Samsung | CW-29Z574N | Samsung CW-29Z574N Bruksanvisning

AA68-03853L-00Dan
4/20/06
5:24 PM
Page 1
FARVE-TV
Brugervejledning
Læs denne vejledning omhyggeligt, før apparatet tages i
brug. Gem vejledningen til senere brug.
Tilslutningspanel (afhængigt af modellen)
➢
Den faktiske udformning af dit fjernsyn kan være
anderledes. Det afhænger af modellen.
Forside eller sidepanel
Bagpanel
3 S-Video-indgang
Vind når du registrerer dit produkt på
www.samsung.com/global/register
2 Videoindgang
eller
kabelnetværk
Kontrolpanel (afhængigt af modellen)
➢
Den faktiske udformning af dit fjernsyn kan være
anderledes. Det afhænger af modellen.
Forside eller sidepanel
1
2
3
4
5
6
Fjernbetjeningssensor
Standby-indikator
Tænd/sluk
Skærmmenuvisning
Lydstyrkejustering
Kanalvalg
☛
1 Lydindgang
Når du tilslutter et lyd- eller billedsystem til fjernsynet,
skal du sikre dig, at der er slukket for alle enheder.
Tilslutning til antenne eller kabelnetværk
Tilslut antenne- eller kabelnetkablet til 1 (75 Ω
koaksialindgang)
Tv-kanalerne vises kun korrekt, hvis fjernsynet modtager et
signal fra en af følgende kilder: en udendørs antenne,
kabelnetværk eller satellitnetværk.
Hvis du bruger en indendørsantenne, kan det være
nødvendigt at justere den, når du indstiller fjernsynet, indtil
du får et billede, der er skarpt og tydeligt.
Tilslutning til SCART (indgang/udgang)
Stikkene SCART2 og SCART3 anvendes til udstyr som
f.eks. en videobåndoptager, dvd, dekoder, satellitmodtager,
spillekonsoller eller videodiskafspiller.
SCART2 bruges også til udstyr med RGB-udgang som
f.eks. spillekonsoller eller videodiskafspiller.
☛
Sørg for, at de farvekodede indgangsterminaler passer
med stikkene på kablerne.
Tilslutning til RCA-indgangen
Stikkene 1 (AUDIO-L/R) og 2 (VIDEO) anvendes til udstyr
som f.eks. et videokamera, en videodiskafspiller eller en
spillekonsol.
Tilslutning til S-VIDEO-indgang
(S-VIDEO IN)-stikket 3 og (AUDIO-L/R)-stikkene 1 bruges
til udstyr med S-Video-udgang som f.eks. et videokamera
eller en videobåndoptager.
◆ Du kan bruge knapperne 6 for at tænde for tv’et, når det
er i standby-tilstand, afhængigt af modellen.
◆ Knapperne 5 og 6 har også samme funktion som
knapperne œ/√/†/… på fjernbetjeningen.
◆ Hvis fjernbetjeningen ikke længere fungerer, eller du har
mistet den, kan du bruge knapperne på fjernsynets
kontrolpanel.
Dansk - 1
AA68-03853L-00
AA68-03853L-00Dan
4/4/06
2:29 PM
Page 2
Fjernbetjening (afhængig af modellen)
4
➢
5
Anvendelsen af fjernbetjeningen kan blive påvirket af
kunstigt, stærkt lys, der forekommer tæt på fjernsynet.
6
7
8
9
0
!
@
#
1 POWER
Bruges til at tænde og
slukke for fjernsynet.
2 Numeriske knapper
Anvendes til vælge
kanal direkte.
3 -/-Vælger en kanal med
nummer 10 eller højere.
Tryk på denne tast,
hvorefter symbolet
“--” vises. Indtast det
tocifrede kanalnummer.
/
Bruges til at forøge eller
formindske lydstyrken.
MENU
Anvendes til at vise
skærmmenuen eller
vende tilbage til den
forrige menu.
…/†/œ/√
Anvendes til at styre
markøren i menuen.
S.MENU
Anvendes til at vise
lydmenuen.
TURBO
Anvendes til at vælge
Turbo-lydindstillingen.
P.SIZE
Anvendes til at ændre
skærmstørrelsen.
DUAL I-II
Anvendes til at vælge
lydtilstanden.
SOURCE
Anvendes til at vise alle
tilgængelige videokilder.
INFO
Anvendes til at vise
kanalinformationer og
indstillinger, du har
valgt.
PRE-CH
Skifter mellem de sidste
to viste kanaler.
$ P
/
Anvendes til at vise den
næste eller forrige
lagrede kanal.
% EXIT
Anvendes til at afslutte
enhver visning eller
vende tilbage til
almindelig visning.
^ MUTE
Frakobler lyden
midlertidigt. For at
aktivere lyden igen skal
du trykke på knappen
MUTE, , eller .
& ENTER
Tryk på knappen
ENTER for at aktivere
(eller ændre) et bestemt
emne ved brug af
skærmmenuer.
* S.MODE
Anvendes til at vælge
lydeffekten.
( P.MODE
Anvendes til at vælge en
bestemt billedeffekt.
) TV
Anvendes til at returnere
til Tv-tilstanden fra
ekstern indgangstilstand.
a SLEEP
Anvendes til at vælge et
forudindstillet interval til
automatisk slukning.
Sådan tænder og slukker du for fjernsynet
Netledningen sættes i bag på tv’et.
1
Sæt netledningen i en almindelig stikkontakt.
➢ Spændingen er angivet bag på fjernsynet, og
frekvensen er 50 eller 60 Hz.
2
Tryk på knappen “I” (Til/Fra) på forsiden eller siden af
fjernsynet.
3
Tryk på knappen POWER på fjernbetjeningen for at
tænde for fjernsynet. Den sidst viste kanal vælges
automatisk igen. Hvis du endnu ikke har lagret kanaler,
vises der kun billedstøj. Læs mere i “Kanaler Automatisk lagring” eller “Kanaler - Manuel lagring” på
side 4.
➢ Første gang du tænder for fjernsynet, aktiveres flere
grundlæggende brugerindstillinger automatisk.
Læs mere i “Opsætning - Plug & Play” på side 3.
4
Tryk på knappen “I” (Til/Fra) på forsiden eller siden af
fjernsynet for at slukke for det.
Sådan sættes fjernsynet i standby
Du kan sætte dit fjernsyn på standby for at spare på
strømmen og nedsætte slitagen på billedrøret. Standbytilstand kan være praktisk, hvis du ønsker at holde en lille
pause i tv-kiggeriet (f.eks. under et måltid).
1
Tryk på knappen POWER på fjernbetjeningen, mens
tv’et er tændt.
Tv’et er i standby-tilstand.
Installation af batterier
2
Tryk på tasten igen for at tænde fjernsynet.
Fjern dækslet. Installér to batterier
(størrelse AAA), og sæt dækslet på
igen. Hvis fjernbetjeningen ikke
fungerer korrekt, skal du kontrollere, at
batterienderne “+” og “-” vender korrekt, eller om batterierne
er brugt op.
➢ Bland ikke forskellige batterityper; f.eks. alkaliske og
brunstensbatterier.
☛
Dansk - 2
Tv-apparatet må ikke være på standby i længere tid ad
gangen (f.eks. mens du er på ferie). Tryk på knappen “I”
(Til/Fra) på forsiden eller på siden for at slukke for
fjernsynet. Det er bedst at tage netstikket ud af
stikkontakten og frakoble antennen.
AA68-03853L-00Dan
et
4/4/06
3:26 PM
Page 3
2
Visning af menuer
1
2
f
3
r,
Tryk på knappen MENU.
Hovedmenuen vises på skærmen. Til venstre er der fem
ikoner: Input, Picture, Sound, Channel, og Setup.
Tryk på knappen … eller † for at vælge et af ikonerne.
Tryk på knappen ENTER for at få adgang til ikonets
undermenu.
Tryk på knappen … eller † for at gå til punkter i
menuen.
Tryk på knappen ENTER for at gå ind i punkter i
menuen.
4
f
ad
“I”
5
Auto Store
TV
Country :
Search
Move
Belgie
Belgie
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Schweiz
Sverige
UK
Eastern Europe
Others
Enter
Tryk på knapperne …/†/œ/√ for at ændre det valgte
punkt. Tryk på knappen MENU for at returnere til den
forrige menu.
5
Tryk på knappen … eller † for at vælge dit country.
Tryk på knappen ENTER.
Tryk på knappen EXIT for at forlade menuen.
6
Vælg Search ved at trykke
på knappen … eller † for at
søge efter kanalerne. Tryk
på knappen ENTER.
Search
Tryk på knappen ENTER
igen for at starte søgningen
af kanalerne. Tryk på
knappen ENTER for at
standse søgningen.
Når kanalsøgningen er
færdig, vises menuen Time
med Clock markeret.
Search
P 1 C-- -----
Opsætning - Plug & Play
Når man første gang tænder for fjernsynet, aktiveres flere
grundlæggende brugerindstillinger automatisk.
Følgende indstillinger er tilgængelige.
8
Tryk på knappen POWER
på fjernbetjeningen, hvis
fjernsynet er i standby.
Plug & Play vises.
Den blinker et øjeblik, og
derefter vises menuen
Language.
Plug & Play
Language
TV
English
Deutsch
Français
Nederlands
Español
Italiano
Sverige
Português
∂ÏÏËÓÈο
Move
Enter
Start
Enter
Return
102MHz
7 %
Stop
Enter
Return
Time
TV
--:-Clock
Sleep Timer
--:-On Timer
Off Timer - - : - On Timer Volume
Tryk på knappen œ eller √
for at gå til timer eller
Move
Enter
minutter. Indstil timer eller
minutter ved at trykke på knappen … eller †.
âe‰tina
Srpski
Hrvatski
Român„
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
√
√
: Off
Off
Off
: 10
Return
fortsættes…
Return
Enjoy your watching
Tryk på knappen MENU,
når du er færdig.
Enjoy your watching vises, og den kanal, der er
lagret, aktiveres.
Nulstil Plug & Play
Metode: MENU ➜ …/†
(Setup) ➜ ENTER ➜ …/†
(Plug & Play) ➜ ENTER
Setup
TV
√
Plug & Play
Language
: English
Time
Child Lock
Blue Screen : Off
Melody
: On
Demonstration
Move
Enter
√
√
√
√
√
Return
Return
Tryk på knappen ENTER
igen.
7
1
Sørg for, at antennen er
tilsluttet til tv’et (se side 1).
Tryk på knappen ENTER.
Menuen Auto Store vises
med indstillingen Country
valgt.
9
4
å
ere
3
Check antenna input.
Vælg det relevante sprog
ved at trykke på knappen
Enter
Exit
… eller †. Tryk på knappen
ENTER.
Meddelelsen Check antenna input. vises.
➢ Hvis der ikke vælges et sprog, forsvinder
sprogmenuen efter ca. 30 sekunder.
Indgang –
Kildeliste / Rediger navn
Source List
TV
◆ Source List
TV
Du kan skifte mellem visning
AV1
---af signal fra tilsluttet udstyr,
AV2
---S-Video
---så som en
videobåndoptager, dvdafspiller, Set-Top-boks og tvMove
Enter
Return
kilden (transmission eller
kabel).
➢ Du kan ændre den ønskede eksterne kilde ved blot
at trykke på knappen SOURCE på fjernbetjeningen.
Det tager muligvis et øjeblik, inden billederne
skiftes. For at vende tilbage til tv-tilstand skal du
trykke på knappen TV på fjernbetjeningen.
◆ Edit Name
Du kan give den eksterne
kilde et navn.
Edit Name
TV
AV1
AV2
S-Video
---: Belgie
VCR
: DVD
: Cable STB
Sat. STB
AV Recv.
DVD Recv.
Game
Camcorder
DVD Combo
fortsættes…
Move
Dansk - 3
Enter
√
√
√
Return
AA68-03853L-00Dan
4/4/06
2:29 PM
Page 4
Kanaler - Automatisk lagring
Kanaler - Manuel lagring
Kanaler - Tilføj/slet
Du kan søge efter de frekvensområder, der er tilgængelige
(dette afhænger af det land, du bor i). Automatisk tildelte
programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med de
faktiske eller ønskede programnumre. Du kan dog sortere
kanalerne manuelt og slette de kanaler, du ikke ønsker at se.
Manual Store
TV
Du kan lagre tv-kanalerne
Programme
: P 3
inklusive dem, der modtages via
Colour System : AUTO
√
kabelnetværk. Når du lagrer
Sound System : BG
√
Search
: 46MHz
kanalerne manuelt, kan du
Channel
: C 1
Store
: ?
vælge:
- Om en fundet kanal skal
Move
Adjust
Return
lagres eller ej
- Det programnummer, som du vil tildele hver lagret kanal
Det er muligt at fravælge
kanaler, du har valgt fra de
kanaler, du scannede. Når du
søger blandt de lagrede kanaler,
vil du ikke få vist de kanaler, du
har fravalgt. Alle kanaler, som du
ikke fravælger, vises under
søgningen.
◆ Programme (Det programnummer der skal knyttes til en
kanal)
◆ Colour System: AUTO/PAL/SECAM/NT4.43
◆ Sound System: BG/DK/I/L
◆ Search (Når du ikke kender kanalnumrene):
Kanalsøgeren afsøger frekvensområdet, til den første
kanal (eller den valgte kanal) vises på skærmen.
◆ Channel (Hvis du kender nummeret på kanalen, der
skal lagres)
➢ Du kan også vælge kanalnummeret direkte ved at
trykke på de numeriske taster (0~9).
◆ Store (Når du gemmer kanalen og det tilknyttede
programnummer)
Vælg Added eller Deleted ved at trykke flere gange på
knappen ENTER.
Kanalerne sorteres og lagres i
Auto Store
TV
Belgie
Country : Belgie
en rækkefølge, der afspejler
√
Deutschland
Search
España
√
deres placering i
France
Italia
Nederland
frekvensområdet (med laveste
Schweiz
Sverige
UK
først og højeste sidst). Den
Eastern Europe
Others
oprindeligt valgte kanal vises
Move
Enter
Return
herefter.
➢ Tryk på knappen MENU for
Search
P 1 C-- ----102MHz
at standse søgningen,
7 %
inden den er færdig.
Stop
Når du er færdig, vises menuen
Enter
Return
Sort For at sortere de lagrede
kanaler i den ønskede nummerorden skal du se “Kanaler Sortering”. Tryk på knappen EXIT for at afslutte uden at
sortere.
➢
☛
Kanaler - Sortering
Sorteringsfunktionen gør det
muligt at ændre
programnumrene for lagrede
kanaler. Dette kan være
nødvendigt, efter at du har brugt
automatisk lagring.
Sort
TV
From
To
Store
Move
: P 1
: P-: ?
Adjust
Return
Hvis der ingen lyd er, eller hvis lyden er unormal, skal
lydstandarden vælges igen.
Kanaltilstand
◆ P (Programtilstand): Når kanalsøgningen er fuldført,
bliver sendestationerne i dit område tildelt
programnumre fra P00 til P99. Du kan vælge en
kanal ved at indtaste programnummeret i denne
tilstand.
◆ C (Faktisk kanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved
at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt
sendestation i denne tilstand.
◆ S (Kabelkanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at
indtaste det tildelte nummer for hver enkelt
kabelkanal i denne tilstand.
◆ From: Det kanalnummer, der skal ændres.
◆ To: Nyt kanalnummer der skal bruges.
◆ Store: Bekræftelse af ombytningen af kanalnumre.
Dansk - 4
Add/Delete
TV
P
P
P
P
P
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Move
Added
Added
Added
Added
Added
Enter
Return
Kanaler - Navn
Kanalnavne tildeles automatisk,
når kanalinformation indgår i
transmissionen. Du kan ændre
disse navne.
Name
TV
P
P
P
P
1
2
3
4
:
:
:
:
-----------------
Metode:
Move
Enter
Return
…/† : Anvendes til at vælge et
bogstav eller tal.
œ/√ : Anvendes til at flytte til forrige eller næste bogstav.
ENTER : Anvendes til at bekræfte det nye navn.
te
turn
me
turn
AA68-03853L-00Dan
4/4/06
2:29 PM
Page 5
Opsætning - Tid
Opsætning - Børnespærring
Time
TV
◆ Clock
--:-Clock
Du kan indstille fjernsynets
Sleep Timer
: Off
--:-ur, så det aktuelle klokkeslæt
On Timer
Off
Off Timer - - : - Off
vises, når du trykker på
On Timer Volume
: 10
knappen INFO. Du skal også
indstille klokkeslættet, hvis
Move
Enter
Return
du ønsker at bruge den
automatiske tænd/sluk-funktion.
➢ Når du trykker på knappen “I” (Til/Fra) på forsiden
(eller siden) af fjernsynet, nulstilles urets
indstillinger.
Child Lock
Denne funktion gør det muligt at TV
Child Lock
: On
√
forhindre uautoriserede brugere,
Programme
: P 1
f.eks. børn, i at se uegnede
Lock
: ?
programmer ved at slukke for
video og lyd. Børnesikringen kan
ikke låses op med knapperne på
Move
Enter
Return
frontpanelet (eller siden).
Børnesikringen kan kun låses op med fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen skal derfor holdes uden for børns
rækkevidde.
◆ Sleep Timer
Du kan vælge en periode på mellem 30 og 180 minutter,
hvorefter fjernsynet automatisk går på standby.
➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke
på knappen SLEEP på fjernbetjeningen. Off vises,
hvis sleep-timeren ikke er indstillet endnu. Hvis den
allerede er indstillet, vises den tid, der er tilbage,
inden fjernsynet går på standby.
◆ On Timer / Off Timer
Du kan indstille tænd/sluk-timerne, så fjernsynet tændes
og slukkes automatisk på de tidspunkter, du har valgt.
☛ Du skal indstille uret først.
◆ Language
Dette afhænger af modellen.
Når du første gang tager
fjernsynet i brug, skal du
vælge det sprog, der skal
bruges til visning af menuer
og meddelelser.
Setup
TV
√
Plug & Play
Language
: English
Time
Child Lock
Blue Screen : Off
Melody
: On
Demonstration
Move
Enter
√
√
√
√
√
Exit
◆ Child Lock: On/Off
Indstil til Off, hvis du ønsker at åbne en kanal.
◆ Programme: Det kanalnummer, der skal spærres.
◆ Lock: Når du trykker på knappen ENTER, vises
Locked.
◆ Blue Screen
Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er
meget svagt, erstatter en blå skærm automatisk
billedstøjen. Hvis du alligevel ønsker at se det dårlige
billede, skal du indstille Blue Screen til Off.
➢
◆ Melody
Du hører en melodi, når der tændes og slukkes for
fjernsynet.
Hvis en kanal er spærret, kan du ikke få adgang til
menuen Channel med knapperne på tv’et, oge Not
available vises. Der er kun adgang vha.
fjernbetjeningen.
◆ Demonstration
Du kan lære de forskellige menuer på tv’et at kende ved
at se den indbyggede demonstration. Alle
menupunkterne vises efterfølgende. Tryk på knappen
EXIT for at afslutte demonstrationen.
◆ On Timer Volume
Den foretrukne lydstyrke kan indstilles og anvendes, når
timeren automatisk tænder for tv'et.
☛
Opsætning Sprog / Blå baggrund /
Melodi / Demonstration
Automatisk slukning
Når du indstiller timeren til “Til”, slukkes tv'et til sidst,
hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 3 timer efter,
at tv'et blev tændt af timeren. Denne funktion er kun
tilgængelig, når timeren er aktiveret og forhindrer
overophedning, der kan forekomme, hvis et tv er tændt
i for lang tid.
Dansk - 5
AA68-03853L-00Dan
4/4/06
2:29 PM
Page 6
Billede Tilstand / Brugerdefineret /
Farvetone / Format /
Digital støjreduktion / Billedhældning
Lyd Tilstand / Equalizer /
Auto-lydstyrke / Dolby Virtual /
Pseudo Stereo / Turbo Plus
Picture
TV
◆ Mode: Dynamic/
Mode
: Dynamic
√
Standard/Movie/Custom
Custom
√
Du kan vælge den billedtype,
Colour Tone : Normal
√
Size
: Normal
√
der er bedst egnet til det, du
Digital NR
: Off
√
Tilt
: 0
vil se.
➢ Du kan vælge disse
Move
Enter
Exit
indstillinger ved blot at
trykke på knappen P.MODE på fjernbetjeningen.
Sound
TV
◆ Mode: Standard/Music
Mode
: Custom
√
/Movie/Speech/Custom
Equalizer
√
Du kan vælge den type
Auto Volume
: Off
√
Dolby Virtual : Off
√
lydeffekt, der skal bruges til
Pseudo Stereo : Off
√
Turbo Plus
: Off
√
en bestemt udsendelse.
➢ Du kan vælge disse
Move
Enter
Exit
indstillinger ved blot at
trykke på knappen S.MODE på fjernbetjeningen.
◆ Custom: Contrast/Brightness/Sharpness/
Colour/Tint (kun NTSC)
Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan
bruges til regulering af billedkvaliteten:
➢ Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter
billedtilstanden automatisk til Custom.
◆ Equalizer
Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan
bruges til regulering af lydkvaliteten:
➢ Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter
lydtilstanden automatisk til Custom.
◆ Colour Tone: Cool2/Cool1/Normal/Warm1/
Warm2
◆ Size
Du kan vælge den billedstørrelse, der er bedst egnet til
det program, du ser. Dette afhænger af modellen.
➢ Du kan ændre billedstørrelsen ved blot at trykke på
knappen P.SIZE på fjernbetjeningen.
◆ Digital NR
Hvis det signal, der modtages af dit tv, er svagt, kan du
aktivere digital støjreduktion for at reducere evt. statisk
støj og skyggeeffekter på skærmen.
◆ Tilt (afhængigt af modellen)
Hvis en sendestations billede hælder svagt til den ene
side, kan du justere hældningen (-7 to +7).
◆ Auto Volume
Hver tv-station har sine egne signalforhold, og det er
besværligt at skulle justere lydstyrken, hver gang du
skifter kanal. Med denne funktion kan du regulere
lydstyrken på en ønsket kanal ved at reducere
lydeffekten, når programsignalet er højt, eller øge
lydeffekten, når programsignalet er lavt.
◆ Dolby Virtual (afhængigt af modellen)
Pseudo Stereo
Denne funktion konverterer et monosignal til to identiske
venstre og højre kanaler. Når Dolby Virtual eller
Pseudo Stereo er indstillet til On eller Off, gælder
indstillingen for lydeffekter som f.eks. Standard, Music,
Movie, og Speech.
☛ Produceret under licens fra Dolby
Laboratories. “Dolby” og det dobbelte
D-symbol er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
◆ Turbo Plus
Denne funktion fremhæver både høje og lave frekvenser
(og indeholder andre effekter). Du kan nyde mere
storslået og dynamisk lyd, når du hører musik, ser en film
eller andre kanaler.
➢ Du kan ændre indstillingerne ved blot at trykke på
knappen TURBO på fjernbetjeningen.
Dansk - 6
Fejlfinding
Inden du kontakter en Samsung-serviceafdeling, kan du
udføre nedenstående enkle kontrol. Hvis du ikke kan løse
problemet ved hjælp af disse instruktioner, skal du notere
fjernsynets model og serienummer og kontakte din
forhandler.
Ingen lyd eller billede.
◆ Se efter, at netledningen er sat i stikkontakten.
◆ Kontroller, at du har trykket på knappen “I” (Til/Fra) og
på POWER-knappen.
◆ Kontroller indstillingerne af kontrast og lysstyrke.
◆ Kontroller lydstyrken.
Normalt billede, men ingen lyd.
◆ Kontroller lydstyrken.
◆ Kontroller, om du har trykket på knappen MUTE på
fjernbetjeningen.
Intet billede eller sort/hvidt billede.
◆ Justér indstillingerne af farve.
◆ Kontroller, at det valgte sendesystem er det rigtige.
Interferens i lyd og billede.
◆ Forsøg at finde ud af, hvor interferensen stammer fra.
Flyt det pågældende apparat længere væk.
◆ Tilslut fjernsynet i en anden stikkontakt.
Uklart billede eller sne på billedet, forvrænget lyd.
◆ Kontroller antennens retning, placering og forbindelser.
Denne type interferens skyldes ofte, at man bruger en
indendørsantenne.
Fjernbetjeningen virker ikke.
◆ Udskift fjernbetjeningens batterier.
◆ Rengør den øverste kant af fjernbetjeningen
(sendervinduet).
◆ Kontrollér, at batterienderne “+” og “-” vender korrekt.
◆ Kontrollér, om batterierne er brugt op.
AA68-03853L-00Dan
4/4/06
2:29 PM
Page 7
Oversigt over skærmmenu
Input
Picture
og
Sound
Channel
ser.
en
- VCR / DVD / Cable STB / Sat. STB / AV Recv. / DVD Recv. / Game /
Camcorder / DVD Combo
Mode
Custom
Colour Tone
Size ✽
Digital NR
Tilt ✽
- Dynamic / Standard / Movie / Custom
- Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (kun NTSC)
- Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2
-
Mode
Equalizer
Auto Volume
Dolby Virtual ✽
Pseudo Stereo
Turbo Plus
- Standard / Music / Movie / Speech / Custom
- Auto Store
- Off / On
-
Off / On
Off / On
Off / On
Off / On
- Country ✽
- Belgie / Deutschland / España / France / Italia / Nederland /
Schweiz / Sverige / UK / Eastern Europe / Others
-
Search
Programme
Colour System ✽ - AUTO / PAL / SECAM / NT4.43
Sound System ✽ - BG / DK / I / L
Search
Channel
Store
-
Clock
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
On Timer Volume
Off / On
Off / On
Off / On
- Add/Delete
- Sort
- Name
Setup
- Plug & Play
- Language ✽
- Time
-
Child Lock
Blue Screen
Melody
Demonstration
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
-
- Manual Store
a.
kt.
- Source List ✽
- Edit Name
✽ : Dette afhænger af modellen.
Dansk - 7
Mærket på dette produkt eller i den
medfølgende dokumentation betyder,
at produktet ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid.
For at undgå skadelige miljø- eller
sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal
dette produkt bortskaffes særskilt
fra andet affald og indleveres behørigt
til fremme for bæredygtig
materialegenvinding. Hjemmebrugere
bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet,
eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere produktet med henblik på
miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte
leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i
købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen
med andet erhvervsaffald.
AA68-03853L-00Dan
4/4/06
2:29 PM
Page 8
Denne side skal være tom.
Download PDF