Samsung | RA20FHSW | Samsung RA20FHSW Bruksanvisning

NORSK
KJØLESKAP
BRUKERHÅNDBOK
Modell RA18VH/RA18FH
RA20VH/RA20FH
Du bør lese denne håndboken grundig før du
tar apparatet i bruk. Ta vare på håndboken for
senere oppslag.
Brukerhåndbok
• Hovedfunksjoner
• Installere apparatet
• Sikkerhetsinstruksjoner
• Innstille kjøleskapet
• Lage isbiter
• Temperaturkontroll
• Avrime kjøleskapet
• Bruke vanndispenseren
• Guide til oppbevaring av mat
• Rengjøre tilbehør
• Feilsøking
DA68-01338Q REV(0.0)
HOVEDFUNKSJONER
Modell RA18FH/RA20FH
1. Fryser
2. Isbitbrett
3. Kjølebrett
4. Hylle
5. Skuff for grønnsaker og frukt
6. Justerbart ben
7. Eggbrett
8. Egghylle
9. Temperaturkontroll-knapp
10. Praktisk boks
11. Lampe
12. Nyttestativ
13. Hylle for store flasker
14. Hylle for små flasker
15. Gummipakning i dør
Modell RA18VH/RA 20VH (modell med vanndispenser)
1. Fryser
2. Isbitbrett
3. Kjølebrett
4. Hylle
5. Skuff for grønnsaker og frukt
6. Justerbart ben
7. Vanntank
8. Slangedeksel
9. Temperaturkontroll-knapp
10. Eggbrett
11. Lampe
12. Nyttestativ
13. Hylle for store flasker
14. Hylle for små flasker
15. Gummipakning i dør
INSTALLERE APPARATET
Velg en plassering av apparatet.
• Installer apparatet korrekt på et flatt og solid
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Spesifikasjoner for elektrisk strøm.
• Apparatets spesifikasjoner for elektrisk
strøm finnes på innsiden øverst på døren
eller øverst på baksiden.
underlag.
Installer apparatet i det tilgjengelige
området.
• Sørg for 30 cm åpning mot tak og 5 cm mot
vegg.
ca. 30cm
ca. 5cm
ca. 5cm
Unngå å bruke skjøteledninger eller
forgreningskontakter.
• Ikke plugg inn flere apparater på det
samme vegguttaket. Det kan føre til
overoppheting og risiko for brann.
Installer apparatet på rett sted.
• Plasser apparatet slik at det ikke utsettes
for direkte sollys eller varme.
Ikke installer apparatet i område med
høy fuktighet.
• Det er en risiko for elektrisk støt eller
driftsforstyrrelser.
Jorde apparatet.
• Hvis veggkontakten er av topolet type, må
apparatet jordes.
• Gassledninger eller telefonledninger må
ikke benyttes som jordingspunkter.
INNSTILLE KJØLESKAPET
Trinn 1
LAGE ISBITER
Fyll vann i isbitbrettet
til ca. 80 %, eller til
markeringen “water
level” (vannstand).
1)
Rengjør kjøleskapet innvendig med en
ren klut.
Trinn 2
Plugg strømpluggen i veggkontakten
samtidig som døren er åpen for å se at
lyset tennes i skapet. Deretter vrir du
temperaturkontrollknappen til “MAX”.
2) Plasser isbitbrettet forsiktig på hyllen i
frysedelen slik at du ikke søler vann. Søler du
vann, kan brettet fryse fast.
3)
Kontrollknapp
For å lage isbiter raskt,
må du sette
temperaturkontrollknapp
en til “MAX”.
Trinn 3
Lukk døren og la kjøleskapet gå i 2-3
timer.
4) Vannet vil fryse til is i løpet av 3-4 timer.
Fjern isbitbrettet ved å ta det ut. Bruk aldri
noen gjenstander for å løsne brettet. Det kan
forårsake skade på frysedelen.
Trinn 4
Kontroller temperaturen i kjøleskapet
ved å føle på frysedelen med hånden.
5)
Trinn 5
Korrekt temperatur bør kontrolleres
ved å vri temperaturkontrollknappen til
“4” eller til ønsket temperatur. Nå er
kjøleskapet klart til bruk.
For å ta ut isbitene fra
brettet bør du vri brettet
forsiktig (som vist). Ikke brett
det sammen.
Vent 5
minutter
MERK : Etter at du har tatt strømpluggen ut av veggkontakten må du
vente i 5 minutter før du plugger den inn igjen.
TEMPERATURKONTROLL
Nivå “2” på temperaturkontrollknappen
• Temperaturnivået “2” benyttes dersom
AVRIME KJØLESKAPET
Du bør avrime kjøleskapet ofte da et tykt
islag (6 mm)kan føre til redusert effekt.
det ikke er behov for ekstrem kulde.
• Det benyttes dersom det ikke er mange
matvarer i kjøleskapet.
Kontrollknapp
1) Dersom islaget kommer over det røde
nivået, bør du trykke på avrimingsknappen.
Check level
Nivå “4” på temperaturkontrollknappen
• Temperaturnivået “4” er egnet for
oppbevaring av mat.
• Det er en passende driftstemperatur for
kjøleskapet.
Kontrollknapp
Nivå “MAX” på temperaturkontrollknappen
2) Straks du trykker på “Trykk for avriming”,
avrimes kjøleskapet langsomt.
Kontrollnivå
3) Bruk aldri kniv eller andre
metallgjenstander for å fjerne is. Det kan
forårsake skade på frysedelen.
• Bruk nivået “MAX” hvis det er behov for
ekstra nedkjøling.
• Det benyttes når du oppbevarer mye
matvarer.
Kontrollknapp
4) Etter avriming vil knappen sprette ut
igjen og kjøleskapet vil fungere som
normalt.
MERK : For å spare energi bør du ikke sette temperaturen lavere enn nødvendig.
BRUKE VANNDISPENSEREN (KUN MODELL MED VANNDISPENSER)
Hvis du trenger drikkevann, trykker du et
glass mot hendelen på vanndispenseren.
For å fylle opp vanntanken fjerner du
lokket og fyller opp med drikkevann.
Deretter setter du lokket på igjen.
Når du skal rengjøre vanntanken må du tappe ut vannet
i tanken. Fjern <symbol> fra <symbol> og frigjør deretter vanntanken fra låsemekanismen
ved å løfte den opp. Fjern lokket <symbol> ved å trekke det rett
ut. Vask tanken med varmt såpevann, og skyll den deretter med rent vann.
Etter å ha tørket tanken plasserer du den korrekt på plass igjen.
Slik betjener du vanndispenseren
1. Vanntanken bør rengjøres før den tas i bruk, for å fjerne eventuelt støv og lukt.
2. Vanntanken bør fylles opp med rent drikkevann. Sirup, mineralvann og varmt vann kan
skade mekanismen i vanndispenseren.
3. Hvis apparatet nettopp er installert, bør du tappe ut 3 eller 4 glass vann for å fjerne
eventuelt støv eller plastsmak fra vanntanken.
4. For å unngå drypp på gulvet, bør du trykke glasset forsiktig mot hendelen på
vanndispenseren, og deretter trekke glasset langsomt tilbake og vente til de siste
dråpene har rent ned i glasset.
5. Tilbehøret bør tas ut for rengjøring opptil 1-2 ganger i måneden.
GUIDE TIL OPPBEVARING AV MAT
Varm mat og drikke må kjøles ned før det
lagres i kjøleskapet.
Ikke la kjøleskapdøren stå oppe i lengre
perioder. Det ville føre til tap av kuldeeffekt.
Matvarer med sterk lukt bør tildekkes eller
pakkes godt inn før det lagres.
Ikke sprut vann direkte på kjøleskapet. Det
er en risiko for elektrisk støt eller lekkasje.
Oppbevar aldri flasker med drikke i
frysedelen. Det er en risiko for at flasken
sprenges.
Ikke plasser gassflasker i nærheten av
apparatet.
Gassen kan antennes når kompressoren
starter.
La det være mellomrom mellom hyllene for
å oppnå bedre luftsirkulasjon.
Ikke oppbevar flyktige eller antennbare
substanser i kjøleskapet. Oppbevaring av
benzen, tynnere, alkohol, flytende gass eller
andre tilsvarende substanser kan forårsake
en eksplosjon.
RENGJØRE TILBEHØR
• Kjøleskapet bør rengjøres før bruk.
• Kjøleskapet bør rengjøres regelmessig.
Rengjøre utvendig
Rengjør kjøleskapet utvendig med mildt
såpevann og en myk klut. Tørk av med en
ren, tørr klut.
Rengjøre gummipakningen i
døren
Dersom gummipakningen er tilsmusset,
tetter ikke døren helt, og kjøleskapet og
frysedelen vil ikke fungere effektivt.
Rengjør gummipakningen med mildt
såpevann. Tørk deretter av med en ren,
tørr klut. (Gummipakningen trenger ikke å
rengjøres innvendig)
Rengjøre kjøleskapet innvendig og
tilbehør.
Etter å ha tatt ut alle matvarene, rengjøres
kjøleskapet innvendig samt alt tilbehør med
mildt såpevann og en fuktig klut. Tørk deretter
av med en ren, tørr klut.
Advarsel:
• Trekk strømpluggen ut av veggkontakten før du rengjør.
• Ikke bruk benzen, tynner eller kraftige rensemidler for å rengjøre kjøleskapet. Det vil ødelegge overflaten og føre
til rustdannelse.
• Når kjøleskap kasseres skal det lokale og nasjonale regelverket for avfallshåndtering og gjenvinning følges.
• Strømledninger som er skadet må skiftes ut av produsentens serviceverksted eller autorisert elektriker for å
unngå risiko.
FEILSØKING
Hvis det oppstår følgende problemer med apparatet, kan du foreta enkle kontroller selv før
du kontakter servicesenteret. Hvis du ikke finner noen løsning,
noterer du deg modell og serienummer, og kontakter deretter ditt lokale servicesenter.
Apparatet virker ikke i det hele tatt, eller temperaturen er for høy
1. Kontroller at strømpluggen er korrekt tilkoplet.
2. Kontroller at sikringen for strømkursen ikke er gått.
3. Kontroller at temperaturkontrollknappen på frontpanelet er satt til korrekt temperatur.
4. Er det lagret for mye matvarer? Sørg for mellomrom mellom matvarene for å oppnå bedre
ventilasjon.
Sidene på apparatet er normalt varme
Det er normalt at sidene på apparatet er varme. Dette fordi varmevekslerrørene er installert
i apparatets fremre hjørner for å hindre kondensering ved avriming.
I svært fuktig vær kan det dannes kondens på apparatets utvendige flater når fuktigheten i
luften kommer i kontakt med den kjølige overflaten. Derfor
må kjøleskapet ikke tildekkes med kluter eller andre materialer.
Download PDF

advertising