Samsung | PS-42P4A | Samsung PS-42P4A Bruksanvisning

BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 1
PDP-FJERNSYN
(PLASMASKJERM)
Brukerveiledning
Les denne veiledningen grundig før du tar apparatet i bruk,
og ta vare på den for fremtidig referanse.
SKJERMMENYER
BILDE-I-BILDE (PIP)
TEKST-TV / TELEWEB (TILLEGG)
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 2
Brukerveiledning
NOR
◆ Ekkobilde
Ikke vis et stillbilde (som på et videospill eller når en PC kobles opp mot skjermen) på
plasmaskjermen i mer enn 2 timer om gangen. Dette kan nemlig føre til at et ekkobilde blir hengende
igjen.
Denne effekten er også kjent som "screen burn", det vil si at skjermbildet brenner seg fast.
Du kan unngå dette ved å redusere lysstyrken og kontrastnivået når du viser stillbilder.
◆ Cellefeil
Plasmaskjermen består av fine celler. Selv om skjermen er produsert med mer enn 99.9 % aktive
celler, kan det være noen celler som ikke produserer lys eller som forblir tent.
◆ Høyde
Plasmaskjermen kan vanligvis bare brukes under 2000 meters høyde.
Den kan fungere unormalt over 2000 meters høyde og bør derfor ikke installeres og brukes der.
◆ Garanti
- Garantien omfatter ikke skader som skyldes “screen burn”.
- Burn-in-testing dekkes ikke av garantien.
2
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 3
NOR
Sjekkliste for deler
Selges separat
Brukerveiledning
Infrarød fjernkontroll /
AAA-batterier
S-VIDEO-kabel
DVI-kabel
Ferrittkjerner for
høyttalerkabel
Ferrittkjerne for
side-AV-kabel
Komponentkabler
(RCA)
PC-kabel
Strømledning
Antennekabel
SCART-kabel
PC-lydkabel
Ferrittkjerner
Ferrittkjernene brukes til å svekke uønskede signaler.
Når du kobler til kabler, fester du en av ferrittkjernene til
kabelen, nær kontakten.
Når du kobler Side AV-kabelen til S-VIDEO2/AV3, binder du
først Side AV-kabelen rundt ferrittkjernen for å sikre den.
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
Denne funksjonen gir deg et mer detaljert bilde med
tredimensjonal støyreduksjon og bedre detaljer, kontrast og
hvitfunksjon. Ny bildekompensasjonsalgoritme gjør bildet lysere,
skarpere og mer detaljert. DNIeTM-teknologien får det beste ut av
signalene.
3
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 4
NOR
Innhold
◆ FORORD
■
Brukerveiledning............................................................................................
2
◆ KOBLE TIL OG KLARGJØRE SKJERMEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Plasmaskjermen, oversikt..............................................................................
Infrarød fjernkontroll ......................................................................................
Sette inn batterier i fjernkontrollen.................................................................
Sette sammen stativsokkelen........................................................................
Montere skjermen på veggopphenget ...........................................................
Koble til antenne eller kabelnett ....................................................................
Koble til en satellittmottaker eller en dekoder................................................
Slå på og av...................................................................................................
Sette fjernsynsapparatet i standby-modus ....................................................
Bli kjent med fjernkontrollen ..........................................................................
Stille inn fjernkontrollen .................................................................................
Plug & Play-funksjonen .................................................................................
Velge språk....................................................................................................
6
8
9
9
10
12
12
13
13
14
15
16
17
◆ STILLE INN KANALER
■
■
■
■
■
■
■
■
Lagre kanaler automatisk ..............................................................................
Lagre kanaler manuelt...................................................................................
Hoppe over uønskede kanaler ......................................................................
Sortere de lagrede kanalene .........................................................................
Gi navn til kanaler..........................................................................................
Bruke LNA-funksjonen (Low Noise Amplifier) ...............................................
Aktivere barnesikringen .................................................................................
Vise informasjon ............................................................................................
18
19
21
22
23
24
25
26
◆ BRUKE SKJERMEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
4
Endre bildestandarden ..................................................................................
Justere bildeinnstillingene .............................................................................
Justere bildeinnstillinger (PC- eller DVI-modus)............................................
Stille inn bildet (PC-modus) ...........................................................................
Bruke funksjonen Fine Tune..........................................................................
Vise bildet for kanalsøking.............................................................................
Fryse bildet ....................................................................................................
Velge bildestørrelse.......................................................................................
Velge filmmodus ............................................................................................
DNIeTM (Digital Natural Image engine
) ...............................................
Stille inn Blue Screen ....................................................................................
Stille inn melodi .............................................................................................
Vise bilde-i-bilde (PIP) ...................................................................................
Bruke funksjonen Digital NR (Digital Noise Reduction).................................
Endre lydstandarden .....................................................................................
26
27
28
29
31
32
32
33
34
34
35
35
36
38
39
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 5
NOR
Innhold (forts.)
◆ BRUKE SKJERMEN (forts.)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Justere lydinnstillingene ................................................................................
Justere volumet automatisk...........................................................................
Stille inn TruSurround XT ..............................................................................
Velge Internal mute .......................................................................................
Velge lydmodus (avhengig av modell)...........................................................
Stille inn Sleep Timer-funksjonen (standby-modus) ......................................
Stille inn og vise gjeldende klokkeslett ..........................................................
Slå fjernsynsapparatet på og av automatisk..................................................
Vise signaler fra en ekstern kilde...................................................................
Viderekoble et signal til den eksterne utgangen............................................
40
40
41
41
42
43
44
45
46
47
◆ BRUKE TEKST-TV-FUNKSJONEN
■
■
■
■
Tekst-TV-funksjon .........................................................................................
Vise Tekst-TV-informasjon ............................................................................
Velge skjermalternativer ................................................................................
Velge en Tekst-TV-side .................................................................................
48
49
50
51
◆ BRUKE TELEWEB-FUNKSJONEN
■
■
■
TeleWeb-funksjonen......................................................................................
Bruke TeleWeb-menyen etter visning av TeleWeb .......................................
Enkel tilgang til TeleWeb-tjenesten via fjernkontrollen ..................................
52
53
54
◆ EKSTRA INFORMASJON OG TILKOBLINGER
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tilkobling av eksterne enheter.......................................................................
Tilkobling til S-Video-inngangen ....................................................................
Tilkobling til DVI-inngangen...........................................................................
Tilkobling til PC-inngangen............................................................................
Tilkobling til komponentinngangen ................................................................
Tilkobling av ekstra høyttalere.......................................................................
Koble til og bruke hjemmekinosystemet ........................................................
Slik installerer du høyttalere ..........................................................................
Installere programvare for PC (bare Windows) .............................................
Inngangsmodus (PC/DVI)..............................................................................
Pinnekonfigurasjoner.....................................................................................
55
56
57
57
58
58
59
60
62
63
64
◆ ANBEFALINGER FOR BRUK
■
■
Feilsøking: Før du kontakter service .............................................................
Programmere fjernkontrollen for andre komponenter....................................
Symboler
Trykk
☛
➢
Viktig
Merk
5
65
66
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 6
Plasmaskjermen, oversikt
➢
NOR
Frontpanel
Høyttaler
a) SOURCE (kilde)
Eksternt inngangsvalg
b) MENU
Menyvisning
c) -
+
Volumjustering
d)
C/P.
Automatisk PÅ Automatisk PÅ
e)
Bekrefter valg (Lagre eller angi)
f) I /
Trykk for å slå skjermen på eller av.
6
Konfigureringen av din skjerm kan være forskjellig, avhengig av
modell.
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 7
Plasmaskjermen, oversikt (forts.)
➢
Konfigureringen av din skjerm kan være forskjellig, avhengig av
modell.
NOR
Siden av fjernsynsapparatet
S-Video-inngang
Videoinngang
Audioinngang (L/R)
Bakpanel
➢
Hvis du vil ha flere opplysninger om tilkoblinger, kan du se side 55-59.
a) DVI INPUT (DVI-D / L-AUDIO-R)
Koble til den digitale video- og lydutgangen for
enheter med DVI-signaler.
g) AV1, AV2, AV3
(VIDEO / L-AUDIO-R )
Video- og lydinnganger for eksterne enheter, for
eksempel et videokamera eller en videospiller.
b) MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)
Utganger for eksterne enheter
c) Ext.1, Ext.2, Ext.3
Inn- eller utganger for eksterne enheter, for
eksempel videospillere, DVD-spillere,
videospillmaskiner og videodiskspillere.
d) PC INPUT (RGB IN / AUDIO)
Koble til video- og audioutgangen på PCen.
e) ONLY FOR SERVICE
Brukes bare for service.
h) COMPONENT1, COMPONENT2
Video- (Y/Pb/Pr) og audioinnganger (L-AUDIO-R)
for komponenter.
i) ANT IN VHF/UHF (75Ω)
75Ω koaksialkontakt for antenne/kabelnett.
j) EXT SPEAKER (8Ω)
Kontakter for eksterne høyttalere bak.
k) POWER IN
Koble til den medfølgende strømledningen.
f) AV2, AV3
(S-VIDEO1 eller S-VIDEO2 / L-AUDIO-R)
Video- og lydinnganger for eksterne enheter med
en S-Video-utgang, for eksempel et videokamera
eller en videospiller.
7
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 8
Infrarød fjernkontroll
NOR
SLÅR PLASMASKJERMEN PÅ OG AV
BILDEEFFEKTVALG
LYDEFFEKTVALG
AVBRYT TEKST-TV
NÅR DU TRYKKER PÅ EN KNAPP, VISES
‘
’ SAMMEN MED VALGTE MODUS
(TV, VCR, CATV, DVD ELLER STB) OG
GJENVÆRENDE BATTERIER PÅ
LCD-SKJERMEN.
AKTIVER FJERNKONTROLLEN FOR TV,
VIDEO, KABEL, DVD-SPILLER, STB
DIREKTE KANALVELGER
AUTOMATISK AVSLÅING /
TEKST-TV, TILLEGGSSIDE
VELG BILDESTØRRELSE/
TEKST-TV-STØRRELSE
VOLUM OPP
LYD MIDLERTIDIG AV
VOLUM NED
TEKST-TV-VISNING
MENYVISNING/
TEKST-TV-INDEKS
NESTE KANAL /
NESTE TEKST-TV-SIDE /
TELEWEB FREM
VALG AV EKSTERN INNGANG /
HOLD TEKST-TV-SIDE
FORRIGE KANAL /
FORRIGE TEKST-TV-SIDE /
TELEWEB TILBAKE
VIS INFORMASJON /
VIS SKJULT TEKST
TV-MODUSVALG
AVSLUTT TEKST-TV
AVSLUTT TELEWEB
(AVHENGIG AV MODELLEN)
GÅ TIL ØNSKET
MENYALTERNATIV /
JUSTER TIL EN
TILLEGGSVERDI
FRYS BILDE
TELEWEB-VISNING
(AVHENGIG AV MODELLEN)
EMNEVALG FOR HURTIGTEKST
OPPSETT AV FJERNKONTROLL
HVIS FJERNKONTROLLEN IKKE
FUNGERER ORDENTLIG, KAN DU TA
UT BATTERIENE OG TRYKKE PÅ
RESET-TASTEN I 2-3 SEKUNDER.
SETT INN BATTERIENE PÅ NYTT OG
FORSØK Å BRUKE
FJERNKONTROLLEN IGJEN.
➢
8
BEKREFT VALGET
(LAGRE ELLER ANGI)
LYDMODUSVALG
VALG AV TruSurround XT-MODUS
PIP-FUNKSJONER;
- AKTIVERING ELLER DEAKTIVERING
AV PIP (PIP ON)
- SKIFTE MELLOM HOVEDBILDE OG
UNDERBILDE (SWAP)
- PLASSERINGSVALG (POSITION)
- KILDEVALG (SOURCE)
- STØRRELSESVALG (SIZE)
- SCAN
- VELGE KANAL FOR TILLEGGSBILDE
(P
)
FUNKSJONER FOR VIDEO-/DVDSPILLER;
- SPOLE TILBAKE (REW)
- STOPPE
- SPILLE AV / PAUSE (PLAY/PAUSE)
- SPOLE FREMOVER (FF)
Funksjonen til fjernkontrollen kan bli påvirket av sterkt lys.
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 9
Sette inn batterier i fjernkontrollen
NOR
Du må sette inn eller bytte batterier i fjernkontrollen når du:
◆ Kjøper plasmaskjermen
◆ Oppdager at fjernkontrollen ikke lenger fungerer som
den skal
1
Fjern dekslet på baksiden av fjernkontrollen ved å trykke ned
symbolet ( ) og dra kraftig.
2
Sett inn to R03, UM4, AAA 1.5V eller tilsvarende batterier, og pass
på å sette dem inn riktig vei med hensyn til polene:
◆ - på batteriet mot - på fjernkontrollen
◆ + på batteriet mot + på fjernkontrollen
3
Sett dekselet på plass igjen ved å rette det inn etter hoveddelen
på fjernkontrollen og trykke det tilbake på plass.
Sette sammen stativsokkelen
1
Sett sammen to støttepinner med stativsokkelen og sikre begge
sider av støttepinnene med de åtte (8) skruene som følger med.
2
Sett skjermen på stativet og sikre den godt med de seks (4)
skruene som følger med.
➢
◆ Det bør være to eller flere til å bære plasmaskjermen.
Legg aldri plasmaskjermen på gulvet. Dette kan skade
skjermen.
Oppbevar alltid plasmaskjermen i oppreist stilling.
(avhengig av modellen)
Vinkelen på plasmaskjermen kan
justeres opp til 20 grader mot
venstre/høyre.
9
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 10
Montere skjermen på veggopphenget
NOR
Merknader for montering
◆ Monter ikke plasmaskjermen på andre steder enn vertikale vegger.
◆ For å unngå problemer og sikre at plasmaskjermen fungerer godt bør du passe på følgende:
- Monter ikke skjermen like ved røyk- eller brannvarslere.
- Monter ikke skjermen i områder der den er utsatt for vibrasjoner eller høyspenning.
- Monter ikke skjermen i nærheten av varmeapparater.
◆ Bruk bare anbefalte deler og komponenter.
Monteringssett
Veggfestebrakett
Plastholder
Skruer
4 EA
4 EA
Slik justerer du monteringsvinkelen
(avhengig av modellen)
Veggfestebraketten leveres separat.
Stram festeskruene i pilens retning etter
at du har satt sammen braketten.
10
1
Fest plasmaskjermen til veggfestebraketten.
(Se instruksjonene nedenfor.)
2
Juster vinkelen ved å trekke i øverkant av
plasmaskjermen som er festet til braketten i
pilens retning.
3
Vinkelen kan justeres fra 0° til 20° med ±2°.
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 11
Montere skjermen på veggopphenget (forts.)
➢
Utseendet til plasmaskjermen kan være forskjellig fra bildet.
(Montering og installasjon av plastholderen er det samme.)
1
Fjern skruene på baksiden av plasmaskjermen.
2
NOR
Bruk skruene og sett sammen plastholderen.
☛
◆ Be installatørene om å installere
veggfestebraketten.
◆ Kontroller om plastopphenget er godt
sikret både på venstre og høyre side
etter at plasmaskjermen er hengt opp
på veggbraketten.
◆ Pass på at du ikke klemmer fingrene
når du installerer og justerer vinkelen.
◆ Fest veggfestebraketten godt til
veggen for å unngå at skjermen faller
ned og skader noen.
3
Fest skruene på plastholderen på baksiden av
skjermen.
4
Sett inn de 4 pluggene på skjermen i fordypningene i veggfestebraketten, og dra skjermen nedover (!)
for å feste den til veggmonteringsbraketten (@). Fest skruene som vist (#), slik at skjermen ikke kan
løsne fra veggfestebraketten.
Panel for
plasmaskjerm
Vegg
Festebrakett for veggpanel
Tilkobling av eksterne enheter til fjernsynsapparatet
◆ Hvis du vil koble til eksterne enheter, for eksempel DVD-spillere eller hjemmekinosystem, til
fjernsynsapparatet, må du følge disse instruksjonene:
1
Kontroller at du fjerner sikkerhetspinnene under fjernsynsapparatet.
◆ Hvis ikke sikkerhetspinnene blir fjernet, kan ikke vinkelen justeres.
Alle forsøk på å gjøre det, kan skade fjernsynsapparatet.
2
Dra ut bunnen av fjernsynsapparatet (som er festet til veggfestebraketten)
i retningen angitt av pilene (se illustrasjonen) til du hører et klikk.
◆ Bruke fjernsynsapparatet etter at du har koblet til eksterne enheter
Kontroller at du sikrer fjernsynsapparatet ved å sette inn de to
sikkerhetspinnene etter at du har justert vinkelen på
fjernsynsapparatet tilbake til 0
◆ For sikkerhets skyld må du sikre fjernsynsapparatet ved hjelp av
sikkerhetspinnene. Hvis du lar være å bruke sikkerhetspinnene, kan
fjernsynsapparatet falle ned og forårsake alvorlige skader.
11
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 12
Koble til antenne eller kabelnett
NOR
Hvis fjernsynskanalene skal kunne vises på riktig måte, må
fjernsynsapparatet motta et signal fra en av følgende kilder:
◆ En utendørsantenne
◆ Et kabelnett
◆ Et satellittnett
Baksiden av
fjernsynsapparatet
eller
Kabelnett
1
I de tre første tilfellene kobler du antennen eller ledningen fra
kabelnettverket til koaksialinngangen (75Ω) på baksiden av
fjernsynsapparatet.
2
Hvis du bruker en innendørsantenne, kan det hende du må vri litt
på den når du stiller inn fjernsynsapparatet for å få et skarpt og
klart bilde.
Du finner flere opplysninger under:
◆ “Lagre kanaler automatisk” på side 20.
◆ “Lagre kanaler manuelt” på side 22.
➢
Ved installasjon eller reinstallasjon av fjernsynsapparatet må du
sørge for å bruke koaksialantennekabelen som leveres sammen
med apparatet. Hvis du bruker en annen koaksialkabel, kan du
risikere støy og forstyrrelser på bildet. (Du må ikke bruke en
annen generell kabel. Bruk 3M/5M/7M-kabelen som leveres av
Samsung.)
Koble til en satellittmottaker eller en dekoder
Baksiden av fjernsynsapparatet
eller
Hvis du vil vise fjernsynsprogrammer som sendes via et
satellittnettverk, må du koble til en satellittmottaker på baksiden av
fjernsynsapparatet. Hvis du vil dekode et kodet overføringssignal,
må du koble til en dekoder på baksiden av fjernsynsapparatet.
Bruke en koaksialkabel
Koble en koaksialkabel til
◆ Utgangen til en mottaker (eller dekoder)
◆ Antenneinngangen på fjernsynsapparatet.
➢
Hvis du vil koble til både en satellittmottaker (eller dekoder) og
en videospiller, kobler du
◆ mottakeren (eller dekoderen) til videospilleren
◆ videospilleren til fjernsynsapparatet
ellers mottakeren (eller dekoderen) direkte til
fjernsynsapparatet.
Satellittmottaker/dekoder
12
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 13
Slå på og av
NOR
Strømledningen er festet til baksiden av fjernsynsapparatet.
1
Sett inn strømledningen i en egnet stikkontakt.
Resultat:
➢
2
Forsiden av fjernsynsapparatet
Standby-indikatoren foran på fjernsynsapparatet
tennes.
Strømspenningen er angitt på baksiden av
fjernsynsapparatet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
Trykk på “ I / ”-tasten på frontpanelet på fjernsynsapparatet
(eller på POWER-tasten ( ) på fjernkontrollen) for å slå på
fjernsynsapparatet.
Resultat:
Programmet du så på sist, velges automatisk.
du ikke har lagret noen kanaler ennå, vil du ikke få et
➣ Hvis
klart bilde. Se "Lagre kanaler automatisk" på side 18 eller
"Lagre kanaler manuelt" på side 19.
3
Du slår av fjernsynsapparatet ved å trykke en gang til på “ I /
tasten (på/av).
”-
TV
Sette fjernsynsapparatet i standby-modus
Du kan sette fjernsynsapparatet i standby-modus for å redusere
strømforbruket.
Standby-modus kan være nyttig hvis du vil ta en pause i TVtittingen (for eksempel under et måltid).
1
Trykk på POWER (
Resultat:
2
TV
) på fjernkontrollen.
Skjermen slås av og standby-indikatoren foran på
fjernsynsapparatet lyser.
Når du vil slå på fjernsynsapparatet igjen, trykker du på POWERtasten ( ) en gang til eller på en av de numeriske
kan også slå på fjernsynsapparatet ved å trykke på
➣ Du
P
eller
.
13
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 14
Bli kjent med fjernkontrollen
NOR
Fjernkontrollen brukes hovedsakelig til å:
◆ Bytte kanal og justere volumet
◆ Vise skjermmenysystemet
Tabellen nedenfor viser tastene som brukes oftest, og hvilke
funksjoner de har.
Tast
til
SLEEP
Menyfunksjon
Viser neste lagrede kanal.
-
Viser forrige lagrede kanal.
-
Viser tilsvarende kanaler.
Hvis kanalene har to sifre, må det andre sifferet tastes
inn rett etter det første. Hvis du ikke gjør det, vises en
kanal med ett siffer.
➢
Trykk på denne for å velge et forhåndsinnstilt tidsintervall
(off (av) - 30 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180).
Hever volumet.
-
Senker volumet.
-
MUTE
Slår av lyden midlertidig.
Hvis du vil slå på lyden igjen, trykker du en gang til på
denne tasten, eller på en av tastene
eller
.
MENU
Viser skjermmenysystemet.
Går tilbake til forrige meny
eller til normalvisning.
-
Brukes til å :
◆ Vise en undermeny med
valgmuligheter for
gjeldende menyalternativ
◆ Øke/redusere verdien for
et menyalternativ
-
Bekrefter valget ditt.
-
Brukes til å avslutte
menysystemet og gå direkte
tilbake til normalvisning.
EXIT/TV
14
Visningsfunksjon
➣
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 15
Stille inn fjernkontrollen
NOR
Fjernkontrollen til dette fjernsynsapparatet kan brukes til
videospillere, kabelbokser, DVD-spillere eller digitalbokser, i tillegg
til at den styrer fjernsynsapparatet.
➣
Fjernkontrollen kan ikke brukes sammen med
fjernsynsapparater fra andre produsenter.
1
Slå av videospilleren, kabelboksen, DVD-spilleren eller
digitalboksen.
2
Trykk på SELECT-tasten. Modusen endres hver gang du trykker
på SELECT.
3
Trykk på POWER ( ) på fjernkontrollen. Den valgte komponenten
skal nå slås på. Hvis den slås på, er fjernkontrollen korrekt innstilt.
4
Når fjernkontrollen er stilt inn, trykker du på SELECT hver gang du
vil bruke fjernkontrollen til å betjene videospilleren, kabelboksen,
DVD-spilleren eller digitalboksen.
➣
➢
➢
➢
VCR
Når fjernkontrollen er i modusen VCR (video), CATV
(kabel), DVD eller STB (digitalboks), styrer volumtastene
fremdeles volumet på fjernsynsapparatet.
Slik programmerer du kabelbokskontrollene:
◆ Trykk på SELECT for å velge.
◆ Pek fjernkontrollen mot kabelboksen og trykk på SETtasten. Deretter taster du inn firmakodenummeret/numrene for komponenten på side 66.
Eksempel) Hvis komponenten er produsert av Oak, taster
du 026.
Slik programmerer du videokontrollene:
◆ Trykk på SELECT for å velge.
◆ Pek fjernkontrollen mot videospilleren og trykk på SETtasten. Deretter taster du inn firmakodenummeret/numrene for komponenten på side 67.
Slik programmerer du DVD-kontrollene:
◆ Trykk på SELECT for å velge.
◆ Pek fjernkontrollen mot DVD-spilleren og trykk på SETtasten. Deretter taster du inn firmakodenummeret/numrene for komponenten på side 66.
15
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 16
Plug & Play-funksjonen
NOR
Plug & Play
Press ENTER to start Plug & Play
Når fjernsynsapparatet slås PÅ for første gang, settes flere
grunnleggende brukerinnstillinger i gang automatisk, i en bestemt
rekkefølge. Følgende innstillinger er tilgjengelige:
Start
Enter
Exit
1
Language
Hvis fjernsynsapparatet står i standby-modus, trykker du på
POWER ( ) på fjernkontrollen.
Resultat: Meldingen Plug & Play vises. Den blinker en liten
stund, og deretter vises menyen Language automatisk.
2
Velg ønsket språk ved å trykke på † eller ….
3
Trykk på ENTER (
) for å bekrefte valget.
Resultat: Meldingen Antenna Input Check vises.
Move
Enter
4
Plug & Play
Kontroller at antennen er koblet til fjernsynsapparatet, og trykk på
ENTER (
).
Resultat: Menyen Country vises.
Antenna Input Check
Country
5
Velg riktig land ved å trykke på † eller ….
6
Trykk på ENTER (
Resultat: Menyen Auto Store vises.
Country
▲ More
Iceland
Ireland
Italy
Netherlands
Norway
Poland
▼ More
Move
7
➢
➢
Auto Store
Press ENTER to start channel memory
40 MHz
0%
Stop
Auto Store
Channel store in process.
Storing.
57 MHz
1%
Stop
Stop
Clock
Hour
Min
01
00
Adjust
Move
Stop
Enjoy Your Watching
16
).
Hvis du vil stanse søkingen før søket er fullført, eller gå
tilbake til normalvisning, trykker du på MENU-tasten (
).
Trykk på ENTER (
) for å stille inn klokken.
8
Trykk på œ eller √ for å gå til time eller minutt.
Still inn time eller minutt ved å trykke på † eller ….
9
Når søket er ferdig, vises meldingen Enjoy Your Watching, og
kanalen som er lagret, blir aktivert.
Start
Enter
Start søket ved å trykke på ENTER (
Resultat: Søket avsluttes automatisk. Kanalene sorteres og
lagres i en rekkefølge som gjenspeiler posisjonene de
har i frekvensområdet (lavest først, høyest sist). Når
det er fullført, vises menyen Clock Set.
Enter
Enter
) for å bekrefte valget.
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 17
Plug & Play-funksjonen (forts.)
NOR
Slik tilbakestiller du denne funksjonen:
1
2
TV
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Miscellaneous.
Trykk på ENTER (
).
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Miscellaneousgruppen vises.
5
√
Language
: English
√
√
AV Setup
Trykk på † eller … for å velge Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Setup -gruppen vises.
3
Setup
Time
Digital NR
: On
√
Miscellaneous
√
PC Setup
√
).
Move
Enter
TV
Miscellaneous
Melody
Trykk på † eller … for å velge Plug & Play.
Trykk på ENTER (
).
Return
: Off
Blue Screen
√
√
Plug & Play
: Off
√
Resultat: Meldingen Plug & Play vises.
6
Du finner flere detaljer om hvordan du stiller inn på motstående
side.
Move
Enter
Return
Velge språk
Første gang du bruker fjernsynsapparatet, må du velge hvilket språk
som skal brukes til å vise menyer og innstillinger.
1
TV
Setup
√
Time
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
Language
: English
Digital NR
2
Trykk på † eller … for å velge Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Setup -gruppen vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Language. Trykk på ENTER (
Resultat: En liste over de tilgjengelige språkene vises.
).
: On
√
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Move
Enter
Return
).
TV
Setup
5
Velg ønsket språk ved å trykke på † eller ….
Time
6
Trykk på ENTER (
AV Setup
7
Når du er fornøyd med det du har valgt, trykker du på EXIT/TV
(
) for å gå tilbake til normal visning.
) for å bekrefte valget.
√
√
AV Setup
Language
: English
Digital NR
: On
√
Miscellaneous
√
PC Setup
√
√
Move
Enter
17
Return
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 18
Lagre kanaler automatisk
NOR
TV
Channel
Country
√
: Norway
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Du kan søke etter de frekvensområdene du har tilgang til
(områdene avhenger av hvilket land du bor i). Automatisk tildelte
programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med faktiske
eller ønskede programnumre. Du kan imidlertid sortere numrene
manuelt og slette alle kanaler du ikke ønsker å se på.
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
Move
Enter
Return
2
TV
Trykk på † eller … for å velge Channel.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel vises.
Channel
: Norway…
Norway
3
Trykk på ENTER (
Manual Store
Poland
4
Trykk på † eller … for å velge Country . Trykk på ENTER (
Edit
Spain
Country
Auto Store
Fine Tune
Switzerland
†
Move
Enter
TV
).
Resultat: En liste over de tilgjengelige landene vises.
Sweden
Ch. Scan
).
5
Velg riktig land (eller område) ved å trykke på † eller ….
➢ Hvis du har valgt alternativet Others, men ikke ønsker å
søke i PAL-frekvensområdet, lagrer du kanalene manuelt
(se side 19).
6
Trykk på ENTER (
7
Trykk på † eller … for å velge Auto Store. Trykk på ENTER
(
).
Return
Channel
Country
: Norway
√
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Move
Enter
Return
Resultat: Menyen Auto Store vises.
8
➢
Stop
) for å starte søkingen.
Hvis du vil stoppe søket før det er fullført, trykker du på
MENU (
).
Return
9
18
Trykk på ENTER (
Resultat: Søket avsluttes automatisk. Kanalene sorteres og
lagres i en rekkefølge som gjenspeiler posisjonene de
har i frekvensområdet (lavest først, høyest sist).
Deretter vises programmet som opprinnelig ble valgt.
Auto Store
Channel store in process.
Storing.
57 MHz
1%
Enter
) for å bekrefte valget.
Når kanalene er lagret, kan du:
◆ Sortere dem i ønsket rekkefølge (se side 22)
◆ Slette en kanal (se side 21)
◆ Fininnstille kanalmottaket om nødvendig (se side 31)
◆ Tildele et navn til de lagrede kanalene (se side 23)
◆ Aktivere/deaktivere funksjonen Digital Noise Reduction
(se side 38)
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 19
Lagre kanaler manuelt
NOR
Du kan lagre opptil 100 fjernsynskanaler – også kanaler som mottas
via kabelnett.
TV
Channel
Country
Når du lagrer kanaler manuelt, kan du velge:
√
◆ om du vil lagre hver av kanalene som blir funnet, eller
ikke
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
◆ hvilket programnummer du vil gi de enkelte kanalene du
lagrer
Ch. Scan
√
Move
1
Return
Manual Store
Prog.
Trykk på † eller … for å velge Channel.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Manual Store.
Trykk på ENTER (
).
).
Resultat: Menyen Manual Store vises.
5
Enter
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
√
: Norway
Auto Store
Om nødvendig angir du den påkrevde sendingsstandarden.
Trykk på œ eller √ for å velge Colour, og trykk på † eller ….
Fargestandardene vises i denne rekkefølgen: (avhengig av
modellen).
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C --
59MHz
?
√ Move
Adjust
Return
Manual Store
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C --
59MHz
?
œ √ Move
Adjust
Return
Auto - PAL - SECAM eller
Auto - NT3.58 - NT4.43 - PAL60
Manual Store
6
Trykk på œ eller √ for å velge Sound, og trykk på † eller ….
Lydstandardene vises i denne rekkefølgen : (avhengig av
modellen).
BG - DK - I - L
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C --
59MHz
?
œ √ Move
Adjust
19
Return
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 20
Lagre kanaler manuelt (forts.)
NOR
7
Manual Store
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C --
59MHz
?
œ √ Move
◆ Trykk på œ eller √ for å velge Channel.
◆ Trykk på † eller … for å velge C (luftkanal) eller S
(kabelkanal).
◆ Trykk på √.
Adjust
Return
◆ Bruk nummertastene (0~9) til å taste inn ønsket nummer.
lyden mangler eller ikke er korrekt, velger du den
➣ Hvis
aktuelle lydstandarden på nytt.
Manual Store
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C 02
59MHz
?
œ √ Move
Adjust
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C 02
59MHz
?
œ √ Move
Adjust
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Search
Store
C 02
59MHz
OK
Enter
20
Resultat: Kanalsøkeren søker gjennom frekvensområdet helt til
den første kanalen eller den valgte kanalen vises på
skjermen.
9
For å tildele et programnummer til en kanal velger du Prog. ved å
trykke på œ eller √. Trykk på † eller … til du finner riktig nummer.
10
For å lagre kanalen og det tilhørende programnummeret velger du
Store ved å trykke på œ eller √. Trykk på ENTER (
).
11
Gjenta trinn 7 til 10 for hver kanal som skal lagres.
☛
Channel
œ √ Move
Hvis du ikke kjenner kanalnumrene, velger du Search ved å
trykke på œ eller √. Trykk på † eller … for å starte søkingen.
Return
Manual Store
Prog.
8
Return
Manual Store
Prog.
Hvis du vet nummeret til kanalen som skal lagres, følger du disse
trinnene:
Return
Kanalmodus
◆ C (vanlig kanalmodus): I denne modusen kan du velge en
kanal ved å angi tilhørende nummer til hver
kringkastingsstasjon som kringkaster over eteren.
◆ S (kabelkanalmodus): I denne modusen kan du velge en
kanal ved å legge inn tilhørende nummer til hver kabelkanal.
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 21
Hoppe over uønskede kanaler
NOR
◆ Hoppe over uønskede kanaler
Du kan hoppe over de kanalene du vil, i kanalsøkingen.
1
TV
Channel
Når du søker gjennom de lagrede kanalene, vises ikke kanalene
du har valgt å hoppe over.
Country
Auto Store
√
Alle kanaler du ikke spesifikt har valgt å hoppe over, vises under
søkingen.
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Trykk på MENU-tasten.
√
: Norway
Move
Enter
Return
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … for å velge Channel.
TV
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel vises.
3
4
Trykk på ENTER (
√
Sort
√
√
Name
).
Trykk på † eller … for å velge Edit. Trykk på ENTER (
Edit
Add/Delete
LNA
√
: Off
√
Child Lock
).
Resultat: Menyen Edit vises.
Move
5
Enter
Return
Trykk på † eller … for å velge Add/Delete. Trykk på ENTER
(
).
Resultat: Menyen Add/Delete vises med gjeldende kanal valgt
automatisk.
6
Trykk på † eller … for å velge kanalen du vil slette.
7
Hvis du vil legge til eller fjerne kanalen, velger du Added eller
Deleted ved å trykke på † eller …. Trykk på ENTER (
) for å
bekrefte.
TV
Add/Delete
Prog.
1
2
3
4
5
---------------------
---------------------
Move
Added
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Enter
TV
Return
Add/Delete
Prog.
1
2
3
4
5
---------------------
Adjust
---------------------
Enter
21
Added
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Return
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 22
Sortere de lagrede kanalene
NOR
TV
Med sorteringsfunksjonen kan du endre programnumrene på
lagrede kanaler. Det kan være nødvendig etter at du har brukt
ATM. Du kan slette de kanalene du ikke vil beholde.
Channel
Country
: Norway
√
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
1
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Move
Enter
TV
Return
Edit
Add/Delete
√
Sort
√
LNA
: Off
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Edit. Trykk på ENTER (
).
).
Resultat: Menyen Edit vises.
√
√
Child Lock
Trykk på † eller … for å velge Channel.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel vises.
√
Name
Trykk på MENU-tasten.
5
Trykk på † eller … for å velge Sort. Trykk på ENTER (
).
Resultat: Menyen Sort vises.
Move
Enter
Return
Sort
TV
6
Velg kanalen du vil flytte, ved å trykke på † eller …. Trykk på
ENTER (
).
7
Velg nummeret på programmet som kanalen skal flyttes til, ved å
trykke på † eller …. Trykk på ENTER (
).
Prog.
2
3
4
5
6
---------------------
Resultat: Kanalen flyttes til sin nye plassering, og alle andre
kanaler bytter plass i samsvar med dette.
---------------------
Move
8
Enter
TV
Return
Sort
Prog.
2
3
4
5
6
---------------------
---------------------
Move
----- -----
Enter
22
Return
Gjenta trinn 6 og 7 til du har flyttet alle kanalene til de ønskede
programnumrene.
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 23
Gi navn til kanaler
NOR
Navn på kanaler vil bli tildelt automatisk når kanalinformasjon
inngår i sendingen. Disse navnene kan endres, slik at du kan tildele
nye navn.
1
TV
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Channel
Country
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Trykk på † eller … for å velge Channel.
Move
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel vises.
3
4
Trykk på ENTER (
).
Trykk på † eller … for å velge Edit. Trykk på ENTER (
Enter
TV
).
Resultat: Menyen Edit vises.
Trykk på † eller … for å velge Name. Trykk på ENTER (
Edit
√
Sort
√
√
Name
).
Om nødvendig velger du kanalen som skal tilordnes et nytt navn,
ved å trykke på † eller …. Trykk på ENTER (
).
√
: Off
√
Child Lock
Resultat: Menyen Name vises og gjeldende kanal blir automatisk
valgt.
6
Return
Add/Delete
LNA
5
√
: Norway
Auto Store
Move
Enter
Return
Name
TV
Resultat: Pilindikatorer vises rundt navneboksen.
Prog.
7
Trykk på † eller … for å velge en bokstav (A~Z), et tall (0~9) eller
et symbol (-, mellomrom). Gå til forrige eller neste bokstav ved å
trykke på œ eller √.
8
Når du er ferdig med å skrive inn navnet, trykker du på ENTER
(
) for å bekrefte navnet.
2
3
4
5
6
Name
---------------------
Move
---------------------
Enter
TV
Return
Name
Prog.
2
3
4
5
6
Name
---------------------
Adjust
---------------------
Enter
23
Return
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 24
Bruke LNA-funksjonen (Low Noise Amplifier)
NOR
TV
Channel
Country
: Norway
√
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Denne funksjonen er svært nyttig når fjernsynsapparatet brukes
med svake signaler. LNA forsterker fjernsynssignalet i det svake
signalområdet, men ikke noe av støyen.
1
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Move
Enter
TV
Return
Edit
Add/Delete
√
Sort
√
LNA
Trykk på † eller … for å velge Channel.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Edit. Trykk på ENTER (
).
).
Resultat: Menyen Edit vises.
√
Name
Trykk på MENU-tasten.
√
: Off
√
Child Lock
5
Trykk på † eller … for å velge LNA. Trykk på ENTER (
).
Resultat: En liste over de tilgjengelige alternativene vises.
Move
Enter
TV
Return
6
Velg On eller Off ved å trykke på † eller …. Trykk på ENTER
(
) for å bekrefte.
Edit
➢
Add/Delete
Sort
◆ Hvis bildet støyer når LNA er satt til On, velger du Off.
◆ LNA-innstillingen må angis for hver kanal.
Name
LNA
: Off Off
Child Lock
On
Move
Enter
24
Return
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 25
Aktivere barnesikringen
NOR
◆ Aktivere barnesikringen
Med denne funksjonen kan du låse fjernsynsapparatet, slik at det
ikke kan slås på via frontpanelet. Du kan imidlertid fremdeles slå
det på med fjernkontrollen. Ved å holde fjernkontrollen unna
personer som ikke har lov til å bruke fjernsynsapparatet, for
eksempel barn, kan du forhindre at de ser på uegnede
programmer.
1
TV
Channel
Country
√
: Norway
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Trykk på MENU-tasten.
Move
Enter
Return
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
TV
Trykk på † eller … for å velge Channel.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel vises.
Edit
Add/Delete
√
Sort
√
√
Name
3
Trykk på ENTER (
).
LNA
√
: Off
√
Child Lock
4
Trykk på † eller … for å velge Edit. Trykk på ENTER (
).
Resultat: Menyen Edit vises.
5
Trykk på † eller … for å velge Child Lock. Trykk på ENTER
(
).
Move
Trykk på † eller … for å velge kanalen du vil låse.
7
Trykk på ENTER (
). Hvis du vil låse kanalen, velger du
Locked ved å trykke på † eller … (hvis du vil låse opp kanalen,
velger du Unlocked). Trykk på ENTER (
) for å bekrefte.
Return
Child Lock
TV
Resultat: Menyen Child Lock vises og gjeldende kanal blir
automatisk valgt. Blå skjerm vises når Child Lock er
aktivert.
6
Enter
Prog.
2
3
4
5
6
---------------------
---------------------
Move
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Enter
Return
Child Lock
TV
Prog.
2
3
4
5
6
---------------------
Adjust
---------------------
Enter
25
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Return
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 26
Vise informasjon
NOR
Du kan vise kanalinformasjonen og innstillingsstatusen du har valgt,
ved å trykke på “INFO (
)” på fjernkontrollen.
Mono
P1 ✽
Picture
Sound
00 : 00
: Dynamic
: Music
Endre bildestandarden
Du kan velge den bildetypen som passer deg best.
TV
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
: Dynamic
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … for å velge Picture.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på ENTER (
).
Resultat: Mode blir valgt.
4
Trykk på ENTER (
) igjen.
Resultat: En liste over de tilgjengelige alternativene vises.
5
Velg alternativet ved å trykke på † eller ….
Resultat: Følgende modi er tilgjengelige, avhengig av kilden:
◆ Dynamic - Standard - Movie - Custom
◆ High - Middle - Low - Custom
(PC- eller DVI-modus).
6
Trykk på ENTER (
Return
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Dynamic
Dynamic
Standard
: Normal
Movie
: Off Custom
: 16 : 9
: On
Enter
Return
➣
26
) for å bekrefte.
Du kan også gjøre disse innstillingene ved å trykke på
P.MODE (
: Picture Mode).
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 27
Justere bildeinnstillingene
NOR
Fjernsynsapparatet har flere innstillinger som du kan bruke til å
kontrollere bildekvaliteten med.
1
TV
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Trykk på † eller … for å velge Picture.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Velg ønsket alternativ (Custom eller Colour Tone) ved å trykke
på † eller ….
5
Move
Trykk på † eller … for å velge Custom.Trykk på ENTER (
Return
Custom
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G50
).
Trykk på ENTER (
) for å endre innstillingen.
Alternativene vises i denne rekkefølgen:
◆ Custom : Contrast, Brightness, Sharpness, Colour,
Tint(bare NTSC)
Move
Enter
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Component, PC eller DVI).
du endrer noen av disse innstillingene, bytter
➣ Hvis
bildestandarden automatisk til Custom.
◆ Colour Tone : Cool2, Cool1, Normal, Warm1, Warm2
Return
70
TV
bildemodus er satt til Custom, kan innstillingsverdiene
➣ Hvis
variere, avhengig av inndatakilden (for eksempel RF, Video,
Når du har valgt ønskede innstillinger, trykker du på EXIT/TV (
for å gå tilbake til normalvisning.
70
50
70
50
R50
Contrast
œ eller √.
➣
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
TV
-alternativer tilgjengelige i PC- og DVI-modus:
➣ Custom
Contrast, Brightness, Sharpness.
vannrette stolpen vises. Beveg markøren på den
➣ Den
vannrette stolpen mot venstre eller høyre ved å trykke på
7
: Normal
).
Resultat: Menyen Custom vises.
6
√
√
√
√
√
√
√
√
: Dynamic
Move
: Dynamic
: Normal
Cool2
Cool1
: Off
: 16 :Normal
9
: On Warm1
Warm2
Enter
)
Hvis du endrer noen av disse innstillingene, bytter
bildemodusen automatisk til Custom.
27
Return
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 28
Justere bildeinnstillingene (PC- eller DVI-modus)
➢
NOR
Forhåndsinnstill til PC- eller DVI-modus ved hjelp av SOURCEtasten.
1
TV
Trykk på MENU-tasten.
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
√
√
√
√
√
√
√
√
: High
: Custom
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
Return
Resultat:
Trykk på † eller … for å velge Picture.
2
Resultat:
Custom
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Custom. Trykk på ENTER (
Move
70
50
70
50
R50
Enter
TV
Resultat:
Move
7
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
Custom
: Normal
Colour1
: Off
: 16 :Colour2
9
: On Colour3
Trykk på † eller … for å velge Colour Tone.
Trykk på ENTER (
).
9
Velg alternativet ved å trykke på † eller …. Fargetonene vises i
denne rekkefølgen:
Custom (bare PC-modus) - Colour1 - Colour2 - Colour3
Return
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
70
50
70
11
Enter
Return
12
Menyen Colour Control vises.
Trykk på † eller … for å velge alternativet som skal justeres
(R, G, B). Trykk på ENTER (
).
Resultat:
➣
28
De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises
på nytt.
Trykk på † eller … for å velge Colour Control.
Trykk på ENTER (
).
Resultat:
Move
De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises
på nytt.
8
Colour Control
R
G
B
Den vannrette stolpen vises. Beveg markøren på den
vannrette stolpen mot venstre eller høyre ved å trykke
på œ eller √.
Trykk på MENU-knappen for å bekrefte valget.
10
TV
Menyen Custom vises.
6
: High
Enter
).
Return
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
).
Trykk på † eller … for å velge alternativet som skal justeres
(Contrast, Brightness, Sharpness). Trykk på ENTER (
).
5
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G50
De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
3
Resultat:
TV
Hovedmenyen vises.
Den vannrette stolpen vises. Beveg markøren på den
vannrette stolpen mot venstre eller høyre ved å trykke
på œ eller √.
Fargekontroll er ikke tilgjengelig i DVI-modus.
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 29
Stille inn bildet (PC-modus)
➢
1
Forhåndsinnstill til PC-modus ved hjelp av SOURCE-tasten.
NOR
Trykk på MENU-tasten.
TV
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge PC Setup. Trykk på ENTER (
Resultat:
5
6
).
√
Move
8
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
PC Setup
√
Position
√
Information
√
Auto Adjustment
√
Enter
TV
Return
Image Lock
Coarse
50
Fine
20
) for å bekrefte valget.
De tilgjengelige alternativene i PC-gruppen vises på
nytt.
Trykk på † eller … for å velge Position. Trykk på ENTER (
Resultat:
Return
Image Lock
Move
Den vannrette stolpen vises. Beveg markøren på den
vannrette stolpen mot venstre eller høyre ved å trykke
på œ eller √.
Trykk på MENU (
Enter
TV
De tilgjengelige alternativene i gruppen Image Lock
vises.
7
9
√
PC Setup
).
De tilgjengelige alternativene i gruppen PC Setup
vises.
√
: On
Miscellaneous
Trykk på † eller … for å velge alternativet som skal justeres
(Coarse, Fine). Trykk på ENTER (
).
Resultat:
√
Digital NR
Trykk på † eller … for å velge Image Lock. Trykk på ENTER
(
).
Resultat:
√
: English
AV Setup
De tilgjengelige alternativene i gruppen Setup vises.
3
√
Language
Trykk på † eller … for å velge Setup.
Resultat:
Setup
Time
De tilgjengelige alternativene i gruppen Position
vises.
10
Juster posisjonen ved å trykke på †, …, œ, eller √.
11
Trykk på MENU (
Move
Enter
Return
).
Coarse
50
TV
) for å bekrefte valget.
PC Setup
Image Lock
√
Position
√
Information
√
Auto Adjustment
√
Move
Enter
TV
Return
Position
Move
œ √ Move
29
Return
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:09 AM
Page 30
Stille inn bildet (PC-modus)
➢
NOR
12
TV
PC Setup
Image Lock
√
Position
√
Information
√
Auto Adjustment
√
Forhåndsinnstill til PC-modus ved hjelp av SOURCE-tasten.
Hvis PC-informasjonen vises, velger du Information ved å
trykke på † eller …. Trykk på ENTER (
).
Resultat:
13
Enter
Information
Resolution
: 1024 ✻ 768
:
48.5KHz
V-Frequency
:
60.2Hz
15
Return
PC Setup
Image Lock
√
Position
√
Information
√
Auto Adjustment
√
Move
TV
Enter
Return
Auto Adjustment
Auto Adjusting
30
Trykk på † eller … for å velge Auto Adjustment.
Trykk på ENTER (
).
Resultat:
H-Frequency
TV
De tilgjengelige alternativene i PC-gruppen vises på
nytt.
Return
14
TV
Oppløsning, vertikal frekvens og horisontal frekvens
vises.
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
Move
(forts.)
Skjermbildekvaliteten og -posisjonen tilbakestilles
automatisk når Auto Adjusting vises.
Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på tasten MENU
(
) gjentatte ganger for å gå tilbake til normalvisning.
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 31
Bruke funksjonen Fine Tune
NOR
Hvis signalet er dårlig, kan du fininnstille kanalene manuelt.
TV
1
2
√
Trykk på MENU-tasten.
Auto Store
√
Resultat:
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Hovedmenyen vises.
Trykk på † eller … for å velge Channel.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Fine Tune. Trykk på ENTER (
Resultat:
5
Channel
Country
Move
).
).
➣
Enter
Return
Fine Tune
Den vannrette stolpen vises. Beveg markøren på den
vannrette bjelken til venstre eller høyre ved å trykke på
œ eller √ til du kommer til den ønskede innstillingen.
P1
0
Reset
Move
Trykk på œ eller √ til både lyd og bilde er skarpt og klart.
➣
: Norway
Return
œ √ Adjust
Store
Fine Tune
Hvis du ikke klarer å fininnstille en kanal, kontrollerer du at
innstillingene for Colour System og Sound System er
riktige.
P1
3
Reset
Hvis du lagrer finjusteringen, endres fargen på kanalens OSD
(On Screen Display - visning på skjermen) fra White til Red.
Move
Return
œ √ Adjust
Store
Fine Tune
P 1 is fine tuned
3
Reset
Move
P1
Return
œ √ Adjust
C11
31
Store
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 32
Vise bildet for kanalsøking
NOR
TV
1
Channel
Country
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Move
Enter
Resultat:
√
: Norway
Auto Store
Return
Trykk på MENU-tasten.
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på † eller … for å velge Channel.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i gruppen Channel vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Ch. Scan. Trykk på ENTER (
Resultat:
).
).
Du kan vise alle de lagrede kanalene i rekkefølge.
Ch. Scan
➣
P1 ✽
Hvis PIP ON er aktivert, vises PIP i stor modus, og det
søkes i PIP-kanalen.
Return
Fryse bildet
Du kan fryse bildet mens du ser på et fjernsynsprogramme ved å
trykke på tasten STILL. Du går tilbake til normalvisning ved å trykke
en gang til på tasten.
➣
32
I PIP-modus fryses både hoved- og underbildene.
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 33
Velge bildestørrelse
NOR
Du kan velge den bildestørrelsen som best passer til dine behov.
TV
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på † eller … for å velge Picture.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … til du har valgt Size. Trykk på ENTER (
5
6
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
).
).
: Off
: 16 : 9
: On
√
√
√
√
√
√
√
√
Return
Size
Trykk på † eller … for å endre innstillingen.
◆ Auto Wide : Ekspanderer og trekker ut bilde fra forholdet 4:3
til 16:9.
◆ 16:9
: Angir bildeformatet til 16:9 widescreen-modus.
◆ Panorama : Bruk denne modusen for panoramabilde med
vidt format.
◆ Zoom
: Forstørrer bildet vertikalt på skjermen.
◆ 14:9
: Forstørrer bildet i større grad enn 4:3.
◆ 4:3
: Angir bildeformatet til 4:3 normal modus.
Panorama
) for å bekrefte.
: Normal
Enter
TV
Auto Wide
Trykk på ENTER (
: Dynamic
16:9
Zoom
14:9
4:3
Move
Enter
Return
PC-til DVI-modus
TV
Size
Auto Wide
➣
16:9
◆ Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke
på P.SIZE på fjernkontrollen.
◆ Billedstørrelsen kan ikke endres i PIP-modus.
◆ Avhengig av inngangskilden, kan alternativene for
P.SIZE variere.
Panorama
Zoom
14:9
4:3
Move
Enter
Plassere og endre størrelse på skjermbildet med Zoom
➣
◆ Hvis du endrer størrelse på skjermbildet med Zoom,
kan du angi plassering av og størrelse på skjermbildet
både oppover og nedover med både tastene † eller
…. Dette gjelder også for skjermstørrelsen.
◆ Beveg skjermbildet oppover/nedover med tastene †
eller … etter at du har valgt ( ) ved å trykke på †
eller ….
◆ Endre størrelsen på skjermbildet i loddrett retning med
tastene † eller … etter at du har valgt ( ) ved å
trykke på † eller ….
◆ Forstørrelse av skjermbildet fungerer bare i
inngangsmodiene TV/Video/SVideo/Component1,2.
◆ Skjermforstørrelsesfunksjonen fungerer ikke i PC/DVImodus.
33
Return
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 34
Velge filmmodus
NOR
TV
Du kan automatisk oppdage og behandle filmsignaler fra noen
kilder, og justere bildet for optimal kvalitet.
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Dynamic
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
Move
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … til du har valgt Picture.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … til du har valgt Film Mode (Filmmodus).
Trykk på ENTER (
).
5
Trykk på † eller … for å endre innstillingen. (Off (Av) eller On (På)).
Return
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
1
: Dynamic
: Normal
◆ On : Oppdager og behandler filmsignaler automatisk fra alle
kilder, og justerer bildet slik at kvaliteten blir optimal.
◆ Off : Slår av Film Mode (Filmmodus).
: Off Off
: 16 : 9On
: On
Enter
).
Return
➢
◆ Ikke tilgjengelig i modusene PC, Component (480p, 576p,
720p, 1080i) og DVI.
◆ Feil bruk av modus kan påvirke bildekvaliteten, for eksempel
hvis filmmodus blir slått av for filmkilder, eller hvis filmmodus
blir slått på for kilder som ikke viser film.
DNIeTM (Digital Natural Image engine - digitalt naturlig bilde)
TV
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Dynamic
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
Return
Denne funksjonen gir deg et mer detaljert bilde med tredimensjonal
støyreduksjon og bedre detaljer, kontrast og hvitfunksjon. Ny
bildekompensasjonsalgoritme gjør bildet lysere, skarpere og mer detaljert.
DNIeTM-teknologien får det beste ut av signalene.
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
2
Trykk på † eller … til du har valgt Picture.
Resultat:
TV
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … til du har valgt DNIe. Trykk på ENTER (
5
Trykk på † eller … for å endre innstillingen.
◆ On: Slå på DNIe-modus.
◆ Off: Slå av DNIe-modus.
◆ Demo (Tillegg): På høyre side vises skjermbildet før DNIe er
slått på, og på venstre side vises skjermbildet
etter at DNIe er slått på.
).
: Dynamic
).
: Normal
: Off
: 16 : 9On
: On Off
Demo
Enter
34
Hovedmenyen vises.
Return
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 35
Stille inn Blue Screen
NOR
Hvis du ikke mottar et signal eller signalet er meget svakt, blir den støyende
bildebakgrunnen automatisk erstattet med en blå skjerm. Hvis du vil fortsette å
se på det dårlige bildet, må du sette Blue Screen-modus til Off .
TV
Setup
√
Time
Language
: English
1
Digital NR
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
Hovedmenyen vises.
Trykk på † eller … for å velge Setup.
2
Resultat:
: On
√
PC Setup
√
Move
Enter
TV
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Miscellaneous.
Trykk på ENTER ( ).
).
Return
Miscellaneous
Melody
: Off
√
√
Plug & Play
Blue Screen
: Off
√
De tilgjengelige alternativene i Miscellaneous-gruppen
vises.
5
Trykk på † eller … for å velge Blue Screen. Trykk på ENTER (
6
Trykk på † eller … for å endre innstillingen. (On (På) eller Off (Av)).
).
Move
Enter
TV
➣
√
Miscellaneous
De tilgjengelige alternativene i gruppen Setup vises.
3
Resultat:
√
√
AV Setup
Miscellaneous
Melody
◆ Blue Screen vises når det ikke er noe signal fra den eksterne
enheten i ekstern modus, uansett hvilke innstillinger som brukes
for den blå skjermen.
Return
: Off
Plug & Play
Blue Screen
: Off Off
On
Move
Enter
Return
Stille inn melodi
Du kan høre en melodi når fjernsynsapparatet slås på eller av.
TV
Miscellaneous
Melody
1
Trykk på MENU.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … for å velge Setup (Oppsett).
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Setup-gruppen vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Miscellaneous.
Trykk på ENTER ( ).
: Off
Blue Screen
: Off
Move
Resultat:
√
√
Plug & Play
Enter
√
Return
).
De tilgjengelige alternativene i Miscellaneous-gruppen
vises.
5
Trykk på † eller … for å velge Melody (Melodi).
Trykk på ENTER ( ).
6
Velg Off eller On (Av eller På).
TV
Miscellaneous
Melody
Plug & Play
: Off Off
On
Blue Screen
: Off
Move
Enter
35
Return
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 36
Vise bilde-i-bilde (PIP)
NOR
TV
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Dynamic
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
Return
Du kan vise et underbilde i hovedbildet til et fjernsynsprogramme
eller eksterne AV-kilder. På denne måten kan du følge med på et
fjernsynsprogramme eller overvåke et videosignal fra tilkoblet
utstyr, samtidig som du ser på et fjernsynsprogramme eller et annet
videosignal.
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … for å velge Picture.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Picture
vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge PIP. Trykk på ENTER (
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
: On Off
: TV On
:
:
:P8
Move
Resultat:
Enter
Return
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
).
De tilgjengelige alternativene i PIP-gruppen vises.
5
Du aktiverer ved å sette PIP til on ved å trykke på † eller ….
6
Trykk på † eller … for å velge Source List. Velg en kilde for
).
underbildet ved å trykke på ENTER (
Resultat:
PIP
TV
).
Kildene vises i denne rekkefølgen:
TV - Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV1 - AV2 AV3 - S-Video1 - S-Video2 - Component1 Component2 - PC - DVI
: On TV
: TV Ext.1
Ext.2
:
Ext.3
:
AV1
: P08
AV2
➣
◆ PC kan ikke velges i DVI-modus.
◆ DVI kan ikke velges i PC-modus.
†
Move
Enter
Return
7
Trykk på † eller … for å velge Swap. Trykk på ENTER (
Resultat:
8
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
: On
: TV
:
:
:P8
Move
Enter
√
√
√
√
√
√
).
Hovedbildet og underbildet byttes.
Trykk på † eller … for å velge Size . Velg en størrelse for
).
underbildet ved å trykke på ENTER (
Resultat:
Størrelsene vises i følgende rekkefølge:
(Large) - (Small) - (Dobbel1) - (Dobbel2)
➣
Modusene Dobbel1 eller Dobbel2 kan ikke
velges i PC- eller DVI-modus
Return
Tabell med PIP-innstillinger
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
: On
: TV
:
:
: P08
Move
Enter
36
Return
TV
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV1
AV2
AV3
S-Video1
S-Video2
COMP1
COMP2
PC
DVI
TV
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Ext.1 Ext.2 Ext.3 AV1 AV2
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
AV3 S-Video1 S-Video2 COMP1 COMP2 PC
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
O
O
O
X
X
X
O
O
O
X
X
X
O
O
O
X
X
X
DVI
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 37
Vise bilde-i-bilde (PIP) (forts.)
NOR
PIP
TV
Trykk på † eller … for å velge Position. Trykk på ENTER (
9
Result:
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
).
De tilgjengelige posisjonene vises.
-
: On
: TV
:
:
: P08
Move
Enter
Return
Trykk på † eller … for å velge Prog.. Velg kanalen du vil vise i
underbildet, ved å trykke på ENTER (
).
10
PIP
TV
➣
Hvis underbildet ikke mottar et signal og hovedbildet
mottar komponent-, PC- eller DVI-signaler (videokabel),
vil underbildet være blått. Hvis hovedbildet mottar
videosignaler, vil underbildet være svart.
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
: On
: TV
:
:
: P08 P 1
Move
Enter
Enkle funksjoner på fjernkontrollen.
Taster
Funksjon
PIP ON
Brukes til å aktivere eller deaktivere PIP-funksjonen
direkte.
SWAP
Brukes til å veksle mellom hovedbilde og underbilde.
hovedbildet er i videomodus og
➣ Når
underskjermen er i TV-modus, er det mulig at du
ikke vil høre lyden til hovedbildet når du trykker
på SWAP (
) etter å ha endret kanalen for
underskjermen. Hvis det er tilfelle, velger du
kanal for hovedbildet på nytt.
POSITION
Brukes til å flytte underbildet mot klokken.
SOURCE
Brukes til å tildele en kilde for underskjermen. (TV, Ext.1,
Ext.2, Ext.3, AV1, AV2, AV3, S-Video1, S-Video2,
Component1, Component2, PC, DVI).
SIZE
Brukes til å velge størrelse for underbildet (Large, Small,
Double1, Double2).
SCAN
Brukes til å søke gjennom alle lagrede kanaler i
rekkefølge.
P
Brukes til å velge kanal for underbildet.
/
37
Return
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 38
Bruke funksjonen Digital NR (Digital Noise Reduction)
NOR
TV
Setup
√
Time
Language
: English
√
√
AV Setup
Digital NR
√
: On
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Move
Enter
TV
Hvis signalet som mottas av fjernsynsapparatet er svakt, kan du
aktivere denne funksjonen for å redusere støy eller skygger som
vises på skjermen.
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … til du har valgt Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … til du har valgt Digital NR.
Trykk på ENTER (
).
5
Velg On eller Off ved å trykke på † eller ….
Trykk på ENTER (
) for å bekrefte.
Return
).
Setup
Time
Language
: English
AV Setup
Digital NR
: On Off
Miscellaneous
On
PC Setup
Move
Enter
38
Return
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 39
Endre lydstandarden
NOR
Du kan velge hvilken type lydeffekt som skal brukes når du ser på
en bestemt sending.
TV
Sound
Mode
1
2
√
Equalizer
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
Hovedmenyen vises.
Auto Volume
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Trykk på † eller … for å velge Sound.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i gruppen Sound vises.
Move
3
Trykk på ENTER (
Resultat:
4
5
√
: Standard
Mode blir valgt.
Trykk på ENTER (
Enter
Return
).
) igjen.
Velg alternativet ved å trykke på † eller …. Lydeffektene vises i
denne rekkefølgen :
TV
Sound
Mode
: Standard
Standard
Equalizer
Music
Auto Volume
: Off
SRS TSXT
: Off
Internal Mute
: Off
Custom
Movie
Speech
Standard - Music - Movie - Speech - Custom.
6
Trykk på ENTER (
➣
) for å bekrefte.
Move
Enter
Du kan også gjøre disse innstillingene ved å trykke på
S.MODE (
: Sound Mode).
39
Return
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 40
Justere lydinnstillingene
NOR
The sound settings can be adjusted to suit your personal preferences.
TV
Sound
Mode
√
: Standard
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … for å velge Sound.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Sound vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Equalizer. Trykk på ENTER (
).
Resultat: Equalizer-menyen vises med gjeldende alternativ.
5
Velg alternativet (volum, balanse, equalizer) som skal justeres,
ved å trykke på œ eller √. or button. Trykk på † eller … for å gå
til ønsket innstilling.
6
Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på MENU (
for å lagre dem.
√
Equalizer
Auto Volume
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Move
Enter
Equalizer
TV
0
R
L
100 300 1K 3K 10K
√ Move
Adjust
).
Return
Return
➣
Hvis du endrer noen av equalizer-innstillingene, skiftes
lydstandarden automatisk til Custom.
Justere volumet automatisk
TV
Sound
Mode
: Standard
√
√
Equalizer
Auto Volume
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Move
Enter
TV
Alle fjernsyns-/radiostasjoner har egne signalforhold, og det gjør
det vanskelig å justere volumet hver gang kanalen endres.
Med denne funksjonen kan du justere volumet automatisk for den
kanalen du ønsker, ved å senke lydvolumet når
modulasjonssignalet er sterkt eller heve lydvolumet når
modulasjonssignalet er svakt.
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … for å velge Sound.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Sound vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Auto Volume. Trykk på ENTER
(
).
5
Velg alternativet (On eller Off) ved å trykke på † eller ….
Return
Sound
Mode
: Standard
Equalizer
Auto Volume
SRS TSXT
: Off Off
: Off On
Internal Mute
: Off
Move
Enter
40
Return
).
)
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 41
Stille inn TruSurround XT
NOR
TruSurround XTer en patentbeskyttet SRS-teknologi som løser
problemet med å spille av 5.1-flerkanalers innhold over to
høyttalere. TruSurround gir en overbevisende, virutell surroundlydopplevelse ved alle typer avspillingssystemer med to høyttalere,
blant annet interne høyttalere i fjernsynsapparatet. Det er fullt
kompatibelt med alle flerkanalsformater.
1
TV
Sound
Mode
: Standard
Auto Volume
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
Hovedmenyen vises.
Move
2
Enter
Return
Trykk på † eller … til du har valgt Sound.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i gruppen Sound vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … til du har valgt SRS TSXTS. Trykk på ENTER
(
).
5
√
√
Equalizer
TV
).
➣
: Standard
Equalizer
Auto Volume
: Off
SRS TSXT
: Off Off
: Off
3D Mono
Internal Mute
Stereo
Trykk på † eller … for å endre innstillingen.(Off, 3D Mono eller
Stereo).
➢
Sound
Mode
Move
Enter
Return
TruSurround XT, SRS og (
)-symbolet
er varemerker for SRS Labs, Inc.
TruSurround XT-teknologi er inkludert
under lisens fra SRS Labs, Inc.
Du kan også angi disse innstillingene ved å trykke på SRS
TSXT (
).
Velge Internal mute
Høyttalerne er innebygd i fjernsynsapparatet, og derfor kan du høre
lyden uten å koble til egne høyttalere.
TV
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
: Standard
Auto Volume
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Hovedmenyen vises.
Move
2
4
5
Enter
Return
Trykk på † eller … for å velge Sound.
Resultat:
3
√
√
Equalizer
Hvis du vil høre lyden gjennom egne høyttalere, avbryter du den
interne forsterkeren.
1
Sound
Mode
De tilgjengelige alternativene i gruppen Sound vises.
Trykk på ENTER (
).
Trykk på † eller … for å velge Internal Mute. Trykk på ENTER
(
).
TV
Sound
Mode
: Standard
Equalizer
Auto Volume
: Off
SRS TSXT
: Off
Internal Mute
: Off Off
On
Trykk på † eller … for å endre innstillingen. (On eller Off).
Move
Enter
41
Return
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 42
Velge lydmodus (avhengig av modellen)
NOR
Tasten DUAL I-II viser og kontrollerer behandlingen og utgangen av
lydsignalet. Når strømmen slås på, forinnstilles denne modusen
automatisk til enten DUAL-I eller Stereo, avhengig av den gjeldende
overføringen.
NICAM
Stereo
Sendingstype
Skjermangivelse
Vanlig sending
(Standard audio)
Mono (Normal bruk)
Regular +
NICAM Mono
NICAM Mono ↔ Mono
NICAM Stereo
A2
Stereo
NICAM DUAL-I/II
NICAM DUAL-I →
NICAM DUAL-II →
Mono
Vanlig sending
(Standard audio)
Mono
Tospråklig eller DUAL-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➣
NICAM Stereo ↔ Mono
(Tvunget mono)
Stereo ↔ Mono
(Forced mono)
◆ Hvis mottaksforholdene forverres, blir det bedre å lytte
hvis modusen settes til Mono.
◆ Hvis stereosignalet er svakt og det forkommer automatisk
omkobling, bør du skifte til Mono.
◆ Hvis du mottar monolyd i AV-modus, bør du koble til på
inngangen AUDIO-L på siden av fjernsynsapparatet. Hvis
monolyden bare kommer ut av den ene høyttaleren,
trykker du på DUAL I-II.
42
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 43
Stille inn funksjonen Sleep Timer (Standby-modus)
NOR
Du kan angi et tidsrom på mellom 30 og 180 minutter før
fjernsynsapparatet automatisk går til standby-modus.
1
Setup
√
Time
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
2
TV
Language
Hovedmenyen vises.
Digital NR
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Move
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Time. Trykk på ENTER (
5
).
TV
De tilgjengelige alternativene i gruppen Time vises.
Return
Time
Clock
00 : 00
√
Sleep Timer
Off
√
On Timer
Off
√
Off Timer
Off
√
Menyen Sleep Timer vises og Min er valgt.
6
Velg de forhåndsinnstilte tidsintervallene (Off, 30, 60, 90, 120,
150, 180) ved å trykke gjentatte ganger på † eller ….
7
Når du er fornøyd med innstillingene, setter du Activation til Yes
eller No ved å trykke på † eller ….
8
Trykk på ENTER (
➣
Enter
).
Trykk på † eller … for å velge Sleep Time. Trykk på ENTER
(
).
Resultat:
√
: On
De tilgjengelige alternativene i gruppen Setup vises.
3
Resultat:
√
√
AV Setup
Trykk på † eller … for å velge Setup.
Resultat:
: English
Move
Enter
TV
) for å bekrefte valget.
Return
Sleep Timer
Min
Activation
--
No
◆ Du kan også gjøre disse innstillingene ved å trykke på
SLEEP.
√ Move
Adjust
◆ Hvis Sleep Timer-funksjonen ikke er definert, vises Off .
Hvis Sleep timer-funksjonen allerede er angitt, vises
gjenværende tid før fjernsynsapparatet skifter til
standby-modus.
TV
Return
Sleep Timer
Min
Activation
30
Yes
œ √ Move
Adjust
Off
43
Return
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 44
Stille inn og vise gjeldende klokkeslett
NOR
TV
Setup
√
Time
Language
: English
√
Du kan stille inn fjernsynsapparatets klokke slik at gjeldende
klokkeslett vises ved å trykke på tasten INFO (
). Du må også
stille inn klokken hvis du vil bruke tidsuret for å slå av og på
automatisk.
√
AV Setup
Digital NR
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Move
Enter
TV
➣
√
: On
Hvis du trykker på tasten “I / ” (På/Av) på
fjernsynsapparatets panel, tilbakestilles
klokkeinnstillingen.
Return
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … for å velge Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Time.
Resultat: Valgmulighetene i gruppen Time vises med Clock
valgt.
5
Trykk på ENTER (
6
Trykk på " eller # for å gå til time eller minutt.
Still inn time eller minutt ved å trykke på † eller ….
7
Når du er ferdig, trykker du på MENU (
8
Trykk på INFO (
Time
Clock
00 : 00
√
Sleep Timer
Off
√
On Timer
Off
√
Off Timer
Off
√
Move
Enter
TV
Return
Clock
Hour
Min
00
00
√ Move
Adjust
44
Return
).
).
) for å avslutte.
) for å vise gjeldende klokkeslett.
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 45
Slå fjernsynsapparatet på og av automatisk
NOR
Du kan stille inn fjernsynsapparatets klokke og på/av-tidsurene slik at
fjernsynsapparatet:
TV
Time
◆ slås av automatisk på det tidspunktet du har valgt
AV Setup
➣
Første trinn er å stille inn fjernsynsapparatets klokke (se
"Stille inn og vise gjeldende klokkeslett" på forrige side).
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … for å velge Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Time. Trykk på ENTER (
).
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Time vises.
5
Trykk på † eller … for å velge On Timer. Trykk på ENTER (
Resultat: De tilgjengelige alternativene i On Timer-gruppen
vises.
√
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Enter
Time
00 : 00
√
Sleep Timer
Off
√
On Timer
Off
√
Off Timer
Off
√
Enter
TV
7
Når du er fornøyd med innstillingene, setter du Activation til Yes
eller No ved å trykke på † eller ….
8
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Time vises
igjen.
9
Trykk på † eller … for å velge Off Timer. Trykk på ENTER (
Resultat: Menyen Off Timer vises.
10
Still inn Hour , Min, eller Activation ved å trykke på œ eller √.
Trykk på † eller … for å stille inn disse.
Return
On Timer
Hour
Min
Prog.
00
00
1
Volume
Activation
10
No
√ Move
Adjust
).
Return
Clock
Move
).
√
: On
TV
).
√
: English
Move
Still inn Hour, Min, Prog. eller Volume ved å trykke på œ eller √.
Trykk på † eller … for å stille inn disse.
➣
√
Language
Digital NR
1
6
Setup
◆ slås på automatisk og stilles inn på den kanalen du har
valgt, på det tidspunktet du har valgt
TV
Return
Off Timer
Hour
Min
00
00
Activation
No
Fraværende – strøm av
Når du har satt timeren til On, blir fjernsynsapparatet
automatisk slått av etter 3 timer hvis du ikke har brukt noen
av kontrollene i løpet av denne perioden. Denne
funksjonen er bare tilgjengelig i modusen On, og forhindrer
eventuelle lekkasjeulykker eller overoppheting som
forårsakes av at fjernsynsapparatet automatisk blir slått på
og blir værende på over lang tid (for eksempel når du er på
ferie).
√ Move
Adjust
45
Return
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 46
Vise signaler fra en ekstern kilde
NOR
TV
Input
Source List
√
: TV
Bruk fjernkontrollen til å bytte mellom å vise signaler fra tilkoblet
utstyr, for eksempel video, DVD, digitalboks og TV-kilde
(kringkasting eller kabel).
√
Edit Name
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
Trykk på † eller … for å velge Input.
2
Move
Enter
TV
Return
Source List
TV
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV1
AV2
AV3
▼ More
-------------------
Move
Enter
TV
Resultat:
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Source List. Trykk på ENTER
(
).
Resultat:
√
➢
Hvis du kobler utstyr til fjernsynsapparatet, kan du velge
mellom følgende innganger: Ext.1, Ext.2, Ext.3, AV1, AV2,
AV3, S-Video1, S-Videp2, Component1, Component2, PC
eller DVI på bakpanelet på fjernsynsapparatet.
6
Trykk på MENU og velg Input.
7
Trykk på † eller … for å velge Edit Name. Trykk på ENTER (
Resultat:
Enter
Return
:
:
:
:
:
:
:
- -- -- -- ---VCR
HD STB
- - -STB
Satellite
†
Move
Enter
Return
9
Trykk på ENTER (
).
Resultat: Alternativene for Edit Name vises.
10
Velg navn ved å trykke på † eller …. Trykk på ENTER (
11
Angi andre signalkilder (VCR, DVD, Cable STB, HD STB, Satellite
STB, AV Receiver, DVD Receiver, Game, Camcorder, DVD Combo,
DHR eller PC) på samme måte som beskrevet over.
➣
➣
46
De tilgjengelige alternativene i gruppen Edit Name
vises.
Trykk på † eller … for å velge ekstern enhet:
Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video1 S-Video2 - Component1 - Component2 - PC - DVI
DVD
Cable STB
).
8
Edit Name
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV1
AV2
AV3
S-Video1
▼ More
De tilgjengelige alternativene i gruppen Source vises.
√
Edit Name
TV
).
Trykk på † eller … for å velge signalkilde, og trykk deretter på
ENTER (
).
5
Return
: TV
Move
De tilgjengelige alternativene i gruppen Input vises.
3
Input
Source List
Hovedmenyen vises.
).
Du kan også angi disse innstillingene ved å trykke på
SOURCE (
). Hvis du endrer den eksterne kilden mens
du ser på fjernsynsapparatet, kan det ta litt tid før bildene
byttes.
DHR : DVD HDD Recorder (DVD HDD-opptaker)
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 47
Viderekoble et signal til den eksterne utgangen
NOR
Med fjernsynsapparatet kan du velge hvilke audio-/videosignaler
som sendes til den eksterne tilkoblingen.
TV
Setup
√
Time
1
2
Trykk på MENU-tasten.
Language
Resultat:
Digital NR
Hovedmenyen vises.
√
: On
Miscellaneous
√
PC Setup
√
De tilgjengelige alternativene i gruppen Setup vises.
Move
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge AV Setup. Trykk på ENTER (
Resultat:
√
√
AV Setup
Trykk på † eller … for å velge Setup.
Resultat:
: English
Enter
Return
).
).
TV
Menyen AV Setup vises.
5
Trykk på † eller … for å velge ønsket inngang (Ext.2 eller Ext.3).
Velg kilden som skal dirigeres til utgangen ved å trykke på
† eller ….
6
Trykk på ENTER (
) for å endre innstillingen.
AV Setup
Ext.1
: TV
√
Ext.2
: TV
√
Ext.3
: TV
√
Move
Enter
TV
Return
AV Setup
Ext.1
: TV
TV
Ext.2
: TV
Ext.1
Ext.3
: TV
Ext.2
Ext.3
AV1
AV2
†
Move
Enter
47
Return
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 48
Tekst-TV-funksjon
NOR
De fleste fjernsynskanaler tilbyr skriftlige informasjonstjenester via
Tekst-TV. Informasjonen omfatter:
◆ sendetidspunkt for fjernsynsprogrammer
◆ nyheter og værmeldinger
◆ sportsresultater
◆ trafikk- og reisemeldinger
Denne informasjonen er inndelt i nummererte sider (se diagram).
Del
Innhold
A
Valgt sidenummer.
B
Sendestasjonsidentitet.
C
Gjeldende sidenummer eller søkestatus.
D
Dato og klokkeslett.
E
Tekst.
F
Statusinformasjon.
FASTEXT-informasjon.
➣
Tekst-TV-informasjon går ofte over flere sider som vises i
rekkefølge. Disse kan du vise ved å:
◆ angi sidenummeret
◆ velge en tittel fra en liste
◆ velge en farget overskrift (HURTIGTEKST-system)
48
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 49
Vise Tekst-TV-informasjon
NOR
Du kan til enhver tid vise Tekst-TV-informasjon på
fjernsynsapparatet
at Tekst-TV-informasjon skal vises korrekt, må
☛ For
mottaket av kanalen være stabilt, ellers kan det hende
at
◆ informasjon mangler
◆ enkelte sider ikke kan vises
1
Velg kanalen som tilbyr Tekst-TV-tjenester, ved å trykke på
tasten P
eller
.
2
Trykk på tasten TTX/MIX (
modusen.
Resultat:
) for å aktivere Tekst-TV-
Innholdsfortegnelsen vises. Den kan vises når som
helst ved å trykke på
(index).
3
Trykk på TTX/MIX (
) igjen.
Resultat: Skjermbildet blir delt i to. Med denne doble Tekst-TVfunksjonen kan du se sendingen og Tekst-TVinformasjonen på atskilte deler av skjermbildet.
4
Hvis du ønsker å vise sendingen og Tekst-TV-informasjon på en
enkelt skjerm, trykker du en gang til på TTX/MIX (
).
5
Du avslutter Tekst-TV-visningen ved å trykke på EXIT/TV (
).
49
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 50
Velge skjermalternativer
NOR
Når du har vist en Tekst-TV-side, kan du velge forskjellige
alternativer, slik du ønsker.
Hvis du vil vise...
TV
50
Trykker du på...
◆ Skjult tekst
(svar på spørrekonkurranser, for eksempel)
(vis)
◆ Vanlig skjermbilde
(vis) på nytt
◆ En sekundær side ved å legge inn sidetallet
(underside)
◆ Fjernsynssendingen mens du søker etter en side
(avbryt)
◆ Neste side
(side opp)
◆ Forrige side
(side ned)
◆ Dobbel skriftstørrelse i:
• Øvre halvdel av skjermbildet
• Nedre halvdel av skjermbildet
(størrelse)
• Én gang
• To ganger
◆ Vanlig skjermbilde
• Tre ganger
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 51
Velge en Tekst-TV-side
NOR
Du kan angi sidenummeret direkte ved å trykke på nummertastene
på fjernkontrollen.
1
Angi det tresifrede sidenummeret som finnes i listen ved å trykke
på tilsvarende nummertaster.
Resultat:
Telleren for gjeldende side går oppover, og deretter
vises siden. Hvis den valgte siden er koblet til flere
tilleggssider, vises disse etter hverandre.
2
Hvis FASTEXT-systemet brukes av kringkastingsselskapet, er de
forskjellige emnene på en Tekst-TV-side fargekodet og kan
velges ved å trykke på de fargede tastene på fjernkontrollen.
Trykk på fargetasten som tilsvarer emnet du vil velge. De
tilgjengelige emnene vises på statuslinjen.
Resultat: Siden vises med annen fargekodet informasjon som
kan velges på samme måte.
3
Hvis du vil vise forrige eller neste side, trykker du på tasten med
tilsvarende farge.
4
Hvis du vil vise en underside, følger du disse trinnene:
◆ Trykk på
Resultat:
(underside).
Tilgjengelige undersider vises.
◆ Velg ønsket underside. Du kan bla i undersider ved å trykke
på
eller
.
5
Når du er ferdig, trykker du på EXIT/TV (
den vanlige sendingen.
) for å gå tilbake til
51
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 52
TeleWeb-funksjonen (Tillegg)
NOR
TV
Setup
Time
Language
AV Setup
Digital NR
Miscellaneous
PC Setup
TeleWeb
√
√
√
√
√
√
√
: English
: On
Move
Enter
Return
TeleWeb er den nye TV-kringkastingsstandarden for Tekst-TVtjenester. TeleWeb kan sammenlignes med Tekst-TV og er like
enkelt å bruke. TeleWeb kan overføre nyheter, programinformasjon
og annonser med utmerket bildekvalitet og direkte tilgang fra
fjernkontrollen.
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk på † eller … for å velge Setup.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på ENTER (
4
Trykk på † eller … for å velge Teleweb. Trykk på ENTER (
Resultat: Menyen Teleweb vises.
5
For å aktivere Teleweb-funksjonen setter du Teleweb til On ved å
trykke på œ eller √.
◆ Hvis du velger On, kan du lagre 400 Tekst-TV-sider.
◆ Hvis du velger Off, kan du lagre 2100 Tekst-TV-sider.
6
Trykk på † eller … for å velge Provider Search. Start
leverandørsøket ved å trykke på œ eller √.
Resultat: Det søkes i kanalene som er lagret. Hvis man finner
en tilbyder, vises Lagt til, og søket fortsetter.
TeleWeb
: On Off
TeleWeb
On
Provider Search
Provider Select
Download
: Off
Move
Enter
Return
).
).
TeleWeb
TeleWeb
√
: On
√
Provider Search
√
Provider Select
Download
√
: Off
Move
Enter
Return
➢
7
C11
P9
Stop
Enter
Return
TeleWeb
TeleWeb
√
: On
√
Provider Search
√
Provider Select
Download
√
: Off
Move
Enter
Return
: On
Provider Search
Provider Select
Download
: Off Off
On
Move
Enter
52
Velg en leverandør. Deretter starter teleweb-nedlastingen.
8
Trykk på tasten TeleWeb for å starte modusen Teleweb.
9
Hvis du ønsker å laste ned Teleweb-informasjonen før fjernsynet
slås av, velger du Download ved å trykke på † eller …. Trykk på
œ eller √ for å sette til On.
Resultat: Selv om du slår av fjernsynsapparatet på en kanal der
ingen leverandør er valgt, byttes kanalen automatisk til
den valgte kanalen og TeleWeb-nedlastingen starter.
Bildet vises ikke under nedlasting, bare en statuslinje.
(Det tar mellom 30 og 60 minutter avhengig av
programmet.)
➣
◆ Hvis du trykker på “ I / ” (på/av) foran på
fjernsynsapparatet, vil nedlastet informasjon gå tapt.
◆ Hvis du går til Teleweb-modusen på en kanal hvor det
ikke er valgt tilbyder, kan du kun se informasjon som
allerede er nedlastet.
TeleWeb
TeleWeb
Når søket er fullført, trykker du på † eller … for å velge Provider
Search. Finn ønsket leverandør ved å trykke på œ eller √.
➢
Provider Search
Provider store in progress
Hvis du vil stoppe søket før det er fullført, trykker du på
EXIT/TV (
).
Return
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 53
Bruke TeleWeb-menyen etter visning av TeleWeb
NOR
Sette bokmerke på gjeldende side.
TeleWeb
1
På siden du ønsker å legge inn på listen over bokmerker, trykker
du på MENU.
Resultat:
2
Home Page
Trykk på † eller … for å velge Add/Delete. Trykk på ENTER (
).
Resultat:
➢
√
Bookmark List
Add Bookmark
Menyen Teleweb vises.
Current programme.
Selected provider.
Gjeldende side legges til i bokmerkelisten.
Service is loading.
Du kan registrere opptil seks sider. Hvis du legger til en ny
URL-adresse når seks bokmerker allerede er registrert, blir
den første URL-adressen slettet, og den nye URL blir oppført
som den sjette.
Move
Add
Exit
TeleWeb
√
Bookmark List
Add Bookmark
Gå til et URL-bokmerke.
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
2
Menyen TeleWeb vises, og Bookmark List er valgt.
Trykk på ENTER (
Resultat:
3
Home Page
Current programme.
----
Selected provider.
----
Service is loading.
).
Move
Exit
En liste med lagrede URL-adresser vises.
Slett en URL ved å velge URLen og trykke tasten TeleWeb (rød).
Resultat:
Enter
Bookmark List
Den valgte URL-adressen slettes mens de andre
URLene flyttes oppover på bokmerkelisten.
SAMSUNG ELECTRONICS
TARA SYSTEMS
KIA MOTORS
4
Velg URLen du vil angi ved å trykke på † eller …, og trykk deretter
på ENTER (
).
Resultat:
Den valgte URL-adressen vises som gjeldende side,
og menyen forsvinner.
MICRONAS
OLYMPIC NEWS
ECONOMICS
Move
Delete
Exit
TeleWeb
Åpne hjemmesiden
√
Bookmark List
1
Trykk på MENU-tasten.
Resultat:
2
Add Bookmark
Trykk på † eller … for å velge Home Page. Trykk på ENTER (
Resultat:
Home Page
Menyen Teleweb vises.
Hjemmesiden til gjeldende programleverandør vises.
).
Current programme.
----
Selected provider.
----
Service is loading.
Move
Enter
53
Exit
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 54
Enkel tilgang til TeleWeb-tjenesten via fjernkontrollen
NOR
Tast
TeleWeb
Funksjon
Aktiverer eller deaktiverer TeleWeb-funksjonen.
Viser neste side for TeleWeb.
Viser forrige side for TeleWeb.
Velger et alternativ.
Bekrefter valget.
54
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 55
Tilkobling av eksterne enheter
NOR
MONITOR OUT brukes til utstyr med RGB-signaler, for eksempel
videospillmaskiner eller videodiskspillere.
Videospiller
②
Baksiden av fjernsynsapparatet
①
(Inngang/utgang)
DVD
eller
Dekoder/
videospillmaskin
Videodiskspiller
Satellittmottaker
③
① Denne enden kan utstyres med
◆ En SCART-kontakt
◆ Tre RCA-kontakter (VIDEO + AUDIO-L/R)
② Hvis du har to videospillere og vil kopiere videokassetter, kobler du kildevideospilleren til AV 1 og
målvideospilleren til AV 2 slik at du kan omdirigere signalet fra AV 1 til AV 2.
③ Hvis du vil ta opp et program, kobler du mottakeren til AV 1 og videospilleren til AV 2 slik at du kan
omdirigere signalet fra AV 1 til AV 2.
Inngangs-/utgangsspesifikasjoner
Innsignal
Kontakt
Utsignal
Video
Audio (L/R)
S-Video
RGB
Video + Audio (L/R)
Ext.1
✔
✔
✔
✔
Bare TV-signal er tilgjengelig.
Ext.2
✔
✔
✔
Ext.3
✔
✔
Valgfritt utsignal..
✔
Valgfritt utsignal..
Baksiden av fjernsynsapparatet
(Inngang/utgang)
Videokamera
Videodiskspiller
Videospillmaskin
55
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 56
Tilkobling til S-Video-inngangen
NOR
S-VIDEO2- og RCA-kontaktene (AUDIO-L/R) brukes til utstyr med S-Video-signaler, for eksempel
videokameraer eller videospillere.
Baksiden av fjernsynsapparatet
①
og
Videokamera
Siden av fjernsynsapparatet
①
Videospiller
og
① Når du vil spille av bilde og lyd, må både S-VIDEO- og RCA-kontaktene brukes.
☛
56
Når du kobler et audio- eller videosystem til fjernsynsapparatet, må
du forsikre deg om at alle elementene er slått av.
Du finner detaljerte instruksjoner for tilkobling og tilhørende
sikkerhetsforanstaltninger i dokumentasjonen som følger med
utstyret.
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 57
Tilkobling til DVI-inngangen
NOR
DVI-kontakten (video) og L-AUDIO-R-kontaktene brukes til utstyr med DVI-signaler.
Baksiden av fjernsynsapparatet
PC
og
Tilkobling til PC-inngangen
PC IN-(video) og AUDIO-kontaktene brukes for tilkobling til PC.
Baksiden av fjernsynsapparatet
PC
og
57
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 58
Tilkobling til komponentinngangen
NOR
Baksiden av fjernsynsapparatet
① COMPONENT 1-kontaktene brukes til
①
DVD
②
utstyr med DVD-utgang.
(480i/480p/576i/576p/720p/1080i)
DTV-mottaker
② COMPONENT 2-kontaktene brukes til
DTV-mottaker.
(480i/480p/576i/576p/720p/1080i)
Tilkobling av ekstra høyttalere
Rear of the TV
For å få fullt utbytte av surround-lydsystemet
kan du koble til ekstra høyttalere.
Høyttalerterminalene er plassert på baksiden av
fjernsynsapparatet:
◆ To for venstre surround-høyttaler (merket L)
◆ To for høyre surround-høyttaler (merket R)
➢
58
Du oppnår bedre lydkvalitet ved å koble
◆ den røde ledningen til den røde
terminalen
◆ den svarte ledningen til den svarte
terminalen
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 59
Koble til og bruke hjemmekinosystemet
NOR
Bruke Monitor Out-portene på fjernsynsapparatet til å koble til hjemmekinosystem
Baksiden av fjernsynsapparatet
Koble til hjemmekinosystemet
① Koble lydkablene for L- og R-utgangslyd
til MONITOR OUT-kontaktene på
tilkoblingspanelet bak på
fjernsynsapparatet og til AUDIO INkontaktene på DVDhjemmekinosystemet (eller AVmottakeren).
② Trykk på KILDE-tasten for å velge
ønsket ekstern enhet som er koblet til
fjernsynsapparatet.
③ Hvis du vil høre lyden gjennom egne
høyttalere, avbryter du den interne
forsterkeren.
②
①
DVD-hjemmekino
☛
AV-mottakerforsterker
◆ Se den tilsvarende brukerhåndboken fra produsenten for å koble ledningene til
DVD-hjemmekinosystemet (eller AV-mottakeren).
◆ Deaktiver de interne fjernsynshøyttalerne (se side 15 i denne håndboken hvis du
vil ha informasjon om hvordan du gjør det) for å høre den gode lyden gjennom
høyttalerne på hjemmekinosystemet ditt.
◆ Dermed kan du høre på lyden fra hjemmekinosystemet samtidig som
fjernsynsapparatet ikke produserer lyd.
Slik viser du signaler fra DVD-hjemmekinoen
! Slå på PDP-skjermen og trykk på KILDE-tasten for å velge Ext. 1 (eller Ext. 2, Ext. 3).
@ Kontroller at du har koblet videokabelen ordentlig hvis ønsket ekstern inngang (Ext. 1, Ext. 2
eller Ext. 3) ikke kan velges.
# Spill av DVDen etter at du har aktivert DVD-hjemmekinosystemet.
$ Hvis du har slått av lyden på fjernsynsapparatet, bruker du volumkontrollen til
hjemmekinosystemet mens du ser på fjernsyn med hjemmekinosystemet.
59
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:10 AM
Page 60
Slik installerer du høyttalere
➢
NOR
Denne veiledningen for høyttalerinstallasjon er for 4240-modellen.
Deler
Slik monterer du høyttalerne (stående)
Det faktiske produktet kan være litt
forskjellig fra illustrasjonen.
① Fjern skruene som er angitt på baksiden av PDP-skjermen (6 skruer
på venstre og høyre side).
Høyttalere
2 EA
② Fest brakettputene til høyttalerens hjelpebrakett.
Sett høyttalerens hjelpebrakett i de firkantede fordypningene som
finnes nederst på hver side av PDP-skjermens bakside, og fest den
med skruene ①, ➁ som følger med. (Bruk alltid riktige skruer, som
angitt.)
Midtre kabinett
(Bare veggbrakett)
Brakettputer
1 EA
Skrue①
Skrue②
Støvdeksel for høyttaler
③ Sikre støvdekselet for høyttaleren ved å sette det i fordypningene
foran på høyttalerne.
1 EA
Høyttalerkabel
④ Koble høyttalerne til PDP-skjermen ved hjelp av høyttalerkabelen.
Kontaktene for tilkobling er på baksiden av både PDP-skjermen og
høyttalerne. (Pass på at fargen på kontaktene og kablene har
samme farge.)
Skruer
SVART
Skrue①
: 6EA
SVART RØD
Skrue➁
: 4EA
ADVARSEL:
Brakettputer
3 EA
60
RØD
1. Hvis du flytter PDP-skjermen mens høyttalerne er koblet til, må du holde godt fast i
PDP-skjermen, slik at den ikke blir skadet. (Det kan oppstå skader på høyttalerne
når brakettene eller høyttalerne blir koblet til.)
2. Høyttalere med 8Ω impedans, 15W Nom. Spenning, maks. 30W spenning
anbefales.
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:11 AM
Page 61
Slik installerer du høyttalere (forts.)
NOR
Deler
Slik monterer du høyttalerne (veggmontering)
Det faktiske produktet kan være litt
forskjellig fra illustrasjonen.
① Fjern skruene som er angitt på baksiden av PDP-skjermen (6 skruer
på venstre og høyre side, 2 skruer midt på).
Høyttalere
② Fest brakettputene til høyttalerens hjelpebrakett.
2 EA
Sett høyttalerens hjelpebrakett i de firkantede fordypningene som
finnes nederst på hver side av PDP-skjermens bakside, og fest den
med skruene ①, ➁ som følger med. Fest det midtre kabinettet til
midten av PDP-skjermen med en skrue ①. (Bruk alltid riktige skruer,
som angitt.)
Midtre kabinett
(Bare veggbrakett)
Brakettputer
1 EA
Støvdeksel for høyttaler
Skrue①
Skrue②
③ Sikre støvdekselet for høyttaleren ved å sette det i fordypningene
foran på høyttalerne.
1 EA
Høyttalerkabel
④ Koble høyttalerne til PDP-skjermen ved hjelp av høyttalerkabelen.
Kontaktene for tilkobling er på baksiden av både PDP-skjermen og
høyttalerne. (Pass på at fargen på kontaktene og kablene har
samme farge.)
Skruer
SVART
Skrue①
: 6EA
RØD
SVART RØD
Skrue➁
: 4EA
ADVARSEL:
Brakettputer
3 EA
1. Hvis du flytter PDP-skjermen mens høyttalerne er koblet til, må du holde godt fast i
PDP-skjermen, slik at den ikke blir skadet. (Det kan oppstå skader på høyttalerne
når brakettene eller høyttalerne blir koblet til.)
2. Høyttalere med 8Ω impedans, 15W Nom. Spenning, maks. 30W spenning
anbefales.
61
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:11 AM
Page 62
Installere programvare for PC (bare Windows)
NOR
Nedenfor vises Windows-innstillinger for en vanlig datamaskin. Bildene som faktisk vises på PCen, vil
trolig se annerledes ut, avhengig av hvilken Windows-versjon og hvilket videokort du har.
Men selv om skjermbildet ser annerledes ut hos deg, gjelder den samme grunnleggende informasjonen
om oppsett i nesten alle tilfeller. (Hvis ikke, kan du ta kontakt med datamaskinprodusenten eller
Samsung-forhandleren.)
I Windows-skjermbildet velger du følgende: Start ➞
Innstillinger ➞ Kontrollpanel.
Når kontrollpanelet vises, klikker du på Skjerm og du
får opp en dialogboks.
Velg kategorien Innstillinger.
De to hovedvariablene som gjelder for grensesnittet
mellom TV-skjermen og PCen er Skjermoppløsning
og Fargekvalitet.
Riktig innstilling for disse to variablene er:
◆ Skjermoppløsning (kalles noen ganger for
Oppløsning)
- 1024 x 768 piksler
◆ Fargekvalitet
32-biter colour
Til venstre kan du se en vanlig Skjerm-dialogboks.
Hvis det finnes et alternativ for vertikal frekvens i
skjermdialogboksen, er den riktige verdien 60 Hz.
Ellers klikker du bare på OK og går ut av
dialogboksen.
62
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:11 AM
Page 63
Inngangsmodus (PC/DVI)
NOR
Skjermbildets posisjon og størrelse er avhengig av typen PC-skjerm og hvilken oppløsning den har.
Tabellen nedenfor viser alle skjermmodiene som støttes.
Videosignal
Punkt x linje
640 x 350
640 x 400
720 x 400
640 x 480
IBM PC / ATkompatibel
800 x 600
848 x 480
1024 x 768
Vertikal
frekvens (Hz)
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
polaritet
Horisontal
polaritet
70.086
85.080
85.080
70.087
85.039
59.940
72.809
75.000
85.008
56.250
60.317
72.188
75.000
85.061
60.000
72.000
75.000
60.004
70.069
75.029
84.997
31.469
37.861
37.861
31.469
37.927
31.469
37.861
37.500
43.269
35.156
37.879
48.077
46.875
53.674
29.838
36.072
37.650
48.363
56.476
60.023
68.677
N
N
P
P
P
N
N
N
N
N/P
P
P
P
P
P
P
N
N
N
N
N
N
N
N/P
P
P
P
P
nVidia chipset
N
N
P
P
N
N
P
P
(N: Negativ/P: Positiv)
◆ Linjesprangmodus støttes ikke.
◆ Fjernsynsapparatet fungerer kanskje ikke normalt hvis du velger et videoformat som ikke er standard.
Merknader
◆ PC-skjermbildets tekstkvalitet for PS42P4A er optimal i XGA-modus (1024 x 768).
◆ Når fjernsynsapparatet brukes som PC-skjerm, støttes 32-biters farge.
◆ PC-skjermens bilde kan variere avhengig av produsent (og hvilken Windows-versjon du har).
I brukerhåndboken for PCen finner du informasjon om hvordan du kobler PCen til et fjernsynsapparat.
◆ Hvis du har en modus for valg av vertikal og horisontal frekvens, velger du 60 Hz (vertikal) og 48.3 kHz
(horisontal). I noen tilfeller kan unormale signaler (for eksempel striper) vises i skjermbildet når strømmen til
PCen er slått av (eller hvis PCen er koblet fra). Hvis det skjer, trykker du på SOURCE-tasten for å skifte til
videomodus. Kontroller også at PCen er koblet til.
◆ Når du kobler en notebook-PC til fjernsynsapparatet, må du sørge for at PC-skjermbildet bare vises via
fjernsynsapparatet (hvis ikke, kan tilfeldige signaler oppstå).
◆ Når horisontale synkrone signaler virker ustabile i PC-modus, bør du kontrollere PCens strømsparingsmodus
eller kabeltilkoblinger.
◆ Tabellen for skjerminnstillinger ovenfor samsvarer med IBM/VESA-standarder og er basert på analog
inngang.
◆ DVI-støttemodus blir betraktet som det samme som PC-støttemodus.
◆ Den beste innstillingen for vertikal frekvens i hver modus, er 60 Hz.
63
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:11 AM
Page 64
Pinnekonfigurasjoner
NOR
SCART-kontakt (AV1/AV2/AV3)
➢
Pinne 5, 7, 9, 11, 13, 15 og 16 brukes for RGB-behandling og er bare
kablet på AV1-, AV2 eller AV3-kontakten.
Pinne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Signal
Audioutgang R
Audioinngang R
Audioutgang L
Audiochassis, retur
Videochassis, retur (RGB blå)
Audioinngang L
RGB blå, inngang
Koblingsspenning
Videochassis, retur (RGB grønn)
AV-link (Ext 1)
RGB grønn, inngang
PC-inngangskontakt
(15-pinners)
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
64
Pinne
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Signal
Videochassis, retur (RGB rød)
RGB rød, inngang
Blankesignal (RGB-kobling)
Videochassis, retur
Blankesignal, jord
Videoutgang
Videoinngang
Skjerming/chassis retur
DVI-inngangskontakt
(24-pinners)
PC IN
Rød (R)
Grønn (G)
Blå (B)
Jording
Jording (DDC)
Rød (R) jording
Grønn (G) jording
Blå (B) jording
Reservert
Synk.-jording
Jording
Data (DDC)
Horisontal synk.
Vertikal synk.
Klokke (DDC)
Pin
Signal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
T.M.D.S. Data2T.M.D.S. Data2+
T.M.D.S. Data2/4 skjerm
T.M.D.S. Data4T.M.D.S. Data4+
Klokke (DDC)
Data (DDC)
Ikke tilkoblet
T.M.D.S. Data1T.M.D.S. Data1+
T.M.D.S. Data1/3 skjerm
T.M.D.S. Data3T.M.D.S. Data3+
+5V strøm
5V jord
Direkte tilkoblingssøk
T.M.D.S. Data0T.M.D.S. Data0+
T.M.D.S. Data0/5 skjerm
T.M.D.S. Data5T.M.D.S. Data5+
T.M.D.S. klokkeskjerm
T.M.D.S. Clock+
T.M.D.S. Clock-
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:11 AM
Page 65
Feilsøking: Før du kontakter service
NOR
Før du tar kontakt med Samsungs servicepersonale, bør du undersøke de enkle punktene nedenfor.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av veiledningen nedenfor, noterer du modell- og
serienummer på fjernsynsapparatet og tar kontakt med din lokale forhandler.
Ingen lyd eller bilde
Normalt bilde, men ingen lyd
◆
◆
◆
◆
Kontroller at støpslet er satt inn i stikkontakten.
Kontroller at du har trykket på I (på/av) og POWER (
Kontroller innstillingene for bildekontrast og lysstyrke.
Kontroller volumet.
◆ Kontroller volumet.
◆ Kontroller om du har trykket på MUTE (
).
) på fjernkontrollen.
Ikke noe bilde eller svart/hvitt-bilde
◆ Juster fargeinnstillingene.
◆ Kontroller at riktig sendingssystem er valgt.
Interferens på lyd og bilde
◆ Prøv å identifisere det elektriske apparatet som påvirker
fjernsynsapparatet, og flytt det lenger unna.
◆ Sett fjernsynsapparatet inn i en annen stikkontakt.
Uklart bilde eller snø på skjermen,
forvrengt lyd
◆ Kontroller retningen, plasseringen og koblingene for antennen.
Slik interferens skyldes ofte bruk av innendørsantenne.
Fjernkontrollen virker ikke
◆ Skift batterier i fjernkontrollen.
◆ Rengjør den øverste kanten på fjernkontrollen (overføringsvinduet).
◆ Kontroller batteriterminalene.
65
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:11 AM
Page 66
Programmere fjernkontrollen for andre komponenter
NOR
KABELKODELISTE
Anvision
GI
Hamlin
Hitachi
Jerrold
Macom
Magnavox
Oak
Panasonic
Philips
Pioneer
RCA
Regal
Regency
SA
Samsung
Scientific Atlanta
Sprucer
Stargate 2000
Sylvania
Texscan
Tocom
Universal
Viewstar
Wamer amex
Zenith
66
017, 018
041
003, 024, 031
025, 030
038, 039
025, 030
019, 023, 028
026
003, 022, 027, 037, 044
019, 021, 023, 028
018, 020, 004, 044
014, 022, 040
003
015, 023
042, 043
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
042, 043
022
036
016
016
032
033, 034
019, 021,023, 028
046
017, 029, 035, 037, 045
DVD-KODELISTE
Samsung
Samsung
JVC
PROSCAN, RCA
Panasonic
LG(Goldstar)
Sony
Denon
Curtis Mathes
000
001
002
003
005
006
007
008
009
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:11 AM
Page 67
Programmere fjernkontrollen for andre komponenter (forts.)
NOR
VIDEOKODELISTE
Admiral
020
Aiwa
025
Akai
027, 004, 032
Audio Dynamics
007, 026
Bell&Howell
018
Broksonic
022
Candle
002, 006, 003, 015, 008, 055
Canon
021, 056
Citizen
002, 006, 003, 015, 008, 055
Colortyme
007
Craig
002, 024
Curtis Mathes 002, 017, 007, 008, 021, 025, 056, 064, 066
Daewoo
003, 015, 010, 011, 012, 013, 014, 016
DBX
007, 026
Dimensia
017
Dynatech
034
Emerson
001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034,
040, 047, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069
Fisher
018, 024, 028, 029, 048, 051, 061
Funai
025
General Electric
017, 002, 021, 005, 056
Go Video
002
LG(Goldstar)
006, 007, 008, 009, 010
Harman Kardon
007
Hitachi
019, 025, 041, 042
Instant Replay
021
JC Penny
002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056
JVC
007, 008, 018, 021, 026, 037
Kenwood
007, 008, 018, 026, 037
KLH
070
Lioyd
025
Logik
038
LXI
025
Magnavox
021, 036, 056, 059
Marantz
018, 021, 007, 026, 037, 008, 062, 036
Marta
006
MEI
021
Memorex
006, 021, 024, 025
MGA
034
Midland
005
Minolta
019, 041
Mitsubishi
019, 034, 041, 046
Montgomery Ward
020
MTC
002, 025
Multitech
002, 025, 038, 005
NEC
Optimus
Panasonic
Pentax
Pentex Research
Philco
Philips
Pioneer
Portland
PROSCAN
Quartz
Quasar
Radio Shack/Realistic
018, 007, 026, 037, 008, 062, 064
020
021, 056, 071, 072
019, 041
008
021, 036, 056, 059
021, 036
019, 026, 039, 053
015, 049, 055
017
018
021, 056
006, 018, 020, 021, 024,
025, 029, 034, 048, 056
RCA
017, 019, 002, 021, 035, 041, 043, 057, 068
Samsung
000, 001, 002, 003, 004, 005
Sansui
026
Sanyo
018, 024
Scott
003, 047, 052, 067
Sears
018, 019, 006, 024, 028, 029, 041, 048, 051
Sharp
020, 034, 045, 015
Shimom
027, 033, 038, 058
Signature
025
Sony
027, 033, 044
Sylvania
021, 025, 036, 056, 059
Symphonic
025
Tandy
018, 025
Tashika
006
Tatung
037
Teac
025, 037, 068
Technics
021
Teknika
021, 006, 025, 031
TMK
066
Toshiba
003, 019, 029, 051, 052
Totevision
002, 006
Unitech
002
Vector Research
007, 026
Victor
026
Video Concepts
007, 026
Videosonic
002
Wards
002, 003, 006, 019, 020, 021, 024,
025, 034, 038, 041
Yamaha
007, 008, 018, 026, 037
Zenith
023, 027, 033, 073
67
BN68-00604A-00Nor
3/24/04
9:11 AM
Page 68
- ETTERSALGSSERVICE
- Nøl ikke med å ta kontakt med din forhandler eller
servicerepresentant hvis produktets ytelse endrer
seg på en måte som antyder at det kan ha oppstått
feil ved produktet.
ELECTRONICS
Download PDF

advertising