Samsung | LW15S13C | Samsung LW15S13C Bruksanvisning

LCD TV
LW15S13C
Brukerveiledning
Før du bruker denne enheten,
bør du lese denne håndboken nøye.
Ta også vare på den for senere bruk.
SKJERMMENYER
TEKST-TV
BILDE-I-BILDE (PIP)
Forsiktig
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK
STØT MÅ IKKE ÅPNES
FORSIKTIG:
!
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, MÅ
BAKDEKSELET IKKE FJERNES. DET FINNES INGEN
DELER INNE I APPARATET SOM BRUKERE KAN UTFØRE
SERVICE PÅ. OVERLAT REPARASJON OG VEDLIKEHOLD
TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONELL.
ADVARSEL:
Lynet og pilhodet inni trekanten er
en advarsel om “farlig spenning”
inne i dette produktet.
Utropstegnet inni trekanten er et
advarselstegn for å gjøre deg
oppmerksom på viktig veiledning
som følger med produktet .
FOR Å FORHINDRE SKADE SOM KAN FØRE TIL FARE FOR BRANN ELLER SJOKK, MÅ DETTE APPARATET IKKE
UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
☛ Strømspenningen er angitt på baksiden av TV-apparatet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
Norsk-2
!
Sikkerhetsveiledning
Disse illustrasjonene viser forholdsregler vedrørende TV-apparatet ditt.
35¡
5¡
10%
H
œ TV-apparatet MÅ IKKE utsettes for
ekstreme temperaturforhold eller
for ekstreme luftfuktighetsforhold.
75%
H
TV-apparatet MÅ IKKE utsettes for √
direkte sollys.
œ TV-apparatet MÅ IKKE komme i
kontakt med noen form for væske.
Hvis TV-apparatet er ødelagt, må √
du ikke prøve å reparere det selv.
Ta kontakt med kvalifisert
servicepersonell.
œ Under uvær (særlig tordenvær) bør
TV-apparatet kobles fra strømnettet
og antennen.
Hold alle strømadaptere adskilt fra √
hverandre. Mulig brannfare.
œ Oppbevar alltid strømadapterne i et
område med god gjennomlufting.
Fjern plastemballasjen fra √
strømadapteren, og kast den før
bruk. Mulig brannfare.
œ Hold strømadapteren adskilt fra alle
andre varmekilder. Mulig brannfare.
Hvis det går lang tid uten at √
fjernkontrollen brukes, bør batteriene
tas ut og oppbevares på et tørt sted.
DETTE UTSTYRET ER IKKE MENT FOR BRUK I INDUSTRIELLE
Norsk-3
Takk for at du kjøpte et TV-apparat fra SAMSUNG.
Vennligst ta deg tid til å lese denne veiledningen, da den
vil være til hjelp for problemfri bruk av
TV-apparatet.
Innhold
◆ FORORD
■
■
Forsiktig .................................................................................................................2
Sikkerhetsveiledning ...............................................................................................3
◆ KOBLE TIL OG KLARGJØRE TV-APPARATET
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kontrollpaneler........................................................................................................6
Koblingspanel .........................................................................................................7
Infrarød fjernkontroll................................................................................................8
Koble til en antenne eller et kabelnettverk ..............................................................9
Koble til en videospiller uten AV-link.......................................................................9
Koble til en satellittmottaker ..................................................................................10
Koble til en dekoder ..............................................................................................10
Sette i batterier i fjernkontrollen ............................................................................11
Slå TV-apparatet av og på ....................................................................................12
Sette TV-apparatet i standby-modus ...................................................................12
Gjøre deg kjent med fjernkontrollen......................................................................13
Plug and Play-funksjon .........................................................................................14
Velge språk ...........................................................................................................15
◆ STILLE INN KANALER
■
■
■
■
■
■
Automatisk lagring av kanaler ..............................................................................16
Sortere lagrede kanaler ........................................................................................17
Manuell lagring av kanaler ....................................................................................18
Gi navn til kanaler .................................................................................................18
Hoppe over uønskede kanaler..............................................................................21
Fininnstille kanaler ................................................................................................22
◆ STILLE INN BILDET
■
■
■
■
Justere bildestandarden .......................................................................................23
Justere bildeinnstillingene.....................................................................................23
Velge bildeformat ..................................................................................................24
Fryse bildet ...........................................................................................................24
◆ STILLE INN LYDEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Norsk-4
Justere volumet ....................................................................................................25
Slå av lyden midlertidig .........................................................................................25
Velge lydstandard .................................................................................................26
Velge lydinnstillinger .............................................................................................26
Velge lydmodus ....................................................................................................27
Velge melodi .........................................................................................................27
Virtual Dolby .........................................................................................................28
Justere volumet automatisk ..................................................................................28
Koble til hodetelefoner ..........................................................................................29
Velge lyd ...............................................................................................................30
Innhold
◆ STILLE INN PIP
■
■
Bilde-i-bilde-funksjonen (PIP) ...............................................................................30
Velge blåskjermmodus .........................................................................................32
◆ STILLE INN TIDEN
■
■
■
Stille inn Sleep Timer ............................................................................................32
Stille inn og vise gjeldende klokkeslett .................................................................33
Slå TV-apparatet av og på automatisk .................................................................34
◆ STILLE INN PC-EN
■
■
■
■
■
Koble til PC-inngangen .........................................................................................35
Justere skjermkvaliteten .......................................................................................36
Endre skjermposisjon ...........................................................................................36
Endre skjermfargestandard ..................................................................................37
Justere skjermfargeinnstillinger ............................................................................37
◆ BRUKE TEKST-TV-FUNKSJONEN
■
■
■
■
■
Tekst-tv-dekoder ...................................................................................................38
Vise tekst-tv-informasjon ......................................................................................38
Velge en bestemt tekst-tv-side .............................................................................39
Bruke FLOF til å velge en tekst-tv-side ................................................................40
Lagre tekst-tv-sider ...............................................................................................40
◆ INFORMASJON OM KOBLINGER OG ANBEFALINGER FOR BRUK
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Koble til SCART-inngang/utganger ......................................................................41
Koble til RCA-inngang (AV2) ................................................................................41
Koble til S-video-inngangen ..................................................................................42
Vise bilder fra eksterne kilder ...............................................................................43
Feilsøking: Før du tar kontakt med servicepersonell ............................................44
Visningsmoduser ..................................................................................................46
Tilbaketrekkbart stativ ...........................................................................................47
Kensington-lås ......................................................................................................47
Spesifikasjoner .....................................................................................................48
Pin-anvisning ........................................................................................................................49
Symboler
Trykk
Skyv
Viktig
☛
➢
Hold nede
Merk
Norsk-5
Kontrollpaneler
MENU
➣
❶ KILDEVALG (SOURCE)
❺ AV/PÅ (POWER)
❷ MENYVALG (MENU)
❻ STANDBY-INDIKATOR
❸ VOLUMJUSTERING
❼ FJERNKONTROLLSENSOR
❹ KANALVALG
❽ HØYTTALER
Bruke knappene på panelet
Hvis fjernkontrollen ikke virker lenger, eller hvis du har mistet den, kan du bruke kontrollene på
panelet på TV-apparatet til å:
◆ Slå på TV-apparatet når det står i standby-modus og velge kanaler ( ▲ / ▼ )
◆ Åpne lokalmenyen ( MENU )
◆ Justere volumet ( + / - )
◆ Skiftemellom inngangsmoduser for video (TV/SOURCE;Trykk på knappene Menu og
Volume up samtidig for å skifte kilde.)
Norsk-6
Koblingspaneler
Baksiden av TV-apparatet
Œ KENSINGTON-LÅS (SE SIDE 47)
´ ANTENNEINNGANG
ˇ PC VIDEOINNGANG
¨ PC AUDIOINNGANG
ˆ STRØMINNGANG
Ø S- VIDEOINNGANG
∏ RCA VIDEOINNGANG
” RCA AUDIOINNGANG
’ SCART
˝ HODETELEFONUTGANG
Norsk-7
Infrarød fjernkontroll
TV-STANDBY-KNAPP
EKSTERNE INNGANGSVALG
BILDESTANDARDVALG
VELG TIL PC-MODUS DIREKTE
FRYS HOVEDBILDE
LYDSTANDARDVALG
TV-INFORMASJONSSKJERM
NESTE KANAL/TEKST-TV
NESTE SIDE
SKJERMDISPLAY/TEKSTTV-INDEKS
VOLUM NED
VOLUM OPP
FORRIGE KANAL/TEKSTTV FORRIGE SIDE
LYD MIDLERTIDIG AV
MENY AVSLUTT
NUMMERTASTER
EN-/TOSIFRET KANALVELGER
TEKST-TV-VISNING/MIKS
LYDMODUSVALG
SLÅ AV AUTOMATISK
BILDESTØRRELSESVALG
VALG AV STØRRELSE FOR TEKST-TV
SKIFTE MELLOM HOVED- OG
UNDERBILDE
VALG AV INNGANGSSIGNALKILDE
FOR PIP
➢
FORRIGE KANAL
VIRTUAL DOLBY-VALG
TEKST-TV-LISTE/FLOF-MODUSVALG
AVBRYT TEKST-TV
PIP AV/PÅ
TILLEGGSSIDE FOR TEKST-TV
FLYTT PIP
KANALVALG FOR PIP
Det er mulig at signalene fra senderen svekkes eller ikke når frem hvis en lyspære er på i nærheten av
TV-apparatet.
Norsk-8
Koble til en antenne eller kabelnettverk
For at du skal kunne se TV-kanaler på riktig måte, må TV-apparatet
motta et signal fra en av følgende kilder:
◆ En utendørsantenne
◆ Kabelnettverk
◆ Satellittnettverk (se side 10 for flere detaljer)
1
I de tre første tilfellene kobler du antennen eller ledningen fra
kabelnettverket til koaksialinngangen på baksiden av TVapparatet.
2
Hvis du bruker en innendørsantenne, kan det hende du må snu
den når du stiller TV-apparatet for å få et skarpt og klart bilde.
For flere detaljer se:
◆ “Automatisk lagring av kanaler” på side 16
◆ “Manuell lagring av kanaler” på side 18
➢
Baksiden av
TV-apparatet
eller
Kabelnettverk
Hvis du ønsker å abonnere på en kabeltjeneste, kontakter
du din lokale forhandler.
Koble til videospiller uten AV-link
Du kan koble en videospiller til TV-apparatet ved hjelp av en:
◆ Koaksialkabel
◆ SCART-kabel
◆ S-Video-kabel
1
Plugg kabelen fra antennen inn i den riktige inngangen på
videospilleren.
2
Koble en koaksialkabel til:
◆ Antenneutgangen på videospilleren
◆ Antenneinngangen på TV-apparatet
3
For å få bedre bildekvalitet og forenkle installeringen av
videospilleren, kan du koble en SCART-kabel mellom:
◆ AV (SCART)-inngangen/utgangen på videospilleren
og
◆ en SCART-inngang/utgang på baksiden av TV-apparatet
Baksiden av TV-apparatet
Antenneutgang
SCART-kabel
OUT TO TV
DECODER
L
G
AV
M
IN FROM
ANT.
ATT.
A
M
TEST
A
COUL
4
Følg veiledningen som fulgte med videospilleren, for å stille inn
videospilleren til TV-apparatet. ATT.
N/B
Antenneinngang
Norsk-9
Koble til en satellittmottaker
For å kunne se TV-programmer som sendes via et satellittnettverk,
må du koble TV-apparatet til en satellittmottaker .
Baksiden av TV-apparatet
➢
Hvis du vil koble til både en satellittmottaker og en
videospiller, kobler du:
◆ mottakeren til videospilleren
◆ videospilleren til TV-apparatet
(se side 41~42 for flere detaljer)
Ellers kobler du mottakeren direkte til TV-apparatet.
Bruke en SCART-kabel
eller
Koble SCART-kabelen fra mottakeren til en av SCART-inngangene på
baksiden av TV-apparatet.
Bruke en koaksialkabel
Dekoder
Koble en koaksialkabel til:
◆ Utgangen på mottakeren.
◆ Antenneinngangen på TV-apparatet.
Koble til en dekoder
For å dekode et kodet overføringssignal, må du koble TV-apparatet
til en dekoder.
Baksiden av TV-apparatet
➢
Hvis du vil koble til både en dekoder og en videospiller,
kobler du:
◆ dekoderen til videospilleren
◆ videospilleren til TV-apparatet
(se side 42~42 for flere detaljer)
Ellers kobler du dekoderen direkte til TV-apparatet.
Bruke en SCART-kabel
eller
Koble SCART-kabelen fra mottakeren til en av SCART-inngangene på
baksiden av TV-apparatet.
Bruke en koaksialkabel
Dekoder
Norsk-10
Koble en koaksialkabel til:
◆ Utgangen på mottakeren.
◆ Antenneinngangen på TV-apparatet.
Sette i batterier i fjernkontrollen
Du må sette inn eller bytte ut batterier i fjernkontrollen når du:
◆ Kjøper TV-apparatet
◆ Oppdager at fjernkontrollen ikke lenger fungerer som
den skal
1
Fjern dekselet på baksiden av fjernkontrollen ved å trykke
symbolet nedover og deretter dra kraftig for å ta det av.
2
Sett inn to R03, UM4, “AAA” 1.5V eller tilsvarende batterier, og
pass på å sette dem inn riktig vei med hensyn til polene:
◆ + på batteriet mot + på fjernkontrollen
◆ - på batteriet mot - på fjernkontrollen
3
Sett dekselet på plass igjen ved å rette det inn etter hoveddelen
på fjernkontrollen og trykke det tilbake på plass.
➢
Ikke bland batterityper som alkaliske batterier og
brunsteinbatterier.
Norsk-11
Slå TV-apparatet av og på
Strømledningen er festet til baksiden av TV-apparatet.
☛
1
Strømspenningen er angitt på baksiden av TV-apparatet,
og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
Plugg strømledningen inn i egnet stikkontakt.
Resultat: Standby-indikatoren lyser på frontpanelet.
2
Trykk på Power -knappen (
) for å slå TV-apparatet på.
Resultat: Programmet du så på sist, velges automatisk.
➢ Når du slår på TV-apparatet for første gang, vil du bli bedt
om å velge språk som menyene skal vises på (se side 14).
3
For å slå av TV-apparatet, trykker du på Power -knappen (
igjen.
)
Sette TV-apparatet i standby-modus
Du kan sette TV-apparatet i standby-modus for å redusere:
◆ strømforbruket
Standby-modusen kan være nyttig når du vil ta en pause i TVtittingen (for eksempel under et måltid).
1
Trykk på Power -knappen (
) på fjernkontrollen.
Resultat: Skjermen slås av, og en grønn standby-indikator vises
foran på TV-apparatet.
2
For å slå TV-apparatet på igjen, trykker du bare på Power knappen ( ) igjen eller på en nummertast.
➢
Norsk-12
Ikke la TV-apparatet stå i standby-modus i lang tid (for
eksempel når du er på ferie).
Slå av TV-apparatet ved å trykke på Power -knappen ( )
foran på TV-apparatet. Det beste er å koble apparatet fra
strømnettet og antennen.
Gjøre deg kjent med fjernkontrollen
Fjernkontrollen brukes hovedsakelig til å:
◆ bytte kanaler og justere volumet
◆ stille inn TV-apparatet med skjermmenysystemet
Følgende tabell viser de vanligst brukte knappene og deres
funksjoner.
Knapp
isningsfunksjon
Menyfunksjon
P▲
Brukes til å vise neste
lagrede kanal.
-
P▼
Brukes til å vise
forrige lagrede kanal.
-
➢
For kanaler med to sifre, må det andre sifferet
trykkes inn rett etter det første. Hvis du ikke gjør
dette, vil en kanal med ett siffer bli vist.
Brukes til å redusere.
volumet
Brukes til å bekrefte ditt valg.
Brukes til å øke
volumet.
Brukes til å bekrefte ditt valg.
Brukes til å:
◆ vise en undermeny
valgmuligheter for
gjeldende menyalternativ
◆ søke manuelt
frem/tilbake etter kanaler
◆ reduser/øke verdien
for et menyalternativ
MENU
til
Brukes til å vise
skjermmenysystemet.
Brukes til å gå tilbake til forrige
meny eller til normalvisning.
Brukes til å vise
tilhørende kanaler.
Brukes til å vise
tilhørende kanal direkte.
Norsk-13
Plug and Play-funksjon
Når TV-apparatet slås PÅ for første gang, settes to grunnleggende
brukerinnstilinger i gang automatisk og etter hverandre. Følgende
innstillinger er tilgjengelige.
1
Hvis TV-apparatet står i standby-modus, trykker du på Power knappen ( ) på fjernkontrollen.
Resultat:
2
Velg ønsket språk ved å trykke på knappen ▲P eller ▼P .
3
Trykk på MENU-knappen for å bekrefte valget ditt.
Resultat:
Norsk-14
Meldingen Plug & Play vises. Den blinker en liten
stund, og deretter vises menyen Language (Språk)
automatisk.
Time (Klokkeslett)-menyen vises nå automatisk.
4
Trykk på
eller
for å flytte til time eller minutt.
Still inn time/minutt ved å trykke på knappen ▲P eller ▼P.
(se “Stille inn klokken” på side 33)
5
Når den er ferdig, vises meldingen Enjoy your watching
(Hyggdeg med TV-apparatet), og kanalen som har blitt lagret
vil deretter bli aktivert
Plug and Play-funksjon
Hvis du vil tilbakestille denne funksjonen...
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Function (Funksjon).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)
gruppen vises.
3
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge velge Plug & Play.
4
Trykk på knappen
Resultat:
5
eller
.
Meldingen Plug & Play vises.
For flere detaljer om hvordan du stiller inn, se motstående side.
Velge språk
Når du begynner å bruke TV-apparatet for første gang, må du velge
hvilket språk som skal brukes til å vise menyer og angivelser.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen ▲ eller ▼P for å velge Function (Funksjon).
Press the
eller
.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)gruppen vises. Language (Språk) velges.
3
Press the
eller
igjen.
Resultat: En liste med de tilgjengelige språkene vises.
4
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge ønsket språk.
5
Når du har valgt ønsket språk trykker du på MENU -knappen for å
gå tilbake til normalvisning.
Norsk-15
Automatisk lagring av kanaler
Du kan søke etter de frekvensområdene du har tilgang på,
(tilgjengelighet avhenger av hvilket land du bor i). Automatisk
tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med
faktiske eller ønskede programnumre. Du kan imidlertid sortere
numre manuelt og slette kanaler du ikke er interessert i (se side
17~19 for flere detaljer).
1
Trykk på MENU -knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Channel (Kanal).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
Others
3
De tilgjengelige alternativene i Auto store
(Auto-lagring)-gruppen vises.
4
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Country (Land).
5
Trykk på
eller
for å velge ditt land.
Hvis du har valgt alternativet Andre, men ikke ønsker å skanne
PAL-frekvensområdet, lagrer du kanalene manuelt.
6
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Search (Søk).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
➢
7
Norsk-16
De tilgjengelig alternativene i Channel (Kanal)gruppen vises.
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Auto store
(Auto-lagring).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
Others
Hovedmenyen vises.
Resultat: Søket stanser automatisk. Kanalene
sorteres og lagres i en rekkefølge som gjenspeiler
posisjonene deres i frekvensområdet (lavest først,
høyest sist). Programmet som opprinnelig var valgt,
vises.
For å stoppe søket før det er fullført, trykker du på MENUknappen.
Når kanalene har blitt lagret, kan du:
◆ Re dem i ønsket rekkefølge (se side 17)
◆ Fininnstille kanalmottaket hvis nødvendig (se side 22)
◆ Tildele et navn til de lagrede kanalene (se side 20)
Sortere lagrede kanaler
Sorteringsfunksjonen lar deg endre programnumrene på lagrede
kanaler. Dette kan være nødvendig etter at du har brukt ATM. Du
kan slette de kanalene du ikke vil beholde.
1
Trykk på MENU -knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Channel(Kanal).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
gruppen
4
Hovedmenyen vises.
De tilgjengelig alternativene i Channel(Kanal)vises.
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Sort(Sorter).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
Sort(Sortere)-menyen vises.
6
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge From(Fra).
7
Trykk på knappen
8
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge To(Til).
9
Trykk på knappen
eller
for å velge nummeret på
programmet som kanalen skal flyttes til.
10
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Store(Lagre).
11
Trykk på knappen
Resultat:
12
eller
eller
for å velge ønsket kanal.
for å velge OK.
Kanalen er flyttet til sin nye plassering og alle andre
kanaler skifter plass i samsvar med dette.
Gjenta trinn 6 til 11 til du har flyttet alle kanalene til de ønskede
programnumrene.
Norsk-17
Manuell lagring av kanaler
Du kan lagre opp til 100 TV-kanaler, inkludert de som mottas via
kabelnettverk.
Når du lagrer kanaler manuelt, kan du velge:
◆ om du vil lagre hver av kanalene som blir funnet, eller
ikke
◆ programnummeret som du vil tildele hver av de lagrede
kanalene
1
Trykk på MENU -knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Channel (Kanal).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
3
De tilgjengelig alternativene i Channel (Kanal) gruppen ises.
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Manual store
(Manuell lagring). Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Manual store (Manuell lagring)-menyen vises.
Om nødvendig angir du sendingsstandard ved å trykke på
▲P eller ▼P for å velge Color system (Farge system), og
deretter trykke på knappen
denne rekkefølgen :
eller
. Fargestandardene vises i
➞ Auto ➞ PAL ➞ SECAM ➞ NT4.43
5
Velg Sound system (Lydsystem) ved å trykke på knappen
▲P eller ▼P og deretter
eller
. Lydstandardene vises i
denne rekkefølgen :
➞ BG ➞ DK ➞ I ➞ L
Norsk-18
6
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Store (Lagre).
7
Trykk på knappen
eller
for å velge OK.
Manuell lagring av kanaler (fortsatt)
8
Hvis du...
Trykker du på ...
vet nummeret på kanalen
som skal lagres.
◆ knappen ▲P eller ▼P for å
velge Channel (Kanal).
◆
eller
for å angi
ønsket nummer.
ikke vet nummeret på
kanalen som skal lagres.
◆ knappen ▲P eller ▼P for å
velge Search (Søk).
◆
eller
for å starte søket .
Resultat: kanalsøkeren skanner frekvensområdet til den første
kanalen eller den kanalen du valgte mottas på
skjermen.
9
For å tildele et programnummer til en kanal, velger du
Prog.No (Prog.nr)
Trykk på knappen
eller
til du finner det riktige nummeret.
10
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Store (Lagre).
11
Trykk på knappen
12
For å lagre kanalen og det tilhørende programnummeret, trykker
du på MENU-knappen.
13
Gjenta trinn 10 til 15 for hver kanal som skal lagres.
eller
button to select the OK.
Norsk-19
Gi navn til kanaler
Navn på kanaler vil bli tildelt automatisk når kanalinformasjon
inngår i sendingen. Disse navnene kan endres slik at du kan tildele
nye navn.
1
Trykk på MENU -knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Channel (Kanal).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
3
De tilgjengelige alternativene i Channel (Kanal)gruppen vises.
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Name (Navn).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
Name (Navn) -menyen vises med gjeldende kanal
valgt automatisk.
4
Om nødvendig gir du kanalen nytt navn ved å
trykke på knappen ▲P eller ▼P .
5
Trykk på knappen
Resultat:
6
eller
.
Pilanvisninger vises rundt navneboksen.
For å...
Trykker du på...
velge en bokstav, et nummer
eller et symbol
knappen
▲P eller ▼P .
gå videre til neste bokstav
knappen
.
gå tilbake til forrige bokstav
knappen
.
➢
Norsk-20
Hovedmenyen vises.
De tilgjengelige tegnene er:
◆ Bokstavene i alfabetet utenom (A ... Z)
◆ Tall (0 ... 9)
◆ Spesialtegn (_, –, mellomrom)
7
Du kan gi hver kanal et nytt navn.
8
Når du har tastet inn navnet, trykker du på MENU-knappen for å
bekrefte navnet.
Hoppe over uønskede kanaler
Du kan hoppe over de kanalene du vil, i kanalsøkingen . Når du
skanner gjennom de lagrede kanalene, vises ikke de som du har
valgt å hoppe over.
Alle kanaler du ikke spesifikt har valgt å hoppe over, vises under
skanning.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Channel(Kanal).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
3
Hovedmenyen vises.
De tilgjengelige alternativene i Channel (Kanal)gruppen vises. Channel (Kanal)-menyen vises.
Trykk på knappen ▲P eller▼P for å velge Add/Erase
(Legg til/slett). Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
Add/Erase (Legg til/slett)-menyen vises.
4
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge ønsket kanal.
5
Legg til eller slett ønsket kanal ved å trykke på knappen
.
6
Når du er ferdig med å legge til og slette kanaler trykker du på
MENU-knappen flere ganger for å gå tilbake til
normalvisning.
eller
Norsk-21
Fininnstille kanaler
Bruk fininnstilling for å justere en bestemt kanal manuelt for
optimalt mottak.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Channel (Kanal).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
Norsk-22
Hovedmenyen vises.
De tilgjengelige alternativene i Channel (Kanal)gruppen vises.
3
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Fine Tune
(Fininnstilling).
Trykk på knappen
eller
.
4
Trykk på knappen
5
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Store (Lagre).
6
Trykk på knappen
7
Tilbakestille fininnstillingen.
Trykk på knappen ▲P eller ▼P knappen for å velge Erase (Slett),
og trykk deretter på
eller
for å velge OK.
og
eller
for å justere fininnstillingen.
for å velge OK.
Endre bildestandarden
Du kan bruke fjernkontrollen til å velge bildetypen som best passer
til dine behov. Følgende bildeeffekter er tilgjengelige:
◆ Custom(Brukerdefinert), Standard(Standard),
Dynamic( Dynamisk), Movie(Film), Mild(Mild).
For å velge ønsket bildeeffekt, trykker du bare på knappen P.STD(
på fjernkontrollen.
☛
)
Du kan også angi disse alternativene via Adjust (Juster)alternativet i Picture (Bilde)-gruppen. Hvis du endrer
innstillingene for Contrast (Kontrast), Brightness
(Lysstyrke), Sharpness (Bildeskarphet), Colour (Farge),
Tint (Fargenyanse; kun NTSC) eller Colour tone
(Fargetone)-menyen, velges alternativet Custom
(Brukerdefinert) automatisk.
Justere bildeinnstillingene
TV-apparatet har flere innstillinger som lar deg kontrollere
bildekvaliteten:
◆ Contrast (Kontrast), Brightness (Lysstyrke), Sharpness
(Bildeskarphet), Colour (Farge), Tint (Fargenyanse; kun
NTSC), Colour tone (Fargetone).
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i Picture (Bilde)gruppen vises.
2
Trykk på knappen
3
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge elementet du vil endre.
➣ Når modusen Custom (Brukerdefinert)er valgt, vises
Adjust (Juster)-menyen.
4
For å justere...
◆
◆
◆
◆
◆
eller
.
Trykker du på...
Kontrast
◆ knappen
eller
.
Lysstyrke
Resultat: Den vannrette bjelken vises.
Bildeskarphet
Farge
Fargenyanse (kun NTSC)
◆ Fargetone
◆ knappen
eller
.
Resultat: Du velger ønsket alternativ
(Normal, Warm, Varm), Cool
(Kjølig) .
5
Når du er fornøyd med innstillingene trykker du på MENUknappen for å gå tilbake til normalvisning.
Norsk-23
Velge bildeformat
Du kan velge det bildeformatet som best passer til dine behov, ved
å trykke på knappen P.SIZE.
Normal
Normal
Zoom
Angir bildeformatet til 4:3
normal modus. Dette er
standard TV-skjermstørrelse.
➢
Zoom
Forstørrer bildet på skjermen.
Denne funksjonen kan ikke brukes i PC-modus.
Fryse bildet
Trykk på STILL-knappen for å fryse et bilde i bevegelse.
Trykk en gang til for å avbryte.
➢
Norsk-24
Denne funksjonen vil ikke fungere i PC-modus.
NT4.43 støttes ikke i sub-displayet.
Justere volumet
Du kan justere volumet med fjernkontrollen.
For å...
holder du nede...
øke volumet
øke volumet
.
Resultat: En vannrett bjelke vises, og volumet
økes til du slipper knappen.
Markøren flytter seg mot høyre
og angir volumet.
redusere volumet
knappen
.
Resultat: En vannrett bjelke vises, og volumet
reduseres til du slipper knappen.
Markøren flytter seg mot venstre og
angir volumet.
➢
Flere lydjusteringer er også tilgjengelig på TV-apparatet.
For flere detaljer se side 25 til 30.
Slå av lyden midlertidig
Du kan slå av lyden midlertidig.
Eksempel: Du vil ta telefonen
1
Trykk på MUTE(
Resultat:
2
) -knappen.
Lyden slås av og “MUTE” vises.
Når du vil skru lyden på igjen trykker du på MUTE(
igjen eller på en av volumknappene.
Resultat:
) -knappen
Lyden kommer tilbake med samme volum, og “MUTE”
forsvinner.
Norsk-25
Velge lydstandard
Du kan bruke fjernkontrollen til å velge hvilken type lydeffekt som
skal brukes når du ser på en bestemt sending. Følgende lydeffekter
er tilgjengelige:
◆ Custom (Brukerdefinert), Standard, Music (Musikk),
Movie (Film), Speech (Tale).
For å velge ønsket lydeffekt trykker du bare på knappen S.STD(
på fjernkontrollen.
☛
)
Du kan også angi disse alternativene via Equalizer alternativet i Sound (Lyd)-gruppen.
Justere lydinnstillingene
Følgende innstillinger kan justeres slik at de passer til dine
personlige behov. Følgende innstillinger er tilgjengelige.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Sound (Lyd).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i Sound (Lyd) -gruppen
vises.
3
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Equalizer.
Når modusen Custom (Brukerdefinert), er valgt vises Equalizer menyen.
4
Trykk på knappen
Resultat:
5
eller
.
Equalizer -menyen vises.
For å...
Trykker du på...
endre en innstilling
knappen ▲P eller ▼P
gå videre til neste innstilling
knappen
gå tilbake til forrige innstilling
knappen
Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på MENUknappen for å gå tilbake til normalvisning.
☛
Norsk-26
Hovedmenyen vises.
Hvis du gjør noen endringer i Equalizer -innstillingene,
skifter lydstandarden automatisk til
Custom(Brukerdefinert).
Velge lydmodus
Du kan angi lydmodus med DUAL I/II. Når du trykker på denne
knappen, vises gjeldende lydmodus øverst i høyre hjørne på
skjermen.
DUAL I/II
Audiotype
Mono
Stereo
Stereo ↔ Mono
Dual
Dual1 ↔ Dual2
Mono
Mono
Stereo
Dual
➣
Automatisk
endring
Dual1
Mono ↔ Stereo
Mono → Dual1 → Dual2
→
NICAM
Mono
→
FM
Stereo
Standardinnstilling
Automatisk
endring
Dual1
◆ Hvis mottaksforholdene forverres, vil lyttingen bli lettere hvis
du stiller inn til ”Mono” ved hjelp av knappen DUAL I/II.
◆ Hvis stereosignalet er svakt (eller veksler mellom stereo og
mono) og det oppstår automatisk skifting, skifter du til ”Mono”modus.
◆ Nårt du får monolyd i AV-modus kobler du “L”-pluggen inn i
panlelet. Hvis monolyden bare kommer ut fra den ene
høyttaleren, trykker du på DUAL I/II-knappen.
Velge melodi
Du kan høre en melodi når TV-apparatet slås AV eller PÅ.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Sound (Lyd).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i Sound (Lyd)-gruppen
vises.
3
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Melody (Melodi).
4
Velg ønsket alternativ ved å trykke på knappen
5
Trykk på MENU-knappen for å gå tilbake til normalvisning.
eller
.
Norsk-27
Virtual Dolby
Denne funksjonen gjør at L/R-høyttalerne på TV-apparatet kan
gjengi en “hjemmekinoaktig” Dolby-effekt. Senter- og surroundlyder mikses inn i L/R-høyttalerne.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Sound (Lyd).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i Sound (Lyd)-gruppen
vises.
4
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Virtual Dolby.
5
Velg ønsket alternativ ved å trykke på knappen
6
Trykk på MENU-knappen for å gå tilbake til normalvisning.
eller
.
Justere volumet automatisk
Hver TV-/radiostasjon har sine egne signalforhold, og det gjør det
vanskelig å justere volumet hver gang kanalen endres. Autovolum
gjør at du kan justere volumet automatisk for ønsket kanal ved å
senke volumet for lydgjengivelsen når modulasjonssignalet er
sterkt, eller ved å heve volumet for lydgjengivelsen når
modulasjonssignalet er svakt.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Sound (Lyd).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
Norsk-28
Hovedmenyen vises.
De tilgjengelige alternativene i Sound (Lyd)-gruppen
vises.
3
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Auto volume
(Auto-volum).
4
Velg ønsket alternativ ved å trykke på knappen
5
Trykk på MENU-knappen for å gå tilbake til normalvisning.
eller
.
Koble til hodetelefoner
Du kan koble et hodetelefonsett til TV-apparatet hvis du vil se et
TV-program uten å forstyrre de andre i rommet.
Plugg hodetelefonsettet inn i 3,5 mm minijack-inngangen på TV-panelet.
Resultat: Lyden høres i hodetelefonene.
➢
For flere detaljer om hvordan du bruker innstillingene for
hodetelefonene, se avsnittet nedenfor.
➢
Langvarig bruk av hodetelefoner på høyt volum kan skade
hørselen.
➢
Det vil ikke komme lyd ut av høyttalerne når du kobler
hodetelefonene til systemet.
Norsk-29
Velge lyd
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Sound (Lyd).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i Sound (Lyd)-gruppen
vises.
3
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Sound select
(Lydvalg).
4
Velg ønsket alternativ ved å trykke på knappen
5
Trykk på MENU-knappen for å gå tilbake til normalvisning.
➢
eller
.
Lyden til underbildet kan bare velges når PIP-funskjonen
er aktivert.
Bilde-i-bilde-funksjone
Du kan vise en “Bilde-i-bilde-skjerm” i hovedbildet til et TVprogram eller videosignal. På denne måten kan du følge med på et
TV-program eller videosignal fra tilkoblet utstyr, samtidig som du
ser på et TV-program eller et annet videosignal. For mer
informasjon om tilkobling til annet utstyr, se side 41 og 42.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Function (Funksjon).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
3
Norsk-30
De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)gruppen vises.
Trykk på knappen ▲P eller ▼ P for å velge PIP.
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
De tilgjengelige alternativene i PIP-gruppen vises.
For å aktivere PIP-funksjonen, slår du PIP på ved å trykke på
knappen
eller
.
Bilde-i-bilde-funksjone
5
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge TV/Video.
Deretter velger du en kilde for underskjerm ved å trykke på
knappen
eller
. Kildene vises i denne rekkefølgen :
➞ TV ➞ AV1 ➞ AV2 ➞ S-Video
6
For å veksle mellom hovedbilde og underskjerm, velger du Swapalternativet og trykker på knappen
eller
.
7
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Prog.No (Prog.nr).
Du kan velge hvilken kanal du vil se på via underskjerm ved å
trykke på knappen
eller
.
8
For å gå tilbake til normalvisning trykker du på MENU-knappen.
Fjernkontrollfunksjoner når “PIP” er “På”:
Funksjoner
Beskrivelse
PIP PÅ
Brukes for å slå PIP AV/PÅ direkte.
SWAP
Brukes til å veksle mellom hovedbilde og underskjerm.
➢
➢
Når hovedbildet er i videomodus og underskjermen
er i TV-modus, er det mulig at du ikke vil høre lyden
til hovedbildet når du trykker på SWAP-knappen etter
å ha endret kanalen for underskjermen. I så tilfelle
velger du kanal for hovedbilde igjen.
Swap-funksjonen vil ikke fungere i PC-modus.
SOURCE
Brukes til å tildele en kilde for underskjermen
(TV, AV1, AV2, S-Video).
P ▼/▲
Brukes til å velge kanal for underskjermen.
LOCATE
Brukes til å flytte underskjermen mot klokken.
Norsk-31
Stille inn blåskjermmodus
Hvis det ikke mottas noe signal, eller hvis signalet er meget svakt,
erstatter en blå skjerm automatisk den støyende bildebakgrunnen.
Hvis du vil fortsette å se på det dårlige bildet må du angi
“Blåskjerm”-modus til “Av”.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Function (Funksjon).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)gruppen vises.
3
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Blue screen
(Blåskjerm).
4
Velg ønsket alternativ ved å trykke på knappen
5
Trykk på MENU-knappen flere ganger for å gå tilbake til
normalvisning.
eller
.
Stille inn Sleep Timer
Du kan velge et tidsrom på mellom 30 og 180 minutter, som skal
passere før TV-apparatet automatisk går over til standby-modus,
ved å trykke på SLEEP-knappen.
1
Trykk på SLEEP-knappen på fjernkontrollen.
Resultat:
Hvis Sleep Timer er...
Viser skjermen...
Allerede er innstilt
Tid som gjenstår før
TV-apparatetsettes i standby-modus.
Ikke er innstilt
Ordet “Av”.
Sleep Timer 30
2
Trykk på SLEEP-knappen flere ganger for gå gjennom de
forhåndsinnstilte intervallene (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Resultat:
3
Norsk-32
TV-apparatet slås av automatisk når tidsuret når 0.
For å slå av sleep timer-funksjonen, trykker du på SLEEPknappen flere ganger og velger ”Av”.
Stille inn og vise gjeldende klokkeslett
Du kan stille inn TV-apparatets klokke slik at gjeldende klokkeslett
vises når du trykker på DISPLAY-knappen.
Du må også stille inn klokken hvis du vil bruke tidsuret for å slå av
og på automatisk.
➣
1
Hvis du trekker ut strømledningen og setter den inn igjen
vil klokken bli stilt tilbake til standardverdien.
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Function (Funksjon).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
3
De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)gruppen vises.
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Time (Klokkeslett).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Klokkeslett-menyen vises med ‘Klokke’ valgt.
For å...
Trykker du på...
Gå videre til time eller minutt.
knappen
Stille inn time eller minutt
knappen ▲P eller ▼P .
eller
5
Når du er ferdig, trykker du på MENU-knappen, eller trykk på
MENU-knappen flere ganger for å gå tilbake til normalvisning.
6
For å vise...
Trykker du på DISPLAY-knappen
Kanalinformasjon
Én gang.
Gjeldende klokkeslett
To ganger
7
.
For å fjerne displayet trykker du på DISPLAY-knappen igjen.
Norsk-33
Slå TV-apparatet av og på automatisk
Du kan stille inn Av/På-tidsuret slik at TV-apparatet vil:
◆ Slås på automatisk og stilles inn på den kanalen du har
valgt, på det tidspunktet du har valgt
◆ Slås av automatisk på det tidspunktet du har valgt
➣
1
Første trinn er å stille inn TV-klokken (se “Stille inn og
vise gjeldende klokkeslett” på forrige side).
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Function (Funksjon).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
3
De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)gruppen vises.
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Time (Klokkeslett).
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
Norsk-34
Hovedmenyen vises.
Time(Klokkeslett) -menyen vises.
4
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge On time (Påklokkeslett).
5
Angi klokkeslettet du vil at TV-apparatet skal slås på.
For å...
Trykker du på...
Gå videre til time eller minutt
Knappen
Stille inn time eller minutt
Knappen ▲P eller ▼P .
Gå videre til Av
Knappen
Stille inn Av eller På
Knappen ▲P eller ▼P .
eller
eller
.
.
6
På samme måte angir du klokkeslettet du vil at TV-apparatet skal
slås av.
7
Hvis du vil angi hvilken kanal som skal vises når TV-apparatet slås
på, Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge On Prog.No
(På-Prog.nr). Trykk på knappen
eller
for å velge kanal.
8
Hvis du vil angi lydvolum når TV-apparatet slås på, trykker du på
knappen ▲P eller ▼P for å velge On time volume (På-tidvolum). Trykk på knappen
eller
for å velge volumnivå.
9
Når du er ferdig med å stille inn Av/På-klokkeslett, På-Prog. nr.
eller På-tid-volum, trykker du på MENU-knappen flere ganger for å
gå tilbake til normalvisning.
Koble til PC-inngang
➢
PC(VIDEO/AUDIO-ST)-koblinger brukes for tilkobling til PC.
PC
Baksiden av TV-apparatet
➢
Slik installerer du programvaren til PC-en( Basert på Windows 98 )
Skjerminnstillinger i Windows for en vanlig datamaskin er vist nedenfor. Men den faktiske skjermen på din
PC vil sannsynligvis være ulik, avhengig av den bestemte Windows-versjonen og det bestemte videokortet
du bruker. Men selv om din faktiske skjerm ser annerledes ut, gjelder den samme grunnleggende
informasjonen om oppsett i nesten alle tilfeller. (Hvis ikke, ta kontakt med produsenten av datamaskinen
eller Samsung-forhandleren.)
Først klikker du på “Innstillinger” i startmenyen i
Windows.
Når “Innstillinger” er uthevet, flytter du markøren slik at
“Kontrollpanel” utheves.
Når kontrollpanelskjermen vises, klikker du på “Skjerm”,
og en skjermdialogboks vil vises.
Gå til kategorien “Innstillinger” i skjermdialogboksen.
Den riktige innstillingen for størrelse (oppløsning) er “1024 x
768 piksler”.
➢
Kun svarte signaler sendes
ut fra en monitor i PC-modus.
Hvis det er et alternativ for vertikal frekvens i dialogboksen
skjerminnstillinger, skal den korrekte verdien være “60” eller “60
Hz”. Ellers klikker du bare på “OK” og går ut av dialogboksen.
Norsk-35
Justere skjermkvaliteten
Hensikten med justering av bildekvaliteten er å fjerne eller redusere
bildestøy. Hvis støyen ikke fjernes av fininnstillingen alene, justerer
du frekvensen så godt som mulig og finjusterer igjen.
Etter at støyen har blitt redusert, må du justere bildet igjen slik at
det er rettet inn på midten av skjermen.
Forhåndsinnstill til PC-modus ved hjelp av PC-knappen .
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge PC.
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i PC-gruppen vises.
3
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Coarse (Grov) eller
Fine (Fin).
4
Trykk på knappen
eller
for å justere skjermkvalitet.
Vertikale striper vises, eller bildet kan bli uklart.
5
Når du er fornøyd med innstillingene trykker du på MENUknappen for å gå tilbake til normalvisning.
Endre skjermposisjon
Forhåndsinnstill til PC-modus ved hjelp av PC-knappen .
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge PC.
Trykk på knappen
eller
.
Resultat:
e tilgjengelige alternativene i PC-gruppen vises.
3
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge H-Position (HPosisjon ) eller V-Position (V-Posisjon).
4
Trykk på knappen
5
Trykk på MENU-knappen flere ganger for å gå tilbake til
normalvisning.
og
for å justere ønsket posisjon.
Sette i gang bildejusteringen.
Norsk-36
1
Når trinn 1~2 er fullført, trykker du på knappen ▲P eller ▼P for å
velge Image Recall (Gjenkall bilde).
2
Trykk på knappen
eller
for å sette i gang bildejusteringen.
Endre skjermfargestandard
Forhåndsinnstill til PC-modus ved hjelp av PC-knappen .
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge PC.
Trykk på knappen
eller
.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i PC-gruppen vises.
3
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Colour Adjust
(Fargejustering), og trykk deretter på knappen
eller
.
Resultat: Du kan velge Custom (Brukerdefinert), Colour1
(Farge1), Colour2 (Farge2) or Colour3 (Farge3) .
4
Trykk på MENU-knappen flere ganger for å gå tilbake til
normalvisning.
Justere skjermfargeinnstillinger
Forhåndsinnstill til PC-modus ved hjelp av PC-knappen .
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge PC.
Trykk på knappen
eller
.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i PC-gruppen vises.
3
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge Colour Adjust
(Fargejustering), og trykk deretter på knappen
eller
.
4
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å velge elementet du vil
justere.
5
For å justere...
Trykker du på...
◆ R
◆ G
◆ B
◆ Knappen
6
eller
.
Trykk på MENU-knappen flere ganger for å gå tilbake til
normalvisning.
Sette i gang bildejusteringen.
1
Når trinn 1~2 er fullført, trykker du på knappen ▲P eller ▼P for å
velge Colour Recall (Gjenkall farge).
2
Trykk på knappen ▲P eller ▼P for å sette i gang bildejusteringen.
Norsk-37
Tekst-tv-dekoder
De fleste TV-kanaler har tekst-tv-sider med skrevet informasjon om
for eksempel:
◆ Sendetidspunkt for TV-programmer
◆ Nyhetsmeldinger
◆ Værmeldinger
◆ Sportsresultater
◆ Teksting for hørselshemmede
Tekst-tv-sidene er organisert i seks kategorier:
Del
Innhold
A
Valgt sidenummer.
B
TV-/radiostasjonsidentitet.
C
Gjeldende sidenummer eller søkestatus.
D
Dato og klokkeslett.
E
Tekst.
F
Statusinformasjon.
Vise tekst-tv-informasjon
Du kan vise tekst-tv-informasjon når som helst, men signalmottaket
må være bra. Ellers:
◆ kan det hende at informasjon mangler
◆ kan det hende at noen sider ikke kan vises
For å aktivere tekst-tv-modusen og vise innholdssiden:
1
Bruk knappen ▲ ( ) eller ▼ (
leverer tekst-tv-tjenesten.
2
Trykk på knappen TTX/MIX (
/
) for å aktivere tekst-tvmodusen.
Resultat: Innholdssiden (side 100) vises. Den kan vises igjen
når som helst ved å trykke på knappen
(index).
3
For å vise selve sendingen samtidig med tekst-tv-siden, trykker du
på knappen TTX/MIX (
/
).
4
For å gå tilbake til normalvisning, trykker du på knappen
CANCEL( ).
5
Trykk på knappen TTX/MIX (
modusen.
➣
Norsk-38
/
) til å velge kanalen som
) igjen for å gå ut av tekst-tv-
Hvis det vises brutte tegn under visning av TTX, må du
påse at TTX-språket er identisk med språket i meny
modusen “Funksjon”. Hvis de to språkene er ulike, velger
du samme språk med TTX-språk i “Funksjon” menyen.
Velge en bestemt tekst-tv-side
Trykk på talltastene på fjernkontrollen for å angi sidenummeret
direkte:
1
Angi det tresifrede sidenummeret oppgitt i listen ved å trykke på
tilhørende nummertast.
Resultat: Gjeldene sideteller økes, og siden vises.
2
Hvis den valgte siden er koblet til flere tilleggsider, vises disse
etter hverandre. For å fryse skjermen på en bestemt side, tykker
du
(hold). Trykk
(hold) en gang til for å fortsette.
3
Bruke de ulike skjermalternativene:
For å vise...
Trykker du på...
◆ Både tekst-tv-informasjon
og vanlig sending
TTX/MIX (
◆ Skjult tekst
(svar på spørrekonkurranser for
eksempel)
◆ Vanlig skjerm
◆ en tilleggsside ved å taste
inn et 4-sifret nummer
?
(reveal)
?
(reveal) igjen
TILLEGGSIDE (
◆ neste side
◆ forrige side
/
)
)
1
1
◆ dobbel skriftstørrelse i:
• øvre halvdel av skjermen
• nedre halvdel av skjermen
SIZE (
)
◆ én gang
◆ to ganger
◆ normal skjerm
◆ tre ganger
Norsk-39
Bruke FLOF til å velge en tekst-tv-side
De ulike emnene som er inkludert på tekst-tv-sidene, er fargekodet,
og kan velges ved å trykke på de fargede knappene på
fjernkontrollen.
1
Vis innholdssiden for tekst-tv ved å trykke på knappen TTX/MIX
(
/
).
2
Trykk på fargeknappen som tilhører det emnet du vil velge. (De
tilgjengelige emnene finnes i en liste på statusinformasjonslisten.
Resultat: Siden vises med fargekodet tilleggsinformasjon som
kan velges på samme måte.
3
4
For å vise...
Trykker du på...
forrige side
rød knapp.
neste side
grønn knapp.
Når du er ferdig, trykker du på knappen CANCEL (
tilbake til vanlig sending.
) for å gå
Lagre tekst-tv-sider
Opp til fire tekst-tv-sider kan lagres
1
Velg LISTE-modus.
Resultat:
Fire tresifrede tall vises i ulike farger nederst på
skjermen.
2
Trykk på den tilhørende fargeknappen for siden som skal skiftes ut.
3
Tast inn det nye sidetallet med nummertastene.
4
enta trinn 2 og 3 for hver side som skal lagres, med forskjellig
fargeknapp hver gang.
5
Trykk på knappen
➣
Knappen LIST/FLOF (
◆ LISTE-modus
◆ FLOF-modus
Norsk-40
(srore) til den tilhørende blokken blinker.
) brukes til å skifte mellom:
Koble til SCART-inngang/utganger
➢
SCART JACK brukes for utstyr med RGB-utgang, som for eksempel
videospill, videoplatespiller eller videospiller.
Baksiden av TV-apparatet
➀
Videospiller
Dekoder / Videospill
eller
Videoplatespiller
Videokamera
➀ Denne enden kan utstyres med:
Satellittmottaker
◆ en SCART-kobling
◆ tre RCA-koblinger (video + audio L og R)
Koble til RCA-inngang (AV2)
➢
RCA (video + audio L and R)-koblingene brukes for utstyr som
videokameraer, videoplatespillere og enkelte videospill.
Videokamera
Baksiden av TV-apparatet
Videoplatespiller
Dekoder / Videospill
Norsk-41
Koble til S-video-inngangen
➢
S-VIDEO/RCA(AUDIO-L+R)-koblingene brukes for utstyr med S-video-inngang som for eksempel
et videokamera eller en videospiller.
Videokamera
Baksiden av TV-apparatet
➀
og
Videospiller
➀ For å spille av bilder og lyd må både S-VIDEO og RCA-koblingene
brukes.
Norsk-42
Vise bilder fra eksterne kilder
Når du har koblet opp alle de forskjellige audio- og
videosystemene, kan du vise de ulike kildene ved å velge tilhørende
inngang.
1
Kontroller at alle nødvendige koblinger har blitt gjort.
2
Slå TV-apparatet på og trykk om nødvendig på knappen
TV/VIDEO(
) en eller flere ganger til ønsket inngang vises.
➢
➢
Avhengig av kilden som er valgt, kan bildet vises
automatisk.
For å se på TV-programmer igjen, trykk knappen
TV/VIDEO(
) for å velge TV, og velg nummeret på den
ønskede kanalen.
Norsk-43
Feilsøking: Før du tar kontakt med servicepersonell
Før du tar kontakt med Samsung ettersalgsservice, utfører du følgende enkle kontroller.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av veiledningen nedenfor, noterer du modell og serienummer
på TV-apparatet og tar kontakt med din lokale forhandler.
Ingen lyd eller bilde
◆
◆
◆
◆
Normalt bilde, men ingen lyd
◆ Kontroller volumet.
◆ Kontroller om knappen MUTE (
fjernkontrollen.
Kontroller at nettledningen er satt i stikkontakten.
Kontroller at du har trykket på Power -knappen (
).
Kontroller bildeinnstillingene for kontrast og lysstyrke.
Kontroller volumet.
) har blitt trykket på
Ikke noe bilde eller svart/hvitt-bilde
◆ Kontroller fargeinnstillingene.
◆ Kontroller at riktig sendingssystem er valgt.
Interferens på lyd og bilde
◆ Prøv å identifisere det elektriske apparatet som påvirker TVapparatet, og flytt det lenger unna..
◆ Plugg TV-apparatet inn i en annen stikkontakt.
Uklart bilde eller “snø” på skjermen,
forvrengt lyd
◆ Kontroller retningen, plasseringen og koblingene for antennen.
Slik interferens skyldes ofte bruk av innendørsantenne.
Fjernkontrollen virker ikke
◆ Skift ut batterier for fjernkontrollen.
◆ Rengjør den øverste kanten på fjernkontrollen (sendingsvinduet).
◆ Kontroller batteripolene.
Meldingen “Check Signal Cable”
(“Kontroller signalkabel”).
◆ Påse at signalkabelen er festet ordentlig til PC-en eller
videokildene.
◆ Påse at PC-en eller videokildene er slått på.
Meldingen “Not Supported Model”
(“Modus ikke støttet!”).
◆ Kontroller maksimal oppløsning og frekvens for videoadapteren.
◆ Sammenlign disse verdiene med dataene i skjermmodusskjemaet
(Display Modes Timing Chart).
Bildet er for lyst eller for mørkt.
◆ Juster lysstyrke og kontrast.
Vannrett bjelke flimrer eller dirrer i
bildet.
◆ Juster Fin-funksjonen.
◆ Juster Grov-funksjonen og juster deretter Fin-funksjonen.
Loddrett bjelke flimrer eller dirrer i
bildet.
◆ TV-apparatet bruker strømstyringssystemet.
◆ Flytt musen til datamaskinen eller trykk på en tast på tastaturet.
Skjermen er svart, og
strømindikatoren blinker hvert sekund.
◆ Kontroller at skjermoppløsningen og –frekvensene fra PC- eller
videokortet er kompatibelt med TV-apparatet ditt.
På datamaskinen kontroller du : Kontroll, Skjerm, Innstillinger.
Norsk-44
Bilde er ikke stabilt og kan gi inntrykk
av å vibrere.
◆ Hvis innstillingen ikke er korrekt bruker du et hjelpeprogram på
datamaskinen for å vise innstillingene.
MERK: TV-apparatet støtter multiscan-visning i følgende
frekvensområde:
Bildet er ikke sentrert på skjermen.
◆ Horisontal frekvens:
30 kHz ~ 61 kHz
◆ Vertikal frekvens:
56 Hz ~ 75 Hz
◆ Maksimal oppdateringsfrekvens:
1024 x 768 @ 75 Hz
◆ Juster horisontal og vertikal posisjon.
Norsk-45
Visningsmoduser
Hvis signalet fra systemet er identisk med standard signalmodus, justeres skjermen automatisk.
Hvis signalet fra systemet ikke er identisk med standardsignalmodusen, justerer du modusen i henhold
til brukerveiledningen for videokortet fordi det er mulig at skjermen ikke kan vises eller at kun
strømindikatoren er på. for visningsmodusene på listen nedenfor er skjermbildet optimalisert fra
fabrikken.
Modus
MAC
IBM
VESA
Norsk-46
Horisontal
Frekvens
(kHz)
Vertikal
Frekvens
(Hz)
640✕480
31.469
59.940
25.175
-/-
640✕480
35.000
66.667
30.240
-/-
800✕600
49.726
74.551
57.284
-/-
720✕400
31.469
70.087
28.322
-/+
640✕480
37.861
72.809
31.500
-/-
640✕480
37.500
75.000
31.500
-/-
800✕600
37.879
60.317
40.000
+/+
800✕600
48.077
72.188
50.000
+/+
800✕600
46.875
75.000
49.500
+/+
1024✕768
48.363
60.004
65.000
-/-
1024✕768
56.476
70.069
75.000
-/-
1024✕768
60.023
75.029
78.750
+/+
Oppløsning
Piksel Klokke
Frekvens
(MHz)
Sync Polaritet
(H/V)
Tilbaketrekkbart stativ
Maksimal hellingsvinkel er 15 grader bakover. Ikke vipp TV-apparatet utover det som er angitt.
Bruk av makt for å vippe TV-apparatet utover det som er spesifisert kan gi varig skade på den mekaniske
delen av stativet.
15
Kensington-lås
Opcional
Kensington-låsen er en innretning som brukes til å låse systemet fast fysisk når det brukes på et allment
tilgjengelig sted. Låsen må kjøpes separat. Utseende og låsemetode kan være forskjellig fra illustrasjonen
avhengig av produsent. Se veiledningen som fulgte med Kensington-låsen, for riktig bruk.
Norsk-47
Spesifikasjoner
LW15S13C
Panel
Størrelse
Størrelse skjerm
Størrelse type
Pikselfrekvens
Visningsvinkel
15” Diagonal
304.1(H) x 228.1(V)mm
a-si TFT active matrix
0.297(H) x 0.297(V)mm
70/70/55/60 (L/R/U/D)
*Frekvens
Horisontal
Vertikal
30 ~ 61 kHz
56 ~ 75 Hz
Skjermfarge
16,772,216 colours
Oppløsning
Optimal-modus
Maksimal-modus
1024 x 768 @ 60 Hz
1024 x 768 @ 75 Hz
Inngangssignal
Sync.
Videosignal
H/V Separat, TTL, P. eller N.
0.7 Vp-p @ 75 ohm
TV
Fargesystem
Lydsystem
PAL, SECAM, NTSC 4.4
B/G, D/K, I, L, L’
Video
Fargesystem
Lydsystem
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
Scart
Videoinngang
Audioinngang
RGB Inngang
1.0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
0.7 Vp-p @ 75 ohm
Strømforsyning
Inngang
Utgang
AC 90 ~ 264 V, 1.3 ~ 0.6A (50Hz / 60Hz)
DC 14V/3.5A
Strømforbruk
Maksimal
strømbesparese
43 W
< 1.5 W
Mål (W X D X H)
Vekt
Med stativ
Med stativ
346 x 169 x 361.5 mm
3.2 kg
Omgivelser
Bruk Temperatur
Bruk Luftfuktighet
Oppbevaring Temperatur
Oppbevaring Luftfuktighet
10°C to 40°C (50°F to 104°F)
10% to 80%
-20°C to 45°C (-4°F to 113°F)
5% to 95%
Tilbehør
Fjernkontroll / Batteri (AAA-type) /
Brukerveiledning / Adapter /
D-Sub-kabel(15Pin) / PC Audiokabel /
Strømkabel
* Viser til forhåndsinnstilt tid-moduser side 46.
Norsk-48
Pin-anvisning
Pin
Separat H/V
1
Rød (R)
2
Grønn (G)
3
Blå (B)
4
Jording
5
Jording (DDC)
6
Rød (R) jording
7
Grønn (G) jording
8
Blå (B) jording
9
Ingen tilkobling
10
Synk. jording
11
Jording
12
Data (DDC)
13
Horisontal synk.
14
Vertikal synk.
15
Klokke (DDC)
Norsk-49
Memo
Norsk-50
Memo
Norsk-51
DETTE APPARATET DISTRIBUERES AV:
ELECTRONICS
Download PDF

advertising