Samsung | CW-21A113N | Samsung CW-21A113N Bruksanvisning

AA68-03621J-00-Nor
5/27/05
1:40 PM
Page 1
FARGEFJERNSYN
Brukerveiledning
Les denne veiledningen grundig før du tar apparatet i bruk,
og ta vare på den for fremtidig referanse.
Tilkoplingspanel (avhengig av modellen)
➢
Konfigurasjonen på ditt fjernsynsapparat kan være
forskjellig, avhengig av modellen.
Pa
Panel foran (eller på siden)
Bakpanel
Vinn når du registrerer ditt produkt på
www.samsung.com/global/register
S-Video-inngang
eller
kabel-TV-nettverk
Kontrollpanel (avhengig av modellen)
➢
Audioinngang
eller
Videoinngang
Konfigurasjonen på ditt fjernsynsapparat kan være
forskjellig, avhengig av modellen.
Hodetelefonkontakt
Panel foran (eller på siden)
☛
Œ
´
ˇ
¨
ˆ
Ø
Visning av meny på skjerm
Volumjustering
Kanalvelger
Sensor for fjernkontroll
Indikator
Strøm på/av
◆ Du kan bruke knappene ˇ til å slå fjernsynsapparatet på
når det er i standbymodus, avhengig av modellen.
◆ Knappene ´ og ˇ har også samme funksjon som
knappene œ/√/†/… på fjernkontrollen.
◆ Hvis fjernkontrollen ikke virker, eller hvis du ikke finner
den, kan du bruke knappene på panelet på TV-apparatet.
Når du kobler et audio- eller videosystem til
fjernsynsapparatet, må du forsikre deg om at alle
elementene er slått av.
Koble til antenne eller kabelnett
Kople antennen eller nettsignalkabelen til Œ (75 Ω
koaksialkontakt).
Hvis fjernsynskanalene skal kunne vises på riktig måte, må
fjernsynsapparatet motta et signal fra en av følgende kilder:
en utendørs antenne, kabel-TV-nettverk eller satellittnettverk.
Hvis du bruker en innendørsantenne, kan det hende du må
vri litt på den når du stiller inn fjernsynsapparatet for å få et
skarpt og klart bilde.
Tilkopling til SCART-inngang/utgang
Kontaktene SCART ´ og SCART ˇ brukes til utstyr som
f.eks. en videospiller, DVD-spiller, dekoder, satellittmottaker,
videospillapparat eller videoplatespiller.
SCART ´ brukes også til utstyr med RBG-utgang, som
f.eks. et videospillapparat eller en videoplatespiller.
Norsk - 1
☛
Pass på at du kopler sammen inngangspoler og
kabeljakker med samme farge.
Koble til RCA-inngangen
Kontaktene (AUDIO-L/R) Œ og (VIDEO) ´ brukes til utstyr
som videokameraer, videoplatespillere eller videospillapparater.
Tilkopling til S-VIDEO-inngangen
Kontaktene (S-VIDEO) ˇ og (AUDIO-L/R) Œ brukes til
utstyr med utgang for S-Video, for eksempel et videokamera
eller en videospiller.
Tilkobling av hodetelefoner
Hodetelefonjakken ¨ brukes når du vil se på et
fjernsynsprogram uten å forstyrre de andre i rommet.
Langvarig bruk av hodetelefoner på høyt volum kan skade
hørselen.
➢
Når både AV-kontaktene foran (eller på siden) og
kontaktene bak er koplet til eksternt utstyr, får
AV-mottakerne foran (eller på siden) prioritet.
AA68-03621J-00
AA68-03621J-00-Nor
5/16/05
11:05 AM
Page 2
Fjernkontroll (avhengig av modellen)
➢
Fjernkontrollen kan fungere dårligere hvis det er sterk,
kunstig belysning nær fjernsynsapparatet.
∏ MENU
Brukes til å vise menyen
på skjermen eller gå
tilbake til forrige meny.
” …/†/œ/√
Brukes til å kontrollere
markøren på menyen.
’ P.SIZE
Brukes til å endre
skjermformatet.
ı INFO
Brukes til å vise
kanalopplysninger og
stille inn den statusen
du har valgt.
˜ EXIT
Brukes til å gå ut av et
skjermbilde og gå
tilbake til vanlig visning.
¯ ENTER
Når du bruker menyene
på skjermen, trykker du
på ENTER knappen for
å aktivere (eller endre)
et bestemt punkt.
˝ DUAL I-II
Brukes til å velge
lydmodus.
Ô TURBO
Brukes til å velge
turbolyd.
˘ SLEEP
Brukes til å velge et
forhåndsinnstilt
tidsintervall for
automatisk avslagning.
 S.MENU
Brukes til å vise
lydmenyen.
Ò PRE-CH
Brukes til å veksle frem
og tilbake mellom de to
sist viste kanalene.
Ú SOURCE
Brukes til å vise alle
de tilgjengelige
videokildene.
´ Tallknapper
Brukes til å velge kanal
direkte.
ˇ -/-Brukes til å velge et
kanalnummer høyere
enn ni.
Når du trykker på denne
knappen, vises symbolet
“--”. Angi det tosifrede
kanalnummeret.
¨ MUTE
Hvis du vil slå lyden på
igjen, trykker du på
knappen MUTE, ,
eller .
ˆ
/
Brukes til å heve eller
senke volumet.
Ø TV
Brukes til å gå tilbake til
TV-modus når apparatet
er i modus for ekstern
inngang.
Strømledningen er festet på baksiden av apparatet.
1
Sett inn strømledningen i en egnet stikkontakt.
➢ Strømspenningen er angitt på baksiden av
fjernsynsapparatet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
2
Trykk på knappen
fjernsynsapparatet.
3
Trykk på POWER knappen på fjernkontrollen for å slå
fjernsynsapparatet på. Programmet du så på sist, blir
automatisk valgt. Hvis du ikke har lagret noen kanaler
ennå, vises det ikke et klart bilde. Se avsnittene “Kanal Autolagring” eller “Kanal – Manuell lagring” på side 4.
➢ Første gang fjernsynsapparatet slås på, settes flere
grunnleggende brukerinnstillinger i gang automatisk.
Se avsnittene “Innstilling - Plug & Play” på side 3.
4
Hvis du vil slå fjernsynsapparatet av, trykker du på
knappen
(På/Av) foran (eller på siden av) apparatet.
¿ P.MODE
Brukes til å velge
bildeeffekten.
(På/Av) foran (eller på siden av)
¸ S.MODE
Brukes til å velge
lydeffekt.
Sette fjernsynsapparatet i standby-modus
Æ P
/
Brukes til å vise neste
eller forrige lagrede
kanal.
ΠPOWER
Trykk her for å slå
fjernsynsapparatet på og
av.
Slik slår du fjernsynsapparatet på og av
Installere batterier
Ta bort dekselet. Installer to batterier
med AAA-størrelse og sett dekselet på
plass igjen.
Når fjernkontrollen ikke fungerer normalt, må du kontrollere
om “+” og “-” endene på batteriene er satt riktig i, eller om
batteriene er tomme.
➢ Ikke bland batterityper som alkaliske batterier og
brunsteinbatterier.
Norsk - 2
Fjernsynsapparatet kan plasseres i standby-modus for å
redusere strømforbruket og slitasjen på katodestrålerøret.
Standby-modus kan være nyttig hvis du vil ta en pause i
TV-tittingen (for eksempel under et måltid).
1
Trykk på POWER knappen på fjernkontrollen mens du
titter.
Fjernsynsapparatet er nå i standby-modus.
2
For å slå TV-apparatet på igjen, trykker du ganske
enkelt på knappen en gang til.
☛
Ikke la fjernsynsapparatet stå i standby-modus over lang tid
(for eksempel når du er på ferie). Slå fjernsynsapparatet på
ved å trykke på knappen (På/Av) foran (eller på siden
av) fjernsynsapparatet. Det beste er å koble apparatet fra
strømnettet og antennen.
av
AA68-03621J-00-Nor
r
al -
ere
sk.
.
1:41 PM
Page 3
2
Vise menyene
1
Hz.
å
5/27/05
2
Trykk på MENU -knappen.
Hovedmenyen vises på skjermen. Den har fem ikoner
på venstre side: Inndata, Bilde, Lyd, Kanal, og
Innstilling.
Trykk på knappen … eller † for å velge et av ikonene.
Trykk på ENTER for å få tilgang til ikonets undermeny.
3
Trykk på knappen … eller † for å gå til punktene på
menyen. Trykk på ENTER for å åpne punkt på menyen.
4
Trykk på knappen …/†/œ/√ for å endre de valgte
punktene. Trykk på MENU knappen for å gå tilbake til
forrige meny.
3
4
u
tid
på
n
a
Kontroller at antennen er
koplet til fjernsynsapparatet
(se side 1). Trykk på ENTER.
Menyen Land vises.
Trykk på knappen … eller †
for å velge ditt land.
Trykk på ENTER.
Tilbakestilling av Plug & Play
Metode: MENU ➜ …/†
(Innstilling) ➜ ENTER ➜
…/† (Plug & Play) ➜
ENTER
Innstilling
TV
√
√
√
√
√
√
√
Plug & Play
Språk
: Norsk
Klokkesl.
Barnesikring
Blå skjerm
: Av
Melodi
: På
Demonstrasjon
Flytt
Enter
Retur
Plug & Play
Land
Belgie
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Flytt
Schweiz
Sverige
UK
Øst-Europa
Andre
Enter
Hopp over
Plug & Play
5
5
Trykk på EXIT for å gå ut av menyen.
et.
us
Velg ønsket språk ved å trykke på knappen … eller †.
Trykk på ENTER.
Skjermen viser
Plug & Play
Kontroller
Kontroller antenneinngang
antenneinngang.
OK
Enter
Hopp over
➢ Hvis det ikke er valgt
noe språk, vil
språkmenyen forsvinne etter ca. 30 sekunder.
6
Innstilling - Plug & Play
Første gang fjernsynsapparatet slås på, settes flere
grunnleggende brukerinnstillinger i gang automatisk i en
bestemt rekkefølge. Følgende innstillinger er tilgjengelige.
1
Hvis fjernsynsapparatet står
i standby-modus, trykker du
på POWER på
fjernkontrollen. Start
Plug & Play vises. Trykk
på ENTER for å starte Plug
& Play. Menyen Språk
vises.
➢ Menyen Språk vises
automatisk etter noen
sekunder, selv om du
ikke trykker på ENTER.
Plug & Play
7
Hvis du vil søke etter
kanaler, trykker du på
ENTER. Trykk på ENTERknappen for å stoppe søket.
Når søket er fullført, vises
menyen Still klokke.
Trykk på œ eller √ for å gå
til time eller minutt. Still inn
time eller minutt ved å
trykke på … eller †.
Når du er ferdig, trykker du
på MENU. Skjermen viser
God fornøyelse! og
deretter blir den lagrede
kanalen aktivert.
Autolagring
Start
Enter
Hopp over
Plug & Play
Autolagring
P 1 C-- -----
102MHz
7 %
Stopp
Enter
Hopp over
Plug & Play
Still klokke
--:--
Flytt
Juster
Enter
Hopp over
God fornøyelse!
Start Plug & Play
OK
OK
Enter
Avslutt
Inndata (avhengig av modellen) Kildeliste / Rediger navn
Kildeliste
TV
◆ Kildeliste
TV
Du kan bytte mellom å vise
EXT1
---signaler fra tilkoplet utstyr,
EXT2
---S-Video
---f.eks. en videospiller, en
DVD-spiller, digitalboks og
TV-kilden (kringkasting eller
Flytt
Enter
Retur
kabel).
Du
kan
endre
den
nødvendige
eksterne
kilden
➢
ganske enkelt ved å trykke på knappen SOURCE
på fjernkontrollen. Det kan ta litt tid før bildene slås
på. Hvis du vil gå tilbake til TV-modus, trykker du på
TV -knappen på fjernkontrollen.
Plug & Play
Språk
…
Hrvatski
Românæ
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Flytt
◆ Rediger navn
Du kan gi den eksterne
kilden et navn.
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Enter
Rediger navn
TV
EXT1
EXT2
S-Video
Hopp over
Flytt
fortsetter...
Norsk - 3
: ------: -Video
--: -DVD
--Kabel-STB
Sat.-STB
AV-mottaker
DVD-mottak.
†
Enter
Retur
AA68-03621J-00-Nor
5/16/05
11:05 AM
Page 4
Kanal - Autolagring
Kanal - Manuell lagring
Kanal - Tilføy/Slett
Du kan søke etter de frekvensområdene du har tilgang til
(tilgjengeligheten avhenger av hvilket land du bor i).
Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke
nødvendigvis overens med faktiske eller ønskede
programnumre. Du kan imidlertid sortere numrene manuelt
og slette alle kanaler du ikke ønsker å se på.
Manuell lagring
Du kan lagre kanaler, også dem TV
Program
: P 3
du har mottatt via kabelnettverk.
Fargesystem
: AUTO
√
Når du lagrer kanaler manuelt,
Lydsystem
: BG
√
Søk
: 46MHz
kan du velge:
Kanal
: C 1
Lagre
: ?
- om du vil lagre hver av kanalene
som blir funnet, eller ikke
Flytt
Juster
Retur
- hvilket programnummer du vil
gi de enkelte kanalene du lagrer
Du kan utelate kanaler du har
valgt fra de kanalene du har
søkt gjennom. Når du søker
gjennom de lagrede kanalene,
vises ikke de som du har valgt å
hoppe over. Alle de kanalene du
ikke spesifikt har valgt å hoppe
over, vises under skanning.
◆
◆
◆
◆
Metode:
ENTER ➜ …/† ➜ ENTER : Velg Lagt til eller Slettet.
Autolagring
TV
Kanalene sorteres og lagres i
Land
: Belgie…
den rekkefølgen som gjenspeiler
Sverige
Søk
UK
posisjonene de har i
Øst-Europa
frekvensområdet (lavest først,
Andre
høyest sist). Deretter vises
programmet som opprinnelig ble
Flytt
Enter
Retur
valgt.
Søk
➢ For å stoppe søket før det
P 1 C-- ----102MHz
er fullført, trykker du på
7 %
ENTER
Stopp
Når du er ferdig, viser skjermen
Enter
Retur
menyen Sorter. Se avsnittet
“Kanal - Sorter” for å sortere de
lagrede kanalene i ønsket numerisk rekkefølge. Hvis du vil
avslutte uten å sortere, trykker du på EXIT.
Program (programnummer du vil gi en kanal)
Fargesystem: AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43
Lydsystem: BG/DK/I/L
Søk (Når du ikke kjenner kanalnumrene): Kanalsøkeren
søker gjennom frekvensområdet helt til den første
kanalen eller den valgte kanalen vises på skjermen.
◆ Kanal (Hvis du kjenner kanalnummeret som skal lagres)
➢ Du kan også velge kanalnummer direkte ved å
trykke på de numeriske tastene (0~9).
◆ Lagre (Når du lagrer kanalen og det tilknyttede
programnummeret)
➢
☛
Kanal - Sorter
Med sorteringsfunksjonen kan du
endre programnumrene på
lagrede kanaler. Det kan være
nødvendig etter at du har brukt
automatisk lagring.
Sorter
TV
Fra
Til
Lagre
: P 1 ----: P-- ----: ?
Flytt
Juster
◆ Fra: Kanalnummer som
skal endres.
◆ Til: Nytt kanalnummer som skal idenfiseres.
◆ Lagre: Bekreftelse på skifte av kanalnumre.
Tilføy/Slett
TV
… Mer
P 1 :
P 2 :
P 3 :
P 4 :
P 5 :
† Mer
Flytt
Lagt
Lagt
Lagt
Lagt
Lagt
til
til
til
til
til
Enter
Retur
Hvis lyden mangler eller ikke er korrekt, velger du den
aktuelle lydstandarden på nytt.
Kanalmodus
◆ P (Programmodus): Når du er ferdig med
innstillingen, er kringkastingsstasjonene i ditt område
tildelt plassnummer fra P00 til P99. I denne modusen
kan du velge en kanal ved å angi posisjonsnummeret
til kanalen.
◆ C (Vanlig kanalmodus): I denne modusen kan du
velge en kanal ved å angi det tilordnede nummeret til
hver kringkastingsstasjon som kringkaster over
eteren.
◆ S (Kabelkanalmodus): I denne modusen kan du velge
en kanal ved å legge inn det tilhørende nummeret for
hver kabelkanal.
Retur
Norsk - 4
Kanal - Finjuster
Hvis kanalen mottas klart er det ikke nødvendig å fininnstille
kanalen. Dette gjøres automatisk i søke- og lagreprosessen.
Hvis det er forstyrrelser eller svakt signal, kan det imidlertid
være nødvendig å fininnstille kanalen manuelt.
Metode:
Finjuster
œ/√ : Brukes til å stille inn
P 1
skarpe, klare bilder og god
Tilb.st
lydkvalitet.
Flytt
…/† ➜ ENTER : Du kan
Juster
tilbakestille innstillingen
MENU : Brukes til å lagre justert bilde eller lyd.
0
Retur
AA68-03621J-00-Nor
5/16/05
11:05 AM
Page 5
Kanal - Gi navn
ett
tur
Navn på kanaler vil bli tildelt
automatisk når kanalinformasjon
inngår i sendingen. Disse
navnene kan endres, slik at du
kan tildele nye navn.
Gi navn
TV
… Mer
P 1 :
P 2 :
P 3 :
P 4 :
P 5 :
† Mer
Flytt
◆ Timer på-volum
Du kan definere et foretrukket volum som skal gjelde når
tidsuret slår fjernsynsapparatet på automatisk.
--------------------Enter
◆ Timer på-kanal
Du kan definere en foretrukket kanal som skal gjelde når
timeren slår på fjernsynsapparatet automatisk.
Retur
Metode:
…/† : Brukes til å velge en bokstav eller et nummer.
œ/√ : Brukes til å gå videre til forrige eller neste bokstav.
ENTER : Brukes til å bekrefte det nye navnet.
☛
et.
Automatisk av
Når du slår tidsuret “På”, slås fjernsynsapparatet av
automatisk hvis ingen kontroller brukes innen 3 timer
etter at TV-apparatet ble slått på av timeren.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i tidsurets “På”modus og hindrer varmgang og lekkasjer, som kan
opptre dersom et fjernsynsapparat står på for lenge
(i ferien, f.eks.).
Innstilling - Klokkesl.
lle
en.
d
0
Klokkesl.
TV
◆ Klokke
--:-Klokke
Du kan stille inn
Deakt.timer : Av
√
- - : - - Av
fjernsynsapparatets klokke
Timer på
- - : - - Av
Timer av
slik at gjeldende tidspunkt
Timer på-kanal :
P 1
Timer på-volum :
10
vises når du trykker på INFO
-knappen på fjernkontrollen.
Flytt
Enter
Retur
Du må også stille inn klokken
hvis du vil bruke tidsuret til å slå av og på automatisk.
➢ Når du trykker på -knappen (På/Av) foran
(eller på siden av) fjernsynsapparatet, vil klokken
bli tilbakestilt.
◆ Deakt.timer
Du kan angi et tidsrom på mellom 30 og 180 minutter før
fjernsynsapparatet automatisk går til standby-modus.
➢ Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke
på SLEEP på fjernkontrollen. Hvis funksjonen
Standby-modus ikke er definert, vises Av.
Hvis funksjonen allerede er angitt, viser skjermen
hvor mye tid det er igjen før fjernsynsapparatet
skifter til standbymodus.
◆ Timer på / Timer av
Du kan stille inn tidsuret for på/av slik at skjermen slår
seg av og på automatisk på det tidspunktet du velger.
☛ Du må først stille inn klokken.
fortsetter...
Innstilling Språk / Blå skjerm /
Melodi / Demonstrasjon
◆ Språk
Dette varierer avhengig av
modell. Første gang du
bruker fjernsynsapparatet,
må du velge hvilket språk
som skal brukes til å vise
menyer og innstillinger.
Innstilling
TV
√
√
√
√
√
√
√
Plug & Play
Språk
: Norsk
Klokkesl.
Barnesikring
Blå skjerm
: AV
Melodi
: På
Demonstrasjon
Flytt
Enter
Avslutt
◆ Blå skjerm
Hvis du ikke mottar et signal eller signalet er veldig svakt,
blir den støyende bildebakgrunnen automatisk erstattet
med en blå skjerm. Hvis du vil fortsette å se på det
dårlige bildet, må du sette Blå skjerm på Av.
◆ Melodi
Du kan høre en melodi når fjernsynsapparatet slås på
eller av.
Innstilling - Barnesikring
Barnesikring
TV
Med denne funksjonen kan du
Barnesikring : på
√
dempe visning og lyd for å
Program
: P 1
forhindre at uautoriserte brukere,
Lås
: ?
for eksempel barn, ser på
programmer som ikke er
passende. Barnesikring kan ikke
Flytt
Enter
Retur
frigis med knappene på front(eller side-)panelet. Innstillingen for Barnesikring kan bare
frigis med fjernkontrollen, så sørg for at barn ikke har tilgang
til den.
◆ Barnesikring: På/An
Hvis du ønsker å frigi en kanal, stiller du den på An.
◆ Program: Kanalnummeret som skal låses.
◆ Lås: Når du trykker på ENTER, viser skjermen Låst.
➢
Om en kanal er låst, kan du ikke få tilgang til menyen
Kanal og Barnesikring ved å bruke knappene på
TV-panelet (Ikke tilgjengelig vises i menyen
Barnesikring). Du kan kun få tilgang ved å bruke
fjernkontrollen.
Norsk - 5
◆ Demonstrasjon
For å bli kjent med de forskjellige menyene på ditt
fjernsynsapparat, kan du vise den innebygde
demonstrasjonen. Hver av menypunktene vises etter tur.
Hvis du vil avslutte demonstrasjonen, trykker du på EXITknappen.
AA68-03621J-00-Nor
5/16/05
11:05 AM
Page 6
Bilde - Modus
Modus
TV
◆ Modus: Dynamisk /
Modus
: Dynamisk
√
Standard / Film /
Kontrast :
100
Lysstyrke :
50
Tilpasset
Skarphet :
75
Du kan velge den bildetypen
Farge
:
50
Nyanse
: G 50 R 50
som passer deg best.
Fargetone : Kjølig1
√
Tilb.st
√
➢ Du kan velge disse
Flytt
Enter
Retur
alternativene ganske
enkelt ved å trykke på knappen P.MODE på
fjernkontrollen.
◆ Digital NR
Hvis signalet som mottas av fjernsynsapparatet er svakt,
kan du aktivere denne funksjonen for å redusere støy
eller skygger som vises på skjermen.
◆ Vipp (avhengig av modellen)
Hvis du synes at bildet som mottas, heller litt til en side,
kan du justere helningen (-7 til +7).
◆ Kontrast/Lysstyrke/Skarphet/Farge/
Nyanse (kun NTSC)
Fjernsynsapparatet har flere innstillinger som du kan
bruke til å kontrollere bildekvaliteten.
◆ Fargetone:
Kjølig2/Kjølig1/Normal/Varm1/
Varm2
◆ Tilb.st
Du kan gå tilbake til fabriksinnstillingene.
Tilbakestillingsfunksjonen settes for hver modus
(Dynamisk, Standard, Film eller Tilpasset).
Lyd Modus / Equalizer /
Auto-volume / Pseudostereo /
Turbo Pluss / Virtuell Dolby
Lyd
TV
◆ Modus: Standard /
Modus
: Standard
√
Musikk / Film / Tale /
Equalizer
√
Tilpasset
Auto-volume
: Av
√
Pseudostereo
: Av
√
Du kan velge hvilken type
Turbo Pluss
: Av
√
Virtuell Dolby : Av
√
lydeffekt som skal brukes når
du ser på en bestemt
Flytt
Enter
Avslutt
sending.
➢ Du kan velge disse alternativene ganske enkelt ved
å trykke på knappen S.MODE på fjernkontrollen.
Bilde Størrelse / Digital NR / Vipp
Bilde
TV
◆ Størrelse
Modus
: Dynamisk
√
Du kan velge det
Størrelse : Normal
√
bildeformatet som passer
Digital NR
: Av
√
Vipp
: 0
best til dine behov. Dette
varierer avhengig av modell.
➢ Du kan endre
Flytt
Enter
Avslutt
bildeformatet ved
ganske enkelt å trykke på tasten P.SIZE på
fjernkontrollen.
◆ Equalizer
Fjernsynsapparatet har flere innstillinger som du kan
bruke til å kontrollere lydkvaliteten.
➢ Hvis du gjør noen endringer i disse innstillingene,
skifter lydstandarden automatisk til Tilpasset.
fortsetter...
fortsetter...
Norsk - 6
◆ Auto-volume
Alle fjernsyns-/radiostasjoner har egne signalforhold, og
det gjør det vanskelig å justere volumet hver gang
kanalen endres. Med denne funksjonen kan du justere
volumet automatisk for den kanalen du ønsker, ved å
senke lydvolumet når modulasjonssignalet er sterkt eller
heve det når modulasjonssignalet er svakt.
◆ Virtuell Dolby (avhengig av modellen)
Pseudostereo
Denne funksjonen konverterer et enkanals lydsignal til to
identiske venstre og høyre kanaler. Når Virtuell
Dolby eller Pseudostereo er slått På eller Av, gjelder
disse innstillingene lydeffekter som f.eks. Standard,
Musikk, Film, og Tale.
☛ Produsert på lisens fra Dolby
Laboratories. “Dolby” og det doble
D-symbolet er varemerker for Dolby
Laboratories.
◆ Turbo Pluss
Denne funksjonen fremhever både høye og lave
frekvensbånd (i tillegg til andre effekter). Du kan oppleve
enda mer fantastisk og dynamisk lyd når du lytter til
musikk, ser film eller andre kanaler.
➢ Du kan endre disse alternativene ved å trykke på
TURBO på fjernkontrollen.
AA68-03621J-00-Nor
og
e
er
to
5/16/05
11:05 AM
Page 7
Tekst-TV-funksjon (avhengig av modellen)
ˇ
(underside)
Brukes til å vise tilgjengelige undersider.
Troubleshooting
De fleste fjernsynsstasjoner tilbyr skriftlige
informasjonstjenester via Tekst-TV. Teksttjenestens
indeksside gir opplysninger om hvordan du bruker tjenesten.
Dessuten kan du velge forskjellige alternativer som passer til
dine behov ved hjelp av knappene på fjernkontrollen.
☛ For at Tekst-TV-informasjon skal vises korrekt, må
mottaket av kanalen være stabilt. Ellers kan noen
opplysninger mangle, eller noen sider vises ikke.
¨
(tekst-TV på/bland)
Trykk her for å aktivere tekst-TV-modus etter at du har
valgt kanalen som tilbyr tekst-TV-tjenesten. Trykk igjen
for å legge det aktuelle kringkastingsskjermbildet over
tekst-TV-skjermbildet.
Før du tar kontakt med Samsungs servicepersonale, bør du
utføre de enkle kontrollpunktene nedenfor. Hvis du ikke kan
løse problemet ved hjelp av instruksjonene nedenfor, noterer
du modell- og serienummer på fjernsynsapparatet og tar
kontakt med din lokale forhandler.
ˆ Fargede knapper (rød/grønn/gul/blå)
Hvis kringkastingsselskapet bruker FASTEXT-systemet,
er de forskjellige emnene på en tekst-TV-side fargekodet
og kan velges ved at du trykker på de fargede tastene.
Trykk på den som svarer til dine behov. Siden vises med
annen fargekodet informasjon som kan velges på samme
måte. Hvis du vil vise forrige eller neste side, trykker du
på tasten med tilsvarende farge.
Ingen lyd eller bilde
◆ Kontroller at støpslet er satt inn i stikkontakten.
◆ Kontroller at du har trykket på
(På/Av) og på
POWER.
◆ Kontroller innstillingene for bildekontrast og lysstyrke.
◆ Kontroller volumet.
er
Ø
(side opp)
Brukes til å vise neste tekst-TV-side.
∏
(modus)
Trykk for å velge tekst-TV-modus (LISTE/FLOF). Hvis du
trykker på den i LISTE-modus, skifter den til
listelagringsmodus. I listelagringsmodus kan du lagre
tekst-TV-siden i listen ved hjelp av knappen
(lagre).
ve
å
Œ
´
(hold)
Brukes til å holde skjermbildet på en gitt side dersom den
valgte siden er koplet til flere sekundære sider som følger
hverandre automatisk. Trykk igjen for å fortsette.
”
(side ned)
Brukes til å vise forrige tekst-TV-side.
’
(avslør)
Brukes til å vise skjult tekst (svar på spørreleker, for
eksempel). Trykk igjen for å vise normalt skjermbilde.
˝
(format)
Trykk for å vise bokstavene i dobbelt størrelse i øverste
halvdel av skjermen. Trykk en gang til for nederste
halvdel av skjermen. Trykk igjen for å vise normalt
skjermbilde.
Ô
(lagre)
Brukes til å lagre tekst-TV-sidene.
(indeks)
Brukes for å vise indekssiden (innholdet) når som helst
når du bruker tekst-TV.
Norsk - 7
Normalt bilde, men ingen lyd
◆ Kontroller volumet.
◆ Kontroller om du har trykket på MUTE på fjernkontrollen.
Ikke noe bilde, eller svart/hvitt-bilde
◆ Juster fargeinnstillingene.
◆ Kontroller at riktig sendingssystem er valgt.
Interferens på lyd og bilde
◆ Prøv å identifisere det elektriske apparatet som
påvirker fjernsynsapparatet, og flytt det lenger unna.
◆ Kople fjernsynsapparatet til en annen stikkontakt.
Uklart bilde eller snø på skjermen, forvrengt lyd
◆ Kontroller retningen for, plasseringen av og koblingene
til antennen.
Slik interferens skyldes ofte bruk av innendørsantenne.
Remote control malfunctions
◆ Skift batterier i fjernkontrollen.
◆ Rengjør den øverste kanten på fjernkontrollen
(overføringsvinduet)..
◆ Kontroller at batterienes “+” og “-” ender er satt inn
riktig.
◆ Kontroller at batteriene er tømt.
AA68-03621J-00-Nor
5/16/05
11:05 AM
Page 8
OSD-kart
Inndata
Bilde
✽ :Dette varierer avhengig av modell.
- Kildeliste ✽
- Rediger navn
- Modus
- Størrelse ✽
- Digital NR
- Vipp ✽
Lyd
Kanal
-
Modus
Equalizer
Auto-volum
Pseudostereo
Turbo Pluss
Virtuell Dolby
- Autolagring
- Manuell lagring
Innstilling
-
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)
- Video / DVD / Kabel-STB / Sat.-STB / AV-mottaker / DVD-mottak. / Spill /
Videokamera / DVD-kombi
- Dynamisk / Standard / Film / Tilpasset
Kontrast
Lysstyrke
Skarphet
Farge
Nyanse (kun NTSC)
Fargetone - Kjølig2 / Kjølig1 / Normal / Varm1 / Varm2
Tilb.st
- Av / På
- Standard / Musikk / Film / Tale / Tilpasset
-
Av / På
Av / På
Av / På
Av / På
- Land ✽
-
Søk
Program
Fargesystem ✽
Lydsystem ✽
Søk
Kanal
Lagre
-
Klokke
Deakt. timer
Timer på
Timer av
Timer på-kanal
Timer på-volum
Av / På
Av / På
Av / På
- Belgie / Deutschland / España / France / Italia / Nederland /
Schweiz / Sverige / UK / Øst-Europa / Andre
- AUTO / PAL / SECAM / NTSC4.43
- BG / DK / I / L
Tilføy/Slett
Finjuster
Gi navn
Sorter
- Plug & Play
- Språk ✽
- Klokkesl.
Barnesikring
Blå skjerm
Melodi
Demonstrajon
Korrekt avhending av dette produkt
Norsk - 8
Denne merkingen som vises på
produktet eller dens dokumentasjon,
indikerer at den ikke skal kastes
sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av sin
levetid. For å hindre mulig skade på
miljøet eller menneskelig helse fra
ukontrollert avfallsavhending,
vennligst atskill dette fra andre typer
avfall og resirkuler det ansvarlig for å
fremme bærekraftig gjenbruk av
materielle ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de
kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter,
for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne
artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og
undersøke vilkårene i kjøpekontrakten.
Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt
avfall som skal kastes.
Download PDF