Samsung | LW17E24C | Samsung LW17E24C Bruksanvisning

LCD TV
LW15E23CB
LW17E24CB
Användarhandbok
Innan du använder TV-apparaten bör
du läsa igenom användarhandboken noggrant.
Spara även handboken för framtida bruk.
SKÄRMMENYER
DATORSKÄRM
BILD-I-BILD (PIP)
TEXT-TV
Varning
VARNING!
RISK FÖR ELSTÖTAR
FÅR EJ ÖPPNAS
VARNING!: FÖR ATT FÖRHINDRA ELSTÖTAR SKA DU INTE
AVLÄGSNA SKYDDSHÖLJET PÅ BAKSIDAN. DET FINNS INGA
DELAR I APPARATEN SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN.
ÖVERLÅT REPARATIONER TILL BEHÖRIG SERVICEPERSONAL.
VARNING!:
Symbolen med en blixt och en
pilspets i en triangel är ett
varningsmärke som varnar dig
för att det finns ”farlig spänning”
inuti produkten.
Utropstecknet i en triangel är
ett varningsmärke som
uppmärksammar dig på att
viktiga användningsanvisningar
medföljer produkten.
FÖR ATT UNDVIKA SKADA SOM KAN MEDFÖRA RISK FÖR BRAND ELLER ELSTÖTAR, SKA DU INTE UTSÄTTA
DEN HÄR APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT.
☛ Nätspänningen anges på apparatens baksida. Frekvensen är 50 eller 60 Hz.
Svenska-2
Säkerhetsanvisningar
Dessa bilder visar försiktighetsåtgärder för apparaten.
75%
10%
35¡
H
H
œ Utsätt INTE apparaten för extrema
temperaturer eller luftfuktighet.
5¡
Utsätt INTE apparaten för direkt solljus. √
œ Utsätt INTE apparaten för väska.
Om apparaten går sönder, ska du √
inte försöka att reparera den själv.
Kontakta behörig servicepersonal.
œ Koppla ur nät- och antennsladden
från apparaten vid stormväder
(särskilt när det blixtrar).
Håll alla nätadaptrar åtskilda. √
Möjlig brandfara.
œ Förvara alltid nätadaptern på en
väl ventilerad plats.
Innan du använder nätadaptern √
ska du avlägsna plastskyddet och
kasta bort det. Möjlig brandfara.
œ Håll nätadaptern på avstånd från
andra värmekällor. Möjlig brandfara.
Om du inte använder fjärrkontrollen √
under en längre tid ska du ta ur
batterierna och förvara dem på en
sval, torr plats.
DENNA APPARAT BÖR INTE ANVÄNDAS I INDUSTRIMILJÖER
Svenska-3
Innehåll
◆ FÖRORD
■
■
Varning...........................................................................................................
Säkerhetsanvisningar ......................................................................................
◆ ANSLUTA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
FÖRBEREDA
DIN
TV
Visa kontrollpanelen.......................................................................................
Visa anslutningspanelen .................................................................................
- Ansluta en antenn eller ett kabel-TV-nät .....................................................
- Ansluta digitaltv-box, videobandspelare eller DVD.....................................
- Ansluta dator ..............................................................................................
- Ansluta externa A/V-enheter ......................................................................
- Kensington-fäste .........................................................................................
Visa bilder från externa källor .......................................................................
Ansluta en vägg- eller armmonteringsenhet....................................................
Installera VESA-kompatibel monteringsenhet ................................................
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen ..................................................................
Visa fjärrkontroll (alla funktioner utom text-tv) ...............................................
Visa fjärrkontroll (text-tv-funktioner) ...............................................................
Slå på och stänga av .....................................................................................
Gå in i vänteläge............................................................................................
Lära känna fjärrkontrollen ..............................................................................
Välja språk .....................................................................................................
◆ STÄLLA
■
OCH
IN
2
3
6
7
8
8
8
9
9
9
10
10
11
12
13
14
14
15
16
KANALER
Lagra kanaler automatiskt...............................................................................
Lagra kanaler manuellt ...................................................................................
Namnge kanalerna .........................................................................................
Hoppa över oönskade kanaler .......................................................................
Fininställning av kanalmottagningen ..............................................................
Sortera de lagrade kanalerna .........................................................................
17
18
19
20
20
21
◆ ANVÄNDA
■
■
■
■
Svenska-4
DE OLIKA FUNKTIONERNA (fortsättning)
Ändra bildstandard ........................................................................................
Justera bildinställningar .................................................................................
Välja bildformat .............................................................................................
Frysa den aktuella bilden ...............................................................................
22
22
23
23
Innehåll (fortsättning)
◆ ANVÄNDA
■
■
■
■
■
■
■
DE
OLIKA FUNKTIONERNA
Ändra ljudstandard ........................................................................................
Ändra ljudinställningarna ..............................................................................
Lyssna på Dolby-ljud .....................................................................................
Välja ljudläge .................................................................................................
Visa bild-i-bild (BIB) ......................................................................................
Stänga av automatiskt ....................................................................................
Visa information .............................................................................................
24
24
25
25
26
27
27
◆ ANVÄNDA PC-FUNKTIONERNA
■
■
■
■
■
■
Installera programvaran (baserad på Windows 98) .........................................
Justera ljusstyrka och kontrast ........................................................................
Justera bildkvaliteten ......................................................................................
Byta bildläge ..................................................................................................
Justera färgen .................................................................................................
Initialisera bildinställningar ............................................................................
28
29
30
31
32
33
◆ ANVÄNDA TEXT- TV- FUNKTIONEN
■
■
■
■
■
Text-tv-funktionen .........................................................................................
Visa text-tv-information .................................................................................
Välja ett visst sidnummer ..............................................................................
Använda FLOF för att välja sida ....................................................................
Lagra Text-TV-sidor ........................................................................................
34
35
36
37
37
◆ ANVÄNDNINGSREKOMMENDATIONER
■
■
■
■
■
Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal .............................................
Strömbesparing .............................................................................................
Tekniska och miljömässiga specifikationer ....................................................
Bildskärmslägen .............................................................................................
TV:ns underhåll .............................................................................................
Symboler
Tryck på
☛
➢
Viktigt
Obs!
38
39
40
41
41
Svenska-5
Visa kontrollpanelen
ΠPC
Väljer PC-källa
´ PIP
Aktiverar funktionen bild-i-bilden (PIP) i
datorläge
ˇ TV/VIDEO
Visar en meny över alla tillgängliga indatakällor
(TV/Video1/Video2/S-Video).
¨ MUTE
Stänger av ljudet tillfälligt.
¦ / ‹VOL
Ø VOL¦
Flyttar väljaren till vänster eller höger på skärmen.
Ökar eller minskar ljudvolymen och värdena för den
valda funktionen.
∏ EXIT
Stänger menyn på skärmen.
” AUTO
Gör att du kan titta på kvaliteten hos den visade
bilden. Värden för fint, grovt och läge justeras
automatiskt. (Fungerar enbart i PC-läge.)
’
ˆ MENU
Öppnar menyn på skärmen.
œ / CHƒ
ƒ
Ø CHœ
Flyttar väljaren upp eller ned på skärmen.
Ökar eller minskar kanalnumret.
POWER
Slår PÅ/AV apparaten.
˝ Strömindikator
Ô Mottagare för fjärrkontrollen
 Högtalare
Svenska-6
Visa anslutningspanelen (fortsättning)
Tillval
Strömanslutning
gång du ansluter ett ljud- eller videosystem till apparaten
☛ Varje
ska du se till att alla delar är avstängda. Läs dokumentationen
som medföljer utrustningen om du vill ha detaljerade
anslutningsanvisningar och tillhörande säkerhetsföreskrifter.
Svenska-7
Visa anslutningspanelen (fortsättning)
Œ Ansluta en antenn eller ett kabel-tv-nätverk (beroende på modell)
För att du ska kunna visa tv-kanalerna ordentligt måste apparaten ta emot en signal från en av följande källor:
- En utomhusantenn
- Ett kabeltelevisionsnät
- En satellitmottagare
´ Ansluta digitaltv-box, videobandspelare eller DVD
- Anslut DTV-, VCR- eller DVD SCART-kabeln till SCART-uttaget på digitaltv-boxen, videobandspelaren eller
DVD-spelaren.
- Om du vill ansluta både en digitaltv-box och en videobandspelare (eller DVD-spelare) ska du ansluta
digitaltv-boxen till videobandspelaren (eller DVD-spelaren) och sedan ansluta videobandspelaren till
apparaten.
ˇ Ansluta dator
- Anslut 15-stifts D-SUB-kontakten till PC:ns videouttag.
- Anslut stereokablarna till ”Audio (ST)” på baksidan av apparaten och den andra änden till “Audio Out” på
datorns ljudkort.
- Om nödvändigt, installera bildskärmsdrivrutinerna på den medföljande CD-skivan. För mer information, se
drivrutinens installationsanvisningar som inkluderas i CD-paketet.
➣
15-stifts D-SUB-kontakt
Svenska-8
Stift
Separat H/V
Composite H/V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Röd (R)
Grön (G)
Blå (B)
Jord
Jord (DDC-retur)
Jord - Röd (R)
Jord – Grön (G)
Jord - Blå (B)
Ingen anslutning
Jord – Synk. / självtestning
Jord
DDC - SDA (Datum)
Horisontell synk.
Vertikal synk.
DDC - SCL (klocka)
Röd (R)
Grön (G)
Blå (B)
Jord
Jord (DDC-retur)
Jord - Röd (R)
Jord – Grön (G)
Jord - Blå (B)
Ingen anslutning
Jord – Synk. / självtestning
Jord
DDC - SDA (Datum)
Horisontal/Vertikal synk.
Används ej
DDC - SCL (klocka)
Visa anslutningspanelen (fortsättning)
¨ Ansluta externa A/V-enheter
- Anslut RCA- eller S-VIDEO-kabeln till lämplig extern A/V-enhet som t.ex. videobandspelare, DVD-spelare
eller videokamera.
- Anslut RCA-ljudkablarna till “AUDIO (L)” och “AUDIO (R)” på apparatens baksida och de andra ändarna till
motsvarande ljudutgångar på A/V-enheten.
- - Hörlurar kan anslutas till hörlursuttaget (Ø) på apparatens baksida. När hörlurar är anslutna kopplas ljudet
från de inbyggda högtalarna bort.
ˆ Kensington-fäste
- Den här tv:n har utformats för användning med ett stöldsäkert lås.
➢
Infällbart stativ
15
Lutar skärmen till bekvämt läge.
Maximal lutningsvinkel är 15 grader bakåt.
Luta inte tv:n mer än vad som specificerats.
Om du använder onödigt våld för att luta
tv:n mer än vad som specificerats kan
det orsaka permanenta skador på de
mekaniska delarna på stativet.
Visa bilder från externa källor
När du har anslutit dina olika audio- och videosystem kan du visa
de olika källorna genom att välja lämplig ingång.
Power
1
2
Kontrollera att alla nödvändiga anslutningar har gjorts (se sidorna
8 och 9 för ytterligare detaljer).
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
MUTE
EXIT
Slå på apparaten och tryck sedan flera gånger på TV/VIDEOknappen om det behövs. Ingångskällorna visas i följande
ordning:
TV - VIDEO1 - VIDEO2 - S-VIDEO.
-/--
Svenska-9
TTX/MIX
PRE-CH
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
CANCEL
PIP
ON
Ansluta en vägg- eller armmonteringsenhet
Tv:n stöder VESA-monteringsstandard för användning av olika VESA-monteringsenheter. Följ nedan
angivna anvisningar för att installera VESA-monteringsenhet.
(A)
(B)
1
Lägg tv:n med framsidan nedåt på en plan yta, på en kudde eller annat mjukt material som skydd.
2
Ta bort alla kablar som är anslutna till tv:n.
3
Ta bort de fyra skruvarna och ta sedan bort stativet från tv:n.
4
Anslut alla kablar som du tog bort i steg 2.
5
Nu kan du montera vägg- eller armmonteringsenheten beroende på användning.
Installera VESA-kompatibel monteringsenhet
Rikta in gränssnittsplattan för montering med hålen i den bakre luckans monteringsplatta och sätt fast den
med de fyra skruvar som medföljde armstativet, väggmonteringsstativet eller andra stativ.
Bakre luckans
monteringsplatta
Montering
Svenska-10
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
Du måste sätta i eller byta fjärrkontrollens batterier när du:
◆ Inhandlat apparaten
◆ märker att fjärrkontrollen inte längre fungerar som den ska
1
Ta bort luckan på baksidan av fjärrkontrollen genom att trycka nedåt
på symbolen och dra sedan bort den.
2
Sätt i två stycken R03-, UM4-, “AAA” 1,5 V-batterier eller motsvarande.
Se till att polerna på respektive batteri ligger rätt i batterifacket:
◆ + på batteriet mot + på fjärrkontrollen
◆ - på batteriet mot - på fjärrkontrollen
3
Sätt tillbaka luckan genom att rikta in den mot undersidan på
fjärrkontrollen. Tryck därefter luckan på plats.
➣
Använd inte olika batterityper, t.ex. alkaliska batterier och
batterier som innehåller mangan.
Svenska-11
Visa fjärrkontroll (alla funktioner utom text-tv)
Välja PC-läge direkt
Power
TV På/Av
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
Välja tillgängliga källor
Visa inställningsinformationen
Frysa bilden
P.STD
S.STD
Välja bildeffekt
Välja ljudeffekt
Nästa kanal
Visa meny och ändra
bekräftelse
P
MENU
Sänka volymen
Öka volymen
P
Föregående kanal
MUTE
EXIT
Stänga av ljudet tillfälligt
Sifferknappar för
direktåtkomst till kanaler
Stänga av OSD/Bild-I-Bild
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/--
Välja en-/tvåsiffriga kanaler
0
Föregående kanal
TTX/MIX
Välja ljudläge
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
Justera automatiskt efter
inkommande videosignal
Automatisk avstängning
Välja bildformat
ON
Bild-i-bild På/
välja källa för BIB
BIB, välja plats
BIB, välja storlek
➣
Svenska-12
Fjärrkontrollens prestanda kan påverkas av starkt ljus.
Visa fjärrkontroll (text-tv-funktioner)
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
S.STD
Text-tv nästa sida
Kanalval med namn
P
MENU
P
Text-tv föregående sida
MUTE
EXIT
Lämna text-tv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/-0
Text-tv visning/
blanda både text-tv-information
och normalt tv-program
Text-tv håll
Text-tv visa
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
Text-tv lagra
Text-tv välja storlek
CANCEL
Text-tv val av läge
(Lista eller Flof)
Avbryta text-tv
ON
Text-tv (underordnad sida)
Text-tv ämnesval
Svenska-13
Slå på och stänga av
Nätsladden är fäst på baksidan av apparaten.
Power
TV/VIDEO
1
PC
DISPLAY
Sätt i nätkontakten i ett lämpligt vägguttag.
Resultat:
STILL
A Indikatorn för vänteläge tänds på framsidan.
Power
P.STD
S.STD
2
Tryck på Power (
)-knappen för att slå på apparaten.
Power
3
MUTE
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
TV/VIDEO
P.STD
PC
DISPLAY
STILL
S.STD
Tryck på Power (
)-knappen för att stänga av apparaten.
P.STD
S.STD
PRE-CH
MUTE
EXIT
AUTO
MUTE
EXIT
EXIT
-/--
TTX/MIX
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
CANCEL
PIP
Gå in i vänteläge
ON
SIZE
LOCATE
PRE-CH
-/--
Du kan sänka effektförbrukningen genom att ställa apparaten i
PRE-CH
-/-vänteläge .
TTX/MIX
AUTO
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
Vänteläget är användbart
TTX/MIXnär du vill stänga av
AUTOtillfälligt (t.ex. under en
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF CANCEL
måltid).
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
Power
S.STD
1
2
Tryck på Power (
) eller en sifferknapp.
TV/VIDEO
➣
EXIT
PC
SUBPAGE
SIZE
DISPLAY
Power
För att slå på apparaten igen trycker du
(
MUTE
)-knappen.
P.SIZE
TV/VIDEO
PC
P.STD
DISPLAY
SIZE
STILL
Låt inte apparaten vara i vänteläget under en längre tid
(t.ex. när du är på S.STD
semester). Stäng av genom att trycka på
( )-knappen. Det bästa är att dra ur nät- och
antennkontakterna.
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
S.STD
MUTE
TTX/MIX
EXIT
AUTO
DUAL I/II LIST/FLOF
Svenska-14
CANCEL
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
strömknappen Power
LOCATE
S.STD
PRE-CH
-/--
P.SIZE
ON
PIP
LOCATE
STILL
ON på
bara
P.STDPower
P.STD
SLEEP
CANCEL
PIP
MUTE
EXIT
ON
MUTE
-/--
EXIT
PRE-CH
Lära känna fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen används huvudsakligen för att:
◆ Byta kanaler och justera volymen
◆ Ställa in apparaten med menyn på skärmen
Power
Power
Power PC
TV/VIDEO
DISPLAY
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
DISPLA
S.STD
DISPLAY S.STD
STILL
PC
Knapp
P.STD
Visningsfunktion
S.STD
▲
P
Används för att visa nästa
kanal som är lagrad.
Menyfunktion
P
Används för att välja
föregående menyalternativ.
MENU
Power
P
▼
MUTE
MUTE
Används för att visa
föregående lagrade kanal.
EXIT
EXIT
TV/VIDEO
PRE-CH
P.STD
PC
DISPLAY
P
Används för att välja nästa
menyalternativ.
STILL
MUTE
EXIT
Används för att växla upprepade gånger mellan de två senaste
kanalerna som visats. (PRE-CH; föregående kanal)
1
2
3
Används för att visa motsvarande kanaler.
4
5
6
7
8
S.STD
PRE-CH
-/-0
till
9
PRE-CH
AUTO
-/-TTX/MIX
-/--
TTX/MIX DUAL I/II LIST/FLOF
SLEEP
SLEEP
P.SIZE
AUTO
CANCEL
DUAL I/IISUBPAGE
LIST/FLOF PIP
CANCEL
ON
PC
STILL
STILL
P.STD
.STD
P.STD
TV/VIDEO
ower
VIDEO
Följande tabell visar de knappar som används mest och deras
funktioner.
P.SIZE
DISPLAY
TTX/MIX
ON
S.STD
Används för att sänka
volymen.
MUTE
EXIT
Används för att...
◆ Visa en undermeny som
innehåller urval för det
aktuella menyalternativet.
◆ Manuellt söka framåt efter
kanaler. Power
Power
◆ Minska ett
menyalternativvärde.
TV/VIDEO
Används för att höja
volymen.
UTE
EXIT
MUTE
-/--
➣
Används för att visa menyn
på skärmen.
DUAL I/II LIST/FLOF
AUTO
DUAL I/II LIST/FLOF
SIZE
SUBPAGE
SUBPAGE
SUBP
AGE
PIP
SIZE
LOCATE
LOCA
TE
CANCEL
MUTE
STILL
DISPLAY
STILL
S.STD
S.STD
EXIT
EXIT
PRE-CH
PRE-CH
AUTO
AUTO
Används
för att PIP
avsluta menysystemet och återgå direkt till
SUBPAGE
normal visning. ON
SIZE
PIP
LOCATE
Svenska-15
-/--
-/--
LOCATE
TTX/MIX
SLEEP
TTX/MIX
CANCEL
ON
CANCEL
ON
SIZE
P.SIZE
.SIZE
Används för att gå tillbaka till
föregående meny eller normal
visning.
MUTE
EXIT
P.SIZE
PRE-CH
EEP
DUAL I/II LIST/FLOF
AUTO
MENU
(MENY)
X/MIX
SLEEP
Om du vill sätta på ljudet igen trycker du på den här
knappen eller på någon av knapparna
- eller
+.
TTX/MIX
SLEEP
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
Används för att...
◆ Visa en undermeny som
P.STD
innehållerP.STD
urval för det
aktuella menyalternativet.
◆ Manuellt söka bakåt efter
kanaler.
◆ Öka ett menyalternativvärde
AUTO
AUT
Används för att
stänga av ljudet tillfälligt.
PRE-CH
(TYST)
-/--
0
STILL
LOCATE
9
PRE-CH
-/--
PIP
SUBPAGELOCATE
SIZE
SIZE
STD
Används för att välja ett kanalnummer högre än tio.
Symbolen “--” visas när du trycker på knappen. Ange det
tvåsiffriga kanalnumret.
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
CANCEL
Välja språk
Power
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
.STD
Power
STILL
S.STD
När du använder apparaten
första DISPLAY
gången
du välja
TV/VIDEO förTV/VIDEO
PC
PC måste
STILL
DISPLAY
STILLvilket
språk som ska användas vid menyvisning och indikeringar.
Power
Power
P.STD
P
1
MENU
P.STD
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
S.STD
S.STD
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
P.STD
MUTE
EXIT
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
P.STD
S.STD
S.STD
EXIT
EXIT
PRE-CH
PRE-CH
AUTO
AUTO
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Funktion.
Resultat:
Alternativen i gruppen Funktion visas.
3
Tryck på knappen
4
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Språk..
5
Välj önskat språk genom att trycka på knappen
upprepade gånger.
MUTE
MUTE
EXIT
6
STILL
Huvudmenyn visas.
P
2
STILL
DISPLAY
- eller
+.
- eller
+
EXIT
När du är nöjd med valet trycker du på knappen EXIT (UT) för att
återgå till normal visning.
MUTE
MUTE
ON
-/--
TTX/MIX
SLEEP
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
AUTO
-/--
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
TTX/MIX
P.SIZE
P.SIZE SUBPAGE
SUBPAGE
PIP
SLEEP
ON
SIZE
SIZE
LOCATE
P.SIZE
PRE-CH
AUTO
-/-CANCEL
TTX/MIX
PIP
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
ON
LOCATE
P.SIZE SUBPAGE
SIZE
Svenska-16
CANCEL
SUBPAGE
PIP
PIP
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
Lagra kanaler automatiskt
Du kan avsöka frekvensområdena som finns tillgängliga för dig
Power
Power
(tillgängligheten beror på vilket land du bor i). Automatiskt tilldelade
programnummer överensstämmer kanske inte med faktiska eller
önskade programnummer.
sortera
nummer manuellt
och
TV/VIDEODu kan
TV/VIDEO
PC dock
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY
STILL
Power
ta bort de kanaler du Power
inte vill titta
på.
1
P.STD
TV/VIDEO
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
P.STD
S.STD
STILL
Power
S.STD
TV/VIDEO
S.STD
+. P.STD
- eller
Power
STILL
DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
S.STD
Power
Funktionen Lagra automatiskt väljs.
Tryck på knappen
+DISPLAY
igen.
TV/VIDEO- eller
TV/VIDEO
PC
PC
Resultat:
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
Alternativen i gruppen Kanal visas.
Tryck på knappen
Resultat:
4
Power
Huvudmenyn visas.
P.STD
S.STD
STILL
DISPLAY
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Kanal.
Resultat:
3
P.STD
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY
STILL
Alternativen
i gruppen
visas.
MUTE
MUTE Lagra automatiskt
EXIT
EXIT
Alternativet Land är markerat.
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
5
Välj land genom att trycka på knappen
- eller
+ upprepade
MUTE
EXIT
EXIT
gånger. FöljandeMUTE
länder finns:
Belgien - Tyskland - Spanien - Frankrike - Italien Nederländerna - Schweiz - Sverige - Storbritannien Östeuropa.
6
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Kanalsökning och tryck
sedan på knappen
- eller
+.
MUTE
Resultat:
➣
EXIT
EXIT
-/--/-Sökningen
avslutas
automatiskt.PRE-CH
KanalernaPRE-CH
sorteras och
lagras i en ordning som återspeglar deras position i
frekvensområdet (med lägsta först och högsta sist).
TTX/MIX som
TTX/MIX
AUTO visasAUTO
Programmet
ursprungligenPRE-CH
valdes
då.
PRE-CH
-/--/-MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
Tryck på knappen EXIT (UT) om du vill avbryta sökningen innan
den är avslutad.
SLEEP
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF CANCEL
TTX/MIX
7
MUTE
TTX/MIX
AUTO
AUTO
När kanalerna har lagrats kan du:
-/--/-SUBPAGE
P.SIZE
P.SIZE SUBPAGE
PIP
PIP
◆ Ändra kanaler
SLEEP
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF CANCEL
◆ Namnge kanalerna som lagrats (se sidanON19)
ON
◆ Ta bort en kanal (se sidan 20) TTX/MIX
TTX/MIX
SIZEbehov
SIZEsidanLOCATE
LOCATE
◆ Fininställa kanalmottagningen vid
(se
20)
P.SIZE
P.SIZE SUBPAGE
PIP
PIP
SUBPAGE
◆ Sortera dem i önskad ordning (se sidan 21)
-/--
-/--
SLEEP
P.SIZE
PRE-CH
AUTO
AUTO
ON
ON
SLEEP
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
PRE-CH
PRE-CH
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
P.SIZE
TTX/MIX
PRE-CH
TTX/MIX
P.SIZE SUBPAGE
AUTO
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
P.SIZE SUBPAGE
SIZE
PIP
SUBPAGE
PIP
SUBPAGE
CANCEL
PIP
AUTO
ON
ON
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
CANCEL
PIP
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
Svenska-17
Lagra kanaler manuellt
Power
Power
Du kan lagra upp till 100
kanaler,
inklusive de kanaler du tar emot
från kabelnätet. När du lagrar kanaler manuellt kan du välja:
◆ Om du villTV/VIDEO
lagra allaTV/VIDEO
kanaler
som
hittas
PC
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY
Power
STILL
Power
◆ Programnumret som du vill tilldela varje lagrad kanal
P.STD
TV/VIDEO
1
P.STD DISPLAY
TV/VIDEO
PC
PC
S.STD
STILL
DISPLAY
S.STD
STILL
S.STD
S.STD
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:Power
Huvudmenyn
visas.
Power
P.STD
P.STD
2
Tryck på P▼ eller P▲ för att välja Kanal.
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
Resultat:
3
STILL
DISPLAY
STILL
Alternativen i gruppen Kanal visas.
Tryck på P.STD
knappen
P.STD
- eller
S.STD
+. S.STD
Power
4 Power
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Lagra manuellt.
Tryck på knappen
- eller
+.
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC Alternativen
DISPLAY
PC i gruppen
STILL
DISPLAY Lagra
STILL manuellt visas.
Resultat:
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
Alternativet Färgsystem är markerat.
P.STD
P.STD
Ange önskad
TV-standardS.STD
genom attS.STD
trycka flera gånger på knappen
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
- eller
Power +. Power
5
Resultat:
Power
6
Power
Tryck påMUTE
knappen P▼ eller
P▲ för attEXIT
välja Ljudsystem.
MUTE
EXIT
TV/VIDEO
PC
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
Ange önskad
ljudstandard
genom att
trycka flera
gånger på knappen
PC
DISPLAY
STILL
TV/VIDEO
- eller
Resultat:
P.STD
+.
-/--
PRE-CH
-/--
Ljudstandarderna visas i följande ordning
S.STD
BG - DK - I - L.
Power
7
Färgstandarderna visas i följande ordning:
TV/VIDEO
PC
PC -STILL
DISPLAY
AUTOTV/VIDEO
- PAL DISPLAY
- SECAM
NT4.43. STILL
-/-TTX/MIX
PRE-CH
AUTO
-/-TTX/MIX
PRE-CH
P.STD
- eller
+.
STILL
S.STD
Power
PRE-CH
AUTO
TV/VIDEO
PC
Om du inte
känner till kanalnumren
väljer
att trycka
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT du Kanal genom
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
Power
Power
på knapparna
P▼
eller
P▲.
Välj
önskat
nummer
genom
att
trycka
på
SLEEP
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX
TTX/MIX
AUTO
AUTO
knappen
DISPLAY
DISPLAY
P.STD
STILL
S.STD
Om duTV/VIDEO
inte känner
tryck på P▼
eller P▲ för att
P.STD
S.STDPC
TV/VIDEO
PCtill kanalnumren,
DISPLAY
STILL
DISPLAY
STILL
PRE-CH
PRE-CH
-/--/-- P.SIZE
P.SIZE
PIP
PIP
SUBPAGE
SUBPAGE
SLEEP Börja
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL
I/II CANCEL
LIST/FLOF
CANCEL
välja Kanalsökning.
sökningen
genom
att trycka
på
- eller
ON
ON
+.
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
Resultat:
Kanalväljaren
avsöker
frekvensområdet
den första
SIZE
SIZE
LOCATE
TTX/MIX
TTX/MIX
AUTO LOCATE
MUTE
MUTE AUTO
EXIT
EXIT tills
P.SIZE
P.SIZE SUBPAGE
PIP
PIP
SUBPAGE
kanalen eller kanalen du valt tas ON
emot på skärmen.
ON
8
MUTE
SLEEP
SLEEP
I/II
LIST/FLOF
DUAL
I/II CANCEL
LIST/FLOF
CANCEL LOCATE
Om duDUAL
vill
tilldela
en kanal
ett programnummer
ska duLOCATE
välja
SIZE
SIZE
MUTE
EXIT
Programmera
genom
att
trycka
på
P▼
eller
P▲.
Tryck
på
- eller
PRE-CH
PRE-CH
-/--/--
EXIT
+ tills du hittar rätt nummer.
P.SIZE
9
P.SIZE SUBPAGE
trycka på
Resultat:
SLEEP
MUTE
10
PIP
SUBPAGE
PIP
ONP▲ för att
ON
Tryck påTTX/MIX
knappen P▼ eller
välja Lagra. Välj OK genom att
TTX/MIX
AUTO
AUTO
- eller
SIZE
+.
SIZE
LOCATE
LOCATE
MUTE
Kanalen och tillhörande programnummer lagras.
EXIT
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
CANCEL
EXIT
PRE-CH
-/--/--
Upprepa steg 7 till 9 för varje kanal som skaPRE-CH
lagras.
P.SIZE
-/--
P.SIZE SUBPAGE
MUTE
MUTE
TTX/MIX
TTX/MIX
SIZE
TTX/MIX
Svenska-18
SLEEP
PIP
SUBPAGE
ON
PRE-CH
SIZE
LOCATE
P.SIZE
P.SIZE SUBPAGE
DUAL I/II LIST/FLOF CANCEL
PRE-CH
P.SIZE
TTX/MIX
SUBPAGE
-/--
SIZE
PIP
AUTO
ON
SIZE
LOCATE
EXIT
AUTO
PRE-CH
-/--
LOCATE
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
AUTO
SLEEP
-/--
-/--
PIP
EXIT
ON
AUTO
PIP
SUBPAGE
CANCEL
TTX/MIX
PIP
SLEEP
-/--
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
TTX/MIX
SUBPAGE
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
PRE-CH
PRE-CH
SLEEP
AUTO
SIZE
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
PRE-CH
PIP
AUTO
ON
LOCATE
CANCEL
Namnge kanalerna
Power
Power
Om information om kanalnamn sänds när kanaler lagras manuellt eller
automatiskt,
dessa namn
Du kan dock
TV/VIDEO
PC kanalerna
DISPLAY
PC automatiskt.
STILL
DISPLAY
STILL
Power tilldelas
PowerTV/VIDEO
ändra eller tilldela nya namn efter behov.
P.STD
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
TV/VIDEO
1
P.STD
STILL
DISPLAY
STILL
S.STD
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:P.STD
Huvudmenyn S.STD
visas.
P.STD
Power
2
S.STD
S.STD
Power
Tryck på P▼ eller P▲ för att välja Kanal.
Resultat:
Alternativen
Kanal
TV/VIDEO i gruppen
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC visas.
STILL
DISPLAY
STILL
Power
3
Tryck på knappen
4
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Namn. Tryck påTV/VIDEO
knappen PC
- eller PC +. DISPLAY
TV/VIDEO
STILL
Power
Resultat:
5
- eller
P.STD
+.
P.STD
S.STD
De aktuella kanalerna visas.
MUTE
MUTE
S.STD
P.STD
EXIT
S.STD
DISPLAY
EXIT P.STD
STILL
S.STD
Välj vid behov den kanal som ska få nytt namn genom att trycka på
knapparna P▼ eller P▲.
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
6
Tryck på knappen
7
Tryck på knapparna P▼ eller P▲ så att du kan välja en bokstav
(A - Z), en siffra (0 - 9) eller en symbol (-, mellanslag). Flytta till
föregående eller nästa bokstav genom att trycka på knappen
eller
+.
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
8
PRE-CH
PRE-CH
Upprepa steg 5 till-/-7 för varje-/-kanal som ska
ges ett nytt
namn.
-/--
-/-- TTX/MIX
MUTE
TTX/MIX SLEEP
TTX/MIX
SLEEP
- eller
+.
PRE-CH
PRE-CH
TTX/MIX
EXIT
AUTO
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL
LIST/FLOF
AUTO
AUTOI/II CANCEL
MUTE
AUTO
EXIT
CANCEL
P.SIZE
P.SIZE SUBPAGE
PIP
PIP
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
CANCEL SUBPAGE
PRE-CH
PRE-CH
-/--/-ON
ON
P.SIZE
SIZE
PIP
PIP
SUBPAGE
TTX/MIX
ON
ON
P.SIZE SUBPAGE
TTX/MIX
-/--
SIZE
SLEEP
SIZE
LOCATE
AUTO
LOCATE
AUTO
PRE-CH
-/--
PRE-CH LOCATE
SIZE
LOCATE
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX
TTX/MIX
AUTO
P.SIZE SUBPAGE
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
ON
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
SIZE
SIZE
LOCATE
PIP
ON SLEEP
SUBPAGE
SUBPAGE
PIP
ON
SIZE
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
LOCATE
P.SIZE
P.SIZE
AUTO
PIP
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
Svenska-19
Hoppa över oönskade kanaler
Du kan ta bort de kanaler du vill från de kanaler du har sökt. När du
går igenom de lagrade kanalerna visas inte de kanaler du har hoppat
Power
Power
över.
Alla kanaler som du inte
har hoppat
visas när
du gårSTILL
igenom
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY
Power
Poweröver
dem.
P.STD
TV/VIDEO
1
Resultat:
2
P.STD DISPLAY
TV/VIDEO
PC
PC
S.STD
STILL
DISPLAY
S.STD
STILL
Tryck på MENU-knappen.
Huvudmenyn
visas.
Power
P.STD
P.STD
PowerS.STD
S.STD
Tryck på P▼ eller P▲ för att välja Kanal.
Resultat:
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
Alternativen i gruppen Kanal visas.
STILL
DISPLAY
STILL
S.STD
S.STD
3
Tryck på knappen
4
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Lägg till/Ta bort.
Tryck på knappen
- eller
+.
Resultat:
- eller
P.STD +.
P.STD
De lagrade kanalerna visas.
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
5
Välj den kanal du vill lägga till eller radera genom att trycka på
knapparna P▼ eller P▲. Vid behov väljer du Adderad eller Borta
MUTE
EXIT
EXIT
genom att tryckaMUTE
på knappen
- eller
+.
6
Upprepa steg 5 för varje kanal som ska läggas till eller raderas.
MUTE
-/--
MUTE
-/--
EXIT
PRE-CH
PRE-CH
PRE-CH
AUTO
PRE-CH
AUTO
EXIT
Fininställning av kanalmottagningen
-/-TTX/MIX
-/-TTX/MIX
Power
Power
SLEEP
DUAL
SLEEP
I/IIduLIST/FLOF
DUALfininställa
I/II CANCEL
LIST/FLOF
CANCEL
Om mottagningen är TTX/MIX
klar behöver
inte
TTX/MIX
AUTO kanalen.
AUTO Detta
görs automatiskt vid TV/VIDEO
sökning och
Om signalen
svag eller
TV/VIDEO
PC lagring.
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY är STILL
förvrängd kan du dock behöva fininställa
kanalen
manuellt.
PRE-CH
PRE-CH
-/--/-P.SIZE
P.SIZE
PIP
PIP
SUBPAGE
SUBPAGE
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
CANCEL
PowerSLEEP Power
P.STD
P.STD
S.STD
ON
S.STD
ON
1
Tryck på MENU-knappen. TTX/MIX SIZETTX/MIXLOCATE
SIZE
LOCATE
AUTO
SUBPAGE
P.SIZE
P.SIZE SUBPAGE
PIP
PIP
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY
STILL
Resultat: Huvudmenyn visas.
ON
ON
2
SLEEP SIZE
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II LOCATE
CANCEL
LIST/FLOF CANCEL
SIZE
Tryck på P▼
eller P▲P.STD
för att
välja Kanal.
P.STD
S.STD LOCATE
S.STD
Resultat:
AUTO
Alternativen i gruppen Kanal visas.
P.SIZE SUBPAGE
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
PIP
3
Tryck på knappen
4
SIZE
SIZE
LOCATE
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Fininställning.
5
Om du vill ha en skarp och klar bild och bra ljudkvalitet ska du trycka
på knappen
- eller
+.
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
MUTE
- eller
MUTE
+.
ON
EXIT
EXIT
Svenska-20
-/--
-/--
PRE-CH
PRE-CH
ON
LOCATE
Sortera de lagrade kanalerna
Du kan byta nummer på två kanaler för att:
Power
Power i vilken kanalerna lagrats
◆ Modifiera nummerordningen
automatiskt.
◆ Ge de kanaler
du tittar
mest
påPCnummer
som är
enkla att
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
DISPLAY
STILL
Power
Power
komma ihåg.
P.STD
TV/VIDEO
1
P.STD DISPLAY
TV/VIDEO
PC
PC
Resultat:
Huvudmenyn
Power
Power visas.
P.STD
P.STD
2
TV/VIDEO
4
S.STD
STILL
S.STD
S.STD
Tryck på P▼ eller P▲ för att välja Kanal.
Resultat:
3
S.STD
STILL
DISPLAY
Tryck på MENU-knappen.
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY
STILL
Alternativen
i gruppen
Kanal visas.
Power
Power
Tryck på
knappen P.STD - eller
P.STD
TV/VIDEO
+.
S.STD
S.STD
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY
STILL
Power
S.STD
S.STD
Tryck
på P▼ eller P▲ för att välja Sortera kanaler.
Power
Tryck på knappen
- eller
+.
P.STD
P.STD
Alternativen i gruppen Sortera kanaler visas. TV/VIDEO
MUTE
EXIT
PC MUTEDISPLAY
Alternativet
Från
ärSTILL
markerat. EXIT
Resultat:
TV/VIDEO
DISPLAY
P.STD
5
Välj kanalnumret du vill ändra genom att trycka flera gånger på
P.STD
S.STD
MUTE
EXIT
EXIT
knappen
- eller
+. MUTE
6
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Till. Välj det nya
nummer med vilket du vill identifiera kanalen genom att trycka flera
gånger på knapparna
- eller
+.
7
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Lagra. Välj OK för att
bekräfta bytet av kanalnummer genom att trycka på knapparna
PRE-CH
PRE-CH
-/--/-eller
+.
MUTE
MUTE
EXIT
STILL
S.STD
EXIT
-
MUTE
EXIT
EXIT
Den valda
kanalen MUTE
byts ut mot den som
hade lagrats
tidigare
i
det
valda
numret.
PRE-CH
PRE-CH
-/--/-TTX/MIX
TTX/MIX
AUTO
AUTO
Resultat:
6
PC
Upprepa steg 5 till 7 när du har valt Från genom att trycka påMUTE
MUTE
EXIT
knappen
P▼ eller
P▲ om
du
vill
flytta
alla
SLEEP
DUAL
SLEEP
I/II
LIST/FLOF
DUAL
I/II kanaler
CANCEL
LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX
TTX/MIX
AUTO till nya
AUTO
kanalnummer.
-/--
TTX/MIX
SLEEP
-/-P.SIZE
PRE-CH
PRE-CH
-/-SUBPAGE
SUBPAGE
P.SIZE
P.SIZE
PIP
SLEEP
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
ON
SIZE
AUTO
P.SIZE SUBPAGE
-/--
TTX/MIX
P.SIZE
-/--
EXIT
PIP
CANCEL
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
AUTO
PIP
PIP
SUBPAGE
PRE-CH
PRE-CH
ON
ON
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
CANCEL
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
TTX/MIX
TTX/MIX
AUTO
AUTO-/-PRE-CH
P.SIZE SUBPAGE
PIP
PIP
SUBPAGE
SLEEP
TTX/MIX
DUAL
SLEEP
I/II ON
LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
ON
AUTO
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
P.SIZE
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
P.SIZE SUBPAGE
CANCEL
ON
SIZE
SIZE
LOCATE
CANCEL
TTX/MIX
AUTO
PIPSLEEP
ON
DUAL I/II LIST/FLOF
LOCATE
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
ON
SIZE
PIP
SUBPAGE
PRE-CH
CANCEL
PIP
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
Svenska-21
Ändra bildstandard
Power
Power
TV/VIDEO
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY
STILL
Power
Du kan välja den bildtyp som bäst motsvarar dina krav på TVtittningen.
P.STD
P.STD
S.STD
S.STD
TV/VIDEO
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
Tryck på knappen
- eller
+.
Resultat: Alternativet Läge väljs.
4
Välj den önskade bildeffekten genom att trycka flera gånger på
knappen
- eller
+. Du har tillgång till följande bildeffekter:
MUTE
EXIT
EXIT
Skarp - Standard
- Film - MUTE
Favorit
STILL
➣
EXIT
Du kan även välja de här alternativen genom att trycka på
knappen för bildformat, P.STD på fjärrkontrollen.
MUTE
TTX/MIX
Power
Ändra bildinställningarna
-/--/-PRE-CH
AUTO
P.SIZE
SUBPAGE
CANCEL
PIP
LOCATE
EXIT
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
Power
PRE-CH
PRE-CH
AUTO
PRE-CH
AUTO
TTX/MIX
SLEEP
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL
LIST/FLOF
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC I/II CANCEL
STILL
DISPLAY
Power
TTX/MIX
AUTO Power
AUTO
CANCEL
STILL
SLEEP
Power
Power
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC CANCEL
PC ON STILL
DISPLAY
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL
I/II CANCEL
LIST/FLOF
ON DISPLAY
Denna apparat har ett antal inställningsalternativ för att ange
P.STD
P.STD SUBPAGE
S.STD
S.STD
P.SIZE
P.SIZE
PIP
PIP
SUBPAGE
bildkvaliteten:
ON
SIZE
EXIT
Om du ändrar inställningarna Kontrast, Ljus (Ljusstyrka),
Skärpa, Färg eller Färgnyans (endast NTSC) i menyn
Bild, väljs alternativet Favorit automatiskt.
-/--
DUAL I/II LIST/FLOF
S.STD
3
MUTE
SLEEP
S.STD
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Bild.
Resultat: Alternativen i gruppen Bild visas.
➣
TTX/MIX
STILL
2
P
-/--
STILL
DISPLAY
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
P.STD Huvudmenyn
P.STD visas.
S.STD
MUTE
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
1
1
2
Tryck på MENU-knappen.
SIZE
SIZE
LOCATE
Resultat:
visas.
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC P.STD
DISPLAY
STILL
DISPLAY
P.SIZE Huvudmenyn
P.SIZE SUBPAGE
PIPPC P.STD
PIP
SUBPAGE
Power
STILL
LOCATE
STILLS.STD
S.STD
Power
ON välja Bild.
ON
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att
P.STD
P.STD LOCATE
S.STD
i gruppen
Bild
Resultat: Alternativen
SIZE
SIZEvisas.
LOCATE
S.STD
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
TV/VIDEO
STILL
DISPLAY
STILL
S.STD
S.STD
3
Tryck på knappen
4
Välj alternativ som ska justeras (Kontrast,
(Ljusstyrka),
P.STD LjusP.STD
Skärpa, Färg eller Färgnyans) genom att trycka på knappen
P▼ eller P▲. Tryck på knappen
- eller
+.
fältet visas.
Resultat: Det horisontella
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
5
Tryck på knappen
inställning.
6
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Färgton . Välj önskat
alternativ genom att trycka på knappen
- eller
+ upprepade
gånger. FöljandeMUTE
inställningar
finns:
MUTE
EXIT
EXIT
Sval 2 - Sval 1 - Normal - Varm 1 - Varm 2.
- eller
- eller
+.
+ tills du har kommit till önskad
MUTE
➣
MUTE
EXIT
EXIT
MUTE ändras
MUTEbildstandarden
EXIT
Om du ändrar de här inställningarna
PRE-CH
PRE-CH
-/--/-automatiskt till Favorit.
EXIT
Svenska-22
TTX/MIX
SLEEP
-/-P.SIZE
TTX/MIX
-/--
AUTO
PRE-CH
PRE-CH
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF CANCEL
PRE-CH
PRE-CH
-/-TTX/MIX
TTX/MIX
AUTO
AUTO
P.SIZE SUBPAGE
AUTO
-/--
PIP
SUBPAGE
PIP
Power
TV/VIDEO
Power
PC
DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
MUTE
EXIT
Power
Välja bildformat
TV/VIDEO
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY
STILL
Power
Du kan välja det bildformat
stämmer bäst S.STD
överens med
P.STD somP.STD
S.STDdina krav.
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY
STILL
S.STD
S.STD
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Funktion.
Resultat: Alternativen i gruppen Funktion visas.
3
Tryck på knappen
4
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Storlek.
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
5
Välj den önskade bildstorleken genom att trycka flera gånger på
knappen
- eller
+.
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
DISPLAY
STILL
P.STD
➣
P.STD
- eller
MUTE
TTX/MIX
+.
MUTE
EXIT
AUTO
CANCEL
ON
EXIT
Du kan även välja de här alternativen genom att trycka på
knappen för bildformat, P.SIZE på fjärrkontrollen.
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
Normal
Bred
-/--
TTX/MIX
Normal
PRE-CH
-/--
-/--
-/--
TTX/MIX
PRE-CH
-/-SLEEP
PRE-CH
PRE-CH
AUTO
AUTO
Bred
PRE-CH
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
Zoom
CANCEL
Ställer in bilden
4:3
Ställer inAUTO
bilden i läge 16:9
TTX/MIXi lägeTTX/MIX
AUTO
normal. Detta är
wide.
SUBPAGE
P.SIZE
P.SIZE SUBPAGE
PIP
PIP
standardbildformatet för en
ON
ON
TV-skärm. SLEEP DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF CANCEL
SIZE
P.SIZE
P.SIZE SUBPAGE
SIZE
PIP
SUBPAGE
SIZE
LOCATE
Zoom
Förstorar bilden på
bildskärmen.
LOCATE
PIP
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
Frysa den aktuella bilden
➣ Ej tillgängligt i PC-läge.
Tryck på knappen för STILL(stillbild ) för att frysa en viss bildruta.
Tryck på knappen för STILL(stillbild ) igen för att återgå till normal
visning.
Power
TV/VIDEO
PC
P.STD
S.STD
Svenska-23
MUTE
EXIT
Ändra ljudstandard
Power
Power
Du kan välja vilken speciell
somPCska användas
när
TV/VIDEO ljudeffekt
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
DISPLAY
STILLdu ser på
ett givet TV-program.
Power
Power
P.STD
1
TV/VIDEO
Resultat:
2
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
3
4
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
- eller
+.
Alternativet Läge väljs.
Välj den önskade ljudeffekten genom att trycka flera gånger på
knappen
- eller
+. Du har tillgång till följande ljudeffekter:
MUTE
EXIT
EXIT
Favorit (Anpassad) - Standard - Musik - Film - Tal.
➣
Du kan även välja de här alternativen genom att trycka på
knappen för ljudformat, S.STD på fjärrkontrollen.
MUTE
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
EXIT
-/--/--
STILL
Alternativet i gruppen Ljud visas.
MUTE
P
STILL
DISPLAY
S.STD
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
Resultat:
S.STD
S.STD
P.STD
S.STD
Tryck på
knappen P.STD
P▼ eller P▲ förS.STD
att välja Ljud.
Resultat:
Power
P.STD
Tryck på MENU-knappen.
-/--
Ändra ljudinställningarna Power
PRE-CH
PRE-CH
AUTO
AUTO
Power
TTX/MIX
TTX/MIX
PRE-CH
TTX/MIX
AUTO
PRE-CH
PRE-CH
-/-PowerSTILL Power
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY
SLEEP
DUAL
SLEEP
I/II
LIST/FLOF
DUAL
I/II
CANCEL
LIST/FLOF
CANCEL
Du kan ställa in ljudet efter dina egna önskemål.
-/--
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
CANCEL
PIP
TTX/MIX
ON
SIZE
LOCATE
1
TTX/MIX
P.STD
Power
P.SIZE
Tryck på MENU-knappen.
P.STD AUTO
P.SIZE
PowerSUBPAGE
AUTO
S.STD
TV/VIDEOS.STDTV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
SUBPAGE
PIP
PIP
ON
SLEEP Huvudmenyn
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF CANCEL
P.STD
Resultat:
visas.
TV/VIDEO
2
SIZEPC
PC
DISPLAY
TV/VIDEO
SIZE
LOCATE
STILL
DISPLAY
ST
S.STD
S.S
EXIT
EX
ON
P.STD
LOCATE
STILL
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Ljud.
P.SIZE
Resultat:
P.SIZE SUBPAGE
PIP
SUBPAGE
PIP
P.STD i gruppen
Alternativet
P.STD Ljud
ON visas.S.STD
ON
SIZE
- eller
LOCATE
+. SIZE
S.STD
LOCATE
3
Tryck på knappen
4
Välj det alternativ som ska justeras (Bas eller Diskant) genom att
trycka på knappen P▼ eller P▲. Tryck på knappen
- eller
+.
Resultat:
5
STILL
DISPLAY
Det horisontella fältet visas.
MUTE
Tryck på knappen
inställning.
➣
MUTE
- eller
EXIT
EXIT
+ tills du har kommit till önskad
MUTE
MUTE
Om du ändrar de här inställningarna ändras ljudstandarden
EXIT
MUTE
EXIT
automatisktMUTE
till Favorit.
-/--
-/--
PRE-CH
PRE-CH
AUTO
-/-- AUTO
Svenska-24
TTX/MIX
SLEEP
-/--
TTX/MIX
-/--
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
TTX/MIXCANCELTTX/MIX
PRE-CH
PRE-CH
-/--
PRE-CH
PRE
AUTO
AU
Lyssna på Dolby-ljud
Power
Power
Denna funktion ger en
hembio-liknande
Dolby-effekt
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAYgenom
STILLatt mixa
ljudet från vänster och höger högtalare.
Power
1
Power
P.STD
TV/VIDEO
Resultat:
2
P.STD
S.STD
S.STD
Tryck på MENU-knappen.
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY
Huvudmenyn visas.
STILL
Tryck på
knappen P.STD
P▼ eller P▲ förS.STD
att välja Ljud.
P.STD
S.STD
Resultat:
Power
Alternativet i gruppen Ljud visas.
TV/VIDEO
3
Tryck på knappen
4
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Dolby.
5
För att lyssna till Dolby-ljud, välj På genom att trycka flera gånger på
knappen
- eller
+. MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
MUTE
- eller
+.
MUTE
EXIT
PC
DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
MUTE
EXIT
EXIT
Välja ljudläge
-/--
-/--
PRE-CH
PRE-CH
AUTO
AUTO
Du kan ställa in ljudläget genom att trycka på knappen "DUALI/II".
När du trycker på den visas aktuellt ljudläge på skärmen.
TTX/MIX
TTX/MIX
Ljudtyp
DUAL 1/2
PRE-CH
PRE-CH
-/-SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
Mono SLEEP DUAL
MONO
-/--
TTX/MIX
Stereo TTX/MIX
P.SIZE
AUTO
STEREOAUTO
↔ MONO
P.SIZE SUBPAGE
Dual
DUAL 1 ↔ DUALON
2
SLEEP
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF CANCEL
SIZE
SIZE
LOCATE
Mono
P.SIZE
Stereo
NICAM
Stereo
MONO
P.SIZE SUBPAGE
PIP
SUBPAGE
PIP
MONO ↔ STEREO
ON
Dual
CANCEL
Automatisk
ändring
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
CANCEL
ON
PIP
ONDUAL 1
LOCATE
Automatisk
ändring
ON
→SIZE
MONOLOCATE
→SIZE
DUALLOCATE
1
DUAL 2
➣
SUBPAGE
PIP
→
FM
Stereo
Standard
PRE-CH
-/--
DUAL 1
◆ Om mottagningsfunktionen försämras hörs det bättre om du
ställer in läget på MONO.
◆ Om stereosignalen är svag och automatisk växling
förekommer byter du till MONO.
Svenska-25
Visa bild-i-bild (BIB)
Du kan visa en underbild inom huvudbilden av TV-programmet eller
Power
Power
externa A/V-enheter som t. ex. en videobandspelare eller en DVDspelare. På så sätt kan du titta på TV-program eller övervaka
videoingång
anslutna
enheter
du tittarSTILL
på TV eller
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC samtidigt
DISPLAY
PC som
STILL
DISPLAY
Power från
Power
annan videoingång.
TV/VIDEO
1
P.STD
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
P.STD
STILL
DISPLAY
STILL
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:P.STD
Huvudmenyn S.STD
visas.
P.STD
2
Resultat:
4
S.STD
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
Alternativen i gruppen Funktion
P.STD visas.P.STD
Tryck på knappen
- eller
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
7
Power
EXIT Power
- eller
+.
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
DuMUTE
kan också aktivera
EXIT PIP genom
EXIT att helt enkelt trycka på
knappen PIP ON.
P.STD
P.STD
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja TV/Video.
MUTE
MUTE
Välj sedan en källa för underbilden genom
att trycka
på knappen EXIT
- eller
+.
Resultat:
S.STD
S.STD
+.
Välj språk genom att trycka på knappen
➣
TV/VIDEO
S.STD
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC eller
STILL
DISPLAY
Tryck påTV/VIDEO
knappen
P▼
P▲för attSTILL
välja PIP. Tryck på knappen
MUTE
6
STILL
+.
Resultat:P.STD
Alternativen i S.STD
gruppen PIP
visas.
P.STD
S.STD
MUTE
MUTE
EXIT
Power
STILL
DISPLAY
Power
- eller
5
S.STD
Power
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Funktion.
Power
3
S.STD
Power
➣
SLEEP
8
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
SLEEP
AUTO
DUAL I/II LIST/FLOF
TTX/MIX
-/--
SUBPAGE
SUBP
AGE
PIP
SIZE
LOCATE
LOCA
TE
-/--
PRE-CH
S
AUTO
AUTO
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
CANCEL
STI
S.STD
S.S
EXIT
E
AUTO
CANCEL
Du kan även
underbilden
genom att trycka på knappen
SIZEflyttaLOCATE
SIZE
LOCATE
P.SIZE
P.SIZE SUBPAGE
PIP
SUBPAGE
LOCATE.
TTX/MIX
STILL
DISPLAY
PRE-CH
◆ Du kan även välja de här alternativen genom
MUTE att trycka
MUTE på
P.SIZE
P.SIZE SUBPAGE
PIP
PIP
DUAL
SLEEP
I/IIknappen
LIST/FLOF
DUALSIZE.
I/II CANCEL
LIST/FLOF
CANCEL SUBPAGE
AUTO
◆ Ej tillgängligt i PC-läge. TTX/MIX ON TTX/MIX ON
CANCEL
SLEEP
P.SIZE
.SIZE
Storlekarna visas i följande ordning P.STD
P.STD
Liten
- Medium
- LIST/FLOF
Stor.
SLEEP
DUAL
SLEEP
I/II
DUAL
I/II
CANCEL
LIST/FLOF
CANCEL
TTX/MIX
AUTO
AUTO
SIZE
LOCATE
P.SIZE
PIPP▲ för SIZE
SUBPAGE
SUBPAGE
Tryck påP.SIZE
knappen
P▼ eller
attPIP
väljaLOCATE
Placering.
Flytta sedan
SLEEP
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
underbilden
motsols
genom
att
trycka
på
knappen
eller
+.
ON
ON
PRE-CH
PRE-CH
-/--/--
➣
S.STD
Källorna visas i följande ordning.
Power
Power
TV - VIDEO1
- VIDEO2
- S-VIDEO.
PRE-CH
PRE-CH
-/--/--
TV/VIDEOVälj TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
Tryck påMUTE
knappen P▼ eller
P▲ för attEXIT
välja Storlek.
sedan
en
MUTE
EXIT
storlek för -/-underbilden
genom
att trycka på knappen AUTO
- eller
+.
-/-TTX/MIX PRE-CH
TTX/MIX PRE-CH AUTO
TTX/MIX
EXIT
S
EXIT
Resultat:
MUTE
DISPLAY
STILL
PIP
ON
ON
MUTE
SIZEMUTE LOCATE
SIZE
-/--/--
EXIT
LOCATE
PRE-CH
EX
PRE
ON
P.SIZE
P.SIZE SUBPAGE
SIZE
PIP
SUBPAGE
PIP
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
TTX/MIX
SLEEP
P.SIZE
-/--
TTX/MIX
AUTO
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
P.SIZE SUBPAGE
ON
PRE-CH
-/--
Svenska-26
SIZE
TTX/MIX
SLEEP
TTX/MIX
PIP
SUBPAGE
SIZE
LOCATE
AUTO
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
A
CA
P
PRE-C
LO
AUT
CANC
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
MUTE
EXIT
Stänga av automatiskt
Power
Power
Du kan välja en tid mellan
minuter
för att ange
när
TV/VIDEO10 och
TV/VIDEO
PC 240DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY
STILL
apparaten ska stängas av automatiskt.
Power
P.STD
1
2
TV/VIDEO
S.STD
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY
STILL
Huvudmenyn visas.
S.STD
Alternativen i gruppen Funktion visas.
Tryck på knappen
Resultat:
4
S.STD
P.STD
P.STD
S.STD
Tryck på knappen P▼ eller
P▲ för att
välja Funktion.
Resultat:
3
P.STD
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
Power
- eller
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
+.
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
DISPLAY
STILL
Insomn.Timer väljs.
ON
Välj antal minuter efter vilka apparaten stängs av genom att trycka
flera gånger på knapparna
- eller
+.
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
◆ Förinställda tidsintervall: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210
och 240 minuter.
➣
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
Du kan också välja alternativet genom att helt enkelt trycka
på knappen "SLEEP".
Om du redan har ställt in insomningstimern visar skärmen
den tid som återstår tills apparaten stängs av. Om du inte har
ställt in insomningstimern ännu visas Av.
-/--
TTX/MIX
-/--
TTX/MIX
-/--
SLEEP
PRE-CH
PRE-CH
AUTO
AUTO
PRE-CH
-/--
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
TTX/MIX
TTX/MIX
Visa information
P.SIZE
P.SIZE SUBPAGE
SLEEP
SUBPAGE
PIP
PRE-CH
CANCEL
AUTO
PIP
ON
ON
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
AUTO
CANCEL
Du visa inställning för en valdP.SIZE
källa genom
trycka påSUBPAGE
knappen PIP
P.SIZEatt
PIP
SUBPAGE
"DISPLAY" på fjärrkontrollen. Informationen som visas beror
på den
ON
ON
valda källan.
SIZE
SIZE
LOCATE
Power
LOCATE
TV/VIDEO
PC
P.STD
S.STD
MUTE
EXIT
Svenska-27
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
CANCEL
PIP
Installera programvaran (baserad på Windows 98)
Windows bildskärmsinställningar för en typisk dator visas nedan. Fönstren som visas på din dator skiljer
sig troligtvis från dessa, beroende på vilken Windows-version och vilket videokort som du använder.
Men även om fönstren ser annorlunda ut på din dator gäller samma grundläggande information om
installationen för nästan allt. (Om inte kontaktar du din datortillverkare eller din Samsungåterförsäljare.)
1
Klicka först på “Settings (Inställningar)" i Windows
startmeny.
När du har markerat “Settings (Inställningar)"
flyttar du markören till “Control panel
(Kontrollpanelen)”.
2
När fönstret för kontrollpanelen visas
klickar du på "Disply (Bildskärm)".
En dialogruta för bildskärmen visas.
3
Gå till fliken “Settings (Inställningar)" i bildskärmens
dialogruta.
Korrekt storleksinställning (upplösning)
- 15” : 1024 x 768 pixlar
- 17” : 1280 x 1024 pixlar
Om det finns ett alternativ för vertikal frekvens i
dialogrutan för bildskärmsinställningar, är det korrekta
värdet "60" eller "60 Hz".I annat fall klickar du bara på
"OK" och lämnar dialogrutan..
Svenska-28
Power
Power
Justera ljusstyrka och kontrast
➣
1
TV/VIDEOatt trycka
TV/VIDEO
PC på knappen
DISPLAY
PC PC. STILL
DISPLAY
Förinställ PC-läget genom
Power
Power
P.STD
TV/VIDEO
Resultat:
2
S.STD
S.STD
Power
Power
- eller
+.
- eller
+ igen.
P.STD
P.STD
TV/VIDEO Bild
TV/VIDEO
PC markeras.
DISPLAY
PC
Alternativet
S.STD
STILL
DISPLAY
P.STD
P.STD
S.STD
Alternativen
i gruppen
MUTE
MUTE Bild visas.EXIT
STILL
S.STD
STILL
S.STD
EXIT
Välj det alternativ som ska justeras (Ljus (Ljusstyrka) eller
Kontrast) genom att trycka på knappen P▼ eller P▲.
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
Tryck på knappen
- eller
+.
Resultat:
6
Power
P.STD
S.STD
STILL
TV/VIDEO i gruppen
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY
Alternativen
PC visas.
Tryck på knappen
Resultat:
5
Power
P.STD
Tryck på knappen
Resultat:
4
Huvudmenyn visas.
S.STD
STILL
DISPLAY
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja PC.
Resultat:
3
P.STD
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
Tryck på MENU-knappen.
STILL
Det horisontella fältet visas.
Tryck på knappen
inställning.
- eller
MUTE
MUTE
-/--
-/--
MUTE
TTX/MIX
-/--
+ tills du har kommit till önskad
EXIT
EXIT
PRE-CH
PRE-CH
MUTE
EXIT
EXIT
TTX/MIX
-/--
AUTO
PRE-CH
AUTO
PRE-CH
SLEEP
TTX/MIX
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
TTX/MIX
AUTO
CANCEL
AUTO
P.SIZE
-/-SLEEP
P.SIZE
PIP
PIP
SUBPAGE
PRE-CH
-/-- SUBPAGE PRE-CH
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF CANCEL
ON
ON
TTX/MIX
P.SIZE
-/--
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
TTX/MIX
AUTO
AUTO
P.SIZE
PIP
PIP
SUBPAGE
PRE-CH
-/-- SUBPAGE PRE-CH
ON
ON
SLEEP
TTX/MIX
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
SIZE
SIZE
LOCATE
TTX/MIX
AUTO
CANCEL
LOCATE
AUTO
P.SIZE
SLEEP
SUBPAGE
P.SIZE SUBPAGE
PIP
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
ON
PIP
CANCEL
ON
P.SIZE
SIZE
P.SIZE SUBPAGE
SIZE
SIZE
LOCATE
PIP
SUBPAGE
LOCATE
PIP
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
Svenska-29
Justera bildkvaliteten
➣
Förinställ PC-läget genom att trycka på knappen PC.
Power
Power
Denna funktion används för fininställning och för att få den bästa
bilden genomPower
att ta bort
störningar
skapar
instabila bilder
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC som
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY
STILL som
Power
darrar och dallrar.
TV/VIDEO
1
P.STD
P.STD
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
Resultat:
Huvudmenyn
Power
Power
P.STD
P.STD visas.
2
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
Resultat:
4
STILL
DISPLAY
STILL
STILL
DISPLAY
STILL
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Bildjustering. Tryck på
knappen
- eller
+.
P.STD
S.STD
S.STD
Alternativen i gruppen Bildjustering visas.
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
Välj det alternativ som ska justeras (Grov eller Fin) för datorbildens
kvalitet genom att trycka på knappen P▼ eller P▲. Tryck på knappen
MUTE
EXIT
EXIT
- eller
+. MUTE
Resultat:
Det horisontella fältet visas.
Tryck på knappen
inställning.
MUTE
➣
MUTE
TTX/MIX
-/--
TTX/MIX
- eller
EXIT
+ tills du har kommit till önskad
EXIT
PRE-CH OmPRE-CH
-/-- kan ändra
-/-- bildens bredd.
Denna funktion
nödvändigt,
MUTE
EXIT
EXIT
justera dessMUTE
läge till mitten.
-/--
-/-TTX/MIX
TTX/MIX PRE-CH
P.SIZE
PRE-CH
AUTO
SLEEP
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
TTX/MIX DUAL
AUTO
AUTO
PRE-CH
-/-- P.SIZE PRE-CH
P.SIZE
PIP
SLEEP
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL
I/II SUBPAGE
CANCEL
LIST/FLOF SUBPAGE
CANCEL
ON
TTX/MIX
P.SIZE
AUTO
P.SIZE
-/-- SUBPAGE
-/--
SIZE
SIZE
AUTO LOCATE
SUBPAGE
PIP
PIP
PRE-CH
ON
SLEEP
P.SIZE SUBPAGE
SLEEP
SUBPAGE
PIP
PIP
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
P.SIZE SUBPAGE
SIZE
AUTO
CANCEL
PIP
ON
LOCATE
PRE-CH
ON
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
CANCEL
SIZE
SIZE
LOCATE
LOCATE
TTX/MIX
TTX/MIX
AUTO
SIZE
P.SIZE
Svenska-30
S.STD
Alternativen
Power i gruppen
Power PC visas.
P.STD
6
S.STD
Tryck på P.STD
knappen
- eller
+. S.STD
P.STD
S.STD
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
Resultat:
5
S.STD
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja PC.
TV/VIDEO
3
STILL
DISPLAY S.STD
STILL
Tryck på MENU-knappen.
PIP
SUBPAGE
AUTO
CANCEL
PIP
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
Power
Power
Byta bildläge
➣
TV/VIDEOatt trycka
TV/VIDEO
PC på knappen
DISPLAY
PC PC. STILL
DISPLAY
Power
Powergenom
Förinställ PC-läget
TV/VIDEO
P.STD
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
P.STD
STILL
DISPLAY
S.STD
STILL
STILL
S.STD
Power
1 Power
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:P.STD
Huvudmenyn S.STD
visas.
P.STD
2
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
S.STD
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
STILL
Tryck på knappen
P▼ ellerPower
P▲ för att välja PC.
Power
Resultat:
P.STD
P.STD
Alternativen i gruppen PC visas.
TV/VIDEO
S.STD
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY
S.STD
STILL
3
Tryck på knappen
4
Tryck på knappen
P▼ eller P▲
Tryck
på knappen
P.STD
P.STDför att välja Position.
S.STD
S.STD
- eller
+.
5
Välj läge som ska
justeras (H-position
ellerEXIT
V-position)
MUTE
MUTE
EXIT genom
att trycka på knappen P▼ eller P▲. Tryck på knappen
- eller
+.
- eller
+.
MUTE
EXIT
EXIT
Resultat:MUTE
Det horisontella
fältet visas.
6
Tryck på knappen
inställning.
MUTE
MUTE
-/--
-/--
TTX/MIX
-/-SLEEP
TTX/MIX
-/-- TTX/MIX
TTX/MIX SLEEP
+ tills du har kommit till önskad
MUTE
-/-P.SIZE SUBPAGE
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
TTX/MIX
SIZE
SUBPAGE
SLEEP
SIZE
P.SIZE
EXIT
EXIT
MUTE
-/--
PRE-CH
TTX/MIX
PRE-CH
EXIT
PRE-CH
EXIT
PRE-CH
AUTO
AUTO
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL
LIST/FLOF
AUTO
AUTOI/II CANCEL
PRE-CH
P.SIZE
P.SIZE SUBPAGE
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
P.SIZE
- eller
AUTO
-/-SIZE
PIP
PIP
SUBPAGE
CANCEL
ON
TTX/MIX
SIZE
LOCATE
ON
AUTO
PIP
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
ON
SIZE
PRE-CH
PIP
PIP
SUBPAGE
TTX/MIX
ON
ON
PRE-CH
PRE-CH
SIZE SLEEP
LOCATE
LOCATE DUAL I/II LIST/FLOF
LOCATE
LOCATE
P.SIZE SUBPAGE
CANCEL
-/--
PIP
SUBPAGE
AUTO
P.SIZE
SUBPAGE
AUTO
CANCEL
PIP
ON
CANCEL
SIZE
LOCATE
PIP
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
Svenska-31
Power
Power
Justera färgen
➣
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC PC. STILL
DISPLAY
Poweratt trycka
Power
Förinställ PC-läget genom
på knappen
P.STD
TV/VIDEO
1
S.STD
STILL
DISPLAY
S.STD
STILL
S.STD
S.STD
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
Power
2
P.STD DISPLAY
TV/VIDEO
PC
PC
STILL
Power
Huvudmenyn
visas.
P.STD
P.STD
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja PC.
TV/VIDEO
Resultat:
PC
DISPLAY
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
Alternativen i gruppen PC visas.
P.STD
3
Tryck
P.STDpå knappen
4
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Färgjustering.
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
Tryck på knappen
- eller
+.
- eller S.STD+.
Power
Resultat:
Power
S.
Power
Power
Alternativen i gruppen Färgjustering visas med valt
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
Läge.
P.STD
P.STD
TV/VIDEO
5
S
STILL
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY
P.STD
S.STD
STILL
S.STD
S.STD
STILL
Välj önskat färgläge genom att trycka flera gånger på knappen
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
eller
+. Följande
färglägen
finns:
P.STD
STILL
DISPLAY
-
S.STD
Favorit – Färg 1 – Färg 2 – Färg 3.
6
Om du vill justera färgen så att den bäst passar dina behov, välj
alternativet som ska justeras (Röd, Grön eller Blå) genom attMUTE
trycka
påMUTE
knappen P▼ eller P▲. TryckEXIT
på knappen
- eller
+.
Resultat:
7
Det horisontella fältet visas.
-/--
Tryck på knappen
inställning.
-/-TTX/MIX
➣
-/--
- eller
PRE-CH
E
PRE-CH
+ tills du har kommit till önskad
PRE-CH
MUTE
AUTO
-/-TTX/MIX
PRE-CH
MUTE
AUTO
EXIT
EXIT
Om du ändrar inställningarna för Röd, Grön eller Blå, ställs
SLEEP
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF CANCEL
TTX/MIX
TTX/MIX
AUTO
AUTO
Läge in på Favorit
automatiskt.
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
PRE
-/--/--
TTX/MIX
SLEEP
P.SIZE
SLEEP
P.SIZE
PRE-CH
P.SIZE
PIP
PIP
SUBPAGE
SUBPAGE
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
CANCEL
ON
ON
SIZE
AUTO
P.SIZE
SUBPAGE
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
SIZE
LOCATE
PIPSIZE
SUBPAGE
TTX/MIX
LOCATE
PIP
ON
-/-SIZE
LOCATE
ON
SLEEP
-/-LOCATE
AU
DUAL I/II LIST/FLOF CA
PRE-CH
PRE-CH
P.SIZE
P.SIZE
SUBPAGE -/--PIP
-/-ON
TTX/MIX
PRE-CH
SIZE
LOCATE
TTX/MIX
TTX/MIX
SLEEP
AUTO
SLEEP
TTX/MIX
PRE-CH
AUTO
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
AUTO
P.SIZE
P.SIZE SUBPAGE
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF CANCEL
SIZE
P.SIZE
P.SIZE SUBPAGE
SIZE
Svenska-32
SUBPAGE
AUTO
SUBPAGE
PIP
PIP
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
PIP
SUBPAGE
P
O
SIZE
LOC
CANCEL
PIP
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
➣
Initialisera Power
bildinställningar
Power
Förinställ PC-läget genom att trycka på knappen PC.
PC
DISPLAY
PC
Power TV/VIDEO
Power TV/VIDEO
STILL
DISPLAY
STILL
Alla bildinställningar kan ersättas med fabriksinställningarna.
TV/VIDEO
1
P.STD
P.STD
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
STILL
DISPLAY S.STD
STILL
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
Power
Power S.STD
P.STD Huvudmenyn
P.STD visas.
2
S.STD
S.STD
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja PC.
Resultat:
TV/VIDEO
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
PC
Alternativen i gruppen PC visas.
STILL
DISPLAY
STILL
S.STD
S.STD
3
Tryck på knappen
P.STD - eller
P.STD +.
4
Tryck på knappen P▼ eller P▲ för att välja Återställ. Tryck på
knappen
- eller
+.
Resultat:
5
Alternativen i gruppen Återställ visas.
MUTE
MUTE
EXIT
EXIT
Välj alternativ som ska ersättas (Bildåterställning eller
Färgåterställning genom att trycka på knappen P▼ eller P▲.
MUTE
EXIT
Tryck på
knappenMUTE - eller
+.EXIT
Resultat:
Skärmen blir svart och återgår till ursprunglig visning efter
några sekunder.
-/--
TTX/MIX
MUTE
MUTE
-/--
-/--
-/-TTX/MIX
TTX/MIX PRE-CH
EXIT
EXIT
PRE-CH
PRE-CH
PRE-CH
AUTO
SLEEP
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL I/II CANCEL
LIST/FLOF
TTX/MIX DUAL
AUTO
AUTO
AUTO
CANCEL
SLEEP
PRE-CH
-/--/-- SUBPAGE PRE-CH
P.SIZE
P.SIZE
PIP
PIP
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL
I/II CANCEL
LIST/FLOF SUBPAGE
CANCEL
ON
ON
P.SIZE
SIZE
SIZE
LOCATE
TTX/MIX
TTX/MIX SUBPAGE
AUTO
P.SIZE SUBPAGE
PIP
PIP
ON
SLEEP
P.SIZE
DUAL
SLEEP
I/II LIST/FLOF
DUAL
LIST/FLOF
SIZE
SIZE I/II CANCEL
LOCATE
LOCATE
P.SIZE SUBPAGE
SIZE
LOCATE
AUTO
ON
PIP
SUBPAGE
CANCEL
PIP
ON
ON
SIZE
LOCATE
LOCATE
Svenska-33
Text-TV-funktionen
De flesta TV-kanaler erbjuder information i textform via Text-TV. Den
erbjudna informationen innehåller:
◆ Tv-programtider
◆ Nyhetsbulletiner och väderleksrapporter
◆ Sportresultat
◆ Reseinformation
Denna information är uppdelad på numrerade sidor (se bilden).
Del
Innehåll
A
Utvalda sidonummer.
B
TV-kanalens identitet.
C
Aktuellt sidonummer eller sökindikeringar.
D
Datum och tid.
E
Text.
F
Statusinformation.
Text-TV-information
➣
Text-tv-informationen delas ofta upp på flera sidor som visas
i följd. Du kommer åt informationen genom att:
◆ Ange sidnumret
◆ Välja en titel i en lista
◆ Välja en färgad rubrik (FASTEXT (SNABBTEXT)-systemet)
Svenska-34
Power
Visa Text-TV-information
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
S.STD
Du kan när som helst visa Text-TV-informationen på apparaten.
P
text-tv-informationen ska visas korrekt måste
☛ Om
kanalmottagningen vara stabil. Om så inte är fallet:
MENU
P
◆ kanske information saknas
◆ kanske vissa sidor inte visas
1
Välj Text-TV-kanal genom att trycka på knappen P▼ eller P▲.
2
Aktivera Text-TV-läget genom att trycka på knappen TTX/MIX.
Resultat:
Innehållssidan visas. Den kan visas igen genom att du
trycker på knappen
(innehåll).
MUTE
EXIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/-0
TTX/MIX
3
4
5
Om du vill visa det aktuella TV-programmet och text-tv-informationen
samtidigt trycker du på knappen TTX/MIX igen.
Tryck på knappen CANCEL (
) för att återgå till normal visning.
AUTO
AUT
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
PIP
SIZE
LOCATE
ON
Tryck på EXIT-knappen igen när du vill lämna Text-TV-läget.
Svenska-35
Välja ett visst sidnummer
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
.STD
STILL
S.STD
Du kan skriva in sidnumret direkt genom att trycka på sifferknapparna
på fjärrkontrollen.
1
P
Power
MENU
TV/VIDEO
PC
P
DISPLAY
P.STD
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Sidräknaren stegar fram till sidan, som sedan visas.
Om den valda sidan hänger ihop med fler sidor, visas de andra
sidorna i ordningsföljd. Om du vill frysa en sida trycker du på knappen
(lås). Tryck på knappen
(lås) igen när du vill fortsätta
bläddringen.
Använd de olika bildskärmsalternativen:
PRE-CH
-/-MUTE
Resultat:
STILL
S.STD
EXIT
Ange det tresiffriga numret som anges under Innehåll genom att
trycka på motsvarande sifferknappar.
0
EXIT
TTX/MIX
Om du vill visa ...
Trycker du på ...
AUTO
AUT
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
CANCEL
PIP
◆ Dold text
(t.ex. svar på frågelekar)
(visa)
◆ Normal bildskärm
(visa) igen
ON
SIZE
-/--
TTX/MIX
LOCATE
LOCA
TE
PRE-CH
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
CANCEL
PIP
ON
SIZE
Svenska-36
LOCATE
LOCA
TE
◆ En undersida genom att ange
dess fyrsiffriga nummer
SUBPAGE (
◆ Nästa sida
(sida upp)
◆ Föregående sida
(sida ned)
◆ Dubbelt så stora bokstäver i:
• den övre halvan av skärmen
• den nedre halvan av skärmen
(storlek)
• En gång
• Två gånger
◆ Normal bildskärm
• Tre gånger
)
MUTE
EXIT
Använda FLOF för att välja en sida
PRE-CH
-/--
De olika ämnena på text-tv-sidorna är färgkodade och du kan välja
dessa genom att trycka på de färgade knapparna på fjärrkontrollen.
1
2
Visa innehållssidan för Text-TV genom att trycka på TTX/MIXknappen.
Tryck på den färgade knappen som motsvarar ditt ämnesval
(tillgängliga ämnen visas i statusraden).
Resultat:
3
4
Sidan visas med ytterligare färgkodad information som du
kan välja på samma sätt.
TTX/MIX
AUTO
AUT
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
PIP
SIZE
LOCATE
LOCA
TE
DISPLAY
STILL
ON
Power
TV/VIDEO
PC
P.STD
S.STD
Om du vill visa den föregående eller den nästa sidan trycker du på
motsvarande färgade knapp.
P
Om du vill visa undersidan gör du på följande sätt.
MENU
◆ Tryck på knappen SUBPAGE (
P
).
Resultat : De tillgängliga undersidorna visas.
◆ Välj önskad undersida. Du kan rulla underordnade sidor genom
att använda knappen
eller
.
MUTE
EXIT
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
-/--
PRE-CH
TTX/MIX
Lagra Text-TV-sidor
CANCEL
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
MUTE
SIZE
EXIT
LOCATE
ON
Du kan lagra upp till fyra Text-TV-sidor för att visa dem vid ett senare
tillfälle.
1
Välj LIST-läget med hjälp av LIST/FLOF (
Resultat:
➣
)-knappen.
Fyra tresiffriga nummer visas i olika färger.
LIST/FLOF ( )-knappen används för att växla mellan LISToch FLOF-lägena.
2
Tryck på den färgade knappen som motsvarar sidan som skall bytas
ut.
3
Ange det nya sidonumret med hjälp av sifferknapparna.
4
Upprepa steg 2 och 3 för varje sida som ska lagras genom att
använda en knapp i annan färg varje gång.
5
Tryck på knappen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/-0
TTX/MIX
AUTO
AUT
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
PIP
SIZE
LOCATE
LOCA
TE
ON
(Lagra) tills motsvarande segment blinkar.
Svenska-37
Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal
Utför följande enkla kontroller innan du kontaktar Samsungs serviceavdelning.
Om du inte kan åtgärda felet med hjälp av anvisningarna nedan, antecknar du apparatens modell och
serienummer och kontaktar närmaste återförsäljare.
Inget ljud eller ingen bild
◆
◆
◆
◆
Power
Kontrollera att nätsladden har anslutits till ett vägguttag.
Kontrollera att du har tryckt på knappen Power ( ).
Kontrollera bildinställningarna för kontrast och TV/VIDEO
ljusstyrka.PC
Kontrollera volymen.
DISPLAY
Normal bild men inget ljud
◆ Kontrollera volymen.
P.STD
◆ Kontrollera om du har tryckt på MUTE-knappen på fjärrkontrollen.
Ingen bild eller svartvit bild
◆ Ändra färginställningarna.
◆ Kontrollera att det valda tv-sändningssystemet är korrekt.
Ljud- och bildstörningar
◆ Försök lokalisera vilken elektrisk apparat det är som påverkar tv:n
och flytta den längre bort.
◆ Anslut tv:n till ett annat nätuttag.
Suddig eller snöig bild,
förvrängt ljud
◆ Kontrollera antennens riktning, placering och anslutning.
Denna störning beror ofta på att en inomhusantenn används.
Fel på fjärrkontrollen
◆ Byt ut fjärrkontrollens batterier.
MUTE
◆ Rengör fjärrkontrollens övre kant (sändningsfönstret).
◆ Kontrollera batteriets poler.
Meddelandet ”Kontrollera kabel” visas.
◆ Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten till dator- eller
videokällorna.
◆ Kontrollera att dator- och videokällorna är påslagna.
I PC-läge visas meddelandet
“Ej tillgängligt läge”.
◆ Kontrollera videoadapterns maximala upplösning och frekvens.
◆ Jämför dessa värden med data i tidsdiagrammet Visa lägen.
Bildens horisontella eller vertikala fält
fladdrar, darrar eller dallrar i PC-läge.
◆ Justera funktionen Grov eller Fin .
Skärmen är svart och strömindikatorn
lyser konstant gul eller blinkar varje hel
eller halv sekund i PC-läge.
◆ TV:ns strömhanteringssystem används.
◆ Flytta datorns mus eller tryck på en tangent på tangentbordet.
STILL
S.STD
EXIT
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
fortsättning...
CANCEL
PIP
ON
SIZE
Svenska-38
LOCATE
Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal
Bilden är inte stabil och verkar vibrera i
PC-läge.
◆ Kontrollera att datorns eller videopanelens bildskärmsupplösning
och frekvens finns tillgänglig för apparaten.
Kontrollera kontrollpanelen, bildskärm och inställningar på datorn.
◆ Om inställningen inte är korrekt använder du datorns
hjälpprogram för att ändra bildskärmsinställningen.
➣
Apparaten stöder bildskärmsfunktionerna multiscan inom
följande frekvensdomän:
Horisontal frekvens 15” : 30 ~ 69 kHz
17” : 30 ~ 81 kHz
Vertikal frekvens 56 ~ 75 Hz
Maximal uppdateringsfrekvens 15” : 1024 x 768 @ 75Hz
17” : 1280 x 1024 @ 75Hz
Bilden är inte centrerad på bildskärmen i
PC-läge.
◆ Justera horisontellt och vertikalt.
Du behöver bildskärmens drivrutin.
◆ Hämta drivrutinen på WWW-sidorna:
http://www.samsungusa.com/monitor
http://www.samsung-monitor.com
Strömbesparing
Denna apparat har ett inbyggt energihanteringssystem som heter Strömspararen. Systemet spar energi
genom att ställa om apparaten till lågeffektläge när du inte har använt den under en viss tid. Tillgängliga
lägen är "På" , "Väntläge" , "Sovläge" och "Djupt sovläge" . PowerSaver fungerar tillsammans med ett
installerat videokort som är VESA DPMS-kompatibelt i din dator. Du använder den programvara som
finns i din dator för att aktivera denna funktion.
Normal driftström
Strömsparläge
(EPA/NUTEK)
Horisontell synk.
Aktiv
Inaktiv
Vertikal synk.
Aktiv
Inaktiv
Strömindikator
Grön
Läge
Strömförbrukning
➣
LW15E23CB : 48W (Max.)
LW17E24CB : 58W (Max.)
Blinkar grönt (1 sekunds intervall)
Mindre än 2W
Denna apparat återgår automatiskt till normal drift när den horisontella och den vertikala
synksignalen återkommer. Detta sker när du rör på datorns mus eller när du trycker på en
knapp på tangentbordet.
Svenska-39
Tekniska och miljömässiga specifikationer
Modell
Panel
Storlek
Storlek på bildskärm
Typ
Bildpunktstopp
Synvinkel
Frekvens
Horisontell
Vertikal
Bildskärmsfärg
Upplösning
Optimalt läge
Maximalt läge
LW15E23CB
LW17E24CB
15-tums diagonal
17-tums diagonal
304.1(H) x 228.1(V) mm
338(H) x 270(V) mm
a-si TFT aktiv matris
0.297 (H) x 0.297 (V) mm
70/70/55/60 (L/R/U/D)
70/70/55/55 (L/R/U/D)
30 ~ 69 kHz
56 ~ 75 Hz
30 ~ 81 kHz
56 ~ 75 Hz (XGA) / 60 ~ 75 Hz (SXGA)
16,777,216 färger
1024 x 768 @ 60 Hz
1024 x 768 @ 75 Hz
1280 x 1024 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 75 Hz
Ingångssignal
Synk.
Videosignal
H/V Separate, TTL, P. eller N.
0.7 Vp-p @ 75 ohm
Nätanslutning
Ingång
Utgång
AC 90 ~ 264V, 1.0 ~ 0.5A (50Hz / 60Hz)
DC 14V/3A
DC 14V/3.5A
Strömförbrukning
Maximal
Strömbesparing
Mått (B x D x H)/vikt
TV
Med stativ
48 W
58 W
<2W
474 x 51 x 317 mm / 3.27 kg
474 x 204 x 397 mm / 3.97 kg
530 x 57 x 367 mm / 4.25 kg
530 x 204 x 447 mm / 4.95 kg
Miljöfaktorer
Drifttemperatur
Driftfuktighet
Lagringstemperatur
Lagringsfuktighet
50 °F till 104 °F (10 °C till 40 °C)
10% till 80%
- 13 °F till 113 °F (-25 °C till 45 °C)
5% till 95%
Ljudegenskaper
Ljudingång 1
Ljudingång 2 (PC)
Utgång för hörlurar
Frekvens
återgivning
RCA-uttag, (V, H), 0,5 Vrms (-9dB)
3,5Ø stereouttag, 0,5 Vrms (-9dB)
Max. 10 mW utgång (3,5Ø stereouttag 32)
RF: 80Hz ~ 15kHz (vid- 3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (vid- 3dB)
Svenska-40
Bildskärmslägen
Om signalen från systemet överensstämmer med standardsignalläget, justeras bildskärmen automatiskt.
Om signalen från systemet inte överensstämmer med standardsignalläget justerar du läget enligt
anvisningarna i videokortets bruksanvisning. För bildskärmslägena nedan har skärmbilden optimerats
under tillverkningen.
Läge
Upplösning
Horisontell
Frekvens (kHz)
Vertikal
Frekvens (Hz)
Pixlar,
Synkpolaritet
klockhastighet (MHz)
(H/V)
VGA
720 x 400
640 x 480
640 x 480
31.469
31.469
37.500
70.087
59.940
75.000
28.322
25.175
31.500
-/+
-/-/-
SVGA
800 x 600
46.875
75.000
49.500
+/+
XGA
1024 x 768
1024 x 768
48.363
60.023
60.004
75.029
65.000
78.750
-/+/+
SXGA
1280 x 1024
(LW17E24CB) 1280 x 1024
63.981
79.976
60.020
75.025
108.000
135.000
+ / -, + / +/+
TV:ns underhåll
För att undvika risk för elstötar bör du inte demontera tv-höljet (förutom för att komma åt
kabelkontakterna såsom beskrivs på sida 7). Användare kan inte utföra service på tv:n.
Användarunderhåll är begränsat till rengöring såsom förklaras nedan.
Koppla ur TV:n ur kraftuttaget innan du rengör.
◆ När du rengör TFT LCD-skärmen och panelens utsida använder du rekommenderad mängd
rengöringsmedel och torkar av med en mjuk, torr trasa. Var försiktig när du torkar av tvskärmen. Om du tar i för mycket när du torkar av bildskärmen kan den repas.
◆ Använd aldrig antändbart rengöringsmaterial för att rengöra tv-skärmen eller annan elektrisk
utrustning.
Svenska-41
Memo
Svenska-42
Memo
Svenska-43
- EFTERMARKNADSSERVICE
- Du bör genast kontakta din återförsäljare eller
servicerepresentant om produktens prestanda
försämras och du misstänker att det har uppstått ett fel
på produkten.
Download PDF

advertising