Samsung | CW-29M204V | Samsung CW-29M204V Bruksanvisning

AA68-03626H-00Swe_euro
5/9/05
4:22 PM
Page 1
FÄRG-TV
Användarhandbok
Innan du använder enheten bör du läsa igenom
användarhandboken noggrant. Spara även handboken för
framtida bruk.
Anslutningspanel (beroende på modell)
➢
Främre panelen eller sidopanelen
Den faktiska utrustningen på din tv kan vara annorlunda,
beroende på modell.
Œ Ljudingång
Baksida
´ Videoingång
ˇ S-videoingång
Vinn när du registrerar din produkt på
www.samsung.com/global/register
¨ Hörlursuttag
eller
kabeltelevisionsnät
Kontrollpanel (beroende på modell)
➢
Den faktiska utrustningen på din tv kan vara annorlunda,
beroende på modell.
Främre panelen eller sidopanelen
Œ
´
ˇ
¨
ˆ
Ø
∏
Val av ingångskälla
Skärmmeny
Volymjustering
Kanalval
Indikator för vänteläge
Mottagare för fjärrkontrollen
Ström Till/Från
☛
Varje gång du ansluter ett ljud- eller videosystem till din
tv ska du se till att alla delar är avstängda.
Ansluta till en antenn eller ett kabel-tv-nät
Anslut antennen eller ingångskabeln för nätverket till Œ (75
koaxialkontakt).
För att du ska kunna visa tv-kanalerna ordentligt måste
apparaten ta emot en signal från en av följande källor:
utomhusantenn, nätverk för kabel-tv eller nätverk för
satellitmottagare.
Om du använder en inomhusantenn kan du behöva vrida
den när du ställer in TV:n för att få en bild som är både skarp
och klar.
Ansluta till SCART-ingång/utgång
SCART-uttagen ´ och ˇ används för utrustningar som t.ex.
videobandspelare, DVD-spelare, dekoder, satellitmottagare,
TV-spel eller videoskivspelare.
SCART ´ används för utrustning med en RGB-utgång, t.ex.
TV-spelenheter eller videoskivspelare.
☛
Kontrollera att du matchar de färgkodade
ingångsterminalerna och kabeluttagen.
Ansluta till RCA-ingången
Uttagen Œ (AUDIO-L/R) och ´ (VIDEO) används för
utrustning, såsom videokamera, videoskivspelare eller TVspel.
Ansluta till S-VIDEO-ingången
Uttagen ˇ (S-VIDEO) och Œ (AUDIO-L/R) används för
utrustning med S-videoutgång, t.ex. videokamera eller
videobandspelare.
Ansluta hörlurar
Uttaget ¨ (hörlurar) används för att titta på TV utan att störa
andra människor i rummet.
Långvarig användning av hörlurarna på hög volym kan
skada din hörsel.
➢
När externa utrustningar är anslutna till uttagen på
sidorna (eller framsidan) och baksidan har AV-uttaget
på sidan (eller framsidan) prioritet.
◆ Du kan använda knapparna ¨ för att slå på tv:n när den
är i vänteläge, beroende på modell.
◆ Knapparna ˇ och ¨ har samma funktion som as the
œ/√/…/†-knapparna på fjärrkontrollen.
◆ Om fjärrkontrollen inte längre fungerar eller om du har
tappat bort den kan du använda knapparna på tvskärmens panel.
Svenska - 1
AA68-03626H-00
AA68-03626H-00Swe_euro
5/20/05
12:48 PM
Page 2
Fjärrkontroll (beroende på modell)
➢
Fjärrkontrollens funktion kan påverkas av starkt artificiellt
ljus i närheten av tv-apparaten.
∏ MENU
Används för att visa
skärmmenyn eller för att
återgå till föregående
meny.
” …/†/œ/√
Används för att flytta
markören i menyn.
’ P.SIZE
Tryck för att ändra
skärmstorlek.
˝ DUAL I-II
Används för att ställa in
ljudläget.
Ô TURBO
Används för att ställa in
turboljudläget.
 S.MENU
Används för att visa
ljudmenyn.
Ò PRE-CH
Används för att växla
upprepade gånger
mellan de två senaste
kanalerna som visats.
Ú VIDEO
Tryck här för att visa alla
tillgängliga videokällor.
ΠPOWER
Tryck här när du ska slå
på och stänga av TV:n.
´ Numeriska knappar
Används för att direkt
välja kanaler.
ˇ -/-Används för att välja
kanalnummer som är
högre än 9.
Symbolen “--” visas
när du trycker på den
här knappen. Ange det
tvåsiffriga kanalnumret.
¨ MUTE
Används för att stänga
av ljudet tillfälligt. Tryck
på knappen MUTE en
gång till när du vill ha
ljudet tillbaka, eller på
knappen , eller .
ˆ
/
Tryck här när du vill höja
eller sänka volymen.
Ø TV
Återgå till TV-läget när
den är i externt
ingångsläge.
Æ P
/
Används för att visa
nästa eller föregående
kanal som är lagrad.
Slå på och stänga av tv:n
ı INFO
Används för att visa
kanalinformation och
inställningsstatus som
har valts.
1
Sätt i nätkontakten i ett lämpligt vägguttag.
➢ Nätspänningen anges på tv:ns baksida.
Frekvensen är 50 eller 60 Hz.
2
Tryck på knappen
sidan av TV:n.
3
Tryck på knappen POWER på fjärrkontrollen för att slå
på TV:n. Kanalen du senast tittade på väljs automatiskt
igen. Om du inte har lagrat några kanaler ännu syns
ingen tydlig bild. Se "Kanal - Autolagra" eller "Kanal Lagra manuellt" på sidan 4.
➢ När tv:n slås på för första gången visas flera
grundinställningar automatiskt. Se "Inställningar Plug & Play" på sidan 3.
4
Tryck på knappen
(På/Av) på tv:ns framsida eller på
sidan av TV:n för att stänga av den.
˜ EXIT
Används för att gå ur
valfri display eller återgå
till normal visning.
¯ ENTER
Tryck på knappen
ENTER för att aktivera
(eller ändra) ett visst
alternativ vid
användning av
skärmmenyn.
Nätsladden är fäst på baksidan av TV:n.
˘ SLEEP
Används för att välja ett
förinställt tidsintervall för
automatisk avstängning.
¿ P.MODE
Används för att ställa in
bildeffekt.
¸ S.MODE
Används för att ställa in
ljudeffekt.
Sätta i batterier
Ta bort skyddet. Sätt i två batterier av
typen AAA och sätt tillbaka skyddet.
Om fjärrkontrollen inte fungerar som
den ska bör du kontrollera at “+” och “-” polerna på
batterierna sitter i ordentligt och att batterierna inte läcker.
➢ Använd inte olika batterityper, t.ex. alkaliska batterier
och batterier som innehåller mangan.
Svenska - 2
(På/Av) på tv:ns framsida eller på
Försätta tv:n i vänteläge
Du kan sänka effektförbrukningen och slitaget genom att
ställa tv:n i vänteläge. Vänteläget är användbart när du vill
stänga av tillfälligt (t.ex. under en måltid).
1
Tryck på knappen POWER på fjärrkontrollen.
TV:n försätts i vänteläge.
2
Tryck på knappen igen när du vill slå på TV:n.
☛
Låt inte tv:n vara i vänteläge under en längre tid (t.ex.
när du är på semester). Stäng av tv:n genom att trycka
på knappen
(På/Av) på TV:ns framsida eller på sidan
av TV:n. Det bästa är att dra ur nät- och
antennkontakterna.
AA68-03626H-00Swe_euro
på
a
an
4:22 PM
Page 3
2
Visa menyerna
1
2
på
å
kt
5/9/05
3
4
5
Tryck på knappen MENU.
Huvudmenyn visas på skärmen. På vänster sida visas
fem ikoner: Input, Bild, Ljud, Kanal, och Inst..
Tryck på knapparna … och † för att välja en av de fem
funktionerna. Tryck sedan på knappen ENTER för att
välja underfunktionerna.
Tryck på knappen … och † för att gå till
menyalternativen. Tryck på knappen ENTER för att
bekräfta alternativ på menyn.
3
Kontrollera att antennen är
ansluten till TV:n
(se sidan 1). Tryck på
knappen ENTER.
Menyn Autolagra visas
med Land markerat.
9
Autolagra
TV
Land
Sök
Flytta
√
√
Belgie
: Belgie
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Schweiz
Sverige
UK
Östeuropa
Övriga
Oppna
Tryck på knapparna …/†/œ/√ för att välja önskat
alternativ. Tryck på MENU när du vill gå tillbaka till den
föregående menyn.
5
Tryck på knappen … eller † för att välja land. Tryck på
knappen ENTER.
Tryck på knappen EXIT för att gå ur menyn.
6
Om du vill söka kanalerna,
väljer du Sök genom att
trycka på knappen … eller
†. Tryck på knappen
ENTER.
Inställningar - Plug & Play
När tv:n slås på för första gången visas flera
grundinställningar automatiskt.
Följande inställningar finns:
8
Om TV:n är i vänteläge
trycker du på knappen
POWER på fjärrkontrollen.
Plug & Play visas. Det
flimrar ett litet tag och sedan
visas menyn Språk
automatiskt.
Plug & Play
Språk
TV
English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Sverige
Português
∂ÏÏËÓÈο
Flytta
Oppna
Inst.
TV
Plug & Play
Språk
: Sverige
Tid
Barnlås
Blå bakgrund : Av
Melodi
: På
Demonstration
Oppna
√
√
√
√
√
Tillbaka
Start
Oppna
Tillbaka
Sök
P 1 C-- -----
102MHz
7 %
Stopp
Oppna
Tillbaka
Tid
TV
--:-Klocka
Sovtimer
--:-Starttid
--:-Sluttid
Timervolym
:
:
Av
Av
Av
10
fortsättning...
Ingång Källa / Ändra namn
Källa
TV
◆ Källa
TV
Du kan växla signalen som
AV1
---visas mellan anslutna
AV2
---S-VIDEO
---utrustningar, t.ex.
videobandspelare, DVDspelare, digital-tv-box och tvFlytta
Oppna
Tillbaka
källan (sändning eller kabel)
Du
kan
ändra
inställning
för
extern
källa
genom
att
➢
trycka på knappen VIDEO på fjärrkontrollen. Det
kan ta en kort stund innan bilderna växlas. Tryck på
knappen TV på fjärrkontrollen för att återgå till TVläget.
◆ Ändra namn
Du kan döpa den externa
källan.
Ändra namn
TV
AV1
AV2
S-VIDEO
---: Belgie
Video
DVD
Digitalbox
Satellitmott.
AV-mottagare
DVD-mottagare
Spel
Videokamera
DVD/Video
Tillbaka
fortsättning...
Flytta
Svenska - 3
√
Sök
Välj timmar eller minuter
Flytta
Oppna
Tillbaka
genom att trycka på
knappen œ eller √. Ställ in timme eller minut genom att
trycka på knappen … eller †.
âe‰tina
Srpski
Hrvatski
Romana
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Ominstallera Plug and Play
Metod: MENU ➜ …/† (Inst.)
➜ ENTER ➜ …/† (Plug &
Play) ➜ ENTER
Tillbaka
Tryck på knappen ENTER
igen.
Tryck på knappen ENTER
igen för att börja söka
kanaler. Starta sökningen
genom att trycka på
knappen ENTER.
När kanalerna har lagrats
visas menyn Tid med
Klocka markerat.
Ha en trevlig stund
Tryck på MENU-knappen
när du är klar.
Meddelandet Ha en trevlig stund visas. Därefter
aktiveras den lagrade kanalen.
Flytta
4
7
1
Kontr. antenningång.
Välj språk genom att trycka
på knappen … eller †.
Oppna
Avsluta
Tryck på knappen ENTER.
Meddelandet Kontr. antenningång. visas.
➢ Om du inte väljer något språk i språkmenyn
kommer den att försvinna efter c:a 30 sekunder.
Oppna
√
√
√
Tillbaka
AA68-03626H-00Swe_euro
5/9/05
4:23 PM
Page 4
Kanal - Autolagra
Kanal - Lagra manuellt
Du kan avsöka frekvensområdena som finns tillgängliga
(tillgången beror på vilket land du bor i). Automatiskt
tilldelade programnummer överensstämmer kanske inte med
faktiska eller önskade programnummer. Du kan dock sortera
nummer manuellt och ta bort de kanaler du inte vill titta på.
Du kan lagra tv-kanaler,
inklusive de kanaler du tar emot
från kabelnätet. När du lagrar
kanaler manuellt kan du välja:
- Om du vill lagra alla kanaler
som hittas
- Programnumret som du vill
tilldela varje lagrad kanal
Kanalerna sorteras och lagras i
Autolagra
TV
Belgie
Land
: Belgie
en ordning som återspeglar
√
Deutschland
Sök
España
√
deras position i frekvensområdet
France
Italia
Nederland
(med lägsta först och högsta
Schweiz
Sverige
UK
sist). Programmet som
Östeuropa
Övriga
ursprungligen valdes visas då.
Flytta
Oppna
Tillbaka
Om
du
vill
avsluta
➢
sökningen innan den är
Sök
P 1 C-- ----102MHz
klar trycker du på MENU7 %
knappen.
Stopp
Menyn Sortera visas. Se
Oppna
Tillbaka
"Kanal - Sortera" om du vill
sortera de lagrade kanalerna i önskad numerisk ordning.
Tryck på EXIT-knappen när du vill avsluta utan att sortera.
Sortera
TV
Frän
Till
Lagra
: P 1
: P-: ?
◆ Från: Kanalnummer som
ska ändras.
◆ Till: Nytt kanalnummer som ska identifieras.
◆ Lagra: Bekräfta bytet av kanalnumren.
Flytta
Andra
Program
Färgsysten
Ljudsystem
Sök
Kanal
Lagra
Flytta
Andra
:
:
:
:
:
:
P 3
AUTO
BG
46MHz
C 1
?
√
√
Tillbaka
Program (Programnummer som tilldelas en kanal)
Färgsysten: AUTO/PAL/SECAM/NT4.43
Ljudsystem: BG/DK/I/L
Sök (Om du inte känner till kanalnumren):
Kanalväljaren avsöker frekvensområdet tills den första
kanalen eller kanalen du valt tas emot på skärmen.
◆ Kanal (När du vet numret på den kanal som ska lagras)
➢ Du kan också välja kanalnumret direkt genom att
trycka på sifferknapparna (0 ~ 9).
◆ Lagra (När du vill lagra kanalen och det tilldelade
programnumret)
☛
Med den här funktionen kan du
ändra programnumren på
lagrade kanaler. Det kan vara
nödvändigt när du har använt
den automatiska lagringen.
Lagra manuellt
TV
◆
◆
◆
◆
➢
Kanal - Sortera
Kanal - Lägg till/Ta bort
Du kan ta bort de kanaler du vill
från de kanaler du har sökt. När
du går igenom de lagrade
kanalerna visas inte de kanaler
du har hoppat över. Alla kanaler
du inte har hoppat över visas
när du går igenom dem.
Lägg till/Ta bort
TV
P
P
P
P
P
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Flytta
Adderad
Adderad
Adderad
Adderad
Adderad
Oppna
Tillbaka
Välj Borttagen or Adderad genom att trycka på knappen
ENTER flera gånger.
Om du inte hör något ljud eller om ljudet är onormalt
väljer du ett annat ljudsystem.
Kanalläge
◆ P (Programläge): När du är klar med inställningen har
sändarna i ditt område tilldelats positionsnummer från
P00 till maximalt P99. Du kan välja en kanal genom
att ange positionsnumret i det här läget.
◆ C (Verkligt kanalläge): Du kan välja en kanal genom
att ange det tilldelade numret för varje tv-sändare i
detta läge.
◆ S (Kabelkanalläge): Du kan välja en kanal genom att
ange det tilldelade numret för varje kabelkanal i detta
läge.
Tillbaka
Svenska - 4
Kanal - Namn
Kanalerna namnges automatiskt
när kanalinformation sänds.
Dessa namn kan du ändra till
nya namn.
Namn
TV
P
P
P
P
P
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
--------------------------
Metod:
Flytta
Oppna
Tillbaka
…/† : Används för att välja en
bokstav eller ett nummer.
œ/√ : Används för att gå till föregående eller nästa bokstav.
ENTER : Används för att bekräfta det nya namnet.
rt
baka
n
mn
baka
v.
AA68-03626H-00Swe_euro
5/9/05
4:23 PM
Page 5
Inställning - Tid
TV
◆ Klocka
--:-Klocka
Du kan ställa in klockan så
Sovtimer
--:-att aktuell tid visas när du
Starttid
--:-Sluttid
trycker på knappen INFO på
Timervolym
fjärrkontrollen. Du måste
även ställa in tiden för att
Flytta
Oppna
kunna använda
inställningarna för automatisk påslagning och
avstängning.
➢ Klockan nollställs när du trycker på knappen
(På/Av) på tv:ns front- eller sidopanel.
Inställningar - Barnlås
Tid
:
:
Av
Av
Av
10
Tillbaka
◆ Sovtimer
Du kan välja en tidsperiod på mellan 30 och 180 minuter
innan TV:n automatiskt ska gå över till standby-läge.
➢ Du kan välja de här alternativen genom att trycka
på knappen SLEEP på fjärrkontrollen. Om du inte
har ställt in insomningstimern ännu visas Av. Om
insomningstimern redan är inställd visas den tid
som återstår innan tv:n växlar till vänteläge.
◆ Starttid / Sluttid
Du kan ställa in timerfunktionen för (På/Av) så att TV:n
slås på och stängs av automatiskt vid de tidpunkter som
du väljer.
☛ Ställ in klockan först!
Barnlås
TV
Den här funktionen gör att du
Barnlås
: På
√
kan förhindra obehöriga
Program
: P 1
användare, t.ex. barn, från att
Lås
: ?
titta på olämpliga program
genom att stänga av video och
ljud.
Flytta
Oppna
Tillbaka
Barnspärren kan inte kopplas
bort med knapparna på front- eller sidopanelen. Barnspärren
kan bara kopplas bort med fjärrkontrollen. Håll därför
fjärrkontrollen borta från barn.
◆ Språk
Språken är modellberoende.
När du använder TV:n första
gången måste du välja vilket
språk som ska användas vid
menyvisning och
indikeringar.
Inst.
TV
√
Plug & Play
Språk
: Sverige
Tid
Barnlås
Blå bakgrund : Av
Melodi
: På
Demonstration
Flytta
Oppna
√
√
√
√
√
Avsluta
◆ Barnlås: På/Av
Om du vill låsa upp en kanal ställer du in den på Av.
◆ Program: Kanalnummer som ska låsas.
◆ Lås: När du trycker på knappen ENTER visas
meddelandet Låst.
◆ Blå bakgrund
En blå bakgrund ersätter automatiskt en bild med
störningar om inte någon signal tas emot eller om
signalen är mycket svag. Om du vill fortsätta visa den
dåliga bilden måste du ställa in Blå bakgrund på Av.
➢
◆ Melodi
Du hör melodin när du sätter PÅ eller stänger AV tv:n.
Om någon kanal låses kan du inte ange menyn Kanal
genom att använda kontrollknapparna på TV:n och
Ej tillgänglig visas. Du kan även endast använda
fjärrkontrollen för att få åtkomst till funktionen.
◆ Timervolym
Du kan ställa in en volymnivå som gäller när TV:n
automatiskt sätts på via timer.
☛
Inställningar
Språk / Blå bakgrund
/ Melodi / Demonstration
Autoavstängning
När timern är inställd till "På" kommer tv:n att stängas
av om inga kontroller används under 3 timmar efter det
att tv:n slagits på av timern. Den här funktionen är
endast tillgänglig i timerläget "På" och förhindrar
överhettning eller läckage, vilket kan uppstå om
bildskärmen är påslagen för länge (exempelvis under
en semester).
Svenska - 5
◆ Demonstration
Du kan göra dig bekant med de olika menyerna i TVapparaten genom att köra den inbyggda
demonstrationen. Var och en av menyerna visas i
turordning. Tryck på EXIT-knappen när du vill avsluta
demonstrationen.
AA68-03626H-00Swe_euro
5/9/05
4:23 PM
Page 6
Bild Läge / Personlig / Färgton /
Storlek / Brusreducer. / Tilt
Bild
TV
◆ Läge: Dynamisk/
Läge
: Dynamisk
√
Standard/Film/
Personlig
√
Personlig
Färgton
: Normal
√
Storlek
: Normal
√
Du kan välja den bildtyp som
Brusreducer. : Av
√
Tilt
: 0
bäst motsvarar dina krav på
tv-tittandet.
Flytta
Oppna
Avsluta
➢ Du kan välja de här
alternativen genom att trycka på knappen P.MODE
på fjärrkontrollen.
◆ Personlig: Kontrast/Ljusstyrka/Skärpa/
Färg/Färgnyans (endast NTSC)
Denna tv-apparat har ett antal inställningsalternativ för att
ange bildkvaliteten:
➢ Om du ändrar några av dessa inställningar, ändras
bildstandarden automatiskt till Personlig.
◆ Färgton: Sval2/Sval1/Normal/Varm1/Varm2
◆ Storlek
Du kan välja det bildformat som stämmer bäst överens
med dina krav. Språken är modellberoende.
➢ Du kan ändra bildstorlek genom att trycka på
knappen P.SIZE på fjärrkontrollen.
Ljud Läge / Equalizer / Autovolym /
Virtuell Dolby / Pseudo Stereo /
Turbo Plus
Ljud
◆ Läge: Standard/Musik/ TV
Läge
: Standard
√
Film/Tal/Personlig
Equalizer
√
Du kan välja vilken speciell
Autovolym
: Av
√
Virtuell Dolby : Av
√
ljudeffekt som ska användas
Pseudo Stereo : Av
√
Turbo Plus
: Av
√
när du ser på ett visst tvprogram.
Flytta
Oppna
Avsluta
➢ Du kan välja de här
alternativen genom att trycka på knappen S.MODE
på fjärrkontrollen.
◆ Equalizer
Denna tv-apparat har ett antal inställningsalternativ för att
ange ljudkvaliteten:
➢ Om du ändrar inställningarna ändras ljudläget
automatiskt till Personlig.
◆ Autovolym
Varje program har sina egna signalförhållanden, vilket
innebär att du måste ändra volymen varje gång du byter
kanal. Med automatisk volyminställning justeras volymen
automatiskt för önskad kanal genom att sänka ljudet när
modulationssignalen är hög eller höja ljudet när
modulationssignalen är låg.
◆ Brusreducer.
Om signalen som tv:n tar emot är svag kan du aktivera
denna funktion för att reducera störningar och spökbilder
som kan uppträda på skärmen.
fortsättning...
◆ Tilt (beroende på modell)
Om den mottagna bilden lutar något åt en sida kan du
ändra lutningsinställningen (-7 till +7).
Svenska - 6
◆ Virtuell Dolby (modellberoende)
Pseudo stereo
Denna funktion omvandlar ett monoljud till två identiska
vänster- och högerkanaler. När du har aktiverat eller
stängt av funktionerna Virtuell Dolby eller Pseudo
stereo gäller dessa inställningar ljudeffekter som
Standard, Musik, Film, och Tal.
☛ Tillverkad på Dolby Laboratories licens.
“Dolby” och dubbel-D-symbol är
registrerade varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.
◆ Turbo Plus
Denna funktion förstärker både det höga (diskanten) och
det låga (basen) frekvensområdet i ljudet. Funktionen har
också andra effekter. Du kan njuta av storslaget och
dynamiskt ljud när du tittar på musik-, film- eller andra
kanaler.
➢ Du kan ändra de här alternativen genom att trycka
på knappen TURBO på fjärrkontrollen.
a
o
AA68-03626H-00Swe_euro
5/9/05
4:23 PM
Page 7
Text-tv-funktionen (beroende på modell)
ˇ
(underordnad sida)
Används för att visa den tillgängliga underordnade sidan.
Felsökning
De flesta tv-kanaler erbjuder information i textform via
Text-tv. Indexsidan på text-tv ger dig information om hur du
använder tjänsten. Dessutom kan du välja olika alternativ
som passar dina krav genom att använda fjärrkontrollens
knappar.
☛ Om text-tv-informationen ska visas korrekt måste
kanalmottagningen vara stabil. Annars kanske
information saknas eller så går det kanske inte att visa
alla sidor.
¨
(text-tv på/blandat)
Tryck på knappen för att aktivera text-tv-läget efter att
kanalen har valts som tillhandahåller tjänsten. Tryck på
den igen för att överlappa text-tv:n med den aktuella
tv-bilden.
Utför följande enkla kontroller innan du kontaktar Samsungs
serviceavdelning. Om du inte kan åtgärda felet med hjälp av
anvisningarna nedan, antecknar du tv:ns modell- och
serienummer och kontaktar närmaste återförsäljare.
ˆ Färgade knappar (röd/grön/gul/blå)
Om tv-sändaren använder FASTEXT-systemet, kommer
de olika ämnena på en text-tv-sida att vara färgkodade.
Du kan välja dem genom att trycka på de färgade
knapparna. Tryck på en av dem som matchar det du vill
se. Sidan visas med ytterligare färgkodad information
som du kan välja på samma sätt. Om du vill visa
föregående eller nästa sida trycker du på motsvarande
färgade knapp.
Ø
(sida upp)
Används för att visa nästa text-tv-sida.
ch
har
∏
(läge)
Används för att välja text-tv-läget (LIST/FLOF). Om du
trycker på den i läget LIST växlar den till läget List save
(Spara lista). I läget för List save (Spara lista) kan du välja
text-tv-sida genom att trycka på knappen
(lagra).
a
”
(sida ner)
Används för att visa föregående text-tv-sida.
’
(visa)
Används för att visa dold text (t.ex. svar på frågelekar)
För att återgå till normal visning trycker du på den igen.
Œ
´
(håll)
Används för att stoppa bilden på en viss sida om den
markerade sidan är länkad till flera underordnade sidor
som följer automatiskt. Tryck på knappen igen om du vill
återuppta funktionen.
˝
(storlek)
Tryck på den för att visa bokstäverna i dubbel storlek i
skärmens övre del. För att visa på den nedre delen
trycker du på den igen.
För att återgå till normal visning trycker du på den igen.
Ô
(lagra)
Används för att lagra text-tv-sidorna.
(index)
Används för att visa innehållet på sidan när du visar
text-tv.
Svenska - 7
Inget ljud eller ingen bild
◆ Kontrollera att nätsladden har anslutits till ett
vägguttag.
◆ Kontrollera att du har tryckt på knappen
(På/Av)
och knappen POWER.
◆ Kontrollera bildinställningarna för kontrast och
ljusstyrka.
◆ Kontrollera volymen.
Normal bild men inget ljud
◆ Kontrollera volymen.
◆ Kontrollera om du har tryckt på MUTE-knappen på
fjärrkontrollen.
Ingen bild eller svartvit bild
◆ Ändra färginställningarna.
◆ Kontrollera att det valda tv-sändningssystemet är
korrekt.
Ljud- och bildstörning
◆ Försök lokalisera vilken elektrisk apparat det är som
påverkar tv:n och flytta den längre bort.
◆ Anslut tv:n till ett annat nätuttag.
Suddig eller snöig bild, förvrängt ljud
◆ Kontrollera antennens riktning, placering och
anslutning.
Denna störning beror ofta på att en inomhusantenn
används.
Fel på fjärrkontrollen
◆ Byt ut fjärrkontrollens batterier.
◆ Rengör fjärrkontrollens bakre kant (sändningsfönstret).
◆ Kontrollera att batteriets "+"- och "-"-poler är korrekta.
◆ Kontrollera att batterierna inte läcker.
AA68-03626H-00Swe_euro
5/9/05
4:23 PM
Page 8
Tabell över skärmmenyn
Ingångar
Bild
Ljud
Kanal
- Källa ✽
- Ändra namn
✽ : Språken är modellberoende.
- Video / DVD / Digitalbox / Satellitmott. / AV-mottagare / DVD-mottagare / Spel
Videokamera / DVD/Video
-
Läge
Personlig
Färgton
Storlek ✽
Brusreducer.
Tilt
- Dynamisk / Standard / Film / Personlig
- Kontrast / Ljusstyrka / Skärpa / Färg / Färgnyans (endast NTSC)
- Sval2 / Sval1 / Normal / Varm1 / Varm2
-
Läge
Equalizer
Autovolym
Virtuell Dolby
Pseudo Stereo
Turbo Plus
- Standard / Musik / Film / Tal / Personlig
- Autolagra
- Lagra manuellt
- Av / På
-
Av / På
Av / På
Av / På
Av / På
- Land ✽
-
Sök
Program
Färgsysten ✽
Ljudsystem ✽
Sök
Kanal
Lagra
-
Klocka
Sovtimer
Starttid
Sluttid
Timervolym
Av / På
Av / På
Av / På
- Belgie / Deutschland / España / France / Italia / Nederland
Schweiz / Sverige / UK / Östeuropa / Övriga
- AUTO / PAL / SECAM / NT4.43
- BG / DK / I / L
- Lägg till/Ta bort
- Sortera
- Namn
Inst.
- Plug & Play
- Språk ✽
- Tid
-
Barnlås
Blå bakgrund
Melodi
Demonstration
Svenska - 8
Download PDF

advertising