Samsung | TX-15X5 | Samsung TX-15X5 Bruksanvisning

COMBI VISION
TV-VIDEOYHDISTELMÄ
Käyttöohjeet
Lue nämä käyttöohjeet läpi huolella ennen laitteen
käytön aloittamista ja säilytä niitä varmassa
tallessa tulevaa käyttöä varten.
CRYSTAL–TOISTO
(mallikohtainen)
Turvaohjeet
FIN
Seuraavissa kuvissa esitetään ne turvatoimenpiteet, joita on noudatettava COMBI VISIONia
käytettäessä ja siirrettäessä.
35°
10%
H
5°
75%
H
ÄLÄ KOSKAAN AVAA TV:N KOTELOA
Muistutus
MUISTUTUS
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA
MUISTUTUS: SÄHKÖISKUVAARAN
VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA TAKAKANTTA.
TV:N SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ VOISI
KORJATA. JÄTÄ HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT
VALTUUTETUN HUOLTOLIIKKEEN SUORITETTAVIKSI.
☛
Verkkojännite: 220-240V~, 50Hz
(Tai nähtävissä tv-vastaanottimen
takapaneelista).
2
Nuolen kärjellä varustettua
salamaa kolmion sisällä esittävä
kuva löytyy varoituskilvestä, jonka
tarkoituksena on muistuttaa
laitteen käyttäjää tuotteen sisällä olevasta
vaarallisesta jännitteestä.
Kolmion sisällä oleva huutomerkki
löytyy varoituskilvestä, jonka
tarkoituksena on muistuttaa
laitteen käyttäjää käyttöohjeissa
olevista tärkeistä ohjeista.
VAROITUS: TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN
AIHEUTTAMIEN VAHINKOJEN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ
ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.
Olet juuri hankkinut itsellesi
SAMSUNG COMBI VISION -väri-tvvideoyhdistelmän.
Lue läpi nämä ohjeet huolella ja
kiirehtimättä, koska niiden avulla voit
vaivattomasti asentaa COMBI VISION
in käyttökuntoon.
Sisältö
ESIPUHE
■
■
Turvaohjeet....................................................................................................
Muistutus .......................................................................................................
2
2
COMBI VISIONIN KYTKENTÖJEN TEKEMINEN JA VALMISTELU KÄYTTÖ VARTEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
P 02
Antennin tai kaapeli-tv-järjestelmän kytkeminen ...........................................
Kotipäätteen kytkeminen ...............................................................................
Muihin videolaitteisiin kytkeminen .................................................................
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen......................................................
Combi Visionin kytkeminen päälle ja päältä ..................................................
Automaattinen demagnetointi väritihkumien poistamiseksi ...........................
Kauko-ohjaimeen perehtyminen....................................................................
Valikkoihin perehtyminen...............................................................................
Valikoista valitseminen ..................................................................................
Kielen valinta .................................................................................................
Päiväyksen ja kellonajan asettaminen...........................................................
5
5
6
7
7
8
8
9
10
11
12
KANAVIEN ASETUS
■
■
■
■
■
■
Kanavien tallentaminen muistiin automaattisesti (mallikohtainen) ................
Muistiin tallennettujen kanavien uudelleenjärjestely ja/tai poistaminen.........
Kanavan vaihtaminen ....................................................................................
Kanavan nro 10 tai sitä suurempinumeroisen kanavan valitseminen............
Kanavien tallentaminen muistiin manuaalisesti .............................................
3DB LNA-toiminnon aktivointi (mallikohtainen) .............................................
13
14
15
15
16
17
TELEVISION KÄYTTÖ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kuva-asetusten säätäminen ja oman ihannekuvan tallentaminen muistiin ...
Kuvastandardin vaihtaminen .........................................................................
Äänenvoimakkuuden säätäminen .................................................................
Äänen säätäminen ja suosikkitaajuuksien tallentaminen (mallikohtainen) ....
Äänistandardin vaihtaminen (mallikohtainen)................................................
Stereo/monotilan valinta (mallikohtainen)......................................................
Audio Output -tilan valinta (mallikohtainen) ...................................................
Äänen mykistäminen väliaikaisesti (MUTE) ..................................................
Combi Visionin käynnistäminen automaattisesti ...........................................
Uniajastimen käyttö .......................................................................................
Ulkopuolisista laitteista lähetettävän videokuvan katselu ..............................
Tietojen näyttäminen tv-ruudussa .................................................................
18
18
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
VIDEON KÄYTTÖ
■
■
■
■
Kasettityypit ja nauhoitusajat (lisätoiminto)....................................................
Nauhoituksen suojeleminen päällenauhoitukselta.........................................
Värijärjestelmän valinta (mallikohtainen) .......................................................
Videokasetin toisto ........................................................................................
3
25
25
26
26
Sisältö (jatkoa)
FIN
VIDEON KÄYTTÖ (jatkoa)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Crystal-toiston käyttö .......................................................................................
Kuvanlaadun säätäminen toiston aikana .........................................................
Kuvan ääriviivojen säätäminen ........................................................................
Kasetin pituuden valinta...................................................................................
Kasetin taakse- tai eteenpäinkelaaminen ........................................................
Hidastetun toiston käyttö .................................................................................
Kuva-kuvalta-toisto ..........................................................................................
Ohjelman suora nauhoitus...............................................................................
Ohjelman nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä ................................
- toiminnon käyttö (lisätoiminto) .......................................................
Ajastinnauhoitus ..............................................................................................
Ajastusasetuksen tarkistaminen ......................................................................
Ajastusasetuksen peruuttaminen.....................................................................
27
27
27
28
28
29
29
30
31
32
34
36
36
MÄÄRÄTYN NAUHOITUKSEN HAKU
01:28
■
■
■
■
Nauhoituksen haku nauhalaskurin avulla ........................................................
Nauhoituksen haku hakumerkkien avulla ........................................................
Hakumerkkien selailu.......................................................................................
Määrätyn jakson tai koko videokasetin toiston uusiminen ...............................
37
38
38
39
TEKST/-TV-TOIMINNON KÄYTTÖ (MALLIKOHTAINEN)
■
■
■
■
■
■
?
Teksti-tv-toiminto .............................................................................................
Teksti-tv:n katselu............................................................................................
Näyttövaihtoehtojen valinta..............................................................................
Määrätyn teksti-tv-sivun valinta .......................................................................
Teksti-tv-sivujen tallentaminen muistiin ...........................................................
Muistiin tallennetun teksti-tv-sivun haku ..........................................................
40
41
41
42
43
43
KÄYTTÖSUOSITUKSIA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Etupaneelin painikkeiden käyttö ......................................................................
Etupaneelin lukitseminen.................................................................................
Kuulokkeiden kytkeminen ................................................................................
Kuvapäiden puhdistaminen .............................................................................
Ennen yhteyden ottamista huoltoon ................................................................
Tekniset tiedot .................................................................................................
SCART-liittimien johdotus................................................................................
Combi Visionin käyttö ulkomailla .....................................................................
Sanasto............................................................................................................
Kuva Combi Visionin etuosasta (mallikohtainen).............................................
Kuva Combi Visionin takaosasta .....................................................................
Teksti-tv:n ohjauspainikkeet (Vain valinnaisessa teksti-tv-toiminnossa) .........
Infrapunakauko-ohjain (Kaikki toiminnot teksti-tv:tä lukuun ottamatta)............
Symbolit
Paina
4
Pidä
sisäänpainettuna
☛
➢
Tärkeää
Huomautus
44
44
45
45
46
47
48
49
49
50
51
52
53
Antennin tai kaapeli-tv-järjestelmän kytkeminen
Televisiokanavien kunnollista katselemista varten vastaanottimen
täytyy saada signaali yhdestä seuraavista lähteistä :
◆ Ulkoantenni
◆ Kaapelitelevisioverkko
Kytke antenni tai kaapeliverkko syöttökaapeli 75Ω koaksiaaliliittimeen television
takaosassa.
➢
Halutessasi liittyä kaapeli-tv-verkkoon ota yhteys
paikalliseen palveluntarjoajaan.
tai
Kaapeli-tvverkko
TV:N TAKAPANEELI
Kotipäätteen kytkeminen
Tällä COMBI VISION –laitteella voidaan vastaanottaa koodattuja
kaapeli-tv-lähetyksiä.
TV:N TAKAPANEELI
Esimerkki: Premiere-lähetykset.
➢
Halutessasi kytkeä SCART-liitäntään sekä kotipäätteen
että ulkopuolisen videonauhurin sinun tulee kytkeä:
◆ Kotipääte videonauhuriin
◆ Videonauhuri COMBI VISIONiin (lue lisätietoja
seuraavalla sivulla olevasta kappaleesta “Muihin
videolaitteisiin kytkeminen”)
1
Kytke kotipäätteen mukana toimitettu SCART-kaapeli tv-videoyhdistelmän
takapaneelissa olevaan SCART-liitäntään.
2
Kytke johdon toinen pää kotipäätteeseen.
SCART-kaapeli
Kotipääte
5
Muihin videolaitteisiin kytkeminen
FIN
➢
SCART-liitäntää käytetään liitäntöjen tekemiseksi RGB-lähdöllä
varustettuihin laitteisiin, kuten videonauhurit, tv-pelilaitteet,
kuvalevysoittimet, videokamerat ja tietokoneet.
Videonauhuri
Tv-pelilaite
➀
Kuvalevysoitin
SCART-kaapeli
Videokamera
TELEVISION TAKAPANEELI
➀ Tässä päässä voi olla joko SCART-liitin tai RCA-liittimet.
➢
RCA-liittimiä käytetään videonauhureiden tai –kameroiden tapaisissa laitteissa.
Videonauhuri
tai
Videokamera
TELEVISION ETUPANEELI (tai SIVUPANEELI)
(mallikohtainen)
➢
Jos ulkopuolinen laite kytketään sekä etu- (tai sivu-) että takapaneelin liitäntiin, etupaneelin (tai sivupaneelin)
liitännöillä on etusija. Jotta takapaneelin SCART-liitäntään liitettyä laitetta voisi käyttää, pitää etupaneelin (tai
sivupaneelin) RCA-liitäntiin liitetty laite irrottaa liitännistä.
☛
Valmiiksi nauhoitettujen kaupallisten videokasettien kopiointi tai niiden uudelleennauhoitus
missä tahansa muodossa on tekijänoikeuslain vastaista, jos kopiointilupaa ei ole saatu
tekijänoikeuksien haltijoilta.
6
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
Kauko-ohjaimen paristot tulee vaihtaa uusiin tai siihen tulee asettaa
uudet paristot silloin kun:
◆ COMBI VISION on juuri ostettu
◆ huomaat, ettei kauko-ohjain enää toimi kunnolla
1
Irrota kauko-ohjaimen paristotilan kansi sen pohjasta painamalla
peukalollasi symbolia PRESS ja vetämällä kantta nuolen suuntaan.
2
Aseta paristotilaan kaksi LR03-, AAA- tai vastaavantyyppistä paristoa
niiden plus (+) ja miinuspäät (-) oikeaan suuntaan:
◆
◆
3
pariston pluspää (+) kauko-ohjaimen pluspään (+) kohdalle
pariston miinuspää (-) kauko-ohjaimen miinuspään (-) kohdalle
Aseta kansi takaisin paikalleen kohdistamalla se kauko-ohjaimen pohjan
suuntaiseksi ja painamalla sitä sisäänpäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
Combi Visionin kytkeminen päälle ja päältä
Combi Visionin virtajohto on kytketty sen oikeaan laitaan.
1
Kytke virtajohto sopivaan pistorasiaan ja paina etupaneelin päävirtakytkintä
( I ).
Tulos: Laite siirtyy valmiustilaan ja etupaneelin valmiustilan ilmaisimeen
syttyy valo.
2
Paina etupaneelin POWER-painiketta (
Tulos:
3
Jos laitteen muistiin on jo tallennettu kanavia, se kanava (tai
A/V-laite), jota katseltiin viimeksi ennen virran katkaisemista
laitteesta, tule esiin automaattisesti. Voit nyt käyttää kaukoohjainta haluamallasi tavalla.
Paina POWER-painiketta (
➢
) kytkeäksesi laitteen päälle.
) uudelleen kytkeäksesi laitteen päältä.
INPUT
Halutessasi kytkeä COMBI VISION –laitteesi täysin
päältä, irrota sen virtajohto pistorasiasta tai paina
päävirtakytkintä. Tämän tekemistä suositellaan varsinkin
silloin kun tiedät, ettet tule käyttämään laitetta pitkään
aikaan etkä ole asettanut sen videota ajastinäänitykseen.
7
Automaattinen demagnetointi väritihkumien poistamiseksi
FIN
Kuvaputken ympärille on asennettu demagnetointikäämi, minkä vuoksi vastaanotinta ei tarvitse
normaalisti siirtämisen jälkeen demagnetoida manuaalisesti. Jos siirrät vastaanotinta eri
katselukulmaan tai eri katselupaikkaan tai jos sen ruudussa alkaa näkyä väritihkumia, sen virtakytkin
on painetta pois päältä -asentoon 2 tunniksi tai sen virtajohto on irrotettava pistorasiasta yhtä
pitkäksi aikaa, jotta automaattiset demagnetointipiirit ehtisivät toimia kunnolla.
Turvallisuuden lisäämiseksi vastaanottimesta olisi kytkettävä virta päältä päävirtakytkimestä aina
kun se jätetään yksin huoneeseen.
➢
Magneettikentät saattavat aiheuttaa televisioon toimintavikoja. Demagnetointi poistaa
magneettikentät.
Kauko-ohjaimeen perehtyminen
Joitakin kauko-ohjaimen painikkeita käytetään useihin tavallisiin
toimintoihin. Seuraavasta taulukosta käy ilmi tv:n useimmin
käytetyt painikkeet ja niiden avulla suoritettavat toiminnot.
INPUT
Painike
Katselutoiminto
Valikkotoiminto
P▲
Käytetään seuraavan
esivalintakanavan esiin
saamiseen.
Käytetään edellisen valikkoasetuksen
valintaan.
P▼
Käytetään edellisen
esivalintakanavan esiin
saamiseen.
Käytetään seuraavan valikkoasetuksen
valintaan.
+
Käytetään
äänenvoimakkuuden
lisäämiseen.
Käytetään:
◆ Tuomaan esiin alivalikko, jossa on val
intoja, jotka voit tehdä parhaillaan
käytettävää valikkoa varten.
◆ Kanavien eteenpäin tapahtuvaa
manuaalista hakua varten.
◆ Valikossa olevan arvon lisäämiseksi.
-
Käytetään
äänenvoimakkuuden
laskemiseen.
Käytetään:
◆ Ottamaan esiin alivalikko, jossa on val
intoja, jotka voit tehdä parhaillaan
käytettävää valikkoa varten.
◆ Kanavien taaksepäin tapahtuvaa
manuaalista hakua varten.
◆ Valikossa olevan arvon
pienentämiseksi.
MENU
)
Käytetään tv:n
ruutuvalikon esiin
saamiseen.
Käytetään tv:n ruutuvalikoista poistumiseen
ja normaalinäyttöön palaamiseen.
V.MENU
(
)
Käytetään videon
tuvalikon esiin
saamiseen.
Käytetään videon ruutuvalikoista poisturuu
miseen ja normaalinäyttöön palaamiseen.
Pre.
V.MENU
MUTE
P
MENU
P
DISPLAY
P.STD
(
8
Valikkoihin perehtyminen
Kaikista tärkeimmillä toiminnoilla on oma painikkeensa kaukoohjaimessa. Jotta kauko-ohjaimeen ei kuitenkaan kertyisi liikaa
painikkeita, muut toiminnot voidaan valita ottamalla esiin
jompikumpi seuraavista valikoista:
V.MENU
MUTE
P
◆ Televisiovalikko
MENU
◆ Videovalikko
Tv-valikon valintapainikkeet saadaan näkyville painikkeella
MENU (
).
Asetus
Toiminto
PICTURE
Käytetään kontrastin, kirkkauden, terävyyden ja värin
säätämiseen.
SOUND
(lisätoiminto)
Käytetään matalien taajuuksien, värinän, balanssin, äänen
voimakkuuden ja valestereon säätämiseen.
TUNE
Käytetään kanavien tallentamiseen joko manuaalisesti tai
automaattisesti.
SETUP
--:--
Käytetään:
◆ Laitteen etupaneelin lukitsemiseen
◆ Asettamaan COMBI VISION päälle automaattisesti
◆ 3DB LNA-toiminnon aktivoimiseen (lisätoiminto)
P
DISPLAY
P.STD
MENU
PICTURE
SOUND
TUNE
SETUP
--:--
ADJUST
SELECT
V.MENU
EXIT
MUTE
P
Käytetään päiväyksen ja kellonajan asettamiseen.
MENU
Kuvanauhurin valikon valintapainikkeet saadaan näkyville
painikkeella V.MENU (
).
Asetus
Toiminto
RECORD PROGRAMME
Käytetään asettamaan videonauhuri
ajastinnauhoitukseen.
REPEAT
Käytetään koko videokasetin tai sen osan
toistamiseksi uudelleen.
PICTURE
Käytetään kuvan ääriviivojen säätöön.
TAPE SELECT
Käytetään kasetin pituuden valintaan.
V.SYSTEM
Käytetään tv:n värijärjestelmän valintaan
SPEED (lisätoiminto)
Käytetään nauhoitusnopeuden valintaan.
NICAM (lisätoiminto)
◆ Painakaa OFF päästäksenne mono-tilaan.
(Käytetään monoäänen äänitykseen NICAMlähetyksen aikana ainoastaan silloin, kun
stereoäänen vastaanottamisessa esiintyy
häiriöitä.)
P
DISPLAY
P.STD
VCR MENU
RECORD PROGRAMME
REPEAT
:
PICTURE
:
TAPE SELECT
:
V.SYSTEM
:
SPEED
:
NICAM
:
ADJUST
OFF
NORMAL
E180/T120
AUTO
SP
OFF
SELECT
◆ Painakaa ON päästäksenne NICAM-tilaan.
(Tavallisesti tässä asennossa.)
9
EXIT
Valikoista valitseminen
FIN
V.MENU
MUTE
Valikon tai alivalikon jonkin kohdan valitsemiseksi seuraa alla
kuvattua menettelyä.
P
1
MENU
Tulos:
P
DISPLAY
Paina MENU- (
) tai V.MENU-painiketta (
).
Valittu valikko ilmestyy näytölle.
2
Painakaa P:tä ▲ tai ▼ yhden tai useamman kerran, kunnes haluamanne
toiminto tulee näyttöön.
3
Kohdan asetukseen mahdollisesti liittyvien arvojen esille saamiseksi paina
+ tai -.
P.STD
➢
4
Seuraa tässä ohjekirjassa annettuja, jokaista toimintoa koskevia
yksityiskohtaisia ohjeita (kanavan muistiin tallennus, säädöt, jne.)
5
Kun säädöt on tehty valmiiksi haluamallasi tavalla, paina MENU- (
V.MENU-painiketta (
)niin monta kertaa kuin tarvitaan
normaalinäyttöön palaamiseksi.
➢
10
Alivalikossa liikkumiseksi ja halutun toiminnon valitsemiseksi paina
P ▲ tai ▼ -painiketta.
Kohta 5 on valinnainen, koska valikko katoaa
automaattisesti noin 30 sekunnin kuluttua.
) tai
Kielen valinta
Käynnistäessäsi tv-:n ensimmäisen kerran sinun on valittava se kieli,
jolla haluat eri valikkojen ja ilmaisinten näkyvän näytössä.
1
Paina LANG.SEL –painiketta.
Tulos:
TRK
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
Näytölle ilmestyy luettelo valittavana olevista kielistä.
2
Painakaa P:tä ▲ tai ▼ yhden tai useamman kerran, kunnes haluamanne
kieli tulee näyttöön.
3
Kun valinta on suoritettu valmiiksi, paina LANG.SEL –painiketta
normaalinäyttöön palaamiseksi.
➢
Ellet paina tätä painiketta, luettelo katoaa automaattisesti näytöltä
parin sekunnin päästä.
Tulos:
Valikot tulevat esiin valitsemallasi kielellä.
➢
REC
Näytöllä näytettävä kieliluettelo saattaa muuttua ilman
ennakkoilmoitusta.
LANGUAGE
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
ESPAÑOL
ITALIANO
SVENSKA
SELECT
11
Päiväyksen ja kellonajan asettaminen
FIN
V.MENU
COMBI VISIONissa on 24 tunnin järjestelmällä toimiva kello ja
kalenteri, joita käytetään:
MUTE
P
◆ Videon ajastinnauhoitusasetusten tekemiseen, joilla voi
nauhoittaa automaattisesti aina kuusi ohjelmaa
kuukauden aikana
MENU
◆ Kytkemään laite automaattisesti päälle tai päältä
asetettuna aikana
P
DISPLAY
P.STD
Päiväys ja kellonaika on asetettava silloin kun:
◆ COMBI VISION on juuri ostettu
◆ en virtalähde on kytketty päältä tai virtajohto irrotettu
pistorasiasta
MENU
PICTURE
TUNE
SETUP
--:--
1
Paina kauko-ohjaimen MENU-painiketta (
Televisiovalikko tulee esiin.
Tulos:
ADJUST
TIME
DATE
SELECT
: 15:07
: 06/04/00
EXIT
2
Valitse kohta
painamalla P ▲ tai ▼ -painiketta riittävän monta kertaa,
ja sen jälkeen + -painiketta.
Tulos:
Näytölle ilmestyvät päiväys ja kellonaika.
3
Muuta numeropainikkeita painamalla tarvittaessa tunti- ja sen jälkeen
minuuttilukemia.
THU
➢
Kun aikaa näppäillään, kaikkia 10:tä pienempiä lukemia tulee
edeltää nolla.
Esimerkki:
ADJUST
SELECT
).
7:05 p.m. (iltapäivällä)
Näppäile 19:05.
EXIT
4
Paina päiväyksen valitsemiseksi P ▼ -painiketta.
5
Paina numero-, + tai – -painikkeita näppäilläksesi:
◆ Päivän
◆ Kuukauden
◆ Vuoden
Tulos: Viikonpäivän nimi ilmestyy automaattisesti näkyviin näytölle
päiväyksen viereen.
➢
Kun päiväystä näppäillään, kaikkia 10:tä pienempiä lukemia tulee
edeltää nolla.
Esimerkki:
6. tammikuuta 2000
Pre.
Näppäile: 06/04/00
6
Kun asetus on suoritettu valmiiksi, paina kahdesti MENU-painiketta (
normaalinäyttöön palaamiseksi.
➢
)
Ellei mitään painiketta paineta 30 sekuntiin, näyttö häviää
automaattisesti.
Jos painat väärää painiketta päiväystä tai kellonaikaa
asettaessasi, paina – -painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan väärään numeroon palaamiseksi, ja näppäile sen
jälkeen oikea.
Päiväystä eikä kellonaikaa voida asetta
ajastinnauhoituksen aikana.
12
Kanavien tallentaminen muistiin automaattisesti (mallikohtainen)
Voit selata televisiossasi ja maassasi käytössä olevia taajuusalueita
ja tallentaa automaattisesti muistiin kaikki niiltä löytyvät kanavat.
Jos käytössäsi on kaksi viritintä sisältävä malli, kanavat tallennetaan
muistiin molempiin virittimiin (tv ja video) samanaikaisesti.
INPUT
Kanavat tallennetaan muistiin siinä järjestyksessä kuin ne löydetään
taajuusalueilta. Sen vuoksi on mahdollista, etteivät automaattisesti
annetut esivalintanumerot vastaa niitä, jotka itse haluat antaa eri
kanaville. Jos näin käy, voit järjestellä kanavat uuteen järjestykseen
manuaalisesti ja poistaa kaikki ei-toivotut kanavat (lue lisäohjeita
sivulta 14).
➢
Jos haluat vastaanottaa koodatun tv-kanavan, tarkista että
kotipääte on pois päältä. Kytke kotipääte uudelleen päälle
sen jälkeen kun kanavat on tallennettu muistiin.
1
Paina MENU-painiketta (
).
Tulos:
Oikealla näkyvä tv-valikko ilmestyy ruutuun.
2
Valitse kohta TUNE painamalla kerran P ▼ -painiketta, ja sen + -painiketta.
Tulos:
Viritysvalikko ilmestyy ruutuun.
➢
Kohtaa TUNE ei voida valita, jos:
◆ AV-laite on valittu; paina tällöin INPUT-painiketta (
)
valitaksesi normaalin tv-kanavan
◆ Videokasetin toisto on käynnissä; keskeytä kasetin toisto
3
Valitse kohta AUTO TUNE painamalla kerran P ▼ -painiketta, ja sen jälkeen
+ -painiketta.
Tulos:
Näytölle tulee AUTO TUNE -valikko (automaattinen
taajuudenetsintä), josta valitaan COUNTRY (maa).
4
Valitkaa maa painamalla +. Valittavina ovat seuraavat maat: AUSTRIA BELGIUM - CROATIA - DENMARK - FINLAND - FRANCE GERMANY - ICELAND - IRELAND - ITALY - NETHERLANDS NORWAY - POLAND - SPAIN - SWEDEN - SWITZERLAND - TURKEY
- UK.
5
Valitse kohta AUTO TUNE painamalla kerran P ▼ -painiketta, ja sen jälkeen
+ -painiketta.
Tulos:
Kanavien selailu käynnistyy ja ne tallennetaan esivalintapaikoille
löytymisjärjestyksessä numerosta 00 alkaen. Selaustoiminto
päättyy automaattisesti silloin kun kaikki taajuusalueet on käyty
läpi.
➢
Selailun voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa MENU-painiketta
(
) painamalla. Jos selailutoiminto keskeytyy ennen kuin
vähintään 2 kanavaa on tallennettu muistiin, monet ennen selailun
alkamista muistissa olleista kanavista säilyvät muistissa.
P 02
MENU
PICTURE
TUNE
SETUP
--:--
ADJUST
SELECT
EXIT
SELECT
EXIT
TUNE
MANUAL TUNE
AUTO TUNE
ADJUST
AUTO TUNE
COUNTRY
AUTO TUNE
ADJUST
P 1
FREQUENCY
: FINLAND
:
SELECT
: 225.00 MHz
STOP
13
EXIT
Muistiin tallennettujen kanavien uudelleenjärjestely ja/tai poistaminen
V.MENU
Kanavien uudelleenjärjestelytoiminnolla voit antaa uuden
kanavanumeron aikaisemmin muistiin tallennetulle kanavalle tai
poistaa muistista kanavia, joita et koskaan katsele. Tämän
toiminnon käyttö tulee usein tarpeelliseksi sen jälkeen olet
tallentanut kanavia muistiin automaattisesti. Voit halutessasi
säilyttää muistissa ainoastaan tarpeellisiksi katsomasi kanavat.
MUTE
P
MENU
P
FIN
DISPLAY
1
Valitse numero-, P ▲ tai ▼ -painikkeita painamalla kanava, jolle haluat
antaa uuden kanavanumeron.
2
Paina MENU-painiketta (
).
Tulos:
Tv-valikko ilmestyy ruutuun.
3
Valitkaa TUNE painamalla P ▼ ja sitten + -painiketta.
Tulos:
Näytölle tulee taajuusvalikko, josta valitaan “MANUAL TUNE”
(manuaalinen taajuudenetsintä).
P.STD
MENU
PICTURE
TUNE
SETUP
--:--
➢
ADJUST
SELECT
EXIT
TUNE
MANUAL TUNE
AUTO TUNE
ADJUST
SELECT
CURRENT PR.
NEW PR.
NAME
SEARCH
FREQUENCY
AFT
SYSTEM
:STORE
ADJUST
REC
TRK
:
:
:
:
:
:
:
4
Painakaa + -painiketta.
5
Halutessasi...
Tee näin...
Antaa esivalintakanavalle
numeron
1 Valitse kohta NEW PR. ja uuden
näppäile kanavalle annettava uusi
numero.
Esimerkki: Kanavan siirtämiseksi
kanavanumerosta 21
numeroon 02, näppäile 02.
2 Paina MEMORY-painiketta ( )
muutoksen tallentamiseksi muistiin.
Tulos: Näytölle ilmestyy hetkeksi
punaisella :STORE.
Poistaa esivalintanumeron
1 Valitse kohta CURRENT PR.
2 Paina CLEAR (X ).
Tulos: Näytölle ilmestyy hetkeksi
punaisella X:CLEAR, ja kanavan
nimi häviää muistista.
Vapautuneeseen kanavanumeroon
voidaan tallentaa jokin toinen
kanava. Tämän tekemiseksi
tallenna manuaalisesti
kanavanumeroon uusi kanava (lue
lisäohjeita tästä toiminnosta sivulta
16).
EXIT
P O
P 0
- - - - 192.00MHz
ON
AUTO
X:CLEAR
EXIT
SELECT
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
6
Toista kohta 5 halutessasi antaa vielä muille kanaville uuden numeron tai
poistaa niitä muistista. Paina muussa tapauksessa MENU (
)painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan normaalinäyttöön palaamiseksi.
➢
14
Kohtaa TUNE ei voida valita, jos:
◆ AV-laite on valittu; paina tällöin INPUT-painiketta (
)
valitaksesi normaalin tv-kanavan
◆ Videokasetin toisto on käynnissä; keskeytä kasetin toisto
Halutessasi peruuttaa toiminnon ilman että tekemäsi
muutokset vahvistetaan paina MENU (
)-painiketta
ennen kuin painat MEMORY-painiketta ( ).
Kanavan vaihtaminen
Sen jälkeen kun olet tallentanut kanavat muistiin COMBI
VISIONiin, voit vaivattomasti valita haluamasi kanavan
kauko-ohjaimellasi.
V.MENU
MUTE
P
Siirtyäksesi...
Paina...
Seuraavalle kanavalle
P ▲.
Edelliselle kanavalle
P ▼.
MENU
P
DISPLAY
Valitsemallesi kanavalle
Vastaavia numeropainikkeita: lue lisäohjeita alla
olevasta kappaleesta.
Toistuvasti kahden viimeksi
valitun kanavan välillä
PRE-CH (
P 02
P.STD
) riittävän monta kertaa.
Pre.
Kanavan nro 10 tai sitä suurempinumeroisen kanavan valitseminen
Muistipaikalle numero 10 tai sitä suuremmalle muistipaikalle
tallennetun kanavan valitsemiseksi seuraa alla annettuja ohjeita.
1
Paina kauko-ohjaimen -/-- -painiketta.
Tulos:
2
P-- ilmestyy ruudun vasempaan yläkulmaan.
Näppäile 2-numeroinen kanavanumero.
Pre.
Esimerkki: Kanavan numero 42 valitsemiseksi paina ensin 4 ja sen
jälkeen 2.
3
Yksinumeroisen kanavanumeron kirjoittaminen:
◆ Kirjoita numeron eteen numero nolla (0)
tai
◆ Paina -/-- -painiketta uudelleen.
Tulos:
P--
Näytölle ilmestyy P-; voit nyt kirjoittaa halutun yksinumeroisen
numeron ilman sitä edeltävää nollaa.
15
Kanavien tallentaminen muistiin manuaalisesti
V.MENU
Laitteen muistiin voi tallentaa aina 100 televisiokanavaa,
kaapeliverkon kautta vastaanotettavat mukaan lukien. Jos käytössäsi
on kaksi viritintä sisältävä malli, kanavat tallennetaan muistiin
molempiin virittimiin (tv ja video) samanaikaisesti.
MUTE
P
Tallentaessasi kanavia esivalintapaikoille manuaalisesti voit valita:
◆ Tallennatko jokaisen esiin saadun kanavan vai et
◆ Jokaiselle tallennettavalle kanavalle annettavan
kanavanumeron
◆ Suoraan muistiin tallennettavan kanavan taajuuden,
mikäli se on tiedossa
MENU
P
FIN
DISPLAY
P.STD
Jokaisen alla kuvatun valinnan tekoon on aikaa 30 sekuntia. Ellet
tee valintaasi sinä aikana, valikko katoaa näytöstä.
MENU
PICTURE
TUNE
SETUP
--:--
ADJUST
➢
SELECT
EXIT
Jos haluat vastaanottaa koodatun tv-kanavan, tarkista että
kotipääte on pois päältä. Kytke kotipääte uudelleen päälle
sen jälkeen kun kanavat on tallennettu muistiin.
1
Paina MENU-painiketta (
).
Tulos:
Tv-valikko ilmestyy ruutuun.
2
Valitse kohta TUNE painamalla kerran P ▼ -painiketta, ja sen jälkeen + painiketta.
Tulos:
Näytölle tulee taajuusvalikko, josta valitaan MANUAL TUNE.
TUNE
MANUAL TUNE
AUTO TUNE
➢
ADJUST
CURRENT PR.
NEW PR.
NAME
SEARCH
FREQUENCY
AFT
SYSTEM
:STORE
ADJUST
CURRENT PR.
NEW PR.
NAME
SEARCH
FREQUENCY
AFT
SYSTEM
:STORE
ADJUST
SELECT
:
:
:
:
:
:
:
EXIT
P O
P 0
- - - - 192.00MHz
ON
AUTO
X:CLEAR
EXIT
SELECT
:
:
:
:
:
:
:
P O
P 0
- - - - 192.00MHz
ON
AUTO
X:CLEAR
EXIT
SELECT
16
Kohtaa TUNE ei voida valita, jos:
◆ AV-laite on valittu; paina tällöin INPUT-painiketta (
)
valitaksesi normaalin tv-kanavan
◆ Videokasetin toisto on käynnissä; keskeytä kasetin toisto
3
Painakaa + -painiketta.
Tulos:
Vaihtoehtoluettelo ilmestyy esiin.
4
Jos...
Tee näin...
Tiedät muistiin tallennettavan ◆ Valitse kohta FREQUENCY
kanavan taajuuden
painamalla P ▼ -painiketta riittävän
monta kertaa.
◆ Näppäile valittu taajuus
numeropainikkeilla tai + ja -– painikkeilla
Tulos: Kanava tulee esiin.
◆ Siirry seuraavan sivun kohtaan 5.
Ellet tiedä muistiin
tallennettavan
kanavan taajuutta
◆ Valitse kohta SEARCH painamalla P ▼
-painiketta riittävän monta kertaa.
◆ Paina:
- hakeaksesi taajuusalueella taaksepäin
+ hakeaksesi taajuusalueella eteenpäin
Tulos: Kanavan löytyessä haku
pysähtyy ja kanava ilmestyy
näytölle. Voit silloin:
- Jatkaa hakua painamalla + tai
– -painiketta uudelleen
- Tallentaa aseman muistiin,
siirry seuraavan sivun kohtaan
5.
Kanavien tallentaminen muistiin manuaalisesti (jatkoa)
5
Muistiin tallennettavan kanavan ilmestyessä näyttöön, valitse kohta NEW
PR. painamalla P ▲ tai ▼ -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan.
6
Näppäile kanavalle annettava kanavanumero käyttämällä numero-, + tai –
-painikkeita.
7
Paina MEMORY-painiketta (
) kanavan tallentamiseksi muistiin.
Tulos: Näytölle ilmestyy hetkeksi punaisena palava
8
:STORE.
CURRENT PR.
NEW PR.
NAME
SEARCH
FREQUENCY
AFT
SYSTEM
:STORE
ADJUST
:
:
:
:
:
:
:
P O
P 1
- - - - 192.00MHz
ON
AUTO
X:CLEAR
EXIT
SELECT
Vielä muiden kanavien tallentamiseksi palaa kohtaan 4.
Paina muussa tapauksessa MENU-painiketta (
) niin monta kertaa kuin
tarvitaan normaalinäyttöön palaamiseksi.
REC
➢
◆ Jos haluat keskeyttää toiminnon tallentamatta kanavaa
muistiin, paina MENU-painiketta (
) ennen kuin
painat MEMORY-painiketta ( ).
TRK
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
◆ Jos olet jo tallentanut kanavan muistiin, voit poistaa
sen ja korvata sen toisella kanavalla.
Kanavan poistamiseksi lue sivulta 14 kappale
“Muistiin tallennettujen kanavien uudelleenjärjestely
ja/tai poistaminen”.
3DB LNA-toiminnon aktivointi (mallikohtainen)
LNA-toiminto on hyvin käytännöllinen silloin, kun televisioon
tulevat signaalit ovat heikkoja. Se voimistaa television signaaleita
lisäämättä kuitenkaan kohinaa.
LNA-toimintoa voidaan kuitenkin käyttää vain silloin, kun signaali
on todella heikko. Toiminnon asetukset tallennetaan aktiivisen
kanavan asetuksiin.
1
Paina MENU-painiketta (
Tulos:
2
).
MENU
PICTURE
TUNE
SETUP
--:--
ADJUST
SELECT
EXIT
Tv-valikko ilmestyy ruutuun.
Valitse kohta SETUP painamalla riittävän monta kertaa P ▲ tai ▼ painiketta, ja sen jälkeen + -painiketta.
3
3DB LNA-toiminnon aktivoimiseksi aseta + -painiketta painamalla 3DB
LNA-asetus kohtaan ON.
4
Paina MENU-painiketta (
) niin monta kertaa kuin tarvitaan
normaalinäyttöön palaamiseksi.
5
Halutessasi passivoida 3DB LNA-toiminnon toista menettely ja aseta 3DB
LNA-asetus kohtaan OFF.
SETUP
PANEL LOCK
ON TIMER
3DB LNA
ADJUST
: OFF
: OFF
: ON
SELECT
17
EXIT
P 02
Kuva-asetusten säätäminen ja oman ihannekuvan tallentaminen muistiin
Television kuvanlaatua voidaan säätää useilla eri asetuksilla:
◆ Contrast, Bright, Shapness, Colour.
PICTURE : CUSTOM
CONTRAST
90
BRIGHT
50
SHARPNESS
50
COLOR
50
ADJUST
SELECT
1
Paina MENU (
) -painiketta.
Tulos:
Tv-valikko ilmestyy ruutuun.
2
Valitse + -painiketta painamalla kohta PICTURE.
Tulos:
Näytölle tulee kuvansäätö-valikko.
3
Valitse yksi näistä vaihtoehdoista painamalla P ▲ tai ▼ -painiketta kerran
tai useammin, ja sen jälkeen + -painiketta.
Tulos:
Vaakasuora palkki ilmestyy esiin.
4
Näytössä näkyvän arvon vähentämiseksi tai lisäämiseksi paina joko – tai +
-painiketta.
EXIT
➢
FIN
CONTRAST
5
91
Ellei arvoa muuteta noin kolmen sekunnin sisällä, edellinen valikko
ilmestyy uudelleen esiin.
Kun asetukset on asetettu valmiiksi, paina MENU-painiketta (
) niin
monta kertaa kuin tarvitaan normaalinäyttöön palaamiseksi.
Tulos:
Asetukset tallennetaan nyt muistiin, jossa ne säilyvät siihen asti
kun tv seuraavan kerran kytketään päälle.
➢
Nämä kuva-asetukset säilyvät muistissa silloin kun:
◆ Asetat laitteen valmiustilaan.
◆ Irrotat laitteen virtajohdon pistorasiasta, tai
sähkökatkoksen sattuessa.
Kuvastandardin vaihtaminen
Voit säätää kuvan juuri sellaiseksi, että se vastaa parhaiten
katseluolosuhteita. Seuraavat kuvatehosteet ovat käytettävissä tässä
järjestyksessä:
PICTURE : CUSTOM
CONTRAST
90
BRIGHT
50
SHARPNESS
50
COLOR
50
ADJUST
◆ Custom, Standard, Dynamic, Movie ja Mild.
SELECT
EXIT
1
Paina MENU (
) -painiketta.
Tulos:
Tv-valikko ilmestyy ruutuun.
2
Paina – tai + -painiketta.
Tulos: PICTURE ilmestyy ruutuun.
3
Käy läpi kaikki viisi vaihtoehtoa painamalla niin monta kertaa kuin tarvitaan
– tai + -painiketta: Custom, Standard, Dynamic, Movie, Mild.
P
DISPLAY
REC
TRK
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG SEL
CLEAR
18
➣
Voit valita kuvatyypin painamalla kaukosäätimen
painiketta “P.STD” (Picture standard).
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Seuraa alla kuvattua menettelyä äänenvoimakkuuden säätämiseksi
kauko-ohjaimella.
V.MENU
MUTE
P
Halutessasi..
Pidä sisäänpainettuna painike...
Lisätä äänenvoimakkuutta
+
-painike.
Tulos: Näytölle ilmestyy vaakasuuntainen
säätöpalkki ja äänenvoimakkuus lisääntyy
niin kauan kuin painike on sisäänpainettuna.
Kohdistin siirtyy oikealle
äänenvoimakkuuden lisääntyessä.
Vaimentaa
äänenvoimakkuutta
➢
MENU
P
DISPLAY
P.STD
-
-painike.
Tulos: Näytölle ilmestyy vaakasuuntainen
säätöpalkki ja äänenvoimakkuus vaimenee
niin kauan kuin painike on sisäänpainettuna.
Kohdistin siirtyy vasemmalle
äänenvoimakkuuden laskiessa.
VOLUME
10
Äänenvoimakkuusasetus pysyy samana silloin kun:
◆ Asetat laitteen valmiustilaan.
◆ Irrotat laitteen virtajohdon pistorasiasta, tai
sähkökatkoksen sattuessa.
19
Äänen säätäminen ja suosikkitaajuuksien tallentaminen (mallikohtainen)
Television äänen voidaan säätää useilla eri asetuksilla:
◆ Bass, Treble, Balance, Volume, Pseudo stereo.
SOUND : CUSTOM
BASS
TREBLE
BALANCE
VOLUME
PSEUDO STEREO
ADJUST
50
50
L 50 : R 50
12
OFF
SELECT
1
Paina MENU (
) -painiketta.
Tulos:
Tv-valikko ilmestyy ruutuun.
2
Valitkaa SOUND painikkeella P ▼.
3
Painakaa + -painiketta.
Tulos:
Näytölle tulee äänensäätö-valikko.
4
Valitse yksi näistä vaihtoehdoista painamalla P ▲ tai ▼ -painiketta kerran
tai useammin, ja sen jälkeen + -painiketta.
Tulos:
Näytölle tulee äänensäätö-valikko.
5
Näytössä näkyvän arvon vähentämiseksi tai lisäämiseksi paina joko – tai +
-painiketta.
EXIT
FIN
➢
BASS
51
6
Ellei arvoa muuteta noin kolmen sekunnin sisällä, edellinen valikko
ilmestyy uudelleen esiin.
Kun asetukset on asetettu valmiiksi, paina MENU-painiketta (
) niin
monta kertaa kuin tarvitaan normaalinäyttöön palaamiseksi.
Tulos:
Asetukset tallennetaan nyt muistiin, jossa ne säilyvät siihen asti
kun tv seuraavan kerran kytketään päälle.
➢
◆ ”Pseudo stereo” muuntaa monauraalisen äänen
kahdeksi identtiseksi vasemmaksi ja oikeaksi
kanavaksi.
◆ Kun valestereo on “On”- tai “Off”-asennossa, sitä
sovelletaan seuraaviin tehosteisiin: standardi,
musiikki, elokuva, puhe.
Äänistandardin vaihtaminen (mallikohtainen)
Voit valita määrättyä ohjelmaa katseltaessa käytettävän
äänitehostetyypin. Seuraavat äänitehosteet ovat käytettävissä
tekstistä annetussa järjestyksessä:
SOUND : CUSTOM
BASS
TREBLE
BALANCE
VOLUME
PSEUDO STEREO
ADJUST
REC
TRK
50
50
L 50 : R 50
12
OFF
SELECT
EXIT
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
S.MODE
S.STD
20
◆ Custom, Standard, Music, Movie ja Speech.
1
Paina MENU (
) -painiketta.
Tulos:
Tv-valikko ilmestyy ruutuun.
2
Valitkaa SOUND painikkeella P ▼. Painakaa + -painiketta.
Tulos: SOUND ilmestyy ruutuun.
3
Valitse painamalla - tai + -painiketta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
Custom, Standard, Music, Movie, Speech.
➣
Voit valita äänitehosteen painamalla kaukosäätimen
painiketta “S.STD” (Sound standard).
Stereo/monotilan valinta (mallikohtainen)
“S.MODE I-II”-painikkeella näytetään ja ohjataan audiosignaalin
muokkausta ja toistoa. Kun virta on kytketty päälle (ON),
äänentoistotila asetetaan katseltavasta ohjelmasta riippuen
automaattisesti joko tilaan “Dual-I” tai “STEREO”.
REC
TRK
Lähetystapa
NICAM
STEREO
A2
STEREO
➣
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
S.MODE
Kauko-ohjain
S.STD
Normaali lähetys
(Vakioääni)
Normaali +
NICAM MONO
Mono ↔ Mono
(NICAM)
(Normal)
NICAM STEREO
Stereo ↔ Mono
(NICAM)
(Normal)
NICAM Dual-I/II
EJECT
Normaali käyttö
REC
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
S.MODE
→ Dual-I → Dual-II → Mono
(Normal)
Normaali lähetys
(Vakioääni)
Normaali käyttö
Kaksikielinen tai Dual-I/II -tila
Dual-I ↔ Dual-II
STEREO
STEREO ↔ Mono
(Pakko Mono)
TRK
S.STD
TV/TEXT
◆ Jos vastaanotto-olosuhteet heikentyvät, äänen häiriöt
vähenevät, jos äänitila asetetaan S.MODE-painiketta
käyttämällä kohtaan “FORCED MONO”.
◆ Jos stereosignaali on heikko (tai sen hyppiessä välillä
STEREO-MONO) ja jos se siirtyy tällä välillä
automaattisesti, siirrä asetus tilaan “FORCED MONO”.
◆ Jos vastaanotto tapahtuu AV-tilassa MONO-äänenä, kytke
liitäntäjohto takapaneelin L-tuloliitäntään. Jos MONOääni kuuluu ainoastaan vasemmasta kaiuttimesta, paina
kauko-ohjaimen S.MODE-painiketta.
Audio Output -tilan valinta (mallikohtainen)
Voitte valita, missä tilassa kaiuttimien ja AV-output -ääni tuotetaan.
Painakaa kaukosäätimessä olevaa S.MODE -painiketta kunnes
haluttu äänen tila tulee näytölle. Valittavananne ovat seuraavat.
REC
TRK
Valinta
Kuvaus
STEREO
Käytetään Hifi-stereo -äänen kuuntelemiseen vasemmassa ja
oikeassa kanavassa.
➢ Kun katsellaan nauhoitettuja Hifi-kasetteja, ääni siirtyy monotilasta Hifi-tilaan muutaman sekunnin kuluttua.
L
Käytetään äänen kuunteluun vasemmasta Hifi -kanavasta.
R
Käytetään äänen kuunteluun oikeasta Hifi -kanavasta.
MIX
Käytetään yhdistetyn Hifi - ja normaalikanavien äänen
kuuntelemiseen.
MONO
Käytetään äänen kuunteluun tavallisesta mono-kanavasta.
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
S.MODE
S.STD
REC
TRK
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
S.MODE
S.STD
TV/TEXT
21
Äänen mykistäminen väliaikaisesti (MUTE)
Laitteen äänen voi mykistää väliaikaisesti.
Esimerkki: Puhelimeen vastattaessa.
V.MENU
1
MUTE
P
Paina kauko-ohjaimen MUTE
-painiketta.
Tulos: Ääni kytkeytyy päältä, ja tv-ruutuun ilmestyy symboli
2
.
Kun haluat kytkeä äänen takaisin päälle, paina uudelleen samaa MUTEpainiketta ( ), tai VOL + -painiketta.
Tulos:
Ääni palautuu yhtä voimakkaana kuin aikaisemmin ja (
ilmaisin häviää näytöstä.
)-
FIN
Combi Visionin käynnistäminen automaattisesti
Voit asettaa Combi Visionin kytkeytymään päälle joka päivä ja sen
jälkeen tunnin kuluttua päältä, ellei mitään sen toiminnoista ole
käytetty.
MENU
PICTURE
TUNE
SETUP
--:--
➢
ADJUST
SETUP
PANEL LOCK
ON TIMER
SELECT
Ennen tämän toiminnon käyttämistä, tarkista että laitteen
kello on asetettu oikeaan aikaan. Ellei aikaa ole ollenkaan
asetettu, kellonajan ja päiväyksen asetustoiminto
aktivoituu automaattisesti. Lue lisätietoja sivulta 12.
EXIT
: OFF
: ON
1
Paina MENU-painiketta (
2
Valitse kohta SETUP painamalla riittävän monta kertaa P ▲ tai ▼ painiketta.
3
Paina + -painiketta.
Tulos:
ADJUST
TIME
DATE
SELECT
: 15:07
: 06/04/00
EXIT
Valitse ON TIMER painamalla riittävän monta kertaa P ▲ tai ▼ -painiketta.
5
Halutessasi..
Tee näin...
Asettaa tv:n
päällekytkeymisajan
1 Paina + -painiketta kellon esiin saamiseksi.
2 Valitse tunnit ja minuutit numeropainikkeilla.
Peruuttaa automaattisen Paina kerran + -painiketta.
ajastinkäynnistyksen
Tulos: Näytölle ilmestyy OFF.
THU
Aseta laite valmiustilaan painamalla POWER-kytkintä (
Tulos:
SELECT
22
Vastaava valikko ilmestyy esiin.
4
6
ADJUST
).
EXIT
).
Laite kytkeytyy päälle joka päivä asetettuun aikaan ja kytkeytyy
päältä tunnin kuluttua, ellei mitään sen toiminnoista käytetä tänä
aikana.
Uniajastimen käyttö
Voit valita aikaväliltä 15-180 minuuttia sen ajan, jonka kuluttua tv
automaattisesti siirtyy valmiustilaan.
1
Paina kerran SLEEP-painiketta (
olevan asetuksen.
2
Jos uniajastin on...
Tv-ruutuun ilmestyy symboli
Jo asetettu
Aika, jonka jälkeen tv siirtyy valmiustilaan
Asettamatta
00.
REC
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
) saadaksesi esiin ajastimen voimassa
TRK
3
EJECT
ja sen jälkeen...
Paina SLEEP-painiketta ( ) uudelleen niin monta kertaa kuin tarvitaan,
kunnes haluttu aika ilmestyy esiin:
Tulos:
Televisio siirtyy valmiustilaan ajastimen saapuessa nollakohtaan
(0). Viimeisen minuutin ajan näytöllä näkyy POWER OFF.
➢
☛
Ajastimen asettamisen jälkeen voit näyttää jäljellä olevan
ajan ja muuttaa sitä painamalla uudelleen SLEEPpainiketta ( ). Ajastimen kytkemiseksi päältä valitse 00.
COMBI VISION kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan
15 minuutin kuluttua viimeisen lähetyksen loputtua
valitulta kanavalta.
Ulkopuolisista laitteista lähetettävän videokuvan katselu
Televisiosta voidaan katsella ulkopuolisen laitteen lähettämää
kuvaa. Tällaisia laitteita ovat mm.:
◆ Videokamera tai -nauhuri
INPUT
◆ Videolevysoitin
◆ Kotipääte (automaattinen kanavansiirto)
➢
Käyttäessäsi kotipäätettä COMBI VISIONin kanssa, kotipäätteen
syöttämällä signaalilla on automaattisesti etusija normaaleihin A/Vsignaaleihin nähden.
1
Kytke AV-kaapelit laitteeseen, lisätietoja löytyy tarvittaessa sivuilta 5-6.
2
Kytke COMBI VISION päälle.
3
Käynnistä ulkopuolisen ohjelmalähteen toisto.
Tulos:
Ulkopuolisen ohjelmalähteen lähettämä kuva ilmestyy tvruutuun.
➢
➢
Jos kuva ei ilmesty tv-ruutuun automaattisesti, paina INPUTpainiketta (
) valitaksesi AV-tulon. Normaalikanavien katseluun
palataksesi paina samaa painiketta uudelleen.
Kytkeäksesi erityyppisiä videolaitteita tv-vastaanottimeesi
käytä sen etu- ja takapaneelissa olevia tuloliitäntiä (RCAja SCART-liitännät). Jos molempiin liitäntiin kytketään
jokin laite, etupaneeliin kytketyllä laitteella on etusija.
23
Tietojen näyttäminen tv-ruudussa
COMBI VISIONin käyttöä voi helpottaa näyttämällä näytöllä eri
tietoja:
MENU
◆ Televisiotilassa:
- Valittu kanava
- Aika (näkyy muutaman sekunnin ajan)
P
DISPLAY
REC
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
◆ Videotilassa:
- Valittu kanava (siirtyessäsi takaisin televisiotilaan)
- Aika (näkyy muutaman sekunnin ajan)
- Nauhalaskuri
- Videokasetista jäljellä oleva aika (näkyy muutaman
sekunnin ajan kasetin toiston käynnistyessä)
- Käytössä oleva toiminto
- Nauhoitusnopeus (LP-tila vaihtoehtona)
- Automaattisen raidanseurannan (A.TRK) ilmaisin
(näkyy muutaman sekunnin ajan kasetin toiston
käynnistyessä)
P10
FIN
1
Paina tietojen näyttämiseksi DISPLAY-painiketta (
2
Tietojen poistamiseksi näytöltä paina uudelleen DISPLAY-painiketta
(
).
➢
).
Jos laitteen videoon on ladattu videokasetti ja vaikka sitä
ei käytettäisikään, televisiotilassa näytetään samat tiedot
kuin videotilassa.
Tiedot näkyvät näytöllä, kunnes painat uudelleen
DISPLAY-painiketta (
).
24
Kasettityypit ja nauhoitusajat (lisätoiminto)
Käytä videossa ainoastaan korkealaatuisia VHS-videokasetteja.
Kasetteja on saatavana eripituisina.
Videokaseteille voi myös nauhoitta kahdella eri nopeudella:
◆ SP (Normaalinopeus)
◆ LP (Puolinopeus) - lisätoiminto
Puolinopeustilassa (LP):
◆ Jokainen kasetti kestää puolet pitempään
◆ Nauhoituksen taso on hieman heikompi
Tyyppi
Nauhoitusaika
(SP-tilassa)
Tyyppi
Toista aika
(SP-tilassa)
E-30
E-60
E-120
E-180
E-240
E-300
30 min tai 1/2 tunti
60 min tai 1 tunti
120 min tai 2 tuntia
180 min tai 3 tuntia
240 min tai 4 tuntia
300 min tai 5 tuntia
T-60
T-120
T-180
60 min tai 1 tunti
120 min tai 2 tuntia
180 min tai 3 tuntia
Nauhoituksen suojeleminen päällenauhoitukselta
Videokasetin pohjassa on nauhoituksen mahdollistava suojaliuska.
Jos liuska on katkaistu, ei kasetille voida nauhoittaa.
1
Halutessasi suojata videokasetin päällenauhoitukselta, katkaise
suojaliuska esim. pienellä ruuvimeisselillä.
2
Halutessasi nauhoittaa uudestaan suojatulle kasetille (suojaliuska
katkaistu), peitä aukko teipillä.
➢
Ladatessasi kasetin COMBI VISIONiin, sen toisto
käynnistyy automaattisesti, mikäli sen suojaliuska on
katkaistu (suojattu kasetti); muussa tapauksessa on toiston
käynnistämiseksi painettava PLAY-painiketta ( ).
Yrittäessäsi nauhoittaa suojatulle kasetille (jonka
suojaliuska on katkaistu), kasetti työntyy ulos
kasettipesästä.
25
Värijärjestelmän valinta (mallikohtainen)
Jotta videokasettia voitaisiin toistaa oikein, on valittava oikea
värijärjestelmä.
VCR MENU
RECORD PROGRAMME
REPEAT
:
PICTURE
:
TAPE SELECT
:
V.SYSTEM
:
SPEED
:
NICAM
:
ADJUST
OFF
NORMAL
E180/T120
AUTO
SP
OFF
SELECT
FIN
➢
Valikosta suositellaan valittavaksi kohta AUTO, koska
tällöin laite itse valitsee automaattisesti värijärjestelmän.
Muuta asetusta tulisi käyttää ainoastaan silloin kun laite ei
pysty tunnistamaan videokasettia automaattisesti.
1
Paina V.MENU –painiketta (
).
Tulos:
Videovalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta V.SYSTEM painamalla P ▲ tai ▼ -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan.
Tulos:
Tämä vaihtoehto valaistuu keltaisena.
3
Valitse haluttu värijärjestelmä painamalla + tai – -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan.
Tulos:
Kuva ilmestyy tv-ruutuun oikealaatuisena. Ellet ole valinnut
oikeaa värijärjestelmää, kuva saattaa tulla esiin
mustavalkoisena.
4
Kun asetukset on tehty valmiiksi, paina V.MENU –painiketta (
monta kertaa kuin tarvitaan valikosta poistumiseksi.
EXIT
) niin
Videokasetin toisto
Nauhoitetun kasetin katselemiseksi toista alla kuvattu menettely.
1
V.MENU
Aseta kasetti kasettitilaan siten, että sen suljettu puoli jää näkyviin
(ylöspäin) ja avoin puoli taaksepäin.
Tulos:
MUTE
Näytölle ilmestyvät nauhalaskuri, käytössä oleva toiminto ja
nauhoitusnopeus.
P
2
Jos kasetin päällenauhoituksen salliva suojaliuska on paikallaan, paina PLAYpainiketta ( ). Muussa tapauksessa kasetin toisto käynnistyy automaattisesti.
➢
MENU
P
DISPLAY
REC
Jos nauha saavuttaa loppunsa toiston aikana, kasetti kelautuu
automaattisesti alkuun.
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
Kun kasetti on ladattu videoon, kasettinauhan sijainti säätyy
automaattisesti parhaimpaan mahdolliseen paikkaan häiriöiden
vähentämiseksi (Automaattinen raidanseuranta).
3
Halutessasi keskeyttää toiston väliaikaisesti paina P/S (
➢
).
Jos kuvaan ilmestyy kohinaraitoja, lue ohjeet sivulla 25 olevasta
kappaleesta “Kuvanlaadun säätäminen toiston aikana”.
Jos videokasetti on ollut pysäytyskuvatilassa pitempään kuin noin 5
minuuttia, videonauhuri jatkaa automaattisesti toistoa suojatakseen
kasettia ja kuvapäitä kulumiselta.
Normaaliin toistoon palaamiseksi paina PLAY-painiketta (
4
Halutessasi...
Paina painiketta...
Keskeyttää toiston
STOP (
Ottaa ulos kasetin
EJECT (
➢
☛
26
) uudelleen.
).
).
Kasettia toistaessasi et voi katsella televisio-ohjelmaa.
Jos äänenvoimakkuuden asetus on 35 tai suurempi,
kuvassa voi esiintyä videokasetista riippuen välkyntää.
Vähennä tällöin äänenvoimakkuutta.
Crystal-toiston käyttö
Paina CRYSTAL PB –painiketta parantaaksesi kuluneen
vuokravideokasetin kuvanlaatua.
1
Lataa videokasetti videoon ja paina PLAY-painiketta.
2
Paina kauko-ohjaimen CRYSTAL PB –painiketta, jolloin CRYSTAL PB
–asetus ilmestyy näyttöön asetuksella Off.
3
Toiminnon aktivoimiseksi (On-asetus) paina uudelleen CRYSTAL PB
–painiketta.
➢
CRYSTAL PB
Off
REC
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
TRK
LANG.SEL
CLEAR
REC
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
◆ Crystal-toisto (IPC) aktivoituu ainoastaan videonauhan
toiston aikana.
◆ Jos nauha otetaan ulos kasettipesästä ja asetetaan sinne
uudelleen CRYSTAL PB –asetus siirtyy kohtaan Off.
Kuvanlaadun säätäminen toiston aikana
Laitteessa on sisäänrakennettu raidanseurantajärjestelmä (A.TRK),
jolla nauhan paras kulkurata valitaan automaattisesti. Jos
kohinaraitoja kuitenkin ilmestyy ruudun ylä- tai alalaitaan toiston
aikana (erityisesti hidastetussa toistossa), voit säätää kuvan
kohdistusta parhaan mahdollisen kuvan aikaansaamiseksi.
TRK
Kuvan vakaisuus voidaan säätää helpoiten tauko- ja hidastettu
toisto –tiloissa.
Nauhan kohdistuksen säätämiseksi paina TRK
kuva on tarkka ja värinätön.
➢
tai
-painikkeita, kunnes
Vaikka et pystyisikään poistamaan kaikkia kohinaraitoja,
valitse tarkimman kuvan antava asetus.
Kuvan ääriviivojen säätäminen
Toistaessasi videokasettia voit muuttaa kuvassa esiintyvien
hahmojen ääriviivojen tarkkuutta oman mieltymyksesi mukaiseksi.
◆ Normaali, terävä, pehmeä
V.MENU
MUTE
P
1
Paina V.MENU –painiketta (
2
Valitse kohta PICTURE painamalla P ▲ tai ▼ -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan.
3
Paina + tai – -painiketta -valitaksesi jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
NORMAL
normaalikuvan näyttämiseksi
4
) videovalikon esiinsaamiseksi.
SHARP
teräväpiirteisemmän kuvan näyttämiseksi
SOFT
pehmeäpiirteisemmän kuvan näyttämiseksi
Kun asetus on tehty valmiiksi, paina V.MENU -painiketta (
kertaa kuin tarvitaan normaalinäyttöön palaamiseksi.
) niin monta
VCR MENU
RECORD PROGRAMME
REPEAT
:
PICTURE
:
TAPE SELECT
:
V.SYSTEM
:
SPEED
:
NICAM
:
ADJUST
OFF
NORMAL
E180/T120
AUTO
SP
OFF
SELECT
27
EXIT
Kasetin pituuden valinta
Jos haluat nauhalaskurin näyttävän videokasetilla jäljellä olevan
ajan, videoon on syötettävä käytettävän videokasetin pituus.
VCR MENU
RECORD PROGRAMME
REPEAT
:
PICTURE
:
TAPE SELECT
:
V.SYSTEM
:
SPEED
:
NICAM
:
ADJUST
OFF
NORMAL
E180/T120
AUTO
SP
OFF
SELECT
1
Paina V.MENU –painiketta (
2
Valitse kohta TAPE SELECT painamalla P ▲ tai ▼ -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan.
3
Valitse videokasetin pituus + tai – -painiketta painamalla.
) videovalikon esiinsaamiseksi.
EXIT
➞ E180/T120 ➞ E240/T160 ➞ E260/T180 ➞ E300
Kasetin taakse- tai eteenpäinkelaaminen
Voit:
Pre.
FIN
V.MENU
◆ Kelata kasettia taakse- tai eteenpäin ilman, että kuva
näkyy TV-ruudussa.
◆ Etsiä määrättyä jaksoa kasetilta joko eteen- tai
taaksepäin.
MUTE
P
P10
2:19:43
SP
Halutessasi...
Paina..
Kelata nauhaa taaksepäin
ilman kuvaa
REW-painiketta (
pysähdyksissä.
) kasetin ollessa
Kelata nauhaa taaksepäin
kuvaa katselemalla (Reverse
Search -taaksepäinhakutoiminto).
REW-painiketta (
) kasettia toistettaessa.
Siirtyä taaksepäinhakutoiminnosta REW-painiketta (
) nauhaa taaksepäin
nauhan katseluun
kelattaessa kuva näkyvissä.
Kelata nauhaa eteenpäin
ilman kuvaa
FF-painiketta (
pysäytettynä.
) kasetin ollessa
Kelata nauhaa eteenpäin kuvaa
katseltaessa (Forward Search
-eteenpäinhakutoiminto)
FF-painiketta (
toistetaan.
) silloin kun kasettia
Siirtyä eteenpäinhausta toistoon
F.F-painiketta (
) silloin kun nauhaa
kelataan eteenpäin kuva näkyvissä.
➢
◆ Jos REW- (
) tai FF-painikkeita (
) painetaan
pitempään kuin 2 sekuntia PLAY- tai RPS/FPS- tiloissa
(Kuvahaku taakse-/eteenpäin) hakuvauhti nopeutuu.
Toistonopeus (PLAY) palautuu normaaliksi REW- (
)
tai FF-painike (
) päästettäessä.
◆ Kasetti kelautuu automaattisesti alkuun nauhan
loppukohta saavutettaessa.
Jos painat POWER-painiketta ( ) kasettia taaksepäin
kelattaessa, COMBI VISION siirtyy automaattisesti
valmiustilaan ja taaksepäinkelaus jatkuu kasetin
alkukohtaan asti.
28
Hidastetun toiston käyttö
Voit toistaa videokasetin hidastetulla toistolla.
Esimerkki: Halutessasi analysoida esim. urheilijan tekniikkaa
liike liikkeeltä.
➢
Pre.
Ääni ei tule kuuluviin hidastettua toistoa käytettäessä.
V.MENU
1
Painakaa katselun aikana P/S (
Tulos:
Näytöllä alkaa vilkkua
hidastettuna.
) ja sitten FF (
).
MUTE
P
ja kasetin toisto käynnistyy
MENU
2
Hidastettua toistoa käytettäessä kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä. Paina
TRK
tai
-painiketta tämän ilmiön minimoimiseksi.
3
Paina normaaliin toistoon palaamiseksi PLAY-painiketta (
P
DISPLAY
REC
☛
P.STD
).
Jos hidastettua toistoa on käytetty pitempään kuin noin 5
minuuttia, video siirtyy automaattisesti normaaliin
toistoon suojatakseen:
TRK
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
◆ Videokasettia
◆ Kuvapäitä
➢
Tämä toiminto ei ole käytössä Ison-Britannian malleissa.
Kuva-kuvalta-toisto
Voit:
◆ Pysäyttää kasetin määrätyn ruudun (kuvan) kohdalla
◆ Katsella nauhaa kuva kuvalta
➢
1
2
3
Nauhaa kuva kuvalta katseltaessa ääni ei toistu.
V.MENU
Paina:
◆ PLAY-painiketta ( ) kasetin katselun aloittamiseksi.
◆ P/S-painiketta ( ) nauhan pysäyttämiseksi haluttuun ruutuun.
◆ P/S-painiketta ( ) nauhan juoksuttamiseksi eteenpäin ruutu ruudulta.
Videokasettia kuva kuvalta toistettaessa tv-ruudulla voi näkyä häiriöitä.
Paina TRK
tai
-painiketta tämän ilmiön minimoimiseksi.
Paina normaaliin toistoon palaamiseksi PLAY-painiketta (
☛
MUTE
P
MENU
P
DISPLAY
REC
).
TRK
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
Jos kuva-kuvalta-toistoa on käytetty pitempään kuin noin
5 minuuttia, video siirtyy automaattisesti normaaliin
toistoon suojatakseen:
◆ Videokasettia
◆ Kuvapäitä
29
Ohjelman suora nauhoitus
Ennen kuin ohjelman nauhoituksen voi käynnistää, pitää
nauhoitettavaa ohjelmaa lähettävä TV-kanava olla viritetty jollekin
esivalintanumeroista. Ellet ole esivirittänyt asemaa johonkin
esivalintanumeroon, lue ohjeet sivuilta 13 tai 16.
INPUT
➢
◆ Jos käytössäsi on vain 1 virittimen sisältävä malli, et
voi nauhoittaa ohjelman katselun aikana toista
kanavaa.
◆ Jos käytössäsi taas on kaksi viritintä sisältävä malli,
voit nauhoittaa yhtä kanavaa katsellessasi toisella
kanavalla menevää ohjelmaa.
Pre.
1
V.MENU
MUTE
P
Tulos:
MENU
P
FIN
DISPLAY
REC
Valitse:
◆ Nauhoitettava kanava P ▲ tai ▼ -painiketta käyttämällä
tai
◆ AV-ohjelmanlähde käyttämällä INPUT-painiketta (
)
satelliittivirittimen tai ulkopuolisen videolaitteen valitsemiseksi.
2
Lataa nauhoitettava videokasetti videoon sen suljettu puoli ylöspäin ja sen
suojaliuska katkaisemattomana tai katkaistun suojaliuskan aukko teipillä
peitettynä.
3
Valitse nauhoitusnopeus painamalla SP/LP-valitsinta (Valinnainen
toiminto).
4
Pidä REC-painike ( ) sisäänpainettuna vähintään 2 sekunnin ajan
nauhoituksen käynnistämiseksi.
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
Kanavanumero ilmestyy näyttöön ja ohjelmaa voidaan alkaa
katsomaan tv:stä.
Tulos:
Nauhoituksen ilmaisin ilmestyy tv-ruutuun. Hakumerkki
nauhoittuu videokasetille (lue lisää sivulta 36).
Voit painaa nauhoituksen aikana myös DISPLAY-painiketta
(
) nauhoitettavan kanavan numeron ja kasetista jäljellä
olevan ajan näyttämiseksi.
5
Halutessasi...
Paina painiketta...
Keskeyttää nauhoituksen väliaikaisesti
(välttääksesi nauhoittamasta tv-mainoksia
tai vaihtaaksesi esimerkiksi kanavaa)
P/S (
).
Jatkaa nauhoitusta
P/S (
) tai REC ( ).
Lopettaa nauhoituksen kokonaan
STOP (
➢
➢
) kerran.
Jos video on jätetty taukotilaan pitempään kuin noin 10
minuutin ajaksi, nauhoitus lopetetaan automaattisesti
kuvapäiden ja videokasetin suojaamiseksi.
Jos kasetti työntyy ulos kasettipesästä nauhoitusta
käynnistäessäsi, tarkista ettei sen suojaliuskaa ole
katkaistu tai että katkaistun suojaliuskan aukko on
peitetty teipillä.
Jos nauha loppuu nauhoituksen aikana, kasetti kelautuu
automaattisesti alkuun.
30
Ohjelman nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä
Tämä toiminto mahdollistaa ohjelmien nauhoittamisen aina neljä
tuntia kerrallaan.
Video pysäyttää nauhoituksen automaattisesti halutun ajan
kuluttua.
1
Lataa kasettipesään ikkunapuoli ylöspäin nauhoitettava videokasetti, jonka
suojaliuska paikallaan tai jossa on teippi katkaistun suojaliuskan kohdalla.
2
Valitse:
◆ Nauhoitettava kanava käyttämällä P ▲ tai ▼ -painiketta.
tai
◆ AV-ohjelmanlähde käyttäen INPUT-painiketta (
) satelliittivirittimen
tai ulkopuolisen videonauhurin yms. valitsemiseksi.
INPUT
MENU
P
Tulos: Kanavan numero ilmestyy näytölle, ja sitä voidaan katsoa tv:stä.
3
4
Valitse nauhoitusnopeus painamalla SP/LP-painiketta (Valinnainen
asetus).
DISPLAY
REC
Pidä REC-painike ( ) sisäänpainettuna vähintään 2 sekunnin ajan
nauhoituksen käynnistämiseksi.
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
Tulos: TV-ruutuun ilmestyy nauhoituksen ilmaisin.
5
Paina REC-näppäintä ( ) useita kertoja nauhoitusajan pidentämiseksi 30
minuutin jaksoissa aina 4 tuntiin asti.
Tulos:
6
P10
0:00:00
P02 SP
OTR 0:30
Nauhoituksen pituus näytetään tv-ruudussa. Valittua kanavaa
nauhoitetaan näppäillyn aikajakson verran. Kun tämä aika on
kulunut loppuun, videonauhuri päättää nauhoituksen
automaattisesti.
Mikäli haluat keskeyttää nauhoituksen ennenaikaisesti, paina RECpainiketta ( ) useita kertoja, kunnes näytölle ilmestyy 0:00, tai paina
etupaneelin STOP/EJECT-painiketta ( ).
Tulos:
MENU
Video lopettaa nauhoituksen 6 sekunnin kuluttua.
P
➢
DISPLAY
Nauhoitus keskeytyy, jos nauha loppuu kesken
nauhoituksen.
Voit painaa DISPLAY-painiketta (
) halutessasi
nauhoituksena aikana esiin jäljellä olevan nauhoitusajan.
REC
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
31
- toiminnon käyttö (lisätoiminto)
Ennen nauhoitusasetusten asettamista videoon:
REC
TRK
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
TV/TEXT
◆ Tarkista, että kieli-, päiväys- ja kellonaika-asetukset ovat
oikeat (ellei kelloa ole asetettu aikaan,
päiväys/kellonaikatoiminto aktivoituu automaattisesti)
◆ Lataa videoon kasetti (suojaliuska paikallaan), johon
ohjelma aiotaan nauhoittaa
Aina kuusi ohjelmaa voidaan ohjelmoida äänitettäväksi.
1
Paina SHOWVIEW-painiketta.
Tulos:
☛
CODE
SHOW VIEW
- - - - - - - - -
CODE
CORRECT
END
2
FIN
V.MENU
MUTE
MENU
P
3
DISPLAY
Halutessasi korjata SHOWVIEW-koodia, jota olet parhaillaan
näppäilemässä:
◆
Paina – -painiketta, kunnes korjattava numero on poistettu.
◆
Lisää oikea numero.
Paina V.MENU-painiketta (
).
P.STD
Tulos:
☛
15:07 06/04/00 THU
PR. (NICAM
) : 01 (OFF)
START
: 16:50
STOP
: 18:30
DATE
: 08/04 SAT
MODE
: ONCE
DECODER
: OFF
SPEED
: SP
PDC(VPS)
: OFF
ADJUST
Ellei kauko-ohjaimessa ole SHOWVIEW-painiketta,
SHOWVIEW/VIDEOPLUS-toiminto ei ole käytettävissä
videomallissasi. Jos kaikki 6 nauhoitettavaa ohjelmaa on jo
esiasetettu, näytölle ilmestyy ne käsittävä luettelo, jolloin voit tehdä
muutoksia jo tehtyihin esiasetuksiin tai poistaa niistä jonkin, jota et
enää tarvitse. Lue lisäohjeita sivulta 34.
Näppäile numeropainikkeilla nauhoitettavaa ohjelmaa vastaava koodi, joka
näkyy esim. sanomalehdessä vastaavan ohjelman kohdalla.
➢
P
Näytölle ilmestyy tiedote, joka ilmoittaa, että SHOWVIEW-koodi
voidaan nyt lisätä.
SELECT
Ohjelmaa koskevat tiedot ilmestyvät näytölle.
SHOWVIEW-toimintoa 1. kertaa esivalittujen asemien kanssa
käytettäessä kanavanumero alkaa vilkkua. Tämän yhden ja ainoan
kerran numero pitää näppäillä manuaalisesti.
4
Näppäile tarvittaessa kanavanumero numeropainikkeilla.
5
Valitse nauhoitusnopeus painamalla SP/LP-painiketta (Valinnainen asetus)
halutun asetuksen esiin saamiseksi. Kun haluttu asetus on asetettu, paina
P ▼ -painiketta.
6
Muuta tarvittaessa nauhoituksen käynnistymisaikaa numeropainikkeilla.
Kun haluttu asetus on asetettu
paina P ▼ -painiketta.
EXIT
☛
Päiväystä ja kellonaikaa kirjoitettaessa numeroa 10 pienempien
lukemien eteen pitää kirjoittaa nolla.
Esimerkki:
7:30 am (aamulla)
Kirjoita 07:30
Jos kirjoitat järjestelmään sopimattoman numeron, edelliset lukemat
tulevat uudelleen esiin. Kirjoita uudet lukemat. Jos kirjoitat vahingossa
väärän numeron, paina – -painiketta niin monta kertaa, että väärä numero
häviää ja kirjoita sen jälkeen oikea numero.
32
- toiminnon käyttö (lisätoiminto)
7
8
Muuta tarvittaessa myös nauhoituksen loppumisaikaa samalla tavalla. Kun
haluttu asetus on asetettu, paina P ▼ -painiketta.
Muuta tarvittaessa myös nauhoituspäiväystä. Kun haluttu asetus on
asetettu, paina P ▼ -painiketta.
➢
Kuukausi näytetään automaattisesti seuraavalla tavalla.
Jos näppäilty päiväys...
Tällöin näytetään...
Edeltää tätä päivää
Seuraava kuukausi
Sama kuin tämä päivä tai seuraa sitä
Tämä kuukausi
Esimerkki: Jos päivän päiväys on 20. marraskuuta, ja ilmoitat
nauhoituspäiväksi 2. päivän, kuukaudeksi valitaan
automaattisesti joulukuu (12).
9
Ohjelman nauhoittamiseksi
Paina + -painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan
valitaksesi kohdan
Kerran
ONCE.
Joka päivä (maanantai...perjantai)
samaan aikaan
DAILY.
15:07 06/04/00 THU
PR. (NICAM
) : 01 (OFF)
START
: 16:50
STOP
: 18:30
DATE
: 08/04 SAT
MODE
: ONCE
DECODER
: OFF
SPEED
: SP
PDC(VPS)
: OFF
ADJUST
SELECT
EXIT
15:07 06/04/00 THU
PR. (NICAM
) : 01 (OFF)
START
: 16:50
STOP
: 18:30
DATE
: 08/04 SAT
MODE
: ONCE
DECODER
: ON
SPEED
: SP
PDC(VPS)
: OFF
ADJUST
SELECT
EXIT
Joka viikko samana päivänä ja samaan aikaan WEEKLY.
Kun haluttu asetus on asetettu, paina P ▼ -painiketta.
10
Valitse haluatko käyttää kotipäätettä (decoder) (ON) vai et (OFF).
Ellei käytössäsi ole kotipäätettä, älä aseta sen asetusta kohtaan
ON. Ohjelma nauhoitetaan nyt AV INPUT -liitännän kautta.
11
Aseta PDC (VPS) –asetus joko kohtaan ON tai OFF (Valinnainen asetus).
Tämä toiminto ei ole käytössä Isossa-Britanniassa.
12
Kun kaikki asetukset on asetettu haluamaasi asetukseen, paina V.MENU
–painiketta (
) niin monta kertaa kuin tarvitaan normaalinäyttöön
palataksesi.
☛
☛
13
START
16:50
--:---:---:---:---:--
STOP
18:30
--:---:---:---:---:--
X:CLEAR
ADJUST
ÄLÄ paina MENU-painiketta (
) poistuaksesi
valikkojärjestelmästä; jos teet niin, tehtyjä asetuksia ei tallenneta
muistiin, eikä ohjelmaa nauhoiteta.
INPUT
Ellei videoon ole ladattu kasettia silloin kun painat POWERpainiketta (
), ajastimen ilmaisin alkaa vilkkua. Myös silloin kun
videokasetin suojaliuska on katkaistu, ajastimen ilmaisin alkaa
vilkkua. Vaihda tällöin kasetti toiseen. Virrankatkoksen sattuessa tai
jos COMBI VISIONin virtajohto irrotetaan pistorasiasta, häviävät
kaikki tehdyt asetukset.
Lue lisäohjeet sivulta 36 silloin kun haluat:
◆ Tarkistaa, onko videon ohjelmointi tehty oikein.
◆ Peruuttaa jonkin tehdyistä ohjelmoinneista.
➢
DATE
08/01 SP
--/---/---/---/---/--
EXIT
SELECT
Paina POWER-painiketta (
) ajastimen aktivoimiseksi.
(Valinnainen asetus)
Jos käytössäsi kaksi viritintä sisältävä malli, ei
POWER-painiketta (
) tarvitse painaa, koska
voit katsella tv:tä videon nauhoittaessa jotakin
toista kanavaa.
Tulos:
Etupaneelissa olevaan ajastimeen merkkivaloon syttyy valo.
☛
14
PR.
05
------
on Gemstar Development Corp. -yhtiön
käyttämä tavaramerkki.
järjestelmä on
valmistettu Gemstar Development Corporationilta
saadulla lisenssillä.
33
Ajastinnauhoitus
V.MENU
Tämän toiminnon avulla voit asettaa videon nauhoittamaan
määrätyn ohjelman aina kuukausi ennen sen varsinaista
lähetysaikaa. Aina kuusi ohjelmaa voidaan asettaa nauhoitettavaksi
tällä tavoin.
MUTE
P
Seuraavat tiedot pitää ohjelmoida, jotta ohjelman ajastinnauhoitus
onnistuisi:
MENU
◆ Ohjelmanumero
P
DISPLAY
◆ Nauhoitusnopeus (LP valinnaisena nopeutena)
P.STD
◆ Nauhoituksen käynnistymisaika
◆ Nauhoituksen loppumisaika
VCR MENU
RECORD PROGRAMME
REPEAT
:
PICTURE
:
TAPE SELECT
:
V.SYSTEM
:
SPEED
:
NICAM
:
ADJUST
◆ Päiväys
OFF
NORMAL
E180/T120
AUTO
SP
OFF
SELECT
◆ Nauhoitustapa (kerran, päivittäin tai viikoittain)
◆ Kotipäätteen käyttö vaihtoehtona
Ennen videon esiasetusten tekoa:
◆ Tarkista, että käytettävä kieli, päiväys ja aika ovat oikein
asetettuja (ellei kelloa ole asetettu aikaan,
päiväyksen/kellonajan asetusnäyttö aktivoituu
automaattisesti)
EXIT
FIN
PR.
-------
START
--:---:---:---:---:---:--
STOP
--:---:---:---:---:---:--
X:CLEAR
ADJUST
DATE
--/---/---/---/---/---/--
EXIT
SELECT
15:07 06/04/00 THU
PR. (NICAM
) : 01 (OFF)
START
: 16:50
STOP
: 18:30
DATE
: 08/04 SAT
MODE
: ONCE
DECODER
: ON
SPEED
: SP
PDC(VPS)
: OFF
ADJUST
SELECT
EXIT
◆ Lataa videoon videokasetti, jolle aiot nauhoittaa
(ja jonka suojaliuskaa ei ole katkaistu)
1
Paina V.MENU-painiketta (
).
Tulos:
Videovalikko tulee esiin.
2
Valitse kohta RECORD PROGRAMME painamalla + -painiketta.
Ajastinnauhoitusten luettelo tulee esiin.
Tulos:
3
Valitse täyttämätön rivi (ei asetettua nauhoitusta) painamalla P ▲ tai ▼ painiketta riittävän monta kertaa.
4
Paina + -painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Tulos:
Näytölle ilmestyy luettelo lisättävistä tiedoista ja niihin
esiasetetut arvot.
5
Kirjoita kanavanumero painamalla numeropainikkeita tai paina INPUTpainiketta (
) valitaksesi AV-tulon.
6
Valitse nauhoitusnopeus painamalla SP/LP-painiketta (valinnainen asetus)
saadaksesi esiin halutun asetuksen.
7
Näppäile nauhoituksen käynnistymisaika numeropainikkeilla. Kun asetus
on valmis, paina P ▼ -painiketta.
☛
Päiväystä ja kellonaikaa kirjoitettaessa numeroa 10 pienempien
lukemien eteen pitää kirjoittaa nolla.
7:30 am (aamulla)
Esimerkki:
Kirjoita 07:30
Jos kirjoitat järjestelmään sopimattoman
numeron, edelliset lukemat tulevat uudelleen
esiin. Kirjoita uudet lukemat. Jos kirjoitat
vahingossa väärän numeron, paina – -painiketta
niin monta kertaa, että väärä numero häviää ja
kirjoita sen jälkeen oikea numero.
34
Ajastinnauhoitus (jatkoa)
8
Valitse nauhoituksen loppumisaika. Kun asetus on valmis, paina P ▼ painiketta.
9
Valitse nauhoituspäivä. Kun asetus on valmis, paina P ▼ -painiketta.
➢
Kuukausi näytetään automaattisesti seuraavalla tavalla.
Jos näppäilty päiväys...
Tällöin näytetään...
Edeltää tätä päivää
Seuraava kuukausi
15:07 06/04/00 THU
PR. (NICAM
) : 01 (OFF)
START
: 16:50
STOP
: 18:30
DATE
: 08/04 SAT
MODE
: ONCE
DECODER
: OFF
SPEED
: SP
PDC(VPS)
: OFF
ADJUST
SELECT
EXIT
On sama kuin tämä päivä tai Tämä kuukausi seuraa sitä
Esimerkki: Jos päivän päiväys on 20. marraskuuta, ja ilmoitat
nauhoituspäiväksi 2. päivän, kuukaudeksi valitaan
automaattisesti joulukuu (12).
10
Ohjelman nauhoittamiseksi
kertaa kuin tarvitaan valitaksesi
Paina + -painiketta niin monta
kohdan
Kerran
ONCE.
Joka päivä (maanantai...perjantai)
samaan aikaan
DAILY.
Joka viikko samana päivänä ja
samaan aikaan
WEEKLY.
15:07 06/04/00 THU
PR. (NICAM
) : 01 (OFF)
START
: 16:50
STOP
: 18:30
DATE
: 08/04 SAT
MODE
: ONCE
DECODER
: ON
SPEED
: SP
PDC(VPS)
: OFF
ADJUST
Kun haluttu asetus on asetettu, paina P ▼ -painiketta.
11
Valitse, haluatko käyttää kotipäätettä (decoder) (ON) vai et (OFF).
Ellei käytössäsi ole kotipäätettä, älä aseta sen asetusta kohtaan
ON. Ohjelma nauhoitetaan nyt AV INPUT –liitännän kautta.
12
Aseta PDC (VPS) –asetus joko kohtaan ON tai OFF (Valinnainen asetus).
13
Kun kaikki asetukset on asetettu haluamaasi asetukseen, paina V.MENU
–painiketta (
) niin monta kertaa kuin tarvitaan normaalinäyttöön
palataksesi.
☛
☛
14
START
16:50
--:---:---:---:---:--
STOP
18:30
--:---:---:---:---:--
X:CLEAR
ADJUST
ÄLÄ paina MENU-painiketta (
) poistuaksesi
valikkojärjestelmästä; jos teet niin, tehtyjä asetuksia ei tallenneta
muistiin, eikä ohjelmaa nauhoiteta.
INPUT
Ellei videoon ole ladattu kasettia silloin kun painat POWERpainiketta (
), ajastimen ilmaisin alkaa vilkkua. Jos videokasetin
suojaliuska on katkaistu, ajastimen ilmaisin alkaa vilkkua. Vaihda
tällöin kasetti toiseen. Virrankatkoksen sattuessa tai jos COMBI
VISIONin virtajohto irrotetaan pistorasiasta, häviävät kaikki tehdyt
asetukset.
Lue lisäohjeet sivulta 36 silloin kun haluat:
◆ Tarkistaa, onko videon ohjelmointi tehty oikein.
◆ Peruuttaa jonkin tehdyistä ohjelmoinneista.
➢
Jos TIMER-ilmaisin alkaa vilkkua, lataa videoon
käyttökelpoinen kasetti tai peruuta ohjelma, ellei sitä
enää tarvita.
35
EXIT
DATE
08/01 SP
--/---/---/---/---/--
EXIT
SELECT
Paina POWER-painiketta (
) ajastimen aktivoimiseksi.
(Valinnainen asetus)
Jos käytössäsi kaksi viritintä sisältävä malli, ei
POWER-painiketta (
) tarvitse painaa, koska
voit katsella tv:tä videon nauhoittaessa jotakin
toista kanavaa.
Tulos:
Etupaneelissa olevaan ajastimen merkkivaloon syttyy valo.
☛
15
PR.
05
------
SELECT
Ajastusasetuksen tarkistaminen
Voit tarkistaa ajastusasetuksen:
◆ Sen jälkeen kun olet lopettanut videon ohjelmoinnin
VCR MENU
RECORD PROGRAMME
REPEAT
:
PICTURE
:
TAPE SELECT
:
V.SYSTEM
:
SPEED
:
NICAM
:
ADJUST
PR.
05
02
-----
SELECT
START
16:50
20:55
--:---:---:---:--
STOP
18:30
21:10
--:---:---:---:--
X:CLEAR
ADJUST
◆ Jos olet unohtanut, mitkä ohjelmat olet ohjelmoinut
nauhoitettavaksi.
OFF
NORMAL
E180/T120
AUTO
SP
OFF
➢
Voit vaihtaa näytön kielen, jos se ei ole oikea. Ohjeet
ovat sivulla 11.
EXIT
DATE
08/01 SP
11/01 SP
--/---/---/---/--
1
Paina V.MENU-painiketta (
2
Valitse kohta RECORD PROGRAMME painamalla + -painiketta.
Tulos:
3
EXIT
SELECT
) videovalikon esiinsaamiseksi.
Ajastinnauhoitusten luettelo tulee esiin (päiväys-, aika- ja
asetustietoineen).
Kun kaikki asetukset on asetettu haluamaasi asetukseen, paina V.MENU
–painiketta (
) niin monta kertaa kuin tarvitaan normaalinäyttöön
palataksesi.
FIN
Ajastusasetuksen peruuttaminen
PR.
05
------
START
16:50
--:---:---:---:---:--
STOP
18:30
--:---:---:---:---:--
X:CLEAR
ADJUST
REC
DATE
08/01 SP
--/---/---/---/---/--
Kun ajastettu nauhoitus on suoritettu loppuun, sitä vastaava rivi
häviää ajastusluettelosta, eikä tässä tapauksessa tarvitse enää tehdä
muuta.
Voit kuitenkin peruuttaa etukäteen minkä tahansa ajastimella
tehtävän nauhoituksen, jos se on:
◆ Asetettu nauhoittamaan päivittäin tai viikoittain
◆ Väärä
EXIT
SELECT
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
◆ Tullut tarpeettomaksi
1
Paina V.MENU-painiketta (
2
Valitse kohta RECORD PROGRAMME painamalla + -painiketta.
Tulos:
TRK
Ajastinnauhoitusten luettelo tulee esiin (päiväys-, aika- ja
asetustietoineen).
3
Valitse peruutettava ohjelmointi painamalla P ▲ tai ▼ -painiketta riittävän
monta kertaa.
4
Paina CLEAR-painiketta (X).
Tulos:
5
36
) videovalikon esiinsaamiseksi.
Ohjelma peruutetaan eikä lähetystä nauhoiteta.
Kun peruutus on suoritettu loppuun, paina V.MENU –painiketta (
monta kertaa kuin tarvitaan normaalinäyttöön palataksesi.
) niin
Nauhoituksen haku nauhalaskurin avulla
Nauhalaskuri:
◆ Näyttää kuluneen toisto- ja nauhoitusajan
(tunnit, minuutit ja sekunnit)
◆ Nollaantuu kun nauha ladataan videon kasettipesään
◆ Helpottaa määrätyn nauhoitusjakson alun löytämistä
DISPLAY
REC
TRK
1
Lataa kasetti videon kasettipesään.
2
Paina DISPLAY-painiketta (
Tulos:
➢
3
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
).
Nauhalaskurilla näkyvät seuraavat lukemat:
0:00:00.
Nauhalaskuri ei välttämättä ala laskea nollasta nauhan alussa.
P03
0:00:00
SP
Valitse haluttu käyttö (toisto, nauhoitus, eteen- tai takaisinkelaus).
Tulos: Nauhalaskuri näyttää kasetin alusta kuluneen ajan.
4
Nauhalaskurin nollaamiseksi jakson alussa:
◆ Paina DISPLAY-painiketta (
) nauhalaskurin saamiseksi näytölle.
◆ Paina CLEAR-painiketta ( X ) halutessasi nollata nauhalaskurin.
5
Kelataksesi nauhaa eteen- tai taaksepäin sen jakson kohdalle, jossa
nauhalaskuri nollattiin, paina
◆ FF- (
) tai REW-painiketta (
)
◆ STOP-painiketta ( ) videokasetin saavuttaessa nollalukemat (0).
➢
Nauhalaskurin ollessa näytöllä paina MEMORYpainiketta ( ) aktivoidaksesi muistin (MEMORY ON
" "). Muistiasetuksen ollessa päällä (ON) videonauha
pysähtyy automaattisesti eteen- tai taaksepäinkelauksen
aikana silloin kun nauhalaskuri saavuttaa lukemat
0:00:00.
Pre.
V.MENU
MUTE
P
01:28
REC
TRK
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
37
Nauhoituksen haku hakumerkkien avulla
REC
TRK
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
Kun videokasettia nauhoitetaan tällä videonauhurilla, merkitään
nauhoituksen alkuun automaattisesti hakumerkki.
Hakutoiminnon (Search) avulla nauhaa voidaan kelata nopeasti
eteen- tai taaksepäin hakumerkkiin ja aloittaa nauhan katselu tästä
merkistä. Valitusta kelaussuunnasta riippuen hakumerkit on
numeroitu seuraavalla tavalla:
➝
jne.
Pre.
V.MENU
MUTE
P
➢
Edellinen Nykyinen jakso Seuraava
jakso jne.
jakso
(Ed. jakso) (Nyk. jakso) (Seur. jakso)
2
1
1
2
Tämä videonauhuri käyttää standardoitua
hakumerkkijärjestelmää. Sen ansiosta se pystyy tunnistamaan
myös toisilla samaa hakumerkkijärjestelmää käyttävillä
videonauhureilla tehdyt hakumerkit ja päinvastoin.
1
Määrätyn hakumerkin etsimiseksi paina INDEX-painiketta.
2
Näppäile haettavan hakumerkin numero numeropainikkeilla.
➢
Jos näppäilet numeroa 10 pienemmän numeron, sen eteen on
näppäiltävä numero 0.
Esimerkki: 02
Tulos:
3
Näppäillyn hakumerkin numero ilmestyy näytölle.
Valitse hakusuunta:
◆ REW (
) taaksepäinhakua varten
◆ FF (
) eteenpäinhakua varten
Tulos: Hakumerkin löydyttyä nauhan toisto käynnistyy.
FIN
Hakumerkkien selailu
Voit hakea selailemalla eri hakumerkkejä kasetilta katseltavan
ohjelman tai jakson alun löytämiseksi.
SCAN & PLAY
38
1
Halutessasi selailla läpi kaikki hakumerkit määrättyyn suuntaan paina:
◆ INDEX-painiketta haun käynnistämiseksi
◆ REW- (
) tai FF-painiketta (
) 6 sekunnin sisällä hakusuunnan
antamiseksi
Tulos:
Näytölle ilmestyy SCAN & PLAY -ilmaisin. Kun hakumerkki on
löydetty, videonauhuri:
◆ Toistaa jaksoa 5 sekunnin ajan
◆ Hakee seuraavaa hakumerkkiä, kunnes se saavuttaa
videokasetin alun tai lopun.
2
Paina:
◆ PLAY-painiketta (
tai
◆ STOP-painiketta (
) halutun jakson löytyessä
) selailun lopettamiseksi.
Määrätyn jakson tai koko videokasetin toiston uusiminen
Tällä toiminnolla voit toistaa:
◆ Koko kasetin
◆ Määrätyn jakson kasetilta
Voit valita uusittavan jakson kestoksi ajan väliltä 1 - 59 minuuttia.
1
Paina V.MENU (
2
Valitse kohta REPEAT painamalla P ▼ -painiketta.
3
Halutessasi...
Paina + -painiketta riittävän monta
kertaa valitaksesi...
Toistaa uudelleen koko kasetin
ALL.
Siirry kohtaan 5.
Toistaa uudelleen määrätyn
jakson
0~0:00.
Siirry kohtaan 4.
Peruuttaa toiminnon
OFF.
4
) –painiketta videovalikon esiin saamiseksi.
VCR MENU
RECORD PROGRAMME
REPEAT
:
PICTURE
:
TAPE SELECT
:
V.SYSTEM
:
SPEED
:
NICAM
:
ADJUST
V.MENU
Halutessasi toistaa 35 minuutin pituisen jakson, näppäile
0:35.
6
Valitse kasetilta se kohta, josta haluat aloittaa jakson toiston ja nollaa
nauhalaskuri painamalla DISPLAY-painiketta (
) ja sen jälkeen
CLEAR-painiketta (X).
Paina PLAY-painiketta (
EXIT
MUTE
P
MENU
P
DISPLAY
REC
5
SELECT
Halutessasi toistaa määrätyn jakson näppäile sen pituus minuuteissa
numeropainikkeilla.
Esimerkki:
OFF
NORMAL
E180/T120
AUTO
SP
OFF
TRK
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
) toiston aloittamiseksi.
01:28
Tulos:
7
Kasettia toistetaan valitun jakson ajan, minkä jälkeen kasettia
alkaa kelautua taaksepäin. Kun nauhalaskurin lukemat 0
saavutetaan, kasetti pysähtyy ja valittu jakso toistetaan
uudelleen.
Uusinnan peruuttamiseksi:
◆ Paina STOP-painiketta ( ).
◆ Aseta REPEAT-asetus kohtaan OFF.
39
Teksti-tv-toiminto (mallikohtainen)
Useimmat tv-kanavat on varustettu tekstimuotoisilla teksti-tvsivuilla, joihin sisältyy esimerkiksi seuraavia tietoja:
◆ Tv-ohjelmien aikataulut
A
◆ Uutislähetykset
◆ Sääennusteet
B
◆ Urheilutulospalvelu
◆ Matkailutietoja
C
Teksti-tv-sivut - joita ei voi järjestellä uudelleen - on asetettu
järjestykseen seuraavien perusteiden mukaisesti:
Osa
Sisältö
A
Otsikkotietoja, kuten:
◆ Valitun sivun numero.
◆ Lähettävän kanavan tunnus.
◆ Nykyisen sivun numero tai hakuilmaisimet
◆ Päiväys ja aika
B
Teksti.
C
Tilatiedot.
➢
Teksti-tv-tiedot on usein jaettu useille perättäisille
sivuille. Näille voidaan siirtyä monella eri tavalla.
◆ Sivunumero näppäilemällä
◆ Valitsemalla otsikko luettelosta
◆ Valitsemalla otsikko värin mukaan (FASTEXTjärjestelmä)
Voit myös tallentaa muistiin muutamia sivuja
esitettäväksi peräkkäin myöhemmässä vaiheessa.
Sivut saa käyttöön myöhemmin senkin jälkeen kun tv
on kytketty päältä ja uudelleen päälle.
FIN
40
Teksti-tv:n katselu
Voit katsella teksti-tv:tä tv-ruudultasi aina kun haluat.
☛
Jotta teksti-tv näkyisi kunnolla, sen ohjelmasignaalin tulee
olla voimakas. Muuten:
V.MENU
MUTE
P
◆ Kaikki tiedot eivät välttämättä tule näkyviin
◆ Jotkin sivut eivät tule esiin
MENU
Teksti-tv-tilan aktivoimiseksi ja sivujen sisällön katselemiseksi
seuraa alla annettuja ohjeita:
1
Valitse teksti-tv-palvelua lähettävä kanava painamalla P ▲ tai ▼ painiketta.
2
Paina
-painiketta aktivoidaksesi teksti-tv-tilan.
Tulos:
Teksti-tv-palvelun sisällysluettelo (Se tai alisivuluettelo voidaan
noutaa esiin milloin vain painamalla i -painiketta) ilmestyy tvruudulle. Se voidaan noutaa esiin milloin
vain painamalla
-painiketta.
3
Palataksesi normaalin ohjelman katseluun paina
P
DISPLAY
P.STD
REC
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
TRK
LANG.SEL
CLEAR
TV/TEXT
-painiketta.
Näyttövaihtoehtojen valinta
Sen jälkeen kun olet valinnut teksti-tv-sivun, voit valita eri
vaihtoehdoista itseäsi eniten miellyttävän.
V.MENU
Halutessasi:
Paina painiketta:
Katsella seuraavaa sivua
1
MUTE
P
.
.
MENU
Katsella sekä teksti-tv:tä että normaalia lähetystä
.
P
Piilottaa väliaikaisesti teksti-tv-sivun katsellaksesi normaalia
lähetystä(paina samaa painiketta uudelleen saman sivun
palauttamiseksi)
.
Katsella piilotekstejä (esim. tietokilpailuvastauksia)
.
Alisivuja näppäilemällä sen numero
.
Katsella edellistä sivua
1
DISPLAY
REC
TRK
Kooltaan kaksinkertaista tekstiä:
◆ Ruudun yläpuoliskolla
◆ Ruudun alapuoliskolla
➢
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
TV/TEXT
◆ Kerran
◆ Kahdesti
Palataksesi normaaliin ruutunäyttöön piilotekstin tai
kooltaan kaksinkertaisen tekstin katselun jälkeen paina
samaa painiketta uudelleen.
41
Määrätyn teksti-tv-sivun valinta
Paina kauko-ohjaimen numeronäppäimiä syöttääksesi suoraan sivun numeron:
1
V.MENU
MUTE
Näppäile sisällysluettelossa oleva kolminumeroinen sivunumero sitä
vastaavia numeronäppäimiä painamalla.
Tulos:
P
2
Sivulaskurin lukemat alkavat rullata nykyisestä suurempiin päin
ja haettu sivu tulee esiin.
MENU
Jos haettuun sivuun on linkitty useampia alisivuja, ne näytetään
järjestyksessä tv-ruudussa.
P
Jos haluat pysäyttää ruudun jonkin sivun kohdalle, paina
DISPLAY
Paina
P.STD
REC
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
TRK
LANG.SEL
CLEAR
3
-painiketta.
-painiketta uudelleen halutessasi selata sivuja eteenpäin.
Jos tv-yhtiö käyttää FASTEXT-järjestelmää, tekstisivulla olevat eri aiheet
on koodattu eri väreillä, ja ne voidaan valita painamalla kauko-ohjaimen
värillisiä painikkeita.
Paina haluamasi aiheen väristä painiketta sen valitsemiseksi; saatavilla
olevat aiheet näkyvät tilarivillä.
TV/TEXT
Tulos:
4
FIN
42
Sivu ilmestyy ruutuun sisältäen muita värikoodattuja tietoja,
jotka voidaan valita samalla tavoin.
Kun teksti-tv-sivuja ei enää haluta katsella, paina
normaaliin lähetykseen palaamiseksi.
-painiketta
Teksti-tv-sivujen tallentaminen muistiin (Valinnainen toiminto)
Aina 8 x 4 eli 32 teksti-tv-sivua voidaan tallentaa muistiin, niiden
näyttämiseksi myöhempänä ajankohtana.
REC
➢ välillä:
-painiketta käytetään siirryttäessä seuraavien tilojen
TRK
◆ LIST-tila (tilarivillä näkyy Lx)
◆ FASTEXT-tila (tilarivillä näkyy F)
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
TV/TEXT
1
Jos olet parhaillaan FASTEXT-tilassa, valitse LIST-tila painamalla @painiketta.
Tulos:
Tilariville ilmestyy neljä 3-numeroista koodia erivärisinä, ja niitä
edeltää ilmaisin Lx, jossa x on jokin numeroista 0-7.
2
Valitse rivi, jolle sivu on tallennettu painamalla TRK
monta kertaa, että haluttu numero ilmestyy tilariville:
L0 = Rivi 0
.
.
L7 = Rivi 7
3
Paina vaihdettavan sivun väristä painiketta.
4
Paina esiin numeropainikkeilla uusi sivu.
5
Toista kohdat 3 ja 4 jokaisen tallennettavan sivun kohdalla painaen joka
kerta eriväristä painiketta.
6
Pidä @-painike sisäänpainettuna tallentaaksesi muistiin sivuja, kunnes
vastaavat ryhmät näkyvät valkoisina.
7
Toista kohdat 2–6, mikäli haluat tallentaa vielä muita sivuja eri riveille.
8
Kun olet valmis, paina
-painiketta niin
-painiketta palataksesi FASTEXT-tilaan.
Muistiin tallennetun teksti-tv-sivun haku (Valinnainen toiminto)
Voit ottaa esiin näytölle minkä tahansa LIST-tilassa muistiin
tallennetuista 32 sivusta.
1
Valitse LIST-tila painamalla
2
Valitse se rivi, jolle esiin otettava sivu on tallennettu, painamalla TRK
painiketta riittävän monta kertaa.
V.MENU
-painiketta.
P
REC
Tulos:
3
Neljä teksti-tv-sivunumeroa ilmestyy erivärisinä tv-ruudun
alalaitaan, ja niitä edeltää ilmaisin Lx, jossa x on jokin
numeroista 0-7.
MUTE
TRK
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
Paina katseltavien sivujen väriä vastaavaa painiketta.
Tulos:
Vastaava teksti-tv-sivu ilmestyy esiin.
43
Etupaneelin painikkeiden käyttö
Jos kauko-ohjain lakkaa toimimasta tai katoaa, voit suorittaa
seuraavat toiminnot käyttämällä television etupaneelin säätimiä:
◆ Kanavan vaihtamiseen (Ainoastaan automaattisessa
ohjelmoinnissa)
◆ Kanavan valitsemiseen
◆ Äänenvoimakkuuden säätämiseen
◆ Videokasetin toistoon, nauhoittamiseen, taakse- tai
eteenpäinkelaukseen ja poistoon
INPUT
Pre.
V.MENU
MUTE
Kauko-ohjain
Etupaneeli
POWER
POWER
VOL +
VOLUME +
VOL –
VOLUME –
P▲
CHANNEL ▲
P▼
P
CHANNEL ▼
PLAY (
)
PLAY (
REW (
)
REW (
FF (
MENU
)
STOP (
P
EJECT (
DISPLAY
REC
FF (
)
)
REC ( )
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
)
)
)
STOP/EJECT (
)
STOP/EJECT (
)
VOLUME + ja – samanaikaisesti
tai
REC (valinnainen toiminto)
MENU (
➢
)
MENU (vain tv-tilassa)
Päiväys ja kellonaika voidaan asettaa ainoastaan kaukoohjaimen painikkeilla, eikä videovalikko ole käytettävissä
etupaneelin painikkeilla.
Etupaneelin lukitseminen
COMBI VISIONin etupaneeli voidaan lukita esimerkiksi sen käytön
estämiseksi alaikäisiltä.
SETUP
PANEL LOCK
ON TIMER
: ON
: OFF
1
Etupaneelin lukitsemiseksi, ota esiin tv-valikko painamalla MENUpainiketta (
).
2
Valitse kohta SETUP painamalla P ▲ tai ▼ -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan.
3
Paina + -painiketta.
4
Valitse kohta PANEL LOCK painamalla P ▲ tai ▼ -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan.
5
Valitse kohta ON painamalla + -painiketta.
FIN
ADJUST
SELECT
EXIT
Tulos:
6
44
Etupaneelin painikkeet eivät enää toimi.
Etupaneelin lukituksen poistamiseksi aseta PANEL LOCK -asetus kohtaan
OFF.
Kuulokkeiden kytkeminen
Tv-vastaanottimeen voi kytkeä kuulokkeet silloin kun halua katsella
televisiota häiritsemättä sen äänellä muita samassa huoneessa
oleskelevia.
1
Kytke kuulokkeet 3,5 mm:n minijakin liitäntään tv:n etupaneeliin (eller
sivupaneeliin).
Tulos:
2
Ääni tulee kuuluviin ainoastaan kuulokkeiden kautta tv:n
kaiutinten mykistyessä.
Halutessasi kuunnella ääntä uudelleen kaiuttimista irrota kuulokkeet.
☛
Jos kuulokkeita kuunnellaan pitemmän aikaa kovalla
äänenvoimakkuudella, kuulosi voi heikentyä.
➢
Oman vastaanottimesi liitännät
saattavat poiketa tässä esitetyistä,
sillä liitännät ovat mallikohtaisia.
Kuvapäiden puhdistaminen
Jos tv-ruudussa näkyvien videokuvien taso on huono, voit puhdistaa
videon kuvapäät erityisellä puhdistuskasetilla (joita saa
radioliikkeistä).
1
Lataa puhdistuskasetti videoon.
2
Paina PLAY-painiketta (
3
Paina STOP-painiketta ( ) noin 10-15 sekunnin kuluttua, ja sen jälkeen
EJECT-painiketta ( ) videokasetin poistamiseksi.
4
Toista menettely tarvittaessa.
☛
).
os kuvan laatu ei parane kuvapäiden puhdistuksenkaan
jälkeen, lue seuraavalla sivulla oleva kappale “Ennen
yhteyden ottamista huoltoon”.
V.MENU
MUTE
P
MENU
P
DISPLAY
REC
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
45
?
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Ennen kuin otat yhteyden SAMSUNGin huoltoon, suorita seuraavat yksinkertaiset tarkistustoimenpiteet.
Ellei ongelma korjaudu alla olevia ohjeita noudattamalla, kirjoita muistiin laitteen mallin nimi ja
sarjanumero ennen kuin otat yhteyden huoltoon.
Ongelma
Selitys/Toimenpide
Ei ääntä eikä kuvaa
◆
◆
◆
◆
Normaali kuva, muttei ääntä
FIN
Tarkista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan.
Tarkista, että olet painanut POWER-painiketta (
Tarkista kuvan kontrasti- ja kirkkausasetukset.
Tarkista äänenvoimakkuus.
◆ Tarkista äänenvoimakkuus.
◆ Tarkista, onko kauko-ohjaimen MUTE-painiketta (
).
) painettu.
Ei kuvaa tai mustavalkoinen
kuva
◆ Säädä väriasetukset.
◆ Tarkista, että on valittu oikea värijärjestelmä.
◆ Toistat valitun värijärjestelmän kanssa yhteensopimatonta videokasettia.
Äänessä ja kuvassa on
häiriöitä
◆ Yritä paikantaa televisiota häiritsevä sähkölaite ja siirrä sitä etäämmälle tv:stä.
◆ Kytke tv:n virtajohto eri pistorasiaan.
Suttuinen tai "lumisateinen"
kuva ja häiriöitä äänessä
◆ Tarkista antennin suunta, sijainti ja liitännät.
Nämä häiriöt johtuvat usein sisäantennin käytöstä.
Videokasettia ei voi ladata
videoon
◆ Videokasetin voi ladata videoon ainoastaan sen suljettu puoli ylöspäin ja suojaliuska
itseesi päin.
Etupaneelin painikkeet
eivät toimi
◆ Etupaneelin lukitustoiminto on aktivoitu. Lue yksityiskohtaisempia ohjeita sivulta 42.
Video ei ole nauhoittanut
tv-ohjelmaa
Ajastinnauhoitus ei ole toiminut
◆ Tarkista, että videokasetin suojaliuska on paikallaan.
◆ Tarkista ajastimen asetukset. Jos on sattunut virrankatkos tai muu häiriö virransyötössä
ajastinnauhoituksen aikana, nauhoitus on peruuntunut.
◆ Tarkista, että POWER-painiketta ( ) on painettu ajastimen aktivoimiseksi
(POWER/STANDBY- ja TIMER-ilmaisimet ovat päällä). : 1 Viritinmalli.
Toistossa esiintyy
kohinapalkkeja tai –raitoja
◆ Säädä nauhan sijainti pystytasossa, lue lisäohjeita sivulta 25.
◆ Vaihda kasettia. Käytetty kasetti saattaa olla äärimmäisen kulunut.
Jos P/S-painiketta ( )
painetaan toiston aikana,
pysäytyskuvaan ilmestyy
huomattavia kohinaraitoja
◆ Pysäytyskuvassa saattaa esiintyä nauhan (huonosta) kunnosta johtuvia kohinaraitoja.
◆ Säädä nauhan sijainti pystysuunnassa sivulla 27 olevien ohjeiden mukaisesti.
Taakse- ja
eteenpäinkelaustoiminnot
eivät toimi
◆ Tarkista, ettei kasettia ole jo kelattu sen alkuun tai loppuun.
Kauko-ohjaimessa on
toimintahäiriöitä
◆
◆
◆
◆
46
Vaihda kauko-ohjaimen paristot.
Puhdista kauko-ohjaimen ylälaita (säteen lähetysikkuna).
Tarkista, että paristot on asetettu oikein päin.
Tarkista, että etupaneelissa olevan kauko-ohjaimen anturin edessä ei ole mitään esteitä.
Tekniset tiedot
Tässä ohjevihkosessa annetut kuvaukset ja ominaisuudet on sisällytetty siihen ainoastaan tiedotusmielessä.
Niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
TELEVISIO
Värijärjestelmät
TV:n värinormi
Kanavamäärä
Vastaanottoalueet/kaapeli-tv
Antenniliitäntä
VIDEO
Formaatti
Luminanssi
Väri
Taakse/eteenpäinkelausaika
Huojunta ja värinä
Taajuusvaste
YLEISIÄ TIETOJA
Käyttöjännite:
Virrankulutus:
Audiolähtöteho
Kaiutinten lukumäärä
Kuvaputken koko
Kuvaputkityyppi
Liitännät
Mitat (LxKxS)
Paino
Käyttölämpötila:
Käyttöpaikan sallitut kosteusarvot
PAL (lisätoiminto)/SECAM (lisätoiminto)
L/L’ (lisätoiminto), B/G (lisätoiminto), D/K (lisätoiminto)
100 kanavaa
Hyperband/interband-viritin
75 ohmia, koaksiaalikaapeli
VHS-standardi
(PAL/SECAM (lisätoiminto)/MESECAM (lisätoiminto)/
NTSC (vain toistossa)
Kuva/äänipäät Video: 2 pyörivää kuvapäätä, LP (valinnainen),
4 kuvapäätä (valinnainen)
Audio/ohjaus 1 kiinteä äänipää (lineaarinen)
Poisto 1 täysraita-poistopää
FM-kulmaerotallennus
Alasmuunnettu apukantoaallon vaihemuunnettu suoratallennus
Alle 100 sekuntia eteenpäin kelattaessa E-120-kasetilla
kork. 0,4 % (normaalinopeudella)
100 Hz – 8 kHz
220-240 V~, 50 Hz
14”/15” (50 W)
20”/21” (60 W)
14”/15”/20” (2 W)
21” (1 W x 2)
14”/15”/20” (1)
21” (2)
14” (37 cm/34 cmV)
15” (38 cm/36 cmV)
20” (51 cm/48 cmV)
21” (55 cm/51 cmV)
BLACK MATRIX
1 täydellisesti johdotettu RGB SCART takapaneelissa
1 RCA-tulo (audio ja video) etupaneelissa
Kuulokeliitäntä (3,5 mm miniliitäntä)
1 antenni/kaapeli-tv-tuloliitäntä, koaksiaalinen
14” (368 x 390 x 381)
15” (411 x 401 x 417)
20” (486 x 473 x 485)
21” (520 x 495 x 508)
14” (11,8 kg)
15” (14,8 kg)
20” (19 kg)
21” (23,2 kg)
5 - 40°C (41-104°F)
10-75 %
?
47
SCART-liittimien johdotus
Halutessasi kytkeä ulkopuolisen laitteen COMBI VISIONiin sen SCART-liittimen kautta, ota yhteys
radioliikkeeseen tai valtuutettuun huoltoteknikkoon kaapelin johdotuksen tekemiseksi alla kuvatulla
➢
FIN
48
Pinni
Signaali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Audiolähtö, oikea
Audiotulo, oikea
Audiolähtö, vasen
Audion maa
Videon maa (RGB, sininen)
Audiotulo, vasen
RGB-tulo, sininen
Kytkentäjännite
Videon maa (RGB, vihreä)
RGB-tulo (vihreä)
Videon maa (RGB, punainen)
RGB-tulo, punainen
Kuvasammutus (RGB-kytkentä)
Videon maa
Sammutuksen maa
Videolähtö
Videotulo
Urosliittimen suojaus, maa
Pinnejä 5, 7, 9, 11, 13, 15 ja 16 käytetään RGB-prosessointiin
Combi Visionin käyttö ulkomailla
COMBI VISIONia voi käyttää monissa maissa. Jokaisella maalla on oma lähetysstandardinsa.
Tarkista seuraavasta luettelosta, missä maassa sitä voi käyttää.
PAL B/G
Afganistan, Algeria, Australia, Bangladesh, Belgia, Brunei, Burundi, Tanska, Suomi, Saksa, Ghana,
Grönlanti, Alankomaat, Islanti, Intia, Indonesia, Italia, Jordania, Kenia, Kuwait, Liechtenstein,
Malesia, Mosambik, Nepal, Uusi-Guinea, Uusi-Seelanti, Nigeria, Norja, Oman, Pakistan,
Papua-Uusi-Guinea, Portugali, San Marino, Sierra Leone, Singapore, Espanja, Sri Lanka, Sudan,
Ruotsi, Sveitsi, Tansania, Thaimaa, Turkki, Uganda, Jemen, Sambia ja Zimbabwe.
PAL I
Iso-Britannia, Hongkong.
PAL D/K
Kiina, Mongolia.
SECAM L
Andorra, Ranska, Luxemburg, Monaco.
SECAM B/G
Egypti, Kreikka, Iran, Irak, Libanon, Marokko, Mauritania, Saudi-Arabia, Syyria, Tunisia.
SECAM D/K
Bulgaria, Norsunluurannikko, IVY
➢
Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon tarkista, että käyttömaan sähköverkko sopii laitteen
käyttöön (220 V/230 V/240 V ~, 50 Hz).
Sanasto
Jotta ymmärtäisit paremmin näissä käyttöohjeissa käytettäviä keskeisimpiä teknisiä termejä ja jotta
voisit käyttää hyväksesi COMBI VISIONin ominaisuuksia, seuraavassa selitetään muutamia niistä
hieman tarkemmin.
Viritin
Laitteen osa, joka purkaa antennista tai kaapeliverkosta tulevat signaalit. Viritin pystyy
vastaanottamaan vain yhden lähetyksen kerrallaan, mutta COMBI VISIONissasi voi olla
(mallista riippuen) kaksi viritintä, jolla voit katsella yhtä ohjelmaa samalla kun toista
nauhoitetaan videon virittimen kautta. Lähetyksen vastaanottamiseksi viritin tulee virittää
sen taajuudelle.
Kanava
Tietylle TV-yhtiölle jaettu taajuus, jotta se voisi lähettää lähetyksiä tai ohjelmia.
Asema
TV-yhtiön lähetysasema, jolle on annettu kanavanumero.
Ohjelmapaikka
COMBI VISIONin molempien virittimien tietylle kanavalle annettu numero, jonka avulla voit
valita sen helpommin.
Kaapeli-TV
Koaksiaalikaapeli-tv-verkko, joka lähettää maksullisia lähetyksiä tilauksen perusteella.
Kaapeli kytketään samaan liitäntään kuin antennikin.
Lähetys- tai väristandardi
Kuvien ja äänen koodauksen käytetty standardi. Eri maissa käytetään eri standardeja.
?
49
Kuva Combi Visionin etuosasta (mallikohtainen)
➣
Painikkeiden ja merkintöjen nimiä ja sijaintia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Top View
FIN
Œ Kuulokeliitäntä
” Takaisinkelauspainike
´ RCA-Audio/Videotuloliitännät
’ Toistopainike
ˇ Valmiustilan ilmaisin
˝ Eteenpäinkelauspainike
¨ Ajastinilmaisin
ˆ Nauhoituksen ilmaisin
Ô Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet (TV-tila)
ja Nauhoituspainike (Videotila)
Ø Kauko-ohjaimen anturi
 Kanavanvalintapainike
∏ Pysäytys/poistopainike (Videotila) ja
Valikkopainike (TV-tila)
Ò Valmiustilapainike
50
Ú Päävirtakytkin (Master)
Kuva Combi Visionin takaosasta
SCART-AUDIO/VIDEO-LIITÄNTÄ
75Ω -KOAKSIAALILIITÄNTÄ
ANTENNIA/KAAPELIVERKKOA VARTEN
?
51
Teksti-tv:n ohjauspainikkeet (Vain valinnaisessa teksti-tv-toiminnossa)
LISÄTOIMINTO
INPUT
Pre.
V.MENU
MUTE
P
SEURAAVA SIVU
MENU
P
EDELLINEN SIVU
DISPLAY
REC
INDEKSIHAKU
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
S.MODE
MUISTISIVURIVIN VALINTA
TRK
SIVUN TALLENNUS
SIVUN JÄÄDYTYS
PIILOTEKSTI ESIIN
LIST/FASTEXT-TILAN VALINTA
AVDEKKE SKJULT TEKST
S.STD
LISÄTOIMINTO
SHOWVIEW-AJASTINNAUHOITUS
TV/TEXT
TEKSTISIVUJEN/OHJELMAN
YHTEISNÄYTTÖ
FIN
NÄYTTÖZOOM
➢
TEKSTISIVUJEN NÄYTTÖ
ALISIVUJEN NÄYTTÖ
Kauko-ohjaimen käyttöön voi tulla häiriöitä, jos kirkkaita valoja sijoitetaan lähelle tv-vastaanotinta.
52
Infrapunakauko-ohjain (Kaikki toiminnot teksti-tv:tä lukuun ottamatta)
INPUT
VIRTA/VALMIUSTILAPAINIKE
AV-TULON VALINTA
NUMEROPAINIKKEET
YKSI/KAKSINUMEROISEN KANAVAN
VALINTA
EDELLINEN KANAVA
Pre.
VIDEON PYSÄYTYS
VIDEON TOISTO
VIDEON ETEENPÄINKELAUS
VIDEON TAKAISINKELAUS
VIDEOVALIKKONÄYTTÖ
V.MENU
MUTE
P
SEURAAVA KANAVA
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VAIMENNUS
TELEVISION VALIKKONÄYTTÖ
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS
MENU
EDELLINEN KANAVA
P
INFONÄYTTÖ
ÄÄNEN TILAPÄINEN MYKISTYS
DISPLAY
P.STD
KASETIN POISTO
STANDARDIKUVA
TAUKO/PYSÄYTYSKUVA
REC
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
CRYSTAL-TOISTO (IPC)
NAUHOITUS
HAKUMERKKISELAILU/HAKU
ESIVALINTAKANAVIEN TALLENNUS
AJASTINSAMMUTUS
NAUHAN KOHDISTUSSÄÄTÖ
TRK
TEKSTIN POISTO
KIELIVALINTA
?
53
Memo
54
Memo
55
TÄMÄN LAITTEEN JAKELUSTA VASTAA
ELECTRONICS
AA68-02322A (FIN)
Download PDF

advertising