Samsung | WS-32Z306V | Samsung WS-32Z306V Bruksanvisning

AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:53 PM
Page 1
FARVE-TV
Brugervejledning
Læs denne vejledning omhyggeligt,
før fjernsynet tages i brug.
Gem vejledningen til senere brug.
SKÆRMMENUER
BILLEDE-I-BILLEDE (PIP)
(VALGMULIGHED)
TEKST-TV
Vind når du registrerer dit produkt på www.samsung.com/global/register
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:53 PM
Page 2
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:53 PM
Page 3
Indhold
◆ TILSLUTNING OG KLARGØRING AF FJERNSYNSAPPARATET
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Sådan ser dit TV ud (Afhængig af Model) .....................................................
Fjernbetjening................................................................................................
Udskiftning af Fjernbetjeningens Batterier.....................................................
Tilslutning til Antenne eller Kabelnetværk .....................................................
Sådan Tænder og Slukker du for Fjernsynet.................................................
Sådan sættes Fjernsynet på Standby ...........................................................
Lær at Bruge Fjernbetjeningen......................................................................
Plug & Play-Funktionen .................................................................................
Demonstration ...............................................................................................
Valg af Sprog.................................................................................................
5
6
8
8
9
9
10
11
12
12
◆ INDSTILLING AF KANALER
■
■
■
■
■
■
Automatisk Lagring af Kanaler ......................................................................
Sortering af de Lagrede Kanaler ...................................................................
Manuel Lagring af Kanaler ............................................................................
Fravælgelse af Uønskede Kanaler ................................................................
Navngivning af Kanaler .................................................................................
Finindstilling af Kanaler .................................................................................
13
14
15
17
18
19
◆ BRUG AF FJERNSYNET
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Using the LNA (Low Noise Amplifier) feature (depending on the model) ......
Ændring af Billedstandard .............................................................................
Brugertilpasning af billedindstillingerne .........................................................
Valg af Billedstørrelse (Afhængig af Model) ..................................................
Valg af Digital NR ..........................................................................................
Justering af billedhældning............................................................................
Indstilling af Blå Baggrund ............................................................................
Fastfrysning af det aktuelle billede ...............................................................
Ændring af Lydstandard ................................................................................
Justering af Lydindstillinger ...........................................................................
Ekstra Lydindstillinger (afhængig af model) .................................................
Valg af Lydtilstand (afhængig af model) ........................................................
Valg af melodi................................................................................................
Indstilling og Visning af Klokkeslæt ...............................................................
Dansk - 3
20
21
22
23
24
25
25
26
26
27
28
29
30
31
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:53 PM
Page 4
➢
Indhold (fortsat)
◆ BRUG AF FJERNSYNET (fortsat)
■
■
■
■
■
Indstilling af Sleep Timer ...............................................................................
Sådan Tændes og Slukkes Fjernsynet Automatisk.......................................
Indstilling af den foretrukne lydstyrke og kanal..............................................
Visning af signal fra ekstern kilde/Rediger navn (Afhængig af Model) ..........
Visning af Billede-I-Billede (PIP) (Afhængig af Model) ..................................
32
33
34
35
36
◆ ANVENDELSE AF TEKST-TV
■
■
■
■
■
Tekst-TV ........................................................................................................
Visning af Tekst-Tv-Information.....................................................................
Valg af en Tekst-Tv-Side via Sidenummer ....................................................
Anvendelse af FLOF til Valg af Tekst-Tv-Sider .............................................
Lagring af Tekst-Tv-Sider ..............................................................................
39
39
40
41
41
◆ YDERLIGERE OPLYSNINGER OM TILSLUTNINGER
■
■
■
■
Tilslutning til de Eksterne Ind-/Udgange........................................................
Tilslutning til RCA-Indgang (Afhængig af Model) ..........................................
Tilslutning til S-VHS-Indgang (Afhængig af Model) .......................................
Visning af Billeder fra Eksterne Kilder ...........................................................
42
43
43
44
◆ ANBEFALINGER
■
■
Automatisk Afmagnetisering til Fjernelse af Farveplamager .........................
Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere .................................................
Symboler
Tryk
Dansk - 4
☛
Vigtigt
➢
Bemærk
45
45
AA68-03660L-00Dan
6/1/05
1:41 PM
Page 5
Sådan ser dit TV ud (Afhængig af Model)
➢
Den aktuelle konfiguration på dit tv kan se anderledes ud, afhængig
af model
Kontrolpaneler
7
1
6
6
5
4
3
2
5
4
7
6
5
4
2
3
1
1
3
7
6
2
5
6
4
5
4
3
1
2
2
3
1
1) Tænd/sluk-knap
5) Valg af kanal
2) Standby-indikator
6) Visning af menu
3) Fjernbetjeningssensor
7) Valg af indgangssignal
4) Regulering af lydstyrke
Tilslutningspaneler
Fjernsynets bagside
Fjernsynets side
S-VHS-indgang
Videoindgang
Lydindgang (R, L)
SCART-stik til lyd/videoindgang/-udgang
75Ω koaksialstik til antenne/kabelnetværk
Dansk - 5
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:53 PM
Page 6
Fjernbetjening
STANDBY
DIREKTE KANALVALG
EN-/TOCIFRET KANALVÆLGER
LYDSTYRKE OP
MIDLERTIDIG FRAKOBLING AF LYD
LYDSTYRKE NED
SKIFT GENTAGNE GANGE
MELLEM DE SIDSTE TO VISTE
KANALER
NÆSTE KANAL
VALG AF EKSTERN INDGANG
FOREGÅENDE KANAL
INFORMATIONSDISPLAY
MENUVISNING
AFSLUT VISNING
FLYT TIL DEN ØNSKEDE
MENUINDSTILLING/
JUSTER EN INDSTILLING
BEKRÆFTELSE AF ÆNDRING
LYDMENU
VALG AF LYDEFFEKT
TURBOLYD
VALG AF BILLEDEFFEKT
BILLEDFORMAT
VALG AF LYDEFFEKT
STILL-BILLEDE
AUTOMATISK SLUKNING
V
➢
Dansk - 6
Fjernbetjeningens signal kan blive påvirket af skarpt lys.
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
Fjernbetjening
5:53 PM
Page 7
(fortsat)
HOLD TEKST-TV-SIDE
NÆSTE TEKST-TV-SIDE
TEKST-TV-VÆLGER
(LIST/FLOF)
FOREGÅENDE SIDE I TEKST-TV
UNDERBILLEDE (PIP)
NÆSTE KANAL
TEKST-TV-AFSLØRING
TEKST-TV/
KOMBINERET TEKST-TVINFORMATION OG UDSENDELSE
PROGRAMVALG UD
FRA NAVN
UNDERBILLEDE (PIP) VALG AF
PLACERING
UNDERBILLEDE (PIP) VALG AF
STØRRELSE
UNDERBILLEDE (PIP) FOREGÅENDE
KANAL
VALG AF FASTEXT-EMNE
TEKST-TV-UNDERSIDE
PIP TIL/FRA
LAGRING AF TEKST-TV
VALG AF TEKSTFORMAT I TEKST-TV
VALG AF KILDE
SKIFT MELLEM HOVED- OG
UNDERBILLEDE (PIP)
Dansk - 7
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:53 PM
Page 8
Udskiftning af Fjernbetjeningens Batterier
Batterierne til fjernbetjeningen skal indsættes/udskiftes, når du:
N
◆ Lige har købt fjernsynet, eller
◆ Konstaterer, at fjernbetjeningen ikke fungerer.
1
Fjern dækslet bag på fjernbetjeningen ved at trykke på symbolet
( ), presse nedad og derefter trække dækslet af.
2
Sæt to R03-, UM4-, “AAA”-batterier (1,5 V) eller tilsvarende
batterier i. Husk at placere dem rigtigt i forhold til polariteten:
◆ - på batteriet mod - på fjernbetjeningen
◆ + på batteriet mod + på fjernbetjeningen
3
Sæt dækslet på igen ved at rette det ind efter bagsiden af
fjernbetjeningen og trykke det på plads.
Tilslutning til Antenne eller Kabelnetværk
TV-kanalerne vises kun korrekt, hvis fjernsynet modtager et signal
fra en af følgende kilder:
D
◆ En udendørs antenne
◆ Et kabelnetværk
◆ Et satellitnetværk
Fjernsynets
bagside
eller
Kabelnetværk
Dansk - 8
1
I de første tre tilfælde kobles antennekablet eller netværkskablet til
koaksialstikket 75Ω bag på fjernsynsapparatet.
2
Hvis du bruger en stueantenne, kan det være nødvendigt at dreje
den, når du indstiller fjernsynet, indtil du får et billede, der er
skarpt og tydeligt.
Hvis du vil have yderligere oplysninger, henvises der til:
◆ “Automatisk lagring af kanaler” på side 13
◆ “Manuel lagring af kanaler” på side 15
St
li
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:53 PM
Page 9
Sådan Tænder og Slukker du for Fjernsynet
Netledningen sættes i bag på fjernsynet.
1
Sæt netledningen i en almindelig stikkontakt.
➢
2
Netspændingen er angivet bag på fjernsynet, og frekvensen
er 50 eller 60 Hz.
Tryk på knappen “
Resultat:
3
” (tænd/sluk) på forsiden af fjernsynet.
Standby-indikatoren på forsiden tændes.
Tryk på tasten POWER (
fjernsynet.
Resultat:
) på fjernbetjeningen for at tænde for
Den sidst viste kanal vælges automatisk igen.
du endnu ikke har lagret kanaler, vises der kun
➢ Hvis
billedstøj. Se “Automatisk lagring af kanaler” på side 13
eller “Manuel lagring af kanaler” på side 15.
4
For at slukke for fjernsynet skal du trykke på knappen “
(tænd/sluk) igen.
” button
Sådan sættes Fjernsynet på Standby
Du kan sætte dit fjernsyn på standby for at reducere:
◆ Strømforbrug
◆ Slitagen på billedrøret
Standby-tilstanden kan være praktisk, hvis du ønsker at holde en
lille pause i tv-kiggeriet (f.eks. under et måltid).
il
1
Tryk på tasten POWER (
Resultat:
2
Fjernsynet slukkes, og standby-indikatoren på
fjernsynets forside lyser rødt.
Tryk på tasten POWER (
➢
☛
) på fjernbetjeningen.
) igen for at tænde fjernsynet.
Du kan også tænde ved at trykke på knappen TV (
P /
eller på en numerisk knap.
),
Fjernsynet må ikke være på standby i længere tid ad
gangen (f.eks. mens du er på ferie). Tryk på knappen
“ ” (tænd/sluk) på forsiden for at slukke for fjernsynet.
Det er en god idé at tage netstikket ud af stikkontakten
og frakoble antennen.
Dansk - 9
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:53 PM
Page 10
Lær at Bruge Fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen bruges hovedsagelig til at:
◆ Skifte kanaler og justere lydstyrken
◆ Indstille fjernsynet ved hjælp af skærmmenusystemet.
Nedenstående tabel viser de hyppigst anvendte knapper og deres
funktioner.
Knap
til
-/--
PRE-CH
Menufunktion
Viser den næste
lagrede kanal.
-
Viser den foregående
lagrede kanal.
-
Viser de tilhørende kanaler.
Vælger en kanal med nummer 10 eller højere.
Tryk på denne tast, og symbolet “--” vises.
Indtast det tocifrede kanalnummer.
Tryk på knappen PRE-CH. TV'et skifter til den sidste viste
kanal. Hvis du hurtigt vil skifte mellem to kanaler, der
ligger langt fra hinanden, skal du stille ind på en kanal og
derefter bruge talknappen til at vælge den anden kanal.
Brug derefter knappen PRE-CH til hurtigt at skifte mellem
dem.
Forøgelse af lydstyrken.
-
Reducering af lydstyrken.
-
MUTE
Frakobler lyden midlertidigt.
For at aktivere lyden igen skal du trykke på denne tast
igen eller på
eller
.
MENU
Viser systemet med
skærmmenuer.
Vender tilbage til foregående
menu eller normal visning.
-
Bruges til...
◆ Visning af en undermenu
med valgmulighederne for
det aktuelle menupunkt.
◆ Forøgelse/reduktion af en
værdi i et menupunkt
-
Bekræftelse af dit valg.
-
Går ud af menusystemet og
vender tilbage til normal
visning.
EXIT
TV
Dansk - 10
Visningsfunktion
➢
Tænder fjernsynet,
når det er på standby.
N
ge
u
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:53 PM
Page 11
Plug & Play-Funktionen
Når du første gang tænder for fjernsynet, aktiveres tre grundlæggende brugerindstillinger automatisk: indstilling af sprog, kanal og
ur.
1
Tryk på tasten POWER (
på standby.
Resultat:
2
) på fjernbetjeningen, hvis fjernsynet er
Plug & Play
TV
Meddelelsen Plug & Play vises. Den blinker et
øjeblik, og derefter vises menuen Sprog automatisk.
Vælg det ønskede sprog ved at trykke på tasten ▲ eller ▼.
Tryk på tasten MENU ( ) for at vælge sproget.
Resultat:
➢
Sprog
English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Svenska
Português
∂ÏÏËÓÈο
âe‰tina
Meddelelsen Kontr. ant.input vises.
Srpski
Hrvatski
Român™
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Flyt
Skip
Hvis der ikke vælges et sprog i menuen Sprog, forsvinder
menuen efter ca. 30 sekunder.
Kontr. ant.input
3
Kontrollér at antennen er sat i stikket bag på fjernsynet.
Tryk på œ eller √ button.
Resultat:
4
➢
5
6
Auto-lagring
Land
Søg
œ
Flyt
Meddelelsen Enjoy your watching. vises, og den
kanal, der er lagret, aktiveres.
Hvis du ønsker at nulstille denne funktion...
1
2
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Indstillinger og
tryk derefter på ENTER ( ).
Resultat:
Tid
Flyt
œ √ Tilpas
Skip
).
Enjoy your watching.
Vælg Plug & Play.
TV
Tryk på ENTER (
Resultat:
Skip
Ur
-- : -Sleep-timer
: Fra
Tændetidspunkt -- : -- Fra
Slukketidspunkt -- : -- Fra
Tændetid, volume
: 10
Tændetid, kanal :
P 1
), når du er færdig.
Tryk på tasten MENU (
œ √ Tilpas
TV
Se “Indstilling og Visning af Klokkeslæt” på side 31.
Tryk på tasten MENU (
3
√
Andre
: -/+
Se “Automatisk Lagring af Kanaler”på side 13.
Resultat:
7
TV
Menuen Tid vises sammen med det valgte
klokkeslæt.
Tryk på tasten œ eller √ for at gå til timer eller minutter. Indstil
timer eller minutter ved at trykke på tasten ▲ eller ▼.
➢
Skip
Menuen Auto-lagring vises med Land valgt.
Vælg dit land ved at trykke på tasten œ eller √. Du søger i
kanalerne ved at vælge Søg ved at trykke på tasten ▲ eller ▼ og
derefter på tasten œ eller √. Tryk på tasten MENU ( ) for at
standse søgningen.
Resultat:
œ √ Move
) igen.
Meddelelsen Plug & Play vises.
Indstillinger
Plug & Play
Sprog
: Dansk
Tid
Blå skærm
Melodi
Demonstration
Flyt
Enter
Dansk - 11
√
√
: Fra
: Til
√
Retur
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:53 PM
Page 12
Demonstration
Du kan lære de forskellige menuer på TV’et at kende ved at se den
indbyggede demonstration.
1
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
2
Flyt
√
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen
Indstillinger vises.
3
Tryk på ENTER (
4
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Demonstration.
5
Tryk på ENTER (
Indstillinger
Plug & Play
Sprog
: Dansk
Tid
Blå skærm
Melodi
Demonstration
Hovedmenuen vises.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Indstillinger.
Resultat:
TV
).
Resultat:
√
➢
: Fra
: Til
).
).
Alle menupunkterne vises efterfølgende.
Tryk på tasten EXIT (
) på fjernbetjeningen, hvis du
ønsker at forlade demonstrationen.
√
Enter
Retur
Valg af Sprog
TV
Indstillinger
Plug & Play
œ Dansk
Sprog
Tid
Blå skærm
Melodi
Demonstration
Flyt
√
√
√
: Fra
: Til
Enter
√
Sprog
Flyt
1
Srpski
Hrvatski
Român™
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Skip
Dansk - 12
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
2
).
Hovedmenuen vises.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Indstillinger.
Resultat:
Retur
TV
English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Svenska
Português
∂ÏÏËÓÈο
âe‰tina
Når du første gang tager dit fjernsyn i brug, skal du vælge det
sprog, der skal bruges til visning af menuer og meddelelser.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen
Indstillinger vises.
3
Tryk på ENTER (
4
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Sprog.
5
Tryk på ENTER (
Resultat:
6
).
).
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sprog
vises.
Vælg det ønskede sprog ved at trykke på tasten ▲ eller ▼ flere
gange.
D
af
st
p
ka
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:53 PM
Page 13
Automatisk Lagring af Kanaler
Du kan søge efter de frekvensområder, der er tilgængelige (dette
afhænger af det land, du bor i). Automatisk tildelte programnumre
stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede
programnumre. Du kan dog sortere kanalerne manuelt og slette de
kanaler, du ikke ønsker at se.
1
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
TV
Kanal
).
Hovedmenuen vises.
Flyt
2
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Autolagring vises med Land valgt.
7
Tryk på tasten œ eller √ for at påbegynde søgningen.
Flyt
Retur
Auto-lagring
Land
Søg
Flyt
: Andre
œ -/+
œ √ Søg
√
Retur
Den vandrette bjælke vises, og kanalerne lagres i en
rækkefølge, der følger deres positioner i
frekvensområdet. Derefter standser søgningen
automatisk.
Tryk på tasten MENU (
den er færdig.
) for at standse søgningen, inden
Når søgningen og lagringen er afsluttet, vises menuen Sorter.
◆ Tryk flere gange på tasten MENU ( ), indtil menuerne
forsvinder, hvis du vil forlade kanallagringsfunktionen uden at
sortere kanalerne.
Når kanalerne er lagret, kan du:
◆
◆
◆
◆
◆
œ √ Tilpas
TV
P 1 C-- ----106 MHz
◆ Gå til trin 6 i “Sortering af de lagrede kanaler” på side 14, hvis
du vil sortere de lagrede kanaler i den ønskede rækkefølge.
9
√
) igen.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Søg.
➢
œ Andre
: -/+
Land
Søg
Vælg dit land ved at trykke på tasten œ eller √ Landene vises i
følgende rækkefølge:
Belgien - Tyskland - Spanien - Framkrig - Italien Holland - Sverige - Schweiz - storbritanien - Andre Østeuropa
Resultat:
Auto-lagring
TV
).
6
8
Retur
Auto-lagring vælges.
Tryk på ENTER (
Resultat:
5
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Kanal
vises.
Tryk på ENTER (
Resultat:
4
Enter
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Kanal.
Resultat:
3
√
√
√
√
√
Auto-lagring
Manuel lagring
Tilføj/slet
Sorter
Navn
† Mere
Sortere dem i den ønskede rækkefølge (se side 14)
Slette en kanal (se side 17)
Navngive de lagrede kanaler (se side 18)
Finindstille kanalmodtagelsen om nødvendigt (se side 19)
Aktivere den digitale støjreduktionsfunktion (se side 24).
7 %
Retur
Sorter
TV
Fra
Til
Gem
Flyt
œ P 1 ----: P-- ----: ?
œ √ Tilpas
Dansk - 13
√
Retur
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:53 PM
Page 14
Sortering af de Lagrede Kanaler
TV
Kanal
Auto-lagring
Manuel lagring
Tilføj/slet
Sorter
Navn
† Mere
Flyt
Enter
√
√
√
√
√
Sorteringsfunktionen gør det muligt at ændre programnumrene for
lagrede kanaler. Dette kan være nødvendigt, efter at du har brugt
automatisk lagring. Du kan slette de kanaler, du ikke ønsker at
beholde.
1
Resultat:
2
Retur
Tryk på tasten MENU (
Sorter
Fra
Til
Gem
œ P 1 ----: P-- ----: ?
√
œ √ Tilpas
Tryk på ENTER (
4
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Sorter.
5
Tryk på ENTER (
Retur
Fra
Til
Gem
Flyt
: P 1 ----œ P 2 ----: ?
œ √ Tilpas
√
Flyt
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Til. Vælg det nye
kanalnummer ved at trykke på tasten œ eller √ flere gange.
kan også vælge kanalnummeret direkte ved at trykke på
➢ Du
de numeriske taster (0-9).
8
Retur
9
: P 2 ----: P 1 ----œ OK
œ √ Tilpas
Dansk - 14
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sorter
vises med Fra valgt.
7
Sorter
Fra
Til
Gem
).
Vælg det kanalnummer, du ønsker at ændre, ved at trykke flere
gange på tasten œ eller √.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Gem. Vælg OK for at bekræfte
udskiftningen af kanalnumre ved at trykke på tasten œ eller √.
Resultat:
TV
).
6
Sorter
TV
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Kanal
vises.
3
Resultat:
Flyt
Hovedmenuen vises.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Kanal.
Resultat:
TV
).
√
Retur
Den valgte kanal erstatter den kanal, som tidligere var
gemt på det valgte nummer.
Du flytter kanaler til de ønskede kanalnumre ved at gentage trin
6 til 8, efter du har valgt Fra, ved at trykke på tasten
▲ eller ▼.
D
v
N
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:53 PM
Page 15
Manuel Lagring af Kanaler
Du kan lagre op til 100 TV-kanaler, inklusive dem, der modtages
via kabelnetværk.
TV
Når du lagrer kanalerne manuelt, kan du vælge:
Kanal
◆ Om en fundet kanal skal lagres eller ej, samt
◆ Det programnummer, som du vil tildele hver lagret
kanal.
Flyt
1
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
Enter
Hovedmenuen vises.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Kanal.
Resultat:
Manuel lagring
Tryk på ENTER (
4
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Manuel lagring.
5
Tryk på ENTER (
).
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Manuel
lagring vises med Program valgt.
Tryk på knappen œ eller √ for at tildele et programnummer til en
kanal.
7
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Farvesystem. Angiv den
ønskede transmissionsstandard ved at trykke flere gange på
knappen œ eller √.
Resultat:
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Lydsystem. Vælg den
ønskede lydstandard ved at trykke flere gange på tasten œ eller √.
Resultat:
œ √ Tilpas
Retur
Manuel lagring
TV
Program
Farvesystem
Lydsystem
Søg
Kanal
Gem
Flyt
: P 1----œ AUTO √
: BG
: 0MHz
: C-: ?
œ √ Tilpas
Retur
Farvestandarderne vises i følgende rækkefølge:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43.
8
Flyt
œ P 1----- √
: AUTO
: BG
: 0MHz
: C-: ?
).
6
e
Program
Farvesystem
Lydsystem
Søg
Kanal
Gem
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Kanal
vises.
3
Resultat:
Retur
).
TV
2
√
√
√
√
√
Auto-lagring
Manuel lagring
Tilføj/slet
Sorter
Navn
† Mere
Lydstandarderne vises i følgende rækkefølge:
BG - DK - I - L.
Manuel lagring
TV
Program
Farvesystem
Lydsystem
Søg
Kanal
Gem
Flyt
: P 1----: AUTO
œ BG
√
: 0MHz
: C-: ?
œ √ Tilpas
Dansk - 15
Retur
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:53 PM
Page 16
Manuel Lagring af Kanaler (fortsat)
9
Manuel lagring
TV
Program
Farvesystem
Lydsystem
Søg
Kanal
Gem
Tilpas
◆ Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Kanal.
: P 1----: AUTO
: BG
: 0MHz
œ C 1
√
: ?
œ √ Flyt
◆ Tryk på taste √.
◆ Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge C (antennekanal) eller S
(kabelkanal).
◆ Tryk på tasten √.
Retur
◆ Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede nummer.
Du kan også vælge kanalnummeret direkte ved at trykke
på de numeriske taster (0-9).
➢
Manuel lagring
TV
Program
Farvesystem
Lydsystem
Søg
Kanal
Gem
Flyt
œ √ Søg
TV
Program
Farvesystem
Lydsystem
Søg
Kanal
Gem
Flyt
: P 1----: AUTO
: BG
œ 46MHz √
: C 1
: ?
Hvis du kender nummeret på den kanal, som skal lagres, skal du
gå videre som følger:
der ingen lyd er, eller hvis lyden er unormal, skal
➢ Hvis
lydstandarden vælges igen.
10
Retur
Hvis du ikke kender kanalnumrene, vælges Søg ved at trykke på
tasten ▲ eller ▼. Tryk på tasten œ eller √ for at påbegynde
søgningen.
Resultat:
Kanalsøgeren afsøger frekvensområdet, til den første
kanal (eller den valgte kanal) vises på skærmen.
Manuel lagring
11
: P 1----: AUTO
: BG
: 46MHz
: C 1
œ OK
√
Vælg Gem ved at trykke på tasten ▲ eller ▼ for at lagre kanalen og
det tilhørende programnummer.
Tryk på tasten œ eller √ for at vælge OK.
12
Gentag punkt 9 til 11 for hver kanal, der skal lagres.
œ √ Tilpas
Retur
☛
Kanaltilstand
◆ P (Programtilstand): Når kanalsøgningen er fuldført, bliver
sendestationerne i dit område tildelt programnumre fra P00 til
maks. P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste programnummeret i denne tilstand.
◆ C (Faktisk Kanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at
indtaste det tildelte nummer for hver enkelt landestation i
denne tilstand.
◆ S (Kabelkanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at
indtaste det tildelte nummer for hver enkelt kabelkanal i denne
tilstand.
Dansk - 16
D
N
ka
A
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:53 PM
Page 17
Fravælgelse af Uønskede Kanaler
Det er muligt at udelukke kanaler fra din søgning.
Når du søger blandt de lagrede kanaler, vil du ikke få vist de
kanaler, du har fravalgt.
TV
Auto-lagring
Manuel lagring
Tilføj/slet
Sorter
Navn
† Mere
Alle kanaler, som du ikke fravælger, vises under søgningen.
1
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
2
e
).
Hovedmenuen vises.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Kanal
vises.
3
Tryk på ENTER (
4
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Tilføj/slet.
5
Tryk på ENTER (
Resultat:
g
7
Flyt
Enter
√
√
√
√
√
Retur
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Kanal.
Resultat:
6
Kanal
Tilføj/slet
TV
P
P
P
P
).
1
2
3
4
œ
:
:
:
Tilføjet
Tilføjet
Tilføjet
Tilføjet
√
).
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge den kanal, der skal tilføjes
eller slettes.
Om nødvendigt vælges Tilføjet eller Slettet ved at trykke på
tasten œ eller √.
Gentag punkt 6 for hver kanal, der skal tilføjes eller slettes.
œ √ Tilpas
Flyt
De lagrede kanaler vises.
Retur
Tilføj/slet
TV
P
P
P
P
Flyt
1
2
3
4
œ
:
:
:
Slettet
Tilføjet
Tilføjet
Tilføjet
œ √ Tilpas
e
Dansk - 17
√
Retur
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:53 PM
Page 18
Navngivning af Kanaler
TV
Kanal
Auto-lagring
Manuel lagring
Tilføj/slet
Sorter
Navn
† Mere
Flyt
Enter
√
√
√
√
√
Kanalnavne tildeles automatisk, når kanalinformation indgår i
transmissionen. Du kan ændre disse navne.
1
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Kanal.
Resultat:
Retur
).
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Kanal
vises.
3
Tryk på ENTER (
4
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Navn.
5
Tryk på ENTER (
).
Navn
TV
P
P
P
P
1
2
3
4
œ
:
:
:
-----------------
œ √ Tilpas
Flyt
TV
√
Resultat:
P
P
P
P
1
2
3
4
Tilpas
œ
:
:
:
A
-------------
œ √ Flyt
Dansk - 18
Om nødvendigt vælges kanalen, som skal tildeles et nyt navn, ved
at trykke på tasten ▲ eller ▼.
7
Tryk på œ eller √.
8
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge et bogstav (A-Z), et tal (0-9)
eller et symbol (-, mellemrum). Gå til det foregående eller næste
bogstav ved at trykke på tasten œ eller √.
9
Gentag trin 6 til 8 for hver kanal, der skal tildeles et nyt navn.
√
Retur
De aktuelle kanaler vises.
6
Retur
Navn
).
H
ka
la
n
d
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:53 PM
Page 19
Finindstilling af Kanaler
Hvis modtagelsen er god, er det ikke nødvendigt at finindstille
kanalen, eftersom dette foretages automatisk under søgningen og
lagringen. Hvis signalet er svagt eller forvrænget, kan det være
nødvendigt at finindstille kanalen manuelt.
1
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
2
).
Kanal
TV
… Mere
Finindstilling
LNA
√
: Fra
The main menu is displayed.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Kanal.
Resultat:
Afhængig af Model
Flyt
Enter
Retur
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Kanal
vises.
3
Tryk på ENTER (
4
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Finindstilling.
5
Tryk på ENTER (
6
Tryk på tasten œ eller √ for at få et skarpt og tydeligt billede og en
god lydkvalitet.
).
Finindstilling P 1
Resultat:
7
Flyt
œ √ Tilpas
Gem
Retur
Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette
bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på
tasten œ eller √.
Hvis du vil gemme finindstillingen i TV'ets hukommelse, skal du
trykke på knappen ENTER ( ).
Resultat:
8
).
1
Nulstil
Kanalindikatoren bliver rød.
Billed- og lydindstillingerne slettes ved at trykke på tasten ▲ eller
▼ og vælge Nulstil. Tryk på ENTER ( ).
Resultat:
Kanalindikatoren skifter tilbage til originalfarven.
Dansk - 19
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:53 PM
Page 20
Using the LNA (Low Noise Amplifier) feature (depending on the model)
TV
Kanal
… Mere
Finindstilling
LNA
Denne funktion er særlig nyttig, hvis TV’et modtager et svagt signal.
Den forstærker signalet, men ikke støjen, i områder, hvor signalet er
svagt. Denne funktion er kun tilgængelig, når der modtages et svagt
signal, og dette signal lagres på den aktuelle kanal.
√
œ Til √
1
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
Flyt
œ √ Tilpas
Retur
2
The main menu is displayed.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Kanal.
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Kanal
vises.
3
Tryk på ENTER (
4
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge LNA.
5
Funktionen aktiveres ved at vælge Til ved at trykke på knappen
œ eller √.
➢
Dansk - 20
).
).
Når LNA-indstillingen sættes til "Til", kan det give en værre
billedkvalitet på grund af den aktuelle kanals signalforhold.
Derfor skal LNA-indstillingen Til/Fra anvendes selektivt i
henhold til den billedkvalitet, der vises i øjeblikket.
D
AA68-03660L-00Dan
6/1/05
1:41 PM
Page 21
Ændring af Billedstandard
Du kan vælge den billedtype, der er bedst egnet til det, du vil se.
1
TV
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
2
Tilstand
Størrelse
Digital NR
Tilt
Hovedmenuen vises.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Billede.
Resultat:
Billede
).
Tryk på ENTER (
Resultat:
4
➢
√
œ √ Tilpas
Retur
).
Tilstand vælges.
Vælg den ønskede billedtilstand ved at trykke flere gange på
tasten œ eller √.
Resultat:
Dynamisk
16:9
: Til
: 0
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Billede
vises.
Flyt
3
œ
:
Følgende billedtilstand er tilgængelig:
Dynamisk - Standard - Film - Brugertilpasset
Du kan også vælge disse indstillinger ved at trykke på
tasten P.MODE (
; billedmodus).
TV
Tilstand
Tilstand
Kontrast
Lysstyrke
Skarphed
Farve
† Mere
Flyt
œ
:
:
:
:
œ √ Tilpas
Dansk - 21
Dynamisk
90
50
50
50
Retur
√
AA68-03660L-00Dan
6/1/05
1:42 PM
Page 22
Brugertilpasning af billedindstillingerne
TV
Billede
Tilstand
Størrelse
Digital NR
Tilt
œ
:
Dynamisk
16:9
: Til
: 0
√
Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til
regulering af billedkvaliteten:
1
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
2
Enter
Retur
3
TV
Hovedmenuen vises.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Billede.
Resultat:
Flyt
).
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Billede
vises.
Tryk på ENTER (
).
Tilstand
Tilstand
Kontrast
Lysstyrke
Skarphed
Farve
† Mere
Flyt
œ
:
:
:
:
œ √ Tilpas
4
5
Tilstand
Tilstand
Kontrast
Lysstyrke
Skarphed
Farve
† Mere
Flyt
:
œ
:
:
:
Standard
70
50
50
50
√
7
Kontrast
70
Tilstand
… Mere
Farvetone
Nulstil
8
œ Normal
√
√
œ √ Tilpas
TV
Flyt
: Normal
œ √ Tilpas
Dansk - 22
Følgende farvetoner er til rådighed:
Kold2 - Kold1 - Normal - Varm2 - Varm1
De tidligere indstillinger nulstilles til fabriksstandard.
Retur
Tilstand
… Mere
Farvetone
Nulstil
De tilgængelige indstillinger vises igen.
For at gendanne fabriksstandarden, skal du vælge Nulstil ved
at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk på knappen œ eller √.
Gendan-funktionen indstilles for hver tilstand (Dynamisk ,
Standard, Film, eller Brugertilpasset).
Resultat:
Flyt
).
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Farvetone. Vælg den
ønskede indstilling ved at trykke på knappen œ eller √ flere
gange.
Resultat:
TV
Den vandrette bjælke vises. Tryk på knappen œ eller
√, indtil du når den optimale indstilling.
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
Retur
Følgende billedtilstand er tilgængelig:
Dynamisk - Standard - Film - Brugertilpasset
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge hvilken indstilling (Kontrast,
Lysstyrke, Skarphed, Farve, eller kun Farvetone-NTSC) der
skal justeres. Tryk på œ eller √. Disse valgmuligheder gælder for
hver indstillet tilstand (Dynamisk, Standard, Film og
Brugertilpasset)
Resultat:
6
œ √ Tilpas
Tilstand vælges.
Vælg den ønskede billedtilstand ved at trykke flere gange på
tasten œ eller √.
Resultat:
Retur
TV
Resultat:
√
Standard
70
50
50
50
√
Retur
➢
Fjernsynet har et automatisk afmagnetiseringssystem,
der aktiveres, hvis der opstår magnetisk interferens.
For at afmagnetisere fjernsynet skal du slukke for
apparatet ved at trykke på “ ” (Tænd/Sluk) på
forsiden(se “Automatisk Afmagnetisering til Fjernelse
af Farveplamager” på side 45).
D
ta
b
AA68-03660L-00Dan
6/1/05
1:42 PM
Page 23
Valg af Billedstørrelse (Afhængig af Model)
Du kan vælge det bedst egnede billedformat ved blot at trykke på
tasten “P.SIZE ( )”. Afhængig af modellen er følgende
billedformater tilgængelige:
◆ Normal, Zoom1, Zoom2, 16:9
◆ 16:9, Panorama, Zoom1, Zoom2, 4:3, Auto-Bred
➢
1
Billedet kan løftes på dette tidspunkt i Zoom1- eller Zoom2tilstanden ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
2
).
Billede
TV
Tilstand
Størrelse
Digital NR
Tilt
Flyt
:
œ
Dynamisk
16:9
: Til
: 0
œ √ Tilpas
Hovedmenuen vises.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Billede.
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Billede
vises.
3
Tryk på ENTER (
4
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Størrelse.
5
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge billedformatet.
).
Dansk - 23
Retur
√
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 24
Valg af Digital NR
Billede
TV
Tilstand
Størrelse
Digital NR
Tilt
:
:
Dynamisk
16:9
œ Til
: 0
√
Hvis det signal, der modtages af dit TV, er svagt, kan du aktivere
den digitale støjreduktion for at reducere evt. statisk støj og
skyggeeffekter på skærmen.
1
Resultat:
2
Flyt
œ √ Tilpas
Tryk på tasten MENU (
).
The main menu is displayed.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Billede.
Resultat:
Retur
H
ko
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Billede
vises.
3
Tryk på ENTER (
4
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Digital NR.
5
Funktionen aktiveres ved at vælge Til ved at trykke på knappen
œ eller √.
).
H
sv
H
“
Dansk - 24
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 25
Justering af billedhældning
Hvis en sendestations billede hælder svagt til den ene side, kan du
kompensere for hældningen med denne funktion.
1
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
2
).
Afhængig af Model
TV
The main menu is displayed.
Tilstand
Størrelse
Digital NR
Tilt
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Billede.
Resultat:
Billede
:
:
Dynamisk
16:9
: Til
œ 0
√
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Billede
vises.
3
Tryk på ENTER (
4
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Tilt.
5
Tryk på tasten œ eller √ for at finde den ønskede indstilling.
(-7 til +7).
).
Flyt
œ √ Tilpas
Retur
Indstilling af Blå Baggrund
Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er meget
svagt, erstatter en blå baggrund automatisk billedstøjen.
Hvis du alligevel ønsker at se det dårlige billede, skal du indstille
“Blå skærm” til “Fra”.
1
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
2
).
The main menu is displayed.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Indstillinger.
Resultat:
TV
Indstillinger
Plug & Play
Sprog
: Dansk
Tid
Blå skærm
Melodi
Demonstration
Flyt
œ √ Tilpas
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen
Indstillinger vises.
3
Tryk på ENTER (
4
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Blå skærm.
5
Funktionen aktiveres ved at vælge Til ved at trykke på knappen
œ eller √.
).
Dansk - 25
√
œ Til
: Til
√
√
√
Retur
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 26
Fastfrysning af det aktuelle billede
Du kan fastfryse billedet, mens du ser et program, ved at trykke på
tasten “STILL ( )”.
➢
Tryk på denne tast igen for at vende tilbage til normal
visning.
Ændring af Lydstandard
Lyd
TV
œ Tilpasset
Tilstand
Equalizer
Auto-lydstyrke
: Fra
SRS WOW
: Fra
Turbo-lyd
: Fra
Pseudo-stereo
: Fra
Flyt
œ √ Tilpas
√
√
Du kan vælge den type lydeffekt, der skal bruges til en bestemt
udsendelse.
1
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
2
).
Hovedmenuen vises.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Lyd.
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Lyd vises.
Retur
3
Tryk på ENTER (
Resultat:
4
).
Tilstand vælges.
Vælg den ønskede lydeffekt ved at trykke flere gange på tasten
œ eller √ .
Resultat:
Følgende lydeffekter er tilgængelige:
Standard - Musik - Film - Tale - Tilpasset.
➢
Dansk - 26
Du kan også vælge disse indstillinger ved at trykke på
tasten S.MODE (
: lydmodus).
Ly
ø
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 27
Justering af Lydindstillinger
Lydindstillingerne kan justeres, så de passer til dine personlige
ønsker.
1
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Lyd vises.
3
Tryk på ENTER (
4
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Equalizer.
5
Tryk på ENTER (
Resultat:
➢
6
Tilstand
: Tilpasset
Equalizer
Auto-lydstyrke
: Fra
SRS WOW
: Fra
Turbo-lyd
: Fra
Pseudo-stereo
: Fra
).
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Lyd.
Resultat:
Lyd
TV
Flyt
Enter
Retur
).
TV
Equalizer
H
).
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Equalizer
vises.
Du kan også vælge disse indstillinger ved at trykke på tasten
S.MENU.
v
Tilpas
œ √ Flyt
Vælg den indstilling, der skal justeres, ved at trykke på tasten
œ eller √ button. Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at finde den ønskede
indstilling.
➢
√
Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter
lydstandarden automatisk til Tilpasset.
Dansk - 27
Retur
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 28
Ekstra Lydindstillinger
◆ Auto-lydstyrke
Hver tv-/radiostation har sine egne signalforhold, og det er
besværligt at skulle justere lydstyrken, hver gang du skifter
kanal. Med denne funktion kan du regulere lydstyrken på
en ønsket kanal ved at reducere lydeffekten, når
programsignalet er højt, eller øge lydeffekten, når
programsignalet er lavt.
Lyd
TV
Tilstand
: Tilpasset
Equalizer
œ Til
Auto-lydstyrke
SRS WOW
: Fra
Turbo-lyd
: Fra
Pseudo-stereo
: Fra
Flyt
œ √ Tilpas
√
√
Fremhæver mellem- og basfrekvenser, og giver en simuleret
surround-sound-oplevelse.
Lyd
Tilstand
: Tilpasset
Equalizer
Auto-lydstyrke
: Fra
œ Til
SRS WOW
Turbo-lyd
: Fra
Pseudo-stereo
: Fra
Flyt
œ √ Tilpas
T
N
“
◆ SRS WOW
Retur
TV
(afhængig af model)
◆ Turbo-lyd
Denne funktion fremhæver både høje og lave frekvenser (og
indeholder andre effekter).
√
Du kan opnå en bedre og mere dynamisk lyd, når du ser
musikudsendelser, film eller andre programmer, ved at
trykke på tasten TURBO.
√
Retur
◆ Pseudo-stereo
Denne funktion konverterer et monosignal til to identiske
venstre og højre kanaler. Når Pseudo-stereo er indstillet
til Fra eller Til, gælder indstillingen for lydeffekter såsom
Standard, Musik, Film og Tale.
Lyd
TV
Tilstand
: Tilpasset
Equalizer
Auto-lydstyrke
: Fra
SRS WOW
: Fra
œ Til
Turbo-lyd
Pseudo-stereo
: Fra
Flyt
œ √ Tilpas
√
➢
√
1
Retur
Resultat:
2
TV
Tryk på tasten MENU (
Lyd
Flyt
œ √ Tilpas
√
Hovedmenuen vises.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Lyd.
Resultat:
Tilstand
: Tilpasset
Equalizer
Auto-lydstyrke
: Fra
SRS WOW
: Fra
Turbo-lyd
: Fra
œ Til
Pseudo-stereo
).
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Lyd vises.
3
Tryk på ENTER (
4
Vælg den ønskede indstilling (Auto-lydstyrke, SRS WOW,
Turbo-lyd eller Pseudo-stereo) ved at trykke på tasten
▲ eller ▼.
5
Denne funktion aktiveres ved at vælge Til ved at trykke på
tasten œ eller √.
√
).
Retur
er et varmærke tilhørende SRS Labs,Inc. WOW➢ teknologien
er inkorporeret under licens fra SRS labs, Inc.
Dansk - 28
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 29
Valg af Lydtilstand (afhængig af model)
Tasten “DUAL I-II“ viser/styrer behandling og output af lydsignalet.
Når der tændes for fjernsynet, er tilstanden automatisk indstillet til
“DUAL-I “eller “STEREO”, afhængig af den aktuelle transmission.
Almindelig udsendelse
(standardlyd)
MONO (Normal brug)
Almindelig +
NICAM-mono
MONO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
NICAM Stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
NICAM Dual-I/II
DUAL-I → DUAL-II → MONO
NICAM NICAM (Normal)
A2
Stereo
Almindelig udsendelse
(standardlyd)
MONO (Normal brug)
Tosproget eller Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➢
→
Skærmmeddelelser
→
NICAM
Stereo
Udsendelsestype
STEREO ↔ MONO
(Tvunget mono)
◆ Hvis modtageforholdene forringes, bliver lydkvaliteten
bedre, hvis du vælger MONO.
◆ Hvis stereosignalet er svagt, og fjernsynet skifter tilstand
automatisk, skal du vælge MONO.
◆ Når der modtages et monosignal i AV-tilstand, skal kablet
tilsluttes “AUDIO-L” på panelet (på forsiden eller siden).
Hvis monolyden kun kommer fra den venstre højttaler,
skal du trykke på tasten DUAL I-II.
Dansk - 29
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 30
Valg af melodi
Du hører en lille melodi, når der tændes og slukkes for fjernsynet.
TV
Indstillinger
Plug & Play
Sprog
: Dansk
Tid
Blå skærm
Melodi
Demonstration
Flyt
œ √ Tilpas
Dansk - 30
1
√
√
: Fra
œ Til
Resultat:
2
).
The main menu is displayed.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Indstillinger.
Resultat:
√
√
Retur
Tryk på tasten MENU (
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen
Indstillinger vises.
3
Tryk på ENTER (
4
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Melodi.
5
Funktionen aktiveres ved at vælge Til ved at trykke på knappen
œ eller √.
).
D
tr
h
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 31
Indstilling og Visning af Klokkeslæt
Du kan indstille fjernsynets ur, så det aktuelle klokkeslæt vises, ved at
trykke på tasten “INFO ( )”. Du skal også indstille klokkeslættet,
hvis du ønsker at bruge den automatiske tænd/sluk-funktion.
➢
1
TV
Plug & Play
Sprog
: Dansk
Tid
Blå skærm
Melodi
Demonstration
Indstillingen af uret vil blive aktiveret igen, når du trykker
på knappen “ ” (Tænd/Sluk) på forsiden.
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
Indstillinger
).
The main menu is displayed.
Flyt
2
√
: Fra
: Til
√
Retur
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Indstillinger.
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen
Indstillinger vises.
3
Tryk på ENTER (
4
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Tid.
5
Tryk på ENTER (
Resultat:
6
Enter
√
TV
Ur
-- : -Sleep-timer
: Fra
Tændetidspunkt -- : -- Fra
Slukketidspunkt -- : -- Fra
Tændetid, volume
: 10
Tændetid, kanal :
1
).
).
Flyt
Ur vælges.
Tryk på tasten œ eller √ for at gå til timer eller minutter.
Indstil timer eller minutter ved at trykke på tasten ▲ eller ▼.
Tid
œ √ Tilpas
TV
Retur
Tid
Ur
11 : 00
Sleep-timer
: Fra
Tændetidspunkt -- : -- Fra
Slukketidspunkt -- : -- Fra
Tændetid, volume
: 10
Tændetid, kanal :
P 1
Tilpas
œ √ Flyt
Dansk - 31
Retur
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 32
Indstilling af Sleep Timer
Du kan indstille dit TV til automatisk at slukke efter et
forudindstillet tidsinterval.
TV
Indstillinger
Plug & Play
Sprog
: Dansk
Tid
Blå skærm
Melodi
Demonstration
Flyt
√
Enter
2
√
œ √ Tilpas
00
min √
-- Fra
-- Fra
: 10
Retur
Hovedmenuen vises.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen
Indstillinger vises.
3
Tryk på ENTER (
4
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Tid.
5
Tryk på ENTER (
Resultat:
).
).
Ur vælges.
6
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Sleep-timer.
7
Vælg de forudindstillede tidsintervaller (Fra, 30 min, 60 min,
90 min, 120 min, 150 min, 180 min) ved at trykke på knappen
œ eller√.
➢
Dansk - 32
).
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Indstillinger.
Resultat:
Retur
Tid
Ur
11 :
œ 30
Sleep-timer
Tændetidspunkt -- :
Slukketidspunkt -- :
Tændetid, volume
Tændetid, kanal : 1
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
√
: Fra
: Til
TV
Flyt
1
Du kan vælge et tidsrum på mellem 30 og 180
minutter, hvorefter fjernsynet automatisk skifter til
standby. Dette gøres med tasten SLEEP ( ).
D
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 33
Sådan Tændes og Slukkes Fjernsynet Automatisk
Du kan indstille tænd/sluk-funktionen, så fjernsynet:
◆ Tændes automatisk og stilles ind på den valgte kanal på
det valgte tidspunkt
TV
Plug & Play
Sprog
: Dansk
Tid
Blå skærm
Melodi
Demonstration
◆ Slukkes automatisk på det valgte tidspunkt.
➢
1
Første trin er at indstille fjernsynets ur (se afsnittet
“Indstilling og Visning af Klokkeslæt" på foregående
side31). Hvis du ikke har indstillet uret, vises meddelelsen
Indstil uret først.
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
2
).
Flyt
Hovedmenuen vises.
Tryk på ENTER (
4
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Tid.
5
Tryk på ENTER (
√
: Fra
: Til
).
Enter
Resultat:
6
Ur vælges.
Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Tændetidspunkt. Indstil det
tidspunkt, hvor fjernsynet skal tændes automatisk.
◆ Tryk på tasten œ eller √ for at gå til timer eller minutter.
Indstil timer eller minutter ved at trykke på tasten ▲ eller ▼.
Retur
Ur
11 :
Sleep-timer
: 30
Tændetidspunkt 06 :
Slukketidspunkt 23 :
Tændetid, volume
Tændetid, kanal : 1
00
min
00 Til
00 Til
: 10
œ √ Flyt
Retur
Tid
Tilpas
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Slukketidspunkt. Indstil
det tidspunkt, hvor fjernsynet skal slukkes automatisk, på samme
måde som ovenfor.
➢
00
min
00 Til
-- Fra
: 10
œ √ Flyt
Tilpas
◆ Tryk på œ eller √ for at flytte til Fra, og tryk derefter på
knappen ▼ eller ▲ for at vælge Til.
7
Retur
Tid
TV
).
√
Ur
11 :
Sleep-timer
: 30
Tændetidspunkt 06 :
Slukketidspunkt -- :
Tændetid, volume
Tændetid, kanal : 1
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen
Indstillinger vises.
3
√
TV
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Indstillinger.
Resultat:
Indstillinger
Sluk ved fravær
Når du indstiller timeren til “Til”, slukkes dit tv, hvis du
ikke betjener nogen af knapperne i løbet af 3 timer, efter
tv'et er tændt ved hjælp af timeren. Denne funktion er
kun tilgængelig i timerens tilstand “Til” og kan forhindre
et lækageuheld eller overophedning, der skyldes, at tv'et
står tændt for længe, fordi timeren er sat til “Til” (f.eks.
når du er på ferie).
Dansk - 33
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 34
Indstilling af den foretrukne lydstyrke og kanal
TV
Indstillinger
Plug & Play
Sprog
: Dansk
Tid
Blå skærm
Melodi
Demonstration
Flyt
Den foretrukne lydstyrke og kanal kan indstilles, til når timeren
automatisk tænder for TV'et.
B
ti
k
√
1
√
: Fra
: Til
Enter
TV
√
Tryk på tasten MENU (
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Indstillinger.
Resultat:
Retur
).
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen
Indstillinger vises.
3
Tryk på ENTER (
4
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Tid.
5
Tryk på ENTER (
).
Tid
Ur
11 :
Sleep-timer
: 30
Tændetidspunkt 06 :
Slukketidspunkt 23 :
Tændetid, volume
Tændetid, kanal :
Flyt
œ √ Tilpas
00
min
00 Til
00 Til
œ 10 √
1
Resultat:
).
Ur vælges.
6
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Tændetid, volume.
7
Tryk på knappen œ eller √ for at justere lydstyrkeniveauet.
8
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Tændetid, kanal.
9
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge kanalen.
Retur
R
Dansk - 34
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 35
Visning af signal fra ekstern kilde/Rediger navn (Afhængig af Model)
Brug fjernbetjeningen til at skifte mellem visning af signal fra
tilsluttet udstyr, så som videoafspiller, DVD, Set-Top-boks og tv-TV
kilden (udsendelse eller kabel)
TV
Input
Kildeliste
Rediger navn
1
Tryk på MENU (
Resultat:
2
).
Hovedmenuen vises.
Tryk på ENTER (
) for at vælge Input.
Flyt
Resultat:
3
4
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Input
vises.
Tryk på ENTER (
Resultat:
Enter
➢
TV
) for at vælge Kildeliste.
Kildeliste
TV
EXT1
EXT2
AV/S-Video
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen
Kildeliste vises.
Flyt
Når du tilslutter udstyr til tv, kan du vælge mellem følgende
sæt af jackstik: EXT1 eller EXT2 på TV'ets bagpanel og
AV/S-Video på TV'ets sidepanel.
: -----: -----: ------
Enter
Input
Kildeliste
Rediger navn
Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på
knappen SOURCE (
). Hvis du skifter mellem
eksterne kilder, mens du ser et program, kan det tage et
kort stykke tid, før billedet skifter.
Flyt
Resultat:
Enter
) for at vælge Input.
Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge Rediger navn .
Tryk på ENTER ( ).
Resultat:
œ
:
:
:
√
---------------------
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Input
vises.
Flyt
3
Retur
Rediger navn
EXT1
EXT2
AV
S-Video
Hovedmenuen vises.
Tryk på ENTER (
Resultat:
).
√
√
: TV
TV
Tryk på MENU (
Retur
TV
Rediger navn
2
Retur
Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge signalkilde, og tryk
derefter på knappen ENTER ( ).
➢
1
√
√
: TV
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Rediger
navn vises.
4
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge eksternt udstyr:
EXT1 - EXT2 - AV - S-Video
5
Tryk på ENTER (
6
Vælg navnet ved at trykke på knappen œ eller √.
7
Indstil andre signalkilder (EXT1, EXT2, Av, S-Video) efter samme
metode som vist ovenfor.
).
œ √ Tilpas
Retur
Rediger navn
TV
EXT1
EXT2
AV
S-Video
Flyt
œ
:
:
:
√
DVD
----------------
œ √ Tilpas
Dansk - 35
Retur
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 36
Visning af Billede-I-Billede (PIP) (Afhængig af Model)
TV
Billede
Tilstand
Størrelse
Digital NR
Tilt
PIP
:
:
Dynamisk
16:9
: Til
: 0
Du kan få vist et underbillede i et billede, som stammer fra en
sendestation eller fra en ekstern enhed som f.eks. VHS eller DVD.
På den måde kan du følge med i et TV-program eller et billedsignal
fra tilsluttet udstyr.
1
Resultat:
√
2
Flyt
Enter
Retur
TV
Tryk på tasten MENU (
).
The main menu is displayed.
Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge Billede.
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Billede
vises.
PIP
œ Fra
PIP
Flyt
œ √ Tilpas
TV
√
3
Tryk på ENTER (
4
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge PIP. Tryk på knappen
ENTER ( ).
5
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge Til.
Resultat:
Retur
➢
PIP
PIP
Kilde
Skift
Størrelse
Position
Program
Flyt
: Til
œ TV
√
√
: Stor
:
: P 1
œ √ Tilpas
TV
Flyt
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Kilde.
7
Tryk på knappen œ eller √ for at vælge en kilde for underbilledet.
➢
Retur
√
: Stor
:
: P 1
Enter
Dansk - 36
Du kan også aktivere PIP ved blot at trykke på knappen PIP.
Tryk på knappen igen, hvis du vil deaktivere funktionen.
Resultat:
: Til
: TV
Kilderne vises i følgende rækkefølge:
TV - EXT1 - EXT2 - AV/S-Video
PIP-billedet kan kun ses, når en anden kilde end
hovedbilledet er valgt i PIP-vinduet.
8
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Skift.
9
Trykke på knappen ENTER (
Resultat:
➢
Retur
De tilgængelige indstillinger i gruppen PIP vises.
6
PIP
PIP
Kilde
Skift
Størrelse
Position
Program
).
).
Hovedbilledet og underbilledet skifter placering.
Du kan også skifte mellem hovedbilledet og underbilledet
ved blot at trykke på knappen SWAP ( ).
AA68-03660L-00Dan
6/1/05
1:43 PM
Page 37
Visning af Billede-I-Billede (PIP) (Afhængig af Model) (fortsat)
10
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Størrelse.
11
Vælg formatet på underbilledet ved at trykke på knappen
œ eller √.
Resultat:
12
13
3 PIP/4 PIP/12 PIP: Du kan se op til 3, 4 eller 12 lagrede
kanaler i underbilledet samtidigt.
➢
Du kan vælge indstillingerne ved blot at trykke på knappen
SIZE.
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Position.
14
Flyt
Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på
knappen
(Placering).
➢
◆ Når Kilde er indstillet til TV, kan du vælge kanal for
underbilledet.
◆ Du kan vælge kanalen i underbilledet ved blot at trykke
på knappen ▲ eller ▼.
√
√
œ Lille
:
: P 1
œ √ Tilpas
Retur
PIP
PIP
Kilde
Skift
Størrelse
Position
Program
De tilgængelige placeringer vises.
- - -
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Program. Du kan vælge
den kanal, du vil have vist gennem underbilledet ved at trykke på
knappen œ eller √.
: Til
: TV
TV
Tryk på knappen œ eller √.
➢
PIP
PIP
Kilde
Skift
Størrelse
Position
Program
Formaterne vises i følgende rækkefølge:
Lille - 3 PIP - 4 PIP - 12 PIP - Stor
➢
Resultat:
.
TV
Flyt
: Til
: TV
√
: Lille
œ
: P 1
œ √ Tilpas
TV
√
Retur
PIP
PIP
Kilde
Skift
Størrelse
Position
Program
Flyt
: Til
: TV
√
: Lille
:
œP 1
œ √ Tilpas
Dansk - 37
√
Retur
AA68-03660L-00Dan
6/1/05
1:43 PM
Page 38
Visning af Billede-I-Billede (PIP) (Afhængig af Model) (fortsat)
Nemme funktioner via fjernbetjeningen
Knapper
Funktion
PIP
Aktiverer eller deaktiverer PIP-funktionen.
SWAP
Skifter mellem hovedbillede og underbillede.
Når hovedbilledet er i videotilstand, og
underbilledet er i tv-tilstand, kan du muligvis ikke høre
lyden fra hovedbilledet, når du trykker på SWAP ( )
efter at have skiftet kanal for underbilledet. I det
tilfælde skal du vælge kanal for hovedbilledet igen.
➢
SOURCE
TV/VIDEO Tildeler kilde til underbillede (TV, EXT1, EXT2
eller AV/S-Video).
SIZE
Vælger underbilledets størrelse (Lille, 3 PIP, 4 PIP,
12 PIP eller Stor).
D
D
D
(Placering) Flytter underbilledet mod uret.
P
/
Vælger kanal for underbilledet.
D
Dansk - 38
e
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 39
Tekst-TV
De fleste TV-kanaler tilbyder skriftlig information via tekst-tv.
Denne information omfatter:
◆ Programtidspunkter
◆ Nyheder og vejrudsigter
◆ Sportsresultater
◆ Rejseoplysninger
Denne information findes på nummererede sider (se illustration).
)
Område
Indhold
A
Valgt sidenummer
B
TV-stationens navn
C
Aktuelt sidenummer eller søgestatus
D
Dato og klokkeslæt
E
Tekst
F
Statusinformation
FASTEXT-information
➢
➢
Det kan variere afhængigt af TTX-kilden.
Tekst-TV-information er ofte vist over flere sider i
rækkefølge, som du har adgang til ved at:
◆ Indtaste sidenummeret,
◆ Vælge et emne på en liste, eller
◆ Vælge en farvet overskrift (FASTEXT-systemet)
Visning af Tekst-Tv-Information
Du kan til enhver tid få vist tekst-tv-informationer.
skal være stabile, hvis tekst-tv☛ Modtageforholdene
informationen skal kunne vises korrekt. Hvis dette ikke
er tilfældet, kan:
◆ Der mangle informationer,
◆ Nogle sider muligvis ikke vises.
1
Vælg den kanal, der tilbyder tekst-tv, ved at trykke på tasten
eller .
2
Tryk på tasten TTX/MIX (
) for at få tekst-tv vist.
Resultat: Siden med indholdsfortegnelsen vises. Den kan når
som helst blive vist igen, når du trykker på tasten
(indeks).
3
Hvis du vil se den aktuelle udsendelse og tekst-tv-informationen
på samme tid, skal du trykke på tasten TTX/MIX (
) igen.
4
Tryk på TV (
) for at afslutte tekst-tv.
Dansk - 39
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 40
Valg af en Tekst-Tv-Side via Sidenummer
Du kan indtaste sidenummeret direkte ved at trykke på de
numeriske taster på fjernbetjeningen.
1
Indtast det trecifrede sidetal, der er angivet i indholdsfortegnelsen,
vha. fjernbetjeningens numeriske taster.
Resultat:
2
D
v
Sidetælleren tæller opad, og den ønskede side vises.
Hvis den valgte side er forbundet med flere andre sider
(tillægssider), vises de andre sider i rækkefølge. Tryk på
(hold)
for at fastfryse en side. Tryk på tasten
(hold) igen, når du er
klar til at fortsætte.
Anvendelse af de forskellige visninger:
Dansk - 40
For at få vist...
skal du trykke på...
◆ Både tekst-tv og udsendelse
TTX/MIX (
gange
◆ Skjult tekst
(f.eks. svar på quizspørgsmål)
(afslør)
◆ Normal visning
(afslør) igen
◆ En tillægsside
(ved at indtaste det 4-cifrede tal)
(underside)
◆ Næste side
(side op)
◆ Foregående side
(side ned)
◆ Dobbelt skriftstørrelse i:
• Øverste halvdel af skærmen
• Nederste halvdel af skærmen
(størrelse)
• Én gang
• To gange
◆ Normal visning
• Tre gange
) to
D
d
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 41
Anvendelse af FLOF til Valg af Tekst-Tv-Sider
De forskellige emner på tekst-tv-siderne er farvekodede og kan
vælges, hvis man trykker på de farvede taster på fjernbetjeningen.
,
1
Tryk på TTX/MIX (
indholdsfortegnelse.
2
Tryk på den farvetast, der svarer til det emne, du ønsker at vælge
(de tilgængelige emner vises på statuslinjen).
Resultat:
d)
) for at få vist tekst-tv's
Siden vises med anden farvekodet information, som
kan vælges på samme måde.
3
For at få vist den foregående eller næste side skal du trykke på
den tilsvarende farvetast.
4
For at få vist en underside:
◆ Tryk på tasten
Resultat:
o
(underside).
De tilgængelige undersider vises.
◆ Vælg den ønskede underside. Du kan gå frem og tilbage
mellem undersider ved at trykke på tasten TURBO (Rød) eller
S.MENU (Grøn)
Lagring af Tekst-Tv-Sider
Du kan lagre op til fire tekst-tv-sider, så du senere kan se dem, når
du ønsker det.
1
Vælg LIST med tasten
Resultat:
➢
.
Fire trecifrede tal vises i forskellige farver.
Tasten
bruges til at skifte mellem LIST og FLOF (eller
FASTEXT).
2
Tryk på den farvede tast, der svarer til den side, som skal
udskiftes.
3
Indtast det nye sidetal på det numeriske tastatur.
4
Gentag punkt 2 og 3 for hver side, der skal lagres, og brug en ny
farvetast hver gang.
5
Tryk på tasten
(gem), indtil den tilsvarende blok blinker.
Dansk - 41
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 42
Tilslutning til de Eksterne Ind-/Udgange
➢
“EXT1 (RGB)” bruges til udstyr med RGB-udgang som f.eks.
spillekonsoller eller DVD-afspillere.
Videobåndoptager
②
Fjernsynets bagside
①
DVD-afspiller
③
Dekoder/
spillekonsol
eller
Videodisc-afspiller
① Denne ende kan forsynes med:
◆ Et SCART-stik
◆ Tre phonostik (video + audio-L og R)
② Hvis du har to videobåndoptagere og vil kopiere videobånd, skal du slutte
kildevideoen til “EXT1 (RGB)” og målvideoen til “EXT2 (AV)” så du kan
videreføre signalet fra “EXT1 (RGB)” til “EXT2 (AV)”.
Satellitmodtager
➃
③ Hvis du har en dekoder, skal du forbinde dekoderen med
videobåndop-tageren og videobåndoptageren til fjernsynet.
➃ Når du vil optage et program, skal du slutte satellitmodtageren til “EXT1
(RGB)” og videobåndoptageren til “EXT2 (AV)” så du kan videreføre
signalet fra “EXT1 (RGB)” til “EXT2 (AV)”.
☛
Dansk - 42
AA68-03660L-00Dan
6/27/05
2:33 PM
Page 43
Tilslutning til RCA-Indgang (Afhængig af Model)
➢
Phonostikkene (VIDEO + AUDIO-L og R) bruges til udstyr som
videokameraer, videodisc-afspillere og visse spillekonsoler.
Videokamera
Fjernsynets side
Spillekonsol
Videodiscafspiller
Tilslutning til S-VHS-Indgang (Afhængig af Model)
➢
Stikkene S-VIDEO og RCA (AUDIO-L+R) bruges til udstyr med en S-VHS-udgang, f.eks. et
videokamera eller en videobåndoptager.
Fjernsynets side
①
og
Videokamera
Videobåndoptager
① Du skal bruge S-VIDEO S-stikket og phonostikkene, hvis du vil afspille både lyd og billede.
☛
Når du slutter lyd- eller billedudstyr til fjernsynet, skal du
sikre dig, at der er slukket for alle enheder.
Se den dokumentation, der fulgte med dit udstyr, for at få
detaljerede oplysninger om tilslutning og sikkerhedsregler i
forbindelse hermed.
Dansk - 43
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 44
Visning af Billeder fra Eksterne Kilder
Når du har installeret de forskellige lyd- og videokilder, kan du
aktivere dem ved at vælge den aktuelle indgang.
1
Kontrollér, at alle tilslutninger er foretaget.
2
Tænd for fjernsynet, og tryk på tasten SOURCE (
D
af
H
) flere
gange.
Resultat:
➢
➢
Kilderne vises i følgende rækkefølge:
EXT1 - EXT2 - AV/S-Video
Billedet vises muligvis automatisk, afhængigt af den valgte
kilde.
Tryk på tasten TV ( ) for at vende tilbage til normal
visning, og indtast det ønskede programnummer.
In
H
se
In
N
In
In
U
fo
F
Dansk - 44
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 45
Automatisk Afmagnetisering til Fjernelse af Farveplamager
Der er monteret en afmagnetiseringsspole omkring billedrøret, så det er normalt ikke nødvendigt at
afmagnetisere fjernsynet manuelt.
Hvis du flytter fjernsynet til en anden position, og der forekommer farveplamager på skærmen, skal du:
◆ Slukke for apparatet ved at trykke på “
” (Tænd/Sluk) på forsiden,
◆ tage stikket ud af stikkontakten, og
◆ lade fjernsynet være slukket i en halv time, så den automatiske afmagnetiseringsfunktion
bliver aktiveret. Herefter sætter du stikket i igen og trykker på knappen “POWER ( )” på
forsiden.
☛
Hvis dit fjernsyn ikke skal bruges i længere tid, skal du trykke på knappen “
på forsiden for at slukke apparatet.
” (Tænd/Sluk)
Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere
Inden du kontakter din forhandler, kan du udføre nedenstående enkle kontroller.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af disse instruktioner, noterer du fjernsynets model og
serienummer og kontakter din forhandler.
Ingen lyd eller billede.
◆ Kontrollér, at netledningen er sat i stikkontakten.
◆ Kontrollér, at du har trykket på knappen “ ” (Tænd/Sluk) og tasten
POWER ( ).
◆ Kontrollér kontrast- og lysstyrkeindstillinger.
◆ Kontrollér lydstyrken.
Normalt billede, men ingen lyd.
◆ Kontrollér lydstyrken.
◆ Har du trykket på tasten MUTE (
) på fjernbetjeningen?
Intet billede eller sort/hvidt billede.
◆ Justér farveindstillingerne.
◆ Kontrollér, at det valgte sendesystem er det rigtige.
Interferens i lyd og billede.
◆ Forsøg at finde ud af, hvor interferensen stammer fra.
Flyt det pågældende apparat længere væk.
◆ Slut fjernsynet til en anden stikkontakt.
Uklart billede eller sne på billedet,
forvrænget lyd.
◆ Kontrollér antennens retning, placering og forbindelser.
Denne type interferens skyldes ofte, at man bruger en
indendørsantenne.
Fjernbetjeningen virker ikke.
◆ Udskift fjernbetjeningens batterier.
◆ Rengør den øverste kant af fjernbetjeningen (sendervinduet).
◆ Kontrollér, at batterierne er sat rigtigt i.
Dansk - 45
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
MEMO
Dansk - 46
Page 46
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 47
MEMO
Dansk - 47
AA68-03660L-00Dan
5/31/05
5:54 PM
Page 48
- SERVICE EFTER KØBET
- Vi anbefaler, at du kontakter nærmeste forhandler eller
servicested, hvis fjernsynets daglige drift ændrer sig,
da dette kan være tegn på en fejlfunktion.
ELECTRONICS
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at
produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på
grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes
særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig
materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller
den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere
produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og
vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med
andet erhvervsaffald.
AA68-03660L-00
Download PDF

advertising