Samsung | SP-50L6HX | Samsung SP-46L6HX Bruksanvisning

BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 1
DLP TV
SP42L6HX
SP46L6HX
SP50L6HX
SP61L6HX
Brukerveiledning
Les denne veiledningen grundig
før du tar apparatet i bruk,
og ta vare på den for fremtidig referanse.
Bilde I Bilde (PIP)
Modus for forbedring av svake farger
My Colour Control
SRS TruSurroundXT
Digital Natural Image engine
Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B.
Vinn når du registrerer ditt produkt på
www.samsung.com/global/register
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 2
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 3
Innhold
◆ KOBLE TIL OG KLARGJØRE FJERNSYNSAPPARATET
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Fjernsynsapparatets kontrollpanel.................................................................
Fjernsynsapparatets tilkoblingspanel ............................................................
Koble til antenne eller kabelnett ....................................................................
Koble til en satellittmottaker eller en dekoder................................................
Infrarød fjernkontroll ......................................................................................
Sette inn batterier i fjernkontrollen.................................................................
Slå fjernsynsapparatet på og av ....................................................................
Sette fjernsynsapparatet i standby-modus ....................................................
Bli kjent med fjernkontrollen ..........................................................................
Plug & Play-funksjonen .................................................................................
Velge språk....................................................................................................
5
6
8
8
9
10
11
11
12
13
14
◆ BRUKE FJERNSYNSAPPARATET
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Lagre kanaler automatisk ..............................................................................
Lagre kanaler manuelt...................................................................................
Hoppe over uønskede kanaler ......................................................................
Sortere de lagrede kanalene .........................................................................
Aktivere barnesikringen .................................................................................
Gi navn til kanaler..........................................................................................
Fininnstille kanalmottaket ..............................................................................
Bruke LNA-funksjonen (Low Noise Amplifier - lavstøyforsterker)..................
Vise bildet for kanalsøking.............................................................................
Vise informasjon ............................................................................................
Fryse bildet ....................................................................................................
Endre bildestandarden ..................................................................................
Justere bildeinnstillingene .............................................................................
Velge bildestørrelse.......................................................................................
Bruke funksjonen Digital NR (Noise Reduction)............................................
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
...............................................
Angi modus for My Colour Control (Easy Control) ........................................
Angi modus for My Colour Control (Detail Control) .......................................
Symboler
Trykk
☛
Viktig
➢
Merk
Norsk - 3
15
16
18
19
20
21
22
23
23
24
24
25
26
27
28
28
29
30
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 4
➢
Innhold (forts.)
◆ BRUKE FJERNSYNSAPPARATET (forts.)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Velge filmmodus ............................................................................................
Vise bilde-i-bilde (PIP) ...................................................................................
Endre lydstandarden .....................................................................................
Justere lydinnstillingene ................................................................................
Stille inn SRS TSXT ......................................................................................
Justere volumet automatisk...........................................................................
Nyte lyd fra eksterne høyttalere.....................................................................
Velge lydmodus (avhengig av modell)...........................................................
Stille inn og vise gjeldende klokkeslett ..........................................................
Stille inn Sleep Timer-funksjonen (standby-modus) ......................................
Slå TV-apparatet på og av automatisk ..........................................................
Stille inn Blue Screen (Blå skjerm) ................................................................
Stille inn melodi .............................................................................................
Bruke funksjonen Colour Weakness Enhancement ......................................
Stille inn bildet i PC-modus............................................................................
Vise signaler fra en ekstern kilde...................................................................
Gi navn til eksterne kilder ..............................................................................
31
32
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
46
(
◆ BRUKE TEKST-TV-FUNKSJONEN
■
■
■
■
Tekst-TV-funksjon .........................................................................................
Vise Tekst-TV-informasjon ............................................................................
Velge skjermalternativer ................................................................................
Velge en Tekst-TV-side .................................................................................
47
48
48
49
◆ EKSTRA INFORMASJON OG TILKOBLINGER
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tilkobling til den eksterne inngangen/utgangen ............................................
Tilkobling til audioutgangen ...........................................................................
Tilkobling til S-Video-inngangen ....................................................................
Tilkobling til den digitale inngangen...............................................................
Tilkobling til komponentinngangen ................................................................
Tilkobling til PC-inngangen............................................................................
Installere programvare for PC (bare Windows) .............................................
Inngangsmodus PC/HDMI (DVI) ...................................................................
Viderekoble et signal til den eksterne utgangen............................................
50
51
51
52
53
53
54
55
56
➢
◆ ANBEFALINGER FOR BRUK
■
■
■
■
■
Stille inn fjernkontrollen .................................................................................
Programmere fjernkontrollen for andre komponenter....................................
Bytte lampen..................................................................................................
Feilsøking: Før du kontakter service .............................................................
Tekniske spesifikasjoner ...............................................................................
Norsk - 4
57
58
60
61
62
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 5
Fjernsynsapparatets kontrollpanel
➢
Konfigureringen på ditt fjernsynsapparat kan være forskjellig,
avhengig av modell.
Bytte mellom inngangsmodi for
video ( SOURCE )
Vise menyen på skjermen.
Justere volumet
Velge kanaler
LED-indikatorer
Tilgang til det valgte alternativet
på menysystemet
Bilde på/av
Slå TV-apparatet av og på
Sensor for fjernkontroll
(
:På,
:Blinker,
TIMER
LAMP
:Av)
STAND BY/TEMP
Angir
Standby-modus.
Timer-indikatoren lyser når Timer On eller Off <Tidsur på eller av> er valgt.
Normal drift.
Normal drift (når Timer On eller Off <Tidsur på eller av> er valgt).
Lampen varmer opp. Vanlig bilde vises etter 25 sekunder.
Vanlig bilde vises etter 25 sekunder. (når Timer On eller Off <Tidsur på
eller av> er valgt)
Luftventilasjonsdekselet på baksiden av TV-apparatet er ikke riktig
installert.
Temperaturen inne i TV-apparatet er høyere enn normal temperatur.
Rens luftventilasjonsdekselet på baksiden av TV.
Slå på fjernsynsapparatet igjen etter 1 time.
Lampen virker ikke. Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å få
hjelp.
➢
◆ Du kan bruke kanalvelgerknappene til å slå på fjernsynsapparatet når det er i
standbymodus, avhengig av modellen.
◆ Når du bruker menyen på skjermen, har volumjusteringen og kanalvelgerknappene den
samme funksjonen som knappene …/†/œ/√ på fjernkontrollen.
◆ Hvis fjernkontrollen ikke virker lenger, eller hvis du har mistet den, kan du bruke knappene
på panelet på fjernsynsapparatet.
Norsk - 5
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 6
Fjernsynsapparatets tilkoblingspanel
➢
Konfigureringen på ditt fjernsynsapparat kan være forskjellig,
avhengig av modell.
Videoinngang
Norsk - 6
Lydinngang
S-Video-inngang
➢
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 7
Fjernsynsapparatets tilkoblingspanel (forts.)
➢
Konfigureringen på ditt fjernsynsapparat kan være forskjellig,
avhengig av modell.
Baksiden av fjernsynsapparatet
ΠANT IN
Koaksialkontakt for antenne eller kabelnett.
´ EXT 1, EXT 2, EXT 3
Inn- eller utganger for eksterne enheter, for
eksempel videospillere, DVD-spillere,
videospillmaskiner og videodiskspillere.
ˇ AUDIO OUT
Her kan du koble til en ekstern lydforsterker.
¨ COMPONENT IN
Her kan du koble til lyd- og
videoutgangskontaktene fra en DVD-spiller
eller digitalboks.
Kontakter for videoutganger av type Y, PB og
PR er tilgjengelig på
480i/480p/576i/576p/720p/1080i.
ˆ PC IN (RGB / AUDIO L/R)
Her kan du koble til audio-/videoutganger
fra en PC.
Ø DVI IN (AUDIO L/R)
Her kan du koble til utgangskontakter for lyd
fra enheter med DVI-utgang.
∏ HDMI/DVI IN
Her kan du koble til digitale enheter med
HDMI- eller DVI-utgang.
” SERVICE
Brukes i forbindelse med reparasjon og
programvareoppgradering.
Norsk - 7
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 8
Koble til antenne eller kabelnett
➢
For at du skal kunne se fjernsynskanaler på riktig måte, må
fjernsynsapparatet motta et signal fra en av følgende kilder:
◆ En utendørsantenne
◆ Et kabelnett
◆ Et satellittnett
1
I de tre første tilfellene kobler du antennen eller ledningen fra
kabelnettet til kontakten ANT IN på baksiden av
fjernsynsapparatet.
2
Hvis du bruker innendørsantenne, må du kanskje vri litt på den når
du stiller inn fjernsynsapparatet for å få et skarpt og klart bilde.
Du finner flere detaljer under:
◆ “Lagre kanaler automatisk” på side 15
◆ “Lagre kanaler manuelt” på side 16
Baksiden av
fjernsynsapparatet
eller
Kabelnett
Koble til en satellittmottaker eller en dekoder
Hvis du vil se på fjernsynsprogrammer som sendes via et
satellittnettverk, må du koble til en satellittmottaker på siden
av fjernsynsapparatet. For å dekode kodede
sendingssignaler må du dessuten koble til en dekoder på
siden av fjernsynsapparatet.
Siden av fjernsynsapparatet
G
◆ Bruke en RCA-kabel
Koble RCA-kabelen fra mottakeren (eller dekoderen) til en
av RCA-inngangene på siden av fjernsynsapparatet.
B
◆ Bruke en koaksialkabel
Koble en koaksialkabel til
- utgangen til en mottaker (eller dekoder)
- antenneinngangen på fjernsynsapparatet
Satellittmottaker/Dekoder
➢
Hvis du vil koble til både en satellittmottaker (eller
dekoder) og en videospiller, kobler du
◆ mottakeren (eller dekoderen) til videospilleren
◆ videospilleren til fjernsynsapparatet
Ellers kobler du mottakeren (eller dekoderen) direkte til
fjernsynsapparatet.
Norsk - 8
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 9
Infrarød fjernkontroll
➢
Funksjonen til fjernkontrollen kan bli påvirket av sterkt lys.
PÅ/AV-KNAPP (STRØM)
BILDEEFFEKTVALG
BILDESTØRRELSE
år
NÅR DU TRYKKER PÅ EN KNAPP,
VISES ‘
’ SAMMEN MED VALGTE
MODUS (TV, VCR, CATV, DVD ELLER
STB) OG GJENVÆRENDE BATTERIER
PÅ LCD-SKJERMEN.
AKTIVER FJERNKONTROLLEN FOR TV,
VCR, KOBLINGSBOKS (CATV), DVDSPILLER, ELLER DIGITALBOKS (STB)
DIREKTE KANALVELGER
BYTT GJENTATTE GANGER MELLOM
DE SISTE TO KANALENE SOM ER VIST
EN- ELLER TOSIFRET
KANALVELGER
VOLUM OPP
LYD MIDLERTIDIG AV
NESTE KANAL /
NESTE TEKST-TV-SIDE
VALG AV EKSTERN INNGANG/HOLD
TEKST-TV
VOLUM NED
FORRIGE KANAL /
FORRIGE TEKST-TV-SIDE
VALG AV TUNER /
KABELNETT
VIS INFORMASJON /
VIS SKJULT TEKST
AVSLUTT VISNING
MENYVISNING/TEKST-TV-INDEKS
GÅ TIL ØNSKET MENYALTERNATIV /
JUSTER TIL EN TILLEGGSVERDI
BEKREFT VALGET
(LAGRE ELLER ANGI)
LYDEFFEKTVALG
LYDMODUSVALG
➢
FRYS HOVEDBILDE
I PIP-modus fryses både
hoved- og underbildene.
TEKST-TV-VISNING /
BLANDE VISNING AV TEKST-TV MED
NORMAL SENDING
AUTOMATISK AVSLÅING /
AVBRYT TEKST-TV
DNIe PÅ/DEMO/AV/TEKST-TVSTØRRELSE
ANGI MBR-KODEN FOR
FJERNKONTROLLEN FOR
PRODUKTENE BORTSETT FRA
SAMSUNG-PRODUKTET (TILLEGG)
HVIS FJERNKONTROLLEN IKKE
FUNGERER ORDENTLIG, KAN DU
TA UT BATTERIENE OG TRYKKE
PÅ RESET-TASTEN I 2-3
SEKUNDER.
SETT INN BATTERIENE PÅ NYTT
OG FORSØK Å BRUKE
FJERNKONTROLLEN IGJEN.
VALG AV TruSurround XT-MODUS
EMNEVALG FOR HURTIGTEKST
VIS KLOKKESLETT/
TEKST-TV-UNDERSIDE
PIP-FUNKSJONER:
- AKTIVERING ELLER DEAKTIVERING
AV PIP (PIP ON)
- SKIFTE MELLOM HOVEDBILDE OG
UNDERBILDE(SWAP)
- VELGE KANAL FOR UNDERBILDE
(P
/
)
FUNKSJONER FOR VIDEO-/DVDSPILLER;
- SPOLE TILBAKE (REW)
- STOPPE
- SPILLE AV / PAUSE (PLAY/PAUSE)
- SPOLE FREMOVER (FF)
Norsk - 9
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 10
Sette inn batterier i fjernkontrollen
Du må sette inn eller bytte batterier i fjernkontrollen når du:
St
◆ Kjøper fjernsynsapparatet
◆ Oppdager at fjernkontrollen ikke lenger fungerer som
den skal
1
Fjern dekslet på baksiden av fjernkontrollen ved å trykke ned
symbolet ( ) og dra kraftig.
2
Sett inn to R03, UM4, “AAA” 1.5V eller tilsvarende batterier, og
pass på å sette dem inn riktig vei med hensyn til polene:
◆ - på batteriet mot - på fjernkontrollen
◆ + på batteriet mot + på fjernkontrollen
3
Sett dekselet på plass igjen ved å rette det inn etter hoveddelen
på fjernkontrollen og trykke det tilbake på plass.
Ikke bland batterityper som alkaliske batterier og
brunsteinbatterier.
D
st
St
ti
Norsk - 10
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 11
Slå fjernsynsapparatet på og av
Strømledningen er festet til baksiden av fjernsynsapparatet.
1
Sett inn strømledningen i en egnet stikkontakt.
➢
Strømspenningen er angitt på baksiden av
fjernsynsapparatet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
2
Skyv på/av-knappen på siden av fjernsynsapparatet mot “ON” (I).
3
Trykk på knappen POWER ( ) på fjernkontrollen (eller på
knappen “ ” på forsiden av TV-apparatet).
Resultat:
➢
4
Programmet du så på sist, blir automatisk valgt.
Hvis du ikke har lagret noen kanaler ennå, vises det ikke et
klart bilde. Se "Lagre kanaler automatisk" på side 15 eller
"Lagre kanaler manuelt" på side 16.
TV
Hvis du vil slå av fjernsynsapparatet, skyver du strømbryteren mot
“OFF” (O).
Sette fjernsynsapparatet i standby-modus
Du kan sette fjernsynsapparatet i standby-modus for å redusere
strømforbruket.
Standby-modus kan være nyttig hvis du vil ta en pause i TVtittingen (for eksempel under et måltid).
TV
1
Trykk på POWER (
Resultat:
2
) på fjernkontrollen for å slå på skjermen av.
STAND BY/TEMP-indikatoren foran på TV-apparatet
begynner å lyse.
Trykk på knappen POWER (
igjen.
➢
☛
) en gang til for å slå på skjermen
Du kan også slå den på ved å trykke på P
nummertast.
/
, TV eller en
Ikke la fjernsynsapparatet stå i standby-modus over lang
tid (for eksempel når du er på ferie). Slå av
fjernsynsapparatet ved å trykke på på/av-knappen på
baksiden av apparatet. Det beste er å koble apparatet fra
strømnettet og antennen.
Norsk - 11
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 12
Bli kjent med fjernkontrollen
Fjernkontrollen brukes hovedsakelig til å:
◆ Bytte kanal og justere volumet
◆ Vise skjermmenysystemet
Følgende tabell viser tastene som brukes oftest, og hvilke funksjoner
de har.
Tast
til
Visningsfunksjon
Menyfunksjon
Viser neste lagrede
kanal.
-
Viser forrige lagrede
kanal.
-
Viser tilsvarende kanaler.
Hvis kanalene har to sifre, må det andre sifferet trykkes
inn rett etter det første. Hvis du ikke gjør det, vises en
kanal med ett siffer.
➢
Brukes til å velge et kanalnummer høyere enn ni.
Trykk denne tasten, og symbolet “--” vises.
Angi det tosifrede kanalnummeret.
Brukes til å veksle frem og tilbake mellom de to sist viste
kanalene.
Hvis du vil bytte raskt mellom to kanaler som er langt fra
hverandre, viser du først den ene kanalen, og bruker
deretter nummertastene til å velge den andre kanalen.
Deretter bruker du PRE-CH for å veksle raskt mellom dem.
Hever volumet.
-
Senker volumet.
-
Slår av lyden midlertidig.
Hvis du vil slå på lyden igjen, trykker du en gang til på
denne tasten, eller på en av tastene
eller .
➢
Norsk - 12
Viser
skjermmenysystemet.
Går tilbake til forrige meny
eller til normalvisning.
-
Brukes til å:
◆ Vise en undermeny med
valgmuligheter for
gjeldende menyalternativ
◆ Øke/redusere verdien for
et menyalternativ
-
Bekrefter valget ditt.
-
Brukes til å avslutte
menysystemet og gå direkte
tilbake til normalvisning.
N
g
re
er
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 13
Plug & Play-funksjonen
Når fjernsynsapparatet slås PÅ for første gang, settes flere
grunnleggende brukerinnstilinger i gang automatisk, i en bestemt
rekkefølge. Følgende innstillinger er tilgjengelige.
Plug & Play
Start Plug & Play
Start
1
Hvis fjernsynsapparatet står i standby-modus, trykker du på
POWER ( ) på fjernkontrollen.
2
Start Plug & Play ved å velge Start og trykke på ENTER.
Enter
Return
Plug & Play
Language
Resultat: Det vises en liste over de tilgjengelige språkene.
3
Velg ønsket språk ved å trykke på … eller †.
Trykk på ENTER for å bekrefte valget.
Resultat: Meldingen Check antenna input vises.
Move
4
Enter
Plug & Play
Resultat: En liste over tilgjengelige områder vises.
s
Skip
Forsikre deg om at antennen er koblet til fjernsynsapparatet og
trykk på ENTER.
Check antenna input.
5
Velg ønsket område ved å trykke på … eller †.
Trykk på ENTER for å bekrefte valget.
OK
Enter
Skip
Resultat: Menyen Auto Store vises.
6
Trykk på ENTER for å starte søkingen
Resultat: Søket avsluttes automatisk. Kanalene sorteres og
lagres i en rekkefølge som gjenspeiler posisjonene de
har i frekvensområdet (lavest først, høyest sist).
Deretter vises programmet som opprinnelig ble valgt.
➢
7
For å stoppe søket før det er fullført eller for å gå tilbake til
normal visning, trykker du på EXIT (
) eller ENTER
(
).
Når kanalene er lagret, vises Clock Set-menyen. Trykk på
ENTER for å stille inn riktig tid. Trykk på œ eller √for å gå til time
eller minutt. Trykk på … eller † for å stille inn disse.
Trykk på ENTER for å bekrefte valget.
Plug & Play
Area
Austria
Belgium
Croatia
Denmark
Finland
France
Germany
Move
Enter
Skip
Plug & Play
Auto Store
Start
8
Når søket er ferdig, vises meldingen Enjoy your watching, og
kanalen som er lagret, blir aktivert.
Enter
Skip
Plug & Play
Auto Store
175 MHz
18%
Stop
Enter
Skip
Plug & Play
Clock Set
: --:--
Enter
Skip
Enjoy your watching.
OK
Norsk - 13
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 14
Plug & Play-funksjonen (forts.)
Slik tilbakestiller du denne funksjonen....
1
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på … eller † for å velge Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Setup-gruppen vises.
3
Trykk på ENTER.
Resultat: Plug & Play merkes.
4
Trykk på ENTER en gang til.
5
Start Plug & Play ved å velge Start og trykke på ENTER.
6
Du finner flere detaljer om hvordan du stiller inn på motstående
side.
Setup
TV
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
Move
: English
: Off
: On
: Off
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
Return
Velge språk
Første gang du bruker fjernsynsapparatet, må du velge hvilket språk
som skal brukes til å vise menyer og innstillinger.
Setup
TV
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
Move
: English
: Off
: On
: Off
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
Move
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på … eller † for å velge Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Setup-gruppen vises.
Return
Setup
TV
1
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge Language.
Trykk på ENTER.
: English
Resultat: En liste over de tilgjengelige språkene vises.
: Off
: On
: Off
Enter
Norsk - 14
Return
5
Velg ønsket språk ved å trykke på † eller ….
6
Trykk på ENTER for å bekrefte valget.
D
(t
ti
fa
n
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 15
Lagre kanaler automatisk
Du kan søke etter de frekvensområdene du har tilgang til
(tilgjengeligheten avhenger av hvilket land du bor i). Automatisk
tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med
faktiske eller ønskede programnumre. Du kan imidlertid sortere
numrene manuelt og slette alle kanaler du ikke ønsker å se på.
1
√
√
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Child Lock
Name
Fine Tune
† More
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Channel
TV
Move
Trykk på … eller † for å velge Channel.
Enter
Return
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Channel-gruppen vises.
Auto Store
TV
3
Trykk på ENTER.
Austria
: Asia/W.Europe
Belgium
√
Croatia
Denmark
Finland
France
Germany
Iceland
Ireland
Area
Search
Resultat: Auto Store velges.
4
Trykk på ENTER en gang til.
Resultat: Area velges.
†
5
Trykk på ENTER enda en gang.
Move
Enter
Return
Resultat: En liste over tilgjengelige områder vises.
6
Velg ønsket område ved å trykke på … eller †.
Trykk på ENTER for å bekrefte valget.
7
Trykk på … eller † for å velge Search. Trykk på ENTER.
8
Velg Start og trykk på ENTER for å starte søkingen.
Resultat: Søket avsluttes automatisk. Kanalene sorteres og
lagres i en rekkefølge som gjenspeiler posisjonene de
har i frekvensområdet (lavest først, høyest sist).
Deretter vises programmet som opprinnelig ble valgt.
k
➢
Hvis du vil stoppe søket før det er fullført eller gå tilbake til
normal visning, trykker du på EXIT eller ENTER.
9
Når kanalene er lagret, kan du:
◆ Sortere dem i ønsket rekkefølge (se side 19)
◆ Slette en kanal (se side 18)
◆ Tildele et navn til de lagrede kanalene (se side 21)
◆ Fininnstille kanalmottaket hvis nødvendig (se side 22)
◆ Aktivere/deaktivere funksjonen LNA (Low Noise Amplifier) (se
side 23)
◆ Aktivere/deaktivere funksjonen Digital NR (Noise
Reduction) (se side 28)
Auto Store
TV
Area
Search
√
√
: Austria
Move
Enter
Return
Search
Press ENTER to start.
Start
Enter
Return
Search
Auto Store in progress.
175 MHz
18%
Stop
Enter
Return
Search
Auto Store is incomplete.
No channel is memorized.
OK
Enter
Norsk - 15
Return
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 16
Lagre kanaler manuelt
Du kan lagre opptil 100 fjernsynskanaler – også kanaler som mottas
via kabelnettverk.
Channel
TV
√
√
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Child Lock
Name
Fine Tune
† More
Move
Enter
Når du lagrer kanaler manuelt, kan du velge:
◆ Om du vil lagre hver av kanalene som blir funnet, eller
ikke
◆ Hvilket programnummer du vil gi de enkelte kanalene du
lagrer
Return
1
Manual Store
Prog.
Resultat: Hovedmenyen vises.
Colour System Sound System
1
AUTO
BG
Channel
Search
Store
C --
887MHz
?
œ √ Move
Adjust
Return
2
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge Manual Store. Trykk på ENTER.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Manual Store
vises, og Prog. er valgt.
Colour System Sound System
1
AUTO
BG
Channel
Search
Store
C --
887MHz
?
œ √ Move
Adjust
5
For å tildele et programnummer til en kanal finner du riktig
nummer ved å trykke på † eller ….
6
Om nødvendig angir du den påkrevde sendingsstandarden. Trykk
på œ eller √ for å velge Colour System, og trykk på † eller ….
Fargestandardene vises i denne rekkefølgen: (avhengig av
modellen).
Return
Manual Store
Prog.
Trykk på … eller † for å velge Channel.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Channel-gruppen vises.
Manual Store
Prog.
Trykk på MENU.
◆ AUTO - PAL - SECAM
Colour System Sound System
1
AUTO
BG
Channel
Search
Store
C --
887MHz
?
7
Trykk på œ eller √ for å velge Sound System, og trykk på † eller
…. Lydstandardene vises i denne rekkefølgen : (avhengig av
modellen).
BG - DK - I - L
œ √ Move
Adjust
Norsk - 16
Return
☛
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 17
Storing Channels Manually (continued)
s
u
8
Hvis du vet nummeret til kanalen som skal lagres, følger du disse
trinnene:
◆ Trykk på œ eller √ for å velge Channel.
◆ Trykk på … eller † for å velge C (luftkanal) eller S
(kabelkanal).
◆ Trykk på √.
Manual Store
Prog.
AUTO
BG
Channel
Search
Store
C --
887MHz
?
œ √ Move
◆ Trykk på nummertastene (0~9), … eller † for å angi ønsket
nummer.
➢
e
9
Hvis det ikke er lyd eller lyden ikke er korrekt, velger du den
aktuelle lydstandarden på nytt.
Hvis du ikke kjenner kanalnumrene, velger du Search ved å
trykke på œ eller √. Trykk på … eller † for å starte søkingen.
Resultat:
k
10
For å lagre kanalen og det tilhørende programnummeret velger du
Store ved å trykke på œ eller √. Trykk på ENTER.
Resultat:
11
☛
Kanalsøkeren søker gjennom frekvensområdet helt til
den første kanalen eller den valgte kanalen vises på
skjermen.
OK vises.
Gjenta trinn 8 til 10 for hver kanal som skal lagres.
◆ C (vanlig kanalmodus): I denne modusen kan du velge en
kanal ved å angi tilhørende nummer til hver
kringkastingsstasjon som kringkaster over eteren.
Adjust
Return
Manual Store
Prog.
Colour System Sound System
1
AUTO
BG
Channel
Search
Store
C --
887MHz
?
œ √ Move
Adjust
Return
Manual Store
Prog.
Colour System Sound System
1
AUTO
BG
Channel
Search
Store
C 02
887MHz
?
œ √ Move
Adjust
Return
Manual Store
Kanalmodus
◆ P (programmodus): Når du er ferdig med innstillingen, er
kringkastingsstasjonene i ditt område tildelt plassnummer fra
P00 til P99. I denne modusen kan du velge en kanal ved å
angi posisjonsnummeret til kanalen.
Colour System Sound System
1
Prog.
Colour System Sound System
1
AUTO
BG
Channel
Search
Store
C 02
887MHz
OK
œ √ Move
Select
◆ S (kabelkanalmodus): I denne modusen kan du velge en
kanal ved å legge inn tilhørende nummer til hver kabelkanal.
Norsk - 17
Return
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 18
Hoppe over uønskede kanaler
Channel
TV
√
√
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Child Lock
Name
Fine Tune
† More
Move
Enter
Return
Du kan hoppe over de kanalene du vil, i kanalsøkingen. Når du
skanner gjennom de lagrede kanalene, vises ikke de som du har
valgt å hoppe over. Alle kanaler du ikke spesifikt har valgt å hoppe
over, vises under søkingen.
1
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på … eller † for å velge Channel.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Channel-gruppen vises.
Add/Delete
TV
3
Prog. Ch.
1
2
3
4
5
---------------------
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
*
*
*
*
*
Move
Enter
4
5
Trykk på … eller † for å velge kanalen du vil legge til eller slette.
Trykk på ENTER.
6
Hvis du vil legge til eller fjerne kanalen, velger du Added eller
Deleted ved å trykke på † eller ….
7
Trykk på ENTER for å bekrefte.
Return
Prog. Ch.
1
2
3
4
5
---------------------
Adjust
Deleted
Deleted
Added
Deleted
Deleted
*
*
*
*
*
Enter
Norsk - 18
Return
Trykk på … eller † for å velge Add/Delete. Trykk på ENTER.
Resultat: Menyen Add/Delete vises med gjeldende kanal valgt
automatisk.
Add/Delete
TV
Trykk på ENTER.
M
la
A
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 19
Sortere de lagrede kanalene
Med sorteringsfunksjonen kan du endre programnumrene på
lagrede kanaler. Det kan være nødvendig etter at du har brukt
ATM. Du kan slette de kanalene du ikke vil beholde.
1
Trykk på MENU.
Trykk på … eller † for å velge Channel.
Move
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Channel-gruppen vises.
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge Sort. Trykk på ENTER.
Velg kanalen du ønsker å flytte, ved å trykke på † eller ….
Trykk på ENTER.
6
Velg nummeret programmet skal flyttes til, ved å trykke på † eller
…. Trykk på ENTER.
Resultat: Kanalen flyttes til sin nye plassering, og alle andre
kanaler bytter plass i samsvar med dette.
7
Gjenta trinn 5 og 6 til du har flyttet alle kanalene til de ønskede
programnumrene.
Enter
Return
Sort
TV
Prog. Ch.
Resultat: Menyen Sort vises.
5
√
√
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Child Lock
Name
Fine Tune
† More
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Channel
TV
1
2
3
4
5
---------------------
*
*
*
*
*
Move
Enter
Return
Sort
TV
Prog. Ch.
1
2
3
4
5
---------------------
Move
-----
*
*
*
*
*
Enter
Norsk - 19
*
Return
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 20
Aktivere barnesikringen
Channel
TV
√
√
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Child Lock
Name
Fine Tune
† More
Med denne funksjonen kan du dempe visning og lyd for å forhindre
at uautoriserte brukere, for eksempel barn, ser på programmer som
ikke er passende. Barnelås kan ikke frigis med knappene på
frontpanelet. Innstillingen for Barnelås kan bare frigis med
fjernkontrollen, så sørg for at barn ikke har tilgang til den.
1
Resultat: Hovedmenyen vises.
Move
Enter
Return
2
Prog. Ch.
1
2
3
4
5
---------------------
Lock
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
*
*
*
*
*
Move
Enter
Prog. Ch.
1
2
3
4
5
---------------------
Adjust
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge Child Lock. Trykk på ENTER.
Resultat: Menyen Child Lock vises og gjeldende kanal blir
automatisk valgt. Blå skjerm vises når Child Lock er
aktivert.
Return
Child Lock
TV
5
Trykk på … eller † for å velge kanalen du vil låse.
6
Trykk på ENTER. Hvis du vil låse kanalen, velger du Locked ved
å trykke på … eller † (hvis du vil låse opp kanalen, velger du
Unlocked).
7
Trykk på ENTER for å bekrefte.
Lock
Unlocked
Unlocked
Locked
Unlocked
Unlocked
*
*
*
*
*
Enter
Norsk - 20
Trykk på … eller † for å velge Channel.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Channel-gruppen vises.
Child Lock
TV
Trykk på MENU.
Return
N
in
n
e
m
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 21
Gi navn til kanaler
Navn på kanaler vil bli tildelt automatisk når kanalinformasjon
inngår i sendingen. Disse navnene kan endres, slik at du kan tildele
nye navn.
1
Trykk på MENU.
Trykk på … eller † for å velge Channel.
Move
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Channel-gruppen vises.
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge Name.
Trykk på ENTER.
Enter
Return
Name
TV
Prog. Ch.
2
3
4
5
6
Resultat: Name-menyen vises og gjeldende kanal er automatisk
valgt.
5
√
√
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Child Lock
Name
Fine Tune
† More
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Channel
TV
Om nødvendig velger du kanalen som skal tilordnes et nytt navn,
ved å trykke på † eller …. Trykk på ENTER.
Name
---------------------
Move
*
*
*
*
*
Enter
Return
Resultat: Pilindikatorer vises rundt navneboksen.
6
Trykk på … eller † for å velge en bokstav (A~Z), et tall (0~9) eller
et symbol (., -, mellomrom). Gå til forrige eller neste bokstav ved å
trykke på œ eller √.
7
Gjenta trinn 5 til 6 for hver kanal som skal tildeles et nytt navn.
8
Når du er ferdig med å skrive inn navnet, trykker du på ENTER for
å bekrefte navnet.
Name
TV
Prog. Ch.
2
3
4
5
6
Name
---------------------
œ √ Move
*
*
A *
*
*
Adjust
Norsk - 21
Return
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 22
Fininnstille kanalmottaket
Channel
TV
√
√
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Child Lock
Name
Fine Tune
† More
Hvis mottaket er godt, trenger du ikke å fininnstille kanalen, fordi
det blir gjort automatisk under søking og lagring. Hvis signalet er
svakt eller forvrengt, må du kanskje fininnstille kanalen manuelt.
1
Enter
Return
Fine Tune
P1
Reset
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge Fine Tune.
Trykk på ENTER.
Return
œ √ Adjust
Trykk på … eller † for å velge Channel.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Channel-gruppen vises.
0
Move
D
la
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Move
Trykk på MENU.
D
m
si
Resultat: Den vannrette stolpen vises.
Save
5
For å få et skarpt og klart bilde og god lydkvalitet trykker du på œ
eller √ til du får frem den ønskede innstillingen.
6
Hvis du vil lagre finjusteringsinnstillingen i TV-apparatets minne,
trykker du på ENTER.
Fine Tune
P1✻
3
Reset
Return
œ √ Adjust
Move
Resultat: Symbolet “✻” vises ved siden av programnummeret.
➢
Save
7
Hvis du vil tilbakestille finjusteringen til 0, velger du Reset ved å
trykke på † eller …. Deretter trykker du på ENTER.
Fine Tune
P1✻
3
Reset
Return
Move
Enter
Fine Tune
P1
0
Reset
Return
Move
Enter
Norsk - 22
D
m
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 23
Bruke LNA-funksjonen (Low Noise Amplifier - lavstøyforsterker)
Denne funksjonen er svært nyttig når fjernsynsapparatet brukes
med svake signaler. LNA forsterker fjernsynssignalet i det svake
signalområdet, men ikke noe av støyen.
Channel
TV
… More
LNA
Scan
Denne funksjonen fungerer bare ved svake signaler, og dette blir
lagret sammen med tilleggsinformasjonen for den aktuelle kanalen.
1
Off
On
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
: Off
Move
Enter
Return
Trykk på … eller † for å velge Channel.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Channel-gruppen vises.
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge LNA. Trykk på ENTER.
5
Velg On eller Off ved å trykke på † eller ….
6
Trykk på ENTER for å bekrefte.
➢
◆ Hvis bildet støyer når LNA er satt til On, velger du Off.
◆ LNA-innstillingen må angis for hver kanal.
Vise bildet for kanalsøking
Denne funksjonen søker automatisk gjennom alle kanalene i
minnet.
1
Channel
TV
… More
LNA
Scan
Trykk på MENU.
: Off
√
√
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på … eller † for å velge Channel.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Channel-gruppen vises.
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge Scan. Trykk på ENTER.
Move
Scan
P 1
Resultat: Du kan vise alle de lagrede kanalene i rekkefølge i
underbildet. Når visningen er ferdig eller stoppes, vil
PIP-funksjonen aktiveres
Enter
*
P 9
*
Return
Norsk - 23
Return
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 24
Vise informasjon
Du kan vise kanalinformasjonen og innstillingsstatusen du har valgt,
ved å trykke på “INFO” på fjernkontrollen.
Informasjonen vises i henhold til den valgte kilden.
P1 ✽
Mono
Picture
Sound
SRS TSXT
Sleep Timer
Clock
Standard
Custom
Off
Off
-- : -TV
Fryse bildet
Du kan fryse bildet mens du ser på et fjernsynsprogram ved å
trykke på knappen “STILL”. Du går tilbake til normalvisning ved å
trykke en gang til på knappen.
➢
Still
Norsk - 24
I PIP-modus fryses både hoved- og underbildene.
D
t,
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 25
Endre bildestandarden
Du kan velge den bildetypen som passer deg best.
1
Trykk på MENU.
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Size
: 16 : 9
Digital NR
: Off
DNIe
: On
My Colour Control
Film Mode
: Off
PIP
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på … eller † for å velge Picture.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
3
Picture
TV
Trykk på ENTER.
Move
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
Return
Resultat: Mode er valgt.
4
Trykk på ENTER igjen.
Resultat: Alternativene som er tilgjengelige, vises når Mode
velges.
5
Trykk på ENTER enda en gang. Velg ønsket alternativ ved å
trykke på … eller †.
TV
Mode
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint (G/R)
Reset
Dynamic
: Standard
Standard100
Cinema 50
65
50
50
Resultat: Følgende modi er tilgjengelige.
Dynamic - Standard - Cinema
6
Move
Enter
Trykk på ENTER for å bekrefte.
➢
Du kan også angi disse alternativene ved å trykke på
P.MODE (Bildemodus).
Norsk - 25
Return
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 26
Justere bildeinnstillingene
Fjernsynsapparatet har flere innstillinger som gjør at du kan
kontrollere bildekvaliteten.
Picture
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Size
: 16 : 9
Digital NR
: Off
DNIe
: On
My Colour Control
Film Mode
: Off
PIP
Move
Enter
1
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Move
: Standard
Enter
Trykk på ENTER.
Resultat: Picture velges.
Mode
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint (G/R)
Reset
Trykk på … eller † for å velge Picture.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
Return
3
TV
Trykk på MENU.
√
100
50
65
50
50
4
Resultat: Alternativene som er tilgjengelig, vises når Mode velges.
5
Return
Contrast
100
Trykk på ENTER en gang til.
Velg det ønskede alternativet (Contrast, Brightness,
Sharpness, Color eller Tint (bare for G/R-NTSC) ved å trykke
på … eller †. Trykk på ENTER.
➢
6
Alternativene kan justeres i hver modus (Dynamic, Standard
eller Cinema).
Trykk på œ eller √ til du kommer til ønsket innstilling.
Trykk på ENTER.
Resultat: Menyen Mode vises på nytt.
TV
Mode
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint (G/R)
Reset
Move
: Standard
Enter
√
100
50
65
50
50
Return
7
Hvis du vil sette bildeinnstillingene tilbake til standard fra fabrikk,
kan du velge Reset ved å trykke på … eller †.
Trykk på ENTER.
Resultat: Bildeinnstillingene som tidligere er justert, vil bli
tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.
8
Trykk på MENU.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises
på nytt.
Picture
TV
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Cool2
Size
: 16 : 9Cool1
Digital NR
: Off Normal
DNIe
: On Warm1
Warm2
My Colour Control
Film Mode
: Off
PIP
Move
Enter
Norsk - 26
Return
9
Trykk på … eller † for å velge Colour Tone. Trykk på ENTER.
10
Velg ønsket alternativ ved å trykke på … eller †.
Resultat: Følgende modi er tilgjengelige.
Cool2 - Cool1 - Normal - Warm1 - Warm2
11
Trykk på ENTER for å bekrefte.
D
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 27
Velge bildestørrelse
Du kan velge den bildestørrelsen som passer best til dine behov.
Picture
TV
1
Trykk på MENU.
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Size
: 16 : 9
Digital NR
: Off
DNIe
: On
My Colour Control
Film Mode
: Off
PIP
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på … eller † for å velge Picture.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge Size. Trykk på ENTER.
Move
Resultat : Følgende modi er tilgjengelige, avhengig av modell:
TV
➢
Løfting er tilgjengelig i modusene Zoom1,
Zoom2 eller 14:9 hvis du trykker på … eller
†.
◆ Auto Wide : Ekspanderer og trekker ut bilde fra
forholdet 4:3 til 16:9.
◆ 16:9
: Angir bildeformatet til 16:9
widescreen-modus.
◆ Panorama : Bruk denne modusen for
panoramabilde med vidt format.
◆ Zoom
: Forstørrer bildet vertikalt på skjermen.
◆ 14:9
: Forstørrer bildet i større grad enn 4:3.
◆ 4:3
: Angir bildeformatet til 4:3 normal
modus.
d
◆ 16:9 - 4:3
(PC-, HDMI- eller DVI-modus).
➢
5
I disse modusene kan du justere
bildeposisjon ( ,
) og størrelse ( ) ved
å trykke på … eller †. (Ikke tilgjengelig for
signaler fra digital-TV - 480p, 576p, 720p,
1080i.)
Size
Move
TV
Enter
Return
Size
Auto wide
16:9
Panorama
Zoom1
Zoom2
14:9
4:3
√ Move
Enter
Velg ønsket modus ved å trykke på … eller †. Trykk på ENTER.
➢
Return
Auto wide
16:9
Panorama
Zoom1
Zoom2
14:9
4:3
◆ Auto Wide - 16:9 - Panorama - Zoom1 Zoom2 - 14:9 - 4:3
.
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
◆ Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke
på P.SIZE på fjernkontrollen.
◆ Du kan ikke velge Panorama-skjermstørrelse i
komponentmodus.
◆ Du kan bare velge skjermstørrelsene 16:9 og 4:3 o
PC- og HDMI-modus.
◆ Med PIP aktivert, blir skjermen automatisk 16:9.
◆ PIP forsvinner automatisk når du endrer
skjermstørrelse med PIP aktivert.
Norsk - 27
Return
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 28
Bruke funksjonen Digital NR (Noise Reduction)
Hvis signalet som mottas av fjernsynsapparatet er svakt, kan du
aktivere denne funksjonen for å redusere støy eller skygger som
vises på skjermen.
Picture
TV
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Size
: 16 : 9
Digital NR
: Off Off
DNIe
: On On
My Colour Control
Film Mode
: Off
PIP
Move
Enter
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på … eller † til du har valgt Picture.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † til du har valgt Digital NR. Trykk på ENTER.
5
Velg On eller Off ved å trykke på † eller ….
6
Trykk på ENTER for å bekrefte.
Return
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
Denne funksjonen gir deg mer detaljerte bilder med tredimensjonal
støyreduksjon og bedre detaljer, kontrast og hvitfunksjon.
Picture
TV
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Size
: 16 : 9
Digital NR
: Off
DNIe
: On Off
Demo
My Colour Control
Film Mode
: Off On
1
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Enter
Return
DNIe Demo
DNIe On
Trykk på … eller † for å velge Picture.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
PIP
Move
Trykk på MENU.
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller †for å velge DNIe. Trykk på ENTER.
5
Trykk på … eller † for å endre innstillingen.
DNIe Off
6
◆ Off
Slå av DNIe-modus.
◆ Demo
På høyre side vises skjermbildet før DNIe er slått
på, og på venstre side vises skjermbildet etter at
DNIe er slått på.
◆ On
Slå på DNIe-modus.
Trykk på ENTER for å bekrefte.
➢
Norsk - 28
Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke på
DNIe.
M
å
fo
”
p
.
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 29
Angi modus for My Colour Control (Easy Control)
Med denne funksjonen kan du justere fargene etter eget ønske ved
å justere fargetoner for hud, himmel og gress ved hjelp av de
forhåndsinnstilte innstillingene (”Blue”, ”Green”, ”Pink”,
”Standard”, ”Custom” ), uten at de andre fargene på skjermen
påvirkes.
1
Picture
TV
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
Move
2
Enter
Return
Trykk på … eller † for å velge Picture.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge My Colour Control.
Trykk på ENTER.
Resultat:
My Colour Control
TV
Easy Control
Detail Control
√
√
: Custom
Alternativene som er tilgjengelig, vises når Easy
Control er valgt.
Move
5
√
√
√
√
√
√
√
√
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Size
: 16 : 9
Digital NR
: Off
DNIe
: On
My Colour Control
Film Mode
: Off
PIP
Enter
Return
Trykk på ENTER.
Resultat : Følgende modi er tilgjengelige:
◆ Blue
Fremhever klare blåfarger.
Original
Custom
◆ Green
Fremhever fine grønnfarger.
l
◆ Pink
Fremhever varme fargetoner i huden.
◆ Standard
Standard bilde
Easy Control
œ
Custom
œ √ Move
Enter
◆ Custom
Hvis du endrer innstillingene i menyen Detail
Control, settes de automatisk til Custom.
6
Velg ønsket modus ved å trykke på œ eller √.
Resultat : Originalbildet (før justering) vises på venstre side,
mens modusen du har valgt, vises på høyre side.
7
➢
Trykk på ENTER for å bekrefte.
◆ Det er ikke sikkert denne funksjonen fungerer, avhengig
av inngangskilde (signal i PC-format eller HDMI-modus).
◆ Denne funksjonen er i bruk når “DNIe” er satt til
modusen “On” eller “Demo”.
Norsk - 29
Return
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 30
Angi modus for My Colour Control (Detail Control)
Følgende innstillinger kan justeres slik at de passer til dine
personlige behov.
Picture
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Size
: 16 : 9
Digital NR
: Off
DNIe
: On
My Colour Control
Film Mode
: Off
PIP
Move
Enter
Easy Control
Detail Control
2
Trykk på … eller † for å velge Picture.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge My Colour Control.
Trykk på ENTER.
5
Trykk på … eller † for å velge Detail Control.
Trykk på ENTER.
√
√
: Custom
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
Return
My Colour Control
TV
1
Resultat:
Move
TV
Enter
Return
Detail Control
Pink
Green
Blue
Reset
De tilgjengelige alternativene vises.
6
Velg ønsket alternativ (Pink, Green eller Blue) ved å trykke på …
eller †. Trykk på ENTER.
7
Trykk på œ eller √ til du kommer til ønsket innstilling.
Resultat : Når du endrer de justerte verdiene, oppdateres
skjermen med de justerte verdiene.
50
50
50
8
Trykk på MENU.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Detail
Control vises på nytt.
Move
Enter
Original
Return
9
Resultat: Innstillingene som tidligere er justert, vil bli tilbakestilt til
fabrikkinnstillingene.
Adjusted
10
Detail Control
Pink
Move
50
œ √ Adjust
TV
Return
Detail Control
Pink
Green
Blue
Reset
50
50
50
Move
Enter
Norsk - 30
Hvis du vil gå tilbake til fabrikkinnstillingene, kan du velge Reset
ved å trykke på … eller †.
Return
Trykk på ENTER.
D
o
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 31
Velge filmmodus
Du kan automatisk oppdage og behandle filmsignaler fra alle kilder
og justere bildet slik at kvaliteten blir optimal.
1
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på … eller † for å velge Picture.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Picture -gruppen
vises.
.
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge Film Mode.
Trykk på ENTER.
5
Velg Off eller On ved å trykke på … eller †.
…
6
◆ Off
Slår av Film Mode.
◆ On
Oppdager og behandler filmsignaler automatisk fra
alle kilder, og justerer bildet slik at kvaliteten blir
optimal.
Picture
TV
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Size
: 16 : 9
Digital NR
: Off
DNIe
: On
My Colour Control
Film Mode
: Off Off
On
PIP
Move
Enter
Trykk på ENTER for å bekrefte.
➢
Ikke tilgjengelig i Component (480p/576p/720p/1080i),
PC-, HDMI- eller DVI-modus.
il
Norsk - 31
Return
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 32
Vise bilde-i-bilde (PIP)
Picture
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
Mode
: Standard
Colour Tone
: Warm1
Size
: 16 : 9
Digital NR
: Off
DNIe
: On
My Colour Control
Film Mode
: Off
PIP
Move
Enter
Return
Du kan vise et underbilde i hovedbildet til et fjernsynsprogram eller
eksterne AV-kilder. På denne måten kan du følge med på et
fjernsynsprogram eller overvåke et videosignal fra tilkoblet utstyr,
samtidig som du ser på et TV-program eller et annet videosignal.
1
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på … eller † for å velge Picture.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Move
: On Off
: TV On
:
:
: P6
Enter
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge PIP. Trykk på ENTER.
Resultat: PIP er valgt.
5
Trykk på ENTER en gang til. Du aktiverer ved å sette PIP til on
ved å trykke på … eller †. Trykk på ENTER.
6
Trykk på … eller † for å velge Source. Trykk på ENTER. Velg en
kilde for underbildet ved å trykke på … eller †.
Return
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Move
Resultat:
: On TV
: TV Ext.1
Ext.2
Ext.3
:
AV
:
S-Video
: P6
Enter
TV - Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV S-Video - Component - PC - HDMI
➢
Return
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Move
: On
: TV
:
:
: P6
Enter
De tilgjengelige kildene vises:
√
√
√
√
√
√
Når hovedbildet er i modusen Component, PC eller HDMI, er
TV, Ext.1, Ext.2, Ext.3, AV eller S-Video de eneste
tilgjengelige kildene.
Trykk på ENTER.
8
Trykk på … eller † for å velge Swap. Trykk på ENTER.
9
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Trykk på … eller † for å velge Size. Trykk på ENTER. Velg en
størrelse for underbildet ved å trykke på … eller †.
Resultat:
De tilgjengelige størrelsene vises:
- Large <Stor>
- Small <Liten>
- Double1 <Dobbel1>
- Double2 <Dobbel2>
Return
Move
10
: On
: TV
:
:
: P6
Enter
Norsk - 32
Return
P
Hovedbildet og underbildet byttes.
PIP
TV
T
S
7
Resultat:
E
Trykk på ENTER.
P
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 33
Vise bilde-i-bilde (PIP) (forts.)
er
Trykk på … eller † for å velge Position. Trykk på ENTER. Velg
en plassering for underbildet ved å trykke på … eller †.
11
Resultat:
➢
.
12
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
De tilgjengelige posisjonene vises:
Posisjon kan ikke velges når bildestørrelsesmodus er “
(Double1) eller “
” (Double2).
Trykk på … eller † for å velge Prog.. Trykk på ENTER. Velg
kanalen du vil vise gjennom underbildet ved å trykke på … eller
†.
14
Move
”
Trykk på ENTER.
13
PIP
TV
: On
: TV
:
:
: P6
Enter
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
: On
: TV
:
:
: P6
Trykk på ENTER.
Move
Enter
Enkle funksjoner på fjernkontrollen.
Taster
Funksjon
PIP
Brukes til å aktivere eller deaktivere PIP-funksjonen
direkte.
SWAP
Brukes til å veksle mellom hovedbilde og underbilde.
➢
P
/
Return
Når hovedbildet er i videomodus og
underskjermen er i TV-modus, er det mulig at du
ikke vil høre lyden til hovedbildet når du trykker
på SWAP etter å ha endret kanalen for
underskjermen. Hvis det er tilfelle, velger du
kanal for hovedbildet på nytt.
Brukes til å velge kanal for underbildet.
Norsk - 33
P6
Return
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 34
Endre lydstandarden
Du kan velge hvilken type lydeffekt som skal brukes når du ser på
en bestemt sending.
Sound
TV
Mode
√
: Custom
√
Equalizer
SRS TSXT
: Off
√
Auto Volume
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
1
Enter
Equalizer
SRS TSXT
Auto Volume
Internal Mute
Move
Standard
: Custom
Music
: Off Movie
Speech
: Off
Custom
: Off
Enter
Trykk på ENTER.
Resultat: Mode er valgt.
Sound
Mode
Trykk på … eller † for å velge Sound.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Sound vises.
Return
3
TV
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Move
Ly
Return
4
Trykk på ENTER igjen.
5
Velg alternativet ved å trykke på † eller …. Lydeffektene vises i
denne rekkefølgen :
Standard - Music - Movie - Speech - Custom
6
Trykk på ENTER for å bekrefte.
➢
Du kan også gjøre disse innstillingene ved å trykke på
S.MODE (Sound Mode).
T
p
h
ly
b
ko
Norsk - 34
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 35
Justere lydinnstillingene
Lydinnstillingene kan justeres slik du ønsker.
Sound
TV
1
2
Trykk på MENU.
Mode
Resultat: Hovedmenyen vises.
Equalizer
SRS TSXT
: Off
√
Trykk på … eller † for å velge Sound.
Auto Volume
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
√
: Custom
√
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Sound vises.
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge Equalizer. Trykk på ENTER.
Move
Resultat:
5
6
Equalizer-menyen vises med gjeldende alternativ.
R
Trykk på ENTER for å bekrefte.
➢
Return
Equalizer
TV
Velg punktet som skal justeres ved å trykke på œ eller √.
Trykk på … eller † for å gå til ønsket innstilling.
L
m
Enter
+
+
0
0
-
-
100Hz 300Hz 1KHz 3KHz 10KHz
Hvis du endrer noen av equalizer-innstillingene, skiftes
lydstandarden automatisk til Custom (Brukerdefinert).
√ Move
Adjust
Return
Stille inn SRS TSXT
TruSurround XTer en patentbeskyttet SRS-teknologi som løser
problemet med å spille av 5.1-flerkanalers innhold over to
høyttalere. TruSurround gir en overbevisende, virutell surroundlydopplevelse ved alle typer avspillingssystemer med to høyttalere,
blant annet interne høyttalere i fjernsynsapparatet. Det er fullt
kompatibelt med alle flerkanalsformater.
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
2
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † til du har valgt SRS TSXT. Trykk på ENTER.
5
Velg Off, 3D Mono eller Stereo ved å trykke på … eller †.
Trykk på ENTER.
➢
: Custom
Equalizer
SRS TSXT
Auto Volume
Internal Mute
: Off Off
: Off3D Mono
: Off Stereo
Move
Enter
De tilgjengelige alternativene i gruppen Sound vises.
3
➢
Mode
Hovedmenyen vises.
Trykk på … eller † til du har valgt Sound.
Resultat:
Sound
TV
TruSurround XT, SRS og (
)-symbolet
er varemerker for SRS Labs, Inc.
TruSurround XT-teknologi er inkludert
under lisens fra SRS Labs, Inc.
Du kan også angi disse innstillingene ved å trykke på SRS
TSXT (
).
Norsk - 35
Return
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 36
Justere volumet automatisk
Alle TV-/radiostasjoner har egne signalforhold, og det gjør det
vanskelig å justere volumet hver gang kanalen endres. Med denne
funksjonen kan du justere volumet automatisk for den kanalen du
ønsker, ved å senke lydvolumet når modulasjonssignalet er sterkt
eller heve det når modulasjonssignalet er svakt.
Sound
TV
Mode
: Custom
Equalizer
SRS TSXT
: Off
Auto Volume
: Off
Internal Mute
: Off
Off
On
1
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
Move
Enter
Return
2
Trykk på … eller † for å velge Sound.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Sound vises.
Norsk - 36
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge Auto Volume.
Trykk på ENTER.
5
Velg Off eller On ved å trykke på … eller †. Trykk på ENTER.
V
m
sl
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 37
Nyte lyd fra eksterne høyttalere
Ved bruk av en enhet som et hjemmekinoanlegg eller en forsterker
med eksterne høyttalere, kan du angi “Internal Mute” til “On” for å
slå av lyden fra TV-apparatets interne høyttalere.
Sound
TV
Mode
: Custom
Equalizer
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
SRS TSXT
: Off
Auto Volume
: Off
Internal Mute
: Off
Off
On
Trykk på … eller † for å velge Sound.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i gruppen Sound vises.
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge Internal Mute.
Trykk på ENTER.
5
Velg Off eller On ved å trykke på … eller †.
6
Trykk på ENTER for å bekrefte.
➢
Move
Enter
Knappen
/ eller MUTE kan ikke brukes når Internal
Mute er satt til On . Hvis du trykker på
/ eller MUTE
nå, vil meldingen Not Available vises.
Norsk - 37
Return
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 38
Velge lydmodus (avhengig av modell)
Tasten “DUAL I-II” viser og kontrollerer behandlingen og utgangen
av lydsignalet. Når strømmen slås på, forinnstilles denne modusen
automatisk til enten “Dual-I” eller “Stereo”, avhengig av aktuell
overføring.
NICAM
Stereo
Type sending
Skjermangivelse
Vanlig sending
(Standard audio)
Mono (Normal bruk)
Regulær +
NICAM Mono
NICAM Mono ↔ Mono
NICAM Stereo
A2
Stereo
NICAM Dual 1/2
NICAM Dual 1 →
NICAM Dual 2 →
Mono
Vanlig sending
(Standard audio)
Mono
Tospråklig eller Dual-I/II
Dual-I ↔ Dual-II
Stereo
➢
NICAM Stereo ↔ Mono
(Tvunget mono)
Stereo ↔ Mono
(Tvunget mono)
◆ Hvis mottaksforholdene forverres, blir det bedre å lytte
hvis modusen settes til Mono.
◆ Hvis stereosignalet er svakt og det forkommer automatisk
omkobling, bør du skifte til Mono.
◆ Hvis du mottar monolyd i AV-modus, bør du koble til på
inngangen “AUDIO-L” på siden av fjernsynsapparatet.
Hvis monolyden bare kommer ut av den ene høyttaleren,
trykker du på DUAL I-II.
Norsk - 38
D
k
in
k
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 39
Stille inn og vise gjeldende klokkeslett
Du kan stille inn fjernsynsapparatets klokke slik at gjeldende
klokkeslett vises ved å trykke på tasten “INFO” . Du må også stille
inn klokken hvis du vil bruke tidsuret for å slå av og på automatisk.
➢
1
Setup
TV
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
Hvis du skyver strømbryteren på baksiden av
fjernsynsapparatet til “OFF” (O), tilbakestilles
klokkeinnstillingen.
Trykk på MENU.
Move
: English
: Off
: On
: Off
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
Return
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på … eller † for å velge Setup.
TV
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Setup-gruppen vises.
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge Time. Trykk på ENTER.
- -:- -
√
: Off
√
On Timer
Off
√
Off Timer
Off
√
Sleep Timer
Resultat: Valgmulighetene i gruppen Time vises med Clock
valgt.
5
Time
Clock Set
Move
Enter
Return
Trykk på ENTER en gang til.
Resultat: Menyen Clock Set vises.
6
Trykk på œ eller √ for å gå til Hour eller Minute. Still inn riktig
klokkeslett ved å trykke på … eller †.
7
Når du er ferdig, trykker du på EXIT for å fortsette.
8
Trykk på INFO for å vise gjeldende klokkeslett.
TV
Clock Set
Hour
Minute
12
00
√ Move
Adjust
,
Norsk - 39
Return
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 40
Stille inn Sleep Timer-funksjonen (standby-modus)
Du kan angi et tidsrom på mellom 30 og 180 minutter før
fjernsynsapparatet automatisk skifter til standby-modus.
Setup
TV
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
Move
: English
: Off
: On
: Off
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Move
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på … eller † for å velge Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Setup-gruppen vises.
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge Time.
Trykk på ENTER.
11 : 35
: Off
Off
√ 30
Off√
60
Off
90
120
150
180
Enter
Trykk på MENU.
Return
Time
TV
1
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i Time-gruppen vises.
5
Trykk på … eller † for å velge Sleep Timer. Trykk på ENTER.
6
Velg de forhåndsinnstilte tidsintervallene (Off, 30, 60, 90, 120,
150, 180) ved å trykke gjentatte ganger på … eller †.
7
Trykk på ENTER for å bekrefte valget.
Return
➢
◆ Du kan også gjøre disse innstillingene ved å trykke på
SLEEP.
◆ Hvis Sleep Timer-funksjonen ikke er definert, vises Off.
Hvis Sleep timer-funksjonen allerede er angitt, vises
gjenværende tid før fjernsynsapparatet skifter til
standby-modus.
➢
Norsk - 40
Fjernsynsapparatet slår seg automatisk av etter 15 minutter
uten inngangssignal.
D
f.
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 41
Slå TV-apparatet på og av automatisk
Du kan stille inn timerene for On eller Off slik at fjernsynsapparatet:
◆ Slås på automatisk og stilles inn på den kanalen du har
valgt, på det tidspunktet du har valgt
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
◆ Slås av automatisk på det tidspunktet du har valgt
➢
Setup
TV
Første trinn er å stille inn klokken på fjernsynsapparatet (se
"Stille inn og vise gjeldende klokkeslett" på side 39). Hvis
du ennå ikke har stilt inn klokken, vises meldingen Set
the clock first.
Move
1
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge Time.
Trykk på ENTER.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Time-gruppen vises.
Trykk på … eller † for å velge On Timer.
Trykk på ENTER.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i On Timer-gruppen
vises.
5
7
Når du er fornøyd med innstillingene, velger du Activation ved å
trykke på œ eller √. Velg deretter Yes ved å trykke på … eller †.
8
Trykk på MENU.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Time-gruppen vises
igjen.
10
Angi Off Timer som metode for innstillingen On Timer.
➢
√
11 : 35
: Off
√
On Timer
Off
√
Off Timer
Off
√
Sleep Timer
Move
Enter
Return
On Timer
TV
Hour
Minute
12
00
Prog.
P 1
Volume
Activation
10
No
√ Move
Adjust
Return
Off Timer
TV
Hour
Minute
12
00
Trykk på … eller † for å velge Off Timer.
Trykk på ENTER.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Off Timer
vises.
9
Return
Time
Clock Set
Still inn Hour, Minute, Prog. eller Volume ved å trykke på œ eller
√.
Trykk på … eller † for å stille inn disse.
6
: Off
: On
: Off
Enter
TV
Trykk på … eller † for å velge Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Setup-gruppen vises.
2
√
√
√
√
√
√
√
√
: English
Activation
No
√ Move
Adjust
Auto Power Off <Automatisk av>
Auto Power OFF <Automatisk av> slår av TV-apparatet
automatisk hvis du ikke bruker noen av kontrollene innen
3 timer etter at TV-apparatet er slått av av tidtakeren.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i tidtakermodusen
“On”, og forhindrer lekkasjeulykker eller overoppheting
som kan forårsakes av at fjernsynsapparatet har vært på for
lenge.
Norsk - 41
Return
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 42
Stille inn Blue Screen (Blå skjerm)
Hvis du ikke mottar et signal eller signalet er meget svakt, blir den
støyende bildebakgrunnen automatisk erstattet med en blå skjerm.
Hvis du vil fortsette å se på det dårlige bildet, må du sette “Blue
Screen”-modus til “Off”.
Setup
TV
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
Move
: English
: Off
: On
: Off
Off
On
1
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
Enter
Return
2
Trykk på … eller † for å velge Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Setup-gruppen vises.
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge Blue Screen.
Trykk på ENTER.
5
Velg Off eller On ved å trykke på … eller †.
6
Trykk på ENTER.
Stille inn melodi
Du kan høre en melodi når fjernsynsapparatet slås på eller av.
Setup
TV
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
Move
1
: English
: Off
: On
: Off
Enter
Norsk - 42
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Off
On
Trykk på … eller † for å velge Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Setup-gruppen vises.
Return
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge Melody.
Trykk på ENTER.
5
Velg Off eller On ved å trykke på … eller †.
6
Trykk på ENTER.
D
fo
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 43
Bruke funksjonen Colour Weakness Enhancement
Denne funksjonen justerer fargene rød, grønn eller blå for å
forbedre bildet etter brukerens ønsker.
1
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på … eller † for å velge Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge Colour Weakness.
Trykk på ENTER.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Colour
Weakness vises.
Setup
TV
Move
5
Trykk på ENTER en gang til.
Trykk på … eller † for å velge On, og trykk deretter på ENTER.
6
Trykk på … eller † for å velge fargen du vil justere, og trykk
deretter på ENTER.
7
Trykk på œ eller √ for å justere etter ønske.
8
Trykk på MENU eller ENTER for å bekrefte.
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
: English
: Off
: On
: Off
Enter
Return
Colour Weakness
Colour Weakness : Off
Red
Green
Blue
Move
TV
Off
On
Enter
0
0
0
Return
Colour Weakness
√
0
0
0
Colour Weakness : On
Red
Green
Blue
Move
Enter
Return
Colour Weakness
Red
Move
0
œ √ Adjust
Norsk - 43
Return
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 44
Stille inn bildet i PC-modus
➢
1
Setup
TV
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
√
√
√
√
√
√
√
√
: English
: Off
: On
: Off
Move
Enter
Return
Forhåndsinnstill til PC-modus ved hjelp av SOURCE-tasten.
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på … eller † for å velge Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Setup-gruppen vises.
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge PC. Trykk på ENTER.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen PC vises.
TV
PC
Coarse
Fine
5
Velg Coarse eller Fine ved å trykke på … eller †.
Trykk på ENTER.
6
Trykk på œ eller √ til du kommer til ønsket innstilling.
Trykk på ENTER.
50
0
Position
√
Auto Adjustment
√
Resultat: Menyen PC vises på nytt.
Move
Enter
Coarse
Return
7
Trykk på … eller † for å velge Position. Trykk på ENTER.
Angi ønsket posisjon ved å trykke på …/†/œ/√ . Trykk på ENTER.
8
Hvis du vil justere skjermbildekvaliteten og -posisjonen
automatisk, velger du Auto Adjustment ved å trykke på … eller
†.
50
Resultat:
Position
TV
9
Adjust
Enter
Auto Adjustment
Norsk - 44
Return
Auto Adjustment vises. Skjermbildekvaliteten og posisjonen justeres automatisk.
Trykk på ENTER.
B
u
(k
R.
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 45
Vise signaler fra en ekstern kilde
Bruk fjernkontrollen til å bytte mellom å vise signaler fra tilkoblet
utstyr, for eksempel video, DVD, digitalboks og TV-kilde
(kringkasting eller kabel).
Input
TV
Source List
: TV
1
Trykk på MENU.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på … eller † for å velge Input.
Resultat:
3
√
√
Edit Name
Move
De tilgjengelige alternativene i gruppen Input vises.
Trykk på ENTER.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Source List
vises.
4
Trykk på ENTER igjen.
5
Trykk på … eller † for å velge signalkilde, og trykk deretter på
ENTER.
Return
Source List
TV
TV
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV
S-Video
Component
† More
Move
➢
Enter
-------------------
Enter
Du kan også gjøre disse innstillingene ved å trykke på
SOURCE. Hvis du endrer den eksterne kilden mens du
bruker skjermen, kan det ta litt tid før bildene byttes.
Norsk - 45
Return
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 46
Gi navn til eksterne kilder
Med denne funksjonen kan du navngi inngangskilder som er koblet
til.
Input
TV
Source List
√
: TV
√
Edit Name
1
Trykk på MENU.
Resultat:
2
Move
Enter
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV
S-Video
Component
PC
HDMI
Move
: - - - -- - - : - - - -VCR
: - - - -DVD
Cable STB
:---HD STB
: - -Satellite
-STB
: - -AV
- -Receiver
:---:---Enter
Norsk - 46
Hovedmenyen vises.
Trykk på … eller † for å velge Input.
Resultat:
Return
Edit Name
TV
D
T
De tilgjengelige alternativene i gruppen Input vises.
3
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge Edit Name. Trykk på ENTER.
5
Trykk på … eller † for å velge den eksterne kilden som skal
redigeres. Trykk på ENTER.
Resultat: De tilgjengelige enhetsnavnene vises.
VCR - DVD - Cable STB - HD STB - Satellite STB
- AV Receiver - DVD Receiver - Game Camcorder - DVD Combo - DHR (DVD HDD Recorder)
- PC - TV.
Return
6
Velg ønsket enhet ved å trykke på … eller †.
7
Trykk på ENTER for å bekrefte.
D
)
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 47
Tekst-TV-funksjon
De fleste fjernsynskanaler tilbyr skriftlige informasjonstjenester via
Tekst-TV. Informasjonen omfatter:
◆ Sendetidspunkt for TV-programmer
◆ Nyheter og værmeldinger
◆ Sportsresultater
◆ Trafikk- og reisemeldinger
Denne informasjonen er inndelt i nummererte sider (se diagram).
Del
Innhold
A
Valgt sidenummer.
B
Sendestasjonsidentitet.
C
Gjeldende sidenummer eller søkestatus.
D
Dato og klokkeslett.
E
Tekst.
F
Statusinformasjon.
FASTEXT-informasjon.
➢
Tekst-TV-informasjon går ofte over flere sider som vises i
rekkefølge. Disse kan du vise ved å:
◆ Angi sidenummeret
◆ Velge en tittel fra en liste
◆ Velge en farget overskrift (HURTIGTEKST-system)
Norsk - 47
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 48
Vise Tekst-TV-informasjon
Du kan til enhver tid vise Tekst-TV-informasjon på
fjernsynsapparatet
at Tekst-TV-informasjon skal vises korrekt, må
☛ For
mottaket av kanalen være stabilt, ellers kan det hende
at
◆ Informasjon mangler
◆ Enkelte sider ikke kan vises
1
Velg kanalen som tilbyr Tekst-TV-tjenester, ved å trykke på
knappen P eller P .
2
Trykk på TTX/MIX (
Resultat:
) for å aktivere Tekst-TV-modusen.
Innholdsfortegnelsen vises. Den kan vises når som
helst ved å trykke på
(indeks).
3
Trykk på TTX/MIX (
) igjen.
Resultat: Skjermbildet blir delt i to. Med denne doble Tekst-TVfunksjonen kan du se sendingen og Tekst-TVinformasjonen på atskilte deler av skjermbildet.
4
Hvis du ønsker å vise sendingen og Tekst-TV-informasjon på en
enkelt skjerm, trykker du en gang til på TTX/MIX (
).
5
Du avslutter Tekst-TV-visningen ved å trykke på TV (
).
Velge skjermalternativer
Når du har vist en Tekst-TV-side, kan du velge forskjellige
alternativer, slik du ønsker.
Hvis du vil vise...
Norsk - 48
Trykker du på...
◆ Skjult tekst
(svar på spørrekonkurranser, for eksempel)
(vis)
◆ Vanlig skjerm
(vis) på nytt
◆ En sekundær side ved å legge inn sidetallet
(underside)
◆ Fjernsynssendingen mens du søker etter en side
(avbryt)
◆ Neste side
(side opp)
◆ Forrige side
(side ned)
◆ Dobbel skriftstørrelse i:
• Øvre halvdel av skjermbildet
• Nedre halvdel av skjermbildet
(størrelse)
• Én gang
• To ganger
◆ Vanlig skjerm
• Tre ganger
D
p
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 49
Velge en Tekst-TV-side
Du kan angi sidenummeret direkte ved å trykke på nummertastene
på fjernkontrollen.
1
Angi det tresifrede sidenummeret som finnes i listen ved å trykke
på tilsvarende nummertaster.
Resultat:
Telleren for gjeldende side går oppover, og deretter
vises siden. Hvis den valgte siden er koblet til flere
tilleggssider, vises disse etter hverandre. Hvis du vil
fryse skjermen på en bestemt side, trykker du på
(hold). Trykk på tasten en gang til for å fortsette.
2
Hvis FASTEXT-systemet brukes av kringkastingsselskapet, er de
forskjellige emnene på en Tekst-TV-side fargekodet og kan
velges ved å trykke på de fargede tastene på fjernkontrollen.
Trykk på fargetasten som tilsvarer emnet du vil velge. De
tilgjengelige emnene vises på statuslinjen.
Resultat: Siden vises med annen fargekodet informasjon som
kan velges på samme måte.
3
Hvis du vil vise forrige eller neste side, trykker du på tasten med
tilsvarende farge.
4
Hvis du vil vise en underside, følger du disse trinnene:
◆ Trykk på
Resultat:
(underside).
Tilgjengelige undersider vises
◆ Velg ønsket underside. Du kan bla i undersider ved å trykke
på
eller
.
Norsk - 49
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 50
Tilkobling til den eksterne inngangen/utgangen
“EXT1” og “EXT3” brukes til utstyr med RGB-signaler, for eksempel videospillmaskiner eller
videodiskspillere.
Videospiller
①
Baksiden av fjernsynsapparatet
②
DVD
eller
③
Dekoder/
Videospillmaskin
eller
Videodiskspiller
① Denne enden kan utstyres med
◆ En SCART-kontakt
◆ En S-Video-kontakt og to RCA-kontakter for lyd (L+R); EXT2
◆ Tre RCA-kontakter (VIDEO + AUDIO-L/R)
② Hvis du har to videospillere og vil kopiere en kassett, kobles
Satellittmottaker
➃
kildevideospilleren til EXT1 (eller EXT3) og målvideospilleren til EXT2, slik at
du kan omdirigere signalet fra EXT1 (eller EXT3) til EXT2.
③ Hvis du har en dekoder, kobles dekoderen til videospilleren og videospilleren
til fjernsynsapparatet.
➃ Hvis du vil ta opp et program, kobles mottakeren til EXT1 (eller EXT3) og
videospilleren til EXT2, slik at du kan omdirigere signalet fra EXT1 (eller
EXT3) til EXT2.
☛
Når du kobler et audio- eller videosystem til ditt
fjernsynsapparat, må du forsikre deg om at alle elementer er
slått av.
Du finner detaljerte instruksjoner om tilkobling og tilhørende
sikkerhetsforanstaltninger i dokumentasjonen som følger med
utstyret.
Norsk - 50
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 51
Tilkobling til audioutgangen
➢
RCA-kontaktene (AUDIO OUT-L og AUDIO OUT-R) brukes til å koble til annet utstyr, for eksempel et
lydsystem.
Baksiden av fjernsynsapparatet
Stereoanlegg/
Ekstern forsterker
Tilkobling til S-Video-inngangen
Kontaktene “S-VIDEO” og “AUDIO-L/R” brukes til utstyr med utganger for S-Video, for eksempel et
digitalkamera eller en videospiller.
Videokamera
Siden av fjernsynsapparatet
og
Videospiller
e
d
➢
Når du vil spille av lyd, må både S-VIDEO- og AUDIO-L/R-kontaktene brukes.
Norsk - 51
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 52
Tilkobling til den digitale inngangen
Kontaktene “HDMI/DVI IN” og “AUDIO-L/R” brukes til utstyr med digitale utganger.
Ved å ta inn høydefinisjons, digitalt, beskyttet innhold fra bildekilder med stor båndbredde
gjennom disse kontaktene, kan høydefinisjonsbilder vises på skjermen i digitalt format.
Baksiden av fjernsynsapparatet
PC
og
eller
DVD
Baksiden av fjernsynsapparatet
DTV-mottaker
➢
“HDMI/DVI IN” støtter ikke signaler fra Analog R (rød), G (grønn) og B (blå).
☛
Norsk - 52
Kontroller at HDMI-kilden er slått på i tilfelle du ikke kan
velge HDMI fra “Source List”, selv etter at du har koblet
kabelen for HDMI-kilden (digitalboks, DVD osv.) til TVapparatet.
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 53
Tilkobling til komponentinngangen
Baksiden av fjernsynsapparatet
DVD
DTV-mottaker
➢
COMPONENT IN-kontaktene brukes til utstyr med utganger fra DVD eller digital-TV-mottakere.
(480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i)
Tilkobling til PC-inngangen
PC-kontakten (video) og PC AUDIO-kontaktene (L+R) brukes for tilkobling til PC.
Baksiden av fjernsynsapparatet
PC
og
Norsk - 53
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 54
Installere programvare for PC (bare Windows)
Nedenfor vises Windows-innstillinger for en vanlig datamaskin (gjelder MS Windows XP). Skjermen på
din PC vil sannsynligvis se annerledes ut, avhengig av hvilken Windows-versjon og hvilket skjermkort
du bruker. Selv om skjermen din ser annerledes ut, gjelder den samme grunnleggende informasjonen
om oppsett i nesten alle tilfeller. (Hvis ikke, kan du ta kontakt med datamaskinprodusenten eller
Samsung-forhandleren.)
S
T
1 Høyreklikk med musen på skrivebordet i Windows,
og klikk på Egenskaper. Dialogboksen
Egenskaper for Skjerm vises.
2 Klikk på Innstillinger, og velg Skjermområde i
samsvar med tabellen over visningsmoduser. Du
behøver ikke å endre innstillingene under Farger.
3 Klikk på Avansert. En ny dialogboks med
innstillinger vises.
2
3
4 Klikk på kategorien Skjerm, og velg innstilling for
Oppdateringsfrekvens i samsvar med tabellen
over visningsmoduser.
Hvis du har anledning til det, bør du velge
Vertikal frekvens og Horisontal frekvens hver
for seg i stedet for å velge en
Oppdateringsfrekvens.
◆
◆
◆
◆
5 Trykk på OK, lukk vinduet og klikk på OK i
vinduet Vis registreringsinformasjon.
Nå kan det hende at maskinen startes på nytt
automatisk.
4
6 Slå av datamaskinen og koble den til TVapparatet. (se side 53)
➢
5
Norsk - 54
◆ Utseendet på PC-skjermbildet kan variere
avhengig av Windows-versjon og PC-type.
◆ Når du bruker TVen som en PC-skjerm,
støtter den opptil 32-biters farger.
◆ Da kan utseendet på TV-skjermbildet
variere avhengig av Windows-versjon eller
PC-fabrikat.
◆ Når du kobler til en PC (gjelder også DVItilkobling), må du angi en skjermvisning
som støttes av TVen. Ellers får du
feilmeldingen Out of input range.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
BP68-00476J-00Nor_0316
r
7:24 PM
Page 55
Inngangsmodus PC/HDMI (DVI)
Skjermbildets posisjon og størrelse er avhengig av typen PC-skjerm og hvilken oppløsning den har.
Tabellen nedenfor viser alle skjermmodiene som støttes.
Standard
Oppløsning
VGA
720 x 400
640 x 480
SVGA
800 x 600
XGA
832 x 624
1024 x 768
DTV
(EIA/CEA861-B)
720 x 576
720 x 480
1280 x 720p
s,
r.
3/16/05
1920 x 1080i
◆
◆
◆
◆
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Klokkefrekvens
for piksler (MHz)
Synk.polaritet
(H/V)
31.47
31.47
35.00
37.86
37.50
43.27
35.16
37.88
48.08
46.87
53.67
49.73
48.36
56.40
60.02
31.25
31.50
37.50
45.00
28.125
33.75
70.00
60.00
66.70
72.80
75.00
85.00
56.30
60.30
72.20
75.00
85.10
74.60
60.00
70.10
75.00
50.00
60.00
50.00
60.00
50.00
60.00
28.322
25.175
30.24
31.50
31.50
36.00
36.00
40.00
50.00
49.50
56.25
57.284
65.00
75.00
78.75
27.00
27.027
74.25
74.25
74.25
74.25
-/-/+
-/-/-/-/-+/+/++/+
+/+
+/+
-/+
-/-/+/X
X
X
X
X
X
Linjesprangmodus støttes ikke.
Fjernsynsapparatet fungerer kanskje ikke normalt hvis du velger et videoformat som ikke er standard.
4:3-modus virker ikke med inngangssignaler fra “720 x 400”.
640 x 480 PC-signal gjenkjennes i utgangspunktet som et 720 x 480 TV-signal i PC/HDMI-modus.
Velg 'PC' i under Edit Name <Rediger navn> for å gjenkjenne signalet som et 640 x 480 PC-signal.
Se Assigning Names to external Sources <Gi navn til eksterne kilder> på side 46.
Merknader
◆ PC-skjermbildets tekstkvalitet er optimal i XGA-modus (1024 x 768), mens PC-modus for visning i full
størrelse er optimal i SVGA-modus (800 x 600).
◆ Når fjernsynsapparatet brukes som PC-skjerm, støttes 24-biters farge (mer enn 16 millioner farger).
◆ PC-skjermens bilde kan variere avhengig av produsent (og hvilken Windows-versjon du har). Les i håndboken
som ble levert med PC-en, for å finne informasjon om hvordan du kobler PC-en til et fjernsynsapparat.
◆ Hvis du har en modus for valg av vertikal og horisontal frekvens, velger du 60 Hz (vertikal) og 31,5 kHz
(horisontal). I noen tilfeller kan unormale signaler (f. eks. striper) vises i skjermbildet når strømmen til PC-en er
skrudd av (eller hvis PC-en er koblet fra). Hvis det skjer, trykker du på SOURCE for å skifte til videomodus.
Sørg også for at PC-en er koblet til.
◆ Når du kobler en notebook-PC til fjernsynsapparatet, må du sørge for at PC-skjermbildet kun vises via
fjernsynsapparatet (hvis ikke kan tilfeldige signaler oppstå).
◆ Når horisontale synkrone signaler virker ustabile i PC-modus, bør du kontrollere PC-ens strømsparemodus
eller kabelkoblinger.
Norsk - 55
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 56
Viderekoble et signal til den eksterne utgangen
Med fjernsynsapparatet kan du velge hvilke audio-/videosignaler
som sendes til den eksterne tilkoblingen.
Setup
TV
Plug & Play
Language
Time
Blue Screen
Melody
Colour Weakness
PC
AV Setup
√
√
√
√
√
√
√
√
: English
: Off
: On
: Off
Move
Enter
Ext.1
: TV
√
Ext.2
: TV
√
Ext.3
: TV
√
Move
Enter
Return
2
Ext.1
: TV
Ext.2
: TV
Move
Enter
Trykk på ENTER.
4
Trykk på … eller † for å velge AV Setup.
Trykk på ENTER.
Resultat:
Norsk - 56
Menyen AV Setup vises.
5
Velg ønsket utgangskontakt (Ext.2 eller Ext.3) ved å trykke på
… eller †. Trykk på ENTER.
6
Velg kilden som skal dirigeres til utgangskontakten ved å trykke på
… eller †.
➢
Return
De tilgjengelige alternativene i Setup-gruppen vises.
3
TV
Ext.1 Video
: TV
Ext.1 S-Video
Ext.3 Video
Ext.3 S-Video
AV
S-Video
Ext.3
Hovedmenyen vises.
Trykk på … eller † for å velge Setup.
Resultat:
AV Setup
TV
Trykk på MENU.
Resultat:
Return
AV Setup
TV
1
➢
7
Ext.1 : Standard (TV)
Ext.2 : Variabel (TV, Ext.1 Video, Ext.1 S-Video,
Ext.3 Video, Ext.3 S-Video, AV eller
S-Video)
Ext.3 : Variabel (TV, Ext.1 Video, Ext.1 S-Video,
Ext.2 Video, Ext.2 S-Video, AV eller
S-Video)
S-Video konverteres til videosignaler.
Trykk på ENTER for å bekrefte valget.
Fj
v
ti
å
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 57
Stille inn fjernkontrollen
Fjernkontrollen til dette fjernsynsapparatet kan brukes til
videospillere, kabelbokser, DVD-spillere eller digitalbokser, i tillegg
til at den styrer fjernsynsapparatet.
➢
Fjernkontrollen er kanskje ikke kompatibel med alle DVDspillere, videospillere og kabelbokser.
1
Slå av videospilleren, kabelboksen, DVD-spilleren eller
digitalboksen.
2
Trykk på knappen SELECT. Modusen endres hver gang du
trykker på SELECT.
3
Trykk på av/på-knappen POWER ( ) på fjernkontrollen. Den
valgte komponenten skal nå slås på. Hvis den slår seg på, er
fjernkontrollen riktig innstilt.
4
Når fjernkontrollen er stilt inn, trykker du på SELECT hver gang du
vil bruke fjernkontrollen til å betjene videospilleren, kabelboksen,
DVD-spilleren eller digitalboksen.
➢
➢
➢
➢
VCR
Når fjernkontrollen er i modusen VCR, CATV, DVD eller
STB, styrer volumknappene fremdeles volumet på
fjernsynsapparatet.
Slik programmerer du kontrollene for kabelboksen:
◆ Trykk på SELECT for å velge CATV.
◆ Pek fjernkontrollen mot kabelboksen, og trykk på SET.
Deretter trykker du på firmakodenummeret for
komponenten på side 59.
Eksempel: Hvis komponenten er produsert av Oak,
trykker du på 026.
Slik programmerer du kontrollene for videomaskinen:
◆ Trykk på SELECT for å velge VCR.
◆ Pek fjernkontrollen mot videomaskinen, og trykk på SET.
Deretter trykker du på firmakodenummeret for
komponenten på side 58 eller 59.
Slik programmerer du kontrollene for DVD:
◆ Trykk på SELECT for å velge DVD
◆ Pek fjernkontrollen mot DVD-maskinen, og trykk på SET.
Deretter trykker du på firmakodenummeret for
komponenten på side 59.
Norsk - 57
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 58
Programmere fjernkontrollen for andre komponenter
Fjernkontrollkoder for videospillere
Admiral
020
Marantz
Aiwa
025
Marta
006
Akai
004, 027, 032
MEI
021
Audio Dynamics
Bell&Howell
Broksonic
Candle
007, 026
MGA
022
Midland
005
002, 003, 006, 008, 015, 055
Minolta
019, 041
021, 056
Citizen
002, 003, 006, 008, 015, 055
Craig
Curtis Mathes
007
002, 024
002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064,
066
Daewoo
003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016
007, 026
DBX
006, 021, 024, 025
018
Canon
Colortyme
Memorex
007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
Mitsubishi
Montgomery Ward
MTC
Multitech
NEC
Optimus
Panasonic
Pentax
034
019, 034, 041, 046
020
002, 025
002, 005, 025, 038
007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
020
021, 056, 071, 072
019, 041
017
Pentex Research
Dynatech
034
Philco
021, 036, 056, 059
Emerson
001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032,
Philips
021, 036
034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065,
Pioneer
019, 026, 039, 053
066, 067, 069
Portland
015, 049, 055
Dimensia
008
Fisher
018, 024, 028, 029, 048, 051, 061
PROSCAN
017
Funai
025
Quartz
018
002, 005, 017, 021, 056
Quasar
General Electric
Go Video
LG (Goldstar)
Harman Kardon
Hitachi
Instant Replay
JC Penney
JVC
Kenwood
002
006, 018, 020, 021, 024, 025, 029,
RCA
002, 017, 019, 021, 035, 041, 043,
006, 007, 008, 009, 010
007
034, 048, 056
019, 025, 041, 042
021
021, 056
Radio Shack/Realistic
057, 068
Samsung
002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041,
Sansui
054, 056
Sanyo
000, 001, 002, 003, 004, 005
026
018, 024
007, 008, 018, 021, 026, 037
Scott
003, 047, 052, 067
007, 008, 018, 026, 037
Sears
006, 018, 019, 024, 028, 029, 041,
KLH
070
Lioyd
025
Sharp
020, 034, 045, 015
Logik
038
Shimom
027, 033, 038, 058
025
Signature
LXI
Magnavox
Norsk - 58
021, 036, 056, 059
048, 051
Sony
025
027, 033, 044
6
4
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 59
Programmere fjernkontrollen for andre komponenter
Fjernkontrollkoder for videospillere (fortsatt)
Sylvania
Symphonic
Tandy
021, 025, 036, 056, 059
025
018, 025
Totevision
006
Victor
Tatung
037
Video Concepts
Technics
6
Teknika
0
TMK
Toshiba
025, 037, 068
021
002
007, 026
Vector Research
Tashika
Teac
002, 006
Unitech
026
007, 026
002
Videosonic
Wards
002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025,
006, 021, 025, 031
066
003, 019, 029, 051, 052
034, 038, 041
007, 008, 018, 026, 037
Yamaha
023, 027, 033, 073
Zenith
8
4
0
8
Fjernkontrollkoder for kabelbokser (CATV)
Anvision
GI
017, 018
041
Regency
SA
015, 023
042, 043
6
Hamlin
003, 024, 031
3
Hitachi
025, 030
Scientific Atlanta
Jerrold
038, 039
Sprucer
022
025, 030
7
Macom
8
Magnavox
6
Oak
6
8
Panasonic
Samsung
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
042, 043
Stargate 2000
036
019, 023, 028
Sylvania
016
026
Texscan
016
Tocom
032
003, 022, 027, 037, 044
Philips
019, 021, 023, 028
Universal
033, 034
Pioneer
004, 018, 020, 044
Viewstar
019, 021, 023, 028
RCA
Regal
014, 022, 040
003
046
Wamer amex
Zenith
017, 029, 035, 037, 045
6
4
7
8
4
Fjernkontrollkoder for DVD-spillere
Samsung
LG (Goldstar)
006
JVC
000, 001
002
Sony
007
PROSCAN/RCA
003
Denon
008
Panasonic
005
Curtis Mathes
009
Norsk - 59
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 60
Bytte lampen
1
Koble TV-apparatet fra strømnettet og bruk et skrujern til å fjerne
skruen.
Fø
2
Ta bort lampedekslet.
H
se
3
Bruk et skrujern til å ta ut skruene som holder lampen på plass.
4
Løsne lampen fra maskinen ved å holde i håndtaket og dra den ut.
5
Når du skal sette inn lampen igjen, følger du disse trinnene i
omvendt rekkefølge.
◆ Når må lampen byttes ut?
Lamper som brukes i projeksjons-TV-apparater har begrenset
levetid. De må byttes ut med jevne mellomrom for å
opprettholde kvaliteten på det som vises på skjermen. Når
lampen er byttet ut, blir det som vises på skjermen like klart
og lyst som da apparatet var nytt.
In
N
Ik
In
◆ Når bør jeg bytte den ut?
Den bør byttes ut når bildet på skjermen blir merkbart
mørkere eller mindre klart, eller når de tre LED-indikatorene
foran på apparatet (TIMER, LAMP og STAND BY/TEMP)
begynner å blinke.
◆ Husk følgende når du skal bytte lampe:
- Koble fra strømmen til apparatet og vent i 30 minutter før
du prøver å ta ut lampen. Den kan bli meget varm.
- Den nye lampen må ha samme produktkode, ellers kan
TV-apparatet skades. Lampens produktkode finnes på
lampehuset eller på siden av TV-apparatet.
- Kontroller lampens kode og lever den inn hos
forhandleren du kjøpte TV-apparatet fra, eller til et
Samsung Service Center.
◆
Norsk - 60
Forsiktig
- Du må ikke berøre glassdeler på lampen med bare hender,
og ikke stikke fremmedlegemer inn i lampen. Dette gir
dårlig bildekvalitet, og det er fare for elektrisk støt og
brann.
- Den brukte lampen må ikke plasseres nær lettantennelige
gjenstander, og må ikke legges der barn kan få tak i den.
- Det er viktig at det ikke samler seg støv eller skitt inni
lampedekslet eller på lampen. Skitne deksler og lamper
kan begynne å brenne og gi elektrisk sjokk.
- En ny lampe som behandles på feil måte, kan påvirke
bildekvaliteten, og lampens forventede levetid kan bli
kortere.
- Pass på at du fester lampedekslet til TV-apparatet når du
har byttet lampe. TV-apparatet fungerer ikke hvis
lampedekslet er dårlig festet. Stram til festeskruen på
lampedekslet når du har festet dekslet til TV-apparatet.
U
fo
F
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 61
Feilsøking: Før du kontakter service
Før du tar kontakt med Samsungs servicepersonale, bør du utføre de enkle kontrollene nedenfor.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av veiledningen nedenfor, noterer du modell- og
serienummer på fjernsynsapparatet og tar kontakt med din lokale forhandler.
Ingen lyd eller bilde
◆ Kontroller at støpslet er satt inn i stikkontakten.
◆ Kontroller at du har slått strømbryteren “OFF” (O) eller trykket på
på/av-knappen POWER ( ) på fjernkontrollen eller foran på TVapparatet.
◆ Kontroller innstillingene for bildekontrast og lysstyrke.
◆ Kontroller volumet.
Normalt bilde, men ingen lyd
◆ Kontroller volumet.
◆ Kontroller om du har trykket på MUTE på fjernkontrollen.
◆ Kontroller at Internal Mute er satt til On.
Ikke noe bilde eller svart/hvitt-bilde
◆ Juster fargeinnstillingene.
◆ Kontroller at riktig sendingssystem er valgt.
Interferens på lyd og bilde
◆ Prøv å identifisere det elektriske apparatet som påvirker
fjernsynsapparatet, og flytt det lenger unna.
◆ Sett TV-apparatet inn i en annen stikkontakt.
Uklart bilde eller snø på skjermen,
forvrengt lyd
◆ Kontroller retningen, plasseringen og koblingene for antennen.
Slik interferens skyldes ofte bruk av innendørsantenne.
Fjernkontrollen virker ikke
◆ Skift batterier i fjernkontrollen.
◆ Rengjør den øverste kanten på fjernkontrollen (overføringsvinduet).
◆ Kontroller batteriterminalene.
t.
t
r,
Norsk - 61
BP68-00476J-00Nor_0321
3/21/05
1:08 PM
Page 62
Tekniske spesifikasjoner
Beskrivelsene og egenskapene i dette heftet er bare til informasjon og kan endres uten varsel.
Modellnavn
SP42L6HX
SP46L6HX
SP50L6HX
Fargesystemer
PAL, SECAM, NTSC4.43
TV-standarder
BG, DK, I, L
Strøm til lydutgang
15 W + 15 W
Mål (B x D i x H mm)
SP61L6HX
999 x 331.3 x 755.5 mm 1088 x 342.5 x 814.2 mm 1182 x 354 x 869.7 mm 1446 x 466.5 x 1056.2 mm
Vekt
28 kg
30.3 kg
33 kg
42.9 kg
Sjekkliste for deler
Selges separat
Erstatningslampe
Brukerveiledning
Infrarød fjernkontroll /
AAA-batterier
➢
Produktet må monteres minst 10 cm fra veggen,
for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.
• Dårlig ventilasjon kan gjøre at temperaturen
inne i produktet øker, og dermed føre til
kortere komponentlevetid og dårligere ytelse.
Norsk - 62
Kontakt nærmeste servicekontor for å anskaffe
en erstatningslampe.
• Bruk kun godkjente lamper. Vi kan ikke
garantere produktkvaliteten hvis du bruker
en lampe som ikke godkjent.
BP68-00476J-00Nor_0316
3/16/05
7:24 PM
Page 63
Notater
Norsk - 63
BP68-00476J-00Nor_0517
5/20/05
10:56 AM
Page 64
- ETTERSALGSSERVICE
- Nøl ikke med å ta kontakt med din forhandler eller
servicerepresentant hvis produktets ytelse endrer seg på
en måte som antyder at det kan ha oppstått feil ved
produktet.
ELECTRONICS
Korrekt avhending av dette produkt
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet eller dens
dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin
levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller
menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette
fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig
gjenbruk av materielle ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte
produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan
de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i
kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet
kommersielt avfall som skal kastes.
BP68-00476J-00
Download PDF

advertising