Samsung | CW-21Z403N | Samsung CW-21Z403N Bruksanvisning

AA68-03843J-00Nor
4/21/06
1:39 PM
Page 1
FARGEFJERNSYN
Brukerveiledning
Les denne veiledningen grundig før du tar apparatet i bruk,
og ta vare på den for fremtidig referanse.
Tilkoplingspanel (avhengig av modellen)
➢
Konfigurasjonen på ditt fjernsynsapparat kan være
forskjellig, avhengig av modellen.
Panel foran (eller på siden)
Bakpanel
Audioinngang
Vinn når du registrerer ditt produkt på
www.samsung.com/global/register
Videoinngang
Hodetelefonkontakt
eller
kabel-TV-nettverk
Kontrollpanel (avhengig av modellen)
➢
☛
eller
Pass på at du kopler sammen inngangspoler og
kabeljakker med samme farge.
Koble til RCA-inngangen
Kontaktene (AUDIO-L/R) Œ og (VIDEO) ´ brukes til utstyr
som videokameraer, videoplatespillere eller videospillapparater.
Konfigurasjonen på ditt fjernsynsapparat kan være
forskjellig, avhengig av modellen.
Panel foran (eller på siden)
☛
Œ
´
ˇ
¨
ˆ
Ø
Visning av meny på skjerm
Volumjustering
Kanalvelger
Sensor for fjernkontroll
Indikator
Strøm på/av
◆ Du kan bruke knappene ˇ til å slå fjernsynsapparatet på
når det er i standbymodus, avhengig av modellen.
◆ Knappene ´ og ˇ har også samme funksjon som
knappene œ/√/†/… på fjernkontrollen.
◆ Hvis fjernkontrollen ikke virker, eller hvis du ikke finner
den, kan du bruke knappene på panelet på TV-apparatet.
Når du kobler et audio- eller videosystem til
fjernsynsapparatet, må du forsikre deg om at alle
elementene er slått av.
Koble til antenne eller kabelnett
Kople antennen eller nettsignalkabelen til Œ (75 Ω
koaksialkontakt).
Hvis fjernsynskanalene skal kunne vises på riktig måte, må
fjernsynsapparatet motta et signal fra en av følgende kilder:
en utendørs antenne, kabel-TV-nettverk eller satellittnettverk.
Hvis du bruker en innendørsantenne, kan det hende du må
vri litt på den når du stiller inn fjernsynsapparatet for å få et
skarpt og klart bilde.
Tilkobling av hodetelefoner
Hodetelefonjakken ˇ brukes når du vil se på et
fjernsynsprogram uten å forstyrre de andre i rommet.
Langvarig bruk av hodetelefoner på høyt volum kan skade
hørselen.
➢
Når både AV-kontaktene foran (eller på siden) og
kontaktene bak er koplet til eksternt utstyr, får
AV-mottakerne foran (eller på siden) prioritet.
Tilkopling til SCART-inngang/utgang
Kontaktene SCART ´ og SCART ˇ brukes til utstyr som
f.eks. en videospiller, DVD-spiller, dekoder, satellittmottaker,
videospillapparat eller videoplatespiller.
SCART ´ brukes også til utstyr med RBG-utgang, som
f.eks. et videospillapparat eller en videoplatespiller.
Norsk - 1
AA68-03843J-00
AA68-03843J-00Nor
4/21/06
1:39 PM
Page 2
Fjernkontroll (avhengig av modellen)
➢
Fjernkontrollen kan fungere dårligere hvis det er sterk,
kunstig belysning nær fjernsynsapparatet.
Slik slår du fjernsynsapparatet på og av
4
/
Brukes til å heve eller
senke volumet.
5 MENU
Brukes til å vise menyen
på skjermen eller gå
tilbake til forrige meny.
6 …/†/œ/√
Brukes til å kontrollere
markøren på menyen.
7 S.MENU
Brukes til å vise
lydmenyen.
8 TURBO
Brukes til å velge
turbolyd.
$ EXIT
Brukes til å gå ut av et
skjermbilde og gå
tilbake til vanlig visning.
% MUTE
Hvis du vil slå lyden på
igjen, trykker du på
knappen MUTE, ,
eller .
! INFO
Brukes til å vise
kanalopplysninger og
stille inn den statusen
du har valgt.
@ PRE-CH
Brukes til å veksle frem
og tilbake mellom de to
sist viste kanalene.
( TV
Brukes til å gå tilbake til
TV-modus når apparatet
er i modus for ekstern
inngang.
) SLEEP
Brukes til å velge et
forhåndsinnstilt
tidsintervall for
automatisk avslagning.
# P /
Brukes til å vise neste
eller forrige lagrede
kanal.
2 Tallknapper
Brukes til å velge kanal
direkte.
3 -/-Brukes til å velge et
kanalnummer høyere
enn ni.
Når du trykker på denne
knappen, vises symbolet
“--”. Angi det tosifrede
kanalnummeret.
Trykk på knappen “ I ” (På/Av) foran (eller på siden av)
fjernsynsapparatet.
3
Trykk på POWER knappen på fjernkontrollen for å slå
fjernsynsapparatet på. Programmet du så på sist, blir
automatisk valgt. Hvis du ikke har lagret noen kanaler
ennå, vises det ikke et klart bilde. Se avsnittene “Kanal Autolagring” eller “Kanal – Manuell lagring” på side 4.
➢ Første gang fjernsynsapparatet slås på, settes flere
grunnleggende brukerinnstillinger i gang automatisk.
Se avsnittene “Innstilling - Plug & Play” på side 3.
4
Hvis du vil slå fjernsynsapparatet av, trykker du på
knappen “ I ” (På/Av) foran (eller på siden av) apparatet.
Sette fjernsynsapparatet i standby-modus
Fjernsynsapparatet kan plasseres i standby-modus for å
redusere strømforbruket og slitasjen på katodestrålerøret.
Standby-modus kan være nyttig hvis du vil ta en pause i
TV-tittingen (for eksempel under et måltid).
1
Trykk på POWER knappen på fjernkontrollen mens du
titter.
Fjernsynsapparatet er nå i standby-modus.
2
For å slå TV-apparatet på igjen, trykker du ganske
enkelt på knappen en gang til.
☛
Installere batterier
Ta bort dekselet. Installer to batterier
med AAA-størrelse og sett dekselet på
plass igjen.
Når fjernkontrollen ikke fungerer
normalt, må du kontrollere om “+” og “-” endene på
batteriene er satt riktig i, eller om batteriene er tomme.
➢ Ikke bland batterityper som alkaliske batterier og
brunsteinbatterier.
Norsk - 2
Sett inn strømledningen i en egnet stikkontakt.
Strømspenningen er angitt på baksiden av
fjernsynsapparatet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
➢
2
* P.MODE
Brukes til å velge
bildeeffekten.
0 SOURCE
Brukes til å vise alle
de tilgjengelige
videokildene.
1 POWER
Trykk her for å slå
fjernsynsapparatet på og
av.
1
^ ENTER
Når du bruker menyene
på skjermen, trykker du
på ENTER knappen for
å aktivere (eller endre)
et bestemt punkt.
& S.MODE
Brukes til å velge
lydeffekt.
9 DUAL I-II
Brukes til å velge
lydmodus.
Strømledningen er festet på baksiden av apparatet.
Ikke la fjernsynsapparatet stå i standby-modus over lang tid
(for eksempel når du er på ferie). Slå fjernsynsapparatet på
ved å trykke på knappen “ I ” (På/Av) foran (eller på siden
av) fjernsynsapparatet. Det beste er å koble apparatet fra
strømnettet og antennen.
av
AA68-03843J-00Nor
å
r
al -
ere
sk.
.
1:39 PM
Page 3
2
Vise menyene
1
Hz.
)
4/21/06
2
Trykk på MENU -knappen.
Hovedmenyen vises på skjermen. Den har fem ikoner
på venstre side: Inndata, Bilde, Lyd, Kanal, og
Innstilling.
Trykk på knappen … eller † for å velge et av ikonene.
Trykk på ENTER for å få tilgang til ikonets undermeny.
3
Trykk på knappen … eller † for å gå til punktene på
menyen. Trykk på ENTER for å åpne punkt på menyen.
4
Trykk på knappen …/†/œ/√ for å endre de valgte
punktene. Trykk på MENU knappen for å gå tilbake til
forrige meny.
3
4
u
tid
på
n
a
Kontroller at antennen er
koplet til fjernsynsapparatet
(se side 1). Trykk på ENTER.
Menyen Land vises.
Trykk på knappen … eller †
for å velge ditt land.
Trykk på ENTER.
Tilbakestilling av Plug & Play
Metode: MENU ➜ …/†
(Innstilling) ➜ ENTER ➜
…/† (Plug & Play) ➜
ENTER
Innstilling
TV
√
√
√
√
√
√
√
Plug & Play
Språk
: Norsk
Klokkesl.
Barnesikring
Blå skjerm
: Av
Melodi
: På
Demonstrasjon
Flytt
Enter
Retur
Plug & Play
Land
Belgie
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Flytt
Schweiz
Sverige
UK
Øst-Europa
Andre
Enter
Hopp over
Plug & Play
5
5
Trykk på EXIT for å gå ut av menyen.
et.
us
Velg ønsket språk ved å trykke på knappen … eller †.
Trykk på ENTER.
Skjermen viser
Plug & Play
Kontroller
Kontroller antenneinngang
antenneinngang.
OK
Enter
Hopp over
➢ Hvis det ikke er valgt
noe språk, vil
språkmenyen forsvinne etter ca. 30 sekunder.
6
Innstilling - Plug & Play
Første gang fjernsynsapparatet slås på, settes flere
grunnleggende brukerinnstillinger i gang automatisk i en
bestemt rekkefølge. Følgende innstillinger er tilgjengelige.
1
Hvis fjernsynsapparatet står
i standby-modus, trykker du
på POWER på
fjernkontrollen. Start
Plug & Play vises. Trykk
på ENTER for å starte Plug
& Play. Menyen Språk
vises.
➢ Menyen Språk vises
automatisk etter noen
sekunder, selv om du
ikke trykker på ENTER.
Plug & Play
7
Hvis du vil søke etter
kanaler, trykker du på
ENTER. Trykk på ENTERknappen for å stoppe søket.
Når søket er fullført, vises
menyen Still klokke.
Trykk på œ eller √ for å gå
til time eller minutt. Still inn
time eller minutt ved å
trykke på … eller †.
Når du er ferdig, trykker du
på MENU. Skjermen viser
God fornøyelse! og
deretter blir den lagrede
kanalen aktivert.
Autolagring
Start
Enter
Hopp over
Plug & Play
Autolagring
P 1 C-- -----
102MHz
7 %
Stopp
Enter
Hopp over
Plug & Play
Still klokke
--:--
Flytt
Juster
Enter
Hopp over
God fornøyelse!
Start Plug & Play
OK
OK
Enter
Retur
Inndata (avhengig av modellen) Kildeliste / Rediger navn
Kildeliste
TV
◆ Kildeliste
TV
Du kan bytte mellom å vise
EXT1
---signaler fra tilkoplet utstyr,
EXT2
---f.eks. en videospiller, en
DVD-spiller, digitalboks og
TV-kilden (kringkasting eller
Flytt
Enter
Retur
kabel).
Du
kan
endre
den
nødvendige
eksterne
kilden
➢
ganske enkelt ved å trykke på knappen SOURCE
på fjernkontrollen. Det kan ta litt tid før bildene slås
på. Hvis du vil gå tilbake til TV-modus, trykker du på
TV -knappen på fjernkontrollen.
Plug & Play
Språk
…
Hrvatski
Românæ
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Flytt
◆ Rediger navn
Du kan gi den eksterne
kilden et navn.
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Enter
Rediger navn
TV
EXT1
EXT2
Hopp over
Flytt
fortsetter...
Norsk - 3
: ------: -Video
--DVD
Kabel-STB
Sat.-STB
AV-mottaker
DVD-mottak.
†
Enter
Retur
AA68-03843J-00Nor
4/21/06
1:39 PM
Page 4
Kanal - Autolagring
Kanal - Manuell lagring
Kanal - Tilføy/Slett
Du kan søke etter de frekvensområdene du har tilgang til
(tilgjengeligheten avhenger av hvilket land du bor i).
Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke
nødvendigvis overens med faktiske eller ønskede
programnumre. Du kan imidlertid sortere numrene manuelt
og slette alle kanaler du ikke ønsker å se på.
Manuell lagring
Du kan lagre kanaler, også dem TV
Program
: P 3
du har mottatt via kabelnettverk.
Fargesystem
: AUTO
√
Når du lagrer kanaler manuelt,
Lydsystem
: BG
√
Søk
: 46MHz
kan du velge:
Kanal
: C 1
Lagre
: ?
- Om du vil lagre hver av
kanalene som blir funnet, eller
Flytt
Juster
Retur
ikke
- Hvilket programnummer du vil gi de enkelte kanalene du
lagrer
Du kan utelate kanaler du har
valgt fra de kanalene du har
søkt gjennom. Når du søker
gjennom de lagrede kanalene,
vises ikke de som du har valgt å
hoppe over. Alle de kanalene du
ikke spesifikt har valgt å hoppe
over, vises under skanning.
Autolagring
TV
Kanalene sorteres og lagres i
Land
: Belgie…
den rekkefølgen som gjenspeiler
Sverige
Søk
UK
posisjonene de har i
Øst-Europa
frekvensområdet (lavest først,
Andre
høyest sist). Deretter vises
programmet som opprinnelig ble
Flytt
Enter
Retur
valgt.
Søk
➢ For å stoppe søket før det
P 1 C-- ----102MHz
er fullført, trykker du på
7 %
ENTER
Stopp
Når du er ferdig, viser skjermen
Enter
Retur
menyen Sorter. Se avsnittet
“Kanal - Sorter” for å sortere de
lagrede kanalene i ønsket numerisk rekkefølge. Hvis du vil
avslutte uten å sortere, trykker du på EXIT.
◆
◆
◆
◆
Program (Programnummer du vil gi en kanal)
Fargesystem: AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43
Lydsystem: BG/DK/I/L
Søk (Når du ikke kjenner kanalnumrene): Kanalsøkeren
søker gjennom frekvensområdet helt til den første
kanalen eller den valgte kanalen vises på skjermen.
◆ Kanal (Hvis du kjenner kanalnummeret som skal lagres)
➢ Du kan også velge kanalnummer direkte ved å
trykke på de numeriske tastene (0~9).
◆ Lagre (Når du lagrer kanalen og det tilknyttede
programnummeret)
➢
Tilføy/Slett
TV
… Mer
P 1 :
P 2 :
P 3 :
P 4 :
P 5 :
† Mer
Flytt
Lagt
Lagt
Lagt
Lagt
Lagt
til
til
til
til
til
Enter
Retur
Metode:
ENTER ➜ …/† ➜ ENTER : Velg Lagt til eller Slettet.
Hvis lyden mangler eller ikke er korrekt, velger du den
aktuelle lydstandarden på nytt.
Kanal - Finjuster
☛
Kanal - Sorter
Med sorteringsfunksjonen kan du
endre programnumrene på
lagrede kanaler. Det kan være
nødvendig etter at du har brukt
automatisk lagring.
Sorter
TV
Fra
Til
Lagre
: P 1 ----: P-- ----: ?
Flytt
Juster
◆ Fra: Kanalnummer som
skal endres.
◆ Til: Nytt kanalnummer som skal idenfiseres.
◆ Lagre: Bekreftelse på skifte av kanalnumre.
Retur
Kanalmodus
◆ P (Programmodus): Når du er ferdig med
innstillingen, er kringkastingsstasjonene i ditt område
tildelt plassnummer fra P00 til P99. I denne modusen
kan du velge en kanal ved å angi posisjonsnummeret
til kanalen.
◆ C (Vanlig kanalmodus): I denne modusen kan du
velge en kanal ved å angi det tilordnede nummeret til
hver kringkastingsstasjon som kringkaster over
eteren.
◆ S (Kabelkanalmodus): I denne modusen kan du velge
en kanal ved å legge inn det tilhørende nummeret for
hver kabelkanal.
Norsk - 4
Hvis kanalen mottas klart er det ikke nødvendig å fininnstille
kanalen. Dette gjøres automatisk i søke- og lagreprosessen.
Hvis det er forstyrrelser eller svakt signal, kan det imidlertid
være nødvendig å fininnstille kanalen manuelt.
Metode:
Finjuster
œ/√ : Brukes til å stille inn
P 1
skarpe, klare bilder og god
Tilb.st
lydkvalitet.
Flytt
…/† ➜ ENTER : Du kan
Juster
tilbakestille innstillingen
MENU : Brukes til å lagre justert bilde eller lyd.
0
Retur
tt
ur
AA68-03843J-00Nor
4/21/06
1:39 PM
Page 5
Kanal - Gi navn
Navn på kanaler vil bli tildelt
automatisk når kanalinformasjon
inngår i sendingen. Disse
navnene kan endres, slik at du
kan tildele nye navn.
Gi navn
TV
… Mer
P 1 :
P 2 :
P 3 :
P 4 :
P 5 :
† Mer
Flytt
◆ Timer på-volum
Du kan definere et foretrukket volum som skal gjelde når
tidsuret slår fjernsynsapparatet på automatisk.
--------------------Enter
◆ Timer på-kanal
Du kan definere en foretrukket kanal som skal gjelde når
timeren slår på fjernsynsapparatet automatisk.
Retur
Metode:
…/† : Brukes til å velge en bokstav eller et nummer.
œ/√ : Brukes til å gå videre til forrige eller neste bokstav.
ENTER : Brukes til å bekrefte det nye navnet.
☛
et.
lle
en.
d
0
Automatisk av
Når du slår timeren “På” vil fjernsynsapparatet bli slått
av automatisk, hvis ingen kontroller brukes innen 3
timer etter at fjernsynsapparatet ble slått på av timeren.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig i tidtakermodusen
“På” og forhindrer overheating (overoppheting), som
kan oppstå hvis TV-apparatet står på for lenge.
Innstilling - Klokkesl.
Klokkesl.
TV
◆ Klokke
--:-Klokke
Du kan stille inn
Deakt.timer : Av
√
- - : - - Av
fjernsynsapparatets klokke
Timer på
- - : - - Av
Timer av
slik at gjeldende tidspunkt
Timer på-kanal :
P 1
Timer på-volum :
10
vises når du trykker på INFO
-knappen på fjernkontrollen.
Flytt
Enter
Retur
Du må også stille inn klokken
hvis du vil bruke tidsuret til å slå av og på automatisk.
➢ Når du trykker på “ I ”-knappen (På/Av) foran
(eller på siden av) fjernsynsapparatet, vil klokken
bli tilbakestilt.
◆ Deakt.timer
Du kan angi et tidsrom på mellom 30 og 180 minutter før
fjernsynsapparatet automatisk går til standby-modus.
➢ Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke
på SLEEP på fjernkontrollen. Hvis funksjonen
Standby-modus ikke er definert, vises Av.
Hvis funksjonen allerede er angitt, viser skjermen
hvor mye tid det er igjen før fjernsynsapparatet
skifter til standbymodus.
◆ Timer på / Timer av
Du kan stille inn tidsuret for på/av slik at skjermen slår
seg av og på automatisk på det tidspunktet du velger.
☛ Du må først stille inn klokken.
fortsetter...
Innstilling Språk / Blå skjerm /
Melodi / Demonstrasjon
◆ Språk
Dette varierer avhengig av
modell. Første gang du
bruker fjernsynsapparatet,
må du velge hvilket språk
som skal brukes til å vise
menyer og innstillinger.
Innstilling
TV
√
√
√
√
√
√
√
Plug & Play
Språk
: Norsk
Klokkesl.
Barnesikring
Blå skjerm
: Av
Melodi
: På
Demonstrasjon
Flytt
Enter
Avslutt
◆ Blå skjerm
Hvis du ikke mottar et signal eller signalet er veldig svakt,
blir den støyende bildebakgrunnen automatisk erstattet
med en blå skjerm. Hvis du vil fortsette å se på det
dårlige bildet, må du sette Blå skjerm på Av.
◆ Melodi
Du kan høre en melodi når fjernsynsapparatet slås på
eller av.
Innstilling - Barnesikring
Barnesikring
TV
Med denne funksjonen kan du
Barnesikring : På
√
dempe visning og lyd for å
Program
: P 1
forhindre at uautoriserte brukere,
Lås
: ?
for eksempel barn, ser på
programmer som ikke er
passende. Barnesikring kan ikke
Flytt
Enter
Retur
frigis med knappene på front(eller side-)panelet. Innstillingen for Barnesikring kan bare
frigis med fjernkontrollen, så sørg for at barn ikke har tilgang
til den.
◆ Barnesikring: På/Av
Hvis du ønsker å frigi en kanal, stiller du den på Av.
◆ Program: Kanalnummeret som skal låses.
◆ Lås: Når du trykker på ENTER, viser skjermen Låst.
➢
Om en kanal er låst, kan du ikke få tilgang til menyen
Kanal og Barnesikring ved å bruke knappene på
TV-panelet (Ikke tilgjengelig vises i menyen
Barnesikring). Du kan kun få tilgang ved å bruke
fjernkontrollen.
Norsk - 5
◆ Demonstrasjon
For å bli kjent med de forskjellige menyene på ditt
fjernsynsapparat, kan du vise den innebygde
demonstrasjonen. Hver av menypunktene vises etter tur.
Hvis du vil avslutte demonstrasjonen, trykker du på EXITknappen.
AA68-03843J-00Nor
4/21/06
1:39 PM
Page 6
Bilde - Modus
Bilde - PIP (avhengig av modellen)
Modus
TV
◆ Modus: Dynamisk /
Modus
: Dynamisk
√
Standard / Film /
Kontrast :
100
Lysstyrke :
50
Tilpasset
Skarphet :
75
Du kan velge den bildetypen
Farge
:
50
Nyanse
: G 50 R 50
som passer deg best.
Fargetone : Kjølig1
√
Tilb.st
√
➢ Du kan velge disse
Flytt
Enter
Retur
alternativene ganske
enkelt ved å trykke på knappen P.MODE på
fjernkontrollen.
Du kan vise et underbilde inne i hovedbildet fra et TVprogram eller fra eksterne A/V-kilder som video- eller DVDspillere. På denne måten kan du følge med på et
fjernsynsprogram eller overvåke et videosignal fra tilkoblet
utstyr samtidig som du ser på et TV-program eller et annet
videosignal.
◆ Kontrast/Lysstyrke/Skarphet/Farge/
Nyanse (kun NTSC)
Fjernsynsapparatet har flere innstillinger som du kan
bruke til å kontrollere bildekvaliteten.
Bilde
TV
Modus
: Dynamisk
Digital NR
: Av
Vipp
: 0
PIP
Flytt
Enter
PIP
TV
√
√
PIP
Kilde
Bytt
Størrelse
Plassering
Program
√
Avslutt
Lyd Modus / Equalizer /
Auto-volum / Pseudostereo /
Turbo Pluss
Flytt
√
√
√
√
√
√
: På
: TV
: Stor
:
: P 1
Enter
Retur
◆ PIP: På/Av
Du kan aktivere eller deaktivere bilde i bilde-funksjonen.
1
◆ Fargetone: Kjølig2/Kjølig1/Normal/Varm1/
Varm2
◆ Tilb.st
Du kan gå tilbake til fabriksinnstillingene.
Tilbakestillingsfunksjonen settes for hver modus
(Dynamisk, Standard, Film eller Tilpasset).
◆ Kilde
Du kan velge en kilde for underbildet. 2
➢ Avhengig av modellen kan underbildet bare vises
hvis du har valgt en annen kilde enn hovedbildet.
Hvis et TV-program vises i hovedbildet, er ikke
underbildet tilgjengelig for TV-programmer. Hvis en
TV-kilde er valgt, vises meldingen Ikke
tilgjengelig.
◆ Bytt
Du kan veksle mellom hovedbildet og underbildet. 3
Bilde - Digital NR / Vipp
◆ Digital NR
Hvis signalet som mottas av
fjernsynsapparatet er svakt,
kan du aktivere denne
funksjonen for å redusere
støy eller skygger som vises
på skjermen.
◆ Størrelse: Liten/Stor
Du kan velge størrelse for underbildet.
Bilde
TV
Modus
: Dynamisk
Digital NR
: Av
Vipp
: 0
PIP
Flytt
Enter
√
√
√
Avslutt
◆ Vipp (avhengig av modellen)
Hvis du synes at bildet som mottas, heller litt til en side,
kan du justere helningen (-7 til +7).
◆ Plassering:
/ / /
Du kan velge posisjon for underbildet.
◆ Program
Du kan bare velge en kanal for underbildet hvis Kilde er
satt til TV.
Enkle funksjoner på fjernkontrollen
Du kan fryse underbildet.
Norsk - 6
Lyd
TV
◆ Modus: Standard /
Modus
: Standard
√
Musikk / Film / Tale /
Equalizer
√
Tilpasset
Auto-volum
: Av
√
Pseudostereo
: Av
√
Du kan velge hvilken type
Turbo Pluss
: Av
√
lydeffekt som skal brukes når
du ser på en bestemt
Flytt
Enter
Avslutt
sending.
Du
kan
velge
disse
alternativene
ganske
enkelt
ved
➢
å trykke på knappen S.MODE på fjernkontrollen.
◆ Equalizer
Fjernsynsapparatet har flere innstillinger som du kan
bruke til å kontrollere lydkvaliteten.
➢ Hvis du gjør noen endringer i disse innstillingene,
skifter lydstandarden automatisk til Tilpasset.
◆ Auto-volum
Alle fjernsyns-/radiostasjoner har egne signalforhold, og
det gjør det vanskelig å justere volumet hver gang
kanalen endres. Med denne funksjonen kan du justere
volumet automatisk for den kanalen du ønsker, ved å
senke lydvolumet når modulasjonssignalet er sterkt eller
heve det når modulasjonssignalet er svakt.
◆ Pseudostereo
Denne funksjonen konverterer monosignaler til to
identiske signaler for høyre og venstre kanal. Hvis
Pseudostereo er satt Av eller På, gjelder innstillingen
lydeffekter som for eksempel Standard, Musikk, Film,
og Tale.
◆ Turbo Pluss
Denne funksjonen fremhever både høye og lave
frekvensbånd (i tillegg til andre effekter). Du kan oppleve
enda mer fantastisk og dynamisk lyd når du lytter til
musikk, ser film eller andre kanaler.
➢ Du kan endre disse alternativene ved å trykke på
TURBO på fjernkontrollen.
AA68-03843J-00Nor
4/21/06
1:39 PM
Page 7
Tekst-TV-funksjon (avhengig av modellen)
yd
√
√
√
√
√
De fleste fjernsynsstasjoner tilbyr skriftlige
informasjonstjenester via Tekst-TV. Teksttjenestens
indeksside gir opplysninger om hvordan du bruker tjenesten.
Dessuten kan du velge forskjellige alternativer som passer til
dine behov ved hjelp av knappene på fjernkontrollen.
☛ For at Tekst-TV-informasjon skal vises korrekt, må
mottaket av kanalen være stabilt. Ellers kan noen
opplysninger mangle, eller noen sider vises ikke.
Feilsøking
3
(underside)
Brukes til å vise tilgjengelige undersider.
4
(format)
Trykk for å vise bokstavene i dobbelt størrelse i øverste
halvdel av skjermen. Trykk en gang til for nederste
halvdel av skjermen. Trykk igjen for å vise normalt
skjermbilde.
5
(tekst-TV på/bland)
Trykk her for å aktivere tekst-TV-modus etter at du har
valgt kanalen som tilbyr tekst-TV-tjenesten. Trykk igjen
for å legge det aktuelle kringkastingsskjermbildet over
tekst-TV-skjermbildet.
6
(modus)
Trykk for å velge tekst-TV-modus (LISTE/FLOF). Hvis du
trykker på den i LISTE-modus, skifter den til
listelagringsmodus. I listelagringsmodus kan du lagre
tekst-TV-siden i listen ved hjelp av knappen
(lagre).
lutt
ed
7
(avslør)
Brukes til å vise skjult tekst (svar på spørreleker, for
eksempel). Trykk igjen for å vise normalt skjermbilde.
8
(side opp)
Brukes til å vise neste tekst-TV-side.
9
(side ned)
Brukes til å vise forrige tekst-TV-side.
er
0
(avbryt)
Brukes til å vise TV-sendingen mens TV-apparatet søker
etter en side.
n
lm,
! Fargede knapper (rød/grønn/gul/blå)
Hvis kringkastingsselskapet bruker FASTEXT-systemet,
er de forskjellige emnene på en tekst-TV-side fargekodet
og kan velges ved at du trykker på de fargede tastene.
Trykk på den som svarer til dine behov. Siden vises med
annen fargekodet informasjon som kan velges på samme
måte. Hvis du vil vise forrige eller neste side, trykker du
på tasten med tilsvarende farge.
g
@
ve
1
(hold)
Brukes til å holde skjermbildet på en gitt side dersom den
valgte siden er koplet til flere sekundære sider som følger
hverandre automatisk. Trykk igjen for å fortsette.
2
(indeks)
Brukes for å vise indekssiden (innholdet) når som helst
når du bruker tekst-TV
(lagre)
Brukes til å lagre tekst-TV-sidene.
Norsk - 7
Før du tar kontakt med Samsungs servicepersonale, bør du
utføre de enkle kontrollpunktene nedenfor. Hvis du ikke kan
løse problemet ved hjelp av instruksjonene nedenfor, noterer
du modell- og serienummer på fjernsynsapparatet og tar
kontakt med din lokale forhandler.
Ingen lyd eller bilde
◆ Kontroller at støpslet er satt inn i stikkontakten.
◆ Kontroller at du har trykket på “ I ” (På/Av) og på
POWER.
◆ Kontroller innstillingene for bildekontrast og lysstyrke.
◆ Kontroller volumet.
Normalt bilde, men ingen lyd
◆ Kontroller volumet.
◆ Kontroller om du har trykket på MUTE på fjernkontrollen.
Ikke noe bilde, eller svart/hvitt-bilde
◆ Juster fargeinnstillingene.
◆ Kontroller at riktig sendingssystem er valgt.
Interferens på lyd og bilde
◆ Prøv å identifisere det elektriske apparatet som
påvirker fjernsynsapparatet, og flytt det lenger unna.
◆ Kople fjernsynsapparatet til en annen stikkontakt.
Uklart bilde eller snø på skjermen, forvrengt lyd
◆ Kontroller retningen for, plasseringen av og koblingene
til antennen.
Slik interferens skyldes ofte bruk av innendørsantenne.
Fjernkontrollen virker ikke
◆ Skift batterier i fjernkontrollen.
◆ Rengjør den øverste kanten på fjernkontrollen
(overføringsvinduet)..
◆ Kontroller at batterienes “+” og “-” ender er satt inn
riktig.
◆ Kontroller at batteriene er tømt.
AA68-03843J-00Nor
4/21/06
1:39 PM
Page 8
OSD-kart
Inndata
Bilde
✽ :Dette varierer avhengig av modell.
- Kildeliste ✽
- Rediger navn
- Modus
- Digital NR
- Vipp ✽
- PIP ✽
Lyd
Kanal
-
Modus
Equalizer
Auto-volum
Pseudostereo
Turbo Pluss
- Autolagring
- Manuell lagring
Innstilling
-
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)
- Video / DVD / Kabel-STB / Sat.-STB / AV-mottaker / DVD-mottak. / Spill /
Videokamera / DVD-kombi
- Dynamisk / Standard / Film / Tilpasset
Kontrast
Lysstyrke
Skarphet
Farge
Nyanse (kun NTSC)
Fargetone - Kjølig2 / Kjølig1 / Normal / Varm1 / Varm2
Tilb.st
- Av / På
-
PIP
Kilde ✽
Bytt
Størrelse
Plassering
Program
- Av / På
- Standard / Musikk / Film / Tale / Tilpasset
- Av / På
- Av / På
- Av / På
- Land ✽
-
Søk
Program
Fargesystem ✽
Lydsystem ✽
Søk
Kanal
Lagre
-
Klokke
Deakt.timer
Timer på
Timer av
Timer på-kanal
Timer på-volum
Av / På
Av / På
Av / På
- Belgie / Deutschland / España / France / Italia / Nederland /
Schweiz / Sverige / UK / Øst-Europa / Andre
- AUTO / PAL / SECAM / NTSC4.43
- BG / DK / I / L
Tilføy/Slett
Finjuster
Gi navn
Sorter
- Plug & Play
- Språk ✽
- Klokkesl.
Barnesikring
Blå skjerm
Melodi
Demonstrajon
Korrekt avhending av dette produkt
Norsk - 8
Denne merkingen som vises på
produktet eller dens dokumentasjon,
indikerer at den ikke skal kastes
sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av sin
levetid. For å hindre mulig skade på
miljøet eller menneskelig helse fra
ukontrollert avfallsavhending,
vennligst atskill dette fra andre typer
avfall og resirkuler det ansvarlig for å
fremme bærekraftig gjenbruk av
materielle ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de
kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter,
for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne
artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og
undersøke vilkårene i kjøpekontrakten.
Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt
avfall som skal kastes.
Download PDF

advertising