin)) som du vil bruke for
å justere kvaliteten på datamaskinbildet, ved å trykke på P▼ eller P▲.
Trykk på
- eller
+.
Resultat:
6
- eller
Den vannrette stolpen vises.
- eller
+ for å gå til ønsket innstilling.
Denne funksjonen kan endre bredden på bildet.
Om nødvendig justerer du plasseringen til midten.
Endre bildeposisjonen
➣
Forhåndsinnstill til PC-modus ved hjelp av PC-knappen.
PC
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge PC.
Resultat:
TDe tilgjengelige alternativene i PC-gruppen vises.
3
Trykk på
4
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Position (Posisjon).
Trykk på
- eller
+.
5
Trykk på
1024x768
48.2kHz 59.8Hz
+.
Velg posisjonen (H-Position eller V-Position)som skal justeres,
ved å trykke på P▼ eller P▲. Trykk på
- eller
+.
Resultat:
6
- eller
Image
Image lock
Position
Colour adjust
Recall
PC
Position
H-Position
V-Position
Den vannrette stolpen vises.
- eller
+ for å gå til ønsket innstilling.
H-Position
50
Norsk-31
Justere fargene
➣
PC
1
Image
Image lock
Position
Colour adjust
Recall
1024x768
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
PC
Hovedmenyen vises.
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge PC.
Resultat:
48.2kHz 59.8Hz
Mode
Red
Green
Blue
Forhåndsinnstill til PC-modus ved hjelp av PC-knappen.
De tilgjengelige alternativene i PC-gruppen vises.
3
Trykk på
4
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Colour adjust (Fargejustering).
Trykk på
- eller
+.
Custom
Resultat:
- eller
+.
Alternativene i gruppen Colour adjust (Fargejustering)
vises, og Mode (Modus) er valgt.
5
Velg ønsket fargemodus ved å trykke gjentatte ganger på
- eller
+. Følgende fargemoduser er tilgjengelige.
Custom (Brukerdefinert) - Colour 1 (Farge 1) - Colour 2 (Farge 2)
- Colour 3 (Farge 3).
6
Hvis du vil justere fargen slik du ønsker, velger du alternativet (Red
(Rød), Green (Grønn) eller Blue (Blå)) som skal justeres, ved å
trykke på P▼ eller P▲. Trykk på
- eller
+.
PC
Mode
Red
Green
Blue
Custom
Resultat:
7
Trykk på
➣
Red
50
Norsk-32
Den vannrette stolpen vises.
- eller
+ for å gå til ønsket innstilling.
Hvis du gjør endringer til innstillingene Red (Rød), Green
(Grønn), eller Blue (Blå), angis Mode (Modus) automatisk til
Custom (Brukerdefinert).
Starte opp bildeinnstillingene
➣
Forhåndsinnstill til PC-modus ved hjelp av PC-knappen.
Du kan bytte ut alle bildeinnstillingene med fabrikkstandardene.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge PC.
Resultat:
3
4
Trykk på
1024x768
48.2kHz 59.8Hz
De tilgjengelige alternativene i PC-gruppen vises.
- eller
+.
Trykk på P▼ eller P▲ for å velge Recall (Gjenkall).
Trykk på
- eller
+.
Resultat:
5
Hovedmenyen vises.
PC
Image
Image lock
Position
Colour adjust
Recall
PC
Recall
Image recall
Colour recall
De tilgjengelige alternativene i gruppen Recall (Gjenkall)
vises.
Velg alternativet (Image recall (Gjenkall bilde) eller Color recall
(Gjenkall farge)) som skal byttes ut, ved å trykke på P▼ eller P▲.
Trykk på
- eller
+.
Resultat:
Skjermen blir svart og går tilbake til opprinnelig visning
noen sekunder senere.
Norsk-33
Tekst-TV-funksjon
De fleste fjernsynskanaler tilbyr skriftlige informasjonstjenester via
Tekst-TV. Informasjonen omfatter:
◆ Sendetidspunkt for TV-programmer
◆ Nyheter og værmeldinger
◆ Sportsresultater
◆ Trafikk- og reisemeldinger
Denne informasjonen er inndelt i nummererte sider (se diagram).
Del
Innhold
A
Valgt sidenummer.
B
Sendestasjonsidentitet.
C
Gjeldende sidenummer eller søkestatus.
D
Dato og klokkeslett.
E
Tekst.
F
Statusinformasjon.
FASTEXT (HURTIGTEKST)-informasjon.
➣
Tekst-TV-informasjon går ofte over flere sider som vises i
rekkefølge. Disse kan du vise ved å:
◆ Angi sidenummeret
◆ Velge en tittel fra en liste
◆ Velge en farget overskrift (FASTEXT (HURTIGTEKST)system)
Norsk-34
Vise Tekst-TV-informasjon
Du kan til enhver tid vise Tekst-TV-informasjon på skjermen.
P
at Tekst-TV-informasjon skal vises korrekt, må mottaket
☛ For
av kanalen være stabilt, ellers kan det hende at
MENU
P
◆ Informasjon mangler
◆ Enkelte sider ikke kan vises
1
2
MUTE
Velg kanalen som tilbyr Tekst-TV-tjenester ved hjelp av knappen
P▼ eller P▲.
Trykk på TTX/MIX for å aktivere Tekst-TV-modusen.
EXIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/--
Resultat:
3
Innholdsfortegnelsen blir vist. Den kan vises når som helst
ved å trykke på
(indeks).
Hvis du ønsker å vise aktuell sending samtidig med Tekst-TV-siden,
trykker du en gang til på TTX/MIX.
4
For å gå tilbake til normalvisning trykker du på CANCEL (
5
Trykk på EXIT igjen for å gå ut av Tekst-TV-visning.
0
TTX/MIX
AUTO
AUT
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
CANCEL
PIP
ON
).
Norsk-35
Velge en side med nummerknappene
P.STD
.STD
S.STD
Du kan angi sidenummeret direkte ved å trykke på nummerknappene
på fjernkontrollen.
1
P
MENU
Angi det tresifrede sidenummeret som finnes i listen ved å trykke på
tilsvarende nummerknapper.
Resultat:
P
MUTE
EXIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Telleren for gjeldende side går oppover, og deretter vises
siden.
Hvis den valgte siden er koblet til flere tilleggsider, vises disse etter
hverandre. Hvis du vil fryse skjermen på en bestemt side, trykker du
på
. Trykk en gang til på
for å fortsette.
Bruke de ulike skjermalternativene:
PRE-CH
-/-0
Hvis du vil vise...
TTX/MIX
Trykker du på...
AUTO
AUT
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
CANCEL
PIP
ON
SIZE
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
LOCATE
LOCA
TE
CANCEL
PIP
ON
SIZE
Norsk-36
LOCATE
LOCA
TE
◆ Skjult tekst
(for eksempel svar på spørrekonkurranser)
(vis)
◆ Vanlig skjerm
(vis) på nytt
◆ En tilleggsside ved å
taste inn et 4-sifret nummer
SUBPAGE (
◆ Neste side
(side opp)
◆ Forrige side
(side ned)
◆ Dobbel skriftstørrelse i:
• Øvre halvdel av skjermen
• Nedre halvdel av skjermen
(størrelse)
• En gang
• To ganger
◆ Vanlig skjerm
• Tre ganger
)
Bruke FLOF til å velge en side
De ulike emnene som finnes på Tekst-TV-sidene, er fargekodet og kan
velges ved å trykke på de fargede knappene på fjernkontrollen.
1
2
Vis innholdssiden for Tekst-TV ved å trykke på knappen TTX/MIX.
TTX/MIX
AUTO
AUT
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
PIP
SIZE
LOCATE
LOCA
TE
ON
Trykk på fargeknappen som tilsvarer emnet du vil velge. De
tilgjengelige emnene vises på statuslinjen.
Resultat:
Siden vises med annen fargekodet informasjon som kan
velges på samme måte.
P.STD
3
Hvis du vil vise forrige eller neste side, trykker du på knappen med
tilsvarende farge.
4
Hvis du vil vise en underside, følger du disse trinnene.
S.STD
P
MENU
◆ Trykk på knappen SUBPAGE ( ).
Resultat: Tilgjengelige undersider vises.
P
◆ Velg ønsket underside. Du kan bla i undersider ved å trykke på
eller
.
MUTE
EXIT
MUTE
EXIT
Lagre Tekst-TV-sider
Du kan lagre opp til fire Tekst-TV-sider for å vise dem senere.
1
Velg modusen LIST ved hjelp av knappen LIST/FLOF (
Resultat:
➣
).
Fire 3-sifrede tall vises i forskjellige farger.
LIST/FLOF (
og FLOF.
) brukes til å veksle mellom modusene LIST
Trykk på fargeknappen som tilsvarer siden som skal byttes ut.
3
Angi det nye sidetallet med nummerknappene.
4
Gjenta trinn 2 og 3 for hver side som skal lagres, med forskjellig
fargeknapp hver gang.
Trykk på knappen
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/-0
2
5
1
TTX/MIX
AUTO
AUT
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
PIP
SIZE
LOCATE
LOCA
TE
ON
(lagre) til den tilhørende blokken blinker.
Norsk-37
Feilsøking: Før du kontakter servicepersonalet
Før du tar kontakt med Samsungs servicepersonale, bør du utføre følgende enkle kontroller.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av veiledningen nedenfor, noterer du modell- og
serienummeret på TV-apparatet og tar kontakt med din lokale forhandler.
Ingen lyd eller bilde
◆
◆
◆
◆
Normalt bilde, men ingen lyd
◆ Kontroller volumet.
◆ Kontroller om knappen MUTE har blitt trykket på fjernkontrollen.
Ikke noe bilde eller svart/hvitt-bilde
◆ Juster bildeinnstillingene.
◆ Kontroller at riktig sendingssystem er valgt.
Interferens på lyd og bilde
◆ Prøv å identifisere det elektriske apparatet som påvirker
TV-apparatet, og flytt det lenger unna.
◆ Koble TV-apparatet til en annen stikkontakt.
Uklart bilde eller snø på skjermen,
forvrengt lyd
◆ Kontroller retningen, plasseringen og koblingene for antennen.
Slik interferens skyldes ofte bruk av innendørsantenne.
Fjernkontrollen virker ikke
◆ Skift batterier i fjernkontrollen.
◆ Rengjør den øverste kanten på fjernkontrollen
(overføringsvinduet).
◆ Kontroller batteriterminalene.
Meldingen Check Signal Cable
(Kontroller signalkabel) vises.
◆ Kontroller at signalkabelen er festet ordentlig til PCen eller
videokildene.
◆ Kontroller at PCen eller videokildene er slått på.
For PC-modus vises meldingen Not
Supported Mode (Modus støttes ikke).
◆ Kontroller maksimal oppløsning og frekvens for videoadapteren.
◆ Sammenlign disse verdiene med dataene i
skjermmodusskjemaet.
I PC-modus ser det ut som vannrette
eller loddrette stolper dirrer eller gir
refleks i bildet.
◆ Juster funksjonen Grov eller Fin.
I PC-modus er skjermen svart og
strømindikatorlampen lyser gult eller
blinker hvert halve eller hele sekund.
◆ TV-apparatet bruker strømstyringssystemet.
◆ Beveg på datamaskinmusen eller trykk på en tast.
Kontroller at støpselet er satt inn i stikkontakten.
Kontroller at du har trykket på Power-knappen ( ).
Kontroller innstillingene for bildekontrast og lysstyrke.
Kontroller volumet.
fortsetter...
Norsk-38
Feilsøking: Før du kontakter servicepersonalet
I PC-modus er ikke bildet stabilt,
og det kan se ut som det vibrerer.
◆ Kontroller at skjermoppløsningen og frekvensene fra PC- eller
videokortet er tilgjengelig på TV-apparatet. På datamaskinen
kontrollerer du: Kontrollpanel, Skjerm, Innstillinger.
◆ Hvis innstillingen ikke er korrekt, bruker du et tilleggsprogram på
datamaskinen for å endre skjerminnstillingene.
➣
TV-apparatet støtter funksjoner for multiscan-visning i
følgende frekvensområde:
Horisontal frekvens 15” : 30 ~ 69 kHz
17” : 30 ~ 81 kHz
Vertikal frekvens 15” : 56 ~ 75 kHz
17” : 50 ~ 75 kHz
Maksimal 15” : 1024 x 768 @ 75Hz
oppdateringsfrekvens
17” : 1280 x 1024 @ 75Hz
I PC-modus er ikke bildet plassert midt på ◆ Juster horisontal og vertikal posisjon.
skjermen.
PowerSaver
Denne skjermen har et innebygd strømstyringssystem som heter PowerSaver. Dette
strømstyringssystemet sparer strøm ved å sette skjermen i lavstrømsmodus hvis den ikke blir brukt i
løpet av en viss tid. De tilgjengelige modusene er “On”, “Standby”, “Sleep” og “Deep Sleep”.
PowerSaver fungerer sammen med et VESA DPMS-kompatibelt videokort som er installert på
datamaskinen. Du bruker programvare installert på datamaskinen til å stille inn denne funksjonen.
Normal drift
Modus for strømsparingsfunksjon
(EPA/NUTEK)
Horisontal synk
Aktiv
Inaktiv
Vertikal synk
Aktiv
Inaktiv
Strømindikator
Grønn
Grønn blinking (1 sek. intervall)
LW15E23CB : 48W (maks.)
LW17E24CB : 58W (maks.)
Mindre enn 2W
Status
Strømforbruk
➣
Dette TV-apparatet går automatisk tilbake til normal drift når det får tilbake horisontal og
vertikal synkronisering. Dette skjer når du beveger datamaskinmusen eller trykker på en tast.
Norsk-39
Tekniske spesifikasjoner og miljøspesifikasjoner
Modell
Panel
Størrelse
Skjermstørrelse
Type
Pikselfrekvens
Visningsvinkel
Frekvens
Horisontal
Vertikal
Skjermfarger
Skjermoppløsning
Optimal modus
Maksimal modus
LW15E23CB
LW17E24CB
15” Diagonal
17” Diagonal
304.1(H) x 228.1(V) mm
337.92(H) x 270.336(V) mm
a-si TFT aktiv matrise
0.297 (H) x 0.297 (V) mm
0.264 (H) x 0.264 (V) mm
70/70/55/60 (L/R/U/D)
70/70/55/55 (L/R/U/D)
30 ~ 69 kHz
56 ~ 75 Hz
30 ~ 81 kHz
50 ~ 75 Hz
16,194,277 farger
1024 x 768 @ 60 Hz
1024 x 768 @ 75 Hz
1280 x 1024 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 75 Hz
Inngangssignal
Synk.
Videosignal
H/V Separat, TTL, P. eller N.
0.7 Vp-p @ 75 ohm
Strømforsyning
Innsignal
Utsignal
AC 90 ~ 264V, 1.0 ~ 0.5A (50Hz / 60Hz)
DC 14V/3A
DC 14V/3.5A
Strømforbruk
Maksimalt
Strømsparing
48 W
58 W
<2W
Dimensjoner (W x D x H) / vekt
TV-hoveddel
474 x 51 x 317 mm / 3.27 kg
Med stativ
474 x 204 x 397 mm / 3.97 kg
530 x 57 x 367 mm / 4.25 kg
530 x 204 x 447 mm / 4.95 kg
Miljøhensyn
Driftstemperatur
Luftfuktighet ved drift
Lagringstemperatur
Luftfuktighet ved lagring
50 °F til 104 °F (10 °C til 40 °C)
10% til 80%
- 13 °F til 113 °F (-25 °C til 45 °C)
5% til 95%
Lydegenskaper
Audioinngang 1
Audioinngang 2 (PC)
Utgang for hodetelefoner
Frekvens
Respons
RCA Jack (L, R), 0.5Vrms (-9dB)
3.5Ø Stereo Jack, 0.5Vrms (-9dB)
Maks. 10mW utgang (3.5Ø Stereo Jack, 321)
RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)
Norsk-40
Visningsmoduser
Hvis signalet fra systemet er identisk med standard signalmodus, justeres skjermen automatisk.
Hvis signalet fra systemet ikke er identisk med standardsignalmodusen, justerer du modusen i henhold
til brukerveiledningen for videokortet. Det er nemlig mulig at skjermen ikke kan vises eller at bare
strømindikatoren er på. For visningsmodusene på listen nedenfor er skjermbildet optimalisert fra
fabrikken.
Modus
Oppløsning
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Klokkefrekvens
for piksler (MHz)
Synk.polaritet
(H/V)
VGA
720 x 400
640 x 480
640 x 480
31.469
31.469
37.500
70.087
59.940
75.000
28.322
25.175
31.500
-/+
-/-/-
SVGA
800 x 600
46.875
75.000
49.500
+/+
XGA
1024 x 768
1024 x 768
48.363
60.023
60.004
75.029
65.000
78.750
-/+/+
SXGA
1280 x 1024
(LW17E24CB) 1280 x 1024
63.981
79.976
60.020
75.025
108.000
135.000
+ / -, + / +/+
Vedlikeholde TV-apparatet
For å unngå risiko for elektrisk sjokk bør du ikke ta fra hverandre TV-kabinettet (unntatt for å få tilgang
til kabelinngangene som beskrevet på side 7). Brukere må ikke utføre service på TV-apparatet.
Brukervedlikehold er begrenset til rengjøring, som forklart nedenfor:
Koble TV-apparatet fra strømuttaket før rengjøring.
◆ Når du rengjør TFT-LCD-skjermen og utsiden av panelet, bør du polere det med anbefalt
mengde rensemiddel på en myk, tørr klut. Ikke bruk kraft på TV-skjermen, men stryk forsiktig.
Hvis du bruker for stor kraft, kan det føre til flekker.
◆ Bruk aldri antennelige rengjøringsmaterialer for å rengjøre TV-apparatet eller andre elektriske
apparater.
Norsk-41
Notater
Norsk-42
Notater
Norsk-43
Download PDF