Samsung | CW-29Z418P | Samsung CW-29Z418P Bruksanvisning

AA68-03904J-Nor
3/29/07
3:15 PM
Page 1
Tilkoplingspanel (avhengig av modellen)
FARGEFJERNSYN
➢
Konfigurasjonen på ditt fjernsynsapparat kan være
forskjellig, avhengig av modellen.
Bakpanel
Koble til HDMI-inngangen
HDMIˆ-kontakten brukes til utstyr med HDMI-utgang, som
digitalboks, DVD-spiller, AV-mottaker eller digital-TV.
➢ Ingen ekstra lydtilkobling kreves for tilkobling fra HDMI til
HDMI.
Brukerveiledning
Les denne veiledningen grundig før du tar apparatet i bruk,
og ta vare på den for fremtidig referanse.
Panel foran (eller på siden)
Vinn når du registrerer ditt produkt på
www.samsung.com/global/register
Registrer ditt modell- og serienummer her for
fremtidig referanse.
• Modell __________ • Serienr. ____________
ΠS-VIDEO-inngangen
eller
´ Videoinngang
kabel-TVnettverk
Kontrollpanel (avhengig av modellen)
➢
Konfigurasjonen på ditt fjernsynsapparat kan være
forskjellig, avhengig av modellen.
☛
Panel foran (eller på siden)
Œ ´
Œ
´
ˇ
¨
ˆ
Ø
ˇ
☛
¨
ˆ
Ø
Sensor for fjernkontroll
Standby-indikator
Strøm på/av
Visning av meny på skjerm
Volumjustering
Kanalvelger
◆ Du kan bruke knappene Ø til å slå fjernsynsapparatet på
når det er i standbymodus, avhengig av modellen.
◆ Knappene ˆ og Ø har også samme funksjon som
knappene œ/√/…/† på fjernkontrollen.
◆ Hvis fjernkontrollen ikke virker, eller hvis du ikke finner
den, kan du bruke knappene på panelet på TV-apparatet.
Når du kobler et audio- eller videosystem til
fjernsynsapparatet, må du forsikre deg om at alle
elementene er slått av.
Pass på at du kopler sammen inngangspoler og
kabeljakker med samme farge.
Koble til antenne eller kabelnett
Kople antennen eller nettsignalkabelen til Œ (75 Ω
koaksialkontakt).
Hvis fjernsynskanalene skal kunne vises på riktig måte, må
fjernsynsapparatet motta et signal fra en av følgende kilder:
en utendørs antenne, kabel-TV-nettverk eller satellittnettverk.
Hvis du bruker en innendørsantenne, kan det hende du må
vri litt på den når du stiller inn fjernsynsapparatet for å få et
skarpt og klart bilde.
ˇ Audioinngang
Tilkobling til S-VIDEO-inngangen
Œ (S-VIDEO IN)- og ˇ (AUDIO-L/R)-kontaktene brukes til
utstyr med S-Video-signaler, for eksempel videokameraer eller
videospillere.
Koble til RCA-inngangen
Kontaktene (AUDIO-L/R) ˇ og (VIDEO) ´ brukes til utstyr
som videokameraer, videoplatespillere eller videospillapparater.
Tilkopling til SCART-inngang/utgang
Kontaktene SCART ´ og SCART ˇ brukes til utstyr som
f.eks. en videospiller, DVD-spiller, dekoder, satellittmottaker,
videospillapparat eller videoplatespiller.
SCART ´ brukes også til utstyr med RBG-utgang, som
f.eks. et videospillapparat eller en videoplatespiller.
Tilkobling til komponentinngangen
RCA¨-kontaktene brukes til utstyr som en DVD med
komponentutgang.
Norsk - 1
AA68-03904J-01
AA68-03904J-Nor
3/29/07
3:15 PM
Page 2
Fjernkontroll (avhengig av modellen)
➢
➢
Fjernkontrollen kan fungere dårligere hvis det er sterk,
kunstig belysning nær fjernsynsapparatet.
Dette er en spesiell fjernkontroll for synshemmede med
Braille-punkter på POWER-, kanal- og volumknappene.
4 CH MGR
Brukes til å vise
kanallister på skjermen.
5 TV
Brukes til å returnere til
TV-modusen når den er
i modus for ekstern
inngang.
6
/
Brukes til å heve eller
senke volumet.
7 MENU
Brukes til å vise menyen
på skjermen eller gå
tilbake til forrige meny.
8 …/†/œ/√
Brukes til å kontrollere
markøren på menyen.
9 INFO
Brukes til å vise
kanalopplysninger og
stille inn den statusen
du har valgt.
0 S.MODE
Brukes til å velge
lydeffekt.
! P.MODE
Brukes til å velge
bildeeffekten.
@ DUAL I-II
Brukes til å velge
lydmodus.
# TURBO
Brukes til å velge
turbolyd.
$ SOURCE
Brukes til å vise alle
de tilgjengelige
videokildene.
% PRE-CH
Brukes til å veksle frem
og tilbake mellom de to
sist viste kanalene.
^ SLEEP
Brukes til å velge et
forhåndsinnstilt
tidsintervall for
automatisk avslagning.
& SRS
Brukes til å velge SRS
TruSurround XT-modus.
* P /P
Brukes til å vise neste
eller forrige lagrede
kanal.
( EXIT
Brukes til å gå ut av et
skjermbilde og gå
tilbake til vanlig visning.
) MUTE
Hvis du vil slå lyden på
igjen, trykker du på
knappen MUTE,
,
eller
.
¸ ENTER
Når du bruker menyene
på skjermen, trykker du
på ENTER knappen for
å aktivere (eller endre)
et bestemt punkt.
˛ STILL
Brukes til å fryse bildet.
◊ P.SIZE
Brukes til å endre
skjermstørrelsen.
Slik slår du fjernsynsapparatet på og av
Strømledningen er festet på baksiden av apparatet.
1
Sett inn strømledningen i en egnet stikkontakt.
➢ Strømspenningen er angitt på baksiden av
fjernsynsapparatet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
2
Trykk på knappen “ I ” (På/Av) foran (eller på siden av)
fjernsynsapparatet.
3
Trykk på POWER knappen på fjernkontrollen for å slå
fjernsynsapparatet på. Programmet du så på sist, blir
automatisk valgt. Hvis du ikke har lagret noen kanaler
ennå, vises det ikke et klart bilde. Se avsnittene “Kanal Autolagring” på side 3 eller “Kanal – Manuell lagring” på
side 4.
➢ Første gang fjernsynsapparatet slås på, settes flere
grunnleggende brukerinnstillinger i gang automatisk.
Se avsnittene “Innstilling - Plug & Play” på side 3.
4
Hvis du vil slå fjernsynsapparatet av, trykker du på
knappen “ I ” (På/Av) foran apparatet.
Sette fjernsynsapparatet i standby-modus
Fjernsynsapparatet kan plasseres i standby-modus for å
redusere strømforbruket og slitasjen på katodestrålerøret.
Standby-modus kan være nyttig hvis du vil ta en pause i
TV-tittingen (for eksempel under et måltid).
1
Trykk på POWER knappen på fjernkontrollen mens du
titter.
Fjernsynsapparatet er nå i standby-modus.
2
For å slå TV-apparatet på igjen, trykker du ganske enkelt
på knappen en gang til.
➢ Du kan også slå på ved å trykke på TV ( ), P / P
eller nummertasten.
Installere batterier
1 POWER
Trykk her for å slå
fjernsynsapparatet på og
av.
2 Tallknapper
Brukes til å velge kanal
direkte.
3 -/-Brukes til å velge et
kanalnummer høyere
enn ni.
Når du trykker på denne
knappen, vises symbolet
“--”. Angi det tosifrede
kanalnummeret.
Ta bort dekselet. Installer to batterier
med AAA-størrelse og sett dekselet på
plass igjen.
Når fjernkontrollen ikke fungerer
normalt, må du kontrollere om “+” og
“-” endene på batteriene er satt riktig i,
eller om batteriene er tomme.
➢ Ikke bland batterityper som alkaliske batterier og
brunsteinbatterier.
Norsk - 2
☛
Ikke la fjernsynsapparatet stå i standby-modus over lang tid
(for eksempel når du er på ferie). Slå fjernsynsapparatet på
ved å trykke på knappen “ I ” (På/Av) foran (eller på siden av)
fjernsynsapparatet. Det beste er å koble apparatet fra
strømnettet og antennen.
av
AA68-03904J-Nor
å
1
2
3
r
al på
4
ere
sk.
.
5
us
Trykk på MENU -knappen.
Hovedmenyen vises på skjermen. Den har fem ikoner
på venstre side: Inndata, Bilde, Lyd, Kanal, og
Innstilling.
3
Trykk på knappen … eller † for å velge et av ikonene.
Trykk på ENTER for å få tilgang til ikonets undermeny.
4
Trykk på knappen … eller † for å gå til punktene på
menyen. Trykk på ENTER for å åpne punkt på menyen.
5
Trykk på knappen …/†/œ/√ for å endre de valgte
punktene. Trykk på MENU knappen for å gå tilbake til
forrige meny.
6
Trykk på EXIT for å gå ut av menyen.
Første gang fjernsynsapparatet slås på, settes flere
grunnleggende brukerinnstillinger i gang automatisk i en
bestemt rekkefølge. Følgende innstillinger er tilgjengelige.
1
kelt
tid
på
n av)
Page 3
Innstilling - Plug & Play
u
P
3:15 PM
Vise menyene
Hz.
)
3/29/07
2
Hvis fjernsynsapparatet står
i standby-modus, trykker du
på POWER på
fjernkontrollen. Start
Plug & Play vises. Trykk
på ENTER for å starte Plug
& Play. Menyen Språk
vises.
➢ Menyen Språk vises
automatisk etter noen
sekunder, selv om du
ikke trykker på ENTER.
7
Kontroller at antennen er
koplet til fjernsynsapparatet
(se side 1). Trykk på ENTER.
Menyen Land vises.
Land
Søk
Trykk på knappen … eller †
for å velge ditt land.
Trykk på ENTER.
Hvis du vil søke etter
kanaler, trykker du på
ENTER. Trykk på ENTERknappen for å stoppe søket.
Når søket er fullført, vises
menyen Still klokke.
Autolagring
TV
Flytt
: AndreBelgia
Frankrike
Tyskland
Italia
Nederland
Spania
Sverige
Sveits
Storbritannia
Andre
Øst-Europa
Enter
Hopp
Søk
P 1 C-- -----
87 MHz 10%
Hopp
Still klokke
Time
--
Trykk på œ eller √ for å gå
til time eller minutt. Still inn
time eller minutt ved å
trykke på … eller †.
Flytt
Når du er ferdig, trykker du
på MENU. Skjermen viser
God fornøyelse! og
deretter blir den lagrede
kanalen aktivert.
◆ Kildeliste
Du kan bytte mellom å vise
signaler fra tilkoplet utstyr,
f.eks. en videospiller, en
DVD-spiller, digitalboks og
TV-kilden (kringkasting eller
kabel).
➢
Stopp
Enter
TV
Inndata (avhengig av modellen) Kildeliste / Rediger navn
Minutt
--
Juster
Kildeliste
TV
TV
Ekst.1
Ekst.2
AV/S-Video
Komponent
HDMI
Flytt
:
:
:
:
:
--------------------------
Enter
Retur
Du kan endre den nødvendige eksterne kilden
ganske enkelt ved å trykke på knappen SOURCE
på fjernkontrollen. Det kan ta litt tid før bildene slås
på. Hvis du vil gå tilbake til TV-modus, trykker du på
TV -knappen på fjernkontrollen.
◆ Rediger navn
Du kan gi den eksterne
kilden et navn.
Hopp
Plug & Play
TV
Rediger navn
Ekst.1
Ekst.2
AV
S-Video
Komponent
HDMI
---Video
:
:
:
:
:
- - -Kabel-STB
- DVD
-- -Satellitt-STB
- -HD-STB
-- -AV-mottaker
---†
-----------
God fornøyelse!
Flytt
Enter
Retur
OK
Kanal - Autolagring
Plug & Play
Start Plug & Play
OK
Enter
Retur
Innstilling
TV
Plug & Play
…
Hrvatski
Språk
: Norsk
Românæ
Magyar
Klokkesl.
Polski
Blå skjerm
: På êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Melodi
: På Türkçe
Tilbakestilling av Plug & Play
Metode: MENU ➜ …/†
(Innstilling) ➜ ENTER ➜
…/† (Plug & Play) ➜
ENTER
Enter
Plug & Play
Språk
: Norsk
Klokkesl.
Blå skjerm
: På
Melodi
: På
Flytt
Norsk
Dansk
Suomi
Flytt
Innstilling
TV
Hopp
Velg ønsket språk ved å
Plug & Play
trykke på knappen … eller
Kontroller antenneinngang
†. Trykk på ENTER.
OK
Skjermen viser
Enter
Hopp
Kontroller
antenneinngang.
➢ Hvis det ikke er valgt noe språk, vil språkmenyen
forsvinne etter ca. 30 sekunder.
fortsetter...
Norsk - 3
Enter
√
√
√
√
√
Retur
Du kan søke etter de frekvensområdene du har tilgang til
(tilgjengeligheten avhenger av hvilket land du bor i).
Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke
nødvendigvis overens med faktiske eller ønskede
programnumre. Du kan imidlertid sortere numrene manuelt
og slette alle kanaler du ikke ønsker å se på.
Autolagring
TV
Kanalene sorteres og lagres i
den rekkefølgen som gjenspeiler
Land
: Andre
√
Søk
√
posisjonene de har i
frekvensområdet (lavest først,
høyest sist). Deretter vises
programmet som opprinnelig ble
Flytt
Enter
Retur
valgt.
Søk
➢ For å stoppe søket før det
er fullført, trykker du på
P 1 C-- ----87 MHz 10%
ENTER
Stopp
Når du er ferdig, viser skjermen
Enter
Retur
menyen Sorter. For å sortere
de lagrede kanalene i ønsket numerisk rekkefølge, ser du
“Kanal - Sorter” på side 4. Hvis du vil avslutte uten å sortere,
trykker du på EXIT.
AA68-03904J-Nor
3/29/07
3:15 PM
Page 4
Kanal - Manuell lagring
Kanal - Kanalstyring
Kanal - Finjuster
Manuell lagring
Du kan lagre kanaler, også dem TV
Program
: P 1
du har mottatt via kabelnettverk.
Fargesystem
: Auto
√
Når du lagrer kanaler manuelt,
Lydsystem
: B/G
√
Kanal
: C-kan du velge:
Søk
: 40 MHz
Lagre
: ?
- Om du vil lagre hver av
kanalene som blir funnet, eller
Flytt
Juster
Retur
ikke.
- Hvilket programnummer du vil gi de enkelte kanalene du
lagrer.
Du kan utelate kanaler du har valgt fra
Kanalstyring
P 1 C 4
1/15
de kanalene du har søkt gjennom. Når
Program
C 4
du søker gjennom de lagrede kanalene, 12
…
C-3
S 1
vises ikke de som du har valgt å hoppe
4
S 3
5
S 6
6
S 8
over. Alle de kanalene du ikke spesifikt
†
7
S10
Tilføy
har valgt å hoppe over, vises under
Flytt
Enter
Side
Retur
skanning.
➢ Dette kan vises ved å trykke på CH MGR-knappen
(Kanalstyring).
Hvis kanalen mottas klart er det
Finjuster
P 1
*
ikke nødvendig å fininnstille
kanalen. Dette gjøres
Tib.st
automatisk i søke- og
Flytt
lagreprosessen. Hvis det er
Juster
Retur
forstyrrelser eller svakt signal,
kan det imidlertid være nødvendig å fininnstille kanalen
manuelt.
◆
◆
◆
◆
Program (Programnummer du vil gi en kanal)
Fargesystem: Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43
Lydsystem: B/G / D/K / I / L
Kanal (Hvis du kjenner kanalnummeret som skal lagres)
➢ Du kan også velge kanalnummer direkte ved å
trykke på de numeriske tastene (0~9).
◆ Søk (Når du ikke kjenner kanalnumrene): Kanalsøkeren
søker gjennom frekvensområdet helt til den første
kanalen eller den valgte kanalen vises på skjermen.
◆ Lagre (Når du lagrer kanalen og det tilknyttede
programnummeret).
➢
☛
Hvis lyden mangler eller ikke er korrekt, velger du den
aktuelle lydstandarden på nytt.
Kanalmodus
◆ P (Programmodus): Når du er ferdig med
innstillingen, er kringkastingsstasjonene i ditt område
tildelt plassnummer fra P00 til P99. I denne modusen
kan du velge en kanal ved å angi posisjonsnummeret
til kanalen.
◆ C (Vanlig kanalmodus): I denne modusen kan du
velge en kanal ved å angi det tilordnede nummeret til
hver kringkastingsstasjon som kringkaster over
eteren.
◆ S (Kabelkanalmodus): I denne modusen kan du velge
en kanal ved å legge inn det tilhørende nummeret for
hver kabelkanal.
Metode:
…/† : Brukes til å velge en kanal som skal legges til eller
slettes.
ENTER : Brukes til å bekrefte kanalen som er valgt til å
legges til eller slettes.
Kanal - Sorter
+2
Metode:
œ/√ : Brukes til å stille inn skarpe, klare bilder og god
lydkvalitet.
…/† ➜ ENTER : Du kan tilbakestille innstillingen
MENU : Brukes til å lagre justert bilde eller lyd.
Kanal - LNA (avhengig av modellen)
Med sorteringsfunksjonen kan du
endre programnumrene på
lagrede kanaler. Det kan være
nødvendig etter at du har brukt
automatisk lagring.
Sorter
TV
Fra
Til
Lagre
: P 1 ---: P-- ---: ?
Flytt
Juster
◆ Fra : Kanalnummer som
skal endres.
◆ Til : Nytt kanalnummer som skal idenfiseres.
◆ Lagre : Bekreftelse på skifte av kanalnumre.
Retur
Kanal
TV
… Mer
Finjuster
LNA
Flytt
:
Enter
Av
På
Retur
◆ LNA-innstillingen (Low Noise Amplifier) må stilles inn for
hver kanal. Hvis bildet støyer når LNA er satt til På, velger
du Av.
◆ Ved levering er LNA-funksjonen er satt til På eller Av
avhengig av område.
Innstilling - Klokkesl.
Kanal - Gi navn
Navn på kanaler vil bli tildelt
automatisk når kanalinformasjon
inngår i sendingen. Disse
navnene kan endres, slik at du
kan tildele nye navn.
Denne funksjonen er nyttig hvis
TV-apparatet mottar svake
signaler. LNA forsterker TVsignalet i det svake
signalområdet, men ikke noe av
støyen.
Gi navn
TV
Program
13
14
15
16
17
Ch.
C21
C23
C25
C26
C28
†
Gi navn
A
-----------------
Flytt
Juster
Retur
Metode:
…/† : Brukes til å velge en bokstav eller et nummer.
œ/√ : Brukes til å gå videre til forrige eller neste bokstav.
ENTER : Brukes til å bekrefte det nye navnet.
Klokkesl.
TV
◆ Still klokke
: --:-- √
Still klokke
Du kan stille inn
Deaktiveringstimer: Av
√
fjernsynsapparatets klokke
Timer på
: Av
√
Timer av
: Av
√
slik at gjeldende tidspunkt
vises når du trykker på INFO
-knappen på fjernkontrollen.
Flytt
Enter
Retur
Du må også stille inn klokken
hvis du vil bruke tidsuret til å slå av og på automatisk.
➢ Når du trykker på “ I ”-knappen (På/Av) foran
(eller på siden av) fjernsynsapparatet, vil klokken
bli tilbakestilt.
fortsetter...
Norsk - 4
+2
al
AA68-03904J-Nor
3/29/07
3:15 PM
Page 5
Bilde - Modus
◆ Deaktiveringstimer
Du kan angi et tidsrom på mellom 30 og 180 minutter før
fjernsynsapparatet automatisk går til standby-modus.
➢ Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke
på SLEEP på fjernkontrollen. Hvis funksjonen
Standby-modus ikke er definert, vises Av.
Hvis funksjonen allerede er angitt, viser skjermen
hvor mye tid det er igjen før fjernsynsapparatet
skifter til standbymodus.
◆ Timer på / Timer av
Du kan stille inn tidsuret for på/av slik at skjermen slår
seg av og på automatisk på det tidspunktet du velger.
☛ Du må først stille inn klokken.
☛
Automatisk av
Når du slår timeren “På” vil fjernsynsapparatet bli slått
av automatisk, hvis ingen kontroller brukes innen 3
timer etter at fjernsynsapparatet ble slått på av timeren.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig i tidtakermodusen
“På” og forhindrer overheating (overoppheting), som
kan oppstå hvis TV-apparatet står på for lenge.
sl.
- √
√
√
√
ur
Innstilling Språk / Blå skjerm / Melodi
◆ Språk
Dette varierer avhengig av
modell. Første gang du
bruker fjernsynsapparatet,
må du velge hvilket språk
som skal brukes til å vise
menyer og innstillinger.
Bilde - PIP (avhengig av modellen)
Du kan vise et underbilde inne i hovedbildet fra et TVprogram eller fra eksterne A/V-kilder som video- eller DVDspillere. På denne måten kan du følge med på et
fjernsynsprogram eller overvåke et videosignal fra tilkoblet
utstyr samtidig som du ser på et TV-program eller et annet
videosignal.
Innstilling
√
√
√
√
√
Plug & Play
Språk
: Norsk
Klokkesl.
Blå skjerm : På
Melodi
: På
Enter
Retur
◆ Blå skjerm
Hvis du ikke mottar et signal eller signalet er veldig svakt,
blir den støyende bildebakgrunnen automatisk erstattet
med en blå skjerm. Hvis du vil fortsette å se på det
dårlige bildet, må du sette Blå skjerm på Av.
◆ Melodi
Du kan høre en melodi når fjernsynsapparatet slås på
eller av.
Bilde
TV
◆ Størrelse:
(avhengig av modellen)
Modus
: Dynamisk
√
Størrelse :
16:9
√
Nomal/Zoom1/Zoom2
Digital
: På
√
Autobredde/16:9/Zoom1/
Vipp
:
0
Filmmodus
: Av
√
Zoom2/4:3 (WidescreenPIP
: Av
√
modell)
Flytt
Enter
Retur
Du kan velge den
bildestørrelsen som passer
best til dine behov.
Varierer avhengig av modell.
➢ Du kan endre bildestørrelse ved å trykke tasten
P.SIZE-knappen på fjernkontrollen.
◆ Digital NR
Hvis signalet som mottas av fjernsynsapparatet er svakt,
kan du aktivere denne funksjonen for å redusere støy
eller skygger som vises på skjermen.
◆ Vipp (avhengig av modellen)
Hvis du synes at bildet som mottas, heller litt til en side,
kan du justere helningen (-7 til +7).
er...
fortsetter...
Norsk - 5
TV
Bilde
Modus
: Dynamisk
Størrelse :
16:9
Digital
: På
Vipp
:
0
Filmmodus
: Av
PIP
: Av
Flytt
TV
Flytt
◆ Filmmodus
Du kan automatisk oppdage og behandle filmsignaler fra
alle kilder og justere bildet slik at kvaliteten blir optimal.
➢ ◆ Ikke tilgjengelig i Komponent eller HDMI modus.
◆ Feil bruk av modus kan påvirke bildekvaliteten,
for eksempel hvis Filmmodus blir slått av for
filmkilder, eller hvis Filmmodus blir slått på for
kilder som ikke viser film.
TV
Bilde - Størrelse / Digital NR /
Vipp / Filmmodus
ur
er
Modus
TV
◆ Modus: Dynamisk/
Standard/Film/
Modus
: Dynamisk
√
Kontrast :
90
√
Tilpasset
Lysstyrke :
50
√
Skarphet :
50
√
Du kan velge den bildetypen
Farge
:
50
√
som passer deg best.
† Mer
➢ Du kan velge disse
Flytt
Enter
Retur
alternativene ganske
enkelt ved å trykke på knappen P.MODE på
fjernkontrollen.
◆ Kontrast/Lysstyrke/Skarphet/Farge/
Nyanse (kun NTSC)
Fjernsynsapparatet har flere innstillinger som du kan
bruke til å kontrollere bildekvaliteten.
◆ Fargetone: Kjølig2/Kjølig1/Normal/Varm1/
Varm2
◆ Tilb.st
Du kan gå tilbake til fabriksinnstillingene.
Tilbakestillingsfunksjonen settes for hver modus
(Dynamisk, Standard, Film eller Tilpasset).
Enter
√
√
√
√
√
Retur
PIP
PIP
Kilde
Bytt
Størrelse
Plassering
Program
Flytt
: På
: TV
: Stor
:
: P 1
Enter
√
√
√
√
√
√
Retur
◆ PIP: På/Av 1
Du kan aktivere eller deaktivere bilde i bilde-funksjonen.
◆ Kilde 2
Du kan velge en kilde for underbildet.
➢ Avhengig av modellen kan underbildet bare vises
hvis du har valgt en annen kilde enn hovedbildet.
Hvis et TV-program vises i hovedbildet, er ikke
underbildet tilgjengelig for TV-programmer. Hvis en
TV-kilde er valgt, vises meldingen Ikke
tilgjengelig.
◆ Bytt 3
Du kan veksle mellom hovedbildet og underbildet.
◆ Størrelse: Stor/Liten/Dobbelt vindu ¨
Du kan velge størrelse for underbildet.
◆ Plassering: / / / Ø
Du kan velge posisjon for underbildet.
fortsetter...
AA68-03904J-Nor
3/29/07
3:15 PM
Page 6
◆ Program ˆ
Du kan bare velge en kanal for underbildet hvis Kilde er
satt til TV.
Enkle funksjoner på fjernkontrollen
Du kan fryse underbildet.
Lyd - Modus / Equalizer /
SRS TruSurround XT / Auto-volum /
Turbolyd / Pseudostereo
Lyd
TV
◆ Modus: Standard/
Modus
: Tilpasset √
Musikk/Film/Tale/
Equalizer
√
Tilpasset
SRS TruSurround XT: Av
√
Auto-volum
: Av
√
Du kan velge hvilken type
Turbolyd
: Av
√
Pseudostereo
: Av
lydeffekt som skal brukes når
√
du ser på en bestemt
Flytt
Enter
Retur
sending.
➢ Du kan velge disse
alternativene ganske enkelt ved å trykke på
knappen S.MODE på fjernkontrollen.
◆ Equalizer
Fjernsynsapparatet har flere innstillinger som du kan
bruke til å kontrollere lydkvaliteten.
➢ Hvis du gjør noen endringer i disse innstillingene,
skifter lydstandarden automatisk til Tilpasset.
◆ SRS TruSurround XT
TruSurround XT er en patentbeskyttet SRS-teknologi
som løser problemet med å spille av 5.1-flerkanalers
innhold over to høyttalere. TruSurround gir en
overbevisende, virtuell surroundlydopplevelse på alle
typer avspillingssystemer med to høyttalere, blant annet
interne høyttalere i TV-apparatet.
Det er fullt kompatibelt med alle flerkanalsformater.
➢ Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke
på SRS-knappen.
☛ TruSurround XT, SRS og ( )symbolet er varemerker
tilhørende SRS Labs, Inc.
TruSurround XT-teknologien
brukes under lisens fra SRS Labs, Inc.
fortsetter...
◆ Auto-volum
Alle fjernsyns-/radiostasjoner har egne signalforhold, og
det gjør det vanskelig å justere volumet hver gang
kanalen endres. Med denne funksjonen kan du justere
volumet automatisk for den kanalen du ønsker, ved å
senke lydvolumet når modulasjonssignalet er sterkt eller
heve det når modulasjonssignalet er svakt.
◆ Turbolyd
Denne funksjonen fremhever både høye og lave
frekvensbånd (i tillegg til andre effekter). Du kan oppleve
enda mer fantastisk og dynamisk lyd når du lytter til
musikk, ser film eller andre kanaler.
➢ Du kan endre disse alternativene ved å trykke på
TURBO på fjernkontrollen.
◆ Pseudostereo
Denne funksjonen konverterer monosignaler til to
identiske signaler for høyre og venstre kanal. Hvis
Pseudostereo er satt Av eller På, gjelder innstillingen
lydeffekter som for eksempel Standard, Musikk, Film,
og Tale.
Velge lydmodus (avhengig av modell)
Knappen DUAL I-II viser og
kontrollerer behandlingen av og
utgangen for lydsignalet. Når
strømmen slås på, forhåndsinnstilles
denne modusen automatisk til “DUAL-I” eller “Stereo”, avhengig
av den gjeldende sendingen.
◆ NICAM stereo
Sendingstype
Skjermangivelse
Vanlig sending
(Standard audio)
Mono
(normal bruk)
Vanlig +
NICAM Mono
Mono
NICAM
↔
Mono
(Normal)
NICAM Stereo
Stereo
NICAM
↔
Mono
(Normal)
NICAM Dual-I/II
Dual-I ↔ Dual-II ↔ Mono
NICAM
NICAM
(Normal)
◆ A2 Stereo
Sendingstype
Vanlig sending
(Standard audio)
Tospråklig eller Dual.I/II
stereo
Skjermangivelse
Mono
(normal bruk)
Dual-I ↔ Dual-II
stereo
↔
Mono
(Tvunget mono)
fortsetter...
Norsk - 6
➢
◆ Hvis mottaksforholdene blir forverret, vil det bli
bedre å lytte hvis modusen settes til Mono.
◆ Hvis stereosignalet er svakt og det skjer en
automatisk omkobling, må du bytte til Mono.
◆ Hvis du mottar monolyd i AV-modus, kobler du til
inngangen AUDIO-L på panelet (forsiden eller
siden). Hvis monolyden bare kommer ut av den ene
høyttaleren, trykker du på DUAL I-II.
Viktig garantiinformasjon som gjelder
fjernsynsformater
Fjernsynsapparater med standard skjermformat (et forhold på
4:3 mellom skjermens bredde og høyde) er først og fremst
konstruert for å se på levende bilder i standardformat. Bildene
som vises på disse skjermene bør i hovedsak ha standardformatet
4:3, og være i konstant bevegelse. Visning av stillestående grafikk
og bilder på skjermen., som det mørke feltet øverst og nederst på
skjermen (widescreen-bilder), bør begrenses til maksimalt 15 % av
den samlede fjernsynstittingen per uke.
Fjernsynsapparater med widescreen-format (et forhold på 16:9
mellom skjermens bredde og høyde) er først og fremst
konstruert for å se på levende bilder i widescreen-format. Bildene
som vises på disse skjermene bør i hovedsak ha widescreenformatet 16:9, eller være utvidet for å fylle skjermen, hvis
fjernsynsmodellen har denne funksjonen, og de bør være i
konstant bevegelse. Visning av stillestående grafikk og bilder på
skjermen., som de mørke sidefeltene som vises når skjermbilder
i standardformat ikke er utvidet, bør begrenses til maksimalt 15
% av den samlede fjernsynstittingen per uke.
Dessuten bør visning av andre stillestående bilder og tekst, for
eksempel børsrapporter, TV-spill, stasjonslogoer, nettsteder eller
datagrafikk og mønstre, begrenses som angitt ovenfor, for alle
fjernsynsapparater. Visning av stillestående bilder ut over det
som er angitt ovenfor, kan føre til ujevn slitasje av
bilderørene (CRT). Dette kan etterlate seg svake, men
permanente innbrente ekkobilder på fjernsynsbildet. For å
unngå dette bør du variere det som vises på skjermen, og i
hovedsak vise levende bilder i full skjerm, ikke stillestående
mønstre eller mørke felt. Hvis fjernsynsmodellen har funksjoner
for bildeskalering, bør du bruke disse til å vise ulike formater som
fullskjermbilder.
Vær nøye med hvilke fjernsynsformater som brukes, og hvor
lenge de vises. Ujevn slitasje av katodestrålerør (CRT) som
følge av valg og bruk av format, og andre innbrente bilder,
dekkes ikke av den begrensede garantien fra Samsung.
ene
er
AA68-03904J-Nor
3/29/07
3:15 PM
Page 7
Tekst-TV-funksjon (avhengig av modellen)
De fleste fjernsynsstasjoner tilbyr skriftlige
informasjonstjenester via Tekst-TV. Teksttjenestens
indeksside gir opplysninger om hvordan du bruker tjenesten.
Dessuten kan du velge forskjellige alternativer som passer til
dine behov ved hjelp av knappene på fjernkontrollen.
☛ For at Tekst-TV-informasjon skal vises korrekt, må
mottaket av kanalen være stabilt. Ellers kan noen
opplysninger mangle, eller noen sider vises ikke.
atet
ikk
på
% av
Feilsøking
1
(indeks)
Brukes for å vise indekssiden (innholdet) når som helst
når du bruker tekst-TV
2
(avslør)
Brukes til å vise skjult tekst (svar på spørreleker, for
eksempel). Trykk igjen for å vise normalt skjermbilde.
3
(hold)
Brukes til å holde skjermbildet på en gitt side dersom den
valgte siden er koplet til flere sekundære sider som følger
hverandre automatisk. Trykk igjen for å fortsette.
4
(format)
Trykk for å vise bokstavene i dobbelt størrelse i øverste
halvdel av skjermen. Trykk en gang til for nederste
halvdel av skjermen. Trykk igjen for å vise normalt
skjermbilde.
5
(lagre)
Brukes til å lagre tekst-TV-sidene.
6
9
ene
7
8
på
der
5
9
0
r
ler
e
det
!
å
gi
nde
ner
om
@
(modus)
Trykk for å velge tekst-TV-modus (LISTE/FLOF). Hvis du
trykker på den i LISTE-modus, skifter den til
listelagringsmodus. I listelagringsmodus kan du lagre
tekst-TV-siden i listen ved hjelp av knappen
(lagre).
(underside)
Brukes til å vise tilgjengelige undersider.
(side opp)
Brukes til å vise neste tekst-TV-side.
(side ned)
Brukes til å vise forrige tekst-TV-side.
(avbryt)
Brukes til å vise TV-sendingen mens TV-apparatet søker
etter en side.
(tekst-TV på/bland)
Trykk her for å aktivere tekst-TV-modus etter at du har
valgt kanalen som tilbyr tekst-TV-tjenesten. Trykk igjen
for å legge det aktuelle kringkastingsskjermbildet over
tekst-TV-skjermbildet.
Fargede knapper (rød/grønn/gul/blå)
Hvis kringkastingsselskapet bruker FASTEXT-systemet,
er de forskjellige emnene på en tekst-TV-side fargekodet
og kan velges ved at du trykker på de fargede tastene.
Trykk på den som svarer til dine behov. Siden vises med
annen fargekodet informasjon som kan velges på samme
måte. Hvis du vil vise forrige eller neste side, trykker du
på tasten med tilsvarende farge.
fortsetter...
Norsk - 7
Før du tar kontakt med Samsungs servicepersonale, bør du
utføre de enkle kontrollpunktene nedenfor. Hvis du ikke kan
løse problemet ved hjelp av instruksjonene nedenfor, noterer
du modell- og serienummer på fjernsynsapparatet og tar
kontakt med din lokale forhandler.
Ingen lyd eller bilde
◆ Kontroller at støpslet er satt inn i stikkontakten.
◆ Kontroller at du har trykket på “ I ” (På/Av) og på POWER.
◆ Kontroller innstillingene for bildekontrast og lysstyrke.
◆ Kontroller volumet.
Normalt bilde, men ingen lyd
◆ Kontroller volumet.
◆ Kontroller om du har trykket på MUTE på fjernkontrollen.
Ikke noe bilde, eller svart/hvitt-bilde
◆ Juster fargeinnstillingene.
◆ Kontroller at riktig sendingssystem er valgt.
Interferens på lyd og bilde
◆ Prøv å identifisere det elektriske apparatet som påvirker
fjernsynsapparatet, og flytt det lenger unna.
◆ Kople fjernsynsapparatet til en annen stikkontakt.
Uklart bilde eller snø på skjermen, forvrengt lyd
◆ Kontroller retningen for, plasseringen av og koblingene til
antennen.
Slik interferens skyldes ofte bruk av innendørsantenne.
Fjernkontrollen virker ikke
◆ Skift batterier i fjernkontrollen.
◆ Rengjør den øverste kanten på fjernkontrollen
(overføringsvinduet)..
◆ Kontroller at batterienes “+” og “-” ender er satt inn riktig.
◆ Kontroller at batteriene er tømt.
AA68-03904J-Nor
3/29/07
3:15 PM
Page 8
OSD-kart
Inndata
Bilde
✽ :Dette varierer avhengig av modell.
- Kildeliste ✽
- Rediger navn ✽
- Modus
- Størrelse ✽
Lyd
Kanal
- Video / DVD / Kabel-STB / HD-STB / Satellitt-STB / AV-mottaker / DVD-mottaker /
Spill / Videokamera / DVD-kombi / DHR (DVD HDD-opptaker) / PC
-
Modus
- Dynamisk / Standard / Film / Tilpasset
Kontrast
Lysstyrke
Skarphet
Farge
Nyanse (kun NTSC)
- Kjølig2 / Kjølig1 / Normal / Varm1 / Varm2
Fargetone
Tilb.st
Normal / Zoom1 / Zoom2
Autobredde / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3 (Widescreen-modell)
Av / På
-
Av / På
PIP
Kilde ✽
Bytt
Størrelse
Plassering
Program
Digital NR
Vipp ✽
Filmmodus
PIP ✽
-
Modus
Equalizer
SRS TruSurround XTAuto-volum
Turbolyd
Pseudostereo
-
- Manuell lagring
Innstilling
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)
-
- Autolagring
- Av / På
Standard / Musikk / Film / Tale / Tilpasset
Av / På
Av / På
Av / På
Av / På
- Land
- Belgie / Frankrike / Tyskland / Italia / Nederland / Spania
Sverige / Sveits / Storbritannia / Andre / Øst-Europa
-
Søk
Program
Fargesystem
Lydsystem
Kanal
Søk
Lagre
-
Still Klokke
Deaktiveringstimer
Timer på
Timer av
Av / På
Av / På
- Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43
- B/G / D/K / I / L
Kanalstyring
Sorter
Gi navn
Finjuster
LNA ✽
- Plug & Play
- Språk ✽
- Klokkesl.
- Blå skjerm
- Melodi
Korrekt avhending av dette produkt
Norsk - 8
Denne merkingen som vises på
produktet eller dens dokumentasjon,
indikerer at den ikke skal kastes
sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av sin
levetid. For å hindre mulig skade på
miljøet eller menneskelig helse fra
ukontrollert avfallsavhending,
vennligst atskill dette fra andre typer
avfall og resirkuler det ansvarlig for å
fremme bærekraftig gjenbruk av
materielle ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de
kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter,
for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne
artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og
undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal
ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Download PDF

advertising