Samsung | TX-15X5 | Samsung TX-15X5 Bruksanvisning

COMBI VISION
KOMBINERAD FÄRG-TV
och VIDEOBANDSPELARE
Bruksanvisning
Läs igenom denna bruksanvisning noga
innan enheten används och spara den
som framtida referens.
CRYSTAL PLAYBACK
(vissa modeller)
Säkerhetsanvisningar
S
Bilderna nedan visar vilka försiktighetsåtgärder du måste vidta när du använder din COMBI VISION.
35°
10%
H
5°
75%
H
ÖPPNA ALDRIG TV-APPARATEN
Varning
VARNING
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
ÖPPNA EJ
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA
STÖTAR, TA INTE BORT BAKSTYCKET. DET FINNS INGA
DELAR SOM FÅR BYTAS ELLER REPARERAS AV
ANVÄNDAREN, INUTI APPARATEN. ÖVERLÅT ALLT
UNDERHÅLLS- OCH REPARATIONSARBETE TILL
FACKKUNNIGA TEKNIKER.
☛
Nätspänning: 220V-240V~, 50Hz
(eller enligt märkning på baksidan).
2
Pilblixten i varningstriangeln
varnar dig för farlig spänning
inuti produkten.
Utropstecknet i varningstriangeln
uppmärksammar dig på viktig
information om produkten.
VARNING: FÖR ATT UNDVIKA SKADOR SOM KAN
ORSAKA BRAND ELLER EL SHOCK. UTSÄTT INTE
APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT.
Du har just skaffat en
COMBI VISION
kombinerad färg-TV och videobandspelare
från SAMSUNG!
Läs igenom anvisningarna.
De gör det lätt för dig att få igång
COMBI VISION.
Innehåll
FÖRORD
■
■
Säkerhetsanvisningar ............................................................................................
Varning ..................................................................................................................
2
2
ATT ANSLUTA COMBI VISION
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
P 02
Att ansluta antenn eller kabel-TV-nät ....................................................................
Att ansluta dekoder ...............................................................................................
Att ansluta annan videoutrustning .........................................................................
Att sätta i batterier i fjärrkontrollen.........................................................................
Att slå på och stänga av Combi Vision ..................................................................
Automatisk avmagnetisering för att ta bort färgfält ................................................
Att lära känna fjärrkontrollen .................................................................................
Att lära känna menysystemet ................................................................................
Att välja menyalternativ .........................................................................................
Att välja språk ........................................................................................................
Att ställa in datum och tid ......................................................................................
5
5
6
7
7
8
8
9
10
11
12
ATT STÄLLA IN KANALER
■
■
■
■
■
■
Att lagra kanaler automatiskt (vissa modeller) ......................................................
Att sortera och/eller ta bort lagrade kanaler ..........................................................
Att byta kanal.........................................................................................................
Att välja ett program med nummer 10 eller högre .................................................
Att lagra kanaler manuellt......................................................................................
Att aktivera 3DB LNA (vissa modeller) ..................................................................
13
14
15
15
16
17
ATT ANVÄNDA TV-FUNKTIONEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Att justera bilden och lagra sina inställningar ........................................................
Välja färdiga bildinställningar.................................................................................
Att justera volymen ................................................................................................
Justera ljud och lagra dina preferenser (vissa modeller).......................................
Välja färdiga ljudinställningar (vissa modeller) ......................................................
Att välja ljudläge (vissa modeller) ..........................................................................
Välja läge för ljuduteffekt (vissa modeller).............................................................
Att tillfälligt stänga av ljudet ...................................................................................
Att ställa in Combi Vision att slå på automatiskt....................................................
Att ställa in insomningstimern................................................................................
Att titta på bilder från externa källor.......................................................................
Att visa information på skärmen ............................................................................
18
18
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
ATT ANVÄNDA VIDEOFUNKTIONEN
■
■
■
■
Kassettyper och inspelningshastighet (Tillval) ......................................................
Att skydda en inspelad kassett ..............................................................................
Att välja videostandard (vissa modeller)................................................................
Att spela av en kassett ..........................................................................................
3
25
25
26
26
S
Innehåll (fortsättning)
ATT ANVÄNDA VIDEOFUNKTIONEN (FORTSÄTTNING)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
01:28
Användning av Crystal PlayBack ..........................................................................
Att justera bildkvaliteten vid avspelning.................................................................
Att justera bildkonturerna ......................................................................................
Att välja kassettbandstyp.......................................................................................
Att snabbspola en kassett framåt och bakåt .........................................................
Att spela av en kassett i slow motion ....................................................................
Att spela av en sekvens ruta för ruta .....................................................................
Att spela in ett program direkt ...............................................................................
Att spela in ett program med automatiskt stopp ....................................................
Att använda
-funktionen (Tillval) ...........................................................
Att ställa in videoenheten så att den spelar in ett program automatiskt ................
Att kontrollera en timerinställning ..........................................................................
Att radera en timerinställning.................................................................................
27
27
27
28
28
29
29
30
31
32
34
36
36
ATT LETA EFTER EN SEKVENS
■
■
■
■
Att använda räkneverket för att leta efter en sekvens ...........................................
Att använda index för att leta efter en sekvens .....................................................
Att söka i indexmarkeringarna ...............................................................................
Att upprepa avspelning av en sekvens eller kassett .............................................
37
38
38
39
ATT ANVÄNDA TEXT-TV-FUNKTIONEN (VISSA MODELLER)
■
■
■
■
■
■
?
Text-TV-funktionen ................................................................................................
Att hämta Text-TV-skärmen ..................................................................................
Att välja visningsalternativ .....................................................................................
Att välja en Text-TV-sida .......................................................................................
Att lagra Text-TV-sidor ..........................................................................................
Att hämta en lagrad Text-TV-sida .........................................................................
40
41
41
42
43
43
TIPS OCH REKOMMENDATIONER
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Att använda knapparna på frontpanelen ...............................................................
Att låsa frontpanelen .............................................................................................
Att ansluta hörlurar ................................................................................................
Att rengöra videohuvudena ...................................................................................
Innan du kontaktar service ....................................................................................
Tekniska data ........................................................................................................
Euro-kontaktens koppling ......................................................................................
Att använda Combi Vision i olika länder ................................................................
Ordlista ..................................................................................................................
Framsidan på din Combi Vision (vissa modeller) ..................................................
Baksidan på din Combi Vision...............................................................................
Infraröd fjärrkontroll (Text-TV) ...............................................................................
Infraröd fjärrkontroll (alla funktioner utom Text-TV)...............................................
Symboler
Tryck
4
Håll nere
☛
➢
Viktigt
OBS!
44
44
45
45
46
47
48
49
50
51
51
52
53
Att ansluta antenn eller kabel-TV-nät
För att kunna ta emot TV-sändningar måste TV-apparaten ta emot
signaler via:
◆ en utomhusantenn
◆ ett kabel-TV-nät.
Anslut kabeln från antennen eller från kabel-TV-nätet, till anslutningen
på nedre delen av bakstycket.
➢
Om du vill abonnera på en kabel-TV-tjänst, kontakta din
TV-handlare eller kabel-TV-operatör.
eller
Kabel-TV-nät
TV:NS BAKSIDA
Att ansluta dekoder
Denna COMBI VISION är fullt utrustad för att ta emot kodade
betal-TV-sändningar med hjälp av en dekoder.
Exempel: Premiere-sändningar.
➢
TV:NS BAKSIDA
Om du vill ansluta både en dekoder och en extern
videobandspelare till Euro-kontakten, måste du ansluta:
◆ dekodern till videobandspelaren
◆ videobandspelaren till COMBI VISION (se “Att
ansluta annan videoutrustning” på nästa sida för
ytterligare detaljer).
1
Anslut den Euro-kabel som medföljer dekodern till Euro-kontakten på
TV:ns baksida.
2
Anslut den andra änden till dekodern.
Euro
Dekoder
5
Att ansluta annan videoutrustning
S
➢
Euro-kontakten används för videobandspelare, videospel, video-CD-spelare
och videokameror, eller för utrustning med RGB-utgång, t.ex. satellitmottagare
och dator.
Videobandspelare
Videospel
➀
Video-CD-spelare
Euro-kabel
Videokamera
TV:NS BAKSIDA
➀ Denna ända används för utrustning, som videobandspelare eller videokameror.
➢
RCA-kontakterna används för utrustning, såsom videobandspelare eller videokameror.
Videobandspelare
eller
Videokamera
TV:NS FRAMSIDA (eller SIDA)
(vissa modeller)
➢
När extern utrustning ansluts till både de framsida (eller sida) och de baksida kontakterna, har den framsida
(eller sida) kontakten prioritet. För att använda utrustning som är ansluten till den bakre Euro-kontakten
måste du först ta loss den utrustning som är ansluten till den framsida (eller sida) RCA-kontakten.
☛
6
Det strider mot upphovsrätten att kopiera förinspelade kassetter eller att på något annat
sätt mångfaldiga dem helt eller delvis utan tillstånd av innehavaren av upphovsrätten.
Att sätta i batterier i fjärrkontrollen
Du måste sätta in respektive byta batterier i fjärrkontrollen när du
◆ precis köpt COMBI VISION
◆ upptäcker att fjärrkontrollen inte längre fungerar som
den skall
1
Öppna höljet baktill på fjärrkontrollen genom att placera tummen på den
markerade symbolen PRESS och trycka luckan i pilens riktning.
2
Sätt i två LR03, AAA batterier eller motsvarande. Var noga med att lägga i
dem åt rätt håll:
◆ + på batteriet måste ligga åt samma håll som markering +
i fjärrkontrollen
◆ - på batteriet måste ligga åt samma håll som markering i fjärrkontrollen
3
Sätt tillbaka locket genom att justera in det mot fjärrkontrollen och trycka
tills det klickar på plats.
Att slå på och stänga av Combi Vision
Nätkabeln sitter på höger sida av COMBI VISION.
1
Anslut nätkabeln till ett lämpligt vägguttag och tryck på huvudströmbrytaren
( I ) på frontpanelen.
Resultat:
2
Tryck på POWER-knappen (
Resultat:
3
TV:n placeras i Standby-läge, och lampan Standby tänds på
frontpanelen.
) för att slå på TV:n.
Om stationer redan finns lagrade, kommer den station (eller
AV-utrustning) som du senast tittade på att väljas automatiskt.
Nu kan du använda fjärrkontrollen om du vill.
Tryck igen på POWER-knappen (
) för att stänga av TV:n.
INPUT
➢
Om du vill stänga av COMBI VISION helt, dra ut
nätsladden eller tryck på huvudströmbrytaren.
Vi rekommenderar detta i synnerhet om du inte kommer
att använda TV:n under en längre tidsperiod och om du
inte har ställt in en automatisk inspelning på
videoenheten.
7
Automatisk avmagnetisering för att ta bort färgfält
S
En avmagnetiserande spole är monterad runt bildröret, vilket gör att extern avmagnetisering efter att
mottagaren flyttats normalt är onödig. Om mottagaren flyttats eller placerats i en annan riktning, eller
om ett färgfält uppträder på skärmen, måste huvudströmbrytaren slås av under 120 minuter (eller
nätkontakten vara utdragen under samma tid) för att ge de automatiska avmagnetiseringskretsarna tid
att fungera ordentligt.
För din egen säkerhets skull, låt alltid mottagarens huvudströmbrytare vara avstängd när mottagaren
inte används.
Att lära känna fjärrkontrollen
Vissa av knapparna på fjärrkontrollen används för flera olika
funktioner. I nedanstående tabell beskrivs de mest använda
knapparna och deras funktioner.
INPUT
Knapp
Pre.
V.MENU
Tittfunktion
Menyfunktion
P▲
Används för att visa
nästa lagrade kanal.
Används för att välja föregående
menyalternativ.
P▼
Används för att visa
föregående lagrade kanal.
Används för att välja nästa
menyalternativ.
+
Används för att öka
volymen.
Används för att:
◆ visa en undermeny som
innehåller alternativ för
aktuellt menyval
◆ söka manuellt framåt efter
kanaler
◆ öka värdet i ett menyalternativ
-
Används för att sänka
volymen.
Används för att:
◆ visa en undermeny som
innehåller alternativ för
aktuellt menyval
◆ söka manuellt bakåt efter
kanaler
◆ minska värdet i ett
menyalternativ
MENU
(
)
Används för att visa
TV-menyn.
Används för att lämna TV-menyn
och återgå till normalt tittande.
V.MENU
(
)
Används för att visa
videomenyn.
Används för att lämna videomenyn
och återgå till normalt tittande.
MUTE
P
MENU
P
DISPLAY
P.STD
8
Att lära känna menysystemet
De vanligaste funktionerna har fått en särskild knapp på
fjärrkontrollen. För att det inte skall bli för många knappar på
fjärrkontrollen kan andra funktioner väljas från en av två menyer:
V.MENU
MUTE
P
◆ TV-meny
◆ Videomeny
MENU
TV-menyn innehåller diverse alternativ och öppnas med MENU (
knappen.
)
P
DISPLAY
Alternativ
Funktion
BILD
Justerar kontrast, ljusstyrka, skärpa och färg.
LJUD (Tillval)
Justerar bas, diskant, balans, volym och
pseudostereo.
SÖK
Används för att lagra kanaler antingen manuellt
eller automatiskt.
INSTALLERA
Används för att:
◆ Låsa TV:ns frontpanel
◆ Ställa in Combi Vision att slå på automatiskt
◆ Aktivera 3DB LNA (Tillval)
P.STD
MENY
BILD
LJUD
SÖK
INSTALLERA
--:--
JUSTERA
--:--
VÄLJ
V.MENU
AVSLUTA
MUTE
P
Används för att ange datum och tid.
MENU
VCR menyn innehåller diverse alternativ och öppnas med V.MENU (
knappen.
)
P
DISPLAY
Alternativ
Funktion
PROGRAMMERA INSP
Används för att ställa in automatisk inspelning
av ett program.
REPETERA
Används för att upprepa avspelning av en hel
kassett eller delar av den.
BILD
Används för att justera bildkonturerna.
BANDLÄNGD
Används för att välja kassettyp.
VIDEOSYST.
Används för att välja videostandard:
HASTIGHET
Väljer inspelningshastighet.
NICAM (Tillval)
◆ För Mono-läge, välj AV.
(Använd endast detta läge för att spela in
standardmonoljud i en NICAM-sändning om
stereoljudet förvrängs på grund av dåliga
mottagningsförhållanden.
◆ För NICAM-läge, välj PÅ.
(Normalinställning)
P.STD
VIDEOMENY
PROGRAMMERA INSP
REPETERA
: AV
BILD
: NORMAL
BANDLÄNGD
: E180/T120
VIDEOSYST.
: AUTO
HASTIGHET
: SP
NICAM
: AV
JUSTERA
VÄLJ
9
AVSLUTA
Att välja menyalternativ
S
V.MENU
MUTE
Gör så här för att välja ett alternativ på en meny eller en
undermeny:
P
1
Tryck på MENU (
Resultat:
) eller V.MENU-knappen (
).
Motsvarande meny visas.
MENU
2
Tryck på P ▲ eller ▼ en eller fler gånger för att välja önskat alternativ.
3
Om du vill visa alla de värden som är möjliga för ett alternativ eller dess
undermeny, trycker du på + eller -.
P
DISPLAY
P.STD
➢
4
Följ de detaljerade instruktionerna för varje funktion (kanallagring, justering
etc.) i detta häfte.
5
När du är nöjd med ditt val, tryck en eller flera gånger på MENU (
eller V.MENU (
) för att återgå till normalt tittande.
➢
10
Om du vill flytta runt i en undermeny och välja den funktion du
önskar, trycker du på P ▲ eller ▼.
Steg 5 är inte nödvändigt, eftersom menyn försvinner
automatiskt efter ungefär 30 sekunder.
)
Att välja språk
När du börjar använda TV:n första gången måste du ange vilket språk
du vill att de olika menyerna och indikeringarna skall visas på.
1
REC
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
Tryck på LANG.SEL-knappen.
Resultat:
Listan över tillgängliga språk visas.
2
Tryck på P ▲ eller ▼ en eller fler gånger för att välja önskat språk.
3
När du är nöjd med ditt val, tryck på LANG.SEL för att återgå till normalt
tittande.
➢
Om du inte trycker på denna knapp, försvinner listan automatiskt
efter några sekunder.
Resultat:
➢
TRK
Menyerna visas på det språk du har valt.
Listan över språk kan ändras utan föregående
meddelande.
MENYSPRÅK
ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
ESPAÑOL
ITALIANO
SVENSKA
VÄLJ
11
Att ställa in datum och tid
COMBI VISION har en 24-timmarsklocka som används för att:
S
V.MENU
◆ Ställa in videon så att den spelar in upp till sex program
automatiskt under en månad
MUTE
P
◆ Slå på eller av TV:n automatiskt vid en angiven tid
Du måste ställa in datum och tid när:
MENU
◆ Du precis köpt COMBI VISION
P
◆ Strömförsörjningen har stängts av eller avbrutits
DISPLAY
P.STD
◆ Du stängt av TV:n med huvudströmbrytaren
1
MENY
BILD
SÖK
INSTALLERA
--:--
Tryck på MENU (
Resultat:
2
Välj alternativet
genom att trycka så många gånger som krävs på P ▲
eller ▼ och sedan på + knappen.
Resultat:
JUSTERA
VÄLJ
AVSLUTA
3
Aktuellt datum och tid visas.
Ange först timmen och sedan minuterna genom att trycka på
sifferknapparna.
➢
När du anger tid måste du skriva in en nolla före alla ental.
Exempel:
TID
DATUM
JUSTERA
: 15:07
: 06/04/00 MÅN
VÄLJ
) på fjärrkontrollen.
TV-menyn visas.
3:07 e.m.
Ange 15:07
4
Välj datum genom att trycka på P ▼.
5
Tryck på sifferknapparna, + eller - för att ange:
◆ Dag
◆ Månad
◆ År
AVSLUTA
Resultat:
➢
Veckodagen visas automatiskt bredvid datumet.
När du anger ett datum måste du skriva in en nolla före alla ental.
Exempel:
6 januari 2000
Ange 06/04/00
6
Pre.
När du är nöjd med ditt val, tryck två gånger på MENU (
till normalt tittande.
➢
) för att återgå
Om det går mer än 30 sekunder utan att du trycker på en
knapp, försvinner menyn automatiskt.
Om du gör ett misstag när du anger datum eller tid, skall
du trycka på knappen - en eller flera gånger för att gå
tillbaka till den felaktiga siffran och ange rätt siffra.
Du kan inte ändra datum och tid under en programmerad
inspelning.
12
Att lagra kanaler automatiskt (vissa modeller)
Du kan söka av de frekvensområden som finns tillgängliga på din
TV och i ditt land och automatiskt lagra alla de kanaler som hittas.
Om du har en modell med dubbla mottagare, lagras kanalerna för
båda mottagarna samtidigt (TV och video).
INPUT
Kanalerna lagras i den ordning som de förekommer på
frekvensbandet. Det kan hända att de automatiskt tilldelade
programnumren inte motsvarar de nummer du vill identifiera de
olika kanalerna med. Du kan i så fall sortera dem manuellt och ta
bort sådana kanaler som du inte vill ha (se sid. 14 för ytterligare
information).
➢
1
Om du vill ta emot en kodad TV-kanal, skall du först
kontrollera att dekodern är avstängd. Slå på den igen när
du har lagrat kanalerna.
Tryck på MENU (
Resultat:
2
➢
3
5
).
JUSTERA
VÄLJ
AVSLUTA
VÄLJ
AVSLUTA
Inställningsmenyn visas.
Alternativet SÖK kan inte väljas om:
◆ AV är valt; tryck på INPUT (
) för att välja en vanlig kanal.
◆ Du spelar av en videokassett; stoppa kassetten.
SÖK
LAGRA MANUELLT
LAGRA AUTOM.
Välj alternativet LAGRA AUTOM., genom att trycka en gång på P ▼,
sedan på + knappen.
Resultat:
4
MENY
BILD
SÖK
INSTALLERA
--:--
TV-menyn, som visas på motstående sida, visas.
Välj alternativet SÖK, genom att trycka en gång på P ▼, sedan på +.
Resultat:
P 02
Menyn LAGRA AUTOM. visas med alternativet LAND
markerat.
Välj ditt land genom att trycka på +, följande land finns: BELGIEN
–DANMARK – FINLAND – FRANKRIKE –TYSKLAND - ISLAND –
IRLAND – ITALIEN – NEDERLÄNDERNA – NORGE – POLEN –
SPANIEN – SVERIGE – SCHWEIZ - TURKIET - STORBRITANNIEN
– ÖSTERRIKE.
JUSTERA
LAGRA AUTOM.
LAND
LAGRA AUTOM.
: SVENSKA
:
Välj alternativet LAGRA AUTOM., genom att trycka en gång på P ▼, sedan
på + knappen.
Resultat:
➢
Sökningen börjar och kanalerna lagras i den ordning som de
hittas, med början på program 00. Sökningen avslutas
automatiskt när alla frekvensband har sökts av.
Du kan avbryta sökningen när som helst genom att trycka på
MENU (
). Då lagras endast de kanaler som hittats innan du
avbröt sökningen.
JUSTERA
VÄLJ
P 1
FREKVENS : 225.00MHZ
STOPP
13
AVSLUTA
Att sortera och/eller ta bort lagrade kanaler
V.MENU
MUTE
P
MENU
Genom att sortera kanalerna kan du tilldela tidigare lagrade kanaler
programnummer eller ta bort kanaler som du aldrig tittar på. Ofta
behöver man göra detta efter att man lagrat kanaler automatiskt.
Du behöver bara behålla de kanaler som du vill titta på.
1
Välj den kanal som skall få ett nytt programnummer, med hjälp av sifferknapparna eller P ▲ eller ▼ knapparna.
2
Tryck på MENU (
P
S
DISPLAY
P.STD
Resultat:
3
Välj alternativet SÖK genom att trycka på P ▼, följt av + knappen.
Resultat:
MENY
BILD
SÖK
INSTALLERA
--:--
➢
JUSTERA
VÄLJ
AVSLUTA
).
TV- menyn visas.
Inställningsmenyn visas med alternativet LAGRA MANUELLT
markerat.
Alternativet SÖK kan inte väljas om:
◆ AV är valt; tryck på INPUT (
) för att välja en vanlig kanal.
◆ Du spelar av en videokassett; stoppa kassetten.
4
Tryck på + knappen.
5
Om du vill...
Så...
Ändra programnummer
på en lagrad kanal
1 Välj alternativet NY PR.PLATS och ange
SÖK
LAGRA MANUELLT
LAGRA AUTOM.
det nya programnummer som skall
användas för kanalen.
Exempel: Om du vill flytta kanalen från
21 till 02, anger du 02.
2 Tryck på MEMORY (
JUSTERA
VÄLJ
ändringen.
Resultat:
AVSLUTA
Radera en lagrad
kanal
PR.PLATS
NY PR.PLATS
PR. NAMN
SÖK
FREKVENS
FININST.
SYSTEM
:
:
:
:
:
:
:
192.00MHz
PÅ
AUTO
:LAGRA X:RENSA
AVSLUTA
JUSTERA
VÄLJ
6
REC
TRK
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
14
:LAGRA visas en kort
stund med röd färg.
1 Välj PR.PLATS.
2 Tryck på CLEAR ( ).
Resultat:
P 0
P 0
- - - - -
) för att spara
X:RENSA visas en kort stund
med röd färg och programmet
raderas. Programnumret kan
användas igen för en annan
kanal. Om du vill ange en ny
kanal, lagrar du den nya
kanalen manuellt (se på sidan
16 för ytterligare detaljer om
denna funktion).
Upprepa steg 5 om du vill ändra eller radera andra program. Annars
trycker du några gånger på MENU (
) för att återgå till normalt tittande.
➢
Om du vill ångra dig utan att ändringarna sparas, trycker
du på MENU (
) innan du trycker på MEMORY ( ).
Att byta kanal
När du har lagrat kanalerna på din COMBI VISION, kan du lätt
välja dem med hjälp av fjärrkontrollen.
V.MENU
MUTE
P
För att byta...
Tryck på...
till nästa program
P ▲.
till föregående program
P ▼.
MENU
P
P 02
till det program du önskar
Respektive sifferknapp(ar);
ytterligare information finns i nästa avsnitt.
Flera gånger mellan de två
senast visade programnumren
PRE-CH (
DISPLAY
P.STD
) så många som du vill.
Pre.
Att välja ett program med nummer 10 eller högre
När du väljer ett program med nummer 10 eller högre, följ
anvisningarna nedan.
1
Tryck på -/-- knappen på fjärrkontrollen.
Resultat:
2
Mata in det tvåsiffriga programnumret.
Exempel:
3
P-- visas i övre vänstra hörnet på skärmen.
Pre.
För att välja programnummer 42, tryck först på 4 och sedan på 2.
För att välja ensiffriga programnummer:
◆ låt numret föregås av en nolla (0)
eller
◆ tryck en gång till på -/-- knappen
Resultat:
P--
P- visas. Du kan nu mata in önskat ensiffrigt nummer
utan nolla.
15
Att lagra kanaler manuellt
V.MENU
MUTE
P
Du kan lagra upp till 100 kanaler, inklusive kabelkanaler. Om du
har en modell med dubbla mottagare, lagras kanalerna för båda
mottagarna samtidigt (TV och video).
När du lagrar kanaler manuellt, kan du välja:
◆ att lagra alla eller enbart en del av de kanaler som hittas,
◆ vilket programnummer du vill lagra kanalen på,
MENU
◆ att ange frekvensen på den kanal som ska lagras direkt,
om du känner till den.
P
S
DISPLAY
P.STD
Du har ungefär 30 sekunder på dig att välja något av alternativen
ovan. Om du inte gör ett val inom denna tidsperiod, försvinner
menyn.
➢
MENY
BILD
SÖK
INSTALLERA
--:--
JUSTERA
VÄLJ
1
Tryck på MENU (
).
Resultat: TV- menyn visas.
2
Välj alternativet SÖK, genom att trycka en gång på P ▼, sedan på +
knappen.
Resultat: Inställningsmenyn visas med alternativet LAGRA MANUELLT,
markerat.
AVSLUTA
SÖK
LAGRA MANUELLT
LAGRA AUTOM.
JUSTERA
PR.PLATS
NY PR.PLATS
PR. NAMN
SÖK
FREKVENS
FININST.
SYSTEM
➢
VÄLJ
:
:
:
:
:
:
:
Alternativet SÖK är inte tillgängligt om:
◆ AV är valt; tryck på INPUT (
) för att välja en vanlig kanal.
◆ Du spelar av en videokassett; stoppa kassetten.
3
Tryck på + knappen.
Resultat: Listan med alternativ visas.
4
Om du...
Så...
Känner till frekvensen på
den kanal som ska lagras.
◆ Välj alternativet FREKVENS,
genom att trycka på P ▼ så många
gånger som behövs.
◆ Ange önskad frekvens genom att
trycka på sifferknapparna, eller + eller knapparna.
Resultat: Kanalen visas.
◆ Gå till steg 5 på nästa sida.
Inte känner till frekvensen
på den kanal som ska lagras.
◆ Välj alternativet SÖK, genom att
trycka så många gånger som behövs
på P ▼.
◆ Tryck på:
- för att söka bakåt över
frekvenserna
+ för att söka framåt över
frekvenserna.
AVSLUTA
P 0
P 0
- - - - -
Om du vill ta emot en kodad TV-kanal, ska du kontrollera
att dekodern är avstängd. Slå på den igen när du har
lagrat kanalerna.
192.00MHz
PÅ
AUTO
:LAGRA X:RENSA
AVSLUTA
JUSTERA
VÄLJ
PR.PLATS
NY PR.PLATS
PR. NAMN
SÖK
FREKVENS
FININST.
SYSTEM
:
:
:
:
:
:
:
P 0
P 0
- - - - 192.00MHz
PÅ
AUTO
:LAGRA X:RENSA
AVSLUTA
JUSTERA
VÄLJ
16
Resultat: När du har hittat en kanal,
avslutas sökningen och
kanalen visas på skärmen.
Därefter kan du:
- Fortsätta sökningen genom
att trycka igen på + eller -.
- Lagra kanalen; gå till steg
5 på nästa sida.
Att lagra kanaler manuellt (fortsättning)
5
När den kanal som skall lagras visas på skärmen, välj alternativet NY PR.PLATS,
genom att trycka så många gånger som behövs på P ▲ eller ▼.
6
Ange det programnummer kanalen skall ha med hjälp av sifferknapparna,
eller + eller - knapparna.
7
Tryck på MEMORY ( ) för att lagra kanalen.
Resultat:
:LAGRA visas en kort stund i röd färg.
8
Om du vill lagra fler kanaler återgår du till steg 4.
Annars trycker du några gånger på MENU (
) för att återgå till normalt
tittande.
PR.PLATS
NY PR.PLATS
PR. NAMN
SÖK
FREKVENS
FININST.
SYSTEM
◆ Om du vill ångra dig utan att ändringarna sparas,
trycker du på MENU (
) innan du trycker på
MEMORY ( ).
◆ Om du redan har lagrat kanalen, kan du radera den
och ersätta den med en annan kanal.
För att ta bort en kanal, se avdelningen “Att sortera
och/eller ta bort lagrade kanaler” på sidan 14.
P 0
P 1
- - - - 192.00MHz
PÅ
AUTO
:LAGRA X:RENSA
AVSLUTA
JUSTERA
VÄLJ
REC
➢
:
:
:
:
:
:
:
TRK
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
Att aktivera 3DB LNA (vissa modeller)
Denna funktion är mycket användbar om TV:n tar emot en svag
signal. LNA förstärker TV-signalen i områden med svaga signaler,
men däremot inte bruset.
Funktionen fungerar bara om signalen är svag, och dessutom går
den att ställa in för individuella kanaler.
1
Tryck på MENU (
).
Resultat: TV-menyn visas.
2
Välj alternativet INSTALLERA, genom att trycka en eller flera gånger på P
▲ eller ▼ knapparna och sedan på +.
3
Aktivera 3DB LNA genom att trycka på + knappen för att ändra alternativet
3DB LNA till PÅ.
MENY
BILD
SÖK
INSTALLERA
--:--
JUSTERA
4
Tryck så många gånger som behövs på MENU-knappen (
återgå till normalt tittande.
5
Om du vill avaktivera 3DB LNA, upprepar du ovanstående steg och ändrar
alternativet 3DB LNA till AV.
) för att
INSTALLERA
FRONTLÅS
PÅTID
3DB LNA
JUSTERA
VÄLJ
AVSLUTA
: AV
: AV
: PÅ
VÄLJ
17
AVSLUTA
P 02
Att justera bilden och lagra sina inställningar
Du kan göra flera olika typer av inställningar på din TV. Detta gör
det möjligt för dig att kontrollera bildkvaliteten:
◆ Kontrast, Ljus, Skärpa, Färg
BILD : FAVORIT
KONTRAST
LJUS
SKÄRPA
FÄRG
JUSTERA
90
50
50
50
VÄLJ
1
Tryck på MENU (
).
Resultat: TV-menyn visas.
2
Välj alternativet BILD, med hjälp av + knappen.
Resultat: Alternativen för bildjustering visas.
3
För att välja ett av följande alternativ, tryck en eller flera gånger på P ▲
eller ▼ och sedan på + knappen.
Resultat: En liggande stapel visas.
4
Öka eller minska det värde som visas genom att trycka på + respektive -.
AVSLUTA
➢
S
KONTRAST
91
5
Du har ungefär tre sekunder på dig för att ändra värdet innan
föregående meny visas igen.
När du är nöjd med ditt val, trycker du så många gånger som behövs på
MENU (
) för att återgå till normalt tittande.
Resultat: Dina inställningar har lagrats och kommer att användas också
nästa gång du slår på TV:n.
➢
Dina bildinställningar lagras i minnet om:
◆ Du ställer TV:n i Standby-läge.
◆ Du drar ur sladden från vägguttaget eller det blir ett
strömavbrott.
Välja färdiga bildinställningar
Man kan välja mellan olika typer av förinställningar för bilden.
Följande bildeffekter kan väljas: Favorit, Standard, Skarp, Film och
Mjuk.
BILD : FAVORIT
KONTRAST
LJUS
SKÄRPA
FÄRG
90
50
50
50
1
2
JUSTERA
VÄLJ
P
REC
TRK
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG SEL
CLEAR
18
).
Tryck på - eller + för att visa BILD.
Resultat: Menyn “Bild” visas.
AVSLUTA
3
DISPLAY
Tryck på MENU (
Resultat: Huvudmenyn visas i bildrutan.
➣
Tryck på - eller + flera gånger för att cykliskt gå genom de fem
alternativen: FAVORIT, STANDARD, SKARP, FILM, MJUK.
Du kan välja önskad bildeffekt genom att helt enkelt trycka
på knappen “P.STD” (Picture standard) på fjärrkontrollen.
Att justera volymen
Gör så här för att justera volymen med fjärrkontrollen.
V.MENU
För att...
Håll nere...
Öka
volymen
+
MUTE
P
knappen.
MENU
Resultat:
En liggande stapel visas och volymen ökar
så länge du håller knappen nedtryckt. Markören
rör sig åt höger för att ange volymläget.
P
DISPLAY
Sänka
volymen
-
Resultat:
➢
P.STD
knappen.
En liggande stapel visas och volymen minskar
så länge du håller knappen nedtryckt. Markören
rör sig åt vänster för att ange volymläget.
Din volyminställning lagras i minnet om:
◆ Du ställer TV:n i Standby-läge
VOLYM
10
◆ Du drar ur sladden från vägguttaget eller det blir ett
strömavbrott
19
Justera ljud och lagra dina preferenser (vissa modeller)
Du kan göra flera olika typer av inställningar på din TV. Detta gör
det möjligt för dig att kontrollera ljud:
LJUD : FAVORIT
BAS
DISKANT
BALANS
VOLYM
PSEUDO STEREO
JUSTERA
50
50
L 50 : R 50
12
AV
VÄLJ
◆ Bas, Diskant, Balans, Volym, Pseudo stereo.
1
Tryck på MENU (
).
Resultat: TV-menyn visas.
2
Välj alternativet LJUD genom att trycka på P ▼ knappen.
3
Tryck på + knappen.
Resultat:
Alternativen för ljudjustering visas.
4
För att välja ett av följande alternativ, tryck en eller flera gånger på P ▲
eller ▼ och sedan på + knappen.
Resultat: En liggande stapel visas.
5
Öka eller minska det värde som visas genom att trycka på + respektive -.
AVSLUTA
S
➢
BAS
51
6
Du har ungefär tre sekunder på dig för att ändra värdet innan
föregående meny visas igen.
När du är nöjd med ditt val, trycker du så många gånger som behövs på
MENU (
) för att återgå till normalt tittande.
Resultat: Dina inställningar har lagrats och kommer att användas också
nästa gång du slår på TV:n.
➢
◆ ”Pseudo stereo” omvandlar en enkanalig ljudsignal till
två identiska vänster- och högerkanaler.
◆ När Pseudo stereo är inställd på “På” eller “Av”
tillämpas inställningen på ljudeffekter såsom
Standard, Musik, Film och Tal.
Välja färdiga ljudinställningar (vissa modeller)
LJUD : FAVORIT
BAS
DISKANT
BALANS
VOLYM
PSEUDO STEREO
50
50
L 50 : R 50
12
AV
Man kan välja mellan olika typer av förinställningar för ljudet.
Följande ljudeffekter kan väljas: Favorit, Standard, Musik, Film och
Tal.
1
Tryck på MENU (
).
Resultat: Huvudmenyn visas i bildrutan.
JUSTERA
VÄLJ
AVSLUTA
2
Tryck på ▼ eller ▲ för att välja LJUD, tryck därefter på - eller +.
Resultat: Menyn “Ljud” visas.
REC
TRK
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
S.MODE
S.STD
20
3
➣
Tryck på - eller + flera gånger för att cykliskt gå genom de fem
alternativen: FAVORIT, STANDARD, MUSIK, FILM, TAL.
Du kan välja önskad ljudeffekt genom att helt enkelt trycka
på knappen “S.STD” (Sound standard) på fjärrkontrollen.
Att välja ljudläge (vissa modeller)
Med “S.MODE”-knappen visar/styr man bearbetningen av
ljudsignalen och dess inställning. När strömmen slås på (ON) är
läget automatiskt antingen “Dual-1” eller “STEREO” beroende på
den aktuella sändningen.
NICAM
Stereo
Typ av utsändning
Skärmvisning
Vanlig utsändning
(standardljud)
Mono (vanlig användning)
Regular +
NICAM Mono
Mono ↔ Mono
(NICAM)
(Normal)
NICAM Stereo
Stereo ↔ Mono
(NICAM)
(Normal)
NICAM Dual-I/II
A2
Stereo
➣
TRK
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
S.MODE
S.STD
→ Dual-I → Dual-II → Mono
REC
(Normal)
Vanlig utsändning
(standardljud)
Mono (vanlig användning)
Tvåspråkig eller Dual-I/II
Dual-I ↔ Dual-II
Stereo
REC
TRK
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
S.MODE
S.STD
TV/TEXT
Stereo ↔ Mono
Forced Mono (“Tvingad” mono)
◆ Om mottagningsförhållandena försämras,
underlättaslyssnandet om man ställer in ljudet på “Mono”
med hjälp av S.MODE-knappen.
◆ Om stereosignalen är svag (eller omväxlande stereo och
mono) och växlingen sker automatiskt, byt till “Mono”-läge.
◆ När du tar in “Mono”-ljud i AV-läge, anslut till “L”-ingången
på panelerna. Om “Mono”-ljudet bara kommer ut ur vänster
högtalare, tryck på S.MODE-knappen.
Välja läge för ljuduteffekt (vissa modeller)
Du kan välja i vilket läge ljudet skall återges i högtalarna och AVuttagen. För att välja ljudläget, tryck på S.MODE knappen på
fjärrkontrollen tills önskat alternativ visas. Följande alternativ finns.
Alternativ
Beskrivning
STEREO
Används för att lyssna på Hi-Fi-stereoljud på de vänstra och
högra kanalerna.
REC
TRK
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
S.MODE
S.STD
➢ När du lyssnar på band som spelats in i Hi-Fi, slår ljudet över
till Hi-Fi efter fem sekunder i Mono-läge.
L
Används för att lyssna på ljud på den vänstra Hi-Fi-kanalen.
R
Används för att lyssna på ljud på den högra Hi-Fi-kanalen.
MIX
Används för att lyssna på blandat ljud från Hi-Fi-kanalen och
normala kanaler.
MONO
Används för att lyssna på ljud på den normala monokanalen.
REC
TRK
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
S.MODE
S.STD
TV/TEXT
21
Att tillfälligt stänga av ljudet
Du kan stänga av ljudet tillfälligt.
Exempel: Du vill svara i telefon.
V.MENU
1
MUTE
Tryck på MUTE-knappen (
) på fjärrkontrollen.
P
Resultat:
2
Ljudet stängs av och
visas på skärmen.
När du vill slå på ljudet igen, tryck en gång till på samma MUTE-knapp
( ) eller tryck på VOL + knappen.
Resultat:
Ljudet kommer tillbaka med samma volym som tidigare och
indikeringen
försvinner.
S
Att ställa in Combi Vision att slå på automatiskt
Du kan ange att COMBI VISION ska slås på automatiskt varje dag
och stanna efter en timme om ingen av funktionerna används.
➢
MENY
BILD
SÖK
INSTALLERA
--:--
JUSTERA
VÄLJ
INSTALLERA
FRONTLÅS
PÅTID
AVSLUTA
1
Tryck på MENU (
2
Välj alternativet INSTALLERA, genom att trycka så många gånger som
behövs på P ▲ eller ▼ knapparna.
3
Tryck på + knappen.
Resultat: Motsvarande meny visas.
4
Välj alternativet PÅTID, genom att trycka så många gånger som behövs på
P ▲ eller ▼ knapparna.
: AV
: PÅ
5
JUSTERA
VÄLJ
6
VÄLJ
22
).
För att...
Så...
ställa in tiden då du vill
att TV:n skall slås på
1 Tryck på + knappen för att visa klockan.
2 Ange timme och minuter genom
att trycka på sifferknapparna.
Ta bort den förinställda
tiden.
Tryck en gång på + knappen.
Resultat: AV visas.
AVSLUTA
TID
: 15:07
DATUM : 06/04/00 MÅN
JUSTERA
Innan du använder denna funktion bör du kontrollera att
du har ställt in rätt tid. Om du inte har ställt in tiden
aktiveras tids- och datuminställningen automatiskt (se på
sidan 12 för ytterligare detaljer).
AVSLUTA
Ställ TV:n i Standby-läge genom att trycka på POWER ( ).
Resultat: TV:n slås på varje dag vid angiven tid, och förblir påslagen i
en timme om ingen annan funktion används under denna tid.
Att ställa in insomningstimern
Du kan välja insomningstid mellan 15 och 90 minuter. Därefter
kopplar TV:n automatiskt om till Standby-läge.
1
2
3
Tryck en gång på SLEEP (
visas en symbol
är inställd
återstående tid innan TV:n går över i
Standby-läge.
inte är inställd
00.
☛
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
TRK
LANG.SEL
CLEAR
, följd av...
Tryck igen en eller flera gånger på SLEEP-knappen (
tidslängd visas.
➢
EJECT
) för att visa aktuell timerinställning.
Om timern...
Resultat:
REC
) tills önskad
TV:n kopplar automatiskt om till standby-läge när timern
räknat ned till noll. Under sista minuten visas SLÅR AV.
Efter det att du ställt in timern, kan du hämta och ändra
timerinställningen med hjälp av SLEEP-knappen ( ).
För att stänga av timern, välj 00.
Din COMBI VISION går över i Standby-läge automatiskt
femton minuter efter att den sista sändningen avslutats på
den valda kanalen.
Att titta på bilder från externa källor
Du kan använda TV:n för att se bilder från en extern källa, t ex:
◆ Videokamera eller videobandspelare
◆ Videoskivspelare
INPUT
◆ Dekoder (automatisk omkoppling)
1
Anslut AV-kablarna, se sidan 5 och 6.
2
Slå på COMBI VISION genom att trycka på POWER (
3
Börja avspelningen på den externa källan.
Bilderna från den externa källan visas på TV-skärmen.
Resultat:
➢
➢
).
Om inte bilderna visas automatiskt, trycker du på knappen INPUT
(
) för att välja AV. När du vill återgå till de vanliga kanalerna
trycker du på samma knapp igen.
För att ansluta olika typer av videoutrustning till din TV,
använd ingångarna på front- och bakpanelen (RCA
respektive Euro). Om utrustningen är inkopplad i båda
dessa kontakter, har den främre kontakten prioritet.
23
Att visa information på skärmen
Du kan visa olika sorters information på skärmen som hjälp när du
använder din COMBI VISION:
MENU
◆ TV-läge:
P
DISPLAY
REC
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
–
Valt program
–
Tid (visas i några sekunder)
◆ Videoläge:
P10
S
–
Valt program (när du växlar tillbaka till TV-läge)
–
Tid (visas i några sekunder)
–
Räkneverk
–
Tid som återstår på kassetten (visas i några sekunder
när kassetten börjar spela)
–
Aktiv funktion
–
Inspelningshastighet (tillval)
–
Automatisk spårjustering (Automatic tracking-A.TRK)
(visas i några sekunder när kassetten börjar spela)
1
Visa informationen genom att trycka på DISPLAY (
2
Om du vill ta bort informationen från skärmen, trycker du på DISPLAY
(
) igen.
➢
).
När det finns en kassett i videon visas samma information i
TV-läge som i videoläge, även om kassetten är stoppad.
Informationen visas tills du trycker på DISPLAY (
24
) igen.
Kassettyper och inspelningshastighet (Tillval)
Använd endast högkvalitativa VHS-kassetter i din video. Kassetter
kan vara olika långa.
På vissa videobandspelare kan du också spela in kassetter med två
olika hastigheter:
◆ SP (Standard Play; standardinspelning)
◆ LP (Long Play; inspelning med halva hastigheten) - tillval
I Long Play-läge:
◆ Varje kassett räcker dubbelt så länge.
◆ Inspelningen får något sämre kvalitet.
Typ
Inspelningstid
(i SP)
Typ
avspelningstid
(i SP)
E-30
E-60
E-120
E-180
E-240
E-300
30 min. eller 1/2 timme
60 min. eller 1 timme
120 min. eller 2 timmar
180 min. eller 3 timmar
240 min. eller 4 timmar
300 min. eller 5 timmar
T-60
T-120
T-180
60 min. eller 1 timme
120 min. eller 2 timmar
180 min. eller 3 ttimmar
Att skydda en inspelad kassett
Videokassetter har en säkerhetstapp, så att det inte ska gå att spela
över dem av misstag. När denna tapp har tagits bort, kan du inte
spela in på bandet.
1
Om du vill skydda bandet, bryter du av tappen med en liten skruvmejsel.
2
Om du vill spela över en skyddad kassett (där säkerhetstappen brutits av),
täcker du hålet med tejp.
➢
Om du sätter i en videokassett, där säkerhetstappen
brutits av (skyddad kassett), i COMBI VISION, börjar den
omedelbart spela av. I annat fall måste du trycka på
PLAY ( ).
Om du försöker spela in på en skyddad kassett
(säkerhetstappen avbruten), matas kassetten ut.
25
Att välja videostandard (vissa modeller)
För att du ska kunna spela av en kassett på rätt sätt måste du välja
rätt videostandard.
VIDEOMENY
PROGRAMMERA INSP
REPETERA
: AV
BILD
: NORMAL
BANDLÄNGD
: E180/T120
VIDEOSYST.
: AUTO
HASTIGHET
: SP
NICAM
: AV
JUSTERA
VÄLJ
S
➢
Vi rekommenderar att du väljer alternativet AUTO,
så att standarden känns av automatiskt av apparaten,
och att du bara ändrar inställningen om apparaten inte
kan identifiera kassetten automatiskt.
1
Tryck på V.MENU (
).
Resultat: Videomenyn visas.
2
Välj alternativet VIDEOSYST., genom att trycka så många gånger som
behövs på P ▲ eller ▼ knapparna.
Resultat: Detta alternativ markeras med gul färg.
3
Välj den standard du önskar genom att trycka en eller flera gånger på +
eller -.
Resultat: Bilden visas korrekt. Om du inte har valt rätt standard, kan
bilden visas i svartvitt.
4
När du är nöjd med ditt val, tryck en eller flera gånger på V.MENU (
för att lämna menyn.
AVSLUTA
)
Att spela av en kassett
Gör så här för att spela av en förinspelad kassett.
V.MENU
1
Sätt in kassetten i luckan, så att bandfönstret syns (uppåt) och den öppna
sidan på kassetten är riktad mot baksidan.
Resultat: Räkneverket och den aktuella funktionen visas på skärmen.
2
Om säkerhetstappen på kassetten sitter kvar, trycker du på PLAY (
Annars spelar du kassetten automatiskt.
MUTE
P
➢
MENU
P
DISPLAY
REC
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
3
När en kassett laddas, optimeras bandets position automatiskt för
att minska störningar (Auto Tracking). Om du spelar ända till slutet
av bandet, spolas bandet tillbaka automatiskt.
Om du önskar stoppa avspelningen tillfälligt, trycker du på P/S (
➢
).
Om remsor med brus visas i bilden - se avsnittet “Att justera
bildkvaliteten vid avspelning” på sidan 27.
När du har använt stillbild mer än 5 minuter, återgår videon
automatiskt i play-läge för att skydda kassett och videohuvuden.
För att återgå till normalt tittande, tryck på PLAY (
4
För att...
Tryck på...
Stoppa avspelningen
STOP (
Mata ut kassetten
EJECT (
➢
☛
26
).
) igen.
).
).
Du kan inte titta på ett TV-program när du spelar av en
kassett.
Beroende på vilket kassettband du använder kan bilden
flimra på skärmen och inspelningen om volymen är
inställd på 35 eller högre. Minska volymen.
Användning av Crystal PlayBack
Tryck CRYSTAL PB för att kompensera ett dåligt band.
CRYSTAL PB
1
Sätt i ett band och tryck PLAY.
2
Tryck på CRYSTAL PB-knappen på fjärrkontrollen så visas CRYSTAL PB
AV.
3
För att ändra till läge (PÅ) , tryck på CRYSTAL PB knappen igen.
➢
REC
◆ Crystal Playback (IPC) aktiveras endast vid avspelning
av ett band.
: AV
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
TRK
LANG.SEL
CLEAR
REC
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
◆ När bandet sätts in på nytt, visas “CRYSTAL PB AV”.
Att justera bildkvaliteten vid avspelning
Denna apparat har ett inbyggt bandjusteringssystem (A.TRK) som
automatiskt väljer bästa möjliga position för bandet. Om det ändå
syns streck med störningar (band) i bildens över- eller underkant
vid avspelning (framför allt i slow motion), kan du finjustera bilden
så att du får bästa möjliga bild.
Det är lättast att justera bildstabiliteten i läge Paus eller Slow
Motion.
Justera bandet genom att trycka på TRK
tydlig och stabil.
➢
eller
TRK
knapparna tills bilden är
Även om du inte kan få bort alla störningsremsor, kan du
välja den inställning som ger dig den tydligaste bilden.
Att justera bildkonturerna
När du spelar av en kassett, kan du ändra bildkonturerna så att de
passar dig. Du kan välja mellan tre inställningar:
◆ Normal, Skarp, Mjuk
V.MENU
MUTE
P
1
Tryck på V.MENU (
2
Välj alternativet BILD, genom att trycka så många gånger som behövs på
P ▲ eller ▼ knapparna.
3
Använd knapparna + eller - för att välja ett av följande alternativ:
NORMAL
SKARP
MJUK
4
) för att visa Videomenyn.
VIDEOMENY
PROGRAMMERA INSP
REPETERA
: AV
BILD
: NORMAL
BANDLÄNGD
: E180/T120
VIDEOSYST.
: AUTO
HASTIGHET
: SP
NICAM
: AV
för normalbild
för tydligare bild
för mjukare bild
När du är nöjd med ditt val, tryck en eller flera gånger på V.MENU (
för att återgå till normalt tittande.
)
JUSTERA
VÄLJ
27
AVSLUTA
Att välja kassettbandstyp
Om du vill använda räkneverket för att visa återstående tid på en
kassett, måste du ange vilken sorts kassett du använder.
VIDEOMENY
PROGRAMMERA INSP
REPETERA
: AV
BILD
: NORMAL
BANDLÄNGD
: E180/T120
VIDEOSYST.
: AUTO
HASTIGHET
: SP
NICAM
: AV
JUSTERA
VÄLJ
AVSLUTA
1
Tryck på V.MENU (
2
Välj alternativet BANDLÄNGD genom att trycka på knapparna P ▲ eller ▼
så många gånger som behövs.
3
Tryck på + eller - för att välja kassettbandstyp.
E180/T120
) för att visa Videomenyn.
E240/T160
E260/T180
E300
Att snabbspola en kassett framåt och bakåt
Du kan:
◆ Snabbspola en kassett framåt eller bakåt utan att se
bilden på TV:n
S
Pre.
◆ Söka efter en given sekvens framåt eller bakåt på bandet
V.MENU
MUTE
P
P10
2:19:43
SP
För...
Tryck på...
Att snabbspola bandet bakåt utan att
titta på bilden
REW (
) när kassetten är stoppad.
Att spola bandet bakåt medan du tittar
på bilden (Sökning bakåt-funktion)
REW (
) när kassetten spelar.
Byt från återspolning med bild
till normalt uppspelningstäge
REW (
) när du spolar tillbaka
bandet och bilden visas.
Att snabbspola bandet framåt utan att
visa bilden
FF (
) när kassetten är stoppad.
Att spola bandet framåt medan du tittar
på bandet (Sökning framåt-funktion)
FF (
) när kassetten spelar.
Byt från framspolning med bild
till normalt uppspelningsläge
FF (
) när du spolar fram bandet
och bilden visas.
➢
◆ Om du håller knapparna (
,
) intryckta längre än
2 sekunder i “PLAY” eller “RPS/FPS” (snabbsökning
med bild)-läge, kommer hastigheten att öka. Om du
släpper (
,
) knapparna så återgär videon i
normalt “PLAY”-läge.
◆ Kassetten spolas automatiskt tillbaka när den kommer
till slutet av bandet.
Om du trycker på POWER ( ) när du spolar tillbaka
en kassett, växlar COMBI VISION automatiskt till
Standby-läge och kassetten fortsätter att spola tillbaka
tills den kommer till början av bandet.
28
Att spela av en kassett i slow motion
Du kan spela av en kassett i slow motion.
Exempel: Du vill analysera en idrottares teknik, rörelse för
rörelse.
➢
1
Pre.
När du spelar av en kassett i slow motion hörs inget ljud.
Vid avspelning, tryck på P/S (
), följt av FF (
) knappen.
V.MENU
MUTE
P
Resultat:
blinkar och kassetten spelas av i slow motion.
2
När du spelar av i slow motion, kan det bli störningar på bilden.
Tryck på TRK
elller
knapparna för att minimera denna effekt.
3
För att återgå till normalt tittande, tryck på PLAY (
MENU
P
).
DISPLAY
REC
☛
När du har använt Slow Motion funktionen mer än fem
minuter, kommer videon att automatiskt återgå i play-läge
för att skydda:
◆
Kassetten
◆
Videohuvudena
TRK
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
Att spela av en sekvens ruta för ruta
Du kan:
◆ Stoppa kassetten på en viss ruta (bild)
◆ Stega framåt en ruta i taget
➢
1
2
3
V.MENU
När du spelar av en kassett ruta för ruta hörs inget ljud.
P
DISPLAY
När du spelar av ruta för ruta, kan du se störningar på skärmen.
Tryck på TRK
elller
knapparna för att minimera denna effekt.
☛
P
MENU
Tryck på:
◆ PLAY ( ) för att börja spela kassetten
◆ P/S ( ) för att stoppa bandet på en given ruta
◆ P/S ( ) igen för att stega fram ruta för ruta
För att återgå till normalt tittande, tryck på PLAY (
MUTE
).
REC
TRK
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
När du har använt Bild för Bild funktionen mer än fem
minuter, återgår videon automatiskt i play-läge för att
skydda:
◆
Kassetten
◆
Videohuvudena
29
Att spela in ett program direkt
Innan du spelar in ett program måste du lagra motsvarande kanal.
Om du inte har gjort det - se sidan 13 eller 16 för ytterligare
information.
➢
INPUT
1
Pre.
V.MENU
MUTE
I detta inspelningsläge kan du inte spela in ett program
medan du tittar på ett annat. Om du vill göra det måste
du använda funktionen programmerad inspelning och en
modell med dubbla mottagare.
Välj:
◆ Vilken TV-station du vill spela in från med hjälp av P ▲ eller ▼
knapparna.
eller
◆ AV-källan med knappen INPUT (
) för en satellitmottagare eller
extern videokälla
Resultat:
Programnumret visas och programmet kan ses på TV:n.
P
2
Mata in den kassett som programmet ska spelas in på, med fönstret uppåt.
Säkerhetstappen måste vara intakt, eller öppningen täckt med tejp.
3
Håll ned REC ( ) i minst två sekunder för att starta inspelningen.
MENU
P
Resultat:
S
DISPLAY
REC
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
Under inspelningen kan du också trycka på DISPLAY (
för att visa siffran på det program som spelas in samt
återstående tid på kassetten.
4
)
För att...
Tryck på...
Stoppa inspelningen tillfälligt (t ex
för att slippa reklam eller för att byta kanal)
P/S ( ).
Starta inspelningen igen
P/S ( ) eller REC ( ).
Stoppa inspelningen helt
STOP (
➢
➢
30
Inspelningsindikatorn visas på skärmen. Ett index sparas på
bandet (se sidan 38).
) en gång.
Om videon står i Paus-läge i mer än tio minuter, kommer inspelningen att stoppas automatiskt för att skydda huvudena och
kassetten.
Om kassetten matas ut när du börjar spela in, bör du
kontrollera att säkerhetstappen är intakt eller att
öppningen är täckt med tejp.
Om du når slutet på bandet när du spelar in, spolas
kassetten tillbaka automatiskt.
Att spela in ett program med automatiskt stopp
Med denna funktion kan du spela in upp till fyra timmars
programtid.
Videoenheten stannar automatiskt efter den tid du anger.
INPUT
1
Mata in den kassett du vill spela in på, med fönstret uppåt. Kontrollera att
säkerhetstappen är intakt eller hålet täckt med tejp.
2
Välj:
◆ Vilken TV-station du vill spela in från med hjälp av P ▲ eller ▼
knapparna
eller
◆ AV-källa med knappen INPUT (
) för en satellitmottagare eller
extern videokälla
Resultat:
3
4
P
) i minst två sekunder för att starta inspelning.
DISPLAY
REC
Inspelningsindikatorn visas på skärmen.
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
Tryck på REC ( ) flera gånger för att öka inspelningstiden i 30-minutersintervall upp till fyra timmar.
Resultat:
5
Programnumret visas och programmet kan ses på TV:n.
Håll ned REC (
Resultat:
MENU
Tidslängden visas. Det valda programmet spelas in under den
tidslängd som du har angivit. När denna tid har gått, slutar
videon automatiskt spela in.
P10
0:00:00
SP
Om du vill avbryta inspelningen före slutet, trycker du på REC ( ) flera
gånger tills 0:00 visas, eller på STOP/EJECT ( ) på frontpanelen.
Resultat:
➢
Videon slutar spela in efter sex sekunder.
Om kassetten kommer till slutet på bandet medan videon
spelar in, avbryts inspelningen.
Under inspelningen kan du trycka på DISPLAY (
att visa återstående inspelningstid.
MENU
) för
P
DISPLAY
REC
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
31
Att använda
-funktionen (Tillval)
Innan du ställer in videon:
REC
TRK
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
◆ Kontrollera att du använder rätt språk och att datum och
tid stämmer (om inte klockan har ställts, aktiveras
funktionen Inställning datum/tid automatiskt)
◆ Sätt in den kassett du vill spela in programmet på (med
säkerhetstappen intakt)
TV/TEXT
Du kan förinställa upp till sex program.
1
Tryck på SHOW VIEW-knappen.
Resultat:
☛
SHOW VIEW
KOD
:
KOD
---------
ÄNDRA
KLAR
2
V.MENU
MUTE
P
3
Tryck på V.MENU (
☛
P
P.STD
15:07
06/04/00 ONS
PR. (NICAM
) : 01 (AV)
START
: 16:50
STOPP
: 18:30
DATUM
: 08/04 FRE
LÄGE
: EN GÅNG
DEKODER
: AV
HASTIGHET
: SP
PDC
: AV
JUSTERA
VÄLJ
32
Om du vill ändra den SHOW VIEW-kod du matar in:
◆ Tryck på - knappen tills den siffra du vill ändra raderas
◆ Ange rätt siffra
Resultat:
MENU
DISPLAY
Om det inte finns någon SHOW VIEW-knapp på din fjärrkontroll, är
inte SHOW VIEW-funktionen tillgänglig på din modell. Om alla sex
program har ställts in, visas listan med inställda program så att du
kan ändra en befintlig inspelning eller radera en du inte längre
behöver. Se sidan 34 för ytterligare detaljer.
Tryck på sifferknapparna för att ange den kod som står vid det program du
vill spela in i din TV-tidning.
➢
S
AVSLUTA
Ett meddelande visas. Där kan du mata in ShowView-koden.
).
Informationen om programmet visas.
När du använder SHOW VIEW-funktionen första gången med
lagrade stationer, blinkar programnumret. Denna gång måste du
ange programnummer manuellt.
4
Om det behövs anger du programnumret genom att trycka på rätt
sifferknapp. När du är nöjd med ditt val, trycker du på P ▼ knappen.
5
Om det behövs ändrar du starttiden genom att trycka på sifferknapparna.
När du är nöjd med ditt val, tryck på P ▼ knappen.
☛
När du anger datum och tid, måste alla ental föregås av en nolla.
Exempel:
7:30 fm
Ange 07:30
Om du anger ett ogiltigt nummer, visas föregående värde. Ange
informationen igen. Om du gör ett misstag, trycker du på - knappen
flera gånger för att gå bakåt tills den felaktiga siffran raderas. Ange
sedan rätt siffra.
Att använda
6
7
-funktionen (Tillval)
Om det behövs ändrar du stopptiden på samma sätt. När du är nöjd med
ditt val, tryck på P ▼ knappen.
Om det behövs ändrar du det datum som inspelningen skall ske på. När du
är nöjd med ditt val, tryck på P ▼ knappen.
➢
Månaden visas automatiskt, enligt nedan.
Om den dag du anger är...
så...
före aktuellt datum
visas nästa månad.
samma som eller efter
dagens datum
visas den aktuella månaden.
15:07
06/04/00 ONS
PR. (NICAM
) : 01 (AV)
START
: 16:50
STOPP
: 18:30
DATUM
: 08/04 FRE
LÄGE
: EN GÅNG
DEKODER
: AV
HASTIGHET
: SP
PDC
: AV
JUSTERA
Exempel:
8
Om dagens datum är 20 november, och du anger 2 som
inspelningsdatum, väljs december automatiskt.
Om du vill spela in ett
program...
Tryck på knappen + en eller
flera gånger för att välja...
En gång
EN GÅNG
Varje dag (måndag...fredag)
vid samma tid
DAGLIG
Varje vecka på samma dag
och vid samma tid
VECKOVIS
JUSTERA
9
Ange om du vill använda dekoder (PÅ) eller inte (AV).
10
När du är nöjd med alla inställningar, trycker du så många gånger som
behövs på V.MENU (
) för att återgå till normalt tittande.
X:RENSA
JUSTERA
☛
11
12
STOPP
18:30
--:---:---:---:---:--
Om du har en modell med dubbla mottagare, behöver du inte
trycka på POWER ( ), eftersom du kan titta på TV medan
videon spelar in på en annan kanal.
Resultat:
Timerindikatorn på frontpanelen tänds.
INPUT
Om det inte sitter någon kassett i videon när du trycker på POWER
( ), blinkar Timerindikatorn. Om säkerhetstappen på kassetten
har brutits av, blinkar Timerindikatorn. Sätt i rätt kassett.
Om det blir strömavbrott eller du drar ur nätsladden till COMBI
VISION från vägguttaget, försvinner alla dina inställningar.
Se på sidan 36 om du vill:
◆ Kontrollera att din video har programmerats ordentligt
◆ Radera en inställd inspelning
33
AVSLUTA
DATUM
08/04 SP
--/---/---/---/---/--
AVSLUTA
VÄLJ
) för att aktivera timern.
(Tillval)
☛
START
16:50
--:---:---:---:---:--
VÄLJ
TRYCK INTE på MENU (
) för att gå ur menysystemet; om du
gör det sparas inte dina inställningar, och programmet kommer inte
att spelas in.
Tryck på POWER (
AVSLUTA
15:07
06/04/00 ONS
PR. (NICAM
) : 01 (AV)
START
: 16:50
STOPP
: 18:30
DATUM
: 08/04 FRE
LÄGE
: EN GÅNG
DEKODER
: PÅ
HASTIGHET
: SP
PDC
: AV
PR.
05
------
När du är nöjd med ditt val, tryck på P ▼ knappen.
VÄLJ
Att ställa in videoenheten så att den spelar in...
V.MENU
MUTE
P
Med denna funktion kan du ställa in videoenheten för att spela in
ett program upp till en månad innan programmet skall sändas. Du
kan lagra upp till sex program.
Du måste ange följande information om sändningen för att kunna
spela in:
◆ Programnummer
MENU
◆ Inspelningshastighet (tillval)
P
◆ Starttid
DISPLAY
P.STD
◆ Sluttid
◆ Datum
◆ Inspelningsläge (en gång, dagligen, varje vecka)
VIDEOMENY
PROGRAMMERA INSP
REPETERA
: AV
BILD
: NORMAL
BANDLÄNGD
: E180/T120
VIDEOSYST.
: AUTO
HASTIGHET
: SP
NICAM
: AV
JUSTERA
VÄLJ
◆ Eventuell användning av dekoder
Innan du ställer in videon:
◆ Kontrollera att språk, datum och tid stämmer
(om klockan inte har ställts, aktiveras funktionen
Inställning datum/tid automatiskt)
AVSLUTA
◆ Mata in den kassett som programmet skall spelas in på
(med säkerhetstappen intakt)
S
PR.
-------
START
--:---:---:---:---:---:--
X:RENSA
JUSTERA
STOPP
--:---:---:---:---:---:--
DATUM
--/---/---/---/---/---/--
AVSLUTA
VÄLJ
15:07
06/04/00 ONS
PR. (NICAM
) : 01 (AV)
START
: 16:50
STOPP
: 18:30
DATUM
: 08/04 FRE
LÄGE
: EN GÅNG
DEKODER
: PÅ
HASTIGHET
: SP
PDC
: AV
JUSTERA
VÄLJ
1
Tryck på V.MENU (
).
Resultat: Videomenyn visas.
2
Välj alternativet PROGRAMMERA INSP. genom att trycka på + knappen.
Resultat: Listan över förinställda inspelningar visas.
3
Välj en fri rad (ingen inspelning registrerad) genom att trycka en eller flera
gånger på P ▲ eller ▼ knapparna.
4
Tryck på + knappen för att bekräfta ditt val.
Resultat: Listan med information som ska matas in för inspelningen
visas med förinställda värden.
5
Ange programnummer genom att trycka på respektive sifferknappar eller
tryck på INPUT (
) för att välja AV-källa.
6
Ange starttid genom att trycka på respektive sifferknappar. När du är nöjd
med ditt val, tryck på P ▼ knappen.
AVSLUTA
☛
34
När du anger datum och tid, måste alla ental föregås av en nolla.
7:30 fm
Exempel:
Ange 07:30
Om du anger ett ogiltigt nummer, visas föregående värde igen.
Ange informationen igen. Om du gör ett misstag, trycker du på
knappen - flera gånger för att gå bakåt tills det felaktiga numret
raderas. Ange sedan rätt nummer.
... ett program automatiskt
7
Ange stopptid. När du är nöjd med ditt val, tryck på P ▼ knappen.
8
Ange det datum då inspelningen skall ske. När du är nöjd med ditt val,
tryck på P ▼ knappen.
➢
Månaden visas automatiskt, enligt nedan.
Om den dag du anger är...
så...
före aktuellt datum
visas nästa månad.
samma som eller efter
dagens datum
visas den aktuella månaden.
Exempel:
9
Om dagens datum är 20 november, och du anger 2 som
inspelningsdatum, väljs december automatiskt.
Om du vill spela in ett
program...
Tryck på knappen + en eller
flera gånger för att välja...
En gång
EN GÅNG.
Varje dag (måndag...fredag)
vid samma tid
DAGLIG.
Varje vecka på samma dag
och vid samma tid
VECKOVIS.
10
Ange om du vill använda dekoder (PÅ) eller inte (AV).
11
När du är nöjd med alla inställningar, tryck en eller flera gånger på
V.MENU (
) för att återgå till normalt tittande.
12
VÄLJ
Om du har en modell med dubbla mottagare, behöver du inte
trycka på POWER ( ), eftersom du kan titta på TV medan
videon spelar in på en annan kanal.
Resultat:
Timerindikatorn på frontpanelen tänds.
PR.
05
------
START
16:50
--:---:---:---:---:--
X:RENSA
JUSTERA
VÄLJ
STOPP
18:30
--:---:---:---:---:--
INPUT
Om det inte sitter någon kassett i videon när du trycker på POWER
( ), blinkar Timerindikatorn. Om säkerhetstappen på kassetten
har brutits av, blinkar Timerindikatorn. Sätt i rätt kassett.
Om det blir strömavbrott eller du drar ur nätsladden till COMBI
VISION från vägguttaget, försvinner alla dina inställningar.
Om timerindikatorn blinkar: sätt i rätt kassett eller radera
det program som inte längre behövs.
35
AVSLUTA
DATUM
08/04 SP
--/---/---/---/---/--
AVSLUTA
VÄLJ
Se på sidan 36 om du vill:
◆ Kontrollera att din video har programmerats ordentligt
◆ Radera en inställd inspelning
➢
AVSLUTA
15:07
06/04/00 ONS
PR. (NICAM
) : 01 (AV)
START
: 16:50
STOPP
: 18:30
DATUM
: 08/04 FRE
LÄGE
: EN GÅNG
DEKODER
: PÅ
HASTIGHET
: SP
PDC
: AV
) för att aktivera timern.
(Tillval)
☛
13
TRYCK INTE på MENU (
) för att gå ur menysystemet; om du
gör det sparas inte dina inställningar, och programmet kommer inte
att spelas in.
Tryck på POWER (
JUSTERA
JUSTERA
När du är nöjd med ditt val, tryck på P ▼ knappen.
☛
15:07
06/04/00 ONS
PR. (NICAM
) : 01 (AV)
START
: 16:50
STOPP
: 18:30
DATUM
: 08/04 FRE
LÄGE
: EN GÅNG
DEKODER
: AV
HASTIGHET
: SP
PDC
: AV
Att kontrollera en timerinställning
Du kan kontrollera dina timerinställningar:
◆ När du har ställt in timern i videon
VIDEOMENY
PROGRAMMERA INSP
REPETERA
: AV
BILD
: NORMAL
BANDLÄNGD
: E180/T120
VIDEOSYST.
: AUTO
HASTIGHET
: SP
NICAM
: AV
JUSTERA
PR.
05
02
-----
START
16:50
20:55
--:---:---:---:--
VÄLJ
STOPP
18:30
23:10
--:---:---:---:--
AVSLUTA
DATUM
08/01 SP
11/01 SP
--/---/---/---/--
◆ Om du har glömt vilka program som ska spelas in
➢
Du kan ändra det språk informationen visas på, om det är
fel. Information om hur du gör detta finns på sidan 11.
1
Tryck på V.MENU (
2
Välj alternativet PROGRAMMERA INSP., genom att trycka på + knappen.
Resultat: Listan med timerinställningar visas med motsvarande information (datum, tid, alternativ etc.).
3
När du är klar, tryck några gånger på V.MENU (
normalt tittande.
) för att visa Videomenyn.
) för att återgå till
AVSLUTA
VÄLJ
X:RENSA
JUSTERA
S
Att radera en timerinställning
När en inspelning har genomförts, raderas motsvarande rad i listan
med timerinställningar, och du behöver inte göra något.
PR.
05
------
START
16:50
--:---:---:---:---:--
STOPP
18:30
--:---:---:---:---:--
AVSLUTA
VÄLJ
X:RENSA
JUSTERA
REC
DATUM
08/04 SP
--/---/---/---/---/--
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
Du kan dock radera program som:
◆ Skall spelas in varje dag eller varje vecka
◆ Är felaktiga
◆ Inte längre behövs
1
Tryck på V.MENU (
2
Välj alternativet PROGRAMMERA INSP., genom att trycka på + knappen.
Resultat:
TRK
Listan med timerinställningar visas med motsvarande information (datum, tid, alternativ etc).
3
Välj vilket program som skall raderas genom att trycka en eller flera gånger
på P ▲ eller ▼.
4
Tryck på CLEAR ( ).
Resultat:
5
36
) för att visa videomenyn.
Programmet raderas och sändningen kommer inte att spelas
in.
När du är klar, tryck några gånger på V.MENU (
normalt tittande.
) för att återgå till
Att använda räkneverket för att leta efter en sekvens
Räkneverket:
◆ Anger hur lång tid som har gått i avspelnings- och
inspelningsläge (timmar, minuter och sekunder)
DISPLAY
REC
◆ Nollställs när kassetten matas in i videon
◆ Hjälper dig att lätt hitta början på en sekvens
TRK
1
Mata in en kassett i videon.
2
Tryck på DISPLAY (
Resultat:
➢
3
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
).
Räkneverket visas:
0:00:00.
Räkneverket börjar inte nödvändigtvis på noll i början av bandet.
P03
0:00:00
SP
Välj åtgärd (spela av, spela in, snabbspola bakåt eller framåt).
Resultat:
Räkneverket visar hur länge kassetten har spelats.
4
Så här ändrar du räkneverket till noll i början av en sekvens:
◆ Press DISPLAY (
) för att visa räknaren
◆ Press CLEAR ( ) när du vill ändra räknaren till noll
5
Så här snabbspolar du framåt eller bakåt till den sekvens där du nollställde
räkningen:
◆ Press FF (
) eller REW (
)
◆ Press STOP ( ) när kassetten når noll
➢
Pre.
V.MENU
När räkneverket visas på skärmen, tryck på MEMORY ( ) för att
aktivera minnet (MEMORY ON “ ”). När minnet är på, stannar
bandet automatiskt under snabbspolning framåt eller bakåt, när
räkneverket kommer till 0:00:00.
MUTE
P
01:28
REC
TRK
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
37
Att använda index för att leta efter en sekvens
REC
TRK
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
Varje gång du spelar in en kassett, markeras ett “index“ automatiskt
på kassetten där inspelningen börjar.
Med sökfunktionen kan du snabbspola framåt eller bakåt till ett
visst index och börja spela av från den positionen. Beroende på
vilken riktning du väljer numreras indexen så här:
➝
etc.
Föreg.
sekv.
2
➢
Pre.
V.MENU
MUTE
P
Aktiv
sekv.
1
Nästa
sekv.
1
etc.
2
Denna video använder ett standardsystem för index.
Följaktligen känner den igen index som skapats av andra
videoapparater med samma system och tvärtom.
1
Om du vill söka efter ett visst index, trycker du på INDEX.
2
Ange numret på det index du vill söka efter med sifferknapparna.
➢
Om du anger ett ental måste det föregås av en nolla.
Exempel: 02.
Resultat:
3
indexnumret visas.
Välj i vilken riktning videon skall söka:
◆ REW (
) för att söka bakåt
◆ FF (
) för att söka framåt
Resultat: När indexet har hittats börjar videon spela av bandet.
S
Att söka i indexmarkeringarna
Du kan söka igenom de olika indexen på kassetten för att hitta
början på det program eller den sekvens du vill titta på.
SÖK & SPELA
38
1
Om du vill söka igenom alla index i en given riktning, trycker du på:
◆ INDEX för att starta sökningen
◆ REW (
) eller FF (
) inom sex sekunder för att ange riktning
Resultat: Indikationen SÖK & SPELA visas. När ett index hittas kommer
videon att:
◆ Spela av sekvensen i fem sekunder
◆ Söka efter nästa index tills den hittar början eller slutet
på bandet
2
Tryck på:
◆ PLAY (
eller
◆ STOP (
) när du nått den önskade sekvensen
) för att stoppa sökningen
Att upprepa avspelning av en sekvens eller kassett
Med denna funktion kan du spela av:
◆ Hela kassetten
◆ En viss sekvens på kassetten
Du kan ange vilken tid som helst mellan 1 minut och 59 minuter.
1
Tryck på V.MENU (
2
Välj alternativet REPETERA med hjälp av P ▼ knappen.
3
För att...
tryck på knappen + en eller flera
gånger för att välja...
upprepa hela kassetten
ALLT.
Gå till steg 5.
upprepa en viss sekvens
0~0:00.
Gå till steg 4.
) för att visa videomenyn.
avaktivera funktionen
4
VIDEOMENY
PROGRAMMERA INSP.
REPETERA
: AV
BILD
: NORMAL
BANDLÄNGD
: E180/T120
VIDEOSYST.
: AUTO
HASTIGHET
: SP
NICAM
: AV
JUSTERA
V.MENU
Om du vill upprepa en sekvens som varar i 35 minuter, anger
du 0:35.
Leta upp den plats på kassetten där du vill börja upprepa sekvensen och
ändra räkneverket till noll genom att trycka på först DISPLAY (
) och
sedan CLEAR ( ).
Tryck på PLAY (
MUTE
AV.
MENU
P
DISPLAY
REC
6
AVSLUTA
P
Om du vill upprepa en viss sekvens, anger du längden på sekvensen i
minuter med sifferknapparna.
Exempel:
5
VÄLJ
TRK
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
) för att starta avspelningen.
01:28
Resultat:
7
Kassetten spelas av under den tid som du har angivit, och
spolas sedan tillbaka. När räkneverket når noll, spelas
sekvensen av igen.
Så här avbryter du repetitionen:
◆ Tryck på STOP ( )
◆ Ändra alternativet REPETERA till AV
39
Text-TV-funktionen (vissa modeller)
De flesta TV-kanaler erbjuder skriftlig information via Text-TV.
De ger information som:
A
◆ programtablåer
◆ nyheter
◆ väderprognoser
B
◆ sportresultat
◆ reseinformation
C
Denna information, som du inte kan ändra själv, är indelad i
numrerade sidor enligt följande:
Del
Innehåll
A
Information i sidhuvudet, t ex:
◆ Den valda sidans nummer.
◆ Den sändande kanalens ID.
◆ Nuvarande sidnummer eller sökanvisningar.
◆ Tid och datum.
B
Text.
C
Statusinformation.
➢
Text-TV-information delas ofta upp på flera på varandra
följande sidor. Dessa sidor kan man komma åt på flera
olika sätt:
◆ genom att ange sidnumret
◆ genom att välja en rubrik i en lista
◆ genom att välja en färgkodad rubrik (FASTEXTsystemet)
Du kan också lagra några sidor som visas i följd senare.
Sidorna finns kvar även när du har stängt av och satt på
TV:n igen.
S
40
Att hämta Text-TV-skärmen
Du kan när som helst hämta Text-TV-information på din TV-skärm.
☛
För att Text-TV-informationen skall visas korrekt, måste
kanalmottagningen vara god, annars kan:
◆ information saknas
◆ vissa sidor eller tecken utelämnas
V.MENU
MUTE
P
MENU
För att aktivera Text-TV-läget och visa bildinnehållet, följ
anvisningarna nedan.
P
DISPLAY
1
Välj med hjälp av P ▲ eller ▼ knapparna den kanal som Text-TVinformationen sänds på.
2
Tryck på
Resultat:
3
När du är klar, tryck på
-knappen för att aktivera Text-TV-läget.
Innehållssidan (vanligen sid. 100) visas. Du kan hämta den
igen när som helst genom att trycka på i -knappen.
P.STD
REC
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
TRK
LANG.SEL
CLEAR
TV/TEXT
-knappen, för att återgå till normalt tittande.
Att välja visningsalternativ
När du har kallat upp en Text-TV-sida, kan du bland olika alternativ
välja det som passar dina behov.
V.MENU
För att...
P
Tryck på...
hämta nästa sida
hämta föregående sida
MUTE
1
MENU
1
P
hämta både Text-TV-informationen
och den vanliga sändningen
DISPLAY
REC
Gömma Text-TV-sidan tillfälligt för att titta på den vanliga
sändningen (tryck på samma knapp igen för att hämta
samma sida)
TRK
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
Visa dold text (t.ex. svar i frågetävlingar)
välja undersida genom att mata in dess nummer
hämta bokstäver i dubbel storlek...
◆ på den övre delen av skärmen
◆ på den nedre delen av skärmen
➢
TV/TEXT
◆ en gång
◆ två gånger
För att återgå till normal visning efter att du använt dold
text eller bokstäver i dubbel storlek, tryck en gång till på
samma knapp.
41
Att välja en Text-TV-sida
Du kan mata in ett sidnummer direkt genom att trycka på
sifferknapparna på fjärrkontrollen.
V.MENU
MUTE
1
Mata in det tresiffriga sidnummer som står i innehållsförteckningen genom
att trycka på motsvarande sifferknappar.
P
Resultat:
MENU
2
P
DISPLAY
REC
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
Nuvarande sidnummer räknas upp tills önskad sida hittas,
varefter den sidan visas på skärmen.
Om den valda sidan är kopplad till flera under-sidor, visas dessa i tur och
ordning.
För att stoppa visningen på en viss sida, tryck på
Tryck en gång till på
TRK
3
.
för att fortsätta visningen.
Om TV-kanalen använder FASTEXT-systemet, är de olika ämnena på en
Text-TV-sida färgkodade och kan väljas genom att du trycker på
färgknapparna på fjärrkontrollen.
TV/TEXT
Tryck på den färgknapp som motsvarar det ämne du vill välja, varefter
tillgängliga ämnen visas på statusraden.
Resultat:
4
S
42
Sidan visas med övrig färgkodad information som kan väljas
på samma sätt.
När du är klar, tryck på (
)-knappen för att återgå till normalt tittande.
Att lagra Text-TV-sidor
Du kan lagra upp till åtta rader med fyra Text-TV-sidor, som är 32
sidor, för att visa dem senare.
➢ Knappen
används för att växla mellan:
◆ läge LIST (Lx visas på statusraden)
◆ läge FASTEXT (F visas på statusraden)
REC
TRK
1
Om du är i FASTEXT-läge, väljer du läget LIST genom att trycka på
.
Resultat: Fyra tresiffriga tal visas i olika färger på statusraden. Framför
dem står indikationen Lx, där x är mellan 0 och 7.
2
Välj vilken rad sidan ska lagras på genom att trycka på TRK
flera gånger tills rätt radnummer visas på statusraden:
L0 = Rad 0
.
.
L7 = Rad 7
3
Tryck på den färgade knapp som du vill Lagra sidan på.
4
Mata in det nya sidnumret med hjälp av sifferknapparna.
5
Upprepa steg 3 och 4 för varje sida som skall lagras. Använd en annan
färgad knapp för varje gång.
6
Håll ner knappen (
) för att lagra de motsvarande sidorna tills dess de
motsvarande blocken visas i vitt.
7
Upprepa steg 2 till 6 om du vill lagra andra sidor på olika rader.
8
När du är klar, tryck på
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
TV/TEXT
en eller
om du vill för att återgå till läge FASTEXT.
Att hämta en lagrad Text-TV-sida
Du kan hämta vilken som helst av de 32 Text-TV-sidor som finns
lagrade i läge LIST.
1
Välj läget LIST, genom att trycka på
2
Välj den rad där den sida du vill hämta har lagrats genom att trycka på
TRK
så många gånger som behövs.
Resultat:
3
.
Fyra Text-TV-sidnummer visas i olika färger längst ned på
skärmen. Framför dem finns indikationen Lx, där x är mellan
0 och 7.
Tryck på den färgade knapp som motsvarar de sidor du vill ta fram.
Resultat:
V.MENU
MUTE
P
REC
TRK
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
Motsvarande Text-TV-sida visas.
43
Att använda knapparna på frontpanelen
Om fjärrkontrollen inte längre fungerar, eller om du har tappat bort
den, kan du använda TV:ns frontpanel till följande operationer:
◆ lagra kanal (endast automatisk programmering)
◆ välja kanal
◆ justera volym
◆ avspelning, inspelning, snabbspolning framåt/bakåt och
utmatning av kassett
INPUT
Pre.
V.MENU
MUTE
P
MENU
P
DISPLAY
REC
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
Fjärrkontroll
Frontpanel
POWER ( )
VOL +
VOL P▲
P▼
PLAY ( )
REW (
)
FF (
)
STOP ( )
EJECT ( )
REC ( )
MENU (
)
POWER ( )
VOLUME +
VOLUME CHANNEL ▲
CHANNEL ▼
PLAY ( )
REW (
)
FF (
)
STOP/EJECT ( )
STOP/EJECT ( )
VOLUME + och - på samma gång eller REC (tillval)
MENU (endast i TV-läge)
➢
Datum och tid kan endast ställas in med sifferknapparna
på fjärrkontrollen, och videomenyn är inte tillgänglig via
frontpanelen.
Att låsa frontpanelen
Frontpanelen på COMBI VISION kan låsas, så att t ex småbarn inte
kommer åt den.
INSTALLERA
FRONTLÅS
PÅTID
: PÅ
: AV
S
JUSTERA
VÄLJ
AVSLUTA
1
Om du vill låsa frontpanelen, tar du fram TV-menyn genom att trycka på
MENU (
).
2
Välj alternativet INSTALLERA, genom att trycka så många gånger som
behövs på P ▲ eller ▼ knapparna.
3
Tryck på + knappen.
4
Välj alternativet FRONTLÅS, genom att trycka så många gånger som
behövs på P ▲ eller ▼ knapparna.
5
Välj PÅ, med hjälp av + knappen.
Resultat:
6
44
Knapparna på frontpanelen har inte längre någon effekt.
Om du vill låsa upp frontpanelen, ändrar du alternativet FRONTLÅS till AV.
Att ansluta hörlurar (Tillval)
Du kan ansluta hörlurar till TV:n om du vill titta på ett TV-program
utan att störa andra personer i rummet.
1
Anslut hörlurarna till 3,5 mm mini-uttaget på TV:ns framsida (eller sida).
Resultat:
2
Ljudet hörs nu enbart i hörlurarna. TV:ns högtalare är tysta.
Om du vill höra ljudet via högtalarna igen, behöver du bara koppla loss
hörlurarna.
☛
Att under längre tid och med hög volym använda hörlurar
kan skada din hörsel.
➢
Uttagens placering på din TV kan
skilja sig från bilden beroende på
aktuell modell.
Att rengöra videohuvudena
Om du märker att bildkvaliteten är dålig, kan du använda en
speciell rengöringskassett (som du kan köpa hos din lokala
videohandlare).
1
Sätt in rengöringskassetten.
2
Tryck på PLAY (
3
Efter ungefär 10 till 15 sekunder trycker du på STOP (
EJECT ( ) för att mata ut kassetten.
4
Upprepa åtgärden om det behövs.
).
) och sedan på
V.MENU
☛
MUTE
P
Om inte bildkvaliteten blir bättre när du har rengjort
videohuvudena - se avsnittet “Innan du kontaktar service”
på nästa sida.
MENU
P
DISPLAY
REC
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
45
?
Innan du kontaktar service
Innan du kontaktar Samsungs kundservice, gör följande enkla kontroller.
Om du inte kan lösa problemen med hjälp av anvisningarna nedan, skriv upp TV:ns modell och
serienummer och kontakta din TV-handlare.
Problem
S
Förklaringar/Åtgärder
Varken ljud eller bild
◆
◆
◆
◆
Normal bild, men inget ljud
◆ Kontrollera volymen.
◆ Kontrollera om MUTE-knappen (
Kontrollera att nätkabeln är ansluten till ett vägguttag.
Kontrollera att du tryckt på POWER-knappen ( ).
Kontrollera inställningarna för bildkontrast och ljusstyrka.
Kontrollera volymen.
) har trycks in på fjärrkontrollen.
Ingen bild eller svart/vit-bild
◆ Justera färginställningen.
◆ Kontrollera att du har valt rätt färgsystem.
◆ Du spelar av en kassett som inte motsvarar den videostandard du har valt.
Ljud- och bildstörningar
◆ Försök ta reda på vilken elektrisk apparat som påverkar TV:n och flytta den
längre bort.
◆ Anslut TV:n till ett annat vägguttag.
Suddig eller snöig bild, förvrängd bild
◆ Kontrollera antennens riktning och placering samt dess anslutningar.
Denna typ av interferens uppstår ofta när man använder inomhusantenn.
Du kan inte sätta in en videokassett
◆ Du kan bara sätta i en videokassett med fönstersidan upp och
säkerhetstappen mot dig.
Knapparna på frontpanelen har ingen
effekt
◆ Panellåsningsfunktionen har aktiverats; se sidan 44 för ytterligare detaljer.
TV-programmet spelades inte in
Timerinspelning fungerade inte
◆ Kontrollera att kassettens säkerhetstapp är intakt.
◆ Kontrollera timerinställningar. Om det har varit strömavbrott vid
timerinspelning, har inspelningen stoppats.
◆ Kontrollera att POWER-knappen ( ) har tryckts in för att aktivera timern
(indikatorerna POWER/STANDBY och TIMER på); för modeller med en
mottagare.
Bruslinjer eller streck vid avspelning
◆ Justera bilden med TRK.
◆ Byt kassett. Denna kassett kan vara mycket sliten.
När du trycker på knappen P/S ( ) vid
avspelning, får stillbilden ordentliga
bruslinjer
◆ En stillbild kan ha “brusstreck” beroende på bandets tillstånd.
◆ Justera bilden med TRK.
Snabbspolningen framåt eller bakåt har
ingen effekt
◆ Kontrollera att bandet inte redan är i början respektive slutet av bandet.
Fjärrkontrollen fungerar inte som den
skall
◆
◆
◆
◆
46
Byt batterierna i fjärrkontrollen.
Rengör den övre kanten på fjärrkontrollen (signalsändningsfönster).
Kontrollera batterikontakterna.
Kontrollera att det inte finns något i vägen för fjärrkontrollsensorn på TV:ns
framsida.
Tekniska data
De beskrivningar och egenskaper som återges i detta häfte tjänar endast som information och kan
komma att ändras utan föregående meddelande.
TV-DELEN
Färgsystem
TV-standard
Antal kanaler
Mottagningsområde/kabel-TV
Antenningång
VIDEODELEN
Format
Huvuden
Luminans
Färg
FF/REW tid
Flimmer (WTD)
Frekvensåtergivning Audio
ALLMÄNT
Strömförsörjning
Effektförbrukning
Audioutgångseffekt
Antal högtalare
Mått, bildrör
Bildrör
Uttag
Mått
Vikt
Arbetstemperatur
Luftfuktighet
PAL / SECAM (tillval) Multistandard
L/L’ (tillval), B/G (tillval), D/K (tillval), I (tillval)
100
Hyperband-/interbandmottagare
75 Ohm, koaxialkabel
VHS standard
(PAL / SECAM (tillval) / MESECAM (tillval) / NTSC endast vid avspelning)
Video: 2 roterande huvuden, LP (tillval), 4 huvuden (tillval)
Audio/Kontroll: 1 stationärt huvud (linjärt)
Radering: 1 helt spårraderingshuvud
FM azimutinspelning
Omvandlad underbärvåg, fasvridningsinspelning
Mindre än 100 sekunder vid FF med E-120
0,4% maximum (SP)
100 Hz - 8 kHz (Mono)
100 Hz - 20 kHz (Hi-Fi)
220-240V~, 50Hz
14”/15” (50W)
20”/21” (60W)
14”/15”/20” (2W)
21” (1Watts x 2)
14”/15”/20” (1)
21” (2)
14” (37cm/34cmV)
15” (38cm/36cmV)
20” (51cm/48cmV)
21” (55cm/51cmV)
SVART MATRIX
1 full RGB Euro bak
1 RCA-ingång (audio och video) framsida (eller sida)
Hörlurar-utgång (3,5 mm mini)
1 antenn eller kabel-TV-nät koaxial ingång
14” (368 x 390 x 381)
15” (411 x 401 x 417)
20” (486 x 473 x 485)
21” (520 x 495 x 508)
14” (11.8 kg)
15” (14.8 kg)
20” (19 kg)
21” (23.2 kg)
5°C - 40°C (41°F - 104°F)
10% - 75%
?
47
Euro-kontaktens koppling
Om du vill ansluta annan utrustning till COMBI VISION via Euro-kontakten, måste du kontakta din TVhandlare eller kvalificerad tekniker för att kontrollera kopplingen i AV-kabeln enligt följande.
Stift
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
➢
Signal
Audio-utgång H
Audio-ingång H
Audio-utgång V
Audio jord
RGB blå jord
Audio-ingång V
RGB blå ingång
Tillslagsspänning
RGB grön jord
RGB grön ingång
RGB röd jord
RGB röd ingång
Blankingsignal (RGB-omkoppling)
Video jord
Blankingsignal jord
Video-utgång
Video-ingång
Skärm jord
Stift 5, 7, 9, 11, 13, 15 och 16 används för RGB-inkoppling.
S
48
Att använda Combi Vision i olika länder
Du kan använda din COMBI VISION i många olika länder. Varje land har en egen sändningsstandard.
I nedanstående tabell anges de länder där du kan använda denna TV-apparat.
PAL B/G (✽)
Afganistan, Algeriet, Australien, Bangladesh, Belgien, Brunei, Burundi, Danmark, Finland, Ghana,
Grönland, Holland, Indien, Indonesien, Island, Italien, Jemen, Jordanien, Kenya, Kuwait, Liechtenstein,
Malaysia, Mozambique, Nepal, Nigeria, Norge, Nya Guinea, Nya Zealand, Oman, Österrike, Pakistan,
Papua Nya Guinea, Portugal, San Marino, Schweiz, Sierra Leone, Singapore, Spanien, Sri Lanka,
Sudan, Sverige, Tanzania, Thailand, Turkiet, Tyskland, Uganda, Zambia, Zimbabwe.
PAL I
Hongkong, Storbritannien.
PAL D/K
Kina, Mongoliet.
SECAM L
Andorra, Frankrike, Luxemburg, Monaco.
SECAM B/G (✽)
Egypten, Grekland, Irak, Iran, Libanon, Marocko, Mauretanien, Saudiarabien, Syrien, Tunisien.
SECAM D/K
Bulgarien, Elfenbenskusten, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Ryssland, Slovakien, Ungern,
Rumänien.
☛
Innan du ansluter apparaten, kontrollera att den lokala nätspänningen motsvarar apparatens
nätspänning (220V/230V/240V~ 50Hz).
Ordlista
För att du ska förstå de viktigaste tekniska termerna i detta häfte och till fullo utnyttja funktionerna i din
COMBI VISION får du här några definitioner.
Mottagare
Del av apparaten, som används för att avkoda de signaler som tas emot via antenn eller
kabel-TV. Mottagaren kan bara ta emot en sändning åt gången, men din COMBI VISION
kan innehålla två mottagare (beroende på modell) för att du ska kunna titta på ett
program medan du spelar in ett annat. För att du ska kunna ta emot en sändning måste
mottagaren vara inställd på frekvensen för den kanal du önskar.
Station eller kanal
Frekvens som tilldelats ett visst TV-bolag för att de ska kunna överföra en serie
sändningar eller program.
Program
Siffra som tilldelas en viss kanal på båda mottagarna i COMBI VISION för att det ska bli
lättare för dig att välja. Överföring som sänds på en viss kanal.
Kabel-TV
Koaxialkabelnätverk, som överför sändningar på prenumerationsbasis.
Kabeln ansluts till samma kontakt som en antenn.
Sändingsstandard eller
färgstandard
Standard som används för att koda bilder och ljud.
Olika standarder används i olika länder. I Storbritannien används t ex standarden PAL I.
49
?
Framsidan på din Combi Vision (vissa modeller)
➣
Knappar och markeringar kan komma att ändras.
Top View
S
Œ Mini-kontakt till Hörlur
” Snabbspolning bakåt-knapp
´ RCA Audio/Video-Ingångskontakter
’ AV-Spelnings-knapp
ˇ Standby indiKator
˝ Snabbspolning framåt-knapp
¨ Indikator timer
ˆ Indikator Inspelning
Ô Volyminställningsknappar (TV-läge) eller
Inspelningsknappar (Video-läge)
Ø Infraröd fjärrkontroll
 Program-väljarknappar
∏ Stop/Eject-knapp (Video-läge) eller
Menyknapp (TV-läge)
Ò Standby-knapp
50
Ú Huvudströmbrytare
Baksidan på din Combi Vision
KONTAKT EURO RGB
75 Ω KOAXIALKONTAKT FÖR
ANTENN/KABEL-TV-NÄT
?
51
Infraröd fjärrkontroll (Text-TV)
INPUT
Pre.
V.MENU
MUTE
P
NÄSTA SIDA
MENU
P
FÖREGÅENDE SIDA
DISPLAY
REC
GÅ TILL INDEX
P.STD
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
S.MODE
LAGRAD SIDA VAL AV RAD
TRK
SPARA SIDA
LÅSA SIDA
DÖLJ TEXT-TV-SIDA
LIST/FASTEXT VÄLJA LÄGE
VISA DOLD TEXT
SHOWVIEW LAGRA INSPELNING VAL
AV INSPELNINGS- HASTIGHET
S.STD
TILLVAL
TV/TEXT
TEXT-TV/PROGRAM BLANDNING
TEXT-TV-VISNING
ZOOMA BILD
VISA UNDERSIDA
S
➢
52
Fjärrkontrollens funktion kan påverkas av starkt elektriskt ljus nära TV-apparaten.
Infraröd fjärrkontroll (alla funktioner utom Text-TV)
INPUT
POWER/STANDBY-KNAPP
A/V-INGÅNGSVÄLJARE
SIFFERKNAPPAR
OMKOPPLARE EN/TVÅ-SIFFRIGT
PROGRAMNUMMER
VÄXLA TILL FÖREGÅENDE PROGRAM
Pre.
STOPP VIDEOBANDSPELARE
AVSPELNING VIDEOBANDSPELARE
ÅTERSPOLNING
VIDEOBANDSPELARE
VISA VIDEOMENYN
SNABBSPOLNING FRAMÅT
VIDEOBANDSPELARE
V.MENU
MUTE
P
PROGRAMVAL
SÄNKA VOLYMEN
VISA TV-MENYN
HÖJA VOLYMEN
MENU
VISA TV-MENYN
P
INFORMATIONSVISNING
TILLFÄLLIG AVSTÄNGNING AV LJUDET
DISPLAY
P.STD
VAL AV BILDSTANDARD
PAUS/STILLBILD
MATA UT KASSETT
REC
EJECT
P/S
CRYSTAL PB
INDEX
MEMORY
SLEEP
LANG.SEL
CLEAR
SPELA IN
CRYSTAL PLAYBACK (IPC)
INDEX SÖKNING
LAGRA FÖRINSTÄLLD KANAL
TIMER FÖR AUTOMATISKT FRÅNSLAG
JUSTERA BANDET
TRK
RADERA
SPRÅKVAL
?
53
Memo
54
Memo
55
DENNA APPARAT HAR SÅLTS AV
ELECTRONICS
AA68-02267A (SWE)
Download PDF

advertising