Samsung | 460DRN-A | Samsung 460DRN-A Bruksanvisning

SyncMaster 460DRN-A
LCD-skjerm
Brukerveiledning
Sikkerhetsinstruksjoner
Symboler
Merk
Disse sikkerhetsinstruksene må følges for å sikre din egen sikkerhet og for å forhindre skader
på utstyret.
Les instruksene nøye og bruk produktet på riktig måte.
Advarsel / Forsiktig
Unnlatelse av å følge retningslinjene som dette symbolet angir, kan
forårsake personskade eller skade på utstyr.
Symboler og markeringer
Forbudt
Viktig å lese og forstå til
enhver tid
Ikke demonter
Trekk støpselet ut av kontakten
Ikke berør
Jording for å forhindre elektrisk støt
Strøm
Når datamaskinen ikke skal brukes i en lengre periode, setter du den i
DPM.
Hvis du bruker skjermsparer, setter du den i aktiv skjermmodus.
Bildene her er kun til referanse og gjelder ikke i alle tilfeller (eller land).
Snarvei til Instruksjoner for forebygging av etterbilder
Ikke bruk skadde strømledninger eller støpsler eller skadde eller
løse stikkontakter.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Ikke ta på støpselet med våte hender når du setter det inn i eller
trekker det ut av stikkontakten.
•
Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.
Kontroller at du kobler strømledningen til en jordet kontakt.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskader.
Sikkerhetsinstruksjoner
Kontroller at støpselet sitter ordentlig i stikkontakten.
•
Det kan medføre brannfare.
Ikke bruk kraft til å bøye eller trekke i støpselet, og ikke plasser
noe tungt på det.
•
Det kan medføre brannfare.
Ikke koble flere apparater til samme stikkontakt.
•
Det kan medføre brannfare på grunn av overoppheting.
Ikke koble fra strømledningen mens skjermen er i bruk.
•
Ellers kan det føre til skader på produktet grunnet elektrisk
sjokk.
For å koble strømmen fra apparatet må støpselet trekkes ut av
stikkontakten, og derfor må støpselet være fungere ordentlig.
•
Dette kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Bruk bare strømledningen som ble levert av fabrikanten. Ikke
bruk strømledningen til et annet produkt.
•
Det kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Installasjon
Kontakt et autorisert servicesenter før du installerer skjermen på steder
der den vil bli utsatt for mye støv, høye eller lave temperaturer, høy luftfuktighet eller kjemiske stoffer, og på steder der den skal stå på døgnet
rundt, for eksempel på en flyplass, jernbanestasjon eller lignende.
Unnlatelse av å gjøre det kan føre til alvorlig skade på skjermen.
Vær minst fire personer til å løfte og flytte produktet.
•
Hvis ikke, kan det være lett å miste det og dermed forårsake
personskader og/eller skader på produktet.
Når du installerer produktet i et kabinett eller rack, kontroller at
frontenden av nedre del av produktet ikke faller ut.
•
Ellers kan den falle ned eller forårsake personskader.
•
Bruk et kabinett eller rack med egnet størrelse i forhold til produktet.
IKKE PLASSER LEVENDE LYS, MYGGMIDLER, SIGARETTER ELLER NOEN SLAGS VARMEOVNER NÆR PRODUKTET.
•
Det kan medføre brannfare.
Sikkerhetsinstruksjoner
Hold varmeelementer så langt borte fra strømledningen og produktet som mulig.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Pass på at du setter produktet forsiktig ned når du setter det fra
deg.
•
Ellers kan dette føre til skader på skjermen.
Frontsiden av produktet må ikke plasseres på gulvet.
•
Ellers kan dette føre til skader på skjermen.
Installer produktet ditt på et godt ventilert sted. Kontroller at det
er en klaring på minst 10 cm fra veggen.
•
Ellers kan det medføre brannfare på grunn av økt intern temperatur.
Kontroller at innpakningsplasten holdes utenfor barnas rekkevidde.
•
Ellers kan det medføre alvorlige skader (kveling) hvis barn leker med den.
Rengjøring
Bruk en lett fuktet og myk klut til rengjøringen av skjermkabinettet eller
overflaten av TFT-LCD-skjermen.
Når du rengjør strømledningen eller kontakten, skal du bruke
en tørr klut.
•
Ellers kan det medføre brannfare.
Når du rengjør produktet, forsikre deg å koble fra strømledningen.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.
Når du rengjør produktet, ta ut strømledningen og rengjør den
med en myk og tørr klut.
•
(Bruk ikke kjemikalier slik som voks, benzen, alkohol, tynner,
myggfjerner, smøremiddel eller rengjøringsmidler.) Disse kan
endre utseende til produktets overflate og skrelle av produktetikettene til produktet.
Da produkthuset kan lett påføres skraper, forsikre deg å bruke
bare spesifisert type klut.
•
Bruk spesifisert type klut bare med litt vann. Da produktet kan
påføres skraper hvis det er fremmedlegemer på kluten, skal du
riste den godt før du bruker den.
Sikkerhetsinstruksjoner
Annet
Produktet er et høyspenningsprodukt. Kontroller at brukere ikke
demonterer, reparerer eller modifiserer produktet på egen hånd.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann. Hvis produktet
trenger reparasjon, kontakt et servicesenter.
Hvis produktet lukter rart, lager rare lyder eller det kommer røyk
fra det, koble fra strømpluggen med én gang og kontakt et servicesenter.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Hvis du mister produktet eller huset har gått i stykker, skru apparatet av og koble fra strømledningen. Kontakt et servicesenter.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Hvis det oppstår tordenvær, skal du ikke røre strømledningen
eller antennen.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Ikke prøv å flytte skjermen ved å dra i ledningen eller signalkabelen.
•
Ellers kan det medføre fall og elektrisk sjokk, skader på produktet eller brann grunnet skader på ledningen.
Ikke løft eller flytt produktet frem og tilbake eller til venstre og
høyre mens du bare holder i strømledningen eller signalkablene.
•
Ellers kan det medføre fall og elektrisk sjokk, skader på produktet eller brann grunnet skader på ledningen.
Kontroller at ventilasjonsåpningen ikke er blokkert.
•
Ellers kan det medføre brannfare på grunn av økt intern temperatur.
Ikke bruk eller oppbevar brannbar spray eller lett antennelige
materialer i nærheten av produktet.
•
Ellers kan det resultere i fare for eksplosjon eller brann.
Ikke før inn metallgjenstander som strikkepinner, mynter, pins
eller brennbare gjenstander som for eksempel fyrstikker og papir
på innsiden av produktet (gjennom ventilasjonsåpningene, inngangs- og utgangsterminalene, etc).
•
Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i produktet, koble
fra strømledningen og kontakt et servicesenter.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Når du bruker et stillestående skjermbilde over lengre tid, er det
mulig at det oppstår etterbide eller merker.
•
Hvis du ikke skal bruke produktet over en lengre tidsperiode,
sett det i sovemodus eller bruk en bevegbar skjermsparer.
Sikkerhetsinstruksjoner
Still inn oppløsning og frekvens som er egnet for produktet.
•
Ellers kan du bli påført synsskader.
Når du bruker hodetelefoner eller øreplugger, ikke skru volumet
for høyt.
•
Å ha lyden for høy kan påføre deg hørselskader.
Hvis du kontinuerlig flytter deg nærmere skjermen til produktet,
kan det være at synet ditt svekkes.
Ta en pause på minst fem (5) minutter for hver time du bruker
skjermen.
Dette reduserer belastningen på øynene dine.
Ikke installer den på et ustabilt sted som for eksempel en utstabil
rack eller ujevn overflate, eller et sted som utsettes for vibrasjoner.
•
Ellers kan det lett falle ned og dermed forårsake personskader
og/eller skader på produktet.
•
Hvis du bruker produktet på et sted utsatt for vibrasjoner, kan
det medføre skader på produktet og brannfare.
Når du flytter produktet, skal du skru strømmen av og koble ut
strømpluggen, antennekabelen og alle de andre kablene som er
koblet til produktet.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.
Kontroller at barn ikke henger på produktet eller klatrer oppå
det.
•
Produktet kan falle ned og forårsake personskade eller død.
Hvis du ikke bruker produktet for en lang periode, koble fra
strømledningen fra kontakten.
•
Ellers kan det medføre i overoppheting eller brannfare grunnet
støv og kan resultere i brann grunnet elektrisk sjokk eller lekkasje.
Ikke plasser tunge gjenstander eller leketøy eller søtsaker slik
som kjeks etc. som kan tiltrekke seg barnas oppmerksomhet oppå
produktet.
•
Barna dine kan henge på produktet og forårsake at det faller
ned og dette kan medføre personskader eller død.
Vær forsiktig at barn ikke plasser batteriet i munnen når du
fjerner det fra fjernkontrollen. Plasser batteriet på et sikkert sted
hvor det er utenfor barnas rekkevidde.
•
Hvis du finner ut at barna har allerede hatt batteriet i munnet,
ta straks kontakt med lege.
Sikkerhetsinstruksjoner
Når du setter batteriet inn, vær oppmerksom på riktig polaritet
(+, -).
•
Ellers kan batteriet ta skade eller det kan oppstå brannfare,
eller fare for personskader eller skader grunnet lekkasje av
batteriets indre væske.
Bruk kun de spesifiserte standardbatteriene, og bruk ikke et nytt
og et brukt batteri sammen.
•
Ellers kan batteriene ta skade eller forårsake brann, personskader eller skader på grunn av lekkasje av den innvendige
væsken.
Batteriene (og oppladbare batterier) er ikke vanlig avfall, og må
innleveres til resirkulering. Som forbruker av batteriet er kunden
ansvarlig for å levere brukte og oppladbare batterier til resirkulering.
•
Kunden kan levere brukte eller oppladbare batterier til nærmeste offentlige returstasjon, eller til en forhandler som selger
samme type batterier eller oppladbare batterier.
Ikke slipp gjenstander ned på produktet eller forårsake støt mot
produktet.
•
Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
Ikke sett tunge gjenstander oppå produktet.
•
Dette kan forårsake personskader og/eller skader på produktet.
Installasjonsveiledning for strøm
Sørg for å lese og følge instruksjonene nøye og riktig. Dersom du unnlater
å gjøre det, kan det føre til død, alvorlig personskade eller brann.
•
Før du installerer produktet må du kontrollere strømkravene for installasjonsstedet.
Hvis du vil installere produktet i strømomgivelser (strømkabel, strømuttak, kretsbryter
osv.) med en strømkapasitet som er mindre enn gjeldende produktforbruk/strømforbruk,
installerer du en separat strømomformer i henhold til tabellen "Anslått kapasitet".
Forbrukeren skal betale kostnadene for dette.
•
Sørg for å koble produktet til et dedisert strømuttak og ikke kobe det til en skjøteledning
med flere stikkontakter.
Hvis du må bruke en skjøteledning med flere kontakter, sjekker du spenningsforbruk i
tabellen "Anslått kapasitet" og bruker en skjøteledning med flere stikkontakter med tillatte
strømpesifikasjoner som er større enn totalt strømforbruk for produktene som er koblet til
den.
•
Når du bruker en dedisert strømforlengingskabel bruker du en strømkabel med høy kapasitet.
Bruk en strømkabel med tillatt spenning på 12,5 A eller mer.
Sikkerhetsinstruksjoner
Anslått spenning for strømkontakten/ledningen/produktkoplingen
•
Bruk en strømkabel med 12,5 A eller mer.
Se i Spesifikasjoner for kabelsikkerhet.
•
UL-spesifikasjoner – Bruk en kabel med 14 AWG eller mer
•
KS-spesifikasjon – Bruk en kabel med 20 SQ eller mer
•
IEC-spesifikasjon – Bruk en kabel med 2,5 SQ eller mer
Innledning
Innholdet i pakken
Merk
Forsikre deg om at følgende artikler følger med din LCD-skjerm.
Kontakt forhandleren hvis det mangler noen deler.
Kontakt en lokal forhandler for å kjøpe ekstrautstyr.
Pakke opp
LCD-skjerm
Håndbøker
Hurtigoppsettguide
Garantikort
(Ikke tilgjengelig alle steder)
Brukerhåndbok
Innledning
Kabler
GND-kabel (3)
Annet
Støtsensor
Fjernkontroll
Batterier (AAA X 2)
(Ikke tilgjengelig alle steder)
Selges separat
DVI-kabel
LAN-kabel
Din LCD-skjerm
Foran
MENU knapp [MENU]
Åpner og lukker menyen på skjermen. Brukes også for å gå ut av skjermmenyen eller tilbake til forrige meny.
Innledning
Navigeringsknapper (Opp-Ned knapper)
Går fra et menyelement til et annet vertikalt eller justerer valgte menyverdier.
Justeringsknapper (Høyre-Venstre knapper) / Volumknapper
Går fra et menyelement til et annet horisontalt eller justerer valgte menyverdier. Hvis OSD ikke vises på skjermen, kan du trykke på knappen for å
justere volumet.
ENTER knapp [ENTER]
Aktiverer en markert menypost.
SOURCE knapp [SOURCE]
Skifter fra PC-modus til Video-modus. Kildeskifte er kun mulig for eksterne
kilder som er forbundet med LCD-skjermen på det tidspunktet.
[PC] → [DVI] → [AV] → [HDMI] → [MagicInfo]
PIP
Trykk på PIP-knappen for å slå PIP-skjermen på/av.
Mer enn én PIP kan ikke overlappe på skjermen siden BNC og komponenten bruker samme kontakt.
På/Av-knapp [
]
Bruk denne knappen til å skru LCD-skjermen av og på.
Lysstyrkesensor
Produktets Lysstyrkesensor-funksjon føler automatisk lysstyrken i omgivelsene ved hjelp av en lysstyrkesensor, og justerer lysstyrken deretter.
Strømindikator
Viser Strømsparingsmodus ved å blinke grønt
Merk
Se Strømsparing i håndboken hvis du vil ha ytterligere informasjon om
strømsparingsfunksjoner. For å spare energi, skru av LCD-skjermen når
den ikke er i bruk eller når det skal stå ubetjent i lengre perioder.
Sensor for fjernkontroll
Pek fjernkontrollen mot dette punktet på LCD-skjermen.
Kamera : Registrerer og lagrer hendelsen som oppstod foran skjermen når
produktet får et støt. (Se i beskrivelsene om støtsensoren.)
Bluetooth-transceiver : Gjør at brukere kan koble til Bluetooth-enheter.
Høyttaler
Bakside
Merk
For detaljert informasjon om kabeltilkoblinger, se under Kabeltilkoblinger i Installeringskapittelet. LCD-skjermens bakside kan variere noe avhengig av hvilken modell LCD-skjerm du
har.
Innledning
POWER S/W ON [ │ ] / OFF [O]
Slår LCD-skjermen På/Av.
POWER IN
Strømkabelen plugges inn i LCD-skjermen
og i vegguttaket.
RS232C OUT/IN (RS232C Serie PORT)
MDC(Multippel skjermkontroll) Programport
PC / DVI / HDMI IN [PC / DVI / HDMI
AUDIO IN] (PC/DVI/HDMI Audio Tilkoblingskontakt (Input))
PC / DVI / HDMI IN [HDMI]
Koble HDMI kontaktenen på baksiden av
LCD-skjermen din til HDMI kontakten på det
apparatet dine digitale signaler kommer fra
med en HDMI kabel.
PC / DVI / HDMI IN [RGB](PC Video Tilkoblingskontakt)
Ved å bruke en D-Sub Kabel (15 pin D-Sub)
- PC modus (Analog PC)
Innledning
PC / DVI / HDMI IN [DVI] (PC Video Tilkoblingskontakt)
Ved å bruke en DVI kabel (DVI-D til DVI-D) DVI modus (Digital PC)
DC OUT [5V/1.5A]
Koble denne til POWER-kontakten til en TVtunerboks eller nettverksboks.
AV IN [VIDEO] (VIDEO Tilkoblingskontakt)
Koble [ VIDEO ]-kontakten på skjermen til
videoutgangskontakten til den eksterne enheten med en VIDEO-kabel.
AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](LCD.skjerm
Audio Tilkoblingskontakt (Input))
AV AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Lydkontakt for LCD-skjerm (utgang))
LAN(LAN Tilkoblingskontakt)
USB(USB Tilkoblingskontakt)
Kompatibel med Tastatur / Mus og Eksterne
lagringsenheter.
Merk
Antallet LCD-skjermer som kan kobles til
looput kan variere avhengig av kablene, signalkilde etc. Med kabler der det ikke forekommmer degradering eller signalkilde kan
opptil til ti LCD-skjermer kobles til.
Innledning
Circuit Breaker
En kretsbryterenhet er designet til å forhindre
brann eller elektrisk støt som forårsakes av
strømlekkasje.
Side
1.
Koble GND-kablene til bunndelen av begge sider av produktet og deretter til baksiden
av produktet som vist i figur (
2.
).
Koble den andre siden av GND-kablene til jordingsboksen når du er innendørs eller til
jordingsstolpen som har blitt dyttet i bakken, når du er utendørs.
Merk
Bakken (GND) brukes til å hindre produktstøy og for å beskytte mennesker fra elektrisk støt
som skyldes strømlekkasje.
Fjernkontroll
Merk
Ytelsen til fjernkontrollen kan påvirkes av en TV eller andre elektroniske enheter som opererer
i nærheten av LCD-skjermen, og føre til funksjonsfeil pga forstyrrelse av frekvensen.
Innledning
POWER
OFF
Number Buttons
DEL
knapp
+ VOL MUTE
TV/DTV
MENU
INFO
FARGEKNAPPER
TTX/MIX
STILL
AUTO
S.MODE
MDC
LOCK
SOURCE
ENTER/PRE-CH
CH/P
D.MENU
GUIDE
RETURN
Opp-ned Venstre-Høyre-knapper
EXIT
SRS
MagicInfo
P.MODE
DUAL/MTS
PIP
SWAP
1.
POWER
Slår produktet på.
2.
Off
Slår produktet av.
3. Number Buttons
4. DEL
knapp
Trykk for å bytte kanal.
"-"-knappen fungerer bare med DTV. Den brukes til å velge
MMS (flere kanaler) for en DTV.
Innledning
5. + VOL -
Justerer lydvolumet.
6.
Pauser (demper) lyden midlertidig. Dette vises nederst til
venstre på skjermen. Lyden kommer tilbake om MUTE eller
- VOL + trykkes inn i Mute-modus.
MUTE
7. TV/DTV
Velger TV- og DTV-modus direkte.
8. MENU
Åpner skjermmenyen og går ut av menyen eller lukker justeringsmenyen.
9.
Aktiverer en markert menypost.
10.
INFO
Gjeldende bildeinformasjon vises på øvre venstre halvdel
av skjermen.
11.COLOR BUTTONS
Trykk for å legge til eller fjerne kanaler, og for å lagre kanaler
i favorittlisten i "Kanalliste" menyen.
12.
TV-kanalene tilbyr skriftlige informasjonstjenester via tekstTV.
TTX/MIX
- Tekst-TV-knapper
Hvis du vil ha mer informasjon > TTX / MIX
13.STILL
Trykk én gang på knappen for å fryse skjermen. Trykk en
gang til for å oppheve frysingen.
14.AUTO
Tilpasser skjermvisningen automatisk i PC modus. Når du
endrer oppløsningen fra Kontrollpanel, utføres den automatiske funksjonen.
15. S.MODE
Når du trykker på denne knappen vil nåværende modus vises nederst i sentrum av skjermen. LCD-skjermenhar en
innebygd Hi-Fi stereoforsterker. Trykk på knappen en gang
til for å bla gjennom tilgjengelige forhåndskonfigurerte moduser. ( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )
16.MDC
MDC Hurtigknapp.
17.LOCK
Aktiverer eller deaktiverer alle funksjonstaster både på fjernkontrollen og LCD Displayet bortsett fra Power og LOCK
knappene.
18.
Trykk på knappen for å endre signal inn SOURCE.
SOURCE
Du kan bare endre SOURCE hvis det er koblet eksterne
enheter til skjermen.
19.
ENTER/PRE-CH
Denne knappen brukes til å returnere til den forrige kanalen.
20. CH/P
I TV modus, velges TV-kanaler.
21.D.MENU
DTV-menyvisning
22.GUIDE
Visning av Elektronisk programguide (EPG).
23.
Går tilbake til forrige meny.
RETURN
Innledning
24. Opp-Ned Venstre-Høyre
knapper
EXIT
25.
26.
SRS
Går fra et menyelement til et annet horisontalt, vertikalt eller
justerer valgte menyverdier.
Avslutter skjermmenyen.
Velger SRS TruSurround XT-modus.
27.MagicInfo
MagicInfo Hurtigknapp.
28. P.MODE
Når du trykker på denne knappen, vises gjeldende bildemodus i midten nederst på skjermen.
AV / HDMI / TV : P.MODE
LCD-skjermen har fire automatiske bildeinnstillinger som er
ferdiginnstilte fra fabrikken. Trykk deretter på knappen igjen
for å bla gjennom tilgjengelige forhåndskonfigurerte modus.
( Dynamic → Standard → Movie → Custom )
PC / DVI / MagicInfo: M/B (MagicBright)
MagicBright er en funksjon som gir optimalt seermiljø avhengig av bildet du viser. Trykk deretter på knappen igjen
for å bla gjennom tilgjengelige forhåndskonfigurerte modus.
(Entertain → Internet → Text → Custom )
29.
DUAL/MTS
DUALSTEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll og MONO/NICAM
MONO/NICAM STEREO kan betjenes avhengig av typen
fjernsynssignal ved å bruke DUAL knappen på fjernkontrollen mens du ser på TV.
MTSDu kan velge MTS (Multikanal Televisjon Stereo) modus
FM Stereo
30. PIP
Lydtype
MTS-/S-modus
Standard
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
Manuell endring
SAP
Mono ↔ SAP
Mono
Hver gang du trykker på knappen, dukker en PIP-skjerm
opp.
- Denne funksjonen finnes ikke for denne LCD-skjermen.
31.SWAP
Skifter innholdet i PIP og hovedbilde. Bildet i PIP-vinduet
vises i hovedskjermbildet, og hovedskjermbildet vises i PIPvinduet.
- Denne funksjonen finnes ikke for denne LCD-skjermen.
Bruke programvaren
Berøringsskjerm
1. Dobbeltklikk på "Calibrate (Kalibrer)" på skrivebordet.
Høyreklikk over ikonet i systemstatusfeltet og velg "Calibrate (Kalibrer)" fra hurtigmenyen.
Når punktene vises, berører du de tilsvarende punktene nøyaktig.
Merk
Siden du kanskje ikke er i stand til å berøre et punkt som er plassert på kanten, kobler du til
og bruker en mus.
Støtsensor
Merk
Registrerer og lagrer hendelsen som oppstod foran skjermen når produktet får et støt.
1.
Hvis du vil justere følsomheten til støtsensoren, kjører du filen "C:\Program Files\SetupVMon\VSetting.exe".
Bruke programvaren
2.
Hvis du vil få kameraet til å samhandle med støtsensoren, kjører du filen "VProcMan.exe".
3.
Hvis produktet får et støt, vises følgende meldinger, og hendelsen som oppstod foran
skjermen blir tatt opp.
4.
Du avslutter programmet ved å høyreklikke over ikonet i systemstatusfeltet og velge Exit
(Avslutt) fra hurtigmenyen eller klikke "Exit (Avslutt)" i "ProcMan".
Bruke programvaren
5.
Hvis du vil se videoen som ble tatt opp, kjører du filen "C:\Program Files\SetupVMon
\VMenu.exe". Med dette programmet kan du vise eller slette videofiler som er tatt opp.
Innledning
En MDC (Multiple Display Control) er et program som gjør det mulig å bruke flere ulike skjermer samtidig på PCen
på en enkel måte. RS-232C, en standard for seriell kommunikasjon, brukes til kommunikasjonen mellom en PC og
en skjerm. Derfor kobles en seriell kabel mellom den serielle porten på en PC og den serielle porten på en skjerm.
Main Screen
Klikk Start > Program > Samsung > MDC System for å starte programmet.
Velg et sett for å se volumet for det valgte settet på glidebryteren.
Hovedikoner
Velg knapp
Remocon
Info-tabell
Safety Lock
Velg skjerm
Port Selection
Kontrollverktøy
1. Bruk hovedikonene til å skifte til hvert vindu.
2. Lar deg aktivere eller deaktivere mottakerfunksjonen for fjernkontrollsignal for skjermenheten.
3. Stiller inn Safety Lock <sikkerhetslåsefunksjonen>.
Når du stiller inn låsefunksjonen, kan du bruke knappene power <på/av>og lock <lås> bare på fjernkontrollen og
selve enheten.
4. Innstillingen for PC-ens serieport kan variere. Standardverdien er COM1.
5. Klikk Select All (Velg alle) eller Clear (Opphev valg) for å velge eller oppheve valget av alle skjermene.
6. Bruk Grid (Rutenett) for å se kort informasjon om den valgte skjermen.
7. Velg en skjerm.
8. Bruk kontrollverktøyene for å kontrollere skjermene.
<Merk> Funksjonen Enable/Disable (Aktiver/Deaktiver) for fjernkontrollen fungerer uansett om strømmen er på
eller av, og dette gjelder for alle skjermer som er tilkoblet MDC. Men uansett status når MDC blir
avsluttet, blir mottakerfunksjonen for fjernkontrollsignal for alle skjermer initialisert til Enable (Aktivert)
når MDC blir avsluttet.
Port Selection
1. “Multiple Display Control” (flerskjermstyringen) er opprinnelig stilt inn til COM1.
2. His det er brukt en annen port enn COM1, kan du velge COM1 til og med COM4 i menyen for portvalg.
3. Hvis akkurat det portnavnet som er koblet til skjermen med en seriekabel, ikke blir valgt, vil det være umulig å
kommunisere med skjermen.
4. Valgt port lagres i programmet, og brukes også for neste program.
Power Control
1. Klikk hovedikonet Power Control (Strømstyring), og vinduet Power Control vises.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon nødvendig for strømstyring.
1)
(Power Status(Strømstatus))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer
2. Bruk knappen Select All (Velg alle) eller avkryssingsruten for å velge en skjerm du vil kontrollere.
Med Power Control kan du kontrollere noen av funksjonene for den valgte skjermen.
1) Power On/Off
- Slår strømmen til den valgte skjermen På/Av.
2) Volume
- Kontrollerer volumnivået for den valgte skjermen.
Den mottar volumverdien for den valgte skjermen fra settene, og viser det på glidebryteren.
(Når du opphever valget eller velger Select All (Velg alle), settes verdien tilbake til standardverdien, 10)
3)
Mute On /Off (Demp På/Av)
- Slår lyddemping for valgt skjerm På/Av.
Når du velger ett sett om gangen, hvis det valgte settet allerede er satt til MUTE (Demp), må du merke MUTE
skjerm.
(Hvis du opphever valgene eller velger Select All (Velg alle), settes verdiene tilbake til standardinnstillingene.)
Strømstyring gjelder for alle skjermer.
Funksjonene Volume (Volum) og Mute (Demp) er bare tilgjengelige for skjermer som har
strømstatusen ON (På).
Input Source
1. Klikk hovedikonet Input Source (Inndatakilde), og kontrollvinduet Input Source (Inndatakilde) vises.
Klikk Select All (Velg alle) eller bruk avkrysningsboksen for å velge en skjerm du vil kontrollere.
• TV Mode
• MagicInfo Mode
Info-tabellen i vinduet Input Source (Inndatakilde) viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kontroll
av inndatakilde.
1) PC
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til PC.
2) BNC
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til BNC.
3) DVI
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til DVI.
4) TV
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til TV.
5) DTV
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til DTV.
6) AV
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til AV.
7) S-Video
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til S-Video.
8) Component
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til Component.
9) MagicInfo
- MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
10) HDMI
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til HDMI.
11) Channel
- Kanalpilen vises når Input Source (Innsignalkilde) er TV.
TV-kilde kan bare velges på produkter med TV-tuner, og styring av kanaler er bare mulig når
innsignalkilden er TV.
Kontroll av indatakilde gjelder bare for skjermer som har statusen ON (På).
Image Size
PC, BNC, DVI
1. Klikk hovedikonet Image Size (Bildestørrelse), og kontrollvinduet Image Size (Bildestørrelse) vises.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kontroll av bildestørrelse.
1)
(Power Status(Strømstatus))
- Viser strømstatusen for gjeldende skjerm.
2) Image Size
- Viser gjeldende bildestørrelse for valgt skjerm.
3) Input
- Viser gjeldende inndatakilde for skjermen som brukes.
4) Info-tabellen viser bare de skjermene som har inndatakilde PC, BNC, DVI.
5) Når du klikker Image Source (Bildekilde) vises kategorien PC Source (PC-kilde) først.
- Knappen Image Size Control (Kontroll av bildestørrelse) kontrollerer bildestørrelsen som er tilgjengelig for PC, BNC,
DVI.
6) Video Source
- Velg kategorien Image Source (Bildekilde) for å styre bildestørrelsen for de ulike innsignalkildene.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Image Size Control (Kontroll av bildestørrelse) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen ON
(På).
Image Size
TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV.
1. Klikk hovedikonet Image Size (Bildestørrelse), og kontrollvinduet Image Size (Bildestørrelse) vises.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kontroll av bildestørrelse.
1) Velg kategorien Video Source (Videokilde) for å justere bildestørrelse for TV, AV, S-Video, Component (Komponent) ,
HDMI, DTV.
Klikk Select All (Velg alle) eller bruk avkrysningsboksen for å velge en skjerm du vil kontrollere.
2) Info-tabellen viser bare skjermer som har TV, AV, S-VIDEO eller Component, HDMI, DTV som inndatakilde.
3) Skift bildestørrelsen for valgt skjerm tilfeldig.
Merk: Auto Wide (Automatisk bredde), Zoom1 og Zoom2 kan ikke velges hvis innsignaltypen for
Component (komponent) eller DVI (HDCP) er 720p eller 1080i.
4) Skjermmodusene kan bare justeres når en TV (kun PAL) er koblet til og elementet Image Size (Bildestørrelse) er
angitt til Auto Wide (Autobredde).
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Image Size Control (Kontroll av bildestørrelse) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen ON
(På).
Time
1. Klikk hovedikonet Time (Tid), og kontrollvinduet Time (Tid) åpnes.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for tidskontroll.
1) Current Time
- Still gjeldende klokkeslett for valgt skjerm (PC-tid)
- For å endre klokkeslettet, må du først endre PC-klokken.
2) On Time Setup
Still inn Hour (Time), Minute (Minutt), AM/PM for On Time Setup (Oppsett for påslåing), Status, Source (Kilde),
Volume (Volum) for den valgte skjermen.
3) Off Time Setup
Still inn Hour (Time), Minute (Minutt), AM/PM, status for Off Time Setup (Oppsett for avslåing) for den valgte
skjermen.
4) Viser innstilt tid for påslåing.
5) Viser innstilt tid for avslåing.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Tidskontroll er bare tilgjengelig for skjermer som har strømstatusen ON (På).
Funksjonene On Time Setup (Oppsett for påslåing) og TV Source (TV-kilde) fungerer bare for TVmodeller.
PIP
PIP Size
1. Klikk hovedikonet PIP (Bilde i bildet), og kontrollvinduet PIP (Bilde i bildet) åpnes.
Klikk Select All (Velg alle) eller bruk avkrysningsboksen for å velge en skjerm du vil kontrollere.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for størrelseskontroll for bilde i bildet.
1) PIP Size
- Viser gjeldende størrelse på bilde i bildet for skjermen som brukes.
2) OFF
- Slår av PIP (Bilde i bilde) for den valgte skjermen.
3) Large
- Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Large.
4) Small
- Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Small.
5) Double1
- Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Double 1.
6) Double 2
- Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Double 2.
7) Double 3 (Dobbel 3) (Picture By Picture, Bilde for bilde)
– Slår på Bilde for bilde for den valgte skjermen og endrer størrelsen til dobbel 3.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Du kan velge størrelsen på bildet i bildet når du slår på skjermen.
PIP
PIP Source
1. Klikk hovedikonet PIP (Bilde i bildet), og kontrollvinduet PIP (Bilde i bildet) åpnes.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kilden for bilde i bildet.
1) PIP Source
- Du kan velge kilden for bildet i bildet når du slår på skjermen.
2) PC
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til PC.
3) BNC
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til BNC.
4) DVI
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til DVI.
5) AV
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til AV.
6) S-Video
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til S-Video.
7) Component
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til Component.
8) HDMI
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til HDMI.
Merk: Det kan hende at enkelte av “PIP”-kildene ikke kan velges, avhengig av typen innkilde for
hovedskjermen.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Kontrollfunksjonen “PIP” er bare tilgjengelig for de skjermene der effektstatusen er “ON”, og “PIP”funksjonen er satt til “ON”.
Settings
Picture
1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for innstillingskontroll.
Når du velger hver funksjon, vises den valgte verdien for valgt skjerm på glidebryteren. Når du velger Select All
(Velg alle), brukes standard-verdien (50). Hvis du endrer en verdi i dette skjermbildet, vil skjermen automatisk endr
modus til “CUSTOM” (tilpasset).
1) Picture
- Bare tilgjengelig for TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
2) Contrast
- Justerer kontrasten for valgt skjerm.
3) Brightness
- Justerer lysstyrken for valgt skjerm.
4) Sharpness
- Justerer skarpheten for valgt skjerm.
5) Color
- Justerer fargene for valgt skjerm.
6) Tint
- Justerer fargetonene for valgt skjerm.
7) Color Tone
- Justerer fargetonen for den valgte skjermen.
8) Color Temp
- Justerer Color Temp for den valgte visningen.
9) Brightness Sensor
- Justerer Brightness Sensor for den valgte visningen.
10) Dynamic Contrast
- Justerer Dynamic Contrast for den valgte visningen.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Denne funksjonen er bare aktivert hvis Color Tone er satt til Off.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis displayet er PÅ og hvis ingen valg er gjort, fabrikkstandard
vises.
Settings
Picture PC
1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for innstillingskontroll. Når en funksjon velges,
vises den innstilte verdien for den valgte funksjonen i lysbildet. Når en funksjon velges, henter den verdien for settet
og viser det på lysbildelinjen. Når du velger Select All (Velg alle), brukes standard-verdien (50). Hvis du endrer en
verdi i dette skjermbildet, vil skjermen automatisk endr modus til “CUSTOM” (tilpasset).
1) Picture PC
- Bare tilgjengelig for PC, BNC, DVI.
2) Contrast
- Justerer kontrasten for valgt skjerm.
3) Brightness
- Justerer lysstyrken for valgt skjerm.
4) Red
- Justerer fargetemperaturen for valgt skjerm.
5) Green
- Justerer fargetemperaturen for valgt skjerm.
6) Blue
- Justerer fargetemperaturen for valgt skjerm.
7) Color Tone
- Adjusts the Color Tone for the selected display.
8) Color Temp
- Justerer Color Temp for den valgte visningen.
9) Brightness Sensor
- Justerer Brightness Sensor for den valgte visningen.
10) Dynamic Contrast
- Justerer Dynamic Contrast for den valgte visningen.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Denne funksjonen er bare aktivert hvis Color Tone er satt til Off.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis displayet er PÅ og hvis ingen valg er gjort, fabrikkstandard
vises.
Settings
Audio
1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for innstillingskontroll. Når en funksjon velges, vises
den innstilte verdien for den valgte funksjonen i lysbildet. Når en funksjon velges, henter den verdien for settet og
viser det på lysbildelinjen. Når du velger Select All (Velg alle), brukes standard-verdien (50). Hvis du endrer en verdi i
dette skjermbildet, vil skjermen automatisk endr modus til “CUSTOM” (tilpasset).
1) Audio
- Kontrollerer lydinnstillingene for alle inndatakilder.
2) Bass
- Justerer bassen for valgt skjerm.
3) Treble
- Justerer diskanten for valgt skjerm.
4) Balance
- Justerer balansen for valgt skjerm.
5) SRS TS XT
- Virtuell SRS TS XT-lyd På/Av.
6) Sound Select
- Du kan velge enten Main (Hoved) eller Sub (Under) når PIP er på.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis displayet er PÅ og hvis ingen valg er gjort, fabrikkstandard
vises.
Settings
Image Lock
1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.
Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for innstillingskontroll.
1) Image Lock
- Bare tilgjengelig for PC, BNC.
2) Coarse
- Justerer Coarse for valgt skjerm.
3) Fine
- Justerer Fine for valgt skjerm.
4) Position
- Justerer posisjonen for valgt skjerm.
5) Auto Adjustment
- Trykk for selvjustering til det innkommende PC-signalet.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Innstillingskontroll er bare tilgjengelig for skjermer som har strømstatusen ON (På).
Maintenance
Lamp Control
1. Klikk på ikonet "Maintenance" (vedlikehold) i ikonkolonnen for å vise vedlikeholdsskjermbildet.
Det vises en informasjonstabell med flere grunnleggende data.
1) Maintenance
- Aktiverer funksjonen Maintenance Control (Vedlikeholdskontroll) for alle innkilder.
2) Auto Lamp Control
- Justerer belysningen på den valgte skjermen til angitt tid.
Manuell Lamp Control (Lampekontroll) slås automatisk av hvis du velger Auto Lamp Control (Automatisk
lampekontroll).
3) Manual Lamp Control
- Denne gjør at du kan justere belysningen på den valgte skjermen til enhver tid.
Funksjonen “Automatisk styring av belysning” blir slått av hvis du gjør justeringer manuelt med funksjonen
“Manuell styring av belysning”.
Funksjonen ”Maintenance Control” (vedlikeholdsstyring) er bare tilgjengelig for skjermer som har
statusen “ON” (På).
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Maintenance
Scroll
1. Klikk på ikonet "Maintenance" (vedlikehold) i ikonkolonnen for å vise vedlikeholdsskjermbildet.
1) Scroll
- Denne funksjonen brukes for å fjerne etterbildene som oppstår når en stillskjerm vises på den valgte skjermen
en lang stund.
2) Pixel Shift
- Dette gjør at skjermen kan beveges litt ved det spesifiserte tidsintervallet.
3) Safety Screen
- Funksjonen Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) brukes for å hindre at etterbilder oppstår når en stillskjerm vises
på skjermen over lengre tid. Elementet Interval (Intervall) brukes til å angi repetisjonssyklusen i timeenheter og
elementet Time (Tid) brukes til å angi tiden når funksjonen Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) må utføres.
Elementet Type kan angis til Scroll (Rulling), Pixel (Piksel), Bar (Stolpe), Eraser (Utvisking), All White (Helt hvit)
eller Pattern (Mønster).
4) Safety Screen2
- Denne funksjonen brukes for å hindre at det oppstår etterbilder. Det er fem (5) types (typer) som du kan velge og
kontrollere med denne funksjonen.
For typen Scroll (Rulling) kan elementet Time (Tid) angis til 1, 2, 3, 4 eller 5. For typene Bar (Stolpe) og
Eraser (Utvisking) kan det angis til 10, 20, 30, 40 eller 50. For typene All White (Helt hvit) og Pattern
(Mønster) kan det angis til 1, 5, 10, 20 eller 30.
MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
Funksjonen ”Maintenance Control” (vedlikeholdsstyring) er bare tilgjengelig for skjermer som har
statusen “ON” (På).
Maintenance
Video Wall
1. Klikk på ikonet "Maintenance" (vedlikehold) i ikonkolonnen for å vise vedlikeholdsskjermbildet.
1) Video Wall
- En videovegg er et sett av videoskjermer som er koblet sammen, slik at hver skjerm danner en del av hele bildet,
eller slik at bildet blir gjentatt på hver skjerm.
2) Video Wall (Screen divider)
- Skjermbildet kan deles i flere deler.
Du kan velge antall skjermer ved å angi en annen layout for inndelingen.
z Velg en innstilling for skjerminndelingen.
z Velg en skjerm.
z Du velger sted ved å angi et tall i valgt modus.
z MDC-programmet fra Samsung støtter opptil 5x5 LCD-skjermer.
3) On / Off
- Slår videoveggfunksjonen på/av for den valgte skjermen.
4) Format
- Velg format for visning av det delte skjermbildet.
z
Full
z
Natural
Du kan ikke bruke denne funksjonen i MagicInfo.
Funksjonen ”Maintenance Control” (vedlikeholdsstyring) er bare tilgjengelig for skjermer som har
statusen “ON” (På).
Troubleshooting
1. Skjermen du vil kontrollere vises ikke på infotabellen for Power Control (Strømkontroll).
- Sjekk tilkoblingen for RS232C. (Sjekk om den er riktig koblet til Com1-porten)
- Sjekk skjermene for å se om noen av de andre tilkoblede skjermene har samme ID. Hvis flere skjermer har samme
ID, er ikke disse skjermene riktig oppdaget av programmet, på grunn av en datakonflikt.
- Sjekk om Display Set ID (Skjermsett-IDen) er et tall mellom 0 og 25. (Juster via menyen Display (Skjerm)).
Merk:
En Display Set ID (Skjermsett-ID) må være en verdi mellom 0 og 25.
Hvis verdien er utenfor dette området, kan ikke MDC-systemet kontrollere skjermen.
2. Skjermen du vil kontrollere, vises ikke på infotabellen i de andre kontrollvinduene.
- Kontroller om skjermen er slått på. (Du kan sjekke dette i infotabellen for Power Control (Strømkontroll))
- Sjekk om du kan endre inndatakilden for skjermen.
3. Dialogboksen vises flere ganger.
- Kontroller at skjermen du vil kontrollere, er valgt.
4. Både On Timer (På-tid) og Off Timer (Av-tid) er innstilt, men det vises andre klokkeslett.
- Legg inn gjeldende klokkeslett for å synkronisere skjermklokkene.
5. Fjernkontrollen virker kanskje ikke som den skal når du slår av fjernkontrollfunksjonen, kobler fra RS-232C-kabelen
eller avslutter programmet på en ureglementert måte. Start programmet på nytt og slå på fjernkontrollfunksjonen
igjen for å gjenopprette normale funksjoner.
<Merk> Dette programmet kan fungere feil på grunn av problemer ved kommunikasjonskretser eller interferens fra
elektronisk utstyr i nærheten.
Visning av innstillingsverdi med flere skjermer tilkoblet
Når flere skjermer er tilkoblet, vises innstillingsverdiene på følgende måte.
1. Ingen valgt: Viser standardverdien fra fabrikken.
2. En skjerm valgt: Henter og viser innstillingsverdien for valgt skjerm.
3. En skjerm valgt (ID1) og en annen skjerm (ID3) lagt til: Programmet, som viste innstillingsverdien for ID 1, henter og
viser verdien for ID3.
4. Alle sett valgt med Select All (Velg alle): Setter tilbake standardverdien fra fabrikken.
Justere LCD-skjermen
Input
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
•
AV
•
HDMI
•
MagicInfo
Merk
TV-menyen er tilgjengelig når en TV-tunerboks er installert.
Source List
MENU → ENTER → [Input] → ENTER → [Source List]
→
,
→ ENTER
Bruk for å velge PC, DVI eller andre eksterne inndatakilder tilkoblet LCD-skjermen. Brukes
til å velge ønsket skjermbilde.
1.
PC
2.
DVI
3.
AV
4.
HDMI
5.
MagicInfo
Merk
•
Direkteknappen på fjernkontrollen er 'SOURCE'-knappen.
•
For PC og DVI er denne deaktivert om kabelen ikke plugget i.
Edit Name
MENU → ENTER → [Input] →
→ ENTER → [Edit Name]
Justere LCD-skjermen
→
,
→ ENTER
Gi enheten som er koblet til et navn slik at valget mellom signalkildene blir enklere.
1.
PC
2.
DVI
3.
AV
4.
HDMI
Picture [PC / DVI / MagicInfo Mode]
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
•
AV
•
HDMI
•
MagicInfo
MagicBright
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] → ENTER → [MagicBright]
→ ENTER
MagicBright er en funksjon som gir optimalt seermiljø avhengig av bildet du viser. For øyeblikket er fire forskjellige moduser tilgjengelige: Entertain, Internet, Text and Custom. Hver
modus har sin egen forhåndskonfigurerte lysstyrkeverdi. Du kan lett velge en av de fire innstillingene ved å trykke på MagicBright kontrollknappen.
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
1.
Entertain
Høy lysstyrke
Justere LCD-skjermen
Når du vil se på bevegelige bilder, som en DVD eller VCR.
2.
Internet
Medium lysstyrke
For arbeid med en blanding av bilder, for eksempel tekst og grafikk.
3.
Text
Normal lysstyrke
For dokumenter eller arbeid med store tekstmengder.
4.
Custom
Selv om verdiene er nøye utvalgt av teknikerne våre, kan det være at du ikke synes de
forhåndskonfigurerte verdiene er behagelige for øynene dine.
I så fall justerer du lysstyrken og kontrasten ved hjelp av menyen på skjermen.
Custom
Ved å bruke menyene på skjermen kan du stille inn kontrast og lysstyrke slik du ønsker det.
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom]
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
Merk
Ved å tilpasse bildet ved hjelp av Custom funksjonen vil MagicBright endre seg til Custom
modus.
Contrast
MENU →
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] → ENTER→ [Contrast]
→ ENTER
Stiller inn kontrasten.
Brightness
MENU →
ness]
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] →
→ ENTER→ [Bright-
→ ENTER
Stiller inn lysstyrken.
Sharpness
MENU → → ENTER → [Picture] →
[Sharpness]
→ ENTER → [Custom] →
→
→ ENTER →
Justere LCD-skjermen
→ ,
→ ENTER
Justerer Sharpness (Skarphet).
Color Tone
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→ ENTER → [Color Tone]
→ ENTER
Fargetonene kan endres.
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
1.
Off
2.
Cool
3.
Normal
4.
Warm
5.
Custom
Merk
Hvis du angir Color Tone til Cool, Normal, Warm eller Custom, deaktiveres funksjonen Color
Temp.
Hvis du angir Color Tone til Off, vil Color Control funksjonen deaktiveres
Color Control
Stiller inn Rød, Grønn og Blå fargebalanse.
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→
→ → ENTER → [Color Control]
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
Merk
Om du stiller inn bildet ved å bruke Color Conrol funksjonen, vil Color Tone gå i Custom
modus
Red
MENU →
→ [Red]
→ ENTER → [Picture] →
→
→ → ENTER → [Color Control] → ENTER
Justere LCD-skjermen
→ ,
→ ENTER
Green
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → ENTER → [Color Control] → → ENTER
→ [Green]
→ ,
→ ENTER
Blue
MENU → → ENTER → [Picture] →
ENTER → [Blue]
→ ,
→
→ → ENTER → [Color Control] →
→
→
→ ENTER
Color Temp
MENU →
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→
→ → ENTER → [Color Temp]
→ ENTER
Color Temp er et mål for bildefargenes varme.
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
Merk
Denne funksjonen er bare aktivert hvis Color Tone er stilt til Off.
Image Lock
Image Lock brukes til å finjustere og få best mulig bilde ved å fjerne støy som skaper ustabile,
skjelvende og flimrende bilder. Hvis det ikke kan oppnås tilfredsstillende resultater med Fine
(fin) justering, kan du bruke Coarse (grov) justering og så bruke fin igjen etterpå.
(Tilgjengelig kun i PC modus)
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→
→ → → ENTER → [Image Lock]
MENU → → ENTER → [Picture] →
→ [Coarse]
→
→ → → ENTER → [Image Lock] → ENTER
Coarse
Justere LCD-skjermen
→ ,
→ ENTER
Fjerner støy som for eksempel vertikale striper. Coarse (grov) justering kan flytte bildeområdet på skjermen. Du kan flytte det tilbake til midten ved å bruke menyen for horisontal kontroll.
Fine
MENU → → ENTER → [Picture] →
ENTER → [Fine]
→ ,
→
→ → → ENTER → [Image Lock] →
→
→ ENTER
Fjerner støy som for eksempel horisontale striper. Dersom støyen vedvarer selv etter fininnstilling, gjenta den etter du har justert frekvensen (klokkehastigheten).
H-Position
MENU → → ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [H-Position]
→ ,
→
→ → → ENTER → [Image Lock] →
→
→
→ → → ENTER → [Image Lock] →
→
→ ENTER
Justerer skjermposisjonen horisontalt.
V-Position
MENU → → ENTER → [Picture] →
→ → ENTER → [V-Position]
→ ,
→ ENTER
Justerer skjermposisjonen vertikalt.
Auto Adjustment
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → → ENTER → [Auto Adjustment ]
Verdiene til Fine, Coarse, Position justeres automatisk. Når du endrer oppløsningen fra Kontrollpanel, utføres den automatiske funksjonen.
(Tilgjengelig kun i PC modus)
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
Merk
Direkteknappen på fjernkontrollen er 'AUTO'-knappen.
Justere LCD-skjermen
Signal Balance
Denne brukes til å kompensere for svakt RGB signal som blir sendt gjennom en lang kabel.
MENU →
ance]
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → → → ENTER → [Signal Bal-
(Tilgjengelig kun i PC modus)
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
Signal Balance
MENU → → ENTER → [Picture] →
ance] → ENTER → [Signal Balance]
→
,
→
→
→ → → → ENTER → [Signal Bal-
→ ENTER
Velger enten On eller Off med signalkontrollen.
Signal Control
MENU → → ENTER → [Picture] →
→ ENTER → → [Signal Control]
1.
→
→
→ → → → ENTER → [Signal Balance]
R-Gain
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal
Balance] → ENTER → → [Signal Control] → ENTER → [R-Gain]
→ ,
2.
→ ENTER
G-Gain
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal
Balance] → ENTER → → [Signal Control] → → ENTER→ [G-Gain]
→ ,
3.
→ ENTER
B-Gain
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal
Balance] → ENTER → → [Signal Control] → → → ENTER→ [B-Gain]
Justere LCD-skjermen
→ ,
4.
→ ENTER
R-Offset
MENU → → ENTER → [Picture] → → →
Balance] → ENTER → → [Signal Control] → →
→ ,
5.
→ → → → ENTER → [Signal
→ → ENTER→ [R-Offset]
→ ENTER
G-Offset
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal
Balance] → ENTER → → [Signal Control] → → → → → ENTER→ [G-Offset]
→ ,
6.
→ ENTER
B-Offset
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal
Balance] → ENTER → → [Signal Control] → → → → → → ENTER → [BOffset]
→ ,
→ ENTER
Size
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → → → → ENTER → [Size]
→ ENTER
Size kan endres.
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
1.
16:9
2.
4:3
Dynamic Contrast
MENU →
Contrast]
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → → → → → ENTER → [Dynamic
Justere LCD-skjermen
,
→
→ ENTER
Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast) registrerer automatisk fordelingen av det visuelle signalet, og justerer for best mulig kontrast.
1.
Off
2.
On
Brightness Sensor
MENU → → ENTER → [Picture] →
[Brightness Sensor]
→ ,
→
→
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→ENTER
Brightness Sensor er for å automatisk oppdage distribusjonen til innkommende signaler og
stiller inn skjermen for optimal lysstyrke.
1.
Off
2.
On
Picture [ AV / HDMI Mode]
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
•
AV
•
HDMI
•
MagicInfo
Mode
MENU →
→ ENTER → [Picture] → ENTER → [Mode]
Justere LCD-skjermen
,
→
→ ENTER
LCD-skjermen har fire automatiske bildeinnstillinger ("Dynamic", "Standard", "Movie" og
"Custom") som er ferdiginnstilte fra fabrikken.
Dynamic, Standard, Movie eller Custom kan aktiveres.
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
1.
Dynamic
2.
Standard
3.
Movie
4.
Custom
Merk
Direkteknappen på fjernkontrollen er 'P.MODE'-knappen.
Custom
Ved å bruke menyene på skjermen kan du stille inn kontrast og lysstyrke slik du ønsker det.
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom]
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
Contrast
MENU →
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] → ENTER→ [Contrast]
→ ENTER
Stiller inn kontrasten.
Brightness
MENU →
ness]
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] →
→ ENTER → [Bright-
→ ENTER
Stiller inn lysstyrken.
Sharpness
MENU → → ENTER → [Picture] →
[Sharpness]
→ ,
→ ENTER
→ ENTER → [Custom] →
→
→ ENTER →
Justere LCD-skjermen
Justerer bildets Sharpness (skarphet).
Color
MENU →
[Color]
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] →
→
→
→ ENTER →
→ ENTER → [Custom] →
→
→ → → ENTER
→ ENTER
Justerer bildets Color (Farge).
Tint
MENU →
→ [Tint]
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER
Legger til en naturlig fargetone på skjermen.
Color Tone
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→ ENTER → [Color Tone]
→ ENTER
Fargetonene kan endres. De enkelte fargekomponentene kan også justeres av brukeren.
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
1.
Off
2.
Cool2
3.
Cool1
4.
Normal
5.
Warm1
6.
Warm2
Merk
Hvis du angir Color Tone til Cool2, Cool1, Normal, Warm1 eller Warm2, deaktiveres funksjonen Color Temp.
Justere LCD-skjermen
Color Temp
MENU →
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ → → ENTER → [Color Temp]
→ ENTER
Color Temp er et mål for bildefargenes varme.
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
Merk
Denne funksjonen er bare aktivert hvis Color Tone er stilt til Off.
Size
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → ENTER → [Size]
→ ENTER
Size kan endres.
1.
16:9
2.
Zoom 1
3.
Zoom 2
4.
4:3
5.
Just Scan
(Ikke tilgjengelig i Dynamic Contrast-modus ved On.)
Merk
Zoom1, Zoom2 er ikke tilgjengelige i HDMI.
Just Scan (Fargeområde) er tilgjengelig i HDMI.
Digital NR (Digital Noise Reduction)
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → → ENTER → [Digital NR]
Justere LCD-skjermen
→
,
→ ENTER
Slår funksjonen Digital Noise Reduction (digital støyreduksjon) Off/On. Den digitale støyreduksjonsfunksjonen lar deg nyte klarere og tydeligere bilder.
1.
Off
2.
On
Film Mode
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→
→
→
→ ENTER → [Film Mode ]
→ ENTER
Med funksjonen Film Mode får du en seeropplevelse i kinokvalitet.
(I HDMI-modus kan denne funksjonen være tilgjengelig når inngangssignalet er linjesprangskann. Den er ikke tilgjengelig med progressiv skann-signal.)
1.
Off
2.
On
Dynamic Contrast
MENU →
Contrast ]
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → → → → ENTER → [Dynamic
→ ENTER
Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast) registrerer automatisk fordelingen av det visuelle signalet, og justerer for best mulig kontrast.
1.
Off
2.
On
Brightness Sensor
MENU → → ENTER → [Picture] →
[Brightness Sensor]
→
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
Justere LCD-skjermen
→ ,
→ENTER
Brightness Sensor er for å automatisk oppdage distribusjonen til innkommende signaler og
stiller inn skjermen for optimal lysstyrke.
1.
Off
2.
On
Sound
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
•
AV
•
HDMI
•
MagicInfo
Mode
MENU →
→
,
→ → ENTER → [Sound] → ENTER → [Mode]
→ ENTER
LCD-skjermenhar en innebygd Hi-Fi stereoforsterker.
1.
Standard
Velger Standard som standard fabrikkinnstillinger.
2.
Music
Velger Music når du ser på musikkvideoer eller konserter.
3.
Movie
Velger Movie når du ser på filmer.
4.
Speech
Velger Speech når du ser på sendinger med mest dialog (f.eks. nyheter).
5.
Custom
Justere LCD-skjermen
Velger Custom hvis du ønsker å justere innstillingene etter dine personlige ønsker.
Custom
Lydinnstillingene kan justeres slik du ønsker.
MENU →
→ → ENTER → [Sound] → → ENTER → [Custom ]
Merk
•
Du kan høre lyden selv om lydverdien er satt til 0.
•
Ved å tilpasse bildet ved hjelp av Custom funksjonen vil MagicBright endre seg til Custom modus.
Bass
MENU →
→ ,
→ → ENTER → [Sound] → → ENTER → [Custom ]→ENTER→ [Bass]
→ ENTER
Forsterker audiosignaler med lav frekvens.
Treble
MENU →
→ ,
→ → ENTER → [Sound] → → ENTER → [Custom ]→ →ENTER→ [Treble]
→ ENTER
Forsterker audiosignaler med høy frekvens.
Balance
MENU →
ance]
→ ,
→ → ENTER → [Sound] → → ENTER → [Custom ]→ → →ENTER→ [Bal-
→ ENTER
Lar deg stille inn lydbalansen mellom de høyre og venstre høyttalerne.
Auto Volume
MENU →
→ → ENTER → [Sound] → → → ENTER → [Auto Volume]
Justere LCD-skjermen
→
,
→ ENTER
Reduserer forskjellen i volumkontroll mellom senderne.
1.
Off
2.
On
SRS TS XT
MENU →
→
,
→ → ENTER → [Sound] → → → → ENTER → [SRS TS XT]
→ ENTER
SRS TS XT er en patentbeskyttet SRS-teknologi som løser problemet med å spille av 5.1flerkanalsinnhold gjennom to høyttalere. TruSurround gir en overbevisende, virtuell surroundopplevelse på alle typer avspillingssystemer med to høyttalere, blant annet interne høyttalere
i fjernsynsapparatet. Det er fullt kompatibelt med alle flerkanalsformater.
1.
Off
2.
On
Merk
Direkteknappen på fjernkontrollen er 'SRS'-knappen.
Setup
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
•
AV
•
HDMI
•
MagicInfo
Language
MENU →
→ → → ENTER → [Setup] → ENTER → [Language ]
Justere LCD-skjermen
→
,
→ ENTER
Du kan velge et av 11 språk.
Merk
Det valgte språket påvirker bare språket i skjermmenyen. Det har ingen innvirkning på datamaskinens programvare.
Time
Velger mellom de 4 tidsinnstillingene Clock Set, Sleep Timer, On Timer og Off Timer.
MENU →
→ → → ENTER → [Setup] →
→ ENTER → [Time ]
Clock Set
MENU →
Set]
→
,
/ ,
→ → → ENTER → [Setup] →
→ ENTER → [Time ] → ENTER→ [Clock
→ ENTER
Gjeldende klokkeslett.
Sleep Timer
MENU →
Timer]
→
,
→ → → ENTER → [Setup] →
→ ENTER → [Time ] →
→ ENTER
Skrur LCD-skjermen automatisk av på visse tidpunkt.
1.
Off
2.
30
3.
60
→ ENTER→ [Sleep
Justere LCD-skjermen
4.
90
5.
120
6.
150
7.
180
On Timer
MENU → → → → ENTER → [Setup] →
[On Timer]
→
,
/ ,
→ ENTER → [Time ] → →
→ ENTER→
→ ENTER
Slår LCD-skjermen automatisk på til en forhåndsinnstilt tid. Kontrollerer modusen og volumnivået på tidspunktet da LCD-skjermen slår seg på automatisk.
Off Timer
MENU → → → → ENTER → [Setup] →
→ [Off Timer]
→
,
/ ,
→ ENTER → [Time ] → → →
→ ENTER
→ ENTER
Slår LCD-skjermen automatisk av til en forhåndsinnstilt tid.
Menu Transparency
MENU →
→ → → ENTER → [Setup] → →
→ ENTER → [Menu Transparency]
Justere LCD-skjermen
→
,
→ ENTER
Endre gjennomsiktigheten til bakgrunnen til skjermmenyen.
1.
High
2.
Medium
3.
Lav
4.
Halvgj.sikt.
Safety Lock PIN
MENU →
→ → → ENTER → [Setup] → → →
→ ENTER → [Safety Lock PIN ]
→ [0∼9, 0∼9, 0∼9, 0∼9] → [0∼9, 0∼9, 0∼9, 0∼9] → [0∼9, 0∼9, 0∼9, 0∼9]
Passordet kan endres.
Energy Saving
MENU →
→
,
→ → → ENTER → [Setup] → → → →
→ ENTER → [Energy Saving]
→ ENTER
Denne funksjonen justerer strømforbruket på apparatet for å spare energi.
1.
Off
2.
On
Merk
Om du ønsker å redusere strømforbruket i standby, still Energy Saving til On. Når Energy
Saving er On, kan du ikke bruke den eksterne Strøm på-funksjonen til MDC og funksjonen
WOL (Wake On LAN) til MagicInfo.
Justere LCD-skjermen
HDMI Black Level
MENU →
Level ]
→
,
→ → → ENTER → [Setup] → → → →
→
→ ENTER → [HDMI Black
→ ENTER
Når en DVD eller digitalboks er koblet til TVen via HDMI, kan det føre til svekking av skjermkvaliteten, som økning av svartnivå, lav kontrast eller misfarging osv. avhengig av den
eksterne enheten som er koblet til. I dette tilfellet tilpasser du skjermkvaliteten på TVen ved
å konfigurere HDMI black level.
1.
Normal
2.
Lav
Video Wall
En Video Wall er et sett sammenkoblede videoskjermer hvor hver skjerm viser en del av hele
bildet eller hvor samme bilde gjentas på hver skjerm.
Når Video Wall er på, kan du justere skjerminnstillingen for Video Wall.
MENU →
Wall ]
→ → → ENTER → [Setup] → → → →
→
→
→ ENTER → [Video
Merk
Når Video Wall kjører, er ikke funksjonene Auto Adjustment, Image Lock og Size tilgjengelige.
Video Wall er ikkt tilgjengelig i MagicInfo modus.
Video Wall
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall ]→ ENTER → [Video Wall ]
→
,
→ ENTER
Slår Av/På funksjonen Video wall til valgte skjerm.
1.
Off
→
→
→ ENTER → [Video
Justere LCD-skjermen
2.
On
Format
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall ]→ → ENTER → [Format]
→
,
→
→
→ ENTER → [Video
→ ENTER
Du kan velge Format for å se en delt skjerm.
1.
Full
Gir full skjerm uten marger.
2.
Natural
Viser et naturlig bilde i et format med det opprinnelige forholdet mellom sidene intakt.
Horizontal
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall ]→ → → ENTER → [Horizontal]
→
,
→
→
→ ENTER → [Video
→
→
→ ENTER → [Video
→ ENTER
Angir hvor mange deler skjermen skal deles inn i vannrett.
Fem instillingsnivåer: 1, 2, 3, 4, og 5.
Vertical
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall ]→ → → → ENTER → [Vertical]
Justere LCD-skjermen
→
,
→ ENTER
Angir hvor mange deler skjermen skal deles inn i loddrett.
Fem instillingsnivåer: 1, 2, 3, 4, og 5.
Screen Divider
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall ]→ → → → → ENTER → [Screen Divider]
→
→
→ ENTER → [Video
En skjerm kan deles inn i flere bilder. Et antall skjermer kan velges med forskjellig layout når
du deler.
•
Velg en innstilling i Screen Divider.
•
Velg en skjerm i Display Selection.
•
Valget vil bli innstilt ved å trykke et tall i den valgte modus.
Safety Screen
Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) funksjonen brukes for å hindre etterbilder som kan opptre
hvis et stillbilde vises på skjermen over lang tid.
•
Funksjonen Safety Screen sørger for bevegelse på skjermen med jevne intervaller i denne
perioden.
•
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når strømmen er slått av.
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen]
Pixel Shift
Pixel Shift
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ENTER → [Pixel Shift] → , → ENTER
Justere LCD-skjermen
For å hindre etterbilder på skjermen kan du bruke denne funksjonen slik at det hvert minutt
beveges piksler på LCD i horisontal eller vertikal retning.
1.
Off
2.
On
Merk
Pixel Shift er ikke tilgjengelig når Video Wall er på.
Horizontal Dot
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → → ENTER → [Horizontal Dot] → , → ENTER
Angir hvor mange piksler skjermen flytter horisontalt.
Fem instillingsnivåer: 0, 1, 2, 3, og 4.
Vertical Line
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → → → ENTER → [Vertical Line] → , → ENTER
Angir hvor mange piksler skjermen flytter vertikalt.
Fem instillingsnivåer: 0, 1, 2, 3, og 4.
Justere LCD-skjermen
Time
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → → → → ENTER → [Time] → , → ENTER
Angi tidsintervallet for gjennomføring av henholdsvis horisontal eller vertikal bevegelse.
Timer
Timer
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → ENTER → [Timer] → ENTER → [Timer] → , → ENTER
Du kan angi timeren for Screen Burn Protection.
Hvis du begynner å slette gjenværende bilder, vil dette utføres i den angitt tidsperioden og
deretter avslutte automatisk.
1.
Off
2.
On
Mode
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → ENTER → [Timer] → → ENTER → [Mode] → , → ENTER
Du kan endre typen Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) .
1.
Scroll
Justere LCD-skjermen
2.
Bar
3.
Eraser
Period
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → ENTER → [Timer] → → → ENTER → [Period] → , → ENTER
Bruk denne funksjonen til å angi utførelsesperioden for hver modus som er angitt i timeren.
Time
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → ENTER → [Timer] → → → → ENTER → [Time] → , → ENTER
Innen den angitte tidsperioden angir du et utførelsestidspunkt.
•
Mode-Scroll : 1~5 sec
•
Mode-Bar, Eraser : 10~50 sec
Scroll
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → → ENTER → [Scroll]
Denne funksjonen forhindrer etterbilder på skjermen ved å bevege alle pikslene på PDP i
henhold til et mønster.
Bruk denne funksjonen når det er gjenværende etterbilder eller symboler på skjermen, særlig
når du viste et stillbilde på skjermen over lengre tid.
Justere LCD-skjermen
Bar
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → → →ENTER → [Bar]
Denne funksjonen hindrer etterbilder på skjermen ved å bevege lange svarte og hvite vertikale linjer.
Eraser
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → → → →ENTER → [Eraser]
Denne funksjonen hindrer etterbilder på skjermen ved å bevege i et rektangulært mønster.
Resolution Select
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
[Resolution Select ]
→
,
→
→
→
→
→ENTER →
→ ENTER
Når bildet ikke vises ordentlig på skjermen når grafikkortoppløsningen i computeren stilles til
1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768@ 60Hz or 1366 x768 @ 60Hz, ved
bruk av denne funksjonen (Resolution Select), kan du få bildet vist på skjermen i den spesifiserte oppløsningen.
Merk
(Tilgjengelig kun i PC modus)
Justere LCD-skjermen
1.
Off
2.
1024 X 768
3.
1280 X 768
4.
1360 X 768
5.
1366 X 768
Merk
Du kan bare velge denne menyen når grafikkoppløsningen er satt til 1024 x 768 @ 60Hz,
1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz eller 1366 x768 @ 60Hz.
Power On Adjustment
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
→ [Power On Adjustment ]
→
,
→
→
→
→ → ENTER
→
→ ENTER
Stiller in Power On tiden for skjermen.
Forsiktig: Still inn Power On tiden til å være lengre for å unngå overspenning.
Side Gray
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
ENTER → [Side Gray]
→
,
→ ENTER
Velger lysstyrken på det grå for skjermbakgrunnen.
1.
Off
2.
Light
→
→
→
→
→ → →
Justere LCD-skjermen
3.
Dark
Tilbakestill
Setter produktinnstillingene tilbake til fabrikkinnstillingene. Tilbakestill-funksjonen er bare
tilgjengelig når PC / DVI brukes.
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
→ ENTER → [Reset ]
→
→
→
→
→ → →
→
→
→
→
→ → →
→
→
→
→
→ → →
→
→
→
→
→ → →
Image Reset
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
→ ENTER → [Reset ]→ ENTER → [Image Reset ]
→ , → ENTER
Merk
(Tilgjengelig kun i PC modus)
Merk
Reset funksjonen er bare tilgjeng når Video Wall er On.
Color Reset
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
→ ENTER → [Reset ]→ → ENTER → [Color Reset ]
→ ,
→ ENTER
Lamp Control
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
→ → ENTER → [Lamp Control ]
→ ,
→ ENTER
Stiller inn inverterlampen for å redusere energiforbruket.
Merk
Denne funksjonen virker ikke når Dynamic Contrast er satt til On i PC, DVI, AV, HDMI, TV
modi.
Multi Control
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
Justere LCD-skjermen
•
AV
•
HDMI
•
MagicInfo
Multi Control
Angir en individuell ID til settet.
MENU →
→ → →
→ ENTER → [Multi Control ] → ENTER
→ , → [0~9]
•
ID Setup
Angir distinkte ID-er til settet.
•
ID Input
Brukes til å velge sendefunksjonene til dette settet. Bare et sett der ID-en stemmer med
senderinnstillingene aktiveres.
MagicInfo
Tilgjengelige moduser
•
PC / DVI
•
AV
•
HDMI
•
MagicInfo
Merk
•
For MagicInfo er en fjernkontroll tilgjengelig for MagicInfo. Det anbefales imidlertid å bruke
et separat USB-tastatur.
•
For MagicInfo i Device-modus (Enhet) kan det føre til feil hvis eksterne enheter flyttes
under oppstart. Innstaller eksterne enheter kun hvis LCD-skjermen skrur seg på.
•
Ikke trekk ut LAN-kabelen som brukes til nettverket (for eksempel videoskjerm). Ellers
kan programmet MagicInfo stoppe. Hvis du trekker ut kabelen, må systemet startes på
nytt.
•
Ikke trekk ut LAN-kabelen som brukes av en USB-enhet (f.eks. videoskjerm). Ellers kan
programmet MagicInfo stoppe.
Justere LCD-skjermen
•
For å få tilgang til andre kilder, trykk SOURCE knappen i MagicInfo.
•
Det forhåndsinnstilte passordet for LCD-skjermen er "000000".
•
Serverprogrammets Power-On funksjon virker bare hvis strømmen til LCD-skjermen er
skrudd helt av.
Pass på at du ikke bruker Power-on funksjonen når LCD-skjermen har startet prosessen
med å skru seg av, dette kan føre til systemfeil på LCD-skjermen.
•
I OSD-bildet av MagicInfo er Nettverksmodus det samme som Device.
•
Når MagicInfo brukes sammen med MagicInfo-i Server Program : utfør Nettverksmodus.
•
Når MagicInfo brukes med enheten koblet direkte til LCD-skjermen: utfør Device modus.
•
Trykk ESC for å gå directe til MagicInfo Windows skjerm.
•
For å innstallere MagicInfo på en WIndows skjerm trengs mus og tastatur.
•
For å innstallere MagicInfo på en Windows skjerm, se MagicInfo serverhjelp.
Det anbefales på det sterkeste å ikke skru av strømmen under en operasjon.
•
Dreibare LCD-skjermer har ikke støtte for transparente nyhetslinjer.
•
Dreibare LCD-skjermer støtter en skjermoppløsning på 720*480(SD) for filmer.
•
For disk D:anvendes ikke EWF.
•
Når innholdet i Setup er endret mens EWF er i Enable modus må du Commit dem for å
lagre endringene på disken.
•
Ved å velge Disable, Enable eller Commit, startes systemet på nytt.
Merk
Når temperaturen er lavere enn 5 ˚, vises meldingen MagicInfo warming up OSD på skjermen
og oppvarmingsapparatet forvarmer systemet. MagicInfo kan bare startes når temperaturen
er lik som eller høyere enn 5 ˚.
MagicInfo
1. Velg MagicInfo i menyen Source List.
2. Skjermbildet MUI Install vises. Velg språket du vil bruke.
3. Trykk på den Install knappen
Justere LCD-skjermen
Hvis du velger Do not show again og klikker på knappen Install, vises planleggingsskjermbildet etter omstart.
4. Koble til tastaturet og musen og trykk på tastene "ESC" på tastaturet.
5. Windows-skrivebordet vises og ikonet MagicInfo-i (bildet blir satt inn) vises. Beveg
markøren over ikonet.
Merk
Hvis Magicinfo-i-ikonet vises på meldingsområdet, dobbeltklikker du på Magicinfo-i-ikonet
eller vinduskrivebordet. Ikonet vises.
6. Høyreklikk på ikonet MagicInfo-i (bildet blir satt inn) og velg 'Run' fra menyen som vises.
7. Skjermbildet Player (Spiller) for MagicInfo-i vises.
Merk
Du finner mer informasjon i MagicInfo-i-håndboken.
Feilsøking
Selvtestfunksjon
Merk
Sjekk følgende før du ringer etter assistanse. Kontakt servicesenteret hvis du har problemer du ikke
klarer å løse selv.
Selvtestfunksjon
1.
Skru av både computeren din og LCD-skjermen.
2.
Trekk ut videokabelen bak på datamaskinen.
3.
Skru på LCD-skjermen.
Figuren under ("Check Signal Cable") vil vises mot en svart bakgrunn når LCD-skjermen virker
normalt selv om ikke et videosignal kan registreres: Når skjermen er i Selvtestmodus vil LED
strømindikatoren forbli grønn og figuren beveger seg rundt på skjermen.
4.
Skru av LCD-skjermen og prøv å koble til videokabelen på nytt, skru deretter på både computeren
og LCD-skjermen.
Hvis LCD-skjermen forblir tom etter at du har gjennomgått denne prosedyren, sjekk videokontrollen
og computersystemet ditt; LCD-skjermen fungerer som den skal.
Varselmeldinger
Du kan til og med se skjermen i en oppløsning på 1366 x 768. Men du mottar følgende melding i ett
minutt: Du kan velge å endre skjermoppløsningen eller holde deg i gjeldende modus da. Og om
oppløsningen er mer enn 85Hz vil du se en svart skjerm da LCD-skjermen ikke støtter over 85HZ.
Merk
Konsulter Specifications > Preset Timing Modes for oppløsninger og frekvenser som støttes av LCDskjermen.
Vedlikehold og rengjøring
1) Vedlikehold av kabinettet til LCD-skjermen.
Rengjør med en myk klut når du har koblet fra strømledningen.
52
Feilsøking
•
Ikke bruk benzen, tynner eller andre antennelige væsker,
eller en våt klut.
•
Vi anbefaler bruk av et SAMSUNG rengjøringsmiddel for
å forebygge skade på skjermen.
2) Vedlikehold av Flatskjermpanelet.
Rengjør forsiktig med en myk klut.
•
Bruk aldri aceton, benzen eller tynner.
(De kan føre til feil eller deformasjoner på skjermens overflate.)
•
Brukeren vil bli pålagt å betale kostnader for reparasjoner
av skader som skyldes dette.
Symptomer og anbefalte handlinger
Merk
En LCD-skjerm gjenskaper visuelle signaler som den mottar fra computeren. Derfor, om det skulle
være problemer med computeren eller videokortet, så kan dette føre til at LCD-skjermen blir blank,
får dårlige farger, viser støy, ikke støtter videomoudus etc. Om dette skulle være tilfelle, sjekk først
kilden til problemet, og kontakt deretter et Service senter eller din forhandler.
1.
Kontroller om strømledningen og videokablene er riktig koblet til datamaskinen.
2.
Kontroller om datamaskinen piper mer enn 3 ganger under oppstart.
(Hvis den gjør det, bør du bestille en etterservice for hovedkortet i datamaskinen.)
3.
Hvis du installerte et nytt videokort eller hvis du bygde PC-en, sjekk om du installerte Adapteren
(video).
4.
Sjekk om skannerspennet til videoskjermen er innstilt til mellom 50 Hz ~ 85 Hz.
(Overstig ikke 60Hz når du bruker maksimum oppløsning.)
5.
Hvis du har problemer med å installere adapterdriveren (videodriver), starter du datamaskinen i
sikker modus, fjerner Vis adapter på "Control Panel" (Kontrollpanel) → "System" → "Device
Administrator" (Enhetsbehandling) og starter deretter datamaskinen på nytt for å reinstallere
adapterdriveren (videodriveren).
Sjekkliste
Merk
•
Den følgende tabellen lister opp forskjellige problemer og deres løsning. Før du tar kontakt for
assistanse, sjekk informasjonen her for å se om du kan løse problemet selv. Hvis du trenger hjelp
kan du ringe telefonnummeret i informasjonskapitlet eller kontakte forhandleren din.
•
Du finner mer nettverksrelatert informasjon i MagicInfo Feilsøking-delen.
Problemer relatert til Installasjon (PC modus)
Merk
Problemer forbundet med installasjon av LCD-skjermen og løsninger på disse er listet opp.
Q:
LCD-skjermen flimrer.
53
Feilsøking
A:
Sjekk om signalkabelen mellom computeren og LCD-skjermen er godt festet.
Q:
Når produktets interne kjølesystem er i bruk, kan det oppstå kondens på produktoverflaten under
visse atmosfæriske temperatur- og fuktighetsforhold.
A:
Dette symptomet påvirker ikke produktytelsen og forsvinner når de atmosfæriske temperaturog fuktighetsforholdene endres.
Problemer med skjermen
Merk
Problemer forbundet med installasjon av LCD-skjermen og løsninger på disse er listet opp.
Q:
Skjermen er tom og strømindikatoren er av.
A:
Forsikre deg om at strømkabelen er godt festet og LCD-skjermen på.
Q:
"Check Signal Cable" beskjed.
A:
Forsikre deg om at signalkabelen er er festet til PC-en eller videokildene.
A:
Forsikre deg om at PC eller videokilder er skrudd på.
Q:
"Not Optimum Mode" beskjed.
A:
Sjekk maksimumsoppløsningen og frekvensen til video Adapteren.
A:
Sammenligne disse verdiene med dataene i tabellen Forhåndsinnstilte tidsurmoduser.
Q:
Bildet ruller vertikalt.
A:
Sjekk om signalkabelen er godt festet. Koble til på nytt, om nødvendig.
Q:
Bildet er ikke klart.
A:
Kjør Frekvens Coarse og Fine tuning.
A:
Slå på igjen etter å ha fjernet alt tilbehør (videoforlengelseskabel osv.)
A:
Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte utvalget.
Q:
Bildet er ustabilt og rister.
A:
Sjekk om oppløsningen og frekvensen som er stilt inn for videokortet til computeren ligger i
utvalget som blir støttet av LCD-skjermen. Hvis ikke tilbakestiller du dem i henhold til den
gjeldende informasjonen under LCD-skjermmenyen og forhåndsinnstilte tidsurmoduser.
Q:
Ekkobilder vises i bildet.
A:
Sjekk om oppløsningen og frekvensen som er stilt inn for videokortet til computeren ligger i
utvalget som blir støttet av LCD-skjermen. Hvis ikke tilbakestiller du dem i henhold til den
gjeldende informasjonen under LCD-skjermmenyen og forhåndsinnstilte tidsurmoduser.
Q:
Bildet er for lyst eller for mørkt.
A:
Still inn brightness og contrast.
(Se Brightness, Contrast)
Q:
Skjermfargen er inkonsistent.
54
Feilsøking
A:
Juster farge med Custom under menyen OSD-fargejustering.
Q:
Fargene i bildet blir forstyrret av mørke skygger.
A:
Juster farge med Custom under menyen OSD-fargejustering.
Q:
Fargen hvit er dårlig.
A:
Juster farge med Custom under menyen OSD-fargejustering.
Q:
Strømindikatoren blinker grønt.
A:
LCD-skjermen lagrer endringene som ble gjort i innstillingene på skjermmenyminnet.
Q:
Skjermen er blank og strømindikatoren lyser grønt eller blinker hvert halve eller hele sekund
A:
LCD-skjermen bruker strømstyringssystemet.
A:
Trykk på en tast på tastaturet.
Q:
Skjermen er tom og blinker.
A:
Hvis du ser "TEST GOOD" beskjeden på skjermen når du trykker på MENU knappen, sjekk
kabelforbindingen mellom LCD-skjermen og computeren for å forsikre deg om at de er godt
koblet sammen.
Problemer relatert til lyd
Merk
Problemer relatert til lydsignaler og løsninger på disse er listet opp nedenfor.
Q:
Ingen lyd.
A:
Forsikre deg om at lydkabelen er godt festet både til lydport inn på LCD-skjermen og lydport
ut på lydkortet.
A:
Kontroller volumnivået.
Q:
Lydnivået er for lavt.
A:
Kontroller volumnivået.
A:
Hvis volumnivået fremdeles er for lavt når du skrur volumkontrollen på full styrke, kontrollerer
du volumkontrollen for lydkortet i datamaskinen eller i programmet som brukes.
Q:
Lyden er for høy eller for lav.
A:
Stiller inn Treble og Bass til passende nivå.
Problemer med fjernkontrollen.
Merk
Problemer forbundet med fjernkontrollen og løsninger på disse er listet opp.
Q:
Fjernkontrollens knapper reagerer ikke.
A:
Kontroller polariteten (+/-) til batteriene.
A:
Kontroller om batteriene er tomme.
A:
Kontroller om strømmen er på.
55
Feilsøking
A:
Kontroller om strømledningen er skikkelig koblet til.
A:
Kontroller om fluoriserende- eller neonlamper står på i nærheten.
Problemer med MagicInfo
Merk
Å lage en USB Flah disc for gjenoppstartformål.
Q:
Å lage en USB Flah disc for gjenoppstartformål.
A:
1) Du kan lage en Disk til gjenoppstartsformål av en vanlig 512-Mb eller større USB lagringsenhet ved å bruke et verktøy for å lage USB-gjenoppstartdisker. (For eksempel HP USB Disk
Storage Format Tool)
A:
2) Kopierer OS etterbildet og utførere til din USB disk.
A:
3) Gå inn i BIOS-menyen til enheten din ved å trykke F2 i BIOS logo skjermen. Så aktiverer du
USB Boot First muligheten ved å velge den og trykke Enter-tasten i Boot menyen.
A:
4) Skru deretter på enheten mens USB-disken er koblet til og start opp i DOS modus.
A:
5) Kjør C:\ghost.exe og velg Local → Partition → Fra Bilde fra menyen. Velg etterbildet du vil
oppdatere USB-disken med og velg måldisken.
A:
6) Når etterbildeoppdateringen er ferdig, vil enheten bli startet på nytt automatisk.
Spørsmål og svar
Q:
Hvordan endrer jeg frekvensen?
A:
Frekvenen kan endres ved å rekonfigurere videokortet.
Merk
at videokortstøtte kan variere avhengig av driverversjonen som brukes. (Du finner mer informasjon i veiledningen for datamaskinen eller skjermkortet.)
Q:
Hvordan endrer jeg oppløsningen?
A:
Windows XP:
Still inn oppløsningen i Control Panel (Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende
og temaer) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).
A:
Windows ME/2000:
Still inn oppløsningen i Control Panel (Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).
* Kontakt produsenten av videokortet for detaljer.
Q:
Hvordan angir jeg strømsparingsfunksjonen?
A:
Windows XP:
Still inn oppløsningen i Kontrollpanel → Utseende og temaer → Skjerm → Skjermbeskytter.
Still inn funksjonen i BIOS-SETUP i din computer. (Se brukerveiledningen for Windows/datamaskinen).
56
Feilsøking
A:
Windows ME/2000:
Still inn oppløsningen i Kontrollpanel → Skjerm → Skjermbeskytter.
Still inn funksjonen i BIOS-SETUP i din computer. (Se brukerveiledningen for Windows/datamaskinen).
Q:
Hvordan kan jeg rengjøre det ytre kabinettet/LCD-panelet?
A:
Koble fra strømkabelen og rengjør deretter LCD-skjermen med en myk klut, enten med et
rengjøringsmiddel eller bare vann.
Ikke etterlat rester av rengjøringsmiddel eller rip opp kabinettet. Ikke la vann komme inn i LCDskjermen.
Q:
Hvordan kan jeg spille video?
A:
Videoen støtter kun MPEG1 og WMV codecsene. Installer korresponderende codec for å spille
videoen. Merk at noen codecer kan være inkompatible.
Merk
Gå gjennom informasjonen i dette avsnittet for å se om du kan løse problemene selv før du ringer for
å få hjelp. Hvis du trenger hjelp kan du ringe telefonnummeret i informasjonskapitlet eller kontakte
forhandleren din.
57
Spesifikasjoner
Generelt
Generelt
Modellnavn
SyncMaster 460DRN-A
LCD-panel
Størrelse
46 " diagonal (116 cm)
Visningsområde
1018,35 mm (H) x 572,5 mm (V)
Pikselstørrelse
0,7455 mm (H) x 0,7455 mm (V)
Synkronisering
Horisontal
30 ~ 81 kHz
Vertikal
56 ~ 85 Hz
Visningsfarge
16,7 M
Oppløsning
Optimal oppløsning
1366 x 768@60 Hz
Maksimal oppløsning 1920 x 1080@60 Hz (RB)
Inngangssignal, terminert
RGB Analog, DVI Compliant Digital RGB
0,7 Vp-p ±5 %
Separat H/V sync, Kompositt, SOG
TTL-nivå (V høy ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)
Maksimal pikselklokke
165 MHz (Analog,Digital)
Strømforsyning
Skjerm : AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Klimaanlegg : AC 240 V, 50 Hz ± 3 Hz
Signalkabel
15-pinners til 15-pinners D-subkabel, avtakbar
DVI-D til DVI-D-kontakt, avtakbar
Mål (B x H x D) / Vekt
742,0 x 1947,3 x 675,5 mm / 165 kg
Miljøhensyn
Drift
Skjerm
Temperatur : 10˚C ~ 43˚C (50˚F ~ 109,4˚F)
Spesifikasjoner
Miljøhensyn
Luftfuktighet : 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Med kli- Temperatur : -30˚C ~ 43˚C (-22˚F ~ 109,4˚F)
maanlegg
Luftfuktighet : 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Plugg og Spill Kapabel
Denne LCD-skjermen kan installeres med alle Plugg & Spill kompatible system.
Interaksjonen mellom LCD-skjermen og computersystemene vil gi de beste operasjonsforhold og innstillinger for LCD-skjermen. I de fleste tilfeller vil LCD-skjerm
installasjonen gå automatisk, om ikke brukeren ønsker å velge alternative innstillinger.
Punktakseptabel
TFT-LCD-paneler er produsert ved å bruke avansert databrikketeknologi med en
presisjon på 1 ppm (en milliondel). Pikslene for RØD, GRØNN, BLÅ og HVIT kan
imidlertid noen ganger virke lyse, eller noen svarte pikslene kan sees. Dette skyldes
ikke dårlig kvalitet, og du kan bruke den uten problemer.
For eksempel har dette produktet 3.147.264 TFT-LCD-underpiksler.
Merk
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Klasse A-utstyr
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
Hvis signalet som overføres fra computeren er det samme som de følgende forhåndsinnstilte
timer modusene, vil skjermen bli justert automatisk. Men om signalet er forskjellig kan skjermen bli tom mens LED-lampen for På fremdeles lyser. Se bruksanvisningen for videokortet
og still inn skjermen som følger.
Skjermmodus
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pikselklokke Synk.polaritet
(MHz)
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
Spesifikasjoner
Skjermmodus
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pikselklokke Synk.polaritet
(MHz)
(H/V)
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 768
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
+/-
Horisontal frekvens
Tiden det tar å skanne én linje fra høyre til venstre
kant av skjermen kalles den horisontale syklusen, og
det omvendte tallet av den horisontale syklusen
kalles den horisontale frekvensen. Enhet: kHz
Vertikal frekvens
I likhet med en fluoriserende lampe, må skjermen
gjenta det samme bildet flere ganger per sekund for
å vise et bilde til brukeren. Frekvensen på denne
gjentakelsen kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens. Enhet: Hz
Informasjon
For bedre visning
Juster datamaskinens oppløsning og skjermens oppdateringsfrekvens som
beskrevet nedenfor for å få best mulig bildekvalitet. Du kan ha ujevn bildekvalitet
på skjermen hvis ikke den beste bildekvaliteten er angitt for TFT-LCD.
•
Oppløsning: 1366 x 768
•
Vertikal frekvens (oppdateringsfrekvens): 60 Hz
TFT-LCD-paneler er produsert ved å bruke avansert databrikketeknologi med
en presisjon på 1 ppm (en milliondel) og over. Pikslene for RØD, GRØNN, BLÅ og
HVIT kan imidlertid noen ganger virke lyse, eller noen svarte pikslene kan sees.
Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan bruke den uten problemer.
•
For eksempel har dette produktet 3.147.264 TFT-LCD-underpiksler.
Når du rengjør skjermen og panelet utenpå, bruker du anbefalt mengde av
rengjøringsmiddel på en myk klut. Tørk forsiktig og ikke bruk kraft på LCD-området.
Ved bruk av for stor kraft kan det bli flekker.
Hvis du ikke er fornøyd med bildekvaliteten, kan du forbedre den ved å bruke
"Auto Adjustment"-funksjonen på skjermbildet som kommer opp når du trykker på
knappen Auto. Hvis det fortsatt er støy etter den automatiske justeringen, bruker
du justeringsfunksjonen Fine/Coarse.
Hvis du viser et fast skjermbilde over en lengre periode, kan det oppstå restbilder eller uskarphet. Bytt til strømsparingsmodus eller bruk en skjermsparer med
et bevegelig bilde når du skal være borte fra skjermen over lengre tid.
PRODUKTINFORMASJON (Uten etterbilder)
Hva er bilderetensjon?
Bilderetensjon kan vanligvis ikke oppstå når et LCD-panel brukes under normale
forhold.
Normale forhold er definert som stadig skiftende videomønstre. Når LCD-panelet
brukes for en lengre tidsperiode med et fast mønster (over 12 timer), kan det være
noe forskjell i spenningen mellom elektrodene som arbeider med de flytende krystallene i en piksel. Spenningsforskjellen mellom elektroder øker med tiden, og
tvinger de flytende krystallene til å helle. Når dette skjer kan det forrige bildet fremdeles være synlig etter at mønsteret har endret seg. For å forhindre dette må den
akkumulerte spenningsforskjellen senkes.
Informasjon
Power Off (Slå av), Screen Saver (Skjermsparer) eller Power Save Mode
(Strømsparingsmodus)
•
Slå av strømmen i 4 timer etter 20 timers bruk
•
Slå av strømmen i 2 timer etter 12 timers bruk
•
Still inn skjermen slik at den slår seg av via skjermegenskaper.
•
Bruk en skjermsparer hvis mulig - Skjermsparer i en farge eller et bevegende
bilde anbefales.
Endre fargeinformasjonen periodisk
Merk
Bruk To froskjellige farger.
Roter Fargeinformsajonen med 2 forskjellige farger hvert 30. minutt.
Informasjon
•
Unngå en kombinasjon av tegn og bakgrunnsfarger med store lystetthetsforskjeller.
Unngå grå farger, som enkelt kan forårsake etterbilder.
Unngå: Farger med store lystetthetsforskjeller (svart/hvitt, grå)
Endre tegnfargen periodisk
•
Bruk lyse farger med liten forskjell i lystetthet.
- Omløp: Endre tegnfargen og bakgrunnsfargen hvert halvtime
•
Endre tegnene med bevegelse hver halvtime.
•
Visning av bevegende bilde i hele området sammen med periodisk logo.
- Omløp: Vis bevegende bilde sammen med logo i 60 sekunder etter 4 timers
bruk.
•
Den beste månten å beskytte skjermen fra bilderetensjon er å slå av, eller sette
PC-en din, eller systemet til å bruke et skjermsparingsprogram når du ikke
bruker skjermen. Garantitjeneste vil også være begrenset basert på instruksjonsveiledning.
Bruke skjermrullefunksjonen på produktet
•
Bruk Skjermrullefunksjonen
- Symptom: Horisontal linje med svart farge som flytter seg opp og ned.
- Velg metode
•
Instruksjonsveiledning: OSD Menu (OSD-meny) -> Set Up (Oppsett) ->
Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) -> Screen Scroll (Skjermrulle)
•
Tidsintervall: 1 ~ 10 timer (Anbefalt: 1 )
Informasjon
•
Tidsperiode: 1 ~ 5 sekunder (Anbefalt: 5 )
Merk
(Vennligst sjekk CD-ens bruksanvisning for "OSD-funksjon", noen modeller har
ikke dette)
Bruke skjermpikselsfunksjonen på produktet
•
Bruk Skjermpikselfunksjonen
- Symptom: Prikk med svart farge som flytter seg opp og ned.
- Velg metode
•
•
Instruksjonsveiledning: OSD Menu (OSD-meny) -> Set Up (Oppsett) ->
Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) -> Pixel (Piksler)
•
Tidsintervall: 1 ~ 10 timer (Anbefalt: 1 )
•
Tidsperiode: 10 ~ 50 sekunder (Anbefalt: 50 )
Bruke skjermlinjefunksjonen
- Symptom: Horisontal/vertikal linje med svart farge som flytter seg opp og ned.
- Velg metode
•
Instruksjonsveiledning: OSD Menu (OSD-meny) -> Set Up (Oppsett) >Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) -> Bar (Linje) .
•
Tidsintervall: 1 ~ 10 timer (Anbefalt: 1 )
•
Tidsperiode: 10 ~ 50 sekunder (Anbefalt: 50 )
Merk
(Vennligst sjekk CD-ens bruksanvisning for "OSD-funksjon", noen modeller har
ikke dette) )
Bruke skjermslettingsfunksjonen på produktet
•
Bruk Skjermrullefunksjonen
- Symptom: 2 vertikale klosser flytter rundt og sletter visningen på skjermen
Informasjon
- Velg metode
•
Instruksjonsveiledning: OSD Menu (OSD-meny) -> Set Up (Oppsett) ->
Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) -> Eraser (Sletter)
•
Tidsintervall: 1 ~ 10 timer (Anbefalt: 1 )
•
Tidsperiode: 10 ~ 50 sekunder (Anbefalt: 50 )
Merk
(Vennligst sjekk CD-ens bruksanvisning for "OSD-funksjon", noen modeller har
ikke dette)
Tillegg
Kontakt SAMSUNG
Merk
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte
Samsung Support
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/latBAGO
in
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com/at
€ 0.07/min)
Tillegg
Europe
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/
be_fr (French)
CZECH REPUBLIC 800-SAMSUNG
(800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805
SAMSUNG http://www.samsung.de
(7267864, € 0,14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
http://www.samsung.com/nl
(0900-7267864) ( € 0,10/Min)
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808
(7267864)
20-SAMSUNG http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 http://www.samsung.com/es
678)
SWEDEN
075-SAMSUNG(726 78 64)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com/ch
CHF 0.08/min)
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/se
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/
kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/
kz_ru
http://www.samsung.ru
Tillegg
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
INDIA
HONG KONG:3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 http://www.samsung.com/nz
786)
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Vilkår
Punktfrekvens
Bildet på skjermen består av røde, grønne og blå punkter.
Jo nærmere punktene er hverandre, jo høyere er oppløsningen. Avstanden mellom to punkter i samme farge kalles
'punktfrekvens'. Enhet: mm
Vertikal frekvens
Skjermen må oppdateres flere ganger i sekundet for å opprette og vise et bilde for brukeren. Frekvensen på denne
gjentakelsen per sekund kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens. Enhet: Hz
Eksempel: Hvis det samme lyset gjentar seg selv 60 ganger
i sekundet, anses det som 60 Hz.
Horisontal frekvens
Tiden det tar å skanne én linje fra høyre til venstre kant av
skjermen kalles den horisontale syklusen. Det omvendte
Tillegg
tallet av den horisontale syklusen kalles horisontal frekvens.
Enhet: kHz
Metoder med og uten linjesprang
Å vise horisontale linjer på skjermen fra øverst til nederst i
rekkefølge kalles ikke-linjesprangmetoden, mens å vise
ulike linjer og deretter like linjer etter tur kalles linjesprangmetoden. Metoden uten linjesprang brukes på de fleste
skjermer for å sikre et klart bilde. Linjesprangmetoden er
den samme som brukes i TV-er.
Plug & Play
Dette er en funksjon som gir den beste skjermkvaliteten for
brukeren ved å la datamaskinen og skjermen utveksle informasjon automatisk. Denne skjermen følger den internasjonale standarden VESA DDC for Plug & Play-funksjonen.
Oppløsning
Antall horisontale og vertikale punkter som brukes for å
sette sammen skjermbildet, kalles 'oppløsning'. Dette antallet viser nøyaktigheten på visningen. En høy oppløsning
er bra for å utføre flere oppgaver ettersom mer bildeinformasjon kan vises på skjermen.
Eksempel: Hvis oppløsningen er 1366 x 768, betyr det at
skjermen består av 1366 horisontale punkter (horisontal
oppløsning) og 768 vertikale linjer (vertikal oppløsning).
Korrekt avfallshåndtering
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet
eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader,
headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med
annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.
For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi
om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme
bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren
de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for
detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og
undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke
blandes med annet kommersielt avfall som skal
kastes.
Tillegg
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke
skal kastes sammen med annet husholdningsavfall
ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de
kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke
avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade
menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra
andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere
dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.
Merk
Det oppladbare batteriet i dette produktet kan ikke skiftes ut av brukeren. Hvis du vil ha informasjon om utskifting av batteriet, ber vi deg ta kontakt med forhandleren.
Myndighet
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.
© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
Gjengivelse av noe slag uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd. er strengt
forbudt.
Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlige for feil i dette dokumentet eller for direkte
eller indirekte skade i forbindelse med levering eller bruk av dette materialet.
Samsung er et registrert varemerke tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft,
Windows og Windows NT er registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation. VESA,
DPM og DDC er registrerte varemerker tilhørende Video Electronics Standards Association.
Navnet og logoen ENERGY STAR® er registrerte varemerker tilhørende U.S. Environmental
Protection Agency (EPA). Alle andre produktnavn som nevnes i dette dokumentet kan være
varemerker eller registrerte varemerker tilhørende de respektive eierne.
Download PDF

advertising