Samsung | LW20M11C | Samsung LW20M11C Bruksanvisning

NOR-01.qxd
11/1/03 1:05 AM
Page 1
LCD TV
LW15M13C
LW17M11C
LW20M11C
Brukerveiledning
Les denne veiledningen grundig
før du tar enheten i bruk,
og ta vare på den for fremtidig referanse.
SKJERMMENYER
TEKST-TV
NOR-00-15.qxd
10/17/03 2:13 AM
Page 2
Forsiktig
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK
STØT MÅ IKKE ÅPNES
FORSIKTIG:
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ
BAKDEKSLET IKKE FJERNES. DET FINNES INGEN
DELER INNE I TV-APPARATET SOM BRUKERE KAN
UTFØRE SERVICE PÅ. OVERLAT REPARASJON OG
VEDLIKEHOLD TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONALE.
Lynet og pilhodet i trekanten er en
advarsel om farlig spenning inne i
produktet.
Utropstegnet i trekanten er et
faretegn for å gjøre deg
oppmerksom på at viktige
instruksjoner følger med
produktet.
ADVARSEL : FOR Å FOREBYGGE SKADE SOM KAN FØRE TIL BRANN ELLER FARE FOR
ELEKTRISK STØT - MÅ DETTE UTSTYRET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER
FUKTIGHET.
Strømspenningen er angitt på baksiden av TV-apparatet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
Norsk-2
NOR-00-15.qxd
10/17/03 2:13 AM
Page 3
Sikkerhetsveiledning
Disse illustrasjonene viser forholdsregler som gjelder TV-apparatet.
Utsett IKKE TV-apparatet for ekstreme
temperaturforhold eller ekstrem luftfuktighet.
TV-apparatet må ikke utsettes for direkte sollys.
TV-apparatet må ikke komme i kontakt
med noen form for væske.
Hvis TV-apparatet blir ødelagt, må du ikke
prøve å reparere det selv.
Ta kontakt med kvalifisert servicepersonale.
Under uvær (særlig tordenvær) bør TV-apparatet
kobles fra strømnettet og antennen.
Ikke koble for mange apparater til samme kontakt.
(Kontakten kan bli overbelastet,
noe som kan føre til brann.)
Ikke installer produktet på et innelukket sted med
dårlig ventilasjon, for eksempel på en bokhylle eller i
et skap. (Økning av den innvendige temperaturen kan
være brannfarlig.)
Ikke bøy eller trekk i kabelen med stor kraft,
og ikke sett en tung gjenstand på strømledningen.
(Det kan føre til elektrisk støt eller brann.)
Ikke plasser strømledningen i nærheten av en
varmekilde. (Ledningsbeskyttelsen kan smelte,
og dette kan føre til elektrisk støt eller brann.)
Hvis det går lang tid uten at
fjernkontrollen brukes, bør batteriene
tas ut og oppbevares på et tørt sted.
Ikke vis et stillbilde (for eksempel på et videospill eller når
du kobler til en DVD-spiller til dette LCD-TV-apparatet) på
TFT-LCD-fargeskjermen (Thin Film Transister Liquid Crystal
Display) i lengre tid, da det kan føre til at bildet fester seg.
Det kan se ut som bildet “brenner” seg fast på skjermen.
For å unngå at bildet fester seg til skjermen, bør du redusere
lysstyrken og kontrasten for denne skjermen når du viser et
stillbilde.
DETTE UTSTYRET ER IKKE BEREGNET FOR BRUK I INDUSTRIELLE OMGIVELSER
Norsk-3
NOR-00-15.qxd
10/17/03 2:13 AM
Page 4
Innhold
◆ FORORD
■
■
Forsiktig .........................................................................................................
Sikkerhetsveiledning......................................................................................
◆ KOBLE
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
TIL OG
2
3
KLARGJØRE TV-APPARATET
Vise kontrollpanelet .......................................................................................
Vise koblingspanelet .....................................................................................
- Koble til en antenne eller et kabelnettverk.................................................
- Koble til digitalboks, videospiller eller DVD-spiller.....................................
- Koble til eksterne A/V-enheter ...................................................................
- Kensington-lås ...........................................................................................
Vise bilder fra eksterne kilder........................................................................
Sette inn batterier i fjernkontrollen ................................................................
Vise den infrarøde fjernkontrollen (Alle funksjoner unntatt Tekst-TV)...........
Vise den infrarøde fjernkontrollen (Tekst-TV-funksjoner) ..............................
Slå på og av ..................................................................................................
Sette skjermen i standby-modus...................................................................
Bli kjent med fjernkontrollen ..........................................................................
Plug & Play....................................................................................................
Velge TV-modus eller en inngangskilde ........................................................
Redigere navn på inngangskilde...................................................................
Velge språk....................................................................................................
6
7
8
8
8
8
9
9
10
11
12
12
13
14
16
17
18
◆ STILLE INN KANALER
■
■
■
■
■
■
Lagre kanaler automatisk ..............................................................................
Lagre kanaler manuelt...................................................................................
Redigere kanaler ...........................................................................................
Sortere de lagrede kanalene.........................................................................
Gi navn til kanaler .........................................................................................
Fininnstilling av kanalmottak .........................................................................
19
20
22
23
24
25
◆ STILLE INN BILDET
■
■
■
■
■
Norsk-4
Endre bildestandarden ..................................................................................
Justere tilpasset bilde....................................................................................
Justere skjermens bakgrunnsfarge ...............................................................
Endre fargetone.............................................................................................
Fryse bildet....................................................................................................
26
27
28
29
29
NOR-00-15.qxd
10/17/03 2:13 AM
Page 5
Innhold
◆ STILLE INN LYDEN
■
■
Endre lydstandarden .....................................................................................
Velge lydmodus .............................................................................................
30
31
◆ STILLE INN TIDEN
■
■
■
Stille klokken (Clock) .....................................................................................
Slå av automatisk ..........................................................................................
Slå TV-apparatet på og av automatisk ..........................................................
◆ BRUKE
■
■
DE
32
33
34
ULIKE FUNKSJONENE
Stille inn blåskjermmodus..............................................................................
Vise informasjon ............................................................................................
35
35
◆ BRUKE TEKST TV-FUNKSJONENE
■
■
■
■
■
Tekst-TV-funksjon ..........................................................................................
Vise tekst-TV-informasjon .............................................................................
Velge en side med nummerknappene...........................................................
Bruke FLOF til å velge en side......................................................................
Lagre tekst-TV-sider ......................................................................................
◆ ANBEFALINGER
■
■
■
■
■
■
36
37
38
39
39
FOR BRUK
Feilsøking: Før du kontakter servicepersonalet ............................................
Tekniske spesifikasjoner og miljøspesifikasjoner ..........................................
Vedlikeholde TV-apparatet ............................................................................
Sette på et vegg- eller armstativ ...................................................................
Montere VESA-godkjent stativ ......................................................................
Kensington-lås...............................................................................................
40
41
42
43
44
45
Symboler
Trykk
Viktig
Merk
Norsk-5
NOR-00-15.qxd
10/17/03 2:13 AM
Page 6
Vise kontrollpanelet
TV/VIDEO
Viser en meny med alle de tilgjengelige
inndatakildene.
(TV - AV1 - AV2 - S-Video)
Flytter velgeren opp eller ned på skjermmenyen.
Angir høyere eller lavere kanalnummer.
MENU
Slår TV-apparatet PÅ/AV.
POWER
Åpner menyen på skjermen.
-
+
Flytter velgeren til venstre eller høyre på
skjermmenyen. Øker eller reduserer nivået
på lydvolumet.
+
:Vise en undermeny med valgmuligheter
for gjeldende menyalternativ.
:Gå tilbake til forrige meny.
Lukk skjermmenysystemet på hovedmenyen.
Norsk-6
HØYTTALERE
MOTTAKER FOR FJERNKONTROLL
STRØMINDIKATOR
Lyser opp når du slår av strømmen.
HODETELEFONKONTAKT
NOR-00-15.qxd
10/17/03 2:13 AM
Page 7
Vise koblingspanelet
Tillegg
Når du kobler et audio- eller videosystem til TV-apparatet,
må du forsikre deg om at alle elementene er slått av.
Du finner detaljerte instruksjoner om tilkobling og
tilhørende sikkerhetsforanstaltninger i dokumentasjonen
som følger med utstyret.
Norsk-7
NOR-00-15.qxd
10/17/03 2:13 AM
Page 8
Vise koblingspanelet
Koble til en antenne eller et kabelnettverk (avhengig av modellen)
For at du skal kunne se fjernsynskanaler på riktig måte,
må TV-apparatet motta et signal fra en av følgende kilder:
- Utendørsantenne
- Kabelnettverk
- Satellittnettverk
Koble til digitalboks, videospiller eller DVD-spiller
- Koble SCART-kabelen for digitalboksen, videospilleren eller DVD-spilleren til SCART-kontakten på
digitalboksen, videospilleren eller DVD-spilleren.
- Hvis du vil koble til både digitalboksen og videospilleren (eller DVD-spilleren), må du koble digitalboksen til
videospilleren (eller DVD-spilleren) og deretter koble videospilleren (eller DVD-spilleren) til TV-apparatet.
Koble til eksterne A/V-enheter
- Koble RCA- eller S-VIDEO-kabelen til det aktuelle eksterne A/V-utstyret, for eksempel videospiller,
DVD-spiller eller videokamera.
- Koble RCA-audiokablene til “AUDIO (L)” og “AUDIO (R)” bak på TV-apparatet og de andre endene til
tilsvarende lyduttak på A/V-enheten.
Kensington-lås
- Dette TV-apparatet er konstruert for bruk av tyverisikringslås.
Tilbaketrekkbart stativ
Vipp på skjermen til du er fornøyd.
Maksimal hellingsvinkel er 13 grader bakover.
Ikke vipp TV-apparatet mer enn det som er angitt.
Bruk av makt for å vippe TV-apparatet mer enn det
som er angitt, kan gi varig skade på den mekaniske delen
av stativet.
Norsk-8
NOR-00-15.qxd
10/17/03 2:13 AM
Page 9
Vise bilder fra eksterne kilder
Når du har koblet til alle de forskjellige lyd- og videosystemene,
kan du vise de ulike kildene ved å velge tilhørende inngang.
1
2
Kontroller at alle de nødvendige koblingene er utført
(du finner mer informasjon på side 8).
Video-knapp...
Trykk på Video-knappen for å velge Video-modus.
Inngangskildene vises i denne rekkefølgen:
AV1 - AV2 - S-Video.
TV-knapp...
Trykk på TV-knappen for å velge TV-modus.
Sette inn batterier i fjernkontrollen
Du må sette inn eller bytte ut batterier i fjernkontrollen når du:
Kjøper TV-apparatet
Oppdager at fjernkontrollen ikke lenger fungerer som den skal
1
Fjern dekslet på baksiden av fjernkontrollen ved å trykke ned og dra
kraftig.
2
Sett inn to AAA-batterier.
◆ + på batteriet mot + på fjernkontrollen
◆ - på batteriet mot - på fjernkontrollen
3
Sett dekslet på plass igjen ved å rette det inn etter hoveddelen på
fjernkontrollen og trykke det tilbake på plass.
Ikke bland batterityper, for eksempel alkaliske batterier og
brunsteinbatterier
Norsk-9
NOR-00-15.qxd
10/17/03 2:13 AM
Page 10
Vise den infrarøde fjernkontrollen (Alle funksjoner unntatt Tekst-TV)
På/av-knapp for TV-apparat
Nummerknapper for direkte
kanalvalg
Valg av kanal med ett/to siffer
Forrige kanal
Høyere volum
Lavere volum
Neste kanal
Forrige kanal
Midlertidig demping av lyden
Valg av tilgjengelige kilder
Slå av automatisk
Brukes til å se informasjon
om gjeldende sending
Menyvisning og
bekreftelse avendringer
Avslutte skjermmenyen
Kontrollere markøren på
menyen
Lydmodusvalg
Bildestørrelsesvalg
Fryse bilde
Valg av bildeeffekt
Valg av lydeffekt
Fjernkontrollen kan fungere dårligere i sterkt lys.
Norsk-10
NOR-00-15.qxd
10/17/03 2:13 AM
Page 11
Vise den infrarøde fjernkontrollen (Tekst-TV-funksjoner)
Holde tilbake Tekst-TV
P
P
:Tekst-TV neste side
:Forrige Tekst-TV-side
Valg av Tekst-TV-modus
(Liste eller Flof)
Tekst-TV lagre
Tekst-TV vis skjult
Indeks for Tekst-TV
Tekst-TV bilde/miksbåde
tekstinformasjonog vanlig
sending
Avbryt Tekst-TV
Tekst-TV underside
Tekst-TV velg størrelse
Norsk-11
NOR-00-15.qxd
10/17/03 2:13 AM
Page 12
Slå på og av
Strømledningen er festet til baksiden av TV-apparatet.
1
Sett inn støpselet i en egnet stikkontakt.
Resultat: Når strømledningen er plugget inn, lyser LED-indikatoren
rødt.
2
Trykk på POWER
-knappen for å slå på TV-apparatet.
3
Du slår det av ved å trykke en gang til på POWER
-knappen.
Sette skjermen i standby-modus
Du kan sette TV-apparatet i standby-modus for å redusere
strømforbruket.
Standby-modus kan være nyttig hvis du vil ta en pause i TV-tittingen
(for eksempel under et måltid).
1
Trykk på POWER
-knappen.
2
Når du vil slå på TV-apparatet igjen, trykker du på POWER
knappen en gang til, eller på en av nummerknappene.
Ikke la fjernsynsapparatet stå i standby-modus i lang tid
(for eksempel når du er på ferie).
Slå av ved å trykke på knappen POWER .
Det beste er å koble apparatet fra strømnettet og antennen.
Norsk-12
NOR-00-15.qxd
10/17/03 2:20 AM
Page 13
Bli kjent med fjernkontrollen
Fjernkontrollen brukes hovedsakelig til å:
Bytte kanal og justere volumet
Stille inn TV-apparatet med skjermmenysystemet
Følgende tabell viser knappene som brukes oftest, og hvilke funksjoner
de har.
Knapp
Visningsfunksjon
Viser neste lagrede
kanal.
Viser forrige lagrede
kanal.
PRE-CH
~
-/--
Menyfunksjon
Brukes til å velge neste
menyalternativ.
Brukes til å veksle frem og tilbake mellom de to sist viste
kanalene. (PRE-CH; Forrige kanal)
Viser tilsvarende kanaler.
Brukes til å velge et kanalnummer større enn ni.
Trykk på denne knappen, og symbolet “--” vises.
Angi det tosifrede kanalnummeret.
Øker volumet.
-
Senker volumet.
-
MUTE
Slår av lyden midlertidig.
Når du vil slå på lyden igjen, trykker du en gang til på
denne knappen. Du kan også trykke på
+ eller
-.
MENU
Viser
skjermmenysystemet.
EXIT
Går tilbake til forrige meny
eller til normalvisning.
Brukes til å avslutte menysystemet og gå direkte tilbake til
normalvisning.
Vise en undermeny med valgmuligheter for
gjeldende menyalternativ.
Søke manuelt bakover/fremover etter kanaler
Øke/senke verdien for et menyalternativ
Norsk-13
NOR-00-15.qxd
10/17/03 2:13 AM
Page 14
Plug & Play
Første gang apparatet slås PÅ, starter flere grunnleggende
kundeinnstillinger automatisk og i riktig rekkefølge.
Følgende innstillinger er tilgjengelige:
1
Hvis TV-apparatet står i standby-modus, trykker du på
POWER -knappen på fjernkontrollen.
Resultat: Meldingen Plug & Play blir vist.
Den vises en liten stund, og deretter vises menyen
Language automatisk.
2
Velg ønsket Language ved å trykke på knappen
eller
.
De tilgjengelige språkene vises.
Du kan velge mellom 18 språk.
3
Trykk på knappene ENTER
for å bekrefte valget
Resultat: Meldingen Ant. Input Check vises når du velger OK.
4
Trykk på knappene ENTER
.
5
Velg ditt Country ved å trykke på knappene
Trykk på knappene ENTER .
eller
.
Resultat: Følgende land er tilgjengelige:
Belgie - Deutschland - Espania - France Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK East Europe - Others
6
Velg Hour eller Min ved å trykke på eller .
Still inn Hour/Min ved å trykke på eller .
(Se under “Stille klokken(Clock)” på side 32)
7
Trykk på knappene MENU for å bekrefte innstillingen.
Resultat: Meldingen Enjoy your watching vises,
og kanalen som er lagret, blir aktivert.
Norsk-14
NOR-00-15.qxd
10/17/03 2:22 AM
Page 15
Plug & Play
Hvis du vil tilbakestille denne funksjonen...
1
Trykk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen
eller
for å velge Setup.
Resultat: Alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på knappen ENTER
.
4
Trykk på knappen eller
Trykk på knappen ENTER
for å velge Plug & Play.
.
Resultat: Meldingen Plug & Play vises.
5
Se sidene 14 og 23 for nærmere opplysninger om bruken av
denne funksjonen.
Sorteringsmenyen vises etter at Plug & Play er fullført.
Norsk-15
NOR-16-29.qxd
10/17/03 2:33 AM
Page 16
Velge TV-modus eller en inngangskilde
Du kan velge TV-modus eller skifte til en inngangskilde som er koblet
til TV-apparatet.
Bruk denne knappen for å velge en inngangskilde du vil se på.
1
Trykk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen
eller
for å velge Input.
Resultat: Alternativene i gruppen Input vises.
3
Trykk på knappen ENTER
.
4
Trykk på knappen ENTER
.
Resultat: Meldingen TV/Video vises.
5
Trykk på eller
for å gå til inngangskilden du vil velge.
Trykk på knappen ENTER .
Resultat: Apparatet skifter til den inngangskilden du valgte.
Norsk-16
NOR-16-29.qxd
10/17/03 2:33 AM
Page 17
Redigere navn på inngangskilde
Ved å legge inn navn på de tilkoblede enhetene du bruker som
inngangskilder til TV-apparatet, kan du finne og velge inngangskilden
du vil se på, raskt og enkelt.
1
Trykk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen
eller
for å velge Input.
Resultat: Alternativene i gruppen Input vises.
3
Trykk på knappen ENTER
.
4
Trykk på knappen eller
Trykk på knappen ENTER
for å velge Edit Name.
.
5
Trykk på knappen eller
redigere.
Trykk på knappen ENTER
for å gå til inngangskilden du vil
Resultat:
6
Følgende alternativer er tilgjengelige:
AV 1 - AV 2 - S-Video
Velg ønsket enhet ved å trykke på knappen
Resultat:
7
.
eller
flere ganger.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
---- - VCR - DVD - Cable STB - HD STB Satellite STB - AV Receiver - DVD Receiver Game - Camcorder - DVD Combo - DHR - PC
Når du er fornøyd med valget, trykker EXIT-knappen för att
for å gå tilbake til normalvisning.
Norsk-17
NOR-16-29.qxd
10/17/03 2:33 AM
Page 18
Velge språk
Første gang du bruker TV-apparatet, må du velge hvilket språk som
skal brukes til å vise menyer og innstillinger.
1
Trykk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen
eller
for å velge Setup.
Resultat: Alternativene i gruppen Setup vises.
Norsk-18
3
Trykk på knappen ENTER
.
4
Trykk på knappen eller
Tryck på knappen ENTER
for å velge Language.
.
5
Velg et bestemt Language ved å trykke gjentatte ganger
på eller .
6
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på EXIT-knappen
for å gå tilbake til normalvisning.
NOR-16-29.qxd
10/17/03 2:34 AM
Page 19
Lagre kanaler automatisk
Du kan søke etter frekvensområdene som er tilgjengelige
(tilgjengeligheten varierer fra land til land). Det kan hende at
programnumre som er tildelt automatisk, ikke samsvarer med de
faktiske eller ønskede programnumrene. Men du kan sortere numrene
manuelt og fjerne kanaler som du ikke ønsker å se på.
1
Trykk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen
eller
for å velge Channel.
Resultat: Alternativene i gruppen Channel vises.
3
Trykk på knappen ENTER
.
4
Trykk på knappen eller
Trykk på knappen ENTER
for å velge ATM.
.
Resultat: Meldingen Start vises.
5
Trykk på knappen ENTER
for å søke etter kanalene.
Undermenyen endres fra Start til Stop når kanalsøket har startet.
Resultat: Søket avsluttes automatisk.Kanalene blir sortert og lagret i
rekkefølge etter hvilken posisjon de har i frekvensområdet
(med laveste først og høyeste til slutt).
Så vises programmet som ble valgt opprinnelig.
For å gå tilbake til forrige meny, trykker du på knappene
eller
for å velge Return, og deretter på ENTER .
Hvis du vil stoppe søket før det er ferdig,
trykker du på ENTER
når stop er valgt.
6
Når kanalene er lagret, kan du:
Legge til eller fjerne kanaler (se side 22)
Sortere kanalene i ønsket rekkefølge (se side 23)
Tildele navn til de lagrede kanalene (se side 24)
Fininnstille kanalmottaket om nødvendig (se side 25)
Norsk-19
NOR-16-29.qxd
10/17/03 2:34 AM
Page 20
Lagre kanaler manuelt
Du kan lagre opptil 100 kanaler – også de som mottas via kabelnettverk.
Når du lagrer kanaler manuelt, kan du velge:
Om du vil lagre hver av kanalene som blir funnet, eller ikke
Hvilket programnummer du vil gi de enkelte kanalene du lagrer
1
Trykk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen
eller
for å velge Channel.
Resultat: Alternativene i gruppen Channel vises.
3
Trykk på knappen ENTER
.
4
Trykk på knappen eller
Trykk på knappen ENTER
for å velge Manual Store.
.
Resultat: Alternativene på menyen Manual Store blir vist,
og Prog. No. er valgt.
5
Trykk på knappen eller
for å velge Colour System.
Trykk på knappen ENTER .
Velg ønsket Colour System ved å trykke på eller
flere
ganger, og trykk deretter på ENTER .
Resultat: Fargestandardene vises i denne rekkefølgen:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43
6
Trykk på knappen eller
for å velge Sound System.
Trykk på knappen ENTER .
Velg ønsket lydstandard ved å trykke på eller
flere ganger,
og trykk deretter på ENTER .
Resultat: Lydstandardene vises i denne rekkefølgen:
BG - DK - I - L
7
Norsk-20
Hvis du vil flytte alle kanalene til ønsket kanalnummer, gjentar du
trinn 5 til 6 etter å ha valgt Prog. No. ved å trykke på eller .
NOR-16-29.qxd
10/17/03 2:34 AM
Page 21
Lagre kanaler manuelt
8
Hvis du kjenner nummeret til kanalen som skal lagres,
gjør du følgende:
Trykk på knappene eller
for å velge Channel.
Trykk på knappen ENTER .
Velg C (Antennekanal) eller S (Kabelkanal) ved å trykke på
knappene eller
og trykk deretter på ENTER .
Velg ønsket nummer ved å trykke på eller
flere ganger,
og trykk deretter på ENTER .
Hvis det er unormal lyd eller ingen lyd, velger du ønsket
lydsystem på nytt.
9
Trykk på knappene eller
for å velge Search.
Trykk på knappen ENTER .
Search ved å trykke på eller
og trykk deretter på knappen
ENTER .
Resultat: Tuneren skanner frekvensområdet inntil først kanal eller
den kanalen du har valgt, mottas på skjermen.
10
Trykk på knappen eller
for å velge Store.
Trykk på knappen ENTER .
Velg OK ved å trykke på eller .
Trykk på knappen ENTER .
Resultat: Kanalen og det tilknyttede programnummeret blir lagret.
11
Gjenta trinn 8 til 10 for hver kanal du vil lagre.
Norsk-21
NOR-16-29.qxd
10/17/03 2:34 AM
Page 22
Redigere kanaler
Du kan velge å fjerne de kanalene du ikke vil beholde fra kanalene
som ble funnet. Når du blar gjennom de lagrede kanalene, vises ikke
de kanalene du har valgt å hoppe over.
Alle kanalene du ikke spesifikt velger å hoppe over, vises når du blar.
1
Trykk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen
eller
for å velge Channel.
Resultat: Alternativene i gruppen Channel vises.
3
Trykk på knappen ENTER
.
4
Trykk på knappen eller
Trykk på knappen ENTER
for å velge Add/Delete.
.
Resultat: Tilstanden for gjeldende kanal vises.
5
Trykk på knappen
Add eller Delete.
eller
for å velge den Channel du vil
Resultat: Hvis kanalen du vil redigere, ikke ligger i minnet,
blir Add valgt og vist.
Ellers, hvis kanalen du vil redigere ligger i minnet,
blir Delete valgt og vist.
Norsk-22
6
Trykk på ENTER
for å Add eller Delete kanalen.
7
For å gå tilbake til forrige meny,velger du Return ved å
trykke på eller
og trykk deretter på ENTER .
8
Gjenta trinn 5 for hver kanal du vil legge til eller slette.
NOR-16-29.qxd
10/17/03 2:38 AM
Page 23
Sortere de lagrede kanalene
Du kan bytte om numrene på kanalene,hvis du vil:
Endre rekkefølgen kanalene er blitt lagret i automatisk.
Gi numre som er lette å huske til de kanalene du bruker oftest.
1
Trykk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen
eller
for å velge Channel.
Resultat: Alternativene i gruppen Channel vises.
3
Trykk på knappen ENTER
.
4
Trykk på knappen eller
Trykk på knappen ENTER
for å velge Sort.
.
Resultat: Prog. Ch. og Name blir vist.
5
Velg kanalnummeret du vil endre, ved å trykke flere ganger på
knappene eller .
Trykk på knappen ENTER .
Resultat: Valgt kanalnummer og navn Channel number og
Name blir flyttet til høyre side.
6
Trykk på knappene eller
for å flytte til posisjonen som du vil
endre, og trykk deretter på ENTER .
Resultat: Den valgte kanalen blir byttet med den som tidligere var
lagret på det valgte nummeret.
7
Gjenta trinn 5 til 6 for en ny kanal du vil sortere.
Norsk-23
NOR-16-29.qxd
10/17/03 2:34 AM
Page 24
Gi navn til kanaler
Hvis mottaket er klart, behøver du ikke å fininnstille kanalen, da det
gjøres automatisk ved søking og lagring av kanaler.
Hvis signalet derimot er svakt eller forvrengt, må du kanskje
fininnstille kanalen manuelt.
1
Trykk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen
eller
for å velge Channel.
Resultat: Alternativene i gruppen Channel vises.
3
Trykk på knappen ENTER
.
4
Trykk på knappen eller
Trykk på knappen ENTER
for å velge Name.
.
Resultat: Prog. Ch. og Name for gjeldende program blir vist.
5
Om nødvendig,velg kanalen som skal få nytt navn,
ved å trykke på knappen eller .
Trykk på knappen ENTER .
Resultat: Valglinjen vises rundt navneboksen.
6
For å...
Deretter...
Velge en bokstav, et nummer
eller et symbol
Trykk på knappene
eller
Gå videre til neste bokstav
Trykk på knappene
.
Gå tilbake til forrige bokstav
Trykk på knappene
.
Gekreft navnet
Trykk på knappene ENTER
De tilgjengelige tegnene er :
Bokstavene i alfabetet (fra A-Z)
Tall (0 ~9)
Spesialtegn ( –, mellomrom)
Norsk-24
7
Gjenta trinn 5 til 6 for hver kanal du vil gi et nytt navn.
8
Når du har tastet inn navnet, trykker du på ENTER
for å bekrefte navnet.
-knappen
.
.
NOR-16-29.qxd
10/17/03 2:39 AM
Page 25
Fininnstilling av kanalmottak
Hvis mottaket er godt, trenger du ikke å fininnstille kanalen.
Dette gjøres automatisk under søking og lagring.
Hvis signalet er svakt eller forvrengt, må du kanskje fininnstille kanalen
manuelt.
1
Trykk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen
eller
for å velge Channel.
Resultat: Alternativene i gruppen Channel vises.
3
Trykk på knappen ENTER
.
4
Trykk på knappen eller
Trykk på knappen ENTER
for å velge Fine Tune.
.
5
Trykk på knappen
6
Trykk på eller
helt til du får innstillingen som gir skarpt og klart
bilde og god lydkvalitet.
Trykk på ENTER
for å lagre innstillingen.
7
Hvis du vil tilbakestille fininnstillingen, velger du Reset ved å trykke
på knappene eller
og deretter trykker du på ENTER .
For å gå tilbake til forrige meny, velger du Return ved å trykke på
eller
og deretter trykker du på ENTER .
eller
for å velge kanalen du vil Fine Tune.
Norsk-25
NOR-16-29.qxd
10/17/03 2:34 AM
Page 26
Endre bildestandarden
Du kan velge den bildetypen som passer deg best.
1
Trykk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen
eller
for å velge Picture.
Resultat: Alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på knappen ENTER
.
4
Trykk på knappen ENTER
.
Resultat: Picture Mode er valgt.
5
Velg ønsket bildeeffekt ved å trykke gjentatte ganger på eller .
Trykk på knappen ENTER .
Resultat: Følgende bildeeffekter er tilgjengelige:
Dynamic - Standard - Movie - Custom - Auto
Du kan også vise dem ved bare å trykke på
P.MODE (Bildemodus) knappen.
Norsk-26
NOR-16-29.qxd
10/17/03 2:34 AM
Page 27
Justere tilpasset bilde
Det er flere innstillinger på apparatet som kan brukes til å kontrollere
bildekvaliteten.
1
Trykk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen
eller
for å velge Picture.
Resultat: Alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på knappen ENTER
.
4
Trykk på knappen eller
Trykk på knappen ENTER
for å velge Custom Picture.
.
5
Velg alternativet (Contrast, Brightness, Sharpness, Colour
eller Tint Fargetone, bare NTSC) du vil justere,
ved å trykke på knappene eller .
Trykk på knappene ENTER .
Resultat: Den loddrett linjen vises.
6
Trykk på knappene
eller
for å finne ønsket innstilling.
7
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU -knappen
for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXIT -knappen for å
gå tilbake til normal visning.
Hvis du gjør noen endringer i disse innstillingene,
skifter bildestandarden automatisk til Custom (Brukerdefinert).
Norsk-27
NOR-16-29.qxd
10/17/03 2:34 AM
Page 28
Justere skjermens bakgrunnsfarge
Du kan endre bakgrunnsfargen på skjermen slik du ønsker.
1
Trykk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen
eller
for å velge Picture.
Resultat: Alternativene i gruppen Picture vises.
Norsk-28
3
Trykk på knappen ENTER
.
4
Trykk på knappen eller
for å velge Colour Tone.
Trykk på knappen ENTER .
Resultat: Følgende alternativer er tilgjengelige :
Cool - Normal - Warm
5
Når du er ferdig med å velge, trykker du på EXIT -knappen for å gå
tilbake til vanlig TV-bilde.
NOR-16-29.qxd
10/17/03 2:34 AM
Page 29
Endre fargetone
Du kan velge den fargetonen som er mest behagelig for øynene dine.
1
Trykk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen
eller
for å velge Picture.
Resultat: Alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på knappen ENTER
.
4
Trykk på knappen eller
Trykk på knappen ENTER
for å velge Size.
.
5
Velg ønsket alternativ ved å trykke på knappene
ganger.
Trykk på knappen ENTER .
Resultat: Følgende alternativer er tilgjengelige:
Normal - Zoom
eller
flere
Du kan velge disse alternativene ved å trykke på knappen
P.SIZE (bildestørrelse) på fjernkontrollen.
Fryse bildet
Trykk på “STILL”-knappen for å fryse bildet i en spesiell ramme.
For å gå tilbake til normalvisning trykker du på “STILL”-knappen igjen.
Norsk-29
NOR-30-43.qxd
10/17/03 2:44 AM
Page 30
Endre lydstandarden
Du kan velge hvilken type lydeffekt som skal brukes når du ser på en
bestemt sending.
1
Trykk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen
eller
for å velge Sound.
Resultat: Alternativene i gruppen Sound vises.
3
Trykk på knappen ENTER
.
4
Trykk på knappen ENTER
.
Resultat: Sound Mode blir valgt.
5
Velg ønsket nummer ved å trykke på knappene
flere ganger.
Trykk på knappen ENTER .
Resultat: Følgende lydeffekter er tilgjengelige:
Standard - Speech
eller
Du kan også velge disse alternativene ved bare å trykke på
S.MODE (Lydmodus)-knappen på fjernkontrollen.
Norsk-30
NOR-30-43.qxd
10/17/03 2:44 AM
Page 31
Velge lydmodus
Du kan angi lydmodus ved å trykke på knappen “DUAL I-II”.
Når du trykker på den, vises gjeldende lydmodus på skjermen.
FM
Stereo
Lydtype
DUAL 1/2
Mono
MONO
Stereo
STEREO
MONO
Automatisk
endring
Dual
DUAL 1
DUAL 2
DUAL 1
Mono
Stereo
NICAM
Stereo
Standard
Dual
MONO
MONO
STEREO
MONO
DUAL 1
Automatisk
endring
DUAL 1
DUAL 2
Hvis mottaksforholdene blir forverret, vil det bli bedre å lytte
hvis modusen settes til Mono.
Hvis stereosignalet er svakt og det skjer automatisk
omkobling, må du bytte til Mono.
Norsk-31
NOR-30-43.qxd
10/17/03 2:44 AM
Page 32
Stille klokken (Clock)
1
Trykk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen
eller
for å velge Setup.
Resultat: Alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på knappen ENTER
.
4
Trykk på knappen ENTER
.
Resultat: Time blir valgt.
5
Trykk på knappen ENTER
Trykk på knappen eller
.
for å velge en Hour.
6
Trykk på knappen eller
for å gå til Min(minutter).
Bruk knappen eller
til å stille inn minuttene.
7
Trykk på knappen ENTER
.
Resultat: Klokken er stilt.
Du kan også stille klokken ved hjelp av talltastene på fjernkontrollen.
Norsk-32
NOR-30-43.qxd
10/17/03 2:44 AM
Page 33
Slå av automatisk
Du kan angi hvor lang tid (mellom -- og 180 minutter) det skal gå før
TV-apparatet automatisk slår seg av.
1
Trykk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen
eller
for å velge Setup.
Resultat: Alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på knappen ENTER
.
4
Trykk på knappen eller
Trykk på knappen ENTER
for å velge Sleep Timer.
.
5
Velg antall minutter som skal gå før TV-apparatet slår seg av
automatisk, ved å trykke gjentatte ganger på eller .
Resultat: Forhåndsinnstilte tidsintervaller:
- -, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minutter.
Du kan også velge ved ganske enkelt å trykke på
“SLEEP”-knappen.
Hvis Sleep Timer-funksjonen allerede er stilt inn, vises tiden
som er igjen før TV-apparatet blir slått Off.
Hvis Sleep Timer-funksjonen ikke er stilt inn, vises Off.
Off • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180 • Off
Norsk-33
NOR-30-43.qxd
10/17/03 2:44 AM
Page 34
Slå TV-apparatet på og av automatisk
Du kan stille inn Av/På-tidsuret slik at set-apparatet vil:
Slås på automatisk og stilles inn på den kanalen du har valgt,
på det tidspunktet du har valgt.
Slås av automatisk på det tidspunktet du har valgt.
1
Trykk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen
eller
for å velge Setup.
Resultat: Alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på knappen ENTER
.
4
Trykk på knappen ENTER
.
Resultat: Menyn Time visas där Clock är markerad.
5
Trykk på knappen eller
Trykk på knappen ENTER
for å velge On timer.
.
Resultat: On timer menyen vises.
For å...
Flytt til Hour, Min, Prog. og Volume
eller
-knappen
Still inn Hour, Min, Prog. og volumnivå
eller
-Knappen
Flytt til Set
eller
-knappen
Velg On for å aktivere innstillingen over
eller
-Knappen
Trykk på knappen ENTER
Norsk-34
Trykker du på...
.
6
Trykk på knappene eller
å velge Off timer.
Still inn tidspunktet når du vil at TV-apparatet skal slås av automatisk,
på samme måte.
7
For å...
Trykker du på...
Kanalinformasjon
TV-knappen
Nåværende klokkeslett og valgt status for
lyd-/videoinnstilling
INFO-knappen
NOR-30-43.qxd
10/17/03 2:44 AM
Page 35
Stille inn blåskjermmodus
Hvis det ikke mottas noe signal,eller hvis signalet er meget svakt,
erstatter en blå skjerm automatisk den støyende bildebakgrunnen.
Hvis du vil fortsette å se på det dårlige bildet må du angi
“Blue Screen” - modus til “Off”.
1
Trykk på knappen MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappen
eller
for å velge Setup.
Resultat: Alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på knappen ENTER
.
4
Trykk på knappen eller
Trykk på knappen ENTER
for å velge Blue Screen.
.
5
Velg ønsket alternativ (On eller Off) ved å trykke på
6
Trykk på EXIT-knappen for å gå tilbake til normal visning.
eller
.
Vise informasjon
Du kan vise innstillingsstatusen for valgte kilde ved å trykke på
“INFO”-knappen på fjernkontrollen. Informasjonen som vises,
varierer avhengig av den valgte kilden.
Norsk-35
NOR-30-43.qxd
10/17/03 2:44 AM
Page 36
Tekst-TV-funksjon
De fleste fjernsynskanaler tilbyr skriftlige informasjonstjenester via
tekst-TV.
Informasjonen omfatter:
Sendetidspunkt for TV-programmer
Nyheter og værmeldinger
Sportsresultater
Trafikk- og reisemeldinger
Denne informasjonen er inndelt i nummererte sider (se diagram).
Del
A
Innhold
Valgt sidenummer.
B
Sendestasjonsidentitet.
C
Gjeldende sidenummer eller søkestatus.
D
Dato og klokkeslett.
E
Tekst.
F
Statusinformasjon.
FASTEXT (HURTIGTEKST)-informasjon.
Tekst-TV-informasjon går ofte over flere sider som vises i rekkefølge.
Disse kan du vise ved å:
Angi sidenummeret
Velge en tittel fra en liste
Velge en farget overskrift
(FASTEXT (HURTIGTEKST)-system)
Norsk-36
NOR-30-43.qxd
10/17/03 2:44 AM
Page 37
Vise tekst-TV-informasjon
Du kan til enhver tid vise tekst-TV-informasjon på skjermen.
☛
For at tekst-TV-informasjon skal vises korrekt,
må mottaket av kanalen være stabilt,
ellers kan det hende at:
◆ Informasjon mangler
◆ Enkelte sider ikke kan vises
1
Velg kanalen som tilbyr tekst-TV-tjenester ved hjelp av knappen
eller .
2
Trykk på TTX/MIX for å aktivere tekst-TV-modusen.
Resultat: Innholdsfortegnelsen blir vist.
Den kan vises når som helst ved å trykke på
(indeks).
3
Hvis du ønsker å vise aktuell sending samtidig med tekst-siden,
trykker du en gang til på TTX/MIX.
4
Trykk på TTX/MIX igjen for å gå ut av tekst-TV-visning.
Norsk-37
NOR-30-43.qxd
10/17/03 2:44 AM
Page 38
Velge en side med nummerknappene
Du kan angi sidenummeret direkte ved å trykke på nummerknappene
på fjernkontrollen.
1
Angi det tresifrede sidenummeret som finnes i listen ved å trykke på
tilsvarende nummerknapper.
Resultat: Telleren for gjeldende side går oppover, og deretter vises
siden.
2
Hvis den valgte siden er koblet til flere tilleggsider, vises disse etter
hverandre. Hvis du vil fryse skjermen på en bestemt side, trykker du
på
(hold). Trykk en gang til på
(hold) for å fortsette.
Bruke de ulike skjermalternativene:
Hvis du vil vise...
Norsk-38
Trykker du på...
◆ Skjult tekst
(for eksempel svar på spørrekonkurranser)
(vis)
◆ Vanlig skjerm
(vis på nytt)
◆ En tilleggsside ved å
taste inn et 4-sifret nummer
(underside)
◆ Neste side
(side opp)
◆ Forrige side
(side ned)
◆ Dobbel skriftstørrelse i:
• Øvre halvdel av skjermen
• Nedre halvdel av skjermen
(størrelse)
• En gang
• To ganger
◆ Vanlig skjerm
• Tre ganger
NOR-30-43.qxd
10/17/03 2:44 AM
Page 39
Bruke FLOF til å velge en side
De ulike emnene som finnes på Tekst-TV-sidene, er fargekodet og kan
velges ved å trykke på de fargede knappene på fjernkontrollen.
1
Vis innholdssiden for Tekst-TV ved å trykke på knappen TTX/MIX.
2
Trykk på fargeknappen som tilsvarer emnet du vil velge.
De tilgjengelige emnene vises på statuslinjen.
Resultat:
Siden vises med annen fargekodet informasjon som kan
velges på samme måte.
3
Hvis du vil vise forrige eller neste side, trykker du på knappen med
tilsvarende farge.
4
Hvis du vil vise en underside, følger du disse trinnene.
Trykk på knappen
Resultat:
(underside).
Tilgjengelige undersider vises.
Velg ønsket underside. Du kan bla i undersider ved å trykke
på
eller
.
Lagre tekst-TV-sider
Du kan lagre opp til fire Tekst-TV-sider for å vise dem senere.
1
Velg modusen LIST ved hjelp av knappen
(LIST/FLOF)
Resultat: Fire 3-sifrede tall vises i forskjellige farger.
(LIST/FLOF) brukes til å veksle mellom modusene
LIST og FLOF.
2
Trykk på fargeknappen som tilsvarer siden som skal byttes ut.
3
Angi det nye sidetallet med nummerknappene.
4
Gjenta trinn 2 og 3 for hver side som skal lagres, med forskjellig
fargeknapp hver gang.
5
Trykk på knappen
(Lagre) til den tilhørende blokken blinker.
Norsk-39
NOR-30-43.qxd
10/17/03 2:44 AM
Page 40
Feilsøking: Før du kontakter servicepersonalet
Før du tar kontakt med Samsungs servicepersonale, bør du utføre følgende enkle kontroller.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av veiledningen nedenfor, noterer du modell- og serienummeret
på TV-apparatet og tar kontakt med din lokale forhandler.
Ingen lyd eller bilde
◆
◆
◆
◆
Normalt bilde, men ingen lyd
◆ Kontroller volumet.
◆ Kontroller om knappen MUTE har blitt trykket på fjernkontrollen.
Ikke noe bilde eller svart/hvitt-bilde
◆ Juster bildeinnstillingene.
◆ Kontroller at riktig sendingssystem er valgt.
Interferens på lyd og bilde
◆ Prøv å identifisere det elektriske apparatet som påvirker
TV-apparatet, og flytt det lenger unna.
◆ Koble TV-apparatet til en annen stikkontakt.
Uklart bilde eller snø på skjermen,
forvrengt lyd
◆ Kontroller retningen, plasseringen og koblingene for antennen.
◆ Slik interferens skyldes ofte bruk av innendørsantenne.
Fjernkontrollen virker ikke
◆ Skift batterier i fjernkontrollen.
◆ Rengjør den øverste kanten på fjernkontrollen (overføringsvinduet).
◆ Kontroller batteriterminalene.
Norsk-40
Kontroller
Kontroller
Kontroller
Kontroller
at støpselet er satt inn i stikkontakten.
at du har trykket på knappen POWER .
innstillingene for bildekontrast og lysstyrke.
volumet.
NOR-41.qxd
11/7/03 3:33 AM
Page 41
Tekniske spesifikasjoner og miljøspesifikasjoner
Model
LW15M13C
LW17M11C
LW20M11C
15” Diagonal
304,1 (H) x 228,1 (V) mm
TN
0,297 (H) x 0,297 (V) mm
140/115 (H/V)
17” Diagonal
344,64 (H) x 258,48 (V) mm
PVA
0,5385 (H) x 0,5385 (V) mm
170/170 (H/V)
20,1” Diagonal
408 (H) x 306 (V) mm
TN
0,6375 (H) x 0,6375 (V) mm
160/160 (H/V)
AC 100 ~ 250V (50/60 Hz)
AC 100 ~ 250V (50/60 Hz)
AC 100 ~ 240V (50/60 Hz)
40 W
<2W
62 W
<2W
60 W
<3W
520,0 x 61,5 x 359,0 mm
20,47 x 2,42 x 14,13 inch
594,0 x 90,0 x 427,0 mm
23,39 x 3,54 x 16,81 inch
Panel
Størrelse
Skjermstørrelse
Type
Pikselfrekvens
Visningsvinkel
Strømtilkobling
Ingång
Strømforbruk
Normal
Beredskap
Dimensjoner (W x D x H) /
vekt
TV-hoveddel
Med stativ
470,0 x 57,0 x 313,7 mm
18,50 x 2,24 x 12,35 inch
470,0 x 182,2 x 367,8 mm / 4,0kg 520,0 x 182,2 x 409,5 mm / 5,0kg 594,0 x 252,0 x 489,5 mm / 9,81kg
18,50 x 7,17 x 14,48 inch / 8,8lbs 20,47 x 7,18 x 16,12 inch / 11,0lbs 23,39 x 9,92 x 19,27 inch / 21,62lbs
Miljøhensyn
Driftstemperatur
Luftfuktighet ved drift
Lagringstemperatur
Luftfuktighet ved lagring
10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
10% ~ 80%
-25 °C ~ 45 °C (-13 °F ~ 113 °F)
5% ~ 95%
Norsk-41
NOR-30-43.qxd
10/17/03 2:44 AM
Page 42
Vedlikeholde TV-apparatet
For å unngå risiko for elektrisk sjokk bør du ikke ta fra hverandre TV-kabinettet.
Brukere må ikke utføre service på TV-apparatet.
Brukervedlikehold er begrenset til rengjøring, som forklart nedenfor:
Koble TV-apparatet fra strømuttaket før rengjøring.
◆ Når du rengjør TFT-LCD-skjermen og utsiden av panelet, bør du bruke anbefalt
mengde rensemiddel på en myk, tørr klut. Ikke bruk kraft på TV-skjermen, men stryk
forsiktig. Hvis du bruker for stor kraft, kan det føre til flekker.
◆ Bruk aldri antennelige rengjøringsmaterialer for å rengjøre TV-apparatet eller andre
elektriske apparater.
Norsk-42
NOR-30-43.qxd
10/17/03 2:44 AM
Page 43
Sette på et vegg- eller armstativ
TV-apparatet støtter VESA-standarden til bruk for diverse VESA-stativer.
For å montere VESA-stativer, følger du angitt veiledning .
<A>
<B>
1
Legg LCD-TVen med forsiden ned på en plan overflate, med en pute eller et annet
mykt underlag for å beskytte skjermen.
2
Fjern alle kabler som er koblet til TV-apparatet.
3
Fjern de fire skruene og fjern deretter foten fra LCD-TV-apparatet (se under bilde A&B).
4
Koble til alle kablene du fjernet i trinn 1.
5
Du er nå klar til å montere veggfestet eller festearmen.
Norsk-43
NOR-44-49.qxd
10/17/03 2:19 AM
Page 44
Montere VESA-godkjent stativ
Rett inn monteringsoverflaten med hullene i moteringsoverflaten på bakdekselset, og fest
den med de fire skruene som fulgte med armsokkelen, veggstativet, eller annen type sokkel.
Bakdeksel
monteringsoverflate
Norsk-44
Montering
NOR-44-49.qxd
10/17/03 2:19 AM
Page 45
Kensington-lås
Kabel
Figur 2
Figur 1
<Valgbart>
Kensington-sikkerhetslåsen er en enhet som brukes til å forankre systemet fysisk når det brukes
på steder med fri publikumsadgang. Sikkerhetslåsen må anskaffes separat.
Utseendet og låsemekanismen kan avvike fra illustrasjonen i henhold til produsent.
Se bruksanvisningen for Kensington-sikkerhetslåsen for riktig bruk.
1
Sett inn låsen i Kensington-sporet på LCD-TV-apparatet (Figur 1),
og drei den i låseretningen (Figur 2).
2
Koble til kabelen for Kensington-låsen.
3
Fest Kensington-låsen til en bord eller en tung,fastmontert gjenstand.
Norsk-45
NOR-44-49.qxd
10/17/03 2:19 AM
Memo
Norsk-46
Page 46
NOR-44-49.qxd
10/17/03 2:19 AM
Page 47
Memo
Norsk-47
NOR-44-49.qxd
10/17/03 2:19 AM
Memo
Norsk-48
Page 48
NOR-44-49.qxd
10/17/03 2:19 AM
Page 49
- ETTERSALGSSERVICE
- Nøl ikke med å ta kontakt med din forhandler eller
servicerepresentant hvis produktets ytelse endrer seg på
en måte som antyder at det kan ha oppstått feil ved
produktet.
ELECTRONICS
Download PDF

advertising