Samsung | WS32Z068T | Samsung WS32Z068T Bruksanvisning

FÄRGTV
Användarhandbok
Innan du använder TV-apparaten bör du
läsa igenom användarhandboken noggrant.
Spara även handboken för framtida bruk.
SKÄRMMENYER
BILD-I-BILD (TILLVAL)
TEXT-TV
Säkerhetsanvisningar
SWE
◆ Utsätt inte tv-apparaten för extrema temperaturer eller väldigt hög luftfuktighet.
◆ Utsätt inte tv-apparaten för direkt solljus eller andra värmekällor.
◆ Utsätt inte tv-apparaten för direkt solljus eller andra värmekällor.
◆ För aldrig in några föremål i tv-apparaten och placera inga kärl med vätska ovanpå den.
◆ Koppla ur nät- och antennsladden från tv-apparaten vid storm (särskilt när det blixtrar).
◆ Stå inte på nätsladden och vrid den inte.
◆ Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar, eftersom detta kan medföra brandfara eller
elstöt.
◆ Använd en mjuk och torr trasa (som inte innehåller flyktiga ämnen) när du rengör tv-apparaten.
◆ Om tv-apparaten går sönder, ska du inte försöka att reparera den själv. Kontakta behörig
servicepersonal.
◆ Om du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ur batterierna och förvara
fjärrkontrollen på en sval, torr plats.
◆ Tappa inte fjärrkontrollen.
Denna apparat får inte användas i industrimiljöer.
Varning!
VARNING!
RISK FÖR ELSTÖTAR
FÅR EJ ÖPPNAS
VARNING!: FÖR ATT FÖRHINDRA ELSTÖTAR SKA DU INTE
AVLÄGSNA SKYDDSHÖLJET PÅ BAKSIDAN. DET FINNS INGA
DELAR I APPARATEN SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN.
ÖVERLÅT REPARATIONER TILL BEHÖRIG SERVICEPERSONAL.
VARNING!: FÖRHINDRA SKADOR SOM KAN LEDA TILL
BRAND ELLER STÖTAR. UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR
REGN ELLER FUKT.
2
Symbolen med en blixt och en
pilspets i en triangel är ett
varningsmärke som varnar dig
för att det finns ”farlig spänning”
inuti produkten.
Utropstecknet i en triangel är ett
varningsmärke som
uppmärksammar dig på att viktiga
användningsanvisningar medföljer
produkten.
☛
Huvudspänningen anges på tv:ns
baksida och frekvensen är 50 eller 60
Hz.
SWE
Innehåll
◆ FÖRORD
■
■
Säkerhetsanvisningar ....................................................................................
Varning! ........................................................................................................
2
2
◆ ANSLUTA OCH FÖRBEREDA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
TVns manöverpanel .....................................................................................
Infraröd fjärrkontroll (alla funktioner förutom Text-TV och BIB)................. ....
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen..................................................................
Ansluta till ett antenn- eller kabeltelevisionsnät.............................................
Slå på och stänga av tv:n ..............................................................................
Sätta tv:n i vänteläge .....................................................................................
Lära känna fjärrkontrollen .............................................................................
Plug & Play-funktion ......................................................................................
Visa demonstrationen....................................................................................
Välja språk.....................................................................................................
5
6
7
7
8
8
9
10
11
11
◆ STÄLLA IN KANALER
■
■
■
■
■
■
Lagra kanaler automatiskt .............................................................................
Sortera de lagrade kanalerna .......................................................................
Lagra kanaler manuellt ..................................................................................
Namnge kanalerna .......................................................................................
Hoppa över oönskade kanaler ......................................................................
Fininställning av kanalmottagningen .............................................................
12
13
14
16
17
18
◆ ANVÄNDA TV:N (forts.)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ändra bildstandard .......................................................................................
Ändra bildinställningarna ...............................................................................
Extra bildinställningar
(Sökläge / Digital brusreducering / Tippa / Lågbrusig försärkare) ................
Ställa in Blå skärm.........................................................................................
Välja bildformat..............................................................................................
Frysa den aktuella bilden...............................................................................
Ändra ljudstandard .......................................................................................
Ändra ljudinställningarna ..............................................................................
Välja Turbo-ljudet ..........................................................................................
Extra ljudinställningar
(Automatisk volym / Melodi / Pseudostereo / Virtuell surround) ....................
Välja ljudläge (beroende på modell) ..............................................................
3
19
20
21
22
22
22
23
24
24
25
26
SWE
Innehåll(forts.)
◆ ANVÄNDA TV:N
■
■
■
■
Ställa in insomn.timer ...................................................................................
Ställa in och visa aktuell tid ...........................................................................
Slå på och stänga av TVn automatiskt ..........................................................
Visa bild-i-bild (BIB) : Alternativ .....................................................................
27
28
29
30
◆ ANVÄNDA TEXT-TV-FUNKTIONEN
■
■
■
■
■
Text-tv-funktionen..........................................................................................
Visa text-tv-information .................................................................................
Välja ett visst sidnummer...............................................................................
Använda FLOF för att välja en sida ...............................................................
Lagra Text-TV-sidor ......................................................................................
32
32
33
34
34
◆ YTTERLIGRE INFORMATION OM ANSLUTNINGAR
■
■
■
■
■
■
Ansluta till extern ingång/utgång ...................................................................
Ansluta till den digitala ljud- eller videoingången...........................................
Ansluta till RCA-ingången..............................................................................
Ansluta till S-videoingången ..........................................................................
Ansluta hörlurarna .........................................................................................
Visa bilder från externa källor .......................................................................
35
35
36
36
37
37
◆ ANVÄNDNINGSREKOMMENDATIONER
■
■
Automatisk avmagnetisering för att ta bort färgpunkter.................................
Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal ...........................................
Symboler
Tryck på
4
☛
➢
Viktigt
Obs!
38
38
TVns manöverpanel och anslutningar
SWE
Val av ingångskälla
Mottagare för fjärrkontrollen
Menyvisning
Öka volymen
Indikator för viloläge
Sänka volymen
Ström Till/Från
Nästa kanal
Föregående kanal
Ljudingång (R, L)
Videoingång
S-Videoingång
Anslutning för höglurar
TVns baksida
75Ω
2
MONITOR
AUDIO OUT
L
SCART Ljud/Video Ingång/utgång
1
R
RGB
Ljudutgång till annan ljudutrustning
75Ω Koaxialkontakt för antenn/kabel-TV-nät
5
Infraröd fjärrkontroll
SWE
AUTOMATISK AVSTÄNGNING/
TEXT-TV LAGRA
STILLBILD
VIDEO- ELLER DVD-FUNKTIONER
- STOPP
- BAKÅTSPOLNING
- SPELA/PAUS
- SNABBT FRAMÅT
VILOLÄGE FÖR TV
DIREKTVAL AV KANAL
VÄLJA EN-/
TVÅSIFFRIGA KANALER
PIP
BILD-I-BILD-FUNKTIONER (BIB):
- PIP (BIB) PÄ/AV
- SKIFTA MELLAN HUVUDBILDEN
OCH DEN UNDERORDNADE BILDEN
(SWAP)
- STILL (STILLBILD)
- VÄLJA STORLEK (SIZE)
- VÄLJA PLATS (LOCATE)
- SCAN (SÖK)
- VÄLJA INGÅNGSKÄLLA (TV/VIDEO)
- VÄLJA KANAL (P▲/▼)
VÄLJER ENHET SOM SKA STYRAS
MED FJÄRRKONTROLLEN: TV, VIDEO,
KABEL-TV-BOX, DVD-SPELARE
➣
Fjärrkontrollen kanske inte är
kompatibel med tv-apparater som är
tillverkade av ett annat företag.
VISNING PÅ SKÄRMEN/
VISA TEXT-TV
VÄLJA TUNER/
KABEL-TV-NÄT
NÄSTA KANAL/
TEXT-TV-SIDA
VAL AV EXTERN INGÅNG/
VAL AV TEXT-TV-LÄGE
(LIST/FLOF)
MENYVISNING/
PROGRAMVAL MED NAMN
SÄNKA VOLYMEN
STÄNGA AV LJUDET TILLFÄLLIGT
TEXT-TV VISNING/
BLANDA BÅDE TEXT-TVINFORMATION
OCH NORMALT TV-PROGRAM
VÄLJA BILDFORMAT/
TEXT-TV-FORMAT
ÖKA VOLYMEN
FÖREGÅENDE KANAL/
FÖREGÅENDE TEXT-TV-SIDA
VÄLJA LJUDLÄGE/
UNDERORDNAD SIDA FÖR TEXT-TV
VISA BILDMENYN
TURBO-LJUD
VÄLJA BILDEFFEKT
VISA LJUDMENYN
VÄLJA LJUDEFFEKT
TEXT-TV ÄMNESVAL
➢
6
Fjärrkontrollens prestanda kan påverkas av starkt ljus.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
SWE
Du måste sätta i eller byta batterierna till fjärrkontrollen när du:
◆ köper tv:n
◆ märker att fjärrkontrollen inte längre fungerar som den
ska
1
Ta bort luckan på baksidan av fjärrkontrollen genom att trycka
nedåt på symbolen och dra sedan bort den.
2
Sätt i två stycken R03-, UM4-, “AAA” 1,5 V-batterier eller
motsvarande. Se till att polerna på respektive batteri ligger rätt i
batterifacket:
◆ - på batteriet - på fjärrkontrollen
◆ + på batteriet + på fjärrkontrollen
3
Sätt tillbaka luckan genom att rikta in den mot undersidan på
fjärrkontrollen. Tryck därefter luckan på plats.
Ansluta till en antenn eller ett kabel-TV-nät
För att du ska kunna visa tv-kanalerna ordentligt måste apparaten
ta emot en signal från en av följande källor:
◆ En utomhusantenn
◆ Ett kabeltelevisionsnät
◆ Ett satellitnätverk
1
I de första tre fallen ansluter du antennen eller ingångskabeln för
nätverket till 75Ω koaxialuttaget på tv:ns baksida.
2
Om du använder en inomhusantenn kan du behöva vrida den när
du ställer in tv:n för att få en bild som är både skarp och klar.
Ytterligare information finns under:
◆ "Lagra kanaler automatiskt" på sidan 10
◆ "Lagra kanaler manuellt" på sidan 12
TVns baksida
eller
kabeltelevisionsnät
7
Slå på och stänga av TVn
SWE
Nätsladden är fäst på baksidan av TVn.
TVns framsida
1
Sätt i nätsladden i ett lämpligt vägguttag.
➢
2
Huvudspänningen anges på tv:ns baksida och frekvensen
är 50 eller 60 Hz.
Tryck på knappen “
Resultat:
3
” (On/Off) på tv:ns framsida.
Indikatorn för vänteläge på tv:ns framsida tänds.
Tryck på strömknappen POWER ( ) på fjärrkontrollen för att slå
på tv:n.
Resultat:
Kanalen du senast tittade på väljs automatiskt.
du inte har lagrat några kanaler ännu syns ingen tydlig
➣ Om
bild. Läs “Lagra kanaler automatiskt” på sidan 12 eller “Lagra
kanaler manuellt” på sidan 14.
4
Tryck på knappen “
”(On/Off) igen när du vill stänga av TVn.
Sätta TVn i vänteläge
TVn kan sättas i vänteläge för att reducera:
◆ Strömförbrukning
◆ Slitage på katodstråleröret
Vänteläget är användbart när du bara vill stänga av tillfälligt (t.ex.
under en måltid).
1
Tryck på strömknappen POWER ( ) på fjärrkontrollen.
Resultat:
2
Tryck på POWER ( ) -knappen igen när du vill slå på TVn igen.
☛
8
Skärmen stängs av och indikatorn för vänteläge på
tv:ns framsida lyser rött.
Låt inte tv:n vara i vänteläget under en längre tid (t.ex.
när du är på semester). Stäng av tv:n genom att trycka på
knappen “ ” (On/Off) på tv:ns framsida. Det bästa är
att koppla bort apparaten från nätanslutningen och
antennen.
Lära känna fjärrkontrollen
SWE
Fjärrkontrollen används huvudsakligen för att:
◆ Byta kanaler och justera volymen
◆ Ställa in tv:n med menyn på skärmen
Följande tabell visar de knappar som används mest och deras
funktioner.
Knapp
Visningsfunktion
Menyfunktion
Används för att visa
nästa lagrade kanal.
Används för att välja
föregående menyalternativ.
P
Används för att visa
föregående lagrade kanal.
Används för att välja nästa
menyalternativ.
till
Används för att visa motsvarande kanaler.
P
-/--
PIP
Används för att välja ett kanalnummer högre än tio. Symbolen
“--” visas när du trycker på knappen. Ange det tvåsiffriga
kanalnumret.
Används för att sänka
volymen.
Används för att...
◆ Visa en undermeny som
innehåller urval för det
aktuella menyalternativet
◆ Manuellt söka bakåt efter
kanaler.
◆ Minska ett
menyalternativvärde.
Används för att höja
volymen.
Används för att...
◆ Visa en undermeny som
innehåller urval för det
aktuella menyalternativet
◆ Manuellt söka framåt efter
kanaler.
◆ Öka ett
menyalternativvärde
MUTE
(TYST)
Används för att stänga av ljudet tillfälligt.
Om du vill sätta på ljudet igen trycker du på den här
knappen eller på någon av knapparna - eller +.
MENU
(MENY)
Används för att visa menyn
på skärmen.
Används för att gå tillbaka till
föregående meny eller normal
visning.
TV
Används för att slå på tv:n
när den är i vänteläge.
Används för att avsluta
menysystemet och återgå
direkt till normal visning.
➣
9
Plug & Play-funktion
SWE
När tv-skärmen slås på för första gången visas tre grundinställningar
automatiskt: val av språk, ställa in kanaler och ställa in klockan.
Plug & Play
1
Resultat:
Antenn Ingång
Välj
Avsluta
2
Land
Sök
Lagra automatiskt
: Sverige
: -/+
Ändra
➣
Tid
Klocka
Timer
Avsluta
4
Kontrollera att antennen är ansluten till TVn. Tryck på knapparna
- eller +.
➣
Ändra
Avsluta
5
6
Se ”Ställa in och visa aktuell tid” på sidan 28.
Tryck på MENU-knappen när du är klar.
Resultat:
Funktion
Menyspråk
Tid
Plug & Play
Blå bakgrund
Demonstration
Välj
Öppna
7
‹
‹
‹
: På
‹
Avsluta
Menyn Tid visas, där Klocka är markerat.
Se ”Lagra kanaler automatiskt” på sidan 12.
Tryck på knapparna - eller + för att välja timmar eller minuter.
Ställ in timme eller minut genom att trycka på knapparna
eller
.
➣
ENJOY YOUR WATCHING
Menyn Lagra automatiskt (Automatisk lagring)
visas med Land markerat.
Välj ditt land genom att trycka på knapparna - eller +. Välj Sök
genom att trycka på knapparna
eller
. när du vill söka efter
kanaler. Tryck sedan på knapparna - eller +. Tryck på MENUknappen när du vill stoppa sökningen.
Resultat:
Välj
Meddelandet Antenn Ingång visas.
Om du inte väljer något språk i Menyspråk (Språk)-menyn
kommer Menyspråk (Språk)-menyn att försvinna efter c:a
30 sekunder.
Resultat:
: -- : -: Av
Meddelandet Plug & Play visas. Det flimrar ett litet
tag och sedan visas menyn Menyspråk (Språk)
automatiskt.
Välj språk genom att trycka på knappen
eller
.
Tryck på MENU-knappen när har markerat rätt språk.
Resultat:
3
Välj
Om tv:n är i vänteläge trycker du på strömknappen POWER ( )
på fjärrkontrollen.
Meddelandet ENJOY YOUR WATCHING (LYCKA TILL
MED TITTANDET) visas. Därefter aktiveras den
lagrade kanalen.
Om du vill återställa denna funktion ...
1
Tryck på MENU-knappen.
2
Välj Funktion genom att trycka på knapparna
Därefter trycker du på på knapparna - eller +.
3
Välj Plug & Play genom att trycka på knapparna
eller
när du vill söka efter kanaler. Tryck sedan på knapparna
- eller +.
Resultat:
10
Denna funktion startar genom att visa
meddelandet Plug & Play.
eller
.
Visa demonstrationen
SWE
Du kan göra dig bekant med de olika menyerna i TV-apparaten
genom att köra den inbyggda demonstrationen.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Välj Funktion genom att trycka på knapparna
Resultat:
eller
Alternativen i gruppen Funktion visas.
3
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj Demonstration genom att trycka på knapparna
5
Tryck på knappen - eller +.
Resultat:
➣
.
eller
.
Var och en av menyerna visas i turordning.
Tryck på TV-knappen på fjärrkontrollen när du vill avbryta
demonstrationen.
Funktion
Menyspråk
Tid
Plug & Play
Blå bakgrund
Demonstration
Välj
Öppna
‹
‹
‹
: På
‹
Avsluta
Välja språk
När du använder tv:n första gången måste du välja vilket språk som
ska användas vid menyvisning och indikeringar.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Välj Funktion genom att trycka på knapparna
Resultat:
3
eller
‹
‹
‹
: På
‹
.
Alternativen i gruppen Funktion visas.
Välj
Öppna
Tryck på knappen - eller +.
Resultat:
4
Huvudmenyn visas.
Funktion
Menyspråk
Tid
Plug & Play
Blå bakgrund
Demonstration
Menynspråk väljs.
Välj önskat språk genom att trycka på knapparna - eller + flera
gånger
11
Avsluta
Lagra kanaler automatiskt
SWE
Kanal
Lagra automatiskt
Lagra manuellt
Pr.namn
Add/Tabort
Fininst.
Sortera
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Du kan avsöka frekvensområdena som finns tillgängliga för dig
(tillgängligheten beror på vilket land du bor i). Automatiskt
tilldelade programnummer överensstämmer kanske inte med
faktiska eller önskade programnummer. Du kan dock sortera
nummer manuellt och ta bort de kanaler som du inte vill titta på.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
Välj
Öppna
2
Land
Sök
Lagra automatiskt
: Sverige
: -/+
Välj Kanal genom att trycka på knapparna
Resultat:
3
4
Land
Sök
Ändra
Lagra automatiskt
: Sverige
: -/+
Välj
Sök
Avsluta
Alternativen i gruppen Lagra automatiskt
(Automatisk lagring) visas. Alternativet Land är
markerat.
Välj ditt land genom att trycka på knapparna - eller +. Länderna
visas i följande ordnin: Övriga - Belgie - Deutschland España - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige UK - Öst europa
6
Välj Sök genom att trycka på knapparna
7
Starta sökningen genom att trycka på knappen - eller +.
➢
7 %
8
eller
.
Det horisontella fältet visas. Därefter lagras kanalerna
i den ordning de hittades i frekvensområdet.
Sökningen avslutas automatiskt.
Tryck på MENU-knappen om du vill avbryta sökningen innan
den är avslutad.
När sökningen och lagringen är avslutad visas menyn Sortera.
◆ Steg 6 i avsnittet ”Sortera de lagrade kanalerna” på sidan 13
visar hur du sorterar de lagrade kanalerna i önskad numerisk
ordning.
Avsluta
Sortera
Från
: P 1 ----Till
: P-- ----Lagra
: ?
Välj
Funktionen Lagra automatiskt (Automatisk lagring)
väljs.
5
Resultat:
P 1 C-- ----106 MHz
.
Tryck på knappen - eller + igen.
Resultat:
Avsluta
eller
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
Tryck på knappen - eller +.
Resultat:
Välj
Huvudmenyn visas.
Avsluta
Ändra
12
Avsluta
◆ Tryck på MENU-knappen flera gånger om du vill avsluta
kanallagringsfunktionen utan att sortera kanalerna.
9
När kanalerna har lagrats kan du:
◆
◆
◆
◆
◆
Sortera dem i önskad ordning (se sidan 13)
Namnge kanalerna som lagrats (se sidan 16)
Ta bort en kanal (se sidan 17)
Fininställa kanalmottagningen vid behov (se sidan 18)
Aktivera den digitala brusreduceringen (se sidan 20)
Sortera de lagrade kanalerna
SWE
Med den här funktionen kan du ändra programnumren på lagrade
kanaler. Detta kan vara nödvändig när du har använt den
automatiska lagringen. Du kan ta bort de kanaler du inte vill
behålla.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Välj Kanal genom att trycka på knapparna
Resultat:
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj Sortera genom att trycka på knapparna
5
Tryck på knappen - eller +.
6
7
.
Välj
Öppna
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Avsluta
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
3
Resultat:
eller
Kanal
Lagra automatiskt
Lagra manuellt
Pr.namn
Add/Tabort
Fininst.
Sortera
eller
.
Alternativen i gruppen Lagra automatiskt
(Automatisk lagring) visas. Alternativet Från är
markerat.
Från
Till
Lagra
Välj
Välj det kanalnummer du vill ändra genom att trycka flera gånger
på knapparna - eller +.
Välj Till genom att trycka på knapparna
eller
. Välj det
kanalnummer du vill identifiera genom att trycka flera gånger på
knapparna - eller +.
Från
Till
Lagra
Sortera
: P 1 ----: P-- ----: ?
Ändra
Avsluta
Sortera
: P 1 ----: P 3 ----: ?
kan också välja kanalnumret direkt genom att trycka på
➣ Du
sifferknapparna (0 - 9).
8
Välj Lagra genom att trycka på knapparna
eller
. Välj OK
för att bekräfta bytet av kanalnummer genom att trycka på
knapparna - eller +.
Resultat:
9
Den valda kanalen byts ut mot den tidigare lagrade i det
valda numret.
Välj
Från
Till
Lagra
Ändra
Avsluta
Sortera
: P 1 ----: P 3 ----: OK
Upprepa steg 6 till 8 när du har valt Från genom att trycka på
knapparna
eller
om du vill flytta alla kanaler till nya
kanalnummer.
Välj
Ändra
13
Avsluta
Lagra kanaler manuellt
SWE
Kanal
Lagra automatiskt
Lagra manuellt
Pr.namn
Add/Tabort
Fininst.
Sortera
Välj
Öppna
Du kan lagra upp till 100 tv-kanaler, inklusive de kanaler du tar
emot från kabelnätet.
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Avsluta
När du lagrar kanaler manuellt kan du välja:
◆ Om du vill lagra alla kanaler som hittas
◆ Programnumret som du vill tilldela varje lagrad kanal
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
Lagra manuellt
Färgsystem
: Auto
Ljudsystem
: BG
Sök
: 46MHz
Kanal
: C 1
Pr.Plats
: P 3 ----Lagra
: ?
Välj
Ändra
Avsluta
2
Välj Kanal genom att trycka på knapparna
Resultat:
Välj
Ändra
Avsluta
.
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj Lagra manuellt (Manuell lagring) genom att trycka på
knapparna
eller
.
5
Tryck på knappen - eller +.
6
Alternativen i gruppen Lagra manuellt (Manuell
lagring) visas. Alternativet Färgsystem är markerat.
Ange önskad TV-standard genom att trycka flera gånger på
knapparna - eller +.
Resultat:
Färgstandarderna visas i följande ordning:
Auto - PAL - SECAM - NT4.43.
7
Välj Ljudsystem genom att trycka på knapparna
8
Välj den önskade ljudstandarden genom att trycka flera gånger på
knapparna - eller +.
Resultat:
14
eller
3
Resultat:
Lagra manuellt
Färgsystem
: Auto
Ljudsystem
: BG
Sök
: 46MHz
Kanal
: C 1
Pr.Plats
: P 3 ----Lagra
: ?
Huvudmenyn visas.
eller
Ljudstandarderna visas i följande ordning:
BG - DK - I - L.
.
Lagra kanaler manuellt (forts.)
SWE
9
Om du vet numret på kanalen som ska lagras ser gör du på
följande sätt.
◆ Välj Kanal genom att trycka på knappen
eller
.
◆ Tryck på knappen + .
◆ Välj C (antennkanal) eller S (kabelkanal) genom att trycka på
knapparna
eller
.
◆ Tryck på knappen + .
◆ Välj det önskade numret genom att trycka på knappen
eller
.
Du kan också välja kanalnumret direkt genom att trycka
på sifferknapparna (0 - 9).
Lagra manuellt
Färgsystem
: Auto
Ljudsystem
: BG
Sök
: 46MHz
Kanal
: C 1
Pr.Plats
: P 3 ----Lagra
: ?
Välj
Ändra
Avsluta
➣
➣
10
Om inget ljud hörs eller om ett onormalt ljud hörs väljer du
önskad ljudstandard igen.
Om du inte känner till kanalnumren väljer du Sök genom att trycka
på knapparna
eller
. Starta sökningen genom att trycka på
knapparna - eller +.
Resultat:
Kanalväljaren avsöker frekvensområdet tills den första
kanalen eller kanalen du valt tas emot på skärmen.
11
Om du vill tilldela en kanal ett programnummer ska du välja
Pr.Plats (Programnummer) genom att trycka på knapparna
eller
. Leta upp det rätta numret genom att trycka på
knapparna - eller +..
12
Om du vill lagra kanal och tilldelat programnummer väljer du
Lagra genom att trycka på knapparna
eller
. Välj OK
genom att trycka på knapparna - eller +.
13
Upprepa steg 9 till 12 för varje kanal som ska lagras.
☛
Kanalläge
◆ P (Programläge): När du är klar med inställningen har
sändningsstationerna i ditt område tilldelats positionsnummer
från P00 till maximalt P99. Du kan välja en kanal genom att
ange positionsnumret i det här läget.
◆ C (Real channel mode): Du kan välja en kanal genom att
ange det tilldelade numret för varje tv-sändningsstation i det
här läget.
Lagra manuellt
Färgsystem
: Auto
Ljudsystem
: BG
Sök
: 46MHz
Kanal
: C 1
Pr.Plats
: P 3 ----Lagra
: ?
Välj
Sök
Avsluta
Lagra manuellt
Färgsystem
: Auto
Ljudsystem
: BG
Sök
: 46MHz
Kanal
: C 1
Pr.Plats
: P 3 ----Lagra
: ?
Välj
Ändra
Avsluta
Lagra manuellt
Färgsystem
: Auto
Ljudsystem
: BG
Sök
: 46MHz
Kanal
: C 1
Pr.Plats
: P 3 ----Lagra
: ?
Välj
Ändra
◆ S (Kabelkanalläge): Du kan välja en kanal genom att ange
det tilldelade numret för varje kabelkanal i det här läget.
15
Avsluta
Namnge kanaler
SWE
Kanal
Lagra automatiskt
Lagra manuellt
Pr.namn
Add/Tabort
Fininst.
Sortera
Välj
P
P
P
P
Öppna
1
2
3
4
:
:
:
:
Välj
P
P
P
P
Ändra
:
:
:
:
‹
‹
‹
‹
‹
‹
16
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Resultat:
eller
.
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
3
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj Pr.namn (namn) genom att trycka på knapparna
5
Tryck på knappen - eller +.
eller
De aktuella kanalerna visas.
6
Välj vid behov den kanal som ska få nytt namn genom att trycka
på knapparna
eller
.
7
Tryck på knappen - eller +.
8
Tryck på knapparna
eller
så att du kan välja en bokstav
(A - Z), en siffra (0 - 9) eller en symbol (-, mellanslag). Flytta till
föregående eller nästa bokstav genom att trycka på knapparna eller +.
9
Upprepa steg 6 till 8 för varje kanal som ska ges ett nytt namn.
Avsluta
Avsluta
Huvudmenyn visas.
Välj Kanal genom att trycka på knapparna
Resultat:
Pr.namn
A----------------
Välj
1
Avsluta
Pr.namn
-----------------
Ändra
1
2
3
4
Kanalerna namnges automatiskt när kanalinformation sänds.
Dessa namn kan du ändra till nya namn.
.
Hoppa över oönskade kanaler
SWE
Du kan ta bort de kanaler du vill från de kanaler du har sökt.
När du går igenom de lagrade kanalerna visas inte de kanaler som
du har hoppat över.
Alla kanaler som du inte har hoppat över visas när du går igenom
dem.
1
Välj
Huvudmenyn visas.
Välj Kanal genom att trycka på knapparna
Resultat:
eller
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj Lägg Add (till)/Tabort (radera) genom att trycka på
knapparna
eller
.
5
Tryck på knappen - eller +.
Resultat:
7
Öppna
Avsluta
.
3
6
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Kanal
Lagra automatiskt
Lagra manuellt
Pr.namn
Add/Tabort
Fininst.
Sortera
P
P
P
P
1
2
3
4
:
:
:
:
Välj
Add/Tabort
Adderad
Adderad
Adderad
Adderad
Ändra
Avsluta
De lagrade kanalerna visas.
Välj den kanal du vill lägga till eller radera genom att trycka på
knapparna
eller
. Vid behov väljer du Lagt Adderad (Lagt
till) eller Borta (Raderad) genom att trycka på knapparna - eller
+.
P
P
P
P
1
2
3
4
:
:
:
:
Add/Tabort
Borta
Adderad
Adderad
Adderad
Upprepa steg 6 för varje kanal som ska läggas till eller raderas.
Välj
Ändra
17
Avsluta
Fininställning av kanalmottagningen
SWE
Kanal
Lagra automatiskt
Lagra manuellt
Pr.namn
Add/Tabort
Fininst.
Sortera
Välj
Öppna
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Avsluta
Om mottagningen är klar behöver du inte fininställa kanalen. Detta
görs automatiskt vid sökning och lagring.
Om signalen är svag eller förvrängd kan du behöva fininställa
kanalen manuellt.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Välj Kanal genom att trycka på knapparna
Resultat:
Fininst.
Söker
: -/+
Lagra
: ?
Tabort
: ?
Ändra
Välj Fininst. (Fininställning) genom att trycka på knapparna
eller
.
5
Tryck på knappen - eller +.
Avsluta
7
Fininst.
Söker
: -/+
Lagra
: OK
Tabort
: ?
Fininst.
Söker
: -/+
Lagra
: ?
Tabort
: OK
Välj
Ändra
18
Avsluta
Det horisontella fältet visas. Flytta markörten i det
horisontella fältet till vänster eller höger genom att
trycka på knapparna - eller +.
När du vill lagra den ändrade bilden eller ljudet väljer du Lagra
genom att trycka på knapparna
eller
. Tryck på knapparna
- eller +.
Resultat:
8
Alternativen i gruppen Fininst. (Fininställning) visas.
Alternativet Söker (Inställning) är markerat.
Om du vill ha en skarp och klar bild och bra ljudkvalitet ska du
trycka på knapparna - eller +.
Resultat:
Avsluta
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
4
Fininst.
Ändra
.
Tryck på knappen - eller +.
6
Välj
eller
3
Resultat:
Välj
Huvudmenyn visas.
OK visas.
Om du vill radera den ändrade bilden eller ljudet väljer du Tabort
genom att trycka på knapparna
eller
. Tryck på knapparna
- eller +.
Resultat:
OK visas.
Ändra bildstandard
SWE
Du kan välja den bildtyp som bäst motsvarar dina krav på TVtittningen.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Tryck på knappen - eller +.
Resultat:
3
Alternativen i gruppen Bild visas.
Alternativet Bildval (Läge) markeras.
Välj den önskade bildeffekten genom att trycka flera gånger på
knapparna - eller +.
Resultat:
Du har tillgång till följande bildeffekter:
Skarp (Dynamisk) - Standard - Film - Favorit
(Anpassad)
➣
Du kan även välja de här alternativen genom att trycka på
knappen för bildformat, P.STD på fjärrkontrollen.
Bild
¦ Skarp
‹
Bildval
‹
Ändra
Prog.scan
: Natural scan
Brus reducer
: Av
Tilt
: 0
LNA
: Av
Välj
Ändra
Avsluta
Bild
¦ Standard
‹
Bildval
‹
Ändra
Prog.scan
: Natural scan
Brus reducer
: Av
Tilt
: 0
LNA
: Av
Välj
Ändra
19
Avsluta
Ändra bildinställningarna
SWE
Bild
¦ Skarp
‹
Bildval
‹
Ändra
Prog.scan
: Natural scan
Brus reducer
: Av
Tilt
: 0
LNA
: Av
Välj
Öppna
Ändra
Kontrast
Ljus
Skärpa
Färg
Färgton
Välj
Avsluta
På den här tv-apparaten finns det ett flertal inställningsalternativ
för att ange bildkvaliteten:
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Tryck på knappen - eller +.
3
Välj Ändra genom att trycka på knapparna
4
Tryck på knappen - eller +.
Resultat:
:
:
:
:
:
Ändra
Kontrast
70
60
40
50
50
Huvudmenyn visas.
eller
.
Alternativen i gruppen Ändra visas.
kan även välja de här alternativen genom att trycka på
➣ Du
knappen för bildmeny, P.MENU på fjärrkontrollen.
5
Avsluta
Välj det alternativ som ska ändras (Kontrast, Ljus (Ljusstyrka),
Skärpa, Färg eller Färgton) genom att trycka på knapparna
eller
. Tryck på knapparna - eller +.
Resultat:
Det horisontella fältet visas. Flytta markörten i det
horisontella fältet till vänster eller höger genom att
trycka på knapparna - eller +.
70
➣
Färgton
50
Sval
Varm
20
◆ Om du ändrar de här inställningarna ändras
bildstandarden automatiskt till Favorit(Anpassad).
◆ TV-apparaten har ett automatiskt
avmagnetiseringssystem som aktiveras om det finns
magnetiska störningar. Om du vill avmagnetisera TVskärmen ska du stänga av TVn genom att trycka på
“ ” -knappen (On/Off) på TVns framsida.
(Se ”Automatisk avmagnetisering för att ta bort
färgfläckar” på sidan 38.)
Extra bildinställningar
SWE
◆ Prog.scan (Sökläge)
Vanligtvis är det bäst om sökningsläget är inställt på Natural
scan (Naturlig sökning) för att minska eventuellt flimmer i
bilden. Det kan dock vara möjligt att vissa sändningar (NTSCM) kan bli bättre om du ändrar sökläget. Lägena Natural
scan (Naturlig sökning), Digital scan (Digital sökning) och
Progressive scan (Progressiv) är tillgängliga.
◆ Brus reducer (brusreducering)
Bild
¦ Skarp
‹
Bildval
‹
Ändra
Prog.scan
: Natural scan
Brus reducer
: Av
Tilt
: 0
LNA
: Av
Välj
Om signalen din TV tar emot är svag kan du aktivera denna
funktion för att reducera störningar och spökbilder som kan
uppträda på skärmen.
◆ Tilt (Lutning )
Om den mottagna bilden lutar något åt en sida kan du ändra
Tilt (lutningsinställningen).
Ändra
Avsluta
Bild
¦ Skarp
‹
Bildval
‹
Ändra
Prog.scan
: Natural scan
Brus reducer
: Av
Tilt
: 0
LNA
: Av
◆ LNA (Lågbrusig förstärkare )
Denna funktion är mycket användbar i en situation när TVn
används i ett område med svag signal och den förstärker TVsignalen i det svaga signalområdet utan att ta med
störningarna.
Den här funktionen fungerar endast vid svaga
signalförhållanden och dessutom kan den sparas på den
aktuella kanalen.
1
Välj
Ändra
Avsluta
Bild
¦ Skarp
‹
Bildval
‹
Ändra
Prog.scan
: Natural scan
Brus reducer
: Av
Tilt
: 0
LNA
: Av
Tryck på MENU-knappen.
Välj
Resultat:
Ändra
Avsluta
Alternativen i gruppen Bild visas.
2
Tryck på knappen - eller +.
3
Välj det aktuella alternativet (Prog.scan (Sökläge), Brus
reducer (Digital brusreducering), Tilt (Lutning )eller LNA)
genom att trycka på knapparna
eller
.
4
Ändra inställningen genom att trycka på knapparna - eller +.
◆ Prog.scan (Sökläge): Natural scan (Naturlig sökning),
Digital scan (Digital sökning) eller
Progressive scan (Progressiv)
◆ Brus reducer (Digital brusreducering):Av (Från) eller På (Till)
Bild
¦ Skarp
‹
Bildval
‹
Ändra
Prog.scan
: Natural scan
Brus reducer
: Av
Tilt
: 0
LNA
: Av
Välj
Ändra
(aktivera)
◆ Tilt (Lutning ): -7 till +7
◆ LNA (Lågbrusig förstärkare ): Av (Från) eller På (Till)
(aktivera)
21
Avsluta
Ställa in Blå skärm
SWE
Funktion
Menyspråk
Tid
Plug & Play
Blå bakgrund
Demonstration
En blå bakgrund ersätter automatiskt en bild med störningar om
inte någon signal tas emot eller om signalen är mycket svag.
‹
‹
‹
: På
‹
Om du vill visa bilden med störningar måste du stänga av läget ”Blå
skärm”.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
Välj
Ändra
Avsluta
2
Huvudmenyn visas.
Välj Funktion genom att trycka på knapparna
Resultat:
eller
.
Alternativen i gruppen Funktion visas.
3
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj Blå bakgrund (Blå skärm) genom att trycka på knapparna
eller
.
5
Du aktiverar denna funktion genom att välja På (Till) genom att
trycka på knapparna - eller +.
Välja bildstorlek
Du kan välja den bildstorlek som stämmer bäst överens med dina
krav genom att bara trycka på knappen för bildstorlek, “P.SIZE”.
Beroende på modellen kan du få följande bildstorlekar:
◆ 4:3 normal modell:
Normal, Zoom1, Zoom2, 16:9.
◆ 16:9 bred modell:
Auto wide, 16:9, Panorama, Zoom1, Zoom2, 4:3
Frysa den aktuella bilden
Du kan frysa bilden när du tittar på ett tv-program genom att
trycka på knappen "STILL PICTURE".
➣
PIP
22
Tryck på knappen igen när du vill återgå till normal
visning.
Ändra ljudstandard
SWE
Du kan välja vilken speciell ljudeffekt som ska användas när du ser
på ett givet TV-program.
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Välj Ljud genom att trycka på knapparna
Resultat:
3
eller
.
Alternativen i gruppen Ljud visas.
Välj
Ändra
‹
‹
:
:
:
:
Av
På
Av
Av
Avsluta
Tryck på knappen - eller +.
Resultat:
4
Huvudmenyn visas.
Ljud
¦ Favorit
Ljudval
Ton kontroll
Auto volym
Melodi
Pseudo stereo
Virtuell surround
Alternativet Ljudval (Läge) markeras.
Välj den önskade ljudeffekten genom att trycka flera gånger på
knapparna - eller +.
Resultat:
Du har tillgång till följande ljudeffekter:
Favorit (Anpassad)- Standard - Musik - Film Tal(SVE).
◆ SVE : SAMSUNG Voice Enhancement Technology
- Samsungs röstförbättringsteknik
➣
Ljud
¦ Standard
Ljudval
Ton kontroll
Auto volym
Melodi
Pseudo stereo
Virtuell surround
Välj
Ändra
Du kan även välja de här alternativen genom att trycka på
knappen för ljudformat, S.STD på fjärrkontrollen.
23
‹
‹
:
:
:
:
Av
På
Av
Av
Avsluta
Ändra ljudinställningarna
SWE
Du kan ställa in ljudet efter dina egna önskemål.
Ljud
¦ Favorit
Ljudval
Ton kontroll
Auto volym
Melodi
Pseudo stereo
Virtuell surround
‹
‹
:
:
:
:
Av
På
Av
Av
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Välj Ljud genom att trycka på knapparna
Resultat:
Välj
Öppna
Avsluta
4
Välj Ton kontroll (Equalizer) genom att trycka på knapparna
eller
.
5
Tryck på knappen - eller +.
Resultat:
Ändra
Välj
3K
.
Tryck på knappen - eller +.
L
100 300 1K
eller
Alternativen i gruppen Ljud visas.
3
Ton kontroll
R
Huvudmenyn visas.
10K
Alternativen i gruppen Ton kontroll (Equalizer)
visas.
kan även välja de här alternativen genom att trycka på
➣ Du
knappen för ljudmeny, S.MENU på fjärrkontrollen.
Avsluta
6
Välj det alternativ som ska ändras genom att trycka på knapparna
- eller +. Tryck på knapparna
eller
tills du har kommit till
önskad inställning.
➣
Om du ändrar de här inställningarna ändras ljudstandarden
automatiskt till Favorit.
Välja Turbo-ljudet
Denna funktion förstärker både det höga (diskanten) och det låga
(basen) frekvensområdet i ljudet. Funktionen har också andra
effekter.
Du kan njuta av ett fylligare och mera dynamiskt ljud när du tittar
på musikprogram, film eller andra program genom att helt enkelt
trycka på ”TURBO”-knappen.
24
Extra ljudinställningar
SWE
◆ Auto (Automatisk) volym
Varje program har sina egna signalförhållanden, vilket
innebär att du måste ändra volymen varje gång du byter
kanal. Med automatisk volyminställning justeras volymen
automatiskt för önskad kanal genom att sänka ljudet när
modulationssignalen är hög eller höja ljudet när
modulationssignalen är låg.
◆ Melodi
Ljud
¦ Favorit
Ljudval
Ton kontroll
Auto volym
Melodi
Pseudo stereo
Virtuell surround
Välj
Ändra
‹
‹
:
:
:
:
Av
På
Av
Av
Avsluta
Du hör melodin när du sätter PÅ eller stänger AV tv:n.
◆ Pseudo stereo / Virtuell surround
Pseudo stereo-funktionen omvandlar ett monoljud till två
identiska vänster- och högerkanaler.
När du har aktiverat eller stängt av funktionerna Pseudo
Stereo och Virtuell surround gäller dessa inställningar
ljudeffekter som Standard, Musik, Film och Tal.
Ljud
¦ Favorit
Ljudval
Ton kontroll
Auto volym
Melodi
Pseudo stereo
Virtuell surround
Välj
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Välj Ljud genom att trycka på knapparna
Resultat:
eller
.
Alternativen i gruppen Ljud visas.
3
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj det önskade alternativet (Auto (Automatisk) volym, Melodi,
Pseudo stereo eller Virtuell surround) genom att trycka på
knapparna
eller
.
5
Du aktiverar denna funktion genom att välja På (Til) med
knapparna - eller +.
➣
Tillverkas på licens av Dolby
Laboratories. "Dolby" och den
dubbla D-symbolen (
) är
varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
Ändra
Ljud
¦ Favorit
Ljudval
Ton kontroll
Auto volym
Melodi
Pseudo stereo
Virtuell surround
Välj
Ändra
Ljud
¦ Favorit
Ljudval
Ton kontroll
Auto volym
Melodi
Pseudo stereo
Virtuell surround
Välj
Ändra
25
‹
‹
:
:
:
:
Av
På
Av
Av
Avsluta
‹
‹
:
:
:
:
Av
På
Av
Av
Avsluta
‹
‹
:
:
:
:
Av
På
Av
Av
Avsluta
Välja ljudläge (modellberoende)
SWE
Knappen "S.MODE" visar/kontrollerar ljudsignalens bearbetning och
utgång. När du slår på TV-apparaten förinställs läget automatiskt till
antingen "Dual-I" eller "Stereo" beroende på aktuell överföring.
Vanlig sändning
(standardljud)
MONO (Normal användning)
Vanlig +
NICAM Mono
MONO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
NICAM Stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
NICAM Dual-I/II
Dual-I → Dual-II → MONO
NICAM NICAM (Normal)
A2
Stereo
Vanlig sändning
(standardljud)
MONO (Normal användning)
Tvåspråkig eller Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➣
→
Indikering på skärmen
→
NICAM
Stereo
Sändningstyp
STEREO ↔ MONO
(Tvångsstyrd mono)
◆ Om mottagningsfunktionen försämras hörs det bättre om
du ställer in läget på MONO.
◆ Om stereosignalen är svag och automatisk växling
förekommer byter du till MONO.
◆ När du tar emot monoljud i AV-läget ansluter du till
ingången "AUDIO-L" på panelen (på framsidan eller
sidan). Om monoljudet endast kommer från den vänstra
högtalaren trycker du på knappen S.MODE.
26
Ställa in insomningstimern
SWE
Du kan välja en inställningen på mellan 30 och 180 minuter då tv:n
automatiskt växlar till vänteläge genom att du trycker på
knappen”SLEEP” (INSOMNING).
1
Tryck på SLEEP-knappen på fjärrkontrollen.
Resultat:
2
PIP
Tryck på SLEEP-knappen upprepade gånger och gå igenom de
förinställda tidsintervallerna (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Resultat:
3
Om du inte har ställt in insomningstimern ännu visas
Av (Från). Om du redan har ställt in insomningstimern
visar skärmen den tid som återstår tills TVn övergår till
viloläge.
TVn växlar automatiskt till viloläget när timern når 0.
För att avbryta väckningsfunktionen trycker du på SLEEP knappen upprepade gånger och väljer Av.
27
Ställa in och visa aktuell tid
SWE
Funktion
Menyspråk
Tid
Plug & Play
Blå bakgrund
Demonstration
Välj
Öppna
‹
‹
‹
: På
‹
Avsluta
Du kan ställa in tv-skärmens klocka så att aktuell tid visas när du
trycker på knappen DISPLAY (VISA).
Du måste även ställa in tiden för att kunna använda de automatiska
på/av-inställningarna.
➣
1
När du trycker på knappen “
nollställs klockan.
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Tid
Klocka
Timer
Välj
: -- : -: Av
Ändra
Avsluta
Ändra
: 11 : -: Av
Välj
Huvudmenyn visas.
Välj Funktion genom att trycka på knapparna
Resultat:
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj Tid genom att trycka på knapparna
5
Tryck på knappen - eller +.
.
eller
.
Alternativen i gruppen Tid isas. Alternativet Klocka är
markerat.
6
Tryck på knapparna - eller + för att välja timmar eller minuter.
Ställ in timme eller minut genom att trycka på knapparna
eller
.
7
Tryck på TV-knappen när du är klar.
8
Om du vill ...
Trycker du på ”DISPLAY”-knappen ...
Avsluta
visa kanalinformationen
28
eller
Alternativen i gruppen Funktion visas.
3
Resultat:
Tid
Klocka
Timer
”(On/Off) på tv:ns panel
en gång.
dvisa aktuell tid
två gånger.
Ta bort visningen
tre gånger
Slå på och stänga av TVn automatiskt
SWE
Du kan ställa in timerfunktionen för på/av så att TV:n:
◆ slås på automatiskt och ställer in önskad kanal vid vald
tidpunkt
Funktion
Menyspråk
Tid
Plug & Play
Blå bakgrund
Demonstration
◆ stängs av automatiskt vid vald tidpunkt
➣
1
Första steget är att ställa in tv:ns klocka (se “Ställa in och
visa aktuell tid” på föregående sida). Om du inte har
ställt in klockan ännu visas meddelandet Ställ in
klockan .
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
2
Välj
Tid
Klocka
Timer
Huvudmenyn visas.
Välj Funktion genom att trycka på knapparna
Resultat:
eller
Tryck på knappen - eller +.
4
Välj Tid genom att trycka på knapparna
5
Tryck på knappen - eller +.
eller
Välj Timer genom att trycka på knapparna
7
Välj På (Till) genom att trycka på
eller
Tid
Klocka
Timer
På tid
Av tid
eller
.
Avsluta
:
:
:
:
11 : 32
På
-- : --- : --
-knappen.
På tid (Till-tid) och Av tid (Från-tid) visas.
Välj
Välj På tid (Till-tid) genom att trycka på knapparna
eller
Ställ in den tidpunkt då du vill att TVn ska slås på automatiskt.
◆ Tryck på knapparna - eller + för att välja timmar eller
minuter.Ställ in värdena genom att trycka på knapparna
eller
.
9
Ändra
.
De tillgängliga alternativen i gruppen Tid visas.
6
8
: 11 : 32
: Av
.
Välj
Resultat:
Avsluta
Alternativen i gruppen Funktion visas.
3
Resultat:
Öppna
‹
‹
‹
: På
‹
Välj Av tid (Från-tid) genom att trycka på knapparna
eller
. Ställ på samma sätt in den tidpunkt då du vill att tv:n ska
stängas av.
Ändra
Avsluta
.
Tid
Klocka
Timer
På tid
Av tid
Ändra
:
:
:
:
Välj
Tid
Klocka
Timer
På tid
Av tid
Ändra
11 : 33
På
06 : --- : --
Avsluta
:
:
:
:
Välj
29
11 : 33
På
06 : 30
23 : --
Avsluta
Visa bild-i-bild (BIB) : Tillval
SWE
Du kan visa en underbild inom huvudbilden av tv-programmet eller
externa A/V-enheter som t. ex. en videobandspelare eller en DVDspelare.. På så sätt kan du titta på tv-program eller övervaka
videoingång från anslutna enheter samtidigt som du tittar på tv eller
annan videoingång.
BIB
BIB
: Av
1
Tryck på MENU-knappen.
Resultat:
Välj
Ändra
BIB
BIB
Välj
Pr.Plats.
Storlek
:
:
:
:
På
TV
P 1
Delad bild
2
Välj BIB genom att trycka på knapparna
knapparna - eller +.
3
Välj På (Till) genom att trycka på - eller + -knappen igen.
Resultat:
4
Ändra
Avsluta
5
BIB
BIB
Välj
Pr.Plats.
Storlek
:
:
:
:
På
TV
P 1
Delad bild
Välj
Ändra
Avsluta
Välj
Ändra
BIB
BIB
Välj
Pr.Plats.
Storlek
Välj
Avsluta
:
:
:
:
Ändra
30
På
TV
P 1
Delad bild
På
TV
P 1
Delad bild
Avsluta
Källorna visas i följande ordning
TV - AV1 - AV2 - S-VIDEO.
Välj Storlek genom att trycka på knapparna
eller
.
Hitta en storlek för underbilden genom att trycka på knapparna eller +.
Resultat:
:
:
:
:
Alternativen i gruppen BIB visas.
När källan för underbilden (Väl) är inställd på TV kan du
välja kanal för underbilden.
BIB
BIB
Välj
Pr.Plats.
Storlek
. Tryck på
Välj Pr.Plats (Programnummer) genom att trycka på knapparna
eller
.
Om du tittar på ett TV-program kan du välja
vilken kanal du vill titta på i den mindre bilden genom att trycka på
knappen - eller +.
➣
6
eller
Välj Välj genom att trycka på knapparna
eller
. Hitta en
källa för underbilden genom att trycka på knapparna - eller +.
Resultat:
Välj
Huvudmenyn visas.
Avsluta
➣◆
Storlekarna visas i följande ordning
Delad bild (Dubbel) - stor - Liten - 16 BIB
16 BIB : Du kan samtidigt visa upp till 16 lagrade
kanaler på underbilden.
◆ När du använder 16 BIB är det inte möjligt att byta, frysa
eller placera bilden.
Visa bild-i-bild (BIB) : Tillval (fortsättning)
SWE
Enkla funktioner på fjärrkontrollen.
Knappar
Funktion
PIP ON
Används för att aktivera eller stänga av BIB-funktionen
direkt.
SWAP
Används för att växla mellan huvudbilden och
underbilden.
huvudbilden är i videoläge och underbilden är i
➣ När
tv-läge kanske du inte hör ljudet från huvudbilden när
PIP
du trycker på knappen SWAP efter att ha ändrat
kanal för underbilden. Välj i så fall kanalen för
huvudbilden igen
STILL
Används för att välja kanal för underbilden.
SIZE
Används för att välja storlek på underbilden (Delad bild
(Dubbel), Stor, Liten eller 16 BIB).
P▲/▼
Används för att välja kanal för underbilden.
LOCATE
Används för att flytta underbilden moturs.
SCAN
Används för att söka efter varje kanal i minnet i ordning.
Tryck på knappen igen om du vill avbryta sökningen.
TV/VIDEO
Används för att tilldela underbilden en källa (TV, AV1, AV2
eller S-VIDEO).
31
Text-TV-funktionen
SWE
Most television channels provide written information services via
teletext. Information provided includes:
◆ Tv-programtider
◆ Nyhetsbulletiner och väderleksrapporter
◆ Sportresultat
◆ Reseinformation
Denna information är uppdelad på numrerade sidor (se bilden).
Del
Innehåll
A
Valt sidnummer.
B
TV-kanalens identitet.
C
Aktuellt sidnummer eller sökstatus.
D
Datum och tid.
E
Text.
F
Statusinformation.
Text-TV-information
➣
Text-tv-informationen delas ofta upp på flera sidor som
visas i följd. Du kommer åt informationen genom att:
◆ Ange sidnumret
◆ Välja en titel i en lista
◆ Välja en färgad rubrik (FASTEXT(SNABBTEXT)systemet)
Visa Text-TV-information
Du kan när som helst visa Text-TV-informationen på din TV.
text-tv-informationen ska visas korrekt måste
☛ Om
kanalmottagningen vara stabil. Om så inte är fallet:
◆ kanske information saknas
◆ kanske vissa sidor inte visas
1
Välj Text-TV-kanalen genom att använda knapparna
.
2
Aktivera Text-TV-läget genom att trycka på knappen TTX/MIX.
Resultat:
32
eller
Innehållssidan visas. Den visas igen när som helst när
du trycker på knappen
(innehåll).
3
Om du vill visa det aktuella TV-programmet och text-tvinformationen samtidigt trycker du på knappen TTX/MIX igen.
4
Tryck på TTX/MIX -knappen igen när du vill lämna Text-TV-läget.
Välja ett visst sidnummer
SWE
Du kan skriva in sidnumret direkt genom att trycka på
sifferknapparna på fjärrkontrollen.
1
Ange det tresiffriga numret som anges under Innehåll genom att
trycka på motsvarande sifferknappar.
Resultat:
2
Sidoräknaren räknar fram till sidan, som sedan visas.
Om den valda sidan hänger ihop med fler sidor, visas de andra
sidorna i ordningsföljd. Om du vill frysa en sida trycker du på
knappen
(lås). Tryck på
(lås) igen när du vill fortsätta
bläddringen.
Använd de olika bildskärmsalternativen:
Om du vill visa ...
Trycker du på ...
◆ Både text-tv-information och normal
tv-sändning
TTX/MIX två gånger
◆ Dold text
(t.ex. svar på frågelekar)
(visa)
◆ Normal bildskärm
(visa) igen
◆ En undersida genom att ange dess
fyrsiffriga nummer
(underordnad sida)
◆ Nästa sida
(sida upp)
◆ Föregående sida
(sida ned)
◆ Dubbelt så stora bokstäver i:
• Den övre halvan av skärmen
• Den nedre halvan av skärmen
(storlek)
• En gång
• Två gånger
◆ Normal bildskärm
• Tre gånger
33
Använda FLOF för att välja en sida
SWE
De olika ämnena på text-tv-sidorna är färgkodade och du kan välja
dessa genom att trycka på de färgade knapparna på fjärrkontrollen.
1
Visa innehållssidan för Text-TV genom att trycka på TTX/MIXknappen.
2
Tryck på den färgade knappen som motsvarar ditt ämnesval
(tillgängliga ämnen visas i statusraden).
Resultat:
Sidan visas med ytterligare färgkodad information som
du kan välja på samma sätt.
3
Om du vill visa den föregående eller den nästa sidan trycker du
på motsvarande färgade knapp.
4
Om du vill visa undersidan gör du på följande sätt.
◆ Tryck på knappen
Resultat:
(undersida).
De tillgängliga undersidorna visas.
◆ Välj önskad undersida. Du kan rulla underordnade sidor
genom att använda knapparna
eller
.
Lagra Text-TV-sidor
Du kan lagra upp till fyra Text-TV-sidor för att visa dem vid ett
senare tillfälle.
1
Välj LIST-läget med hjälp av
Resultat:
➣
34
-knappen.
Fyra tresiffriga nummer visas i olika färger.
-knappen används för att växla mellan LIST och FLOF
lägena.
2
Tryck på den färgade knappen som motsvarar sidan som skall
bytas ut.
3
Ange det nya sidonumret med hjälp av sifferknapparna.
4
Upprepa steg 2 och 3 för varje sida som ska lagras genom att
använd en knapp i annan färg varje gång.
5
Tryck på knappen
(Lagra) tills motsvarande segment blinkar.
Ansluta till extern ingång/utgång
SWE
➢
1” används för utrustning med en RGB-utgång, t. ex.
“
videospel eller videoskivspelare.
Videobandspelare (VCR)
①
②
TVns baksida
DVD
eller
2
Dekoder/Videospel
eller
③
1
RGB
Videoskivspelare
① Denna ände kan vara utrustad med:
◆ En SCART-kontakt
◆ En S-Videokontakt och två RCA-kontakter (L+R)
◆ Tre RCA-kontaker (video + ljud - L och R)
Satellitmottagare
② Om du har en andra videobandspelare och vill kopiera kassetter ansluter
➃
1” och den
du den videobandspelare som du ska spela in från till “
2 ” så att du kan styra
videobandspelare som du ska spela in på till “
1” till “
2 ”.
om signalen från “
③ Om du har en dekoder ska du ansluta den till videobandspelaren och
sedan videobandspelaren till TVn.
➃ När du vill spela in ett program ansluter du mottagaren till “
videobandspelaren till “
2 ”.
till “
1” och
2 ” så att du kan styra om signalen från “
1”
Ansluta till ljudutgången
➢
RCA-kontakterna ”MONITOR AUDIO OUT” (LJUD UT) används för utrustning som t. ex. ljudsystem
(för att kunna utnyttja surround-effekten fullt ut).
TVns baksida
MONITOR
AUDIO OUT
Ljudsystem
L
R
35
Ansluta till RCA-ingången
SWE
➢
RCA (video + audio L och R)-kontakterna används till utrustningar som t.
ex. videokamera, videoskivspelare och vissa videospel.
Videokamera
TVns sida
Videospel
Videoskivspelare
Ansluta till S-Videoingången
➢
Kontakterna S-VIDEO/RCA(AUDIO-L+ R) används till utrustningar med S-videoutgång, som t. ex.
videokamera eller videobandspelare.
TVns sida
①
och
Videokamera
Videobandspelare (VCR)
① Om du vill spela upp bilder och ljud måste både S-VIDEO-kontakten och RCA-kontakten användas.
➣
☛
36
När båda AV-kontakterna (på sidan och på baksidan) är
anslutna till extern utrustning har sidokontakten företräde.
Varje gång du ansluter ett ljud- eller videosystem till din tv
ska du se till att alla delar är avstängda.
Läs dokumentationen som medföljer utrustningen om du vill
ha detaljerade anslutningsanvisningar och
säkerhetsföreskrifter.
Ansluta hörlurar
SWE
Du kan ansluta hörlurar till tv:n om du vill titta på ett tv-program
utan att störa andra personer i samma rum.
TVns sida
1
Anslut hörlurarna till 3,5 mm minikontakten på TVn.
Resultat:
2
Du hör ljudet i hörlurarna.
När du vill höra ljudet i högtalarna igen behöver du bara lossa
hörlurarna.
➣
Långvarig användning av hörlurar med hög volym kan
skada din hörsel.
Visa bilder från externa källor
När du har anslutit dina olika audio- och videosystem kan du visa
de olika källorna genom att välja lämplig ingång.
1
Kontrollera att alla nödvändiga anslutningar har gjorts.
2
Slå på tv:n och tryck sedan på knappen VIDEO flera gånger.
Resultat:
➣
➣
Ingångskällorna visas i följande ordning:
TV - AV1 - AV2 - S-VIDEO.
Bilderna kan visas automatiskt beroende på vilken källa
som valts.
Om du vill titta på tv-programmet igen trycker du på
knappen TV och väljer numret på önskad kanal.
37
Automatisk avmagnetisering för att ta bort färgpunkter
SWE
En avmagnetiseringsspole är monterad runt bildröret. Du behöver normalt inte avmagnetisera TVn
manuellt.
Om du flyttar TVn till en annan plats och det uppstår färgfläckar på skärmen, måste du:
◆ Stänga av TVn genom att trycka på “
”-knappen (On/Off) på TVns framsida.
◆ Dra ur nätkontakten ur vägguttaget.
◆ Låta TVn vara avstängd i c:a 30 minuter så att den automatiska avmagnetiseringsfunktionen
kan aktiveras. Därefter trycker du på “POWER ”-knappen på fjärrkontrollen.
☛
Om din TV ska stå obevakad bör du trycka på “
helt.
” (På (Till)/Av (Från)) så att TVn stängs av
Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal
Utför följande enkla kontroller innan du kontaktar Samsungs serviceavdelning.
Om du inte kan åtgärda felet med hjälp av anvisningarna nedan, antecknar du tv:ns modell- och
serienummer och kontaktar närmaste återförsäljare.
Inget ljud eller bild
◆ Kontrollera att nätsladden har anslutits till ett vägguttag.
◆ Kontrollera att du har tryckt på knappen “ ” (On/Off) och POWER
( )-knappen.
◆ Kontrollera bildinställningarna för kontrast och ljusstyrka.
◆ Kontrollera volymen.
Normal bild men inget ljud
◆ Kontrollera volymen.
◆ Kontrollera om du har tryckt på MUTE-knappen på fjärrkontrollen.
Ingen bild eller svartvit bild
◆ Ändra färginställningarna.
◆ Kontrollera att det valda tv-sändningssystemer är korrekt.
Ljud- och bildstörningar
◆ Försök lokalisera vilken elektrisk apparat det är som påverkar tv:n
och flytta den längre bort.
◆ Anslut tv:n till ett annat nätuttag.
Suddig eller snöig bild,
förvrängt ljud
◆ Kontrollera antennens riktning, placering och anslutning.
Denna störning beror ofta på att en inomhusantenn används.
Fel på fjärrkontrollen
◆ Byt ut fjärrkontrollens batterier.
◆ Rengör fjärrkontrollens övre kant (sändningsfönstret).
◆ Kontrollera batteriets poler.
38
Memo
SWE
39
- EFTERMARKNADSSERVICE
- Du bör genast kontakta din återförsäljare eller
servicerepresentant om produktens prestanda
försämras och du misstänker att det har uppstått ett fel
på produkten.
ELECTRONICS
AA68-02542A-00 (SWE)
Download PDF

advertising