Samsung | WS32Z068T | Samsung WS32Z068T Bruksanvisning

FARGEFJERNSYN
Brukerveiledning
Les denne veiledningen grundig
før du tar enheten i bruk,
og behold den for fremtidig referanse.
SKJERMMENYER
BILDE-I-BILDE (TILLEGG)
TEKST-TV
Sikkerhetsveiledning
NOR
◆ Utsett ikke fjernsynsapparatet for ekstreme temperaturforhold eller ekstrem luftfuktighet.
◆ Utsett ikke fjernsynsapparatet for direkte sollys eller andre varmekilder.
◆ Utsett ikke fjernsynsapparatet for væsker av noe slag.
◆ Sett aldri noen form for objekter inn i fjernsynsapparatet, og plasser aldri en beholder med væske
oppå skjermen.
◆ Under uvær (særlig tordenvær) bør fjernsynsapparatet kobles fra strømnettet og antennen.
◆ Strømledningen bør ikke tråkkes på eller vris.
◆ Overbelast ikke strømuttak eller skjøteledninger da dette kan føre til brann- eller støtrisiko.
◆ Bruk en myk, tørr klut (uten flyktige væsker) ved rengjøring av fjernsynsapparatet.
◆ Hvis fjernsynsapparatet blir ødelagt, må du ikke prøve å reparere det selv. Ta kontakt med
kvalifisert servicepersonell.
◆ Hvis det går lang tid uten at fjernkontrollen brukes, bør batteriene tas ut og oppbevares på et tørt
sted.
◆ Mist ikke fjernkontrollen i bakken.
Apparatet er ikke beregnet for bruk i industrielle omgivelser.
Forsiktig
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK
STØT MÅ IKKE ÅPNES
FORSIKTI: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, MÅ
BAKDEKSLET IKKE FJERNES. DET FINNES INGEN
DELER INNE I APPARATET SOM BRUKERE KAN
UTFØRE SERVICE PÅ. OVERLAT REPARASJON OG
VEDLIKEHOLD TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONELL
ADVARSEL: FOR Å FORHINDRE SKADE SOM KAN FØRE
TIL FARE FOR BRANN ELLER SJOKK, MÅ DETTE APPARATET
IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
2
Lynet og pilhodet inni trekanten er
en advarsel om “farlig spenning”
inne i dette produktet.
Utropstegnet inni trekanten er et
advarselstegn for å gjøre deg
oppmerksom på viktig veiledning
som følger med produktet .
☛
Strømspenningen er angitt på baksiden
av fjernsynsapparatet, og frekvensen er
50 eller 60 Hz.
NOR
Innhold
◆ FORORD
■
■
Sikkerhetsveiledning .....................................................................................
Forsiktig ........................................................................................................
2
2
◆ KOBLE TIL OG KLARGJØRE FJERNSYNSAPPARATET
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Oversikt over fjernsynsapparatets .................................................................
Infrarød fjernkontroll (alle funksjoner unntatt TekstTV og PIP) .....................
Sette i batterier i fjernkontrollen.....................................................................
Koble til en antenne eller et kabelnettverk.....................................................
Slå fjernsynsapparatet av og på ....................................................................
Sette fjernsynsapparatet i standby-modus ....................................................
Gjøre deg kjent med fjernkontrollen ..............................................................
Plug and Play-funksjon..................................................................................
Vise demonstrasjonen ...................................................................................
Velge språk....................................................................................................
5
6
7
7
8
8
9
10
11
11
◆ STILLE INN KANALER
■
■
■
■
■
■
Lagre kanaler automatisk ..............................................................................
Sortere lagrede kanaler .................................................................................
Lagre kanaler manuelt...................................................................................
Gi navn til kanaler..........................................................................................
Hoppe over uønskede kanaler ......................................................................
Fininnstilling av kanalmottak..........................................................................
12
13
14
16
17
18
◆ BRUKEE FJERNSYNSAPPARATET (fortsatt)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Justere bildestandarden ................................................................................
Justere bildeinnstillingene .............................................................................
Ekstra bildeinnstillinger (skannemodus / Digital NR / helning ( LNA) ............
Stille inn blåskjermmodus..............................................................................
Velge bildestørrelse.......................................................................................
Fryse bildet ...................................................................................................
Justere lydstandarden ...................................................................................
Justere lydinnstillingene ................................................................................
Velge turbolyd................................................................................................
Ekstra lydinnstillinger
(Autovolum / Melodi / Pseudostereo / Virtuell surround) ...............................
Velge lydmodus (avhengig av modell) ..........................................................
3
19
20
21
22
22
22
23
24
24
25
26
NOR
Innhold (fortsatt)
◆ BRUKE FJERNSYNSAPPARATET
■
■
■
■
Stille inn Sleep Timer ....................................................................................
Stille inn og vise gjeldende klokkeslett ..........................................................
Slå TV-apparatet av og på automatisk ..........................................................
Vise bilde-i-bilde (PIP) tillegg.........................................................................
27
28
29
30
◆ BRUKE TEKST-TV-FUNKSJONEN
■
■
■
■
■
Tekst-TV-funksjon .........................................................................................
Vise Tekst-TV-informasjon ............................................................................
Velge en side med siffertastene ....................................................................
Bruke FLOF til å velge en side ......................................................................
Lagre tekst-tv-sider........................................................................................
32
32
33
34
34
◆ EKSTRA INFORMASJON OG TILKOBLINGER
■
■
■
■
■
■
Tilkobling til den eksterne inngangen/utgangen ............................................
Koble til på audioutgangen ............................................................................
Tilkobling til RCA-inngangen .........................................................................
Koble til på S-video-inngangen......................................................................
Koble til hodetelefoner...................................................................................
Vise bilder fra eksterne kilder .......................................................................
35
35
36
36
37
37
◆ ANBEFALINGER FOR BRUK
■
■
Automatisk degaussing for å fjerne fargeflekker ...........................................
Feilsøking: Før du tar kontakt med servicepersonell.....................................
Symboler
Trykk
4
☛
➢
Viktig
Merk
38
38
Oversikt over fjernsynsapparatet
NOR
Velger for inngangskilde
Mottaker for fjernkontroll
Menyvisning
Øke volum
Standbyindikator
Senke volum
Power On/Off (strømbryter)
Neste kanal
Forrige kanal
Audioinngang (R, L)
Videoinngang
S-Video-inngang
Hodetelefonkontakt
Baksiden av fjernsynsapparatet
75Ω
2
MONITOR
AUDIO OUT
L
SCART audio/video inngang/utgang
1
R
RGB
Monitor lydutgang
75Ω Koaksialkontakt for antenne/kabelnettverk
5
Infrarød fjernkontroll
NOR
AUTOMATISK AVSLÅING /
LAGRING AV TEKSTTV
STILLBILDE
FUNKSJONER FOR VIDEOSPILLER
ELLER DVD;
- STOPP
- SPOL TILBAKE
- AVPILLING/PAUSE
- RASKT FOROVER
FJERNSYN STANDBY
DIREKTE KANALVALG
EN-/TOSIFRET KANALVALG /
TEKSTTV HOLDE SIDE
PIP
PIP-FUNKSJONER (TILLEGG);
- PIP PÅ/AV
- SKIFTE MELLOM HOVEDBILDE OG
UNDERBILDE (SWAP)
- STILL
- STØRRELSESVALG
(SIZE : STØRRELSE)
- LOKALISERINGSVALG
(LOCATE :LOKALISER)
- SKANNE
- VALG AV KILDE (TV/VIDEO)
- KANALVALG (P▲/▼)
GJØR FJERNKONTROLLEN
FUNKSJONSDYKTIG FOR FJERNSYN,
VIDEO, KABEL, DVD
➣
Fjernkontrollen er ikke
nødvendigvis kompatibel med
fjernsynsapparater produsert av
andre selskaper.
SKJERMDISPLAY /
VISE SKJULT TEKST
VALG AV TUNER / KABELNETT
NESTE KANAL/
TEKST-TV NESTE SIDE
VALG AV EKSTERN INNGANG /
VALG AV TEKST-TV-MODUS
(LISTE/FLOF)
MENYVISNING/
PROGRAMVALG ETTER NAVN
VOLUM NED
LYD MIDLERTIDIG AV
TEKST-TV-VISNING/
BLANDE VISNING AV TEKST-TV MED
NORMAL SENDING
BILDESTØRRELSE /
VALG AV TEKSTTVSTØRRELSE
TURBOLYD
VISNING AV LYDMENY
VOLUM OPP
FORRIGE KANAL /
FORRIGE TEKSTTVSIDE
VALG AV LYDMODUS /
TEKSTTV UNDERSIDE
VISNING AV BILDEMENY
BILDEEFFEKTVALG
LYDEFFEKTVALG
HURTIGTEKST EMNEVALG
➢
6
Funksjonen til fjernkontrollen kan bli påvirket av sterkt lys.
Sette i batterier i fjernkontrollen
NOR
Du må sette inn eller bytte ut batterier i fjernkontrollen når du:
◆ Kjøper fjernsynsapparatet
◆ Oppdager at fjernkontrollen ikke lenger fungerer som
den skal
1
Fjern dekselet på baksiden av fjernkontrollen ved å trykke
symbolet ned og deretter dra kraftig for å ta det av.
2
Sett inn to R03, UM4, “AAA” 1.5V eller tilsvarende batterier, og
pass på å sette dem inn riktig vei med hensyn til polene:
◆ - på batteriet mot - på fjernkontrollen
◆ + på batteriet mot + på fjernkontrollen
3
Sett dekselet på plass igjen ved å rette det inn etter hoveddelen
på fjernkontrollen og trykke det tilbake på plass.
Koble til en antenne eller kabelnettverk
For at du skal kunne se fjernsynskanaler på riktig måte, må
fjernsynsapparatet motta et signal fra en av følgende kilder:
◆ En utendørsantenne
◆ Et kabelnettverk
◆ Et satellittnettverk
1
I de tre første tilfellene kobler du antennen eller ledningen fra
kabelnettverket til koaksialinngangen 75Ω på baksiden av
fjernsynsapparatet.
2
Hvis du bruker en innendørsantenne, kan det hende du må snu
den når du stiller fjernsynsapparatet for å få et skarpt og klart
bilde.
For flere detaljer se:
◆ “Lagre kanaler automatisk” på side 10
◆ “Lagre kanaler manuelt” på side 12
Baksiden av fjernsynsapparatet
eller
Kabelnettverk
7
Slå fjernsynsapparatet På og Av
NOR
Strømledningen er festet til baksiden av fjernsynsapparatet.
Framsiden av fjernsynsapparatet
1
Plugg strømledningen inn i egnet stikkontakt.
➢
2
Strømspenningen er angitt på baksiden av
fjernsynsapparatet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
Trykk tasten “
Resultat:
3
” (På/Av) på framsiden av fjernsynsapparatet.
Standby-indikatoren på framsiden av
fjernsynsapparatet tenner.
Trykk på POWER-tasten ( ) på fjernkontrollen for å slå
fjernsynsapparatet på.
Resultat:
Programmet du så på sist, velges automatisk.
du ikke har lagret noen kanaler ennå, vil det ikke
➣ Hvis
komme fram noe klart bilde. Se ”Lagre kanaler automatisk”
på side 12 eller ”Lagre kanaler manuelt” på side 14.
4
Slå av fjernsynsapparatet ved å trykke en gang til på tasten “
(På/Av).
”
Sette fjernsynsapparatet i standby-modus
Du kan sette fjernsynsapparatet i standby-modus for å redusere:
◆ Strømforbruket
◆ Slitasjen på katodestrålerøret
Standby-modusen kan være nyttig når du vil ta en pause i
fjernsynstittingen (for eksempel under et måltid).
1
Trykk på tasten POWER ( ) på fjernkontrollen.
Resultat:
2
For å slå TV-apparatet på igjen, trykker du bare på POWERtasten ( ) igjen.
☛
8
Skjermen slås av og standby-indikatoren på
fjernsynsapparatets framside lyser rødt.
Ikke la fjernsynsapparatet stå i standby-modus i lang tid
(for eksempel når du er på ferie). Slå på
fjernsynsapparatet ved å trykke taste “ ” (På/Av) på
framsiden av fjernsynsapparatet. Det beste er å koble
apparatet fra strømnettet og antennen.
Gjøre deg kjent med fjernkontrollen
NOR
Fjernkontrollen brukes hovedsakelig til å:
◆ Bytte kanaler og justere volumet
◆ Stille inn fjernsynsapparatet med skjermmenysystemet
Følgende tabell viser de vanligst brukte tastene og deres funksjoner.
Tast
Visningsfunksjon
Menyfunksjon
P
Brukes til å vise
neste lagrede kanal.
Brukes til å velge
forrige menypunkt.
P
Brukes til å vise
forrige lagrede kanal.
Brukes til å velge
neste menypunkt.
til
Brukes til å vise tilhørende kanaler.
-/--
Brukes til å velge et kanalnummer større enn ni.
Trykk denne tasten, og symbolet “--” vises.
Legg inn det tosifrede kanalnummeret.
Brukes til å redusere
volumet.
Brukes til å…
◆ Vise en undermeny
med valgmuligheter for
gjeldende menyalternativ
◆ Søke manuelt bakover
etter kanaler
◆ Redusere verdien for et
menyalternativ
Brukes til å øke
volumet.
Brukes til å…
◆ Vise en undermeny med
valgmuligheter for
gjeldende menyalternativ
◆ Søke manuelt forover etter
kanaler
◆ Øke verdien for et
menyalternativ
MUTE
Brukes til å slå av lyden midlertidig.
For å slå på lyden igjen, trykk en gang til på denne
tasten, eller trykk på en av tastene - eller +.
MENU
Brukes til å vise
skjermmenysystemet.
Brukes til å gå tilbake til forrige
meny eller til normalvisning.
Brukes til å slå på
fjernsynsapparatet når
det står i standby-modus.
Brukes til å gå ut
av menysystemet og gå
direkte tilbake til
normalvisning.
TV
PIP
➣
9
Plug and Play-funksjon
NOR
Når fjernsynsapparatet slås på for første gang, settes tre
grunnleggende brukerinnstilinger i gang automatisk og etter
hverandre: innstilling av språk, kanal og klokke.
Plug & Play
1
Ant. Input : Check
Hvis fjernsynsapparatet står i standby-modus, trykker du på
POWER-tasten ( ) på fjernkontrollen.
Resultat:
Select
Exit
2
Auto store
Country : Others
Search
: -/+
Velg ønsket språk ved å trykke på knappen
tasten MENU for å komme til språkvalg.
Resultat:
➣
Select
Adjust
Exit
3
4
Adjust
Exit
ENJOY YOUR WATCHING
➣
5
Select
Enter
‹
‹
‹
: On
‹
Exit
7
Time (Klokkeslett)-menyen vises med Clock (Klokke)
valgt.
Se ”Lagre kanaler automatisk” på side 12
Se “Stille inn og vise gjeldende klokkeslett” på side 28.
Når du er ferdig, trykk tasten MENU.
Resultat:
Function
Language
Time
Plug & Play
Blue screen
Demonstration
Menyen Auto store (Autolagring) vises med
Country (Land) valgt.
Trykk tasten - eller + for å bevege deg til time eller minutt. Still inn
time eller minutt ved å trykke på knappene
eller
.
➣
6
Meldingen Ant. Input : Check (Kontroll av
antenneinngang) vises.
Velg aktuelt land ved å trykke på knappen - eller +. For å søke
etter kanalene, velg Search (Søk) ved å trykke tastene
eller
, og trykk deretter tastene - eller +. Trykk tasten MENU for å
stoppe søkingen.
Resultat:
Select
Meldingen ENJOY YOUR WATCHING (Hygg deg med
fjernsynsapparatet) vises, og kanalen som har blitt
lagret vil deretter bli aktivert.
Hvis du vil tilbakestille denne funksjonen...
1
Trykk på tasten MENU.
2
Trykk tasten
eller
for å velge Function (Funksjon), og
deretter tastene - eller +.
3
Velg Plug & Play ved å trykke tastene
deretter tastene - eller +.
Resultat:
10
. Trykk
Forsikre deg om at antennen er koblet til fjernsynsapparatet.
Trykk på tasten - eller +.
Resultat:
: -- : -: Off
eller
Hvis det ikke er valgt noe språk i menyen Language
(Språk), vil menyen Language (Språk) forsvinne etter ca. 30
sekunder.
Time
Clock
Timer
Meldingen Plug & Play vises. Den blinker en liten
stund, og deretter vises menyen Language (Språk)
automatisk.
eller
Denne funksjonen starter med visning av
meldingen Plug & Play.
og trykk
Vise demonstrasjonen
NOR
For å bli kjent med de forskjellige menyene på ditt fjernsynsapparat,
kan du vise den innebygde demonstrasjonen.
1
Trykk på tasten MENU.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten
Resultat:
eller
De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)gruppen vises.
3
Trykk tastene - eller +.
4
Trykk tasten
eller
(Demonstrasjon).
5
for å velge Function (Funksjon).
for å velge Demonstration
Trykk tastene - eller +.
Resultat:
➣
Hver av menypunktene vises etter tur.
Function
Language
Time
Plug & Play
Blue screen
Demonstration
‹
‹
‹
: On
‹
Når du ønsker å avslutte demonstrasjonen, trykk på tasten
TV på fjernkontrollen.
Select
Enter
Exit
Velge språk
Når du begynner å bruke fjernsynsapparatet for første gang, må du
velge hvilket språk som skal brukes til å vise menyer og angivelser.
1
Trykk på tasten MENU.
Resultat:
2
Trykk tasten
Resultat:
3
eller
‹
‹
‹
: On
‹
for å velge Function (Funksjon).
De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)gruppen vises.
Select
Enter
Trykk tastene - eller +.
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Function
Language
Time
Plug & Play
Blue screen
Demonstration
Language (Språk) velges.
Velg ønsket språk ved å trykke gjentatte ganger på tastene - eller
+.
11
Exit
Lagre kanaler automatisk
NOR
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Sort
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Du kan søke etter de frekvensområdene du har tilgang på (og
tilgjengeligheten avhenger av hvilket land du bor i). Automatisk
tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med
faktiske eller ønskede programnumre. Du kan likevel sortere
numrene manuelt og slette alle kanaler som du ikke ønsker å se på.
1
Trykk på tasten MENU.
Resultat:
Select
Enter
2
Trykk tasten
Resultat:
Auto store
Country : Others
Search
: -/+
3
4
Adjust
Auto store
Country : Others
Search
: -/+
Select
Search
Exit
6
Trykk tasten
7
Trykk tasten - eller + for å starte søkingen.
7 %
8
eller
for å velge Search (Søk).
Den vannrette bjelken vises, og deretter lagres
kanalene i en rekkefølge som gjenspeiler posisjonene
deres i frekvensområdet. Til slutt stanser søket
automatisk.
For å stoppe søket før det er fullført, trykker du på MENUknappen.
Når søking og lagring er ferdig, vises menyen Sort (Sortering).
◆ For å sortere de lagrede kanalene i ønsket numerisk orden, gå til
trinn 6 i prosedyren ”Sortering av lagrede kanaler” på side 13.
Exit
◆ Gå ut fra kanallagringsfunksjonen uten å sortere kanalene ved
å trykke tasten MENU gjentatte ganger til menyen forsvinner.
Sort
Select
Valgmulighetene i gruppen Auto store (Autolagring)
vises med Country (Land) valgt.
Velg aktuelt land ved å trykke på knappen - eller +. Landene
vises i denne rekkefølgen: Others (Andre) - Belgie (Belgia) Deutschland (Tyskland) - España (Spania) - France (Frankrike)
- Italia - Nederland - Schweiz (Sveits) - Sverige - UK
(England)- East Europe (Øst-Europa).
➢
From
To
Store
Auto store (Autolagring) er valgt.
5
Resultat:
P 1 C-- ----106 MHz
for å velge Channel(Kanal).
Trykk på tastene - eller + igjen.
Resultat:
Exit
eller
De tilgjengelige alternativene i Channel(Kanal)gruppen vises.
Trykk tastene - eller +.
Resultat:
Select
Hovedmenyen vises.
Exit
: P 1 ----: P-- ----: ?
Adjust
12
Exit
9
Når kanalene har blitt lagret, kan du:
◆
◆
◆
◆
◆
Sortere dem i ønsket rekkefølge (se side 13)
Tildele et navn til de lagrede kanalene (se side 16)
Slette en kanal (se side 17)
Fininnstille kanalmottaket hvis nødvendig (se side 18)
Aktivere funksjonen Digital Noise Reduction (se side 21)
Sortere lagrede kanaler
NOR
Denne sorteringsfunksjonen lar deg endre programnumrene på
lagrede kanaler. Dette kan være nødvendig etter at du har brukt
automatisk lagring. Du kan slette de kanalene du ikke vil beholde.
1
Trykk på tasten MENU.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten
Resultat:
eller
Trykk tastene - eller +.
4
Trykk tasten
5
Trykk tastene - eller +.
Resultat:
eller
‹
‹
‹
‹
‹
‹
for å velge Channel (Kanal).
De tilgjengelige alternativene i Channel (Kanal)gruppen vises.
3
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Sort
Select
Enter
Exit
Sort
for å velge Sort (Sortere).
From
To
Store
: P 1 ----: P-- ----: ?
Valgmulighetene i gruppen Sort (Sortering) vises med
From (Fra) valgt.
Select
6
Velg kanalnummeret som du ønsker å endre ved å trykke
gjentatte ganger på tastene - eller +.
7
Trykk tasten
eller
for å velge To (Til). Velg det nye
kanalnummeret som du ønsker å angi ved å trykke gjentatte
ganger på tasten - eller +.
Adjust
Exit
Sort
From
To
Store
: P 1 ----: P 3 ----: ?
kan også velge kanalnummer direkte ved å trykke på de
➣ Du
numeriske tastene (0~9).
8
Trykk tasten
eller
for å velge Store (Lagre).
Velg OK for å bekrefte skifte av kanalnummer ved å trykke på
tastene - eller +.
Resultat:
9
Den valgte kanalen skifter plass med den som tidligere
var lagret under det valgte nummeret.
For å flytte alle kanalene til ønsket kanalnummer, gjenta trinnene
fra 6 til 8 etter å ha valgt From (Fra) ved å trykke tastene
eller
.
Select
Adjust
Exit
Sort
From
To
Store
Select
: P 3 ----: P 1 ----: OK
Adjust
13
Exit
Lagre kanaler manuelt
NOR
Du kan lagre opp til fjernsynskanaler, inkludert de som mottas via
kabelnettverk.
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Sort
Select
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Enter
Når du lagrer kanaler manuelt, kan du velge:
◆ Om du vil lagre hver av kanalene som blir funnet, eller
ikke
◆ Programnummeret som du vil tildele hver av de lagrede
kanalene
Exit
1
Manual store
Colour system
Sound system
Search
Channel
Prog.No.
Store
Select
Adjust
Manual store
Colour system
Sound system
Search
Channel
Prog.No.
Store
Select
:
:
:
:
:
:
Adjust
Auto
BG
46MHz
C 1
P 3 ----?
Trykk på tasten MENU.
Resultat:
2
Trykk tasten
Resultat:
eller
for å velge Channel (Kanal).
De tilgjengelige alternativene i Channel (Kanal)gruppen vises.
3
Trykk tastene - eller +.
4
Trykk tastene
lagring).
5
Trykk tastene - eller +.
Exit
:
:
:
:
:
:
Auto
BG
46MHz
C 1
P 3 ----?
Resultat:
6
or
for å velge Manual store (Manuell
Valgmulighetene i gruppen Manual store (Manuell
lagring) vises med Colour system (Fargesystem)
valgt.
Angi nødvendig sendingsstandard ved å trykke gjentatte ganger
på tastene - eller +.
Exit
Resultat:
Fargestandardene vises i denne rekkefølgen :
Auto - PAL - SECAM - NT4.43.
7
Trykk tasten
8
Velg lydstandard ved å trykke gjentatte ganger på tastene - eller +.
Resultat:
14
Hovedmenyen vises.
eller
for å velge Sound system (Lydsystem).
Lydstandardene vises i denne rekkefølgen:
BG - DK - I - L.
Lagre kanaler manuelt (fortsatt)
NOR
9
Hvis du kjenner nummeret til kanalen som skal lagres, se følgende
trinn.
◆ Trykk tasten
eller
for å velge Channel (Kanal).
◆ Trykk på tasten +.
◆ Trykk taste
eller
for å velge C (kanal for vanlig
kringkasting) eller S (kabelkanal).
◆ Trykk på tasten +.
◆ Trykk tasten
eller
for å angi ønsket nummer.
Du kan også velge kanalnummer direkte ved å trykke på
de numeriske tastene (0~9).
➣
lyden mangler eller ikke er korrekt, velg aktuell
➣ Hvis
lydstandard på nytt.
10
Hvis du ikke kjenner til kanalnumrene, velg Search (Søk) ved å
trykke på tastene
eller
. Trykk tasten - eller + for å starte
søkingen.
Resultat:
11
Kanalsøkeren skanner frekvensområdet til den første
kanalen eller den kanalen du valgte mottas på
skjermen.
For å tildele et programnummer til en kanal, velger du Prog.No.
(Prog.nr.) ved å trykke tastene
eller
. Trykk tasten - eller +
for å finne korrekt nummer.
12
For å lagre kanalen og det tilhørende programnummeret, velg
Store (Lagre) ved å trykke på tastene
eller
. Trykk på
tasten - eller + for å velge OK.
13
Gjenta trinn 9 til 12 for hver kanal som skal lagres.
☛
Kanalmodus
◆ P (Programmodus): Når du er ferdig med innstillingen, er
kringkastingsstasjonene i ditt område tildelt plasser fra P00 til
maks P99. Du kan velge en kanal ved å legge inn
posisjonsnummeret i denne modusen.
◆ C (Vanlig kanalmodus): I denne modusen kan du velge en
kanal ved å legge inn tilhørende nummer til hver stasjon som
kringkaster over lufta.
Manual store
Colour system
Sound system
Search
Channel
Prog.No.
Store
Select
Adjust
Manual store
Colour system
Sound system
Search
Channel
Prog.No.
Store
Select
Select
:
:
:
:
:
:
Adjust
◆ S (Kabelkanalmodus): I denne modusen kan du velge en
kanal ved å legge inn tilhørende nummer til hver kabelkanal.
15
Auto
BG
46MHz
C 1
P 3 ----?
Exit
:
:
:
:
:
:
Adjust
Manual store
Colour system
Sound system
Search
Channel
Prog.No.
Store
Auto
BG
46MHz
C 1
P 3 ----?
Exit
Search
Manual store
Colour system
Sound system
Search
Channel
Prog.No.
Store
Select
:
:
:
:
:
:
Auto
BG
46MHz
C 1
P 3 ----?
Exit
:
:
:
:
:
:
Auto
BG
46MHz
C 1
P 3 ----OK
Exit
Gi navn til kanaler
NOR
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Sort
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Navn på kanaler vil bli tildelt automatisk når kanalinformasjon
inngår i sendingen.
Disse navnene kan endres slik at du kan tildele nye navn.
1
Resultat:
2
Select
P
P
P
P
1
2
3
4
Enter
:
:
:
:
Exit
Name
-----------------
Trykk på tasten MENU.
Trykk tasten
Resultat:
P
P
P
P
1
2
3
4
Adjust
Adjust
:
:
:
:
Exit
Name
A----------------
Select
16
Exit
eller
for å velge Channel (Kanal).
De tilgjengelige alternativene i Channel (Kanal)gruppen vises.
3
Trykk tastene - eller +.
4
Trykk tasten
5
Trykk tastene - eller +.
Resultat:
Select
Hovedmenyen vises.
eller
for å velge Name (Navn).
Gjeldende kanaler vises.
6
Om nødvendig kan man velge kanalen som skal tildeles et nytt
navn ved å trykke tastene
eller
.
7
Trykk tastene - eller +.
8
Trykk tastene
eller
for å velge en bokstav (A~Z), et tall
(0~9) eller et symbol (-, mellomrom). Gå til forrige eller neste
bokstav ved å trykke på tastene - eller +.
9
Gjenta trinnene 6 til 8 for hver kanal som skal tildeles et nytt navn.
Hoppe over uønskede kanaler
NOR
Du kan utelate kanalene du velger fra de kanalene su har skannet.
Når du skanner gjennom de lagrede kanalene, vises ikke de som du
har valgt å hoppe over.
Alle de kanalene du ikke spesifikt har valgt å hoppe over, vises
under skanning.
1
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten
Resultat:
eller
Trykk tastene - eller +.
4
Trykk tasten
5
Trykk tastene - eller +.
Resultat:
7
eller
Select
Enter
Exit
for å velge Channel (Kanal).
De tilgjengelige alternativene i Channel (Kanal)gruppen vises.
3
6
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Trykk på tasten MENU.
Resultat:
2
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Sort
P
P
P
P
1
2
3
4
:
:
:
:
Add/Erase
Added
Added
Added
Added
for å velge Add/Erase (Legg til/Slett).
Select
Adjust
Exit
Lagrede kanaler vises.
Trykk tasten
eller
for å velge kanalen som skal legges til
eller slettes.
Velg om nødvendig Added (Lagt til) eller Erased (Slettet) ved å
trykke på tastene - eller +.
P
P
P
P
1
2
3
4
:
:
:
:
Add/Erase
Erased
Added
Added
Added
Gjenta trinn 6 for hver kanal som skal legges til eller slettes.
Select
Adjust
17
Exit
Fininnstilling av kanalmottak
NOR
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Sort
Select
Enter
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Exit
Hvis mottaket er godt, trenger du ikke å fininnstille kanalen, da
dette gjøres automatisk under søking og lagring.
Hvis signalet er svakt eller det er forvrengt, kan du måtte
fininnstille kanalen manuelt.
1
Trykk på tasten MENU.
Resultat:
2
Trykk tasten
Resultat:
Tune
Store
Erase
Fine tune
: -/+
: ?
: ?
Adjust
4
Trykk tasten
5
Trykk tastene - eller +.
Exit
Fine tune
7
Tune
Store
Erase
Select
Exit
Fine tune
: -/+
: ?
: OK
Adjust
18
Exit
Valgmulighetene i gruppe Fine tune (Fininnstilling)
vises med Tune (Innstilling) valgt.
Den vannrette bjelken vises. Beveg markøren på den
vannrette bjelken til venstre eller høyre ved å trykke på
tasten - eller +.
OK vises.
For å slette innstilt bilde eller lyd, velg Erase (Slette) ved å trykke
på tastene
eller
. Trykk på tasten - eller +.
Resultat:
Adjust
for å velge Fine tune (Fininnstilling).
For å lagre innstilt bilde eller lyd, velg Store (Lagre) ved å trykke
på tastene
eller
. Trykk på tasten - eller +.
Resultat:
8
eller
For å få et skarpt og klart bilde og god lydkvalitet, trykk på tastene
- eller +.
Resultat:
Fine tune
Tune
: -/+
Store
: OK
Erase
: ?
for å velge Channel (Kanal).
De tilgjengelige alternativene i Channel (Kanal)gruppen vises.
Trykk tastene - eller +.
6
Select
eller
3
Resultat:
Select
Hovedmenyen vises.
OK vises.
Endre bildestandarden
NOR
Du kan velge den bildetypen som best passer overens med dine
behov.
1
Trykk på tasten MENU.
Resultat:
2
‹
Trykk tastene - eller +.
Resultat:
3
De tilgjengelige alternativene i Picture (Bilde)-gruppen
vises.
Picture
¦ Dynamic
Mode
‹
Adjust
Scan mode
: Natural
Digital NR
: Off
Tilt
: 0
LNA
: Off
Mode (Modus) er valgt.
Velg ønsket bildeeffekt ved å trykke tastene - eller + gjentatte
ganger.
Resultat:
➣
Følgende bildeeffekter er tilgjengelige:
Dynamic (Dynamisk) - Standard - Movie (Film) Custom (Brukerdefinert).
Du kan også velge disse funksjonene ved ganske enkelt å
trykke tasten P.STD (bildestandard).
Select
Adjust
Exit
Picture
¦ Standard
Mode
‹
Adjust
Scan mode
: Natural
Digital NR
: Off
Tilt
: 0
LNA
: Off
Select
Adjust
19
Exit
‹
Justere bildeinnstillingene
NOR
Fjernsynsapparatet har flere innstillinger som lar deg kontrollere
bildekvaliteten.
Picture
¦ Dynamic
Mode
‹
Adjust
Scan mode
: Natural
Digital NR
: Off
Tilt
: 0
LNA
: Off
Select
Enter
Adjust
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Colour tone
‹
Exit
:
:
:
:
:
1
Trykk på tasten MENU.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Picture (Bilde)gruppen vises.
2
Trykk tastene - eller +.
3
Trykk tasten
4
Trykk tastene - eller +.
Resultat:
70
60
40
50
50
Adjust
Exit
Contrast
70
Color tone
50
Warm
20
De tilgjengelige alternativene i Adjust (Justere)gruppen vises.
Trykk tastene
eller
for å velge hva som skal justeres
(Contrast (Kontrast), Brightness (Lysstyrke), Sharpness
(Skarphet), Colour (Farge) eller Colour tone (Fargenyanse)-kun
NTSC). Trykk på tasten - eller +.
Resultat:
➣
Cool
for å velge Adjust (Justere).
kan også vise denne gruppen ved ganske enkelt å trykke
➣ Du
tasten P.MENU (bildemeny).
5
Select
eller
Den vannrette bjelken vises. Beveg markøren på den
vannrette bjelken til venstre eller høyre ved å trykke
på tasten - eller +.
◆ Hvis du gjør noen endringer i disse innstillingene,
skifter bildestandarden automatisk til Custom
(Brukerdefinert).
◆ Fjernsynsapparatet har et ”automatisk degaussing” system som aktiveres hvis det er magnetisk interferens.
Degauss fjernsynsskjermne ved å slå av strømmen ved
å trykke taste “ ” (På/Av) på framsiden av
fjernsynsapparatet. (Se ”Automatisk degaussing for å
fjerne fargeflekker” på side 38.)
Ekstra bildeinnstillinger
NOR
◆ Scan Mode (Skannemodus)
Du vil vanligvis oppdage at skannemodusen er best når den er
satt til Natural, slik at all flimring reduseres. Men det kan
skje at man ved noen sendinger (NTSC-M) med fordel kan
endre skannemodus. Modusene Natural, Digital og
Progressive er tilgjengelige.
◆ Digital NR
Hvis signalet som mottas av fjernsynsapparatet er svakt, kan
du aktivere denne funksjonen for å redusere støy eller
skygger som vises på skjermen.
◆ Tilt (Helning)
hvis du synes at bildet som mottas heller litt til en side, kan
du justere helningen.
◆ LNA
Denne funksjonen er svært nyttig nå fjernsynsapparatet
brukes ved svakt signal, og den forsterker fjernsynssignalet
der hvor signalet er svakt, men ikke støyen.
Denne funksjonen fungerer kun ved svake signaler, noe som i
tillegg lagres på aktuell kanal.
1
Trykk på tasten MENU.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Picture (Bilde)gruppen vises.
2
Trykk tastene - eller +.
3
Velg ønsket funksjon (Scan mode (Skannemodus), Digital NR,
Tilt (Helning) eller LNA) ved å trykke tastene
eller
.
4
Trykk tastene - eller + for å endre innstillingen.
Picture
¦ Dynamic
Mode
‹
Adjust
Scan mode
: Natural
Digital NR
: Off
Tilt
: 0
LNA
: Off
Select
Scan mode : Natural, Digital eller Progressive.
Digital NR : Av eller På (aktivere)
Tilt : -7 til +7
LNA : Av eller På (aktivere)
Exit
Picture
¦ Dynamic
Mode
‹
Adjust
Scan mode
: Natural
Digital NR
: Off
Tilt
: 0
LNA
: Off
Select
Adjust
Adjust
Adjust
21
‹
Exit
Picture
¦ Dynamic
Mode
‹
Adjust
Scan mode
: Natural
Digital NR
: Off
Tilt
: 0
LNA
: Off
Select
‹
Exit
Picture
¦ Dynamic
Mode
‹
Adjust
Scan mode
: Natural
Digital NR
: Off
Tilt
: 0
LNA
: Off
Select
◆
◆
◆
◆
Adjust
‹
Exit
‹
Stille inn blåskjerm
NOR
Function
Language
Time
Plug & Play
Blue screen
Demonstration
Hvis det ikke mottas noe signal, eller hvis signalet er meget svakt,
erstatter en blå skjerm automatisk den støyende bildebakgrunnen.
‹
‹
‹
: On
‹
Hvis du vil fortsette å se på det dårlige bildet må du angi
“Blåskjerm”-modus til “Av”.
1
Trykk på tasten MENU.
Resultat:
Select
Adjust
Exit
2
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten
Resultat:
eller
for å velge Function (Funksjon).
De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)gruppen vises.
3
Trykk tastene - eller +.
4
Trykk tastene
5
For å aktivere denne funksjonen, velg On (På) ved å trykke
tastene - eller +.
eller
for å velge Blue screen (Blåskjerm).
Velge bildestørrelse
Du kan velge det bildestørrelsen som best passer til dine behov, ved
å trykke på knappen ”P.SIZE”.
Avhengig av modell, er følgende bildestørrelser tilgjengelig:
◆ 4:3 Normalmodell;
Normal, Zoom1, Zoom2, 16:9.
◆ 16:9 Wide-modell;
Auto wide, Panorama, Zoom1, Zoom2, 4:3.
Fryse bildet
Du kan fryse bildet mens du ser på et fjernsynsprogram ved å
ganske enkelt trykke på tasten “STILL PICTURE”.
➣
PIP
22
For å gå tilbake til normalvisning, trykker du en gang til på
tasten.
Endre lydstandarden
NOR
Du kan velge hvilken type lydeffekt som skal brukes når du ser på
en bestemt sending.
1
Trykk på tasten MENU.
Resultat:
2
Trykk tasten
Resultat:
3
eller
for å velge Sound (Lyd).
De tilgjengelige alternativene i Sound (Lyd)-gruppen
vises.
Trykk tastene - eller +.
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Mode (Modus) er valgt.
Velg ønsket lydeffekt ved å trykke tastene - eller + gjentatte
ganger.
Resultat:
Følgende lydeffekter er tilgjengelige:
Custom (Brukerdefinert) - Standard - Music
(Musikk) - Movie (Film) - Speech(SVE) (Tale(SVE)).
Sound
¦ Custom
Mode
Equalizer
Auto volume
Melody
Pseudo stereo
Virtual surround
Select
Adjust
Sound
¦ Standard
Mode
Equalizer
Auto volume
Melody
Pseudo stereo
Virtual surround
Select
Adjust
◆ SVE : SAMSUNG Voice Enhancement Technic
(SAMSUNG stemmeforbedringsteknikk)
➣
Du kan også velge disse funksjonene ved ganske enkelt å
trykke tasten S.STD (lydstandard).
23
‹
‹
:
:
:
:
Off
On
Off
Off
Exit
‹
‹
:
:
:
:
Off
On
Off
Off
Exit
Justere lydinnstillingene
NOR
Sound
¦ Custom
Mode
Equalizer
Auto volume
Melody
Pseudo stereo
Virtual surround
Select
Enter
Lydinnstillingene kan justeres slik at de passer til dine personlige
behov.
‹
‹
:
:
:
:
Off
On
Off
Off
1
Trykk på tasten MENU.
Resultat:
2
Trykk tasten
Resultat:
Exit
Hovedmenyen vises.
eller
for å velge Sound (Lyd).
De tilgjengelige alternativene i Sound (Lyd)-gruppen
vises.
3
Trykk tastene - eller +.
4
Trykk tastene
5
Trykk tastene - eller +.
Equalizer
R
L
100 300 1K
Adjust
Select
3K
Resultat:
10K
eller
for å velge Equalizer.
De tilgjengelige alternativene i Equalizer-gruppen
vises.
kan også vise denne gruppen ved ganske enkelt å trykke
➣ Du
tasten S.MENU (lydmeny).
Exit
6
Velg punktet som skal justeres ved å trykke på tastene - eller +.
Trykk tasten
eller
for å oppnå ønsket innstilling.
➣
Hvis du gjør noen endringer i disse innstillingene, skifter
lydstandarden automatisk til Custom (Brukerdefinert).
Velge turbolyd
Denne funksjonen fremhever både høye og lave frekvensbånd
(i tillegg til andre effekter).
Du oppnår mer praktfull og dynamisk lyd når du ser på musikk,
filmer eller andre kanaler ganske enkelt ved å trykke på tasten
”TURBO”.
24
Ekstra lydinnstillinger
NOR
◆ Auto volume (Automatisk volum)
Hver TV-/radiostasjon har sine egne signalforhold, og det
gjør det vanskelig å justere volumet hver gang kanalen
endres. Denne funksjonen gjør at du kan justere volumet
automatisk for ønsket kanal ved å senke volumet for
lydgjengivelsen når modulasjonssignalet er sterkt, eller ved
å heve volumet for lydgjengivelsen når modulasjonssignalet
er svakt.
Select
◆ Melody (Melodi)
Du kan høre en melodi når fjernsynsapparatet slås på eller
av.
◆ Pseudo stereo (Pseudostereo ) / Virtual surround (Virtuell
surround)
Funksjonen Pseudo stereo (Pseudostereo) konverterer et
enkanals lydsignal til to identiske venstre og høyre kanaler.
Når Pseudo stereo eller Virtual surround (Virtuell
surround) er satt til On (På) eller Off (Av), gjelder innstillingen
lydeffektene som Standard, Music (Musikk), Movie (Film),
og Speech (Tale).
1
2
Resultat:
eller
for å velge Sound (Lyd).
De tilgjengelige alternativene i Sound (Lyd)-gruppen
vises.
3
Trykk tastene - eller +.
4
Velg ønsket funksjon (Auto volume (Auto volum), Melody
(Melodi), Pseudo stereo (Pseudostereo) eller Virtual
surround (Virtuell surround)) ved å trykke tastene
eller
5
For å aktivere hver av funksjonene, velg On (På) ved å trykke
tastene - eller +.
.
Select
Adjust
Sound
¦ Custom
Mode
Equalizer
Auto volume
Melody
Pseudo stereo
Virtual surround
Select
➣
Adjust
Sound
¦ Custom
Mode
Equalizer
Auto volume
Melody
Pseudo stereo
Virtual surround
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten
Adjust
Sound
¦ Custom
Mode
Equalizer
Auto volume
Melody
Pseudo stereo
Virtual surround
Select
Trykk på tasten MENU.
Resultat:
Sound
¦ Custom
Mode
Equalizer
Auto volume
Melody
Pseudo stereo
Virtual surround
Adjust
Produsert på lisens fra Dolby
Laboratories. “Dolby” og symbolet
med den doble D-e (
) er
varemerker tilhørende Dolby
Laboratories.
25
‹
‹
:
:
:
:
Off
On
Off
Off
Exit
‹
‹
:
:
:
:
Off
On
Off
Off
Exit
‹
‹
:
:
:
:
Off
On
Off
Off
Exit
‹
‹
:
:
:
:
Off
On
Off
Off
Exit
Velge lydmodus (avhengig av modell)
NOR
Tasten ”L.MODUS” viser/kontrollerer prosesseringen og utgangen til
audiosignalet. Når strømmen slås på, forinnstilles denne modusen
automatisk til enten ”Dual-I” eller ”Stereo”, avhengig av aktuell
overføring.
Vanlig sending
(standard audio)
MONO (normalt bruk)
Regular +
NICAM Mono
MONO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
NICAM Stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
NICAM Dual-I/II
Dual-I → Dual-II → MONO
NICAM NICAM (Normal)
A2
Stereo
Vanlig sending
(standard audio)
MONO (normalt bruk)
Tospråklig eller Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➣
→
Indikering på skjermen
→
NICAM
Stereo
Type sending
STEREO ↔ MONO
(Tvunget mono)
◆ Hvis mottaksforholdene blir forverret, vil det bli bedre å
lytte hvis modusen settes til MONO.
◆ Hvis stereosignalet er svakt, og det forkommer automatisk
omkobling, skift til MONO.
◆ Når man mottar monolyd i AV-modus, koble til på
inngangen ”AUDIO-L” på panelet (framsiden eller siden).
Hvis monolyden kun kommer fra en høyttaler, trykk på
tasten S.MODE.
26
Stille inn Sleep Timer
NOR
Du kan velge et tidsrom på mellom 30 og 180 minutter, som skal
passere før TV-apparatet automatisk går over til standby-modus,
ved å trykke på tasten ”SLEEP”.
1
Trykk på SLEEP-knappen på fjernkontrollen.
Resulta:
2
PIP
Trykk på SLEEP-knappen flere ganger for gå gjennom de
forhåndsinnstilte intervallene (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Resulta:
3
Hvis sleep timer ennå ikke er stilt inn, vises Off (Av).
Hvis sleep-timeren allerede er stilt inn, vises
gjenværende tid før fjernsynsapparatet blir satt i
standby-modus.
Fjernsynsapparatet slås av automatisk når timeren når
0.
For å slå av sleep timer-funksjonen, trykker du på tasten SLEEP
flere ganger og velger Off (Av).
27
Stille inn og vise gjeldende klokkeslett
NOR
Function
Language
Time
Plug & Play
Blue screen
Demonstration
Select
‹
‹
‹
: On
‹
Enter
Exit
Du kan stille inn fjernsynsapparatets klokke slik at gjeldende
klokkeslett vises ved å trykke på tasten ”DISPLAY”.
Du må også stille inn klokken hvis du vil bruke tidsuret for å slå av og
på automatisk.
➣
1
Når man trykker på tasten “ ” (På/Av) på framsiden av
fjernsynsapparatet, vil klokkeinnstillingen bli resatt.
Trykk på tasten MENU.
Resultat:
2
Time
Clock
Timer
Select
: -- : -: Off
Adjust
Trykk tasten
Resultat:
Exit
Adjust
Select
4
Trykk tasten
5
Trykk tastene - eller +.
eller
for å velge Time (Tid) .
Valgmulighetene i gruppen Time (Tid) vises med
Clock (Klokke) valgt.
6
Trykk tasten - eller + for å bevege deg til time eller minutt. Still
inn time eller minutt ved å trykke på knappene
eller
.
7
Når du er ferdig, trykk tasten TV for å avslutte.
8
For å...
Exit
vis kanalinformasjon
28
for å velge Function (Funksjon).
De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)gruppen vises.
Trykk tastene - eller +.
Resultat:
: 11 : -: Off
eller
3
Time
Clock
Timer
Hovedmenyen vises.
Trykker du på
DISPLAY-knappen
Án gang
vis gjeldende tid
To ganger.
to ganger.
Tre ganger.
Slå TV-apparatet av og på automatisk
NOR
Du kan stille inn Av/På-tidsuret slik at fjernsynsapparatet vil:
◆ Slås på automatisk og stilles inn på den kanalen du har
valgt, på det tidspunktet du har valgt
◆ Slås av automatisk på det tidspunktet du har valgt.
➣
1
Første trinn er å stille inn fjernsynsapparatets klokke (se
“Stille inn og vise gjeldende klokkeslett” på forrige side).
Hvis du ennå ikke ar stilt inn klokken, vises meldingen
Set the clock first (Still inn klokken først).
eller
Trykk tastene - eller +.
4
Trykk tasten
5
Trykk tastene - eller +.
7
8
Clock
Timer
eller
Select
: 11 : 32
: Off
eller
Adjust
Exit
for å velge Time (Tid) .
Time
Clock
Timer
On time
Off time
:
:
:
:
11 : 32
On
-- : --- : --
for å velge Timer.
Trykk tasten - eller + for å velge On (På).
Select
Adjust
Exit
On time (Tid på) og Off time (Tid av) vises.
Trykk tasten
eller
for å velge On time (Tid på). Angi
klokkeslettet du vil at fjernsynsapparatet skal slås på automatisk.
◆ Trykk tasten - eller + for å bevege deg til time eller minutt.
Trykk på tasten
eller
for å stille inn dette.
9
Exit
for å velge Function (Funksjon).
De tilgjengelige alternativene i gruppen Time (Tid)
vises.
Trykk tasten
Resultat:
Enter
De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)gruppen vises.
3
Resultat:
‹
‹
‹
: On
‹
Time
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten
Resultat:
6
Select
Trykk på tasten MENU.
Resultat:
2
Function
Language
Time
Plug & Play
Blue screen
Demonstration
Time
Clock
Timer
On time
Off time
:
:
:
:
11 : 33
On
06 : --- : --
Trykk tasten
eller
for å velge Off time (Tid av). På
samme måte som over angir du klokkeslettet når vil at
fjernsynsapparatet skal slås av automatisk.
Adjust
Select
Time
Clock
Timer
On time
Off time
Adjust
:
:
:
:
11 : 33
On
06 : 30
23 : --
Select
29
Exit
Exit
Vise bilde-i-bilde (PIP) : Tillegg
NOR
Du kan vise et undrebilde innenfor hovedbildet i et fjernsynsprogram
eller eksterne AV-kilder som videomaskiner eller DVD-spillere. På
denne måten kan du følge med på et fjernsynsprogram eller overvåke
et videosignal fra tilkoblet utstyr, samtidig som du ser på et
fjernsynsprogram eller et annet videosignal.
PIP
PIP
: Off
1
Trykk på tasten MENU.
Resultat:
Select
Adjust
PIP
PIP
Select
Prog.No.
Size
:
:
:
:
On
TV
P 1
Double
Adjust
Trykk tasten
3
Trykk tasten - eller + igjen for å velge On (På)Ω.
Resultat:
4
eller
De tilgjengelige alternativene i PIP-gruppen vises.
Trykk tasten
eller
for å velge Select (Valg). Finn en kilde
for underskjermen ved å trykke på tastene for å velge - eller +.
Kildene vises i denne rekkefølgen:
TV - AV1 - AV2 - S-VIDEO.
Exit
5
PIP
PIP
Select
Prog.No.
Size
for å velge PIP. Trykk på tasten - eller +.
2
Resultat:
Select
Hovedmenyen vises.
Exit
:
:
:
:
On
TV
P 1
Double
Trykk tasten
eller
for å velge Prog.No. (Prog.nr.). Hvis
du ser på et fjernsynsprogram, velg kanalen du ønsker å se på
underbildet ved å trykke på tastene - eller +.
➣
6
Når kilden til underbildet (Select (Velg)) er satt til TV, kan
du velge kanal på underbildet.
Trykk tasten
eller
for å velge Size (Størrelse). Velg en
størrelse for underskjermen ved å trykke på tastene - eller +.
Resultat:
Select
Adjust
Exit
➣
PIP
PIP
Select
Prog.No.
Size
Select
:
:
:
:
Adjust
PIP
PIP
Select
Prog.No.
Size
Select
Exit
:
:
:
:
Adjust
30
On
TV
P 1
Double
On
TV
P 1
Double
Exit
Størrelsene vises i denne rekkefølgen:
Double (Dobbel) - Large (Stor) - Small (Liten)
- 16 PIP.
◆ 16 PIP : Du kan vise opp til 16 lagrede kanaler og
underbilder samtidig.
◆ I modusen 16 PIP, er det ikke mulig å utføre bytt,
stillbilde og flytt.
Vise bilde-i-bilde (PIP) : Tillegg (fortsatt)
NOR
Enkle funksjoner på fjernkontrollen
Taster
Funksjon
PIP ON
Brukes til å aktivere eller deaktivere PIP-funksjonen
direkt.
SWAP
Brukes til å veksle mellom hovedbilde og underbilde.
hovedbildet er i videomodus og underskjermen
➣ Når
er i TV-modus, er det mulig at du ikke vil høre lyden
PIP
til hovedbildet når du trykker på SWAP -knappen
etter å ha endret kanalen for underskjermen. I så
tilfelle velger du kanal for hovedbilde igjen.
STILL
Brukes til å velge kanal for underskjermen.
SIZE
Brukes til å velge type underbilde (Double (Dobbel),
Large (Stor), Small (Liten), eller 16 PIP).
P▲/▼
Brukes til å velge kanal for underskjermen.
LOCATE
Brukes til å flytte underskjermen mot klokken.
SCAN
Brukes til å skanne gjennom alle lagrede kanaler i
rekkefølge. Stopp skanning ved å trykke en gang til.
TV/VIDEO
Brukes til å knytte en kilde til et underbilde (TV, AV1, AV2,
eller S-VIDEO).
31
TekstTV
NOR
De fleste fjernsynskanaler tilbyr skriftlige informasjonstjenester via
TekstTV. Informasjonen omfatter:
◆ Sendetidspunkt for fjernsynsprogrammer
◆ Nyheter og værmeldinger
◆ Sportsresultater
◆ Trafikkmeldinger
Denne informasjonen er delt opp i nummererte sider (se diagram).
Del
Innhold
A
Valgt sidenummer.
B
Sendestasjonsidentitet.
C
Gjeldende sidenummer eller søkestatus.
D
Dato og klokkeslett.
E
Tekst.
F
Statusinformasjon.
HURTIGTEKST-informasjon.
➣
TekstTV-informasjon er ofte delt mellom flere sider som
vises i sekvens, disse kan man vise ved å:
◆ Legge inn sidenummeret
◆ Velge en tittel på en liste
◆ Velge en farget overskrift (HURTIGTEKST-system)
Vise TekstTV-informasjon
Du kan til enhver tid vise TekstTV-informasjon på ditt fjernsynsapparat.
at TekstTV-informasjon skal vises korrekt, må
☛ For
mottaket av kanalen være stabilt, ellers:
◆ Kan det hende at informasjon mangler
◆ Kan det hende at noen sider ikke kan vises
32
1
Velg kanalen som tilbyr TekstTV-tjenester ved hjelp av tastene
eller
.
2
Trykk på tasten TTX/MIX for å aktivere TekstTV-modusen.
Resultat: Innholdsfortegnelsen blir vist. Den kan vises igjen når
som helst ved å trykke på tasten
(index).
3
Hvis du ønsker å vise aktuell sending samtidig som TekstTVsiden, trykk en gang til på tasten TTX/MIX.
4
Trykk tastenTTX/MIX igjen for å gå ut av TekstTV-visning.
Velge en side med siffertastene
NOR
Du kan legge inn sidenummeret direkte ved å trykke på de
numeriske tastene på fjernkontrollen.
1
Angi det tresifrede sidenummeret oppgitt i listen ved å trykke på
tilhørende nummertast.
Resultat:
2
Gjeldene sideteller økes, og siden vises.
Hvis den valgte siden er koblet til flere tilleggsider, vises disse
etter hverandre. For å fryse skjermen på en bestemt side, tykker
du
(hold). Trykk en gang til på
(hold) for å fortsette.
Bruke de ulike skjermalternativene:
For å vise...
Trykker du på...
◆ Både tekst-tv-informasjon
og vanlig sending
TTX/MIX to ganger
◆ Skjult tekst
(svar på spørrekonkurranser for eksempel)
(vise)
◆ Vanlig skjerm
(vise) på nytt
◆ En tilleggsside ved å
taste inn et 4-sifret nummer
(underside)
◆ Neste side
(side opp)
◆ Forrige side
(side ned)
◆ Dobbel skriftstørrelse i:
• Øvre halvdel av skjermen
• Nedre halvdel av skjermen
(størrelse)
• En gang
• To ganger
◆ Vanlig skjerm
• Tre ganger
33
Bruke FLOF til å velge en side
NOR
De ulike emnene som er inkludert på tekst-tv-sidene, er fargekodet,
og kan velges ved å trykke på de fargede knappene på
fjernkontrollen.
1
Vis innholdssiden for tekst-tv ved å trykke på knappen TTX/MIX.
2
Trykk på fargeknappen som tilhører det emnet du vil velge, de
tilgjengelige emnene er oppgitt på statusinformasjonslisten.
Resultat:
Siden vises med annen fargekodet informasjon som
kan velges på samme måte.
3
For å vise forrige eller neste side, trykk på den aktuelle fargede
tasten.
4
For å vise en underside, se følgende trinn.
◆ Trykk tasten
(underside).
Resultat: Tilgjengelige undersider blir vist.
◆ Velg aktuelle underside. Man kan bla i undersider ved å trykke
tastene
eller
.
Lagre tekst-tv-sider
Du kan lagre opp til fire TekstTV-sider for å vise dem senere.
1
Velg modusen LISTE ved hjelp av tasten
Resultat:
➣
34
.
Fire 3-sifrede tall vises i forskjellige farger.
Tasten
FLOF.
brukes til å veksle mellom modusene LISTE og
2
Trykk på den tilhørende fargeknappen for siden som skal skiftes ut.
3
Tast inn det nye sidetallet med nummertastene.
4
Gjenta trinn 2 og 3 for hver side som skal lagres, med forskjellig
fargeknapp hver gang.
5
Trykk på knappen
(lagre) til den tilhørende blokken blinker.
Tilkobling til de eksterne inngangene/utgangene
NOR
➢
1” brukes til utstyr med en RGB-utgang, som
“
videospillmaskiner eller videoplatespillere.
Videospiller
①
②
Baksiden av fjernsynsapparatet
DVD
eller
2
Dekoder / Videospill
eller
③
1
RGB
Videoplatespiller
① Denne enden kan utstyres med:
◆ Denne enden kan utstyres med:
◆ En S-video-kontakt og to audio RCA-kontakter (L+R)
◆ Tre RCA-kontakter (VIDEO + AUDIO-L og R)
Satellittmottaker
② Hvis du har to videospillere og ønsker å kopiere kassetter, koble
kildevideospilleren til “
dirigere signalet fra “
1” og målvideospilleren til “
1” til “
2 ”.
➃
2 ” slik at du kan
③ Hvis du har en dekoder, kobles dekoderen til videospilleren og
videospilleren til fjernsynsapparatet.
➃ Når du ønsker å ta opp et program, koble mottakeren til “
videospilleren til “
2 ”.
“
1” og
1” til
2 ” slik at du kan omdirigere signalet fra “
Tilkobling til audio-utgangen
➢
RCA-kontaktene ”MONITOR AUDIO OUT” brukes til utstyr, som et stereoanlegg (for å få fullt utbytte av
lydeffekten Surround).
Baksiden av fjernsynsapparatet
MONITOR
AUDIO OUT
Audiosystem
L
R
35
Koble til på RCA-inngangen
NOR
➢
RCA (VIDEO+AUDIO-L+R) -kontaktene brukes for utstyr som
videokameraer, videoplatespillere og enkelte videospill.
Videokamera
Siden av fjernsynsapparatet
Videospillmaskin
Videoplatespiller
Koble til S-video-inngangen
➢
The S-VIDEO og RCA (AUDIO-L+R) koblingene brukes for utstyr med Svideo-utgang som for eksempel et videokamera eller en videospiller.
Siden av fjernsynsapparatet
①
og
Videokamera
Videospiller
① For å spille av bilder og lyd må både S-VIDEO og RCA -kontaktene brukes.
➣
☛
36
Når både AV-kontaktene på siden og kontaktene bak er
koblet til eksternt utstyr, får AV-kontaktene på siden prioritet.
Når du kobler et audio- eller videosystem til ditt
fjernsynsapparat, forsikre deg om at alle elementer er slått av.
Se dokumentasjonen som følger med ditt utstyr for detaljerte
instruksjoner om tilkobling og tilhørende
sikkerhetsforanstaltninger.
Koble til hodetelefoner
NOR
Du kan koble et hodetelefonsett til fjernsynsapparatet hvis du vil se
et fjernsynsprogram uten å forstyrre de andre i rommet.
Siden av fjernsynsapparatet
1
Plugg et par hodetelefoner inn i mini-jack-kontakten på 3,5 mm
på fjernsysnapparatet.
Resultat:
2
Lyden høres i hodetelefonene.
Når du ønsker å høre lyden gjennom høyttalerne igjen, kobler du
ganske enkelt fra hodetelefonene.
➣
Langvarig bruk av hodetelefoner på høyt volum kan skade
hørselen.
Vise bilder fra eksterne kilder
Når du har koblet opp alle de forskjellige audio- og
videosystemene, kan du vise ulike kilder ved å velge tilhørende
inngang.
1
Kontroller at alle nødvendige koblinger har blitt gjort.
2
Slå på fjernsynsapparatet, trykk deretter på tasten VIDEO flere
ganger.
Resultat:
➣
➣
Inngangskildene vises i denne rekkefølgen :
TV - AV1 - AV2 - S-VIDEO.
Avhengig av kilden som er valgt, kan bildet vises
automatisk.
For å se på fjernsynsprogrammet igjen, trykk på tasten TV
og velg ønsket kanalnummer.
37
Automatisk degaussing for å fjerne fargeflekker
NOR
En dagaussingsspole er montert rundt billedrøret, så du trenger vanligvis ikke å degausse
fjernsynsapparatet manuelt.
Hvis du flytter fjernsynsapparatet til en ny plass, og det kommer fram fargeflekker på skjermen, må du:
◆ Slå av fjernsynsapparatet ved å trykke på tasten “
” (På/Av) på frontpanelet.
◆ Ta støpslet til fjernsynsapparatet ut av stikkontakten.
◆ La fjernsynsapparatet står uten strøm i omtrent 30 minutter, slik at den automatiske
degaussfunksjonen kan aktiveres, trykk deretter tasten “POWER ” på fjernkontrollen.
☛
Hvis ditt fjernsynsapparat skal stå uten oppsikt, trykk på tasten “
apparatet.
” (På/Av) for å slå av
Feilsøking: Før du tar kontakt med servicepersonell
Før du tar kontakt med Samsung ettersalgsservice, utfører du følgende enkle kontroller.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av veiledningen nedenfor, noterer du modell og serienummer
på TV-apparatet og tar kontakt med din lokale forhandler.
Ingen lyd eller bilde
◆ Kontroller at nettledningen er satt i stikkontakten.
◆ Kontroller at du har trykket på tasten “ ” (På/Av) og POWERtasten ( ).
◆ Kontroller bildeinnstillingene for kontrast og lysstyrke.
◆ Kontroller volumet.
Normalt bilde, men ingen lyd
◆ Kontroller volumet.
◆ Kontroller om tasten MUTE på fjernkontrollen er trykket.
Ikke noe bilde eller svart/hvitt-bilde
◆ Justere fargeinnstillingene.
◆ Kontroller at riktig sendingssystem er valgt.
Interferens på lyd og bilde
◆ Prøv å identifisere det elektriske apparatet som påvirker TVapparatet, og flytt det lenger unna.
◆ Plugg TV-apparatet inn i en annen stikkontakt.
Uklart bilde eller “snø” på skjermen,
forvrengt lyd
◆ Kontroller retningen, plasseringen og koblingene for antennen.
Slik interferens skyldes ofte bruk av innendørsantenne.
Fjernkontrollen virker ikke
◆ Skift batteriene til fjernkontrollen.
◆ Rengjør den øverste kanten på fjernkontrollen (sendingsvinduet).
◆ Kontroller batteriterminalene.
38
Memo
NOR
39
- ETTERSALGSSERVICE
- Nøl ikke med å ta kontakt med din forhandler eller
servicerepresentant hvis produktets ytelse endrer seg
på en måte som antyder at det kan ha oppstått feil ved
produktet.
ELECTRONICS
AA68-02538A-00 (NOR)
Download PDF

advertising