Samsung | 400BX | Samsung 400BX Bruksanvisning

Brugervejledning
400BX
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være
anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre ydelsen.
Inden produktet anvendes
Ophavsret
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
© 2011 Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er
forbudt.
SAMSUNG- og SyncMaster-logoerne er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.
Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.
TruSurround XT, SRS and the
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs,
Inc.
Inden produktet anvendes
2
Inden produktet anvendes
Rengøring
Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.
Gør følgende ved rengøring.
1.
Sluk skærmen og computeren.
2.
Afbryd strømkablet fra skærmen.
Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde
hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
3.
Aftør skærmen med en ren, blød og tør klud.
z
Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit,
opløsningsmiddel eller overfladeaktive stoffer.
!
z
Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte
på produktet.
4.
Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre
skærmen udvendigt.
5.
Tilslut strømledningen til skærmen, når rengøringen er afsluttet.
6.
Tænd skærmen og computeren.
Opbevaring
Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i
nærheden.
Kontakt servicecenteret, hvis skærmen skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).
Inden produktet anvendes
3
Inden produktet anvendes
Sikkerhedsforanstaltninger
ADVARSEL!
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES
ADVARSEL! DÆKSLET (OG BAGSIDEN) MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN
FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES. AL
SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.
Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni. Det er farligt at få kontakt
med dele inde i dette produkt.
Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjenings- og
vedligeholdelsesdokumentation.
Symboler
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne
ikke følges.
Pas på!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis
instruktionerne ikke følges.
Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.
Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.
Inden produktet anvendes
4
Inden produktet anvendes
Elektricitet og sikkerhed
Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
Advarsel!
Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
z
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
z
Overophedede stikkontakter kan medføre brand.
Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
z
En løs forbindelse med medføre brand.
!
Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
z
Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.
!
Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at
anbringe strømledningen under en tung genstand.
z
Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.
Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
z
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør
klud.
!
z
Der kan opstå brand.
Inden produktet anvendes
5
Inden produktet anvendes
Pas på!
Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
z
Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.
Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung.
Brug ikke strømledningen sammen med andre produkter.
z
!
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
z
Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der
opstår et problem.
!
z
Bemærk, at produktet ikke slukkes fuldstændigt, når du trykker på
strømknappen på fjernbetjeningen.
Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
z
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
!
Installation
Advarsel!
Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet.
Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.
z
Der kan opstå brand.
Få en tekniker til at montere vægbeslaget.
!
z
Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader.
z
Brug kun godkendte kabinetter.
Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller
et skab.
z
En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.
z
En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
!
Inden produktet anvendes
6
Inden produktet anvendes
Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
z
Børn kan blive kvalt.
!
Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker
hylde, skrå overflade osv.).
z
Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
z
Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige
produktet eller medføre brand.
Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt
(dryppende vand osv.), olie eller røg.
z
!
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som
f.eks. en brændeovn.
z
Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
z
Produktet kan falde ned og beskadige børn.
z
Da forpartiet er tungt, skal produktet monteres på en flad og stabil overflade.
Pas på!
Tab ikke produktet under flytning.
z
Der kan opstå produktfejl eller personskader.
!
Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
z
Skærmen kan blive beskadiget.
Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den
nederste kant på produktets forparti stikker frem.
z
Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
z
Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
Inden produktet anvendes
7
Inden produktet anvendes
Sæt produktet forsigtigt ned
z
Der kan opstå produktfejl eller personskader.
!
SAMSUNG
Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fine partikler,
kemikalier eller ekstreme temperaturer, eller i en lufthavn eller banegård, hvor
produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.
!
z
Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere
produktet et sådant sted.
Inden produktet anvendes
8
Inden produktet anvendes
Rengøring
Advarsel!
Tag strømledningen ud inden rengøring.
z
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
!
Der må ikke sprøjtes vand direkte på produktet ved rengøring.
z
Produktet må ikke udsættes for vand eller blive vådt.
z
Der kan opstå brand, elektrisk stød eller produktfejl.
Pas på!
Der må ikke sprøjtes rengøringsmiddel direkte på produktet.
z
Ellers er der stor risiko for, at ydersiden eller skærmen misfarves, revner eller
skaller af.
Tag strømledningen ud, og aftør produktet med en tør, blød klud.
z
!
Brug ikke kemikalier som f.eks. voks, benzen, sprit, fortynder, insektgift,
friskluftspray, smøremiddel eller rengøringsmiddel på produktet. Ydersiden
kan blive beskadiget eller mærkaterne skalle af.
Da produktets yderside nemt ridses, skal du altid bruge den klud, som leveres
med produktet, ved rengøring. Fugt kluden let med vand inden brug. Sørg for, at
der ikke er fremmedlegemer på kluden inden brug, for at undgå ridser.
!
Inden produktet anvendes
9
Inden produktet anvendes
Betjening
Advarsel!
Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller
ændre produktet.
z
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
z
Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen,
antennekablet og alle andre tilsluttede kabler ud.
!
z
Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.
Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage
strømledningen ud og kontakte Samsungs servicecenter.
!
z
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
z
Børn kan komme alvorligt til skade.
Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke på
afbryderen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs
servicecenter.
z
Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik
osv.), oven på produktet.
z
Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter
legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.
Ved tordenvejr skal du tage strømstikket ud og undgå at røre ved antennekablet.
z
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
!
Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
z
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
!
Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
z
Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et
beskadiget kabel.
Inden produktet anvendes
10
Inden produktet anvendes
Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket.
Området skal også straks ventileres.
!
GAS
z
Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.
z
Rør aldrig ved strømledningen eller antennekablet, når det tordner eller lyner.
Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
z
Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et
beskadiget kabel.
Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær
produktet.
z
!
Det kan medføre eksplosion eller brand.
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
z
100
En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller
genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via
ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv.).
z
Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet
vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs
servicecenter.
z
Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.),
eller metalgenstande oven på produktet.
z
Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet
vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs
servicecenter.
z
Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Inden produktet anvendes
11
Inden produktet anvendes
Pas på!
Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme
efterbilleder eller defekte pixels.
z
!
Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede,
hvis du ikke skal bruge skærmen i længere tid.
-_!
Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge
produktet i længere tid (ferie osv.).
z
Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød
eller strømafledning.
Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
z
Dit syn kan forringes.
!
Hold ikke skærmen på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.
z
Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.
Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit
syn.
!
Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
z
Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.
z
Det kan lindre trætte øjne.
!
Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan
blive varm.
Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
!
Inden produktet anvendes
12
Inden produktet anvendes
Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.
!
z
Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
z
Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket
kan give personskader.
Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
z
Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Inden produktet anvendes
13
Indholdsfortegnelse
INDEN
PRODUKTET
ANVENDES
2
Ophavsret
3
Rengøring
3
Opbevaring
4
Sikkerhedsforanstaltninger
4
5
6
9
10
Symboler
Elektricitet og sikkerhed
Installation
Rengøring
Betjening
20
Kontrol af indholdet
20
21
Fjernelse af emballagen
Kontrol med komponenterne
22
Dele
22
23
24
25
Frontsensor
Bagside
Tyverisikringslås
Fjernbetjening
28
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)
28
28
30
Hældningsvinkel og rotation
Ventilation
Produktskabelon
31
Installation af VESA-beslag (krog)
31
Installation af VESA-beslag (krog)
35
Fjernbetjening
35
37
Kabeltilslutning
Kontrolkoder
INDHOLDSFORTE
GNELSE
FORBEREDELSER
Indholdsfortegnelse
14
Indholdsfortegnelse
TILSLUTNING OG
BRUG AF EN
KILDEENHED
BRUG AF MDC
SKÆRMJUSTERIN
G
48
Inden tilslutning
48
Kontroller inden tilslutning
49
Tilslutning og brug af en pc
49
51
52
Tilslutning til en pc
Driverinstallation
Ændring af opløsningen
55
Tilslutning til en videoenhed
55
56
57
Tilslutning med et AV-kabel
Tilslutning med et RGB-komponentkabel
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
58
Tilslutning og brug af en kildeenhed
58
Kildeliste/Rediger navn
63
Konfiguration af indstillinger for Multi
Control
63
Konfiguration af indstillinger for Multi Control
63
Tilslutning med RS232C-kablet
64
Installation/afinstallation af MDCprogram
64
65
Installation
Afinstallation
66
Brug af programmet MDC (Serial MDC)
66
68
90
91
Start af MDC
Konfiguration af indstillinger for hovedfunktioner
Problemløsningsvejledning
Sådan vises egenskaber, når der anvendes flere
skærme
92
Mode
92
Ændring af din billedMode
94
Custom
94
Konfiguration af indstillingerne for Custom
Indholdsfortegnelse
15
Indholdsfortegnelse
97
Color Tone
97
Konfiguration af indstillingerne for Color Tone
99
Color Control
99
Konfiguration af indstillingerne for Color Control
100
Color Temp.
100
Konfiguration af indstillingerne for Color Temp.
101
Image Lock
101
Konfiguration af indstillingerne for Image Lock
102
Auto Adjustment
102
Konfiguration af indstillingerne for Auto
Adjustment
103
Signal Balance
103
Konfiguration af indstillingerne for Signal
Balance
105
Size
105
Ændring af billedSize
107
Digital NR
107
Aktivering af Digital NR
108
HDMI Black Level
108
Konfiguration af indstillingerne for HDMI Black
Level
109
Film Mode
109
Aktivering af Film Mode
110
Dynamic Contrast
110
Ændring af indstillingen for Dynamic Contrast
111
Lamp Control
111
Ændring af indstillingen for Lamp Control
112
Picture Reset
112
Aktivering af Picture Reset
Indholdsfortegnelse
16
Indholdsfortegnelse
LYDJUSTERING
INDSTILLINGER
113
Mode
113
Ændring af indstillingen for Mode
114
Custom
114
Konfiguration af indstillingerne for Custom
115
Auto Volume
115
Ændring af indstillingen for Auto Volume
116
SRS TS XT
116
Indstilling af SRS TS XT
117
Sound Reset
117
Nulstilling af lydindstillingerne (Sound Reset)
118
Language
118
Ændring af dit Language
119
Time
119
120
121
122
Clock Set
Sleep Timer
Timer1 / Timer2 / Timer3
Holiday Management
123
Menu Transparency
123
Ændring af Menu Transparency
124
Safety Lock
124
125
Change PIN
Lock
126
Energy Saving
126
Indstilling af Energy Saving
127
Video Wall
127
128
129
130
131
Video Wall
Format
Horizontal
Vertical
Screen Position
Indholdsfortegnelse
17
Indholdsfortegnelse
PROBLEMLØSNIN
GSVEJLEDNING
SPECIFIKATIONER
132
Safety Screen
132
134
135
136
Pixel Shift
Timer
Bar / Eraser)
Side Gray
136
Resolution Select
136
Ændring af opløsningen (Resolution Select)
137
Power On Adjustment
137
Indstilling af Power On Adjustment
138
OSD Rotation
138
Ændring af menuretningen (OSD Rotation)
139
Advanced Settings
139
140
140
141
142
142
Temperature
Auto Power
User Auto Color
Standby Control
Lamp Schedule
OSD Display
144
Setup Reset
144
Nulstilling af opsætningen (Setup Reset)
144
Reset All
144
Nulstilling af alle indstillinger (Reset All)
145
Forudsætninger inden du kontakter
Samsungs kundeservicecenter
145
145
146
Afprøvning af produktet
Kontrol af opløsning og frekvens
Kontroller følgende.
149
Spørgsmål og svar
151
Generelt
153
Strømsparer
Indholdsfortegnelse
18
Indholdsfortegnelse
APPENDIKS
154
Forudindstillede timertilstande
156
Kontakt SAMSUNG OVER HELE
VERDEN
160
Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod
efterbilleder
160
160
Bedste billedkvalitet
Beskyttelse mod efterbilleder
164
Terminologi
166
Korrekt bortskaffelse – kun Europa
166
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr) – kun Europa
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette
produkt – kun Europa
166
STIKORDSREGIST
ER
Indholdsfortegnelse
19
1
1.1
Forberedelser
Kontrol af indholdet
1.1.1 Fjernelse af emballagen
1
Fjern den sorte låseanordning på boksens bund.
1
2
2
Brug udskæringerne i boksen, løft og fjern boksens top.
3
Kontroller komponenterne, og fjern flamingoen og plasticposen.
3
Udseendet af de virkelige komponenter kan være anderledes end på det viste billede.
Dette billede er kun for reference.
4
Gemt boksen et tørt sted, så den kan anvendes, hvis produktet senere skal flyttes.
1 Forberedelser
20
1.1.2 Kontrol med komponenterne
z
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
z
Udseendet af de virkelige komponenter og genstande kan være anderledes end på det viste
billede.
Komponenter
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.
Hurtig opsætningsvejledning
Garantikort
Brugervejledning
(ikke til rådighed alle steder)
Strømkabel
D-SUB-kabel
Fjernbetjening
+
-
1
Forberedelser
+
Batterier
(ikke til rådighed alle steder)
Elementer der sælges separat
Følgende elementer kan købes hos din nærmeste forhandler.
Vægbeslag
RS232C-kabel
RCA-stereokabel
RGB-BNC-kabel
RGB-komponentkabel
AV-kabel
1 Forberedelser
21
1
1.2
Forberedelser
Dele
1.2.1 Frontsensor
z
Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
z
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
Sensor
Strømindikator
Beskrivelse
Normal: Tændt / energibesparelse: Blinker
Se "8.2Strømsparer" for detaljer om energisparetilstand.
Fjernbetjeningssensor
Modtager signaler fra fjernbetjeningen
Hold området mellem fjernbetjeningssensoren og fjernbetjeningen fri
for forhindringer.
1 Forberedelser
22
1
Forberedelser
1.2.2 Bagside
Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
TruSurround XT, SRS and
symbol are thademarks of SRS Labs, Inc.
POWER IN POWER S/W
AV IN
DVI IN
AUDIO IN
RGB/COMPONENT IN
RS232C IN
DC OUT
(5V/1.5A)
PS BN64-01674A-00
Port
Beskrivelse
[POWER S/W] ON [ I ] / OFF
Tænd/sluk-knap
[POWER IN]
Sluttes til strømkablet
[DVI IN]
Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel
[AV IN]
Sluttes til en kildeenhed med et AV-kabel
[AUDIO IN]
Sluttes til en kildeenheds lyd
[RGB/COMPONENT IN]
Sluttes til en kildeenhed med et D-SUB- eller et RGBkomponentkabel
[DC OUT (5V/1.5A)]
Sørg for at slutte [DC OUT]-porten til en tv-tunerboks specificeret af
Samsung. Ellers kan produktets ydelse blive påvirket.
[RS232C IN]
Sluttes til en MDC med et RS232C-kabel
1 Forberedelser
23
1
Forberedelser
1.2.3 Tyverisikringslås
z
Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
z
Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte
med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
Sådan låses en tyverisikring:
1
Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som
f.eks. et bord.
2
3
4
Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
Lås låseenheden.
z
En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
z
Se den brugervejledning, der fulgte med din
tyverisikringsenhed, for flere detaljer
z
Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere
eller på internettet.
1 Forberedelser
24
1.2.4 Fjernbetjening
z
Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde,
at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
z
Fjernbetjeningens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.
POWER
OFF
Tænd for produktet.
Slukker for produktet.
.QZ
ABC
1
2
3
GHI
JKL
MNO
DEF
4
5
6
PRS
TUV
WXY
7
8
9
DEL -/--
SYMBOL
ENTER
-
0
PRE-CH
Ikke aktiveret på dette produkt
GUIDE
Juster lydstyrken.
Indtast adgangskoden,
når du bliver bedt om det,
med skærmmenuen, eller skift kanal.
Gå tilbage til den forrige kanal.
Afbryd lyden.
Tænd for lyden:Tryk på [MUTE] igen,
eller tryk på lydstyrkeknapperne (+ VOL -).
MUTE
VOL
SOURCE
CH/P
D.MENU
MENU
TV
Skift kanal i tilstanden TV.
Skift indgangskilden.
Ikke aktiveret på dette produkt
Skift indgangskilden til TV.
Vis eller skjul skærmmenuen,
eller gå tilbage til forrige menu.
RE
LS
Vis eller skjul skærmmenuen,
når indgangskilden er TV.
TU
TO
O
1
Forberedelser
RN
Gå tilbage til forrige menu.
Flyt til øverste, nederste, venstre eller højre menu,
eller juster indstilling for en mulighed.
Bekræft et menuvalg.
Vis informationer om den
aktuelle indgangskilde.
IN
IT
FO
Afslut den eksisterende menu.
EX
Disse knapper anvendes,
når du konfigurerer indstillinger
under Channel List i tilstanden TV.
Ikke aktiveret på dette produkt
TTX/MIX
BP59-00138A
MTS/DUAL
MagicInfo
Ikke aktiveret på dette produkt
Konfigurer lydindstillingerne.
1 Forberedelser
25
1
Forberedelser
Justering af skærmmenuen med fjernbetjeningen
MENU
IT
1.
Åbn skærmmenuen.
2.
Vælg blandt Input, Picture, Sound, Setup eller Multi Control på den
viste skærmmenu.
3.
Skift indstillinger efter ønske.
4.
Færdiggør indstilling.
5.
Luk skærmmenuen.
EX
Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen:
1
2
3
Åbn dækslet bag på fjernbetjeningen.
Anbring to AAA-batterier (1,5 V) i den rigtige retning.
Luk dækslet.
Batterier sælges separat.
1 Forberedelser
26
Fjernbetjeningens rækkevidde
7m ~ 10m
1
Forberedelser
Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30˚ til højre eller
venstre.
z
Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.
z
Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.
z
Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.
1 Forberedelser
27
1
1.3
Forberedelser
Inden installation af produktet (installationsvejledning)
1.3.1 Hældningsvinkel og rotation
Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
15 A Dette produkt kan hældes med en vinkel på højst 15˚ i forhold til en lodret væg.
B For at anvende produktet lodret (portræt): Drej det med uret, så LED'en peger nedad.
1.3.2 Ventilation
1. Installation på en lodret væg
A Mindst 40 mm
B Omgivende temperatur: Under 35 C
z
Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for
mindst 40 mm luft mellem produktet og væggen til
ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke
A
overstiger 35 C.
B
Figure 1.1 Set fra siden
1 Forberedelser
28
1
Forberedelser
2. Installation på en skrå væg
Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
B
D
D
Plan
A
A Mindst 40 mm
B Mindst 70 mm
C Mindst 50 mm
C
D Mindst 50 mm
E
E Omgivende temperatur: Under 35 C
Figure 1.2 Set fra siden
Ved installation af produktet på en skrå væg: Sørg for mindst den specificerede luft mellem produktet
og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 C.
3. Installation på et skråt gulv
Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
A Mindst 50 mm
B Omgivende temperatur: Under
20 C
A
B
Figure 1.3 Set fra siden
Ved installation af produktet på et skråt gulv: Sørg for mindst 50 mm luft mellem produktet og gulvet til
ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 20 C.
1 Forberedelser
29
1.3.3 Produktskabelon
969.0
91.0
582.0
888.8
501.4
1
Forberedelser
1 Forberedelser
30
1
Installation af VESA-beslag (krog)
1.4.1 Installation af VESA-beslag (krog)
z
VESA-beslaget skal installeres i overensstemmelse med VESA-standarderne.
z
Køb og installation af et VESA-beslag: Kontakt din nærmeste Samsung-forhandler for at bestille et
VESA-beslag. Når du har bestilt, får du besøg af en tekniker for at installere dit VESA-beslag.
z
Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller personskader, der skyldes, at
produktet er installeret af en ikke-kvalificeret person.
Installationsmål
400.0
1.4
Forberedelser
400.0
Sørg for at bruge maskinskruer med en diameter på 6 mm og en længde på 8 til 12 mm for at installere
beslaget på en væg.
Installation af et beslag
z
Beslaget skal installeres af en kvalificeret tekniker.
z
Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller personskader, der skyldes, at
produktet er installeret af en ikke-kvalificeret person.
z
Beslaget skal installeres på en muret væg. Installation på en gips- eller trævæg er ustabil, og
produktet kan falde ned.
1 Forberedelser
31
1
Forberedelser
Komponenter
Sørg for kun at bruge de komponenter og dele til installationen, der leveres til dit beslag.
Beslag x 1
Hængsel x 2
(venstre og
højre)
Plasticstykke
x4
Skrue A x 11
Skrue B x 4
Anker x 11
Fastgøring af hovedenheden til beslaget:
Udseendet af hovedenheden kan være anderledes end på det viste billede (samlingen og installationen af
plasticstykkerne og skruerne er som på de viste billeder).
1
Fjern de fire skruer fra bagsiden af hovedenheden.
2
Sæt plasticstykkerne på skruerne (B).
z
Når du har hængt hovedenheden på beslaget: Kontroller fra venstre og højre side, at alle
plasticstykkerne er sat rigtigt på.
z
Vær forsigtig ved installation eller justering af vinklen på hovedenheden, så du ikke får fingrene
i klemme.
z
Kontroller, at beslaget er forsvarligt fastgjort til væggen for at forhindre, at hovedenheden
falder ned og medfører skader.
1 Forberedelser
32
1
Forberedelser
3
Fastgør forsvarligt de fire skruer (B), der blev sat sammen med plasticstykkerne i trin 2, til
hovedenhedens bagside.
4
Fjern sikkerhedsbenet (3). Fastgør de fire holdere på hovedenheden i udskæringerne på beslaget, og
sænk (1) og hæng sikkert hovedenheden på beslaget (2). Fastgør sikkerhedsbenet (3) for at
forhindre, at hovedenheden fjernes fra beslaget.
A Hovedenhed
A
B Beslag
3
C Væg
1
2
B
C
1 Forberedelser
33
1
Forberedelser
Justering af vinklen på det vægmonterede produkt
1
Fast hovedenheden til beslaget.
Juster beslagets vinkel til -2 , inden du fastgør beslaget
til væggen.
2
Hold og træk i toppen og midten af hovedenheden,
fastgjort på beslaget mod dig, som vist herunder for at
justere vinklen.
3
Vinklen kan justeres mellem -2 og 15 .
Sørg for at trække i midten (ikke i siderne) på
hovedenheden, når du justerer vinklen.
1 Forberedelser
34
1
1.5
Forberedelser
Fjernbetjening
1.5.1 Kabeltilslutning
z
Grænseflade
RS232C (9 bens)
Ben
TxD (nr. 2), RxD (nr. 3), GND (nr. 5)
Bithastighed
9600 bps
Databit
8 bit
Paritet
Ingen
Stopbit
1 bit
Flow-kontrol
Ingen
Maks. længde
15m (kun skærmet type)
Benlayout
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Ben
Signal
1
Detekter bærebølge
2
Modtagede data
3
Afsendte data
4
Klargør dataterminal
5
Signaljord
6
Klargør datasæt
7
Send anmodning
8
Parat til at sende
9
Ringeindikator
1 Forberedelser
35
1
Forberedelser
z
RS232C-kabel
Stik: 9-bens D-Sub
Kabel: Krydset kabel
9
5
5
9
6
1
1
6
-P1Hun
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Rx
Tx
3
<--------
2
Tx
Gnd
5
---------
5
Gnd
Hun
Tilslutning
RS232C IN
z
-P1-
1 Forberedelser
36
1
Forberedelser
1.5.2 Kontrolkoder
Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)
Header
Kommando
0xAA
Kommandot
ype
Datalængde
ID
0
Tjeksum
Datalængde
Data
1
Værdi
Kontrol (kontrolkommandoen Set)
Header
Kommando
0xAA
Kommandot
ype
ID
Tjeksum
Kommando
Nr.
Kommandotype
Værdiområd
e
Kommando
1
Strømstyring
0x11
0~1
2
Lydstyrke
0x12
0~100
3
Styring af indgangskilde
0x14
-
4
Styring af skærmtilstand
0x18
-
5
Styring af skærmstørrelse
0x19
0~255
6
Styring af PIP til/fra
0x3C
0~1
7
Styring af automatisk justering
0x3D
0
8
Styring af tilstanden Videovæg
0x5C
0~1
9
Sikkerhedslås
0x5D
0~1
z
Tildelte ID'er kan vises hexadecimalt. Men ID 0 skal vises som 0xFF.
z
Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle værdier
med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to cifre som vist
herunder (11+FF+01+01=112), fjernes det første ciffer.
F.eks. Tænd & ID=0
Header
Kommando
Datalængde
Data 1
1
"Power"
Datalængde
Data 1
1
1
ID
0xAA
0x11
Header
Kommando
Tjeksum
ID
0xAA
0x11
12
1 Forberedelser
37
1
Forberedelser
z
For samtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du indstille ID'en til
"0xFE" og overføre kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver enhed, men der svares ikke
med ACK.
Strømstyring
z
Funktion
Et tv/en skærm kan tændes og slukkes med en pc.
z
Visning af strømstatus (Hent strømstatus TIL / FRA)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x11
0
Indstilling af tænd/sluk (Indstil strøm TIL / FRA)
Header
Kommando
Datalængde
Data
1
"Power"
ID
0xAA
0x11
Tjeksum
"Power": Strømkode skal indstilles på tv/skærm
1 : Strøm TIL
0 : Strøm FRA
z
Ack
Header
0xAA
Komma
ndo
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
ID
0xFF
Tjeksum
3
‘A’
0x11
"Power"
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
"Power": Strømkode skal indstilles på tv/skærm
z
Nak
Header
0xAA
Komma
ndo
0xFF
Datalængde
ID
Tjeksum
3
‘N’
0x11
"ERR"
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
38
1
Forberedelser
Lydstyrke
z
Funktion
Lydstyrken på et tv/en skærm kan justeres med en pc.
z
Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
0x12
Tjeksum
0
Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)
Header
Kommando
Datalængde
Data
1
"Volume"
ID
0xAA
0x12
Tjeksum
"Volume": Lydstyrkeværdi skal indstilles på tv/skærm (0-100)
z
Ack
Header
Komma
ndo
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
0x12
"Volume
"
r-CMD
Vær1
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
3
‘A’
"Volume": Lydstyrkeværdi skal indstilles på tv/skærm (0-100)
z
Nak
Header
0xAA
Komma
ndo
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
ID
Tjeksum
3
‘N’
0x12
"ERR"
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
39
1
Forberedelser
Styring af indgangskilde
z
Funktion
Indgangskilden på et tv/en skærm kan ændres med en pc.
z
Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x14
0
Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)
Header
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalængde
Data
1
"Input
Source"
Tjeksum
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et tv/en skærm.
0x14
Pc
0x1E
BNC
0x18
DVI
0x0C
Indgangskilde
0x04
S-Video
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (tv)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
Display Port
†
DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer
kun på "Get"-kommandoer.
†
Denne model understøtter ikke portene BNC, S-Video, HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2,
HDMI2_PC og Display Port.
†
MagicInfo er kun mulig på modeller, der indeholder funktionen MagicInfo.
†
RF (tv) og DTV er kun mulig på modeller, der indeholder tv.
1 Forberedelser
40
1
Forberedelser
z
Ack
Header
Komma
ndo
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
0x14
"Input
Source"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
3
‘A’
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et tv/en skærm.
z
Nak
Header
0xAA
Komma
ndo
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
ID
Tjeksum
3
‘N’
0x14
"ERR"
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
41
1
Forberedelser
Skærm
z
Funktion
Skærmtilstanden på et tv/en skærm kan ændres med en pc.
Skærmtilstand kan ikke styres, når funktionen Video Wall er aktiveret.
Denne kontrol kan kun anvendes på modeller, der indeholder tv.
z
Visning af skærmstatus (Hent skærmstatus)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x18
0
Indstilling af billedstørrelsen (Indstil billedstørrelse)
Header
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalængde
Data
1
"Screen
Mode"
Tjeksum
"Screen Mode": En kode der indstiller tv/skærm-statussen.
z
0x01
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Ack
Header
Komma
ndo
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
0x18
"Skærmt
ilstand"
r-CMD
Vær1
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
3
‘A’
"Screen Mode": En kode der indstiller tv/skærm-statussen.
z
Nak
Header
0xAA
Komma
ndo
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
ID
Tjeksum
3
‘N’
0x18
"ERR"
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
42
1
Forberedelser
Styring af skærmstørrelse
z
Funktion
Skærmstørrelsen på et tv/en skærm kan ændres med en pc.
z
Visning af skærmstørrelsen (Hent status for skærmstørrelse)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
0x19
Tjeksum
0
Ack
Header
Komma
ndo
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
0x19
"Screen
Size"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
3
‘A’
"Screen Size": Tv/skærm-skærmstørrelse (område: 0 – 255, enhed: tommer)
z
Nak
Header
0xAA
Komma
ndo
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
ID
Tjeksum
3
‘N’
0x19
"ERR"
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
43
1
Forberedelser
Styring af PIP til/fra
z
Funktion
PIP-tilstanden på et tv/en skærm kan aktiveres/deaktiveres med en pc.
z
†
Kun tilgængelig på modeller der har PIP-funktionen.
†
Denne tilstand kan ikke styres, hvis Video Wall er indstillet til On.
†
Denne funktion er ikke tilgængelig i MagicInfo.
Visning af PIP til/fra-status (Hent PIP TIL/FRA-status)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
0x3C
Tjeksum
0
Indstilling af PIP til/fra (Indstil PIP TIL / FRA)
Header
Kommando
Datalængde
Data
1
"PIP"
ID
0xAA
0x3C
Tjeksum
"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et tv/en skærm.
1 : PIP TIL
0 : PIP FRA
z
Ack
Header
0xAA
Komma
ndo
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
ID
0xFF
Tjeksum
3
‘A’
0x3C
"PIP"
"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et tv/en skærm.
z
Nak
Header
0xAA
Komma
ndo
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
ID
Tjeksum
3
‘N’
0x3C
"ERR"
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
44
1
Forberedelser
Styring af autojustering (PC, kun BNC)
z
Funktion
Justerer automatisk pc-systemets skærm med en pc.
z
Visning af status for autojustering (Hent status for autojustering)
z
Indstilling af autojustering (Indstil autojustering)
Header
Kommando
0xAA
0x3D
Datalængde
Data
1
"Auto
Adjustment"
ID
Tjeksum
"Auto Adjustment" : 0x00 (hele tiden)
z
Ack
Header
Komma
ndo
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
0x3D
"Auto
Adjustment"
ID
0xAA
z
Tjeksum
0xFF
3
‘A’
Nak
Header
0xAA
Komma
ndo
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
ID
Tjeksum
3
‘N’
0x3D
"ERR"
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
45
1
Forberedelser
Styring af tilstanden Videovæg
z
Funktion
Tilstanden Video Wall kan aktiveres på et tv/en skærm med en pc.
Denne kontrol er kun mulig på et tv/en skærm, hvor Video Wall er aktiveret.
Denne funktion er ikke tilgængelig i MagicInfo.
z
Visning af videovægtilstand (Hent videovægtilstand)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x5C
0
Indstilling af videovæggen (Indstil videovægtilstand)
Header
Kommando
0xAA
0x5C
Datalængde
Data
1
"Video Wall
Mode"
ID
Tjeksum
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et tv/en skærm.
1 : Full
0 : Natural
z
Ack
Header
Komma
ndo
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
0x5C
"Video Wall
Mode"
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
3
‘A’
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et tv/en skærm.
z
Nak
Header
0xAA
Komma
ndo
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
ID
Tjeksum
3
‘N’
0x5C
"ERR"
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
46
1
Forberedelser
Sikkerhedslås
z
Funktion
PC'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen Sikkerhedslås på et tv/en skærm.
Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.
z
Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)
Header
Kommando
Datalængde
ID
0xAA
z
Tjeksum
0x5D
0
Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)
Header
Kommando
0xAA
0x5D
Datalængde
Data
1
"Safety
Lock"
ID
Tjeksum
"Safety Lock": Kode til sikkerhedslås skal indstilles på tv/skærm
1 : TIL
0 : FRA
z
Ack
Header
Komma
ndo
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
0x5D
"Safety
Lock"
r-CMD
Vær1
ID
0xAA
0xFF
Tjeksum
3
‘A’
"Safety Lock": Kode til sikkerhedslås skal indstilles på tv/skærm
z
Nak
Header
0xAA
Komma
ndo
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
ID
Tjeksum
3
‘N’
0x5D
"ERR"
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
1 Forberedelser
47
2
2.1
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Inden tilslutning
Kontroller følgende, inden du slutter dette produkt til andre enheder.
Enheder, der kan sluttes til dette produkt, omfatter pc'er, videokameraer, højttalere, set-top-bokse og
DVD/Blu-ray-diskafspillere.
Computer
Camcoder
Audio
Settop box
DVD
2.1.1 Kontroller inden tilslutning
z
Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.
Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
z
Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført. Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan
beskadige produktet.
z
Tilslut lydportene korrekt: venstre = hvid og højre = rød.
Audioinput, der modtages via en lydindgangsport, udsendes via PC-, DVI-, kilde- eller
komponentporten.
z
Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
48
2
2.2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Tilslutning og brug af en pc
2.2.1 Tilslutning til en pc
z
En pc kan sluttes til produktet på flere måder.
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)
RGB /
COMPONENT IN
AUDIO IN
1
2
3
Slut D-SUB-kablet til [RGB/COMPONENT IN]-porten på produktet og D-SUB-porten på pc'en.
Slut et lydudgangskabel til [AUDIO IN]-porten på produktet og lydudgangsporten på pc'en.
Slut strømkablet til produktet og stikkontakten, og tænd for pc'en.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
49
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)
DVI IN
AUDIO IN
1
2
3
Slut et DVI-kabel til [DVI IN]-porten på skærmen og DVI-porten på pc'en.
Slut et lydudgangskabel til [AUDIO IN]-porten på produktet og lydudgangsporten på pc'en.
Slut strømkablet til produktet og stikkontakten, og tænd for pc'en.
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
DVI IN
AUDIO IN
1
2
3
Slut et HDMI-DVI-kabel til [DVI IN]-porten på skærmen og HDMI-porten på pc'en.
Slut et lydudgangskabel til [AUDIO IN]-porten på produktet og lydudgangsporten på pc'en.
Slut strømkablet til produktet og stikkontakten, og tænd for pc'en.
Når du slutter en pc til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille Edit Name til DVI PC for at få
adgang til video- og lydindhold gemt på pc'en.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
50
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
2.2.2 Driverinstallation
z
Du kan indstille den optimale opløsning og frekvens for dette produkt ved at installere de drivere,
der hører til dette produkt.
z
En installationsdriver findes på den cd, der følger med produktet.
Hvis de medfølgende filer har fejl, så gå til Samsungs hjemmeside (http://www.samsung.com/sec),
og download filerne.
1
2
3
4
Sæt den brugervejlednings-cd, der fulgte med produktet, i cd-rom-drevet.
5
Gå til Egenskaber for skærm, og kontroller, at opløsningen og opdateringsfrekvensen er korrekte.
Klik på "Windows Driver".
Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med installationen.
Vælg din produktmodel på listen med modeller.
Se vejledningen til dit Windows operativsystem for flere detaljer.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
51
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
2.2.3 Ændring af opløsningen
Juster opløsningen og opdateringshastigheden i kontrolpanelet på din pc for at få den bedste
billedkvalitet.
Billedkvaliteten på TFT-LCD'er kan blive forringet, hvis du ikke vælger den optimale opløsning.
Ændring af opløsningen på Windows XP
Gå til Kontrolpanel
Skærm
Indstillinger, og skift opløsningen.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
52
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Ændring af opløsningen på Windows Vista
Gå til Kontrolpanel
Personlige indstillinger
Skærmindstillinger, og skift opløsningen.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
53
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Ændring af opløsningen på Windows 7
Gå til Kontrolpanel
Skærm
Skærmopløsning, og skift opløsningen.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
54
2
2.3
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Tilslutning til en videoenhed
z
Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.
Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
2.3.1 Tilslutning med et AV-kabel
AV IN
AUDIO IN
1
2
Slut AV-kablet til [AV IN]-porten på produktet og videoporten på videoenheden.
Slut RCA-stereokablet til [AUDIO IN]-porten på produktet og de tilsvarende farvede lydudgangsporte
på videoenheden.
3
Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden til AV.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
55
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
2.3.2 Tilslutning med et RGB-komponentkabel
AUDIO IN
RGB /
COMPONENT IN
1
Slut RGB-komponentkablet til [RGB/COMPONENT IN]-porten på produktet og de tilsvarende
farvede komponentporte på videoenheden.
2
Slut RCA-stereokablet til [AUDIO IN]-porten på produktet og de tilsvarende farvede lydudgangsporte
på videoenheden.
3
Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden til Component.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
56
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
2.3.3 Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
DVI IN
AUDIO IN
1
2
Slut et HDMI-DVI-kabel til [DVI IN]-porten på produktet og HDMI-porten på videoenheden.
Slut RCA-stereokablet til [AUDIO IN]-porten på produktet og de tilsvarende farvede lydudgangsporte
på videoenheden.
3
Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden til DVI.
z
Lyden bliver ikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et HDMI-DVI-kabel. For
at løse dette skal du også slutte et lydkabel til lydportene på produktet og videoenheden. Når du
slutter en videoenhed til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille Edit Name til DVI
Device for at få adgang til video- og lydindhold gemt videoenheden.
z
Understøttede opløsninger omfatter 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p og 576p.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
57
2
2.4
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Tilslutning og brug af en kildeenhed
2.4.1 Kildeliste/Rediger navn
Med Source List kan du vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.
Kildeliste
Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise
skærmen med den valgte kilde.
Sådan ændres indstillingen i Source List:
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Input, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Source List, og tryk på [
]. Følgende skærmbillede vises.
S o u r c e L i s t
P C
D V I
A V
C o m p o n e n t
M o v e
4
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at flytte til den ønskede kilde, og tryk på [
]. Skærmbilledet fra den valgte kilde
bliver vist.
Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
58
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Rediger navn
z
Du kan omdøbe en tilsluttet kildeenhed.
Nogle gange vises skærmen ikke korrekt, med mindre navnet på en kildeenhed er specificeret i Edit
Name. Herudover er det bedst at omdøbe kildeenheden i Edit Name for at opnå optimal billedkvalitet.
Sådan omdøbes en kildeenhed i Edit Name:
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Input, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Edit Name, og tryk på [
]. Der vises en liste med kilder (PC, DVI mv.).
E d i t N a m e
P C
:
----
D V I
:
----
A V
:
----
C o m p o n e n t
:
----
M o v e
4
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at flytte til den ønskede kilde, og tryk på [
]. En liste med kildeenheder, som vist
herunder, vises.
P C
---V C R
D V D
C a b l e S T B
H D S T B
S a t e l l i t e S T B
A V R e c e i v e r
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Listen kan indeholde følgende kildeenheder. Kildeenheder på listen kan variere afhængigt af den
valgte kilde.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game /
Camcorder / DVD Combo / DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
59
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
5
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede kildeenhed, og tryk på [
]. Navnet på den valgte
kildeenhed bliver vist som vist herunder.
E d i t N a m e
P C
:
A V R e c e i v e r
D V I
:
----
A V
:
----
C o m p o n e n t
:
----
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Mulige indstillinger i menuen Picture afhænger af den aktuelle kilde og indstillinger foretaget i Edit Name.
(Se side 92 for detaljer om menuen Picture.)
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
60
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Source AutoSwitch Settings
z
Bruger du Source AutoSwitch og indstiller skærmen til On, er det forrige videovalg ikke aktivt.
Skærmen søger automatisk de forskellige videoindgange for aktiv video.
Konfiguration af Source AutoSwitch Settings
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Input, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Source AutoSwitch Settings, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Source AutoSwitch, og tryk på [
z
].
].
].
Source AutoSwitch
Når Source AutoSwitch er On, søges skærmens videokilde automatisk efter aktiv videokilde.
Primary Source-valget aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes.
Secondary source-valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primær videokilde tilgængelig.
Hvis hverken de primære eller de sekundære indgangskilder genkendes, udfører skærmen to
søgninger for en aktiv kilde. Hver søgning tjekker den primære og den sekundære
indgangskilde. Hvis begge søgninger mislykkes, vender skærmen tilbage til den første
indgangskilde og viser en meddelelse, der indikerer, at der ikke er noget signal.
Når Primary Source-valget er indstillet til All, søger skærmen alle videokildeindgangene to gange
i rækkefølge for en aktiv videokilde og vender tilbage til den første videokilde i rækkefølgen, hvis
der ikke findes nogen video.
S o u r c e A u t o S w i t c h S e t t i n g s
S o u r c e A u t o S w i t c h
:
O f f
P r i m a r y S o u r c e
:
A l l
S e c o n d a r y S o u r c e
:
P C
M o v e
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
61
2
Tilslutning og brug af en kildeenhed
z
Primary Source
Angiv Primary Source som den automatiske indgangskilde.
Pr i m a r y S o u r c e
P C
D V I
A V
C o m p o n e n t
A l l
M o v e
Tryk på
z
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Secondary Source
Angiv Secondary Source som den automatiske indgangskilde.
S e c o n d a r y S o u r c e
D V I
A V
C o m p o n e n t
M o v e
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
2 Tilslutning og brug af en kildeenhed
62
3
Brug af MDC
MDC (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærme samtidigt
på en pc.
3.1
Konfiguration af indstillinger for Multi Control
Tildel en individuel ID til dit produkt.
3.1.1 Konfiguration af indstillinger for Multi Control
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
z
/
for at flytte til Multi Control, og tryk på [
].
ID Setup
Tildel et sæt et ID. (Område: 00~99)
Tryk på
z
eller
for at vælge et nummer, og tryk på [
].
ID Input
Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af
indgangssignalet.
Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.
3.2
Tilslutning med RS232C-kablet
RS232C IN
1
Slut RS232C-kablet til [RS232C IN] på produktet og RS232C OUT på pc'en.
3 Brug af MDC
63
3
3.3
Brug af MDC
Installation/afinstallation af MDC-program
3.3.1 Installation
1
2
Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
Klik på MDC System-installationsprogrammet.
Hvis vinduet til softwareinstallation ikke vises på hovedskærmen: Installer med den kørbare fil MDC
System i mappen MDC på cd'en.
3
4
5
6
Klik på "Next" i den viste installationsguide.
Klik på "Yes" i vinduet "License Agreement", der vises.
I vinduet "Customer Information", der vises: Udfyld alle informationsfelter, og klik på "Next".
I vinduet "Choose Destination Location", der vises: Vælg den mappesti, hvor du vil installere
programmet, og klik på "Next".
Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.
7
I vinduet ""Start Copying Files"", der vises: Kontroller den mappesti, hvor programmet skal
installeres, og klik på "Next".
8
9
Installationsstatussen bliver vist.
Klik på "Finish" i vinduet "InstallShield Wizard Complete", der vises.
Vælg "Launch MDC System", og klik på "Finish" for straks at køre programmet MDC.
10
Genvejsikonet MDC System bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.
z
Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af pc-systemet eller
produktspecifikationerne.
z
Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.
z
Dette produkt understøtter ikke Ethernet MDC.
3 Brug af MDC
64
3
Brug af MDC
3.3.2 Afinstallation
1
2
Vælg Indstillinger > Kontrolpanel på menuen Start, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern programmer.
Vælg MDC System på listen, og klik på Rediger/fjern.
MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.
3 Brug af MDC
65
3
3.4
Brug af MDC
Brug af programmet MDC (Serial MDC)
Den serielle datatransmissionsstandard RS-232C anvendes til kommunikation mellem pc og
visningsenhed. Slut et serielt RS-232C-kabel til de serielle porte på pc'en og på skærmen.
3.4.1 Start af MDC
For at starte programmet MDC: Klik på Start>Alle programmer>Samsung>MDC System>MDC System.
Menulinje
1
1
2
2
3
4
5
Remote Control
z
Aktiver funktionen til modtagelse af fjernstyringssignaler.
z
Enable-Disable
Safety Lock
z
Lås skærmmenuerne.
z
Off-On
Indstil Safety Lock til Off for at låse op.
3 Brug af MDC
66
3
Brug af MDC
3
Port Selection
z
Skift porten.
z
COM1 - COM2 - COM3 - COM4
Standardporten er COM1.
4
5
Lamp Control
z
Skift lampekontroltilstand.
z
User Control Mode - Ambient Brightness Mode
Options…
z
Skift antallet af ID'er og opdateringsfrekvensen for tilsluttede skærme.
z
Command
Valg af en tilsluttet skærm
1
1
2
3
4
2
3
4
Valgfelt: Vælg numre for at indstille et område.
All : Vælg eller fravælg alle tilsluttede skærme.
Select, Clear : Vælger eller fravælger skærme, der blev søgt med valgfeltet i trin 1.
Refresh : Søg vha. ID'er på tilsluttede skærme.
z
Alle ovenstående funktioner anvendes, når alle hovedfunktioner er indstillet.
z
Lær ovenstående instruktioner at kende for effektiv brug.
3 Brug af MDC
67
3
Brug af MDC
3.4.2 Konfiguration af indstillinger for hovedfunktioner
System
Klik på "System" for at konfigurere præferencer.
- Skærmbilledet System er det samme som hovedskærmen.
Visning af informationer om tilsluttede skærme
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
: Vælg et afkrydsningsfelt for at vælge en skærm.
ID : Vis det ID, der er knyttet til en tilsluttet skærm.
: Vis status for strøm (TIL (
)/FRA (
)) for en tilsluttet skærm.
Input : Vis indgangskilden for en tilsluttet skærm.
Image Size : Vis den indstillede billedstørrelse for en skærm.
On Time : Vis, om Tændtid er aktiveret for en skærm.
Off Time : Vis, om Sluktid er deaktiveret for en skærm.
Skærmdetaljer: Vis detaljerede informationer om den skærm, der blev valgt i trin 1.
3 Brug af MDC
68
3
Brug af MDC
Konfiguration af præferencer for en tilsluttet visningsenhed.
1
2
3
4
1
2
3
4
Power On, Power Off : Tænd eller sluk en skærm.
Volume : Styr lydstyrken med lydstyrkebjælken.
: Sluk eller tænd for lyden.
OSD Display
z
Source OSD : Vælg, om der skal vises et indikatorvindue, når indgangskilden ændres.
z
Not Optimum Mode OSD : Vælg, om der skal vises et indikatorvindue for en ikke-understøttet
tilstand.
z
No Signal OSD : Vælg, om der skal vises et indikatorvindue, når der ikke modtages noget
signal.
z
MDC OSD : Vælg, om der skal vises et indikatorvindue, når indstillinger ændres via MDC.
3 Brug af MDC
69
3
Brug af MDC
Input Source
Klik på "Input Source" for at konfigurere præferencer.
Konfiguration af indgangskilden for en tilsluttet skærm
De viste muligheder er forskellige for PC-tilstand og TV-tilstand.
PC-tilstand
TV-tilstand
Vælg den ønskede indgangskilde for den valgte skærm.
PC-tilstand
TV-tilstand
PC
O
O
BNC
O
O
DVI
O
O
TV
O
O
DTV
O
O
AV
O
O
S-Video
O
O
Component
O
O
MagicInfo
@
@
HDMI1/HDMI2
O
O
DP
O
O
Channel
X
O@
O: Kan ændres
X: Kan ikke ændres
@ : Mulige indgangskilder varierer afhængigt af modellen på den tilsluttede enhed. Kontroller, at dine
skærme understøtter indgangskilderne.
3 Brug af MDC
70
3
Brug af MDC
z
Ændringerne anvendes kun på skærme, der er tændt.
z
Tilstanden HDMI1, HDMI2, DP, BNC eller S-Video er muligvis – afhængigt af produktet – ikke
tilgængelig.
z
Kun Magicinfo-funktioner på produkter der er udstyret med funktionen MagicInfo.
z
TV er kun aktiveret på produkter, der har tv-funktionen.
Channel-justering er kun mulig i tv-tilstand.
Image Size
Klik på "Image Size" for at konfigurere præferencer.
Ved tilslutning i tilstanden PC, DVI:
Klik på PC Source, og skift formatforholdet.
Billedstørrelsen kan ændres til 16 : 9 eller 4 : 3.
z
Ændringerne anvendes kun på skærme, der er tændt.
z
Vælg de skærme, hvor du vil anvende ændringer for at bruge valgvinduet herover.
z
Kun skærme tilsluttet i tilstanden PC, DVI bliver vist til venstre.
z
Visse produkter understøtter måske ikke tilstanden DP.
z
Kun Magicinfo-funktioner på produkter der er udstyret med funktionen MagicInfo.
z
TV er kun aktiveret på produkter, der har tv-funktionen.
3 Brug af MDC
71
3
Brug af MDC
Ved tilslutning i tilstanden TV, AV, Component, DVI(HDCP) eller DTV:
Klik på Video Source, og skift formatforholdet.
Du kan angive Image Size og Screen Mode.
Image Size
z
Auto Wide - 16 : 9 - Wide Zoom - Zoom - Zoom 1 - Zoom 2 - 4 : 3 - Screen Fit - Wide Fit - Custom
Screen Mode
z
16 : 9 - Wide Zoom - Zoom - 4 : 3
Screen Mode kan kun justeres, når Image Size er indstillet til Auto Wide i TV-tilstand.
z
Ændringerne anvendes kun på skærme, der er tændt.
z
Vælg de skærme, hvor du vil anvende ændringer for at bruge valgvinduet herover.
z
Kun skærme tilsluttet i tilstanden TV, AV, Component, DVI(HDCP) eller DTV bliver vist til venstre.
z
Auto Wide, Zoom1 og Zoom2 er ikke aktiveret, når 720p- eller 1080i-signaler modtages i tilstanden
Component.
z
Kun Magicinfo-funktioner på produkter der er udstyret med funktionen MagicInfo.
z
Tilstanden TV er kun tilgængelig på produkter, der har tv-funktionen.
3 Brug af MDC
72
3
Brug af MDC
Time
Klik på "Time" for at konfigurere præferencer.
Clock Set
z
Vælg en skærm, og skift tiden.
z
Tiden indstilles som standard automatisk til den tid, der er indstillet på pc'en.
z
For at ændre tiden på skærme: Skift først tidsindstillingen på pc'en.
Timer
Indstil Timer1, Timer2, Timer3 og Holiday Management.
z
Ændringerne anvendes kun på skærme, der er tændt.
z
Kun Magicinfo-funktioner på produkter der er udstyret med funktionen MagicInfo.
z
Tilstanden TV er kun tilgængelig på produkter, der har tv-funktionen.
3 Brug af MDC
73
3
Brug af MDC
z
Indstilling af Timer1, Timer2 ogTimer3
1
2
3
4
5
6
1
On Time
Tænder automatisk for den valgte skærm på et angivet tidspunkt.
2
Off Time
Slukker automatisk for den valgte skærm på et angivet tidspunkt.
3
Volume
Angiv lydstyrken for skærmen, der tændes med On Time.
4
Source
Angiv indgangskilden for skærmen, der tændes med On Time.
5
Holiday
Vælg, om du vil anvende indstillingerne Holiday Management på Timer.
6
Repeat
Angiv det interval, der skal aktivere Timer.
†
Once : Aktiver kun timeren én gang.
†
EveryDay : Aktiver timeren hver dag.
†
Mon~Fri : Aktiver timeren fra mandag til fredag.
†
Mon~Sat : Aktiver timeren fra mandag til lørdag.
†
Sat~Sun : Aktiver timeren lørdage og søndage.
†
Manual : Tilpas dagene i ugen.
3 Brug af MDC
74
3
Brug af MDC
z
Konfiguration af præferencer for Holiday Management
Holiday Management kan anvendes til at bestemme, at skærmen ikke tændes med Timer på visse
dage.
1
2
Angiv datoerne.
Delete All
Slet alle ferieplaner.
3
Add
Tilføj en ferieplan (datoer).
4
Slet en ferieplan.
z
Ændringerne anvendes kun på skærme, der er tændt.
z
Holiday Management kan aktiveres eller deaktiveres i indstillingerne for Timer.
z
Hvis Source er indstillet til TV i indstillingerne for On Time, er det kun skærme med tv-funktion, der
tændes.
z
Hvis Source er indstillet til MagicInfo i indstillingerne for On Time, er det kun skærme, der har
funktionen MagicInfo, der tændes.
z
Kun Magicinfo-funktioner på produkter der er udstyret med funktionen MagicInfo.
z
Tilstanden TV er kun tilgængelig på produkter, der har tv-funktionen.
3 Brug af MDC
75
3
Brug af MDC
PIP
Klik på "PIP" for at konfigurere præferencer.
Ikke tilgængelig på dette produkt.
PIP Size
OFF - Large - Small - Double 1 - Double 2 - Double 3
z
Ændringerne i PIP-størrelsen anvendes kun på skærme, der er tændt.
z
Kun Magicinfo-funktioner på produkter der er udstyret med funktionen MagicInfo.
z
Tilstanden TV er kun tilgængelig på produkter, der har tv-funktionen.
3 Brug af MDC
76
3
Brug af MDC
PIP Source
PC - BNC - DVI - TV - DTV - AV - S-Video - Component - HDMI1 - HDMI2 - DP
z
Ændringerne anvendes kun på de skærme, der er tændt, og hvor tilstanden PIP er aktiveret.
z
Visse produkter understøtter måske ikke tilstanden HDMI2.
z
Visse produkter understøtter måske ikke tilstanden DP.
z
Tilgængelige PIP Source-muligheder afhænger af typen af Input Source.
z
Kun Magicinfo-funktioner på produkter der er udstyret med funktionen MagicInfo.
3 Brug af MDC
77
3
Brug af MDC
Settings
Klik på "Settings" for at konfigurere præferencer.
Picture
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
For at vise indstillinger for hver tilsluttet skærm: Vælg én skærm ad gangen. Vælg alle skærme ved at
klikke på All+Select, hvorefter standardværdierne vises.
Ændring af en indstilling i denne menu skifter automatisk tilstanden til Custom.
1
Picture
Skift kun indstillinger for indgangskilderne TV, AV, Component og DTV.
2
Contrast
Skift kontrasten på den valgte skærm.
3
Brightness
Skift lysstyrken på den valgte skærm.
4
Sharpness
Skift skarpheden på den valgte skærm.
5
Color
Skift farven på den valgte skærm.
6
Tint
Skift tonen på den valgte skærm.
3 Brug af MDC
78
3
Brug af MDC
7
Color Tone
Skift farvetonen på den valgte skærm.
8
Color Temp
Skift farvetemperaturen på den valgte skærm.
9
Brightness Sensor
Ikke tilgængelig på dette produkt.
Aktiver eller deaktiver Brightness Sensor for den valgte skærm.
Brightness Sensor detekterer den omgivende lysintensitet og justerer automatisk skærmens
lysstyrke.
10
Dynamic Contrast
Skift Dynamic Contrast på den valgte skærm.
z
Ændringer anvendes kun på skærme, der er tændt. Hvis der ikke er valgt nogen skærm, vises
fabriksstandarderne.
z
Visse produkter understøtter måske ikke tilstanden HDMI2.
z
Visse produkter understøtter måske ikke tilstanden Brightness Sensor.
z
Color Temp er aktiveret, når Color Tone er indstillet til Off.
z
Kun Magicinfo-funktioner på produkter der er udstyret med funktionen MagicInfo.
z
Tilstanden TV er kun tilgængelig på produkter, der har tv-funktionen.
3 Brug af MDC
79
3
Brug af MDC
Picture PC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
For at vise indstillinger for hver tilsluttet skærm: Vælg én skærm ad gangen. Vælg alle skærme ved at
klikke på All+Select, hvorefter standardværdierne vises.
Ændring af en indstilling i denne menu skifter automatisk tilstanden til Custom.
1
Picture PC
Kun aktiveret for indgangskilderne PC, DVI.
2
Contrast
Skift kontrasten på den valgte skærm.
3
Brightness
Skift lysstyrken på den valgte skærm.
4
Red
Tilpas den røde farve på den valgte skærm.
5
Green
Tilpas den grønne farve på den valgte skærm.
6
Blue
Tilpas den blå farve på den valgte skærm.
7
Color Tone
Skift farvetonen på den valgte skærm.
3 Brug af MDC
80
3
Brug af MDC
8
Color Temp
Skift farvetemperaturen på den valgte skærm.
9
Brightness Sensor
Ikke tilgængelig på dette produkt.
Aktiver eller deaktiver Brightness Sensor for den valgte skærm.
Brightness Sensor detekterer den omgivende lysintensitet og justerer automatisk skærmens
lysstyrke.
10
Dynamic Contrast
Skift Dynamic Contrast på den valgte skærm.
z
Ændringer anvendes kun på skærme, der er tændt. Hvis der ikke er valgt nogen skærm, vises
fabriksstandarderne.
z
Visse produkter understøtter måske ikke tilstanden DP.
z
Visse produkter understøtter måske ikke tilstanden Brightness Sensor.
z
Color Temp er aktiveret, når Color Tone er indstillet til Off.
z
Kun Magicinfo-funktioner på produkter der er udstyret med funktionen MagicInfo.
z
Tilstanden TV er kun tilgængelig på produkter, der har tv-funktionen.
3 Brug af MDC
81
3
Brug af MDC
Audio
1
2
3
4
5
6
For at vise indstillinger for hver tilsluttet skærm: Vælg én skærm ad gangen. Vælg alle skærme ved at
klikke på All+Select, hvorefter standardværdierne vises.
Ændring af en indstilling i denne menu skifter automatisk tilstanden til Custom.
1
Audio
Skift lydpræferencer.
2
Bass
Juster bassen for den valgte skærm.
3
Treble
Juster diskanten for den valgte skærm.
4
Balance
Juster lydstyrken i venstre og højre højttaler på den valgte skærm.
5
SRS TS XT
Aktiver eller deaktiver SRS TS XT-funktionen for den valgte skærm.
Med SRS TS XT kan du glæde dig over stor og levende lydkvalitet som ved 5.1-kanals højttalere
med to højttalere.
6
Sound Select
Ikke tilgængelig på dette produkt.
Vælg lyden til hovedskærmen eller underskærmen i PIP-tilstand.
3 Brug af MDC
82
3
Brug af MDC
z
Ændringer anvendes kun på skærme, der er tændt. Hvis der ikke er valgt nogen skærm, vises
fabriksstandarderne.
z
Kun Magicinfo-funktioner på produkter der er udstyret med funktionen MagicInfo.
z
Tilstanden TV er kun tilgængelig på produkter, der har tv-funktionen.
Image Lock
1
2
3
4
5
1
Image Lock
Kun aktiveret for indgangskilden PC.
2
Coarse
Vertikal støj (striber) på skærmen bliver fjernet.
Skærmbilledet bliver måske flyttet, når du ændrer frekvensen (Grov). Sker dette, så flyt
skærmbilledet til midten med menuen til justering af horisontal placering.
3
Fine
Horisontal støj (striber) på skærmen bliver fjernet.
Hvis støjen ikke er helt fjernet efter justering af værdien for Fin, så juster Grov, og prøv finjustering
igen.
4
Position
Flyt skærmbilledet for den valgte skærm horisontalt eller vertikalt.
5
Auto Adjustment
Konfigurer automatisk indstillingerne Coarse, Fine og Position for produktet.
3 Brug af MDC
83
3
Brug af MDC
z
Ændringer anvendes kun på skærme, der er tændt.
z
Autojustering kører automatisk, hvis opløsningen ændres.
z
Kun Magicinfo-funktioner på produkter der er udstyret med funktionen MagicInfo.
z
Tilstanden TV er kun tilgængelig på produkter, der har tv-funktionen.
Maintenance
Klik på "Maintenance" for at konfigurere præferencer.
Maintenance-indstillinger kan konfigureres for alle de tilsluttede indgangskilder.
Lamp Control
1
2
1
Lamp Control
Lampekontrol anvendes til at justere bagbelysningen for at reducere strømforbruget.
z
Auto Lamp Control
Juster bagbelysningen for den valgte skærm på et specificeret tidspunkt.
Konfiguration af indstillingerne Auto Lamp Control deaktiverer automatisk Manual Lamp
Control.
z
Manual Lamp Control
Juster manuelt bagbelysningen på den valgte skærm.
Konfiguration af indstillingerne Manual Lamp Control deaktiverer automatisk Auto Lamp
Control.
3 Brug af MDC
84
3
Brug af MDC
Auto Lamp Control og Manual Lamp Control bliver kun aktiveret, når User Control Mode er valgt i
menuen Lamp Control.
2
Ambient Light
Ikke tilgængelig på dette produkt.
Omgivende lys detekterer den omgivende lysintensitet og justerer automatisk skærmens lysstyrke.
Ambient Brightness Mode skal vælges i menuen Lamp Control for at bruge Ambient Light.
Aktiver eller deaktiver Ambient Light for den valgte skærm.
z
Ændringer anvendes kun på skærme, der er tændt.
z
Ambient Light er kun kompatibel med modeller, der er udstyret med en automatisk
lysstyrkesensor.
z
Kun Magicinfo-funktioner på produkter der er udstyret med funktionen MagicInfo.
z
Tilstanden TV er kun tilgængelig på produkter, der har tv-funktionen.
3 Brug af MDC
85
3
Brug af MDC
Scroll
1
2
3
1
Pixel Shift
Indstilling af Time, Horizontal Dot og Vertical Line forhindrer efterbilleder ved at flytte skærmbilledet
med specificerede intervaller.
2
Safety Screen
Sikkerhedsskærm forhindrer efterbilleder, når skærmen viser et fast billede i længere tid.
3
a.
Interval : Angiv det interval, der skal aktivere Safety Screen.
b.
Indstilling af Time efter Type
z
Bar : 10, 20, 30, 40, 50
z
Eraser : 10, 20, 30, 40, 50
Safety Screen2
Vælg den ønskede type af sikkerhedsskærm for den valgte skærm blandt Type. Den valgte type af
sikkerhedsskærm vises automatisk, uanset de forudindstillede intervaller eller tid til aktivering.
Signal Pattern, All White, Scroll, Bar, Eraser, Pixel
z
Ændringer anvendes kun på skærme, der er tændt.
z
Kun Magicinfo-funktioner på produkter der er udstyret med funktionen MagicInfo.
z
Tilstanden TV er kun tilgængelig på produkter, der har tv-funktionen.
3 Brug af MDC
86
3
Brug af MDC
Video Wall
z
Funktionen Video Wall kan anvendes til at vise en del af et helt videobillede eller gentage det samme
billede på hver af de tilsluttede skærme.
z
Klik på "Video Wall Control" for at starte videovæggen.
3 Brug af MDC
87
3
Brug af MDC
MDC Video Wall
1
3
2
4
1
On / Off
Aktiver eller deaktiver Video Wall.
2
Format
Vælg formatet, der skal vises på den opdelte skærm.
Full
3
Natural
Skærmopdeler
z
Skærmen kan højst opdeles i 100 (Horizontal og Vertical skærme).
3 Brug af MDC
88
3
Brug af MDC
z
Der kan højst arrangeres 15 skærme i en række.
z
Hvis Vertical arrangementet er indstillet til 15, kan højst 6 skærme knyttes til det Horizontal
arrangement.
Hvis Horizontal arrangementet er indstillet til 15, kan højst 6 skærme knyttes til det Vertical
z
arrangement.
4
Visning af skærmenes arrangement
Vis skærmes layout (konfigureret med skærmopdeleren), eller skift layoutet efter ønske.
z
Ændringer anvendes kun på skærme, der er tændt.
z
Omfanget af indstillingen for skærmopdeleren kan variere i forhold til modellen.
z
Kun Magicinfo-funktioner på produkter der er udstyret med funktionen MagicInfo.
z
Tilstanden TV er kun tilgængelig på produkter, der har tv-funktionen.
3 Brug af MDC
89
3
Brug af MDC
3.4.3 Problemløsningsvejledning
Problem
Den skærm, du vil styre, vises ikke i oversigten
med systeminformationer.
Løsning
1.
Kontroller tilslutningen af RS232C-kablet
(kontroller, at kablet er sluttet korrekt til porten
Com1).
2.
Kontroller, at der ikke er tilsluttet en anden
skærm med det samme ID. Tilslutning af
skærme med det samme ID kan medføre, at
skærmen ikke vises pga. datakollision.
3.
Kontroller, at skærmens ID er i området 0 til 99.
(Skift id'et med menuen Skærm.)
For en skærm, der understøtter et ID i
området 0 til 99, skal ID'et indstilles mellem
0 og 99.
Den skærm, du vil styre, vises ikke i andre
kontrollers infogitter.
Kontroller, at skærmen er tændt. (Se strømstatussen
i oversigten med systeminformationer.)
Sørg for, at du vælger den indgangskilde, som
skærmen er tilsluttet.
Følgende meddelelse vises flere gange.
Kontroller, at den skærm, du vil styre, er valgt.
Skærme tændes eller slukket på tidspunkt
forskelligt fra andre, selvom On Time eller Off
Time er indstillet.
Juster tiden på pc'en for at synkronisere tiden
mellem de tilsluttede skærme.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Fjernbetjeningen virker måske ikke, hvis RS-232Ckablet er fjernet, eller programmet lukkes unormalt,
mens funktionen Remote Control er Disable. For at
løse dette: Kør programmet igen, og indstil Remote
Control til Enable.
Dette program fungerer nogle gange forkert pga. et kommunikationsproblem mellem pc'en og
skærmen eller elektromagnetiske stråler, der udsendes fra elektroniske enheder tæt på.
3 Brug af MDC
90
3
Brug af MDC
3.4.4 Sådan vises egenskaber, når der anvendes flere skærme
1
2
3
Når ingen skærm er valgt: Standardværdien vises.
Når én skærm er valgt: Indstillinger for den valgte skærm vises.
Når to skærme er valgt (f.eks. i rækkefølgen ID 1 og 3): Indstillingerne for ID 1 vises før indstillingerne
for ID 3.
4
Når afkrydsningsfeltet All+Select er valgt, og alle skærme er valgt: Standardindstillingerne vises.
3 Brug af MDC
91
4
4.1
Skærmjustering
Konfigurer indstillingerne Picture (Brightness, Color Tone mv.).
z
Layoutet af mulighederne i menuen Picture kan variere. Det afhænger af produktet.
z
De tilgængelige muligheder i menuen Picture afhænger af den valgte indgangskilde og indstillingen
i Edit Name. (Se side 59 for detaljer om menuen Edit Name.)
Mode
Vælg en billedtilstand (Mode), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.
Denne mulighed er tilgængelig, når tilstanden Dynamic Contrast er indstillet til Off.)
(Se side 110 for detaljer om menuen Dynamic Contrast.)
4.1.1 Ændring af din billedMode
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Mode, og tryk på [
].
].
Forskellige muligheder for Mode vises, afhængigt af den valgte indgangskilde:
Hvis indgangskilden er PC eller DVI:
M o d e
I n f o r m a t i o n
A d v e r t i s e m e n t
C u s t o m
M o v e
z
E n t e r
R e t u r n
Information Denne tilstand nedsætter øjnenes træthed og er velegnet til visning af informationer på
offentlige steder.
z
Advertisement: Denne tilstand er velegnet til at vise videoindhold og inden/udendørs reklamer.
z
Custom: Tilpas Contrast og Brightness efter ønske.
1
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
4 Skærmjustering
92
4
Skærmjustering
Hvis indgangskilden er AV, Component:
M o d e
D y n a m i c
S t a n d a r d
M o v i e
C u s t o m
M o v e
E n t e r
R e t u r n
z
Dynamic: Denne tilstand er velegnet, hvis det omgivende lys er stærkt.
z
Standard : Denne tilstand er generelt velegnet til alle miljøer.
z
Movie: Denne tilstand nedsætter øjnenes træthed.
z
Custom: Tilpas Contrast og Brightness efter ønske.
1
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
4 Skærmjustering
93
4
4.2
Skærmjustering
Custom
Tilpas Tint under Picture.
z
Enhver ændring af en indstilling under Custom ændrer indstillingen for Mode til Custom.
z
Denne funktion er tilgængelig, når Dynamic Contrast er indstillet til Off, og Mode ikke er indstillet til
Advertisement.
(Se side 110 og side 92 for detaljer om Dynamic Contrast og Mode)
4.2.1 Konfiguration af indstillingerne for Custom
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Custom, og tryk på [
].
].
Forskellige muligheder for Custom vises, afhængigt af den valgte indgangskilde:
Hvis indgangskilden er PC eller DVI:
C u s t o m
C o n t r a s t
100
B r i g h t n e s s
100
S h a r p n e s s
50
G a m m a
M o v e
z
:
E n t e r
N a t u r a l
R e t u r n
Contrast
Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0~100)
En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere.
z
Brightness
Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0~100)
En højere værdi får billedet til at virke lysere.
z
Sharpness
Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0~100)
En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere.
4 Skærmjustering
94
4
Skærmjustering
z
Gamma(Natural/Mode1/Mode2/Mode3)
Juster billedets lysstyrke i mellemområdet (Gamma).
Natural viser det originale billede. Mode1 viser billedet lysere end tilstanden Natural. Mode2 viser
skærmbilledet mørkere end Mode1. Mode3 viser mørke dele mørkere og lyse dele lysere.
1
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
]. Der vises et vindue, hvor du kan
justere værdien for den valgte mulighed.
100
C o n t r a s t
M o v e
2
Tryk på
/
A d j u s t
R e t u r n
for at justere værdien, og tryk på [
]. Ændringen bliver anvendt.
4 Skærmjustering
95
4
Skærmjustering
Hvis indgangskilden er AV, Component:
C u s t o m
C o n t r a s t
100
B r i g h t n e s s
45
S h a r p n e s s
50
C o l o r
50
T i n t
M o v e
z
G r e e n 50 R e d 50
R e t u r n
E n t e r
Contrast
Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0~100)
En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere.
z
Brightness
Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0~100)
En højere værdi får billedet til at virke lysere.
z
Sharpness
Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0~100)
En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere.
z
Color
Forøg eller formindsk farveintensiteten. (Område: 0~100)
En højere værdi forøger farveintensiteten.
z
Tint
Juster intensiteten af røde og grønne farver. (Område: 0~100)
En forøgelse af mængden af rød, gør den røde farve mere fremtrædende i billedet. En forøgelse af
mængden af grøn, gør den grønne farve mere fremtrædende i billedet.
1
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
]. Der vises et vindue, hvor du kan
justere værdien for den valgte mulighed.
100
C o n t r a s t
M o v e
2
Tryk på
/
A d j u s t
R e t u r n
for at justere værdien, og tryk på [
]. Ændringen bliver anvendt.
4 Skærmjustering
96
4
4.3
Skærmjustering
Color Tone
Juster billedets generelle farvetone.
z
Denne funktion er tilgængelig, når Dynamic Contrast er indstillet til Off, og Mode ikke er indstillet til
Advertisement.
(Se side 110 og side 92 for detaljer om Dynamic Contrast og Mode)
z
Enhver ændring af en indstilling under Color Tone ændrer indstillingen for Mode til Custom.
4.3.1 Konfiguration af indstillingerne for Color Tone
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Color Tone, og tryk på [
].
Forskellige muligheder for Color Tone vises, afhængigt af den valgte indgangskilde:
Hvis indgangskilden er PC eller DVI:
C o l o r T o n e
O f f
C o o l
N o r m a l
W a r m
C u s t o m
M o v e
1
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
Hvis indgangskilden er AV, Component:
C o l o r T o n e
O f f
C o o l 2
C o o l 1
N o r m a l
W a r m 1
W a r m 2
M o v e
E n t e r
R e t u r n
4 Skærmjustering
97
4
Skærmjustering
1
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
4 Skærmjustering
98
4
4.4
Skærmjustering
Color Control
Tilpas farveindstillingerne for billedet ved at justere værdierne for Red, Green og Blue. (Område: 0~100)
En højere værdi forøger intensiteten af den valgte farve.
z
Denne mulighed er tilgængelig, når indgangskilden er PC eller DVI.
z
Denne funktion er kun tilgængelig, når Color Tone er indstillet til Off. For at aktivere funktionen skal
Dynamic Contrast være indstillet til Off, og Mode må ikke være indstillet til Advertisement.
(Se side 92, side 97 og side 110 for detaljer om Mode, Color Tone og Dynamic Contrast.)
4.4.1 Konfiguration af indstillingerne for Color Control
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Color Control, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
C o l o r C o n t r o l
R e d
50
G r e e n
50
B l u e
50
M o v e
4
Tryk på
/
R e t u r n
E n t e r
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Der vises et vindue, hvor du kan justere værdien for den valgte mulighed.
50
R e d
M o v e
5
Tryk på
/
A d j u s t
R e t u r n
for at justere værdien, og tryk på [
].
Ændringen bliver anvendt.
4 Skærmjustering
99
4
4.5
Skærmjustering
Color Temp.
Juster farvetemperaturen (Red/Green/Blue). (Område: 5.000K–15000K)
Denne funktion er tilgængelig, når Dynamic Contrast og Color Tone er indstillet til Off, og Mode ikke er
indstillet til Advertisement.
(Se side 92, side 97 og side 110 for detaljer om Mode, Color Tone og Dynamic Contrast.)
4.5.1 Konfiguration af indstillingerne for Color Temp.
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Color Temp., og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
4
Tryk på
/
for at justere værdien, og tryk på [
C o l o r T e m p .
A d j u s t
]. Ændringen bliver anvendt.
10000K
R e t u r n
4 Skærmjustering
100
4
4.6
Skærmjustering
Image Lock
Gør billedkvaliteten bedre ved at fjerne støj (statisk), som f.eks. flimren og rysten.
Denne mulighed er tilgængelig, når indgangskilden er PC.
4.6.1 Konfiguration af indstillingerne for Image Lock
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Image Lock, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
I m a g e L o c k
C o a r s e
901
F i n e
100
H - P o s i t i o n
51
V - P o s i t i o n
76
M o v e
z
E n t e r
R e t u r n
Coarse
Fjerner vertikal støj (striber) på skærmen.
Hvis skærmbilledet får en anden placering, når frekvensen er justeret med Grov, så flyt
skærmbilledet til midten med menuen H-Position/V-Position.
z
Fine
Fjerner horisontal støj (striber) på skærmen.
Hvis støjen ikke er helt væk efter justering af Fine, så juster frekvensen med Grov, indtil støjen er
minimeret, og juster derefter Fine igen.
z
H-Position
Juster skærmplaceringen. Skærmbilledet kan flyttes til venstre eller højre.
z
V-Position
Juster skærmplaceringen. Skærmbilledet kan flyttes op eller ned.
4
5
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
Tryk på
/
for at justere værdien, og tryk på [
].
]. Ændringen bliver anvendt.
4 Skærmjustering
101
4
4.7
Skærmjustering
Auto Adjustment
Justerer automatisk indstillingerne for Coarse, Fine, H-Position og V-Position.
Denne funktion kan anvendes til automatisk at detektere og fjerne støj på skærmen og korrigere
skærmplaceringen.
Denne kører automatisk, hvis opløsningen ændres.
Denne mulighed er tilgængelig, når indgangskilden er PC.
4.7.1 Konfiguration af indstillingerne for Auto Adjustment
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Auto Adjustment, og tryk på [
].
Skærmindstillingerne bliver justeret automatisk.
4 Skærmjustering
102
4
4.8
Skærmjustering
Signal Balance
Denne funktion anvendes til at supplere et svagt RGB-signal, der overføres via et langt kabel.
Denne funktion er tilgængelig, når indgangskilden er PC og Dynamic Contrast er indstillet til Off, og
Mode ikke er indstillet til Advertisement
(Se side 110 og side 92 for detaljer om Dynamic Contrast og Mode)
4.8.1 Konfiguration af indstillingerne for Signal Balance
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Signal Balance, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
S i g n a l B a l a n c e
S i g n a l B a l a n c e
:
O f f
S i g n a l C o n t r o l
M o v e
4
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
5
Tryk på
/
for at flytte til Signal Control, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
S i g n a l C o n t r o l
R-Gain
50
G-Gain
50
B-Gain
50
R-Offset
50
G-Offset
50
B-Offset
50
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Signal Control er aktiveret, når Signal Balance er indstillet til On.
4 Skærmjustering
103
4
Skærmjustering
6
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
50
R - G a i n
M o v e
A d j u s t
R e t u r n
Angiv værdier for forstærkning og offset for RGB /Rød/Grøn/Blå). R-Gain, G-Gain og B-Gain justerer
niveauerne for røde, grønne og blå farver i de lysere dele af skærmbilledet (område: 0–100). ROffset, G-Offset og B-Offset justerer niveauerne for de røde, grønne og blå farver i de mørkere dele
af skærmbilledet (område: 0–100). En højere værdi forøger niveauet for den valgte farve.
7
Tryk på
/
for at justere værdien, og tryk på [
]. Ændringen bliver anvendt.
4 Skærmjustering
104
4
4.9
Skærmjustering
Size
Ændr billedstørrelsen.
4.9.1 Ændring af billedSize
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Size, og tryk på [
].
].
Forskellige muligheder for Size vises, afhængigt af den valgte indgangskilde:
Hvis indgangskilden er PC eller DVI:
S i z e
1 6 : 9
4 : 3
M o v e
z
E n t e r
R e t u r n
16:9: Viser billeder med formatforholdet 16:9. Velegnet til visning af dvd-indhold eller tv-udsendelser
i bredformat.
z
4:3: Viser billeder med formatforholdet 4:3. Velegnet til visning af videoindhold eller tv-udsendelser i
standardformat.
1
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
4 Skærmjustering
105
4
Skærmjustering
Hvis indgangskilden er AV eller Component:
S i z e
16:9
Z o o m 1
Z o o m 2
4:3
S c r e e n F i t
C u s t o m
M o v e
z
E n t e r
R e t u r n
16:9: Viser billeder med formatforholdet 16:9. Velegnet til visning af dvd-indhold eller tv-udsendelser
i bredformat.
z
Zoom1 : Forstørrer formatforholdet 16:9 vertikalt.
z
Zoom2: Forstør Zoom 1-skærmen vertikalt.
z
4:3: Viser billeder med formatforholdet 4:3. Velegnet til visning af videoindhold eller tv-udsendelser i
standardformat.
z
Screen Fit
Viser billeder i det originale formatforhold. Denne mulighed er aktiveret, når indgangskilden er
Component, og videosignalet er 1080i/p.
z
Custom: Tilpas billedstørrelsen.
1
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
z
Hvis du vælger Screen Fit, kan billedet blive afskåret, eller der vises et forvrænget billede. Det
afhænger af den aktuelle indgangskilde.
z
Zoom1 og Zoom2 er ikke aktiveret ved HD-signaler (1080i/p, 720p, 768p).
z
Hvis du vælger Zoom1 eller Zoom2, kan indstillingen H-Position/V-Position for den forstørrede
skærm initialiseres. (Den originale størrelse bliver gendannet.)
4 Skærmjustering
106
4
Skærmjustering
4.10 Digital NR
Gør billedkvaliteten bedre ved at minimere støjen (statisk) på skærmen.
z
Denne mulighed er tilgængelig, når indgangskilden er AV, Component.
z
Visse opløsninger understøtter ikke Digital NR.
4.10.1 Aktivering af Digital NR
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Digital NR, og tryk på [
].
].
Følgende skærmbillede vises.
D i g i t a l N R
O f f
O n
M o v e
4
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
4 Skærmjustering
107
4
Skærmjustering
4.11 HDMI Black Level
Hvis du slutter produktet til en dvd-afspiller eller en set-top-boks med et DVI-kabel, bliver kontrasten og
farven måske forringet, og billedet bliver mørkere. Sker dette, så korriger den forringede billedkvalitet med
HDMI Black Level. (Normal/Low)
Denne mulighed er tilgængelig, når en kildeenhed, der har en HDMI-port, er tilsluttet, og indgangskilden
er indstillet til DVI.
4.11.1 Konfiguration af indstillingerne for HDMI Black Level
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til HDMI Black Level, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
H D M I B l a c k L e v e l
N o r m a l
L o w
M o v e
4
E n t e r
R e t u r n
z
Normal: Indstil lysstyrken (mørkheden) for de mørkeste dele af skærmbilledet til Normal.
z
Low: Indstil lysstyrken (mørkheden) for de mørkeste dele af skærmbilledet til lysere end Normal.
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
4 Skærmjustering
108
4
Skærmjustering
4.12 Film Mode
Gør billedkvaliteten bedre ved at forbedre visningsoplevelsen, når du ser en film.
z
Denne mulighed er tilgængelig, når indgangskilden er AV, Component.
z
Denne mulighed er kun tilgængelig, når tilstanden Interlace er valgt som scanningstilstand i
tilstanden HDMI. Den er ikke tilgængelig i progressiv scanningstilstand.
z
Undertekster vises muligvis med forvrængning, når denne funktion er aktiv.
4.12.1 Aktivering af Film Mode
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Film Mode, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
F i l m M o d e
O f f
O n
M o v e
4
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
4 Skærmjustering
109
4
Skærmjustering
4.13 Dynamic Contrast
Bevar den optimale kontrast ved automatisk at justere kontrasten mellem motiver og baggrunden.
Du kan aktivere eller deaktivere Dynamic Contrast. (Off/On)
4.13.1 Ændring af indstillingen for Dynamic Contrast
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Dynamic Contrast, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
D y n a m i c C o n t r a s t
O f f
O n
M o v e
4
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
4 Skærmjustering
110
4
Skærmjustering
4.14 Lamp Control
Denne funktion anvendes til at justere lysstyrken på bagbelysningen for at reducere strømforbruget.
(Område: 0~100)
Denne mulighed er tilgængelig, når tilstanden Dynamic Contrast er indstillet til Off.)
(Se side 110 for detaljer om menuen Dynamic Contrast.)
4.14.1 Ændring af indstillingen for Lamp Control
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Lamp Control, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
L a m p
A d j u s t
4
Tryk på
100
C o n t r o l
/
R et u r n
for at justere værdien, og tryk på [
]. Ændringen bliver anvendt.
4 Skærmjustering
111
4
Skærmjustering
4.15 Picture Reset
Gendan billedets standardindstillinger.
4.15.1 Aktivering af Picture Reset
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Picture, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Picture Reset, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
P i c t u r e
R e s e t
Y e s
A d j u s t
4
Tryk på
eller
N o
R e t u r n
for at vælge Ja eller Nej, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
4 Skærmjustering
112
5
5.1
Lydjustering
Konfigurer produktets lydindstillinger (Sound).
Mode
Vælg en lydtilstand (Mode), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.
5.1.1 Ændring af indstillingen for Mode
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Sound, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Mode, og tryk på [
].
].
Følgende skærmbillede vises.
M o d e
S t a n d a r d
M u s i c
M o v i e
S p e e c h
C u s t o m
M o v e
4
E n t e r
R e t u r n
z
Standard : Giver lyd, der passer til alle indholdstyper.
z
Music: Giver lyd, der er tæt på den originale oplevelse.
z
Movie: Giver en stor lydoplevelse.
z
Speech: Gør stemmer tydeligere.
z
Custom: Tilpasser lyden efter ønske.
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
5 Lydjustering
113
5
5.2
Lydjustering
Custom
Du kan tilpasse lydindstillingerne.
5.2.1 Konfiguration af indstillingerne for Custom
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Sound, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Custom, og tryk på [
].
].
Følgende skærmbillede vises.
C u s t o m
B a s s
9
T r e b l e
40
B a l a n c e
M o v e
4
L 50
R 50
R e t u r n
E n t e r
z
Bass: Juster basniveauet. (Område: 0~100)
z
Treble: Juster diskantniveauet. (Område: 0~100)
z
Balance : Balancer lyden ved at justere lydstyrken mellem venstre og højre højttaler.
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Der vises et vindue, hvor du kan justere værdien for den valgte mulighed.
9
B a s s
M o v e
5
Tryk på
/
A d j u s t
R e t u r n
for at justere værdien, og tryk på [
]. Ændringen bliver anvendt.
z
På nogle produkter kan lyden høres, også selvom lydstyrken er indstillet til 0.
z
Enhver ændring af en indstilling under Custom ændrer indstillingerne for Mode til Custom.
5 Lydjustering
114
5
5.3
Lydjustering
Auto Volume
Denne funktion kan anvendes til at justere lydstyrken til et passende niveau, hvis lydstyrken er betydeligt
højere eller lavere end normalt.
5.3.1 Ændring af indstillingen for Auto Volume
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Sound, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Auto Volume, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
A u t o V o l u m e
O f f
O n
M o v e
4
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
5 Lydjustering
115
5
5.4
Lydjustering
SRS TS XT
Du kan glæde dig over stor og levende lydkvalitet som ved 5.1-kanals højttalere med to højttalere.
TruSurround (TS) XT leverer en realistisk surroundsound via ethvert 2-kanals højttalersystem, som f.eks.
interne højttalere. Det er også fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.
5.4.1 Indstilling af SRS TS XT
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Sound, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til SRS TS XT, og tryk på [
].
Følgende skærmbillede vises.
S R S T S X T
O f f
O n
M o v e
4
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
5 Lydjustering
116
5
5.5
Lydjustering
Sound Reset
Sætter lydindstillingerne tilbage til fabriksindstillingerne.
5.5.1 Nulstilling af lydindstillingerne (Sound Reset)
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
4
Tryk på
/
for at flytte til Sound, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Sound Reset, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
]. Følgende skærmbillede vises.
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
5 Lydjustering
117
6
6.1
Indstillinger
Du kan konfigurere flere indstillinger efter behov.
Language
Indstil menusproget.
z
English / Deutsch / Español / Français / Italiano / Svenska / / Português
Türkçe / ㅔԧЁ᭛/ ᜗᧯խ֮ / ᣣᧄ⺆ / ෉֝ઘ
En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen. Ændringen anvendes ikke på andre
funktioner på din pc.
6.1.1 Ændring af dit Language
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Language, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til det ønskede sprog, og tryk på [
].
].
L a n g u a g e
E n g l i s h
D e u t s c h
E s p a ñ o l
F r a n ç a i s
I t a l i a n o
S v e n s k a
M o v e
5
E n t e r
R e t u r n
Menuer bliver vist på det nye sprog, du valgte.
6 Indstillinger
118
6
6.2
Indstillinger
Time
Du kan konfigurere Clock Set eller Sleep Timer. Du kan også indstille produktet til automatisk at tænde
eller slukke på et bestemt tidspunkt vha. funktionen Timer.
6.2.1
Clock Set
Indstil aktuel tid.
Ændring af indstillingen for Clock Set
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Time, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Clock Set, og tryk på [
].
].
I det viste vindue til Clock Set kan du indstille den aktuelle tid med piltasterne.
C l o c k S e t
M o n t h
D a y
Y e a r
--
--
----
H o u r
M i n u t e
a m / p m
--
--
a m
M o v e
6
Tryk på [
] eller [
E n t e r
R e t u r n
], når alle indstillinger er udført. Ændringerne bliver anvendt.
6 Indstillinger
119
6
Indstillinger
6.2.2
Sleep Timer
Indstil produktet til automatisk at tænde eller slukke efter en bestemt periode.
Du kan indstille, at produktet skal slukkes 30, 60, 90, 120, 150 eller 180 minutter fra det aktuelle
klokkeslæt.
Indstilling af Sleep Timer
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Time, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Sleep Timer, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede tid, og tryk på [
].
].
].
S l e e p T i m e r
Off
30
60
90
120
150
180
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Sleep-timeren aktiveres efter den valgte tid.
6 Indstillinger
120
6
Indstillinger
6.2.3
Timer1 / Timer2 / Timer3
Indstil produktet til automatisk at tænde eller slukke på et bestemt tidspunkt.
Produktet tændes med samme lydstyrke og indgangskilde, som da det blev slukket.
Indstilling af Timer
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Time, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Timer1, Timer2 eller Timer3, og tryk på [
].
].
I det viste vindue til Timer kan du indstille timeren med piltasterne.
T i m e r 1
O n T i m e
12
00
a m
O f f
O f f T i m e
12
00
a m
O f f
V o l u m e
1 0
A V
H o l i d a y
P C
D o n ' t A p p l y
Tue
R e p e a t
S u n
M o n
T u e
W e d
T h u
F r i
S a t
O n c e
M o v e
6
Tryk på [
] eller [
A d j u s t
R e t u r n
], når alle indstillinger er udført. Ændringerne bliver anvendt.
z
Timeren aktiveres kun, hvis det aktuelle klokkeslæt er indstillet (Clock Set).
z
Holiday(Apply/Don't Apply) : Når Gentag anvendes på timeren, kan muligheden Ferie anvendes til
at bestemme, at timeren ikke skal aktiveres på bestemte ugedage.
z
Valgfelter til dage nederst på skærmen bliver deaktiveret, hvis Holiday er indstillet til Don't Apply.
6 Indstillinger
121
6
Indstillinger
6.2.4
Holiday Management
Timer bliver deaktiveret i en periode, der er specificeret som ferie.
Indstilling af Holiday Management
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Time, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Holiday Management, og tryk på [
].
].
H o l i d a y M a n a g e m e n t
02/01~02/28
A d d
D e l e t e S e l e c t e d
D e l e t e A l l
M o v e
z
z
R e t u r n
E n t e r
Add: Specificer den periode, du vil tilføje som ferie.
†
Gå til menuen Add, og tryk på [
†
Tryk på
†
Perioden føjes til listen med ferier.
/
].
for at specificere perioden, og tryk på [
] eller [
].
Delete Selected: Slet et element på listen med ferier.
†
Vælg et element på listen med ferier, og tryk på [
†
Muligheden Delete Selected bliver aktiveret.
†
Flyt til Delete Selected, og tryk på [
].
]. Meddelelsen "Delete the selected holidays?" bliver
vist.
†
z
Vælg Yes. Den valgte ferie bliver slettet.
Delete All: Slet alle elementer på listen med ferier.
Vælg Delete All. Meddelelsen "Delete all holidays?" bliver vist.
Vælg Yes. Alle ferier bliver slettet.
6 Indstillinger
122
6
6.3
Indstillinger
Menu Transparency
Indstil gennemsigtigheden for menuvinduerne:
High, Medium, Low, Opaque
z
Vælg Menu Transparency, og flyt til den ønskede mulighed. Menuvinduet vises som eksempel på
den valgte gennemsigtighed.
z
Flyt til den ønskede mulighed, og tryk på [
] eller [
]. Den valgte mulighed bliver anvendt.
6.3.1 Ændring af Menu Transparency
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Menu Transparency, og tryk på [
Tryk på
/
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
].
M e n u T r a n s p a r e n c y
H i g h
M e d i u m
L o w
O p a q u e
M o v e
5
R e t u r n
E n t e r
Den valgte mulighed bliver anvendt.
M e n u T r a n s p a r e n c y
M e n u T r a n s p a r e n c y
H i g h
H i g h
M e d i u m
M e d i u m
L o w
L o w
O p a q u e
O p a q u e
M o v e
E n t e r
R e t u r n
M e n u T r a n s p a r e n c y
M o v e
R e t u r n
E n t e r
R e t u r n
M e n u T r a n s p a r e n c y
H i g h
H i g h
M e d i u m
M e d i u m
L o w
L o w
O p a q u e
O p a q u e
M o v e
E n t e r
E n t e r
R e t u r n
M o v e
6 Indstillinger
123
6
6.4
Indstillinger
Safety Lock
Lås produktet for at forhindre produktet i fejlfunktion eller fejlagtige ændringer i indstillingerne, eller skift
den PIN-kode, der anvendes til låsning af produktet.
6.4.1
Change PIN
Skift den PIN-kode, der kræves til at låse produktet.
Standard-PIN-koden er "0000".
Vælg Change PIN for at åbne indtastningsfeltet til PIN-koden.
Ændring af PIN-koden (Change PIN)
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Safety Lock, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Change PIN, og tryk på [
].
Indtast den nuværende PIN-kode i indtastningsfeltet til PIN-koden, der vises.
C h a n g e P I N
E n t e r P I N
0..9 A d j u s t
6
E n t e r
R e t u r n
E n t e r
R e t u r n
Indtast en ny PIN-kode.
C h a n g e P I N
E n t e r n e w P I N .
0..9 A d j u s t
6 Indstillinger
124
6
Indstillinger
7
Genindtast den nye PIN-kode.
C h a n g e P I N
C o n f i r m n e w P I N .
0..9 A d j u s t
8
R e t u r n
E n t e r
PIN-koden er ændret.
Indtastning af den nuværende PIN-kode åbner et nyt vindue til indtastning af PIN-kode.
Indtast en ny PIN-kode, og indtast den igen som bekræftelse. Meddelelsen "PIN is changed
successfully." vises for at indikere, at PIN-koden er ændret korrekt.
Hvis du har glemt PIN-koden: Tryk på INFO -> EXIT -> MUTE på fjernbetjeningen for at gendanne
standard-PIN-koden (0000).
6.4.2
Lock
Forebyg, at produktet fungerer forkert eller utilsigtede ændringer i indstillingerne med funktionen Lås.
Vælg Lock, og indtast PIN-koden for at aktivere låsetilstanden.
For at deaktivere tilstanden Lock: Tryk på en vilkårlig tast, og indtast PIN-koden.
Indstilling af Lock
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Safety Lock, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Lock, og tryk på [
].
].
Indtast din PIN-kode i vinduet Lock On, der vises.
L o c k O n
E n t e r P I N
0..9 A d j u s t
6
E n t e r
R e t u r n
Låsetilstanden aktiveres.
I låsetilstand er alle kontroller på produktet deaktiveret, indtil du låser op ved at indtaste PIN-koden.
6 Indstillinger
125
6
6.5
Indstillinger
Energy Saving
Spar strøm med funktionen Energy Saving.
Når tilstanden Energibesparelse er aktiv, styres produktets strømforbrug for at spare strøm.
6.5.1 Indstilling af Energy Saving
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Energy Saving, og tryk på [
Tryk på
/
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
].
E n e r g y S a v i n g
O f f
O n
M o v e
5
E n t e r
R e t u r n
Den valgte mulighed bliver anvendt.
6 Indstillinger
126
6
6.6
Indstillinger
Video Wall
Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.
Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede
skærme.
For at vise flere billeder skal du se hjælpen til MDC Help eller brugervejledningen til MagicInfo.
Visse modeller understøtter muligvis ikke funktionen MagicInfo.
Hvis mere end fire skærme er sammenkoblet horisontalt og vertikalt, anbefales det, at du anvender en
XGA-indgangsopløsning (1024 x 768) eller højere for at forhindre et mørkt billede pga. forringelse af
kontrasten eller farveintensiteten.
6.6.1
Video Wall
Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall.
For at organisere en videovæg: Vælg On.
Aktivering af Video Wall
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Video Wall, og tryk på [
Tryk på
/
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
].
V i d e o W a l l
O f f
O n
M o v e
5
E n t e r
R e t u r n
Den valgte mulighed bliver anvendt.
6 Indstillinger
127
6
Indstillinger
6.6.2
Format
Vælg et format til visning af billeder på flere skærme.
z
Full : Viser fuldskærmsbilleder .
z
Natural : Viser billeder med den originale opløsning uden at forstørre eller reducere.
Ændring af Format
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til On under Video Wall, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Format, og tryk på [
Tryk på
/
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
].
].
F o r m a t
F u l l
N a t u r a l
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Den valgte mulighed bliver anvendt.
Muligheden Skærmplacering er kun aktiveret, når Video Wall er indstillet til On.
6 Indstillinger
128
6
Indstillinger
6.6.3
Horizontal
Denne funktion opdeler automatisk skærmen i overensstemmelse med det angivne antal horisontale
skærme.
Indtast antallet af horisontale skærme.
Den horisontale skærm bliver automatisk opdelt i overensstemmelse med det indtastede antal.
Der kan højst anvendes 15 skærme vertikalt.
Indstilling af Horizontal
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til On under Video Wall, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Horizontal, og tryk på [
Tryk på
/
for at vælge et antal, og tryk på [
].
].
].
H o r i z o n t a l
1
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Skærmen opdeles i overensstemmelse med det valgte antal.
z
Skærmen kan højst opdeles på 100 skærme (horisontalt og vertikalt antal multipliceret). Eksempel:
Hvis det horisontale antal er indstillet til 15, kan højst 6 vertikale skærme knyttes til arrangementet.
Og tilsvarende: Hvis det vertikale antal er indstillet til 15, kan højst 6 horisontale skærme knyttes til
arrangementet.
z
Muligheden Skærmplacering er kun aktiveret, når Video Wall er indstillet til On.
6 Indstillinger
129
6
Indstillinger
6.6.4
Vertical
Denne funktion opdeler automatisk skærmen i overensstemmelse med det angivne antal vertikale
skærme.
Indtast antallet af vertikale skærme.
Den vertikale skærm bliver automatisk opdelt i overensstemmelse med det indtastede antal.
Der kan højst anvendes 15 skærme vertikalt.
Indstilling af Vertical
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til On under Video Wall, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Vertical, og tryk på [
Tryk på
/
for at vælge et antal, og tryk på [
].
].
].
V e r t i c a l
1
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Skærmen opdeles i overensstemmelse med det valgte antal.
z
Skærmen kan højst opdeles på 100 skærme (horisontalt og vertikalt antal multipliceret). Eksempel:
Hvis det horisontale antal er indstillet til 15, kan højst 6 vertikale skærme knyttes til arrangementet.
Og tilsvarende: Hvis det vertikale antal er indstillet til 15, kan højst 6 horisontale skærme knyttes til
arrangementet.
z
Muligheden Skærmplacering er kun aktiveret, når Video Wall er indstillet til On.
6 Indstillinger
130
6
Indstillinger
6.6.5
Screen Position
Du kan tilpasse arrangementet af opdelte skærme ved at flytte skærme, identificeret med et tal, med
funktionen Screen Position.
Vælg Skærmplacering for at vise arrangementet af skærme (identificeret med et tal), angivet i henhold til
de horisontale og vertikale indstillinger. For at tilpasse arrangementet: Flyt et tal (en skærm) med
piltasterne på fjernbetjeningen, og tryk på [
].
Ændring af Screen Position
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til On under Video Wall, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Screen Position, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte et tal (en skærm), og tryk på [
].
].
].
S c r e e n P o s i t i o n
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Det nye arrangement efter ændringen bliver vist.
z
Der kan højst arrangeres 100 skærme i Screen Position.
z
Muligheden Skærmplacering er kun aktiveret, når Video Wall er indstillet til On.
z
Vinduet Skærmplacering vises kun, når Horizontal og Vertical er konfigureret.
6 Indstillinger
131
6
6.7
Indstillinger
Safety Screen
Dette produkt bruger funktionen Safety Screen til at forhindre efterbilleder på skærmen, når et fast billede
vises i længere tid. Med funktionen Safety Screen kan du konfigurere forskellige indstillinger til beskyttelse
af skærmen.
6.7.1
Pixel Shift
Forebyg efterbilleder ved at flytte pixels en anelse med specificerede intervaller.
Indstilling af Pixel Shift
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Safety Screen, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Pixel Shift, og tryk på [
z
].
].
].
Pixel Shift
Aktiver eller deaktiver pixel shift.
P i x e l S h i f t
O f f
O n
M o v e
Tryk på
z
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Horizontal
Angiv, hvor mange pixels du vil flytte horisontalt. (Område: 0~4)
H o r i z o n t a l
0
1
2
3
4
M o v e
Tryk på
/
E n t e r
for at vælge et antal, og tryk på [
R e t u r n
].
En højere værdi vil minimere risikoen for efterbilleder, men der kan være lidt flimren.
6 Indstillinger
132
6
Indstillinger
z
Vertical
Angiv, hvor mange pixels du vil flytte vertikalt. (Område: 0~4)
V e r t i c a l
0
1
2
3
4
M o v e
Tryk på
/
R e t u r n
E n t e r
for at vælge et antal, og tryk på [
].
En højere værdi vil minimere risikoen for efterbilleder, men der kan være lidt flimren.
z
Time
Indstil tidsintervallet for flytning af det specificerede antal pixels horisontalt og vertikalt.
T i m e
4
A d j u s t
Tryk på
/
m i n
E n t e r
for at vælge et antal, og tryk på [
R e t u r n
].
6 Indstillinger
133
6
Indstillinger
6.7.2
Timer
Nem beskyttelse af skærmen ved at indstille timeren til aktivering af tilstanden til forhindring af
efterbilleder.
(Bar og Eraser)
Indstilling af Timer
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Safety Screen, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Timer, og tryk på [
z
].
].
].
Timer
Du kan aktivere eller deaktivere timeren.
T i m e r
O f f
O n
M o v e
Tryk på
z
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
Mode
Du kan vælge tilstanden Bar eller Eraser.
M o d e
B a r
E r a s e r
M o v e
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
6 Indstillinger
134
6
Indstillinger
z
Period
Du kan indstille tidsintervallet til aktivering af timeren. (Område: 1 - 10 timer)
P e r i o d
1
A d j u s t
Tryk på
z
/
H o u r
R e t u r n
E n t e r
for at vælge et antal, og tryk på [
].
Time
Du kan indstille den tid, som du vil aktivere timeren i, med et specificeret interval. (10, 20, 30, 40
eller 50 sekunder)
T i m e
10
20
30
40
50
M o v e
Tryk på
6.7.3
/
R e t u r n
E n t e r
for at vælge et antal, og tryk på [
].
Bar / Eraser)
Du kan manuelt køre den valgte skærmbeskyttelsestilstand.
Indstilling af Bar / Eraser
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Safety Screen, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Bar eller Eraser, og tryk på [
].
]. Tilstanden til forebyggelse af
efterbilleder aktiveres straks.
5
For at deaktivere processen og vende tilbage til menuskærmen: Tryk på [
].
6 Indstillinger
135
6
Indstillinger
6.7.4
Side Gray
Vælg lysstyrken til de grå, tomme dele på skærmen. (Off / Light / Dark)
Indstilling af Side Grey
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
6.8
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Side Gray, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
Resolution Select
Hvis billedet ikke er normalt, heller ikke selvom opløsningen på grafikkortet er en af følgende, kan du
optimere billedkvaliteten ved at vælge den samme opløsning for produktet som pc'en med denne menu.
Mulige opløsninger: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 /1366 x 768
6.8.1 Ændring af opløsningen (Resolution Select)
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Resolution Select, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
Muligheden Resolution Select er kun aktiveret, når indgangskilden er PC.
6 Indstillinger
136
6
6.9
Indstillinger
Power On Adjustment
Du kan indstille en opvarmningstid for skærmen, som der tændes efter, når du trykker på tænd/slukknappen. (Område: 0 – 50 sekunder)
6.9.1 Indstilling af Power On Adjustment
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Power On Adjustment, og tryk på [
Tryk på [
].
], og vælg en opvarmningstid med knappen
/
].
i vinduet Power On Adjustment.
P o w e r O n A d j u s t m e n t
0
A d j u s t
5
E n t e r
s e c
R e t u r n
Den konfigurerede tid for Power On Adjustment bliver anvendt.
En opvarmningstid, der er for kort, kan beskadige produktet pga. overspænding.
6 Indstillinger
137
6
Indstillinger
6.10 OSD Rotation
Du kan rotere og vise menuvinduet i portrættilstand, når produktet er i portrætstilling.
6.10.1 Ændring af menuretningen (OSD Rotation)
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
O S D R o t a t i o n
L a n d s c a p e
P o r t r a i t
M o v e
4
E n t e r
R e t u r n
Den valgte mulighed bliver anvendt.
6 Indstillinger
138
6
Indstillinger
6.11 Advanced Settings
Du kan konfigurere avancerede indstillinger for din skærm.
6.11.1
Temperature
Beskyt produktet ved at bruge en beskyttelsesfunktion, der detekterer den interne temperatur.
Konfiguration af Temperature Control
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Advanced Settings, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Temperature, og tryk på [
z
].
].
].
Temperature Control
Denne funktion detekterer produktets interne temperatur. Du kan angive et acceptabelt
temperaturområde.
Standardtemperaturen er indstillet til 77 C.
Den anbefalede driftstemperatur for dette produkt er 75 - 80 C (baseret på en omgivende
temperatur på 40 C).
Se "side 151" for detaljer om krav til driftsmiljøet.
80
T e m p e r a t u r e
A d j u s t
Tryk på
/
R e t u r n
for at vælge et antal, og tryk på [
].
Skærmen bliver mørkere, hvis den aktuelle temperatur overskrider den specificerede
temperaturgrænse. Hvis temperaturen fortsætter med at stige, slukkes produktet for at
forhindre overophedning.
z
Current Temperature
Vis den aktuelle interne temperatur.
6 Indstillinger
139
6
Indstillinger
6.11.2
Auto Power
Aktivering af denne mulighed slukker automatisk for produktet, hvis strømkablet er tilsluttet.
Ændring af indstillingen for Auto Power
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Advanced Settings, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Auto Power, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
].
].
A u t o P o w e r
O f f
O n
M o v e
6
E n te r
R e t u r n
Den valgte mulighed bliver anvendt.
6.11.3
User Auto Color
Indstilling af User Auto Color
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
6
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Advanced Settings, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til User Auto Color, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
].
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
z
Auto Color
Denne menu justerer automatisk billedfarven for at opnå den optimale billedkvalitet.
z
Reset
Gendan billedets farveindstillinger.
Muligheden User Auto Color er kun aktiveret, når indgangskilden er PC.
6 Indstillinger
140
6
Indstillinger
6.11.4
Standby Control
Du kan indstille den skærmstandbytilstand, der skal anvendes, når der modtages et indgangssignal.
Indstilling af Standby Control
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
].
Tryk på
/
for at flytte til Advanced Settings, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Standby Control, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
].
].
].
S t a n d b y C o n t r o l
A u t o
O n
O f f
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Auto
z
Strømbesparende tilstand aktiveres, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal, også
selvom der er sluttet en kildeenhed til skærmen.
Meddelelsen "No Signal" bliver vist, hvis der ikke detekteres nogen kildeenhed.
On
z
Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.
Off
z
Meddelelsen "No Signal" bliver vist, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal.
6
Den valgte mulighed bliver anvendt.
z
Muligheden Standbykontrol er kun aktiveret, når Source er indstillet til PC eller DVI.
z
Hvis "No Signal" vises, selvom der er tilsluttet en kildeenhed, skal du kontrollere kabeltilslutningen.
Se side 58 for detaljer om tilslutning af kildeenheder.
6 Indstillinger
141
6
Indstillinger
6.11.5
Lamp Schedule
Indstilling af Lamp Schedule
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
6
7
8
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Advanced Settings, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Lamp Schedule, og tryk på [
Tryk på [
], og flyt til On med knappen
/
].
].
].
, og tryk på [
].
Konfigurer de planindstillinger, der er aktiveret nederst, med piltasterne.
Tryk på [
], når alle indstillinger er udført.
Den valgte mulighed bliver anvendt.
6.11.6
OSD Display
Ændring af indstillingerne for OSD Display
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Advanced Settings, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til OSD Display, og tryk på [
z
].
].
].
Source OSD
S o u r c e O S D
O f f
O n
M o v e
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
6 Indstillinger
142
6
Indstillinger
z
Not Optimum Mode OSD
N o t O p t i m u m M o d e O S D
O f f
O n
M o v e
Tryk på
z
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
No Signal OSD
N o S i g n a l O S D
O f f
O n
M o v e
Tryk på
z
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
MDC OSD
M D C O S D
O f f
O n
M o v e
Tryk på
/
E n t e r
R e t u r n
for at vælge den ønskede mulighed, og tryk på [
].
6 Indstillinger
143
6
Indstillinger
6.12 Setup Reset
Denne mulighed sætter de aktuelle indstillinger under Opsætning tilbage til fabriksindstillingerne.
6.12.1 Nulstilling af opsætningen (Setup Reset)
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Setup Reset, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
S e t u p
R e s e t
].
].
N o
Y e s
R e t u r n
A d j u s t
5
].
Den valgte mulighed bliver anvendt.
6.13 Reset All
Denne mulighed sætter alle aktuelle indstillinger for en skærm tilbage til fabriksindstillingerne.
6.13.1 Nulstilling af alle indstillinger (Reset All)
Dette produkt kan kun styres med fjernbetjeningen.
1
2
3
4
5
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
Tryk på
/
for at flytte til Setup, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Advanced Settings, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til Reset All, og tryk på [
Tryk på
/
for at flytte til den ønskede mulighed, og tryk på [
R e s e t
A l l
Y e s
A d j u s t
6
].
].
].
].
N o
R e t u r n
Den valgte mulighed bliver anvendt.
6 Indstillinger
144
7
7.1
Problemløsningsvejledning
Forudsætninger inden du kontakter Samsungs
kundeservicecenter
7.1.1 Afprøvning af produktet
Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består:
Kontakt Samsungs kundeservicecenter.
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, så
udfør produktafprøvningen.
1
2
3
4
Sluk for både pc'en og for produktet.
Fjern alle kabler fra produktet.
Tænd for produktet.
Hvis "No Signal" vises, fungerer produktet normalt.
Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.
7.1.2 Kontrol af opløsning og frekvens
"Not Optimum Mode" vises kortvarigt, hvis en tilstand, der overskrider en understøttet opløsning, vælges
(se Understøttede opløsninger).
7 Problemløsningsvejledning
145
7
Problemløsningsvejledning
7.1.3 Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet
og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.
("2.2Tilslutning og brug af en pc")
Der er sorte områder øverst og nederst på
skærmen, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel
sluttes til skærmen og pc'en.
De sorte områder på skærmen, skyldes ikke
skærmen.
Årsagen til problemet er pc'en eller grafikkortet
og kan løses ved at justere skærmstørrelsen i
HDMI- eller DVI-indstillingen i pc'en eller i
menuen til indstilling af grafikkortet.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke
har nogen mulighed for at justere
skærmstørrelsen, skal du opdatere
grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din
computer for detaljer om, hvordan du justerer
skærmindstillingerne.)
Skærmforhold
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke
tænde.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
"No Signal" vises på skærmen (se "Tilslutning til
en pc").
Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med
et kabel
("2.2Tilslutning og brug af en pc")
("2.2Tilslutning og brug af en pc")
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til
produktet, er tændt.
"Not Optimum Mode" vises.
Denne meddelelse vises, når et signal fra
grafikkortet overstiger produktets maksimale
opløsning og frekvens.
Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil
den maksimale opløsning og frekvens i
overensstemmelse med
produktspecifikationerne.
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet
("2.2Tilslutning og brug af en pc")
7 Problemløsningsvejledning
146
7
Problemløsningsvejledning
Skærmforhold
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Juster Coarse og Fine.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og
prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de
anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende.
Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage
på skærmen.
Kontroller, at opløsningen og frekvensen på
pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et
område, der er kompatibelt med produktet.
Om nødvendigt: Skift skærmindstillingerne ved
at se Yderligere informationer på
produktmenuen og Tabel vedr.
standardsignaltilstand.
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Skærmfarven er ikke konsistent.
Gå til Picture, og juster indstillingerne Color
Control.
Farverne på skærmen har skygger og er
forvrængede.
Gå til Picture, og juster indstillingerne Color
Control.
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Gå til Picture, og juster indstillingerne Color
Control.
Der er intet billede på skærmen, og strømLED'en blinker hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt
musen for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontroller lydkablets tilslutning, eller juster
lydstyrken.
("2.2Tilslutning og brug af en pc")
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet
op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken
på pc'ens lydkort eller i programmet.
Lyden er meget flad.
Juster Treble og Bass.
7 Problemløsningsvejledning
147
7
Problemløsningsvejledning
Fjernbetjeningsforhold
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).
Kontroller, om batterierne er brugt op.
Kontroller for strømfejl.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
Undersøg, om der er tændt for særlig belysning
eller særlige neonskilte i nærheden.
Lydkildeforhold
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter,
skal din pc til service.
7 Problemløsningsvejledning
148
7
7.2
Problemløsningsvejledning
Spørgsmål og svar
Spørgsmål
Hvordan kan jeg ændre
frekvensen?
Svar
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
z
"Windows XP": Gå til Kontrolpanel
Skærm
Indstillinger
Udseende og temaer
Avanceret
Skærm , og
juster frekvensen i Skærmindstillinger.
z
"Windows ME/2000": Gå til Kontrolpanel
Indstillinger
Avanceret
Skærm
Skærm, og juster frekvensen i
Skærmindstillinger.
z
"Windows Vista": Gå til Kontrolpanel
personlige indstillinger
Skærmindstillinger
Udseende og
Personlige indstillinger
Avancerede indstillinger
Skærm,
og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
z
"Windows 7": Gå til Kontrolpanel
personlige indstillinger
Avancerede indstillinger
Skærm
Udseende og
Juster opløsning
Skærm, og juster frekvensen i
Skærmindstillinger.
7 Problemløsningsvejledning
149
7
Problemløsningsvejledning
Spørgsmål
Hvordan kan jeg ændre
opløsningen?
Svar
z
"Windows XP": Gå til Kontrolpanel
Skærm
z
Udseende og temaer
Indstillinger, og juster opløsningen.
"Windows ME/2000": Gå til Kontrolpanel
Skærm
Indstillinger, og juster opløsningen.
z
"Windows Vista": Gå til Kontrolpanel
personlige indstillinger
Udseende og
Personlige indstillinger
Skærmindstillinger, og juster opløsningen.
z
"Windows 7": Gå til Kontrolpanel
indstillinger
Skærm
Udseende og personlige
Juster opløsning, og juster
opløsningen.
Hvordan indstiller jeg
strømbesparende tilstand?
z
Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel
Udseende og temaer
Skærm
Indstillinger for
pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
z
Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i
Kontrolpanel
Skærm
Indstillinger for pauseskærm eller
i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
z
Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i
Kontrolpanel
Udseende og personlige indstillinger
Personlige indstillinger
Indstillinger for pauseskærm eller i
BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
z
Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel
Udseende og personlige indstillinger
indstillinger
Personlige
Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS
OPSÆTNINGEN på pc'en.
Se brugervejledningen til din pc eller dit grafikkort for flere oplysninger om justering.
7 Problemløsningsvejledning
150
8
8.1
Specifikationer
Generelt
Modelnavn
LCD-panel
Synkronisering
Størrelse
40" (101 cm)
Visningsområde
885,6mm (H) x 498,15 mm (V)
Horisontal
30~81 kHz
Vertikal
56~85 Hz
Skærmfarve
Opløsning
400BX
16,7 M
Optimal opløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal
opløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal pixelclock
148,5 MHz (analog, digital)
Strømforsyning
Dette produkt bruger 100 til 240 V. Se mærkaten på bagsiden
af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige
lande.
Signalforbindelser
Analog D-Sub(RGB/Component In), DVI-D In, CVBS(AV) In,
RS232C In, Stereo Audio In, DC Out
Mål (B x H x D)
969 x 582 x 91 mm
Vægt
13,8 kg
VESA-monteringsinterface
400 mm x 400 mm
Miljømæssige
overvejelser
Driftstemperatur: 0˚C ~ 40˚C (32˚F ~ 104˚F)
I drift
Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Opbevaringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Plug-and-Play
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug &
Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem
skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne.
Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket
tilpasse installationsindstillingerne.
Panelprikker (pixels)
Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1
pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCDpanelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse. Antallet af
underpixels efter LCD-paneltype: Type 40 (101 cm skærm):
der er 6.220.800 underpixels.
Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
8 Specifikationer
151
8
Specifikationer
Klasse A-enhed (kommunikationsenhed til virksomheder)
Dette produkt er en EMC-registreret klasse A-enhed. Denne klassificering skal erindres af leverandører
og brugere. Dette produkt er beregnet til brug uden for det hjemlige miljø.
8 Specifikationer
152
8
8.2
Specifikationer
Strømsparer
Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og
ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en bestemt periode. Strømmen afbrydes
ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på
tastaturet eller flytte musen. Den strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc
med en strømbesparende funktion.
Normal drift
Energisparetilst
and
Slukket
Slukket
(Tænd/slukknap)
Strømindikator
On
Blinker
Orange
fra
Strømforbrug
180 W
1W
1W
0W
(613,8 BTU/h)
(3,41 BTU/h)
(3,41 BTU/h)
(0 BTU/h)
Tilstand
(Typisk)
z
Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger
ændres.
z
For at reducere strømforbruget til 0: Afbryd med knappen på bagsiden, eller fjern strømkablet.
Kobl strømkablet fra, hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode (under ferie o.l.).
8 Specifikationer
153
8
8.3
Specifikationer
Forudindstillede timertilstande
z
Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale
billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning
kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale
opløsning, der er angivet for din skærm.
z
Kontroller frekvensen, når du udskifter en CDT-skærm (sluttet til en pc) med en LCD-skærm. Hvis
LCD-skærmen ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale frekvens til 60 Hz på CDT-skærmen,
inden du udskifter den med LCD-skærmen.
Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande,
overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan
skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i
overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.
Skærmtilstand
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseri
ngspolaritet
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 768
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
8 Specifikationer
154
8
Specifikationer
Skærmtilstand
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseri
ngspolaritet
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
+/-
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal
cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal
frekvens måles i kHz.
Vertikal frekvens
Skærmen viser et enkelt billede flere gange pr. sekund (som et fluorescerende lys) for at vise det,
brugeren ser. Den hastighed, hvormed et enkelt billede gentages pr. sekund, kaldes for den vertikale
frekvens eller opdateringshastigheden. Vertikal frekvens måles i Hz.
8 Specifikationer
155
Appendiks
Kontakt SAMSUNG OVER HELE VERDEN
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsungs produkter: Venligst kontakt
SAMSUNG support.
NORTH AMERICA
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
-
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
Appendiks
156
Appendiks
EUROPE
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
-
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864,€ 0,14/Min)
http://www.samsung.com
GREECE
2106293100
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
-
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
-
MONTENEGRO
020 405 888
-
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
80820 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 7267864)
!"#
021.206.01.10
!"
http://www.samsung.com
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com/sk
(0800-726 786)
Appendiks
157
Appendiks
EUROPE
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
-
ARMENIA
0-800-05-555
-
AZERBAIJAN
088-55-55-555
-
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/
ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
-
MOLDOVA
00-800-500-55-500
-
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
Appendiks
158
Appendiks
ASIA PACIFIC
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
3030 8282, 1800 3000 8282
http://www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
http://www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDlE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
http://www.samservice.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
NIGERIA
0800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
Appendiks
159
Appendiks
Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod efterbilleder
Bedste billedkvalitet
z
For at få den bedste billedkvalitet: Gå til kontrolpanelet på din pc, og juster opløsningen og
opdateringshastigheden således. Billedkvaliteten på TFT-LCD'er kan blive forringet, hvis du ikke
vælger den optimale opløsning.
z
†
Opløsning: 1920 X 1080
†
Vertikal frekvens (opdateringshastighed): 60 Hz
Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller
mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
†
z
Antallet af underpixels efter LCD-paneltype: 40 : 6.220.800
Kør "Auto Adjustment" for at forbedre billedkvaliteten. Hvis der stadig er støj efter autojustering:
Juster Coarse eller Fine.
z
Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte
pixels.
†
Aktiver strømbesparende tilstand eller en dynamisk pauseskærm, hvis du ikke bruger skærmen
i længere tid.
z
I modsætning til CDT-skærme kan TFT-LCD-skærme (pga. panelets beskaffenhed) kun indstilles til
én opløsning for at få den bedste billedkvalitet. Indstilling af en anden opløsning end den angivne
opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den
optimale opløsning, der er angivet for din skærm.
Beskyttelse mod efterbilleder
Hvad er efterbilleder?
Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis LCD-panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til et
videomønster, der skifter hele tiden. Hvis LCD-panelet viser et fast mønster i længere tid (mere end 12
timer), kan der forekomme en lille spændingsforskel mellem elektroderne i de pixels, der styrer de flydende
krystaller.
Appendiks
160
Appendiks
En sådan spændingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gør de flydende krystaller tyndere.
Sker dette kan et tidligere billede forblive på skærmen, når mønsteret ændres. For at forhindre dette skal
den akkumulerede spændingsforskel nedsættes.
Sort matrix
Kilde
Farvefilter
Adgang
Port
TFT
Fælles
elektrode (ITO)
Pixelelektrode
(ITO)
Lagringskondensator
(Cs)
Databus-linje
z
Slukning, pauseskærm og strømbesparende tilstand
†
Sluk for produktet i fire timer, når du har brugt det i 20 timer.
†
Sluk for produktet i to timer, når du har brugt det i 12 timer.
†
Gå til to Egenskaber for skærm > Strømforsyning på din pc, og indstil skærmen til slukning efter
behov.
Appendiks
161
Appendiks
†
Det anbefales at bruge en pauseskærm.
Det er bedst at bruge en pauseskærm med en enkelt farve eller et bevægeligt billede.
z
Almindelig farveændring
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
Brug to farver
Skift mellem to farver hvert 30. minut som vist herover.
z
Undgå kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast.
Undgå at bruge grå, da dette kan medvirke til efterbilleder.
Undgå at bruge farver med stor kontrast (sort og hvid, grå).
z
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
Almindelig farveændring
†
Brug lyse farver med ensartet lysstyrke.
Interval: Skift tekstfarve og baggrundsfarve hvert 30. minut.
FLIGHT : TIME
OZ348
†
: 20:30
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
Flyt og skift tekst hvert 30. minut som vist herunder.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
†
FLIGHT : TIME
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
Regelmæssig visning af et bevægeligt billede med et logo.
Interval: Vis et bevægeligt billede sammen med et logo i 60 sekunder efter fire timers brug.
†
Den bedste måde til beskyttelse af skærmen mod efterbilleder er at slukke for strømmen eller at
sætte pc'en eller systemet til at køre en pauseskærm, når skærmen ikke bruges. Endvidere er
garantiservice begrænset, afhængigt af instruktionsguiden.
z
Skærmrullefunktion
Appendiks
162
Appendiks
†
Skærmrulning
Effekt: En stor bjælke flyttes horisontalt.
Horizontal bar with Black color
†
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
UA102
21:10
Skærmbjælke
Effekt: To sorte bjælker flyttes vertikalt og horisontalt.
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
UA102
21:10
Horizontal bar
z
Skærmsletningsfunktion
†
Skærmrulning
Effekt: En stor bjælke flyttes horisontalt.
Appendiks
163
Appendiks
Terminologi
Dot Pitch
Skærmen og panelet består af røde, grønne og blå prikker. En mindre afstand mellem prikkerne
medfører en højere opløsning. Dot pitch henviser til den korteste afstand mellem prikker med samme
farve. Dot pitch måles i millimeter.
Vertikal frekvens
Skærmen viser et enkelt billede mange gange pr. sekund (som et lysstofrør der flimrer) for at gengive
et billede, som brugeren kan se. Den hastighed, hvormed et enkelt billede gentages pr. sekund,
kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastigheden. Vertikal frekvens måles i Hz.
F.eks. henviser 60 til et enkelt billede, der vises 60 gange på ét sekund.
Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal
cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal
frekvens måles i kHz.
Non-interlace tilstand og interlace tilstand
Non-interlace tilstand (progressiv scanning) viser progressivt en horisontal linje fra top til bund på
skærmen. Interlace tilstand viser først de ulige linjenumre og derefter de lige numre. Non-interlace
tilstand anvendes hovedsageligt i pc-skærme, da den medfører en tydelig skærm, og interlace tilstand
anvendes mest i tv.
Plug & Play
Plug & Play er en funktion, der muliggør automatisk udveksling af informationer mellem en skærm og
en pc, for at opnå det optimale visningsmiljø. Skærmen anvender VESA DDC (international standard)
til udførelse af Plug & Play.
Opløsning
Opløsning er antallet af de horisontale prikker (pixels) og de vertikale prikker (pixels), der udgør en
skærm. Den repræsenterer visningens detaljeringsgrad. En højere opløsning gør det muligt at vise
flere data på skærmen og er praktisk ved samtidig udførelse af flere opgaver.
Eksempel: En opløsning på 1920 X 1080 består af 1.920 horisontale pixels (horisontal opløsning) og
1.080 vertikale pixels (vertikal opløsning).
Appendiks
164
Appendiks
Multiple Display Control (MDC)
MDC (Multiple Display Control) er et program, der gør det muligt at styre flere skærme samtidigt på en
pc. Kommunikation mellem pc og skærm sker med RS232C (seriel datatransmission) og RJ45-kabler
(LAN).
Dvd (Digital Versatile Disc)
Dvd henviser til en lagringsdisk på størrelse med en cd, hvorpå du kan gemme
multimedieprogrammer (lyd, video eller spil) med MPEG-2-videokomprimeringsteknologi.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Dette er en grænseflade, der kan sluttes til en digital lydkilde eller en High Definition-videokilde uden
komprimering med et enkelt kabel.
Komponentporte (grøn, blå og rød)
Komponentportene, som rummer, overfører og modtager kontrastsignaler, leverer en fremragende
billedkvalitet i forhold til andre videotilslutningsmetoder.
Stereo
Stereo er en teknologi, der udsender lydsignaler via to kanaler. Stereo leverer en 3D-lydoplevelse
gennem separate venstre og højre lydkanaler på to højttalere.
Kilde
Indgangskilde henviser til en videokilde, der er sluttet til produktet, som f.eks. et videokamera, en
videooptager eller en dvd-afspiller.
480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p
Hver af ovenstående scanningshastigheder henviser til antallet af effektive scanningslinjer, der afgør
skærmopløsningen. Scanningshastigheden indikeres som i (interlaced) eller p (progressiv), afhængigt
af scanningsmetoden.
- Scanning
Scanning henviser til en proces med at sende pixels, der progressivt danner et billede. Et stort antal
pixels giver et tydeligere og mere levende billede.
- Progressiv
I progressiv scanningstilstand scannes alle linjer med pixels én efter én (progressivt) på skærmen.
- Interlaced
I interlaced scanningstilstand scannes først hver anden linje med pixels fra top til bund, hvorefter de
resterende linjer med pixels (de linjer, der ikke blev scannet) bliver scannet.
Appendiks
165
Appendiks
Korrekt bortskaffelse – kun Europa
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) – kun
Europa
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder,
at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke
må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at
undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret
affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres
behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen
for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på
miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i
købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes
sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt – kun Europa
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i
dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet
husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at
batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv
2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for
menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra
andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
Appendiks
166
Stikordsregister
A
M
Autojustering 102
MDCinstallation/afinstallation 64
Autolydstyrke 115
Automatisk slukning 140
N
ndring af sproget 118
B
Nulstil alt 144
Balance 114
Batterier 26
Brug af MDC 66
P
Pctilslutning 49
Port 23
D
Problemrapport 145
Driverinstallation 51
R
E
Rotation af skærmmenuen 138
Elementer der sælges separat 21
RS232Ctilslutning 63
Energibesparelse 126
S
F
Skarphed 96
Farve 96
Skærmplacering 131
Farvetone 97
Skærmtilpasning 106
Fjernbetjening 25
Sleeptimer 120
SRS TS XT 116
I
Indstilling af opløsning 52
K
Konfiguration af gennemsigtighed 123
Kontrast 94
Standard 93
Størrelse 105
T
Tid 119
Tilpasning af lydindstillinger 114
Tilpasning af skærmen med indstillingerne 94
Tilstand 92
L
Timer 121
Låsefunktion 124
Tone 96
Lydjustering 113
Lysstyrke 94
Stikordsregister
167
Stikordsregister
V
Videotilslutning 55
Z
Zoom1/Zoom2 106
Stikordsregister
168
VER. 02
Download PDF