Samsung | SP-61L2H | Samsung SP-61L2H Bruksanvisning

FARGEFJERNSYN
SP43L2HX
SP50L2HX
SP61L2HX
Brukerveiledning
Les denne veiledningen
grundig før du tar enheten i bruk,
og behold den for fremtidig referanse.
SKJERMMENYER
BILDE-I-BILDE (PIP)
TEKST-TV
Sikkerhetsveiledning
NOR
◆ Utsett ikke fjernsynsapparatet for ekstreme temperaturforhold eller ekstrem luftfuktighet.
◆ Utsett ikke fjernsynsapparatet for direkte sollys eller andre varmekilder.
◆ Utsett ikke fjernsynsapparatet for væsker av noe slag.
◆ Sett aldri noen form for objekter inn i fjernsynsapparatet, og plasser aldri en beholder med væske
oppå TV-apparatet.
◆ Under uvær (særlig tordenvær) bør fjernsynsapparatet kobles fra strømnettet og antennen.
◆ Strømledningen bør ikke tråkkes på eller vris.
◆ Overbelast ikke strømuttak eller skjøteledninger da dette kan føre til brann- eller støtrisiko.
◆ Bruk en myk, tørr klut (uten flyktige væsker) ved rengjøring av fjernsynsapparatet.
◆ Hvis fjernsynsapparatet blir ødelagt, må du ikke prøve å reparere det selv. Ta kontakt med
kvalifisert servicepersonale.
◆ Hvis det går lang tid uten at fjernkontrollen brukes, bør batteriene tas ut og oppbevares på et tørt
sted.
◆ Mist ikke fjernkontrollen i gulvet.
Apparatet er ikke beregnet for bruk i industrimiljøer.
Forsiktig
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE ÅPNES
FORSIKTIG: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT,
MÅ BAKDEKSLET IKKE FJERNES. DET FINNES INGEN
DELER INNE I APPARATET SOM BRUKERE KAN
UTFØRE SERVICE PÅ. OVERLAT REPARASJON OG
VEDLIKEHOLD TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONALE.
ADVARSEL: FOR Å FORHINDRE SKADE SOM KAN FØRE
TIL FARE FOR BRANN ELLER SJOKK, MÅ DETTE APPARATET
IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
2
Lynet og pilhodet i trekanten er
en advarsel om “farlig spenning”
inne i dette produktet.
Utropstegnet i trekanten er et
faretegn for å gjøre deg
oppmerksom på viktig veiledning
som følger med produktet .
☛
Strømspenningen er angitt på baksiden
av fjernsynsapparatet, og frekvensen er
50 eller 60 Hz.
NOR
Innhold
◆ FORORD
■
■
■
Sikkerhetsveiledning......................................................................................
Forsiktig .........................................................................................................
Bytte lampen..................................................................................................
2
2
5
◆ KOBLE TIL OG KLARGJØRE FJERNSYNSAPPARATET
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Fjernsynsapparatets kontrollpanel.................................................................
Fjernsynsapparatets tilkoblingspanel ............................................................
Koble til en antenne eller et kabelnettverk ....................................................
Koble til en satellittmottaker eller en dekoder................................................
Koble til ekstrahøyttalere ...............................................................................
Sette inn batterier i fjernkontrollen.................................................................
Infrarød fjernkontroll ......................................................................................
Slå fjernsynsapparatet av og på ....................................................................
Sette fjernsynsapparatet i standby-modus ....................................................
Gjøre deg kjent med fjernkontrollen ..............................................................
Stille inn fjernkontrollen .................................................................................
Plug & Play-funksjon .....................................................................................
Velge språk....................................................................................................
6
7
8
8
9
9
10
11
11
12
13
14
15
◆ STILLE INN KANALER
■
■
■
■
■
■
Lagre kanaler automatisk ..............................................................................
Sortere lagrede kanaler .................................................................................
Lagre kanaler manuelt...................................................................................
Gi navn til kanaler .........................................................................................
Aktivere barnesikringen og hoppe over uønskede kanaler ...........................
Velge en kanal ut fra informasjon ..................................................................
16
17
18
20
21
22
◆ BRUKE FJERNSYNSAPPARATET (forts.)
■
■
■
■
■
■
■
■
Endre bildestandarden ..................................................................................
Justere bildeinnstillingene .............................................................................
Justere bildeinnstillinger (PC- eller DVI-modus)............................................
Stille inn bildet (PC-modus) ...........................................................................
Ekstra bildeinnstillinger..................................................................................
- Størrelse
- Blå skjerm
- Filmmodus
- Digital NR
Bruke LNA-funksjonen (Low Noise Amplifier - lavstøyforsterker)..................
Fryse bildet ....................................................................................................
DNIeTM (Digital Natural Image engine : digitalt naturlig bilde)
............
3
22
23
24
25
26
27
27
28
NOR
Innhold (forts.)
◆ BRUKE FJERNSYNSAPPARATET
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Justere lydstandarden ...................................................................................
Justere lydinnstillingene ................................................................................
Justere volumet automatisk...........................................................................
Stille inn Dolby Pro Logic...............................................................................
Justere Dolby-innstillingene...........................................................................
Stille inn ekstern lyd.......................................................................................
Velge lydmodus (avhengig av modell)...........................................................
Stille inn melodi .............................................................................................
Stille inn Sleep Timer-funksjonen (standby-modus) ......................................
Stille inn klokken og slå fjernsynsapparatet automatisk på/av ......................
Vise bilder fra eksterne kilder ........................................................................
Viderekoble et signal til ekstern utgang.........................................................
Vise bilde-i-bilde (PIP) ...................................................................................
28
29
29
30
31
32
33
34
34
35
36
37
38
◆ BRUKE TEKST-TV-FUNKSJONEN
■
■
■
■
Tekst-TV-funksjon ........................................................................................
Vise Tekst-TV-informasjon ...........................................................................
Velge skjermalternativer ................................................................................
Velge en Tekst-TV-side ................................................................................
40
41
42
43
◆ EKSTRA INFORMASJON OG TILKOBLINGER
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tilkobling til den eksterne inngangen/utgangen ...........................................
Tilkobling til DVD-inngangen .........................................................................
Tilkobling til audioutgangene .........................................................................
Tilkobling til audio-/videoinngangen ..............................................................
Tilkobling til S-Video-inngangen ....................................................................
Tilkobling til DVI-inngangen...........................................................................
Tilkobling til PC-inngangen ...........................................................................
Installere programvare for PC (kun Windows)...............................................
Inngangsmodus (PC/DVI)..............................................................................
Pinnekonfigurasjoner.....................................................................................
44
45
45
46
46
47
47
48
49
50
◆ ANBEFALINGER FOR BRUK
■
■
Feilsøking : Før du tar kontakt med servicepersonell....................................
Tekniske spesifikasjoner ...............................................................................
Symboler
Trykk
4
☛
➢
Viktig
Merk
51
52
Bytte lampen
NOR
1
Bruk et skrujern til å fjerne skruen.
2
Ta bort lampedekslet.
3
Bruk et skrujern til å fjerne skruene som holder fast lampen.
Det er 2 skruer: en på venstre og på høyre side. Når skruene er
helt løsnet, sitter de fremdeles fast i hoveddelen på lampen.
4
Løsne lampen fra maskinen ved å holde i håndtaket og dra den ut.
5
Når du skal sette inn lampen igjen, følger du disse trinnene i
omvendt rekkefølge.
på et projeksjons-TV er en forbruksartikkel og bør
☛ Lampen
byttes fra tid til annen for at projektoren skal fungere best
mulig. Hvis lampen blir mørk, eller hvis tidtakeren, lampen og
Temp LED-lampen blinker og slukkes samtidig, må du kanskje
bytte lampen. Når du skal bytte lampen, må du først finne ut
hvilken type/modell det er. Pass på at du bruker riktig
erstatningslampe. Koden for lamperegulering og -bruk er
merket på etiketten. Hvis du fjerner lampen, ser du koden for
erstatningslampen. Du må bare bytte til en annen lampe med
samme reguleringskode.
◆ Hvis du vil kjøpe en ny lampe, ringer du servicesenteret eller en
TV-forhandler i ditt nærområde og oppgir modellnummeret for
projeksjons-TVen din.
◆ Du finner informasjon om lampetypen på venstre side av TVen
og lampedekslet.
◆ TVen vil bli skadet hvis du bruker en lampe som er forskjellig fra
originallampen levert av produsenten. Pass på at den nye
lampen er av samme modell.
◆ Ikke fjern lampen, unntatt når du bytter den med en ny.
◆ Slå av strømmen på TVen før du bytter lampe, og vent deretter 1
minutt før du drar ut kontakten.
◆ Kjøleviften vil hjelpe til med å kjøle ned lampen, slik at du trygt
kan fjerne den. Overflaten på lampen er svært varm. Vent i 30
minutter etter at du har slått av projeksjons-TVen før du berører
lampen.
◆ Hold den gamle lampen borte fra brennbare artikler og barn.
Kast den på en sikker måte.
◆ Ikke la skitt eller støv samle seg inne i lampedekslet eller på
lampen.
◆ Skitne lamper eller deksler kan ta fyr, eksplodere og føre til
elektrisk støt.
◆ Ikke berør frontglasset på nye lamper eller glasset på
lampebeholderen.
◆ Hvis nye lamper behandles feil, kan kvaliteten på skjermbildet bli
påvirket og forventet levetid for lampen bli redusert.
◆ Kontroller at du strammer lampedekslet på TVen etter at du har
byttet lampen. Merk at TVen ikke vil fungere hvis lampedekslet
ikke er ordentlig festet. Stram festeskruen på lampedekslet etter
at den er festet til TVen.
5
Fjernsynsapparatets kontrollpanel
➢
NOR
Konfigurasjonen av ditt fjernsynsapparat kan være forskjellig,
avhengig av modell.
SP43L2/50L2HX
SP61L2HX
a
b
a e
b
c
c
d
d
f
e
( a ) Valg av inngangskilde
LED-indikatorer
( b ) Menyvisning
( c ) Kanalvelger
( d ) Volumjustering
( e ) Bekrefter valg
(Lagre eller angi)
f
(
:På,
:Blinker ,
TIMER
LAMP
( f ) Strøm på/av
:Av)
STAND BY/TEMP
Angir
Standby-modus.
Timer-indikatoren lyser når Tidsur På eller Av er valgt.
Normal drift.
Normal drift (når Tidsur På eller Av er valgt).
Lampen varmer opp. Vanlig bilde vises etter 25 sekunder.
Vanlig bilde vises etter 25 sekunder (når Tidsur På eller Av er valgt)
Luftventilasjonsdekselet på baksiden av TV-apparatet er ikke riktig
installert.
Temperaturen inne i TV-apparatet er høyere enn normal temperatur.
Rens luftventilasjonsdekselet på baksiden av TV. Slå på
fjernsynsapparatet igjen etter 1 time.
Lampen virker ikke. Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å få
hjelp.
➢
Bruke knappene på panelet
Hvis fjernkontrollen ikke lenger virker, eller hvis du har mistet den, kan du bruke kontrollene på panelet på
fjernsynsapparatet til å
◆
◆
◆
◆
6
Slå på fjernsynsapparatet når det står i standby-modus og velge kanaler ( ▲ C/P.
Få tilgang til menyen ( MENU ) ( MENU ).
Justere volumet ( +
- ).
Skifte mellom inngangsmodi for video ( SOURCE ).
▼ ).
Fjernsynsapparatets tilkoblingspanel
➢
Konfigurasjonen av ditt fjernsynsapparat kan være forskjellig,
avhengig av modell.
NOR
Videoinngang
Audioinnganger
Siden av fjernsynsapparatet
S-Video-inngang
Baksiden av fjernsynsapparatet
d
c
i
e
f
h
a
g
b
a) 75Ω
Koaksialkontakt for antenne eller kabelnett.
b) AV1 / AV2 / AV3
Inn- eller utganger for eksterne enheter, for
eksempel videospillere, DVD-spillere,
videospillmaskiner og videodiskspillere.
c) SURROUND SPEAKER (8Ω 15W)
Kontakter for eksterne høyttalere bak.
d) AUDIO OUT
Tilkobling for forsterker (L/R) eller aktiv
høyttaler (WOOFER) for å kunne utnytte
Surround-lydeffekten fullt ut.
➣
e) COMPONENT
Video- (Y/PB/PR) og audioinnganger (L/R)
for komponenter.
f) PC AUDIO (L/R)
PC- eller DVI-audioinnganger.
g) PC (15 pinner)
PC-videoinngang.
h) DVI (24 pinner)
Videoinngang for enhet med DVI-inngang.
i) RS-232 (bare for service)
Se sidene 44~47 hvis du vil ha mer informasjon om
tilkobling.
7
Koble til en antenne eller kabelnettverk
NOR
For at du skal kunne se fjernsynskanaler på riktig måte, må
fjernsynsapparatet motta et signal fra en av følgende kilder:
◆ En utendørsantenne
◆ Et kabelnettverk
◆ Et satellittnettverk
1
I de tre første tilfellene kobler du antennen eller ledningen fra
kabelnettverket til koaksialinngangen (75Ω) på baksiden av
fjernsynsapparatet.
2
Hvis du bruker en innendørsantenne, kan det hende du må vri litt
på den når du stiller inn fjernsynsapparatet, for å få et skarpt og
klart bilde.
Du finner flere detaljer under:
◆ “Lagre kanaler automatisk” på side 16.
◆ “Lagre kanaler manuelt” på side 18.
Baksiden av
fjernsynsapparatet
eller
Kabelnettverk
Koble til en satellittmottaker eller en dekoder
For å kunne se fjernsynsprogrammer som sendes via et
satellittnettverk, må du koble til en satellittmottaker på
fjernsynsapparatets bakside. For å dekode et kodet
overføringssignal, må du koble til en dekoder på
fjernsynsapparatets bakside.
Baksiden av fjernsynsapparatet
◆ Bruke en SCART-kabel
Koble SCART-kabelen fra mottakeren (eller dekoderen) til en
av SCART-inngangene på baksiden av fjernsynsapparatet.
◆ Bruke en koaksialkabel
Koble en koaksialkabel til:
- Utgangen til en mottaker (eller dekoder)
- Antenneinngangen på fjernsynsapparatet
➢
Hvis du vil koble til både en satellittmottaker (eller
dekoder) og en videospiller, kobler du:
◆ Mottaker (eller dekoder) til videospilleren
◆ Videospilleren til fjernsynsapparatet
Ellers kobler du mottakeren (eller dekoderen) direkte til
fjernsynsapparatet.
8
Satellittmottaker/
dekoder
Koble til ekstra høyttalere
NOR
For å få fullt utbytte av surround-lydsystemet kan du koble
til ekstra høyttalere.
Baksiden av fjernsynsapparatet
Høyttalerterminalene er plassert på baksiden av
fjernsysnapparatet:
◆ To for venstre surround-høyttaler (merket L)
◆ To for høyre surround-høyttaler (merket R)
➢
Du oppnår bedre lydkvaliteten ved å koble:
◆ Den røde ledningen til den røde terminalen
◆ Den svarte ledningen til den svarte terminalen
Sette inn batterier i fjernkontrollen
Du må sette inn eller bytte ut batterier i fjernkontrollen når du:
◆ Kjøper fjernsynsapparatet
◆ Oppdager at fjernkontrollen ikke lenger fungerer som
den skal
1
Fjern dekselet på baksiden av fjernkontrollen ved å trykke ned og
dra kraftig.
2
Sett inn to R03, UM4, “AAA” 1.5V eller tilsvarende batterier.
Pass på at polene settes riktig vei:
◆ - på batteriet mot - på fjernkontrollen
◆ + på batteriet mot + på fjernkontrollen
3
Sett dekselet på plass igjen ved å rette det inn etter hoveddelen
på fjernkontrollen og trykke det tilbake på plass.
9
Infrarød fjernkontroll
NOR
SLÅ AV AUTOMATISK
DNIe PÅ/DEMO/AV
FUNKSJONER FOR VIDEO /
DVD-SPILLER;
- STOP (Stop)
- SPOL TILBAKE (Rew)
- SPILL/PAUSE (Play/Pause)
- RASKT FREMOVER (FF)
Power
PÅ/AV-KNAPP (STRØM)
NUMERISKE KNAPPER
VALG AV EKSTERN INNGANG /
HOLD TEKST-TV
LYD MIDLERTIDIG AV
NESTE KANAL /
NESTE TEKST-TV-SIDE
PIP-FUNKSJONER;
- PIP-AKTIVERING ELLER DEAKTIVERING (PIP ON)
- SKIFT MELLOM HOVEDBILDE OG
UNDERBILDE (Swap)
- VELG PLASSERING AV UNDERBILDE
(Locate)
- VELG KANAL FOR UNDERBILDE
(P▲/▼)
- ANGI STØRRELSE FOR UNDERBILDE
(Size)
- VELG INNGANGSKILDE (Source)
- SKANN KANAL FOR UNDERBILDE
(Scan)
AKTIVER FJERNKONTROLLEN FOR
FJERNSYN, VIDEO, KABEL, DVD
EN-, TO- ELLER TRESIFRET
KANALVELGER
MENYVISNING /
TEKST-TV-INDEKS
STYRER MARKØREN PÅ MENYER
(JOYSTICK)
VOLUM NED
VOLUM OPP
BEKREFT VALG
(LAGRE ELLER ANGI)
TEKST-TV-TILLEGGSKODE
FORRIGE KANAL /
FORRIGE TEKST-TV-SIDE
VIS INFORMASJON /
VIS SKJULT TEKST
VELG BILDESTØRRELSE /
TEKST-TV-STØRRELSE
TEKST-TV PÅ /
VIDEO- & TEKSTBLANDING /
TEKST-TV AV
(se side 41 for detaljer)
HURTIGTEKST EMNEVALG
LYDMODUSVALG /
AVBRYT TEKST-TV
FRYS HOVEDBILDE
➢
I PIP-modus fryses både hoved- og
underbildene.
LYDEFFEKTVALG
BILDEEFFEKTVALG
➢
10
Funksjonen til fjernkontrollen kan bli påvirket av sterkt lys.
Slå fjernsynsapparatet på og av
NOR
Strømledningen er festet til baksiden av fjernsynsapparatet.
1
Plugg strømledningen inn i egnet stikkontakt.
➢
Strømspenningen er angitt på baksiden av
fjernsynsapparatet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
2
Trykk på knappen “ I ” (på/av) siden av fjernsynsapparatet.
Resultat: Standby-indikatoren siden av fjernsynsapparatet
tenner.
3
Trykk på Power-knappen ( ) på fjernkontrollen for å slå på
fjernsynsapparatet.
Resultat: Programmet du så på sist, velges automatisk.
du ikke har lagret noen kanaler ennå, vil du ikke få et
➣ Hvis
klart bilde. Se “Lagre kanaler automatisk” på side 16 eller
“Lagre kanaler manuelt” på side 18.
4
Du slår av fjernsynsapparatet ved å trykke en gang til på “ I ”knappen (på/av).
☛
Fjernkontrollen fungerer best hvis du retter den mot
midten av skjermen..
Sette fjernsynsapparatet i standby-modus
Du kan sette fjernsynsapparatet i standby-modus for å redusere
strømforbruket.
Standby-modus kan være nyttig når du vil ta en pause i
fjernsynstittingen (for eksempel under et måltid).
1
Trykk på Power-knappen ( ) på fjernkontrollen.
Resultat: Skjermen slås av og standby-indikatoren foran på
fjernsynsapparatet lyser.
2
Når du vil slå på TV-apparatet igjen, trykker du på Power-knappen
( ) en gang til eller på en av de numeriske knappene.
➣ Du kan også slå på apparatet ved å trykke på P
☛
eller
.
Ikke la fjernsynsapparatet stå i standby-modus i lang tid
(for eksempel når du er på ferie). Slå av fjernsynsapparatet ved å trykke på “ I ”-knappen (på/av) på siden av
apparatet. Det beste er å koble apparatet fra strømnettet
og antennen.
11
Gjøre deg kjent med fjernkontrollen
NOR
Fjernkontrollen brukes hovedsakelig til å:
◆ Bytte kanaler og justere volumet
◆ Vse skjermmenysystemet
Følgende tabell viser knappene som brukes oftest, og deres
funksjoner.
Knapp
Visningsfunksjon
Menyfunksjon
Viser neste
lagrede kanal.
-
P
Viser forrige
lagrede kanal.
-
til
Viser tilsvarende kanaler.
For kanaler med to sifre må det andre sifferet trykkes
inn rett etter det første. Hvis du ikke gjør det, vil en
kanal med ett siffer bli vist.
-/--/---
Brukes til å velge et kanalnummer større enn ni.
Trykk på denne knappen for å komme til to- eller tresifrede
kanalnumre.
Power
P
Mute
Menu
12
➢
Hever volumet.
-
Senker volumet.
-
Slår av lyden midlertidig.
Når du vil slå på lyden igjen, trykker du en gang til på
denne knappen. Du kan også trykke på - eller +.
➣
Viser skjermmenysystemet.
Går tilbake til forrige
meny eller til normalvisning.
-
Brukes til å:
◆ Vise en undermeny med
alternativer for gjeldende
menyalternativ.
◆ Søke manuelt frem/
tilbake etter kanaler.
◆ Øke/redusere verdien for
et menyalternativ
-
Bekrefter valget ditt.
Stille inn fjernkontrollen
NOR
Denne fjernkontrollen kan brukes til så godt som alle kabelbokser,
video- eller DVD-spillere, i tillegg til at den styrer
fjernsynsapparatet.
➣
Fjernkontrollen kan ikke brukes sammen med
fjernsynsapparater fra andre produsenter.
1
Slå av videospilleren, kabelboksen eller DVD-spilleren.
2
Trykk på Select-knappen flere ganger for å aktivere en annen
komponent (VCR (videospiller), Cable (kabel), DVD) .
Eksempel: Hvis du vil stille inn fjernkontrollen til å betjene
videospilleren, må VCR-lampen lyse.
3
Trykk på Power-knappen på fjernkontrollen. Den valgte
komponenten skal slås på. Hvis den slås på, er fjernkontrollen
korrekt innstilt.
4
Når fjernkontrollen er stilt inn, trykker du på Select-knappen hver
gang du vil bruke fjernkontrollen til å betjene videospilleren,
kabelboksen eller DVD-spilleren.
➣
◆ Når fjernkontrollen er i modusen VCR (videospiller),
Cable (kabel) eller DVD, styrer volumknappene
fremdeles volumet på fjernsynsapparatet.
◆ Når fjernkontrollen er i modusen TV eller Cable (kabel) ,
styrer videokontrollknappene (PLAY, PAUSE osv.)
videospilleren.
13
Plug & Play-funksjonen
NOR
Når fjernsynsapparatet slås PÅ for første gang, settes flere
grunnleggende brukerinnstilinger i gang automatisk, i en bestemt
rekkefølge. Følgende innstillinger er tilgjengelige.
Plug & Play
1
Language
Hvis fjernsynsapparatet står i standby-modus, trykker du på
Power-knappen ( ) på fjernkontrollen.
Resultat: Meldingen Plug & Play vises. Den blinker en liten
stund, og deretter vises menyen Language (Språk)
automatisk.
English
ЬА
Hrvatski
Čeština
2
Velg aktuelt språk ved å flytte joysticken opp eller ned.
3
Trykk på joystick-knappen (
Netherland
Français
Sel.
) for å bekrefte valget ditt.
Resultat: Meldingen Antenna input check (Kontroll av
antenneinngang) vises.
Store
4
Antenna input check
Forsikre deg om at antennen er koblet til fjernsynsapparatet og
trykk på joystick-knappen (
).
Resultat: Menyen Country (Land) vises.
5
Velg aktuelt land ved å flytte joysticken opp eller ned.
6
Trykk på joystick-knappen (
Country
) for å bekrefte valget.
Austria
Resultat: ATM-menyen vises.
Belgium
Croatia
7
Denmark
Finland
Store
➢
ATM
Country
Hvis du vil stanse søkingen før søket er fullført, trykker du
på Source-knappen (
).
Austria
8
1%
P0 -----
57 MHz
œ √ Sel.
) for å starte søkingen.
Resultat: Søket avsluttes automatisk. Kanalene sorteres og
lagres i en rekkefølge som gjenspeiler posisjonene
deres i frekvensområdet (lavest først, høyest sist).
Programmet som opprinnelig ble valgt, vises.
France
Sel.
Trykk på joystick-knappen (
Exit
Enjoy viewing your new TV.
14
Start
Når funksjonen er ferdig, vises meldingen Enjoy your
watching (Hygg deg med TV-apparatet), og kanalen som er
lagret, blir aktivert.
Plug & Play-funksjonen (forts.)
Hvis du vil tilbakestille denne funksjonen...
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Velg Function (Funksjon) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)
-gruppen vises.
3
Beveg joysticken til høyre.
4
Velg Plug & Play ved å bevege joysticken opp eller ned.
Beveg joysticken til høyre.
Resultat: Meldingen Plug & Play vises.
5
Du finner flere detaljer om hvordan du stiller inn på motstående
side.
Function
Language
English
Time
√
Plug & Play
√
Melody
Off
AV Setup
√
LNA
√
√ Enter
Move
Velge språk
Første gang du bruker fjernsynsapparatet må du velge hvilket språk
som skal brukes til å vise menyer og innstillinger.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Velg Function (Funksjon) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)
-gruppen vises.
3
Function
Language
English
Time
√
Plug & Play
√
Melody
Off
AV Setup
√
LNA
√
Resultat: Language (Språk) er valgt.
4
√ Enter
Move
Beveg joysticken til høyre.
Beveg joysticken mot høyre.
Language
English
Resultat: En liste med de tilgjengelige språkene vises.
ЬА
5
Velg aktuelt språk ved å flytte joysticken opp eller ned.
Čeština
6
Trykk på joystick-knappen (
7
Når du har valgt ønsket språk, trykker du på knappen
Source (
) for å gå tilbake til normalvisning.
Hrvatski
Netherland
) for å bekrefte valget.
Français
Sel.
Store
15
Lagre kanaler automatisk
NOR
Du kan søke etter de frekvensområdene du har tilgang til
(områdene avhenger av hvilket land du bor i). Automatisk tildelte
programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med faktiske
eller ønskede programnumre. Du kan imidlertid sortere numrene
manuelt og slette alle kanaler du ikke ønsker å se på.
Channel
Country
Austria
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Edit
√
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
√ Enter
Move
2
Velg Channel (Kanal) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Channel (Kanal)gruppen vises.
Country
Austria
3
Belgium
Croatia
Resultat: Country (Land) velges.
Denmark
Finland
4
France
Sel.
5
Country
Austria
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Edit
√
Velg aktuelt land (eller område) ved å flytte joysticken
opp eller ned.
➢
ATM
Hvis du har valgt alternativet Others (Andre), men ikke
ønsker å skanne PAL-frekvensområdet, lagrer du kanalene
manuelt (se side 18).
6
Trykk på joystick-knappen (
7
Trykk på MENU-knappen.
√ Enter
Move
Beveg joysticken mot høyre.
Resultat: En liste med de tilgjengelige landene vises.
Store
Channel
Country
Beveg joysticken til høyre.
) for å bekrefte valget ditt.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Channel (Kanal)gruppen vises på nytt.
8
Austria
Velg ATM ved å bevege joysticken opp eller ned. Beveg joysticken
til høyre.
1%
œ √ Sel.
Resultat: ATM-menyen vises.
P0 -----
57 MHz
Exit
Start
9
Trykk på joystick-knappen (
) for å starte søket.
Resultat: Søket avsluttes automatisk. Kanalene sorteres og
lagres i en rekkefølge som gjenspeiler posisjonene
deres i frekvensområdet (lavest først, høyest sist).
Programmet som opprinnelig ble valgt, vises.
➢
10
16
Hvis du vil stanse søkingen før søket er fullført, trykker du
på Source-knappen (
).
Når kanalene er lagret, kan du:
◆ Sortere dem i ønsket rekkefølge (se side 17).
◆ Slette en kanal (se side 21).
◆ Fininnstille kanalmottaket hvis nødvendig (se side 19).
◆ Tildele et navn til de lagrede kanalene (se side 18).
◆ Aktivere/deaktivere funksjonen Digital Noise Reduction
(digital støyreduksjon, se side 26).
Sortere lagrede kanaler
NOR
Denne sorteringsfunksjonen lar deg endre programnumrene på
lagrede kanaler. Det kan være nødvendig etter at du har brukt
ATM. Du kan slette de kanalene du ikke vil beholde.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Velg Channel (Kanal) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Channel
Country
Austria
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Edit
√
Move
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Channel (Kanal)gruppen vises.
3
4
Sort
Beveg joysticken til høyre.
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Velg Sort (Sortering) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Beveg joysticken til høyre.
Resultat: Sort (Sortering)-menyen vises.
5
Velg kanalen du vil flytte, ved å bevege joysticken opp eller ned.
Beveg joysticken til høyre.
6
Velg nummeret som programmet skal flyttes til, ved å bevege
joysticken opp eller ned. Beveg joysticken mot venstre.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
œ √ Sel.
Move
Resultat: Kanalen flyttes til sin nye plassering og alle andre
kanaler skifter plass i samsvar med dette.
7
√ Enter
Exit
Sort
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Gjenta trinn 5 og 6 til du har flyttet alle kanalene til de ønskede
programnumrene.
Move
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
œ √ Sel.
17
Exit
Lagre kanaler manuelt
NOR
Du kan lagre fjernsynskanaler – også de som mottas via
kabelnettverk.
Channel
Country
Austria
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Edit
√
Move
Når du lagrer kanaler manuelt, kan du velge:
◆ Om du vil lagre de enkelte kanalene som blir funnet
◆ Programnummeret du vil tildele de enkelte kanalene
du lagrer
√ Enter
1
Resultat: Hovedmenyen vises.
Manual Store
2
Prog. No
P 1
Colour System
AUTO
Sound System
BG
Search
891MHz
Channel
C 16
œ √ Sel.
Velg Channel (Kanal) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Channel (Kanal)gruppen vises.
Fine tune
Move
Trykk på MENU-knappen.
3
Beveg joysticken til høyre.
4
Velg Manual store (Manuell lagring) ved å bevege joysticken
opp eller ned. Beveg joysticken til høyre.
Store
Resultat: Manual store (Manuell lagring)-menyen vises.
5
Manual Store
Prog. No
P 1
Colour System
AUTO
Sound System
BG
Search
891MHz
Channel
C 16
◆ AUTO - PAL - SECAM
◆ AUTO - NTSC3.58 - NTSC4.43 - PAL60
Fine tune
œ √ Sel.
Move
Store
Prog. No
P 1
Colour System
AUTO
BG
Search
891MHz
Channel
C 16
Fine tune
18
Velg Sound System (Lyd) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Flytt deretter joysticken til venstre eller høyre. Lydstandardene
vises i denne rekkefølgen (avhengig av modell).
◆ BG - DK - I - M
Sound System
œ √ Sel.
6
◆ BG - DK - I - L
Manual Store
Move
Om nødvendig angir du påkrevd sendingsstandard.
Velg Colour System (Farge) ved å bevege joysticken opp eller
ned. Flytt deretter joysticken til venstre eller høyre.
Fargestandardene vises i denne rekkefølgen (avhengig av
modell).
Store
Lagre kanaler manuelt (forts.)
NOR
7
Hvis du kjenner nummeret til kanalen som skal lagres, følger du
disse trinnene.
◆ Velg Channel (Kanal) ved å bevege joysticken opp eller ned.
◆ Beveg joysticken mot høyre.
◆ Velg C (kanal for vanlig kringkasting) eller S (kabelnett) ved å
bevege joysticken opp eller ned.
◆ Beveg joysticken mot høyre.
◆ Trykk på de numeriske knappene (0~9) for å velge ønsket
nummer.
Manual Store
Prog. No
P 1
Colour System
AUTO
Sound System
BG
Search
891MHz
Channel
C 16
Fine tune
lyden mangler eller ikke er korrekt, velger du den
➣ Hvis
aktuelle lydstandarden på nytt.
8
Hvis du ikke kjenner til kanalnumrene, velger du Search (Søk) ved
å bevege joysticken opp eller ned. Beveg joysticken til høyre for å
starte søkingen.
Resultat:
9
Kanalsøkeren skanner frekvensområdet til den første
kanalen eller den kanalen du valgte, mottas på
skjermen.
Hvis mottaket er dårlig, kan du fininnstille kanalene manuelt.
Velg Fine tune (Fininnstilling) ved å bevege joysticken opp eller
ned. Beveg joysticken til venstre eller høyre til bildet er skarpt og
klart og med god lydkvalitet.
➢
◆ Du kan ignorere eventuelle endringer og gå tilbake til
forrige innstilling ved å trykke på den grønne knappen.
◆ Hvis du ikke klarer å fininnstille en kanal, kontrollerer du
at innstillingene for Color System (Farge) og Sound
System (Lyd) er riktige.
√ Enter
Move
Store
Manual Store
Prog. No
P 1
Colour System
AUTO
Sound System
BG
Search
891MHz
Channel
C 16
Fine tune
œ √ Sel.
Move
Store
Manual Store
Prog. No
P 1
Colour System
AUTO
Sound System
BG
Search
891MHz
Channel
C 16
Fine tune
10
Hvis du vil tildele et programnummer til en kanal, velger du
Prog.No (Prog.nr.) ved å bevege joysticken til venstre eller høyre.
Beveg joysticken til venstre eller høyre til du finner riktig nummer.
11
Trykk på joystick-knappen (
) for å lagre kanalen og det
tilhørende programnummeret.
12
Gjenta trinn 7 til 11 for hver kanal som skal lagres.
Move
œ √ Sel.
Store
Fine tune
30
Fine tune
☛
Kanalmodus
◆ P (programmodus): Når du er ferdig med innstillingen, er
kringkastingsstasjonene i ditt område tildelt plasser fra
P00 til maks P99. I denne modusen velger du en kanal
ved å angi posisjonsnummeret til kanalen.
◆ C (vanlig kanalmodus): I denne modusen kan du velge en
kanal ved å angi tilhørende nummer til hver stasjon som
kringkaster over lufta.
◆ S (kabelkanalmodus): I denne modusen kan du velge en
kanal ved å legge inn tilhørende nummer til hver
kabelkanal.
19
= 0
Gi navn til kanaler
NOR
Navn på kanaler vil bli tildelt automatisk når kanalinformasjon
inngår i sendingen.
Disse navnene kan endres slik at du kan tildele nye navn.
Channel
Country
Austria
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Edit
√
Move
1
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
√ Enter
Name
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
*
*
*
*
*
Velg Channel (Kanal) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Channel (Kanal)gruppen vises.
3
Beveg joysticken til høyre.
4
Velg Name (Navn) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Beveg joysticken til høyre.
*
*
*
*
*
*
*
*
Resultat: Name (Navn)-menyen vises og gjeldende kanal er
automatisk valgt.
5
√ Enter
Move
Trykk på MENU-knappen.
Exit
Om nødvendig kan du velge kanalen som skal tildeles et nytt navn
ved å bevege joysticken opp eller ned. Beveg joysticken til høyre.
Resultat: Pilanvisninger vises rundt navneboksen.
Name
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
œ √ Move
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Sel.
20
Store
6
Beveg joysticken opp eller ned for å velge en bokstav (A~Z), et tall
(0~9) eller et symbol (-, mellomrom). Fortsett til forrige eller neste
tegn ved å bevege joysticken mot venstre eller høyre.
7
Når du har skrevet inn navnet, trykker du på joystick-knappen
(
) for å bekrefte navnet.
Aktivere barnesikringen og hoppe over uønskede kanaler
NOR
◆ Aktivere barnesikringen
Med denne funksjonen kan du låse fjernsynsapparatet slik at
det ikke kan slås på via frontpanelet. Du kan imidlertid
fremdeles slå det på med fjernkontrollen. Ved å holde
fjernkontrollen unna uautoriserte brukere, for eksempel barn,
kan du forhindre at de ser på uegnede programmer.
◆ Hoppe over uønskede kanaler
Channel
Country
Austria
ATM
√
Manual Store
√
Sort
√
Name
√
Edit
√
Du kan hoppe over de kanalene du vil, i kanalsøkingen.
Når du skanner gjennom de lagrede kanalene, vises ikke de
som du har valgt å hoppe over. Alle kanaler du ikke spesifikt
har valgt å hoppe over, vises under skanning.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Velg Channel (Kanal) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Channel (Kanal) gruppen vises.
Move
Edit
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Beveg joysticken til høyre.
4
Velg Edit (Rediger) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Beveg joysticken til høyre.
Resultat: Edit (Rediger)-menyen vises og gjeldende kanal er
automatisk valgt.
5
Beveg joysticken opp eller ned for å velge kanalen som skal låses.
6
Velg Child Lock (Barnesikring) ved å bevege joysticken til
venstre eller høyre. Velg On (På) eller Off (Av) ved å bevege
joysticken opp eller ned for å låse eller låse opp kanalen.
Trykk på joystick-knappen (
) for å bekrefte.
7
8
Beveg joysticken opp eller ned for å velge kanalen som skal
legges til eller slettes.
Velg Add/Erase (Legg til/Slett) ved å bevege joysticken til
venstre eller høyre. Velg Added (Lagt til) eller Erased (Slettet)
ved å bevege joysticken opp eller ned for å legge til eller slette
kanalen. Trykk på joystick-knappen (
) for å bekrefte.
Child Lock
Add
Erase
Off
œ √ Sel.
Move
3
√ Enter
Erased
Exit
Edit
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
œ √ Move
Child Lock
Off
Sel.
Erased
Store
Edit
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
œ √ Move
Add
Erase
Off
Sel.
21
Erased
Store
Velge en kanal ut fra informasjon
NOR
Du kan vise en liste over de lagrede kanalene.
Information
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Mono
Move
Exit
1
Trykk på Info.-knappen.
Resultat: Du får opp en liste med de første 13 kanalene.
To tekstbokser til høyre på listen angir:
◆ Om tekst-TV-funksjonen er tilgjengelig
◆ Hvilken lydmodus som benyttes
2
Bla gjennom de lagrede kanalene ved å bevege joysticken opp
eller ned.
Resultat: Den tilhørende kanalen vises.
3
Trykk på Source-knappen (
) for å velge en bestemt kanal.
Resultat: Den tilhørende kanalen vises og boksen
Information (Informasjon) forsvinner.
➢
◆ Eksterne innganger kan vises og blas gjennom på samme
måte.
◆ Du kan vise navnet på
kanalen eller inngangen
ved å trykke på
Display-knappen.
Mode
Picture
Sound
Surround
Sound Mode
Sleep timer
Clock
TV
Dynamic
Speech
Off
Mono
Off
-- : -P 1
Endre bildestandarden
Du kan velge den bildetypen som passer deg best.
Picture
Mode
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Picture-gruppen vises.
2
Beveg joysticken til høyre.
Resultat: Mode (Modus) er valgt.
3
Velg ønsket alternativ ved å bevege joysticken til venstre eller
høyre.
Resultat: Følgende modi er tilgjengelige avhengig av kilden:
◆ Custom (Brukerdefinert) - Dynamic (Dynamisk) Standard (Standard) - Movie (Film)
◆ Custom (Brukerdefinert) - High (Høy) - Middle
(Middels) - Low (Lav) (PC-eller DVI-modus)
Custom
Adjust
√
Size
Auto Wide
Blue Screen
Off
Film Mode
Off
Digital NR
Off
Move
œ √ Sel.
➣
22
Du kan også angi disse alternativene ved å trykke på
knappen P.STD (bildestandard).
Justere bildeinnstillingene
NOR
Fjernsynsapparatet har flere innstillinger som gjør at du kan
kontrollere bildekvaliteten.
Picture
Mode
1
Adjust
√
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Picture-gruppen vises.
Size
Auto Wide
2
Beveg joysticken til høyre.
3
Velg Adjust (Juster) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Beveg joysticken til høyre.
Blue Screen
Off
Film Mode
Off
Digital NR
Off
5
Velg ønsket alternativ ved å bevege joysticken til venstre eller
høyre. Fargetonene vises i denne rekkefølgen.
Normal - Warm1 (Varm1) - Warm2 (Varm2) - Cool2 (Kald2) Cool1 (Kald1)
Beveg joysticken opp eller ned for å velge alternativet (Contrast
(Kontrast), Brightness (Lysstyrke), Sharpness (Bildeskarphet),
Colour (Farge)) du vil justere. Beveg joysticken til venstre eller
høyre.
Adjust (Custom)
Colour Tone
œ
√
50
Brightness
50
Sharpness
90
Colour
50
Move
œ √ Sel.
bildemodus er satt til Custom, (Brukerdefinert), kan
➣ Hvis
verdien av disse alternativene variere, avhengig av
inndatakilden (for eksempel RF, Video, Komponent, PC eller
DVI).
Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på joystickknappen (
) for å lagre dem.
➣
Normal
Contrast
Resultat: Den vannrette stolpen vises. Flytt indikatoren på den
vannrette stolpen til venstre eller høyre ved å bevege
joysticken mot venstre eller høyre.
6
√ Enter
Move
Resultat: Adjust-menyen vises og alternativet Colour Tone
(Fargetone) er valgt.
4
Custom
Trykk på MENU-knappen.
Hvis du endrer noen av disse innstillingene, skiftes
bildemodusen automatisk til Custom (Brukerdefinert).
23
Store
Justere bildeinnstillinger (PC- eller DVI-modus)
➢
NOR
1
Forhåndsinnstill til PC-modus ved hjelp av Source-knappen .
Trykk på MENU-knappen.
Picture
Resultat:
Mode
Custom
Adjust
√
Colour Tone
Custom
Colour Adjust
√
2
Beveg joysticken til høyre.
3
Velg Adjust (Juster) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Beveg joysticken til høyre.
√ Enter
Move
Resultat:
4
Adjust (Custom)
Contrast
75
Brightness
60
Store
Picture
Mode
√
Colour Tone
Custom
Colour Adjust
√
Den vannrette stolpen vises. Flytt indikatoren på den
vannrette stolpen til venstre eller høyre ved å bevege
joysticken mot venstre eller høyre.
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i Picture-gruppen vises
på nytt.
6
Velg Colour Tone (Fargetone) ved å bevege joysticken
opp eller ned.
7
Velg ønsket alternativ ved å bevege joysticken til venstre eller
høyre. Fargetonene vises i denne rekkefølgen:
Custom
Adjust
Adjust (Juster)-menyen vises.
Beveg joysticken opp eller ned for å velge alternativet (Contrast
(Kontrast), Brightness (Lysstyrke)) du vil justere. Beveg
joysticken til venstre eller høyre.
Resultat:
5
œ √ Adjust
Move
De tilgjengelige alternativene i Picture-gruppen
vises.
Custom (Brukerdefinert) - Colour1 (Farge1) - Colour2
(Farge2) - Colour3 (Farge3)
œ √ Sel.
Move
8
Picture
Mode
Resultat:
Custom
Adjust
√
Colour Tone
Custom
Colour Adjust
√
Velg Colour Adjust (Fargejustering) ved å bevege joysticken
opp eller ned. Beveg joysticken til høyre.
9
Beveg joysticken opp eller ned for å velge alternativet (Red (Rød),
Green (Grønn), Blue (Blå)) du vil justere. Beveg joysticken til
venstre eller høyre.
Resultat:
Move
√ Enter
10
Colour Tone (Custom)
Red
50
Green
50
Blue
50
Move
œ √ Adjust
24
Store
Colour Adjust (Fargejustering)-menyen vises.
Den vannrette stolpen vises. Flytt indikatoren på den
vannrette stolpen til venstre eller høyre ved å bevege
joysticken mot venstre eller høyre.
Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på joystickknappen (
) for å lagre dem.
Stille inn bildet (PC-modus)
➢
1
Forhåndsinnstill til PC-modus ved hjelp av Source-knappen .
NOR
Trykk på MENU-knappen.
Function
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Velg Function (Funksjon) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)gruppen vises.
3
Beveg joysticken til høyre.
4
Beveg joysticken opp eller ned for å velge alternativet
(Frequency (Frekvens), Phase (Fase)) du vil justere.
Beveg joysticken til venstre eller høyre.
Frequency
50
Phase
10
Position
√
Auto Adjustment
√
Size
Wide
√ Enter
Move
Resultat:
5
Den vannrette stolpen vises. Flytt indikatoren på den
vannrette stolpen til venstre eller høyre ved å bevege
joysticken mot venstre eller høyre.
Frequency
50
œ √ Adjust
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)gruppen vises på nytt.
Phase
10
6
7
Velg Position (Posisjon) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Juster posisjonen ved hjelp av joysticken.
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
8
10
Position
De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)gruppen vises på nytt.
Hvis du vil justere skjermbildekvaliteten og -posisjonen
automatisk, velger du Auto Adjustment (Autojustering) ved å
bevege joysticken opp eller ned. Beveg joysticken til høyre.
Resultat:
9
œ √ Adjust
Auto Adjustment (Autojustering) vises.
Skjermbildekvaliteten og -posisjonen justeres
automatisk.
Når du skal velge bildeformatet som best passer overens med
dine behov, velger du Size (Størrelse) ved å bevege joysticken
opp eller ned. Beveg joysticken til høyre.
Adjust
Adjust
Function
Frequency
50
Phase
10
Position
√
Auto Adjustment
√
Size
√
Velg ønsket alternativ ved å bevege joysticken til venstre eller
høyre. Bildeformatene vises.
Move
Wide (Bred) - Normal
11
œ √ Sel.
Size
Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på joystickknappen (
) for å lagre dem.
Wide
œ √ Sel.
Store
25
Ekstra bildeinnstillinger
NOR
◆ Size (Størrelse)
Du kan velge det bildeformatet som best passer overens med
dine behov.
Picture
Mode
Custom
Adjust
√
Size
Auto Wide
Blue Screen
Off
Film Mode
Off
Digital NR
Off
◆ Blue Screen (Blå skjerm)
Hvis du ikke mottar et signal eller signalet er meget svakt,
erstatter en blå skjerm automatisk den støyende
bildebakgrunnen. Hvis du vil fortsette å se på det dårlige bildet,
må du sette Blue Screen-modus til Off (Av).
√ Enter
Move
◆ Film Mode (Filmmodus)
Du kan automatisk oppdage og behandle filmsignaler fra alle
kilder og justere bildet slik at kvaliteten blir optimal.
Size
Auto Wide
œ √ Sel.
Store
Picture
Mode
Custom
Adjust
√
Size
Auto Wide
Blue Screen
Off
Film Mode
Off
Digital NR
Off
◆ Digital NR (Digital støyreduksjon)
Du kan aktivere denne funksjonen for å redusere alle statiske
påvirkninger og skygger som vises på skjermen.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Picture-gruppen vises.
2
Beveg joysticken mot høyre.
3
Velg ønsket alternativ ved å flytte joysticken opp eller ned.
4
Beveg joysticken mot høyre eller venstre for å endre innstillingen.
◆ Size
Wide
Angir bildeformatet til 16:9 widescreen-modus.
Panorama
Bruk denne modusen for panoramabilde med
vidt formadt.
Zoom1
Forstørrer bildet vertikalt på skjermen.
œ √ Sel.
Move
Zoom2
Forstørrer bildet i større grad enn Zoom1.
Stretch
Bruk dette moduset for å forstørre bildet
vertikalt og horisontalt til å bli større enn bildet
i Zoom2.
14:9
Forstørrer bildet i større grad enn Normal.
Angir bildeformatet til 4:3 normal modus.
Picture
Mode
Custom
Adjust
√
Size
Auto Wide
Blue Screen
Off
Film Mode
Off
Normal
Digital NR
Off
➢
œ √ Sel.
Move
Picture
Mode
Custom
Adjust
√
Size
Auto Wide
Blue Screen
Off
Film Mode
Off
Digital NR
Off
Move
26
œ √ Sel.
◆ Når en PC er tilkoblet, kan du justere VGA-modusen
ved å bevege joysticken opp, ned, til venstre eller til
høyre
◆ Du kan også velge disse alternativene ved å
trykke på knappen P.Size (bildestørrelse) på
fjernkontrollen.
◆ Blue Screen (Blå skjerm): Off(Av) eller On (På)
◆ Film Mode (Filmmodus) : Off(Av) eller On (På)
◆ Digital NR (Digital støyreduksjon) : Off(Av) eller On (På)
Bruke LNA-funksjonen (Low Noise Amplifier - lavstøyforsterker)
NOR
Denne funksjonen er svært nyttig når fjernsynsapparatet brukes
med svake signaler. LNA forsterker fjernsynssignalet i det svake
signalområdet, men ikke noe av støyen.
Denne funksjonen fungerer kun ved svake signaler, noe som i tillegg
lagres på aktuell kanal.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Velg Function (Funksjon) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)gruppen vises.
Function
Language
English
Time
√
Plug & Play
√
Melody
Off
AV Setup
√
LNA
√
Move
3
Beveg joysticken til høyre.
4
Velg LNA ved å bevege joysticken opp eller ned.
Resultat: LNA-menyen vises og gjeldende kanal er automatisk
valgt.
5
Velg ønsket kanal ved å flytte joysticken opp eller ned.
Beveg joysticken til høyre.
6
LNA
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Off
√ Enter
Move
Velg On (På) eller Off (Av) ved å flytte joysticken opp eller ned.
Trykk på joystick-knappen (
) for å bekrefte.
➣
Exit
LNA
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Hvis bildet støyer når LNA er satt til On (På), velger du
Off (Av).
Sel.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
On
Store
Fryse bildet
Du kan fryse bildet mens du ser på et fjernsynsprogram ved å
trykke på knappen “Still”. Du går tilbake til normalvisning ved å
trykke en gang til på knappen.
➣
√ Enter
I PIP-modus fryses både hoved- og underbildene.
27
Exit
DNIeTM (Digital Natural Image engine - digitalt naturlig bilde)
NOR
PIP
PIP
Off
DNIe
On
Denne funksjonen gir deg et mer detaljert bilde med tredimensjonal
støyreduksjon og bedre detaljer, kontrast og hvitfunksjon. Ny
bildekompensasjonsalgoritme gjør bildet lysere, skarpere og mer
detaljert. DNIeTM-teknologien får det beste ut av signalene.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
√ Sel.
Move
2
Hovedmenyen vises.
Velg PIP ved å bevege joysticken opp eller ned.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i PIP-gruppen vises.
3
Beveg joysticken til høyre.
4
Velg DNIe ved å bevege joysticken opp eller ned. Velg ønsket
alternativ ved å bevege joysticken til venstre eller høyre.
◆ On (På) : Slå på DNIe-modus.
◆ Demo : På høyre side vises skjermbildet før DNIe er slått på,
og på venstre side vises skjermbildet etter at DNIe er
slått på.
◆ Off (Av) : Slår av DNIe-modus.
DNIe Demo
DNIe On
DNIe Off
➣
Du kan også velge disse alternativene ved å trykke på
DNIe-knappen.
Endre lydstandarden
Sound
Mode
Custom
Adjust
√
Auto Volume
Off
Surround
Off
Audio Out
Off
Int. Mute
Off
Move
Du kan velge hvilken type lydeffekt som skal brukes når du ser på
en bestemt sending.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Velg Sound (Lyd) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Sound (Lyd)-gruppen
vises.
3
Beveg joysticken til høyre.
Resultat: Mode (Modus) er valgt.
4
Velg ønsket alternativ ved å bevege joysticken til venstre eller
høyre. Lydeffektene vises i denne rekkefølgen :
Custom (Brukerdefinert) - Standard (Standard) Music (Musikk) - Movie (Film) - Speech (Tale)
œ √ Sel.
➣
28
Du kan også angi disse alternativene ved å trykke på
knappen S.STD (lydstandard).
Justere lydinnstillingene
NOR
Lydinnstillingene kan justeres slik at de passer dine personlige ønsker.
Sound
1
2
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
Velg Sound (Lyd) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Sound (Lyd)-gruppen
vises.
Mode
Custom
Adjust
√
Auto Volume
Off
Surround
Off
Audio Out
Off
Int. Mute
Off
√ Enter
Move
3
Beveg joysticken til høyre.
4
Velg Adjust (Juster) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Beveg joysticken til høyre.
Resultat:
5
6
Adjust (Custom)
R
Adjust (Juster)-menyen vises med gjeldende
alternativer.
Velg alternativet (volum, balanse, equalizer) du vil justere, ved å
bevege joysticken til venstre eller høyre. Beveg joysticken opp
eller ned for å oppnå ønsket innstilling.
.
L
100
Adjust
300
1K
3K
œ √ Move
Store
Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på joystickknappen (
) for å lagre dem.
➣
Hvis du endrer noen av equalizer-innstillingene, skiftes
lydstandarden automatisk til Custom (Brukerdefinert).
Justere volumet automatisk
Alle TV-/radiostasjoner har egne signalforhold, og det gjør det
vanskelig å justere volumet hver gang kanalen endres.
Denne funksjonen gjør at du kan justere volumet automatisk for
ønsket kanal ved å senke volumet for lydgjengivelsen når
modulasjonssignalet er sterkt, eller ved å heve volumet for
lydgjengivelsen når modulasjonssignalet er svakt.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Velg Sound (Lyd) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Sound (Lyd)-gruppen
vises.
3
Velg Auto Volume (Autovolum) ved å bevege joysticken opp eller
ned.
4
Velg alternativet (Off (Av) eller On (På)) ved å bevege joysticken
til venstre eller høyre.
Sound
Mode
Custom
Adjust
√
Auto Volume
On
Surround
Off
Audio Out
Off
Int. Mute
Off
Move
29
10K
œ √ Sel.
Stille inn Dolby Pro Logic
NOR
Baksiden av fjernsynsapparatet
Med denne modusen kan du få full glede av Dolby Pro Logic
Surround-effekten selv om du bare har koblet surround-høyttalere
til TV. Du kan velge forskjellige modi for hoved-, midtre og bakre
høyttalere.
Surround-modus
Inngangssignal
Hoved
Pro Logic - Normal/
Stereo
Wide (Bred) Mono
✔
Stereo
Mono
✔
✔
3D Sound
(3D-lyd)
Stereo
Mono
✔
✔
Hall
Stereo
Mono
✔
✔
Off
(Av)
Stereo
Mono
✔
✔
- Phantom
(Fantom)
Sound
Mode
Custom
Adjust
√
Auto Volume
Off
Surround
Off
Audio Out
Off
Int. Mute
Off
Move
√ Enter
➢
Surround
Mode
Høyttalere
Midtre
Bakre
✔
✔
✔
✔
✔ ; Lyd
Off
œ √ Sel.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Velg Sound (Lyd) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Sound (Lyd)-gruppen
vises.
3
Beveg joysticken til høyre.
4
Velg Surround ved å bevege joysticken opp eller ned.
Beveg joysticken til høyre.
Resultat: Surround-menyen vises og Mode (Modus) er valgt.
5
Velg ønsket alternativ ved å bevege joysticken til venstre eller
høyre. Surround-modiene vises i denne rekkefølgen :
Pro Logic - 3D Sound (3D-lyd) - Hall - Off (Av)
Store
Surround
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Center
Rear
Time Delay
20 ms
Test Tone
Off
œ √ Sel.
Move
Store
➣
Surround
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
6
Hvis du velger Pro Logic, vises de tilgjengelige alternativene.
7
Velg Pro Logic ved å bevege joysticken opp eller ned.
Beveg joysticken til høyre.
8
Velg ønsket alternativ ved å bevege joysticken til venstre eller
høyre. Surround-modiene vises i denne rekkefølgen :
Normal - Phantom (Fantom) - Wide (Bred)
9
Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på joystickknappen (
) for å lagre dem.
Center
Rear
Time Delay
20 ms
Test Tone
Move
Off
√ Enter
Store
➢
30
Woofer-lyd er ikke tilgjengelig i Hall-modus.
Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic”
og symbolet med den doble D-en er varemerker for Dolby
Laboratories.
Justere Dolby-innstillingene
NOR
Følgende Dolby-innstillinger kan justeres slik at de passer deg.
◆ Volumet på midtre og bakre høyttalere.
◆ Pro Logic-forsinkelsestid for bakre høyttalere
(mellom 15 og 30 ms).
◆ Aktivering/deaktivering av testtone for å simulere
volumet på de enkelte høyttalerne.
Surround
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Center
Rear
Time Delay
20 ms
Test Tone
1
4
6
Surround
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
De tilgjengelige alternativene i Sound (Lyd)-gruppen
vises.
Center
Rear
Time Delay
Beveg joysticken til høyre.
Velg Surround ved å bevege joysticken opp eller ned.
Beveg joysticken til høyre.
Resultat:
5
Hovedmenyen vises.
Velg Sound (Lyd) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Resultat:
3
Store
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
Off
œ √ Adjust
Move
Når du er fornøyd med innstillingene, trykker du på joystickknappen (
) for å lagre dem.
Off
œ √ Adjust
Move
Surround-menyen vises med gjeldende alternativer.
Velg et alternativ (Center (Midtre), Rear (Bakre), Time Delay
(Forsinkelsestid), Test Tone (Testtone)) ved å bevege joysticken
opp eller ned. Beveg joysticken til høyre eller venstre for å oppnå
ønsket innstilling.
20 ms
Test Tone
Store
Surround
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Center
Rear
Time Delay
20 ms
Test Tone
Off
œ √ Adjust
Move
Store
Surround
Mode
Pro Logic
Pro Logic
Normal
Center
Rear
Time Delay
20 ms
Test Tone
Move
Off
œ √ Sel.
31
Store
Stille inn ekstern lyd
NOR
Sound
Mode
Med denne funksjonen kan du justere innstillinger slik at de passer
dine personlige behov når utstyret med signaler er koblet til
fjernsynsapparatet.
Custom
Adjust
√
Auto Volume
Off
Surround
Off
Audio Out
Off
Int. Mute
Off
Sound
Trykk på MENU-knappen.
Resultat:
2
œ √ Sel.
Move
Mode
1
Hovedmenyen vises.
Velg Sound (Lyd) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i Sound (Lyd)-gruppen
vises.
3
Beveg joysticken til høyre.
4
Velg Audio Out (Audio ut) ved å bevege joysticken opp eller
ned.
5
Velg ønsket alternativ (Off (Av) eller On (På)) ved å bevege
joysticken til venstre eller høyre.
Custom
Adjust
√
Auto Volume
Off
Surround
Off
Audio Out
Off
Int. Mute
On
Move
◆ Hvis du ønsker å justere volumnivået med volumkontrollen på
fjernsynsapparatet eller en ekstern forsterker, velger du Off
(Av).
œ √ Sel.
◆ Hvis du velger On (På)...
- Kan du justere volumnivået med volumkontrollen på
lydforsterkeren. Og Int. Mute settes automatisk til On (På)
slik at alternativet ikke kan velges.
- Virker ikke volumkontrollknappene (Mute,
+,
-) til
fjernsynsapparatet og fjernkontrollen.
6
Velg Int. Mute ved å bevege joysticken opp eller ned.
Hvis du velger On (På), blir det ingen lydsignaler fra interne og
eksterne høyttalere.
➢
32
Når Audio Out (Audio ut) er satt til Off (Av), kan du velge
Int. Mute og styre den.
Velge lydmodus (avhengig av modell)
NOR
Knappen “S.Mode” viser og kontrollerer behandlingen og utgangen
av lydsignalet. Når strømmen slås på, er modusen forhåndsinnstilt til
enten “Dual-I” eller “Stereo”, avhengig av aktuell overføring.
NICAM
Stereo
Type sending
Skjermangivelse
Vanlig sending
(Standard audio)
Mono (normal bruk)
Regulær +
NICAM Mono
NICAM Mono ↔ Mono
NICAM Stereo
A2
Stereo
NICAM Dual-I/II
NICAM Dual-I →
NICAM Dual-II →
Mono
Vanlig sending
(Standard audio)
Mono
Bilingual or Dual-I/II
Dual-I ↔ Dual-II
Stereo
➣
NICAM Stereo ↔ Mono
(tvungen mono)
Stereo ↔ Mono
(tvungen mono)
◆ Hvis mottaksforholdene forverres, blir det bedre å lytte
hvis modusen settes til Mono.
◆ Hvis stereosignalet er svakt og det forkommer automatisk
omkobling, bør du skifte til Mono.
◆ Hvis du mottar monolyd i AV-modus, bør du koble til på
inngangen “AUDIO-L” på siden av fjernsynsapparatet.
Hvis monolyden kun kommer fra venstre høyttaler,
trykker du på S.Mode-knappen.
33
Stille inn melodi
NOR
Du kan høre en melodi når fjernsynsapparatet slås på eller av.
Function
Language
English
Time
√
Plug & Play
√
Melody
On
AV Setup
√
LNA
√
Move
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Velg Function (Funksjon) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)gruppen vises.
3
Beveg joysticken til høyre.
4
Velg Melody (Melodi) ved å bevege joysticken opp eller ned.
5
Velg ønsket alternativ (Off (Av) eller On (På)) ved å bevege
joysticken gjentatte ganger til høyre.
œ √ Sel.
Stille inn Sleep Timer-funksjonen (standby-modus)
Du kan velge et tidsrom på mellom 15 og 180 minutter før
fjernsynsapparatet automatisk skifter til standby-modus.
1
Trykk på Sleep-knappen.
Resultat: Sleep timer-menyen vises.
◆ Hvis Sleep timer-funksjonen ikke er angitt, vises
Off (Av). Hvis Sleep timer-funksjonen allerede er
angitt, vises gjenværende tid før fjernsynsapparatet
skifter til standby-modus.
2
Velg et av de forhåndsinnstilte tidsintervallene (15, 30, 45, 60, 75,
90, 105, 120, 135, 150, 165, 180) ved å bevege joysticken mot
venstre eller høyre.
3
Trykk på joystick-knappen (
Sleep timer
Off
œ √ Sel.
Store
34
) for å bekrefte valget ditt.
Stille inn klokken og slå fjernsynsapparatet automatisk på/av
NOR
Du kan stille inn fjernsynsapparatets klokke og på/av-tidsurene slik
at fjernsynsapparatet:
1
Function
◆ Slås på automatisk og stilles inn på kanalen du har valgt,
på tidspunktet du har angitt.
Language
English
Time
√
◆ Slås av automatisk på tidspunktet du har valgt.
Plug & Play
√
Melody
Off
AV Setup
√
LNA
√
Trykk på MENU-knappen.
Move
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
√ Enter
Velg Function (Funksjon) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Time
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)gruppen vises.
Clock
11:35
Timer
3
Beveg joysticken til høyre.
4
Velg Time (Tid) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Beveg joysticken til høyre.
Off
On Time
--:--
Off Time
--:--
On Time Prog.
Move
P01
œ √ Sel.
Store
Resultat: Time-menyen vises og Clock (Klokke) er valgt.
5
Still inn klokken ved å trykke på de numeriske knappene.
6
Velg Timer (Tidsur) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Velg On (På) ved å bevege joysticken til venstre eller høyre for
automatisk innkobling.
➣
Klokken må være stilt før du kan velge Timer (Tidsur).
7
Velg On Time (På-tid) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Sett tidspunktet for automatisk innkobling ved å trykke på de
numeriske knappene.
8
Still inn Off time (Av-tid) for automatisk utkobling på samme
måte
9
➢
Time
Clock
11:35
Timer
On
On Time
--:--
Off Time
--:--
On Time Prog.
Move
P01
œ √ Sel.
Time
Clock
11:35
Timer
Velg On Time Prog. (På-program) ved å bevege joysticken opp
eller ned. Angi kanalen som skal velges når apparatet slås på, ved
å trykke på de numeriske knappene.
Store
Off
On Time
06:30
Off Time
--:--
On Time Prog.
Move
P01
œ √ Sel.
Store
Hvis du trykker på “ I ”-knappen (På/Av) på
fjernsynsapparatet, tilbakestilles klokken.
Time
Clock
11:35
Timer
Off
On Time
06:30
Off Time
23:00
On Time Prog.
Move
P01
œ √ Sel.
35
Store
Vise bilder fra eksterne kilder
NOR
Når du har koblet opp alle de forskjellige audio- og videosystemene,
kan du vise ulike kilder ved å velge tilhørende inngang.
1
Kontroller at alle nødvendige koblinger er utført.
2
Slå på fjernsynsapparatet, og trykk på knappen Source (
).
Resultat: De tilgjengelige inngangskildene vises.
3
➣
AV Input
TV
AV1
AV2
AV3
AV4
Component
PC
DVI
Not Connected
Not Connected
Not Connected
Not Connected
Move
Sel.
36
Beveg joysticken opp eller ned for å velge ønsket inngang, og
trykk så på joystick-knappen (
).
Hvis du endrer den eksterne kilden mens du bruker
skjermen, kan det ta litt tid før bildene byttes.
Viderekoble et signal til ekstern utgang
NOR
Med fjernsynsapparatet kan du velge hvilke audio-/videosignaler
som sendes til den eksterne tilkoblingen.
1
2
Function
Language
English
Trykk på MENU-knappen.
Time
√
Resultat: Hovedmenyen vises.
Plug & Play
√
Melody
Off
AV Setup
√
LNA
√
Velg Function (Funksjon) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Function (Funksjon)gruppen vises.
√ Enter
Move
3
Beveg joysticken til høyre.
4
Velg AV Setup (AV-oppsett) ved å bevege joysticken opp eller
ned. Beveg joysticken til høyre.
AV1
TV
Resultat: AV Setup (AV-oppsett)-menyen vises.
AV2
Selected out
AV3
TV
5
Beveg joysticken opp eller ned til ønsket inngang (AV2 eller AV3)
er valgt. Velg kilden som skal sendes til utgangen, ved å bevege
joysticken mot venstre eller høyre.
➣
6
AV Setup
Scart
Output
œ √ Sel.
Store
AV1 : Standard (TV)
AV2 : Standard (Selected out (Valgte ut))
AV3 : Variabel
Trykk på joystick-knappen (
) for å bekrefte endringen.
37
Vise bilde-i-bilde (PIP)
NOR
PIP
PIP
On
DNIe
Off
TV/Video
TV
Swap
√
Size
Large
Prog. No
P01
Du kan vise et underbilde i hovedbildet til et fjernsynsprogram eller
eksterne AV-kilder. På denne måten kan du følge med på et
fjernsynsprogram eller overvåke et videosignal fra tilkoblet utstyr,
samtidig som du ser på et fjernsynsprogram eller et annet
videosignal.
1
Trykk på MENU-knappen.
Resultat: The main menu is displayed.
œ √ Sel.
Move
2
Resultat: De tilgjengelige alternativene i PIP-gruppen vises.
PIP
PIP
On
DNIe
Off
TV/Video
TV
Swap
√
Size
Large
Prog. No
P01
3
Beveg joysticken til høyre.
4
Hvis du vil aktivere PIP-funksjonen, setter du PIP til On (På) ved
å bevege joysticken til venstre eller høyre.
5
Velg TV/Video ved å bevege joysticken opp eller ned.
Velg en kilde for underbildet ved å bevege joysticken mot venstre
eller høyre.
œ √ Sel.
Move
Velg PIP ved å bevege joysticken opp eller ned.
Resultat: Kildene vises i denne rekkefølgen:
PIP
TV - AV1 - AV2 - AV3 - AV4
PIP
On
DNIe
Off
TV/Video
TV
Swap
√
Size
Large
Prog. No
P01
6
Resultat: Hovedbildet og underbildet byttes.
7
√ Sel.
Move
Velg Swap (Bytt) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Beveg joysticken til venstre eller høyre.
Velg Size (Størrelse) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Velg en størrelse for underbildet ved å bevege joysticken mot
venstre eller høyre.
Resultat: Størrelsene vises i denne rekkefølgen:
PIP
PIP
On
DNIe
Off
TV/Video
TV
Swap
√
Size
Large
Prog. No
P01
Large (Stort) - Small (Lite) - Double1 (Dobbel1)
- Double2 (Dobbel2)
8
Velg Prog.No. (Prog.nr.) ved å bevege joysticken opp eller ned.
Velg kanalen du ønsker å se på i underbildet ved å bevege
joysticken mot venstre eller høyre.
œ √ Sel.
Move
➣
PIP
PIP
On
DNIe
Off
TV/Video
TV
Swap
√
Size
Large
Prog. No
P01
Move
38
œ √ Sel.
Hvis underbildet ikke mottar et signal og hovedbildet
mottar komponent-, PC- eller DVI-signaler (videokabel),
vil underbildet være blått. Hvis hovedbildet mottar
videosignaler, vil underbildet være svart.
Vise bilde-i-bilde (PIP) (forts.)
NOR
Enkle funksjoner på fjernkontrollen.
Knapper
Funksjon
PIP ON
(PIP på)
Brukes til å aktivere eller deaktivere PIP-funksjonen
direkte.
Swap
(bytt)
Brukes til å veksle mellom hovedbilde og underbilde.
hovedbildet er i videomodus og underbildet
➣ Når
er i fjernsynsmodus, kan det være du ikke hører
lyden til hovedbildet når du trykker på Swap
(bytt)-knappen etter å ha skiftet kanal for
underbildet. Hvis det er tilfelle, velger du kanal
for hovedbildet på nytt.
Locate (flytt)
Brukes til å flytte underbildet mot klokken.
P▲/▼
Brukes til å velge kanal for underbildet.
Size
Brukes til å velge størrelse for underbildet
(Large (Stort), Small (Lite), Double1 (Dobbel1),
Double2 (Dobbel2)).
➣
Power
◆ Hvis det er forskjellig system på hovedbildet
og underbildet, velges ikke modusen
Double.
◆ I PC-modus kan størrelsen på underbildet
variere avhengig av typen PC-skjerm og
dens oppløsning.
◆ Du kan også velge disse alternativene ved å
trykke på knappen Size.
Source
(kilde)
Brukes til å knytte en kilde til et underbilde (TV, AV1,
AV2, AV3, AV4).
Scan
(skann)
Brukes til å skanne gjennom alle lagrede kanaler i
rekkefølge. Stopp skanning ved å trykke en gang til på
knappen.
39
Tekst-TV-funksjon
NOR
De fleste fjernsynskanaler tilbyr skriftlige informasjonstjenester via
Tekst-TV.
Informasjonen omfatter:
◆ Sendetidspunkt for fjernsynsprogrammer
◆ Nyheter og værmeldinger
◆ Sportsresultater
◆ Trafikk- og reisemeldinger
Denne informasjonen er inndelt i nummererte sider (se diagram).
Del
Innhold
A
Valgt sidenummer
B
Sendestasjonsidentitet
C
Gjeldende sidenummer eller søkestatus
D
Dato og klokkeslett
E
Tekst
F
Statusinformasjon
FASTEXT (Hurtigtekst) -informasjon
➣
Tekst-TV-informasjon går ofte over flere sider som vises i
rekkefølge. Disse kan du vise ved å:
◆ angi sidenummeret
◆ velge en tittel fra en liste
◆ velge en farget overskrift
(FASTEXT (Hurtigtekst)-system)
40
Vise Tekst-TV-informasjon
NOR
Du kan til enhver tid vise Tekst-TV-informasjon på
fjernsynsapparatet
at Tekst-TV-informasjon skal vises korrekt, må
☛ For
mottaket av kanalen være stabilt, ellers kan det hende
at:
◆ Informasjon mangler
◆ Enkelte sider ikke kan vises
1
Velg kanalen som tilbyr Tekst-TV-tjenester, ved å trykke på
knappen P
eller P
.
2
Trykk på Text/Off-knappen for å aktivere Tekst-TV-modus.
Resultat: Innholdsfortegnelsen blir vist. Den kan vises når som
helst ved å trykke på knappen
(indeks).
3
Trykk på Text/Off-knappen en gang til.
Resultat: Skjermbildet blir delt i to. Med denne doble Tekst-TVfunksjonen kan du se på sendingen og Tekst-TVinformasjon på separate deler av skjermbildet.
4
Hvis du vil vise sendingen og Tekst-TV-informasjonen på ett
skjermbilde, trykker du på Text/Off-knappen på nytt.
5
Trykk en gang til på knappen Text/Off for å gå ut av Tekst-TVvisningen.
41
Velge skjermalternativer
NOR
Når du har vist en Tekst-TV-side, kan du velge forskjellige
alternativer etter egne ønsker.
Hvis du vil vise...
Trykker du på...
◆ Skjult tekst
(svar på spørrekonkurranser for eksempel)
(vis)
◆ Vanlig skjermbilde
(vis) på nytt
◆ En sekundær side ved å legge inn sidetallet
(Time/Subcode)
42
◆ Fjernsynssendingen mens du søker etter
en side
(avbryt)
◆ Neste side
(side opp)
◆ Forrige side
(side ned)
◆ Dobbel skriftstørrelse i:
• Øvre halvdel av skjermen
• Nedre halvdel av skjermen
(størrelse)
• En gang
• To ganger
◆ Vanlig skjermbilde
• Tre ganger
Velge en Tekst-TV-side
NOR
Du kan angi sidenummeret direkte ved å trykke på de numeriske
knappene på fjernkontrollen.
1
Angi det tresifrede sidenummeret oppgitt i listen ved å trykke på
tilhørende nummerknapper.
Resultat: Sidetelleren økes og siden blir vist. Hvis den valgte
siden er koblet til flere tilleggsider, vises disse etter
hverandre. Hvis du vil fryse skjermen på en bestemt
side, tykker du på knappen
(hold).
Trykk på knappen en gang til for å fortsette.
2
Hvis FASTEXT (Hurtigtekst)-systemet brukes av sendeselskapet,
er de forskjellige emnene på en Tekst-TV-side fargekodet og kan
velges ved å trykke på de fargede knappene på fjernkontrollen.
Trykk på fargeknappen som tilsvarer emnet du vil velge. De
tilgjengelige emnene vises på statuslinjen.
Resultat: Siden vises med annen fargekodet informasjon som
kan velges på samme måte.
3
Hvis du vil vise forrige eller neste side, trykker du på knappen
med tilsvarende farge.
4
Hvis du vil vise en underside, følger du disse trinnene.
◆ Trykk på
Resultat:
(Time/Subcode)-knappen.
Tilgjengelige undersider vises.
◆ Velg ønsket underside.
Du kan bla i undersider ved å trykke på knappen
eller
.
43
Tilkobling til den eksterne inngangen/utgangen
NOR
“AV1” og “AV3” brukes til utstyr med RGB-signaler, for eksempel
videospillmaskiner eller videodiskspillere.
Videospiller
DVD
Baksiden av fjernsynsapparatet
①
eller
Dekoder /
Videospillmaskin
eller
Videodiskspiller
Satellittmottaker
① Denne enden kan utstyres med:
◆ en SCART-kontakt
◆ en S-Video-kontakt og to RCA-audiokontakter (L+R)
◆ tre RCA-kontakter (VIDEO + AUDIO-L/R)
Inngangs-/utgangsspesifikasjoner
Innsignal
Kontakt
Utsignal
Video
Audio (L/R)
S-Video
RGB
Video + Audio (L/R)
AV1
✔
✔
✔
✔
Bare TV-signal er tilgjengelig.
AV2
✔
✔
✔
AV3
✔
✔
✔
☛
Utsignalet du ser på.
✔
Valgfritt utsignal.
Når du kobler et audio- eller videosystem til
fjernsynsapparatet, må du forsikre deg om at alle elementer
er slått av.
Du finner detaljerte instruksjoner om tilkobling og tilhørende
sikkerhetsforanstaltninger i dokumentasjonen som følger med
utstyret.
44
Tilkobling til DVD-inngangen
NOR
RCA-kontaktene brukes for utstyr med DVD-signaler (480i, 480p, 576i, 576p).
Baksiden av fjernsynsapparatet
DVD
Tilkobling til audioutgangene
“AUDIO OUT”-kontaktene brukes til utstyr, for eksempel stereoanlegg eller eksterne forsterkere, som
drar full fordel av Surround-lydeffekten.
Baksiden av fjernsynsapparatet
Stereoanlegg/
ekstern forsterker
45
Tilkobling til audio-/videoinngangen
NOR
RCA-kontaktene (AUDIO-L/R + VIDEO) brukes til utstyr som for eksempel
videokameraer, videodiskspillere og enkelte videospillmaskiner.
Videokamera
Siden av fjernsynsapparatet
Videodiskspiller
Videospillmaskin
Tilkobling til S-Video-inngangen
S-VIDEO- og RCA-kontaktene (AUDIO-L/R) brukes til utstyr med S-Video-signaler, for eksempel
videokameraer eller videospillere.
Siden av fjernsynsapparatet
①
Videokamera
og
Videospiller
① Når du vil spille av bilde og lyd, må både S-VIDEO- og RCA-kontaktene brukes.
46
Tilkobling til DVI-inngangen
NOR
“DVI”-kontakten (video) og “PC AUDIO (L+R)”-kontaktene brukes til utstyr med DVI-signaler.
Baksiden av fjernsynsapparatet
PC
og
➢
“DVI” støtter ikke Analog R- (rød), G- (grønn) og B- (blå) signaler.
Tilkobling til PC-inngangen
“PC”-kontakten (video) og “PC AUDIO (L+R)”-kontaktene brukes for tilkobling til PC.
Baksiden av fjernsynsapparatet
PC
og
47
Installere programvare for PC (kun Windows)
NOR
Nedenfor vises Windows-innstillinger for en vanlig datamaskin. De faktiske bildene på PCen vil trolig se
annerledes ut, avhengig av hvilken Windows-versjon og hvilket skjermkort du har.
Men selv om din faktiske skjerm ser annerledes ut, gjelder den samme grunnleggende informasjonen om
oppsett i nesten alle tilfeller. (Hvis ikke, ta kontakt med produsenten av datamaskinen eller Samsungforhandleren.)
I Windows-skjermbildet velger du følgende:
Start ➞ Settings (Innstillinger) ➞ Control Panel
(Kontrollpanel).
Når kontrollpanelet vises, klikker du på Display
(Skjerm) og du får opp en dialogboks.
Velg kategorien Settings (Innstillinger).
De to hovedvariablene som gjelder grensesnittet
mellom fjernsynsapparatet og PCen, er “Resolution
(Skjermoppløsning)” og “Colors (Fargekvalitet)”.
Riktig innstilling for disse to variablene er:
◆ Size (også kalt “Resolution (Skjermoppløsning)”)
1024 x 768 piksler.
◆ Colour
24-biters farge (kan også uttrykkes som “millioner
av farger”) Til venstre ser du en typisk dialogboks
for “Display (skjermegenskaper)”.
Hvis det er et alternativ for vertikal frekvens i
skjermdialogboksen, er den korrekte verdien 60 Hz.
Ellers klikker du bare på OK og går ut av
dialogboksen.
48
Inngangsmodus (PC/DVI)
NOR
Skjermbildets posisjon og størrelse er avhengig av typen PC-skjerm og hvilken oppløsning den har.
Tabellen nedenfor viser alle skjermmodiene som støttes.
Standard
Punkt x linje
VGA
640 x 480
SVGA
720 x 400
800 x 600
XGA
1024 x 768
WVGA
848 x 480
Vertikal
frekvens (Hz)
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
polaritet
Horisontal
polaritet
75.0
72.8
59.9
70.1
75.0
72.2
60.3
56.3
75.0
70.1
60.0
75
72
70
60
37.5
37.9
31.5
31.5
46.9
48.1
37.9
35.2
60.0
56.5
48.3
37.5
36.1
35.0
29.8
N
N
N
P
P
P
P
P
P
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
P
P
P
P
P
N
N
P
P
P
P
(N: Negativ / P: Positiv)
◆
◆
◆
◆
Linjesprangmodus støttes ikke.
Fjernsynsapparatet fungerer kanskje ikke normalt hvis du velger et videoformat som ikke er standard.
4:3-modus virker ikke med inngangssignaler fra “720 x 400”.
DVI-modus støtter ikke “1024 x 768” (85Hz).
Merknader
◆ PC-skjermbildets tekstkvalitet er optimal i XGA-modus (1024 x 768), mens PC-modus for visning i full
størrelse er optimal i SVGA-modus (800 x 600).
◆ Når fjernsynsapparatet brukes som PC-skjerm, støttes 24-biters farge (mer enn 16 millioner farger).
◆ PC-skjermens bilde kan variere avhengig av produsent (og hvilken Windows-versjon du har). Les i håndboken
som ble levert med PCen, for å finne informasjon om hvordan du kobler PCen til et fjernsynsapparat.
◆ Hvis du har en modus for valg av vertikal og horisontal frekvens, velger du 60 Hz (vertikal) og 31,5 kHz
(horisontal). I noen tilfeller kan unormale signaler (f. eks. striper) vises i skjermbildet når strømmen til PC-en
er skrudd av (eller hvis PC-en er koblet fra). Hvis det skjer, trykker du på Source-knappen for å skifte til
videomodus. Sørg også for at PC-en er koblet til.
◆ Når du kobler til en notebook-PC til fjernsynsapparatet, må du sørge for at PC-skjermbildet kun vises via
fjernsynsapparatet. (Hvis ikke, kan tilfeldige signaler oppstå.)
◆ Når horisontale synkrone signaler virker ustabile i PC-modus, bør du kontrollere PC-ens strømsparemodus
eller kabelkoblinger.
49
Pinnekonfigurasjoner
NOR
SCART-kontakt
(AV1/AV2/AV3)
Pinne
Signal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
➢
DVI-inngangskontakt
(24-pinners)
Audioutgang R
Audioinngang R
Audioutgang L
Audiochassis, retur
Videochassis, retur (RGB blå)
Audioinngang L
RGB blå, inngang
Koblingsspenning
Videochassis, retur (RGB grønn)
AV-link (Ext 1)
RGB grønn, inngang
Videochassis, retur (RGB rød)
RGB rød, inngang
Blankesignal (RGB-kobling)
Videochassis, retur
Blankesignal, jord
Videoutgang
Videoinngang
Skjerming/chassis retur
Pinne 5, 7, 9, 11, 13, 15 og 16 brukes for
RGB-behandling og er kun kablet på AV1eller AV3-kontakten.
PC-inngangskontakt
(15-pinners)
Pinne
Rød (R)
Grønn (G)
Blå (B)
Jording
Jording (DDC)
Rød (R) jording
Grønn (G) jording
Blå (B) jording
Reservert
Synk.-jording
Jording
Data (DDC)
Horisontal synk.
Vertikal synk.
Klokke (DDC)
50
Signal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
T.M.D.S. Data2T.M.D.S. Data2+
T.M.D.S. Data2/4 skjerm
T.M.D.S. Data4T.M.D.S. Data4+
Klokke (DDC)
Data (DDC)
Ikke tilkoblet
T.M.D.S. Data1T.M.D.S. Data1+
T.M.D.S. Data1/3 skjerm
T.M.D.S. Data3T.M.D.S. Data3+
+5V strøm
5V jord
Direkte tilkoblingssøk
T.M.D.S. Data0T.M.D.S. Data0+
T.M.D.S. Data0/5 skjerm
T.M.D.S. Data5T.M.D.S. Data5+
T.M.D.S. klokkeskjerm
T.M.D.S. Klokke+
T.M.D.S. Klokke-
RS-232-kontakt
(9-pinners)
PC IN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Pinne
Pinne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Signal
Bærebølgesøk
Motta data
Overfør data
DTR (data terminal ready)
Systemjord
DSR (data set ready)
Forespørsel om å sende
Klar til å sende
Ringindikator
Feilsøking: Før du kontakter servicepersonalet
NOR
Før du tar kontakt med Samsungs servicepersonal bør du utføre følgende enkle kontroller.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av veiledningen nedenfor, noterer du modell og serienummer
på fjernsynsapparatet og tar kontakt med din lokale forhandler.
Ingen lyd eller bilde
◆ Kontroller at strømledningen er satt i stikkontakten.
◆ Kontroller at du har trykket på “ I ”-knappen (på/av) og Powerknappen ( ).
◆ Kontroller bildeinnstillingene for kontrast og lysstyrke.
◆ Kontroller volumet.
Normalt bilde, men ingen lyd
◆ Kontroller volumet.
◆ Kontroller om du har trykket på Mute-knappen for volumet.
Ikke noe bilde eller svart/hvitt-bilde
◆ Juster fargeinnstillingene.
◆ Kontroller at riktig sendingssystem er valgt.
Forstyrrelse på lyd og bilde
◆ Prøv å identifisere det elektriske apparatet som påvirker
fjernsynsapparatet, og flytt det lenger unna.
◆ Plugg TV-apparatet inn i en annen stikkontakt.
Uklart bilde eller “snø” på skjermen,
forvrengt lyd
◆ Kontroller retningen, plasseringen og koblingene for antennen.
Slik interferens skyldes ofte bruk av innendørsantenne.
Fjernkontrollen virker ikke
◆ Skift batterier i fjernkontrollen.
◆ Rengjør den øverste kanten på fjernkontrollen (overføringsvinduet).
◆ Kontroller batteriterminalene.
51
Tekniske spesifikasjoner
NOR
Beskrivelsene og egenskapene i dette heftet er kun til informasjon og kan endres uten varsel.
Modellnavn
Rørtype
SP43L2HX
SP50L2HX
SP61L2HX
16:9
16:9
16:9
Skjermstørrelse
43 tommer(953/535.5 mm) 50 tommer(1107/623 mm) 61 tommer(1351/760 mm)
Fargesystemer
PAL, SECAM, NTSC 4.43
TV-standarder
BG, DK, I, L
Lyd
A2 Stereo, NICAM Stereo, Virtual Dolby
15 W x 4
Strøm til lydutgang
Kontakter
Bakre
3 SCART (AV1 / AV2 / AV3)
Ekstra høyttalerutganger (+-R-- / --L-+)
Utganger for surroundhøyttaler (L / R / WOOFER)
Komponentinnganger (Y / PB / PR / L / R)
Lydinnganger for PC eller DVI (PC AUDIO-L / R)
Videoinngang for PC (PC - 15pinners)
Videoinngang for DVI (DVI - 24pinners)
RS-232-inngang (RS-232 - 9pinners)
Side
Video/lyd-innganger (VIDEO + L-AUDIO-R)
S-Video-inngang (S-VIDEO 3)
Dimensjoner (H x B x D)
Vekt
Tilleggsutstyr
52
1029 x 755 x 399 mm
1184 x 859 x 444 mm
1436 x 1021 x 489 mm
27.6 kg
32.7 kg
44.5 kg
Fjernkontroll, 2 batterier (AAA), RCA-kabel, brukerveiledning,
garantikort, liste over servicenettverk
Memo
NOR
53
Memo
NOR
54
Memo
NOR
55
- ETTERSALGSSERVICE
- Nøl ikke med å ta kontakt med din forhandler eller
servicerepresentant hvis produktets ytelse endrer seg
på en måte som antyder at det kan ha oppstått feil ved
produktet.
ELECTRONICS
BP68-?????A-00 (NOR)
Download PDF

advertising