Samsung | PS-37S4A | Samsung PS-37S4A Bruksanvisning

BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:48 AM
Page 1
PDP-FJERNSYN
(PLASMASKJERM)
Brukerveiledning
Les denne veiledningen grundig før du tar apparatet i bruk,
og ta vare på den for fremtidig referanse.
SKJERMMENYER
BILDE-I-BILDE (PIP)
TEKST-TV / TELEWEB (TILLEGG)
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:48 AM
Page 2
Brukerveiledning
NOR
◆ Ekkobilde
Ikke vis et stillbilde (som på et videospill eller når en PC kobles opp mot skjermen) på
plasmaskjermen i mer enn 2 timer om gangen. Dette kan nemlig føre til at et ekkobilde blir hengende
igjen.
Denne effekten er også kjent som "screen burn", det vil si at skjermbildet brenner seg fast.
Du kan unngå dette ved å redusere lysstyrken og kontrastnivået når du viser stillbilder.
◆ Cellefeil
Plasmaskjermen består av fine celler. Selv om skjermen er produsert med mer enn 99.9 % aktive
celler, kan det være noen celler som ikke produserer lys eller som forblir tent.
◆ Høyde
Plasmaskjermen kan vanligvis bare brukes under 2000 meters høyde.
Den kan fungere unormalt over 2000 meters høyde og bør derfor ikke installeres og brukes der.
◆ Garanti
- Garantien omfatter ikke skader som skyldes “screen burn”.
- Burn-in-testing dekkes ikke av garantien.
2
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:48 AM
Page 3
NOR
Sjekkliste for deler
Selges separat
Brukerveiledning
S-VIDEO-kabel
DVI-kabel
Komponentkabler
(RCA)
PC-kabel
Infrarød fjernkontroll /
AAA-batterier
Strømledning
Antennekabel
SCART-kabel
PC-lydkabel
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
Denne funksjonen gir deg et mer detaljert bilde med
tredimensjonal støyreduksjon og bedre detaljer, kontrast og
hvitfunksjon. Ny bildekompensasjonsalgoritme gjør bildet lysere,
skarpere og mer detaljert. DNIeTM-teknologien får det beste ut av
signalene.
3
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 4
NOR
Innhold
◆ FORORD
■
Brukerveiledning............................................................................................
2
◆ KOBLE TIL OG KLARGJØRE SKJERMEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Plasmaskjermen, oversikt..............................................................................
Infrarød fjernkontroll ......................................................................................
Sette inn batterier i fjernkontrollen.................................................................
Sette sammen stativsokkelen........................................................................
Montere skjermen på veggopphenget ...........................................................
Koble til antenne eller kabelnett ....................................................................
Koble til en satellittmottaker eller en dekoder................................................
Slå på og av...................................................................................................
Sette fjernsynsapparatet i standby-modus ....................................................
Bli kjent med fjernkontrollen ..........................................................................
Stille inn fjernkontrollen .................................................................................
Plug & Play-funksjonen .................................................................................
Velge språk....................................................................................................
6
8
9
9
10
12
12
13
13
14
15
16
17
◆ STILLE INN KANALER
■
■
■
■
■
■
■
■
Lagre kanaler automatisk ..............................................................................
Lagre kanaler manuelt...................................................................................
Hoppe over uønskede kanaler ......................................................................
Sortere de lagrede kanalene .........................................................................
Gi navn til kanaler..........................................................................................
Bruke LNA-funksjonen (Low Noise Amplifier) ...............................................
Aktivere barnesikringen .................................................................................
Vise informasjon ............................................................................................
18
19
21
22
23
24
25
26
◆ BRUKE SKJERMEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
4
Endre bildestandarden ..................................................................................
Justere bildeinnstillingene .............................................................................
Justere bildeinnstillinger (PC- eller DVI-modus)............................................
Stille inn bildet (PC-modus) ...........................................................................
Bruke funksjonen Fine Tune..........................................................................
Vise bildet for kanalsøking.............................................................................
Fryse bildet ....................................................................................................
Velge bildestørrelse.......................................................................................
Velge filmmodus ............................................................................................
DNIeTM (Digital Natural Image engine
) ...............................................
Stille inn Blue Screen ....................................................................................
Stille inn melodi .............................................................................................
Vise bilde-i-bilde (PIP) ...................................................................................
Bruke funksjonen Digital NR (Digital Noise Reduction).................................
Endre lydstandarden .....................................................................................
26
27
28
29
31
32
32
33
34
34
35
35
36
38
39
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 5
NOR
Innhold (forts.)
◆ BRUKE SKJERMEN (forts.)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Justere lydinnstillingene ................................................................................
Justere volumet automatisk...........................................................................
Stille inn TruSurround XT ..............................................................................
Velge Internal mute .......................................................................................
Velge lydmodus (avhengig av modell)...........................................................
Stille inn Sleep Timer-funksjonen (standby-modus) ......................................
Stille inn og vise gjeldende klokkeslett ..........................................................
Slå fjernsynsapparatet på og av automatisk..................................................
Vise signaler fra en ekstern kilde...................................................................
Viderekoble et signal til den eksterne utgangen............................................
40
40
41
41
42
43
44
45
46
47
◆ BRUKE TEKST-TV-FUNKSJONEN
■
■
■
■
Tekst-TV-funksjon .........................................................................................
Vise Tekst-TV-informasjon ............................................................................
Velge skjermalternativer ................................................................................
Velge en Tekst-TV-side .................................................................................
48
49
50
51
◆ BRUKE TELEWEB-FUNKSJONEN
■
■
■
TeleWeb-funksjonen......................................................................................
Bruke TeleWeb-menyen etter visning av TeleWeb .......................................
Enkel tilgang til TeleWeb-tjenesten via fjernkontrollen ..................................
52
53
54
◆ EKSTRA INFORMASJON OG TILKOBLINGER
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tilkobling av eksterne enheter.......................................................................
Tilkobling til S-Video-inngangen ....................................................................
Tilkobling til DVI-inngangen...........................................................................
Tilkobling til PC-inngangen............................................................................
Tilkobling til komponentinngangen ................................................................
Koble til og bruke hjemmekinosystemet ........................................................
Installere programvare for PC (bare Windows) .............................................
Inngangsmodus (PC/DVI)..............................................................................
Pinnekonfigurasjoner.....................................................................................
55
56
57
57
58
59
60
61
62
◆ ANBEFALINGER FOR BRUK
■
■
Feilsøking: Før du kontakter service .............................................................
Programmere fjernkontrollen for andre komponenter....................................
Symboler
Trykk
☛
Viktig
➢
Merk
5
63
64
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 6
Plasmaskjermen, oversikt
➢
NOR
Konfigureringen av din skjerm kan være forskjellig, avhengig av
modell.
Frontpanel
a
b
Høyttaler
a
c
Berøringsknapp
Berør navnet som star skrevet
pa hver knapp, med fingeren
for a bruke knappen.
b
SOURCE (kilde)
I/
Eksternt inngangsvalg.
Trykk for å slå skjermen på eller av.
MENU
Strømindikator
Menyvisning.
-
- Strøm av: Rød
- Strøm på: Off (Av)
+
Volumjustering.
Brukes også til å velge eller justere
elementer fra menyen på skjermen.
C/P.
Kanalvelger. Automatisk PÅ.
Brukes også til å gå oppover eller
nedover i menyen på skjermen.
Bekrefter valg (Lagre eller angi).
6
c
Mottaker av fjernkontrollsignal
Rett fjernkontrollen mot dette punktet
på skjermen.
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 7
Plasmaskjermen, oversikt (forts.)
➢
Konfigureringen av din skjerm kan være forskjellig, avhengig av
modell.
NOR
Bakpanel
➢
Hvis du vil ha flere opplysninger om tilkoblinger, kan du se side 55-59.
a) DVI INPUT (DVI-D / L-AUDIO-R)
Koble til den digitale video- og lydutgangen for
enheter med DVI-signaler.
g) AV1, AV2
(VIDEO / L-AUDIO-R)
Video- og lydinnganger for eksterne enheter, for
eksempel et videokamera eller en videospiller.
b) MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)
Utganger for eksterne enheter
c) EXT.1, EXT.2, EXT.3
Inn- eller utganger for eksterne enheter, for
eksempel videospillere, DVD-spillere,
videospillmaskiner og videodiskspillere.
d) PC INPUT (RGB IN / AUDIO)
Koble til video- og audioutgangen på PCen.
h) COMPONENT1, COMPONENT2
Video- (Y/Pb/Pr) og audioinnganger (L-AUDIO-R)
for komponenter.
i) ANT IN VHF/UHF (75Ω)
75Ω koaksialkontakt for antenne/kabelnett.
j) POWER IN
Koble til den medfølgende strømledningen.
e) ONLY FOR SERVICE
Brukes bare for service.
f) AV2 (S-VIDEO / L-AUDIO-R)
Video- og lydinnganger for eksterne enheter med
en S-Video-utgang, for eksempel et videokamera
eller en videospiller.
7
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 8
Infrarød fjernkontroll
NOR
SLÅR PLASMASKJERMEN PÅ OG AV
BILDEEFFEKTVALG
LYDEFFEKTVALG
AVBRYT TEKST-TV
NÅR DU TRYKKER PÅ EN KNAPP, VISES
‘
’ SAMMEN MED VALGTE MODUS
(TV, VCR, CATV, DVD ELLER STB) OG
GJENVÆRENDE BATTERIER PÅ
LCD-SKJERMEN.
AKTIVER FJERNKONTROLLEN FOR TV,
VIDEO, KABEL, DVD-SPILLER, STB
DIREKTE KANALVELGER
AUTOMATISK AVSLÅING /
TEKST-TV, TILLEGGSSIDE
VELG BILDESTØRRELSE/
TEKST-TV-STØRRELSE
VOLUM OPP
LYD MIDLERTIDIG AV
VOLUM NED
TEKST-TV-VISNING /
BLANDE VISNING AV TEKST-TV MED
NORMAL SENDING
MENYVISNING/
TEKST-TV-INDEKS
NESTE KANAL /
NESTE TEKST-TV-SIDE /
TELEWEB FREM
VALG AV EKSTERN INNGANG /
HOLD TEKST-TV-SIDE
FORRIGE KANAL /
FORRIGE TEKST-TV-SIDE /
TELEWEB TILBAKE
VIS INFORMASJON /
VIS SKJULT TEKST
TV-MODUSVALG
AVSLUTT TEKST-TV
AVSLUTT TELEWEB
(AVHENGIG AV MODELLEN)
GÅ TIL ØNSKET
MENYALTERNATIV /
JUSTER TIL EN
TILLEGGSVERDI
FRYS BILDE
TELEWEB-VISNING
(AVHENGIG AV MODELLEN)
EMNEVALG FOR HURTIGTEKST
OPPSETT AV FJERNKONTROLL
HVIS FJERNKONTROLLEN IKKE
FUNGERER ORDENTLIG, KAN DU TA
UT BATTERIENE OG TRYKKE PÅ
RESET-TASTEN I 2-3 SEKUNDER.
SETT INN BATTERIENE PÅ NYTT OG
FORSØK Å BRUKE
FJERNKONTROLLEN IGJEN.
➢
8
BEKREFT VALGET
(LAGRE ELLER ANGI)
LYDMODUSVALG
VALG AV TruSurround XT-MODUS
PIP-FUNKSJONER;
- AKTIVERING ELLER DEAKTIVERING
AV PIP (PIP ON)
- SKIFTE MELLOM HOVEDBILDE OG
UNDERBILDE (SWAP)
- PLASSERINGSVALG (POSITION)
- KILDEVALG (SOURCE)
- STØRRELSESVALG (SIZE)
- SCAN
- VELGE KANAL FOR TILLEGGSBILDE
(P
)
FUNKSJONER FOR VIDEO-/DVDSPILLER;
- SPOLE TILBAKE (REW)
- STOPPE
- SPILLE AV / PAUSE (PLAY/PAUSE)
- SPOLE FREMOVER (FF)
Funksjonen til fjernkontrollen kan bli påvirket av sterkt lys.
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 9
Sette inn batterier i fjernkontrollen
NOR
Du må sette inn eller bytte batterier i fjernkontrollen når du:
◆ Kjøper plasmaskjermen
◆ Oppdager at fjernkontrollen ikke lenger fungerer som
den skal
1
Fjern dekslet på baksiden av fjernkontrollen ved å trykke ned
symbolet ( ) og dra kraftig.
2
Sett inn to R03, UM4, AAA 1.5V eller tilsvarende batterier, og pass
på å sette dem inn riktig vei med hensyn til polene:
◆ - på batteriet mot - på fjernkontrollen
◆ + på batteriet mot + på fjernkontrollen
3
Sett dekselet på plass igjen ved å rette det inn etter hoveddelen
på fjernkontrollen og trykke det tilbake på plass.
Sette sammen stativsokkelen
1
➢
Sett skjermen på stativet og sikre den godt med de seks (4)
skruene som følger med.
◆ Det bør være to eller flere til å bære plasmaskjermen.
Legg aldri plasmaskjermen på gulvet. Dette kan skade
skjermen.
Oppbevar alltid plasmaskjermen i oppreist stilling.
9
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 10
Montere skjermen på veggopphenget
NOR
Merknader for montering
◆ Monter ikke plasmaskjermen på andre steder enn vertikale vegger.
◆ For å unngå problemer og sikre at plasmaskjermen fungerer godt bør du passe på følgende:
- Monter ikke skjermen like ved røyk- eller brannvarslere.
- Monter ikke skjermen i områder der den er utsatt for vibrasjoner eller høyspenning.
- Monter ikke skjermen i nærheten av varmeapparater.
◆ Bruk bare anbefalte deler og komponenter.
Monteringssett
Veggfestebrakett
10
Plastholder
Skruer
4 EA
4 EA
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 11
Montere skjermen på veggopphenget (forts.)
➢
Utseendet til plasmaskjermen kan være forskjellig fra bildet.
(Montering og installasjon av plastholderen er det samme.)
1
Fjern skruene på baksiden av plasmaskjermen.
2
Bruk skruene og sett sammen plastholderen.
☛
NOR
◆ Be installatørene om å installere veggfestebraketten.
◆ Kontroller om plastopphenget er godt sikret både på
venstre og høyre side etter at plasmaskjermen er hengt
opp på veggbraketten.
◆ Pass på at du ikke klemmer fingrene når du installerer og
justerer vinkelen.
◆ Fest veggfestebraketten godt til veggen for å unngå at
skjermen faller ned og skader noen.
3
Fest skruene på plastholderen på baksiden av skjermen.
4
Sett inn de 4 pluggene på skjermen i fordypningene i veggfestebraketten, og dra skjermen nedover (!)
for å feste den til veggmonteringsbraketten (@). Fest skruene som vist (#), slik at skjermen ikke kan
løsne fra veggfestebraketten.
Panel for
plasmaskjerm
Festebrakett for veggpanel
Vegg
11
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 12
Koble til antenne eller kabelnett
NOR
Hvis fjernsynskanalene skal kunne vises på riktig måte, må
fjernsynsapparatet motta et signal fra en av følgende kilder:
◆ En utendørsantenne
◆ Et kabelnett
◆ Et satellittnett
Baksiden av
fjernsynsapparatet
eller
Kabelnett
1
I de tre første tilfellene kobler du antennen eller ledningen fra
kabelnettverket til koaksialinngangen (75Ω) på baksiden av
fjernsynsapparatet.
2
Hvis du bruker en innendørsantenne, kan det hende du må vri litt
på den når du stiller inn fjernsynsapparatet for å få et skarpt og
klart bilde.
Du finner flere opplysninger under:
◆ “Lagre kanaler automatisk” på side 18.
◆ “Lagre kanaler manuelt” på side 19.
➢
Ved installasjon eller reinstallasjon av fjernsynsapparatet må du
sørge for å bruke koaksialantennekabelen som leveres sammen
med apparatet. Hvis du bruker en annen koaksialkabel, kan du
risikere støy og forstyrrelser på bildet. (Du må ikke bruke en
annen generell kabel. Bruk 3M/5M/7M-kabelen som leveres av
Samsung.)
Koble til en satellittmottaker eller en dekoder
Baksiden av fjernsynsapparatet
eller
Hvis du vil vise fjernsynsprogrammer som sendes via et
satellittnettverk, må du koble til en satellittmottaker på baksiden av
fjernsynsapparatet. Hvis du vil dekode et kodet overføringssignal,
må du koble til en dekoder på baksiden av fjernsynsapparatet.
Bruke en koaksialkabel
Koble en koaksialkabel til
◆ Utgangen til en mottaker (eller dekoder)
◆ Antenneinngangen på fjernsynsapparatet.
➢
Hvis du vil koble til både en satellittmottaker (eller dekoder) og
en videospiller, kobler du
◆ mottakeren (eller dekoderen) til videospilleren
◆ videospilleren til fjernsynsapparatet
ellers mottakeren (eller dekoderen) direkte til
fjernsynsapparatet.
Satellittmottaker/dekoder
12
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 13
Slå på og av
NOR
Strømledningen er festet til baksiden av fjernsynsapparatet.
1
Sett inn strømledningen i en egnet stikkontakt.
Resultat:
➢
2
Forsiden av fjernsynsapparatet
Standby-indikatoren foran på fjernsynsapparatet
tennes.
Strømspenningen er angitt på baksiden av
fjernsynsapparatet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
Trykk på “ I / ”-tasten på frontpanelet på fjernsynsapparatet
(eller på POWER-tasten ( ) på fjernkontrollen) for å slå på
fjernsynsapparatet.
Resultat:
Programmet du så på sist, velges automatisk.
du ikke har lagret noen kanaler ennå, vil du ikke få et
➣ Hvis
klart bilde. Se "Lagre kanaler automatisk" på side 18 eller
TV
"Lagre kanaler manuelt" på side 19.
3
Du slår av fjernsynsapparatet ved å trykke en gang til på “ I /
tasten (på/av).
”-
Sette fjernsynsapparatet i standby-modus
Du kan sette fjernsynsapparatet i standby-modus for å redusere
strømforbruket.
Standby-modus kan være nyttig hvis du vil ta en pause i TVtittingen (for eksempel under et måltid).
1
Trykk på POWER (
Resultat:
2
TV
) på fjernkontrollen.
Skjermen slås av og standby-indikatoren foran på
fjernsynsapparatet lyser.
Når du vil slå på fjernsynsapparatet igjen, trykker du på POWERtasten ( ) en gang til eller på en av de numeriske
kan også slå på fjernsynsapparatet ved å trykke på
➣ Du
P
eller
.
13
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 14
Bli kjent med fjernkontrollen
NOR
Fjernkontrollen brukes hovedsakelig til å:
◆ Bytte kanal og justere volumet
◆ Vise skjermmenysystemet
Tabellen nedenfor viser tastene som brukes oftest, og hvilke
funksjoner de har.
Tast
til
SLEEP
Menyfunksjon
Viser neste lagrede kanal.
-
Viser forrige lagrede kanal.
-
Viser tilsvarende kanaler.
Hvis kanalene har to sifre, må det andre sifferet tastes
inn rett etter det første. Hvis du ikke gjør det, vises en
kanal med ett siffer.
➢
Trykk på denne for å velge et forhåndsinnstilt tidsintervall
(off (av) - 30 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180).
Hever volumet.
-
Senker volumet.
-
MUTE
Slår av lyden midlertidig.
Hvis du vil slå på lyden igjen, trykker du en gang til på
denne tasten, eller på en av tastene
eller
.
MENU
Viser skjermmenysystemet.
Går tilbake til forrige meny
eller til normalvisning.
-
Brukes til å :
◆ Vise en undermeny med
valgmuligheter for
gjeldende menyalternativ
◆ Øke/redusere verdien for
et menyalternativ
-
Bekrefter valget ditt.
-
Brukes til å avslutte
menysystemet og gå direkte
tilbake til normalvisning.
EXIT/TV
14
Visningsfunksjon
➣
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 15
Stille inn fjernkontrollen
NOR
Fjernkontrollen til dette fjernsynsapparatet kan brukes til
videospillere, kabelbokser, DVD-spillere eller digitalbokser, i tillegg
til at den styrer fjernsynsapparatet.
➣
Fjernkontrollen kan ikke brukes sammen med
fjernsynsapparater fra andre produsenter.
1
Slå av videospilleren, kabelboksen, DVD-spilleren eller
digitalboksen.
2
Trykk på SELECT-tasten. Modusen endres hver gang du trykker
på SELECT.
3
Trykk på POWER ( ) på fjernkontrollen. Den valgte komponenten
skal nå slås på. Hvis den slås på, er fjernkontrollen korrekt innstilt.
4
Når fjernkontrollen er stilt inn, trykker du på SELECT hver gang du
vil bruke fjernkontrollen til å betjene videospilleren, kabelboksen,
DVD-spilleren eller digitalboksen.
➣
➢
➢
➢
VCR
Når fjernkontrollen er i modusen VCR (video), CATV
(kabel), DVD eller STB (digitalboks), styrer volumtastene
fremdeles volumet på fjernsynsapparatet.
Slik programmerer du kabelbokskontrollene:
◆ Trykk på SELECT for å velge CATV.
◆ Pek fjernkontrollen mot kabelboksen og trykk på SETtasten. Deretter taster du inn firmakodenummeret/numrene for komponenten på side 64.
Eksempel) Hvis komponenten er produsert av Oak, taster
du 026.
Slik programmerer du videokontrollene:
◆ Trykk på SELECT for å velge VCR.
◆ Pek fjernkontrollen mot videospilleren og trykk på SETtasten. Deretter taster du inn firmakodenummeret/numrene for komponenten på side 65.
Slik programmerer du DVD-kontrollene:
◆ Trykk på SELECT for å velge DVD.
◆ Pek fjernkontrollen mot DVD-spilleren og trykk på SETtasten. Deretter taster du inn firmakodenummeret/numrene for komponenten på side 64.
15
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 16
Plug & Play-funksjonen
NOR
Plug & Play
Press ENTER to start Plug & Play
Når fjernsynsapparatet slås PÅ for første gang, settes flere
grunnleggende brukerinnstillinger i gang automatisk, i en bestemt
rekkefølge. Følgende innstillinger er tilgjengelige:
Start
Enter
Exit
1
Language
Move
Resultat: Meldingen Plug & Play vises, og deretter vises
menyen Language automatisk noen få sekunder
senere.
2
Velg ønsket språk ved å trykke på † eller ….
3
Trykk på ENTER (
4
Plug & Play
Country
Country
5
Velg riktig land ved å trykke på † eller ….
6
Trykk på ENTER (
7
➢
Auto Store
➢
Press ENTER to start channel memory
40 MHz
0%
Start
Stop
Clock
Min
01
00
Adjust
Move
Stop
Enjoy Your Watching
16
).
Hvis du vil stanse søkingen før søket er fullført, eller gå
tilbake til normalvisning, trykker du på MENU-tasten (
).
Trykk på ENTER (
) for å stille inn klokken.
8
Trykk på œ eller √ for å gå til time eller minutt.
Still inn time eller minutt ved å trykke på † eller ….
9
Når søket er ferdig, vises meldingen Enjoy Your Watching, og
kanalen som er lagret, blir aktivert.
Stop
Auto Store
Channel store in process.
Storing.
57 MHz
1%
Stop
Start søket ved å trykke på ENTER (
Resultat: Søket avsluttes automatisk. Kanalene sorteres og
lagres i en rekkefølge som gjenspeiler posisjonene de
har i frekvensområdet (lavest først, høyest sist). Når
det er fullført, vises menyen Clock Set.
Enter
Hour
) for å bekrefte valget.
Resultat: Menyen Auto Store vises.
▲ More
Iceland
Ireland
Italy
Netherlands
Norway
Poland
▼ More
Enter
Kontroller at antennen er koblet til fjernsynsapparatet, og trykk på
ENTER (
).
Resultat: Menyen Country vises.
Antenna Input Check
Enter
) for å bekrefte valget.
Resultat: Meldingen Antenna Input Check vises.
Enter
Move
Hvis fjernsynsapparatet står i standby-modus, trykker du på
POWER ( ) på fjernkontrollen.
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 17
Plug & Play-funksjonen (forts.)
NOR
Slik tilbakestiller du denne funksjonen:
1
2
TV
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Miscellaneous.
Trykk på ENTER (
).
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Miscellaneousgruppen vises.
5
√
Language
: English
√
√
AV Setup
Trykk på † eller … for å velge Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Setup -gruppen vises.
3
Setup
Time
Digital NR
: On
√
Miscellaneous
√
PC Setup
√
).
Move
Enter
TV
Miscellaneous
Melody
: Off
Blue Screen
√
√
Plug & Play
Trykk på † eller … for å velge Plug & Play.
Trykk på ENTER (
).
Return
: Off
√
Resultat: Meldingen Plug & Play vises.
6
Du finner flere detaljer om hvordan du stiller inn på motstående
side.
Move
Enter
Return
Velge språk
Første gang du bruker fjernsynsapparatet, må du velge hvilket språk
som skal brukes til å vise menyer og innstillinger.
1
TV
Setup
√
Time
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
Language
: English
Digital NR
2
Trykk på † eller … for å velge Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Setup -gruppen vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Language. Trykk på ENTER (
Resultat: En liste over de tilgjengelige språkene vises.
).
√
√
PC Setup
√
Move
Enter
Return
).
TV
Setup
Velg ønsket språk ved å trykke på † eller ….
6
Trykk på ENTER (
AV Setup
7
Når du er fornøyd med det du har valgt, trykker du på EXIT/TV
(
) for å gå tilbake til normal visning.
) for å bekrefte valget.
: On
Miscellaneous
Time
5
√
√
AV Setup
Language
: English
Digital NR
: On
√
Miscellaneous
√
PC Setup
√
√
Move
Enter
17
Return
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 18
Lagre kanaler automatisk
NOR
TV
Channel
Country
√
: Norway
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Du kan søke etter de frekvensområdene du har tilgang til
(områdene avhenger av hvilket land du bor i). Automatisk tildelte
programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med faktiske
eller ønskede programnumre. Du kan imidlertid sortere numrene
manuelt og slette alle kanaler du ikke ønsker å se på.
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
Move
Enter
Return
2
TV
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel vises.
Channel
Country
Trykk på † eller … for å velge Channel.
: Norway…
Norway
3
Trykk på ENTER (
Manual Store
Poland
Edit
4
Trykk på † eller … for å velge Country. Trykk på ENTER (
Spain
Auto Store
Fine Tune
Switzerland
†
Move
Enter
TV
).
Resultat: En liste over de tilgjengelige landene vises.
Sweden
Ch. Scan
).
5
Velg riktig land (eller område) ved å trykke på † eller ….
➢ Hvis du har valgt alternativet Others, men ikke ønsker å
søke i PAL-frekvensområdet, lagrer du kanalene manuelt
(se side 19).
6
Trykk på ENTER (
7
Trykk på † eller … for å velge Auto Store.
Trykk på ENTER (
).
Return
Channel
Country
: Norway
√
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Move
Enter
Return
Resultat: Menyen Auto Store vises.
8
➢
Stop
18
Return
Trykk på ENTER (
) for å starte søkingen.
Resultat: Søket avsluttes automatisk. Kanalene sorteres og
lagres i en rekkefølge som gjenspeiler posisjonene de
har i frekvensområdet (lavest først, høyest sist).
Deretter vises programmet som opprinnelig ble valgt.
Auto Store
Channel store in process.
Storing.
57 MHz
1%
Enter
) for å bekrefte valget.
9
Hvis du vil stoppe søket før det er fullført, trykker du på
MENU (
).
Når kanalene er lagret, kan du:
◆ Sortere dem i ønsket rekkefølge (se side 22)
◆ Slette en kanal (se side 21)
◆ Fininnstille kanalmottaket om nødvendig (se side 31)
◆ Tildele et navn til de lagrede kanalene (se side 23)
◆ Aktivere/deaktivere funksjonen Digital Noise Reduction
(se side 38)
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 19
Lagre kanaler manuelt
NOR
Du kan lagre opptil 100 fjernsynskanaler – også kanaler som mottas
via kabelnett.
TV
Channel
Country
Når du lagrer kanaler manuelt, kan du velge:
√
◆ om du vil lagre hver av kanalene som blir funnet, eller
ikke
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
◆ hvilket programnummer du vil gi de enkelte kanalene du
lagrer
Ch. Scan
√
Move
1
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Manual Store.
Trykk på ENTER (
).
).
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Manual Store
vises, og Prog. er valgt.
6
For å tildele et programnummer til en kanal finner du riktig
nummer ved å trykke på † eller ….
Om nødvendig angir du den påkrevde sendingsstandarden.
Trykk på œ eller √ for å velge Colour, og trykk på † eller ….
Fargestandardene vises i denne rekkefølgen: (avhengig av
modellen).
Auto - PAL - SECAM eller
Auto - NT3.58 - NT4.43 - PAL60
7
Return
Manual Store
Prog.
Trykk på † eller … for å velge Channel.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel vises.
5
Enter
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
√
: Norway
Auto Store
Trykk på œ eller √ for å velge Sound, og trykk på † eller ….
Lydstandardene vises i denne rekkefølgen : (avhengig av
modellen).
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C --
59MHz
?
√ Move
Adjust
Return
Manual Store
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C --
59MHz
?
œ √ Move
Adjust
Return
Manual Store
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C --
59MHz
?
œ √ Move
Adjust
BG - DK - I - L
19
Return
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 20
Lagre kanaler manuelt (forts.)
NOR
8
Manual Store
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C --
59MHz
?
œ √ Move
Adjust
◆ Trykk på œ eller √ for å velge Channel.
◆ Trykk på † eller … for å velge C (luftkanal) eller S
(kabelkanal).
◆ Trykk på √.
Return
◆ Trykk på nummertastene (0~9), † eller … for å angi ønsket
nummer.
lyden mangler eller ikke er korrekt, velger du den
➣ Hvis
aktuelle lydstandarden på nytt.
Manual Store
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C 02
59MHz
?
œ √ Move
Adjust
Colour
System
9
Auto
BG
Search
Store
C 02
59MHz
?
Adjust
Return
Manual Store
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C 02
59MHz
OK
œ √ Move
Enter
20
Return
Hvis du ikke kjenner kanalnumrene, velger du Search ved å
trykke på œ eller √. Trykk på † eller … for å starte søkingen.
Resultat: Kanalsøkeren søker gjennom frekvensområdet helt til
den første kanalen eller den valgte kanalen vises på
skjermen.
10
For å tildele et programnummer til en kanal velger du Prog. ved å
trykke på œ eller √. Trykk på † eller … til du finner riktig nummer.
11
For å lagre kanalen og det tilhørende programnummeret velger du
Store ved å trykke på œ eller √. Trykk på ENTER (
).
12
Gjenta trinn 8 til 11 for hver kanal som skal lagres.
Sound
System
Channel
œ √ Move
9
Return
Manual Store
Prog.
Hvis du vet nummeret til kanalen som skal lagres, følger du disse
trinnene:
☛
Kanalmodus
◆ C (vanlig kanalmodus): I denne modusen kan du velge en
kanal ved å angi tilhørende nummer til hver
kringkastingsstasjon som kringkaster over eteren.
◆ S (kabelkanalmodus): I denne modusen kan du velge en
kanal ved å legge inn tilhørende nummer til hver kabelkanal.
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 21
Hoppe over uønskede kanaler
NOR
◆ Hoppe over uønskede kanaler
Du kan hoppe over de kanalene du vil, i kanalsøkingen.
TV
Når du søker gjennom de lagrede kanalene, vises ikke kanalene
du har valgt å hoppe over.
Alle kanaler du ikke spesifikt har valgt å hoppe over, vises under
søkingen.
1
Channel
Country
√
: Norway
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Trykk på MENU-tasten.
Move
Enter
Return
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … for å velge Channel.
TV
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel vises.
3
4
Trykk på ENTER (
).
√
√
LNA
√
: Off
√
Child Lock
Trykk på † eller … for å velge Edit.
Trykk på ENTER (
).
Trykk på † eller … for å velge Add/Delete.
Trykk på ENTER (
).
√
Sort
Name
Resultat: Menyen Edit vises.
5
Edit
Add/Delete
Move
Enter
TV
Resultat: Menyen Add/Delete vises med gjeldende kanal valgt
automatisk.
Return
Add/Delete
Prog.
---------------------
6
Trykk på † eller … for å velge kanalen du vil slette.
Trykk på ENTER (
).
1
2
3
4
5
7
Hvis du vil legge til eller fjerne kanalen, velger du Added eller
Deleted ved å trykke på † eller …. Trykk på ENTER (
) for å
bekrefte.
Move
---------------------
Added
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Enter
TV
Return
Add/Delete
Prog.
1
2
3
4
5
---------------------
Adjust
---------------------
Enter
21
Added
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Return
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 22
Sortere de lagrede kanalene
NOR
TV
Med sorteringsfunksjonen kan du endre programnumrene på
lagrede kanaler. Det kan være nødvendig etter at du har brukt
ATM. Du kan slette de kanalene du ikke vil beholde.
Channel
Country
: Norway
√
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
1
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Move
Enter
TV
Return
Edit
Add/Delete
√
Sort
√
LNA
: Off
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Edit. Trykk på ENTER (
).
).
Resultat: Menyen Edit vises.
√
√
Child Lock
Trykk på † eller … for å velge Channel.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel vises.
√
Name
Trykk på MENU-tasten.
5
Trykk på † eller … for å velge Sort. Trykk på ENTER (
).
Resultat: Menyen Sort vises.
Move
Enter
Return
Sort
TV
6
Velg kanalen du vil flytte, ved å trykke på † eller …. Trykk på
ENTER (
).
7
Velg nummeret på programmet som kanalen skal flyttes til, ved å
trykke på † eller …. Trykk på ENTER (
).
Prog.
2
3
4
5
6
---------------------
Resultat: Kanalen flyttes til sin nye plassering, og alle andre
kanaler bytter plass i samsvar med dette.
---------------------
Move
8
Enter
TV
Return
Sort
Prog.
2
3
4
5
6
---------------------
---------------------
Move
----- -----
Enter
22
Return
Gjenta trinn 6 og 7 til du har flyttet alle kanalene til de ønskede
programnumrene.
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 23
Gi navn til kanaler
NOR
Navn på kanaler vil bli tildelt automatisk når kanalinformasjon
inngår i sendingen. Disse navnene kan endres, slik at du kan tildele
nye navn.
1
TV
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Channel
Country
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Trykk på † eller … for å velge Channel.
Move
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel vises.
3
4
Trykk på ENTER (
).
Trykk på † eller … for å velge Edit. Trykk på ENTER (
Enter
TV
).
Resultat: Menyen Edit vises.
Trykk på † eller … for å velge Name. Trykk på ENTER (
Edit
√
Sort
√
√
Name
Om nødvendig velger du kanalen som skal tilordnes et nytt navn,
ved å trykke på † eller …. Trykk på ENTER (
).
√
: Off
√
Child Lock
).
Resultat: Menyen Name vises og gjeldende kanal blir automatisk
valgt.
6
Return
Add/Delete
LNA
5
√
: Norway
Auto Store
Move
Enter
Return
Name
TV
Resultat: Pilindikatorer vises rundt navneboksen.
Prog.
7
Trykk på † eller … for å velge en bokstav (A~Z), et tall (0~9) eller
et symbol (-, mellomrom). Gå til forrige eller neste bokstav ved å
trykke på œ eller √.
8
Når du er ferdig med å skrive inn navnet, trykker du på ENTER
(
) for å bekrefte navnet.
2
3
4
5
6
Name
---------------------
Move
---------------------
Enter
TV
Return
Name
Prog.
2
3
4
5
6
Name
---------------------
Adjust
---------------------
Enter
23
Return
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 24
Bruke LNA-funksjonen (Low Noise Amplifier)
NOR
TV
Channel
Country
: Norway
√
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Denne funksjonen er svært nyttig når fjernsynsapparatet brukes
med svake signaler. LNA forsterker fjernsynssignalet i det svake
signalområdet, men ikke noe av støyen.
1
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Move
Enter
TV
Return
Edit
Add/Delete
√
Sort
√
Name
√
LNA
Trykk på MENU-tasten.
Trykk på † eller … for å velge Channel.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Edit. Trykk på ENTER (
).
).
Resultat: Menyen Edit vises.
√
: Off
√
Child Lock
5
Trykk på † eller … for å velge LNA. Trykk på ENTER (
).
Resultat: En liste over de tilgjengelige alternativene vises.
Move
Enter
TV
Return
Edit
➢
Add/Delete
Sort
Name
LNA
: Off Off
Child Lock
On
Move
Enter
24
6
Return
Velg On eller Off ved å trykke på † eller …. Trykk på ENTER
(
) for å bekrefte.
◆ Hvis bildet støyer når LNA er satt til On, velger du Off.
◆ LNA-innstillingen må angis for hver kanal.
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 25
Aktivere barnesikringen
NOR
◆ Aktivere barnesikringen
Med denne funksjonen kan du låse fjernsynsapparatet, slik at det
ikke kan slås på via frontpanelet. Du kan imidlertid fremdeles slå
det på med fjernkontrollen. Ved å holde fjernkontrollen unna
personer som ikke har lov til å bruke fjernsynsapparatet, for
eksempel barn, kan du forhindre at de ser på uegnede
programmer.
1
TV
Channel
Country
√
: Norway
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Trykk på MENU-tasten.
Move
Enter
Return
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
TV
Trykk på † eller … for å velge Channel.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel vises.
Edit
Add/Delete
√
Sort
√
√
Name
3
Trykk på ENTER (
).
LNA
√
: Off
√
Child Lock
4
Trykk på † eller … for å velge Edit. Trykk på ENTER (
).
Resultat: Menyen Edit vises.
5
Trykk på † eller … for å velge Child Lock. Trykk på ENTER
(
).
Move
Trykk på † eller … for å velge kanalen du vil låse.
7
Trykk på ENTER (
). Hvis du vil låse kanalen, velger du
Locked ved å trykke på † eller … (hvis du vil låse opp kanalen,
velger du Unlocked). Trykk på ENTER (
) for å bekrefte.
Return
Child Lock
TV
Resultat: Menyen Child Lock vises og gjeldende kanal blir
automatisk valgt. Blå skjerm vises når Child Lock er
aktivert.
6
Enter
Prog.
2
3
4
5
6
---------------------
---------------------
Move
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Enter
Return
Child Lock
TV
Prog.
2
3
4
5
6
---------------------
Adjust
---------------------
Enter
25
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Return
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 26
Vise informasjon
NOR
Du kan vise kanalinformasjonen og innstillingsstatusen du har valgt,
ved å trykke på “INFO (
)” på fjernkontrollen.
Mono
P1 ✽
Picture
Sound
00 : 00
: Dynamic
: Music
Endre bildestandarden
Du kan velge den bildetypen som passer deg best.
TV
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
: Dynamic
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … for å velge Picture.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på ENTER (
).
Resultat: Mode blir valgt.
4
Trykk på ENTER (
) igjen.
Resultat: En liste over de tilgjengelige alternativene vises.
5
Velg alternativet ved å trykke på † eller ….
Resultat: Følgende modi er tilgjengelige, avhengig av kilden:
◆ Dynamic - Standard - Movie - Custom
◆ High - Middle - Low - Custom
(PC- eller DVI-modus).
6
Trykk på ENTER (
Return
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Dynamic
Dynamic
Standard
: Normal
Movie
: Off Custom
: 16 : 9
: On
Enter
Return
➣
26
) for å bekrefte.
Du kan også gjøre disse innstillingene ved å trykke på
P.MODE (
: Picture Mode).
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 27
Justere bildeinnstillingene
NOR
Fjernsynsapparatet har flere innstillinger som du kan bruke til å
kontrollere bildekvaliteten med.
1
TV
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Trykk på † eller … for å velge Picture.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Velg ønsket alternativ (Custom eller Colour Tone) ved å trykke
på † eller ….
5
Move
Trykk på † eller … for å velge Custom.Trykk på ENTER (
).
Move
Enter
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Component, PC eller DVI).
Hvis du endrer noen av disse innstillingene, bytter
bildestandarden automatisk til Custom.
◆ Colour Tone : Cool2, Cool1, Normal, Warm1, Warm2
Return
70
TV
bildemodus er satt til Custom, kan innstillingsverdiene
➣ Hvis
variere, avhengig av inndatakilden (for eksempel RF, Video,
Når du har valgt ønskede innstillinger, trykker du på EXIT/TV (
for å gå tilbake til normalvisning.
70
50
70
50
R50
Contrast
œ eller √.
➣
Return
Custom
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G50
-alternativer tilgjengelige i PC- og DVI-modus:
➣ Custom
Contrast, Brightness, Sharpness.
vannrette stolpen vises. Beveg markøren på den
➣ Den
vannrette stolpen mot venstre eller høyre ved å trykke på
7
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
TV
Trykk på ENTER (
) for å endre innstillingen.
Alternativene vises i denne rekkefølgen:
◆ Custom : Contrast, Brightness, Sharpness, Colour,
Tint(bare NTSC)
➣
: Normal
).
Resultat: Menyen Custom vises.
6
√
√
√
√
√
√
√
√
: Dynamic
Move
: Dynamic
: Normal
Cool2
Cool1
: Off
: 16 :Normal
9
: On Warm1
Warm2
Enter
)
Hvis du endrer noen av disse innstillingene, bytter
bildemodusen automatisk til Custom.
27
Return
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 28
Justere bildeinnstillingene (PC- eller DVI-modus)
➢
NOR
Forhåndsinnstill til PC- eller DVI-modus ved hjelp av SOURCEtasten.
1
TV
Trykk på MENU-tasten.
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
√
√
√
√
√
√
√
√
: High
: Custom
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
Return
Resultat:
2
Trykk på † eller … for å velge Picture.
Resultat:
Custom
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Custom. Trykk på ENTER (
5
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G50
Move
TV
Resultat:
Move
7
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
Custom
: Normal
Colour1
: Off
: 16 :Colour2
9
: On Colour3
Trykk på † eller … for å velge Colour Tone.
Trykk på ENTER (
).
9
Velg alternativet ved å trykke på † eller …. Fargetonene vises i
denne rekkefølgen:
Custom (bare PC-modus) - Colour1 - Colour2 - Colour3
Return
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
70
50
70
11
Enter
Return
12
Menyen Colour Control vises.
Trykk på † eller … for å velge alternativet som skal justeres
(R, G, B). Trykk på ENTER (
).
Resultat:
➣
28
De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises
på nytt.
Trykk på † eller … for å velge Colour Control.
Trykk på ENTER (
).
Resultat:
Move
De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises
på nytt.
8
Colour Control
R
G
B
Den vannrette stolpen vises. Beveg markøren på den
vannrette stolpen mot venstre eller høyre ved å trykke
på œ eller √.
Trykk på MENU-knappen for å bekrefte valget.
10
TV
Menyen Custom vises.
6
: High
Enter
).
Return
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
).
Trykk på † eller … for å velge alternativet som skal justeres
(Contrast, Brightness, Sharpness). Trykk på ENTER (
).
70
50
70
50
R50
Enter
De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
3
Resultat:
TV
Hovedmenyen vises.
Den vannrette stolpen vises. Beveg markøren på den
vannrette stolpen mot venstre eller høyre ved å trykke
på œ eller √.
Fargekontroll er ikke tilgjengelig i DVI-modus.
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 29
Stille inn bildet (PC-modus)
➢
1
Forhåndsinnstill til PC-modus ved hjelp av SOURCE-tasten.
NOR
Trykk på MENU-tasten.
TV
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge PC Setup. Trykk på ENTER (
Resultat:
5
6
).
√
Move
8
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
PC Setup
√
Position
√
Information
√
Auto Adjustment
√
Enter
TV
Return
Image Lock
Coarse
50
Fine
20
) for å bekrefte valget.
De tilgjengelige alternativene i PC Setup-gruppen
vises på nytt.
Trykk på † eller … for å velge Position. Trykk på ENTER (
Resultat:
Return
Image Lock
Move
Den vannrette stolpen vises. Beveg markøren på den
vannrette stolpen mot venstre eller høyre ved å trykke
på œ eller √.
Trykk på MENU (
Enter
TV
De tilgjengelige alternativene i gruppen Image Lock
vises.
7
9
√
PC Setup
).
De tilgjengelige alternativene i gruppen PC Setup
vises.
√
: On
Miscellaneous
Trykk på † eller … for å velge alternativet som skal justeres
(Coarse, Fine). Trykk på ENTER (
).
Resultat:
√
Digital NR
Trykk på † eller … for å velge Image Lock.
Trykk på ENTER (
).
Resultat:
√
: English
AV Setup
De tilgjengelige alternativene i gruppen Setup vises.
3
√
Language
Trykk på † eller … for å velge Setup.
Resultat:
Setup
Time
De tilgjengelige alternativene i gruppen Position
vises.
10
Juster posisjonen ved å trykke på †, …, œ eller √.
11
Trykk på MENU (
Move
Enter
Return
).
Coarse
50
TV
) for å bekrefte valget.
PC Setup
Image Lock
√
Position
√
Information
√
Auto Adjustment
√
Move
Enter
TV
Return
Position
Move
œ √ Move
29
Return
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 30
Stille inn bildet (PC-modus)
➢
NOR
12
TV
PC Setup
Image Lock
√
Position
√
Information
√
Auto Adjustment
√
Forhåndsinnstill til PC-modus ved hjelp av SOURCE-tasten.
Hvis PC-informasjonen vises, velger du Information ved å
trykke på † eller …. Trykk på ENTER (
).
Resultat:
13
Enter
Information
Resolution
: 1024 ✻ 768
:
48.5KHz
V-Frequency
:
60.2Hz
15
Return
PC Setup
Image Lock
√
Position
√
Information
√
Auto Adjustment
√
Move
TV
Enter
Return
Auto Adjustment
Auto Adjusting
30
Trykk på † eller … for å velge Auto Adjustment.
Trykk på ENTER (
).
Resultat:
H-Frequency
TV
De tilgjengelige alternativene i PC-gruppen vises på
nytt.
Return
14
TV
Oppløsning, vertikal frekvens og horisontal frekvens
vises.
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
Move
(forts.)
Skjermbildekvaliteten og -posisjonen tilbakestilles
automatisk når Auto Adjusting vises.
Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på tasten MENU
(
) gjentatte ganger for å gå tilbake til normalvisning.
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 31
Bruke funksjonen Fine Tune
NOR
Hvis signalet er dårlig, kan du fininnstille kanalene manuelt.
TV
1
2
Channel
√
Trykk på MENU-tasten.
Country
Auto Store
√
Resultat:
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Hovedmenyen vises.
Trykk på † eller … for å velge Channel.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Fine Tune. Trykk på ENTER (
Resultat:
Move
).
).
Trykk på œ eller √ til både lyd og bilde er skarpt og klart.
Trykk på ENTER (
).
6
Hvis du vil tilbakestille finjusteringen til 0, velger du Reset ved å
trykke på † eller …. Deretter trykker du på ENTER (
).
Enter
Return
Fine Tune
Den vannrette stolpen vises. Beveg markøren på den
vannrette bjelken til venstre eller høyre ved å trykke på
œ eller √ til du kommer til den ønskede innstillingen.
5
: Norway
P1
0
Reset
Move
Return
œ √ Adjust
Store
Fine Tune
P1
3
➣
➣
Reset
Hvis du ikke klarer å fininnstille en kanal, kontrollerer du at
innstillingene for Colour System og Sound System er
riktige.
Move
Hvis du lagrer finjusteringen, endres fargen på kanalens OSD
(On Screen Display - visning på skjermen) fra White til Red.
Return
œ √ Adjust
Store
Fine Tune
P 1 is fine tuned
3
Reset
Move
P1
Return
œ √ Adjust
C11
31
Store
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 32
Vise bildet for kanalsøking
NOR
TV
1
Channel
Country
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Move
Enter
Resultat:
√
: Norway
Auto Store
Return
Trykk på MENU-tasten.
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på † eller … for å velge Channel.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Ch. Scan. Trykk på ENTER (
Resultat:
).
).
Du kan vise alle de lagrede kanalene i rekkefølge.
Ch. Scan
5
Trykk på tasten MENU (
) for å avslutte.
P1 ✽
Return
➣
Hvis PIP ON er aktivert, vises PIP i stor modus, og det
søkes i PIP-kanalen.
Fryse bildet
Du kan fryse bildet mens du ser på et fjernsynsprogramme ved å
trykke på tasten STILL. Du går tilbake til normalvisning ved å trykke
en gang til på tasten.
➣
➣
32
I PIP-modus fryses både hoved- og underbildene.
Denne funksjonen blir automatisk avbrutt etter
5 minutter.
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 33
Velge bildestørrelse
NOR
Du kan velge den bildestørrelsen som best passer til dine behov.
TV
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på † eller … for å velge Picture.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … til du har valgt Size. Trykk på ENTER (
5
Trykk på † eller … for å endre innstillingen.
Move
).
).
Trykk på ENTER (
) for å bekrefte.
: Dynamic
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
Return
Size
Auto Wide
16:9
◆ Auto Wide : Ekspanderer og trekker ut bilde fra forholdet 4:3
til 16:9.
◆ 16:9
: Angir bildeformatet til 16:9 widescreen-modus.
◆ Panorama : Bruk denne modusen for panoramabilde med
vidt format.
◆ Zoom
: Forstørrer bildet vertikalt på skjermen.
◆ 14:9
: Forstørrer bildet i større grad enn 4:3.
◆ 4:3
: Angir bildeformatet til 4:3 normal modus.
6
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Panorama
Zoom
14:9
4:3
Move
Enter
Return
PC-til DVI-modus
TV
Size
Auto Wide
➣
◆ Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke
på P.SIZE på fjernkontrollen.
◆ Billedstørrelsen kan ikke endres i PIP-modus.
◆ Avhengig av inngangskilden, kan alternativene for
P.SIZE variere.
16:9
Panorama
Zoom
14:9
4:3
Move
Enter
Plassere og endre størrelse på skjermbildet med Zoom
➣
◆ Hvis du endrer størrelse på skjermbildet med Zoom,
kan du angi plassering av og størrelse på skjermbildet
både oppover og nedover med både tastene † eller
…. Dette gjelder også for skjermstørrelsen.
◆ Beveg skjermbildet oppover/nedover med tastene †
eller … etter at du har valgt ( ) ved å trykke på †
eller ….
◆ Endre størrelsen på skjermbildet i loddrett retning med
tastene † eller … etter at du har valgt ( ) ved å
trykke på † eller ….
◆ Forstørrelse av skjermbildet fungerer bare i
inngangsmodiene TV/Video/SVideo/Component1,2.
◆ Skjermforstørrelsesfunksjonen fungerer ikke i PC/DVImodus.
33
Return
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 34
Velge filmmodus
NOR
TV
Du kan automatisk oppdage og behandle filmsignaler fra noen
kilder, og justere bildet for optimal kvalitet.
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Dynamic
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
Return
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
1
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … til du har valgt Picture.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … til du har valgt Film Mode (Filmmodus).
).
Trykk på ENTER (
5
Trykk på † eller … for å endre innstillingen. (Off (Av) eller On (På)).
).
: Dynamic
: Normal
◆ On : Oppdager og behandler filmsignaler automatisk fra alle
kilder, og justerer bildet slik at kvaliteten blir optimal.
◆ Off : Slår av Film Mode (Filmmodus).
: Off Off
: 16 : 9On
: On
6
Enter
Trykk på ENTER (
) for å bekrefte.
Return
➢
◆ Ikke tilgjengelig i modusene PC, Component (480P, 576P,
720P, 1080i) og DVI.
◆ Feil bruk av modus kan påvirke bildekvaliteten, for eksempel
hvis filmmodus blir slått av for filmkilder, eller hvis filmmodus
blir slått på for kilder som ikke viser film.
DNIeTM (Digital Natural Image engine - digitalt naturlig bilde)
TV
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Dynamic
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
Return
Denne funksjonen gir deg et mer detaljert bilde med tredimensjonal
støyreduksjon og bedre detaljer, kontrast og hvitfunksjon.
Ny bildekompensasjonsalgoritme gjør bildet lysere, skarpere og mer detaljert.
DNIeTM-teknologien får det beste ut av signalene.
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
2
Trykk på † eller … til du har valgt Picture.
Resultat:
TV
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Dynamic
De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … til du har valgt DNIe. Trykk på ENTER (
5
Trykk på † eller … for å endre innstillingen.
◆ On: Slå på DNIe-modus.
◆ Off: Slå av DNIe-modus.
◆ Demo (Tillegg): På høyre side vises skjermbildet før DNIe er
slått på, og på venstre side vises skjermbildet
etter at DNIe er slått på.
6
Trykk på ENTER (
).
).
: Normal
: Off
: 16 : 9On
: On Off
Demo
Enter
34
Hovedmenyen vises.
Return
) for å bekrefte.
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 35
Stille inn Blue Screen
NOR
Hvis du ikke mottar et signal eller signalet er meget svakt, blir den støyende
bildebakgrunnen automatisk erstattet med en blå skjerm. Hvis du vil fortsette å
se på det dårlige bildet, må du sette Blue Screen-modus til Off .
TV
Setup
√
Time
Language
: English
1
Digital NR
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på † eller … for å velge Setup.
Resultat:
: On
√
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Move
Enter
Return
De tilgjengelige alternativene i gruppen Setup vises.
TV
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Miscellaneous.
Trykk på ENTER ( ).
Resultat:
√
√
AV Setup
).
Miscellaneous
Melody
: Off
√
√
Plug & Play
Blue Screen
: Off
√
De tilgjengelige alternativene i Miscellaneous-gruppen
vises.
5
Trykk på † eller … for å velge Blue Screen. Trykk på ENTER (
6
Trykk på † eller … for å endre innstillingen. (Off (Av) eller On (På)).
7
Trykk på ENTER (
).
Move
Enter
TV
) for å bekrefte.
Return
Miscellaneous
Melody
: Off
Plug & Play
➣
Blue Screen
◆ Blue Screen vises når det ikke er noe signal fra den eksterne
enheten i ekstern modus, uansett hvilke innstillinger som brukes
for den blå skjermen.
: Off Off
On
Move
Enter
Return
Stille inn melodi
Du kan høre en melodi når fjernsynsapparatet slås på eller av.
TV
Miscellaneous
Melody
1
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … for å velge Setup (Oppsett).
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Setup-gruppen vises.
: Off
Blue Screen
: Off
Move
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Miscellaneous.
Trykk på ENTER ( ).
Resultat:
√
√
Plug & Play
Enter
√
Return
).
De tilgjengelige alternativene i Miscellaneous-gruppen
vises.
5
Trykk på † eller … for å velge Melody (Melodi).
Trykk på ENTER ( ).
6
Trykk på † eller … for å endre innstillingen. (Off (Av) eller On (På)).
7
Trykk på ENTER (
TV
Miscellaneous
Melody
Plug & Play
: Off Off
On
Blue Screen
: Off
Move
Enter
) for å bekrefte.
35
Return
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 36
Vise bilde-i-bilde (PIP)
NOR
TV
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Dynamic
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
PIP
: On Off
: TV On
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … for å velge Picture.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge PIP. Trykk på ENTER (
Resultat:
:
:
:P8
Move
1
Return
PIP
TV
Du kan vise et underbilde i hovedbildet til et fjernsynsprogramme
eller eksterne AV-kilder. På denne måten kan du følge med på et
fjernsynsprogramme eller overvåke et videosignal fra tilkoblet
utstyr, samtidig som du ser på et fjernsynsprogramme eller et annet
videosignal.
Enter
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Trykk på ENTER (
) igjen.
Du aktiverer ved å sette PIP til on ved å trykke på † eller ….
6
Trykk på † eller … for å velge Source. Trykk på ENTER (
).
Resultat: Kildene vises i denne rekkefølgen:
TV - Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV1 - AV2 S-Video - Component1 - Component2 PC - DVI
Return
➣
: On TV
: TV Ext.1
Ext.2
:
Ext.3
:
AV1
: P08
AV2
†
Move
Enter
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Velg en kilde for underbildet ved å trykke på † eller ….
Trykk på ENTER (
).
8
Trykk på † eller … for å velge Swap. Trykk på ENTER (
Resultat: Hovedbildet og underbildet byttes.
).
9
Trykk på † eller … for å velge Size. Trykk på ENTER (
).
Return
Move
Resultat:
: On
: TV
√
√
√
:
:
:P8
√
√
Enter
◆ PC kan ikke velges i DVI-modus.
◆ DVI kan ikke velges i PC-modus.
7
PIP
TV
).
De tilgjengelige alternativene i PIP-gruppen vises.
5
PIP
TV
).
Størrelsene vises i følgende rekkefølge:
(Stort) - (Lite) - (Dobbel1) - (Dobbel2)
➣
Modusene Dobbel1 eller Dobbel2 kan ikke
velges i PC- eller DVI-modus.
√
10
Velg en størrelse for underbildet ved å trykke på † eller ….
).
Trykk på ENTER (
Return
Tabell med PIP-innstillinger
X - Denne PIP-kombinasjonen er ikke tilgjengelig.
O - Denne PIP-kombinasjonen er tilgjengelig.
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
: On
: TV
PIP
:
:
: P08
Move
Enter
36
Return
Hoved
TV
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV1
AV2
S-Video
Component1
Component2
PC
DVI
TV Ext.1 Ext.2 Ext.3 AV1 AV2 S-Video Component1 Component2 PC DVI
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 37
Vise bilde-i-bilde (PIP) (forts.)
NOR
11
Trykk på † eller … for å velge Position.
Trykk på ENTER (
).
Resultat:
Velg en posisjon ved å trykke på † eller ….
Trykk på ENTER (
).
13
Trykk på † eller … for å velge Prog..
Trykk på ENTER (
).
14
Velg kanalen du vil vise i underbildet, ved å trykke på † eller ….
Trykk på ENTER (
).
➣
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
De tilgjengelige posisjonene vises.
-
12
Hvis underbildet ikke mottar et signal og hovedbildet
mottar komponent-, PC- eller DVI-signaler (videokabel),
vil underbildet være blått. Hvis hovedbildet mottar
videosignaler, vil underbildet være svart.
PIP
TV
: On
: TV
:
:
: P08
Move
Enter
PIP
TV
PIP
: On
Source
Swap
Size
Position
Prog.
: TV
:
:
: P08 P 1
Move
Enter
Enkle funksjoner på fjernkontrollen.
Taster
Funksjon
PIP ON
Brukes til å aktivere eller deaktivere PIP-funksjonen
direkte.
SWAP
Brukes til å veksle mellom hovedbilde og underbilde.
hovedbildet er i videomodus og
➣ Når
underskjermen er i TV-modus, er det mulig at du
ikke vil høre lyden til hovedbildet når du trykker
på SWAP (
) etter å ha endret kanalen for
underskjermen. Hvis det er tilfelle, velger du
kanal for hovedbildet på nytt.
POSITION
Brukes til å flytte underbildet mot klokken.
SOURCE
Brukes til å tildele en kilde for underskjermen.
(TV, Ext.1, Ext.2, Ext.3, AV1, AV2, S-Video,
Component1, Component2, PC, DVI).
SIZE
Brukes til å velge størrelse for underbildet (Stort, Lite,
Dobbel1, Dobbel2).
SCAN
Brukes til å søke gjennom alle lagrede kanaler i
rekkefølge.
P
Brukes til å velge kanal for underbildet.
/
Return
37
Return
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 38
Bruke funksjonen Digital NR (Digital Noise Reduction)
NOR
TV
Setup
√
Time
Language
: English
√
√
AV Setup
Digital NR
√
: On
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Move
Enter
TV
Hvis signalet som mottas av fjernsynsapparatet er svakt, kan du
aktivere denne funksjonen for å redusere støy eller skygger som
vises på skjermen.
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … til du har valgt Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … til du har valgt Digital NR.
Trykk på ENTER (
).
5
Velg On eller Off ved å trykke på † eller ….
Trykk på ENTER (
) for å bekrefte.
Return
).
Setup
Time
Language
: English
AV Setup
Digital NR
: On Off
Miscellaneous
On
PC Setup
Move
Enter
38
Return
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 39
Endre lydstandarden
NOR
Du kan velge hvilken type lydeffekt som skal brukes når du ser på
en bestemt sending.
TV
Sound
Mode
1
2
√
Equalizer
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
Hovedmenyen vises.
Auto Volume
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Trykk på † eller … for å velge Sound.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i gruppen Sound vises.
Move
3
√
: Standard
Trykk på ENTER (
Resultat:
Enter
Return
).
Mode blir valgt.
4
Trykk på ENTER (
5
Velg alternativet ved å trykke på † eller …. Lydeffektene vises i
denne rekkefølgen :
) igjen.
TV
Sound
Mode
: Standard
Standard
Equalizer
Music
Auto Volume
: Off
SRS TSXT
: Off
Internal Mute
: Off
Custom
Movie
Speech
Standard - Music - Movie - Speech - Custom.
6
Trykk på ENTER (
➣
) for å bekrefte.
Move
Enter
Du kan også gjøre disse innstillingene ved å trykke på
S.MODE (
: Sound Mode).
39
Return
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 40
Justere lydinnstillingene
NOR
The sound settings can be adjusted to suit your personal preferences.
TV
Sound
Mode
√
: Standard
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … for å velge Sound.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Sound vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Equalizer. Trykk på ENTER (
).
Resultat: Equalizer-menyen vises med gjeldende alternativ.
5
Velg alternativet (volum, balanse, equalizer) som skal justeres,
ved å trykke på œ eller √. Trykk på † eller … for å gå til ønsket
innstilling.
6
Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på MENU (
for å lagre dem.
√
Equalizer
Auto Volume
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Move
Enter
Equalizer
TV
0
R
L
100 300 1K 3K 10K
√ Move
Adjust
).
Return
Return
➣
Hvis du endrer noen av equalizer-innstillingene, skiftes
lydstandarden automatisk til Custom.
Justere volumet automatisk
TV
Sound
Mode
: Standard
√
√
Equalizer
Auto Volume
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Move
Enter
TV
Alle fjernsyns-/radiostasjoner har egne signalforhold, og det gjør
det vanskelig å justere volumet hver gang kanalen endres.
Med denne funksjonen kan du justere volumet automatisk for den
kanalen du ønsker, ved å senke lydvolumet når
modulasjonssignalet er sterkt eller heve lydvolumet når
modulasjonssignalet er svakt.
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … for å velge Sound.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Sound vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Auto Volume.
Trykk på ENTER (
).
5
Velg alternativet (On eller Off) ved å trykke på † eller ….
6
Trykk på ENTER (
Return
Sound
Mode
: Standard
Equalizer
Auto Volume
SRS TSXT
Internal Mute
Move
: Off Off
: Off On
: Off
Enter
40
Return
).
) for å bekrefte.
)
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 41
Stille inn TruSurround XT
NOR
TruSurround XTer en patentbeskyttet SRS-teknologi som løser
problemet med å spille av 5.1-flerkanalers innhold over to
høyttalere. TruSurround gir en overbevisende, virutell surroundlydopplevelse ved alle typer avspillingssystemer med to høyttalere,
blant annet interne høyttalere i fjernsynsapparatet. Det er fullt
kompatibelt med alle flerkanalsformater.
1
: Standard
√
√
Equalizer
Auto Volume
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Hovedmenyen vises.
Move
Trykk på † eller … til du har valgt Sound.
Resultat:
Sound
Mode
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
2
TV
Enter
Return
De tilgjengelige alternativene i gruppen Sound vises.
TV
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … til du har valgt SRS TSXTS.
Trykk på ENTER (
).
).
Sound
Mode
: Standard
Equalizer
5
Trykk på † eller … for å endre innstillingen. (Off, 3D Mono eller
Stereo).
6
Trykk på ENTER (
➢
➣
Auto Volume
: Off
SRS TSXT
: Off Off
Internal Mute
: Off
3D Mono
Stereo
Move
) for å bekrefte.
Enter
Return
TruSurround XT, SRS og (
)-symbolet
er varemerker for SRS Labs, Inc.
TruSurround XT-teknologi er inkludert
under lisens fra SRS Labs, Inc.
Du kan også angi disse innstillingene ved å trykke på SRS
).
TSXT (
Velge Internal mute
Hvis du vil høre lyden gjennom egne høyttalere, avbryter du den
interne forsterkeren.
TV
Sound
Mode
: Standard
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
2
4
Auto Volume
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Trykk på † eller … for å velge Sound.
Resultat:
3
Hovedmenyen vises.
√
√
Equalizer
De tilgjengelige alternativene i gruppen Sound vises.
Trykk på ENTER (
).
Trykk på † eller … for å velge Internal Mute.
Trykk på ENTER (
).
5
Trykk på † eller … for å endre innstillingen. (On eller Off).
6
Trykk på ENTER (
Move
Enter
TV
Return
Sound
Mode
: Standard
Equalizer
Auto Volume
: Off
SRS TSXT
: Off
Internal Mute
: Off Off
On
) for å bekrefte.
Move
Enter
41
Return
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 42
Velge lydmodus (avhengig av modellen)
NOR
Tasten DUAL I-II viser og kontrollerer behandlingen og utgangen av
lydsignalet. Når strømmen slås på, forinnstilles denne modusen
automatisk til enten DUAL-I eller Stereo, avhengig av den gjeldende
overføringen.
NICAM
Stereo
Sendingstype
Skjermangivelse
Vanlig sending
(Standard audio)
Mono (Normal bruk)
Regular +
NICAM Mono
NICAM Mono ↔ Mono
NICAM Stereo
A2
Stereo
NICAM DUAL-I/II
NICAM DUAL-I →
NICAM DUAL-II →
Mono
Vanlig sending
(Standard audio)
Mono
Tospråklig eller DUAL-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➣
NICAM Stereo ↔ Mono
(Tvunget mono)
Stereo ↔ Mono
(Forced mono)
◆ Hvis mottaksforholdene forverres, blir det bedre å lytte
hvis modusen settes til Mono.
◆ Hvis stereosignalet er svakt og det forkommer automatisk
omkobling, bør du skifte til Mono.
◆ Hvis du mottar monolyd i AV-modus, bør du koble til på
inngangen AUDIO-L på siden av fjernsynsapparatet. Hvis
monolyden bare kommer ut av den ene høyttaleren,
trykker du på DUAL I-II.
42
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 43
Stille inn funksjonen Sleep Timer (Standby-modus)
NOR
Du kan angi et tidsrom på mellom 30 og 180 minutter før
fjernsynsapparatet automatisk går til standby-modus.
1
Setup
√
Time
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
2
TV
Language
Digital NR
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Move
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Time. Trykk på ENTER (
5
).
TV
De tilgjengelige alternativene i gruppen Time vises.
Velg de forhåndsinnstilte tidsintervallene (Off, 30, 60, 90, 120,
150, 180) ved å trykke gjentatte ganger på † eller ….
7
Trykk på œ eller √ for å gå til Activation.
8
Når du er fornøyd med innstillingene, setter du Activation til Yes
eller No ved å trykke på † eller ….
Trykk på ENTER (
➣
Return
Time
Clock
00 : 00
√
Sleep Timer
Off
√
On Timer
Off
√
Off Timer
Off
√
Menyen Sleep Timer vises og Min er valgt.
6
9
Enter
).
Trykk på † eller … for å velge Sleep Time.
Trykk på ENTER (
).
Resultat:
√
: On
De tilgjengelige alternativene i gruppen Setup vises.
3
Resultat:
√
√
AV Setup
Hovedmenyen vises.
Trykk på † eller … for å velge Setup.
Resultat:
: English
Move
TV
) for å bekrefte valget.
◆ Du kan også gjøre disse innstillingene ved å trykke på
SLEEP.
◆ Hvis Sleep Timer-funksjonen ikke er definert, vises Off.
Hvis Sleep timer-funksjonen allerede er angitt, vises
gjenværende tid før fjernsynsapparatet skifter til
standby-modus.
Enter
Return
Sleep Timer
Min
Activation
--
No
√ Move
Adjust
TV
Return
Sleep Timer
Min
Activation
30
Yes
œ √ Move
Adjust
Off
43
Return
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 44
Stille inn og vise gjeldende klokkeslett
NOR
TV
Setup
√
Time
Language
: English
√
Du kan stille inn fjernsynsapparatets klokke slik at gjeldende
klokkeslett vises ved å trykke på tasten INFO (
). Du må også
stille inn klokken hvis du vil bruke tidsuret for å slå av og på
automatisk.
➣
√
AV Setup
Digital NR
√
: On
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Move
Enter
TV
Hvis du trykker på tasten “I / ” (På/Av) på
fjernsynsapparatets panel, tilbakestilles
klokkeinnstillingen.
Return
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … for å velge Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Time.
Resultat: Valgmulighetene i gruppen Time vises med Clock
valgt.
5
Trykk på ENTER (
6
Trykk på ¥ eller Š for å gå til time eller minutt.
Still inn time eller minutt ved å trykke på † eller ….
7
Når du er ferdig, trykker du på MENU (
8
Trykk på INFO (
Time
Clock
00 : 00
√
Sleep Timer
Off
√
On Timer
Off
√
Off Timer
Off
√
Move
Enter
TV
Return
Clock
Hour
Min
01
00
√ Move
Adjust
44
Return
).
).
) for å avslutte.
) for å vise gjeldende klokkeslett.
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 45
Slå fjernsynsapparatet på og av automatisk
NOR
Du kan stille inn fjernsynsapparatets klokke og på/av-tidsurene slik at
fjernsynsapparatet:
◆ slås på automatisk og stilles inn på den kanalen du har
valgt, på det tidspunktet du har valgt
TV
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … for å velge Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Time. Trykk på ENTER (
).
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Time vises.
5
Trykk på † eller … for å velge On Timer. Trykk på ENTER (
Resultat: De tilgjengelige alternativene i On Timer-gruppen
vises.
6
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Enter
TV
Time
00 : 00
√
Sleep Timer
Off
√
On Timer
Off
√
Off Timer
Off
√
Enter
TV
7
Trykk på œ eller √ for å gå til Activation.
8
Når du er fornøyd med innstillingene, setter du Activation til Yes
eller No ved å trykke på † eller ….
9
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Time vises
igjen.
Return
On Timer
Hour
Min
Prog.
00
00
1
Volume
Activation
10
No
√ Move
Adjust
TV
).
Return
Clock
Move
).
√
: On
Move
).
Trykk på † eller … for å velge Off Timer. Trykk på ENTER (
Resultat: Menyen Off Timer vises.
√
Digital NR
Still inn Hour, Min, Prog. eller Volume ved å trykke på œ eller √.
Trykk på † eller … for å stille inn disse.
10
√
: English
AV Setup
Første trinn er å stille inn fjernsynsapparatets klokke (se
"Stille inn og vise gjeldende klokkeslett" på forrige side).
1
√
Language
◆ slås av automatisk på det tidspunktet du har valgt
➣
Setup
Time
Return
Off Timer
Hour
Min
00
00
Activation
11
Still inn Hour , Min, eller Activation ved å trykke på œ eller √.
Trykk på † eller … for å stille inn disse.
12
Trykk på ENTER (
➣
➢
) for å bekrefte.
No
√ Move
Adjust
Fraværende – strøm av
Når du har satt timeren til On, blir fjernsynsapparatet
automatisk slått av etter 3 timer hvis du ikke har brukt noen
av kontrollene i løpet av denne perioden. Denne
funksjonen er bare tilgjengelig i modusen On, og forhindrer
eventuelle lekkasjeulykker eller overoppheting som
forårsakes av at fjernsynsapparatet automatisk blir slått på
og blir værende på over lang tid (for eksempel når du er på
ferie).
Hvis fjernsynsapparatet ikke har mottatt et signal innen
15 minutter, blir det automatisk slått av.
45
Return
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 46
Vise signaler fra en ekstern kilde
NOR
TV
Input
Source List
√
: TV
Bruk fjernkontrollen til å bytte mellom å vise signaler fra tilkoblet
utstyr, for eksempel video, DVD, digitalboks og TV-kilde
(kringkasting eller kabel).
√
Edit Name
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
2
Move
Enter
TV
-------------------
Move
Enter
TV
Trykk på † eller … for å velge Input.
Return
Source List
TV
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV1
AV2
S-Video
▼ More
Resultat:
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Source List. Trykk på ENTER
(
).
Resultat:
5
√
➢
Hvis du kobler utstyr til fjernsynsapparatet, kan du velge
mellom følgende innganger: Ext.1, Ext.2, Ext.3, AV1, AV2,
S-Video, Component1, Component2, PC eller DVI på
bakpanelet på fjernsynsapparatet.
6
Trykk på MENU og velg Input.
7
Trykk på † eller … for å velge Edit Name. Trykk på ENTER (
Resultat:
Enter
Return
Move
:
:
:
:
:
:
:
- -- -- -- ---VCR
HD STB
- - -STB
Satellite
†
Enter
Return
9
Trykk på ENTER (
).
Resultat: Alternativene for Edit Name vises.
10
Velg navn ved å trykke på † eller …. Trykk på ENTER (
11
Angi andre signalkilder (VCR, DVD, Cable STB, HD STB, Satellite
STB, AV Receiver, DVD Receiver, Game, Camcorder, DVD Combo,
DHR eller PC) på samme måte som beskrevet over.
➣
➣
46
De tilgjengelige alternativene i gruppen Edit Name
vises.
Trykk på † eller … for å velge ekstern enhet:
Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV1 - AV2 - S-Video - Component1 Component2 - PC - DVI
DVD
Cable STB
).
8
Edit Name
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV1
AV2
S-Video
Component1
▼ More
De tilgjengelige alternativene i gruppen Source vises.
√
Edit Name
TV
).
Trykk på † eller … for å velge signalkilde, og trykk deretter på
ENTER (
).
Return
: TV
Move
De tilgjengelige alternativene i gruppen Input vises.
3
Input
Source List
Hovedmenyen vises.
).
Du kan også angi disse innstillingene ved å trykke på
SOURCE (
). Hvis du endrer den eksterne kilden mens
du ser på fjernsynsapparatet, kan det ta litt tid før bildene
byttes.
DHR : DVD HDD Recorder (DVD HDD-opptaker)
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 47
Viderekoble et signal til den eksterne utgangen
NOR
Med fjernsynsapparatet kan du velge hvilke audio-/videosignaler
som sendes til den eksterne tilkoblingen.
TV
Setup
√
Time
1
2
Trykk på MENU-tasten.
Language
Resultat:
Digital NR
Hovedmenyen vises.
De tilgjengelige alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge AV Setup. Trykk på ENTER (
Resultat:
√
√
AV Setup
Trykk på † eller … for å velge Setup.
Resultat:
: English
√
: On
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Move
Enter
Return
).
).
TV
Menyen AV Setup vises.
5
Trykk på † eller … for å velge ønsket inngang (Ext.2 eller Ext.3).
Velg kilden som skal dirigeres til utgangen ved å trykke på
† eller ….
6
Trykk på ENTER (
) for å endre innstillingen.
AV Setup
Ext.1
: TV
√
Ext.2
: TV
√
Ext.3
: TV
√
Move
Enter
TV
Return
AV Setup
Ext.1
: TV
TV
Ext.2
: TV
Ext.1
Ext.3
: TV
Ext.2
Ext.3
.
AV1
AV2
†
Move
Enter
e
,
47
Return
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 48
Tekst-TV-funksjon
NOR
De fleste fjernsynskanaler tilbyr skriftlige informasjonstjenester via
Tekst-TV. Informasjonen omfatter:
◆ sendetidspunkt for fjernsynsprogrammer
◆ nyheter og værmeldinger
◆ sportsresultater
◆ trafikk- og reisemeldinger
Denne informasjonen er inndelt i nummererte sider (se diagram).
Del
Innhold
A
Valgt sidenummer.
B
Sendestasjonsidentitet.
C
Gjeldende sidenummer eller søkestatus.
D
Dato og klokkeslett.
E
Tekst.
F
Statusinformasjon.
FASTEXT-informasjon.
➣
Tekst-TV-informasjon går ofte over flere sider som vises i
rekkefølge. Disse kan du vise ved å:
◆ angi sidenummeret
◆ velge en tittel fra en liste
◆ velge en farget overskrift (HURTIGTEKST-system)
48
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 49
Vise Tekst-TV-informasjon
NOR
Du kan til enhver tid vise Tekst-TV-informasjon på
fjernsynsapparatet
at Tekst-TV-informasjon skal vises korrekt, må
☛ For
mottaket av kanalen være stabilt, ellers kan det hende
at
◆ informasjon mangler
◆ enkelte sider ikke kan vises
1
Velg kanalen som tilbyr Tekst-TV-tjenester, ved å trykke på
tasten P
eller
.
2
Trykk på tasten TTX/MIX (
modusen.
Resultat:
) for å aktivere Tekst-TV-
Innholdsfortegnelsen vises. Den kan vises når som
helst ved å trykke på
(index).
3
Trykk på TTX/MIX (
) igjen.
Resultat: Skjermbildet blir delt i to. Med denne doble Tekst-TVfunksjonen kan du se sendingen og Tekst-TVinformasjonen på atskilte deler av skjermbildet.
4
Hvis du ønsker å vise sendingen og Tekst-TV-informasjon på en
enkelt skjerm, trykker du en gang til på TTX/MIX (
).
5
Du avslutter Tekst-TV-visningen ved å trykke på EXIT/TV (
).
49
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 50
Velge skjermalternativer
NOR
Når du har vist en Tekst-TV-side, kan du velge forskjellige
alternativer, slik du ønsker.
Hvis du vil vise...
TV
50
Trykker du på...
◆ Skjult tekst
(svar på spørrekonkurranser, for eksempel)
(vis)
◆ Vanlig skjermbilde
(vis) på nytt
◆ En sekundær side ved å legge inn sidetallet
(underside)
◆ Fjernsynssendingen mens du søker etter en side
(avbryt)
◆ Neste side
(side opp)
◆ Forrige side
(side ned)
◆ Dobbel skriftstørrelse i:
• Øvre halvdel av skjermbildet
• Nedre halvdel av skjermbildet
(størrelse)
• Én gang
• To ganger
◆ Vanlig skjermbilde
• Tre ganger
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 51
Velge en Tekst-TV-side
NOR
Du kan angi sidenummeret direkte ved å trykke på nummertastene
på fjernkontrollen.
1
Angi det tresifrede sidenummeret som finnes i listen ved å trykke
på tilsvarende nummertaster.
Resultat:
Telleren for gjeldende side går oppover, og deretter
vises siden. Hvis den valgte siden er koblet til flere
tilleggssider, vises disse etter hverandre. Hvis du vil
fryse skjermen på en bestemt side, trykker du på
(hold). Trykk en gang til på tasten for å fortsette.
2
Hvis FASTEXT-systemet brukes av kringkastingsselskapet, er de
forskjellige emnene på en Tekst-TV-side fargekodet og kan
velges ved å trykke på de fargede tastene på fjernkontrollen.
Trykk på fargetasten som tilsvarer emnet du vil velge. De
tilgjengelige emnene vises på statuslinjen.
Resultat: Siden vises med annen fargekodet informasjon som
kan velges på samme måte.
3
Hvis du vil vise forrige eller neste side, trykker du på tasten med
tilsvarende farge.
4
Hvis du vil vise en underside, følger du disse trinnene:
◆ Trykk på
Resultat:
(underside).
Tilgjengelige undersider vises.
◆ Velg ønsket underside. Du kan bla i undersider ved å trykke
på
eller
.
5
Når du er ferdig, trykker du på EXIT/TV (
den vanlige sendingen.
) for å gå tilbake til
51
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 52
TeleWeb-funksjonen (Tillegg)
NOR
TV
Setup
Time
Language
AV Setup
Digital NR
Miscellaneous
PC Setup
TeleWeb
√
√
√
√
√
√
√
: English
: On
Move
Enter
Return
TeleWeb er den nye TV-kringkastingsstandarden for Tekst-TVtjenester. TeleWeb kan sammenlignes med Tekst-TV og er like
enkelt å bruke. TeleWeb kan overføre nyheter, programinformasjon
og annonser med utmerket bildekvalitet og direkte tilgang fra
fjernkontrollen.
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … for å velge Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Teleweb. Trykk på ENTER (
Resultat: Menyen Teleweb vises.
5
For å aktivere Teleweb-funksjonen setter du Teleweb til On ved å
trykke på œ eller √.
◆ Hvis du velger On, kan du lagre 400 Tekst-TV-sider.
◆ Hvis du velger Off, kan du lagre 2100 Tekst-TV-sider.
6
Trykk på † eller … for å velge Provider Search. Start
leverandørsøket ved å trykke på œ eller √.
Resultat: Det søkes i kanalene som er lagret. Hvis man finner
en tilbyder, vises Lagt til, og søket fortsetter.
TeleWeb
: On Off
TeleWeb
On
Provider Search
Provider Select
Download
: Off
Move
Enter
Return
).
).
TeleWeb
TeleWeb
√
: On
√
Provider Search
√
Provider Select
Download
√
: Off
Move
Enter
Return
➢
7
C11
P9
Stop
Enter
Return
TeleWeb
TeleWeb
√
: On
√
Provider Search
√
Provider Select
Download
√
: Off
Move
Enter
Return
: On
Provider Search
Provider Select
Download
: Off Off
On
Move
Enter
52
Velg en leverandør. Deretter starter teleweb-nedlastingen.
8
Trykk på tasten TeleWeb for å starte modusen Teleweb.
9
Hvis du ønsker å laste ned Teleweb-informasjonen før fjernsynet
slås av, velger du Download ved å trykke på † eller …. Trykk på
œ eller √ for å sette til On.
Resultat: Selv om du slår av fjernsynsapparatet på en kanal der
ingen leverandør er valgt, byttes kanalen automatisk til
den valgte kanalen og TeleWeb-nedlastingen starter.
Bildet vises ikke under nedlasting, bare en statuslinje.
(Det tar mellom 30 og 60 minutter avhengig av
programmet.)
➣
◆ Hvis du trykker på “ I / ” (på/av) foran på
fjernsynsapparatet, vil nedlastet informasjon gå tapt.
◆ Hvis du går til Teleweb-modusen på en kanal hvor det
ikke er valgt tilbyder, kan du kun se informasjon som
allerede er nedlastet.
TeleWeb
TeleWeb
Når søket er fullført, trykker du på † eller … for å velge Provider
Search. Finn ønsket leverandør ved å trykke på œ eller √.
➢
Provider Search
Provider store in progress
Hvis du vil stoppe søket før det er fullført, trykker du på
EXIT/TV (
).
Return
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 53
Bruke TeleWeb-menyen etter visning av TeleWeb
NOR
Sette bokmerke på gjeldende side.
TeleWeb
1
På siden du ønsker å legge inn på listen over bokmerker, trykker
du på MENU.
Resultat:
2
Menyen Teleweb vises.
Home Page
Trykk på † eller … for å velge Add/Delete. Trykk på ENTER (
).
Resultat:
➢
√
Bookmark List
Add Bookmark
Current programme.
Selected provider.
Gjeldende side legges til i bokmerkelisten.
Service is loading.
Du kan registrere opptil seks sider. Hvis du legger til en ny
URL-adresse når seks bokmerker allerede er registrert, blir
den første URL-adressen slettet, og den nye URL blir oppført
som den sjette.
Move
Add
Exit
TeleWeb
√
Bookmark List
Add Bookmark
Gå til et URL-bokmerke.
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
2
Menyen TeleWeb vises, og Bookmark List er valgt.
Trykk på ENTER (
Resultat:
3
Home Page
Current programme.
----
Selected provider.
----
Service is loading.
).
Move
Exit
En liste med lagrede URL-adresser vises.
Slett en URL ved å velge URLen og trykke tasten TeleWeb (rød).
Resultat:
Enter
Bookmark List
Den valgte URL-adressen slettes mens de andre
URLene flyttes oppover på bokmerkelisten.
SAMSUNG ELECTRONICS
TARA SYSTEMS
KIA MOTORS
4
Velg URLen du vil angi ved å trykke på † eller …, og trykk deretter
på ENTER (
).
Resultat:
Den valgte URL-adressen vises som gjeldende side,
og menyen forsvinner.
MICRONAS
OLYMPIC NEWS
ECONOMICS
Move
Delete
Exit
TeleWeb
Åpne hjemmesiden
√
Bookmark List
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
2
Add Bookmark
Trykk på † eller … for å velge Home Page. Trykk på ENTER (
Resultat:
Home Page
Menyen Teleweb vises.
Hjemmesiden til gjeldende programleverandør vises.
).
Current programme.
----
Selected provider.
----
Service is loading.
Move
Enter
53
Exit
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 54
Enkel tilgang til TeleWeb-tjenesten via fjernkontrollen
NOR
Tast
TeleWeb
Funksjon
Aktiverer eller deaktiverer TeleWeb-funksjonen.
Viser neste side for TeleWeb.
Viser forrige side for TeleWeb.
Velger et alternativ.
Bekrefter valget.
54
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 55
Tilkobling av eksterne enheter
NOR
MONITOR OUT brukes til utstyr med RGB-signaler, for eksempel
videospillmaskiner eller videodiskspillere.
Baksiden av fjernsynsapparatet
①
(Inngang/utgang)
Videospiller
eller
②
DVD
Dekoder/
videospillmaskin
Videodiskspiller
Satellittmottaker
③
① Denne enden kan utstyres med
◆ En SCART-kontakt
◆ Tre RCA-kontakter (VIDEO + AUDIO-L/R)
② Hvis du har to videospillere og vil kopiere videokassetter, kobler du kildevideospilleren til EXT.1(EXT.2,
EXT.3, AV1 eller AV2) og målvideospilleren til MONITOR OUT slik at du kan omdirigere signalet fra
EXT.1(EXT.2, EXT.3, AV1 eller AV2) til MONITOR OUT.
③ Hvis du vil ta opp et program, kobler du mottakeren til EXT.1(EXT.2, EXT.3, AV1 eller AV2) og
videospilleren til MONITOR OUT slik at du kan omdirigere signalet fra EXT.1(EXT.2, EXT.3, AV1 eller
AV2) til MONITOR OUT.
Inngangs-/utgangsspesifikasjoner
Innsignal
Kontakt
Utsignal
Video
Audio (L/R)
S-Video
RGB
Video + Audio (L/R)
EXT.1
✔
✔
✔
✔
Bare TV-signal er tilgjengelig.
EXT.2
✔
✔
✔
EXT.3
✔
✔
Valgfritt utsignal..
✔
Valgfritt utsignal..
55
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 56
Tilkobling til S-Video-inngangen
NOR
S-VIDEO- og RCA-kontaktene (AUDIO-L/R) brukes til utstyr med S-Video-signaler, for eksempel
videokameraer eller videospillere.
Baksiden av fjernsynsapparatet
①
Videokamera
og
Videospiller
① Når du vil spille av bilde og lyd, må både S-VIDEO- og RCA-kontaktene brukes.
☛
56
Når du kobler et audio- eller videosystem til fjernsynsapparatet, må
du forsikre deg om at alle elementene er slått av.
Du finner detaljerte instruksjoner for tilkobling og tilhørende
sikkerhetsforanstaltninger i dokumentasjonen som følger med
utstyret.
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 57
Tilkobling til DVI-inngangen
NOR
DVI-kontakten (video) og L-AUDIO-R-kontaktene brukes til utstyr med DVI-signaler.
Baksiden av fjernsynsapparatet
PC
og
Tilkobling til PC-inngangen
PC IN-(video) og AUDIO-kontaktene brukes for tilkobling til PC.
Baksiden av fjernsynsapparatet
PC
og
57
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 58
Tilkobling til komponentinngangen
NOR
Baksiden av fjernsynsapparatet
① COMPONENT 1-kontaktene brukes til
①
DVD
②
DTV-mottaker
utstyr med DVD-utgang.
(480i/480P/576i/576P/720P/1080i)
② COMPONENT 2-kontaktene brukes til
DTV-mottaker.
(480i/480P/576i/576P/720P/1080i)
58
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 59
Koble til og bruke hjemmekinosystemet
NOR
Bruke Monitor Out-portene på fjernsynsapparatet til å koble til hjemmekinosystem
Baksiden av fjernsynsapparatet
Koble til hjemmekinosystemet
① Koble lydkablene for L- og R-utgangslyd
til MONITOR OUT-kontaktene på
tilkoblingspanelet bak på
fjernsynsapparatet og til AUDIO INkontaktene på DVDhjemmekinosystemet (eller AVmottakeren).
② Trykk på KILDE-tasten for å velge
ønsket ekstern enhet som er koblet til
fjernsynsapparatet.
③ Hvis du vil høre lyden gjennom egne
høyttalere, avbryter du den interne
forsterkeren.
②
①
DVD-hjemmekino
☛
AV-mottakerforsterker
◆ Se den tilsvarende brukerhåndboken fra produsenten for å koble ledningene til
DVD-hjemmekinosystemet (eller AV-mottakeren).
◆ Deaktiver de interne fjernsynshøyttalerne (se side 15 i denne håndboken hvis du
vil ha informasjon om hvordan du gjør det) for å høre den gode lyden gjennom
høyttalerne på hjemmekinosystemet ditt.
◆ Dermed kan du høre på lyden fra hjemmekinosystemet samtidig som
fjernsynsapparatet ikke produserer lyd.
Slik viser du signaler fra DVD-hjemmekinoen
! Slå på PDP-skjermen og trykk på KILDE-tasten for å velge Ext. 1 (eller Ext. 2, Ext. 3).
@ Kontroller at du har koblet videokabelen ordentlig hvis ønsket ekstern inngang (Ext. 1, Ext. 2
eller Ext. 3) ikke kan velges.
# Spill av DVDen etter at du har aktivert DVD-hjemmekinosystemet.
$ Hvis du har slått av lyden på fjernsynsapparatet, bruker du volumkontrollen til
hjemmekinosystemet mens du ser på fjernsyn med hjemmekinosystemet.
59
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 60
Installere programvare for PC (bare Windows)
NOR
Nedenfor vises Windows-innstillinger for en vanlig datamaskin. Bildene som faktisk vises på PCen, vil
trolig se annerledes ut, avhengig av hvilken Windows-versjon og hvilket videokort du har.
Men selv om skjermbildet ser annerledes ut hos deg, gjelder den samme grunnleggende informasjonen
om oppsett i nesten alle tilfeller. (Hvis ikke, kan du ta kontakt med datamaskinprodusenten eller
Samsung-forhandleren.)
I Windows-skjermbildet velger du følgende: Start ➞
Innstillinger ➞ Kontrollpanel.
Når kontrollpanelet vises, klikker du på Skjerm og du
får opp en dialogboks.
Velg kategorien Innstillinger.
De to hovedvariablene som gjelder for grensesnittet
mellom TV-skjermen og PCen er Skjermoppløsning
og Fargekvalitet.
Riktig innstilling for disse to variablene er:
◆ Skjermoppløsning (kalles noen ganger for
Oppløsning)
- 1024 x 768 piksler
◆ Fargekvalitet
32-biter colour
Til venstre kan du se en vanlig Skjerm-dialogboks.
Hvis det finnes et alternativ for vertikal frekvens i
skjermdialogboksen, er den riktige verdien 60 Hz.
Ellers klikker du bare på OK og går ut av
dialogboksen.
60
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 61
Inngangsmodus (PC/DVI)
NOR
Skjermbildets posisjon og størrelse er avhengig av typen PC-skjerm og hvilken oppløsning den har.
Tabellen nedenfor viser alle skjermmodiene som støttes.
Videosignal
Punkt x linje
640 x 350
640 x 400
720 x 400
640 x 480
IBM PC / ATkompatibel
800 x 600
848 x 480
1024 x 768
Vertikal
frekvens (Hz)
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
polaritet
Horisontal
polaritet
70.086
85.080
85.080
70.087
85.039
59.940
72.809
75.000
85.008
56.250
60.317
72.188
75.000
85.061
60.000
72.000
75.000
60.004
70.069
75.029
84.997
31.469
37.861
37.861
31.469
37.927
31.469
37.861
37.500
43.269
35.156
37.879
48.077
46.875
53.674
29.838
36.072
37.650
48.363
56.476
60.023
68.677
N
N
P
P
P
N
N
N
N
N/P
P
P
P
P
P
P
N
N
N
N
N
N
N
N/P
P
P
P
P
nVidia chipset
N
N
P
P
N
N
P
P
(N: Negativ/P: Positiv)
◆ Linjesprangmodus støttes ikke.
◆ Fjernsynsapparatet fungerer kanskje ikke normalt hvis du velger et videoformat som ikke er standard.
Merknader
◆ PC-skjermbildets tekstkvalitet for PS-37S4A er optimal i XGA-modus (1024 x 768@60Hz).
◆ Når fjernsynsapparatet brukes som PC-skjerm, støttes 32-biters farge.
◆ PC-skjermens bilde kan variere avhengig av produsent (og hvilken Windows-versjon du har).
I brukerhåndboken for PCen finner du informasjon om hvordan du kobler PCen til et fjernsynsapparat.
◆ Hvis du har en modus for valg av vertikal og horisontal frekvens, velger du 60 Hz (vertikal) og 48.3 kHz
(horisontal). I noen tilfeller kan unormale signaler (for eksempel striper) vises i skjermbildet når strømmen til
PCen er slått av (eller hvis PCen er koblet fra). Hvis det skjer, trykker du på SOURCE-tasten for å skifte til
videomodus. Kontroller også at PCen er koblet til.
◆ Når du kobler en notebook-PC til fjernsynsapparatet, må du sørge for at PC-skjermbildet bare vises via
fjernsynsapparatet (hvis ikke, kan tilfeldige signaler oppstå).
◆ Når horisontale synkrone signaler virker ustabile i PC-modus, bør du kontrollere PCens strømsparingsmodus
eller kabeltilkoblinger.
◆ Tabellen for skjerminnstillinger ovenfor samsvarer med IBM/VESA-standarder og er basert på analog
inngang.
◆ DVI-støttemodus blir betraktet som det samme som PC-støttemodus.
◆ Den beste innstillingen for vertikal frekvens i hver modus, er 60 Hz.
61
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 62
Pinnekonfigurasjoner
NOR
SCART-kontakt (EXT.1/EXT.2/EXT.3)
➢
Pinne 5, 7, 9, 11, 13, 15 og 16 brukes for RGB-behandling og er bare
kablet på EXT.1- eller EXT.3-kontakten.
Pinne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Signal
Audioutgang R
Audioinngang R
Audioutgang L
Audiochassis, retur
Videochassis, retur (RGB blå)
Audioinngang L
RGB blå, inngang
Koblingsspenning
Videochassis, retur (RGB grønn)
AV-link (Ext 1)
RGB grønn, inngang
PC-inngangskontakt
(15-pinners)
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
62
Pinne
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Signal
Videochassis, retur (RGB rød)
RGB rød, inngang
Blankesignal (RGB-kobling)
Videochassis, retur
Blankesignal, jord
Videoutgang
Videoinngang
Skjerming/chassis retur
DVI-inngangskontakt
(24-pinners)
PC IN
Rød (R)
Grønn (G)
Blå (B)
Jording
Jording (DDC)
Rød (R) jording
Grønn (G) jording
Blå (B) jording
Reservert
Synk.-jording
Jording
Data (DDC)
Horisontal synk.
Vertikal synk.
Klokke (DDC)
Pin
Signal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
T.M.D.S. Data2T.M.D.S. Data2+
T.M.D.S. Data2/4 skjerm
T.M.D.S. Data4T.M.D.S. Data4+
Klokke (DDC)
Data (DDC)
Ikke tilkoblet
T.M.D.S. Data1T.M.D.S. Data1+
T.M.D.S. Data1/3 skjerm
T.M.D.S. Data3T.M.D.S. Data3+
+5V strøm
5V jord
Direkte tilkoblingssøk
T.M.D.S. Data0T.M.D.S. Data0+
T.M.D.S. Data0/5 skjerm
T.M.D.S. Data5T.M.D.S. Data5+
T.M.D.S. klokkeskjerm
T.M.D.S. Clock+
T.M.D.S. Clock-
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 63
Feilsøking: Før du kontakter service
NOR
Før du tar kontakt med Samsungs servicepersonale, bør du undersøke de enkle punktene nedenfor.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av veiledningen nedenfor, noterer du modell- og
serienummer på fjernsynsapparatet og tar kontakt med din lokale forhandler.
Ingen lyd eller bilde
Normalt bilde, men ingen lyd
◆
◆
◆
◆
Kontroller at støpslet er satt inn i stikkontakten.
Kontroller at du har trykket på I (på/av) og POWER (
Kontroller innstillingene for bildekontrast og lysstyrke.
Kontroller volumet.
◆ Kontroller volumet.
◆ Kontroller om du har trykket på MUTE (
).
) på fjernkontrollen.
Ikke noe bilde eller svart/hvitt-bilde
◆ Juster fargeinnstillingene.
◆ Kontroller at riktig sendingssystem er valgt.
Interferens på lyd og bilde
◆ Prøv å identifisere det elektriske apparatet som påvirker
fjernsynsapparatet, og flytt det lenger unna.
◆ Sett fjernsynsapparatet inn i en annen stikkontakt.
Uklart bilde eller snø på skjermen,
forvrengt lyd
◆ Kontroller retningen, plasseringen og koblingene for antennen.
Slik interferens skyldes ofte bruk av innendørsantenne.
Fjernkontrollen virker ikke
◆ Skift batterier i fjernkontrollen.
◆ Rengjør den øverste kanten på fjernkontrollen (overføringsvinduet).
◆ Kontroller batteriterminalene.
63
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 64
Programmere fjernkontrollen for andre komponenter
NOR
KABELKODELISTE
Anvision
GI
Hamlin
Hitachi
Jerrold
Macom
Magnavox
Oak
Panasonic
Philips
Pioneer
RCA
Regal
Regency
SA
Samsung
Scientific Atlanta
Sprucer
Stargate 2000
Sylvania
Texscan
Tocom
Universal
Viewstar
Wamer amex
Zenith
64
017, 018
041
003, 024, 031
025, 030
038, 039
025, 030
019, 023, 028
026
003, 022, 027, 037, 044
019, 021, 023, 028
018, 020, 004, 044
014, 022, 040
003
015, 023
042, 043
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
042, 043
022
036
016
016
032
033, 034
019, 021,023, 028
046
017, 029, 035, 037, 045
DVD-KODELISTE
Samsung
Samsung
JVC
PROSCAN, RCA
Panasonic
LG(Goldstar)
Sony
Denon
Curtis Mathes
000
001
002
003
005
006
007
008
009
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 65
Programmere fjernkontrollen for andre komponenter (forts.)
NOR
VIDEOKODELISTE
Admiral
020
Aiwa
025
Akai
027, 004, 032
Audio Dynamics
007, 026
Bell&Howell
018
Broksonic
022
Candle
002, 006, 003, 015, 008, 055
Canon
021, 056
Citizen
002, 006, 003, 015, 008, 055
Colortyme
007
Craig
002, 024
Curtis Mathes 002, 017, 007, 008, 021, 025, 056, 064, 066
Daewoo
003, 015, 010, 011, 012, 013, 014, 016
DBX
007, 026
Dimensia
017
Dynatech
034
Emerson
001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034,
040, 047, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069
Fisher
018, 024, 028, 029, 048, 051, 061
Funai
025
General Electric
017, 002, 021, 005, 056
Go Video
002
LG(Goldstar)
006, 007, 008, 009, 010
Harman Kardon
007
Hitachi
019, 025, 041, 042
Instant Replay
021
JC Penny
002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056
JVC
007, 008, 018, 021, 026, 037
Kenwood
007, 008, 018, 026, 037
KLH
070
Lioyd
025
Logik
038
LXI
025
Magnavox
021, 036, 056, 059
Marantz
018, 021, 007, 026, 037, 008, 062, 036
Marta
006
MEI
021
Memorex
006, 021, 024, 025
MGA
034
Midland
005
Minolta
019, 041
Mitsubishi
019, 034, 041, 046
Montgomery Ward
020
MTC
002, 025
Multitech
002, 025, 038, 005
NEC
Optimus
Panasonic
Pentax
Pentex Research
Philco
Philips
Pioneer
Portland
PROSCAN
Quartz
Quasar
Radio Shack/Realistic
018, 007, 026, 037, 008, 062, 064
020
021, 056, 071, 072
019, 041
008
021, 036, 056, 059
021, 036
019, 026, 039, 053
015, 049, 055
017
018
021, 056
006, 018, 020, 021, 024,
025, 029, 034, 048, 056
RCA
017, 019, 002, 021, 035, 041, 043, 057, 068
Samsung
000, 001, 002, 003, 004, 005
Sansui
026
Sanyo
018, 024
Scott
003, 047, 052, 067
Sears
018, 019, 006, 024, 028, 029, 041, 048, 051
Sharp
020, 034, 045, 015
Shimom
027, 033, 038, 058
Signature
025
Sony
027, 033, 044
Sylvania
021, 025, 036, 056, 059
Symphonic
025
Tandy
018, 025
Tashika
006
Tatung
037
Teac
025, 037, 068
Technics
021
Teknika
021, 006, 025, 031
TMK
066
Toshiba
003, 019, 029, 051, 052
Totevision
002, 006
Unitech
002
Vector Research
007, 026
Victor
026
Video Concepts
007, 026
Videosonic
002
Wards
002, 003, 006, 019, 020, 021, 024,
025, 034, 038, 041
Yamaha
007, 008, 018, 026, 037
Zenith
023, 027, 033, 073
65
BN68-00707A-00Nor_0525
10/28/04
8:49 AM
Page 66
- ETTERSALGSSERVICE
- Nøl ikke med å ta kontakt med din forhandler eller
servicerepresentant hvis produktets ytelse endrer
seg på en måte som antyder at det kan ha oppstått
feil ved produktet.
ELECTRONICS
Download PDF

advertising