Samsung | YP-G1CW | Samsung YP-G1CW Bruksanvisning

YP-GI1
Brugervejledning
www.sar-tick.com
Dette produkt opfylder gældende nationale
SAR-grænser for 2,0 W/kg. De specifikke
maksimale SAR-værdier findes
i SAR-oplysningerne i denne manual.
Når du bærer produktet eller har det på
kroppen, så brug enten et godkendt
tilbehør, som f.eks. et hylster, eller hold
en afstand på 1,5 cm fra kroppen for at
sikre overensstemmelse med kravene
om radiofrekvenseksponering. Bemærk,
at produktet kan sende, selvom du ikke
foretager et telefonopkald.
Brug af denne vejledning
Tak, fordi du har købt denne mobile enhed fra Samsung. Denne
enhed vil levere underholdning til dig baseret på Samsungs
utrolige teknologi og høje standarder.
Denne brugervejledning er specielt udformet til at føre dig
gennem funktionerne på enheden.
Læs mig først
Læs alle sikkerhedsforholdsregler og denne vejledning
nøje, før du bruger enheden for at opnå sikker og korrekt
anvendelse.
●● Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på
standardindstillingerne på enheden.
●●
Brug af denne vejledning
2
Billeder og skærmbilleder, som du ser i denne
brugervejledning, kan være anderledes end for det faktiske
produkt.
●● Indholdet i denne brugervejledning kan være anderledes
end på produktet eller fra den software, der leveres af
tjenesteudbyderen, og kan ændres uden varsel. Der
henvises til www.samsung.com for den seneste version af
brugervejledningen.
●● Tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan være
forskellige alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
●● Formatering og levering af denne brugervejledning er
baseret på Google Android-operativsystemet og kan variere,
afhængigt af brugerens operativsystem.
●● Programmer og deres funktioner kan variere efter land, region
eller hardwarespecifikationer. Samsung har intet ansvar for
ydelsesproblemer, der forårsages af tredjepartsprogrammer.
●● Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer
eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede
registreringsindstillinger eller modificeret
operativsystemsoftware. Forsøg på at tilpasse
operativsystemet kan medføre, at din enhed eller dine
programmer ikke kan fungere korrekt.
●● Ved nye opdateringer, kan du opgradere din enheds software
ved at besøge www.samsung.com.
●● Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet indhold
på denne enhed er givet i licens til begrænset brug mellem
Samsung og deres respektive ejere. Det er en overtrædelse af
lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til
erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung har intet ansvar
for brugerens sådanne ophavsretsovertrædelser.
●● Bevar denne vejledning til fremtidig reference.
●●
Brug af denne vejledning
3
Instruktionsikoner
Før du starter, skal du gøre dig bekendt med de ikoner, du ser i
denne vejledning:
Advarsel – situationer, der kan medføre skader på dig
eller andre
Forsigtig – situationer, der kunne medføre skader på
enheden eller andet udstyr
Bemærk – noter, brugstip eller andre oplysninger
►
Der henvises til – sider med relaterede oplysninger,
f.eks.: ► s. 12 (betyder “se side 12”)
→
Efterfulgt af – rækkefølgen af funktioner eller menuer,
som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I inaktiv
tilstand åbner du programlisten og vælger Indstillinger
→ Om enheden (betyder Indstillinger efterfulgt af
Om enheden)
[ ]
Kantede parenteser – enhedstaster, f.eks.: [
(repræsenterer tasten Menu)
]
Ophavsret
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Denne brugervejledning er beskyttet af internationale
ophavsretslove.
Ingen del af denne brugervejledning kan gengives, distribueres,
oversættes eller overføres under nogen form eller med nogen
midler, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering,
optagelse eller lagring på et informationsmedium og
hentningssystem uden forudgående skriftlig tilladelse fra
Samsung Electronics.
Brug af denne vejledning
4
Varemærker
SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker
tilhørende Samsung Electronics.
●● Android-logoet, Google Search , Google Maps , Google
™
™
Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er
varemærker tilhørende Google, Inc.
●● Bluetooth er et internationalt registreret varemærke
®
tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
●● Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle
og/eller deres datterselskaber. Andre navne kan være
varemærker tilhørende deres respektive ejere.
●● Windows Media Player er et registreret varemærke
®
tilhørende Microsoft Corporation.
●● Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED
®
™
™ og Wi-Filogoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
●● DivX , DivX Certified og
®
®
tilknyttede loger er varemærker
tilhørende Rovi Corporation eller
Rovi Corporations datterselskaber
og bruges under licens.
●● Alle andre varemærker og ophavsrettigheder ejes af deres
respektive ejere.
●●
Brug af denne vejledning
5
OM DIVX VIDEO
DivX® er et digitalt videoformat, skabt af DivX, LLC, et
datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX
Certified® enhed, der afspiller DivX-video. Besøg www.divx.com
for at få flere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere
dine filer til DivX-videoer.
DivX Certified® til at afspille DivX®-video op til 640 x 480,
herunder premium-indhold
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Denne DivX Certified® enhed skal registreres for at kunne
afspille indkøbte DivX Video-on-Demand (VOD)-film. Få en
registreringskode ved at finde DivX VOD-afsnittet i enhedens
konfigurationsmenu. Gå til vod.divx.com for at få flere
oplysninger om, hvordan du fuldfører registreringen.
Brug af denne vejledning
6
Indhold
Samling . ................................................................... 11
Udpakning .............................................................................. 11
Installere batteriet . ............................................................... 12
Oplade batteriet .................................................................... 13
Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke) . ......... 15
Påsætte en håndledsrem (medfølger ikke) .................... 17
Kom godt i gang ..................................................... 18
Tænd og sluk for enheden .................................................. 18
Lær enheden at kende ......................................................... 19
Brug af den berøringsfølsomme skærm . ........................ 22
Låse eller oplåse den berøringsfølsomme skærm og
tasterne . .................................................................................. 23
Lære den inaktive skærm at kende . ................................. 24
Åbne programmer ................................................................ 26
Tilpasse enheden .................................................................. 29
Indtaste tekst . ........................................................................ 32
Downloade programmer fra Play Butik ........................... 34
Downloade filer fra internettet .......................................... 35
Synkronisere data ................................................................. 35
Kommunikation ...................................................... 37
Google Mail . ........................................................................... 37
E-mail . ...................................................................................... 39
Talk ............................................................................................ 41
ChatON .................................................................................... 42
Messenger . ............................................................................. 42
Indhold
7
Google+ ................................................................................... 43
Social Hub ............................................................................... 43
Underholdning ....................................................... 44
Musik ........................................................................................ 44
Videoklip ................................................................................. 47
Kamera . ................................................................................... 48
Galleri ....................................................................................... 57
FM-radio .................................................................................. 59
Personlige oplysninger . ........................................ 62
Navne ....................................................................................... 62
Kalender .................................................................................. 65
Notat . ....................................................................................... 66
Diktafon ................................................................................... 67
Web ........................................................................... 68
Browser .................................................................................... 68
Maps ......................................................................................... 71
Latitude . .................................................................................. 73
Places . ...................................................................................... 74
Navigation . ............................................................................. 75
YouTube ................................................................................... 76
Samsung Apps ....................................................................... 77
Play Butik . ............................................................................... 78
Nyheder og vejr ..................................................................... 79
Tilslutningsmulighed . ........................................... 80
Bluetooth ................................................................................ 80
Wi-Fi .......................................................................................... 83
AllShare . .................................................................................. 85
Indhold
8
Samsung Smart View ........................................................... 87
Pc-forbindelser . ..................................................................... 88
VPN-forbindelser ................................................................... 90
Værktøjer . ................................................................ 93
Ur ............................................................................................... 93
Lommeregner ........................................................................ 95
Downloads .............................................................................. 95
Søg ............................................................................................ 96
Kies air ...................................................................................... 96
Mine filer . ................................................................................ 97
Quickoffice .............................................................................. 98
Jobliste ..................................................................................... 99
Stemmesøgning .................................................................. 100
Indstillinger ........................................................... 101
Gå til menuen Indstillinger ............................................... 101
Trådløst og netværk ........................................................... 101
Lyd . ......................................................................................... 102
Skærm .................................................................................... 102
Placering og sikkerhed ...................................................... 103
Programmer ......................................................................... 104
Konti og synkronisering .................................................... 105
Beskyttelse ............................................................................ 106
Lagring ................................................................................... 106
Sprog og tastatur ................................................................ 106
Stemmeinput og -output .................................................. 107
Tilgængelighed . .................................................................. 108
Dato og klokkeslæt ............................................................. 109
Om enheden . ....................................................................... 109
Indhold
9
Fejlsøgning ............................................................ 110
Sikkerhedsforskrifter ........................................... 114
Indeks ..................................................................... 125
Indhold
10
Samling
Udpakning
Kontroller, at følgende dele er i æsken:
●● Enhed
●● Batteri
●● Hurtigstart
Brug kun software, der er godkendt af Samsung.
Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade
eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens
garanti.
De dele, der følger med enheden, og det tilbehør,
der er tilgængeligt, afhænger af dit land og din
tjenesteudbyder.
●● Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsungforhandler.
●● Det medfølgende ekstraudstyr er det, der virker bedst
med din enhed.
●● Andet tilbehør, end det der følger med enheden, er
muligvis ikke kompatibelt.
●●
Samling
11
Installere batteriet
1 Hvis enheden er tændt, skal du holde på [
→ OK for at slukke den.
] og vælge Sluk
2 Fjern bagdækslet.
Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du
fjerner bagdækslet.
3 Indsæt batteriet.
Antennen er placeret i det øverste område på enhedens
bagside. Fjern ikke den beskyttende tape, der dækker
antennen, da dette kan beskadige antennen.
Samling
12
4 Sæt bagdækslet på plads igen.
Oplade batteriet
Før du bruger enheden for første gang, skal du lade batteriet op.
Du kan oplade enheden med en rejseoplader eller ved at
forbinde enheden til en pc med et USB-kabel.
Brug kun opladere og kabler, der er godkendte af
Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få
batterier til at eksplodere eller beskadige enheden.
Når batteriet er ved at være tomt, høres en
advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt
batteriniveau vises. Batteriikonet vil også være tomt.
Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes enheden
automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden
igen.
●● Hvis batteriet er totalt afladet, kan enheden ikke
tændes, heller ikke hvis rejseopladeren er tilsluttet. Lad
det tømte batteri lade op i et par minutter, inden du
prøver at tænde for enheden.
●●
Samling
13
››Oplade med en rejseoplader
1 Sæt det lille stik fra rejseopladeren i multifunktionsstikket.
Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig
skade på enheden. Skader, der skyldes forkert brug,
dækkes ikke af garantien.
2 Indsæt den store ende af rejseopladeren i en stikkontakt.
Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan
tage længere tid at lade batteriet helt op.
●● Mens enheden oplader, vil berøringsskærmen måske
ikke fungere på grund af en ustabil strømforsyning. Hvis
dette sker, skal du tage rejseopladeren ud af enheden.
●● Enheden kan blive varm under opladningen. Dette
er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller
ydelse.
●● Hvis din enhed ikke oplader korrekt, skal du indlevere
enheden og opladeren på et af Samsungs servicecentre.
●●
3 Når batteriet er ladet helt op, skal du først tage
rejseopladeren ud af enheden og derefter ud af
stikkontakten.
Fjern ikke batteriet, før du har fjernet rejseopladeren. Hvis
du gør dette, kan det medføre skader på enheden.
Samling
14
Tag opladeren ud af stikket for at spare på strømmen, når
den ikke er i brug. Opladeren har ingen strømkontakt, så
du skal tage opladeren ud af stikkontakten for at afbryde
strømmen. Opladeren skal være tæt på stikkontakten, når
den er i brug.
››Oplade med et USB-kabel
Før du oplader, skal du sikre dig, at computeren er tændt.
1 Sæt den ene ende (mikro-USB) af USB-kablet i
multifunktionsstikket.
2 Sæt den anden ende af USB-kablet i USB-porten på din
computer.
Afhængigt af det USB-kabel, du bruger, kan det vare lidt,
før opladningen begynder.
3 Når batteriet er ladet helt op, skal du først trække USB-kablet
ud af enheden og derefter ud af din pc.
Indsætte et hukommelseskort (medfølger
ikke)
Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et
hukommelseskort i. Din enhed understøtter microSD™- eller
microSDHC™-hukommelseskort på op til 32 GB (afhængigt af
producent og type).
Samsung bruger godkendte industristandarder for
hukommelseskort, men visse mærker er muligvis ikke
kompatible med din enhed. Brug af et ikke-kompatibelt
hukommelseskort kan beskadige enheden eller
hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt
på kortet.
Samling
15
Din enhed understøtter kun filstrukturen FAT for
hukommelseskort. Hvis du indsætter et kort, der er
formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om
at omformatere hukommelseskortet.
●● Hyppig skrivning og sletning af data reducerer
hukommelseskortets levetid.
●● Når du indsætter et hukommelseskort i enheden, vises
hukommelseskortets filbibliotek i mappen external_sd.
●●
1 Fjern bagdækslet og batteriet.
2 Sæt et hukommelseskort i, så de guldfarvede kontakter
vender nedad.
3 Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, til
det klikker på plads.
4 Sæt bagdækslet og batteriet på plads.
››Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner et hukommelseskort, skal du først skubbe det ud,
så det kan fjernes sikkert.
1 I inaktiv tilstand vælger du Programmer → Indstillinger →
Lagring → Deaktivér SD-kort → OK.
2 Fjern bagdækslet og batteriet.
3 Tryk forsigtigt på hukommelseskortet, indtil det skubbes ud
af enheden.
4 Fjern hukommelseskortet.
5 Sæt bagdækslet og batteriet på plads.
Samling
16
››Formatere hukommelseskortet
Formatering af hukommelseskortet på en computer kan
muligvis forårsage inkompatibilitet med din enhed. Formater
udelukkende hukommelseskortet på enheden.
I inaktiv tilstand vælger du Programmer → Indstillinger →
Lagring → Deaktivér SD-kort → OK → Formater SD-kort →
Formater SD-kort → Slet alt.
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at
lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på
enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data,
der skyldes brugerhandlinger.
Påsætte en håndledsrem (medfølger ikke)
1 Fjern bagdækslet.
2 Skub en håndledsrem gennem hullet, og sæt det over den
lille forhøjning.
3 Sæt bagdækslet på plads igen.
Samling
17
Kom godt i gang
Tænd og sluk for enheden
Tænd for enheden ved at trykke og holde nede på [ ]. Hvis du
tænder enheden for første gang, skal du følge anvisningerne på
skærmen for at opsætte enheden.
For at slukke for din enhed skal du holde [ ] nede og dernæst
vælge Sluk → OK.
●● Følg alle viste advarsler og retningslinjer fra autoriseret
personale i områder, hvor brugen af trådløse enheder er
begrænset, f.eks. på fly eller hospitaler.
●● Hvis du kun vil bruge enhedens ikke-netværkstjenester,
skal du skifte til Flytilstand. Hold [ ] nede, og vælg
Flytilstand.
Kom godt i gang
18
Lær enheden at kende
››Enhedens udseende
Højttaler
Forreste
kameraobjektiv
Den
berøringsfølsomme
skærm
Startskærmstast
Tilbagetast
Højttaler
Menutast
Multifunktionsstik
Stik til høretelefoner
GPS-antenne1
Bageste
kameraobjektiv
Tasten Tænd/Sluk/
Genstart/Lås
Lydstyrketast
Bagdæksel
1. Du må ikke røre ved eller tildække antenneområdet med dine
hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.
Kom godt i gang
19
››Taster
Tast
Funktion
Tænd/sluk/
Genstart1/
Lås
Tænder for enheden (tryk og hold
nede). Giver adgang til hurtigmenuer
(tryk og hold nede). Nulstiller enheden
(tryk og hold nede i 8-10 sekunder).
Låser den berøringsfølsomme skærm.
Menu
Åbner en liste over tilgængelige
muligheder på den aktuelle skærm.
I inaktiv tilstand åbnes Googles
søgeprogram (tryk og hold nede).
Åbner vinduet til søgeindtastning
under brug af visse programmer (tryk
og hold nede).
Startskærm
Vender tilbage til den inaktive skærm.
Åbner listen over seneste programmer
(tryk og hold nede).
Tilbage
Går tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke
Indstiller enhedens lydstyrke.
1. Hvis der opstår alvorlige fejl, afbrydelser eller fastfrysning på
enheden, er det muligvis nødvendigt at nulstille enheden for at få
den til at fungere igen.
Kom godt i gang
20
››Indikatorikoner
De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din
tjenesteudbyder.
Ikon
Betydning
Åbne Wi-Fi-adgangspunkter er tilgængelige
Forbundet til Wi-Fi-adgangspunkt
AllShare aktivt
Kies air aktivt
Bluetooth aktiveret
Parret med en Bluetooth-aktiveret telefon eller
en stereohovedtelefon
GPS aktiveret
Synkroniseret via internettet
Uploader data
Downloader data
Forbundet til pc
Ny e-mail-meddelelse
Ny Google-mail
Alarm aktiveret
Begivenhedsmeddelelse
Tilstanden Lydløs aktiveret
Flytilstand aktiveret
Vibreringstilstand aktiveret
Musikafspiller kører
Kom godt i gang
21
Ikon
Betydning
Musikafspilning stoppet
FM-radio tændt i baggrunden
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriniveau
10:00
Aktuelt klokkeslæt
Brug af den berøringsfølsomme skærm
Med enhedens berøringsfølsomme skærm kan du let
vælge emner eller udføre forskellige funktioner. Lær det
grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.
●● Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved at
undlade at benytte spidse genstande.
●● Lad ikke den berøringsfølsomme skærm
komme i kontakt med andre elektriske enheder.
Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den
berøringsfølsomme skærm.
●● Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme
i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den
berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller
hvis den udsættes for vand.
For optimal brug af den berøringsfølsomme skærm skal
du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du tager
enheden i brug.
●● Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der
registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra
den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved
at trykke på den berøringsfølsomme skærm med din
fingerspids. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke
reagere på berøringer med spidse redskaber som f.eks.
styluspen eller kuglepen.
●●
Kom godt i gang
22
Kontroller din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:
●● Tryk: Tryk én gang med fingeren for at vælge eller starte en
menu, en funktion eller et program.
●● Tryk og hold: Tryk på et objekt, og hold det nede i mere end
2 sekunder for at åbne pop op-funktionslisten.
●● Træk: Tryk og træk fingeren op, ned, til venstre eller højre for at
flytte objekter på lister.
●● Træk og slip: Tryk, og hold fingeren på et objekt, og træk
derefter fingeren for at flytte objektet.
●● Dobbelttryk: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome
ind eller ud, mens du ser billeder eller websider.
●● Før sammen: Anbring to fingre langt fra hinanden, og før dem
sammen.
●● Enheden slukker berøringsskærmen, når du ikke bruger
enheden i en bestemt periode. Du tænder for skærmen
ved at trykke på [ ] eller tasten Hjem.
●● Du kan justere baggrundslysets tid. I inaktiv tilstand
åbner du programlisten og vælger Indstillinger →
Skærm → Skærm-time-out.
Låse eller oplåse den berøringsfølsomme
skærm og tasterne
Du kan låse berøringsskærmen og tasterne for at forhindre
eventuelle uønskede enhedsoperationer.
Du låser ved at trykke på [ ]. For at låse op skal du tænde for
skærmen ved at trykke på [ ] eller tasten Hjem, trykke et sted
på skærmen og derefter trække uden for den store cirkel.
Du kan aktivere skærmens låsefunktion for at forhindre, at
andre bruger eller får adgang til dine personlige data og
oplysninger, som du har gemt på enheden. ► s. 31
Kom godt i gang
23
Lære den inaktive skærm at kende
Når enheden er i inaktiv tilstand, får du vist den inaktive skærm.
På den inaktive skærm kan du se indikatorikoner, widgets,
genveje til programmer og andre emner.
Den inaktive skærm har flere paneler. Rul til venstre eller højre
til et panel på den inaktive skærm. Du kan også vælge et punkt
nederst på skærmen for at gå direkte til det tilsvarende panel på
den inaktive skærm.
››Føje emner til den inaktive skærm
Du kan tilpasse den inaktive skærm ved at tilføje genveje til
programmer eller emner i programmer, widgetter eller mapper.
Sådan føjer du elementer til den inaktive skærm:
1 Tryk på [
2
] → Tilføj, eller hold på det tomme område på
den inaktive skærm.
Vælg emnekategorien → et emne:
●● Vælg widget: Tilføj widgets. Widgetter er små
programmer, der giver praktiske funktioner og oplysninger
på din inaktive skærm.
●● Genveje: Føjer genveje til emner, som f.eks. programmer,
bogmærker og kontakter.
●● Mapper: Opretter en ny mappe eller føjer mapper til dine
kontakter.
●● Baggrunde: Indstiller et baggrundsbillede.
››Flytte emner på den inaktive skærm
1 Tryk på et emne, og hold det nede, for at flytte, indtil emnet
bliver gråt.
2 Træk emnet til den ønskede placering.
Kom godt i gang
24
››Fjerne emner fra den inaktive skærm
1 Tryk på et emne, og hold det nede for at fjerne det.
Skraldespanden vises nederst på den inaktive skærm.
2 Træk emnet til skraldespanden.
3 Slip emnet, når det bliver rødt.
››Bruge genvejspanelet
I inaktiv tilstand eller under brug af et program: Tryk på
indikatorikonområdet, og træk fingeren nedad for at åbne
genvejspanelet. Du kan aktivere eller deaktivere trådløse
forbindelsesfunktioner og få adgang til en liste over
meddelelser, f.eks. nye e-mail-meddelelser, kommende
begivenheder og behandlingsstatus. For at skjule panelet skal
du trække bunden af listen op.
Du kan bruge følgende muligheder fra genvejspanelet:
●● Wi-Fi: Aktiverer eller deaktiverer Wi-Fi-tilslutningsfunktionen.
► s. 83
●● Bluetooth: Aktiverer eller deaktiverer den trådløse Bluetoothforbindelsesfunktion. ► s. 80
●● GPS: Aktiverer eller deaktiverer GPS-funktionen.
●● Lyd/Vibrator: Aktiverer eller deaktiverer tilstanden Vibrator.
●● Auto rotation: Aktiverer eller deaktiverer den automatisk
rotation.
De tilgængelige muligheder afhænger af
tjenesteudbyderen eller dit område.
Kom godt i gang
25
››Tilføje eller fjerne paneler på den inaktive
skærm
Du kan tilføje eller fjerne paneler på den inaktive skærm for at
organisere widgetter i overensstemmelse med dine præferencer
og behov.
1 I inaktiv tilstand trykker du på [
] → Rediger.
Du kan også placere to fingre på skærmen og knibe dem
sammen for at skifte til redigeringstilstand.
2 Tilføj eller fjern paneler ved at bruge følgende funktioner:
Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde på
miniaturen for et panel og trække det til papirkurven
nederst på skærmen.
●● For at tilføje et nyt panel skal du vælge
.
●● Hvis du vil ændre rækkefølgen af panelerne, skal du trykke
og hold på miniaturen for et panel og trække den til den
placering, du ønsker.
●●
3 Når du er færdig, skal du trykke på [
].
Åbne programmer
Sådan får du adgang til enhedens programmer:
1 I inaktiv tilstand vælger du Programmer for at få adgang til
programlisten.
2 Rul til venstre eller højre til en anden programskærm.
Du kan også vælge et punkt nederst på skærmen for at gå
direkte til den tilsvarende skærm.
Kom godt i gang
26
3 Vælg et program.
Når du bruger programmer fra Google, skal du have en
Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, skal
du tilmelde dig en Google-konto.
●● Du kan tilføje en genvej til et program ved at trykke og
holde på programmets ikon fra programlisten. Du kan
flytte ikonet til den placering på den inaktive skærm, du
ønsker.
●●
4 Tryk på [
] for at vende tilbage til forrige skærm. Tryk på
tasten Hjem for at vende tilbage til den inaktive skærm.
●● Før du bruger placeringstjenester, som f.eks. kort- og
navigationsprogrammer, eller internettjenester, skal du
sikre, at den trådløse forbindelse er aktiv.
●● Din enhed har en integreret bevægelsesføler, der
registrerer dens retning. Hvis du roterer enheden, mens
du bruger nogle af funktionerne, vil grænsefladen
automatisk skifte til liggende visning. Hvis du ønsker at
bevare grænsefladens retning, når du roterer enheden,
skal du vælge Indstillinger → Skærm → Rotér skærm
automatisk.
››Organisere programmer
Du kan omorganisere programmerne i programlisten ved at
ændre deres rækkefølge eller gruppere dem i kategorier, der
passer til dine præferencer og behov.
1 I programlisten trykker du på [ ] → Rediger.
2 Tryk, og hold et program nede.
3 Træk programikonet til den ønskede placering.
4
Du kan flytte et programikon til en anden
hovedmenuskærm.
Tryk på [ ] → Gem.
Kom godt i gang
27
Sådan ændrer du rækkefølgen på hovedmenuskærmene:
1 Placer to fingre på skærmen og knib dem sammen i
programlisten.
2 Tryk og hold på miniaturen på en skærm, og træk den til den
placering, du ønsker.
››Åbne seneste programmer
1 Hold tasten Hjem nede for at få vist en liste over
programmer, du har anvendt for nylig.
2 Vælg et program, som du vil åbne.
››Bruge joblisten
Din enhed er en multitaskingenhed. Den kan køre flere
programmer på samme tid. Multitasking kan dog forårsage
afbrydelser, fastfrysning, hukommelsesproblemer og et højere
strømforbrug. Hvis du vil undgå disse problemer, kan du afslutte
unødvendige programmer via joblisten.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Jobliste
→ Aktive programmer.
Listen over alle åbne programmer på din enhed vises.
2 For at lukke et program skal du vælge Afslut.
Vælg Afslut alle for at lukke alle aktive programmer.
Kom godt i gang
28
Tilpasse enheden
Få mere ud af din enhed ved at tilpasse den efter dine ønsker.
››Indstille aktuelt klokkeslæt og dato
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Dato og klokkeslæt.
2 Indstil tiden og datoen, og ret andre muligheder.
››Tænde eller slukke for berøringstonen
I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Indstillinger
→ Lyd → Valg kan høres.
››Justere lydstyrken på enheden
Tryk på tasten Lydstyrke op eller ned for at justere lydstyrken for
mediet.
Du justerer lydstyrkeniveauet for forskellige lyde på
enheden ved at åbne programlisten i inaktiv tilstand og
vælge Indstillinger → Lyd → Lydstyrke.
››Skifte til lydløs tilstand
Sådan gør du enheden lydløs eller tænder for lyden igen:
●● Åbn genvejspanelet øverst på skærmen, og vælg Lyd.
●● Hold [ ] nede, og vælg Lydløs tilstand.
Du kan indstille enheden til at varsle dig om forskellige
begivenheder i tilstanden Lydløs. I inaktiv tilstand åbner
du programlisten og vælger Indstillinger → Lyd →
Vibration → Altid eller Kun, når lydløs er slået til. Når
du skrifter til tilstanden Lydløs vises
i stedet for .
Kom godt i gang
29
››Aktivere animation ved vindueskift
I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Indstillinger
→ Skærm → Animation → Nogle animationer eller Alle
animationer.
››Vælge en baggrund for den inaktive skærm
1 I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] → Baggrund → en indstilling.
2 Vælg et billede.
3 Hvis du valgte et billede fra Galleri, skal du vælge Gem.
Hvis du valgte en levende baggrund, skal du vælge Angiv
tapet.
Hvis du valgte et baggrundsbillede, skal du vælge Indstil
baggrund → Gem.
Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af
standardbilleder eller baggrunde, der er tilgængelige på
din enhed.
››Justere skærmens lysstyrke
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Skærm → Lysstyrke.
2 Træk skyderen for at justere lysstyrkeniveauet.
3 Vælg OK.
Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor
hurtigt enheden bruger batterikraft.
Kom godt i gang
30
››Indstille en skærmlås
Du kan låse den berøringsfølsomme skærm med et
oplåsningsmønster eller en adgangskode for at undgå, at
uautoriserede personer bruger enheden uden din tilladelse.
●● Når du indstiller en skærmlås, vil din enhed kræve en
oplåsningskode hver gang, du tænder for den eller låser
den berøringsfølsomme skærm op.
●● Hvis du glemmer dit mønster eller din adgangskode,
skal du indlevere din enhed til et Samsung servicecenter
for at få den nulstillet.
●● Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af
sikkerhedskoder eller personlige oplysninger eller andre
skader, der er forårsaget af ulovlig software.
Indstille et oplåsningsmønster
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Placering og sikkerhed → Indstil
skærmlås → Mønster.
2 Følg instruktionerne og eksemplerne på skærmen, og vælg
Næste.
3 Tegn et mønster ved at trække din finger, så mindst
4 punkter forbindes herved.
4 Vælg Fortsæt.
5 Tegn mønsteret igen for at bekræfte det.
6 Vælg Bekræft.
Indstille en PIN-kode til oplåsning
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Placering og sikkerhed → Indstil
skærmlås → PIN-kode.
2 Indtast en ny PIN-kode (numerisk), og vælg Fortsæt.
3 Indtast PIN-koden igen, og vælg OK.
Kom godt i gang
31
Indstille en adgangskode til oplåsning
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Placering og sikkerhed → Indstil
skærmlås → Adgangskode.
2 Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg Fortsæt.
3 Indtast adgangskoden igen, og vælg OK.
Indtaste tekst
Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur
eller ved at skrive på skærmen.
Du kan ikke indtaste tekst på visse sprog. For at indtaste
tekst skal du ændre indtastningssproget til ét af de
understøttede sprog. ► s. 106
››Indtaste tekst med Samsung tastaturet
1 Vælg
→ Typer af stående tastatur, og vælg en
tekstindtastningsmetode.
Du kan vælge én af tasteindtastningsmetoderne (QWERTY
eller 3x4-tastaturerne) eller indtastning med håndskrift.
2 Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster eller skrive på
skærmen.
Du kan også bruge følgende taster:
1
2
3
4
5
6
7
Kom godt i gang
32
Nummer
Funktion
1
Skifter mellem små og store bogstaver.
2
Skifter mellem tal/symbol-tilstand og ABCtilstand.
3
Indtaster tekst via stemme. Dette ikon er kun
tilgængeligt, når du aktiverer funktionen for
stemmeaktivering for Samsung tastaturet.
●● Denne funktion er kun tilgængelig, når
den trådløse forbindelse er aktiv.
●● Denne funktioner kan være
utilgængelig, afhængig af det valgte
indtastningssprog.
4
Sletter det, du har skrevet.
5
Starter på en ny linje.
6
Åbner tastaturindstillingerne. Skifter
tastaturtypen (tryk og hold nede).
7
Indsæt mellemrum.
››Kopiere og indsætte tekst
Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopier og
Indsæt til at bruge tekst i et andet program.
1 Placer markøren på den tekst, du vil kopiere.
2 Vælg .
3 Vælg Vælg ord eller Vælg alle.
4 Træk i eller for at vælge den tekst, du ønsker.
5 Vælg Kopier for at kopiere eller Klip for at klippe teksten til
udklipsholderen.
Kom godt i gang
33
6 Anbring markøren det sted i et andet program, hvor du vil
7
indsætte teksten.
Vælg → Indsæt for at indsætte teksten fra
udklipsholderen i tekstfeltet.
Downloade programmer fra Play Butik
Enheden er baseret på Android-platformen, og dens
funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere
programmer. Play Butik giver dig en let og hurtig mulighed for
at købe spil og programmer til mobile enheder.
●● Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land
eller din tjenesteudbyder.
●● Din enhed vil gemme brugerfiler fra downloadede
programmer til den interne hukommelse.
››Installere et program
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Play
Butik.
2 Vælg Accepter, når vilkår og betingelser vises.
3 Søg efter en fil eller et program, og hent det.
››Afinstallere et program
1 Fra startskærmen i Play Butik trykker du på [
apps.
2 Vælg det emne, som du vil slette.
3 Vælg Afinstaller → OK.
Kom godt i gang
34
] → Mine
Downloade filer fra internettet
De filer, som du henter fra internettet, kan indeholder
virusser, der vil ødelægge enheden. For at mindske
risikoen bør du kun hente filer fra kilder, du stoler på.
Nogle mediefiler indeholder digital
rettighedsadministration (Digital Rights Management) for
at beskytte ophavsret. Denne beskyttelse kan forhindre
dig i at hente, kopiere, ændre eller overføre visse filer.
Sådan henter du filer fra internettet:
1 I inaktiv tilstand: Vælg Browser.
2 Søg efter en fil eller et program, og hent det.
Hvis du vil installere programmer, der er downloadet fra andre
websteder end Play Butik, skal du vælge Indstillinger →
Programmer → Ukendte kilder → OK.
Synkronisere data
Du kan synkronisere data med forskellige webservere og
sikkerhedskopiere eller gendanne dine data.
Når synkroniseringen er færdig, har enheden stadig forbindelse
til internettet. Hvis der foretages ændringer på internettet, vil de
opdaterede oplysninger blive vist på enheden og vil automatisk
starte synkroniseringen og omvendt.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land
eller din tjenesteudbyder.
Kom godt i gang
35
››Konfigurere en serverkonto
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Konti og synkronisering.
Vælg Tilføj konto → en kontotype.
2
3 Følg skærmvejledningen for at fuldføre konfigurationen af
kontoen.
››Aktivere automatisk synkronisering
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Konti og synkronisering.
2 Vælg Auto-synkroniser.
3 Vælg en konto.
4 Vælg de programmer, som du vil synkronisere.
Hvis du vil udelade programmer fra automatisk synkronisering,
skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af de
ønskede programmer.
››Synkronisere data manuelt
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Konti og synkronisering.
2 Vælg en konto.
3 Tryk på [ ] → Synkroniser nu. Din enhed vil
begynde synkroniseringen af de data, du har angivet til
synkronisering.
Kom godt i gang
36
Kommunikation
Google Mail
Du kan hente nye e-mail-meddelelser fra Google Mail™
direkte til din indbakke. Når du åbner dette program, vil
indbakkeskærmen blive vist. Det samlede antal ulæste
meddelelser bliver vist i titelbjælken og ulæste meddelelser
vises med fed tekst.
●● Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land
eller din tjenesteudbyder.
●● Afhængigt af din tjenesteudbyder kan Google Mailmenuen være angivet på anden måde.
››Sende en e-mail-meddelelse
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Google
Mail.
2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge
OK.
3 Tryk på [ ] → Skriv.
4 Indtast et navn eller en adresse i modtagerfeltet.
5 Indtast et emne og selve meddelelsen.
6 For at vedhæfte en billedfil skal du trykke på [ ] →
Vedhæft → en fil.
7 Vælg
for at sende meddelelsen.
››Vise e-mail-meddelelser
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Google
Mail.
2 Vælg en e-mail-meddelelse.
Kommunikation
37
Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:
●● For at besvare meddelelsen skal du vælge
.
●● Vælg → Svar alle for at besvare meddelelsen inklusive til
alle modtagere.
●● For at videresende meddelelsen til andre skal du vælge →
Videresend.
●● For at tilføje en stjerne til meddelelsen skal du vælge
.
●● For at få vist en vedhæftet fil skal du vælge Vis eksempel.
Vælg Download for at gemme den på enheden.
●● For at arkivere meddelelsen skal du vælge Arkiver.
●● Vælg Slet for at slette meddelelsen.
●● For at flytte til den forrige eller næste meddelelse skal du
vælge eller .
››Organisere e-mail-meddelelser ved hjælp af
mærkater
Du kan organisere dine e-mails ved at markere dine meddelelser
eller ved at tilføje stjerner til vigtige meddelelser. Du kan sortere
meddelelserne efter mærkat.
Føje et mærkat til en meddelelse
1 Fra indbakkeskærmen skal du holde nede på en meddelelse.
2 Vælg Skift etiketter.
3 Vælg det mærkat, der skal tilføjes, og vælg OK.
Filtrere meddelelser
1 Fra indbakkeskærmen: Tryk på [ ] → Gå til etiketter.
2 Vælg mærkatet for den meddelelse, som du vil have vist.
Kommunikation
38
E-mail
Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via virksomhedens
eller din personlige e-mail-konto.
››Opsætte en e-mail-konto
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger E-mail.
2 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode.
3 Vælg Næste (for generelle e-mail-konti) eller Manuel ops.
(for andre e-mail-konti for virksomheder).
4 Følg anvisningerne på skærmen.
Når du er færdig med at opsætte e-mail-kontoen, overføres
e-mail-meddelelserne til din enhed. Hvis du har oprettet mere
end to konti, kan du skifte mellem e-mail-konti. Tryk på [ ] →
Konti, og vælg én, som du ønsker at hente meddelelser fra.
››Sende en e-mail-meddelelse
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger E-mail
→ en e-mail-konto.
2 Tryk på [ ] → Skriv.
3 Føj modtagere til din meddelelse.
Indtast e-mail-adresser manuelt, og adskil dem ved at
indsætte et semikolon eller et komma.
●● Vælg e-mail-adresser fra listen ved at vælge muligheder
under modtagerfeltet.
●●
4 Vælg feltet Cc/Bcc, og tilføj flere modtagere.
5 Vælg emnefeltet, og indtast et emne.
Kommunikation
39
6 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mailmeddelelse.
7 Vælg Vedhæft, og vedhæft en fil.
Du kan vælge en fil fra listen over filer eller oprette et nyt
billede, videoklip eller en ny lyd.
8 Vælg Send for at sende meddelelsen.
Hvis du er offline, bliver meddelelsen opbevaret i
meddelelsestråden, indtil du er online.
››Vise en e-mail-meddelelse
Når du åbner en e-mail-konto, kan du se e-mails, som du har
hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse
til e-mail-serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har
hentet e-mail-meddelelser, kan du få dem vist offline.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger E-mail
→ en e-mail-konto.
2 Tryk på [
] → Opdater for at opdatere listen over
meddelelser.
3 Vælg en e-mail-meddelelse.
Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:
●● For at besvare meddelelsen skal du trykke på [
] → Svar.
●● For at videresende meddelelsen til andre skal du trykke på
[ ] → Videresend.
●● Hvis du vil slette meddelelsen, skal du trykke på [
] → Slet.
●● For at flytte meddelelsen til en anden mappe skal du trykke på
[ ] → Flyt til mappe.
●● Hvis du vil indlæse billeder fra meddelelsen, skal du trykke på
[ ] → Vis billeder.
●● For at ændre tekststørrelsen skal du trykke på [
] → Mere
→ Tekststørrelse.
●● For at føje en e-mail-adresse til telefonbogen skal du trykke på
[ ] → Mere → Føj til kontakter.
Kommunikation
40
For at gemme meddelelsen som en begivenhed skal du
trykke på [ ] → Mere → Gem i Kalender.
●● For at vise en vedhæftning skal du rulle ned på skærmen og
vælge det vedhæftede element. Vælg for at gemme det på
enheden.
●●
Talk
Lær at chatte med venner og familie via Google Talk™.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land
eller din tjenesteudbyder.
››Føje venner til listen Venner
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Talk.
På listen over venner kan du hurtigt få vist alle dine Google
Talk-kontakter.
Tryk på [ ] → Tilføj ven.
2
3 Indtast en e-mail-adresse for vennen, og vælg Send
invitation.
Når din ven accepterer invitationen, føjes vennen til din liste
over venner.
››Starte en chat
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Talk.
2 Vælg en ven fra listen over venner. Skærmen til chat åbnes.
3 Indtast din meddelelse, og vælg Send.
For at indsætte humørikoner skal du trykke på [
→ Indsæt smiley.
] → Mere
4 For at skifte mellem aktive chat-samtaler skal du trykke på
[
] → Skift chatsamtale.
5 Afslut chatten ved at trykke på [
Kommunikation
41
] → Afslut chat.
ChatON
Lær at chatte med dine venner og familie på ChatON. Dette
er en chat-tjeneste baseret på mobiltelefonnumre, uanset
enhedstype og operativsystem. Når du chatter med dine
kontakter, kan du sende forskellige multimediefiler og data,
som f.eks. fotos, videoer og kontaktnumre og animerede
meddelelser.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger ChatON.
2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge
et område → Næste. Læs derefter vilkår og betingelser, og
vælg Accepter.
3 Følg skærmvejledningen for at fuldføre konfigurationen af
kontoen.
4 Chat straks med venner og familie.
Messenger
Lær at sende og modtage chat-meddelelser til/fra venner og
familie med Google+ Instant Messaging-tjenesten.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Messenger.
Hvis du starter dette program for første gang, skal du
følge instruktionerne på skærmen for at færdiggøre
opsætningen af kontoen.
2 Indtast og send din meddelelse.
Kommunikation
42
Google+
Lær at bruge Googles sociale netværkstjeneste. Du kan
oprette grupper til deling af interesser og tanker eller sende og
modtage chat-meddelelser og uploade dine fotos.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Google+.
Hvis du starter dette program for første gang, skal du
følge instruktionerne på skærmen for at færdiggøre
opsætningen af kontoen.
2 Vælg en social netværksfunktion.
Social Hub
Lær at åbne Social Hub™, det integrerede
kommunikationsprogram til Social Network Service (SNS),
e-mail, chat-meddelelser, kontakter eller kalenderoplysninger.
Besøg socialhub.samsungapps.com for flere oplysninger.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Social
Hub.
2 Kontroller og anvend indhold fra Social Hub.
Kommunikation
43
Underholdning
Musik
Lær at lytte til din foretrukne musik, når du er på farten, med
din musikafspiller. Denne musikafspiller understøtter følgende
filformater: mp3, ogg, aac, wma, flac.
●● Afhængigt af enhedens software er visse filformater
måske ikke understøttede.
●● Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige
hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
●● Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
●● Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det
afhænger af, hvorledes de er kodet.
››Føje musikfiler til din enhed
Start med at overføre filer til enheden eller hukommelseskortet:
●● Download fra internettet. ► s. 68
●● Hent fra en pc med Samsung Kies. ► s. 88
●● Modtag via Bluetooth. ► s. 82
●● Kopier til hukommelseskortet. ► s. 89
●● Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 89
››Afspille musik
Når du har overført musikfiler til din enhed eller dit
hukommelseskort:
1 I inaktiv tilstand vælger du Musik.
2 Vælg en musikkategori → en fil.
Underholdning
44
3 Brug følgende taster til at styre afspilningen:
Ikon
Funktion
Vælger en lydeffekt.
Indstiller lydstyrken.
Aktiverer tilstanden Bland.
Vælger et afsnit, som du vil gentage.
Skifter tilstand for gentagelse (fra, gentager
en fil eller gentager alle filer).
Genstarter afspilningen. Springer tilbage
(dobbelttryk). Søger tilbage i en fil (tryk og
hold nede).
Stopper afspilning midlertidigt. Vælg
fortsætte afspilning.
for at
Springer frem. Scanner frem i en fil (tryk og
hold nede).
Du kan styre musikafspilleren med høretelefonerne:
I inaktiv tilstand skal du trykke på knappen på
høretelefonerne og holde den inde for at starte
musikafspilleren. Tryk på knappen på høretelefonerne for
at starte eller stoppe afspilningen midlertidigt.
Mens musikken spiller, kan du bruge følgende funktioner:
●● For at føje en musikfil til hurtiglisten skal du trykke på [
]→
Føj til hurtigl.
●● For at lytte til musik via en Bluetooth-hovedtelefon skal du
trykke på [ ] → Via Bluetooth. Du kan ikke anvende denne
mulighed, når du slutter en hovedtelefon til din enhed.
●● For at sende musikfiler til andre skal du trykke på [
] → Del
musik via.
Underholdning
45
For at indstille en musikfil som alarmtone skal du trykke på
[ ] → Angiv som alarmtone.
●● For at føje en musikfil til en afspilningsliste skal du trykke på
[ ] → Føj til afspilningsliste.
●●
››Oprette en afspilningsliste
1 I inaktiv tilstand vælger du Musik → Afspiln. lister.
2 Tryk på [ ] → Opret.
3 Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg Gem.
4 Vælg Tilføj musik.
5 Vælg de filer, du vil tilføje, og vælg Tilføj.
››Føje sange til hurtiglisten
Du kan føje sange til hurtiglisten og gemme dem som en
afspilningsliste. Under afspilning trykker du på [ ] → Føj til
hurtigl. for at føje den aktuelle sang til hurtiglisten.
Du går til hurtiglisten ved på musikafspillerens hovedskærm at
vælge Afspiln. lister → Hurtigliste. Du gemmer hurtiglisten
som en afspilningsliste ved at trykke på [ ] → Gem som
afsp.l.
››Tilpasse musikafspillerens indstillinger
1 I inaktiv tilstand vælger du Musik.
2 Tryk på [ ] → Indstillinger.
3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse musikafspilleren:
Valg
Funktion
SoundAlive
Vælger en lydeffekt.
Afspiln.
hastighed
Indstiller hastigheden for musikafspilning.
Underholdning
46
Valg
Funktion
Musikmenu
Vælger de musikkategorier, der skal vises
på skærmbilledet for musikbiblioteket.
Musikafspilningsskærm
Vælger en visualisering, der vises under
afspilning.
Videoklip
Lær at bruge videoafspilleren til at afspille forskellige slags
videoklip. Videoafspilleren understøtter følgende filformater:
3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG-4, H.263, Sorenson
Spark, H.264, VC-1, DivX®).
●● Undlad at låse enhedens skærm, når der afspilles en
DivX Video-On-Demand. Hver gang du låser skærmen,
mens du afspiller en DivX Video-On-Demand, bruges et
af dine tilgængelige lejebeviser.
●● Afhængigt af enhedens software er visse filformater
måske ikke understøttede.
●● Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige
hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
●● Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
●● Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det
afhænger af, hvorledes de er kodet.
●● Nogle filer kan muligvis ikke afspilles, hvis Adobe Flash
Player ikke er opdateret. Download den nyeste version
af afspilleren fra Market.
1 I inaktiv tilstand vælger du Videoklip.
2 Vælg et videoklip, du ønsker at afspille.
3 Drej enheden til liggende visning.
Underholdning
47
4 Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:
Ikon
Funktion
Skifter billedformat for videoskærmen.
Indstiller skærmens lysstyrke.
Springer tilbage eller søger tilbage i en fil
(tryk og hold nede).
Stopper afspilning midlertidigt. Vælg
fortsætte afspilning.
for at
Springer frem. Scanner frem i en fil (tryk og
hold nede).
Indstiller lydstyrken.
Stopper afspilning, og går tilbage til
afspilningslisten.
Kamera
Lær at tage og vise billeder og videoklip. Du kan tage billeder
med opløsninger på op til 1600 x 1200 pixel (2 megapixel) og
videoklip med opløsninger på op til 640 x 480 pixel.
●● Tryk på skærmen for at skjule eller vise ikoner i søgeren.
●● Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i
en bestemt periode.
●● Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af den
optagne scene eller optageforholdene.
Underholdning
48
››Tage et billede
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Kamera.
2 Drej enheden mod uret for liggende format.
3 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er
nødvendigt.
1
2
7
3
4
5
8
6
9
Nummer
Funktion
1
Kontrollerer kameraets status og indstillinger.
●●
: Opløsning
●●
: Type eksponeringsmåler
●●
: Antal billeder du kan tage (i henhold
til tilgængelig hukommelse)
●●
: Standard lagringsplacering
2
Skifter mellem front- og bagkameraobjektiver.
3
Skifter optagetilstand.
4
Skifter scenetilstand.
5
Justerer lysstyrken.
6
Skifter kameraindstillingerne.
7
Skifter til videokamera.
Underholdning
49
Nummer
Funktion
8
Tager et billede.
9
Viser det billede, du tog sidst.
4 Vælg
for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.
Når du har taget billeder, skal du vælge for at se de optagede
billeder.
●● Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
●● For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred
fingrene. For at zoome ud: Saml fingrene. Du kan også vælge
eller eller dobbelttrykke på skærmen.
●● Vælg Del for at sende et billede til andre.
●● For at indstille et billede som baggrund eller et id for en
kontakt skal du vælge Vælg som.
●● Vælg Slet for at slette et billede.
››Tage et billede ved hjælp af forudindstillede
funktioner for bestemte scener
Kameraet bruger foruddefinerede indstillinger for bestemte
scener. Du kan vælge den korrekte tilstand for dine
optageforhold og emner.
Når du f.eks. tager billeder om natten, skal du vælge nattilstand,
der anvender en udvidet eksponering.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Kamera.
2 Drej enheden mod uret for liggende format.
→ en scene → .
3 Vælg
4 Foretag de nødvendige indstillinger.
5 Vælg for at tage et billede.
Underholdning
50
››Tage en serie af billeder
Du kan let tage en serie af billeder af motiver i bevægelse.
Dette er nyttigt, når du fotograferer legende børn eller en
sportsbegivenhed.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Kamera.
2 Drej enheden mod uret for liggende format.
3 Vælg → Kontinuerlig.
4 Foretag de nødvendige indstillinger.
5 Hold nede. Kameraet vil fortsætte med at tage billeder,
indtil du slipper tasten.
››Tage et panoramabillede
Du kan tage panoramabilleder i bredt format ved hjælp af
optagetilstanden Panorama. Denne tilstand er nyttig til at tage
billeder af landskaber.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Kamera.
2 Drej enheden mod uret for liggende format.
3 Vælg → Panorama.
4 Foretag de nødvendige indstillinger.
5 Vælg for at tage det første billede.
6 Flyt langsomt enheden i en vilkårlig retning, og justér den
grønne ramme ind efter søgeren.
Når du har justeret den grønne ramme ind efter søgeren, vil
kameraet automatisk tage det næste billede.
7 Gentag trin 6 for at gennemføre panoramabilledet.
Underholdning
51
››Tage et billede i tilstanden Smilbillede
Dit kamera kan genkende personers ansigter og hjælpe dig
med at tage billeder af deres smilende ansigter.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Kamera.
2 Drej enheden mod uret for liggende format.
3 Vælg → Smilbillede.
4 Foretag de nødvendige indstillinger.
5 Ret kameraet mod motivet, og vælg .
Din enhed vil registrere folk på et billede og registrere deres
smil. Når motivet smiler, vil enheden automatisk tage et
billede.
››Tage et billede i tilstanden Selvportræt
Du kan bekvemt tage billeder af dig selv ved hjælp af det
forreste kameraobjektiv.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Kamera.
2 Drej enheden mod uret for liggende format.
3 Vælg .
4 Foretag de nødvendige indstillinger.
5 Vælg for at tage et billede.
Underholdning
52
››Tilpasse kameraets indstillinger
Før du tager et billede, skal du vælge
til følgende funktioner:
→
for at få adgang
Valg
Funktion
Selvudløser
Vælger længden på forsinkelsen, før
kameraet tager et billede.
Opløsning
Ændrer opløsningen.
Hvidbalance
Justerer farvebalancen i overensstemmelse
med lysforholdene.
Effekter
Anvender en specialeffekt.
Måling
Vælger en eksponeringsmålertype.
Billedkvalitet
Indstiller kvaliteten af dine billeder.
Før du tager et billede, skal du vælge
følgende indstillinger:
→
for at få adgang til
Indstilling
Funktion
Retningslinjer
Viser hjælpelinjer på eksempelskærmen.
GPS
Indstiller kameraet til at medtage
oplysninger om placering i dine billeder.
●● Der opnås bedre GPS-signaler ved
at undgå at tage billeder på steder,
hvor signalet kan blive forstyrret,
f.eks. mellem bygninger eller i
lavtliggende områder eller ved
dårlige vejrforhold.
●● Din placering vises muligvis på
fotos, når du overfører dem til
internettet. For at undgå dette skal
du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
Underholdning
53
Indstilling
Funktion
Kontroller
Indstiller kameraet til at vise det billede, du
har taget.
Lukkerlyd
Indstiller kameralukkeren til at lave en lyd,
når du tager et billede.
Lagring
Vælger en hukommelse, som billeder skal
gemmes i.
Nulstil
Nulstiller menuer og optagelsesvalg.
››Optag et videoklip
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Kamera.
2 Drej enheden mod uret for liggende format.
3 Vælg for at skifte til videokameraet.
4 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er
nødvendigt.
1
5
2
6
3
7
4
Underholdning
54
Nummer
5 Vælg
6 Vælg
Funktion
1
Kontrollerer videokameraets status og
indstillinger.
●●
: Opløsning
●●
: Varighed for videoklip, der
kan optages (i henhold til tilgængelig
hukommelse)
●●
: Standard lagringsplacering
2
Justerer lysstyrken.
3
Ændrer opløsningen.
4
Skifter videokameraindstillingerne.
5
Skifter til kamera.
6
Optager et videoklip.
7
Viser den video, du sidst optog.
for at starte optagelsen.
for at stoppe optagelsen.
Videoklippet gemmes automatisk.
Kameraet vil muligvis ikke være i stand til korrekt at
optage videoklip til et hukommelseskort, der har en
langsom overførselshastighed.
Når du har optaget videoer, skal du vælge for at se de
optagede videoer.
●● Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
●● Vælg Del for at sende et videoklip til andre.
●● Vælg Afspil for at afspille et videoklip.
●● Vælg Slet for at slette et videoklip.
Underholdning
55
››Tilpasse indstillinger for videokamera
Før du optager et videoklip, skal du vælge
adgang til følgende indstillinger:
→
for at få
Valg
Funktion
Selvudløser
Vælg længden af forsinkelsen, før kameraet
begynder at optage et videoklip.
Hvidbalance
Justerer farvebalancen i overensstemmelse
med lysforholdene.
Effekter
Anvender en specialeffekt.
Videokvalitet
Indstiller kvaliteten af dine videoklip.
Før du optager et videoklip, skal du vælge
adgang til følgende indstillinger:
→
for at få
Indstilling
Funktion
Retningslinjer
Viser hjælpelinjer på eksempelskærmen.
Lydoptagelse
Slår lyden til eller fra.
Kontroller
Indstiller kameraet til at vise det videoklip,
du har optaget.
Lagring
Vælger en hukommelse, som optagne
videoklip skal gemmes i.
Nulstil
Nulstiller menuer og optagelsesvalg.
Underholdning
56
Galleri
Lær at vise billeder og afspille videoklip, der er gemt i enhedens
hukommelse.
››Understøttede filformater
Type
Format
Billede
Filtype: bmp, gif, jpg, png
Video
●● Filtype: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
●● Codec: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark,
H.264, VC-1, DivX®
Undlad at låse enhedens skærm, når der afspilles en
DivX Video-On-Demand. Hver gang du låser skærmen,
mens du afspiller en DivX Video-On-Demand, bruges et
af dine tilgængelige lejebeviser.
●● Afhængigt af enhedens software er visse filformater
måske ikke understøttet.
●● Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige
hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
●● Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
●● Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det
afhænger af, hvorledes de er kodet.
●●
››Vise et billede
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Galleri.
2 Vælg en mappe.
3 For at skifte visningstilstand skal du vælge eller
i øverste højre hjørne af skærmen.
4 Vælg et billede (uden ikon), der skal vises.
Underholdning
57
Mens du ser på et billede, kan du bruge følgende funktioner:
●● Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
●● For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred
fingrene. For at zoome ud: Saml fingrene. Du kan også vælge
eller eller dobbelttrykke på skærmen.
●● Hvis du vil starte et diasshow i den valgte mappe, skal du
vælge diasshow. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
●● Hvis du vil sende et billede til andre, skal du vælge Menu →
Del → en mulighed.
●● For at slette et billede skal du vælge Menu → Slet → Bekræft
sletning.
●● Hvis du vil bruge yderligere funktioner, skal du vælge Menu
→ Flere og vælge en af følgende muligheder:
-- Detaljer: Viser billeddetaljer.
-- Vælg som: Vælger et billede som baggrund eller et billede
til en kontakt.
-- Beskær: Skærer et billede ud af et billede.
-- Roter mod uret: Roterer et billede mod uret.
-- Roter med uret: Roterer et billede med uret.
››Afspille et videoklip
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Galleri.
2 Vælg en mappe.
3 Vælg et videoklip (med ikonet ), der skal afspilles.
4 Drej enheden til liggende visning.
5 Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen. ► s. 48
Underholdning
58
››Dele billeder eller videoklip
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Galleri.
2 Vælg en mappe.
3 Tryk på [ ], og vælg billed- eller videofiler.
4 Vælg Del → en indstilling for deling.
FM-radio
Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil
lytte til FM-radio, skal du tilslutte et hovedsæt, der bruges som
radioantenne.
››Lytte til FM-radioen
1 Sæt et hovedsæt i enheden.
2 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger FM-
radio.
FM-radioen scanner og gemmer automatisk tilgængelige
stationer.
Første gang du tænder for FM-radioen, starter den
automatiske indstilling.
3 Vælg den ønskede radiostation i listen over stationer, og tryk
på [
] for at vende tilbage til FM-radioens skærm.
Underholdning
59
4 Styr FM-radioen med følgende taster:
1
5
2
3
3
4
Nummer
Funktion
1
Tænder eller slukker for FM-radioen.
2
Finindstiller frekvensen.
3
Søger efter en tilgængelig radiostation.
4
Føjer den aktuelle radiostation til favoritlisten.
5
Indstiller lydstyrken.
››Gemme en radiostation automatisk
1 Sæt et hovedsæt i enheden.
2 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger FMradio.
3 Tryk på [
] → Scanning → et scanningsvalg.
FM-radioen scanner og gemmer automatisk tilgængelige
stationer.
4 Vælg den ønskede radiostation i listen over stationer, og tryk
på [
] for at vende tilbage til FM-radioens skærm.
Underholdning
60
››Føje en radiostation til favoritlisten
1 Sæt et hovedsæt i enheden.
2 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger FMradio.
3 Rul til den ønskede radiostation.
4 Vælg + for at føje radiostationen til favoritlisten.
››Tilpasse indstillinger for FM-radioen
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger FMradio.
2 Tryk på [ ] → Indstillinger.
3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse FM-radioen:
Valg
Funktion
Region
Vælg din region.
Angiv, om FM-radioen skal køre i
baggrunden, mens du anvender
Baggrundsafspilning andre programmer. Hvis denne
funktion er aktiv, kan du kontrollere
FM-radioen fra genvejspanelet.
Vis station-id
Indstil, om station-id’et skal vises
på FM-radioens skærm eller ej.
Station-id’er er kun tilgængelige for
radiostationer, der leverer denne
information.
Alternativ frekvens
Indstiller om FM-radioen skal
forsøge at genindstille en
radiostation, hvis signalet er svagt.
Automatisk slukning
Indstil FM-radioen til automatisk at
slukke efter en angivet varighed.
Underholdning
61
Personlige oplysninger
Navne
Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige
eller forretningsmæssige kontakter. Du kan gemme navne,
mobiltelefonnumre, hjemmetelefonnumre, e-mail-adresser,
fødselsdage og andet for dine kontakter.
››Oprette en kontakt
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Navne.
2 Vælg .
3 Vælg en hukommelsesplacering.
Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto,
hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
4 Indtast kontaktoplysninger.
For at tilføje et nyt emne skal du vælge
slette et emne.
. Vælg
for at
5 Vælg Gem for at føje kontakten til hukommelsen.
››Finde en kontakt
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Navne.
2 Rul op eller ned i kontaktlisten.
3 Vælg en kontakts navn.
Når du har fundet en kontakt, kan du:
●● sende en e-mail-meddelelse ved at vælge en e-mail-adresse.
●● redigere kontaktoplysningerne ved at trykke på [
]→
Rediger.
Personlige oplysninger
62
››Oprette visitkort
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Navne.
2 Tryk på [ ] → Min profil.
3 Indtast dine personlige detaljer.
4 Vælg Gem.
Du kan sende dit visitkort ved at vedhæfte det til en e-mail
eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.
››Hente kontakter fra dine sociale konti
Du kan få vist listen over sociale webstedskonti og vælge en
konto, som du vil tilføje fra webstedet til din enheds kontakter.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Navne.
2 Tryk på [ ] → Hent venner.
3 Vælg en konto.
4 Vælg kontakter, og vælg Gem.
››Oprette en gruppe med kontakter
Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere
kontakter og sende e-mails til en hel gruppe. Start med at
oprette en gruppe.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Navne
→ Grupper.
2 Tryk på [ ] → Opret.
3 Indtast et navn til gruppen, og vælg Gem.
Personlige oplysninger
63
››Importere eller eksportere kontakter
Sådan importerer du kontaktfiler (i vcf-format) fra et
hukommelseskort til enheden:
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Navne.
2 Tryk på [ ] → Import/eksport → Importer fra SD-kort.
3 Vælg en hukommelsesplacering.
Hvis du har mere end én konto, skal du vælge den konto,
hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
4 Vælg en funktion til import af en enkelt kontaktfil, flere
kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg OK.
5 Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg OK.
Sådan eksporterer du kontakter fra enheden til et
hukommelseskort:
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Navne.
2 Tryk på [ ] → Import/eksport → Eksporter til SD-kort.
3 Vælg Ja for at bekræfte.
››Vise sociale netværksaktiviteter
Du kan få vist de seneste aktiviteter for kontakter på sociale
netværkstjenester, f.eks. Facebook, MySpace og Twitter.
I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Navne →
Aktiviteter.
Personlige oplysninger
64
Kalender
Lær at oprette og håndtere daglige, ugentlige eller månedlige
begivenheder og indstille en alarm som påmindelse for vigtige
begivenheder.
››Oprette en begivenhed
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Kalender.
2 Tryk på [ ] → Opret.
3 Hvis der vises alarmmeddelelser om
kalendersynkroniseringen, vælger du OK.
4 Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
5 Vælg Gem.
››Vise begivenheder
Sådan skifter du kalendervisning:
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Kalender.
2 Vælg en visningstilstand fra øverst på kalenderen.
Sådan får du vist begivenheder for en bestemt dato:
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Kalender.
2 Vælg en dato i kalenderen.
For at gå til en bestemt dag ved at indtaste en dato
manuelt skal du trykke på [ ] → Gå til, indtaste datoen
ved at vælge + eller - og vælge Angiv.
●● Hvis du vil vælge dags dato, skal du trykke på [
]→
I dag.
●●
3 Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.
Personlige oplysninger
65
››Stoppe en begivenhedsalarm
Hvis du indstiller en alarm for en begivenhed i kalenderen, vises
alarmikonet på det valgte tidspunkt.
1 Åbn genvejspanelet øverst på skærmen.
2 Vælg en påmindelse for at få vist flere detaljer om
begivenheden.
3 For at aktivere slumrefunktionen eller afvise påmindelsen
skal du vælge Slumre alle eller Afvis alle.
Notat
Lær at optage vigtige oplysninger, der kan gemmes og vises på
et senere tidspunkt.
››Oprette et notat
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Notat.
2 Vælg Opret, eller tryk på [ ] → Opret.
3 Indtast notatets tekst.
4 Tryk på [ ] for at skjule tastaturet.
5 Vælg en farve for at ændre en baggrundsfarve.
6 Vælg Gem.
››Vise notater
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Notat.
2 Vælg et notat for at få vist detaljer.
For at redigere notatet vælger du .
●● Vælg
→ OK for at slette notatet.
Du kan sende notatet til andre ved at trykke og holde på
notatet og vælge Send via → en funktion.
●●
Personlige oplysninger
66
Diktafon
Lær at bruge enhedens stemmeoptager.
››Optage et stemmenotat
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Diktafon.
2 Vælg Optag for at starte optagelsen.
3 Tal ind i mikrofonen.
4 Når du er færdig med at optage et notat, skal du vælge Stop.
Dit notat gemmes automatisk.
5 Hvis du vil optage flere stemmenotater, skal du vælge
Optag nederst på skærmen.
››Afspille et stemmenotat
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Diktafon.
2 Vælg Liste.
3 Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.
Du kan sende notatet til andre ved at trykke på [
Del → en funktion.
Personlige oplysninger
67
]→
Web
Webtjenester kræver en dataforbindelse.
Browser
Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne
websider.
●● Afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder kan
webbrowsermenuen være angivet på anden måde.
●● De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen
og dit område.
››Gennemse websider
1 I inaktiv tilstand vælger du Browser for at åbne den angivne
hjemmeside.
For at åbne en bestemt webside skal du vælge feltet
til indtastning af URL, indtaste webadressen for den
pågældende webside og vælge .
2 Du skal bruge følgende taster til at navigere på websider:
1
Nummer
2
Funktion
1
Indtast webadressen for en webside, som du
vil åbne.
2
Åbner en liste over gemte bogmærker, ofte
besøgte sider og seneste internethistorik.
Web
68
Når du browser på websider, kan du bruge følgende funktioner:
●● For at zoome ind: Anbring to fingre på skærmen, og spred
fingrene. For at zoome ud: Saml fingrene. Du kan også
dobbelttrykke på skærmen.
●● For at åbne et nye vindue skal du trykke på [
] → Nyt
vindue.
●● For at vise de aktuelt aktive vinduer skal du trykke på [
]→
Vinduer. Du kan åbne flere sider og bladre frem og tilbage
mellem dem.
●● For at genindlæse den aktuelle webside skal du trykke på [
]
→ Opdater.
●● For at gå til den næste side i oversigten skal du trykke på [
]
→ Frem.
●● For at tilføje et bogmærke for den aktuelle webside skal du
trykke på [ ] → Tilføj bogmærke.
●● For at tilføje en genvej til den aktuelle webside til den inaktive
skærm skal du trykke på [ ] → Mere → Føj genv. til starts.
●● Tryk pa [
] → Mere → Tilføj RSS-feeds for at tilføje
RSSkilde. Du kan læse RSS-kilder via Google Reader.
●● For at søge efter tekst på websiden skal du trykke på [
]→
→
Mere Find på side.
●● For at få vist detaljer for websider skal du trykke på [
]→
Mere → Sideoplys.
●● For at sende webadressen for websiden til andre skal du
trykke på [ ] → Mere → Del side.
●● For at vise downloadoversigten skal du trykke på [
]→
Mere → Downloadstyring.
●● For at tilpasse browserindstillingerne skal du trykke på [
]→
Mere → Indstillinger.
››Søge efter oplysninger via stemme
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land
eller din tjenesteudbyder.
1 I inaktiv tilstand: Vælg Browser.
Web
69
2 Vælg adressefeltet.
3 Vælg , og sig et søgeord i din enheds mikrofon.
Enheden søger efter oplysninger og websider, der er
relateret til søgeordet.
››Tilføje et bogmærke for foretrukne websider
Hvis du kender webadressen for en webside, kan du tilføje et
bogmærke manuelt. Sådan tilføjer du et bogmærke:
1 I inaktiv tilstand: Vælg Browser.
2 Vælg → Bogmærker.
3 Vælg Tilføj, eller tryk på [ ] → Bogmærk senest viste
side.
4 Indtast en sides titel og en internetadresse.
5 Vælg OK.
Fra listen over bogmærker holder du på et bogmærke og bruger
følgende funktioner:
●● For at åbne websiden i det aktuelle vindue skal du vælge Åbn.
●● Vælg Åbn i et nyt vindue for at åbne websiden i et nyt
vindue.
●● Vælg Rediger bogmærke for at redigere
bogmærkedetaljerne.
●● Vælg Føj genv. til starts. for at tilføje bogmærkegenvejen til
inaktivitetsskærmen.
●● Vælg Del link for at sende webadressen for websiden til
andre.
●● Vælg Kopier link-URL for at kopiere webadressen for
websiden.
●● Vælg Slet bogmærke for at slette bogmærket.
●● Vælg Indstil som hjemmeside for at bruge websiden som
din startside for browseren.
Web
70
››Åbne ofte besøgte sider eller seneste oversigt
1 I inaktiv tilstand: Vælg Browser.
2 Vælg → Mest besøgte eller Oversigt.
3 Vælg en webside, der skal åbnes.
Du kan tilføje en webside til bogmærkelisten ved at vælge
stjerneikonet til højre.
Maps
Lær at bruge Google Maps™ til at finde din lokation, søge på
kortet efter gader, byer eller lande samt få retningsanvisninger.
For at modtage bedre GPS-signaler skal du undgå at bruge din
enhed under følgende forhold:
●● mellem bygninger, i tunneller, steder under jorden eller inde i
bygninger
●● i dårligt vejr
●● steder med højspænding eller elektromagnetiske felter
●● i et køretøj med solbeskyttelsesfilm
Du må ikke røre ved eller tildække antenneområdet med
dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPSfunktionen.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land
eller din tjenesteudbyder.
●● Før du bruger placeringstjenester, skal du sikre, at den
trådløse forbindelse er aktiv.
●●
Web
71
››Aktivere placeringstjenester til brug med
Google Maps
Du skal aktivere placeringstjenester for at finde din placering og
søge på kortet.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Placering og sikkerhed.
2 Juster følgende indstillinger for at aktivere
lokationstjenesterne:
Valg
Funktion
Brug trådløse
netværk
Indstiller brug af Wi-Fi til at finde din
placering.
Brug GPSsatellitter
Indstiller brug af GPS-satellitten til at
finde din placering.
››Søge efter en bestemt placering
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Maps.
2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge
OK for at bekræfte.
Kortet vil vise din aktuelle placering.
Tryk på [ ] → Søgning eller vælg Søg i Maps.
3
4 Indtast et søgeord for placeringen, og vælg
.
For at søge efter en placering med stemmen skal du vælge
.
●● For at se en liste over alle resultater af søgningen skal du
vælge .
●● Vælg
eller
for at zoome ind og ud.
●● Tilføj lag til kortet ved at vælge
.
●● Vis din aktuelle placering ved at vælge
.
●●
Web
72
●●
For at skifte til en kompasvisning af kortet, der ændrer
retning, når du bevæger enheden, skal du vælge .
Tilføj en stjerne til placeringen ved at vælge boblen på
placeringsnavnet → .
››Hente anvisninger til en bestemt destination
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Maps.
2 Tryk på [ ] → Rutevejledning.
3 Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
For at indtaste en adresse fra din liste over kontakter eller
for at markere en lokation på kortet skal du vælge →
Kontaktpersoner, Punkt på kortet eller Mine steder.
4 Vælg en rejsemetode (bil, bus eller til fods) og vælg Få
5
rutevejl.
Ruten angives på kortet. Afhængigt af den valgte
rejsemetode vises måske flere ruter. Vælg en rute for at vise
detaljer for din rejse, og vælg for at vise ruten på kortet.
Ønsker du kun at se en enkelt del af ruten, skal du vælge
eller .
Når du er færdig, skal du trykke på [ ] → Ryd kort.
Latitude
Lær at dele din placering med dine venner og få vist venners
placeringer via Google Latitude™.
●● Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land
eller din tjenesteudbyder.
●● Før du bruger placeringstjenester, skal du sikre, at den
trådløse forbindelse er aktiv.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Latitude.
2
Enheden etablerer automatisk forbindelse til Latitude.
Tryk på → Vælg fra Kontaktpersoner eller Tilføj via
e-mailadresse.
Web
73
3 Vælg en ven, eller indtast en e-mail-adresse, og vælg Tilføj
venner.
4 Vælg Ja.
5
Når dine venner accepterer din invitation, kan du dele
placeringer.
Tryk på [ ] → Kortvisn.
Dine venners placeringer er markeret med deres billeder på
kortet.
Places
Lær at søge efter et sted i nærheden.
●● Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land
eller din tjenesteudbyder.
●● Før du bruger placeringstjenester, skal du sikre, at den
trådløse forbindelse er aktiv.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Places.
2 Vælg en kategori.
Din enhed søger efter steder i nærheden af din aktuelle
placering, der er relateret til kategorien.
3 Vælg navnet for en placering for at få vist detaljer.
4 Brug følgende funktioner, når du får vist information:
Vælg Kort for at få vist stedet på kortet.
Vælg Rutevejledning for at få vist ruten til stedet.
Vælg Ring op for at se telefonnummeret til stedet.
Web
74
Navigation
Lær at bruge GPS-navigationssystemet for at finde og vise din
destination med stemmestyring.
●● Navigationskort, din aktuelle placering og andre
navigationsdata kan afvige fra de faktiske oplysninger
på stedet. Du skal altid være opmærksom på vejens
tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke
din kørsel, og overholde alle sikkerhedsadvarsler og al
lovgivning, når du kører.
●● Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land
eller din tjenesteudbyder.
●● Før du bruger placeringstjenester, skal du sikre, at den
trådløse forbindelse er aktiv.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Navigation.
2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge
Godkend.
3 Indtast din destination ved at bruge en af følgende metoder:
Indtal destination: Sig din destination, som f.eks. “Navigér
til destination”.
●● Indtast destination: Indtast din destination med det
virtuelle tastatur.
●● Kontakter: Vælg din destination fra dine kontakters
adresse.
●● Stjernemark. steder: Vælg din destination fra listen over
dine steder med stjerner.
●●
4 Følg skærmvejledningen for at anvende
navigationstjenesten.
Web
75
YouTube
Lær at se og dele videoklip via YouTube.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land
eller din tjenesteudbyder.
››Se videoer
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
YouTube.
2 Vælg et videoklip på listen.
3 Drej enheden til liggende visning.
4 Brug følgende taster til at styre afspilningen:
2
1
Nummer
Funktion
1
Gå til et sted i filen ved at trække i bjælken.
2
Skift skærmens kvalitet.
Web
76
››Uploade videoer
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
YouTube.
2 Tryk på [
] → Upload, og vælg en video. Spring til 8.
Hvis du ønsker at overføre nye videoklip skal du vælge
for at tænde kameraet.
3 Drej enheden mod uret for liggende format.
4 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet.
5 Vælg for at starte optagelsen.
6 Vælg for at stoppe optagelsen.
7 Vælg Gem for at overføre videoen, som du har optaget.
8 Vælg din Google-konto, hvis den er knyttet til YouTube. Du
kan også vælge Tilføj konto, og konfigurere en konto for at
logge på YouTube.
9 Vælg Upload, og vælg derefter en video.
Samsung Apps
Samsung Apps gør det muligt enkelt og let at downloade et
væld af programmer direkte til din enhed. Med et hav af spil,
nyheder, referencer, sociale netværkstjenester, navigation,
sundhedsrelaterede programmer og mere giver Samsung Apps
dig direkte adgang til et kæmpe udvalg af mobile oplevelser.
Din enhed bliver smartere med fuldt optimerede programmer
fra Samsung Apps. Udforsk utrolige programmer og gør dit
mobile liv endnu bedre.
●● Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit land
eller din tjenesteudbyder.
●● Besøg www.samsungapps.com for yderligere
oplysninger.
Web
77
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Samsung Apps.
2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge
land → OK. Læs derefter vilkår og betingelser, og vælg
Accepter.
3 Søg efter, og overfør programmer, som du ønsker.
Play Butik
Du kan hente spil og andre programmer fra Play Butik.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land
eller din tjenesteudbyder.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Play
Butik.
2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge
Accepter.
3 Søg efter en fil, og hent den til enheden. ► s. 34
Web
78
Nyheder og vejr
Lær at få vist vejroplysningerne og læse de seneste nyheder og
andre nyhedsartikler.
››Vise vejrudsigten
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Nyheder
og vejr.
2 Vælg Vejr øverst på skærmen.
Enheden søger efter din aktuelle placering og viser
vejrudsigten.
Du kan skifte placeringen for at få vist vejrudsigten
for andre områder. Tryk på [ ] → Indstillinger →
Indstillinger for vejr, og ryd afkrydsningsfeltet ved siden
af Brug Min placering. Vælg derefter en placering i Angiv
placering.
››Læse nyhedsartikler
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Nyheder
og vejr.
2 Rul til venstre til et nyhedsemne øverst på skærmen.
3 Vælg en artikel for at åbne den.
Hvis du vil tilføje nyhedsemner, skal du trykke på [ ]
→ Indstillinger → Indstillinger for nyheder → Vælg
nyhedsemner.
Web
79
Tilslutningsmulighed
Bluetooth
Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør
det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca.
10 meter uden en fysisk forbindelse.
Det er ikke nødvendigt at arrangere enhederne for at overføre
oplysninger med Bluetooth. Hvis enhederne er inden for
rækkevidde, kan du udveksle oplysninger mellem dem, selv om
de er placerede i forskellige rum.
●● Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller
forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget
via den trådløse Bluetooth-funktion.
●● Sørg altid for, at du deler og modtager data med
enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er
korrekt sikrede. Hvis der er forhindringer mellem
enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
●● Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din
enhed. Det er især enheder, der ikke er testede eller
godkendte af Bluetooth SIG.
››Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Trådløst og netværk → Bluetoothindstillinger.
2 Vælg Bluetooth for at aktivere den trådløse Bluetoothfunktion.
Tilslutningsmulighed
80
››Søge efter og parre med andre Bluetoothenheder
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Trådløst og netværk → Bluetoothindstillinger → Scan enheder.
2 Vælg en enhed.
3 Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion
eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og
vælg OK. Eller vælg Accepter for at få PIN-koden til at passe
mellem din enhed og enheden.
Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PINkode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne. Hvis
parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter
tilgængelige tjenester.
Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfrie sæt til
bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den
anden enhed har en PIN-kode, skal du indtaste den.
››Sende data med den trådløse Bluetoothfunktion
1 Vælg en fil eller et element, som f.eks. en kontakt, notat eller
mediefil fra et passende program eller Mine filer.
2 Vælg en funktion til at sende data via Bluetooth.
Den måde, der vælges en funktion på, afhænger af
datatypen.
3 Søg efter, og par med en Bluetooth-aktiveret enhed.
Tilslutningsmulighed
81
››Modtage data med den trådløse Bluetoothfunktion
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Trådløst og netværk → Bluetoothindstillinger → Registrerbar.
Din enhed er nu synlig for andre Bluetooth-enheder i
120 sekunder.
2 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste PIN-koden for
den trådløse Bluetooth-funktion og vælge OK. Eller vælg
Accepter for at få PIN-koden til at passe mellem din enhed
og enheden.
3 Åbn genvejspanelet, og vælg Accepter for at bekræfte, at
du er villig til at modtage data fra den anden enhed (hvis
nødvendigt).
Modtagne data gemmes i Bluetooth-mappen. Hvis du
modtager en kontakt, gemmes den automatisk i telefonbogen.
››Foretage opkald ved at parre med en telefon
Du kan foretage et opkald med din enhed, når du parrer den
med en Bluetooth-aktiveret telefon.
For at bruge denne funktion skal du først oprette en
kontakt.
1 Aktivér Bluetooth-funktionen på telefonen for at finde og
parre med din enhed.
2 Søg efter kontakter, og foretag opkald med din enhed.
Under opkald kan du foretage opkaldet fra en af de parrede
enheder ved at vælge en enhed i pop-up-vinduet.
Tilslutningsmulighed
82
Wi-Fi
Lær at bruge enhedens trådløse netværk til at aktivere og
oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN), der er
kompatible med IEEE 802.11 b/g/n-standarderne.
Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre
netværksenheder et sted, hvor et adgangspunkt eller trådløst
hotspot er tilgængelig.
Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og
er beregnet til brug i alle europæiske lande. Wi-Fi kan
anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan
ikke anvendes udendørs i Frankrig.
››Aktivere Wi-Fi-funktion
I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Indstillinger
→ Trådløst og netværk → Wi-Fi-indstillinger → Wi-Fi.
Når Wi-Fi-funktionen kører i baggrunden, bruges
batterikraft. For at spare på batteriet bør du kun aktivere
funktionen, når det er nødvendigt.
››Finde og oprette forbindelse til et Wi-Fiadgangspunkt
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Trådløst og netværk → Wi-Fiindstillinger.
Enheden vil automatisk søge efter tilgængelige Wi-Fiadgangspunkter.
2 Vælg et netværk under Wi-Fi-netværk.
3 Indtast en adgangskode for netværket (hvis nødvendigt).
4 Vælg Tilslut.
Tilslutningsmulighed
83
››Tilføje et Wi-Fi-adgangspunkt manuelt
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Trådløst og netværk → Wi-Fiindstillinger → Tilføj Wi-Fi-netværk.
2 Indtast SSID’et for netværket, og vælg sikkerhedstypen.
3 Angiv sikkerhedsindstillingerne afhængigt af den valgte
sikkerhedstype.
4 Vælg Gem.
››Slutte til et Wi-Fi-adgangspunkt ved hjælp af
Wi-Fi Protected-opsætning (WPS)
Ved hjælp af WPS kan du oprette forbindelse til et sikret
netværk. Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fiadgangspunkt med en WPS-knap:
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Trådløst og netværk → Wi-Fiindstillinger.
2 Vælg WPS-knap forbundet.
3 Tryk på WPS-knappen på adgangspunktet inden for
2 minutter.
Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt med en
WPS-PIN-kode:
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Trådløst og netværk → Wi-Fiindstillinger.
2 Vælg et netværk, der er angivet som sikret med WEP, og
vælg WPS PIN-kode.
3 På adgangspunktet skal du indtaste PIN-koden og trykke på
startknappen.
Tilslutningsmulighed
84
AllShare
Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance),
der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-aktiverede
enheder i dit hjem via Wi-Fi.
Du skal først aktivere funktionen Wi-Fi og tilføje en Wi-Fi-profil.
► s. 83
●● Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
●● Visse filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger
af, hvorledes de er kodet.
››Tilpasse DLNA-indstillinger for deling af
mediefiler
Du skal aktivere mediedeling for at gøre det muligt for andre
DLNA-aktiverede enheder at få adgang til mediefiler på din
enhed.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger AllShare.
2 Tryk på [ ] → Indstillinger.
3 Sådan justerer du følgende indstillinger for at tilpasse DLNAfunktionen:
Valg
Funktion
Enhedsnavn
Indtast et navn for din enhed som en
medieserver.
Del video
Aktiverer videodeling med andre DLNAaktiverede enheder.
Del billede
Aktiverer billeddeling med andre DLNAaktiverede enheder.
Del lyd
Aktiverer musikdeling med andre DLNAaktiverede enheder.
Tilslutningsmulighed
85
Valg
Funktion
Upload fra
andre enheder
Indstiller, om overførsel fra andre
enheder skal accepteres eller ej.
Standardhukommelse
Vælger standardhukommelsen for
lagring af overførte mediefiler.
››Afspille dine filer på en anden DLNA-aktiveret
enhed
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger AllShare.
2 Vælg Min enhed.
3 Vælg en mediekategori og en fil.
4 Vælg en afspiller – den, der skal afspille mediefilen.
Afspilningen begynder på den valgte afspiller.
5 Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.
Afspilning kan blive gemt i bufferen afhængigt af
netværksforbindelsen og den tilsluttede server.
››Afspille filer på en enhed på den anden enhed
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger AllShare.
2 Vælg Ekstern enhed.
Din enhed søger automatisk efter DLNA-aktiverede enheder.
3 Vælg en enhed som medieserver – den, der indeholder
mediefiler.
4 Vælg en mediekategori og en fil.
5 Vælg en afspiller – den, der skal afspille mediefilen.
Afspilningen begynder på den valgte afspiller.
6 Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.
Tilslutningsmulighed
86
Samsung Smart View
Lær, hvordan du bruger din enhed som fjernbetjening til dit
Samsung smart TV ved at tilslutte den via Wi-Fi.
Denne funktion er kun tilgængelig på tv, der understøtter
trådløse fjernbetjeninger.
1 Slut din enhed og et Samsung Smart TV til samme Wi-Fiadgangspunkt.
2 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Samsung Smart View.
3 Vælg dit tv på listen.
Hvis du ikke kan finde dit tv, skal du vælge Refresh for at
opdatere listen.
4 Vælg OK, når der vises en alarmmeddelelse.
5 Vælg Indstill. for at justere indstillingerne for
fjernbetjeningen.
Valg
Funktion
Berøringsfølsomhed
venstre/højre
Justerer følsomheden for rulning til
venstre eller højre på berøringsskærmen.
Berøringsfølsomhed
op/ned
Justerer følsomheden for rulning til op
eller ned på berøringsskærmen.
Tv/BD-model - Vælg din region for tv’et og Blu-rayregion
disksystemet.
6 Vælg TV Remote for at styre tv’et, eller vælg Game Remote
for at styre spil.
Tilslutningsmulighed
87
Pc-forbindelser
Lær at forbinde enheden til en computer med et USB-kabel
i forskellige USB-forbindelsestilstande. Hvis du forbinder
enheden til en computer, kan du synkronisere filer med
Windows Media Player, overføre data direkte til og fra din enhed
og bruge Samsung Kies-programmet.
››Slutte til Samsung Kies
Sørg for, at Samsung Kies er installeret på din pc. Du kan
downloade programmet fra Samsungs hjemmeside
(www.samsung.com/kies).
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Trådløst og netværk → USB-indstillinger
→ Samsung Kies.
2 Tryk på tasten Hjem for at vende tilbage til den inaktive
skærm.
3 Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i
computeren.
4 Dobbeltklik på ikonet Samsung Kies på din pc for at starte
Samsung Kies.
5 Overfør eller synkroniser mobile data, som f.eks. kontakter,
kalendere, musik eller fotos, mellem Samsung Kies og din
enhed.
Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung Kies.
Tilslutningsmulighed
88
››Synkronisere med Windows Media Player
Sørg for, at Windows Media Player er installeret på din computer.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Trådløst og netværk → USB-indstillinger
→ Medieafspiller.
2 Tryk på tasten Hjem for at vende tilbage til den inaktive
skærm.
3 Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i en
computer med Windows Media Player installeret.
Når der er oprettet forbindelse, vises et pop-up-vindue på
computeren.
4 Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
5 Rediger eller indtast enhedens navn i pop-up-vinduet (hvis
nødvendigt).
6 Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
7 Start synkroniseringen.
››Tilslutte som masselagringsenhed
Du kan forbinde din enhed til en computer som en flytbar disk
og få adgang til filmappen. Hvis du isætter et hukommelseskort
i enheden, kan du også åbne filmappen på hukommelseskortet
ved at bruge enheden som en hukommelseskortlæser.
Hukommelseskortets filmappe vil blive vist som en flytbar
disk, adskilt fra den interne hukommelse.
1 Hvis du ønsker at overføre filer fra eller til et
hukommelseskort, skal du sætte et hukommelseskort i
enheden.
2 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Trådløst og netværk → USB-indstillinger
→ Lagringsmedie.
Tilslutningsmulighed
89
3 Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i
computeren.
4 Når der er oprettet forbindelse, vælger du Slå USBlagringen til → OK.
5 Åbn mappen for at vise filerne.
6 Kopier filer fra computeren til enheden eller
hukommelseskortet.
7 Når du er færdig, skal du vælge Slå USB-lagring fra.
For at afbryde forbindelsen mellem enhed og pc skal du
klikke på USB-enhedsikonet på proceslinjen i Windows og
klikke på indstillingen for at fjerne masselagringsenheden
på en sikker måde. Fjern dernæst USB-kablet fra
computeren. Ellers kan du miste data, der er gemt på
hukommelseskortet eller ødelægge hukommelseskortet.
VPN-forbindelser
Du kan oprette virtuelle private netværk (VPN) og oprette
forbindelse til dine private netværk på en sikker måde via et
offentligt netværk, f.eks. internettet.
Din enhed bør allerede være konfigureret med
internetadgang. Hvis du har problemer med at få adgang
til internettet, skal du redigere forbindelser. Hvis du ikke er
sikker på de forbindelsesoplysninger, du indtaster, skal du
spørge din tjenesteudbyder.
››Konfigurere VPN-forbindelser
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Trådløst og netværk → VPN-indstillinger
→ Tilføj VPN.
2 Vælg en VPN-type.
Tilslutningsmulighed
90
3 Tilpas forbindelsesoplysningerne.
Tilgængelige muligheder kan være forskellige, afhængigt
af VPN-typen.
Valg
Funktion
VPN-navn
Indtast et navn på VPN-serveren.
Indstil VPNserver
Indtast IP-adressen på VPN-serveren.
Aktiver
Kryptering
Indstiller kryptering af VPN-serveren.
Indstil IPsec
forhåndsdelt
nøgle
Indtast en foruddelt nøgle.
Aktiver L2TPhemmelighed
Indstiller brug af L2TP-hemmelig
adgangskode.
Indstil L2TPhemmelighed
Indtast L2TP-hemmelig adgangskode.
Vælger et brugercertifikat, som VPNIndstil
serveren bruger til at identificere dig.
brugercertifikat Du kan importere certifikater fra VPNserveren eller hente dem fra nettet.
Indstil CAcertifikat
Vælger en certifikatmyndighed
(CA), som VPN-serveren bruger til at
identificere dig. Du kan importere
certifikater fra VPN-serveren eller hente
dem fra nettet.
DNSsøgedomæner
Indtast domænenavneserverens (DNS)
adresse.
4 Når du er færdig, skal du trykke på [
Tilslutningsmulighed
91
] → Gem.
››Oprette forbindelse til et privat netværk
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger → Trådløst og netværk → VPN-indstillinger.
2 Vælg et privat netværk.
3 Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg herefter
Forbind.
Tilslutningsmulighed
92
Værktøjer
Ur
Lær at indstille og kontrollere alarmer og verdensure. Du kan
også bruge stopuret og nedtællingstimeren.
››Indstille en ny alarm
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Ur →
Alarm.
2 Vælg Opret alarm, eller tryk på [ ] → Opret.
3 Indstil detaljer for alarm.
4 Marker afkrydsningsfeltet ved siden af Smart alarm for at
aktivere simulerede naturlyde på alarmskærmen inden den
primære alarm.
5 Når du er færdig, skal du vælge Gem.
››Stoppe en alarm
Når alarmen aktiveres, skal du:
●● Trække
uden for den store cirkel for at stoppe alarmen.
●● Trække
til venstre for at gentage alarmen efter en angivet
varighed.
››Slette en alarm
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Ur →
Alarm.
2 Tryk på [ ] → Slet.
3 Vælg de alarmer, der skal slettes.
4 Vælg Slet.
Værktøjer
93
››Oprette et verdensur
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Ur →
Verdensur.
2 Vælg Tilføj by, eller tryk på [ ] → Tilføj.
3 Indtast et bynavn, eller vælg et fra listen over byer.
Vælg
for at vælge en by i visningen af verdenskortet.
4 For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-3.
Hvis du vil bruge sommertid på urene, skal du trykke og
holde på et ur og vælge Indstillinger for sommertid.
››Bruge stopuret
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Ur →
Stopur.
2 Vælg Start for at starte stopuret.
3 Vælg Omgang for at optage omgangstider.
4 Når du er færdig, skal du vælge Stop.
5 Vælg Nulstil for at rydde optagne tider.
››Bruge nedtællingstimeren
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Ur →
Timer.
2 Indstil længden af tiden for at tælle ned.
3 Vælg Start for at starte nedtællingen.
Du kan nu bruge andre funktioner, mens timeren tæller ned
i baggrunden. Tryk på tasten Hjem eller [ ], og åbn et andet
program.
4 Når timeren udløber, skal du trække
cirkel.
Værktøjer
94
uden for den store
Lommeregner
Lær at udføre matematiske beregninger direkte på enheden
som på en almindelig håndholdt eller skrivebordslommeregner.
››Udføre beregningen
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Lommeregner.
2 Brug de taster, der svarer til lommeregnerskærmen for at
udføre grundlæggende matematiske beregninger.
Roter enheden mod uret til liggende visning for at se
og bruge den videnskabelige lommeregner. Hvis du
deaktiverer den automatisk rotation, skal du trykke på
[ ] → Videnskabelig lommeregner.
››Vise beregningsoversigten
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Lommeregner.
2 Udfør beregningen.
3 Vælg for at lukke lommeregnertastaturet.
Beregningsoversigten vises.
4 Hvis du vil rydde oversigten, skal du trykke på [
oversigt.
] → Ryd
Downloads
Lær at styre logger over filer, du har downloadet fra internettet.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Downloads.
2 Vælg en downloadmappe.
3 Åbn en downloadet fil ved at vælge loggen.
Slet en log ved at markere afkrydsningsfeltet og derefter
vælge Slet.
Værktøjer
95
Søg
Du kan søge efter programmer og filer i enheden og specifikke
data på nettet.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Søg.
2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du
indstille, om du vil vise søgeoversigten for din Google-konto
eller ej.
3 Indtast et bogstav eller ord for de data, du søger efter.
4 Vælg emnenavnet, som du vil have vist.
Kies air
Med Kies air kan du slutte din enhed til en anden enhed via
Wi-Fi. Fra en browser kan du vise og styre mediefiler, kontakter,
meddelelser og alle andre data, der er gemt på din enhed.
››Tilpasse indstillinger for Kies air
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Kies air.
2 Tryk på [ ] → Indstillinger.
3 Ret følgende valg:
Valg
Funktion
Enhedsnavn
Viser eller redigerer din enheds
navn.
Indstiller modtagelse af
Adgangsanmodning godkendelsesanmodninger fra
andre enheder, der bruger Kies air.
Aktiver synlighed
Indstiller enheden til at være synlig
for andre enheder.
Timeout
Vælger længden på den
tid, enheden venter, inden
forbindelsen afsluttes.
Værktøjer
96
Valg
Funktion
Lås indhold
Vælg de datatyper, der ikke skal
vises på andre enheder.
Nulstil indstillinger
Nulstiller dine indstillinger til
fabriksstandardværdierne.
››Slutte din enhed til en anden enhed via Wi-Fi
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Kies air
→ Start.
2 Indtast den webadresse, der vises af Kies air i browseren på
din pc.
3 Vælg Tillad (hvis det er nødvendigt).
Efter tilslutning kan du se din enheds data på den anden
enhed.
4 Tryk på Stop for at afslutte forbindelsen.
Mine filer
Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder,
videoklip, musik, lydklip og andre filtyper, der er gemt på din
enhed og på dit hukommelseskort.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Mine
filer.
2 Vælg en mappe.
Vælg Op for at gå et niveau op i filmappen.
●● Returner til startbiblioteket ved at vælge Startside.
●●
Værktøjer
97
3 Vælg en fil, der skal åbnes.
I en mappe trykker du på [ ] for at bruge følgende
muligheder:
●● Vælg Del for at sende en fil til andre.
●● For at oprette en ny mappe skal du vælge Opret mappe.
●● Vælg Slet for at slette filer eller mapper.
●● Vælg Vis som for at skifte til visningstilstanden.
●● Vælg Vis efter for at sortere filer eller mapper.
●● Brug yderligere funktioner til brug med en fil, f.eks. flytte,
kopiere eller omdøbe, skal du vælge Mere.
Quickoffice
Lær at vise Word-, Excel-, PowerPoint- og PDF-filer på din enhed
eller hukommelseskort.
››Åbne et Quickoffice-dokument
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Quickoffice.
2 Hvis du starter dette program for første gang, kan du
registrere dig som onlinebruger, eller du kan springe
registreringen over.
3 Vælg et Quickoffice-program.
4 Vælg SD-kort → en dokumentfil.
For at oprette og redigere Word-, Excel- og PowerPointfiler skal du oprette et Quickoffice-konto og købe en
licens.
Værktøjer
98
››Opdatere Quickoffice
Du kan downloade programopdateringer, nye Quickofficeprodukter eller specialtilbud.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Quickoffice.
2 Vælg OPDATER.
››Håndtere dokumenter online
Du kan downloade programopdateringer, nye Quickofficeprodukter eller specialtilbud.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Quickoffice.
Vælg Konti → en tjeneste.
2
3 Vælg Fortsæt (hvis det er nødvendigt).
4 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for at åbne din
konto, og vælg dernæst OK.
5 Vis og håndter dine dokumenter på serveren som ønsket.
Jobliste
Med joblisten kan du få vist aktuelt kørende programmer,
programmernes pakkede størrelse, hukommelsesoplysninger
samt overvåge RAM-hukommelsen.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger Jobliste.
2 Brug følgende funktioner:
●●
Aktive programmer: Få vist listen over alle åbne
programmer på din enhed.
Værktøjer
99
Downloadet: Viser den samlede mængde hukommelse,
der bruges til programmer på enhed.
●● RAM: Kontrollerer og administrerer RAM-hukommelsen
for enheden.
●● Lagring: Få vist brugt og tilgængelig hukommelse på din
enhed og hukommelseskortet.
●● Hjælp: Få vist hjælpeoplysninger om forlænget
batterilevetid og RAM-håndtering.
●●
Stemmesøgning
Lær at bruge stemmekommandofunktionen til at søge efter
placeringer og oplysninger efter stemme.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land
eller din tjenesteudbyder.
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Stemmesøgning.
2 Vælg Tal nu (hvis nødvendigt).
3 Sig en kommando ind i mikrofonen.
4 Vælg navnet på det element, du vil åbne (hvis det er
nødvendigt).
Værktøjer
100
Indstillinger
Gå til menuen Indstillinger
1 I inaktiv tilstand åbner du programlisten og vælger
Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.
Trådløst og netværk
Skift indstilling for de trådløse netværksforbindelser.
››Flytilstand
Deaktiver alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan kun
bruge ikke-netværksbaserede tjenester.
››Wi-Fi-indstillinger
Wi-Fi: Slår Wi-Fi-funktionen til eller fra. ► s. 83
Netværksbesked: Indstiller enheden til at give dig besked,
når der er et tilgængeligt åbent netværk.
●● WPS-knap forbundet: Slut til et Wi-Fi-adgangspunkt ved
hjælp af en knap til Wi-Fi Protected-opsætning (WPS).
●● Tilføj Wi-Fi-netværk: Tilføjer Wi-Fi-adgangspunkter manuelt.
●●
●●
››Bluetooth-indstillinger
Bluetooth: Slår den trådløse Bluetooth-funktion til eller fra.
► s. 80
●● Enhedsnavn: Indstiller et Bluetooth-navn til din enhed.
●● Registrerbar: Indstiller din enhed til at være synlig for andre
Bluetooth-enheder.
●● Scan enheder: Søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder.
●●
Indstillinger
101
››USB-indstillinger
Aktiverer forskellige USB-forbindelsestilstande, når du slutter
enheden til en computer. ► s. 88
››VPN-indstillinger
Konfigurerer og opretter forbindelse til VPN’er (Virtual Private
Networks). ► s. 90
Lyd
Skifter indstillingerne for forskellige lyde på din enhed.
●● Lydløs tilstand: Aktiverer den lydløse tilstand, så alle lyde
undtagen medielyde og alarmringetoner slås fra.
●● Vibration: Indstiller, om enheden skal vibrere til forskellige
begivenheder.
●● Lydstyrke: Justerer lydstyrken for medielyde, alarmringetoner,
systemlyde og ringetoner for beskeder.
●● Ringetone for beskeder: Vælger en ringetone, der kan
informere dig ved hændelser, f.eks. indgående meddelelser
og kalenderbegivenheder.
●● Valg kan høres: Indstiller enheden til at give lyd, når du
vælger et program eller en funktion.
●● Lyd for skærmlås: Indstiller enheden til at give lyd, når du
låser eller låser den berøringsfølsomme skærm op.
Skærm
Skifter indstillinger for skærmen.
●● Baggrunde:
-- Startskærm:
Baggrund: Vælger et baggrundsbillede for den inaktive
skærm.
-- Lås skærm:
Baggrund: Vælger et billede til visning, når skærmen er låst.
Indstillinger
102
Position for ur: Vælger placeringen til uret på låseskærmen.
Denne funktion er ikke tilgængelig, når du aktiverer
skærmlåsningsfunktionen.
●● Typografi: Skifter skrifttype for den tekst, der vises på
skærmen. Du kan downloade skrifttyper fra Play Butik ved at
vælge Hent skrifttyper online.
●● Lysstyrke: Indstiller skærmens lysstyrke.
●● Rotér skærm automatisk: Indstil, om du vil rotere indholdet
automatisk eller ej, når enheden roteres.
●● Animation: Indstiller enheden til at vise en animation, når du
skifter mellem forskellige vinduer.
●● Skærm-time-out: Indstiller varigheden for, hvor lang tid
enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
●● Gyroskopkalibrering: Kalibrerer gyroskopet, så enheden
genkender rotation korrekt.
●● Anbring enheden på en stabil overflade under
kalibrering. Kalibreringsprocessen kan mislykkes, hvis
enheden vibrerer eller bevæges under kalibreringen.
●● Kalibrer gyroskopet, når drejende eller panorerende
bevægelser eller bevægelsesaktiverede spil viser afdrift
eller utilsigtede flytninger.
Placering og sikkerhed
Skift indstillinger for sikring af enheden og GPS-funktionalitet.
●● Brug trådløse netværk: Indstiller brug af Wi-Fi-funktionen til
at finde din placering.
●● Brug GPS-satellitter: Indstiller brug af GPS-satellitten til at
finde din placering.
Indstillinger
103
Indstil skærmlås: Indstiller sikkerhedskoden for oplåsning.
Når du har indstillet din sikkerhedskode, skifter denne
funktion til Skift skærmlås.
-- Ingen: Deaktiverer skærmlåsen.
-- Mønster: Indstiller et oplåsningsmønster til at låse op for
skærmen.
-- PIN-kode: Indstiller en PIN-kode (numerisk) til at låse
skærmen op.
-- Adgangskode: Indstiller en adgangskode (alfanumerisk) til
at låse skærmen op.
-- Ansigtsgenkendelse: Indstil lås for ansigtsgenkendelse.
●● Synlige adgangskoder: Indstiller enheden til at vise din
adgangskode, når du indtaster den.
●● Vælg enhedsadministratorer: Få vist enhedsadministratorer,
der er installeret på din enhed. Du kan aktivere
enhedsadministratorer for at anvende nye politikker for din
enhed.
●● Brug sikre legitimationsoplysninger: Bruger certifikater og
legitimation for at sikre sikker brug af forskellige programmer.
●● Installer fra SD-kort: Installerer krypterede certifikater, der er
gemt på hukommelseskortet.
●● Indstil adgangskode: Opretter og bekræfter en
adgangskode for at få adgang til legitimation.
●● Ryd lager: Sletter indholdet af legitimation fra enheden og
nulstiller adgangskoden.
●●
Programmer
Du kan ændre indstillingerne for håndteringen af installerede
programmer.
●● Ukendte kilder: Vælg denne funktion for at downloade
programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke
vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer
fra Play Butik.
●● Administrer programmer: Her kan du få adgang til
oversigten over de programmer, der er installeret på enheden,
og kontrollere programinformationerne.
Indstillinger
104
Kørende tjenester: Få vist de tjenester, du bruger, og få
adgang til dem, så de kan håndteres.
●● Hukommelsesforbrug: Viser tilgængelig hukommelse og
den hukommelse, der bruges af programmer på enheden.
●● Batteriforbrug: Viser den mængde strøm, der forbruges af
enheden.
●● Udvikling:
-- USB-fejlsøgning: Vælg denne funktion for at forbinde
din enhed til en computer via et USB-kabel. Dette er med
programudvikling for øje.
-- Forbliv vågen: Indstiller enhedens skærm til at forblive
tændt, når batteriet oplades.
-- Tillad falske positioner: Tillader, at der sendes falske
placeringer og serviceinformationer til en Location
Manager-tjeneste med henblik på test. Dette er med
programudvikling for øje.
●● Samsung Apps: Indstilles for at modtage underretninger om
nye programmer fra Samsung Apps.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land
eller din tjenesteudbyder.
●●
Konti og synkronisering
Skifter indstillinger for den automatiske synkroniseringsfunktion
eller håndterer konti for synkronisering.
●● Baggrundsdata: Vælg denne indstilling for at bruge
funktionen til automatisk synkronisering. Den automatiske
synkronisering vil være aktiv i baggrunden uden at åbne
programmer og synkronisere data.
●● Auto-synkroniser: Indstiller enheden til automatisk at
synkronisere kontakter, kalender og e-mail-data.
Indstillinger
105
Beskyttelse
Skifter indstillingerne for styring af dine indstillinger og data.
●● Sikkerhedskop. mine data: Sikkerhedskopierer din enheds
indstillinger til Google-serveren.
●● Gendan automatisk: Indstiller enheden til at gendanne
programdata, du har lavet sikkerhedskopiering af, når de
installeres på din enhed.
●● Nulstil til fabriksstandard: Nulstil dine indstillinger til
fabriksstandardværdierne og sletter alle dine data.
Lagring
Kontrollerer hukommelsesinformationerne for
hukommelseskort og din enhed og formaterer enhedens USBlager eller et hukommelseskort.
Formatering af et hukommelseskort vil slette alle data på
hukommelseskortet permanent.
Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er
mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet
og standardapplikationerne optager en del af
hukommelsen.
Sprog og tastatur
Skifter indstillinger for tekstindtastning.
››Vælg sprog
Vælger det sprog, der skal vises på skærmen for alle menuer og
programmer.
››Vælg indtastningsmetode
Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.
Indstillinger
106
››Samsung tastatur
Typer af stående tastatur: Vælg standard
indtastningsmetoden, f.eks. QWERTY-tastatur, traditionelt
tastatur eller tilstanden håndskrift.
●● Indtastningssprog: Vælg sprog til tekstindtastning.
Du kan ikke indtaste tekst på visse sprog. For at indtaste
tekst skal du ændre indtastningssproget til et af de
understøttede sprog.
●●
XT9: Aktiverer XT9-tilstand for at indtaste tekst ved hjælp af
tilstanden Prædikativ indtastning.
●● Avancerede XT9-indstillinger: Aktiverer de avancerede
funktioner i XT9-tilstanden, som f.eks. automatisk afslutning,
automatisk rettelse eller automatisk erstatning og opretter din
egen ordliste.
●● Tastaturtrækning: Aktiverer eller deaktiverer
tastaturtrækningsfunktionen til tekstindtastningstilstanden.
Du kan skifte mellem indtastningstilstandene ved at rulle til
venstre eller højre på tastaturet.
●● Automatisk stort begyndelsesbogstav: Indstiller enheden
til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det
optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum,
spørgsmålstegn eller udråbstegn.
●● Indstillinger for håndskrift: Tilpasser genkendelsestiden i
tilstanden Håndskrift.
●● Stemmeinput: Aktiverer funktionen for stemmeinput for at
indtaste tekst via stemme på Samsung tastaturet.
●● Automatisk punktum: Indstiller enheden til at indsætte et
punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
●● Selvstudium: Lær at indtaste tekst med Samsung tastaturet.
●●
Stemmeinput og -output
Skifter indstillingerne for stemmegenkendelses- og tekst-til-talefunktionen.
Indstillinger
107
››Indstillinger for stemmegenkendelse
Sprog: Vælger et sprog for Google stemmegenkendelse.
Beskyttet søgning: Indstiller enheden til at filtrere særlig
tekst og/eller særlige billeder fra stemmesøgeresultater.
●● Bloker krænkende ord: Skjul stødende ord, som din enhed
har genkendt fra stemmesøgeresultater.
●●
●●
››Indstillinger for tekst-til-tale
Lyt til et eksempel: Som eksempel kan du lytte til den talte
tekst.
●● Brug altid mine indstillinger: Indstiller brug af den
talehastighed og de sprogindstillinger, der angives via de
indstillinger, der er gemt i programmer.
●● Standardmotor: Indstiller motoren til talesyntese til at blive
brugt for talt tekst.
●● Installer stemmedata: Du kan downloade og installere
stemmedata til tekst-til-tale-funktionen.
●● Talehastighed: Du kan vælge en hastighed for tekst-til-talefunktionen.
●● Sprog: Du kan også vælge et sprog for tekst-til-talefunktionen.
●● Motorer: Viser tekst-til-tale-motorerne på din enhed.
●●
Tilgængelighed
Skifter indstillingerne for tilgængelighedsfunktioner.
●● Tilgængelighed: Aktiverer et feedbackprogram, som du har
downloadet, som f.eks. Talkback eller Kickback, som giver
stemme-, melodi- eller vibrationsfeedback.
●● Tilgængelighedstjenester: Vælger et
tilgængelighedsprogram, der skal bruges.
●● Skriftstørrelse: Ændrer skriftstørrelsen til oprettelse eller
visning af elementer i programmer.
●● Monolyd: Aktiverer monolyd, når du lytter til lyd med én
øreprop.
Indstillinger
108
●●
Tilgængelighedsgenvej: Føjer en genvej til indstillinger for
Tilgængelighed på den hurtigmenu, der vises, når du holder
[ ] nede.
Dato og klokkeslæt
Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at
kontrollere, hvordan klokkeslæt og dato vises på enheden.
Hvis batteriet bliver totalt afladet, eller hvis det fjernes fra
enheden, nulstilles klokkeslæt og dato.
Indstil dato: Indstiller den aktuelle dato manuelt.
Vælg tidszone: Indstiller din lokale tidszone.
●● Indstil tid: Indstiller den aktuelle tid manuelt.
●● Brug 24-timersformat: Indstiller tiden til visning i 24-timersformat.
●● Vælg datoformat: Vælger et datoformat.
●●
●●
Om enheden
Gå til informationer om din enhed, kontroller enhedens status,
og opdater enhedssystemet.
Indstillinger
109
Fejlsøgning
Din enhed viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser
Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller
dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
●● Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
●●
Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt
eller ukorrekt
Hvis din enhed har en berøringsfølsom skærm, eller skærmen
ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:
●● Fjern en eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme
skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende
dine indtastninger og anbefales ikke til enheder med
berøringsfølsomme skærme.
●● Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den
berøringsfølsomme skærm.
●● Genstart enheden for at fjerne alle midlertidige softwarefejl.
●● Sørg for, at enhedens software er opgraderet til den seneste
version.
●● Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt,
skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.
Din enhed fryser eller har alvorlige fejl
Hvis enheden fryser eller bliver meget langsom, skal du
muligvis lukke programmerne eller nulstille enheden for at få
funktionaliteten tilbage. Hvis din enhed fryser, og ikke svarer,
skal du trykke [ ] ind og holde den inde 8-10 sekunder, og slip.
Enheden vil automatisk genstarte.
Hvis dette ikke løser problemet, skal du udføre en nulstilling
til fabriksstandard. I inaktiv tilstand åbner du programlisten
og vælger Indstillinger → Beskyttelse → Nulstil til
fabriksstandard → Nulstil telefon → Slet alt.
Fejlsøgning
110
Enheden bipper, og batteriikonet er tomt
Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller udskift det, så du
kan fortsætte med at bruge enheden.
Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukker
Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af
med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
●● Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle
batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises
til de lokale forordninger med anvisninger om korrekt
bortskaffelse).
●●
Enheden bliver varm
Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger
programmer på din enhed i længere tid, kan den føles varm.
Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller
ydeevne.
Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet
Din Samsung-mobilenhed skal have tilstrækkelig
tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene
kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du
starter kameraet, skal du prøve følgende:
●● Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt
opladet.
●● Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer
eller slette filer fra din enhed.
●● Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med
kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du
kontakte et af Samsungs servicecentre.
Fejlsøgning
111
Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres
FM-radiofunktionen på din Samsung-mobilenhed anvender
høretelefonkablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være
i stand til at modtage radiostationerne uden tilsluttede
høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du første sikre dig,
at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og
gem tilgængelige radiostationer.
Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført
disse trin, skal du prøve at få adgang til den ønskede station
med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med
en anden modtager, har din enhed muligvis brug for service.
Kontakt et af Samsungs servicecentre.
Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler
Nogle musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din Samsungmobilenhed af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser,
når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:
●● Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer
eller slette filer på din enhed.
●● Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights
Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre dig, at
du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
●● Kontrollér, at din enhed understøtter filtypen.
Fejlsøgning
112
Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed
Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på
din enhed.
●● Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på
den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er
nødvendigt.
●● Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er
inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).
●●
Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af
Samsungs servicecentre.
Der etableres ikke en forbindelse, når du forbinder
enheden til en computer
Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din
enhed.
●● Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og
opdateret på din pc.
●●
Fejlsøgning
113
Sikkerhedsforskrifter
For at hindre skader på dig selv, andre eller enheden bør du læse følgende
informationer, før du tager enheden i brug.
Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion
Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse
stikkontakter
Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren
må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen
Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges
Brug ikke enheden under opladning, og rør ikke ved den med våde
hænder
Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes
Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød
Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af
producenten
Brug ikke enheden, når det er tordenvejr
Der kan opstå funktionsfejl, og risikoen for, at du får elektrisk stød, øges.
Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (LiIon)
Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse
af dine Li-Ion-batterier.
Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt
• Brug kun batterier og opladere, der er godkendte af Samsung, og som
passer til enheden. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig
personskade og ødelægge enheden.
• Batteriet og enheden må ikke brændes. Følg de lokale regler ved
bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.
• Placer aldrig batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende apparater
eller apparatur, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan
eksplodere, hvis de bliver for varme.
Sikkerhedsforskrifter
114
• Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke
udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.
Beskyt enheden, batteriet og opladeren fra beskadigelse
• Undgå, at enheden og batteriet udsættes for meget høje eller meget lave
temperaturer.
• Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af enheden og reducere
opladningsevne og levetid for enheden og batteriet.
• Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse
mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller
permanent skade på batteriet.
• Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.
Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser,
når du bruger din enhed i områder med restriktioner
Sluk for enheden, hvis det det påbudt
Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt
område.
Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske enheder
De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din enhed
kan interferere med andre elektroniske enheder.
Anvend ikke din enhed i nærheden af en pacemaker
• Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 centimeter fra en
pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakeren.
• Hvis du er nødt til bruge din enhed i nærheden af en pacemaker, skal du
holde den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.
• For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din
enhed på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.
Anvend ikke din enhed på et hospital eller i nærheden af medicinsk
udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens
Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af
udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.
Sikkerhedsforskrifter
115
Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for
flere oplysninger om radiofrekvens
Visse høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din enhed.
Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.
Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare
• Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
• I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser,
instruktioner og skiltning.
• Du må ikke bruge enheden, mens du tanker, f.eks. på servicestationer eller
i nærheden af brændstof eller kemikalier. Du må heller ikke bruge den i
områder, hvor sprængning kan forekomme.
• Brændbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares
eller transporteres i samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør.
Sluk for din enhed, hvis du befinder dig i en flyvemaskine
Det er ulovligt at bruge enheden på en flyvemaskine. Din enhed kan interferere
med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.
Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens
fra din enhed
Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed. Kontakt
producenten for mere information.
Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et
køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og
bestemmelser
Under kørsel er dit hovedansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din
enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres
sikkerhed skal du bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:
• Brug håndfrit udstyr.
• Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til
opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du
opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
Sikkerhedsforskrifter
116
Korrekt pleje og brug af din enhed
Hold enheden tør
• Fugt og alle former for væsker kan beskadige enhedens dele eller
elektroniske kredsløb.
• Lad være med at tænde for enheden, hvis den er våd. Hvis enheden allerede
er tændt, skal du slukke den og straks tage batteriet ud (hvis du ikke kan
slukke for enheden, eller batteriet ikke kan tages ud, kan du lade den være,
som den er). Tør derefter enheden af med et håndklæde, og indlever den til
et servicecenter.
• Væske vil ændre farven på det mærkat inde i enheden, der indikerer
eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt
skyldes, at enheden har været våd.
Enheden må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte
omgivelser
Støv og snavs kan få din enhed til at gå i stykker.
Læg ikke din enhed på hældende flader
Hvis din enhed falder ned, kan den gå i stykker.
Enheden må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din
enhed mellem -20° C og 50° C
• Din enhed kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den
indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
• Enheden må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis
den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
• Opbevar batteriet mellem 0° C og 40° C.
Opbevar ikke din enhed sammen med metalgenstande som f.eks.
mønter, nøgler og halskæder
• Din enhed kan blive deform eller gå i stykker.
• Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der
opstå brand.
Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter
• Din enhed vil måske ikke kunne fungere, eller batteriet kan blive afladet pga.
eksponeringen fra magnetfelter.
• Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding
pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
• Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke enheden komme
i kontakt med magnetfelter i længere tid.
Sikkerhedsforskrifter
117
Enheden må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner,
mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere
• Batteriet kan lække.
• Din enhed kan blive overophedet og forårsage brand.
Du må ikke tabe din enhed, og den må ikke udsættes for stød
• Skærmen på din enhed kan blive ødelagt.
• Hvis din enhed bliver bøjet eller deform, kan din enhed blive beskadiget,
eller der kan være dele, der ikke fungerer.
Undlad at bruge din enhed eller dine programmer i et stykke tid,
hvis enheden er overophedet
Hvis din hud udsættes for en overophedet enhed i længere tid, kan det
medføre lettere symptomer på forbrænding, såsom røde pletter og
pigmentering.
Hvis enheden har kamerablitz eller –lys, må du ikke bruge blitzen
tæt på personers eller kæledyrs øjne
Hvis en blitz eller et kameralys udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen
midlertidigt, eller øjnene kan tage skade.
Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys
• Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå
at holde skærmen for tæt på øjnene.
• Der kan opstå kramper eller bevidsthedstab, når du udsætter dig selv for
blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil i længere
tid. Hold straks op med at bruge enheden, hvis du føler nogen form for
ubehag.
Nedsæt risikoen for skader på grund af gentagne bevægelser
Når du gentagne gange udfører den samme handling, som f.eks. at trykke på
taster, skrive bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille
spil, kan du opleve sporadiske gener i hænder, nakke, skuldre eller andre dele
af kroppen. Når du bruger din enhed i længere tid, skal du holde den afslappet,
trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du bliver ved med at
opleve gener under eller efter sådant brug, skal du holde op og opsøge læge.
Opnå maksimal levetid på batteri og oplader
• Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte
batteriets levetid.
• Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
• Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke benyttes.
• Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.
Sikkerhedsforskrifter
118
Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er
godkendt af producenten
• Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din enheds levetid
blive forkortet, eller også fungerer enheden måske ikke.
• Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der
anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.
Du må ikke bide i eller sutte på enheden eller batteriet
• Hvis du gør dette, kan enheden gå i stykker eller forårsage eksplosion.
• Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger enheden
korrekt.
Stik ikke enheden, eller det tilbehør, der fulgte med enheden, i ører,
øjne eller mund
Gør du det, kan det medføre kvælning eller alvorlige skader.
Når du taler i enheden:
• Tal direkte ind i mikrofonen.
• Rør ikke ved enhedens interne antenne. Hvis du gør det, kan det medføre
reduceret opkaldskvalitet, eller enheden udsender ikke-tilsigtede niveauer
af radiofrekvensenergi.
Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger høretelefoner
• Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan din hørelse
tage skade.
• Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette
distrahere dig og være årsag til ulykker.
• Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner
til en lydkilde og brug laveste lydstyrkeindstilling, der er
nødvendig, for at du kan høre samtalen eller musikken.
• I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet
i høretelefonerne. Undgå at bruge høretelefoner i sådanne
omgivelser, eller rør ved metalobjekter for at aflade den
statiske elektricitet, før du slutter høretelefoner til enheden.
Vær forsigtig, hvis du bruger enheden, når du går eller bevæger dig
Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller
andre.
Sikkerhedsforskrifter
119
Bær ikke din enhed i baglommen eller på maven
Du kan komme til skade, eller enheden kan gå i stykker, hvis du falder.
Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad
• Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har
været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal enheden
sendes til et af Samsungs servicecentre.
• Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion
eller brand.
Du må ikke male eller sætte klistermærker på enheden
Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt
funktion. Hvis du er allergisk over for maling eller enhedens metaldele, kan
du opleve kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker, skal du holde op med at
bruge enheden og kontakte din læge.
Når du rengør enheden
• Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
• Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
• Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.
Anvend ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller beskadiget
Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag
enheden til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.
Brug ikke enheden til noget andet end det beregnede formål
Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger enheden offentligt
Lad ikke små børn bruge din enhed
Enheden er ikke et legetøj. Lad ikke små børn lege med enheden, da de kan
komme til at skade sig selv, andre eller enheden samt komme til at foretage
dyre opkald.
Installer mobile enheder og udstyr med omtanke
• Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør er forsvarligt
fastspændt, når det installeres i dit køretøj.
• Undgå at placere enheden og tilbehøret inden for en airbags radius.
Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag
udløses.
Sikkerhedsforskrifter
120
Brug kun autoriserede serviceværksteder
Brug af et ikke autoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden og
bevirker, at producentens garanti bortfalder.
Hukommelseskort skal handteres forsigtigt
• Kortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da
dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller enheden.
• Beskyt kortet mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre
enheder.
• Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene
eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver
snavset.
Opbevar dine personlige og vigtige data sikkert
• Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data.
Samsung kan ikke gøres ansvarlig for tab af data.
• I forbindelse med bortskaffelse af enheden bør du sikkerhedskopiere
alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine
personlige oplysninger.
• Læs betingelserne på skærmen omhyggeligt, når du downloader
programmer. Vær ekstra opmærksom ved programmer, der har adgang til
mange funktioner eller til mange af dine personlige informationer.
• Hold regelmæssigt øje med dine konti for uautoriseret eller mistænkelig
brug. Hvis du finder tegn på misbrug af dine personlige informationer,
skal du kontakte din tjenesteudbyder for at slette eller ændre dine
kontoinformationer.
• Hvis din enhed mistes eller stjæles, skal du ændre adgangskoderne på dine
konti for at beskytte dine personlige informationer.
• Undgå at bruge programmer fra ukendte kilder, og lås din enhed med et
mønster, en adgangskode eller en PIN-kode.
Ophavsretsbeskyttet materiale må ikke distribueres
Du må ikke distribuere ophavsretsbeskyttet materiale, som du har optaget,
til andre, medmindre du har tilladelse fra ejeren af indholdet. Overtrædelse af
dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om ophavsret. Fabrikanten er
ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af
ophavsretsbeskyttet materiale.
Sikkerhedsforskrifter
121
Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption
Rate)
DENNE ENHED OPFYLDER INTERNATIONALE RETNINGSLINJER
FOR EKSPONERING TIL RADIOBØLGER
Din mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke
at overstige grænserne for eksponering for radiobølger (radiofrekvente
elektromagnetiske felter), som anbefalet af internationale retningslinjer.
Retningslinjerne blev udviklet af en uafhængig, videnskabelig organisation
(ICNIRP) og indeholder en bred sikkerhedsmargen, der er designet til at sikre
sikkerheden for alle personer uanset alder eller helbred.
Retningslinjerne for eksponering til radiobølger bruger en måleenhed, der
kendes som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-grænsen for mobile
enheder er 2,0 W/kg.
Test for SAR udføres med standard driftspositioner, hvor enheden transmitterer
med det højeste angivne strømniveau i alle testede frekvensbånd. De højeste
SAR-værdier under ICNIRP-retningslinjerne for denne enhedsmodel er:
Maksimum-SAR for denne model og betingelser, som det blev
registreret under
Hoved-SAR
0,084 W/kg
Kropsbåret SAR
0,04 W/kg
Under brug er de faktiske SAR-værdier for denne enhed normalt langt under de
ovenfor angivne værdier. Det skyldes, at driftsstrømmen på den mobile enhed
automatisk sænkes, når den fulde strøm ikke skal bruges til opkaldet, da det
gør systemet mere effektivt og minimerer interferens på netværket. Jo lavere
strømoutput på enheden, jo lavere er SAR-værdien.
Kropsbåren SAR-test er udført med denne enhed med et godkendt
tilbehør eller med en skilleafstand på 1,5 cm. For at opfylde RFeksponeringsretninglinjerne under kropsbåren drift, skal enheden anvendes
med det godkendte tilbehør eller være placeret mindst 1,5 cm fra kroppen.
Hvis du bruger et godkendt tilbehør, skal du sikre, at tilbehøret ikke indeholder
nogen form for metal, og at det placerer enheden mindst 1,5 cm fra kroppen.
Organisationer såsom Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og den
amerikanske Food and Drug Administration (FDA) har erklæret, at personer, der
er bekymrede og ønsker at nedsætte deres eksponering, kan bruge håndfrit
tilbehør til at holde den trådløse enhed væk fra hovedet og kroppen under
brug eller nedsætte den tid, de bruger enheden.
Besøg visit www.samsung.com/sar, og søg efter enheden efter
modelnummeret.
Sikkerhedsforskrifter
122
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i EU og andre europæiske lande med
affaldssorteringssystemer)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende
dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør
hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller
sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal
ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til
fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte kommunen, eller forhandleren, hvor de har købt
produktet, for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte
med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og
vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke
bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige
retursystemer for batterier)
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen
betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må
bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning
med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet
indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv
2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være
skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier
holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis
batteriretursystem.
Sikkerhedsforskrifter
123
Ansvarsfraskrivelse
En del af indholdet og visse tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne
enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter,
varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold
og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig
og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen
tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller
tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen
måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren
af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade,
sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller
distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.
”TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, ”SOM DE
ER”. SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD
ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET
SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT
INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER
FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG
KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN,
LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN
TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN
KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR
FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE
SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN
SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN
SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT
AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ
TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER.”
Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og
Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold
eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode.
Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og
transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning
af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig
udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller
udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved
hjælp af denne enhed.
Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for
nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert
spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller
tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de
respektive tjenester.
Sikkerhedsforskrifter
124
Indeks
alarmer
tænde eller slukke 18
taster 20
tilpasse 29
udseende 19
deaktivere 93
oprette 93
stoppe 93
filhåndtering 97
flytilstand 18
FM-radio
AllShare 85
batteri
installere 12
oplade 13
gemme stationer 60
lytte til 59
berøringsfølsom skærm
brug af 22
låse 23
forbindelser
Bluetooth 80
DLNA 85
Pc 88
Tv 87
WLAN 83
Bluetooth
aktivere 80
foretage opkald 82
modtage data 82
sende data 81
søge efter og parre med
enheder 81
fotos
optage 49
tage billede af dig selv 52
tage en serie 51
tage i smilbillede 52
tage panorama 51
vise 57
DLNA
se AllShare
downloads
filer 35
håndtere 95
programmer 34
galleri
afspille videoklip 58
filformater 57
vise billeder 57
e-mail
indstilling af konti 39
sende 39
vise 40
Google Latitude 73
Google Mail 37
Google Maps 71
Google-søgning 96
Google Talk 41
enhed
genvejspanel 25
indikatorikoner 21
indstillinger 101
Indeks
125
klokkeslæt og dato,
indstille 29
kontakter
hukommelseskort
fjerne 16
formatere 17
indsætte 15
finde 62
importere 64
oprette 62
inaktiv skærm
tilføje elementer 24
tilføje paneler 26
kort
indstillinger
bruge navigation 75
dele placeringer med
venner 73
hente anvisninger 73
søge efter placeringer 72
søge efter placeringer i
nærheden 74
beskyttelse 106
dato og tid 109
konti og
synkronisering 105
lagring 106
lyd 102
om enheden 109
placering og sikkerhed 103
programmer 104
skærm 102
sprog og tastatur 106
stemme-input og
-output 107
tilgængelighed 108
trådløst og netværk 101
lommeregner 95
lydløs tilstand 29
lysstyrke, skærm 30
meddelelser
indstilling af e-mailkonti 39
sende e-mail 39
menuskærm
internet
åbne 26
organisere programmer 27
se webbrowser
jobliste 99
kalender
musikafspiller
kamera
notater
afspille musik 44
oprette afspilningslister 46
tilføje filer 44
oprette begivenheder 65
vise begivenheder 65
oprette 66
vise 66
optage videoer 54
tage billeder 49
tilpasse kameraet 53
tilpasse videokamera 56
nyheder og vejr 79
Kies air 96
Indeks
126
pc-forbindelser
VPN-forbindelser
masselagring 89
Samsung Kies 88
Windows Media Player 89
oprette 90
opretter forbindelse til 92
webbrowser
Quickoffice 98
Samsung Apps 77
Samsung Kies 88
Smart View 87
Social Hub 43
stemmeoptager
gennemse websider 68
tilføje bogmærker 70
Wi-Fi
aktivere 83
finde og oprette forbindelse
til netværk 83
Windows Media Player 89
YouTube
afspille 67
optage 67
se videoer 76
uploade videoer 77
stopur 94
synkronisere
med webkonti 35
med Windows Media
Player 89
tekstindtastning 32
tekstnotater 66
telefonbog
finde kontakter 62
oprette dit visitkort 63
oprette grupper 63
oprette kontakter 62
timer 94
udpakke 11
verdensur 94
videoafspiller 47, 58
videoklip
afspille 47, 58
optage 54
Indeks
127
Overensstemmelseserklæring
Produktdetaljer
For følgende
produkt : Mobil internetenhed (Mobile Internet Device, MID)
Model(ler) : YP-GI1
Fremstillet på:
F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea
F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China
(fabrikkers navn og adresse)
Erklæring og gældende standarder
Vi erklærer herved, at ovenstående produkter overholder de grundlæggende
krav i R&TTE-direktivet (1995/5/EC), Lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og Det
elektromagnetiske overholdesesdirektiv (2004/108/EC) ved anvendelse af:
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A1:2010
ETSI EN 300 440-1 V1.5.1
ETSI EN 300 440-2 V1.3.1
Dato for første påsættelse af CE-mærkat: 2012
Repræsentant i EU
Repræsentant i EU:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
8 februar 2012
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(sted og dato for udstedelse)(Navn og underskrift fra bemyndiget person)
* Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller
enhednummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.
Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis
fra din enhed, afhængigt af enhedens software eller din
tjenesteudbyder.
Installation af Kies (PC Sync)
1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs
hjemmeside (www.samsung.com/kies) og
installér den på din pc.
2. Brug et USB-kabel, og forbind din enhed til din pc.
3. Dobbeltklik på ikonet Samsung Kies på din pc for at
starte Samsung Kies.
For mere information kan du bruge
hjælpefunktionen i Kies.
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
www.samsung.com
Danish. 12/2013. Rev. 1.3
Download PDF

advertising