Samsung | WS32Z068T | Samsung WS32Z068T Bruksanvisning

VÄRITELEVISIO
Käyttöohje
Lue käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin otat tuotteen käyttöön.
Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.
KUVARUUTUVALIKOT
KUVA KUVASSA -TOIMINTO (VALINNAINEN)
TEKSTI-TV
Turvallisuusohjeita
FIN
◆ Älä säilytä televisiota erittäin kuumassa tai kylmässä lämpötilassa äläkä altista sitä kosteudelle.
◆ Älä altista televisiota suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille.
◆ Älä altista televisiota nesteille.
◆ Älä koskaan laita esineitä vastaanottimen sisään äläkä pidä nestettä sisältävää astiaa laitteen päällä.
◆ Kytke television virtajohto ja antennijohto irti pistorasiasta myrskyn ja erityisesti salamoinnin
aikana.
◆ Älä taivuta virtajohtoa tai astu sen päälle.
◆ Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja, sillä se lisää tulipalon tai sähköiskun vaaraa.
◆ Puhdista televisio pehmeällä ja kuivalla liinalla, joka ei sisällä haihtuvaa ainetta.
◆ Jos televisio menee epäkuntoon, älä yritä korjata sitä itse. Ota yhteyttä TV-huoltoon.
◆ Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä niitä kuivassa ja viileässä
paikassa.
◆ Älä pudota kaukosäädintä.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi teollisissa ympäristöissä.
Varoitus
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA KANTTA
VAROITUS: ÄLÄ IRROTA TAKALEVYÄ SÄHKÖISKUN
VÄLTTÄMISEKSI. KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA
KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. JÄTÄ HUOLTOTOIMET
KOULUTETUN HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
VAROITUS: TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN AIHEUTTAMIEN
VAHINKOJEN VÄLTTÄMISEKSI. ÄLÄ ALTISTA LAITETTA
SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.
2
Varoitusmerkki, jossa on salaman
kuva kolmion sisällä, varoittaa
vaarallisesta jännitteestä tuotteen
sisällä.
Varoitusmerkki, jossa on
huutomerkki kolmion sisällä,
kehottaa sinua katsomaan
tuotteen mukana toimitettuja
tärkeitä ohjeita.
☛
TV-vastaanottimen käyttöjännite sekä
taajuus 50 tai 60 Hz on merkitty
laitteen takapaneeliin.
FIN
Sisällys
◆ ALKUSANAT
■
■
Turvallisuusohjeet .........................................................................................
Varoitus .........................................................................................................
2
2
◆ TELEVISON KYTKEMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Television ohjauspaneeli ..............................................................................
Infrapunakaukosäädin
(kaikki toiminnot lukuun ottamatta tekstitelevisiota ja PIP-toimintoa) ...........
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen.......................................................
Television kytkeminen antenniin tai kaapelitelevisioverkkoon ......................
Television kytkeminen päälle ja pois päältä ..................................................
Television kytkeminen valmiustilaan .............................................................
Kaukosäätimen käyttö ..................................................................................
Plug & Play-Ominaisuus................................................................................
Demonstraation katseleminen .......................................................................
Kielen valitseminen........................................................................................
5
6
7
7
8
8
9
10
11
11
◆ KANAVIEN ASETTAMINEN
■
■
■
■
■
■
Kanavien automaattinen tallentaminen .........................................................
Tallennettujen kanavien lajitteleminen ..........................................................
Kanavien manuaalinen tallentaminen............................................................
Kanavien nimeäminen ..................................................................................
Tarpeettomien kanavien poistaminen............................................................
Kanavavastaanoton hienosäätäminen ..........................................................
12
13
14
16
17
18
◆ TELEVISON KÄYTTUÖ (jatkuu)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kuvastandardin muuttaminen .......................................................................
Kuva-asetusten muuttaminen........................................................................
Lisäkuva-asetukset (Scan mode / Digital NR / Tilt / LNA) ............................
Sinisen TV-kuvan käyttö................................................................................
Kuvakoon valitseminen..................................................................................
Kuvan pysäyttäminen ...................................................................................
Äänistandardin muuttaminen ........................................................................
Ääniasetusten muuttaminen ..........................................................................
Turbo-äänen valitseminen .............................................................................
Lisä-ääniasetukset
(Auto volume / Melody / Pseudo stereo / Virtual surround) ..........................
Äänitilan valitseminen (mallikohtainen) .........................................................
3
19
20
21
22
22
22
23
24
24
25
26
FIN
Sisällys (jatkuu)
◆ TELEVISION KÄYTTÖ
■
■
■
■
Uniajastimen asettaminen ............................................................................
Kellonajan asettaminen ja näyttäminen.........................................................
Television automaattinen kytkeminen päälle ja pois päältä ..........................
Kuva kuvassa (PIP) -toiminto : valinnainen ...................................................
27
28
29
30
◆ TEKSTITELEVISION KÄYTTÖ
■
■
■
■
■
Tekstitelevisio-ominaisuus ............................................................................
Tekstitelevision tietojen näyttäminen ............................................................
Sivunumeron valitseminen ............................................................................
Sivun valitseminen FLOF-toiminnolla ............................................................
Tekstitelevision sivujen tallentaminen ..........................................................
32
32
33
34
34
◆ KYTKENTÖJEN LISÄTIEDOT
■
■
■
■
■
■
Kytkeminen ulkoisten laitteiden tulo- ja lähtöliittimiin.....................................
Kytkeminen audiolähtöliittimeen ...................................................................
Kytkeminen RCA-tuloliittimeen ......................................................................
Kytkeminen S-Video-tuloliittimeen.................................................................
Kuulokkeiden kytkeminen..............................................................................
Ulkoisten lähteiden kuvan katseleminen ......................................................
35
35
36
36
37
37
◆ KÄYTTÖSUOSITUKSET
■
■
Värivirheiden poistaminen automaattisella magneettisuuden poistolla .........
Vianetsintä: ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön ..................................
Symbolit
Paina
4
☛
➢
Tärkeää
Huomautus
38
38
Television ohjauspaneeli
FIN
Kuvalähteen valinta
Kaukosäätimen tunnistin
Valikkonäyttö
Äänenvoimakkuuden lisäys
Valmiustilan merkkivalo
Äänenvoimakkuuden vähennys
Virtapainike
Seuraava kanava
Edellinen kanava
Audiotulo (R, L)
Videotulo
S-Video-tulo
Kuulokkeiden liitäntä
Television takapaneeli
75Ω
2
MONITOR
AUDIO OUT
L
SCART-audio- ja videotulo/-lähtö
1
R
RGB
Kuvaruudun audiolähtö
Antennin/kaapeliverkon 75Ω-koaksiaaliliitin
5
Infrapunakaukosäädin
FIN
AUTOMAATTINEN VIRRAN KATKAISU /
TEKSTI-TV:N TALLENNUS
PYSÄYTYSKUVA
VIDEONAUHURI- TAI DVD-TOIMINNOT:
- PYSÄYTYS (STOP)
- TAKAISINKELAUS (REWIND)
- TOISTO/TAUKO (PLAY/PAUSE)
- PIKAKELAUS ETEENPÄIN
(FAST FORWARD)
TELEVISION VALMIUSTILA
(STANDBY)
SUORA KANAVAVALINTA
PIP
PIP-TOIMINNOT (VALINNAINEN);
- PIP PÄÄLLE/POIS
- PÄÄKUVAN JA ALAKUVAN
KESKINÄINEN VAIHTO (SWAP)
- PYSÄYTYS (STILL)
- KOON VALINTA (SIZE)
- PAIKAN VALINTA (LOCATE)
- SELAUS (SCAN)
- LÄHTEEN VALINTA (TV/VIDEO)
- - KANAVAVALINTA (P▲/▼)
KAUKOSÄÄTIMELLÄ VOIDAAN
KÄYTTÄÄ TELEVISIOTA,
VIDEONAUHURIA, KAAPELIN
KOTIPÄÄTETTÄ JA DVD-SOITINTA.
➣
YKSI- TAI KAKSINUMEROISEN
KANAVAN VALINTA /
TEKSTI-TV:N SIVUN PITO
Kaukosäädin ei ole välttämättä
yhteensopiva toisen valmistajan
television kanssa.
KUVARUUTUNÄYTTÖ /
TEKSTI-TV:N PIILOTEKSTIN NÄYTTÖ
VIRITTIMEN/KAAPELIVERKON
VALINTA
SEURAAVA KANAVA /
TEKSTI-TV:N SEURAAVA SIVU
ULKOISEN LÄHTEEN VALINTA /
TEKSTI-TV:N TILAN VALINTA
(LIST/FLOF)
VALIKKONÄYTTÖ /
OHJELMAN NIMEN VALINTA
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENNYS
ÄÄNEN VÄLIAIKAINEN MYKISTYS
TEKSTI-TV:N KATSELU /
TEKSTI-TV:N JA TAVALLISEN
LÄHETYKSEN KATSELU
SAMANAIKAISESTI
KUVAKOON/
TEKSTI-TV:N KOON VALINTA
TURBO-ÄÄNI
ÄÄNIVALIKON NÄYTTÖ
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS
EDELLINEN KANAVA /
TEKSTI-TV:N EDELLINEN SIVU
ÄÄNITILAN VALINTA/
TEKSTI-TV:N ALASIVU
KUVAVALIKON NÄYTTÖ
KUVATEHOSTEIDEN VALINTA
ÄÄNITEHOSTEIDEN VALINTA
AIHEEN PIKAVALINTA (FASTEXT)
➢
6
Kirkas valo saattaa vaikuttaa kaukosäätimen toimintaan.
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
FIN
Aseta kaukosäätimeen paristot tai vaihda ne, kun:
◆ olet ostanut television
◆ havaitset, ettei kaukosäädin enää toimi oikein.
1
Irrota kaukosäätimen takakansi painamalla sitä alaspäin kuvan
kohdalta ja vetämällä sitä samalla voimakkaasti.
2
Aseta säätimeen kaksi R03-, UM4-, “AAA” 1.5V- tai vastaavaa
paristoa. Varmista samalla napojen oikea kohdistus:
◆ pariston miinusnapa - tulee kaukosäätimen miinusmerkkiä
vasten
◆ pariston plusnapa + tulee kaukosäätimen plusmerkkiä vasten.
3
Aseta kansi kaukosäätimen paristolokeroon alaosaan ja työnnä se
takaisin paikoilleen.
Television kytkeminen antenniin tai kaapelitelevisioverkkoon
Jotta televisiokanavat näkyisivät oikein, kuvasignaali on
vastaanotettava jostain seuraavista lähteistä:
◆ Ulkoantenni
◆ Kaapelitelevisioverkko
◆ Satelliittitelevisioverkko.
1
Kytke ulkoantennin tai verkon tulojohto näissä kolmessa
tapauksessa television takapaneelissa olevaan 75Ω
koaksiaaliliittimeen. .
2
Jos käytät sisäantennia, joudut ehkä kääntelemään sitä
saadaksesi kuvan tarkaksi ja häiriöttömäksi.
Lisätietoja on seuraavissa kappaleissa:
◆ "Kanavien automaattinen tallentaminen" sivulla 10
◆ "Kanavien manuaalinen tallentaminen" sivulla 12.
Television takapaneeli
tai
Kaapelitelevisioverkko
7
Television kytkeminen päälle ja pois päältä
FIN
Virtajohto kytketään television takapaneeliin.
Television etupaneeli
1
Kytke virtajohto pistorasiaan.
➢
2
Käyttöjännite ja jännitteen taajuus 50 tai 60 Hz on merkitty
television takapaneeliin.
Paina television etupaneelin “
Seuraus:
3
”-virtapainiketta.
Etupaneelin valmiustilan merkkivalo syttyy.
Kytke televisio päälle painamalla kaukosäätimen POWER ( )
–painiketta.button on the remote control to switch the television
on.
Seuraus:
Viimeksi katsottu kanava tulee kuvaruutuun
automaattisesti.
yhtään kanavaa ei ole tallennettu muistiin, ruutuun ei tule
➣ Jos
selkeää kuvaa. Katso sivulta 12 kappale "Kanavien
automaattinen tallentaminen" tai sivulta 14 kappale
"Kanavien manuaalinen tallentaminen".
4
Kytke televisio pois päältä painamalla jälleen “
”-virtapainiketta.
Television kytkeminen valmiustilaan
Televisio on mahdollista kytkeä valmiustilaan, jolloin voidaan
vähentää:
◆ virrankulutusta
◆ kuvaputken kulumista.
Valmiustila on kätevä, kun joudut keskeyttämään katselun
väliaikaisesti (esimerkiksi ruokailun ajaksi).
1
Paina kaukosäätimen POWER ( ) –painiketta. .
Seuraus:
2
Kytke televisio uudelleen päälle painamalla POWER ( )
–painiketta.
☛
8
Kuvaruutu pimenee, ja television etupaneelissa oleva
valmiustilan punainen merkkivalo syttyy.
Älä jätä televisiota valmiustilaan pitkäksi ajaksi
(esimerkiksi loman ajaksi). Kytke televisio pois päältä
painamalla etupaneelin “ ”-virtapainiketta. On hyvä
irrottaa vastaanottimen antennijohto sekä virtajohto
pistorasiasta.
Kaukosäätimen käyttö
FIN
Kaukosäädintä käytetään pääasiallisesti:
◆ kanavien vaihtoon ja äänenvoimakkuuden säätöön
◆ television asetusten määrittämiseen kuvaruutuvalikoiden
avulla.
Seuraavassa taulukossa on esitetty yleisimmin käytettävät
painikkeet ja niiden toiminnot.
PIP
Painike
P
Katselutoiminto
Valikkotoiminto
Näyttää seuraavan
tallennetun kanavan.
Näyttää edellisen tallennetun
kanavan.
P
Used to display the Valitsee Valitsee seuraavan
edellisen valikkokohdan.
valikkokohdan.
–
Näyttää vastaavat kanavat.
-/--
Näyttää vastaavat kanavat.
Paina tätä painiketta, jolloin kuvaruutuun tulee “--”-symboli.
Anna kaksinumeroinen kanavanumero.
Enter the two-digit channel number.
Pienentää
äänenvoimakkuutta.
Muu käyttö...
◆ Tuo ruutuun
valintavaihtoehtoja
sisältävän alavalikon.
◆ Hakee kanavia
manuaalisesti taaksepäin.
◆ Pienentää valikkokohdan
arvoa.
Suurentaa
äänenvoimakkuutta.
Muu käyttö...
◆ Tuo ruutuun
valintavaihtoehtoja
sisältävän alavalikon.
◆ Hakee kanavia
manuaalisesti eteenpäin.
◆ Suurentaa valikkokohdan
arvoa.
MUTE
Mykistää äänen väliaikaisesti.
Ota äänet uudelleen käyttöön painamalla uudelleen
(MYKISTYS)
tätä painiketta tai painiketta - tai +.
➣
MENU
(VALIKKO)
TV
Tuo kuvaruutuun
valikkojärjestelmän.
Palaa edelliseen valikkoon tai
normaalikatseluun.
Kytkee television päälle
sen ollessa valmiustilassa.
Poistuu valikkojärjestelmästä
ja palaa suoraan
normaalikatseluun.
9
Plug & Play - Ominaisuus
FIN
Kun televisio kytketään päälle ensimmäisen kerran, se kehottaa
sinua automaattisesti määrittämään peräkkäin kolme
peruskäyttöasetusta: kielen, kanavan ja kellonajan.
Plug & Play
1
Ant. Input : Check
Jos televisio on valmiustilassa, paina kaukosäätimen POWER ( )
-painiketta. button on the remote control.
Seuraus:
Select
Exit
Auto store
Country : Others
Search
: -/+
2
Valitse haluamasi kieli painamalla painiketta
tai
.
Vahvista valitsemasi kieli painamalla MENU-painiketta.
Seuraus:
➣
Select
Adjust
Exit
3
Varmista, että television antennijohto on kytketty.
Paina painiketta - tai + .
Seuraus:
: -- : -: Off
4
Adjust
Näyttöön tulee Auto store -valikko (Automaattinen
tallennus), josta on valittu valikkokohta Country
(Maa).
Valitse oma maasi painamalla painiketta - tai +. Voit hakea
kanavat valitsemalla valikkokohdan Search (Haku) painamalla
painiketta
tai
ja paina sitten painiketta - tai +.
Pysäytä haku painamalla MENU-painiketta.
Seuraus:
Select
Seuraus: Näyttöön tulee viesti Ant. Input : Check.
Jos Language-valikossa ei valita kieltä, Language-valikko
poistuu kuvaruudusta 30 sekunnin kuluessa.
Time
Clock
Timer
Näyttöön tulee viesti Plug & Play (Kytke ja käytä).
Viesti vilkkuu hetken, jonka jälkeen kuvaruutuun tulee
automaattisesti Language (Kieli)-valikko.
Exit
➣
Näyttöön tulee Time (Aika)-valikko, josta on valittu
valikkokohta Clock (Kello).
Katso kappale "Kanavien automaattinen tallentaminen"
sivulla 12.
ENJOY YOUR WATCHING
5
Siirry tuntien tai minuuttien kohdalle painamalla painiketta - tai +.
Määritä tunnit tai minuutit painamalla painiketta
tai
.
➣
6
Function
Language
Time
Plug & Play
Blue screen
Demonstration
Select
Enter
‹
‹
‹
: On
‹
Exit
Katso kappale "Kellonajan asettaminen ja näyttäminen"
sivulla 28.
Kun olet valmis, paina MENU-painiketta.
Seuraus:
7
Seuraus: Kuvaruutuun tulee viesti ENJOY YOUR
WATCHING (HYVIÄ KATSELUHETKIÄ), ja tallennettu
kanava otetaan käyttöön.
Jos haluat asettaa tämän toiminnon uudelleen...
1
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse Function (Toiminto) painamalla painiketta
ja paina sitten painiketta - tai +.
3
Valitse Plug & Play (Kytke ja käytä) painamalla painiketta
tai
ja paina sitten painiketta - tai +.
Seuraus:
10
tai
Näyttöön tulee viesti Plug & Play (Kytke ja
käytä).
Demonstraation katseleminen
FIN
Voit tutustua television eri valikkoihin katselemalla valmiin
demonstraation.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Function (Toiminto) painamalla painiketta
Seuraus:
tai
.
Function-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta - tai + .
4
Valitse Demonstration (Demonstraatio) painamalla painiketta
tai
.
5
Paina painiketta - tai + .
Seuraus:
➣
Kuvaruutuun tulee vuorotellen kukin valikkokohta.
Kun haluat poistua demonstraatiotilasta, paina
kaukosäätimen TV-painiketta.
Function
Language
Time
Plug & Play
Blue screen
Demonstration
Select
Enter
‹
‹
‹
: On
‹
Exit
Kielen valitseminen
Valitse television ensimmäisellä käyttökerralla kieli, jota käytetään
kuvaruutuvalikoissa ja toiminnoissa.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Valitse Function (Toiminto) painamalla painiketta
Seuraus:
3
tai
‹
‹
‹
: On
‹
.
Function-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Select
Enter
Paina painiketta - tai + .
Seuraus:
4
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Function
Language
Time
Plug & Play
Blue screen
Demonstration
Valikosta valitaan Language (Kieli).
Valitse haluamasi kieli painamalla toistuvasti painiketta - tai + .
11
Exit
Kanavien automaattinen tallentaminen
FIN
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Sort
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Voit selata käytettävissä olevia taajuusalueita (taajuudet ovat
maakohtaisia). Automaattisesti tallennetut ohjelmanumerot eivät
aina vastaa todellisia tai haluttuja ohjelmanumeroita. Voit kuitenkin
lajitella numerot manuaalisesti ja poistaa kaikki ne kanavat, joita et
halua katsella.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
Select
Enter
2
Valitse Channel (Kanava) painamalla painiketta
Seuraus:
Auto store
Country : Others
Search
: -/+
3
4
Exit
Search
P 1 C-- ----106 MHz
Auto store (Automaattinen tallennus) valitaan.
Näyttöön tulee Auto store -valikko, josta on valittu
kohta Country (Maa).
5
Valitse oma maasi painamalla painiketta - tai + . Maat näkyvät
seuraavassa järjestyksessä : Others (muut) - Belgie (Belgia) Deutschland (Saksa) - España (Espanja) - France (Ranska) Italia - Nederland (Alankomaat) - Schweiz (Sveitsi) - Sverige
(Ruotsi) - UK (Iso-Britannia) - East Europe (Itä-Eurooppa).
6
Valitse Search (Haku) painamalla painiketta
7
Aloita haku painamalla painiketta - tai + .
Auto store
Country : Others
Search
: -/+
Select
.
Paina painiketta - tai + uudelleen.
Seuraus:
Adjust
tai
Channel-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Paina painiketta - tai + .
Seuraus:
Select
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Exit
Seuraus:
Exit
➢
7 %
8
tai
.
Kuvaruutuun tulee vaakasuora palkki, ja kanavat
tallennetaan niiden taajuusalueen mukaiseen
järjestykseen. Haku päättyy automaattisesti.
Voit keskeyttää haun painamalla MENU-painiketta.
Kun haku ja tallennus on päättynyt, kuvaruutuun tulee Sortvalikko (Lajittelu).
◆ Jos haluat lajitella tallennetut kanavat haluamaasi
numerojärjestykseen, katso kappaleen "Tallennettujen
kanavien lajitteleminen" kohta 6 sivulla 13.
Exit
◆ Voit poistua kanavatallennustoiminnosta painamalla MENUpainiketta toistuvasti, kunnes valikot poistuvat ruudusta.
Sort
From
To
Store
Select
: P 1 ----: P-- ----: ?
Adjust
12
Exit
9
Kun kanavat on tallennettu, voit:
◆
◆
◆
◆
◆
lajitella ne haluamaasi järjestykseen (katso sivu 13)
nimetä tallennetut kanavat (katso sivu 16)
poistaa kanavan (katso sivu 17)
hienosäätää kanavavastaanottoa tarvittaessa (katso sivu 18)
ottaa käyttöön digitaalisen kohinanvaimennustoiminnon
(katso sivu 22).
Tallennettujen kanavien lajitteleminen
FIN
Lajittelutoiminnolla voit muuttaa tallennettujen kanavien
ohjelmanumeroita. Tämä voi olla tarpeen, jos olet käyttänyt
automaattista kanavatallennusta. Voit poistaa kanavat, joita et
halua säilyttää.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Channel (Kanava) painamalla painiketta
Seuraus:
.
Select
Enter
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Exit
Channel-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuuun.
3
Paina painiketta - tai + .
4
Valitse Sort (Lajittelu) painamalla painiketta
5
Paina painiketta - tai + .
Seuraus:
tai
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Sort
Sort
tai
.
From
To
Store
: P 1 ----: P-- ----: ?
Kuvaruutuun tulee Sort-valikko, josta on valittu kohta
From (Muutettava).
Select
6
Valitse muutettava kanavanumero painamalla toistuvasti
painiketta - tai + .
7
Valitse To (Uusi) painamalla painiketta
tai
. Valitse uusi
kanavanumero painamalla toistuvasti painiketta - tai + .
Adjust
Exit
Sort
valita kanavanumeron myös suoraan painamalla
➣ Voit
numeropainikkeita (0–9).
8
Valitse Store (Tallenna) painamalla painiketta
tai
.
Vahvista kanavanumeroiden vaihto valitsemalla OK painamalla
painiketta - tai + .
Seuraus:
9
From
To
Store
Select
Valittu kanava tallennetaan valitulle numerolle ja korvaa
numerolle aiemmin tallennetun kanavan.
Siirrä kaikki haluamasi kanavat haluamillesi kanavanumeroille
toistamalla vaiheet 6–8, kun olet valinnut valikkokohdan From
(Muutettava) painamalla painiketta
tai
.
: P 1 ----: P 3 ----: ?
Adjust
Exit
Sort
From
To
Store
Select
: P 3 ----: P 1 ----: OK
Adjust
13
Exit
Kanavien manuaalinen tallentaminen
FIN
Voit tallentaa kaikki televisiokanavat kaapelikanavat mukaan
lukien.
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Sort
Select
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Enter
Exit
Kun tallennat kanavia manuaalisesti, voit valita:
◆ tallennetaanko kaikki löydetyt kanavat
◆ mille ohjelmanumerolle kanavat tallennetaan.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
Manual store
Colour system
Sound system
Search
Channel
Prog.No.
Store
Select
2
:
:
:
:
:
:
Adjust
Auto
BG
46MHz
C 1
P 3 ----?
Exit
Valitse Channel (Kanava) painamalla painiketta
Seuraus:
Select
Adjust
:
:
:
:
:
:
Auto
BG
46MHz
C 1
P 3 ----?
Exit
4
Valitse Manual store (Manuaalinen tallennus) painamalla
painiketta
tai
.
5
Paina painiketta - tai + .
6
.
Channel-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Paina painiketta - tai + .
Näyttöön tulee Manual store -valikko, josta on valittu
kohta Colour system (Värijärjestelmä).
Valitse vaadittava lähetysstandardi painamalla toistuvasti
painiketta - tai + .
Seuraus:
Väristandardit näkyvät seuraavassa järjestyksessä:
Auto (Automaattinen) - PAL - SECAM - NT4.43.
7
Valitse Sound system (Äänijärjestelmä) painamalla painiketta
tai
.
8
Valitse vaadittava äänistandardi painamalla toistuvasti painiketta
- tai + .
Seuraus:
14
tai
3
Seuraus:
Manual store
Colour system
Sound system
Search
Channel
Prog.No.
Store
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Äänistandardit näkyvät seuraavassa järjestyksessä:
BG - DK - I - L.
Kanavien manuaalinen tallentaminen (jatkuu)
FIN
9
Jos tiedät tallennettavan kanavan numeron, toimi seuraavasti.
◆ Valitse Channel (Kanava) painamalla painiketta
tai
.
◆ Paina painiketta +.
◆ Valitse C (ilman kautta lähetettävä kanava) tai S
(kaapelikanava) painamalla painiketta
tai
.
◆ Paina painiketta +.
◆ Valitse haluamasi numero painamalla painiketta
tai
.
Voit valita kanavanumeron myös suoraan painamalla
numeropainikkeita (0–9).
➣
ääni on epänormaali tai sitä ei kuulu ollenkaan, valitse
➣ Jos
äänistandardi uudelleen.
10
Jos et tiedä kanavanumeroita, valitse Search (Haku) painamalla
painiketta
tai
. Aloita haku painamalla painiketta - tai + .
Seuraus:
Viritin selaa taajuusalueen läpi, kunnes ensimmäinen
kanava tai valitsemasi kanava löytyy ja tulee
kuvaruutuun.
Manual store
Colour system
Sound system
Search
Channel
Prog.No.
Store
Select
Valitse kanavalle ohjelmanumero valitsemalla Prog.No
(Ohjelmanumero) painamalla painiketta
tai
.
Paina painiketta - tai +, kunnes löydät oikean numeron.
12
Tallenna kanava ja sen ohjelmanumero valitsemalla Store
(Tallenna) painamalla painiketta
tai
. Valitse OK
painamalla painiketta - tai +.
13
Toista vaiheet 9–12 jokaisen tallennettavan kanavan kohdalla.
Kanavatila
◆ P (ohjelmatila): Kun olet päättänyt virityksen, alueellasi
lähetettäville kanaville on annettu paikkanumerot P00–P99.
Tässä tilassa voit valita kanavan antamalla sen
paikkanumeron.
◆ C (todellisten kanavien tila): Tässä tilassa voit valita
kanavan antamalla ilman kautta lähetettävän lähetyskanavan
numeron.
Select
:
:
:
:
:
:
Adjust
◆ S (kaapelikanavatila): Tässä tilassa voit valita kanavan
antamalla kaapelikanavan numeron.
15
Auto
BG
46MHz
C 1
P 3 ----?
Exit
:
:
:
:
:
:
Adjust
Manual store
Colour system
Sound system
Search
Channel
Prog.No.
Store
Auto
BG
46MHz
C 1
P 3 ----?
Exit
Search
Manual store
Colour system
Sound system
Search
Channel
Prog.No.
Store
Select
☛
Adjust
Manual store
Colour system
Sound system
Search
Channel
Prog.No.
Store
Select
11
:
:
:
:
:
:
Auto
BG
46MHz
C 1
P 3 ----?
Exit
:
:
:
:
:
:
Auto
BG
46MHz
C 1
P 3 ----OK
Exit
Kanavien nimeäminen
FIN
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Sort
Select
P
P
P
P
1
2
3
4
Enter
:
:
:
:
Select
P
P
P
P
1
2
3
4
Adjust
‹
‹
‹
‹
‹
‹
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Select
Paina painiketta - tai +.
4
Valitse Name (Nimi) painamalla painiketta
5
Paina painiketta - tai +.
16
.
tai
.
Kuvaruutuun tulevat sillä hetkellä käytössä olevat
kanavat.
6
Jos haluat vaihtaa jonkin kanavan nimen, valitse kanava
painamalla painiketta
tai
.
7
Paina painiketta - tai +.
8
Valitse kirjain (A–Z), numero (0–9) tai symboli (-, välilyönti)
painamalla painiketta
tai
. Siirry seuraavaan tai
edelliseen kirjaimeen painamalla painiketta - tai +.
9
Toista vaiheet 6–8 kaikilla kanavilla, jotka haluat nimetä uudelleen.
Exit
Exit
tai
Channel-valikon vaihtoehdot tulevat ruutuun.
3
Seuraus:
Name
A----------------
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Channel (Kanava) painamalla painiketta
Seuraus:
Exit
Name
-----------------
Adjust
:
:
:
:
Kanavat nimetään automaattisesti, kun kanavatieto vastaanotetaan.
Voit nimetä automaattisesti nimetyt kanavat uudelleen.
Tarpeettomien kanavien poistaminen
FIN
Voit poistaa selattavien kanavien joukosta haluamasi kanavat.
Kun selaat tallennettuja kanavia, näkyviin eivät tule ne kanavat,
jotka olet valinnut poistettavaksi.
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Sort
Kaikki ne kanavat, joita et ole nimenomaisesti valinnut
poistettavaksi, näkyvät selauksen aikana.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Select
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Channel (Kanava) painamalla painiketta
Seuraus:
tai
Paina painiketta - tai +.
4
Valitse Add/Erase (Lisää/poista) painamalla painiketta
5
Paina painiketta - tai +.
Seuraus:
7
tai
Kuvaruudussa näkyvät tallennetut kanavat.
Valitse lisättävä tai poistettava kanava painamalla painiketta
tai
. Valitse tarvittaessa Added (Lisätty) tai Erased (Poistettu)
painamalla painiketta - tai +.
Toista vaihe 6 kaikille lisättäville tai poistettaville kanaville.
Enter
Exit
.
Channel-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
6
‹
‹
‹
‹
‹
‹
P
P
P
P
1
2
3
4
:
:
:
:
Add/Erase
Added
Added
Added
Added
.
Select
P
P
P
P
1
2
3
4
Select
Adjust
:
:
:
:
Exit
Add/Erase
Erased
Added
Added
Added
Adjust
17
Exit
Kanavavastaanoton hienosäätäminen
FIN
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Sort
Select
Enter
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Exit
Jos vastaanotettu kuva on selkeä, kanavaa ei tarvitse hienosäätää,
koska hienosäätö tehdään automaattisesti haun ja tallennuksen
aikana. Jos signaali on heikko tai vääristynyt, sinun on ehkä
hienosäädettävä kanavaa manuaalisesti.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Valitse Channel (Kanava) painamalla painiketta
Seuraus:
Tune
Store
Erase
Fine tune
: -/+
: ?
: ?
Adjust
Exit
4
Valitse Fine tune (Hienosäätö) painamalla painiketta
5
Paina painiketta - tai +.
6
Fine tune
: -/+
: OK
: ?
Select
Tune
Store
Erase
Select
Adjust
Exit
Fine tune
: -/+
: ?
: OK
Adjust
18
Exit
Kuvaruutuun tulee vaakasuora palkki.
Siirrä vaakasuoran palkin kohdistinta vasemmalle tai
oikealle painamalla painiketta - tai +.
Kuvaruutuun tulee viesti OK.
Poista hienosäädetty kuva tai ääni valitsemalla Erase (Poista)
painamalla painiketta
tai
. Paina painiketta - tai +.
Seuraus:
.
Kuvaruutuun tulee Fine tune -valikko, josta on valittu
kohta Tune (Säätö).
Tallenna hienosäädetty kuva tai ääni valitsemalla Store
(Tallenna) painamalla painiketta
tai
.
Paina painiketta - tai +.
Seuraus:
8
tai
Kun haluat terävän ja selkeän kuvan sekä hyvän äänenlaadun,
paina painiketta - tai +.
Seuraus:
7
.
Channel-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Paina painiketta - tai +.
Fine tune
Tune
Store
Erase
tai
3
Seuraus:
Select
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Kuvaruutuun tulee viesti OK.
Kuvastandardin muuttaminen
FIN
Voit valita kuvatyypin, joka vastaa katseluvaatimuksiasi parhaiten.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Paina painiketta - tai +.
Seuraus:
3
Kuvaruutuun tulevat Picture (Kuva)-valikon
vaihtoehdot.
Valikosta valitaan Mode (Tila).
Picture
¦ Dynamic
Mode
‹
Adjust
Scan mode
: Natural
Digital NR
: Off
Tilt
: 0
LNA
: Off
Select
Adjust
‹
Exit
Valitse haluamasi kuvatehoste painamalla toistuvasti painiketta tai +.
Seuraus:
➣
Käytettävissä on seuraavat kuvatyypit:
Dynamic (Dynaaminen) - Standard (Standardi) Movie (Elokuva) - Custom (Mukautettu).
Voit valita nämä asetukset myös painamalla kaukosäätimen
P.STD (Kuvastandardi) -painiketta.
Picture
¦ Standard
Mode
‹
Adjust
Scan mode
: Natural
Digital NR
: Off
Tilt
: 0
LNA
: Off
Select
Adjust
19
Exit
‹
Kuva-asetusten muuttaminen
FIN
Voit muuttaa televisiosi kuvanlaatua useilla asetuksilla.
Picture
¦ Dynamic
Mode
‹
Adjust
Scan mode
: Natural
Digital NR
: Off
Tilt
: 0
LNA
: Off
Select
Enter
Adjust
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Colour tone
Select
Adjust
‹
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
Exit
2
Paina painiketta - tai +.
3
Valitse Adjust (Muuta) painamalla painiketta
4
Paina painiketta - tai +.
Seuraus:
:
:
:
:
:
70
60
40
50
50
5
Exit
➣
50
Cool
Warm
20
.
Adjust-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Valitse muutettava asetus painamalla painiketta
tai
:
Contrast (Kontrasti), Brightness (Kirkkaus), Sharpness
(Terävyys), Colour (Väri) tai Colour tone (Värisävy).
Paina painiketta - tai +.
70
Color tone
tai
nämä asetukset kuvaruutuun myös painamalla
➣ Saat
kaukosäätimen P.MENU (Kuvavalikko) -painiketta.
Seuraus:
Contrast
Picture (Kuva)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
Kuvaruutuun tulee vaakasuora palkki.
Siirrä vaakasuoran palkin kohdistinta vasemmalle tai
oikealle painamalla painiketta - tai +.
◆ Jos muutat näitä asetuksia, kuvastandardiksi valitaan
automaattisesti Custom (Mukautettu).
◆ Televisiossa on automaattinen magneettisuuden
poistava järjestelmä, joka otetaan käyttöön, kun
magneettisia häiriöitä esiintyy. Kun haluat poistaa
kuvaruudun magneettisuuden, kytke televisio pois
päältä painamalla etupaneelin “ ”-virtapainiketta.
(Katso kappale "Värivirheiden poistaminen
automaattisella magneettisuuden poistolla" sivulla 38.)
Lisäkuva-asetukset
FIN
◆ Scan mode (Hakutila)
Hakutilaksi on tavallisesti paras asettaa Natural
(Luonnollinen) kuvan välkkymisen vähentämiseksi.
On kuitenkin mahdollista, että joidenkin satunnaisten
lähetysten (NTCS-M) kuvanlaatu paranee, kun hakutilaa
muutetaan. Valittavissa ovat hakutilat Natural
(Luonnollinen), Digital (Digitaalinen) ja Progressive
(Progressiivinen).
◆ Digital NR (Digitaalinen kohinanvaimennus)
Jos television vastaanottama signaali on heikko, voit ottaa
tämän toiminnan käyttöön ja vähentää siten kuvaruudun
sähköisiä häiriöitä ja haamukuvia.
◆ Tilt (Kallistus)
Jos vastaanotettu kuva on hieman kallistunut yhteen
suuntaan, voit muuttaa kallistusasetusta.
◆ LNA (Pienikohinainen vahvistin)
Tämä toiminto on erittäin hyödyllinen, jos television
vastaanottama signaali on heikko. Vahvistin vahvistaa
televisiosignaalin vain heikolla alueella, mutta ei kohinaa.
Tämä ominaisuus toimii vain signaalin ollessa heikko, ja se
tallennetaan kanavan muistiin.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
Seuraus: Picture (Kuva)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
2
Paina painiketta - tai +.
3
Valitse haluamasi asetus (Scan mode (Hakutila), Digital NR
(Digitaalinen kohinanvaimennus), Tilt (Kallistus) tai LNA
(Pienikohinainen vahvistin)) painamalla painiketta
tai
.
4
Muuta asetusta painamalla painiketta - tai +.
◆ Scan mode : Natural (Luonnollinen), Digital
(Digitaalinen) tai Progressive (Progressiivinen).
◆ Digital NR : Off (Pois käytöstä) tai On (Käytössä)
◆ Tilt : -7 – +7
◆ LNA : Off (Pois käytöstä) tai On (Käytössä)
Picture
¦ Dynamic
Mode
‹
Adjust
Scan mode
: Natural
Digital NR
: Off
Tilt
: 0
LNA
: Off
Select
Adjust
Exit
Picture
¦ Dynamic
Mode
‹
Adjust
Scan mode
: Natural
Digital NR
: Off
Tilt
: 0
LNA
: Off
Select
Adjust
Adjust
Adjust
21
‹
Exit
Picture
¦ Dynamic
Mode
‹
Adjust
Scan mode
: Natural
Digital NR
: Off
Tilt
: 0
LNA
: Off
Select
‹
Exit
Picture
¦ Dynamic
Mode
‹
Adjust
Scan mode
: Natural
Digital NR
: Off
Tilt
: 0
LNA
: Off
Select
‹
Exit
‹
Sinisen TV-kuvan käyttö
FIN
Function
Language
Time
Plug & Play
Blue screen
Demonstration
Jos signaalia ei vastaanoteta tai jos se on heikko, sininen
televisiokuva korvaa automaattisesti kohinaisen häiriökuvan.
‹
‹
‹
: On
‹
Jos haluat pitää kuvaruudussa häiriökuvan, poista sininen TV-kuva
käytöstä valitsemalla Blue screen -asetukseksi "Off".
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
Select
Adjust
Exit
2
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Function (Toiminto) painamalla painiketta
Seuraus:
tai
.
Function-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta - tai +.
4
Valitse Blue screen (Sininen kuva) painamalla painiketta
.
5
Ota toiminto käyttöön valitsemalla On (Käytössä) painamalla
painiketta - tai +.
tai
Kuvakoon valitseminen
Voit valita kuvakoon, joka parhaiten vastaa katseluvaatimuksiasi,
painamalla “P.SIZE (Kuvakoko) “-painiketta.
Valittavissa ovat mallista riippuen seuraavat kuvakoot:
◆ 4:3 normaali malli:
Normal, Zoom1, Zoom2, 16:9.
◆ 16:9 leveä malli:
Auto wide, Panorama, Zoom1, Zoom2, 4:3.
Kuvan pysäyttäminen
Voit pysäyttää kuvan televisiokanavaa katsoessasi painamalla
“STILL PICTURE” -painiketta.
➣
PIP
22
Paina tätä painiketta uudelleen, kun haluat palata
normaalikatseluun.
Äänistandardin muuttaminen
FIN
Voit valita kuhunkin televisiolähetykseen sopivan äänitehosteen.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Valitse Sound (Ääni) painamalla painiketta
Seuraus:
3
tai
.
Käytettävissä on seuraavat äänitehosteet:
Custom (Mukautettu) - Standard (Standardi) - Music
(Musiikki) - Movie (Elokuva) - Speech (SVE) (Puhe,
SVE).
◆ SVE : SAMSUNG Voice Enhancement -tekniikka
(Samsungin äänenparannustekniikka)
➣
Off
On
Off
Off
Select
Adjust
Exit
Valikosta valitaan Mode (Tila).
Valitse haluamasi äänitehoste painamalla toistuvasti painiketta tai +.
Seuraus:
‹
‹
:
:
:
:
Sound-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Paina painiketta - tai +.
Seuraus:
4
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Sound
¦ Custom
Mode
Equalizer
Auto volume
Melody
Pseudo stereo
Virtual surround
Sound
¦ Standard
Mode
Equalizer
Auto volume
Melody
Pseudo stereo
Virtual surround
Select
Adjust
Voit valita nämä asetukset myös painamalla kaukosäätimen
S.STD (Äänistandardi) -painiketta.
23
‹
‹
:
:
:
:
Off
On
Off
Off
Exit
Ääniasetusten muuttaminen
FIN
Voit muuttaa ääniasetukset omien mieltymyksiesi mukaisiksi.
Sound
¦ Custom
Mode
Equalizer
Auto volume
Melody
Pseudo stereo
Virtual surround
‹
‹
:
:
:
:
Off
On
Off
Off
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Valitse Sound (Ääni) painamalla painiketta
Seuraus:
Select
Enter
Exit
4
Valitse Equalizer (Taajuuskorjain) painamalla painiketta
.
5
Paina painiketta - tai +.
Seuraus:
Adjust
Select
3K
tai
Equalizer-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
nämä asetukset kuvaruutuun myös painamalla
➣ Saat
kaukosäätimen S.MENU (Äänivalikko) -painiketta.
10K
Exit
.
Paina painiketta - tai +.
L
100 300 1K
tai
Sound-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Equalizer
R
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
6
Valitse muutettava valikkokohta painamalla painiketta - tai +.
Valitse haluamasi asetus painamalla painiketta
tai
.
➣
Jos muutat näitä asetuksia, äänistandardiksi valitaan
automaattisesti Custom (Mukautettu).
Turbo-äänen valitseminen
Tämä toiminto korostaa korkeita ja matalia äänentaajuuksia ja
sisältää muita tehosteita.
Saat musiikin, elokuvien ja lähetyskanavien äänen upeammaksi ja
dynaamisemmaksi, kun painat kaukosäätimen “TURBO-”painiketta.
24
Lisä-ääniasetukset
FIN
◆ Auto volume (Äänenvoimakkuuden automaattinen säätö)
Eri lähetysasemilla on oma signaalivahvuutensa, mikä
vaikeuttaa äänenvoimakkuuden säätöä kanavaa
vaihdettaessa. Auto volume -toiminnolla televisio säätää
valitun kanavan äänenvoimakkuuden automaattisesti
pienentämällä äänitehoa, kun modulaatiosignaali on vahva,
tai suurentamalla äänitehoa, kun modulaatiosignaali on
heikko.
Select
◆ Melody (Melodia)
Televisiosta kuuluu melodia, kun kytket television päälle tai
pois päältä.
◆ Pseudo stereo / Virtual surround
Pseudo stereo -toiminto muuntaa yksikanavaisen
äänisignaalin kaksikanavaiseksi signaaliksi, jonka vasen ja
oikea kanava ovat identtiset.
Kun otat Pseudo stereo- tai Virtual surround -toiminnon
käyttöön On tai poistat ne käytöstä Off, asetukset vaikuttavat
myös esimerkiksi äänitehosteisiin Standard (Standardi) ,
Music (Musiikki), Movie (Elokuva) ja Speech (Puhe).
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Sound (Ääni) painamalla painiketta
Seuraus:
tai
.
Sound-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta - tai +.
4
Valitse haluamasi asetus (Auto volume (Äänenvoimakkuuden
automaattinen säätö), Melody (Melodia), Pseudo stereo tai
Virtual surround) painamalla painiketta
tai
.
5
Ota kukin toiminto käyttöön valitsemalla On (Käytössä) painamalla
painiketta - tai +.
➣
Sound
¦ Custom
Mode
Equalizer
Auto volume
Melody
Pseudo stereo
Virtual surround
Adjust
Sound
¦ Custom
Mode
Equalizer
Auto volume
Melody
Pseudo stereo
Virtual surround
Select
Adjust
Sound
¦ Custom
Mode
Equalizer
Auto volume
Melody
Pseudo stereo
Virtual surround
Select
Adjust
Sound
¦ Custom
Mode
Equalizer
Auto volume
Melody
Pseudo stereo
Virtual surround
Select
Adjust
Valmistettu Dolby Laboratories
–yhtiön lisenssillä. Dolby ja
kaksois-D–symboli (
) ovat
Dolby Laboratories –yhtiön
tavaramerkkejä.
25
‹
‹
:
:
:
:
Off
On
Off
Off
Exit
‹
‹
:
:
:
:
Off
On
Off
Off
Exit
‹
‹
:
:
:
:
Off
On
Off
Off
Exit
‹
‹
:
:
:
:
Off
On
Off
Off
Exit
Äänitilan valitseminen (mallikohtainen)
FIN
S.MODE-painiketta painamalla saat kuvaruutuun äänisignaalin
käsittelyn ja lähdön tiedot. Kun virta on kytketty päälle, tilaksi
esivalitaan automaattisesti joko "Dual-I" tai "Stereo" senhetkisen
lähetyksen mukaan.
Kuvaruudun merkintä
Tavallinen lähetys
(standardiääni)
MONO (normaalikäyttö))
MONO ↔ MONO
NICAM
(normaali)
NICAM Stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(normaali)
NICAM Dual-I/II
Dual-I → Dual-II → MONO
NICAM NICAM (normaali)
A2
Stereo
Tavallinen lähetys
(standardiääni)
MONO (normaalikäyttö)
Kaksikielinen tai Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➣
→
Tavallinen +
NICAM Mono
→
NICAM
Stereo
Lähetyksen tyyppi
STEREO ↔ MONO
(pakotettu mono)
◆ Jos vastaanotto-olosuhteet huononevat, kuuntelu on
helpompaa, jos MONO-tila on valittuna.
◆ Jos stereosignaali on heikko ja tila vaihtuu
automaattisesti, vaihda käyttöön MONO-tila.
◆ Kun AV-tilassa vastaanotetaan monoääntä, käytä vasenta
“AUDIO-L”-tuloliitintä (etu- tai sivupaneelissa).
Jos monoääni tulee ainoastaan vasemmasta kaiuttimesta,
paina S.MODE-painiketta.
26
Uniajastimen asettaminen
FIN
Voit valita “SLEEP”-painiketta painamalla 30–180 minuutin viiveen,
jonka jälkeen televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
1
Paina kaukosäätimen SLEEP-painiketta.
Seuraus:
2
PIP
Paina SLEEP-painiketta toistuvasti, jolloin asetus muuttuu
portaittain (30, 60, 90, 120, 150 ja 180 minuuttia).
Seuraus:
3
Jos uniajastinta ei ole vielä asetettu, asetus on Off
(Pois käytöstä). Jos uniajastimen asetukset on jo
määritetty, kuvaruudussa näkyy jäljellä oleva aika,
jonka kuluttua televisio kytkeytyy valmiustilaan.
Televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, kun
ajastimen aika on 0.
Kytke uniajastin pois päältä painamalla toistuvasti SLEEPpainiketta, kunnes kuvaruudussa näkyy asetus Off (Pois
käytöstä).
27
Kellonajan asettaminen ja näyttäminen
FIN
Function
Language
Time
Plug & Play
Blue screen
Demonstration
Select
‹
‹
‹
: On
‹
Enter
Exit
Voit määrittää television kellon asetukset niin, että senhetkinen
kellonaika näkyy kuvaruudussa, kun “DISPLAY-”painiketta painetaan.
Aika on asetettava myös silloin, kun haluat käyttää automaattisia
ajastimia.
➣
1
Kun painat television etupaneelin “
kellonaika nollautuu.
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Time
Clock
Timer
Select
: -- : -: Off
Adjust
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Function (Toiminto) painamalla painiketta
Seuraus:
Exit
” -virtapainiketta,
.
Function-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta - tai +.
4
Valitse Time (Aika) painamalla painiketta
5
Paina painiketta - tai +.
Seuraus:
tai
tai
.
Kuvaruutuun tulee Time-valikko, josta on valittu kohta
Clock (Kello).
Time
Clock
Timer
Adjust
: 11 : -: Off
Select
28
Exit
6
Siirry tuntien tai minuuttien kohdalle painamalla painiketta - tai +.
Määritä tunnit tai minuutit painamalla painiketta
tai
.
7
Kun olet valmis, poistu tilasta painamalla TV-painiketta.
8
Kun haluat...
tuoda kuvaruutuun kanavatiedot
Paina “DISPLAY”-painiketta...
kerran.
tuoda näyttöön kellonajan
kaksi kertaa.
poistaa näytön
kolme kertaa
Television automaattinen kytkeminen päälle ja pois päältä
FIN
Voit asettaa television ajastimet niin, että televisio:
◆ ytkeytyy päälle automaattisesti ja valitsee haluamasi
kanavan valitsemaasi kellonaikaan
Function
Language
Time
Plug & Play
Blue screen
Demonstration
◆ kytkeytyy automaattisesti pois päältä haluamaasi
kellonaikaan.
➣
Aseta ensin television kellonaika (katso edellisen sivun
kappale "Kellonajan asettaminen ja näyttäminen").
Jos et ole vielä asettanut kellonaikaa, kuvaruudussa näkyy
viesti Set the clock first (Aseta ensin kellonaika).
Select
‹
‹
‹
: On
‹
Enter
Exit
Time
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Clock
Timer
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Function (Toiminto) painamalla painiketta
Seuraus:
.
Function-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta - tai +.
4
Valitse Time (Aika) painamalla painiketta
5
Paina painiketta - tai +.
Seuraus:
tai
Select
tai
Time
Clock
Timer
On time
Off time
Time-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Valitse Timer (Ajastin) painamalla painiketta
7
ajastimen asetukseksi On (Käytössä) painamalla painiketta - tai
+.
8
tai
.
Exit
Select
:
:
:
:
11 : 32
On
-- : --- : --
Adjust
Exit
Kuvaruutuun tulevat On time (Päällekytkentäaika) ja
Off time (Poiskytkentäaika).
Valitse On time (Päällekytkentäaika) painamalla painiketta
. Valitse aika, jolloin haluat television kytkeytyvän päälle
automaattisesti.
tai
◆ Siirry tuntien tai minuuttien kohdalle painamalla painiketta - tai
+. Määritä tunnit tai minuutit painamalla painiketta
tai
.
9
Adjust
.
6
Seuraus:
: 11 : 32
: Off
Valitse Off time (Poiskytkentäaika) painamalla painiketta
tai
. Valitse yllä mainitulla tavalla aika, jolloin haluat television
kytkeytyvän automaattisesti pois päältä.
Time
Clock
Timer
On time
Off time
Adjust
11 : 33
On
06 : --- : --
Select
Time
Clock
Timer
On time
Off time
Adjust
:
:
:
:
:
:
:
:
11 : 33
On
06 : 30
23 : --
Select
29
Exit
Exit
Kuva kuvassa (PIP) -toiminto (valinnainen)
FIN
Voit valita kuvaruutuun alakuvan, joka näkyy televisiolähetyskuvan,
videonauhurin, DVD-soittimen tai muun ulkoisen AV-laitteen
pääkuvan sisällä. Näin voit katsella televisio-ohjelmaa tai televisioon
kytketyn laitteen videokuvaa samalla kun katselet televisiota tai
toisen laitteen videokuvaa.
PIP
PIP
: Off
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
Select
Adjust
PIP
PIP
Select
Prog.No.
Size
:
:
:
:
On
TV
P 1
Double
2
Valitse PIP painamalla painiketta
Paina painiketta - tai +.
3
Valitse asetukseksi On (Käytössä) painamalla painiketta - tai +.
Seuraus:
4
Adjust
Exit
5
PIP
PIP
Select
Prog.No.
Size
:
:
:
:
On
TV
P 1
Double
Select
Adjust
PIP
PIP
Select
Prog.No.
Size
Select
:
:
:
:
Adjust
PIP
PIP
Select
Prog.No.
Size
Select
Exit
Exit
:
:
:
:
Adjust
30
On
TV
P 1
Double
On
TV
P 1
Double
Exit
.
PIP-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
.
Kuvalähteet näkyvät seuraavassa järjestyksessä:
TV - AV1 - AV2 - S-VIDEO.
Valitse Prog.No. (Ohjelmanumero) painamalla painiketta
tai
. Jos katsot televisio-ohjelmaa, valitse painiketta - tai +.
painamalla kanava, jota haluat katsoa alakuvassa.
➣
6
tai
Valitse Select (Valinta) painamalla painiketta
tai
Hae alakuvan lähde painamalla painiketta - tai +.
Seuraus:
Select
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Exit
Jos alakuvan lähde (Select-asetus) on TV, voit valita
alakuvan kanavan.
Valitse Size (Koko) painamalla painiketta
tai
.
Valitse alakuvan koko painamalla painiketta - tai +.
Seuraus:
➣◆
Koot näkyvät seuraavassa järjestyksessä:
Double (Kaksinkertainen) - Large (Suuri) - Small
(Pieni) - 16 PIP.
16 PIP : Voit katsoa alakuvassa korkeintaan 16:ta
muistiin tallennettua kanavaa.
◆ Kun 16 PIP on valittuna, et voi käyttää SWAP, STILL ja
LOCATE-toimintoja.
Kuva kuvassa (PIP) -toiminto : valinnainen (jatkuu)
FIN
Kaukosäätimen helppokäyttötoiminnot
Painike
Toiminto
PIP ON
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä PIP-toiminnon.
SWAP
Vaihtaa pääkuvaa ja alakuvaa keskenään.
Kun pääkuva on Video-tilassa ja alakuva TV-tilassa,
➣ pääkuvan
ääni ei ehkä kuulu sen jälkeen, kun olet
painanut SWAP-painiketta alakuvan kanavan
vaihtamisen jälkeen. Valitse tällöin pääkuvan kanava
uudelleen.
STILL
Valitsee alakuvan kanavan.
SIZE
(KOKO)
Valitsee alakuvan koon (Double (Kaksinkertainen), Large
(Suuri), Small (Pieni) tai 16 PIP.)
P▲/▼
Valitsee alakuvan kanavan.
LOCATE
Siirtää alakuvan paikkaa vastapäivään.
SCAN
(SELAUS)
Selaa muistiin tallennettuja kanavia järjestyksessä.
Selaus päättyy, kun painat painiketta uudelleen.
TV/VIDEO
Used to assign a source of sub picture (TV, AV1, AV2, or
S-VIDEO).
PIP
31
Tekstitelevisio-ominaisuus
FIN
Useimmat kanavat tarjoavat tekstimuotoisia tietopalveluita
tekstitelevision kautta. Tekstitelevisiossa on muun muassa seuraavia
tietoja:
◆ Television ohjelmatiedot ja -ajat
◆ Uutisartikkeleita ja säätietoja
◆ Urheilutuloksia
◆ Matkailutietoja.
Nämä tiedot on jaettu numeroiduille sivuille (katso kaaviota).
Osa
Sisällys
A
Valittu sivunumero
B
Lähetysaseman tunnus
C
Kuvaruudussa näkyvän sivun numero tai hakutilanne
D
Päivämäärä ja kellonaika
E
Teksti
F
Tilatiedot,
FASTEXT-tiedot.
➣
Tekstitelevision tiedot on jaettu usein useille sivuille,
jotka tulevat kuvaruutuun peräkkäin ja joita voi lukea
seuraavasti:
◆ syöttämällä sivun numeron
◆ valitsemalla sivun aiheen luettelosta
◆ valitsemalla värillisen otsikon (FASTEXT-järjestelmä).
Tekstitelevision tietojen näyttäminen
Voit tuoda teksti-TV:n tiedot kuvaruutuun milloin tahansa.
on oltava häiriötöntä, jotta
☛ Kanavavastaanoton
tekstitelevision tiedot näkyvät näytössä oikein.
Muutoin:
◆ tietoja voi puuttua tai
◆ jotkin sivut eivät tule kuvaruutuun.
1
Valitse tekstitelevisiotietoja lähettävä kanava painamalla
painiketta
tai
.
2
Ota tekstitelevisiotila käyttöön painamalla TEXT/MIX-painiketta.
Seuraus:
32
Kuvaruutuun tulee hakemistosivu. Se saadaan näkyviin
koska tahansa painamalla
(hakemisto) -painiketta.
3
Jos haluat katsella tekstitelevisiosivun kanssa samanaikaisesti
televisiolähetystä, paina TTX/MIX-painiketta uudelleen.
4
Voit poistua tekstitelevisiotilasta painamalla TTX/MIX-painiketta
uudelleen.
Sivunumeron valitseminen
FIN
Voi syöttää sivunumeron suoraan painamalla kaukosäätimen
numeropainikkeita.
1
Syötä kolminumeroinen hakemistosivulla annettu sivunumero
painamalla vastaavia numeropainikkeita.
Seuraus:
2
Sivunumerolaskurin luku alkaa kasvaa, ja sivu
tuodaan kuvaruutuun.
Jos valitulla sivulla on useita alasivuja, ne tuodaan kuvaruutuun
peräkkäin. Jos haluat pysäyttää kuvaruudun tietyn sivun kohdalla,
paina painiketta
(pito). Jatka lukemista painamalla
(pito) painiketta uudelleen.
Eri katseluvaihtoehtojen käyttö:
Kun haluat kuvaruutuun...
Paina...
◆ Sekä tekstitelevision että tavallisen
televisiolähetyksen
TTX/MIX kaksi kertaa
◆
Piilotetun tekstin
(esimerkiksi tietokilpailujen vastaukset)
(paljasta)
◆ Normaalinäytön
(paljasta) again
◆ Alasivun syöttämällä sen
nelinumeroisen numeron
(alasivu)
◆ Seuraavan sivun
(sivu ylöspäin)
◆ Edellisen sivun
(sivu alaspäin)
◆ Kaksi kertaa suuremmat kirjaimet:
• kuvaruudun yläosassa
• kuvaruudun alaosassa
(koko)
• Kerran
• Kaksi kertaa
◆ Normaalinäyttö
• Kolme kertaa
33
Sivun valitseminen FLOF-toiminnolla
FIN
Tekstitelevision sivujen eri aiheet on merkitty värikoodeilla, ja ne
voidaan valita painamalla kaukosäätimen vastaavia väripainikkeita.
1
Hae kuvaruutuun tekstitelevision hakemistosivu painamalla
TTX/MIX-painiketta.
2
Paina haluamasi aiheen väristä kaukosäätimen painiketta;
käytettävissä olevat aiheet näkyvät tilarivillä.
Seuraus:
Kuvaruutuun tulee eri väreillä merkittyä tietoa sisältävä
sivu. Väreillä merkityt tiedot voidaan valita samalla
tavalla.
3
Siirry edelliselle tai seuraavalle sivulle painamalla vastaavaa
värillistä painiketta.
4
Hae kuvaruutuun alasivu seuraavasti:
◆
Paina
(alasivu) -painiketta.
Seuraus:
Käytettävissä olevat alasivut tulevat kuvaruutuun.
◆ Valitse haluamasi alasivu. Voit selata alasivuja painamalla
painiketta
tai
.
Tekstitelevision sivujen tallentaminen
Voit tallentaa korkeintaan neljä tekstitelevision sivua
nopeuttaaksesi niiden käyttöä myöhemmin.
1
Valitse LIST-tila (Luettelo)
Seuraus:
➣
34
-painikkeella.
Kuvaruutuun tulee neljä eriväristä kolminumeroista
numeroa.
Voit vaihtaa LIST- ja FLOF-tilan välillä painamalla
painiketta.
-
2
Paina korvattavaa sivua vastaavaa värillistä painiketta.
3
Syötä uusi sivunumero numeropainikkeilla.
4
Toista vaiheet 2 ja 3 jokaiselle tallennettavalle sivulle käyttämällä
joka kerta eri väripainikkeita.
5
Paina
(tallenna) -painiketta, kunnes vastaavat lohkot
vilkkuvat.
Kytkeminen ulkoisten laitteiden tulo- ja lähtöliittimiin
FIN
➢
1” -liittimeen kytketään laitteet, joissa on RGB-lähtö, kuten
“
videopelilaitteet tai DVD-laitteet.
Videonauhuri
①
②
Television takapaneeli
DVD
tai
2
Dekooderi /
videopelilaite
tai
③
1
RGB
Videolevysoitin
① Tämä pää voidaan kytkeä
◆ SCART-liittimeen
◆ S-Video-liittimeen tai kahteen RCA-audioliittimeen (L + R, vasen ja oikea)
◆ Kolmeen RCA-liittimeen (VIDEO, AUDIO-L ja AUDIO-R)
② Jos sinulla on toinen videonauhuri ja haluat kopioida videonauhoja, kytke
1”-liittimeen ja kohdevideonauhuri “
lähdevideonauhuri “
1”-liittimen signaalin “
2 ”-liittimeen.
Näin voit ohjata “
Satelliittivastaanotin
➃
2 ”-liittimeen.
③ Jos sinulla on dekooderi, kytke dekooderi videonauhuriin ja videonauhuri
televisioon.
➃ Jos haluat nauhoittaa ohjelman, kytke vastaanotin “
1”-liitimeen ja
1”-liittimestä
2 ”-liittimeen. Näin voit ohjata signaalin “
videonauhuri “
2 ”-liittimeen.
“
Kytkeminen audiolähtöliittimeen
➢
“MONITOR AUDIO OUT” (RCA) -liittimiin kytketään muun muassa audiojärjestelmät (näin taataan
Surround-äänitehosteiden toimivuus).
Television takapaneeli
MONITOR
AUDIO OUT
Audiojärjestelmä
L
R
35
Kytkeminen RCA-tuloliittimeen
FIN
➢
RCA-liittimiin (VIDEO, AUDIO-L ja AUDIO-R) kytketään muun muassa
videokamerat, videolevysoittimet ja jotkin videopelilaitteet.
Videokamera
Television sivupaneeli
Videopelilaite
Videolevysoitin
Kytkeminen S-Video-tuloliittimeen
➢
S-VIDEO- ja RCA-liittimiin (AUDIO-R ja AUDIO-L) kytketään laitteet, joissa on S-Video-lähtöliitin, kuten
videokamera tai videonauhuri.
Television sivupaneeli
①
ja
Videokamera
Videonauhuri
① Kun haluat toistaa sekä kuvaa että ääntä, käytä sekä S-video- että RCA-liittimiä.
➣
☛
36
Kun sivupaneelin ja takapaneelin AV-liittimet on kytketty
ulkoisiin laitteisiin, laite käyttää sivupaneelin AV-liittimen
signaalia.
Kun sivupaneelin ja takapaneelin AV-liittimet on kytketty
ulkoisiin laitteisiin, laite käyttää sivupaneelin AV-liittimen
signaalia. Kun kytket televisioon ääni- tai videolaitteen,
varmista, että kaikki laitteet on kytketty pois päältä.
Yksityiskohtaiset kytkentäohjeet ja niihin liittyvät turvaohjeet
ovat laitteiden mukana toimitetussa dokumentaatiossa.
Kuulokkeiden kytkeminen
FIN
Voit kytkeä televisiovastaanottimeen kuulokkeet, jos et halua
häiritä television katselullasi muita huoneen läsnäolijoita.
Television sivupaneeli
1
Kytke kuulokkeet television 3,5 mm:n pieneen jakkiliittimeen.
Seuraus:
2
Ääni kuuluu vain kuulokkeista.
Jos haluat kuulla äänen jälleen kaiuttimista, kytke kuulokkeiden
johto irti.
➣
Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö suurella
äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.
Ulkoisten lähteiden kuvan katseleminen
Kun olet kytkenyt erilaiset ääni- ja videojärjestelmät televisioon,
voit katsella eri kuvalähteitä valitsemalla vastaavan tulolähteen.
1
Tarkista, että kaikki tarpeelliset liitännät on tehty.
2
Kytke televisio päälle ja paina sen jälkeen toistuvasti VIDEOpainiketta.
Seuraus:
➣
➣
Kuvalähteet näkyvät seuraavassa järjestyksessä:
TV - AV1 - AV2 - S-VIDEO.
Kuva voi tulla kuvaruutuun automaattisesti valitusta
lähteestä riippuen.
Jos haluat katsoa jälleen televisio-ohjelmia, paina TVpainiketta ja valitse haluamasi kanavanumero.
37
Värivirheiden poistaminen automaattisella magneettisuuden poistolla
FIN
Kuvaputken ympärillä on demagnetisointikela, joten television magneettisuutta ei tarvitse tavallisesti
poistaa manuaalisesti.
Jos siirrät television eri asentoon ja kuvaruudussa näkyy väriläiskiä, toimi seuraavasti:
◆ Kytke televisio pois päältä painamalla etupaneelin “
” -virtapainiketta.
◆ Kytke television virtajohto irti pistorasiasta.
◆ Pidä televisio pois päältä noin 30 minuutin ajan, jotta automaattinen magneettisuuden poisto
aktivoituu, ja paina siten kaukosäätimen “POWER ”-painiketta.
☛
Jos televisiota ei katsella, kytke televisio pois päältä painamalla “
”-virtapainiketta.
Vianetsintä: ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön
Ennen kuin otat yhteyttä Samsungin huoltoon, tee seuraavat yksinkertaiset tarkistukset.
Jos et osaa poistaa ongelmaa seuraavien ohjeiden avulla, tarkista televisiovastaanottimen malli ja
sarjanumero ja ota yhteyttä paikalliseen myyjään.
Ei kuvaa tai ääntä.
◆ Tarkista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan.
◆ Varmista, että olet painanut television “ ”-virtapainiketta ja
kaukosäätimen POWER ( )-painiketta.
◆ Tarkista kuvan kontrasti- ja kirkkausasetukset.
◆ Tarkista äänenvoimakkuus.
Normaali kuva mutta ei ääntä.
◆ Tarkista äänenvoimakkuus.
◆ Tarkista, onko kaukosäätimen MUTE (mykistys) -painiketta painettu.
Ei kuvaa, tai kuva on mustavalkoinen.
◆ Muuta väriasetuksia.
◆ Tarkista, että olet valinnut oikean lähetysstandardin.
Kuva- ja äänihäiriöitä.
◆ Selvitä, mikä sähkölaite voi häiritä television toimintaa ja siirrä se
sitten kauemmaksi.
◆ Kytke television virtajohto eri pistorasiaan.
Epäselvä tai lumisateinen kuva,
vääristynyt ääni.
◆ Tarkista antennin suunta, sijainti ja kytkennät.
Tämä häiriö aiheutuu usein sisäantennin käytöstä.
Kaukosäätimen toimintahäiriöt.
◆ Vaihda kaukosäätimen paristot.
◆ Puhdista kaukosäätimen yläreuna (lähettimen ikkuna).
◆ Tarkista, että olet kytkenyt paristojen navat oikeinpäin.
38
Memo
FIN
39
- MYYNNIN JÄLKEINEN PALVELU
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai myyntiedustajaan, jos
epäilet television olevan viallinen.
ELECTRONICS
AA68-002533A-00 (FIN)
Download PDF

advertising