Samsung | 700TSN-2 | Samsung 70'' LCD Touch SyncMaster 700TSN-2 LH70TCSMBG/EN Bruksanvisning

SyncMaster 700TSn-2 820TSn-2
LCD-skjerm
Brukerhåndbok
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
Sikkerhetsinstruksjoner
Symboler
Merk!
Disse sikkerhetsinstruksene må følges for å sikre din egen sikkerhet og for å forhindre skader
på utstyret.
Les instruksene nøye og bruk produktet på riktig måte.
Advarsel / Forsiktig
Unnlatelse av å følge retningslinjene som dette symbolet angir, kan
forårsake personskade eller skade på utstyr.
Merk!
Forbudt
Viktig å lese og forstå til
enhver tid
Ikke demonter
Trekk støpselet ut av kontakten
Ikke berør
Jording for å forhindre elektrisk støt
Strøm
Når datamaskinen ikke skal brukes i en lengre periode, setter du den i
DPM.
Hvis du bruker en skjermsparer, setter du den i aktiv skjermmodus.
Bildene her er kun til referanse og gjelder ikke i alle tilfeller (eller land).
Snarvei til Instruksjoner for forebygging av etterbilder
Ikke bruk skadde strømledninger eller støpsler eller skadde eller
løse stikkontakter.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Ikke ta på støpselet med våte hender når du setter det inn i eller
trekker det ut av stikkontakten.
•
Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.
Kontroller at du kobler strømledningen til en jordet kontakt.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskader.
Sikkerhetsinstruksjoner
Kontroller at støpselet sitter ordentlig i stikkontakten.
•
Det kan medføre brannfare.
Ikke bruk kraft til å bøye eller trekke i støpselet, og ikke plasser
noe tungt på det.
•
Det kan medføre brannfare.
Ikke koble flere apparater til samme stikkontakt.
•
Det kan medføre brannfare på grunn av overoppheting.
Ikke koble fra strømledningen mens skjermen er i bruk.
•
Ellers kan det føre til skader på produktet grunnet elektrisk
sjokk.
For å koble strømmen fra apparatet må støpselet trekkes ut av
stikkontakten, og derfor må støpselet være fungere ordentlig.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.
Bruk bare strømledningen som ble levert av fabrikanten. Ikke
bruk strømledningen til et annet produkt.
•
Det kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Koble strømpluggen til et vegguttak som er lett tilgjengelig.
•
Hvis det oppstår et problem med produktet, må du koble fra
strømpluggen for å slå strømmen helt av. Du kan ikke slå
strømmen helt av ved å bruke på/av-knappen på produktet.
Installasjon
Kontakt et autorisert servicesenter før du installerer skjermen på steder
der den vil bli utsatt for mye støv, høye eller lave temperaturer, høy luftfuktighet eller kjemiske stoffer, og på steder der den skal stå på døgnet
rundt, for eksempel på en flyplass, jernbanestasjon eller lignende.
Unnlatelse av å gjøre det kan føre til alvorlig skade på skjermen.
Vær minst to personer til å løfte og flytte produktet.
•
Hvis ikke, kan det være lett å miste det og dermed forårsake
personskader og/eller skader på produktet.
Når du installerer produktet i et kabinett eller rack, kontroller at
frontenden av nedre del av produktet ikke faller ut.
•
Ellers kan den falle ned eller forårsake personskader.
•
Bruk et kabinett eller rack med egnet størrelse i forhold til produktet.
Sikkerhetsinstruksjoner
IKKE PLASSER LEVENDE LYS, MYGGMIDLER, SIGARETTER ELLER NOEN SLAGS VARMEOVNER NÆR PRODUKTET.
•
Det kan medføre brannfare.
Hold varmeelementer så langt borte fra strømledningen og produktet som mulig.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Ikke installer produktet på et dårlig ventilert sted som for eksempel i en bokhylle eller et skap.
•
Det kan medføre brannvare på grunn av økt intern temperatur.
Pass på at du setter produktet forsiktig ned når du setter det fra
deg.
•
Ellers kan dette føre til skader på skjermen.
Frontsiden av produktet må ikke plasseres på gulvet.
•
Ellers kan dette føre til skader på skjermen.
Kontroller at et autorisert installeringsfirma utfører veggmonteringen.
•
Ellers kan den falle ned og forårsake personskader.
•
Kontroller at den spesifiserte veggmonteringen installeres.
Installer produktet ditt på et godt ventilert sted. Kontroller at det
er en klaring på minst 4 tommer (10 cm) fra veggen.
•
Ellers kan det medføre brannfare på grunn av økt intern temperatur.
Kontroller at innpakningsplasten holdes utenfor barnas rekkevidde.
•
Ellers kan det medføre alvorlige skader (kveling) hvis barn leker med den.
Hvis høyden på skjermen din er justerbar, skal du ikke plassere
gjenstander eller støtte deg på stativet når du senker det.
•
Det kan forårsake skade på produktet eller personen som bærer den.
Rengjøring
Bruk en lett fuktet og myk klut til rengjøringen av skjermkabinettet eller
overflaten av TFT-LCD-skjermen.
Ikke spray rengjøringsmiddel direkte på overflaten til produktet.
•
Ellers kan det medføre misfarging og ødeleggelse av strukturen og skjermoverflaten kan flasse av.
Sikkerhetsinstruksjoner
Når du rengjør strømledningen eller kontakten, skal du bruke
en tørr klut.
•
Ellers kan det medføre brannfare.
Når du rengjør produktet, forsikre deg å koble fra strømledningen.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.
Når du rengjør produktet, må du ta ut strømledningen og
rengjøre den med en myk, tørr klut.
•
(Bruk ikke kjemikalier slik som voks, benzen, alkohol, tynner,
myggfjerner, smøremiddel eller rengjøringsmidler.) Disse kan
endre utseende til produktets overflate og skrelle av produktetikettene til produktet.
Da produkthuset kan lett påføres skraper, forsikre deg å bruke
bare spesifisert type klut.
Når du rengjør produktet skal du ikke spraye vann direkte på
hoveddelene til produktet.
•
Kontroller at vann ikke kommer inn i produktet og at det ikke
vått.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt, brann eller feil.
Annet
Produktet er et høyspenningsprodukt. Ikke demonter, reparer
eller endre produktet selv.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann. Hvis produktet
trenger reparasjon, kontakt et servicesenter.
Hvis produktet lukter rart, lager rare lyder eller det kommer røyk
fra det, koble fra strømpluggen med én gang og kontakt et servicesenter.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Ikke monter produktet på et sted som er eksponert for fuktighet,
støv, røyk eller vann, eller i en bil.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Hvis du mister produktet eller huset har gått i stykker, skru apparatet av og koble fra strømledningen. Kontakt et servicesenter.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Hvis det tordner og lyner, skal du ikke røre strømledningen eller
antennekabelen.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Sikkerhetsinstruksjoner
Ikke prøv å flytte skjermen ved å dra i ledningen eller signalkabelen.
•
Ellers kan det medføre fall og elektrisk sjokk, skader på produktet eller brann grunnet skader på ledningen.
Ikke løft eller flytt produktet frem og tilbake eller til venstre og
høyre mens du bare holder i strømledningen eller signalkablene.
•
Ellers kan det medføre fall og elektrisk sjokk, skader på produktet eller brann grunnet skader på ledningen.
Kontroller at ventilåpningen ikke blokkert av et bord eller et gardin.
•
Ellers kan det medføre brannfare på grunn av økt intern temperatur.
Ikke plasser beholdere som inneholder vann, vaser, blomsterpotter, medisiner og metallgjenstander på produktet.
•
Hvis vann eller et fremmedlegeme kommer inn i produktet, koble fra strømledningen og kontakt et servicesenter.
•
Dette kan forårsake funksjonsfeil på produktet, elektrisk støt
eller brann.
Ikke bruk eller oppbevar brannbar spray eller lett antennelige
materialer i nærheten av produktet.
•
Ellers kan det resultere i fare for eksplosjon eller brann.
Ikke før inn metallgjenstander som strikkepinner, mynter, pins
eller brennbare gjenstander som for eksempel fyrstikker og papir
på innsiden av produktet (gjennom ventilasjonsåpningene, inngangs- og utgangsterminalene, etc).
•
Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i produktet, koble
fra strømledningen og kontakt et servicesenter.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Når du bruker et stillestående skjermbilde over lengre tid, er det
mulig at det oppstår etterbide eller merker.
•
Hvis du ikke skal bruke produktet over en lengre tidsperiode,
sett det i sovemodus eller bruk en bevegbar skjermsparer.
Still inn oppløsning og frekvens som er egnet for produktet.
•
Ellers kan du bli påført synsskader.
Når du bruker hodetelefoner eller øreplugger, ikke skru volumet
for høyt.
•
Å ha lyden for høy kan påføre deg hørselskader.
For å unngå øyeslitasje må du ikke sitte for nær produktet.
Sikkerhetsinstruksjoner
Ta en pause på minst fem (5) minutter for hver time du bruker
skjermen.
Dette reduserer øyetretthet.
Ikke installer den på et ustabilt sted som for eksempel en utstabil
rack eller ujevn overflate, eller et sted som utsettes for vibrasjoner.
•
Ellers kan det lett falle ned og dermed forårsake personskader
og/eller skader på produktet.
•
Hvis du bruker produktet på et sted utsatt for vibrasjoner, kan
det medføre skader på produktet og brannfare.
Når du flytter produktet, skal du skru strømmen av og koble ut
strømpluggen, antennekabelen og alle de andre kablene som er
koblet til produktet.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.
Kontroller at barn ikke henger på produktet eller klatrer oppå
det.
•
Produktet kan falle ned og forårsake personskade eller død.
Hvis du ikke bruker produktet for en lang periode, koble fra
strømledningen fra kontakten.
•
Ellers kan det medføre i overoppheting eller brannfare grunnet
støv og kan resultere i brann grunnet elektrisk sjokk eller lekkasje.
Ikke plasser tunge gjenstander eller leketøy eller søtsaker slik
som kjeks etc. som kan tiltrekke barnas oppmerksomhet til produktet.
•
Barna dine kan henge på produktet og forårsake at det faller
ned og dette kan medføre personskader eller død.
Vær forsiktig at barn ikke plasser batteriet i munnen når du
fjerner det fra fjernkontrollen. Plasser batteriet på et sikkert sted
hvor det er utenfor barnas rekkevidde.
•
Hvis du finner ut at barna har allerede hatt batteriet i munnet,
ta straks kontakt med lege.
Når du bytter ut batteriet, må du være oppmerksom på riktig
polaritet (+, -).
•
Ellers kan batteriet ta skade eller det kan oppstå brannfare,
eller fare for personskader eller skader grunnet lekkasje av
batteriets indre væske.
Bruk kun de spesifiserte standardbatteriene, og bruk ikke et nytt
og et brukt batteri sammen.
•
Ellers kan batteriene ta skade eller forårsake brann, personskader eller skader på grunn av lekkasje av den innvendige
væsken.
Sikkerhetsinstruksjoner
Batteriene (og oppladbare batterier) er ikke vanlig avfall, og må
innleveres til resirkulering. Kunden er ansvarlig for å returnere de
brukte eller oppladbare batteriene til resirkulering.
•
Kunden kan levere brukte eller oppladbare batterier til nærmeste offentlige returstasjon, eller til en forhandler som selger
samme type batterier eller oppladbare batterier.
Ikke plasser produktet på et sted som er utsatt for direkte sollys
eller i nærheten av varme, f. eks. peis eller ovn.
•
Dette kan redusere produktets levetid og medføre brannfare.
Ikke slipp gjenstander ned på produktet eller forårsake støt mot
produktet.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Ikke bruk en luftfukter i nærheten av produktet.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Dersom det oppstår gasslekkasje, må du ikke røre produktet eller strømpluggen, men ventilere øyeblikkelig.
•
Hvis det forekommer gnister, kan det føre til eksplosjon eller
brann.
Hvis produktet er skrudd på over en lengre periode, blir skjermpanelet varmt. Ikke rør det.
Hold alle små tilbehør på et sted der de er utenfor barnas rekkevidde.
Vær forsiktig når du justerer vinkelen på produktet eller høyden
på stativet.
•
Dette kan medføre personskader, da hånden eller fingrene
dine kan sette seg fast.
•
Hvis du vipper produktet for meget kan det falle ned og forårsake personskader.
Ikke installer produktet på et sted som er så lavt at det er innenfor rekkevidden av barn.
•
Ellers kan det falle ned og forårsake personskader.
•
Da fremsiden av produktet er tung, installer produktet på en
jevn og stabil overflate.
Ikke sett tunge gjenstander oppå produktet.
•
Dette kan forårsake personskader og/eller skader på produktet.
Sikkerhetsinstruksjoner
Installasjonsveiledning for strøm
•
Sørg for å lese og følge instruksjonene nøye og riktig. Dersom du
unnlater å gjøre det, kan det føre til død, alvorlig personskade eller
brann.
Installasjonsveiledning for strøm
•
Før du installerer produktet må du kontrollere strømkravene for installasjonsstedet.
Hvis du vil installere produktet i strømomgivelser (strømkabel, strømuttak,
kretsbryter osv.) med en strømkapasitet som er mindre enn gjeldende produktforbruk/strømforbruk, installerer du en separat strømomformer i henhold til tabellen "Anslått kapasitet".
Forbrukeren skal betale kostnadene for dette.
•
Sørg for å koble produktet til et dedisert strømuttak og ikke kobe det til en
skjøteledning med flere stikkontakter.
Hvis du må bruke en skjøteledning med flere kontakter, sjekker du spenningsforbruk i tabellen "Anslått kapasitet" og bruker en skjøteledning med
flere stikkontakter med tillatte strømpesifikasjoner som er større enn totalt
strømforbruk for produktene som er koblet til den.
•
Når du bruker en dedisert strømforlengingskabel bruker du en strømkabel
med høy kapasitet.
Bruk en strømkabel med tillatt spenning på 12,5 A eller mer.
Anslått spenning for strømkontakten/ledningen/produktkoplingen
•
Bruk en strømkabel med 12,5 A eller mer.
Merk!
•
Se i Spesifikasjoner for kabelsikkerhet.
•
UL-spesifikasjoner – Bruk en kabel med 14 AWG eller mer .
•
KS-spesifikasjon – Bruk en kabel med 20 SQ eller mer .
•
IEC-spesifikasjon – Bruk en kabel med 2,5 SQ eller mer .
Innledning
Innholdet i pakken
Merk!
Forsikre deg om at følgende artikler følger med din LCD-skjerm.
Kontakt forhandleren hvis det mangler noen deler.
Kontakt en lokal forhandler for å kjøpe ekstrautstyr.
Kontrollere innholdet i pakken
Fjern lokket fra pakken som vist i figuren over.
Løft opp pakken ved å Kontroller innholdet i pak- Fjern styroporen og vinylholde i sporene på begge
ken.
emballasjen.
sider av den.
Merk!
•
Når du har pakket opp pakken, må du kontrollere innholdet i pakken.
•
Oppbevar emballasjeesken i tilfelle du må flytte produktet senere.
•
Kontakt forhandleren hvis det mangler noen deler.
•
Kontakt en lokal forhandler for å kjøpe ekstrautstyr.
Pakke opp
Innledning
LCD-skjerm
Håndbøker
Hurtigoppsettguide
Garantikort
Brukerveiledning
(Ikke tilgjengelig alle steder)
MagicInfo DVD med
programvare
Kabler
Strømledning
D-Sub-kabel
Fjernkontroll
Batterier (AAA X 2)
(BP59-00138A)
(Ikke tilgjengelig alle steder)
Annet
Selges separat
RGB-til-BNC-kabel
Veggmonteringssett
DVI-kabel
LAN-kabel
Innledning
Din LCD-skjerm
Foran
MENU knapp [MENU]
Åpner og lukker menyen på skjermen. Brukes også for å gå ut av skjermmenyen eller tilbake til forrige meny.
Navigeringsknapper (Opp-Ned knapper)
Går fra et menyelement til et annet vertikalt eller justerer valgte menyverdier.
Justeringsknapper (Høyre-Venstre knapper) / Volumknapper
Går fra et menyelement til et annet horisontalt eller justerer valgte menyverdier. Når OSD ikke vises på skjermen, kan du trykke på knappen for å
justere volum.
ENTER knapp [ENTER]
Aktiverer en markert menypost.
SOURCE knapp [SOURCE]
Skifter fra PC-modus til Video-modus. Velger inngangskilde som en ekstern enhet er koblet til.
[PC] → [DVI] → [AV] → [Component] → [HDMI] → [MagicInfo]
PIP-knapp
Trykk på PIP-knappen for å slå PIP-skjermen på/av.
•
PC : DVI / AV / HDMI
•
DVI / AV : PC
•
Component : PC
•
HDMI : PC
På/Av-knapp [
]
Innledning
Bruk denne knappen til å skru LCD-skjermen av og på.
Lysstyrkesensor (tilleggsutstyr)
Registrerer automatisk den omliggende lysstyrken og justerer skjermens
lysstyrke deretter.
Merk!
Denne funksjonen aktiveres bare på modellene som er utstyrt med en automatisk lysstyrkesensor.
Strømindikator
Viser Strømsparingsmodus ved å blinke grønt
Merk!
Se Strømsparing i håndboken hvis du vil ha ytterligere informasjon om
strømsparingsfunksjoner. For å spare energi, skru av LCD-skjermen når
den ikke er i bruk eller når det skal stå ubetjent i lengre perioder.
Sensor for fjernkontroll
Pek fjernkontrollen mot dette punktet på LCD-skjermen.
Bakside
Merk!
For detaljert informasjon om kabeltilkoblinger, se under Kabeltilkoblinger i Installeringskapittelet. LCD-skjermens bakside kan variere noe avhengig av hvilken modell LCD-skjerm du
har.
POWER
Strømkabelen settes inn i LCD-skjermen og
i vegguttaket.
POWER S/W ON [ │ ] / OFF [O]
Slår LCD-skjermen På/Av.
Innledning
RS232C OUT/IN (RS232C Serie PORT)
MDC(Multippel skjermkontroll) Programport
RGB/COMPONENT IN (PC-tilkoblingskontakt (inngang))
•
Bruk en D-Sub-kabel (15-pinners D-Sub)
- PC-modus (Analog PC)
•
Koble RGB/COMPONENT IN-porten på
skjermen til den eksterne enhetens
COMPONENT-port ved hjelp av D-SUBtil-Component-kabelen.
•
Koble RGB/COMPONENT IN-porten på
skjermen til PC-ens BNC-port ved hjelp
av D-Sub-til-BNC-kabelen.
DVI IN (PC Video Tilkoblingskontakt)
Bruk en DVI-kabel (DVI-D til DVI-D) - DVImodus (Digital PC)
DVI / RGB / HDMI AUDIO IN (PC/DVI/
Lyd-tilkoblingskontakt (inngang))
AV/COMPONENT AUDIO IN [R - AUDIO- L]
Koble porten på DVD-/videospiller (DVD/digitalboks) til [ R - AUDIO - L ]-porten på LCDskjermen.
DVI OUT
•
Koble en skjerm til en annen skjerm gjennom en DVI-kabel.
•
Koble DVI OUT-porten på skjermen til
HDMI IN-porten på den andre skjermen
ved hjelp av DVI-til-HDMI-kabelen.
•
DVI-, HDMI- og nettverkssignaler sendt
via DVI OUT-porten vises på den andre
skjermen, som har DVI IN-porten.
Innledning
Merk!
Opptil 6 Full HD eller 10 HD-skjermer kan
kobles sammen. (Kan variere avhengig av
produktet.)
AV IN [VIDEO]
Koble [ VIDEO ]-kontakten på skjermen til
videoutgangskontakten til den eksterne enheten med en VIDEO-kabel.
AUDIO OUT
Utgang for hodetelefon/ekstern høyttaler
HDMI IN
Koble HDMI kontaktenen på baksiden av
LCD-skjermen din til HDMI kontakten på det
apparatet dine digitale signaler kommer fra
med en HDMI kabel.
Mulig støtte for opptil HDMI-kabel 1.0.
INTERNAL / EXTERNAL-bryter
Lar deg velge berøringsskjermsmodus. Flytt
bryteren til venstre for å bruke berøringsskjermfunksjonen i MagicInfo-modus og
flytt den til høyre for å bruke berøringsskjermfunksjonen i PC-modus.
Merk!
Hvis du vil bruke berøringsskjermfunksjonen
i PC-modus, må berøringsskjermprogrammet være installert på PCen og programmet
må være koblet til PCen med USB.
Når strømmen er av justerer du retningen på
bryteren som kontrollerer berøringsskjermen.
USB-tilkoblingskontakt
Hvis du vil bruke berøringsskjermfunksjonen
i PC-modus, kobler du produktet til PCen
med USB-kabelen.
Innledning
RGB OUT
LAN(LAN Tilkoblingskontakt)
USB1,USB2 (USB Tilkoblingskontakt)
Kompatibel med Tastatur / Mus og Eksterne
lagringsenheter.
Merk!
Se Koble kabler for videre informasjon om kabeltilkoblinger.
Fjernkontroll
Merk!
Ytelsen til fjernkontrollen kan påvirkes av en TV eller andre elektroniske enheter som opererer
i nærheten av LCD-skjermen, og føre til funksjonsfeil pga forstyrrelse av frekvensen.
POWER
OFF
Nummertaster
DEL
/ GUIDE-knapp
+ VOL SOURCE
D.MENU
TOOLS
Opp-ned Venstre-Høyre-knapper
INFO
FARGEKNAPPER
TTX/MIX
MTS/DUAL
ENTER/PRE-CH
MUTE
CH/P
TV
MENU
RETURN
EXIT
MagicInfo
Innledning
1.
POWER
Slår produktet på.
2.
OFF
Slår produktet av.
3. Nummertaster
4. DEL
knapp
Trykk for å bytte kanal.
/ GUIDE-
Knappen "-" brukes til å velge digitale kanaler.
Visning av Elektronisk programguide (EPG).
-Denne funksjonen virker ikke for denne LCD-skjermen.
5. + VOL -
Justerer lydvolumet.
6.
Trykk på knappen for å endre signal inn SOURCE.
SOURCE
Du kan bare endre SOURCE hvis det er koblet eksterne
enheter til LCD-skjermen.
7.
D.MENU
DTV-menyvisning
-Denne funksjonen virker ikke for denne LCD-skjermen.
8. TOOLS
Bruk for å raskt velge funksjoner som brukes ofte.
-Denne funksjonen virker ikke for denne LCD-skjermen.
9. Opp-Ned Venstre-Høyre
knapper
Går fra et menyelement til et annet horisontalt, vertikalt eller
justerer valgte menyverdier.
10.
INFO
Gjeldende bildeinformasjon vises på øvre venstre halvdel
av skjermen.
11. FARGEKNAPPER
Trykk for å legge til eller fjerne kanaler, og for å lagre kanaler
i favorittlisten i "Kanalliste" menyen.
-Denne funksjonen virker ikke for denne LCD-skjermen.
12.
TTX/MIX
TV-kanalene tilbyr skriftlige informasjonstjenester via tekstTV.
- Tekst-TV-knapper
-Denne funksjonen virker ikke for denne LCD-skjermen.
13. MTS/DUAL
MTSDu kan velge MTS (Multikanal Televisjon Stereo) modus
FM Stereo
Lydtype
MTS-/S-modus
Standard
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
Manuell endring
SAP
Mono ↔ SAP
Mono
DUALSTEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll og MONO/NICAM
MONO/NICAM STEREO kan betjenes avhengig av typen
Innledning
fjernsynssignal ved å bruke DUAL knappen på fjernkontrollen mens du ser på TV.
-Denne funksjonen virker ikke for denne LCD-skjermen.
ENTER/PRE-CH
14.
Denne knappen brukes til å returnere til den forrige kanalen.
-Denne funksjonen virker ikke for denne LCD-skjermen.
15.
MUTE
Pauser (demper) lyden midlertidig. Dette vises nederst til
venstre på skjermen. Lyder kommer på igjen hvis du trykker
på MUTE eller - VOL + i dempet modus.
16.
CH/P
I TV modus, velges TV-kanaler.
-Denne funksjonen virker ikke for denne LCD-skjermen.
17. TV
Velger TV-modusen direkte.
-Denne funksjonen virker ikke for denne LCD-skjermen.
18.
MENU
Åpner skjermmenyen og går ut av menyen eller lukker justeringsmenyen.
19.
RETURN
Går tilbake til forrige meny.
20.
EXIT
Avslutter skjermmenyen.
21. MagicInfo
Mekanisk layout (700TSn-2)
Mekanisk layout
MagicInfo Hurtigknapp.
Innledning
LCD-skjerm Hode
Installere VESA Veggbrakett
•
Når du installerer VESA, sørg for at du overholder VESA-standardene.
•
Informasjon om innkjøp og installering av VESA-braketten: Vennligst kontakt din nærmeste SAMSUNG Distributør for å bestille. Etter bestilling får du besøk av installatører
som installerer braketten.
•
Det trengs minst to personer for å flytte LCD-skjermen.
•
SAMSUNG er ikke ansvarlig for produktskade eller personskade som måtte oppstå ved
egeninstallasjon.
Dimensjoner
Innledning
Merk
Ved feste av braketten på vegg må du bare bruke maskinskruer med 6 mm diameter og 8 til
12 mm lengde.
Montering av veggbrakett
•
Rådfør deg med en tekniker før du monterer veggbraketten.
•
SAMSUNG Electronics er ikke ansvarlig for skade på produktet eller personskade når
installasjonen utføres av kunden.
•
Dette produktet er ment for montering på betongvegger. Produktet kan løsne hvis det
monteres på gips eller tre.
Komponenter
Bruk bare komponentene og tilbehøret som ble levert med produktet.
Veggbrakett (1)
Hengsel (Venstre 1, Plastik- Skrue
Høyre 1)
khenger (A)(11)
(4)
Skrue
(B)(4)
Anker
(11)
Veggbrakettenhet
Merk!
Produktet leveres med to hengsler (venstre og høyre). Pass på at du bruker den riktige.
1.
Sett inn og trekk til festeskruen i pilens retning.
Monter deretter veggbraketten på veggen.
Innledning
Produktet leveres med to hengsler (venstre og høyre). Pass på at du bruker den riktige.
2.
A-
Festeskrue
B-
Veggbrakett
C-
Hengsel (venstre)
D-
Hengsel (høyre)
Før du borer inn i veggen, må du kontroller at avstanden mellom de to låsehullene bak
på produktet er riktig.
Hvis lengden er for kort eller lang, løsne alle eller noen av de 4 skruene på veggbraketten
for å tilpasse lengden.
A3.
Avstand mellom de to låsehullene
Kontroller monteringsdiagrammet og marker borepunktene på veggen. Bruk 5.0 mm bitsen til å bore hull dypere enn 35 mm. Fest hvert anker i det korresponderende hullet.
Match hver av brakettene og hengselhullene til de korresponderende ankerhullene og
sett inn og skru til de 11 skruene A.
Montere produktet på veggbraketten
Utformingen av produktet kan variere, avhengig av modell. (Plasthengeren og skruene er like
for alle modeller)
Innledning
1.
Fjern de 4 skruene bak på produktet.
2.
Sett skrue B inn i plastikkhengeren.
Merk
•
Monter produktet på veggbraketten, og pass på at det er sikkert festet i plasthengerne
på venstre og høyre side.
•
Vær forsiktig når du monterer produktet på braketten, og unngå at fingrene blir sittende fast i hullene.
•
Kontroller at veggbraketten er sikkert festet til veggen, slik at produktet ikke løsner
etter montering.
3.
Skru til de 4 skruene i trinn 2 (plastikkhengeren + skrue B) i de bakre hullene på produktet.
4.
Fjern sikkerhetspinnen (3) og stikk de 4 produktholderne inn i de korresponderende
braketthullene (1). Plasser deretter produktet (2) slik at det er godt festet til braketten.
Sørg for at du setter sikkerhetspinenn (3) tilbake for å holde produktet sikkert festet til
braketten.
Innledning
A-
LCD-skjerm
B-
Veggbrakett
C-
Vegg
Justere vinkelen på veggbraketten
Juster brakettvinkelen til -2˚C før du installerer den på veggen.
1.
Fest produktet til veggbraketten.
2.
Hold produktet øverst og midt på, og trekk det frem (i pilens retning) for å justere vinkelen.
Merk!
Du kan stille inn veggbrakettvinkelen mellom -2˚C og 15 ˚C.
Pass på at du holder produktet øverst og midt på, ikke på venstre eller høyre side, når du
justerer vinkelen.
Innledning
Mekanisk layout (820TSn-2)
Mekanisk layout
LCD-skjerm Hode
Installere VESA Veggbrakett
•
Når du installerer VESA, sørg for at du overholder VESA-standardene.
•
Informasjon om innkjøp og installering av VESA-braketten: Vennligst kontakt din nærmeste SAMSUNG Distributør for å bestille. Etter bestilling får du besøk av installatører
som installerer braketten.
Innledning
•
Det trengs minst to personer for å flytte LCD-skjermen.
•
SAMSUNG er ikke ansvarlig for produktskade eller personskade som måtte oppstå ved
egeninstallasjon.
Dimensjoner
Merk
Ved feste av braketten på vegg må du bare bruke maskinskruer med 6 mm diameter og 8 til
12 mm lengde.
Montering av veggbrakett
•
Rådfør deg med en tekniker før du monterer veggbraketten.
•
SAMSUNG Electronics er ikke ansvarlig for skade på produktet eller personskade når
installasjonen utføres av kunden.
•
Dette produktet er ment for montering på betongvegger. Produktet kan løsne hvis det
monteres på gips eller tre.
Komponenter
Bruk bare komponentene og tilbehøret som ble levert med produktet.
Innledning
Veggbrakett (1)
Hengsel (Venstre 1, Plastik- Skrue
Høyre 1)
khenger (A)(11)
(4)
Skrue
(B)(4)
Anker
(11)
Veggbrakettenhet
Merk!
Produktet leveres med to hengsler (venstre og høyre). Pass på at du bruker den riktige.
1.
Sett inn og trekk til festeskruen i pilens retning.
Monter deretter veggbraketten på veggen.
Produktet leveres med to hengsler (venstre og høyre). Pass på at du bruker den riktige.
2.
A-
Festeskrue
B-
Veggbrakett
C-
Hengsel (venstre)
D-
Hengsel (høyre)
Før du borer inn i veggen, må du kontroller at avstanden mellom de to låsehullene bak
på produktet er riktig.
Hvis lengden er for kort eller lang, løsne alle eller noen av de 4 skruene på veggbraketten
for å tilpasse lengden.
Innledning
A3.
Avstand mellom de to låsehullene
Kontroller monteringsdiagrammet og marker borepunktene på veggen. Bruk 5.0 mm bitsen til å bore hull dypere enn 35 mm. Fest hvert anker i det korresponderende hullet.
Match hver av brakettene og hengselhullene til de korresponderende ankerhullene og
sett inn og skru til de 11 skruene A.
Montere produktet på veggbraketten
Utformingen av produktet kan variere, avhengig av modell. (Plasthengeren og skruene er like
for alle modeller)
1.
Fjern de 4 skruene bak på produktet.
Innledning
2.
Sett skrue B inn i plastikkhengeren.
Merk
•
Monter produktet på veggbraketten, og pass på at det er sikkert festet i plasthengerne
på venstre og høyre side.
•
Vær forsiktig når du monterer produktet på braketten, og unngå at fingrene blir sittende fast i hullene.
•
Kontroller at veggbraketten er sikkert festet til veggen, slik at produktet ikke løsner
etter montering.
3.
Skru til de 4 skruene i trinn 2 (plastikkhengeren + skrue B) i de bakre hullene på produktet.
4.
Fjern sikkerhetspinnen (3) og stikk de 4 produktholderne inn i de korresponderende
braketthullene (1). Plasser deretter produktet (2) slik at det er godt festet til braketten.
Sørg for at du setter sikkerhetspinenn (3) tilbake for å holde produktet sikkert festet til
braketten.
Innledning
A-
LCD-skjerm
B-
Veggbrakett
C-
Vegg
Justere vinkelen på veggbraketten
Juster brakettvinkelen til -2˚C før du installerer den på veggen.
1.
Fest produktet til veggbraketten.
2.
Hold produktet øverst og midt på, og trekk det frem (i pilens retning) for å justere vinkelen.
Merk!
Du kan stille inn veggbrakettvinkelen mellom -2˚C og 15 ˚C.
Pass på at du holder produktet øverst og midt på, ikke på venstre eller høyre side, når du
justerer vinkelen.
Tilkoblinger
Koble til en computer.
Det finnes flere måter å koble datamaskinen til skjermen på. Velg en av
følgende alternativer.
Bruk av D-Sub (Analog) forbindelse på videokortet.
•
Koble D-sub til RGB/COMPONENT IN porten med 15 pinner på baksiden av LCD-skjermen og D-sub porten med 15 pinner på computeren.
Bruke DVI (Digital) forbindelsen på videokortet.
•
Koble DVI kabelen til DVI IN -porten på baksiden av LCD-skjermen og
DVI-porten på computeren din.
Tilkoblinger
Bruke HDMI-utgangen (digital) på grafikkortet.
•
Koble HDMI IN-porten på skjermen til PC-ens HDMI-port ved hjelp av
HDMI-kabelen.
Merk!
Når HDMI-kabelen er tilsluttet PC-en, må du velge HDMI fra både Source
List og Edit Name før du velger PC- eller DVI-enhet, slik at det er mulig å
mate ut vanlig PC-skjermsignal og lydsignal. Merk at lyden kun er tilgjengelig når man er tilkoblet i samsvar med alternativ nr.
, som følger.
Koble lydkabelen på LCD-skjermen din til lydporten bak på LCD-skjermen.
Koble strømkabelen til LCD-skjermen i strøminngangen på baksiden av
LCD-skjermen. Skru på strømbryteren.
Merk!
•
Skru på både computeren din og LCD-skjermen.
•
Kontakt et lokalt SAMSUNG Electronics servicesenter for å kjøpe ekstrautstyr.
Koble til andre enheter
•
AV enheter slik som DVD-spillere, videospillere eller videokamera kan i tillegg til computeren din kobles til LCD-skjermen. Du finner detaljert informasjon om tilkobling av AVinngangsenheter i innholdet under Justere din LCD-skjerm.
•
LCD-skjermens bakside kan variere noe avhengig av hvilken modell LCD-skjerm du har.
Tilkoblinger
Koble til AV-enheter
1.
Koble [R-AUDIO-L]-porten på DVD-spilleren, videospilleren eller digitalboksen til videoog [R-AUDIO-L]-porten på LCD-skjermen.
2.
Spill av en DVD-plate eller et bånd i DVDen, videospilleren eller videokameraet.
3.
Velg AV med SOURCE .
Koble til et videokamera
1.
Lokaliser AV utgangen på videokameraet. De finnes vanligvis på siden eller på baksiden
av kameraet. Koble et sett med audiokabler mellom AUDIO utgangene på kameraet og
AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L] på LCD-skjermen.
2.
Koble et sett med audiokabler mellom VIDEO utgangene på kameraet og AV IN [VIDEO]
på LCD-skjermen.
3.
Velg AV til kameraet ved å bruke Source knappen foran på LCD-skjermen eller på
fjernkontrollen.
4.
Start deretter videokameraet med en kassett i.
Tilkoblinger
Merk!
Audio-video kablene som vises her er vanligvis inkludert med et videokamera. (Hvis ikke, hør
med din lokale elektroforretning.) Hvis videokameraet ditt er i stereo må du koble til med to
kabler.
Koble til med en en DVI-kabel
1.
Koble til mellom DVI OUT-porten på LCD-skjermen og inngangsporten på en annen
skjerm ved hjelp av en DVI-kabel.
2.
Koble til mellom AUDIO OUT-porten på LCD-skjermen og lydinngangsporten på en annen skjerm ved hjelp av en stereokabel.
3.
Velg DVI med SOURCE-knappen på forsiden av LCD-skjermen eller på fjernkontrollen..
Merk!
DVI OUT støtter ikke HDCP.
Koble til ved hjelp av en HDMI-kabel
1.
Koble til inngangsenheter som Blu-Ray/DVD-spiller til HDMI IN-terminalen på LCDskjermen med en HDMI-kabel.
Tilkoblinger
2.
Velg HDMI med SOURCE-knappen på forsiden av LCD-skjermen eller på fjernkontrollen..
Merk!
I HDMI-modus støttes bare PCM-formatlyd.
Koble til ved hjelp av en DVI-til-HDMI-kabel
1.
Koble DVI utgangen på en digital enhet til HDMI IN kontakten på LCD-skjermen ved å
bruke en DVI til HDMI kabel.
2.
Koble de røde og hvite pluggene fra en RCA til stereo (for PC) kabel til audioutgangskontaktene med samme farge på enheten, og koble dne motsatte pluggen til DVI / RGB /
HDMI AUDIO IN kontakten på LCD-skjermen
3.
Velg HDMI med SOURCE-knappen på forsiden av LCD-skjermen eller på fjernkontrollen..
Koble til et Lydsystem
1.
Koble lydkabler mellom kontaktene AUX L, R på LYDSYSTEMET og AUDIO OUT på
LCD-skjermen.
Tilkoblinger
Koble til berøringsskjermens USB-hub
Merk!
Hvis du vil bruke berøringsskjermfunksjonen i MagicInfo-modus, flytter du vekselbryteren til
venstre.
Hvis du vil bruke berøringsskjermfunksjonen i PC-modus, kobler du USB-porten på PCen til
produktet med USB-kabelen og flytter deretter vekselbryteren til høyre.
Koble en LAN Kabel
Koble til LAN-kabelen.
Koble til en USB-enhet
Tilkoblinger
Du kan koble til USB-enheter slik som mus og tastatur.
Slik brukes programvaren
Skjermdriver
Merk!
Når operativsystemet ber deg om å angi skjermdriveren, setter du inn CDROM-platen som følger med skjermen. Driverinstallasjonen er litt forskjellig
avhengig av operativsystem. Følg anvisningene for det operativsystemet du
har.
Gjør klar en tom plate og last ned driverprogramfilen fra Internett-adressen
som vises her.
Internett-side:
http://www.samsung.com/
Installere skjermdriveren (Automatisk)
1.
Sett CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.
2.
Klikk på "Windows".
3.
Velg skjermmodellen din i listen og klikk på "OK".
4.
Hvis du ser følgende meldingsvindu, klikker du på knappen "Continue Anyway" (Fortsett
likevel). Klikk deretter på "OK" (Microsoft® Windows® XP/2000 Operativsystem).
Slik brukes programvaren
Merk!
Denne skjermdriveren er sertifisert av Microsoft, og du vil ikke skade systemet ved å
installere den.
Den sertifiserte driveren oppgis på nettsiden for Samsung-skjermer.
http://www.samsung.com/
Installere skjermdriveren (Manuelt)
Microsoft® Windows Vista™‚ Operativsystem
1.
Sett CD-platen Manual inn i CD-ROM-stasjonen.
2.
Klikk på
(Start) og "Kontrollpanel". Dobbeltklikk deretter på "Appearance and Personalization" (Utseende og temaer).
3.
Klikk på "Personalization" (Personalisering) og deretter på "Display Settings" (Skjermnnstillinger).
4.
Klikk på "Advanced Settings..." (Avanserte innstillinger).
Slik brukes programvaren
5.
Klikk på "Properties" (Egenskaper) i arkfanen "Monitor" (Skjerm). Hvis knappen "Properties" (Egenskaper) er deaktivert, betyr det at konfigurasjonen av skjermen er fullført.
Skjermen kan brukes som den er.
Hvis meldingen "Windows needs…" (Windows trenger...) kommer opp, som vist i illustrasjonen nedenfor, klikker du på "Continue" (Fortsett).
Merk!
Denne skjermdriveren har sertifisert MS-logo, og installasjonen vil ikke skade systemet
ditt.
Den sertifiserte driveren oppgis på nettsiden for Samsung-skjermer.
6.
Klikk på "Update Driver..." (Oppdater driver...) i arkfanen "Driver" (Driver).
7.
Merk av for "Browse my computer for driver software" (Søk i datamaskinen etter driverprogramvare) og klikk på "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (La
meg velge fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen).
Slik brukes programvaren
8.
Klikk på "Have Disk..." (Har diskett…), velg mappen (for eksempel D:\Driver) hvor installasjonsfilen for driveren ligger, og klikk på "OK".
9.
Velg modellen som samsvarer med skjermen fra listen med skjermmodeller, og klikk på
"Next" (Neste).
10. Klikk på "Close" (Lukk) → "Close" (Lukk) → "OK" → "OK" i skjermbildene som følger.
Slik brukes programvaren
Microsoft® Windows® XP Operativsystem
1.
Sett CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.
2.
Klikk på "Start" → "Control Panel" (Kontrollpanel) og klikk på ikonet "Appearance and
Themes" (Utseende og temaer).
3.
Klikk på ikonet "Display" (Skjerm), velg arkfanen "Settings" (Innstillinger) og klikk deretter
på "Advanced..." (Avansert).
4.
Klikk på knappen "Properties" (Egenskaper) i arkfanen "Monitor" (Skjerm) og velg arkfanen "Driver" (Driver).
Slik brukes programvaren
5.
Klikk på "Update Driver..." (Oppdater driver...), velg "Install from a list or... (Installer fra
en liste...) og klikk deretter på "Next" (Neste).
6.
Velg "Don't search, I will... (Ikke søk, jeg skal...), klikk på "Next" (Neste) og deretter på
"Have disk" (Har diskett).
7.
Klikk på knappen "Browse" (Bla gjennom) , velg A:(D:\Driver) og skjermmodellen din i
listen, og klikk på "Next" (Neste).
8.
Hvis du ser følgende meldingsvindu, klikker du på knappen "Continue Anyway" (Fortsett
likevel). Klikk deretter på OK-knappen
Slik brukes programvaren
Merk!
Denne skjermdriveren har sertifisert MS-logo, og installasjonen vil ikke skade systemet
ditt.
Den sertifiserte driveren oppgis på nettsiden for Samsung-skjermer.
http://www.samsung.com/
9.
Klikk på "Close (Lukk)" og deretter på "OK" gjentatte ganger.
10. Installasjonen av skjermdriveren er fullført.
Microsoft® Windows® 2000 Operativsystem
Når du kan se "Digital Signature Not Found" (Digital signatur ikke funnet) på skjermen, følger
du disse trinnene.
1.
Klikk på "OK" i vinduet "Insert disk" (Sett inn disk).
2.
Klikk på "Browse" (Bla gjennom) i vinduet "File Needed" (Fil nødvendig).
3.
Velg A:(D:\Driver), klikk på "Open" (Åpne) og klikk deretter på "OK".
Installasjon
1.
Klikk på "Start", "Setting" (Innstilling), "Control Panel" (Kontrollpanel).
2.
Dobbeltklikk på ikonet "Display" (Skjerm).
Slik brukes programvaren
3.
Velg arkfanen "Settings" (Innstillinger) og klikk på knappen "Advanced Properties" (Avansert).
4.
Velg arkfanen "Monitor" (Skjerm).
Tilfelle 1: Hvis knappen "Properties" (Egenskaper) er deaktivert, betyr det at skjermen
er riktig konfigurert. Stopp installasjonen
Tilfelle 2: Hvis knappen "Properties (Egenskaper) er aktiv, klikker du på "Properties
(Egenskaper)" og følger trinnene nedenfor.
5.
Klikk på "Driver" (Driver), "Update Driver" (Oppdater driver...) og deretter på
"Next" (Neste).
6.
Velg "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific
driver" (Vis en liste over kjente drivere for denne enheten slik at jeg kan velge en bestemt
driver), klikk på "Next" (Neste) og deretter på "Have disk" (Har diskett).
7.
Klikk på "Browse" (Bla gjennom) og velg A:(D:\Driver).
8.
Klikk på "Open" (Åpne) og deretter på "OK".
9.
Velg skjermmodell og klikk på knappen "Next (Neste)". Klikk deretter på knappen "Next
(Neste)".
10. Klikk på "Finish" (Fullfør) og deretter på "Close" (Lukk).
Hvis du kan se vinduet "Digital Signature Not Found" (Digital signatur ikke funnet), klikker
du på "Yes" (Ja). Klikk på "Finish (Fullfør)" og deretter på "Close (Lukk)".
Microsoft® Windows® Millenium Operativsystem
1.
Klikk på "Start", "Setting" (Innstilling), "Control Panel" (Kontrollpanel).
2.
Dobbeltklikk på ikonet "Display" (Skjerm).
3.
Velg arkfanen "Settings" (Innstillinger) og klikk på knappen "Advanced Properties" (Avansert).
4.
Velg arkfanen "Monitor" (Skjerm).
5.
Klikk på knappen "Change" (Endre) i området "Monitor Type" (Skjermtype).
6.
Velg "Specify the location of the driver" (Spesifiser driverens plassering).
7.
Velg "Display a list of all the driver in a specific location..." (Vis en liste over alle driverne...), og klikk på "Next" (Neste).
8.
Klikk på "Have Disk" (Har diskett).
9.
Velg A:\(D:\driver) og klikk på "OK".
10. Velg "Show all devices" (Vis alle enheter), og velg skjermen som tilsvarer den som er
koblet til datamaskinen. Klikk deretter på "OK".
11. Fortsett å klikke på "Close" (Lukk) og "OK" til du har lukket dialogboksen for skjermegenskaper.
Microsoft® Windows® NT Operativsystem
1.
Klikk på "Start", "Settings" (Innstillinger), "Control Panel" (Kontrollpanel), og dobbeltklikk
på ikonet "Display" (Skjerm).
Slik brukes programvaren
2.
I vinduet Display Registration Information, klikker du på arkfanen Innstillinger og klikker
på "All Display Modes" (Alle skjermmodi).
3.
Velg en modus du vil bruke (Oppløsning, Antall farger og Vertikal frekvens), og klikk på
"OK".
4.
Klikk på "Apply" (Bruk) hvis du ser at skjermen fungerer normalt etter å ha klikket på
"Test" (Test). Hvis skjermen ikke er normal, må du skifte til en annen modus (lavere
oppløsning, færre farger eller lavere frekvens).
Merk!
Hvis det ikke finnes en modus i Alle skjermmodi, velger du nivået for oppløsning og vertikal
frekvens ved å henvise til Forhåndsinnstilte tidsurmoduser i brukerhåndboken.
Linux Operativsystem
For å utføre X-Window må du lage filen X86Config, som er en type systeminnstillingsfil.
1.
Trykk "Enter" (Enter) i det første og andre skjermbildet etter at du har utført X86Configfilen.
2.
Det tredje skjermbildet er for å angi musen.
3.
Angi en mus for datamaskinen.
4.
Det neste skjermbildet er for å velge et tastatur.
5.
Angi et tastatur for datamaskinen.
6.
Det neste skjermbildet er for å angi skjermen.
7.
Først angir du en horisontal frekvens for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)
8.
Angi en vertikal frekvens for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)
9.
Angi modellnavnet til skjermen. Denne informasjonen påvirker ikke den faktisk utførelsen
av X-Window.
10. Du er ferdig med oppsettet av skjermen. Kjør X-Window når du har angitt annen nødvendig maskinvare.
IRTOUCH
IRTouch Screen Control Panel
Dobbeltklikk på merket som vist nedenfor på skrivebordet, eller følg "Start" -> "Alle programmer" -> "IRTouchSystems", klikk "IR TouchScreen Control Panel" og gå til Kontrollpanel for
berøringsskjermer, slik:
Slik brukes programvaren
Generell Kontrollpanel-meny
1.
Kontrollpanelet kan kommunisere med støttede IR-berøringsskjermer via en USB-port
eller en serieport. Den er kompatibel for multi-berøringsskjermer på en enkelt PC. Vinduene viser basisinformasjonen for kalibrering av berøringsskjermen. Dersom flere
berøringsskjermer er montert på PC-en og status settes til "Multi-screens display", må
du bruke menyen [Velg skjerm] for å velge skjermen som er tilknyttet hver berøringsskjerm før kalibrering; ellers vil ikke berøringsskjermen virke. Følg disse trinnene for å
konfigurere multi-berøringsskjermer på en enkelt-PC: Etter at du klikker "Velg skjerm",
vil knappmerket vises i sentrum av hvert skjermbilde i en master-slave-sekvens som
betjenes av programmet. I så tilfelle kan du klikke på midten av knappmerket for å godkjenne den monterte berøringsskjermen. Dersom det ikke vises noen informasjon om
berøringsskjermen på skjermen, kan du trykke "ESC" på tastaturet eller vente i 15 sekunder. Programmet vil hoppe over den aktuelle skjermen og automatisk velge neste. Ved
å dobbeltklikke på en av berøringsskjermene i listen kan du velge den skjermen som er
tilknyttet den valgte IR-skjermen i dialogboksen som spretter opp. Klikk "OK" for å lagre
og avslutte. Når du fullfører de ovennevnte operasjonene, vil programmet vise skjermnummeret som er relevant for hver berøringsskjerm, i listen "Skjermer".
Slik brukes programvaren
2.
Velg den berøringsskjermen du ønsker, i listen og klikk [Calibrate]. Etter kalibreringen
vil elementet "Calibrated" vise "Yes".
Kalibreringsmetoden består av følgende trinn: Velg en berøringsskjerm i informasjonslisten
og klikk deretter på “Calibrate”-knappen når kalibreringsvinduet dukker opp. Nå vil det dukke
opp fire kuøyne på skjermen, som alle har et kryss i midten. Du kan fullføre kalibreringen ved
å klikke på kryssene i rekkefølge (mot viseren) med en peker eller en finger. Ettersom kalibreringen utføres i "Click on Release"-modus, kan du, selv om du skulle bomme på krysset
til å begynne med, fortsette å flytte til krysset og deretter klikke og slippe. Trykk på ”Esc”tasten for å avslutte kalibreringen. Etter kalibreringen vil “Recalibrate”-, “OK”- og “Cancel”-
Slik brukes programvaren
knappene dukke opp. “ReCalibrate” betyr å rekalibrere; “OK” betyr å lagre og avslutte;
“Cancel” betyr å avslutte uten å lagre.
Modusinnstillinger
1.
Click on touch
Når du berører en berøringsskjerm med fingeren, vil det tilsvare ett klikk med musen.
Denne modusen gjelder bare berøringer, ikke draing (flytting av skjermobjekter). I denne
modusen vil berøringsskjermen reagere raskest. Denne modusen bruker normalt for å
klikke på et større objekt (f.eks. OK-knappen i et popup-vindu) i programmene.
2.
Click on Release
Det finner sted et "museklikk" på det punktet der fingeren forlater berøringsskjermen.
Dette er en presist kontrollert modus og passer derfor godt for å klikke på et lite objekt
(f.eks. minimeringsknappen i popup-vinduet) eller på lenker på websider, for eksempel
POS- og WEB-programmer.
3.
Mouse Emulation
"Mouse Emulation"-modusen er valgt som standard og emulerer museoperasjonene fullt
ut, for eksempel klikking med venstre museknapp eller dra-og-slipp. Denne modusen
passer best til skriving, tegning og draing (flytting).
4.
Enable Touch
Aktiver (standard) / deaktiver berøringsskjermen.
5.
Hide Cursor
Skjul markøren (musepekeren) ved å klikke "Hide cursor" under Alternativer når
markøren ikke brukes i noen programmer.
6.
Send Right Click
Slik brukes programvaren
Du kan aktivere høyreklikkfunksjonen (standard). Trykk og hold hvor som helst på skjermen i to sekunder. Kontekstmenyen vil da sprette opp. Høyreklikking er bare tilgjengelig
i musemuleringsmodus. Du kan justere “Delay”-verdien med “Right Click Settings”. Merk:
Kontekstmenyen vil vises i kortere eller lengre tid avhengig av hvilken "Delay"-verdi som
angis. "Delay" vises i millisekunder. “Area” brukes til å justere berøringsoverflatens
"skjelving" innenfor en viss feilmargin (enhet: piksler). Jo høyere "Area"-verdi, jo høyere
skjelvingsmargin. Kontekstmenyen spretter opp når fingeren berører skjermen et øyeblikk innenfor forhåndsinnstilt tid og skjelving.
7.
Enable Double Click
Dette ligner musens dobbeltklikkfunksjon. Du kan oppnå best mulig ytelse i forbindelse
med dobbeltklikking ved å angi egenskapene for "Double Click Settings". "Speed" vises
i millisekunder. Jo høyere hastighet som angis, jo lengre tid tar det mellom de to klikkene
i en dobbeltklikkhendelse. “Area” brukes til å utvide eller redusere dobbeltklikkområdet.
Dobbeltklikkfunksjonen er tilgjengelig i modusene "Click on touch," "Click on Release"
og "Mouse Emulation".
8.
Enable Delay Touch
Etter at denne funksjonen er aktivert, blir hurtigberøring eller skraping på skjermen ineffektivt. Denne funksjonen er svært effektiv for å opprettholde en jevn berøring på et
bestemt område i en bestemt tid. Den kan brukes til bank- og industrikontrollprogrammer,
for eksempel minibanker og brytere på industrielt utstyr. Den er tilgjengelig i modusene
"Click on touch" og "Click on Release". “Delay Touch Setting”-egenskapene kan angis
hver for seg. Jo høyere verdi (enhet: millisekunder), jo lengre berøringstidsforsinkelse;
“Area”-verdien brukes til å justere berøringspanelets effektive berøringsområde, der man
bruker fingrene. Jo høyere verdi (enhet: piksler), jo bredere effektivt område.
9.
Drag Delay
Denne funksjonen muliggjør en dra-hendelse bare etter en forhåndsinnstilt dra-forsinkelsestid. Dersom objektet ikke kan velges eller markøren skjelver, kan du justere
"Drag"-verdien for å forsinke draingen. Den vises i millisekunder.
Merk!
Avhengig av maskinvarestatusen og eksterne faktorer kan du angi relaterte parametere for
å oppnå best mulig ytelse. Se vedlegget lenger ut i denne håndboken.
Serieportinnstillinger
1.
Etter at du har installert serieportdriveren, velg "Start”——“Alle programmer”——“IRTOUCHSYSTEMS”——“Serial Port Settings”. IR-berøringsenhetens navn og antall serieporter vises i listen. Velg [Install] når noen serieporter er tilgjengelige, eller velg
[Remove] for å avinstallere driveren dersom du ikke vil bruke berøringsskjermen.
Slik brukes programvaren
2.
Klikk [Change Port] og endre innstillinger for den valgte serieporten.
Vedlegg
Generelle innstillinger for berøringsskjerm
Velg "Mouse Emulation"-modus for å finne tilgjengelige alternativer under Alternativer: "Enable Touch," "Send Right Click" og "Enable Double Click". Dersom du velger alternativet
"Enable Delay Touch, vil berøringsfølsomheten forsinkes, og det å dra et element etter et
raskt klikk vil behandles som en deaktivert operasjon. Draing og hurtigklikking vil regnes som
deaktiverte operasjoner.
Slik brukes programvaren
Innstillingsveiledning:
1.
Send Right Click: Du kan aktivere høyreklikkfunksjonen (standard). Trykk og hold hvor
som helst på skjermen i to sekunder. Kontekstmenyen vil sprette opp. Høyreklikking er
bare tilgjengelig i Mouse Emulation-modus. Normalt settes “Delay”-verdien til 1000 (1
sekund) og “Area”-verdien til 32 px for å oppnå best ytelse for høyreklikkfunksjonen.
2.
Enable Double Click: det samme som musens dobbeltklikkfunksjon. Hvis du dobbeltklikker på et objekt i samsvar med hastighets- og områdeinnstillingene, vil det bli åpnet.
Parameterinnstillingene for best betjening er en “Speed”-verdi mellom 500 og 550 og en
“Area”-verdi på 32 px.
3.
Drag Delay: Denne funksjonen viser tiden man må vente (målt i millisekunder) før "Drag"
utføres etter klikking. Dersom objektet ikke kan velges presist eller markøren skjelver
under berøring, kan du justere draforsinkelsen (Drag Delay) til riktig verdi ved å dra i
glidebryteren. Den vises i millisekunder.
Innstillinger for berøringsskjermen under forhold med sterkt lys, regn og snø.
Et snøfnugg eller en regndråpe kan utløse en uønsket berøringsoperasjon. "Enable Delay"funksjonen vil forhindre at det oppstår en slik falsk skjermberøring.
Slik brukes programvaren
Spesifikasjoner
1.
Definer hver verdi i “Delay Touch Settings” etter at du har valgt å aktivere “Enable Delay
Touch”. Det anbefales at "Delay" settes til mellom 40 og 50 og "Area" til 2.
Merk!
Berøringsresponsen kan oppnås etter at "False touch rejection"-funksjonen er aktivert.
MDC (Multiple Display Control)
Installasjon
1.
Sett installasjons-CD-en inn i CD-ROM-stasjonen.
2.
Klikk på installasjonsfilen MDC.
Slik brukes programvaren
Merk!
Hvis vinduet for installasjon av programvaren for hovedskjermen ikke vises, fortsett installasjonen ved å bruke filen MDC på CD-en.
3.
Når vinduet med installasjonsveiviseren vises, klikker du på "Next" (Neste).
4.
Velg "I agree to the terms of the license agreement" (Jeg godtar vilkårene i lisensavtalen)
for å akseptere brukervilkårene.
5.
Klikk på "Install" (Installer).
6.
Vinduet "Installations Status" (Installasjonsstatus) vises.
7.
Klikk på "Finish" (Fullfør).
8.
Når installasjonen er fullført vises ikonet MDC på skrivebordet. Start programmet ved å
dobbeltklikke på ikonet.
Visning av ikonet for MDC avhenger av spesifikasjonene i datamaskinsystemet
eller skjermen. Trykk på F5 hvis det skjer.
Installasjonsproblemer
Installasjonen av MDC kan påvirkes av faktorer som skjermkortet, hovedkortet og nettverksmiljøet.
Avinstallere
Programmet MDC kan fjernes ved å bruke "Add or Remove Programs" (Legg til eller fjern
programmer) i kontrollpanelet i Windows®.
Utfør følgende trinn for å fjerne MDC.
Velg "Setting/Control Panel" (Innstillinger/Kontrollpanel) i "Start"-menyen, og dobbeltklikk på
"Add/Delete a program" (Legg til eller fjern programmer).
Velg MDC fra listen og klikk deretter på "Add/Delete" (Endre/fjern).
Bruke MDC
Innledning
En MDC (Multiple Display Control) er et program som gjør det mulig å bruke flere ulike skjermer samtidig på PCen
på en enkel måte. RS-232C, en standard for seriell kommunikasjon, brukes til kommunikasjonen mellom en PC og
en skjerm. Derfor kobles en seriell kabel mellom den serielle porten på en PC og den serielle porten på en skjerm.
Main Screen
Klikk Start > Program > Samsung > MDC System for å starte programmet.
Velg et sett for å se volumet for det valgte settet på glidebryteren.
Hovedikoner
Velg knapp
Remocon
Info-tabell
Safety Lock
Velg skjerm
Port Selection
Kontrollverktøy
1. Bruk hovedikonene til å skifte til hvert vindu.
2. Lar deg aktivere eller deaktivere mottakerfunksjonen for fjernkontrollsignal for skjermenheten.
3. Stiller inn Safety Lock <sikkerhetslåsefunksjonen>.
Når du stiller inn låsefunksjonen, kan du bruke knappene power <på/av>og lock <lås> bare på fjernkontrollen og
selve enheten.
4. Innstillingen for PC-ens serieport kan variere. Standardverdien er COM1.
5. Klikk Select All (Velg alle) eller Clear (Opphev valg) for å velge eller oppheve valget av alle skjermene.
6. Bruk Grid (Rutenett) for å se kort informasjon om den valgte skjermen.
7. Velg en skjerm.
8. Bruk kontrollverktøyene for å kontrollere skjermene.
<Merk> Funksjonen Enable/Disable (Aktiver/Deaktiver) for fjernkontrollen fungerer uansett om strømmen er på
eller av, og dette gjelder for alle skjermer som er tilkoblet MDC. Men uansett status når MDC blir
avsluttet, blir mottakerfunksjonen for fjernkontrollsignal for alle skjermer initialisert til Enable (Aktivert)
når MDC blir avsluttet.
Port Selection
1. “Multiple Display Control” (flerskjermstyringen) er opprinnelig stilt inn til COM1.
2. His det er brukt en annen port enn COM1, kan du velge COM1 til og med COM4 i menyen for portvalg.
3. Hvis akkurat det portnavnet som er koblet til skjermen med en seriekabel, ikke blir valgt, vil det være umulig å
kommunisere med skjermen.
4. Valgt port lagres i programmet, og brukes også for neste program.
Power Control
1. Klikk hovedikonet Power Control (Strømstyring), og vinduet Power Control vises.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon nødvendig for strømstyring.
1)
(Power Status(Strømstatus))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer
2. Bruk knappen Select All (Velg alle) eller avkryssingsruten for å velge en skjerm du vil kontrollere.
Med Power Control kan du kontrollere noen av funksjonene for den valgte skjermen.
1) Power On/Off
- Slår strømmen til den valgte skjermen På/Av.
2) Volume
- Kontrollerer volumnivået for den valgte skjermen.
Den mottar volumverdien for den valgte skjermen fra settene, og viser det på glidebryteren.
(Når du opphever valget eller velger Select All (Velg alle), settes verdien tilbake til standardverdien, 10)
3)
Mute On /Off (Demp På/Av)
- Slår lyddemping for valgt skjerm På/Av.
Når du velger ett sett om gangen, hvis det valgte settet allerede er satt til MUTE (Demp), må du merke MUTE
skjerm.
(Hvis du opphever valgene eller velger Select All (Velg alle), settes verdiene tilbake til standardinnstillingene.)
Strømstyring gjelder for alle skjermer.
Funksjonene Volume (Volum) og Mute (Demp) er bare tilgjengelige for skjermer som har
strømstatusen ON (På).
Input Source
1. Klikk hovedikonet Input Source (Inndatakilde), og kontrollvinduet Input Source (Inndatakilde) vises.
Klikk Select All (Velg alle) eller bruk avkrysningsboksen for å velge en skjerm du vil kontrollere.
• TV Mode
• PC Mode
Info-tabellen i vinduet Input Source (Inndatakilde) viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kontroll
av inndatakilde.
1) PC
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til PC.
2) BNC
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til BNC.
3) DVI
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til DVI.
4) TV
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til TV.
5) DTV
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til DTV.
6) AV
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til AV.
7) S-Video
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til S-Video.
8) Component
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til Component.
9) MagicInfo
- MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
10) HDMI
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til HDMI.
11) Channel
- Kanalpilen vises når Input Source (Innsignalkilde) er TV.
TV-kilde kan bare velges på produkter med TV-tuner, og styring av kanaler er bare mulig når
innsignalkilden er TV.
Kontroll av indatakilde gjelder bare for skjermer som har statusen ON (På).
Image Size
PC, BNC, DVI
1. Klikk hovedikonet Image Size (Bildestørrelse), og kontrollvinduet Image Size (Bildestørrelse) vises.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kontroll av bildestørrelse.
1)
(Power Status(Strømstatus))
- Viser strømstatusen for gjeldende skjerm.
2) Image Size
- Viser gjeldende bildestørrelse for valgt skjerm.
3) Input
- Info-tabellen viser bare de skjermene som har inndatakilde PC, BNC, DVI.
4) PC Source
- Når du klikker Image Source (Bildekilde) vises kategorien PC Source (PC-kilde) først.
- Knappen Image Size Control (Kontroll av bildestørrelse) kontrollerer bildestørrelsen som er tilgjengelig for PC, BNC,
DVI.
5) Video Source
- Velg kategorien Image Source (Bildekilde) for å styre bildestørrelsen for de ulike innsignalkildene.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.
Image Size Control (Kontroll av bildestørrelse) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen ON
(På).
Image Size
TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV.
1. Klikk hovedikonet Image Size (Bildestørrelse), og kontrollvinduet Image Size (Bildestørrelse) vises.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kontroll av bildestørrelse.
1) Velg kategorien Video Source (Videokilde) for å justere bildestørrelse for TV, AV, S-Video, Component (Komponent) ,
HDMI, DTV.
Klikk Select All (Velg alle) eller bruk avkrysningsboksen for å velge en skjerm du vil kontrollere.
2) Info-tabellen viser bare skjermer som har TV, AV, S-VIDEO eller Component, HDMI, DTV som inndatakilde.
3) Skift bildestørrelsen for valgt skjerm tilfeldig.
Merk: Auto Wide (Automatisk bredde), Zoom1 og Zoom2 kan ikke velges hvis innsignaltypen for
Component (komponent) eller DVI (HDCP) er 720p eller 1080i.
4) Skjermmodusene kan bare justeres når en TV (kun PAL) er koblet til og elementet Image Size (Bildestørrelse) er
angitt til Auto Wide (Autobredde).
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.
Image Size Control (Kontroll av bildestørrelse) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen ON
(På).
Time
1. Klikk hovedikonet Time (Tid), og kontrollvinduet Time (Tid) åpnes.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for tidskontroll.
1) Current Time
- Still gjeldende klokkeslett for valgt skjerm (PC-tid)
- For å endre klokkeslettet, må du først endre PC-klokken.
2) On Time Setup
Still inn Hour (Time), Minute (Minutt), AM/PM for On Time Setup (Oppsett for påslåing), Status, Source (Kilde),
Volume (Volum) for den valgte skjermen.
3) Off Time Setup
Still inn Hour (Time), Minute (Minutt), AM/PM, status for Off Time Setup (Oppsett for avslåing) for den valgte
skjermen.
4) Viser innstilt tid for påslåing.
5) Viser innstilt tid for avslåing.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.
Tidskontroll er bare tilgjengelig for skjermer som har strømstatusen ON (På).
Funksjonene On Time Setup (Oppsett for påslåing) og TV Source (TV-kilde) fungerer bare for TVmodeller.
Funksjonene On Time Setup (Oppsett for påslåing) og MagicInfo Source (MagicInfo-kilde) fungerer
bare for MagicInfo-modeller.
PIP
PIP Size
1. Klikk hovedikonet PIP (Bilde i bildet), og kontrollvinduet PIP (Bilde i bildet) åpnes.
Klikk Select All (Velg alle) eller bruk avkrysningsboksen for å velge en skjerm du vil kontrollere.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for størrelseskontroll for bilde i bildet.
1) PIP Size
- Viser gjeldende størrelse på bilde i bildet for skjermen som brukes.
2) OFF
- Slår av PIP (Bilde i bilde) for den valgte skjermen.
3) Large
- Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Large.
4) Small
- Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Small.
5) Double1
- Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Double 1.
6) Double 2
- Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Double 2.
7) Double 3 (Dobbel 3) (Picture By Picture, Bilde for bilde)
- Slår på Bilde for bilde for den valgte skjermen og endrer størrelsen til dobbel 3.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.
Du kan velge størrelsen på bildet i bildet når du slår på skjermen.
PIP
PIP Source
1. Klikk hovedikonet PIP (Bilde i bildet), og kontrollvinduet PIP (Bilde i bildet) åpnes.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kilden for bilde i bildet.
1) PIP Source
- Du kan velge kilden for bildet i bildet når du slår på skjermen.
2) PC
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til PC.
3) BNC
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til BNC.
4) DVI
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til DVI.
5) AV
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til AV.
6) S-Video
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til S-Video.
7) Component
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til Component.
8) HDMI
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til HDMI.
Merk: Det kan hende at enkelte av “PIP”-kildene ikke kan velges, avhengig av typen innkilde for
hovedskjermen.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Kontrollfunksjonen “PIP” er bare tilgjengelig for de skjermene der effektstatusen er “ON”, og “PIP”funksjonen er satt til “ON”.
Settings
Picture
1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for innstillingskontroll.
Når du velger hver funksjon, vises den valgte verdien for valgt skjerm på glidebryteren. Når du velger Select All
(Velg alle), brukes standard-verdien (50). Hvis du endrer en verdi i dette skjermbildet, vil skjermen automatisk endr
modus til “CUSTOM” (tilpasset).
1) Picture
- Bare tilgjengelig for TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
2) Contrast
- Justerer kontrasten for valgt skjerm.
3) Brightness
- Justerer lysstyrken for valgt skjerm.
4) Sharpness
- Justerer skarpheten for valgt skjerm.
5) Color
- Justerer fargene for valgt skjerm.
6) Tint
- Justerer fargetonene for valgt skjerm.
7) Color Tone
- Justerer fargetonen for den valgte skjermen.
8) Color Temp
- Justerer Color Temp for den valgte visningen.
9) Brightness Sensor
- Justerer Brightness Sensor for den valgte visningen.
10) Dynamic Contrast
- Justerer Dynamic Contrast for den valgte visningen.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Denne funksjonen er bare aktivert hvis Color Tone er satt til Off.
TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis displayet er PÅ og hvis ingen valg er gjort, fabrikkstandard
vises.
Settings
Picture PC
1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for innstillingskontroll. Når en funksjon velges,
vises den innstilte verdien for den valgte funksjonen i lysbildet. Når en funksjon velges, henter den verdien for settet
og viser det på lysbildelinjen. Når du velger Select All (Velg alle), brukes standard-verdien (50). Hvis du endrer en
verdi i dette skjermbildet, vil skjermen automatisk endr modus til “CUSTOM” (tilpasset).
1) Picture PC
- Bare tilgjengelig for PC, BNC, DVI.
2) Contrast
- Justerer kontrasten for valgt skjerm.
3) Brightness
- Justerer lysstyrken for valgt skjerm.
4) Red
- Justerer fargetemperaturen for valgt skjerm.
5) Green
- Justerer fargetemperaturen for valgt skjerm.
6) Blue
- Justerer fargetemperaturen for valgt skjerm.
7) Color Tone
- Adjusts the Color Tone for the selected display.
8) Color Temp
- Justerer Color Temp for den valgte visningen.
9) Brightness Sensor
- Justerer Brightness Sensor for den valgte visningen.
10) Dynamic Contrast
- Justerer Dynamic Contrast for den valgte visningen.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.
Denne funksjonen er bare aktivert hvis Color Tone er satt til Off.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis displayet er PÅ og hvis ingen valg er gjort, fabrikkstandard
vises.
Settings
Audio
1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for innstillingskontroll. Når en funksjon velges, vises
den innstilte verdien for den valgte funksjonen i lysbildet. Når en funksjon velges, henter den verdien for settet og
viser det på lysbildelinjen. Når du velger Select All (Velg alle), brukes standard-verdien (50). Hvis du endrer en verdi i
dette skjermbildet, vil skjermen automatisk endr modus til “CUSTOM” (tilpasset).
1) Audio
- Kontrollerer lydinnstillingene for alle inndatakilder.
2) Bass
- Justerer bassen for valgt skjerm.
3) Treble
- Justerer diskanten for valgt skjerm.
4) Balance
- Justerer balansen for valgt skjerm.
5) SRS TS XT
- Virtuell SRS TS XT-lyd På/Av.
6) Sound Select
- Du kan velge enten Main (Hoved) eller Sub (Under) når PIP er på.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis displayet er PÅ og hvis ingen valg er gjort, fabrikkstandard
vises.
Settings
Image Lock
1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for innstillingskontroll.
1) Image Lock
- Bare tilgjengelig for PC, BNC.
2) Coarse
- Justerer Coarse for valgt skjerm.
3) Fine
- Justerer Fine for valgt skjerm.
4) Position
- Justerer posisjonen for valgt skjerm.
5) Auto Adjustment
- Trykk for selvjustering til det innkommende PC-signalet.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.
Innstillingskontroll er bare tilgjengelig for skjermer som har strømstatusen ON (På).
Maintenance
Lamp Control
1. Klikk på ikonet "Maintenance" (vedlikehold) i ikonkolonnen for å vise vedlikeholdsskjermbildet.
Det vises en informasjonstabell med flere grunnleggende data.
1) Maintenance
- Aktiverer funksjonen Maintenance Control (Vedlikeholdskontroll) for alle innkilder.
2) Auto Lamp Control
- Justerer belysningen på den valgte skjermen til angitt tid.
Manuell Lamp Control (Lampekontroll) slås automatisk av hvis du velger Auto Lamp Control (Automatisk
lampekontroll).
3) Manual Lamp Control
- Denne gjør at du kan justere belysningen på den valgte skjermen til enhver tid.
Funksjonen “Automatisk styring av belysning” blir slått av hvis du gjør justeringer manuelt med funksjonen
“Manuell styring av belysning”.
Funksjonen ”Maintenance Control” (vedlikeholdsstyring) er bare tilgjengelig for skjermer som har
statusen “ON” (På).
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.
Maintenance
Scroll
1. Klikk på ikonet "Maintenance" (vedlikehold) i ikonkolonnen for å vise vedlikeholdsskjermbildet.
1) Scroll
- Denne funksjonen brukes for å fjerne etterbildene som oppstår når en stillskjerm vises på den valgte skjermen
en lang stund.
2) Pixel Shift
- Dette gjør at skjermen kan beveges litt ved det spesifiserte tidsintervallet.
3) Safety Screen
- Funksjonen Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) brukes for å hindre at etterbilder oppstår når en stillskjerm vises
på skjermen over lengre tid. Elementet Interval (Intervall) brukes til å angi repetisjonssyklusen i timeenheter og
elementet Time (Tid) brukes til å angi tiden når funksjonen Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) må utføres.
Elementet Type kan angis til Scroll (Rulling), Pixel (Piksel), Bar (Stolpe), Eraser (Utvisking), All White (Helt hvit)
eller Pattern (Mønster).
4) Safety Screen2
- Denne funksjonen brukes for å hindre at det oppstår etterbilder. Det er fem (5) types (typer) som du kan velge og
kontrollere med denne funksjonen.
For typen Scroll (Rulling) kan elementet Time (Tid) angis til 1, 2, 3, 4 eller 5. For typene Bar (Stolpe) og
Eraser (Utvisking) kan det angis til 10, 20, 30, 40 eller 50. For typene All White (Helt hvit) og Pattern
(Mønster) kan det angis til 1, 5, 10, 20 eller 30.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.
Funksjonen ”Maintenance Control” (vedlikeholdsstyring) er bare tilgjengelig for skjermer som har
statusen “ON” (På).
Maintenance
Video Wall
1. Klikk på ikonet "Maintenance" (vedlikehold) i ikonkolonnen for å vise vedlikeholdsskjermbildet.
1) Video Wall
- En videovegg er et sett av videoskjermer som er koblet sammen, slik at hver skjerm danner en del av hele bildet,
eller slik at bildet blir gjentatt på hver skjerm.
2) Video Wall (Screen divider)
- Skjermbildet kan deles i flere deler.
Du kan velge antall skjermer ved å angi en annen layout for inndelingen.
z Velg en innstilling for skjerminndelingen.
z Velg en skjerm.
z Du velger sted ved å angi et tall i valgt modus.
z MDC-programmet fra Samsung støtter opptil 5x5 LCD-skjermer.
3) On / Off
- Slår videoveggfunksjonen på/av for den valgte skjermen.
4) Format
- Velg format for visning av det delte skjermbildet.
z
Full
z
Natural
Du kan ikke bruke denne funksjonen i MagicInfo.
TV—signalkilde fungerer bare på TV-modeller.
Funksjonen ”Maintenance Control” (vedlikeholdsstyring) er bare tilgjengelig for skjermer som har
statusen “ON” (På).
Troubleshooting
1. Skjermen du vil kontrollere vises ikke på infotabellen for Power Control (Strømkontroll).
- Sjekk tilkoblingen for RS232C. (Sjekk om den er riktig koblet til Com1-porten)
- Sjekk skjermene for å se om noen av de andre tilkoblede skjermene har samme ID. Hvis flere skjermer har samme
ID, er ikke disse skjermene riktig oppdaget av programmet, på grunn av en datakonflikt.
- Sjekk om Display Set ID (Skjermsett-IDen) er et tall mellom 0 og 25. (Juster via menyen Display (Skjerm)).
Merk:
En Display Set ID (Skjermsett-ID) må være en verdi mellom 0 og 25.
Hvis verdien er utenfor dette området, kan ikke MDC-systemet kontrollere skjermen.
2. Skjermen du vil kontrollere, vises ikke på infotabellen i de andre kontrollvinduene.
- Kontroller om skjermen er slått på. (Du kan sjekke dette i infotabellen for Power Control (Strømkontroll))
- Sjekk om du kan endre inndatakilden for skjermen.
3. Dialogboksen vises flere ganger.
- Kontroller at skjermen du vil kontrollere, er valgt.
4. Både On Timer (På-tid) og Off Timer (Av-tid) er innstilt, men det vises andre klokkeslett.
- Legg inn gjeldende klokkeslett for å synkronisere skjermklokkene.
5. Fjernkontrollen virker kanskje ikke som den skal når du slår av fjernkontrollfunksjonen, kobler fra RS-232C-kabelen
eller avslutter programmet på en ureglementert måte. Start programmet på nytt og slå på fjernkontrollfunksjonen
igjen for å gjenopprette normale funksjoner.
<Merk> Dette programmet kan fungere feil på grunn av problemer ved kommunikasjonskretser eller interferens fra
elektronisk utstyr i nærheten.
Visning av innstillingsverdi med flere skjermer tilkoblet
Når flere skjermer er tilkoblet, vises innstillingsverdiene på følgende måte.
1. Ingen valgt: Viser standardverdien fra fabrikken.
2. En skjerm valgt: Henter og viser innstillingsverdien for valgt skjerm.
3. En skjerm valgt (ID1) og en annen skjerm (ID3) lagt til: Programmet, som viste innstillingsverdien for ID 1, henter og
viser verdien for ID3.
4. Alle sett valgt med Select All (Velg alle): Setter tilbake standardverdien fra fabrikken.
Justere LCD-skjermen
Input
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Source List
Bruk for å velge PC, DVI eller andre eksterne inndatakilder tilkoblet LCD-skjermen. Brukes
til å velge ønsket skjermbilde.
1.
PC
2.
DVI
3.
AV
4.
Component
5.
HDMI
6.
MagicInfo
PIP
Merk!
Tilgjengelige moduser: PIP ON
Når eksterne AV-enheter som videospillere og DVDer er koblet til LCD-skjermen, lar PIP deg
se video fra disse enhetene i et lite vindu som ligger oppå PC-videosignalet. (Off/On)
Merk!
•
Hvis du velger
,
,
i Size, vil ikke Position og Transparency bli aktivert.
Justere LCD-skjermen
PIP
Slår PIP-skjermen Off/On.
•
Off
•
On
Source
Velger inngangskilde for PIP.
•
PC : DVI / AV / HDMI
•
DVI / AV : PC
•
Component : PC
•
HDMI : PC
Swap
Skifter innholdet i PIP og hovedbilde.
Bildet i PIP-vinduet vises i hovedskjermbildet, og hovedskjermbildet vises i PIP-vinduet.
Justere LCD-skjermen
Size
Endrer størrelsen på PIP-vinduet.
Position
Endre posisjonen for PIP-vinduet.
Transparency
Justerer gjennomsiktigheten til PIP-vinduene.
•
High
•
Medium
•
Low
•
Opaque
Merk!
•
PIP slås av når LCD-skjermen går over til en ekstern kilde.
•
For PC og DVI er denne deaktivert om kabelen ikke plugget i.
Justere LCD-skjermen
Edit Name
Gi enheten som er koblet til et navn slik at valget mellom signalkildene blir enklere.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game /
Camcorder / DVD Combo / DHR / PC / DVI Device
Merk!
•
Enhetene som vises varierer, avhengig av den eksterne inngangsmodusen.
•
Når du kobler en PC til HDMI- eller DVI-kontakten angir du Edit Name til PC. I andre tilfeller
angir du Edit Name til AV. Men siden 640x480, 720P (1280x720) og 1080p (1920x1080)
er vanlige signaler for AV og PC, må du angi Edit Name i samsvar med inngangssignalet.
•
Menyen Picture endrer seg avhengig av inngangssignalet og Edit Name.
Picture [PC / DVI / MagicInfo-modus]
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
MagicBright
MagicBright er en funksjon som gir optimalt seermiljø avhengig av bildet du viser. For øyeblikket er fire forskjellige moduser tilgjengelige: Entertain, Internet, Text and Custom. Hver
modus har sin egen forhåndskonfigurerte lysstyrkeverdi.
Ikke tilgjengelig når Dynamic Contrast er angitt til On.
1.
Entertain
Høy lysstyrke
Justere LCD-skjermen
Når du vil se på bevegelige bilder, som fra en DVD-spiller eller videospiller.
2.
Internet
Medium lysstyrke
For arbeid med en blanding av bilder, for eksempel tekst og grafikk.
3.
Text
Normal lysstyrke
For dokumenter eller arbeid med store tekstmengder.
4.
Custom
Selv om verdiene er nøye utvalgt av teknikerne våre, kan det være at du ikke synes de
forhåndskonfigurerte verdiene er behagelige for øynene dine.
I så fall justerer du lysstyrken og kontrasten ved hjelp av menyen på skjermen.
Custom
Ved å bruke menyene på skjermen kan du stille inn kontrast og lysstyrke slik du ønsker det.
1. Contrast
Stiller inn kontrasten.
2. Brightness
Stiller inn lysstyrken.
3. Sharpness
Justerer Sharpness (Skarphet).
Merk!
Ved å tilpasse bildet ved hjelp av Custom funksjonen vil MagicBright endre seg til Custom
modus.
Ikke tilgjengelig når Dynamic Contrast er angitt til On.
Color Tone
Justere LCD-skjermen
Fargetonene kan endres.
1.
Off
2.
Cool
3.
Normal
4.
Warm
5.
Custom
Merk!
Hvis du angir Color Tone til Cool, Normal, Warm eller Custom, deaktiveres funksjonen Color
Temp..
Hvis du angir Color Tone til Off, vil Color Control funksjonen deaktiveres
Ikke tilgjengelig når Dynamic Contrast er angitt til On.
Color Control
Stiller inn Rød, Grønn og Blå fargebalanse.
1. Red
2. Green
3. Blue
Merk!
Om du stiller inn bildet ved å bruke Color Conrol funksjonen, vil Color Tone gå i Custom
modus
Ikke tilgjengelig når Dynamic Contrast er angitt til On.
Color Temp.
Color Temp. er et mål for bildefargenes varme.
Merk!
Denne funksjonen er bare aktivert hvis Color Tone er stilt til Off.
Ikke tilgjengelig når Dynamic Contrast er angitt til On.
Justere LCD-skjermen
Image Lock
Image Lock brukes til å finjustere og få best mulig bilde ved å fjerne støy som skaper ustabile,
skjelvende og flimrende bilder. Hvis det ikke kan oppnås tilfredsstillende resultater med Fine
(fin) justering, kan du bruke Coarse (grov) justering og så bruke fin igjen etterpå.
Merk!
(Tilgjengelig kun i PC modus)
Coarse
Fjerner støy som for eksempel vertikale striper. Coarse (grov) justering kan flytte bildeområdet på skjermen. Du kan flytte det tilbake til midten ved å bruke menyen for horisontal kontroll.
Fine
Fjerner støy som for eksempel horisontale striper. Dersom støyen vedvarer selv etter fininnstilling, gjenta den etter du har justert frekvensen (klokkehastigheten).
Position
Justerer skjermposisjonen horisontalt og vertikalt.
Auto Adjustment
Verdiene til Fine, Coarse, Position justeres automatisk. Når du endrer oppløsningen fra Kontrollpanel, utføres den automatiske funksjonen.
Merk!
(Tilgjengelig kun i PC modus)
Signal Balance
Denne brukes til å kompensere for svakt RGB signal som blir sendt gjennom en lang kabel.
Merk!
(Tilgjengelig kun i PC modus)
Ikke tilgjengelig når Dynamic Contrast er angitt til On.
Justere LCD-skjermen
Signal Balance
Velger enten On eller Off med signalbalansen.
Signal Control
1.
R-Gain
2.
G-Gain
3.
B-Gain
4.
R-Offset
5.
G-Offset
6.
B-Offset
Size
Size kan endres.
1.
16:9
2.
4:3
Justere LCD-skjermen
HDMI Black Level
Når du bruker en DVD-spiller eller digitalboks til å koble til produktet via HDMI eller DVI, kan
dårligere bildekvalitet (svartnivå, lavere kvalitet på kontrast, lysere fargetone osv.) oppstå
avhengig av den tilkoblede eksterne enheten.
1.
Normal
2.
Low
Merk!
•
For tidsinnstillinger som kan brukes både for PC-en og DTV-en i DVI- og HDMI-modus,
vil HDMI Black Level bli aktivert.
PIP Picture
Justerer skjerminnstillingene for PIP.
Merk!
•
1.
Tilgjengelige moduser: PIP ON
Contrast
Brukes til å justere kontrast i PIP-vinduet på skjermen.
2.
Brightness
Brukes til å justere lysstyrke i PIP-vinduet på skjermen.
3.
Sharpness
Justerer skarpheten i PIP-vinduet på skjermen.
4.
Color
Justerer fargen i PIP-vinduet på skjermen.
Justere LCD-skjermen
Merk!
Bare aktivert når PIP-inngangen er valgt i modusen AV, HDMI eller Component.
5.
Tint
Legger til en naturlig fargetone på PIP-vinduet.
Merk!
Bare aktivert når PIP-inngangen er valgt i modusen AV, HDMI eller Component. Fungerer bare hvis videosignalet er NTSC.
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast) registrerer automatisk fordelingen av det visuelle signalet, og justerer for best mulig kontrast.
1.
Off
2.
On
Lamp Control
Stiller inn inverterlampen for å redusere energiforbruket.
Merk!
Ikke tilgjengelig når Dynamic Contrast er angitt til On.
Brightness Sensor
Brightness Sensor oppdager automatisk distribusjonen til innkommende signaler og stiller
inn skjermen for optimal lysstyrke.
1.
Off
2.
On
Justere LCD-skjermen
Picture [ AV / HDMI / Component -modus ]
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Mode
LCD-skjermen har fire automatiske bildeinnstillinger ("Dynamic", "Standard", "Movie" og
"Custom") som er ferdiginnstilte fra fabrikken.
Dynamic, Standard, Movie eller Custom kan aktiveres.
Merk!
Ikke tilgjengelig når Dynamic Contrast er angitt til On.
1.
Dynamic
2.
Standard
3.
Movie
4.
Custom
Custom
Ved å bruke menyene på skjermen kan du stille inn kontrast og lysstyrke slik du ønsker det.
Merk!
Ikke tilgjengelig når Dynamic Contrast er angitt til On.
Contrast
Stiller inn kontrasten.
Brightness
Justere LCD-skjermen
Stiller inn lysstyrken.
Sharpness
Justerer bildets Sharpness (skarphet).
Color
Justerer bildets Color (Farge).
Tint
Legger til en naturlig fargetone på skjermen.
Color Tone
Fargetonene kan endres. De enkelte fargekomponentene kan også justeres av brukeren.
1.
Off
2.
Cool2
3.
Cool1
4.
Normal
5.
Warm1
6.
Warm2
Merk!
Ikke tilgjengelig når Dynamic Contrast er angitt til On.
Hvis du angir Color Tone til Cool2, Cool1, Normal, Warm1 eller Warm2, deaktiveres funksjonen Color Temp..
Color Temp.
Color temp. er et mål for bildefargenes varme.
Justere LCD-skjermen
Merk!
Ikke tilgjengelig når Dynamic Contrast er angitt til On.
Denne funksjonen er bare aktivert hvis Color Tone er stilt til Off.
Size
Size kan endres.
1.
16:9 - Angir bildet til 16:9 bred modus.
2.
Zoom 1: Forstørrer bildestørrelsen på skjermen.
3.
Zoom 2: Forstørrer bildestørrelsen mer enn Zoom 1.
4.
4:3 - Angir bildeformatet til 4:3 normal modus.
5.
Screen Fit: Viser innscenene slik de er uten beskjæring når HDMI 720p-, 1080i-, 1080psignaler brukes.
Merk!
•
Enkelte eksterne enheter kan mate skjermen med et utenfor spesifikasjoner-signal som
kan føre til beskjæring selv når du bruker funksjonen Screen Fit.
•
Zoom 1, Zoom 2 er utilgjengelig i HDMI-modus.
•
Funksjonene Position og Reset er tilgjengelige i modusene Zoom 1 eller Zoom 2.
Digital NR (Digital Noise Reduction)
Slår funksjonen Digital Noise Reduction (digital støyreduksjon) Off/On. Den digitale støyreduksjonsfunksjonen lar deg nyte klarere og tydeligere bilder.
1.
Off
2.
On
Merk!
Digital NR-funksjonen er ikke tilgjengelig for alle oppløsninger.
Justere LCD-skjermen
HDMI Black Level
Når en DVD eller digitalboks er koblet til TVen via HDMI eller DVI, kan det føre til svekking
av skjermkvaliteten, som økning av svartnivå, lav kontrast eller misfarging osv. avhengig av
den eksterne enheten som er koblet til. I dette tilfellet tilpasser du skjermkvaliteten på TVen
ved å konfigurere HDMI black level.
1.
Normal
2.
Low
Merk!
For tidsinnstillinger som kan brukes både for PC-en og DTV-en i DVI- og HDMI-modus, vil
HDMI Black Level bli aktivert.
Film Mode
Med funksjonen Film Mode får du en seeropplevelse i kinokvalitet.
I HDMI-modus er denne funksjonen tilgjengelig når inngangssignalet er linjesprangskann.
Den er ikke tilgjengelig i progressiv skann.
1.
Off
2.
On
PIP Picture
Justerer skjerminnstillingene for PIP.
Merk!
•
1.
Tilgjengelige moduser: PIP ON
Contrast
Brukes til å justere kontrast i PIP-vinduet på skjermen.
Justere LCD-skjermen
2.
Brightness
Brukes til å justere lysstyrke i PIP-vinduet på skjermen.
3.
Sharpness
Justerer skarpheten i PIP-vinduet på skjermen.
4.
Color
Justerer fargen i PIP-vinduet på skjermen.
Merk!
Bare aktivert når PIP-inngangen er valgt i modusen AV, HDMI eller Component.
5.
Tint
Legger til en naturlig fargetone på PIP-vinduet.
Merk!
Bare aktivert når PIP-inngangen er valgt i modusen AV, HDMI eller Component. Fungerer bare hvis videosignalet er NTSC.
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast) registrerer automatisk fordelingen av det visuelle signalet, og justerer for best mulig kontrast.
1.
Off
2.
On
Lamp Control
Stiller inn inverterlampen for å redusere energiforbruket.
Merk!
Ikke tilgjengelig når Dynamic Contrast er angitt til On.
Justere LCD-skjermen
Brightness Sensor
Brightness Sensor oppdager automatisk distribusjonen til innkommende signaler og stiller
inn skjermen for optimal lysstyrke.
1.
Off
2.
On
Sound
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Mode
LCD-skjermenhar en innebygd Hi-Fi stereoforsterker.
1.
Standard
Velger Standard som standard fabrikkinnstillinger.
2.
Music
Velger Music når du ser på musikkvideoer eller konserter.
3.
Movie
Velger Movie når du ser på filmer.
4.
Speech
Velger Speech når du ser på sendinger med mest dialog (f.eks. nyheter).
5.
Custom
Justere LCD-skjermen
Velger Custom hvis du ønsker å justere innstillingene etter dine personlige ønsker.
Custom
Lydinnstillingene kan justeres slik du ønsker.
Merk!
•
Du kan høre lyden selv om lydverdien er satt til 0.
•
Ved å tilpasse bildet ved hjelp av Custom funksjonen vil Mode endre seg til Custom
modus.
Bass
Forsterker audiosignaler med lav frekvens.
Treble
Forsterker audiosignaler med høy frekvens.
Balance
Lar deg stille inn lydbalansen mellom de høyre og venstre høyttalerne.
Auto Volume
Reduserer forskjellen i volumkontroll mellom senderne.
1.
Off
2.
On
SRS TS XT
Justere LCD-skjermen
SRS TS XT er en patentbeskyttet SRS-teknologi som løser problemet med å spille av 5.1flerkanalsinnhold gjennom to høyttalere. TruSurround XT gir en overbevisende, virtuell
surround-opplevelse på alle typer avspillingssystemer med to høyttalere, blant annet interne
høyttalere i fjernsynsapparatet. Det er fullt kompatibelt med alle flerkanalsformater.
1.
Off
2.
On
Sound Select
Velger enten hoved eller under når PIP er On.
Merk!
Tilgjengelige moduser: PIP ON
1.
Main
2.
Sub
Speaker Select
Når du bruker produktet og det er koblet til en hjemmekino, slår du av de interne høyttalerne
så du kan høre lyden fra hjemmekinoens (eksterne) høyttalere.
1.
Internal
Lyden mates ut både fra Internal-høyttaleren og External-høyttalerne, men volumstyringen er kun tilgjengelig fra Internal-høyttaleren.
2.
External
Når lyden bare mates ut fra External-høyttalerne, vil volumkontrollen også kun være
tilgjengelig fra External-høyttalerne.
Setup
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
Justere LCD-skjermen
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Language
Du kan velge et av 13 språk.
Merk!
Det valgte språket påvirker bare språket i skjermmenyen. Det har ingen innvirkning på datamaskinens programvare.
Time
Velger mellom de 4 tidsinnstillingene Clock Set, Sleep Timer, On Timer og Off Timer.
Clock Set
Gjeldende klokkeslett.
Sleep Timer
Skrur LCD-skjermen automatisk av på visse tidpunkt.
Justere LCD-skjermen
1.
Off
2.
30
3.
60
4.
90
5.
120
6.
150
7.
180
On Timer
Slår LCD-skjermen automatisk på til en forhåndsinnstilt tid. Kontrollerer modusen og volumnivået på tidspunktet da LCD-skjermen slår seg på automatisk.
Off Timer
Slår LCD-skjermen automatisk av til en forhåndsinnstilt tid.
Menu Transparency
Endre gjennomsiktigheten til bakgrunnen til skjermmenyen.
1.
High
2.
Medium
3.
Low
Justere LCD-skjermen
4.
Opaque
Safety Lock
Change PIN
Passordet kan endres.
Merk!
Det forhåndsinnstilte passordet for LCD-skjermen er "0000".
Lock On
Det er denne funksjonen som låser OSD-menyen for å beholde gjeldende innstillinger eller
forhindre andre fra å justere innstillingene.
Energy Saving
Denne funksjonen justerer strømforbruket på apparatet for å spare energi.
1.
Off
2.
On
Video Wall
En Video Wall er et sett sammenkoblede videoskjermer hvor hver skjerm viser en del av hele
bildet eller hvor samme bilde gjentas på hver skjerm.
Når Video Wall er på, kan du justere skjerminnstillingen for Video Wall.
Merk!
Når Video Wall kjører, er ikke funksjonene Auto Adjustment, Image Lock og Size tilgjengelige.
Video Wall er ikkt tilgjengelig i MagicInfo modus.
Justere LCD-skjermen
Video Wall
Slår Av/På funksjonen Video wall til valgte skjerm.
1.
Off
2.
On
Format
Du kan velge Format for å se en delt skjerm.
1.
Full
Gir full skjerm uten marger.
2.
Natural
Viser et naturlig bilde i et format med det opprinnelige forholdet mellom sidene intakt.
Horizontal
Angir hvor mange deler skjermen skal deles inn i vannrett.
Fem instillingsnivåer: 1, 2, 3, 4, og 5.
Justere LCD-skjermen
Vertical
Angir hvor mange deler skjermen skal deles inn i loddrett.
Fem instillingsnivåer: 1, 2, 3, 4, og 5.
Screen Divider
En skjerm kan deles inn i flere bilder. Et antall skjermer kan velges med forskjellig layout når
du deler.
•
Velg en innstilling i Screen Divider.
•
Velg en skjerm i Display Selection.
•
Valget vil bli innstilt ved å trykke et tall i den valgte modus.
Safety Screen
Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) funksjonen brukes for å hindre etterbilder som kan opptre
hvis et stillbilde vises på skjermen over lang tid.
•
Funksjonen Safety Screen sørger for bevegelse på skjermen med jevne intervaller i denne
perioden.
•
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når strømmen er slått av.
Pixel Shift
Pixel Shift
For å hindre etterbilder på skjermen kan du bruke denne funksjonen til å få piksler til å bevege
seg på LCD-skjermen i horisontal eller vertikal retning.
Justere LCD-skjermen
1.
Off
2.
On
Horizontal
Angir hvor mange piksler skjermen flytter horisontalt.
Fem instillingsnivåer: 0, 1, 2, 3, og 4.
Vertical
Angir hvor mange piksler skjermen flytter vertikalt.
Fem instillingsnivåer: 0, 1, 2, 3, og 4.
Time
Angi tidsintervallet for gjennomføring av henholdsvis horisontal eller vertikal bevegelse.
Timer
Timer
Justere LCD-skjermen
Du kan angi timeren for Screen Burn Protection.
Hvis du begynner å slette gjenværende bilder, vil dette utføres i den angitt tidsperioden og
deretter avslutte automatisk.
1.
Off
2.
On
Mode
Du kan endre typen Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) .
1.
Scroll
2.
Bar
3.
Eraser
Period (periode)
Bruk denne funksjonen til å angi utførelsesperioden for hver modus som er angitt i timeren.
Time
Innen den angitte tidsperioden angir du et utførelsestidspunkt.
•
Mode-Scroll : 1~5 sec
•
Mode-Bar, Eraser : 10~50 sec
Justere LCD-skjermen
Scroll
Denne funksjonen er med på å fjerne etterbilder på skjermen ved å bevege alle pikslene på
LCD-skjermen i henhold til et mønster.
Bruk denne funksjonen når det er gjenværende etterbilder eller symboler på skjermen, særlig
når du viste et stillbilde på skjermen over lengre tid.
Bar
Denne funksjonen hindrer etterbilder på skjermen ved å bevege lange svarte og hvite vertikale linjer.
Eraser
Denne funksjonen hindrer etterbilder på skjermen ved å bevege i et rektangulært mønster.
Side Gray
Velger lysstyrken på det grå for skjermbakgrunnen.
1.
Off
2.
Light
Justere LCD-skjermen
3.
Dark
Resolution Select
Når bildet ikke vises ordentlig på skjermen når grafikkortoppløsningen i computeren stilles til
1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768@ 60Hz or 1366 x768 @ 60Hz, ved
bruk av denne funksjonen (Resolution Select), kan du få bildet vist på skjermen i den spesifiserte oppløsningen.
Merk!
(Tilgjengelig kun i PC modus)
1.
Off
2.
1024 X 768
3.
1280 X 768
4.
1360 X 768
5.
1366 X 768
Merk!
Du kan bare velge denne menyen når grafikkoppløsningen er satt til 1024 x 768 @ 60Hz,
1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz eller 1366 x768 @ 60Hz.
Power On Adjustment
Stiller in Power On tiden for skjermen.
Forsiktig: Still inn Power On tiden til å være lengre for å unngå overspenning.
Justere LCD-skjermen
OSD Rotation
Rotering av skjermmeny
1.
Landscape
2.
Portrait
Reset
Setter produktinnstillingene tilbake til fabrikkinnstillingene. Tilbakestill-funksjonen er bare
tilgjengelig når PC / DVI brukes.
Image Reset
Merk!
(Tilgjengelig kun i PC modus)
Reset funksjonen er bare tilgjeng når Video Wall er On.
Color Reset
Multi Control
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
•
AV
Justere LCD-skjermen
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Multi Control
Angir en individuell ID til settet.
•
ID Setup
Angir distinkte ID-er til settet.
•
ID Input
Brukes til å velge sendefunksjonene til dette settet. Bare et sett der ID-en stemmer med
senderinnstillingene aktiveres.
MagicInfo
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Merk!
•
Fjernkontrollen kan brukes til å velge MagicInfo. Men det anbefales å bruke et separat
USB-tastatur for å utnytte MagicInfo fullt ut.
•
For MagicInfo i Device-modus (Enhet) kan det føre til feil hvis eksterne enheter flyttes
under oppstart. Innstaller eksterne enheter kun hvis LCD-skjermen skrur seg på.
•
Ikke trekk ut LAN-kabelen som brukes til nettverket (for eksempel videoskjerm). Ellers
kan programmet MagicInfo stoppe. Hvis du trekker ut kabelen, må systemet startes på
nytt.
•
Ikke trekk ut LAN-kabelen som brukes av en USB-enhet (f.eks. videoskjerm). Ellers kan
programmet MagicInfo stoppe.
•
For å få tilgang til andre kilder, trykk SOURCE knappen i MagicInfo.
Justere LCD-skjermen
•
Det forhåndsinnstilte passordet for LCD-skjermen er "000000".
•
Serverprogrammets Power-On funksjon virker bare hvis strømmen til LCD-skjermen er
skrudd helt av.
Pass på at du ikke bruker Power-on funksjonen når LCD-skjermen har startet prosessen
med å skru seg av, dette kan føre til systemfeil på LCD-skjermen.
•
I OSD-bildet av MagicInfo er Nettverksmodus det samme som Device.
•
Når du bruker MagicInfo med MagicInfo Server-programmet: utfør Nettverksmodus.
•
Når du bruker MagicInfo med enheten koblet direkte til LCD-skjermen: utfør Enhetsmodus.
•
Trykk ESC for å gå directe til MagicInfo Windows skjerm.
•
For å innstallere MagicInfo på en WIndows skjerm trengs mus og tastatur.
•
For å innstallere MagicInfo på en Windows skjerm, se MagicInfo serverhjelp.
Det anbefales på det sterkeste å ikke skru av strømmen under en operasjon.
•
Dreibare LCD-skjermer har ikke støtte for transparente nyhetslinjer.
•
Dreibare LCD-skjermer støtter en skjermoppløsning på 720*480(SD) for filmer.
•
For disk D:anvendes ikke EWF.
•
Hvis du vil lagre oppsettinnhold som har blitt lagret når EWF er i tilstanden Enable, må
du Commit dem.
•
Ved å velge Disable, Enable eller Commit, startes systemet på nytt.
MagicInfo
1. Select Application - step 1
Du kan velge et program som kan startes på din datamaskin samtidig med Windows.
2. Select TCP/IP - step 2
Justere LCD-skjermen
I step 2 i MagicInfo Setup Wizard trenger du ikke å gå til Nettverksinnstillinger på skrivebordet
for å angi innstillinger for TCP/IP. Det holder med at du gjør det ved step 2 i MagicInfoinstallasjonen.
3. Select Language - step 3
Når det brukes flere språk, kan du velge og angi et bestemt av språkene.
4. Select Screen Type - step 4
Justere LCD-skjermen
Du kan velge hvilken rotasjonstype som skal brukes på enheten.
5. Setup Information
Viser hvilke innstillinger som er valgt av brukeren.
Merk!
Hvis Magicinfo -ikonet vises på meldingsområdet, dobbeltklikker du på Magicinfo -ikonet eller
vinduskrivebordet. Ikonet vises.
Feilsøking
Selvtestfunksjon
Merk!
Sjekk følgende før du ringer etter assistanse. Kontakt servicesenteret hvis du har problemer
du ikke klarer å løse selv.
Selvtestfunksjon
1.
Skru av både computeren din og LCD-skjermen.
2.
Trekk ut videokabelen bak på datamaskinen.
3.
Skru på LCD-skjermen.
Figuren under ("Check Signal Cable") vil vises mot en svart bakgrunn når LCD-skjermen
virker normalt selv om ikke et videosignal kan registreres: Når skjermen er i Selvtestmodus vil LED strømindikatoren forbli grønn og figuren beveger seg rundt på skjermen.
4.
Skru av LCD-skjermen og prøv å koble til videokabelen på nytt, skru deretter på både
computeren og LCD-skjermen.
Hvis LCD-skjermen forblir tom etter at du har gjennomgått denne prosedyren, sjekk videokontrollen og computersystemet ditt; LCD-skjermen fungerer som den skal.
Varselmeldinger
Du kan til og med se skjermen i en oppløsning på 1920 x 1080. Men du mottar følgende
melding i ett minutt: Du kan velge å endre skjermoppløsningen eller holde deg i gjeldende
modus da. Hvis oppløsningen er mer enn 85 Hz, vil du se en svart skjerm fordi LCD-skjermen
ikke støtter over 85 HZ.
Merk!
Konsulter Specifications > Preset Timing Modes for oppløsninger og frekvenser som støttes
av LCD-skjermen.
Vedlikehold og rengjøring
1) Vedlikehold av kabinettet til LCD-skjermen.
Rengjør med en myk klut når du har koblet fra strømledningen.
Feilsøking
•
Ikke bruk benzen, tynner eller andre antennelige
væsker.
2) Vedlikehold av Flatskjermpanelet.
Rengjør med en myk klut (bomullsflanell).
•
Bruk aldri aceton, benzen eller tynner.
(De kan føre til feil eller deformasjoner på skjermens
overflate.)
•
Brukeren er ansvarlig for skader som påføres gjennom bruk av disse stoffene.
Symptomer og anbefalte handlinger
Merk!
En LCD-skjerm gjenskaper visuelle signaler som den mottar fra computeren. Om det skulle
være problemer med datamaskinen eller videokortet kan dette derfor føre til at LCD-skjermen
blir blank, får dårlige farger, viser støy, osv. Om dette skulle være tilfelle, sjekker du først
kilden til problemet, og kontakter deretter et Servicesenter eller din forhandler.
1.
Kontroller om strømledningen og videokablene er riktig koblet til datamaskinen.
2.
Kontroller om datamaskinen piper mer enn 3 ganger under oppstart.
(Hvis den gjør det, ber du om service.)
3.
Hvis du installerte et nytt videokort eller hvis du bygde PC-en, sjekk om du installerte
Adapteren (video).
4.
Sjekk om skannerspennet til videoskjermen er innstilt til mellom 50 Hz ~ 85 Hz.
(Overstig ikke 60Hz når du bruker maksimum oppløsning.)
5.
Hvis du har problemer med å installere Adapter (video) driveren, start computeren på
nytt i Sikker modus, fjern Skjermadapteren i "Control Panel −> System −> Device Administrator" og start computeren på nytt for å innstallere Adaptor (video) driveren.
Sjekkliste
Merk!
•
Den følgende tabellen lister opp forskjellige problemer og deres løsning. Før du tar kontakt
for assistanse, sjekk informasjonen her for å se om du kan løse problemet selv. Hvis du
trenger hjelp kan du ringe telefonnummeret i informasjonskapitlet eller kontakte forhandleren din.
•
Du finner mer nettverksrelatert informasjon i MagicInfo Feilsøking-delen.
Problemer relatert til Installasjon (PC modus)
Merk!
Problemer forbundet med installasjon av LCD-skjermen og løsninger på disse er listet opp.
Q:
LCD-skjermen flimrer.
Feilsøking
A:
Sjekk om signalkabelen mellom computeren og LCD-skjermen er godt festet.
Se Koble til en computer)
Problemer med skjermen
Merk!
Problemer forbundet med installasjon av LCD-skjermen og løsninger på disse er listet opp.
Q:
Skjermen er tom og strømindikatoren er av.
A:
Forsikre deg om at strømkabelen er godt festet og LCD-skjermen på.
Se Koble til en computer)
Q:
"Check Signal Cable" beskjed.
A:
Forsikre deg om at signalkabelen er er festet til PC-en eller videokildene.
Se Koble til en computer)
A:
Forsikre deg om at PC eller videokilder er skrudd på.
Q:
"Not Optimum Mode" beskjed.
A:
Sjekk maksimumsoppløsningen og frekvensen til video Adapteren.
A:
Sammenligne disse verdiene med dataene i tabellen Forhåndsinnstilte tidsurmoduser.
Q:
Bildet ruller vertikalt.
A:
Sjekk om signalkabelen er godt festet. Koble til på nytt, om nødvendig.
Se Koble til en computer)
Q:
Bildet er ikke klart.
A:
Kjør Frekvens Coarse og Fine tuning.
A:
Slå på igjen etter å ha fjernet alt tilbehør (videoforlengelseskabel osv.)
A:
Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte utvalget.
Q:
Bildet er ustabilt og rister.
A:
Sjekk om oppløsningen og frekvensen som er stilt inn for videokortet til computeren
ligger i utvalget som blir støttet av LCD-skjermen. Hvis ikke tilbakestiller du dem i henhold til den gjeldende informasjonen under LCD-skjermmenyen og forhåndsinnstilte
tidsurmoduser.
Q:
Ekkobilder vises i bildet.
A:
Sjekk om oppløsningen og frekvensen som er stilt inn for videokortet til computeren
ligger i utvalget som blir støttet av LCD-skjermen. Hvis ikke tilbakestiller du dem i henhold til den gjeldende informasjonen under LCD-skjermmenyen og forhåndsinnstilte
tidsurmoduser.
Q:
Bildet er for lyst eller for mørkt.
A:
Juster brightness og contrast.
Feilsøking
(Se Brightness, Contrast)
Q:
Skjermfargen er inkonsistent.
A:
Juster farge med Custom under menyen OSD-fargejustering.
Q:
Fargene i bildet blir forstyrret av mørke skygger.
A:
Juster farge med Custom under menyen OSD-fargejustering.
Q:
Fargen hvit er dårlig.
A:
Juster farge med Custom under menyen OSD-fargejustering.
Q:
Strømindikatoren blinker.
A:
LCD-skjermen lagrer endringene som ble gjort i innstillingene på OSD-minnet.
Q:
Skjermen er tom og strømindikatoren blinker med 0,5 til 1 sekunds mellomrom.
A:
LCD-skjermen bruker strømstyringssystemet. Trykk på en tast på tastaturet.
Q:
Skjermen er tom og blinker.
A:
Hvis du ser "TEST GOOD" beskjeden på skjermen når du trykker på MENU knappen,
sjekk kabelforbindingen mellom LCD-skjermen og computeren for å forsikre deg om at
de er godt koblet sammen.
Problemer relatert til lyd
Merk!
Problemer relatert til lydsignaler og løsninger på disse er listet opp nedenfor.
Q:
Ingen lyd.
A:
Forsikre deg om at lydkabelen er godt festet både til lydport inn på LCD-skjermen og
lydport ut på lydkortet.
Se Koble til en computer)
A:
Kontroller volumnivået.
Q:
Lydnivået er for lavt.
A:
Kontroller volumnivået.
A:
Hvis volumnivået fremdeles er for lavt når du skrur volumkontrollen på full styrke, kontrollerer du volumkontrollen for lydkortet i datamaskinen eller i programmet som brukes.
Q:
Lyden er for høy eller for lav.
A:
Stiller inn Treble og Bass til passende nivå.
Problemer med fjernkontrollen.
Merk!
Problemer forbundet med fjernkontrollen og løsninger på disse er listet opp.
Q:
Fjernkontrollens knapper reagerer ikke.
A:
Kontroller polariteten (+/-) til batteriene.
Feilsøking
A:
Kontroller om batteriene er tomme.
A:
Kontroller om strømmen er på.
A:
Kontroller om strømledningen er skikkelig koblet til.
A:
Kontroller om fluoriserende- eller neonlamper står på i nærheten.
Spørsmål og svar
Q:
Hvordan endrer jeg frekvensen?
A:
Frekvenen kan endres ved å rekonfigurere videokortet.
Merk!
at videokortstøtte kan variere avhengig av driverversjonen som brukes. (Du finner mer
informasjon i veiledningen for datamaskinen eller skjermkortet.)
Q:
Hvordan endrer jeg oppløsningen?
A:
Windows XP:
Still inn oppløsningen i Control Panel (Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og temaer) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).
A:
Windows ME/2000:
Still inn oppløsningen i Control Panel (Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Settings
(Innstillinger).
* Kontakt produsenten av videokortet for detaljer.
Q:
Hvordan angir jeg strømsparingsfunksjonen?
A:
Windows XP:
Still inn oppløsningen i Control Panel (Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og temaer) → Display (Skjerm) →Screen Saver (Skjermbeskytter).
Still inn funksjonen i BIOS-SETUP i din computer. (Se brukerveiledningen for Windows/
datamaskinen).
A:
Windows ME/2000:
Still inn oppløsningen i Kontrollpanel → Skjerm →Skjermbeskytter.
Still inn funksjonen i BIOS-SETUP i din computer. (Se brukerveiledningen for Windows/
datamaskinen).
Q:
Hvordan kan jeg rengjøre det ytre kabinettet/LCD-panelet?
A:
Koble fra strømkabelen og rengjør deretter LCD-skjermen med en myk klut, enten med
et rengjøringsmiddel eller bare vann.
Ikke etterlat rester av rengjøringsmiddel eller rip opp kabinettet. Ikke la vann komme
inn i LCD-skjermen.
Q:
Hvordan kan jeg spille video?
A:
Videoen støtter kun MPEG1 og WMV codecsene. Installer korresponderende codec for
å spille videoen. Merk at noen codecer kan være inkompatible.
Feilsøking
Merk!
Gå gjennom informasjonen i dette avsnittet for å se om du kan løse problemene selv før du
ringer for å få hjelp. Hvis du trenger hjelp kan du ringe telefonnummeret i informasjonskapitlet
eller kontakte forhandleren din.
Spesifikasjoner
Generelt
Generelt
Modellnavn
SyncMaster 700TSn-2,820TSn-2
LCD-panel
Størrelse
SyncMaster
700TSn-2
70 tommer (177 cm)
SyncMaster
820TSn-2
82 tommer (207 cm)
Visningsområde SyncMaster
700TSn-2
Pikselstørrelse
1549,44 mm (H) x 871,56 mm (V)
SyncMaster
820TSn-2
1805,76 mm (H) x 1015,74 mm (V)
SyncMaster
700TSn-2
0,807 mm (H) x 0,807 mm (V)
SyncMaster
820TSn-2
0,9405 mm (H) x 0,9405 mm (V)
Synkronisering
Horisontal
30 ~ 81 kHz
Vertikal
56 ~ 85 Hz
Visningsfarge
16,7 M
Oppløsning
Optimal
oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal
oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Inngangssignal, terminert
RGB analog , DVI-kompatibel (Digital Visual Interface) digital RGB
0,7 Vp-p ±5 %
Separat H/V sync, Kompositt, SOG
TTL-nivå (V høy ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)
Maksimal pikselklokke
165MHz (Analog,Digital)
Strømforsyning
Dette produktet har støtte for 100–240 V.
Spesifikasjoner
Strømforsyning
Ettersom standard spenningsverdi kan variere fra land til land, bør du kontrollere
etiketten på baksiden av produktet.
Signalkontakter
D-sub, DVI-D In/Out, VCR, HDMI, RS232C In/Out, BNC In/OutPC Audio In, Audio
In(L/R), Audio Out (L/R), With Network Model : USB, LAN
Mål (B x H x D) / Vekt
SyncMaster
700TSn-2
1668,0 x 989,0 x 138,0 mm (Uten stativ)
SyncMaster
820TSn-2
1915,0 x 1125,0 x 155,0 mm (Uten stativ)
1668,0 x 1094,0 x 500,0 mm (Med stativ) / 83 kg
1915,0 x 1230,0 x 500,0 mm (Med stativ) / 140 kg
VESA monteringsplate
SyncMaster
700TSn-2
800 x 400 mm
SyncMaster
820TSn-2
900,0mm x 800,0mm / 1400,0mm x 800,0mm
Miljøhensyn
Drift
Temperatur : 10 ˚C ~ 40 ˚C (50 ˚F ~ 104 ˚F)
Luftfuktighet : 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur : -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 113 ˚F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Plugg og Spill Kapabel
Denne LCD-skjermen kan installeres med alle Plugg & Spill kompatible system.
Interaksjonen mellom LCD-skjermen og computersystemene vil gi de beste operasjonsforhold og innstillinger for LCD-skjermen. I de fleste tilfeller vil LCD-skjerm
installasjonen gå automatisk, om ikke brukeren ønsker å velge alternative innstillinger.
Punktakseptabel
TFT-LCD-paneler er produsert ved å bruke avansert databrikketeknologi med en
presisjon på 1 ppm (en milliondel). Pikslene for RØD, GRØNN, BLÅ og HVIT kan
imidlertid noen ganger virke lyse, eller noen svarte pikslene kan sees. Dette skyldes
ikke dårlig kvalitet, og du kan bruke den uten problemer.
For eksempel har dette produktet 6.220.800 TFT-LCD-underpiksler.
Merk!
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Merk!
Klasse A (Informasjonskommunikasjonsutstyr for industrielt bruk)
Spesifikasjoner
Beskjed til forhandlere og brukere. Denne enheten er registrert for EMC-krav for industrielt
bruk (klasse A) og kan brukes i andre områder enn generelle husholdninger.
Strømsparing
Denne LCD-skjermen har et innebygd energikontrollsystem som heter PowerSaver Dette
systemet sparer energi ved å sette LCD-skjermen din i lavenergimodus når den ikke har blitt
brukt på en stund. LCD-skjermen returnerer automatisk til normal funksjon når du trykker på
en tast på tastaturet. For å spare energi, skru av LCD Displayet når det ikke er i bruk eller
når det skal stå ubetjent i lengre perioder. PowerSaver-systemet opererer med et VESA
DPM-kompatibelt videokort installert i computeren din. Bruk programvarefunksjonen som er
installert på datamaskinen for å sette opp denne funksjonen.
PowerSaver (Når den brukes som en nettverksmonitor)
Status
Normal drift
Energisparingsmodus
Strøm av
(Strømbryter)
Strømindikator
På
Blinker
Av
Strømforbruk 700TSn-2
750 watt
Mindre enn 5
watt
0 watt
820TSn-2
920 watt
Mindre enn 5
watt
Mindre enn 0 watt
Merk!
•
Det faktiske strømforbruket kan variere fra det indikerte strømforbruket over hvis systemtilstandene eller innstillingene endres.
•
For å stanse strømforbruket, slår du av bryteren eller kobler fra strømkabelen på baksiden.
Sørg for å frakoble strømmen hvis du har tenkt å være borte hjemmefra i mange timer.
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
Hvis signalet som overføres fra computeren er det samme som de følgende forhåndsinnstilte
timer modusene, vil skjermen bli justert automatisk. Men om signalet er forskjellig kan skjermen bli tom mens LED-lampen for På fremdeles lyser. Se bruksanvisningen for videokortet
og still inn skjermen som følger.
Skjermmodus
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pikselklokke Synk.polaritet
(MHz)
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
Spesifikasjoner
Skjermmodus
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pikselklokke Synk.polaritet
(MHz)
(H/V)
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 768
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horisontal frekvens
Tiden det tar å skanne én linje fra høyre til venstre
kant av skjermen kalles den horisontale syklusen, og
det omvendte tallet av den horisontale syklusen
kalles den horisontale frekvensen. Enhet: kHz
Vertikal frekvens
I likhet med en fluoriserende lampe, må skjermen
gjenta det samme bildet flere ganger per sekund for
å vise et bilde til brukeren. Frekvensen på denne
gjentakelsen kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens. Enhet: Hz
Informasjon
For bedre visning
Juster datamaskinens oppløsning og skjermens oppdateringsfrekvens som
beskrevet nedenfor for å få best mulig bildekvalitet. Du kan ha ujevn bildekvalitet
på skjermen hvis ikke den beste bildekvaliteten er angitt for TFT-LCD.
•
Oppløsning: 1920 x 1080
•
Vertikal frekvens (oppdateringsfrekvens): 60 Hz
TFT-LCD-paneler er produsert ved å bruke avansert databrikketeknologi med
en presisjon på 1 ppm (en milliondel) og over. Pikslene for RØD, GRØNN, BLÅ og
HVIT kan imidlertid noen ganger virke lyse, eller noen svarte pikslene kan sees.
Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan bruke den uten problemer.
•
For eksempel har dette produktet 6.220.800 TFT-LCD-underpiksler.
Når du rengjør skjermen og panelet utenpå, bruker du anbefalt mengde av
rengjøringsmiddel på en myk klut. Gni forsiktig når du rengjør LCD-området. Hvis
du bruker for mye makt, kan det bli flekker på den.
Hvis du ikke er fornøyd med bildekvaliteten, kan du forbedre den ved å bruke
"Auto Adjustment"-funksjonen på skjermbildet som kommer opp når du trykker på
knappen Auto. Hvis det fortsatt er støy etter den automatiske justeringen, bruker
du justeringsfunksjonen Fine/Coarse.
Hvis du viser et fast skjermbilde over en lengre periode, kan det oppstå restbilder eller uskarphet. Bytt til strømsparingsmodus eller bruk en skjermsparer med
et bevegelig bilde når du skal være borte fra skjermen over lengre tid.
PRODUKTINFORMASJON (Uten etterbilder)
Hva er bilderetensjon?
Bilderetensjon kan vanligvis ikke oppstå når et LCD-panel brukes under normale
forhold.
Normale forhold er definert som stadig skiftende videomønstre. Når LCD-panelet
brukes for en lengre tidsperiode med et fast mønster (over 12 timer), kan det være
noe forskjell i spenningen mellom elektrodene som arbeider med de flytende krystallene i en piksel. Spenningsforskjellen mellom elektroder øker med tiden, og
tvinger de flytende krystallene til å helle. Når dette skjer kan det forrige bildet fremdeles være synlig etter at mønsteret har endret seg. For å forhindre dette må den
akkumulerte spenningsforskjellen senkes.
Informasjon
Power Off (Slå av), Screen Saver (Skjermsparer) eller Power Save Mode
(Strømsparingsmodus)
•
Slå av strømmen i 4 timer etter 20 timers bruk
•
Slå av strømmen i 2 timer etter 12 timers bruk
•
Still inn skjermen slik at den slår seg av via skjermegenskaper.
•
Bruk en skjermsparer hvis mulig - Skjermsparer i en farge eller et bevegende
bilde anbefales.
Endre fargeinformasjonen periodisk
Merk!
Bruk To froskjellige farger.
Informasjon
Roter Fargeinformsajonen med 2 forskjellige farger hvert 30. minutt.
•
Unngå en kombinasjon av tegn og bakgrunnsfarger med store lystetthetsforskjeller.
Unngå grå farger, som enkelt kan forårsake etterbilder.
Unngå: Farger med store lystetthetsforskjeller (svart/hvitt, grå)
Endre tegnfargen periodisk
•
Bruk lyse farger med liten forskjell i lystetthet.
- Omløp: Endre tegnfargen og bakgrunnsfargen hvert halvtime
•
Endre tegnene med bevegelse hver halvtime.
•
Vis bildene og logoen periodisk.
- Omløp: Vis bevegende bilde sammen med logo i 60 sekunder etter 4 timers
bruk.
•
Den beste månten å beskytte skjermen fra bilderetensjon er å slå av strømmen,
eller sette PC-en din eller systemet til å bruke et skjermsparingsprogram når du
ikke bruker skjermen. Hvis disse retningslinjene ikke følges, kan det påvirke
garantien din.
Bruke skjermrullefunksjonen på produktet
•
Bruk Skjermrullefunksjonen
- Symptom: Horisontal linje med svart farge som flytter seg opp og ned.
Informasjon
Merk!
(Vennligst sjekk CD-ens bruksanvisning for "OSD-funksjon", noen modeller har
ikke dette)
Bruke skjermpikselsfunksjonen på produktet
•
Bruk Skjermpikselfunksjonen
- Symptom: Prikk med svart farge som flytter seg opp og ned.
•
Bruke skjermlinjefunksjonen
- Symptom: Horisontal/vertikal linje med svart farge som flytter seg opp og ned.
Merk!
(Vennligst sjekk CD-ens bruksanvisning for "OSD-funksjon", noen modeller har
ikke dette) )
Bruke skjermslettingsfunksjonen på produktet
•
Bruk Skjermrullefunksjonen
- Symptom: 2 vertikale klosser beveges mens de sletter visningen på skjermen
Merk!
(Vennligst sjekk CD-ens bruksanvisning for "OSD-funksjon", noen modeller har
ikke dette) )
Tillegg
Kontakt SAMSUNG
Merknad
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte
SAMSUNG Support
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/
ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
BAGO
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
Europe
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
Tillegg
Europe
http://www.samsung.com/
be_fr (French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 http://www.samsung.com
7864)
CZECH
800
(800-726786)
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805
SAMSUNG http://www.samsung.com
(726-7864, € 0,14/Min)
CYPRUS
From landline : 8009 4000
GREECE
From landline : 80111-SAM- http://www.samsung.com
SUNG (7267864)
SAMSUNG http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+30)
210 6897691
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
http://www.samsung.com
(0900-7267864) ( € 0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
+48 22 607-93-33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 http://www.samsung.com
7267)
RUMANIA
From landline : 08010-SAM- http://www.samsung.com
SUNG (7267864)
From landline & mobile : (+40)
21 206 01 10
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 http://www.samsung.com
7864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 http://www.samsung.com
786)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 http://www.samsung.com
678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com
Tillegg
Europe
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com/ch
CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/
ch_fr/(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: http://www.samsung.com
7799)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
-
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/
ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 http://www.samsung.com
786)
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com
Tillegg
Asia Pacific
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864) for PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864) for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
Middle East
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
Africa
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D'LVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
Vilkår
Punktfrekvens
Bildet på skjermen består av røde, grønne og blå punkter.
Jo nærmere punktene er hverandre, jo høyere er oppløsnin-
Tillegg
gen. Avstanden mellom to punkter i samme farge kalles
'punktfrekvens'. Enhet: mm
Vertikal frekvens
Skjermen må oppdateres flere ganger i sekundet for å opprette og vise et bilde for brukeren. Frekvensen på denne
gjentakelsen per sekund kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens. Enhet: Hz
Eksempel: Hvis det samme lyset gjentar seg selv 60 ganger
i sekundet, anses det som 60 Hz.
Horisontal frekvens
Tiden det tar å skanne én linje fra høyre til venstre kant av
skjermen kalles den horisontale syklusen. Det omvendte
tallet av den horisontale syklusen kalles horisontal frekvens.
Enhet: kHz
Metoder med og uten linjesprang
Å vise horisontale linjer på skjermen fra øverst til nederst i
rekkefølge kalles ikke-linjesprangmetoden, mens å vise
ulike linjer og deretter like linjer etter tur kalles linjesprangmetoden. Metoden uten linjesprang brukes på de fleste
skjermer for å sikre et klart bilde. Linjesprangmetoden er
den samme som brukes i TV-er.
Plug & Play
Dette er en funksjon som gir den beste skjermkvaliteten for
brukeren ved å la datamaskinen og skjermen utveksle informasjon automatisk. Denne skjermen følger den internasjonale standarden VESA DDC for Plug & Play-funksjonen.
Oppløsning
Antall horisontale og vertikale punkter som brukes for å
sette sammen skjermbildet, kalles 'oppløsning'. Dette antallet viser nøyaktigheten på visningen. En høy oppløsning
er bra for å utføre flere oppgaver ettersom mer bildeinformasjon kan vises på skjermen.
Eksempel: Hvis oppløsningen er 1920 x 1080, betyr det at
skjermen består av 1920 horisontale punkter (horisontal
oppløsning) og 1080 vertikale linjer (vertikal oppløsning).
Tillegg
Korrekt avfallshåndtering
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade
på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi
om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres
på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet
av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene
i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke
blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Gjelder i EU og andre europeiske land som har egne systemer for retur
av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske
symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium
eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke
avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse
eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer,
ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved
å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Gjelder i EU og andre europeiske land som har egne systemer for retur
av batterier.)
Merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen indikerer at batteriet
i dette produktet ikke må kastes med annet husholdningsavfall. Der det
er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv
2006/66.
Batteriet i dette produktet kan ikke skiftes ut av brukeren. Hvis du vil ha
informasjon om utskifting av batteriet, ber vi deg ta kontakt med forhandleren. Ikke forsøk å fjerne batteriet eller kaste det i ild. Ikke demonter,
klem eller stikk hull på batteriet. Hvis du har tenkt å kaste produktet,
sørger avfallshåndteringsstedet for riktig resirkulering og behandling av
produktet, inkludert batteriet.
Tillegg
Myndighet
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.
© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
Gjengivelse av noe slag uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd. er strengt
forbudt.
Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlige for feil i dette dokumentet eller for direkte
eller indirekte skade i forbindelse med levering eller bruk av dette materialet.
Samsung er det registrerte varemerket tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft,
Windows og Windows NT er registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation. VESA,
DPM og DDC er registrerte varemerker tilhørende Video Electronics Standards Association.
Alle andre produktnavn som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker eller registrerte varemerker tilhørende sine respektive eiere.
TruSurround XT, SRS and the
Labs, Inc.
symbol are trademarks of SRS
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS
Labs, Inc.
Download PDF