Samsung | SP-50L6HX | Samsung SP-46L6HX Bruksanvisning

BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 1
DLP TV
SP42L6HX
SP46L6HX
SP50L6HX
SP61L6HX
Användarhandbok
Innan du använder tv-apparaten bör du läsa igenom
användarhandboken noggrant.
Spara även handboken för framtida bruk.
BILD-I-BILD (BIB)
FÖRBÄTTRINGSLÄGE FÖR FÄRGFÖRSVAGNING
MIN FÄRGKONTROLL
SRS TruSurroundXT
Digital Natural Image engine
Den här enheten är en digital apparat av klass B
Vinn när du registrerar din produkt på
www.samsung.com/global/register
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 2
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 3
Innehåll
◆ ANSLUTA OCH FÖRBEREDA TV:N
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kontrollpanelen på tv:n..................................................................................
Anslutningspanelen på tv:n ...........................................................................
Ansluta till en antenn eller ett kabel-tv-nät.....................................................
Ansluta en satellitmottagare eller dekoder ....................................................
Infraröd fjärrkontroll .......................................................................................
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen..................................................................
Slå på och stänga av tv:n ..............................................................................
Sätta tv:n i väntläge .......................................................................................
Lära känna fjärrkontrollen..............................................................................
Plug & Play-funktion ......................................................................................
Välja språk.....................................................................................................
5
6
8
8
9
10
11
11
12
13
14
◆ ANVÄNDA TV:N
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Lagra kanaler automatiskt .............................................................................
Lagra kanaler manuellt ..................................................................................
Hoppa över oönskade kanaler.......................................................................
Sortera de lagrade kanalerna ........................................................................
Aktivera barnspärren .....................................................................................
Namnge kanaler ............................................................................................
Fininställning av kanalmottagningen .............................................................
Använda LNA-funktionen (Low Noise Amplifier) ...........................................
Visa kanalavsökningsbild ..............................................................................
Visa information.............................................................................................
Frysa den aktuella bilden...............................................................................
Ändra bildstandard ........................................................................................
Ändra bildinställningarna ...............................................................................
Välja bildstorlek .............................................................................................
Använda funktionen Digital NR (Noise Reduction)........................................
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
...............................................
Ställa in läget Personlig färgjustering (Snabbkontroll)...................................
Ställa in läget Personlig färgjustering (Fininställning)....................................
Symboler
Tryck på
☛
Viktigt
15
16
18
19
20
21
22
23
23
24
24
25
26
27
28
28
29
30
➢
Obs!
Svenska - 3
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 4
➢
Innehåll (forts.)
◆ ANVÄNDA TV:N (FORTSÄTTNING)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Välja filmläge .................................................................................................
Visa bild-i-bild (BIB) .......................................................................................
Ändra ljudstandard ........................................................................................
Ändra ljudinställningarna ...............................................................................
Ställa in SRS TSXT .......................................................................................
Justera volymen automatiskt .........................................................................
Njut av ljudet från externa högtalare..............................................................
Välja ljudläge (modellberoende) ....................................................................
Ställa in och visa aktuell tid ...........................................................................
Ställa in insomningstimern.............................................................................
Slå på och stänga av tv:n automatiskt...........................................................
Ställa in Blå skärm.........................................................................................
Ställa in melodiljud.........................................................................................
Använda funktionen för Färgförsv. läge.........................................................
Ställa in bild i PC-läge ...................................................................................
Visa en extern signalkälla ............................................................................
Namnge de externa högtalarna .....................................................................
31
32
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
46
(
◆ ANVÄNDA FUNKTIONEN FÖR TEXT-TV
■
■
■
■
Text-tv-funktionen..........................................................................................
Visa text-tv-information..................................................................................
Välja visningsalternativ ..................................................................................
Välja en text-tv-sida .......................................................................................
47
48
48
49
◆ YTTERLIGARE INFORMATION OCH ANSLUTNINGAR
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ansluta till extern ingång/utgång ...................................................................
Ansluta till ljudutgången.................................................................................
Ansluta till S-Videoingången..........................................................................
Ansluta till den digitala ingången ...................................................................
Ansluta till komponentingången.....................................................................
Ansluta till datoringången ..............................................................................
Installera programvaran (endast Windows)...................................................
Ingångsläge för PC/HDMI(DVI) .....................................................................
Styra om en ingång till den externa utgången ...............................................
50
51
51
52
53
53
54
55
56
◆ REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING
■
■
■
■
■
Ställa in fjärrkontrollen ...................................................................................
Programmera fjärrkontrollen för andra komponenter ....................................
Byte av lampa................................................................................................
Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal ...........................................
Tekniska specifikationer ................................................................................
Svenska - 4
57
58
60
61
62
➢
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 5
Kontrollpanelen på tv:n
➢
Den faktiska konfigurationen på tv:n kan vara annorlunda, beroende
på modellen.
Växla mellan videoingångslägen
Visa skärmmenyn
Justera volymen
Välj kanaler
LED-indikatorer
Få tillgång till det valda
alternativet i menysystemet
Bild Till/Från
Slå på och stänga av tv:n
Mottagare för fjärrkontrollen
(
:På,
:Blinkar,
TIMER
LAMP
:Av)
STAND BY/TEMP
Indikator
Väntläge.
Timerns lampa tänds när Timer Auto On eller Off väljs.
Normal användning.
Normal användning (när Timer Auto On eller Off är valt).
Lampan värms upp. Den normala bilden visas efter 25 sekunder.
Den normala bilden visas efter 25 sekunder. (när Timer Auto On eller Off
är valt).
Luftutloppsskyddet på baksidan av tv:n är inte korrekt installerat.
Temperaturen inuti tv:n är högre än den normala. Rengör
luftutloppsskyddet på tv:ns baksida. Slå på tv:n igen efter 1 timme.
Kontakta ett auktoriserat servicecenter för hjälp om lampan inte fungerar.
➢
◆ Du kan använda kanalvalsknapparna för att slå på tv:n när den är i vänteläge, beroende på
modell.
◆ När skärmmenyn används har knapparna för volymändring och kanalval samma funktion
som knapparna …/†/œ/√ på fjärrkontrollen.
◆ Om fjärrkontrollen inte längre fungerar eller om du har tappat bort den kan du använda
knapparna på tv-skärmens panel.
Svenska - 5
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 6
Anslutningspanelen på tv:n
➢
Den faktiska konfigurationen på tv:n kan vara annorlunda, beroende
på modellen.
Videoingång
Svenska - 6
Ljudingång
S-videoingång
➢
e
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 7
Anslutningspanelen på tv:n (fortsättning)
➢
Den faktiska konfigurationen på tv:n kan vara annorlunda, beroende
på modellen.
Tv:ns baksida
ΠANT IN
Koaxialkontakt för antenn eller kabel-tvnätverk.
´ EXT 1, EXT 2, EXT 3
Ingångar eller utgångar för externa enheter,
t.ex. videobandspelare, DVD,
videospelsenheter eller video disc-spelare.
ˇ AUDIO OUT
Ansluta till extern ljudförstärkare.
¨ COMPONENT IN
Ansluta till utgångar för audio och video på
DVD-spelare.
Signalutgångar som är tillgängliga är
480i/480p/576i/576p/720p/1080i Y, PB och
PR video.
ˆ PC IN (RGB / AUDIO L/R)
Ansluta till utgångar för PC audio/video.
Ø DVI IN (AUDIO L/R)
Anslut till ljudutgången på enheter med DVIutgång.
∏ HDMI/DVI IN
Anslut till den digitala enheten via HDMIeller DVI-utgång.
” SERVICE
Det är till för reparationer och
uppgraderingar av programvara.
Svenska - 7
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 8
Ansluta till en antenn eller ett kabel-tv-nät
➢
För att du ska kunna visa tv-kanalerna ordentligt måste apparaten
ta emot en signal från en av följande källor:
◆ En utomhusantenn
◆ Ett kabeltelevisionsnät
◆ En satellitmottagare
1
I de första tre fallen ansluter du antennen eller ingångskabeln för
nätverket till ANT IN koaxialuttaget på TV:ns baksida.
2
Om du använder en inomhusantenn kan du behöva vrida den när
du ställer in tv:n för att få en bild som är både skarp och klar.
Ytterligare information finns under:
◆ “Lagra kanaler automatiskt” på sidan 15.
◆ “Lagra kanaler manuellt” på sidan 16.
Tv:ns baksida
eller
kabeltelevisionsnät
Ansluta en satellitmottagare eller dekoder
För att kunna se tv-program som visas via ett satellitnätverk
måste du ansluta en satellitmottagare till tv:ns sida. För att
kunna avkoda en kodad sändningssignal måste du ansluta
en dekoder till tv-apparatens sida.
Tv:ns sida
◆ Använda en RCA-kabel
Anslut RCA-kabeln för mottagaren (eller dekodern) till en av
RCA-kontakterna på tv:ns sida.
◆ Använda en koaxialkabel
Anslut en koaxialkabel till:
- Mottagarens (eller dekoderns) utgångsuttag
- Tv-antennens ingångsuttag.
➢
Satellitmottagare/Dekoder
Om du vill ansluta både en satellitmottagare (eller
dekoder) och en video bör du ansluta:
◆ Mottagaren (eller dekodern) till videon
◆ Videon till tv:n
Annars ansluter du mottagaren (eller dekodern) direkt till
tv:n.
Svenska - 8
M
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 9
Infraröd fjärrkontroll
➢
Fjärrkontrollens funktion kan påverkas av starkt ljus.
STRÖM PÅ/AV
NÄR DU TRYCKER PÅ EN KNAPP VISAS
‘
’ TILLSAMMANS MED VALT LÄGE
VÄLJA BILDEFFEKT
BILDSTORLEK
(TV, VCR, CATV, DVD ELLER STB) OCH
ÅTERSTÅENDE BATTERITID PÅ LCDSKÄRMEN.
GÖR ATT FJÄRRKONTROLLEN
FUNGERAR FÖR TV,
VIDEOBANDSPELARE, KABEL-TV-BOX
(CATV), DVD-SPELARE ELLER
DIGITAL-TV-BOX (STB)
DIREKTVAL AV KANAL
VÄXLA UPPREPADE GÅNGER MELLAN
DE TVÅ SENAST VISADE KANALERNA
VÄLJA EN- ELLER TVÅSIFFRIGA
KANALER
NÄSTA KANAL/TEXT-TV-SIDA
ÖKA VOLYMEN
STÄNGA AV LJUDET TILLFÄLLIGT
VAL AV EXTERN INGÅNG/
FRYS TELETEXT
SÄNKA VOLYMEN
FÖREGÅENDE KANAL/
FÖREGÅENDE TEXT-TV-SIDA
VÄLJA TUNER/KABEL-TV-NÄT
VISA INFORMATION/VISA TEXT-TV
LÄMNA EN SKÄRM
VISA MENYN/TEXT-TV-INDEX
GÅ TILL ÖNSKAT
MENYALTERNATIV/
JUSTERA ALTERNATIVETS VÄRDE
BEKRÄFTA DITT VAL (SPARA (STORE)
ELLER ENTER)
VÄLJA LJUDEFFEKT
VÄLJA LJUDLÄGE
➢
FRYSA BILDEN (STILLBILD)
I BIB-läget fryses huvudbilden
och den underordnade bilden
samtidigt.
TEXT-TV VISNING/
BLANDA BÅDE TEXT-TVINFORMATION OCH NORMALT TVPROGRAM
AUTOMATISK AVSTÄNGNING/
AVBRYT TEXT-TV
DNIe PÅ/DEMO/AV/
TEXT-TV VÄLJA STORLEK
STÄLLA IN FJÄRRKONTROLLENS
MBR-KOD FÖR ANDRA PRODUKTER
ÄN SAMSUNG-PRODUKTER
(TILLVAL)
OM FJÄRRKONTROLLEN INTE
FUNGERAR KORREKT SKA
BATTERIERNA TAS UT, TRYCK
SEDAN PÅ
ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN I
CA. 2~3 SEKUNDER. SÄTT I
BATTERIERNA IGEN OCH PROVA
FJÄRRKONTROLLEN.
LÄGESVAL TruSurround XT
TEXT-TV ÄMNESVAL
VISA AKTUELL TID/
UNDERORDNAD TEXT-TV-SIDA
BILD-I-BILD-FUNKTIONER (BIB):
- AKTIVERA ELLER AVAKTIVERA BIB
(BIB PÅ)
- VÄXLA MELLAN HUVUD- OCH
UNDERORDNAD BILD (SWAP)
- VÄLJA KANAL FÖR UNDERORDNAD
BILD (P
/
)
VIDEO- ELLER DVD-FUNKTIONER;
- BAKÅTSPOLNING (REW)
- STOPP
- SPELA/PAUS
- SNABBSPOLNING FRAMÅT (FF)
Svenska - 9
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 10
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
Du måste sätta i eller byta fjärrkontrollens batterier när du:
N
◆ Köpt tv:n
◆ Märker att fjärrkontrollen inte längre fungerar som den
ska
1
Ta bort luckan på baksidan av fjärrkontrollen genom att trycka
symbolen ( ) nedåt och sedan dra bort luckan.
2
Sätt i två stycken R03-, UM4-, “AAA” 1,5 V-batterier eller
motsvarande. Se till att polerna på respektive batteri ligger rätt i
batterifacket:
◆ - på batteriet mot - på fjärrkontrollen
◆ + på batteriet mot + på fjärrkontrollen
3
Sätt tillbaka luckan genom att rikta in den mot undersidan på
fjärrkontrollen. Tryck därefter in luckan på plats.
Använd inte olika batterityper, t.ex. alkaliska batterier och batterier
som innehåller mangan.
D
<
V
e
Svenska - 10
r
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 11
Slå på och stänga av tv:n
Nätsladden är fäst på baksidan av tv:n.
1
Sätt i nätkontakten i ett lämpligt vägguttag.
➢
Nätspänningen anges på tv:ns baksida. Frekvensen är 50
eller 60 Hz.
2
Tryck strömbrytaren på tv:ns sida mot läget “ON” (I).
3
Tryck på knappen POWER ( ) på fjärrkontrollen (eller på “ ” på
tv:ns framsida) för att slå på tv:n.
Resultat:
➢
4
Kanalen du senast tittade på väljs automatiskt.
Om du inte har lagrat några kanaler ännu syns ingen tydlig
bild. Läs "Lagra kanaler automatiskt" på sidan 15 eller "Lagra
kanaler manuellt" på sidan 16.
TV
Om du vill stänga av tv:n trycker du strömbrytaren mot läget “OFF”
(O).
Sätta tv:n i väntläge
Du kan sänka effektförbrukningen genom att ställa tv:n i vänteläge
<Standby>.
Vänteläget är användbart när du vill stänga av tillfälligt (t.ex. under
en måltid).
TV
1
Tryck på knappen POWER (
stänga av skärmen.
Resultat:
2
STAND BY/TEMP-indikatorn på tv:ns framsida tänds.
Tryck på knappen POWER (
igen.
➢
☛
) på fjärrkontrollen när du vill
) igen när du vill slå på skärmen
Du kan också slå på tv:n genom att trycka på knappen P
TV eller sifferknapparna.
/
,
Låt inte tv:n vara i vänteläge under en längre tid (t.ex.
när du är på semester). Du stänger av tv:n genom att
trycka på strömbrytarknappen på apparatens baksida.
Det bästa är att dra ur nät- och antennkontakterna.
Svenska - 11
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 12
Lära känna fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen används huvudsakligen för att:
◆ Byta kanaler och justera volymen
◆ Visa menysystemet på skärmen
Följande tabell visar de knappar som används mest och deras
funktioner.
Knapp
till
Visningsfunktion
Menyfunktion
Används för att visa nästa
kanal som är lagrad.
-
Används för att visae
föregående lagrade kanal.
-
Används för att visa motsvarande kanaler.
För tvåsiffriga kanaler måste den andra siffran tryckas
in omedelbart efter den första. Om detta inte lyckas,
visas en ensiffrig kanal.
➢
Används för att välja kanalnummer som är högre än 9.
Symbolen “--” visas när du trycker på knappen.
Ange det tvåsiffriga kanalnumret.
Används för att växla upprepade gånger mellan de två
senaste kanalerna som visats.
För att snabbt växla mellan två kanaler som ligger långt från
varandra kan du ställa in den ena kanalen och välja den
andra kanalen med sifferknapparna. Använd sedan
knappen PRE-CH för att snabbt växla mellan dem.
Tillgängliga språk visas.
Används för att höja
volymen.
-
Används för att sänka
volymen.
-
Används för att stänga av ljudet tillfälligt.
Om du vill sätta på ljudet igen trycker du på den här
knappen eller på någon av knapparna eller .
➢
Svenska - 12
Används för att visa
menyn på skärmen.
Används för att gå tillbaka
till föregående meny eller
normal visning.
-
Används för att:
◆ Visa en undermeny
som innehåller alternativ
för det aktuella
menyalternativet
◆ Öka/minska ett
menyalternativvärde
-
Används för att bekräfta valet.
-
Används för att stänga
menysystemet och återgå
direkt till normal visning.
N
g
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 13
Plug & Play-funktion
När tv-skärmen slås på för första gången visas flera
grundinställningar automatiskt. Följande inställningar finns:
Plug & Play
Starta Plug & Play
Start
1
Om tv:n är i väntläge trycker du på knappen POWER (
fjärrkontrollen.
2
Starta Plug & Play genom att välja Start och tryck på ENTERknappen.
) på
Oppna
Plug & Play
… Mer
Español
Svenska
Türkçe
Srpski
Resultat: Tillgängliga språk visas.
3
Tillbaka
Välj språk genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på ENTER för att bekräfta valet.
Resultat: Meddelandet Kontr. antenningång visas.
Flytta
4
Oppna
Skip
Se till att antennen är ansluten till tv:n och tryck sedan på ENTERknappen.
Plug & Play
Resultat: Tillgängliga avsnitt visas.
Kontr. antenningång.
5
Välj avsnitt genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på ENTER för att bekräfta valet.
OK
Oppna
Resultat: Menyn Autolagra (Automatisk lagring) visas.
6
Tryck på ENTER-knappen för att starta sökningen.
Plug & Play
… Mer
Svenska
schweiz
Turkiet
Storbritannien
Övriga
Östeuropa
Resultat: Sökningen avslutas automatiskt. Kanalerna sorteras
och lagras i en ordning som återspeglar deras position i
frekvensområdet (med lägsta först och högsta sist).
Programmet som ursprungligen valdes visas då.
➢
7
8
Om du vill avbryta sökningen innan den är klar eller vill
återgå till normal visning, trycker du på knappen EXIT eller
ENTER.
När kanalerna har lagrats visas menyn Ställ klockan. Tryck på
knappen ENTER för att ställa in aktuell tid. Välj timmar eller
minuter genom att trycka på knappen œ eller √.
Ställ in värdena genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på ENTER för att bekräfta valet.
Skip
Flytta
Oppna
Skip
Plug & Play
Autolagra
Start
Oppna
Skip
När detta är klart visas meddelandet Ha en trevlig stund och
kanalen som har lagrats aktiveras.
Plug & Play
Autolagra
175 MHz
18%
Stopp
Oppna
Skip
Plug & Play
Ställ klockan
: --:--
Oppna
Ha en trevlig stund
OK
Svenska - 13
Skip
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 14
Plug & Play-funktion (forts.)
Om du vill återställa denna funktion ...
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Tryck på knappen … eller † för att välja Inst..
Resultat: Alternativen i gruppen Inst. visas.
3
Tryck på ENTER-knappen.
Resultat: Plug & Play väljs.
4
Tryck på ENTER-knappen igen.
5
Starta Plug & Play genom att välja Start och tryck på ENTERknappen.
6
Ytterligare information om hur du ställer in finns på föregående
sida.
Inst.
TV
Plug & Play
Språk
Tid
Blå bakgrund
Melodi
Färgförsv. läge
PC
Ljudinst.
Flytta
√
√
√
√
√
√
√
√
: Svenska
: Av
: Av
: Av
Oppna
Tillbaka
Välja språk
När du använder tv:n första gången måste du välja vilket språk som
ska användas vid menyvisning och indikeringar.
Inst.
TV
Plug & Play
Språk
Tid
Blå bakgrund
Melodi
Färgförsv. läge
PC
Ljudinst.
Flytta
√
√
√
√
√
√
√
√
: Svenska
: Av
: Av
: Av
Oppna
Plug & Play
Språk
Tid
Blå bakgrund
Melodi
Färgförsv. läge
PC
Ljudinst.
Flytta
…
2
Oppna
Svenska - 14
Tillbaka
Tryck på knappen … eller † för att välja Inst..
Resultat: Alternativen i gruppen Inst. visas.
3
Tryck på ENTER-knappen.
4
Välj Språk genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på ENTER-knappen.
Italiano
: Svenska
Polski
Português
: Av Romana
: Av
Español
: Av Svenska
Türkçe
Srpski
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
Tillbaka
Inst.
TV
1
Resultat: Tillgängliga språk visas.
5
Välj språk genom att trycka på knappen … eller †.
6
Tryck på ENTER-knappen för att bekräfta ditt val.
D
b
p
ö
o
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 15
Lagra kanaler automatiskt
Du kan avsöka frekvensområdena som finns tillgängliga (tillgången
beror på vilket land du bor i). Automatiskt tilldelade
programnummer överensstämmer kanske inte med faktiska eller
önskade programnummer. Du kan dock sortera nummer manuellt
och ta bort de kanaler du inte vill titta på.
1
Kanal
TV
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
Flytta
2
Oppna
Autolagra
TV
…
: Asia/W.Europe
Italien
√
Holland
Norge
Polen
Spanien
Svenska
Schweiz
Turkiet
Område
Sök
Tryck på ENTER-knappen.
Resultat: Funktionen Autolagra väljs.
4
Tryck på ENTER-knappen igen.
Resultat: Område markeras.
5
Tillbaka
Välj Kanal genom att trycka på knappen … eller †.
Resultat: Alternativen i gruppene Kanal visas.
3
√
√
√
√
√
√
√
Autolagra
Lagra manuellt
Lägg till/Ta bort
Sortera
Barnlås
Namn
Fininst.
† Mer
†
Flytta
Tryck på ENTER-knappen igen.
Oppna
Tillbaka
Resultat: Tillgängliga avsnitt visas.
Autolagra
TV
6
Välj avsnitt genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på ENTER för att bekräfta valet.
7
Tryck på knappen … eller † för att välja Sök.
Tryck på knappen ENTER.
8
Starta sökningen genom att välja Start och tryck på ENTERknappen.
Resultat: Sökningen avslutas automatiskt. Kanalerna sorteras
och lagras i en ordning som återspeglar deras position i
frekvensområdet (med lägsta först och högsta sist).
Programmet som ursprungligen valdes visas då.
m
➢
9
Om du vill avbryta sökningen innan den är klar eller vill
återgå till normal visning, trycker du på knappen EXIT eller
ENTER.
När kanalerna har lagrats kan du:
◆ Sortera dem i den ordning som önskas (se sidan 19)
◆ Radera en kanal (se sidan 18)
◆ Namnge kanalerna som lagrats (se sidan 21)
◆ Fininställa kanalmottagningen vid behov (se sidan 22)
◆ Aktivera/avaktivera funktionen LNA (Low Noise Amplifier) (se
sidan 23)
◆ Aktivera/avaktivera funktionen Digital NR (Noise
Reduction) (se sidan 28)
Område
Sök
√
√
: Osterr.
Flytta
Oppna
Tillbaka
Sök
Press OPPNA to start.
Start
Oppna
Tillbaka
Sök
Autolagring pågår.
175 MHz
18%
Stopp
Oppna
Tillbaka
Sök
Autolagring ej klar.
Inga kanaler har lagrats.
OK
Oppna
Svenska - 15
Tillbaka
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 16
Lagra kanaler manuellt
Du kan lagra upp till 100 tv-kanaler, inklusive de kanaler du tar
emot från kabelnätet.
Kanal
TV
√
√
√
√
√
√
√
Autolagra
Lagra manuellt
Lägg till/Ta bort
Sortera
Barnlås
Namn
Fininst.
† Mer
Flytta
Oppna
Tillbaka
När du lagrar kanaler manuellt kan du välja:
◆ Om du vill lagra alla kanaler som hittas
◆ Programnumret som du vill tilldela varje lagrad kanal
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Lagra manuellt
Prog.
Färgsys
Ljudsys
1
AUTO
BG
Kanal
Sök
Lagra
C --
887MHz
?
œ √ Flytta
Ändra
Resultat: Alternativen i gruppen Kanal visas.
3
Tryck på ENTER-knappen.
4
Välj Lagra manuellt genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på ENTER-knappen.
Tillbaka
Resultat: Alternativen i gruppen Lagra manuellt visas.
Alternativet Prog. är markerat.
Lagra manuellt
Prog.
Färgsys
Ljudsys
1
AUTO
BG
Kanal
Sök
Lagra
C --
887MHz
?
œ √ Flytta
Ändra
Välj Kanal genom att trycka på knappen … eller †.
5
Om du vill tilldela en kanal ett programnummer hittar du rätt
nummer genom att trycka på knappen … eller †.
6
Om det behövs väljer du nödvändig sändningsstandard. Tryck på
knappen œ eller √ för att välja Färgsys och tryck sedan på
knappen … eller †. Färgstandarderna visas i följande ordning.
(modellberoende).
Tillbaka
◆ AUTO - PAL - SECAM
Lagra manuellt
Prog.
Färgsys
Ljudsys
1
AUTO
BG
Kanal
Sök
Lagra
C --
887MHz
?
œ √ Flytta
Ändra
7
Välj Ljudsys genom att trycka på knappen œ eller √ och tryck på
knappen … eller †. Ljudstandarderna visas i följande ordning
(modellberoende).
BG - DK - I - L
Tillbaka
☛
Svenska - 16
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 17
Storing Channels Manually (continued)
8
Om du vet numret på kanalen som ska lagras gör du på följande
sätt.
◆ Tryck på knappen œ eller √ för att välja Kanal.
◆ Tryck på knappen … eller † för att välja C (markkanal) eller S
(kabelkanal).
◆ Tryck på knappen √.
Lagra manuellt
Prog.
Färgsys
1
AUTO
BG
Kanal
Sök
Lagra
C --
887MHz
?
œ √ Flytta
◆ Tryck på sifferknapparna (0~9) eller knappen … eller † för att
välja önskat nummer.
➢
9
Om du inte hör något ljud eller om ljudet är onormalt väljer
du ett annat ljudsystem.
Om du inte känner till kanalnumren väljer du Sök genom att trycka
på knappen œ eller √. Starta sökningen genom att trycka på
knappen … eller †.
Resultat:
10
å
Resultat:
11
☛
OK visas.
Upprepa stegen 8 till 10 för varje kanal som ska lagras.
Tillbaka
Lagra manuellt
Prog.
Färgsys
1
AUTO
BG
Kanal
Sök
Lagra
C --
887MHz
?
œ √ Flytta
Kanalväljaren avsöker frekvensområdet tills den första
kanalen eller kanalen du valt tas emot på skärmen.
Om du vill lagra kanal och tilldelat programnummer väljer du
Lagra genom att trycka på knappen œ eller √. Tryck på ENTERknappen.
Ändra
Ljudsys
Ändra
Ljudsys
Tillbaka
Lagra manuellt
Prog.
Färgsys
1
AUTO
BG
Kanal
Sök
Lagra
C 02
887MHz
?
œ √ Flytta
Ändra
Ljudsys
Tillbaka
Lagra manuellt
Kanalläge
◆ P (Programläge): När du är klar med inställningen har
sändarna i ditt område tilldelats positionsnummer från P00 till
maximalt P99. Du kan välja en kanal genom att ange
positionsnumret i det här läget.
◆ C (Verkligt kanalläge): Du kan välja en kanal genom att ange
det tilldelade numret för varje tv-sändare i detta läge.
Prog.
Färgsys
1
AUTO
BG
Kanal
Sök
Lagra
C 02
887MHz
OK
œ √ Flytta
Välj
◆ S (kabelkanalläge): Du kan välja en kanal genom att ange det
tilldelade numret för varje kabelkanal i detta läge.
Svenska - 17
Ljudsys
Tillbaka
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 18
Hoppa över oönskade kanaler
Kanal
TV
√
√
√
√
√
√
√
Autolagra
Lagra manuellt
Lägg till/Ta bort
Sortera
Barnlås
Namn
Fininst.
† Mer
Flytta
Oppna
Tillbaka
Du kan utelämna kanaler när du avsöker kanaler. När du går
igenom de lagrade kanalerna visas inte de kanaler som du har
hoppat över. Alla kanaler som du inte har hoppat över visas när du
går igenom dem.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Välj Kanal genom att trycka på knappen … eller †.
Resultat: Alternativen i gruppen Kanal visas.
Lägg till/Ta bort
TV
Prog. Kanal
1
2
3
4
5
---------------------
Borttagen
Borttagen
Borttagen
Borttagen
Borttagen
*
*
*
*
*
Flytta
Oppna
Tillbaka
Lägg till/Ta bort
TV
3
Tryck på ENTER-knappen.
4
Välj Add/Ta bort genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på ENTER-knappen.
Resultat: Menyn Lägg till/Ta bort visas med den aktuella
kanalen automatiskt markerad.
5
Välj kanalen som ska tas bort eller läggas till genom att trycka på
knappen … eller †. Tryck på knappen ENTER.
6
För att ta bort eller lägga till kanalen, välj Adderad eller
Borttagen genom att trycka på knappen … eller †.
7
Bekräfta genom att trycka på ENTER-knappen.
Prog. Kanal
1
2
3
4
5
---------------------
Ändra
Borttagen
Borttagen
Adderad
Borttagen
Borttagen
*
*
*
*
*
Oppna
Svenska - 18
Tillbaka
M
ka
D
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 19
Sortera de lagrade kanalerna
Med den här funktionen kan du ändra programnumren på lagrade
kanaler. Denna funktion kan vara nödvändig när du använt ATM.
Du kan ta bort kanalerna du inte vill behålla.
1
Tryck på MENU-knappen.
Välj Kanal genom att trycka på knappen … eller †.
Flytta
Resultat: Alternativen i gruppen Kanal visas.
3
Tryck på ENTER-knappen.
4
Välj Sortera genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på ENTER-knappen.
Välj kanalen som du vill flytta genom att trycka på knappen
… eller †. Tryck på ENTER-knappen.
6
Välj till vilket programnummer kanalen ska flyttas genom att trycka
på knappen … eller †. Tryck på ENTER-knappen.
Oppna
Prog. Kanal
1
2
3
4
5
---------------------
*
*
*
*
*
Flytta
Resultat: Kanalen har flyttats till sin nya position och på liknande
sätt flyttas även alla de andra kanalerna.
7
Upprepa steg 5 till 6 tills du har flyttat alla kanalerna till önskade
programnummer.
Tillbaka
Sortera
TV
Resultat: Menyn Sortera visas.
5
√
√
√
√
√
√
√
Autolagra
Lagra manuellt
Lägg till/Ta bort
Sortera
Barnlås
Namn
Fininst.
† Mer
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Kanal
TV
Oppna
Tillbaka
Sortera
TV
Prog. Kanal
1
2
3
4
5
---------------------
Flytta
-----
*
*
*
*
*
Oppna
Svenska - 19
*
Tillbaka
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 20
Aktivera barnspärren
Kanal
TV
√
√
√
√
√
√
√
Autolagra
Lagra manuellt
Lägg till/Ta bort
Sortera
Barnlås
Namn
Fininst.
† Mer
Flytta
Den här funktionen gör att du kan förhindra obehöriga användare,
t.ex. barn, från att titta på olämpliga program genom att stänga av
video och ljud. Barnspärren kan inte kopplas bort med knapparna
på frontpanelen. Barnspärren kan bara kopplas bort med
fjärrkontrollen. Håll därför fjärrkontrollen borta från barn.
1
Resultat: Huvudmenyn visas.
Oppna
Tillbaka
2
Prog. Kanal
1
2
3
4
5
---------------------
Lås
Upplåst
Upplåst
Upplåst
Upplåst
Upplåst
*
*
*
*
*
Flytta
Oppna
3
Tryck på ENTER-knappen.
4
Välj Barnlås genom att trycka på knappen … eller †. Tryck på
ENTER-knappen.
Resultat: Menyn Barnlås visas med den aktuella kanalen
automatiskt markerad. Den blå bakgrunden visas när
Barnlås är aktiverat
Tillbaka
5
Välj kanalen som ska låsas genom att trycka på knappen … eller
†.
Lås
6
Upplåst
Upplåst
Låst
Upplåst
Upplåst
Tryck på ENTER-knappen. Välj Låst genom att trycka på
knappen … eller † för att låsa kanalen (välj Olåst för att låsa upp
den).
7
Bekräfta genom att trycka på ENTER-knappen.
Barnlås
TV
Prog. Kanal
1
2
3
4
5
---------------------
Ändra
*
*
*
*
*
Oppna
Svenska - 20
Välj Kanal genom att trycka på knappen … eller †.
Resultat: Alternativen i gruppen Kanal visas.
Barnlås
TV
Tryck på MENU-knappen.
Tillbaka
K
n
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 21
Namnge kanaler
Kanalerna namnges automatiskt när kanalinformation sänds. Dessa
namn kan du ändra till nya namn.
1
Tryck på MENU-knappen.
Välj Kanal genom att trycka på knappen … eller †.
Resultat: Alternativen i gruppen Kanal visas.
3
Tryck på ENTER-knappen.
4
Välj Namn genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på ENTER-knappen.
Flytta
Prog. Kanal
2
3
4
5
6
Välj vid behov den kanal som ska få nytt namn genom att trycka
på knappen … eller †. Tryck på ENTER-knappen.
Tryck på knapparna … eller † för att välja en bokstav (A-Z), en
siffra (0-9) eller en symbol (.,-, mellanslag). Gå till föregående eller
nästa bokstav genom att trycka på knappen œ eller √.
7
Upprepa steg 5 till 6 för varje kanal som ska ges ett nytt namn.
8
När du har skrivit in namnet trycker du på knappen ENTER för att
bekräfta namnet.
Tillbaka
Namn
---------------------
Flytta
Resultat: Pilar visas bredvid namnrutan.
6
Oppna
Namn
TV
Resultat: Menyn Namn visas med den aktuella kanalen
automatiskt markerad.
5
√
√
√
√
√
√
√
Autolagra
Lagra manuellt
Lägg till/Ta bort
Sortera
Barnlås
Namn
Fininst.
† Mer
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Kanal
TV
*
*
*
*
*
Oppna
Tillbaka
Namn
TV
Prog. Kanal
2
3
4
5
6
Namn
---------------------
œ √ Flytta
*
*
A *
*
*
Ändra
Svenska - 21
Tillbaka
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 22
Fininställning av kanalmottagningen
Kanal
TV
√
√
√
√
√
√
√
Autolagra
Lagra manuellt
Lägg till/Ta bort
Sortera
Barnlås
Namn
Fininst.
† Mer
Flytta
Oppna
Tillbaka
Om mottagningen är tydlig behöver du inte fininställa kanalen.
Detta görs automatiskt vid sökning och lagring.
Om signalen är svag eller förvrängd kan du behöva fininställa
kanalen manuellt.
1
D
L
in
D
so
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Välj Kanal genom att trycka på knappen … eller †.
Resultat: Alternativen i gruppen Kanal visas.
Fininst.
P1
0
Återställ
Tryck på ENTER-knappen.
4
Välj Fininst. genom att trycka på knappen
… eller †. Tryck på ENTER-knappen.
Tillbaka
œ √ Ändra
Flytta
3
Spara
Resultat: Det horisontala fältet visas.
5
Om du vill ha en skarp och klar bild och god ljudkvalitet ska du
trycka på knappen œ eller √.
6
Tryck på ENTER för att spara fininställningen i TV-minnet.
Fininst.
P1✻
3
Återställ
Tillbaka
œ √ Ändra
Flytta
Resultat: Symbolen “✻” visas intill programnumret.
Spara
7
Fininst.
➢
Om du vill återställa fininställningen till 0, väljer du Återställ
genom att trycka på knappen … eller † occh sedan på knappen
ENTER-knappen.
P1✻
3
Återställ
Tillbaka
Flytta
Oppna
Fininst.
P1
0
Återställ
Tillbaka
Flytta
Oppna
Svenska - 22
D
la
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 23
Använda LNA-funktionen (Low Noise Amplifier)
Den här funktionen är väldigt användbar om tv:ns signal är svag.
LNA förstärker tv-signalen i området för den svaga signalen, men
inte störningen.
Kanal
TV
… Mer
LNA
Sök
Detta fungerar endast vid svaga signalförhållanden och kan lagras
som aktuell kanalinformation.
1
Av
På
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
: Av
Flytta
Oppna
Tillbaka
Välj Kanal genom att trycka på knappen … eller †.
Resultat: Alternativen i gruppen Kanal visas.
3
Tryck på ENTER-knappen.
4
Välj LNA genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på ENTER-knappen.
5
Välj På eller Av genom att trycka på knappen … eller †.
6
Bekräfta genom att trycka på ENTER-knappen.
➢
◆ Om bilden har störningar mede LNA inställt på På, välj Av
istället.
◆ LNA måste ställas in för varje kanal.
Visa kanalavsökningsbild
Den här funktionen skannar automatiskt alla kanaler som har
lagrats.
1
Kanal
TV
… Mer
LNA
Sök
Tryck på MENU-knappen.
: Av
√
√
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Välj Kanal genom att trycka på knappen … eller †.
Resultat: Alternativen i gruppen Kanal visas.
3
Tryck på ENTER-knappen.
4
Tryck på knappen … eller † för att välja Sök. Tryck på knappen
ENTER.
Resultat: Alla kanaler som lagrats i minnet kan visas i ordning via
underbilden. När visningen har avslutats eller avbrutits
aktiveras funktionen BIB
Flytta
Oppna
Sök
P 1
*
P 9
*
Tillbaka
Svenska - 23
Tillbaka
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 24
Visa information
Du kan visa kanalinformation och inställningsstatus genom att
trycka på “INFO”-knappen på fjärrkontrollen.
Informationen visas enligt vald källa.
P1 ✽
Mono
Bild
Ljud
SRS TSXT
Sovtimer
Klocka
Standard
Personlig
Av
Av
-- : -TV
Frysa den aktuella bilden
Du kan frysa bilden när du tittar på ett tv-program genom att
trycka på knappen “STILL”. För att återgå till normal visning
trycker du på den igen.
➢
Stillbild
Svenska - 24
I BIB-läget fryses huvudbilden och den underordnade
bilden samtidigt.
D
ti
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 25
Ändra bildstandard
Du kan välja den bildtyp som bäst motsvarar dina krav på tvtittandet.
1
Läge
: Standard
Färgton
: Varm1
Storlek
: 16 : 9
Brusreducer.
: Av
DNIe
: På
Personlig färgjustering
Filmläge
: Av
BIB
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Välj Bild genom att trycka på knappen … eller †.
Resultat: Alternativen i gruppen Bild visas.
3
Bild
TV
Flytta
Tryck på ENTER-knappen.
Oppna
√
√
√
√
√
√
√
√
Tillbaka
Resultat: Alternativet Läge väljs.
TV
4
Tryck på ENTER-knappen igen.
Resultat: De tillgängliga alternativen visas när Läge är valt.
5
Tryck på knappen ENTER igen. Välj önskat alternativ genom att
trycka på knappen ▲ eller ▼.
Läge
Läge
Kontrast
Ljus
Skärpa
Colour
Ton (G/R)
Återställ
Dynamisk
: Standard
Standard100
Bio 50
65
50
50
Resultat: Följande lägen visas.
Flytta
Oppna
Dynamisk - Standard - Bio
6
Bekräfta genom att trycka på ENTER-knappen.
➢
Du kan även välja de här alternativen genom att trycka på
knappen P.MODE (Bildläge).
Svenska - 25
Tillbaka
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 26
Ändra bildinställningarna
Denna tv-apparat har ett antal inställningsalternativ för att ange
bildkvaliteten:
Bild
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
Läge
: Standard
Färgton
: Varm1
Storlek
: 16 : 9
Brusreducer.
: Av
DNIe
: På
Personlig färgjustering
Filmläge
: Av
BIB
Flytta
Oppna
1
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Flytta
: Standard
Oppna
Tryck på knappen ENTER.
Resultat: Alternativet Bild väljs.
Läge
Läge
Kontrast
Ljus
Skärpa
Färg
Ton (G/R)
Återställ
Välj Bild genom att trycka på knappen … eller †.
Resultat: Alternativen i gruppen Bild visas.
Tillbaka
3
TV
Tryck på MENU-knappen.
√
100
50
65
50
50
4
Resultat: De tillgängliga alternativen visas när Läge är markerat.
5
Tillbaka
Kontrast
100
Tryck på ENTER-knappen igen.
Välj alternativ som ska justeras (Kontrast, Ljus, Skärpa, Färg
eller Ton Färgnyans endast (G/R)-NTSC) genom att trycka på
knappen … eller †. Tryck på knappen ENTER.
➢
6
Alternativen är inställningsbara i varje läge (Dynamisk,
Standard eller Bio).
Tryck på knappen œ eller √ tills du har kommit till önskad
inställning. Tryck på knappen ENTER.
Resultat: Menyn Läge visas igen.
TV
Läge
Läge
Kontrast
Ljus
Skärpa
Färg
Ton (G/R)
Återställ
: Standard
√
100
50
65
50
50
7
Resultat: De tidigare justerade bildinställningarna återställs till
fabriksstandard.
8
Flytta
Oppna
Du kan återställa inställningarna till fabriksstandard genom att
välja Återställ och trycka på knappen … eller †.
Tryck på knappen ENTER.
Tryck på knappen MENU.
Tillbaka
Resultat: Alternativen i gruppen Bild visas igen.
Bild
TV
Läge
: Standard
Färgton
: Varm1
Sval2
Storlek
: 16 : 9Sval1
Brusreducer.
: Av Normal
DNIe
: På Varm1
Personlig färgjustering Varm2
Filmläge
: Av
BIB
Flytta
Oppna
Svenska - 26
Tillbaka
9
Tryck på knappen … eller † för att välja Färgton.
Tryck på knappen ENTER.
10
Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen … eller †.
Resultat: Följande lägen finns:
Sval2 - Sval1 - Normal - Varm1 - Varm2
11
Bekräfta genom att trycka på ENTER-knappen.
D
k
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 27
Välja bildstorlek
Du kan välja det bildformat som stämmer bäst överens med dina
krav.
1
Läge
: Standard
Färgton
: Varm1
Storlek
: 16 : 9
Brusreducer.
: Av
DNIe
: På
Personlig färgjustering
Filmläge
: Av
BIB
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Bild
TV
Välj Bild genom att trycka på knappen … eller †.
Resultat: Alternativen i gruppen Bild visas.
Flytta
3
Tryck på knappen ENTER.
4
Tryck på knappen … eller † för att välja Storlek.
Tryck på knappen ENTER.
TV
◆ Auto Wide - 16:9 - Panorama - Zoom1 Zoom2 - 14:9 - 4:3
Lyftning tillgängligt i läget Zoom1, Zoom2 eller
14:9 genom att trycka på knappen … eller
†.
◆ Auto Wide : Förstorar och drar upp bilden från
sidförhållande 4:3 till 16:9.
◆ 16:9
: Ställer in bilden i läge 16:9 wide.
◆ Panorama : Använd det här läget när du vill att
bilden ska visas i det vidare
panoramaformatet.
◆ Zoom
: Förstora bilden lodrätt på
bildskärmen.
◆ 14:9
: Förstora bilden mer än 4:3.
◆ 4:3
: Ställer in bilden i läge 4:3 normal.
Storlek
Flytta
TV
Oppna
5
Storlek
√ Flytta
Oppna
Bildläget ( ,
) och storleken ( ) kan
justeras i det här läget genom att du trycker
på knappen … eller †. (Ej tillgänglig för DTVsignaler - 480p, 576p, 720p, 1080i.)
Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på knappen ENTER.
➢
Tillbaka
Auto wide
16:9
Panorama
Zoom1
Zoom2
14:9
4:3
◆ 16:9 - 4:3
(PC-, HDMI eller DVI-läge).
➢
Tillbaka
Auto wide
16:9
Panorama
Zoom1
Zoom2
14:9
4:3
Resultat : Följande lägen är tillgängliga beroende på modell.
➢
Oppna
√
√
√
√
√
√
√
√
◆ Du kan välja de här alternativen genom att trycka på
knappen P.SIZE på fjärrkontrollen.
◆ BIB-funktionen finns tillgänglig när bildens storlek är
inställd på 16:9.
◆ Den kan endast välja Wide (Bred), 4:3 skärmstorlek i
läget Component (480p, 720p, 1080i).
◆ När du har BIB aktiverat blir skärmen automatiskt
bred i lägena Antenna, AV, S-Video eller Component
(480i). När BIB avaktiveras återgår skärmen till
originalstorlek.
◆ Det går inte att ändra bildstorlek när “BIB” är aktiverat
i TV- eller AV-läge.
Svenska - 27
Tillbaka
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 28
Använda funktionen Digital NR (Noise Reduction)
Om signalen som tv:n tar emot är svag kan du aktivera denna
funktion för att reducera störningar och spökbilder som kan
uppträda på skärmen.
Bild
TV
Läge
: Standard
Färgton
: Varm1
Storlek
: 16 : 9
Brusreducer.
: Av
Av
På
DNIe
: På
Personlig färgjustering
Filmläge
: Av
BIB
Flytta
Oppna
1
Tryck på menyknappen MENU.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Tryck på knappen … eller † för att välja Bild.
Resultat: Alternativen i gruppen Bild visas.
3
Tryck på ENTER-knappen.
4
Välj Brusreducer. genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på ENTER-knappen.
5
Välj På eller Av genom att trycka på knappen … eller †.
6
Bekräfta genom att trycka på ENTER-knappen.
Tillbaka
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
Denna funktion ger dig mer detaljerade bilder med 3D
brusreducering, förbättring av detaljer, kontrast och vithet.
Bild
TV
Läge
: Standard
Färgton
: Varm1
Storlek
: 16 : 9
Brusreducer.
: Av
Av
DNIe
: På
Personlig färgjustering Demo
På
Filmläge
: Av
1
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Oppna
Tillbaka
3
Tryck på ENTER-knappen.
4
Välj DNIe genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på ENTER-knappen.
5
Tryck på knappen … eller † för att ändra inställningen.
DNIe Demo
DNIe På
Välj Bild genom att trycka på knappen … eller †.
Resultat: Alternativen i gruppen Bild visas.
BIB
Flytta
Tryck på MENU-knappen.
DNIe Av
◆ Av
Avaktiverar DNIe-läget.
◆ Demobild Skärmen innan DNIe aktiveras visas till
höger och skärmen efter det att DNIe
aktiverats visas till vänster.
◆ På
6
Bekräfta genom att trycka på ENTER-knappen.
➢
Svenska - 28
Aktiverar DNIe-läget.
Du kan även välja alternativen genom att trycka på DNIeknappen.
D
u
h
St
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 29
Ställa in läget Personlig färgjustering (Snabbkontroll)
Den här funktionen gör det möjligt för dig att justera färgerna
utifrån dina egna önskemål genom att justera färgtoner för hud,
himmel och gräs via de förvalda inställningarna (Blå, Grön, Rosa,
Standard, Favorit) utan att färgerna på skärmen påverkas.
1
√
√
√
√
√
√
√
√
Läge
: Standard
Färgton
: Varm1
Storlek
: 16 : 9
Brusreducer.
: Av
DNIe
: På
Personlig färgjustering
Filmläge
: Av
BIB
Tryck på knappen MENU.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Bild
TV
Tryck på knappen … eller † för att välja Bild.
Flytta
Oppna
Tillbaka
Resultat: Alternativen i gruppen Bild visas.
3
Tryck på knappen ENTER.
4
Tryck på knappen … eller † för att välja Personlig
färgjustering. Tryck på knappen ENTER.
Resultat:
5
Personlig färgjustering
TV
Snabbkontroll
Fininställning
√
√
: Personlig
De tillgängliga alternativen visas när Snabbkontroll
är vald.
Tryck på knappen ENTER.
Flytta
Oppna
Tillbaka
Resultat : Följande lägen finns:
◆ Blå
Förstärker klarblå färg.
Standard
Personlig
◆ Grön
Förstärker milda gröna färger.
◆ Rosa
Förstärker de varma hudtonerna.
◆ Standard
Standardbild
Snabbkontroll
œ
Personlig
œ √ Flytta
Oppna
◆ Personlig
En ändring av inställningarna i menyn för
Fininställning ställs automatiskt in som
Personlig (se nästa sida).
6
Välj önskat läge genom att trycka på knappen œ eller √.
Resultat : Originalbilden (före justering) visas på vänster sida,
medan det valda läget visas på höger sida.
7
➢
Tryck på knappen ENTER för att bekräfta.
◆ Beroende på ingångskälla (PC-formatsignal för PC- eller
HDMI-läge), är det inte säkert att den här funktionen
fungerar.
◆ Funktionen är aktiverad när “DNIe” är inställd på “På”
eller i läget “Demo”.
Svenska - 29
Tillbaka
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 30
Ställa in läget Personlig färgjustering (Fininställning)
Inställningen kan ändras utifrån dina egna önskemål.
Bild
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
Läge
: Standard
Färgton
: Varm1
Storlek
: 16 : 9
Brusreducer.
: Av
DNIe
: På
Personlig färgjustering
Filmläge
: Av
BIB
Flytta
Oppna
Tillbaka
Personlig färgjustering
TV
Snabbkontroll
Fininställning
√
√
: Personlig
1
Tryck på knappen MENU.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Tryck på knappen … eller † för att välja Bild.
Resultat: Alternativen i gruppen Bild visas.
3
Tryck på knappen ENTER.
4
Tryck på knappen … eller † för att välja Personlig
färgjustering. Tryck på knappen ENTER.
5
Tryck på knappen … eller † för att välja Fininställning. Tryck
på knappen ENTER.
Resultat:
Flytta
TV
Oppna
6
Välj alternativ (Rosa, Grön eller Blå) genom att trycka på knappen
… eller †. Tryck på knappen ENTER.
7
Tryck på knappen œ eller √ tills du har kommit till önskad
inställning.
Tillbaka
Fininställning
Rosa
Grön
Blå
Återställ
De tillgängliga alternativen visas.
Resultat : Om du ändrar justeringsvärdet uppdateras den
modifierade skärmen.
50
50
50
8
Tryck på knappen MENU.
Resultat: Alternativen i gruppen Fininställning visas igen.
Flytta
Oppna
Tillbaka
9
För att återgå till fabriksinställningarna väljer du Återställ
genom att trycka på knappen … eller †.
Resultat: De tidigare justerade färgerna återställs till
fabriksstandard.
Standard
Justerad
10
Fininställning
Rosa
Flytta
50
œ √ Ändra
TV
Tillbaka
Fininställning
Rosa
Grön
Blå
Återställ
Flytta
50
50
50
Oppna
Svenska - 30
Tillbaka
Tryck på knappen ENTER.
D
kä
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 31
Välja filmläge
Du kan automatiskt avkänna och bearbeta filmsignaler från alla
källor och justera bilden för optimal kvalitet.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Tryck på knappen … eller † för att välja Bild.
Resultat: Alternativen i gruppen Bild visas.
3
Tryck på ENTER-knappen.
4
Tryck på knappen … eller † och välj Filmläge.
Tryck på ENTER-knappen.
5
Välj På eller Av genom att trycka på knappen … eller †.
n
6
◆ Av
Avaktiverar Filmläge.
◆ På
Avkänner och bearbetar automatiskt filmsignaler från
alla källor och justerar bilden för optimal kvalitet.
Bild
TV
Läge
: Standard
Färgton
: Varm1
Storlek
: 16 : 9
Brusreducer.
: Av
DNIe
: På
Personlig färgjustering
Filmläge
: Av
Av
På
BIB
Flytta
Oppna
Bekräfta genom att trycka på ENTER-knappen.
➢
Ej tillgängligt i lägen Component (480p/576p/720p/1080i),
PC, HDMI eller DVI.
Svenska - 31
Tillbaka
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 32
Visa bild-i-bild (BIB)
Bild
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
Läge
: Standard
Färgton
: Varm1
Storlek
: 16 : 9
Brusreducer.
: Av
DNIe
: På
Personlig färgjustering
Filmläge
: Av
BIB
Flytta
Oppna
Tillbaka
Du kan visa en underbild inom huvudbilden av tv-programmet eller
externa A/V-enheter. På så sätt kan du titta på tv-program eller
övervaka en videoingång från anslutna enheter samtidigt som du
tittar på tv eller en annan videoingång.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Välj Bild genom att trycka på knappen … eller †.
Resultat: Alternativen i gruppen Bild visas.
BIB
TV
BIB
Källa
Skifta
Strl
Position
Prog.
Flytta
: På
: TV
Av
På
BIB
Källa
Skifta
Strl
Position
Prog.
Flytta
BIB
Källa
Skifta
Strl
Position
Prog.
Flytta
4
Välj BIB genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på ENTER-knappen.
Resultat: Alternativet BIB väljs.
Oppna
: På
: TV
:
:
: P6
5
Tryck på ENTER-knappen igen. Du aktiverar funktionen BIB
genom att välja På med knappen … eller †.
Tryck på knappen ENTER.
6
Tryck på knappen … eller † för att välja Källa. Tryck på knappen
ENTER. Välj en källa för den underordnade bilden genom att
trycka på knappen … eller †.
Tillbaka
TV
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV
S-Video
Oppna
Resultat:
: På
: TV
:
:
: P6
Oppna
➢
Tillbaka
√
√
√
√
√
√
Tillbaka
7
Tryck på knappen ENTER.
8
Tryck på knappen … eller † för att välja Skifta.
Tryck på knappen ENTER.
9
BIB
TV
BIB
Källa
Skifta
Strl
Position
Prog.
Oppna
Svenska - 32
De tillgängliga formaten visas.
- Stor
- Liten
- Double1
- Double2
:
:
: P6
Tillbaka
K
P
S
Den större och den mindre bilden byter plats med
varandra.
Tryck på knappen … eller † för att välja Strl. Tryck på knappen
ENTER. Välj sedan storlek för den underordnade bilden genom att
trycka på knappen … eller †.
Resultat:
: På
: TV
10
Flytta
När huvudbilden är i läget Component, PC eller HDMI, är
endast källorna för TV, Ext.1, Ext.2, Ext.3, AV eller SVideo tillgängliga.
Resultat:
E
De tillgängliga källorna visas.
TV - Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV S-Video - Component - PC - HDMI
BIB
TV
Tryck på ENTER-knappen.
:
:
: P6
BIB
TV
3
Tryck på knappen ENTER.
P
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 33
Visa bild-i-bilden (BIB) (forts.)
r
Tryck på knappen … eller † för att välja Position. Tryck på
knappen ENTER. Välj en placering för den underordnade bilden
genom att trycka på knappen … eller †.
11
Resultat:
➢
BIB
TV
BIB
Källa
Skifta
Strl
Position
Prog.
De tillgängliga positionerna visas.
Flytta
Position <Plats> kan inte väljas i bildlägena “
eller “
” Double2.
:
:
: P6
Oppna
BIB
TV
Tryck på knappen ENTER.
13
Välj Prog. genom att trycka på knappen … eller †. Tryck på
knappen ENTER. Du kan välja vilken kanal du vill titta på i den
underordnade bilden genom att trycka på knappen … eller †.
BIB
Källa
Skifta
Strl
Position
Prog.
: På
: TV
:
:
: P6
P6
Tryck på knappen ENTER.
Flytta
Oppna
n
Enkla funktioner på fjärrkontrollen.
Knappar
Funktion
PIP
Används för att aktivera eller stänga av BIB-funktionen
direkt.
SWAP
Används för att växla mellan huvudbilden och
underbilden.
huvudbilden är i videoläge och underbilden
➢ När
är i TV-läge är det inte säkert att du kan höra
ljudet från huvudbilden om du trycker på
knappen SWAP när du har bytt kanal för
underbilden. Välj i så fall kanalen för huvudbilden
igen.
P
Tillbaka
”Double1
12
14
: På
: TV
/
Används för att välja kanal för underbilden.
tt
Svenska - 33
Tillbaka
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 34
Ändra ljudstandard
Du kan välja vilken speciell ljudeffekt som ska användas när du ser
på ett visst tv-program.
Ljud
TV
Läge
√
: Personlig
√
Equalizer
: Av
√
Auto volym
: Av
√
Intern avst.
: Av
√
SRS TSXT
1
Oppna
Equalizer
SRS TSXT
Auto volym
Intern avst.
Tryck på ENTER-knappen.
Resultat: Alternativet Läge väljs.
Ljud
Läge
Välj Ljud genom att trycka på knappen … eller †.
Resultat: Alternativen i gruppen Ljud visas.
Tillbaka
3
TV
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Flytta
D
Standard
: Personlig
Musik
: Av Film
Tal
: Av
Personlig
: Av
4
Tryck på ENTER-knappen igen.
5
Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen … eller †.
Ljudeffekterna visas i följande ordning.
Standard - Musik - Film - Tal - Personlig
Flytta
Oppna
Tillbaka
6
Bekräfta genom att trycka på ENTER-knappen.
➢
Du kan också ställa in dessa alternativ genom att trycka
på knappen S.MODE (Sound Mode).
T
sp
p
h
m
Svenska - 34
BP68-00476H-00Swe_0517
5/31/05
9:29 AM
Page 35
Ändra ljudinställningarna
Du kan ställa in ljudet efter dina egna önskemål.
Ljud
TV
1
2
Tryck på MENU-knappen.
Läge
Resultat: Huvudmenyn visas.
Equalizer
SRS TSXT
: Av
√
Välj Ljud genom att trycka på knappen … eller †.
Auto volym
: Av
√
Intern avst.
: Av
√
√
: Personlig
√
Resultat: Alternativen i gruppen Ljud visas.
3
Tryck på ENTER-knappen.
4
Tryck på knappen … eller † för att välja Equalizer. Tryck på
ENTER-knappen.
Flytta
Resultat:
5
6
Menyn Equalizer visas med det aktuella alternativet.
Oppna
Equalizer
TV
Välj det alternativ som ska justeras genom att trycka på knappen
œ eller √. Tryck på knappen … eller † tills du har kommit till
önskad inställning.
H
V
Bekräfta genom att trycka på ENTER-knappen.
Tillbaka
+
+
0
0
-
-
100Hz 300Hz 1KHz 3KHz 10KHz
➢
√ Flytta
Om du ändrar inställningarna för equalizer ändras
ljudstandarden automatiskt till Favorit.
Ändra
Tillbaka
Ställa in SRS TSXT
TruSurround XT är en patenterad SRS-teknik som gör det möjligt att
spela 5.1 flerkanalsinnehåll i två högtalare. TruSurround ger en
påtagbar och virtuell ljudupplevelse genom högtalarsystem med två
högtalare, inklusive inbygda tv-högtalare. Det är helt kompatibelt
med samtliga flerkanalsformat.
1
Tryck på menyknappen MENU.
Resultat:
2
Tryck på ENTER-knappen.
4
Välj SRS TSXT genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på ENTER-knappen.
5
Välj Av, 3D Mono eller Stereo genom att trycka på knappen …
eller †.
Tryck på knappen ENTER.
➢
: Personlig
Equalizer
Av
SRS TSXT
: Av
Auto volym
: Av 3D Mono
: Av Stereo
Intern avst.
Flytta
Oppna
Alternativen i gruppen Ljud visas.
3
➢
Läge
Huvudmenyn visas.
Välj Ljud genom att trycka på knappen … eller †.
Resultat:
Ljud
TV
TruSurround XT, SRS och (
)
symbolen är varumärken hos SRS Labs,
Inc. TruSurround XT-teknik är införlivad
under licensen från SRS Labs, Inc.
Du kan även ställa in alternativen genom att trycka på
SRS (
)-knappen.
Svenska - 35
Tillbaka
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 36
Justera volymen automatiskt
Varje program har sina egna signalförhållanden, vilket innebär att
du måste ändra volymen varje gång du byter kanal. Med den här
funktionen justeras volymen automatiskt för önskad kanal genom
att sänka ljudet när modulationssignalen är hög eller höja ljudet
när modulationssignalen är låg.
Ljud
TV
Läge
: Personlig
Equalizer
SRS TSXT
: Av
Auto volym
: Av
Intern avst.
: Av
Av
På
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
Flytta
Oppna
Tillbaka
2
Välj Ljud genom att trycka på knappen … eller †.
Resultat: Alternativen i gruppen Ljud visas.
Svenska - 36
3
Tryck på ENTER-knappen.
4
Välj Auto volym genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på ENTER-knappen.
5
Välj På eller Av genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på knappen ENTER.
V
ex
at
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 37
Njut av ljudet från externa högtalare
Vid användning av en enhet som hemmabio eller förstärkare med
externa högtalare kan du ställa in “Intern avstängning” på “På” för
att stänga av ljudet i TV:ns inbyggda högtalare.
Ljud
TV
Läge
: Personlig
Equalizer
1
Tryck på menyknappen MENU.
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
SRS TSXT
: Av
Auto volym
: Av
Intern avst.
: Av
Av
På
Välj Ljud genom att trycka på knappen … eller †.
Resultat:
Alternativen i gruppen Ljud visas.
3
Tryck på ENTER-knappen.
4
Välj SRS TSXT genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på ENTER-knappen.
5
Välj På eller Av genom att trycka på knappen … eller †.
6
Bekräfta genom att trycka på ENTER-knappen.
➢
Flytta
Oppna
Knappen
/ eller MUTE är inte aktiverad när Internal
Mute är inställd på På. Om du nu trycker på knappen
/ eller MUTE, visas meddelandet Ej tillgänglig.
Svenska - 37
Tillbaka
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 38
Välja ljudläge (modellberoende)
Knappen “DUAL I-II” visar/kontrollerar ljudsignalens bearbetning
och utgång. När du slår på tv-apparaten förinställs läget automatiskt
till antingen “Dual-I” eller “Stereo” beroende på aktuell överföring.
NICAM
Stereo
Sändningstyp
Indikering på skärmen
Vanlig sändning
(standardljud)
Mono (Normal användning)
Vanlig +
NICAM Mono
NICAM Mono ↔ Mono
NICAM Stereo
A2
Stereo
NICAM Dual 1/2
NICAM Dual 1 →
NICAM Dual 2 →
Mono
Vanlig sändning
(standardljud)
Mono
Tvåspråkig eller Dual-I/II
Dual-I ↔ Dual-II
Stereo
➢
NICAM Stereo ↔ Mono
(tvångsstyrd mono)
Stereo ↔ Mono
(tvångsstyrd mono)
◆ Om mottagningsförhållandena försämras hörs det bättre
om du ställer in läget på Mono.
◆ Om stereosignalen är svag och automatisk växling
förekommer, byter du till Mono.
◆ När du tar emot monoljud i AV-läget ansluter du till
ingången “AUDIO-L” på tv:ns sida. Om monoljudet
endast kommer från den vänstra högtalaren trycker du på
knappen DUAL I-II.
Svenska - 38
D
tr
k
av
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 39
Ställa in och visa aktuell tid
Du kan ställa in tv-skärmens klocka så att aktuell tid visas när du
trycker på “INFO”-knappen. Du måste även ställa in tiden för att
kunna använda inställningarna för automatisk påslagning och
avstängning.
➢
1
Inst.
TV
Plug & Play
Språk
Tid
Blå bakgrund
Melodi
Färgförsv. läge
PC
Ljudinst.
När du trycker på strömknappen mot “OFF” (O) på tv:ns
sida nollställs klockan.
Tryck på MENU-knappen.
Flytta
: Svenska
: Av
: Av
: Av
Oppna
√
√
√
√
√
√
√
√
Tillbaka
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Tryck på knappen … eller † för att välja Inst..
TV
Resultat: Alternativen i gruppen Inst. visas.
3
Tryck på ENTER-knappen.
4
Tryck på knappen … eller † för att välja Tid.
Tryck på ENTER-knappen.
Tryck på ENTER-knappen igen.
Resultat: Menyn Ställ klockan visas.
6
Gå till Tim eller Minut genom att trycka på knappen œ eller √.
Ställ in aktuell tid genom att trycka på knappen … eller †.
7
Tryck på knappen EXIT för att stänga.
8
Tryck på INFO knappen när du vill visa aktuell tid.
√
: Av
√
Starttid
Av
√
Av Timer
Av
√
Sovtimer
Flytta
Resultat: Alternativen i gruppen Tid visas. Alternativet Ställ
klockan är markerat.
5
Tid
- -:- -
Ställ klockan
TV
Oppna
Tillbaka
Ställ klockan
Tim
Minut
12
00
√ Flytta
Ändra
å
Svenska - 39
Tillbaka
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 40
Ställa in insomningstimern
Du kan välja en tidsperiod på mellan 30 och 180 minuter innan tv:n
automatiskt går över till väntläge.
Inst.
TV
Plug & Play
Språk
Tid
Blå bakgrund
Melodi
Färgförsv. läge
PC
Ljudinst.
Flytta
: Svenska
: Av
: Av
: Av
Oppna
√
√
√
√
√
√
√
√
Ställ klockan
Sovtimer
Starttid
Sluttid
Flytta
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Tryck på knappen … eller † för att välja Inst..
Resultat: Alternativen i gruppen Inst. visas.
3
Tryck på ENTER-knappen.
4
Tryck på knappen … eller † för att välja Tid.
Tryck på ENTER-knappen.
11 : 35
: Av
Av
√ 30
Av√
60
Av
90
120
150
180
Oppna
Tryck på MENU-knappen.
Tillbaka
Tid
TV
1
Resultat:
Alternativen i gruppen Tid visas.
5
Tryck på knappen … eller † för att välja Sovtimer.
Tryck på ENTER-knappen.
6
Tryck på knappen … eller † och välj en av de förinställda
tidsintervallerna (Av, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
7
Tryck på knappen ENTER för att bekräfta valet.
Tillbaka
➢
◆ Du kan även ställa in alternativen genom att trycka på
SLEEP-knappen.
◆ Om du inte har ställt in insomningstimern ännu visas
Av. Om insomningstimern redan är inställd visas den tid
som återstår innan tv:n växlar till vänteläge.
➢
Svenska - 40
Tv:n stängs automatiskt av om den inte tar emot en
ingångssignal under 15 minuter eller längre.
D
fö
n
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 41
Slå på och stänga av tv:n automatiskt
Du kan ställa in timerfunktionen för på/av så att tv:n kan utföra
följande:
◆ Slås på automatiskt och ställer in önskad kanal vid vald
tidpunkt
Plug & Play
Språk
Tid
Blå bakgrund
Melodi
Färgförsv. läge
PC
Ljudinst.
◆ Stängs av automatiskt vid vald tidpunkt
➢
1
Första steget är att ställa in TV:ns klocka (se avsnittet ”Ställa
in datum och tid” på sidan 39). Om du inte har ställt in
klockan ännu visas meddelandet Ställ in klockan
först.
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
3
Tryck på ENTER-knappen.
4
Tryck på knappen … eller † för att välja Tid.
Tryck på ENTER-knappen.
Resultat: Alternativen i gruppen Tid visas.
Tryck på knappen … eller † för att välja Starttid.
Tryck på ENTER-knappen.
Resultat: Alternativen i gruppen Starttid visas.
5
√
√
√
√
√
√
√
√
: Svenska
: Av
: Av
: Av
Flytta
Oppna
Tillbaka
Tid
TV
Ställ klockan
√
11 : 35
: Av
√
Starttid
Av
√
Sluttid
Av
√
Sovtimer
Tryck på knappen … eller † för att välja Inst..
Resultat: Alternativen i gruppen Inst. visas.
2
Inst.
TV
Flytta
Oppna
Tillbaka
Starttid
TV
Tim
Minut
12
00
Prog.
6
Välj Tim, Minut, Prog. eller Volym genom att trycka på knappen
œ eller √.
Ställ in timme eller minut genom att trycka på knappen … eller †.
d
7
För att aktivera timer med rätt inställningar väljer du Aktivering
genom att trycka på knappen œ eller √ och sedan väljer du Ja
genom att trycka på knappen … eller †.
8
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Alternativen i gruppen Tid visas igen.
P 1
Volym
Aktivering
10
Nej
√ Flytta
10
Ställ in Sluttid i inställningarna för Starttid.
➢
Tillbaka
Sluttid
TV
Tim
Minut
12
00
Välj Sluttid genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på ENTER-knappen.
Resultat: Alternativen i gruppen Sluttid visas.
9
Ändra
Aktivering
Nej
√ Flytta
Ändra
Auto Power Off <Autoavstängning>
Auto Power OFF <Autoavstängning> stänger automatiskt
av TV:n om du inte använder några kontroller inom 3
timmar efter att TV:n sätts på med timern. Funktionen finns
endast tillgänglig i timerläget “På” och förhindrar att det
uppstår läckage eller överhettning på grund av att TV:n är
på för länge.
Svenska - 41
Tillbaka
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 42
Ställa in Blå skärm
En blå bakgrund ersätter automatiskt en bild med störningar om
inte någon signal tas emot eller om signalen är mycket svag. Om du
vill visa bilden med störningar måste du stänga av läget Blå skärm.
Inst.
TV
Plug & Play
Språk
Tid
Blå bakgrund
Melodi
Färgförsv. läge
PC
Ljudinst.
Flytta
: Svenska
: Av
: Av
: Av
1
Av
På
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Oppna
Tryck på MENU-knappen.
Tryck på knappen … eller † för att välja Inst..
Resultat: Alternativen i gruppen Inst. visas.
Tillbaka
3
Tryck på knappen ENTER.
4
Välj Blå bakgrund genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på ENTER-knappen.
5
Välj På eller Av genom att trycka på knappen … eller †.
6
Tryck på knappen ENTER.
Ställa in melodiljud
Du hör melodin när du sätter PÅ eller stänger AV tv:n.
Inst.
TV
Plug & Play
Språk
Tid
Blå bakgrund
Melodi
Färgförsv. läge
PC
Ljudinst.
Flytta
1
: Svenska
: Av
: Av
: Av
Svenska - 42
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Av
På
Oppna
Tryck på MENU-knappen.
Tryck på knappen … eller † för att välja Inst..
Resultat: Alternativen i gruppen Inst. visas.
Tillbaka
3
Tryck på knappen ENTER.
4
Välj Melodi genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på ENTER-knappen.
5
Välj På eller Av genom att trycka på knappen … eller †.
6
Tryck på knappen ENTER.
D
fö
fä
u
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 43
Använda funktionen för Färgförsv. läge
Den här funktionen justerar färgerna röd, grön och blå för att
förbättra bildkvaliteten enligt användarens inställda
färgförsvagning.
1
Tryck på knappen MENU.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Tryck på knappen … eller † för att välja Inst..
Resultat: Alternativen i gruppen Inst. visas.
3
Tryck på knappen ENTER.
4
Tryck på knappen … eller † för att välja Färgrörsv. läge.
Tryck på knappen ENTER.
Resultat: Alternativen i gruppen Färgrörsv. läge visas.
5
Tryck på knappen ENTER igen.
Tryck på knappen … eller † för att välja På och tryck sedan på
knappen ENTER.
6
Tryck på knappen … eller † och välj önskad färg, tryck sedan på
knappen ENTER.
7
Justera genom att trycka på knappen œ eller √.
Inst.
TV
Plug & Play
Språk
Tid
Blå bakgrund
Melodi
Färgförsv. läge
PC
Ljudinst.
Flytta
TV
Bekräfta genom att trycka på knappen MENU eller ENTER.
: Av
: Av
: Av
Oppna
Tillbaka
Färgförsv. läge
Färgförsv. läge
Red
Grön
Blå
Flytta
8
√
√
√
√
√
√
√
√
: Svenska
TV
: Av
Av
På
Oppna
0
0
0
Tillbaka
Färgförsv. läge
Färgförsv. läge
Red
Grön
Blå
Flytta
√
0
0
0
: På
Oppna
Tillbaka
Färgförsv. läge
Red
Flytta
0
œ √ Ändra
Svenska - 43
Tillbaka
BP68-00476H-00Swe_0517
5/31/05
10:00 AM
Page 44
Ställa in bild i PC-läge
➢
1
Inst.
TV
Plug & Play
Språk
Tid
Blå bakgrund
Melodi
Färgförsv. läge
PC
Ljudinst.
Flytta
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
: Svenska
: Av
: Av
: Av
Oppna
Tillbaka
Tryck på MENU-knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Tryck på knappen … eller † för att välja Inst..
Resultat: Alternativen i gruppen Inst. visas.
3
Tryck på ENTER-knappen.
4
Tryck på knappen … eller † för att välja PC.
Tryck på knappen ENTER.
Resultat: Alternativen i gruppen PC visas.
PC
Grov
Fin
Ställ i förväg in läget på PC med knappen SOURCE.
50
0
Position
√
Autojustering
√
5
Välj Grov eller Fin genom att trycka på knappen … eller †.
Tryck på knappen ENTER.
6
Tryck på knappen œ eller √ tills du har kommit till önskad
inställning. Tryck på knappen ENTER.
Resultat: PC-menyn visas igen.
Flytta
Oppna
Grov
Tillbaka
7
Tryck på knappen … eller † för att välja Position.
Tryck på knappen ENTER.
Ställ in önskat läge genom att trycka på knappen …/†/œ/√.
Tryck på knappen ENTER.
8
Välj Autojustering genom att trycka på knappen … eller † om
du vill justera skärmkvaliteten och läget automatiskt.
50
Position
TV
Resultat:
9
Ändra
Oppna
Autojustering
Svenska - 44
Tillbaka
Autojustering visas. Skärmkvaliteten och läget
justeras automatiskt.
Tryck på ENTER-knappen.
A
a
tv
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 45
Visa en extern signalkälla
Använd fjärrkontrollen när du vill växla signalen som visas mellan
anslutna utrustningar, t.ex. videobandspelare, DVD-spelare, digitaltv-box och tv-källan (sändning eller kabel)
Ingångar
TV
Källa
: TV
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Välj Ingångar genom att trycka på knappen … eller †.
Resultat:
3
√
√
Ändra namn
Tryck på ENTER-knappen.
Resultat: Alternativen i gruppen Källa visas.
4
Tryck på ENTER-knappen igen.
5
Tryck på knappen … eller † för att välja signalkälla och tryck
sedan på ENTER-knappen.
➢
Flytta
Alternativen i gruppen Ingångar visas.
Oppna
Tillbaka
Källa
TV
TV
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV
S-Video
Component
† Mer
Flytta
-------------------
Oppna
Du kan även ställa in alternativen genom att trycka på
SOURCE knappen. Om du byter extern källa under visning,
kan det dröja något innan bildvisningen ändras.
Svenska - 45
Tillbaka
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 46
Namnge de externa högtalarna
Den här funktionen gör det möjligt för dig att namnge den
ingångsskälla du har anslutit.
Ingångar
TV
Källa
: TV
√
√
Ändra namn
1
Tryck på knappen MENU.
Resultat:
2
Flytta
Oppna
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV
S-Video
Component
PC
HDMI
Flytta
: - - - -- - - : - - - -Video
: - - - -DVD
Digitalbox
:---Sat./Hårddisk
: - -Satellitmott.
-: - AV-mottagare
--:---:---Oppna
Svenska - 46
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen … eller † för att välja Ingångar.
Resultat:
Tillbaka
Ändra namn
TV
D
D
Alternativen i gruppen Ingångar visas.
3
Tryck på knappen ENTER.
4
Tryck på knappen … eller † för att välja Ändra namn.
Tryck på knappen ENTER.
5
Välj extern källa för redigering genom att trycka på knappen …
eller †. Tryck på knappen ENTER.
Resultat: De tillgängliga enhetsnamnen visas.
Video - DVD - Digitalbox - Sat./Hårddisk Satellitmott. - AV-mottagare - DVD-mottagare
- Spel - Videokamera - DVD/Video - DHR (DVD
HDD Recorder) - PC - TV
Tillbaka
6
Välj önskad enhet genom att trycka på knappen … eller †.
7
Bekräfta genom att trycka på ENTER-knappen.
D
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 47
Text-tv-funktionen
De flesta tv-kanaler erbjuder information i textform via Text-tv.
Den erbjudna informationen innehåller:
◆ Tider för tv-program
◆ Nyhetsbulletiner och väderleksrapporter
◆ Sportresultat
◆ Reseinformation
Denna information är uppdelad på numrerade sidor (se bilden).
Del
Innehåll
A
Utvalda sidnummer.
B
Tv-kanalens identitet.
C
Aktuellt sidnummer eller sökindikeringar.
D
Datum och tid.
E
Text.
F
Statusinformation.
Text-tv-information
➢
Text-tv-informationen delas ofta upp på flera sidor som
visas i följd. Du kommer åt informationen genom att:
◆ Ange sidnumret
◆ Välja en titel i en lista
◆ Välja en färgad rubrik (FASTEXT-systemet)
Svenska - 47
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 48
Visa text-tv-information
Du kan när som helst visa text-tv-informationen på tv:n.
text-tv-informationen ska visas korrekt måste
☛ Om
kanalmottagningen vara stabil. Om så inte är fallet:
◆ Kanske information saknas
◆ Kanske vissa sidor inte visas
1
Välj kanal för text-tv-service genom att trycka på knappen
P eller P .
2
Aktivera Text-TV-läget genom att trycka på knappen TTX/MIX
(
).
Resultat:
Innehållssidan visas. Den kan visas igen genom att du
trycker på knappen
(Innehållsförteckning).
3
Tryck på knappen TTX/MIX (
) igen.
Resultat: Bildskärmen delas upp i två delar. Med denna dubbla
text-tv-funktion kan du titta på tv-programmet och texttv-informationen samtidigt på skärmen.
4
Tryck på knappen TTX/MIX (
informationen på en skärm.
5
Tryck på knappen TV (
) igen om du vill visa text-tv-
) när du vill lämna text-TV-läget.
Välja visningsalternativ
När du visar en text-tv-sida kan du välja olika alternativ för att
anpassa bilden efter dina önskemål.
Om du vill visa ...
Svenska - 48
Trycker du på ...
◆ Dold text
(t. ex. svar på frågetävlingar)
(Visa)
◆ Den normala skärmen
(Visa) igen
◆ En underordnad sida genom att skriva in dess nummer
(Undersida)
◆ Sändningen medan du letar efter en sida
(Avbryt)
◆ Nästa sida
(Sida upp)
◆ Föregående sida
(Sida ned)
◆ Dubbelt så stora bokstäver i:
• Den övre halvan av skärmen
• Den nedre halvan av skärmen
(Storlek)
• En gång
• Två gånger
◆ Den normala skärmen
• Tre gånger
D
si
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 49
Välja en text-tv-sida
Du kan skriva in sidnumret direkt genom att trycka på
sifferknapparna på fjärrkontrollen.
1
Ange det tresiffriga numret som anges under Innehåll genom att
trycka på motsvarande sifferknappar
Resultat:
Sidräknaren stegar fram till sidan, som sedan visas.
Om den valda sidan hänger ihop med fler sidor, visas
de andra sidorna i ordningsföljd. Om du vill frysa en
sida trycker du på knappen
(Stopp). Tryck på den
igen när du vill fortsätta.
2
Om tv-sändaren använder FASTEXT-systemet, kommer de olika
ämnena på en text-tv-sida att vara färgkodade. Du kan välja dem
genom att trycka på de färgade knapparna på fjärrkontrollen.
Tryck på den färgade knappen som motsvarar ditt ämnesval
(tillgängliga ämnen visas på statusraden).
Resultat: Sidan visas med ytterligare färgkodad information som
du kan välja på samma sätt.
3
Om du vill visa föregående eller nästa sida trycker du på
motsvarande färgade knapp.
4
Om du vill visa undersidan gör du på följande sätt.
◆ Tryck på knappen
(Undersida).
Resultat: De tillgängliga undersidorna visas.
◆ Välj den underordnade sidan som önskas. Du kan rulla
underordnade sidor genom att trycka på knappen
eller
.
Svenska - 49
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 50
Ansluta till extern ingång/utgång
”EXT1” och ”EXT3” används för utrustning med en RGB-utgång, t. ex. videospel eller
videoskivspelare.
Videobandspelare
①
Tv:ns baksida
②
DVD
eller
③
Dekoder/Videospel
eller
Videoskivspelare
① Denna kan anslutas till:
◆ En SCART-kontakt
◆ En S-Video-kontakt och tv_ RCA-kontakter (V+H); EXT2
◆ Tre RCA-kontakter (VIDEO + AUDIO-L/R)
② Om du har ytterligare en videobandspelare och vill kopiera kassetter ansluter
Satellitmottagare
➃
du den videobandspelare du ska spela in från till EXT1 (eller EXT3) och den
videobandspelare du ska spela in på till EXT2, så att du kan styra om
signalen från EXT1 (eller EXT3) till EXT2.
③ Om du har en dekoder ska du ansluta den till videobandspelaren och sedan
videobandspelaren till TV:n.
➃ När du vill spela in ett program ska du ansluta mottagaren till EXT1 (eller
EXT3) och videobandspelaren till EXT2, så att du kan styra om signalen från
EXT1 (eller EXT3) till EXT2.
☛
Varje gång du ansluter ett ljud- eller videosystem till tv:n ska
du se till att alla delar är avstängda
Läs dokumentationen som medföljer utrustningen om du vill
ha detaljerade anslutningsanvisningar och tillhörande
säkerhetsföreskrifter.
Svenska - 50
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:58 PM
Page 51
Ansluta till ljudutgången
➢
Kontakterna för RCA (AUDIO OUT-L och R) används för utrustning, såsom ett ljudsystem.
Tv:ns baksida
Ljudsystem/extern
förstärkare
Ansluta till S-Videoingången
S-VIDEO- och AUDIO-L/R-kontakterna används för utrustning med S-videoutgång, t.ex.
videokamera eller videobandspelare.
Videokamera
Tv:ns sida
och
Videobandspelare
➢
Om du vill spela upp bilder och ljud måste både S-VIDEO-kontakten och AUDIO-L/R-kontakten
användas.
Svenska - 51
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:59 PM
Page 52
Ansluta till den digitala ingången
Kontakterna “HDMI/DVI IN” och “AUDIO-L/R” används för utrustningar med en digital utgång.
Genom att lägga till hög bandbredd med digitalt innehållsskydd och stöd för högupplösta
bildkällor för de här uttagen kan du visa högupplösta bilder på skärmen i digital form.
Tv:ns baksida
Persondator
och
eller
DVD
Tv:ns baksida
DTV-mottagare
➢
“HDMI/DVI IN” har inte stöd för signalerna Analog R (röd), G (grön) och B (blå).
☛
Svenska - 52
Kontrollera att HDMI-källan är påslagen om du inte kan välja
HDMI från “Källistan” efter att du har anslutit sladden på
HDMI-källan (DTV-enhet, DVD, etc.) till TV:n.
a
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:59 PM
Page 53
Ansluta till komponentingången
Tv:ns baksida
DVD
DTV-mottagare
➢
COMPONENT IN-kontakterna används för utrustning med en DVD- eller DTV-utgång. (480i, 480p,
576i, 576p, 720p, 1080i)
Ansluta till datoringången
Kontakterna “PC” (video) och “PC AUDIO (L+R)” används som gränssnitt till en persondator.
Tv:ns baksida
Persondator
och
Svenska - 53
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:59 PM
Page 54
Installera programvaran (endast Windows)
Windows (MS Windows XP) bildskärmsinställningar för en typisk dator visas nedan. Skärmarnas
utseende på datorn kommer förmodligen att se annorlunda ut beroende på Windows-versionen och
videokortet som används. Den grundläggande inställningen är dock densamma i de flesta fall. (Om inte
kontaktar du din datortillverkare eller din Samsung-återförsäljare.)
Så
u
1 Högerklicka med musen på Windows-skrivbordet
och klicka sedan på Properties <Egenskaper>
Dialogrutan Display <Visa> visas.
2 Klicka på Settings <Inställningar> och ställ
sedan in Display Mode <Visningsläge> när det
gäller Display Modes Table <Tabell för
visningslägen>. Du behöver inte ändra
inställningarna för Colours <Färg>.
3 Klicka på Advanced <Avancerat>. En ny
dialogruta för inställningar visas.
4 Klicka på fliken Monitor <Monitor> och ställ
sedan <Hastighet för skärmuppdatering> när det
gäller Display Modes Table <Tabell för
visningslägen>. Ställ in Vertical Frequency
<Vertikal frekvens> och Horizontal Frequency
<Horisontell frekvens> individuellt om det går
via inställningen Screen Refresh Rate
<Hastighet för skärmuppdatering>.
2
3
◆
◆
◆
◆
5 Tryck på knappen OK, stäng fönstret och tryck
6
4
5
Svenska - 54
sedan på knappen OK i fönstret Display
Registration Information <Visa
registreringsinformation>.Det kan hända att
datorn startar om automatiskt nu.
Stäng av datorn och anslut den till TV:n.(se sidan
53)
➢
◆ Den faktiska utrustningen i din dator kan
vara annorlunda, beroende på Windowsversion och datortyp.
◆ Om du använder TV:n som datorskärm
stödjer den upp till 32 bitars grafik.
◆ Utseendet på din TV kan variera beroende
på tillverkare (och på den Windows-version
som du använder).
◆ När du ansluter till en dator (inklusive DVIanslutning) måste du ställa in den på
visning. som stöds av TV:n. Annars visas
meddelandet Out of input range <Slut på
inmatningsområde>.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
e
n
e
n
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:59 PM
Page 55
Ingångsläge för PC/HDMI(DVI)
Såväl bildskärmsläge som format varierar beroende på vilken datorbildskärm som används och på dess
upplösning. Tabellen nedan visar alla bildskärmslägen som kan användas:
Standard
Upplösning
VGA
720 x 400
640 x 480
SVGA
800 x 600
XGA
832 x 624
1024 x 768
DTV
(EIA/CEA861-B)
720 x 576
720 x 480
1280 x 720p
1920 x 1080i
◆
◆
◆
◆
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixel Clock
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
31.47
31.47
35.00
37.86
37.50
43.27
35.16
37.88
48.08
46.87
53.67
49.73
48.36
56.40
60.02
31.25
31.50
37.50
45.00
28.125
33.75
70.00
60.00
66.70
72.80
75.00
85.00
56.30
60.30
72.20
75.00
85.10
74.60
60.00
70.10
75.00
50.00
60.00
50.00
60.00
50.00
60.00
28.322
25.175
30.24
31.50
31.50
36.00
36.00
40.00
50.00
49.50
56.25
57.284
65.00
75.00
78.75
27.00
27.027
74.25
74.25
74.25
74.25
-/-/+
-/-/-/-/-+/+/++/+
+/+
+/+
-/+
-/-/+/X
X
X
X
X
X
Läget för radsprång kan inte användas.
Om ett videoformat som inte är standard väljs, kan det hända att tv:n inte fungerar som den ska.
4:3-läget fungerar inte med ingångssignaler från “720 x 400”.
PC-signalen 640 x 480 identifieras som en 720 x 480 TV-signal i PC/HDMI-läge.
Välj 'PC' i Edit Name <Redigera namn> om signalen ska identifieras som en 640 x 480 PC-signal.
Se Tilldela namn till externa källor på sidan 46.
Anteckningar
◆ Textkvaliteten på datorbildskärmen är bäst i XGA-läge (1024 x 768), bild som visas i full storlek i
datorläget är bäst i SVGA-läge (800 x 600).
◆ När den här tv:n används som datorbildskärm kan du använda 24 bitars färg (mer än 16 miljoner färger).
◆ Utseendet på din datorbildskärm kan variera beroende på tillverkare (och på den Windows-version som du
använder). Mer information om hur du ansluter din dator till en tv finns i instruktionsboken till datorn.
◆ Om du kan välja läge för vertikal och horisontell frekvens, väljer du 60 Hz (vertikalt) och 31,5 kHz
(horisontellt). I vissa fall kan onormala signaler (i form av t.ex. ränder) uppstå på skärmen när datorn är
avstängd (eller om datorn har kopplats ur). I så fall ska du trycka på knappen SOURCE för att aktivera
videoläget. Kontrollera även att datorn är ansluten.
◆ Om du ansluter en bärbar dator till TV:n bör du se till att datorbildskärmen endast visas via TV:n (i annat fall
kan slumpmässiga signaler uppstå).
◆ Om du upplever att de horisontella, synkroniserade signalerna är oregelbundna i datorläge, ska du kontrollera
datorns energisparläge eller kabelanslutningarna.
å
Svenska - 55
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:59 PM
Page 56
Styra om en ingång till den externa utgången
På tv:n kan du välja vilka ljud-/videosignaler som ska gå till den
externa kontakten.
Inst.
TV
Plug & Play
Språk
Tid
Blå bakgrund
Melodi
Färgförsv. läge
PC
Ljudinst.
√
√
√
√
√
√
√
√
: Svenska
: Av
: Av
: Av
Flytta
Oppna
Ext.1
: TV
√
Ext.2
: TV
√
Ext.3
: TV
√
Flytta
Oppna
Tillbaka
2
Ext.1
: TV
Ext.2
: TV
Flytta
Oppna
Tryck på ENTER-knappen.
4
Tryck på knappen … eller † för att välja Ljudinst.. Tryck på
ENTER-knappen.
Resultat:
Svenska - 56
Menyn Ljudinst. visas.
5
Välj den önskade utgången (Ext.2 eller Ext.3) genom att trycka på
knappen … eller †. Tryck på knappen ENTER.
6
Välj den källa som ska styras om till utgången genom att trycka på
knappen … eller †.
➢
Tillbaka
Alternativen i gruppen Inst. visas.
3
TV
Ext.1 Video
: TV
Ext.1 S-Video
Ext.3 Video
Ext.3 S-Video
AV
S-Video
Ext.3
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen … eller † för att välja Inst..
Resultat:
Ljudinst.
TV
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
Tillbaka
Ljudinst.
TV
1
➢
7
Ext.1 : Standard (TV)
Ext.2 : Variabel (TV, Ext.1 Video, Ext.1 S-Video,
Ext.3 Video, Ext.3 S-Video, AV eller
S-Video)
Ext.3 : Variabel (TV, Ext.1 Video, Ext.1 S-Video,
Ext.2 Video, Ext.2 S-Video, AV eller
S-Video)
S-Video konverteras till videosignal.
Tryck på ENTER-knappen för att bekräfta ditt val.
Fj
b
BP68-00476H-00Swe_0517
3:59 PM
Page 57
Ställa in fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen till denna tv kan styra videobandspelare, kabel-tvboxar, DVD-spelare och digital-tv-boxar, förutom att styra tv:n.
➢
Det är dock inte säkert att fjärrkontrollen är kompatibel
med alla videobandspelare, DVD-spelare och digital-TVboxar.
1
Stäng av videobandspelaren, kabel-tv-boxen, DVD-spelaren eller
digital-tv-boxen.
2
Tryck på knappen SELECT. Läget ändras varje gång Selectknappen trycks in.
3
Tryck på knappen POWER ( ) på fjärrkontrollen. Den komponent
du valde ska slås på. Om den slås på har du programmerat
fjärrkontrollen rätt.
4
När du har programmerat din fjärrkontroll trycker du på SELECT knappen när du vill styra din videobandspelare, kabel-tv-box,
DVD-spelare eller digital-tv-box.
å
å
5/30/05
➢
➢
➢
➢
VCR
Om din fjärrkontroll är inställd på läget VCR, CATV, DVD
eller STB kan volymknapparna fortfarande användas för att
ändra volymen på tv:n.
Programmera kabelmottagarens funktioner:
◆ Tryck på SELECT -knappen för att välja <CATV>.
◆ Rikta fjärrkontrollen mot kabelmottagaren och tryck på
SET-knappen. Tryck sedan in företagets kodnummer för
komponenten på sidan 59.
Ex) Om komponenten är tillverkad av Oak trycker du på
[026].
Programmera videobandspelarens funktioner:
◆ Tryck på SELECT-knappen för att välja videobandspelare
◆ Rikta fjärrkontrollen mot videobandspelaren och tryck på
SET-knappen. Tryck sedan in företagets kodnummer för
komponenten på sidan 58 eller 59.
Programmera DVD-spelarens funktioner:
◆ Tryck på SELECT-knappen för att välja DVD
◆ Rikta fjärrkontrollen mot DVD-spelaren och tryck på SETknappen. Tryck sedan in företagets kodnummer för
komponenten på sidan 59.
Svenska - 57
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:59 PM
Page 58
Programmera fjärrkontrollen för andra komponenter
Fjärrkontrollkoder för videobandspelare
Admiral
020
Marantz
Aiwa
025
Marta
006
Akai
004, 027, 032
MEI
021
Audio Dynamics
Bell&Howell
Broksonic
Candle
007, 026
MGA
022
Midland
005
002, 003, 006, 008, 015, 055
Minolta
019, 041
021, 056
Citizen
002, 003, 006, 008, 015, 055
Craig
Curtis Mathes
007
002, 024
002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064,
066
Daewoo
DBX
006, 021, 024, 025
018
Canon
Colortyme
Memorex
007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016
007, 026
Mitsubishi
Montgomery Ward
MTC
Multitech
NEC
Optimus
Panasonic
Pentax
034
019, 034, 041, 046
020
002, 025
002, 005, 025, 038
007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
020
021, 056, 071, 072
019, 041
017
Pentex Research
Dynatech
034
Philco
021, 036, 056, 059
Emerson
001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032,
Philips
021, 036
034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065,
Pioneer
019, 026, 039, 053
066, 067, 069
Portland
015, 049, 055
Dimensia
008
Fisher
018, 024, 028, 029, 048, 051, 061
PROSCAN
017
Funai
025
Quartz
018
002, 005, 017, 021, 056
Quasar
General Electric
Go Video
LG (Goldstar)
Harman Kardon
Hitachi
Instant Replay
JC Penney
JVC
Kenwood
002
006, 018, 020, 021, 024, 025, 029,
RCA
002, 017, 019, 021, 035, 041, 043,
006, 007, 008, 009, 010
007
034, 048, 056
019, 025, 041, 042
021
021, 056
Radio Shack/Realistic
057, 068
Samsung
002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041,
Sansui
054, 056
Sanyo
000, 001, 002, 003, 004, 005
026
018, 024
007, 008, 018, 021, 026, 037
Scott
003, 047, 052, 067
007, 008, 018, 026, 037
Sears
006, 018, 019, 024, 028, 029, 041,
KLH
070
Lioyd
025
Sharp
020, 034, 045, 015
Logik
038
Shimom
027, 033, 038, 058
025
Signature
LXI
Magnavox
Svenska - 58
021, 036, 056, 059
048, 051
Sony
025
027, 033, 044
6
4
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:59 PM
Page 59
Programmera fjärrkontrollen för andra komponenter
Fjärrkontrollkoder för videobandspelare (fortsättning)
Sylvania
Symphonic
Tandy
021, 025, 036, 056, 059
025
018, 025
Totevision
Vector Research
Tashika
006
Victor
Tatung
037
Video Concepts
Teac
Technics
6
Teknika
0
TMK
Toshiba
025, 037, 068
021
003, 019, 029, 051, 052
002
007, 026
026
007, 026
002
Videosonic
Wards
006, 021, 025, 031
066
002, 006
Unitech
002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025,
034, 038, 041
Yamaha
Zenith
007, 008, 018, 026, 037
023, 027, 033, 073
8
4
0
8
Fjärrkontrollkoder för kabel-tv-boxar
Anvision
GI
017, 018
041
Regency
SA
015, 023
042, 043
6
Hamlin
003, 024, 031
3
Hitachi
025, 030
Scientific Atlanta
Jerrold
038, 039
Sprucer
022
025, 030
7
Macom
8
Magnavox
6
Oak
6
8
Panasonic
Samsung
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
042, 043
Stargate 2000
036
019, 023, 028
Sylvania
016
026
Texscan
016
Tocom
032
003, 022, 027, 037, 044
Philips
019, 021, 023, 028
Universal
033, 034
Pioneer
004, 018, 020, 044
Viewstar
019, 021, 023, 028
RCA
Regal
014, 022, 040
003
046
Wamer amex
Zenith
017, 029, 035, 037, 045
6
4
7
8
4
Fjärrkontrollkoder för DVD-spelare
Samsung
LG (Goldstar)
006
JVC
000, 001
002
Sony
007
PROSCAN/RCA
003
Denon
008
Panasonic
005
Curtis Mathes
009
Svenska - 59
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:59 PM
Page 60
Byte av lampa
1
Dra ur sladden ur vägguttaget. Använd en skruvmejsel för att ta
bort skruven.
U
2
Ta bort lampskyddet.
O
se
3
Ta bort skruvarna som håller fast lampan med hjälp av en
skruvmejsel.
In
4
Ta bort lampan från motorn genom att hålla i handtaget och dra
det utåt.
5
Följ dessa steg i omvänd ordning för att montera tillbaka lampan.
N
◆ Varför måste du byta ut lampan?
Lampan används i en projektions-TV som har en begränsad
livslängd. För att uppnå bästa skärmkvalitet ska lampan bytas
ut med jämna mellanrum. Efter att lampan har bytts ut blir
skärmbilden som ny igen.
◆ När måste du byta ut lampan?
Den bör bytas ut när skärmen blir mörkare, mindre klar eller
när alla tre lysdioderna på framsidan (TIMER, LAMP och
STAND BY/TEMP) börjar blinka.
◆ Kontrollera lampan innan du byter den
- Stäng av strömmen och vänta i 30 minuter innan du byter
ut lampan, eftersom den blir varm.
- Lampan måste vara av samma modell för att undvika
skada på TV:n. Lampkoden anges på lampans förpackning
eller på TV:ns sida.
- Efter att du har kontrollerat lampkoden lämnar du den till
affären där du köpte TV:n eller till ett servicecenter för
Samsung.
◆
Svenska - 60
Varning!
- Rör inte glaset på lampan med händerna och stick inte in
några främmande föremål i skyddet, eftersom det kan leda
till dålig skärmkvalitet, elektriska stötar eller brandrisk.
- Placera inte den gamla lampan nära antändliga objekt
eller inom räckhåll för barn.
- Låt inte smuts eller damm samlas inne i lampskyddet eller
på lampan. Ett smutsigt lampskydd eller en smutsig lampa
kan antändas, explodera eller orsaka elektriska stötar.
- Om en ny lampa hanteras felaktigt kan skärmbildens
kvalitet påverkas och lampans beräknade livslängd
minskas.
- Kom ihåg att dra åt lampskyddet på tv:n efter det att
lampan bytts ut. Observera att tv:n inte fungerar om
lampskyddet inte är ordentligt fastsatt. Dra åt fästskruven
på lampskyddet efter det att det monterats på tv:n.
In
L
S
F
s
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:59 PM
Page 61
Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal
Utför följande enkla kontroller innan du kontaktar Samsungs serviceavdelning.
Om du inte kan åtgärda felet med hjälp av anvisningarna nedan, antecknar du tv:ns modell- och
serienummer och kontaktar närmaste återförsäljare.
Inget ljud eller ingen bild
◆ Kontrollera att nätsladden har anslutits till ett vägguttag.
◆ Kontrollera att du har tryckt strömbrytaren mot läge “OFF” (O) eller
strömknappen POWER ( ) på fjärrkontrollen eller på framsidan av
TV:n.
◆ Kontrollera bildinställningarna för kontrast och ljusstyrka.
◆ Kontrollera volymen.
Normal bild men inget ljud
◆ Kontrollera volymen.
◆ Kontrollera om du har tryckt på MUTE knappen på fjärrkontrollen.
◆ Kontrollera att Internal Mute är inställd på På.
Ingen bild eller svartvit bild
◆ Ändra färginställningarna.
◆ Kontrollera att det valda tv-sändningssystemet är korrekt.
Ljud- och bildstörningar
◆ Försök lokalisera vilken elektrisk apparat det är som påverkar tv:n
och flytta den längre bort.
◆ Anslut tv:n till ett annat vägguttag.
Suddig eller snöig bild, förvrängt ljud
◆ Kontrollera antennens riktning, placering och anslutning.
Denna störning beror ofta på att en inomhusantenn används.
Fel på fjärrkontrollen
◆ Byt ut fjärrkontrollens batterier.
◆ Rengör fjärrkontrollens övre kant (sändningsfönstret).
◆ Kontrollera batteriets poler.
g
a
r
a
Svenska - 61
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:59 PM
Page 62
Tekniska specifikationer
Beskrivningarna och egenskaperna i detta häfte är enbart avsedda för information och kan ändras utan
föregående meddelande.
Modellnamn
SP42L6HX
SP46L6HX
Färgsystem
SP50L6HX
PAL, SECAM, NTSC4.43
TV-standarder
BG, DK, I, L
Uteffekt, ljud
15 W + 15 W
Mått (B x D x H)
SP61L6HX
999 x 331.3 x 755.5 mm 1088 x 342.5 x 814.2 mm
Vikt
28 kg
30.3 kg
1182 x 354 x 869.7 mm 1446 x 466.5 x 1056.2 mm
33 kg
42.9 kg
Kontrollera delar
A Separata delar
Byte av lampa
Användarhandbok
Fjärrkontroll/AAAbatterier
➢
Se till att det finns mellanrum mellan enheten
och väggen (mer än 10 cm) för att få en god
ventilation.
• Dålig ventilation kan orsaka en förhöjd
temperatur invändigt i produkten, vilket leder
till kortare livslängd och sämre prestanda.
Svenska - 62
Be om hjälp på närmaste servicecenter när du
ska köpa ny lampa.
• Använd endast lampor som är godkända.
Vi kan inte garantera att produkten kommer
att hålla en god kvalitet om du använder
lampor som inte är godkända.
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:59 PM
Page 63
Anteckningar
m
Svenska - 63
BP68-00476H-00Swe_0517
5/30/05
3:59 PM
Page 64
- EFTERMARKNADSSERVICE
- Du bör genast kontakta återförsäljaren eller en
servicerepresentant om produktens prestanda
försämras och du misstänker att det har uppstått ett fel
på produkten.
ELECTRONICS
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten och i manualen anger att
den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall
när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö
och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig
återvinning av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten
eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan
återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna
villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med
annat kommersiellt avfall.
BP68-00476H-00
Download PDF

advertising