Samsung | 700DX-3 | Samsung 820DX-3 Bruksanvisning

SyncMaster 700DX-3 / 820DX-3
LCD-skærm
Brugervejledning
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet
– være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
Sikkerhedsinstruktioner
Notationskonventioner
Bemærk
Disse sikkerhedsinstruktioner skal overholdes af hensyn til din sikkerhed og for at undgå
tingskade.
Sørg for at læse instruktionerne omhyggeligt, og brug produktet på den rigtige måde
Advarsel / Forsigtig
Manglende overholdelse af anvisninger, der kendetegnes af dette
symbol, kan føre til personskade eller beskadigelse af udstyret.
Bemærk
Ikke tilladt
Til enhver tid vigtigt at læse
og forstå
Demonter ikke
Tag stikket ud af stikkontakten
Må ikke berøres
Tilslut til jord for at forhindre
elektrisk stød
Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
•
(a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved
produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
•
(b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved
produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller
besøg i hjemmet udføres.
Rengøring af skærmen
Rengøring
Panelet og ydersiden på den banebrydende skærm ridses nemt, og du skal være forsigtig.
Rengør skærmen ved at følge disse trin.
•
Sluk for skærmen og pc'en.
•
Kobl strømkablet fra skærmen.
Bemærk
For at undgå elektriske stød: Sørg for at frakoble kablet ved at tage
fat i stikket, og rør ikke ved kablet med våde hænder.
Sikkerhedsinstruktioner
•
Aftør skærmen med en blød, let fugtet klud, der er blev vredet.
Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol eller midler, der er overfladeaktive.
Ellers kan ydersiden blive misfarvet eller revne,
og panelbelægningen kan falde af.
Spray ikke vand eller rengøringsmiddel direkte på
skærmen.
Ellers kan der trænge væske ind i skærmen og
medføre brand, elektrisk stød eller fejl.
•
Rengør skærmens yderside med en blød, klud, der er fugtet
med en lille smule vand.
•
Slut strømkablet til skærmen, når du er færdig med at rengøre
den.
•
Tænd for skærmen og pc'en.
Strøm
Når den ikke anvendes i længere tid, skal du indstille din computer til
DPM.
Hvis du bruger en pauseskærm, skal du indstille den til den aktive skærmtilstand.
Billederne er kun til reference, og gælder ikke i alle tilfælde (eller lande).
Genvej til instruktioner om anti-efterbilleder
Brug ikke en beskadiget netledning, et beskadiget strømstik eller en løs stikkontakt.
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Rør ikke ved strømstikket med våde hænder, når du fjerner
stikket fra eller sætter stikket i stikkontakten.
•
Dette kan medføre elektrisk stød.
Sørg for at slutte netledningen til en jordet stikkontakt.
•
Hvis du ikke gør det, kan der opstå elektrisk stød eller personskade.
Sørg for, at strømstikket er sat solidt og korrekt i stikkontakten.
•
Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.
Sikkerhedsinstruktioner
Undgå at bruge magt til at bøje eller trække i strømstikket, og
undgå at placere tunge materialer på det.
•
Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.
Slut ikke flere apparater til den samme stikkontakt.
•
Det kan føre til brand på grund af overophedning.
Undlad at frakoble strømkablet fra, mens produktet er i brug.
•
Dette kan medføre beskadigelse af produktet som følge af
elektrisk stød.
Afbrydelse af strømforsyningen til apparatet opnås ved at tage
stikket ud af stikkontakten. Derfor skal strømstikket være let tilgængeligt.
•
Ellers kan dette forårsage elektrisk stød eller brand.
Brug kun det medfølgende strømkabel. Brug ikke strømkablet
til noget andet produkt.
•
Det kan føre til brand eller elektrisk stød.
Tilslut strømstikket til en stikkontakt, der er let adgang til.
•
Hvis der opstår et problem med produktet, skal du fjerne
strømstikket fra stikkontakten for at afbryde strømmen helt. Du
afbryder ikke helt for strømmen, når du anvender tænd/slukknappen på produktet.
Installation
Kontakt et autoriseret servicecenter, når skærmen skal installeres på
steder med særligt meget støv, med høje eller lave temperaturer, med
høj fugtighed, hvor kemiske opløsninger anvendes, og hvor skærmen er
tændt døgnet rundt, f.eks. i lufthavne, jernbanestationer osv.
Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af skærmen.
Sørg for, at mindst to personer løfter og flytter produktet.
•
Ellers kan det blive tabt, hvilket kan forårsage personskade og/
eller beskadigelse af produktet.
Ved installation af produktet i et kabinet eller stativ skal du sikre,
at den forreste ende af produktets bund ikke stikker ud.
•
Hvis den gør det, kan produktet falde og medføre personskade.
•
Brug et kabinet eller stativ af en passende størrelse til produktet.
Sikkerhedsinstruktioner
PLACER IKKE STEARINLYS, MYGGELYS, CIGARETTER ELLER VARMEAPPARATER I NÆRHEDEN AF PRODUKTET.
•
Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.
Hold varmeapparater så langt væk fra netledningen og produktet som muligt.
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Må ikke installeres på et sted med dårlig ventilation, f.eks. i en
reol eller et skab.
•
Dette kan medføre brand på grund af en stigning i den interne
temperatur.
Når du sætter produktet ned, skal du sørge for at sætte det blødt
ned.
•
Dette kan medføre beskadigelse af skærmen.
Anbring ikke produktets front på gulvet.
•
Dette kan medføre beskadigelse af skærmen.
Kontroller, at vægbeslaget monteres af en autoriseret installatør.
•
Hvis det ikke bliver det, kan det falde ned og medføre personskade.
•
Sørg for at montere det angivne vægbeslag.
Monter produktet på et sted med god udluftning. Sørg for, at der
er en afstand til væggen på mindst 4 tommer (10 cm).
•
Hvis den er det, kan det medføre brand på grund af en stigning
i den interne temperatur.
Kontroller, at plastemballagen holdes væk fra børn.
•
I modsat fald er der en risiko for alvorlig skade (kvælning), hvis
børn leger med det.
Hvis højden af din skærm kan justeres, må du ikke anbringe
nogen del af din krop på foden, når du sænker den.
•
Dette kan beskadige produktet eller skade den person, der
bærer den.
Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet
deformt. Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden
af køkkenbordet.
Andet
Produktet benytter højspænding. Adskil, reparer eller modificer
ikke selv produktet.
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand. Hvis produktet skal
repareres, skal du kontakte et servicecenter.
Sikkerhedsinstruktioner
Hvis der forekommer en underligt lugt eller en mærkelig lyd eller
røg fra produktet, skal du øjeblikkeligt trække strømstikket ud af
stikkontakten og kontakte et servicecenter.
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Placer ikke dette produkt på et sted, der er udsat for fugt, støv,
røg eller vand, og placer det ikke i en bil.
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Hvis du taber produktet, eller kabinettet er gået i stykker, skal
du afbryde strømmen og tage strømstikket ud. Kontakt et servicecenter.
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage
strømkablet ud.
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Forsøg ikke at flytte skærmen ved kun at trække i ledningen eller
i signalkablet.
•
Hvis du gør det, kan det falde og medføre elektrisk stød, beskadigelse af produktet eller brand som følge af beskadigelse
af kablet.
Løft aldrig produktet, og flyt det ikke bagud, fremad, til højre eller
venstre, mens du holder fat i strømkablet eller signalkablerne.
•
Hvis du gør det, kan det falde og medføre elektrisk stød, beskadigelse af produktet eller brand som følge af beskadigelse
af kablet.
Sørg for, at ventilationsåbningen ikke er blokeret af et bord eller
gardin.
•
Hvis den er det, kan det medføre brand på grund af en stigning
i den interne temperatur.
Placer ikke beholdere med vand, vaser, blomstervaser, medicin
eller nogen form for metal på produktet.
•
Hvis der trænger vand eller et fremmedlegeme ind i produktet,
skal du frakoble strømkablet og kontakte et servicecenter.
•
Det kan medføre fejlfunktion, elektrisk stød eller brand.
Brug og opbevar ikke antændelige sprays eller brandbare materialer i nærheden af produktet.
•
Det kan resultere i eksplosion eller brand.
Før ikke nogen form for metal, f.eks. spisepinde, mønter, søm,
skruer og knivblade eller brandbare objekter, f.eks. tændstikker
eller papir, ind i produktet (gennem ventilationsåbninger, indgangs- og udgangsbøsninger osv.).
•
Hvis der trænger vand eller et fremmedlegeme ind i produktet,
skal du frakoble strømkablet og kontakte et servicecenter.
Sikkerhedsinstruktioner
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Ved længerevarende brug af en fast skærm kan der forekomme
et efterbillede eller en plet.
•
Hvis du ikke bruger produktet i en længere periode, skal du
stille det i dvaletilstand eller eller bruge en bevægelig skærmskåner.
Indstil på en opløsning og frekvens, der er passende for produktet.
•
I modsat fald kan det føre til synsskader.
Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.
•
For høj lyd kan føre til høreskader.
For at undgå anstrengelse af øjnene må du ikke sidde for tæt
på produktet.
Hvil i mindst fem (5) minutter efter at du har brugt skærmen i en
(1) time.
Dette nedsætter øjnenes træthed.
Placer ikke produktet et ustabilt sted, f.eks. en skrøbelig hylde,
en ujævn overflade eller et sted, der udsættes for rystelser.
•
Hvis du gør det, kan det falde ned, hvilket kan forårsage personskader og/eller beskadigelse af produktet.
•
Hvis du bruger produktet på et sted med mange vibrationer,
kan det beskadige produktet og medføre brand.
Når du flytter produktet, skal du afbryde strømmen og frakoble
strømkablet, antennekablet og alle kabler, der er sluttet til produktet.
•
Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.
Sørg for, at børn ikke hænger i produktet eller kravler op på det.
•
Produktet kan falde ned og medføre personskade eller død.
Hvis du ikke bruger produktet i længere tid, skal du tage
strømstikket ud af stikkontakten.
•
Gør du ikke det, kan det føre til overopvarmning eller brand
som følge af støv eller kan medføre brand som følge af elektrisk stød eller lækage.
Placer ikke tunge emner, legetøj eller konfekture, f.eks. småkager osv., som kan fange børns opmærksomhed.
•
Dine børn kan hænge i produktet, så det falder, hvilket kan føre
til personskade eller død.
Sikkerhedsinstruktioner
Pas på, at børn ikke placerer batteriet i munden, når det er taget
ud af fjernbetjeningen. Placer batteriet på et sted, som spædbørn
eller børn ikke kan nå.
•
Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt
søge læge.
Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet
(+, -).
•
Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan
forårsage brand, personskade eller skade som følge af lækage
af batterivæske.
Brug kun de anførte standardiserede batterier og brug ikke et
nyt batteri og et brugt batteri samtidig.
•
Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand,
personskade eller skade som følge af, at den indre væske
lækker.
Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal returneres til genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier til genbrug.
•
Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier
til et offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger
samme type batteri eller genopladeligt batteri.
Placer ikke produktet, hvor det er udsat for direkte sollys, eller
i nærheden af varmekilder, f.eks. en radiator eller et ildsted.
•
Dette kan reducere produktets holdbarhed og kan medføre
brand.
Tab ikke objekter på produktet, og undgå at støde til produktet
på nogen måde.
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Brug ikke en fordamper tæt på produktet.
•
Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Hvis der forekommer en gaslækage, må du ikke berøre produktet eller strømstikket; udluft øjeblikkeligt.
•
Hvis der opstår en gnist, kan det føre til eksplosion eller brand.
Hvis produktet har været tændt i længere tid, bliver skærmpanelet varmt. Berør det ikke.
Gem mindre tilbehørsdele på et sted, der er utilgængeligt for
børn.
Sikkerhedsinstruktioner
Vær forsigtig, når du justerer vinklen af produktet eller højden
af foden.
•
Der kan opstå personskade som følge af klemte hænder eller
fingre.
•
Hvis du vipper produktet for langt frem, kan det falde og forårsage personskade.
Installer ikke produktet et sted, der er så lavt, at børn kan nå
det.
•
Ellers kan det falde ned og forårsage personskade.
•
Produktets forreste del er tung, og produktet skal derfor installeres på et jævnt og stabilt underlag.
Placer ikke tunge genstande på produktet.
•
Det kan føre til personskade og/eller beskadigelse af produktet.
Indledning
Pakkens indhold
Kontrol af pakkens indhold
Fjern låsen fra kassen, som vist i illustrationen nedenfor.
Løft kassen op ved at
holde i indhakkene i begge
sider af kassen.
Kontrollér pakkens indhold.
Fjern flamingo- og vinylemballage.
Bemærk
•
Når du har pakket kassen ud, skal du kontrollere indholdet.
•
Gem emballagen i tilfælde af, at produktet senere skal flyttes.
•
Kontakt din forhandler, hvis der mangler nogle dele.
•
Kontakt en forhandler for at købe tilbehør.
Udpakning
LCD-skærm
Indledning
Vejledninger
Hurtig opsætningsvejledning
Garantikort
Brugervejledning
(Ikke tilgængelig alle steder)
Kabler
Strømkabel
D-Sub-kabel
Fjernbetjening
Batterier (AAA x 2)
Andet
(Ikke tilgængelig alle steder)
Sælges separat
Vægbeslag
Tv-tunerboks
RCA-stereokabel
HDMI-DVI-kabel
RGB-til-Komponent-kabel
DP-kabel
HDMI-kabel
Stereokabel
AV-kabel
Indledning
Sælges separat
DVI-kabel
RCA-kabel
Netværksboks
Bemærk
Tilbehøret, der kan købes sammen med produktet, varierer fra land til land.
Din LCD-skærm
Forside
MENU knappen [MENU]
Åbner skærmmenuen og afslutter skærmmenuen. Bruges også til at afslutte skærmmenuen eller vende tilbage til den forrige menu.
Navgationsknapper (Op-ned-knapper)
Flytter fra ét menuelement til et andet lodret eller justerer valgte menuværdier.
Justeringsknapper (Venstre-højre knapper) / Lydstyrkeknapper
Flytter fra ét menuelement til et andet vandret eller justerer valgte menuværdier. Når OSD ikke vises på skærmen, kan du trykke på knappen for
at justere lydstyrken.
ENTER knappen [ENTER]
Aktiverer et fremhævet menuelement.
SOURCE knappen [SOURCE]
Skifter fra PC-tilstand til Video-tilstand. Vælger den indgangskilde, som en
ekstern enhed er sluttet til.
Indledning
[PC] → [DVI] → [AV] → [Component] → [HDMI1] → [HDMI2] → [DisplayPort]
PIP-knap
Tryk på knappen PIP for at tænde eller slukke for PIP-skærmen.
•
PC: DVI / AV / HDMI / DisplayPort
•
DVI / AV : PC
•
Component : PC
•
HDMI : PC
Tænd/sluk-knap [
]
Brug denne knap til at tænde og slukke for LCD-skærmen.
Lysstyrkesensor (tilbehør)
Detekterer automatisk den omgivende lysstyrke og justerer skærmens lysstyrke tilsvarende.
Bemærk
Denne funktion er kun aktiveret på modeller, der er udstyret med en automatisk lysstyrkesensor.
Strømindikator
Viser PowerSaver-tilstand med grønne blink.
Bemærk
Se Strømsparer, der er beskrevet i vejledningen, for flere informationer
vedr. strømbesparende funktioner. For at spare på energien bør du slukke
for din LCD-skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i
længere tid.
Fjernbetjeningssensor
Ret fjernbetjeningen mod dette punkt på LCD-skærmen.
Bagside
Bemærk
Se afsnittet "Tilslutninger" for detaljer om kabeltilslutningerne, LCD-skærmens konfiguration
på bagsiden kan være lidt anderledes, afhængigt af modellen.
Indledning
POWER IN
Strømkablet sættes i LCD-skærmen og i stikkontakten.
POWER S/W ON [ I ] / OFF
Tænder/slukker for LCD-skærmen.
RGB/COMPONENT IN (PC/COMPONENT-tilslutningsstik (indgang))
•
Slut [RGB/COMPONENT IN]-porten på
skærmen til RGB-porten på pc'en med DSUB-kablet.
•
Slut [RGB/COMPONENT IN]-porten på
skærmen til komponentporten på den eksterne enhed med RGB til komponentkablet.
•
Slut [RGB/COMPONENT IN]-porten på
skærmen til BNC-porten på pc'en med
RGB-til-BNC-kablet.
DVI IN(PC-video-tilslutningsstik)
Slut [DVI IN]-porten på skærmen til DVI-porten på pc'en med DVI-kablet.
RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN (PC/DVI/
DP/HDMI Lydtilslutningsstik (indgang))
Tilslut [RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN]-stikket på skærmen og computerens lydkorts
højttalerudgangsstik med et stereokabel
(sælges separat).
DP IN
Modtager et signal fra Display-porten.
Slut [DP IN]-porten på LCD-skærmen til DPporten på pc'en med DP- kablet.
Indledning
AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIOL]
Slut [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]-porten på skærmen til lydudgangsporten på PC'en eller på den eksterne
enhed med et audiokabel.
AV IN
Tilslut [AV IN]-stikket på din skærm til videoudgangsstikket på den eksterne enhed med
et video-kabel.
AUDIO OUT
Tilslut en hovedtelefon eller en ekstern
højttaler.
DC OUT (5V / 1.5A)
Sørg for at bruge en forbindende [DC OUT
(5V / 1.5A)]-terminal til den autoriserede tvtunerboks [SBB_DTC/ZA].
Ellers kan det medføre beskadigelse
af produktet.
HDMI IN 1
•
Tilslut [HDMI IN 1]-stikket bag på din
LCD-skærm til HDMI-stikket på din enhed med digital udgang med et HDMI-kabel.
•
Op til HDMI 1,3 kan understøttes.
Bemærk
•
En normal, ekstern enhed (dvd-afspiller,
videokamera e.l.) eller en tv-tunerboks
kan sluttes til [HDMI IN 1]-stikket.
•
Ved brug af en tv-tunerboks (kun i USA)
skal du huske at slutte den til HDMI IN
1-stikket.
HDMI IN 2 (MAGICINFO)
•
Tilslut [HDMI IN 2 (MAGICINFO)]-stikket
bag på din LCD-skærm til HDMI-stikket
på din enhed med digital udgang med et
HDMI-kabel.
•
Op til HDMI 1,3 kan understøttes.
Indledning
Bemærk
For at anvende MagicInfo skal den netværksboks, der er specificeret separat af
Samsung, være installeret inde i produktet,
og MagicInfo-udgangen på netværksboksen skal være sluttet til [HDMI IN 2 (MAGICINFO)]-stikket.
For flere informationer om hvordan du køber
og installerer en netværksboks: Kontakt
Samsung Electronics.
RJ45 MDC (MDC-port)
(MDC)(Styring af flere skærme) programport
Slut LAN-kablet til [RJ45 MDC] på produktet
og LAN på pc'en. For at anvende en MDC
skal der være installeret et MDC-program på
pc'en.
Bemærk
Gå til Multi Control, og vælg RJ45 MDC
som din MDC Connection.
RS232C OUT/IN (RS232C Serieport)
(MDC)(Styring af flere skærme) programport
Slut et serielt kablet (krydset) til [RS232C] på
produktet og til RS232C på pc'en. For at anvende en MDC skal der være installeret et
MDC-program på pc'en.
Bemærk
Gå til Multi Control, og vælg RS232C
MDC som din MDC Connection.
Slot til Kensington-lås
En Kensington-lås er en tyverisikringsenhed,
hvormed brugere kan låse deres produkt, så
de sikkert kan anvende det på offentlige
steder. Da formen og brugen af låseenheden
kan variere i forhold til modellen og producenten, skal du se i brugervejledningen til
låseenheden for flere informationer.
Følg disse trin for at låse produktet:
1.
Vikl Kensington-låsekablet rundt om en
stor og tung genstand, f.eks. et skrivebord eller en stol.
Indledning
2.
Før enden af kablet med låsen monteret
gennem løkken på enden af Kensington-låsekablet.
3.
Sæt Kensington-låsen i sikkerhedsåbningen (
4.
) bag på skærmen.
Lås låsen (
).
Bemærk
•
Du skal købe Kensington-låsen separat.
•
Dette er generelle instruktioner. Se brugervejledningen til låseenheden for detaljerede instruktioner.
•
Du kan anskaffe låseenheden i elektronikbutikker, onlineshops eller i vores
servicecenter.
Bemærk
Se afsnittet "Tilslutninger" for detaljer om kabeltilslutningerne,
Fjernbetjening
Bemærk
Fjernbetjeningens ydeevne kan blive påvirket af et tv eller andet elektronisk udstyr, der er i
brug tæt på LCD-skærmen, som derved medfører en fejlfunktion pga. frekvensforstyrrelser.
For at bruge en tv-relateret funktion skal du tilslutte en tv-tunerboks (sælges separat) til produktet. (Gælder kun for Sydkorea og USA).
SOURCE
OFF
Talknapper
+ VOL CONTENT (HOME)
MagicInfo Lite
TOOLS
Knapper for op, ned, højre og venstre / Enter-knap
RETURN
Farveknapperne
valgknappen
MagicInfo
3D
og
PC/DVI/HDMI/DP-
Indledning
(
)/
/ /
(
)/
D.MENU
MUTE
CH
MENU
BLANK
INFO
EXIT
LOCK
Tænd for produktet.
SOURCE
OFF
Talknapper
Vælg en tilsluttet kildeenhed.
Slukker for produktet.
Angiv adgangskoden i OSD-menuen, eller skift kanal.
Tryk for at vælge flere (digitale) kanaler, der sendes af den
samme station.
Hvis du f.eks. vil vælge kanal "54-3", skal du trykke på "54"
og derefter på "-" og "3".
- Kun aktiveret, når en tv-tunerboks (sælges separat) er tilsluttet.
+ VOL CONTENT (HOME)
MagicInfo Lite
TOOLS
Juster lydstyrken.
Ikke tilgængelig.
Ikke tilgængelig.
Lynvalg af de mest anvendte funktioner.
- Kun aktiveret, når en tv-tunerboks (sælges separat) er tilsluttet.
Knapper for op, ned,
højre og venstre / Enter-knap
Flyt til øverste, nederste, venstre eller højre menu, eller juster indstilling for en mulighed.
Aktiverer et fremhævet menuelement.
RETURN
Farveknapperne og PC/
DVI/HDMI/DP-valgknappen
Gå tilbage til forrige menu.
Vælg en tilsluttet inputkilde manuelt blandt indstillingerne
PC, DVI, HDMI or DP.
Indledning
MagicInfo-hurtigstartknap.
MagicInfo
MagicInfo kan kun aktiveres, når der er tilsluttet en netværksboks.
Denne knap er deaktiveret for produkter, der ikke understøtter MagicInfo.
Ikke tilgængelig.
3D
(
)/
(
D.MENU
) /
/
/
Ikke tilgængelig.
Visning af menuen DTV.
- Kun aktiveret, når en tv-tunerboks (sælges separat) er tilsluttet.
MUTE
Afbryd lyden.
Tænd for lyden: Tryk på MUTE igen, eller tryk på lydstyrkeknapperne (+ VOL -).
CH
Skift kanal i tilstanden TV.
- Kun aktiveret, når en tv-tunerboks (sælges separat) er tilsluttet.
MENU
BLANK
INFO
EXIT
LOCK
Vis eller skjul skærmmenuen, eller gå tilbage til forrige
menu.
Ikke tilgængelig.
Viser oplysninger på skærmen.
Afslut den eksisterende menu.
Indstiller sikkerhedslåsen.
Indledning
Dimensioner
Dimensioner 700DX-3
Indledning
Dimensioner 820DX-3
Indledning
Installation af et vægbeslag
Klargøring før installation af vægmontering
Brug holderringen, hvis du vil installere en vægmontering fra en anden fabrikant.
Installation af vægmonteringen
Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen.
Du kan finde udførlige oplysninger om installation af vægmonteringen i de instruktioner, der
fulgte med den. Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på dig selv eller andre, hvis du vælger at installere vægmonteringen på egen hånd.
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
Bemærk
Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til gulvet. Inden du fastgør
vægmonteringen til overflader som f.eks. gips, skal du kontakte den nærmeste forhandler for
at få flere oplysninger. Hvis du installerer produktet i loftet eller på en skråvæg, kan det falde
ned og medføre alvorlige kvæstelser.
Bemærk
•
Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår
af nedenstående tabel.
•
Samsungs vægmonteringssæt indeholder en
udførlig installationsvejledning, og alle dele, der
skal bruges til samlingen, medfølger.
•
Brug ikke skruer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer.
•
Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer. Skruer,
der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.
•
I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er
kompatible med VESA-specifikationerne for
standardskruer, kan længden på skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen.
•
Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat
fald kan produktet blive beskadiget eller falde
ned, hvilket kan medføre kvæstelser. Samsung
kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.
Indledning
•
Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på
produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en vægmontering, der er uspecificeret
eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder installationsanvisningerne
til produktet.
•
Undlad at installere produktet med en hældning
på mere end 15 grader.
•
Sørg altid for, at to personer monterer produktet
på væggen.
Modelnavn
VESA-skruehulspecifikationer (A * B) i mm
Standardskrue
Antal
700DX-3
800 mm × 400 mm
M8
4
820DX-3
1400 mm × 800 mm
M8
4
Advarsel / Forsigtig
Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge af elektrisk stød.
Fjernbetjening (RS232C)
Kabeltilslutninger
Grænseflade
RS232C (9 bens)
Ben
TxD (No.2) RxD (No.3) GND (No.5)
Bithastighed
9600 bps
Databit
8 bit
Paritet
None
Stopbit
1 bit
Flow-kontrol
None
Maks. længde
15 m (kun skærmet type)
•
Benlayout
Ben
Signal
1
Data Carrier Detect
2
Received Data
3
Transmitted Data
4
Data Terminal Ready
Indledning
•
5
Signal Ground
6
Data Set Ready
7
Request to Send
8
Clear to Send
9
Ring Indicator
RS232C-kabel
Stik: 9-bens D-Sub
Kabel: Krydset kabel
-P1HUN
•
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
Tx
3
<--------
2
Rx
Gnd
5
---------
5
Gnd
HUN
Tilslutningsmetode
Kontrolkoder
•
Get control
Header
0xAA
•
Indstil kontrol
kommando
kommandotype
DATA-længde
ID
0
Kontrolsum
Indledning
•
Header
kommando
0xAA
kommandotype
ID
DATAlængde
DATA
1
Værdi
Kontrolsum
kommandoord
Antal
kommandotype
kommando
Værdiområde
1
Strømstyring
0x11
0~1
2
Lydstyrke
0x12
0~100
3
Styring af indgangskilde
0x14
-
4
Styring af skærmtilstand
0x18
-
5
Styring af skærmstørrelse
0x19
0~255
6
Styring af PIP til/fra
0x3C
0~1
7
Styring af automatisk justering
0x3D
0
8
Styring af tilstanden Videovæg 0x5C
0~1
9
Sikkerhedslås
0~1
0x5D
- ID skal vise hexadecimal værdi af tildelt ID, men ID 0 skal være 0xFF.
- Al kommunikation vil blive foretaget i hexadecimaler, og Kontrolsum er summen af resten. Hvis det overstiger to cifre, er det f.eks. 11+FF+01+01=112, se bort fra tallet i det
første ciffer som nedenfor.
eksempel)PowerOn&ID=0
Header
kommando
ID
0xAA
0x11
Header
kommando
ID
0xAA
DATAlængde
DATA 1
1
Strøm
DATAlængde
DATA 1
1
1
0x11
Kontrolsum
12
Hvis du vil styre enhver mekanisme, der er forbundet med serielt kabel uanset dets ID,
skal du indstille ID-delen til "0xFE" og sende kommandoer. Hvert SÆT vil på tidspunktet
følge kommandoer, men vil ikke reagere med ACK.
•
Strømstyring
•
Funktion
Pc slår strømmen til tv'et eller skærmen TIL/FRA.
•
•
Hent status for strøm TIL/FRA
Header
kommando
0xAA
0x11
Indstil strøm TIL/FRA
ID
DATA-længde
0
Kontrolsum
Indledning
Header
kommando
ID
DATAlængde
DATA
1
Strøm
0x11
0xAA
Kontrolsum
Strøm : Den strømkode, der skal indstilles på tv'et eller skærmen
1 : Strøm TIL
0 : Strøm FRA
•
Ack
Header
kommando
0xAA
0xFF
ID
DATAlængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
"A"
0x11
Strøm
DATAlængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
"N"
0x11
FEJL
Kontrolsum
Strøm : Samme som ovenfor
•
Nak
Header
kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrolsum
FEJL: Fejlkode, der viser, hvad fejlen betyder
•
Lydstyrkestyring
•
Funktion
Pc ændrer lydstyrke for TV/skærm.
•
•
Hent lydstyrkestatus
Header
kommando
0xAA
0x12
DATA-længde
ID
0
Kontrolsum
Indstil lydstyrke
Header
kommando
0xAA
0x12
ID
DATAlængde
DATA
1
Lydstyrke
Kontrolsum
Lydstyrke : Værdikoden for lydstyrke skal indstilles på tv'et eller skærmen (0 ~ 100)
•
Ack
Header
kommando
ID
DATAlængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
Kontrolsum
Indledning
0xAA
3
"A"
0x12
Lydstyrke
DATAlængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
"N"
0x12
FEJL
0xFF
Lydstyrke : Samme som ovenfor
•
Nak
Header
kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrolsum
FEJL: Fejlkode, der viser, hvad fejlen betyder
•
Indgangskildestyring
•
Funktion
Pc ændrer indgangskilde for tv'et eller skærmen
•
•
Hent status for indgangskilde
Header
kommando
0xAA
0x14
DATA-længde
ID
0
Kontrolsum
Indstil indgangskilde
Header
kommando
0xAA
0x14
ID
DATAlængde
DATA
1
Indgangskilde
Kontrolsum
Indgangskilde : Indgangskildekoden skal indstilles på tv'et eller skærmen
0x14
Pc
0x1E
BNC
0x18
DVI
0x0C
AV
0x04
S-Video
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_VIDEO
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
Indledning
0x25
Skærmport
Advarsel
DVI_VIDEO, HDMI1_PC, HDMI2_PC → Hent kun
I tilfælde af MagicInfo kun muligt med modeller, der inkluderer MagicInfo
I tilfælde af TV kun muligt med modeller, der inkluderer TV.
•
Ack
Header
0xAA
kommando
ID
0xFF
DATAlængde
Ack/Nak
r-CMD
3
"A"
0x14
DATAlængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
"N"
0x14
FEJL
Vær1
Kontrolsum
Indgangskilde
Indgangskilde : Samme som ovenfor
•
Nak
Header
kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrolsum
FEJL: Fejlkode, der viser, hvad fejlen betyder
•
Styring af skærmtilstand
•
Funktion
Pc ændrer tv'ets eller skærmens "skærmtilstand".
Kan ikke styres, når Video Wall er aktiveret.
Advarsel
Fungerer kun med modeller, der inkluderer TV.
•
•
Hent status for skærmtilstand
Header
kommando
0xAA
0x18
DATA-længde
ID
0
Kontrolsum
Indstil billedstørrelse
Header
kommando
0xAA
0x18
ID
DATAlængde
DATA
1
Skærmtilstand
Kontrolsum
Skærmtilstand : Skærmtilstandskoden skal indstilles på tv'et eller skærmen
Indledning
•
0x01
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Ack
Header
0xAA
kommando
ID
0xFF
DATAlængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
"A"
0x18
Skærmtilstand
DATAlængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
"N"
0x18
FEJL
Kontrolsum
Skærmtilstand : Samme som ovenfor
•
Nak
Header
kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrolsum
FEJL: Fejlkode, der viser, hvad fejlen betyder
•
Styring af skærmstørrelse
•
Funktion
Pc genkender størrelsen på tv'et eller skærmen.
•
•
Hent status for skærmstørrelse
Header
kommando
0xAA
0x19
DATA-længde
ID
0
Kontrolsum
Ack
Header
0xAA
kommando
ID
0xFF
DATAlængde
3
Ack/Nak
"A"
r-CMD
Vær1
0x19
Skærmst
ørrelse
Kontrolsum
Skærmstørrelse : Skærmstørrelse for tv eller skærm (område: 0 ~ 255, Enhed: Tommer)
•
Nak
Header
kommando
0xAA
0xFF
ID
DATAlængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
"N"
0x19
FEJL
FEJL: Fejlkode, der viser, hvad fejlen betyder
Kontrolsum
Indledning
•
Styring af PIP TIL/FRA
•
Funktion
Pc'en slår PIP-funktionen for et TV eller en skærm TIL/FRA.
Dette fungerer ikke i MagicInfo-tilstand.
•
•
Hent status for PIP TIL/FRA
Header
kommando
0xAA
0x3C
DATA-længde
ID
Kontrolsum
0
Indstil PIP TIL/FRA
Header
kommando
0xAA
0x3C
ID
DATAlængde
DATA
1
PIP
Kontrolsum
PIP : Koden PIP TIL/FRA, der skal indstilles for TV'et eller skærmen
1 : PIP TIL
0 : PIP FRA
•
Ack
Header
kommando
0xAA
0xFF
ID
DATAlængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
"A"
0x3C
PIP
DATAlængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
"N"
0x3C
FEJL
Kontrolsum
PIP : Samme som ovenfor
•
Nak
Header
kommando
0xAA
0xFF
ID
FEJL: Fejlkode, der viser, hvad fejlen betyder
•
Styring af autojustering (PC, kun BNC)
•
Funktion
Pc styrer pc-systemskærm automatisk.
•
Hent status for autojustering
None
Kontrolsum
Indledning
•
Indstil autojustering
Header
kommando
0xAA
0x3D
ID
DATAlængde
DATA
1
Autojustering
Kontrolsum
Autojustering : 0x00 (Altid)
•
Ack
Header
0xAA
•
kommando
ID
0xFF
DATAlængde
Ack/Nak
r-CMD
3
"A"
0x3D
DATAlængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
"N"
0x3D
FEJL
Vær1
Kontrolsum
Autojustering
Nak
Header
kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrolsum
FEJL: Fejlkode, der viser, hvad fejlen betyder
•
Styring af tilstanden Videovæg
•
Funktion
Pc konverterer tilstanden Videovæg for tv'et eller skærmen Videovæg er slået TIL.
Fungerer kun med tv eller skærm, hvor Videovæg er slået til.
Fungerer ikke i MagicInfo
•
•
Hent tilstand for Videovæg
Header
kommando
0xAA
0x5C
DATA-længde
ID
0
Kontrolsum
Indstil tilstand for Videovæg
Header
kommando
0xAA
0x5C
ID
DATAlængde
DATA
1
Tilstanden
Videovæg
Kontrolsum
Tilstanden Videovæg : Tilstandskoden for Videovæg skal indstilles på tv'et eller skærmen
1 : Full
0 : Natural
Indledning
•
Ack
Header
kommando
DATAlængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
"A"
0x5C
Tilstanden Videovæg
DATAlængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
"N"
0x5C
FEJL
ID
0xAA
0xFF
3
Kontrolsum
Tilstanden Videovæg : samme som ovenfor
•
Nak
Header
kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrolsum
FEJL: Fejlkode, der viser, hvad fejlen betyder
•
Sikkerhedslås
•
Funktion
Pc slår funktionen Sikkerhedslås for tv'et eller skærmen TIL/FRA.
Fungerer, uanset om strømmen er TIL/FRA.
•
•
Hent status for Sikkerhedslås
Header
kommando
0xAA
0x5D
DATA-længde
ID
0
Kontrolsum
Indstil aktivering/deaktivering af Sikkerhedslås
Header
kommando
0xAA
0x5D
ID
DATAlængde
DATA
1
Sikkerhedslås
Kontrolsum
Sikkerhedslås : Låsekoden skal indstilles på tv'et eller skærmen
1 : TIL
0 : FRA
•
Ack
Header
0xAA
kommando
0xFF
ID
DATAlængde
3
Sikkerhedslås : Samme som ovenfor
Ack/Nak
"A"
r-CMD
Vær1
0x5D
Sikkerhedslås
Kontrolsum
Indledning
•
Nak
Header
0xAA
kommando
0xFF
ID
DATAlængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
"N"
0x5D
Sikkerhedslås
FEJL: Fejlkode, der viser, hvad fejlen betyder
Kontrolsum
Tilslutninger
Tilslutning af en computer
Du kan slutte computeren til skærmen på flere måder. Vælg en af følgende
muligheder.
Brug af D-sub-stikket (Analog) konnektor på videokortet.
•
Tilslut D-Sub til [RGB/COMPONENT IN]-stikket (15-bens) på bagsiden
af din LCD-skærm og D-Sub-stikket (15 bens) på computeren.
Brug af DVI(digital) konnektor på videokortet.
•
Tilslut DVI-kablet til [DVI IN]-stikket på bagsiden af din LCD-skærm og
DVI-stikket på computeren.
Tilslutninger
Brug af DP (digital) konnektor på videokortet.
•
Slut [DP IN]-porten på LCD-skærmen til DP-porten på pc'en med DPkablet.
Brug af HDMI (digital) konnektor på videokortet.
•
Slut [HDMI IN 1] / [HDMI IN 2 (MAGICINFO)]-porten på LCD-skærmen
til HDMI-porten på pc'en med HDMI-kablet.
Bemærk
Vælg HDMI2 eller HDMI1 som indgangskilde ved tilslutning til pc'en via et
HDMI-kabel.
For at få normalt billede og normal lyd fra pc'en skal du vælge HDMI2 eller
HDMI1, inden du vælger PC i Edit Name.
For at aktivere lyd når DVI Device er valgt, skal du huske at etablere forbindelsen vha. trin (
).
Tilslut lydkablet til LCD-skærmen til lydporten bag på LCD-skærmen.
Tilslut din LCD-skærms strømkabel til strømstikket på bagsiden af LCDskærmen. Tænd for afbryderen.
Bemærk
Kontakt et lokalt SAMSUNG Electronics servicecenter for at købe tilbehør.
Tilslutning til andre enheder
Bemærk
•
AV-indgangsenheder, som f.eks. dvd-afspillere, videobåndoptagere eller videokameraer
samt din computer, kan tilsluttes til LCD-skærmen. Du kan finde detaljerede oplysninger
om at tilslutte AV-indgangsenheder i indholdet i Justering af din LCD-skærm.
•
LCD-skærmens konfiguration på bagsiden kan være lidt anderledes, afhængigt af LCDskærmens model.
Tilslutninger
Tilslutning af AV-enheder
1.
Slut et lydkabel til [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] på produktet og lydporten på en ekstern enhed, som f.eks. en videooptager eller en
dvd-afspiller.
2.
Slut et videokamera til [AV IN] på produktet og videoudgangsporten på
den eksterne enhed.
3.
Start herefter dvd-afspilleren, videomaskinen eller videokameraet med en
dvd-disk eller et bånd ilagt.
4.
Tryk på SOURCE på produktet eller fjernbetjeningen, og vælg "AV".
Bemærk
AV-indgangsenheder, som f.eks. dvd-afspillere, videobåndoptagere eller videokameraer
samt din computer, kan tilsluttes til LCD-skærmen. Du kan finde detaljerede oplysninger om
at tilslutte AV-indgangsenheder i indholdet i Justering af din LCD-skærm.
Tilslutninger
Tilslutning til et videokamera
1.
Find A/V-udgangsstikkene på videokameraet. De sidder normalt på siden
eller bag på videokameraet. Tilslut et videokabel mellem VIDEOUDGANGS-stikket på videokameraet og [AV IN] på LCD-skærmen.
2.
Tilslut et sæt audiokabler mellem AUDIOUDGANGS-stikkene på videokameraet og [AV /COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] på LCD-skærmen.
3.
Tryk på SOURCE på produktet eller fjernbetjeningen, og vælg "AV".
4.
Start herefter videokameraene med et bånd ilagt.
Bemærk
De viste lyd/videokabler følger normalt med et videokamera.
(Hvis ikke, så forhør dig hos din lokale elektronikforhandler).
Hvisvideokameraet er stereo, skal du tilslutte et sæt på to kabler.
Tilslutninger
Tilslutning med et HDMI-kabel
1.
Slut et HDMI-kabel til [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] eller [HDMI IN 1] på produktet og HDMI-udgangsporten på en digital enhed.
2.
Tryk på SOURCE på produktet eller fjernbetjeningen, og vælg "HDMI1 /
HDMI2"
Bemærk
I tilstanden HDMI understøttes kun lyd i PCM-format.
Tilslutning med et DVI til HDMI-kabel
Slut et DVI-HDMI-kabel til [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] eller [HDMI IN 1] og
DVI-udgangsporten på den digitale enhed.
Tilslut de røde og hvide stik på et RCA til stereo-kabel (til pc) til lydudgangsstikkene med de samme farver på den digitale udgangsenhed og
Tilslutninger
tilslut det modsatte stik til [RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN]-stikket på LCDskærmen.
3.
Tryk på SOURCE på produktet eller fjernbetjeningen, og vælg "HDMI1 /
HDMI2"
Tilslutning af en DVD-afspiller
Slut et RGB til komponent-kabel mellem [RGB/COMPONENT IN]-porten
på LCD-skærmen og PR, Y, PB stikkene på DVD-afspilleren.
Tilslut et sæt audiokabler mellem [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] på LCD-skærmen og AUDIO OUT-stikkene på DVD-afspilleren.
Bemærk
•
Tryk på SOURCE på produktet eller fjernbetjeningen, og vælg "Component".
•
Start herefter vDVD-afspilleren med en DVD-disk ilagt.
•
Et RGB til komponent-kabel er ekstraudstyr.
•
Se i din DVD-manual for en forklaring af komponentvideo.
Tilslutninger
Tilslutning af en DTV-set-top-boks (kabel/satellit)
Slut et RGB til komponent-kabel mellem [RGB/COMPONENT IN]-porten
på LCD-skærmen og PR, Y, PB stikkene på Set-Top-boksen.
Tilslut et sæt audiokabler mellem [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] på LCD-skærmen og AUDIO OUT-stikkene på Set-Top-boksen.
Bemærk
•
Tryk på SOURCE på produktet eller fjernbetjeningen, og vælg "Component".
•
Se i din Set-Top-boks-manual for en forklaring af komponentvideo.
Tilslutning til et lydsystem
1.
Tilslut et sæt lydkabler mellem AUX L-, R-stikkene på LYDSYSTEMET og
[AUDIO OUT] på LCD-skærmen.
Tilslutning af en netværksboks (sælges separat)
Bemærk
•
Netværksbokse sælges separat.
Tilslutninger
•
For flere informationer om hvordan du køber og installerer en netværksboks: Kontakt
Samsung Electronics.
Tilslutning af strømmen
1.
Slut Power-terminalen til produktet og Power-terminalen på netværksboksen til stikkontakten ved hjælp af strømkablet.
Tilslutning til MAGICINFO OUT
Tilslut MAGICINFO-terminalen på netværksboksen til HDMI IN2(MAGICINFO)-terminalen på
produktet ved hjælp af MAGICINFO OUT-HDMI-kablet.
Bemærk
Der medfølger et MAGICINFO OUT-HDMI-kabel til netværksboksen.
Tilslutninger
Tilslutning af et LAN-kabel
1.
Tilslut LAN-kablet mellem [LAN]-porten på produktet og [LAN]-porten på
din pc.
- Tilslutning via et direkte LAN-kabel
- Tilslutning via et LAN-krydskabel
Tilslutninger
Tilslutning af USB-enheder
Du kan tilslutte USB-enheder som f.eks. en mus eller et tastatur.
Brug af softwaren
Driver til skærmen
Bemærk
Når dit operativsystem beder om skærmdriveren, skal du isætte den CDROM, der fulgte med denne skærm. Driverinstallationen er en anelse forskellig mellem de enkelte operativsystemer. Følg de instruktioner, der er relevante
for det operativsystem, du har.
Klargør en tom disk, og download driverprogramfilen på det internetwebsite,
der er vist her.
Internetwebsite:
http://www.samsung.com/
Installation af skærmdriveren (automatisk)
1.
Sæt cd'en i CD-ROM-drevet.
2.
Klik på "Windows".
3.
Vælg din skærmmodel på modellisten, og klik herefter på knappen "OK".
4.
Hvis du får vist følgende meddelelsesvindue, skal du klikke på knappen "Continue Anyway" (Fortsæt alligevel). Klik herefter på knappen "OK" (operativsystemerne Microsoft® Windows® XP/2000 ).
Brug af softwaren
Bemærk
Denne skærm er certificeret af Microsoft og installationen af den vil ikke beskadige dit
system.
Den certificerede driver bliver tilgængelig på Samsung Monitors hjemmeside.
http://www.samsung.com/
Installation af skærmdriveren (manuel)
Operativsystemet Microsoft® Windows Vista™
1.
Indsæt cd’en med brugervejledningen i CD-ROM-drevet.
2.
(Start) og "Control Panel" (Kontrolpanel). Dobbeltklik derefter på "Appearance
Klik på
and Personalization" (Udseende og personlige indstillinger).
3.
Klik på "Personalization" (Personlige indstillinger) og derefter på "Display Settings" (Skærmindstillinger).
4.
Klik på "Advanced Settings..." (Avancerede indstillinger….).
Brug af softwaren
5.
Klik på "Properties" (Egenskaber) på fanen "Monitor" (Skærm). Hvis knappen "Properties" (Egenskaber) er deaktiveret, betyder det, at konfigurationen af din skærm er udført.
Skærmen kan anvendes, som den er.
Hvis meddelelsen "Windows needs..." (Windows skal bruge…), som vist i figuren herunder, vises, skal du klikke på "Continue" (Fortsæt).
Bemærk
Denne skærmdriver har certificeret MS-logo og installationen vil ikke ødelægge systemet.
Den certificerede driver bliver tilgængelig på Samsung Monitors hjemmeside.
6.
Klik på "Update Driver..." (Opdater driver...) på fanen "Driver" (Driver).
7.
Marker afkrydsningsfeltet "Browse my computer for driver software" (Gennemse computeren efter driversoftware), og klik på "Let me pick from a list of device drivers on my
computer" (Lad mig vælge på en liste over enhedsdrivere på computeren).
Brug af softwaren
8.
Klik på "Have Disk..." (Har diskette/cd…), og vælg mappen (f.eks. D:\drev), hvor driverens indstillingsfil findes, og klik på "OK".
9.
Vælg den model, der svarer til din skærm, på skærmbilledet med skærmmodeller, og
klik på "Next" (Næste).
10. Klik på "Close" (Luk) → "Close" (Luk) → "OK" → "OK" på følgende skærmbilleder, der
vises i rækkefølge.
Brug af softwaren
Operativsystemet Microsoft® Windows® XP
1.
Sæt cd'en i CD-ROM-drevet.
2.
Klik på "Start" → "Control Panel" (Kontrolpanel), og klik derefter på ikonet "Appearance
and Themes" (Udseende og temaer).
3.
Klik på ikonet "Display" (Skærm), vælg fanen "Settings" (Indstillinger), og klik derefter på
"Advanced..." (Avanceret...).
4.
Klik på knappen "Properties" (Egenskaber) på fanen "Monitor" (Skærm), og vælg fanen
"Driver".
Brug af softwaren
5.
Klik på "Update Driver..." (Opdater driver...), vælg "Install from a list or..." (Installere fra
en liste eller...), og klik derefter på knappen "Next" (Næste).
6.
Vælg "Don't search, I will..." (Søg ikke. Jeg vælger...), klik på "Next" (Næste), og klik
derefter på "Have disk" (Har diskette/cd...).
7.
Klik på knappen "Browse" (Gennemse), vælg derefter A:(D:\driver), vælg din skærmmodel på listen, og klik på knappen "Next" (Næste).
8.
Hvis du får vist følgende meddelelsesvindue, skal du klikke på knappen "Continue Anyway (Fortsæt alligevel)". Klik derefter på knappen "OK".
Brug af softwaren
Bemærk
Denne skærmdriver er certificeret af Microsoft og installationen vil ikke beskadige systemet.
Den certificerede driver bliver tilgængelig på Samsung Monitors hjemmeside.
http://www.samsung.com/
9.
Klik på knappen "Close (Luk)", og klik derefter på knappen "OK" nogle gange.
10. Installationen af skærmdriveren er udført.
Operativsystemet Microsoft® Windows® 2000
Følg følgende trin, når "Digital Signature Not Found" (Digital signatur blev ikke fundet) vises
på din skærm.
1.
Vælg knappen "OK" i vinduet "Insert disk" (Indsæt disk).
2.
Klik på knappen "Browse" (Gennemse) i vinduet "File needed" (Fil der skal bruges).
3.
Vælg A:(D:\driver), klik derefter på knappen "Open" (Åbn), og klik derefter på knappen
"OK".
Sådan installeres
1.
Klik på "Start", "Setting" (Indstilling), "Control Panel" (Kontrolpanel).
Brug af softwaren
2.
Dobbeltklik på ikonet "Display" (Skærm).
3.
Vælg fanen "Settings" (Indstillinger), og klik på knappen "Advanced Properties" (Avancerede egenskaber).
4.
Vælg "Monitor" (Skærm).
Situation 1: Hvis knappen "Properties" (Egenskaber) er inaktiv, betyder det, at din skærm
er konfigureret korrekt. Stop installationen
Situation 2: Hvis knappen "Properties (Egenskaber)" er aktiv, skal du klikke på knappen
"Properties (Egenskaber)" og derefter følge de næste trin.
5.
Klik på "Driver", klik derefter på "Update Driver..." (Opdater driver...), og klik derefter på
knappen "Next" (Næste).
6.
Vælg "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific
drive" (Vise en liste over kendte drivere til denne enhed, så der kan vælges en specifik
driver), klik på "Next" (Næste), og klik derefter på "Have disk" (Har diskette/cd...).
7.
Klik på knappen "Browse" (Gennemse), og vælg derefter A:(D:\driver).
8.
Klik på knappen "Open" (Åbn), og klik derefter på knappen "OK".
9.
Vælg din skærmmodel, og klik på knappen "Næste". Klik derefter på knappen "Næste".
10. Klik på knappen "Finish" (Udfør), og klik derefter på knappen "Close" (Luk).
Hvis vinduet "Digital Signature Not Found" (Digital signatur blev ikke fundet) vises, skal
du klikke på knappen "Yes" (Ja). Klik derefter på knappen "Finish (Udfør)", og klik på
knappen "Close (Luk)".
Operativsystemet Microsoft® Windows® Millennium
1.
Klik på "Start", "Setting" (Indstilling), "Control Panel" (Kontrolpanel).
2.
Dobbeltklik på ikonet "Display" (Skærm).
3.
Vælg fanen "Settings" (Indstillinger), og klik på knappen "Advanced Properties" (Avancerede egenskaber).
4.
Vælg fanen "Monitor" (Skærm).
5.
Klik på knappen "Change" (Skift) i området "Monitor Type" (Skærmtype).
6.
Vælg "Specify the location of the driver" (Angiv placering for driveren).
7.
Vælg "Display a list of all the driver in a specific location..." (Vis en liste over alle drivere
på en bestemt placering...), og klik derefter på knappen "Next" (Næste).
8.
Klik på knappen "Have Disk" (Har diskette/cd).
9.
Angiv A:\(D:\driver), og klik derefter på knappen "OK".
10. Vælg "Show all devices" (Vis alle enheder), vælg den skærm, der svarer til den, du har
tilsluttet til din computer, og klik derefter på "OK".
11. Klik på knappen "Close" (Luk) og "OK", indtil dialogboksen Egenskaber for Skærm
lukkes.
Operativsystemet Microsoft® Windows® NT
Brug af softwaren
1.
Klik på "Start" (Start), "Settings" (Indstillinger), "Control Panel" (Kontrolpanel), og dobbeltklik derefter på ikonet "Display" (Skærm).
2.
I vinduet Display Registration Information skal du klikke på fanen Indstillinger og derefter
klikke på"All Display Modes".
3.
Vælg en tilstand, du vil bruge (opløsning, antal farver og Vertical frequency (Lodret
frekvens)), og klik derefter på "OK".
4.
Klik på knappen "Apply" (Anvend), hvis du kan se, at skærmen fungerer normalt efter at
have klikket på knappen "Test" (Test). Hvis skærmen ikke er normal, skal du skifte til en
anden tilstand (en tilstand med lavere opløsning, færre farver og lavere frekvens).
Bemærk
Hvis der ikke er nogen tilstand ved All Display Modes, skal du vælge graden af opløsning og
lodret frekvens ved at se i Forudindstillede timingtilstande i brugervejledningen.
Linux Operativsystem
For at køre X-Window skal du lave X86Config-filen, der er en slags systemindstillingsfil.
1.
Tryk på "Enter" på det første og det andet skærmbillede, efter du har kørt X86Configfilen.
2.
Det tredje skærmbillede er til indstilling af musen.
3.
Indstil en mus til din computer.
4.
Det næste skærmbillede er til valg af et tastatur.
5.
Indstil et tastatur til din computer.
6.
Det næste skærmbillede er til indstilling af din skærm.
7.
Start med at indstille en vandret frekvens til din skærm. (Du kan indtaste frekvensen
direkte.)
8.
Indstil en lodret frekvens til din skærm. (Du kan indtaste frekvensen direkte.)
9.
Indtast sin skærms modelnavn. Disse informationer vil ikke påvirke den virkelige udførelse af X-Window.
10. Du er nu færdig med at indstille din skærm. Kør X-Window, når du har indstillet andet
ønsket hardware.
MDC Program Installation/Uninstallation
Installation
1.
Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
2.
Klik på MDC Unified-installationsprogrammet.
Bemærk
•
3.
Hvis vinduet til softwareinstallation ikke vises på hovedskærmen: Installer med den
kørbare fil MDC Unified i mappen MDC på cd'en.
Klik på "Next" i den viste installationsguide.
Brug af softwaren
4.
Når vinduet "License Agreement" vises: Vælg "I accept the terms in the license agreement", og klik på "Next".
5.
I vinduet "Customer Information", der vises: Udfyld alle informationsfelter, og klik på
"Next".
6.
I vinduet "Destination Folder", der vises: Vælg den mappesti, hvor du vil installere programmet, og klik på "Next".
Bemærk
•
Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.
7.
I vinduet "Ready to Install the Program", der vises: Kontroller den mappesti, hvor programmet skal installeres, og klik på Install.
8.
Installationsstatussen bliver vist.
9.
Klik på "Finish" i vinduet "InstallShield Wizard Complete", der vises.
10. Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.
Bemærk
•
Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af pc-systemet eller produktspecifikationerne.
•
Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.
Afinstallation
1.
Vælg Indstillinger > Kontrolpanel på menuen Start, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern
programmer.
2.
Vælg MDC Unified på listen, og klik på Rediger/fjern.
Bemærk
•
MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.
Brug af MDC
Hvad er MDC?
"MDC" (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere visningsenheder samtidigt
på en pc.
Tilslutning til MDC
Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel datakommunikation)
Slut et serielt RS-232C-kabel til de serielle porte på pc'en og på skærmen.
Brug af MDC via Ethernet
Indtast IP-adressen for den primære visningsenhed, og slut enheden til pc'en. Der kan oprettes
forbindelse mellem to visningsenheder med et serielt RS-232C-kabel.
Tilslutningsstyring
Tilslutningsstyring indeholder Tilslutningsliste og Redigeringsmuligheder for tilslutningsliste.
Tilslutningsliste – Tilslutningsliste viser oplysninger for tilslutningerne som f.eks. tilslutningsindstilling (IP/
COM, portnr., MAC og Connection Type), tilslutningsstatus, Set ID Range og registrerede enheder.
Hver tilslutning kan indeholde maks. 100 enheder, som er tilsluttet serielt sammenkoblet. Alle de LFD'er,
som registreres i en tilslutning, vises på enhedslisten, hvor brugeren kan oprette grupper og sende
kommandoer til registrerede enheder.
Redigeringsmuligheder for tilslutningsliste – Redigeringsmuligheder for tilslutning omfatter Add, Edit,
Delete og Refresh.
Auto Set ID
Funktionen Auto Set ID tildeler et indstillet id til alle de LFD'er, der er tilsluttet sammenkoblet i en valgt
tilslutning. Der kan maks. være 100 LFD'er i en tilslutning. Det indstillede id tildeles sekventielt i den
sammenkoblede kørsel fra 1 til 99 og til sidst til indstillet id 0.
Kloning
Du kan bruge funktionen Kloning til at kopiere indstillingen for en LFD og derefter anvende den på flere
valgte LFD'er. Du kan vælge specifikke fanekategorier eller alle fanekategorier til kloningen med
indstillingsvinduet til kopiering af indstilling.
Kommandoen Forsøg igen
Denne funktion bruges til at angive det maksimale antal gange, MDC-kommandoen forsøges igen, hvis
der ikke returneres noget svar, eller hvis der leveres et beskadiget svar fra en LFD. Værdien for antal
gentagede forsøg kan indstilles i vinduet med indstillinger for MDC. Værdien for antal gentagne forsøg
skal være mellem 1-10. Standardværdien er 1.
Kom i gang med MDC
1
Du starter programmet ved at klikke på Start
2
Klik på Add for at tilføje en visningsenhed.
z
Alle programmer
Samsung
MDC Unified.
Hvis der etableres forbindelse via RS232C, skal du gå til Serial og angive COM Port.
z
Hvis der etableres forbindelse via Ethernet, skal du indtaste den IP-adresse, som var angivet for
visningsenheden.
Opbygning af hovedskærm
1
6
5
4
2
3
1
Menulinje
Skift status for en visningsenhed eller egenskaber for programmet.
2
Enhedskategori
Vis en liste over tilsluttede visningsenheder eller enhedsgrupper.
3
Planlægningskategori
Vis en liste over planlægninger for visningsenheder.
4
Indstil liste
Vælg den visningsenhed, du vil justere.
5
Redigér indstillet liste
Tilføj, rediger, omgrupper eller slet indstillinger.
6
Hjælpeemner
Vis hjælpeemner for programmet.
Menuer
Du kan tænde eller slukke for en valgt enhed eller ændre indgangskilden eller lydstyrken for enheden.
Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen Home.
1
Home
Vælg et emne, og redigér den tilsvarende indstilling.
Strøm
z
On: Tænd for en valgt skærm.
z
Off: Sluk for en valgt skærm.
Input
Indgangskilde: Skift indgangskilden.
z
†
De tilgængelige indgangskilder varierer afhængig af modeller af visningsenheder.
†
Indgangskilden kan kun ændres for tændte skærme.
Channel: Skift kanal.
z
2
†
Tv-kanalen kan ændres med tasterne pil og ned.
†
Kanalen kan kun ændres, når indgangskilden er TV.
†
Der kan kun vælges registrerede kanaler.
Volume
Lydstyrken kan kun ændres eller sættes på lydløs for tændte skærme.
Volume
†
Lydstyrken kan ændres med skyderen inden for området 0 til 100.
Justér lydstyrken for en valgt visningsenhed.
Indgang
†
Aktivér eller deaktiver Mute for en valgt visningsenhed.
Mute deaktiveres automatisk, hvis Volume tilpasses, når Mute er aktiveret.
3
z
Alert
Fault Device
†
Denne menu viser en liste over visningsenheder, som har følgende fejl – blæserfejl,
temperaturfejl, fejl for lystyrkesensor eller lampefejl.
Vælg en visningsenhed fra listen. Knappen Repair aktiveres. Klik på opdateringsknappen for at
opdatere fejlstatus for visningsenheden. Den gendannede visningsenhed forsvinder fra Fault
Device List.
Fault Device Alert
†
Visningsenhed, hvor der registreres fejl, rapporteres med e-mail.
Udfyld alle obligatoriske felter. Knapperne Test og OK deaktiveres. Kontrollér, at der er angivet
Sender-information og mindst én Recipient.
Skærmjustering
Skærmindstillingerne (kontrast, lystyrke osv.) kan justeres.
Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen Picture.
Tilpasset
Vælg et emne, og redigér den tilsvarende skærmindstilling.
z
Color og Tint er ikke tilgængelig, hvis indgangskilden er PC.
z
Red, Green, Blue og PC Screen Adjustment er ikke tilgængelig, hvis indgangskilden er Video.
z
Color, Tint, Color Tone, Color Temp, Red, Green, Blue og PC Screen Adjustment er ikke
tilgængelig, hvis både PC Source og Video Source vælges.
Contrast
z
Justér kontrasten på den valgte visningsenhed.
Brightness
z
Justér lysstyrken på den valgte visningsenhed.
Color
z
Justér farverne på den valgte visningsenhed.
Tint (G/R)
z
Justér tonen på den valgte visningsenhed.
Color Tone
z
Justér baggrundsfarvetonen på den valgte visningsenhed.
Color Temp
z
Justér farvetemperaturen på den valgte visningsenhed.
Denne indstilling er aktiveret, hvis Color Tone er indstillet til Off.
Red
z
Tilpas intensiteten på den røde farve på den valgte visningsenhed.
Green
z
Tilpas intensiteten på den grønne farve på den valgte visningsenhed.
Blue
z
Tilpas intensiteten på den blå farve på den valgte visningsenhed.
Indstillinger
Dynamic Contrast
Justér Dynamic Contrast for den valgte visningsenhed.
Gamma Control
Skift gammaværdien for den valgte visningsenhed.
Auto Motion Plus
Denne indstilling bruges til at vise dynamiske billeder.
z
Off: Deaktivér funktionen Auto Motion Plus.
z
Clear: Indstil niveauet for Auto Motion Plus til klar. Denne tilstand er velegnet til at vise intense
billeder.
z
Standard: Indstil niveauet for Auto Motion Plus til standard.
z
Smooth: Indstil niveauet for Auto Motion Plus til jævn. Denne tilstand er velegnet til at vise billeder
jævnt.
z
Custom: Tilpas niveauet for skærmefterbilleder eller flimren.
z
Demo: Denne funktion viser teknologien ved Auto Motion Plus. Når tilstanden ændres, kan
resultatet ses på venstre side af vinduet.
Auto Motion Plus er muligvis ikke tilgængelig afhængig af produktet.
Brightness Sensor
Aktivér eller deaktiver Brightness Sensor for den valgte visningsenhed.
Brightness Sensor detekterer den omgivende lysintensitet og justerer automatisk skærmens lysstyrke.
Brightness Sensor er muligvis ikke tilgængelig afhængig af produktet.
Størrelse
Picture Size
Justér skærmstørrelsen på den valgte visningsenhed.
Detail-punktet vises, hvis Picture Size er indstillet til en tilstand, som understøtter detaljeret
konfiguration.
Knapperne -/+ kan bruges til at justere Zoom.
Skærmens placering kan ændres med knapperne op/ned/venstre/højre.
Detail
Du kan få vist detaljer for den valgte skærmstørrelse.
PC Screen Adjustment
Frekvensjustering eller finindstilling er tilgængelig via knapperne -/+ i Coarse eller Fine.
Du kan ændre skærmens placering ved at klikke på et af de fire billeder under Position.
Du justerer frekvensen automatisk, finindstiller eller ændrer skærmens placering ved at klikke på Auto
Adjustment.
Lydjustering
Du kan ændre lydindstillingerne.
Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen Sound.
Bass- eller Treble-punktet deaktiveres, hvis punktet ikke understøttes af den valgte indstilling.
Bass
Justér bassen for den valgte visningsenhed.
Treble
Justér diskanten for den valgte visningsenhed.
Balance (L/R)
Justér lydstyrken i venstre og højre højttaler på den valgte visningsenhed.
SRS TS XT
Aktivér eller deaktiver SRS TS XT-effekten for den valgte visningsenhed.
Systemkonfiguration
Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen System.
Video Wall
Funktionen Video Wall kan anvendes til at vise en del af et helt videobillede eller gentage det samme
billede på hver af de tilsluttede visningsenheder.
Video Wall er kun aktiveret, når der er enheder i gruppen.
Video Wall
Aktivér eller deaktiver Video Wall.
Format
Vælg det format, der skal vises på den opdelte skærm.
Full
Natural
H
Vælg antal vandrette visningsenheder.
Der kan højst arrangeres 15 skærme i en række.
Der kan maks. tildeles 6 til V, hvis 15 er tildelt H.
V
Vælg antal lodrette visningsenheder.
Der kan højst arrangeres 15 skærme i en række.
Der kan maks. tildeles 6 til V, hvis 15 er tildelt H.
Screen Position
Vis skærmes layout (konfigureret med skærmopdeleren), eller skift layoutet efter ønske.
Screen Position og Preview er aktiveret, når Video Wall er aktiveret.
Bemærk, at der er valgt flere indstillinger. Preview er kun aktiveret, hvis indstillingerne for H og V matcher
layoutet for de valgte indstillinger.
Du kan ændre Position ved at vælge et sæt og trække det til den nye placering.
Omfanget af indstillingen for skærmopdeleren kan variere i forhold til modellen.
PIP
Grundlæggende information til justering af PIP vises på menuskærmen.
z
PIP deaktiveres, når Video Wall er ON.
z
Bemærk, at Picture Size deaktiveres, når PIP er ON.
PIP Size
Vis PIP Size for den aktuelle visningsenhed.
PIP Source
Vælg en PIP-indgangskilde.
Sound Select
Vælg og aktivér lyden fra enten den primære skærm eller en sekundær skærm.
Channel
Kanalen kan ændres, hvis PIP Source er TV.
Generelt
User Auto Color
Justér skærmens farver automatisk.
Kun tilgængelig i tilstanden PC.
Auto Power
Indstil produktet til automatisk start.
Standby Control
Indstil standbytilstand til at aktivere, hvis der ikke registreres en indgangskilde.
Blæser og temperatur
Konfigurer de indstillinger, der er nødvendige for at registrere blæserhastighed og intern temperatur for
produktets beskyttelse.
Fan Control
Vælg en metode til at konfigurere blæserhastighed.
Fan Speed
Konfigurer blæserens hastighed.
Temperature
Registrer den interne temperatur ved at angive temperaturområde.
Sikkerhed
Safety Lock
Lås skærmmenuerne.
Du låser menuerne op ved at indstille Safety Lock til Off.
Button Lock
Lås knapperne på visningsenheden.
Du låser knapperne op ved at indstille Button Lock til Off.
OSD-display
Source OSD
Vælg, om der skal vises en meddelelse, når Source ændres.
Not Optimum Mode OSD
Vælg, om der skal vises en meddelelse, når der vælges en ikke-kompatibel tilstand.
No Signal OSD
Vælg, om der skal vises en meddelelse, når der ikke er et indgangssignal.
MDC OSD
Vælg, om der skal vises en meddelelse, når indstillingerne ændres af MDC'en.
Time
Clock Set
Redigér den aktuelle tid på den valgte skærm efter den tid, der er indstillet på en pc.
Hvis tiden ikke er indstillet på visningsenheden, vises der nulværdier.
Timer
z
On Time: Indstil tiden til at tænde for den valgte visningsenhed.
z
Off Time: Indstil tiden til at slukke for den valgte visningsenhed.
z
Volume: Angiv lydstyrken for visningsenheden, når den tændes af On Time.
z
Source: Angiv indgangskilde for visningsenheden, når den tændes af On Time.
z
Holiday: Holiday Management-indstillingerne kan anvendes på Timer.
z
Repeat: Angiv den periode, hvori du vil gentage den valgte Timer.
†
Once
†
EveryDay
†
Mon~Fri
†
Mon~Sat
†
Sat~Sun
†
Manual
Afkrydsningsfelterne til at vælge ugedage nedenfor Repeat aktiveres kun, hvis Manual er valgt.
Holiday Management
Holiday Management gør det muligt for dig at forhindre enheder, som er indstillet til at blive tændt af
Timer, fra at tænde på en bestemt dato.
Holiday Management kan aktiveres eller deaktiveres i indstillingsmenuen for Timer.
z
ADD: Du kan angive ferier:
Klik på knappen Add i vinduet Holiday Management.
z
Delete : Slet ferier. Markér de tilsvarende afkrydsningsfelter, og klik på denne knap.
z
Liste over ferier: Vis en liste over ferier, som du har tilføjet.
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Flyt skærmen en anelse ved bestemte tidsintervaller for at forhindre skærmefterbilleder.
Screen Saver
Denne funktionen forhindrer skærmefterbilleder, når skærmen på det valgte visningsenhed er i standby i
længere tid.
z
Interval: Angiv det interval, der skal aktivere Screen Saver.
z
Mode: Indstillingen Time kan variere efter Mode.
Safety Screen
Funktionen Safety Screen kan bruges til at forhindre skærmefterbilleder, når der vises et stationært
billede på skærmen af en visningsenhed i en længere periode.
Lamp Control
Lamp Control anvendes til at justere baggrundsbelysningen for at reducere strømforbruget.
Justér baggrundsbelysningen automatisk for den valgte visningsenhed på et specificeret tidspunkt.
Hvis Manual Lamp Control justeres, skifter Auto Lamp Control automatisk til Off.
Justér baggrundsbelysningen manuelt på den valgte visningsenhed.
Hvis Auto Lamp Control justeres, skifter Manual Lamp Control automatisk til Off.
Ambient Light: Ambient Light registrerer omgivende lysintensitet og justerer automatisk skærmens
z
lysstyrke på alle LFD'er i den samme serielle kæde.
Funktionsindstillinger
1
1
2
Sikkerhed
Panel Control
Tænd eller sluk for skærmen på en visningsenhed.
Remote Control
Aktivér eller deaktiver fjernbetjening.
3
4
2
Nulstilling
Reset Picture
Nulstil skærmindstillingerne.
Reset Sound
Nulstil lydindstillingerne.
Reset System
Nulstil systemindstillingerne.
Reset All
Nulstil indstillinger for skærm, lyd og system på samme tid.
3
Edit Column
Vælg de punkter, som du vil vise på listen med indstillinger.
4
Information
Vis programinformation.
Andre funktioner
Ændring af størrelse på et vindue
Anbring musemarkøren i hjørnet af programvinduet. Der vises en pil. Flyt pilen for at tilpasse størrelsen på
programvinduet.
Gruppeadministration
Oprettelse af grupper
Opret grupper og administrer listen over indstillinger på gruppebasis.
Dobbelte gruppenavne kan ikke bruges.
1
2
Højreklik og vælg Group>Edit på visningsenhedens listesektion i venstre side af programvinduet.
Klik på Add on the sub level eller Add on the same level i det Edit Group-vinduer, der vises.
z
Add on the sub level: Opret en undergruppe under den valgte gruppe.
z
Add on the same level: Opret en gruppe på samme niveau som den valgte gruppe.
Knappen Add on the same level er kun aktiveret, hvis der er oprettet mindst én gruppe.
3
Indtast gruppenavnet.
Sletning af grupper
1
2
3
Vælg et gruppenavn, og klik på Edit.
Klik på Delete i det Edit Group-vindue, der vises.
Klik på Yes. Gruppen slettes.
Omdøbning af grupper
1
2
Vælg et gruppenavn, og klik på Edit.
Klik på Rename i det Edit Group-vindue, der vises.
Rename
3
Hvis der vises en markør i det gamle gruppenavn, skal du indtaste et nyt gruppenavn.
Planlægningshåndtering
Oprettelse af planlægninger
Opret og registrer en planlægning på gruppebasis.
1
Klik på All Schedule List i planlægningsafsnittet i venstre side af programvinduet. Knappen Add
aktiveres i midten.
2
Klik på knappen Add. Vinduet Add Schedule vises.
3
Klik på Add under Device Group-punktet og vælg den gruppe, du vil føje en planlægning til.
4
Vælg Date&Time/Action, og klik på OK. Planlægningen tilføjes, og der vises en liste over
planlægninger i vinduet med indstillede lister.
z
Device Group: Vælg en gruppe.
z
Date&Time
z
†
Instant Execution: Kør planlægningen med det samme.
†
Timer: Indstil dato, tidspunkt og interval til at køre planlægningen.
Action: Vælg en funktion, som skal aktiveres på det bestemte tidspunkt og interval.
Planlægningsændringer
Du kan ændre en planlægning ved at vælge den og klikke på Edit.
Sletning af planlægning
Du kan slette en planlægning ved at vælge den og klikke på Delete.
Problemløsningsvejledning
Problem
Den skærm, du vil styre, vises ikke i
oversigten med
systeminformationer.
Løsning
1.
Kontrollér tilslutningen af RS232C-kablet (kontrollér, at
kablet er sluttet til den korrekte serielport).
2.
Kontrollér, at der ikke er tilsluttet en anden skærm med det
samme ID. Tilslutning af skærme med det samme ID kan
medføre, at skærmen ikke vises pga. datakollision.
3.
Kontrollér, at skærmens ID er i området 0 til 99. (Skift id'et
med menuen Skærm.)
For en skærm, der understøtter et id i området 0 til 99,
skal ID indstilles mellem 0 og 99.
Den skærm, du vil styre, vises ikke i
andre kontrollers infogitter.
Kontrollér, at skærmen er tændt. (Se strømstatussen i
oversigten med systeminformationer.)
Sørg for at vælge den indgangskilde, som skærmen er tilsluttet.
Følgende meddelelse vises flere
gange.
Kontrollér, at den skærm, du vil styre, er valgt.
Skærme tændes eller slukkes på
forskellige tidspunkter, selvom On
Time eller Off Time er indstillet.
Justér tiden på pc'en for at synkronisere tiden mellem de
tilsluttede skærme.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Fjernbetjeningen virker muligvis ikke, hvis RS-232C-kablet er
fjernet, eller programmet lukkes unormalt, mens funktionen
Remote Control er Disable. For at løse dette: Kør programmet
igen, og indstil Remote Control til Enable.
Dette program fungerer nogle gange forkert pga. et kommunikationsproblem mellem pc'en og
skærmen eller elektromagnetiske stråler, der udsendes fra elektroniske enheder tæt på.
Sådan vises egenskaber, når der anvendes flere skærme
1
2
Når ingen skærm er valgt: Standardværdien vises.
Når én skærm er valgt: Indstillinger for den valgte skærm vises.
3
Når to skærme er valgt (f.eks. i rækkefølgen ID 1 ogID 3): Indstillingerne for ID 1 vises før
indstillingerne for ID 3.
4
Når afkrydsningsfeltet All+Select er valgt, og alle skærme er valgt: Standardindstillingerne vises.
Justering af LCD-skærmen
Input
Tilgængelige tilstande
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Bemærk
Der skal tilsluttes en tv-tunerboks (sælges separat) for at anvende tv'et. (Kun USA)
MagicInfo kan kun aktiveres, når der er tilsluttet en netværksboks(sælges separat).
Source List
Bruges til at vælge PC, HDMI eller andre eksterne indgangskilder, der er sluttet til LCDskærmen. Bruges til at vælge en skærm efter dit ønske.
1.
PC
2.
DVI
3.
AV
4.
Component
5.
HDMI1 – Deaktiveres, når en tv-tunerboks er installeret.
6.
HDMI2 - Deaktiveres, når en netværksboks er installeret.
7.
DisplayPort
8.
MagicInfo - Deaktiveres, når en netværkboks er tilsluttet.
9.
TV - Aktiveres, når en tv-tunerboks er tilsluttet.
Bemærk
RGB/COMPONENT IN-porten er kompatibel med RGB- (PC) og Component-signaler.
Justering af LCD-skærmen
Men billedet vises muligvis forkert, hvis det tilsluttede, eksterne indgangssignal er anderledes end det valgte videosignal.
PIP
Bemærk
Funktionen PIP er ikke tilgængelig, når Video Wall er On.
Når eksterne AV-enheder som videobåndoptagere eller DVD-afspillere er sluttet til LCDskærmen, sætter PIPdig se video fra disse enheder i et lille vindue som er lægges oven på
PC-videosignalet. (Off/On)
Bemærk
•
PIP slås fra, når LCD-skærmen er tilsluttet en ekstern kilde.
•
Hvis du vælger
,
,
bliver Size, Position og Transparency ikke aktiveret.
PIP
Tænder/slukker PIP Skærm Off/On.
•
Off
•
On
Source
Bemærk
PIP er deaktiveret, hvis den primære skærm ikke modtager noget signal.
Der skal tilsluttes en tv-tunerboks (sælges separat) for at anvende tv'et. (Kun USA)
Vælger indgangskilde til PIP.
•
PC: DVI / AV / HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort
•
DVI : PC
•
AV: PC
Justering af LCD-skærmen
•
HDMI : PC
•
DisplayPort : PC
Size
Ændrer af PIP-vinduets størrelse.
Bemærk
Picture > Size ændres til 16:9, når PIP er On.
Position
Ændrer PIP-vinduets position.
Transparency
Indstiller gennemsigtigheden af PIP-vinduer.
•
High
•
Medium
•
Low
•
Opaque
Justering af LCD-skærmen
Edit Name
Navngiv den indgangsenhed, der er tilsluttet indgangsstikkene, for at gøre det lettere at vælge
en indgangskilde.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver /
Game /Camcorder / DVD Combo / DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
Bemærk
•
De viste enheder varierer, afhængigt af den eksterne indgangstilstand.
•
Ved tilslutning af en PC til HDMI-stikket, skal du indstille Edit Name til PC. I andre tilfælde
skal du indstille Edit Name til AV. Men da 640x480, 720p (1280x720) og 1080p
(1920x1080) er almindelige signaler til AV og PC, skal du huske at indstille Edit Name i
overensstemmelse med indgangssignalet.
•
Menuen Picture ændres, afhængigt af indgangssignalet og Edit Name.
Ved brug af en DVI-til-HDMI-kabeltilslutning (der ikke understøtter lyd og video på samme
tid), skal lydstikket tilsluttes med et separat lydkanal.
•
Når en pc er tilsluttet, så indstil Edit Name til DVI PC for at kunne nyde video og lyd fra
den tilsluttede pc.
•
Når en AV-enhed er tilsluttet, så indstil Edit Name til DVI Device for at kunne nyde video
og lyd fra den tilsluttede AV-enhed.
Source AutoSwitch Settings
Bruger du Source AutoSwitch og indstiller skærmen til On, er det forrige videovalg ikke
aktivt. Skærmen søger automatisk de forskellige videoindgange for aktiv video.
Bemærk
•
Hvis skærmens tv-kilde er aktiv (tv-tuner sluttet til skærmen), bliver søgefunktionen
Source AutoSwitch inaktiv. Skærmen bliver på tv-kilden.
•
Source AutoSwitch-valg og PIP-funktion: Hvis Source AutoSwitch-valget er indstillet
til On, fungerer PIP-funktionen ikke. Source AutoSwitch-valget skal indstilles til Off for
at PIP-funktionen fungerer.
•
Når Source AutoSwitch-valget er On, og/eller Primary Source Recovery er On, bliver
skærmens strømsparetilstand inaktiv.
•
Når Primary Source Recovery er On, er det kun valgene Primary Source og Secondary Source, der er aktive og kan skiftes efter ønske.
Se PIP > Source for kompatible signaler for hver primær indgangskilde.
Justering af LCD-skærmen
Source AutoSwitch
Når Source AutoSwitch er On, søges skærmens videokilde automatisk efter aktiv videokilde.
Primary Source-valget aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes. Secondary
source-valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primær videokilde tilgængelig. Hvis den
primære eller den sekundære videokilde ikke genkendes, søger skærmen igen. Hvis der ikke
findes nogen aktiv video, viser skærmen meddelelsen om intet signal.
Når Primary Source-valget er indstillet til All, søger skærmen alle videokildeindgangene to
gange i rækkefølge for en aktiv videokilde og vender tilbage til den første videokilde i rækkefølgen, hvis der ikke findes nogen video.
1.
Off
2.
On
Primary Source Recovery
Når Primary Source Recovery er On, bliver kun videoindgangene Primary Source og
Secondary Source søgt for aktiv video.
Primary Source bliver valgt, hvis der findes aktiv video. Findes der ikke aktiv video, vælges
Secondary Source. Findes ingen video i Secondary Source, vises meddelelsen om intet
signal.
1.
Off
2.
On
Primary Source
Justering af LCD-skærmen
Angiv Primary Source som den automatiske indgangskilde.
Secondary Source
Angiv Secondary Source som den automatiske indgangskilde.
Picture [PC / DVI / DisplayPort / MagicInfo tilstand]
Tilgængelige tilstande
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Bemærk
Der skal tilsluttes en tv-tunerboks (sælges separat) for at anvende tv'et. (Kun USA)
MagicInfo kan kun aktiveres, når der er tilsluttet en netværksboks(sælges separat).
Mode
Bemærk
Ikke tilgængelig, når tilstanden Dynamic Contrast er indstillet til On.)
1.
Information
Anbefales til kommunikation af nøjagtige oplysninger (f.eks. offentlige oplysninger).
2.
Advertisement
Justering af LCD-skærmen
Anbefales til visning af reklamer (f.eks. videoer eller indendørs- eller udendørsreklamer).
3.
Custom
Custom
Du kan bruge skærmmenuerne til at ændre kontrast og lysstyrke efter eget ønske.
Bemærk
•
Ved at justere billeder med funktionen Custom, skifter MagicBrighttil Custom-tilstand.
•
Ikke tilgængelig, når tilstanden Dynamic Contrast er indstillet til On.)
1.
Contrast
Justerer kontrasten.
2.
Brightness
Justerer kontrasten.
3.
Sharpness
Justerer skarpheden.
4.
Gamma
Juster billedets lysstyrke i mellemområdet (Gamma).
•
Natural
•
Mode1
Indstiller billedet lysere end Natural.
•
Mode2
Indstiller billeder mørkere end Mode1.
•
Mode3
Øger kontrasten mellem mørke og lyse farver.
Justering af LCD-skærmen
Color Tone
Bemærk
Ikke tilgængelig, når tilstanden Dynamic Contrast er indstillet til On.)
Farvetonerne kan ændres.
1.
Off
2.
Cool
3.
Normal
4.
Warm
5.
Custom
Bemærk
Hvis du indstiller Color Tone til Cool, Normal, Warm eller Custom, deaktiveres funktionen
Color Temp..
Hvis du indstiller Color Tone til Off, deaktiveres funktionen Color Control.
Color Control
Justerer den individuelle røde, grønne og blå farvebalance.
Bemærk
Ikke tilgængelig, når tilstanden Dynamic Contrast er indstillet til On.)
1.
Red
2.
Green
3.
Blue
Color Temp.
Justering af LCD-skærmen
Color Temp. er en måling af billedfarvernes 'varme'.
Bemærk
•
Ikke tilgængelig, når tilstanden Dynamic Contrast er indstillet til On.)
•
Denne funktion er kun aktiveret, hvis Color Tone er indstillet til Off.
Image Lock
Image Lock (Billedlåsning) anvendes til at fine-tune (finjustere) og opnå det bedste billede
ved at fjerne støj, der skaber ustabile billeder med flimren og rystelser. Hvis du ikke opnår
tilfredsstillende resultater med justeringen Fine (Fin), skal du bruge justeringen Coarse
(Grov), og derefter bruge Fine igen.
Bemærk
Kun tilgængelig i tilstanden PC.
Coarse
Fjerner støj, som f.eks. lodrette striber. Coarse-justeringen flytter muligvis skærmbilledområdet. Du kan flytte det til midten med menuen til vandret kontrol.
Fine
Fjerner støj, som f.eks. vandrette striber. Hvis støjen består efter finjustering, skal du gentage
finjusteringen efter justering af frekvensen (klokhastigheden).
Position
Justerer skærmplaceringen vandret og lodret.
Auto Adjustment
Værdierne for Fine, Coarse og Position justeres automatisk. Når du ændrer opløsningen i
kontrolpanelet, udføres funktionen Auto.
Bemærk
Kun tilgængelig i tilstanden PC.
Justering af LCD-skærmen
Signal Balance
Anvendes til forstærkning af det svage RGB-signal, der sendes gennem et langt signalkabel.
Bemærk
•
Kun tilgængelig i tilstanden PC.
•
Ikke tilgængelig, når tilstanden Dynamic Contrast er indstillet til On.)
Signal Balance
Vælger enten On eller Off med signalbalancen.
Signal Control
Bemærk
Tilgængelig, når Signal Balance er indstillet til On.
1.
R-Gain
2.
G-Gain
3.
B-Gain
4.
R-Offset
5.
G-Offset
6.
B-Offset
Justering af LCD-skærmen
Size
Size kan skiftes.
1.
16:9
2.
4:3
PIP Picture
Justerer indstillinger for PIP-skærm.
Bemærk
•
1.
Tilgængelige tilstande: PIP On
Contrast
Justerer kontrasten i PIP-vinduet på skærmen.
2.
Brightness
Justerer lysstyrken i PIP-vinduet på skærmen.
3.
Sharpness
Justerer skarpheden i PIP-vinduet på skærmen.
4.
Color
Justerer farven i PIP-vinduet på skærmen.
Bemærk
PIP-indgangen fungerer kun i tilstandene DVI, AV, HDMI eller Component.
5.
Tint
Føjer en naturlig tone til PIP-vinduet.
Justering af LCD-skærmen
Bemærk
PIP-indgangen fungerer kun i tilstandene DVI, AV, HDMI eller Component.
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast er automatisk detektering af det visuelle signalinput og justering for at
skabe den bedste kontrast.
1.
Off
2.
On
Bemærk
Deaktiveret, når PIP er indstillet til On.
Lamp Control
Justerer inverterpæren for at spare på strømforbruget.
Bemærk
Ikke tilgængelig, når tilstanden Dynamic Contrast er indstillet til On.)
Brightness Sensor
Brightness Sensor detekterer den omgivende lysintensitet og optimerer automatisk skærmens lysstyrke i overensstemmelse hermed.
1.
Off
2.
On
Picture Reset
Nulstil skærmindstillingerne.
Justering af LCD-skærmen
Picture [ AV / HDMI / Component / TV tilstand]
Tilgængelige tilstande
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Bemærk
Der skal tilsluttes en tv-tunerboks (sælges separat) for at anvende tv'et. (Kun USA)
MagicInfo kan kun aktiveres, når der er tilsluttet en netværksboks(sælges separat).
Mode
LCD-skærmen har fire automatiske billedindstillinger ("Dynamic", "Standard", "Movie" og
"Custom"), der er forudindstillet fra fabrikken.
Dynamic, Standard, Movie eller Custom kan aktiveres.
Bemærk
Ikke tilgængelig, når tilstanden Dynamic Contrast er indstillet til On.)
1.
Dynamic
2.
Standard
3.
Movie
4.
Custom
Custom
Du kan bruge skærmmenuerne til at ændre kontrast og lysstyrke efter eget ønske.
Bemærk
Ikke tilgængelig, når tilstanden Dynamic Contrast er indstillet til On.)
Contrast
Justering af LCD-skærmen
Justerer kontrasten.
Brightness
Justerer kontrasten.
Sharpness
Justerer billedets skarphed.
Color
Justerer billedets farve.
Tint
Føjer en naturlig tone til skærmen.
Color Tone
Farvetonerne kan ændres. De individuelle farvekomponenter kan også justeres af brugeren.
Bemærk
Ikke tilgængelig, når tilstanden Dynamic Contrast er indstillet til On.)
1.
Off
2.
Cool2
3.
Cool1
4.
Normal
5.
Warm1
6.
Warm2
Justering af LCD-skærmen
Bemærk
Hvis du indstiller Color Tone til Cool2, Cool1, Normal, Warm1 eller Warm2, deaktiveres
funktionen Color Temp..
Color Temp.
Color Temp. er en måling af billedfarvernes 'varme'.
Bemærk
Denne funktion er aktiveret, når Mode er indstillet til Custom, og Dynamic Contrast og
Color Tone er Off.
Size
Size kan skiftes.
PC-tilstand mode(PC, HDMI[PC-timing]): 16:9 - 4:3
Videotilstand (HDMI [Video-timing], AV eller Component): 16:9 - Zoom1 - Zoom2 - 4:3 Screen Fit - Custom
1.
16:9- Indstiller billedet til 16:9-bredformat.
2.
Zoom1 - Forstørrer billedformatet på skærmen.
3.
Zoom2 - Forstørrer billedformatet på skærmen mere end Zoom1.
4.
4 : 3 - Indstiller billedet til 4:3-format.
5.
Screen Fit - Viser inputscenerne, som hvis de var uden afskæring, når der modtages
HDMI 720p-, 1080i-, 1080p-signaler.
6.
Custom - Tilpasser skærmstørrelsen.
Bemærk
•
Visse eksterne enheder kan sende signaler, der er uden for specifikationerne, til skærmen, som kan medføre afskæring, også ved brug af funktionen Screen Fit.
•
Zoom1,Zoom2 kan ikke vælges i tilstanden HDMI.
•
Funktionerne Position og Reset er tilgængelige i tilstandene Zoom1, Zoom2 eller
Screen Fit.
Justering af LCD-skærmen
Digital NR (Digital Noise Reduction)
Indstiller funktionen til digital støjreduktion Off/On. Med funktionen til digital støjreduktion kan
du glæde dig over klarere og skarpere billeder.
1.
Off
2.
On
Bemærk
Funktionen Digital NR er ikke tilgængelig for alle opløsninger.
HDMI Black Level
Når en dvd-afspiller eller en set-top-boks tilsluttes til dit tv via HDMI, kan det medføre en
forringelse af billedkvaliteten, som f.eks. en forøgelse af sortniveauet, lav kontrast eller fejlfarvning mv., afhængigt af den eksternt tilsluttede enhed. I dette tilfælde skal du justere dit
tv’s billedkvalitet ved at konfigurere HDMI Black Level.
1.
Normal
2.
Low
Bemærk
Til Timing, der kan anvendes for både PC og DTV i HDMI-tilstand bliver HDMI Black Level
aktiveret.
Film Mode
Justering af LCD-skærmen
Film Mode kalibrerer unaturlige billeder, der kan forekomme i en film (som er med 24 billeder).
- Bevægende undertekster kan virke ødelagte, når denne tilstand aktiveres.
(I tilstanden HDMI er denne funktion tilgængelig, når indgangssignalet er interlaced scanning.
Den er ikke tilgængelig i progressiv scanning.
1.
Off
2.
On
PIP Picture
Justerer skærmindstillinger for PIP.
Bemærk
Tilgængelige tilstande: PIP On
1.
Contrast
Justerer kontrasten i PIP-vinduet på skærmen.
2.
Brightness
Justerer lysstyrken i PIP-vinduet på skærmen.
3.
Sharpness
Justerer skarpheden i PIP-vinduet på skærmen.
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast er automatisk detektering af det visuelle signalinput og justering for at
skabe den bedste kontrast.
1.
Off
2.
On
Bemærk
Deaktiveret, når PIP er indstillet til On.
Justering af LCD-skærmen
Lamp Control
Justerer inverterpæren for at spare på strømforbruget.
Bemærk
Ikke tilgængelig, når tilstanden Dynamic Contrast er indstillet til On.)
Brightness Sensor
Brightness Sensor detekterer den omgivende lysintensitet og optimerer automatisk skærmens lysstyrke i overensstemmelse hermed.
1.
Off
2.
On
Picture Reset
Nulstil skærmindstillingerne.
Sound
Tilgængelige tilstande
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Bemærk
Der skal tilsluttes en tv-tunerboks (sælges separat) for at anvende tv'et. (Kun USA)
MagicInfo kan kun aktiveres, når der er tilsluttet en netværksboks(sælges separat).
Justering af LCD-skærmen
Mode
LCD-skærmen har en indbygget hi-fi-stereoforstærker.
1.
Standard
Vælg Standard for fabriksindstillingerne (standard).
2.
Music
Vælg Music, når du ser musikvideoer eller koncerter.
3.
Movie
Vælg Movie, når du ser film.
4.
Speech
Vælger Speech, når du ser udsendelser, der hovedsagelig består af tale (f.eks. nyheder).
5.
Custom
Vælger Customhvis du vil justere indstillingerne efter dine egne personlige ønsker.
Custom
Lydindstillingerne kan justeres, så de passer til dine personlige ønsker.
Bemærk
•
Du kan godt høre lyden, selv om værdien er indstillet til 0.
•
Hvis du justerer lyden med funktionen Custom, skifter Modetil Custom-tilstand.
Bass
Fremhæver lavfrekvenslyd.
Treble
Fremhæver højfrekvenslyd.
Balance
Justering af LCD-skærmen
Gør det muligt at justere lydbalancen mellem venstre og højre højttaler.
Auto Volume
Reducerer forskellen i lydstyrkekontrol mellem sendere.
1.
Off
2.
On
SRS TS XT
SRS TS XT er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere. TruSurround XT giver en tiltalende, virtuel surroundsoundoplevelse gennem et afspilningssystem med to højttalere, herunder interne tv-højttalere. Det
er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.
1.
Off
2.
On
Sound Select
Aktiver lyden for enden den primære eller den sekundære skærm i tilstanden PIP.
Bemærk
Tilgængelig, når PIP er indstillet til On.
1.
Main
2.
Sub
Justering af LCD-skærmen
Speaker Select
Når du anvender produktet, der er tilsluttet til en hjemmebiograf, skal du deaktivere de interne
højtalere, så du kan lytte til lyden fra hjemmebiografens (eksterne) højttalere.
1.
Internal
Lyd udsendes både fra den Internal højttaler og fra de External højttalere, men lydstyrkekontrollen er kun aktiv for den Internal højttaler.
2.
External
Lyd udsendes kun fra External højttalere, og lydstyrken kan også kun styres for dem.
Sound Reset
Nulstil lydindstillingerne.
Setup
Tilgængelige tilstande
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Bemærk
Der skal tilsluttes en tv-tunerboks (sælges separat) for at anvende tv'et. (Kun USA)
MagicInfo kan kun aktiveres, når der er tilsluttet en netværksboks(sælges separat).
Justering af LCD-skærmen
Language
Du kan vælge et af 14 sprog.
Bemærk
Det valgte sprog påvirker kun OSD-sproget. Det påvirker ikke den software, der kører på
computeren.
Time
Clock Set, Sleep Timer, Timer1 / Timer2 / Timer3 og Holiday Management kan indstilles.
Clock Set
Aktuel tidsindstilling.
Sleep Timer
Slukker automatisk for LCD-skærmen på et bestemt tidspunkt.
•
Off
•
30
•
60
•
90
•
120
Justering af LCD-skærmen
•
150
•
180
Timer1 / Timer2 / Timer3
Du kan indstille LCD-skærmen til at tænde eller slukke automatisk på et bestemt tidspunkt.
Bemærk
•
Hol iday: vælg Apply for at deaktivere timeren i ferier og Don't Apply for at aktivere
timeren i ferier.
•
Kun aktiveret, når uret er indstillet med menuen Clock Set.
•
Med muligheden Manual kan du vælge en ugedag.
•
Source : Vælger den eksterne indgangskilde, der vises, når den valgte skærm tændes.
•
Repeat: Mulige valg omfatter Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun og Manual.
•
Once : Din Timer aktiveres én gang.
•
EveryDay : Din Timer gentages dagligt.
•
Mon~Fri : Din Timer gentages fra mandag til fredag.
•
Mon~Sat : Din Timer gentages fra mandag til lørdag.
•
Sat~Sun : Din Timer aktiveres lørdag og søndag.
•
Manuel : Vælg en ugedag, hvor du ønsker, at timeren skal aktiveres.
Holiday Management
•
Add
Du kan registrere helligdage.
•
Delete Selected
Justering af LCD-skærmen
Du kan slette valgte helligdage.
Bemærk
•
•
Kun aktiveret, når der er valgt registrerede helligdage.
•
Der kan vælges og slettes mere end en helligdag.
Delete All
Du kan slette alle de registrerede helligdage.
Menu Transparency
Ændrer OSD-baggrundens gennemsigtighed.
1.
High
2.
Medium
3.
Low
4.
Opaque
Justering af LCD-skærmen
Safety Lock
Change PIN
Adgangskoden kan ændres.
Den forudindstillede adgangskode for LCD-skærmen er "0000".
Bemærk
Hvis du har glemt din adgangskode, skal du trykke på fjernbetjeningsknapperne INFO →
EXIT → MUTE for at nulstille adgangskoden til "0000."
Lock
Dette er funktionen, som låser OSD’en for at opretholde de aktuelle indstillinger og forhindrer,
at andre ændrer de aktuelle indstillinger.
Bemærk
Vælger du Lock On, aktiveres Lock Off. For at deaktivere funktionen Lock: Indtast adgangskoden til Lock Off.
Energy Saving
Denne funktion justerer enhedens strømforbrug for at spare energi.
1.
Off
2.
On
Justering af LCD-skærmen
Video Wall
En Video Wall er en række videoskærme, der er sammenkoblet, så hver skærm viser en del
af det komplette billede, eller hvor det samme billede gentages på hver skærm.
Når Video Wall er tændt, kan du justere skærmindstillingerne for Video Wall.
Bemærk
•
Når der arbejdes med en Horizontal eller Vertical opdeling på mere end fire, skal der
bruges en XGA-opløsning (1024 x 768) eller højere for at forhindre billedforringelse.
•
Size bliver deaktiveret, når Video Wall er aktiv.
•
Deaktiveret, når PIP er indstillet til On.
Video Wall
Slukker/tænder for funktionen Video Wall for den valgte skærm.
•
Off
•
On
Format
Format kan vælges for at se en opdelt skærm.
•
Full
Giver et fuldt skærmbillede uden marginer.
•
Natural
Viser et naturligt billede med det oprindelige aspektforhold intakt.
Justering af LCD-skærmen
Horizontal
Indstiller hvor mange vandrette dele skærme skal opdeles i.
Femten justeringsniveauer: 1~15.
Bemærk
Hvis Vertical er indstillet til 15, er den maksimale værdi for Horizontal 6.
Vertical
Indstiller hvor mange lodrette dele skærme skal opdeles i.
Femten justeringsniveauer: 1~15.
Bemærk
Hvis Horizontal er indstillet til 15, er den maksimale værdi for Vertical 6.
Screen Position
Skærmen kan opdeles i flere billeder. Der kan vælges et antal skærme med et andet layout
ved opdeling.
•
Vælg en tilstand fra Screen Position.
•
Væg en skærm fra Display Selection.
•
Valget bliver indstillet bed at trykke på et tal i den valgte tilstand.
•
Skærmen kan opdeles i højst 100 underskærme.
Justering af LCD-skærmen
Bemærk
Når der er tilsluttet mere end fire skærme, anbefaler vi XGA-opløsningen (1024*768) eller
større for at forhindre enhver billedforringelse.
Safety Screen
Funktionen Safety Screen (Sikkerhedsskærmbillede) anvendes til at forhindre dobbeltbilleder, der kan forekomme, hvis et stillbillede vises på skærmen i lang tid.
Bemærk
Denne funktion er ikke tilgængelig, når strømmen er afbrudt.
Pixel Shift
Pixel Shift
For at forhindre efterbilleder på skærmen kan du anvende denne funktion, så pixels på LCDskærmen flyttes vandret eller lodret.
•
Off
•
On
Horizontal
Indstiller hvor mange pixels skærmen flyttes vandret.
Fem justeringsniveauer: 0, 1, 2, 3, og 4.
Vertical
Justering af LCD-skærmen
Indstiller hvor mange pixels skærmen flyttes lodret.
Fem justeringsniveauer: 0, 1, 2, 3, og 4.
Time
Indstil tidsintervallet til udførelse af de vandret/lodrette bevægelser.
Timer
Timer
Du kan indstille timeren til Screen Burn Protection.
Hvis du starter handlingen for at fjerne et indbrændt billede, udføres handlingen i den indstillede tidsperiode og afsluttes herefter automatisk.
•
Off
•
On
Mode
Du kan ændre typen for Safety Screen.
•
Bar
•
Eraser
•
Pixel
Justering af LCD-skærmen
Period (Periode)
Brug denne funktion til at indstille udførelsesperioden for hver tilstand, der er indstillet i timeren.
Time
Indenfor den indstillede tidsperiode skal du angive et tidspunkt for udførelse.
•
Mode - Bar, Eraser, Pixel : 10~50 sec
Bar
Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte lange sorte og hvide lodrette
linjer.
Eraser
Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte et rektangulært mønster.
Justering af LCD-skærmen
Pixel
Denne funktion forhindrer efterbilleder ved at flytte mange pixels på skærmen.
Side Gray
Vælger lysstyrken for gråt til skærmbaggrunden.
•
Off
•
Light
•
Dark
Resolution Select
Hvis billedet ikke vises korrekt på skærmen, når computerens grafikkort indstilles til 1024 x
768 ved 60 Hz, 1280 x 768 ved 60 Hz, 1360 x 768 ved 60 Hz eller 1366 x 768 ved 60 Hz med
denne funktion (Resolution Select), kan du få billedet vist på skærmen med den angivne
opløsning.
Bemærk
Kun tilgængelig i tilstanden PC.
1.
Off
2.
1024 X 768
3.
1280 X 768
4.
1360 X 768
Justering af LCD-skærmen
5.
1366 X 768
Bemærk
Valg af menuen er kun tilladt, når grafikopløsningen er indstillet til 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280
x 768 @ 60 Hz, 1360 x 768 @ 60 Hz eller 1366 x768 @ 60 Hz.
Power On Adjustment
Indstiller Power On time (tændt-tid) for skærmen.
Advarsel: Indstil Power On time (tændt-tid) til at være længere for at undgå overspænding.
OSD Rotation
Roter OSD
1.
Landscape
2.
Portrait
Advanced Settings
Konfigurerer indstillingerne mere detaljeret.
Fan & Temperature
Beskytter produktet ved at detektere ventilatorhastigheden og den interne temperatur.
Fan Control
Justering af LCD-skærmen
Indstiller automatisk eller manuel for indstillinger af blæserhastigheden.
•
Auto
•
Manual
Fan Speed Setting
Indstiller blæserhastigheden i området fra 0 til 100.
Bemærk
Aktiveret, når Fan Control er indstillet til Manual.
Temperature Control
Detekterer produktets interne temperatur og specificerer den ønskede temperatur.
Produktet er som standard indstillet til 77˚C.
Bemærk
•
Billedet bliver mørkere, hvis temperaturen overskrider den specificerede temperatur, og
produktet slukker automatisk for at forhindre overophedning, hvis temperaturen bliver ved
med at stige.
•
Det er bedst at indstille produktet til temperaturer på 75 - 80˚C (baseret på en omgivende
temperatur på 40˚C).
Se "Specifikationer" heri for detaljer om driftsforholdene.
•
Det er bedst at indstille Fan Control til Auto, når du ændrer indstillingen for Temperature
Control.
Justering af LCD-skærmen
Current Temperature
Viser produktets aktuelle temperatur.
Auto Power
Aktiverer eller deaktiverer Auto Power for produktet.
•
Off
•
On
Bemærk
Når Auto Power er On tændes produktet automatisk, så snart det sluttes til strømmen.
Button Lock
Låser eller oplåser skærmkontrolknapperne på produktet.
•
Off
•
On
Justering af LCD-skærmen
User Auto Color
1.
Auto Color
Justerer automatisk farverne.
2.
Reset
Nulstiller farveindstillingerne.
Bemærk
Kun aktiveret i tilstanden PC.
Standby Control
Indstiller standbytilstanden, der bliver aktiveret, når der ikke detekteres noget indgangssignal.
•
Off
Meddelelsen <No Signal> vises, hvis der ikke detekteres noget signal.
•
On
Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.
•
Auto
Når der ikke detekteres noget indgangssignal
- Aktiveres strømbesparende tilstand, hvis der er tilsluttet en ekstern enhed.
- Vises meddelelsen <No Signal>, hvis der ikke er tilsluttet nogen ekstern enhed.
Bemærk
•
Kun aktiveret i tilstanden PC, DVI, HDMIeller DisplayPort.
•
Denne funktion i <AUTO> fungerer ikke med HDMI-kilden.
Justering af LCD-skærmen
Lamp Schedule
Justerer luminansen til en brugerspecificeret værdi på et angivet tidspunkt.
OSD Display
Viser eller skjuler et menuelement på skærmen.
Source OSD
•
Off
•
On
Not Optimum Mode OSD
•
Off
•
On
No Signal OSD
Justering af LCD-skærmen
•
Off
•
On
MDC OSD
•
Off
•
On
Software Upgrade
Udfører en softwareopgradering.
1.
Slut produktet til en computer via en digital indgang, som f.eks. DVI eller HDMI. Klik på
den BMP-billedfil, der er konverteret fra softwarekode. Billedet herunder vises på produktets skærm.
2.
Når et BMP-billede, der er konverteret af softwarekode, vises på skærmen, skal du vælge
Software Upgrade.
Bemærk
Hvis der er to eller flere BMP-billeder, vises de på skærmen som et diasshow.
•
Det anbefales, at afspilningsintervallet mellem to BMP-billeder i diasshowet, indstilles
til et sekund. Sandsynligheden for billedudtræk formindskes ved andre afspilningsintervaller.
•
Et BMP-billede udtrækkes muligvis ikke, hvis det er dækkes af et andet billede (f.eks.
musemarkøren).
3.
Hvis der detekteres en nyere version af den aktuelle software, bliver du bedt om at opgradere den aktuelle software. Hvis du vælger <Yes>, udføres opgraderingen.
4.
Når softwareopgraderingen er udført, slukkes og tændes produktet automatisk.
Justering af LCD-skærmen
Bemærk
•
Dette fungerer kun med et digitalt signal, som f.eks i tilstandene DVI, HDMI1 eller
HDMI2. (Indgangsopløsningen skal svare til panelets opløsning.)
•
I tilstandene HDMI1 og HDMI2 understøttes de timing-tilstande, der anvendes til både
pc'en og tv'et kun, hvis Edit Name er indstillet til PC eller DVI PC.
•
Dette understøttes kun, hvis Size er indstillet til 16:9.
Setup Reset
Nulstilles alle værdierne for en indstilling.
Reset All
Nulstiller alle indstillingerne for skærmen.
Multi Control
Tilgængelige tilstande
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Bemærk
Der skal tilsluttes en tv-tunerboks (sælges separat) for at anvende tv'et. (Kun USA)
MagicInfo kan kun aktiveres, når der er tilsluttet en netværksboks(sælges separat).
Justering af LCD-skærmen
Multi Control
Tildeler et individuelt ID til SÆTTET.
•
ID Setup
Tildeler et individuelt ID til SÆTTET.
•
ID Input
Bruges til at vælge senderfunktionerne for det individuelle SÆT. Kun et SÆT, hvor ID’et
stemmer overens med senderindstillingerne, aktiveres.
•
MDC Connection
Vælger en port til at modtage MDC-indgang fra.
•
•
Kommunikerer med MDC via et RS232C MDC-kabel.
•
Kommunikerer med MDC via et RJ45 MDC-kabel.
Network Setting
•
IP Setting : Manual, Auto
•
IP Address : Indtast IP Address manuelt, hvis IP Setting er sat til Manual.
•
Subnet Mask : Indtast Subnet Mask manuelt, hvis IP Setting er sat til Manual.
•
Gateway : Indtast Gateway manuelt, hvis IP Setting er sat til Manual.
MagicInfo
Tilgængelige tilstande
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Bemærk
Der skal tilsluttes en tv-tunerboks (sælges separat) for at anvende tv'et. (Kun USA)
Justering af LCD-skærmen
MagicInfo kan kun aktiveres, når der er tilsluttet en netværksboks(sælges separat).
Bemærk
•
Fjernbetjeningen kan anvendes til at vælge MagicInfo. Men det anbefales at anvende et
separat USB-tastatur for at udnytte MagicInfo helt.
•
For MagicInfo i tilstanden Device kan det medføre fejl, hvis de tilsluttede enheder flyttes
under starten. Indstil kun eksterne enheder, hvis LCD-skærmen tændes.
•
Fjern ikke LAN-kablet, der anvendes til netværket (f.eks. ved visning af video). Ellers
stopper programmet (MagicInfo) muligvis. Hvis du frakobler kablet, skal du genstarte systemet.
•
Frakobl ikke det netværkskabel der anvendes af en USB-enhed (f.eks. ved visning af
video). Ellers stopper programmet (MagicInfo) muligvis.
•
For at få adgang til andre kilder skal du trykke på knappen SOURCE (KILDE) i MagicInfo.
•
Den forudindstillede adgangskode for LCD-skærmen er "000000".
•
Indstillingen Power-On i serverprogrammet fungerer kun, hvis der slukkes helt for
strømmen til LCD-skærmen.
Sørg for ikke at bruge indstillingen Power-On, når LCD-kærmen er ved at slukke, da det
eventuelt kan forårsage en systemfejl på LCD-skærmen.
•
Når man anvender MagicInfo med MagicInfo Server Program: Udfør netværkstilstand.
•
Når du anvender MagicInfo med enheden tilsluttet direkte til LCD-skærmen: Udfør Device-tilstand.
•
Tryk på ESC for at gå direkte til Windows-skærmenMagicInfo.
•
For at opsætte MagicInfo i en Windows-skærm kræves et tastatur og en mus.
•
For opsætning af MagicInfoi en Windows-skærm, henvises der til hjælpen til MagicInfo
Server.
Det anbefales på det kraftigste, at du ikke afbryder strømmen under en handling.
•
Hos drejelige LCD-skærme understøttes gennemsigtighed ikke for lysavisen.
•
Hos drejelige LCD-skærme understøttes en skærmopløsning på op til 720*480 (SD) til
film.
•
EWFanvendes ikke for drev D.
•
For at gemme indhold af opsætningen der er ændret, når EWF er i statussen Enable, skal
du Commit dem.
•
Når du vælger Disable (deaktiver), Enable (aktiver) eller Commit (bekræft) genstartes
systemet.
MagicInfo
1. Select Application - step 1
Justering af LCD-skærmen
Du kan vælge et program, der køres på din computer, når Windows starter.
2. Select TCP/IP - step 2
I step 2 af MagicInfo Setup Wizard er det ikke nødvendigt at gå til Netværksindstillinger på
skrivebordet for at udføre dine indstillinger for TCP/IP. Du skal blot udføre step 2 af MagicInfoinstallationen.
3. Select Language - step 3
Justering af LCD-skærmen
Ved brug af flere sprog kan du vælge og indstille et specifikt sprog blandt dem.
4. Select Screen Type - step 4
Du kan vælge, hvilken rotationstype, der skal anvendes for din enhed.
5. Setup Information
Justering af LCD-skærmen
Viser de indstillinger, der er blevet valgt af brugeren.
Bemærk
Hvis ikonet Magicinfo ikke vises i meddelelsesområdet, skal du dobbeltklikke på ikonet
Magicinfo i skrivebordsvinduet. Ikonet vises.
Fejlfinding
Funktionskontrol ved selvtest
Bemærk
Controleer het volgende voordat u telefonisch om ondersteuning vraagt. Henvend dig til
servicecenter med problemer, du ikke selv kan klare.
Funktionskontrol ved selvtest
1.
Sluk for både computeren og LCD-skærmen.
2.
Fjern videokablet fra computerens bagside.
3.
Tænd for LCD-skærmen.
Figuren vist herunder ("No Signal") vises på en sort baggrund, når LCD-skærmen fungerer normalt, selvom der ikke detekteres noget videosignal: I selvtesttilstand forbliver
LED-strømindikatoren grøn, og figuren flyttes rundt på skærmen.
4.
Sluk for din LCD-skærm og tilslut videokablet igen. Tænd herefter for både computeren
og LCD-skærmen
Hvis din LCD-skærm forbliver tom efter brug af den forrige procedure, skal du kontrollere din
video-controller og dit computersystem. Din LCD-skærm fungerer korrekt.
Advarselsmeddelelser
Du kan også se skærmen i en opløsning på 1920 x 1080. Dog vises følgende meddelelse i
et minut; Du kan vælge at ændre skærmopløsningen eller beholde den aktuelle opløsning.
Hvis opløsningen er mere end 85 Hz, vil du se en sort skærm, fordi LCD-skærmen ikke
understøtter over 85 Hz.
Bemærk
Se under Specifikationer > Forudindstillede timertilstande for de opløsninger eller frekvenser,
som LCD-skærmen understøtter.
Vedligeholdelse og rengøring
1) Vedligeholdelse af LCD-skærmkabinettet.
Rengør med en blød klud, når du har frakoblet strømkablet.
Fejlfinding
•
Brug ikke benzol, fortynder eller andre brændbare
substanser.
2) Vedligeholdelse af fladskærmen.
Rengør med en blød klud (bomuld).
•
Brug aldrig acetone, benzol eller fortynder.
(Denne kan medføre revner i eller deformation af
skærmens overflade.)
•
Brugeren er ansvarlig for enhver skade, der forårsages af brugen af disse substanser.
Symptomer og anbefalede handlinger
Bemærk
En LCD-skærm genskaber visuelle signaler der modtages fra computeren. Hvis der er et
problem med computeren eller videokortet, kan dette derfor medføre, at LCD-skærmen bliver
sort, har ringe farver, bliver støjfyldt etc. I dette tilfælde skal du først kontrollere kilden til
problemet og derefter kontakte et servicecenter eller din forhandler.
1.
Kontroller, om strømkablet og videokablet er tilsluttet korrekt til computeren.
2.
Kontroller, om computeren bipper mere end tre gange ved start.
(Hvis dette ikke sker: Anmod om service.)
3.
Hvis du installerede et nyt skærmkort, eller hvis du samlede pc'en, skal du kontrollere,
om du installerede Adapteren (video).
4.
Kontroller om scanningsfrekvensen for videoskærmen er indstillet til mellem 50 Hz ~ 85
Hz.
(Overskrid ikke 60Hz når du anvender den maksimale opløsning.)
5.
Hvis du har problemer med at installere Adapter (video) driveren, skal du starte computeren i Fejlsikret tilstand, fjerne Skærm-adaptor i "Control Panel" (Kontrolpanel) −>
"System" (System) −> "Device Administrator" (enhedsadministrator) og derefter genstarte computeren for at geninstallere Adapter (video) driveren.
Tjekliste
Bemærk
I den følgende tabel vises mulige problemer samt hvordan de løses. Inden du anmoder om
assistance, skal du kontrollere informationerne i dette afsnit for at se, om du selv kan løse
problemerne. Hvis du får brug for hjælp, bedes du kontakte telefonnummeret i informationsafsnittet eller din forhandler.
Problemer i forbindelse med installation (PC Mode)
Bemærk
Problemer i forbindelse med LCD-skærminstallationen og løsninger hertil er angivet.
Q:
LCD-skærmen flimrer.
Fejlfinding
A:
Kontroller at signalkablet mellem computeren og LCD-skærmen er tilsluttet sikkert og
ordentligt.
(Se Tilslutning af en computer)
Problemer i forbindelse med skærmen
Bemærk
Problemer i forbindelse med LCD-skærmen og løsninger hertil er angivet.
Q:
Skærmen er tom, og strømindikatoren er slukket.
A:
Kontroller, at strømkablet er forsvarligt tilsluttet, og at LCD-skærmen er tændt.
(Se Tilslutning af en computer)
Q:
"Meddelelsen "No Signal".
A:
Se efter, at signalkablet er korrekt forbundet til computeren eller videokilderne.
(Se Tilslutning af en computer)
A:
Kontroller at der er tændt for computeren eller videokilderne.
Q:
"Meddelelsen Not Optimum Mode"
A:
Kontroller den maksimale opløsning og frekvensen for videoadapteren.
A:
Sammenlign disse værdier med oplysningerne i Forudindstillede timertilstande.
Q:
Billedet ruller lodret.
A:
Kontroller om signalkablet er tilsluttet korrekt. Tilslut det igen, hvis det er nødvendigt.
(Se Tilslutning af en computer)
Q:
Billedet er ikke klart, billedet er sløret.
A:
Udfør frekvenstuningerne CoarseogFine.
A:
Tænd igen, når du har fjernet alt tilbehør (videoforlængerkabler mv.)
A:
Indstil opløsning og frekvens i de anbefalede områder.
Q:
Billedet er ustabilt og vibrerer.
A:
Kontroller om opløsningen og frekvensen, der er indstillet for computerens videokort,
er i det område, der understøttes af LCD-skærmen. Hvis ikke, så genindstil dem til den
aktuelle Information under menuen for LCD-skærmen og Forudindstillede timertilstande.
Q:
Der er spøgelsesbilleder på billedet.
A:
Kontroller om opløsningen og frekvensen, der er indstillet for computerens videokort,
er i det område, der understøttes af LCD-skærmen. Hvis ikke, så genindstil dem til den
aktuelle Information under menuen for LCD-skærmen og Forudindstillede timertilstande.
Q:
Billedet er for lyst eller for mørkt.
A:
Juster brightness og contrast.
Fejlfinding
(Se under Brightness, Contrast)
Q:
Skærmfarven er ikke konsistent.
A:
Juster farver med Custom under OSD-menuen til farvejustering.
Q:
Farvebilledet forstyrres af mørke skygger.
A:
Juster farver med Custom under OSD-menuen til farvejustering.
Q:
Den hvide farve er dårlig.
A:
Juster farver med Custom under OSD-menuen til farvejustering.
Q:
Strømindikatoren blinker.
A:
LCD-skærmen er i gang med at gemme de ændringer, der er foretaget, til skærmhukommelsen.
Q:
Skærmen er sort, og strømindikatoren blinker en eller to gange i sekundet.
A:
LCD-skærmen anvender dens strømadministrationssystem Tryk på en vilkårlig tast på
tastaturet
Problemer i forbindelse med lyd.
Bemærk
Problemer i relation i lydsignaler og deres løsning er angivet herunder.
Q:
Ingen lyd.
A:
Kontroller at lydkablet er korrekt tilsluttet til både lydindgangen på LCD-skærmen og
lydudgangen på dit lydkort.
(Se Tilslutning af en computer)
A:
Kontroller lydstyrken.
Q:
Lydniveauet er for lavt.
A:
Kontroller lydstyrken.
A:
Hvis lydstyrken stadig er for lav, når kontrollen er skruet helt op, skal du kontrollere
volumenkontrollen på computeren eller i programmet.
Q:
Lyden er for høj eller for lav.
A:
Juster Treble(Diskant) og Bass(Bas) til de ønskede niveauer.
Problemer med fjernbetjeningen
Bemærk
Problemer i forbindelse med fjernbetjeningen og løsninger hertil er angivet.
Q:
Fjernbetjeningens knapper reagerer ikke.
A:
Kontroller batteriernes polaritet (+/-).
A:
Kontroller om batterierne er brugt op.
A:
Kontroller, om der er tændt.
Fejlfinding
A:
Kontroller om strømkablet er forsvarligt tilsluttet.
A:
Kontroller, om der er en særlig fluorescerende pære eller neonlampe i nærheden.
Spørgsmål og svar
Q:
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
A:
Frekvensen kan ændres ved at ændre videokortets konfiguration.
Bemærk
Bemærk at skærmkortet kan understøtte forskellige, afhængigt af den anvendte driverversion. (Se i brugervejledningen til computeren eller skærmkortet for at få detaljer.)
Q:
Hvordan kan jeg justere opløsningen?
A:
Windows XP:
Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger.
A:
Windows ME/2000:
Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger.
* Kontakt producenten af videokortet for yderligere oplysninger.
Q:
Hvordan kan jeg indstille Strømsparer-funktionen?
A:
Windows XP:
Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Pauseskærm
Indstil funktionen i computerens BIOS-INDSTILLINGER. (Se i vejledningen til Windows/computeren).
A:
Windows ME/2000:
Kontrolpanel → Skærm → Pauseskærm.
Indstil funktionen i computerens BIOS-INDSTILLINGER. (Se i vejledningen til Windows/computeren).
Q:
Hvordan rengør jeg kabinettet//LCD-panelet?
A:
Fjern strømkablet, og rengør herefter LCD-skærmen med en blød klud med enten et
rengøringsmiddel eller rent vand.
Efterlad ikke rengøringsmidler eller ridser på kabinettet. Lad ikke vand trænge ind i
LCD-skærmen.
Q:
Hvordan kan jeg afspille videoen?
A:
Videoen understøtter kun MPEG1- og WMV-codecs. Klik på den tilhørende codec for
at afspille videoen. Bemærk at visse codecs kan være inkompatible.
Bemærk
Inden du anmoder om assistance, skal du kontrollere informationerne i dette afsnit for at se,
om du selv kan løse problemerne. Hvis du får brug for hjælp, bedes du kontakte telefonnummeret i informationsafsnittet eller din forhandler.
Specifikationer
Generelt
Generelt
SyncMaster 700DX-3 / 820DX-3
Modelnavn
LCD-panel
Størrelse
Visningsområde
700DX-3
70,0 tommer (177 cm)
820DX-3
82,0 tommer (207 cm)
700DX-3
1549,44 mm(H) x 871,56 mm(V)
820DX-3
1805,76 mm(H) x 1015,74 mm(V)
Synkronisering
Vandret
30 ~ 81 kHz
Lodret
56 ~ 85 Hz
Skærmfarve
16,7 M
Opløsning
Optimal opløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz
Maksimal opløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz
Maksimal Pixel Ur
148,5 MHz (analog, digital)
Strømforsyning
Dette produkt understøtter 100 – 240 V.
Se etiketten på bagsiden af produktet, idet standardspændingen kan variere fra
land til land.
Signalforbindelser
Input : Composite/Component (common), PC D-Sub, DVI, HDMI, DP, Audio In,
LAN, RS232C IN
Output : Audio Out, RS232C Out
Optional Network : USB3.0 2port, USB2.0 2port, LAN, DP out, RS232C (kun relevant, når netværksboksen er tilsluttet med et kabel)
Mål (B x H x D) / vægt
Med sokkel
700DX-3
1668,0 x 990,0 x 137,5 mm
Uden sokkel
Med sokkel
Uden sokkel
1668,0 x 1095,0 x 500,0 mm / 83,0kg
820DX-3
1915,0 x 1230,0 x 500,0 mm / 140 kg
1915,0 x 1126,0 x 139,0 mm
Specifikationer
VESA Monteringsinterface
700DX-3
820DX-3
800,0 mm x 400,0 mm
1400,0 mm x 800,0 mm
Miljømæssige overvejelser
I drift
Temperatur: 0˚C ~ 40˚C (32˚F ~ 104˚F)
Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Plug and Play-mulighed
Denne LCD-skærm kan installeres på ethvert Plug & Play-kompatibelt system.
Samspillet mellem LCD-skærmen og computersystemet giver de bedste driftsbetingelser og LCD-skærmindstillinger. I de fleste tilfælde vil LCD-skærminstallationen fortsætte automatisk, medmindre brugeren ønsker at vælge alternative
indstillinger.
Acceptable dots
TFT-LCD-paneler fremstillet med avanceret halvlederteknologi med en præcision
på over 1 ppm (en milliontedel), anvendes i dette produkt. Men pixels i farverne
RØD, GRØN, BLÅ og HVID virker nogle gange lyse, eller der kan ses nogle mørke
pixels. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan anvende det uden problemer af
nogen art.
F.eks. er antallet af TFT-LCD-subpixels, der findes i dette produkt, 6.220.800.
Bemærk
•
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
•
Montering af et Samsung ID (videovægsæt) øger vægten af en LFD med 1,6 kg.
Bemærk
Dette produkt er et digitalt apparat i klasse A.
Strømsparer
Denne LCD-skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din LCD-skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. LCD-skærmen vender automatisk
tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør
du slukke for din LCD-skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i længere
tid. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM-kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere
denne funktion.
Specifikationer
Strømsparer
700DX-3
Tilstand
Normal drift Energisparetilstand
Slukket
Slukket
(Tænd/sluk- (Tænd/slukknap)
kontakt)
Strømindikator
On
Grøn, blinkende
Orange
Off
Typisk : 680 W mindre end 1 mindre end 1
W
W
(Uden netværksboks) Nominel effekt :
740 W
Effektforbrug
0
820DX-3
Tilstand
Normal drift Energisparetilstand
Slukket
Slukket
(Tænd/sluk- (Tænd/slukknap)
kontakt)
Strømindikator
On
Grøn, blinkende
Orange
Off
Typisk : 950 W mindre end 1 mindre end 1
W
W
(Uden netværksboks)
Nominel effekt :
1013 W
Effektforbrug
0
Bemærk
•
Det virkelige strømforbrug kan være anderledes end det indikerede strømforbrug herover,
hvis systembetingelserne eller indstillingerne ændres.
•
For at stoppe ethvert strømforbrug: Sluk på afbryderen, eller fjern strømkablet på bagsiden. Sørg for at afbryde for strømmen, hvis du planlægger at være væk hjemmefra i
mange timer.
•
Hvis du tilslutter en netværksboks (sælges separat), vil LFD'en ikke længere være i overensstemmelse med Energy Star 5.0.
Forudindstillede timertilstande
Hvis signalet, der overføres fra computeren, er det samme som følgende forudindstillede
timingtilstande, justeres skærmbilledet automatisk. Men hvis signalet er anderledes, bliver
skærmbilledet muligvis sort, mens strøm-LED-indikatoren er tændt. Se i vejledningen til videokortet og juster skærmen således.
Skærmtilstand
Horisontal Vertical Fre- Pixelclock
frekvens
quency
(MHz)
(kHz)
(Vertikal
frekvens)
(Hz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
Specifikationer
Skærmtilstand
Horisontal Vertical Fre- Pixelclock
frekvens
quency
(MHz)
(kHz)
(Vertikal
frekvens)
(Hz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 768
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA,1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
+/-
Horisontal frekvens
Tiden for scanning af én linje, der forbinder den højre
kant med den venstre kant af skærmen (vandret)
kaldes for den horisontale cyklus, og den inverse
værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Enhed: kHz
Vertikal frekvens
Som en fluorescerende lampe skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for
at præsentere et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes for den vertikale frekvens eller
opdateringshastighed. Enhed: Hz
Information
Få det bedste billede
Juster opløsning og opdateringsfrekvens for computeren på computeren som
beskrevet i nedenstående for at få den bedste billedkvalitet. Du kan have en ujævn
billedkvalitet på skærmen, hvis den bedste billedkvalitet ikke tilføres TFT-LCD.
•
Opløsning: 1920 x 1080
•
Lodret frekvens (opdateringshastighed): 60 Hz
TFT-LCD-paneler fremstillet med avanceret halvlederteknologi med en præcision på over 1 ppm (en milliontedel), anvendes i dette produkt. Men pixels i
farverne RØD, GRØN, BLÅ og HVID virker nogle gange lyse, eller der kan ses
nogle mørke pixels. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan anvende det uden
problemer af nogen art.
•
F.eks. er antallet af TFT-LCD-subpixels, der findes i dette produkt, 6.220.800.
Ved udvendig rengøring af skærmen og panelet, skal du anvende en blød klud
fugtet med en smule vand. Gnid blidt, når du rengør LCD-området. Hvis du bruger
stor kraft, kan du ridse det.
Hvis du ikke er tilfreds med billedkvaliteten, kan du få en bedre billedkvalitet
med at anvende funktionen "Auto Adjustment" på skærmbilledet, der vises, når
du trykker på knappen for lukning af vinduet. Hvis der stadig er støj efter den automatiske justering, skal du bruge justeringsfunktionen Fine/Coarse.
Når et fast skærmbillede vises i længere tid, kan et billede indbrændes på
skærmen, eller der kan forekomme sløring. Skift til energisparetilstand, eller vælg
en pauseskærm med et bevægeligt billede, når du skal være væk fra skærmen i
længere tid.
PRODUKTINFORMATION (Billedindbrændingsfri)
Hvad er billedindbrænding?
Billedindbrænding bør ikke forekomme, når en LCD-skærm anvendes under normale betingelser.
Normale betingelser defineres som stadigt skiftende videomønstre. Når LCDskærmen anvendes i lang tid (mere end 12 timer) med et fast mønster, kan der
være en lille forskel i spændingen mellem elektroder, der styrer den flydende krystal
(liquid crystal - LC) i en pixel. Spændingsforskellen mellem elektroder forøges med
tiden og gør den flydende krystal ringere. Når dette forekommer, kan det forrige
billede muligvis ses, når mønstret ændres. For at forhindre dette skal den akkumulerede spændingsforskel nedsættes.
Information
Slukket, pauseskærm eller tilstanden Power Save (strømsparetilstand)
•
Sluk for strømmen i to timer efter 12 timers brug
•
Indstil skærmen til at slukke med pc'ens strømstyringsmodeller.
•
Brug - hvis det er muligt - en pauseskærm - pauseskærme med én farve eller
et billede, der bevæger sig, anbefales.
Periodisk ændring af farveinformationerne
Bemærk
Brug to forskellige farver
Skift farveinformationen med to forskellige farver hver 30. minut.
•
Undgå at bruge en kombination af tegn- og baggrundsfarver med stor forskel i
luminansen.
Undgå at bruge grå farver, der let kan medføre billedindbrænding.
Undgå: Farver med stor forskel i luminans (sort og hvid, grå)
Information
Periodisk ændring af tegnfarver
•
Lyse farver med lille forskel i luminans.
- Cyklus: Skift tegnfarverne og baggrundsfarverne hvert 30. minut.
•
Skift tegnene hvert 30. minut med bevægelse.
•
Få billeder og logo til at cirkle regelmæssigt.
- Cyklus: Vis bevægeligt billede med logo i 60 sekunder efter fire timers brug.
•
Den bedste måde til beskyttelse af din skærm mod billedindbrænding er at
slukke eller indstille din pc/dit system til at anvende en pauseskærm, når du
ikke bruger skærmen. Hvis disse retningslinjer ikke følges, kan det påvirke din
garanti.
Anvendelse af skærmpixelfunktionen på produktet
•
Anvendelse af skærmpixelfunktionen
- Symptom: Prik med sort farve kører op og ned.
•
Anvendelse af skærmlinjefunktionen
- Symptom: Vandret/lodret linje med sort farver kører op og ned.
Anvendelse af skærmsletningsfunktionen på produktet
Information
•
Anvendelse af skærmsletningsfunktionen
- Symptom: 2 lodrette blokke flyttes, mens skærmen ryddes
Appendiks
Kontakt SAMSUNG
Bemærk
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte
SAMSUNG Support.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/
ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
BAGO
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
Europe
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
Appendiks
Europe
http://www.samsung.com/
be_fr (French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 http://www.samsung.com
7864)
CZECH
800
(800-726786)
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805
SAMSUNG http://www.samsung.com
(726-7864, € 0,14/Min)
CYPRUS
From landline : 8009 4000
GREECE
From landline : 80111-SAM- http://www.samsung.com
SUNG (7267864)
SAMSUNG http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+30)
210 6897691
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
http://www.samsung.com
(0900-7267864) ( € 0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
+48 22 607-93-33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 http://www.samsung.com
7267)
RUMANIA
From landline : 08010-SAM- http://www.samsung.com
SUNG (7267864)
From landline & mobile : (+40)
21 206 01 10
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 http://www.samsung.com
7864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 http://www.samsung.com
786)
SPAIN
902 - 1 (902.172.678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com
SAMSUNG http://www.samsung.com
Appendiks
Europe
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com/ch
CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/
ch_fr/(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: http://www.samsung.com
7799)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
-
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/
ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 http://www.samsung.com
786)
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com
Appendiks
Asia Pacific
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864) for PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864) for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
Middle East
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
Africa
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D'LVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)
Bemærk
Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.
Appendiks
Produktet er ikke defekt.
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•
Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan tv'et bruges, eller blot justerer indstillingerne
uden at skille produktet ad.
•
Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•
Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.
•
Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet
hus.
•
Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
•
Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program
produkt bruges.
•
Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
•
Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•
Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping
eller online.
En produktskade, som kunden har forårsaget.
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•
Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
•
Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•
Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•
At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•
Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
•
At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
•
Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse
osv.)
•
Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator,
lampe, filter, bånd osv.)
Andet
Bemærk
Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et
servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.
Appendiks
Ordforklaring
Dot Pitch
Billedet på en skærm er sammensat af røde, grønne og blå
prikker. Jo tættere prikkerne er, jo højere opløsning. Afstanden mellem to prikker i samme farve kaldes for 'Dot Pitch'.
Enhed: mm
Lodret frekvens
Skærmen skal gentegnes adskillige gange pr. sekund for at
skabe og præsentere et billede for brugeren. Frekvensen
for disse gentagelser pr. sekund kaldes for den vertikal
frekvens eller opdateringshastighed. Enhed: Hz
Eksempel: Hvis det samme lys gentages 60 gange pr. sekund, betragtes det som 60 Hz.
Horisontal frekvens
Tiden for scanning af én linje, der forbinder den højre kant
med den venstre kant af skærmen (vandret) kaldes for den
horisontale cyklus, Den inverse værdi af den horisontale
cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Enhed: kHz
Interlace- og non-interlacemetoder
Visning af de horisontale linjer på skærmen fra øverst til nederst i rækkefølge kaldes for non-interlace-metoden, mens
visning af de ulige linjer og derefter de line linjer i rækkefølge
kaldes for interlace-metoden. Non-interlace-metoden anvendes på størstedelen af skærmene for at sikre et klart
billede. Interlace-metoden er den samme, som der anvendes i tv-apparater.
Plug & Play
Dette er en funktion, der giver det bedste kvalitetsskærmbillede for brugeren ved at gøre det muligt, at computeren
og skærmen automatisk udveksler informationer. Denne
skærm overholder den internationale VESA DDC-standard
for Plug & Play-funktionen.
Opløsning
Antallet af vandrette og lodrette prikker der anvendes til at
sammensætte skærmbilledet kaldes for 'opløsningen'.
Dette tal viser skærmens nøjagtighed. En høj opløsning er
velegnet til udførelse af flere opgaver, da der kan vises flere
billedinformationer på skærmen.
Eksempel: Hvis opløsningen er 1920 x 1080, betyder dette,
at skærmen består af 1920 horisontale prikker (horisontal
opløsning) og 1080 vertikale linjer (vertikal opløsning).
Korrekt bortskaffelse
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at
produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USBkabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers
helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre
typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på
genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet,
eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan
indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.
Appendiks
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne
i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke
bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder,
at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne mærket med
de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres indhold af
kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er
fastsat i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt,
kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller miljøet.
Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug ved
at holde batterierne adskilt fra andre typer af affald og ved at indlevere
dem på en genbrugsplads.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Mærkningen på batteriet, i brugervejledningen eller på emballagen indikerer, at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb
betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66.
Batteriet i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt serviceleverandøren vedrørende udskiftning. Forsøg ikke at fjerne batteriet,
og kast det ikke i ild. Du må ikke adskille, knuse eller punktere batteriet.
Hvis du planlægger at bortskaffe produktet, tager genbrugsstationen de
korrekte forholdsregler for genbrug og behandling af produktet, inkl.
batteriet.
Myndigheder
Informationerne i dette dokument kan ændres uden bekendtgørelse.
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Reproduktion af hvilken som helst type uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co.,
Ltd. er strengt forbudt.
Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlig for fejl, som måtte være heri eller for ulykker
eller skade i forbindelse med drift eller brug af dette materiale.
Samsung er et registreret varemærke, der tilhører Samsung Electronics Co., Ltd., Microsoft,
Windows og Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation,
VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker, der tilhører Video Electronics Standard
Association. Alle øvrige produktnavne nævnt i dette dokument kan være varemærker eller
registrerede varemærker, der tilhører deres respektive ejere.
TruSurround XT, SRS and the
Labs, Inc.
symbol are trademarks of SRS
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS
Labs, Inc.
Download PDF

advertising