Samsung | 400BX | Samsung 400BX Bruksanvisning

Bruksanvisning
400BX
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt.
Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande.
Innan du använder produkten
Upphovsrätt
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© 2011 Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung
Electronics är förbjudet.
SAMSUNG- och SyncMaster-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.
Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
TruSurround XT, SRS and the
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs,
Inc.
Innan du använder produkten
2
Innan du använder produkten
Rengöring
Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
Gör följande vid rengöring.
1.
Stäng av bildskärmen och datorn.
2.
Koppla från strömsladden från bildskärmen.
Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer.
Stötar kan annars uppstå.
3.
Torka bildskärmen med en ren, mjuk och torr trasa.
z
Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol,
lösningsmedel eller ytaktiva ämnen.
!
z
Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på
produkten.
4.
Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt vid
rengöring av utsidan av bildskärmen.
5.
Anslut strömsladden till bildskärmen när du är klar med rengöringen.
6.
Slå på bildskärmen och datorn.
Förvaring
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
Kontakta kundtjänsten om insidan av bildskärmen behöver rengöras (en avgift tas ut).
Innan du använder produkten
3
Innan du använder produkten
Säkerhetsanvisningar
VARNING
RISK FÖR ELSTÖTAR, ÖPPNA INTE
VARNING: MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN ÅTGÄRDA INUTI PRODUKTEN.
LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS AV BEHÖRIG PERSONAL.
Symbolen anger att hög ström passerar genom produkten. Det är farligt att på
något vis röra vid produktens inre delar.
Symbolen uppmärksammar dig på att viktig information om användning och
underhåll följer med produkten.
Symboler
Varning!
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Varning
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte
följs.
Åtgärder markerade med den här symbolen är förbjudna.
Anvisningar markerade med den här symbolen måste följas.
Innan du använder produkten
4
Innan du använder produkten
Elektricitet och säkerhet
Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
Varning!
Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter
löst.
z
Stötar eller brand kan uppstå.
Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
z
Överhettade eluttag kan orsaka brand.
Ta inte i kontakten med våta händer. Stötar kan annars uppstå.
Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
z
En osäker anslutning kan orsaka brand.
!
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).
z
Stötar eller skada kan uppstå.
!
Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på
strömsladden.
z
En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.
Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
z
Brand eller stötar kan uppstå.
Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
z
Brand kan uppstå.
!
Innan du använder produkten
5
Innan du använder produkten
Varning
Koppla inte från strömsladden när produkten används.
z
Produkten kan skadas av en elstöt.
Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som följde
med produkten. Använd inte strömsladden till andra produkter.
z
!
Brand eller stötar kan uppstå.
Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
z
Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden kopplas från
om problem uppstår.
!
z
Lägg märke till att strömmen till produkten inte bryts helt om du bara
använder strömbrytaren på fjärrkontrollen.
Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
z
Stötar eller brand kan uppstå.
!
Installation
Varning!
Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte
produkten nära värmekällor.
z
Brand kan uppstå.
Låt en tekniker installera väggfästet.
!
z
En installation utförd av obehörig person kan orsaka skador.
z
Använd endast godkända fästen.
Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller
garderober.
z
En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.
z
En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
!
Innan du använder produkten
6
Innan du använder produkten
Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
z
Barnen kan kvävas.
!
Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla,
lutande ytor med mera).
z
Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
z
Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten
skadas eller börja brinna.
Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt
(droppande vatten osv.), olja eller rök.
z
!
Brand eller stötar kan uppstå.
Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en spis.
z
Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
z
Produkten kan falla och skada barn.
z
Eftersom den främre delen av produkten är tung ska den placeras på en plan
och stabil yta.
Varning
Tappa inte produkten när du flyttar den.
z
Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
z
Skärmen kan skadas.
När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre,
främre kanten av produkten inte skjuter ut.
z
Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
z
Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
Innan du använder produkten
7
Innan du använder produkten
Ställ ner produkten försiktigt.
z
Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
SAMSUNG
!
Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större mängder
finpartiklar, kemiska ämnen eller extrema temperaturer, eller på en flygplats eller
tågstation där produkten är igång under längre tidsperioder) kan det resultera i en
kraftig försämring av produktens prestanda.
z
Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett sådant
ställe.
Innan du använder produkten
8
Innan du använder produkten
Rengöring
Varning!
Koppla från strömsladden före rengöring.
z
Stötar eller brand kan uppstå.
!
Spruta inte vatten direkt på produkten när du rengör den.
z
Utsätt inte produkten för vatten och se till att den inte blir blöt.
z
Brand eller stötar kan uppstå, eller så kan produkten sluta fungera korrekt.
Varning
Spruta inte rengöringsmedel direkt på produkten.
z
Om så sker är risken stor att utsidan eller skärmen missfärgas, krackelerar
eller flagar.
Koppla från strömsladden och torka av produkten med en torr, mjuk trasa.
z
!
Använd inte kemikalier som vax, bensen, alkohol, thinner, insektsmedel,
luftrengörare, smörjmedel eller rengöringsmedel på produkten. Utsidan kan
skadas och etiketter lossna.
!
Eftersom produktens yta lätt repas ska du alltid använd den trasa som följer med
produkten vid rengöring. Fukta trasan lätt med vatten innan du använder den. Se
till att det inte finns något skräp på trasan innan du använder den så att
produkten inte repas.
Innan du använder produkten
9
Innan du använder produkten
Användning
Varning!
Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera eller
ändra produkten.
z
Brand eller stötar kan uppstå.
z
Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
Innan du flyttar produkten stänger du av strömmen med strömbrytaren och
kopplar från strömsladden, antennkabeln och andra anslutna kablar.
!
z
En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.
Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort
strömsladden och kontakta Samsungs kundtjänst.
!
z
Stötar eller brand kan uppstå.
Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
z
Barnen kan skadas allvarligt.
Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av strömmen
med strömbrytaren och kopplar från strömsladden. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
z
Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.) på
produkten.
z
Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna eller
godiset och orsaka allvarliga skador.
Ta bort strömsladden och rör inte antennkabeln under åska.
z
Brand eller stötar kan uppstå.
!
Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.
z
Brand eller stötar kan uppstå.
!
Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
z
Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en kabel
skadas.
Innan du använder produkten
10
Innan du använder produkten
Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten. Ventilera
också lokalen omedelbart.
!
GAS
z
Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.
z
Ta aldrig i strömsladden eller antennkabeln under åska.
Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
z
Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en kabel
skadas.
Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära
produkten.
z
!
En explosion eller brand kan uppstå.
Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
z
100
En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara
föremål (papper tändstickor osv.) i produkten (i ventilationsspringor, in-/
utmatningsportar osv.).
z
Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller
något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
z
Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller
metallföremål på produkten.
z
Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller
något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
z
Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Innan du använder produkten
11
Innan du använder produkten
Varning
Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända
bilder och defekta pixlar.
z
!
Aktivera strömsparläget eller en skärmsläckare om du inte tänker använda
bildskärmen under en tid.
-_!
Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen
under en längre tid (semester med mera).
z
Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar eller
elläckage.
Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.
z
Synen kan försämras.
!
Håll inte bildskärmen uppochner och flytta den inte genom att hålla i foten.
z
Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.
Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
!
Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
z
Brand eller stötar kan uppstå.
Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.
z
Risken för trötta ögon minskar.
!
Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan
vara mycket varm.
Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
!
Innan du använder produkten
12
Innan du använder produkten
Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.
!
z
Handen eller ett finger kan fastna och skadas.
z
Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar skada.
Placera inte tunga föremål på produkten.
z
Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
Innan du använder produkten
13
Innehållsförteckning
INNAN DU
ANVÄNDER
PRODUKTEN
FÖRBEREDELSER
2
Upphovsrätt
3
Rengöring
3
Förvaring
4
Säkerhetsanvisningar
4
5
6
9
10
Symboler
Elektricitet och säkerhet
Installation
Rengöring
Användning
20
Kontrollera innehållet
20
21
Packa upp
Kontrollera delarna
22
Delar
22
23
24
25
Frontsensor
Baksidan
Antistöldlås
Fjärrkontroll
28
Före produktinstallation
(installationsguide)
28
28
30
Lutningsvinkel och rotation
Ventilation
Produktavtryck
31
Installation av VESA-fäste (hängare)
31
Installation av VESA-fäste (hängare)
34
Fjärrkontroll
34
36
Kabelanslutning
Kontrollkoder
Innehållsförteckning
14
Innehållsförteckning
ANSLUTA OCH
ANVÄNDA EN
KÄLLENHET
ANVÄNDA MDC
SKÄRMJUSTERIN
G
47
Före anslutning
47
Kontrollpunkter före anslutning
48
Ansluta och använda en dator
48
50
51
Ansluta till en dator
Drivrutinsinstallation
Ändra upplösning
54
Ansluta till en videoenhet
54
55
56
Anslutning med AV-kabel
Anslutning med RGB-komponentkabel
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
57
Ansluta och använda en källenhet
57
Källista/redigera namn
62
Konfigurera inställningar för Flerstyrning
62
Konfigurera inställningar för Flerstyrning
62
Anslutning med RS232C-kabeln
63
MDC-programinstallation/-avinstallation
63
64
Installation
Avinstallation
65
Använda MDC-programmet (Serial MDC)
65
67
89
90
Starta MDC
Konfigurera inställningar för huvudfunktioner
Felsökningsguide
Hur visningsegenskaper visas när flera skärmar
används
91
Läge
91
Ändra Läge för bild
93
Personlig
93
Konfigurera inställningarna för Personlig
Innehållsförteckning
15
Innehållsförteckning
LJUDINSTÄLLNIN
G
96
Färgton
96
Konfigurera inställningarna för Färgton
98
Färgkontroll
98
Konfigurera inställningarna för Färgkontroll
99
Color Temp.
99
Konfigurera inställningarna för Color Temp.
100
Bildlås
100
Konfigurera inställningarna för Bildlås
101
Autojustering
101
Konfigurera inställningarna för Autojustering
102
Signalbalans
102
Konfigurera inställningarna för Signalbalans
104
Storlek
104
Ändra Storlek för bild
106
Brusreducer.
106
Aktivera Brusreducer.
107
HDMI svart
107
Konfigurera inställningar för HDMI svart
108
Filmläge
108
Aktivera Filmläge
109
Dynamisk kontr.
109
Ändra inställningar för Dynamisk kontr.
110
Justera lampan
110
Ändra inställningar för Justera lampan
111
Bildåterställning
111
Aktivera Bildåterställning
112
Läge
112
Ändra inställningarna för Läge
Innehållsförteckning
16
Innehållsförteckning
INSTÄLLNINGAR
113
Personlig
113
Konfigurera inställningarna för Personlig
114
Auto volym
114
Ändra inställningar för Auto volym
115
SRS TS XT
115
Ställa in SRS TS XT
116
Ljudåterställning
116
Återställa ljudinställningar (Ljudåterställning)
117
Språk
117
Ändra Språk
118
Tid
118
119
120
121
Ställ tid
Sovtimer
Timer1 / Timer2 / Timer3
Helgdagshantering
122
Meny-transparens
122
Ändra Meny-transparens
123
Säkerhetslås
123
124
Ändra PIN
Lås
125
Energispar
125
Ställa in Energispar
126
Delad skärmbild
126
127
128
129
130
Delad skärmbild
Format
Vågrät
Lodrät
Skärmläge
Innehållsförteckning
17
Innehållsförteckning
FELSÖKNINGSGUI
DE
SPECIFIKATIONER
131
Säkerhetsskärm
131
133
134
135
Pixelskiftning
Timer
Fält / Sudd
Grå sida
135
Välj upplösning
135
Ändra upplösning (Välj upplösning)
136
Ändra ström PÅ
136
Ställa in Ändra Ström PÅ
137
OSD-rotering
137
Ändra menyorientering (OSD-rotering)
138
Avancerade inställningar
138
139
139
140
141
141
Temperatur
Autostart
Användarens autofärg
Vilolägeskontroll
Lampschema
OSD-visning
143
Återställ inställn.
143
Återställa inställning (Återställ inställn.)
143
Återställ allt
143
Återställa alla inställningar (Återställ allt)
144
Krav innan du kontaktar Samsungs
kundcenter
144
144
145
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
148
Frågor och svar
150
Allmänt
152
Energisparfunktion
Innehållsförteckning
18
Innehållsförteckning
APPENDIX
153
Förinställda tidslägen
155
Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE
159
Optimal bildkvalitet och förebyggande
efterbildsinbränning
159
159
Optimal bildkvalitet
Förhindra inbränning av efterbilder
163
Terminologi
165
Korrekt avfallshantering - endast Europa
165
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska
och elektroniska produkter) - endast Europa
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna
produkt - endast Europa
165
INDEX
Innehållsförteckning
19
1
1.1
Förberedelser
Kontrollera innehållet
1.1.1 Packa upp
1
Ta bort den svarta låsenheten på kartongens undersida.
1
2
2
Använd spåren i kartongen och lyft och ta bort kartongens ovandel.
3
Kontrollera delarna och ta bort skumplast och plastpåsen.
3
Utseendet hos de faktiska komponenterna kan variera från bilden som visas.
Den här bilden är endast i beskrivande syfte.
4
Förvara kartongen på en torr plats så att den kan användas när du flyttar på produkten i framtiden.
1 Förberedelser
20
1.1.2 Kontrollera delarna
z
Kontrakta leverantören där du köpte produkten om några delar saknas.
z
Utseendet hos de faktiska delarna kan variera från bilden som visas.
Komponenter
Komponenterna kan variera på olika platser.
Snabbstartguide
Garantikort
Bruksanvisning
(ej tillgänglig på alla platser)
Strömkabel
D-Sub-kabel
Fjärrkontroll
+
-
1
Förberedelser
+
Batterier
(ej tillgänglig på alla platser)
Delar som säljs separat
Följande delar kan köpas hos närmaste återförsäljare.
Kit med väggfäste
RS232C-kabel
RCA-stereokabel
RGB-BNC-kabel
RGB-komponentkabel
AV-kabel
1 Förberedelser
21
1
1.2
Förberedelser
Delar
1.2.1 Frontsensor
z
Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras
utan föregående meddelande för att höja prestandan.
z
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
Sensor
Strömlampa
Beskrivning
Normal: På/energispar: Blinkar
Se "8.2Energisparfunktion" för detaljer kring energisparläget.
Fjärrsensor
Tar emot signaler från fjärrkontrollen
Håll området mellan fjärrsensorn och fjärrkontrollen hindersfritt.
1 Förberedelser
22
1
Förberedelser
1.2.2 Baksidan
Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande för att höja prestandan.
TruSurround XT, SRS and
symbol are thademarks of SRS Labs, Inc.
POWER IN POWER S/W
AV IN
DVI IN
AUDIO IN
RGB/COMPONENT IN
RS232C IN
DC OUT
(5V/1.5A)
PS BN64-01674A-00
Port
Beskrivning
[POWER S/W] PÅ [ I ] / AV
Strömbrytare
[POWER IN]
Ansluter till strömsladden
[DVI IN]
Ansluter till en källenhet med DVI-kabel eller HDMI-DVI-kabel
[AV IN]
Ansluter till en källenhet med AV-kabel
[AUDIO IN]
Ansluter ljudet för källenheten
[RGB/COMPONENT IN]
Ansluter till en källenhet med D-SUB- eller RGB-komponentkabel
[DC OUT (5V/1.5A)]
Se till att ansluta porten [DC OUT] till en TV-inställningsbox som
rekommenderas av Samsung. Annars kanske produktprestandan
påverkas.
[RS232C IN]
Ansluter till en MDC med RS232C-kabel
1 Förberedelser
23
1
Förberedelser
1.2.3 Antistöldlås
z
Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga
platser.
z
Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer
låsenheten för detaljer.
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
1
Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en
bordsskiva.
2
3
4
Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
Lås låsenheten.
z
En antistöldlåsenhet kan köpas separat.
z
Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
z
Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller
online.
1 Förberedelser
24
1.2.4 Fjärrkontroll
z
Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan
orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
z
Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för olika produkter.
POWER
OFF
Slå på produkten.
Slå av produkten.
.QZ
ABC
DEF
1
2
3
GHI
JKL
MNO
4
5
6
PRS
TUV
WXY
7
8
9
DEL -/--
SYMBOL
ENTER
-
0
PRE-CH
Ej aktiverad på den här produkten
GUIDE
Justera volymen.
Ange lösenord när du ombeds göra det vid
användning av skärmmenyn, eller byt kanal.
Gå tillbaka till föregående kanal.
Tysta ljudet.Avaktivera tyst läge: Tryck på [MUTE]
igen eller tryck på volymknappen (+ VOL -).
MUTE
VOL
SOURCE
CH/P
D.MENU
MENU
TV
Byt kanal i TV-läget.
Ändra ingångskälla.
Ej aktiverad på den här produkten
Växla ingångskällan till TV.
Visa eller dölja skärmmenyer, eller återgå
till föregående meny.
RE
LS
Visa eller dölja skärmmenyer
när ingångskällan är TV.
TU
TO
O
1
Förberedelser
RN
Gå tillbaka till föregående meny.
Gå till övre, nedre, vänster eller höger meny,
eller justera ett alternativs inställningar.
Bekräfta ett menyval.
Visa information om den aktuella ingångskällan.
IN
IT
FO
Stäng aktuell meny.
EX
De här knapparna används när du konfigurerar i
nställningarna under Channel List i TV-läget.
Ej aktiverad på den här produkten
TTX/MIX
BP59-00138A
MTS/DUAL
MagicInfo
Ej aktiverad på den här produkten
Konfigurera ljudinställningar.
1 Förberedelser
25
1
Förberedelser
Justera skärmspråket med fjärrkontrollen
MENU
IT
1.
Öppna OSD-menyn.
2.
Välj Ingångar, Bild, Ljud, Inställning eller Flerstyrning på den
menyskärm som visas.
3.
Ändra inställningarna efter önskemål.
4.
Slutför inställningen.
5.
Stäng menyspråkskärmen.
EX
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen:
1
2
3
Öppna bakre luckan på fjärrkontrollen.
Placera två AAA-batterier (1,5 V) i rätt riktning.
Stäng luckan.
Batterier säljs separat.
1 Förberedelser
26
Mottagningsområde för fjärrkontroll
7m ~ 10m
1
Förberedelser
Använd fjärrkontrollen inom 7-10 m från produktsensorn i en vinkel på 30˚ från vänster till höger.
z
Förvara använda batterier utom räckhåll för barn och återvinn dem.
z
Använd inte nya och gamla batterier samtidigt. Byt båda batterierna samtidigt.
z
Ta bort batterierna när fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
1 Förberedelser
27
1
1.3
Förberedelser
Före produktinstallation (installationsguide)
1.3.1 Lutningsvinkel och rotation
Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
15 A Produkten kan lutas maximalt i en vinkel på 15˚ från en lodrät väggyta.
B För att använda produkten vertikalt (porträtt) ska du vrida den medurs så att LED-lampan pekar
nedåt.
1.3.2 Ventilation
1. Installation på en lodrät vägg
A Minimum 40 mm
B Omgivande temperatur: Under 35 C
z
När du installerar produkten på en lodrät vägg ska du
lämna ett mellanrum på 40 mm mellan produkten och
väggens yta för ventilation och se till att den omgivande
A
temperaturen ligger under 35 C.
B
Figure 1.1 Sidovy
1 Förberedelser
28
1
Förberedelser
2. Installation på en lutande vägg
Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
B
D
D
Plan vy
A
A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm
C Minimum 50 mm
C
D Minimum 50 mm
E
E Omgivande temperatur: Under 35 C
Figure 1.2 Sidovy
När du installerar produkten på en lutande vägg ska du minst lämna det mellanrum som specificeras
ovan mellan produkten och väggens yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger
under 35 C.
3. Installation på ett lutande golv
Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
A Minimum 50 mm
B Omgivande temperatur: Under
20 C
A
B
Figure 1.3 Sidovy
När du installerar produkten på ett lutande golv ska du lämna ett mellanrum på minst 50 mm mellan
produkten och golvets yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger under 20 C.
1 Förberedelser
29
1.3.3 Produktavtryck
969.0
91.0
582.0
888.8
501.4
1
Förberedelser
1 Förberedelser
30
1
Installation av VESA-fäste (hängare)
1.4.1 Installation av VESA-fäste (hängare)
z
VESA-fästet måste installeras i enlighet med VESA-standarderna.
z
Köpa och installera ett VESA-fäste: Kontakta närmaste återförsäljare för Samsung för att beställa
ett VESA-fäste. Efter att en beställning har lagts besöker en tekniker dig för att installera ditt VESAfäste.
z
Samsung kan inte hållas ansvarigt för några skador på produkten eller personskador som orsakas
av att produkten har installerats av obehörig personal.
Installationsmått
400.0
1.4
Förberedelser
400.0
Se till att använda maskinens skruvar med en diameter på 6 mm och en längd på 8-12 mm för att
installera fästet på en vägg.
Installera ett fäste
z
Fästet måste installeras av en behörig tekniker.
z
Samsung kan inte hållas ansvarigt för några skador på produkten eller personskador som orsakas
av att produkten har installerats av obehörig personal.
z
Fästet måste installeras i en betongvägg. Installation i gips- eller trävägg är instabil och produkten
kan falla ned.
1 Förberedelser
31
1
Förberedelser
Komponenter
Se till att bara använda komponenter och delar som medföljer fästet för installationen.
Fäste x 1
Gångjärn x 2
(vänster och
höger)
Plastdel x 4
Skruv A x 11
Skruv B x 4
Förankring x
11
Fixera huvudenheten i fästet:
Utseendet hos huvudenheten kan variera från det som visas på bilden (Montering och installation av
plastdelar och skruvar är samma som visas på bilderna)
1
Ta bort de 4 skruvarna på huvudenhetens baksida.
2
Kombinera plastdelarna med skruvarna (B).
z
Efter att du har hängt huvudenheten på fästet ska du kontrollera från vänster och höger sida
att alla plastdelar sitter fast ordentligt.
z
Var försiktig när du installerar eller justerar vinkeln för huvudenheten för att förhindra fingrarna
från att fastna.
z
Se till att fästet sitter fast ordentligt i väggen för att förhindra huvudenheten från att falla ned
och orsaka skador.
1 Förberedelser
32
1
Förberedelser
3
Fäst de 4 skruvarna ordentligt (B) kombinerat med plastdelarna i steg 2 mot baksidan på
huvudenheten.
4
Ta bort säkerhetsstiftet (3). Passa in de 4 hållarna i huvudenheten i fästet och nedre (1) och fäst
huvudenheten säkert på fästet (2). Fäst säkerhetsstiftet (3) för att förhindra att huvudenheten lossnar
från fästet.
A Huvudenhet
A
B Fäste
3
C Vägg
1
2
B
C
Justera den produktvinkeln i väggmonteringen
1
Fixera huvudenheten i fästet.
Justera fästets vinkel till -2 innan du fixerar fästet i
väggen.
2
Håll och dra överst och i mitten av huvudenheten som
sitter på fästet mot dig, så som visas, för att justera vinkeln.
3
Vinkeljustering kan göras mellan -2 och 15 .
Se till att dra mitten (inte sidorna) på huvudenheten när du
justerar vinkeln.
1 Förberedelser
33
1
1.5
Förberedelser
Fjärrkontroll
1.5.1 Kabelanslutning
z
Gränssnitt
RS232C (9 stift)
Stift
TxD (Nr. 2), RxD (Nr. 3), GND (Nr. 5)
Bithastighet
9600 bps
Databitar
8 bitar
Paritet
Ingen
Stoppbit
1 bitar
Flödeskontroll
Ingen
Maximal längd
15 m (endast typ med hölje)
Stifttilldelning
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Stift
Signal
1
Detektera databärare
2
Mottagna data
3
Sända data
4
Förbereda dataterminal
5
Signalgrund
6
Förbered datauppsättning
7
Sänd begäran
8
Rensa att skicka
9
Signalindikator
1 Förberedelser
34
1
Förberedelser
z
RS232C-kabel
Kontakt: 9-stifts D-sub
Kabel: Krysskabel (reverserad)
9
5
5
9
6
1
1
6
-P1Hona
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Rx
Tx
3
<--------
2
Tx
Gnd
5
---------
5
Gnd
Hona
Anslutning
RS232C IN
z
-P1-
1 Förberedelser
35
1
Förberedelser
1.5.2 Kontrollkoder
Visa kontrollstatus (hämta kontrollkommando)
Rubrik
Kommando
0xAA
Kommandot
yp
Datalängd
ID
0
Kontrollsum
ma
Datalängd
Data
1
Värde
Kontrollera (ange kontrollkommando)
Rubrik
Kommando
0xAA
Kommandot
yp
ID
Kontrollsum
ma
Kommando
Nej.
z
z
Kommandotyp
Kommando
Värdeinterva
ll
1
Strömkontroll
0x11
0~1
2
Volymkontroll
0x12
0~100
3
Inmatning av källkontroll
0x14
-
4
Skärmlägeskontroll
0x18
-
5
Skärmstorlekskontroll
0x19
0~255
6
BIB på-/avkontroll
0x3C
0~1
7
Autojusteringskontroll
0x3D
0
8
Lägeskontroll för delad
skärmbild
0x5C
0~1
9
Säkerhetslås
0x5D
0~1
Utfärdade ID kan visas i hexadecimaler. ID 0 måste dock visas som 0xFF.
Alla kommunikationer sker i hexadecimaler. Kontrollsumman beräknas genom att lägga till alla
värden förutom rubriken. Om en kontrollsumma får mer än 2 siffror så som visas nedan
(11+FF+01+01=112), tas den första siffran bort.
T.ex. Ström på & ID=0
Rubrik
Kommando
Datalängd
Data 1
1
"Power"
ID
0xAA
0x11
Kontrollsum
ma
1 Förberedelser
36
1
Förberedelser
Rubrik
Kommando
Datalängd
Data 1
1
1
ID
0xAA
z
12
0x11
För att kontrollera alla enheter som är anslutna med en seriekabel samtidigt, oavsett ID-nummer, ska
du ställa in ID som "0xFE" och sända kommandon. Kommandon körs av varje enhet, men ACK
svarar inte.
Strömkontroll
z
Funktion
En TV/monitor kan slås på och av med en dator.
z
Visa strömstatus (hämta status för ström PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
Datalängd
0
Kontrollsum
ma
Datalängd
Data
1
"Power"
ID
0xAA
z
0x11
Ställa in ström PÅ/AV (ställa in ström PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
ID
0xAA
0x11
Kontrollsum
ma
"Power": Strömkod som ska ställas in på TV/skärm
1 : Ström PÅ
0 : Ström AV
z
Ack
Rubrik
0xAA
Komma
ndo
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘A’
0x11
"Power"
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x11
"ERR"
ID
0xFF
Kontrolls
umma
"Power": Strömkod som ska ställas in på TV/skärm
z
Nak
Rubrik
0xAA
Komma
ndo
0xFF
ID
Kontrolls
umma
"ERR": En kod som visar vilket fel som har inträffat
1 Förberedelser
37
1
Förberedelser
Volymkontroll
z
Funktion
Volymen på en TV/monitor kan justeras med en dator.
z
Visa volymstatus (hämta volymstatus)
Rubrik
Kommando
Datalängd
0
Kontrollsum
ma
Datalängd
Data
1
"Volume"
ID
0xAA
z
0x12
Ställa in volymen (ställa in volym)
Rubrik
Kommando
ID
0xAA
0x12
Kontrollsum
ma
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på TV/skärm (0-100)
z
Ack
Rubrik
Komma
ndo
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
ID
0xAA
0xFF
3
‘A’
0x12
"Volume
"
Kontrolls
umma
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på TV/skärm (0-100)
z
Nak
Rubrik
0xAA
Komma
ndo
0xFF
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x12
"ERR"
ID
Kontrolls
umma
"ERR": En kod som visar vilket fel som har inträffat
1 Förberedelser
38
1
Förberedelser
Inmatning av källkontroll
z
Funktion
Ingångskällan för en TV/monitor kan ändras med en dator.
z
Visa ingångskällstatus (hämta status för ingångskälla)
Rubrik
Kommando
Datalängd
0
Kontrollsum
ma
Datalängd
Data
1
"Input
Source"
ID
0xAA
z
0x14
Ställa in ingångskälla (ange ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
Kontrollsum
ma
"Input Source": En ingångskällkod ska ställas in på en TV/monitor
0x14
PC
0x1E
BNC
0x18
DVI
0x0C
Ingångskälla
0x04
S-video
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
Display-port
†
DVI_video, HDMI1_PC och HDMI2_PC kan inte användas med inställningskommando. De
svarar bara på hämtningskommandon.
†
Den här modellen stöder inte displayerna BNC, S-Video, HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2,
HDMI2_PC och Display.
†
MagicInfo är bara tillgängligt med modeller som innehåller funktionen MagicInfo.
†
RF (TV) och DTV är bara tillgängliga med modeller som inkluderar en TV.
1 Förberedelser
39
1
Förberedelser
z
Ack
Rubrik
Komma
ndo
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
ID
0xAA
0xFF
3
‘A’
0x14
"Input
Source"
Kontrolls
umma
"Input Source": En ingångskällkod ska ställas in på en TV/monitor
z
Nak
Rubrik
0xAA
Komma
ndo
0xFF
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x14
"ERR"
ID
Kontrolls
umma
"ERR": En kod som visar vilket fel som har inträffat
1 Förberedelser
40
1
Förberedelser
Skärm
z
Funktion
Skärmläget för en TV/monitor kan ändras med en dator.
Skärmläget kan inte kontrolleras när funktionen Delad skärmbild är aktiverad.
Den här kontrollen kan bara användas på modeller som inkluderar en TV.
z
Visa skärmstatus (hämta skärmlägesstatus)
Rubrik
Kommando
Datalängd
0
Kontrollsum
ma
Datalängd
Data
1
"Screen
Mode"
ID
0xAA
z
0x18
Ställa in bildstorlek (ange bildstorlek)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x18
ID
Kontrollsum
ma
"Screen Mode": En kod som ställer in TV-/monitorstatus
z
0x01
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Ack
Rubrik
Komma
ndo
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
ID
0xAA
0xFF
3
‘A’
0x18
"Skärml
äge"
Kontrolls
umma
"Screen Mode": En kod som ställer in TV-/monitorstatus
z
Nak
Rubrik
0xAA
Komma
ndo
0xFF
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x18
"ERR"
ID
Kontrolls
umma
"ERR": En kod som visar vilket fel som har inträffat
1 Förberedelser
41
1
Förberedelser
Skärmstorlekskontroll
z
Funktion
Skärmstorleken för en TV/monitor kan ändras med en dator.
z
Visa skärmstorleken (hämta skärmstorleksstatus)
Rubrik
Kommando
Datalängd
ID
0xAA
z
0x19
0
Kontrollsum
ma
Ack
Rubrik
Komma
ndo
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
ID
0xAA
0xFF
3
‘A’
0x19
"Screen
Size"
Kontrolls
umma
"Screen Size": TV-/monitorskärmstorlek (intervall: 0 – 255, enhet: tum)
z
Nak
Rubrik
0xAA
Komma
ndo
0xFF
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x19
"ERR"
ID
Kontrolls
umma
"ERR": En kod som visar vilket fel som har inträffat
1 Förberedelser
42
1
Förberedelser
BIB på-/avkontroll
z
Funktion
BIB-läget för en TV/monitor kan slås på och av med en dator.
z
†
Endast tillgängliga på modeller som har BIB-funktionen.
†
Läget kan inte kontrolleras om Delad skärmbild är inställt på På.
†
Den här funktionen är inte tillgänglig i MagicInfo.
Visa status för BIB på/av (hämta status för BIB PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
Datalängd
0
Kontrollsum
ma
Datalängd
Data
1
"PIP"
ID
0xAA
z
0x3C
Ställa in BIB på/av (ställa in BIB PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
Kontrollsum
ma
ID
0xAA
0x3C
"PIP": En kod som används för att slå på och av BIB-läget för en TV/monitor
1 : BIB PÅ
0 : BIB AV
z
Ack
Rubrik
0xAA
Komma
ndo
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘A’
0x3C
"PIP"
ID
0xFF
Kontrolls
umma
"PIP": En kod som används för att slå på och av BIB-läget för en TV/monitor
z
Nak
Rubrik
0xAA
Komma
ndo
0xFF
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x3C
"ERR"
ID
Kontrolls
umma
"ERR": En kod som visar vilket fel som har inträffat
1 Förberedelser
43
1
Förberedelser
Autojusteringskontroll (endast PC och BNC)
z
Funktion
Justerar automatiskt datorsystemskärmen med en dator.
z
Visa autojusteringsstatus (hämta autojusteringsstatus)
z
Ställa in autojustering (ställa in autojustering)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x3D
Datalängd
Data
1
"Auto
Adjustment"
ID
Kontrollsum
ma
"Auto Adjustment" : 0x00 (alltid)
z
Ack
Rubrik
Komma
ndo
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
ID
0xAA
z
0xFF
3
‘A’
0x3D
"Auto
Adjustment"
Kontrolls
umma
Nak
Rubrik
0xAA
Komma
ndo
0xFF
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x3D
"ERR"
ID
Kontrolls
umma
"ERR": En kod som visar vilket fel som har inträffat
1 Förberedelser
44
1
Förberedelser
Lägeskontroll för delad skärmbild
z
Funktion
Läget Delad skärmbild kan aktiveras på en TV/monitor med en dator.
Den här kontrollen är bara tillgänglig på en TV/monitor där Delad skärmbild är aktiverad.
Den här funktionen är inte tillgänglig i MagicInfo.
z
Visa läget för delad skärmbild (hämta läget för delad skärmbild)
Rubrik
Kommando
Datalängd
ID
0xAA
z
0x5C
0
Kontrollsum
ma
Ställa in delad skärmbild (ställa in läge för delad skärmbild)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
Datalängd
Data
1
"Video Wall
Mode"
ID
Kontrollsum
ma
"Video Wall Mode": En kod används för att aktivera läget för delad skärmbild på en TV/monitor
1 : Full
0 : Naturlig
z
Ack
Rubrik
Komma
ndo
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
ID
0xAA
0xFF
3
‘A’
0x5C
"Video Wall
Mode"
Kontrolls
umma
"Video Wall Mode": En kod används för att aktivera läget för delad skärmbild på en TV/monitor
z
Nak
Rubrik
0xAA
Komma
ndo
0xFF
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x5C
"ERR"
ID
Kontrolls
umma
"ERR": En kod som visar vilket fel som har inträffat
1 Förberedelser
45
1
Förberedelser
Säkerhetslås
z
Funktion
Datorn kan användas för att slå på eller av säkerhetslåset på en TV/monitor.
Den här kontrollen är tillgänglig oavsett om strömmen är påslagen eller inte.
z
Visa status för säkerhetslås (hämta status för säkerhetslås)
Rubrik
Kommando
Datalängd
ID
0xAA
z
0x5D
0
Kontrollsum
ma
Aktivera eller avaktivera säkerhetslås (ställ in aktivering/avaktivering av säkerhetslås)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
Datalängd
Data
1
"Safety
Lock"
ID
Kontrolls
umma
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på TV/monitor
1 : PÅ
0 : AV
z
Ack
Rubrik
Komma
ndo
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
ID
0xAA
0xFF
3
‘A’
0x5D
"Safety
Lock"
Kontrolls
umma
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på TV/monitor
z
Nak
Rubrik
0xAA
Komma
ndo
0xFF
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x5D
"ERR"
ID
Kontrolls
umma
"ERR": En kod som visar vilket fel som har inträffat
1 Förberedelser
46
2
2.1
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
Kontrollera följande innan du ansluter den här produkten med andra enheter.
Enheter som kan anslutas till det här projektet inkluderar datorer, videokameror, högtalare, digital-tvboxar och DVD-/Blu-ray-skivspelare.
Computer
Camcoder
Audio
Settop box
DVD
2.1.1 Kontrollpunkter före anslutning
z
Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer. Antalet och platserna för
portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.
z
Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda. Om du ansluter strömkabeln under
inkoppling kan det skada produkten.
z
Anslut ljudportarna korrekt: vänster = vit och röd = röd.
Ljudingången som tas emot via en audio-in-port sänds via dator-, DVI-, käll- eller komponentport.
z
Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
2 Ansluta och använda en källenhet
47
2
2.2
Ansluta och använda en källenhet
Ansluta och använda en dator
2.2.1 Ansluta till en dator
z
En dator kan anslutas till produkten på flera olika sätt.
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)
RGB /
COMPONENT IN
AUDIO IN
1
Anslut D-SUB-kabeln till [RGB/COMPONENT IN]-porten på produkten och D-SUB-porten på
datorn.
2
3
Anslut ljudutgångskabeln till [AUDIO IN]-porten på produkten och ljudutgångsporten på datorn.
Anslut strömsladden till produkten och el-uttaget och slå på datorn.
2 Ansluta och använda en källenhet
48
2
Ansluta och använda en källenhet
Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)
DVI IN
AUDIO IN
1
2
3
Anslut en DVI-kabel till [DVI IN]-porten på monitorn och DVI-porten på datorn.
Anslut ljudutgångskabeln till [AUDIO IN]-porten på produkten och ljudutgångsporten på datorn.
Anslut strömsladden till produkten och el-uttaget och slå på datorn.
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
DVI IN
AUDIO IN
1
2
3
Anslut en HDMI-DVI-kabel till [DVI IN] -porten på monitorn och HDMI-porten på datorn.
Anslut ljudutgångskabeln till [AUDIO IN]-porten på produkten och ljudutgångsporten på datorn.
Anslut strömsladden till produkten och el-uttaget och slå på datorn.
När du ansluter en dator till produkten med en HDMI-DVI-kabel ställer du in Ändra namn till DVI PC för
att komma åt video- och ljudinnehåll som finns lagrat på datorn.
2 Ansluta och använda en källenhet
49
2
Ansluta och använda en källenhet
2.2.2 Drivrutinsinstallation
z
Du kan ställa in optimal upplösning och frekvens för den här produkten genom att installera
överensstämmande drivrutiner för den här produkten.
z
En installationsdrivrutin finns med på den CD som medföljer produkten.
Om filerna är felaktiga ska du gå till hemsidan för Samsung (http://www.samsung.com/sec) och
hämta filerna.
1
2
3
4
Sätt i den medföljande CD-skivan med bruksanvisningen i CD-ROM-enheten.
5
Gå till skärmegenskaper och kontrollera att upplösning och uppdateringsfrekvens är rätt.
Klicka på "Windows Driver".
Följ instruktionerna som ges på skärmen för att fortsätta med installationen.
Välj produktens modell i listan över modeller.
Se bruksanvisningen för Windows operativsystem för mer information.
2 Ansluta och använda en källenhet
50
2
Ansluta och använda en källenhet
2.2.3 Ändra upplösning
Justera upplösning och uppdateringshastighet på kontrollpanelen på datorn för att få optimal
bildkvalitet.
Bildkvaliteten på TFT-LCD-skärmar kan försämras om du inte väljer optimal upplösning.
Ändra upplösning på Windows XP
Gå till Kontrollpanelen
Bildskärm
Inställningar och ändra upplösningen.
2 Ansluta och använda en källenhet
51
2
Ansluta och använda en källenhet
Ändra upplösning i Windows Vista
Gå till Kontrollpanelen
Personliga inställningar
Inställningar för bildskärm och ändra upplösningen.
2 Ansluta och använda en källenhet
52
2
Ansluta och använda en källenhet
Ändra upplösning i Windows 7
Gå till Kontrollpanelen
Bildskärm
Skärmupplösning och ändra upplösningen.
2 Ansluta och använda en källenhet
53
2
2.3
Ansluta och använda en källenhet
Ansluta till en videoenhet
z
Du kan ansluta en videoenhet till produkten med en kabel.
Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
2.3.1 Anslutning med AV-kabel
AV IN
AUDIO IN
1
2
Anslut AV-kabeln till [AV IN]-porten på produkten och videoporten på videoenheten.
Anslut RCA-stereokabeln till [AUDIO IN]-porten på produkten och de färgmatchande AUDIO OUTportarna på videoenheten.
3
Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att ändra källan till AV.
2 Ansluta och använda en källenhet
54
2
Ansluta och använda en källenhet
2.3.2 Anslutning med RGB-komponentkabel
AUDIO IN
RGB /
COMPONENT IN
1
Anslut RGB-komponentkabeln till [RGB/COMPONENT IN]-porten på produkten och de
färgmatchande komponentportarna på videoenheten.
2
Anslut RCA-stereokabeln till [AUDIO IN]-porten på produkten och de färgmatchande AUDIO OUTportarna på videoenheten.
3
Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att ändra källan till Component.
2 Ansluta och använda en källenhet
55
2
Ansluta och använda en källenhet
2.3.3 Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
DVI IN
AUDIO IN
1
2
Anslut en HDMI-DVI-kabeln till [DVI IN]-porten på produkten och HDMI-porten på videoenheten.
Anslut RCA-stereokabeln till [AUDIO IN]-porten på produkten och de färgmatchande AUDIO OUTportarna på videoenheten.
3
Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att ändra källan till DVI.
z
Ljudet aktiveras inte om produkten är ansluten till en videoenhet med en HDMI-DVI-kabel. För att
lösa detta ska du ansluta ytterligare en ljudkabel till ljudportarna på produkten och videoenheten.
När du ansluter en videoenhet till produkten med en HDMI-DVI-kabel ställer du in Ändra namn till
DVI-enhet för att komma åt video- och ljudinnehåll som finns lagrat på datorn.
z
Upplösningar som stöds inkluderar 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p och 576p.
2 Ansluta och använda en källenhet
56
2
2.4
Ansluta och använda en källenhet
Ansluta och använda en källenhet
2.4.1 Källista/redigera namn
Källa gör det möjligt för dig att välja en rad källor och ändra källenhetsnamnen.
Källa
Du kan visa skärmen för en källenhet som är ansluten till produkten. Välj en källa från källistan för att visa
skärmen för den valda källan.
Så här ändrar du inställningen i Källa:
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Ingångar och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Källa och tryck sedan på [
].
]. Följande skärm visas.
S o u r c e L i s t
P C
D V I
A V
C o m p o n e n t
M o v e
4
Tryck på
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till den källa du vill ha och tryck sedan på [
]. Skärmen för den valda
källan visas.
Skärmen kan inte visas korrekt om en felaktig källa väljs för källenheten du vill konvertera till.
2 Ansluta och använda en källenhet
57
2
Ansluta och använda en källenhet
Redigera namn
z
Du kan döpa om en ansluten källenhet.
Ibland visas inte skärmen som den ska om inte namnet på källenheten är specificerat i Ändra namn.
Dessutom är det bäst att döpa om källenheten i Ändra namn för att få optimal bildkvalitet.
Döpa om en källenhet i Ändra namn:
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Ingångar och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Ändra namn och tryck sedan på [
]. En lista över källor (PC, DVI etc.)
visas.
E d i t N a m e
P C
:
----
D V I
:
----
A V
:
----
C o m p o n e n t
:
----
M o v e
4
Tryck på
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till den källa du vill ha och tryck sedan på [
]. En lista över källenheter
visas enligt nedan.
P C
---V C R
D V D
C a b l e S T B
H D S T B
S a t e l l i t e S T B
A V R e c e i v e r
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Listan innehåller följande källenheter. Källenheterna på listan varierar beroende på vald källa.
Video / DVD / Digitalbox / Sat./hårddisk / Satellitmott. / AV-mottagare / DVD-mottagare / Spel /
Videokamera / DVD/video / DVD/Hårddisk / PC / DVI PC / DVI-enheter
2 Ansluta och använda en källenhet
58
2
Ansluta och använda en källenhet
5
Tryck på
/
för att gå till den källenhet du vill ha och tryck sedan på [
]. Namnet på den valda
källenheten visas enligt nedan.
E d i t N a m e
P C
:
A V R e c e i v e r
D V I
:
----
A V
:
----
C o m p o n e n t
:
----
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Tillgängliga inställningar i Bild-menyn beror på den aktuella källan och inställningarna som har gjorts i
Ändra namn. (Se sida 91 för detaljer om Bild-menyn.)
2 Ansluta och använda en källenhet
59
2
Ansluta och använda en källenhet
Källinställ. för autoväxling
z
Om du slår på skärmen med Autoväxlingskälla På och det tidigare valet av videokälla inte är aktivt
söker skärmen automatiskt efter olika videoingångskällor för aktiv video.
Konfigurera Källinställ. för autoväxling
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Ingångar och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Källinställ. för autoväxling och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Autoväxlingskälla och tryck sedan på [
z
].
].
].
Autoväxlingskälla
När Autoväxlingskälla är i läget På, söker videokällan automatiskt efter aktiv video.
Valet Primär källa aktiveras om den aktuella ingångskällan inte identifieras.
Valet Sekundär källa blir aktiverat om ingen primär videokälla är tillgänglig.
Om både de primära och sekundära ingångskällorna inte går att identifiera utför skärmen två
sökningar efter en aktiv källa, där varje sökning kontrollera primär och sedan sekundär källa. Om
båda sökningarna misslyckas återgår skärmen till första videokällan och visar ett meddelande
som indikerar att det inte finns någon signal.
När Primär källa är inställt på Alla, söker skärmen efter alla videokällingångar två gånger i följd då
man söker efter en aktiv videokälla och återgår till första videokällan i sekvensen om ingen video
hittas.
S o u r c e A u t o S w i t c h S e t t i n g s
S o u r c e A u t o S w i t c h
:
O f f
P r i m a r y S o u r c e
:
A l l
S e c o n d a r y S o u r c e
:
P C
M o v e
Tryck på
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
2 Ansluta och använda en källenhet
60
2
Ansluta och använda en källenhet
z
Primär källa
Specificera Primär källa för den automatiska ingångskällan.
Pr i m a r y S o u r c e
P C
D V I
A V
C o m p o n e n t
A l l
M o v e
Tryck på
z
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Sekundär källa
Specificera Sekundär källa för den automatiska ingångskällan.
S e c o n d a r y S o u r c e
D V I
A V
C o m p o n e n t
M o v e
Tryck på
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
2 Ansluta och använda en källenhet
61
3
Använda MDC
MDC (Multiple Display Control) är ett program som tillåter flera skärmar att kontrolleras
samtidigt genom en dator.
3.1
Konfigurera inställningar för Flerstyrning
Tilldelar ett individuellt ID till produkten.
3.1.1 Konfigurera inställningar för Flerstyrning
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
z
/
för att gå till Flerstyrning och tryck sedan på [
].
ID-inst.
Tilldela ett ID att ställa in. (Intervall: 00~99)
Tryck på
z
eller
för att välja ett nummer och tryck sedan på [
].
Ange ID
Ange ID-numret för produkten som är ansluten till ingångskabeln för ingående
signalmottagning.
Ange numret du vill ha med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
3.2
Anslutning med RS232C-kabeln
RS232C IN
1
Anslut RS232C-kabeln till [RS232C IN] på produkten och RS232C OUT på datorn.
3 Använda MDC
62
3
3.3
Använda MDC
MDC-programinstallation/-avinstallation
3.3.1 Installation
1
2
Sätt i program-CD:n i CD-ROM-spelaren.
Klicka på MDC System-installationsprogrammet.
Om ett fönster för programinstallation inte visas på huvudskärmen ska du installera med MDC
System-körfilen i MDC-mappen på CD-skivan.
3
4
5
6
Klicka "Next" i den installationsguide som visas.
Klicka på "Yes" i det "License Agreement"-fönster som visas.
I det "Customer Information"-fönster som visas fyller du i alla informationsfält och klickar på "Next".
I fönstret "Choose Destination Location" väljer du katalogsökvägen du vill installera programmet
under och sedan klickar du på "Next".
Om filens plats inte har angetts kommer programmet att installeras på standardplatsen.
7
I det ""Start Copying Files""-fönster som visas kontrollerar du katalogsökvägen du vill installera
programmet under och klickar på "Next".
8
9
Installationsförloppet visas.
Klicka på "Finish" i det "InstallShield Wizard Complete"-fönster som visas.
Välj "Launch MDC System" och klicka på "Finish" för att köra MDC-programmet direkt.
10
Genvägsikonen för MDC System skapas på skrivbordet efter installationen.
z
MDC-körningsikonen kanske inte visas beroende på datorsystem eller produktspecifikationer.
z
Tryck på F5 om körningsikonen inte visas.
z
Den här produkten stöder inte Ethernet MDC.
3 Använda MDC
63
3
Använda MDC
3.3.2 Avinstallation
1
2
Välj Inställningar > Kontrollpanelen på Start-menyn och dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
Välj MDC System från listan och klicka på Ändra/Ta bort.
MDC-installationen kan påverkas av grafikkort, moderkort och nätverksförhållanden.
3 Använda MDC
64
3
3.4
Använda MDC
Använda MDC-programmet (Serial MDC)
Seriedatasändningsstandarden RS-232C används för kommunikation mellan en dator och en
skärmenhet. Anslut en RS-232C-seriekabel till serieportarna på datorn och skärmen.
3.4.1 Starta MDC
För att starta MDC-programmet klickar du på Start>Program>Samsung>MDC System>MDC System.
Menyfält
1
1
2
2
3
4
5
Remote Control
z
Aktivera fjärrkontrollsignalens mottagningsfunktion.
z
Enable-Disable
Safety Lock
z
Lås skärmmenyerna.
z
Off-On
För att låsa upp ställer du in Safety Lock till Off.
3 Använda MDC
65
3
Använda MDC
3
Port Selection
z
Ändra porten.
z
COM1 - COM2 - COM3 - COM4
Standardporten är COM1.
4
5
Lamp Control
z
Ändra lampkontrolläge.
z
User Control Mode - Ambient Brightness Mode
Options…
z
Ändra antal för ID och uppdateringsfrekvens för anslutna skärmar.
z
Command
Välja en ansluten skärm
1
1
2
3
2
3
4
Välj ruta: Välj antal att ställa in i ett intervall.
All: Markera eller avmarkera alla anslutna skärmar.
Select, Clear : Markera eller avmarkera skärmar som söks genom att använda den valda rutan i steg
1.
4
Refresh : Sök genom att använda antal anslutna ID för skärmar.
z
Alla funktionerna ovan används när alla huvudfunktioner är inställda.
z
Bekanta dig med instruktionerna ovan för effektiv användning.
3 Använda MDC
66
3
Använda MDC
3.4.2 Konfigurera inställningar för huvudfunktioner
System
Klicka på "System" för att konfigurera inställningarna.
- Skärmen för System är samma som huvudskärmen.
Visa information om anslutna skärmar
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
: Markera en kryssruta för att välja en skärm.
ID: Visa ID tilldelat till en ansluten skärm.
: Visa strömstatus (PÅ (
)/AV (
)) för en ansluten skärm.
Input: Visa ingångskällan för en ansluten skärm.
Image Size : Visa bildstorleken för en skärm.
On Time: Visa om påslagningstid är aktiverad för en skärm.
Off Time: Visa om frånslagningstid är avaktiverad för en skärm.
Skärmdetaljer: Visa detaljerad information om skärmen som har valts i steg 1.
3 Använda MDC
67
3
Använda MDC
Konfigurera inställningar för en ansluten skärmenhet
1
2
3
4
1
2
3
4
Power On, Power Off : Slå på eller av en skärm.
Volume: Styra volymen med volymindikatorn.
: Aktivera och avaktivera tyst läge.
OSD Display
z
Source OSD: Välj om du vill visa ett indikatorfönster när ingångskällan ändras.
z
Not Optimum Mode OSD: Välj om du vill visa ett indikatorfönster för ett läge som inte stöds.
z
No Signal OSD: Välj om du vill visa ett indikatorfönster när ingen signal tas emot.
z
MDC OSD : Välj om du vill visa ett indikatorfönster när inställningarna ändras genom MDC.
3 Använda MDC
68
3
Använda MDC
Input Source
Klicka på "Input Source" för att konfigurera inställningarna.
Konfigurera ingångskällan för en ansluten skärm.
De alternativ som visas varierar från dator- till TV-läge.
PC-läge
TV-läge
Välj den ingångskälla du vill ha för den valda skärmen.
PC-läge
TV-läge
PC
O
O
BNC
O
O
DVI
O
O
TV
O
O
DTV
O
O
AV
O
O
S-Video
O
O
Component
O
O
MagicInfo
@
@
HDMI1/HDMI2
O
O
DP
O
O
Channel
X
O@
O: Konvertibel
X: Inte konvertibel
@ : Tillgängliga ingångskällor varierar beroende på den anslutna enhetsmodellen. Kontrollera att dina
skärmar stöder ingångskällorna.
3 Använda MDC
69
3
Använda MDC
z
Ändringar används bara för skärmar som är påslagna.
z
Lägena HDMI1, HDMI2, DP, BNC och S-Video kanske inte är tillgängliga beroende på produkt.
z
Magicinfo fungerar bara på produkter som har MagicInfo-funktionen.
z
TV är bara aktiverad på produkter som har TV-funktion.
Channel-justeringen är endast tillgänglig i TV-läge.
Image Size
Klicka på "Image Size" för att konfigurera inställningarna.
Vid anslutning i PC, DVI-läge:
Klicka på PC Source och ändra bildförhållandet.
Bildstorleken kan ändras till 16 : 9 eller 4 : 3.
z
Ändringar används bara för skärmar som är påslagna.
z
Välj de skärmar du vill tillämpa ändringarna för genom att använda det valda fönstret ovan.
z
Endast skärmar som är anslutna i läget PC, DVI visas till vänster.
z
Vissa produkter kanske inte stöder läget DP.
z
Magicinfo fungerar bara på produkter som har MagicInfo-funktionen.
z
TV är bara aktiverad på produkter som har TV-funktion.
3 Använda MDC
70
3
Använda MDC
Vid anslutning i läget TV, AV, Component, DVI(HDCP) eller DTV:
Klicka på Video Source och ändra bildförhållandet.
Du kan specificera Image Size och Screen Mode.
Image Size
z
Auto Wide - 16 : 9 - Wide Zoom - Zoom - Zoom 1 - Zoom 2 - 4 : 3 - Screen Fit - Wide Fit - Custom
Screen Mode
z
16 : 9 - Wide Zoom - Zoom - 4 : 3
Screen Mode kan bara justeras när Image Size är inställt på Auto Wide i TV-läget.
z
Ändringar används bara för skärmar som är påslagna.
z
Välj de skärmar du vill tillämpa ändringarna för genom att använda det valda fönstret ovan.
z
Endast skärmar som är anslutna i läget TV, AV, Component, DVI(HDCP) eller DTV visas till vänster.
z
Auto Wide, Zoom1 och Zoom2 är inte aktiverade när signalerna 720p eller 1080i tas emot i läget
Component.
z
Magicinfo fungerar bara på produkter som har MagicInfo-funktionen.
z
Läget TV är bara aktiverat på produkter som har TV-funktion.
3 Använda MDC
71
3
Använda MDC
Time
Klicka på "Time" för att konfigurera inställningarna.
Clock Set
z
Välj en skärm och ändra tiden.
z
Tiden ställs automatiskt in på den tid som ställts in på datorn som standard.
z
För att ändra tiden på skärmarna ska du ändra den inställda tiden på datorn först.
Timer
Ställ in Timer1, Timer2, Timer3 och Holiday Management.
z
Ändringar används bara för skärmar som är påslagna.
z
Magicinfo fungerar bara på produkter som har MagicInfo-funktionen.
z
Läget TV är bara aktiverat på produkter som har TV-funktion.
3 Använda MDC
72
3
Använda MDC
z
Ställa in Timer1, Timer2 och Timer3
1
2
3
4
5
6
1
On Time
Slå automatiskt på den valda skärmen vid en angiven tid.
2
Off Time
Slå automatiskt av den valda skärmen vid en angiven tid.
3
Volume
Specificera volymen för skärmen som slås på av On Time.
4
Source
Specificera ingångskällan för skärmen som slås på av On Time.
5
Holiday
Välj om du vill använda Holiday Management-inställningar för Timer.
6
Repeat
Specificera intervallet för att aktivera Timer.
†
Once : Aktivera timern bara en gång.
†
EveryDay : Aktivera timern varje dag.
†
Mon~Fri : Aktivera timern från måndag till fredag.
†
Mon~Sat : Aktivera timern från måndag till söndag.
†
Sat~Sun: Aktivera timern på lördagar och söndagar.
†
Manual: Anpassa dagarna i veckan.
3 Använda MDC
73
3
Använda MDC
z
Konfigurera inställningarna för Holiday Management
Holiday Management kan användas för att ställa in skärmen på att inte slås på av Timer på angivna
datum.
1
2
Specificera datum.
Delete All
Radera alla semesterscheman.
3
Add
Lägg till ett semesterschema (datum).
4
Radera ett semesterschema.
z
Ändringar används bara för skärmar som är påslagna.
z
Holiday Management kan aktiveras eller avaktiveras i inställningarna för Timer.
z
Om Source är inställt på TV i inställningarna för On Time slås bara skärmar på som har TVfunktionen.
z
Om Source är inställt på MagicInfo i inställningarna för On Time slås bara skärmarna på som har
funktionen MagicInfo.
z
Magicinfo fungerar bara på produkter som har MagicInfo-funktionen.
z
Läget TV är bara aktiverat på produkter som har TV-funktion.
3 Använda MDC
74
3
Använda MDC
PIP
Klicka på "PIP" för att konfigurera inställningarna.
Ej tillgänglig på den här produkten.
PIP Size
OFF - Large - Small - Double 1 - Double 2 - Double 3
z
Ändringar i BIB-storlek används bara för skärmar som är påslagna.
z
Magicinfo fungerar bara på produkter som har MagicInfo-funktionen.
z
Läget TV är bara aktiverat på produkter som har TV-funktion.
3 Använda MDC
75
3
Använda MDC
PIP Source
PC - BNC - DVI - TV - DTV - AV - S-Video - Component - HDMI1 - HDMI2 - DP
z
Ändringar tillämpas bara för skärmar som är påslagna och har BIB-läget aktiverat.
z
Vissa produkter kanske inte stöder läget HDMI2.
z
Vissa produkter kanske inte stöder läget DP.
z
De tillgängliga alternativen för PIP Source varierar beroende på typen av Input Source.
z
Magicinfo fungerar bara på produkter som har MagicInfo-funktionen.
3 Använda MDC
76
3
Använda MDC
Settings
Klicka på "Settings" för att konfigurera inställningarna.
Picture
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
För att visa inställningarna för varje ansluten skärm väljer du en skärm i taget. Om du väljer alla skärmar
genom att klicka på All+Select visas standardvärdena.
Om du ändrar några inställningar i den här menyn växlar du automatiskt läget till Personlig.
1
Picture
Ändra inställningar för ingångskällorna TV, AV, Component och DTV.
2
Contrast
Ändra kontrasten för den valda skärmen.
3
Brightness
Ändra ljusstyrkan för den valda skärmen.
4
Sharpness
Ändra skärpan för den valda skärmen.
5
Color
Ändra färgen för den valda skärmen.
6
Tint
Ändra tonen för den valda skärmen.
3 Använda MDC
77
3
Använda MDC
7
Color Tone
Ändra färgtonen för den valda skärmen.
8
Color Temp
Ändra färgtemperaturen för den valda skärmen.
9
Brightness Sensor
Ej tillgänglig på den här produkten.
Aktivera eller avaktivera Brightness Sensor för den valda skärmen.
Brightness Sensor detekterar omgivande ljusintensitet och justerar automatiskt ljusstyrkan.
10
Dynamic Contrast
Ändra Dynamic Contrast för den valda skärmen.
z
Ändringar används bara för skärmar som är påslagna. Om ingen skärm väljs visas
fabriksinställningarna.
z
Vissa produkter kanske inte stöder läget HDMI2.
z
Vissa produkter kanske inte stöder läget Brightness Sensor.
z
Color Temp är aktiverad när Color Tone är inställt på Off.
z
Magicinfo fungerar bara på produkter som har MagicInfo-funktionen.
z
Läget TV är bara aktiverat på produkter som har TV-funktion.
3 Använda MDC
78
3
Använda MDC
Picture PC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
För att visa inställningarna för varje ansluten skärm väljer du en skärm i taget. Om du väljer alla skärmar
genom att klicka på All+Select visas standardvärdena.
Om du ändrar några inställningar i den här menyn växlar du automatiskt läget till Personlig.
1
Picture PC
Endast aktiverat för ingångskällorna PC och DVI.
2
Contrast
Ändra kontrasten för den valda skärmen.
3
Brightness
Ändra ljusstyrkan för den valda skärmen.
4
Red
Anpassa den röda färgen för den valda skärmen.
5
Green
Anpassa den gröna färgen för den valda skärmen.
6
Blue
Anpassa den blå färgen för den valda skärmen.
7
Color Tone
Ändra färgtonen för den valda skärmen.
3 Använda MDC
79
3
Använda MDC
8
Color Temp
Ändra färgtemperaturen för den valda skärmen.
9
Brightness Sensor
Ej tillgänglig på den här produkten.
Aktivera eller avaktivera Brightness Sensor för den valda skärmen.
Brightness Sensor detekterar omgivande ljusintensitet och justerar automatiskt ljusstyrkan.
10
Dynamic Contrast
Ändra Dynamic Contrast för den valda skärmen.
z
Ändringar används bara för skärmar som är påslagna. Om ingen skärm väljs visas
fabriksinställningarna.
z
Vissa produkter kanske inte stöder läget DP.
z
Vissa produkter kanske inte stöder läget Brightness Sensor.
z
Color Temp är aktiverad när Color Tone är inställt på Off.
z
Magicinfo fungerar bara på produkter som har MagicInfo-funktionen.
z
Läget TV är bara aktiverat på produkter som har TV-funktion.
3 Använda MDC
80
3
Använda MDC
Audio
1
2
3
4
5
6
För att visa inställningarna för varje ansluten skärm väljer du en skärm i taget. Om du väljer alla skärmar
genom att klicka på All+Select visas standardvärdena.
Om du ändrar några inställningar i den här menyn växlar du automatiskt läget till Personlig.
1
Audio
Ändra ljudegenskaper.
2
Bass
Ändra basen för den valda skärmen.
3
Treble
Ändra diskanten för den valda skärmen.
4
Balance
Justera volymen för vänster och höger högtalare för den valda skärmen.
5
SRS TS XT
Aktivera eller avaktivera SRS TS XT-funktionen för den valda skärmen.
SRS TS XT gör det möjligt för dig att njuta av stor och levande ljudkvalitet för 5.1-kanals högtalare
med två högtalare.
6
Sound Select
Ej tillgänglig på den här produkten.
Välj ljud för huvudskärmen eller underskärmen i BIB-läge.
3 Använda MDC
81
3
Använda MDC
z
Ändringar används bara för skärmar som är påslagna. Om ingen skärm väljs visas
fabriksinställningarna.
z
Magicinfo fungerar bara på produkter som har MagicInfo-funktionen.
z
Läget TV är bara aktiverat på produkter som har TV-funktion.
Image Lock
1
2
3
4
5
1
Image Lock
Endast aktiverat för ingångskällorna PC.
2
Coarse
Vertikala brus (ränder) på skärmen tas bort.
Skärmen kan röra sig efter att den har ändrat frekvens (grov). Om detta är fallet ska du flytta
skärmen mot mitten med menyn för horisontal positionsjustering.
3
Fine
Horisontala brus (ränder) på skärmen tas bort.
Om bruset inte tas bort helt efter att du har justerat det fina värdet ska du justera grovheten och
prova med finjustering igen.
4
Position
Flytta skärmen för den valda visningen horisontalt eller vertikalt.
5
Auto Adjustment
Konfigurera automatiskt inställningarna för Coarse, Fine och Position för produkten.
3 Använda MDC
82
3
Använda MDC
z
Ändringar används bara för skärmar som är påslagna.
z
Autojustering körs automatiskt om upplösningen ändras.
z
Magicinfo fungerar bara på produkter som har MagicInfo-funktionen.
z
Läget TV är bara aktiverat på produkter som har TV-funktion.
Maintenance
Klicka på "Maintenance" för att konfigurera inställningarna.
Inställningar för Maintenance kan konfigureras för alla anslutna ingångskällor.
Lamp Control
1
2
1
Lamp Control
Lampkontrollen används för att justera motljus och minska strömförbrukningen.
z
Auto Lamp Control
Justerar automatiskt bakgrundsbelysningen för vald skärm vid en viss tid.
Om du konfigurerar inställningarna för Auto Lamp Control avaktiveras automatiskt Manual Lamp
Control.
z
Manual Lamp Control
Ändra basen för den valda skärmen manuellt.
Om du konfigurerar inställningarna för Manual Lamp Control avaktiveras automatiskt Auto Lamp
Control.
3 Använda MDC
83
3
Använda MDC
Auto Lamp Control och Manual Lamp Control aktiveras bara när User Control Mode väljs i menyn
Lamp Control.
2
Ambient Light
Ej tillgänglig på den här produkten.
Omgivande ljus detekterar omgivande ljusintensitet och justerar automatiskt ljusstyrkan.
Ambient Brightness Mode ska väljas i menyn Lamp Control för att använda Ambient Light.
Aktivera eller avaktivera Ambient Light för den valda skärmen.
z
Ändringar används bara för skärmar som är påslagna.
z
Ambient Light är bara kompatibel med modeller som är utrustade med en automatisk
ljusstyrkesensor.
z
Magicinfo fungerar bara på produkter som har MagicInfo-funktionen.
z
Läget TV är bara aktiverat på produkter som har TV-funktion.
3 Använda MDC
84
3
Använda MDC
Scroll
1
2
3
1
Pixel Shift
Om du ställer in Time, Horizontal Dot och Vertical Line förhindrar du att efterbilder bränns in genom
att röra lätt vid skärmen i angivna intervaller.
2
Safety Screen
Säkerhetsskärmen förhindrar inbrända bilder i efterhand när skärmen visar en fast bild under en
längre tidsperiod.
3
a.
Interval: Specificera intervallet för att aktivera Safety Screen.
b.
Ställa in Time efter Type
z
Bar : 10, 20, 30, 40, 50
z
Eraser : 10, 20, 30, 40, 50
Safety Screen2
Välj typen av säkerhetsskärm du vill ha för den valda skärmen i Type. Den valda typen av
säkerhetsskärm visas automatiskt, oavsett förinställda intervaller eller aktiveringstid.
Signal Pattern, All White, Scroll, Bar, Eraser, Pixel
z
Ändringar används bara för skärmar som är påslagna.
z
Magicinfo fungerar bara på produkter som har MagicInfo-funktionen.
z
Läget TV är bara aktiverat på produkter som har TV-funktion.
3 Använda MDC
85
3
Använda MDC
Video Wall
z
Funktionen för Video Wall kan användas för att visa delar av eller en hel bild eller upprepa samma
bild på var och en av flera anslutna skärmar.
z
För att starta delad skärm klickar du på "Video Wall Control".
3 Använda MDC
86
3
Använda MDC
MDC Video Wall
1
3
2
4
1
On / Off
Aktivera eller avaktivera Video Wall.
2
Format
Välj formatet som ska visas på den delade skärmen.
Full
3
Natural
Skärmdelare
z
Skärmen kan delas i maximalt 100 (Horizontal och Vertical underskärmar).
3 Använda MDC
87
3
Använda MDC
4
z
Max 15 skärmar kan sorteras i en rad.
z
Om sorteringen för Vertical är inställd på 15, kan max 6 skärmar tilldelas ordningen Horizontal.
z
Om sorteringen för Horizontal är inställd på 15, kan max 6 skärmar tilldelas ordningen Vertical.
Visa skärmarnas ordning
Visa layout för skärmarna (konfigureras av skärmdelare) eller ändra layout efter önskemål.
z
Ändringar används bara för skärmar som är påslagna.
z
Intervallet för inställningen för skärmdelare kan variera med modell.
z
Magicinfo fungerar bara på produkter som har MagicInfo-funktionen.
z
Läget TV är bara aktiverat på produkter som har TV-funktion.
3 Använda MDC
88
3
Använda MDC
3.4.3 Felsökningsguide
Problem
Skärmen du vill kontrollera visas inte i
systeminformationstabellen.
Lösning
1.
Kontrollera anslutningen av RS232C-kabeln
(kontrollera att kabeln sitter i ordentligt i porten
Com1).
2.
Kontrollera att en annan skärm med flera ID inte
är ansluten. Om du kopplar ihop flera skärmer
med duplicerade ID kan det göra att skärmarna
inte visas på grund av datakollision.
3.
Kontrollera att skärmens ID ligger inom
intervallet 0 till 99. (Ändra ID med
bildskärmsmenyn.)
För en bildskärm som stöder ID i ett intervall
på 0 - 99, ska ID ställas in mellan 0 och 99.
Den skärm du vill styra visas inte i rutnätet för
den andra kontrollen.
Kontrollera att bildskärmen slås på. (Se strömstatus i
systeminformationstabellen.)
Se till att du har valt ingångskällan som skärmen är
ansluten till.
Följande meddelande visas upprepat.
Kontrollera att bildskärmen du vill kontrollera väljs.
Visar ström på eller av på olika tider även om
On Time eller Off Time ställs in.
Justera tiden på datorn till att synkronisera tiden
mellan anslutna skärmar.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Fjärrkontrollen kanske inte fungerar om RS-232Ckabeln tas bort eller programmet stängs på ett
onormalt sätt under tiden Remote Control-funktionen
är Disable. För att lösa detta kör du programmet igen
och ställer in Remote Control till Enable.
Det här programmet kanske inte fungerar som det ska på grund av kommunikationsproblem mellan
datorn och skärmen eller att elektromagnetiska vågor sänds ut från närliggande elektroniska enheter.
3 Använda MDC
89
3
Använda MDC
3.4.4 Hur visningsegenskaper visas när flera skärmar används
1
2
3
När ingen skärm är vald: Standardvärdet visas.
När en skärm är vald: Inställningarna för den valda skärmen visas.
När två skärmar är valda (t.ex. i sekvensen ID 1 och 3): Inställningarna för ID 1 visas före
inställningarna för ID 3.
4
När kryssrutan All+Select är markerad och alla skärmarna är valda: Standardinställningarna visas.
3 Använda MDC
90
4
4.1
Skärmjustering
Konfigurera inställningarna för Bild (Ljusstyrka, Färgton etc.).
z
Layouten för menyalternativen i Bild kan variera beroende på produkt.
z
Tillgängliga inställningar i Bild-menyn beror på den valda ingångskällan och inställningarna som har
gjorts i Ändra namn. (Se sida 58 för detaljer om Ändra namn.)
Läge
Välj ett bildläge (Läge) som passar för miljön där produkten ska användas.
Ej tillgängligt om läget Dynamisk kontr. är inställt på Av.
(Se sida 109 för detaljer om Dynamisk kontr..)
4.1.1 Ändra Läge för bild
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Bild och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Läge och tryck sedan på [
].
].
Olika alternativ för Läge visas beroende på den aktuella ingångskällan:
Om ingångskällan är PC eller DVI:
M o d e
I n f o r m a t i o n
A d v e r t i s e m e n t
C u s t o m
M o v e
z
E n t e r
R e t u r n
Information: Det här läget minskar trötthet i ögonen och passar för att visa information för
allmänheten.
z
Reklam: Det här läget passar för att visa videoinnehåll och reklam inomhus/utomhus.
z
Personlig: Anpassa Kontrast och Ljusstyrka efter behov.
1
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
4 Skärmjustering
91
4
Skärmjustering
Om ingångskällan är AV, Component :
M o d e
D y n a m i c
S t a n d a r d
M o v i e
C u s t o m
M o v e
E n t e r
R e t u r n
z
Dynamisk: Det här läget är lämpligt när det omgivande ljuset är starkt.
z
Standard : Det här läget passar för alla miljöer.
z
Film: Detta minskar ögontrötthet.
z
Personlig: Anpassa Kontrast och Ljusstyrka efter behov.
1
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
4 Skärmjustering
92
4
4.2
Skärmjustering
Personlig
Anpassa Ton under Bild.
z
Om du ändrar någon inställning under Personlig ändras inställningen för Läge till Personlig.
z
Den här funktionen är tillgänglig när Dynamisk kontr. är inställt på Av så länge Läge inte är inställt
på Reklam.
(Se sida 109 och sida 91 för information om Dynamisk kontr. och Läge)
4.2.1 Konfigurera inställningarna för Personlig
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Bild och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Personlig och tryck sedan på [
].
Olika alternativ för Personlig visas beroende på den aktuella ingångskällan:
Om ingångskällan är PC eller DVI:
C u s t o m
C o n t r a s t
100
B r i g h t n e s s
100
S h a r p n e s s
50
G a m m a
M o v e
z
:
E n t e r
N a t u r a l
R e t u r n
Kontrast
Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde ökar kontrasten för att få motivet att bli klarare.
z
Ljusstyrka
Ändrar bildens ljusstyrka. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde får bilden att visas klarare.
z
Skärpa
Framhäv motivets konturer eller gör dem suddigare. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde gör motivets konturer skarpare.
4 Skärmjustering
93
4
Skärmjustering
z
Gamma(Naturlig/Läge1/Läge2/Läge3)
Ändra den normala ljusstyrkan (Gamma) för bilden.
Naturlig visar originalbilden. Läge1 visar bilden ljusare än läget Naturlig. Läge2 visar skärmen
mörkare än Läge1. Läge3 visar mörka partier som mörkare och ljusare som ljusare.
1
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
]. Ett fönster visas där du
kan justera värdet för det valda alternativet.
100
C o n t r a s t
M o v e
2
Tryck på
/
A d j u s t
R e t u r n
för att justera värdet och tryck sedan på [
]. Ändringen verkställs.
4 Skärmjustering
94
4
Skärmjustering
Om ingångskällan är AV, Component :
C u s t o m
C o n t r a s t
100
B r i g h t n e s s
45
S h a r p n e s s
50
C o l o r
50
T i n t
G r e e n 50 R e d 50
M o v e
z
E n t e r
R e t u r n
Kontrast
Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde ökar kontrasten för att få motivet att bli klarare.
z
Ljusstyrka
Ändrar bildens ljusstyrka. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde får bilden att visas klarare.
z
Skärpa
Framhäv motivets konturer eller gör dem suddigare. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde gör motivets konturer skarpare.
z
Färg
Öka eller minska färgintensiteten. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde ökar färgintensiteten.
z
Ton
Justera intensiteten för röda och gröna färger. (Intervall: 0~100)
Öka den röda nivån som framhäver röda färger i bilden. Öka den gröna nivån som framhäver gröna
färger i bilden.
1
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
]. Ett fönster visas där du
kan justera värdet för det valda alternativet.
100
C o n t r a s t
M o v e
2
Tryck på
/
A d j u s t
R e t u r n
för att justera värdet och tryck sedan på [
]. Ändringen verkställs.
4 Skärmjustering
95
4
4.3
Skärmjustering
Färgton
Ändrar bildens färgton.
z
Den här funktionen är tillgänglig när Dynamisk kontr. är inställt på Av så länge Läge inte är inställt
på Reklam.
(Se sida 109 och sida 91 för information om Dynamisk kontr. och Läge)
z
Om du ändrar någon inställning under Färgton ändras inställningen för Läge till Personlig.
4.3.1 Konfigurera inställningarna för Färgton
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Bild och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Färgton och tryck sedan på [
].
Olika alternativ för Färgton visas beroende på den aktuella ingångskällan:
Om ingångskällan är PC eller DVI:
C o l o r T o n e
O f f
C o o l
N o r m a l
W a r m
C u s t o m
M o v e
1
Tryck på
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
Om ingångskällan är AV, Component :
C o l o r T o n e
O f f
C o o l 2
C o o l 1
N o r m a l
W a r m 1
W a r m 2
M o v e
E n t e r
R e t u r n
4 Skärmjustering
96
4
Skärmjustering
1
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
4 Skärmjustering
97
4
4.4
Skärmjustering
Färgkontroll
Ändra färginställningarna för bilden genom att justera värdena för Röd, Grön och Blå. (Intervall: 0~100)
Ett högre värde ökar färgintensiteten för den valda färgen.
z
Det här alternativet är tillgängligt när ingångskällan är PC eller DVI.
z
Den här funktionen är endast tillgänglig när Färgton är inställt på Av. För att aktivera funktionen
måste Dynamisk kontr. ställas in på Av och Läge får inte ställas in på Reklam.
(Se sida 91, sida 96 och sida 109 för information om Läge, Färgton och Dynamisk kontr..)
4.4.1 Konfigurera inställningarna för Färgkontroll
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Bild och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Färgkontroll och tryck sedan på [
].
Följande skärm visas.
C o l o r C o n t r o l
R e d
50
G r e e n
50
B l u e
50
M o v e
4
Tryck på
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Ett fönster visas där du kan justera värdet för det valda alternativet.
50
R e d
M o v e
5
Tryck på
/
A d j u s t
R e t u r n
för att justera värdet och tryck sedan på [
].
Ändringen verkställs.
4 Skärmjustering
98
4
4.5
Skärmjustering
Color Temp.
Justerar färgtemperaturen för (Röd/ Grön, Blå). (Intervall: 5000K–15000K)
Den här funktionen är tillgänglig när Dynamisk kontr. och Färgton är inställda på Av så länge Läge inte är
inställt på Reklam.
(Se sida 91, sida 96 och sida 109 för information om Läge, Färgton och Dynamisk kontr..)
4.5.1 Konfigurera inställningarna för Color Temp.
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Bild och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Color Temp. och tryck sedan på [
].
Följande skärm visas.
4
Tryck på
/
för att justera värdet och tryck sedan på [
C o l o r T e m p .
A d j u s t
]. Ändringen verkställs.
10000K
R e t u r n
4 Skärmjustering
99
4
4.6
Skärmjustering
Bildlås
Öka bildkvaliteten genom att avlägsna brus (fast) som skakningar och ryckningar.
Det här alternativet är tillgängligt när ingångskällan är PC.
4.6.1 Konfigurera inställningarna för Bildlås
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Bild och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Bildlås och tryck sedan på [
].
Följande skärm visas.
I m a g e L o c k
C o a r s e
901
F i n e
100
H - P o s i t i o n
51
V - P o s i t i o n
76
M o v e
z
E n t e r
R e t u r n
Grov
Ta bort vertikala ränder i skärmen.
Om skärmen är i en annan position efter att frekvensen har justerats till Grov ska du gå mot
mitten av skärmen genom att använda menyerna H-position/V-position position.
z
Fin
Ta bort horisontella ränder i skärmen.
Om bruset inte försvinner helt efter inställning till Fin justerar du frekvensen med Grov tills bruset
minimeras och sedan justerar du med Fin igen.
z
H-position
Justera skärmpositionen. Skärmen kan flyttas åt vänster eller höger.
z
V-position
Justera skärmpositionen. Skärmen kan flyttas uppåt eller nedåt.
4
5
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att justera värdet och tryck sedan på [
].
]. Ändringen verkställs.
4 Skärmjustering
100
4
4.7
Skärmjustering
Autojustering
Justera automatiskt inställningarna för Grov, Fin, H-position och V-position.
Den här funktionen kan användas för att automatiskt identifiera och ta bort brus på skärmen och
korrigera skärmpositionen.
Den här funktionen körs automatiskt om skärmupplösningen ändras.
Det här alternativet är tillgängligt när ingångskällan är PC.
4.7.1 Konfigurera inställningarna för Autojustering
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Bild och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Autojustering och tryck sedan på [
].
Skärminställningarna justeras automatiskt.
4 Skärmjustering
101
4
4.8
Skärmjustering
Signalbalans
Den här funktionen används för att stärka en svag RGB-signal som sänds genom en lång kabel.
Den här funktionen är tillgänglig när ingångskällan är PC och Dynamisk kontr. är inställt på Av så länge
Läge inte är inställt på Reklam
(Se sida 109 och sida 91 för information om Dynamisk kontr. och Läge)
4.8.1 Konfigurera inställningarna för Signalbalans
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Bild och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Signalbalans och tryck sedan på [
].
Följande skärm visas.
S i g n a l B a l a n c e
S i g n a l B a l a n c e
:
O f f
S i g n a l C o n t r o l
M o v e
4
Tryck på
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
5
Tryck på
/
för att gå till Ställa in signal och tryck sedan på [
].
Följande skärm visas.
S i g n a l C o n t r o l
R-Gain
50
G-Gain
50
B-Gain
50
R-Offset
50
G-Offset
50
B-Offset
50
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Ställa in signal är aktiverat när Signalbalans är inställt på På.
4 Skärmjustering
102
4
Skärmjustering
6
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Följande skärm visas.
50
R - G a i n
M o v e
A d j u s t
R e t u r n
Specificera RGB-värden (Röd/Grön/Blå) för Gain och Offset. R-Gain, G-Gain och B-Gain justerar
nivån för röd, grön och blå i skärmens ljusare partier (intervall: 0–100). R-Offset, G-Offset och BOffset justerar nivån för röd, grön och blå i skärmens mörkare partier (intervall: 0–100). Ett högre
värde ökar nivån för den valda färgen.
7
Tryck på
/
för att justera värdet och tryck sedan på [
]. Ändringen verkställs.
4 Skärmjustering
103
4
4.9
Skärmjustering
Storlek
Ändra bildstorleken.
4.9.1 Ändra Storlek för bild
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Bild och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Storlek och tryck sedan på [
].
].
Olika alternativ för Storlek visas beroende på den aktuella ingångskällan:
Om ingångskällan är PC eller DVI:
S i z e
1 6 : 9
4 : 3
M o v e
z
E n t e r
R e t u r n
16:9: Visa bilder med ett bildförhållande på 16:9. Passar för visning av DVD-innehåll eller
bredbildssändningar.
z
4:3: Visa bilder med ett bildförhållande på 4:3. Passar för visning av videoinnehåll eller
bredbildssändningar.
1
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
4 Skärmjustering
104
4
Skärmjustering
Om ingångskällan är AV eller Component:
S i z e
16:9
Z o o m 1
Z o o m 2
4:3
S c r e e n F i t
C u s t o m
M o v e
z
E n t e r
R e t u r n
16:9: Visa bilder med ett bildförhållande på 16:9. Passar för visning av DVD-innehåll eller
bredbildssändningar.
z
Zoom1 : Förstora bildförhållandet lodrätt till 16:9.
z
Zoom2: Förstora skärmen Zoom 1 lodrätt.
z
4:3: Visa bilder med ett bildförhållande på 4:3. Passar för visning av videoinnehåll eller
bredbildssändningar.
z
Anpassa t. skärm
Visa bilder med originalbildförhållande. Det här alternativet är aktiverat när ingångskällan är
Component och videosignalen är 1080i/p.
z
Personlig: Anpassa bildstorleken.
1
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
z
Om Anpassa t. skärm har valts kan bilden kapas eller så kan skärmen bli korrupt beroende på
aktuell ingångskälla.
z
Zoom1 och Zoom2 är inte aktiverade med HD-signaler (1080i/p, 720p, 768p).
z
Om Zoom1 eller Zoom2 har valts kan inställningarna för H-Position/V-Position för den förstorade
skärmen initieras. (Originalstorleken ska återställas.)
4 Skärmjustering
105
4
Skärmjustering
4.10 Brusreducer.
Förbättra bildkvaliteten genom att minimera brus på skärmen.
z
Det här alternativet är tillgängligt när ingångskällan är AV, Component.
z
Vissa upplösningar stöder inte Brusreducer..
4.10.1 Aktivera Brusreducer.
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Bild och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Brusreducer. och tryck sedan på [
].
Följande skärm visas.
D i g i t a l N R
O f f
O n
M o v e
4
Tryck på
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
4 Skärmjustering
106
4
Skärmjustering
4.11 HDMI svart
Om du använder produkten genom att ansluta till en DVD-spelare eller digital-tv-box med en DVI-kabel
kan kontrast och färg försämras och bilden bli mörkare. Om så är fallet korrigerar du den försämrade
bildkvaliteten med HDMI svart. (Normal/Låg)
Det här alternativet är tillgängligt när en källenhet som har en HDMI-port är ansluten och ingångskällan
är inställd på DVI.
4.11.1 Konfigurera inställningar för HDMI svart
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Bild och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till HDMI svart och tryck på [
].
Följande skärm visas.
H D M I B l a c k L e v e l
N o r m a l
L o w
M o v e
4
E n t e r
R e t u r n
z
Normal: Ställ in ljusstyrkan (mörker) för de mörkaste partierna på skärmen till Normal.
z
Låg : Ställ in ljusstyrkan (mörker) för de mörkaste partierna på skärmen till ljusare än Normal.
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
4 Skärmjustering
107
4
Skärmjustering
4.12 Filmläge
Förbättra bildkvaliteten för att förbättra visningsupplevelsen när du tittar på en film.
z
Det här alternativet är tillgängligt när ingångskällan är AV, Component.
z
Det här alternativet är bara tillgängligt när sammanflätat läge väljs som sökläge under HDMI-läge.
Det är inte tillgängligt i progressivt skanningläge.
z
Undertexter kan verka förvridna när den här funktionen är aktiv.
4.12.1 Aktivera Filmläge
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Bild och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Filmläge och tryck sedan på [
].
Följande skärm visas.
F i l m M o d e
O f f
O n
M o v e
4
Tryck på
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
4 Skärmjustering
108
4
Skärmjustering
4.13 Dynamisk kontr.
Behåll optimal kontrast genom att automatiskt justera kontrasten mellan motiv och bakgrund.
Du kan aktivera eller avaktivera Dynamisk kontr.. (Av/På)
4.13.1 Ändra inställningar för Dynamisk kontr.
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Bild och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Dynamisk kontr. och tryck sedan på [
].
Följande skärm visas.
D y n a m i c C o n t r a s t
O f f
O n
M o v e
4
Tryck på
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
4 Skärmjustering
109
4
Skärmjustering
4.14 Justera lampan
Den här funktionen används för att justera ljusstyrkan på bakgrundsljuset för att förminska
strömförbrukningen. (Intervall: 0~100)
Ej tillgängligt om läget Dynamisk kontr. är inställt på Av.
(Se sida 109 för detaljer om Dynamisk kontr..)
4.14.1 Ändra inställningar för Justera lampan
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Bild och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Justera lampan och tryck sedan på [
].
Följande skärm visas.
L a m p
A d j u s t
4
Tryck på
100
C o n t r o l
/
R et u r n
för att justera värdet och tryck sedan på [
]. Ändringen verkställs.
4 Skärmjustering
110
4
Skärmjustering
4.15 Bildåterställning
Återställer standardinställningar för bilden.
4.15.1 Aktivera Bildåterställning
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Bild och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Bildåterställning och tryck sedan på [
].
Följande skärm visas.
P i c t u r e
R e s e t
A d j u s t
4
Tryck på
/
Y e s
N o
R e t u r n
för att välja Ja eller Nej och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
4 Skärmjustering
111
5
5.1
Ljudinställning
Konfigurera inställningarna för (Ljud) för produkten.
Läge
Välj ett ljudläge (Läge) som passar för miljön där produkten ska användas.
5.1.1 Ändra inställningarna för Läge
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Ljud och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Läge och tryck sedan på [
].
].
Följande skärm visas.
M o d e
S t a n d a r d
M u s i c
M o v i e
S p e e c h
C u s t o m
M o v e
4
E n t e r
R e t u r n
z
Standard: Erbjuder de ljud som passar för olika innehållstyper.
z
Musik: Erbjuder ljud som ligger nära originalupplevelsen.
z
Film: Erbjuder en bra ljudupplevelse.
z
Tal: Hör röster klart och tydligt.
z
Personlig: Anpassa ljudet efter önskemål.
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
5 Ljudinställning
112
5
5.2
Ljudinställning
Personlig
Du kan göra egna ljudinställningar.
5.2.1 Konfigurera inställningarna för Personlig
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Ljud och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Personlig och tryck sedan på [
].
Följande skärm visas.
C u s t o m
B a s s
9
T r e b l e
40
B a l a n c e
M o v e
4
L 50
R 50
R e t u r n
E n t e r
z
Bas: Justera basnivån. (Intervall: 0~100)
z
Diskant: Justera diskantnivån. (Intervall: 0~100)
z
Balans : Balansera ljudet genom att justera volymen mellan vänster och höger högtalare.
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Ett fönster visas där du kan justera värdet för det valda alternativet.
9
B a s s
M o v e
5
Tryck på
/
A d j u s t
R e t u r n
för att justera värdet och tryck sedan på [
]. Ändringen verkställs.
z
Med vissa produkter hörs ljudet även när volymen är inställd på 0.
z
Om du ändrar någon inställning under Personlig ändras inställningen för Läge till Personlig.
5 Ljudinställning
113
5
5.3
Ljudinställning
Auto volym
Den här funktionen kan användas för att justera volymen till en lämplig nivå om volymen är något högre
eller lägre än vanligt.
5.3.1 Ändra inställningar för Auto volym
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Ljud och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Auto volym och tryck sedan på [
].
Följande skärm visas.
A u t o V o l u m e
O f f
O n
M o v e
4
Tryck på
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
5 Ljudinställning
114
5
5.4
Ljudinställning
SRS TS XT
Du kan njuta av hög och levande ljudkvalitet för 5.1-kanals högtalare med två högtalare. TruSurround (TS)
XT erbjuder realistiskt surroundljud genom alla typer av 2-kanaliga högtalarsystem, såsom inbyggda
högtalare. Det är helt kompatibelt med samtliga flerkanalsformat.
5.4.1 Ställa in SRS TS XT
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Ljud och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till SRS TS XT och tryck sedan på [
].
Följande skärm visas.
S R S T S X T
O f f
O n
M o v e
4
Tryck på
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Det valda alternativet tillämpas.
5 Ljudinställning
115
5
5.5
Ljudinställning
Ljudåterställning
Återställ ljudinställningarna till fabriksstandard.
5.5.1 Återställa ljudinställningar (Ljudåterställning)
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
4
Tryck på
/
för att gå till Ljud och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Ljudåterställning och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
]. Följande skärm visas.
].
Det valda alternativet tillämpas.
5 Ljudinställning
116
6
6.1
Inställningar
Du kan konfigurera extra inställningar efter önskemål.
Språk
Ställ in menyspråk.
z
English / Deutsch / Español / Français / Italiano / Svenska / / Português
Türkçe / ㅔԧЁ᭛/ ᜗᧯խ֮ / ᣣᧄ⺆ / ෉֝ઘ
En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna. Den används inte för andra funktioner
i datorn.
6.1.1 Ändra Språk
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Språk och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till det språk du vill ha och tryck sedan på [
].
].
L a n g u a g e
E n g l i s h
D e u t s c h
E s p a ñ o l
F r a n ç a i s
I t a l i a n o
S v e n s k a
M o v e
5
E n t e r
R e t u r n
Menyerna visas på det nya språket du har angett.
6 Inställningar
117
6
6.2
Inställningar
Tid
Du kan konfigurera Ställ tid eller Sovtimer. Du kan också ställa in produkten på att automatiskt slås på
eller av vid en viss tid med funktionen för Timer.
6.2.1
Ställ tid
Ställ in aktuell tid.
Ändra inställningar för Ställ tid
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
5
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Tid och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Ställ tid och tryck sedan på [
].
].
].
I fönstret som visas för Ställ tid anger du den aktuella tiden med pilknapparna.
C l o c k S e t
M o n t h
D a y
Y e a r
--
--
----
H o u r
M i n u t e
a m / p m
--
--
a m
M o v e
6
Tryck på [
] eller [
E n t e r
R e t u r n
] när alla inställningar är klara. Inställningarna verkställs.
6 Inställningar
118
6
Inställningar
6.2.2
Sovtimer
Ställ in produkten på att automatiskt slås på eller av efter en viss tid.
Du kan välja frånslagningstid för produkten från 30, 60, 90, 120, 150 eller 180 minuter från den aktuella
tiden.
Ställa in Sovtimer
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
5
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Tid och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Sovtimer och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till den tid du vill ha och tryck sedan på [
].
].
].
S l e e p T i m e r
Off
30
60
90
120
150
180
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Sovtimern aktiveras efter den valda tiden.
6 Inställningar
119
6
Inställningar
6.2.3
Timer1 / Timer2 / Timer3
Ställ in produkten på att automatiskt slås på eller av vid en viss tid.
Produkten slås på, behåller samma volym och inställningar för ingångskälla som när den slogs av.
Ställa in Timer
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
5
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Tid och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Timer1, Timer2 eller Timer3 och tryck sedan på [
].
].
I fönstret som visas för Timer anger du den aktuella tiden med pilknapparna.
T i m e r 1
O n T i m e
12
00
a m
O f f
O f f T i m e
12
00
a m
O f f
V o l u m e
1 0
A V
H o l i d a y
P C
D o n ' t A p p l y
Tue
R e p e a t
S u n
M o n
T u e
W e d
T h u
F r i
S a t
O n c e
M o v e
6
Tryck på [
] eller [
A d j u s t
R e t u r n
] när alla inställningar är klara. Inställningarna verkställs.
z
Timer är bara aktiverat när den aktuella tiden är inställd (Ställ tid).
z
Helgdag(Verkställ/Verkställ ej) : När upprepning används för timern kan helgdagsalternativet
användas för att ställa in timern på att inte aktiveras på vissa veckodagar.
z
Rutorna för val av dag längst ned avaktiveras om Helgdag är inställt på Verkställ ej.
6 Inställningar
120
6
Inställningar
6.2.4
Helgdagshantering
Timer avaktiveras under en period som beskrivs som semester.
Ställa in Helgdagshantering
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Tid och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Helgdagshantering och tryck sedan på [
].
].
H o l i d a y M a n a g e m e n t
02/01~02/28
A d d
D e l e t e S e l e c t e d
D e l e t e A l l
M o v e
z
z
z
R e t u r n
E n t e r
Lägg till: Specificera den period du vill lägga till som semester.
†
Gå till menyn Lägg till och tryck på [
†
Tryck på
†
Perioden läggs till listan över semestrar.
/
].
för att specificera perioden och tryck sedan på [
] eller [
].
Radera vald: Ta bort ett alternativ från listan över helgdagar.
†
Ta bort ett alternativ från listan över helgdagar och tryck på [
†
Alternativet Radera vald aktiveras.
†
Gå till Radera vald och tryck på [
†
Välj Ja Den valda helgdagen raderas.
].
]. Meddelandet "Radera valda helgdagar?" visas.
Radera allt: Ta bort alla alternativ från listan över helgdagar.
Välj Radera allt: Meddelandet "Rad. alla helgdagar?" visas.
Välj Ja Alla helgdagar raderas.
6 Inställningar
121
6
6.3
Inställningar
Meny-transparens
Ställ in transparensen för menyfönstren:
Hög, Medium, Låg, Matt
z
Välj Meny-transparens och gå till alternativet du vill ha. Menyfönstret visas som en
förhandsgranskning för vald transparens.
z
Gå till alternativet du vill ha och tryck på [
] eller [
]. Det valda alternativet tillämpas.
6.3.1 Ändra Meny-transparens
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Meny-transparens och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
].
M e n u T r a n s p a r e n c y
H i g h
M e d i u m
L o w
O p a q u e
M o v e
5
R e t u r n
E n t e r
Det valda alternativet tillämpas.
M e n u T r a n s p a r e n c y
M e n u T r a n s p a r e n c y
H i g h
H i g h
M e d i u m
M e d i u m
L o w
L o w
O p a q u e
O p a q u e
M o v e
E n t e r
R e t u r n
M e n u T r a n s p a r e n c y
M o v e
R e t u r n
E n t e r
R e t u r n
M e n u T r a n s p a r e n c y
H i g h
H i g h
M e d i u m
M e d i u m
L o w
L o w
O p a q u e
O p a q u e
M o v e
E n t e r
E n t e r
R e t u r n
M o v e
6 Inställningar
122
6
6.4
Inställningar
Säkerhetslås
Lås produkten för att förhindra att den upphör att fungera korrekt eller att du gör oavsiktliga ändringar i
inställningarna, eller att du ändrar den PIN-kod som används för att låsa produkten.
6.4.1
Ändra PIN
Ändra den PIN som krävs för att låsa produkten.
Standard-PIN är "0000".
Välj Ändra PIN för att öppna ett PIN-inmatningsfält.
Ändra PIN (Ändra PIN)
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
5
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Säkerhetslås och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Ändra PIN och tryck sedan på [
].
].
].
Ange den aktuella PIN-koden som vias i PIN-inmatningsfältet.
C h a n g e P I N
E n t e r P I N
0..9 A d j u s t
6
E n t e r
R e t u r n
E n t e r
R e t u r n
Ange en ny PIN.
C h a n g e P I N
E n t e r n e w P I N .
0..9 A d j u s t
6 Inställningar
123
6
Inställningar
7
Ange den nya PIN-koden igen.
C h a n g e P I N
C o n f i r m n e w P I N .
0..9 A d j u s t
8
E n t e r
R e t u r n
PIN-koden har ändrats.
Ange den aktuella PIN-koden för att visa ett nytt PIN-inmatningsfönster.
Ange en ny PIN-kod och bekräfta den. Meddelandet "PIN-koden har ändrats." visas för att indikera att
PIN-koden har ändrats.
Om du har glömt PIN-koden trycker du på INFO -> EXIT -> MUTE på fjärrkontrollen för att återställa
standard-PIN-koden (0000).
6.4.2
Lås
Förhindra att produkten börjar fungera felaktigt eller att det sker oavsiktliga ändringar i inställningarna
med låsfunktionen.
Välj Lås och ange PIN-kod för att aktivera låsläget.
För att avaktivera Lås-läget trycker du på valfri knapp och anger PIN-koden.
Ställa in Lås
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
5
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Säkerhetslås och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Lås och tryck sedan på [
].
].
].
Ange din PIN-kod i det fönster som visas för Lås på.
L o c k O n
E n t e r P I N
0..9 A d j u s t
6
E n t e r
R e t u r n
Låsläget aktiveras.
Under låsläget är alla kontroller på produkten avaktiverade tills du låser upp genom att ange PIN-koden.
6 Inställningar
124
6
6.5
Inställningar
Energispar
Spara energi med Energispar-funktionen.
När energisparläget är aktivt kontrolleras produktens strömförbrukning för att spara energi.
6.5.1 Ställa in Energispar
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Energispar och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
].
E n e r g y S a v i n g
O f f
O n
M o v e
5
E n t e r
R e t u r n
Det valda alternativet tillämpas.
6 Inställningar
125
6
6.6
Inställningar
Delad skärmbild
Anpassa layouten för flera skärmar som är anslutna för att bilda en delad skärmbild.
Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av de anslutna
skärmarna för delad skärmbild.
För att visa flera bilder, se hjälpavsnittet för MDC eller bruksanvisningen för MagicInfo.
Vissa modeller kanske inte stöder funktionen MagicInfo.
Om mer än fyra skärmar är sammankopplad horisontellt och vertikalt rekommenderar vi en nivå på XGA
(1024 x 768) eller högre för att förhindra att bilderna blir mörka på grund av försämrad kontrast och
färgintensitet.
6.6.1
Delad skärmbild
Du kan aktivera eller avaktivera Delad skärmbild.
För att organisera en delad skärmbild väljer du På.
Aktivera Delad skärmbild
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Delad skärmbild och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
].
V i d e o W a l l
O f f
O n
M o v e
5
E n t e r
R e t u r n
Det valda alternativet tillämpas.
6 Inställningar
126
6
Inställningar
6.6.2
Format
Välj ett format för att visa bilder på flera skärmar.
z
Full : Visar bilderna i helskärmsläge.
z
Naturlig: Visar bilderna med originalupplösning utan förstoring eller förminskning.
Ändra Format
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
5
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till På under Delad skärmbild och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Format och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
].
].
F o r m a t
F u l l
N a t u r a l
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Det valda alternativet tillämpas.
Alternativet för skärmposition är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
6 Inställningar
127
6
Inställningar
6.6.3
Vågrät
Den här funktionen delar automatiskt skärmen enligt det angivna numret för horisontala skärmar.
Ange antal horisontalt sorterade skärmar.
Den horisontala skärmen delas automatiskt efter det antal som har angetts.
Max 15 skärmar kan tilldelas till den vertikala ordningen.
Ställa in Vågrät
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
5
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till På under Delad skärmbild och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Vågrät och tryck sedan på [
Tryck på
eller
].
].
för att välja ett nummer och tryck sedan på [
].
H o r i z o n t a l
1
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Skärmen delas efter det valda numret.
z
Skärmen kan delas i maximalt 100 skärmar (vågräta och lodräta). Om sorteringen är inställd på 15,
kan max 6 skärmar tilldelas den lodrätta ordningen. Omvänt, om sorteringen är inställd på 15, kan
max 6 skärmar tilldelas den vågrätta ordningen.
z
Alternativet för skärmposition är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
6 Inställningar
128
6
Inställningar
6.6.4
Lodrät
Den här funktionen delar automatiskt skärmen enligt det angivna numret för vertikala skärmar.
Ange antal vertikalt sorterade skärmar.
Den vertikala skärmen delas automatiskt efter det antal som har angetts.
Max 15 skärmar kan tilldelas till den vertikala ordningen.
Ställa in Lodrät
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
5
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till På under Delad skärmbild och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Lodrät och tryck sedan på [
Tryck på
eller
].
].
för att välja ett nummer och tryck sedan på [
].
V e r t i c a l
1
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Skärmen delas efter det valda numret.
z
Skärmen kan delas i maximalt 100 skärmar (vågräta och lodräta). Om sorteringen är inställd på 15,
kan max 6 skärmar tilldelas den lodrätta ordningen. Omvänt, om sorteringen är inställd på 15, kan
max 6 skärmar tilldelas den vågrätta ordningen.
z
Alternativet för skärmposition är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
6 Inställningar
129
6
Inställningar
6.6.5
Skärmläge
Du kan anpassa ordningen för delade skärmar genom att flytta skärmarna som identifieras med ett
nummer med funktionen för Skärmläge.
Välj skärmposition för att visa ordningen för skärmar (identifierade med ett nummer) specificerat enligt
vågrätta och lodrätta inställningar. För att anpassa ordningen flyttar du ett nummer (en skärm) med
pilknapparna på fjärrkontrollen och trycker på [
].
Ändra Skärmläge
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
5
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till På under Delad skärmbild och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Skärmläge och tryck sedan på [
Tryck på
eller
].
].
för att välja ett nummer (en skärm) och tryck sedan på [
].
S c r e e n P o s i t i o n
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Den nya ordningen efter ändringen visas.
z
Max 100 skärmar kan sorteras i en Skärmläge.
z
Alternativet för skärmposition är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
z
Skärmpositionsfönstret visas bara när Vågrät och Lodrät konfigureras.
6 Inställningar
130
6
6.7
Inställningar
Säkerhetsskärm
Den här produkten har en Säkerhetsskärm för att förhindra inbrända bilder i skärmen när en stillbild visas
under en längre tid. Funktionen för Säkerhetsskärm gör det möjligt för dig att konfigurera olika
inställningar för att skydda skärmen.
6.7.1
Pixelskiftning
Förhindra inbrända bilder genom att flytta omkring pixlarna lätt vid angivna intervaller.
Ställa in Pixelskiftning
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Säkerhetsskärm och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Pixelskiftning och tryck sedan på [
z
].
].
].
Pixelskiftning
Aktivera eller avaktivera pixelskiftning.
P i x e l S h i f t
O f f
O n
M o v e
Tryck på
z
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Vågrät
Ange hur många pixlar du vill flytta horisontellt. (Intervall: 0~4)
H o r i z o n t a l
0
1
2
3
4
M o v e
Tryck på
eller
E n t e r
R e t u r n
för att välja ett nummer och tryck sedan på [
].
Ett högre värde minimerar chansen för inbrända bilder, men kan leda till lite hackig bild.,
6 Inställningar
131
6
Inställningar
z
Lodrät
Ange hur många pixlar du vill flytta vertikalt. (Intervall: 0~4)
V e r t i c a l
0
1
2
3
4
M o v e
Tryck på
eller
R e t u r n
E n t e r
för att välja ett nummer och tryck sedan på [
].
Ett högre värde minimerar chansen för inbrända bilder, men kan leda till lite hackig bild.,
z
Tid
Ställ in tidsintervaller för att flytta det specificerade antalet pixlar horisontellt och vertikalt.
T i m e
4
A d j u s t
Tryck på
eller
E n t e r
m i n
R e t u r n
för att välja ett nummer och tryck sedan på [
].
6 Inställningar
132
6
Inställningar
6.7.2
Timer
Skydda skärmen utan problem genom att ställa in timern för att aktivera skyddsläge mot inbrända bilder.
(Fält och Sudd)
Ställa in Timer
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Säkerhetsskärm och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Timer och tryck sedan på [
z
].
].
].
Timer
Du kan aktivera eller avaktivera timern.
T i m e r
O f f
O n
M o v e
Tryck på
z
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Läge
Du kan välja läge mellan Fält eller Sudd.
M o d e
B a r
E r a s e r
M o v e
Tryck på
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
6 Inställningar
133
6
Inställningar
z
Period
Du kan ställa in tidsintervaller för att aktivera timern. (Intervall: 1 till 10 timmar)
P e r i o d
1
A d j u s t
Tryck på
z
eller
E n t e r
H o u r
R e t u r n
för att välja ett nummer och tryck sedan på [
].
Tid
Du kan ange den tidslängd du vill för att timern ska aktiveras med specifika intervaller. (10, 20,
30, 40 eller 50 sekunder)
T i m e
10
20
30
40
50
M o v e
Tryck på
6.7.3
eller
E n t e r
R e t u r n
för att välja ett nummer och tryck sedan på [
].
Fält / Sudd
Du kan manuellt köra det valda skärmskyddsläget.
Ställa in Fält / Sudd
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Säkerhetsskärm och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Fält eller Sudd och tryck på [
].
]. Efterbildsinbränningsskyddet aktiveras
direkt.
5
För att avaktivera processen och återgå till menyskärmen trycker du på [
].
6 Inställningar
134
6
Inställningar
6.7.4
Grå sida
Välj ljusstyrka för grå färg på skärmens blanka delar. (Av / Ljus / Mörk)
Ställa in Grå sida
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
5
6.8
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Grå sida och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
].
Det valda alternativet tillämpas.
Välj upplösning
Om bilden inte är normal även när upplösningen för grafikkortet är en av följande kan du optimera
bildkvaliteten genom att välja samma upplösning för produkten so datorn med den här menyn.
Tillgängliga upplösningar: Av / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 /1366 x 768
6.8.1 Ändra upplösning (Välj upplösning)
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
5
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Välj upplösning och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
].
Det valda alternativet tillämpas.
Alternativet Välj upplösning är bara aktiverat när ingångskällan är PC.
6 Inställningar
135
6
6.9
Inställningar
Ändra ström PÅ
Du kan ställa in uppvärmningstiden för skärmen till att slås på efter att strömbrytaren har tryckts in.
(Intervall: 0 – 50 sekunder)
6.9.1 Ställa in Ändra Ström PÅ
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Ändra ström PÅ och tryck sedan på [
Tryck på [
] och välj en uppvärmningstid med
/
].
].
i fönstret Ändra Ström PÅ.
P o w e r O n A d j u s t m e n t
0
A d j u s t
5
s e c
E n t e r
R e t u r n
Konfigurationstiden för Ändra Ström PÅ tillämpas.
En uppvärmningstid som är för kort kan skada produkten på grund av överspänning.
6 Inställningar
136
6
Inställningar
6.10 OSD-rotering
Du kan rotera och visa menyfönstret i stående läge när produkten är i stående orientering.
6.10.1 Ändra menyorientering (OSD-rotering)
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
O S D R o t a t i o n
L a n d s c a p e
P o r t r a i t
M o v e
4
E n t e r
R e t u r n
Det valda alternativet tillämpas.
6 Inställningar
137
6
Inställningar
6.11 Avancerade inställningar
Du kan konfigurera avancerade inställningar för skärmen.
6.11.1
Temperatur
Skydda produkten genom att använda en skyddsfunktion som detekterar den invändiga temperaturen.
Konfigurera Temperaturkontroll
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Avancerade inställningar och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Temperatur och tryck sedan på [
z
].
].
].
Temperaturkontroll
Den här funktionen identifierar produktens invändiga temperatur. Du kan specificera
temperaturområdet som är acceptabelt.
Standardtemperaturen är 77 C.
Den rekommenderade användningstemperaturen för den här produkten är 75 till 80 C (baserat
på en omgivningstemperatur på 40 C).
Se "sida 150" för detaljer om kraven för användningsmiljö.
80
T e m p e r a t u r e
R e t u r n
A d j u s t
Tryck på
eller
för att välja ett nummer och tryck sedan på [
].
Skärmen blir automatiskt mörkare om den aktuella temperaturen överskrider den angivna
temperaturgränsen. Om temperaturen fortsätter att stiga slås produkten av för att förhindra
överhettning.
z
Aktuell temperatur
Visa den aktuella, invändiga temperaturen.
6 Inställningar
138
6
Inställningar
6.11.2
Autostart
Genom att aktivera det här alternativet slås strömmen automatiskt på om strömkabeln sätts i.
Ändra inställningar för Autostart
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
5
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Avancerade inställningar och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Autostart och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
].
].
A u t o P o w e r
O f f
O n
M o v e
6
E n te r
R e t u r n
Det valda alternativet tillämpas.
6.11.3
Användarens autofärg
Ställa in Användarens autofärg
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
5
6
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Avancerade inställningar och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Användarens autofärg och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
].
Det valda alternativet tillämpas.
z
Autofärg
Den här menyn justerar automatiskt bildens färg för att få optimal bildkvalitet.
z
Återställ
Återställer standardinställningar för färg.
Alternativet Användarens autofärg är bara aktiverat när ingångskällan är PC.
6 Inställningar
139
6
Inställningar
6.11.4
Vilolägeskontroll
Du kan ställa in skärmen i standby-läge för att användas när en ingångssignal tas emot.
Ställa in Vilolägeskontroll
1
2
3
4
5
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
].
Tryck på
/
för att gå till Avancerade inställningar och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Vilolägeskontroll och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
].
].
S t a n d b y C o n t r o l
A u t o
O n
O f f
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Auto
z
Energisparläget aktiveras om inga ingångssignaler identifieras även om en källenhet är ansluten
till skärmen.
Meddelandet "Ingen signal" visas om inga källenheter upptäcks.
På
z
Energisparläget aktiveras när det inte finns någon insignal.
Av
z
Meddelandet "Ingen signal" visas om inga ingångssignaler upptäcks.
6
Det valda alternativet tillämpas.
z
Alternativet för viloläge är bara aktiverat när Källa är inställt på PC eller DVI.
z
Om "Ingen signal" visas trots att källenheten är ansluten ska du kontrollera kabelanslutningen.
Se sida 57 för detaljer om anslutning till källenheter.
6 Inställningar
140
6
Inställningar
6.11.5
Lampschema
Ställa in Lampschema
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
5
6
7
8
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Avancerade inställningar och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Lampschema och tryck sedan på [
Tryck på [
] och gå till På med knappen
/
].
].
].
och tryck sedan på [
].
Konfigurera schemainställningar som är aktiverade längst ned med pilknapparna.
Tryck på [
] när alla inställningar är klara.
Det valda alternativet tillämpas.
6.11.6
OSD-visning
Ändra inställningar för OSD-visning
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Avancerade inställningar och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till OSD-visning och tryck sedan på [
z
].
].
].
Käll-OSD
S o u r c e O S D
O f f
O n
M o v e
Tryck på
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
6 Inställningar
141
6
Inställningar
z
Ej optimalt OSD-läge
N o t O p t i m u m M o d e O S D
O f f
O n
M o v e
Tryck på
z
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
Ingen signal-OSD
N o S i g n a l O S D
O f f
O n
M o v e
Tryck på
z
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
MDC OSD
M D C O S D
O f f
O n
M o v e
Tryck på
/
E n t e r
R e t u r n
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
].
6 Inställningar
142
6
Inställningar
6.12 Återställ inställn.
Det här alternativet återgår till aktuella inställningar under Inställning och ställer in till fabriksinställningar.
6.12.1 Återställa inställning (Återställ inställn.)
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Återställ inställn. och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
S e t u p
R e s e t
].
].
N o
Y e s
R e t u r n
A d j u s t
5
].
Det valda alternativet tillämpas.
6.13 Återställ allt
Det här alternativet återgår till aktuella inställningar för en visning och ställer in till fabriksinställningar.
6.13.1 Återställa alla inställningar (Återställ allt)
Den här produkten kan styras genom att använda fjärrkontrollen.
1
2
3
4
5
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
Tryck på
/
för att gå till Inställning och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Avancerade inställningar och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till Återställ allt och tryck sedan på [
Tryck på
/
för att gå till det alternativ du vill ha och tryck sedan på [
R e s e t
A l l
Y e s
A d j u s t
6
].
].
].
].
N o
R e t u r n
Det valda alternativet tillämpas.
6 Inställningar
143
7
7.1
Felsökningsguide
Krav innan du kontaktar Samsungs kundcenter
7.1.1 Testa produkten
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst ska du testa produkten enligt följande. Om problemet kvarstår
ska du kontakta Samsungs kundtjänst.
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Om skärmen förblir blank när LEd-lampan blinkar när produkten är korrekt ansluten till en dator ska du
utföra produkttestning.
1
2
3
4
Slå av både datorn och produkten.
Koppla från alla kablarna till produkten.
Slå på produkten.
Om "Ingen signal" visas fungerar produkten som den ska.
Om skärmen förblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.
7.1.2 Kontrollera upplösning och frekvens
"Ej optimalt läge" visas kort om ett läge överskrider en upplösning som är vald (se upplösningar som
stöds).
7 Felsökningsguide
144
7
Felsökningsguide
7.1.3 Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera kabelanslutningen mellan
produkten och datorn och se till att
anslutningen är säker.
("2.2Ansluta och använda en dator")
Mellanslag hittas längst upp och längst ner i
skärmvisningen när en HDMI- eller HDMI-DVIkabel ansluts till skärmen och datorn.
Mellanslag i skärmvisningen orsakas av
skärmen.
Orsaken till problemet är datorn eller
grafikkortet, och kan justeras genom att ändra
skärmstorlek i HDMI- eller DVI-alternativet i
grafikkortets inställningsmeny.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har
något alternativ för att ändra skärmstorleken
ska du uppdatera grafikkortets drivrutin till
senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn
för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
Skärmproblem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Se till att strömsladden är inkopplad.
("2.2Ansluta och använda en dator")
"Ingen signal" visas på skärmen (se "Ansluta till
dator").
Kontrollera att produkten är korrekt ansluten
med en kabel
("2.2Ansluta och använda en dator")
Kontrollera att enheten som är ansluten till
produkten som är påslagen.
"Meddelandet "Ej optimalt läge" visas.
Meddelandet visas när en signal från
grafikkortet överskrider produktens maximala
upplösning och frekvens.
Se tabellen för standardsignalläge och ställ in
maximal frekvens enligt
produktspecifikationerna.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten
("2.2Ansluta och använda en dator")
7 Felsökningsguide
145
7
Felsökningsguide
Skärmproblem
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Justera Grov och Fin.
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel
etc.) och försök igen.
Ställ in upplösning och frekvens till
rekommenderad nivå.
Skärmen visas instabilet och skakigt.
Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på
skärmen.
Kontrollera upplösning och frekvens för dator
och grafikkort och se till att de är inställda i ett
intervall som är kompatibelt med produkten.
Sedan ändrar du skärminställningarna om det
behövs genom att se produktmenyn för
ytterligare informatio och tabellen för
standardsignalläge.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Ändra Ljusstyrka och Kontrast.
Skärmfärgen är ojämn.
Gå till Bild och justera inställningarna för
Färgkontroll.
Färgerna på skärmen har en skugga och är
förvridna.
Gå till Bild och justera inställningarna för
Färgkontroll.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Gå till Bild och justera inställningarna för
Färgkontroll.
Det finns ingen bild på skärmen och
strömlampan blinkar varannan till varje hel
sekund.
Produkten är i energisparläge.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller
flytta på musen för att återgå till föregående
skärm.
Ljudfel
Det finns inget ljud.
Kontrollera anslutningen av ljudkabeln eller
justera volymen
("2.2Ansluta och använda en dator")
Kontrollera volymen.
Volymen är för låg.
Justera volymen.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du
har vridit upp den till maxnivå ska du justera
volymen på datorns ljudkort eller
programvaran.
Ljudet är verkligen platt.
Justera Diskant och Bas.
7 Felsökningsguide
146
7
Felsökningsguide
Fjärrkontrollsfel
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Se till att batterierna sitter i åt rätt håll (+/-).
Kontrollera om batteriet är slut.
Kontrollera om det är strömavbrott.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Kontrollera speciell belysning eller neonskyltar
som kan vara påslagna i närheten.
Källenhetsfel
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Om en signal hörs när datorn startar ska du
låta den komma på service.
7 Felsökningsguide
147
7
7.2
Felsökningsguide
Frågor och svar
Fråga
Hur ändrar jag frekvens?
Svar
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
z
"Windows XP" : Gå till Kontrollpanelen
teman
Bildskärm
Inställningar
Utseende och
Avancerat
Monitor och justera frekvensen i Monitor-inställningar.
z
"Windows ME/2000" : Gå till Kontrollpanelen
Inställningar
Avancerat
Bildskärm
Monitor och justera
frekvensen i Monitor-inställningar.
z
"Windows Vista " : Gå till Kontrollpanelen
anpassning
Anpassa
Avancerade inställningar
Utseende och
Inställningar för bildskärm
Monitor och justera frekvensen i
Monitor-inställningar.
z
"Windows 7" : Gå till Kontrollpanelen
anpassning
Bildskärm
Avancerade inställningar
Utseende och
Justera upplösning
Monitor och justera frekvensen i
Monitor-inställningar.
7 Felsökningsguide
148
7
Felsökningsguide
Fråga
Hur ändrar jag upplösningen?
Svar
z
"Windows XP" : Gå till Kontrollpanelen
teman
Bildskärm
Utseende och
Inställningar och justera
upplösningen.
z
"Windows ME/2000" : Gå till Kontrollpanelen
Bildskärm
Inställningar och ändra upplösningen.
z
"Windows Vista " : Gå till Kontrollpanelen
anpassning
Anpassa
Utseende och
Inställningar för bildskärm och
justera upplösningen.
z
"Windows 7" : Gå till Kontrollpanelen
anpassning
Bildskärm
Utseende och
Justera upplösning och justera
upplösningen.
Hur ställer jag in
energisparläge?
z
Windows XP Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
Utseende och teman
Bildskärm
Inställningar för
skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
z
Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
Bildskärm
Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-
INSTÄLLNINGARNA på datorn.
z
Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
Utseende och anpassning
Anpassa
Inställningar för
skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
z
Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
Utseende och anpassning
Anpassa
Inställningar för
skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
Se bruksanvisningen för din dator eller ditt grafikkort för ytterligare instruktioner om justering.
7 Felsökningsguide
149
8
8.1
Specifikationer
Allmänt
Modellnamn
LCD-panel
Synkronisering
Storlek
40 tum (101 cm)
Visningområde
885,6mm (H) x 498,15 mm (V)
Vågrät
30~81 kHz
Lodrät
56~85 Hz
Bildskärmsfärg
Upplösning
400BX
16,7 M
Optimal
upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximal
upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximal pixelklocka
148,5 MHz (Analog,Digital)
Nätanslutning
Den här produkten använder 100 till 240V. Se etiketten på
produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i
olika länder.
Signalanslutningar
Analog D-Sub(RGB/Component In), DVI-D In, CVBS(AV) In,
RS232C In, Stereo Audio In, DC Out
Mått (B x D x H)
969 x 582 x 91 mm
Vikt
13,8 kg
VESA-monteringsgränssnitt
400 mm x 400 mm
Miljöaspekter
Driftstemperatur: 0˚C ~ 40˚C (32˚F ~ 104˚F)
Drift
Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaring
Förvaringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande
Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system.
Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system
optimerar monitorinställningarna. Monitorinstallationen sker
automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna
efter önskemål
Panelpunkter (pixlar)
På grund av produktens tillverkning kan ungefär 1 pixel per
miljon (1 ppm) vara ljusare eller mörkare på LCD-panelen. Detta
påverkar inte produktprestandan. Antal underpixlar enligt LCDpaneltyp: 40-typ (101 cm skärm): det finns 6.220.800
underpixlar.
Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
8 Specifikationer
150
8
Specifikationer
Klass A (kommunikationsenhet för företag)
Den här produkten är en EMC-registrerad klass A-enhet. Den här klassificeringen måste antecknas av
leverantörer och användare. Den här produkten är avsedd för användning i miljöer som inte är i
hemmet.
8 Specifikationer
151
8
8.2
Specifikationer
Energisparfunktion
Energisparfunktionen på den här produkten minskar energiförbrukningen genom att slå av skärmen och
ändra färgen för strömlampan om produkteninte används under en viss tid. Strömmen är inte frånslagen
i energisparläge. För att slå på skrämen igen trycker du på valfri knapp på tangentbordet eller rör vid
musen. Energisparläget fungerar bara när produkten är ansluten till en dator med energisparfunktion.
Status
Strömindikator
Strömförbrukning
(Standard)
Normal drift
Energisparläge
Ström av
Ström av
(Strömbrytare)
På
Blinkar
Gul
av
180 W
1W
1W
0W
(613,8 BTU/h)
(3,41 BTU/h)
(3,41 BTU/h)
(0 BTU/h)
z
Den energiförbrukningsnivå som visas kan variera beroende på användningsförhållanden eller när
inställningarna ändras.
z
För att minska strömförbrukningen till 0 slår du av enheten på baksidan eller kopplar ur
strömsladden. Koppla från strömsladden om du inte ska använda produkten under en längre tid
(semester etc.)
8 Specifikationer
152
8
8.3
Specifikationer
Förinställda tidslägen
z
Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå
optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten försämras om en annan
upplösning än den angivna upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du
väljer optimal upplösning som är specificerad för din skärm.
z
Kontrollera frekvensen när du byter en CDT-monitor (ansluten till en dator) mot en LCD-monitor.
Om LCD-monitorn inte stöder 85 Hz ändrar du den vertikala frekvensen till 60 Hz med CDTmonitorn innan du byter den mot LCD-monitorn.
Skärmen justeras automatiskt om en signal som tillhör följande standardsignallägen sänds från din dator.
Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank
med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i
bruksanvisningen för grafikkortet.
Visningsläge
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolarite
t (H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 768
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
8 Specifikationer
153
8
Specifikationer
Visningsläge
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolarite
t (H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
+/-
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel.
Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens
uppmäts i kHz.
Vertikal frekvens
Monitorn visar en enkel skärmbild flera gånger per sekund (som fluorescerande ljus) för att visa att
visningen kan ske. Hastigheten för en enkel bild som visas upprepat per sekund kallas vertikal frekvens
eller uppdateringshastighet. Vertikal frekvens uppmäts i Hz.
8 Specifikationer
154
Appendix
Kontakta SAMSUNG WORLDWIDE
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta
SAMSUNG:s kundsupport.
NORTH AMERICA
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
-
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
Appendix
155
Appendix
EUROPE
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
-
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864,€ 0,14/Min)
http://www.samsung.com
GREECE
2106293100
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
-
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
-
MONTENEGRO
020 405 888
-
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
80820 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 7267864)
!"#
021.206.01.10
!"
http://www.samsung.com
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com/sk
(0800-726 786)
Appendix
156
Appendix
EUROPE
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
-
ARMENIA
0-800-05-555
-
AZERBAIJAN
088-55-55-555
-
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/
ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
-
MOLDOVA
00-800-500-55-500
-
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
Appendix
157
Appendix
ASIA PACIFIC
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
3030 8282, 1800 3000 8282
http://www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
http://www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDlE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
http://www.samservice.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
NIGERIA
0800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
Appendix
158
Appendix
Optimal bildkvalitet och förebyggande efterbildsinbränning
Optimal bildkvalitet
z
Om du vill kunna få optimal bildkvalitet går du till kontrollpanelen på datorn och justerar upplösningen
och uppdateringsfrekvensen enligt följande. Bildkvaliteten på TFT-LCD-skärmar kan försämras om
du inte väljer optimal upplösning.
z
†
Upplösning: 1920 x 1080
†
Vertikal frekvens (uppdateringsfrekvens): 60Hz
På grund av produktens tillverkning kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare eller mörkare
på LCD-panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.
†
z
Antal underpixlar enligt LCD-paneltyp: 40 : 6.220.800
Kör "Autojustering" för att förbättra bildkvaliteten. Om det fortfarande finns brus även efter
autojusteringen ska du justera Grov eller Fin.
z
Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta
pixlar.
†
Aktivera energisparläge eller en dynamisk skärmsläckare om du inte ska använda skärmen
under en längre tid.
z
Till skillnad från hos CDT-skärmar kan TFT-LCD.-skärmar (beroende på panelens karaktär) ställas in
med bara en upplösning för att få optimal bildkvalitet. Därför kan bildkvaliteten försämras om en
annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att
du väljer optimal upplösning som är specificerad för din skärm.
Förhindra inbränning av efterbilder
Vad är inbränning av efterbilder?
Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen fungerar normalt. Normal användning står för
ett kontinuerligt föränderligt videomönster. Om LCD-skärmen visar ett fast mönster under en längre tid
(mer än 12 timmar) kan det inträffa en lätt spänningsskillnad mellan elektroderna i pixlarna som kontrollera
liquid crystals.
Appendix
159
Appendix
En sådan spänningsskillnad mellan elektroderna ökar över tid och gör liquid crystals tunnare. När detta
inträffar kan en tidigare bild ligga kvar på skärmen när mönstret ändras. För att förhindra detta måste den
samlade spänningsskillnaden minskas.
Svart matris
Källa
Gemensam
elektrod (ITO)
Färgfilter
Utgång
Gate
TFT
Pixelelektrod (ITO)
Lagringskapacitetsgivare (Cs)
Databusslinje
z
Stänga av, skärmsläckare och energisparläge
†
Stäng av produkten i 4 timmar efter att du har använt den i 20 timmar.
†
Stäng av produkten i 2 timmar efter att du har använt den i 12 timmar.
†
Gå till Skärmegenskaper > Strömkälla på datorn och ställ in skärmen på frånslaget läge efter
önskemål.
Appendix
160
Appendix
†
Använda en skärmsläckare efter rekommendationerna.
Det är bäst att använda en skärmsläckare som bara har en färg eller en rörlig bild.
z
Regelbunden färgförändring
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
Använd 2 färger
Växla mellan 2 färger var 30:e minut så som visas ovan.
z
Undvik kombinationer av text- och bakgrundsfärg för kontrasterande ljusstyrka.
Undvik att använda grått, eftersom det kan bidra till inbränning av efterbilder.
Undvik att använda fäger med kontrasterande ljusstyrka (svartvitt; grått).
z
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
Regelbunden textfärgsförändring
†
Använd ljusa färger med liknande ljusstyrka.
Interval (Intervall): Ändra textfärgen och bakgrundsfärgen var 30:e minut
FLIGHT : TIME
OZ348
†
: 20:30
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
Flytta och ändra texten var 30:e minut så som visas nedan.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
†
FLIGHT : TIME
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
Visa en rörlig bild regelbundet tillsammans med en logotyp.
Interval (Intervall): Visa en rörlig bild tillsammans med en logotyp i 60 sekunder efter 4 timmars
användning.
†
Bästa sättet att skydda skärmen från inbränning av efterbilder är genom att slå av strömmen
eller ställa in datorn eller låta systemet köra en skärmsläckare när den inte används. Garantin
kan vara begränsad beroende på bruksanvisning.
z
Skärmrullningsfunktion
Appendix
161
Appendix
†
Skärmrullning
Effekt: Ett svart fält rör sig horisontellt.
Horizontal bar with Black color
†
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
UA102
21:10
Skärmfält
Effekt: Två svarta fält rör sig vertikalt och horisontellt.
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
UA102
21:10
Horizontal bar
z
Skärmborttagningsfunktion
†
Skärmrullning
Effekt: Ett svart fält rör sig horisontellt.
Appendix
162
Appendix
Terminologi
Dot Pitch
Monitorn och skärmen består av röda, gröna och blå punkter. Ett kortare avstånd mellan punkterna
producerar en högre upplösning. Dot pitch (bildpunktsstopp) står för skillnaden mellan det kortaste
avståndet mellan punkter av samma färg. Dot pitch (bildpunktsstopp) mäts i millimeter.
Vertical Frequency
Monitorn visar en enkel bild många gånger per sekund (som ett lysrör som blinkar) för att visa en bild
som en åskådare ska se. Hastigheten för en enkel bild som visas upprepat per sekund kallas vertikal
frekvens eller uppdateringshastighet. Vertikal frekvens uppmäts i Hz.
60 Hz står exempelvis för en enkel bild som visas 60 gånger per sekund.
Horizontal Frequency
Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel.
Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens
uppmäts i kHz.
Ej sammanflätat läge och sammanflätat läge
Ej sammanflätat läge (progressiv skanning) visar en horisontell linje uppifrån och ned på skärmen.
Sammanflätat läge visar ett udda antal linjer först och ett jämnt antal linjer därefter. Ej sammanflätat
läge används i monitorer, eftersom det producerar en mycket klar och tydlig skärm och sammanflätat
läge används huvudsakligen för TV.
Plug & Play
Plug & Play är en funktion som möjliggör automatisk informationsutväxling mellan en skärm och en
dator för att skapa en optimal visningsmiljö. Monitorn använder VESA DDC (internationell standard) för
att köra Plug & Play.
Upplösning
Upplösningen är antalet horisontella punkter (pixlar) och vertikala punkter (pixlar) som bildar en skärm.
Den representerar nivån för visningsdetaljer. En högre upplösning gör det möjligt att visa mer data på
skärmen och är praktisk för att utföra flera uppgifter samtidigt.
En upplösning på 1920 X 1080 består av 1920 horisontella pixlar (horisontell upplösning) och 1080
vertikala pixlar (vertikal upplösning).
Appendix
163
Appendix
Multiple Display Control (MDC)
MDC (Multiple Display Control) är ett program som tillåter flera skärmar att kontrolleras samtidigt
genom en dator. Kommunikationen mellan en dator och en skärm sker genom att använda RS232C
(seriell datasändning) och RJ45-kablar (LAN).
DVD (Digital Versatile Disc)
DVD står för en masslagringsdisk med CD-format du kan spara multimedia på (ljud, video eller spel)
med MPEG-2-videokomprimeringsteknik.
HDMI (High Definition Multimedia Interface
Det är ett gränssnitt som kan anslutas till en digital ljudkälla, samt en högupplöst videokälla genom att
använda en enkel kabel utan komprimering.
Komponentportar (grön, blå och röd)
Komponentportar, som identifierar, sänder och tar emot kontrastsignaler, erbjuder överlägsen
bildkvalitet till andra videoanslutningsmetoder.
Stereo
Stereo hänvisar till en teknologi som sänder ljudsignaler via två kanaler. Det ger en 3D-ljudsupplevelse
genom separata ljudkanaler på vänster och höger sida i de båda högtalarna.
Källa
Ingångskällan hänvisar till en videokällenhet som är ansluten till produkten, såsom en kamera eller
video- eller DVD-spelare.
480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p
Var och en av skanninghastigheterna ovan hänvisar till antalet effektiva skanningrader som avgör
skärmupplösningen. Skanninghastigheten kan indikeras i (sammanflätat) eller p (progressivt) läge,
beroende på skanningmetod.
- Skanning
Skanningen hänvisar till en process för att skicka pixlar som formar en bild progressivt. Ett stort antal
pixlar ger en klarare och mer levande bild.
- Progressivt
I progressivt skanningläge skannas alla pixelrader en i taget (progressivt) på skärmen.
- Sammanflätat
I sammanflätat skanningläge skannas varannan pixelrad uppifrån och ned först och sedan skannas
återstående pixelrader (som inte skannades).
Appendix
164
Appendix
Korrekt avfallshantering - endast Europa
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) endast Europa
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de
elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras
tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på
miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av
beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun
för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett
miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i
köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans
med annat kommersiellt avfall.
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt - endast Europa
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i
denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska
symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller
kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EUdirektivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa
substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera
batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Appendix
165
Index
A
M
Ändra språk 117
MDCinstallation/avinstallation 63
Anpassa t skärm 105
Använda MDC 65
Återställ allt 143
O
OSDrotering 137
Auto volym 114
Autojustering 101
Autostart 139
P
Personliga ljudinställningar 113
Port 23
B
Problemrapport 144
Balans 113
Batterier 26
R
RS232Canslutning 62
D
Datoranslutning 48
Delar som säljs separat 21
S
Drivrutinsinstallation 50
Skärmen för personliga inställningar 93
Skärmläge 130
Skärpa 95
E
Energispar 125
Sovtimer 119
SRS TS XT 115
Standard 92
F
Storlek 104
Färg 95
Färgton 96
Fjärrkontroll 25
T
Tid 118
Timer 120
K
Ton 95
Kontrast 93
Transparenskonfiguration 122
L
U
Läge 91
Upplösningskonfiguration 51
Låsfunktion 123
Ljudinställning 112
Ljusstyrka 93
V
Videoanslutning 54
Index
166
Index
Z
Zoom1/Zoom2 105
Index
167
VER. 02
Download PDF