Samsung | SP-50L6HX | Samsung SP-46L6HX Bruksanvisning

BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 1
DLP TV
SP42L6HX
SP46L6HX
SP50L6HX
SP61L6HX
Brugervejledning
Læs denne vejledning omhyggeligt,
før apparatet tages i brug.
Gem vejledningen til senere brug.
Billede In Billede (PIP)
Tilstandfor Forbedringaf Svage Farver
Min Farve Kontrol
SRS TruSurroundXT
Digital Natural Image engine
Denne enhed er et digital apparat i klasse B.
Vind når du registrerer dit produkt på
www.samsung.com/global/register
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 2
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 3
Indhold
◆ TILSLUTNING OG KLARGØRING
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kontrolpaneler ...............................................................................................
Tilslutningspaneler.........................................................................................
Tilslutning til antenne eller kabelnetværk ......................................................
Tilslutning af en satellitmodtager eller dekoder .............................................
Fjernbetjening................................................................................................
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier ......................................................
Sådan tænder og slukker du for fjernsynet....................................................
Sådan sættes fjernsynet i standby ................................................................
Lær at bruge fjernbetjeningen .......................................................................
Plug & Play-funktionen ..................................................................................
Valg af sprog .................................................................................................
5
6
8
8
9
10
11
11
12
13
14
◆ BRUG AF FJERNSYNET
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Automatisk lagring af kanaler ........................................................................
Manuel lagring af kanaler ..............................................................................
Fravælgelse af uønskede kanaler .................................................................
Sortering af de lagrede kanaler .....................................................................
Aktivering af børnespærring ..........................................................................
Navngivning af kanaler ..................................................................................
Finindstilling af kanaler ..................................................................................
Brug af funktionen LNA (Low Noise Amplifier) ..............................................
Visning af kanalsøgningsbilledet ...................................................................
Visning af information ....................................................................................
Fastfrysning af det aktuelle billede ................................................................
Ændring af billedstandard..............................................................................
Justering af billedindstillinger.........................................................................
Valg af billedformat........................................................................................
Brug af funktionen Digital NR (støjreduktion) ................................................
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
...............................................
Indstilling af My Color Control (Easy Control)................................................
Indstilling af My Color Control - (Detail Control) ............................................
Symboler
Tryk
☛
Vigtigt
➢
Bemærk
Dansk - 3
15
16
18
19
20
21
22
23
23
24
24
25
26
27
28
28
29
30
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 4
➢
Indhold (fortsat)
◆ BRUG AF FJERNSYNET (fortsat)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Valg af filmtilstand .........................................................................................
Visning af billede-i-billede (PIP).....................................................................
Ændring af lydstandard .................................................................................
Justering af lydindstillinger ............................................................................
Indstilling af SRS TSXT .................................................................................
Automatisk justering af lydstyrken .................................................................
Nyd lyden fra de eksterne højttalere..............................................................
Valg af lydtilstand (afhængigt af modellen) ...................................................
Indstilling og visning af klokkeslæt ................................................................
Indstilling af sleep-timer.................................................................................
Sådan tændes og slukkes fjernsynet automatisk ..........................................
Indstilling af blå baggrund..............................................................................
Indstilling af lyd på melodi .............................................................................
Anvendelse af funktionen Colour Weakness Enhancement..........................
Indstilling af billede i PC-tilstand....................................................................
Visning af signal fra ekstern kilde ..................................................................
Tildeling af navne til eksterne kilder ..............................................................
31
32
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
46
(
◆ BRUG AF TEKST-TV
■
■
■
■
Tekst-tv..........................................................................................................
Visning af tekst-tv ..........................................................................................
Valg af visninger ............................................................................................
Valg af en bestemt side på tekst-tv ...............................................................
47
48
48
49
◆ ANDRE OPLYSNINGER OG TILSLUTNINGER
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tilslutning til de eksterne ind-/udgange .........................................................
Tilslutning til lydudgang .................................................................................
Tilslutning til S-Video-indgang .......................................................................
Tilslutning til digitalindgangen........................................................................
Tilslutning til komponentindgangen ...............................................................
Tilslutning til PC-indgang...............................................................................
Installation af PC-software (kun Windows)....................................................
PC/HDMI(DVI)-indgangstilstand....................................................................
Videreføring af et indgangssignal til en ekstern udgang................................
50
51
51
52
53
53
54
55
56
◆ ANBEFALINGER VEDRØRENDE BRUG
■
■
■
■
■
Indstilling af fjernbetjeningen .........................................................................
Programmering af fjernbetjeningen til andre komponenter ...........................
Udskiftning af lampe ......................................................................................
Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere .................................................
Tekniske specifikationer ................................................................................
Dansk - 4
57
58
60
61
62
➢
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 5
Kontrolpaneler
➢
Den faktiske udformning af dit fjernsyn kan være anderledes,
afhængig af model.
Skifter mellem
videoindgangstilstande
Viser skærmmenuen.
Regulerer lydstyrken
Vælger kanaler
Lysindikatorer
Åbner den valgte indstilling i
menusystemet
Billede Til/Fra
Tænd og sluk for tvapparatet
Fjernbetjeningssensor
(
:On,
TIMER
:Blinker,
LAMP
:Off)
STAND BY/TEMP
Indication
Standby-tilstand
En timerpilot lyser, når Timer Auto On eller Off vælges.
Normal drift.
Normal drift (når Timer Auto On eller Off vælges).
Lampen varmer op. Det normale billede kommer frem efter 25 sekunder.
Det normale billede kommer frem efter 25 sekunder. (når Timer Auto On
eller Off vælges).
Luftventilationsdækslet bag på tv'et er ikke installeret korrekt.
Tv'ets indvendige temperatur er over normalt. Rengør
luftventilationsdækslet på bagsiden af tv'et. Tænd for tv'et igen efter 1 time.
Lampen fungerer ikke. Kontakt et autoriseret servicecenter for at få hjælp.
➢
◆ Du kan trykke på knapperne til valg af kanal for at tænde for fjernsynet, når det er i standbytilstand, afhængigt af modellen.
◆ Når du bruger skærmmenuen, har knapperne til indstilling af lyd og valg af kanal den
samme funktion som knapperne …/†/œ/√ på fjernbetjeningen.
◆ Hvis fjernbetjeningen ikke længere fungerer, eller du har mistet den, kan du bruge
knapperne på fjernsynets kontrolpanel.
Dansk - 5
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 6
Tilslutningspaneler
➢
Den faktiske udformning af dit fjernsyn kan være anderledes,
afhængig af model.
Videoindgang
Dansk - 6
Lydindgang
S-videoindgang
➢
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 7
Tilslutningspaneler ( fortsat)
➢
Den faktiske udformning af dit fjernsyn kan være anderledes,
afhængig af model.
Fjernsynets bagside
ΠANT IN
Koaksialstik til antenne eller kabelnetværk.
ˆ PC IN (RGB / AUDIO L/R)
Tilsluttes til pc-lyd-/videoudgangene.
´ EXT 1, EXT 2, EXT 3
Indgange eller udgange til eksterne enheder,
såsom videobåndoptager, dvd-afspiller,
spilkonsol eller videodiskafspillere.
Ø DVI IN (AUDIO L/R)
Tilsluttes til lydudgangsstik for enhed med
DVI-udgang.
ˇ AUDIO OUT
Tilsluttes til ekstern forstærker.
¨ COMPONENT IN
Tilsluttes til lyd- og videoudgange for DVD
eller DTV Set-Top Box.
480i-/480p-/576i-/576p-/720p-/1080i Y-, PBog PR-videosignaludgange er tilgængelige.
∏ HDMI/DVI IN
Tilsluttes til den digitale enhed med HDMIeller DVI-udgang.
” SERVICE
Dette er til reparation og
softwareopgraderinger.
Dansk - 7
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 8
Tilslutning til antenne eller kabelnetværk
➢
Tv-kanalerne vises kun korrekt, hvis fjernsynet modtager et signal
fra en af følgende kilder:
◆ En udendørs antenne
◆ Et kabelnetværk
◆ Et satellitnetværk
1
I de første tre tilfælde kobles antennekablet eller netværkskablet til
ANT IN-stikket bag på fjernsynet.
2
Hvis du bruger en udendørsantenne, kan det være nødvendigt at
dreje den, når du indstiller fjernsynet, indtil du får et billede, der er
skarpt og tydeligt.
Hvis du vil have yderligere oplysninger, henvises der til:
◆ “Automatisk lagring af kanaler” på side 15.
◆ “Storing Channels Manually” on page 16.
Fjernsynets bagside
eller
Kabelnetværk
Tilslutning af en satellitmodtager eller dekoder
For at kunne se TV-programmer, der sendes via
satellitnetværk, skal en satellitmodtager sluttes til
fjernsynets side. For at kunne afkode et kodet
transmissionssignal skal en dekoder sluttes til fjernsynets
side.
Fjernsynets side
◆ Anvendelse af et RCA-kabel
Tilslut satellitmodtagerens (eller dekoderens) RCA-kabel til
en af RCA-stikkene på siden af fjernsynet.
◆ Anvendelse af et koaksialkabel
Tilslut et koaksialkabel til:
- satellitmodtagerens (eller dekoderens) udgangsstik
- antenneindgangen på fjernsynet.
➢
Hvis du ønsker at tilslutte både en satellitmodtager (eller
dekoder) og en video, skal du tilslutte:
◆ satellitmodtageren (eller dekoderen) til videoen
◆ og video til fjernsynet
Ellers sluttes satellitmodtageren (eller dekoderen) direkte
til TV-apparatet.
Dansk - 8
Satellitmodtager/Dekoder
S
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 9
Fjernbetjening
➢
Fjernbetjeningens signal kan blive påvirket af skarpt lys.
TÆND/SLUK
il
VALG AF BILLEDEFFEKT
BILLEDSTØRRELSE
r
NÅR DU TRYKKER PÅ EN KNAP, VISES
“
” SAMMEN MED DEN VALGTE
TILSTAND (TV, VCR, CATV, DVD ELLER
STB) SAMT TILBAGEVÆRENDE
BATTERIER PÅ LCD-SKÆRMEN.
MED DENNE KNAP KAN
FJERNBETJENINGEN ANVENDES TIL
TV, VIDEO, SET-TOP-BOKSEN (CATV),
DVD-AFSPILLER ELLER SET-TOP BOX
(STB)
DIREKTE KANALVALG
SKIFT GENTAGNE GANGE MELLEM DE
SIDSTE TO VISTE KANALER
EN ELLER TOCIFRET
KANALVÆLGER
NÆSTE KANAL/TEKST-TV NÆSTE SIDE
LYDSTYRKE OP
MIDLERTIDIG FRAKOBLING AF LYD
EXTERNAL INPUT SELECTION/
EKSTERN/TTV HOLD
LYDSTYRKE NED
FOREGÅENDE KANAL/
FOREGÅENDE SIDE I TEKST-TV
VALG AF TUNER/KABELNETVÆRK
DISPLAY INFORMATION/TELETEXT
REVEAL (VIS TTV)
AFSLUT VISNING
MENU/TEKST-TV-INDEKS
FLYT TIL DEN ØNSKEDE
MENUINDSTILLING/
JUSTER EN INDSTILLING
BEKRÆFT DIT VALG
(GEM ELLER ENTER)
VALG AF LYDEFFEKT
VALG AF LYDTILSTAND
➢
FASTFRYS HOVEDBILLEDE
Under PIP fryses hoved- og
underbilleder samtidigt.
TEKST-TV/KOMBINERET
TEKST-TV-INFORMATION OG
UDSENDELSE
AUTOMATISK SLUKNING/
ANNULLERING AF TEKST-TV
DNIe TIL/DEMO/OFF/
TEKST-TV-STØRRELSESVALG
ANGIV MBR-KODEN FOR
FJERNBETJENINGEN FOR
PRODUKTERNE UNDTAGET
SAMSUNG-PRODUKT (INDSTILLING)
HVIS DIN FJERNBETJENING IKKE
FUNGERER KORREKT, SKAL DU
TAGE BATTERIERNE UD OG
TRYKKE PÅ KNAPPEN RESET I
CA. 2-3 SEKUNDER.
SÆT BATTERIERNE I IGEN, OG
PRØV AT BRUGE
FJERNBETJENINGEN IGEN.
VALG AF TruSurround
XT-TILSTAND
VALG AF FASTEXT-EMNE
VISNING AF AKTUEL TID/
TEKST-TV-UNDERSIDE
PIP-FUNKTIONER:
- PIP TIL/FRA (PIP ON)
- SKIFT MELLEM HOVED- OG
UNDERBILLEDE (SWAP)
- KANALVALG FOR UNDERBILLEDE
(P
/
)
VIDEO-/DVD-FUNKTIONER;
- REWIND (REW)
- STOP
- AFSPILNING/PAUSE
- FAST FORWARD (FF)
Dansk - 9
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 10
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier
Batterierne til fjernbetjeningen skal indsættes/udskiftes, når du:
N
◆ Lige har købt fjernsynet
◆ Konstaterer, at fjernbetjeningen ikke fungerer
1
Fjern dækslet bag på fjernbetjeningen ved at presse symbolet
( ) nedad og derefter trykke dækslet af.
2
Sæt to R03-, UM4-, AAA-batterier (1,5 V) eller tilsvarende batterier
i. Husk at placere dem rigtigt i forhold til polariteten:
◆ - pol på batteriet til - pol på fjernbetjeningen
◆ + pol på batteriet til + pol på fjernbetjeningen
3
Sæt dækslet på plads igen ved at rette det ind efter bagsiden af
fjernbetjeningen og trykke det på plads.
Bland ikke forskellige batterityper; f.eks. alkaliske og
brunstensbatterier.
D
St
li
Dansk - 10
er
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 11
Sådan tænder og slukker du for fjernsynet
Netledningen sættes i bag på fjernsynet.
1
Sæt netledningen i en almindelig stikkontakt.
➢
Spændingen er angivet bag på fjernsynet, og frekvensen er
50 eller 60 Hz.
2
Sæt tænd/sluk-knappen på siden af fjernsynet på “ON” (I).
3
Tryk på knappen POWER (
“ ” på fjernsynets forside).
Resultat:
➢
4
) på fjernbetjeningen (eller knappen
Den sidst viste kanal vælges automatisk igen.
Hvis du endnu ikke har lagret kanaler, vises der kun
billedstøj. Se "Automatisk lagring af kanaler" på side 15 eller
"Manuel lagring af kanaler" på side 16.
TV
Sæt tænd/sluk-knappen på “OFF” (O) for at slukke for fjernsynet..
Sådan sættes fjernsynet i standby
Du kan sætte dit fjernsyn i standby for at spare på strømmen.
Standby-tilstanden kan være praktisk, hvis du ønsker at holde en
lille pause i TV-kiggeriet (f.eks. under et måltid).
1
Tryk på knappen POWER (
for skærmen.
Resultat:
2
☛
TV
Indikatoren STAND BY/TEMP på forsiden tændes.
Tryk på tasten POWER (
➢
) på fjernbetjeningen for at slukke
) igen for at tænde for skærmen igen.
Du kan også tænde ved at trykke på knappen P
en numerisk knap.
/
, TV eller
Tv-apparatet må ikke være på standby i længere tid ad
gangen (f.eks. mens du er på ferie). Sluk fjernsynet ved
at trykke på tænd/sluk-knappen bag på fjernsynet. Det er
bedst at tage netstikket ud af stikkontakten og frakoble
antennen.
Dansk - 11
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 12
Lær at bruge fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen bruges hovedsageligt til at:
◆ Skifte kanaler og justere lydstyrken
◆ Vise systemet med skærmmenuer.
Nedenstående tabel viser de hyppigst anvendte knapper og deres
funktioner.
Knap
til
Visningsfunktion
Menufunktion
Viser den næste lagrede
kanal.
-
Viser den foregående .
lagrede kanal
-
Viser de tilhørende kanaler.
Hvis du skal have fat i en kanal med to cifre, skal du
trykke på det andet ciffer straks efter det første.
Hvis du ikke gør det, vises en kanal med kun ét ciffer.
➢
Vælger en kanal med nummer 10 eller højere. Tryk på
denne tast, og symbolet “--” vises. Indtast det tocifrede
kanalnummer.
Skifter mellem de sidste to viste kanaler.
Hvis du hurtigt vil skifte mellem to kanaler, der ligger langt
fra hinanden, skal du stille ind på en kanal og derefter bruge
de numeriske taster for at vælge den anden kanal. Brug
derefter knappen PRE-CH til hurtigt at skifte mellem dem.
Øger lydstyrken.
-
Mindsker lydstyrken.
-
Frakobler lyden midlertidigt.
For at aktivere lyden igen skal du trykke på denne tast
igen eller på
eller
.
➢
Dansk - 12
Viser systemet med
skærmmenuer.
Vender tilbage til foregående
menu eller normal visning.
-
Til:
◆ Visning af en undermenu
med valgmulighederne for
det aktuelle menupunkt
◆ Forøgelse/reduktion af en
værdi i et menupunkt
-
Bekræfter dit valg.
-
Går ud af menusystemet og
vender tilbage til normal
visning.
N
g
in
BP68-00476K-00Dan_0316
7:32 PM
Page 13
Plug & Play-funktionen
Når man første gang tænder for fjernsynet, aktiveres flere
grundlæggende brugerindstillinger automatisk. Følgende
indstillinger er tilgængelige.
Plug & Play
Start Plug & Play
Start
1
Tryk på knappen POWER (
er i standby.
2
Vælg Start, og tryk på knappen ENTER for at starte Plug & Play.
Enter
) på fjernbetjeningen, hvis fjernsynet
Return
Plug & Play
Language
Resultat: De tilgængelige sprog vises.
3
Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen … eller †.
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
Resultat: Meddelelsen Check antenna input vises.
Move
4
Enter
Skip
Kontroller, at antennen sidder i indgangen bag på fjernsynet, og
tryk derefter på tasten ENTER.
Plug & Play
Resultat: De tilgængelige områder vises.
Check antenna input.
5
Vælg det ønskede område ved at trykke på knappen … eller †.
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
OK
Enter
Skip
Resultat: Menuen Auto Store vises.
6
Tryk på knappen ENTER for at starte søgningen.
Resultat: Søgningen afsluttes automatisk. Kanalerne sorteres og
lagres i en rækkefølge, der afspejler deres placering i
frekvensområdet (med laveste først og højeste sidst).
Den oprindeligt valgte kanal vises herefter.
e
r
3/16/05
➢
7
Tryk på tasten EXIT eller ENTER for at standse søgningen,
inden den er færdig, eller for at vende tilbage til normal
visning.
Når kanalerne er blevet lagret, vises menuen Clock Set.
Tryk på knappen ENTER for at indstille det aktuelle klokkeslæt.
Tryk på knappen œ eller √ for at gå til timer eller minutter.
Indstil disse ved at trykke på knappen … eller †.
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
Plug & Play
Area
Austria
Belgium
Croatia
Denmark
Finland
France
Germany
Move
Enter
Skip
Plug & Play
Auto Store
Start
Enter
8
Skip
Når dette er gjort, vises meddelelsen Enjoy your watching, og
den kanal, der er lagret, vil blive aktiveret.
Plug & Play
Auto Store
175 MHz
18%
Stop
Enter
Skip
Plug & Play
Clock Set
: --:--
Enter
Skip
Enjoy your watching.
OK
Dansk - 13
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 14
Plug & Play-funktionen (fortsat)
Hvis du ønsker at nulstille denne funktion...
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
3
Tryk på knappen ENTER.
Resultat: Plug & Play markeres.
4
Tryk på knappen ENTER igen.
5
Vælg Start og tryk på knappen ENTER for at starte Plug & Play.
6
På modstående side finder du flere oplysninger om indstillingen.
Setup
TV
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
Move
: English
: Off
: On
: Off
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
Return
Valg af sprog
Når du første gang tager dit fjernsyn i brug, skal du vælge det
sprog, der skal bruges til visning af menuer og meddelelser.
Setup
TV
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
Move
: English
: Off
: On
: Off
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
Move
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
Return
Setup
TV
1
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge Language.
Tryk på knappen ENTER.
: English
Resultat: De tilgængelige sprog vises.
: Off
: On
: Off
Enter
Dansk - 14
Return
5
Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen … eller †.
6
Tryk på ENTER for at bekræfte dit valg.
D
af
st
p
ka
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 15
Automatisk lagring af kanaler
Du kan søge efter de frekvensområder, der er tilgængelige (dette
afhænger af det land, du bor i). Automatisk tildelte programnumre
stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede
programnumre. Du kan dog sortere kanalerne manuelt og slette de
kanaler, du ikke ønsker at se.
1
.
Tryk på knappen MENU.
3
Move
Tryk på knappen … eller † for at vælge Channel.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
√
√
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Child Lock
Name
Fine Tune
† More
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Channel
TV
Enter
Auto Store
TV
Austria
: Asia/W.Europe
Belgium
√
Croatia
Denmark
Finland
France
Germany
Iceland
Ireland
Area
Search
Tryk på knappen ENTER.
Resultat: Auto store markeres.
4
Tryk på knappen ENTER igen.
Resultat: Area markeres.
†
Move
5
Return
Enter
Return
Tryk på knappen ENTER igen.
Resultat: De tilgængelige områder vises.
6
Vælg det ønskede område ved at trykke på knappen … eller †.
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
7
Tryk på knappen … eller † for at markere Search.
Tryk på knappen ENTER.
8
Vælg Start, og tryk på knappen ENTER for at starte søgningen.
Auto Store
TV
Area
Search
Move
Resultat: Søgningen afsluttes automatisk. Kanalerne sorteres og
lagres i en rækkefølge, der afspejler deres placering i
frekvensområdet (med laveste først og højeste sidst).
Den oprindeligt valgte kanal vises herefter.
√
√
: Austria
Enter
Return
Search
Press ENTER to start.
➢
9
.
Tryk på knappen EXIT eller ENTER for at standse
søgningen, inden den er færdig, eller for at vende tilbage til
normal visning.
Når kanalerne er lagrede, kan du:
◆ Sortere dem i den ønskede rækkefølge (se side 19)
◆ Sletning af kanal (se side 18)
◆ Navngivning af lagrede kanaler (se side 21)
◆ Finindstille kanalmodtagelsen om nødvendigt (se side 22)
◆ Aktiver/deaktiver funktionen LNA (Low Noise Amplifier) (se
side 23)
◆ Aktivere/deaktivere funktionen Digital NR (støjreduktion)
(se side 28)
Start
Enter
Return
Search
Auto Store in progress.
175 MHz
18%
Stop
Enter
Return
Search
Auto Store is incomplete.
No channel is memorized.
OK
Enter
Dansk - 15
Return
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 16
Manuel lagring af kanaler
Du kan lagre op til 100 tv-kanaler, inklusive kanaler der modtages
via kabelnetværk.
Channel
TV
√
√
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Child Lock
Name
Fine Tune
† More
Move
Enter
Return
Når du lagrer kanalerne manuelt, kan du vælge:
◆ Om en fundet kanal skal lagres eller ej
◆ Det programnummer, som du vil tildele hver lagret kanal
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Manual Store
Prog.
1
Colour System Sound System
AUTO
BG
Channel
Search
Store
C --
887MHz
?
œ √ Move
Adjust
Return
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge Manual Store.
Tryk på knappen ENTER.
Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen Manual Store
vises med Prog. valgt.
Manual Store
Prog.
Colour System Sound System
1
AUTO
BG
Channel
Search
Store
C --
887MHz
?
œ √ Move
Adjust
5
Hvis du vil tildele et programnummer til en kanal, skal du finde det
korrekte nummer ved at trykke på knappen … eller †.
6
Om nødvendigt kan du angive den ønskede
transmissionsstandard. Tryk på knappen œ eller √ for at vælge
Colour System, og tryk på knappen … eller †.
Farvestandarderne vises i følgende rækkefølge: (afhængigt af
modellen).
Return
Manual Store
Prog.
◆ AUTO - PAL - SECAM
Colour System Sound System
1
AUTO
BG
Channel
Search
Store
C --
887MHz
?
œ √ Move
Tryk på knappen … eller † for at vælge Channel.
Adjust
Return
7
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge Sound System, og tryk på
knappen … eller †. Lydstandarderne vises i følgende rækkefølge:
(afhængigt af modellen).
BG - DK - I - L
☛
Dansk - 16
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 17
Manuel lagring af kanaler (fortsat)
al
t
å
:
8
Hvis du kender nummeret på den kanal, som skal lagres, skal du
gå videre som følger:
◆ Tryk på knappen œ eller √ for at vælge Channel.
◆ Tryk på knappen … eller † for at vælge C (luftkanal) eller S
(kabelkanal).
◆ Tryk på knappen √.
Manual Store
Prog.
AUTO
BG
Channel
Search
Store
C --
887MHz
?
œ √ Move
◆ Tryk på de numeriske knapper (0~9) eller knappen … eller †
for at angive det ønskede nummer.
➢
9
Hvis der ingen lyd er, eller hvis lyden er unormal, skal
lydstandarden vælges igen.
Hvis du ikke kender kanalnumrene, skal du vælge Search ved at
trykke på knappen œ eller √. Tryk på knappen … eller † for at
påbegynde søgningen.
Resultat:
10
Resultat:
11
☛
OK vises.
Gentag punkt 8 til 10 for hver kanal, der skal lagres.
Adjust
Return
Manual Store
Prog.
Colour System Sound System
1
AUTO
BG
Channel
Search
Store
C --
887MHz
?
œ √ Move
Kanalsøgeren afsøger frekvensområdet, til den første
kanal (eller den valgte kanal) vises på skærmen.
Vælg Store ved at trykke på knappen œ eller √ for at lagre
kanalen og det tilhørende programnummer. Tryk på knappen
ENTER.
Colour System Sound System
1
Adjust
Return
Manual Store
Prog.
Colour System Sound System
1
AUTO
BG
Channel
Search
Store
C 02
887MHz
?
œ √ Move
Adjust
Return
Manual Store
Kanal-tilstand
◆ P (programtilstand): Når kanalsøgningen er fuldført, bliver
sendestationerne i dit område tildelt programnumre fra P00 til
P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste
programnummeret i denne tilstand.
◆ C (faktisk kanaltilstand):): Du kan vælge en kanal ved at
indtaste det tildelte nummer for hver enkelt sendestation i
denne tilstand.
Prog.
Colour System Sound System
1
AUTO
BG
Channel
Search
Store
C 02
887MHz
OK
œ √ Move
Select
◆ S (kabelkanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste
det tildelte nummer for hver enkelt kabelkanal i denne tilstand.
Dansk - 17
Return
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 18
Fravælgelse af uønskede kanaler
Channel
TV
√
√
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Child Lock
Name
Fine Tune
† More
Move
Enter
Return
Kanaler kan efter eget valg udelukkes fra din søgning gennem
kanalerne. Når du afsøger de lagrede kanaler, vil du ikke få vist de
kanaler, du har valgt at udelukke. Alle kanaler, som du ikke
specifikt fravælger, vises under søgningen.
1
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Prog. Ch.
1
2
3
4
5
---------------------
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
*
*
*
*
*
Move
Enter
Tryk på knappen … eller † for at vælge Channel.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
Add/Delete
TV
Tryk på knappen MENU.
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge Add/Delete.
Tryk på knappen ENTER.
Resultat: Menuen Add/Delete vises med den aktuelle
automatisk valgte kanal.
Return
5
Tryk på knappen … eller † for at vælge den kanal, der skal tilføjes
eller slettes. Tryk på knappen ENTER.
6
Kanalen slettes eller tilføjes ved at vælge Deleted eller Added
ved at trykke på knappen … eller †.
7
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
Add/Delete
TV
Prog. Ch.
1
2
3
4
5
---------------------
Adjust
Deleted
Deleted
Added
Deleted
Deleted
*
*
*
*
*
Enter
Dansk - 18
Return
So
la
A
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 19
Sortering af de lagrede kanaler
Sorteringsfunktionen gør det muligt at ændre programnumrene for
lagrede kanaler. Dette kan være nødvendigt, efter at du har brugt
ATM. Du kan slette de kanaler, du ikke ønsker at beholde.
1
Tryk på knappen MENU.
Tryk på knappen … eller † for at vælge Channel.
Move
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge Edit.
Tryk på knappen ENTER.
Enter
Return
Sort
TV
Prog. Ch.
1
2
3
4
5
Resultat: Menuen Sort vises.
5
√
√
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Child Lock
Name
Fine Tune
† More
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Channel
TV
Vælg den kanal, som du vil flytte, ved at trykke på knappen …
eller †. Tryk på knappen ENTER.
---------------------
*
*
*
*
*
Move
Enter
Return
s
6
Vælg det programnummer, som kanalen skal flyttes til, ved at
trykke på knappen … eller †. Tryk på knappen ENTER.
Resultat: Kanalen flyttes til sin nye placering, og alle andre
kanaler skifter plads i overensstemmelse dermed.
7
Gentag punkt 5 til 6, indtil du har flyttet alle kanaler til de øskede
programnumre.
Sort
TV
Prog. Ch.
1
2
3
4
5
---------------------
Move
-----
*
*
*
*
*
Enter
Dansk - 19
*
Return
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 20
Aktivering af børnespærring
Channel
TV
√
√
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Child Lock
Name
Fine Tune
† More
Denne funktion gør det muligt at forhindre uautoriserede brugere,
f.eks. børn, i at se uegnede programmer ved at slukke for video og
lyd. Børnelåsen kan ikke låses op med knappene på frontpanelet.
Børnelåsen kan kun låses op med fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen skal derfor holdes uden for børns rækkevidde.
1
Resultat: Hovedmenuen vises.
Move
Enter
Return
2
Prog. Ch.
1
2
3
4
5
---------------------
Lock
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
*
*
*
*
*
Move
Enter
Prog. Ch.
1
2
3
4
5
---------------------
Adjust
*
*
*
*
*
Enter
Dansk - 20
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge Child Lock.
Tryk på knappen ENTER.
Resultat: Menuen Child Lock vises med den aktuelle
automatisk valgte kanal. Blå baggrund vises, når Child
Lock er aktiveret.
Return
5
Tryk på knappen … eller † for at vælge den kanal, der skal låses.
Lock
6
Unlocked
Unlocked
Locked
Unlocked
Unlocked
Tryk på knappenENTER. Hvis du vil låse kanalen, skal du vælge
Locked ved at trykke på knappen … eller † (vælg Unlocked for at
låse kanalen op).
7
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
Child Lock
TV
Tryk på knappen … eller † for at vælge Channel.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
Child Lock
TV
Tryk på knappen MENU.
Return
K
tr
BP68-00476K-00Dan_0316
7:32 PM
Page 21
Navngivning af kanaler
Kanalnavne tildeles automatisk, når kanalinformation indgår i
transmissionen. Du kan ændre disse navne.
1
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Channel.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge Name.
Tryk på knappen ENTER.
Move
Enter
Return
Name
TV
Prog. Ch.
2
3
4
5
6
Resultat: Menuen Name vises med den aktuelle automatisk
valgte kanal.
5
√
√
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Child Lock
Name
Fine Tune
† More
Tryk på knappen MENU.
3
Channel
TV
Resultat: Hovedmenuen vises.
d
.
3/16/05
Om nødvendigt vælges kanalen, som skal tildeles et nyt navn, ved
at trykke på knappen … eller †. Tryk på knappen ENTER.
Name
---------------------
Move
*
*
*
*
*
Enter
Return
Resultat: Der er pile rundt om navnefeltet.
6
at
Tryk på knappen … eller † for at vælge et bogstav (A~Z), et tal
(0~9) eller et symbol (., -, mellemrum). Gå til det foregående eller
næste bogstav ved at trykke på knappen œ eller √.
7
Gentag trin 5 til 6 for hver kanal, der skal tildeles et nyt navn.
8
Når du er færdig med at indtaste navnet, trykker du på ENTER for
at bekræfte navnet.
Name
TV
Prog. Ch.
2
3
4
5
6
Name
---------------------
œ √ Move
*
*
A *
*
*
Adjust
Dansk - 21
Return
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 22
Finindstilling af kanaler
Channel
TV
√
√
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Child Lock
Name
Fine Tune
† More
Move
Enter
Return
Hvis modtagelsen er god, er det ikke nødvendigt at finindstille
kanalen, eftersom dette foretages automatisk under søgningen og
lagringen. Hvis signalet er svagt eller forvrænget, kan det være
nødvendigt at finindstille kanalen manuelt.
1
0
Return
œ √ Adjust
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Fine Tune
Reset
D
si
re
Tryk på knappen … eller † for at vælge Channel.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
P1
Move
D
si
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge Fine Tune.
Tryk på knappen ENTER.
Save
Resultat: Den vandrette bjælke vises.
Fine Tune
5
Tryk på knappen œ eller √, indtil du når den ønskede indstilling,
for at få et skarpt og tydeligt billede og en god lydkvalitet.
6
Hvis du vil gemme finindstillingen i tv-apparatets hukommelse,
skal du trykke på knappen ENTER.
P1✻
3
Reset
Return
œ √ Adjust
Move
Save
Resultat: Symbolet “✻” vises ved siden af programnummeret.
7
Fine Tune
P1✻
3
Reset
➢
Hvis du vil nulstille finindstillingen til 0, skal du vælge Reset
Move Enter (Nulstil) ved at trykke på knappen … eller † og
derefter trykke på knappen ENTER.
Return
Move
Enter
Fine Tune
D
P1
0
Reset
Return
Move
Enter
Dansk - 22
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 23
Brug af funktionen LNA (Low Noise Amplifier)
Denne funktion er særlig nyttig, hvis fjernsynet modtager et svagt
signal. LNA forstærker signalet i områder, hvor det er svagt.
Channel
TV
Denne funktion er kun tilgængelig, når der modtages et svagt
signal, og dette signal lagres som yderligere oplysninger til den
relevante kanal.
1
… More
LNA
Scan
Off
On
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
: Off
Move
Enter
Return
Tryk på knappen … eller † for at vælge Channel.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge LNA.
Tryk på knappen ENTER.
5
Vælg On eller Off ved at trykke på knappen … eller †.
6
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
➢
◆ Hvis der er støj på billedet med LNA sat til On, skal du
vælge Off.
◆ Der skal laves LNA-indstilling for hver kanal.
Visning af kanalsøgningsbilledet
Denne funktion afsøger automatisk alle de kanaler, der er lagret.
Channel
TV
1
… More
LNA
Scan
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
: Off
√
√
Tryk på knappen … eller † for at vælge Channel.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
vises.
Move
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at markere Scan.
Tryk på knappen ENTER.
Resultat: Du kan få vist alle lagrede kanaler i rækkefølge i
underbilledet. Når visningen af afsluttet eller stoppet,
aktiveres PIP-funktionen.
Enter
Scan
P 1
*
P 9
*
Return
Dansk - 23
Return
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 24
Visning af information
Du kan få vist den valgte kanalinformation og indstillingsstatus ved
at trykke på knappen “INFO” på fjernbetjeningen.
De viste oplysninger i henhold til den valgte kilde.
P1 ✽
Mono
Picture
Sound
SRS TSXT
Sleep Timer
Clock
Standard
Custom
Off
Off
-- : -TV
Fastfrysning af det aktuelle billede
Du kan fastfryse billedet, mens du ser et program, ved at trykke på
knappen “STILL”. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til
normal visning.
➢
Still
Dansk - 24
Under PIP fryses hoved- og underbilleder samtidigt.
D
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 25
Ændring af billedstandard
Du kan vælge den billedtype, der er bedst egnet til det, du vil se.
1
Tryk på knappen MENU.
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Size
: 16 : 9
Digital NR
: Off
DNIe
: On
My Colour Control
Film Mode
: Off
PIP
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Picture.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
vises.
3
Picture
TV
Move
Tryk på knappen ENTER.
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
Return
Resultat: Mode er valgt.
TV
4
Tryk på knappen ENTER igen.
Resultat: Det tilgængelige valgmuligheder vises sammen med den
valgte Mode.
5
Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen … eller †.
Mode
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint (G/R)
Reset
Dynamic
: Standard
Standard100
Cinema 50
65
50
50
Resultat: Følgende tilstande er tilgængelige.
Dynamic - Standard - Cinema
6
Move
Enter
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
➢
Du kan også vælge disse indstillinger ved at trykke på
knappen P.MODE (Billedtilstand).
Dansk - 25
Return
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 26
Justering af billedindstillinger
Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til
regulering af billedkvaliteten:
Picture
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Size
: 16 : 9
Digital NR
: Off
DNIe
: On
My Colour Control
Film Mode
: Off
PIP
Move
TV
Enter
Move
: Standard
2
Tryk på knappen ENTER.
Resultat: Picture markeres.
4
Tryk på knappen ENTER igen.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder vises, når Mode er valgt.
5
Enter
Tryk på knappen … eller † for at vælge Picture.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
vises.
3
√
100
50
65
50
50
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
Return
Mode
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint (G/R)
Reset
1
Return
Vælg den ønskede indstilling (Contrast, Sharpness, Colour
eller Tint - kun NTSC) ved at trykke på knappen … eller †.
Tryk på knappen ENTER.
➢
Contrast
Indstillingerne kan justeres i hver tilstand (Dynamic,
Standard eller Cinema).
100
6
TV
Resultat: Menuen Mode vises igen.
Mode
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint (G/R)
Reset
Move
: Standard
Enter
Tryk på knappen œ eller √, indtil den ønskede indstilling vises.
Tryk på knappen ENTER.
√
100
50
65
50
50
Return
7
Vælg Reset ved at trykke på knappen … eller † for at nulstille
billedindstillingerne til fabriksstandard. Tryk på knappen ENTER.
Resultat: De tidligere justerede billedindstillinger nulstilles til
fabriksstandard.
8
Tryk på knappen MENU.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
vises igen.
Picture
TV
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Cool2
Size
: 16 : 9Cool1
Digital NR
: Off Normal
DNIe
: On Warm1
Warm2
My Colour Control
Film Mode
: Off
PIP
Move
Enter
Dansk - 26
Return
9
10
Tryk på knappen … eller † for at vælge Color Tone.
Tryk på knappen ENTER.
Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen … eller †.
Resultat: Følgende tilstande er tilgængelige.
Cool2 - Cool1 - Normal - Warm1 - Warm2
11
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
D
p
BP68-00476K-00Dan_0316
7:32 PM
Page 27
Valg af billedformat
Du kan vælge den billedstørrelse, der er bedst egnet til det
program, du ser.
Picture
TV
1
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Size
: 16 : 9
Digital NR
: Off
DNIe
: On
My Colour Control
Film Mode
: Off
PIP
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Picture.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
vises.
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge Size.
Tryk på knappen ENTER.
Move
TV
◆ Auto Wide - 16:9 - Panorama - Zoom1 Zoom2 - 14:9 - 4:3
➢
Billedet kan løftes i tilstanden Zoom1, Zoom2
eller 14:9 ved at trykke på knappen … eller
†.
◆ Auto Wide : Udvider og løfter billedet fra 4:3
format til 16:9 format.
◆ 16:9
: Indstiller billedet til 16:9-format.
◆ Panorama : Brug denne indstilling til at få
bredformat i et panoramabillede.
◆ Zoom
: Forstør billedstørrelsen lodret på
skærmen.
◆ 14:9
: Forstør billedstørrelsen til mere end
4:3.
◆ 4:3
: Indstiller billedet til 4:3-format.
◆ 16:9 - 4:3
(PC-, HDMI- eller DVI-tilstand).
➢
5
Enter
Return
Size
Move
TV
Enter
Return
Size
Auto wide
16:9
Panorama
Zoom1
Zoom2
14:9
4:3
√ Move
Enter
Justeringsfunktionen for billedposition ( ,
) og format ( ) er tilgængelig i denne
tilstand ved at trykke på knappen … eller †.
(Ikke tilgængelig for DTV-signaler - 480p,
576p, 720p, 1080i.)
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen … eller †.
Tryk på knappen ENTER.
➢
√
√
√
√
√
√
√
√
Auto wide
16:9
Panorama
Zoom1
Zoom2
14:9
4:3
Resultat : Følgende tilstande er tilgængelige afhængigt af
modellen.
t.
.
3/16/05
◆ Du kan også vælge denne indstilling ved at trykke på
knappen P.SIZE på fjernbetjeningen.
◆ Du kan ikke vælge skærmstørrelsen Panorama i
Komponent-tilstand.
◆ Du kan kun vælge skærmstørrelse 16:9, 4:3 i PC- eller
HDMI-tilstand.
◆ Med PIP aktiveret ændres skærmstørrelsen automatisk
til 16:9.
◆ PIP forsvinder automatisk, når du ændrer
skærmstørrelsen med PIP aktiveret.
Dansk - 27
Return
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 28
Brug af funktionen Digital NR (støjreduktion)
Hvis det signal, der modtages af dit TV, er svagt, kan du aktivere
den digitale støjreduktion for at reducere evt. statisk støj og
skyggeeffekter på skærmen.
Picture
TV
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Size
: 16 : 9
Digital NR
: Off Off
DNIe
: On On
My Colour Control
Film Mode
: Off
PIP
Move
Enter
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge Digital NR.
Tryk på knappen ENTER.
5
Vælg Off eller On ved at trykke på knappen … eller †.
6
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
Return
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
Denne funktion giver et mere detaljeret billede med 3Dstøjreduktion og detaljer, kontrast og hvidniveau.
Picture
TV
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Size
: 16 : 9
Digital NR
: Off
DNIe
: On Off
Demo
My Colour Control
Film Mode
: Off On
1
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Enter
Return
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge DNIe.
Tryk på knappen ENTER.
5
Tryk på knappen … eller † for at ændre indstillingen.
DNIe Demo
DNIe On
Tryk på knappen … eller † for at vælge Picture.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
vises.
PIP
Move
Tryk på knappen MENU.
DNIe Off
6
◆ Off
Deaktiverer DNIe-tilstanden.
◆ Demo
Skærmbilledet før anvendelse af DNIe vises til
højre, og skærmbilledet efter anvendelse af DNIe
vises til venstre.
◆ On
Aktiverer DNIe-tilstanden.
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
➢
Dansk - 28
Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på
knappen DNIe.
M
ju
fo
”C
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 29
Indstilling af My Color Control (Easy Control)
Med denne funktion kan du justere farver efter eget valg ved
justering af hud-, himmel- og græstoner ved hjælp af de
foruddefinerede indstillinger (”Blue”, ”Green”, ”Pink”, ”Standard”,
”Custom”), uden at det påvirker de andre farver på skærmen.
1
Tryk på knappen MENU.
Tryk på knappen … eller † for at vælge Picture.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
vises.
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge My Colour Control.
Tryk på knappen ENTER.
Resultat:
Move
Enter
Return
My Colour Control
TV
Easy Control
Detail Control
√
√
: Custom
Det tilgængelige valgmuligheder vises, når Easy
Control er valgt.
Move
5
√
√
√
√
√
√
√
√
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Size
: 16 : 9
Digital NR
: Off
DNIe
: On
My Colour Control
Film Mode
: Off
PIP
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Picture
TV
Enter
Return
Tryk på knappen ENTER.
Resultat : Følgende tilstande er tilgængelige:
◆ Blue
Sådan fremhæver du klare blå farver.
Original
Custom
◆ Green
Sådan fremhæver du neddæmpede grønne farver.
◆ Pink
Sådan fremhæver du varme hudfarver.
◆ Standard
Standardbillede
Easy Control
œ
Custom
œ √ Move
Enter
◆ Custom
Ved at ændre indstillingerne i menuen Detail
Control, angives Custom automatisk (se næste
side).
6
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen œ eller √.
Resultat : Det original billede (før justering) vises i venstre side,
og den valgte tilstand vises i højre side.
7
➢
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
◆ Afhængigt af indgangskilde (PC-formatsignal fra PC- eller
HDMI-tilstand), fungerer denne funktion muligvis ikke.
◆ Denne funktion tages i brug, når “DNIe” sættes til “On”
eller “Demo”.
Dansk - 29
Return
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 30
Indstilling af My Color Control - (Detail Control)
Disse indstillinger kan justeres, så de passer til dine personlige
ønsker.
Picture
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Size
: 16 : 9
Digital NR
: Off
DNIe
: On
My Colour Control
Film Mode
: Off
PIP
Move
Enter
Easy Control
Detail Control
√
√
: Custom
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Picture.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
vises.
Return
My Colour Control
TV
1
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge My Colour Control.
Tryk på knappen ENTER.
5
Tryk på knappen … eller † for at vælge Detail Control.
Tryk på knappen ENTER.
Resultat:
Move
TV
Enter
Return
Detail Control
Pink
Green
Blue
Reset
50
50
50
6
Vælg den ønskede indstilling (Pink, Green eller Blue) ved at
trykke på knappen … eller †. Tryk på knappen ENTER.
7
Tryk på knappen œ eller √ for at opnå den ønskede indstilling.
Resultat : Ændring af værdien opdaterer det indstillede
skærmbillede.
8
Move
Enter
10
Detail Control
Move
50
œ √ Adjust
TV
Return
Detail Control
Pink
Green
Blue
Reset
50
50
50
Move
Enter
Dansk - 30
For at gendanne fabriksstandarden, skal du vælge Reset ved at
trykke på knappen … eller †.
Resultat: De tidligere indstillinger for farver nulstilles til
fabriksstandard.
Adjusted
Pink
Tryk på knappen MENU.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Detail
Control vises igen.
Return
9
Original
De tilgængelige indstillinger vises.
Return
Tryk på knappen ENTER.
D
o
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 31
Valg af filmtilstand
Du kan modtage og behandle filmsignaler automatisk fra alle kilder
og justere billedet, så det har den mest optimale kvalitet.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge Film Mode.
Tryk på knappen ENTER.
5
Vælg Off eller On ved at trykke på knappen … eller †.
6
◆ Off
Deaktiverer Film Mode.
◆ On
Registrerer og behandler automatisk filmsignaler fra
alle kilder og justerer billedet til optimal kvalitet.
Picture
TV
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Size
: 16 : 9
Digital NR
: Off
DNIe
: On
My Colour Control
Film Mode
: Off Off
On
PIP
Move
Enter
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
➢
Ikke tilgængelig i komponent- (480p/576p/720p/1080i),
PC-, HDMI- eller DVI-tilstand.
Dansk - 31
Return
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 32
Visning af billede-i-billede (PIP)
Picture
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Size
: 16 : 9
Digital NR
: Off
DNIe
: On
My Colour Control
Film Mode
: Off
PIP
Move
Enter
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Move
: On Off
: TV On
Enter
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Move
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
: On
: TV
:
:
: P6
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
vises.
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge PIP.
Tryk på knappen ENTER.
5
Tryk på knappen ENTER igen. Hvis du vil aktivere denne, skal du
indstille PIP til On ved at trykke på knappen … eller †.
Tryk på knappen ENTER.
6
Tryk på knappen … eller † for at vælge Kilde. Tryk på knappen
ENTER. Vælg kilden til underbilledet ved at trykke på knappen …
eller †.
Return
Resultat:
➢
Return
√
√
√
√
√
√
Enter
7
Tryk på knappen ENTER.
8
Tryk på knappen … eller † for at vælge Swap.
Tryk på knappen ENTER.
Return
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Move
:
:
: P6
Dansk - 32
De tilgængelige formater vises.
- Large <Stor>
- Small <Lille>
- Double1 <Dobbelt1>
- Double2 <Dobbelt2>
: On
: TV
Enter
Hovedbilledet og underbilledet bytter plads.
Tryk på knappen … eller † for at vælge Size. Tryk på knappen
ENTER. Vælg formatet af underbilledet ved at trykke på knappen
… eller †.
Resultat:
PIP
TV
Når hovedbilledet er i tilstanden Component, PC eller HDMI,
er kun kilderne TV, EXT1, EXT2, EXT3, AV eller S-Video
tilgængelige.
Resultat:
10
Return
N
De tilgængelige kilder vises.
TV - Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV S-Video - Component - PC - HDMI
9
Move
Tryk på knappen … eller † for at vælge Picture.
Resultat: PIP er valgt.
PIP
TV
2
: On TV
: TV Ext.1
Ext.2
Ext.3
:
AV
:
S-Video
: P6
Enter
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
:
:
: P6
PIP
TV
1
Return
PIP
TV
Du kan få vist et underbillede i et billede, som stammer fra en
sendestation eller fra en ekstern enhed. På den måde kan du følge
med i et tv-program eller et billedsignal fra tilsluttet udstyr.
Tryk på knappen ENTER.
K
P
S
P
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 33
Visning af billede-i-billede (PIP) (fortsat)
Tryk på knappen … eller † for at vælge Position. Tryk på
knappen ENTER. Vælg en position for underbilledet ved at trykke
på knappen … eller †.
11
Resultat:
➢
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
De tilgængelige positioner vises.
Move
Position for kan ikke vælges i billedformattilstanden “
(Double1) eller “
” (Double2) picture size mode.
:
:
: P6
Enter
PIP
TV
Tryk på knappen ENTER.
13
Tryk på knappen … eller † for at vælge Prog.. Tryk på knappen
ENTER. Vælg den kanal, du vil have vist i underbilledet, ved at
trykke på knappen … eller †.
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
: On
: TV
:
:
: P6
P6
Tryk på knappen ENTER.
Move
Enter
…
Nemme funktioner via fjernbetjeningen.
Knapper
Funktion
PIP
Aktiverer eller deaktiverer PIP-funktionen.
SWAP
Skifter mellem hovedbillede og underbillede.
➢
P
Return
”
12
14
: On
: TV
/
Når hovedbilledet er i videotilstand, og
underbilledet er i tv-tilstand, kan du muligvis ikke
høre lyden fra hovedbilledet, når du trykker på
knappen SWAP efter at have skiftet kanal for
underbilledet. I det tilfælde skal du vælge kanal
for hovedbilledet igen.
Vælger kanal for underbilledet.
Dansk - 33
Return
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 34
Ændring af lydstandard
Du kan vælge den type lydeffekt, der skal bruges til en bestemt
udsendelse.
Sound
TV
Mode
√
: Custom
√
Equalizer
SRS TSXT
: Off
√
Auto Volume
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
1
Enter
Equalizer
SRS TSXT
Auto Volume
Internal Mute
Move
Standard
: Custom
Music
: Off Movie
Speech
: Off
Custom
: Off
Enter
Tryk på knappen ENTER.
Resultat: Tryk på knappen ENTER.
Sound
Mode
Tryk på knappen … eller † for at vælge Sound.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound vises.
Return
3
TV
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Move
Ly
ø
Return
4
Tryk på knappen ENTER igen.
5
Vælg indstillingen ved at trykke på knappen … eller †.
Lydeffekterne vises i følgende rækkefølge:
Standard - Music - Movie - Speech - Custom
6
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
➢
Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på
knappen S.MODE (Lydtilstand).
T
p
T
ge
T
fl
Dansk - 34
m
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 35
Justering af lydindstillinger
Lydindstillingerne kan justeres, så de passer til dine personlige
ønsker.
Sound
TV
Mode
1
2
√
: Custom
Tryk på knappen MENU.
Equalizer
Resultat: Hovedmenuen vises.
SRS TSXT
: Off
√
Auto Volume
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Tryk på knappen … eller † for at vælge Sound.
√
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound vises.
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge Equalizer.
Tryk på knappen ENTER.
Resultat:
5
6
Move
Menuen Equalizer vises med den aktuelle
indstilling.
Return
Equalizer
TV
R
Vælg den indstilling, der skal justeres, ved at trykke på knappen œ
eller √. Tryk på knappen … eller † for at opnå den ønskede
indstilling.
L
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
➢
Enter
+
+
0
0
-
-
100Hz 300Hz 1KHz 3KHz 10KHz
√ Move
Hvis du ændrer nogle af equalizerindstillingerne, skifter
lydstandarden automatisk til Custom.
Adjust
Return
Indstilling af SRS TSXT
TruSurround XT er en patenteret SRS-teknologi, der løser
problemet med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere.
TruSurround giver en tiltalende, virtuel surround sound-oplevelse
gennem et afspilningssystem med to højttalere, herunder interne
TV-højttalere. Det er fuldt ud kompatibelt med alle
flerkanalsformater.
Sound
TV
Mode
: Custom
Equalizer
SRS TSXT
Auto Volume
1
Resultat:
2
Internal Mute
Tryk på knappen MENU.
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen … eller † for at vælge Sound.
Resultat:
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge SRS TSXT.
Tryk på knappen ENTER.
5
Vælg (Off, 3D Mono eller Stereo) ved at trykke på knappen …
eller †. Tryk på knappen ENTER.
➢
Move
Enter
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound vises.
3
➢
: Off Off
: Off3D Mono
: Off Stereo
TruSurround XT, SRS og (
) Symbol er
varemærker tilhørende SRS Labs, Inc.
TruSurround XT-teknologi er indbygget
under licens fra SRS Labs, Inc.
knappen SRS TSXT (
).
Dansk - 35
Return
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 36
Automatisk justering af lydstyrken
Hver tv-/radiostation har sine egne signalforhold, og det er
besværligt at skulle justere lydstyrken, hver gang du skifter kanal.
Med denne funktion kan du automatisk regulere lydstyrken på den
ønskede kanal ved at reducere lydeffekten, når programsignalet er
højt, eller øge lydeffekten, når programsignalet er reduceret.
Sound
TV
Mode
: Custom
Equalizer
SRS TSXT
: Off
Auto Volume
: Off
Internal Mute
: Off
Off
On
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
Move
Enter
Return
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Sound.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound vises.
Dansk - 36
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på tasten … eller † for at vælge Auto Volume.
Tryk på knappen ENTER.
5
Vælg Off eller On ved at trykke på knappen … eller †.
Tryk på knappen ENTER.
N
e
“O
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:32 PM
Page 37
Nyd lyden fra de eksterne højttalere
Når en enhed som f.eks hjemmeteater eller forstærker med
eksterne højttalere anvendes, kan du indstille “Internal Mute” til
“On” for at lukke for lyden fra fjernsynets interne højttalere.
Sound
TV
Mode
: Custom
Equalizer
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
SRS TSXT
: Off
Auto Volume
: Off
Internal Mute
: Off
Off
On
Tryk på knappen … eller † for at vælge Sound.
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound vises.
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge Internal Mute.
Tryk på knappen ENTER.
5
Vælg Off eller On ved at trykke på knappen … eller †.
6
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
➢
Move
Enter
Knappen
/ eller MUTE fungerer ikke, når Internal
Mute er sat til On. Hvis du nu trykker på knappen
/
eller MUTE, vises meddelelsen Not Available.
Dansk - 37
Return
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 38
Valg af lydtilstand (afhængigt af modellen)
Knappen “DUAL I-II” viser/styrer behandling og output af
lydsignalet. Når der tændes for fjernsynet, er tilstanden automatisk
indstillet til “Dual-I”eller “Stereo”, afhængigt af den aktuelle
transmission.
NICAM
Stereo
Type udsendelse
Skærmmeddelelser
Almindelig udsendelse
(Standardlyd)
Mono (Normalt brug)
Almindelig +
NICAM Mono
NICAM Mono ↔ Mono
NICAM Stereo
A2
Stereo
NICAM Dual 1/2
NICAM Dual 1 →
NICAM Dual 2 →
Mono
Almindelig udsendelse
(Standardlyd)
Mono
Tosproglig eller Dual-I/II
Dual-I ↔ Dual-II
Stereo
➢
NICAM Stereo ↔ Mono
(tvunget mono)
Stereo ↔ Mono
(tvunget mono)
◆ Hvis modtageforholdene forringes, bliver lydkvaliteten
bedre, hvis du vælger Mono.
◆ Hvis stereosignalet er svagt, og apparatet skifter tilstand
automatisk, skal du vælge Mono.
◆ Når der modtages et monosignal i AV-tilstand, skal kablet
tilsluttes “AUDIO-L” på siden af tv’et. Hvis monolyden
kun kommer ud af den venstre højttaler, skal du trykke på
knappen DUAL I-II.
Dansk - 38
D
tr
d
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 39
Indstilling og visning af klokkeslæt
Du kan indstille fjernsynets ur, så det aktuelle klokkeslæt vises, ved at
trykke på knappen “INFO” . Du skal også indstille klokkeslættet, hvis
du ønsker at bruge den automatiske tænd/sluk-funktion.
➢
1
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
Urets indstilling nulstilles, når du trykker strømafbryderen
mod “OFF” (O) bag på fjernsynet.
Tryk på knappen MENU.
Move
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Setup
TV
TV
4
Enter
Return
Time
- -:- -
Clock Set
Tryk på knappen ENTER.
Tryk på knappen … eller † for at vælge Time.
Tryk på knappen ENTER.
√
: Off
√
On Timer
Off
√
Off Timer
Off
√
Sleep Timer
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Time vises
med Clock Set valgt.
5
: Off
: On
: Off
√
√
√
√
√
√
√
√
Tryk på knappen … eller † for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
3
: English
Move
Enter
Return
Tryk på knappen ENTER igen.
Resultat: Menuen Clock Set vises.
6
Tryk på knappen œ eller √ for at gå til Hour eller Minut.
Indstil det aktuelle klokkeslæt ved at trykke på knappen … eller
†.
7
Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
8
Tryk på knappen INFO for at vise aktuel tid.
TV
Clock Set
Hour
Minute
12
00
√ Move
Adjust
t
å
Dansk - 39
Return
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 40
Indstilling af sleep-timer
Du kan vælge en periode på mellem 30 og 180 minutter, hvorefter
fjernsynet automatisk går på standby.
Setup
TV
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
Move
: English
: Off
: On
: Off
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Move
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge Time.
Tryk på knappen ENTER.
11 : 35
: Off
Off
√ 30
Off√
60
Off
90
120
150
180
Enter
Tryk på knappen MENU.
Return
Time
TV
1
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Time vises.
5
Tryk på knappen … eller † for at vælge Sleep Timer.
Tryk på knappen ENTER.
6
Vælg de forud indstillede tidsintervaller (Off, 30, 60, 90, 120,
150, 180) ved at trykke på knappen … eller †.
7
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
Return
➢
◆ Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på
knappen SLEEP.
◆ Off vises, hvis sleep-timeren ikke er indstillet
endnu. Hvis sleep-timeren allerede er indstillet, vises
den tid, der er tilbage, inden fjernsynet går på standby.
➢
Dansk - 40
Tv-apparatet slukkes automatisk, når det ikke modtager et
inputsignal i 15 minutter eller længere.
D
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 41
Sådan tændes og slukkes fjernsynet automatisk
Du kan indstille On eller Off-funktionen, så tv-apparatet:
◆ Tændes automatisk og stilles ind på den valgte kanal på
det valgte tidspunkt
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
◆ Slukkes automatisk på det valgte tidspunkt
➢
.
.
Setup
TV
Første trin er at indstille tv-apparatets ur (se afsnittet
“Indstilling og visning af det aktuelle klokkeslæt” på side
39). Hvis du ikke har indstillet uret, vises meddelelsen Set
the clock first.
Move
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge Time.
Tryk på knappen ENTER.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Time vises.
,
Tryk på knappen … eller † for at vælge On Timer.
Tryk på knappen ENTER.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen On Timer
vises.
5
å
: Off
: On
: Off
Enter
Return
Time
TV
Clock Set
Tryk på knappen … eller † for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
2
√
√
√
√
√
√
√
√
: English
√
11 : 35
: Off
√
On Timer
Off
√
Off Timer
Off
√
Sleep Timer
Move
Enter
Return
On Timer
TV
Hour
Minute
12
00
Prog.
6
Vælg Hour, Minute, Prog. eller Volume ved at trykke på knappen
œ eller √.
Indstil disse ved at trykke på knappen … eller †.
7
Hvis du vil aktivere tændetidspunktet med de ønskede
indstillinger, skal du vælge Activation ved at trykke på knappen
œ eller √ og derefter vælge Yes ved at trykke på knappen … eller
†.
8
Tryk på knappen MENU.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Time vises
igen.
P 1
Volume
Activation
10
No
√ Move
Adjust
Return
Off Timer
TV
Hour
Minute
12
00
Activation
No
Tryk på knappen … eller † for at vælge Off Timer.
Tryk på knappen ENTER.
Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen Off Timer
vises.
9
10
√ Move
Adjust
Angiv Off Timer som metoder for indstillingen On Timer.
➢
Auto Power Off <Automatisk strøm fra>
Auto Power OFF <Automatisk strøm fra> slukker
automatisk for fjernsynet, hvis du ikke trykker på nogen
kontrolfunktioner inden for 3 timer efter at fjernsynet er
blevet tændt af timeren. Denne funktion er kun tilgængelig
i tilstanden “On” for timer og forhindrer lækageuheld eller
overophedning forårsaget af, at fjernsynet har været tændt
for længe.
Dansk - 41
Return
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 42
Indstilling af blå baggrund
Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er meget
svagt, erstatter en blå baggrund automatisk billedstøjen.
Setup
TV
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
Move
Hvis du alligevel ønsker at se det dårlige billede, skal du indstille
“Blue Screen” til “Off”.
: English
: Off
: On
: Off
Off
On
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
Enter
Return
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge Blue Screen.
Tryk på knappen ENTER.
5
Vælg Off eller On ved at trykke på knappen … eller †.
6
Tryk på knappen ENTER.
Indstilling af lyd på melodi
Du hører en lille melodi, når der tændes og slukkes for fjernsynet.
Setup
TV
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
Move
1
: English
: Off
: On
: Off
Enter
Dansk - 42
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Off
On
Tryk på knappen … eller † for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
Return
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge Melody.
Tryk på knappen ENTER.
5
Vælg Off eller On ved at trykke på knappen … eller †.
6
Tryk på knappen ENTER.
M
fo
fa
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 43
Anvendelse af funktionen Colour Weakness Enhancement
Med denne funktion kan du justere den røde, grønne eller blå farve
for at forbedre billedet i henhold til brugerens ønske om svage
farver.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup
vises.
.
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge Colour Weakness.
Tryk på knappen ENTER.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Colour
Weakness vises.
5
Tryk på knappen ENTER igen.
Tryk på knappen … eller † for at vælge On, og tryk derefter på
knappen ENTER.
6
Tryk på knappen … eller † for at vælge den farve du vil indstille.
Tryk derefter på knappen ENTER.
7
Tryk på knappen œ eller √ for at justere dit valg.
8
Tryk på knappen MENU eller ENTER for at bekræfte dit valg.
Setup
TV
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
Move
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
: English
: Off
: On
: Off
Enter
Return
Colour Weakness
Colour Weakness : Off
Red
Green
Blue
Move
TV
Off
On
Enter
0
0
0
Return
Colour Weakness
√
0
0
0
Colour Weakness : On
Red
Green
Blue
Move
Enter
Return
Colour Weakness
Red
Move
0
œ √ Adjust
.
Dansk - 43
Return
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 44
Indstilling af billede i PC-tilstand
➢
1
Setup
TV
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
√
√
√
√
√
√
√
√
: English
: Off
: On
: Off
Move
Enter
TV
Indstil til PC-tilstand ved hjælp af knappen SOURCE.
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen … eller † for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup
vises.
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge PC.
Tryk på knappen ENTER.
Return
PC
Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen PC vises.
Coarse
Fine
50
0
Position
√
Auto Adjustment
√
Move
Enter
Coarse
5
Vælg Coarse eller Fine ved at trykke på knappen … eller †.
Tryk på knappen ENTER.
6
Tryk på knappen œ eller √, indtil den ønskede indstilling vises.
Tryk på knappen ENTER.
Resultat: Menuen PC vises igen.
Return
7
Tryk på knappen … eller † for at vælge Position.
Tryk på knappen ENTER.
Angiv den ønskede position ved at trykke på knappen …/†/œ/√.
Tryk på knappen ENTER.
8
Marker Auto Adjustment ved at trykke på knappen … eller †,
hvis du vil justere billedkvalitet og placering automatisk.
50
Position
TV
Resultat:
9
Adjust
Enter
Auto Adjustment
Dansk - 44
Return
Auto Adjustment vises. Billedkvalitet og placering
justeres herefter automatisk.
Tryk på knappen ENTER.
B
ti
o
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 45
Visning af signal fra ekstern kilde
Brug fjernbetjeningen til at skifte mellem visning af signaler fra
tilsluttet udstyr, som f.eks. videobåndoptager, DVD, Set-Top-boks
og TV-kilden (udsendelse eller kabel).
Input
TV
Source List
: TV
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen … eller † for at vælge Input.
Resultat:
3
√
√
Edit Name
Tryk på knappen ENTER.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Source
List vises.
4
Tryk på knappen ENTER igen.
5
Tryk på knappen … eller † for at vælge signalkilde, og tryk
derefter på knappen ENTER.
➢
Move
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Input
vises.
Enter
Return
Source List
TV
TV
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV
S-Video
Component
† More
Move
-------------------
Enter
Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på
knappen SOURCE. Hvis du skifter mellem eksterne kilder,
mens du ser et program, kan det tage et kort stykke tid, før
billedet skifter.
Dansk - 45
Return
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 46
Tildeling af navne til eksterne kilder
Med denne funktion kan du navngive den indgangskilde, du har
tilsluttet.
Input
TV
Source List
√
: TV
√
Edit Name
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Move
Enter
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV
S-Video
Component
PC
HDMI
Move
: - - - -- - - : - - - -VCR
: - - - -DVD
Cable STB
:---HD STB
: - -Satellite
-STB
: - -AV
- -Receiver
:---:---Enter
Dansk - 46
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen … eller † for at vælge Input.
Resultat:
Return
Edit Name
TV
D
in
De tilgængelige indstillinger i gruppen Input vises.
3
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge Edit Name.
Tryk på knappen ENTER.
5
Tryk på knappen … eller † for at vælge den eksterne kilde, der
skal redigeres. Tryk på knappen ENTER.
Resultat: De tilgængelige enhedsnavne opstilles.
VCR - DVD - Cable STB - HD STB - Satellite STB
- AV Receiver - DVD Receiver - Game Camcorder - DVD Combo - DHR (DVD HDD Recorder)
- PC - TV.
Return
6
Vælg den ønskede enhed ved at trykke på knappen … eller †.
7
Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg.
D
)
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 47
Tekst-tv
De fleste tv-kanaler tilbyder skriftlig information via tekst-tv. Denne
information omfatter:
◆ Programtidspunkter
◆ Nyheder og vejrudsigter
◆ Sportsresultater
◆ Rejseoplysninger
Denne information findes på nummererede sider (se illustration).
Område
Indhold
A
Valgt sidenummer
B
Tv-stationens navn
C
Aktuelt sidenummer eller søgestatus
D
Dato og klokkeslæt
E
Tekst
F
Statusinformation
FASTEXT-information.
➢
Tekst-tv-information er ofte vist over flere sider i
rækkefølge, som du har adgang til ved at:
◆ Indtaste sidenummeret
◆ Vælge et emne på en liste, eller
◆ Vælge en farvet overskrift (FASTEXT-systemet)
Dansk - 47
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 48
Visning af tekst-tv
Du kan til enhver tid få vist tekst-tv-informationer.
skal være stabile, hvis Tekst-tv skal
☛ Modtageforholdene
kunne vises korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan:
◆ Der mangle informationer
◆ Nogle sider muligvis ikke vises
1
Vælg kanalen med tekst-tv ved at trykke på knappen P
P .
2
Tryk på tasten TTX/MIX (
) for at få tekst-tv vist.
Resultat: Siden med indholdsfortegnelsen vises. Den kan når som
helst blive vist igen, når du trykker på knappen
(indeks).
3
Tryk på knappen TTX/MIX (
) igen.
Resultat: Skærmbilledet deles i to. Denne funktion viser den
aktuelle udsendelse og tekst-tv side om side på
skærmen.
4
Hvis du vil se den tekst-tv-informationen blandet i et enkelt
skærmbillede, skal du trykke på knappen TTX/MIX (
) igen.
5
Tryk på knappen TV (
eller
) for at forlade visningen af tekst-tv.
Valg af visninger
Du har forskellige muligheder, når du har en side fra tekst-tv på
skærmen.
For at få vist...
Dansk - 48
Skal du trykke på...
◆ Skjult tekst
(f.eks. svar på spørgsmål i konkurrencer)
(afslør)
◆ Normal visning
(afslør) igen
◆ En underside, ved at indtaste dens nummer
(underside)
◆ Udsendelsen, mens du søger efter en side
(annuller)
◆ Næste side
(side op)
◆ Foregående side
(side ned)
◆ Dobbelt skriftstørrelse i:
• Øverste halvdel af skærmen
• Nederste halvdel af skærmen
(størrelse)
• Én gang
• To gange
◆ Normal visning
• Tre gange
D
n
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 49
Valg af en bestemt side på tekst-tv
l
Du kan indtaste sidenummeret direkte ved at trykke på de
numeriske knapper på fjernbetjeningen.
1
Indtast det trecifrede sidenummer, der er angivet i
indholdsfortegnelsen, vha. fjernbetjeningens numeriske knapper.
Resultat: Sidetælleren tæller opad, og den ønskede side vises.
Hvis den valgte side er forbundet med flere andre sider
(tillægssider), vises de andre sider i rækkefølge.
Tryk på knappen
(hold) for at fastfryse en side.
Tryk på knappen igen, når du er klar til at fortsætte.
m
2
n
å
Hvis sendestationen anvender FASTEXT-systemet, er de
forskellige emner på siden farvekodede og kan vælges ved at
trykke på den tilsvarende farveknap på fjernbetjeningen.
Tryk på den farveknap, der svarer til det emne, du ønsker at
vælge (de tilgængelige emner vises på statuslinjen).
Resultat: Siden vises med anden farvekodet information, som
kan vælges på samme måde.
3
For at få vist den foregående eller næste side skal du trykke på
den tilsvarende farveknap.
4
For at få vist en underside, se følgende trin:
◆ Tryk på knappen
(underside).
Resultat: De tilgængelige undersider vises.
◆ Vælg den ønskede underside. Du kan gå frem og tilbage
mellem undersider ved at trykke på knappen
eller
.
.
Dansk - 49
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 50
Tilslutning til de eksterne ind-/udgange
"EXT1" og "EXT3" bruges til udstyr med RGB-udgang, såsom spilkonsoller eller videodiscafspillere.
Videobåndoptager
①
Fjernsynets bagside
②
DVD
eller
eller
③
Dekoder/Spilkonsol
Videodisk-afspiller
① Denne ende kan udstyres med:
◆ Et SCART-stik
◆ Et S-Video-stik og to lydstik (L+R); EXT2
◆ Tre RCA-stik (VIDEO + AUDIO-L/R)
② Hvis du har to videobåndoptagere og vil kopiere videobånd, skal du tilslutte
Satellitmodtager
➃
videokilden til EXT1 (eller EXT3) og målkilden til EXT2, så du kan videreføree
signalet fra EXT1 (eller EXT3) til EXT2.
③ Hvis du har en dekoder, skal du forbinde dekoderen med videoafspilleren og
videoafspilleren med fjernsynet.
➃ Når du vil optage et program, skal du tilslutte satellitmodtageren til EXT1
(eller EXT3) og videobåndoptageren til EXT2, så du kan videreføre signalet
fra EXT1 (eller EXT3) til EXT2.
☛
Når du tilslutter et lyd- eller billedsystem til fjernsynet, skal
du sikre dig, at der er slukket for alle enheder.
Se den dokumentation der fulgte med dit udstyr for at få
detaljerede oplysninger om tilslutning og sikkerhedsregler i
forbindelse hermed.
Dansk - 50
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 51
Tilslutning til lydudgang
➢
RCA-udgange (AUDIO OUT-L og R) bruges til udstyr, såsom et lydsystem.
Fjernsynets bagside
Lydsystem/
Ekstern forstærker
Tilslutning til S-Video-indgang
Stikket "S-VIDEO" og "AUDIO-L/R" bruges til udstyr med S-Video-udgang, såsom et videokamera
eller en videobåndoptager.
Videokamera
Fjernsynets side
og
Videobåndoptager
➢
Du skal bruge stikket S-VIDEO og AUDIO-L/R, hvis du vil afspille både lyd og billede.
Dansk - 51
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 52
Tilslutning til digitalindgangen
Stikkene "HDMI/DVI IN" og "AUDIO-L/R" bruges til udstyr med digital udgang.
Ved at indsætte en billedkilde med høj båndbredde og højopløseligt digital indholdsbeskyttelse til
disse stik, kan højtopløselige billeder vises på skærmen i deres digitale udformninger.
Fjernsynets bagside
Personlig computer
og
eller
DVD
Fjernsynets bagside
DTV-modtager
➢
"HDMI/DVI IN" understøtter ikke Analog R (rød), G (grøn) og B (blå) signaler.
☛
Dansk - 52
Kontrollér, om der er strøm til HDMI-kilden i tilfælde af, at
du ikke har valgt HDMI fra “Source List” efter du har tilsluttet
HDMI-kildens kabel (DTV Set-Top Box, DVD osv.) til
fjernsynet.
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 53
Tilslutning til komponentindgangen
Fjernsynets bagside
DVD
DTV-modtager
➢
COMPONENT IN-stikkene anvendes til udstyr med en DVD- eller DTV-modtagerudgang. (480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i)
Tilslutning til PC-indgang
Stikkene “PC” (video) og “PC AUDIO (L+R)” bruges til kommunikation med din pc.
Fjernsynets bagside
t
Personlig computer
og
Dansk - 53
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 54
Installation af PC-software (kun Windows)
Herunder vises skærmindstillingerne for en typisk computer i Windows (MS Windows XP). De faktiske
skærmbilleder på din PC ser dog sandsynligvis anderledes ud afhængigt af din version af Windows og
dit grafikkort. Men selv om skærmbillederne ser anderledes ud, gælder de grundlæggende
installationsprincipper i næsten alle tilfælde. (Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din
computer- eller Samsung-forhandler).
B
T
1 Højreklik med musen på Windows Skrivebordet,
og klik derefter på [Properties]. Dialogboksen
Display vises.
2 Klik på Settings, og angiv derefter tilstanden
under Display Mode med henvisning til tabellen
Display Modes. Det er ikke nødvendigt at ændre
indstillingerne under Colours.
3 Klik på Advanced. En ny dialogboks med
indstillinger vises.
2
3
4 Klik på fanen Monitor, og angiv derefter et tal
under Screen Refresh Rate med henvisning til
tabellen Display Modes. Angiv Vertical
Frequency og Horizontal Frequency separate,
hvis du kan gøre dette, i stedet for at ændre
indstillinger under Screen Refresh Rate.
◆
◆
◆
◆
5 Tryk på knappen OK, luk vinduet, og tryk derefter
på knappen OK i vinduet Display Registration
Information. En automatisk genstart af systemet
går muligvis i gang.
6 Luk computeren, og tilslut den til fjernsynet.
4
5
Dansk - 54
(se side 53)
➢
◆ De faktiske skærmbilleder på din pc kan se
anderledes ud, afhægigt af den anvendte
version af Windows og pc-typen.
◆ Når du bruger fjernsynet som pc-skærm,
understøtter det farver op til 32 bit.
◆ I så fald kan visningen på fjernsynet se
anderledes ud, afhægigt af den anvendte
version af Windows eller pc-fabrikatet.
◆ Når du tilslutter en pc (inklusive DVIforbindelsen), skal du angive de
visningsindstillinger, der understøttes af
fjernsynet. Gør du ikke det, vises
meddelelsen Out of input range.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 55
PC/HDMI(DVI)-indgangstilstand
Både skærmens position og størrelse kan være forskellig afhængigt af PC-skærmen og dens opløsning.
Tabellen nedenfor viser alle de skærmvisninger, der understøttes:
Standard
Opløsning
VGA
720 x 400
640 x 480
SVGA
800 x 600
XGA
832 x 624
1024 x 768
DTV
(EIA/CEA861-B)
720 x 576
720 x 480
1280 x 720p
1920 x 1080i
◆
◆
◆
◆
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Pixelur
(MHz)
Synkroniserings
polaritet (H/V)
31.47
31.47
35.00
37.86
37.50
43.27
35.16
37.88
48.08
46.87
53.67
49.73
48.36
56.40
60.02
31.25
31.50
37.50
45.00
28.125
33.75
70.00
60.00
66.70
72.80
75.00
85.00
56.30
60.30
72.20
75.00
85.10
74.60
60.00
70.10
75.00
50.00
60.00
50.00
60.00
50.00
60.00
28.322
25.175
30.24
31.50
31.50
36.00
36.00
40.00
50.00
49.50
56.25
57.284
65.00
75.00
78.75
27.00
27.027
74.25
74.25
74.25
74.25
-/-/+
-/-/-/-/-+/+/++/+
+/+
+/+
-/+
-/-/+/X
X
X
X
X
X
Interlaced afspilning understøttes ikke.
Tv'et kan vise et unormalt billede, hvis der vælges andet end et standardvideoformat.
4:3-tilstanden virker ikke med indgangssignaler fra “720 x 400”.
Et 640 x 480 PC-signal genkendes som et 720 x 480 TV-signal i PC/HDMI-tilstand.
Vælg "PC" i Edit Name <Rediger navn> for at genkende 640 x 480 PC-signalet.
Der henvises til Tilknytning af navne til eksterne kilde på side 46.
r
t
e
Bemærkninger
◆ PC-skærmens tekstkvalitet er optimal i XGA-tilstand (1024 x 768), og visning af fuld størrelse er
optimal i SVGA-tilstand (800 x 600).
◆ Når dette tv bruges som PC-skærm, understøttes farver i 24 bit (mere end 16 mio. farver).
◆ PC-skærmbilledet kan se forskelligt ud afhængigt af producent (og din version af Windows).
◆ Hvis der findes en indstilling for lodret og vandret frekvens, skal du vælge 60 Hz (lodret) og 31,5 kHz
(vandret). I visse tilfælde kan unormal støj (såsom striber) ses på skærmen, når der er slukket for PC'en (eller
når PC'en ikke er tilsluttet). Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på knappen SOURCE (Kilde) (
) for at gå
ind i video-tilstand. Kontroller også, at PC'en er tilsluttet.
◆ Ved tilslutning af en notebook-PC kontrolleres det, at PC'ens skærmbillede kun vises via tv'et (da der ellers
kan forekomme tilfældig støj).
◆ Når vandrette synkrone signaler vises unormalt i PC-tilstand, skal du kontrollere PC'ens
strømbesparelsesfunktion eller kabeltilslutningerne.
Dansk - 55
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 56
Videreføring af et indgangssignal til en ekstern udgang
Du kan vælge, hvilke billed-/lydsignaler der skal sendes til den
eksterne udgang.
Setup
TV
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
√
√
√
√
√
√
√
√
: English
: Off
: On
: Off
Move
Enter
Ext.1
: TV
√
Ext.2
: TV
√
Ext.3
: TV
√
Tryk på knappen MENU.
Resultat:
2
Enter
Return
Tryk på knappen ENTER.
4
Tryk på knappen … eller † for at vælge AV Setup (Opsætning af
AV). Tryk på knappen ENTER.
Ext.1
: TV
Ext.2
: TV
Vælg det ønskede udgangsstik (Ext.2 eller Ext.3) ved at trykke
på knappen … eller †. Tryk på knappen ENTER.
6
Vælg den kilde, der skal videreføres til udgangsstikket ved at
trykke på knappen … eller †.
➢
TV
Ext.1 Video
: TV
Ext.1 S-Video
Ext.3 Video
Ext.3 S-Video
AV
S-Video
Ext.3
Move
Enter
➢
Return
7
Dansk - 56
Menuen AV Setup vises.
5
AV Setup
TV
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup
(Opsætning) vises.
3
Resultat:
Move
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen … eller † for at vælge Setup.
Resultat:
Return
AV Setup
TV
1
Ext.1 : Standard (TV)
Ext.2 : Variabel (TV, Ext.1 Video, Ext.1 S-Video,
Ext.3 Video, Ext.3 S-Video, AV eller
S-Video)
Ext.3 : Variabel (TV, Ext.1 Video, Ext.1 S-Video,
Ext.2 Video, Ext.2 S-Video, AV eller
S-Video)
S-Video konverteres til videosignal.
Tryk på ENTER for at bekræfte dit valg.
Fj
fj
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 57
Indstilling af fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen er ikke kompatibel med andre producenters
fjernsyn.
➢
Fjernbetjeningen er muligvis ikke kompatibel med alle
DVD-afspillere, videobåndoptagere og kabelbokse.
1
Sluk for din videoafspiller, kabelboks, DVD-afspiller eller set-topboks.
2
Tryk på knappen SELECT. Tilstanden ændres, når der trykkes på
knappen SELECT.
3
Tryk på knappen POWER ( ) på fjernbetjeningen.
Den valgte komponent skal tænde. Hvis den tænder, er din
fjernbetjening indstillet korrekt.
4
Når din fjernbetjening er indstillet, kan du på et hvilket som helst
tidspunkt trykke på knappen SELECT og bruge fjernbetjeningen til
din videoafspiller, kabelboks, DVD-afspiller eller set-top-boks.
➢
➢
➢
➢
VCR
Når din fjernbetjening er i VCR-, CATV-, DVD- eller STBtilstand, styrer lydstyrkeknapperne stadig lydstyrken på dit
tv.
Sådan programmeres knapperne på kabel-tv:
◆ Tryk på knappen SELECT for at vælge CATV.
◆ Peg fjernbetjeningen mod kabel-tv-modtageren, og tryk på
knappen SET. Indtast derefter firmakodetallene for
komponenten på side 59.
F.eks.) Hvis komponenten er fremstillet af Oak, skal du
trykke på 026.
Sådan programmeres knapperne til videoafspilleren:
◆ Tryk på knappen Select for at vælge VCR
◆ Ret fjernbetjeningen mod videoafspilleren, og tryk på
knappen SET. Indtast derefter firmakodetallene for
komponenten på side 58 eller 59.
Sådan programmeres knapperne til dvd-afspilleren:
◆ Tryk på knappen SELECT for at vælge DVD
◆ Ret fjernbetjeningen mod dvd-afspilleren, og tryk på
knappen SET. Indtast derefter firmakodetallene for
komponenten på side 59.
Dansk - 57
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 58
Programmering af fjernbetjeningen til andre komponenter
Koder til brug af fjernbetjeningen til videobåndoptageren
Admiral
020
Marantz
Aiwa
025
Marta
006
Akai
004, 027, 032
MEI
021
Audio Dynamics
Bell&Howell
Broksonic
Candle
007, 026
MGA
022
Midland
005
002, 003, 006, 008, 015, 055
Minolta
019, 041
021, 056
Citizen
002, 003, 006, 008, 015, 055
Craig
Curtis Mathes
007
002, 024
002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064,
066
Daewoo
003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016
007, 026
DBX
006, 021, 024, 025
018
Canon
Colortyme
Memorex
007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
Mitsubishi
Montgomery Ward
MTC
Multitech
NEC
Optimus
Panasonic
Pentax
034
019, 034, 041, 046
020
002, 025
002, 005, 025, 038
007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
020
021, 056, 071, 072
019, 041
017
Pentex Research
Dynatech
034
Philco
021, 036, 056, 059
Emerson
001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032,
Philips
021, 036
034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065,
Pioneer
019, 026, 039, 053
066, 067, 069
Portland
015, 049, 055
Dimensia
008
Fisher
018, 024, 028, 029, 048, 051, 061
PROSCAN
017
Funai
025
Quartz
018
002, 005, 017, 021, 056
Quasar
General Electric
Go Video
LG (Goldstar)
Harman Kardon
Hitachi
Instant Replay
JC Penney
JVC
Kenwood
002
006, 018, 020, 021, 024, 025, 029,
RCA
002, 017, 019, 021, 035, 041, 043,
006, 007, 008, 009, 010
007
034, 048, 056
019, 025, 041, 042
021
021, 056
Radio Shack/Realistic
057, 068
Samsung
002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041,
Sansui
054, 056
Sanyo
000, 001, 002, 003, 004, 005
026
018, 024
007, 008, 018, 021, 026, 037
Scott
003, 047, 052, 067
007, 008, 018, 026, 037
Sears
006, 018, 019, 024, 028, 029, 041,
KLH
070
Lioyd
025
Sharp
020, 034, 045, 015
Logik
038
Shimom
027, 033, 038, 058
025
Signature
LXI
Magnavox
Dansk - 58
021, 036, 056, 059
048, 051
Sony
025
027, 033, 044
6
4
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 59
Programmering af fjernbetjeningen til andre komponenter
Koder til brug af fjernbetjeningen til videobåndoptageren (fortsat)
Sylvania
Symphonic
Tandy
021, 025, 036, 056, 059
025
018, 025
Totevision
006
Victor
Tatung
037
Video Concepts
Technics
6
Teknika
0
TMK
Toshiba
025, 037, 068
021
002
007, 026
Vector Research
Tashika
Teac
002, 006
Unitech
026
007, 026
002
Videosonic
Wards
002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025,
006, 021, 025, 031
066
003, 019, 029, 051, 052
034, 038, 041
007, 008, 018, 026, 037
Yamaha
023, 027, 033, 073
Zenith
8
4
0
8
Koder til brug af fjernbetjeningen til set-top-boksen (CATV)
Anvision
GI
017, 018
041
Regency
015, 023
SA
042, 043
6
Hamlin
003, 024, 031
3
Hitachi
025, 030
Scientific Atlanta
Jerrold
038, 039
Sprucer
022
025, 030
7
Macom
8
Magnavox
6
Oak
6
8
Panasonic
Samsung
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
042, 043
Stargate 2000
036
019, 023, 028
Sylvania
016
026
Texscan
016
Tocom
032
003, 022, 027, 037, 044
Philips
019, 021, 023, 028
Universal
033, 034
Pioneer
004, 018, 020, 044
Viewstar
019, 021, 023, 028
RCA
Regal
014, 022, 040
003
046
Wamer amex
Zenith
017, 029, 035, 037, 045
6
4
7
8
4
Koder til brug af fjernbetjeningen til DVD-afspilleren
Samsung
LG (Goldstar)
006
JVC
000, 001
002
Sony
007
PROSCAN/RCA
003
Denon
008
Panasonic
005
Curtis Mathes
009
Dansk - 59
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 60
Udskiftning af lampe
1
Tag stikket ud af tv-apparatet, og brug derefter en skruetrækker til
at fjerne skruen.
2
Fjern lampedækslet.
3
Fjern lampens skruer ved hjælp af en skruetrækker.
4
Adskil lampen fra motoren ved at holde i håndtaget og trække den
ud.
5
Følg disse trin i omvendt rækkefølge for at geninstallere lampen.
In
◆ Hvorfor skal jeg udskifte lampen?
Lampen i projections-tv'et har en begrænset levetid. For at
opnå den bedste skærmkvalitet skal den udskiftes med jævne
mellemrum. Efter udskiftning af lampen vil skærmkvaliteten
påny være lys og klar.
N
◆ Hvornår skal lampen udskiftes?
Lampen skal udskiftes, når skærmen bliver mørkere, mindre
klar, eller når alle tre lysdioder på forsiden af tv-apparatet
(TIMER, LAMP og STAND BY/TEMP) blinker.
In
◆ Kontroller følgende før udskiftning af lampen
- Afbryd strømmen, og vent i 30 minutter, før du udskifter
lampen, da den er varm.
- Lampen skal være i samme kode for at undgå, at tvapparatet beskadiges. Lampekoden er angivet på
lampekassen eller på siden af tv-apparatet.
- Når du har kontrolleret lampekoden, skal du aflevere den i
den forretning, du købte tv-apparatet, eller til en Samsung
servicecenter.
◆
Dansk - 60
H
se
Advarsel!
- Rør ikke lampeglasset med hænderne, og brug aldrig
genstande inden i dækslet, da det kan medføre en dårlig
skærmkvalitet, forårsage elektrisk stød eller brand.
- Anbring ikke den gamle lampe i nærheden af brandbare
genstande eller i nærheden af børn.
- Lad ikke skidt eller støv samle sig inden under
lampedækslet eller på lampen. Et beskidt dæksel eller en
beskidt lampe kan antændes, eksplodere og forårsage
elektrisk stød.
- Hvis en ny lampe håndteres forkert, kan skærmbilledet
blive påvirket, og lampens forventede levetid kan blive
reduceret.
- Sørg for at stramme lampedækslet til på tv'et efter
udskiftning af lampen. Bemærk, at tv'et ikke fungerer, hvis
lampedækslet ikke er sat ordentligt fast. Stram skruen på
lampedækslet, når det er sat på tv'et.
In
U
fo
F
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 61
Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere
l
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af disse instruktioner, noterer du fjernsynets model og
serienummer og kontakter din forhandler.
Ingen lyd eller billede.
◆ Se efter, at netledningen er sat i stikkontakten.
◆ Kontroller, at du har sat tænd/sluk-knappen på “OFF” (O) eller
trykket på knappen POWER ( ) på fjernbetjeningen eller foran på
fjernsynet.
◆ Kontrollér indstillingerne af kontrast og lysstyrke.
◆ Kontroller lydstyrken.
Normalt billede, men ingen lyd.
◆ Kontroller lydstyrken.
◆ Har du trykket på knappen MUTE på fjernbetjeningen?
◆ Kontroller, at Internal Mute er sat til On.
Intet billede eller sort/hvidt billede.
◆ Juster indstillingerne af farve.
◆ Kontroller, at det valgte sendesystem er det rigtige.
Interferens i lyd og billede.
◆ Forsøg at finde ud af, hvor interferensen stammer fra. Flyt det
pågældende apparat længere væk.
◆ Tilslut fjernsynet i en anden stikkontakt.
Uklart billede eller sne på billedet,
forvrænget lyd.
◆ Kontroller antennens retning, placering og forbindelser.
Denne type interferens skyldes ofte, at man bruger en
indendørsantenne.
Fjernbetjeningen virker ikke.
◆ Udskift fjernbetjeningens batterier.
◆ Rengør den øverste kant af fjernbetjeningen (sendervinduet).
◆ Kontroller, at batterierne er sat rigtigt i.
n
e
i
s
Dansk - 61
BP68-00476K-00Dan_0321
3/21/05
1:09 PM
Page 62
Tekniske specifikationer
Beskrivelserne og egenskaberne i denne folder er kun angivet til information og kan ændres uden
varsel.
Modelnavn
SP42L6HX
SP46L6HX
SP50L6HX
Farvesystemer
PAL, SECAM, NTSC4.43
Tv-standarder
BG, DK, I, L
Lydudgangsstrøm
15 W + 15 W
Mål (B x D x H)
Vægt
999 x 331.3 x 755.5 mm 1088 x 342.5 x 814.2 mm
28 kg
30.3 kg
SP61L6HX
1182 x 354 x 869.7 mm 1446 x 466.5 x 1056.2 mm
33 kg
42.9 kg
Kontrol af medfølgende dele
Et separat salg
Erstatningslampe
Brugervejledning
Fjernbetjening/
AAA-batterier
➢
Når produktet installeres, skal man sørge for at
der er afstand til væggen (større end 10 cm), så
der er plads til ventilation.
• Dårlig ventilation kan medføre en forøgelse af
produktets interne temperatur. Det medfører
nedsat komponentlevetid og forringet ydelse.
Dansk - 62
For anskaffelse af en erstatningslampe skal du
kontakte dit servicecenter.
• Kun godkendte lamper. Virksomheden kan
ikke garantere produktets kvalitet, hvis der
anvendes en ikke-godkendt lampe.
BP68-00476K-00Dan_0316
3/16/05
7:33 PM
Page 63
Memo
m
Dansk - 63
BP68-00476K-00Dan_0517
5/20/05
10:58 AM
Page 64
- SERVICE EFTER KØBET
- Vi anbefaler, at du kontakter din forhandler eller dit
servicested, hvis fjernsynets ydeevne ændrer sig, da
dette kan være tegn på en fejlfunktion.
ELECTRONICS
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende
dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt
levetid. For at undgå skadelige miljø- eller
sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal
dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til
fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet,
eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan
indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og
vilkårene i købekontrakten.
Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
BP68-00476K-00
Download PDF

advertising