Samsung | SP-61L2H | Samsung SP-61L2H Bruksanvisning

FARVE-TV
SP43L2HX
SP50L2HX
SP61L2HX
Brugervejledning
Læs denne vejledning omhyggeligt,
før fjernsynet tages i brug.
Gem vejledningen til senere brug.
SKÆRMMENUER
BILLEDE-I-BILLEDE (PIP)
TEKST-TV
Sikkerhedsvejledning
DAN
◆ Udsæt ikke fjernsynet for ekstreme temperaturforhold eller ekstrem luftfugtighed.
◆ Udsæt ikke fjernsynet for direkte sollys og andre varmekilder.
◆ Fjernsynet må ikke komme i kontakt med nogen form for væske.
◆ Forsøg aldrig at indføre genstande i fjernsynet, og undlad at placere objekter med vand
(f.eks. en vase) oven på fjernsynet.
◆ I stormvejr (og især i tordenvejr) tages stikket til fjernsynet ud af stikkontakten, og antennen
frakobles.
◆ Undgå at træde på eller bukke netledningen.
◆ Stikkontakter eller forlængerledninger må ikke overbelastes, da dette kan medføre brand eller
elektrisk stød.
◆ Brug en blød, ren klud, når du rengør fjernsynet.
◆ Hvis fjernsynet er i stykker, må du ikke selv forsøge at reparere det.Kontakt en kvalificeret tekniker.
◆ Hvis fjernbetjeningen ikke anvendes i længere tid ad gangen, tages batterierne ud og opbevares et
køligt og tørt sted.
◆ Tab ikke fjernbetjeningen.
Dette fjernsyn er ikke beregnet til industriel anvendelse.
Forsigtighedsregler
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: BAGPANELET MÅ IKKE FJERNES,
DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. DER ER
INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF
BRUGEREN.
REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL TEKNIKERE.
ADVARSEL: FOR AT FORHINDRE BESKADIGELSE, SOM
KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD,
MÅ DETTE FJERNSYN IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER
FUGT.
2
Lynet med pilen i trekanten er et
advarselsskilt, der advarer om
“farlig spænding" inden i produktet.
Udråbstegnet i trekanten er et
advarselsskilt, der skal henlede
opmærksomheden på vigtige
instruktioner, som følger med
produktet.
☛
Spændingen er angivet bag på
fjernsynet, og frekvensen er 50 eller
60 Hz.
DAN
Indhold
◆ FORORD
■
■
■
Sikkerhedsvejledning.....................................................................................
Forsigtighedsregler........................................................................................
Udskiftning af lampen ....................................................................................
2
2
5
◆ TILSLUTNING OG KLARGØRING AF FJERNSYNET
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kontrolpaneler ...............................................................................................
Tilslutningspaneler.........................................................................................
Tilslutning til Antenne eller Kabelnetværk .....................................................
Tilslutning af en Satellitmodtager eller Dekoder ............................................
Tilslutning af Eksterne Højttalere...................................................................
Udskiftning af Fjernbetjeningens Batterier.....................................................
Fjernbetjening................................................................................................
Sådan Tænder og Slukker du for Fjernsynet.................................................
Sådan Sættes Fjernsynet på Standby...........................................................
Lær at Bruge Fjernbetjeningen......................................................................
Sådan Indstiller du Fjernbetjeningen .............................................................
Plug & Play-Funktionen .................................................................................
Valg af Sprog.................................................................................................
6
7
8
8
9
9
10
11
11
12
13
14
15
◆ INDSTILLING AF KANALER
■
■
■
■
■
■
Automatisk lagring af kanaler ........................................................................
Sortering af de lagrede kanaler .....................................................................
Manuel lagring af kanaler ..............................................................................
Navngivning af kanaler ..................................................................................
Aktivering af børnesikringen og udelukkelse af uønskede kanaler ...............
Valg af kanal efter information.......................................................................
16
17
18
20
21
22
◆ BRUG AF FJERNSYNET (fortsat)
■
■
■
■
■
■
■
■
Ændring af billedstandard..............................................................................
Justering af billedindstillinger.........................................................................
Justering af billedindstillinger (PC eller DVI) .................................................
Indstilling af billede (PC)................................................................................
Ekstra billedindstillinger .................................................................................
- Size (Størrelse)
- Blue Screen (Blå baggrund)
- Filmtilstand
- Digital NR (Digital støjreduktion)
Brug af funktionen LNA (Low Noise Amplifier) ..............................................
Fastfrysning af billedet...................................................................................
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
.............................................
3
22
23
24
25
26
27
27
28
DAN
Indhold (fortsat)
◆ BRUG AF FJERNSYNET
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ændring af lydstandard .................................................................................
Justering af lydindstillinger ............................................................................
Automatisk justering af lydstyrken .................................................................
Indstilling af Dolby Pro Logic .........................................................................
Justering af foretrukne Dolby-indstillinger .....................................................
Indstilling af ekstern lyd .................................................................................
Valg af lydtilstand (afhængigt af model) ........................................................
Indstilling af lyd på melodi .............................................................................
Indstilling af sleep timer .................................................................................
Indstilling af uret og automatisk tænding/slukning af fjernsynet ....................
Visning af billeder fra eksterne kilder.............................................................
Videreføring af et indgangssignal til en ekstern udgang................................
Visning af billede-i-billede (PIP).....................................................................
28
29
29
30
31
32
33
34
34
35
36
37
38
◆ BRUG AF TEKST-TV
■
■
■
■
Tekst-TV ........................................................................................................
Visning af tekst-TV-information .....................................................................
Valg af visninger ............................................................................................
Valg af en bestemt tekst-TV-side ..................................................................
40
41
42
43
◆ YDERLIGERE OPLYSNINGER OG TILSLUTNINGER
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tilslutning til de eksterne ind-/udgange .........................................................
Tilslutning til DVD-indgangen ........................................................................
Tilslutning til lydudgange ...............................................................................
Tilslutning til lyd-/billedindgang......................................................................
Tilslutning til S-VHS-indgang.........................................................................
Tilslutning til DVI-indgang..............................................................................
Tilslutning til PC-indgang...............................................................................
Installation af PC’ens software (kun Windows) .............................................
Indstilling (PC/DVI) ........................................................................................
Pin-konfigurationer ........................................................................................
44
45
45
46
46
47
47
48
49
50
◆ ANBEFALINGER
■
■
Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere .................................................
Tekniske specifikationer ................................................................................
Symboler
Tryk
4
☛
➢
Vigtigt
Bemærk
51
52
Udskiftning af lampen
DAN
1
Brug en skruetrækker til at fjerne skruen.
2
Fjern dækslet til lampen.
3
Brug en skruetrækker til at fjerne de skruer, der holder lampen på
plads. Der er 2 skruer: Én for oven og én for neden. Når skruerne
er løsnet helt, hænger de stadig ved lampen.
4
Adskil lampen fra motoren ved at holde i håndtaget og trække den
ud.
5
Følg disse trin i omvendt rækkefølge for at geninstallere lampen.
projektions-TV-lampe er en forbrugsvare og skal udskiftes
☛ En
fra tid til anden for at give den bedste projektorfunktion.
Hvis skærmbilledet bliver mørkt, eller timer, lampe og
midlertidige lysindikatorer går ud på samme tid, skal du
muligvis udskifte lampen. Når du udskifter lampen, skal du
først kontrollere typen/modellen og derefter kun bruge den
korrekte lampe. Koden for lamperegulering og brug er
markeret på etiketten. Hvis du fjerner lampen, kan du
identificere denne udskiftningskode. Du skal kun udskifte
lampen med én med samme reguleringskode.
◆ Hvis du vil købe en ny lampe, skal du ringe til dit servicecenter
eller en nærliggende TV-forhandler og oplyse dem modellen på
din projektionsenhed.
◆ Du kan identificere lampetypen på venstre side af TV- og
lampedæksel.
◆ TV'et vil blive beskadiget, hvis du bruger en anden lampe, end
den der oprindeligt blev leveret af producenten. Sørg for, at
udskiftningslampen er samme model.
◆ Fjern ikke lampen, undtaget når du udskifter den med en ny.
◆ Sluk for strømmen til TV'et, før du udskifter en lampe, og frakobl
derefter, når der er gået 1 minut.
◆ Blæseren vil hjælpe med at afkøle lampen, så du sikkert kan
fjerne den. Lampens overflade er meget varm. Vent 30 minutter,
efter du har slukket for projektions-TV'et, før du rører ved
lampen.
◆ Hold den gamle lampe væk fra brandbare genstande og børn.
Kasser den ordentligt.
◆ Lad ikke skidt eller støv samle sig inden under lampedækslet
eller på lampen.
◆ Et beskidt dæksel eller en beskidt lampe kan antændes,
eksplodere og forårsage elektrisk stød.
◆ Rør ikke ved frontglasset på en ny lampe eller glasset på
lampebeholderen.
◆ Hvis en ny lampe håndteres forkert, kan skærmbilledet blive
påvirket, og lampens forventede levetid kan blive reduceret.
◆ Sørg for at stramme lampedækslet til på TV'et efter udskiftning
af lampen. Bemærk, at TV'et ikke fungerer, hvis lampedækslet
ikke er sat ordentligt fast. Stram skruen på lampedækslet, når
det er sat på TV'et.
5
Kontrolpaneler
➢
DAN
Det faktiske layout af dit TV-apparat kan være anderledes,
afhængigt af modeltype.
SP43L2/50L2HX
SP61L2HX
a
b
a e
b
c
c
d
d
f
e
( a ) Valg af indgangssignal
Lysindikatorer
( b ) Visning af menu
( c ) Kanalvalg
( d ) Lydstyrkejustering.
f
(
:On (Til),
TIMER
:Blinker,
LAMPE
( e ) Bekræft dit valg
(Store eller Enter)
( f ) Tænd/sluk
:Off (Fra))
STAND BY/TEMP
Indikation
Standby-tilstand
En timerpilot lyser, når Timer automatisk til eller fra vælges.
Normal drift.
Normal drift (når Timer automatisk til eller fra vælges).
Lampen varmer op. Det normale billede kommer frem efter 25 sekunder.
Det normale billede kommer frem efter 25 sekunder. (når Timer automatisk
til eller fra vælges).
Luftventilationsdækslet bag på TV'et er ikke installeret korrekt.
TV'ets indvendige temperatur er over normalt. Rengør luftventilationsdækslet på bagsiden af TV'et. Tænd for TV'et igen efter 1 time.
Lampen fungerer ikke. Kontakt et autoriseret servicecenter for at få hjælp.
➢
Anvendelse af knapperne på panelet
Hvis fjernbetjeningen ikke længere fungerer, eller du har mistet den, kan du bruge knapperne på fjernsynets
kontrolpanel til at:
◆
◆
◆
◆
6
Tænde for fjernsynet, når det er i standby-tilstand og vælge kanaler ( ▲ C/P.
Få adgang til menuen ( MENU ).
Justere lydstyrken ( +
- ).
Skifte mellem videoindgange ( SOURCE ).
▼ ).
Tilslutningspaneler
➢
Det faktiske layout af dit TV-apparat kan være anderledes,
afhængigt af modeltype.
DAN
Videoindgang
Lydindgange
Fjernsynets side
S-VHS-indgang
Fjernsynets bagside
d
c
i
e
f
h
a
g
b
a) 75Ω
Koaksialstik til antenne eller kabelnetværk.
b) AV1 / AV2 / AV3
Indgange eller udgange til eksterne enheder
som videobåndoptager, DVD, spilkonsol eller
anden type videoafspiller.
c) SURROUND SPEAKER (8Ω 15W)
(Surround-Højttaler)
Tilslutninger til eksterne bageste højttalere.
d) AUDIO OUT
Forstærker (L/R) eller tændt højttalerforbindelse
(WOOFER) for at få fuldt udbytte af surround
sound-effekten.
➣
e) COMPONENT (Komponent)
Video- (Y/PB/PR) og lydindgange (L/R) til
komponent.
f) PC AUDIO (L/R)
Indgange til PC- eller DVI-lyd.
g) PC (15 ben)
Indgang til PC-video.
h) DVI (24 ben)
Video-indgang til enhed med DVI-indgang.
i) RS-232 (kun til service)
Se side 44~47, hvis du vil have yderligere oplysninger om
tilslutninger.
7
Tilslutning til antenne eller kabelnetværk
DAN
Tv-kanalerne vises kun korrekt, hvis fjernsynet modtager et signal
fra en af følgende kilder:
◆ En udendørsantenne
◆ Et kabelnetværk
◆ Et satellitnetværk
1
I de første tre tilfælde kobles antennekablet eller netværkskablet til
koaksialstikket 75Ω bag på fjernsynsapparatet.
2
Hvis du bruger en stueantenne, kan det være nødvendigt at dreje
den, når du indstiller fjernsynet, indtil du får et billede, der er
skarpt og tydeligt.
Hvis du vil have yderligere oplysninger, henvises der til:
◆ “Automatisk lagring af kanaler” på side 16
◆ “Manuel lagring af kanaler” på side 18
Fjernsynets bagside
eller
Kabelnetværk
Tilslutning af en satellitmodtager eller dekoder
For at kunne se TV-programmer, der sendes via
satellitnetværk, skal en satellitmodtager sluttes til
fjernsynets bagside. For at kunne afkode et kodet
transmissionssignal skal en dekoder sluttes til fjernsynets
bagside.
Fjernsynets bagside
◆ Anvendelse af et SCART-kabel
Forbind satellitmodtagerens (eller dekoderens) SCARTkabel til en af SCART-indgangene på bagsiden af fjernsynet.
◆ Anvendelse af et koaksialkabel
Forbind et koaksialkabel til:
- Satellitmodtagerens (eller dekoderens) udgangsstik
- Antenneindgangen på fjernsynet.
➢
Hvis du ønsker at tilslutte både en satellitmodtager
(eller dekoder) og en video, skal du forbinde:
◆ Satellitmodtageren (eller dekoderen) til videoen,
◆ Og video til fjernsynet.
Ellers sluttes satellitmodtageren (eller dekoderen) direkte
til fjernsynet.
8
Satellitmodtager/
dekoder
Tilslutning af eksterne højttalere
DAN
Tilslut eksterne højttalere for at drage fordel af surroundlyden.
Fjernsynets bagside
Højttalerterminalerne finder du på bagsiden af fjernsynet:
◆ To til den venstre baghøjttaler (L)
◆ To til den højre baghøjttaler (R)
➢
For at opnå optimal lydkvalitet forbindes:
◆ Den røde ledning til den røde terminal, og
◆ Den sorte ledning til den sorte terminal.
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier
Batterierne til fjernbetjeningen skal indsættes/udskiftes, når du:
◆ Lige har købt fjernsynet, eller
◆ Konstaterer, at fjernbetjeningen ikke fungerer.
1
Fjern dækslet bag på fjernbetjeningen ved at presse symbolet
nedad og derefter trække dækslet af.
2
Sæt to R03-, UM4-, “AAA”-batterier (1,5 V) eller tilsvarende
batterier i. Husk at placere dem rigtigt i forhold til polariteten:
◆ - på batteriet mod - på fjernbetjeningen
◆ + på batteriet mod + på fjernbetjeningen.
3
Sæt dækslet på plads igen ved at rette det ind efter bagsiden af
fjernbetjeningen og trykke det på plads.
9
Fjernbetjening
DAN
AUTOMATIC SWITCH-OFF
(AUTOMATISK TÆND/SLUK)
DNIe TIL/DEMO/FRA
VCR/DVD FUNCTIONS
(Videobåndoptager/DVD);
- STOP (Stop)
- REWIND (Rew)
- PLAY/PAUSE (Play/Pause)
- FAST FORWARD (FF)
Power
POWER TÆND/SLUK
NUMERISKE TASTER
EXTERNAL INPUT EKSTERN/
TTV HOLD
LYD FRA
PIP-FUNKTIONER;
- PIP TIL/FRA (PIP ON)
- SKIFT MELLEM HOVED- OG
UNDERBILLEDE (Swap)
- PLACERING AF PIP (Locate)
- KANALVALG FOR PIP (P▲/▼)
- STØRRELSE - PIP (Size)
- VALG AF KILDE (Source)
- KANALSCANNING FOR PIP (Scan)
MED DENNE KNAP KAN
FJERNBETJENINGEN ANVENDES TIL
ANDRE APPARATER (VIDEO, DVD OSV.)
EN-/TO-/TRECIFRET KANALVÆLGER
MENU/TEKST-TV-INDEKS
NÆSTE KANAL/TTV NÆSTE
STYRING AF MARKØREN I MENUEN
LYDSTYRKE NED
LYDSTYRKE OP
BEKRÆFT DIT VALG
(STORE ELLER ENTER)
TTV – UNDERKODE
DISPLAY INFORMATION/VIS TTV
TEKST-TV TIL
VIDEO & TEKST
KOMBINERET
TEKST-TV FRA
(Se yderligere oplysninger på side 41)
VALG AF FASTEXT-EMNE
FOREGÅENDE KANAL/
FOREGÅENDE SIDE I TEKST-TV
BILLEDFORMAT/
VALG AF TEKSTFORMAT I TEKST-TV
LYD/TTV FRA
FASTFRYS HOVEDBILLEDE
➢
Under PIP fryses hoved- og
underbilleder samtidigt.
VALG AF LYDEFFEKT
VALG AF BILLEDEFFEKT
➢
10
Fjernbetjeningens signal kan blive påvirket af skarpt lys.
Sådan tænder og slukker du for fjernsynet
DAN
Netledningen sættes i bag på fjernsynet.
1
Sæt netledningens stik i en stikkontakt.
➢
2
Netspændingen er angivet bag på fjernsynet, og frekvensen
er 50 eller 60 Hz.
Tryk på knappen “ I ” (Tænd/Sluk) på siden af fjernsynet.
Resultat: Standby-indikatoren på siden af fjernsynettændes.
3
Tryk på knappen Power ( ) bpå fjernbetjeningen for at tænde for
fjernsynet.
Resultat: Den sidst viste kanal vælges automatisk igen.
du endnu ikke har lagret kanaler, vises der kun
➣ Hvis
billedstøj. Se "Automatisk lagring af kanaler" på side 16 eller
"Manuel lagring af kanaler" på side 18.
4
For at slukke for fjernsynet skal du trykke på knappen “ I ”
(Tænd/Sluk) igen.
☛
Ret fjernbetjeningen mod midten af skærmen for at opnå
den største effektivitet.
Sådan sættes fjernsynet på standby
Du kan sætte dit fjernsyn på standby for at spare på strømmen.
Standby-tilstanden kan være praktisk, hvis du ønsker at holde en
lille pause i TV-kiggeriet (f.eks. under et måltid).
1
Tryk på knappen Power ( ) på fjernbetjeningen.
Resultat: Fjernsynet slukkes, og standby-indikatoren på
fjernsynets forside lyser.
2
Tryk på tasten Power ( ) igen eller på en numerisk tast for at
tænde fjernsynet.
➣ Du kan også tænde ved at trykke på knappen P
☛
eller
.
Fjernsynet må ikke være på standby i længere tid ad
gangen (f.eks. mens du er på ferie). Sluk for fjernsynet
ved at trykke på knappen “ I ” (Tænd/Sluk) på siden.
Det er en god idé at tage netstikket ud af stikkontakten
og frakoble antennen.
11
Lær at bruge fjernbetjeningen
DAN
Fjernbetjeningen bruges hovedsagelig til at:
◆ Skifte kanaler og justere lydstyrken samt
◆ Vise systemet med skærmmenuer.
Nedenstående tabel viser de hyppigst anvendte knapper og deres
funktioner.
Knap
Visningsfunktion
Menufunktion
Viser den næste
lagrede kanal.
-
P
Viser den foregående
lagrede kanal.
-
til
Viser de tilhørende kanaler.
Hvis du vil skifte til en kanal med to cifre, skal du trykke
på det andet ciffer straks efter det første. Hvis du ikke
gør det, vises en kanal med kun ét ciffer.
Power
P
-/--/---
12
➢
Vælger en kanal med nummer 10 eller højere.
Tryk på denne knap og indtast det to- eller trecifrede
kanalnummer.
Forøgelse af lydstyrken.
-
Reducering af lydstyrken.
-
Mute
Frakobler lyden midlertidigt.
For at aktivere lyden igen skal du trykke på denne tast
igen eller på - eller +.
Menu
Viser systemet med
skærmmenuer.
Vender tilbage til foregående
menu eller normal visning.
-
Til:
◆ Visning af en undermenu
med indstillingerne for det
aktuelle menupunkt
◆ Manuel søgning efter en
kanal fremad/tilbage
◆ Forøgelse/reduktion af en
værdi i et menupunkt
-
Bekræftelse af dit valg.
➣
Indstilling af fjernbetjeningen
DAN
Fjernbetjeningen til dette TV kan desuden bruges til næsten enhver
videobåndoptager, set-top-boks eller DVD-afspiller.
➣
Fjernbetjeningen er ikke kompatibel med andre
producenters fjernsyn.
1
Sluk for din videobåndoptager, set-top-boks eller DVD-afspiller.
2
Tryk på knappen Select flere gange for at aktivere en anden
komponent (VCR (Video), Cable (Kabel), DVD (DVD)).
Eksempel: Hvis du ønsker at programmere fjernbetjeningen til
anvendelse sammen med din videobåndoptager,
skal du kontrollere, at VCR LED lyser.
3
Tryk på knappen Power på fjernbetjeningen. Den valgte komponent
skal tænde. Hvis den tænder, er din fjernbetjening indstillet korrekt.
4
Når din fjernbetjening er indstillet, kan du på et hvilket som helst
tidspunkt trykke på knappen Select og bruge fjernbetjeningen til
din set-top-boks, videobåndoptager eller DVD-afspiller.
➣
◆ Når din fjernbetjening står på VCR (Video)-, Cable
(Kabel)- eller DVD-modus, styrer lydstyrkeknapperne
stadig lydstyrken på dit TV.
◆ Hvis din fjernbetjening står på TV eller Cable (Kabel),
styrer knapperne til videobåndoptageren (PLAY, PAUSE
osv.) stadig din videobåndoptager.
13
Plug & Play-funktionen
DAN
Når man første gang tænder for fjernsynet, aktiveres flere grundlæggende brugerindstillinger automatisk. Følgende indstillinger er
tilgængelige.
Plug & Play
1
Language
Tryk på tasten Power ( ) på fjernbetjeningen, hvis fjernsynet er på
standby.
Resultat: Meddelelsen Plug & Play vises. Den blinker et
øjeblik, og derefter vises menuen Language (Sprog)
automatisk.
English
ЬА
Hrvatski
Čeština
2
Vælg det ønskede sprog ved at flytte joysticken op eller ned.
3
Tryk på joysticktasten (
Netherland
Français
Sel.
) for at bekræfte dit valg.
Resultat: Meddelelsen Antenna input check
(Kontrol af antenneindgang) vises.
Store
4
Antenna input check
Kontroller, at antennen sidder i indgangen bag på fjernsynet, og
tryk derefter på joysticktasten (
).
Resultat: Menuen Country (Land) vises.
5
Vælg land ved at flytte joysticken op eller ned.
6
Tryk på joysticktasten (
Country
) for at bekræfte dit valg.
Austria
Resultat: Menuen ATM vises.
Belgium
Croatia
7
Denmark
Finland
Sel.
Kanalerne sorteres og lagres i en rækkefølge, der afspejler deres
placering i frekvensområdet (med laveste først og
højeste sidst). Den oprindeligt valgte kanal vises
herefter.
Store
ATM
➢
Austria
1%
P0 -----
57 MHz
œ √ Sel.
) for at starte søgningen.
Resultat: Søgningen afsluttes automatisk.
France
Country
Tryk på joysticktasten (
Exit
Enjoy viewing your new TV.
14
Start
8
Tryk på tasten Source (Kilde) (
) for at standse
søgningen, inden den er færdig, eller for at vende tilbage
til normal visning.
Når søgningen er færdig, vises meddelelsen Enjoy viewing
your new TV (Nyd dit nye fjernsyn), og derefter vises kanalen,
som netop er blevet lagret.
Plug & Play-funktionen (fortsat)
DAN
Hvis du ønsker at nulstille denne funktion...
1
Tryk på tasten MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Flyt joysticken op eller ned for at markere Function (Funktion).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Function
(Funktion) vises.
3
Flyt joysticken til højre.
4
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Plug & Play.
Flyt joysticken til højre.
Resultat: Meddelelsen Plug & Play vises.
5
På modstående side finder du flere oplysninger om indstillingen.
Function
Language
English
Time
√
Plug & Play
√
Melody
Off
AV Setup
√
LNA
√
√ Enter
Move
Valg af sprog
Når du første gang tager dit fjernsyn i brug, skal du vælge det
sprog, der skal bruges til visning af menuer og meddelelser.
1
Tryk på tasten MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Flyt joysticken op eller ned for at markere Function (Funktion).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Function
(Funktion) vises.
3
Function
Language
English
Time
√
Plug & Play
√
Melody
Off
AV Setup
√
LNA
√
Resultat: Funktionen Language (Sprog) vælges.
4
√ Enter
Move
Flyt joysticken til højre.
Flyt joysticken til højre igen.
Language
English
Resultat: De tilgængelige sprog vises.
ЬА
5
Vælg det ønskede sprog ved at flytte joysticken op eller ned.
Čeština
6
Tryk på joysticktasten (
7
Når du er tilfreds med dit valg, trykker du på tasten Source (Kilde)
(
) for at vende tilbage til normal visning.
Hrvatski
Netherland
) for at bekræfte dit valg.
Français
Sel.
Store
15
Automatisk lagring af kanaler
DAN
Du kan søge efter de frekvensområder, der er tilgængelige (dette
afhænger af det land, du bor i). Automatisk tildelte programnumre
stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede
programnumre. Du kan dog sortere kanalerne manuelt og slette de
kanaler, du ikke ønsker at se.
Channel
Country
Austria
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Edit
√
1
Tryk på tasten MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
√ Enter
Move
2
Flyt joysticken op eller ned for at markere Channel (Kanal).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
(Kanal) vises.
Country
Austria
3
Belgium
Croatia
Resultat: Indstillingen Country (Land) markeres.
Denmark
Finland
4
France
Sel.
Country
Austria
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Edit
√
5
Vælg dit land (eller område) ved at flytte joysticken op eller ned.
➢ Hvis du har valgt muligheden Others (Andre), men ikke
ønsker at afsøge PAL-frekvensområdet, kan du lagre
kanalerne manuelt (se side 18).
6
Tryk på joysticktasten (
7
Tryk på tasten MENU.
8
ATM
Austria
œ √ Sel.
P0 ----Exit
Flyt joysticken op eller ned for at vælge ATM. Flyt joysticken til
højre.
Resultat: Menuen ATM vises.
1%
57 MHz
9
Start
Tryk på joysticktasten (
) for at starte søgningen.
Resultat: Søgningen afsluttes automatisk. Kanalerne sorteres og
lagres i en rækkefølge, der afspejler deres
placering i frekvensområdet (med laveste først og
højeste sidst). Den oprindeligt valgte kanal vises
herefter.
➢
10
16
) for at bekræfte dit valg.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
(Kanal) vises igen.
√ Enter
Move
Flyt joysticken til højre igen.
Resultat: De tilgængelige lande vises.
Store
Channel
Country
Flyt joysticken til højre.
Tryk på tasten Source (Kilde) (
søgningen, inden den er færdig.
) for at standse
Når kanalerne er lagret, kan du:
◆ Sortere dem i den ønskede rækkefølge (se side 17)
◆ Slette en kanal (se side 21)
◆ Finindstille kanalmodtagelsen om nødvendigt (se side 19)
◆ Navngive de lagrede kanaler (se side 18)
◆ Aktivere/deaktivere den digitale støjreduktionsfunktion
(se side 26).
Sortering af de lagrede kanaler
DAN
Sorteringsfunktionen gør det muligt at ændre programnumrene for
lagrede kanaler. Dette kan være nødvendigt, efter at du har brugt
ATM. Du kan slette de kanaler, du ikke ønsker at beholde.
1
Tryk på tasten MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Flyt joysticken op eller ned for at markere Channel (Kanal).
Channel
Country
Austria
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Edit
√
Move
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
(Kanal) vises.
3
4
Sort
Flyt joysticken til højre.
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Sort (Sortering). Flyt
joysticken til højre.
Resultat: Menuen Sort (Sorter) vises.
5
Vælg den kanal, som skal flyttes, ved at flytte joysticken op eller
ned. Flyt joysticken til højre.
6
Vælg det programnummer, som kanalen skal flyttes til, ved at
flytte joysticken op eller ned. Flyt joysticken til venstre.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
œ √ Sel.
Move
Resultat: Kanalen flyttes til sin nye placering, og alle andre
kanaler skifter plads i overensstemmelse dermed.
7
√ Enter
Exit
Sort
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Gentag punkt 5 til 6, indtil du har flyttet alle kanaler til de ønskede
programnumre.
Move
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
œ √ Sel.
17
Exit
Manuel lagring af kanaler
DAN
Du kan lagre op til 100 TV-kanaler, inklusive dem, der modtages
via kabelnetværk.
Channel
Country
Austria
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Edit
√
Move
Når du lagrer kanalerne manuelt, kan du vælge:
◆ Om en fundet kanal skal lagres eller ej
◆ Programnummeret, som du vil tildele hver lagret kanal.
√ Enter
1
Tryk på tasten MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
Manual Store
2
Prog. No
P 1
Colour System
AUTO
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
(Kana) vises.
Sound System
BG
Search
891MHz
Channel
C 16
Fine tune
œ √ Sel.
Move
3
Flyt joysticken til højre.
4
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Manual Store (Manuel
lagring). Flyt joysticken til højre.
Resultat: Menuen Manuel Store (Manuel lagring) vises.
Store
5
Manual Store
Prog. No
P 1
Colour System
AUTO
Flyt joysticken op eller ned for at markere Channel (Kanal).
Sound System
BG
Search
891MHz
Channel
C 16
Om nødvendigt kan du angive transmissionsstandarden. Flyt
joysticken op eller ned for at vælge Color System (Farve
system), og flyt den derefter til venstre eller højre.
Farvestandarderne vises i følgende rækkefølge (afhængigt af
model).
◆ AUTO - PAL - SECAM
◆ AUTO - NTSC3.58 - NTSC4.43 - PAL60
Fine tune
6
œ √ Sel.
Move
Store
◆ BG - DK - I - L
Manual Store
Prog. No
P 1
Colour System
AUTO
◆ BG - DK - I - M
Sound System
BG
Search
891MHz
Channel
C 16
Fine tune
Move
œ √ Sel.
18
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Sound System
(Lydsystem), og flyt derefter joysticken til venstre eller højre.
Lydstandarderne vises i følgende rækkefølge (afhængigt af
model).
Store
Manuel lagring af kanaler (fortsat)
DAN
7
Hvis du kender nummeret på den kanal, som skal lagres, skal du
gå videre som følger:
◆ Flyt joysticken op eller ned for at vælge Channel (Kanal).
◆ Flyt joysticken til højre.
◆ Flyt joysticken op eller ned for at vælge C (antennekanal) eller
S (kabelkanal).
◆ Flyt joysticken til højre.
Manual Store
Prog. No
P 1
Colour System
AUTO
Sound System
BG
Search
891MHz
Channel
C 16
Fine tune
◆ Tryk på de numeriske taster (0~9) for at indtaste det ønskede
nummer.
der ingen lyd er, eller hvis lyden er unormal, skal
➣ Hvis
lydstandarden vælges igen.
8
Hvis du ikke kender kanalnumrene, skal du vælge Search (Søg)
ved at flytte joysticken op eller ned. Flyt joysticken til højre for at
starte søgningen.
Resultat: Kanalsøgeren afsøger frekvensområdet, til den første
kanal (eller den valgte kanal) vises på skærmen.
√ Enter
Move
Store
Manual Store
Prog. No
P 1
Colour System
AUTO
Sound System
BG
Search
891MHz
Channel
C 16
Fine tune
9
Hvis modtagelsen er svag, kan du finindstille hver enkelt kanal.
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Fine Tune (Finindstilling).
Flyt joysticken til venstre eller højre, indtil både billede og lyd er
indstillet optimalt.
➢
10
11
12
œ √ Sel.
Move
Manual Store
◆ Du kan fortryde ændringer og vende tilbage til den
foregående indstilling ved at trykke på den grønne tast.
◆ Hvis du ikke kan finindstille en kanal, skal du kontrollere,
om indstillingerne for Color System (Farvesystem) og
Sound System (Lydsystem) er korrekte.
Når du skal tildele et programnummer til en kanal, skal du vælge
Prog. No. (Programnr.) ved at flytte joysticken op eller ned. Flyt
joysticken til venstre eller højre, indtil du finder det rigtige nummer.
Tryk på joysticktasten (
programnummer.
Prog. No
P 1
Colour System
AUTO
Sound System
BG
Search
891MHz
Channel
C 16
Fine tune
Move
œ √ Sel.
Store
) for at lagre kanalen og det tilhørende
Fine tune
Gentag punkt 7 til 11 for hver kanal, der skal lagres.
30
Fine tune
☛
Store
Kanaltilstand
◆ P (programtilstand): Når kanalsøgningen er fuldført, bliver
sendestationerne i dit område tildelt programnumre fra P00 til
maks. P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste
programnummeret i denne tilstand.
◆ C (faktisk kanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at
indtaste det tildelte nummer for hver enkelt sendestation i
denne tilstand.
◆ S (kabelkanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste
det tildelte nummer for hver enkelt kabelkanal i denne tilstand.
19
= 0
Navngivning af kanaler
DAN
Kanalnavne tildeles automatisk, når kanalinformation indgår i
transmissionen. Du kan ændre disse navne.
Channel
Country
Austria
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Edit
√
Move
1
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
*
*
*
*
*
3
Flyt joysticken til højre.
4
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Name (Navngiv). Flyt
joysticken til højre.
Resultat: Menuen Name (Navngiv) vises med den aktuelle
automatisk valgte kanal.
*
*
*
*
*
*
*
*
5
√ Enter
Move
œ √ Move
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Sel.
20
Store
Om nødvendigt vælges kanalen, som skal tildeles et nyt navn, ved
at flytte joysticken til højre eller venstre. Flyt joysticken til højre.
Resultat: Der er pile rundt om navnefeltet.
Exit
6
Flyt joysticken op eller ned for at vælge et bogstav (A-Z), et tal
(0-9) eller et symbol (-, mellemrum). Gå til det foregående eller
næste bogstav ved at flytte joysticken til venstre eller højre.
7
Når du er færdig med at indtaste navnet, trykker du på
joysticktasten (
) for at bekræfte navnet.
Name
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Flyt joysticken op eller ned for at markere Channel (Kanal).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
(Kanal) vises.
√ Enter
Name
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Tryk på tasten MENU.
Aktivering af børnesikring og udelukkelse af uønskede kanaler
DAN
◆ Aktivering af børnesikringen
Denne funktion giver dig mulighed for at låse fjernsynet,
så det ikke kan tændes på forsiden. Det kan dog stadig
tændes med fjernbetjeningen. Du kan dermed forhindre børn
(og andre personer) i at se upassende programmer, hvis du
forhindrer adgang til fjernbetjeningen.
◆ Udelukkelse af uønskede kanaler
Channel
Country
Austria
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Edit
√
Kanaler kan efter eget valg udelukkes fra din søgning gennem
kanalerne. Når du afsøger de lagrede kanaler, vil du ikke få
vist de kanaler, du har valgt at udelukke. Alle kanaler, som
du ikke specifikt vælger at udelukke, vises under søgningen.
1
Tryk på tasten MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Flyt joysticken op eller ned for at markere Channel (Kanal).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
(Kanal) vises.
Move
Edit
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Flyt joysticken til højre.
4
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Edit (Rediger).Flyt
joysticken til højre.
Resultat: Menuen Edit (Rediger) vises med den aktuelle
automatisk valgte kanal.
5
Flyt joysticken op eller ned for at vælge den kanal, der skal låses.
6
Flyt joysticken til venstre eller højre, indtil Child Lock
(Børnesikring) markeres. Hvis du vil låse kanalen, skal du vælge
On (Til) ved at flytte joysticken op eller ned (vælg Off (Fra) for at
låse kanalen op). Tryk på joysticktasten (
) for at bekræfte dit
valg.
Child Lock
Add
Erase
Off
œ √ Sel.
Move
3
√ Enter
Erased
Exit
Edit
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
œ √ Move
Child Lock
Off
Sel.
Erased
Store
Edit
7
8
Flyt joysticken op eller ned for at vælge den kanal, der skal tilføjes
eller slettes.
Flyt joysticken til venstre eller højre, indtil Add/Erase (Tilføj/Slet)
markeres. For at slette eller tilføje kanalen skal du vælge Added
(Tilføjet) eller Erased (Slettet) ved at flytte joysticken op eller
ned. Tryk på joysticktasten (
) for at bekræfte dit valg.
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
œ √ Move
Add
Erase
Off
Sel.
21
Erased
Store
Valg af kanal efter information
DAN
Du kan få vist listen over lagrede kanaler.
1
Tryk på knappen Info..
Resultat: Der vises en liste med de første 13 kanaler.
To tekstbokse til højre for listen angiver:
◆ Om kanalen har tekst-TV
◆ Hvilken lydtilstand, der anvendes.
Information
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2
Du kan gennemse de lagrede kanaler ved at bevæge joysticken
op eller ned.
Resultat: Den tilhørende kanal vises.
Mono
3
Tryk på tasten Source (Kilde) (
) for at vælge en specifik kanal.
Resultat: Den tilhørende kanal vises, og boksen Information
(Information) forsvinder.
Move
Exit
➢
◆ De eksterne indgange vises på samme måde, og som ved
de lagrede kanaler kan du gennemse disse indgange.
◆ Du kan få vist navnet på
kanalen eller indgangen
ved at trykke på
knappen Display.
Mode
Picture
Sound
Surround
Sound Mode
Sleep timer
Clock
TV
Dynamic
Speech
Off
Mono
Off
-- : -P 1
Ændring af billedstandard
Du kan vælge den billedtype, der er bedst egnet til det, du vil se.
Picture
Mode
1
Tryk på tasten MENU.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
(Billede) vises.
2
Flyt joysticken til højre.
Resultat: Mode (Tilstand) markeres.
3
Vælg indstillingen ved at flytte joysticken til venstre eller højre.
Resultat: Følgende tilstande er til rådighed afhængigt af kilden.
◆ Custom (Brugerdefineret) - Dynamic (Dynamisk)
- Standard (Standard) - Movie (Film)
◆ Custom (Brugerdefineret) - High (Høj) Middle (Mellem) - Low (Lav) (PC eller DVI)
Custom
Adjust
√
Size
Auto Wide
Blue Screen
Off
Film Mode
Off
Digital NR
Off
Move
œ √ Sel.
➣
22
Du kan også vælge disse indstillinger ved at trykke på
tasten P.STD (billedstandard).
Justering af billedindstillinger
DAN
Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til
regulering af billedkvaliteten:
1
Tryk på tasten MENU.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
(Billede) vises.
2
Flyt joysticken til højre.
3
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Adjust (Juster).
Flyt joysticken til højre.
Picture
Mode
Custom
Adjust
√
Size
Auto Wide
Blue Screen
Off
Film Mode
Off
Digital NR
Off
Resultat: Menuen Adjust (Juster) vises med indstillingen
Colour Tone (Farvetone) valgt.
Adjust (Custom)
Colour Tone
4
5
Vælg indstillingen ved at flytte joysticken til venstre eller højre.
Farvetonerne vises i følgende rækkefølge:
Normal - Warm1 (Varm1) - Warm2 (Varm2) - Cool2 (Kold2)
- Cool1 (Kold1)
Flyt joysticken op eller ned for at vælge den indstilling (Contrast
(Kontrast), Brightness (Lysstyrke), Sharpness (Skarphed),
Colour (Farve)), der skal justeres. Flyt joysticken til højre eller
venstre.
œ
√
50
Brightness
50
Sharpness
90
Colour
50
Move
œ √ Sel.
Når billedtilstanden er angivet til Custom (Brugerdefineret),
➣ kan
værdien af disse indstillinger variere afhængigt af
indgangskilden (f.eks. RF, Video, Component, PC eller DVI).
Når du er tilfreds med indstillingerne, trykker du på joysticktasten
(
) for at lagre dem.
➣
Normal
Contrast
Resultat: Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette bjælkes
markør til venstre eller højre ved at flytte joysticken til
venstre eller højre.
6
√ Enter
Move
Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter
billedstandarden automatisk til Custom (Brugerdefineret).
23
Store
Justering af billedindstillinger (PC eller DVI)
➢
DAN
1
Gå til PC-tilstand vha. knappen Source (Kilde).
Tryk på tasten MENU.
Picture
Mode
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
(Billede) vises.
Custom
Adjust
√
Colour Tone
Custom
Colour Adjust
√
2
Flyt joysticken til højre.
3
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Adjust (Juster).
Flyt joysticken til højre.
√ Enter
Move
Resultat: Menuen Adjust (Juster) vises.
4
Adjust (Custom)
Contrast
75
Brightness
60
Resultat: Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette bjælkes
markør til venstre eller højre ved at flytte joysticken til
venstre eller højre.
5
œ √ Adjust
Move
Store
Picture
Mode
√
Colour Tone
Custom
Colour Adjust
√
Tryk på tasten MENU.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
(Billede) vises igen.
6
Flyt joysticken op eller ned, indtil indstillingen Colour Tone
(Farvetone) markeres.
7
Vælg indstillingen ved at flytte joysticken til venstre eller højre.
Farvetonerne vises i følgende rækkefølge:
Custom
Adjust
Flyt joysticken op eller ned for at vælge den indstilling (Contrast
(Kontrast), Brightness (Lysstyrke)) der skal justeres. Flyt
joysticken til højre eller venstre.
Custom (Brugerdefineret) - Colour1 (Farve1) - Colour2
(Farve2) - Colour3 (Farve3)
œ √ Sel.
Move
8
Picture
Mode
Resultat: Menuen Color Adjust (Farvejustering) vises.
Custom
Adjust
√
Colour Tone
Custom
Colour Adjust
√
Move
9
√ Enter
10
Red
50
Green
50
Blue
50
œ √ Adjust
24
Flyt joysticken op eller ned for at vælge den indstilling (Rød (Rød),
Green (Grøn), Blue (Blå)), der skal justeres. Flyt joysticken til
højre eller venstre.
Resultat: Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette bjælkes
markør til venstre eller højre ved at flytte joysticken til
venstre eller højre.
Colour Tone (Custom)
Move
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Color Adjust
(Farvejustering). Flyt joysticken til højre.
Store
Når du er tilfreds med indstillingerne, trykker du på joysticktasten
(
) for at lagre dem.
Indstilling af billede
➢
1
(PC)
Gå til PC-tilstand vha. knappen Source (Kilde).
DAN
Tryk på tasten MENU.
Function
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Flyt joysticken op eller ned for at markere Function (Funktion).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Function
(Funktion) vises.
3
Flyt joysticken til højre.
4
Flyt joysticken op eller ned for at vælge den indstilling
(Frequency (Frekvens), Phase (Fase)) der skal justeres.
Flyt joysticken til højre eller venstre.
Frequency
50
Phase
10
Position
√
Auto Adjustment
√
Size
Wide
√ Enter
Move
Resultat: Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette bjælkes
markør til venstre eller højre ved at flytte joysticken til
venstre eller højre.
5
Frequency
50
œ √ Adjust
Tryk på tasten MENU.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Function
(Funktion) vises igen.
Phase
10
6
7
Flyt joysticken op eller ned, indtil indstillingen Position markeres.
Juster positionen ved hjælp af joysticken.
œ √ Adjust
Tryk på tasten MENU.
Position
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Function
(Funktion) vises igen.
8
Marker Auto Adjustment (Autojustering) ved at flytte joysticken
op eller ned, hvis du vil justere billedkvalitet og placering
automatisk. Flyt joysticken til højre.
Resultat: Auto Adjustment (Autojustering) vises. Billedkvalitet
og placering justeres herefter automatisk.
9
10
Hvis du vil vælge det billedformat, der passer bedst til dine ønsker
til visningen, skal du vælge Size (Størrelse) ved at flytte
joysticken op eller ned. Flyt joysticken til højre.
Adjust
Adjust
Function
Frequency
50
Phase
10
Position
√
Auto Adjustment
√
Size
√
Vælg indstillingen ved at flytte joysticken til venstre eller højre.
Billedformaterne vises.
Move
œ √ Sel.
Wide (Bred) - Normal (Normal)
11
Size
Når du er tilfreds med indstillingerne, trykker du på joysticktasten
(
) for at lagre dem.
Wide
œ √ Sel.
Store
25
Ekstra billedindstillinger
DAN
◆ Size (Størrelse)
Du kan vælge det billedformat, der er bedst egnet, til det, du ser.
Picture
Mode
Custom
Adjust
√
Size
Auto Wide
Blue Screen
Off
Film Mode
Off
Digital NR
Off
√ Enter
Move
◆ Blue Screen (Blå baggrund)
Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er meget
svagt, erstatter en blå baggrund automatisk billedstøjen. Hvis du
alligevel ønsker at se det dårlige billede, skal du indstille Blue
Screen (Blå baggrund) til Off (Fra).
◆ Film Mode (Filmtilstand)
Du kan modtage og behandle filmsignaler automatisk fra alle
kilder og justere billedet, så det har den mest optimale kvalitet.
Size
Auto Wide
œ √ Sel.
Store
◆ Digital NR (Digital støjreduktion)
Du kan aktivere den digitale støjreduktion for at reducere evt.
statisk støj og skyggeeffekter på skærmen.
1
Tryk på tasten MENU.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
(Billede) vises.
2
Flyt joysticken til højre.
3
Vælg den ønskede indstilling ved at flytte joysticken op eller ned.
4
Flyt joysticken til venstre eller højre for at ændre indstillingen.
Picture
Mode
Custom
Adjust
√
Size
Auto Wide
Blue Screen
Off
Film Mode
Off
Digital NR
Off
œ √ Sel.
Move
Picture
Mode
Custom
◆ Size (Størrelse)
Wide (Bred)
Indstiller billedet til 16:9-format.
Panorama
Brug denne indstilling til at få bredformat i et
panoramabillede.
Zoom1
Forstør billedstørrelsen lodret på skærmen.
Zoom2
Forstør billedstørrelsen mere end Zoom1.
Stretch
(Stræk)
Med denne indstilling forstørres billedet lodret
og vandret, så billedet bliver større end Zoom2.
Adjust
√
14:9
Forstør billedstørrelsen til mere end Normal.
Size
Auto Wide
Normal
Indstiller billedet til 4:3-format.
Blue Screen
Off
➢
Film Mode
Off
Digital NR
Off
œ √ Sel.
Move
Picture
Mode
◆ Hvis PC'en er tilsluttet, kan du justere VGA-billedet
ved at flytte joysticken op, ned, til venstre eller til
højre.
◆ Du kan også vælge disse indstillinger ved at trykke
på tasten P.Size (Billedformat) på fjernbetjeningen.
◆ Blue Screen (Blå baggrund) : Off (Fra) eller On (Til)
Custom
◆ Film Mode (Filmtilstand) : Off (Fra) eller On (Til)
Adjust
√
Size
Auto Wide
Blue Screen
Off
Film Mode
Off
Digital NR
Off
Move
26
œ √ Sel.
◆ Digital NR (Digital støjreduktion) : Off (Fra) eller On (Til)
Brug af funktionen LNA (Low Noise Amplifier)
DAN
Denne funktion er særlig nyttig, hvis fjernsynet modtager et svagt
signal. LNA forstærker signalet i områder, hvor det er svagt.
Denne funktion er kun tilgængelig, når der modtages et svagt
signal, og dette signal lagres på den aktuelle kanal.
1
2
Function
Language
English
Time
√
Plug & Play
√
Tryk på tasten MENU.
Melody
Off
AV Setup
√
Resultat: Hovedmenuen vises.
LNA
√
Move
Flyt joysticken op eller ned for at markere Function (Funktion).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Function
(Funktion) vises.
3
4
LNA
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Flyt joysticken til højre.
Flyt joysticken op eller ned for at vælge LNA.
Resultat: Menuen LNA vises med den aktuelle automatisk valgte
kanal.
5
6
Vælg den ønskede kanal ved at flytte joysticken op eller ned.
Flyt joysticken til højre.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Off
√ Enter
Move
Vælg On (Til) eller Off (Fra) ved at flytte joysticken op eller ned.
Tryk på joysticktasten (
) for at bekræfte dit valg.
➣
Exit
LNA
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Hvis der er støj på billedet med LNA sat til On (Til), skal
du vælge Off (Fra).
Sel.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
On
Store
Fastfrysning af det aktuelle billede
Du kan fastfryse billedet, mens du ser et program, ved at trykke på
tasten “Still”. Tryk på tasten igen for at vende tilbage til normal
visning.
➣
√ Enter
Under PIP fryses hoved- og underbilleder samtidigt.
27
Exit
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
DAN
PIP
PIP
Off
DNIe
On
Med denne funktion får du et mere detaljeret billede med
3D-støjreduktion, forbedring af detaljerne, kontrasten og niveauet
af hvid. Den nye billedkompensation Algorithm giver dig et
tydeligere, klarere og mere detaljeret billede. DNIeTM teknologien
får et hvilket som helst signal til at passe til dine øjne.
1
Tryk på tasten MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
√ Sel.
Move
2
Flyt joysticken op eller ned for at vælge PIP.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen PIP vises.
DNIe Demo
DNIe On
DNIe Off
3
Flyt joysticken til højre.
4
Flyt joysticken op eller ned for at vælge DNIe. Vælg indstillingen
ved at flytte joysticken til venstre eller højre.
◆ On (Til) : Aktiverer DNIe-tilstanden.
◆ Demo : Skærmbilledet før anvendelse af DNIe vises til højre,
og skærmbilledet efter anvendelse af DNIe vises til
venstre.
◆ Off (Fra) : Deaktiverer DNIe-tilstanden.
➣
Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på
knappen DNIe.
Ændring af lydstandard
Sound
Mode
Custom
Adjust
√
Auto Volume
Off
Surround
Off
Audio Out
Off
Int. Mute
Off
Move
Du kan vælge den type lydeffekt, der skal bruges til en bestemt
udsendelse.
1
Tryk på tasten MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Sound (Lyd).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
3
Flyt joysticken til højre.
Resultat: Mode (Tilstand) markeres.
4
Vælg indstillingen ved at flytte joysticken til venstre eller højre.
Lydeffekterne vises i følgende rækkefølge:
œ √ Sel.
Custom (Brugerdefineret) - Standard (Standard) – Music
(Musik) - Movie (Film) - Speech (Tale).
➣
28
Du kan også vælge disse indstillinger ved at trykke på
knappen S.STD (lydstandard).
Justering af lydindstillinger
DAN
Lydindstillingerne kan justeres, så de passer til dine personlige
ønsker.
Sound
Mode
1
2
Tryk på tasten MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Sound (Lyd).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
3
Flyt joysticken til højre.
4
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Adjust (Juster).
Flyt joysticken til højre.
Resultat: Menuen Adjust (Juster) vises med den aktuelle
funktion.
Custom
Adjust
√
Auto Volume
Off
Surround
Off
Audio Out
Off
Int. Mute
Off
√ Enter
Move
Adjust (Custom)
5
6
Vælg den indstilling (lydstyrke, balance, equalizer), der skal
justeres, ved at flytte joysticken til venstre eller højre.
Flyt joysticken op eller ned for at komme til den ønskede
indstilling.
R
.
L
100
Adjust
300
1K
3K
œ √ Move
Store
Når du er tilfreds med indstillingerne, trykker du på joysticktasten
(
) for at lagre dem.
➣
Hvis du ændrer nogle af equalizerindstillingerne, skifter
lydstandarden automatisk til Custom (Brugerdefineret).
Automatisk justering af lydstyrken
Hver TV-/radiostation har sine egne signalforhold, og det er
besværligt at skulle justere lydstyrken, hver gang du skifter kanal.
Med denne funktion kan du regulere lydstyrken på en ønsket
kanal ved at reducere lydeffekten, når programsignalet er højt,
eller øge lydeffekten, når programsignalet er lavt.
1
Tryk på tasten MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
Sound
Mode
Custom
Adjust
√
Auto Volume
On
Surround
Off
Audio Out
Off
Int. Mute
Off
Move
2
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Sound (Lyd).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
3
Flyt joysticken op eller ned for at markere indstillingen Auto
Volume (Auto-lydstyrke).
4
Vælg indstillingen (On (Til) eller Off (Fra)) ved at flytte joysticken
til venstre eller højre.
29
10K
œ √ Sel.
Indstilling af Dolby Pro Logic
DAN
Denne tilstand giver mulighed for surround i Dolby Pro Logic, når
surround-højttalere er tilsluttet TV'et. Dette gør det muligt at vælge
forskellige tilstande for front-, center- og baghøjttalere.
Fjernsynets bagside
Surround-tilstand
Custom
Adjust
√
Auto Volume
Off
Surround
Off
Audio Out
Off
Int. Mute
Off
Move
✔
Stereo
Mono
✔
✔
3D-Sound
(3D-lyd)
Stereo
Mono
✔
✔
Hall
Stereo
Mono
✔
✔
Off
(fra)
Stereo
Mono
✔
✔
- Phantom
(Ekko)
√ Enter
Front
Pro Logic - Normal
Stereo
/Wide (Bred) Mono
Sound
Mode
Indgangssignal
➢
Højttalere
Center
✔
✔
Bag
✔
✔
✔ ; Lyd
Surround
Mode
Off
1
Tryk på tasten MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
œ √ Sel.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
Store
Surround
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
3
Flyt joysticken til højre.
4
Flyt joysticken op eller ned for at markere Surround.
Flyt joysticken til højre.
Resultat: Menuen Surround vises med Mode (Tilstand) valgt.
Center
Rear
Time Delay
5
20 ms
Test Tone
Off
œ √ Sel.
Move
Store
Surround
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Sound (Lyd).
Select the option by moving the joystick left or right. The surround
modes are displayed in the following order.
Pro Logic - 3D Sound (3D-lyd) - Hall - Off (fra)
➣
Wooferlyd er ikke tilgængelig i tilstanden Hall.
6
Hvis du vælger Pro Logic, vises de tilgængelige indstillinger.
7
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Pro Logic.
Flyt joysticken til højre.
8
Vælg indstillingen ved at flytte joysticken til venstre eller højre.
Surroundtilstandene vises i følgende rækkefølge:
Normal - Phantom (Ekko) - Wide (Ekko)
9
Når du er tilfreds med indstillingerne, trykker du på joysticktasten
(
) for at lagre dem.
Center
Rear
Time Delay
20 ms
Test Tone
Move
Off
√ Enter
Store
➢
30
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, og dobbelt-D-symbolet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
Justering af foretrukne Dolby-indstillinger
DAN
Nedenstående Dolby-indstillinger kan justeres, så de passer til dine
personlige ønsker.
Surround
◆ Lydstyrke i center- og baghøjttalere
◆ Pro Logic-forsinkelsestid for baghøjttalere (mellem 15 og
30 ms)
◆ Aktivering/deaktivering af testtone for hver højttaler
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Center
Rear
Time Delay
20 ms
Test Tone
1
Surround
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Sound (Lyd).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
3
4
Center
Rear
Time Delay
Flyt joysticken til højre.
Flyt joysticken op eller ned for at markere Surround.
Flyt joysticken til højre.
6
Vælg indstillingen (Center (Center), Rear (Bag), Time Delay
(Forsinkelse), Test Tone (Testtone)) ved at flytte joysticken op
eller ned. Flyt joysticken til venstre eller højre for at komme til den
ønskede indstilling.
Når du er tilfreds med indstillingerne, trykker du på joysticktasten
(
) for at lagre dem.
20 ms
Test Tone
Off
œ √ Adjust
Move
Resultat: Menuen Surround vises med den aktuelle indstilling.
5
Store
Tryk på tasten MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Off
œ √ Adjust
Move
Store
Surround
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Center
Rear
Time Delay
20 ms
Test Tone
Off
œ √ Adjust
Move
Store
Surround
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Center
Rear
Time Delay
20 ms
Test Tone
Move
Off
œ √ Sel.
31
Store
Indstilling af ekstern lyd
DAN
Sound
Mode
Med denne funktion kan du finde dine personlige præferencer, når
udstyret med udgang sluttes til TV'et.
Custom
1
Adjust
√
Auto Volume
Off
Surround
Off
Audio Out
Off
Int. Mute
Off
Sound
Mode
Custom
Adjust
√
Auto Volume
Off
Surround
Off
Audio Out
Off
Int. Mute
On
Move
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Sound (Lyd).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
œ √ Sel.
Move
Tryk på tasten MENU.
3
Flyt joysticken til højre.
4
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Audio Out (Lyd ud).
5
Vælg den ønskede indstilling (Off (Fra) eller On (Til)) ved at flytte
joysticken til venstre eller højre.
◆ Hvis du ønsker at justere lydstyrkeniveauet med fjernsynets
lydstyrkekontrol eller en ekstern forstærker, skal indstillingen
Off (Fra) vælges.
œ √ Sel.
◆ Hvis du vælger On (Til)…
- Kan du justere lydstyrkeniveauet med forstærkerens
lydstyrkekontrol. Og Int. Mute (Intern lydfrakobling)
sættes til On (Til) automatisk, og du ikke kan vælge det.
+,
-) på fjernsynet og
- Lydstyrkeknapperne (Mute,
fjernbetjeningen fungerer ikke.
6
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Int. Mute (Intern
lydfrakobling). Hvis du vælger indstillingen On (Til), kommer der
ingen lyd fra hverken interne eller eksterne højttalere.
➢
32
Når Audio Out (Lyd ud) er sat til Off (Fra), kan du vælge
Int. Mute (Intern lydfrakobling) og kontrollere den.
Valg af lydmodus (afhængigt af model)
DAN
Tasten “S.Mode” (Lydtilstand) viser/styrer behandling og output af
lydsignalet. Når der tændes for fjernsynet, er tilstanden automatisk
indstillet til “Dual-I” eller “Stereo”, afhængigt af den aktuelle
transmission.
NICAM
Stereo
Type udsendelse
Skærmmeddelelser
Almindelig udsendelse
(standardlyd)
Mono (normalt brug)
Almindelig +
NICAM-mono
NICAM Mono ↔ Mono
NICAM Stereo
A2Stereo
NICAM Dual-I/II
NICAM Dual-I →
NICAM Dual-II →
Mono
Almindelig udsendelse
(standardlyd)
Mono
Tosproglig eller Dual-I/II
Dual-I ↔ Dual-II
Stereo
➣
NICAM Stereo ↔ Mono
(Tvunget mono)
Stereo ↔ Mono
(Tvunget mono)
◆ Hvis modtageforholdene forringes, bliver lydkvaliteten
bedre, hvis du vælger Mono.
◆ Hvis stereosignalet er svagt, og apparatet skifter tilstand
automatisk, skal du vælge Mono.
◆ Når der modtages et monosignal i AV-tilstand, skal kablet
tilsluttes “AUDIO-L” på siden af TV’et. Hvis monolyden
kun kommer fra den venstre højttaler, skal du trykke på
knappen S.Mode.
33
Indstilling af lyd på melodi
DAN
Du hører en lille melodi, når der tændes og slukkes for fjernsynet.
Function
Language
English
Time
√
Plug & Play
√
Melody
On
AV Setup
√
LNA
√
Move
1
Tryk på tasten MENU.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Flyt joysticken op eller ned for at markere Function (Funktion).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Function
(Funktion) vises.
3
Flyt joysticken til højre.
4
Flyt joysticken op eller ned for at markere Melody (Melodi).
5
Vælg indstillingen (On (Til) eller Off (Fra)) ved at flytte joysticken til
højre gentagne gange.
œ √ Sel.
Indstilling af sleep timer
Du kan vælge en periode på mellem 15 og 180 minutter, efter
hvilken fjernsynet automatisk går på standby.
1
Tryk på tasten Sleep.
Resultat: Menuen Sleep timer vises.
◆ Off (Fra) vises, hvis sleep timeren ikke er indstillet
endnu. Hvis sleep timeren allerede er indstillet,
vises den tid, der er tilbage, inden fjernsynet går på
standby.
2
Vælg de forudindstillede tidsintervaller (15, 30, 45, 60, 75, 90,
105, 120, 135, 150, 165, 180) ved at flytte joysticken til venstre
eller højre.
3
Tryk på joysticktasten (
Sleep timer
Off
œ √ Sel.
Store
34
) for at bekræfte dit valg.
Indstilling af uret og automatisk tænding/slukning af fjernsynet
DAN
Du kan indstille fjernsynets ur og indstille tænd/sluk-timerne, så
fjernsynet:
1
Function
◆ Tændes automatisk og stilles ind på den valgte kanal på
det valgte tidspunkt
Language
English
Time
√
◆ Slukkes automatisk på det valgte tidspunkt.
Plug & Play
√
Melody
Off
AV Setup
√
LNA
√
Tryk på tasten MENU.
Move
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
√ Enter
Flyt joysticken op eller ned for at markere Function (Funktion).
Time
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Function
(Funktion) vises.
Clock
11:35
Timer
3
Flyt joysticken til højre.
4
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Time (Tid).
Flyt joysticken til højre.
Off
On Time
--:--
Off Time
--:--
On Time Prog.
Move
P01
œ √ Sel.
Store
Resultat: Menuen Time (Tid) vises med indstillingen Clock (Ur).
5
Indstil uret ved at trykke på de numeriske taster.
6
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Timer (Timer).
Indstil til On (Til) ved at flytte joysticken til venstre eller højre.
➣
Du kan ikke vælge Timer (Timer), hvis du ikke har indstillet
uret.
7
Flyt joysticken op eller ned for at vælge On Time
(Tændetidspunkt). Indstil tændetidspunktet ved at trykke på de
numeriske taster.
8
Indstil slukketidspunktet ved at vælge Off Time
(Slukketidspunkt).
9
➢
Time
Clock
11:35
Timer
On
On Time
--:--
Off Time
--:--
On Time Prog.
Move
P01
œ √ Sel.
Time
Clock
11:35
Timer
Flyt joysticken op eller ned for at vælge On Time Prog.
(Tændetidspunkt program). Vælg kanalen, og hvornår den skal
tændes, ved at trykke på de numeriske taster.
Store
Off
On Time
06:30
Off Time
--:--
On Time Prog.
Move
P01
œ √ Sel.
Store
Indstillingen af uret vil blive aktiveret igen, når du trykker
på knappen “I” (Til/Fra) på siden af TV'et.
Time
Clock
11:35
Timer
Off
On Time
06:30
Off Time
23:00
On Time Prog.
Move
P01
œ √ Sel.
35
Store
Visning af billeder fra eksterne kilder
DAN
Når du har installeret de forskellige lyd- og videosystemer, kan du få
vist de forskellige kilder ved at vælge den aktuelle indgang.
1
Kontrollér, at alle tilslutninger er foretaget.
2
Tænd for fjernsynet, og tryk på knappen Source (Kilde) (
).
Resultat: De tilgængelige indgangskilder vises.
3
➣
AV Input
TV
AV1
AV2
AV3
AV4
Component
PC
DVI
Not Connected
Not Connected
Not Connected
Not Connected
Move
Sel.
36
Flyt joysticken op eller ned, indtil den ønskede kilde markeres, og
tryk derefter på joystickknappen (
).
Hvis du skifter mellem eksterne kilder, mens du ser et
program, kan det tage et kort stykke tid, før billedet
skifter.
Videreføring af et indgangssignal til en ekstern udgang
DAN
Du kan vælge, hvilke billed-/lydsignaler der skal sendes til den
eksterne udgang.
1
2
Function
Language
English
Tryk på tasten MENU.
Time
√
Resultat: Hovedmenuen vises.
Plug & Play
√
Melody
Off
AV Setup
√
LNA
√
Flyt joysticken op eller ned for at markere Function (Funktion).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Function
(Funktion) vises.
√ Enter
Move
3
Flyt joysticken til højre.
4
Flyt joysticken op eller ned for at vælge AV Setup (Opsætning af
AV). Flyt joysticken til højre.
AV1
TV
Resultat: Menuen AV Setup (Opsætning af AV) vises.
AV2
Selected out
AV3
TV
5
Flyt joysticken op eller ned, indtil den valgte indgang (AV2 eller
AV3) vælges. Vælg kilden, som skal sendes til udgangen, ved at
flytte joysticken til venstre eller højre.
➣
6
AV Setup
Scart
Output
œ √ Sel.
Store
AV1 : Standard (TV)
AV2 : Standard (Selected out (Markeret))
AV3 : Variabel
Tryk på joysticktasten (
) for at bekræfte dit valg.
37
Visning af billede-i-billede (PIP)
DAN
Du kan få vist et underbillede i et billede, som stammer fra en
sendestation eller fra en ekstern enhed. På den måde kan du følge
med i et TV-program eller et billedsignal fra tilsluttet udstyr.
PIP
PIP
On
DNIe
Off
TV/Video
TV
Swap
√
Size
Large
Prog. No
P01
1
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
œ √ Sel.
Move
PIP
PIP
On
DNIe
Off
TV/Video
TV
Swap
√
Size
Large
Prog. No
P01
Flyt joysticken op eller ned for at vælge PIP.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen PIP vises.
3
Flyt joysticken til højre.
4
For at aktivere funktionen skal du indstille PIP til On (Til) ved at
flytte joysticken til venstre eller højre.
5
Flyt joysticken op eller ned for at vælge TV/Video.
Vælg en kilde for underbilledet ved at flytte joysticken til venstre
eller højre.
Resultat: Kilderne vises i følgende rækkefølge:
œ √ Sel.
Move
Tryk på tasten MENU.
TV - AV1 - AV2 - AV3 - AV4
PIP
6
PIP
On
DNIe
Off
TV/Video
TV
Swap
√
Size
Large
Prog. No
P01
Resultat: Hovedbilledet og underbilledet skifter placering.
7
√ Sel.
Move
Flyt joysticken op eller ned, indtil Swap (Skift) markeres.
Flyt joysticken til højre eller venstre.
Flyt joysticken op eller ned for at markere Size (Størrelse).
Vælg en størrelse for underbilledet ved at flytte joysticken til
venstre eller højre.
Resultat: Størrelserne vises i følgende rækkefølge:
Large (Stort) - Small (Lille) - Double1 (Dobbelt1)
- Double2 (Dobbelt2)
PIP
PIP
On
DNIe
Off
TV/Video
TV
Swap
√
Size
Large
Prog. No
P01
œ √ Sel.
Move
PIP
PIP
On
DNIe
Off
TV/Video
TV
Swap
√
Size
Large
Prog. No
P01
Move
38
œ √ Sel.
8
Flyt joysticken op eller ned for at vælge Prog.No. (Programnr.).
Vælg kanalen, der skal vises i underbilledet, ved at flytte
joysticken til venstre eller højre.
➣
Hvis underbilledet ikke er noget signal, og hovedbilledet
udsendes fra et komponent-, PC- eller DVI-signal, er
underbilledet blåt. Hvis hovedbilledet udsendes fra et
videosignal, er underbilledet sort.
Visning af billede-i-billede (PIP) (fortsat)
DAN
Nemme funktioner via fjernbetjeningen.
Knapper
Funktion
PIP ON
Aktiverer eller deaktiverer PIP-funktionen.
Swap
Skifter mellem hovedbillede og underbillede.
hovedbilledet er i videomodus, og
➣ Når
underbilledet er i TV-modus, kan du muligvis ikke
høre lyden fra hovedbilledet, når du trykker på
knappen Swap efter at have skiftet kanal i
underbilledet. I det tilfælde skal du vælge kanal
for hovedbilledet igen.
Locate
Flytter underbilledet mod uret.
P▲/▼
Vælger kanal for underbilledet.
Size
Anvendes til at vælge størrelsen på underbilledet
(Large (Stor), Small (Lille), Double1 (Dobbelt1),
Double2 (Dobbelt2)).
➣
Power
◆ Hvis systemet for hoved- og underbillede er
forskelligt, markeres Double (Dobbelt) ikke.
◆ I PC-tilstand kan størrelsen på underbilledet
være forskellig afhængigt af PC-skærmens
størrelse og opløsning.
◆ Du kan også vælge indstillingerne ved blot at
trykke på knappen Size.
Source
Tildeler underbilledet en kilde (TV, AV1, AV2, AV3, AV4).
Scan
(Kilde)
Afsøger alle lagrede kanaler i rækkefølge.
Tryk på knappen igen, hvis du vil standse søgningen.
39
Tekst-tv
DAN
De fleste tv-kanaler tilbyder skriftlig information via Tekst-tv.
Denne information omfatter:
◆ Programtidspunkter
◆ Nyheder og vejrudsigter
◆ Sportsresultater
◆ Rejseoplysninger
Denne information findes på nummererede sider (se illustration).
Område
Indhold
A
Valgt sidenummer
B
Tv-stationens navn
C
Aktuelt sidenummer eller søgestatus
D
Dato og klokkeslæt
E
Tekst
F
Statusinformation
FASTEXT-information.
➣
Tekst-tv-information er ofte vist over flere sider i
rækkefølge, som du har adgang til ved at:
◆ Indtaste sidenummeret
◆ Vælge et emne på en liste, eller
◆ Vælge en farvet overskrift (FASTEXT-systemet)
40
Visning af Tekst-tv
DAN
Du kan til enhver tid få vist tekst-TV-informationer.
skal være stabile, hvis Tekst-tv skal
☛ Modtageforholdene
kunne vises korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan:
◆ Der mangle informationer
◆ Nogle sider muligvis ikke vises
1
Vælg kanalen med Tekst-tv ved at trykke på knappen
P
eller P
.
2
Tryk på knappen Text/Off for at se Tekst-tv.
Resultat: Den kan når som helst blive vist igen, når du trykker på
knappen
(indeks).
3
Tryk på knappen Text/Off igen.
Resultat: Skærmbilledet deles i to. Denne funktion viser den
aktuelle udsendelse og Tekst-tv side om side på
skærmen.
4
Hvis du vil se den aktuelle udsendelse og Tekst-tv i et enkelt
skærmbillede, skal du trykke på tasten Text/Off igen.
5
Tryk på knappen Text/Off igen for at vende tilbage til normal
visning.
41
Valg af visninger
DAN
Du har forskellige muligheder, når du har en side fra Tekst-tv på
skærmen.
For at få vist...
skal du trykke på...
◆ Skjult tekst
(f.eks. svar på quizspørgsmål)
(afslør)
◆ The normal screen
(afslør) igen
◆ En underside, ved at indtaste dens nummer
(Time/Subcode)
42
◆ Udsendelsen, mens du søger efter en side
(annullér)
◆ Den næste side
(side op)
◆ Den foregående side
(side ned)
◆ Dobbelt skriftstørrelse i:
• Øverste halvdel af skærmen
• Nederste halvdel af skærmen
•
•
(størrelse)
Én gang
To gange
◆ Normal visning
•
Tre gange
Valg af en bestemt side på Tekst-tv
DAN
Du kan indtaste sidenummeret direkte ved at trykke på de
numeriske knapper på fjernbetjeningen.
1
Indtast det trecifrede sidenummer, der er angivet i
indholdsfortegnelsen, vha. fjernbetjeningens numeriske taster.
Resultat: Sidetælleren tæller opad, og den ønskede side vises.
Hvis den valgte side er forbundet med flere andre
sider (tillægssider), vises de andre sider i rækkefølge.
Tryk på knappen
(hold) for at fastfryse en side.
Tryk på knappen igen, når du er klar til at fortsætte.
2
Hvis sendestationen anvender FASTEXT-systemet, er de
forskellige emner på siden farvekodede og kan vælges ved at
trykke på den tilsvarende farvetast på fjernbetjeningen. Tryk på
den farvetast, der svarer til det emne, du ønsker at vælge (de
tilgængelige emner vises på statuslinjen).
Resultat: Siden vises med anden farvekodet information, som
kan vælges på samme måde.
3
For at få vist den foregående eller næste side, skal du trykke på
den tilsvarende farvetast.
4
For at få vist en underside:
◆ Tryk på knappen
(Time/Subcode).
Resultat: De tilgængelige undersider vises.
◆ Vælg den ønskede underside. Du kan gå frem og tilbage
mellem undersider ved at trykke på knappen
eller
.
43
Tilslutning til de eksterne ind-/udgange
DAN
“AV1” og “AV3” bruges til udstyr med en RGB-udgang som f.eks.
spilkonsoller eller videodisc-afspillere.
Videobåndoptager
DVD
Fjernsynets bagside
①
Dekoder/
spilkonsol
eller
eller
Videodisc-afspiller
Satellitmodtager
① Denne ende kan udstyres med:
◆ Et SCART-stik
◆ Et S-Video-stik og to phono-stik (L+R)
◆ Tre phono-stik (VIDEO + AUDIO-L/R)
Specifikation for indgang/udgang
Indgang
Stik
Udgang
Video
Lyd (L/R)
S-Video
RGB
Video + lyd (L/R)
AV1
✔
✔
✔
✔
Kun TV
AV2
✔
✔
✔
AV3
✔
✔
✔
☛
Udgang ved visning.
✔
Udgang kan vælges.
Når du tilslutter et lyd- eller billedsystem til fjernsynet, skal
du sikre dig, at der er slukket for alle enheder.
Se den dokumentation, der fulgte med dit udstyr, for at få
detaljerede oplysninger om tilslutning og sikkerhedsregler i
forbindelse hermed.
44
Tilslutning til DVD-indgangen
DAN
Phono-stikkene bruges til udstyr med DVD-udgang. (480i, 480p, 576i, 576p)
Fjernsynets bagside
DVD
Tilslutning til lydudgange
“AUDIO OUT”-stikkene bruges til udstyr som et lydsystem eller en ekstern forstærker (for at drage
fuld fordel af surround-lyden).
Fjernsynets bagside
Lydsystem/
ekstern forstærker
45
Tilslutning til lyd-/billedindgang
DAN
Phonostikkene (AUDIO-L/R + VIDEO) bruges til udstyr som videokameraer,
videodiscafspillere og visse spillekonsoler.
Videokamera
Siden af fjernsynet
Videodisc-afspiller
Spilkonsol
Tilslutning til S-Video-indgang
S-VIDEO-stikket og RCA (AUDIO-L/R) bruges til udstyr med S-Video-udgang såsom et videokamera
eller en video.
Siden af fjernsynet
①
Videokamera
og
Videobåndoptager
① Du skal bruge S-VIDEO-stikket og phono-stikkene, hvis du vil afspille både lyd og billede.
46
Tilslutning til DVI-indgang
DAN
Stikkene "DVI" (video) og "PC AUDIO (L+R)" bruges til udstyr med en DVI-udgang.
Fjernsynets bagside
Personlig computer
og
➢
“DVI” understøtter ikke de analoge R (røde), G (grønne) og B (blå) signaler.
Tilslutning til PC-indgang
Stikkene “PC” (video) og “PC AUDIO (L+R)” bruges til kommunikation med din pc.
Fjernsynets bagside
Personlig computer
og
47
Installation af PC'ens software (kun Windows)
DAN
Herunder vises skærmindstillingerne for en typisk computer i Windows. De faktiske skærmbilleder på
din PC ser dog sandsynligvis anderledes ud afhængigt af din version af Windows og dit grafikkort.
Men selv om skærmbillederne ser anderledes ud, gælder de grundlæggende installationsprincipper i
næsten alle tilfælde. (Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din computer- eller Samsungforhandler).
Fra Windows' skrivebord vælges følgende:
Start ➞ Settings (Indstillinger) ➞ Control Panel
(Kontrolpanel).
Når kontrolpanelet vises, vælger du Display
(Skærm), hvorefter en dialogboks vises.
Vælg fanen Settings (Indstillinger) i dialogboksen.
De to indstillinger, der er gældende for
brugergrænsefladen mellem PDF og PC'en, er
“Resolution (Opløsning)” og “Colors (Farver)”.
De korrekte indstillinger for disse to variabler er:
◆ Skærmområde (sommetider også kaldet
“Resolution (Opløsning)”)
1024 x 768 pixels.
◆ Farve
Ægte farver (24 bit) (kan også være angivet som
16 mio. farver)
Til venstre ses et typisk skærmbillede for
dialogboksen “Display (Skærm)”.
Hvis der i denne dialogboks er mulighed for indstilling
af en vertikal frekvens, er den korrekte værdi 60 Hz.
Ellers klikker du bare på OK og forlader dialogboksen.
48
Indstilling (PC/DVI)
DAN
Både skærmens position og størrelse kan være forskellig afhængigt af PC-skærmen og dens opløsning.
Tabellen nedenfor viser alle de skærmvisninger, der understøttes:
Standard
Punkter x linjer
VGA
640 x 480
SVGA
720 x 400
800 x 600
XGA
1024 x 768
WVGA
848 x 480
Lodret frekvens
(Hz)
Vandret frekvens
(kHz)
Lodret
polaritet
Vandret
polaritet
75.0
72.8
59.9
70.1
75.0
72.2
60.3
56.3
75.0
70.1
60.0
75
72
70
60
37.5
37.9
31.5
31.5
46.9
48.1
37.9
35.2
60.0
56.5
48.3
37.5
36.1
35.0
29.8
N
N
N
P
P
P
P
P
P
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
P
P
P
P
P
N
N
P
P
P
P
(N: negativ / P: positiv)
◆
◆
◆
◆
Interlaced afspilning understøttes ikke.
TV'et kan vise et unormalt billede, hvis der vælges andet end et standardvideoformat.
4:3-tilstanden virker ikke med indgangssignaler fra “720 x 400”.
DVI-tilstand understøtter ikke “1024 x 768” (85Hz).
Bemærkninger
◆ PC-skærmens tekstkvalitet er optimal i XGA-tilstand (1024 x 768), og visning af fuld størrelse er
optimal i SVGA-tilstand (800 x 600).
◆ Når dette TV bruges som PC-skærm, understøttes farver i 24 bit (mere end 16 mio. farver).
◆ PC-skærmbilledet kan se forskelligt ud afhængigt af producent (og din version af Windows). Kontroller
PC'ens brugervejledning for at få oplysninger om, hvordan du slutter en PC til TV'et.
◆ Hvis der findes en indstilling for lodret og vandret frekvens, skal du vælge 60 Hz (lodret) og 31,5 kHz
(vandret). I visse tilfælde kan unormal støj (såsom striber) ses på skærmen, når der er slukket for PC'en
(eller når PC'en ikke er tilsluttet). Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på knappen Source for at gå ind i
Video-tilstand. Kontroller også, at PC'en er tilsluttet.
◆ Ved tilslutning af en bærbar PC kontrolleres det, at PC'ens skærmbillede kun vises via TV'et. I modsat fald
kan der forekomme tilfældig støj.
◆ Når vandrette synkrone signaler vises unormalt i PC-tilstand, skal du kontrollere PC'ens
strømbesparelsesfunktion eller kabeltilslutningerne.
49
Stikbenskonfigurationer
DAN
SCART-stik
(AV1/AV2/AV3)
Ben
Signal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
➢
DVI Input
(24 ben)
Lydudgang R
Lydindgang R
Lydudgang L
Lydkabinet return
Videokabinet return (RGB blå)
Lydindgang L
RGB blå indgang
Spændingsomskifter
Videokabinet return (RGB grøn)
AV-Link (EXT1)
RGB, grøn indgang
Videokabinet return (RGB rød)
RGB, rød indgang
Blanking-signal (RGB-switching)
Videokabinet return
Blanking-signal, jord
Videoudgang
Video-indgang
Screening/kabinet return
Ben 5, 7, 9, 11, 13, 15 og 16 bruges til RGBbehandling, og findes kun i AV1- eller AV3stikket.
PC Input
(15 ben)
Ben
Signal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
T.M.D.S. Data2T.M.D.S. Data2+
T.M.D.S. Data2/4 Shield
T.M.D.S. Data4T.M.D.S. Data4+
Ur (DDC)
Data (DDC)
Ikke tilsluttet
T.M.D.S. Data1T.M.D.S. Data1+
T.M.D.S. Data1/3 Shield
T.M.D.S. Data3T.M.D.S. Data3+
+5V
5V jordforbindelse
Hot Plug-detektering
T.M.D.S. Data0T.M.D.S. Data0+
T.M.D.S. Data0/5 Shield
T.M.D.S. Data5T.M.D.S. Data5+
T.M.D.S. Clock Shield
T.M.D.S. Clock+
T.M.D.S. Clock-
RS-23-stik
(9ben)
Ben
PC IN
Ben
Signal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rød (R)
Grøn (G)
Blå (B)
Jordforbindelse
Jordforbindelse (DDC)
Rød (R) jordforbindelse
Grøn (G) jordforbindelse
Blå (B) jordforbindelse
Reserveret
Synkr. jordforbindelse
Jordforbindelse
Data (DDC)
Vandret synkr.
Lodret synkr.
Ur (DDC)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Transmissionsdetektion
Modtag data
Transmitter data
Dataterminal klar
Systembase
Datasæt klar
Anmod om afsendelse
Klar til afsendelse
Ringindikator
50
Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere
DAN
Inden du kontakter din forhandler, kan du udføre nedenstående enkle kontroller.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af disse instruktioner, noterer du fjernsynets model og
serienummer og kontakter din forhandler.
Ingen lyd eller billede.
◆ Se efter, at netledningen er sat i stikkontakten.
◆ Kontrollér om du har trykket på knappen “I” (Tænd/Sluk) og
knappen Power ( ).
◆ Kontroller indstillingerne for kontrast og lysstyrke.
◆ Kontroller lydstyrken.
Normalt billede, men ingen lyd.
◆ Kontroller lydstyrken.
◆ Kontroller, at der er trykket på lydstyrkeknappen Mute på
fjernbetjeningen.
Intet billede eller sort/hvidt billede.
◆ Foretag farvejusteringer.
◆ Kontroller, at det valgte sendesystem er det rigtige.
Interferens i lyd og billede.
◆ Forsøg at finde ud af, hvor interferensen stammer fra. Flyt det
pågældende apparat længere væk.
◆ Tilslut fjernsynet i en anden stikkontakt.
Uklart billede eller sne på billedet,
forvrænget lyd.
◆ Kontroller antennens retning, placering og stikforbindelser.
Denne type interferens skyldes ofte, at man bruger en
indendørsantenne.
Fjernbetjeningen virker ikke.
◆ Udskift fjernbetjeningens batterier.
◆ Rengør den øverste kant af fjernbetjeningen (sendervinduet).
◆ Kontroller, at batterierne er sat rigtigt i.
51
Tekniske specifikationer
DAN
Beskrivelserne og egenskaberne i denne folder er kun angivet til information og kan ændres uden
varsel.
Modelnavn
Rørtype
Skærmstørrelse
SP43L2HX
SP50L2HX
SP61L2HX
16:9
16:9
16:9
43 inch (953/535.5 mm)
50 inch (1107/623 mm)
61 inch (1351/760 mm)
Farvesystemer
PAL, SECAM, NTSC 4.43
TV-standarder
BG, DK, I, L
Lyd
A2 Stereo, NICAM Stereo, Virtual Dolby
15 W x 4
Lydudgangsstrøm
Stik
Mål (H x B x D)
Vægt
Bag
3 SCART (AV1 / AV2 / AV3)
Ekstra højttalerudgange (+-R-- / --L-+)
Surroundhøjttalerudgange ((L / R / WOOFER)
Komponentindgange (Y / PB / PR / L / R)
PC- eller DVI-lydindgange (PC AUDIO-L / R)
PC-videoindgang (PC - 15Pin)
DVI-videoindgang (DVI - 24Pin)
RS-232 indgang (RS-232 - 9Pin)
Side
Video-/lydindgange (VIDEO + L-AUDIO-R)
S-Videoindgang (S-VIDEO 3)
1029 x 755 x 399 mm
1184 x 859 x 444 mm
1436 x 1021 x 489 mm
27.6 kg
32.7 kg
44.5 kg
Fjernbetjening, 2 batterier (AAA), RCA-kabel,
brugermanual, garantikort, servicenetværksliste
Tilbehør
52
Memo
DAN
53
Memo
DAN
54
Memo
DAN
55
- SERVICE EFTER KØBET
- Vi anbefaler, at du kontakter din forhandler eller dit
servicested, hvis fjernsynets ydeevne ændrer sig, da
dette kan være tegn på en fejlfunktion.
ELECTRONICS
BP68-?????A-00 (DAN)
Download PDF

advertising