Samsung | PS-50P4H | Samsung PS-50P4H Bruksanvisning

BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 1
PDP-TV
(PLASMASKÆRM)
Brugervejledning
Læs denne vejledning omhyggeligt,
før apparatet tages i brug.
Gem vejledningen til senere brug.
SKÆRMMENUER
BILLEDE I BILLEDE (PIP)
TEKST-TV/TELEWEB (TILVALG)
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 2
Brugsanvisninger
DAN
◆ Indbrænding af skærmbillede
Lad ikke et stillbillede (f.eks. i et computerspil eller ved tilslutning af en PC) blive stående på
plasmaskærmen i mere end to timer, da der ellers kan opstå en indbrænding af billedet.
Denne billedindbrænding kaldes også "screen burn".
For at undgå dette skal lysstyrken og kontrasten ved visning af et stillbillede reduceres.
◆ Celledefekt
Plasmaskærmen består af små celler.
Selvom skærmbilledet opbygges med mere end 99,9% aktive celler, kan der være enkelte celler, som
ikke afgiver lys eller forbliver tændte.
◆ Højde
Plasmaskærmen fungerer normalt kun ved højder på under 2000 m over havoverfladen.
Den kan fungere unormalt ved højder på over 2000 m og bør derfor ikke anvendes i disse højder.
◆ Garanti
Garantien dækker ikke defekter forårsaget af billedindbrænding.
Screen burn dækkes ikke af garantien.
2
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 3
Kontrol af medfølgende dele
DAN
Et separat salg
Brugervejledning
Ferritkerne til AV-kabel
på side
Fjernbetjening/
AAA-batterier
Antennekabel
S-VIDEO-kabel
Component Cables
(RCA)
SCART-kabel
Højttalerkabel
DVI-kabel
PC-kabel
PC-audio-kabel
Netledning
Ferritkerne (afhængigt af model)
Ferritkernen bruges til at dæmpe uønskede signaler.
Når kablet tilsluttes, skal denne ferritkerne fastgøres på kablet
nær stikket.
Når du tilslutter AV-kablet på siden til AV3, skal du først
binde AV-kablet på siden rundt om ferritkernen for at fastgøre
den.
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
Med denne funktion får du et mere detaljeret billede med 3D-støjreduktion, forbedring af detaljerne,
kontrasten og niveauet af hvid.
Den nye billedkompensation Algorithm giver dig et tydeligere, klarere og mere detaljeret billede.
DNIeTM-teknologien får et hvilket som helst signal til at passe til dine øjne.
3
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 4
DAN
Indhold
◆ F ORORD
■
Brugsanvisninger...........................................................................................
2
◆ T ILSLUTNING OG KLARGØRING AF SKÆRMEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Din nye plasmaskærm...................................................................................
Fjernbetjening................................................................................................
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier ......................................................
Montering af soklen .......................................................................................
Montering af plasmaskærmen på vægbeslaget ............................................
Tilslutning til antenne eller kabelnetværk ......................................................
Tilslutning af en satellitmodtager eller dekoder .............................................
Tænd/sluk......................................................................................................
Sådan sættes udstyret i standbytilstand........................................................
Lær at bruge fjernbetjeningen .......................................................................
Indstilling af fjernbetjeningen .........................................................................
Plug & Play-funktionen ..................................................................................
Valg af sprog .................................................................................................
6
8
9
9
10
12
12
13
13
14
15
16
17
◆ INDSTILLING AF KANALER
■
■
■
■
■
■
■
■
Automatisk lagring af kanaler ........................................................................
Manuel lagring af kanaler ..............................................................................
Fravælgelse af uønskede kanaler .................................................................
Sortering af de lagrede kanaler .....................................................................
Navngivning af kanaler ..................................................................................
Brug af funktionen LNA (Low Noise Amplifier) ..............................................
Aktivering af børnespærring ..........................................................................
Visning af information ....................................................................................
18
19
21
22
23
24
25
26
◆ BRUG AF SKÆRMEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
4
Ændring af billedstandard..............................................................................
Justering af billedindstillinger.........................................................................
Justering af billedindstillinger (PC- eller DVI-tilstand)....................................
Indstilling af billede (PC)................................................................................
Brug af finindstilling .......................................................................................
Visning af kanalsøgningsbilledet ...................................................................
Fastfrysning af det aktuelle billede ................................................................
Valg af billedformat........................................................................................
Valg af filmtilstand ........................................................................................
DNIeTM (Digital Natural Image engine
) ...............................................
Indstilling af blå baggrund..............................................................................
Indstilling af lyd på melodi .............................................................................
Visning af billede-i-billede (PIP).....................................................................
Brug af Digital NR-funktionen (digital støjreduktion)......................................
Valg af blæseren ...........................................................................................
Ændring af lydstandard .................................................................................
26
27
28
29
31
32
32
33
34
34
35
35
36
38
38
39
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 5
DAN
Indhold (fortsat)
◆ BRUG AF SKÆRMEN (FORTSAT)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Justering af lydindstillinger ............................................................................
Automatisk justering af lydstyrken .................................................................
Indstilling af TruSurround XT.........................................................................
Valg af intern lydfrakobling ............................................................................
Valg af lydtilstand (afhængigt af modellen) ...................................................
Indstilling af sleep timer .................................................................................
Indstilling og visning af klokkeslæt ................................................................
Sådan tændes og slukkes fjernsynet automatisk ..........................................
Visning af signal fra ekstern kilde ..................................................................
Videreføring af et indgangssignal til en ekstern udgang................................
40
40
41
41
42
43
44
45
46
47
◆ BRUG AF TEKST-TV
■
■
■
■
Tekst-tv..........................................................................................................
Visning af tekst-tv ..........................................................................................
Valg af visninger ............................................................................................
Valg af en bestemt side på tekst-tv ...............................................................
48
49
50
51
◆ BRUG AF TELEWEB
■
■
■
TeleWeb-funktionen(Indstilling) .....................................................................
Brug af TeleWeb-menuen efter visning af TeleWeb......................................
Nem adgang til TeleWeb-tjenesten via fjernbetjeningen ...............................
52
53
54
◆ YDERLIGERE OPLYSNINGER OG TILSLUTNINGER
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tilslutning til eksterne enheder......................................................................
Tilslutning til S-Video-indgang .......................................................................
Tilslutning til DVI-indgang..............................................................................
Tilslutning til PC-indgang...............................................................................
Tilslutning til Component-indgangen .............................................................
Tilslutning og brug af hjemmeteatersystem...................................................
Sådan installeres højttalere ...........................................................................
Installation af PC-software (kun Windows)....................................................
Indgangstilstand (PC/DVI) .............................................................................
Stikbenskonfigurationer .................................................................................
55
56
57
57
58
59
60
62
63
64
◆ ANBEFALINGER
■
■
Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere .................................................
Programmering af fjernbetjeningen til andre komponenter ...........................
Symboler
Tryk
☛
Vigtigt
➢
Bemærk
5
65
66
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 6
Din nye plasmaskærm
➢
DAN
Den faktiske udformning af din plasmaskærm kan være anderledes,
afhængigt af model.
Set forfra
TouchButton
Tryk på knappen til højre for
navnet med en finger for at
betjene knappen.
a) SOURCE
Valg af indgang til eksternt udstyr.
b) MENU
Visning af menu.
c) -
+
Lydstyrkejustering.
Bruges også til at vælge eller justere punkter
i skærmmenuen.
d)
C/P.
Valg af kanal. Strøm til.
Bruges også til at flytte op eller ned i
skærmmenuen.
e)
Bekræft dit valg (Gem eller Enter)
6
f) I /
Tryk på knappen for at tænde og slukke
plasmaskærmen.
Strømindikator
- Sluk: Rød
- Tænd: Fra
- Timer til: Grøn
g) Sensor til fjernbetjeningens signaler
Ret fjernbetjeningen mod dette sted på
plasmaskærmen.
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 7
Din nye plasmaskærm (fortsat)
➢
Den faktiske udformning af din PDP kan være anderledes,
afhængigt af model.
DAN
Fjernsynets side
S-videoindgang
Videoindgang
Lydindgang (V, H)
Set bagfra
➢
Der henvises til side 55 ~ 59, hvis du vil have yderligere oplysninger om tilslutningen.
a) DVI-INPUT (DVI-D / L-AUDIO-R)
Tilslut til stikket for digital video og lyd for enhed
med DVI-udgang.
g) AV1, AV2, AV3
(VIDEO / L-AUDIO-R )
Video- og lydindgange til eksterne enheder, f.eks.
et videokamera eller en videoafspiller.
b) MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)
Udgange til eksterne enheder
c) Ext.1, Ext.2, Ext.3
Indgange eller udgange til eksterne enheder som
videobåndoptager, DVD, spilkonsol eller anden
type videoafspiller.
d) PC INPUT (RGB IN / AUDIO)
Tilslutning til video- og lydudgangsstikket på din
PC.
h) COMPONENT 1, COMPONENT2
Video- (Y/Pb/Pr) og lydindgange (L-AUDIO/R) til
komponent.
i) ANT IN VHF/UHF (75Ω)
75Ω koaksialstik til antenne/kabelnetværk.
j) EKSTERN HØJTTALER (8 Ohm)
Tilslutninger til eksterne baghøjttalere.
k) POWER IN
e) ONLY FOR SERVICE
Tilslutning til den leverede netledning.
Stik kun til service.
f) S-VIDEO1, S-VIDEO2
(S-VIDEO1 eller S-VIDEO2 / L-AUDIO-R)
Video- og lydindgange til eksterne enheder med en
S-Video-udgang, f.eks. et videokamera eller en
videoafspiller.
7
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 8
Fjernbetjening
DAN
TÆNDER OG SLUKKER FOR
PLASMASKÆRMEN
VALG AF BILLEDEFFEKT
LYDEFFEKT/TTV FRA
NÅR DU TRYKKER PÅ EN KNAP, VISES "
"
SAMMEN MED DEN VALGTE TILSTAND (TV,
VCR, CATV, DVD ELLER STB) SAMT
TILBAGEVÆRENDE BATTERIER PÅ
LCD-SKÆRMEN.
MED DENNE KNAP KAN
FJERNBETJENINGEN ANVENDES TIL
TV, VIDEO, CATV, DVD, STB
DIREKTE KANALVALG
AUTOMATISK SLUKNING/
TEKST-TV-UNDERSIDE
BILLEDFORMAT/VALG AF
TEKST-TV-FORMAT
LYDSTYRKE OP
MIDLERTIDIG FRAKOBLING AF LYD
LYDSTYRKE NED
TEKST-TV/
KOMBINERET TEKST-TVINFORMATION OG UDSENDELSE
MENU/TEKST-TV-INDEKS
NÆSTE KANAL/
TEKST-TV NÆSTE SIDE/
TELEWEB FREMAD
VALG AF EKSTERN INDGANG/
TEKST-TV SIDEHOLD
FOREGÅENDE KANAL/
TEKST-TV FOREGÅENDE SIDE/
TELEWEB BAGUD
VIS INFORMATION/VIS TEKST-TV
VALG AF TV-TILSTAND
AFSLUT TTV
AFSLUT TELEWEB
(AFHÆNGIGT AF MODELLEN)
FLYT TIL DEN ØNSKEDE
MENUINDSTILLING/JUSTER
EN INDSTILLING
STILL-BILLEDE
TELEWEB-VISNING
(AFHÆNGIGT AF MODELLEN)
VALG AF FASTEXT-EMNE
OPSÆTNING AF FJERNBETJENING
HVIS DIN FJERNBETJENING IKKE
FUNGERER KORREKT, SKAL DU
TAGE BATTERIERNE UD OG
TRYKKE PÅ KNAPPEN RESET I CA.
2-3 SEKUNDER.
SÆT BATTERIERNE I IGEN, OG
PRØV AT BRUGE
FJERNBETJENINGEN IGEN.
➢
8
BEKRÆFT DIT VALG
(GEM ELLER ENTER)
VALG AF LYDTILSTAND
VALG AF TruSurround
XT-TILSTAND
PIP-FUNKTIONER;
- PIP TIL/FRA (PIP ON)
- SKIFT MELLEM HOVED- OG
UNDERBILLEDE (SWAP)
- VALG AF PLACERING (POSITION)
- VALG AF KILDE (SOURCE)
- VALG AF FORMAT (SIZE)
- SCAN
- KANALVALG FOR PIP (P
)
VIDEO-/DVD-FUNKTIONER;
- REWIND (REW)
- STOP
- AFSPILNING/PAUSE
- FAST FORWARD (FF)
Fjernbetjeningens signal kan blive påvirket af skarpt lys.
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 9
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier
DAN
Batterierne til fjernbetjeningen skal indsættes/udskiftes, når du:
◆ Lige har købt plasmaskærmen
◆ Konstaterer, at fjernbetjeningen ikke fungerer
"
V,
1
Fjern dækslet bag på fjernbetjeningen ved at presse symbolet
( ) nedad og derefter trække dækslet af.
2
Sæt to R03-, UM4-, AAA-batterier (1,5 V) eller tilsvarende batterier
i. Husk at placere dem rigtigt i forhold til polariteten:
◆ - pol på batteriet til - pol på fjernbetjeningen
◆ + pol på batteriet til + pol på fjernbetjeningen
3
Sæt dækslet på plads igen ved at rette det ind efter bagsiden af
fjernbetjeningen og trykke det på plads.
Montering af soklen
1
Monter to støtteben med soklen, og fastgør begge sider af
støttebenene med de 8 medfølgende skruer.
2
Monter skærmen med soklen, og fastgør skærmen ved hjælp af
de 6 medfølgende skruer.
➢
◆ Der bør være to eller flere personer til at bære
plasmaskærmen. Læg aldrig plasmaskærmen på gulvet, da
skærmen kan blive beskadiget. Stil altid plasmaskærmen i
opretstående position.
(afhængigt af din model)
Vinklen på plasmaskærmen kan justeres
op til 15 grader mod venstre/højre.
9
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 10
Montering af plasmaskærmen på vægbeslaget
DAN
Monteringsbemærkninger
◆ Monter ikke plasmaskærmen på andet end lodrette vægge.
◆ For at sikre et optimalt resultat og forebygge problemer skal du undgå følgende:
- Skærmen må ikke monteres nær en røgalarm.
- Skærmen må ikke monteres et sted, der er udsat for vibrationer eller højspænding.
- Skærmen må ikke monteres nær varmekilder.
◆ Brug kun anbefalede dele og komponenter.
Monteringssæt
Vægbeslag
Plastikkrog
Skruer
4 EA
4 EA
Sådan justeres monteringsvinklen
(afhængigt af din model)
Vægbeslaget leveres separat.
Skru fastgørelsesskruen i pilens retning
fast efter at have samlet beslaget.
10
1
Fastgør plasmaskærmen på vægbeslaget.
(Se de følgende instruktioner).
2
Fastsæt vinklen ved at trække den øvre ende
af plasmaskærmen, der er fastgjort til
beslaget, i pilens retning.
3
Vinklen kan justeres fra 0° til 15° med ±2°.
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 11
Montering af plasmaskærmen på vægbeslaget (fortsat)
➢
Plasmaskærmens ydre kan være anderledes end på billedet.
(Samling og montering af plastikkrogene er det samme).
1
Fjern skruerne på bagsiden af plasmaskærmen. 2
DAN
Brug skruerne, og saml plastikkrogen.
☛
◆ Bed installatørerne om at montere
vægbeslaget.
◆ Kontroller, at plastikkrogen er
ordentligt fastgjort på både venstre
og højre side, efter plasmaskærmen
er hængt op på vægbeslaget.
◆ Undgå at få fingrene i klemme, mens
du monterer og justerer vinklen.
◆ Fastgør vægbeslaget ordentligt til
væggen, for at undgå personskader
ved at plasmaskærmen falder ned.
3
Stram skruerne på plastikkrogen på bagsiden af
plasmaskærmen.
4
Anbring de fire stifter på plasmaskærmen i rillerne på vægbeslaget, og træk ned i plasmaskærmen (!)
for at fastgøre den til vægbeslaget (@). Skru skruerne fast som vist (#), så plasmaskæmen ikke kan
adskilles fra vægbeslaget.
Plasmaskærm
Beslag til vægmontering
Væg
Tilslutning af eksterne enheder til plasmaskærmen
◆ Se følgende instruktioner for at tilslutte eksterne enheder, som f.eks. en dvd-afspiller eller et
hjemmeteatersystem til plasmaskærmen:
1
Sørg for at fjerne sikkerhedsnålene under plasmaskærmen.
◆ Hvis sikkerhedsnålene ikke fjernes, kan vinklen ikke justeres. Et
hvert forsøg herpå kan beskadige plasmaskærmen.
2
Træk bunden af plasmaskærmen (som er fastgjort til vægbeslaget) i
den retning, der er angivet af pilene (se illustrationen), indtil den
klikker.
◆ Brug af plasmaskærmen efter tilslutning af eksterne enheder
Sørg for at fastgøre plasmaskærmen ved at isætte de 2
sikkerhedsnåle efter justering af vinklen på plasmaskærmen til 0.
◆ Sørg for at sikre plasmaskærmen med sikkerhedsnålene af
sikkerhedsmæssige årsager.
Hvis sikkerhedsnålene ikke anvendes, kan plasmaskærmen
falde ned og forårsage alvorlig skade.
11
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 12
Tilslutning til antenne eller kabelnetværk
DAN
Tv-kanalerne vises kun korrekt, hvis fjernsynet modtager et signal
fra en af følgende kilder:
◆ En udendørsantenne
◆ Et kabelnetværk
◆ Et satellitnetværk
Bagside
eller
Kabelnetværk
1
I de første tre tilfælde kobles antennekablet eller netværkskablet til
koaksialindgangen (75Ω) bag på plasmaskærmen.
2
Hvis du bruger en udendørs antenne, kan det være nødvendigt at
dreje den, når du indstiller plasmaskærmen, indtil du får et billede,
der både er skarpt og tydeligt.
Hvis du vil have yderligere oplysninger, henvises der til:
◆ “Automatisk lagring af kanaler” på side 18
◆ “Manuel lagring af kanaler” på side 19
➢
Når du installerer eller geninstallerer plasmaskærmen, skal du
anvende det medfølgende koaksiale antennekabel. Hvis du
anvender et andet koaksialkabel, kan der forekomme støj eller
interferens på skærmbilledet. (Du må ikke anvende et andet
kabel til et generelt formål. Anvend 3M/5M/7M-kablet, der
leveres af Samsung).
Tilslutning af en satellitmodtager eller dekoder
Bagside
eller
For at kunne se TV-programmer, der sendes via satellitnetværk, skal
en satellitmodtager sluttes til plasmaskærmens bagside.
For at kunne afkode et kodet transmissionssignal skal en dekoder
desuden sluttes til plasmaskærmens bagside.
Brug af et koaksialkabel
Tilslut et koaksialkabel til:
◆ Satellitmodtagerens (eller dekoderens) udgangsstik
◆ Antenneindgangen på fjernsynet
➢
Hvis du ønsker at tilslutte både en satellitmodtager (eller
dekoder) og en video, skal du forbinde:
◆ Satellitmodtageren (eller dekoderen) til videoen
◆ Videoafspilleren til plasmaskærmen
Ellers sluttes satellitmodtageren (eller dekoderen) direkte til
plasmaskærmen.
Satellitmodtager/dekoder
12
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 13
Tænd/sluk
DAN
Netledningen sidder bag på plasmaskærmen.
1
Sæt netledningen i en almindelig stikkontakt.
Resultat:
➢
2
Plasmaskærmens forside
Standby-indikatoren på forsiden af plasmaskærmen
tændes.
Netspændingen er angivet bag på plasmaskærmen, og
frekvensen er 50 eller 60 Hz.
Tryk på knappen “ I / ” på forsiden af plasmaskærmen (eller
knappen POWER ( ) på fjernbetjeningen) for at tænde for
plasmaskærmen.
Resultat:
Den sidst viste kanal vælges automatisk igen.
du endnu ikke har lagret kanaler, vises der kun
➣ Hvis
billedstøj. Se "Automatisk lagring af kanaler" på side 18 eller
"Manuel lagring af kanaler" på side 19.
3
TV
For at slukke for plasmaskærmen skal du trykke på knappen
“ I / ”.
Sådan sættes udstyret i standbytilstand
Du kan sætte plasmaskærmen på standby for at spare på strømmen.
Standby-tilstanden kan være praktisk, hvis du ønsker at holde en
lille pause i tv-kiggeriet (f.eks. under et måltid).
1
TV
Tryk på knappen POWER (
Resultat:
2
) på fjernbetjeningen.
Fjernsynet slukkes, og standby-indikatoren på
plasmaskærmens forside lyser.
Tryk på knappen POWER (
at tænde plasmaskærmen.
) igen eller på en numerisk knap for
➣ Du kan også tænde ved at trykke på knappen P
eller
.
13
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 14
Lær at bruge fjernbetjeningen
DAN
Fjernbetjeningen bruges hovedsageligt til at:
◆ Skifte kanaler og justere lydstyrken
◆ Vise systemet med skærmmenuer.
Nedenstående tabel viser de hyppigst anvendte knapper og deres
funktioner.
Knap
til
SLEEP
Menufunktion
Viser den næste
lagrede kanal.
-
Viser den foregående
lagrede kanal.
-
Viser de tilhørende kanaler.
Hvis du skal have fat i en kanal med to cifre, skal du
trykke på det andet ciffer straks efter det første. Hvis du
ikke gør det, vises en kanal med kun ét ciffer.
➢
Tryk for at vælge et foruddefineret tidsinterval (fra - 30 - 60 90 - 120 - 150-180).
Øger lydstyrken.
-
Mindsker lydstyrken.
-
MUTE
Frakobler lyden midlertidigt.
For at aktivere lyden igen skal du trykke på denne tast
igen eller på
eller
.
MENU
Viser systemet med
skærmmenuer.
Vender tilbage til foregående
menu eller normal visning.
-
Til:
◆ Visning af en undermenu
med valgmulighederne for
det aktuelle menupunkt
◆ Forøgelse/reduktion af en
værdi i et menupunkt
-
Bekræfter dit valg.
-
Går ud af menusystemet
og vender tilbage til
normal visning.
EXIT/TV
14
Visningsfunktion
➣
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 15
Indstilling af fjernbetjeningen
DAN
Fjernbetjeningen til dette TV kan desuden bruges til videoafspiller,
kabel-tv, DVD-afspiller eller set-top-boks.
➣
Fjernbetjeningen er ikke kompatibel med andre
producenters fjernsyn.
1
Sluk for din videoafspiller, kabelboks, DVD-afspiller eller set-topboks.
2
Tryk på knappen SELECT. Tilstanden ændres, når der trykkes på
knappen SELECT.
3
Tryk på knappen POWER ( ) på fjernbetjeningen. Den valgte
komponent skal tænde. Hvis den tænder, er din fjernbetjening
indstillet korrekt.
4
Når din fjernbetjening er indstillet, kan du på et hvilket som helst
tidspunkt trykke på knappen SELECT og bruge fjernbetjeningen til
din videoafspiller, kabelboks, DVD-afspiller eller set-top-boks.
➣
➢
➢
➢
VCR
Når din fjernbetjening er i VCR-, CATV-, DVD- eller STBtilstand, styrer lydstyrkeknapperne stadig lydstyrken på dit
tv.
Sådan programmeres knapperne på kabel-tv:
◆ Tryk på knappen SELECT for at vælge CATV.
◆ Peg fjernbetjeningen mod kabel-tv-modtageren, og tryk på
knappen SET. Indtast derefter firmakodetallene for
komponenten på side 66.
Eks) Hvis komponenten er fremstillet af Oak, skal du
trykke på 026.
Sådan programmeres knapperne til videoafspilleren:
◆ Tryk på knappen SELECT for at vælge VCR
◆ Ret fjernbetjeningen mod videoafspilleren, og tryk på
knappen SET. Indtast derefter firmakodetallene for
komponenten på side 67.
Sådan programmeres knapperne til dvd-afspilleren:
◆ Tryk på knappen SELECT for at vælge DVD
◆ Ret fjernbetjeningen mod dvd-afspilleren, og tryk på
knappen SET. Indtast derefter firmakodetallene for
komponenten på side 66.
15
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 16
Plug & Play-funktionen
DAN
Plug & Play
Press ENTER to Start Plug & Play
Når man første gang tænder for fjernsynet, aktiveres flere
grundlæggende brugerindstillinger automatisk.
Følgende indstillinger er tilgængelige.
Start
Enter
Exit
1
Language
Tryk på knappen POWER (
er i standby.
) på fjernbetjeningen, hvis fjernsynet
Resultat: Meddelelsen Plug & Play vises, og menuen
Language vises automatisk et par sekunder senere.
2
Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen † eller ….
3
Tryk på knappen ENTER (
) for at bekræfte dit valg.
Resultat: Meddelelsen Antenna Input Check vises.
Move
Enter
4
Plug & Play
Kontroller, at antennen sidder i indgangen bag på fjernsynet, og
tryk derefter på knappen ENTER (
).
Resultat: Menuen Country vises.
Antenna Input Check
Enter
5
Vælg dit land ved at trykke på knappen † eller ….
6
Tryk på knappen ENTER (
Country
Resultat: Menuen Auto Store vises.
Austria
Belgium
Croatia
Denmark
Finland
France
Germany
▼ More
7
Move
Enter
➢
➢
Press ENTER to start channel memory
40 MHz
0%
Start
Enter
57 MHz
1%
Stop
Enter
Stop
Clock
Hour
Min
01
00
Move
Stop
Enjoy Your Watching
16
) for at starte søgningen.
Tryk på knappen MENU (
) for at vende tilbage til normal
visning eller stoppe søgningen, før den er afsluttet.
Tryk på knappen ENTER (
) for at indstille uret.
8
Tryk på knappen œ eller √ for at gå til timer eller minutter.
Indstil timer eller minutter ved at trykke på knappen † eller ….
9
Når dette er gjort, vises meddelelsen Enjoy Your Watching,
og den kanal, der er lagret, vil blive aktiveret.
Stop
Auto Store
Channel store in process.
Tryk på knappen ENTER (
Resultat: Søgningen afsluttes automatisk. Kanalerne sorteres og
lagres i en rækkefølge, der afspejler deres placering i
frekvensområdet (med laveste først og højeste sidst).
Når den er færdig, vises menuen Clock Set <Indstil
ur>.
Auto Store
Adjust
) for at bekræfte dit valg.
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 17
Plug & Play-funktionen (fortsat)
DAN
Hvis du ønsker at nulstille denne funktion...
1
2
TV
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Miscellaneous.
Tryk på knappen ENTER (
).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen
Miscellaneous vises.
5
√
Language
: English
√
√
AV Setup
Tryk på knappen † eller … for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
3
Setup
Time
Digital NR
√
: On
Miscellaneous
√
PC Setup
√
).
Move
Enter
TV
Return
Miscellaneous
Melody
√
: Off
√
Plug & Play
Tryk på knappen † eller … for at vælge Plug & Play.
Tryk på knappen ENTER (
).
Blue Screen
: Off
√
Fan
: On
√
Resultat: Meddelelsen Plug & Play vises.
6
På modstående side finder du flere oplysninger om indstillingen.
Move
Enter
Return
Valg af sprog
Når du første gang tager dit fjernsyn i brug, skal du vælge det
sprog, der skal bruges til visning af menuer og meddelelser.
TV
Setup
√
Time
Language
1
: English
√
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
AV Setup
Miscellaneous
√
2
Tryk på knappen † eller … for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
PC Setup
√
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Language.
Tryk på knappen ENTER (
).
Resultat: De tilgængelige sprog vises.
Move
5
√
Digital NR
√
: On
Enter
Return
).
Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen † eller ….
6
Tryk på knappen ENTER (
7
Når du er tilfreds med dit valg, trykker du på knappen EXIT/TV
(
) for at vende tilbage til normal visning.
) for at bekræfte dit valg.
TV
Setup
Time
Language
: English
AV Setup
Digital NR
√
: On
Miscellaneous
√
PC Setup
√
√
Move
Enter
17
Return
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 18
Automatisk lagring af kanaler
DAN
TV
Channel
Country
: Austria
√
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Du kan søge efter de frekvensområder, der er tilgængelige (dette
afhænger af det land, du bor i). Automatisk tildelte programnumre
stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede
programnumre. Du kan dog sortere kanalerne manuelt og slette de
kanaler, du ikke ønsker at se.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
Move
Enter
Return
2
TV
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
Channel
Country
Auto Store
Manual Store
Edit
Fine Tune
Ch. Scan
Tryk på knappen † eller … for at vælge Channel.
: Austria
Austria
Belgium
Croatia
Denmark
Finland
France
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Country. Tryk på
knappen ENTER (
).
).
†
Resultat: De tilgængelige lande vises.
Move
Enter
TV
Return
5
Vælg dit land (eller område) ved at trykke på knappen † eller ….
➢ Hvis du har valgt muligheden Others, men ikke ønsker at
afsøge PAL-frekvensområdet, kan du lagre kanalerne
manuelt (se side 19).
6
Tryk på knappen ENTER (
7
Tryk på knappen † eller … for at vælge Auto Store. Tryk på
knappen ENTER (
).
Channel
Country
: Austria
√
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
) for at bekræfte dit valg.
Resultat: Menuen Auto Store vises.
Move
Enter
Return
8
57 MHz
1%
Stop
➢
Return
9
18
) for at starte søgningen.
Resultat: Søgningen afsluttes automatisk. Kanalerne sorteres og
lagres i en rækkefølge, der afspejler deres placering i
frekvensområdet (med laveste først og højeste sidst).
Den oprindeligt valgte kanal vises herefter.
Auto Store
Channel store in process.
Enter
Tryk på knappen ENTER (
Tryk på knappen MENU (
inden den er færdig.
) for at standse søgningen,
Når kanalerne er lagret, kan du:
◆ Sortere dem i den ønskede rækkefølge (se side 22)
◆ Slette en kanal (se side 21)
◆ Finindstille kanalmodtagelsen om nødvendigt (se side 31)
◆ Navngive lagrede kanaler (se side 23)
◆ Aktivere/deaktivere digital støjreduktion (se side 38)
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 19
Manuel lagring af kanaler
DAN
Du kan lagre op til 100 tv-kanaler, inklusive kanaler der modtages
via kabelnetværk.
TV
Channel
Country
Når du lagrer kanalerne manuelt, kan du vælge:
1
: Austria
√
◆ om en fundet kanal skal lagres eller ej
Manual Store
√
√
◆ det programnummer, som du vil tildele hver lagret kanal
Edit
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Tryk på knappen MENU.
Move
Enter
Return
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Manual Store. Tryk på
knappen ENTER (
).
).
Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen Manual Store
(Manuel lagring) vises med Prog. valgt.
6
Hvis du vil tildele et programnummer til en kanal, skal du finde det
korrekte nummer ved at trykke på knappen † eller ….
Om nødvendigt kan du angive den ønskede
transmissionsstandard. Tryk på knappen œ eller √ for at vælge
Colour System, og tryk på knappen † eller ….
Farvestandarderne vises i følgende rækkefølge: (afhængigt af
modellen).
Auto - PAL - SECAM or
Auto - NT3.58 - NT4.43 - PAL60
7
Manual Store
Tryk på knappen † eller … for at vælge Channel.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
5
√
Auto Store
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge Sound System, og tryk på
knappen † eller …. Lydstandarderne vises i følgende rækkefølge:
(afhængigt af modellen).
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
- --
245MHz
?
Adjust
Return
√ Move
Manual Store
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
- --
245MHz
?
Adjust
Return
œ √ Move
Manual Store
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
- 00
245MHz
?
Adjust
Return
œ √ Move
BG - DK - I - L
19
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 20
Manuel lagring af kanaler (fortsat)
DAN
8
Manual Store
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C --
245MHz
?
Adjust
Return
œ √ Move
◆ Tryk på knappen œ eller √ for at vælge Channel.
◆ Tryk på knappen † eller … for at vælge C (luftkanal) eller S
(kabelkanal).
◆ Tryk på knappen √.
◆ Tryk på de numeriske knapper (0~9) eller knappen † eller …
for at angive det ønskede nummer.
der ingen lyd er, eller hvis lyden er unormal, skal
➣ Hvis
lydstandarden vælges igen.
Manual Store
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C 15
245MHz
?
Adjust
Return
œ √ Move
Manual Store
Prog.
Colour
System
9
Auto
BG
Search
Store
C 15
245MHz
?
Adjust
Return
œ √ Move
9
Hvis du ikke kender kanalnumrene, skal du vælge Search ved at
trykke på knappen œ eller √. Tryk på knappen † eller … for at
påbegynde søgningen.
Resultat: Kanalsøgeren afsøger frekvensområdet, til den første
kanal (eller den valgte kanal) vises på skærmen.
10
Vælg Prog. ved at trykke på knappen œ eller √ for at tildele et
programnummer til en kanal. Tryk på knappen † eller …, indtil du
finder det korrekte nummer.
11
Vælg Store ved at trykke på knappen œ eller √ for at lagre
kanalen og det tilhørende programnummer. Tryk på knappen
ENTER (
).
12
Gentag punkt 8 til 11 for hver kanal, der skal lagres.
Sound
System
Channel
Hvis du kender nummeret på den kanal, som skal lagres, skal du
gå videre som følger:
Manual Store
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C 15
245MHz
OK
œ √ Move
Enter
20
Return
☛
Kanal-tilstand
◆ C (faktisk kanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at
indtaste det tildelte nummer for hver enkelt sendestation i
denne tilstand.
◆ S (kabelkanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste
det tildelte nummer for hver enkelt kabelkanal i denne tilstand.
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 21
Fravælgelse af uønskede kanaler
DAN
◆ Fravælgelse af uønskede kanaler
Kanaler kan efter eget valg udelukkes fra din søgning gennem
kanalerne. Når du afsøger de lagrede kanaler, vil du ikke få vist
de kanaler, du har valgt at udelukke. Alle kanaler, som du ikke
specifikt fravælger, vises under søgningen.
1
TV
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
: Austria
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Move
Enter
Return
Tryk på knappen ENTER (
TV
).
Edit
Add/Delete
√
Sort
√
√
Name
LNA
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Edit. Tryk på knappen
ENTER (
).
Tryk på knappen † eller … for at vælge Add/Delete. Tryk på
knappen ENTER (
).
Move
Tryk på knappen † eller … for at vælge den kanal, der skal
slettes. Tryk på knappen ENTER (
).
7
Kanalen slettes eller tilføjes ved at vælge Deleted eller Added
ved at trykke på knappen † eller …. Tryk på knappen ENTER
(
) for at bekræfte dit valg.
√
Enter
TV
Return
Add/Delete
Resultat: Menuen Add/Delete vises med den aktuelle
automatisk valgte kanal.
6
√
: Off
Child Lock
Resultat: Menuen Edit vises.
5
√
Auto Store
Tryk på knappen † eller … for at vælge Channel.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
3
Channel
Country
Prog.
1
2
3
4
5
✽
✽
✽
✽
✽
---------------------
Move
Enter
TV
Added
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Return
Add/Delete
Prog.
1
2
3
4
5
Adjust
---------------------
Enter
21
✽
✽
✽
✽
✽
Added
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Return
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 22
Sortering af de lagrede kanaler
DAN
TV
Sorteringsfunktionen gør det muligt at ændre programnumrene for
lagrede kanaler. Dette kan være nødvendigt, efter at du har brugt
ATM. Du kan slette de kanaler, du ikke ønsker at beholde.
Channel
Country
: Austria
√
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
1
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Move
Enter
TV
Return
Edit
√
Sort
√
Name
√
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Edit. Tryk på knappen
ENTER (
).
√
: Off
5
Move
Enter
).
Resultat: Menuen Edit vises.
√
Child Lock
Tryk på knappen † eller … for at vælge Channel.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
Add/Delete
LNA
Tryk på knappen MENU.
Return
Tryk på knappen † eller … for at vælge Sort. Tryk på knappen
ENTER (
).
Resultat: Menuen Sort vises.
Sort
TV
6
Vælg den kanal, som du vil flytte, ved at trykke på knappen † eller
…. Tryk på knappen ENTER (
).
7
Vælg det programnummer, som kanalen skal flyttes til, ved at
trykke på knappen † eller …. Tryk på knappen ENTER (
).
Prog.
2
3
4
5
6
---------------------
Move
✽
✽
✽
✽
✽
Resultat: Kanalen flyttes til sin nye placering, og alle andre
kanaler skifter plads i overensstemmelse dermed.
Enter
TV
Return
Sort
Prog.
2
3
4
5
6
Move
---------------------
✽
✽
✽
✽
✽
Enter
22
----- ✽
Return
8
Gentag punkt 6 til 7, indtil du har flyttet alle kanaler til de ønskede
programnumre.
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 23
Navngivning af kanaler
DAN
Kanalnavne tildeles automatisk, når kanalinformation indgår i
transmissionen. Du kan ændre disse navne.
TV
Channel
Country
1
2
Tryk på knappen MENU.
√
Manual Store
√
Resultat: Hovedmenuen vises.
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Tryk på knappen † eller … for at vælge Channel.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
3
4
√
: Austria
Auto Store
Tryk på knappen ENTER (
).
Move
Enter
TV
Return
Edit
Tryk på knappen † eller … for at vælge Edit. Tryk på knappen
ENTER (
).
Add/Delete
√
Sort
√
Resultat: Menuen Edit vises.
LNA
√
Name
√
: Off
√
Child Lock
5
Tryk på knappen † eller … for at vælge Name. Tryk på knappen
ENTER (
).
Move
Resultat: Menuen Name vises med den aktuelle automatisk
valgte kanal.
6
Om nødvendigt vælges kanalen, som skal tildeles et nyt navn, ved
at trykke på knappen † eller …. Tryk på knappen ENTER (
).
Tryk på knappen † eller … for at vælge et bogstav (A~Z), et tal
(0~9) eller et symbol (-, mellemrum). Gå til det foregående eller
næste bogstav ved at trykke på knappen œ eller √.
8
Når du er færdig med at indtaste navnet, trykker du på ENTER
(
) for at bekræfte navnet.
Return
Name
TV
Prog.
Resultat: Der er pile rundt om navnefeltet.
7
Enter
2
3
4
5
6
Name
✽
✽
✽
✽
✽
---------------------
Move
Enter
TV
Return
Name
Prog.
2
3
4
5
6
Adjust
Name
---------------------
Move
23
✽
✽
✽
✽
✽
Return
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 24
Brug af funktionen LNA (Low Noise Amplifier)
DAN
TV
Denne funktion er særlig nyttig, hvis fjernsynet modtager et svagt
signal. LNA forstærker signalet i områder, hvor det er svagt.
Channel
Country
: Austria
√
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Move
Enter
TV
1
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Edit
Add/Delete
√
Sort
√
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Edit. Tryk på knappen
ENTER (
).
√
LNA
√
Child Lock
5
Move
).
Resultat: Menuen Edit vises.
√
: Off
Tryk på knappen † eller … for at vælge Channel.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
Return
Name
Tryk på knappen MENU.
Enter
Return
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder vises.
6
TV
Tryk på knappen † eller … for at vælge LNA. Tryk på knappen
ENTER (
).
Edit
Vælg On eller Off ved at trykke på knappen † eller ….
Tryk på knappen ENTER (
) for at bekræfte dit valg.
Add/Delete
Sort
Name
LNA
: Off Off
Child Lock
Move
On
Enter
24
Return
➢
◆ Hvis der er støj på billedet med LNA sat til On, skal du
vælge Off .
◆ Der skal laves LNA-indstilling for hver kanal.
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 25
Aktivering af børnespærring
DAN
◆ Aktivering af børnesikringen
Denne funktion giver dig mulighed for at låse fjernsynet, så det
ikke kan tændes på forsiden. Det kan dog stadig tændes med
fjernbetjeningen. Du kan dermed forhindre børn (og andre
personer) i at se upassende programmer, hvis du forhindrer
adgang til fjernbetjeningen.
1
TV
: Austria
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Move
Tryk på knappen † eller … for at vælge Channel.
Enter
Return
TV
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
Edit
Add/Delete
√
Sort
√
√
Name
3
Tryk på knappen ENTER (
).
LNA
√
: Off
√
Child Lock
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Edit. Tryk på knappen
ENTER (
).
Move
Resultat: Menuen Edit vises.
5
√
Auto Store
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Channel
Country
Tryk på knappen † eller … for at vælge Child Lock. Tryk på
knappen ENTER (
).
6
Tryk på knappen † eller … for at vælge den kanal, der skal låses.
7
Tryk på knappenENTER (
Prog.
2
3
4
5
6
). Hvis du vil låse kanalen, skal du
✽
✽
✽
✽
✽
---------------------
Move
)
Return
Child Lock
TV
Resultat: Menuen Child Lock vises med den aktuelle
automatisk valgte kanal. Blå baggrund vises, når Child
Lock er aktiveret.
vælge Locked ved at trykke på knappen † eller … (vælg
Unlocked for at låse kanalen op). Tryk på knappen ENTER (
for at bekræfte dit valg.
Enter
Enter
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Return
Child Lock
TV
Prog.
2
3
4
5
6
Adjust
---------------------
Enter
25
✽
✽
✽
✽
✽
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Return
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 26
Visning af information
DAN
Du kan få vist den valgte kanalinformation og indstillingsstatus ved
at trykke på knappen “INFO (
)” på fjernbetjeningen.
Mono
P1 ✽
Picture
Sound
00 : 00
: Dynamic
: Music
Ændring af billedstandard
Du kan vælge den billedtype, der er bedst egnet til det, du vil se.
TV
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Dynamic
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
TV
Return
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
Enter
: Dynamic
Dynamic
Standard
: Normal
Movie
Custom
: Off
: 16 : 9
: On
√
√
√
√
√
√
√
√
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen † eller … for at vælge Picture.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
vises.
3
Tryk på knappen ENTER (
Resultat: Mode markeres.
4
Tryk på knappen ENTER (
) igen.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder vises.
5
Vælg indstillingen ved at trykke på knappen † eller ….
Resultat: Følgende tilstande er til rådighed afhængigt af kilden.
◆ Dynamic - Standard - Movie - Custom
◆ High - Middle - Low - Custom
(PC- eller DVI-tilstand).
6
Tryk på knappen ENTER (
Return
➣
26
).
) for at bekræfte dit valg.
Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på
knappen P.MODE (
: Billedtilstand).
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 27
Justering af billedindstillinger
DAN
Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til
regulering af billedkvaliteten:
1
TV
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen † eller … for at vælge Picture.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
vises.
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Vælg den ønskede indstilling (Custom, Colour Tone) ved at
trykke på knappen † eller ….
5
Tryk på knappen † eller … for at vælge Custom. Tryk på knappen
ENTER (
).
).
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
: Dynamic
Return
Custom
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G50
70
50
70
50
R50
Resultat: Menuen Custom vises.
6
Tryk på knappen ENTER (
) for at ændre indstillingen.
Valgmulighederne vises i følgende rækkefølge:
◆ Custom : Contrast, Brightness, Sharpness,
Colour, Tint(NTSC ONLY)
Brugerdefinerede indstillinger, der er tilgængelige i
➣ Custom
PC-, DVI-tilstand:
vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette bjælkes
➣ Den
markør til venstre eller højre ved at trykke på knappen œ
eller √.
Når billedtilstanden er angivet til Custom <Brugerdefineret>,
➣ kan
indstillingsværdierne variere afhængigt af
indgangskilden (f.eks. RF, Video, Component, PC eller DVI).
du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter
➣ Hvis
billedstandarden automatisk til Custom.
Move
Enter
Contrast
70
TV
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
Enter
◆ Colour Tone : Cool2, Cool1, Normal, Warm1, Warm2
8
Når du er tilfreds med indstillingerne, trykker du på knappen
EXIT/TV (
) for at vende tilbage til normal visning.
➣
Return
Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter
billedstandarden automatisk til Custom.
27
: Dynamic
: Normal
Cool2
Cool1
: Off
Normal
: 16 : 9
Warm1
: On
Warm2
Return
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 28
Justering af billedindstillinger (PC- eller DVI-tilstand)
➢
DAN
Indstil til PC- eller DVI-tilstand ved hjælp af knappen SOURCE.
1
TV
Tryk på knappen MENU.
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Custom
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
: High
Resultat:
2
Tryk på knappen † eller … for at vælge Picture.
Resultat:
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Custom. Tryk på knappen
ENTER (
).
Custom
Resultat:
70
50
70
50
R50
5
).
Enter
Menuen Custom vises.
Tryk på knappen † eller … for at vælge, hvilken indstilling
(Contrast, Brightness, Sharpness), der skal justeres. Tryk på
knappen ENTER (
).
Resultat:
TV
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
vises.
Return
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G50
Move
Hovedmenuen vises.
Return
Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette
bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på
knappen œ eller √.
6
Press the MENU button to confirm your choice.
7
Tryk på knappen MENU.
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
TV
Enter
: High
Resultat:
Custom
: Normal
Colour1
: OffColour2
: 16 : 9
Colour3
: On
Return
8
Tryk på knappen † eller … for at vælge Colour Tone. Tryk på
knappen ENTER (
).
9
Vælg indstillingen ved at trykke på knappen † eller ….
Farvetonerne vises i følgende rækkefølge:
Custom (kun PC-tilstand) - Colour1 - Colour2 - Colour3
Colour Control
R
G
B
70
50
70
10
Enter
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
11
Move
Return
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
vises igen.
Tryk på knappen † eller … for at vælge Colour Control.
Tryk på knappen ENTER (
).
Resultat:
12
Menuen Colour Control vises.
Tryk på knappen † eller … for at vælge, hvilken indstilling
(R, G, B), der skal justeres. Tryk på knappen ENTER (
).
Resultat:
➣
28
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
vises igen.
Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette
bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på
knappen œ eller √.
Farvestyring er ikke tilgængelig i DVI-tilstand.
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 29
Indstilling af billedet (PC-tilstand)
➢
1
Indstil til PC-tilstand ved hjælp af knappen SOURCE.
DAN
Tryk på knappen MENU.
TV
Resultat:
2
Setup
Hovedmenuen vises.
Language
Tryk på knappen † eller … for at vælge Setup.
Resultat:
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge PC Setup. Tryk på
knappen ENTER (
).
5
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Enter
TV
Image Lock
√
Position
√
Information
√
Auto Adjustment
√
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Image
Lock vises.
Tryk på knappen † eller … for at vælge indstillingen (Coarse,
Fine), der skal justeres. Tryk på knappen ENTER (
).
Resultat:
Tryk på knappen MENU (
8
Tryk på knappen MENU.
9
10
11
Image Lock
Coarse
50
Fine
20
Move
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen PC vises
igen.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Position
vises.
Enter
Return
Coarse
50
TV
Juster placeringen ved hjælp af knappen †, …, œ, eller √.
Tryk på knappen MENU (
Return
) for at bekræfte dit valg.
Tryk på knappen † eller … for at vælge Position. Tryk på
knappen ENTER (
).
Resultat:
Enter
TV
Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette
bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på
knappen œ eller √.
7
Resultat:
Return
PC Setup
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen PC Setup
vises.
Move
6
√
: On
).
Tryk på knappen † eller … for at vælge Image Lock. Tryk på
knappen ENTER (
).
Resultat:
√
Digital NR
Move
Resultat:
√
: English
AV Setup
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup
vises.
3
√
Time
) for at bekræfte dit valg.
PC Setup
Image Lock
√
Position
√
Information
√
Auto Adjustment
√
Move
Enter
TV
Return
Position
Move
œ √ Move
29
Return
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 30
Indstilling af billedet (PC-tilstand)
➢
DAN
12
TV
PC Setup
Image Lock
√
Position
√
Information
√
Auto Adjustment
√
Indstil til PC-tilstand ved hjælp af knappen SOURCE.
Hvis du får PC-oplysningerne, skal du vælge Information ved at
trykke på knappen † eller …. Tryk på knappen ENTER (
).
Resultat:
13
Enter
TV
14
Return
15
: 1024 ✻ 768
Resolution
H Frequency
:
48.5KHz
V Frequency
:
60.2Hz
Return
TV
PC Setup
Image Lock
√
Position
√
Information
√
Auto Adjustment
√
Move
TV
Enter
Return
Auto Adjustment
Auto Adjusting
30
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen PC vises
igen.
Tryk på knappen † eller … for at vælge Auto Adjustment. Tryk
på knappen ENTER (
).
Resultat:
Information
Opløsningen, lodret frekvens og vandret frekvens vises.
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
Move
(fortsat)
Skærmkvaliteten og placeringen nulstilles automatisk
med Auto Adjusting vist.
Når du er tilfreds med indstillingerne, trykker du flere gange på
knappen MENU (
) for at vende tilbage til normal visning.
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 31
Brug af finindstilling
DAN
Hvis signalet er svagt, kan du finindstille kanalen manuelt.
TV
1
2
√
Tryk på knappen MENU.
Auto Store
√
Resultat:
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen † eller … for at vælge Channel.
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Fine Tune. Tryk på
knappen ENTER (
).
Resultat:
5
Channel
Country
Move
: Austria
Enter
Return
).
Fine Tune
P1
0
Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette
bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på
knappen œ eller √ for at komme til den ønskede
indstilling.
Reset
Move
Tryk på knappen œ eller √, indtil billedet og lyden er både tydeligt
og skarpt. Tryk på knappen ENTER (
).
Return
œ √ Adjust
Store
Fine Tune
P1
3
6
Hvis du vil nulstille finindstillingen til 0, skal du vælge Reset
Move Enter (Nulstil) ved at trykke på knappen † eller … og
derefter trykke på knappen ENTER (
).
➣
➣
Reset
Move
Hvis du ikke kan finindstille en kanal, skal du kontrollere,
om indstillingerne for Colour System og Sound System er
korrekte.
Return
œ √ Adjust
Store
Fine Tune
P 1 is fine tuned
3
Reset
Fine tune Store ændrer farven på kanalens OSD (On Screen
Display) fra White til Red.
Move
P1
Return
œ √ Adjust
C11
31
Store
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 32
Visning af kanalsøgningsbilledet
DAN
TV
Channel
Country
: Austria
√
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Move
Enter
Return
Ch. Scan
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen † eller … for at vælge Channel.
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Ch. Scan. Tryk på
knappen ENTER (
).
Resultat:
P1✽
5
).
Du kan få vist alle lagrede kanaler i rækkefølge.
Tryk på knappen MENU for at gå ud af menusystemet.
Return
➣
Når PIP aktiveres, vises PIP i stor tilstand, og PIP-kanalen
afsøges.
Fastfrysning af det aktuelle billede
Du kan fastfryse billedet, mens du ser et program, ved at trykke på
knappen STILL. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til normal
visning.
➣
32
Under PIP fryses hoved- og underbilleder samtidigt.
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 33
Valg af billedformat
DAN
Du kan vælge den billedstørrelse, der er bedst egnet, til det
program, du ser.
1
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen † eller … for at vælge Picture.
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
vises.
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Size. Tryk på knappen
ENTER (
).
5
).
6
Move
Tryk på knappen ENTER (
) for at bekræfte dit valg.
: Dynamic
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
TV
Return
Size
Auto Wide
16:9
Panorama
Zoom
Tryk på knappen † eller … for at ændre indstillingen.
◆ Auto Wide : Udvider og løfter billedet fra 4:3 format til 16:9
format.
◆ 16:9
: Indstiller billedet til 16:9-format.
◆ Panorama : Brug denne indstilling til at få bredformat i et
panoramabillede.
◆ Zoom
: Forstør billedstørrelsen lodret på skærmen.
◆ 14:9
: Forstør billedstørrelsen til mere end 4:3.
◆ 4:3
: Indstiller billedet til 4:3-format.
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
TV
14:9
4:3
Move
Enter
Return
PC-til DVI-modus
TV
Size
Auto Wide
16:9
Panorama
Zoom
➣
14:9
◆ Du kan også vælge disse indstillinger ved at trykke på
knappen P.SIZE på fjernbetjeningen.
◆ Billedstørrelsen kan ikke ændres i PIP-modus.
4:3
Move
Enter
◆ Afhængigt af indgangskilden kan indstillingerne for
P.SIZE variere.
Placering og indstilling af formatet på skærmen ved hjælp af Zoom
➣
◆ Ændring af formatet på skærmen ved hjælp af Zoom
muliggør placering og angivelse af formatet i op-/nedretning ved hjælp af knappen † eller … samt
skærmens format.
◆ Flyt skærmbilledet op/ned ved hjælp af knappen †
eller … efter valg af ( ) ved at trykke på knappen †
eller ….
◆ Rediger formatet på skærmbilledet lodret ved hjælp af
knappen † eller … efter valg af ( ) ved at trykke på
knappen † eller ….
◆ Forstørrelse af skærmbilledet fungerer kun i
indgangstilstanden TV/Video/SVideo/Component1,2.
◆ PC/DVI-tilstande forhindrer funktionen til forstørrelse
af skærmbilledet.
33
Return
√
√
√
√
√
√
√
√
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 34
Valg af filmtilstand
DAN
TV
Du kan automatisk registrere og behandle filmsignaler fra nogle
kilder og justere billedet til optimal kvalitet.
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Dynamic
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
Move
2
Tryk på knappen † eller … for at vælge Picture.
Resultat:
: Dynamic
: Normal
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture vises.
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Film Mode (Filmtilstand).
Tryk på knappen ENTER (
).
5
Tryk på knappen † eller … for at ændre indstillingen. (On (Til) eller Off (Fra))
: Off Off
: 16 : 9On
: On
Enter
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
Return
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
1
).
◆ On (Til) : Registrerer og behandler automatisk filmsignaler fra
alle kilder og justerer billedet til optimal kvalitet.
◆ Off (Fra) : Deaktiverer Film Mode (Filmtilstand).
Return
6
Tryk på knappen ENTER (
➢
) for at bekræfte dit valg.
◆ Ikke tilgængelig i tilstandene PC, Komponent (480p,
576p, 720p, 1080i) og DVI.
◆ Tilstandsafvigelser såsom at slå Filmtilstand fra for filmkilder
eller slå Filmtilstand til for ikke-filmkilder kan påvirke
billedkvaliteten.
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
TV
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Dynamic
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
Return
√
√
√
√
√
√
√
√
Med denne funktion får du et mere detaljeret billede med 3D-støjreduktion,
forbedring af detaljerne, kontrasten og niveauet af hvid. Den nye billedkompensation
Algorithm giver dig et tydeligere, klarere og mere detaljeret billede. DNIeTMteknologien får et hvilket som helst signal til at passe til dine øjne.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Tryk på knappen † eller … for at vælge Picture.
Resultat:
TV
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
Enter
34
Hovedmenuen vises.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture vises.
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge DNIe. Tryk på knappen
ENTER (
).
5
Tryk på knappen † eller … for at ændre indstillingen.
◆ On: Aktiverer DNIe-tilstanden.
◆ Off: Deaktiverer DNIe-tilstanden.
◆ Demo (valgfrit): Skærmbilledet før anvendelse af DNIe vises til
højre, og skærmbilledet efter anvendelse af
DNIe vises til venstre.
6
Tryk på knappen ENTER (
).
: Dynamic
: Normal
: Off
: 16 : 9On
: On Off
Demo
Return
) for at bekræfte dit valg.
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:43 PM
Page 35
Indstilling af blå baggrund
DAN
Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er meget svagt, erstatter
en blå baggrund automatisk billedstøjen. Hvis du alligevel ønsker at se det
dårlige billede, skal du indstille Blue Screen til Off.
TV
Setup
√
Time
Language
: English
1
2
Miscellaneous
√
Resultat:
PC Setup
√
Resultat:
Hovedmenuen vises.
Move
: On
Enter
TV
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Miscellaneous.
Tryk på knappen ENTER ( ).
Resultat:
).
Miscellaneous
Melody
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen
Miscellaneous vises.
Tryk på knappen † eller … for at ændre indstillingen.(On eller Off).
√
Blue Screen
: Off
√
Fan
: On
√
Move
Enter
TV
) for at bekræfte dit valg.
: Off
Plug & Play
Blue Screen
➣
Return
Miscellaneous
Melody
Tryk på knappen ENTER (
√
: Off
Plug & Play
Tryk på knappen † eller … for at vælge Blue screen.
Tryk på knappen ENTER (
).
7
Return
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
3
6
√
Tryk på knappen MENU.
Digital NR
Tryk på knappen † eller … for at vælge Setup.
5
√
√
AV Setup
:
Off
: Off On
Fan
◆ Blue Screen vises, mens der ikke er noget signal fra den
eksterne enhed i ekstern tilstand, uanset indstillingen for blå
baggrund.
Move
Enter
Return
Indstilling af lyd på melodi
Du hører en lille melodi, når der tændes og slukkes for fjernsynet.
TV
Miscellaneous
Melody
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
√
: Off
√
Plug & Play
Hovedmenuen vises.
Blue Screen
: Off
√
Fan
: On
√
Tryk på knappen † eller … for at vælge Setup (Opsætning).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup
(Opsætning) vises.
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Miscellaneous.
Tryk på knappen ENTER (
).
Resultat:
Move
Enter
Return
).
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen
Miscellaneous vises.
5
Tryk på knappen † eller … for at vælge Melody (Melodi).
Tryk på knappen ENTER (
).
6
Tryk på knappen † eller … for at ændre indstillingen. (Off (Fra) eller
On (Til))
7
Tryk på knappen ENTER (
TV
Miscellaneous
Melody
Plug & Play
: Off Off
On
Blue Screen
: Off
Fan
: On
) for at bekræfte dit valg.
35
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 36
Visning af billede-i-billede (PIP)
DAN
TV
Du kan få vist et underbillede i et billede, som stammer fra en
sendestation eller fra en ekstern enhed. På den måde kan du følge
med i et tv-programme eller et billedsignal fra tilsluttet udstyr.
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Dynamic
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
PIP
2
Tryk på knappen † eller … for at vælge Picture.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture vises.
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge PIP. Tryk på knappen
ENTER (
).
: On Off
: TV On
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Move
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
Return
PIP
TV
1
Resultat:
:
:
: P 11
Enter
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Tryk på knappen ENTER (
) igen. Hvis du vil aktivere denne,
skal du indstille PIP til On ved at trykke på knappen † eller ….
6
Tryk på knappen † eller … for at vælge Source. Tryk på knappen
ENTER (
).
Resultat: Kilderne vises i følgende rækkefølge:
Return
TV - Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV1 - AV2 AV3 - S-Video1 - S-Video2 - Component1 Component2 - PC - DVI
: On
: TV
➣
TV
Ext.1
:
Ext.2
Ext.3
:
: P08 AV1
AV2
Enter
Return
Tryk på knappen ENTER (
). Vælg kilden til underbilledet ved
at trykke på knappen † eller …. Tryk på knappen ENTER (
).
8
Tryk på knappen † eller … for at vælge Swap. Tryk på knappen
ENTER (
).
Resultat: Hovedbilledet og underbilledet skifter placering.
9
Tryk på knappen † eller … for at vælge Size. Tryk på knappen
ENTER (
).
Resultat: Størrelserne vises i følgende rækkefølge:
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
√
√
√
√
√
√
: On
: TV
:
:
: P11
(Large) - ( Small) - (Double1) - (Double2)
10
Move
Enter
Return
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Move
Hovedbillede
PIP
: On
: TV
:
:
: P08
Enter
36
Vælg en størrelse til underbilledet ved at trykke på knappen †
eller …. Tryk på knappen ENTER (
).
Tabel over PIP-indstillinger
PIP
TV
◆ PC kan ikke vælges i DVI-tilstand.
◆ DVI kan ikke vælges PC-tilstand.
7
†
Move
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen PIP vises.
5
PIP
TV
).
Return
TV
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV1
AV2
AV3
S-Video1
S-Video2
COMP1
COMP2
PC
DVI
TV
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Ext.1 Ext.2 Ext.3 AV1 AV2
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
AV3 S-Video1 S-Video2 COMP1 COMP2 PC
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
O
O
O
X
X
X
O
O
O
X
X
X
O
O
O
X
X
X
DVI
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 37
Visning af billede-i-billede (PIP) (fortsat)
DAN
PIP
TV
11
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Tryk på knappen † eller … for at vælge Position. Tryk på
knappen ENTER (
).
Resultat:
De tilgængelige placeringer vises.
-
Move
12
Vælg en position ved at trykke på knappen † eller …. Tryk på
knappen ENTER (
).
13
Tryk på knappen † eller … for at vælge Prog.. Tryk på knappen
ENTER (
).
14
Vælg den kanal, du vil have vist gennem underbilledet ved at
trykke på knappen † eller …. Tryk på knappen ENTER (
).
: On
: TV
:
:
: P08
Enter
PIP
TV
➣
Hvis underbilledet ikke er noget signal, og hovedbilledet
udsendes fra et komponent-, PC- eller DVI-signal, er
underbilledet blåt. Hvis hovedbilledet udsendes fra et
videosignal, er underbilledet sort.
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Move
: On
: TV
:
:
: P08 P 1
Enter
Nemme funktioner via fjernbetjeningen.
Knapper
Funktion
PIP ON
Aktiverer eller deaktiverer PIP-funktionen.
SWAP
Skifter mellem hovedbillede og underbillede.
hovedbilledet er i videotilstand, og
➣ Når
underbilledet er i tv-tilstand, kan du muligvis ikke
høre lyden fra hovedbilledet, når du trykker på
knappen SWAP (
) efter at have skiftet kanal
for underbilledet. I det tilfælde skal du vælge
kanal for hovedbilledet igen.
POSITION
Flytter underbilledet mod uret.
SOURCE
Bruges til tildeling af en kilde for underbilledet. (TV,
Ext.1, Ext.2, Ext.3, AV1, AV2, AV3, S-Video1, SVideo2, Component1, Component2, PC, DVI).
SIZE
Bruges til at vælge størrelsen på underbilledet (Large
(Stor), Small (Lille), Double1 (Dobbelt1), Double2
(Dobbelt2)).
SCAN
Afsøger alle lagrede kanaler i rækkefølge.
Tryk på knappen igen, hvis du vil standse søgningen.
P
Vælger kanal for underbilledet.
/
Return
37
Return
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 38
Brug af Digital NR-funktionen (digital støjreduktion)
DAN
TV
Setup
√
Time
Language
: English
√
√
AV Setup
Digital NR
√
: On
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Move
Enter
TV
Hvis det signal, der modtages af dit TV, er svagt, kan du aktivere
den digitale støjreduktion for at reducere evt. statisk støj og
skyggeeffekter på skærmen.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen † eller … for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Digital NR. Tryk på
knappen ENTER (
).
5
Vælg Off eller On ved at trykke på knappen † eller …. Tryk på
knappen ENTER (
) for at bekræfte dit valg.
Return
).
Setup
Time
Language
: English
AV Setup
Digital NR
: On Off
Miscellaneous
On
PC Setup
Move
Enter
Return
Valg af blæseren
Betjener eller stopper TV'ets indvendige blæser.
TV
Setup
√
Time
Language
: English
√
√
AV Setup
Digital NR
√
: On
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Move
Enter
TV
Return
Miscellaneous
Melody
Hvad er blæseren: Blæseren indvendigt i TV'et anvendes til at
sænke temperaturen ovenpå og på forsiden af TV'et. Hvis du vil
mindske støjen fra blæseren, kan du stoppe blæseren ved at
indstille den til "Off (Fra)". Temperaturen ovenpå og på forsiden af
TV'et kan stige, når du ser TV længere tid ad gangen, mens
blæseren er stoppet, men TV'et fungerer normalt.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen † eller … for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Miscellaneous.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen
Miscellaneous vises.
5
Tryk på knappen ENTER (
6
Tryk på knappen † eller … for at vælge Fan.
Tryk på knappen ENTER (
).
7
Tryk på knappen † eller … for at ændre indstillingen. (Off (Fra) eller
On (Til))
8
Tryk på knappen ENTER (
: Off
Plug & Play
Blue Screen
: Off
Fan
: On Off
On
Move
Enter
38
).
Return
).
) for at bekræfte dit valg.
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 39
Ændring af lydstandard
DAN
Du kan vælge den type lydeffekt, der skal bruges til en bestemt
udsendelse.
TV
Sound
Mode
1
2
Hovedmenuen vises.
Auto Volume
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Tryk på knappen † eller … for at vælge Sound.
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound vises.
Move
3
Tryk på knappen ENTER (
Resultat:
Enter
Return
).
Mode markeres.
TV
4
Tryk på knappen ENTER (
5
Vælg indstillingen ved at trykke på knappen † eller ….
Lydeffekterne vises i følgende rækkefølge:
) igen.
Sound
Mode
: Standard
Standard
Equalizer
Music
Auto Volume
: Off
SRS TSXT
: Off
Internal Mute
: Off
Custom
Movie
Speech
Standard - Music - Movie - Speech - Custom.
6
Tryk på knappen ENTER (
➣
) for at bekræfte dit valg.
√
√
Equalizer
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
: Standard
Move
Enter
Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på
knappen S.MODE (
: Lydtilstand).
39
Return
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 40
Justering af lydindstillinger
DAN
TV
Lydindstillingerne kan justeres, så de passer til dine personlige
ønsker.
Sound
Mode
√
: Standard
√
Equalizer
Auto Volume
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Move
Enter
Return
Equalizer
TV
0
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen † eller … for at vælge Sound.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound vises.
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Equalizer. Tryk på
knappen ENTER (
).
Resultat: Menuen Equalizer vises med den aktuelle indstilling.
5
Vælg den indstilling (volumen, balance, equalizer), der skal
justeres ved at trykke på knappen œ eller √. Tryk på knappen †
eller … for at opnå den ønskede indstilling.
6
Når du er tilfreds med indstillingerne, skal du trykke på knappen
MENU (
) for at gemme.
R
).
+
+
0
0
_
_
L
100Hz 300Hz 1kHz 3kHz 10kHz
Adjust
√ Move
Return
➣
Hvis du ændrer nogle af equalizerindstillingerne, skifter
lydstandarden automatisk til Custom.
Automatisk justering af lydstyrken
Sound
Mode
: Standard
√
√
Equalizer
Auto Volume
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Move
Enter
TV
Hver tv-/radiostation har sine egne signalforhold, og det er
besværligt at skulle justere lydstyrken, hver gang du skifter kanal.
Med denne funktion kan du regulere lydstyrken på en ønsket
kanal ved at reducere lydeffekten, når programsignalet er højt,
eller øge lydeffekten, når programsignalet er lavt.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen † eller … for at vælge Sound.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound vises.
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Auto Volume. Tryk på
knappen ENTER (
).
5
Vælg indstillingen (Off eller On) ved at trykke på knappen † eller ….
6
Tryk på knappen ENTER (
Return
Sound
Mode
: Standard
Equalizer
Auto Volume
SRS TSXT
: Off Off
: Off On
Internal Mute
: Off
Move
Enter
40
Return
).
) for at bekræfte dit valg.
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 41
Indstilling af TruSurround XT
DAN
TruSurround XT er en patenteret SRS-teknologi, der løser
problemet med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere.
TruSurround giver en tiltalende, virtuel surround sound-oplevelse
gennem et afspilningssystem med to højttalere, herunder interne
TV-højttalere. Det er fuldt ud kompatibelt med alle
flerkanalsformater.
1
TV
Sound
Mode
Auto Volume
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Hovedmenuen vises.
Move
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound vises.
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge SRS TSXT.
Tryk på knappen ENTER (
).
6
Enter
Return
Tryk på knappen † eller … for at vælge Sound.
Resultat:
5
√
√
Equalizer
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
: Standard
TV
).
➢
➣
: Standard
Equalizer
Auto Volume
: Off
SRS TSXT
: Off
Internal Mute
Off
: Off
3D Mono
Stereo
Tryk på knappen † eller … for at ændre indstillingen. (Off, 3D
Mono or Stereo).
Tryk på knappen ENTER (
Sound
Mode
Move
Enter
Return
) for at bekræfte dit valg.
TruSurround XT, SRS og (
) Symbol er
varemærker tilhørende SRS Labs, Inc.
TruSurround XT-teknologi er indbygget
under licens fra SRS Labs, Inc.
Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på
knappen SRS TSXT (
).
Valg af Intern lydfrakobling
Hvis du vil høre lyden gennem særskilte højttalere, skal du
annullere den interne forstærker.
TV
Sound
Mode
: Standard
1
2
Tryk på knappen MENU.
Auto Volume
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Resultat:
Internal Mute
: Off
√
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen † eller … for at vælge Sound.
Resultat:
3
Move
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound vises.
Tryk på knappen ENTER (
).
Enter
TV
Tryk på knappen † eller … for at vælge Internal Mute.
Tryk på knappen ENTER (
).
5
Tryk på knappen † eller … for at ændre indstillingen.
(On eller Off).
6
Tryk på knappen ENTER (
) for at bekræfte dit valg.
Return
Sound
Mode
4
√
√
Equalizer
: Standard
Equalizer
Auto Volume
: Off
SRS TSXT
: Off
Internal Mute
: Off Off
On
Move
Enter
41
Return
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 42
Valg af lydtilstand (afhængigt af modellen)
DAN
Knappen “DUAL I-II” viser/styrer behandling og output af
lydsignalet.
Når der tændes for fjernsynet, er tilstanden automatisk indstillet til
Dual-I eller Stereo, afhængigt af den aktuelle transmission.
NICAM
Stereo
Type udsendelse
Skærmmeddelelser
Almindelig udsendelse
(Standardlyd)
Mono (Normalt brug)
Almindelig +
NICAM-mono
NICAM Mono ↔ Mono
NICAM Stereo
A2
Stereo
NICAM Dual-I/II
NICAM Dual-I →
NICAM Dual-II →
Mono
Almindelig udsendelse
(Standardlyd)
Mono
Tosproglig eller Dual-I/II
Dual-I ↔ Dual-II
Stereo
➣
NICAM Stereo ↔ Mono
(tvunget mono)
Stereo ↔ Mono
(Forced mono)
◆ Hvis modtageforholdene forringes, bliver lydkvaliteten
bedre, hvis du vælger MONO.
◆ Hvis stereosignalet er svagt, og apparatet skifter tilstand
automatisk, skal du vælge Mono.
◆ Når der modtages et monosignal i AV-tilstand, skal kablet
tilsluttes AUDIO-L på siden af tv’et. Hvis monolyden kun
kommer ud af den venstre højttaler, skal du trykke på
knappen Dual I-II.
42
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 43
Indstilling af sleep-timer
DAN
Du kan vælge en periode på mellem 30 og 180 minutter, hvorefter
fjernsynet automatisk går på standby.
1
Setup
√
Time
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
TV
Language
Digital NR
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup
vises.
√
√
AV Setup
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen † eller … for at vælge Setup.
Resultat:
: English
√
: On
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Move
Enter
Return
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Time. Tryk på knappen
ENTER (
).
Clock
07 : 05
√
Sleep Timer
Off
√
Resultat:
On Timer
Off
√
Off Timer
Off
√
).
TV
5
Tryk på knappen † eller … for at vælge Sleep Timer. Tryk på
knappen ENTER (
).
Resultat:
6
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Time vises.
Time
Menuen Sleep Timer vises med Min markeret.
Vælg de forud indstillede tidsintervaller (Off, 30, 60, 90, 120,
150, 180) ved at trykke på knappen † eller ….
7
Tryk på knappen † eller … for at gå til Activation.
8
Når du er tilfreds med indstillingerne, Vælges Activation til Yes
eller No ved at trykke på knappen † eller ….
9
Tryk på knappen ENTER (
Move
TV
Return
Sleep Timer
Min
Activation
--
No
) for at bekræfte dit valg.
Adjust
➣
Enter
◆ Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på
knappen SLEEP.
√ Move
TV
Return
Sleep Timer
◆ Off vises, hvis sleep-timeren ikke er indstillet
endnu.
Hvis sleep-timeren allerede er indstillet, vises den tid,
der er tilbage, inden fjernsynet går på standby.
Adjust
Min
Activation
30
Yes
œ √ Move
Off
43
Return
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 44
Indstilling og visning af klokkeslæt
DAN
TV
Setup
√
Time
Language
: English
√
Digital NR
√
: On
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Enter
TV
Return
Time
Clock
07 : 05
√
Sleep Timer
Off
√
On Timer
Off
√
Off Timer
Off
√
Move
Enter
TV
Hour
Min
00
01
√ Move
44
Return
Indstillingen af uret bliver aktiveret igen, når du trykker på
knappen “I / ” (Til/Fra) på frontpanelet.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen † eller … for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup
vises.
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Time. Tryk på knappen
ENTER (
).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Time vises
med Clock <Ur> valgt.
5
Tryk på knappen ENTER (
6
Tryk på knappen œ eller √ for at gå til timer eller minutter.
Indstil timer eller minutter ved at trykke på knappen † eller ….
7
Tryk på knappen MENU (
8
Tryk på knappen INFO (
Return
Clock
Adjust
➣
√
AV Setup
Move
Du kan indstille fjernsynets ur, så det aktuelle klokkeslæt vises, ved at
trykke på knappen “INFO (
)”. Du skal også indstille
klokkeslættet, hvis du ønsker at bruge den automatiske tænd/slukfunktion.
).
).
), når du er færdig.
) for at vise aktuelt klokkeslæt.
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 45
Sådan tændes og slukkes fjernsynet automatisk
DAN
Du kan indstille fjernsynets ur og indstille tænd/sluk-timerne, så
fjernsynet:
◆ Tændes automatisk og stilles ind på den valgte kanal på
det valgte tidspunkt
TV
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen † eller … for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Time. Tryk på knappen
ENTER (
).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Time vises.
5
6
Tryk på knappen † eller … for at gå til Activation.
8
Når du er tilfreds med indstillingerne, Vælges Activation til Yes
eller No ved at trykke på knappen † eller ….
9
√
: On
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Move
Enter
Return
TV
Time
Clock
07 : 05
√
Sleep Timer
Off
√
On Timer
Off
√
Off Timer
Off
√
Move
Enter
TV
Return
On Timer
Vælg Hour, Min, Prog., Volumen ved at trykke på knappen œ
eller √.
Indstil disse ved at trykke på knappen † eller ….
7
Adjust
Hour
Min
Prog.
12
01
1
Volume
Activation
10
No
√ Move
TV
Return
Off Timer
Tryk på knappen MENU.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Time vises
igen.
Hour
Min
12
00
Activation
10
Tryk på knappen † eller … for at vælge Off Timer. Tryk på
knappen ENTER (
).
Resultat: Menuen Off Timer vises.
11
Vælg Hour, Min eller Activation ved at trykke på knappen œ
eller √.
Indstil disse ved at trykke på knappen † eller ….
12
Tryk på knappen ENTER (
No
Adjust
➣
➣
√ Move
) for at bekræfte dit valg.
Power Off <Sluk> ved fravær
Når du indstiller timeren til "On" , slukkes dit tv, hvis du
ikke betjener nogen af knapperne i løbet af 3 timer, efter
tv'et er tændt ved hjælp af timeren.
Denne funktion er kun tilgængelig i timerens tilstand "On"
og kan forhindre et lækageuheld eller overophedning, der
skyldes, at tv'et står tændt for længe, fordi timeren er sat til
"On" (f.eks. når du er på ferie).
Hvis der ikke modtages noget signal i 15 minutter, slukkes
TV'et automatisk.
√
√
Digital NR
).
Tryk på knappen † eller … for at vælge On Timer. Tryk på
knappen ENTER (
).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen On Timer
vises.
: English
AV Setup
Første trin er at indstille fjernsynets ur (se afsnittet
“Indstilling og visning af klokkeslæt” på foregående side).
1
√
Language
◆ Slukkes automatisk på det valgte tidspunkt
➣
Setup
Time
45
Return
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 46
Visning af signal fra ekstern kilde
DAN
TV
Input
Source List
√
: TV
Brug fjernbetjeningen til at skifte mellem visning af signal fra
tilsluttet udstyr, så som videoafspiller, DVD, Set-Top-boks og tvkilden (udsendelse eller kabel)
√
Edit Name
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Move
Enter
TV
Resultat:
Source List
Move
-------------------
Enter
TV
Tryk på knappen † eller … for at vælge Input.
Return
TV
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV1
AV2
AV3
▼ More
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Source List. Tryk på
knappen ENTER (
).
5
➢
√
: TV
√
Edit Name
Move
Enter
TV
Move
:
:
:
:
:
:
:
Enter
- ------ VCR
DVD
Cable STB
HD STB
Satellite STB
7
Tryk på knappen † eller … for at vælge Edit Name. Tryk på
knappen ENTER (
).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Edit Name
vises.
8
Tryk på knappen † eller … for at vælge eksternt udstyr:
Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video1 S-Video2 - Component1 - Component2 - PC - DVI
9
Tryk på knappen ENTER (
).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder for Edit Name vises.
10
Vælg navnet ved at trykke på knappen † eller ….
Tryk på knappen ENTER (
).
11
Indstil andre signalkilder (VCR, DVD, Cable STB, HD STB,
Satellite STB, AV Receiver, DVD Receiver, Game,
Camcorder, DVD Combo, DHR eller PC) ved hjælp af samme
metode som angivet ovenfor.
➣
➢
46
Når du forbinder udstyr til tv, kan du vælge mellem følgende
sæt af jackstik: Ext.1, Ext.2, Ext.3, AV1, AV2, AV3, SVideo1, S-Video2, Component1, Component2, PC eller
DVI på fjernsynets bagpanel.
Tryk på knappen MENU og vælg Input.
†
Return
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Source
List vises.
6
Return
Edit Name
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV1
AV2
AV3
S-Video1
▼ More
).
Tryk på knappen † eller … for at vælge signalkilde, og tryk
derefter på knappen ENTER (
).
Input
Source List
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Input
vises.
3
Resultat:
Return
Hovedmenuen vises.
Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på
knappen SOURCE (
). Hvis du skifter mellem eksterne
kilder, mens du ser et program, kan det tage et kort stykke
tid, før billedet skifter.
DHR: DVD harddisk-optager
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 47
Videreføring af et indgangssignal til en ekstern udgang
DAN
Du kan vælge, hvilke billed-/lydsignaler der skal sendes til den
eksterne udgang.
TV
Setup
√
Time
1
2
Tryk på knappen MENU.
Language
Resultat:
Digital NR
Hovedmenuen vises.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup
vises.
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge AV Setup. Tryk på
knappen ENTER (
).
Resultat:
5
6
).
Tryk på knappen ENTER (
√
PC Setup
√
Enter
TV
Tryk på knappen † eller … for at vælge (Ext. 2 eller Ext. 3).
Vælg den kilde, der skal videreføres til udgangen, ved at trykke på
knappen † eller ….
√
: On
Miscellaneous
Move
Menuen AV Setup vises.
√
√
AV Setup
Tryk på knappen † eller … for at vælge Setup.
Resultat:
: English
Return
AV Setup
Ext.1
: TV
√
Ext.2
: TV
√
Ext.3
: TV
√
Move
Enter
Return
) for at bekræfte ændringen.
TV
AV Setup
Ext.1
: TV
Ext.2
: TV
Ext.3
: TV
TV
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV1
AV2
†
Move
Enter
47
Return
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 48
Tekst-tv
DAN
De fleste tv-kanaler tilbyder skriftlig information via tekst-tv. Denne
information omfatter:
◆ Programtidspunkter
◆ Nyheder og vejrudsigter
◆ Sportsresultater
◆ Rejseoplysninger
Denne information findes på nummererede sider (se illustration).
Område
A
Indhold
Valgt sidenummer
B
Tv-stationens navn
C
Aktuelt sidenummer eller søgestatus
D
Dato og klokkeslæt
E
Tekst
F
Statusinformation
FASTEXT-information.
➣
Tekst-tv-information er ofte vist over flere sider i
rækkefølge, som du har adgang til ved at:
◆ Indtaste sidenummeret
◆ Vælge et emne på en liste, eller
◆ Vælge en farvet overskrift (FASTEXT-systemet)
48
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 49
Visning af tekst-tv
DAN
Du kan til enhver tid få vist tekst-tv-informationer.
skal være stabile, hvis tekst-tv skal
☛ Modtageforholdene
kunne vises korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan:
◆ Der mangle informationer
◆ Nogle sider muligvis ikke vises
1
Vælg kanalen med tekst-TV ved at trykke på knappen P
.
2
Tryk på knappen TTX/MIX (
tilstand.
Resultat:
eller
) for at aktivere tekst-tv-
Siden med indholdsfortegnelsen vises. Den kan når
som helst blive vist igen, når du trykker på knappen
(indeks).
3
Tryk på knappen TTX/MIX (
) igen.
Resultat: Skærmbilledet deles i to. Denne funktion viser den
aktuelle udsendelse og tekst-tv side om side på
skærmen.
4
Hvis du vil se den aktuelle udsendelse og tekst-tv-informationen
blandet i et enkelt skærmbillede, skal du trykke på knappen
TTX/MIX (
) igen.
5
Tryk på knappen EXIT/TV (
tv.
) for at forlade visningen af tekst-
49
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 50
Valg af visninger
DAN
Du har forskellige muligheder, når du har en side fra tekst-tv på
skærmen.
For at få vist...
TV
50
skal du trykke på...
◆ Skjult tekst
(f.eks. svar på spørgsmål i konkurrencer)
(afslør)
◆ Normal visning
(afslør) igen
◆ En underside, ved at indtaste dens nummer
(underside)
◆ Udsendelsen, mens du søger efter en side
(annuller)
◆ Næste side
(side op)
◆ Foregående side
(side ned)
◆ Dobbelt skriftstørrelse i:
• Øverste halvdel af skærmen
• Nederste halvdel af skærmen
(størrelse)
• Én gang
• To gange
◆ Normal visning
• Tre gange
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 51
Valg af en bestemt side på tekst-tv
DAN
Du kan indtaste sidenummeret direkte ved at trykke på de
numeriske knapper på fjernbetjeningen.
1
Indtast det trecifrede sidenummer, der er angivet i
indholdsfortegnelsen, vha. fjernbetjeningens numeriske knapper.
Resultat:
Sidetælleren tæller opad, og den ønskede side vises.
Hvis den valgte side er forbundet med flere andre
sider (tillægssider), vises de andre sider i rækkefølge.
Tryk på
(hold) for at fastfryse en side. Tryk på
knappen igen, når du er klar til at fortsætte.
2
Hvis sendestationen anvender FASTEXT-systemet, er de
forskellige emner på siden farvekodede og kan vælges ved at
trykke på den tilsvarende farveknap på fjernbetjeningen.
Tryk på den farveknap, der svarer til det emne, du ønsker at
vælge (de tilgængelige emner vises på statuslinjen).
Resultat: Siden vises med anden farvekodet information, som
kan vælges på samme måde.
3
For at få vist den foregående eller næste side skal du trykke på
den tilsvarende farveknap.
4
Se følgende trin for at få vist en underside:
◆ Tryk på knappen
(underside)
Resultat: De tilgængelige undersider vises.
◆ Du kan gå frem og tilbage mellem undersider ved at trykke på
knappen
eller
.
5
Tryk på knappen EXIT/TV (
tilbage til normal visning.
), når du er færdig, for at vende
51
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 52
Teleweb-funktionen (Indstilling)
DAN
TV
Setup
√
Time
Language
√
: English
√
AV Setup
Digital NR
√
: On
Miscellaneous
√
PC Setup
√
TeleWeb
√
Move
Enter
Teleweb er den nye sendestandard for tekst-tv-informationer.
Teleweb minder en hel del om tekst-tv – det er bare endnu
nemmere at bruge. Teleweb giver øjeblikkeligt adgang til nyheder,
programoversigter og reklamering i fremragende billedkvalitet via
fjernbetjeningen.
Return
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen † eller … for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
3
Tryk på knappen ENTER (
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Teleweb. Tryk på
knappen ENTER (
).
Resultat: Menuen Teleweb vises.
5
Teleweb-funktionen aktiveres ved at indstille Teleweb til On ved at
trykke på knappen œ eller √.
◆ Hvis du vælger On, kan 400 tekst-tv-sider lagres.
◆ Hvis du vælger Off, kan 2100 tekst-tv-sider lagres.
6
Tryk på knappen † eller … for at vælge Provider Search. Start
søgningen efter udbyder ved at trykke på knappen œ eller √.
Resultat: Der søges kun mellem de lagrede kanaler. Added
vises, hvis søgningen finder en udbyder. Søgningen
fortsætter.
TeleWeb
: On Off
TeleWeb
On
Provider Search
Provider Select
Download
Move
: Off
Enter
Return
TeleWeb
TeleWeb
√
: On
√
Provider Search
√
Provider Select
Download
Move
√
: Off
Enter
➢
Return
7
Provider Search
Provider store in progress
C11
P 9
Enter
Return
TeleWeb
TeleWeb
√
: On
√
Provider Search
√
Provider Select
Download
Move
√
: Off
Enter
Return
TeleWeb
TeleWeb
Provider Search
Provider Select
Download
: Off Off
On
Move
Enter
52
Return
) for at standse søgningen,
Vælg en udbyder, hvorefter Teleweb-overførslen starter.
8
Tryk på knappen TeleWeb for at aktivere TeleWeb-tilstanden.
9
Hvis du vil overføre Teleweb-information, før du slukker for
fjernsynet, skal du vælge Download ved at trykke på knappen †
eller …. Tryk på knappen œ eller √ for at vælge On.
Resultat: Selv om du slukker for fjernsynet, når det er indstillet til
en kanal uden en valgt udbyder, vises den valgte
kanal, når fjernsynet tændes igen, hvorefter
overførslen af Teleweb starter. Kanalens billede vises
ikke under overførslen, og kun statuslinjen vises på
skærmen (Det tager fra 30-60 minutter, afhængigt af
programmet).
➣
: On
Tryk på knappen EXIT/TV (
inden den er færdig.
Når søgningen er afsluttet, skal du trykke på knappen † eller …
for at vælge Provider Select. Find den ønskede udbyder ved at
trykke på knappen œ eller √.
➢
Stop
).
◆ Hvis du trykker på knappen “ I / ” (Til/Fra) på
fjernsynets forside, går den allerede hentede
information tabt.
◆ Hvis du aktiverer Teleweb-tilstand på en kanal, hvor
der ikke er valgt en udbyder, kan du kun se den
allerede overførte information.
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 53
Brug af menuen TeleWeb efter visning af TeleWeb (Indstilling)
DAN
Bogmærkning af den aktuelle side.
TeleWeb
1
Tryk på knappen MENU, når du står på den side, som skal føjes til
bogmærkelisten.
Resultat:
2
Menuen TeleWeb vises.
Tryk på knappen † eller … for at vælge Add Bookmark. Tryk på
knappen ENTER (
).
Resultat:
➢
Den aktuelle side føjes til bogmærkelisten.
Du kan registrere op til seks sider. Hvis du tilføjer en URLadresse, når der er seks bogmærker på listen, bliver den
første URL-adresse slettet, og den nye URL-adresse vises
på listen som det sjette bogmærke.
√
Bookmark List
Add Bookmark
Home Page
Current programme.
Selected provider.
Service is loading.
Move
Add
Exit
TeleWeb
√
Bookmark List
Aktivering af den bogmærkede URL-adresse.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
Menuen TeleWeb vises med Bookmark List
markeret.
Add Bookmark
Home Page
Current programme.
----
Selected provider.
----
Service is loading.
Move
2
Tryk på knappen ENTER (
Resultat:
Enter
Exit
).
De lagrede URL-adresser angives.
Bookmark List
3
Hvis du vil slette en URL, skal du vælge den og trykke på den
røde TeleWeb-knap.
SAMSUNG ELECTRONICS
Resultat:
KIA MOTORS
Den valgte URL-adresse slettes, og URL-adresserne
på listen flytter opad en efter en.
TARA SYSTEMS
MICRONAS
OLYMPIC NEWS
4
Vælg den URL, som du vil indtaste, ved at trykke på knappen †
eller …, og tryk derefter på knappen ENTER (
).
Resultat:
ECONOMICS
Move
Delete
Exit
Du føres til den valgte URL-adresse, og menuen
forsvinder.
TeleWeb
√
Bookmark List
Åbning af hjemmesiden
Add Bookmark
Home Page
1
Tryk på knappen MENU.
Current programme.
----
Resultat:
Selected provider.
----
Menuen TeleWeb vises.
Service is loading.
2
Tryk på knappen † eller … for at vælge Home Page.
Resultat:
Move
Enter
Du føres til en hjemmeside.
53
Exit
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 54
Nem adgang til TeleWeb-tjenesten via fjernbetjeningen (Indstilling)
DAN
Knap
TeleWeb
Funktion
Aktiverer/deaktiverer TeleWeb-funktionen.
Få vist næste side i TeleWeb.
Få vist foregående side i TeleWeb.
Vælg en indstilling
Bekræft dit valg.
54
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 55
Tilslutning til eksterne enheder
DAN
"MONITOR OUT" bruges til udstyr med RGB-udgang som f.eks.
spillekonsoller eller videoafspillere.
Fjernsynets bagside
Videoafspiller
①
(Indgang/udgang)
②
DVD
eller
Dekoder/
spilkonsol
Videodiskafspiller
Satellitmodtager
① Denne ende kan udstyres med:
③
◆ Et SCART-stik
◆ Tre RCA-stik (VIDEO + AUDIO-L/R)
② Hvis du har to videoafspillere og vil kopiere videobånd, skal du slutte videokilden til Ext.1(Ext.2, Ext.3,
AV 1, AV 2 eller AV 3) og målkilden til MONITOR OUT, så du kan videreføre signalet fra Ext.1(Ext.2,
Ext.3, AV 1, AV 2 eller AV 3) til MONITOR OUT.
③ Når du vil optage et program, skal du slutte satellitmodtageren til Ext.1(Ext.2, Ext.3, AV 1, AV 2 eller
AV 3) og videobåndoptageren til MONITOR OUT, så du kan videreføre signalet fra Ext.1(Ext.2, Ext.3,
AV 1, AV 2 eller AV 3) til MONITOR OUT.
Specifikation for indgang/udgang
Indgang
Stik
Udgang
Video
Audio (L/R)
S-Video
RGB
Video + Audio (L/R)
Ext.1
✔
✔
✔
✔
Kun tv
Ext.2
✔
✔
✔
Ext.3
✔
✔
Udgang kan vælges.
✔
Udgang kan vælges.
Fjernsynets bagside
(Indgang/udgang)
Videokamera
Videodiskafspiller
Spilkonsol
55
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 56
Tilslutning til S-Video-indgang
DAN
S-VIDEO1-stikket og RCA-stikkene (AUDIO-L/R) bruges til udstyr med S-Video-udgang såsom et
videokamera eller en video.
Fjernsynets bagside
①
og
Videokamera
Fjernsynets side
①
Videoafspiller
and
① Du skal bruge S-VIDEO-stikket og RCA-stikkene, hvis du vil afspille både lyd og billede.
☛
56
Når du tilslutter et lyd- eller billedsystem til fjernsynet, skal du sikre
dig, at der er slukket for alle enheder.
Se den dokumentation der fulgte med dit udstyr for at få detaljerede
oplysninger om tilslutning og sikkerhedsregler i forbindelse hermed.
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 57
Tilslutning til DVI-indgang
DAN
Stikkene “DVI” (video) og “L-AUDIO-R” bruges til udstyr med en DVI-udgang.
Fjernsynets bagside
Personlig computer
og
Tilslutning til PC-indgang
Stikkene “RGB” (video) og “AUDIO” bruges til kommunikation med din pc.
Fjernsynets bagside
Personlig computer
og
57
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 58
Tilslutning til komponentindgangen
DAN
Fjernsynets bagside
① COMPONENT1-stikkene bruges til
①
DVD
②
DTV-modtager
udstyr med DVD-udgang.
(480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 720p)
② COMPONENT 2-stikkene bruges til
DTV-modtager.
(480p, 576p, 1080i, 720p)
58
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 59
Tilslutning og brug af hjemmeteatersystemet
DAN
Brug Monitor Out-portene på plasmaskærmens til hjemmeteatersystemets stik.
Fjernsynets bagside
Tilslutning af hjemmeteatersystemet
① Tilslut audio out L- og R-stikkene for
MONITOR OUT på bagsiden af
tilslutningspanelet på plasmaskærmen til
AUDIO IN-stikkene på DVDhjemmeteatersystemet (eller AVmodtageren) ved hjælp af lydkablet.
② Tryk på knappen SOURCE for at vælge
den ønskede eksterne enhed, der er
sluttet til plasmaskærmen.
③ Hvis du vil høre lyden gennem separate
højttalere, skal du deaktivere den
interne forstærker.
②
①
DVD-hjemmeteater
☛
AV-modtagerforstærker
◆ Se den tilhørende brugermanual fra producenten for at finde ud af, hvordan du
tilslutter højttalerne til DVD-hjemmeteatersystemet (eller AV-modtageren).
◆ Deaktiver plasmaskærmens interne højttaler (se side 15 i denne manual
angående deaktivering) for at få en flot lyd gennem hjemmeteatersystemets
højttalere.
◆ Nyd i dette tilfælde lyden fra hjemmeteatersystemet, mens fjernsynet ikke afgiver
lyd.
Sådan vises DVD-hjemmeteateret
! Tænd for plasmaskærmen og tryk på knappen SOURCE for at vælge Ext. 1 (eller Ext. 2, Ext. 3).
@ Sørg for at tilslutte videokablet korrekt, hvis den ønskede eksterne indgang (Ext. 1, Ext. 2 eller
Ext. 3) ikke kan vælges.
# Afspil DVD'en efter aktivering af DVD-hjemmeteatersystemet.
$ Brug lydstyrkestyringen på hjemmeteatersystemet, mens du ser fjernsyn ved hjælp af DVDhjemmeteateret, hvor fjernet ikke frembringer lyden.
59
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 60
Sådan installeres højttalere
➢
DAN
Denne vejledning til installation af højttalere er til model 5040.
Sådan samles højttalerne (stående)
Dele
① Fjern skruerne som angivet på bagsiden af plasmaskærmen
(6 skruer i venstre og højre side).
Det faktiske produkt kan være en
smule anderledes, end det fremgår
af illustrationen.
Højttalere
② Anbring højttalerens styrebeslag i de firkantede riller, der
findes på hver side af plasmaskærmens bund bagpå, og skub
derefter højttalerens styreslag mod midten (som pilen viser).
Fastgør højttalerens styrebeslag med de medfølgende skruer
@. (Brug altid de rigtige skruer, som angivet).
2 EA
Mellemkabinet
(Kun vægmontering)
1 EA
Skrue@
Støvdæksel til højttaler
③ Fastgør højttalerens støvdæksel ved at sætte dem i de
riller, der findes på højttalernes forside.
1 EA
Højttalerkabel
④ Tilslut højttalerne til plasmaskærmen ved hjælp af
højttalerkablet. Stikudgangene findes på bagsiden af både
plasmaskærmen og højttalerne. (De farvekodede stik og
kabler skal passe sammen).
Skruer
SORT
Skrue①
: 2EA
Skrue➁
: 6EA
RØD
SORT
RØD
ADVARSEL
1. Når du flytter plasmaskærmen med højttalerne tilsluttet, skal du sørge for at holde fast i plasmaskærmen for at undgå
beskadigelse. (Højttalerens tilslutningsbeslag eller højttalerne kan blive beskadiget).
2. Højttalere med 8Ω impedans, 15W nom. Strøm, 30W maks. strøm anbefales.
60
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 61
Sådan installeres højttalere (fortsat)
DAN
Sådan samles højttalerne (vægmontering)
Dele
① Fjern skruerne som angivet på bagsiden af plasmaskærmen
(6 skruer i venstre og højre side, 2 skruer i midten).
Det faktiske produkt kan være en
smule anderledes, end det fremgår
af illustrationen.
Højttalere
② Anbring højttalerens styrebeslag i de firkantede riller, der findes
på hver side af plasmaskærmens bund bagpå, og skub derefter
højttalerens styreslag mod midten (som pilen viser). Fastgør
højttalerens styrebeslag med de medfølgende skruer @.
Fastgør mellemkabinettet til midten af plasmaskærmen med en
skrue !. (Brug altid de rigtige skruer, som angivet).
2 EA
Mellemkabinet
(Kun vægmontering)
1 EA
Skrue!
Skrue@
Støvdæksel til højttaler
③ Fastgør højttalerens støvdæksel ved at sætte dem i de
riller, der findes på højttalernes forside.
1 EA
Højttalerkabel
④ Tilslut højttalerne til plasmaskærmen ved hjælp af
højttalerkablet. Stikudgangene findes på bagsiden af både
plasmaskærmen og højttalerne. (De farvekodede stik og
kabler skal passe sammen).
Skruer
SORT
Skrue①
: 2EA
Skrue➁
: 6EA
RØD
SORT
RØD
ADVARSEL
1. Når du flytter plasmaskærmen med højttalerne tilsluttet, skal du sørge for at holde fast i plasmaskærmen for at undgå
beskadigelse. (Højttalerens tilslutningsbeslag eller højttalerne kan blive beskadiget).
2. Højttalere med 8Ω impedans, 15W nom. Strøm, 30W maks. strøm anbefales.
61
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 62
Installation af PC-software (kun Windows)
DAN
Herunder vises skærmindstillingerne for en typisk computer i Windows. De faktiske skærmbilleder på
din PC ser dog sandsynligvis anderledes ud afhængigt af din version af Windows og dit grafikkort.
Men selv om skærmbillederne ser anderledes ud, gælder de grundlæggende installationsprincipper i
næsten alle tilfælde. (Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din computer- eller Samsungforhandler).
Fra Windows' skrivebord vælges følgende: Start ➞
Indstillinger ➞ Kontrolpanel.
Når kontrolpanelet vises, vælger du Display,
hvorefter en dialogboks vises.
Vælg fanen Indstillinger i dialogboksen.
De to indstillinger, der er gældende for
brugergrænsefladen fjernsyn-PC, er ”Opløsning" og
”Farver".
De korrekte indstillinger for disse to variabler er:
◆ Format (sommetider også kaldet ”Opløsning”)
- 1024 x 768 pixels (PS-50P4H)
◆ Farve
32-bit farve.
Til venstre ses et typisk skærmbillede for
dialogboksen Skærm.
Hvis der i denne dialogboks er mulighed for indstilling
af en vertikal frekvens, er den korrekte værdi 60 Hz.
Ellers klikker du bare på OK og forlader
dialogboksen.
62
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 63
Indstilling (PC/DVI)
DAN
Både skærmens position og størrelse kan være forskellig afhængigt af PC-skærmen og dens opløsning.
Tabellen nedenfor viser alle de skærmvisninger, der understøttes:
Videosignal
Punkter x linjer
Lodret frekvens
(Hz)
Vandret frekvens
(kHz)
Lodret
polaritet
Vandret
polaritet
720 X 400
70.087
31.469
P
N
59.940
31.469
N
N
72.809
37.861
N
N
75.000
37.5
N
N
85.008
43.269
N
N
56.250
35.156
N/P
N/P
60.317
37.897
P
P
72.188
48.077
P
P
75.000
46.875
P
P
85.061
53.674
P
P
60.004
48.363
N
N
70.069
56.476
N
N
75.029
60.023
P
P
84.997
68.677
P
P
60.020
63.981
P
P
640 X 480
IBM PC/ATkompatibel
800 X 600
1024 X 768
1280 X 1024
(N: negativ / P: positiv)
◆ Interlaced afspilning understøttes ikke.
◆ Tv'et kan vise et unormalt billede, hvis der vælges andet end et standardvideoformat.
◆ "1280 x 1024" er ikke tilgængelig i DVI-tilstand.
Bemærkninger
◆ Pc-tekstkvaliteten for PS-50P4H er optimal i XGA-tilstand (1024x 768 @ 60Hz).
◆ Når dette tv bruges som PC-skærm, understøttes farver i 32 bit.
◆ Kontroller PC'ens brugervejledning for at få oplysninger om, hvordan du slutter en PC til tv'et. Kontroller
PC'ens brugervejledning for at få oplysninger om, hvordan du slutter en PC til tv'et.
◆ Hvis der findes en indstilling for lodret og vandret frekvens, skal du vælge 60 Hz (lodret) og 48.3 kHz
(vandret). I visse tilfælde kan unormal støj (såsom striber) ses på skærmen, når der er slukket for PC'en (eller
når PC'en ikke er tilsluttet). Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på knappen SOURCE for at gå ind i videotilstand. Kontroller også, at PC'en er tilsluttet.
◆ Ved tilslutning af en notebook-PC kontrolleres det, at PC'ens skærmbillede kun vises via tv'et (da der ellers
kan forekomme tilfældig støj).
◆ Når vandrette synkrone signaler vises unormalt i PC-tilstand, skal du kontrollere PC'ens
strømbesparelsesfunktion eller kabeltilslutningerne.
◆ Tabellen med skærmindstillinger ovenfor er i overensstemmelse med IBM/VESA-standarderne og baseret på
den analoge indgang.
◆ DVI-understøttelsestilstand betragtes som den samme som PC-understøttelsestilstand.
◆ Den bedste timing for den vertikale frekvens for hver tilstand er 60Hz.
63
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 64
Stikbenskonfigurationer
DAN
SCART-stik (Ext.1/Ext.2/Ext.3)
➢
Ben 5, 7, 9, 11, 13, 15 og 16 bruges til RGB-behandling og findes kun
i Ext.1 eller Ext.3-stikket.
Ben
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Signal
Ben
Lydudgang R
Lydindgang R
Lydudgang L
Lydkabinet return
Videokabinet return (RGB blå)
Lydindgang L
RGB, blå indgang
Spændingsomskifter
Videokabinet return (RGB grøn)
AV-Link (EXT1)
RGB, grøn indgang
PC-indgangsstik
(15Pin)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Videokabinet return (RGB rød)
RGB, rød indgang
Blanking-signal (RGB-switching)
Videokabinet return
Blanking-signal, jord
Videoudgang
Videoindgang
Screening/kabinet return
DVI-indgangsstik
(24Pin)
Pin
PC IN
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rød (R)
Grøn (G)
Blå (B)
Jordforbindelse
Jordforbindelse (DDC)
Rød (R) jordforbindelse
Grøn (G) jordforbindelse
Blå (B) jordforbindelse
Reserveret
Synkr. jordforbindelse
Jordforbindelse
Data (DDC)
Vandret synkr.
Lodret synkr.
Ur (DDC)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
64
Signal
Signal
T.M.D.S. Data2T.M.D.S. Data2+
T.M.D.S. Data2/4 Shield
T.M.D.S. Data4T.M.D.S. Data4+
Ur (DDC)
Data (DDC)
Ikke tilsluttet
T.M.D.S. Data1T.M.D.S. Data1+
T.M.D.S. Data1/3 Shield
T.M.D.S. Data3T.M.D.S. Data3+
+5V
5V jordforbindelse
Hot Plug-detektering
T.M.D.S. Data0T.M.D.S. Data0+
T.M.D.S. Data0/5 afskærmning
T.M.D.S. Data5T.M.D.S. Data5+
T.M.D.S. Clock afskærmning
T.M.D.S. Clock+
T.M.D.S. Clock-
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 65
Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere
DAN
Inden du kontakter din forhandler, kan du udføre nedenstående enkle kontroller.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af disse instruktioner, noterer du fjernsynets model og
serienummer og kontakter din forhandler.
Ingen lyd eller billede.
◆ Se efter, at netledningen er sat i stikkontakten.
◆ Se efter, om du har trykket på knappen "I" (Tænd/Sluk) og knappen
POWER ( ).
◆ Kontroller indstillingerne af kontrast og lysstyrke.
◆ Kontroller lydstyrken.
Normalt billede, men ingen lyd.
◆ Kontroller lydstyrken.
◆ Har du trykket på knappen MUTE (
) på fjernbetjeningen?
Intet billede eller sort/hvidt billede.
◆ Juster indstillingerne af farve.
◆ Kontroller, at det valgte sendesystem er det rigtige.
Interferens i lyd og billede.
◆ Forsøg at finde ud af, hvor interferensen stammer fra. Flyt det
pågældende apparat længere væk.
◆ Tilslut fjernsynet i en anden stikkontakt.
Uklart billede eller sne på billedet,
forvrænget lyd.
◆ Kontroller antennens retning, placering og forbindelser.
Denne type interferens skyldes ofte, at man bruger en
indendørsantenne.
Fjernbetjeningen virker ikke.
◆ Udskift fjernbetjeningens batterier.
◆ Rengør den øverste kant af fjernbetjeningen (sendervinduet).
◆ Kontroller, at batterierne er sat rigtigt i.
65
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 66
Programmering af fjernbetjeningen til andre komponenter
DAN
KABELKODELISTE
Anvision
GI
Hamlin
Hitachi
Jerrold
Macom
Magnavox
Oak
Panasonic
Philips
Pioneer
RCA
Regal
Regency
SA
Samsung
Scientific Atlanta
Sprucer
Stargate 2000
Sylvania
Texscan
Tocom
Universal
Viewstar
Wamer amex
Zenith
66
017, 018
041
003, 024, 031
025, 030
038, 039
025, 030
019, 023, 028
026
003, 022, 027, 037, 044
019, 021, 023, 028
018, 020, 004, 044
014, 022, 040
003
015, 023
042, 043
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
042, 043
022
036
016
016
032
033, 034
019, 021,023, 028
046
017, 029, 035, 037, 045
DVD-KODELISTE
Samsung
Samsung
JVC
PROSCAN, RCA
Panasonic
LG(Goldstar)
Sony
Denon
Curtis Mathes
000
001
002
003
005
006
007
008
009
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 67
Programmering af fjernbetjeningen til andre komponenter(fortsat)
DAN
VIDEOKODELISTE
Admiral
020
Aiwa
025
Akai
027, 004, 032
Audio Dynamics
007, 026
Bell&Howell
018
Broksonic
022
Candle
002, 006, 003, 015, 008, 055
Canon
021, 056
Citizen
002, 006, 003, 015, 008, 055
Colortyme
007
Craig
002, 024
Curtis Mathes 002, 017, 007, 008, 021, 025, 056, 064, 066
Daewoo
003, 015, 010, 011, 012, 013, 014, 016
DBX
007, 026
Dimensia
017
Dynatech
034
Emerson
001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034,
040, 047, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069
Fisher
018, 024, 028, 029, 048, 051, 061
Funai
025
General Electric
017, 002, 021, 005, 056
Go Video
002
LG(Goldstar)
006, 007, 008, 009, 010
Harman Kardon
007
Hitachi
019, 025, 041, 042
Instant Replay
021
JC Penny
002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056
JVC
007, 008, 018, 021, 026, 037
Kenwood
007, 008, 018, 026, 037
KLH
070
Lioyd
025
Logik
038
LXI
025
Magnavox
021, 036, 056, 059
Marantz
018, 021, 007, 026, 037, 008, 062, 036
Marta
006
MEI
021
Memorex
006, 021, 024, 025
MGA
034
Midland
005
Minolta
019, 041
Mitsubishi
019, 034, 041, 046
Montgomery Ward
020
MTC
002, 025
Multitech
002, 025, 038, 005
NEC
Optimus
Panasonic
Pentax
Pentex Research
Philco
Philips
Pioneer
Portland
PROSCAN
Quartz
Quasar
Radio Shack/Realistic
018, 007, 026, 037, 008, 062, 064
020
021, 056, 071, 072
019, 041
008
021, 036, 056, 059
021, 036
019, 026, 039, 053
015, 049, 055
017
018
021, 056
006, 018, 020, 021, 024,
025, 029, 034, 048, 056
RCA
017, 019, 002, 021, 035, 041, 043, 057, 068
Samsung
000, 001, 002, 003, 004, 005
Sansui
026
Sanyo
018, 024
Scott
003, 047, 052, 067
Sears
018, 019, 006, 024, 028, 029, 041, 048, 051
Sharp
020, 034, 045, 015
Shimom
027, 033, 038, 058
Signature
025
Sony
027, 033, 044
Sylvania
021, 025, 036, 056, 059
Symphonic
025
Tandy
018, 025
Tashika
006
Tatung
037
Teac
025, 037, 068
Technics
021
Teknika
021, 006, 025, 031
TMK
066
Toshiba
003, 019, 029, 051, 052
Totevision
002, 006
Unitech
002
Vector Research
007, 026
Victor
026
Video Concepts
007, 026
Videosonic
002
Wards
002, 003, 006, 019, 020, 021, 024,
025, 034, 038, 041
Yamaha
007, 008, 018, 026, 037
Zenith
023, 027, 033, 073
67
BN68-00682A-00Dan_0601
10/21/04
2:44 PM
Page 68
- SERVICE EFTER KØBET
- Vi anbefaler, at du kontakter din forhandler eller dit
servicested, hvis fjernsynets ydeevne ændrer sig, da
dette kan være tegn på en fejlfunktion.
ELECTRONICS
Download PDF

advertising