Samsung | SP-47Q7HN | Samsung SP-47Q7HN Bruksanvisning

FÄRG-TV
SP42W4/42W5
SP43T6/43T7/43T8/43W6
SP47Q7/47W1/47W3
SP48T6
SP52Q7
SP54T6/54T8
SP55W3
SP62T6/62T8
SP65W3
Användarhandbok
Innan du använder TV-apparaten
bör du läsa denna användarhandbok noggrant.
Spara den för framtida bruk.
SKÄRMMENYER
BILD-I-BILD (BIB)
TEXT-TV
Viktig garantiinformation om TV-visningsformat
SWE
S
tandardformatet för TV (4:3, förhållandet mellan bildens bredd och höjd) är i första hand avsett
att visa standardformaterade, rörliga videobilder. Bilderna som visas på skärmen bör i första hand
vara i standardformatet 4:3 och hela tiden rörliga. Visning av stillastående grafik och bilder på
skärmen, som till exempel de mörka fälten längst upp och längst ned (Widescreen-bilder) bör
visas under högst 15 % av den totala TV-visningen per vecka.
Widescreen TV-apparater (16:9, förhållandet mellan bildens bredd och höjd) är i första hand
avsett att visa widescreen-formaterade, rörliga videobilder. Bilderna som visas på skärmen bör i
första hand vara i widescreen-formatet 16:9, eller förstorade så att de fyller hela skärmen om din
modell har detta format, och hela tiden rörliga. Visning av stillastående grafik och bilder på
skärmen, som till exempel de mörka sidofälten i oförstorade standardformaterade videobilder och
programmering bör visas under högst 15 % av den totala TV-visningen per vecka.
Dessutom bör visning av andra stillastående bilder och text, som till exempel börsrapporter,
videospelsbilder, stationslogotyper, hemsidor eller datorgrafik och mönster, begränsas enligt
ovan för alla TV-apparater. Visning av stillastående bilder som överskrider ovan angivna
riktlinjer han medföra ojämn åldring av bildrör och lämna subtila men permanenta, inbrända
skuggbilder i TV-bilden. För att undvika detta bör du variera programmeringen och bilderna,
och i första hand visa fullskärms rörliga bilder, inte stillastående bilder eller mörka fält. På TVapparater som har funktioner för ändring av bildstorleken bör du använda dessa kontroller för att
vise de olika formaten som fullskärmsbilder.
Var försiktig när du väljer TV-format och bestämmer hur länge de används. Ojämn åldring av
bildröret på grund av formatval och -användning, samt andra inbrända bilder, omfattas ej av din
begränsade garanti från Samsung.
2
Säkerhetsanvisningar
SWE
◆ Utsätt inte tv-apparaten för extrema temperaturer eller mycket hög luftfuktighet.
◆ Utsätt inte TV-apparaten för direkt solljus eller andra värmekällor.
◆ Utsätt inte TV-apparaten för några vätskor.
◆ För aldrig in några föremål i TV-apparaten och placera inga vattenkärl på TV-apparaten.
◆ Koppla ur nät- och antennsladden från TV-apparaten vid storm (särskild vid åska).
◆ Stå inte på nätsladden och vrid den inte.
◆ Överbelasta inte vägguttag eller skarvsladdar, eftersom detta kan medföra brandfara eller elstöt.
◆ Använd en mjuk och torr trasa (som inte innehåller flyktiga ämnen) när du rengör TV-apparaten.
◆ Om tv-apparaten har gått sönder ska du inte försöka reparera den själv. Kontakta behörig
servicepersonal.
◆ Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ur batterierna och förvara dem
på en sval och torr plats.
◆ Tappa inte fjärrkontrollen.
☛
Visning av stillastående bilder på skärmen under längre tid kan medföra ojämn åldring av
bildrören och lämna subtila, men permanenta, inbrända skuggbilder i TV-bilden. För att
undvika detta bör du variera programmeringen och bilderna, och i första hand visa
fullskärms rörliga bilder, inte stillastående mönster eller mörka fält.
Denna apparat får inte användas i industrimiljöer.
…† Verplaats
œ √ Keuze
Uit
Varning!
VARNING!
RISK FÖR ELSTÖTAR
FÅR EJ ÖPPNAS
VARNING!: FÖR ATT FÖRHINDRA ELSTÖTAR
FÅR DU INTE AVLÄGSNA DET BAKRE HÖLJET.
DET FINNS INGA DELAR DU KAN BYTA INUTI. ÖVERLÅT
SERVICEN TILL BEHÖRIG SERVICEPERSONAL.
VARNING!: FÖR ATT UNDVIKA SKADOR SOM KAN
MEDFÖRA RISK FÖR BRAND ELLER ELSTÖTAR, FÅR DU INTE
UTSÄTTA DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
Blixtpilen och pilspetsen inne i
triangeln är en varningsskylt
som varnar för ”farlig spänning”
inne i produkten.
Utropstecknet inne i triangeln är
en varningsskylt som informerar
dig om att viktiga anvisningar
medföljer produkten.
☛
Nätspänningen anges på TV-apparatens
baksida. Nätfrekvensen är 50 eller 60 Hz.
3
SWE
Innehåll (forts.)
◆ FÖRORD
■
■
■
Viktig garantiinformation om TV-visningsformat ............................................
Säkerhetsanvisningar ....................................................................................
Varning! .........................................................................................................
2
3
3
◆ ANSLUTA OCH FÖRBEREDA DIN TV
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kontrollpaneler (modellberoende) ................................................................. 6~7
Anslutningspaneler (modellberoende)...........................................................
8
Använda ett visningsdäck..............................................................................
9
Infraröd fjärrkontroll .......................................................................................
10
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen..................................................................
11
Ansluta till en antenn eller ett kabel-TV-nät...................................................
11
Slå på och stänga av TVn .............................................................................
12
Sätta TVn i vänteläge ....................................................................................
12
Lära känna fjärrkontrollen..............................................................................
13
Plug & Play-funktionen .................................................................................. 14~15
Välja språk.....................................................................................................
15
Visa demonstrationen....................................................................................
16
Ställa in konvergensen ..................................................................................
17
Visa en extern signalkälla..............................................................................
18
◆ STÄLLA IN KANALERNA
■
■
■
■
■
■
■
Lagra kanaler automatiskt .............................................................................
19
Sortera de lagrade kanalerna ........................................................................
20
Visa kanalavsökningsbild ..............................................................................
20
Namnge kanaler ............................................................................................
21
Lagra kanaler manuellt .................................................................................. 22~23
Aktivera barnspärren och hoppa över oönskade kanaler ..............................
24
Välja en kanal efter information .....................................................................
25
◆ ANVÄNDA DIN TV (forts.)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
4
Ändra bildstandard ........................................................................................
Ändra bildinställningarna ...............................................................................
Frysa bilden som visas ..................................................................................
Extra bildinställningar ....................................................................................
- Prog. Scan
- Brus reducer
- Biå bakgrund
- LNA (Low Noise Amplifier - lågbrusig förstärkare)
DNIeTM (Digital Natural Image engine
) ...............................................
Ställa in Blå skärm.........................................................................................
Välja bildstorlek (modellberoende) ................................................................
Ändra ljudstandard ........................................................................................
Ändra ljudinställningarna ...............................................................................
25
26
26
27
28
28
29
30
30
SWE
Innehåll
◆ ANVÄNDA DIN TV
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Justera volymen automatiskt .........................................................................
31
Lyssna på melodi...........................................................................................
31
Ställa in Dolby Digital.....................................................................................
32
Justera Dolby-inställningarna efter dina önskemål........................................
33
Ställa in externt ljud .......................................................................................
34
Välja ljudläge (modellberoende) ....................................................................
35
Ställa in insomningstimern.............................................................................
36
Ställa in och visa aktuell tid ...........................................................................
36
Slå på och stänga av TVn automatiskt ..........................................................
37
Visa bild-i-bild (BIB) ....................................................................................... 38~39
◆ ANVÄNDA TEXT-TV-FUNKTIONEN
■
■
■
■
■
Text-TV-funktionen ........................................................................................
Visa text-TV-information ................................................................................
Välja visningsalternativ ..................................................................................
Välja en text-TV-sida .....................................................................................
Lagra Text-TV-sidor.......................................................................................
40
41
42
43
44
◆ KOMPLETTERANDE ANSLUTNINGSINFORMATION
■
■
■
■
■
■
■
Ansluta till extern ingång/utgång ...................................................................
Ansluta till ljudutgången.................................................................................
Ansluta till RCA-ingången (modellberoende) ................................................
Ansluta till S-Videoingången (modellberoende) ............................................
Ansluta extra högtalare..................................................................................
Visa bilder från externa källor .......................................................................
Styra om en ingång till den externa utgången ...............................................
45
46
46
47
47
48
48
◆ ANVÄNDNINGSREKOMMENDATIONER
■
■
■
Programmera fjärrkontrollen för andra komponenter ....................................
- Fjärrkontrollkoder för TV-apparater............................................................
- Fjärrkontrollkoder för videobandspelare.....................................................
- Fjärrkontrollkoder för kabel-TV-boxar ........................................................
- Fjärrkontrollkoder för DVD-spelare ............................................................
Koppling av SCART-kontakt (EXT1, EXT2 eller EXT3).................................
Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonall ..........................................
Symboler
Tryck
☛
➢
Viktigt
Observera
5
49
50
51
52
52
53
54
Kontrollpaneler (modellberoende)
➢
SWE
6
Den faktiska utrustningen i din TV kan vara annorlunda, beroende på
modellen.
( a ) Val av ingångskälla
( e ) Kanalval
( b ) Tillfällig ljudavstängning
(f)
( c ) Menyvisning
( g ) Standby- och timerindikator
( d ) Volyminställning
( h ) Ström På/Av
Mottagare för fjärrkontrollen
Kontrollpaneler (modellberoende) (forts.)
➢
Den faktiska utrustningen i din TV kan vara annorlunda, beroende på
modellen.
( a ) Val av ingångskälla
( e ) Kanalval
( b ) Tillfällig ljudavstängning
(f)
( c ) Menyvisning
( g ) Standby- och timerindikator
( d ) Volyminställning
( h ) Ström På/Av
SWE
Mottagare för fjärrkontrollen
7
Anslutningspaneler (modellberoende)
SWE
TVns framsida
TVns sida
Videoingång
Automatisk konvergens
Videoingång
Automatisk konvergens
Ljudingång
Ljudingång
S-Videoingång
TVns baksida
Anslutningar för mitthögtalare (Tillval)
Anslutningar för bakre högtalare
75Ω koaxialkontakt för antenn/kabel-TV-nät
Ljud/Video Ingång/utgång
Ljudutgång
8
S-Videoingång
Använda ett visningsdäck
SWE
Du kan t.ex. visa en videobandspelare eller dvd-spelare med
visningsdäcket.
SP47W3/55W3/65W3
SP47W3/55W3/65W3
1
Tryck på symbolen “
2
Fatta tag i luckans mitt och lyft upp den i pilens riktning tills ett
klickande ljud hörs.
3
Placera en komponent i visningsdäcket, fatta tag i luckans mitt och
tryck ned den.
4
Stäng luckan genom att trycka på “
” på visningsdäckets mitt.
”.
SP54T8/62T8
SP54T8/62T8
1
Fatta tag i luckans mitt och lyft upp den i pilens riktning.
2
Placera en komponent i visningsdäcket, fatta tag i luckans mitt och
tryck ned den.
➣
Enbart komponenter med en maximal höjd på 126 mm
kan visas. När en komponent visas i visningsdäcket ska
den placeras 30 mm från framsidan och 20 mm från
endera sida.
SP43W6
9
Infraröd fjärrkontroll
SWE
TV VILOLÄGE
VISA KANALINFORMATION
VÄLJA TUNER/
KABEL-TV-NÄT
NÄR DU TRYCKER PÅ EN KNAPP VISAS
‘
’ SAMT VALT LÄGE (TV,
VIDEOBANDSPELARE, KABEL-TV-BOX,
DVD ELLER DIGITAL-TV-BOX) OCH
ÅTERSTÅENDE BATTERISTYRKA MED
EN LED-LAMPA
FÅ FJÄRRKONTROLLEN ATT STYRA
TV, VIDEOBANDSPELARE, KABEL-TVBOX, DVD-SPELARE
SIFFERKNAPPAR FÖR
DIREKTÅTKOMST
(KANAL / TEXT-TV-SIDA)
ETT-, TVÅ- ELLER TRESIFFRIGT
KANALVAL/LAGRA TEXT-TV
(TILLVAL)
ÖKA VOLYMEN
STÄNGA AV LJUDET TILLFÄLLIGT
VÄXLA UPPREPADE GÅNGER
MELLAN DE TVÅ SENAST VISADE
KANALERNA
NÄSTA KANAL/
TEXT-TV-SIDA
VAL AV EXTERN INGÅNG/
VAL AV TEXT-TV-LÄGE
(LISTA/FLOF)
SÄNKA VOLYMEN
TEXT-TV VISNING/
BLANDA BÅDE TEXT-TVINFORMATION OCH NORMALT TVPROGRAM
VISA MENYN/
TEXT-TV-INDEX
FÖREGÅENDE KANAL/
FÖREGÅENDE TEXT-TV-SIDA
VISA INFORMATION/
VISA TEXT-TV
LÄMNA EN SKÄRM
FLYTTA MARKÖREN I
BILDSKÄRMSMENYN
VÄLJA LJUDEFFEKT
VÄLJA SURROUNDLÄGE
TEXT-TV ÄMNESVAL
VÄLJA BILDFORMAT/
TEXT-TV-FORMAT
AUTOMATISK AVSTÄNGNING
DNIe PÅ/AV/DEMO
TEXT-TV (UNDERORDNAD SIDA)
INSTÄLLNING AV
FJÄRRKONTROLLEN
AVBRYTA TEXT-TV
OM FJÄRRKONTROLLEN INTE
FUNGERAR KORREKT SKA
BATTERIERNA TAS UT, TRYCK
SEDAN PÅ
ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN
I CA. 2~3 SEKUNDER. SÄTT I
BATTERIERNA IGEN OCH PROVA
FJÄRRKONTROLLEN.
➢
10
BEKRÄFTA DITT VAL
(LAGRA ELLER ENTER)
VÄLJA BILDEFFEKT
VÄLJA LJUDLÄGE
FRYS BILDEN
BILD-I-BILD-FUNKTIONER (BIB):
- AKTIVERA ELLER AVAKTIVERA BIB
(BIB PÅ)
- VÄXLA MELLAN HUVUD- OCH
UNDERORDNAD BILD (VÄXLA)
- VÄLJA KANAL FÖR UNDERORDNAD
BILD (P^/∨)
VIDEO- ELLER DVD-FUNKTIONER:
- BAKÅTSPOLNING (
)
- STOPP ( )
- SPELA/PAUS (
)
- SNABBSPOLNING FRAMÅT (
)
LÅS TEXT-TV-SIDA
Fjärrkontrollens funktion kan påverkas av starkt ljus.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
SWE
Du måste sätta i eller byta batterierna till fjärrkontrollen när
du:
◆ Köper TVn
◆ Märker att fjärrkontrollen inte längre fungerar som den
ska
1
Tag bort locket på baksidan av fjärrkontrollen genom att
trycka symbolen ( ) nedåt och sedan dra ordentligt för att få av
det.
2
Sätt i två stycken R03-, UM4-, “AAA” 1,5 V-batterier eller
motsvarande. Se upp med polariteten:
◆ + på batteriet mot + på fjärrkontrollen
◆ - på batteriet mot - på fjärrkontrollen
3
Sätt tillbaka locket. Lägg det på plats på baksidan av
fjärrkontrollen och tryck in det på plats.
Ansluta till en antenn eller ett kabel-TV-nät
För att kunna visa kanalerna korrekt måste apparaten få signal
från en av de följande källorna:
◆ En utomhusantenn
◆ Ett kabel-TV-nät
◆ En satellitmottagare
1
I det första fallet måste du ansluta antennen eller kabeln från
kabel-TV-nätet till den 75Ω koaxialkontakten på baksidan av
apparaten.
2
Om du använder en inomhusantenn måste du vrida den när
ställer in din TV så att du får en bild som är både skarp
och klar.
Ytterligare information finns under:
◆ “Lagra kanaler automatiskt” på sidan 19
◆ “Lagra kanaler manuellt” på sidan 20
TVns baksida
eller
Kabel-TV-nät
11
Slå på och stänga av TVn
SWE
Nätsladden är fäst på baksidan av TVn.
1
Sätt i nätsladden i ett lämpligt vägguttag.
2
Tryck på “ I ”-knappen (På/Av) på TVns framsida.
TV
anges på baksidan av TV-apparaten.
➣ Nätspänningen
Nätfrekvensen är 50 eller 60 Hz.
Resultat:
3
Slå på TVn genom att trycka på POWER (
Resultat:
➣
4
Indikatorn för vänteläge (Standby) på TVns framsida
tänds.
) på fjärrkontrollen.
Kanalen du senast tittade på väljs igen automatiskt.
Om du inte har lagrat några kanaler ännu syns ingen tydlig
bild. Se ”Lagra kanaler automatiskt” på sidan 19 eller "Lagra
kanaler manuellt" på sidan 22.
Tryck på “ I ” -knappen (På/Av) igen när du vill stänga av TVn.
Sätta TVn i vänteläge
Du kan ställa TVn i vänteläge (Standby) för att sänka strömförbrukningen.
TV
Vänteläget kan vara användbart om du vill avbryta tittandet
tillfälligt (t. ex. vid måltid).
1
Tryck på POWER (
Resultat:
2
) -knappen på fjärrkontrollen.
Bildskärmen stängs av och Standby-indikatorn på TVn
tänds (röd).
När du vill slå på TVn igen trycker du på POWER ( ) -knappen
igen.
Du kan också slå på tv:n genom att trycka på knappen
P
eller
.
➣
☛
12
Låt inte din TV stå i vänteläge någon längre tid (t. ex. om
du är på semester). Stäng av TVn genom att trycka på
“I” -knappen (On/Av) på TVns framsida. Du bör
dessutom dra ur antenn- och nätanslutningarna.
Lära känna fjärrkontrollen
SWE
Fjärrkontrollen används huvudsakligen för att:
◆ Byta kanaler och justera volymen
◆ Ställa in TVn med hjälp av skärmmenysystemet
Följande tabell visar de knappar som används mest och deras
funktioner.
Knapp
till
Visningsfunktion
TV
Menyfunktion
Används för att visa nästa
lagrade kanal.
-
Används för att visa
föregående lagrade kanal.
-
Används för att visa motsvarande kanaler.
För tvåsiffriga kanaler måste den andra siffran tryckas
in omedelbart efter den första.
Om detta inte lyckas, visas en ensiffrig kanal.
➢
-/--/---
Används för att välja kanalnummer som är högre än 9.
Symbolen “--” eller “---” visas när du trycker på knappen.
Ange det två- eller tresiffriga kanalnumret (modellberoende).
PRE-CH
Tryck på knappen PRE-CH. Tv:n går till den senaste kanalen
som visades.
För att snabbt växla mellan två kanaler som ligger långt från
varandra kan du ställa in den ena kanalen och välja den
andra kanalen med nummerknappen. Använd sedan
knappen PRE-CH för att snabbt växla mellan dem.
Används för att öka
volymen.
-
Används för att sänka
volymen.
-
MUTE
Används för att stänga av ljudet tillfälligt.
Tryck på knappen en gång till när du vill ha ljudet
tillbaka, eller tryck på knapparna
eller
.
MENU
Används för att visa
skärmmenysystemet.
➣
Används för att återgå till
föregående meny eller normal
visning.
-
Används för att...
◆ Visa en undermeny
som innehåller val för
det aktuella
menyalternativet.
◆ Öka/sänka värdet för ett
menyalternativ.
-
Används för att bekräfta
ditt val.
TV
Används för att slå på
TVn när den är i
vänteläge.
EXIT
-
Används för att lämna menysystemet och återgå direkt till
normal visning.
Används för att stänga
menysystemet och återgå
direkt till normal visning.
13
Plug & Play-funktion
SWE
När du slår på TVn första gången visas tre grundläggande kundinställningar automatiskt och i följande ordning: välja
språk, ställa in kanaler och ställa in klockan.
Plug & Play
1
Menyspråk
Tryck på POWER (
vänteläge.
Resultat:
Romana
усский
Español
Sverige
)-knappen på fjärrkontrollen om TVn står i
Meddelandet Plug & Play visas. Den blinkar en liten
stund, och sedan visas Menyspråk-menyn
automatiskt.
2
Välj lämpligt språk genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲ .
3
Tryck på MENU för att bekräfta valet.
Türkçe
Srpski
…† Välj
Resultat:
Öppna
Kontroll antenn ing
œ √ Välj
Avsluta
➣
4
Om du inte har valt något språk i Menyspråk -menyn,
försvinner Menyspråk-menyn efter c:a 30 sekunder.
Kontrollera att antennen är ansluten till TVn.
Tryck på knapparna ¦ eller ‹.
Resultat:
ATM
Land
Sverige
Välj önskat land genom att trycka på knapparna ¦ eller ‹.
6
Tryck på
Resultat:
P0 -----
œ √ välj
Start
➢
Tid
Klocka
--:--
Timer
Av
√ Välj
7
8
Kanalerna lagras i en ordningsföljd som visar deras
placering inom frekvensområdet. Sökningen avslutas
automatiskt. När kanalerna har lagrats visas menyn
Tid med Klocka markerat.
Tryck på MENU (
)-knappen om du vill avbryta
sökningen innan den är avslutad.
Se “Ställa in och visa aktuell tid” på sidan 36.
Tryck på MENU (
Resultat:
14
-knappen för att söka efter kanaler.
Tryck på knapparna ¦ eller ‹ för att välja timmen eller minuter.
Ställ in timme eller minuter genom att trycka på knapparna
▼ eller ▲.
➣
Avsluta
Enjoy viewing your new TV.
Menyn ATM visas.
5
0%
0 MHz
Meddelandet Kontroll antenn ing visas.
)-knappen när du är klar.
Meddelandet Enjoy viewing your new TV (Lycka
till med tittandet) visas. Därefter visas den lagrade
kanalen.
Plug & Play-funktion (forts.)
SWE
Om du vill återställa denna funktion ...
SETUP
TV
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Välj SETUP genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Resultat:
De alternativ som är tillgängliga i gruppen SETUP
visas.
3
Tryck på
4
Välj Plug & Play genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Tryck på
-knappen.
Resultat:
Menyspråk
√
Tid
√
Konvergens
√
Plug & Play
√
AV inställn
√
Demonstration
√
Blå bakgrund
På
…† Flytta
Öppna
Avsluta
-knappen.
Denna funktion startar genom att visa meddelandet
Plug & Play visas.
Välja språk
När du börjar använda din TV första gången måste du välja vilket
språk som skall användas för att visa menyer och meddelanden.
1
2
Menyspråk
√
Tryck på MENU-knappen.
Tid
√
Konvergens
√
Resultat:
Plug & Play
√
AV inställn
√
Huvudmenyn visas.
Välj SETUP genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Resultat:
3
SETUP
TV
Tryck på
Resultat:
De alternativ som är tillgängliga i gruppen SETUP
visas.
Demonstration
√
Blå bakgrund
På
…† Flytta
-knappen.
Öppna
Menyspråk
Menyn Menyspråk väljs.
Romana
4
Tryck på
-knappen igen.
усский
Español
Resultat:
5
Tillgängliga språk visas.
Välj det önskade språket genom att trycka på knapparna ▼ eller
▲.
Sverige
Türkçe
Srpski
…† Välj
Avsluta
15
Avsluta
Visa demonstrationen
SWE
Om du vill lära känna de olika menyerna som finns i din TV kan du
titta på den inbyggda demonstrationen.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Välj SETUP genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲ .
Resultat:
SETUP
TV
Menyspråk
√
Tid
√
Konvergens
√
Plug & Play
√
AV inställn
√
Demonstration
√
Blå bakgrund
På
…† Flytta
Demonstration
Prog. scan
:
Auto
Färgton
:
Normal
Melodi
:
Av
Stillbild
12BIB
Ton kontroll
Avsluta
16
Tryck på
4
Välj Demonstration genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Tryck på
-knappen.
➣
Avsluta
De alternativ som är tillgängliga i gruppen SETUP
visas.
3
Resultat:
Öppna
Huvudmenyn visas.
-knappen.
Var och en av menyerna visas i turordning.
Tryck på MENU (
)-knappen på fjärrkontrollen om du vill
avsluta demonstrationen.
Ställa in konvergensen
SWE
Om färgen är utspridd eller ”utsmetad” på skärmen behöver
du antagligen justera konvergensen. Använd fjärrkontrollen
när du ställer in konvergensen. (Du kan inte ställa in konvergensen
med knapparna på manöverpanelen.)
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Välj SETUP genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Resultat:
SETUP
TV
Menyspråk
√
Tid
√
Konvergens
√
Plug & Play
√
AV inställn
√
Demonstration
√
Blå bakgrund
På
…† Flytta
Öppna
Avsluta
De alternativ som är tillgängliga i gruppen SETUP
visas.
Konvergens
3
Tryck på
4
Välj Konvergens genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Tryck på
-knappen.
Resultat:
5
Tryck på
Resultat:
6
-knappen.
De alternativ som är tillgängliga i gruppen Konvergens
visas. RÖD är valt.
RÖD
√
BLÅ
√
Perfekt Fokus
√
…† Flytta
Öppna
Avsluta
-knappen igen.
Ett rutnätsmönster visas.
Ställ in konvergensen med hjälp av fjärrkontrollen.
◆ Använd knapparna ▼/▲/¦/‹ för att välja läge i alla riktningar.
◆ Välj röd eller blå konvergens genom att trycka på “0”-knappen.
◆ Du kan flytta linjen så att den sammanfaller med den
horisontella eller vertikala mittlinjen med hjälp av
volymknapparna ( ,
) och kanalknapparna ( ,
).
Det betyder att du skapar en horisontell eller en vertikal linje
som är så vit som möjligt.
◆ Tryck på MENU (
)-knappen när du vill avsluta.
Du kan ställa in konvergensen automatiskt för att få den optimala
fabriksinställningen.
7
Konvergens
RÖD
√
BLÅ
√
Perfekt Fokus
√
…† Flytta
Öppna
Välj Perfekt Fokus i gruppen SETUP.
Därefter trycker du på
-knappen.
Resultat:
Utför inställningen Perfekt fokus i följande ordning:
grön ➞ röd ➞ blå.
När markören har blinkat i en sekund är funktionen
Perfekt fokus avslutad.
➣
När du har ställt in underbilden i läge “12 BIB” eller
“3 BIB” fungerar inte funktionen Perfekt fokus.
17
Avsluta
Visa en extern signalkälla
SWE
Använd fjärrkontrollen för att växla mellan visning av signalen från
ansluten utrustning, t.ex. videobandspelare, DVD-spelare, digitaltv-boxar och tv-källan (sändning eller kabel).
Ange
TV
TV/Videolista
√
Ändra namn
√
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
…† Flytta
Öppna
Avsluta
TV/Videolista
TV
EXT1
----
EXT2
----
EXT3
----
EXT4
----
S-Video
----
…† Flytta
Öppna
√
Ändra namn
√
Tryck på
4
Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja TV/Videolista.
Tryck på
-knappen.
Resultat:
5
➢
6
7
Avsluta
Tryck på MENU-knappen.
----
EXT2
----
EXT3
----
EXT4
----
S-Video
----
…† Flytta
œ √ Välj
Avsluta
Ändra namn
EXT1
Video
EXT2
----
EXT3
----
EXT4
----
S-Video
----
…† Flytta
œ √ Välj
18
Avsluta
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja Ändra namn.
Alternativen i gruppen Ändra namn.
8
Tryck på
9
Tryck på knappen ¦ eller ‹ för att välja extern enhet:
Video - DVD - Digitalbox - Dig. box/sat Satellitmottagare - AV Receiver - DVD Receiver - Spel
- Videokamera - DVD/Video - PC.
10
Ställ in andra signalkällor (EXT2, EXT3, EXT4, S-Video) med
metoden som beskrivs ovan.
Ändra namn
EXT1
Alternativen i gruppen TV/Videolista visas.
Du kan välja mellan följande uttag när utrustningar ansluts
till tv:n: EXT1, EXT2 eller EXT3 på tv:ns baksida och EXT4
eller S-Video på tv:ns sidopanel.
Resultat:
Öppna
-knappen.
Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja signalkälla och tryck
sedan på knappen
.
Resultat:
…† Flytta
Alternativen i gruppen Ange visas.
3
Avsluta
TV/Videolista
Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja Ange.
Resultat:
Ange
TV
Huvudmenyn visas.
-knappen.
Lagra kanaler automatiskt
SWE
Du kan söka inom det frekvensområde som finns hos dig
(frekvensområdet beror på ditt land). Automatiskt tilldelade
kanalnummer kan avvika från verkliga eller önskade kanalnummer.
Du kan emellertid sortera numren manuellt och ta bort de kanaler
du inte vill titta på.
1
Kanal
TV
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
Land
Sverige
ATM
√
Lagra manuellt
√
Sortera
√
Pr. namn
√
Redigerin
√
√
Pr. visning
Huvudmenyn visas.
…† Flytta
2
Öppna
Avsluta
Välj Kanal genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Resultat:
De alternativ som är tillgängliga i gruppen Kanal
visas.
Land
Schweiz
3
4
5
Tryck på
-knappen.
Resultat:
Land väljs.
Tryck på
-knappen igen. Välj ditt land genom att trycka på
knapparna ▼ eller ▲.
Länderna visas i följande ordning:
Belgien - Tyskland - Spanien - Frankrike - Italien –
Nederländerna - Schweiz - Sverige - Storbritannien Öst Europa - Övriga
➢ Om du har valt alternativet Övriga men inte vill avsöka
frekvensområdet PAL lagrar du kanalerna manuellt (se
sidan 22).
Storbritannien
Öst Europa
Övriga
…† Välj
Kanal
De alternativ som är tillgängliga i gruppen Kanal
visas.
6
Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja ATM.
Tryck på
-knappen.
7
Tryck på
Resultat:
➢
-knappen igen för att starta sökningen.
Kanalerna lagras i en ordningsföljd som visar deras
placering inom frekvensområdet. Sökningen avslutas
automatiskt.
Avsluta
TV
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
8
Sverige
Land
Sverige
ATM
√
Lagra manuellt
√
Sortera
√
Pr. namn
√
Redigerin
√
Pr. visning
√
…† Flytta
Öppna
Avsluta
ATM
Land
Sverige
0%
P0 -----
0 MHz
œ √ Välj
Start
Tryck på MENU (
)-knappen om du vill avbryta
sökningen innan den är avslutad.
ATM
När kanalerna har lagrats kan du:
◆
◆
◆
◆
◆
Land
Sortera dem i önskad ordning (se sidan 20)
Namnge de lagrade kanalerna (se sidan 21)
Ta bort en kanal (se sidan 24)
Fininställa kanalmottagningen vid behov (se sidan 23)
Aktivera den digitala brusreduceringen (se sidan 27)
Sverige
3%
P1 -----
67 MHz
Avsluta
19
Sortera de lagrade kanalerna
SWE
Kanal
TV
Land
Sverige
ATM
√
Lagra manuellt
√
Sortera
√
Pr. namn
√
Redigerin
√
1
…† Flytta
Öppna
2
Avsluta
Sortera
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
---------------------------------------------
√
Flytta
Välj
Avsluta
Tryck på
4
Välj Sortera genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Tryck på
-knappen.
…†
œ
Menyn Sortera visas.
Välj kanalnumret du vill flytta genom att trycka på knappen ▼ eller
▲. Tryck på ‹-knappen.
6
Välj till vilket programnummer kanalen ska flyttas genom att trycka
på knappen ▼ eller ▲. Tryck på ¦-knappen.
Resultat:
7
-----
-knappen.
5
-----------------------------------------
De alternativ som är tillgängliga i gruppen Kanal
visas.
3
Resultat:
…†
Huvudmenyn visas.
Välj Kanal genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Resultat:
Sortera
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
√
Pr. visning
Denna funktion kan du använda för att ändra programnumren på
lagrade kanaler. Detta kan vara nödvändig när du har använt
automatisk lagring. Du kan ta bort de kanaler du inte vill behålla.
Kanalen har flyttats till sin nya position och på liknande
sätt flyttas även alla de andra kanalerna.
Upprepa steg 5 till 6 tills du har flyttat alla kanalerna till önskade
programnummer.
Flytta
Add
Avsluta
Visa kanalavsökningsbild
1
Kanal
TV
Land
Sverige
ATM
√
Lagra manuellt
√
Sortera
√
Pr. namn
√
Redigerin
√
…† Flytta
20
Öppna
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Välj Kanal genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Resultat:
√
Pr. visning
Tryck på MENU-knappen.
De alternativ som är tillgängliga i gruppen Kanal
visas.
3
Tryck på
4
Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja Pr. visning.
Tryck på
-knappen.
Resultat: Alla kanaler som lagrats i minnet visas i ordningsföljd.
-knappen.
Avsluta
Namnge kanaler
SWE
Kanalnamn tilldelas automatiskt när kanalinformation sänds ut.
Dessa namn kan ändras, så att du kan ange nya namn.
1
2
Kanal
TV
Land
Sverige
Tryck på MENU-knappen.
ATM
√
Lagra manuellt
√
Resultat:
Sortera
√
Pr. namn
√
Redigerin
√
Huvudmenyn visas.
Välj Kanal genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
√
Pr. visning
Resultat:
De alternativ som är tillgängliga i gruppen Kanal
visas.
3
Tryck på
4
Välj Pr. namn genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Tryck på
-knappen.
Resultat:
5
6
-knappen.
Öppna
Avsluta
Pr. namn
Menyn Pr. namn (Namn) visas med den aktuella
kanalen automatiskt markerad.
Välj vid behov den kanal som ska få nytt namn genom att
trycka på knapparna ▼ eller ▲. Tryck på knapparna ¦ eller ‹.
Resultat:
…† Flytta
Pilar visas bredvid namnrutan.
Tryck på knapparna ▼ eller ▲ så att du kan välja en bokstav
(A - Z), en siffra (0 - 9) eller en symbol (-, mellanslag).
Flytta markören till föregående eller nästa teckenplats genom att
trycka på knapparna ¦ eller ‹.
7
När du har skrivit in namnet trycker du på
bekräfta namnet.
8
Upprepa steg 5 till 7 för varje kanal som ska ges ett nytt Pr. namn.
-knappen för att
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
---------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
--------…
--------- œ ----†
------------œ √ Flytta
----…† Välj
----Lagra
----Avsluta
-----
Flytta
œ √ Välj
Avsluta
…†
Pr. namn
21
√
Lagra kanaler manuellt
SWE
Du kan lagra upp till 100 TV-kanaler, inklusive de du tar emot via
kabel-TV-nät.
Kanal
TV
Land
Sverige
ATM
√
Lagra manuellt
√
Sortera
√
Pr. namn
√
Redigerin
√
När du lagrar kanaler manuellt kan du välja:
◆ Om du vill lagra alla kanaler som hittas
◆ Kanalnumret för varje lagrad kanal du vill kunna
identifiera
√
Pr. visning
…† Flytta
Öppna
Avsluta
1
Resultat:
Lagra manuellt
Färgsystem
AUTO
Ljudsystem
BG
Sök
2
Kanal
C5
Pr. Plats
P4
Fininst.
œ √ Välj
Lagra
Tryck på
4
Välj Lagra manuellt genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Tryck på
-knappen.
Resultat:
-knappen.
Alternativen i gruppen Lagra manuellt visas.
Färgsystem är markerat.
AUTO
Ljudsystem
5
BG
Sök
91MHz
Kanal
C5
Pr. Plats
P4
Ange önskad TV-standard genom att trycka på knapparna
¦ eller ‹ flera gånger.
Resultat:
Fininst.
…† Flytta
De alternativ som är tillgängliga i gruppen Kanal
visas.
3
Lagra manuellt
Färgsystem
Huvudmenyn visas.
Välj Kanal genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Resultat:
91MHz
…† Flytta
Tryck på MENU-knappen.
œ √ Välj
Lagra
6
Välj Ljudsystem genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Välj den önskade ljudstandarden genom att trycka på knapparna
¦ eller ‹ flera gånger.
Resultat:
22
Färgstandarderna visas i följande ordning:
AUTO- PAL - SECAM - NTSC4.43.
Färgstandarderna visas i följande ordning:
BG - DK - I - L.
Lagra kanaler manuellt (forts.)
SWE
7
Om du vet numret på kanalen som ska lagras ser gör du på
följande sätt.
◆ Välj Kanal genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
◆ Tryck på ‹-knappen.
◆ Välj C (antennkanal) eller S (kabelkanal) genom att trycka på
knapparna ▼ eller ▲.
◆ Tryck på ‹-knappen.
◆ Markera det önskade numret genom att trycka på knapparna
▼ eller ▲.
➣
Lagra manuellt
Färgsystem
AUTO
Ljudsystem
BG
Sök
91MHz
Kanal
C5
Pr. Plats
P4
Fininst.
œ √ Välj
…† Flytta
Om inget ljud hörs eller om ljudet är onormalt ljud
väljer du en annan ljudstandard.
Lagra
Lagra manuellt
Färgsystem
8
Om du inte känner till kanalnumren väljer du Sök genom att trycka
på knapparna ▼ eller ▲. Starta sökningen genom att trycka på
knapparna ¦ eller ‹.
Resultat:
9
Om mottagningen är svag kan du finjustera en kanal manuellt.
Välj Fininst. (Fininställa) genom att trycka på knappen ▼ eller
▲. Tryck på knappen ¦ eller ‹ tills både bild och ljud är klara och
tydliga.
➢
10
Mottagaren söker genom frekvensområdet tills den
första kanalen, eller den kanal du valde, visas på
skärmen.
BG
Sök
91MHz
Kanal
C5
Pr. Plats
P4
Fininst.
œ √ Ändra
…† Flytta
◆ Du kan ignorera alla ändringar som gjorts och återgå till
föregående inställning genom att trycka på den gröna
knappen (S.MODE).
◆ Om du inte kan fininställa en kanal kontrollerar du att
inställningarna för Färgsystem och Ljudsystem är
korrekta.
Färgsystem
AUTO
12
Upprepa steg 7 till 11 för varje kanal som ska lagras.
BG
Sök
91MHz
Kanal
C5
Pr. Plats
P4
Fininst.
œ √ Ändra
…† Flytta
Välj Pr. Plats genom att trycka på knapparna pressing the
▼ eller ▲ om du vill ge en kanal ett programnummer. Leta upp det
rätta numret genom att trycka på knapparna ¦ eller ‹.
Tryck på
-knappen för att lagra kanalen och tillhörande
programnummer.
Lagra
Lagra manuellt
Ljudsystem
11
☛
AUTO
Ljudsystem
Lagra
Tabort :
Fininst.
Kanalläge
◆ P (Programläge): När inställningen är avslutad har TVstationerna i ditt område tilldelats positionsnummer från P00
till maximalt P99. Du kan välja en kanal genom att ange
positionsnumret i detta läge.
◆ C (Verkligt kanalläge): Du kan välja en kanal genom att ange
det tilldelade numret för varje TV-station i detta läge.
◆ S (Kabelkanalläge): Du kan välja en kanal genom ange det
tilldelade numret för varje kabelkanal i detta läge.
Lagra manuellt
Färgsystem
AUTO
Ljudsystem
BG
Sök
91MHz
Kanal
C5
Pr. Plats
P4
Fininst.
…† Flytta
œ √ Välj
23
Lagra
Aktivera barnspärren och hoppa över oönskade kanaler
SWE
◆ Aktivera barnspärren
Med denna funktion kan du låsa TV:n så att den inte kan slås
på från den främre manöverpanelen. Du kan dock fortfarande
slå på den med fjärrkontrollen. På så sätt kan du genom att
förvara fjärrkontrollen på avstånd från obehöriga användare,
t.ex. barn, förhindra att de tittar på olämpliga program.
Kanal
TV
Land
Sverige
ATM
√
Lagra manuellt
√
Sortera
√
Pr. namn
√
Redigerin
√
Pr. visning
√
…† Flytta
Öppna
◆ Hoppa över oönskade kanaler
Du kan ta bort de kanaler du vill från de kanaler du har sökt.
När du söker genom de lagrade kanalerna kommer du inte att
se de kanalerna du har tagit bort. Alla kanaler du inte
specifikt har tagit bort kommer att visas vid sökningen.
Avsluta
Redigerin
1 ----2 ----3 ----4 ----5 ----6 ----7 ----8 ----9 ----10 - - - - 11 - - - - 12 - - - - 13 - - - - -
Barnlås
Add
Tabort
Av
Flytta
œ √ Välj
Avsluta
…†
2
Tryck på
4
Välj Redigerin (Kanalredigering) genom att trycka på knapparna
▼ eller ▲. Tryck på
-knappen.
Resultat:
Borta
œ √ Flytta
Välj
Lagra
Avsluta
Av
Adderad
œ √ Flytta
…† Välj
Lagra
Avsluta
24
-knappen.
Menyn Redigerin (Kanalredigering) visas med den
aktuella kanalen automatiskt markerad.
5
Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja numret på programmet
för vilken kanalen ska spärras. Tryck på ‹-knappen.
6
Tryck på ‹-knappen.
7
Om du vill låsa eller låsa upp kanalen väljer du På eller Av genom
att trycka på knappen▼ eller ▲. Tryck på
-knappen för att
bekräfta.
8
Tryck på ‹-knappen.
9
För att ta bort eller lägga till kanalen, välj Adderad (Raderad) eller
Borta (Lagt till) genom att trycka på knappen ▼ eller ▲. Tryck på
-knappen för att bekräfta
10
Upprepa steg 5 till 9 för varje kanal som ska redigeras.
…†
Add
Tabort
De alternativ som är tillgängliga i gruppen Kanal
visas.
3
Barnlås
På
Huvudmenyn visas.
Välj Kanal genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Resultat:
Redigerin
1 ----2 ----3 ----4 ----5 ----6 ----7 ----8 ----9 ----10 - - - - 11 - - - - 12 - - - - 13 - - - - -
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
Borta
Redigerin
1 ----2 ----3 ----4 ----5 ----6 ----7 ----8 ----9 ----10 - - - - 11 - - - - 12 - - - - 13 - - - - -
1
Välja en kanal efter information
SWE
Du kan visa listan över lagrade kanaler.
1
Tryck på knappen CHINFO.
Resultat:
2
En lista med de första 13 kanalerna visas.
Två textrutor till höger om listan anger:
◆ Om text-tv-funktionen är tillgänglig.
◆ Vilket ljudläge som används.
Om du vill ...
Så...
Bläddra bland
lagrade kanaler
Tryck på knappen ▼ eller ▲.
Resultat: Motsvarande kanal visas.
Välja en viss kanal
Tryck på TV (
)-knappen.
Resultat: Motsvarande kanal visas och
rutan Information försvinner.
➢
TV
Information
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
◆ Externa ingångar kan visas och bläddras igenom på
samma sätt.
-----------------------------------------------------
LNA Av
Mono
TTX Av
…† Välj
CH INFO Avsluta
◆ Du kan visa namnet på kanalen eller ingången genom
att trycka på knappen CHINFO.
Ändra bildstandard
Du kan välja den bildtyp som bäst motsvarar dina krav på
TV-tittandet.
Bild
TV
Bildval
1
2
Ändra
√
Prog. scan
Auto
Resultat:
Brus reducer
På
LNA
Av
Tryck på
Resultat:
3
Standard
Tryck på MENU-knappen.
De alternativ som är tillgängliga i gruppen Bild visas.
-knappen.
Alternativet Bildval markeras.
BIB
√
DNIe
På
…† Flytta
Välj den önskade bildeffekten genom att trycka på knapparna
¦ eller ‹ flera gånger.
Resultat:
➣
Du har tillgång till följande bildeffekter:
Standard - Film - Favorit - Skarp.
Du kan också ställa in dessa alternativ genom att trycka på
knappen P.MODE (Bildläge).
25
œ √ Välj
Avsluta
Ändra bildinställningarna
SWE
Din TV-apparat har flera inställningar som låter dig påverka
bildkvaliteten:
Bild
TV
Bildval
Standard
Ändra
√
Prog. scan
Auto
Brus reducer
På
LNA
Av
BIB
√
DNIe
På
…† Flytta
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
Öppna
Avsluta
2
Tryck på
3
Välj Ändra genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲ .
Tryck på
-knappen.
Resultat:
Ändra
Färgton
Normal
Kontrast
Färg
…† Flytta
œ √ Välj
Avsluta
De alternativ som är tillgängliga i gruppen Ändra
visas. Färgton är markerat.
Välj det alternativ du vill ändra (Sval2, Sval1, Normal, Varm1,
Varm2) genom att trycka på knapparna ¦ eller ‹.
5
Välj det alternativ du vill ändra på (Kontrast, Ljus, Skärpa, Färg
eller Färgton) genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Alternativet Färgton gäller endast NTSC.
Tryck på ¦ eller ‹ -knappen.
Resultat:
Ändra
Färgton
-knappen.
4
Ljus
Skärpa
De alternativ som är tillgängliga i gruppen Bild visas.
Det horisontella fältet visas. Flytta markören i det
horisontella fältet till vänster eller höger genom att
trycka på knapparna ¦ eller ‹.
Normal
Kontrast
➣
Ljus
Skärpa
Om du ändrar någon av dessa inställningar ändras
bildstandarden automatiskt till Favorit.
Färg
…† Flytta
œ √ Ändra
Kontrast
Avsluta
100
Frysa bilden som visas
Du kan frysa den aktuella bilden när du tittar på ett TV-program
genom att helt enkelt trycka på “STILL (
)”-knappen.
➣
26
Tryck på knappen igen när du vill återgå till normal
visning.
Extra bildinställningar
SWE
◆ Prog. scan
Du vill se att sökläget fungerar bäst i läge Natural Scan
(Naturlig) när det gäller att reducera lätt fladdring i bilden.
Det är emellertid möjligt att vissa TV-signaler (NTSC-M) kan
må bra av att du du väljer ett annat sökläge.
Auto, Natural Scan, Digital Scan och Progressive
sökning kan användas.
Bildval
◆ Brus reducer
Om den mottagna TV-signalen är svag kan du aktivera denna
funktion, som reducerar störningar och spökbilder som kan
förekomma på skärmen.
Bild
TV
Standard
Ändra
√
Prog. scan
Auto
Brus reducer
På
LNA
Av
BIB
√
DNIe
På
…† Flytta
Bildval
Standard
Detta är en mycket användbar funktion när TVn används
med svag signal och den förstärker TV-signalen i det svaga
signalområdet, men utan brus.
Ändra
√
Prog. scan
Auto
Detta fungerar bara vid svag signal. Detta lagras dessutom i
minnet för den aktuella kanalen.
BIB
√
DNIe
På
Brus reducer
På
LNA
Av
…† Flytta
1
Avsluta
Bild
TV
◆ LNA
œ √ Välj
œ √ Välj
Avsluta
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
Brus reducer
De alternativ som är tillgängliga i gruppen Bild visas.
2
Tryck på
3
Välj det aktuella alternativet (Prog. scan, Brus reducer eller
LNA) genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
4
Ändra inställningen genom att trycka på knapparna ¦ eller ‹.
På
-knappen.
◆ Prog. scan : Auto, Natural Scan, Digital Scan,
Progressive
◆ Brus reducer : Av eller På (aktivera)
◆ LNA : Av eller På (aktivera)
œ √ Välj
Bild
TV
Bildval
Standard
Ändra
√
Prog. scan
Auto
Brus reducer
På
LNA
Av
BIB
√
DNIe
På
…† Flytta
27
œ √ Välj
Avsluta
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
SWE
Bild
TV
Bildval
Standard
Ändra
√
Prog. scan
Auto
Brus reducer
På
LNA
Av
BIB
√
DNIe
På
…† Flytta
œ √ Välj
Denna funktion ger dig mer detaljerade bilder med 3D
brusreducering, förbättring av detaljer, kontrast och vithet. Ny
algoritm för bildkompensation ger dig en skarpare, klarare och mer
detaljerad bild. DNIeTM-tekniken anpassar alla signaler efter din syn.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
Avsluta
Huvudmenyn visas.
Välj Bild genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
2
Resultat:
De alternativ som är tillgängliga i gruppen Bild visas.
3
Tryck på
4
Tryck på knappen ▼ eller ▲ för att välja DNIe.
5
Tryck på knappen œ eller √ för att ändra inställningen.
◆ På: Aktiverar DNIe-läget.
◆ Av: Inaktiverar DNIe-läget.
◆ Demobild (tillval): Skärmen innan DNIe aktiveras visas till
höger och skärmen efter det att DNIe
aktiverats visas till vänster.
-knappen.
DNIe Demobild
DNIe På
DNIe Av
➣
Du kan även ställa in alternativen genom att trycka på
DNIe-knappen.
Ställa in Blå skärm
Om du inte tar emot någon signal, eller om signalen är mycket
svag, byter skärmen automatiskt ut den brusiga bildbakgrunden.
Om du vill fortsatta att titta på den dåliga bilden, måste du ställa
“Blå bakgrund” i läge “Av”.
SETUP
TV
Menyspråk
√
Tid
√
Konvergens
√
Plug & Play
√
AV inställn
√
Demonstration
√
Blå bakgrund
På
…† Flytta
28
œ √ Välj
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Välj SETUP genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Resultat: De alternativ som är tillgängliga i gruppen SETUP
visas.
3
Tryck på
4
Tryck på knappen † eller … för att välja Blå bakgrund.
5
Tryck på knappen œ eller √ för att ändra inställningen
(På eller Av).
Avsluta
-knappen.
Välja bildstorlek (modellberoende)
SWE
Du kan välja den bildstorlek som bäst motsvarar dina krav på
TV-tittning genom att helt enkelt trycka på knappen ”P.SIZE”.
Beroende på modellen kan du få följande bildstorlekar:
Auto wide
Förstorar och drar upp bilden från 4:3 till
16:9 bredd-/höjd-förhållande.
Wide
Ändrar bildförhållandet från 4:3 till 16:9.
Panorama
Ändrar den breda bilden till naturlig storlek.
Zoom1
Förstorar den normala 4:3-bilden med 120 %.
Lyftning är möjlig.
Zoom2
Förstorar den normala 4:3-bilden med 150%.
Lyftning är möjlig.
Normal
Normal 4:3-bild.
Cinema läge
Förstorar automatiskt den utsända signalen till rätt
bildstorlek.
➣
Bildstorleken kan inte ändras i BIB-läge (Bild-i-bild).
Storlek
Storlek
Storlek
Auto wide
Wide
Panorama
Storlek
Storlek
Storlek
Zoom1 … Höj †
Zoom2 … Höj †
Normal
Storlek
Cinema läge
◆ Normal modell (4:3)
Normal - Zoom1 - Zoom2 - Cinema läge
◆ Widescreen-modell (16:9)
Auto wide - Wide - Panorama - Zoom1 - Zoom2 - Normal Cinema läge
29
Ändra ljudstandard
SWE
Du kan välja vilken speciell ljudeffekt som ska användas när tittar
på vissa TV-program.
Ljud
TV
Ljudval
Favorit
Ton kontroll
√
Auto volym
Av
Melodi
På
Surround
Av
Audio ut
Standard
Höqtalare
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Välj Ljud genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Resultat: De alternativ som är tillgängliga i gruppen Ljud visas.
3
Tryck på
Resultat:
4
Välj den önskade ljudeffekten genom att trycka på knapparna
¦eller ‹ flera gånger.
Resultat: Du har tillgång till följande ljudeffekter:
Favorit - Standard - Musik - Film - Tal.
Av
…† Flytta
œ √ Välj
Avsluta
➣
-knappen.
Alternativet Ljudval markeras.
Du kan också ställa in dessa alternativ genom att
trycka på knappen S.MODE (Ljudläge).
Ändra ljudinställningarna
Du kan ställa in ljudet efter dina egna önskemål.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Välj Ljud genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Resultat: De alternativ som är tillgängliga i gruppen Ljud visas.
3
Tryck på
4
Välj Ton kontroll genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Tryck på
-knappen.
Resultat: De alternativ som är tillgängliga i gruppen
Ton kontroll.
5
Välj det alternativ som ska justeras genom att trycka på
knapparna ¦ eller ‹. Tryck på knapparna ▼ eller ▲ tills du har
kommit till önskad inställning.
Ljud
TV
Ljudval
Favorit
Ton kontroll
√
Auto volym
Av
Melodi
På
Surround
Av
Audio ut
Standard
Höqtalare
Av
…† Flytta
Öppna
Avsluta
Ton kontroll
R
➣
L
œ √ Flytta
…† Ändra
30
Avsluta
-knappen.
Om du ändrar någon av dessa inställningar, ändras
ljudstandarden automatiskt till Favorit.
Justera volymen automatiskt
SWE
Varje TV-kanal har sina egna signalförhållanden, vilket innebär att
du måste ändra volymen varje gång du byter kanal. Denna
funktion låter dig ställa in volymen för den önskade kanalen
automatiskt genom att sänka ljudnivån mär modulationssignalen
är hög eller att öka den när modulationssignalen är låg.
1
Ljudval
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
Ljud
TV
Favorit
Ton kontroll
√
Auto volym
Av
Melodi
På
Surround
Av
Audio ut
Standard
Höqtalare
Huvudmenyn visas.
Av
…† Flytta
2
œ √ Välj
Avsluta
Välj Ljud genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Resultat:
De alternativ som är tillgängliga i gruppen Ljud visas.
3
Tryck på
4
Välj Auto volym genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
5
Välj På genom att trycka på knappen ¦ eller ‹ för att aktivera.
button.
-knappen.
Lyssna på melodi
Du kan höra ett distinkt melodiljud när du slår av eller på TVapparaten.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Välj Ljud genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Resultat:
De alternativ som är tillgängliga i gruppen Ljud visas.
3
Tryck på
4
Välj Melodi genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲. .
5
-knappen.
Ljud
TV
Ljudval
Favorit
Ton kontroll
√
Auto volym
Av
Melodi
På
Surround
Av
Audio ut
Standard
Höqtalare
Av
…† Flytta
Välj På genom att trycka på knappen ¦ eller ‹ för att aktivera.
button.
31
œ √ Välj
Avsluta
Ställa in Dolby Digital
SWE
Detta läge gör att du kan njuta av Dolby Pro Logic Surround-ljud
med enbart surroundhögtalare anslutna till TV:n.
TVns baksida
På så sätt kan flera lägen för huvudhögtalarna, de mittersta
högtalarna och de bakre högtalarna väljas.
Surroundläge
Tillval
Ljudval
Stereo
Mono
✔
- Phantom
Stereo
Mono
✔
✔
- Wide
Stereo
Mono
✔
3D laud
Stereo
Mono
✔
✔
Hall
Stereo
Mono
✔
✔
Av
Stereo
Mono
✔
✔
Pro Logic - Normal
Ljud
TV
Favorit
Ton kontroll
√
Auto volym
Av
Melodi
På
Surround
Av
Audio ut
Standard
Höqtalare
Av
…† Flytta
Öppna
Avsluta
Surround
Läge
➢
Pro Logic
✔
✔
✔
✔
✔ ; Ljud
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Välj Ljud genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Bakre
Förd röaning
Resultat:
15ms
Test Ton
Av
œ √ Välj
Läge
3
Tryck på
4
Välj Surround genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Tryck på
-knappen.
Resultat:
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Center
Förd röaning
Av
œ √ Välj
6
Om du väljer Pro Logic visas de tillgängliga alternativen.
7
Välj Pro Logic genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Tryck på ¦ eller ‹ -knappen.
8
Välj alternativ genom att trycka på knappen ¦ eller ‹.
Surroundlägena visas i följande ordning.
Normal - Phantom - Wide
Du kan även välja de här alternativen genom att trycka på
knappen SURROUND.
Avsluta
Pro Logic
Vänst
Höcer
➣
Center
Bakre
Normal
Anslut Högtalare
Lagra
Menyn Surround visas med Läge valt.
Välj alternativ genom att trycka på knappen ¦ eller ‹.
Surroundlägena visas i följande ordning.
Pro Logic - 3D laud - Hall - Av
15ms
Test Ton
32
-knappen.
5
Bakre
Bakre
Läge
De alternativ som är tillgängliga i gruppen Ljud visas.
Avsluta
Surround
œ √ Välj
✔
Normal
Center
…† Flytta
✔
✔
1
Pro Logic
…† Flytta
Ingångssignal
Mitthögtalare
Huvudhögtalare
Bakre
högtalare
9
När du är nöjd med inställningarna trycker du på
att lagra dem.
-knappen för
Justera Dolby-inställningarna efter dina önskemål
SWE
Följande Dolby-inställningar kan ställas in efter dina speciella
önskemål.
◆ Volym för mitthögtalare och bakre högtalare
Läge
◆ Fördröjning för Pro Logic för bakre högtalare (mellan 15
och 30 ms)
Center
◆ Aktivering/avaktivering av testton för att simulera
volymen för varje högtalare
1
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Bakre
Förd röaning
15ms
Test Ton
…† Flytta
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Surround
Av
œ √ Ändra
Surround
Huvudmenyn visas.
Läge
Välj Ljud genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Pro Logic
Resultat:
Bakre
Pro Logic
Normal
Center
De alternativ som är tillgängliga i gruppen Ljud visas.
Förd röaning
3
Tryck på
4
Välj Surround genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Tryck på
-knappen.
Resultat:
5
6
…† Flytta
Menyn Surround visas med Läge valt.
Av
œ √ Ändra
Avsluta
Surround
Välj Pro Logic genom att trycka på knappen ¦ eller ‹.
Välj alternativ (Center (Mitt), Bakre, Förd röaning
(Tidsfördröjning), Test Ton (Testton)) genom att trycka på
knappen ▼ eller ▲. Tryck på knappen ¦ eller ‹ tills du har
kommit till önskad inställning.
När du är nöjd med inställningarna trycker du på
att lagra dem.
15ms
Test Ton
-knappen.
Läge
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Center
Bakre
Förd röaning
15ms
Test Ton
…† Flytta
7
Avsluta
Av
œ √ Ändra
Avsluta
-knappen för
Surround
➢
Läge
Tillverkas på licens av Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro
Logic” och den dubbla D-symbolen är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories.
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Center
Bakre
Förd röaning
15ms
Test Ton
…† Flytta
Av
œ √ Välj
33
Avsluta
Ställa in externt ljud
SWE
Denna funktion gör att du kan ange inställningar som passar dina
behov när utrustningen och utgången är ansluten till TV:n.
Ljud
TV
Ljudval
Favorit
Ton kontroll
√
Auto volym
Av
Melodi
På
Surround
Av
Audio ut
Standard
Höqtalare
Av
…† Flytta
œ √ Välj
1
Resultat:
Ljudval
2
√
Auto volym
Av
Melodi
På
Surround
Av
Audio ut
Standard
Höqtalare
Tryck på
4
Välj Audio ut genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
5
Välj önskat alternativ (Volym eller Standard ) genom att trycka på
knappen ¦ eller ‹
œ √ Välj
◆ Om du ställer in på Standard ...
- Kan volymnivån justeras med volymkontrollen på
ljudförstärkaren.
- Volymknapparna (MUTE,
eller
) på TV:n och
fjärrkontrollen fungerar inte.
Avsluta
6
34
-knappen.
◆ Om du vill justera volymnivån med TV:ns volymkontroll eller
en extern förstärkare ställer du in på Volym.
Av
…† Flytta
De alternativ som är tillgängliga i gruppen Ljud visas.
3
Favorit
Ton kontroll
Huvudmenyn visas.
Välj Ljud genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Resultat:
Avsluta
Ljud
TV
Tryck på MENU-knappen.
Välj Höqtalare genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Om du ställer in på På, hörs inget ljud från den inbyggda
högtalaren.
Välja ljudläge (modellberoende)
SWE
Knappen “DUAL I-II” visar/styr behandlingen och utmatningen av
ljudsignalen. När du slår på TVn är läget automatiskt inställt på
antingen ”Dual-I” eller ”Stereo”, beroende på den aktuella TVsignalen.
Indikering på skärmen
Vanlig sändning
(standardljud)
Mono (Normal användning)
↔
Vanlig +
NICAM Mono
Mono
Nicam
NICAM Stereo
Stereo ↔ Mono
Nicam
(Normal)
NICAM Dual-I/II
Dual-I → Dual-II → Mono
Nicam
Nicam (Normal)
A2
Stereo
Vanlig sändning
(standardljud)
Mono (Normal användning)
Tvåspråkig eller Dual-I/II
Dual-I ↔ Dual-II
Stereo
➣
→
Mono
(Normal)
→
NICAM
Stereo
Sändningstyp
Stereo ↔ Mono
(Tvångsstyrd
mono)
◆ Om mottagningsförhållandena försämras kommer
lyssningen att bli lättare om läget är inställt på Mono.
◆ Om stereosignalen är svag och en automatisk omkoppling
sker, ska du koppla om till Mono.
◆ När du tar emot en monosignal i AV-läge ska du ansluta
till ingångskontakten ”AUDIO-L” på panelen (front- eller
sido-). Om monoljudet bara kommer från den vänstra
högtalaren skal du trycka på knappen DUAL I-II.
35
Ställa in insomningstimern
SWE
Du kan välja en tidsperiod på mellan 30 och 180 minuter innan tv:n
automatiskt går över till Vänteläge
1
Tryck på SLEEP ( ) -knappen.
Resultat: Menyn Insomn.timer visas.
◆ Om du inte har ställt in insomningstimern ännu
visas Av. Om du har ställt in timern visar skärmen
den tid som återstår innan TVn övergår till viloläget
(Standby).
2
Tryck på SLEEP ( )-knappen flera gånger så att du stegas
genom tiderna (30, 60, 90, 120, 150, 180 minuter)
Resultat: TVn övergår automatiskt till viloläget när timern når 0.
3
Tryck på SLEEP ( )-knappen flera gånger och välj Av om du vill
stänga av timerfunktionen.
Insomn. timer
Av
Ställa in och visa aktuell tid
Du kan ställa in TVns klocka så att aktuell tid visas när du trycker
på “INFO (
)”-knappen. Du måste också ställa in tiden om
du vill använda tidsinställd till- och frånslagning.
SETUP
TV
Menyspråk
√
Tid
√
Konvergens
√
Plug & Play
√
AV inställn
√
Demonstration
√
Blå bakgrund
På
…† Flytta
➣
Öppna
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Välj SETUP genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Resultat: De alternativ som är tillgängliga i gruppen SETUP
visas.
3
Tryck på
4
Välj Tid genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Tryck på
-knappen.
Resultat: De tillgängliga alternativen i gruppen Tid visas.
Klocka är markerat.
5
Du väljer timme-och minutvärdet genom att trycka på knapparna
¦ eller ‹. Ställ in timme eller minuter genom att trycka på
knapparna ▼ eller ▲.
6
Tryck på TV-knappen när du är klar.
Avsluta
Tid
Klocka
--:--
Timer
Av
√ Välj
Avsluta
Tid
Klocka
00:00
Timer
Av
√ Välj
…† Ändra
Avsluta
När du trycker på “ I ” -knappen (Av/På) på TVns
framsida kommer klockans inställning att nollställas.
-knappen.
7 Om du vill ...
Visa kanalinformationen
36
Trycker du på “INFO (
) ”- knappen...
En gång.
Visa aktuell tid
Två gånger.
Ta bort visningen
Tre gånger.
Slå på och stänga av TVn automatiskt
SWE
Du kan ställa in timerfunktionen för på/av så att TVn:
◆ Slås på automatiskt och ställer in den kanal du vill titta
på vid den tidpunkt du vill
SETUP
TV
◆ Stängs av automatiskt vid den tidpunkt du vill
➣
1
Det första steget är att ställa in TVns klocka (se ”Ställa in
och visa aktuell tid” på föregående sida).
√
Tid
√
Konvergens
√
Plug & Play
√
AV inställn
√
Demonstration
√
Blå bakgrund
På
…† Flytta
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Menyspråk
De alternativ som är tillgängliga i gruppen SETUP
visas.
3
Tryck på
4
Välj Tid genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Tryck på
-knappen.
Tid
-knappen.
Klocka
11:19
Timer
På
På tid
--:--
Av tid
--:--
…† Flytta
Resultat:
œ √ Välj
6
Välj Timer genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Välj På genom att trycka på ¦ eller ‹-knappen.
Resultat:
7
På tid och Av tid visas.
8
Välj Av tid genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲. På samma
sätt som ovan: ställ in den tidpunkt då du vill att TVn ska slås av
automatiskt.
➣
På
På tid
--:--
Av tid
--:--
…† Flytta
√ Välj
Avsluta
Tid
Klocka
11:19
Timer
På
På tid
00:00
Av tid
--:--
√ Välj
…† Ändra
Avsluta
Tid
◆ Om du lämnar TVn i viloläge (Standby) ...
- När du kommer fram till den automatiska avstängningen
tänds lysdioden (Viloläge och Timer) och lyser rött.
- När du kommer fram till tiden för automatisk tillslagning
tänds lysdioden och lyser orange.
◆ Om du slår på TVn innan Till-tiden har uppnåtts, tänds
lysdioden och lyser grönt.
➣
11:19
Timer
Välj På tid genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲. Ställ in
tiden då du vill att TVn ska slås på automatiskt.
◆ Välj timme eller minut genom att trycka på knapparna
¦ eller ‹. Ställ in timme eller minuter genom att trycka på
knapparna ▼ eller ▲.
Avsluta
Tid
De tillgängliga alternativen i gruppen Tid visas.
Klocka
5
Avsluta
Huvudmenyn visas.
Välj SETUP genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲ .
Resultat:
Öppna
Klocka
11:19
Timer
På
På tid
06:00
Av tid
…† Flytta
23:30
√ Välj
Strömavstängning vid frånvaro
När timern ställs in på “På”, stängs tv-apparaten av om du
inte använder några reglage 3 timmar efter det att tv:n
slagits på av timern. Denna funktion är enbart tillgänglig i
timerläget “På” och förhindrar olyckor på grund av
läckage eller överhettning som kan orsakas av att tv:n slås
på av timern och lämnas på en längre tid (t.ex. när du är
på semester).
37
Avsluta
Visa bild-i-bild (BIB)
SWE
Bild
TV
Bildval
Standard
Ändra
√
Prog. scan
Auto
Brus reducer
På
LNA
Av
BIB
√
DNIe
På
…† Flytta
Öppna
Du kan visa en underbild inne i huvudbilden för ett TV-program
eller från externa AV-apparater som t. ex. en videobandspelare
eller en DVD-spelare. På detta sätt kan du titta på ett TV-program
eller övervaka video från valfri ansluten apparat samtidigt.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
Avsluta
2
Välj Bild genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Resultat:
BIB
BIB
TV
Pr. Plats
P03
Storlek
Delad
Position
√
3
Tryck på
4
Välj BIB genom att trycka på knapparn ▼ eller ▲.
Tryck på
-knappen.
5
Välj På genom att trycka på ¦ eller ‹ knappen igen.
Resultat:
œ √ Välj
-knappen.
BIB
BIB
På
TV/Video
TV
Pr. Plats
Alternativen i gruppen BIB visas.
Avsluta
6
Välj TV/Video genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Leta reda på en källa för underbilden genom att trycka på
knapparna ¦ eller ‹.
Resultat:
P03
Storlek
Delad
Position
√
…† Flytta
De alternativ som är tillgängliga i gruppen Bild visas.
På
TV/Video
…† Flytta
Huvudmenyn visas.
œ √ Välj
7
Avsluta
Källorna visas i följande ordning:
TV - Ext1 Video - Ext2 Video - Ext3 Video Ext4 Video - S-Video.
Välj Pr. Plats genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲
Om du tittar på ett TV-program kan du välja vilken kanal du vill
titta på i underbilden genom att trycka på knapparna ¦ eller ‹.
➣
När du har ställt in underbildens källa (TV/Video) på TV,
kan du välja kanal för underbilden.
BIB
BIB
TV/Video
TV
Pr. Plats
P03
Storlek
Delad
Position
√
…† Flytta
8
På
œ √ Välj
Avsluta
BIB
På
TV/Video
TV
P03
Storlek
Delad
Position
√
…† Flytta
œ √ Välj
38
➣◆
12 BIB : Du kan visa upp 12 lagrade kanaler samtidigt
och spontant i underbilden
◆ I lägena 12 BIB eller 3 BIB kan du inte använda
funktionerna Swap (Byta) och Locate (Flytta)
(se nästa sida).
BIB
Pr. Plats
Välj Storlek genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Välj en storlek för underbilden genom att trycka på knapparna ¦
eller ‹.
Resultat: Storlekarna visas i följande ordning:
Delad - Stor - Liten - 12 BIB - 3 BIB.
Avsluta
Visa bild-i-bild (BIB) (forts.)
SWE
Tryck på knappen † eller … för att välja Position. Välj en plats
för den underordnade bilden genom att trycka på knappen
.
9
➣ Alternativen Stor eller Liten är tillgängliga för Position.
BIB
BIB
På
TV/Video
TV
Pr. Plats
Delad
Position
√
…† Flytta
☛
P03
Storlek
Öppna
Enkla funktioner på fjärrkontrollen.
Knappar
Funktion
PIP ON
Används för att aktivera eller stänga av BIB-funktionen
direkt.
SWAP
Används för att växla mellan huvudbilden och
underbilden.
När huvudbilden är i videoläge och underbilden
är i TV-läge kommer du kanske inte att höra
ljudet från huvudbilden när du trycker på SWAP
(
)-knappen efter att ha ändrat kanal för
underbilden. I så fall kan du byta kanal för
huvudbilden igen.
➣
P
/
Används för att välja den underordnade bildens kanal.
39
Avsluta
Text-TV-funktionen
SWE
De flesta TV-kanaler erbjuder information i textform via
Text-TV. Den erbjudna informationen innehåller:
◆ TV-programtider
◆ Nyhetsnotiser och väderleksrapporter
◆ Sportresultat
◆ Reseinformation
Denna information är uppdelad på numrerade sidor (se bilden).
Del
Innehåll
A
Valt sidnummer.
B
TV-kanalens identitet.
C
Aktuellt sidnummer eller sökstatus.
D
Datum och tid.
E
Text.
F
Statusinformation.
Text-TV-information
➣
Text-TV-information är ofta uppdelad på flera sidor
som visas i följd. Du kan komma åt dem genom att:
◆ Ange sidnumret
◆ Välja en titel i en lista
◆ Välja en färgad rubrik (Text-TV-systemet (FASTEXT))
40
Visa Text-TV-information
SWE
Du kan när som helst visa Text-TV-informationen på din TV.
Text-TV-informationen ska kunna visas korrekt
☛ Om
måste kanalmottagningen vara stabil, annars:
◆ kan information saknas
◆ kan vissa sidor inte visas
1
Välj Text-TV-kanalen genom att använda knapparna
P
eller
.
2
Aktivera Text-TV-läget genom att trycka på knappen TEXT/MIX
(
).
Resultat: Innehållssidan visas. Den kan uppdateras när som
helst genom att du trycker på
-knappen
(Innehållsförteckning).
3
Tryck på knappen TEXT/MIX (
) igen.
Resultat: Bildskärmen delas upp i två delar. Med denna dubbla
text-tv-funktion kan du titta på tv-programmet och texttv-informationen samtidigt på skärmen.
4
Om du vill titta på TV-programmet samtidigt som du tittar på TextTV-sidan trycker du bara på TEXT/MIX (
)-knappen igen.
5
Tryck på TV (
TV
)-knappen igen när du vill lämna Text-TV-läget.
41
Välja visningsalternativ
SWE
När du visar en Text-TV-sida kan du välja olika alternativ, beroende
på dina behov.
TV
Om du vill visa ...
◆ Dold text
(t. ex. svar på frågetävlingar)
(Visa)
◆ Normal skärm
(Visa) igen
◆ En undersida
(Undersida)
◆ TV-programmet medan du letar efter en sida
(Avbryt)
◆ Nästa sida
(Sida upp)
◆ Föregående sida
(Sida ned)
◆ Dubbelt så stora bokstäver i:
• Den övre halvan av skärmen
• Den undre halvan av skärmen
(Storlek)
• En gång
• Två gånger
◆ Normal skärm
• Tre gånger
➣
42
Trycker du på ...
Om du vill återgå till normal visning efter att ha använt
någon av funktionerna visa eller storlek trycker du på
knappen TV (
) igen.
Välja en Text-TV-sida
SWE
Du kan ange sidnumret direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
1
Ange det tresiffriga sidnumret som anges i innehållsförteckningen
genom att trycka på motsvarande sifferknappar.
Resultat:
TV
Räknaren för den aktuella sidan stegas och därefter
visas den sökta sidan. Om den sökta sidan är
kopplad till flera undersidor, kommer undersidorna att
visas i följd. Om du vill stoppa bläddringen på en viss
sida kan du trycka på
(Stopp). Tryck på den igen
när du vill fortsätta bläddringen.
2
Om TV-företaget använder FASTEXT-systemet är de olika
ämnena som visas på en Text-TV-sida färgkodade, och de kan
väljas genom att du trycker på de färgade knapparna på
fjärrkontrollen. Tryck på den färgade knapp som motsvarar det
ämne du vill välja. De tillgängliga ämnena anges på statusraden.
Resultat: Sidan visas tillsammans med annan färgad information
som du kan välja på samma sätt.
3
Om du vill visa den föregående eller den nästa sidan trycker
du på motsvarande färgade knapp.
4
Om du vill visa den underordnade sidan gör du på följande sätt.
◆ Tryck på knappen
(underordnad sida).
Resultat: De tillgängliga underordnade sidorna visas.
◆ Du kan bläddra igenom underordnade sidor genom att
använda någon av knapparna
eller
.
5
När du är klar trycker du på knappen TV (
normal visning.
) för att återgå till
43
Lagra Text-TV-sidor
SWE
Du kan lagra upp till fyra Text-TV-sidor för att visa dem vid ett
senare tillfälle.
1
Välj LIST-läget med hjälp av
Resultat:
➣
44
-knappen.
Fyra tresiffriga nummer visas i olika färger.
-knappen används för att växla mellan LIST och FLOF
lägena.
2
Tryck på den färgade knappen som motsvarar sidan som skall
bytas ut.
3
Ange det nya sidonumret med hjälp av sifferknapparna.
4
Upprepa steg 2 och 3 för varje sida som ska lagras genom att
använd en knapp i annan färg varje gång.
5
Tryck på knappen
(Lagra) tills motsvarande segment blinkar.
Ansluta till extern ingång/utgång
SWE
➢
EXT1 används för utrustning med en RGB-utgång, t. ex. videospel eller
videoskivspelare.
Videobandspelare
②
①
TVns baksida
DVD
③
eller
Dekoder /
videospel
eller
Videoskivspelare
① Denna ände kan vara utrustad med:
◆ En SCART-kontakt
◆ En S-Video-kontakt och två RCA-kontakter (V+H; EXT 2
◆ Tre RCA-kontakter (VIDEO + AUDIO V och H)
② Om du har en andra videobandspelare och vill kopiera ett band, ska du
Satellitmottagare
➃
ansluta källan till EXT1 och målet till EXT2. Då kan du styra om signalen
från EXT1 till EXT2.
③ Om du har en dekoder ska du ansluta den till videobandspelaren och
sedan videobandspelaren till TV-apparaten.
➃ När du vill spela in ett program ansluter du mottagaren till EXT1 och
videobandspelaren till EXT2, så att du kan styra om signalen från EXT1 till
EXT2.
☛
När du ansluter ett ljud- eller videosystem till din TV måste
du se till att alla apparater är avstängda.
Läs den dokumentation som levereras med din utrustning.
Där finns detaljerad information och därtill hörande
säkerhetsföreskrifter.
45
Ansluta till ljudutgången
SWE
➢
RCA-kontakterna AUDIO OUT (Ljud ut) används för utrustning som t. ex. ljudsystem
(för att kunna utnyttja surround-effekten fullt ut).
TVns baksida
Ljudsystem
Ansluta till RCA-ingången (modellberoende)
➢
RCA-kontakterna (VIDEO + AUDIO L och R) används för utrustning som t. ex. videokameror,
videoskivspelare och vissa videospel.
TVns sida
Videokamera
Videospel
TVns framsida
Videoskivspelare
46
Ansluta till S-Videoingången (modellberoende)
SWE
➢
Kontakterna S-VIDEO och RCA (AUDIO L + R) används för utrustning med S-Videoutgång, som t.
ex. en videokamera eller en videobandspelare.
TVns sida
①
Videokamera
och
Videobandspelare
(VCR)
①
TVns framsida
och
① Om du vill spela upp bilder och ljud måste du använda både S-VIDEO-kontakten och RCA-kontakten.
Ansluta extra högtalare
Om du vill kunna använda surroundsystemet
ansluter du extra högtalare.
TVns baksida
Högtalarterminalerna finns på TV:ns baksida:
◆ Två för den vänstra surround-högtalaren
(märkt med L)
◆ Två för den högra surround-högtalaren
(märkt med R)
◆ Två för mitthögtalaren (märkt med C), tillval
➢
Om du vill förbättra ljudkvaliteten ansluter du:
◆ Den röda sladden till den röda terminalen
◆ Den svarta sladden till den svarta terminalen
47
Visa bilder från externa källor
SWE
När du har anslutit dina olika ljud- och videosystem kan du visa
olika källor genom att välja respektive ingång.
TV
1
Kontrollera att alla nödvändiga anslutningar har gjorts.
2
Slå på TVn och tryck sedan på VIDEO (
)-knappen flera
gånger.
Resultat : Ingångskällorna visas i följande ordning:
TV - EXT1 - EXT2 - EXT3 - EXT4 - S-Video.
➣
➣
Bilderna kan visas automatiskt beroende på vilken källa du
har valt.
Tryck på TV-knappen om du vill titta på TV (
)program igen. Ange numret på den kanal du vill titta på.
Styra om en ingång till den externa utgången
Din TV låter dig välja vilja ljud-/videosignaler som ska matas ut till
den externa kontakten.
SETUP
TV
Menyspråk
√
Tid
√
Konvergens
√
Plug & Play
√
AV inställn
√
Demonstration
√
Blå bakgrund
Öppna
Avsluta
AV inställn
EXT1
TV
EXT2
Monitor ut
EXT3
TV
œ √ Välj
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Välj SETUP genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Resultat : De alternativ som är tillgängliga i gruppen SETUP
visas.
3
Tryck på
4
Välj AV inställn genom att trycka på knapparna ▼ eller ▲.
Tryck på
-knappen.
Resultat : De alternativ som är tillgängliga i gruppen
AV inställn visas.
5
Välj den önskade utgången (EXT1, EXT2 eller EXT3) genom att trycka
på knapparna ▼ eller ▲.
6
Välj den källa som ska styras om till utgången genom att. trycka på
knapparna ¦ eller ‹.
På
…† Flytta
…† Flytta
1
Avsluta
➣
48
-knappen.
EXT1, EXT2 : Standard
EXT3 : Valfri
Programmera fjärrkontrollen för andra komponenter
SWE
Fjärrkontrollen till denna tv kan styra videobandspelare, kabel-tvboxar, DVD-spelare och digital-tv-boxar, förutom att styra tv:n.
➣
Det är inte säkert att fjärrkontrollen kan styra en TV från
en annan tillverkare.
1
Stäng av din videobandspelare, kabel-tv-box, DVD-spelare eller
digital-tv-box.
2
Tryck på SELECT-knappen. Läget ändras varje gång SELECTknappen trycks in. (Det nya läget visas på LED-skärmen.)
3
Tryck på SET -knappen.
4
Använd sifferknapparna för att ange tillverkarens kod. Alla koder
måsta innehålla tre siffror.
TV
Exempel: Tryck på 0, 0 och 6 om du vill ange koden “6”.
Tryck på 0, 7 och 6 om du vill ange koden “76”.
➣
5
Tryck på POWER ( )-knappen på fjärrkontrollen. Komponenten
du valde ska slås på. Om den slås på är din fjärrkontroll rätt
kodad.
➣
6
Fjärrkontrollens kodtabeller innehåller de koder du ska
använda för just din komponent. Om det anges mer än en
kod ska du prova var och en av dem tills du hittar den som
fungerar.
Om den inte slås på ska du upprepa stegen ovan, men
försöka med en av de andra koderna som anges för din
apparat. Om det inte finns några andra koder kan du
försöka med koderna “000” till “089” för
videobandspelare/DVD och “000” till “077” för kabelboxar.
När du har programmerat din fjärrkontroll trycker du på SELECTknappen när du vill styra din videobandspelare, kabel-tv-box,
DVD-spelare eller digital-tv-box.
➣
◆ Om din fjärrkontroll är inställd på läget VCR, CATV, DVD
eller STB kan volymknapparna fortfarande användas för
att ändra volymen på tv:n.
◆ När fjärrkontrollen är i läge TV eller CATV kan du
använda knapparna för videobandspelaren eller DVDn
(PLAY, PAUSE etc.) för att styra din videobandspelare
eller DVD.
49
Programmera fjärrkontrollen för andra komponenter
SWE
Fjärrkontrollkoder för TV-apparater
A-Mark
Admiral
Akai
Anam
88, 37, 90
MTC
26, 15, 6, 49, 93, 20, 8, 75
55
NEC
25, 75, 20, 8, 6, 5, 1, 1
20, 6
Nikei
50
Onking
50
Onwa
50
37, 47, 64, 41, 50
Aoc
6, 37, 20, 56
Bell & Howell
67
Optonica
Broksonic
68
Panasonic
Candle
6, 12, 20, 46, 50
Centrion
69
64, 72, 58, 82
Penney
61, 6, 49, 66, 18, 90, 50, 77, 25
45
Philco
1, 8, 88, 61, 6, 90, 50, 12, 98, 92, 100, 82, 20
Citizen
20, 46, 6, 50, 12, 90, 45, 9, 10
Philips
88, 1, 61, 6, 90, 12, 98, 92, 82, 20, 5, 57
Classic
50
Pioneer
65, 26
6
Portland
88, 6, 90
Concerto
Contec
Coronado
Craig
50, 78, 83, 81
Proton
1, 31, 6, 90, 77, 78
88, 90
Quasar
72, 58
7, 49, 50
Croslex
Crown
Curtis-Mathes
RCA
50
Realistic
1, 6, 20, 90, 17, 31
CXC
50
Daewoo
Radio Shack
30
88, 1, 93, 31, 32, 33, 38, 52, 2, 3, 92, 34,
Sampo
Samsung
Sanyo
50, 92, 25, 90
61, 6, 71, 66, 87, 20, 90, 1, 62
8, 49, 50, 25
1, 20, 90, 6, 19, 26, 49
88, 0, 61, 28, 44, 29, 81, 48, 49, 90, 92, 51
89, 80, 62, 78, 13, 14
46, 50, 35, 36, 4, 5, 6, 8
Scott
1, 50, 19, 90, 6
Daytron
1, 6, 20
Sears
88, 61, 6, 8, 90, 91, 89, 80, 15, 19
Dynasty
50
Sharp
88, 90, 85, 24, 25, 69
Emerson
88, 1, 90, 50, 83, 19, 30, 81, 20, 6, 25, 55,
23, 36
Fisher
8, 80, 61, 15, 125
Funai
50, 19, 69, 6
General Electric
Goldstar
1, 61, 72, 50, 58, 17, 18, 6, 49, 19, 90
88, 27, 1, 37, 10, 11, 42, 90, 39, 40, 92, 99
Signature
Sony
Soundesign
Spectricon
SSS
Sylvania
Hitachi
88, 6, 90, 71, 77, 70, 21, 22, 23, 25
Infinity
82
Tatung
82
Techwood
JBL
JC Penney
JVC
91, 92, 17, 20
60, 16, 128, 129
Kloss
92
KMC
88, 90, 13
KTV
88, 90, 50, 61, 20
50
Symphonic
Teknika
Telefunken
Telerent
TMK
84, 6, 114
77, 74
1, 50, 12, 6, 19
37
6, 50
1, 61, 6, 12, 98, 92, 20, 100, 82
2, 6, 90, 12, 20
72, 69
6, 59
88, 46, 6, 90, 50, 12, 19, 94, 84
96, 97
84
1, 6, 90
Programmera fjärrkontrollen för andra komponenter
SWE
Fjärrkontrollkoder för videobandspelare
Admiral
15, 88
Aiwa
24
Akai
26, 31, 32
Audio Dynamics
Bell & Howell
Broksonic
Candle
22, 25
MTC
Multitech
NEC
16, 24, 40, 41
11, 23, 25, 39, 55, 70, 73
Optimus
11
Panasonic
19
Pentax
16, 18 ,22, 54, 55, 61
16, 24
15
17, 62, 84, 86
14, 44
Pentex Research+
55
Canon
17, 62
Philco
17, 38, 62, 65
Citizen
16, 18, 22, 54, 55, 61
Philips
17
Colortyme
Craig
Curtis-Mathes
Daewoo
DB
23
Pioneer
14, 25, 42, 59
16, 21
Portland
53, 54, 61
9, 16, 17, 23, 24, 55, 62, 73, 76
Proscan
9
3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 54, 85
Quartz
11
23, 25
Quasar
17, 53
Dimensia
9
Dynatech
24
RCA
36
Samsung
Electrohome
Emerson
Fisher
Funai
General Electric
Go Video
Goldstar
Harman Kardon
Hitachi
Instant Replay
JC Penney
JCL
Kenwood
KLH
LG
Radio Shack/Realistic11, 15, 17, 18, 21, 24, 28, 36, 52, 62
17, 18, 19, 22, 24, 29, 32, 36, 43, 50,
Sansui
51, 56, 58, 66, 71, 74, 76, 77, 79
Sanyo
9, 14, 16, 17, 37, 44, 46, 63, 78
0, 16, 22, 31, 41, 51
25
11, 21
11, 21, 27, 28, 52, 57, 67
Scott
22, 50, 58, 77
24
Sears
11, 14, 18, 21, 27, 28, 44, 52, 57
9, 16, 17, 41, 62
Sharp
15, 36, 48, 54
Shintom
26, 35, 40, 64
16
18, 23, 55, 69
23
14, 24, 44, 45
17
11, 14, 16, 17, 23, 25, 39, 44, 60, 62
11, 17, 23, 25, 39, 55
11, 23, 25, 39, 55
82
1, 2, 7
Signature
Sony
Sylvania
24
26, 35, 47
17, 24, 38, 62, 65
Symphonic
24
Tandy
11, 24
Tatung
Teac
39
24, 39, 78
Technics
Teknika
17
17, 18, 24, 30
Lloyd
24
TMK
Logik
40
Toshiba
14, 22, 28, 57, 58
LXI
24
Toshiko
18
Magnavox
Marantz
17, 38, 62, 65
76
Totevision
16,18
11, 17, 23, 25, 38, 39, 55, 70
51
Programmera fjärrkontrollen för andra komponenter
SWE
Fjärrkontrollkoder för kabel-TV-boxar
Anvision
15, 16
Pioneer
Cable Star
15, 16
Randtek
26, 28, 52
15, 16
DaeHan
5
RCA
8, 35, 74
DaeRyung
3
Regal
11, 20, 21
Dongkuk
4
Regency
Eagle
10, 41
15, 16
SAEWOO
7
Eastern International
20
Samsung
0, 11, 30, 52, 71, 72
General Instrument
54
Signature
54
Spruce
35
Starcom
54
GI
12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 75, 76, 77
Hamlim
11, 12, 20, 21, 42, 56
Hitachi
45, 51, 54
Jerrold
12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 54, 70, 73
LG
6
Macom
45, 51
Magnavox
Nawoo
15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
1
Stargate2000
66
Sylvania
19, 67
TaePyungYang
Texscan
2
19, 67
Tocom
25, 29, 57, 58, 63
Unika
39, 40, 49
NSC
17
Universal
59, 60
Oak
24, 46
Viewstar
15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
Osk Sigma
24
Panasonic
11, 35, 47, 69
Philips
Warner Amex
Zenith
52
22, 50, 65, 69
15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
Fjärrkontrollkoder för DVD-spelare
Philips
7
ProScan
8
Sony
4
RCA
8
Samsung
0
Toshiba
2
Panasonic
6
Sharp
5
LG
1
CurtisMathes
9
JVC
3
52
Koppling av SCART-kontakt (EXT1, EXT2 eller EXT3)
SWE
Om du vill ansluta annan utrustning via SCART-kontakten på din TV ska du kontakta din
återförsäljare eller en kvalificerad tekniker och få honom att koppla AV-kabeln enligt nedan.
Stift
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
➢
Signal
Ljudutgång H
Ljudingång H
Ljudutgång V
Ljud chassi
Video chassi (RGB blå)
Ljudingång V
RGB blå ingång
Kopplingsspänning
Video chassi (RGB grön)
AV-Link (Ext 1)
RGB grön ingång
Video chassi (RGB röd)
RGB röd ingång
Släcksignal (RGB växling)
Video chassi
Släcksignal jord
Video utgång
Video ingång
Skärmning / chassi
Stiften 5, 7, 9, 11, 13, 15 och 16 används för RGB-bearbetning och ansluts
bara på kontakterna EXT1 eller EXT3.
53
Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal
SWE
Utför följande enkla kontroller innan du kontaktar Samsungs serviceavdelning.
Om du inte kan lösa problemet med hjälp av de följande anvisningarna ska du anteckna TV-apparatens
modell- och serienummer och kontakta din lokala återförsäljare.
Inget ljud eller bild
◆ Kontrollera att nätsladden sitter i vägguttaget.
◆ Kontrollera att du har tryckt på knappen “ I ” (På/Av) och på
POWER ( )-knappen.
◆ Kontrollera inställningen av kontrast och ljusstyrka.
◆ Kontrollera volymen.
Normal bild men inget ljud
◆ Kontrollera volymen.
◆ Kontrollera om någon har tryckt på MUTE (
fjärrkontrollen.
)-knappen på
Ingen bild eller svartvit bild
◆ Ändra färginställningarna.
◆ Kontrollera om du har valt rätt TV-system.
Ljud- och bildstörningar
◆ Försök hitta den elutrustning som stör TV-mottagningen och flytta
den längre bort från TVn.
◆ Anslut TVn till ett annat vägguttag.
Suddig eller snöig bild,
förvrängt ljud
◆ Kontrollera antennens riktning, placering och anslutning.
Denna störning beror ofta på att du använder en inomhusantenn.
Fel på fjärrkontrollen
◆ Byt ut fjärrkontrollens batterier.
◆ Rengör fjärrkontrollens övre kant (sändarfönstret).
◆ Kontrollera batterianslutningarna.
54
Anteckningar
SWE
55
- EFTERMARKNADSSERVICE
- Tveka inte att kontakta din återförsäljare eller
serviceverkstad om en ändring i din apparats funktion
antyder att något är fel i den.
ELECTRONICS
BP68-00084A-02
Download PDF