Samsung | LW20M11C | Samsung LW20M11C Bruksanvisning

DAN-01.qxd
11/1/03 1:04 AM
Page 1
LCD-TV
LW15M13C
LW17M11C
LW20M11C
Brugervejledning
Læs denne vejledning omhyggeligt,
før apparatet tages i brug.
Gem vejledningen til senere brug.
SKÆRMMENUER
TEKST-tv
DAN-00-15.qxd
10/17/03 1:32 AM
Page 2
Forsigtighedsregler
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: BAGPANELET MÅ IKKE FJERNES,
DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. DER ER
INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES
AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL OVERLADES
TIL TEKNIKERE.
Lynet med pilen i trekanten er et
advarselsskilt, der advarer om
"farlig spænding" inde i produktet.
Udråbstegnet i trekanten er et
advarselsskilt, der skal henlede
opmærksomheden på vigtige
instruktioner, som følger med
produktet.
ADVARSEL: FOR AT FORHINDRE BESKADIGELSE, SOM KAN MEDFØRE RISIKO FOR
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR
REGN ELLER FUGT.
TSpændingen er angivet bag på apparatet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
Dansk-2
DAN-00-15.qxd
10/17/03 1:33 AM
Page 3
Sikkerhedsvejledning
På tegningerne nedenfor vises nogle sikkerhedsforanstaltninger for tv-apparatet.
Nedenstående tegninger viser nogle
forsigtighedsregler for tv-apparatet.
Apparatet må ikke udsættes for ekstreme
temperaturer eller ekstrem fugtighed.
Apparatet må ikke komme i kontakt
med nogen former for væske.
Hvis tv-apparatet går i stykker,
skal du ikke selv forsøge at reparere det.
Kontakt en kvalificeret tekniker.
I stormvejr (og især i tordenvejr) skal du tage
stikket til tv-apparatet ud af stikkontakten og
frakoble antennen.
Tilslut ikke for mange apparater til en
enkelt stikkontakt. (Stikkontakten kan blive
overbelastet, hvilket kan medføre brand).
Installer ikke produktet på en indespærret placering
med dårlig ventilation, f.eks.i en bogreol eller et skab.
(Stigning i temperaturen inde i apparatet
kan medføre brand).
Undlad at bøje strømkablet med magt,
trække i det eller placere tunge genstande
på det. (Det kan medføre elektrisk stød ellerbrand).
Placer ikke strømkablet i nærheden af en
varmekilde. (Kablets beskyttelseslag kan smelte,
hvilket kan medføre elektrisk stød eller brand).
Tag batterierne ud, og opbevar dem et tørt
og køligt sted, hvis fjernbetjeningen ikke
skal bruges i længere tid.
Vis ikke et stillbillede (som f.eks. ved et videospil eller
ved tilslutning af en dvd-afspiller til dette LCD-tv) på Color
TFT-LCD-panelet (Thin Film Transister Liquid Crystal
Display) i lang tid, da det kan resultere i bevarelse af
skærmbilledet. Denne bevarelse af skærmbilledet kaldes
også “skærmbrænding”. Hvis du vil undgå skærmbevarelse,
skal du mindske lysstyrke- og kontrastgraden for skærmen
ved visning af et stillbillede.
DETTE PRODUKT ER IKKE BEREGNET TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE
Dansk-3
DAN-00-15.qxd
10/17/03 1:33 AM
Page 4
Indhold
FORORD
Forsigtighedsregler........................................................................................
Sikkerhedsvejledning.....................................................................................
TILSLUTNING
OG FORBEREDELSE AF TV-APPARATET
Visning af kontrolpanelet ...............................................................................
Visning af tilslutningspanelet .........................................................................
- Tilslutning af en antenne eller-tv-netværk..................................................
- Tilslutning af en internetboks, videobåndoptager eller DVD-afspiller ........
- Tilslutning af eksterne A/V-enheder ...........................................................
- Kensington-lås ...........................................................................................
Visning af billeder fra eksterne kilder ............................................................
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier......................................................
Visning af fjernbetjeningen (alle funktioner undtagen tekst-tv) .....................
Visning af fjernbetjeningen (tekst-tv) .............................................................
Tænd/sluk......................................................................................................
Brug af standbytilstand..................................................................................
Om fjernbetjeningen ......................................................................................
Plug & Play....................................................................................................
Valg af tv-tilstand eller en inputkilde..............................................................
Redigering af en inputkildes navn .................................................................
Valg af sprog .................................................................................................
INDSTILLING AF
INDSTILLING AF
6
7
8
8
8
8
9
9
10
11
12
12
13
14
16
17
18
KANALERNE
Automatisk lagring af kanaler........................................................................
Manuel lagring af kanaler..............................................................................
Redigering af kanaler ....................................................................................
Sortering af de lagrede kanaler.....................................................................
Navngivning af kanaler..................................................................................
Finjustering af kanaler ...................................................................................
19
20
22
23
24
25
BILLEDET
Ændring af billedstandard .............................................................................
Justering af billedindstillinger ........................................................................
Justering af skærmens baggrundsfarve........................................................
Ændring af billedstørrelsen ...........................................................................
Fastfrysning af det aktuelle billede................................................................
Dansk-4
2
3
26
27
28
29
29
DAN-00-15.qxd
10/17/03 1:33 AM
Page 5
Indhold
INDSTILLING AF
LYDEN
Ændring af lydstandard .................................................................................
Valg af lydtilstand ..........................................................................................
INDSTILLING AF
TIDEN
Indstilling af uret ............................................................................................
Automatisk slukning ......................................................................................
Automatisk tænding og slukning af fjernsynet ..............................................
BRUG AF
DE
30
31
32
33
34
FORSKELLIGE FUNKTIONER
Indstilling af tilstanden for blå skærm...........................................................
Visning af oplysninger ...................................................................................
35
35
BRUG AF TEKST-TV-FUNKTIONEN
Tekst-tv funktionen ........................................................................................
Visning af tekst-tv-oplysninger ......................................................................
Valg af side efter nummer .............................................................................
Brug af FLOF til at vælge en side .................................................................
Lagring af tekst-tv-sider.................................................................................
36
37
38
39
39
ANBEFALINGER TIL ANVENDELSE
Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere.................................................
Tekniske og miljømæssige specifikationer ....................................................
Vedligeholdelse af tv'et..................................................................................
Montering på vægstativ eller armstativ .........................................................
Montering af VESA-godkendt stativ ..............................................................
Kensington-lås...............................................................................................
40
41
42
43
44
45
Symboler
Tryk
Vigtigt
Bemærk
Dansk-5
DAN-00-15.qxd
10/17/03 1:33 AM
Page 6
Visning af kontrolpanelet
TV/VIDEO
Viser en menu med alle de tilgængelige
inputkilder.
(TV - AV1 - AV2 - S-VIDEO).
Flytter vælgeren op eller ned i skærmmenuen.
Går et kanalnummer op eller ned.
MENU
Tænder eller slukker tv-apparatet.
POWER
Åbner skærmmenuen.
HØJTTALERE
-
+
Flytter vælgeren til venstre eller højre i
skærmmenuen. Øger eller mindsker
niveauet af audiolydstyrke.
+
: Visning af en undermenu med
valgmulighederne for det aktuelle menupunkt.
: Vend tilbage til den forrige menu. Luk
menusystemet på skærmen i hovedmenuen.
Dansk-6
FJERNBETJENINGSSENSOR
TÆND/SLUK INDIKATOR
Lyser, når du slukker.
HOVEDTELEFONSTIK
DAN-00-15.qxd
10/17/03 1:33 AM
Page 7
Visning af tilslutningspanelet
Valgfrit
Når du tilslutter et lyd- eller billedsystem til tv-apparatet, skal
du sikre dig, at der er slukket for alle enheder. Se den
dokumentation, der fulgte med dit udstyr, for at få detaljerede
oplysninger om tilslutning og sikkerhedsregler i forbindelse
hermed.
Dansk-7
DAN-00-15.qxd
10/17/03 1:33 AM
Page 8
Visning af tilslutningspanelet
Tilslutning af en antenne eller-tv-netværk (afhængigt af modellen)
Tv-kanalerne vises kun korrekt, hvis fjernsynet modtager et signal fra en af følgende kilder:
- En udendørs antenne
- Et kabel-tv-netværk
- Et satellitnetværk
Tilslutning af en internetboks, videobåndoptager eller DVD-afspiller
- Tilslut videobåndoptager- eller DVD-SCART-kablet til SCART-stikket på videobåndoptageren eller
DVD-afspilleren.
- Hvis du vil tilslutte både internetboksen og videobåndoptageren (eller DVD-afspilleren), skal du tilslutte
internetboksen til videobåndoptageren (eller DVD-afspilleren) og tilslutte videobåndoptageren
(eller DVD-afspilleren) til tv-apparatet.
Tilslutning af eksterne A/V-enheder
- Tilslut RCA- eller S-VIDEO-kablet til en relevant ekstern A/V-enhed, f.eks. en videobåndoptager,
en DVD-afspiller eller et videokamera.
- Tilslut RCA-lydkabler til “AUDIO (L)” og “AUDIO (R)” på bagsiden af apparatet og de andre ender til
de tilhørende lydudgangsstik på A/V-enheden.
Kensington-lås
- Dette tv er blevet udviklet til brug sammen med en tyverisikret lås.
Forskydeligt stativ
Drej skærmen, indtil det føles komfortabelt.
Den maksimale hældningsvinkel er 13 grader i baglæns retning.
Tv-apparatet må ikke vippes ud over den angivne vinkel.
Hvis du bruger magt for at vippe stativet ud over den
angivne vinkel, kan de mekaniske dele af stativet
beskadiges.
Dansk-8
DAN-00-15.qxd
10/17/03 1:33 AM
Page 9
Visning af billeder fra eksterne kilder
Når du har installeret alle de forskellige lyd- og videosystemer, kan
du få vist de forskellige kilder ved at vælge den aktuelle indgang.
1
2
Kontroller alle de nødvendige tilslutninger, du har foretaget
(se side 8 for at få yderligere oplysninger).
Video-knap...
Tryk på Video-knappen for at vælge Video-tilstand.
Kilderne vises i følgende rækkefølge:
AV1 - AV2 - S-Video.
TV-knap...
Tryk på TV-knappen for at vælge TV-tilstand.
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier
Batterierne til fjernbetjeningen skal indsættes/udskiftes, når du:
Køber tv'et
Konstaterer, at fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt
1
Fjern dækslet bag på fjernbetjeningen ved at presse symbolet nedad
og derefter trække dækslet af.
2
Sæt to AAA-batterier i.
+ på batteriet mod + på fjernbetjeningen
- på batteriet mod - på fjernbetjeningen
3
Sæt dækslet på plads igen ved at rette det ind efter bagsiden af
fjernbetjeningen og trykke det på plads.
Bland ikke forskellige batterityper f.eks. alkaliske batterier og
brunstensbatterier.
Dansk-9
DAN-00-15.qxd
10/17/03 1:33 AM
Page 10
Visning af fjernbetjeningen (alle funktioner undtagen tekst-tv)
Tænd/sluk for tv'et
Numeriske knapper til direkte
kanaladgang
Valg af et-/tocifret kanal
Lydstyrke opLydstyrke nedMidlertidig frakobling af lyden
Automatisk slukning
Menuvisning og bekræftelse af
ændring
Foregående kanal
-Næste kanal
-Foregående kanal
Valg af videoinputkilde
Visning af oplysninger
(Aktuelle kanal-og
audio/video-indstillinger)
Afslut skærmmenu
Kontroller markøren i
menuen
Valg af lydtilstand
Valg af billedstørrelse
Fastfrysning af billede
Billedstandardvælger
Lydstandardvælger
Fjernbetjeningens signal kan blive påvirket af skarpt lys.
Dansk-10
DAN-00-15.qxd
10/17/03 1:33 AM
Page 11
Visning af fjernbetjeningen (tekst-tv)
Tekst-tv-hold
P
P
:Tekst-tv-næste side
:Tekst-tv-foregående side
Valg af tekst-tv-tilstand
(Liste eller Flof)
Tekst-tv-gem
Tekst-tv-afslør
Programvalg efter navn
Visning af tekst-tv/
bland både tekst-tv-oplysninger
og normal udsendelse
Tekst-tv-liste
Tekst-tv-underside
Valg af tekst-tv-størrelse
Dansk-11
DAN-00-15.qxd
10/17/03 1:33 AM
Page 12
Tænd/sluk
Netledningen sættes i bag på tv'et.
1
Sæt netledningens stik i en stikkontakt.
Resultat: Når netledningen er tilsluttet, lyser lampen rødt.
2
Tryk på knappen POWER (
) for at tænde.
3
Tryk på knappen POWER (
) igen for at slukke.
Brug af standbytilstand
Du kan sætte tv i standby for at spare på strømmen.
Standby-tilstanden kan være praktisk, hvis du ønsker at holde en lille
pause i tv-kiggeriet (f.eks. under et måltid).
1
Tryk på knappen POWER (
).
2
Tryk på knappen POWER (
for at tænde tv'et.
) igen eller på en numerisk tast
Tv'et må ikke være i standbytilstand i længere tid ad
gangen (f.eks. mens du er på ferie). Sluk ved at trykke på
knappen POWER ( ) Det er en god idé at tage netstikket ud
af stikkontakten og frakoble antennen.
Dansk-12
DAN-00-15.qxd
10/17/03 1:38 AM
Page 13
Om fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen bruges hovedsagelig til at:
Skifte kanaler og justere lydstyrken
Indstille tv'et ved hjælpe af skærmmenusystemet
I tabellen nedenfor vises de oftest anvendte knapper og de tilhørende
funktioner.
Knap
PRE-CH
~
-/--
Visningsfunktion
Menufunktion
Viser den næste
lagrede kanal.
-
Viser den foregående
lagrede kanal.
-
Skifter mellem de sidste to viste kanaler.
(PRE-CH; foregående kanal)
Viser de tilhørende kanaler.
Vælger en kanal med nummer 10 eller højere.
Tryk på denne tast, og symbolet “--” vises..
Indtast det tocifrede kanalnummer.
Forøgelse af lydstyrken
lydstyrken.
-
Reducering af
lydstyrken.
-
MUTE
Frakobler lyden midlertidigt.
Hvis du vil aktivere lyden igen, skal du trykke på denne
knap igen eller på knappen
+ eller
-.
MENU
Viser systemet med
skærmmenuer.
EXIT
Vender tilbage til den
foregående menu.
Går ud af menusystemet og vender tilbage til normal visning.
Visning af en undermenu med valgmulighederne for
det aktuelle menupunkt.
Manuel søgning efter en kanal fremad/tilbage
Forøgelse/reduktion af en værdi i et menupunkt
Dansk-13
DAN-00-15.qxd
10/17/03 1:41 AM
Page 14
Plug & Play
Når tv'et tændes for første gang, aktiveres flere forskellige
grundlæggende indstillinger automatisk og efterfølgende.
Følgende indstillinger er tilgængelige:
1
Tryk på knappen POWER
i standby.
på fjernbetjeningen, hvis fjernsynet er
Resultat: Meddelelsen Plug & Play vises.Den vises et kort stykke
tid, og derefter vises menuen Language.
2
Marker det ønskede Language ved at trykke på knappen
eller .
De tilgængelige Language er angivet på en liste.
Du kan vælge mellem 18 sprog.
3
Tryk på knappen ENTER
for at bekræfte dit valg.
Resultat: Meddelelsen Ant. Input Check vises.
Vælg OK.
4
Tryk på knappen ENTER
.
5
Vælg det ønskede Country ved at trykke på knappen
Tryk på knappen ENTER .
eller
Resultat: Landemenuen vises.
Belgie - Deutschland - Espania - France Italia - Nederland - Schweiz - Sverige UK - East Europe - Others
6
Vælg time eller minut ved at trykke på knappen
ndstil Hour eller Min ved at trykke på knappen
(Se “Indstilling af uret” på side 32)
7
Tryk på knappen MENU for at bekræfte dit valg.
eller
eller
.
.
Resultat: Meddelelsen Enjoy your watching vises, og den
lagrede kanal aktiveres.
Dansk-14
.
DAN-00-15.qxd
10/17/03 1:33 AM
Page 15
Plug & Play
Hvis du ønsker at nulstille denne funktion...
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen
eller
for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige indstillinger i menuen Setup vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge indstillingen Plug & Play.
.
Resultat: Meddelelsen Plug & Play vises.
5
Yderligere oplysninger om, hvordan du konfigurerer denne funktion,
finder du på side 14 og 23.
Menuen Sort (Sorter) vises, når Plug & Play afsluttes.
Dansk-15
DAN-16-29.qxd
10/17/03 1:42 AM
Page 16
Valg af tv-tilstand eller en inputkilde
Du kan vælge tv-tilstand eller skifte til en inputkilde, der er forbundet
med fjernsynet. Brug denne knap til at vælge den inputkilde, du vil se.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen
eller
for at vælge Input.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Input vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen ENTER
.
Resultat: TV/Video markeres.
5
Tryk på knappen eller
du vil vælge.
Tryk på knappen ENTER
for at flytte til den inputkilde,
.
Resultat: Inputkilden ændres til den valgte inputkilde.
Dansk-16
DAN-16-29.qxd
10/17/03 1:43 AM
Page 17
Redigering af en inputkildes navn
Hvis du indtaster navnene på de inputkildeenheder, der er tilsluttet
til indgangsportene på fjernsynet, kan du hurtigt og nemt finde og
vælge den inputkilde, du vil se.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen
eller
for at vælge Input.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Input vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge Edit Name.
.
5
Tryk på knappen eller
for at flytte til den inputkilde,
du vil redigere.
Tryk på knappen ENTER .
Resultat: Følgende indstillinger er tilgængelige:
AV 1 - AV 2 -S-Video
6
Vælg et bestemt sprog ved at trykke på knappen eller
flere
gange.
Resultat: Følgende indstillinger er tilgængelige:
---- - VCR - DVD - Cable STB - HD STB Satellite STB - AV Receiver - DVD Receiver Game - Camcorder - DVD Combo - DHR - PC
7
Tryk på knappen EXIT, når du er tilfreds med dit valg, for at vende
tilbage til normal visning.
Dansk-17
DAN-16-29.qxd
10/17/03 1:45 AM
Page 18
Valg af sprog
Når du første gang tager tv’et i brug, skal du vælge det sprog,
der skal bruges til visning af menuer og meddelelser.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen
eller
for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
Dansk-18
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge Language.
.
5
Vælg et bestemt Language ved at trykke på knappen
eller
flere gange.
6
Tryk på knappen EXIT, når du er tilfreds med dit valg, for at vende
tilbage til normal visning.
DAN-16-29.qxd
10/17/03 1:45 AM
Page 19
Automatisk lagring af kanaler
Du kan søge efter de frekvensområder, der er tilgængelige
(detteafhænger af det land, du bor i).
Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens
med de faktiske eller ønskede programnumre.
Du kan dog sortere kanalerne manuelt og slette de kanaler, du ikke
ønsker at se.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen
eller
for at vælge Channel.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge ATM.
.
Resultat: Start markeres.
5
Tryk på knappen ENTER
for at søge på kanalerne.
Undermenuen ændres fra Start til Stop , når kanalsøgningen
startes.
Resultat: Søgningen afsluttes automatisk. Kanalerne sorteres og
gemmes i den rækkefølge, der afspejler deres placering i
frekvensområdet (med den laveste først og den højeste
sidst). Det oprindeligt valgte program vises derefter igen.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu, skal du trykke
på knappen eller
for at vælge Return og derefter trykke
på knappen ENTER .
Hvis du vil stoppe søgningen, før den er fuldført, skal du trykke
på knappen ENTER , når Stop er valgt.
6
Når kanalerne er lagret, kan du:
Tilføje eller slette kanalerne (se side 22)
Sortere dem i den ønskede rækkefølge (se side 23)
Tildele navne til de enkelte gemte kanaler (se side 24)
Finjustere kanalmodtagelsen, hvis det er nødvendigt (se side 25)
Dansk-19
DAN-16-29.qxd
10/17/03 1:35 AM
Page 20
Manuel lagring af kanaler
Du kan gemme op til 100 kanaler, herunder dem der modtages via
kabelnetværk.
Når du gemmer kanaler manuelt, kan du vælge:
Om du vil gemme de enkelte fundne kanaler
Et programnummer for hver gemt kanal for at identificere kanalen
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen
eller
for at vælge Channel.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge Manual Store.
.
Resultat: De tilgængelige indstillinger i menuen Manual Store
vises, når Prog. No. er valgt.
5
Tryk på knappen eller
for at vælge Colour System.
Tryk på knappen ENTER .
Vælg det ønskede farvesystem ved at trykke på knappen eller
gentagne gange, og tryk derefter på knappen ENTER .
Resultat: Farvestandarderne vises i følgende rækkefølge:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43
6
Tryk på knappen eller
for at vælge Sound System.
Tryk på knappen ENTER .
Vælg den ønskede lydstandard ved at trykke på knappen eller
gentagne gange, og tryk derefter på knappen ENTER .
Resultat: Lydstandarderne vises i følgende rækkefølge:
BG - DK - I - L
7
Dansk-20
Hvis du vil flytte alle kanaler til de ønskede kanalnumre, skal du
gentage trin 5 til 6, efter at du har valgt Prog. No. ved at trykke
på eller .
DAN-16-29.qxd
10/17/03 1:35 AM
Page 21
Manuel lagring af kanaler
8
Hvis du kender nummeret på den kanal, der skal lagres.
Tryk på knappen eller
for at vælge Channel.
Tryk på knappen ENTER .
Vælg C (sattelitkanal) eller S (kabelkanal) ved at trykke på
knappen eller
og tryk derefter på knappen ENTER .
Vælg det ønskede nummer ved at trykke på knappen eller
og tryk derefter på knappen ENTER .
Hvis der er unormal lyd eller ingen lyd, skal du vælge det
ønskede lydsystem igen.
9
Hvis du ikke kender kanalnumrene, skal du trykke på knappen
eller
for at vælge Search.
Tryk på knappen ENTER .
Search ved at trykke på knappen eller , og tryk derefter på
knappen ENTER .
Resultat: Tuneren scanner frekvensområdet, indtil den første kanal
eller den kanal, du har valgt, modtages og vises på
skærmen.
10
Tryk på knappen eller
for at vælge Store.
Tryk på knappen ENTER .
Vælg OK ved at trykke på knappen eller , og tryk derefter
på knappen ENTER .
Resultat: Kanalen og det tilknyttede programnummer gemmes.
11
Gentag trin 8 - 10 for hver kanal, der skal gemmes.
Dansk-21
DAN-16-29.qxd
10/17/03 1:35 AM
Page 22
Redigering af kanaler
Du kan udelukke udvalgte kanaler blandt de scannede kanaler. Når du
scanner gennem de lagrede kanaler, bliver de kanaler, du har valgt at
udelukke, ikke vist.
Alle de kanaler, du ikke vælger at udelukke, vises under scanningen.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen
eller
for at vælge Channel.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge Add/Delete.
.
Resultat: Status på den aktuelle kanal vises.
5
Tryk på knappen
eller
Add eller Delete.
for at vælge den kanal, du vil
Resultat: Hvis den kanal, du vil redigere, ikke er i hukommelsen,
vælges og vises Add. Hvis den kanal, du vil redigere, er i
hukommelsen, vælges og vises Delete.
Dansk-22
6
Tryk på knappen ENTER
for at Add eller Delete kanalen.
7
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu, skal du vælge Return
ved at trykke på knappen eller
og derefter trykke på knappen
ENTER .
8
Gentag trin 5 for hver kanal, du vil tilføje eller slette.
DAN-16-29.qxd
10/17/03 1:35 AM
Page 23
Sortering af de lagrede kanaler
Du kan ombytte numrene på to kanaler, hvis du vil:
Ændre den numeriske rækkefølge, kanalerne automatisk sorteres i.
Give numre til de kanaler, du ser mest, som er lette at huske.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen
eller
for at vælge Channel.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge Sort.
.
Resultat: Den aktuelle Prog. Ch. og det aktuelle Name vises.
5
Marker det kanalnummer, du vil ændre, ved at trykke på knappen
eller
flere gange.
Tryk på knappen ENTER .
Resultat: Det valge Kanalnummer og Name flyttes mod højre.
6
Tryk på knappen eller
for at flytte til den position, du vil
ændre,og tryk derefter på knappen ENTER .
Resultat: Den markerede kanal ombyttes med den kanal, der
tidligere har været under det valgte nummer.
7
Gentag trin 5 til 6 for at starte en anden kanalsortering.
Dansk-23
DAN-16-29.qxd
10/17/03 1:35 AM
Page 24
Navngivning af kanaler
Hvis der udsendes oplysninger om kanalnavnet, når du gemmer
kanalerne manuelt eller automatisk, knyttes navnene direkte til
kanalerne. Du kan imidlertid ændre disse navne eller tildele nye navne
efter ønske.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen
eller
for at vælge Channel.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge Name.
.
Resultat: Den aktuelle Prog. Ch. og det aktuelle Name vises.
5
Hvis det er nødvendigt, kan du vælge den kanal, du vil tildele et nyt
navn, ved at trykke på knappen eller .
Tryk på knappen ENTER .
Resultat: Udvælgelsessøjlen vises rundt om navneboksen.
6
Hvis du vil...
Skal du...
Vælge et bogstav, tal eller symbol
Trykke på knappen
eller
Flytte til næste bogstav
Trykke på knappen
Gå tilbage til foregående bogstav
Trykke på knappen
Bekræfte navnet
Trykke på knappen
ENTER
De tilgængelige tegn er:
Alfabetets bogstaver eksl. ÆØÅ (A~Z)
Tallene (0~9)
Specialtegn ( __, mellemrum)
Dansk-24
7
Gentag trin 5 - 6 for hver kanal, du vil tildele et nyt navn.
8
Tryk på ENTER
indtaste det.
for at bekræfte navnet, når du er færdig med at
DAN-16-29.qxd
10/17/03 1:47 AM
Page 25
Finjustering af kanaler
Hvis modtagelsen er god, er det ikke nødvendigt at finjustere kanalen,
eftersom dette foretages automatisk under søgningen og lagringen.
Hvis signalet imidlertid er svagt eller forvrænget, kan det være
nødvendigt at finjustere kanalen manuelt.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen
eller
for at vælge Channel.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge Fine Tune.
.
5
Tryk på knappen
du vil finjustere.
6
Tryk på knappen eller
indtil du når den ønskede indstilling
af et skarpt og tydeligt billede og en god lydkvalitet.
Tryk på ENTER
for at lagre indstillingen.
7
Hvis du vil nulstille finjusteringen, skal du vælge Reset ved at trykke
på knappen eller
og derefter trykke på knappen ENTER .
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu, skal du vælge Return
ved at trykke på knappen eller
og derefter trykke på knappen
ENTER .
eller
for at vælge den kanal,
Dansk-25
DAN-16-29.qxd
10/17/03 1:35 AM
Page 26
Ændring af billedstandard
Du kan vælge den billedtype, der er bedst egnet til det, du vil se.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen
eller
for at vælge Picture.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen ENTER
.
Resultat: Picture Mode markeres.
5
Vælg den ønskede billedeffekt ved at trykke flere gange på knappen
eller .
Tryk på knappen ENTER .
Resultat: Følgende billedeffekter er tilgængelige:
Dynamic - Standard - Movie - Custom - Auto
Du kan også angive indstillingerne ved blot at trykke på knappen
P.MODE(Picture Mode).
Dansk-26
DAN-16-29.qxd
10/17/03 1:49 AM
Page 27
Justering af billedindstillinger
Tv'et har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til regulering af
billedkvaliteten:
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen
eller
for at vælge Picture.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge Custom Picture.
.
5
Tryk på knappen eller
for at markere den indstilling, du vil
angive: (Contrast, Brightness, Sharpness, Colour eller
Tint-kun NTSC)
Tryk på knappen ENTER .
Resultat: Den vandrette søjle vises.
6
Tryk på knappen
eller
for at angive den ønskede indstilling.
7
Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen
MENU for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på
knappen EXIT for at vende tilbage til normal visning.
Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter
billedstandarden automatisk til Custom(Brugerdefineret).
Dansk-27
DAN-16-29.qxd
10/17/03 1:35 AM
Page 28
Justering af skærmens baggrundsfarve
Du kan ændre skærmens baggrundsfarve.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen
eller
for at vælge Picture.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture vises.
Dansk-28
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen eller
for at vælge Colour Tone.
Tryk på knappen ENTER .
Resultat: Følgende indstillinger er tilgængelige:
Cool - Normal - Warm
5
Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen
EXIT for at vende tilbage til normal visning.
DAN-16-29.qxd
10/17/03 1:50 AM
Page 29
Ændring af billedstørrelsen
Du kan vælge den billedstørrelse, der er bedst egnet, til det program,
du ser.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen
eller
for at vælge Picture.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge Size.
.
5
Marker den ønskede indstilling ved at trykke på knappen
flere gange.
Tryk på knappen ENTER .
Resultat: Følgende indstillinger er tilgængelige:
Normal - Zoom
eller
Du kan vælge indstillingerne ved blot at trykke på knappen
P.SIZE(Picture Size) på fjernbetjeningen.
Fastfrysning af det aktuelle billede
Tryk på knappen “STILL” på fjernbetjeningen for at fastfryse billedet.
Tryk på knappen “STILL” igen for at vende tilbage til normal visning.
Dansk-29
DAN-30-43.qxd
10/17/03 1:52 AM
Page 30
Ændring af lydstandard
Du kan vælge de særlige lydeffekter, du vil bruge, når du ser en
bestemt udsendelse.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen
eller
for at vælge Sound.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen ENTER
.
Resultat: Sound Mode markeres.
5
Vælg den ønskede lydeffekt ved at trykke på knappen
gentagne gange, og tryk derefter på knappen ENTER
Resultat: Følgende lydeffekter er tilgængelige:
Standard - Speech
eller
.
Du kan også angive disse indstillinger ved blot at trykke på
knappen S.MODE(Sound Mode) på fjernbetjeningen.
Dansk-30
DAN-30-43.qxd
10/17/03 1:36 AM
Page 31
Valg af lydtilstand
Du kan indstille lydtilstanden ved trykke på knappen “DUALI-II”.
Når du trykker på denne, vises den aktuelle lydtilstand på skærmen.
FM
Stereo
Lydtype
DUAL 1/2
Mono
MONO
Stereo
STEREO
MONO
Automatisk
ændring
Dual
DUAL 1
DUAL 2
DUAL 1
Mono
Stereo
NICAM
Stereo
Standard
Dual
MONO
MONO
STEREO
MONO
DUAL 1
Automatisk
ændring
DUAL 1
DUAL 2
Hvis modtageforholdene forringes, bliver lydkvaliteten bedre,
hvis du vælger Mono.
Hvis stereosignalet er svagt, og fjernsynet skifter tilstand
automatisk, skal du vælge Mono.
Dansk-31
DAN-30-43.qxd
10/17/03 1:36 AM
Page 32
Indstilling af uret
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen
eller
for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen ENTER
.
Resultat: Time markeres.
5
Tryk på knappen ENTER
Tryk på knappen eller
6
Tryk på knappen eller
for at skifte til Min.
Brug or-knappen til at eller
indstille minutterne.
7
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
.
for at vælge Hour.
.
Uret er indstillet.
Du kan også indstille tiden ved hjælp af de numeriske knapper på
fjernbetjeningen.
Dansk-32
DAN-30-43.qxd
10/17/03 1:53 AM
Page 33
Automatisk slukning
Du kan vælge en tidsperiode mellem -- og 180 minutter, hvorefter
tv-apparatet automatisk slukkes.
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen
eller
for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge Sleep Timer.
.
5
Vælg et antal minutter, hvorefter tv-apparatet slukkes ved at
trykke på knappen eller
flere gange.
Resultat: De forudindstillede tidsintervaller:
- -, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minutter.
Du kan også vælge ved blot at trykke på knappen “SLEEP”.
Hvis sluk-timeren allerede er indstillet, viser skærmen den
tilbageværende tid, hvorefter tv-apparatet slukkes.
Hvis sluk-timeren endnu ikke er indstillet, vises Off.
Off • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180 • Off
Dansk-33
DAN-30-43.qxd
10/17/03 1:54 AM
Page 34
Automatisk tænding og slukning af fjernsynet
Du kan indstille tænd/sluk-funktionen, så fjernsynet:
Tændes automatisk og stilles ind på den valgte kanal på det
valgte tidspunkt
Slukkes automatisk på det valgte tidspunkt
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen
eller
for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen ENTER
.
Resultat: Menuen Time vises sammen med det valgte Clock.
5
Tryk på knappen eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge On Timer.
.
Resultat: Menuen On Timer vises.
Hvis du vil...
Skal du trykke på...
Flytte til Hour, Min, Prog. og Volume
eller knappen
eller
Angive indstillingerne for Hour,
Minute, Prog. og lydstyrkeniveauet
eller knappen
eller
Flytte til Set
eller knappen
eller
Vælge On for at aktivere
indstillingen ovenfor
eller knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Dansk-34
.
6
Tryk på knappen eller
for at vælge indstillingen Off timer.
Angiv det tidspunkt, hvor fjernsynet skal slukkes automatisk, på
samme måde som angivet ovenfor.
7
Hvis du vil have vist...
Skal du trykke på...
Kanaloplysninger
TV-knap
Status på aktuel tid og valgt
lyd/video-indstilling
INFO-knap
DAN-30-43.qxd
10/17/03 2:02 AM
Page 35
Indstilling af tilstanden for blå skærm
Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er meget svagt,
erstatter en blå skærm automatisk den støjende billedbaggrund.
Hvis du alligevel ønsker at se det dårlige billede, skal du slå tilstanden
"Blue Screen" fra .
1
Tryk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen
eller
for at vælge Setup.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Setup vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge Blue Screen.
.
5
Marker den ønskede indstilling (On eller Off) ved at trykke på
knappen eller .
6
Tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til normal visning.
Visning af oplysninger
Du kan få vist indstillingsstatus for den valgte kilde ved at trykke på
knappen “INFO” på fjernbetjeningen. De viste informationer varierer,
afhængigt af den valgte kilde.
Dansk-35
DAN-30-43.qxd
10/17/03 1:36 AM
Page 36
Tekst-tv-funktionen
De fleste tv-kanaler tilbyder skriftlige oplysninger via tekst-tv.
Oplysningerne omfatter:
Programtidspunkter
Nyheder og vejrudsigter
Sportsresultater
Rejseoplysninger
Denne information findes på nummererede sider (se tegningen).
Område
Indhold
A
Valgt sidenummer
B
Tv-stationens navn
C
Aktuelt sidenummer eller søgestatus
D
Dato og klokkeslæt
E
Tekst
F
Statusoplysninger
FASTEXT-oplysninger.
Tekst-tv-oplysninger vises ofte på flere sider i rækkefølge,
som du har adgang til ved at:
Indtaste sidenummeret
Vælge et emne på en liste, eller
Vælge en farvet overskrift (FASTEXT-systemet)
Dansk-36
DAN-30-43.qxd
10/17/03 1:36 AM
Page 37
Visning af tekst-tv-oplysninger
Du kan til enhver tid få vist tekst-tv-oplysninger på tv'et.
☛
Modtageforholdene skal være stabile, or at tekst-tv
vises korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det
skyldes følgende:
Der mangler oplysninger
Nogle sider vises muligvis ikke
1
Vælg den kanal, hvor der vises tilbyder tekst-tv, ved at trykke på
knappen eller .
2
Tryk på tasten TTX/MIX for at få vist tekst-tv.
Resultat:
Siden med indholdsfortegnelsen vises.
Den kan når som helst vises igen, når du trykker på
knappen
(index).
3
Hvis du vil se den aktuelle udsendelse og tekst-tv-oplysningerne
på samme tid, skal du trykke på knappen TTX/MIX igen.
4
Tryk på knappen TTX/MIX igen for at vende tilbage til normal
visning.
Dansk-37
DAN-30-43.qxd
10/17/03 1:36 AM
Page 38
Valg af side efter nummer
Du kan indtaste sidenummeret direkte ved at trykke på de numeriske
knapper på fjernbetjeningen.
1
Indtast det trecifrede sidenummer, der er angivet i indholdsfortegnelsen, vha. fjernbetjeningens numeriske knapper.
Resultat:
2
Sidetælleren tæller opad, og den ønskede side vises.
Hvis den valgte side er forbundet med flere andre sider (tillægssider),
vises de andre sider i rækkefølge.
Tryk på knappen
(hold) for at fastfryse en side.
Tryk på knappen
(hold) igen, når du er klar til at fortsætte.
Anvendelse af de forskellige visninger:
For Hvis du vil have vist...
Dansk-38
Skal du trykke på...
◆ Skjult tekst
(f.eks. svar på quizspørgsmål)
(afslør)
◆ Normal visning
(afslør igen)
◆ En tillægsside
(ved at indtaste det 4-cifrede nummer)
(underside)
◆ Næste side
(side op)
◆ Foregående side
(side ned)
◆ Dobbelt skriftstørrelse i:
• Øverste halvdel af skærmen
• Nederste halvdel af skærmen
(størrelse)
• Én gang
• To gange
◆ Normal visning
• Tre gange
DAN-30-43.qxd
10/17/03 1:36 AM
Page 39
Brug af FLOF til at vælge en side
De forskellige emner på tekst-tv-siderne er farvekodede og kan
vælges, ved at trykke på de farvede knapper på fjernbetjeningen.
1
Få vist tekst-TV's indholdsfortegnelse ved at trykke på knappen
TTX/MIX.
2
Tryk på den farvetast, der svarer til det emne, du vil vælge
(de tilgængelige emner vises på statuslinjen).
Resultat:
Siden vises med andre farvekodede oplysninger, som
kan vælges på samme måde.
3
Hvis du vil have vist den foregående eller næste side skal du trykke
på den tilsvarende farveknap.
4
Du kan få vist en underside på følgende måde:
◆ Tryk på knappen
Resultat:
(underside).
De tilgængelige undersider vises.
◆ Vælg den ønskede underside. Du kan gå frem og tilbage mellem
undersider ved at trykke på knappen
eller .
Lagring af tekst-tv-sider
Du kan lagre op til fire tekst-tv-sider, så du senere kan se dem,
når du ønsker det.
1
Vælg tilstanden LIST ved hjælp af knappen
Resultat:
➣
(LIST/FLOF).
Fire trecifrede numre vises i forskellige farver.
Knappen
(LIST/FLOF) bruges til at skifte mellem tilstanden
LIST og FLOF.
2
Tryk på den farvede knap, der svarer til den side, som skal udskiftes.
3
Indtast det nye sidetal på det numeriske tastatur.
4
Gentag punkt 2 og 3 for hver side, der skal lagres, og brug en ny
farveknap for hver gang.
5
Tryk på knappen
(gem), indtil den tilsvarende blok blinker.
Dansk-39
DAN-30-43.qxd
10/17/03 1:36 AM
Page 40
Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere
Inden du kontakter din forhandler, kan du udføre de enkle kontroller nedenfor.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af disse instruktioner, skal du notere tv'ets model og
serienummer, og kontakte din forhandler.
Ingen lyd eller billede.
◆
◆
◆
◆
Se efter, at netledningen er sat i stikkontakten.
Kontroller, at du har trykket på knappen POWER
Kontroller indstillingerne af kontrast og lysstyrke.
Kontroller lydstyrken.
.
Normalt billede, men ingen lyd.
◆ Kontroller lydstyrken.
◆ Har du trykket på knappen MUTE på fjernbetjeningen.
Intet billede eller sort/hvidt billede.
◆ Juster farveindstillingerne.
◆ Kontroller, at det valgte sendesystem er det rigtige.
Interferens i lyd og billede.
◆ Forsøg at finde ud af, hvor interferensen stammer fra.
Flyt det pågældende apparat længere væk.
◆ Tilslut tv'et i en anden stikkontakt.
Uklart billede eller sne på billedet,
forvrænget lyd.
◆ Kontroller antennens retning, placering og forbindelser.
Denne type interferens skyldes ofte, brug af en indendørs
antenne.
Fjernbetjeningen virker ikke.
◆ Udskift fjernbetjeningens batterier.
◆ Rengør den øverste kant på fjernbetjeningen (sendervinduet).
◆ Kontroller, at batterierne er sat rigtigt i.
Dansk-40
DAN-41.qxd
11/7/03 3:32 AM
Page 41
Tekniske og miljømæssige specifikationer
Model
LW15M13C
LW17M11C
LW20M11C
15” diagonalt
304,1 (H) x 228,1 (V) mm
TN
0,297 (H) x 0,297 (V) mm
140/115 (H/V)
17” diagonalt
344,64 (H) x 258,48 (V) mm
PVA
0,5385 (H) x 0,5385 (V) mm
170/170 (H/V)
20,1” diagonalt
408 (H) x 306 (V) mm
TN
0,6375 (H) x 0,6375 (V) mm
160/160 (H/V)
AC 100 ~ 250V (50/60 Hz)
AC 100 ~ 250V (50/60 Hz)
AC 100 ~ 240V (50/60 Hz)
40 W
<2W
62 W
<2W
60 W
<3W
520,0 x 61,5 x 359,0 mm
20,47 x 2,42 x 14,13 inch
594,0 x 90,0 x 427,0 mm
23,39 x 3,54 x 16,81 inch
Panel
Størrelse
Skærmstørrelse
Type
Pixelafstand
Visningsvinkel
Strømforsyning
Indgang
Strømforbrug
Normal
Stand-By
Dimensioner (W x D x H) /
Vægt
Tv-kabinet
Med stativ
470,0 x 57,0 x 313,7 mm
18,50 x 2,24 x 12,35 inch
470,0 x 182,2 x 367,8 mm / 4,0kg 520,0 x 182,2 x 409,5 mm / 5,0kg 594,0 x 252,0 x 489,5 mm / 9,81kg
18,50 x 7,17 x 14,48 inch / 8,8lbs 20,47 x 7,18 x 16,12 inch / 11,0lbs 23,39 x 9,92 x 19,27 inch / 21,62lbs
Miljømæssige overvejelser
Driftstemperatur
Driftsfugtighed
Lagringstemperatur
Lagringsfugtighed
10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
10% ~ 80%
-25 °C ~ 45 °C (-13 °F ~ 113 °F)
5% ~ 95%
Dansk-41
DAN-30-43.qxd
10/17/03 1:36 AM
Page 42
Vedligeholdelse af tv'et
Undlad at skille tv-kabinettet ad for at forhindre risikoen for elektrisk stød.
Brugeren skal ikke selv reparere tv apparatet.
Brugerens vedligeholdelse af fjernsynet er begrænset til rengøring, som beskrevet nedenfor.
Tag tv-stikket ud inden rengøring.
◆ Når du rengør TFT-LCD og panelet udvendigt, skal du anvende den anbefalede lille mængde
rengøringsmiddel og en blød, tør klud og pudse det. Tryk ikke hårdt på tv-skærmen, men gnid
forsigtigt. Hvis du gnider for hårdt, kan der komme pletter.
◆ Brug aldrig brandbare rengøringsmidler til rengøring af tv'et eller andre elektriske apparater.
Dansk-42
DAN-30-43.qxd
10/17/03 1:36 AM
Page 43
Montering på vægstativ eller armstativ
Fjernsynsapparatet understøtter VESA-monteringsstandarden for anvendelse sammen med forskellige
VESA-stativer. Følg instruktionerne, når et VESA-stativ skal monteres.
<A>
<B>
1
Læg LCD-tv'et med forsiden nedad på en jævn overflade med en pude eller andet blødt
materiale som beskyttelse af skærmen.
2
Fjern alle kabler, der er tilsluttet på TV'et.
3
Fjern de fire skruer, og fjern derefter standen fra LCD- TV'et (se billedet A& B).
4
Tilslut alle kabler, du fjernede i trin 1.
5
Nu kan du installere væg-/armmonteringsenheden.
Dansk-43
DAN-44-49.qxd
10/17/03 1:37 AM
Page 44
Montering af VESA-godkendt stativ
Placer montageunderlaget over hullerne i montageunderlaget på bagpanelet og fastgør det med
de fire skruer, der følger med armfundamentet, vægfundamentet eller andre fundamenter.
Montageunderlag på
bagpanel
Dansk-44
Montering
DAN-44-49.qxd
10/17/03 1:37 AM
Page 45
Kensington-lås
Kabel
Figure 2
Figure 1
<Ekstraudstyr>
Kensington-låsen er en enhed, der bruges fysisk til at fastgøre systemet, når det bruges på et
offentligt sted. Låseenheden skal løbes separat. Udseendet og låsemetoden kan variere fra
illustrationen, afhængigt af producenten. Se den brugerhåndbogen, der følger med Kensington-låsen
for at få oplysninger om korrekt brug.
1
Indsæt låseenheden i Kensington- slottet på LCD- TV'et (Figur 1),
og drej den i låseretningen (Figur 2).
2
Tilslut Kensington- låsekablet.
3
Fastgør Kensington- låsen til et skrivebord eller en tung, stationær genstand.
Dansk-45
DAN-44-49.qxd
10/17/03 1:37 AM
Memo
Dansk-46
Page 46
DAN-44-49.qxd
10/17/03 1:37 AM
Page 47
Memo
Dansk-47
DAN-44-49.qxd
10/17/03 1:37 AM
Memo
Dansk-48
Page 48
DAN-44-49.qxd
10/17/03 1:37 AM
Page 49
- EFTERSALGSSERVICE
- Det anbefales, at kontakte forhandleren eller servicestedet,
hvis fjernsynets ydeevne ændrer sig, da dette kan være tegn
på en fejlfunktion.
ELECTRONICS
Download PDF

advertising