Samsung | SP-61L2H | Samsung SP-61L2H Bruksanvisning

VÄRITELEVISIO
SP43L2HX
SP50L2HX
SP61L2HX
Käyttöohjeet
Lue käyttöohjeet huolellisesti,
ennen kuin otat tuotteen käyttöön.
Säilytä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.
KUVARUUTUVALIKOT
KUVA KUVASSA (PIP)-TOIMINTO
TEKSTI-TV
Turvallisuusohjeet
FIN
◆ Älä pidä televisiota liian kuumassa, kylmässä tai kosteassa tilassa.
◆ Älä jätä televisiota suoraan auringonvaloon tai muiden lämmönlähteiden lähelle.
◆ Varo, ettei television päälle pääse kaatumaan nesteitä.
◆ Älä koskaan laita esineitä television sisään äläkä pidä nestettä sisältävää astiaa laitteen päällä.
◆ Kytke television virtajohto ja antennijohto irti pistorasiasta myrskyn ja erityisesti salamoinnin
aikana.
◆ Älä taivuta virtajohtoa tai astu sen päälle.
◆ Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja, sillä se lisää tulipalon tai sähköiskun vaaraa.
◆ Puhdista televisio pehmeällä ja kuivalla liinalla, joka ei sisällä haihtuvaa ainetta.
◆ Jos televisio menee epäkuntoon, älä yritä korjata sitä itse. Ota yhteyttä ammattitaitoiseen
TV-huoltoon.
◆ Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä kaukosäädintä kuivassa ja
viileässä paikassa.
◆ Älä pudota kaukosäädintä.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi teollisissa ympäristöissä.
Varoitus
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA KANTTA
VAROITUS: ÄLÄ IRROTA TAKALEVYÄ
SÄHKÖISKUN VÄLTTÄMISEKSI. KONEEN SISÄLLÄ EI
OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA
HUOLTOTOIMET KOULUTETUN HUOLTOHENKILÖSTÖN
TEHTÄVÄKSI.
VAROITUS: TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN
AIHEUTTAMIEN VAHINKOJEN VÄLTTÄMISEKSI
ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.
2
Varoitusmerkki, jossa on salaman
kuva kolmion sisällä, varoittaa
vaarallisesta jännitteestä tuotteen
sisällä.
Varoitusmerkki, jossa on
huutomerkki kolmion sisällä,
kehottaa sinua katsomaan tuotteen
mukana toimitettuja tärkeitä
ohjeita.
☛
TV-vastaanottimen käyttöjännite sekä
taajuus 50 tai 60 Hz on merkitty
laitteen takapaneeliin
FIN
Sisällys (jatkuu)
◆ ALKUSANAT
■
■
■
Turvallisuusohjeet..........................................................................................
Varoitus .........................................................................................................
Lampun vaihtaminen .....................................................................................
2
2
5
◆ TELEVISION KYTKEMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Television ohjauspaneeli ...............................................................................
Television kytkentäpaneeli ............................................................................
Kytkeminen antenniin tai kaapelitelevisioverkkoon .......................................
Kytkeminen satelliittivastaanottimeen tai dekooderiin ...................................
Lisäkaiuttimien kytkeminen............................................................................
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen.......................................................
Infrapunakaukosäädin ...................................................................................
Television kytkeminen päälle ja pois päältä ..................................................
Television asettaminen valmiustilaan ............................................................
Kaukosäätimen käyttäminen .........................................................................
Kaukosäätimellä ohjattavan laitteen valitseminen .........................................
Kytke ja käytä -toiminto .................................................................................
Kielen valitseminen........................................................................................
6
7
8
8
9
9
10
11
11
12
13
14
15
◆ KANAVIEN ASETTAMINEN
■
■
■
■
■
■
Kanavien automaattinen tallentaminen .........................................................
Tallennettujen kanavien lajitteleminen...........................................................
Kanavien manuaalinen tallentaminen............................................................
Kanavien nimeäminen ...................................................................................
Lapsilukon käyttöönotto ja kanavien ohittaminen ..........................................
Kanavan valitseminen tietojen perusteella ....................................................
16
17
18
20
21
22
◆ TELEVISION KÄYTTÄMINEN (jatkuu)
■
■
■
■
■
■
■
■
Kuvastandardin muuttaminen........................................................................
Kuva-asetusten muuttaminen........................................................................
Kuva-asetusten muuttaminen (PC- tai DVI-tila).............................................
Kuvan säätäminen (PC-tila)...........................................................................
Lisäkuva-asetukset........................................................................................
- Size (Koko)
- Blue Screen (Sininen TV-kuva)
- Film Mode (Filmitila)
- Digital NR (Digitaalinen kohinanvaimennus)
Pienikohinaisen vahvistimen käyttäminen .....................................................
Kuvan pysäyttäminen ....................................................................................
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
...............................................
3
22
23
24
25
26
27
27
28
FIN
Sisällys
◆ TELEVISION KÄYTTÄMINEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Äänistandardin muuttaminen.........................................................................
Ääniasetusten muuttaminen ..........................................................................
Äänenvoimakkuuden automaattinen säätäminen..........................................
Dolby Pro Logic -asetusten valitseminen ......................................................
Dolby-asetusten muuttaminen.......................................................................
Ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuuden säätäminen ...............................
Äänitilan valitseminen (mallikohtainen) .........................................................
Melodian käyttöönotto ...................................................................................
Uniajastimen asettaminen .............................................................................
Kellonajan asettaminen ja television automaattinen
kytkeminen päälle ja pois päältä....................................................................
Ulkoisten lähteiden kuvan katseleminen .......................................................
Tulon kytkeminen ulkoiseen lähtöön .............................................................
Kuva-kuvassa (PIP) -toiminto ........................................................................
28
29
29
30
31
32
33
34
34
35
36
37
38
◆ TEKSTITELEVISION KÄYTTÄMINEN
■
■
■
■
Tekstitelevisio-ominaisuus.............................................................................
Tekstitelevision tietojen näyttäminen.............................................................
Kuvaruutuvalintojen käyttäminen...................................................................
Tekstitelevision sivun valitseminen................................................................
40
41
42
43
◆ KYTKENNÄT JA LISÄTIEDOT
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kytkeminen ulkoisten laitteiden tulo- ja lähtöliittimiin.....................................
Kytkeminen DVD-tuloliittimeen ......................................................................
Kytkeminen audiolähtöliittimiin ......................................................................
Kytkeminen audio- ja videotuloliittimiin..........................................................
Kytkeminen S-Video-tuloliittimeen.................................................................
Kytkeminen DVI-tuloliittimeen........................................................................
Kytkeminen PC-tuloliittimeen.........................................................................
Tietokoneen asetusten määrittäminen (vain Windows).................................
Tulosignaalin valitseminen (PC/DVI) .............................................................
Napajärjestykset ............................................................................................
44
45
45
46
46
47
47
48
49
50
◆ KÄYTTÖSUOSITUKSET
■
■
Vianetsintä: ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön ..................................
Tekniset tiedot ...............................................................................................
Symbolit
Paina
4
☛
➢
Tärkeää
Huomautus
51
52
Lampun vaihtaminen
FIN
1
Irrota ruuvi ruuvitaltalla.
2
Irrota lampun suojalevy.
3
Irrota lampun kiinnitysruuvit ruuvitaltalla.
Ruuveja on kaksi: yksi ylä- ja yksi alapuolella.
Kun olet irrottanut ruuvit kokonaan, ne ovat vielä kiinni lampun
rungossa.
4
Irrota lamppu koneistosta vetämällä lamppu ulos kahvasta.
5
Asenna uusi lamppu paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.
lamppu on kulutustuote, joka on
☛ Projektiotelevision
vaihdettava ajoittain, jotta projektori toimisi mahdollisimman
hyvin. Lamppu on ehkä vaihdettava, jos kuvaruudun kuva
tummenee tai jos ajastimen,lampun ja lämpötilan merkkivalot
vilkkuvat samanaikaisesti. Kun vaihdat lamppua, tarkista ensin
vanhan lampun tyyppi/malli ja hanki tilalle samanlainen
lamppu. Lampun määritys- ja käyttökoodi on merkitty
pakkaukseen. Saat vaihtokoodin selville myös lampun
vaihtamisen yhteydessä. Vaihda vanhan lampun tilalle uusi
lamppu, jossa on sama määrityskoodi.
◆ Kun sinun on ostettava uusi lamppu, soita asiakaspalveluun tai
lähimmälle TV-jälleenmyyjälle ja ilmoita projektiotelevisiosi malli.
◆ Lampputyyppi on merkitty television vasempaan sivuun ja
lampun suojalevyyn.
◆ Televisio vaurioituu, jos käyttämäsi lamppu on tyypiltään eri kuin
valmistajan toimittama alkuperäinen lamppu. Varmista, että
vaihdat lampun vain samanmalliseen lamppuun.
◆ Älä irrota vanhaa lamppua, jos et vaihda sen tilalle uutta.
◆ Kytke televisio pois päältä, vaihda lamppu, odota noin minuutti ja
irrota sitten television virtajohto.
◆ Tuuletin viilentää lampun, jotta voit irrottaa sen turvallisesti.
Lampun pinta on erittäin kuuma. Kun olet kytkenyt television pois
päältä, odota 30 minuuttia, ennen kuin käsittelet lamppua.
◆ Pidä vanha lamppu kaukana helposti syttyvistä aineista ja poissa
lasten ulottuvilta. Hävitä lamppu asianmukaisesti.
◆ Estä lian tai pölyn kertyminen lampun suojalevyn sisäpuolelle tai
lampun päälle.
◆ Likainen suojalevy tai lamppu voi syttyä tuleen, räjähtää ja
aiheuttaa sähköiskun.
◆ Älä koske uuden lampun etulasia tai lampun kuvun lasia.
◆ Jos lamppua käsitellään varomattomasti, kuvaruudun kuvanlaatu
voi heiketä ja lampun käyttöikä voi lyhentyä.
◆ Kiristä lampun suojalevy kiinni televisioon lampun vaihtamisen
jälkeen. Muista, että televisio ei toimi, jos lampun suojalevyä ei
ole asennettu paikalleen. Kiristä suojalevyn kiinnitysruuvi, kun
olet asettanut sen paikalleen televisioon.
5
Television ohjauspaneeli
➢
FIN
Televisiosi laitekokoonpanossa saattaa olla mallikohtaisia eroja..
SP43L2/50L2HX
SP61L2HX
a
b
a e
b
c
c
d
d
f
e
( a ) Kuvalähteen valinta
Merkkivalot
( b ) Kuvaruutuvalikko
( c ) Kanavan valinta.
( d ) Äänenvoimakkuuden säätö.
f
(
:palaa,
TIMER
:vilkkuu,
LAMP
( e ) Valinnan vahvistus
(tallennus/syöttö)
( f ) Virtapainike
:ei pala)
STAND BY/TEMP
Merkitys
Televisio on valmiustilassa.
TIMER-ajastinmerkkivalo palaa, kun television ajastin otetaan käyttöön tai
poistetaan käytöstä (Käytössä/Pois käytöstä).
Televisio on normaalissa käyttötilassa.
Televisio on normaalissa käyttötilassa, kun ajastin otetaan käyttöön tai
poistetaan käytöstä (Käytössä/Pois käytöstä).
Kuvaputki lämpenee. Normaali kuva tulee kuvaruutuun 25 sekunnin
kuluessa.
Normaali kuva tulee kuvaruutuun 25 sekunnin kuluessa, kun ajastin
otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä (Käytössä/Pois käytöstä).
Television takana oleva ilmanvaihtosuojus ei ole oikein paikoillaan.
Television sisälämpötila on normaalia suurempi. Puhdista television takana
oleva ilmanvaihtosuojus. Kytke televisio takaisin päälle tunnin kuluttua.
Kuvaputki ei toimi. Ota yhteyttä valtuutettuun televisiohuoltoon.
➢
Ohjauspaneelin painikkeiden käyttäminen
Jos kaukosäädin ei toimi tai katoaa, voit käyttää television ohjauspaneelin painikkeita seuraaviin
toimintoihin:
◆
◆
◆
◆
6
Voit kytkeä television päälle, kun se on valmiustilassa, ja valita kanavan ( ▲ C/P.
Voit avata kuvaruutuvalikon ( MENU ).
Voit säätää äänenvoimakkuutta ( +
- ).
Voit vaihtaa videosignaalin lähdettä ( SOURCE ).
▼ ).
Television kytkentäpaneeli
➢
Televisiosi laitekokoonpanossa saattaa olla mallikohtaisia eroja.
FIN
Videotulo
Äänitulot
Television sivupaneeli
S-Video-tulo
Television takapaneeli
d
c
i
e
f
h
a
g
b
a) 75Ω
Antennin tai kaapeliverkon koaksiaaliliitin.
e) COMPONENT
Videosignaalien (Y/PB/PR) ja äänisignaalien
(L/R) komponenttitulot.
b) AV1 / AV2 / AV3
Ulkoisten signaalilähteiden, kuten
videonauhurin, DVD-laitteen, videopelilaitteen
tai videolevysoittimen, tulot tai lähdöt.
f) PC AUDIO (L/R)
Tietokoneen tai digitaalisen videoliitännän
(DVI) äänitulot.
c) SURROUND SPEAKER (8Ω 15W)
Ulkoisten surround-takakaiuttimien liittimet.
g) PC (15-napainen)
Tietokoneen videotuloliitin.
d) AUDIO OUT
Vahvistimen (L/R) tai aktiivikaiuttimen
(WOOFER) liittimet surroundäänentoistojärjestelmää varten.
h) DVI (24-napainen)
Digitaalista videolähtöä käyttävän laitteen
videotuloliitin.
i) RS-232 (vain huoltoa varten)
➣
Katso kytkentöjen lisätiedot sivuilta 44~47.
7
Kytkeminen antenniin tai kaapelitelevisioverkkoon
FIN
Jotta televisiokanavat näkyisivät oikein, kuvasignaali on
vastaanotettava jostain seuraavista lähteistä:
◆ Ulkoantenni
◆ Kaapelitelevisioverkko
◆ Satelliittitelevisioverkko
1
Näissä kolmessa tapauksessa antennijohto tai verkon tulojohto
kytketään television takana olevaan 75Ω-koaksiaaliliittimeen.
2
Jos käytät sisäantennia, joudut ehkä kääntelemään sitä
saadaksesi kuvan tarkaksi ja häiriöttömäksi.
Lisätietoja on seuraavissa kappaleissa:
◆ “Kanavien automaattinen tallentaminen” sivulla 16
◆ “Kanavien manuaalinen tallentaminen” sivulla 18
Television takapaneeli
tai
Kaapelitelevisioverkko
Kytkeminen satelliittivastaanottimeen tai dekooderiin
Satelliittien kautta lähetettävien televisio-ohjelmien
katsomista varten televisioon on kytkettävä
satelliittivastaanotin. Television takapaneeliin on kytkettävä
lisäksi dekooderi, joka purkaa suojatun lähetyssignaalin.
Television takapaneeli
◆ SCART-johdon käyttäminen
Kytke vastaanottimen (tai dekooderin) SCART-johto yhteen
television takapaneelin SCART-liittimistä.
◆ Koaksiaalijohdon käyttäminen
Kytke koaksiaalijohto:
- Vastaanottimen (tai dekooderin) lähtöliittimeen ja
- Television antenniliittimeen.
➢
Jos haluat kytkeä televisioon sekä satelliittivastaanottimen
(tai dekooderin) että videonauhurin, tee seuraavat
kytkennät:
◆ Kytke vastaanotin (tai dekooderi) videonauhuriin ja
◆ Kytke videonauhuri televisioon.
Kytke vastaanotin (tai dekooderi) muutoin suoraan
televisioon.
8
Satelliittivastaanotin/
dekooderi
Lisäkaiuttimien kytkeminen
FIN
Jotta surround-äänijärjestelmä toimisi, televisioon on
kytkettävä lisäkaiuttimet.
Television takapaneeli
Kaiutinliittimet sijaitsevat television takapaneelissa:
◆ Kaksi liitintä vasemmanpuoleista surround-kaiutinta varten
(merkintä L)
◆ Kaksi liitintä oikeanpuoleista surround-kaiutinta varten
(merkintä R)
➢
Paranna äänenlaatua kytkemällä:
◆ Punainen johdin punaiseen liittimeen
◆ Musta johdin mustaan liittimeen.
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
Aseta kaukosäätimeen paristot tai vaihda ne, kun:
◆ Olet ostanut television
◆ Havaitset, ettei kaukosäädin toimi enää kunnolla.
1
Irrota kaukosäätimen takakansi painamalla sitä alaspäin symbolin
kohdalta ja vetämällä samalla taaksepäin.
2
Aseta kaukosäätimeen kaksi R03-, UM4-, AAA 1.5V- tai
vastaavaa paristoa. Varmista samalla napojen oikea kohdistus:
◆ Pariston miinusnapa (–) tulee kaukosäätimen miinusmerkkiä
vasten
◆ Pariston plusnapa (+) tulee kaukosäätimen plusmerkkiä
vasten.
3
Aseta kansi kaukosäätimen paristolokeron alaosaan ja työnnä se
takaisin paikoilleen.
9
Infrapunakaukosäädin
FIN
AUTOMAATTINEN VIRRAN KATKAISU
DNIe
KÄYTÖSSÄ / DEMO / POIS KÄYTÖSTÄ
VIDEONAUHURIN TAI DVD:N
TOIMINNOT:
- PYSÄYTYS (Stop)
- KELAUS TAAKSEPÄIN (Rew)
- TOISTO/TAUKO (Play/Pause)
- PIKAKELAUS ETEENPÄIN (FF)
Power
VIRTAPAINIKE
NUMEROPAINIKKEET
ULKOISEN LÄHTEEN VALINTA /
TEKSTI-TV:N SIVUN PITO
ÄÄNEN VÄLIAIKAINEN MYKISTYS
SEURAAVA KANAVA /
TEKSTI-TV:N SEURAAVA SIVU
KUVA KUVASSA (PIP) -TOIMINNOT;
- KUVA KUVASSA -TOIMINTO
KÄYTTÖÖN TAI POIS KÄYTÖSTÄ
(PIP ON)
- PÄÄKUVAN JA ALAKUVAN
KESKINÄINEN VAIHTO (Swap)
- ALAKUVAN PAIKAN VALINTA (Locate)
- ALAKUVAN KANAVAN VALINTA
(P▲/▼)
- ALAKUVAN KOON VALINTA (Size)
- KUVALÄHTEEN VALINTA (Source)
- ALAKUVAN KANAVAHAKU (Scan)
SELECT-PAINIKE: KAUKOSÄÄTIMELLÄ
VOIDAAN KÄYTTÄÄ TELEVISIOTA,
VIDEONAUHURIA, KAAPELIPÄÄTETTÄ
JA DVD-SOITINTA.
YKSI-, KAKSI- TAI KOLMINUMEROISEN
KANAVAN VALINTA
KUVARUUTUVALIKKO /
TEKSTI-TV:N HAKEMISTO
VALIKON OSOITTIMEN OHJAUS
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENNYS
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS
VALINNAN VAHVISTUS
(TALLENNUS/SYÖTTÖ)
TEKSTI-TV:N ALASIVU
TIETOJEN NÄYTTÖ /
TEKSTI-TV:N PIILOTEKSTIN NÄYTTÖ
TEKSTI-TV PÄÄLLE /
KUVA JA TEKSTI /
TEKSTI-TV
POIS PÄÄLTÄ
(Lisätietoja on sivulla 41.)
AIHEEN PIKAVALINTA (FASTEXT)
EDELLINEN KANAVA /
TEKSTI-TV:N EDELLINEN SIVU
KUVAKOON /
TEKSTI-TV:N KOON VALINTA
ÄÄNITILAN VALINTA /
TEKSTI-TV:N PERUUTUS
PÄÄKUVAN PYSÄYTTÄMINEN
➢
Kuva kuvalta (PIP) -tilassa pääkuva
ja alakuvat pysähtyvät
samanaikaisesti.
ÄÄNITEHOSTEIDEN VALINTA
KUVATEHOSTEIDEN VALINTA
➢
10
Kirkas valo saattaa vaikuttaa kaukosäätimen toimintaan.
Television kytkeminen päälle ja pois päältä
FIN
Virtajohto kytketään television takapaneeliin.
1
Kytke virtajohto pistorasiaan.
➢
Käyttöjännite ja jännitteen taajuus 50 tai 60 Hz on merkitty
television takapaneeliin..
2
Paina television sivupaneelin virtapainiketta “ I ” .
Seuraus: Sivupaneelin valmiustilan merkkivalo syttyy
3
Kytke televisio päälle painamalla kaukosäätimen Power ( ) painiketta.
Seuraus: Viimeksi katsottu kanava tulee kuvaruutuun
automaattisesti.
yhtään kanavaa ei ole tallennettu muistiin, ruutuun ei tule
➣ Jos
selkeää kuvaa. Katso kanavatallennuksen ohjeet sivulta 16
kappaleesta “Kanavien automaattinen tallentaminen” tai
sivulta 18 kappaleesta “Kanavien manuaalinen
tallentaminen”.
4
Kytke televisio pois päältä painamalla virtapainiketta “ I ”
uudelleen.
☛
Jotta kaukosäädin toimisi mahdollisimman hyvin,
suuntaa se kuvaruudun keskustaa kohti..
Television asettaminen valmiustilaan
Televisio on mahdollista asettaa valmiustilaan, joka vähentää
virrankulutusta.
Valmiustila on kätevä, kun joudut keskeyttämään katselun
väliaikaisesti (esimerkiksi ruokailun ajaksi).
1
Paina kaukosäätimen Power ( )-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutu pimenee, ja television etupaneelissa oleva
valmiustilan merkkivalo syttyy.
2
Kytke televisio uudelleen päälle painamalla Power ( )-painiketta
tai jotain numeropainiketta.
kytkeä television päälle myös painamalla P
➣ Voit
painiketta.
☛
tai P
Älä jätä televisiota valmiustilaan pitkäksi ajaksi
(esimerkiksi loman ajaksi). Kytke televisio pois päältä
painamalla sivupaneelin virtapainiketta “ I “.
Vastaanottimen antennijohto ja virtajohto on hyvä
irrottaa pistorasiasta.
11
Kaukosäätimen käyttäminen
FIN
Kaukosäädintä käytetään pääasiassa:
◆ Kanavien vaihtoon ja äänenvoimakkuuden säätöön
◆ Television asetusten määrittämiseen kuvaruutuvalikoiden
avulla.
Seuraavassa taulukossa on esitetty yleisimmin käytettävät
painikkeet ja niiden toiminnot.
Painike
Katselutoiminto
Valikkotoiminto
Tuo kuvaruutuun seuraavan
tallennetun kanavan.
-
P
Tuo kuvaruutuun edellisen
tallennetun kanavan.
-
~
Tuo kuvaruutuun vastaavat kanavat.
Valittaessa kaksinumeroisia kanavia toinen numero on
syötettävä heti ensimmäisen jälkeen.
Muutoin kuvaruutuun tulee yksinumeroinen kanava.
Power
P
-/--/---
12
➢
Valitsee kaksi- tai kolminumeroisen kanavan.
Painiketta painamalla voit vaihtaa yksinumeroisen
kanavanumeron joko kaksi- tai kolminumeroiseksi.
Suurentaa
äänenvoimakkuutta.
-
Pienentää
äänenvoimakkuutta.
-
Mute
Mykistää äänen väliaikaisesti.
Ota äänet uudelleen käyttöön painamalla uudelleen tätä
painiketta tai painiketta - tai +.
Menu
Tuo kuvaruutuun
valikkojärjestelmän.
Palaa edelliseen valikkoon tai
normaalikatseluun.
-
Painikkeen toiminnot:
◆ tuo kuvaruutuun
alavalikon, joka sisältää
valitun valikkokohdan
asetusvaihtoehdot
◆ hakee kanavia
manuaalisesti eteen- tai
taaksepäin
◆ suurentaa tai pienentää
valikkokohdan
asetusarvoa.
-
Vahvistaa valinnan.
➣
Kaukosäätimellä ohjattavan laitteen valitseminen
FIN
Tämän television kaukosäädintä voidaan käyttää lähes kaikkien
videonauhurien, kaapelipäätteiden ja DVD-soittimien
kaukosäätimenä.
➣
Kaukosäädin ei ole yhteensopiva toisen valmistajan
television kanssa.
1
Kytke videonauhuri, kaapelipääte tai DVD-soitin pois päältä.
2
Vaihda ohjattavaa laitetta (VCR, Cable, DVD) painamalla
toistuvasti Select-painiketta.
Esimerkki: Jos haluat ohjelmoida kaukosäätimen ohjaamaan
videonauhuria, varmista, että VCR-merkkivalo palaa.
3
Paina kaukosäätimen Power-virtapainiketta. Valitsemasi laitteen
pitäisi kytkeytyä päälle. Jos laite kytkeytyy päälle, kaukosäädin on
määritetty oikein valitsemallesi laitteelle.
4
Voit vaihtaa kaukosäätimen milloin tahansa videonauhurin,
kaapelipäätteen tai DVD-soittimen kaukosäätimeksi Selectpainiketta painamalla.
➣
◆ Vaikka kaukosäädin on VCR-, Cable- tai DVD-tilassa,
voit silti käyttää kaukosäädintä television
äänenvoimakkuuden säätämiseen.
◆ Vaikka kaukosäädin on TV- tai Cable-tilassa, voit silti
käyttää videonauhurin painikkeita (PLAY, PAUSE jne.)
videonauhurin ohjaamiseen.
13
Kytke ja käytä -toiminto
FIN
Kun televisio kytketään päälle ensimmäisen kerran, se kehottaa
sinua automaattisesti määrittämään peräkkäin
peruskäyttöasetukset.
Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:
Plug & Play
1
Language
Jos televisio on valmiustilassa, paina kaukosäätimen Power ( )
-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee viesti Plug & Play (Kytke ja käytä).
Viesti vilkkuu hetken, jonka jälkeen kuvaruutuun tulee
automaattisesti Language (Kieli)-valikko.
English
ЬА
Hrvatski
Čeština
Netherland
2
Valitse haluamasi kieli siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
3
Vahvista valintasi painamalla ohjaussauvan (
Français
Sel.
Store
)-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee viesti Antenna input check
(Antennin tulosignaalin tarkistus).
4
Antenna input check
Varmista, että antenni on kytketty televisioon, ja paina sitten
ohjaussauvan (
)-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Country (Maa)-valikko.
Country
Austria
Belgium
5
Valitse oma maasi siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
6
Vahvista valintasi painamalla ohjaussauvan (
)-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee ATM-valikko (Automaattinen haku).
Croatia
Denmark
7
Finland
France
Sel.
➢
Austria
1%
Jos haluat keskeyttää haun ennen sen päättymistä tai
palata normaalikatseluun, paina Source (
) -painiketta.
P0 -----
57 MHz
œ √ Sel.
)-painiketta.
Seuraus: Haku päättyy automaattisesti. Kanavat lajitellaan ja
tallennetaan niiden taajuusalueen mukaiseen
järjestykseen (pienin taajuusalue ensin ja suurin
viimeisenä). Kuvaruutuun tulee alunperin valittu
kanava.
Store
ATM
Country
Käynnistä haku painamalla ohjaussauvan (
Exit
Enjoy viewing your new TV.
14
Start
8
Kun haku on päättynyt, kuvaruutuun tulee teksti Enjoy viewing
your new TV (Nauti uuden televisiosi katselusta) ja televisiosta
näkyy tallennettu kanava.
Kytke ja käytä -toiminto (jatkuu)
FIN
Toimi seuraavasti, jos haluat asettaa tämän toiminnon uudelleen:
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Function (Toiminto) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin.
Seuraus: Function (Toiminto)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
3
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
4
Valitse Plug & Play (Kytke ja käytä) siirtämällä ohjaussauvaa
ylös- tai alaspäin. Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee viesti Plug & Play (Kytke ja
käytä).
5
Lisätietoja asetuksista on viereisellä sivulla.
Function
Language
English
Time
√
Plug & Play
√
Melody
Off
AV Setup
√
LNA
√
√ Enter
Move
Kielen valitseminen
Valitse television ensimmäisellä käyttökerralla kieli, jota käytetään
kuvaruutuvalikoissa ja toiminnoissa.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Function (Toiminto) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin.
Function
Language
English
Time
√
Plug & Play
√
Melody
Off
AV Setup
√
LNA
√
Seuraus: Function (Toiminto)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
3
√ Enter
Move
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Language
Seuraus: Vaihtoehto Language (Kieli) on valittu.
English
4
Siirrä ohjaussauvaa uudelleen oikealle.
ЬА
Seuraus: Kuvaruutuun tulee luettelo käytettävissä olevista
kielistä.
Hrvatski
5
Valitse haluamasi kieli siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Français
6
Vahvista valintasi painamalla ohjaussauvan (
7
Kun olet valinnut haluamasi kielen, palaa normaalikatseluun
painamalla Source (
) -painiketta.
)-painiketta.
Čeština
Netherland
Sel.
Store
15
Kanavien automaattinen tallentaminen
FIN
Voit selata käytettävissä olevia taajuusalueita (taajuudet ovat
maakohtaisia). Automaattisesti tallennetut kanavanumerot eivät
aina vastaa todellisia tai haluttuja kanavanumeroita. Voit kuitenkin
lajitella kanavanumerot manuaalisesti ja poistaa kaikki ne kanavat,
joita et halua katsella.
Channel
Country
Austria
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Edit
√
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
√ Enter
Move
2
Country
Valitse Channel (Kanava) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin.
Seuraus: Channel (Kanava)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
Austria
Belgium
3
Croatia
Denmark
Seuraus: Valikkokohta Country (Maa) on valittuna.
Finland
France
4
Sel.
Store
Country
Austria
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Edit
√
5
Valitse maa (tai alue) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
➢ Jos olet valinnut vaihtoehdon Others (Muut), mutta et
halua selata PAL-taajuusaluetta, tallenna kanavat
manuaalisesti (katso sivu 18).
6
Vahvista valintasi painamalla ohjaussauvan (
7
Paina MENU-painiketta.
√ Enter
Move
ATM
8
1%
œ √ Sel.
Valitse ATM (Automaattinen haku) siirtämällä ohjaussauvaa ylöstai alaspäin. Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee ATM-valikko.
P0 ----Exit
)-painiketta.
Seuraus: Channel (Kanava)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun uudelleen.
Austria
57 MHz
Siirrä ohjaussauvaa uudelleen oikealle.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee maaluettelo.
Channel
Country
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Start
9
Aloita haku painamalla ohjaussauvan (
)-painiketta.
Seuraus: Haku päättyy automaattisesti. Kanavat lajitellaan ja
tallennetaan niiden taajuusalueen mukaiseen
järjestykseen (pienin taajuusalue ensin ja suurin
viimeisenä). Kuvaruutuun tulee alunperin valittu
kanava.
➢
10
16
Jos haluat pysäyttää haun ennen sen päättymistä, paina
Source (
) -painiketta.
Kun kanavat on tallennettu, voit:
◆ Lajitella ne haluamaasi järjestykseen (katso sivu 17)
◆ Poistaa haluamasi kanavan (katso sivu 21)
◆ Hienosäätää kanavavastaanottoa tarvittaessa (katso sivu 19)
◆ Nimetä tallennetut kanavat (katso sivu 18)
◆ Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä digitaalisen
kohinanvaimennuksen (katso sivu 26).
Tallennettujen kanavien lajitteleminen
FIN
Lajittelutoiminnolla voit muuttaa tallennettujen kanavien
numeroita. Tämä voi olla tarpeen automaattisen haun (ATM)
käyttämisen jälkeen. Voit poistaa kanavat, joita et halua säilyttää.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Channel (Kanava) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin.
Channel
Country
Austria
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Edit
√
Move
Seuraus: Channel (Kanava)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
3
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
4
Valitse Sort (Lajittelu) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin. Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Sort
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Sort (Lajittelu)-valikko .
5
6
Valitse siirrettävä kanava siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin. Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
œ √ Sel.
Move
Valitse siirrettävän kanavan uusi paikkanumero siirtämällä
ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin. Siirrä ohjaussauvaa vasemmalle.
Exit
Sort
Seuraus: Kanava siirtyy uuteen paikkaan, ja kaikki muut kanavat
siirtyvät vastaavasti.
7
√ Enter
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Toista vaiheita 5–6, kunnes olet siirtänyt kaikki kanavat haluamiisi
paikkoihin.
Move
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
œ √ Sel.
17
Exit
Kanavien manuaalinen tallentaminen
FIN
Voit tallentaa kaikki televisiokanavat kaapelikanavat mukaan
lukien.
Channel
Country
Austria
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Edit
√
Move
Kun tallennat kanavia manuaalisesti, voit valita:
◆ Tallennetaanko kaikki löydetyt kanavat
◆ Mille paikkanumerolle kanavat tallennetaan.
√ Enter
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Manual Store
2
Prog. No
P 1
Colour System
AUTO
Sound System
BG
Search
891MHz
Channel
C 16
Seuraus: Channel (Kanava)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
Fine tune
œ √ Sel.
Move
Valitse Channel (Kanava) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin.
3
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
4
Valitse Manual Store (Manuaalinen tallennus) siirtämällä
ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin. Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Store
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Manual Store (Manuaalinen
tallennus) -valikko.
Manual Store
5
Prog. No
P 1
Colour System
AUTO
Sound System
BG
Search
891MHz
Channel
C 16
◆ AUTO (Automaattinen) - PAL - SECAM
◆ AUTO - NTSC3.58 - NTSC4.43 - PAL60
Fine tune
œ √ Sel.
Move
Valitse tarvittaessa oikea lähetysstandardi. Valitse Color System
(Värijärjestelmä) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin ja
siirrä sitten ohjaussauvaa oikealle tai vasemmalle. Väristandardit
näkyvät seuraavassa järjestyksessä (mallikohtainen).
Store
Manual Store
6
Valitse Sound System (Äänijärjestelmä) siirtämällä ohjaussauvaa
ylös- tai alaspäin ja siirrä sitten ohjaussauvaa oikealle tai vasemmalle. Äänistandardit näkyvät seuraavassa järjestyksessä
(mallikohtainen).
◆ BG - DK - I - L
Prog. No
P 1
Colour System
AUTO
◆ BG - DK - I - M
Sound System
BG
Search
891MHz
Channel
C 16
Fine tune
Move
œ √ Sel.
18
Store
Kanavien manuaalinen tallentaminen (jatkuu)
FIN
7
Jos tiedät tallennettavan kanavan numeron, toimi seuraavasti:
◆ Valitse Channel (Kanava) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin.
◆ Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
◆ Valitse C (ilman kautta lähetettävä kanava) tai S
(kaapelikanava) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
◆ Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
◆ Valitse haluamasi kanavanumero painamalla
numeropainikkeita (0–9).
Manual Store
Prog. No
P 1
Colour System
AUTO
Sound System
BG
Search
891MHz
Channel
C 16
Fine tune
ääni on epänormaali tai sitä ei kuulu ollenkaan, valitse
➣ Jos
äänistandardi uudelleen.
8
Jos et tiedä kanavien numeroita, valitse valikosta Search (Haku)
siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin. Aloita haku siirtämällä
ohjaussauvaa oikealle.
Seuraus:
9
Viritin selaa taajuusalueen läpi, kunnes ensimmäinen
kanava tai valitsemasi kanava löytyy ja tulee
kuvaruutuun.
Jos vastaanottosignaali on heikko, voit hienosäätää kanavan
manuaalisesti. Valitse Fine Tune (Hienosäätö) siirtämällä
ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin. Siirrä ohjaussauvaa vasemmalle
tai oikealle, kunnes sekä kuva että ääni ovat selkeitä ja teräviä.
➢
◆ Voit peruuttaa tehdyt muutokset ja palauttaa aiemmat
asetukset painamalla vihreää painiketta.
◆ Jos kanavan hienosäätö ei onnistu, tarkista, että
Color System (Värijärjestelmä)- ja Sound System
(Äänijärjestelmä) -asetukset ovat oikeat.
√ Enter
Move
Store
Manual Store
Prog. No
P 1
Colour System
AUTO
Sound System
BG
Search
891MHz
Channel
C 16
Fine tune
œ √ Sel.
Move
Store
Manual Store
Prog. No
P 1
Colour System
AUTO
Sound System
BG
Search
891MHz
Channel
C 16
Fine tune
10
11
12
☛
Valitse kanavalle paikkanumero seuraavasti: valitse ensin
valikosta Prog. No. (Paikkanumero) siirtämällä ohjaussauvaa
ylös- tai alaspäin. Siirrä ohjaussauvaa sitten vasemmalle tai
oikealle, kunnes löydät oikean numeron.
Tallenna kanava ja sen paikkanumero painamalla ohjaussauvan
(
)-painiketta.
Toista vaiheet 7–11 jokaisen tallennettavan kanavan kohdalla.
Move
œ √ Sel.
Store
Fine tune
30
Fine tune
Kanavatila
◆ P (kanavapaikkatila): Kun olet päättänyt virityksen,
alueellasi lähetettäville kanaville on annettu
paikkanumerot P00–P99. Tässä tilassa voit valita kanavan
antamalla sen paikkanumeron.
◆ C (todellisten kanavien tila): Tässä tilassa voit valita
kanavan antamalla ilman kautta lähetettävän
lähetyskanavan numeron.
◆ S (kaapelikanavatila): Tässä tilassa voit valita kanavan
antamalla kaapelikanavan numeron.
19
= 0
Kanavien nimeäminen
FIN
Kanavat nimetään automaattisesti, kun kanavatieto vastaanotetaan.
Voit nimetä automaattisesti nimetyt kanavat uudelleen.
Channel
Country
Austria
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Edit
√
Move
1
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
√ Enter
Name
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
*
*
*
*
*
Valitse Channel (Kanava) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin.
Seuraus: Channel (Kanava)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
3
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
4
Valitse Name (Nimi) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
*
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Name (Nimi)-valikko, josta on valittu
automaattisesti käytössä oleva kanava.
*
*
*
*
*
*
*
5
√ Enter
Move
Paina MENU-painiketta.
Exit
Valitse uudelleen nimettävä kanava siirtämällä ohjaussauvaa ylöstai alaspäin. Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Seuraus: Nimiruudun ympärillä näkyy nuoliosoittimia.
Name
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
œ √ Move
6
Valitse kirjain (A–Z), numero (0–9) tai symboli (-, välilyönti)
siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin. Siirry edelliseen tai
seuraavaan kirjaimeen siirtämällä ohjaussauvaa vasemmalle tai
oikealle.
7
Kun olet lopettanut nimien syöttämisen, vahvista nimi painamalla
ohjaussauvan (
)-painiketta.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Sel.
20
Store
Lapsilukon käyttöönotto ja kanavien ohittaminen
FIN
◆
Lapsilukon käyttöönotto
Lapsilukkotoiminnolla voit lukita television niin, ettei sitä
voida kytkeä päälle television sivupaneelista. Se voidaan
kuitenkin kytkeä päälle kaukosäätimestä. Pidä kaukosäädin
siksi poissa lasten ja muiden asiattomien ulottuvilta, jotta he
eivät pääse katsomaan heille sopimattomia ohjelmia.
◆ Kanavien ohittaminen
Voit ohittaa (lukita) haluamasi kanavat kanavien selauksen
aikana. Kun selaat tallennettuja kanavia, näkyviin eivät tule
ne kanavat, jotka olet valinnut ohitettaviksi. Kakki ne
kanavat, joita et ole valinnut ohitettaviksi, näkyvät selauksen
aikana.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Channel (Kanava) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin.
Seuraus: Channel (Kanava)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
3
4
Channel
Country
Austria
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Edit
√
Move
Edit
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Edit (Muokkaus)-valikko, josta on
valittu automaattisesti käytössä oleva kanava.
5
Valitse lukittava kanava siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin.
6
Valitse Child Lock (Lapsilukko) siirtämällä ohjaussauvaa
vasemmalle tai oikealle. Lukitse kanava valitsemalla
On (Käytössä) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Poista lukitus valitsemalla Off (Pois käytöstä). Vahvista valintasi
painamalla ohjaussauvan (
)-painiketta.
7
Valitse lisättävä tai poistettava kanava siirtämällä ohjaussauvaa
ylös- tai alaspäin.
8
Valitse Add/Erase (Lisää/poista) siirtämällä ohjaussauvaa
vasemmalle tai oikealle. Poista kanava valitsemalla Erased
(Poistettu) tai lisää kanava valitsemalla Added (Lisätty) siirtämällä
ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin. Vahvista valintasi painamalla
ohjaussauvan (
)-painiketta.
Child Lock
Add
Erase
Off
œ √ Sel.
Move
Erased
Exit
Edit
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Valitse Edit (Muokkaus) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin. Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
√ Enter
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
œ √ Move
Child Lock
Off
Sel.
Erased
Store
Edit
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
œ √ Move
Add
Erase
Off
Sel.
21
Erased
Store
Kanavan valitseminen tietojen perusteella
FIN
Voit hakea kuvaruutuun tallennettujen kanavien luettelon.
Information
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Mono
Move
Exit
1
Paina Info.-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee luettelo, jossa näkyy 13
ensimmäistä kanavaa. Luettelon oikealla puolella
olevat tekstilaatikot osoittavat
◆ Onko teksti-TV-toiminto käytettävissä ja
◆ Mikä äänitila on käytössä.
2
Selaa tallennettuja kanavia siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin.
Seuraus: Kuvaruudussa näkyy vastaava kanava.
3
Valitse haluamasi kanava painamalla Source (
) -painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee vastaava kanava, ja Informationruutu poistuu kuvaruudusta.
➢
◆ Ulkoiset kuvalähteet voidaan hakea kuvaruutuun ja niitä
voidaan selata samalla tavoin.
◆ Voit hakea kuvaruutuun
kanavan tai kuvalähteen
nimen painamalla
Display-painiketta.
Mode
Picture
Sound
Surround
Sound Mode
Sleep timer
Clock
TV
Dynamic
Speech
Off
Mono
Off
-- : -P 1
Kuvastandardin muuttaminen
Voit valita kuvatyypin, joka vastaa katseluvaatimuksiasi parhaiten.
Picture
Mode
Custom
Adjust
√
Size
Auto Wide
Blue Screen
Off
Film Mode
Off
Digital NR
Off
Move
œ √ Sel.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Picture (Kuva)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
2
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Seuraus: Valikosta valitaan Mode (Tila).
3
Valitse haluamasi vaihtoehto siirtämällä ohjaussauvaa
vasemmalle tai oikealle.
Seuraus: Valittavina ovat tulosignaalin mukaan seuraavat tilat:
◆ Custom (Mukautettu) - Dynamic (Dynaaminen) Standard (Standardi) - Movie (Elokuva)
◆ Custom (Mukautettu) - High (Korkea) - Middle
(Keski) - Low (Matala) (PC- tai DVI-tila).
➣
22
Voit valita nämä asetukset myös painamalla
kaukosäätimen P.STD (Kuvastandardi) -painiketta.
Kuva-asetusten muuttaminen
FIN
Voit muuttaa televisiosi kuvanlaatua useilla asetuksilla.
Picture
1
Paina MENU-painiketta.
Mode
Custom
Seuraus: Picture (Kuva)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
Adjust
√
Size
Auto Wide
Blue Screen
Off
2
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Film Mode
Off
Digital NR
Off
3
Valitse Adjust (Muuta) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin. Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Adjust (Muuta)-valikko, josta on
valittuna Colour Tone (Värisävy).
4
Valitse haluamasi vaihtoehto siirtämällä ohjaussauvaa
vasemmalle tai oikealle. Värisävyt näkyvät kuvaruudussa
seuraavassa järjestyksessä:
Normal (Automaattinen) - Warm1 (Lämmin1) - Warm2
(Lämmin2) - Cool2 (Viileä2) - Cool1 (Viileä1).
Adjust (Custom)
Colour Tone
œ
50
50
Sharpness
90
Colour
50
œ √ Sel.
Valitse sitten valikosta seuraavat säädettävät kuva-asetukset
siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin: Contrast (Kontrasti),
Brightness (Kirkkaus), Sharpness (Terävyys) ja Colour (Väri).
Siirrä ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle.
kuvastandardiksi on valittu Custom (Mukautettu), näiden
➣ Kun
asetusten arvot voivat vaihdella kuvalähteen mukaan (kuten
TV, video, komponenttitulo, PC tai DVI).
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, tallenna asetukset painamalla
ohjaussauvan (
)-painiketta.
➣
√
Brightness
Seuraus: Kuvaruudussa näkyy vaakasuora palkki. Siirrä
vaakasuoran palkin osoitinta vasemmalle tai oikealle
siirtämällä ohjaussauvaa vastaavasti.
6
Normal
Contrast
Move
5
√ Enter
Move
Jos teet muutoksia näihin asetuksiin,
kuvastandardiksitulee automaattisesti Custom
(Mukautettu).
23
Store
Kuva-asetusten muuttaminen (PC- tai DVI-tila)
➢
FIN
1
Valitse PC-tila ennalta Source-painikkeella.
Paina MENU-painiketta.
Picture
Mode
Seuraus: Picture (Kuva)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
Custom
Adjust
√
Colour Tone
Custom
Colour Adjust
√
2
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
3
Valitse Adjust (Muuta) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin. Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
√ Enter
Move
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Adjust (Muuta)-valikko.
4
Adjust (Custom)
Contrast
75
Brightness
60
Seuraus: Kuvaruudussa näkyy vaakasuora palkki. Siirrä
vaakasuoran palkin osoitinta vasemmalle
tai oikealle siirtämällä ohjaussauvaa vastaavasti.
5
œ √ Adjust
Move
Store
Picture
Mode
√
Colour Tone
Custom
Colour Adjust
√
6
Valitse Colour Tone (Värisävy) siirtämällä ohjaussauvaa
ylös- tai alaspäin.
7
Valitse haluamasi vaihtoehto siirtämällä ohjaussauvaa
vasemmalle tai oikealle. Värisävyt näkyvät kuvaruudussa
seuraavassa järjestyksessä:
Custom (Mukautettu) - Colour1 (Väri1) - Colour2 (Väri2) Colour3 (Väri3).
œ √ Sel.
Move
8
Picture
Mode
√
Colour Tone
Custom
Colour Adjust
√
Move
9
10
Red
50
Green
50
Blue
50
œ √ Adjust
24
Valitse valikosta säädettävä väri, Red (Punainen), Green (Vihreä)
tai Blue (Sininen), siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Siirrä ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle.
Seuraus: Kuvaruudussa näkyy vaakasuora palkki. Siirrä
vaakasuoran palkin osoitinta vasemmalle tai oikealle
siirtämällä ohjaussauvaa vastaavasti.
√ Enter
Colour Tone (Custom)
Move
Valitse Colour Adjust (Muuta väri) siirtämällä ohjaussauvaa
ylös- tai alaspäin. Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Colour Adjust (Muuta väri)valikko.
Custom
Adjust
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Picture (Kuva)-valikon vaihtoehdot tulevat uudelleen
kuvaruutuun.
Custom
Adjust
Valitse valikosta säädettävä kuva-asetus, Contrast (Kontrasti)
tai Brightness (Kirkkaus), siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin. Siirrä ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle.
Store
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, tallenna asetukset painamalla
ohjaussauvan (
)-painiketta.
Kuvan säätäminen (PC-tila)
➢
1
Valitse PC-tila ennalta Source-painikkeella.
FIN
Paina MENU-painiketta.
Function
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Function (Toiminto) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin.
Seuraus: Function (Toiminto)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
3
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
4
Valitse valikosta säädettävä asetus, Frequency (Taajuus) tai
Phase (Vaihe), siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Siirrä ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle.
Frequency
50
Phase
10
Position
√
Auto Adjustment
√
Size
Wide
√ Enter
Move
Frequency
50
Seuraus: Kuvaruudussa näkyy vaakasuora palkki. Siirrä
vaakasuoran palkin osoitinta vasemmalle tai oikealle
siirtämällä ohjaussauvaa vastaavasti.
5
œ √ Adjust
Paina MENU-painiketta.
Phase
Seuraus: Function (Toiminto)-valikon vaihtoehdot tulevat
uudelleen kuvaruutuun.
6
Valitse Position (Sijainti) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin. Muuta sijaintia ohjaussauvalla.
7
Paina MENU-painiketta.
10
œ √ Adjust
Position
Seuraus: Function (Toiminto)-valikon vaihtoehdot tulevat
uudelleen kuvaruutuun.
Adjust
Adjust
8
Voit säätää kuvaruudun laadun ja sijainnin automaattisesti. Valitse
Auto Adjustment (Automaattinen säätö) siirtämällä
ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin. Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Auto Adjustment (Automaattinen
säätö)-valikko. Ruudun laatu ja sijainti säätyvät
automaattisesti.
9
Valitse katseluvaatimuksiasi vastaava kuvamuoto valitsemalla
Size (Koko) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- ja alaspäin. Siirrä
ohjaussauvaa oikealle.
10
Valitse haluamasi vaihtoehto siirtämällä ohjaussauvaa
vasemmalle tai oikealle. Kuvaruutuun tulevat seuraavat
kuvamuodot:
Function
Frequency
50
Phase
10
Position
√
Auto Adjustment
√
Size
√
Move
Size
Wide (Leveä) - Normal (Normaali).
11
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, tallenna asetukset painamalla
ohjaussauvan (
)-painiketta.
œ √ Sel.
Wide
œ √ Sel.
Store
25
Lisäkuva-asetukset
FIN
◆ Size (Koko)
Voit valita kuvamuodon, joka vastaa parhaiten
katseluvaatimuksiasi.
Picture
Mode
Custom
Adjust
√
Size
Auto Wide
Blue Screen
Off
Film Mode
Off
Digital NR
Off
√ Enter
Move
◆ Film Mode (Filmitila)
Tässä tilassa televisio tunnistaa ja käsittelee automaattisesti
kaikkien lähteiden filmisignaalit ja säätää kuvan mahdollisimman
laadukkaaksi.
Size
Auto Wide
œ √ Sel.
Store
Picture
Mode
◆ Blue Screen (Sininen TV-kuva)
Jos signaalia ei vastaanoteta tai jos se on heikko, sininen
televisiokuva korvaa automaattisesti kohinaisen häiriökuvan. Jos
haluat pitää kuvaruudussa häiriökuvan, poista sininen TV-kuva
käytöstä valitsemalla
Blue Screen (Sininen TVkuva)–asetukseksi Off.
◆ Digital NR (Digitaalinen kohinanvaimennus)
Tällä toiminnolla voit vähentää kuvaruudun staattisia häiriöitä ja
haamukuvia.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Picture (Kuva)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
2
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
3
Valitse haluamasi vaihtoehto siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin.
4
Muuta asetusta siirtämällä ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle.
Custom
Adjust
√
Size
Auto Wide
Blue Screen
Off
Film Mode
Off
Digital NR
Off
œ √ Sel.
Move
◆ Size (Koko)
Wide (Leveä)
Asettaa kuvan laajakuvaksi kuvasuhteella
16:9.
Panorama
Käytä tätä tilaa leveälle
panoraamakuvalle.
Zoom1
Suurentaa kuvan kuvaruudun laajuiseksi
pystysuunnassa.
Picture
Mode
Custom
Adjust
√
Size
Auto Wide
Blue Screen
Off
Film Mode
Off
Digital NR
Off
œ √ Sel.
Move
Picture
Mode
Custom
Adjust
√
Size
Auto Wide
Blue Screen
Off
Film Mode
Off
Digital NR
Off
Move
œ √ Sel.
Zoom2
Suurentaa kuvaa enemmän kuin Zoom1.
Stretch
(Venytetty)
Tämä tila suurentaa kuvan sekä pystyettä vaakasuunnassa suuremmaksi kuin
toiminnolla Zoom2 muokattu kuva.
14:9
Suurentaa kuvaa enemmän kuin
kuvasuhde Normal (Normaali).
Normal (Normaali) Asettaa kuvasuhteeksi normaalin 4:3.
➢
◆ Jos televisioon on kytketty tietokone, voit säätää
VGA-tilaa siirtämällä ohjaussauvaa ylös, alas,
vasemmalle tai oikealle.
◆ Voit valita nämä vaihtoehdot myös painamalla
kaukosäätimen P.Size-painiketta.
◆ Blue Screen (Sininen TV-kuva) : Off (Pois käytöstä) tai
On (Käytössä)
◆ Film Mode (Filmitila) : Off (Pois käytöstä) tai On (Käytössä)
◆ Digital NR (Digitaalinen kohinanvaimennus) :
Off (Pois käytöstä) tai On (Käytössä)
26
Pienikohinaisen vahvistimen käyttäminen
FIN
Tämä toiminto on erittäin hyödyllinen silloin, kun television
vastaanottama signaali on heikko. Pienikohinainen vahvistin
(LNA, low noise amplifier) vahvistaa televisiosignaalin vain heikolla
alueella, mutta ei kohinaa.
Tämä ominaisuus toimii vain signaalin ollessa heikko, ja se
tallennetaan kanavan muistiin.
1
Paina MENU-painiketta.
Function
Language
English
Time
√
Plug & Play
√
Melody
Off
AV Setup
√
LNA
√
Move
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Function (Toiminto) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin.
LNA
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Seuraus: Function (Toiminto)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
3
4
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Valitse LNA siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee LNA-valikko, josta on valittu
automaattisesti käytössä oleva kanava.
5
6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Off
√ Enter
Move
Valitse haluamasi kanava siirtämällä ohjaussauvaa ylös tai alas.
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Jos kuvassa on häiriöitä, kun LNA-toiminto on
On (käytössä), poista toiminto Off (käytöstä).
Sel.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
On
Store
Kuvan pysäyttäminen
Voit pysäyttää kuvan televisiokanavaa katsoessasi painamalla
“Still”-painiketta. Voit palata normaalikatseluun painamalla Stillpainiketta uudelleen.
➣
Exit
LNA
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Valitse On (Käytössä) tai Off (Pois käytöstä) siirtämällä
ohjaussauvaa ylös tai alas. Vahvista valintasi painamalla
ohjaussauvan (
)-painiketta.
➣
√ Enter
Kuva kuvalta (PIP) -tilassa pääkuva ja alakuvat pysähtyvät
samanaikaisesti.
27
Exit
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
FIN
PIP
PIP
Off
DNIe
On
Tämä toiminto tekee televisiokuvasta entistä tarkemman
kolmiulotteisen kohinanvaimennuksen (3D-NR) sekä
yksityiskohtien, kontrastin ja kirkkauden tehostamisen ansiosta.
Uusi kuvanparannusalgoritmi tekee kuvasta entistä kirkkaamman,
selkeämmän ja yksityiskohtaisemman. DNIeTM-tekniikka tuo
jokaisen signaalin silmiesi ulottuville.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse PIP siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Seuraus: PIP-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
4
Valitse DNIe siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin. Valitse
haluamasi vaihtoehto siirtämällä ohjaussauvaa vasemmalle tai
oikealle.
◆ On (Käytössä) : DNIe-tila on käytössä.
◆ Demo : Kuvaruudun oikealla puolella näkyy kuva ilman
DNIe-toimintoa ja vasemmalla puolella DNIe-toimintoa
käytettäessä.
◆ Off (Pois käytöstä) : DNIe-tila on pois käytöstä.
√ Sel.
Move
DNIe On
DNIe Off
DNIe Demo
➣
Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan painamalla
DNIe-painiketta.
Äänistandardin muuttaminen
Voit valita kuhunkin televisiolähetykseen sopivan äänitehosteen.
Sound
Mode
Custom
Adjust
√
Auto Volume
Off
Surround
Off
Audio Out
Off
Int. Mute
Off
Move
œ √ Sel.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Sound (Ääni) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Seuraus: Sound (Ääni)-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Seuraus: Valikosta valitaan Mode (Tila).
4
Valitse haluamasi vaihtoehto siirtämällä ohjaussauvaa
vasemmalle tai oikealle. Äänitehosteet näkyvät kuvaruudussa
seuraavassa järjestyksessä:
Custom (Mukautettu) - Standard (Standardi) - Music (Musiikki) Movie (Elokuva) - Speec (Puhe).
➣
28
Voit valita nämä asetukset myös painamalla
kaukosäätimen S.STD (Äänistandardi) -painiketta.
Ääniasetusten muuttaminen
FIN
Voit muuttaa ääniasetukset omien mieltymyksiesi mukaisiksi.
Sound
1
2
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Sound (Ääni) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Seuraus: Sound (Ääni)-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
4
Valitse Adjust (Muuta) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin. Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Seuraus:
5
6
Mode
√
Auto Volume
Off
Surround
Off
Audio Out
Off
Int. Mute
Off
√ Enter
Move
Adjust (Custom)
Kuvaruutuun tulee Adjust (Muuta)-valikko, josta
näkyvät senhetkiset asetukset.
Valitse haluamasi säädettävä asetus (äänenvoimakkuus,
tasapaino, taajuuskorjain) siirtämällä ohjaussauvaa vasemmalle
tai oikealle. Valitse haluamasi asetus siirtämällä ohjaussauvaa
ylös- tai alaspäin.
Custom
Adjust
R
.
L
100
Adjust
300
1K
3K
œ √ Move
Store
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, tallenna asetukset painamalla
ohjaussauvan (
)-painiketta.
➣
Jos teet muutoksia taajuuskorjainasetuksiin,
äänistandardiksi tulee automaattisesti Custom
(Mukautettu).
Äänenvoimakkuuden automaattinen säätäminen
Eri lähetysasemilla on oma signaalivahvuutensa, mikä vaikeuttaa
äänenvoimakkuuden säätöä kanavaa vaihdettaessa.
Auto volume -toiminnolla televisio säätää valitun kanavan
äänenvoimakkuuden automaattisesti pienentämällä äänitehoa, kun
modulaatiosignaali on vahva, tai suurentamalla äänitehoa, kun
modulaatiosignaali on heikko.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Sound (Ääni) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Seuraus: Sound (Ääni)-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Valitse Auto Volume (Automaattinen äänenvoimakkuus)
siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
4
Valitse haluamasi vaihtoehto, Off (Pois käytöstä) tai On
(Käytössä), siirtämällä ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle.
Sound
Mode
Custom
Adjust
√
Auto Volume
On
Surround
Off
Audio Out
Off
Int. Mute
Off
Move
29
10K
œ √ Sel.
Dolby Pro Logic -asetusten valitseminen
FIN
Television takapaneeli
Tässä tilassa voit nauttia täysin Dolby Pro Logic Surround äänijärjestelmän tehosteista, kun televisioon on kytketty vain
surround-kaiuttimet. Pääkaiuttimille, keskikaiuttimelle ja
takakaiuttimille voidaan valita erilaisia ääniasetuksia.
Surround-tila
Tulosignaalil
Pää
Pro Logic - Normal/
Wide
Stereo
Mono
✔
- Phantom
Stereo
Mono
✔
✔
3D Sound
Stereo
Mono
✔
✔
Hall
Stereo
Mono
✔
✔
Off
(Pois käytöstä)
Stereo
Mono
✔
✔
Sound
Mode
Custom
Adjust
√
Auto Volume
Off
Surround
Off
Audio Out
Off
Int. Mute
Off
Move
√ Enter
➢
Surround
Mode
Kaiuttimet
Keski
Taka
✔
✔
✔
✔
✔ ; Sound
Off
œ √ Sel.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Sound (Ääni) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Seuraus: Sound (Ääni)-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
4
Valitse Surround siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Surround-valikko, josta on valittu
kohta Mode (Tila).
5
Valitse haluamasi vaihtoehto siirtämällä ohjaussauvaa
vasemmalle tai oikealle. Surround-tilat tulevat kuvaruutuun
seuraavassa järjestyksessä:
Pro Logic - 3D Sound (Kolmiulotteinen ääni) - Hall (Sali) Off (Pois käytöstä).
Store
Surround
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Center
Rear
Time Delay
20 ms
Test Tone
Off
œ √ Sel.
Move
Store
➣
Surround
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Woofer-ääni ei ole käytössä Hall-tilassa.
6
Jos valitset surround-tilan Pro Logic, sen asetukset tulevat
kuvaruutuun.
7
Valitse Pro Logic siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
8
Valitse haluamasi vaihtoehto siirtämällä ohjaussauvaa
vasemmalle tai oikealle. Pro Logicin surround-tilat tulevat
kuvaruutuun seuraavassa järjestyksessä:
Normal (Normaali) - Phantom (Ei keskikaiutinta) - Wide (Laaja).
9
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, tallenna asetukset painamalla
ohjaussauvan (
)-painiketta.
Center
Rear
Time Delay
20 ms
Test Tone
Move
Off
√ Enter
Store
➢
30
Valmistettu Dolby Laboratories –yhtiön lisenssillä. “Dolby”,
“Pro Logic” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories yhtiön tavaramerkkejä.
Dolby-asetusten muuttaminen
FIN
Voit muuttaa seuraavat Dolby-asetukset omien mieltymyksiesi
mukaisiksi.
Surround
◆ Keskikaiuttimen ja takakaiuttimien äänenvoimakkuus
◆ Takakaiuttimien Pro Logic -viiveaika (15–30 ms)
◆ Kaiuttimien äänenvoimakkuuden simuloinnissa
käytettävän testiäänen ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä.
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Center
Rear
Time Delay
Store
Paina MENU-painiketta.
Surround
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Off
œ √ Adjust
Move
1
20 ms
Test Tone
Valitse Sound (Ääni) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Center
Seuraus: Sound (Ääni)-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Rear
Time Delay
3
4
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Valitse Surround siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
6
Valitse haluamasi valikkokohta siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin. Valittavissa ovat asetukset Center (Keskikaiutin),
Rear (Takakaiuttimet), Time Delay (Aikaviive) ja Test Tone
(Testiääni). Valitse haluamasi asetus siirtämällä ohjaussauvaa
vasemmalle tai oikealle.
Off
œ √ Adjust
Move
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Surround-valikko, josta näkyvät
sillä hetkellä käytössä olevat asetukset.
5
20 ms
Test Tone
Store
Surround
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Center
Rear
Time Delay
20 ms
Test Tone
Off
œ √ Adjust
Move
Store
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, tallenna asetukset painamalla
ohjaussauvan (
)-painiketta.
Surround
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Center
Rear
Time Delay
20 ms
Test Tone
Move
Off
œ √ Sel.
31
Store
Ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuuden säätäminen
FIN
Sound
Mode
Tällä toiminnolla voit valita, miten säädät äänenvoimakkuutta, jos
televisioon on kytketty ulkoinen äänentoistolaite.
Custom
1
Adjust
√
Auto Volume
Off
Surround
Off
Audio Out
Off
Int. Mute
Off
Sound
Mode
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
3
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
4
Valitse Audio Out (Äänilähtö) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin.
5
Valitse haluamasi vaihtoehto, On (Käytössä) tai Off (Pois
käytöstä), siirtämällä ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle.
Custom
Adjust
√
Auto Volume
Off
Surround
Off
Audio Out
Off
Int. Mute
On
Move
Valitse Sound (Ääni) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Seuraus: Sound (Ääni)-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
œ √ Sel.
Move
Paina MENU-painiketta.
◆ Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta television
äänenvoimakkuussäädöstä tai ulkoisesta vahvistimesta,
valitse Off (Pois käytöstä).
œ √ Sel.
◆ Jos valitset asetukseksi On (Käytössä)...
- Voit säätää äänenvoimakkuutta ulkoisesta vahvistimesta.
Kohdan Int. mute asetukseksi on valittu automaattisesti
On (Käytössä), etkä voi valita sitä.
- Television ja kaukosäätimen äänenvoimakkuuspainikkeet
(mykistyspainike Mute ja äänenvoimakkuuspainikkeet
+ ja
-) eivät toimi.
6
Valitse Int. Mute (Sisäisten kaiuttimien mykistys) siirtämällä
ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Jos valitset asetukseksi On (Käytössä), ääntä ei toisteta sisäisistä
ja ulkoisista kaiuttimista.
➢
32
Kun kohdan Audio Out (Äänilähtö) asetukseksi on valittu
Off (Pois käytöstä), voit valita kohdan Int. Mute (Sisäisten
kaiuttimien mykistys) ja vaihtaa sen asetusta.
Äänitilan valitseminen (mallikohtainen)
FIN
S.Mode-painiketta painamalla saat kuvaruutuun äänisignaalin
käsittelyn ja lähdön tiedot. Kun televisio kytketään päälle, tilaksi
esivalitaan automaattisesti joko “Dual-I”tai “Stereo”senhetkisen
lähetyksen mukaan.
NICAM
Stereo
Lähetyksen tyyppi
Kuvaruudun merkintä
Tavallinen lähetys
(standardiääni)
Mono (normaalikäyttö)
Tavallinen +
NICAM Mono
NICAM Mono ↔ Mono
NICAM Stereo
A2
Stereo
NICAM Dual-I/II
NICAM Dual-I →
NICAM Dual-II →
Mono
Tavallinen lähetys
(standardiääni)
Mono
Kaksikielinen tai Dual-I/II
Dual-I ↔ Dual-II
Stereo
➣
NICAM Stereo ↔ Mono
(pakotettu mono)
Stereo ↔ Mono
(pakotettu mono)
◆ Jos vastaanotto-olosuhteet huononevat, kuuntelu on
helpompaa, jos Mono-tila on valittuna.
◆ Jos stereosignaali on heikko ja tila vaihtuu
automaattisesti, vaihda käyttöön Mono-tila.
◆ Kun AV-tilassa vastaanotetaan monoääntä, käytä
kytkennässä vasenta AUDIO-L-tuloliitintä. Jos monoääni
kuuluu ainoastaan vasemmasta kaiuttimesta, paina
S.Mode-painiketta.
33
Melodian käyttöönotto
FIN
Function
Language
English
Time
√
Plug & Play
√
Melody
On
AV Setup
√
LNA
√
Move
Televisiosta kuuluu melodia, kun kytket television päälle tai pois
päältä.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Function (Toiminto) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin.
Seuraus: Function (Toiminto)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
3
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
4
Valitse Melody (Melodia) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin.
5
Valitse haluamasi vaihtoehto, Off (Pois käytöstä) tai On
(Käytössä), siirtämällä ohjaussauvaa toistuvasti oikealle.
œ √ Sel.
Uniajastimen asettaminen
Voit valita 15–180 minuutin viiveen, jonka jälkeen televisio
kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
1
Paina Sleep-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Sleep Timer (Uniajastin)-valikko.
◆ Jos uniajastinta ei ole vielä asetettu, kuvaruudussa
näkyy teksti Off (Pois käytöstä). Jos uniajastin on
jo asetettu, kuvaruudussa näkyy jäljellä oleva aika,
jonka kuluttua televisio kytkeytyy valmiustilaan.
2
Valitse haluamasi ennalta määritetyistä ajoista siirtämällä
ohjaussauvaa oikealle tai vasemmalle. Valittavissa ovat ajat 15,
30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 ja 180 minuuttia.
3
Vahvista valintasi painamalla ohjaussauvan (
Sleep timer
Off
œ √ Sel.
Store
34
)-painiketta.
Kellonajan asettaminen ja television automaattinen kytkeminen päälle ja pois päältä
FIN
Voit asettaa television kellonajan ja ajastimen niin, että televisio:
◆ Kytkeytyy päälle automaattisesti ja valitsee haluamasi
kanavan valitsemaasi kellonaikaan
◆ Kytkeytyy automaattisesti pois päältä haluamaasi
kellonaikaan.
1
Paina MENU-painiketta.
Function
Language
English
Time
√
Plug & Play
√
Melody
Off
AV Setup
√
LNA
√
Move
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Function (Toiminto) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin.
Seuraus:
3
Function (Toiminto)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Time
Clock
11:35
Timer
Off
On Time
--:--
Off Time
--:--
On Time Prog.
4
Valitse Time (Aika) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Move
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Time (Aika)-valikko, josta näkyy sillä
hetkellä käytössä oleva Clock ( kellonaika).
5
Aseta kellonaika numeropainikkeilla.
P01
œ √ Sel.
Valitse Timer (Ajastin) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Valitse ajastimen asetukseksi On (Käytössä) siirtämällä
ohjaussauvaa oikealle tai vasemmalle, kun haluat television
kytkeytyvän päälle automaattisesti.
➣
7
8
9
Jos et ole asettanut kellonaikaa, et voi valita Timer
(Ajastin)-asetusta.
Valitse On Time (Päällekytkentäaika) siirtämällä ohjaussauvaa
ylös- tai alaspäin. Valitse numeropainikkeilla aika, jolloin haluat
television kytkeytyvän päälle automaattisesti.
Valitse samalla tavalla Off Time (Poiskytkentäaika), jolloin
televisio kytkeytyy pois päältä automaattisesti.
Valitse On Time Prog. (Päälle kytkeytyvä kanava) siirtämällä
ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin. Valitse numeropainikkeilla
kanava, joka kytkeytyy päälle automaattisesti valittuun aikaan.
Store
Time
Clock
11:35
Timer
6
√ Enter
On
On Time
--:--
Off Time
--:--
On Time Prog.
Move
P01
œ √ Sel.
Store
Time
Clock
11:35
Timer
Off
On Time
06:30
Off Time
--:--
On Time Prog.
Move
P01
œ √ Sel.
Store
Time
➢
Kello nollautuu, jos kytket television pois päältä
painamalla television sivupaneelin virtapainiketta “ I “.
Clock
11:35
Timer
Off
On Time
06:30
Off Time
23:00
On Time Prog.
Move
P01
œ √ Sel.
35
Store
Ulkoisten lähteiden kuvan katseleminen
FIN
Kun olet kytkenyt erilaiset äänentoisto- ja videojärjestelmät
televisioon, voit katsella eri kuvalähteitä valitsemalla vastaavan
tulon.
1
Tarkista, että kaikki tarpeelliset liitännät on tehty.
2
Kytke televisio päälle ja paina sen jälkeen Source (
painiketta.
)-
Seuraus: Kuvaruutuun tulevat käytettävissä olevat kuvalähteet.
3
AV Input
TV
AV1
AV2
AV3
AV4
Component
PC
DVI
Not Connected
Not Connected
Not Connected
Not Connected
Move
Sel.
36
Valitse haluamasi kuvalähde siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin ja vahvista valintasi painamalla ohjainsauvan (
)painiketta.
➣
Jos vaihdat ulkoista kuvalähdettä katselun aikana, kuvan
vaihto saattaa kestää hetken.
Tulon kytkeminen ulkoiseen lähtöön
FIN
Voit valita, mitkä ääni- tai videosignaalit johdetaan ulkoiseen
lähtöliitäntään.
1
2
Function
Language
English
Paina MENU-painiketta.
Time
√
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Plug & Play
√
Melody
Off
AV Setup
√
LNA
√
Valitse Function (Toiminto) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai
alaspäin.
3
AV Setup
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
Scart
4
5
Output
Valitse AV Setup (AV-asetukset) siirtämällä ohjaussauvaa
ylös- tai alaspäin.Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
AV1
TV
AV2
Selected out
Seuraus: Kuvaruutuun tulee AV Setup (AV-asetukset)-valikko.
AV3
TV
Valitse haluamasi tulo (AV2 tai AV3) siirtämällä ohjaussauvaa
ylös- tai alaspäin. Valitse lähtöön johdettava lähdesignaali
siirtämällä ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle.
➣
6
√ Enter
Move
Seuraus: Function (Toiminto)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
œ √ Sel.
Store
AV1 : oletusasetuksena (TV)
AV2 : oletusasetuksena (Selected out (Valittu lähtö))
AV3 : vaihteleva.
Vahvista valintasi painamalla ohjaussauvan (
)-painiketta.
37
Kuva kuvassa (PIP) -toiminto
FIN
PIP
PIP
On
DNIe
Off
TV/Video
TV
1
Swap
√
Size
Large
Prog. No
P01
œ √ Sel.
Move
Voit valita kuvaruutuun alakuvan, joka näkyy televisiolähetyskuvan
tai ulkoisen AV-laitteen pääkuvan sisällä. Näin voit katsella
televisio-ohjelmaa tai televisioon kytketyn laitteen videokuvaa
samalla kun katselet televisiota tai toisen laitteen videokuvaa.
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse PIP siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Seuraus: PIP-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
PIP
PIP
On
DNIe
Off
TV/Video
TV
Swap
√
Size
Large
Prog. No
P01
3
Siirrä ohjaussauvaa oikealle.
4
Ota kuva kuvassa -toiminto käyttöön valitsemalla PIP-asetukseksi
On (Käytössä) siirtämällä ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle.
5
Valitse TV/Video siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Valitse alakuvan lähde siirtämällä ohjaussauvaa vasemmalle tai
oikealle.
œ √ Sel.
Move
Seuraus: Kuvalähteet näkyvät seuraavassa järjestyksessä:
TV - AV1 - AV2 - AV3 - AV4
PIP
PIP
On
DNIe
Off
TV/Video
TV
Swap
√
Size
Large
Prog. No
P01
6
Seuraus:
7
√ Sel.
Move
Valitse Swap (Vaihto) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Siirrä ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle.
Pääkuva ja alakuva vaihtavat paikkaa keskenään.
Valitse Size (Koko) siirtämällä ohjaussauvaa ylös- tai alaspäin.
Valitse alakuvan koko siirtämällä ohjaussauvaa vasemmalle tai
oikealle.
Seuraus: Koot näkyvät seuraavassa järjestyksessä:
Large (Suuri) - Small (Pieni) - Double1
(Kaksoiskuva1) - Double2 (Kaksoiskuva2).
PIP
PIP
On
DNIe
Off
TV/Video
TV
Swap
√
Size
Large
Prog. No
P01
œ √ Sel.
Move
PIP
PIP
On
DNIe
Off
TV/Video
TV
Swap
√
Size
Large
Prog. No
P01
Move
38
œ √ Sel.
8
Valitse Prog. No (Paikkanumero) siirtämällä ohjaussauvaa
ylös- tai alaspäin. Valitse alakuvassa näkyvä kanava siirtämällä
ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle.
➣
Jos alakuvalle ei ole valittu signaalia ja pääkuvan signaali
on komponentti-, PC- tai DVI-signaali, alakuva on
sininen. Jos pääkuvan signaali on videosignaali, alakuva
on musta.
Kuva kuvassa (PIP) -toiminto (jatkuu)
FIN
Kaukosäätimen helppokäyttötoiminnot
Painike
Toiminto
PIP ON
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kuva kuvassa (PIP)
-toiminnon.
Swap
Vaihtaa pääkuvaa ja alakuvaa keskenään.
pääkuva on videotilassa ja alakuva
➣ Kun
TV-tilassa, pääkuvan ääni ei ehkä kuulu, kun
painat Swap-painiketta alakuvan kanavan
vaihtamisen jälkeen. Valitse tällöin pääkuvan
kanava uudelleen.
Locate
Siirtää alakuvan paikkaa vastapäivään.
P▲/▼
Valitsee alakuvan kanavan.
Size
Valitsee alakuvan koon (Large (Suuri), Small
(Pieni), Double1 (Kaksoiskuva1) tai Double2
(Kaksoiskuva2)).
➣
Power
◆ Jos pääkuvan ja alakuvan järjestelmät eivät
ole samat, Double (Kaksoiskuva)-tilaa
(kaksoiskuvatilaa) ei voida valita.
◆ PC-tilassa alakuvan koko voi olla erilainen
tietokoneen näytön ja sen erottelutarkkuuden
(resoluution) mukaan.
◆ Voit valita nämä vaihtoehdot myös
painamalla Size-painiketta.
Source
Valitsee alakuvan lähteen (TV, AV1, AV2, AV3 tai AV4).
Scan
Selaa muistiin tallennettuja kanavia järjestyksessä.
Selaus päättyy, kun painat painiketta uudelleen.
39
Tekstitelevisio-ominaisuus
FIN
Useimmat kanavat tarjoavat tekstimuotoisia tietopalveluita
tekstitelevision kautta. Tekstitelevisiossa on muun muassa seuraavia
tietoja:
◆ Television ohjelmatiedot ja -ajat
◆ Uutisartikkeleita ja säätietoja
◆ Urheilutuloksia
◆ Matkailutietoja.
Nämä tiedot on jaettu numeroiduille sivuille (katso kaaviota).
Osa
Sisällys
A
Valittu sivunumero
B
Lähetysaseman tunnus
C
Kuvaruudussa näkyvän sivun numero tai hakutilanne
D
Päivämäärä ja kellonaika
E
Teksti
F
Tilatiedot,
FASTEXT-tiedot
➣
Tekstitelevision tiedot on jaettu usein useille sivuille,
jotka tulevat kuvaruutuun peräkkäin ja joita voi lukea
seuraavasti:
◆ Syöttämällä sivun numeron
◆ Valitsemalla sivun aiheen luettelosta
◆ Valitsemalla värillisen otsikon (FASTEXT-järjestelmä).
40
Tekstitelevision tietojen näyttäminen
FIN
Voit tuoda teksti-TV:n tiedot kuvaruutuun milloin tahansa.
on oltava häiriötöntä, jotta
☛ Kanavavastaanoton
tekstitelevision tiedot näkyvät näytössä oikein.
Jos häiriöitä esiintyy,
◆ Tietoja voi puuttua tai
◆ Jotkin sivut eivät tule kuvaruutuun.
1
Valitse tekstitelevisiotietoja lähettävä kanava painamalla
painiketta P
tai P
.
2
Avaa tekstitelevisio painamalla Text/Off-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee hakemistosivu. Se saadaan näkyviin
koska tahansa painamalla
(hakemisto) -painiketta.
3
Paina Text/Off-painiketta uudelleen.
Seuraus: Kuvaruutu jakautuu kahteen osaan. Tämä
tekstitelevision kaksoistoiminto mahdollistaa
televisiolähetyksen ja tekstitelevision katselemisen
samanaikaisesti ruudun eri puoliskoista.
4
Jos haluat katsoa televisiolähetystä ja tekstitelevisiota samassa
näytössä päällekkäin, paina Text/Off-painiketta uudelleen.
5
Paina Text/Off-painiketta uudelleen, kun haluat lopettaa
tekstitelevision käytön.
41
Kuvaruutuvalintojen käyttäminen
FIN
Voit valita kuvaruudussa näkyvällä tekstitelevisiosivulla useita
erilaisia toimintoja.
Kun haluat kuvaruutuun...
Paina...
◆ Piilotetun tekstin
(esimerkiksi tietokilpailujen vastaukset)
(paljasta)
◆ Normaalinäytön
(paljasta) uudelleen
◆ Alasivun syöttämällä sivunumeron
(Time/Subcode)
◆ TV-lähetyksen sivuhaun aikana
42
(peruuta)
◆ Seuraavan sivun
(sivu ylös)
◆ Edellisen sivun
(sivu alas)
◆ Kaksi kertaa suuremmat kirjaimet:
• Kuvaruudun yläosassa
• Kuvaruudun alaosassa
(koko)
• Kerran
• Kaksi kertaa
◆ Normaalinäytön
• Kolme kertaa
Tekstitelevision sivun valitseminen
FIN
Voi syöttää sivunumeron suoraan painamalla kaukosäätimen
numeropainikkeita.
1
Syötä kolminumeroinen hakemistosivulla annettu sivunumero
painamalla vastaavia numeropainikkeita.
Seuraus: Sivunumerolaskurin luku alkaa kasvaa, ja sivu
tuodaan kuvaruutuun. Jos valitulla sivulla on useita
alasivuja, ne tuodaan kuvaruutuun peräkkäin. Jos
haluat pysäyttää kuvaruudun tietyn sivun kohdalla,
paina
(pito) -painiketta. Jatka lukemista painamalla
painiketta uudelleen.
2
Jos televisioyhtiö käyttää FASTEXT-järjestelmää, tekstitelevision
sivujen eri aiheet on merkitty väreillä. Voit valita aiheet painamalla
kaukosäätimen värillisiä painikkeita.
Voit valita haluamasi aiheen painamalla aiheen väriä vastaavaa
kaukosäätimen painiketta. Valittavissa olevat aiheet näkyvät
teksti-TV:n tilarivillä.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee eri väreillä merkittyä tietoa sisältävä
sivu. Voit valita väreillä merkityt tiedot samalla tavalla.
3
Voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle painamalla vastaavaa
värillistä painiketta.
4
Voit hakea kuvaruutuun alasivun seuraavasti:
◆ Paina
(Time/Subcode) -painiketta.
Seuraus: Käytettävissä olevat alasivut tulevat kuvaruutuun.
◆ Valitse haluamasi alasivu. Voit selata alasivuja painamalla
- tai
-painiketta.
43
Kytkeminen ulkoisten laitteiden tulo- ja lähtöliittimiin
FIN
“AV1”- ja “AV3”-liittimiin kytketään laitteet, joissa on RGB-lähtö, kuten
videopelilaitteet ja videolevysoittimet.
Videonauhuri
DVD
Television takapaneeli
①
Dekooderi/
videopelilaite
tai
tai
Videolevysoitin
Satelliittivastaanotin
① Tämä pää voidaan kytkeä:
◆ SCART-liittimeen
◆ S-Video-liittimeen tai kahteen RCA-audioliittimeen (L +R, vasen ja oikea)
◆ kolmeen RCA-liittimeen (VIDEO + AUDIO-L/R).
Tulon ja lähdön tekniset tiedot
Tulo
Liitin
Lähtö
Video
Audio (L/R)
S-Video
RGB
Video + Audio (L/R)
AV1
✔
✔
✔
✔
Valittavissa vain TV-lähtö.
AV2
✔
✔
✔
AV3
✔
✔
✔
☛
Katseltava lähtö.
✔
Lähtö on valittavissa.
Kun kytket televisioon äänentoisto- tai videolaitteen,
varmista, että kaikki laitteet on kytketty pois päältä.
Yksityiskohtaiset kytkentäohjeet ja niihin liittyvät turvaohjeet
ovat laitteiden mukana toimitetussa dokumentaatiossa.
44
Kytkeminen DVD-tuloliittimeen
FIN
RCA-liittimiin kytketään laitteet, joissa on DVD-lähtö (480i, 480p, 576i, 576p)
Television takapaneeli
DVD
Kytkeminen audiolähtöliittimiin
“AUDIO OUT” –liittimiin kytketään esimerkiksi äänentoistojärjestelmät tai ulkoiset vahvistimet
(näin taataan surround-äänijärjestelmän tehosteiden toiminta).
Television takapaneeli
Äänentoistojärjestelmä/
ulkoinen vahvistin
45
Kytkeminen audio- ja videotuloliittimiin
FIN
RCA-liittimiin (AUDIO-L/R + VIDEO) kytketään muun muassa videokamerat,
videolevysoittimet, ja jotkin videopelilaitteet.
Videokamera
Television sivupaneeli
Videolevysoitin
Videopelilaite
Kytkeminen S-Video-tuloliittimeen
S-VIDEO- ja RCA-liittimiin (AUDIO-L/R) kytketään laitteet, joissa on S-Video-lähtö, kuten videokamera
tai videonauhuri.
Television sivupaneeli
Videokamera
①
ja
Videonauhuri
① Kun haluat toistaa sekä kuvaa että ääntä, kytke laite sekä S-VIDEO- että RCA-liittimiin.
46
Kytkeminen DVI-tuloliittimeen
FIN
“DVI”-(videoliittimeen) ja PC AUDIO (L+R) -liittimiin kytketään laitteet, joissa on DVI-lähtö.
Television takapaneeli
Tietokone (PC)
ja
➢
“DVI”-liitin ei tue analogisia RGB-signaaleja (punainen, vihreä ja sininen signaali).
Kytkeminen PC-tuloliittimeen
“PC”-(videoliittimeen) ja PC AUDIO (L+R) -liittimiin kytketään tietokone.
Television takapaneeli
Tietokone (PC)
ja
47
Tietokoneen asetusten määrittäminen (vain Windows)
FIN
Alla olevissa kuvissa näkyvät tietokoneen Windows-käyttöjärjestelmän tavalliset näyttöasetukset.
Oman tietokoneesi näytöt voivat erota alla olevista kuvista käytössä olevan Windows-version ja
videokortin mukaan. Vaikka näyttöjen ulkoasu on erilainen, samat perusasetustiedot pätevät kuitenkin
lähes kaikissa tapauksissa.
(Jos ei, ota yhteyttä tietokoneen valmistajaan tai Samsung-jälleenmyyjään.)
Valitse Windowsissa seuraavat valikot:
Start (Käynnistä) ➞ Settings (Asetukset) ➞
Control Panel (Ohjauspaneeli).
Kun näyttöön tulee Ohjauspaneeli, valitse Display
(Näyttö), jolloin näyttöön avautuu valintaikkuna.
Valitse valintaikkunasta välilehti Settings (Asetukset).
Kaksi tärkeintä asetusta television ja tietokoneen
välisessä kytkennässä ovat näytön tarkkuus ja värit
(Screen area / “Resolution” ja “Colors”).
Seuraavassa on annettu näiden kahden asetuksen
oikeat arvot:
◆ Screen area / Näyttöalue
(joskus myös “Resolution” / Tarkkuus)
1024 x 768 pixels/kuvapistettä.
◆ Colors/Värit
24-bit/24-bittinen, voidaan ilmaista myös
muodossa "16 miljoonaa väriä”.
Vasemmalla on tyypillinen “Display” Properties
(Näytön ominaisuudet) -valintaikkuna.
Jos tässä valintaikkunassa on valittavissa
pystytaajuus, oikea arvo 60 Hz. Sulje ikkuna muutoin
valitsemalla OK.
48
Tulosignaalin valitseminen (PC/DVI)
FIN
Sekä kuvan sijainti että koko vaihtelevat tietokoneen näytön ja näytön resoluution mukaan.
Alla olevassa taulukossa on lueteltu käytettävissä olevat näyttötilat:
Standardi
Tarkkuus
(piste x rivi)
Pystytaajuus
(Hz)
Vaakataajuus
(kHz)
Pystypolaris
aatio
Vaakapolaris
aatio
VGA
640 x 480
SVGA
720 x 400
800 x 600
XGA
1024 x 768
WVGA
848 x 480
75.0
72.8
59.9
70.1
75.0
72.2
60.3
56.3
75.0
70.1
60.0
75
72
70
60
37.5
37.9
31.5
31.5
46.9
48.1
37.9
35.2
60.0
56.5
48.3
37.5
36.1
35.0
29.8
N
N
N
P
P
P
P
P
P
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
P
P
P
P
P
N
N
P
P
P
P
(N: negatiivinen / P: positiivinen)
◆
◆
◆
◆
Lomitustila ei ole käytössä.
Televisio ei välttämättä toimi oikein, jos kuvamuodoksi valitaan jokin muu kuin standardimuoto.
Kuvasuhde 4:3 ei toimi tulosignaaleilla, joiden tarkkuus on “720 x 400”.
DVI-tila ei tue erottelutarkkuutta “1024 x 768“ (85 Hz).
Huomautuksia
◆ PC-tilassa kuvaruudun tekstilaatu on parhaimmillaan XGA-tilassa (1024 x 768) ja koko näytön täyttävä
kuva SVGA-tilassa (800 x 600).
◆ Kun tätä televisiota käytetään tietokoneen näyttönä, televisio tukee 24-bittisiä värejä (yli 16 miljoonaa väriä).
◆ Tietokoneen näyttö saattaa näyttää erilaiselta valmistajan (ja Windows-version) mukaan. Katso tietokoneesi
ohjekirjasta ohjeet siitä, miten tietokone kytketään televisioon.
◆ Jos voit valita pysty- ja vaakataajuuden, valitse pystytaajuudeksi 60 Hz ja vaakataajuudeksi 31,5 kHz. Joissain
tapauksissa kuvaruudussa saattaa näkyä epätavallisia signaaleja (kuten raitoja), kun tietokone sammutetaan
(tai tietokone kytketään irti televisiosta). Jos näin käy, siirry videotilaan Source-painiketta painamalla. Tarkista
myös, että tietokone on kytketty televisioon.
◆ Jos kytket televisioon kannettavan tietokoneen, varmista, että tietokoneen kuva näkyy vain television
kuvaruudussa. Muutoin kuvaruudussa voi näkyä häiriösignaaleja.
◆ Jos vaakasuuntaiset, synkronoidut signaalit ovat epäsäännöllisiä PC-tilassa, tarkista tietokoneen
virransäästötila ja kaapeliliitännät.
49
Napajärjestykset
FIN
SCART-liitin
(AV1/AV2/AV3)
Napa
Signaali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
➢
DVI-tuloliitin (24napainen)
Oikea äänilähtö
Oikea äänitulo
Vasen äänilähtö
Äänen maa
Videon suojamaa (RGB sininen)
Vasen äänitulo
Tulo, RGB sininen
Jännitteen vaihto
Videon suojamaa (RGB vihreä)
AV-Link (Ext 1)
Tulo, RGB vihreä
Videon suojamaa (RGB punainen)
Tulo, RGB punainen
Kytkentäsignaali (RGB-vaihto)
Videon suojamaa
Kytkentäsignaalin maa
Videolähtö
Videotulo
Suojaus/maadoitus
Napoja 5, 7, 9, 11, 13, 15 ja 16 käytetään
RGB-signaalin käsittelyssä, ja ne on kytketty
ainoastaan AV1- tai AV3-liittimessä.
PC-tuloliitin
(15-napainen)
Napa
Punainen (R)
Vihreä (G)
Sininen (B)
Maa
Maa (DDC)
Maa, punainen (R)
Maa, vihreä (G)
Maa, sininen (B)
Varattu
Maa, synkronointi
Maa
Data (DDC)
Vaakasynkronointi
Pystysynkronointi
Kello (DDC)
50
Signaali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
T.M.D.S. Data2T.M.D.S. Data2+
T.M.D.S. Data2/4 Shield
T.M.D.S. Data4T.M.D.S. Data4+
Clock (DDC)
Data (DDC)
Ei kytketty
T.M.D.S. Data1T.M.D.S. Data1+
T.M.D.S. Data1/3 Shield
T.M.D.S. Data3T.M.D.S. Data3+
+5V virta
5V maa
Hot Plug Detect
T.M.D.S. Data0T.M.D.S. Data0+
T.M.D.S. Data0/5 Shield
T.M.D.S. Data5T.M.D.S. Data5+
T.M.D.S. Clock Shield
T.M.D.S. Clock+
T.M.D.S. Clock-
RS-232-liitin
(9-napainen)
Signaali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Napa
Napa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Signaali
Kantoaallon tunnistus
Tuleva data
Lähtevä data
Päätelaite toimintavalmiina
Järjestelmän maadoitus
Siirtolaite valmiina
Lähetyspyyntö
Lähetysvalmius
Soiton osoitus
Vianetsintä: ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön
FIN
Ennen kuin otat yhteyttä Samsungin huoltoon, tee seuraavat yksinkertaiset tarkistukset.
Jos et osaa poistaa ongelmaa seuraavien ohjeiden avulla, tarkista televisiovastaanottimen malli ja
sarjanumero ja ota yhteyttä paikalliseen myyjään.
Ei kuvaa tai ääntä.
◆ Tarkista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan.
◆ Varmista, että olet painanut television virtapainiketta “ I “ ja
kaukosäätimen Power ( ) -painiketta.
◆ Tarkista kuvan kontrasti- ja kirkkausasetukset.
◆ Tarkista äänenvoimakkuus.
Normaali kuva mutta ei ääntä.
◆ Tarkista äänenvoimakkuus.
◆ Tarkista, onko televisio mykistetty kaukosäätimen
Mute-painikkeella.
Ei kuvaa, tai kuva on mustavalkoinen.
◆ Muuta väriasetuksia.
◆ Tarkista, että olet valinnut oikean lähetysstandardin.
Kuva- ja äänihäiriöitä.
◆ Selvitä, mikä sähkölaite voi häiritä television toimintaa, ja siirrä se
sitten kauemmaksi.
◆ Kytke television virtajohto eri pistorasiaan.
Epäselvä tai lumisateinen kuva,
vääristynyt ääni.
◆ Tarkista antennin suunta, sijainti ja kytkennät.
Tämä häiriö aiheutuu usein sisäantennin käytöstä.
Kaukosäätimen toimintahäiriöt.
◆ Vaihda kaukosäätimen paristot.
◆ Puhdista kaukosäätimen yläreuna (lähettimen ikkuna).
◆ Tarkista, että olet kytkenyt paristojen navat oikein.
51
Tekniset tiedot
FIN
Seuraava taulukko sisältää lisätietoja television ominaisuuksista ja toiminnoista. Tietoja voidaan
muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Mallin nimi
Kuvaputken tyyppi
Kuvaruudun koko
SP43L2HX
SP50L2HX
SP61L2HX
16:9
16:9
16:9
43 tuumaa(953/535.5 mm) 50 tuumaa(1107/623 mm) 61 tuumaa(1351/760 mm)
Värijärjestelmät
PAL, SECAM, NTSC NT4.43
TV-standardit
BG, DK, I, L
Ääni
A2 Stereo, NICAM Stereo, Virtual Dolby
15 W x 4
Äänen lähtöteho
Liitännät
Takapaneeli
3 SCART-liitäntää (AV1 / AV2 / AV3)
Lisäkaiutinliitännät (+-R-- / --L-+)
Surround-kaiutinliitännät (L / R / WOOFER)
Komponenttitulot (Y / PB / PR / L / R)
PC- tai DVI-äänitulot (PC AUDIO-L / R)
PC-videotulo (PC - 15-napainen liitin)
DVI-videotulo (DVI - 24-napainen liitin)
RS-232-tulo (RS-232 - 9-napainen liitin)
Sivupaneeli
Video-/äänitulot (VIDEO + L-AUDIO-R)
S-Video-tulo (S-VIDEO 3)
Mitat
(korkeus x leveys x syvyys)
Paino
Lisävarusteet
52
1029 x 755 x 399 mm
1184 x 859 x 444 mm
1436 x 1021 x 489 mm
27.6 kg
32.7 kg
44.5 kg
Kaukosäädin, kaksi paristoa (AAA), RCA-johto, käyttöohjeet,
takuukortti, huoltoverkostoluettelo
Merkintöjä
FIN
53
Merkintöjä
FIN
54
Merkintöjä
FIN
55
- MYYNNIN JÄLKEINEN PALVELU
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai myyntiedustajaan,
jos epäilet television olevan viallinen.
ELECTRONICS
BP68-?????A-00 (FIN)
Download PDF

advertising