Samsung | SP-47Q7HN | Samsung SP-47Q7HN Bruksanvisning

FARVE-TV
SP42W4/42W5
SP43T6/43T7/43T8/43W6
SP47Q7/47W1/47W3
SP48T6
SP52Q7
SP54T6/54T8
SP55W3
SP62T6/62T8
SP65W3
Brugervejledning
Læs denne vejledning omhyggeligt,
før fjernsynet tages i brug.
Gem vejledningen til senere brug.
SKÆRMMENUER
BILLEDE-I-BILLEDE (PIP)
TEKST-TV
Vigtige garantioplysninger angående
viste billedformater
DAN
TV-apparater med et billedformat i standarden 4:3, der angiver skærmens bredde i forhold til
højde, er hovedsageligt udviklet til visning af levende billeder i standardformat. De viste billeder
skal primært være i billedformatet 4:3 samt være i konstant bevægelse. Der må ikke vises
stillestående grafik og billeder på skærmen f.eks. med de sorte bjælker øverst og nederst
(widescreen-billeder) i mere end 15% af den tid, der ses TV pr. uge.
TV-apparater med et billedformat på 16:9, der angiver skærmens bredde i forhold til højde, er
hovedsageligt udviklet til visning af levende billeder i widescreen-format. De viste billeder skal
primært være i billedformatet 16:9, eller de skal udvides, så de fylder hele skærmen, hvis din
model har denne funktion. Billederne skal være i konstant bevægelse. Der må ikke vises
stillestående grafik og billeder på skærmen f.eks. med de sorte bjælker i siden ved programmer,
som ikke er udvidede, i mere end 15% af den tid, der ses TV pr. uge.
Yerligere gælder det for alle TV-apparater, at visning af andre stillestående billeder og tekst
såsom aktieoplysninger, videospil, logoer for TV-stationer, websteder eller computergrafik og mønstre skal begrænses som beskrevet ovenfor. Hvis der vises stillestående billeder, der
overskrider ovenstående retningslinjer, er der risiko for, at billedrøret (CRT) slides ujævnt,
hvorved der fremkommer fine, men vedvarende skygger, der er brændt ind i skærmbilledet. For
at undgå dette skal valget af det viste og billederne varieres, og der skal hovedsageligt vises
levende billeder i fuld skærm og ikke stillestående mønstre eller sorte bjælker. På TV-apparater
med en funktion til indstilling af billedstørrelsen skal TV'et indstilles, så de forskellige formater
vises i fuld skærm.
Vær opmærksom på valget og varigheden af de forskellige billedformater, der vises på TV'et.
Ujævn slitage af CRT-billedrør på baggrund af forkerte billedformater samt andre billeder, der er
brændt ind i skærmen, dækkes ikke af Samsung's garanti.
2
Sikkerhedsvejledning
DAN
◆ Udsæt ikke fjernsynet for ekstreme temperaturforhold eller ekstrem luftfugtighed.
◆ Udsæt ikke fjernsynet for direkte sollys og andre varmekilder.
◆ Fjernsynet må ikke komme i kontakt med nogen form for væske.
◆ Forsøg aldrig at indføre genstande i fjernsynet, og undlad at placere objekter med vand (f.eks. en
vase) oven på fjernsynet.
◆ I stormvejr (og især i tordenvejr) tages stikket til fjernsynet ud af stikkontakten, og antennen
frakobles.
◆ Undgå at træde på eller bukke netledningen.
◆ Stikkontakter eller forlængerledninger må ikke overbelastes, da dette kan medføre brand eller
elektrisk stød.
◆ Brug en blød, ren klud, når du rengør fjernsynet.
◆ Hvis fjernsynet er i stykker, må du ikke selv forsøge at reparere det. Kontakt en kvalificeret tekniker.
◆ Hvis fjernbetjeningen ikke anvendes i længere tid ad gangen, skal batterierne tages ud og opbevares
et køligt og tørt sted.
◆ Tab ikke fjernbetjeningen.
☛
Hvis der vises stillestående billeder, der overskrider ovenstående retningslinjer, er der
risiko for, at billedrøret slides ujævnt, hvorved der fremkommer fine, men vedvarende
skygger, der er brændt ind i skærmbilledet. For at undgå dette skal valget af det viste og
billederne varieres, og der skal hovedsageligt vises levende billeder i fuld skærm og ikke
stillestående mønstre eller sorte bjælker.
Dette fjernsyn er ikke beregnet til industriel anvendelse.
Forsigtighedsregler
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK,
DO NOT REMOVE REAR COVER, NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
WARNING: BAGPANELET MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN INDVENDIGE
DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER
SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE
Lynet med pilen i trekanten er et
advarselsskilt, der advarer om
“farlig spænding" inden i
produktet.
Udråbstegnet i trekanten er et
advarselsskilt, der skal henlede
opmærksomheden på vigtige
instruktioner, som følger med
produktet.
☛
Spændingen er angivet bag på
fjernsynet, og frekvensen er 50 eller 60
Hz.
3
DAN
Indhold (fortsat)
◆ FORORD
■
■
■
Vigtige garantioplysninger angående viste billedformater .............................
Sikkerhedsvejledning.....................................................................................
Forsigtighedsregler........................................................................................
2
3
3
◆ TILSLUTNING OG KLARGØRING AF FJERNSYNET
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kontrolpaneler (afhængig af model) .............................................................. 6~7
Tilslutningspaneler (afhængig af model) .......................................................
8
Brug af et displaypanel ..................................................................................
9
Fjernbetjening................................................................................................
10
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier ......................................................
11
Tilslutning til antenne eller kabelnetværk ......................................................
11
Sådan tænder og slukker du for fjernsynet....................................................
12
Sådan sættes fjernsynet på standby .............................................................
12
Lær at bruge fjernbetjeningen .......................................................................
13
Plug & Play-funktionen .................................................................................. 14~15
Valg af sprog .................................................................................................
15
Demonstration ...............................................................................................
16
Farvejustering................................................................................................
17
Visning af en ekstern signalkilde ...................................................................
18
◆ INDSTILLING AF KANALER
■
■
■
■
■
■
■
Automatisk lagring af kanaler ........................................................................
19
Sortering af de lagrede kanaler .....................................................................
20
Visning af kanalsøningsbillede ......................................................................
20
Navngivning af kanaler ..................................................................................
21
Manuel lagring af kanaler .............................................................................. 22~23
Aktivering af børnespærring og udelukkelse af uønskede kanaler................
24
Valg af kanal efter information.......................................................................
25
◆ BRUG AF TV’ET (fortsat)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
4
Ændring af billedstandard..............................................................................
Justering af billedindstillinger ........................................................................
Fastfrysning af det aktuelle billede ................................................................
Ekstra billedindstillinger .................................................................................
- Scan Mode (Scanningsmodus)
- Digital NR (Digital støjreduktion)
- LNA (Low Noise Amplifier)
DNIeTM (Digital Natural Image engine
) ...............................................
Indstilling af blå baggrund..............................................................................
Valg af billedstørrelse (afhængig af model)...................................................
Ændring af lydstandard .................................................................................
Justering af lydindstillinger ............................................................................
25
26
26
27
28
28
29
30
30
DAN
Indhold
◆ BRUG AF TV’ET
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Automatisk justering af lydstyrken .................................................................
31
Valg af melodi................................................................................................
31
Indstilling af Dolby Digital ..............................................................................
32
Justering af foretrukne Dolby-indstillinger .....................................................
33
Indstilling af ekstern lyd .................................................................................
34
Valg af lydmodus (afhængig af model)..........................................................
35
Indstilling af sleep timer .................................................................................
36
Indstilling og visning af klokkeslæt ................................................................
36
Sådan tændes og slukkes fjernsynet automatisk ..........................................
37
Visning af billede-i-billede (PIP)..................................................................... 38~39
◆ BRUG AF TEKST-TV
■
■
■
■
■
Tekst-TV ........................................................................................................
Visning af Tekst-TV-information ....................................................................
Valg af visninger ............................................................................................
Valg af en tekst-TV-side ................................................................................
Lagring af Tekst-Tv-Sider ..............................................................................
40
41
42
43
44
◆ YDERLIGERE OPLYSNINGER OM TILSLUTNINGER
■
■
■
■
■
■
■
Tilslutning til de eksterne ind-/udgange .........................................................
Tilslutning til lydindgang ................................................................................
Tilslutning til RCA-indgangen (afhængig af model) .......................................
Tilslutning til S-Video-indgang (afhængig af model)......................................
Tilslutning af eksterne højttalere....................................................................
Visning af billeder fra eksterne kilder.............................................................
Videreføring af et indgangssignal til en ekstern udgang ...............................
45
46
46
47
47
48
48
◆ ANBEFALINGER
■
■
■
Programmering af fjernbetjeningen til andre komponenter ...........................
- Koder til brug af fjernbetjeningen til TV'et ..................................................
- Koder til brug af fjernbetjeningen til videobåndoptageren..........................
- Koder til brug af fjernbetjeningen til set-top-boksen (CATV)......................
- Koder til brug af fjernbetjeningen til DVD-afspilleren .................................
SCART-stikkets opbygning (EXT1, EXT2 eller EXT3) ..................................
Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere .................................................
Symboler
Tryk
☛
➢
Vigtigt
Bemærk
5
49
50
51
52
52
53
54
Kontrolpaneler (afhængig af model)
➢
DAN
6
Den faktiske udformning af dit fjernsyn kan være anderledes,
afhængig af model.
( a ) Valg af indgangssignal
( e ) Kanalvalg
( b ) Midlertidig frakobling af lyden
(f)
( c ) Visning af menu
( g ) Standby & timer-indikator
( d ) Lydstyrkejustering
( h ) Strøm tænd/sluk
Fjernbetjeningssensor
Kontrolpaneler (afhængig af model) (fortsat)
➢
Den faktiske udformning af dit fjernsyn kan være anderledes,
afhængig af model.
DAN
( a ) Valg af indgangssignal
( e ) Kanalvalg
( b ) Midlertidig frakobling af lyden
(f)
( c ) Visning af menu
( g ) Standby & timer-indikator
( d ) Lydstyrkejustering
( h ) Strøm tænd/sluk
Fjernbetjeningssensor
7
Tilslutningspaneler (afhængig af model)
DAN
Fjernsynets forside
Fjernsynets side
Videoindgang
Automatisk farvejustering
Videoindgang
Automatisk farvejustering
Lydindgang
Lydindgang
S-Video-indgang
Fjernsynets bagside
Stik til centerhøjttalere (Indstilling)
Stik til baghøjttalere
75W Koaksialstik til antenne/kabelnetværk
SCART-stik til lyd-/videoindgang/-udgang
Lydudgang
8
S-Video-indgang
Brug af et displaypanel
DAN
Du kan anbringe en videobåndoptager eller DVD-afspiller osv. i
displaypanelet.
SP47W3/55W3/65W3
SP47W3/55W3/65W3
1
Tryk på symbolet “
2
Hold fast midt i dækslet, og løft det op i pilens retning, indtil du
hører en lyd, der lyder som ‘ttok’.
3
Når du har anbragt en komponent, som du har, i displaypanelet,
skal du holde fast midt i dækslet og trække det ned.
4
Luk dækslet ved at trykke på symbolet “
” i midten af displaypanelet.
”.
SP54T8/62T8
SP54T8/62T8
1
Hold fast midt i dækslet, og løft det op i pilens retning.
2
Når du har anbragt en komponent, som du har, i displaypanelet,
skal du holde fast midt i dækslet og trække det ned.
➣
Du bør kun anbringe komponenter i panelet, der ikke er
højere end 126mm. Når du anbringer en komponent i
displaypanelet, skal der være 30mm plads fra forkanten,
og 20mm fra hver side.
SP43W6
9
Fjernbetjening
DAN
TELEVISION STANDBY
VISNING AF KANALINFORMATION
VALG AF TUNER/KABELNETVÆRK
NÅR DU TRYKKER PÅ EN KNAP, VISES
“ ” SAMMEN MED DEN VALGTE
TILSTAND (TV, VCR, CATV, DVD ELLER
STB) SAMT TILBAGEVÆRENDE
BATTERIER PÅ LED
MED DENNE KNAP KAN
FJERNBETJENINGEN ANVENDES TIL
ANDRE APPARATER (TV, VIDEO, CATV,
DVD OSV.)
NUMERISKE KNAPPER FOR
DIREKTE ADGANG
(KANAL/TEKST-TV-SIDE)
EN-/TO-/TRECIFRET
KANALVÆLGER/LAGRING AF
TEKST-TV (VALGFRI)
LYDSTYRKE OP
MIDLERTIDIG FRAKOBLING AF LYD
SKIFT GENTAGNE GANGE MELLEM
DE SIDSTE TO VISTE KANALER
NÆSTE KANAL/TEKST-TV NÆSTE
SIDE
VALG AF EKSTERN INDGANG/TEKSTTV-VÆLGER (LIST/FLOF)
LYDSTYRKE NED
TEKST-TV/
KOMBINERET TEKST-TVINFORMATION OG UDSENDELSE
MENU/TEKST-TV-INDEKS
FOREGÅENDE KANAL/FOREGÅENDE
SIDE I TEKST-TV
VIS INFORMATION/VIS TEKST-TV
AFSLUT VISNING
STYRING AF MARKØREN I
SKÆRMMENUEN
VALG AF LYDEFFEKT
VALG AF SURROUND-TILSTAND
VALG AF FASTEXT-EMNE
BILLEDFORMAT/
VALG AF TEKSTFORMAT I TEKST-TV
AUTOMATISK SLUKNING
DNIe TIL/FRA/DEMO
TEKST-TV-UNDERSIDE
BEKRÆFT DIT VALG (GEM ELLER
ENTER)
VALG AF BILLEDEFFEKT
VALG AF LYDTILSTAND
FASTFRYSNING AF BILLEDE
PIP-FUNKTIONER:
- PIP TIL/FRA (PIP ON)
- SKIFT MELLEM HOVED- OG
UNDERBILLEDE (SWAP)
- KANALVALG FOR PIP (P^/∨)
OPSÆTNING AF FJERNBETJENING
AFBRYD TEKST-TV
HVIS DIN FJERNBETJENING IKKE
FUNGERER KORREKT, SKAL DU
TAGE BATTERIERNE UD OG
TRYKKE P KNAPPEN RESET I CA.
2-3 SEKUNDER. SÆT
BATTERIERNE I IGEN, OG PRØV AT
BRUGE FJERNBETJENINGEN
IGEN.
➢
10
VIDEOBÅNDOPTAGER/DVD:
- TILBAGESPOLING (
)
- STOP ( )
- AFSPILNING/PAUSE (
)
- FREMADSPOLING (
)
HOLD TEKST-TV-SIDE
Fjernbetjeningens signal kan blive påvirket af skarpt lys.
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier
DAN
Batterierne til fjernbetjeningen skal indsættes eller udskiftes, når
du:
◆ lige har købt fjernsynet, eller
◆ konstaterer, at fjernbetjeningen ikke fungerer.
1
Fjern dækslet bag på fjernbetjeningen ved at trykke på
symbolet( ), presse nedad og derefter trække dækslet af.
2
Sæt to R03-, UM4-, “AAA”- 1,5V eller tilsvarende batterier i. Husk
at placere dem rigtigt I forhold til polariteten:
◆ + på batteriet mod + på fjernbetjeningen
◆ - på batteriet mod - på fjernbetjeningen
3
Sæt dækslet på igen ved at rette det ind efter bagsiden af
fjernbetjeningen og trykke det på plads.
Tilslutning til antenne eller kabelnetværk
For at kunne se TV-kanalerne rigtigt, skal fjernsynet modtage et
signal fra en af følgende kilder:
◆ En udendørsantenne
◆ Et kabelnetværk
◆ Et satellitnetværk
1
I de første tre tilfælde kobles antennekablet eller netværkskablet til
koaksialstikket 75Ω bag på fjernsynsapparatet.
2
Hvis du bruger en udendørsantenne, kan det være nødvendigt at
dreje den, når du indstiller fjernsynet, indtil du får et billede, der er
skarpt og tydeligt.
Hvis du vil have yderligere oplysninger, henvises der til:
◆ “Automatisk lagring af kanaler” på side 19
◆ “Manuel lagring af kanaler” på side 20
Fjernsynets bagside
eller
Kabelnetværk
11
Sådan tænder og slukker du for fjernsynet
DAN
Netledningen sidder bag på fjernsynet.
1
Forbind netledningen til det rigtige stik.
2
Tryk på knappen “ I ” (Tænd/Sluk) på forsiden af fjernsynet.
TV
er angivet bag på fjernsynet, og frekvensen er
➣ Spændingen
50 eller 60 Hz.
Resultat:
3
Tryk på knappen POWER (
for fjernsynet.
Resultat:
➣
4
Standby-indikatoren på forsiden tændes.
) på fjernbetjeningen for at tænde
Den sidst viste kanal vælges automatisk igen.
Hvis du endnu ikke har lagret kanaler, vises der kun
billedstøj. Se “Automatisk lagring af kanaler” på side 18 eller
“Manuel lagring af kanaler” på side 21.
For at slukke for fjernsynet skal du trykke på knappen “ I ”
(Tænd/Sluk) igen.
Sådan sættes fjernsynet på standby
Du kan sætte dit fjernsyn på standby for at spare på strømmen.
Standby-modus kan være praktisk, hvis du ønsker at holde en lille
pause i TV-kiggeriet (f.eks. under et måltid).
TV
1
Tryk på knappen POWER (
Resultat:
2
Fjernsynet slukkes, og standby-indikatoren på
fjernsynets forside lyser rødt.
Tryk på knappen POWER (
) igen for at tænde fjernsynet.
➣ Du kan også tænde ved at trykke på knappen P
☛
12
) på fjernbetjeningen.
eller
Fjernsynet må ikke være på standby i længere tid ad
gangen (f.eks. mens du er på ferie). Sluk for fjernsynet
ved at trykke på knappen “ I ” (Tænd/Sluk) på forsiden.
Det er en god idé at tage netstikket ud af stikkontakten
og frakoble antennen.
.
Lær at bruge fjernbetjeningen
DAN
Fjernbetjeningen bruges hovedsagelig til at:
◆ Skifte kanaler og justere lydstyrken
◆ Indstille fjernsynet ved hjælp af skærmmenusystemet
Nedenstående tabel viser de hyppigst anvendte knapper og deres
funktioner.
Knap
til
Visningsfunktion
Menufunktion
Viser den næste lagrede
kanal.
-
Viser den foregående
lagrede kanal.
-
Viser de tilhørende kanaler.
Hvis du skal have fat i en kanal med to cifre, skal du
trykke på det andet ciffer straks efter det første.
Hvis du ikke gør det, vises en kanal med kun ét ciffer.
➢
-/--/---
Vælger en kanal med nummer 10 eller højere.
Tryk på denne tast, og symbolet “--” eller “---” vises.
Indtast det to- eller trecifrede kanalnummer (afhængig af
model).
PRE-CH
Tryk på knappen PRE-CH. TV'et skifter til den sidste viste
kanal.
Hvis du hurtigt vil skifte mellem to kanaler, der ligger langt
fra hinanden, skal du stille ind på en kanal og derefter bruge
talknappen til at vælge den anden kanal.
Brug derefter knappen PRE-CH til hurtigt at skifte mellem
dem.
Forøgelse af lydstyrken.
-
Reducering af lydstyrken.
-
MUTE
Frakobler lyden midlertidigt.
For at aktivere lyden igen skal du trykke på denne knap
igen eller på
eller
.
MENU
Viser systemet
med skærmmenuer.
TV
EXIT
TV
➣
Returnering til foregående
menu eller normal visning.
-
Anvendes til…
◆ visning af en undermenu
med indstillingerne for
det aktuelle menupunkt,
◆ forøgelse/reduktion af
en værdi i et menupunkt.
-
Bekræftelse af dit valg.
Tænder fjernsynet,
når det er på standby.
-
Går ud af menusystemet
og vender tilbage til normal
visning.
Går ud af menusystemet og
vender tilbage til normal
visning.
13
Plug & Play-funktionen
DAN
Når man første gang tænder for fjernsynet, aktiveres tre
grundlæggende brugerindstillinger automatisk: indstilling af sprog,
kanal og ur.
Plug & Play
1
Language
Tryk på knappen POWER (
fjernsynet er på standby.
Resultat:
English
ЬА
Hrvatski
Čeština
) på fjernbetjeningen, hvis
Meddelelsen Plug & Play vises. Den blinker et
øjeblik, og derefter vises menue Language (Sprog)
automatisk.
2
Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
3
Tryk på knappen MENU for at bekræfte dit valg.
Nederland
Français
…† Sel.
Resultat:
Enter
➣
Antenna input check
œ √ Sel.
Exit
4
Hvis der ikke vælges et sprog i menuen Language (Sprog),
forsvinder menuen ca. 30 sekunder senere.
Kontrollér at antennen sidder i stikket bag på fjernsynet.
Tryk på knappen ¦ eller ‹.
Resultat:
ATM
Country
Others
Vælg dit land ved at trykke på knappen ¦ eller ‹.
6
Tryk på knappen
Resultat:
P0 -----
œ √ Sel.
Start
➢
Time
Clock
--:--
Timer
Off
√ Sel.
7
8
Kanalerne er gemt i en rækkefølge, der afspejler deres
placering i frekvensområdet. Derefter standser
søgningen automatisk. Når kanalerne er blevet gemt,
vises menuen Time (Klokkeslæt) med Clock (Ur)
markeret.
Tryk på knappen MENU (
før den er færdig.
) for at stoppe søgningen,
Se “Indstilling og visning af klokkeslæt” på side 36.
Tryk på knappen MENU (
Resultat:
14
for at søge efter kanalerne.
Tryk på knappen ¦ eller ‹ for at gå til timer eller minutter.
Indstil timer eller minutter ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
➣
Exit
Enjoy viewing your new TV.
Menuen ATM vises.
5
0%
0 MHz
Meddelelsen Antenna input check vises.
), når du er færdig.
Meddelelsen Enjoy viewing your new TV (God
fornøelse med fjernsynet) vises, og den kanal, der er
lagret, aktiveres.
Plug & Play-funktionen (fortsat)
DAN
Hvis du ønsker at nulstille denne funktion...
Setup
TV
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Setup.
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup
vises.
3
Tryk på knappe
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Plug & Play.
Tryk på knappen
.
Resultat:
Language
√
Time
√
Convergence
√
Plug & Play
√
AV Setup
√
Demonstration
√
Blue Screen
On
…†
Move
Enter
Exit
.
Denne funktion starter med, at meddelelsen Plug &
Play vises.
Valg af sprog
Når du første gang tager dit fjernsyn i brug, skal du vælge det
sprog, der skal bruges til visning af menuer og meddelelser.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Setup.
Resultat:
3
.
Language
√
Time
√
Convergence
√
Plug & Play
√
AV Setup
√
Demonstration
√
Blue Screen
On
…†
Move
Enter
Vælg Language (Sprog).
Tryk på knappen
Resultat:
5
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup
vises.
Tryk på knappen
Resultat:
4
Hovedmenuen vises.
Setup
TV
Language
igen.
De tilgængelige sprog vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge det pågældende sprog.
English
ЬА
Hrvatski
Čeština
Nederland
Français
…† Sel.
Exit
15
Exit
Demonstration
DAN
Du kan lære de forskellige menuer på TV’et ved at se den
indbyggede demonstration.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Setup.
Resultat:
Setup
TV
Language
√
Time
√
Convergence
√
Plug & Play
√
AV Setup
√
Demonstration
√
Blue Screen
On
…†
Move
Enter
:
Auto
Color Tone
:
Normal
Melody
:
Off
Still Picture
12PIP
Equalizer
Exit
16
Tryk på knappe
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Demonstration.
Tryk på knappe
.
➣
Demonstration
Scan Mode
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup
vises.
3
Resultat:
Exit
Hovedmenuen vises.
.
Alle menupunkterne vises efterfølgende.
Tryk på knappen MENU (
) på fjernbetjeningen, hvis du
ønsker at forlade demonstrationen.
Farvejustering
DAN
Hvis farverne virker udstrakte eller “udtværede” på skærmen, skal
de sandsynligvis justeres. Brug altid fjernbetjeningen til justering af
farverne. (Farvejusteringen kan ikke foretages ved hjælp af
knapperne på forsiden af fjernsynet.)
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Setup.
Resultat:
Setup
TV
Language
√
Time
√
Convergence
√
Plug & Play
√
AV Setup
√
Demonstration
√
Blue Screen
On
…†
Move
Enter
Exit
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup
vises.
Convergence
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Convergence
(Farvejustering). Tryk på knappen
.
Resultat:
5
6
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen
Convergence (Farvejustering) vises med Red (Rød)
valgt.
Tryk på knappen
Resultat:
.
Red
√
Blue
√
Ferfect Focus
√
…† Move
Enter
Exit
igen.
Please, Use remote control
Red
Et trådkorsmønster vises.
Justér farven ved hjælp af fjernbetjeningen.
◆ Brug knapperne ▼/▲/¦/‹ i alle retninger for at vælge
position.
Position
Up/down
0 R/B
L/R
Exit
◆ Tryk på knappen “0” for at vælge rød eller blå farvejustering.
◆ Linjen flyttes, så den ligger over den vandrette eller lodrette
midterlinje ved hjælp af knapperne til lydstyrke op/ned ( ,
) og kanal op/ned ( ,
) (dvs. for at gøre den vandrette
eller lodrette linje så hvid som muligt).
◆ Tryk på knappen MENU (
) for at gå ud af menusystemet.
Convergence
Red
√
Blue
√
Ferfect Focus
√
…† Move
Enter
Du kan justere farverne til den optimale standardindstilling
automatisk.
7
Vælg Perfect Focus (Perfekt fokus) i gruppen Setup og tryk
derefter på knappen
.
Resultat:
Udfør Perfekt fokus i følgende rækkefølge:
grøn ➞ rød ➞ blå.
Når markøren har blinket i et sekund, afsluttes
funktionen Perfekt fokus.
➣
Perfect Focus
Progress
4%
Exit
Når størrelsen på underbilledet er indstillet på “12 PIP”
eller “3 PIP” fungerer funktionen for perfekt fokus ikke.
17
Exit
Visning af en ekstern signalkilde
DAN
Anvend fjernbetjeningen til at skifte mellem visning af signal fra det
tilsluttede udstyr, som f.eks. videomaskine, DVD, Set-Top-box og
TV-kilde (sendt eller kabel).
Input
TV
TV/Video List
√
Edit Name
√
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
…†
Move
Enter
Exit
TV/Video List
…†
----
EXT2
----
EXT3
----
EXT4
----
S-Video
----
Move
Enter
Tryk på knappen
4
Tryk på tasten ▼ eller ▲ for at vælge TV/Video List. Tryk på
knappen
.
Resultat:
Exit
TV/Video List
√
Edit Name
√
5
Enter
Exit
7
Tryk på knappen MENU.
…†
EXT1
----
EXT2
----
EXT3
----
EXT4
----
S-Video
----
Move
œ √ Sel.
EXT1
VCR
EXT2
----
EXT3
----
EXT4
----
S-Video
----
Move
œ √ Sel.
18
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Edit Name
(Rediger navn) vises.
8
Tryk på knappen
9
Tryk på knappen ¦ eller ‹ for at vælge ekstern enhed :
VCR - DVD - Cable STB - HD STB - Satellite STB AV Receiver - DVD Receiver - Game - Camcorder DVD Combo - PC.
10
Indstil de andre signalkilder ( EXT2, EXT3, EXT4, S-Video) ved
hjælp af samme metode.
.
Exit
Edit Name
…†
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Edit Name (Rediger
navn).
Resultat:
Edit Name
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen TV/Video
List vises.
Når du tilslutter udstyret til fjernsynsapparatet, kan du vælge
mellem følgende sæt stik: EXT1, EXT2 eller EXT3 bag på
fjernsynsapparatet, og EXT4 eller S-Video på apperatets
sidepanel.
Resultat:
Move
.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge den ønskede signalkilde,
og tryk derefter på knappen
.
➢
6
…†
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Input
vises.
3
Input
TV
Tryk på tasten ▼ eller ▲ for at vælge Input.
Resultat:
TV
EXT1
Hovedmenuen vises.
Exit
Automatisk lagring af kanaler
DAN
Du kan søge efter de frekvensområder, der er tilgængelige (dette
afhænger af det land, du bor i). Automatisk tildelte programnumre
stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede
programnumre. Du kan dog sortere kanalerne manuelt og slette de
kanaler, du ikke ønsker at se.
1
Channel
TV
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
Country
Others
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Channel Edit
√
Hovedmenuen vises.
…†
2
√
Ch. scan
Move
Enter
Exit
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Channel.
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
Country
Switzerland
3
Tryk på knappen
Resultat:
4
Sweden
United Kingdom
Country markeres.
East europe
Tryk på knappen
igen. Vælg dit land ved at trykke på
knappen ▼ eller ▲. Landene vises i følgende rækkefølge:
Belgium (Belgien) - Germany (Tyskland) - Spain (Spanien) France (Frankrig) - Italy (Italien) - Netherlands (Holland) Swizerland (Schweiz) - Sweden (Sverige) - United Kingdom
(Storbritannien) - East europe (Østeuropa) - Others (Andre).
➢
5
.
Hvis du har valgt indstillingen Others, men ikke ønsker at
afsøge PAL-frekvensområdet, kan du lagre kanalerne 22).
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises igen.
Others
…† Sel.
Exit
Channel
TV
Country
Others
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Channel Edit
√
…†
6
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge ATM.
Tryk på knappen
.
7
Tryk på knappen
√
Ch. scan
Move
Enter
Exit
ATM
Resultat:
➢
8
igen for at påbegynde søgningen.
Kanalerne er gemt i en rækkefølge, der afspejler deres
placering i frekvensområdet. Derefter standser
søgningen automatisk.
Tryk på knappen MENU (
den er færdig.
) for at stoppe søgningen, før
Country
0%
Sortere dem i den ønskede rækkefølge (se side 20)
Navngive de lagrede kanaler (se side 21)
Slette en kanal (se side 24)
Finindstille kanalmodtagelsen om nødvendigt (se side 23)
Aktivere den digitale støjreduktionsfunktion (se side 27)
P0 -----
0 MHz
œ √ Sel.
Når kanalerne er lagret, kan du:
◆
◆
◆
◆
◆
Others
Start
ATM
Country
Others
3%
P1 -----
67 MHz
Exit
19
Sortering af de lagrede kanaler
DAN
Sorteringsfunktionen gør det muligt at ændre programnumrene for
lagrede kanaler. Dette kan være nødvendigt, efter at du har brugt
automatisk lagring. Du kan slette de kanaler, du ikke ønsker at
beholde.
Channel
TV
Country
Others
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Channel Edit
√
Ch. scan
√
…†
Move
Enter
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
Exit
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Channel.
Resultat:
Sort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
---------------------------------------------
…†
√
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Sort.
Tryk på knappen
.
.
Menuen Sort vises.
5
Vælg den kanal, som du vil flytte, ved at trykke på knappen ▼ eller
▲. Tryk på knappen ‹.
6
Vælg det programnummer, som kanalen skal flyttes til, ved at
trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen ¦.
Sort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
3
Resultat:
Move
Sel.
Exit
Hovedmenuen vises.
-------------
Resultat:
Kanalen flyttes til sin nye placering, og alle andre
kanaler skifter plads i overensstemmelse dermed.
---------------------------------
7
…†
œ
Gentag punkt 5 til 6, indtil du har flyttet alle kanaler til de ønskede
programnumre.
Move
Add
Exit
Visning af kanalsøgningsbillede
1
Channel
TV
Country
Others
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Channel Edit
√
…†
Resultat:
2
Move
Enter
Exit
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Ch. scan.
Tryk på knappen
.
Resultat:
20
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Channel.
Resultat:
√
Ch. scan
Tryk på knappen MENU.
.
Du kan se alle lagrede kanaler i rækkefølge.
Navngivning af kanaler
DAN
Kanalnavne tildeles automatisk, når kanalinformation indgår i
transmissionen. Disse navne kan ændres, og derfor er det muligt at
give kanalerne nye navne.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Channel.
Resultat:
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Name.
Tryk på knappen
.
5
.
Menuen Name vises med den aktuelle automatisk
valgte kanal.
Om nødvendigt vælges kanalen, som skal tildeles et nyt navn, ved
at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen ¦ eller ‹.
Resultat:
Channel
Country
Others
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Channel Edit
√
√
Ch. scan
…†
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
3
Resultat:
TV
Move
Enter
Exit
Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
---------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
--------…
--------- œ ----†
------------œ √ Move
----…† Sel.
----Store
----Exit
-----
…† Move
œ √ Sel.
Exit
Der er pile rundt om navnefeltet.
6
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge et bogstav (A~Z), et tal
(0~9) eller et symbol (-, mellemrum). Gå til det foregående eller
næste bogstav ved at trykke på knappen ¦ eller ‹.
7
Når du er færdig med at indtaste navnet, trykker du på knappen
for at bekræfte navnet.
8
Gentag trin 5 til 7 for hver kanal, der skal tildeles et nyt navn.
Name
21
√
Manuel lagring af kanaler
DAN
TV
Du kan lagre op til 100 TV-kanaler, inklusive dem, der modtages
via kabelnetværk.
Channel
Country
Others
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Channel Edit
√
◆ Om en fundet kanal skal lagres eller ej
◆ Det programnummer, som du vil tildele hver lagret kanal
√
Ch. scan
…†
Når du lagrer kanalerne manuelt, kan du vælge:
Move
Enter
Exit
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
Manual Store
Color system
2
AUTO
Sound system
91MHz
Channel
C5
Prog. No
P4
Fine tune
…†
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Channel.
Resultat:
BG
Search
œ √ Sel.
Move
Hovedmenuen vises
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Manual Store. Tryk på
knappen
.
Store
Resultat:
.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Manual
Store vises med Color system valgt.
Manual Store
Color system
AUTO
Sound system
BG
Search
5
91MHz
Channel
C5
Prog. No
P4
Resultat:
Fine tune
…†
Move
6
œ √ Sel.
Angiv den ønskede transmissionsstandard ved at trykke flere
gange på knappen ¦ eller ‹.
Store
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Sound system. Vælg
den ønskede lydstandard ved at trykke flere gange på knappen
¦ eller ‹.
Resultat:
22
Farvestandarderne vises i følgende rækkefølge:
AUTO - PAL - SECAM - NTSC4.43.
Lydstandarderne vises i følgende rækkefølge:
BG - DK - I - L.
Manuel lagring af kanaler (fortsat)
DAN
7
Hvis du kender nummeret på den kanal, som skal lagres, skal du
gå videre som følger:
◆ Tryk på knappen ▼ eller ▲ for vælge Channel.
◆ Tryk på knappen ‹.
◆ Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge C (antennekanal) eller
S (kabelkanal).
◆ Tryk på knappen ‹.
◆ Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge det ønskede nummer.
➣
8
9
Kanalsøgeren afsøger frekvensområdet, til den første
kanal (eller den valgte kanal) vises på skærmen.
Hvis modtagelsen er svag, kan du finindstille hver enkelt kanal.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Fine tune. Tryk på
knappen ¦ eller ‹, indtil billedet og lyden er både tydeligt og
skarpt.
➢
Color system
◆ Du kan fortryde ændringer og vende tilbage til den
foregående indstilling ved at trykke på den grønne knap
(S.MODE).
◆ Hvis du ikke kan finindstille en kanal, skal du kontrollere,
om indstillingerne for Color System og Sound System
er korrekte.
91MHz
Channel
C5
Prog. No
P4
Fine tune
…†
œ √ Sel.
Move
Tryk på knappen
programnummer.
12
Gentag punkt 7 til 11 for hver kanal, der skal lagres.
Store
Manual Store
Color system
AUTO
Sound system
BG
Search
91MHz
Channel
C5
Prog. No
P4
Fine tune
…†
œ √ Adjust
Move
Store
Manual Store
Color system
AUTO
Sound system
BG
Search
91MHz
Channel
C5
Prog. No
P4
Fine tune
œ √ Adjust
Move
Vælg Prog.No ved at trykke på knappen ▼ eller ▲ for at tildele et
programnummer til en kanal. Find det ønskede nummer ved at
trykke på knappen ¦ eller ‹.
11
☛
BG
Search
…†
10
AUTO
Sound system
Hvis der ingen lyd er, eller hvis lyden er unormal, skal
lydstandarden vælges igen.
Hvis du ikke kender kanalnumrene, vælges Search ved at trykke
på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen ¦ eller ‹ for at
påbegynde søgningen.
Resultat:
Manual Store
Store
Erase :
for at lagre kanalen og det tilhørende
Fine tune
Kanalmodus
◆ P (programmodus): Når kanalsøgningen er fuldført, bliver
sendestationerne i dit område tildelt programnumre fra P00 til
maks. P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste
programnummeret i denne modus.
◆ C (faktisk kanalmodus): Du kan vælge en kanal ved at
indtaste det tildelte nummer for hver enkelt landstation i denne
modus.
◆ S (kabelkanalmodus): Du kan vælge en kanal ved at indtaste
det tildelte nummer for hver enkelt kabelkanal i denne modus.
Manual Store
Color system
AUTO
Sound system
BG
Search
91MHz
Channel
C5
Prog. No
P4
Fine tune
…†
Move
œ √ Sel.
23
Store
Aktivering af børnespærring og udelukkelse af uønskede kanaler
DAN
◆ Aktivering af børnespærringen
TV
Denne funktion giver dig mulighed for at låse fjernsynet, så
det ikke kan tændes på forsiden. Det kan dog stadig tændes
med fjernbetjeningen. Du kan dermed forhindre børn (og
andre personer) i at se upassende programmer, hvis du
forhindrer adgang til fjernbetjeningen.
Channel
Country
Others
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Channel Edit
√
Ch. scan
√
…†
Move
Enter
◆ Udelukkelse af uønskede kanaler
Kanaler kan efter eget valg udelukkes fra din søgning gennem
kanalerne. Når du afsøger de lagrede kanaler, vil du ikke få
vist de kanaler, du har valgt at udelukke. Alle kanaler, som
du ikke specifikt vælger at udelukke, vises under søgningen.
Exit
Channel Edit
1 ----2 ----3 ----4 ----5 ----6 ----7 ----8 ----9 ----10 - - - - 11 - - - - 12 - - - - 13 - - - - -
Child Lock
Add
Erase
Off
…† Move
œ √ Sel.
Exit
2
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Channel Edit (Rediger
kanal). Tryk på knappen
.
Resultat:
Erased
œ √ Move
…† Sel.
Store
Exit
Add
Erase
Off
Added
œ √ Move
…† Sel.
Store
Exit
24
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
(Kanal) vises.
3
Child Lock
On
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Channel (Kanal).
Resultat:
.
Menuen Channel Edit (Rediger kanal) vises med
den aktuelle automatisk valgte kanal.
5
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge programnummeret på
den kanal, der skal spærres. Tryk på knappen ‹.
6
Tryk på knappen ‹.
7
Vælg On (Til) eller Off (Fra) ved at trykke på knappen ▼ eller ▲
for at åbne eller spærre kanalen. Tryk på knappen
for at
bekræfte dit valg.
8
Tryk på knappen ‹.
9
Kanalen slettes eller tilføjes ved at vælge Erased (Slettet) eller
Added (Tilføjet) ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på
knappen
for at bekræfte dit valg.
10
Gentag punkt 5 til 9 for hver kanal, der skal redigeres.
Channel Edit
1 ----2 ----3 ----4 ----5 ----6 ----7 ----8 ----9 ----10 - - - - 11 - - - - 12 - - - - 13 - - - - -
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
Erased
Channel Edit
1 ----2 ----3 ----4 ----5 ----6 ----7 ----8 ----9 ----10 - - - - 11 - - - - 12 - - - - 13 - - - - -
1
Valg af kanal efter information
DAN
Du kan få vist listen over lagrede kanaler.
1
Tryk på knappen CH INFO.
Resultat:
2
Der vises en liste med de første 13 kanaler.
To tekstbokse til højre for listen angiver:
◆ Om kanalen har tekst-TV
◆ Hvilken lydtilstand, der anvendes.
For at...
Skal du...
Rulle gennem de
lagrede kanaler
Trykke på knappen ▼ eller ▲ .
Resultat: Den tilhørende kanal vises.
Vælge en bestemt
kanal
Trykke på knappen TV (
).
Resultat: Den tilhørende kanal vises, og
boksen Information
forsvinder.
➢
TV
Information
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
-----------------------------------------------------
LNA Off
Mono
TTX Off
…† Sel.
CH INFO Exit
◆ De eksterne indgange vises på samme måde, og som
ved de lagrede kanaler kan du gennemse disse
indgange.
◆ Du kan få vist navnet på kanalen eller indgangen ved
at trykke på knappen CH INFO.
Ændring af billedstandard
Du kan vælge den billedtype, der er bedst egnet til det, du ser.
TV
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Tryk på knappen
Resultat:
3
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
(Billede) vises.
.
Mode (Modus) vælges.
Picture
Mode
Standard
Adjust
√
Scan Mode
Auto
Digital NR
On
LNA
Off
PIP
√
DNIe
On
…†
Move
Vælg den ønskede billedeffekt ved at trykke flere gange på
knappen ¦ eller ‹.
Resultat:
➣
Følgende billedeffekter er tilgængelige:
Standard - Movie - Custom - Dynamic.
Du kan også vælge disse indstillinger ved at trykke på
knappen P.MODE.
25
œ √ Sel.
Exit
Justering af billedindstillinger
DAN
TV
Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til
regulering af billedkvaliteten:
Picture
Mode
Standard
Adjust
√
Scan Mode
Auto
Digital NR
On
LNA
Off
PIP
√
DNIe
On
…†
Move
1
Resultat:
Enter
2
Tryk på knappen
3
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Adjust (Juster).
Tryk på knappen
.
Resultat:
Normal
Contrast
Brightness
Color
Move
œ √ Sel.
Exit
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Adjust
(Juster) vises med Color Tone (Farvetone) valgt.
Tryk på knappen ¦ eller ‹ for at vælge mellem (Cool2, Cool1,
Normal, Warm1, Warm2).
5
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge, hvilken indstilling
(Contrast (Kontrast), Brightness (Lysstyrke), Sharpness
(Skarphed), Color (Farve) eller kun Tint (Nuance)-NTSC) der
skal justeres. Tryk på knappen ¦ eller ‹.
Resultat:
Adjust
Color Tone
.
4
Sharpness
…†
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
(Billede) vises.
Exit
Adjust
Color Tone
Tryk på knappen MENU.
Normal
Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette
bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på
knappe ¦ eller ‹.
Contrast
Brightness
➣
Sharpness
Color
…†
Move
œ √ Adjust
Contrast
Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter
billedstandarden automatisk til Custom (Brugerdefineret).
Exit
100
Fastfrysning af det aktuelle billede
Du kan fastfryse billedet, mens du ser et program, ved at trykke på
knappen “STILL (
)”.
➣
26
Tryk på denne knap igen for at vende tilbage til normal
visning.
Ekstra billedindstillinger
DAN
◆ Scan Mode (Scanningsmodus)
Normalt opnås det bedste resultat, hvis scanningsmodus er
indstillet til Natural (Natural) for at reducere svag
billedflimren. Det er dog muligt, at der i forbindelse med
visse udsendelser (NTSC-M) kan opnås bedre resultater, hvis
scanningsmodus ændres til noget andet. Auto, Natural,
Digital og Progressive modi er tilgængelige.
TV
◆ Digital NR (Digital støjreduktion)
Hvis det signal, der modtages af dit TV, er svagt, kan du
aktivere den digitale støjreduktion for at reducere evt. statisk
støj og skyggeeffekter på skærmen.
Picture
Mode
Standard
Adjust
√
Scan Mode
Auto
Digital NR
On
LNA
Off
PIP
√
DNIe
On
…†
Move
TV
œ √ Sel.
Picture
Mode
◆ LNA
Denne funktion er særlig nyttig, hvis TV’et modtager et svagt
signal. Den forstærker signalet men ikke støjen i områder,
hvor signalet er svagt.
Denne funktion er kun tilgængelig, når der modtages et svagt
signal, og dette signal lagres på den aktuelle kanal.
1
Standard
Adjust
√
Scan Mode
Auto
Digital NR
On
LNA
Off
PIP
√
DNIe
On
…†
Move
œ √ Sel.
Exit
Digital NR
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
Exit
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
(Billede) vises.
On
œ √ Sel.
2
Tryk på knappen
3
Vælg den ønskede indstilling (Scan Mode (Scanningsmodus),
Digital NR (Digital støjreduktion) eller LNA) ved at trykke på
knappen ▼ eller ▲ .
4
.
Tryk på knappen ¦ eller ‹ for at ændre indstillingen.
◆ Scan Mode : Auto, Natural, Digital, Progressive.
◆ Digital NR : Off (Fra) eller On (Til) (aktiveret)
◆ LNA : Off (Fra) eller On (Til) (aktiveret)
TV
Picture
Mode
Standard
Adjust
√
Scan Mode
Auto
Digital NR
On
LNA
Off
PIP
√
DNIe
On
…†
Move
27
œ √ Sel.
Exit
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
DAN
TV
Med denne funktion får du et mere detaljeret billede med 3Dstøjreduktion, forbedring af detaljerne, kontrasten og niveauet af
hvid. Den nye billedkompensation Algorithm giver dig et tydeligere,
klarere og mere detaljeret billede. DNIeTM-teknologien får et hvilket
som helst signal til at passe til dine øjne.
Picture
Mode
Standard
Adjust
√
Scan Mode
Auto
Digital NR
On
LNA
Off
PIP
√
DNIe
1
Resultat:
On
…†
Move
œ √ Sel.
Tryk på knappen MENU.
Exit
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Picture (Billede).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
(Billede) vises.
DNIe Demo
DNIe On
DNIe Off
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælgeDNIe.
5
Tryk på knappen œ eller √ for at ændre indstillingen.
◆ On: Aktiverer DNIe-tilstanden.
◆ Off: Deaktiverer DNIe-tilstanden.
◆ Demo (Valgfrit):Skærmbilledet før anvendelse af DNIe vises til
højre, og skærmbilledet efter anvendelse af
DNIe vises til venstre.
➣
.
Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på
knappen DNIe.
Indstilling af blå baggrund
Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er meget
svagt, erstatter en blå baggrund automatisk billedstøjen. Hvis du
alligevel ønsker at se det dårlige billede, skal du indstille Blue
Screen (Blå baggrund) til Off (Fra).
Setup
TV
Language
√
Time
√
Convergence
√
Plug & Play
√
AV Setup
√
Demonstration
√
Blue Screen
On
…†
Move
28
œ √ Sel.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup
vises.
3
Tryk på knappe
4
Tryk på knappen † eller … for at vælge Blue Screen.
5
Tryk på knappen œ eller √ for at ændre indstillingen.
(On (Til) eller Off (Fra)).
Exit
.
Valg af billedstørrelse (afhængig af model)
DAN
Du kan vælge den billedstørrelse, der passer bedst til dine krav,
ved blot at trykke på knappen ”P.SIZE”.
Afhængig af modellen er følgende billedeffekter tilgængelige:
Auto Wide
Udvider og løfter billedet fra 4:3 format til 16:9
format.
Wide
Indstiller billedformatet fra 4:3 til 16:9.
Panorama
Indstiller bredformatet til naturlig størrelse.
Zoom1
Forstørrer det normale 4:3-billede med 120%.
Billedet kan løftes.
Zoom2
Forstørrer det normale 4:3-billede med 150%.
Billedet kan løftes.
Normal
Normalt 4:3 billedformat.
Cinema
Udvider automatisk sendesignalet til det korrekte
billede.
➣
Billedstørrelsen kan ikke ændres i PIP-modus.
Size
Size
Size
Auto wide
Wide
Panorama
Size
Size
Size
Zoom1 … Lift †
Zoom2 … Lift †
Normal
Size
Cinema
◆ Normal (4:3) Model
Normal - Zoom1 - Zoom2 - Cinema
◆ Wide (16:9) Model
Auto wide - Wide - Panorama - Zoom1 - Zoom2 - Normal - Cinema
29
Ændring af lydstandard
DAN
TV
Du kan vælge den type lydeffekt, der skal bruges til en bestemt
udsendelse.
Sound
Mode
Custom
Equalizer
√
Auto Volume
Off
Melody
On
Surround
Off
Audio Out
Standard
Int.mute
…†
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Sound (Lyd).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
3
Tryk på knappen
.
Resultat: Mode (Modus) vælges.
4
Vælg den ønskede lydeffekt ved at trykke flere gange på knappen
¦ eller ‹.
Resultat: Følgende lydeffekter er tilgængelige:
Custom (Brugerdefineret) - Standard - Music
(Musik) - Movie (Film) - Speech (Tale).
Off
Move
œ √ Sel.
Exit
➣
Du kan også vælge disse indstillinger ved at trykke på
knappen S.MODE.
Justering af lydindstillinger
TV
Lydindstillingerne kan justeres, så de passer til dine personlige
ønsker.
Sound
Mode
Custom
Equalizer
√
Auto Volume
Off
Melody
On
Surround
Off
Audio Out
Standard
Int.mute
…†
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Sound (Lyd).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Equalizer.
Tryk på knappen
button.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Equalizer
vises.
5
Vælg den indstilling, der skal justeres, ved at trykke på knappen
¦ eller ‹. Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at opnå den ønskede
indstilling.
Off
Move
Enter
Exit
Equalizer
R
L
œ √ Move
…†
Adjust
30
Exit
➣
.
Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter
lydstandarden automatisk til Custom (Brugerdefineret).
Automatisk justering af lydstyrken
DAN
Hver tv-/radiostation har sine egne signalforhold, og det er derfor
ikke nemt at skulle justere lydstyrken, hver gang du skifter kanal.
Med denne funktion kan du regulere lydstyrken på en ønsket
kanal ved at reducere lydeffekten, når programsignalet er højt,
eller øge lydeffekten, når programsignalet er lavt.
1
TV
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
Sound
Mode
Hovedmenuen vises.
√
Auto Volume
Off
Melody
On
Surround
Off
Audio Out
Standard
Int.mute
Off
…†
2
Custom
Equalizer
Move
œ √ Sel.
Exit
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Sound (Lyd).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Auto Volume (Autolydstyrke).
5
Denne funktion aktiveres ved at vælge On (Til) ved at trykke på
knappen ¦ eller ‹.
.
Valg af melodi
Du hører en lille melodi, når der tændes og slukkes for fjernsynet.
TV
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Sound (Lyd).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Melody (Melodi).
5
Denne funktion aktiveres ved at vælge On (Til) ved at trykke på
knappen ¦ eller ‹.
Sound
Mode
Custom
Equalizer
√
Auto Volume
Off
Melody
On
Surround
Off
Audio Out
Standard
Int.mute
Off
…†
Move
.
31
œ √ Sel.
Exit
Indstilling af Dolby Digital
DAN
Denne tilstand giver mulighed for surround i Dolby Pro Logic, når
surround-højttalere er tilsluttet TV'et. Dette gør det muligt at vælge
forskellige tilstande for front-, center- og baghøjttalere.
Fjernsynets bagside
Surround-tilstand
Indgangssignal
Front
Stereo
Mono
✔
- Phantom
(Ekko)
Stereo
Mono
✔
✔
- Wide
(Bred)
Stereo
Mono
✔
3D Sound
(3D-lyd)
Stereo
Mono
✔
✔
Hall
Stereo
Mono
✔
✔
Off
(Fra)
Stereo
Mono
✔
✔
Pro Logic - Normal
Valgfrit
Sound
TV
Mode
Custom
Equalizer
√
Auto Volume
Off
Melody
On
Surround
Off
➢
Audio Out
Standard
Int.mute
Off
…†
Move
Enter
Exit
1
Mode
2
Pro Logic
Pro Logic
Time Delay
15ms
Test tone
…†
Off
œ √ Sel.
Move
Mode
✔
Hovedmenuen vises.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Surround. Tryk på
knappen
.
.
Menuen Surround vises med Mode (Tilstand) valgt.
5
Vælg indstillingen ved at trykke på knappen ¦ eller ‹.
Surround-tilstandene vises i følgende rækkefølge:
Pro Logic - 3D Sound (3D-lyd) - Hall - Off (Fra).
6
Hvis du vælger Pro Logic, vises de tilgængelige indstillinger.
7
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Pro Logic. Tryk på
knappen ¦ eller ‹.
8
Vælg indstillingen ved at trykke på knappen ¦ eller ‹.
Surround-tilstandene vises i følgende rækkefølge:
Normal - Phantom (Ekko) - Wide (Bred)
Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på
knappen SURROUND.
Pro Logic
Pro Logic
✔
✔
Tryk på knappen
Resultat:
Surround
✔
3
Exit
✔
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Sound (Lyd).
Center
Rear
✔
✔
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
Normal
Bag
✔ ; Lyd
Resultat:
Surround
Højttalere
Center
Normal
Center
Rear
Time Delay
15ms
Test tone
…†
Move
Off
œ √ Sel.
Exit
Pro Logic
Left
➣
Right
9
Center
Rear
Mode
œ √ Sel.
Rear
Normal
Connect Speaker
32
Store
Når du er tilfreds med indstillingerne, trykker du på knappen
for at lagre dem.
Justering af foretrukne Dolby-indstillinger
DAN
Nedenstående Dolby-indstillinger kan justeres, så de passer til dine
personlige ønsker.
◆ Lydstyrke i center- og baghøjttalere
◆ Pro Logic-forsinkelsestid for baghøjttalere (mellem 15 og
30 ms)
◆ Aktivering/deaktivering af testtone for hver højttaler
Surround
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Center
Rear
Time Delay
15ms
Test tone
1
…†
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
Move
Off
œ √ Adjust
Exit
Hovedmenuen vises.
Surround
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Sound (Lyd).
Mode
Resultat:
Pro Logic
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
Pro Logic
Normal
Center
Rear
3
4
Tryk på knappen
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Surround. Tryk på
knappen
.
Resultat:
5
6
7
.
Time Delay
15ms
Test tone
…†
Move
Off
œ √ Adjust
Exit
Menuen Surround vises med Mode (Tilstand) valgt.
Vælg Pro Logic ved at trykke på knappen ¦ eller ‹.
Vælg indstillingen (Center, Rear (Bag), Time Delay
(Forsinkelse), Test Tone (Testtone)) ved at trykke på knappen ▼
eller ▲. Tryk på knappen ¦ eller ‹ for at opnå den ønskede
indstilling.
Når du er tilfreds med indstillingerne, trykker du på knappen
for at lagre dem.
Surround
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Center
Rear
Time Delay
15ms
Test tone
…†
Move
Off
œ √ Adjust
Exit
Surround
➢
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. “Dolby”,
“Pro Logic”, og dobbelt-D-symbolet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Center
Rear
Time Delay
15ms
Test tone
…†
Move
Off
œ √ Sel.
33
Exit
Indstilling af ekstern lyd
DAN
Med denne funktion kan du finde dine personlige præferencer, når
udstyret med udgang sluttes til TV'et.
Sound
TV
Mode
Custom
Equalizer
√
Auto Volume
Off
Melody
On
Surround
Off
1
Resultat:
Audio Out
Standard
Int.mute
Off
…†
Move
œ √ Sel.
Mode
Custom
Equalizer
√
Auto Volume
Off
Melody
On
Surround
Off
Audio Out
Standard
Int.mute
Off
…†
Move
œ √ Sel.
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Sound (Lyd).
Resultat:
Exit
Sound
TV
Tryk på knappen MENU.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Audio Out (Lyd ud).
5
Vælg den ønskede indstilling (Volume (Lydstyrke) eller Standard)
ved at trykke på knappen ¦ eller ‹
.
◆ Hvis du ønsker at justere lydstyrkeniveauet med fjernsynets
lydstyrkekontrol eller en ekstern forstærker, skal indstillingen
Volume (Lydstyrke) vælges.
Exit
◆ Hvis du vælger Standard...
- Kan du justere lydstyrkeniveauet med forstærkerens
lydstyrkekontrol.
- Lydstyrkeknapperne (MUTE,
eller
) på fjernsynet og
fjernbetjeningen fungerer ikke.
6
34
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Int. mute (Intern
lydfrakobling). Hvis du vælger On (Til), kommer der ingen lyd ud af
den interne højttaler.
Valg af lydmodus (afhængig af model)
DAN
Knappen ”DUAL I-II” viser/styrer behandling og output af
lydsignalet. Når der tændes for fjernsynet, er modus automatisk
indstillet til Dual-I eller Stereo, afhængig af den aktuelle
transmission.
Skærmmeddelelser
Almindelig udsendelse
(standardlyd)
Mono (Normalt brug)
↔
Regular +
NICAM Mono
Mono
Nicam
NICAM Stereo
Stereo ↔ Mono
Nicam
(Normal)
NICAM Dual-I/II
Dual-I → Dual-II → Mono
Nicam
Nicam (Normal)
A2
Stereo
Almindelig udsendelse
(standardlyd)
Mono (Normalt brug)
Tosproglig eller Dual-I/II
Dual-I ↔ Dual-II
Stereo
➣
→
Mono
(Normal)
→
NICAM
Stereo
Udsendelsestype
Stereo ↔ Mono
(tvunget mono)
◆ Hvis modtageforholdene forringes, bliver lydkvaliteten
bedre, hvis du vælger Mono.
◆ Hvis stereosignalet er svagt, og fjernsynet skifter modus
automatisk, skal du vælge Mono.
◆ Når der modtages et monosignal i AV-modus, skal kablet
tilsluttes “AUDIO-L” på panelet (forside eller side). Hvis
monolyden kun kommer fra den venstre højttaler, skal du
trykke på knappen Dual I-II.
35
Indstilling af sleep timer
DAN
Du kan vælge en periode på mellem 30 og 180 minutter, efter
hvilken fjernsynet automatisk går på standby.
1
Tryk på knappen SLEEP ( ).
Resultat: Menuen Sleep timer vises.
◆ Off (Fra) vises, hvis sleep timeren ikke er indstillet
endnu. Hvis sleep timeren allerede er indstillet,
vises den tid, der er tilbage, inden fjernsynet går på
standby.
2
Tryk flere gange på knappen SLEEP ( ) og gå igennem de
forindstillede tidsintervaller (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Resultat: Fjernsynet går automatisk i standby, når tælleren når
til 0.
3
Tryk flere gange på knappen SLEEP (
at annullere sleep timer-funktionen.
Sleep timer
Off
) og vælg Off (Fra) for
Indstilling og visning af klokkeslæt
Du kan indstille fjernsynets ur, så det aktuelle klokkeslæt vises, ved
at trykke på knappen “INFO (
)”. Du skal også indstille
klokkeslættet, hvis du ønsker at bruge den automatiske tænd/slukfunktion.
Setup
TV
Language
√
Time
√
Convergence
√
Plug & Play
√
AV Setup
√
➣
Demonstration
√
Blue Screen
Off
…†
Move
Enter
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup
vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Time (Klokkeslæt).
Tryk på knappen
.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Time
(Klokkeslæt) vises med Clock (Ur) valgt.
5
Tryk på knappen ¦ eller ‹for at gå til timer eller minutter. Indstil
timer eller minutter ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
6
Tryk på knappen TV, når du er færdig.
7
For at...
Exit
Time
Clock
--:--
Timer
Off
√ Sel.
Exit
Time
Clock
00:00
Timer
Off
√ Sel.
…†
Adjust
36
Exit
Indstillingen af uret vil bilve aktiveret igen, når du trykker
på knappen “ I ” (Til/Fra) på frontpanelet.
.
Skal du trykke på knappen “INFO (
vise kanaloplysninger
Én gang.
vise det aktuelle klokkeslæt
To gange.
fjerne displayet
Tre gange.
)”...
Sådan tændes og slukkes fjernsynet automatisk
DAN
Du kan indstille tænd/sluk-funktionen, så fjernsynet:
◆ Tændes automatisk og stilles ind på den valgte kanal på
det valgte tidspunkt
Setup
TV
◆ Slukkes automatisk på det valgte tidspunkt.
➣
Første trin er at indstille fjernsynets ur (se afsnittet
“Indstilling og visning af klokkeslæt” på foregående
side).
Language
√
Time
√
Convergence
√
Plug & Play
√
AV Setup
√
Demonstration
√
Blue Screen
On
…†
1
Move
Enter
Exit
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
Hovedmenuen vises.
Time
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Setup.
Clock
Resultat:
Timer
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup
vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Time (Klokkeslæt).
Tryk på knappen
.
Resultat:
.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Time
(Klokkeslæt) vises.
5
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Timer.
6
Tryk på knappen ¦ eller ‹ for at vælge On (Til).
Resultat:
7
◆ Tryk på knappen ¦ eller ‹ for at gå til timer eller minutter.
Indstil timer eller minutter ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
8
On
On Time
--:--
Off Time
--:--
…†
Move
œ √ Sel.
Clock
11:19
Timer
On
--:--
On Time
--:--
Off Time
…†
Move
√ Sel.
Clock
11:19
Timer
On
On Time
00:00
Off Time
--:--
√ Sel.
…†
Adjust
11:19
Timer
On
On Time
06:00
Off Time
…†
Move
23:30
√ Sel.
◆ Hvis fjernsynet tændes under Timer On, lyser lysdioden
grønt.
➣
Exit
Time
Clock
◆ Når fjernsynet står på standby...
- Ved Timer Off lyser lysdioden (standby- &
timerindikator) rødt.
- Under Timer On lyser lysdioden orange.
Exit
Time
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Off time
(Slukketidspunkt). Indstil det tidspunkt, hvor fjernsynet skal slukke
automatisk, på samme måde som ovenfor.
➣
Exit
Time
On time (Tændetidspunkt) og Off time
(Slukketidspunkt) vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge On time
(Tændetidspunkt). Indstil det tidspunkt, hvor fjernsynet skal tænde
automatisk.
11:19
Sluk ved fravær
Når du indstiller timeren til “On (Til)”, slukkes dit tv, hvis
du ikke betjener nogen af knapperne i løbet af 3 timer,
efter tv'et er tændt ved hjælp af timeren. Denne funktion
er kun tilgængelig i timerens tilstand “On (Til)” og kan
forhindre et lækageuheld eller overophedning, der
skyldes, at tv'et står tændt for længe, fordi timeren er sat
til “On (Til)” (f.eks. når du er på ferie).
37
Exit
Visning af billede-i-billede (PIP)
DAN
TV
Picture
Mode
Standard
Adjust
√
Scan Mode
Auto
Digital NR
Off
LNA
Off
PIP
√
DNIe
On
…†
Move
Enter
Du kan få vist et underbillede i et billede, som stammer fra en
sendestation eller fra en ekstern enhed som f.eks. VHS eller DVD.
På den måde kan du følge med i et TV-program eller et billedsignal
fra tilsluttet udstyr.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
Exit
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Picture (Billede).
Resultat:
PIP
PIP
On
TV/Video
TV
Prog. No
P03
Size
Move
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge PIP.
Tryk på knappen
button.
5
Tryk igen på knappen ¦ eller ‹ for at vælge On (Til).
œ √ Sel.
Resultat:
Exit
6
PIP
On
TV/Video
TV
Prog. No
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen PIP vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge TV/Video. Vælg kilde for
underbilledet ved at trykke på knappen ¦ eller ‹.
Resultat:
P03
Size
Kilderne vises i følgende rækkefølge:
TV - Ext1 Video - Ext2 Video - Ext3 Video Ext4 Video - S-Video.
Double
7
√
Position
Move
.
√
PIP
…†
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
(Billede) vises.
3
Double
Position
…†
Hovedmenuen vises.
œ √ Sel.
Exit
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Prog.No (Prog.Nr.). Hvis
du ser et TV-program, vælger du den kanal, som du ønsker at se
i underbilledet, ved at trykke på knappen ¦ eller ‹.
➣
Hvis kilden til underbilledet (TV/Video) er indstillet til TV,
kan du vælge kanalen for underbilledet.
PIP
PIP
TV/Video
TV
Prog. No
P03
Size
Double
√
Position
…†
Move
8
On
œ √ Sel.
Exit
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Size (Størrelse). Vælg
størrelsen på underbilledet ved at trykke på knappen ¦ eller ‹.
Resultat: Størrelserne vises i følgende rækkefølge:
Double (Dobbelt) - Large (Sto) - Small (Lille) 12 PIP - 3 PIP
➣◆
12 PIP : Du kan se op til 12 lagrede kanaler i
underbilledet samtidigt.
◆ 12 PIP eller 3 PIP modus kan du bruge funktionerne
Swap (Skift) og Locate (Position).
PIP
PIP
On
TV/Video
TV
Prog. No
P03
Size
Double
√
Position
…†
Move
œ √ Sel.
38
Exit
Visning af billede-i-billede (PIP) (fortsat)
DAN
Tryk på tasten † eller … for at vælge Position.
Vælg en placering til underbilledet ved hjælp af knappen
9
PIP
.
➣ Position er tilgængelig i Large (Stor) eller Small (Lille).
PIP
On
TV/Video
TV
Prog. No
P03
Size
Double
√
Position
…†
Move
Enter
Nemme funktioner via fjernbetjeningen
Knapper
Funktion
PIP ON
Aktiverer eller deaktiverer PIP-funktionen.
SWAP
Skifter mellem hovedbillede og underbillede.
hovedbilledet er i videomodus, og
➣ Når
underbilledet er i TV-modus, kan du muligvis ikke
høre lyden fra hovedbilledet, når du trykker på
knappen SWAP (
) efter at have skiftet kanal i
underbilledet. I det tilfælde skal du vælge kanal
for hovedbilledet igen.
P
/
Vælger kanal for underbilledet.
39
Exit
Tekst-TV
DAN
De fleste TV-kanaler tilbyder skriftlig information via tekst-TV.
Denne information omfatter:
◆ Programtidspunkter
◆ Nyheder og vejrudsigter
◆ Sportsresultater
◆ Rejseoplysninger
Denne information findes på nummererede sider (se illustration).
Område
Indhold
A
Valgt sidenummer
B
TV-stationens navn
C
Aktuelt sidenummer eller søgestatus
D
Dato og klokkeslæt
E
Tekst
F
Statusinformation
FASTEXT-information.
➣
Tekst-TV-information er ofte vist over flere efterfølgende
sider, som du har adgang til ved at:
◆ Indtaste sidenummeret,
◆ Vælge et emne på en liste, eller
◆ Vælge en farvet overskrift (FASTEXT-systemet)
40
Visning af tekst-TV-information
DAN
Du kan til enhver tid få vist tekst-TV-informationer.
skal være stabile, hvis tekst-TV☛ Modtageforholdene
informationen skal kunne vises korrekt. Hvis dette ikke
er tilfældet, kan:
◆ Der mangle informationer
TV
◆ Nogle sider muligvis ikke vises
1
Vælg den kanal, der tilbyder tekst-TV, ved at trykke på knappen
P
eller
.
2
Tryk på knappen TEXT/MIX (
) for at se tekst-TV.
Resultat: Siden med indholdsfortegnelse vises. Den kan når
som helst blive vist igen, når du trykker på knappen
(indeks).
3
Tryk på tasten TEXT/MIX (
) igen.
The screen will be split into two. This Double Teletext
Result:
feature lets you view the actual broadcast and teletext
information separately on the screen.
4
Hvis du vil se den aktuelle udsendelse og tekst-TV-informationen
på samme tid, skal du trykke på knappen TEXT/MIX (
)
igen.
5
Tryk på knappen TV (
visning.
) igen for at vende tilbage til normal
41
Valg af visninger
DAN
Du har forskellige muligheder, når du har en tekst-TV-side på
skærmen.
TV
For at få vist...
◆ Kjult tekst
(f.eks. svar på quizspørgsmål)
(vis)
◆ Normal visning
(vis) igen
◆ En tillægsside
(underside)
◆ Udsendelsen, mens du søger efter en side
(annuller)
◆ Den næste side
(side op)
◆ Den foregående side
(side ned)
◆ Dobbelt skriftstørrelse i:
• Øverste halvdel af skærmen
• Nederste halvdel af skærmen
(format)
• Én gang
• To gange
◆ Normal visning
• Tre gange
➣
42
skal du trykke på...
For at vende tilbage til normal visning efter at have brugt
afslørings- og størrelsesfunktionen skal du trykke på
knappen TV (
) igen.
Valg af en tekst-TV-side
DAN
Du kan indtaste sidenummeret direkte ved at trykke på de
numeriske knapper på fjernbetjeningen.
1
Indtast det trecifrede sidenummer, der er angivet i
indholdsfortegnelsen, på fjernbetjeningens numeriske knapper.
Resultat:
TV
Sidetælleren tæller opad, og den ønskede side vises.
Hvis den valgte side er forbundet med flere andre
sider (tillægssider), vises de andre sider i rækkefølge.
Tryk på
(hold) for at fastfryse en side. Tryk på
knappen igen, når du er klar til at fortsætte.
2
Hvis sendestationen anvender FASTEXT-systemet, er de
forskellige emner på siden farvekodede og kan vælges ved at
trykke på den tilsvarende farvetast på fjernbetjeningen.
Tryk på den farvetast, der svarer til det emne, du ønsker at vælge
(de tilgængelige emner vises på statuslinjen).
Resultat: Siden vises med anden farvekodet information, som
kan vælges på samme måde.
3
For at få vist den foregående eller næste side, skal du trykke på
den tilsvarende farvetast.
4
For at få vist en underside:
◆ Tryk på tasten
(underside).
Resultat: Vælg den ønskede underside.
◆ Du kan gå mellem undersider ved at trykke på
5
Tryk på tasten TV (
når du er færdig.
eller
.
) for at vende tilbage til normal visning,
43
Lagring af Tekst-Tv-Sider
DAN
Du kan lagre op til fire tekst-tv-sider, så du senere kan se dem, når
du ønsker det.
1
Vælg LIST med tasten
Resultat:
➣
44
.
Fire trecifrede tal vises i forskellige farver.
Tasten
bruges til at skifte mellem LIST og FLOF.
2
Tryk på den farvede tast, der svarer til den side, som skal
udskiftes.
3
Indtast det nye sidetal på det numeriske tastatur.
4
Gentag punkt 2 og 3 for hver side, der skal lagres, og brug en ny
farvetast hver gang.
5
Tryk på tasten
(gem), indtil den tilsvarende blok blinker.
Tilslutning til de eksterne ind-/udgange
DAN
➢
EXT1 bruges til udstyr med en RGB-udgang som f.eks. spillekonsoller
eller videodisc-afspillere.
Video
②
①
Fjernsynets bagside
DVD
③
eller
Dekoder/spillekonsol
eller
Videodiscafspiller
① Denne ende kan udstyres med:
◆ Et SCART-stik
◆ Et S-Video-stik og to phonostik (L+R); EXT 2
◆ Tre phonostik (VIDEO + AUDIO-L og R)
② Hvis du har to videobåndoptagere og vil kopiere videobånd, skal du tilslutte
Satellitmodtager
➃
videokilden til EXT1 og målkilden til EXT2, så du kan videreføre signalet fra
EXT1 til EXT2.
③ Hvis du har en dekoder, skal du forbinde dekoderen med VIDEO og VIDEO
til fjernsynet.
➃ Når du vil optage et program, skal du tilslutte satellitmodtageren til EXT1
og videobåndoptageren til EXT2, så du kan videreføre signalet fra EXT1 til
EXT2.
☛
Når du tilslutter et lyd- eller billedsystem til fjernsynet, skal
du sikre dig, at der er slukket for alle enheder.
Se den dokumentation, der fulgte med dit udstyr, for at få
detaljerede oplysninger om tilslutning og sikkerhedsregler i
forbindelse hermed.
45
Tilslutning til lydudgang
DAN
➢
AUDIO OUT-stikkene bruges til udstyr som f.eks. et lydsystem (for at drage fuld fordel af
surround-lyden).
Fjernsynets bagside
Lydsystem
Tilslutning til RCA-indgangen (afhængig af model)
➢
Phonostikkene (VIDEO + AUDIO-L og R) bruges til udstyr som videokameraer, videodiscafspillere og
visse spillekonsoler.
Fjernsynets side
Videokamera
Spillekonsol
Fjernsynets forside
Videodiscafspiller
46
Tilslutning til S-Video-indgang (afhængig af model)
DAN
➢
Stikkene S-VIDEO og RCA(AUDIO-L+R) bruges til udstyr med en S-Video-udgang, f.eks. et
videokamera eller en videoafspiller.
Fjernsynets side
①
Videokamera
og
①
Fjernsynets forside
Video
og
① Du skal bruge S-VIDEO-stikket og phonostikkene, hvis du vil afspille både lyd og billede.
Tilslutning af eksterne højttalere
Tilslut eksterne højttalere for at drage fordel af
surround-lyden.
Højttalerterminalerne finder du på bagsiden af
fjernsynet:
◆ To til den venstre baghøjttaler (L)
◆ To til den højre baghøjttaler (R)
◆ To til centerhøjttaleren (C), Valgfrit
➢
For at opnå optimal lydkvalitet forbindes:
◆ Den røde ledning til den røde terminal og
◆ Den sorte ledning til den sorte terminal.
47
Visning af billeder fra eksterne kilder
DAN
Når du har installeret de forskellige lyd- og videosystemer, kan du
få vist de forskellige kilder ved at vælge den aktuelle indgang.
TV
1
Kontrollér, at alle tilslutninger er foretaget.
2
Tænd for fjernsynet og tryk på knappen VIDEO (
gange.
Resultat:
➣
➣
) gentagne
Kilderne vises i følgende rækkefølge:
TV - EXT1 - EXT2 - EXT3 - EXT4 - S-Video.
Billedet vises muligvis automatisk, afhængigt af den valgte
kilde.
Tryk på knappen TV (
) og indtast det ønskede
programnummer for at vende tilbage til normal visning.
Videreføring af et indgangssignal til en ekstern udgang
Du kan vælge, hvilke billed-/lydsignaler der skal sendes til den
eksterne udgang.
Setup
TV
Language
√
Time
√
Convergence
√
Plug & Play
√
AV Setup
√
Demonstration
√
Blue Screen
…†
Enter
EXT1
TV
EXT2
Monitor Out
EXT3
TV
Move
œ √ Sel.
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup
vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge AV Setup (Opsætning af
AV). Tryk på knappen
.
Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen AV Setup
(Opsætning af AV) vises.
5
Vælg den ønskede udgang (EXT1, EXT2 eller EXT3) ved at trykke på
knappen ▼ eller ▲.
6
Vælg den kilde, der skal videreføres til udgangen, ved at trykke på
knappen ¦ eller ‹.
On
Move
Exit
AV Setup
…†
1
Exit
➣
48
.
EXT1, EXT2 : Standard
EXT3 : Variabel
Programmering af fjernbetjeningen til andre komponenter
DAN
Fjernbetjeningen til dette TV kan desuden bruges til
videobåndoptager, CATV, DVD-afspiller eller set-top-boks.
➣
Fjernbetjeningen er muligvis ikke kompatibel med
fjernsyn fra andre producenter.
1
Sluk for din videobådoptager, kabelboks, DVD-afspiller eller
set-top-boks.
2
Tryk på knappen SELECT. Tilstanden ændres, når der trykkes på
knappen SELECT. (ny tilstand vises på LED-skærmen).
3
Tryk på knappen SET.
4
Brug de numeriske knapper til at indtaste producentens kode.
Koden skal være trecifret.
TV
Eksempel: Tryk på 0, 0 og 6 for at indtaste koden “6”.
Tryk på 0, 7 og 6 for at indtaste koden “76”.
➣
5
Tryk på knappen POWER ( ) på fjernbetjeningen. Den valgte
komponent skal tænde. Hvis den tænder, er din fjernbetjening
indstillet korrekt.
➣
6
Find den rigtige kode til netop din komponent i tabellerne
over koderne til fjernbetjeningen. Hvis der er angivet mere
end én kode, skal du prøve dem én for én, indtil du finder
den, der virker.
Hvis den ikke tænder, gentages trinnene ovenfor, men prøv
én af de andre koder, som er angivet for netop dit mærke.
Hvis der ikke er angivet andre koder, afprøves koderne
“000” til “089” for videobåndoptager/DVD-afspiller og “000”
til “077” for set-top-boks.
Når din fjernbetjening er indstillet, kan du på et hvilket som helst
tidspunkt trykke på knappen SELECT og bruge fjernbetjeningen til
din videobådoptager, kabelboks, DVD-afspiller eller set-top-boks.
➣
◆ Når din fjernbetjening står på VCR-, CATV-, DVD- eller
STB-tilstand, styrer lydstyrkeknapperne stadig lydstyrken
på dit TV.
◆ Hvis din fjernbetjening står på TV- eller CATV-modus,
styrer knapperne til videobåndoptageren eller DVDafspilleren (PLAY, PAUSE osv.) stadig din
videobåndoptager eller DVD-afspiller.
49
Programmering af fjernbetjeningen til andre komponenter
DAN
Koder til brug af fjernbetjeningen til TV'et
A-Mark
88, 37, 90
MTC
26, 15, 6, 49, 93, 20, 8, 75
Admiral
55
NEC
25, 75, 20, 8, 6, 5, 1, 1
20, 6
Nikei
50
Onking
50
Akai
Anam
37, 47, 64, 41, 50
Aoc
Onwa
50
67
Optonica
69
68
Panasonic
6, 37, 20, 56
Bell & Howell
Broksonic
Candle
6, 12, 20, 46, 50
Centrion
Penney
64, 72, 58, 82
61, 6, 49, 66, 18, 90, 50, 77, 25
45
Philco
1, 8, 88, 61, 6, 90, 50, 12, 98, 92, 100, 82, 20
Citizen
20, 46, 6, 50, 12, 90, 45, 9, 10
Philips
88, 1, 61, 6, 90, 12, 98, 92, 82, 20, 5, 57
Classic
50
Pioneer
6
Portland
Concerto
Contec
Coronado
Craig
50, 78, 83, 81
Proton
88, 90
Quasar
7, 49, 50
Radio Shack
Croslex
30
RCA
Crown
50
Realistic
Curtis-Mathes
CXC
1, 6, 20, 90, 17, 31
50
Daewoo
88, 1, 93, 31, 32, 33, 38, 52, 2, 3, 92, 34,
Daytron
Dynasty
Emerson
50
Sharp
88, 90, 85, 24, 25, 69
1, 61, 72, 50, 58, 17, 18, 6, 49, 19, 90
Signature
Sony
Soundesign
Spectricon
SSS
Sylvania
Symphonic
88, 6, 90, 71, 77, 70, 21, 22, 23, 25
Infinity
82
Tatung
JBL
82
Techwood
91, 92, 17, 20
60, 16, 128, 129
Kloss
92
KMC
88, 90, 13
KTV
88, 90, 50, 61, 20
50
89, 80, 62, 78, 13, 14
88, 61, 6, 8, 90, 91, 89, 80, 15, 19
88, 27, 1, 37, 10, 11, 42, 90, 39, 40, 92, 99
JVC
1, 20, 90, 6, 19, 26, 49
88, 0, 61, 28, 44, 29, 81, 48, 49, 90, 92, 51
Sears
Hitachi
JC Penney
8, 49, 50, 25
1, 6, 20
50, 19, 69, 6
Goldstar
61, 6, 71, 66, 87, 20, 90, 1, 62
1, 50, 19, 90, 6
23, 36
General Electric
Sanyo
72, 58
50, 92, 25, 90
Scott
8, 80, 61, 15, 125
Funai
Samsung
88, 6, 90
1, 31, 6, 90, 77, 78
46, 50, 35, 36, 4, 5, 6, 8
88, 1, 90, 50, 83, 19, 30, 81, 20, 6, 25, 55,
Fisher
Sampo
65, 26
Teknika
Telefunken
Telerent
TMK
84, 6, 114
77, 74
1, 50, 12, 6, 19
37
6, 50
1, 61, 6, 12, 98, 92, 20, 100, 82
2, 6, 90, 12, 20
72, 69
6, 59
88, 46, 6, 90, 50, 12, 19, 94, 84
96, 97
84
1, 6, 90
Programmering af fjernbetjeningen til andre komponenter
DAN
Koder til brug af fjernbetjeningen til videobåndoptageren
Admiral
15, 88
Aiwa
24
Akai
26, 31, 32
Audio Dynamics
22, 25
MTC
Multitech
NEC
11
Panasonic
Broksonic
19
Pentax
Candle
16, 18 ,22, 54, 55, 61
Canon
17, 62
Philco
Citizen
16, 18, 22, 54, 55, 61
Philips
Craig
Curtis-Mathes
Daewoo
DB
15
17, 62, 84, 86
14, 44
55
Pentex Research+
17, 38, 62, 65
17
23
Pioneer
14, 25, 42, 59
16, 21
Portland
53, 54, 61
9, 16, 17, 23, 24, 55, 62, 73, 76
Proscan
9
3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 54, 85
Quartz
11
23, 25
Quasar
17, 53
Dimensia
9
Dynatech
24
RCA
Electrohome
36
Samsung
Emerson
16, 24, 40, 41
11, 23, 25, 39, 55, 70, 73
Optimus
Bell & Howell
Colortyme
16, 24
Radio Shack/Realistic
11, 15, 17, 18, 21, 24, 28, 36, 52, 62
9, 14, 16, 17, 37, 44, 46, 63, 78
0, 16, 22, 31, 41, 51
17, 18, 19, 22, 24, 29, 32, 36, 43, 50, 51,
Sansui
25
56, 58, 66, 71, 74, 76, 77, 79
Sanyo
11, 21
Fisher
11, 21, 27, 28, 52, 57, 67
Scott
22, 50, 58, 77
Funai
24
Sears
11, 14, 18, 21, 27, 28, 44, 52, 57
9, 16, 17, 41, 62
Sharp
15, 36, 48, 54
Shintom
26, 35, 40, 64
General Electric
Go Video
Goldstar
Harman Kardon
Hitachi
Instant Replay
JC Penney
JCL
Kenwood
KLH
LG
16
18, 23, 55, 69
23
14, 24, 44, 45
17
11, 14, 16, 17, 23, 25, 39, 44, 60, 62
11, 17, 23, 25, 39, 55
11, 23, 25, 39, 55
82
1, 2, 7
Sylvania
11, 24
39
Tatung
24, 39, 78
Teac
17
Technics
Teknika
TMK
40
Toshiba
24
Toshiko
Marantz
24
Tandy
24
17, 38, 62, 65
17, 24, 38, 62, 65
Symphonic
Logik
Magnavox
26, 35, 47
Sony
Lloyd
LXI
24
Signature
17, 18, 24, 30
76
14, 22, 28, 57, 58
18
16,18
Totevision
11, 17, 23, 25, 38, 39, 55, 70
51
Programmering af fjernbetjeningen til andre komponenter
DAN
Koder til brug af fjernbetjeningen til set-top-boksen (CATV)
Anvision
15, 16
Pioneer
Cable Star
15, 16
Randtek
26, 28, 52
15, 16
DaeHan
5
RCA
8, 35, 74
DaeRyung
3
Regal
11, 20, 21
Dongkuk
4
Regency
Eagle
Eastern International
General Instrument
GI
15, 16
SAEWOO
7
20
Samsung
0, 11, 30, 52, 71, 72
54
Signature
54
Spruce
35
Starcom
54
Stargate2000
66
12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 75, 76, 77
Hamlim
11, 12, 20, 21, 42, 56
Hitachi
45, 51, 54
Jerrold
12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 54, 70, 73
LG
6
Macom
45, 51
Magnavox
Nawoo
10, 41
15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
1
Sylvania
19, 67
TaePyungYang
2
Texscan
19, 67
Tocom
25, 29, 57, 58, 63
Unika
39, 40, 49
NSC
17
Universal
59, 60
Oak
24, 46
Viewstar
15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
Osk Sigma
24
Panasonic
11, 35, 47, 69
Philips
Warner Amex
Zenith
52
22, 50, 65, 69
15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
Koder til brug af fjernbetjeningen til DVD-afspilleren
Philips
7
ProScan
8
Sony
4
RCA
8
Samsung
0
Toshiba
2
Panasonic
6
Sharp
5
LG
1
CurtisMathes
9
JVC
3
52
SCART-stikkets opbygning (EXT1, EXT2 eller EXT3)
DAN
Hvis du vil tilslutte andet udstyr via SCART-stikkene, skal du kontakte forhandleren eller en kvalificeret
tekniker, så de kan forbinde A/V-kablet som vist herunder.
➢
Ben
Signal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Lydudgang R
Lydindgang R
Lydudgang L
Lydkabinet return
Videokabinet return (RGB blå)
Lydindgang L
RGB, blå indgang
Spændingsomskifter
Videokabinet return (RGB grøn)
AV-Link (EXT1)
RGB, grøn indgang
Videokabinet return (RGB rød)
RGB, rød indgang
Blankingsignal (RGB-switching)
Videokabinet return
Blankingsignal, jord
Videoudgang
Videoudgang
Screening/kabinet return
Ben 5, 7, 9, 11, 13, 15 og 16 bruges til RGB-behandling og findes kun i EXT1eller EXT3-stikket.
53
Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere
DAN
Inden du kontakter din forhandler, kan du udføre nedenstående enkle kontroller.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af disse instruktioner, noterer du fjernsynets model og
serienummer og kontakter din forhandler.
Ingen lyd eller billede.
◆ Kontrollér om netledningen er sat i stikkontakten.
◆ Kontrollér om du har trykket på knappen “ I ” (Tænd/Sluk) og
knappen POWER ( ).
◆ Kontrollér indstillingen af billedkontrast og lysstyrke.
◆ Kontrollér lydstyrken.
Normalt billede, men ingen lyd.
◆ Kontrollér lydstyrken.
◆ Har du trykket på knappen MUTE (
) på fjernbetjeningen?
Intet billede eller sort/hvidt billede.
◆ Foretag farvejusteringer.
◆ Kontrollér om det valgte sendesystem er det rigtige.
Interferens i lyd og billede.
◆ Forsøg at finde ud af, hvor interferensen stammer fra. Flyt det
pågældende apparat længere væk.
◆ Tilslut fjernsynet til en anden stikkontakt.
Uklart billede eller sne på billedet,
forvrænget lyd.
◆ Kontrollér antennens retning, placering og stikforbindelser.
Denne type interferens skyldes ofte, at man bruger en indendørs
antenne.
Fjernbetjeningen virker ikke.
◆ Udskift batterierne i fjernbetjeningen.
◆ Rengør den øverste kant på fjernbetjeningen (sendervinduet).
◆ Kontrollér om batterierne er sat rigtigt i.
54
Memo
DAN
55
- SERVICE EFTER KØBET
- Vi anbefaler, at du kontakter din forhandler eller dit
servicested, hvis fjernsynets ydeevne ændrer sig,
da dette kan være tegn på en fejlfunktion.
ELECTRONICS
Download PDF

advertising