Samsung | WS-32Z306V | Samsung WS-32Z306V Bruksanvisning

AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:46 PM
Page 1
FARGEFJERNSYN
Brukerveiledning
Les denne veiledningen grundig
før du tar enheten i bruk,
og behold den for fremtidig referanse.
SKJERMMENYER
BILDE-I-BILDE (TILLEGG)
TEKST-TV
Vinn når du registrerer ditt produkt på www.samsung.com/global/register
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:46 PM
Page 2
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:46 PM
Page 3
Innhold
◆ KOBLE TIL OG KLARGJØRE FJERNSYNSAPPARATET
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Oversikt over fjernsynsapparatet (avhengig av modell) ................................
Infrarød fjernkontroll ......................................................................................
Sette i batterier i fjernkontrollen.....................................................................
Koble til en antenne eller kabelnettverk.........................................................
Sette i batterier i fjernkontrollen.....................................................................
Koble til en antenne eller kabelnettverk.........................................................
Slå fjernsynsapparatet På og Av ...................................................................
Sette fjernsynsapparatet i standby-modus ....................................................
Gjøre deg kjent med fjernkontrollen ..............................................................
Plug and Play-funksjon..................................................................................
Vise demonstrasjonen ...................................................................................
Velge språk....................................................................................................
5
6
7
7
8
8
9
9
10
11
12
12
◆ STILLE INN KANALER
■
■
■
■
■
■
Lagre kanaler automatisk ..............................................................................
Sortere lagrede kanaler .................................................................................
Lagre kanaler manuelt...................................................................................
Hoppe over uønskede kanaler ......................................................................
Gi navn til kanaler..........................................................................................
Fininnstilling av kanalmottak..........................................................................
13
14
15
17
18
19
◆ BRUKEE FJERNSYNSAPPARATET
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Bruke LNA-funksjonen (Low Noise Amplifier (Lavstøyforsterker))(avhengig av modell) ...
Endre bildestandarden ..................................................................................
Brukerdefinere bildeinnstillingene..................................................................
Velge bildestørrelse (avhengig av modell) ....................................................
Velge Digital NR ............................................................................................
Justere helningsvinkelen ...............................................................................
Stille inn blåskjerm.........................................................................................
Fryse bildet ....................................................................................................
Endre lydstandarden .....................................................................................
Justere lydinnstillingene ................................................................................
Ekstra lydinnstillinger (avhengig av modell) ..................................................
Velge lydmodus (avhengig av modell)...........................................................
Velge melodi..................................................................................................
Stille inn og vise gjeldende klokkeslett ..........................................................
Norsk - 3
20
21
22
23
24
25
25
26
26
27
28
29
30
31
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:46 PM
Page 4
➢
Innhold (fortsatt)
◆ BRUKE FJERNSYNSAPPARATET (fortsatt)
■
■
■
■
■
Stille inn Sleep Timer.....................................................................................
Slå TV-apparatet av og på automatisk ..........................................................
Definere foretrukket volumnivå/kanal ............................................................
Vise signaler fra en ekstern kilde / redigere navn (avhengig av modell) .......
Vise bilde-i-bilde (PIP) (avhengig av modell).................................................
32
33
34
35
36
◆ BRUKE TEKST-TV-FUNKSJONEN
■
■
■
■
■
Tekst-TV-funksjon .........................................................................................
Vise Tekst-TV-informasjon ............................................................................
Velge en side med siffertastene ....................................................................
Bruke FLOF til å velge en side ......................................................................
Lagre tekst-tv-sider........................................................................................
39
39
40
41
41
◆ EKSTRA INFORMASJON OG TILKOBLINGER
■
■
■
■
Tilkobling til de eksterne inngangene/utgangene (avhengig av modell) .......
Koble til på RCA-inngangen (avhengig av modell)........................................
Koble til på S-video-inngangen (avhengig av modell) ...................................
Vise bilder fra eksterne kilder ........................................................................
42
43
43
44
◆ ANBEFALINGER FOR BRUK
■
■
Automatisk degaussing for å fjerne fargeflekker ...........................................
Feilsøking: Før du tar kontakt med servicepersonell.....................................
Symboler
Trykk
Norsk - 4
☛
Viktig
➢
Merk
45
45
AA68-03660K-00Nor
6/1/05
1:40 PM
Page 5
Oversikt over fjernsynsapparatet (avhengig av modell)
➢
Plasseringen på TV-apparatet kan være annerledes, avhengig av
modell.
Kontrollpaneler
7
1
6
6
5
4
3
2
5
4
7
6
5
4
2
3
1
1
3
7
6
2
5
6
4
5
4
3
1
2
2
3
1
1) Power On/Off (strømbryter)
5) Volum justering
2) Standbyindikator
6) Menyvisning
3) Mottaker for fjernkontroll
7) Velger for inngangskilde
4) Kanal valg
Koblingspaneler
Siden av fjernsynsapparatet
Baksiden av fjernsynsapparatet
S-Video-inngang
Videoinngang
Audioinngang (R, L)
SCART audio/
video inngang/utgang
75Ω Koaksialkontakt for antenne/kabelnettverk
Norsk - 5
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:46 PM
Page 6
Infrarød fjernkontroll
FJERNSYN STANDBY
DIREKTE KANALVALG
EN-/TOSIFRET KANALVALG
VOLUM OPP
LYD MIDLERTIDIG AV
VOLUM NED
BYTT GJENTATTE GANGER
MELLOM DE SISTE TO
KANALENE SOM ER VIST
NESTE KANAL
VALG AV EKSTERN INNGANG
FORRIGE KANAL
INFORMASJONSSKJERM
B
MENYVISNING
AVSLUTT VISNING
GÅ TIL ØNSKET
MENYALTERNATIV / JUSTER
TIL EN TILLEGGSVERDI
ENDRINGSBEKREFTELS
VISNING AV LYDMENY
LYDEFFEKTVALG
TURBOLYD
BILDEEFFEKTVALG
BILDESTØRRELSE
LYDEFFEKTVALG
STILLBILDE
AUTOMATISK AVSLÅING
➢
Norsk - 6
Funksjonen til fjernkontrollen kan bli påvirket av sterkt lys.
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:46 PM
Page 7
Infrarød fjernkontroll (fortsatt)
TEKSTTV HOLDE SIDE
TEKST-TV NESTE SIDE
VALG AV TEKST-TV-MODUS
(LISTE/FLOF)
FORRIGE TEKSTTVSIDE
NESTE KANAL FOR
UNDERBILDE (PIP)
VISE SKJULT TEKST
TEKST-TV-VISNING/
BLANDE VISNING AV TEKST-TV MED
NORMAL SENDING
PROGRAMVALG
ETTER NAVN
PLASSERINGSVALG FOR
UNDERBILDE (PIP)
VELGE STØRRELSE PÅ UNDERBILDE
(PIP)
VISE SKJULT TEKST-TV-TEKST
HURTIGTEKST EMNEVALG
PIP ON/OFF (PÅ/AV)
TEKSTTV UNDERSIDE
LAGRING AV TEKSTTV
VALG AV TEKSTTVSTØRRELSE
VALG AV KILDE
SKIFTE MELLOM HOVEDBILDE OG
UNDERBILDE (PIP)
Norsk - 7
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:46 PM
Page 8
Sette i batterier i fjernkontrollen
Du må sette inn eller bytte ut batterier i fjernkontrollen når du:
St
◆ Kjøper fjernsynsapparatet
◆ Oppdager at fjernkontrollen ikke lenger fungerer som
den skal
1
Fjern dekselet på baksiden av fjernkontrollen ved å trykke
symbolet ( ) ned og deretter dra kraftig for å ta det av.
2
Sett inn to R03, UM4, “AAA” 1.5V eller tilsvarende batterier, og
pass på å sette dem inn riktig vei med hensyn til polene:
◆ - på batteriet mot - på fjernkontrollen
◆ + på batteriet mot + på fjernkontrollen
3
Sett dekselet på plass igjen ved å rette det inn etter hoveddelen
på fjernkontrollen og trykke det tilbake på plass.
Koble til en antenne eller kabelnettverk
For at du skal kunne se fjernsynskanaler på riktig måte, må
fjernsynsapparatet motta et signal fra en av følgende kilder:
D
◆ En utendørsantenne
◆ Et kabelnettverk
◆ Et satellittnettverk
Baksiden av fjernsynsapparatet
eller
Kabelnettverk
Norsk - 8
1
I de tre første tilfellene kobler du antennen eller ledningen fra
kabelnettverket til koaksialinngangen 75Ω på baksiden av
fjernsynsapparatet.
2
Hvis du bruker en innendørsantenne, kan det hende du må snu
den når du stiller fjernsynsapparatet for å få et skarpt og klart
bilde.
For flere detaljer se:
◆ “Lagre kanaler automatisk” på side 13
◆ “Lagre kanaler manuelt” på side 15
St
fj
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:46 PM
Page 9
Slå fjernsynsapparatet På og Av
Strømledningen er festet til baksiden av fjernsynsapparatet.
1
Plugg strømledningen inn i egnet stikkontakt.
➢
2
Strømspenningen er angitt på baksiden av
fjernsynsapparatet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.
Trykk tasten “
Resultat:
3
” (På/Av) på framsiden av fjernsynsapparatet.
Standby-indikatoren på framsiden av
fjernsynsapparatet tenner.
Trykk på POWER-tasten (
fjernsynsapparatet på.
Resultat:
) på fjernkontrollen for å slå
Programmet du så på sist, velges automatisk.
du ikke har lagret noen kanaler ennå, vil det ikke
➢ Hvis
komme fram noe klart bilde. Se “Lagre kanaler automatisk”
på side 13 eller “Lagre kanaler manuelt” på side 15.
4
Slå av fjernsynsapparatet ved å trykke en gang til på tasten “
(På/Av).
”
Sette fjernsynsapparatet i standby-modus
Du kan sette fjernsynsapparatet i standby-modus for å redusere:
◆ Strømforbruket
◆ Slitasjen på katodestrålerøret
Standby-modusen kan være nyttig når du vil ta en pause i
fjernsynstittingen (for eksempel under et måltid).
1
Trykk på tasten POWER (
Resultat:
2
) på fjernkontrollen.
Skjermen slås av og standby-indikatoren på
fjernsynsapparatets framside lyser rødt.
For å slå TV-apparatet på igjen, trykker du bare på POWERtasten ( ) igjen.
➢
☛
Du kan også slå på ved å trykke på TV (
nummertastene på TV-apparatet.
), P
/
eller
Ikke la fjernsynsapparatet stå i standby-modus i lang tid
(for eksempel når du er på ferie). Slå på
fjernsynsapparatet ved å trykke taste “ ” (På/Av) på
framsiden av fjernsynsapparatet. Det beste er å koble
apparatet fra strømnettet og antennen.
Norsk - 9
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:46 PM
Page 10
Gjøre deg kjent med fjernkontrollen
Fjernkontrollen brukes hovedsakelig til å:
◆ Bytte kanaler og justere volumet
◆ Stille inn fjernsynsapparatet med skjermmenysystemet
Følgende tabell viser de vanligst brukte tastene og deres funksjoner.
Tast
til
-/--
PRE-CH
Menyfunksjon
Brukes til å vise
neste lagrede kanal.
-
Brukes til å vise
forrige lagrede kanal.
-
Brukes til å vise tilhørende kanaler.
Brukes til å velge et kanalnummer større enn ni.
Trykk denne tasten, og symbolet “--” vises.
Legg inn det tosifrede kanalnummeret.
Trykk på PRE-CH. Fjernsynsapparatet går til kanalen som
sist ble vist.
Hvis du vil bytte raskt mellom to kanaler som er langt fra
hverandre, viser du først den ene kanalen. Deretter bruker
du nummertastene til å velge den andre kanalen.
Deretter bruker du PRE-CH for å veksle raskt mellom dem
Brukes til å øke
volumet.
-
Brukes til å redusere
volumet.
-
MUTE
Brukes til å slå av lyden midlertidig.
For å slå på lyden igjen, trykk en gang til på denne
tasten, eller trykk på en av tastene
eller
.
MENU
Brukes til å vise
skjermmenysystemet.
Brukes til å gå tilbake til forrige
meny eller til normalvisning.
-
Brukes til å:
◆ Vise en undermeny med
valgmuligheter for
gjeldende menyalternativ
◆ Øke/redusere verdien for
et menyalternativ
-
Bekrefter valget ditt.
-
Brukes til å avslutte
menysystemet og gå direkte
tilbake til normalvisning.
EXIT
TV
Norsk - 10
Visningsfunksjon
➢
Brukes til å slå på
fjernsynsapparatet når
det står i standby-modus.
N
g
h
r.
e
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:46 PM
Page 11
Plug and Play-funksjon
Når fjernsynsapparatet slås på for første gang, settes tre
grunnleggende brukerinnstilinger i gang automatisk og etter
hverandre: innstilling av språk, kanal og klokke.
1
Hvis fjernsynsapparatet står i standby-modus, trykker du på
POWER-tasten ( ) på fjernkontrollen.
Resultat:
2
Plug & Play
TV
Meldingen Plug & Play vises. Den blinker en liten
stund, og deretter vises menyen Språk automatisk.
Velg ønsket språk ved å trykke på knappen ▲ eller ▼.
Trykk tasten MENU ( ) for å komme til språkvalg.
Resultat:
➢
Språk
Srpski
Hrvatski
Român™
Magyar
Polski
English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Svenska
Português
∂ÏÏËÓÈο
âe‰tina
Meldingen Kontroller antenneinngang vises.
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Flytt
Hopp
Hvis det ikke er valgt noe språk i menyen Språk, vil menyen
Språk forsvinne etter ca. 30 sekunder.
Kontroller antenneinngang
3
Forsikre deg om at antennen er koblet til fjernsynsapparatet.
Trykk på tasten œ eller √.
Resultat:
4
➢
5
6
Land
Søk
√
Andre
: -/+
Klokkesl.-menyen vises med Klokke valgt.
Se “Stille inn og vise gjeldende klokkeslett” på side 31.
Når du er ferdig, trykk tasten MENU (
Flytt
Meldingen Enjoy your watching. vises, og kanalen
som har blitt lagret vil deretter bli aktivert.
2
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Innstilling, og deretter
tastene ENTER ( ).
Resultat:
).
œ √ Juster
Hopp
Enjoy your watching.
Plug & play velges.
Trykk på tastene ENTER (
Resultat:
Klokkesl.
Flytt
Trykk på tasten MENU (
Retur
Klokke
-- : -Deaktiveringstimer: Av
Timer på
-- : -- Av
Timer av
-- : -- Av
Timer på-volum
: 10
Timer på-kanal : 1
).
1
œ √ Juster
TV
Hvis du vil tilbakestille denne funksjonen...
3
œ
Se “Lagre kanaler automatisk” på side 13.
Resultat:
7
Autolagring
TV
Trykk tasten œ eller √ for å bevege deg til time eller minutt. Still
inn time eller minutt ved å trykke på knappene ▲ eller ▼.
➢
Hopp
Menyen Autolagring vises med Land valgt.
Velg aktuelt land ved å trykke på knappen œ eller √. For å søke
etter kanalene, velg Søk ved å trykke tastene ▲ eller ▼, og trykk
deretter tastene œ eller √. Trykk tasten MENU ( ) for å stoppe
søkingen.
Resultat:
œ √ Flytt
) igjen.
Denne funksjonen starter med visning av
meldingen Plug & Play.
TV
Innstilling
Plug & Play
Språk
: Norsk
Klokkesl.
Blå skjerm
Melodi
Demonstrasjon
Flytt
Enter
Norsk - 11
√
√
: Av
: På
√
Retur
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:46 PM
Page 12
Vise demonstrasjonen
For å bli kjent med de forskjellige menyene på ditt fjernsynsapparat,
kan du vise den innebygde demonstrasjonen.
1
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
2
Innstilling
Plug & Play
Språk
: Norsk
Klokkesl.
Blå skjerm
Melodi
Demonstrasjon
Flytt
√
De tilgjengelige alternativene i Innstilling-gruppen
vises.
3
Trykk tastene ENTER (
4
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Demonstrasjon.
5
Trykk tastene ENTER (
Resultat:
√
➢
: Av
: På
√
Enter
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Innstilling.
Resultat:
TV
).
).
).
Hver av menypunktene vises etter tur.
Når du ønsker å avslutte demonstrasjonen, trykk på tasten
EXIT (
) på fjernkontrollen.
Retur
Velge språk
TV
Innstilling
Plug & Play
œ Norsk
Språk
Klokkesl.
Blå skjerm
Melodi
Demonstrasjon
Flytt
√
√
√
: Av
: På
Enter
√
1
Språk
Srpski
Hrvatski
Român™
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
2
Hopp
Norsk - 12
).
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Innstilling.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i Innstilling-gruppen
vises.
3
Trykk tastene ENTER (
4
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Språk.
5
Trykk tastene ENTER (
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Flytt
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
Retur
TV
English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Svenska
Português
∂ÏÏËÓÈο
âe‰tina
Når du begynner å bruke fjernsynsapparatet for første gang, må du
velge hvilket språk som skal brukes til å vise menyer og angivelser.
).
).
Resultat: De tilgjengelige alternativene i Språkgruppen vises.
6
Velg ønsket språk ved å trykke gjentatte ganger på tastene ▲ eller ▼.
D
ti
ti
fa
n
t,
.
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:46 PM
Page 13
Lagre kanaler automatisk
Du kan søke etter de frekvensområdene du har tilgang på (og
tilgjengeligheten avhenger av hvilket land du bor i). Automatisk
tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med
faktiske eller ønskede programnumre. Du kan likevel sortere
numrene manuelt og slette alle kanaler som du ikke ønsker å se på.
1
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
TV
Kanal
).
Hovedmenyen vises.
Flytt
2
) igjen.
Valgmulighetene i gruppen Autolagring vises med
Land valgt.
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Søk.
7
Trykk tasten œ eller √ for å starte søkingen.
➢
Flytt
œ √ Juster
TV
Retur
Autolagring
Land
Søk
Den vannrette bjelken vises, og deretter lagres
kanalene i en rekkefølge som gjenspeiler posisjonene
deres i frekvensområdet. Til slutt stanser søket
automatisk.
Flytt
: Andre
œ -/+
œ √ Søk
√
Retur
For å stoppe søket før det er fullført, trykker du på MENU
( )-knappen.
Når søking og lagring er ferdig, vises menyen Sortering.
◆ For å sortere de lagrede kanalene i ønsket numerisk orden, gå til
trinn 6 i prosedyren “Sortering av lagrede kanaler” på side 14.
P 1 C-- ----106 MHz
◆ Gå ut fra kanallagringsfunksjonen uten å sortere kanalene ved
å trykke tasten MENU ( ) gjentatte ganger til menyen
forsvinner.
9
√
Andre
: -/+
Autolagring er valgt.
Velg aktuelt land ved å trykke på knappen œ eller √.
Landene vises i denne rekkefølgen: Belgia - Tyskland - Spania
- Frankrike - Italia - Nederland - Sverige - Sveits Storbritannia - Andre - Øst-Europa.
Resultat:
Autolagring
œ
Land
Søk
6
8
Retur
TV
).
Trykk på tastene ENTER (
Resultat:
5
De tilgjengelige alternativene i Kanal-gruppen vises.
Trykk tastene ENTER (
Resultat:
4
Enter
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Kanal.
Resultat:
3
√
√
√
√
√
Autolagring
Manuell lagring
Tilføy/Slett
Sorter
Gi navn
† Mer
Når kanalene har blitt lagret, kan du:
◆ Sortere dem i ønsket rekkefølge (se side 14)
◆ Slette en kanal (se side 17)
7 %
Retur
Sorter
TV
Fra
Til
Lagre
œ P 1 ----: P-- ----: ?
√
◆ Tildele et navn til de lagrede kanalene (se side 18)
◆ Fininnstille kanalmottaket hvis nødvendig (se side 19)
◆ Aktivere funksjonen Digital Noise Reduction (se side 24)
Flytt
œ √ Juster
Norsk - 13
Retur
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 14
Sortere lagrede kanaler
TV
Kanal
Autolagring
Manuell lagring
Tilføy/Slett
Sorter
Gi navn
† Mer
Flytt
Enter
√
√
√
√
√
Fra
Til
Lagre
1
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
2
œ P 1 ----: P-- ----: ?
œ √ Juster
TV
Fra
Til
Lagre
4
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Sorter.
5
Trykk tastene ENTER (
Flytt
Sorter
7
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Til. Velg det nye
kanalnummeret som du ønsker å angi ved å trykke gjentatte
ganger på tasten œ eller √.
kan også velge kanalnummer direkte ved å trykke på de
➢ Du
numeriske tastene (0~9).
√
Retur
9
: P 2 ----: P 1 ----œ OK
œ √ Juster
Norsk - 14
Valgmulighetene i gruppen Sorter vises med Fra
valgt.
Velg kanalnummeret som du ønsker å endre ved å trykke
gjentatte ganger på tastene œ eller √.
Sorter
Fra
Til
Lagre
).
6
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Lagre.
Velg OK for å bekrefte skifte av kanalnummer ved å trykke på
tastene œ eller √.
Resultat:
TV
).
Retur
: P 1 ----œ P 2 ----: ?
œ √ Juster
De tilgjengelige alternativene i Kanal-gruppen vises.
Trykk tastene ENTER (
8
Flytt
Hovedmenyen vises.
3
Resultat:
Flytt
).
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Kanal.
Resultat:
√
√
Retur
D
ka
N
Retur
Sorter
TV
Denne sorteringsfunksjonen lar deg endre programnumrene på
lagrede kanaler. Dette kan være nødvendig etter at du har brukt
automatisk lagring. Du kan slette de kanalene du ikke vil beholde.
Den valgte kanalen skifter plass med den som tidligere
var lagret under det valgte nummeret.
For å flytte alle kanalene til ønsket kanalnummer, gjenta trinnene
fra 6 til 8 etter å ha valgt Fra ved å trykke tastene ▲ eller ▼.
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 15
Lagre kanaler manuelt
Du kan lagre opp til fjernsynskanaler, inkludert de som mottas via
kabelnettverk.
TV
Når du lagrer kanaler manuelt, kan du velge:
Kanal
Autolagring
Manuell lagring
Tilføy/Slett
Sorter
Gi navn
† Mer
◆ Om du vil lagre hver av kanalene som blir funnet, eller
ikke
◆ Programnummeret som du vil tildele hver av de lagrede
kanalene
Flytt
1
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk tastene ENTER (
4
Trykk tastene ▲ eller ▼ for å velge Manuell lagring.
5
Trykk tastene ENTER (
Valgmulighetene i gruppen Manuell lagring vises
med Program valgt.
7
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Fargesystem. Angi nødvendig
sendingsstandard ved å trykke gjentatte ganger på tastene œ eller
√.
Fargestandardene vises i denne rekkefølgen :
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43.
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Lydsystem. Velg lydstandard
ved å trykke gjentatte ganger på tastene œ eller √.
Resultat:
Flytt
œ P 1----- √
: AUTO
: BG
: 0MHz
: C-: ?
œ √ Juster
Retur
).
Hvis du vil tilordne et programnummer til en kanal, trykker du på
œ eller √.
8
Program
Fargesystem
Lydsystem
Søk
Kanal
Lagre
).
6
Resultat:
Manuell lagring
TV
De tilgjengelige alternativene i Kanal-gruppen vises.
3
Resultat:
Retur
).
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Kanal.
Resultat:
Enter
√
√
√
√
√
Lydstandardene vises i denne rekkefølgen:
BG - DK - I - L.
Manuell lagring
TV
Program
Fargesystem
Lydsystem
Søk
Kanal
Lagre
Flytt
: P 1----œ AUTO √
: BG
: 0MHz
: C-: ?
œ √ Juster
Retur
Manuell lagring
TV
Program
Fargesystem
Lydsystem
Søk
Kanal
Lagre
Flytt
: P 1----: AUTO
œ BG
√
: 0MHz
: C-: ?
œ √ Juster
Norsk - 15
Retur
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 16
Lagre kanaler manuelt (fortsatt)
9
Manuell lagring
TV
Program
Fargesystem
Lydsystem
Søk
Kanal
Lagre
Juster
: P 1----: AUTO
: BG
: 0MHz
œ C 1
: ?
œ √ Flytt
◆ Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Kanal.
◆ Trykk på tasten √.
◆ Trykk taste ▲ eller ▼ for å velge C (kanal for vanlig
kringkasting) eller S (kabelkanal).
√
◆ Trykk på tasten √.
Retur
◆ Trykk tasten ▲ eller ▼ for å angi ønsket nummer.
Du kan også velge kanalnummer direkte ved å trykke på
de numeriske tastene (0~9).
➢
Manuell lagring
TV
Program
Fargesystem
Lydsystem
Søk
Kanal
Lagre
Flytt
TV
Program
Fargesystem
Lydsystem
Søk
Kanal
Lagre
Flytt
: P 1----: AUTO
: BG
œ 46MHz √
: C 1
: ?
œ √ Søk
Hvis du kjenner nummeret til kanalen som skal lagres, se følgende
trinn.
lyden mangler eller ikke er korrekt, velg aktuell
➢ Hvis
lydstandard på nytt.
10
Hvis du ikke kjenner til kanalnumrene, velg Søk ved å trykke på
tastene ▲ eller ▼. Trykk tasten œ eller √ for å starte søkingen.
Resultat:
Retur
Kanalsøkeren skanner frekvensområdet til den første
kanalen eller den kanalen du valgte mottas på
skjermen.
Manuell lagring
11
: P 1----: AUTO
: BG
: 46MHz
: C 1
œ OK
√
For å lagre kanalen og det tilhørende programnummeret, velg
Lagre ved å trykke på tastene ▲ eller ▼. Trykk på tasten
œ eller √ for å velge OK.
12
Gjenta trinn 9 til 11 for hver kanal som skal lagres.
œ √ Juster
Retur
☛
Kanalmodus
◆ P (Programmodus): Når du er ferdig med innstillingen, er
kringkastingsstasjonene i ditt område tildelt plasser fra P00 til
maks P99. Du kan velge en kanal ved å legge inn
posisjonsnummeret i denne modusen.
◆ C (Vanlig kanalmodus): I denne modusen kan du velge en
kanal ved å legge inn tilhørende nummer til hver stasjon som
kringkaster over lufta.
◆ S (Kabelkanalmodus): I denne modusen kan du velge en
kanal ved å legge inn tilhørende nummer til hver kabelkanal.
Norsk - 16
D
N
h
A
u
e
å
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 17
Hoppe over uønskede kanaler
Du kan utelate kanalene du velger fra de kanalene su har skannet.
Når du skanner gjennom de lagrede kanalene, vises ikke de som du
har valgt å hoppe over.
TV
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
2
).
De tilgjengelige alternativene i Kanal-gruppen vises.
3
Trykk tastene ENTER (
4
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Tilføy/Slett.
5
Trykk tastene ENTER (
Resultat:
7
Flytt
Hovedmenyen vises.
Enter
Retur
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Kanal.
Resultat:
6
√
√
√
√
√
Autolagring
Manuell lagring
Tilføy/Slett
Sorter
Gi navn
† Mer
Alle de kanalene du ikke spesifikt har valgt å hoppe over, vises
under skanning.
1
Kanal
Tilføy/Slett
TV
P
P
P
P
).
1
2
3
4
œ
:
:
:
Lagt
Lagt
Lagt
Lagt
til
til
til
til
√
).
Flytt
Lagrede kanaler vises.
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge kanalen som skal legges til eller
slettes. Velg om nødvendig Lagt til eller Slettet ved å trykke
på tastene œ eller √.
Gjenta trinn 6 for hver kanal som skal legges til eller slettes.
œ √ Juster
Retur
Tilføy/Slett
TV
P
P
P
P
1
2
3
4
Flytt
œ
:
:
:
Slettet
Lagt til
Lagt til
Lagt til
œ √ Juster
Norsk - 17
√
Retur
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 18
Gi navn til kanaler
TV
Kanal
Autolagring
Manuell lagring
Tilføy/Slett
Sorter
Gi navn
† Mer
Flytt
Enter
√
√
√
√
√
P
P
P
P
1
2
3
4
Flytt
œ
:
:
:
-----------------
œ √ Juster
TV
√
1
2
3
4
Juster
œ
:
:
:
A
-------------
œ √ Flytt
Norsk - 18
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
2
Resultat:
Hovedmenyen vises.
De tilgjengelige alternativene i Kanal-gruppen vises.
3
Trykk tastene ENTER (
4
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Gi navn.
5
Trykk tastene ENTER (
).
).
Gjeldende kanaler vises.
6
Om nødvendig kan man velge kanalen som skal tildeles et nytt
navn ved å trykke tastene ▲ eller ▼.
7
Trykk tastene œ eller √.
8
Trykk tastene ▲ eller ▼ for å velge en bokstav (A~Z), et tall (0~9)
eller et symbol (-, mellomrom). Gå til forrige eller neste bokstav
ved å trykke på tastene œ eller √.
9
Gjenta trinnene 6 til 8 for hver kanal som skal tildeles et nytt navn.
Retur
√
Retur
).
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Kanal.
Resultat:
Gi navn
P
P
P
P
1
Retur
Gi navn
TV
Navn på kanaler vil bli tildelt automatisk når kanalinformasjon
inngår i sendingen. Disse navnene kan endres slik at du kan tildele
nye navn.
H
d
sv
m
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 19
Fininnstilling av kanalmottak
Hvis mottaket er godt, trenger du ikke å fininnstille kanalen, da
dette gjøres automatisk under søking og lagring. Hvis signalet er
svakt eller det er forvrengt, kan du måtte fininnstille kanalen
manuelt.
1
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
2
).
Avhengig av modell
Kanal
TV
… Mer
Finjuster
LNA
√
: Av
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Kanal.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i Kanal-gruppen vises.
3
Trykk tastene ENTER (
4
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Finjuster.
5
Trykk tastene ENTER (
Flytt
Enter
Retur
).
Finjuster
P 1
).
1
Tilbakestill
6
For å få et skarpt og klart bilde og god lydkvalitet, trykk på tastene
œ eller √.
Resultat:
7
Flytt
œ √ Juster
Lagre
Retur
Den vannrette bjelken vises. Beveg markøren på den
vannrette bjelken til venstre eller høyre ved å trykke på
tasten œ eller √.
Hvis du vil lagre finjusteringsinnstillingen i minnet til
fjernsynsapparatet, trykker du på ENTER ( ).
Resultat:
Kanalindikatoren blir rød.
.
8
For å slette innstilt bilde eller lyd, velg Tilbakestill ved å
trykke på tastene ▲ eller ▼. Trykk på tasten ENTER ( ).
Resultat:
Kanalindikatoren går tilbake til originalfargen.
Norsk - 19
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 20
Bruke LNA-funksjonen (Low Noise Amplifier (Lavstøyforsterker)) (avhengig av modell)
TV
Kanal
… Mer
Finjuster
LNA
√
œ På √
Denne funksjonen er svært nyttig nå fjernsynsapparatet brukes ved
svakt signal, og den forsterker fjernsynssignalet der hvor signalet er
svakt, men ikke støyen.
Denne funksjonen fungerer kun ved svake signaler, noe som i tillegg
lagres på aktuell kanal.
1
Flytt
œ √ Juster
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
Retur
2
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Kanal.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i Kanal-gruppen vises.
3
Trykk tastene ENTER (
4
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge LNA.
5
For å aktivere en av funksjonene velger du På ved å trykke på
œ eller √.
➢
Norsk - 20
).
).
Hvis du setter LNA-alternativet til “På”, kan bildekvaliteten
bli dårligere på grunn av signalforholdene for gjeldende
kanal. Derfor bør du velge mellom å bruke LNA På eller
Av, alt etter hvilken bildekvalitet som for tiden vises.
D
b
r
g
AA68-03660K-00Nor
6/1/05
1:31 PM
Page 21
Endre bildestandarden
Du kan velge den bildetypen som best passer overens med dine
behov.
1
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
2
4
).
Flytt
).
Enter
√
Retur
Modus er valgt.
Følgende bildemodus er tilgjengelig:
Dynamisk - Standard - Film - Tilpasset.
TV
Modus
Modus
Kontrast
Lysstyrke
Skarphet
Farge
† Mer
Flytt
➢
Dynamisk
: 16:9
: På
: 0
De tilgjengelige alternativene i Bilde-gruppen vises.
Velg ønsket bildemodus ved å trykke på œ eller √.
Resultat:
œ
Hovedmenyen vises.
Trykk tastene ENTER (
Resultat:
Bilde
Modus
Størrelse
Digital NR
Vipp
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Bilde.
Resultat:
3
TV
œ
:
:
:
:
Dynamisk
90
50
50
50
œ √ Juster
Du kan også velge disse funksjonene ved ganske enkelt å
trykke tasten P.MODE (
; bildemodus).
n
Norsk - 21
Retur
√
AA68-03660K-00Nor
6/1/05
1:32 PM
Page 22
Brukerdefinere bildeinnstillingene
TV
Bilde
Modus
Størrelse
Digital NR
Vipp
œ
Fjernsynsapparatet har flere innstillinger som lar deg kontrollere
bildekvaliteten.
√
Dynamisk
: 16:9
: På
: 0
1
Resultat:
2
Flytt
Enter
3
Modus
Modus
Kontrast
Lysstyrke
Skarphet
Farge
† Mer
Flytt
œ
:
:
:
:
Flytt
5
√
6
7
70
8
TV
Modus
… Mer
œ Normal
Fargetone
Tilbakestill
Flytt
œ √ Juster
TV
√
√
Modus
… Mer
Fargetone
: Normal
Tilbakestill
Flytt
œ √ Juster
Norsk - 22
√
Retur
De tilgjengelige alternativene vises igjen.
Følgende fargetoner er tilgjengelige:
Kjølig2 - Kjølig1 - Normal - Varm1 - Varm2.
Hvis du vil gå tilbake til fabrikkinnstillingene, kan du velge
Tilbakestill ved å trykke på ▲ eller ▼. Trykk på œ eller √.
Tilbakestillingsfunksjonen settes for hver modus (Dynamisk,
Standard, Film, eller Tilpasset).
Resultat:
➢
Retur
).
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Fargetone. Velg ønsket
alternativ ved å trykke på œ eller √.
Resultat:
Kontrast
Den vannrette bjelken vises. Trykk på œ eller √ til du
finner den beste innstillingen.
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
Retur
Følgende bildemodus er tilgjengelig:
Dynamisk - Standard - Film - Tilpasset.
Trykk tastene ▲ eller ▼ for å velge hva som skal justeres
(Kontrast, Lysstyrke, Skarphet, Farge, eller Nyanse-Kun
NTSC). Trykk på tasten œ eller √. Disse alternativene kan justeres
i hver modus (Dynamisk, Standard, Film eller Tilpasset).
Resultat:
: Standard
œ 70
: 50
: 50
: 50
œ √ Juster
).
Modus er valgt.
Velg ønsket bildemodus ved å trykke på œ eller √.
Resultat:
Modus
Modus
Kontrast
Lysstyrke
Skarphet
Farge
† Mer
De tilgjengelige alternativene i Bilde-gruppen vises.
Trykk tastene ENTER (
Resultat:
4
Retur
TV
Hovedmenyen vises.
√
Standard
70
50
50
50
œ √ Juster
).
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Bilde.
Resultat:
Retur
TV
Trykk på tasten MENU (
De tidligere valgte innstillingene blir tilbakestilt til
fabrikkinnstillingene.
Fjernsynsapparatet har et “automatisk degaussing” system som aktiveres hvis det er magnetisk interferens.
Degauss fjernsynsskjermne ved å slå av strømmen ved
å trykke taste “ ” (På/Av) på framsiden av
fjernsynsapparatet. (Se ”Automatisk degaussing for å
fjerne fargeflekker” på side 45.)
D
å
A
s
AA68-03660K-00Nor
6/1/05
1:32 PM
Page 23
Velge bildestørrelse (avhengig av modell)
Du kan velge det bildestørrelsen som best passer til dine behov, ved
å trykke på knappen “P.SIZE ( )”.
Avhengig av modell, er følgende bildestørrelser tilgjengelig:
◆ Normal, Zoom1, Zoom2, 16:9
◆ 16:9 , Panorama, Zoom1, Zoom2, 4:3, Autobredde
➢
1
På dette tidspunktet er løfting tilgjengelig i modusene Zoom1
eller Zoom2 ved å trykke på ▲ eller ▼.
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
2
).
Bilde
TV
Modus
Størrelse
Digital NR
Vipp
Flytt
: Dynamisk
œ 16:9
: På
: 0
œ √ Juster
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Bilde.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i Bilde-gruppen vises.
3
Trykk tastene ENTER (
4
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Størrelse.
5
Trykk på œ eller √ for å velge bildestørrelse.
).
s.
d
Norsk - 23
Retur
√
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 24
Velge Digital NR
Bilde
TV
Modus
Størrelse
Digital NR
Vipp
: Dynamisk
: 16:9
œ På
: 0
√
Hvis signalet som mottas av fjernsynsapparatet er svakt, kan du
aktivere denne funksjonen for å redusere støy eller skygger som
vises på skjermen.
1
Resultat:
2
Flytt
œ √ Juster
Trykk på tasten MENU (
).
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Bilde.
Resultat:
Retur
H
ju
De tilgjengelige alternativene i Bilde-gruppen vises.
3
Trykk tastene ENTER (
4
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Digital NR.
5
For å aktivere en av funksjonene velger du På ved å trykke på
œ eller √.
).
H
e
H
sk
Norsk - 24
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 25
Justere helningsvinkelen
Hvis du synes at bildet som mottas heller litt til en side, kan du
justere helningen.
Avhengig av modell
TV
1
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
2
).
Modus
Størrelse
Digital NR
Vipp
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Picture.
Resultat:
Bilde
: Dynamisk
: 16:9
: På
œ 0
√
De tilgjengelige alternativene i Picture-gruppen
vises.
Flytt
3
Trykk tastene ENTER (
4
Trykk tastene ▲ eller ▼ for å velge Tilt (Helning).
5
Trykk tasten œ eller √ for å oppnå ønsket innstilling (-7 to +7).
œ √ Juster
Retur
).
Stille inn blåskjerm
Hvis det ikke mottas noe signal, eller hvis signalet er meget svakt,
erstatter en blå skjerm automatisk den støyende bildebakgrunnen.
Hvis du vil fortsette å se på det dårlige bildet må du angi “Blå
skjerm”-modus til “Av”.
1
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
2
).
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Innstilling.
Resultat:
TV
Innstilling
Plug & Play
Språk
: Norsk
Klokkesl.
Blå skjerm
Melodi
Demonstrasjon
Flytt
œ √ Juster
De tilgjengelige alternativene i Innstilling-gruppen
vises.
3
Trykk tastene ENTER (
4
Trykk tastene ▲ eller ▼ for å velge Blå skjerm.
5
For å aktivere en av funksjonene velger du På ved å trykke på
œ eller √.
).
Norsk - 25
√
œ På
: På
√
√
√
Retur
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 26
Fryse bildet
Du kan fryse bildet mens du ser på et fjernsynsprogram ved å
ganske enkelt trykke på tasten “STILL ( )”.
➣
For å gå tilbake til normalvisning, trykker du en gang til på
tasten.
Endre lydstandarden
Lyd
TV
œ Tilpasset
Modus
Equalizer
Auto-volum
: Av
SRS WOW
: Av
Turbolyd
: Av
Pseudostereo
: Av
Flytt
œ √ Juster
Retur
√
√
Du kan velge hvilken type lydeffekt som skal brukes når du ser på
en bestemt sending.
1
Trykk på tasten MENU ( ).
Resultat: Hovedmenyen vises.
2
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Lyd.
Resultat: tilgjengelige alternativene i Lyd-gruppen vises.
3
Trykk tastene ENTER ( ).
Resultat: Modus er valgt.
4
Velg ønsket lydeffekt ved å trykke tastene œ eller √ gjentatte
ganger.
Resultat: Følgende lydeffekter er tilgjengelige:
Standard - Musikk - Film - Tale - Tilpasset.
➢
Norsk - 26
Du kan også velge disse funksjonene ved ganske enkelt å
trykke tasten S.MODE (
: lydmodus).
Ly
b
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 27
Justere lydinnstillingene
Lydinnstillingene kan justeres slik at de passer til dine personlige
behov.
1
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
De tilgjengelige alternativene i Lyd-gruppen vises.
3
Trykk tastene ENTER (
4
Trykk tastene ▲ eller ▼ for å velge Equalizer.
5
Trykk tastene ENTER (
Resultat:
➢
6
Modus
: Tilpasset
Equalizer
Auto-volum
: Av
SRS WOW
: Av
Turbolyd
: Av
Pseudostereo
: Av
).
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Lyd.
Resultat:
Lyd
TV
Flytt
Enter
Retur
).
TV
Equalizer
).
H
De tilgjengelige alternativene i Equalizer-gruppen
vises.
Du kan også vise denne gruppen ved ganske enkelt å trykke
tasten S.MENU.
V
Juster
œ √ Flytt
Velg punktet som skal justeres ved å trykke på tastene œ eller √.
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å oppnå ønsket innstilling.
➢
√
Hvis du gjør noen endringer i disse innstillingene, skifter
lydstandarden automatisk til Tilpasset.
Norsk - 27
Retur
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 28
Ekstra lydinnstillinger (avhengig av modell)
◆ Auto-volum
Hver TV-/radiostasjon har sine egne signalforhold, og det
gjør det vanskelig å justere volumet hver gang kanalen
endres. Denne funksjonen gjør at du kan justere volumet
automatisk for ønsket kanal ved å senke volumet for
lydgjengivelsen når modulasjonssignalet er sterkt, eller ved
å heve volumet for lydgjengivelsen når modulasjonssignalet
er svakt.
Lyd
TV
Modus
: Tilpasset
Equalizer
œ På
Auto-volum
SRS WOW
: Av
Turbolyd
: Av
Pseudostereo
: Av
Flytt
œ √ Juster
√
√
Retur
◆ SRS WOW
Forsterker mellomtoner og bass, og gir en simulert
surround-lydopplevelse.
Lyd
TV
Modus
: Tilpasset
Equalizer
Auto-volum
: Av
œ På
SRS WOW
Turbolyd
: Av
Pseudostereo
: Av
Flytt
œ √ Juster
√
◆ Turbo Sound
Denne funksjonen fremhever både høye og lave
frekvensbånd (i tillegg til andre effekter).
Du oppnår mer praktfull og dynamisk lyd når du ser på
musikk, filmer eller andre kanaler ganske enkelt ved å trykke
på tasten TURBO.
√
Retur
◆ Pseudostereo
Lyd
TV
Denne funksjonen konverterer monosignaler til to identiske
signaler for høyre og venstre kanal. Hvis Pseudo Stereo er
satt På eller Av, gjelder innstillingen lydeffekter som for
eksempel Standard, Musikk, Film, og Tale.
Modus
: Tilpasset
√
Equalizer
Auto-volum
: Av
SRS WOW
: Av
œ På √
Turbolyd
Pseudostereo
: Av
Flytt
œ √ Juster
➢
Retur
1
TV
Modus
: Tilpasset
√
Equalizer
Auto-volum
: Av
SRS WOW
: Av
Turbolyd
: Av
œ På √
Pseudostereo
œ √ Juster
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
Lyd
Flytt
2
).
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Lyd.
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i Lyd-gruppen vises.
3
Trykk tastene ENTER (
4
Velg ønsket funksjon (Auto-volum, SRS WOW, Turbolyd eller
Pseudostereo) ved å trykke tastene ▲ eller ▼.
5
For å aktivere hver av funksjonene, velg På ved å trykke tastene
œ eller √.
Retur
).
er et varemerke for SRS Labs,Inc.
➢ WOW-teknologi
er inkorporert på lisens fra SRS labs, Inc.
Norsk - 28
T
a
a
o
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 29
Velge lydmodus (avhengig av modell)
Tasten ”DUAL I-II” viser/kontrollerer prosesseringen og utgangen til
audiosignalet. Når strømmen slås på, forinnstilles denne modusen
automatisk til enten ”DUAL-I” eller ”STEREO”, avhengig av aktuell
overføring.
Vanlig sending
(standard audio)
MONO (normalt bruk)
Regular +
NICAM Mono
MONO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
NICAM Stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
NICAM Dual-I/II
DUAL-I →DUAL-II→ MONO
NICAM NICAM (Normal)
A2
Stereo
Vanlig sending
(standard audio)
MONO (normalt bruk)
Tospråklig eller Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➢
→
Indikering på skjermen
→
NICAM
Stereo
Type sending
STEREO ↔ MONO
(Tvunget mono)
◆ Hvis mottaksforholdene blir forverret, vil det bli bedre å
lytte hvis modusen settes til MONO.
◆ Hvis stereosignalet er svakt, og det forkommer automatisk
omkobling, skift til MONO.
◆ Når man mottar monolyd i AV-modus, koble til på
inngangen ”AUDIO-L” på panelet (framsiden eller siden).
Hvis monolyden kun kommer fra en høyttaler, trykk på
tasten DUAL I-II.
.
Norsk - 29
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 30
Velge melodi
Du kan høre en melodi når fjernsynsapparatet slås på eller av.
TV
Innstilling
Plug & Play
Språk
: Norsk
Klokkesl.
Blå skjerm
Melodi
Demonstrasjon
Flytt
œ √ Juster
Norsk - 30
√
√
√
: Av
œ På
√
√
1
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Innstilling.
Resultat:
Retur
).
De tilgjengelige alternativene i Innstilling-gruppen
vises.
3
Trykk tastene ENTER (
4
Trykk tastene ▲ eller ▼ for å velge Melodi.
5
For å aktivere en av funksjonene velger du På ved å trykke på
œ eller √.
).
D
k
st
a
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 31
Stille inn og vise gjeldende klokkeslett
Du kan stille inn fjernsynsapparatets klokke slik at gjeldende
klokkeslett vises ved å trykke på tasten ”INFO ( )”. Du må også
stille inn klokken hvis du vil bruke tidsuret for å slå av og på
automatisk.
➢
1
Trykk på tasten MENU (
).
Flytt
Trykk tastene ENTER (
4
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Klokkesl..
5
Trykk tastene ENTER (
√
Retur
Klokkesl.
Klokke
-- :
Deaktiveringstimer
Timer på
-- :
Timer av
-- :
Timer på-volum
Timer på-kanal :
).
Flytt
œ √ Juster
-: Av
-- Av
-- Av
: 10
1
Retur
).
Klokke er valgt.
TV
6
√
: Av
: På
Enter
TV
De tilgjengelige alternativene i Innstilling-gruppen
vises.
3
Resultat:
√
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Innstilling.
Resultat:
Innstilling
Plug & Play
Språk
: Norsk
Klokkesl.
Blå skjerm
Melodi
Demonstrasjon
Når man trykker på tasten “ ” (På/Av) på framsiden av
fjernsynsapparatet, vil klokkeinnstillingen bli resatt.
Resultat:
2
TV
Trykk tasten œ eller √ for å bevege deg til time eller minutt. Still
inn time eller minutt ved å trykke på knappene ▲ eller ▼.
Klokkesl.
Klokke
11 :
Deaktiveringstimer
Timer på
-- :
Timer av
-- :
Timer på-volum
Timer på-kanal :
Juster
œ √ Flytt
Norsk - 31
00
: Av
-- Av
-- Av
: 10
1
Retur
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 32
Stille inn Sleep Timer
TV
Innstilling
Plug & Play
Språk
: Norsk
Klokkesl.
Blå skjerm
Melodi
Demonstrasjon
Flytt
Enter
TV
Du kan stille inn fjernsynsapparatet til å slå seg av automatisk etter
et forhåndsinnstilt intervall.
√
1
√
: Av
: På
√
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Innstilling.
Resultat:
Retur
).
De tilgjengelige alternativene i Innstilling-gruppen
vises.
3
Trykk tastene ENTER (
4
Trykk tastene ▲ eller ▼ for å velge Klokkesl..
5
Trykk tastene ENTER (
).
Klokkesl.
Klokke
11 : 00
√
Deaktiveringstimer œ
30 min√
Timer på
-- : -- Av
Timer av
-- : -- Av
Timer på-volum
: 10
Timer på-kanal :
1
Flytt
œ √ Juster
Resultat:
Klokke er valgt.
6
Trykk tastene ▲ eller ▼ for å velge Deaktiveringstimer.
7
Velg det forhåndsinnstilte tidsintervallet (Av, 30 min, 60 min,
90 min, 120 min, 150 min, 180 min) som fjernsynsapparatet skal
stå på, ved å trykke på œ eller √.
Retur
➢
Norsk - 32
).
Du kan velge et tidsrom på mellom 30 og 180 minutter,
som skal passere før TV-apparatet automatisk går over til
standby-modus, ved å trykke på tasten SLEEP ( ).
D
r
,
il
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 33
Slå TV-apparatet av og på automatisk
Du kan stille inn Av/På-tidsuret slik at fjernsynsapparatet vil:
◆ Slås på automatisk og stilles inn på den kanalen du har
valgt, på det tidspunktet du har valgt
TV
1
Første trinn er å stille inn fjernsynsapparatets klokke (se
“Stille inn og vise gjeldende klokkeslett” på forrige side
31). Hvis du ennå ikke ar stilt inn klokken, vises meldingen
Still inn klokken først.
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
2
).
Flytt
Hovedmenyen vises.
Trykk tastene ENTER (
4
Trykk tastene ▲ eller ▼ for å velge Klokkesl..
5
Trykk tastene ENTER (
).
Resultat:
6
Klokke er valgt.
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Timer på. Angi klokkeslettet du
vil at fjernsynsapparatet skal slås på automatisk.
◆ Trykk tasten œ eller √ for å bevege deg til time eller minutt.
Trykk på tasten ▲ eller ▼ for å stille inn dette.
Juster
œ √ Flytt
Retur
Klokke
11 :
Deaktiveringstimer: 30
Timer på
06 :
Timer av
23 :
Timer på-volum
Timer på-kanal :
Juster
œ √ Flytt
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Timer av. På samme måte
som over angir du klokkeslettet når vil at fjernsynsapparatet skal
slås av automatisk.
➢
00
min
00 På
-- Av
: 10
1
Klokkesl.
◆ Trykk på œ eller √ for å gå til Av, og trykk deretter på ▲ eller
▼ for å velge På.
7
Retur
Klokkesl.
TV
).
√
Klokke
11 :
Deaktiveringstimer: 30
Timer på
06 :
Timer av
-- :
Timer på-volum
Timer på-kanal :
De tilgjengelige alternativene i Innstilling-gruppen
vises.
3
√
: Av
: På
Enter
TV
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Innstilling.
Resultat:
√
Plug & Play
Språk
: Norsk
Klokkesl.
Blå skjerm
Melodi
Demonstrasjon
◆ Slås av automatisk på det tidspunktet du har valgt.
➢
Innstilling
Fraværende - strøm av
Når du har stilt inn “På” timer, blir TV-apparatet
automatisk slått av etter 3 timer hvis du ikke har brukt
noen av kontrollene i løpet av denne perioden. Denne
funksjonen er bare tilgjengelig i “På” timer-modus, og
forhindrer eventuelle lekkasjeulykker eller overoppheting
som forårsakes av at TV-apparatet automatisk blir slått på
og blir værende på over lang tid (for eksempel når du er
på ferie).
Norsk - 33
00
min
00 På
00 På
: 10
1
Retur
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 34
Definere foretrukket volumnivå/kanal
TV
Innstilling
1
√
: Av
: På
√
Enter
TV
B
u
(k
√
Plug & Play
Språk
: Norsk
Klokkesl.
Blå skjerm
Melodi
Demonstrasjon
Flytt
Foretrukket volum og kanal kan defineres for når timeren
automatisk slår på fjernsynsapparatet.
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Innstilling.
Resultat:
Retur
).
De tilgjengelige alternativene i Innstilling-gruppen
vises.
3
Trykk tastene ENTER (
4
Trykk tastene ▲ eller ▼ for å velge Klokkesl..
5
Trykk tastene ENTER (
).
Klokkesl.
Klokke
Deaktiveringstimer
Timer på
Timer av
Timer på-volum
Timer på-kanal
Flytt
œ √ Juster
11 :
: 30
06 :
23 :
:
00
min
00 På
00 På
œ 10√
√
Resultat:
).
Klokke er valgt.
1
6
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Timer på-volum.
7
Trykk på œ eller √ for å justere volumnivået.
8
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Timer på-kanal.
9
Trykk på œ eller √ for å velge kanalen.
Retur
R
Norsk - 34
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 35
Vise signaler fra en ekstern kilde / redigere navn (avhengig av modell)
Bruk fjernkontrollen til å bytte mellom å vise signaler fra tilkoblet
utstyr, for eksempel video, DVD, digitalbokser og TV-kilde
(kringkasting eller kabel).
TV
Inndata
Kildeliste
Rediger navn
1
Trykk på MENU (
Resultat:
2
).
Hovedmenyen vises.
Trykk på ENTER (
) for å velge Inndata.
Flytt
Resultat:
3
4
De tilgjengelige alternativene i gruppen
Inndata vises.
Trykk på ENTER (
Resultat:
Enter
Retur
TV
) for å velge Kildeliste.
Kildeliste
TV
EXT1
EXT2
AV/S-Video
De tilgjengelige alternativene i gruppen Kildeliste
vises.
: -----: -----: ------
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge signalkilde, og trykk deretter på
ENTER ( ).
➢
➢
Flytt
Når du kobler utstyr til fjernsynsapparatet, kan du velge
mellom følgende innganger: EXT1 eller EXT2 på bakpanelet
og AV/S-Video på sidepanelet til fjernsynsapparatet.
Enter
Retur
TV
Inndata
Kildeliste
Rediger navn
Du kan også definere disse innstillingene ved å trykke på
SOURCE (
). Hvis du endrer den eksterne kilden
mens du ser på fjernsynsapparatet, kan det ta litt tid før
bildene byttes.
Flytt
Rediger navn
Trykk på MENU (
Resultat:
2
Enter
Retur
3
) forå velge Inndata.
De tilgjengelige alternativene i gruppen
Inndata vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Rediger navn.
Trykk på ENTER ( ).
Resultat:
De tilgjengelige alternativene i gruppen Rediger navn
vises.
4
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ekstern enhet:
EXT1 - EXT2 - AV - S-Video
5
Trykk på œ eller √.
6
Velg navn ved å trykke på œ eller √.
7
Angi andre signalkilder (EXT1, EXT2, AV/S-Video) på samme
måte som nevnt ovenfor.
Rediger navn
EXT1
EXT2
AV
S-Video
Hovedmenyen vises.
Trykk på ENTER (
Resultat:
).
√
√
: TV
TV
1
√
√
: TV
Flytt
œ
:
:
:
√
---------------------
œ √ Juster
Retur
Rediger navn
TV
EXT1
EXT2
AV
S-Video
Flytt
œ
:
:
:
√
DVD
----------------
œ √ Juster
Norsk - 35
Retur
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 36
Vise bilde-i-bilde (PIP) (avhengig av modell)
TV
Bilde
Modus
Størrelse
Digital NR
Vipp
PIP
: Dynamisk
: 16:9
: På
: 0
Du kan vise et undrebilde innenfor hovedbildet i et
fjernsynsprogram eller eksterne AV-kilder som videomaskiner eller
DVD-spillere. På denne måten kan du følge med på et
fjernsynsprogram eller overvåke et videosignal fra tilkoblet utstyr,
samtidig som du ser på et fjernsynsprogram eller et annet
videosignal.
√
1
Flytt
Enter
Retur
Resultat:
2
TV
PIP
œ Av
PIP
Flytt
œ √ Juster
Trykk på tasten MENU (
Resultat:
Flytt
3
Trykk tastene ENTER (
4
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge PIP. Trykk på ENTER (
5
Trykk på œ eller √ for å sette til På.
Retur
: På
œ TV
Resultat:
√
√
TV
PIP
Kilde
Bytt
Størrelse
Plassering
Program
Flytt
7
Trykk på œ eller √ for å velge en kilde for underbildet.
➢
: På
: TV
√
Enter
Norsk - 36
Retur
Kildene vises i denne rekkefølgen:
TV - EXT1 - EXT2 - AV/S-Video
PIP-bildet kan bare vises hvis du har valgt en annen kilde
enn hovedbildet i PIP-vinduet.
8
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Bytt.
9
Trykk tastene ENTER (
Resultat:
➢
: Stor
:
: P 2
De tilgjengelige alternativene i PIP-gruppen vises.
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Kilde.
Retur
) button.
Du kan også aktivere PIP ved å trykke på PIP.
Du deaktiverer PIP ved å trykke på knappen en gang til.
Resultat:
PIP
).
6
: Stor
:
: P 1
œ √ Juster
De tilgjengelige alternativene i Bilde-gruppen vises.
√
PIP
PIP
Kilde
Bytt
Størrelse
Plassering
Program
Hovedmenyen vises.
Trykk tasten ▲ eller ▼ for å velge Bilde.
➢
TV
).
).
Hovedbildet og underbildet byttes.
Du kan også flytte underbildet ved ganske enkelt å trykke på
knappen SWAP ( ).
å
AA68-03660K-00Nor
6/1/05
2:50 PM
Page 37
Vise bilde-i-bilde (PIP) (avhengig av modell) (fortsatt)
10
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Størrelse.
11
Velg en størrelse for underbildet ved å trykke på œ eller √.
Resultat:
3 PIP/4 PIP/12 PIP: Du kan vise opp til 3, 4 eller 12 lagrede
kanaler på underbildet samtidig.
➢
Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke på
SIZE.
12
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Plassering.
13
Trykk på œ eller √.
➢
14
PIP
PIP
Kilde
Bytt
Størrelse
Plassering
Program
Størrelsene vises i følgende rekkefølge:
Stor - 3 PIP - 4 PIP - 12 PIP - Liten
➢
Resultat:
TV
Flytt
: På
: TV
œ √ Juster
TV
Du kan velge disse innstillingene ved å trykke på
(Plassering).
Retur
PIP
PIP
Kilde
Bytt
Størrelse
Plassering
Program
De tilgjengelige posisjonene vises.
- - -
√
√
œ Stor
:
: P 1
Flytt
: På
: TV
√
: Stor
œ
: P 1
œ √ Juster
√
Retur
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Program. Du kan velge kanalen du
vil vise gjennom underbildet, ved å trykke på œ eller √.
➢
TV
◆ Når Kilde er satt til TV, kan du velge kanalen for
underbildet.
◆ Du kan også angi kanalen for underbildet ved å trykke
på ▲ eller ▼.
PIP
PIP
Kilde
Bytt
Størrelse
Plassering
Program
Flytt
: På
: TV
√
: Stor
:
œP 1
œ √ Juster
Norsk - 37
√
Retur
AA68-03660K-00Nor
6/1/05
1:33 PM
Page 38
Vise bilde-i-bilde (PIP) (avhengig av modell) (fortsatt)
Enkle funksjoner på fjernkontrollen
Taster
Funksjon
PIP
Brukes til å aktivere eller deaktivere PIP-funksjonen
direkt.
SWAP
Brukes til å veksle mellom hovedbilde og underbilde.
hovedbildet er i videomodus og underskjermen
➢ Når
er i TV-modus, er det mulig at du ikke vil høre lyden
D
T
D
til hovedbildet når du trykker på SWAP ( ) knappen etter å ha endret kanalen for
underskjermen. I så tilfelle velger du kanal for
hovedbilde igjen.
SOURCE
Brukes til å knytte en kilde til et underbilde (TV, EXT1,
EXT2, eller AV/S-Video).
SIZE
Brukes til å velge type underbilde (Stor, 3 PIP, 4 PIP,
12 PIP eller Liten).
(Plassering) Brukes til å flytte underskjermen mot klokken.
P
/
Brukes til å velge kanal for underskjermen.
D
fj
Norsk - 38
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 39
Tekst-TV-funksjon
De fleste fjernsynskanaler tilbyr skriftlige informasjonstjenester via
TekstTV. Informasjonen omfatter:
◆
◆
◆
◆
Sendetidspunkt for fjernsynsprogrammer
Nyheter og værmeldinger
Sportsresultater
Trafikkmeldinger
Denne informasjonen er delt opp i nummererte sider (se diagram).
Del
,
Innhold
A
Valgt sidenummer.
B
Sendestasjonsidentitet.
C
Gjeldende sidenummer eller søkestatus.
D
Dato og klokkeslett.
E
Tekst.
F
Statusinformasjon.
HURTIGTEKST-informasjon.
➢
➢
Dette kan variere, avhengig av Tekst-TV-kilde.
TekstTV-informasjon er ofte delt mellom flere sider som
vises i sekvens, disse kan man vise ved å:
◆ Legge inn sidenummeret
◆ Velge en tittel på en liste
◆ Velge en farget overskrift (HURTIGTEKST-system)
Vise Tekst-TV-informasjon
Du kan til enhver tid vise TekstTV-informasjon på ditt
fjernsynsapparat.
at TekstTV-informasjon skal vises korrekt, må
☛ For
mottaket av kanalen være stabilt, ellers:
◆ Kan det hende at informasjon mangler
◆ Kan det hende at noen sider ikke kan vises
1
Velg kanalen som tilbyr TekstTV-tjenester ved hjelp av tastene
eller .
2
Trykk på tasten TTX/MIX (
) for å aktivere TekstTVmodusen.
Resultat: Innholdsfortegnelsen blir vist. Den kan vises igjen når
som helst ved å trykke på tasten
(index).
3
Hvis du ønsker å vise aktuell sending samtidig som TekstTVsiden, trykk en gang til på tasten TTX/MIX (
).
4
Trykk tasten TV (
) for å gå ut av TekstTV-visning.
Norsk - 39
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 40
Velge en side med siffertastene
Du kan legge inn sidenummeret direkte ved å trykke på de
numeriske tastene på fjernkontrollen.
1
Angi det tresifrede sidenummeret oppgitt i listen ved å trykke på
tilhørende nummertast.
Resultat:
2
D
o
fj
Gjeldene sideteller økes, og siden vises.
Hvis den valgte siden er koblet til flere tilleggsider, vises disse
etter hverandre. For å fryse skjermen på en bestemt side, tykker
du
(hold). Trykk en gang til på
(hold) for å fortsette.
Bruke de ulike skjermalternativene:
Norsk - 40
For å vise...
Trykker du på...
◆ Både tekst-tv-informasjon
og vanlig sending
TTX/MIX (
to ganger
◆ Skjult tekst
(svar på spørrekonkurranser for eksempel)
(vise)
◆ Vanlig skjerm
(vise) på nytt
◆ En tilleggsside ved å
taste inn et 4-sifret nummer
(underside)
◆ Neste side
(side opp)
◆ Forrige side
(side ned)
◆ Dobbel skriftstørrelse i:
• Øvre halvdel av skjermen
• Nedre halvdel av skjermen
(størrelse)
• En gang
• To ganger
◆ Vanlig skjerm
• Tre ganger
)
D
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 41
Bruke FLOF til å velge en side
De ulike emnene som er inkludert på tekst-tv-sidene, er fargekodet,
og kan velges ved å trykke på de fargede knappene på
fjernkontrollen.
1
Vis innholdssiden for tekst-tv ved å trykke på knappen TTX/MIX
(
).
2
Trykk på fargeknappen som tilhører det emnet du vil velge, de
tilgjengelige emnene er oppgitt på statusinformasjonslisten.
Resultat:
Siden vises med annen fargekodet informasjon som
kan velges på samme måte.
3
For å vise forrige eller neste side, trykk på den aktuelle fargede
tasten.
4
For å vise en underside, se følgende trinn.
◆ Trykk tasten
(underside).
Resultat: Tilgjengelige undersider blir vist.
◆ Velg aktuelle underside. Man kan bla i undersider ved å trykke
tastene TURBO (Rød) eller S.MENU (Grønn)
Lagre tekst-tv-sider
Du kan lagre opp til fire TekstTV-sider for å vise dem senere.
1
Velg modusen LISTE ved hjelp av tasten
Resultat:
➢
.
Fire 3-sifrede tall vises i forskjellige farger.
Tasten
brukes til å veksle mellom modusene LISTE og
FLOF (eller HURTIGTEKST).
2
Trykk på den tilhørende fargeknappen for siden som skal skiftes ut.
3
Tast inn det nye sidetallet med nummertastene.
4
Gjenta trinn 2 og 3 for hver side som skal lagres, med forskjellig
fargeknapp hver gang.
5
Trykk på knappen
(lagre) til den tilhørende blokken blinker.
Norsk - 41
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 42
Tilkobling til de eksterne inngangene/utgangene (avhengig av modell)
➢
“EXT1 (RGB)” brukes til utstyr med en RGB-utgang, som
videospillmaskiner eller videoplatespillere.
Videospiller
②
①
Baksiden av fjernsynsapparatet
DVD
③
Dekoder /
Videospill
eller
Videoplatespiller
① Denne enden kan utstyres med:
◆ Denne enden kan utstyres med:
◆ Tre RCA-kontakter (VIDEO + AUDIO-L og R)
② Hvis du har to videospillere og ønsker å kopiere kassetter, koble
kildevideospilleren til “EXT1 (RGB)” og målvideospilleren til “EXT2 (AV)”
slik at du kan dirigere signalet fra “EXT1 (RGB)” til “EXT2 (AV)”.
Satellittmottaker
➃
③ Hvis du har en dekoder, kobles dekoderen til videospilleren og
videospilleren til fjernsynsapparatet.
➃ Når du ønsker å ta opp et program, koble mottakeren til “EXT1 (RGB)” og
videospilleren til “EXT2 (AV)” slik at du kan omdirigere signalet fra “EXT1
(RGB)” til “EXT2 (AV)”.
☛
Norsk - 42
AA68-03660K-00Nor
)
6/27/05
2:30 PM
Page 43
Koble til på RCA-inngangen (avhengig av modell)
➢
RCA (VIDEO+AUDIO-L+R) -kontaktene brukes for utstyr som
videokameraer, videoplatespillere og enkelte videospill.
Videokamera
Siden av fjernsynsapparatet
Videospillmaskin
Videoplatespiller
Koble til på S-video-inngangen (avhengig av modell)
➢
The S-VIDEO og RCA (AUDIO-L+R) koblingene brukes for utstyr med S-video-utgang som for
eksempel et videokamera eller en videospiller.
Siden av fjernsynsapparatet
①
og
Videokamera
Videospiller
① For å spille av bilder og lyd må både S-VIDEO og RCA -kontaktene brukes.
☛
Når du kobler et audio- eller videosystem til ditt
fjernsynsapparat, forsikre deg om at alle elementer er slått av.
Se dokumentasjonen som følger med ditt utstyr for detaljerte
instruksjoner om tilkobling og tilhørende
sikkerhetsforanstaltninger.
Norsk - 43
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 44
Vise bilder fra eksterne kilder
Når du har koblet opp alle de forskjellige audio- og
videosystemene, kan du vise ulike kilder ved å velge tilhørende
inngang.
1
Kontroller at alle nødvendige koblinger har blitt gjort.
2
Slå på fjernsynsapparatet, trykk deretter på tasten SOURCE
(
) flere ganger.
Resultat:
➢
➢
Norsk - 44
Inngangskildene vises i denne rekkefølgen :
EXT1 - EXT2 - AV/S-Video
Avhengig av kilden som er valgt, kan bildet vises
automatisk.
For å se på fjernsynsprogrammet igjen, trykk på tasten
TV ( ) og velg ønsket kanalnummer.
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 45
Automatisk degaussing for å fjerne fargeflekker
En dagaussingsspole er montert rundt billedrøret, så du trenger vanligvis ikke å degausse
fjernsynsapparatet manuelt.
Hvis du flytter fjernsynsapparatet til en ny plass, og det kommer fram fargeflekker på skjermen, må du:
◆ Slå av fjernsynsapparatet ved å trykke på tasten “
” (På/Av) på frontpanelet.
◆ Ta støpslet til fjernsynsapparatet ut av stikkontakten.
◆ La fjernsynsapparatet står uten strøm i omtrent 30 minutter, slik at den automatiske
degaussfunksjonen kan aktiveres, trykk deretter tasten “POWER ( )” på fjernkontrollen.
☛
Hvis ditt fjernsynsapparat skal stå uten oppsikt, trykk på tasten “
apparatet.
” (På/Av) for å slå av
Feilsøking: Før du tar kontakt med servicepersonell
Før du tar kontakt med Samsung ettersalgsservice, utfører du følgende enkle kontroller.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av veiledningen nedenfor, noterer du modell og serienummer
på TV-apparatet og tar kontakt med din lokale forhandler.
Ingen lyd eller bilde
◆ Kontroller at nettledningen er satt i stikkontakten.
◆ Kontroller at du har trykket på tasten “ ” (På/Av) og POWERtasten ( ).
◆ Kontroller bildeinnstillingene for kontrast og lysstyrke.
◆ Kontroller volumet.
Normalt bilde, men ingen lyd
◆ Kontroller volumet.
◆ Kontroller om tasten MUTE (
) på fjernkontrollen er trykket.
Ikke noe bilde eller svart/hvitt-bilde
◆ Justere fargeinnstillingene.
◆ Kontroller at riktig sendingssystem er valgt.
Interferens på lyd og bilde
◆ Prøv å identifisere det elektriske apparatet som påvirker TVapparatet, og flytt det lenger unna.
◆ Plugg TV-apparatet inn i en annen stikkontakt.
Uklart bilde eller “snø” på skjermen,
forvrengt lyd
◆ Kontroller retningen, plasseringen og koblingene for antennen.
Slik interferens skyldes ofte bruk av innendørsantenne.
Fjernkontrollen virker ikke
◆ Skift batteriene til fjernkontrollen.
◆ Rengjør den øverste kanten på fjernkontrollen (sendingsvinduet).
◆ Kontroller batteriterminalene.
Norsk - 45
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Notater
Norsk - 46
Page 46
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 47
Notater
Norsk - 47
AA68-03660K-00Nor
5/31/05
5:47 PM
Page 48
- ETTERSALGSSERVICE
- Nøl ikke med å ta kontakt med din forhandler eller
servicerepresentant hvis produktets ytelse endrer seg
på en måte som antyder at det kan ha oppstått feil ved
produktet.
ELECTRONICS
Korrekt avhending av dette produkt
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer
at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av
sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra
ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og
resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle
ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av,
eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne
artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i
kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt
avfall som skal kastes.
AA68-03660K-00
Download PDF

advertising